Önceki Endeks ( Madde 76-90)

MADDE 1-7 / 8-9 / 10-26 / 27-38 / 39-52 / 53-73 / 74-75 / 76-90 / 91-150 / 151-179 / 180-192 / 193-222 / 223-237 / 238-274 / 275-282 / 283-289 / 290-315 / 316-367 / 368-387 / 388-405 / 409-422 / 423-429 / 430-441 / 442-484 / 485-569 / 570-578

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 91

YARGITAY

91Y17.HD6.6.2017E. 2014/22096 K. 2017/6432"ŞARTLI FERAGAT ( Trafik Kazası/Cismani Zarara Dayalı Tazminat İstemi - Ödemeye Dair Varsa Mutabakatname İbraname Getirtilerek Feragat Dilekçesinin Asıl-Birleşen Dava Davalılarına Sirayet Edip Etmeyeceği ve Feragatin Davalıların Durumunu Ağırlaştırıp Ağırlaştıramayacağı Üzerinde Durulacağı )
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI CİSMANİ ZARAR ( Tazminat İstemi - Mahkemece Şartlı Feragat ve Şartlı Kabul Dilekçesi Birlikte Değerlendirilerek Birleşen Dava Davalısı Sigorta Şirketi Hakkında Yeni Bir Hüküm Kurulması Üzerinde Durulması İçin Hükmün Bozulacağı )
TAZMİNAT İSTEMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklı Cismani Zarar/Şartlı Feragat - Ödemeye Dair Varsa Mutabakatname İbraname Getirtilerek Feragat Dilekçesinin Davalılara Sirayet Edip Etmeyeceği ve Feragatin Asıl-Birleşen Dava Davalıları Durumunu Ağırlaştırıp Ağırlaştıramayacağı Üzerinde Durulması Gerektiği )"
91Y22.HD15.4.2014E. 2013/8240 K. 2014/8158"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Yargılama Sırasında İmzalanan İbraname Başlıklı Belgede İki Tarafın da Karşılıklı Edimlerinin Yer Aldığı - Anılan Sözleşmenin Sulh Sözleşmesi Kabul Edilerek Bunun Sonuçlarına Göre Davanın Hükme Bağlanması Gerektiği/Feragat Kabul Edilmesinin Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu )
DAVADAN FERAGAT ( Davacının Talep Sonucundan Kısmen veya Tamamen Vazgeçmesi Olarak Tanımlandığı/Yargılama Sırasında İmzalanan İbraname Başlıklı Belgede İki Tarafın da Karşılıklı Edimlerinin Yer Aldığı/Anılan Sözleşmenin Feragat Kabul Edilmesinin Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu - İşçilik Alacakları Davası )
SULH SÖZLEŞMESİ ( İşçilik Alacakları Davası/Yargılama Sırasında İmzalanan İbraname Başlıklı Belge İle Davacının Talep Sonucundan Vazgeçtiğinin Kabul Edilemeyeceği - Anılan Sözleşmenin Sulh Sözleşmesi Kabul Edilerek Bunun Sonuçlarına Göre Davanın Hükme Bağlanması Gerektiği )
SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI ( Tarafların Sözleşmede Kullandıkları Sözlere ve Deyimlere Bakılmaksızın Gerçekte Amaçladıkları Hukuki Sonuçlara Göre Olayı Değerlendirmek ve Yorumlamak Gerektiği - Yargılama Sırasında İmzalanan İbraname Başlıklı Belgede İki Tarafın da Karşılıklı Edimlerinin Yer Aldığı/Feragat Kabul Edilemeyeceği )"
91Y13.HD20.6.2013E. 2013/11182 K. 2013/16912"MENFİ TESPİT DAVASI ( Karar Tarihinden Sonraki Tarihi İçeren Davacı İmzasını Taşıyan İbraname ve Feragatname Başlıklı Belgeler Üzerinde Durularak Karar Verilmesi Gerektiği )
İBRANAME VE FERAGATNAME ( Menfi Tespit Davası - Karar Tarihinden Sonraki Tarihi İçeren Davacı İmzasını Taşıyan Belgeler Üzerinde Durularak Karar Verilmesi Gerektiği )
TEMYİZ ( Dilekçesi Ekinde Sunulan Karar Tarihinden Sonraki Tarihi İçeren Davacı İmzasını Taşıyan İbraname ve Feragatname Başlıklı Belgeler Üzerinde Durularak Karar Verilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )"
91YHGK12.6.2013E. 2012/3-1626 K. 2013/813"YOKSULLUK NAFAKASI İSTEMİ ( Feragat Şarta Bağlı Yapılamayacağından ve Davacı Beyanında Nafaka Hakkını Saklı Tuttuğundan Kadının Beyanının Yoksulluk Nafakasından Feragat Olarak Nitelendirilemeyeceği )
FERAGATİN ŞARTA BAĞLANAMAYACAĞI ( Yoksulluk Nafakası İstemi - Davacı Beyanında Nafaka Hakkını Saklı Tuttuğundan Kadının Beyanının Yoksulluk Nafakasından Feragat Olarak Nitelendirilemeyeceği )
DAVACININ DURUŞMADAKİ BEYANI ( Yoksulluk Nafakası İstemi - Davacı Kadının Boşanma Davasında Yoksulluk Nafakası İsteminin Olmadığı Yönündeki Direnmenin Yerinde Olmadığı )
BEYANDA NAFAKA HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( Yoksulluk Nafakası İstemi - Davacı Kadının Boşanma Davasında Yoksulluk Nafakası İsteminin Olmadığı Yönündeki Direnmenin Yerinde Olmadığı )"
91Y14.HD4.4.2013E. 2013/3275 K. 2013/5285"DAVANIN GERİ ALINMASI ( Davacının İleride Davasını Yeniden Açma Hakkını Saklı Tuttuğu Davanın Geri Alınabilmesi İçin Davalının Oluruna Gerek Bulunduğu - Davanın Geri Alınmasının Davalının Onayına Gerek Olmayan Feragat Kurumundan Farklı Olduğu )
DAVANIN ATİYE BIRAKILMASI ( Davanın Takibinden Sarfınazar Edilmesi Davanın Geri Alınması Olduğu Davalının Olurunun Alınması Gereği - Davalının Muvafakati Alınmadan Mahkemece Atiye Bırakılan Taşınmaz Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı Şeklinde Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
91YHGK3.4.2013E. 2013/4-156 K. 2013/438"BAZ İSTASYONUNUN KALDIRILMASI TALEBİ ( Davalıların Temyizden Feragat Ettiği - Vekaletnamede Feragate Yetkili Olduklarının Gözetileceği )
TEMYİZDEN FERAGAT ( Baz İstasyonunun Kaldırılması Talebi - Vekaletnamede Feragate Yetkili Oldukları Belirlenen Davalıların Feragat Ettiğinin Gözetileceği )
VEKALETNAMEDE YETKİ ( Baz İstasyonunun Kaldırılması Talebi - Vekaletnamede Feragate Yetkili Oldukları Belirlenen Davalıların Feragat Ettiğinin Gözetileceği )"
91YHGK6.3.2013E. 2012/3-836 K. 2013/306"ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA NAFAKA İSTEĞİ OLMADIĞININ AÇIKLANMASI ( Nafaka İsteğinden Feragat Edildiği - Sonrasında Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düştüğünden Bahisle Nafaka Talep Edilemeyeceği )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka Davasından Feragat Ettiği/Davacı Beyanında Açıkça Yoksulluk Nafakası Demediyse de Beyanının Kendisini Bağlayacağı - Boşanma Sonrasında Yoksulluğa Düştüğünden Bahisle Açtığı Davanın Reddinin Hukuka Uygun Olduğu )
NAFAKA İSTEĞİ OLMADIĞININ BOŞANMA DAVASINDA AÇIKLANMASINDAN SONRA AÇILAN YOKSULLUK NAFAKASI DAVASI ( Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafakadan Feragat Edildiği ve Kendisini Bağlayacağı - Sadece Çocuklar İçin İştirak Nafakası İstenebileceği )
BOŞANMA YÜZÜNDEN YOKSULLUĞA DÜŞME SEBEBİYLE NAFAKA TALEBİ ( Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafakadan Feragat Ettiğinden Sonrasında Yoksulluk Nafakası Talep Edemeyeceği - Nafaka Takdirine Yer Olmadığı Yönünde Hüküm Kurulduğundan Bu Dava İle Talepte Bulunulamayacağı )
NAFAKADAN FERAGAT EDİLDİKTEN SONRA AÇILAN YOKSULLUK NAFAKASI ( Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafakadan Feragat Ettiğinden Sonrasında Yoksulluk Nafakası Talep Edemeyeceği - Çocuklar İçin İştirak Nafakası İsteyebileceği )"
91Y10.HD1.3.2013E. 2012/23813 K. 2013/3638"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davacı Ancak İleride Yeniden Dava Açabilme Hakkını Saklı Tutarak Davalının Rızası ile Davanın Takibinden Vazgeçebilir veya Davayı Takip Etmeyerek Yenileninceye Kadar Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Giderek Davanın Açılmamış Sayılması Sonucunu Elde Edebileceği )
SOSYAL GÜVENLİK HAKKINDAN FERAGAT ( Hizmet Tespiti Davası - Mahkemece Davadan Vazgeçilemeyeceğinin Davacıya Bildirilmesi Gerektiği )
DAVANIN TAKİBİNDEN VAZGEÇME ( Hizmet Tespiti Davası - Açılan Sigortalılığın ve Sigortalı Hizmetlerin Tespitine İlişkin Davadan Vazgeçilemeyeceği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Hizmet Tespiti Davası - Davacı Ancak İleride Yeniden Dava Açabilme Hakkını Saklı Tutarak Davalının Rızası ile Davanın Takibinden Vazgeçebilir veya Davayı Takip Etmeyerek Yenileninceye Kadar Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Giderek Davanın Açılmamış Sayılması Sonucunu Elde Edebileceği )"
91Y9.HD4.2.2013E. 2012/38167 K. 2013/4074"KIDEM TAZMİNATIYLA MAAŞ FARKINDAN DOĞAN ALACAK DAVASI ( Maddi Zarar Alacaklarının Ödetilmesi/Davadan Ferağat - Maddi Anlamda Kesin Hükme Karşı Ferağatin Feshinin Dava Edilebilmesinin Mümkün Olduğu/İrade Fesadı Bulunduğu/Kesin Hüküm )
DAVADAN FERAĞAT ( 818 S.K. Gözetilerek Davacının İleri Sürdüğü Ferağatin Hileye Dayalı Olduğu ve Akıl Hastalığı Bulunduğu Şeklindeki İddianın Yerel Mahkemece Araştırılması Gerektiği - Kıdem Tazminatı ile Maaş Farkından Doğan Alacak )
FERAĞATİN FESHİ DAVASI ( Akıl Hastalığı Nedeniyle İrade Fesadı Bulunduğuna Dair İddanın Araştırılması Gereği - Ferağat )
AKIL RAHATSIZLIĞI BULUNDUĞU İDDİASI ( Ceza-i Ehliyetin Bulunmadığının Mahkeme Kararı ile Tespit Edildiği - Hukuki Ehliyetin Bulunmadığına Dair İddanın Yerel Mahkemece Değerlendirilmesi Gereği/İrade Fesadı İddiasının Araştırılacağı )
MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM ( Ferağatin Hileye Dayalı Olduğu İddiası/Davacının Akıl Hastalığının Bulunduğunun ve Cezai Ehliyetinin Bulunmadığının Mahkeme Kararı ile Tespit Edildiği/Ferağat Tarihinde Hukuki Ehliyetinin Tespiti Gerektiği )"
91Y3.HD21.1.2013E. 2012/22732 K. 2013/699"YOKSULLUK NAFAKASI ( Artırılması Talebi - Davacının İcra Dosyasında Feragat Ettiğine İlişkin Beyanı Bulunduğu/Vekille Temsil Edilmesine Rağmen Vekilin İmzası Bulunmadığından ve Asil Orta Derecede İşitme Engelli Olduğundan Feragat Kabul Edilmeyeceği )
FERAGAT ( Yoksulluk Nafakası - Davacının İcra Dosyasında Feragat Ettiğine İlişkin Beyanı Bulunduğu/Vekille Temsil Edilmesine Rağmen Vekilin İmzası Bulunmadığından ve Asil Orta Derecede İşitme Engelli Olduğundan Feragat Kabul Edilmeyeceği )
NAFAKANIN ARTIRILMASI TALEBİ ( Yoksulluk Nafakası - Davacının İcra Dosyasında Feragat Ettiğine İlişkin Beyanı Bulunduğu/Vekille Temsil Edilmesine Rağmen Vekilin İmzası Bulunmadığından ve Asil Orta Derecede İşitme Engelli Olduğundan Feragat Kabul Edilmeyeceği )
VEKİLLE TEMSİL EDİLME ( Yoksulluk Nafakası -Davacının İcra Dosyasında Feragat Ettiğine İlişkin Beyanı Bulunduğu/Vekille Temsil Edilmesine Rağmen Vekilin İmzası Bulunmadığından ve Asil Orta Derecede İşitme Engelli Olduğundan Feragat Kabul Edilmeyeceği )"
91Y8.HD18.12.2012E. 2012/12915 K. 2012/12636"TARAF MUVAZAASI NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davacının Resmi Temlikin Tarafı Olmadığı - Davacının Taraf Muvazaasına Dayalı İddiasının da Yasal Dayanağı Bulunmadığı/Taraf Muvazaasının Yazılı Delille İspatı Gerektiği )
YAZILI DELİL ŞARTI ( Taraf Muvazasının Koşullarının Oluşmadığı - Tapu İptali ve Tescil Davası )
MURİS MUVAASI ( Tapuda Temlik Eden Şahsen Halen Sağ Olması Nedeniyle Muris Muvazaasının Uygulanamaycağı - Muris Muvazaasına Dayalı Davanın Dinlenme Olanağı Bulunmadığının Gözetileceği/Tapu İptali ve Tescil Davası/Taraf Muvaası )
TAŞINMAZI TEMLİK EDENİN HALEN SAĞ OLMASI ( Temlikte Bulunan Kişinin Temlik Tarihinden Sonra Ölmüş Olma Şartının Eldeki Davada Bulunmadığı - Tapuda Temlik Eden Şahsen Halen Sağ Olması Nedeniyle Muris Muvazaasının Uygulanamaycağının Kabulü )
KABUL BEYANININ HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI ( Üzerinde Kayıtlı Malı Bulunmayan Diğer Davalı Eşin Kabul Beyanının Hukuki Sonuç Doğurmayacağı/Hukuki Sonuç Doğurmayacağının Mahkemece Gözetileceği - Davacının Davasının Reddi Gerektiği/Kabul )"
91Y16.HD18.9.2012E. 2012/1144 K. 2012/6778"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA (Davayı Takipten Vazgeçmenin Hukuki Sonuç Doğurmayacağı Gözönünde Bulundurularak Taşınmazın Maliki Olan Hazine Davaya Dahil Ettirilerek Taraf Koşulu Sağlanmak Suretiyle Karar Verileceği )
FERAGAT (Dilekçesinin Vazgeçme Niteliğinde Olduğu Feragate İlişkin Olmadığı Sonucuna Varılırsa Kadastro Mahkemesinde Davayı Takip Zorunluluğu Bulunmayıp Kadastro Hakimi Sicil Oluşturmak Zorunda Olduğu )
ZİLYETLİK ŞERHİ VERİLMESİ İSTEMİ (Davayı Takipten Vazgeçmenin Hukuki Sonuç Doğurmayacağı Gözönünde Bulundurularak Taşınmazın Maliki Olan Hazine Davaya Dahil Ettirilerek Taraf Koşulu Sağlanmak Suretiyle Karar Verileceği )
TAKİPTEN VAZGEÇMEK (Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Dilekçesinin Vazgeçme Niteliğinde Olduğu Feragate İlişkin Olmadığı Sonucuna Varılırsa Kadastro Mahkemesinde Davayı Takip Zorunluluğu Bulunmayıp Kadastro Hakimi Sicil Oluşturmak Zorunda Olduğu )"
91YHGK12.9.2012E. 2012/2-245 K. 2012/554"EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI ( Davacı Kadının Temyiz Dilekçesinden Ferağat Anlamı Bulunduğundan Bahisle Özel Dairece Verilen Bozma Kararının Hatalı Olduğu - Ferağatın Kayıtsız ve Şartsız Olması Gereği )
FERAĞATIN AÇIK KESİN VE KOŞULSUZ OLMASI GEREĞİ ( Temyiz Dilekçesinde Davacı Kadının Tazminat ve Nafaka Taleplerinin Verilmemesi Halinde Davalı Kocadan Boşanmak İstemediğine Dair Talebinin Davadan Ferağat Olarak Yorumlanmaması Gerektiği )
FERAĞATIN MEVCUT HAKTAN VAZGEÇİLMESİ SONUCUNU DOĞURMASI ( Ferağatın Kayıtsız Şartsız Yapılması Gereği - Davacı Kadının Boşanma Davasından Açık, Kesin ve Koşulsuz Olarak Ferağat Etmediğinin Gözetilmesi Gerektiği/Boşanma Davası/Ferağat )
TEMYİZ DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ ( Kesin Koşulsuz Bir Ferağat Bulunmadığı - Davacı Kadının Temyiz Dilekçesinden Ferağat Anlamı Çıkarılmasının Hatalı Olduğu/Ferağatın Davayı Sonra Erdiren Kesin Bir Usuli İşlem Olduğu/Açık ve Kesin Olacağı )
KARAR DÜZELTME TALEBİNDE FERAĞATİN BULUNMADIĞININ BELİRTİLMESİ ( Özel Dairece Gözetileceği - Direnme Kararının Hukuka Uygun Olduğu/Eldeki Davada Davacı Kadının Usulüne Uygun Bir Davadan Ferağati Bulunmadığı/Boşanma Davası/Ferağat Hakkı )"
91Y15.HD16.7.2012E. 2012/495 K. 2012/5451"VEKİLİN DAVADAN FERAGAT YETKİSİ ( Vekaletnamesinde Yetkisinin Olduğunun Belirlendiği - Davalılardan Bazıları Yönlerinden Olan Feragat Beyanı ve Sulh Protokolü Kararın Diğer Taraflarca Temyiz Edilmemiş Olması Dikkate Alınarak Mahkemesince Gerekli Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
FERAGAT ( Davacı Vekilinin Davalılardan Bazıları Yönlerinden Olan Feragat Beyanı ve Sulh Protokolü Kararın Diğer Taraflarca Temyiz Edilmemiş Olması Dikkate Alınarak Mahkemesince Gerekli Değerlendirme Yapılması Gerektiği )
SULH PROTOKOLÜ ( Davacı Vekilinin Davalılardan Bazıları Yönlerinden Olan Feragat Beyanı ve Sulh Protokolü Kararın Diğer Taraflarca Temyiz Edilmemiş Olması Dikkate Alınarak Mahkemesince Gerekli Değerlendirme Yapılması Gerektiği )"
91Y10.HD16.7.2012E. 2012/12532 K. 2012/13937"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Açıldığı Tarihten İtibaren Hüküm Kesinleşinceye Kadar Kullanılabilen Bir Hak Niteliğindeki Feragat Davacının İstem Sonucundan Vazgeçmesi Olup Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğurduğu )
KESİN HÜKÜM ( Kurum İşleminin İptali İstemi - Davanın Açıldığı Tarihten İtibaren Hüküm Kesinleşinceye Kadar Kullanılabilen Bir Hak Niteliğindeki Feragat Davacının İstem Sonucundan Vazgeçmesi Olup Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğurduğu/Geçerliliği İçin Davalının Rızasına Gerek Olmadığı )
FERAGAT ( Davacının İstem Sonucundan Vazgeçmesi Olup Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğurduğu - Geçerliliği İçin Davalının Rızasına veya Mahkemenin Kabulüne Gerek Olmayıp Bu Konudaki Tek Taraflı İrade Beyanının Mahkemeye Ulaşmasının Yeterli Olduğu )"
91Y19.HD11.7.2012E. 2012/6813 K. 2012/11528"İTİRAZIN İPTALİ (Vekaletnamede Feragate Yetkisi Bulunmayan Vekilin Davadan Feragat Etmesinin Bir Hükmünün Olmayacağı)
DAVADAN FERAGAT (İtirazın İptali - Vekaletnamede Feragate Yetkisi Bulunmayan Vekilin Davadan Feragat Etmesinin Bir Hükmünün Olmayacağının Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği)
FERAGAT YETKİSİ İÇERMEYEN VEKALETNAME (Vekilin Davadan Feragat Etmesinin Bir Hükmünün Olmayacağı - İtirazın İptali)
VEKALETNAMEDE FERAGAT YETKİSİ BULUNMAMASI (Yetkisi Bulunmayan Vekilin Davadan Feragat Etmesinin Bir Hükmünün Olmayacağının Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği - İtirazın İptali)"
91Y11.HD29.3.2012E. 2012/812 K. 2012/4967"OFFSHORE HESABINA YATIRILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN PARANIN TAHSİLİ TALEBİ ( Havale Talimatında Davacının İmzası Mevcutsa da Banka Yetkilileri Hakkında Müşterileri Kandırarak Paraları Off Shore Hesabına Kanalize Ederek Dolandırıcılık Suçundan Açılan Ceza Davasının Kesinleşmesinin Bekleneceği )
BANKA MÜŞTERİSİNİN ÖNCELİKLE OFF SHORE BANKASINA BAŞVURMASI GEREKMEDİĞİ ( Off Shore Şirketin Herhangi Mal Varlığı Olmadığı Anlaşıldığından Banka Müşterisinin Öncelikle Off Shore Bankasına Başvurması Yolundaki İçtihattan Dönüldüğü )
BANKA YETKİLİLERİ HAKKINDA DOLANDIRICILIK SUÇU ( Müşterileri Kandırarak ve Bankayı Vasıta Kılmak Suretiyle Paraları Off Shore Hesabına Kanalize Ederek Dolandırıcılık Suçundan Açılan Ceza Davasının Sonucunun Bekleneceği - Off Shore Hesabına Yatırıldığı İleri Sürülen Paranın Tahsili Talebi )
BANKADAN PARANIN TAHSİLİ TALEBİ ( Off Shore Hesabına Yatırıldığı İleri Sürülen Paranın Tahsili Talebi/Davacının Kendisine Ait Paranın Off Shore Gönderilmeyip Davalı Bankada Kaldığı İddiası - Davalı Bankanın Davacının Zararından Sorumlu Olup Olmadığının İnceleneceği )"
91YHGK16.3.2012E. 2012/20-10 K. 2012/156"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Davacı Vekilinin Feragat Dilekçesini Aynı Mahkemenin Başka Dosyası İçin Yazdığı - Ortada Bir Feragat Beyanı Olmadığının Kabul Edileceği )
FERAGAT DİLEKÇESİ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası/Davacı Vekilinin Feragat Dilekçesini Aynı Mahkemenin Başka Dosyası İçin Yazdığı - Ortada Bir Feragat Beyanı Olmadığının Kabul Edileceği )"
91Y2.HD5.3.2012E. 2012/2644 K. 2012/4645"BOŞANMA ( Davacı Kadın Onama Kararı Henüz Kesinleşmeden Davadan Feragat Ettiğini Bildirdiğinden Davalının Karar Düzeltme İsteğinin Kabulüyle Dairemizin Tazminatlar ve Nafakalara Yönelik Onama Kararının Kaldırılması ve Feragat Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ONAMA KARARI KESİNLEŞMEDEN FERAGAT ( Davalının Karar Düzeltme İsteğinin Kabulüyle Dairemizin Tazminatlar ve Nafakalara Yönelik Onama Kararının Kaldırılması ve Feragat Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Boşanma )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Davacı Kadın Onama Kararı Henüz Kesinleşmeden Davadan Feragat Ettiğini Bildirdiğinden Davalının İsteğinin Kabulü Gereği - Tazminatlar ve Nafakalara Yönelik Onama Kararının Kaldırılması ve Feragat Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Boşanma - Davacı Kadın Onama Kararı Henüz Kesinleşmeden Davadan Feragat Ettiğini Bildirdiğinden Davalının Karar Düzeltme İsteğinin Kabulüyle Dairemizin Tazminatlar ve Nafakalara Yönelik Onama Kararının Kaldırılması ve Feragat Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
91YHGK22.2.2012E. 2011/2-733 K. 2012/87"EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Boşanma - Davacı Vekilinin Davadan Açık Kesin ve Koşulsuz Feragatini Gösterecek Bir İrade Beyanının da Olmaması Karşısında Bu Konuda Karar Verilmesi Amacıyla Hükmün Bu Nedenle Bozulmasına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
FERAGAT ( Davacı Vekilinin Davadan Açık Kesin ve Koşulsuz Feragatini Gösterecek Bir İrade Beyanının da Olmaması Karşısında Bu Konuda Karar Verilmesi Amacıyla Hükmün Bu Nedenle Bozulmasına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Boşanma )
BOZMA İLAMINA KARŞI KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNULMASI ( Bozmaya Konu Yapılan Temyiz Dilekçesi İçeriğinde Davacı Vekilinin Davadan Açık Kesin ve Koşulsuz Feragatini Gösterecek Bir İrade Beyanının Olmadığı - Temyiz Dilekçesinin Davadan Feragat Olarak Nitelendirilerek Karar Verilemeyeceği )"
91YHGK20.2.2012E. 2012/21-736 K. 2013/262"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasından Kaynaklanan - Fazlaya İlişkin Haklardan Feragat Edildiğinin Açıkça Belirtilmediği Hallerde Saklı Tutulan Alacak Kesiminden Feragat Edilmediğinin Kabulünün Gerektiği )
KISMİ DAVA ( Maddi Tazminat Davası - Feragat Nedeniyle Redde İlişkin Kararın Tüm Alacak Miktarı Bakımından Kesin Hüküm Oluşturduğunun Kabulünün İsabetsiz Olduğu )
FERAGAT ( Nedeniyle Redde İlişkin Kararın Tüm Alacak Miktarı Bakımından Kesin Hüküm Oluşturduğunun Kabulünün İsabetsiz Olduğu - Maddi Tazminat Davası )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKLAR ( Feragat Edildiğinin Açıkça Belirtilmediği Hallerde Saklı Tutulan Alacak Kesiminden Feragat Edilmediğinin Kabulünün Gerektiği - Maddi Tazminat Davası )"
91Y10.HD16.1.2012E. 2011/18124 K. 2012/231"NOKSAN İŞÇİLİK ( Sebebiyle Tahakkuk Ettirilerek Ödenmek Zorunda Kalınan Alacağın Yasal Faiziyle Birlikte Tahsili - Davadan Feragat Edildiği/Kesin Hüküm Sebebiyle ve Yine Yargıtay İlamı İle Asgari İşçilik Oranının Kesinleştiği Hususu Nazara Alınarak Davanın Reddi Gerektiği )
FERAGAT ( Herhangi Bir Şarta Bağlanamayacağı Gibi Davadan Feragat Edildiğine Dair İradenin Açık ve Kesin Bir Dille Bildirilmiş Olması da Zorunlu Olduğu/Bu Nitelikteki Bir Feragat Davalı Tarafın veya Mahkemenin Kabulüne Bağlı Olmadığı ve Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı - Alacak Davası )
ASGARİ İŞÇİLİK ORANI ( Noksan İşçilik Sebebiyle Tahakkuk Ettirilerek Ödenmek Zorunda Kalınan Alacağın Yasal Faiziyle Birlikte Tahsili - Davadan Feragat Edildiği//Kesin Hüküm Sebebiyle ve Yine Yargıtay İlamı İle Asgari İşçilik Oranının Kesinleştiği Hususu Nazara Alınarak Davanın Reddi Gereği )"
91Y12.HD22.12.2011E. 2011/29536 K. 2011/30077"NAFAKA ( İlk Takipteki Feragatin Feragatin Yapıldığı Tarihe Kadar İşlemiş Olan Nafakayı Kapsadığı Alacaklının Feragat Ettiği Döneme Ait Nafakayı Tekraren İsteyemeyeceği - Feragat Dönemi Dışında Kalan Dönem İçin Nafaka Talebine Bir Engel Bulunmadığı )
FERAGAT ( Nafaka Alacaklısının Feragat Ettiği Dönem İçin Nafakayı İkinci Takipte Tekraren İsteyemeyeceği - Feragat Dönemi Dışında Kalan Birikmiş Tedbir Nafakasının İstenmesinde Usul ve Yasaya Aykırı Bir Yön Bulunmadığı )
NAFAKADAN FERAGAT ( Feragatin Yapıldığı Döneme İlişkin Olduğu Feragat Edilen Dönemin İkinci Takipte Tekraren İstenemeyeceği - Feragat Dönemi Dışında Kalan Birikmiş Tedbir Nafakasının İstenmesinde Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )"
91Y11.HD21.12.2011E. 2010/6907 K. 2011/17385"FERAGAT ( Feragat İsteğinin Temyiz İsteği Kabul Edilerek Yargıtay'a Sevkinin Sağlanacağı - Yargıtay'ca Verilecek Bozma İlamından Sonra Dosyanın Ele Alınıp Feragat Sebebiyle Gerekli Kararın Verileceği )
TAVZİH ( Hüküm Fıkrasında Değişiklik Yapılamayacağı - Hükmün Tavzihinin Hükmün Müphem ve Gayrivazıh Olması veya Mütenakız Fıkraları İhtiva Etmesi Halinde Mümkün Olduğu )
HÜKMÜN TAVZİHİ ( Tavzih Talebini İçeren Dilekçenin Karşı Tarafa Tebliğ Edileceği - Hükmün Müphem ve Gayrivazıh Olması veya Mütenakız Fıkraları İhtiva Etmesi Halinde Mümkün Olacağı )"
91Y11.HD9.12.2011E. 2011/12589 K. 2011/16726"FERAGAT (İtirazın İptali - Davadan Feragat Dilekçesi HUMK'nun 91 vd. Maddeleri Uyarınca Sonuç Doğurucu Mahiyette Olduğu/Davadan Feragate İlişkin Bir Hüküm Verilmesini Teminen Yerel Mahkeme Kararının Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği)
TARAFLARIN ÜZERİNDE SERBESTÇE TASARRUF EDEBİLECEĞİ UYUŞMAZLIK (İtirazın İptali - Davadan Feragat Dilekçesi HUMK'nun 91 vd. Maddeleri Uyarınca Sonuç Doğurucu Mahiyette Olduğu
İTİRAZIN İPTALİ (Davadan Feragat Dilekçesi HUMK'nun 91 vd. Maddeleri Uyarınca Sonuç Doğurucu Mahiyette Olduğu - Davadan Feragate İlişkin Bir Hüküm Verilmesini Teminen Yerel Mahkeme Kararının Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği)"
91Y13.HD21.11.2011E. 2011/10543 K. 2011/16941"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Hükümden Sonra Ortaya Çıkan ve Temyiz İncelemesine Usulen Engel Oluşturan Davacının Feragat Beyanının Mahkemece İncelenip Değerlendirilmesi ve Feragat Çerçevesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
FERAGAT ( Kesin Hükmün Hukuki Neticelerini Doğurduğu - Hükmün Kesinleşmesinden Önceki Herhangi Bir Aşamada Hatta Yargıtay H.G.K.nca Bozulan Direnme Kararının da Kesinleşmediği Bir Safhada Davadan Feragat Edilebileceği)
HÜKÜMDEN SONRA FERAGAT ( Menfi Tespit İstemi - Hükümden Sonra Ortaya Çıkan ve Temyiz İncelemesine Usulen Engel Oluşturan Davacının Feragat Beyanının Mahkemece İncelenip Değerlendirilmesi ve Feragat Çerçevesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği)"
91Y4.HD17.11.2011E. 2011/12921 K. 2011/11999"KURUM ZARARI SEBEBİYLE ALACAK ( Vekilin Özel Yetki Gerektiren Bir İşlemi Yetkisi Olmadığı Halde Yaptığı - Asilin Bu İşleme İcazeti Konusunda Herhangi Bir Bilginin Bulunmadığı Anlaşılmakla Bu Durum da Davadan Feragat Geçerli Olmadığı)
FERAGAT ( Vekaletle Verilen Yetkiler Vekaletnamenin Aslına Göre Belirleneceğinden Avukatın da Davadan Feragat Yetkisi Olmadığı - Asilin Bu İşleme İcazeti Konusunda Herhangi Bir Bilginin Bulunmadığından Davadan Feragat Geçerli Olmadığı)
VEKALETLE VERİLEN YETKİLER ( Vekaletnamenin Aslına Göre Belirleneceğinden Avukatın da Davadan Feragat Yetkisi Olmadığı - Asilin Bu İşleme İcazeti Konusunda Herhangi Bir Bilginin Bulunmadığından Davadan Feragat Geçerli Olmadığı)"
91Y3.HD14.11.2011E. 2011/12819 K. 2011/17600"YOKSULLUK NAFAKASI ( Davadan Feragatla Davaya Konu Uyuşmazlık Esastan Sona Erdiğinden Şarta Bağlı Feragat Geçerli Olmadığı - Bu Sebeple Feragatin Kayıtsız Şartsız Bir İrade Beyanını Ortaya Koyması Gerektiği )
ŞARTA BAĞLI FERAGAT ( Dava Sona Ermeyeceği - Bu Sebeple Feragatin Kayıtsız Şartsız Bir İrade Beyanını Ortaya Koyması Gerektiği )
FERAGAT ( Davaya Konu Edilen Haktan Vazgeçme Olduğu - Vazgeçme Sebebiyle Davanın Reddedilmesi Halinde Aynı Hakka Dair Yeniden Dava Açılamayacağı/Açılan Davanın Kesin Hüküm Sebebiyle Reddedilmesi Gerektiği )
DERDEST DAVA ( Dava Konusu Haktan Vazgeçildikten Sonra Dava Derdest İken Yeniden Aynı Konuda Dava Açılamayacağı - Davacının Beyanından Gerçek Amacının Açılan Davadan Feragat Etmek Olduğunun Açıkça Anlaşılması Gerektiği )"
91Y4.HD3.11.2011E. 2011/9653 K. 2011/11582"DAVANIN FERAGATLA SONUÇLANMASI ( Diğer Taraf Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği - Feragat Eden Taraf Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Yargılama Giderlerinden Olup Davanın Tarafları Yararına Hüküm Altına Alınması Gereği - Feragat Eden Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )"
91Y2.HD31.10.2011E. 2010/16428 K. 2011/17585"FERAGAT ( Tek Yanlı İrade Beyanı Olan Feragattan Dönülemeyeceği - Tedbir Nafakasından Feragatin Yapıldığı Tarihe Kadar Etkili Olduğu Daha Sonra Yeniden İstenmesinin Mümkün Olduğu)
TEDBİR NAFAKASINDAN FERAGAT ( Feragatin Yapıldığı Tarihe Kadar Etkili Olduğu Daha Sonra Yeniden İstenebileceği - Feragatin Tek Yanlı İrade Beyanı Olduğu Dönülemeyeceği)"
91Y10.HD10.10.2011E. 2010/5647 K. 2011/13463"FERAGAT ( Davanı Açıldığı Tarihten Hükmün Kesinleştiği Tarihe Kadar Yargılamanın Her Aşamasında Kadar Kullanılabilen Bir Hak Olduğu - Geçerli Olması İçin Mahkemenin Muvafakatine Gerek Olmadığı Mahkemece Bir Karar Verilmemiş Olsa da Feragatten Dönülemeyeceği )
FERAGATTEN DÖNME ( Feragat Bildirimi Yapıldıktan Sonra Mahkemece Buna Dayalı Bir Karar Verilmemiş Olsa da Feragatten Dönülemeyeceği - Davacının Hata Hile veya İkrah Nedenine Dayanarak Aynı Davada Fergatin Geçersizliğini İleri Sürebileceği veya Bağımsız Bir Dava ile Feshinin İstenebileceği )
FERAGAT BEYANININ HATA HİLE VEYA İKRAH NEDENİYLE GEÇERSİZLİĞİ ( Aynı Davada İleri Sürülebileceği Gibi Feragatin Feshi İçin Ayrı Bir Dava Açılabileceği - Feragatin Kesin Hüküm Oluşturmasının Maddi Anlamda Olduğu Taraflar Arasında Aynı Sebebe Dayanarak Yeniden Dava Açılamayacağı )"
91Y11.HD7.10.2011E. 2011/12446 K. 2011/12392"FERAGAT (Öncelikle Asıl ve Karşı Dava İle Birleşen Davadan Feragate İlişkin Bir Hüküm Verilmesini Teminen Yerel Mahkeme Kararının Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği)
TASARRUF SERBESTİSİ (Uyuşmazlık Tarafların Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edebileceği Nitelikte Olup Temyiz Aşamasında Sunulan Davadan Feragat Dilekçelerinin Doğurucu Nitelikte Olduğu)"
91Y6.HD6.10.2011E. 2011/10936 K. 2011/10363"DAVADAN FERAGAT ( Mahkemece Karar Verilmesinden Sonra Hüküm Kesinleşmeden Önce - Mahkemece Feragat Nedeniyle Bir Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulması Gerektiği )
HÜKÜM KESİNLEŞMEDEN ÖNCE DAVADAN FERAGAT ( Mahkemece Feragat Nedeniyle Bir Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulması Gerektiği - Feragatın Geçerliliğinin Karşı Tarafın Muvafakatına Bağlı Olmadığı )
FERAGATIN GEÇERLİLİĞİ ( Karşı Tarafın Muvafakatına Bağlı Olmadığı - Etkisini Onu Yapanın Tek Yönlü İrade Beyanı İle Doğuracağı )"
91Y6.HD6.10.2011E. 2011/10934 K. 2011/10427"DAVADAN VE KARAR DÜZELTME TALEBİNDEN TARAFLARIN AYNI GÜNDE FERAGAT ETMELERİ ( Davacının Feragati İle İlgili Yerel Mahkemece Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği - Hak Kaybına Yol Açmamak Önceliği )
DAVACI VE DAVALININ AYNI GÜNDE TALEPLERİNDEN FERAGAT ETMELERİ ( Hak Kaybına Yol Açmamak Önceliği - Davacının Feragati İle İlgili Yerel Mahkemece Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
HAK KAYBINA YOL AÇMAMAK ÖNCELİĞİ ( Tarafların Davadan ve Karar Düzeltme Talebinden Aynı Günde Feragat Etmeleri - Davacının Feragati İle İlgili Yerel Mahkemece Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulacağı )
KARAR DÜZELTME TALEBİNDEN FERAGAT ( Aynı Tarihli Dilekçe İle Davacının da Davadan Feragat Etmesi - Karar Düzeltme İsteminin Reddi Kararı mı Yoksa Davadan Feragat Nedeniyle Hükmün Bozulması Kararı mı Verileceği )
DAVADAN FERAGAT ( Aynı Tarihli Dilekçe İle Davalının Karar Düzeltme Talebinden Feragat Etmesi - Davacının Feragati İle İlgili Yerel Mahkemece Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği/Hak Kaybına Yol Açmamak Önceliği )"
91Y21.HD26.9.2011E. 2011/3477 K. 2011/7125"FERAGAT (Sigortalılık Hakkından Feragat Edilemeyeceği - Delillerin Toplanmasına İlişkin Ara Kararı Gereğinin Yerine Getirilmesinden Önce Karar Verilmesi Halinde Avukatlık Ücretinin Tarifede Yazılan Miktarın Yarısına Hükmedilmesi Gereği )
DELİLLERİN TOPLANMASI ARA KARARININ YERİNE GETİRİLMESİNDEN ÖNCE KARAR VERİLMESİ (Tarifedeki Avukatlık Ücretinin Yarısına Hükmedilmesi Gereği - Ara Kararın Yerine Getirilmesinden Sonra Karar Verilmesi Halinde Ücretin Tamamına Hükmedilmesi Gereği )"
91Y1.HD22.9.2011E. 2011/7133 K. 2011/9271"VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Tapu İptali ve Tescil/Davacının Feragat Ettiği Dava Reddedildikten Sonra Öldüğü - Davacı Mirasçılarının Davacının İradesinin Sakatlanması Nedeniyle Feragat Ettiğini İddia Ettikleri/Feragat İçin Sebep Olup Olmadığının Belirleneceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Vekaletin Kötüye Kullanılması Nedeniyle/Davacının Feragat Ettiği Dava Reddedildikten Sonra Öldüğü - Davacı Mirasçılarının Davacının İradesinin Sakatlanması Nedeniyle Feragat Ettiğini İddia Ettikleri/Feragat İçin Sebep Olup Olmadığının Tespit Edileceği )
FERAGAT ( Vekaletin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası/Davacının Feragat Ettiği Dava Reddedildikten Sonra Öldüğü - Davacı Mirasçılarının Davacının İradesinin Sakatlanması Nedeniyle Feragat Ettiğini İddia Ettikleri/Feragat İçin Sebep Olup Olmadığının Tespit Edileceği )
İRADENİN SAKATLANMASI SONUCU DAVADAN FERAGAT İDDİASI ( Vekaletin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası/Davacının Feragat Ettiği Dava Reddedildikten Sonra Öldüğü - Feragatinin İradeyi Sakatlayan Sebebe Dayalı Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulacağı )"
91YHGK21.9.2011E. 2011/2-436 K. 2011/531"TEMYİZ DİLEKÇESİNİN FERAGAT NEDENİYLE REDDİ ( Asil ve Vekilinin Boşanma Davasına İlişkin Hükmün Temyizinden Feragat Ettikleri - Asil Temyizden Feragat Beyanında Bulunduğu Gibi Vekilin Vekaletnamesinde de Temyizden Feragat Yetkisi Bulunduğu)
FERAGAT ( Boşanma Davasının Davalısı-Karşı Davacısı Asilin ve Vekilin Birlikte İmzaladıkları Altında Açık Kimliklerinin Tespitinin Yapıldığı Dilekçe İle Temyizden Feragat Ettikleri - Temyiz Dilekçesinin Feragat Nedeniyle Reddi Gerektiği)
BOŞANMA DAVASI ( Asil ve Vekili Temyizden Feragat Ettiklerinden Temyiz Dilekçesinin Feragat Nedeniyle Reddedileceği)"
91Y1.HD19.9.2011E. 2011/7219 K. 2011/8982"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Ketm-i Verese Hukuksal Nedenine Dayalı/Davacının Temyiz Dilekçesinde İradesinin Sakatlandığı Feragatin Gerçek İradesini Yansıtmadığını Belirttiği - Davadan Feragatin Davalıların Beyanından Kaynaklanan Hataya Bağlı Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulcağı )
KETM-İ VERESE ( Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi/Davacının Temyiz Dilekçesinde İradesinin Sakatlandığı Feragatin Gerçek İradesini Yansıtmadığını Belirttiği - Davadan Feragatin Davalıların Beyanından Kaynaklanan Hataya Bağlı Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
FERAGATİN İPTALİ ( Kural Olarak Feragatin Kesin Hükmün Hukuksal Sonuçlarını Doğurduğu - Ancak Rızayı İfsat Eden Bir Sebeple Malul Olduğu Kanıtlanırsa Doğurduğu Netice Bakımından Hileye Hataya Maruz Kalan Kimseye Talep Hakkı Bahşedeceği )
HİLELİ DAVRANIŞLAR SONUCU İRADENİN SAKATLANMASI ( Kural Olarak Feragatin Kesin Hükmün Hukuksal Sonuçlarını Doğurduğu - Ancak Rızayı İfsat Eden Bir Sebeple Malul Olduğu Kanıtlanırsa Doğurduğu Netice Bakımından Hileye Hataya Maruz Kalan Kimseye Talep Hakkı Bahşedeceği )"
91Y11.HD16.9.2011E. 2011/11316 K. 2011/10418"USULSÜZ TEBLİGAT (Nedeniyle Davalının Kararı Yeni Öğrendiklerini Beyan Ettiği Temyiz Süresinde Olup Davalının Temyiz İsteminin Reddine Dair Kararın Bozulup Kaldırılması Gerektiği)
FER'İ MÜDAHİL VEKİLİNE DAHA ÖNCEKİ TARİHTE KARAR TEBLİĞİ YAPILMASI (Temyiz Tarihi Davalının Temyizinden Önceki Tarih Olup Davalının Temyizi Süresinde Olduğuna Göre Fer'i Müdahil de Tek Başına Temyiz Etmiş Sayılamayacağı)
TEMYİZ İSTEMİ (Fer'i Müdahil Vekiline Daha Önceki Tarihte Karar Tebliği Yapılması - Temyiz Tarihi Davalının Temyizinden Önceki Tarih Olup Davalının Temyizi Süresinde Olduğuna Göre Fer'i Müdahil de Tek Başına Temyiz Etmiş Sayılamayacağı)
FERAGAT (Temyiz Aşamasında Davacı Vekili Davadan Feragat Ettiğinden Esasa Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesine Bu Aşamada Yer Olmayıp HUMK 95. Md. Uyarınca Feragat Kati Bir Hüküm Sonuçlarını Doğurduğundan Hükmün Bu Beyan Uyarınca Karar Verilmek Üzere Bozulması Gerektiği)"
91Y5.HD14.7.2011E. 2011/8107 K. 2011/13380"FERAGAT ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Davacı Davalı İdare Aleyhine Açmış Olduğu Davadan Feragat Ettiği/Vaki Feragat Nedeni İle Gerekli Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacı Vekili Dilekçesi İle Davalı İdare Aleyhine Açmış Olduğu Davadan Feragat Ettiği - Vaki Feragat Nedeni İle Gerekli Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulacağı )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Kamulaştırmasız El Atılan - Davacı Davalı İdare Aleyhine Açmış Olduğu Davadan Feragat Ettiği/Vaki Feragat Nedeni İle Gerekli Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )"
91Y10.HD14.7.2011E. 2010/5866 K. 2011/11393"ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Feragatin Olanaksız Olduğu ve Davadan Vazgeçilemeyeceği - Davacı Tarafa Davanın Konularından Olup Sigortalılığın Tespiti İsteminden Feragat Edemeyeceği ve Anılan Kanunun 185. Md.sinde Düzenlenen Hakkını Kullanabileceği )
SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( Çalışmanın Tespiti - Feragatin Olanaksız Olduğu ve Davadan Vazgeçilemeyeceği/Davacı Tarafa Davanın Konularından Olup Sigortalılığın Tespiti İsteminden Feragat Edemeyeceği ve Anılan Kanunun 185. Md.sinde Düzenlenen Hakkını Kullanabileceği )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Çalışmanın Tespiti - Davacının Davalının Rızası İle Davanın Takibinden Vazgeçebileceği veya Davayı Takip Etmeyerek Yenileninceye Kadar Dosyanın İşlemden Kaldırılması Sonucunun Bildirilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Çalışmanın Tespiti - Feragatin Olanaksız Olduğu ve Davadan Vazgeçilemeyeceği - Davacı Tarafa Davanın Konularından Olup Sigortalılığın Tespiti İsteminden Feragat Edemeyeceği ve Anılan Kanunun 185. Md.sinde Düzenlenen Hakkını Kullanabileceği )"
91Y2.HD11.7.2011E. 2011/8815 K. 2011/11869"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı -Karşılılık Davalı Maddi ve Manevi Tazminat ve Kendi Yararına Takdir Edilen Tedbir ve Yoksulluk Nafakasından Feragat Ettiğini Bildirdiğinden Bu Konuda Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
YOKSULLUK NAFAKASINDAN FERAGAT ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacı -Karşılılık Davalı Maddi ve Manevi Tazminat ve Kendi Yararına Takdir Edilen Tedbir ve Yoksulluk Nafakasından Feragat Ettiğini Bildirdiğinden Hükmün Bozulması Gerektiği )
FERAGAT ( Maddi ve Manevi Tazminat - Davacı -Karşılılık Davalı Maddi ve Manevi Tazminat ve Kendi Yararına Takdir Edilen Tedbir ve Yoksulluk Nafakasından Feragat Ettiğini Bildirdiğinden Bu Konuda Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )"
91Y2.HD11.7.2011E. 2011/12359 K. 2011/11829"BOŞANMA ( Davacı Karar Düzeltme Dilekçesiyle Hüküm Henüz Kesinleşmeden Davadan Feragat Ettiğinden Onama İlamının Kaldırılmasına ve Davacının Davadan Feragat Dilekçesi Konusunda Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Boşanma - Davacı Hüküm Henüz Kesinleşmeden Davadan Feragat Ettiğinden Onama İlamının Kaldırılmasına ve Davacının Davadan Feragat Dilekçesi Konusunda Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulacağı )
HÜKÜM KESİNLEŞMEDEN KARAR DÜZELTME DİLEKÇESİYLE DAVADAN FERAGAT EDİLMESİ ( Boşanmanın Onanması İlamının Kaldırılmasına ve Davacının Davadan Feragat Dilekçesi Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Boşanma - Davacı Karar Düzeltme Dilekçesiyle Hüküm Henüz Kesinleşmeden Davadan Feragat Ettiğinden Onama İlamının Kaldırılmasına ve Davacının Davadan Feragat Dilekçesi Konusunda Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )"
91Y2.HD11.7.2011E. 2011/12354 K. 2011/11830"BOŞANMA ( Davacı Vekili Karar Düzeltme İstem Dilekçesiyle Davadan Feragat Ettiğini Bildirdiği - Davadan Feragat Dilekçesi Konusunda Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Boşanma - Davacı Vekili Karar Düzeltme İstem Dilekçesiyle Davadan Feragat Ettiğini Bildirdiği/Davadan Feragat Dilekçesi Konusunda Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
FERAGAT ( Boşanma - Davacı Vekili Karar Düzeltme İstem Dilekçesiyle Davadan Feragat Ettiğini Bildirdiği/Davadan Feragat Dilekçesi Konusunda Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )"
91Y13.HD4.7.2011E. 2011/3018 K. 2011/10972"TAAHHÜDÜN YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN DOĞAN ALACAK DAVASI ( Davalının Vermiş Olduğu Taahhütname İle Borcunu Kabul Ettiği - Davalının Bu Şekildeki Beyan ve Kabulü Nedeniyle Davacının Davadan Feragat Ettiği/Hakkın Özünden Feragat Etmediği Gözetilerek İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Taahhüdün Yerine Getirilmemesinden Doğan Alacak Davası - Davalının Vermiş Olduğu Taahhütname İle Borcunu Kabul Ettiği - Davalının Bu Şekildeki Beyan ve Kabulü Nedeniyle Davacının Davadan Feragat Ettiği/Hakkın Özünden Feragat Etmediği Gözetilerek İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
HAKKIN ÖZÜNDEN FERAGAT EDİLMEMESİ ( Davalının Vermiş Olduğu Taahhütname İle Borcunu Kabul Ettiği - Davalının Bu Şekildeki Beyan ve Kabulü Nedeniyle Davacının Davadan Feragat Ettiği - Hakkın Özünden Feragat Etmediği Gözetilerek İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )"
91Y10.HD30.6.2011E. 2011/4377 K. 2011/9858"DAVADAN FERAĞAT ( Davalının Ferağat Beyanın Mahkemece Karar Bağlanması Gerektiği - Davalı Davayı Kabul Ettiği Takdirde Vaki Kabul Beyanı Hakkında Mahkemece Yine Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVAYI KABUL ( Davalının Ferağat Beyanın Mahkemece Karar Bağlanması Gerektiği - Davalı Davayı Kabul Ettiği Takdirde Vaki Kabul Beyanı Hakkında Mahkemece Yine Karar Verilmesi Gerektiği )
FERAĞAT VE KABULÜN SONUÇLARI ( Tek Yönlü İrade Beyanı ile Hüküm ve Sonuç Doğurabileceği - Karşı Tarafın Muvafakatına Bağlı Olmadığı/Mahkemece Ferağat ve Kabul Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
91Y1.HD23.6.2011E. 2011/6409 K. 2011/7413"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Feragat Kat'i Hükümün Hukuki Neticelerini Doğurur ve Davanın Her Aşamasında Davadan Feragat Edilebileceğinden Feragat Nedeniyle Bir Karar Verilmek Üzere Hüküm Bozulması Gerektiği )
FERAGAT ( Kat'i Hükmün Hukuki Neticelerini Doğurur ve Davanın Her Aşamasında Davadan Feragat Edilebileceğinden Feragat Nedeniyle Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Tapu İptali ve Tescil - Feragat Kat'i Hükümün Hukuki Neticelerini Doğurur ve Davanın Her Aşamasında Davadan Feragat Edilebileceğinden Feragat Nedeniyle Bir Karar Verilmek Üzere Hüküm Bozulması Gerektiği )"
91Y10.HD23.6.2011E. 2010/15599 K. 2011/9293"SİGORTALILIĞIN İPTALİ (Sigortalı Olma Hak ve Yükümünden Kaçınılamayacağı ve Vazgeçilemeyeceği - Sosyal Güvenlik Hakkından Feragat Edilemeyeceği)
SİGORTALI OLMA HAKKI (Sigortalı Olmanın Kamu Düzenine İlişkin Kişiye Bağlı Vazgeçilmez ve Kaçınılmaz Hak Yükümlülük Doğuran Bir Hukuksal Statü Olduğu - Sigortalılık Statüsünün Kurulmasındaki İşlemlerin Kurucu Değil Açıklayıcı Olduğu)
DAVALININ RIZASI İLE DAVANIN TAKİBİNDEN VAZGEÇME (Sigortalılık Vazgeçilemez Bir Hak Olduğundan Sigortalılığın Tespitine İlişkin Davadan Vazgeçilemeyeceği - İleride Dava Açma Hakkını Saklı Tutarak Davalının Rızası ile Davanın Takibinden Vazgeçilebileceği)
SİGORTALILIĞIN TESPİTİ DAVASI (Vazgeçilemeyeceği Menfi Sigortalılık Davasından da Vazgeçilemeyeceği - Davacı Ancak İleride Tekrar Dava Açma Hakkını Saklı Tutarak Davalının Rızası ile Davanın Takibinden Vazgeçebileceği)"
91Y17.HD14.6.2011E. 2011/5888 K. 2011/6212"DAVADAN FERAGAT ( Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurucu Nitelikte Olması Nedeniyle Bütün Bu Özellikleri İçermesinin Zorunlu Olduğu - Feragat Davayı Sona Erdiren Kesin Bir Usul İşlemi Olduğu )
FERAGAT ( Dönülmesi ve H.U.M.K.nun 83. Md. sine Göre Islah Yolu İle Feragatin Hükümsüz Kılınmasının Olanaksız Olduğu )
ISLAH ( Feragat Davayı Sona Erdiren Feragat Davayı Sona Erdiren Kesin Bir Usul İşlemi Olduğu - Feragatten Dönülmesi ve H.U.M.K.nun 83. Md. sine Göre Islah Yolu İle Feragatin Hükümsüz Kılınmasının Olanaksız Olduğu )
TAZMİNAT İSTEMİ ( Mahkemece Davacı Asilin Duruşmadaki Beyanının Davadan Feragat Beyanı mı Yoksa Davanın Konusunun Kalmadığı Yönünde Bir Beyan mı Olduğu Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
91Y14.HD13.6.2011E. 2011/5972 K. 2011/7675"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Feragatin Geçerliliğinin Karşı Tarafın Muvafakatine Bağlı Olmadığı - Davacının Davadan Feragati Hakkında Mahkemesince Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulacağı )
FERAGAT ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Feragatin Geçerliliğinin Karşı Tarafın Muvafakatine Bağlı Olmadığı/Davacının Davadan Feragati Hakkında Mahkemesince Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulacağı )"
91Y10.HD7.6.2011E. 2011/2439 K. 2011/8443"FERAGAT ( Şekli Anlamda Kesinleşinceye Kadar Feragat Olanağının Mevcut Olduğu - Geçerliliğinin Karşı Tarafın Muvafakatına Bağlı Olmadığı )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN GELİRİN RÜCUAN TAHSİLİ ( Feragat Beyanının Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı - Feragat Beyanı Hakkında Mahkemesince Karar Verilmesinin Zorunlu Olduğu )"
91Y11.HD12.5.2011E. 2009/6672 K. 2011/5846"HAKSIZ REKABETTEN DOĞAN TAZMİNAT ( Hüküm Kurulduktan Sonra Ancak Henüz Kesinlik Kazanmadan Davadan Feragat Edildiği - Vaki Feragatin Mahkemece Değerlendirilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Haksız Rekabetten Doğan Tazminat - Hüküm Kurulduktan Sonra Ancak Henüz Kesinlik Kazanmadan Davadan Feragat Edildiği/Vaki Feragatin Mahkemece Değerlendirilmesi Gerektiği )
HÜKÜMDEN SONRA FERAGAT ( Ancak Henüz Kesinlik Kazanmadan Davadan Feragat Edildiği/Vaki Feragatin Mahkemece Değerlendirilmesi Gerektiği - Haksız Rekabetten Doğan Tazminat"
91Y15.HD9.5.2011E. 2010/4537 K. 2011/2796"DAVADAN FERAGAT ( Kesin Hükmün Hukuksal Sonuçlarını Doğurduğu Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmadığı - Davadan Feragat Halinde Davanın Feragat Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gereği )
KARŞI TARAFIN KABULÜ ( Feragatin Hukuki Sonuç Doğurması İçin Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmadığı - Feragatin Kesin Hükmün Bütün Sonuçlarına Sahip Olduğu )"
91Y15.HD9.5.2011E. 2010/4165 K. 2011/2814"FERAGAT ( Kesin Mahkeme Hükmünün Sonucunu Doğuran Taraf İşlemi Olduğu Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmadığı )
TARAF İŞLEMİ ( Feragat - Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmadığı )"
91Y2.HD3.5.2011E. 2011/6174 K. 2011/7626"DAVADAN FERAGAT ( Temyiz Dilekçesinin Bu Nitelikte Olması - Boşanma Kararından Sonra Davacının "Mahkemede Beyanının Alınmadığını Kandırıldığını" İleri Sürerek Hükmün Bozulmasını Talep Etmesi/Davanın Reddine Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulacağı )
BOŞANMA ( Kararından Sonra Davacının "Mahkemede Beyanının Alınmadığını Kandırıldığını" İleri Sürerek Hükmün Bozulmasını Talep Etmesi/Davanın Reddine Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulacağı - Temyiz Dilekçesinin Davadan Feragat Niteliğinde Olduğu )
TEMYİZ DİLEKÇESİNİN DAVADAN FERAGAT NİTELİĞİ ( Boşanma Kararından Sonra Davacının "Mahkemede Beyanının Alınmadığını Kandırıldığını" İleri Sürerek Hükmün Bozulmasını Talep Etmesi )
KARARDAN SONRA YARGI ÇEVRESİNDE AİLE MAHKEMESİ KURULMASI ( Boşanma Kararının Temyizi - Davanın Yetkili ve Görevli Aile Mahkemesine Devri Zorunluluğu )"
91Y11.HD2.5.2011E. 2009/11948 K. 2011/5267"TAZMİNAT İSTEMİNİN FERAGAT NEDENİYLE REDDİ ( Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davadan Feragat - Davanın Feragat Nedeniyle Reddine Karar Verildiği Halde Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmemesinin Hatalı Olduğu )"
91Y14.HD26.4.2011E. 2011/3795 K. 2011/5631"İPOTEK ŞERHİNİN KALDIRILMASI ( Feragat - İki Taraftan Birinin Netici-i Talebinden Vazgeçmesi/Asılolanın Hukuki İhtilafın Taraf İradelerine Göre Çözülmesi Olduğu )
FERAGAT ( Yargılamanın Her Aşamasında Feragat Talebinde Bulunulabileceği - Feragat ile Netice-i Talepten Vazgeçilmiş Olduğu/Asılolanın Hukuki İhtilafın Taraf İradelerine Göre Çözülmesi Olduğu )"
91Y10.HD21.4.2011E. 2010/14412 K. 2011/5842"ÇEKİŞMELİ YARGIDA TASARRUF İLKESİ (Kural Olduğu Tarafların Müddeabih Üzerinde Serbestçe Tasarrufta Bulunabileceği - Davanın Açıldığı Tarihten Hükmün Kesinleşmesine Kadar Davadan Feragat Edilebileceği Feragatin Kesin Hükmün Sonuçlarına Sahip Olduğu)
DAVADAN FERAGAT (Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurduğu - Feragatin Geçerliliğinin Davalının Rızasına veya Mahkemenin Kabulüne Gerek Olmadığı Tek Taraflı İrade Beyanının Mahkemeye Ulaşmasının Yeterli Olduğu)
FERAGATTEN DÖNME (Mahkemece Feragat Hakkında Bir Karar Verilmemiş Olsa Bile Ferahattan Dönülemeyeceği - Feragat Beyanında Bulunan Davacının Hata Hile veya İkrah Nedeniyle Feragatin Geçersizliğini İleri Süremeyeceği Feshi İçin Ayrı Bir Dava Açamayacağı)"
91Y13.HD19.4.2011E. 2011/4908 K. 2011/6075"ALACAK DAVASI ( Hükmün Kesinleşmesinden Önce Alacaklının Davasından Feragat Ettiği - Bu Konuda Mahkemesince Hüküm Kurulacağı )
FERAGAT ( Alacak Davasında Hüküm Kesinleşmeden Alacaklının Davasından Feragat Ettiği - Bu Konunun Yerel Mahkemece Değerlendirileceği )
HÜKÜM KESİNLEŞMEDEN DAVADAN FERAGAT EDİLMESİ ( Bu Konunun Yerel Mahkemece Değerlendirileceği )"
91Y12.HD14.4.2011E. 2011/1435 K. 2011/6417"TEMYİZ İSTEMİNDEN FERAGAT ( Davadan ve Temyiz İsteminden Feragat Edilen Durumlarda Öncelikle Davadan Feragat Hakkında Bir Karar Verileceği )
DAVADAN FERAGAT ( Davadan ve Temyiz İsteminden Feragat Edilen Durumlarda Öncelikle Davadan Feragat Hakkında Bir Karar Verilmesi Gereği )"
91Y17.HD28.3.2011E. 2010/8415 K. 2011/2768"ISLAH İLE TALEP SONUCUNUN DARALTILMASI ( Tazminat İsteminin İndirilmesi/Feragat Anlamında Olduğu - Reddedilen Kısım Üzerinden Maktu Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği )
DAVA DİLEKÇESİNİN KISMEN ISLAHI ( Talep Sonucu Daraltılarak Tazminat İsteminin İndirilmesi - Reddedilen Kısım Üzerinden Maktu Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği/Feragat Anlamında Olduğu )
TALEP SONUCUNUN DARALTILMASI ( Dava Dilekçesinin Kısmen Islahı İle Tazminat İsteminin İndirilmesi - Feragat Anlamında Olduğu/Reddedilen Kısım Üzerinden Maktu Vekalet Ücreti Takdir Edileceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Dava Dilekçesinin Kısmen Islahı İle Tazminat İsteminin İndirilmesi - Feragat Anlamında Olduğu/Reddedilen Kısım Üzerinden Maktu Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği )"
91Y3.HD24.3.2011E. 2010/21834 K. 2011/4772"FERAGAT EDİLEN DAVANIN TEKRAR AÇILMASI ( Feragatin Feshi İçin Ayrı Bir Dava Açılmayıp Feragatin Geçersizliği İleri Sürerek Davanın Yeniden Açılması Halinde Fergatin Önsorun Olarak İncelenmesi Gereği - Açılmış Dava ile Fergat İleri Sürülmeyip Aynı Konu Bağımsız Dava ile Talep Edilmesi Halinde Yeni Davanın Fergatin Geçersizliği İddiasını da İçerdiğinin Kabulü Gereği )
ÖNSORUN ( Davacının Feragatin Geçersiz Olduğunu Feragat Ettiği Davayı Yeniden Açarak İleri Sürmesi Halinde Fergatin Geçersizliğinin Önsorun Olarak İncelenmesi Gereği - Feragat Edilen Davaya Konu Talep Bağımsız Bir Dava ile Yeniden İstenmesi Halinde Yeni Davanın Aynı Zamanda Feragatin Geçersizliğini de İçerdiğinin Kabulü Gereği )
FERAGAT EDİLEN DAVAYA KONU İSTEMİN AYRI BİR DAVA İLE YENİDEN İSTENMESİ ( Feragatin Gereçsiz Olduğu İddiasını Dinlemeye Engel Olmadığı - Feragat Edilen Davaya Konu İstemin Ayrı Bir Dava ile Yeniden İstenmesinin Aynı Zamanda Feragatin Geçersizliği İsteğini de İçerdiğinin Kabulü Gereği )"
91Y11.HD18.3.2011E. 2010/8297 K. 2011/2887"FERAGAT ( Davacı Vekili Davadan Feragat Ettiğinden H.U.M.K.nun 95/1. Md. Hükmünce Kesin Bir Hükmün Sonuçlarını Doğuran Bu Yoldaki Beyan Hakkında Hüküm Kurulabilmesi İçin Kararın Bozulması Gerektiği )
KESİN HÜKÜM SONUCUNU DOĞURAN FERAGAT BEYANI ( Davacı Vekili Davadan Feragat Ettiğinden Kesin Bir Hükmün Sonuçlarını Doğuran Bu Yoldaki Beyan Hakkında Hüküm Kurulabilmesi İçin Kararın Bozulması Gerektiği )"
91Y16.HD17.3.2011E. 2010/5789 K. 2011/1320"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Komisyon Kararı İle Tespit Maliki Olan Kişinin Oğluna Yöneltilmek Suretiyle Dava Açıldığı - Yargılama Aşamasında Davadan Feragat Edilmesi Nedeniyle Davanın Feragat Nedeniyle Reddi Gerektiği )
FERAGAT ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Komisyon Kararı İle Tespit Maliki Olan Kişinin Oğluna Yöneltilmek Suretiyle Dava Açıldığı/Yargılama Aşamasında Davadan Feragat Edilmesi Nedeniyle Davanın Feragat Nedeniyle Reddi Gerektiği )
KOMİSYON KARARI İLE TESPİT MALİKİ OLAN KİŞİNİN OĞLUNA YÖNELTİLEN DAVA ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Yargılama Aşamasında Davadan Feragat Edilmesi Nedeniyle Davanın Feragat Nedeniyle Reddi Gerektiği/Taşınmazın Komisyon Kararı Gibi Davalı Adına Tescili Gerektiği )"
91Y11.HD15.3.2011E. 2009/4181 K. 2011/2727"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYALI ALACAK ( Kararın Kısa Karara Uygun Yazılmamasının Kabul Şekli Bakımından Doğru Görülmediği )
TEMERRÜT TARİHİ ( Kısa Kararda Hüküm Altına Alınan Alacakla İlgili Olarak Temerrüt Tarihleri Belirtilmemiş Gerekçeli Karara Kısa Karara Aykırı Şekilde Tavzih Yoluyla Temerrüt Tarihlerinin Ek Olarak Yazılmasının Doğru Görülmediği )
FERAGAT ( İki Taraftan Birinin Netice-i Talebinden Vazgeçmesi Olduğu - O Halde Feragat Nedeniyle Davacı Vekilinin Temyiz İsteminin Reddine Karar Vermek Gerektiği )"
91Y1.HD10.3.2011E. 2011/1364 K. 2011/2722"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Feragat Kat'i Hükmün Hukuki Neticelerini Doğurduğu - Davanın Her Aşamasında Başka Bir İfadeyle Yargılama Sonuçlanıp Hükmün Kesinleşmesi Tarihine Kadar Davadan Feragat Edilebileceği )
FERAGAT ( Kat'i Hükmün Hukuki Neticelerini Doğurduğu - Davanın Her Aşamasında Başka Bir İfadeyle Yargılama Sonuçlanıp Hükmün Kesinleşmesi Tarihine Kadar Davadan Feragat Edilebileceği )"
91Y12.HD10.3.2011E. 2011/655 K. 2011/3100"İLAMLI TAKİBE KARŞI YAPILAN ŞİKAYET ( Taraf Vekillerinin Davadan ve Temyizden Feragata Yetkilerinin Bulunduğu - Şikayetçi Borçlu Vekilinin Davadan Feragati Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Taraf Vekillerinin Davadan ve Temyizden Feragata Yetkilerinin Bulunduğu - Şikayetçi Borçlu Vekilinin Davadan Feragati Hakkında Bir Karar Verileceği )"
91Y1.HD9.3.2011E. 2011/917 K. 2011/2694"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Feragat Kat'i Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Eder ve Karar Kesinleşinceye Kadar Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği )
FERAGAT ( Kat'i Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Eder ve Karar Kesinleşinceye Kadar Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği - Tapu İptali ve Tescil )"
91Y1.HD16.2.2011E. 2011/524 K. 2011/1548"MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptali ve Tescil - Feragat Kat'i Hükmün Hukuki Neticelerini Doğurur ve Davanın Her Aşamasında Başka Bir İfadeyle Yargılama Sonuçlanıp Hükmün Kesinleşmesi Tarihine Kadar Davadan Feragat Edilebileceği )
FERAGAT ( Kat'i Hükmün Hukuki Neticelerini Doğurur ve Davanın Her Aşamasında Başka Bir İfadeyle Yargılama Sonuçlanıp Hükmün Kesinleşmesi Tarihine Kadar Davadan Feragat Edilebileceği - Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Feragat Kat'i Hükmün Hukuki Neticelerini Doğurur ve Davanın Her Aşamasında Başka Bir İfadeyle Yargılama Sonuçlanıp Hükmün Kesinleşmesi Tarihine Kadar Davadan Feragat Edilebileceği )"
91Y1.HD10.2.2011E. 2011/261 K. 2011/1106"DAVADAN FERAGAT ( Temyiz Aşamasında Davacı Tarafından - Yargılama Sonuçlanıp Hüküm Kesinleşinceye Kadar Feragatın Mümkün Olduğu/Mahkemece Feragat Nedeniyle Bir Karar Verilebilmesi İçin Hükmün Bozulacağı )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Yargılama Sonuçlanıp Hüküm Kesinleşinceye Kadar Feragatın Mümkün Olduğu - Mahkemece Feragat Nedeniyle Bir Karar Verilebilmesi İçin Hükmün Bozulması Gerektiği )"
91Y19.HD24.1.2011E. 2011/932 K. 2011/519"FERAGAT ( Alacak Davası - Vekaletnamelerdeki Feragat Yetkisine İstinaden Davadan Feragat Ettiklerini Bildirdiğinden Vaki Feragat Nedeniyle İle Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
ALACAK DAVASI ( Vekaletnamelerdeki Feragat Yetkisine İstinaden Davadan Feragat Ettiklerini Bildirdiğinden Vaki Feragat Nedeniyle İle Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )"
91Y7.HD17.1.2011E. 2010/1775 K. 2011/73"FERAGAT ( Davayı Takip Etmeyeceğini Belirten Davacının Beyanı Davadan Feragat Olarak Yorumlanamayacağı )
KADASTRO DAVALARINDA İŞLEMDEN KALDIRMA KARARI ( Verilemeyeceği Gözetilerek Bozma İlamı Dikkate Alınarak Davaya Devam Olunması ve Toplanan ve Toplanacak Delillere Göre Davanın Esası Yönünden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İŞLEMDEN KALDIRMA KARARI ( Kadastro Davalarında İşlemden Kaldırma Kararı Verilemeyeceği Gözetilerek Bozma İlamı Dikkate Alınarak Davaya Devam Olunması ve Toplanan ve Toplanacak Delillere Göre Davanın Esası Yönünden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
91Y1.HD18.10.2010E. 2010/9533 K. 2010/10545"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Feragat Kat'i Hükmün Hukuki Neticelerini Doğurur ve Davanın Her Aşamasında Başka Bir İfadeyle Yargılama Sonuçlanıp Hükmün Kesinleşmesi Tarihine Kadar Davadan Feragat Edilebileceği )
FERAGAT ( Kat'i Hükmün Hukuki Neticelerini Doğurur ve Davanın Her Aşamasında Başka Bir İfadeyle Yargılama Sonuçlanıp Hükmün Kesinleşmesi Tarihine Kadar Davadan Feragat Edilebileceği - Tapu İptali ve Tescil )"
91Y10.HD20.9.2010E. 2009/13070 K. 2010/11647"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Mahkemece Davadan Feragat Edilemeyeceği Davacı ve Avukatına Bildirilerek Yasada Düzenlenen Haklardan Birinin Kullanımı Niteliğinde Olup Olmadığının Kendisine Sorulması Gerektiği )
DAVADAN FERAGAT ( Sigortalılık Hakkından Feragat Edilemeyeceği - Mahkemece Davadan Feragat Edilemeyeceği Davacı ve Avukatına Bildirilerek Yasada Düzenlenen Haklardan Birinin Kullanımı Niteliğinde Olup Olmadığının Kendisine Sorulması Gerektiği )
SİGORTALILIK HAKKINDAN FERAGAT EDİLEMEYECEĞİ ( Davacı ve Avukatına Bildirilerek Yasada Düzenlenen Haklardan Birinin Kullanımı Niteliğinde Olup Olmadığının Kendisine Sorulması Gerektiği - Hizmet Tespiti )"
91Y3.HD13.9.2010E. 2010/9685 K. 2010/13957"İŞTİRAK NAFAKASINDAN FERAGAT ( Boşanma Davası Sırasında Annenin/Kesin Hüküm Oluşturmayacağı - Geçersizliği/Her An Doğup İşleyen Haklardan Olduğu )
İŞTİRAK NAFAKASININ NİTELİĞİ ( Her An Doğup İşleyen Haklardan Olduğu - Boşanma Davası Sırasında Annenin Feragatinin Geçersizliği/Küçüğün Ergin Olacağı Tarihe Kadar Sürecek Olan Nafakayı Kapsamadığı )
NAFAKADAN FERAGAT ( Boşanma Davası Sırasında Annenin İştirak Nafakasından/Kesin Hüküm Oluşturmayacağı - Her An Doğup İşleyen Haklardan Olduğu/Geçersizliği ) "
91Y13.HD5.7.2010E. 2010/2267 K. 2010/9860"ALACAK DAVASI ( Davacı Onama Kararından Sonra Dilekçe Vererek "Davadan Feragat" Ettiğini Bildirdiği - Hükmün Kesinleşmesinden Önce Davacının Davadan Feragat Etmesi Nedeniyle Bu Konuda Hüküm Kurulması Görevi Mahkemeye Ait Bulunduğu )
FERAGAT ( Alacak Davası - Hükmün Kesinleşmesinden Önce Davacının Davadan Feragat Etmesi Nedeniyle Bu Konuda Hüküm Kurulması Görevi Mahkemeye Ait Bulunduğu )
ONAMA KARARINDAN SONRA FERAGAT ( Hükmün Kesinleşmesinden Önce Davacının Davadan Feragat Etmesi Nedeniyle Bu Konuda Hüküm Kurulması Görevinin Mahkemeye Ait Bulunduğu )"
91Y11.HD4.6.2010E. 2010/7142 K. 2010/6396"LİSANS ANLAŞMASINDAN DOĞAN ALACAK ( Davalılar İle Davalı ve Birleşen Davanın Davacısı Ltd. Şti. Temsilcilerinin Dilekçelerinde Temyizden Feragat Ettikleri - Temyizden Feragat Beyanları Uyarınca Temyiz İstemlerinin Reddi Gerektiği )
TEMYİZDEN FERAGAT ( Davalı ve Birleşen Davanın Davacısı Ltd. Şti. Temsilcilerinin Dilekçelerinde Temyizden Feragat Ettiklerini Beyan Ettiklerinden - Temyizden Feragat Beyanları Uyarınca Temyiz İstemlerinin Reddi Gerektiği )"
91Y2.HD2.6.2010E. 2010/8050 K. 2010/10852"BOŞANMA DAVASI ( Kesinleşmiş Boşanma ve Yoksulluk Nafakası Davası Yönünden Feragatın Sonuç Doğurmayacağı - Karar Düzeltme Aşamasındaki Maddi ve Manevi Tazminat Hakkındaki Feragat Hüküm Henüz Kesinleşmediğinden Geçerli Olduğu )
DAVADAN FERAGAT ( Hüküm Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragat Edilebileceği Kesinleşmiş Hükmüm Hakkında Feragatin Sonuç Doğurmayacağı )"
91Y1.HD28.5.2010E. 2010/2412 K. 2010/6063"FERAGAT ( Kesin Hükmün Neticelerini Doğurduğu - Karar Kesinleşinceye Kadar Her Zaman Yapılmasının Olanaklı Olduğu )
ELATMANIN ÖNLENMESİ YIKIM VE ECRİMİSİL ( Karar Kesinleşinceye Kadar Davanın Her Aşamasında Davadan Fergat Edilmesinin Mümkün Olduğu )"
91Y13.HD27.5.2010E. 2009/15820 K. 2010/7227"MUARAZANIN ÖNLENMESİ TALEBİ ( Kira Sözleşmesinin Her Yıl Yenilenerek Devam Etmesine Karşın Taşınmazın Tahliyesinin İstenildiği/Temyizden Sonra Davadan Feragat Edildiği - Davayı Kabul Hükmünün Bozulacağı )
KİRACILIĞIN TESPİTİ TALEBİ ( Kira Sözleşmesinin Her Yıl Yenilenerek Devam Ettiği/Taşınmazın Tahliyesinin İstenerek Muaraza Yaratıldığı - Temyizden Sonra Davadan Feragat Edildiği İçin Mahkemenin Kabul Hükmünün Bozulması Gerektiği )
DAVADAN FERAGAT ( Temyizden Sonra Gerçekleştiği - Muarazanın Önlenmesi ve Kiracılığın Tespiti Taleplerini Kabul Eden Mahkeme Hükmünün Bozulacağı )"
91Y14.HD26.5.2010E. 2010/4199 K. 2010/5975"KOOPERATİFİN TEMLİK İŞLEMİNE DAYALI TAPU İPTALİ TESCİL ( Bağımsız Bölümün Rayiç Bedelinin Tahsili - Feragat Kati Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Meydana Getirdiği/Davacının Vazgeçmesi Sebebiyle Feragat Edilen Dava Hakkında Buna Uygun Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN RAYİÇ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Feragat Kati Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Meydana Getirdiği - Davacının Vazgeçmesi Sebebiyle Feragat Edilen Dava Hakkında Buna Uygun Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
FERAGAT ( Kati Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Meydana Getirdiği - Davacının Vazgeçmesi Sebebiyle Feragat Edilen Dava Hakkında Buna Uygun Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )"
91Y1.HD26.4.2010E. 2010/2425 K. 2010/4840"MURİS MUVAZAASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Miras Bırakanın Sözkonusu Payı Davalıya Bedelsiz Olarak Temlik Etmesine ve Tapudaki İşlemin Satış Biçiminde Gösterilmesine Karşın Miras Bırakanın Temlik Sırasında Evliliğin İfasını Temin Amacını Taşıdığı )
MİRASÇIDAN MAL KAÇIRMA ( Tapu İptal ve Tescil - Miras Bırakanın Sözkonusu Payı Davalıya Bedelsiz Olarak Temlik Etmesine ve Tapudaki İşlemin Satış Biçiminde Gösterilmesine Karşın Miras Bırakanın Temlik Sırasında Evliliğin İfasını Temin Amacını Taşıdığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Hukuksal Nedenlerine Dayalı - Miras Bırakanın Sözkonusu Payı Davalıya Bedelsiz Olarak Temlik Etmesine ve Tapudaki İşlemin Satış Biçiminde Gösterilmesine Karşın Miras Bırakanın Temlik Sırasında Evliliğin İfasını Temin Amacını Taşıdığı )"
91Y14.HD30.3.2010E. 2010/656 K. 2010/3458"FERAGAT (İki Taraftan Birinin Netice-i Talebinden Vazgeçmesi Olduğu - 95/1.Md.sinde de Feragatin Kati Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Edeceği)
KESİN HÜKÜM (Feragatin İki Taraftan Birinin Netice-i Talebinden Vazgeçmesi Olduğu - 95/1.Md.sinde de Feragatin Kati Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Edeceği)
FERAGATIN GEÇERLİLİĞİ (Karşı Tarafın Muvafakatine Bağlı Olmadığı - Etkisini Onu Yapanın Tek Yönlü İrade Beyanı İle Doğurduğu)"
91Y2.HD29.3.2010E. 2009/4128 K. 2010/6004"FERAGAT ( Davacının Duruşmada Dava Konusu Tazminatı İstemediği Şeklindeki Beyanının Davadan Feragat Niteliğinde Olduğu - Gerekçeli Kararın Tefhim Edilen Karara Uygun Olması Gereği )
KARARIN TEFHİMİ ( Hüküm Sonucunun Duruşma Tutanağına Geçirilerek Okunması Suretiyle Yapılması Gereği - Tefhim Edilen Karar Yanlış Bile Olsa Gerekçeli Kararın Tefhim Edilen Karara Uygun Olması Gereği )
TEFHİM EDİLEN KARAR İLE GEREKÇELİ KARAR ARASINDA AYKIRILIK ( Tefhim Edilen Karar Yanlış Bile Olsa Gerekçeli Kararın Tefhim Edilen Karara Uygun Olması Gereği - Tefhim Edilen Karar ile Gerekçeli Karar Arasındaki Aykırılığın Ancak Temyiz Yoluna Başvurulması ve Kararın Bozulması Halinde Düzeltilebileceği )"
91Y12.HD23.3.2010E. 2009/25188 K. 2010/6742"DAVADAN FERAGAT ( Temyizde Edildiği - Mahkemece Feragate İlişkin Karar Verilmesi İçin Kararın Bozulması Gerektiği )
VEKİLİN DAVADAN FERAGAT YETKİSİ ( Vekaletme İle Yetki Belgesi Kapsamından Anlaşılması Gerektiği )"
91Y1.HD1.3.2010E. 2010/1243 K. 2010/2232"EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Feragatin Kati Hükmün Neticelerini Doğuracağı - Dava Sonuçlanıp Hükmün Kesinleşmesi Tarihine Kadar Davadan Feragat Edilebileceği )
FERAGAT ( Kati Hükmün Neticelerini Doğuracağı - Davanın Her Aşamasında Feragat Edilebileceği )"
91Y7.HD15.2.2010E. 2009/7097 K. 2010/646"FERAGAT ( Yöntemine Uygun Şekilde Belgelendirilmiş Olmak Koşuluyla Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı - Kayıtsız ve Koşulsuz Olması Zorunluluğu )
KESİN HÜKÜM ( Feragatın Yöntemine Uygun Şekilde Belgelendirilmiş Olmak Koşuluyla Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı )"
91Y13.HD14.1.2010E. 2009/5951 K. 2010/47"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Temyiz Dilekçesinin İçeriğinden Davadan Feragat Edildiği Anlaşılmakla Hükmün Kesinleşmesinden Önce Davacının Davadan Feragat Etmesi Nedeniyle Bu Konuda Hüküm Kurulması Görevi Mahkemeye Ait Bulunduğu )
DAVADAN FERAGAT ( Menfi Tespit İstemi - Temyiz Dilekçesinin İçeriğinden Davadan Feragat Edildiği Anlaşılmakla Hükmün Kesinleşmesinden Önce Davacının Davadan Feragat Etmesi Nedeniyle Bu Konuda Hüküm Kurulması Görevi Mahkemeye Ait Bulunduğu )
GÖREV ( Menfi Tespit İstemi - Davadan Feragat Edildiği Anlaşılmakla Hükmün Kesinleşmesinden Önce Davacının Davadan Feragat Etmesi Nedeniyle Bu Konuda Hüküm Kurulması Görevi Mahkemeye Ait Bulunduğu )"
91Y11.HD14.1.2010E. 2009/14220 K. 2010/303"DAVADAN FERAGAT ( Hüküm Kurulduktan Sonra Ancak Henüz Kesinlik Kazanmadan Davadan Feragat Edildiği - Vaki Feragatin Mahkemece Değerlendirilmesi Gerektiği )
HÜKÜM KURULDUKTAN SONRA DAVADAN FERAGAT ( Henüz Kesinlik Kazanmadan Davadan Feragat Edildiği - Vaki Feragatin Mahkemece Değerlendirilmesi Gerektiği )"
91Y13.HD7.1.2010E. 2010/168 K. 2010/7"DAVADAN VAZGEÇME ( Davacı Tarafın Duruşmalı Temyizde Davadan ve Davalının Temyiz Talebinden Vazgeçtiği - Mahkemece Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
TEMYİZDE TALEPTEN VE DAVADAN VAZGEÇME ( Davacı Taraf Karardan Sonra Davadan Vazgeçtiği İçin Mahkemece Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulacağı )"
91Y11.HD6.1.2010E. 2009/5116 K. 2010/2"DAVADAN FERAGAT ( Kesin Hüküm Sonucunu Doğurduğundan Kararın Kesinleşmesine Kadar Bu Yönde Vaki Beyanın Dikkate Alınmasının Zorunlu Olduğu )
KESİN HÜKÜM ( Davadan Feragat Kesin Hüküm Sonucunu Doğurduğundan Kararın Kesinleşmesine Kadar Bu Yönde Vaki Beyanın Dikkate Alınmasının Zorunlu Olduğu )"
91Y21.HD17.12.2009E. 2008/19042 K. 2009/16557"FERAGAT ( Sosyal Güvenlik Hakkından Vazgeçilemeyeceği - Hükümden Sonra Ortaya Çıkan ve Temyiz İncelemesine Engel Olan Feragat Hakkında Mahkemesince Bir Karar Verilmesi Gereği )
SOSYAL FÜVENLİK HAKKI ( Bağ-Kur'a Karşı Açılan Davadan Feragat Edilmesi - Sosyal Güvenlik Hakkında Vageçilemeyeceğinden İleride Her Zaman Dava Açılabilecekse de Vaki Feragat Hakkında Mahkemesince Karar Verilmesi Gereği )"
91Y21.HD17.11.2009E. 2009/15555 K. 2009/14989"FERAGAT ( Delillerin Toplanmasına İlişkin Ara Kararının Yerine Getirilmesinden Sonra Gerçekleşmiş Olması - Avukatlık Ücretine Hükmolunması Gerektiği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Hükmolunması Gerektiği - Feragatin Delillerin Toplanmasına İlişkin Ara Kararının Yerine Getirilmesinden Sonra Gerçekleşmiş Olması )
ÇALIŞILAN GÜNLERİN TESPİTİ TALEBİ ( Feragat/Delillerin Toplanmasına İlişkin Ara Kararının Yerine Getirilmesinden Sonra Gerçekleşmiş Olması - Davalı Kurum Yararına Avukatlık Ücretine Hükmolunacağı ) "
91Y13.HD26.10.2009E. 2009/4973 K. 2009/12187"VEKALET ÜCRETİ ( Kendisine Ödeme Yapılabilmesi İçin Mevzuata Uygun Olarak İbraname ve Taahhütname İmzalayarak Alacağından Vazgeçen Davalı Sözleşmede Öngörülen Ücretten Sorumlu Tutulamayacağı )
İBRANAME VE TAAHHÜTNAME İMZALANMASI ( İmzalayarak Alacağından Vazgeçen Davalı Sözleşmede Öngörülen Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )
FERAGAT ( Kendisine Ödeme Yapılabilmesi İçin Mevzuata Uygun Olarak İbraname ve Taahhütname İmzalayarak Alacağından Vazgeçen Davalı Sözleşmede Öngörülen Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( İbraname ve Taahhütname İmzalayarak Alacağından Vazgeçen Davalı Sözleşmede Öngörülen Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı - Avukatın Sağladığı Hukuki Yardım Nedeniyle Emek ve Mesaisine Karşılık Olmak Üzere Hak ve Nesafete Uygun Hükmedilmesi Gerektiği )"
91Y13.HD22.6.2009E. 2009/269 K. 2009/8578"VERGİ BARIŞI YASASI'NDAN YARARLANMA İSTEMİ ( İsteyen Müvekkilin Söz Konusu Yasanın Getirdiği Mutlak Ön Koşula Uymak Suretiyle Davasından Vazgeçmesinin Aleyhine Sonuç Doğurmasının Kabul Edilemeyeceği )
DAVADAN VAZGEÇME ( Vergi Barışı Yasası'ndan Yararlanmak İsteyen Müvekkilin Söz Konusu Yasanın Getirdiği Mutlak Ön Koşula Uymak Suretiyle Davasından Vazgeçmesinin Aleyhine Sonuç Doğurmasının Kabul Edilemeyeceği )
DAVAYI GERİ ALMA ( Müvekkilin Kendi İsteğiyle Davasını Geri Alması Karşı Tarafla Sulh Olması Avukata İşten El Çektirilmesi Gibi Bir Durum Olmadığından Müvekkil Sözleşmede Belirtilen ve Davanın Sonuçlanması Halinde Ödenecek Bakiye Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )
ÜCRET TAKDİRİ ( Müvekkilin Davayı Geri Alması Nedeniyle - Vekaletin Başladığı Tarihten Davanın Geri Alındığı Tarihe Kadar Olan Süreçte Avukatın Müvekkiline Sağladığı Yarar Nedeniyle Hak ve Nasafete Uygun Bir Ücret Takdir Edilmesi Gerektiği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Müvekkilin Kendi İsteğiyle Davasını Geri Alması Karşı Tarafla Sulh Olması Avukata İşten El Çektirilmesi Gibi Bir Durum Olmadığından Müvekkil Sözleşmede Belirtilen ve Davanın Sonuçlanması Halinde Ödenecek Bakiye Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )"
91Y6.HD18.6.2009E. 2009/2586 K. 2009/5855"DAVADAN FERAGAT ( Feragat ile Dava Konusu Uyuşmazlığın Sona Ereceği Fergat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmemiş Olsa da Feragattan Dönülemeyeceği - Feragat Beyanı Mahkemeye Ulaştığı Andan İtibaren Hüküm İade Edeceğinden Feragat Tarihinde Kendisini Vekille Temsil Ettirmeyen Taraf Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
DAVADAN FERAGAT HALİNDE VEKALET ÜCRETİ ( Feragat Beyanı Mahkemeye Ulaştığı Andan İtibaren Hüküm İfade Edeceği - Feragat Tarihinde Kendisini Vekille Temsil Ettirmeyen Taraf Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
91Y21.HD10.2.2009E. 2008/17529 K. 2009/1695"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - Ayrı Davaların Aynı Gün Yapılan Duruşmalarda Maddi Tazminata İlişkin Davanın Yargılanmasının Yapıldığı Düşüncesiyle Hataen Manevi Tazminata İlişkin Davadan da Feragat Edilmiş Olması Hata Sebebiyle Geçersiz Sayıldığı )
FERAGAT BEYANI ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - Ayrı Davaların Aynı Gün Yapılan Duruşmalarda Maddi Tazminata İlişkin Davanın Yargılanmasının Yapıldığı Düşüncesiyle Hataen Manevi Tazminata İlişkin Davadan da Feragat Edilmiş Olması Hata Sebebiyle Geçersiz Sayıldığı )
HATA NEDENİYLE GEÇERSİZ FERAGAT ( Ayrı Davaların Aynı Gün Yapılan Duruşmalarda Maddi Tazminata İlişkin Davanın Yargılanmasının Yapıldığı Düşüncesiyle Hataen Manevi Tazminata İlişkin Davadan da Feragat Edilmiş Olması Nedeniyle )"
91Y2.HD22.12.2008E. 2007/18582 K. 2008/17474"FERAGAT DİLEKÇESİ ( Temyiz Dilekçesi Gibi İşleme Tabi Tutulması Gerektiği )
DAVADAN FERAGAT ( Kararın Taraflara Tebliğinden Sonra Davacının Feragat Dilekçesi Vermesi Üzerine Mahkemenin Kendi Kararını Kendisinin Kaldırmasının İsabetsiz Olduğu )
TEMYİZ ( Kararın Taraflara Tebliğinden Sonra Davacının Feragat Dilekçesi Vermesi Üzerine Mahkemenin Kendi Kararını Kendisinin Kaldırmasının İsabetsiz Olduğu )"
91Y1.HD21.11.2008E. 2008/7643 K. 2008/12182"FERAGATİN İPTALİ DAVASI ( Rızayı İfsat Eden Nedenle/Diğer Taraf Vekilinin Hatalı Beyanına Dayanarak Feragat - Davanın Kabulü Gerektiği )
TAPU İPTALİ DAVASI ( Davalı Vekilinin Tapuların Ayrı Yerlere Ait Olduğuna Dair Hatalı Beyanı - Davacı Vekilinin Hatalı Beyana Dayanarak Feragati )
FERAGAT ( Diğer Taraf Vekilinin Beyanından Kaynaklanan Hataya Bağlı Olarak - Haktan Değil Davanın Takibinden Feragat Şeklinde Değerlendirilmesi Gerektiği )
ESAS HAKTAN FERAGAT ( Usul Hükümlerine Bağlı Olmadığı - Taalluk Ettiği Esas Hakkın Tabi Olduğu Hükümlere Bağlılığı )"
91Y15.HD11.11.2008E. 2007/6089 K. 2008/6683"KAT İRTİFAKI TAPULARININ İPTALİ ( Eski Haline İadesi İstemi - Tüm Bağımsız Bölüm Maliklerinin Davanın Tarafı Olmadan Karar Oluşturulamayacağı )
ESKİ HALE İADE ( Kat İrtifakı Tapularının İptali İstemi - Taraf Teşkili Yapılmadan Tüm Bağımsız Bölüm Malikleri Davaya Katılmadan Karar Verilemeyeceği )
TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMASI ( Taraf Teşkili Yapılmadan Karar Oluşturulmasının Doğru Olmadığı - Kat İrtifakı Tapularının İptali ve Eski Haline İadesi İstemi )"
91Y10.HD9.10.2008E. 2008/13679 K. 2008/12247"SİGORTALILIĞIN TESPİTİ DAVASI ( Davadan Feragatin Mümkün Olmadığı-Davacının Davasını Takipten Vazgeçebileceği veya Davasını Müracaata Bırakabileceği )
DAVADAN FERAGAT ( Sigortalılığın Tespiti Davası-Sigorta Davalarında Mahkemenin Beyanda Bulunan Davacıya Feragatin Mümkün Olmadığını Bildirmesi ve Diğer Yolları Göstermesi Gerektiği )
SAĞLIK SİGORTASI ( Şahsa Sıkı Sıkıya Bağlı Bir Hak Olduğundan Vazgeçilememesi-Kaçınılamaz Hak ve Yükümlülük Doğurduğu )"
91YHGK24.9.2008E. 2008/2-539 K. 2008/559"İŞTİRAK NAFAKASI ( Boşanma Davasından Sonra Açılan Velayetle İlgili Davada Talep Olmadan Re'sen Nafakaya Karar Verilemeyeceği )
VELAYET DAVASI ( Boşanma Davasından Sonra Açılan Davada Talep Olmadan Re'sen İştirak Nafakasına Karar Verilemeyeceği )
VEKALETNAMESİNDE FERAGAT YETKİSİ BULUNAN VEKİL ( Açıkça İştirak Nafakası Talep Etmediğini Beyan Ettiğinden İştirak Nafakasına Karar Verilemeyeceği )
BOŞANMA ( Boşanma Davasından Sonra Açılan Velayetle İlgili Davada Talep Olmadan Re'sen İştirak Nafakasına Karar Verilemeyeceği )
TALEPLE BAĞLILIK ( Boşanma Davasından Sonra Açılan Velayet İle İlgili Davalarda Ancak Talep Halinde Nafakaya Hükmedilebileceği )"
91Y10.HD18.9.2008E. 2007/11893 K. 2008/11036"FERAGAT ( Sigortalı Hizmetlerin Tespitine İlişkin Davadan Feragat Edilemeyeceği )
SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİ ( İlişkin Davadan Feragat Edilemeyeceği )
SİGORTALI OLMAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Vazgeçilemeyeceği ve Kaçınılamayacağı )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI ( Davacı Ancak İleride Dava Açma Hakkını Saklı Tutarak Davalının Rızası İle Davanın Takibinden Vazgeçebileceği ya da Davayı Takip Etmeyerek Davanın Açılmamış Sayılmasını Sağlayabileceği )"
91Y15.HD14.4.2008E. 2007/1851 K. 2008/2516"FERAGAT ( Müdahalenin Men'i İstemi - Davalı Şirket Hakkındaki Dava Feragat Nedeniyle Reddedildiği/Vekalet Ücreti Tayini Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davalı Şirket Hakkındaki Dava Feragat Nedeniyle Reddedildiği - Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Tayini Gerektiği )
ARSA PAYI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Müdahalenin Men'i İstemi - Davalı Şirket Hakkındaki Dava Feragat Nedeniyle Reddedildiği/Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Vekalet Ücreti Tayini Gerektiği )"
91Y15.HD31.3.2008E. 2008/352 K. 2008/2035"FERAGAT ( Kat'i Hükmün Neticelerini Hasıl Edeceği - Karar Kesinleşinceye Kadar Mümkün Olduğu )
KAT'İ HÜKÜM ( Feragatin Neticelerini Hasıl Edeceği )"
91YHGK5.3.2008E. 2008/21-215 K. 2008/222"HİZMET AKTİ ( Dayalı Aralıksız Çalışmanın Tespiti - Davadan Feragat Edilemeyeceği/Takipsiz Bırakılması Halinde Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilebileceği )
ARALIKSIZ ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Hizmet Tespiti Davaları Kamu Düzeninden Olduğundan Bu Nevi Davalardan Feragat Edilemeyeceği - Takipsiz Bırakılması Halinde Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilebileceği )
FERAGAT ( Hizmet Tespiti Davaları Kamu Düzeninden Olduğundan Bu Nevi Davalardan Feragat Edilemeyeceği - Takipsiz Bırakılması Halinde Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilebileceği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Hizmet Tespiti Davasının Takipsiz Bırakılması Halinde Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilebileceği - Hak Düşürücü Süre İçinde Yeniden Dava Açılabileceği )"
91Y1.HD4.3.2008E. 2007/11982 K. 2008/2599"PAYLI MÜLKİYET ( Elatmanın Önlenmesi - Davanın Devamı Sırasında Kiracı Daireyi Boşalttığından ve Davacı da Davasının Bu Bölümünden Feragat Ettiğinden Bu Konuda Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
PAYDAŞLARIN SORUMLULUĞU ( Belirlenecek Ecrimisilin Davacının Mülkiyetten Kaynaklanan Payı Oranında Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
ECRİMİSİL VE ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davanın Devamı Sırasında Kiracı Daireyi Boşalttığından ve Davacı da Davasının Bu Bölümünden Feragat Ettiğinden Bu Konuda Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVADAN FERAGAT ( Elatmanın Önlenmesi - Davanın Devamı Sırasında Kiracı Daireyi Boşalttığından ve Davacı da Davasının Bu Bölümünden Feragat Ettiğinden Bu Konuda Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )"
91Y14.HD4.2.2008E. 2008/237 K. 2008/976"FERAGAT ( İki Taraftan Birinin Netice-i Talebinden Vazgeçmesi Olduğu/Feragatin Kati Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Edeceği - Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tescil İstemi )
FERAGATİN GEÇERLİLİĞİ ( Karşı Tarafın Muvafakatine Bağlı Olmadığı - Etkisini Onu Yapanın Tek Yönlü İrade Beyanı İle Doğurduğu )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Yerel Mahkeme Kararının Tarafların Davalarından Feragati Hakkında Mahkemesince Bir Karar Verilmek Üzere Bozulması Gerektiği )"
91Y2.HD28.1.2008E. 2007/5672 K. 2008/576"DAVADAN FERAGAT ( Davacının Mürafaa Sırasında İmzalı Beyanı İle Açıklaması - Bu Konuda Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulmasına Karar Verilmesi Gereği - Boşanma )
BOŞANMA ( Davacının Mürafaa Sırasında Davasından Feragat Ettiğini İmzalı Beyanı İle Açıklaması - Bu Konuda Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
TEMYİZ AŞAMASINDA FERAGAT ( Boşanma - Bu Konuda Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulmasına Karar Verilmesi Gereği/Davacının Mürafaa Sırasında İmzalı Beyanı İle Açıklaması )"
91Y1.HD28.1.2008E. 2007/10577 K. 2008/892"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davalının Temyiz İsteğinin Feragat Nedeniyle Reddine ve Verilere Uygun Olarak Belirlenen Ecrimisilin Davacıların Payı Oranında Hüküm Altına Alınmış Olmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
FERAGAT ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil İstemi - Davalının Temyiz İsteğinin Feragat Nedeniyle Reddine ve Verilere Uygun Olarak Belirlenen Ecrimisilin Davacıların Payı Oranında Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
ECRİMİSİL ( Davalının Temyiz İsteğinin Feragat Nedeniyle Reddine ve Verilere Uygun Olarak Belirlenen Ecrimisilin Davacıların Payı Oranında Hüküm Altına Alınması Gerektiği )"
91YHGK23.1.2008E. 2008/12-78 K. 2008/11"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Temyizden Feragat Yetkisi Bulunan Davacı/Alacaklı Vekili Temyiz İsteğinden Vazgeçmekle Davalı/Borçlu Tarafın da Hakkında Kesinleşen Hükmü Temyizde Hukuki Yararı Bulunmadığı )
TEMYİZDEN FERAGAT ( Yetkisi Bulunan Davacı/Alacaklı Vekili Temyiz İsteğinden Vazgeçmekle Davalı/Borçlu Tarafın da Hakkında Kesinleşen Hükmü Temyizde Hukuki Yararı Bulunmadığı )
KESİN HÜKÜM ( İtirazın Kaldırılması - Temyizden Feragat Yetkisi Bulunan Davacı/Alacaklı Vekili Temyiz İsteğinden Vazgeçmekle Davalı/Borçlu Tarafın da Hakkında Kesinleşen Hükmü Temyizde Hukuki Yararı Bulunmadığı )"
91Y1.HD23.1.2008E. 2007/11056 K. 2008/608"TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Muris Muvazaası Nedeniyle - Davalının Davayı Kabul Etmesi )
DAVANIN KABUL EDİLMESİ ( HUMK Uyarınca Davalının Davayı Kabulünün Kesin Hükmün Hukuki Neticesini Doğurması )"
91Y14.HD21.1.2008E. 2007/15514 K. 2008/78"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL İSTEMİ ( Davacının Kendileri Tarafından Açılan Davadan Feragat Etmesi Birleştirilen Davanın Kabul Edildiği Anlamına Gelmediği )
FERAGAT ( Davacının Kendileri Tarafından Açılan Elatmanın Önlenmesi Davasından Feragat Etmesi Birleştirilen Davanın Kabul Edildiği Anlamına Gelmediği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Davacının Kendileri Tarafından Açılan Elatmanın Önlenmesi Davasından Feragat Etmesi Birleştirilen Davanın Kabul Edildiği Anlamına Gelmediği )"
91Y1.HD16.1.2008E. 2007/10348 K. 2008/243"MİRASTAN MAL KAÇIRMA ( Muvazaa - Karar Düzeltme Aşamasındaki Davacı ve Davalının Feragat ve Kabul Beyanlarının Değerlendirilmesi Gerektiği )
MUVAZAA ( Mirastan Mal Kaçırma Amaçlı ve Muvazaalı Olduğunu İleri Sürerek Payları Oranında İptal Tescil - Karar Düzeltme Aşamasındaki Davacı ve Davalının Feragat ve Kabul Beyanlarının Değerlendirilmesi Gerektiği )
FERAGAT VE KABUL ( Tapu İptali ve Tescil - Karar Düzeltme Aşamasındaki Davacı ve Davalının Feragat ve Kabul Beyanlarının Değerlendirilmesi Gerektiği )"
91Y15.HD24.12.2007E. 2007/7148 K. 2007/8156"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Taşınmazın Olduğu Yerden Başka Bir Yer Mahkemesinin Sözleşme İle Yetkili Kabul Edildiği - Tapu İptali Talepler Arasında Bulunmakla Birlikte Fergat Edildiğinden Belirlenen Mahkemenin Yetkili Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Açılan Davada Talepler Arasında Tapu İptali Olduğu Ancak Feragat Edildiği - Sözleşme İle Belirlenen Mahkemenin Yetkisinin Kabulü Gereği )
FERAGAT ( Yargılama Esnasında Beyan Ederek Beyanını İmzası İle Tasdik Ettiğinden Geçerli Olduğu )
TAPU İPTALİ DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME ( Başka Taleplerle Birlikte Açıldığı ve Yargılama Esnasında Tapu İptali Talebinden Feragat Edildiği - Taşınmazın Olduğu Yer Dışında Sözleşmede Kararlaştırılan Mahkemenin Yetkisinin Kabul Edileceği )"
91Y1.HD21.11.2007E. 2007/9740 K. 2007/11187"DAVADAN FERAGAT ( Kesin Hükmün Sonucunu Doğuracağı - Bu Nedenle Davanın Her Aşamasında Hüküm Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragat Edilebileceği )
KESİN HÜKÜM ( Feragatın Kesin Hükmün Sonucunu Doğuracağı - Bu Nedenle Davanın Her Aşamasında Hüküm Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragat Edilebileceği )
DAVANIN HER AŞAMASINDA FERAGAT EDİLEBİLECEĞİ ( Elatmanın Önlenmesi )"
91Y1.HD22.10.2007E. 2007/9001 K. 2007/9966"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Yargılama Sonuçlanıp Hükmün Kesinleşmesi Tarihine Kadar Davadan Feragat Edilebilmesi )
DAVADAN FERAGAT ( Böyle Bir Beyanın Kesin Hükmün Hukuki Neticelerini Doğurması -Yargılama Sonuçlanıp Hükmün Kesinleşmesi Tarihine Kadar Davadan Feragat Edilebilmesi )"
91Y3.HD16.10.2007E. 2007/14467 K. 2007/14834"FERAGAT ( Mahkeme Yoksulluk Nafakasına Hükmetmişse de Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Ettiğinden ve Bu Feragat Kararı Kesinleşinceye Kadar Geçerli Olduğundan Mahkemece Bir Karar Verilmek Üzere Hüküm Bozulması Gerektiği )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Mahkeme Yoksulluk Nafakasına Hükmetmişse de Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Ettiğinden ve Bu Feragat Kararı Kesinleşinceye Kadar Geçerli Olduğundan Mahkemece Bir Karar Verilmek Üzere Hüküm Bozulması Gerektiği )"
91Y4.HD4.10.2007E. 2006/11591 K. 2007/11606"TRAFİK KAZASINDA MÜTESELSİL SORUMLULAR ( Tam Kusuru İle Kazaya Sebebiyet Veren Sürücü İle Araç İşleteninin Tazminattan Sorumlu Oldukları )
FERAGAT ( Davacının Olaya Sebebiyet Veren Sürücü Hakkındaki Davadan Müteselsil Sorumlu Olan Araç İşleteninin de Sorumluluktan Kurtulacağı )
ARAÇ İŞLETENİ İLE SÜRÜCÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ ( Trafik Kazası Sonucu Oluşan Hasarın Tazmininde Müteselsil Sorumlu Oldukları )
MÜTESELSİL SORUMLU YÖNÜNDEN FERAGATIN NİTELİĞİ ( Müteselsil Sorumlulardan Biri Hakkındaki Davadan Feragat Edilmesinin Diğerlerini de Sorumluluktan Kurtardığı )
MÜTESELSİL SORUMLULUKTAN KURTULMA ( Davacının Sorumlulardan Biri Hakkında Davasından Feragat Ettiği Diğer Sorumlu Yönünden de Teselsülden Feragat Niteliği Taşıdığı )"
91Y2.HD4.10.2007E. 2007/13680 K. 2007/13225"BOŞANMA DAVASINDAN FERAGAT ( Daha Sonra Kocanın Boşanma Davası Açtığı - Eşini Sebepsiz Yere Sürekli Olarak Şikayet Eden Kadının Tam Kusurlu Olduğu Anlaşıldığından Eş Lehine Yoksulluk Nafakasına Hükmedilemeyeceği )
SONRADAN AÇILAN BOŞANMA DAVASI ( Davalı Kadının Daha Önce Açtığı Boşanma Davasından Feragat Ettikten Sonra Kocanın Açması - Eşini Sebepsiz Yere Sürekli Olarak Şikayet Eden Kadının Tam Kusurlu Olduğu Anlaşıldığından Eş Lehine Yoksulluk Nafakasına Hükmedilemeyeceği )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Eşini Sebepsiz Yere Sürekli Olarak Şikayet Eden Kadının Tam Kusurlu Olduğu Anlaşıldığından Eş Lehine Yoksulluk Nafakasına Hükmedilemeyeceği )"
91Y2.HD2.10.2007E. 2007/9262 K. 2007/13107"FERAGAT ( Öncesi Olaylara Dayanılamayacağı - Feragat Tarihinden Eldeki Dava Tarihine Kadar Evlilik Birliğini Temelinden Sarsacak Davalının Kusurundan Kaynaklanan Bir Olayın Varlığı Kanıtlanmadığından Boşanma Davasının Reddi Gereği )
BOŞANMA ( Feragat Tarihinden Eldeki Dava Tarihine Kadar Evlilik Birliğini Temelinden Sarsacak Davalının Kusurundan Kaynaklanan Bir Olayın Varlığı Kanıtlanmadığından Boşanma Davasının Reddi Gereği )
TEDBİR NAFAKASI ( Dava Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Herhangi Bir İşi ve Geliri Olmayan Kadın Yararına Uygun Miktarda Hükmedilmesi Gerektiği )"
91Y1.HD1.10.2007E. 2007/7856 K. 2007/9251"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVASI ( Kayden Maliki Olunan Taşınmaza Davalıların Bedel Ödemeksizin Oturmak Suretiyle Müdahaleleri Nedeniyle )
FERAGAT ( Yetkiye Haiz Davacı Vekilinin Usulune Uygun Dilekçe ile Davadan Vazgeçtiği Gözetilerek Mahkemece Feragat Nedeniyle Davanın Reddedilmiş Olmasında Bir İsabetsizlik Bulunmaması )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Dava Dilekçesinde Gösterilen Dava Değeri Yerine Harcı Tamamlanmayan ve Taraflar Arasında Görülüp Kesinleşen Başka Bir Dava Dosyasındaki Çekişmeli Taşınmazın Belirlenen Değeri Üzerinden Davalı Vekiline Avukatlık Parasına Hükmedilmiş Olmasının Hatalı Olması )"
91Y15.HD25.9.2007E. 2006/4773 K. 2007/5650"FERAGAT VE İBRA BEYANI ( Şirketi Temsilen Ancak Yetkili Organ veya Temsilci Tarafından Yapılması Halinde Bağlayıcı Olacağı - Şirketi Temsile Yetkili Olmayan Ortağın Beyanının Geçersizliği )
ŞİRKETİ TEMSİLEN FERAGAT VE İBRA BEYANI ( Şirketi Temsile Yetkili Olmayan Ortağın Beyanının Geçersizliği - Ancak Yetkili Organ veya Temsilci Tarafından Yapılması Halinde Bağlayıcı Olacağı )
İBRA VE FERAGAT BEYANI ( Şirketi Temsilen Ancak Yetkili Organ veya Temsilci Tarafından Yapılması Halinde Bağlayıcı Olacağı - Şirketi Temsile Yetkili Olmayan Ortağın Beyanının Geçersizliği )"
91Y15.HD10.7.2007E. 2007/4104 K. 2007/4690"DAVADAN FERAGAT ( Davalının Vekalet Ücretinden Açıkça Vazgeçmediği - Davacının Mahkeme Masraflarından Sorumlu Olduğu Gibi Vekalet Ücreti Takdiri de Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Delillerin Toplanmasına İlişkin Kararın Yerine Getirilmesinden Sonra Feragatın Gerçekleşmesi - Vekalet Ücretinin Islah Sonrası Değere Göre Hesaplanması Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Feragat Edenin Yargılama Giderlerinden Sorumlu Olması - Davalının Vekalet Ücretinden Açıkça Vazgeçmediği/Hesaplanmasında Esas Alınacak Değer )
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( Delillerin Toplanmasına İlişkin Kararın Yerine Getirilmesinden Sonra Feragatın Gerçekleşmesi - Islah İle Arttırılan Miktarın da Vekalet Ücreti Bakımından Dikkate Alınması )"
91Y1.HD19.6.2007E. 2007/4646 K. 2007/7056"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Açılmış Davadan Feragat Edilmiş Olsa Bile Elatma Olgusu Yenilendikçe Elatmanın Önlenmesinin Yeni Bir Dava ile İstenebileceği - Davadan Feragat Edilmiş Olması Davaya Konu Edilen Süreç Bakımından Muvafakat Anlamı Taşıdığı Açılan Yeni Dava ile Muvafakatın Geri Alındığının Kabulü Gereği )
ELATMA DAVASINDAN FERAGAT EDİLMESİ ( Davaya Konu Edilen Süreç Bakımından Muvafakat Anlamı Taşıdığı - Elatma Olgusu Yenilendikçe Elatmanın Önlenmesinin Yeni Dava ile İstenebileceği )
ELATMAYA MUVAFAKAT ( Elatma Davasından Feragat Davaya Konu Edilen süreç Bakımından Muvafakat Anlamı Taşıdığı - Açılan Yeni Davanın Muvafakatın Geri Alındığı Anlamı Taşıdığı )"
91Y7.HD18.6.2007E. 2007/1577 K. 2007/2210"FERAGAT ( Kesin Hükmün Bütün Sonuçlarını Doğurduğu - Kayıtların Örtüşmesi Halinde Önceki Tarihli Doğru Temele Dayanan Hukuksal Değerini Yitirmeyen Kayda Değer Verilemeyeceği )
KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Kayıtların Örtüşmesi Halinde Önceki Tarihli Doğru Temele Dayanan Hukuksal Değerini Yitirmeyen Kayda Değer Verilemeyeceği )
TAPU KAYITLARININ ÖRTÜŞMESİ ( Önceki Tarihli Doğru Temele Dayanan Hukuksal Değerini Yitirmeyen Kayda Değer Verilemeyeceği - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )"
91Y9.HD5.6.2007E. 2007/8892 K. 2007/17995"HUSUMET ( Adi Ortaklıkta Adi Ortakların Birlikte Davalı Gösterilmesi Zorunluluğu - Dava Tarihinden Önce Vefat Eden Ortağın Mirasçılarının Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği )
ADİ ORTAKLIĞA KARŞI DAVA AÇILMASI ( Ortakların Birlikte Davalı Gösterilmesi Zorunluluğu - Dava Tarihinden Önce Vefat Eden Ortağın Mirasçılarının Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği )
ÖLÜ KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILMASI ( Mümkün Olmadığı - Açılmayan Bir Davadan da Feragatin Geçerli Kabul Edilemeyeceği )
FERAGAT ( Ölü Kişi Hakkında Dava Açılmasının Mümkün Olmadığı - Açılmayan Bir Davadan da Feragatin Geçerli Kabul Edilemeyeceği )"
91Y12.HD14.5.2007E. 2007/9511 K. 2007/9880"KARAR DÜZELTME ( Tashihi Karar Aşamasında Davadan ve Karar Düzeltme Talebinden Vazgeçilmiş Olduğundan Öncelikle Davadan Feragat Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Mahkeme Kararının Bozulmasının Gerekmesi )
FERAGAT ( Karar Düzeltme Safhasında Davadan ve Tashihi Karar Talebinden Vazgeçilmiş Olduğundan Öncelikle Davadan Feragat Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Mahkeme Kararının Bozulmasının Gerekmesi )"
91YHGK2.5.2007E. 2007/1-263 K. 2007/236"DAVADAN FERAGAT ( Karar Düzeltme Talebinden - Yargıtayca Bozulan Direnme Kararı Kesinleşmeden Önce de Feragatın Mümkün Olduğu )
FERAGAT YAPILABİLECEK OLAN AŞAMALAR ( Hüküm Kesinleşmeden Önceki Herhangi Bir Aşamada Davadan Feragat Edilebileceği - Yargıtayca Bozulan Direnme Kararı Kesinleşmeden Önce/Karar Düzeltme Talebinden de Feragat )
HÜKMÜN KESİNLEŞMEMİŞ OLMASI ( Herhangi Bir Aşamada Davadan Feragat Edilebileceği - Yargıtayca Bozulan Direnme Kararı Kesinleşmeden Önce de Feragatın Mümkün Olduğu )"
91YHGK18.4.2007E. 2007/2-253 K. 2007/225"BOŞANMA DAVASI ( Davacı Davadan Feragat Ettiğini Açıkça ve Koşulsuz Olarak Bildirdiğinden Bu Beyan Çerçevesinde İşlem Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
DAVADAN FERAGAT ( Davacı Davadan Feragat Ettiğini Açıkça ve Koşulsuz Olarak Bildirdiğinden Bu Beyan Çerçevesinde İşlem Yapılmasının Zorunlu Olduğu - Boşanma )
HÜKMÜN KESİNLEŞMESİNE KADAR DAVADAN FERAGAT EDİLEBİLECEĞİ ( Davacı Davadan Feragat Ettiğini Açıkça ve Koşulsuz Olarak Bildirdiğinden Direnme Kararı Hukuk Genel Kurulu'nca Temyizen İncelenemeyeceği )"
91Y15.HD4.4.2007E. 2006/1819 K. 2007/2112"CEZAİ ŞART VE KİRA KAYBI ZARARININ TAHSİLİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Yapımı Yüklenilen İnşaatın Gecikmesi - Mal Sahibi Tarafından Gecikmeden Kaynaklanan Cezai Şart ve Gelir Kaybına İlişkin Feragat Verilmiş ise de Feragat Tarihinden Sonraki Zararın Ödenmesi Gereği )
FERAGAT ( Doğmamış Bir Haktan Peşinen Fergat Edilemeyeceği - Feragat Tarihinden Sonra Oluşan Zarar İçin Feragat Hüküm Doğurmayacağından Zararın Hesaplanarak Hüküm Altına Alınması Gereği )"
91Y3.HD3.4.2007E. 2007/4797 K. 2007/5039"TRAFİK KAZASI ( Maddi ve Manevi Tazminat - Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi ve Yargılama Giderlerine İlişkin Hüküm Fıkrası Kurulurken Bu Hususun Gözönüne Alınması Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi ve Yargılama Giderlerine İlişkin Hüküm Fıkrası Kurulurken Bu Hususun Gözönüne Alınması Gereği )
FERAGAT ( Maddi ve Manevi Tazminat Davasının Reddine Karar Verilmesi ve Yargılama Giderlerine İlişkin Hüküm Fıkrası Kurulurken Bu Hususun Gözönüne Alınması Gereği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi ve Yargılama Giderlerine İlişkin Hüküm Fıkrası Kurulurken Bu Hususun Gözönüne Alınması Gereği )"
91Y12.HD29.3.2007E. 2007/3097 K. 2007/5981"DAVADAN VE TEMYİZDEN FERAGAT ( Öncelikle Davadan Feragat Hakkında Mahkemesince Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
ÖNCELİKLİ VERİLECEK HÜKÜM ( Davadan ve Temyiz İsteminden Feragat Edilen Durumlarda Öncelikle Davadan Feragat Hakkında Mahkemesince Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )"
91Y1.HD8.3.2007E. 2007/1193 K. 2007/2398"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Murisin Muvazaalı Olarak Davalı Torununa Taşınmazı Temlik Ettiği - Murisin Mal Satma İhtiyacı İçinde Olmadığı Davalının da Alım Gücü Bulunmadığı Saptandığından Kabulü Gereği )
MURİS MUVAZAASI ( Murisin Muvazaalı Olarak Davalı Torununa Taşınmazı Temlik Ettiği - Murisin Mal Satma İhtiyacı İçinde Olmadığı Davalının da Alım Gücü Bulunmadığı Saptandığından Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü Gereği )
ALIM GÜCÜ ( Murisin Mal Satma İhtiyacı İçinde Olmadığı Davalının da Alım Gücü Bulunmadığı Saptandığından Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü Gereği )"
91YHGK7.3.2007E. 2007/19-129 K. 2007/105"İTİRAZIN İPTALİ ( Hukuk Genel Kurulu Kararına Karşı Karar Düzeltme İsteminde Bulunulmuş Olmakla Kesinleşmiş Bir Karar Mevcut Olmadığından Bu Aşamada Davadan Feragat Edilebileceği )
DAVADAN FERAGAT ( Hukuk Genel Kurulu Kararına Karşı Karar Düzeltme İsteminde Bulunulmuş Olmakla Kesinleşmiş Bir Karar Mevcut Olmadığından Bu Aşamada Davadan Feragat Edilebileceği - İtirazın İptali )
HUKUK GENEL KURULU KARARI ( Karar Düzeltme İsteminde Bulunulmuş Olmakla Kesinleşmiş Bir Karar Mevcut Olmadığından Bu Aşamada Davadan Feragat Edilebileceği )
KESİN HÜKÜM ( Hükmün Kesinleşmesinden Önceki Herhangi Bir Aşamada Davadan Feragat Edilebileceği ) "
91Y14.HD5.3.2007E. 2007/887 K. 2007/2174"VAKIF ŞERHİNİN TAPUDAN TERKİNİ TALEBİ ( Davanın Feragat Nedeni İle Reddine İlk Celsede Karar Verildiğine Göre Duruşmaya Gelmeyen Yazılı Cevap Dilekçesi Veren Davalı Yararına Avukatlık Ücreti Takdiri Gereği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davanın Feragat Nedeni İle Reddine İlk Celsede Karar Verildiğine Göre Duruşmaya Gelmeyen Yazılı Cevap Dilekçesi Veren Davalı Yararına Tarifenin 1. Kısım 1. Bölüm 4.Md. Belirtilen Tarife Uyarınca Dilekçe Yazım Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ ( Davanın Feragat Nedeni İle Reddine İlk Celsede Karar Verildiğine Göre Duruşmaya Gelmeyen Yazılı Cevap Dilekçesi Veren Davalı Yararına Tarifenin 1. Kısım 1. Bölüm 4.Md. Belirtilen Tarife Uyarınca Hükmedilmesi Gereği )
DAVADAN FERAGAT ( Davanın Reddine İlk Celsede Karar Verildiğine Göre Duruşmaya Gelmeyen Yazılı Cevap Dilekçesi Veren Davalı Yararına Tarifenin 1. Kısım 1. Bölüm 4.Md. Belirtilen Tarife Uyarınca Dilekçe Yazım Ücretine Hükmedilmesi Gereği )"
91Y13.HD1.3.2007E. 2006/15804 K. 2007/2793"FERAGAT ( Alacağın Özünden Değil Sadece İcra Takip Hukuku Anlamında Tahsil Talebinden Feragat Mahiyetinde Olduğu )
ALACAĞIN TAHSİLİ ( Feragat - Davalı Savunmasında Borçlandığı Bedelin Hava Parası Olduğunu İleri Sürmüş İse de Bu Savunmasını İspatlayacak Her Hangi Bir Kanıt Gösteremediğinden Davanın Kabulü Gereği )
HAVA PARASI ( Davalı Savunmasında Borçlandığı Bedelin Hava Parası Olduğunu İleri Sürmüş İse de Bu Savunmasını İspatlayacak Her Hangi Bir Kanıt Gösteremediğinden Davanın Kabulü Gereği )"
91Y10.HD22.2.2007E. 2006/13149 K. 2007/2469"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( Mahkemece Karar Verilip Davadan El Çekildikten Sonra Davacı Şirket Temsilcisi Tarafından Davadan Feragat İstemini İçeren Dilekçenin Mahkemeye Sunulduğu - Anılan Dilekçe ve Feragat Beyanı İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Mahkemece Karar Verilip Davadan El Çekildikten Sonra Davacı Şirket Temsilcisi Tarafından Davadan Feragat İstemini İçeren Dilekçenin Mahkemeye Sunulduğu - Anılan Dilekçe ve Feragat Beyanı İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVADAN FERAGAT ( Karar Verilip Davadan El Çekildikten Sonra Davacı Şirket Temsilcisi Tarafından Dilekçenin Mahkemeye Sunulduğu - Anılan Dilekçe ve Feragat Beyanı İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği ) "
91Y1.HD19.2.2007E. 2007/431 K. 2007/1587"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Onanan İlam Taraflara Tebliğ Edildikten Sonra Feragat Dilekçesi Verilmesi Üzerine Davacının İsteği Doğrultusunda Tashihi Karar Olarak Dosyanın Gönderildiği - Mahkemece Feragat Konusunda Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
FERAGAT ( Hüküm Kesinleşinceye Kadar Yargılamanın Her Aşamasında Mümkün Olduğu - Onanan İlam Taraflara Tebliğ Edildikten Sonra Feragat Dilekçesi Verilmesi Üzerine Davacının İsteği Doğrultusunda Karar Düzeltme İsteğinin Kabulü Gerektiği )
ONAMA KARARINDAN SONRA FERAGAT ( Elatmanın Önlenmesi - Hüküm Kesinleşinceye Kadar Yargılamanın Her Aşamasında Feragatın Mümkün Olduğu - Davacının İsteği Doğrultusunda Karar Düzeltme İsteğinin Kabulü Gerektiği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Hüküm Kesinleşinceye Kadar Yargılamanın Her Aşamasında Feragatın Mümkün Olduğu - Onama Kararı Tebliğ Edildikten Sonra Feragat Dilekçesi Verilmesi Üzerine Davacının İsteği Doğrultusunda İstemin Kabulü Gerektiği )"
91Y19.HD15.2.2007E. 2006/11794 K. 2007/1369"İTİRAZIN İPTALİ ( Açıkça Yetki Verilmemiş Olan Avukatın Davadan Feragat Edemeyeceği )
DAVADAN FERAGAT ( Açıkça Yetki Verilmemiş Olan Avukatın Edemeyeceği - İtirazın İptali )
VEKİLE ÖZEL YETKİ ( Açıkça Yetki Verilmemiş Olan Avukatın Davadan Feragat Edemeyeceği - İtirazın İptali )"
91Y11.HD6.2.2007E. 2005/11198 K. 2007/1432"GEREKÇELİ KARARIN DAVALIYA TEBLİĞİ ( Davacı Vekilinin "Makbuz" Başlıklı Belgedeki Temyizden Vazgeçmeye Dair Beyana Karşı Diyecekleri de Sorulması ve Hüviyet Tespiti de Yapılması Gereği )
MAKBUZ BAŞLIKLI BELGE ( Davacı Vekilinin Temyize Cevap Dilekçesine Ekli Belgedeki Temyizden Vazgeçmeye Dair Beyana Karşı Diyecekleri de Sorulması ve Hüviyet Tespiti de Yapılması Gereği )
TEMYİZDEN VAZGEÇME ( Davacı Vekilinin "Makbuz" Başlıklı Belgedeki Temyizden Vazgeçmeye Dair Beyana Karşı Diyecekleri de Sorulması ve Hüviyet Tespiti de Yapılması Gereği )"
91Y9.HD29.1.2007E. 2006/16749 K. 2007/1138"FERAGAT ( Davayı Sonuçlandıran ve Kesin Hüküm Doğuran Taraf İşlemi Olduğu - Feragat İşlemi Konusunda Yerel Mahkemesince Değerlendirme Yapılması İçin Sair Nedenler İncelenmeksizin Kararın Bozulması İsabetli Olduğu )
TARAF İŞLEMİ ( Feragat Davayı Sonuçlandıran ve Kesin Hüküm Doğuran Taraf İşlemi Olduğu - Feragat İşlemi Konusunda Yerel Mahkemesince Değerlendirme Yapılması İçin Sair Nedenler İncelenmeksizin Kararın Bozulması İsabetli Olduğu )"
91Y11.HD15.1.2007E. 2005/13439 K. 2007/135"DAVADAN FERAGAT ( Feragatın Sadece Talep Sahibi Yönünden Gerçekleşeceği-Diğer Davacılar Yönünden Sonuç Doğurmayacağı )
FERAGATIN SONUÇLARI ( Sadece Talep Sahibi Yönünden Sonuç Doğurmayacağı ) "
91Y1.HD25.12.2006E. 2006/11163 K. 2006/12985"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Duruşma Tutanağına Geçirilmiş de Olsa Hataya Dayalı Olduğu Anlaşılan İrade Beyanı Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
HATAYA DAYALI OLUŞAN İRADE BEYANI ( Duruşma Tutanağına Geçirilmiş de Olsa Hukuki Sonuç Doğurmayacağı - Tapu İptali ve Tescil )"
91Y5.HD7.12.2006E. 2006/12961 K. 2006/13578"KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Bilirkişi Raporlarında Getirtilen Emsallerin Satışlarının Vergi ve Harçtan Kaçınmak İçin Düşük Gösterildiği Açıklandıktan Sonra Piyasa Rayicinden Söz Edilerek Bu Raporlara Göre Hüküm Kurulmasının Mümkün Olmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA GETİRTİLEN EMSALLER ( Satışlarının Vergi ve Harçtan Kaçınmak İçin Düşük Gösterildiği Açıklandıktan Sonra Piyasa Rayicinden Söz Edilerek Bu Raporlara Göre Hüküm Kurulmasının Mümkün Olmadığı )
ECRİMİSİL İSTEMİ ( Davacılar İstemlerinden Feragat Ettiklerinden Bu Talebin Reddinden Dolayı Davalı İdare Yararına Vekalet Ücretine Karar Verilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davacılar Ecrimisil Bedeli İle İlgili İstemlerinden Feragat Ettiklerinden Bu Talebin Reddinden Dolayı Davalı İdare Yararına Verilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Kamulaştırmasız Elatılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Davacılar Ecrimisil Bedeli İle İlgili İstemlerinden Feragat Ettiklerinden Bu Talebin Reddinden Dolayı Davalı İdare Yararına Vekalet Ücreti Verilmesi Gerektiği )"
91YHGK22.11.2006E. 2006/12-738 K. 2006/744"ŞİKAYET YOLUYLA HACZİN KALDIRILMASI DAVASI ( Borçlunun Tebligatın Usulsüzlüğü Sebebine Dayanarak Açtığı Dava - Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verildiği/Sulhnamenin Yerine Getirilip Getirilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiğinden Davanın Esasına Girilebileceği )
TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ ŞİKAYETİ ( Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verildiği/Sulhun Tasdikine İlişkin Bir Hüküm Kurulmadığı - Sulhnamenin Yerine Getirilip Getirilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiğinden Davanın Esasına Girilebileceği )
FERAGAT ( Tebligatın Usulsüzlüğü Şikayeti - Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verildiği/Sulhun Tasdikine İlişkin Bir Hüküm Kurulmadığından Sulhnamenin Yerine Getirilip Getirilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiğinden Davanın Esasına Girilebileceği )
SULHUN TASDİKİ ( Şikayet Yoluyla Haczin Kaldırılması Davası - Ferağa İcbar Davası Nedeniyle Verilen İlamın Karar Gerekçesinde Sulhun Tasdikine İlişkin Bir Hüküm Kurulmadığı/Sulhnamenin Yerine Getirilip Getirilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiğinden Davanın Esasına Girilebileceği )"
91Y12.HD13.11.2006E. 2006/18290 K. 2006/21133"BORÇLUNUN İTİRAZ VE ŞİKAYET HAKLARINDAN FERAGATİ ( Haciz İçin Ayrıca Ödeme Emrinin Tebligat Parçasının Dönmesinin Beklenmesine Gerek Olamadığı - Takibin Kesinleşeceği )
TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ( Haciz İçin Ayrıca Ödeme Emrinin Tebligat Parçasının Dönmesinin Beklenmesine Gerek Olamadığı - Borçlunun İtiraz ve Şikayet Haklarından Feragat Etmesi )
İTİRAZ VE ŞİKAYET HAKLARINDAN FERAGAT ( Haciz İçin Ayrıca Ödeme Emrinin Tebligat Parçasının Dönmesinin Beklenmesine Gerek Olamadığı - Takibin Kesinleşeceği )"
91Y11.HD6.11.2006E. 2005/9890 K. 2006/11218"TAZMİNAT DAVASI ( Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi Nedeniyle )
FERAGAT ( İki Taraftan Birinin Netice-i Talebinden Vazgeçmesi Olduğundan Feragat Nedeniyle Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilmesi )
KATILMA YOLUYLA TEMYİZ ( HUMK Uyarınca Süresinde Temyiz Talebinde Bulunmayan Tarafa Temyiz Hakkı Tanınmış ise de Bu Hakkın Ancak Temyizi Cevaplayan Kişiye Karşı Kullanılabilmesi )"
91YHGK18.10.2006E. 2006/14-680 K. 2006/678"FERAGAT ( Mahkemenin Davayı Reddetmesinin Gerekli ve Yeterli Olduğu - Yargılamaya Devam Edilerek Keşifle İlgili Yapılan Giderlerden Davacının Sorumlu Tutulmasının Usule Esaslı Aykırılık Teşkil Edeceği )
FERAGAT BEYANINDAN SONRA ÇEKİŞMENİN GİDERİLMESİ ( Başkaca Delil Toplanması Gerekmeyeceği/Keşif Deliline Başvurulamayacağı - Mahkemenin Davayı Reddetmesinin Gerekli ve Yeterli Olduğu )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Feragattan Sonra Yargılamaya Devam Edilerek Keşifle İlgili Yapılan Giderlerden Davacının Sorumlu Tutulmasının Usule Esaslı Aykırılık Teşkil Edeceği - Keşifte Belirlenen Değer Üzerinden Takdir Edilemeyeceği )"
91Y2.HD16.10.2006E. 2006/6918 K. 2006/14064"NAFAKA VE TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacının Sonradan Verdiği Dilekçe İle Feragattan Rücu Edemeyeceği - Davacının Tedbir ve Yoksulluk Nafakası İle Tazminat Taleplerinin Reddi Gerektiği )
FERAGATTAN RÜCU ( Davacının Sonradan Verdiği Dilekçe İle Feragattan Rücu Edemeyeceği - Davacının Tedbir ve Yoksulluk Nafakası İle Tazminat Taleplerinin Reddi Gerektiği )
TEDBİR VE YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİ ( Davacının Sonradan Verdiği Dilekçe İle Feragattan Rücu Edemeyeceği - Talebin Reddi Gerektiği )"
91Y2.HD16.10.2006E. 2006/18203 K. 2006/13949"BOŞANMA ( Karar Kesinleştikten Sonra Davalı Karşı Davacı Kadının Davadan ve Temyiz Talebinden Vazgeçmesi - Feragatın Davanın Ferilerini de Kapsadığı/Tazminatlar Nafaka ve Avukatlık Ücretinden de Vazgeçmiş Sayılacağı )
FERAGAT ( Davanın Ferilerini de Kapsadığı/Boşanma Davasında Karar Kesinleştikten Sonra Davadan ve Temyiz Talebinden Vazgeçen Davalı Karşı Davacı Kadının Tazminatlar Nafaka ve Avukatlık Ücretinden de Vazgeçmiş Sayılacağı )
KARAR KESİNLEŞTİKTEN SONRA DAVADAN VE TEMYİZ TALEBİNDEN FERAGAT ( Davalı Karşı Davacı Kadının Tazminatlar Nafaka ve Avukatlık Ücretinden de Vazgeçmiş Sayılacağı - Boşanma )"
91Y11.HD12.10.2006E. 2005/11278 K. 2006/10200"DAVADAN FERAGAT ( Kararın Temyiz Edilip Kesinlik Kazanmadan Davadan Feragat Edildiği - Değerlendirilmesinin Mahkemeye Bırakılması Gerektiği )
FERAGATIN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Temyiz Edilip Henüz Kesinlik Kazanmayan Hüküm - Davadan Feragatın Değerlendirilmesinin Mahkemeye Ait Olduğu )"
91YHGK11.10.2006E. 2006/21-585 K. 2006/648"TESPİT İPTAL TALEBİ ( Borçlanma Başvurusunun Kabulü İle Aksine Kurum İşleminin İptali Talebi - Davacı Vekilinin Davadan Vazgeçmesi Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BORÇLANMA BAŞVURUSU ( Kabulü İle Aksine Kurum İşleminin İptali Talebi - Davacı Vekilinin Davadan Vazgeçmesi Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVADAN VAZGEÇME ( Borçlanma Başvurusunun Kabulü İle Aksine Kurum İşleminin İptali Talebi - Davacı Vekilinin Davadan Vazgeçmesi Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
91Y2.HD9.10.2006E. 2006/16391 K. 2006/13368"TAMAMEN FERAGAT ( Davanın Tamamından - Davanın Ferilerinide Kapsamına Alacağından Davacının Maddi-Manevi Tazminat ve Nafaka Taleplerinin Feragat Nedeniyle Reddi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davanın Tamamından Feragat Davanın Ferilerini de Kapsamına Alacağından Davacının Maddi-Manevi Tazminat ve Nafaka Taleplerinin Feragat Nedeniyle Reddi Gerektiği )
NAFAKA TALEBİ ( Davanın Tamamından Feragat Davanın Ferilerini de Kapsamına Alacağından Davacının Maddi-Manevi Tazminat ve Nafaka Taleplerinin Feragat Nedeniyle Reddi Gerektiği )"
91YHGK28.6.2006E. 2006/6-494 K. 2006/468"DAVADAN FERAGAT ( Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca Onanan Direnme Kararının Kesinleşmediği Aşamada Feragat Edilebilmesinin Mümkün Olduğu )
YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNCA ONANAN DİRENME KARARI ( Kesinleşmediği Aşamada Davadan Feragat Edilebilmesinin Mümkün Olduğu )
HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ ( Önceki Herhangi Bir Aşamada Davadan Feragat Edilebileceği - Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca Onanan Direnme Kararının Kesinleşmediği Aşama )
DİRENME KARARININ KESİNLEŞMEMESİ ( Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nca Onanan Direnme Kararının Kesinleşmediği Aşamada Davadan Feragat Edilmesi Mümkün Olduğu )"
91Y14.HD12.6.2006E. 2006/5400 K. 2006/6717"TAPUDA İSİM DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Davanın Feragat Nedeniyle Reddine Diğer Parseller Hakkında Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Taşınmaz Tapuda Davacıya Ait Olmayıp Dava Dışı Şahıs Adına Kayıtlı Bulunduğu/Dava Dışı Kişi Adına Kayıtlı Taşınmaz Yönünden Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Feragat Nedeni İle Reddedilen Kısmı Üzerinden Davalı İdare Yararına Ücreti Vekalete Hükmedilmesi Gerekirken Bundan Zuhul Edilerek Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
FERAGAT ( Nedeni İle Davanın Reddedilen Kısmı Üzerinden Davalı İdare Yararına Ücreti Vekalete Hükmedilmesi Gerekirken Bundan Zuhul Edilerek Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği - Tapuda İsim Düzeltilmesi İstemi )
İSİM TASHİHİ ( Tapuda - Taşınmaz Tapuda Davacıya Ait Olmayıp Dava Dışı Şahıs Adına Kayıtlı Bulunduğu/Dava Dışı Kişi Adına Kayıtlı Taşınmaz Yönünden Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )"
91YHGK24.5.2006E. 2006/14-352 K. 2006/303"FERAGAT ( Temyizden Feragat Dilekçelerinin Altına Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünce Açıklama ve Kimlik Onaylaması Yapıldığı/Vekaletnamede Yetki de Olduğu - Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
TEMYİZ İSTEMİNİN FERAGAT NEDENİYLE REDDİ ( Feragat Dilekçelerinin Altına Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünce Açıklama ve Kimlik Onaylaması Yapıldığı - Vekaletnamede Yetki de Olduğu )"
91Y14.HD27.3.2006E. 2006/2388 K. 2006/3535"FERAGAT ( Haktan Vazgeçme Anlamını İçermekte Olup Ona Bağlı Bir Hükmün Yerel Mahkemelerce Verilmesi Gerektiği )
EDAYA İLİŞKİN HÜKÜM ( Temyiz Mahkemesi Temyiz İtirazlarını Değerlendirirken Verilen Hükümlerin Yasaya Uygunluğunu Denetleyeceği - Edaya İlişkin Yeni Bir Hüküm Oluşturamayacağı )
TEMYİZ MAHKEMESİ ( Temyiz İtirazlarını Değerlendirirken Verilen Hükümlerin Yasaya Uygunluğunu Denetleyeceği - Feragat Edaya İlişkin Yeni Bir Hükmün Verilmesini Gerektirdiğinden Bu Konuda Yerel Mahkemece Yeni Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
91Y1.HD23.3.2006E. 2006/2362 K. 2006/3032"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( İl İdare Kurulunca Davacıya Devrine Karar Verilen Taşınmazın Daha Sonra Parselasyona Tabi Tutulması Nedeniyle Kararın Yerine Getirilmemesi Nedeniyle )
DAVADAN FERAGAT ( Davacının Hükümden Sonra Usulüne Uygun Olarak Tevsik Edilen Dilekçesi ile Davasından Vazgeçtiği Anlaşıldığına Göre Vazgeçmeden Ötürü Gerekli Kararın Verilebilmesi için Hükmün Bozulmasının Gerekmesi )"
91Y14.HD20.3.2006E. 2006/1613 K. 2006/3193"FERAĞAT ( Geçerliliği Karşı Tarafın Muvafakatına Bağlı Olmadığı )
SULHNAME ( Ferağatın Geçerliliği Karşı Tarafın Muvafakatına Bağlı Olmadığı - Yerel Mahkeme Kararının Davacının Davadan Ferağatı ve `Sulhname` Hakkında Mahkemesince Bir Karar Verilmek Üzere Bozulması Gerektiği )
MUVAFAKAT ( Ferağatın Geçerliliği Karşı Tarafın Muvafakatına Bağlı Olmadığı )"
91Y14.HD21.2.2006E. 2006/945 K. 2006/1658"FERAGAT ( Davalılar ve Köy Tüzel Kişiliği Hükümden Sonra Verdikleri Dilekçelerinde Lehlerine Hüküm Altına Alınan Avukatlık Ücretinden Feragat Ettikleri - Mahkeme Kararı Davalıların Feragati Nedeniyle Gerekli İşlemler Yerel Mahkemece Yapılması Gerektiği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davalılar ve Köy Tüzel Kişiliği Hükümden Sonra Verdikleri Dilekçelerinde Lehlerine Hüküm Altına Alınan Avukatlık Ücretinden Feragat Ettikleri - Mahkeme Kararı Davalıların Feragati Nedeniyle Gerekli İşlemler Yerel Mahkemece Yapılması Gerektiği )"
91Y1.HD15.2.2006E. 2005/13636 K. 2006/1299"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hükümden Sonra Davacının Dosyaya Sunduğu Dilekçesiyle Davadan Feragat Ettiği - Sözkonusu Feragat Beyanı Uyarınca Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
FERAGAT ( Tapu İptali ve Tescil - Hükümden Sonra Davacının Dosyaya Sunduğu Dilekçesiyle Davadan Feragat Ettiği/Sözkonusu Feragat Beyanı Uyarınca Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )"
91Y20.HD3.2.2006E. 2005/12176 K. 2006/875"FEN BİLİRKİŞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN EK RAPOR ( Kadastro Tespit Tarihine Kadar Bağımsız 20 Yıl Zilyetliklerinin Bulunmaması Halinde Eklemeli Zilyetler Yönünden de Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri İle Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünden Araştırma Yapılması Gereği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Kadastro Tespit Tarihine Kadar Bağımsız 20 Yıl Zilyetliklerinin Bulunmaması Halinde Eklemeli Zilyetler Yönünden de Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri İle Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünden Araştırma Yapılması Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( 3083 Sayılı Yasa Uyarınca Sulu veya Kuru Arazi Olup Olmadığı DSİ Bölge Müdürlüğünden Sorulup Sulu ve Susuz Olarak Kazanılmış Toprak Miktarı Belirlenip Yasanın Getirdiği Sınırlamanın Aşılıp Aşılmadığı Saptanması Gereği )"
91Y10.HD30.1.2006E. 2005/10676 K. 2006/33"BANKA HESABINDAKİ HACİZ KAYDININ İPTALİ ( Davadan Feragat Edildiğinin Bildirilmiş Olması Karşısında Bu Konu Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu )
DAVADAN FERAGAT ( Bildirilmiş Olması Karşısında Bu Konu Hakkında Mahkemece Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu - Banka Hesabındaki Haciz Kaydının İptali Talebi )"
91Y8.HD19.1.2006E. 2005/7354 K. 2006/196"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı İlgili Parsel Yönünden Davayı Takip Etmeyeceklerini Beyan Etmesine Göre Bu Beyanın Davadan Feragat Niteliğinde Olmadığı )
DAVADAN FERAGAT ( Davacı İlgili Parsel Yönünden Davayı Takip Etmeyeceklerini Beyan Etmesine Göre Bu Beyanın Davadan Feragat Niteliğinde Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
DAVANIN TAKİP EDİLMEMESİ ( Davacının Etmeyeceğini Beyan Etmesine Göre Bu Beyanın Davadan Feragat Niteliğinde Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil )"
91Y12.HD30.12.2005E. 2005/22662 K. 2005/26644"FERAGAT NEDENİYLE DAVANIN REDDEDİLMESİ ( Karşılıklı Edimleri İçeren Sulhnamenin Yerine Getirilip Getirilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiğinden Tebligatın Usulsüzlüğüne İlişkin İcra Mahkemesine Yapılan Şikayetin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
KARŞILIKLI EDİMLERİ İÇEREN SULHNAME ( Yerine Getirilip Getirilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiğinden Tebligatın Usulsüzlüğüne İlişkin İcra Mahkemesine Yapılan Şikayetin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜNE İLİŞKİN ŞİKAYET ( Ferağa İcbar Davasının Feragat Nedeniyle Reddedildiği - Karşılıklı Edimleri İçeren Sulhnamenin Yerine Getirilip Getirilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiğinden Şikayetin Esasının İncelenmesi Gerektiği )
FERAĞA İCBAR DAVASI ( Feragat Nedeniyle Reddedildiği - Karşılıklı Edimleri İçeren Sulhnamenin Yerine Getirilip Getirilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiğinden Tebligatın Usulsüzlüğüne İlişkin Şikayetin Esasının İncelenmesi Gerektiği )"
91Y15.HD20.12.2005E. 2005/4676 K. 2005/6919"TASARRUFUN İPTALİ ( İlk Açılan Davadan Feragat Edilmesi Eldeki Dava Yönünden Bağlayıcı Nitelikte Bulunmadığından Mahkemenin Önceki Davadan Feragata Dayanarak Davayı Feragat Nedeniyle Red Etmesinde İsabet Bulunmadığı )
FERAGAT ( Tasarrufun İptali - İlk Açılan Davadan Feragat Edilmesi Eldeki Dava Yönünden Bağlayıcı Nitelikte Bulunmadığından Mahkemenin Önceki Davadan Feragata Dayanarak Davayı Feragat Nedeniyle Red Etmesinde İsabet Bulunmadığı )
ÖNCEKİ DAVADAN FERAGAT ( Tasarrufun İptali - İlk Açılan Davadan Feragat Edilmesi Eldeki Dava Yönünden Bağlayıcı Nitelikte Bulunmadığından Mahkemenin Önceki Davadan Feragata Dayanarak Davayı Feragat Nedeniyle Red Etmesinde İsabet Bulunmadığı )"
91Y10.HD13.12.2005E. 2005/9684 K. 2005/13276"HİZMET TESBİTİ TALEBİ ( Sosyal Güvenlik Hakkından Feragat Edilememesi - Davacıya Davadan Feragat Beyanının Geçersiz Olduğu Hatırlatılarak Davasını Geri Almak İsteyip İstemeyeceğinin Sorulması Gereği )
DAVADAN FERAGATİN GEÇERSİZ OLMASI ( Hizmet Tesbiti Davasında - Feragat Beyanının Davayı Geri Alma Şeklinde Anlaşılıp Anlaşılmayacağının Davacıya Sorulması Gereği )
SİGORTALI OLMA HAK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Hizmet Tesbiti Davasından Feragat Edilememesi - Davacıya Feragat Beyanının Geçersiz Olduğu Hatırlatılarak Bu Beyanın Davayı Geri Almak Şeklinde Anlaşılıp Anlaşılmayacağının Sorulması Gereği )
FERAGAT BEYANININ GEÇERSİZ OLMASI ( Hizmet Tesbiti Davasındaki - Sigortalı Olmak Hak ve Yükümlülüğünden Vazgeçilemeyeceği )"
91Y1.HD12.12.2005E. 2005/10998 K. 2005/13191"MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptal Tenkis ve Tescil - Davalı Tarafın Dosyaya Sunduğu Miras Taksim Sözleşmesinin Geçerli ve Hukuki Sonuç Doğuracak Nitelikli Bir Belge Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
TAPU İPTAL TENKİS VE TESCİL ( Davalı Tarafın Dosyaya Sunduğu Miras Taksim Sözleşmesinin Geçerli ve Hukuki Sonuç Doğuracak Nitelikli Bir Belge Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ ( Geçerli Ve Hukuki Sonuç Doğuracak Nitelikli Bir Belge Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
DAVADAN FERAGAT ( Mirasçıların Miras Bırakandan İntikal Eden Taşınmazları Aralarında Taksim Ettikleri Belirtildikten Feragat Etmeleri - Miras Taksim Sözleşmesinin Geçerli ve Hukuki Sonuç Doğuracak Nitelikli Bir Belge Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )"
91Y1.HD12.12.2005E. 2004/11756 K. 2005/13194"MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptali ve Tescil - Hükmüne Uyulan Bozma İlamı Dikkate Alınarak Davada Vazgeçilen Davalı Yönünden Davanın Feragat Nedeniyle Reddi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası - Hükmüne Uyulan Bozma İlamı Dikkate Alınarak Davada Vazgeçilen Davalı Yönünden Davanın Feragat Nedeniyle Reddi Gerektiği )
FERAGAT ( Muris Muvazaası/Tapu İptali ve Tescil - Hükmüne Uyulan Bozma İlamı Dikkate Alınarak Davada Vazgeçilen Davalı Yönünden Davanın Feragat Nedeniyle Reddi Gerektiği )"
91Y13.HD8.12.2005E. 2005/12675 K. 2005/18172"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Davacı Kararnameden Yararlanmak Amacıyla Davadan Feragat Ettiğine Göre Davalı Yararına Bu Amaçla Yapılan Feragat Nedeniyle Vekalet Ücreti Takdir Edilemeyeceği )
DAVADAN FERAGAT ( Davacı Kararnameden Yararlanmak Amacıyla Feragat Ettiğine Göre Davalı Yararına Bu Amaçla Yapılan Feragat Nedeniyle Vekalet Ücreti Takdir Edilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davacı Kararnameden Yararlanmak Amacıyla Davadan Feragat Ettiğine Göre Davalı Yararına Bu Amaçla Yapılan Feragat Nedeniyle Takdir Edilemeyeceği )
BAKANLAR KURULU KARARNAMESİNDEN YARARLANMA ( Amacıyla Davacı Davadan Feragat Ettiğine Göre Davalı Yararına Bu Amaçla Yapılan Feragat Nedeniyle Vekalet Ücreti Takdir Edilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
91Y14.HD30.11.2005E. 2005/9346 K. 2005/10702"TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Feragat Beyanından Sonra Çekişmenin Giderilmesinde Başkaca Delil Toplanmasına Gerek Olmaması )
DAVADAN FERAGAT ( İki Taraftan Birinin Neticeyi Talebinden Vazgeçmesi )
KESİN HÜKÜM ( Feragat Beyanının Kati Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Meydana Getirmesi )"
91Y15.HD22.11.2005E. 2005/6284 K. 2005/6246"TASARRUFUN İPTALİ ( Davacı Vekili Davalı Hakkındaki Davadan Feragat Etmiş ve Bu Kişi Hakkındaki Dava Feragat Nedeniyle Reddedildiği - Bu Durumda Davalı İçin Yapılan Harcamalar Diğer Davalıdan İstenemeyeceği )
FERAGAT ( Davacı Vekili Davalı Hakkındaki Davadan Feragat Etmiş ve Bu Kişi Hakkındaki Dava Feragat Nedeniyle Reddedildiği - Bu Durumda Davalı İçin Yapılan Harcamalar Diğer Davalıdan İstenemeyeceği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davadan Feragat - Davalı İçin Yapılan Harcamalar Diğer Davalıdan İstenemeyeceği Halde Yargılama Giderlerinin Tamamının Bu Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
91Y18.HD15.11.2005E. 2005/9412 K. 2005/9979"DOĞUM YILLARININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Davadan Feragate Yetki Vermeyen Vekaletname İle Dava Açan Avukata Davadan Feragati İçeren Vekaletnamesini İbraz Etmesi İçin Belli Bir Süre Tanınması Gerektiği )
DAVADAN FERAGAT ( Yetki Vermeyen Vekaletname İle Dava Açan Avukata Davadan Feragati İçeren Vekaletnamesini İbraz Etmesi İçin Belli Bir Süre Tanınması Gerektiği - Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davası )
VEKALETNAMEYE ÖZEL YETKİ ( Davadan Feragate Yetki Vermeyen Vekaletname İle Dava Açan Avukata Davadan Feragati İçeren Vekaletnamesini İbraz Etmesi İçin Belli Bir Süre Tanınması Gerektiği )"
91Y14.HD15.11.2005E. 2005/7109 K. 2005/9855"TAPU İPTALİ TESCİL VE ARAÇ KAYDININ TESCİLİ İSTEMİ ( Usulüne Uygun Olarak Yapılmış Olan Davayı Geri Alma İradesinin Açıklanması Doğrultusunda Usuli Anlamda Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVAYI GERİ ALMA ( Tapu İptali Tescil ve Araç Kaydının Tescili İstemi - Usulüne Uygun Olarak Yapılmış Olan Davayı Geri Alma İradesinin Açıklanması Doğrultusunda Usuli Anlamda Karar Verilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Yanların İradesi Davanın Geri Alınması Bir Başka Anlatımla Davanın Takibinden Vazgeçilmesine İlişkin Olduğu - Kesin Hüküm Oluşturan "Davadan Feragat" Biçiminde Anlam Verilerek Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
91Y11.HD14.11.2005E. 2005/7098 K. 2005/10980"YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Davaya Bakmaya İdari Yargının Görevli Olduğundan Bahisle Görevsizlik Kararı Verilmesi Doğru Bulunmadığından Temyiz Aşamasında Gerçekleşen Vaki Feragata Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
GÖREV ( Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılması İstemi - Davaya Bakmaya İdari Yargının Görevli Olduğundan Bahisle Görevsizlik Kararı Verilmesi Doğru Bulunmadığından Temyiz Aşamasında Gerçekleşen Vaki Feragata Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olan Davalı Bankanın Talebi İle Konulan Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılması İstemi - İdari Yargının Görevli Olduğundan Bahisle Görevsizlik Kararı Verilmesi Doğru Bulunmadığından Temyiz Aşamasında Gerçekleşen Vaki Feragata Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
91Y13.HD31.10.2005E. 2005/9293 K. 2005/16148"MENFİ TESPİT TALEBİ ( Dava Feragatle Sonuçlandığına Göre Toplam Harç Miktarından Bir Kısmın Mahsubu İle Kalanın Davacıya İadesine Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVADAN FERAGAT ( Dava Feragatle Sonuçlandığına Göre Toplam Harç Miktarından Bir Kısmın Mahsubu İle Kalanın Davacıya İadesine Karar Verilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Talebi )
HARCIN İADESİ ( Dava Feragatle Sonuçlandığına Göre Toplam Harç Miktarından Bir Kısmın Mahsubu İle Kalanın Davacıya İadesine Karar Verilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Talebi ) "
91Y11.HD27.10.2005E. 2005/10893 K. 2005/10374"DAVADAKİ TALEP SONUCU ( Davalı Hakkında Dava Hakkı Saklı Kalmak Kaydıyla ve Şimdilik Davadan Vazgeçildiğinin Açıklanması - Talebin Feragate Değil Davanın Geri Alınmasına İlişkin Olduğu )
DAVADAN VAZGEÇME ( Talep Sonucunun Açık Kesin ve Koşulsuz Biçimde Bir Vazgeçmeyi İçermediği - Talebin Feragate Değil Davanın Geri Alınmasına İlişkin Olduğu )
DAVANIN GERİ ALINMASI ( Davadaki Talep Sonucunda Davalı Hakkında Dava Hakkı Saklı Kalmak Kaydıyla ve Şimdilik Davadan Vazgeçildiğinin Açıklanması )"
91Y6.HD25.10.2005E. 2005/8205 K. 2005/9830"FERAGAT ( Süre Bitimi Nedeniyle Tahliye Davası - Şarta Bağlı Olarak Feragat/Geçerli Olmadığı Gibi Şarta Bağlı Olarak Hüküm de Kurulamayacağı )
TAHLİYE DAVASI ( Süre Bitimi Nedeniyle - Şarta Bağlı Olarak Feragat Geçerli Olmadığı Gibi Şarta Bağlı Olarak Hüküm de Verilemeyeceği )
HÜKÜM ( Şarta Bağlı Olarak Feragat Geçerli Olmadığı Gibi Şarta Bağlı Olarak Hüküm de Verilemeyeceği - Süre Bitimi Nedeniyle Tahliye Davası )
FERAGAT EDENİN YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUĞU ( Mahkum Olmuş Gibi Sorumlu Tutulacağı - Vekalet Ücretine de Hükmedilmemesinin Hatalı Olduğu )"
91Y15.HD24.10.2005E. 2005/320 K. 2005/5689"TEMYİZ İSTEMİNDEN FERAGAT ( Eden Davacı ve Mukabil Davalılara Ait Dilekçelerdeki İmzaların Kendilerine Ait Olup Olmadıklarının Tevsik Ettirilmesi Gerektiği )
İMZALARIN TEVSİK EDİLMESİ ( Mahkemeye Dilekçe Vererek Temyiz İsteminden Feragat Eden Davacı ve Mukabil Davalılara Ait Dilekçelerdeki İmzaların Kendilerine Ait Olup Olmadıklarının Tevsik Ettirilmesi Gerektiği )"
91Y13.HD19.10.2005E. 2005/10222 K. 2005/15542"BORÇ MİKTARININ TESPİTİ DAVASI ( Temyizden Sonra Davacının Davadan Feragat Etmesi Nedeniyle Mahkemece Feragat Nedeniyle İşlem Yapılmak Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
TEMYİZDEN SONRA FERAGAT ( Mahkemece Feragat Nedeniyle İşlem Yapılmak Üzere Hükmün Bozulması Gereği - Borç Miktarının Tespiti )
KREDİ KARTI BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( Temyizden Sonra Davacının Davadan Feragat Etmesi Nedeniyle Mahkemece Feragat Nedeniyle İşlem Yapılmak Üzere Hükmün Bozulması Gereği - Borç Miktarının Tespiti )"
91Y14.HD13.10.2005E. 2005/4137 K. 2005/9005"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Hata Hile veya İkrah Nedeniyle Feragatin ve Kabulün Geçersiz Olduğu Aynı Davada İleri Sürülebileceği Gibi Bu Beyanın Feshi İçin Ayrı Bir Dava da Açılabileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hata Hile veya İkrah Nedeniyle Feragatin ve Kabulün Geçersiz Olduğu Aynı Davada İleri Sürülebileceği Gibi Bu Beyanın Feshi İçin Ayrı Bir Dava da Açılabileceği )
HATA HİLE VEYA İKRAH ( Feragatin ve Kabulün Geçersiz Olduğu Aynı Davada İleri Sürülebileceği Gibi Bu Beyanın Feshi İçin Ayrı Bir Dava da Açılabileceği - Tapu İptali ve Tescil )
FERAGAT VE KABUL ( Kesin Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğurduğu - Feragatin ve Kabulün Geçersiz Olduğu Aynı Davada İleri Sürülebileceği Gibi Bu Beyanın Feshi İçin Ayrı Bir Dava da Açılabileceği )"
91Y2.HD3.10.2005E. 2005/14838 K. 2005/17460"TESCİL TALEBİ ( Davacılar 416 No'lu Parselin Kendi Adlarına Tescilini Değil Başkası Adına Tescilini İstediklerinden Bu Beyanların 416 No'lu Parselle İlgili Talepten Feragat Niteliğinde Olduğu )
FERAGAT ( Davacılar 416 No'lu Parselin Kendi Adlarına Tescilini Değil Başkası Adına Tescilini İstediklerinden Bu Beyanların 416 No'lu Parselle İlgili Talepten Feragat Niteliğinde Olduğu )"
91Y9.HD29.9.2005E. 2005/22222 K. 2005/31635"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Feragat Dilekçesi Kimlik Tespiti Yapılarak Hakim Havalesi İle Verildiği Gibi Davacı Vekili de Duruşmada Feragate Diyeceğinin Olmadığını Belirttiğinden Reddi Gereği )
FERAGAT DİLEKÇESİ ( Kimlik Tespiti Yapılarak Hakim Havalesi İle Verildiği Gibi Davacı Vekili de Duruşmada Feragate Diyeceğinin Olmadığını Belirttiğinden Vaki Feragat Nedeniyle Kıdem İhbar Tazminatına İlişkin Davanın Reddi Gereği )"
91Y12.HD29.9.2005E. 2005/17826 K. 2005/18338"DAVADAN FERAGAT ( Şikayetçi Borçlunun Davadan Feragat Dilekçesi Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği )
ŞİRKET YETKİLİLERİNİN ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ OLMASI ( Feragat Dilekçesini Veren Şirket Yetkililerinin Kimlik Tespitini İçerir Dilekçelerine Ekli İmza Sirkülerinden Anlaşıldığı - Davadan Feragat Dilekçesi Hakkında Bir Karar Verilmesi Gereği )"
91Y9.HD19.9.2005E. 2005/22416 K. 2005/30348"SENDİKA AİDAT ALACAĞI DAVASI ( Feragat İsteğinde Bulunma Tarihine Kadar Kararın Temyiz Edilmemiş Olması Bu İstemi Geçersiz Kılmadığı )
KARARDAN SONRA DAVADAN FERAGAT ( Feragat İsteğinde Bulunma Tarihine Kadar Kararın Temyiz Edilmemiş Olması Bu İstemi Geçersiz Kılmadığı - Sendika Aidat Alacağı Davası )
TEMYİZDEN ÖNCE FERAGAT ( Feragat İsteğinde Bulunma Tarihine Kadar Kararın Temyiz Edilmemiş Olması Bu İstemi Geçersiz Kılmadığı - Sendika Aidat Alacağı Davası )"
91Y17.HD21.7.2005E. 2005/8269 K. 2005/8257"TESPİTE İTİRAZ ( Katılanın Davadan Feragat Etmesine - Feragat Beyanını İhaleyi Fesada Uğratan Nedenlerden Kaynaklandığının İleri Sürülüp Kanıtlanamamasına Göre Katılanın Temyiz İtirazlarının Reddi Gereği )
KATILANIN DAVADAN FERAGAT ETMESİ ( Feragat Beyanını İhaleyi Fesada Uğratan Nedenlerden Kaynaklandığının İleri Sürülüp Kanıtlanamamasına Göre Katılanın Temyiz İtirazlarının Reddi Gereği - Tespite İtiraz )
KAYIT MALİKİNİN TEREKESİ ( Müşterek Mülkiyet Hükümlerine Göre Mirasçılarına İntikal Etmesine Müşterek Mülkiyette Her Bir Paydaşın Belgesiz Zilyetliğe Dayanılarak Her Parçada 100 Dönüm Taşınmaz Mal İktisap Edebileceği )
MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Kayıt Malikinin Terekesinin Müşterek Mülkiyet Hükümlerine Göre Mirasçılarına İntikal Etmesine Müşterek Mülkiyette Her Bir Paydaşın Belgesiz Zilyetliğe Dayanılarak Her Parçada 100 Dönüm Taşınmaz Mal İktisap Edebileceği )"
91Y18.HD14.7.2005E. 2005/5974 K. 2005/7530"ONANAN MAHKEME HÜKMÜ ( Ortada Durdukça Mahkemenin Davayı Yeniden Ele Alması ve Feragat Sebebi İle Yeni Bir Karar Vermesi Hukuken Olanaklı Olmadığı )
FERAGAT ( Onanan Mahkeme Hükmü Ortada Durdukça Mahkemenin Davayı Yeniden Ele Alması ve Feragat Sebebi İle Yeni Bir Karar Vermesi Hukuken Olanaklı Olmadığı )
DAVAYI YENİDEN ELE ALMA ( Onanan Mahkeme Hükmü Ortada Durdukça Mahkemenin Davayı Yeniden Ele Alamayacağı - Mahkemece Davadan Feragat Hakkında Bir Karar Verilebilmesi İçin Onama Kararının Kaldırılması ve Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği )"
91Y14.HD14.7.2005E. 2005/6223 K. 2005/7313"NİHAİ KARARDAN SONRA FERAGAT ( Verilen Feragat Dilekçesi Üzerine Mahkeme Dosyayı Yeniden Ele Alıp Davanın Reddine Karar Veremeyeceği - Temyiz Dilekçesi Gibi Değerlendirilmesi Gereği )
FERAGAT DİLEKÇESİ ( Nihai Karardan Sonra Verilmesi Üzerine Mahkeme Dosyayı Yeniden Ele Alıp Davanın Reddine Karar Veremeyeceği - Temyiz Dilekçesi Gibi Değerlendirilmesi Gereği )"
91YHGK13.7.2005E. 2005/15-441 K. 2005/452"TEMYİZDEN VAZGEÇME ( Dilekçe Altında İmzası Bulunan Avukatın Anılan Dilekçe Altına Kimlik Bilgilerinin Tespiti ve Temyizden Vazgeçme Dilekçesinin Kendilerince Verildiğinin Tevsiki İşlemlerinin Yapılması Gerektiği )
KİMLİK BİLGİLERİNİN TESPİTİ ( Temyizden Vazgeçmeye Yönelik Dilekçe Altında İmzası Bulunan Avukatın Anılan Dilekçe Altına Kimlik Bilgilerinin Tespiti ve Temyizden Vazgeçme Dilekçesinin Kendilerince Verildiğinin Tevsiki İşlemlerinin Yapılması Gerektiği )
TEMYİZ TALEBİ ( Avukatın Vekili Bulunduğu Diğer Temyiz Edenler Yönünden Temyiz Taleplerini Sürdürüp Sürdürmediklerinin Alınacak Beyanla Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
TEMYİZ DİLEKÇESİNE YÖNELİK EKSİKLER ( Diğer Vekil Avukat Tarafından Verilmiş Bir Vazgeçme Dilekçesi Varsa Bunun da Evraka Eklenmesi İçin Dosyanın Mahalline Geri Çevrilmesi Gerektiği )"
91Y1.HD13.7.2005E. 2005/7417 K. 2005/8811"VEKALET AKTİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davacıların Davanın Özü ve Esası İtibariyle Bir Feragatlarının Bulunmadığı - Taraf Delilleri Toplanarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Vekalet Aktinin Kötüye Kullanılması Nedenine Dayalı - Davacıların Davanın Özü ve Esası İtibariyle Bir Feragatlarının Bulunmadığı/Taraf Delillerinin Toplanması Gerektiği )
FERAGATIN BULUNMAMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Taraf Delilleri Toplanarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
91Y4.HD7.7.2005E. 2004/11245 K. 2005/7650"ODALARIN FESHİ DAVASI ( Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İhbarı Nedeniyle )
TEMYİZDEN VAZGEÇME ( Mevcut Vazgeçme Nedeniyle Temyiz İstem ve Dilekçesinin Reddedilmesi )
TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ ( Davalılar Vekili Temyiz İsteminden Vazgeçmiş Olduğundan Temyiz İstem ve Dilekçesinin Reddinin Gerekmesi )"
91Y1.HD23.6.2005E. 2005/999 K. 2005/4085"BAĞIŞTAN RÜCU ( Tapu İptali ve Tescil - Hükümden Sonra Verilen Dilekçe İle Belirtilen Taşınmazlar Yönünden Davadan Feragat Edildiği/Feragat Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Oluşturduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hükümden Sonra Verilen Dilekçe İle Belirtilen Taşınmazlar Yönünden Davadan Feragat Edildiği - Feragat Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Oluşturduğu )
DAVADAN FERAGAT ( Tapu İptali ve Tescil - Feragat Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Oluşturduğu/Hüküm Kesinleşinceye Kadar Geçerli Olduğu )"
91Y13.HD15.6.2005E. 2005/4177 K. 2005/10149"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
TEMYİZ ( Bu Aşamada Davacı Tarafından Davadan Feragat Edilmesi Nedeniyle Hükmün Feragat Hakkında Karar Verilmek Üzere Bozulması )
DAVADAN FERAGAT ( Yerel Mahkeme Hükmünün Feragat Hakkında Karar Verilmek Üzere Bozulması )"
91Y1.HD12.5.2005E. 2005/5278 K. 2005/5972"EHLİYETSİZLİK HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Dava Devam Ederken Kendi Adına Asaleten Diğer Davacı Adına Vekaleten Hareket Eden ve Feragat Yetkisi Bulunan Kişi Davadan Feragat Ettiğinden Reddi Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Dava Devam Ederken Kendi Adına Asaleten Diğer Davacı Adına Vekaleten Hareket Eden ve Feragat Yetkisi Bulunan Kişi Davadan Feragat Ettiğinden Reddi Gereği )
DAVADAN FERAGAT ( Dava Devam Ederken Kendi Adına Asaleten Diğer Davacı Adına Vekaleten Hareket Eden ve Feragat Yetkisi Bulunan Kişi Ettiğinden Ehliyetsizlik Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davasının Reddi Gereği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Feragat Yetkisi Bulunan Kişinin Davadan Feragat Etmesi - Davalı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Yararına Hükmedilmesi Gereği )"
91Y18.HD12.5.2005E. 2005/4024 K. 2005/4906"DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ ( Temyizden Sonra Davadan Feragat Edildiğinden Mahkemece Herhangi Bir İşlem Yapılmadan Bu Konuda Karar Verilmek Üzere Dosyanın Yargıtay'a Gönderilmesi Gereği )
DAVADAN FERAGAT ( Temyizden Sonra Edildiğinden Mahkemece Herhangi Bir İşlem Yapılmadan Bu Konuda Karar Verilmek Üzere Dosyanın Yargıtay'a Gönderilmesi Gereği )"
91Y7.HD9.5.2005E. 2005/1433 K. 2005/1498"KADASTRO TESPİTİNE DAYALI OLARAK OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ TALEBİ ( Yöntemine Uygun Şekilde Gerçekleşen Kabule Değer Verilmek Suretiyle Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
FERAGAT VE KABUL ( Yöntemine Uygun Şekilde Belgelendirilmiş Olmak Koşuluyla Kesin Hükmün Bütün Sonuçlarını Doğurduğu )
KESİN HÜKÜM ( Feragat Kabul Gibi İrade Beyanları Yöntemine Uygun Şekilde Belgelendirilmiş Olmak Koşuluyla Kesin Hükmün Bütün Sonuçlarını Doğurduğu - Tapu İptali )"
91Y20.HD5.5.2005E. 2005/2 K. 2005/5869"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL ( Davacı Hazine Vekilinin Beyanı Açıkça El Atmanın Önlenmesi Ve Kal Davasının İşlemden Kaldırılması İradesini İçerdiği Halde Feragat Gibi Değerlendirilmesinin Hatalı Olduğu )
DAVANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI TALEBİ ( Feragat Gibi Değerlendirilip Kesin Hüküm Oluşturacak Biçimde El Atmanın Önlenmesi Ve Kal Davasının Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
FERAGAT ( Davacı Hazine Vekilinin Beyanı Açıkça El Atmanın Önlenmesi Ve Kal Davasının İşlemden Kaldırılması İradesini İçerdiği Halde Feragat Gibi Değerlendirilip El Atmanın Önlenmesi Ve Kal Davasının Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
91Y18.HD28.4.2005E. 2005/3277 K. 2005/4371"İTİRAZIN İPTALİ ( Bütün Kat Malikleriyle Külli ve Cüzi Halefleri Yönetici ve Denetçiler Kat Malikleri Kurulunun Kararlarına Uymakla Yükümlü Oldukları - Alınan Karar Gereği Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verileceği )
KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI ( Bütün Kat Malikleriyle Külli ve Cüzi Halefleri Yönetici ve Denetçiler Kararlar Uymakla Yükümlü Oldukları - İtirazın İptali İstemi/Alınan Karar Gereği Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verileceği )
FERAGAT ( İtirazın İptali İstemi - Bütün Kat Malikleriyle Külli ve Cüzi Halefleri Yönetici ve Denetçiler Kat Malikleri Kurulunun Kararlarına Uymakla Yükümlü Oldukları/Alınan Karar Gereği Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verileceği )"
91Y7.HD22.4.2005E. 2005/1253 K. 2005/1268"MUHTESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİ ( Feragat ve Kabul Gibi İrade Beyanların Kayıtsız ve Koşulsuz Olması Gereği - Feragat ve Kabulle Davanın Kendiliğinden Son Bulacağı )
FERAGAT VE KABUL ( Kayıtsız ve Koşulsuz Olması Gereği - Feragat ve Kabulle Davanın Kendiliğinden Son Bulacağı )
YÖNTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE KABUL EDİLMEYEN DAVA ( Kişinin Dava Açılmasına Haksız Davranışı İle Neden Olduğunun Kabulü Gereği - Muhtesatın Aidiyetinin Tespiti )"
91Y19.HD19.4.2005E. 2004/9833 K. 2005/4373"FERAGAT ( Aynı Zamanda Temyiz Dilekçesi Gibi Yorumlanması ve Hakimin İşlem Yapabilmesi İçin Kararın Bozularak Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verilmesinin Zorunlu Olduğu )
İŞLEM İFASI ( Davadan Feragat Dilekçesinin Aynı Zamanda Temyiz Dilekçesi Gibi Yorumlanması ve Hakimin İşlem Yapabilmesi İçin Kararın Bozularak Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verilmesinin Zorunlu Olduğu )"
91Y12.HD19.4.2005E. 2005/4978 K. 2005/8445"DAVADAN FERAGAT ( Yargılama Sonuçlanıncaya Kadar Mümkün Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( İhalenin Feshi İstemi Yönünden Vaki Davadan Feragat Nazara Alınarak Bir Karar Verilmesi Gereği )"
91YHGK13.4.2005E. 2005/11-242 K. 2005/249"DAVADAN FERAGAT ( Dava Dilekçesinin Talep Sonucu Bölümüne Konu Ettiği Haktan Vazgeçmiş Olacağı - Feragat Herhangi Bir Şarta Bağlanamayacağı Gibi Davadan Feragat Edildiğine İlişkin İradenin Açık ve Kesin Bir Dille Bildirilmiş Olması Zorunlu Olduğu )
DAVADAN VAZGEÇME ( Dava Hakkı Saklı Tutularak Şimdilik Bu Davalı Hakkındaki Davadan Vazgeçildiği Belirtilmesi - Davadaki Talep Sonucundan Açık Kesin ve Koşulsuz Biçimde Bir Vazgeçmeyi İçermediği )
DAVANIN GERİ ALINMASI ( Anılan Davalı Hakkındaki Dava Hakkı Saklı Kalmak Kaydıyla ve Şimdilik Davadan Vazgeçildiğinin Açıklandığı Görülmesi - Dolayısıyla Bu Beyanın Davadan Feragat Değil Davanın Geri Alınmasına İlişkin Olduğu )"
91Y17.HD31.3.2005E. 2005/2916 K. 2005/3210"KESİN SÜRENİN GEÇERLİLİĞİNİN ŞARTLARI ( Davadan Tehdit Nedeniyle Feragat Ettiğini İddia Eden Davacıya Verilen Kesin Mehille İlgili Gerekli İhtaratın Yapılması Mecburiyeti )
DAVADAN FERAGATİN TEHDİTTEN KAYNAKLANDIĞI İDDİASI ( Bu Hususta Tanık Dinletmek İçin Süre İsteyen Davacıya Mahkemece Verilen Kesin Mehille İlgili İhtaratın Yapılması Mecburiyeti )
FERAGAT BEYANININ TEHDİTTEN KAYNAKLANDIĞI İDDİASI ( Hu Hususta Tanık Dinletmek İçin Süre İsteyen Davacıya Mahkemece Verilen Kesin Mehille İlgili İhtarat Yapılması Gereği )
İHTARAT YAPILMASI MECBURİYETİ ( Kesin Mehilin Geçerli Olabilmesi İçin - Davadan Feragatinin Tehditten Kaynaklandığını İddia Eden Davacının Bu Hususta Tanık Dinletmek İçin Mehil İstemesi )"
91Y7.HD28.3.2005E. 2005/861 K. 2005/889"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Mahkemece Gerçek Hak Sahibinin Belirleneceği de Düşünülerek Gerçek Hak Sahibi Belirlenirken Davanın Tarafları Dışında Kalan Gerçek Hak Sahibinin Aranacağının Dikkate Alınması Gerektiği )
GERÇEK HAK SAHİBİ ( Belirlenirken Davanın Tarafları Dışında Kalan Gerçek Hak Sahibinin Aranacağının Dikkate Alınması Gerektiği )
DAVANIN TARAFLARI ( Hakkında 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 30.Maddesi Hükmünün Uygulama Olanağının Bulunmadığı Düşünülmesi Gereği - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )
FERAGAT ( Kabul Gibi İrade Beyanları Yöntemine Uygun Şekilde Belgelendirilmiş Olmak Koşulu İle Feragat Eden Yönünden Kesin Hükmün Bütün Sonuçlarını Doğurduğu )"
91Y12.HD25.3.2005E. 2005/2389 K. 2005/6303"HARİCEN ÖDENEN ALACAK ( Dilekçedeki Alacaklı Tarafın Beyanı Takip Dışı Feragati İçerdiği - Bu Nedenlerle Şikayetin Kabul Edilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Takip Konusu Alacak Tarafların Anlaşmaları Üzerine Haricen Ödendiği - Bu Dilekçedeki Alacaklı Tarafın Beyanı Takip Dışı Feragati İçerdiği/Bu Nedenlerle Şikayetin Kabul Edilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Takip Konusu Alacak Tarafların Anlaşmaları Üzerine Haricen Ödendiği - Bu Dilekçedeki Alacaklı Tarafın Beyanı Takip Dışı Feragati İçerdiği/Bu Nedenlerle Şikayetin Kabul Edilmesi Gerektiği )"
91Y12.HD22.3.2005E. 2005/2842 K. 2005/5993"FERAGAT ( Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmayan Bu Beyanın Kati Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Edeceği )
İBRANAME ( Alt Bölümünde Yer Alan ve Alacaklının Vekili Tarafından İmzalanan Senet Aldığından Dosyayı Kapatacağız Biçimindeki Sözcükler Alacaklı Asilin Feragat Beyanı İle Ortaya Çıkan Hukuki Neticeyi Bertaraf Etmeyeceği )"
91Y12.HD21.3.2005E. 2005/2987 K. 2005/5866"MÜDAHALE TALEBİ ( Re'sen Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Bu İşlem Yapılmayarak Müdahale Talebinde Bulunanın İstemi İle Davanın Sonuçlandırılmasının İsabetsiz Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( İstemde Bulunanın Kendisi Parsel Yönünden Bir Talebi de Olmadığı Halde Onu da Kapsar Şekilde Tüm Taşınmazlar İçin İhalenin Feshine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
TALEPLE BAĞLILIK ( İhalenin Feshi - İstemde Bulunanın Kendisi Parsel Yönünden Bir Talebi de Olmadığı Halde Onu da Kapsar Şekilde Tüm Taşınmazlar İçin İhalenin Feshine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )"
91Y16.HD18.3.2005E. 2005/3587 K. 2005/1959"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Feragat Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurduğu - Davadan Feragat Edildikten Sonra Davaya Katılınması ve Yargılamanın Sürdürülmesinin Mümkün Bulunmadığı )
DAVADAN FERAGAT ( Edildikten Sonra Davaya Katılınması ve Yargılamanın Sürdürülmesinin Mümkün Bulunmadığı - Kadastro Tespiti )
FERAGATTAN SONRA DAVAYA KATILMA ( Mümkün Olmadığı - Kadastro Tespiti )"
91Y1.HD1.3.2005E. 2004/13187 K. 2005/2073"VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davalının Vekaleten Temsil Yetkisini Kötüye Kullanmak Suretiyle Anılan Taşınmazlardaki Davacı Payını Kendisine İntikalini Sağladığı Saptandığına Göre Davanın Kabulü Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalının Vekaleten Temsil Yetkisini Kötüye Kullanmak Suretiyle Anılan Taşınmazlardaki Davacı Payını Kendisine İntikalini Sağladığı Saptandığına Göre Davanın Kabulünde Bir İsabetsizlik Olmadığı )
DAVADAN FERAGAT ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Bir Kısım Parseli Bakımından Davadan Feragat Ettiğine Göre Bu Taşınmaz Yönünden Davalı Vekili Yararına Avukatlık Parasına Hükmedilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması - Davacı Bir Kısım Parseli Bakımından Davadan Feragat Ettiğine Göre Bu Taşınmaz Yönünden Davalı Vekili Yararına Avukatlık Parasına Hükmedilmesi Gerektiği )"
91Y1.HD23.2.2005E. 2005/722 K. 2005/1746"FERAGAT ( Nedeniyle Davalı Aleyhine Olan Davanın Reddine Eşyalarla İlgili İstek Atiye Bırakıldığından Bu Konuda Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMA KARARI ( Feragat Nedeniyle Davalı Aleyhine Olan Davanın Reddine Eşyalarla İlgili İstek Atiye Bırakıldığından Verilmesinin İsabetli Olduğu )
ATİYE BIRAKILAN İSTEK ( Bu Konuda Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )"
91Y3.HD21.2.2005E. 2005/1257 K. 2005/1591"TALEP SONUCUNUN AZALTILMASI ( Davacının Azaltması Davayı Değiştirme Sayılmadığı - Talep Sonucunu Azaltabilmesi İçin Kural Olarak Davalının Muvafakatine İhtiyaç Olmadığı Gibi Islah Yoluna Başvurmasına da Gerek Olmadığı )
DAVAYI DEĞİŞTİRME ( Davacının Talep Sonucunu Azaltması Davayı Değiştirme Sayılmadığı - Davacının Talep Sonucunu Azaltabilmesi İçin Kural Olarak Davalının Muvafakatine İhtiyaç Olmadığı Gibi Islah Yoluna Başvurmasına da Gerek Olmadığı )
MÜDDEABİHİN AZALTILMASI ( Islah Kavramı Kapsamında Değil Davadan Feragat Müessesesi İçinde Mütalaa Edilebileceği - Feragatın İse Açık Kesin ve Koşulsuz Olması Yasa Gereği Olduğu )
DAVADAN FERAGAT ( Müddeabihin Azaltılması Islah Kavramı Kapsamında Değil Davadan Feragat Müessesesi İçinde Mütalaa Edilebileceği - Feragatın İse Açık Kesin ve Koşulsuz Olması Yasa Gereği Olduğu )"
91Y19.HD16.2.2005E. 2004/8351 K. 2005/1431"MENFİ TESPİT DAVASI ( Yargılama Sürerken Taraflar Karşılıklı Olarak Davadan Feragat Ettiklerine Dair Yazılı Beyanlarını Dosyaya Sunmaları - Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi İsabetli Görüldüğü )
KARŞILIKLI OLARAK DAVADAN FERAGAT ( Yazılı Beyanlarını Dosyaya Sunmaları/Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi İsabetli Görüldüğü - Menfi Tespit Davası )"
91Y19.HD15.2.2005E. 2004/8426 K. 2005/1200"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Davacının Feragatı Yönünden Bir Karar Verilmek Üzere İstemin Kabulü İle Onama Kararının Kaldırılmasıyla Hükmün Bozulması Gereği )
FERAGAT ( Yönünden Bir Karar Verilmek Üzere Karar Düzeltme İsteminin Kabulü İle Dairenin Onama Kararının Kaldırılmasıyla Hükmün Bozulması Gereği )"
91Y2.HD14.2.2005E. 2005/42 K. 2005/2024"NAFAKA ( Davacının Asker Olduğu - Malı Ve Gelirinin Olmadığı Belirtilmesine Göre Bu Husus Araştırılmadan Hükmedilemeyeceği )
ASKER OLAN MALI VE GELİRİ OLMAYAN DAVACI ( Araştırılmadan Nafakaya Hükmedilemeyeceği )"
91Y11.HD14.2.2005E. 2004/8950 K. 2005/1182"DAVADAN FERAGAT ( Hüküm Kurulduktan Sonraki Feragatle İlgili Olarak Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
FERAGAT ( Hüküm Kurulduktan Sonraki Feragatle İlgili Olarak Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
HÜKÜM KURULDUKTAN SONRA DAVADAN FERAGAT ( Mahkemece Feragatle İlgili Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )"
91Y21.HD8.2.2005E. 2004/12344 K. 2005/816"HİZMET TESBİTİ TALEBİ ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Tesbiti Davasından Feragat Edilemeyeceği - Sosyal Güvenlik Hakkının Feragat Edilemez Bir Hak Olması )
SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ DOKUNULMAZ VE VAZGEÇİLMEZ BİR HAK NİTELİĞİNDE OLMASI ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Tesbiti Davasından Feragatin Geçersiz Olması )
FERAGAT EDİLEMEMESİ ( Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Tesbiti Davasından - Sosyal Güvenlik Hakkının Dokunulmaz ve Vazgeçilmez Olması )
TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESBİTİ TALEBİ ( Davadan Feragat Edilememesi - Sosyal Güvenlik Hakkının Dokunulmaz ve Vazgeçilmez Olması )"
91Y13.HD28.1.2005E. 2004/16804 K. 2005/1012"TEMYİZDEN SONRA FERAGAT ( Mahkemece İşlem Yapılmak Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
TESPİT DAVASI ( Temyizden Sonra Feragat Nedeniyle İşlem Yapılmak Üzere Hükmün Bozulması Gereği )"
91Y8.HD14.1.2005E. 2004/9012 K. 2005/262"TESCİL DAVASI ( Dava Dosyasının Esasa Kaydı ve Davalı Taraf Adına Çağrı Kağıdı Çıkarılmasından Sonra Davacının Oturum Gününden Önce Vazgeçme Beyanına Dayanılarak Davanın Reddine Karar Verilmesi )
DAVADAN FERAGAT ( Dava Bu Nedenle Reddedildiğine ve Davalı Avukat Marifetiyle Cevap Layihası Vermiş ve Bu Şekilde Davada Temsil Edildiğine Göre Dava Tarihindeki Tarifeye Göre Davalı Yararına Avukatlık Ücreti Tayininin Gerekmesi )
FERAGAT NEDENİYLE VEKALET ÜCRETİ ( Oturumdan Önce Feragat Nedeniyle Dava Reddedilmesine Rağmen Davalı Avukat Marifetiyle Cevap Layihası Vermiş Olması Nedeniyle Davalı Yararına Avukatlık Ücreti Tayininin Gerekmesi )"
91Y9.HD23.11.2004E. 2004/24501 K. 2004/25995"İHBAR TAZMİNATI ( Ücret Farkı ve Diğer İşçilik Alacakları İçin Feragatname Verildiği İddiasının Araştırılması Gereği - Feregat Sebebiyle Red ile Sonuçlanan Davanın Bulunması Halinde İkinci Davanın Kesin Hüküm Nedeniyle Reddi Gerektiği )
FERAGAT ( İhbar Tazminatı Ücret Farkı ve Diğer İşçilik Alacakları İçin Davacı Tarafından Feragatname Verildiği İddiasının Araştırılması Gereği - Feragat Sebebiyle Red ile Sonuçlanan Davanın Araştırılması Gereği )
KESİN HÜKÜM ( Aynı Konuda Dava Açılmış Olması ve Bu Davadan Feragat Edilmiş Bulunması İddiasının Araştırılması Gereği - Dava Açılmış ise Açılan İkinci Davanın Kesin Hüküm Nedeniyle Reddinin Gerekip Gerekmediğinin Değerlendirilmesi Gereği )"
91Y11.HD22.11.2004E. 2004/2153 K. 2004/11366"RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Asıl Alacağın Ödenmesi Nedeniyle Davanın Konusuz Kalması - Ödemenin Hangi Tarihte Yapıldığının Tespit Edilip Davacının Faiz Yargılama Masrafları ve Vekalet Ücreti Talepleri Hakkında Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olması )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Asıl Alacağın Ödenmesi Nedeniyle/Rücuen Tazminat Davası - Ödemenin Hangi Tarihte Yapıldığının Tespit Edilip Davacının Faiz Yargılama Masrafları ve Vekalet Ücreti Talepleri Hakkında Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olması )
ASIL ALACAĞIN ÖDENMESİ ( Davanın Konusuz Kalması - Ödemenin Hangi Tarihte Yapıldığının Tespit Edilip Davacının Faiz Yargılama Masrafları ve Vekalet Ücreti Talepleri Hakkında Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olması/Rücuen Tazminat Davası )
FAİZ VE YARGILAMA MASRAFLARI ( Asıl Alacağın Ödenmesi Nedeniyle Ödemenin Hangi Tarihte Yapıldığının Tespit Edilip Buna Göre Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olması - Rücuen Tazminat Davası )"
91Y11.HD22.11.2004E. 2004/1947 K. 2004/11284"RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Sigortacı Tarafından Sigortalıya Ödenen Hasar Bedelinin Zarara Yol Açan Davalıdan İstemi )
MÜTESELSİL BORÇ ( Zararın Tazmini Borçluların Hepsinden İstenebileceği Gibi Yalnızca Birinden de İstenebilmesi )
MÜTESELSİL BORÇLULARIN BORÇTAN TAMAMEN KURTULMASI ( Alacaklının Bilfiil Tatmin Edilmiş Olması Halinde Mümkün Olması )
FERAGAT VE SONUÇLARI ( Müteselsil Borçluların Biri Hakkında Yapılan Feragatin Diğer Borçlular İçinde Geçerli Olması-Borçluların Hepsinin Feragat Nispetinde Borçtan Kurtulması )
MÜTESELSİL BORÇLULARIN BİRİ HAKKINDA YAPILAN FERAGAT ( Diğer Borçlular İçinde Geçerli Olması-Borçluların Hepsinin Feragat Nispetinde Borçtan Kurtulması )"
91Y11.HD26.10.2004E. 2003/12804 K. 2004/10354"KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI ( Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişik Bulunmasının Bozma Nedeni Olacağı )
FERAGAT ( Kısa Kararda Feragat Edilen Dava Dışındaki Tüm Davaların Kabulüne Karar Verildikten Sonra Bir Kısım Davacıların Açtıkları Dava Hakkında Gerekçeli Kararda Yer Verilmemesinin Hatalı Olduğu )
KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARARDA ÇELİŞKİ ( Kısa Kararda Feragat Edilen Dava Dışındaki Tüm Davaların Kabulüne Karar Verildikten Sonra Bir Kısım Davacıların Açtıkları Dava Hakkında Gerekçeli Kararda Yer Verilmemesinin Hatalı Olduğu )
HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Bozmadan Sonra Hakimin Önceki Kısa Karar İle Bağlı Olmaksızın Çelişikliği Kaldırmak Kaydıyla Vicdani Kanaatine Göre Yeni Bir Karar Vermesi Gereği )"
91Y11.HD21.10.2004E. 2004/889 K. 2004/10138"ALACAK DAVASI ( Ödenmeyen Kira Bedellerinin ve Kiralananda Meydana Gelen Hasar Bedelinin Tahsili Talebi )
KİRA BEDELİ VE HASARIN TALEBİ ( Kiralanan Yerin Kira Sözleşmesine Aykırı Şekilde Kullanımı ve Kira Bedelinin de Ödenmemesi Nedeniyle )
FERAGAT ( Hakkındaki Dava Feragat Nedeniyle Reddolunan Davalı Lehine Ayrıca Vekalet Ücretine Karar Verilememesi )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davalı Şirket Hakkında Açılan Davada Reddedilen Miktar için Davalı Yararına Nisbi Vekalet Ücretine Karar Verilmesi Gerekmesi )"
91Y15.HD11.10.2004E. 2004/5420 K. 2004/4997"TAPU KAYDININ İPTALİ VE TESCİL ( Bir Kısım Davalılar Hakkında Açılan Davadan Feragat Edildiğinden Bu Davalılar Hakkında Açılan Davanın Reddine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
FERAGAT ( Kat'i Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Sağlaması )
KESİN HÜKÜM ( Feragatin KeKat'i Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğurması )"
91Y11.HD4.10.2004E. 2004/277 K. 2004/9264"KİRA SÖZLEŞMESİNİN YENİLENDİĞİNİN TESBİTİ TALEBİ ( Davacının İlk Celsede Davadan Feragat Etmesi - Davalı Lehine Vekalet Ücreti Takdiri Gereği/Avukatın Duruşmaya Girmemiş Olmasının Sonucu Değiştirmemesi )
FERAGAT EDEN DAVACI ALEYHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Avukatın Duruşmaya Girmemiş Olmasının ve İlk Celsede Davadan Feragat Edilmiş Olmasının Sonucu Değiştirmemesi )
VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Kira Sözleşmesinin Yenilendiğinin Tesbiti Davasında Davacının İlk Celsede Davadan Feragat Etmesi - Davalı Avukatının Duruşmaya Girmemiş Olmasının Vekalet Ücreti Takdirine Engel Olmaması )"
91Y11.HD27.9.2004E. 2003/14175 K. 2004/8852"RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Vekilinin Dilekçesi Yanlış Yorumlanarak Talebin Bir Kısmından Vazgeçtiği Yanılgısı - Bilirkişi Raporunda Tıbbi Harcamaların Belirlenmiş Olması )
İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI ( Bilirkişi Raporunda Tıbbi Harcamaların Belirlenmiş Olması - Davacı Vekilinin Dilekçesinin Yanlış Yorumlanması - Rücuen Tazminat Davası )
FERAGAT ( Bilirkişi Raporunda Tıbbi Harcamaların Belirlenmiş Olması - Davacı Vekilinin Dilekçesinin Yanlış Yorumlanması/Rücuen Tazminat Davası )"
91Y9.HD22.9.2004E. 2004/22801 K. 2004/19648"TEMYİZDEN FERAGAT ( Havale Tarihini Havi Dilekçeyle Temyizden Feragat Edilmesine Rağmen Kararın Yargıtayca İncelenmesi Maddi Hata Oluşturduğu - Maddi Hata Sonucu Oluşturan Kararın Ortadan Kaldırılması Gereği )
MADDİ HATA ( Maddi Hata Sonucu Oluşturulan Kararın Yargıtayca Ortadan Kaldırılması - Havale Tarihini Havi Dilekçeyle Temyizden Feragat Edilmesine Rağmen Kararın Yargıtayca Bozulmasının Maddi Hata Oluşturduğu )"
91Y2.HD21.9.2004E. 2004/9715 K. 2004/10375"DAVA AÇMA HAKKINI SAKLI TUTARAK DAVADAN FERAGAT ( Bu Beyanın Feragat Niteliğinde Olmayıp Davayı Geri Alma Niteliğinde Olduğu - Karşı Tarafın Rızasına Bağlılığı )
DAVAYI GERİ ALMA ( Yeniden Dava Açma Hakkını Saklı Tutarak Davadan Feragat Etmenin Bu Nitelikte Olup Karşı Tarafın Rızasının Gerektiği )
DAVADAN FERAGAT ( Yeniden Dava Açma Hakkını Saklı Tutarak - Bu Beyanın Davayı Geri Alma Niteliğinde Olduğu - Karşı Tarafın Rızasına Bağlılığı )
DAVALININ RIZASI GEREĞİ ( Yeniden Dava Açma Hakkını Saklı Tutarak Davadan Feragat Etmek - Davayı Geri Alma Niteliğinde Olduğu/Karşı Tarafın Rızasına Bağlılığı )
DAVACI VEKİLİNİN DAVAYI GERİ ALMASI ( Davalının ve Çocuğu Temsilen Kayyımın Muvafakati Bulunup Bulunmadığının Sorulması Sonucuna Göre Karar Veilmesi Gereği )"
91Y11.HD17.9.2004E. 2004/8708 K. 2004/8413"FERAGAT BEYANININ GEÇERLİ OLMASI ( Karar Düzeltme Aşamasındaki )
DAVADAN FERAGAT BEYANININ GEÇERLİLİĞİ ( Karar Düzeltme Aşamasındaki )
KARAR DÜZELTME AŞAMASINDA DAVACININ DAVADAN FERAGAT ETMESİ ( Hüküm Henüz Kesinleşmemiş Olduğundan Feragatin Geçerli Olması )"
91Y11.HD14.9.2004E. 2004/1111 K. 2004/8268"MUARAZANIN MEN'İ DAVASI ( Temyiz Aşamasındaki Davadan Feragat Edilmesi Halinde Mahkemenin Feragat Hakkında Hüküm Verebilmesi İçin Kararın Bozulmasına Karar Vermek Gerekeceği )
YAP İŞLET DEVRET SÖZLEŞMESİ ( Muarazanın Meni ve Tahliye Davası - Karar Ortada Durdukça Mahkemenin Davayı Yeniden Ele Alıp Feragat Nedeniyle Bir Karar Vermesinin Mümkün Olmadığı/Feragat Hakkında Hüküm Verebilmesi İçin Kararın Bozulmasına Karar Vermek Gerekeceği )
KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Temyiz Aşamasındaki Davadan Feragat Edilmesi Halinde Mahkemenin Feragat Hakkında Hüküm Verebilmesi İçin Kararın Bozulmasına Karar Vermek Gerekeceği )
FERAGAT ( Karar Kesinleşinceye Kadar Mümkün Olduğu/Feragat Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı ve Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmadığı - Temyiz Aşamasındaki Davadan Feragat Edilmesi Halinde Feragat Hakkında Hüküm Verebilmesi İçin Kararın Bozulmasına Karar Verileceği )"
91YHGK30.6.2004E. 2004/9-380 K. 2004/401"İBRANAME ( Kıdem ve İhbar Tazminatının Miktar Belirtilmek Suretiyle Ödendiği ve Dava Hakkından Feragat Edildiği - Henüz Doğmamış Olan Dava Hakkından Feragatın Geçerli Kabul Edilemeyeceği )
FARAGATIN GEÇERLİ KABUL EDİLMEMESİ ( Henüz Doğmamış Olan Dava Hakkı - İbranamede Kıdem ve İhbar Tazminatının Miktar Belirtilmek Suretiyle Ödendiği ve Dava Hakkından Feragat Edildiği/Hesaplamada Fazla Miktar Çıktığında Hükmetmek Gereği )
KIDEM TAZMİNATI ( İbranamede Miktar Belirtilmek Suretiyle Ödendiği ve Dava Hakkından Feragat Edildiği/Hesaplamada Fazla Miktar Çıktığında Hükmetmek Gereği - Henüz Doğmamış Olan Dava Hakkından Feragatın Geçerli Kabul Edilemeyeceği )
DAVA HAKKINDAN FERAGAT ( Henüz Doğmamış Olan/Geçerli Kabul Edilemeyeceği - İbranamede Kıdem ve İhbar Tazminatının Miktar Belirtilmek Suretiyle Ödendiği ve Dava Hakkından Feragat Edildiği )"
91Y14.HD14.6.2004E. 2004/3691 K. 2004/4740"DAVADAN FERAGATİN GEÇERLİ OLMASI ( Davacı Yönünden Karar Düzeltme Süresi Geçmiş Olsa Bile Davalı Yönünden Geçmemişse Davadan Feragat Edilebileceği )
KARAR DÜZELTME AŞAMASINDAKİ FERAGAT BEYANI ( Geçerli Olması ve Yargıtay'ca Feragat Nedeniyle Hüküm Bozularak Dosyanın İlk Derece Mahkemesi'ne Gönderilmesi Gereği - Karar Düzeltme Süresini Geçiren Davacının Davalının Süresi Dolmamışsa Bu Süre İçinde Davadan Feragat Edebileceği )
FERAGAT BEYANININ GEÇERLİ OLMASI ( Karar Düzeltme Süresini Kaçıran Tarafın Karşı Taraf Henüz Süreyi Kaçırmadan Önceki Feragati - Yargıtay'ca Hüküm Bozularak Dosyanın İlk Derece Mahkemesi'ne Gönderilmesi Gereği )
TEMYİZ VEYA KARAR DÜZELTME SÜRESİNİ KAÇIRAN TARAFIN KARŞI TARAF HENÜZ BU SÜREYİ KAÇIRMADAN ÖNCEKİ SÜRE İÇİNDE DAVADAN FERAGAT ETMESİ ( Feragatin Geçerli Olması - Yargıtayca Hüküm Bozularak Dosyanın Karar Verilmek Üzere İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesi Gereği )"
91Y1.HD20.4.2004E. 2004/1417 K. 2004/4610"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın Muris Muvazası Hukuksal Nedenine Dayalı Olarak Açılmış Tapu İptali ve Tescil Davası Olması )
FERAĞAT ( Ferağatın HUMK Gereğince Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı ve Hüküm Kesinleşinceye Kadar Yargılamanın Her Aşamasında Dikkate Alınacağının Gözetilmesinin Gerekmesi )
KESİN HÜKÜM ( Ferağatın HUMK Gereğince Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı ve Hüküm Kesinleşinceye Kadar Yargılamanın Her Aşamasında Dikkate Alınacağının Gözetilmesinin Gerekmesi )
TAVZİH ( Ferağat Beyanının Tavzih Anlamında Olmadığının Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
91YHGK14.4.2004E. 2004/4-200 K. 2004/227"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Cismani Zarara Dayanan - Kısmi Dava Olarak Açılmaması/Islah Suretiyle Dava Olunan Miktarın Artırılmasına Yasaca Olanak Bulunmadığı )
CİSMANİ ZARARA DAYANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Kısmi Dava Olarak Açılmaması - Islah Suretiyle Dava Olunan Miktarın Artırılmasına Yasaca Olanak Bulunmadığı )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMAMASI ( Davacının Zımnen Feragat Etmiş Sayılacağı - Islahla Bu Feragat Veya Başka Bir Görüşe Göre Kesin Hüküm Sonucunu Ortadan Kaldırabilmenin Mümkün Olmadığı )
KISMİ DAVA ( Açmamış "Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutmamış" Bulunan Davacının Fazlaya İlişkin Haklarından Zımnen Feragat Etmiş Sayılacağı - Cismani Zarara Dayanan Tazminat Davası )
ISLAH ( Cismani Zarara Dayanan Tazminat Davası - Kısmi Dava Olarak Açılmaması/Islah Suretiyle Dava Olunan Miktarın Artırılmasına Yasaca Olanak Bulunmadığı )
DAVADAN FERAGAT ( Cismani Zarara Dayanan Tazminat Davası - Kısmi Dava Olarak Açılmaması/Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutmamış Bulunan Davacının Zımnen Feragat Etmiş Sayılacağı )"
91Y11.HD4.3.2004E. 2004/1464 K. 2004/2062"RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Sigortalının Zararını Ödeyen Sigortacının Halef Sıfatı ile Bu Bedeli Zarar Veren Davalıdan İstemesi )
TEMERRÜT TARİHİ ( Haksız Fiillerde Haksız Fiilin Meydana Geldiği Tarih Olması-Ayrıca Zarar Sorumlusunun İhbar ve İhtar Edilmesine Gerek Olmaması )
HAKSIZ FİİLLERDE TEMERRÜT TARİHİ ( Haksız Fiilin Meydana Geldiği Tarih Olması-Ayrıca Zarar Sorumlusunun İhbar ve İhtar Edilmesine Gerek Olmaması )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Sigorta Tazminatının Rücu Davasında Davalının Faizden Sorumluluğunun Başlangıcının Halefiyet Başlangıcı Olan Ödeme Tarihi Olarak Kabulünün Gerekmesi )
DAVADAN FERAGAT ( Kesin Hüküm Sonuçlarını Doğurması-Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmaması-Karar Kesinleşinceye Kadar Her Aşamada Mümkün Olması )"
91Y2.HD16.2.2004E. 2004/984 K. 2004/1692"FERAGAT DİLEKÇESİ ( Mahkeme Esas Hakkında Karar Verdikten Sonra - Temyiz Dilekçesi Kabul Edilerek Yargıtaya Gönderilmesi Gereği )
TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Feragat Dilekçesinin Temyiz Dilekçesi Kabul Edilerek Yargıtaya Gönderilmesi Gereği - Mahkeme Esas Hakkında Karar Verdikten Sonra İşten El Çekmiş Sayılacağı )
MAHKEMENİN ESAS HAKKINDA KARAR VERMESİ ( İşten El Çekmiş Sayılacağı - Feragat Dilekçesinin Temyiz Dilekçesi Kabul Edilerek Yargıtaya Gönderilmesi Gereği ) "
91YHGK11.2.2004E. 2004/21-54 K. 2004/54"HİZMET TESPİTİ ( Kamu Düzenini İlgilendiren Bu Tür Tespit Davalarında Hakimin Feragat Nedeniyle Davayı Reddetmemesi Gereği )
DAVADAN FERAGAT ( Hizmet Tespit Davası - Kamu Düzenini İlgilendiren Bu Davalarda Hakimin Feragat Nedeniyle Davayı Reddetmemesi Gereği )
FERAGATIN DAVAYI SONA ERDİRMEMESİ ( Hizmet Tespit Davası - Kamu Düzenini İlgilendiren Bu Davalarda Hakimin Feragat Nedeniyle Davayı Reddetmemesi Gereği )
SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ KORUNMASI ( Hizmet Tespit Davasından Feragat - Kamu Düzenini İlgilendiren Bu Davalarda Hakimin Delilleri Kendiliğinden Toplayıp Sonucuna Göre Karar Vermesi Gereği )"
91Y14.HD22.1.2004E. 2003/6890 K. 2004/426"TARAF SIFATININ KALMAMASI ( Dava Sırasında Dava Konusu Mal Veya Hakkı Devreden Tarafın - Davacının Davayı Devralana Teşmil Etme Hakkının Bulunduğu )
DAVA SIRASINDA DAVA KONUSU MALIN DEVREDİLMESİ ( Devredenin Taraf Sıfatının Kalmayacağı - Davacının Davayı Devralana Teşmil Etme Hakkının Bulunduğu )
DAVANIN TEŞMİLİ ( Dava Sırasında Dava Konusu Mal Veya Hakkı Devralan Kişiye - Devredenin Taraf Sıfatının Kalmayacağı )
FERAGAT ( Dava Sırasında Dava Konusu Mal Veya Hakkın Devredilmesi - Davacının Davasından Vazgeçerek Devralana Teşmil Etmesinin Feragat Nteliğinde Olmadığı )"
91Y7.HD14.11.2003E. 2003/2073 K. 2003/3330"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Davalı Taraf Taşınmazda Zaten Zilyet Olup Kısa Elden Teslim Söz Konusu Olduğundan Taşınmazın Yazılı Olarak Tesliminin Gerekmemesi )
KISA ELDEN TESLİM ( Davalı İle Mirasbırakan Birlikte Oturmakta Olup Davalı Taraf Taşınmazda Zaten Zilyet Olduğundan Kısa Elden Teslimin Söz Konusu Olması )
TAŞINMAZIN ZİLYETLİKLE KAZANILMASI ( Davalı Taraf Taşınmazda Zaten Zilyet Olup Kısa Elden Teslim Söz Konusu Olduğundan Taşınmazın Yazılı Olarak Tesliminin Gerekmemesi )
DAVADAN FERAGAT ( Davacının Davasından Feragat Etmiş Olmasına Rağmen Bunun Karar Yerinde Belirtilmemesinin Bozmayı Gerektirmesi )"
91Y21.HD27.10.2003E. 2003/7430 K. 2003/8459"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Aldığı Maddi ve Manevi Tazminat Bedeli Karşılığında İsteminden Feragat Etmesi - Ödemenin Maddi ve Manevi Tazminata Karşılık Müsavi Olarak Yapıldığı Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Manevi Tazminatını Alarak Feragatname Vermesi - Yeniden Manevi Tazminat Talep Edemeyeceği )
FERAGATNAME ( İş Kazası - Manevi Tazminat )"
91Y2.HD22.10.2003E. 2003/13053 K. 2003/14056"BOŞANMA ( Önceki Açılan Davadan Feragat Edildiğine Göre Bu Tarihten Önceki Hadiselere Dayanılarak Boşanmaya Karar Verilemeyeceği )
FERAGAT ( Önceki Açılan Boşanma Davasından - Bu Tarihten Önceki Hadiselere Dayanılarak Boşanmaya Karar Verilemeyeceği )
AİLE MAHKEMELERİ ( Türk Medeni Kanunu'nun m. 118-494 Kaynaklanan Bütün Davalara Bakılacağını ve Sonuçlanmamış Davaların Bu Mahkemelere Devredileceği )"
91YHGK8.10.2003E. 2003/9-510 K. 2003/555"FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( Ek Davada da Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmazsa Islah Yoluyla Müddeabihin Artırılamayacağı )
ISLAH YOLUYLA MÜDDEABİHİN ARTIRILAMAMASI ( Kısmi Davada Fazlaya İlişkin Hakkını Saklı Tutan Davacının Ek Davada Fazlaya İlişkin Hakkını Saklı Tutmaması )
KISMİ DAVADA FAZLAYA İLİŞKİN HAKKINI SAKLI TUTAN DAVACININ EK DAVADA FAZLAYA AİT HAKKINI SAKLI TUTMAMASI ( Islah Yoluyla Müddeabihin Artırılamaması )
EK DAVADA FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMAMASI ( Islah Yoluyla Müddeabihin Artırılamayacağı )
MÜDDEABİHİN ARTIRILAMAMASI ( Asıl Davada Saklı Tutulmasına Rağmen Ek Davada Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmaması - Islah Talebinin Reddi Gereği )"
91Y21.HD16.9.2003E. 2003/6077 K. 2003/6942"TAŞKÖMÜRÜ İŞLETMESİNDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Tazminat Miktarının Tesbitinde Yeraltı ve Yerüstü Hizmetleri Sonucu Elde Edeceği Kazançların Hesaplanması Usulü )
TAZMİNAT TALEBİ ( Kömür Madeninde İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - Yeraltı ve Yerüstü Hizmetler Sonucu Elde Edilecek Kazançların Hesaplanması Usulü )
MADEN İŞÇİSİNİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Tazminat Talebi - Yeraltı ve Yerüstü Hizmetler Sonucu Elde Edilecek Kazançların Hesaplanması Usulü )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Tazminat Talebi - Maden İşçisinin Yeraltı ve Yerüstü Hizmetleri Sonucu Elde Edeceği Kazançların Hesaplanması Usulü )
YERALTI MADEN OCAĞINDA İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN İŞÇİ ( Mirasçıların Tazminat Talebi - Tazminatın Hesaplanması Usulü )
DAVADAN FERAGAT ( Lehine Feragat Edilen Davalının Kusur Oranına İsabet Eden Tazminatın İndirilmesi Gereği )
FERAGAT ( Lehine Feragat Edilen Davalıya İsabet Eden Kusur Oranı Kadar Tazminattan İndirim Yapılması Gereği - Tazminatın Tamamından Diğer Davalıların Sorumlu Tutulamayacağı )
KUSUR ORANI KADAR TAZMİNATTAN İNDİRİM YAPILMASI GEREĞİ ( Davalılardan Birine Yönelik Davadan Feragat Edilmesi - İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Talebi )
MÜTESELSİL SORUMLU DAVALILARDAN BİRİ LEHİNE DAVADAN FERAGAT ( Diğer Davalıların Lehine Feragat Edilen Davalının Kusur Oranından Sorumlu Tutulamayacağı )"
91Y9.HD10.9.2003E. 2003/13381 K. 2003/13849"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Kısmi Davadan Feragat Edilip Kesinleşmesi - İlk Davada Konu Yapılmamış Olan Bir Kısım İstekle Kısmi Davadaki Alacakların Bakiyesi Yönünden Sonradan Dava Açılmasına Engel Bulunmadığı )
KESİN HÜKÜM ( Kısmi Davada Verilen Feragat Sebebiyle Red Kararının Kesinleşmesi - Ancak Talep Edilen Miktarlar Bakımından Kesin Hüküm Oluşturacağı/Alacakların Bakiyesi Yönünden Sonradan Dava Açılmasına Engel Bulunmadığı )
KISMİ DAVA ( Feragat Nedeniyle Red Kararı Verilmesi/O Davada Talep Edilen Miktarlar Yönünden Kesin Hüküm Oluşturacağı - Alacakların Bakiyesi Yönünden Sonradan Dava Açılmasına Engel Bulunmadığı/İşçilik Alacakları )
FERAGAT NEDENİYLE RED KARARI VERİLEN KISMİ DAVA ( Ancak O Davada Talep Edilen Miktarlar Yönünden Kesin Hüküm Oluşturacağı )
KIDEM TAZMİNATI ( Feragat Nedeniyle Red Kararı Verilmesi/O Davada Talep Edilen Miktarlar Yönünden Kesin Hüküm Oluşturacağı - Alacakların Bakiyesi Yönünden Sonradan Dava Açılmasına Engel Bulunmadığı )"
91Y7.HD30.6.2003E. 2003/1404 K. 2003/2251"FERAGAT ( Usule Uygun Belgelendirilen/Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı - Davanın Kendiliğinden Son Bulup Akdi ve Irsi Halefleri de Bağlayacağı )
DAVANIN KENDİLİĞİNDEN SON BULMASI ( Usule Uygun Şekilde Yapılan Feragat - Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı/Akdi ve Irsi Halefleri de Bağlayacağı )
KESİN HÜKÜM ( Usule Uygun Şekilde Yapılan Feragatın Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı - Davanın Kendiliğinden Son Bulup Akdi ve Irsi Halefleri de Bağlayacağı )
KEŞİF TALEBİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Öncelikle Dava Dosyasının Keşfe Hazır Hale Gelmesi Gereği )
KADASTRO HAKİMİNİN GÖREVİ ( Hükümde İnfazı Mümkün Doğru Şekilde Sicil Oluşturması Zorunluluğu )
KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Hakimin Taşınmazın Kimin Ya da Kimlerin Adına Tescil Edildiği Yolunda Hüküm Yerinde Olumlu Ya da Olumsuz Bir Karar Vermek Zorunluluğu )"
91Y17.HD30.6.2003E. 2003/7985 K. 2003/6812"DAVADAN FERAGAT ( Davacının Feragatını Yaşlılığına Ve Davayı Gereği Gibi Takip Edemediğine Bağlaması - Öğretiye Ve Süreklilik Kazanan Yargısal Uygulamalara Göre Feragatın Herhangi Bir Koşula Bağlanmaması Gereği/Aksi Halde Feragatın Geçerli Kabul Edilemeyeceği )
YAŞLILIK VE MADDİ İMKANSIZLIK ( Sebebiyle Davadan Feragat/Öğretiye Ve Süreklilik Kazanan Yargısal Uygulamalara Göre Feragatın Herhangi Bir Koşula Bağlanmaması Gereği Aksi Halde Feragatın Geçerli Kabul Edilemeyeceği - Kadastro Tespitine İtiraz )
DAVADAN FERAGATIN KAYITSIZ VE KOŞULSUZ OLMASI GEREĞİ ( Davacının Feragatını Yaşlılığına Ve Davayı Gereği Gibi Takip Edemediğine Bağlaması/Feragatın Geçerli Kabul Edilemeyeceği - Kadastro Tespitine İtiraz )
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davacı Davadan Feragat Etse Bile Uyuşmazlığın Kadastro Yasasının 30/2 Maddesi Uyarınca Çözümlenmesi Gereği - Mahkemenin Delilleri Re'sen Toplayarak Taşınmazların Gerçek Hak Sahibi Adına Tesciline Karar Vermesi Gereği )
DAVADAN FERAGATIN DAVANIN REDDİNİ GEREKTİRMEDİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davasında Uyuşmazlığın Kadastro Yasasının 30/2 Maddesi Uyarınca Çözümlenmesi Gereği - Mahkemenin Delilleri Re'sen Toplayarak Taşınmazların Gerçek Hak Sahibi Adına Tesciline Karar Vermesi Gereği )
MAHKEMENİN RE'SEN DELİL ARAŞTIRMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz Davacı Davadan Feragat Etse Bile Uyuşmazlığın Kadastro Yasasının 30/2 Maddesi Uyarınca Çözümlenmesi Gereği )"
91Y1.HD23.6.2003E. 2003/7118 K. 2003/7521"ORMAN ARAZİSİ DIŞINA ÇIKARILAN YER ( Davacının Oturumda Şerhin Terkini Talebini Atiye Bırakması - Davalının Rızası Olmaksızın Davasını Takipten Kaçınamayacağı )
DAVACININ DAVALININ RIZASI OLMADIKÇA DAVASINI TAKİPTEN KAÇINAMAYACAĞI ( Davalının Davanın Reddi Sonucunu Doğuracak Delillerini İbraz Etmesi Gereği )
DAVANIN ATİYE BIRAKILMASI ( Davacının Oturumdaki Talebi - Davalının Rızası Olmaksızın Davasını Takipten Kaçınamayacağı )"
91Y2.HD9.6.2003E. 2003/5186 K. 2003/8429"MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Vekilinin Manevi Tazminat İsteminden Vazgeçmesi - Vazgeçmeye Rağmen İstek Dışına Çıkılarak Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
VAZGEÇME ( Manevi Tazminat - İstek Dışına Çıkılamacağı )
İSTEK DIŞINA ÇIKMA ( Manevi Tazminat Talebinden Vazgeçme ) - Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
91Y11.HD26.5.2003E. 2002/13018 K. 2003/5455"DAVADAN FERAGAT ( Ortağın Kooperatifçe Verilecek Başka Bir Daire Karşılığında Açılan Davalardan Feragat Etmesi - Feragat Şartlı Olarak Yapılmayacağı Açık Anlaşılabilir ve Kesin Şekilde Yapılması Gereği )
KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMA KARARININ İPTALİ ( Açılan Davadan Feragat - Şartlı Feragatin Geçerli Olmadığı )
ŞARTLI FERAGAT ( Feragat Davacının Dava Dilekçesinde İstemiş Olduğu Haktan Vageçmesi Olduğu - Şarta Bağlı Feragatin Geçerli Olmadığı )"
91Y14.HD12.5.2003E. 2003/3140 K. 2003/3828"TAPU KAYDINDA İSİM DÜZELTİLMESİ ( Davacının Tapu Kaydında Murisin Baba Adının Düzeltilmesini İstemesi )
FERAGAT ( İki Taraftan Birinin-Davacının- İstem Sonucundan Bir Başka Deyişle Dava Dilekçesinde İstemiş Olduğu Haktan Tamamen veya Kısmen Vazgeçmesi )
HAKTAN VAZGEÇME ( Feragat İki Taraftan Birinin-Davacının- İstem Sonucundan Bir Başka Deyişle Dava Dilekçesinde İstemiş Olduğu Haktan Tamamen veya Kısmen Vazgeçmesi )
KESİN HÜKÜM ( Feragat Sebebiyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Halinde Aynı Hakka İlişkin Olarak Yeniden Dava Açılamaması Açılmışsa Kesin Hüküm Sebebiyle Davanın Reddinin Gerekmesi )"
91Y21.HD6.5.2003E. 2003/3969 K. 2003/4252"HİZMET TESBİTİ DAVASI ( Kamu Düzenine İlişkin Olması - Davacının Davasından Feragatinin Mahkemeyi Bağlamaması )
FERAGATİN MAHKEMEYİ BAĞLAMAMASI ( Hizmet Tesbiti Talebinin Kamu Düzenine İlişkin Olması )
DAVADAN FERAGATİN MAHKEMEYİ BAĞLAMAMASI ( Hizmet Tesbiti Davasının Kamu Düzenine İlişkin Olması )"
91Y14.HD2.5.2003E. 2003/2575 K. 2003/3554"GEÇİT HAKKI DAVASI ( Genel Yola Bağlantısı Bulunmayan veya Yolu Bulunmasına Rağmen Yol İhtiyacını Karşılayamayan Taşınmaz Maliki Tarafından Açılabileceği - Geçit Hakkı Davasının Geçit Verilmesinden En Az Zarar Görecek Taşınmaz Malikine Açılacağı )
YARARINA GEÇİT İSTENEN PAYLI TAŞINMAZ ( Paydaşlarından Birinin Dava Açmış Olmasının Yeterli Olacağı - Geçit Hakkı Kurulurken Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesinin Uygulanacağı )
KESİN HÜKÜM ( Geçit Hakkı Davasında Taraflarca Tasarruf İlkesinin Uygulanamayacağı - Feragat Nedeniyle Kesinleşen Mahkeme Kararına Rağmen Taşınmaz Aleyhine Geçit Hakkı İstemiyle Dava Açılabileceği
YÜKÜMLÜ TAŞINMAZ MALİKİNE ÖDENMESİ GEREKEN BEDEL ( Geçit Hakkı Davası - Taşınmazın Niteliğine Göre Seçilecek Bilirkişi Aracılığıyla Belirlenmesi/Yükümlü Taşınmaz Malikine Ödenmesi Gereken Bedelin Hükümden Önce Depo Ettirilmesi Gereği )"
91Y2.HD21.4.2003E. 2003/5083 K. 2003/5696"VEKALET ÜCRETİ ( Davacı Açıkça Avukatlık Ücretinden Vazgeçmediğinden ve Dava Kabul Edildiğinden Davacı Lehine Avukatlık Ücret Tarifesine Uygun Miktarda Takdiri Gereği )
FERAGAT YOKLUĞU ( Davacı Açıkça Avukatlık Ücretinden Vazgeçmediğinden ve Dava Kabul Edildiğinden Davacı Lehine Avukatlık Ücret Tarifesine Uygun Miktarda Takdiri Gereği )"
91Y2.HD21.4.2003E. 2003/5002 K. 2003/5829"TEMYİZ DİLEKÇESİ İLE DAVADAN FERAGAT ( Feragat Nedeniyle Gerekli Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
DAVADAN FERAGAT ( Temyiz Dilekçesi İle - Gerekli Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )"
91Y2.HD1.4.2003E. 2003/1893 K. 2003/4626"TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Feragat Mahiyetindeki - Mahalli Mahkemeye İadesi İle Gereği Yapılmak Üzere Bozulması )
FERAGAT MAHİYETİNDEKİ TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Dosyanın Mahalli Mahkemeye İadesi İle Gereği Yapılmak Üzere Bozulması )
BOZMA ( Feragat Mahiyetindeki Temyiz Dilekçesi - Dosyanın Mahalli Mahkemeye İadesi İle Gereği Yapılmak Üzere Bozulması )"
91Y2.HD31.3.2003E. 2003/3439 K. 2003/4504"FERAGAT ( Davalı Lehine Avukatlık Ücreti ve Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davadan Feragat Halinde )
VEKALET ÜCRETİ ( Davadan Feragat Halinde )"
91Y2.HD25.3.2003E. 2003/3035 K. 2003/4182"NAFAKA TALEBİNDEN FERAGAT ( Nafaka ve Tazminat Taleplerinden Ferağat Edilerek Boşanmanın Talep Edilmesi Karşısında Boşanmaya Karar Verilmesinin Gerekmesi )
TAZMİNAT TALEBİNDEN FERAGAT ( Ferağat Eden Vekilin Vekaletnamesinde Ferağat Yetkisinin Bulunduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
BOŞANMA TALEBİ ( Nafaka ve Tazminat Taleplerinden Ferağat Edilerek Boşanmanın Talep Edilmesi Karşısında Boşanmaya Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
91Y2.HD24.3.2003E. 2003/3100 K. 2003/4059"VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Ortaya Çıkan Durumun Velayet Hakkının Kaldırılması Şartlarının Varlığı İçin Yeterli Olmayıp Velayetin Değiştirilmesine Yol Açar Mahiyette Olması )
VELAYETİN KALDIRILMASI ( Ortaya Çıkan Durumun Velayet Hakkının Kaldırılması Şartlarının Varlığı İçin Yeterli Olmayıp Velayetin Değiştirilmesine Yol Açar Mahiyette Olması )
NAFAKADAN FERAGAT ( Taraflar Anlaşmalı Boşanma Kararı Aldıklarının ve Birbirinden Nafaka ve Tazminat Taleplerinden Ferağat Ettiklerinin Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Tarafların Tazminat ve Nafaka Taleplerinden Ferağat Ettikleri Halde Yerel Mahkemece Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmiş Olunmasının Hukuka Aykırı Olması )"
91Y2.HD13.3.2003E. 2003/2000 K. 2003/3496"KAYYIMLIĞIN KALDIRILMASI DAVASI ( Davacıların Davadan Feragat Etmesi - Kendisini Vekille Temsil Ettiren Kayyım Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gereği )
DAVADAN FERAGAT ( Davalı Kayyımın Kendini Vekille Temsil Ettirmesi - Kayyım Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edileceği )
VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİ ( Davacıların Kayyımlığın Kaldırılması Davasından Feragat Etmesi - Kayyımın Kendini Vekille Temsil Ettirmesi )"
91Y2.HD13.3.2003E. 2003/1366 K. 2003/3502"TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Davadan Feragat Niteliğinde-Tekrar Karar Vermek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
DAVADAN FERAGAT NİTELİĞİNDEKİ TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Tekrar Karar Vermek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ ( Temyiz Dilekçesinin Davadan Feragat Niteliğinde Olması )"
91Y11.HD13.3.2003E. 2002/10514 K. 2003/2323"İCRA TAKİBİNDEN FERAGAT ( Takip Dışı Feragat İcra Müdürlüğüne Ulaşmadıkça Sonuç Doğurmayacağı - Her Davanın Açıldığı Tarihteki Koşullara Göre Karara Bağlanması Gereği )
SU BASKINI SONUCU EMTİA VE DEMİRBAŞTA HASAR ( Takip Dışı Feragat - İtirazın İptali/Alacak Davası )
BORÇLUNUN RIZASI ( İcra Takibinden Vazgeçilmesi İçin Borçlunun Rızasının Gerekli Olmadığı - Feragat İradesinin İcra Müdürlüğüne Ulaşması Gereği )
İCRA TAKİBİNDEN VAZGEÇİLMESİ ( Tahsil Harcının Yarısının Alınacağı - Takip Dışı Feragatın İcra Müdürlüğüne Ulaşması Halinde Sonuç Doğuracağı )"
91Y2.HD10.3.2003E. 2003/2644 K. 2003/3273"MÜŞTEREK TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Müşterek İmzalı Davadan Feragat Talebini Havi Temyiz Dilekçesi Üzerine Davanın Feragat Talebi Gereğince Karar Verilmek Üzere Bozulmasının Gerekmesi )
TEMYİZEN MÜŞTEREK FERAGAT ( Müşterek İmzalı Davadan Feragat Talebini Havi Temyiz Dilekçesi Üzerine Davanın Feragat Talebi Gereğince Karar Verilmek Üzere Bozulmasının Gerekmesi )
FERAGAT GEREĞİ BOZMA ( Müşterek İmzalı Davadan Feragat Talebini Havi Temyiz Dilekçesi Üzerine Davanın Feragat Talebi Gereğince Karar Verilmek Üzere Bozulmasının Gerekmesi )
MAHALLİNDE FERAGAT KARARI ( Müşterek İmzalı Davadan Feragat Talebini Havi Temyiz Dilekçesi Üzerine Davanın Feragat Talebi Gereğince Karar Verilmek Üzere Bozulmasının Gerekmesi )"
91Y2.HD10.3.2003E. 2003/2244 K. 2003/3261"VEKİLİN FERAGAT YETKİSİ ( Feragat Yetkisi Olan Vekilin Temyiz Safhasındaki Feragati Sebebiyle Bozulan Dosyanın Mahalline İade Olunmasının Gerekmesi )
TEMYİZ SAFHASINDA FERAGAT ( Feragat Yetkisi Olan Vekilin Temyiz Safhasındaki Feragati Sebebiyle Bozulan Dosyanın Mahalline İade Olunmasının Gerekmesi )
FERAGAT SEBEBİYLE BOZMA ( Feragat Yetkisi Olan Vekilin Temyiz Safhasındaki Feragati Sebebiyle Bozulan Dosyanın Mahalline İade Olunmasının Gerekmesi )"
91Y2.HD4.3.2003E. 2003/1941 K. 2003/2879"TEMYİZDE FERAGAT ( Feragat Mahiyetindeki Temyiz Dilekçesi - Mahalli Mahkemeye İade )
MAHALLİ MAHKEMEYE İADE ( Temyizde Feragat - Gereği Yapılmak Üzere Bozulması Gerektiği )
BOZMA GEREĞİ ( Temyizde Feragat - Dosyanın Mahalline İadesi )"
91Y2.HD24.2.2003E. 2003/1256 K. 2003/2259"MAHKEMENİN KARARINDAN SONRAKİ FERAGAT ( Boşanma-Mahkemenin Ek Karar Verememesi )
BOŞANMA ( Mahkemenin Kararından Sonraki Feragat )
HÜKÜM KESİNLEŞMEDEN VERİLEN EK KARAR ( Boşanma-Karardan Sonra Davadan Feragat )
BOŞANMA HÜKMÜNÜN ORTADAN KALDIRILMASI ( Hüküm Kesinleşmeden Davacının Feragati-Usuli Bozma Nedeni )"
91Y2.HD24.2.2003E. 2003/1076 K. 2003/2320"FERAGAT ( Hakkın Doğumundan Önce Mümkün Olmadığı - Tazminat ve Nafaka )
BOŞANMA ( Tazminat ve Nafaka Talebinden Feragat - Doğmamış Bir Haktan Mümkün Olmadığı )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Hakkın Doğumundan Önce Feragatın Mümkün Olmadığı )
TAZMİNAT ( Hakkın Doğumundan Önce Feragatın Mümkün Olmadığı )"
91Y2.HD6.2.2003E. 2003/334 K. 2003/1769"FERAGAT DİLEKÇESİ ( Boşanma Davası - Dilekçeyi Verenin Kimlik Bilgileri Ve Hakim Tarafından Davacı Tarafından Verildiğine Dair Şerh Bulunmaması/İsticvabla Durumun Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
KİMLİK ARAŞTIRMASI ( Davacı Adına Feragat Dilekçesi Verilmesi - Hakim Tarafından Davacı Tarafından Verildiğine Dair Şerh Bulunmaması/İsticvabla Durumun Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
DİLEKÇE SAHİBİNİN İSTİCVABI ( Dilekçeyi Verenin Kimlik Bilgilerinin Alınmaması - Dilekçenin Gerçekliğinin Araştırılması Gereği )"
91Y2.HD6.2.2003E. 2003/1408 K. 2003/1785"BOŞANMA KARARINDAN SONRAKİ FERAGAT ( Davanın Reddedilmek Üzere Bozulması )
DAVANIN REDDEDİLMEK ÜZERE BOZULMASI ( Boşanma Kararından Sonra Davadan Feragat )"
91Y16.HD6.2.2003E. 2003/890 K. 2003/272"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tapu ve Vergi Kaydı ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanılması )
KADASTRO HAKİMİNİN GÖREVİ ( İtirazlı Parsellerle İlgili Olarak Sicil Oluşturmakla Görevli Olması )
FERAGAT ( Kadastro Tespitine İtiraz Davasının Reddine ve Taşınmazın Hazine Adına Tesciline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davacının Davadan Feragat Etmesi )"
91Y11.HD6.2.2003E. 2002/13168 K. 2003/1067"DAVADAN FERAGAT ( Feragat Dilekçesinin Davacıya Ait Olup Olmadığı Tespit Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
KARAR DÜZELTME AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Feragat Dilekçesinin Yerel Mahkeme Havalesini İçermemesi - Feragat Dilekçesinin Davacıya Ait Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği )"
91Y12.HD4.2.2003E. 2003/1789 K. 2003/2150"FERAGAT ( Davadan Feragatın Temyizden Feragat İstemini de İçermesi )
DAVADAN FERAGAT ( Davadan Feragatın Temyizden Vazgeçmeden Daha Geniş Kapsamlı Olması Nedeniyle Davadan Feragatın Temyizden de Feragat İsteğini İçerdiğinin Kabul Edilmesi )
TEMYİZDEN FERAGAT ( Davadan Feragatın Temyizden Vazgeçmeden Daha Geniş Kapsamlı Olması Nedeniyle Davadan Feragatın Temyizden de Feragat İsteğini İçerdiğinin Kabul Edilmesi )"
91Y2.HD3.2.2003E. 2003/433 K. 2003/1501"BOŞANMA ( Davacının Önceki Davadan Feragat Etmesi - Önceki Olaylardan Kadının Sorumlu Tutularak Kusurlu Sayılamayacağı )
ÖNCEKİ DAVANIN OLAYLARI ( Davacının Önceki Davadan Feragat Etmesi - Önceki Olaylardan Kadının Sorumlu Tutularak Kusurlu Sayılamayacağı )
İLK DAVADAN FERAGAT VE AFFETMİŞ SAYILMA ( Kadının İlk Davadaki Olaylardan Artık Sorumlu Tutularak Kusurlu Sayılamayacağı - Kusuru Sabit Olan Koca Aleyhine Maddi Ve Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
SONRAKİ DAVADA KUSURLU KOCA ( Kocanın İlk Davadan Feragat Etmesi Nedeniyle Kadının Kusurlu Sayılamaması - Kadın Lehine Maddi Ve Manevii Tazminat Gereği )
ÇALIŞAN KADINA YOKSULLUK NAFAKASI ( Kadının Düzenli Gelirinin Buluması - Kararın Hatalı Olacağı )"
91Y21.HD28.1.2003E. 2003/358 K. 2003/500"HİZMET TESPİTİ ( Davacının Davalılardan İşverene Ait İşyerinde Dava Dilekçesinde Belirttiği Tarihler Arasında Geçen Çalışmalarının Tesbitine Karar Verilmesini İstemesi )
DAVADAN FERAGAT ( Hizmet Tespiti Davalarında Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilememesi )
SİGORTALILIK ( Temel Sosyal Haklardan Olan Sosyal Güvenilğe İlişkin Olması ve Bu Haklarınsa Vazgeçilemeyen ve Devredilemeyen Haklardan Olması )
TEMEL SOSYAL HAK ( Sigortalılığın Temel Sosyal Haklardan Olan Sosyal Güvenilğe İlişkin Olması ve Bu Haklarınsa Vazgeçilemeyen ve Devredilemeyen Haklardan Olması )"
91Y2.HD27.1.2003E. 2003/161 K. 2003/1088"KARARDAN SONRA FERAGAT ( Temyiz Safhasında Ele Alınacağı )
FERAGAT ( Tek Yönlü İrade Açıklaması - Kesin Hükmün Sonuçlarının Oluşacağı )"
91Y14.HD20.1.2003E. 2002/9403 K. 2003/143"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davadan Feragat - Feragat Edenin Hata Hile Veya İkrah Nedeniyle Feragatin Feshini İsteyebileceği/İkinci Davada İşin Esasının İncelenmesi Gereği )
DAVADAN FERAGAT ( Feragatin Hata Hile İkrah İle Yapıldığı İddiasının İkinci Davada Öne Sürülebileceği - Tapu İptali ve Tescil )
HATA HİLE İKRAH ( Davadan Feragat Edenin Bu Nedenlerle Feragatin Feshini İsteyebileceği - İkinci Davada İşin Esasının İncelenmesi Gereği )
FERAGATIN FESHİNİ TALEP ( Hata Hile Veya İkrah Nedeniyle/İkinci Davada İşin Esasının İncelenmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )"
91Y14.HD19.12.2002E. 2002/6922 K. 2002/8706"GEÇİT HAKKI ( Yararına Geçit İstenilen Taşınmazın Paylı Olması Halinde Paydaşlardan Birinin Dava Açmış Olmasının Yeterli Kabul Edileceği )
PAYDAŞLARDAN BİRİNİN DAVA AÇMIŞ OLMASI ( Yararına Geçit Hakkı İstenilen Taşınmaz - Yeterli Kabul Edileceği )
FEDAKARLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ ( Geçit İhtiyacı - Taşınmaz Mülkiyetinin Sınırlandırılması Konusunda Genel Bir İlke Olarak Gözetilmesi Gereği )
FERAGAT ( Geçit Hakkı İsteğine İlişkin Davalarda - Kesin Hüküm Oluşturmayacağı )
KESİN HÜKÜM ( Geçit Hakkı İsteğine İlişkin Davalarda Feragat - Kesin Hüküm Oluşturmayacağı )"
91Y1.HD12.12.2002E. 2002/13589 K. 2002/14177"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı )
MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL ( Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Edilmesi Durumunda Mahkemece Karar Verilememesi )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Davanın Kabulünden Sonra Ancak Hüküm Kesinleşmeden Önce Mahkemeye Verilen Feragat Dilekçesiyle İlgili Mahkemece Karar Verilememesi )"
91Y21.HD9.12.2002E. 2002/9601 K. 2002/10354"HİZMET TESBİTİNDE TANIKLARIN NİTELİĞİ ( Davacı İle Birlikte Çalışan ve İşverenin Bordrolarında Kayıtlı ve Benzer İşi Yapan İşverenlerin Kayıtlarına Geçmiş Kişilerin Bilgilerine Başvurulması Gereği )
TANIKLARIN NİTELİĞİ ( Hizmet Tespitinde - Davacı İle Birlikte Çalışan ve İşverenin Bordrolarında Kayıtlı ve Benzer İşi Yapan İşverenlerin Kayıtlarına Geçmiş Kişilerin Bilgilerine Başvurulacağı )
DAVADAN FERAGAT ( İşçilik Alacakları/Hükümden Sonra - Mahkemenin Feragat Hakkında Karar Verebilmesi İçin Hükmün Bu Yönden Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği )
HÜKÜMDEN SONRA DAVADAN FERAGAT ( Mahkemenin Feragat Hakkında Karar Verebilmesi İçin Hükmün Bu Yönden Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği - İşçilik Alacakları ) "
91Y11.HD25.11.2002E. 2002/6088 K. 2002/10880"KASKO SİGORTASINDAN KAYNAKLANAN RÜCU TAZMİNATI ( Davacının Sigortalısına Ödediği Bedelin Zarara Sebebiyet Veren Üçüncü Şahıs ve Zorunlu Trafik Sigortasından Halefiyet Yoluyla Rücuen Tahsili Talebi )
DAVALININ İLK OTURUMDAN EVVEL DAVAYI KABULÜ ( Aleyhinde Dava Açılmasına Sebebiyet Vermeyen Davalının İlk Oturuma Kadar Davayı Kabul Etmesi Halinde Davalı Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmaması )
DAVAYI KABUL EDENİN YARGILAMA GİDERİNDEN SORUMLU TUTULMAMASI ( Davanın İlk Oturumda Kabul Edilmesi )"
91Y18.HD13.6.2002E. 2002/5813 K. 2002/6818"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Değerlendirilmesinde Uygulanacak Kapitalizasyon Faiz Oranı - Talep Sonucunu Azaltma Talebinin Islah Yoluyla Da Olsa Kısmi Feragat Sayıldığı )
TAŞINMAZIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması - Talep Sonucunu Azaltma Talebinin Islah Yoluyla Da Olsa Kısmi Feragat Sayıldığı )
TALEP SONUCUNU AZALTMA TALEBİ ( Islah Yoluyla Da Olsa Kısmi Feragat Sayıldığı - Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması / Taşınmazın Değerlendirilmesinde Uygulanacak Kapitalizasyon Faiz Oranı )"
91Y12.HD7.6.2002E. 2002/10126 K. 2002/12246"FERAGAT ( Feragatın Geçerliliğinin Karşı Tarafın Muvafakatına Bağlı Olmaması )
MUVAFAKAT ( Feragatın Geçerliliğinin Karşı Tarafın Muvafakatına Bağlı Olmaması )"
91Y21.HD4.6.2002E. 2002/4847 K. 2002/5283"DAVADAN FERAGAT ( Vekilin - Vekaletnamesinde Açık Yetkisinin Bulunması Gereği )
VEKİLİN DAVADAN FERAGATI ( Vekaletnamesinde Açık Yetkisinin Bulunması Gereği )
VEKALETNAME ( Davadan Feragata Dair Yetki İçermeyen - Vekilin Beyanının Geçerli Kabul Edilemeyeceği )"
91Y8.HD24.4.2002E. 2002/2510 K. 2002/3301"TESCİL TALEBİ ( Davacı Vekilinin "Yeniden Dava Açma Hakkım Baki Kalmak Kaydıyla Şimdilik Bu Davamızdan Feragat Ediyoruz" Şeklindeki Beyanı Hakkın Özünden Feragat Anlamında Değil Davayı Takipten Vazgeçmek Şeklinde Nitelendirmek Gereği )
DAVADAN FERAGAT ( "Yeniden Dava Açma Hakkım Baki Kalmak Kaydıyla Şimdilik Bu Davamızdan Feragat Ediyoruz" Şeklindeki Beyan Hakkın Özünden Feragat Anlamında Değil Davayı Takipten Vazgeçmek Şeklinde Nitelendirmek Gereği )
DAVAYI TAKİPTEN VAZGEÇMEK ( "Yeniden Dava Açma Hakkım Baki Kalmak Kaydıyla Şimdilik Bu Davamızdan Feragat Ediyoruz" Şeklindeki Beyan Hakkın Özünden Feragat Anlamında Değil Davayı Takipten Vazgeçmek Şeklinde Nitelendirmek Gereği )"
91Y2.HD12.4.2002E. 2002/4306 K. 2002/5237"DAVADAN FERAGAT ( Boşanma Davası/Temyiz Dilekçesi İle - Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
TEMYİZ DİLEKÇESİ İLE DAVADAN FERAGAT ( Boşanma Davası - Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
BOŞANMA DAVASI ( Temyiz Dilekçesi İle Davadan Feragat - Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
ZİYNET EŞYALARI İLE İLGİLİ İDDİALAR ( Boşanma Davası - İsbat Yükünün Hayatın Olağan Akışına Aykırı İddia ve Savunmada Bulunana Düşeceği )
İSBAT YÜKÜ ( Hayatın Olağan Akışına Aykırı İddia ve Savunmada Bulunana Düşeceği - Boşanma Davası/Ziynet Eşyası İle İlgili İddialar )"
91Y2.HD9.4.2002E. 2002/4194 K. 2002/4994"ANLAŞMALI BOŞANMA ( Şekil ve Şartları - Eşlerin Tek Dilekçeyle Dava Açabilmesi - Eşler Arasındaki Protokole Aykırı Velayet Düzenlemesi Yapılamayacağı )
BOŞANMA DAVASI ( Anlaşmalı Boşanmanın Şartları - Eşlerin Tek Dilekçeyle Dava Açması - Eşler Arasındaki Protokole Aykırı Velayet Düzenlemesi Yapılamayacağı )
VELAYET DURUMUNUN DÜZENLENMESİ ( Anlaşmalı Boşanmada Eşler Arasındaki Protokole Aykırı Karar Verilemeyeceği )
ÇOCUKLARIN VELAYET DURUMUNUN DÜZENLENMESİ ( Anlaşmalı Boşanmada Eşler Arasındaki Protokole Aykırı Karar Verilemeyeceği )
FERAGAT ( Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmaması ve Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği )
DAVADAN FERAGAT ( Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmaması ve Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği )"
91Y4.HD3.4.2002E. 2001/13146 K. 2002/4048"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Sonucu Ölüm Nedeniyle )
TAM DAVA ( Davanın Kısmi Nitelikte Olduğunun Dava Dilekçesinden Anlaşılamaması Durumunda Tam Dava Açıldığının Kabulü )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKLAR ( Maddi Tazminat İstemi Bakımından Fazlaya Dair Hakların Saklı Tutulmaması-Sonradan Açılan ve Birleştirilen Davaların Kısmi Dava Olarak Nitelendirilememesi )
KISMİ DAVA ( Davanın Kısmi Nitelikte Olduğunun Dava Dilekçesinden Anlaşılamaması Durumunda Tam Dava Açıldığının Kabulü )
ZIMNEN FERAGAT ( Fazlaya Dair Hakkın Saklı Tutulmaması Durumunda Alacağın Geri Kalanından Zımnen Feragat Edildiğinin Kabulü )"
91Y3.HD2.4.2002E. 2002/2523 K. 2002/3193"YOKSULLUK NAFAKASININ ARTTIRILMASI TALEBİ ( Hükümden Sonra Ortaya Çıkan ve Asıl Kararın Temyiz Yoluyla İncelenmesine Engel Olan Bir Durum Karşısında Hükmün Bozulması Gerektiği - Hükümden Sonra Esas Davadan Vazgeçme Nedeniyle Mahalli Mahkemece Bir Karar Verilmesi Gereği )
HÜKÜMDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN DURUM ( Asıl Kararın Temyiz Yoluyla İncelenmesine Engel Olan Bir Durum Karşısında Hükmün Bozulması Gerektiği/Hükümden Sonra Esas Davadan Vazgeçme Nedeniyle Mahalli Mahkemece Bir Karar Verilmesi Gereği - Yoksulluk Nafakası )
HÜKÜMDEN SONRA ESAS DAVADAN VAZGEÇME ( Mahalli Mahkemece Yeniden Bir Karar Verilmesi Gereği - Yoksulluk Nafakasının Arttırılması )"
91Y12.HD2.4.2002E. 2002/5648 K. 2002/6762"BORÇLUNUN İTİRAZDAN VAZGEÇMESİ VEYA ALACAKLININ TAKİPTEN FERAGAT ETMESİ ( İcra-İnkar Tazminatı Talebinin Reddini Gerektirmemesi )
TAKİPTEN FERAGAT VEYA BORÇLUNUN İTİRAZDAN VAZGEÇMESİ ( İcra-İnkar Tazminatı Talebinin Reddini Gerektirmemesi )
İCRA-İNKAR TAZMİNATI TALEBİNİN REDDEDİLEMEMESİ ( Borçlunun İtirazdan Vazgeçmesi veya Alacaklının İtiraz Üzerine Takipten Feragati Halinde )"
91Y1.HD25.3.2002E. 2002/2957 K. 2002/3811"ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Müdahale Yenilendikçe veya Sürüp Gittikçe Mal Sahibinin Mülkiyet Hakkını Korumak İçin Talepte Bulunabilmesi )
FERAGAT ( Davacının Önceki Davadaki Feragat Beyanı ve Bu Beyana Dayanılarak Verilen Hükmün Kesin Hüküm Olarak Kabul Edilememesi )
KESİN HÜKÜM ( Davacının Önceki Davadaki Feragat Beyanı ve Bu Beyana Dayanılarak Verilen Hükmün Kesin Hüküm Olarak Kabul Edilememesi )
MÜLKİYET HAKKI ( Müdahale Yenilendikçe veya Sürüp Gittikçe Mal Sahibinin Mülkiyet Hakkını Korumak İçin Talepte Bulunabilmesi )"
91Y12.HD22.3.2002E. 2002/4449 K. 2002/5945"ŞİKAYETTEN FERAGAT ( Hüküm Kesinleşene Kadar Mümkün Olacağı - İhalenin Feshinde Engelleyen Yasal Bir Neden Bulunmadığı )
FERAGAT ( Şikayetten/Hüküm Kesinleşene Kadar Mümkün Olacağı - İhalenin Feshinde Engelleyen Yasal Bir Neden Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİNİ ŞİKAYETTEN FERAGAT ( Engelleyen Yasal Bir Neden Bulunmadığı - Hüküm Kesinleşene Kadar Mümkün Olacağı )"
91YHGK13.3.2002E. 2002/19-67 K. 2002/180"TAZMİNAT DAVASI ( Sözleşmedeki Edimin İfa Edilmemesi Nedeniyle )
FERAGAT ( Hükmün Kesinleşmesinden Önceki Herhangi Bir Aşamada Davadan Feragat Edilebilmesi )
TEMYİZ EDİLEN DİRENME KARARI ( Karar Kesinleşmiş Olmadığından Bu Aşamada Davadan Feragatin Mümkün Olması )
DAVADAN FERAGAT YETKİSİ VERİLEN VEKİL ( Vekilin Gerek Davadan ve Gerekse Verilen Kararın Temyizinden Feragat Ettiğini Açıkça ve Koşulsuz Olarak Bildirmesi )"
91Y10.HD18.2.2002E. 2002/985 K. 2002/1256"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davacı İşverene Ait İşyerinde Sigortalı Çalışmalarının Tespiti Talebi )
FERAGAT ( Davacının Talebinden Vazgeçmesi )
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( Dava ve Takiplerde İş Sahibi ile Bir Anlaşma Yapılmamışsa YürürlüktekiAsgari Avukatlık Ücret Tarifesinin Uygulanmasının Gerekmesi )"
91Y4.HD13.12.2001E. 2001/11871 K. 2001/12579"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Dayanışmalı Sorumlu Davalılardan Sürücü Hakkındaki Davadan Feragati )
MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Sorumlulardan Sürücü Hakkındaki Davadan Feragat - Mahkemece Feragat Hakkında Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
FERAGAT ( Davacının Dayanışmalı Sorumlu Davalılardan Sürücü Hakkındaki Davadan Feragati - Mahkemece Feragat Hakkında Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )"
91Y9.HD3.12.2001E. 2001/18741 K. 2001/18804"FERAGAT ( Davayı Sonuçlandıran Bir Usul İşlemi Olup Karar Kesinleşinceye Kadar Geçerliliği )
KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Feragatın Davayı Sonuçlandıran Bir Usul İşlemi Olup Karar Kesinleşinceye Kadar Geçerliliği )"
91Y18.HD28.11.2001E. 2001/9571 K. 2001/10911"YÖNETİCİLİK VASFININ DEVAM ETTİĞİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Söz Konusu Dava Önceki Yöneticiler Tarafından Kendi Adlarına Açılmış Bir Kişisel Dava Niteliğinde Olduğundan Davadan Feragat Hakkı Kendilerine Ait Olduğu )
DAVADAN FERAGAT ( Yöneticilik Vasfının Devam Ettiğinin Tespiti Talebi - Söz Konusu Dava Önceki Yöneticiler Tarafından Kendi Adlarına Açılmış Bir Kişisel Dava Niteliğinde Olduğundan Davadan Feragat Hakkı Kendilerine Ait Olduğu )
SONRADAN SEÇİLEN YÖNETİCİ ( Yöneticilik Vasfının Devam Ettiğinin Tespiti Talebi - Bu Davada Davalı Sıfatını Taşıyan Kişilerin Hükmü Şahsiyeti Olmayan Yönetim Adına da Davadaki Sıfatları İle Bağdaşmayan Şekilde Feragat Etmelerinin Hukuki Bir Geçerliliği Olmadığı )"
91Y14.HD9.11.2001E. 2001/7511 K. 2001/7703"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davadan Feragate Karşılık Taşınmaz Payının Devrini Öngören Sözleşme )
DAVADAN FERAGATİN ŞARTA BAĞLANMASI ( Taşınmaz Payının Devri-Tapu İptali ve Tescil )
DAVADAN FERAGATE KARŞILIK TAŞINMAZ PAYININ DEVRİNİ ÖNGÖREN SÖZLEŞME ( Geçerli Olup Taraflara Borç Yüklemesi-Tapu İptali ve Tescil )"
91YHGK24.10.2001E. 2001/4-1012 K. 2001/756"DAVADAN FERAGAT ( Karar Düzeltme Aşamasında - Mahkemenin Feragat Hakkında Bir Karar Verebilmesi İçin Direnme Kararının Bozulması Gereği )
KARAR DÜZELTME AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Mahkemenin Feragat Hakkında Bir Karar Verebilmesi İçin Direnme Kararının Bozulması Gereği )
DİRENME KARARI ( Mahkemenin Feragat Hakkında Bir Karar Verebilmesi İçin Bozulması Gereği - Karar Düzeltme Aşamasında Davadan Feragat )"
91Y9.HD22.10.2001E. 2001/13965 K. 2001/16414"DAVADAN FERAGAT ( Karar Kesinleşmeden/Davalının Temyiz Başvurusundan Vazgeçmesi - Feragat İçin Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulması )
FERAGAT İÇİN KARAR VERİLMEK ÜZERE KARARIN BOZULMASI ( Karar Kesinleşmeden Davadan Feragat - Davalının Temyiz Başvurusundan Vazgeçmesi )"
91Y14.HD22.10.2001E. 2001/5903 K. 2001/7059"TEMLİKEN TESCİL DAVASI ( Hüküm Kurulduktan Sonra Fakat Kesinleşmeden Önce Davadan Feragat )
FERAGAT ( Hüküm Kurulup Henüz Kesinleşmeden Önce Yapılan Feragat )
DAVADAN FERAGAT ( Hüküm Kurulup Henüz Kesinleşmeden Önce Yapılan )"
91YHGK19.9.2001E. 2001/4-665 K. 2001/612"DAVADAN FERAGAT YETKİSİ BULUNMAYAN AVUKAT ( Alt Vekalet Sözleşmesinde Feragat Yetkisi Tanımasının Geçerli Olmaması )
FERAGATİN GEÇERSİZ OLMASI ( Davadan Feragat Yetkisi Bulunmayan Avukatın Vekil Tayin Ettiği Avukata Feragat Yetkisi Tanıması )
AVUKATIN FERAGAT YETKİSİNİN GEÇERSİZLİĞİ ( Feragat Yetkisi Bulunmadığı Halde Verdiği Alt Vekalette Feragat Yetkisi Tanıyan )"
91YHGK4.4.2001E. 2001/13-311 K. 2001/337"DAVADAN VAZGEÇME ( Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi - Bozma Nedeni )
DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( Davadan Açıkça Vazgeçildiğinin Bildirilmesi - Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Davadan Açıkça Vazgeçildiğinin Bildirilmesi - Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği )"
91Y17.HD3.4.2001E. 2001/655 K. 2001/1461"TESBİTE İTİRAZ DAVASI ( Davalının Diğer Mirasçılar Adına Davayı Kabul Yetkisi Bulunmadığı - Koşullu Feragatin Geçerliği de Bulunmadığı )
DAVAYI KABUL ( Tesbite İtiraz Davası - Davalının Diğer Mirasçılar Adına Kabul Yetkisi Bulunmadığı )
FERAGAT ( Tesbite İtiraz Davası - Davalının Diğer Mirasçılar Adına Davayı Kabul Yetkisi Bulunmadığı/Koşullu Feragatin Geçerliği de Bulunmadığı )"
91Y9.HD26.3.2001E. 2001/4942 K. 2001/4776"YETKİ BELGESİ ( İşçinin Dava Açılması Konusunda Sendikayı Yetkilendirmesi )
DAVADAN FERAGAT ( İşçinin Sadece Dava Açılması Konusunda Sendikayı Yetkilendirmiş Olması Nedeniyle Feragat Edememesi )
SENDİKANIN VEKİLİNE VERİLEN YETKİ ( Feragat Yetkisinin Davacı İşçiyi Bağlamaması )"
91Y9.HD21.12.2000E. 2000/15375 K. 2000/19407"DAVADAN FERAGAT ( Hüküm Kesinleşinceye Kadar Edilebileceğinden Temyiz Aşamasındaki Feragatin Geçerli Olduğu )
TEMYİZ AŞAMASINDAKİ FERAGATİN GEÇERLİLİĞİ ( Hüküm Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragat Edilebilmesi )
FERAGATİN GEÇERLİLİĞİ ( Temyiz Aşamasında Yapılan )"
91Y13.HD21.9.2000E. 2000/6478 K. 2000/7266"İTİRAZIN İPTALİ ( Karar Taraflara Tebliğe Çıkmadan Önce Davacı Davadan Feragat Ettiği - Bu Nedenle Mahalli Mahkemece Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulmasına Karar Verilmesi Gereği )
DAVADAN FERAGAT ( Karar Taraflara Tebliğe Çıkmadan Önce Davacı Davadan Feragat Ettiği - Bu Nedenle Mahalli Mahkemece Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )"
91Y16.HD3.7.2000E. 2000/2852 K. 2000/2886"KADASTRO DAVALARI ( Dosyanın İşlemden Kaldırılmasının veya Takipten Vazgeçilmesinin Mümkün Olmaması )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Kadastro Davalarında Ancak Davacının Feragatiyle Mümkün Olması )
DAVACININ FERAGATİ ( Kadastro Davalarında Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilebilmesi İçin )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI VEYA TAKİPTEN VAZGEÇİLMESİ ( Kadastro Davalarında Mümkün Olmaması )
KADASTRO MAHKEMELERİNDE YARGILAMA USULÜ ( Açılan Davanın Feragat Olmadıkça Yürütülmek Zorunda Olduğu )"
91Y3.HD11.5.2000E. 2000/3962 K. 2000/4520"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacının İbraz Ettiği Genel Vekaletnamede Feragat Yetkisinin Olmaması-Vekilin Davadan Feragat Edebilmesi İçin Vekaletnamede Açık Bir Feragat Yetkisinin Olmasının Gerekmesi )
FERAGAT ( Vekilin Davadan Feragat Edebilmesi İçin Vekaletnamede Açık Bir Feragat Yetkisinin Olmasının Gerekmesi )
VEKALETNAME ( Vekilin Davadan Feragat Edebilmesi İçin Vekaletnamede Açık Bir Feragat Yetkisinin Olmasının Gerekmesi )
AVUKATIN DAVADAN FERAGATİ ( Vekilin Davadan Feragat Edebilmesi İçin Vekaletnamede Açık Bir Feragat Yetkisinin Olmasının Gerekmesi )"
91YHGK9.2.2000E. 2000/4–78 K. 2000/82"ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Tazminat talebine etkisi )
CEZA-HUKUK İLİŞKİSİ ( Şikayetten vazgeçme )
DAVA DİLEKÇESİNDEKİ BEYANLARIN BAĞLAYICILIĞI
FERAGAT ( Ceza davasından vazgeçme )"
91YHGK26.1.2000E. 2000/4-21 K. 2000/16"MANEVİ TAZMİNAT ( Usulü Kazanılmış Hakkın Doğumundan Sonra Karardan Dönülememesi )
DAVACININ BOZMA KARARINDAN SONRA DAVADAN VAZGEÇMESİ ( Kesinleşen Hükmü Ortadan Kaldırmaması )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Yerel Mahkemenin Yargıtayın Bozma İlamına Uyması Nedeniyle )"
91YHGK24.11.1999E. 1999/9-968 K. 1999/983"FARK KIDEM TAZMİNATI ( İbraname Verilmesi )
İBRANAME ( Dava Açma Hakkını Ortadan Kaldıran Feragatname Niteliğine Olması )
FERAGATNAME ( Dava Açma Hakkını Ortadan Kaldırması )
DAVA AÇMA HAKKINI ORTADAN KALKMASI ( İbraname ve Feragatname İle )
UYUŞMAZLIĞIN ESASTAN SONA ERMESİ ( Feragatname ile )"
91Y11.HD10.5.1999E. 1999/3002 K. 1999/3787"FERAGAT ( Karar Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragat Edilmesinin Gerekmesi )
DAVADAN FERAGAT ( Karar Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragat Edilmesinin Gerekmesi )
TEMYİZDEN SONRA DAVADAN FERAGAT EDİLMESİ ( Karar Verme Görevinin Yerel Mahkemeye Ait Olması )"
91Y16.HD6.5.1999E. 1999/1778 K. 1999/1727"KADASTRO MAHKEMESİNE AKTARILAN DAVALAR ( Malik Hanesinin Açık Olması )
SİCİL OLUŞTURMASI ( Kadastro Mahkemesine Aktarılan Davalarda Malik Hanesinin Açık Olması )
MALİK HANESİNİN AÇIK OLMASI ( Kadastro Mahkemesine Aktarılan Davalarda )
TESCİLE KARAR VERİLMESİ ( Malik Hanesinin Açık Olması Nedeniyle )"
91Y13.HD8.12.1998E. 1998/8536 K. 1998/9756"DAVADAN FERAGAT ( Müteselsil kefile etkisi )
KEFALETİN SON BULMASI ( Asıl borcun sükûtu )
BORCUN SUKÜTU ( Kefaletin hitamı )"
91YHGK21.10.1998E. 1998/2-722 K. 1998/729"HAKKIN ÖZÜNDEN ŞARTSIZ VAZGEÇME ( Geçerli Feragat Beyanı İçin )
TENKİS DEFİNDEN FERAGAT ( Kayıtsız Şartsız Olması Gereği )
FERAGAT ( Kayıtsız ve Şartsız Olması Gereği )"
91Y5.HD29.12.1997E. 1997/16132 K. 1997/19320"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Artırılan Bedele Faiz İstenebilmesi İçin Faiz Hakkının Saklı Tutulması )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılmasında Faiz İstenebilmesi İçin )
FAİZ HAKKINDAN FERAGAT ( Faize Hükmedilememesi )
KAMULAŞTIRMADAN DOĞAN FAİZ DAVASI ( Faiz Hakkından Feragat Edilmiş Olması )
FERAGAT ( Kamulaştırmadan Doğan Faiz Hakkından )
TALEPTEN FAZLASINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Faiz Talep Etmeyen Alacaklı Lehine Faize Hükmedilmesi )"
91Y17.HD9.12.1997E. 1997/5863 K. 1997/5981"GÖREVSİZLİK KARARI ( Feragattan Sonraki Katılma Talebi Hakkında )
DAVADAN FERAGAT ( Davanın Kendiliğinden Sona Ermesi )
DAVAYA KATILMA ( Feragattan Sonraki Talep )"
91Y2.HD25.9.1997E. 1997/8162 K. 1997/9541"BOŞANMA ( Fiili ayrılık )
BOŞANMA DAVASININ FERAGAT İLE SONUÇLANMASI ( Fiili ayrılığa mesnet )
FERAGAT"
91Y2.HD10.7.1997E. 1997/7205 K. 1997/8141"DAVADAN FERAGAT ( Taraflar Davayı Takip Etmese de Davanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilememesi-Davanın Reddine Karar Verilmesi )
DAVANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Davadan Feragat Edilmesi ve Tarafların Davayı Takip Etmemesi )
DAVANIN TAKİP EDİLMEMESİ ( Davadan Feragatten Sonra-Davanın Reddine Karar Verilmesi )
DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ ( Davadan Feragat Halinde-Taraflar Davayı Takip Etmese de )"
91Y9.HD16.4.1997E. 1997/1739 K. 1997/7554"FERAGAT ( Hüküm Kurulduktan ve Fakat Temyiz İncelemesine Geçilmeden Önce )
TEMYİZ İNCELEMESİNE GEÇİLMEDEN ÖNCE DAVADAN FERAGAT ( Hükmün Mahkemece Karar Verilmek Üzere Bozulması )"
91Y18.HD11.11.1996E. 1996/8864 K. 1996/9888"KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Ortaklığın giderilmesi Davalarında Davadan Feragat )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARI ( İzaleyi Şuyu Davalarında Feragat )
DAVADAN FERAGAT ( Paydaşlardan Birinin Davaya Devam Edeceğini Bildirmesi )
ORTAĞIN DAVAYA DEVAM KARARI ( Feragat Sebebiyle Davanın Reddine Karar Verilememesi )"
91Y6.HD30.10.1995E. 1995/10368 K. 1995/10466"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Davadan Feragat Edilmesi )
DAVADAN FERAGAT ( Feragatın sonuçları )
FERAGAT ( Hüküm Kesinleşinceye Kadar Yargılamanın Her Aşamasında Olabilmesi )"
91YHGK12.4.1995E. 1995/2-138 K. 1995/384"FERAGAT ( Boşanma davasında )
BOŞANMA ( Fiili ayrılık )
FİİLİ AYRILIK SEBEBİYLE BOŞANMA"
91YHGK9.2.1994E. 1993/2-846 K. 1994/46"BOŞANMA ( İlk davanın feragat sebebiyle red edilmesi )
BOŞANMA DAVASINDAN FERAGAT ( M.K. 134/ son uygulamasında )
FERAGAT
BOŞANMA ( Fiili ayrılık )"
91YHGK29.9.1993E. 1993/2-491 K. 1993/543"BOŞANMA DAVASI ( Boşanma Kararı Verilebilmesi İçin Evlilik Birliğinin Müşterek Hayatı Sürdürmeleri Eşlerden Beklenmeyecek Derecede Temelinden Sarsıldığının Sabit Olmasının Gerekmesi )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Daha Önce Verilen Boşanma Kararında Direnme Kararının Davacının Davadan Feragatı Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Bozulmasının Gerekmesi )
FERAGAT ( Geçerliliğinin Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmaması-Etkisini Yapanın Tek Yönlü İrade Beyanı ile Doğurması )
MÜŞTEREK HAYATIN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Boşanma Kararı Verilebilmesi için Bunun Kabulünün Gerekmesi )"
91Y7.HD29.6.1993E. 1990/7246 K. 1993/6727"HAZİNE VEKİLİNİN DAVADAN VAZGEÇMESİ ( Geçerlilik Koşulları )"
91YHGK31.3.1993E. 1992/16-759 K. 1993/132"KADASTRO KOMİSYON KARARI ( Kadastro davasından feragat )
KADASTRO DAVASINDAN FERAGAT ( Kadastro Komisyon Kararı )
FERAGAT ( Doğmayan bir haktan )
DOĞMAYAN HAKTAN FERAGAT"
91Y7.HD19.1.1993E. 1992/11124 K. 1993/20"KADASTRO TESPİTİ ( Davacının Davanın Takibinden Vazgeçmesi )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Davacının Davanın Takibinden Vazgeçmesi )
TESBİT GİBİ TESCİL ( Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi )"
91YHGK27.5.1992E. 1992/2-250 K. 1992/364"BOŞANMA DAVASINDAN FERAGAT
BOŞANMA DAVASI ( İnşai dava )
İNŞAİ DAVA ( Boşanma davası )
FERAGAT ( Boşanma davası )"
91Y6.HD3.2.1992E. 1992/1061 K. 1992/1354"ŞUF'ALI PAYIN İPTALİ DAVASI ( Davada Her Davacının Belli Oranlarda İstekte Bulunması )
FERAGAT ( Davalıya Karşı Pay İsteğinden Vazgeçmiş Sayılma )"
91Y2.HD30.1.1992E. 1992/566 K. 1992/784"HÜKÜM KESİNLEŞMEDEN DAVADAN FERAGAT ( Feragat Sebebi ile Davanın Reddine Karar Verilmesi Zorunluluğu )
FERAGAT DİLEKÇESİNİN TEMYİZ DİLEKÇESİ GİBİ YORUMLANMASI ( Dilekçe Üzerinde İşlem Yapmayan Hakime İşlem Yapabilmesi Dosyanın Mahkemesine Gönderilmesi )
MAHKEMECE FERAGAT DİLEKÇESİ ÜZERİNDE İŞLEM YAPILMAMASI ( Feragat Dilekçesinin Temyiz Dilekçesi Gibi Yorumlanması )"
91YHGK16.10.1991E. 1991/2-465 K. 1991/493"BOŞANMA DAVASINDAN FERAGAT ( MK.134/3 m. Uyarınca Oluşan Karardan Sonra Temyiz Dilekçesiyle )
FERAGAT ( MK.134/3 m. Uyarınca Oluşan Boşanma Kararından Sonra Temyiz Dilekçesiyle )
FERAGAT YETKİSİ ( MK.134/3 m. Uyarınca Oluşan Boşanma Kararı Kesinleşinceye Kadar Davacının )
DAVALARIN KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR HER HALİ İLE DERDEST OLMASI
KESİN HÜKÜM ( Davanın Kabul Edilmesiyle Sonuçlarının Doğmayacağı )"
91YHGK3.7.1991E. 1991/2-318 K. 1991/400"BOŞANMA ( Bu İstekten Karardan Sonra Feragat Edilmesi )
BAĞIŞLAMADAN DÖNME ( Boşanmadan Dönme Kararının Kabulü Halinde )"
91Y11.HD15.2.1991E. 1991/419 K. 1991/959"ALACAKTAN FERAGAT ( Karşılığında Tapulu Taşınmaz Hisselerinin Devrini Öngören Sulh Anlaşması )
TAPULU TAŞINMAZ HİSSELERİNİN DEVRİNİ ÖNGÖREN ADİ SULH SÖZLEŞMESİ
SULH ANLAŞMASI ( Resmi Şekilde Yapılmayan ve Mahkemece Tasdik Edilmeyen )
ADİ YAZILI SULH SÖZLEŞMESİ ( Geçersiz Oluşu )
FERAĞ ŞARTIYLA FERAGAT ( Adi Yazılı Sulh Sözleşmesi )
RESMİ ŞEKİLDE YAPILMAYAN SULH SÖZLEŞMESİ ( Geçersizliği )"
91Y11.HD19.11.1990E. 1990/4314 K. 1990/7350"MENFİ TESBİT DAVASI ( Davadan Feragat Edilmesi )
FERAGAT ( Davacının Dilekçe İle Bildirmesi )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLEMEMESİ ( Davadan Feragat Edilmesi Nedeniyle )"
91Y8.HD23.9.1987E. 1987/10538 K. 1987/10079"İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET
İTİRAZIN YAPILMAMIŞ SAYILMASI KESİN HÜKÜM"
91YHGK26.3.1986E. 1984/4-797 K. 1986/299"TAZMİNAT DAVASI ( Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Önceki Davada Alınandan Fazlasını İsteyebilmesi Şartları )
ÖNCEKİ DAVADA ALINANDAN FAZLASINI İSTEYEBİLME ŞARTLARI ( Fazlaya İlişkin Hakların Saklı Tutulmuş Olması )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( Önceki Davada Alınandan Fazlasını İsteyebilme )
HAKKIN SAKLI TUTULMAMASI ( Fazlaya İlişkin Kısımdan Feragat Edildiği Anlamına Gelmesi )
FERAGAT ANLAMINA GELME ( Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmaması )
TAM DAVA SAYILMA ( Önceki Davanın Kısmi Dava Sayılmaması )"
91Y2.HD18.6.1985E. 1985/5742 K. 1985/6058"ŞARTA BAĞLI VAZGEÇME ( Boşanma Davası )
TERK SEBEBİYLE BOŞANMA ( Şarta Bağlı Vazgeçme )"
91YHGK25.1.1984E. 1981/4-57 K. 1984/29"TAZMİNAT DAVASI ( Beşinci Oturumda Davadan Vazgeçilmesi )
DAVACININ BEŞİNCİ OTURUMDA DAVADAN VAZGEÇMESİ ( Buna Dayanarak davanın Reddedilmesi )
MAKTU KARAR VE İLAM HARCININ ÜÇTE İKİSİNİN ALINMASI ( Davacının Beşinci Oturumda Davadan Vazgeçtiğini Bildirmesi )"
91YHGK6.4.1983E. 1983/12-963 K. 1983/335"DAVADAN VAZGEÇME ( İflasın Açılmasından Sonra )
İFLASIN AÇILMASI ( Davacının İflas Davasından Feragati Hukuki Değer Taşımaz )"
91Y7.HD20.10.1982E. 1982/6657 K. 1982/12159"TEREKE TEMSİLCİSİ
DAVADAN VAZGEÇME
DAVAYI KABUL"
91Y7.HD30.9.1981E. 1981/7996 K. 1981/10183"MİRAS ORTAKLIĞI
DAVADAN FERAGAT ( Tereke Mümessilinin )"
91Y14.HD10.4.1980E. 1980/405 K. 1980/2039"HATA ( Davadan feragat )
DAVADAN FERAGAT ( Hata )"
91Y4.HD10.3.1980E. 1979/11456 K. 1980/3077"MENFİ TESPİT DAVASI AÇILMASI ( Takibin Durmaması )
RE'SEN HÜKMEDİLMESİ GEREKEN TAZMİNATA HÜKMEDİLMEMESİ ( Temyizde İleri Sürülmezse Feragat Edilmiş Sayılacağı )
FERAGAT ( Defi Olmayıp İtiraz Olduğu )"
91Y13.HD18.12.1979E. 1979/5418 K. 1979/6709"İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASINDAN VAZGEÇME ( Alacaktan Feragat )
ALACAKTAN FERAGAT ( İtirazın Kaldırılması Davasından Vazgeçme )"
91Y12.HD24.10.1978E. 1978/8414 K. 1978/8508"İFLAS KARARININ KESİNLEŞMESİ ( Alacaklının Feragatı )
İFLAS DAVASINDAN FERAGAT ( Alacaklının Kesinleşmeden Önce )"
91YHGK24.6.1977E. 1976/12-2053 K. 1977/658"İFLAS DAVASI ( Dava Açmak İddia ve Savunmada Bulunmak )
DAVA AÇMAK İDDİA VE SAVUNMADA BULUNMAK ( En Genel Haklardan Olması )
DAVA AÇMAYA ZORLANAMAMASI ( Dava Açmak İddia ve Savunmada Bulunmak En Genel Haklardan olması )
İFLAS ( Takibin Külli Bir Takip Olması ve Bütün Alacaklıların Sonuçtan Yararlanmalarının Gerekmesi )
TEDBİR ( İflasa Karar Veren Mahkemece Hemen Yapılması Gereken İşlemler Hukuki Nitelikçe Bir Bakıma Tedbir Mahiyetinde Görülmesi )
FERAGAT HAKKI ( İflas İsteminde Bulunan Davacının Bu Hakkını Kullanması )"
91Y6.HD6.11.1975E. 1975/5881 K. 1975/6818"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
ÇİFT TARAFLI DAVA OLMASI
EVVELCE DAVADAN FERAGAT EDİLMESİ
TAKSİM ANLAŞMASININ GEÇERLİLİĞİ"
91Y4.HD18.1.1974E. 1972/12914 K. 1974/147"KABULDEN DÖNÜLEBİLMESİ ( Terekeye Karşı Açılan Davayı Mirasçının Diğer Mirasçılardan Ayrı Olarak Kabulü Halinde )
DAVAYI KABULDEN VAZGEÇİLEBİLMESİ ( Mirasçının Tek Başına Terekeye Karşı Açılan Davayı Kabul Hakkı Bulunmadığından )
MAL AYRILIĞI REJİMİ ( Kocanın Karı Yararına Vekaleten Yaptığı Giderlerin Sonucunda Doğan Semereleri Toplamasının Karşılıksız Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
VEKALETEN KARI MALLARINDA GİDERLERDE BULUNAN KOCA ( Bu Giderlerin Sonucunda Doğan Semereleri Toplamasının Ortak Giderlere Katılma Sayılamayacağı )
KARININ BİRLİK GİDERLERİNE KATILMASI ( Kocanın Karısı İçin Vekaleten Yaptığı Giderlerin Sonucunda Doğan Gelirleri Toplamasının Ortak Giderlere Katılma Sayılamayacağı )"
91YHGK15.12.1973E. 1972/6-537 K. 1973/1201"ŞUYUUN GİDERİLMESİ DAVASI ( Şartları )
SULH ( Tarafların Aralarındaki Uyuşmazlığı Karşılıklı İradeleri İle Bir Çözüme Bağlamaları )
SÖZLEŞME NİTELİĞİ TAŞIMA ( Sulh )
KARŞILIKLI ANLAŞMA İLE BOZULMA ( Sulh ün Tek Yanlı İrade İle Bozulmaması )"
91YHGK17.11.1973E. 1971/9-762 K. 1973/901"ALACAK DAVASI ( Faiz İstemi )
HÜKÜM OLMAYAN KARAR ( Kesinlik Olmaması )
FAİZ İSTEĞİ HAKKINDA MAHKEMENİN KARAR VERMEMESİ ( Faiz İsteğinden Vazgeçildiği Manasına Gelmemesi )
HÜKMÜN TEMYİZ EDİLMEMESİ ( Faiz İsteğinden Vazgeçildiği Manasına Gelmemesi )
FAİZ İSTEMİ ( Karara Bağlanmış Olması Nedeniyle Yeni Dava Konusu Yapılması )
KARARA BAĞLANMIŞ OLAN FAİZ İSTEMİ ( Yeni Dava Konusu Yapılması )"

DANIŞTAY

91D10.D17.2.2014E. 2009/1713 K. 2014/895"TABİAT STATÜSÜNÜN KALDIRILMASINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Salt Yöre Halkının Uyuşmazlık Konusu Alandaki Ekonomik Faaliyetlerinin Sürdürülebilmesi İçin Tesis Olunan Dava Konusu Bakanlar Kurulu Kararında Sebep ve Amaç Yönleriyle Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
MİLLİ PARK OLARAK BELİRLEMEYE DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Davadan Feragat Hükmü - Dava Konusu Bakanlar Kurulu Kararının Yürütülmesinin Durdurulmasına Karar Verilerek Söz Konusu İşlemin Hukuka ve Kamu Yararına Aykırılığının Saptanması Nedeniyle Davacının Bu Davadan Feragat Etme Olanağının Olmadığından Davacının Feragat İsteminin Yerinde Görülmediği )
KÜLTÜR VE TABİAT ALANI ( Tabiat Statüsünün Kaldırılmasına Dair İşlemin İptali İstemi - Yumurtalık Lagünün Aynı Statüde Korunması ve Korumaya Yönelik Önlemlerin Alınması Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması Yasal Bir Zorunluluk Olduğu/Salt Yöre Halkının Uyuşmazlık Konusu Alandaki Ekonomik Faaliyetlerinin Sürdürülebilmesi İçin Tesis Olunan Dava Konusu Bakanlar Kurulu Kararında Sebep ve Amaç Yönleriyle Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
TABİATI KORUMA ALANI ( Milli Park Olarak Belirlemeye Dair İşlemin İptali İstemi - Ramsar Sözleşmesine Taraf Olan Türkiye'nin Listeye Eklediği Sulak Alanlardan Birisi Olan Davaya Konu Yumurtalık Lagünü'nün Tahribata Uğramasına Yol Açabilecek Dava Konusu İşlemi Tesis Etmekle Uluslararası Taahhüt ve Sorumluluğuna Aykırı Hareket Ettiği/Davaya Konu Alanın Koruma Statüsünün Değiştirilmesini Gerektiren Şartlar Oluşmadığından İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı )
RAMSAR SÖZLEŞMESİ ( Tabiat Statüsünün Kaldırılmasına Dair İşlemin İptali İstemi - Anılan Sözleşmeye Taraf Olan Türkiye'nin Listeye Eklediği Sulak Alanlardan Birisi Olan Davaya Konu Yumurtalık Lagünü'nün Tahribata Uğramasına Yol Açabilecek Dava Konusu İşlemi Tesis Etmekle Uluslararası Taahhüt ve Sorumluluğuna Aykırı Hareket Ettiği )
DAVADAN FERAGAT HÜKMÜ ( Milli Park Olarak Belirlemeye Dair İşlemin İptali İstemi - Dava Konusu Bakanlar Kurulu Kararının Yürütülmesinin Durdurulmasına Karar Verilerek Söz Konusu İşlemin Hukuka ve Kamu Yararına Aykırılığının Saptanması Nedeniyle Davacının Bu Davadan Feragat Etme Olanağının Olmadığı )"
91VDDGK29.5.2013E. 2011/18 K. 2013/199"FERAGAT ( İki Taraftan Birinin İstem Sonucundan Vazgeçmesi Olduğu ve 95. Md.sinde Feragatın Kesin Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğuracağı Kurala Bağlandığı )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMA ( Davacının Dilekçesinde Temyizden Feragat Ettiğini Bildirdiği Anlaşıldığından Temyiz İstemi Hakkında Karar Verilmesine Gerek Bulunmadığı )
TEMYİZDEN FERAGAT ( Temyiz İstemi Hakkında Karar Verilmesine Gerek Bulunmadığı )"
91D13.D23.5.2012E. 2011/3787 K. 2012/1286"AVUKATLIK ÜCRETİ ( Savunma Dilekçesinin Davacının Feragat Dilekçesinden Sonra Mahkeme Kayıtlarına İntikal Ettiği - Davalı Lehine Uyuşmazlığın Cevap Verme Sürelerinin Bitimine Kadar Ortadan Kalkması Nedeniyle Tarifede Yazılı Ücretin Yarısı Oranında Hükmedilmesi Gerektiği )
DAVADAN FERAGAT ( Davalı Lehine Uyuşmazlığın Cevap Verme Sürelerinin Bitimine Kadar Ortadan Kalkması Nedeniyle Tarifede Yazılı Ücretin Yarısı Oranında Avukatlık Ücretine Hükmedileceği - Savunma Dilekçesinin Davacının Feragat Dilekçesinden Sonra Mahkeme Kayıtlarına İntikal Etmesi )
SAVUNMA DİLEKÇESİNİN FERAGAT DİLEKÇESİNDEN SONRA KAYITLARA İNTİKALİ ( Davalı Lehine Uyuşmazlığın Cevap Verme Sürelerinin Bitimine Kadar Ortadan Kalkması Nedeniyle Tarifede Yazılı Ücretin Yarısı Oranında Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )"
91D8.D15.5.2012E. 2011/9473 K. 2012/2389"DAVADAN FERAGAT İSTEMİ ( Kabul Edilmeyerek Esas Hakkında Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Yasa İle Tanınmış Olan Feragat Hakkının Yine Ancak Yasa İle Kısıtlanabileceği )
FERAGAT ( Yasa İle Tanınmış Olan Feragat Hakkının Yine Ancak Yasa İle Kısıtlanabileceği - HUMK'nda veya İdari Yargılama Usulü Kanununda Aksine Bir Hüküm Olmaksızın Yorum Yoluyla Bu Hakkın Kısıtlanamayacağı )"
91D13.D23.2.2011E. 2010/4938 K. 2011/767"DAVADAN FERAGAT ( Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurduğu - Feragat Edilen Davanın Esasının İncelenmesi Olanağı Bulunmadığı )
DAVANIN ESASTAN İNCELENMESİ ( Feragat Edilen Davanın Esasının İncelenmesi Olanağı Bulunmadığı - Feragat Beyanının Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurduğu )"
91D13.D31.1.2011E. 2010/3033 K. 2011/336"LPG OTOGAZ BAYİLİK LİSANSININ İPTALİ DAVASI ( Davadan Ferafatin Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı - Temyiz Aşamasında Dosyasına Ulaşan Feragat Hakkında Hüküm Verilmek Üzere İlk Derece Mahkemesinin Kararının Bozulması Gereği )
DAVADAN FERAGAT ( İki Taraftan Birinin Talep Sonucundan Vezgeçmesi Şeklindeki İradenin Yazılı veya Sözlü Olarak Mahkemeye Ulaşan İrade Olduğu - Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurduğundan Temyiz Aşamasında Ulaşan Feragat Beyanı Hakkında Karar Verilmek Üzere Kararın bozulması Gereği )"
91D10.D16.7.2010E. 2009/14803 K. 2010/6098"DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERE KARŞI AÇILAN İPTAL DAVALARI ( İşlemin Yürütmenin Durdurulması veya İptali Kararı Verildikten Sonra Davacıya Davadan Feragat Etme Hakkının Tanınması ve Yapılmış Olan Yargısal Denetimin Geçersiz Sayılması Dolayısıyla Davacı İradesinin Yargı Kararı Üzerine Çıkması Sonucunu Doğuracağı )
İDARİ YARGIDA FERAGAT ( İşlemin Yürütmenin Durdurulması veya İptali Kararı Verildikten Sonra Davacıya Davadan Feragat Etme Hakkının Tanınması ve Yapılmış Olan Yargısal Denetimin Geçersiz Sayılması Dolayısıyla Davacı İradesinin Yargı Kararı Üzerine Çıkması Sonucunu Doğuracağı )
KARAR DÜZELTME AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Davacıya Davasından Feragat Etme Hakkının Tanınması Yapılmış Olan Yargısal Denetiminin Geçersiz Sayılması Sonucunu Doğuracağı )
DAVADAN FERAGAT ( Karar Düzeltme İsteminin İncelenmesi Sırasında Davacıya Davasından Feragat Etme Hakkının Tanınması Yapılmış Olan Yargısal Denetiminin Geçersiz Sayılması Sonucunu Doğuracağı )"
91D8.D31.3.2010E. 2010/1692 K. 2010/1580"FERAGAT ( İki Taraftan Birinin Talep Sonucundan Vazgeçmesi Olarak Tanımlandığı - Feragat Beyanının Dilekçe İle veya Yargılama Sırasında Sözlü Olarak Yapılabileceği/95. Maddesinde de Feragatin Kesin Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Hasıl Edeceği )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT İSTEMİ ( İncelenebilmesi İçin Öncelikle İdare Mahkemesi Kararının Usulüne Uygun Olarak Temyiz Edilmiş Olması ve Yani Temyiz İncelemesinin Yapılabilmesi Gerektiği )
TEMYİZ İSTEMİNİN FERAGAT NEDENİYLE İNCELENME OLANAĞI KALMAMASI ( Davacı Tarafından Aynı Anda Temyiz İsteminden ve Davadan Vazgeçildiği - Bu Aşamada Davadan Feragat İstemi Hakkında da Karar Verilme Olanağı Bulunmadığı )"
91D5.D4.12.2009E. 2009/7093 K. 2009/7046"FERAGAT ( “İki Taraftan Birinin Netice-i Talebinden Vazgeçmesi” Olarak Tanımlandığı - Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğuracağı )
FERAGAT VE KABULÜN SONUÇLARI ( İki Taraftan Birinin Netice-i Talebinden Vazgeçmesi Olduğu - Feragat Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğuracağı )"
91IDDGK22.10.2009E. 2008/1242 K. 2009/1891"REKABET KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Temyizden Feragat Dilekçesi Verildiği - Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği )
FERAGAT ( Yazılı veya Sözlü Olarak Yapılabileceği - Kesin Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Hasıl Edeceği )
KESİN HÜKÜM ( Feragatin Yazılı veya Sözlü Olarak Yapılabileceği - Kesin Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Hasıl Edeceği )"
91D13.D7.10.2009E. 2008/5381 K. 2009/8925"FERAGAT ( İdare Mahkemesi'nce Davacı Vekilinin Kayda Giren Dilekçesiyle Davadan Feragat Ettiğini Bildirdiğinden Feragat Nedeniyle Konusu Kalmayan Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMA ( İhalelere Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - İdare Mahkemesi'nce Davacı Vekilinin Kayda Giren Dilekçesiyle Davadan Feragat Ettiğini Bildirdiğinden Feragat Nedeniyle Konusu Kalmayan Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( İdare Mahkemesi'nce Davacı Vekilinin Kayda Giren Dilekçesiyle Davadan Feragat Ettiğini Bildirdiğinden Feragat Nedeniyle Konusu Kalmayan Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )"
91D2.D5.2.2008E. 2007/241 K. 2008/508"FERAGAT ( Kararının Temyizen İncelenerek Bozulması İsteminden Sonra Verilen Dilekçe İle - Temyiz İsteği Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
TEMYİZ İSTEĞİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI ( Kararının Temyizen İncelenerek Bozulması İsteminden Sonra Verilen Dilekçe İle Feragat )"
91D11.D21.11.2007E. 2007/5999 K. 2007/8585"FERAGAT ( Dilekçenin Mahkeme Kayıtlarına Girdiği Tarihte Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğuracağı - Feragatten Vazgeçmenin Mümkün Olmadığı )
KESİN HÜKÜM ( Feragat Dilekçesinin Mahkeme Kayıtlarına Girdiği Tarihte Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğuracağı - Feragatten Vazgeçmenin Mümkün Olmadığı )
FERAGATTEN VAZGEÇME ( Mümkün Olmadığı - Feragat Dilekçesinin Mahkeme Kayıtlarına Girdiği Tarihte Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğuracağı )"
91IDDGK3.5.2007E. 2007/584 K. 2007/830"TEMYİZ İSTEMİNDEN FERAGAT ( Eden Davalı İdarenin Temyiz İstemi Hakkında Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı )
KARAR VERİLMESİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Temyiz İsteminden Feragat Eden Davalı İdarenin Temyiz İstemi Hakkında )
FERAGAT ( Temyiz İsteminden Feragat Eden Davalı İdarenin Temyiz İstemi Hakkında Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı )"
91IDDGK3.5.2007E. 2007/364 K. 2007/828"TEMYİZ İSTEMİNDEN FERAGAT ( Davalı İdarenin Temyiz İstemi Hakkında Feragat Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Temyiz İsteminden Feragat Edilmesine İlişkin Karara Dayanarak Davalı İdarenin Temyiz İstemi Hakkında Feragat Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMA ( Temyiz İsteminden Feragat Edilmesine İlişkin Karara Dayanarak Davalı İdarenin Temyiz İstemi Hakkında Feragat Nedeniyle Verilmesi Gerektiği )"
91D9.D15.6.2005E. 2004/4335 K. 2005/1394"ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Davacının Hacizli Gayrimenkullerin Satışını Temin Bakımından Gayrimenkul Teminatını Nakit Teminatla Değiştirilmesi Amacıyla Yaptığı Ödeme - Davanın Konusuz Kaldığı Sonucunu Doğurmayacağı )
HACZİN KALDIRILMASI AMACIYLA YAPILAN NAKİT TEMİNAT MAHİYETİNDEKİ ÖDEME ( Ödeme Emrine İtiraz İstemiyle Açılan Davanın Konusuz Kaldığı Sonucunu Doğurmayacağı - Davacının Feragat Ettiği Şeklinde Değerlendirilemeyeceği )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Ödeme Emrine İtiraz İstemiyle Açılan Dava - Gayrimenkul Üzerindeki Haczin Kaldırılması Amacıyla Yapılmış Nakit Teminat Mahiyetindeki Ödemenin Bu Sonucu Doğurmayacağı )
FERAGAT ( Gayrimenkul Üzerindeki Haczin Kaldırılması Amacıyla Yapılmış Nakit Teminat Mahiyetindeki Ödeme - Ödeme Emrine İtiraz İstemiyle Açılan Davanın Konusuz Kaldığı Sonucunu Doğurmayacağı/Davacının Feragat Ettiği Şeklinde Değerlendirilemeyeceği )"
91D11.D16.2.2005E. 2002/259 K. 2005/680"DAVADAN FERAGAT ( Davacının Davalı İdareye Verdiği İleri Sürülen ve Mahkeme Kayıtlarına Geçmediği Anlaşılan Dilekçe - Feragatın Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
FERAGAT DİLEKÇESİ ( Feragat Edilen Davanın Görüldüğü Mahkeme Başkanlığına Hitaben Yazılması Gereği - Davalı İdareye Verildiği İleri Sürülen ve Mahkeme Kayıtlarına Geçmeyen Dilekçe İle Davadan Feragatın Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( İş Kanunu Hükümlerine İstinaden Çalışmaya Başlayıp Bu Statüye Geçen ve Emekli Olduğu Tarihe Kadar Bu Statüde Çalışan Davacı - Sadece İşçi Olarak Geçirdiği Süreler Esas Alınarak Kıdem Tazminatı Ödenmesinin Mevzuata Aykırılığı )"
91D13.D11.2.2005E. 2005/1322 K. 2005/741"DAVADAN FERAGAT ( Temyiz İstemi Sonrası Verilen Dilekçe İle - İdare Mahkemesi'nce Yeniden Bir Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulması )
FERAGAT ( İki Taraftan Birinin Netice-i Talebinden Vazgeçmesi/İdare Mahkemesi'nce Yeniden Bir Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulması - Kesin Hükmün Hukuksal Sonuçlarını Doğuracağı )
DAVA AÇMA HAKKI ( Kişinin Davanın Her Aşamasında Davası İle Ulaşmak İstediği Sonuçtan Vazgeçebileceği - Temyiz İstemi Sonrası Verilen Dilekçe İle Davadan Feragat )"
91IDDGK21.10.2004E. 2004/745 K. 2004/861"FERAGAT ( Kamu Kuruluşlarınca Açılan Somut Nitelikteki İptal Davaları - Dairece İlk Derece Karar Verildikten Sonra Davadan Feragat Edilmesinin Kamu Yararıyla ve İdarenin Yargısal Denetimi Yoluyla Hukukun Üstünlüğünü Sağlama Amacıyla Bağdaşmayacağı )
DAVADAN FERAGAT ( Nazım Plan Kısmi Revizyonunda Bir Bölümün İptali İstemiyle Açılan Dava - Üstün Kamu Yararı Gözetilerek Verilmiş Olan Bozma Kararından Sonra Karar Düzeltme Aşamasında Davacının Feragatinin Kabul Edilemeyeceği )
KAMU YARARI VE İDARENİN YARGISAL DENETİMİ YOLUYLA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMA AMACI ( Dairece İlk Derece Karar Verildikten Sonra Davadan Feragat Edilmesinin Bağdaşmayacağı - Kamu Kuruluşlarınca Açılan Somut Nitelikteki İptal Davaları )
İDARENİN YARGISAL DENETİMİ YOLUYLA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMA AMACI ( Dairece İlk Derece Karar Verildikten Sonra Davadan Feragat Edilmesinin Bağdaşmayacağı - Kamu Kuruluşlarınca Açılan Somut Nitelikteki İptal Davaları )
BOZMA KARARI ( Kamu Kuruluşlarınca Açılan Somut Nitelikteki İptal Davası - Karar Düzeltme Aşamasında Davacının Davadan Feragatinin Kabul Edilemeyeceği/İdarenin Yargısal Denetimi Yoluyla Hukukun Üstünlüğünü Sağlama Amacıyla Bağdaşmayacağı )
İDARİ DAVALARDA HUMK. HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( 2577 S.K.'da Yollama Hükmünün İdari Davaların Nitelikleri Dikkate Alınarak ve İdari Dava Türleriyle Bağdaştığı Ölçüde Uygulanabileceği )
HUMK. HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( 2577 S.K. Md. 31'deki Yollama Hükmünün İdari Davaların Nitelikleri Dikkate Alınarak ve İdari Dava Türleriyle Bağdaştığı Ölçüde Uygulanabileceği )"
91D2.D28.9.2004E. 2004/2046 K. 2004/653"TEMYİZ İNCELEMESİ SIRASINDA DAVADAN FERAGAT ( Bu Yönde Karar Verilmesi İçin Mahkeme Kararının Bozularak Dosyanın İdare Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
DAVADAN FERAGAT ( Temyiz İncelemesi Sırasında - Bu Yönde Karar Verilmesi İçin Mahkeme Kararının Bozularak Dosyanın İdare Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Temyiz İncelemesi Sırasında - Bu Yönde Karar Verilmesi İçin Mahkeme Kararının Bozularak Dosyanın İdare Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )"
91IDDGK17.6.2004E. 2003/967 K. 2004/640"FERAGAT ( İdari Para Cezasıyla Tecziyeye İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Dava - Davacının Feragat Etmiş Olması/Taraflar Arasında Uyuşmazlığı Sona Erdiren Bu Beyanın Dikkate Alınarak Davanın Sona Erdirilmesi Gereği )
DAVADAN FERAGAT ( Mahkemenin Davacının Beyanının Gerçekten Feragat Olduğunu ve Kanunun Öngördüğü Şekilde Yapıldığını Tespit Etmesi Durumunda Uyuşmazlığın Son Bulduğuna Karar Vermesi Gereği - İdari Para Cezasıyla Tecziyeye İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Dava )
İDARİ PARA CEZASI ( Tecziyeye İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Dava - Davacının Feragat Etmiş Olması/Taraflar Arasında Uyuşmazlığı Sona Erdiren Bu Beyanın Dikkate Alınarak Davanın Sona Erdirilmesi Gereği )
İDARİ DAVALARDA HUMK. HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( İdari Para Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davadan Feragat - Kamu Adına Açılan Bir Dava Niteliği Taşımaması/Menfaati İhlal Edilen Davacının Talebi İle Sınırlı Olarak Görüşülüp Neticelendirilmesi )
HUMK. HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( İdari Para Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davadan Feragat - Kamu Adına Açılan Bir Dava Niteliği Taşımaması/Menfaati İhlal Edilen Davacının Talebi İle Sınırlı Olarak Görüşülüp Neticelendirilmesi )"
91D8.D24.5.2001E. 1999/3331 K. 2001/2525"FERAGAT ( Kesin Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğuracağı - Feragattan Dönülemeyeceği/Feragattan Dönen Davacının Rücu İstemi Kabul Edilerek İşin Esasına Girilerek Verilen İdare Mahkemesi Kararında İsabet Bulunmadığı )
FERAGATTAN RÜCU ( Feragattan Dönen Davacının Rücu İstemi Kabul Edilerek İşin Esasına Girilerek Verilen İdare Mahkemesi Kararında İsabet Bulunmadığı )"
91IDDGK6.4.2001E. 2001/26 K. 2001/309"KARAR DÜZELTME ( İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna İntikal Eden Dosya - Davacının Feragat İstemi/Davalının Karar Düzeltme İsteminin Esasının İncelenme Olanağı Kalmadığı )
FERAGAT ( Davalı Tarafın Karar Düzeltme İstemi Nedeniyle İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna İntikal Eden Dosya - Karara Bağlanabilmesi İçin Daire Kararının Bozulması ve Dosyanın Daireye Gönderilmesi )
DAVADAN FERAGAT ( Davalı Tarafın Karar Düzeltme İstemi Nedeniyle İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna İntikal Eden Dosya - Davalının Karar Düzeltme İsteminin Esasının İncelenme Olanağı Kalmadığı )"
91IDDGK26.6.1998E. 1998/249 K. 1998/278"FERAGAT ( Temyiz Aşamasında İstemde Bulunulması )
TEMYİZ AŞAMASINDA VAZGEÇME İSTEMİ ( Temyiz İsteminin Bu Yönden Kabulü ile Kararın Bozulması )
VAZGEÇME ( Temyiz Aşamasında İstemde Bulunulması )"
91IDDGK27.10.1995E. 1995/765 K. 1995/742"DAVACININ TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ETMESİ ( Mahkemece Bu Husus Gözetilerek Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ETMEK ( Davacının - Mahkemece Bu Husus Gözetilerek Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Davacının Temyiz Aşamasında - Mahkemece Bu Husus Gözetilerek Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )"
91D6.D19.9.1994E. 1994/140 K. 1994/3014"TEMYİZ HAKKINDAN FERAGAT ( Kesin Hüküm Sonucu Doğurması ve Sonradan Vazgeçilememesi )
FERAGATTEN VAZGEÇİLEMEMESİ ( İdari Yargılamada Feragatin Kesin Hüküm Sonucu Doğurması )
KESİN HÜKÜM SONUCU DOĞURMA VE VAZGEÇİLEMEME ( İdari Yargılamada Feragatin )"
91D6.D9.5.1994E. 1994/484 K. 1994/1873"İDARİ İŞLEMİN HUKUKA AYKIRILIĞININ MAHKEME KARARIYLA SAPTANMASI ( Davacının Sonradan Feragat Edememesi )
HUKUKA AYKIRI İDARİ İŞLEMİN İPTALİ KARARI ( Karar Düzeltme Aşamasında Davacının Feragatinin Geçersiz Olması )
FERAGAT EDİLEMEMESİ ( Hukuka Aykırı İdari İşlemin İptali Kararından Sonra Karar Düzeltme Aşamasında )
KAMU YARARI ÖLÇÜTÜNÜN MUTLAKLIĞI ( Dava Konusu İdari İşlemden Hukuka Aykırılığının Tesbitinden Sonra Feragat Edilememesi )"
91D3.D6.12.1991E. 1991/258 K. 1991/3082"DAVADAN FERAGAT ( Lehine Karar Verilmiş Olsa da Temyiz Safhasında Davacının Davadan Feragat Edebileceği )
TEMYİZ AŞAMASINDA FERAGAT ( Geçerli Olması )"

Madde 92

YARGITAY

92YHGK5.3.2014E. 2013/14-498 K. 2014/205"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yargılama Gideri Harç ve Vekalet Ücreti - Davalı Delillerin Toplanmasına Dair Ara Kararların Yerine Getirilmesinden Sonra Davayı Kabul Ettiği/Taşınmazı Devredileceğini Vaad Etmesine Rağmen Devretmeyerek Davanın Açılmasına Sebebiyet Verdiği - Davalının Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulacağı )
YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Davalı Delillerin Toplanmasına Dair Ara Kararların Yerine Getirilmesinden Sonra Davayı Kabul Ettiği/Taşınmazı Devretmeyerek Davanın Açılmasına Sebebiyet Verdiği - Davalının Yargılama Gideri Harç ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulmaması İçin Gerekli Şartların Gerçekleşmediği )
DAVAYI KABUL ( Yargılama Giderlerinden Sorumluluk - Davalı Delillerin Toplanmasına Dair Ara Kararların Yerine Getirilmesinden Sonra Davayı Kabul Ettiği/Taşınmazı Devredileceğini Vaad Etmesine Rağmen Devretmeyerek Davanın Açılmasına Sebebiyet Verdiği - Davalının Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmamasının İsabetsizliği )
DAVANIN AÇILMASINA SEBEBİYET VERME ( Yargılama Giderleri - Davalının Taşınmazı Devredileceğini Vaad Etmesine Rağmen Devretmeyerek Davanın Açılmasına Sebebiyet Verdiği/Delillerin Toplanmasına Dair Ara Kararların Yerine Getirilmesinden Sonra Davayı Kabul Ettiği/Mahkemece Davalının Yargılama Gideri Harç ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulacağının Gözetileceği )"
92Y15.HD27.6.2013E. 2013/1295 K. 2013/4237"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Davalılardan Biri Dilekçesinde Adına Olan Pay Kaydının İptaline Dair Davayı Kabul Ettiğini Bildirdiği - Davalının Kabulü Gözetilerek Uyuşmazlığın Hükme Bağlanması Gerektiği)
DAVANIN TAMAMEN VEYA KISMEN KABULÜ (Kural Olarak Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmayan ve Kesin Bir Mahkeme Hükmünün Hukuksal Sonucunu Doğuran Taraf İşlemi Olduğundan Mahkemece Davalının Kabulü Gözetilerek Uyuşmazlığın Hükme Bağlanacağı - Tapu İptali ve Tescil)
KABUL (Tapu İptali ve Tescil - Davanın Tamamen ya da Kısmen Kabulü Kural Olarak Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmayan ve Kesin Bir Mahkeme Hükmünün Hukuksal Sonucunu Doğuran Taraf İşlemi Olduğundan Mahkemece Davalının Kabulü Gözetilerek Uyuşmazlığın Çözümleneceği)"
92Y1.HD14.11.2012E. 2012/8798 K. 2012/12900"TENKİS İSTEĞİ (1086 S. HUMK'nun 92. Md. Hükmü Kabul İki Taraftan Birinin Diğerinin Netice-i Talebine Muvafakat Etmesi Olarak Belirtilmiş ve Aynı Yasanın 95. Hükmünde Kabulün Kesin Hükmün Hukuki Neticelerini Doğuracağının Öngörüldüğü )
NETİCE-İ TALEBE MUVAFAKAT (Tenkis İsteği - 1086 S. HUMK'nun 92. Md. Hükmü Kabul İki Taraftan Birinin Diğerinin Netice-i Talebine Muvafakat Etmesi Olarak Belirtilmiş ve Aynı Yasanın 95. Hükmünde Kabulün Kesin Hükmün Hukuki Neticelerini Doğuracağı )
KESİN HÜKÜM (Tenkis İsteği - Kabul İki Taraftan Birinin Diğerinin Netice-i Talebine Muvafakat Etmesi Olarak Belirtilmiş ve Aynı Yasanın 95. Hükmünde Kabulün Kesin Hükmün Hukuki Neticelerini Doğuracağının Öngörüldüğü )"
92YHGK13.6.2012E. 2012/11-140 K. 2012/383"MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Tutum ve Davranışı İle Dava Açılmasına Sebebiyet Veren Davalının Dava Konusu Alacağı Dava Açılmasından Sonra Ödemesi Dikkate Alındığında Davanın Konusuz Kaldığının Kabul Edilmesi ve Sonucuna Göre Yargılama Giderlerine Hükmedilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Uygun Olduğu)
DAVALININ DAVAYI KABUL ETMESİ (Davalının Dava Açılmadan Önceki Davacı Talebine Karşı Hareketsiz Kalması ve Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermiş Bulunması Karşısında İlk Celsede Davayı Kabul Eden Davalının Artık Kabul Hükümlerinden Faydalanma İmkanı Bulunmadığı - Maddi Tazminat Davası)
DAVANIN KONUSUZ KALMASI (Maddi Tazminat - Davalının Tutum ve Davranışı İle Dava Açılmasına Sebebiyet Verdiği/Dava Konusu Alacağı Dava Açılmasından Sonra Ödemesi Dikkate Alındığında Davanın Konusuz Kaldığının Kabul Edilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu)
YARGILAMA GİDERLERİ (Davalının Hal ve Tutumuyla ve Mahkeme Dışında Muhatap Olduğu Taleplere Menfi Cevap Vererek Alacaklının Hakkını Vermeye Yanaşmadığı ve Davanın Açılmasına Sebebiyet Verdiği - Davanın Konusuz Kaldığının Kabulü ve Sonuca Göre Hükmedilmesinin Yerinde Olduğu/Maddi Tazminat)"
92YHGK30.3.2012E. 2012/14-70 K. 2012/272"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Davalının Davayı Kabul Ettiği - Davalı İkinci Celsede Kabul Beyanında Bulunduğundan ve İlk Celseye Mazaret veya Kabul Beyanı Bildirmediğinden Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulacağı)
DAVAYI KABUL EDEN DAVALININ YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUĞU ( Davalı İkinci Celsede Kabul Beyanında Bulunduğundan ve İlk Celseye Mazaret veya Kabul Beyanı Bildirmediğinden Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulacağı)
YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLU TUTULMAMA ( İlk Muhakeme Celsesinde Davanın Kabul Edileceği - Davalının Hal ve Vaziyeti İle Aleyhine Dava İkamesine Sebebiyet Vermeyeceği)"
92Y8.HD21.11.2011E. 2011/1860 K. 2011/6048"MİRAS YOLUYLA İNTİKAL VE KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davalı Köy Tüzel Kişiliği Adına Tespit ve Tescil İstemi - Davacının Terekeye Dahil Bir Mal İçin 3. Kişiye Karşı Tek Başına Dava Açamayacağından Davanın Reddi Gerektiği )
KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA TESCİL İSTEMİ ( Miras Yoluyla İntikal ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı - Davacının Terekeye Dahil Bir Mal İçin 3. Kişiye Karşı Tek Başına Dava Açamayacağından Davanın Reddi Gerektiği )
KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİN KABUL BEYANI ( Bağlayıcı Olmadığı - Böyle Bir Beyan Sonuç Doğurmayacağı/Tapu İptali ve Tescil Davalarının Kayıt Malikine Karşı Açılacağı )
HUSUMET ( Davacının Terekeye Dahil Bir Mal İçin 3. Kişiye Karşı Tek Başına Dava Açamayacağı - Miras Yoluyla İntikal ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tescil İstemi )"
92Y6.HD4.10.2011E. 2011/9137 K. 2011/10142"ÖNALIM HAKKINA KONU EDİLEN PAYIN İPTALİ İLE DAVACI ADINA TESCİLİ ( Davalı Dava Konusu Payı Satın Almakla Davanın Açılmasına Sebebiyet Verdiğinden Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Olduğu )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Önalım Hakkına Konu Edilen Payın İptali İle Davacı Adına Tescili - Davalı Dava Konusu Payı Satın Almakla Davanın Açılmasına Sebebiyet Verdiğinden Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Mahkemenin Davanın Konusuz Kalması Nedeniyle Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığına Karar Verirken Maktu Harcın Tahsiline ve Yargılama Giderlerinin Davalıdan Alınmasına ve Davacı Yararına Vekalet Ücreti Takdir Edilmesine Hükmetmesi Gerektiği )"
92Y1.HD22.9.2011E. 2011/7133 K. 2011/9271"VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Tapu İptali ve Tescil/Davacının Feragat Ettiği Dava Reddedildikten Sonra Öldüğü - Davacı Mirasçılarının Davacının İradesinin Sakatlanması Nedeniyle Feragat Ettiğini İddia Ettikleri/Feragat İçin Sebep Olup Olmadığının Belirleneceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Vekaletin Kötüye Kullanılması Nedeniyle/Davacının Feragat Ettiği Dava Reddedildikten Sonra Öldüğü - Davacı Mirasçılarının Davacının İradesinin Sakatlanması Nedeniyle Feragat Ettiğini İddia Ettikleri/Feragat İçin Sebep Olup Olmadığının Tespit Edileceği )
FERAGAT ( Vekaletin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası/Davacının Feragat Ettiği Dava Reddedildikten Sonra Öldüğü - Davacı Mirasçılarının Davacının İradesinin Sakatlanması Nedeniyle Feragat Ettiğini İddia Ettikleri/Feragat İçin Sebep Olup Olmadığının Tespit Edileceği )
İRADENİN SAKATLANMASI SONUCU DAVADAN FERAGAT İDDİASI ( Vekaletin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası/Davacının Feragat Ettiği Dava Reddedildikten Sonra Öldüğü - Feragatinin İradeyi Sakatlayan Sebebe Dayalı Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulacağı )"
92Y1.HD19.9.2011E. 2011/7219 K. 2011/8982"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Ketm-i Verese Hukuksal Nedenine Dayalı/Davacının Temyiz Dilekçesinde İradesinin Sakatlandığı Feragatin Gerçek İradesini Yansıtmadığını Belirttiği - Davadan Feragatin Davalıların Beyanından Kaynaklanan Hataya Bağlı Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulcağı )
KETM-İ VERESE ( Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi/Davacının Temyiz Dilekçesinde İradesinin Sakatlandığı Feragatin Gerçek İradesini Yansıtmadığını Belirttiği - Davadan Feragatin Davalıların Beyanından Kaynaklanan Hataya Bağlı Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
FERAGATİN İPTALİ ( Kural Olarak Feragatin Kesin Hükmün Hukuksal Sonuçlarını Doğurduğu - Ancak Rızayı İfsat Eden Bir Sebeple Malul Olduğu Kanıtlanırsa Doğurduğu Netice Bakımından Hileye Hataya Maruz Kalan Kimseye Talep Hakkı Bahşedeceği )
HİLELİ DAVRANIŞLAR SONUCU İRADENİN SAKATLANMASI ( Kural Olarak Feragatin Kesin Hükmün Hukuksal Sonuçlarını Doğurduğu - Ancak Rızayı İfsat Eden Bir Sebeple Malul Olduğu Kanıtlanırsa Doğurduğu Netice Bakımından Hileye Hataya Maruz Kalan Kimseye Talep Hakkı Bahşedeceği )"
92Y10.HD30.6.2011E. 2011/4377 K. 2011/9858"DAVADAN FERAĞAT ( Davalının Ferağat Beyanın Mahkemece Karar Bağlanması Gerektiği - Davalı Davayı Kabul Ettiği Takdirde Vaki Kabul Beyanı Hakkında Mahkemece Yine Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVAYI KABUL ( Davalının Ferağat Beyanın Mahkemece Karar Bağlanması Gerektiği - Davalı Davayı Kabul Ettiği Takdirde Vaki Kabul Beyanı Hakkında Mahkemece Yine Karar Verilmesi Gerektiği )
FERAĞAT VE KABULÜN SONUÇLARI ( Tek Yönlü İrade Beyanı ile Hüküm ve Sonuç Doğurabileceği - Karşı Tarafın Muvafakatına Bağlı Olmadığı/Mahkemece Ferağat ve Kabul Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
92Y19.HD7.6.2011E. 2011/5361 K. 2011/7569"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Borçlu Olmadığı İddiası - Davalının Yargılama Sırasında Asıl Alacağın Miktarını Belirtmiş Olması/Bu Miktarın Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği )
ASIL ALACAK ( Davalının Yargılama Sırasında Asıl Alacağın Miktarını Belirtmiş Olması/Bu Miktarın Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
ALACAKLININ YARGILAMA SIRASINDAKİ BEYANI ( Asıl Alacağın Miktarını Belirtmiş Olması/Bu Miktarın Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası/Davanın Tamamen Reddedilemeyeceği )"
92Y6.HD2.3.2011E. 2010/12419 K. 2011/2338"FESHİ İHBAR NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Borçlar Kanununa Tabi Süresiz Sözleşmelerde Feshi İhbar Süresi Bu Kanunun 262. Md. Hükmüne Göre Belirleneceği )
SÜRESİZ SÖZLEŞMELER ( 6 ( Altı ) Aylık Dönem İçin 3 ( Üç ) Ay Önceden Kiracıya Feshi İhbar Tebliğ Ettirilmesi ve O Dönem Sonunda Tahliye Davası Açılması Gerektiği )
TAHLİYE DAVASI ( Feshi İhbar Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi - Borçlar Kanununa Tabi Süresiz Sözleşmelerde Feshi İhbar Süresi Bu Kanunun 262. Md. Hükmüne Göre Belirleneceği )
KABUL ( İki Taraftan Birinin Diğerinin Netice-i Talebine Muvafakat Etmesi Olduğu - Bu Niteliği Gereği de Geçerli Bir Kabulün Varlığından Sözedilebilmesi İçin Kabule İlişkin Beyanın Kesin ve Koşul İçermeyen Açıklıkta Olması Gerektiği )"
92YHGK2.2.2011E. 2010/14-696 K. 2011/15"GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Sözleşmelerin Uslüne Uygun ve Geçerli Olduğu/Davalının Davayı Kabul Ettiği - 3194 S.K. Md.18'in Uygulanması İçin de İmar Planının Uygulanmasının Gerekmediği )
KABUL ( Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi - Davalı Önce Davayı Reddetse de Daha Sonra Davayı Kabul Ettiğinin Gözetileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı/Sözleşmelerin Uslüne Uygun ve Geçerli Olduğu - 3194 S.K. Md.18'in Uygulanması İçin de İmar Planının Uygulanmasının Gerekmediğinin Gözetileceği )
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ ( Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi - 3194 S.K. Md.18'in Uygulanması İçin de İmar Planının Uygulanmasının Gerekli Olmadığının Gözetileceği )"
92Y19.HD6.5.2010E. 2009/9392 K. 2010/5604"VEKİLİN DAVAYI KABUL ETMESİ ( Buna İlişkin Yetki Belgesi İle Vekaletnameleri de Dilekçe Ekinde Sunduğundan Mahkemece Anılan Davalılar Yönünden Vekillerinin Kabulü Doğrultusunda Karar Verilmesi Gerektiği )
YETKİ BELGESİ ( İtirazın İptali - Davalılar Vekili Müvekkilleri Adına Davayı Kabul Ettiğini Beyan Ettiği ve Buna İlişkin Yetki Belgesi İle Vekaletnameleri de Dilekçe Ekinde Sunduğu/Vekillerinin Kabulü Doğrultusunda Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVAYI KABUL ( İtirazın İptali - Davalılar Vekili Müvekkilleri Adına Davayı Kabul Ettiğini Beyan Ettiği ve Buna İlişkin Yetki Belgesi İle Vekaletnameleri de Dilekçe Ekinde Sunduğu/Vekillerinin Kabulü Doğrultusunda Karar Verilmesi Gerektiği )"
92Y13.HD26.10.2009E. 2009/4973 K. 2009/12187"VEKALET ÜCRETİ ( Kendisine Ödeme Yapılabilmesi İçin Mevzuata Uygun Olarak İbraname ve Taahhütname İmzalayarak Alacağından Vazgeçen Davalı Sözleşmede Öngörülen Ücretten Sorumlu Tutulamayacağı )
İBRANAME VE TAAHHÜTNAME İMZALANMASI ( İmzalayarak Alacağından Vazgeçen Davalı Sözleşmede Öngörülen Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )
FERAGAT ( Kendisine Ödeme Yapılabilmesi İçin Mevzuata Uygun Olarak İbraname ve Taahhütname İmzalayarak Alacağından Vazgeçen Davalı Sözleşmede Öngörülen Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( İbraname ve Taahhütname İmzalayarak Alacağından Vazgeçen Davalı Sözleşmede Öngörülen Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı - Avukatın Sağladığı Hukuki Yardım Nedeniyle Emek ve Mesaisine Karşılık Olmak Üzere Hak ve Nesafete Uygun Hükmedilmesi Gerektiği )"
92Y13.HD6.10.2008E. 2008/4269 K. 2008/11159"HAKSIZ AZLEDİLEN AVUKATIN ALACAK TALEBİ ( Davalı Kabul Beyanı İle Bağlı Olduğundan Kabul Edilen Miktar Esas Alınıp Ödenen Miktar Mahsup Edilerek Kalan Miktara Hükmedilmesi Gerektiği )
KABUL BEYANI ( Haksız Azledilen Avukatın Alacak Talebi - Davalı Kabul Beyanı İle Bağlı Olduğundan Kabul Edilen Miktar Esas Alınıp Ödenen Miktar Mahsup Edilerek Kalan Miktara Hükmedilmesi Gerektiği )
MAHSUP ( Haksız Azledilen Avukatın Alacak Talebi - Davalı Kabul Beyanı İle Bağlı Olduğundan Kabul Edilen Miktar Esas Alınıp Ödenen Miktar Mahsup Edilerek Kalan Miktara Hükmedilmesi Gerektiği )"
92Y9.HD14.7.2008E. 2007/42753 K. 2008/20175"İŞE İADE DAVASI ( Davalı İşveren Vekili Gönderdiği İhtarnamede Davayı Kabul Ettiğine Göre Kesin Hükmün Sonuçları Kararda Gösterilmeli Kısaca İstem Gibi Hüküm Kurulması Gerektiği - Davanın Kabulü Gerektiği )
KABUL ( Yargılamayı Sona Erdiren Bir Usul İşlemi Olup Kesin Hükmün Tüm Hukuki Sonuçlarını Doğurduğu - Geçerli Bir Kabulün Varlığından Söz Edilebilmesi İçin Kabule İlişkin Beyanın Kesin ve Koşul İçermeyen Açıklıkta Olması Gerektiği )
YAZILI FESİH BİLDİRİMİ YAPILMADAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Davalı İşveren Vekili Gönderdiği İhtarnamede Davayı Kabul Ettiğine Göre Kesin Hükmün Sonuçları Kararda Gösterilmesi Gerektiği - İşe İade Davasının Kabulü Gerektiği )"
92Y15.HD24.6.2008E. 2008/2579 K. 2008/4226"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Bedelinin Tahsili - Sulh Protokolü Düzenlendiği Ancak Taraflarca Sulhun Tasdiki ya da Sulh Sözleşmesine Göre Karar Verilmesinin İstenmediği/Davalının Mahkemeye Verdiği Dilekçedeki Borcu Kabul Beyanı Çerçevesinde Hüküm Kurulacağı )
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Eser Sözleşmesi - Taraflarca Sulhun Tasdiki ya da Sulh Sözleşmesine Göre Karar Verilmesinin İstenmediği/Davalının Mahkemeye Verdiği Dilekçedeki Borcu Kabul Beyanı Çerçevesinde Hüküm Kurulacağı )
SULH PROTOKOLÜ ( Taraflarca Sulhun Tasdiki ya da Sulh Sözleşmesine Göre Karar Verilmesinin İstenmediği - Davalının Mahkemeye Verdiği Dilekçedeki Borcu Kabul Beyanı Çerçevesinde Hüküm Kurulacağı )
KABUL ( Sulh Protokolü Düzenlendiği Ancak Taraflarca Sulhun Tasdiki ya da Sulh Sözleşmesine Göre Karar Verilmesinin İstenmediği - Davalının Mahkemeye Verdiği Dilekçedeki Borcu Kabul Beyanı Çerçevesinde Hüküm Kurulacağı )"
92Y14.HD28.4.2008E. 2008/4918 K. 2008/5410"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davalının Paylı Tescile Olanak Sağlayan Kabul Beyanı Kabulün Ancak Dava Konusu Üzerinde Tasarruf Yetkisi Varsa Geçerli Olacağı İlkesi Gereğince Hüküm ve Sonuç Doğurmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesi - Davalının Paylı Tescile Olanak Sağlayan Kabul Beyanı Kabulün Ancak Dava Konusu Üzerinde Tasarruf Yetkisi Varsa Geçerli Olacağı İlkesi Gereğince Hüküm ve Sonuç Doğurmadığı )
TASARRUF YETKİSİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davalının Paylı Tescile Olanak Sağlayan Kabul Beyanı Kabulün Ancak Dava Konusu Üzerinde Tasarruf Yetkisi Varsa Geçerli Olacağı İlkesi Gereğince Hüküm ve Sonuç Doğurmadığı )"
92Y8.HD24.3.2008E. 2008/1347 K. 2008/1625"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parsellerin İmar Planı Olmayan Yerlerde Hisselere Ayrılarak Satışı - Kamu Düzeni Gereğince Satışın Yasaklandığı/Davalının Kabul Beyanının Hukuken Geçerli Sonuç Doğurmayacağı )
İMAR PLANI OLMAYAN YERLER ( Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parsellerin İmar Planı Olmayan Yerlerde Hisselere Ayrılarak Satışının Yasak Olduğu - Davalının Kabul Beyanının Hukuken Geçerli Sonuç Doğurmayacağı/Tapu İptali ve Tescil )
KABUL ( Hukuken Geçerli Sonuç Doğurmaması/Tapu İptali ve Tescil - Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parsellerin İmar Planı Olmayan Yerlerde Hisselere Ayrılarak Satışının Yasak Olduğu/Kamu Düzeni )
MAHKEMENİN RESEN ARAŞTIRMA YAPMASI GEREĞİ ( Tapu İptali ve Tescil/Davalının Kabul Beyanının Geçersizliği - Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parsellerin İmar Planı Olmayan Yerlerde Hisselere Ayrılarak Satışının Yasak Olduğu )"
92Y14.HD21.1.2008E. 2007/15882 K. 2008/92"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Satış Vaadi Sözleşmesi Vaad Borçlusunun Akıl Hastalığından Dolayı Hüküm ve Sonuç Meydana Getirmese de Davacı Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Dayanabileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesi Vaad Borçlusunun Akıl Hastalığından Dolayı Hüküm ve Sonuç Meydana Getirmese de Davacı Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Dayanabileceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Satış Vaadi Sözleşmesi Vaad Borçlusunun Akıl Hastalığından Dolayı Hüküm ve Sonuç Meydana Getirmese de Davacı Satış Bedeli Olarak Ödediğinin Güncelleştirmiş Değerini Davalıdan İsteyebileceği )
KABUL BEYANI ( Hata Hile ve İkrah Gibi Bir Nedenle Feshi İçin Dava Açılmasının Olanaklı Olduğu - Şayet Böyle Bir Dava Açılmış ve Başarıyla Sonuçlanmış İse O Zaman Kabul Beyanı Hüküm ve Sonuç Meydana Getirmeyeceği )
HATA HİLE VE İKRAH ( Kabul Beyanı Bu Nedenlerle Feshi İçin Dava Açılmasının Olanaklı Olduğu - Şayet Böyle Bir Dava Açılmış ve Başarıyla Sonuçlanmış İse O Zaman Kabul Beyanı Hüküm ve Sonuç Meydana Getirmeyeceği )"
92Y11.HD21.1.2008E. 2007/14759 K. 2008/328"KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Kooperatif Temsilcilerinin de Duruşmaya Katılarak Davayı Kabul Ettiklerini Bildirdiklerinden Davanın Kabulünde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
KOOPERATİF YÖNETİCİLERİNİN HASIM GÖSTERİLMESİ ( Bir Davada Yönetim Kurulu Üyelerinin Davalı Sıfatıyla Hasım Olarak Gösterilmesi ve Aleyhlerine Hüküm Kurulmasının Mümkün Olmadığı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Bir Davadaki Davalı Kabulünün Hak Düşürücü Süreden Önce Dikkate Alınması Gerektiği - Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali )"
92Y1.HD16.1.2008E. 2007/10348 K. 2008/243"MİRASTAN MAL KAÇIRMA ( Muvazaa - Karar Düzeltme Aşamasındaki Davacı ve Davalının Feragat ve Kabul Beyanlarının Değerlendirilmesi Gerektiği )
MUVAZAA ( Mirastan Mal Kaçırma Amaçlı ve Muvazaalı Olduğunu İleri Sürerek Payları Oranında İptal Tescil - Karar Düzeltme Aşamasındaki Davacı ve Davalının Feragat ve Kabul Beyanlarının Değerlendirilmesi Gerektiği )
FERAGAT VE KABUL ( Tapu İptali ve Tescil - Karar Düzeltme Aşamasındaki Davacı ve Davalının Feragat ve Kabul Beyanlarının Değerlendirilmesi Gerektiği )"
92Y9.HD3.12.2007E. 2007/38880 K. 2007/36640"DAVANIN İLK OTURUMDAN ÖNCE KABUL EDİLMESİ ( Dava Tarihinden Ödeme Tarihine Kadar Faiz Yürütüleceği Ayrıca Davacı Lehine Kısmen Vekalet ve Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi Gereği )
YARGILAMA SIRASINDA ASIL ALACAĞIN ÖDENMESİ ( Faiz Davacı Lehine Vekalet ve Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi Gereği )
FAİZ ( Davalının İlk Oturumdan Önce Davayı Kabul Etmesi - Dava Tarihinden Ödeme Tarihine Kadar Faiz Yürütüleceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davalının İlk Oturumdan Önce Davayı Kabul Etmesi - Davacı Lehine Kısmen Vekalet ve Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi Gereği )"
92Y8.HD13.11.2007E. 2007/5808 K. 2007/6383"İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDE YAPILAŞMA AMACINA YÖNELİK ARSA VE PARSELLERİN HİSSELERE AYRILARAK SATIŞI VE SATIŞ VAADİ ( Kamu Düzeni Gereğince Yasaklandığı/Davalının Davayı Kabul Beyanının Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmayacağı - Tapu İptali ve Tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalının Davayı Kabul Beyanının Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmaması - İmar Planı Olmayan Yerlerde Yapılaşma Amacına Yönelik Arsa ve Parsellerin Hisselere Ayrılarak Satışı ve Satış Vaadinin Yasaklandığı )
KABUL ( Beyanının Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmaması/İmar Planı Olmayan Yerlerde Yapılaşma Amacına Yönelik Arsa ve Parsellerin Hisselere Ayrılarak Satışı ve Satış Vaadinin Yasaklandığı - Tapu İptali ve Tescil )
SATIŞ VAADİ ( İmar Planı Olmayan Yerlerde Yapılaşma Amacına Yönelik Arsa ve Parsellerin Hisselere Ayrılarak Satışı ve Satış Vaadinin Yasaklandığı - Tapu İptali ve Tescil/Davalının Davayı Kabul Beyanının Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmayacağı )"
92Y2.HD9.7.2007E. 2007/10196 K. 2007/10844"TENKİS DAVASI ( 743 S. Türk Kanunu Medenisi'nin 453/3. Md. Göre Kardeşlerin Saklı Payı Miras Haklarının 1/4'ü Olduğu - Bilirkişi Raporunda Bu Kurala Aykırı Hesaplama Yapılması ve Hatalı Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
SAKLI PAY ( Tenkis Davası - 743 S. Türk Kanunu Medenisi'nin 453/3. Md. Göre Kardeşlerin Saklı Payı Miras Haklarının 1/4'ü Olduğu/Bilirkişi Raporunda Bu Kurala Aykırı Hesaplama Yapılması ve Hatalı Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tenkis Davası - Kardeşlerin Saklı Payı Miras Haklarının 1/4'ü Olduğu/Bilirkişi Raporunda Bu Kurala Aykırı Hesaplama Yapılması ve Hatalı Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )"
92Y1.HD1.3.2007E. 2007/239 K. 2007/2069"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Miras Bırakanın Yapmış Olduğu Temlikin Mirasçılardan Mal Kaçırma Amaçlı ve Muvazaalı Olduğundan Kabulü Gereği )
MURİS MUVAZAASI ( Miras Bırakanın Yapmış Olduğu Temlikin Mirasçılardan Mal Kaçırma Amaçlı ve Muvazaalı Olduğundan Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü Gereği )"
92Y20.HD22.1.2007E. 2007/26 K. 2007/459"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( İlk Oturumdan Sonra Davayı Kabul Eden Davalı Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulması Gereği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( İlk Oturumdan Sonra Davayı Kabul Eden Davalı Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulması Gereği )
İLK OTURUMDAN SONRA DAVANIN KABUL EDİLMESİ ( Kabul Eden Davalı Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulması Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )"
92Y11.HD15.1.2007E. 2005/13292 K. 2007/196"TAZMİNAT DAVASI ( Sulh Anlaşması Üzerine Verilen Mahkeme Kararının Ancak Şekli Anlamda Kesinleştikten Sonra Kesin Hüküm Teşkil Edeceği - Sulh İle İlgili Hüküm Verdikten Sonra Bu Hüküm Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragat Edilebileceği )
SULH ( Tazminat Davası - Sulh Üzerine Verilen Mahkeme Kararının Ancak Şekli Anlamda Kesinleştikten Sonra Kesin Hüküm Teşkil Edeceği/Sulh İle İlgili Hüküm Verdikten Sonra Bu Hüküm Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragat Edilebileceği )
FERAGAT ( Tazminat Davası/Sulh Sözleşmesi Onaylandıktan Sonra Taraflara Tebliğ Edilmeden Davacı Vekilinin Feragat Ettiği - Sulh İle İlgili Hüküm Verdikten Sonra Bu Hüküm Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragat Edilebileceği/Feragatin Kati Bir Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı )"
92Y11.HD30.10.2006E. 2005/10195 K. 2006/10759"NETİCE-İ TALEBE MUVAFAKAT ( Davalının Cevap Dilekçesindeki Kabulü Bu Nitelikde Olmadığından Mahkeme Masraflarından Sorumlu Olacağı )
MAHKEME MASRAFLARINDAN SORUMLULUK ( Davalının Cevap Dilekçesindeki Kabulünün Davacının Netice-i Talebine Muvafakat Edilmesi Niteliğinde Olmadığı - Mahkeme Masraflarından Sorumlu Olacağı )
DAVAYI KABUL ( Davalının Cevap Dilekçesindeki Kabulünün Davacının Netice-i Talebine Muvafakat Edilmesi Niteliğinde Olmadığı - Davada HUMK. Md. 94/2'nin Tatbik Yeri Bulunmadığı )"
92Y12.HD20.6.2006E. 2006/10529 K. 2006/13285"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Alacağa Mahsuben Taşınmazı Alan Alacaklının İhalenin Feshi Davasını Kabul Etmesi - İhalenin Feshine Hükmedilmesi Gereği )
ALACAKLININ ALACAĞA MAHSUBEN ALDIĞI TAŞINMAZ HAKKINDAKİ İHALENİN FESHİ TALEBİNİ KABUL ETMESİ ( İhalenin Feshine Hükmedilmesi Gereği - Tüm İlgililerin Kabulü Şartının Gerçekleşmiş Olması )"
92Y14.HD30.5.2006E. 2006/4787 K. 2006/6113"İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalı Taşınmazın 2/4 Payının Kendisine Kalan 2/4 Payının da Kardeşlerine Ait Olduğunu Kabul Ettiği - Kabul 2/4 Payın Kardeşlere Ait Olduğu Yolunda Olduğundan Davalının Kardeşlerinin Kimler Olduğunun Araştırılması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı - Davalı Taşınmazın 2/4 Payının Kendisine Kalan 2/4 Payının da Kardeşlerine Ait Olduğunu Kabul Ettiği - Kabul 2/4 Payın Kardeşlere Ait Olduğu Yolunda Olduğundan Davalının Kardeşlerinin Kimler Olduğunun Araştırılması Gerektiği )
KABUL BEYANI ( İnanç Sözleşmesi/Tapu İptali ve Tescil - Davalı Taşınmazın 2/4 Payının Kendisine Kalan 2/4 Payının da Kardeşlerine Ait Olduğunu Kabul Ettiği/Kabul 2/4 Payın Kardeşlere Ait Olduğu Yolunda Olduğundan Davalının Kardeşlerinin Kimler Olduğunun Araştırılması Gerektiği )
PAYLI MÜLKİYET ( Davalı Taşınmazın 2/4 Payının Kendisine Kalan 2/4 Payının da Kardeşlerine Ait Olduğunu Kabul Ettiği - Kabul 2/4 Payın Kardeşlere Ait Olduğu Yolunda Olduğundan Davalının Kardeşlerinin Kimler Olduğunun Araştırılması Gerektiği )"
92YHGK26.4.2006E. 2006/2-123 K. 2006/241"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Mirasçılar Arasındaki Sözleşmeye Dayalı Olarak )
KABUL ( HUMK Uyarınca Kesin Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Etmesi )
KESİN HÜKÜM ( Davayı Kabulün Kati Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Etmesi )"
92Y14.HD30.3.2006E. 2006/2430 K. 2006/3773"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kabul İki Taraftan Birinin Diğerinin Neticei Talebine Muvafakat Etmesi Anlamına Gelip Anılan Yasanın 95. Maddesi Gereğince de Kati Bir Hükmün Sonuçlarını Meydana Getirdiği )
KABUL ( İki Taraftan Birinin Diğerinin Neticei Talebine Muvafakat Etmesi Anlamına Gelip Anılan Yasanın 95. Maddesi Gereğince de Kati Bir Hükmün Sonuçlarını Meydana Getirdiği - Tapu İptali ve Tescil )"
92Y1.HD16.2.2006E. 2006/382 K. 2006/1395"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kural Olarak Kabul Kesin Hükmün Hukuki Neticelerini Doğuracağı )
DAVAYI KABUL ( Kesin Hükmün Hukuki Neticelerini Doğuracağı - Tapu İptali ve Tescil )
KESİN HÜKÜM ( Kural Olarak Kabulün Kesin Hükmün Hukuki Neticelerini Doğuracağı )"
92Y14.HD14.2.2006E. 2005/10391 K. 2006/1268"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalı Tarafından Gönderildiği Bildirilen Dilekçedeki Kabul Beyanının Mahkemece Değerlendirilmesinin Zorunlu Olduğu )
KABUL BEYANI ( İki Taraftan Birinin Diğerinin Netice-i Talebine Muvafakat Etmesi Olduğu/Kabul Kat-i Bir Hükmün Kesin Sonuçlarını Meydana Getirdiği - Tapu İptali ve Tescil )"
92Y11.HD8.12.2005E. 2004/14291 K. 2005/12099"MÜŞTEREK HESAPTA BULUNAN PARA ( Ortaklarından Birine Ait Olduğunu Tespiti - Hesapların Doğru Olup Olmadıkları Paraların Ne Zaman Yatırılıp Ne Zaman Çekildiği Bu Tarihler İle Dava Konusu Hesabın Açılış Tarihleri Arasında Bir İlişkinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı )
HESABIN ORTAKLARDAN BİRİNE AİT OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Hesapların Doğru Olup Olmadıkları Paraların Ne Zaman Yatırılıp Ne Zaman Çekildiği Bu Tarihler İle Dava Konusu Hesabın Açılış Tarihleri Arasında Bir İlişkinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı )
DAVAYI KABUL YETKİSİ ( Dosyadaki Vekaletnamesinde Kabul Yetkisi Bulunan Davalı Vekilinin Dilekçesinde Hesaptaki Paranın ...TL'nin Davalıya Ait Olduğunu Kabul Etmesine Göre Davanın Tamamen Reddinin Doğru Olmadığı )"
92Y1.HD28.11.2005E. 2005/10373 K. 2005/12632"KETMİ VERESE İDDİASI ( Tapu İptali ve Tescil - Davalılardan Bir Kısmının Yargılamanın Oturumunda Davayı Kabul Ettikleri ve Beyanlarını İmzaları İle Doğruladıkları/Adı Geçenlerin Payları Yönünden Davanın Kabulü Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ketmiverese İddiasına Dayalı Davalılardan Bir Kısmının Yargılamanın Oturumunda Davayı Kabul Ettikleri ve Beyanlarını İmzaları İle Doğruladıkları - Adı Geçenlerin Payları Yönünden Davanın Kabulü Gereği )
DAVAYI KABUL ( Ketmiverese İddiasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Davalılardan Bir Kısmının Yargılamanın Oturumunda Davayı Kabul Ettikleri ve Beyanlarını İmzaları İle Doğruladıkları/Adı Geçenlerin Payları Yönünden Davanın Kabulü Gereği )"
92Y8.HD20.10.2005E. 2005/6198 K. 2005/7086"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Olayda Birleşmesi Halinde Davalıların Kabul Beyanları Gözönünde Tutularak Onların Payları Yönünden Uyuşmazlığın Çözüme Kavuşturulacağı )
KABUL ( Beyanıyla Hak Düşürücü Sürenin Aynı Olayda Birleşmesi Halinde Kabul Beyanı Gözönünde Tutulmak Suretiyle Davanın Sona Erdirileceği )
KESİN HÜKÜM ( Kabul İki Taraftan Birinin Diğerinin Netice-i Talebine Muvafakat Etmesi Olup Kesin Bir Hükmün Sonuçlarını Hasıl Edeceği )"
92Y14.HD13.10.2005E. 2005/4137 K. 2005/9005"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Hata Hile veya İkrah Nedeniyle Feragatin ve Kabulün Geçersiz Olduğu Aynı Davada İleri Sürülebileceği Gibi Bu Beyanın Feshi İçin Ayrı Bir Dava da Açılabileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hata Hile veya İkrah Nedeniyle Feragatin ve Kabulün Geçersiz Olduğu Aynı Davada İleri Sürülebileceği Gibi Bu Beyanın Feshi İçin Ayrı Bir Dava da Açılabileceği )
HATA HİLE VEYA İKRAH ( Feragatin ve Kabulün Geçersiz Olduğu Aynı Davada İleri Sürülebileceği Gibi Bu Beyanın Feshi İçin Ayrı Bir Dava da Açılabileceği - Tapu İptali ve Tescil )
FERAGAT VE KABUL ( Kesin Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğurduğu - Feragatin ve Kabulün Geçersiz Olduğu Aynı Davada İleri Sürülebileceği Gibi Bu Beyanın Feshi İçin Ayrı Bir Dava da Açılabileceği )"
92Y14.HD11.10.2005E. 2005/4833 K. 2005/8901"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı Sözleşmeye Dayanarak Tescil İsteminde Bulunmuş İse de Taraflar Arasında Adi Yazılı Şekilde Düzenlenen ve Mülkiyet Aktarımı Yükümlülüğü Getiren Sulh Sözleşmesi Mülkiyet Geçirim Borcu Doğurmadığı )
SULH SÖZLEŞMESİNE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Taraflar Arasında Adi Yazılı Şekilde Düzenlenen ve Mülkiyet Aktarımı Yükümlülüğü Getiren Sulh Sözleşmesi Mülkiyet Geçirim Borcu Doğurmadığı )
MÜLKİYET AKTARIMI YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİREN SULH SÖZLEŞMESİ ( Adi Yazılı Şekilde Düzenlenen ve Mülkiyet Aktarımı Yükümlülüğü Getiren Sulh Sözleşmesi Mülkiyet Geçirim Borcu Doğurmadığı )"
92YHGK5.10.2005E. 2005/9-554 K. 2005/566"İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZİNATI ( Ücretini İşyerinde Çalışan Kapsam Dışı Personele Uygulanan Zam Oranı İle Alırken Her Hangi Bir Çekincede Bulunmadığı - İş Sözleşmesinin Beliren Bu Yeni Duruma Göre Yenilendiğinin Kabulü Gerektiği )
KAPSAM DIŞI PERSONEL ( Davacı Ücretini Alırken Uygulanan Zam Oranı İle Alırken Her Hangi Bir Çekincede Bulunmadığı - İş Sözleşmesinin Beliren Bu Yeni Duruma Göre Yenilendiğinin Kabulü Gerektiği )
BAZI AYLARA KONULAN ÇEKİNCE ( Davalı Şirket Tarafından Kabul Edilmiş Bulunması Karşısında Bu Miktarlar Yönünden Olmak Üzere İtirazın İptaline Karar Verilmesi Gerektiği - İş Sözleşmesinin Yenilenmesi )"
92Y8.HD15.7.2005E. 2005/4093 K. 2005/5464"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Başka Yer Mahkemesi İle Gönderilen Kabul Beyanına İlişkin Dilekçeler Kimlik Tespiti Noksanlığı İkmal Ettirilerek Dikkate Alınması Gereği )
BAŞKA YER MAHKEMESİNDEN GÖNDERİLEN KABUL BEYANI ( İlişkin Dilekçeler Kimlik Tespiti Noksanlığı İkmal Ettirilerek Dikkate Alınması Gereği - Tapu İptali Ve Tescil Talebi )
KİMLİK TESPİTİ ( Başka Yer Mahkemesi İle Gönderilen Kabul Beyanına İlişkin Dilekçeler Kimlik Tespiti Noksanlığı İkmal Ettirilerek Dikkate Alınması Gereği - Tapu İptali Ve Tescil Talebi )"
92Y21.HD27.6.2005E. 2005/2955 K. 2005/6740"DAVADAN KISMEN VEYA TAMAMEN FERAGAT VE KABUL ( Duruşma Sırasında Tutanağa Geçirilen Ancak İmza Ettirilmeyen Beyanların Hukuki Sonuç Doğurmadığı )
DURUŞMA TUTANAĞI ( Tutanağa Geçirilen Ancak İmza Ettirilmeyen Feragat Ve Kabul Beyanları Hukuki Sonuç Doğurmadığı )
İMZALANMAYAN FERAGAT VE KABUL BEYANI ( Duruşma Sırasında Tutanağa Geçirilen Ancak İmza Ettirilmeyen Feragat Ve Kabul Beyanları Hukuki Sonuç Doğurmadığı )
FERAGAT VE KABUL BEYANI ( Hukuki Sonuç Doğurmaması - Duruşma Sırasında Tutanağa Geçirilen Ancak İmza Ettirilmeyen )"
92Y8.HD21.6.2005E. 2005/2785 K. 2005/4645"MİRASÇILAR ARASINDAKİ SÖZLÜ MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ ( Dayalı Tapu İptali Tescil Talebi - Sözleşmenin Yazılı Olması Geçerlilik Koşulu Olduğundan Davalı Maddi Olguyu Doğrulasa Dahi Davayı Kabul Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Mirasçılar Arasındaki Sözlü Anlaşma İle Miras Payının Devri Sözleşmesine Dayalı - Yazılı Olması Geçerlilik Koşulu Olduğundan Davalı Maddi Olguyu Doğrulasa Dahi Davayı Kabul Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
DAVAYI KABUL ( Mirasçılar Arasındaki Sözlü Anlaşma İle Miras Payının Devri Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali Ve Tescil Talebi - Yazılı Olması Geçerlilik Koşulu Olduğundan Davalı Maddi Olguyu Doğrulasa Dahi Davayı Kabul Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
GEÇERLİLİK ŞARTI OLAN ŞEKİL ( Mirasçılar Arasındaki Miras Payının Devri Sözleşmesinin Yazılı Olması Zarureti/İspat Şartı Olmadığı - Sözlü Yapılması Halinde Davalı Maddi Olguyu Doğrulasa Dahi Davayı Kabul Hükümlerinin Uygulanamayacağı )"
92Y7.HD9.5.2005E. 2005/1433 K. 2005/1498"KADASTRO TESPİTİNE DAYALI OLARAK OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ TALEBİ ( Yöntemine Uygun Şekilde Gerçekleşen Kabule Değer Verilmek Suretiyle Hüküm Kurulmasında Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
FERAGAT VE KABUL ( Yöntemine Uygun Şekilde Belgelendirilmiş Olmak Koşuluyla Kesin Hükmün Bütün Sonuçlarını Doğurduğu )
KESİN HÜKÜM ( Feragat Kabul Gibi İrade Beyanları Yöntemine Uygun Şekilde Belgelendirilmiş Olmak Koşuluyla Kesin Hükmün Bütün Sonuçlarını Doğurduğu - Tapu İptali )"
92Y10.HD26.4.2005E. 2005/1478 K. 2005/4552"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK ( Rücuan Tazminat - Mahkemece İlam Harcı ve Davacı Lehine Vekalet Ücretinin Tamamına Hükmedilmesi Gerektiği )
RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik - Mahkemece İlam Harcı ve Davacı Lehine Vekalet Ücretinin Tamamına Hükmedilmesi Gerektiği )
DAVANIN KABULÜ ( Davalı İşveren Davaya Verdiği Cevap Dilekçesinde ve Sonraki Aşamalarda Davanın Reddini Talep Etmiş Olup Davanın Kabulünden Bahsedilemeyeceği )
İLAM HARCI ( Rücuan Tazminat - Mahkemece İlam Harcı ve Davacı Lehine Vekalet Ücretinin Tamamına Hükmedilmesi Gerektiği )"
92Y7.HD22.4.2005E. 2005/1253 K. 2005/1268"MUHTESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİ ( Feragat ve Kabul Gibi İrade Beyanların Kayıtsız ve Koşulsuz Olması Gereği - Feragat ve Kabulle Davanın Kendiliğinden Son Bulacağı )
FERAGAT VE KABUL ( Kayıtsız ve Koşulsuz Olması Gereği - Feragat ve Kabulle Davanın Kendiliğinden Son Bulacağı )
YÖNTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE KABUL EDİLMEYEN DAVA ( Kişinin Dava Açılmasına Haksız Davranışı İle Neden Olduğunun Kabulü Gereği - Muhtesatın Aidiyetinin Tespiti )"
92Y12.HD19.4.2005E. 2005/4978 K. 2005/8445"DAVADAN FERAGAT ( Yargılama Sonuçlanıncaya Kadar Mümkün Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( İhalenin Feshi İstemi Yönünden Vaki Davadan Feragat Nazara Alınarak Bir Karar Verilmesi Gereği )"
92Y17.HD11.4.2005E. 2005/4660 K. 2005/3630"TESPİTE İTİRAZ ( Askı İlan Süresi İçinde Davacı Her İki Parseldeki Evlerin Kendisi ve Ölen Kardeşinin Evlatları Tarafından Yapıldığı İddiasıyla Dava Açtığı - Davalının Kabulü Nazara Alınarak Davanın Kabul Edileceği )
KABUL ( Tespite İtiraz - Davalılardan Birinin Kabulü Nazara Alınarak Aleyhindeki Davanın Kabulü Gerektiği )"
92Y20.HD25.3.2005E. 2005/2397 K. 2005/3394"ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Davalı Orman Yönetiminin Usulünce Davayı Kabul Etmesi Sebebiyle "Kabul Nedeniyle Davanın Kabulüne" Karar Verilmesi Gereği )
DAVAYI KABUL ( Davalı Orman Yönetiminin Usulünce Davayı Kabul Etmesi Sebebiyle "Kabul Nedeniyle Davanın Kabulüne" Karar Verilmesi Gereği - Orman Kadastrosuna İtiraz )
2/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ ( Davalı Orman Yönetiminin Usulünce Davayı Kabul Etmesi Sebebiyle "Kabul Nedeniyle Davanın Kabulüne" Karar Verilmesi Gereği )"
92Y1.HD24.2.2005E. 2005/1272 K. 2005/1855"YOLSUZ TESCİLE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Şirketi Temsil Yetkisi Sona Eren Kişinin Vekil Atadığı Avukatın Davayı Kabul Beyanının Hükme Esas Alınamayacağı - İşin Esası İncelenerek Hüküm Kurulması Gereği )
KABUL BEYANININ HÜKME ESAS ALINAMAMASI ( Şirketi Temsil Yetkisi Sona Eren Yöneticinin Atadığı Vekilin Davayı Kabul Etmesi - Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Yolsuz Tescile Dayalı Davada Davalı Şirketi Temsil Yetkisi Sona Eren Yöneticinin Vekil Atadığı Avukatın Kabul Beyanının Hükme Esas Alınamaması )
ŞİRKETİ TEMSİL YETKİSİ SONA EREN YÖNETİCİNİN ATADIĞI AVUKATIN DAVAYI KABUL ETMESİ ( Kabul Beyanının Hükme Esas Alınamayacağı - Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi )"
92Y11.HD10.2.2005E. 2004/4751 K. 2005/1001"BANKA MEVDUAT HESABINDAKİ PARANIN TAHSİLİ TALEBİ ( İflas Eden Bankanın Davalı Bankayla Birleşmiş Olması Nedeniyle Davalının Sorumluluğu - Davalının Parayı Yatırmaya Hazır Olduğu Beyanının Doğruluğunun Araştırılması Gereği )
MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDAKİ ALACAĞIN TAHSİLİ TALEBİ ( İflas Ederek Davalı Bankayla Birleştirilen Bankadaki Mevduat Hesabında Bulunan Paranın Faiziyle Tahsili Talebi - Davalının Parayı Yatırmaya Hazır Olduğu Beyanının Doğrulanması Gereği )
İFLAS EDEREK DAVALI BANKAYLA BİRLEŞTİRİLEN BANKADAKİ MEVDUAT HESABINDA YER ALAN PARANIN TAHSİLİ TALEBİ ( Davalı Bankanın Alacağı Ödemeye Hazır Olduğu Beyanının Doğrulanması Gereği )"
92Y1.HD21.10.2004E. 2004/10996 K. 2004/11687"DAVAYI KABUL ( Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğuracağı )
KESİN HÜKÜM ( Davayı Kabulün Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğuracağı )"
92Y14.HD28.9.2004E. 2004/5924 K. 2004/6344"DAVAYI KABUL ( Vekaletnamede Davayı Kabul Yönünden Özel Yetki Verilmemiş Olan Vekilin Beyanı - Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
VEKALETNAMEDE VERİLMEYEN YETKİ ( Davayı Kabul Yönünden Özel Yetki Verilmemiş Olan Vekil - Beyanının Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
YETKİ OLMADAN DAVAYI KABUL ( Beyanı Yapan Vekilin Beyanda Bulunmaya Yetkili Olması Şartı Aranacağı )"
92Y9.HD23.9.2004E. 2004/5852 K. 2004/19909"BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İşçinin İşi Yapmadığından Dolayı Tasarruf Ettiği Yahut Diğer İşle Kazandığı Miktarın Mahsup Edilmesi Gereği )
İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Feshi Halinde İhbar Tazminatına Hükmolunamayacağı - Davalının Kabul Ettiği İhbar Tazminatı Dışında Kalan Miktarın Reddi Gereği )"
92Y8.HD5.7.2004E. 2004/4823 K. 2004/5355"ELATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİ ( Köy Tüzel Kişiliği Aleyhine Açılan Davada Muhtarın Davayı Kabul Beyanının Geçerli Olmaması - Davaya Asli Müdahale Talebinin Kabulü ve Talep Doğrultusunda İnceleme Yapılması Gereği )
KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİN ÇEŞME VE ÇAMAŞIRHANE VASFINDAKİ TAŞINMAZA VAKİ ELATMASININ ÖNLENMESİ TALEBİ ( Muhtarın Köyü Temsilen Davayı Kabul Yetkisinin Bulunmaması - Davaya Asli Müdahale Talebinin Kabulü ve Talep Doğrultusunda İnceleme Yapılması Gereği )
MUHTARIN KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİ TEMSİLEN TARAF OLDUĞU ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Muhtarın Köy Tüzel Kişiliğini Temsilen Davayı Kabul Yetkisinin Bulunmaması )
DAVAYI KABUL YETKİSİNİN BULUNMAMASI ( Muhtarın Köy Tüzel Kişiliğini Temsilen - Köy Aleyhine Açılan Elatmanın Önlenmesi Davası )
KABUL BEYANININ GEÇERSİZ OLMASI VE KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİ BAĞLAMAMASI ( Köy Aleyhine Açılan Elatmanın Önlenmesi Davasında Köy Muhtarının Davayı Kabulü )
DAVAYA ASLİ MÜDAHALE ( Usulüne Uygun Harç Yatırarak Müdahale Eden Davacının Talebi Doğrultusunda İnceleme Yapılması Mecburiyeti - Köy Aleyhine Açılan Elatmanın Önlenmesi Davasına Asli Müdahale )
ASLİ MÜDAHALE ( Usulüne Uygun Harç Yatırarak Müdahale Eden Davacının Talebi Doğrultusunda İnceleme Yapılması Mecburiyeti - Köy Aleyhine Açılan Elatmanın Önlenmesi Davasına Asli Müdahale )"
92Y9.HD26.5.2004E. 2004/13157 K. 2004/12584"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN BAKANLIKÇA YAPILAN YETKİ TESBİTİNİN İPTALİ TALEBİ ( Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sendikanın Mecburi Dava Arkadaşlığı - Sendikanın Yetki İtirazını Kabul Etmesinin Yeterli Olmaması )
YETKİ TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Sendika ve Bakanlığın Mecburi Dava Arkadaşlığı - Sendikanın İtirazı Kabul Etmesinin Yeterli Olmaması/Bakanlıkça Dava Kabul Edilmediğinden Mahkemece Yargılamaya Devam Edilmesi Gereği )
MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Yetki Tesbitine İtiraz Davasında Sendikayla Bakanlık Arasında - Sendikanın Davayı Kabul Etmesinin Yeterli Olmaması/Bakanlıkça Dava Kabul Edilmediğinden Mahkemece Esasa Girilerek Hüküm Kurulması Gereği )
SENDİKANIN BAŞVURUSUYLA BAKANLIKÇA YAPILAN YETKİ TESBİTİNE İŞVERENİN İTİRAZI ( Sendikayla Bakanlık Arasında Mecburi Dava Arkadaşlığı - Sendikanın Davayı Tek Başına Kabul Edemeyeceği )"
92Y16.HD30.4.2004E. 2004/4808 K. 2004/6679"KADASTRO TESBİTİ ( Malikin Tapusuz Olan Taşınmazı Torunlarına Satarak Zilyetliğini Devir ve Teslim Ettiğinin Bilirkişi ve Tanık Beyanları ile Kesinleşen Mahkeme Kararı ile Sabit Olması )
TAPUSUZ TAŞINMAZ DEVRİ ( Malikin Tapusuz Olan Taşınmazı Torunlarına Satarak Zilyetliğini Devir ve Teslim Ettiğinin Bilirkişi ve Tanık Beyanları ile Kesinleşen Mahkeme Kararı ile Sabit Olması )
ZİLYETLİĞİN DEVRİ ( Malikin Tapusuz Olan Taşınmazı Torunlarına Satarak Zilyetliğini Devir ve Teslim Ettiğinin Bilirkişi ve Tanık Beyanları ile Kesinleşen Mahkeme Kararı ile Sabit Olması )
TANIK BEYANLARI ( Malikin Tapusuz Olan Taşınmazı Torunlarına Satarak Zilyetliğini Devir ve Teslim Ettiğinin Bilirkişi ve Tanık Beyanları ile Kesinleşen Mahkeme Kararı ile Sabit Olması )"
92Y11.HD5.4.2004E. 2003/14334 K. 2004/3540"KAYYIM TAYİNİ TALEBİ ( Davacının Temyiz Aşamasında Davalı Hakkındaki Davasından Feragat Ettiğini Belirtmesi-Mahkemenin Feragat Hakkında Hüküm Verebilmesi İçin Kararın Bozulmasının Gerekmesi )
FERAGAT ( Kesin Hükmün Sonuçlarının Doğurması-Temyiz Aşamasında Feragat Edilmesi Durumunda Mahkemenin Feragat Hakkında Hüküm Verebilmesi İçin Kararın Bozulmasının Gerekmesi )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT EDİLMESİ ( Mahkemenin Feragat Hakkında Hüküm Verebilmesi İçin Kararın Bozulmasının Gerekmesi )"
92Y16.HD11.3.2004E. 2004/2255 K. 2004/4213"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Bir Kısım Davalıların Davayı Kabul Etmiş Olmaları Gözönünde Bulundurulmadan Tescil İsteminin Reddedilmesinin Bozmayı Gerektirmesi )
DAVAYI KABUL ( Bir Kısım Davalıların Davayı Kabul Etmiş Olmaları Gözönünde Bulundurulmadan Tescil İsteminin Reddedilmesinin Bozmayı Gerektirmesi )
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Taşınmazın Davacı Tarafa Temliğinin Geçerli Olduğu Toplanan Delillerle Sabit Olduğundan Taşınmazın Davacı Adına Tescilinin Gerekmesi )"
92Y8.HD3.12.2003E. 2003/7809 K. 2003/7997"TESCİL DAVASI ( Davacının Dava Konusu Taşınmazı Miras Bırakanından Kaldığını İleri Sürerek Tüm Mirasçılar Adına Tescilini Talep Etmesi - Diğer Mirasçıların Olurlarının Alınması ya da Miras Ortaklığına Temsilci Tayini Süretiyle Davaya Devam Edilmesi Gereği/Elbirliğiyle Mülkiyet )
DAVAYI KABUL ( Beyanın Keşif Sırasında Bildirilmesi ve Tutanağa Geçirilmesi - Keşiften Sonra Oturumda Yapılan Kabul Beyanına Göre Davanın Kabulüne Dair Verilen Kararın Doğru Olduğu )
ELBİRLİĞİ İLE MÜLKİYET ( Mirasçılık Belgesine Göre Davalı da Mirasçı ise Davacının Payı Gözönünde Tutularak Hüküm Kurulması - Başka Mirasçıların Bulunduğunun Belirlenmesi Halinde Davaya Katılmalarının Sağlanması )"
92Y16.HD13.10.2003E. 2003/9343 K. 2003/8979"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Davayı Kabul Eden Mirasçı Paydaş Hissesinin Davacı Lehine Tescili Gereği - Muhdesatın Davacıya Ait Olduğunun Beyanlar Hanesinde Belirtilmesi Gereği )
MURİSTEN İNTİKAL EDEN TAPUSUZ TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisap Nedenine Dayalı Kadastro Tesbitine İtiraz - Davayı Kabul Eden Paydaşın Hissesinin Davacı Lehine Tescili Gereği )
DAVAYI KABUL ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında - Davayı Kabul Eden Davalı Hissesinin Davacı Adına Tescili Gereği )
MUHDESATIN DAVACIYA AİT OLDUĞUNUN BEYANLAR HANESİNE ŞERH VERİLMESİ GEREĞİ ( Mirasbırakandan Kalan Taşınmaz Üzerindeki Ağaçlar )
BEYANLAR HANESİNE MUHDESATIN SAHİBİ OLAN DAVACININ İSMİNİN ŞERH VERİLMESİ GEREĞİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davası )
İHYA İDDİASIYLA KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Davacı ve Davalıların Ortak Murislerinden Kalmış Olması - Davayı Kabul Eden Mirasçı Hissesinin Davacı Adına Tescili Gereği )"
92Y11.HD13.10.2003E. 2003/3011 K. 2003/9122"SİGORTA BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Hasar Bedelini Ödemeyerek Aleyhine Dava Açılmasına Sebebiyet Veren Sigortacının Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinden Sorumluluğu )
YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİNDEN SORUMLULUK ( Hasar Bedelini Ödemeyerek Aleyhine Dava Açılmasına Sebep Olan Sigorta Şirketinin )
HASAR BEDELİNİ ÖDEMEYEREK ALEYHİNE DAVA AÇILMASINA SEBEP OLAN SİGORTA ŞİRKETİ ( Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinden Sorumluluğu )
DAVANIN KABULÜ ( Hırsızlık Nedeniyle Doğan Hasar Bedelini Ödemeyerek Aleyhine Dava Açılmasına Neden Olan Sigorta Şirketinin Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinden Sorumluluğu )
KUSURLU HAREKETİYLE ALEYHİNE DAVA AÇILMASINA NEDEN OLAN SİGORTACI ( Davayı Kabul Etmesinin Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinden Sorumluluğunu Kaldırmayacağı )
KABUL BEYANI ( Hasar Bedelini Zamanında Ödemeyerek Aleyhine Dava Açılmasına Sebep Olan Sigortacının Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinden Sorumluluğuna Etkisi )"
92Y14.HD2.10.2003E. 2003/6478 K. 2003/6665"KABUL ( Davanın Sona Erdiği - Mahkemenin de Davanın Kabulü Nedeniyle Kabulüne Karar Vermesini Gerektirdiği )
DAVANIN SONA ERMESİ ( Kabul İle Davanın Sona Erdiği - Mahkemenin de Davanın Kabulü Nedeniyle Kabulüne Karar Vermesini Gerektirdiği )"
92Y17.HD29.9.2003E. 2003/9514 K. 2003/8765"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Orman İçi Açıklık Olması ve Davanın Davalılarca Kabul Edilmesi Nedeniyle Taşınmazın Hazine Adına Tesciline Karar Verilmesi )
ORMAN İÇİ AÇIKLIK ( Bu Tür Alanların Zilyetlikle İktisabının Mümkün Olmaması )
DAVANIN KABULÜ ( Taşınmazın Tespitine Karşı Açılan Davanın Davalılarca Kabul Edilmesi Nedeniyle Taşınmazın Davacı Hazine Adına Tescile Karar Verilmesi )"
92Y17.HD26.9.2003E. 2003/8870 K. 2003/8745"TESPİTE İTİRAZ DAVASI ( Davalıların Usule Uygun Olmadan Yapmış Olduğu Kabul Beyanının Mahkemece Davanın Kabul Edilmesine İmkan Vermemesi )
DAVANIN KABULÜ ( Davanın Kabulüne Gerekçe Olarak Usulsüz Yapılmış Kabulün Dayanak Gösterilememesi )
TAPU TESCİLİ ( Eksik İnceleme İle ve Çözüme Elverişli Olmayan Beyanlara Dayanarak Taraflar Adına Tapuya Tescil Hükmünün Tesis Edilememesi )"
92Y7.HD19.9.2003E. 2003/1814 K. 2003/2487"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Taşınmazın Satış Yapılmayan Kısmının Mirasçılar Adına Tesciline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
DAVAYI KABUL ( Davacının Taşınmazın Bir Kısmının Kendi Adına Tescilini İstemiş Olmasına Göre Diğer Davalıların Davayı Kabul Etmelerinin Hukuki Sonuç Doğurmaması )
TALEPTEN FAZLAYA HÜKMETME ( Davayı Kabul Eden Kişilerin Payları İle İlgili Dava Açılmadığından Mahkemece Bu Kısım İçin Karar Verilememesi )"
92Y8.HD4.7.2003E. 2003/4968 K. 2003/4991"TAPU İPTALİ TESCİL DAVASI ( Davalı Karşı Davacının Karşılık Davanın Açılması Tarihinden Önce Davayı Kabul Ettiğini Bildirmesine Göre Bu Tarihten Sonra Açtığı Kısmi İptal Ve Tescil Davasının Reddedilmesinde Kanuna Aykırılık Olmadığı )
KABUL ( Karşı Tarafın Netice-i Talebine Muvafakat Etmek Olduğu/Kesin Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Ettiği - Tapu İptali Tescil Davası )
KARŞILIK DAVA ( Açılması Tarihinden Önce Davalının Davayı Kabul Ettiğini Bildirmesine Göre Bu Tarihten Sonra Açtığı Kısmi İptal Ve Tescil Davasının Reddedilmesinde Kanuna Aykırılık Olmadığı )"
92Y1.HD23.6.2003E. 2003/7118 K. 2003/7521"ORMAN ARAZİSİ DIŞINA ÇIKARILAN YER ( Davacının Oturumda Şerhin Terkini Talebini Atiye Bırakması - Davalının Rızası Olmaksızın Davasını Takipten Kaçınamayacağı )
DAVACININ DAVALININ RIZASI OLMADIKÇA DAVASINI TAKİPTEN KAÇINAMAYACAĞI ( Davalının Davanın Reddi Sonucunu Doğuracak Delillerini İbraz Etmesi Gereği )
DAVANIN ATİYE BIRAKILMASI ( Davacının Oturumdaki Talebi - Davalının Rızası Olmaksızın Davasını Takipten Kaçınamayacağı )"
92Y10.HD12.6.2003E. 2003/4587 K. 2003/4863"DAVADA KABUL ( Asıl Alacak Yönünden Kabul Beyanı-Trafik Kazası Nedeniyle Sigortalının Çocuğu İçin Yapılan Harcamaların Rücuan Tahsili Davası )
KURUM ZARARININ RÜCUAN TAHSİLİ ( Davalının Kabul Beyanı )"
92Y8.HD9.6.2003E. 2003/4030 K. 2003/4231"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mirascılardan Bir Kısmının Kabul Beyanları Karşısında Payları Oranında Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerekir İken Bu Yön Gözardı Edilerek Reddedilmiş Olmasının Doğru Olmadığı )
KABUL ( Tapu İptali ve Tescil - Mirascılardan Bir Kısmının Kabul Beyanları Karşısında Payları Oranında Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerekir İken Bu Yön Gözardı Edilerek Reddedilmiş Olmasının Doğru Olmadığı )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Dava Redle Sonuçlandığına Göre Davalı Yararına Reddedilen Bölüm Üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )"
92Y2.HD26.2.2003E. 2003/1091 K. 2003/2501"KABULE DAYALI OLARAK BOŞANMA KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Talepli - Delillerin Değerlendirilmesi Gereği )
BOŞANMA ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Talepli - Salt Kabule Dayalı Olarak Hüküm Kurulamayacağı )
BOŞANMADA İDDİA VE SAVUNMA ( Tespit Edilmeden Salt Kabule Dayalı Olarak Hüküm Kurulamayacağı )
DELİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ( Boşanma Davası - Salt Kabule Dayalı Olarak Hüküm Kurulamayacağı )"
92Y11.HD25.11.2002E. 2002/6088 K. 2002/10880"KASKO SİGORTASINDAN KAYNAKLANAN RÜCU TAZMİNATI ( Davacının Sigortalısına Ödediği Bedelin Zarara Sebebiyet Veren Üçüncü Şahıs ve Zorunlu Trafik Sigortasından Halefiyet Yoluyla Rücuen Tahsili Talebi )
DAVALININ İLK OTURUMDAN EVVEL DAVAYI KABULÜ ( Aleyhinde Dava Açılmasına Sebebiyet Vermeyen Davalının İlk Oturuma Kadar Davayı Kabul Etmesi Halinde Davalı Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmaması )
DAVAYI KABUL EDENİN YARGILAMA GİDERİNDEN SORUMLU TUTULMAMASI ( Davanın İlk Oturumda Kabul Edilmesi )"
92YHGK7.11.2001E. 2001/1-1035 K. 2001/767"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hazinenin 2 Parsel İçin Açtığı Davada Davalının Yanlış Parsel İçin Kabul Beyanı Verdiğinin Anlaşılması - İşin Esasına Girilmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
DAVAYI HATA İLE KABUL ( Hazinenin 2 Parsel İçin Açtığı Tapu İptali ve Tescil Davasında Davalının Yanlış Parsel İçin Kabul Beyanı Verdiğinin Anlaşılması - İşin Esasına Girilmesi Gerektiği/İptal ve Tescile Karar Verilemeyeceği )
KABUL BEYANININ HATA İLE VERİLMESİ ( Hazinenin 2 Parsel İçin Açtığı Tapu İptali ve Tescil Davasında Davalının Yanlış Parsel İçin Kabulü - İşin Esasına Girilmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
HATA ( Hazinenin 2 Parsel İçin Açtığı Tapu İptali ve Tescil Davasında Davalının Yanlış Parsel İçin Kabul Beyanı Verdiğinin Anlaşılması - İşin Esasına Girilmesi Gerektiği/İptal ve Tescile Karar Verilemeyeceği )"
92Y17.HD3.4.2001E. 2001/655 K. 2001/1461"TESBİTE İTİRAZ DAVASI ( Davalının Diğer Mirasçılar Adına Davayı Kabul Yetkisi Bulunmadığı - Koşullu Feragatin Geçerliği de Bulunmadığı )
DAVAYI KABUL ( Tesbite İtiraz Davası - Davalının Diğer Mirasçılar Adına Kabul Yetkisi Bulunmadığı )
FERAGAT ( Tesbite İtiraz Davası - Davalının Diğer Mirasçılar Adına Davayı Kabul Yetkisi Bulunmadığı/Koşullu Feragatin Geçerliği de Bulunmadığı )"
92Y14.HD5.10.2000E. 2000/5123 K. 2000/5909"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kadastro Öncesi Yazılı Taksim Sözleşmesine Dayanma )
KESİN HÜKÜM ( Davanın Kabulünün Kesin Hükümden Önce Gelmesi )
DAVANIN KABULÜ ( Tarafları ve Konusu Aynı Olan Kesinleşmiş Mahkeme İlamı Olmasına Rağmen Kabulün Kesin Hükümden Önce Gelmesi )"
92Y12.HD19.11.1999E. 1999/13468 K. 1999/14596"İHALENİN FESHİ ( İlgililerin Tümünün Birlikte Davayı Kabul Etmeleri Halinde Feshe Karar Verilmesi )
KABUL ( İlgililerin Tümünün Birlikte Davayı Kabul Etmeleri Halinde İhalenin Feshine Karar Verilmesi )"
92Y16.HD6.5.1999E. 1999/1778 K. 1999/1727"KADASTRO MAHKEMESİNE AKTARILAN DAVALAR ( Malik Hanesinin Açık Olması )
SİCİL OLUŞTURMASI ( Kadastro Mahkemesine Aktarılan Davalarda Malik Hanesinin Açık Olması )
MALİK HANESİNİN AÇIK OLMASI ( Kadastro Mahkemesine Aktarılan Davalarda )
TESCİLE KARAR VERİLMESİ ( Malik Hanesinin Açık Olması Nedeniyle )"
92YHGK3.2.1999E. 1999/2-50 K. 1999/39"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davayı Kabulün Duruşmayı Sona Erdiren Taraf İşlemi Olması )
KABUL İŞLEMİ ( İki Taraftan Birinin Diğerinin Netice-i Talebine Muvafakat Etmesi )
DAVAYI KABUL ( Duruşmayı Sona Erdiren Taraf İşlemi Olduğundan Kabul Yönünde Hüküm Tesisinin Gerekmesi )"
92Y5.HD29.12.1997E. 1997/16132 K. 1997/19320"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Artırılan Bedele Faiz İstenebilmesi İçin Faiz Hakkının Saklı Tutulması )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılmasında Faiz İstenebilmesi İçin )
FAİZ HAKKINDAN FERAGAT ( Faize Hükmedilememesi )
KAMULAŞTIRMADAN DOĞAN FAİZ DAVASI ( Faiz Hakkından Feragat Edilmiş Olması )
FERAGAT ( Kamulaştırmadan Doğan Faiz Hakkından )
TALEPTEN FAZLASINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Faiz Talep Etmeyen Alacaklı Lehine Faize Hükmedilmesi )"
92YHGK16.10.1996E. 1996/14–435 K. 1996/692"TAPU İPTALİ ( İnanç sözleşmesine dayalı )
İNANÇLI İŞLEMİN İSBATI ( Kardeşler arasında )
KARDEŞLER ARASINDA İNANÇLI İŞLEMİN İSBATI
DAVANIN KABULÜ ( Dava arkadaşına etkisi )"
92Y7.HD18.11.1995E. 1995/1084 K. 1995/12283"KADASTRO TESPİTİ ( Kabul Edilen Dava )
KABULÜN HUKUKİ SONUÇ DOĞURMASI ( Davacının Davaya Konu Ettiği Kesimin Davayı Kabul Eden Tarafça Bilinmesi )
DAVA EDİLEN KESİMİN KARŞI TARAFÇA BİLİNMESİ ZORUNLUĞU ( Kabulün Hukuki Sonuç Doğurması )"
92YHGK8.3.1995E. 1994/2-805 K. 1995/164"DAVANIN KABULÜ
TEDBİR NAFAKASININ KABULÜ"
92YHGK6.10.1993E. 1993/1-439 K. 1993/554"DAVA ŞARTI ( Davada sıfat )
DAVADA SIFAT ( Dava şartı )
DAVALARIN AÇILDIĞI TARİH ( Dava şartlarının mecburiyeti zorunluğu )
KABUL ( Davayı sona erdirmeyen haller )
KANUNA KARŞI HİLE ( Kabul )"
92Y8.HD17.5.1993E. 1992/12799 K. 1993/5528"TAPU İPTALİ
HARİCİ SATIŞ ( Davanın kabulü )
DAVANIN KABULÜ ( Tapu iptali )
İFRAZEN TESCİL"
92Y11.HD19.2.1991E. 1989/6303 K. 1991/1057"SİGORTA TAZMİNATI ( Muacceliyet Gerçekleştikten Sonra Sigortacının Açılan Ceza Davasına Dayanarak Ödemeden Kaçınamaması )
MAL SİGORTASI ( Sigortacının Açılan Ceza Davasına Dayanarak Ödemeden Kaçınması )
SİGORTACININ TEMERRÜDÜ ( Sigorta Tazminatı Muaccel Olduktan Sonra Sigortalının İhtarıyla )
MUACCELİYET ( Sigorta Tazminatı )"
92Y14.HD6.2.1990E. 1990/295 K. 1990/1192"DAVAYI KABUL ( Yasanın Kabul Etmeyip Engellediği Bir Konuda )
İMAR PLANI OLMAYAN YERLER ( İmara Aykırı Yapılaşmayı Sağlayacak Şekilde Hisseli Satışlar Yapılması )
HİSSELİ SATIŞ ( İmar Planı Olmayan Yerlerde )
KANUNA KARŞI HİLE ( İmar Kanununa Aykırı Hisseli Satışa Davanın Kabulü Yoluyla Geçerlik Kazandırılması )
İMAR KANUNUNA AYKIRI HİSSELİ SATIŞ ( Davayı Kabul Yoluyla Geçerlik Kazandırılması )"
92Y6.HD27.10.1987E. 1987/10333 K. 1987/10386"ŞUFA HAKKI ( İadei Muhakeme )
İADEİ MUHAKEME ( Şufa Davasında )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Şufa Davasında İadei Muhakeme Sebebi )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Şufa Davası )
KABULÜN SONUÇLARI"
92Y14.HD27.10.1987E. 1987/2456 K. 1987/7664"DAVANIN KABULÜ ( Yarı Pay Oranında Tescil )
YARI PAY ORANINDA TESCİL ( Davanın Kabulü )"
92Y2.HD4.6.1985E. 1985/5196 K. 1985/5465"VEKİLLİK ÜCRETİ ( Boşanma )"
92YHGK21.3.1984E. 1981/11-981 K. 1984/280"GERİ ALMA DAVASI ( Davalının Avansın İade Edilebileceğini Daha Önce Bildirmesi )
AVANSIN İSTİRDADI DAVASI ( Davalı PTT nin Cevap Dilekçesinde Davacıya Avansız İade Edilebileceğini Davadan Önce Bildirildiğini Belgelemesi )
YARGILAMA GİDERİ ( Dava Aılmasına Sebep Olmayan Davalıya Yükletilememesi )"
92YHGK15.6.1983E. 1981/8-954 K. 1983/682"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Nedeniyle )
SATIŞ VAADİ NEDENİYLE İFRAZEN TESCİL TALEBİ ( İfrazın Mümkün Olmaması )
İFRAZEN TESCİL TALEBİ İLE AÇILAN DAVA ( Satış Vaadi Nedeniyle Açılan Davanın Reddi )"
92Y14.HD2.5.1983E. 1983/402 K. 1983/3397"MAHÇUR
VASİNİN DAVAYI KABULÜ
DAVANIN KABULÜ ( Vasi Tarafından )"
92YHGK26.1.1983E. 1981/8-752 K. 1983/40"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kabul Edilmesi )
KABUL ( Davalının Davacının Talep Sonucunu Kabul Etmesi )
DAVALININ DAVACININ TALEP SONUCUNU KABUL ETMESİ ( Kabul Olarak Değerlendirilmesi )
GÖREVLİ OLMAYAN MAHKEMEDEKİ KABUL ( İlgilileri Bağlaması )"
92YHGK10.11.1982E. 1981/2- 77 K. 1982/881"İPTAL TENKİS VE MUARAZANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Kabul Edilmesi )
KABUL ( Davalının Davacının Talep Sonucunu Kabul Etmesi )
DAVALININ DAVACININ TALEP SONUCUNU KABUL ETMESİ ( Kabul Olarak Değerlendirilmesi )
GÖREVLİ OLMAYAN MAHKEMEDEKİ KABUL ( İlgilileri Bağlaması )"
92Y7.HD20.10.1982E. 1982/6657 K. 1982/12159"TEREKE TEMSİLCİSİ
DAVADAN VAZGEÇME
DAVAYI KABUL"
92Y15.HD27.2.1981E. 1981/38 K. 1981/417"DAVANIN KABULÜ ( Diğer Tarafın Netice-i Talebine Muvafakat-Kesin Hüküm Etkisi Doğurması )
DELİLLERİ ARAŞTIRMANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ( Kabulden Sonra )
KABULÜN SONUÇLARI ( Delillerin Araştırılmasını Engellemesi-Kesin Hüküm Etkisi Doğurması )"
92YHGK15.12.1973E. 1972/6-537 K. 1973/1201"ŞUYUUN GİDERİLMESİ DAVASI ( Şartları )
SULH ( Tarafların Aralarındaki Uyuşmazlığı Karşılıklı İradeleri İle Bir Çözüme Bağlamaları )
SÖZLEŞME NİTELİĞİ TAŞIMA ( Sulh )
KARŞILIKLI ANLAŞMA İLE BOZULMA ( Sulh ün Tek Yanlı İrade İle Bozulmaması )"
92YİBGK9.10.1946E. 1946/6 K. 1946/12"TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR ( Zilyetliğinin Devrinin Geçerliliği - Şekle Bağlı Olmadığı )
ZAMANAŞIMI ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Zilyetliğinin Devrine İlişkin Haklarda )
OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Zilyetliğinin Devrine İlişkin Haklarda )
ON YILLIK ZAMANAŞIMI ( BK.m.125 - Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Zilyetliğinin Devrine İlişkin Haklarda da Uygulanabilmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Zilyetliğinin Devrine İlişkin Haklarda )
ZİLYEDLİĞİN DEVRİNE İLİŞKİN HAKLARDA ZAMANAŞIMI ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların )
ZİLYETLİĞİN DEVRİNİN GEÇERLİLİĞİ VE ŞEKLE BAĞLI OLMAMASI ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar )"

DANIŞTAY

92D3.D30.5.2012E. 2010/6880 K. 2012/2170"KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI ( Ödeme Emrinin İptali Davası/İdarenin Savunma Dilekçesinde İptal Edildiğini Bildirmesi - Davanın Konusuz Kaldığı/Vergi Mahkemesinin Kararının Doğru Olduğu )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Ödeme Emrinin İptali Davası/İdarenin Savunma Dilekçesinde İptal Edildiğini Bildirmesi - Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararını 2. Ödeme Emri Düzenlenmesinin Etkilemeyeceği )
İDARENİN DAVA KONUSU ÖDEME EMRİNİ İPTAL ETTİĞİNİ KABULÜ ( 2. Ödeme Emri Düzenlenmesinin Dava Konusuz Kaldığından Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararına Etkili Olamayacağı )
DAVANIN KABULÜ ( Ödeme Emrinin İptali Davası/İdarenin Savunma Dilekçesinde İptal Edildiğini Bildirmesinin Kabül Niteliğinde Olduğu - 2. Ödeme Emri Düzenlenmesinin Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararını Değiştiremeyeceği )"
92D7.D29.11.2010E. 2009/694 K. 2010/5562"KABUL MÜESSESİ ( Söz Edilebilmesi İçin Davalı İdarece Mahkemeye Hitaben Yapılmış Açık Bir Kabul Beyanının Gerektiği ve Olayda İdarece Bu Şekilde Beyanda Bulunulmadığı Halde Mahkemece "Kabul Sebebiyle" Karar Verilmesine Yer Olmadığı Hakkında Hüküm Kurulmasının Yerinde Olmadığı )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMA ( Kabul Müessesinden Söz Edilebilmesi İçin Davalı İdarece Mahkemeye Hitaben Yapılmış Açık Bir Kabul Beyanının Gerektiği - Olayda İdarece Bu Şekilde Beyanda Bulunulmadığı Halde Mahkemece "Kabul Sebebiyle" Karar Verilmesine Yer Olmadığı Hakkında Hüküm Kurulmasının Yerinde Olmadığı )"
92IDDGK5.3.2009E. 2007/1432 K. 2009/726"İDARİ PARA CEZASI ( İptal Davası Açıldıktan Sonra Kurul Kararının Geri Alınması/Davanın Kabulü Niteliğinde Olduğu - Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verileceği/1/3 Karar Harcı Yargılama Giderleri İle Avukatlık Ücretinin Davalı İdareden Alınacağı )
DAVAYI KABUL ( İdari Para Cezasının İptali Davası Açıldıktan Sonra Kurul Kararının Geri Alınmasının Davanın Kabulü Niteliğinde Olduğu/Karar Verilmesine Yer Olmadığı - 1/3 Karar Harcı Yargılama Giderleri İle Avukatlık Ücretinin Davalı İdareden Alınacağı )
İDARİ İŞLEMİN İDARECE GERİ ALINMASI ( Dava Açıldıktan Sonra/1/3 Karar Harcı Yargılama Giderleri İle Avukatlık Ücretinin Davalı İdareden Alınacağı - Davanın Kabulü Niteliğinde Olduğu )
KABULÜN SONUÇLARI ( İdari Para Cezasının İptali Davası Açıldıktan Sonra Kurul Kararının Geri Alınmasının Davanın Kabulü Niteliğinde Olduğu - 1/3 Karar Harcı Yargılama Giderleri İle Avukatlık Ücretinin Davalı İdareden Alınacağı )"
92D7.D26.4.2006E. 2005/2963 K. 2006/1373"İFLASINA KARAR VERİLEN ŞİRKET ( Şirketi Temsil Yetkisi Kalmayan Kişilerce Verilen Vekaletnameye İstinaden Açılan Dava - Ehliyet Yönünden Reddi İle Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılması Gereği )
EHLİYET ( Şirketi Temsil Yetkisi Kalmayan Kişilerce Verilen Vekaletnameye İstinaden Açılan Dava/Ehliyet Yönünden Reddi Gereği - Kabul Sebebiyle Karar Verilmesine Yer Olmadığı Yolundaki Kararda Yargılama Giderlerinin Davalı Tarafa Yükletilemeyeceği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( İflasına Karar Verilen Şirketi Temsil Yetkisi Kalmayan Kişilerce Verilen Vekaletnameye İstinaden Açılan Dava - Ehliyet Yönünden Reddi İle Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılması Gereği )
KABUL SEBEBİYLE KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI YOLUNDAKİ KARAR ( Hatalı Olarak Verilen/Yargılama Giderlerinin Davalı Tarafa Yükletilemeyeceği - Şirketi Temsil Yetkisi Kalmayan Kişilerce Verilen Vekaletnameye İstinaden Açılan Dava/Ehliyetsizlik )"
92D9.D15.6.2005E. 2004/4335 K. 2005/1394"ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Davacının Hacizli Gayrimenkullerin Satışını Temin Bakımından Gayrimenkul Teminatını Nakit Teminatla Değiştirilmesi Amacıyla Yaptığı Ödeme - Davanın Konusuz Kaldığı Sonucunu Doğurmayacağı )
HACZİN KALDIRILMASI AMACIYLA YAPILAN NAKİT TEMİNAT MAHİYETİNDEKİ ÖDEME ( Ödeme Emrine İtiraz İstemiyle Açılan Davanın Konusuz Kaldığı Sonucunu Doğurmayacağı - Davacının Feragat Ettiği Şeklinde Değerlendirilemeyeceği )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Ödeme Emrine İtiraz İstemiyle Açılan Dava - Gayrimenkul Üzerindeki Haczin Kaldırılması Amacıyla Yapılmış Nakit Teminat Mahiyetindeki Ödemenin Bu Sonucu Doğurmayacağı )
FERAGAT ( Gayrimenkul Üzerindeki Haczin Kaldırılması Amacıyla Yapılmış Nakit Teminat Mahiyetindeki Ödeme - Ödeme Emrine İtiraz İstemiyle Açılan Davanın Konusuz Kaldığı Sonucunu Doğurmayacağı/Davacının Feragat Ettiği Şeklinde Değerlendirilemeyeceği )"

Madde 93

YARGITAY

93Y2.HD1.7.2013E. 2013/6329 K. 2013/18523"ADLİ YARDIM TALEBİ ( Davacı Vekili Tarafından Harç ve Masrafların Süresinde Yatırıldığı Anlaşıldığından Davanın Esası Hakkında Yargılamaya Devam Edilmesi Gerektiği )
HARÇ VE MASRAFLARIN YATIRILMASI ( Adli Yardım Talebi - Tatili Takip Eden İlk İş Gününde Davacı Vekili Tarafından Harç ve Masrafların Süresinde Yatırıldığı Anlaşıldığından Davanın Esası Hakkında Yargılamaya Devam Edilmesi Gerektiği )
TATİLİ TAKİP EDEN İLK İŞ GÜNÜ ( Tanınan İki Haftalık Sürenin Dolduğu Tarih Kurban Bayramına Rastladığı/Davacı Vekili Tarafından Harç ve Masrafların Süresinde Yatırıldığı Anlaşıldığından Davanın Esası Hakkında Yargılamaya Devam Edilmesi Gerektiği - Adli Yardım Talebi )"
93YHGK12.9.2012E. 2012/2-245 K. 2012/554"EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI ( Davacı Kadının Temyiz Dilekçesinden Ferağat Anlamı Bulunduğundan Bahisle Özel Dairece Verilen Bozma Kararının Hatalı Olduğu - Ferağatın Kayıtsız ve Şartsız Olması Gereği )
FERAĞATIN AÇIK KESİN VE KOŞULSUZ OLMASI GEREĞİ ( Temyiz Dilekçesinde Davacı Kadının Tazminat ve Nafaka Taleplerinin Verilmemesi Halinde Davalı Kocadan Boşanmak İstemediğine Dair Talebinin Davadan Ferağat Olarak Yorumlanmaması Gerektiği )
FERAĞATIN MEVCUT HAKTAN VAZGEÇİLMESİ SONUCUNU DOĞURMASI ( Ferağatın Kayıtsız Şartsız Yapılması Gereği - Davacı Kadının Boşanma Davasından Açık, Kesin ve Koşulsuz Olarak Ferağat Etmediğinin Gözetilmesi Gerektiği/Boşanma Davası/Ferağat )
TEMYİZ DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ ( Kesin Koşulsuz Bir Ferağat Bulunmadığı - Davacı Kadının Temyiz Dilekçesinden Ferağat Anlamı Çıkarılmasının Hatalı Olduğu/Ferağatın Davayı Sonra Erdiren Kesin Bir Usuli İşlem Olduğu/Açık ve Kesin Olacağı )
KARAR DÜZELTME TALEBİNDE FERAĞATİN BULUNMADIĞININ BELİRTİLMESİ ( Özel Dairece Gözetileceği - Direnme Kararının Hukuka Uygun Olduğu/Eldeki Davada Davacı Kadının Usulüne Uygun Bir Davadan Ferağati Bulunmadığı/Boşanma Davası/Ferağat Hakkı )"
93YHGK13.6.2012E. 2012/11-140 K. 2012/383"MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Tutum ve Davranışı İle Dava Açılmasına Sebebiyet Veren Davalının Dava Konusu Alacağı Dava Açılmasından Sonra Ödemesi Dikkate Alındığında Davanın Konusuz Kaldığının Kabul Edilmesi ve Sonucuna Göre Yargılama Giderlerine Hükmedilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Uygun Olduğu)
DAVALININ DAVAYI KABUL ETMESİ (Davalının Dava Açılmadan Önceki Davacı Talebine Karşı Hareketsiz Kalması ve Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermiş Bulunması Karşısında İlk Celsede Davayı Kabul Eden Davalının Artık Kabul Hükümlerinden Faydalanma İmkanı Bulunmadığı - Maddi Tazminat Davası)
DAVANIN KONUSUZ KALMASI (Maddi Tazminat - Davalının Tutum ve Davranışı İle Dava Açılmasına Sebebiyet Verdiği/Dava Konusu Alacağı Dava Açılmasından Sonra Ödemesi Dikkate Alındığında Davanın Konusuz Kaldığının Kabul Edilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu)
YARGILAMA GİDERLERİ (Davalının Hal ve Tutumuyla ve Mahkeme Dışında Muhatap Olduğu Taleplere Menfi Cevap Vererek Alacaklının Hakkını Vermeye Yanaşmadığı ve Davanın Açılmasına Sebebiyet Verdiği - Davanın Konusuz Kaldığının Kabulü ve Sonuca Göre Hükmedilmesinin Yerinde Olduğu/Maddi Tazminat)"
93YHGK30.3.2012E. 2012/14-70 K. 2012/272"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Davalının Davayı Kabul Ettiği - Davalı İkinci Celsede Kabul Beyanında Bulunduğundan ve İlk Celseye Mazaret veya Kabul Beyanı Bildirmediğinden Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulacağı)
DAVAYI KABUL EDEN DAVALININ YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUĞU ( Davalı İkinci Celsede Kabul Beyanında Bulunduğundan ve İlk Celseye Mazaret veya Kabul Beyanı Bildirmediğinden Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulacağı)
YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLU TUTULMAMA ( İlk Muhakeme Celsesinde Davanın Kabul Edileceği - Davalının Hal ve Vaziyeti İle Aleyhine Dava İkamesine Sebebiyet Vermeyeceği)"
93YHGK22.2.2012E. 2011/2-733 K. 2012/87"EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Boşanma - Davacı Vekilinin Davadan Açık Kesin ve Koşulsuz Feragatini Gösterecek Bir İrade Beyanının da Olmaması Karşısında Bu Konuda Karar Verilmesi Amacıyla Hükmün Bu Nedenle Bozulmasına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
FERAGAT ( Davacı Vekilinin Davadan Açık Kesin ve Koşulsuz Feragatini Gösterecek Bir İrade Beyanının da Olmaması Karşısında Bu Konuda Karar Verilmesi Amacıyla Hükmün Bu Nedenle Bozulmasına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Boşanma )
BOZMA İLAMINA KARŞI KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNULMASI ( Bozmaya Konu Yapılan Temyiz Dilekçesi İçeriğinde Davacı Vekilinin Davadan Açık Kesin ve Koşulsuz Feragatini Gösterecek Bir İrade Beyanının Olmadığı - Temyiz Dilekçesinin Davadan Feragat Olarak Nitelendirilerek Karar Verilemeyeceği )"
93Y3.HD14.11.2011E. 2011/12819 K. 2011/17600"YOKSULLUK NAFAKASI ( Davadan Feragatla Davaya Konu Uyuşmazlık Esastan Sona Erdiğinden Şarta Bağlı Feragat Geçerli Olmadığı - Bu Sebeple Feragatin Kayıtsız Şartsız Bir İrade Beyanını Ortaya Koyması Gerektiği )
ŞARTA BAĞLI FERAGAT ( Dava Sona Ermeyeceği - Bu Sebeple Feragatin Kayıtsız Şartsız Bir İrade Beyanını Ortaya Koyması Gerektiği )
FERAGAT ( Davaya Konu Edilen Haktan Vazgeçme Olduğu - Vazgeçme Sebebiyle Davanın Reddedilmesi Halinde Aynı Hakka Dair Yeniden Dava Açılamayacağı/Açılan Davanın Kesin Hüküm Sebebiyle Reddedilmesi Gerektiği )
DERDEST DAVA ( Dava Konusu Haktan Vazgeçildikten Sonra Dava Derdest İken Yeniden Aynı Konuda Dava Açılamayacağı - Davacının Beyanından Gerçek Amacının Açılan Davadan Feragat Etmek Olduğunun Açıkça Anlaşılması Gerektiği )"
93Y4.HD29.9.2011E. 2011/10069 K. 2011/9752"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacı Davanın Feragat Nedeni İle Reddine Karar Verilen Yargılamanın Celsesine Mazeret Bildirmeksizin Katılmadığı - Bu Durumda Diğer Davalı Yönünden Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat - Davacı Davanın Feragat Nedeni İle Reddine Karar Verilen Yargılamanın Celsesine Mazeret Bildirmeksizin Katılmadığı/Bu Durumda Diğer Davalı Yönünden Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat - Davacı Davanın Feragat Nedeni İle Reddine Karar Verilen Yargılamanın Celsesine Mazeret Bildirmeksizin Katılmadığı/Bu Durumda Diğer Davalı Yönünden Verilmesi Gerektiği )"
93Y4.HD23.2.2011E. 2011/176 K. 2011/1830"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacılardan Birinin Temyiz Aşamasında Feragat Ettiği - Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı/Davanın Her Aşamasında Gözetileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle/Davacılardan Birinin Temyiz Aşamasında Feragat Ettiği - Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı/Davanın Her Aşamasında Gözetileceği )
FERAGAT ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat - Davacılardan Birinin Temyiz Aşamasında Feragat Ettiği/Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı/Davanın Her Aşamasında Dikkate Alınacağı )"
93Y4.HD27.1.2011E. 2011/338 K. 2011/718"HAKARET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Yerel Mahkemece Feragat Nedeniyle Bir Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı - Yerel Mahkemece Feragat Nedeniyle Bir Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulması Gerektiği )
FERAGAT ( Yargılamanın Her Aşamasında Gözetilir ve Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurduğu - Feragat Nedeniyle Bir Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulması Gerektiği )"
93Y7.HD22.9.2008E. 2008/3394 K. 2008/3583"DAVAYI KABUL ETMEK ( Davalı Tarafın Dilekçesi İle Davayı Tamamen Kabul Ettiği/Daha Sonra Yapılan Oturumda Tarafların Sulh Olduklarını Beyan Ettiği - Önceki Kabulün Tarafları Bağlamayacağının Dikkate Alınacağı )
SULH OLMA ( Davalı Tarafın Dilekçesi İle Davayı Tamamen Kabul Ettiği/Daha Sonra Yapılan Oturumda Tarafların Sulh Olduklarını Beyan Ettiği - Önceki Kabulün Tarafları Bağlamayacağı/Sulhun İse Bağlayacılığını Koruyacağı )
BEYANLARIN TARAFLARI BAĞLAYICILIĞI ( Davalı Tarafın Dilekçesi İle Davayı Tamamen Kabul Ettiği/Daha Sonra Yapılan Oturumda Tarafların Sulh Olduklarını Beyan Ettiği - Önceki Kabulün Tarafları Bağlamayacağı )"
93Y19.HD11.4.2008E. 2007/9625 K. 2008/3765"AYIPLI MALIN DEĞİŞTİRİLMESİ YA DA BEDELİNİN İADESİ TALEBİ ( Davacının Dava Dilekçesinde Belirttiği Seçimlik Haklarından Bir Tanesini Davalı Taraf Mahkeme Huzurunda Kabul Etmiş İse Mahkemenin Bu Kabul İle Bağlı Olduğu )
AYIPTAN ARİ MİSLİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ ( Davacının Dava Dilekçesinde Belirttiği Seçimlik Haklarından Bir Tanesini Davalı Taraf Mahkeme Huzurunda Kabul Etmiş İse Mahkemenin Bu Kabul İle Bağlı Olduğu )
KABUL BEYANI ( Ayıplı Malın Değiştirilmesi ya da Bedelinin İadesi Talebi - Davacının Dava Dilekçesinde Belirttiği Seçimlik Haklarından Bir Tanesini Davalı Taraf Mahkeme Huzurunda Kabul Etmiş İse Mahkemenin Bu Kabul İle Bağlı Olduğu )
MAHKEME HUZURUNDA KABUL ( Ayıplı Malın Değiştirilmesi ya da Bedelinin İadesi Talebi - Davacının Dava Dilekçesinde Belirttiği Seçimlik Haklarından Bir Tanesini Davalı Taraf Mahkeme Huzurunda Kabul Etmiş İse Mahkemenin Bu Kabul İle Bağlı Olduğu )"
93Y2.HD9.7.2007E. 2007/10196 K. 2007/10844"TENKİS DAVASI ( 743 S. Türk Kanunu Medenisi'nin 453/3. Md. Göre Kardeşlerin Saklı Payı Miras Haklarının 1/4'ü Olduğu - Bilirkişi Raporunda Bu Kurala Aykırı Hesaplama Yapılması ve Hatalı Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
SAKLI PAY ( Tenkis Davası - 743 S. Türk Kanunu Medenisi'nin 453/3. Md. Göre Kardeşlerin Saklı Payı Miras Haklarının 1/4'ü Olduğu/Bilirkişi Raporunda Bu Kurala Aykırı Hesaplama Yapılması ve Hatalı Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tenkis Davası - Kardeşlerin Saklı Payı Miras Haklarının 1/4'ü Olduğu/Bilirkişi Raporunda Bu Kurala Aykırı Hesaplama Yapılması ve Hatalı Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )"
93YHGK24.5.2006E. 2006/14-352 K. 2006/303"FERAGAT ( Temyizden Feragat Dilekçelerinin Altına Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünce Açıklama ve Kimlik Onaylaması Yapıldığı/Vekaletnamede Yetki de Olduğu - Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
TEMYİZ İSTEMİNİN FERAGAT NEDENİYLE REDDİ ( Feragat Dilekçelerinin Altına Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünce Açıklama ve Kimlik Onaylaması Yapıldığı - Vekaletnamede Yetki de Olduğu )"
93Y9.HD7.9.2005E. 2005/26430 K. 2005/26655"FERAGATTEN VAZGEÇME ( Davacı 93. Madde Uyarınca Mahkemece Dilekçenin Ele Alınacağı İlk Duruşmaya Kadar Feragatten Vazgeçebileceği )
KISMİ DAVA ( Hüküm Altına Alınan Miktar ve Ek Dava İle Talep Edilen Miktarlar Üzerinden Davacının Kabul Ettiği ve Ödenen Miktar Mahsup Edildikten Sonra Kalan Miktar Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Davadan Feragat Edilmemesi ) "
93Y21.HD27.6.2005E. 2005/2955 K. 2005/6740"DAVADAN KISMEN VEYA TAMAMEN FERAGAT VE KABUL ( Duruşma Sırasında Tutanağa Geçirilen Ancak İmza Ettirilmeyen Beyanların Hukuki Sonuç Doğurmadığı )
DURUŞMA TUTANAĞI ( Tutanağa Geçirilen Ancak İmza Ettirilmeyen Feragat Ve Kabul Beyanları Hukuki Sonuç Doğurmadığı )
İMZALANMAYAN FERAGAT VE KABUL BEYANI ( Duruşma Sırasında Tutanağa Geçirilen Ancak İmza Ettirilmeyen Feragat Ve Kabul Beyanları Hukuki Sonuç Doğurmadığı )
FERAGAT VE KABUL BEYANI ( Hukuki Sonuç Doğurmaması - Duruşma Sırasında Tutanağa Geçirilen Ancak İmza Ettirilmeyen )"
93Y7.HD14.4.2005E. 2005/1264 K. 2005/1127"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Davacının Dilekçede Rahatsızlığı Nedeniyle Tedavi Göreceğini Ve Bu Nedenle Yargı Çevresi Dışına Çıkacağını Davayı Takip Edecek Durumda Olmadığını Belirtmesi Feragat Niteliğinde Olmadığı - Atiye Bırakma Olduğu )
RAHATSIZLIK HASTALIK NEDENİYLE YARGI ÇEVRESİ DIŞINA ÇIKMA ( Davayı Takip Edecek Durumda Olmadığını Belirten Davacının Dilekçesi Feragat Niteliğinde Olmadığı - Atiye Bırakma Olduğu )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Davacının Dilekçede Rahatsızlığı Nedeniyle Tedavi Göreceğini Ve Bu Nedenle Yargı Çevresi Dışına Çıkacağını Davayı Takip Edecek Durumda Olmadığını Belirtmesi Feragat Niteliğinde Olmadığı - Atiye Bırakma Olduğu )
DAVAYI ATİYE BIRAKMA ( Davacının Dilekçede Rahatsızlığı Nedeniyle Tedavi Göreceğini Ve Bu Nedenle Yargı Çevresi Dışına Çıkacağını Davayı Takip Edecek Durumda Olmadığını Belirtmesi Feragat Niteliğinde Olmadığı - Atiye Bırakma Olduğu )
DAVADAN FERAGAT ( Feragatin Kayıtsız Ve Koşulsuz Olması Gerektiği - Davacının Dilekçede Rahatsızlığı Nedeniyle Tedavi Göreceğini Ve Bu Nedenle Yargı Çevresi Dışına Çıkacağını Davayı Takip Edecek Durumda Olmadığını Belirtmesi Feragat Niteliğinde Olmadığı )"
93Y12.HD25.3.2005E. 2005/2389 K. 2005/6303"HARİCEN ÖDENEN ALACAK ( Dilekçedeki Alacaklı Tarafın Beyanı Takip Dışı Feragati İçerdiği - Bu Nedenlerle Şikayetin Kabul Edilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Takip Konusu Alacak Tarafların Anlaşmaları Üzerine Haricen Ödendiği - Bu Dilekçedeki Alacaklı Tarafın Beyanı Takip Dışı Feragati İçerdiği/Bu Nedenlerle Şikayetin Kabul Edilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Takip Konusu Alacak Tarafların Anlaşmaları Üzerine Haricen Ödendiği - Bu Dilekçedeki Alacaklı Tarafın Beyanı Takip Dışı Feragati İçerdiği/Bu Nedenlerle Şikayetin Kabul Edilmesi Gerektiği )"
93Y12.HD21.3.2005E. 2005/2987 K. 2005/5866"MÜDAHALE TALEBİ ( Re'sen Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Bu İşlem Yapılmayarak Müdahale Talebinde Bulunanın İstemi İle Davanın Sonuçlandırılmasının İsabetsiz Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( İstemde Bulunanın Kendisi Parsel Yönünden Bir Talebi de Olmadığı Halde Onu da Kapsar Şekilde Tüm Taşınmazlar İçin İhalenin Feshine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
TALEPLE BAĞLILIK ( İhalenin Feshi - İstemde Bulunanın Kendisi Parsel Yönünden Bir Talebi de Olmadığı Halde Onu da Kapsar Şekilde Tüm Taşınmazlar İçin İhalenin Feshine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )"
93Y7.HD18.3.2005E. 2005/840 K. 2005/758"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Fiili Taksim İddiasının Araştırılması Usulü - Davalıların Tümü İsticvap Edilmeden Hüküm Kurulamayacağı - İsticvap Davetiyesi Tebliğ Edildiği Halde Mahkemeye Gelmeyen Mirasçının Davayı Kabul Etmiş Sayılamayacağı )
İSTİCVAP DAVETİYESİ TEBLİĞ EDİLDİĞİ HALDE MİRASÇILARDAN BİRİNİN MAHKEMEYE GELMEMESİ ( İsticvap Davetiyesindeki İhtara Dayanarak Davayı Kabul Etmiş Sayılamayacağı - Fiili Taksim İddiasının Araştırılması Usulü )
FİİLİ TAKSİM İDDİASINA DAYANAN KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Davalı Mirasçıların Tümü İsticvap Edilmeden Hüküm Kurulamayacağı - İsticvap Davetiyesi Tebliğ Edildiği Halde Mahkemeye Gelmeyen Mirasçının Davayı Kabul Etmiş Sayılamayacağı )"
93Y9.HD23.11.2004E. 2004/24501 K. 2004/25995"İHBAR TAZMİNATI ( Ücret Farkı ve Diğer İşçilik Alacakları İçin Feragatname Verildiği İddiasının Araştırılması Gereği - Feregat Sebebiyle Red ile Sonuçlanan Davanın Bulunması Halinde İkinci Davanın Kesin Hüküm Nedeniyle Reddi Gerektiği )
FERAGAT ( İhbar Tazminatı Ücret Farkı ve Diğer İşçilik Alacakları İçin Davacı Tarafından Feragatname Verildiği İddiasının Araştırılması Gereği - Feragat Sebebiyle Red ile Sonuçlanan Davanın Araştırılması Gereği )
KESİN HÜKÜM ( Aynı Konuda Dava Açılmış Olması ve Bu Davadan Feragat Edilmiş Bulunması İddiasının Araştırılması Gereği - Dava Açılmış ise Açılan İkinci Davanın Kesin Hüküm Nedeniyle Reddinin Gerekip Gerekmediğinin Değerlendirilmesi Gereği )"
93Y11.HD22.11.2004E. 2004/1947 K. 2004/11284"RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Sigortacı Tarafından Sigortalıya Ödenen Hasar Bedelinin Zarara Yol Açan Davalıdan İstemi )
MÜTESELSİL BORÇ ( Zararın Tazmini Borçluların Hepsinden İstenebileceği Gibi Yalnızca Birinden de İstenebilmesi )
MÜTESELSİL BORÇLULARIN BORÇTAN TAMAMEN KURTULMASI ( Alacaklının Bilfiil Tatmin Edilmiş Olması Halinde Mümkün Olması )
FERAGAT VE SONUÇLARI ( Müteselsil Borçluların Biri Hakkında Yapılan Feragatin Diğer Borçlular İçinde Geçerli Olması-Borçluların Hepsinin Feragat Nispetinde Borçtan Kurtulması )
MÜTESELSİL BORÇLULARIN BİRİ HAKKINDA YAPILAN FERAGAT ( Diğer Borçlular İçinde Geçerli Olması-Borçluların Hepsinin Feragat Nispetinde Borçtan Kurtulması )"
93Y7.HD7.10.2004E. 2004/2708 K. 2004/3437"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davalının Duruşmada Taşınmazı Davacıya Satmış Olduğuna İlişkin Beyanının Araştırılarak Doğrulanması Gereği )
DAVAYI KABUL ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Davalının Taşınmazı Davacıya Sattığı Beyanının Davaya Konu Taşınmaza İlişkin Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
KABUL BEYANI NİTELİĞİ ( Davalının Kadastro Tesbitine İtiraz Davasına Konu Taşınmazı Davacılara Sattığına İlişkin Duruşmadaki Beyanı )
SATIN ALMA OLGUSUNA DAYALI KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Davalının Duruşmada Taşınmazı Davacıya Satıp Teslim Ettiğine İlişkin Beyanının Kabul Beyanı Niteliği )"
93Y20.HD7.10.2004E. 2004/8405 K. 2004/10018"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Haritada Yol Olarak Gösterildiğinden Hakkında Kadastro Tutanağı Düzenlenmeyen Yere İlişkin Davada Görevli Mahkeme - Kadastro Tutanağı Kesinleştikten Sonra Kadastrodan Önceki Hukuki Sebebe Dayanarak Açılan Davada Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kadastro Tutanağı Düzenlenmeyen Yol Niteliğindeki Yer Hakkında Açılan Davada - Kadastro Tutanağı Kesinleştikten Sonra Kadastrodan Önceki Hukuki Sebebe Dayanarak Açılan Davada )
YOL OLARAK GÖSTERİLDİĞİNDEN HAKKINDA KADASTRO TUTANAĞI DÜZENLENMEYEN YERE İLİŞKİN DAVA ( Görevli Mahkeme )
KADASTRO TUTANAĞI KESİNLEŞTİKTEN SONRA KADASTRODAN ÖNCEKİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK AÇILAN KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Görevli Mahkeme )
DAVADAN FERAGAT ( Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurması - Feragatten Sonra Kadastro Tutanağının Kesinleşmesi/Daha Sonraki Davaya Müdahalenin Kadastro Mahkemesi'nin Görevsizliğini Etkilemeyeceği )
HAZİNENİN DAVADAN FERAGAT SONUCU KADASTRO TUTANAKLARI KESİNLEŞTİKTEN SONRA DAVAYA MÜDAHALE ETMESİ ( Kadastro Mahkemesi'nin Görevsizlik Kararı Vermesi Gereği )"
93Y9.HD22.9.2004E. 2004/22801 K. 2004/19648"TEMYİZDEN FERAGAT ( Havale Tarihini Havi Dilekçeyle Temyizden Feragat Edilmesine Rağmen Kararın Yargıtayca İncelenmesi Maddi Hata Oluşturduğu - Maddi Hata Sonucu Oluşturan Kararın Ortadan Kaldırılması Gereği )
MADDİ HATA ( Maddi Hata Sonucu Oluşturulan Kararın Yargıtayca Ortadan Kaldırılması - Havale Tarihini Havi Dilekçeyle Temyizden Feragat Edilmesine Rağmen Kararın Yargıtayca Bozulmasının Maddi Hata Oluşturduğu )"
93Y11.HD14.9.2004E. 2004/1111 K. 2004/8268"MUARAZANIN MEN'İ DAVASI ( Temyiz Aşamasındaki Davadan Feragat Edilmesi Halinde Mahkemenin Feragat Hakkında Hüküm Verebilmesi İçin Kararın Bozulmasına Karar Vermek Gerekeceği )
YAP İŞLET DEVRET SÖZLEŞMESİ ( Muarazanın Meni ve Tahliye Davası - Karar Ortada Durdukça Mahkemenin Davayı Yeniden Ele Alıp Feragat Nedeniyle Bir Karar Vermesinin Mümkün Olmadığı/Feragat Hakkında Hüküm Verebilmesi İçin Kararın Bozulmasına Karar Vermek Gerekeceği )
KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Temyiz Aşamasındaki Davadan Feragat Edilmesi Halinde Mahkemenin Feragat Hakkında Hüküm Verebilmesi İçin Kararın Bozulmasına Karar Vermek Gerekeceği )
FERAGAT ( Karar Kesinleşinceye Kadar Mümkün Olduğu/Feragat Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı ve Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmadığı - Temyiz Aşamasındaki Davadan Feragat Edilmesi Halinde Feragat Hakkında Hüküm Verebilmesi İçin Kararın Bozulmasına Karar Verileceği )"
93Y7.HD11.4.2004E. 2005/1104 K. 2005/1084"FERAGAT VE KABUL ( İrade Beyanlarının Yöntemine Uygun Şekilde Belgelendirilmiş Olmak Koşuluyla Kesin Hükmün Bütün Sonuçlarını Doğuracağı - Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti )
MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİ ( İrade Beyanlarının Yöntemine Uygun Şekilde Belgelendirilmiş Olmak Koşuluyla Kesin Hükmün Bütün Sonuçlarını Doğuracağı - Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti )"
93Y11.HD5.4.2004E. 2003/14334 K. 2004/3540"KAYYIM TAYİNİ TALEBİ ( Davacının Temyiz Aşamasında Davalı Hakkındaki Davasından Feragat Ettiğini Belirtmesi-Mahkemenin Feragat Hakkında Hüküm Verebilmesi İçin Kararın Bozulmasının Gerekmesi )
FERAGAT ( Kesin Hükmün Sonuçlarının Doğurması-Temyiz Aşamasında Feragat Edilmesi Durumunda Mahkemenin Feragat Hakkında Hüküm Verebilmesi İçin Kararın Bozulmasının Gerekmesi )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT EDİLMESİ ( Mahkemenin Feragat Hakkında Hüküm Verebilmesi İçin Kararın Bozulmasının Gerekmesi )"
93Y11.HD4.3.2004E. 2004/1464 K. 2004/2062"RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Sigortalının Zararını Ödeyen Sigortacının Halef Sıfatı ile Bu Bedeli Zarar Veren Davalıdan İstemesi )
TEMERRÜT TARİHİ ( Haksız Fiillerde Haksız Fiilin Meydana Geldiği Tarih Olması-Ayrıca Zarar Sorumlusunun İhbar ve İhtar Edilmesine Gerek Olmaması )
HAKSIZ FİİLLERDE TEMERRÜT TARİHİ ( Haksız Fiilin Meydana Geldiği Tarih Olması-Ayrıca Zarar Sorumlusunun İhbar ve İhtar Edilmesine Gerek Olmaması )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Sigorta Tazminatının Rücu Davasında Davalının Faizden Sorumluluğunun Başlangıcının Halefiyet Başlangıcı Olan Ödeme Tarihi Olarak Kabulünün Gerekmesi )
DAVADAN FERAGAT ( Kesin Hüküm Sonuçlarını Doğurması-Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmaması-Karar Kesinleşinceye Kadar Her Aşamada Mümkün Olması )"
93Y16.HD23.12.2003E. 2003/9764 K. 2003/11228"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Fiili Taksim İddiasını İspat Külfeti - Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmaz Paydaşının Üçüncü Kişi Lehine Feragat ve Kabul Beyanının Geçerli Olması )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Miras Şirketine Dahil Olmayan Kişiler Lehine Feragat ve Kabul Beyanlarının Bağlayıcı Olmaması )
MİRAS ŞİRKETİNE DAHİL OLMAYAN KİŞİLER LEHİNE BAZI MİRASÇILARIN KABUL VE FERAGAT BEYANI ( Bağlayıcı Olmaması )
MÜŞTEREK MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZ ( Üçüncü Kişi Lehine Kabul ve Feragat Beyanının Paydaş İçin Bağlayıcı Olması )
FERAGAT VE KABUL BEYANLARININ GEÇERLİLİĞİ ( Paydaş Olmayan Kişi Lehine Yapılan - İştirak Halinde Mülkiyet ve Müşterek Mülkiyet Durumlarında )
FİİLİ TAKSİM İDDİASININ ARAŞTIRILMASI USULÜ VE İSPAT KÜLFETİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında - Mirasçının Miras Şirketine Dahil Olmayan Kişi Lehine Feragat ve Kabul Beyanının Bağlayıcı Olmaması )"
93Y14.HD18.9.2003E. 2003/5196 K. 2003/6102"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL ( Esas Hakkında Hüküm Kurulmadan Önce Feragat Halinde Bunun Yargılama Sürecinde Mahkeme Hakimi Tarafından Değerlendirilerek Sonuca Gidilmesi Gereği )
DAVADAN FERAGAT ( Esas Hakkında Hüküm Kurulmadan Önce Yapılması - Bunun Yargılama Sürecinde Mahkeme Hakimi Tarafından Değerlendirilerek Sonuca Gidilmesi Gereği )
ESAS HAKKINDA HÜKÜMDEN ÖNCE FERAGAT ( Bunun Yargılama Sürecinde Mahkeme Hakimi Tarafından Değerlendirilerek Sonuca Gidilmesi Gereği )"
93Y4.HD26.5.2003E. 2003/2125 K. 2003/6960"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalıların Yazılı Olarak Davacının Kişiliğini Karalayıcı Haksız ve Dayanaksız Bir Takım İddialarda Bulunması Üzerine Açılan Dava )
DAVADAN FERAĞAT ( 1086 Sayılı Yasa Gereğince Yargılamanın Her Aşamasında Davadan Ferağat Edilebilmesinin Mümkün Olması )
TANIK ( Dava Konusu Eylem ve Davranışın Kaydının Olmaması Nedeniyle Tanıkla Kanıtlanmasının Gerekli Olması )"
93Y13.HD8.4.2003E. 2002/15368 K. 2003/4200"ALACAK DAVASI ( Ödenmeyen Kira Parasının Tahsili için Yapılan İcra Takibine İtirazın İptal Edilmesi ve İcra İnkar Tazminatı )
YEMİN ( Yemin Deliline de Dayanmış Bulunulduğundan Davalıya Yemin Hakkının Hatırlatılmasının Gerekmesi )
YAZILI DELİL ( Tarafların Kardeş Olmaları ve Aralarında Yazılı Sözleşme Bulunmaması Nedeniyle Tanık Dinlenebilmesinin Mümkün Olması )"
93Y4.HD19.3.2003E. 2003/3188 K. 2003/3096"TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Maddi Hasarlı Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat İstemine İlişkin Olması )
FERAGAT ( Feragatın Davanın Her Aşamasında Nazara Alınabilmesi ve Kesin Hüküm Sonuçlarını Doğurması )
DAVADAN TEMYİZ AŞAMASINDA VAZGEÇME ( Feragatın Davanın Her Aşamasında Nazara Alınabilmesi ve Kesin Hüküm Sonuçlarını Doğurması )"
93Y14.HD20.1.2003E. 2002/9403 K. 2003/143"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davadan Feragat - Feragat Edenin Hata Hile Veya İkrah Nedeniyle Feragatin Feshini İsteyebileceği/İkinci Davada İşin Esasının İncelenmesi Gereği )
DAVADAN FERAGAT ( Feragatin Hata Hile İkrah İle Yapıldığı İddiasının İkinci Davada Öne Sürülebileceği - Tapu İptali ve Tescil )
HATA HİLE İKRAH ( Davadan Feragat Edenin Bu Nedenlerle Feragatin Feshini İsteyebileceği - İkinci Davada İşin Esasının İncelenmesi Gereği )
FERAGATIN FESHİNİ TALEP ( Hata Hile Veya İkrah Nedeniyle/İkinci Davada İşin Esasının İncelenmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )"
93Y11.HD25.10.2002E. 2002/11109 K. 2002/9518"DAVADAN FERAGAT ( Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuran - Dosya Üzerinde Mahkemesince Karar Verilebileceği/Temyiz Edilmeyen Dosyanın Yargıtaya Gönderilmesinin Usul Ekonomisine Aykırılığı )
FERAGAT ( Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuran - Dosya Üzerinde Mahkemesince Karar Verilebileceği/Temyiz Edilmeyen Dosyanın Yargıtaya Gönderilmesinin Usul Ekonomisine Aykırılığı )
TEMYİZ EDİLMEYEN DOSYANIN YARGITAYA GÖNDERİLMESİ ( Davadan Feragat - Usul Ekonomisine Aykırılığı )"
93Y2.HD12.4.2002E. 2002/4306 K. 2002/5237"DAVADAN FERAGAT ( Boşanma Davası/Temyiz Dilekçesi İle - Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
TEMYİZ DİLEKÇESİ İLE DAVADAN FERAGAT ( Boşanma Davası - Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
BOŞANMA DAVASI ( Temyiz Dilekçesi İle Davadan Feragat - Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
ZİYNET EŞYALARI İLE İLGİLİ İDDİALAR ( Boşanma Davası - İsbat Yükünün Hayatın Olağan Akışına Aykırı İddia ve Savunmada Bulunana Düşeceği )
İSBAT YÜKÜ ( Hayatın Olağan Akışına Aykırı İddia ve Savunmada Bulunana Düşeceği - Boşanma Davası/Ziynet Eşyası İle İlgili İddialar )"
93Y19.HD14.2.2002E. 2002/1051 K. 2002/1128"FERAGAT ( İhtiyati Haciz-Takip Konusu Alacağın İtiraz Hakkı Saklı Tutularak Dosyaya Yatırılması )
İHTİYATİ HACİZ ( Takip Konusu Alacağın İtiraz Hakkı Saklı Tutularak Dosyaya Yatırılması-Feragat )
TAKİP KONUSU ALACAĞIN İTİRAZ HAKKI SAKLI TUTULARAK YATIRILMASI ( Feragat-İhtiyati Haciz )"
93Y4.HD13.12.2001E. 2001/11871 K. 2001/12579"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Dayanışmalı Sorumlu Davalılardan Sürücü Hakkındaki Davadan Feragati )
MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Sorumlulardan Sürücü Hakkındaki Davadan Feragat - Mahkemece Feragat Hakkında Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
FERAGAT ( Davacının Dayanışmalı Sorumlu Davalılardan Sürücü Hakkındaki Davadan Feragati - Mahkemece Feragat Hakkında Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )"
93Y14.HD30.11.2001E. 2001/8017 K. 2001/8400"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesi ve Harici Satın Almaya Dayalı )
İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Feragat Ve Kabul Beyanının Dilekçe Veya Yargılama Sırasında Sözlü Olarak Yapılması )
FERAGAT VE KABUL BEYANI ( Dilekçe Veya Yargılama Sırasında Sözlü Olarak Yapılması )
KABUL ( Mahkeme İçi Veya Dışı Yapılabilmesi-Şartları )
MAHKEME İÇİ KABUL ( Davalının Duruşmada Sözlü Olarak Davayı Kabul Edebilmesi-Davalının Kabul Beyanının Duruşma Tutanağına Yazılması )
MAHKEME DIŞI KABUL ( Davacının Böyle Bir Mahkeme Dışı Kabulü İspat Etmesinin Gerekmesi )"
93Y14.HD22.10.2001E. 2001/5903 K. 2001/7059"TEMLİKEN TESCİL DAVASI ( Hüküm Kurulduktan Sonra Fakat Kesinleşmeden Önce Davadan Feragat )
FERAGAT ( Hüküm Kurulup Henüz Kesinleşmeden Önce Yapılan Feragat )
DAVADAN FERAGAT ( Hüküm Kurulup Henüz Kesinleşmeden Önce Yapılan )"
93Y12.HD6.7.2001E. 2001/10709 K. 2001/12434"FERAGAT SEBEBİYLE REDDİN İSABETSİZLİĞİ ( Borçlu Vekilinin Doğrulamadığı Fotokopi )
FOTOKOPİ ÜZERİNDEKİ FERAGAT ( Borçlu Vekilinin Doğrulamadığı - Davanın Reddedilemeyeceği )
DAVANIN REDDEDİLEMEYECEĞİ ( Feragat - Borçlu Vekilinin Doğrulamadığı Fotokopi )"
93Y19.HD23.2.2001E. 2000/7489 K. 2001/1434"FERAGAT DİLEKÇESİ ÜZERİNE DAVANIN REDDİ ( Duruşma Günü Beklenmeden Verilen Kararın Geçerliliği )
DURUŞMA GÜNÜ BEKLENMEDEN VERİLEN RED KARARININ GEÇERLİLİĞİ ( Davacının Davadan Feragat Dilekçesi Vermiş Olması Nedeniyle )
DAVADAN FERAGAT DİLEKÇESİ VEREN DAVACI ( Mahkemenin Duruşma Gününü Beklemeden Davanın Reddine İlişkin Verdiği Kararın Geçerliliği )"
93Y2.HD6.6.2000E. 2000/4566 K. 2000/7553"TEMYİZ SINIRI
NAFAKANIN ARTIRILMASI ( Temyiz sınırı )
İADEİ MUHAKEME
VEKALET İLİŞKİSİNİN BUTLANI ( İade-i muhakeme )
BOŞANMA ( Hileli vekâlet )
HİLE ( Vekâletname düzenlenirken )
ORTAK AVUKATLAR"
93YHGK29.3.2000E. 2000/10-710 K. 2000/242"RÜCUAN ALACAK ( Davayı Kabul ve Davadan Feragatın Başka Hiçbir Araştırma ve İncelemeye Gerek Kalmaksızın Davayı Sonuçlandıran Usuli İşlemlerden Olması )
FERAGAT VE KABUL ( Hiçbir Araştırma ve İncelemeye Gerek Kalmaksızın Davayı Sonuçlandıran Usuli İşlemlerden Olması )
DAVAYI SONUÇLANDIRAN USULİ İŞLEMLER ( Davayı Kabul ve Davadan Feragat )"
93Y17.HD22.6.1999E. 1999/2357 K. 1999/2804"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kesin Hüküm Gerekçesiyle Reddi )
KESİN HÜKÜM ( Şartları )
KABUL BEYANI ( Gözönünde Bulundurulmamış Olması )"
93YHGK3.2.1999E. 1999/2-50 K. 1999/39"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davayı Kabulün Duruşmayı Sona Erdiren Taraf İşlemi Olması )
KABUL İŞLEMİ ( İki Taraftan Birinin Diğerinin Netice-i Talebine Muvafakat Etmesi )
DAVAYI KABUL ( Duruşmayı Sona Erdiren Taraf İşlemi Olduğundan Kabul Yönünde Hüküm Tesisinin Gerekmesi )"
93Y19.HD30.9.1997E. 1997/4818 K. 1997/7838"FERAGAT ( Davalının Kabulüne Gerek Olmaması )
DAVADAN FERAGAT ( Davalının Kabulüne Gerek Olmadan Sonuç Doğurması )
HUKUKİ TEDBİR NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( Davacının Davadan Feragat Etmesi Nedeniyle Hukuki Tedbirin Kalkması )
TAZMİNAT ( Hukuki Tedbirin Davacının Davadan Feragati Sonucu Kalkması )
MENFİ TESBİT DAVASI ( Feragat Halinde Tazminata Hükmedilmesi )
FERAGAT VE KABUL ( Dilekçenin Tebliğinin Gerekmediği )
FERAGAT VE KABULÜN YAZILI VE SÖZLÜ YAPILABİLECEĞİ"
93Y19.HD29.4.1997E. 1996/7342 K. 1997/4267"MENFİ TESPİT DAVASI ( Alacaktan Feragat İddiası )
FERAGAT VE KABUL DİLEKÇESİ ( Mahkemeye Ulaştırılması Gerektiği )
KABUL VE FERAGAT DİLEKÇESİ ( Geçerli Bir Şekilde Mahkemeye Ulaştırılması Gerekir )"
93Y20.HD21.11.1996E. 1995/10446 K. 1996/14481"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Feragat ve Kabul )
FERAGAT ( Kesin Hüküm Sonucunu Doğurması )
DAVANIN KABULÜ ( Kesin Hüküm Sonucunu Doğurması )
KESİN HÜKÜM ( Davadan Feragat ve Kabul )"
93YHGK1.3.1995E. 1994/9-824 K. 1995/133"FERAGAT ( Ceza mahkemesindeki ifade )
CEZA MAHKEMESİNDEKİ İFADE İLE FERAGAT İŞ KAZASI ( Ceza davasında tazminat talebinden feragat )
DAVA AÇMAKTAN FERAGAT ( Ceza mahkemesindeki ifade )"
93Y8.HD20.10.1992E. 1992/4112 K. 1992/13885"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Harici Trampaya Dayanan )
HARİCİ TRAMPA ( Şekil Şartlarına Uyulmadığından Taşınmaz Satışının Geçersiz Olması )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Tasarrufi Muamelenin Bütün Mirasçılar Tarafından Yapılması )
PARMAK İZİ ( Senedin Geçerlilik Şartı )"
93YHGK6.5.1992E. 1992/2-226 K. 1992/306"BOŞANMA DAVASI ( Feragat Verilmesi )
FERAGAT ( Tek Yanlı Bir İrade Beyanı Olması )
TEK YANLI İRADE BEYANI ( Feragat )
TESİR VE SONUÇLARI KARŞI TARAFIN ONAYIN GEREK KALMADAN SONUÇ DOĞURAN İŞLEM ( Feragat )
FERAGAT İLE İLGİLİ MAHKEMENİN VERDİĞİ RED KARARI ( Bir Mahkeme Hükmü Olmayıp Sadece Davanın Bittiğine İlişkin Karar Olması )"
93Y2.HD27.11.1987E. 1987/8791 K. 1987/9457"BOŞANMA
VAZGEÇME
SAVUNMA HAKKI ( Boşanma )"
93YİBGK22.5.1987E. 1986/4 K. 1987/5"MİRAS BIRAKANIN YAPTIĞI TEMLİKİ TASARRUFLARDAN ZARAR GÖREN MİRASÇILAR ( Tenkis Davası İle Birlikte Kademeli Olarak veya Tenkıs Davası Açtıktan sonra Ayrı Bir Dilekçe İle Muvazaa Nedeniyle İptal Tescil Davası Açması )
TEMLİKİ TASARRUFTAN ZARAR GÖREN MİRASÇILAR ( Tenkis Davası İle Birlikte Kademeli Olarak veya Tenkis Davası Açtıktan sonra Ayrı Bir Dilekçe İle Muvazaa Nedeniyle İptal Tescil Davası Açması )
TENKİS DAVASI ( Miras Bırakanın Yaptığı Temliki Tasarruftan Zarar Gören Mirasçılar Muvazaa Nedeniyle İptal Tescil Davası Açması )
MUVAZAA NEDENİYLE İPTAL TESCİL DAVASI AÇMA ( Miras Bırakanın Yaptığı Temliki Tasarruftan Zarar Gören Mirasçıların Tenkis Davası Açması )
KENDİ YARARINA HUKUKİ SONUÇ ELDE ETMEK İSTEYEN KİŞİNİN TERCİHEN DAVA AÇMAYA ZORLANAMAMASI ( Yasaların Uygulanmasında Hakların Korunması Doğrultusunda Hareket Edilmesi )
AÇIK BİR İRADE BEYANI OLMADAN DAVADAN FERAGAT EDİLMİŞ SAYILMAMA ( Tenkis Davası veya Muvazaa Nedeniyle İptal Tescil Davasının Açılması )
DAVADAN FERAGAT EDİLMİŞ SAYILMAMA ( Açık Bir İrade Beyanı Olmadan - Tenkis Davası veya Muvazaa Nedeniyle İptal Tescil Davasının Açılması )"
93Y6.HD23.9.1986E. 1986/6645 K. 1986/10179"ŞUFA DAVASI AÇILDIKTAN SONRA HAKDAN VAZGEÇİLMEZ ( Feragat Sözkonusudur ) ŞUFA DAVASI ( Zımnî Vazgeçme )
ZIMNİ VAZGEÇME ( Şufa Davası )"
93Y3.HD9.2.1981E. 1981/751 K. 1981/662"DAVADAN FERAGAT ( Geçerlilik Şartları-Feragattan Vazgeçme )
FERAGATTAN VAZGEÇME ( Davacı Mahkemede Davasından Feragat Etmediğini Bildirdiğinde Davaya Bakılması Gereği )
DAVALININ DAVACIDAN ALDIĞI FERAGAT DİLEKÇESİNİ MAHKEMEYE VERMESİ ( Feragatin Sonuç Doğurabilmesinin Şartları )"
93YİBGK16.5.1951E. 1949/6-19 K. 1951/3"ŞUFA HAKKI ( Paylı Mülkiyet İle Doğan Yasal Önalım Hakkından Satıştan Önce Feragat Edilebilmesi )
ÖNALIM HAKKI ( Paylı Mülkiyet İle Doğan Yasal Önalım Hakkından Satıştan Önce Feragat Edilebilmesi )
PAYLI MÜLKİYET İLE DOĞAN YASAL ÖNALIM HAKKI ( Bu Haktan Satıştan Önce Feragatin Mümkün Olması )
SATIŞTAN ÖNCE FERAGAT ( Paylı Mülkiyet İle Doğan Yasal Önalım Hakkından Satıştan Önce Feragat Edilebilmesi )
FERAGAT ( Paylı Mülkiyet İle Doğan Yasal Önalım Hakkından Satıştan Önce Feragat Edilebilmesi )
FERAGATIN BİÇİMİ ( Şufa Hakkından Feragatin Resmi Biçimde Yapılarak Tapuya Tescilinin Gerekmesi )
TAPUYA TESCİL ( Resmi Biçimde Yapılan Önalım Hakkından Feragatin Tapuya Tescil Edilmesinin Gerekmesi )
FERAGAT TAAHHÜDÜ ( Satıştan Evvel Veya Sonra Alıcıya Karşı Önalımcının Önalım Hakkından Feragat Taahhüdünün Resmi Biçime Bağlı Olmaması )
SATIŞTAN ÖNCE VEYA SONRA ŞUFA HAKKINDAN VAZGEÇİLDİĞİNE DAİR İDDİA ( Bu İddiaların Yazılı Kanıtlarla İspatlanmasının Gerekmesi )"
93YİBGK16.5.1951E. 1949/19 K. 1951/3"ŞUFA HAKKINDAN VAZGEÇME"

DANIŞTAY

93D8.D15.5.2012E. 2011/9473 K. 2012/2389"DAVADAN FERAGAT İSTEMİ ( Kabul Edilmeyerek Esas Hakkında Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Yasa İle Tanınmış Olan Feragat Hakkının Yine Ancak Yasa İle Kısıtlanabileceği )
FERAGAT ( Yasa İle Tanınmış Olan Feragat Hakkının Yine Ancak Yasa İle Kısıtlanabileceği - HUMK'nda veya İdari Yargılama Usulü Kanununda Aksine Bir Hüküm Olmaksızın Yorum Yoluyla Bu Hakkın Kısıtlanamayacağı )"
93D10.D16.7.2010E. 2009/14803 K. 2010/6098"DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERE KARŞI AÇILAN İPTAL DAVALARI ( İşlemin Yürütmenin Durdurulması veya İptali Kararı Verildikten Sonra Davacıya Davadan Feragat Etme Hakkının Tanınması ve Yapılmış Olan Yargısal Denetimin Geçersiz Sayılması Dolayısıyla Davacı İradesinin Yargı Kararı Üzerine Çıkması Sonucunu Doğuracağı )
İDARİ YARGIDA FERAGAT ( İşlemin Yürütmenin Durdurulması veya İptali Kararı Verildikten Sonra Davacıya Davadan Feragat Etme Hakkının Tanınması ve Yapılmış Olan Yargısal Denetimin Geçersiz Sayılması Dolayısıyla Davacı İradesinin Yargı Kararı Üzerine Çıkması Sonucunu Doğuracağı )
KARAR DÜZELTME AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Davacıya Davasından Feragat Etme Hakkının Tanınması Yapılmış Olan Yargısal Denetiminin Geçersiz Sayılması Sonucunu Doğuracağı )
DAVADAN FERAGAT ( Karar Düzeltme İsteminin İncelenmesi Sırasında Davacıya Davasından Feragat Etme Hakkının Tanınması Yapılmış Olan Yargısal Denetiminin Geçersiz Sayılması Sonucunu Doğuracağı )"
93D8.D31.3.2010E. 2010/1692 K. 2010/1580"FERAGAT ( İki Taraftan Birinin Talep Sonucundan Vazgeçmesi Olarak Tanımlandığı - Feragat Beyanının Dilekçe İle veya Yargılama Sırasında Sözlü Olarak Yapılabileceği/95. Maddesinde de Feragatin Kesin Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Hasıl Edeceği )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT İSTEMİ ( İncelenebilmesi İçin Öncelikle İdare Mahkemesi Kararının Usulüne Uygun Olarak Temyiz Edilmiş Olması ve Yani Temyiz İncelemesinin Yapılabilmesi Gerektiği )
TEMYİZ İSTEMİNİN FERAGAT NEDENİYLE İNCELENME OLANAĞI KALMAMASI ( Davacı Tarafından Aynı Anda Temyiz İsteminden ve Davadan Vazgeçildiği - Bu Aşamada Davadan Feragat İstemi Hakkında da Karar Verilme Olanağı Bulunmadığı )"
93D11.D21.11.2007E. 2007/5999 K. 2007/8585"FERAGAT ( Dilekçenin Mahkeme Kayıtlarına Girdiği Tarihte Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğuracağı - Feragatten Vazgeçmenin Mümkün Olmadığı )
KESİN HÜKÜM ( Feragat Dilekçesinin Mahkeme Kayıtlarına Girdiği Tarihte Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğuracağı - Feragatten Vazgeçmenin Mümkün Olmadığı )
FERAGATTEN VAZGEÇME ( Mümkün Olmadığı - Feragat Dilekçesinin Mahkeme Kayıtlarına Girdiği Tarihte Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğuracağı )"
93IDDGK3.5.2007E. 2007/364 K. 2007/828"TEMYİZ İSTEMİNDEN FERAGAT ( Davalı İdarenin Temyiz İstemi Hakkında Feragat Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Temyiz İsteminden Feragat Edilmesine İlişkin Karara Dayanarak Davalı İdarenin Temyiz İstemi Hakkında Feragat Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMA ( Temyiz İsteminden Feragat Edilmesine İlişkin Karara Dayanarak Davalı İdarenin Temyiz İstemi Hakkında Feragat Nedeniyle Verilmesi Gerektiği )"
93D11.D16.2.2005E. 2002/259 K. 2005/680"DAVADAN FERAGAT ( Davacının Davalı İdareye Verdiği İleri Sürülen ve Mahkeme Kayıtlarına Geçmediği Anlaşılan Dilekçe - Feragatın Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
FERAGAT DİLEKÇESİ ( Feragat Edilen Davanın Görüldüğü Mahkeme Başkanlığına Hitaben Yazılması Gereği - Davalı İdareye Verildiği İleri Sürülen ve Mahkeme Kayıtlarına Geçmeyen Dilekçe İle Davadan Feragatın Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( İş Kanunu Hükümlerine İstinaden Çalışmaya Başlayıp Bu Statüye Geçen ve Emekli Olduğu Tarihe Kadar Bu Statüde Çalışan Davacı - Sadece İşçi Olarak Geçirdiği Süreler Esas Alınarak Kıdem Tazminatı Ödenmesinin Mevzuata Aykırılığı )"
93IDDGK21.10.2004E. 2004/745 K. 2004/861"FERAGAT ( Kamu Kuruluşlarınca Açılan Somut Nitelikteki İptal Davaları - Dairece İlk Derece Karar Verildikten Sonra Davadan Feragat Edilmesinin Kamu Yararıyla ve İdarenin Yargısal Denetimi Yoluyla Hukukun Üstünlüğünü Sağlama Amacıyla Bağdaşmayacağı )
DAVADAN FERAGAT ( Nazım Plan Kısmi Revizyonunda Bir Bölümün İptali İstemiyle Açılan Dava - Üstün Kamu Yararı Gözetilerek Verilmiş Olan Bozma Kararından Sonra Karar Düzeltme Aşamasında Davacının Feragatinin Kabul Edilemeyeceği )
KAMU YARARI VE İDARENİN YARGISAL DENETİMİ YOLUYLA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMA AMACI ( Dairece İlk Derece Karar Verildikten Sonra Davadan Feragat Edilmesinin Bağdaşmayacağı - Kamu Kuruluşlarınca Açılan Somut Nitelikteki İptal Davaları )
İDARENİN YARGISAL DENETİMİ YOLUYLA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMA AMACI ( Dairece İlk Derece Karar Verildikten Sonra Davadan Feragat Edilmesinin Bağdaşmayacağı - Kamu Kuruluşlarınca Açılan Somut Nitelikteki İptal Davaları )
BOZMA KARARI ( Kamu Kuruluşlarınca Açılan Somut Nitelikteki İptal Davası - Karar Düzeltme Aşamasında Davacının Davadan Feragatinin Kabul Edilemeyeceği/İdarenin Yargısal Denetimi Yoluyla Hukukun Üstünlüğünü Sağlama Amacıyla Bağdaşmayacağı )
İDARİ DAVALARDA HUMK. HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( 2577 S.K.'da Yollama Hükmünün İdari Davaların Nitelikleri Dikkate Alınarak ve İdari Dava Türleriyle Bağdaştığı Ölçüde Uygulanabileceği )
HUMK. HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( 2577 S.K. Md. 31'deki Yollama Hükmünün İdari Davaların Nitelikleri Dikkate Alınarak ve İdari Dava Türleriyle Bağdaştığı Ölçüde Uygulanabileceği )"
93IDDGK17.6.2004E. 2003/967 K. 2004/640"FERAGAT ( İdari Para Cezasıyla Tecziyeye İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Dava - Davacının Feragat Etmiş Olması/Taraflar Arasında Uyuşmazlığı Sona Erdiren Bu Beyanın Dikkate Alınarak Davanın Sona Erdirilmesi Gereği )
DAVADAN FERAGAT ( Mahkemenin Davacının Beyanının Gerçekten Feragat Olduğunu ve Kanunun Öngördüğü Şekilde Yapıldığını Tespit Etmesi Durumunda Uyuşmazlığın Son Bulduğuna Karar Vermesi Gereği - İdari Para Cezasıyla Tecziyeye İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Dava )
İDARİ PARA CEZASI ( Tecziyeye İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Dava - Davacının Feragat Etmiş Olması/Taraflar Arasında Uyuşmazlığı Sona Erdiren Bu Beyanın Dikkate Alınarak Davanın Sona Erdirilmesi Gereği )
İDARİ DAVALARDA HUMK. HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( İdari Para Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davadan Feragat - Kamu Adına Açılan Bir Dava Niteliği Taşımaması/Menfaati İhlal Edilen Davacının Talebi İle Sınırlı Olarak Görüşülüp Neticelendirilmesi )
HUMK. HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( İdari Para Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davadan Feragat - Kamu Adına Açılan Bir Dava Niteliği Taşımaması/Menfaati İhlal Edilen Davacının Talebi İle Sınırlı Olarak Görüşülüp Neticelendirilmesi )"
93D8.D24.5.2001E. 1999/3331 K. 2001/2525"FERAGAT ( Kesin Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğuracağı - Feragattan Dönülemeyeceği/Feragattan Dönen Davacının Rücu İstemi Kabul Edilerek İşin Esasına Girilerek Verilen İdare Mahkemesi Kararında İsabet Bulunmadığı )
FERAGATTAN RÜCU ( Feragattan Dönen Davacının Rücu İstemi Kabul Edilerek İşin Esasına Girilerek Verilen İdare Mahkemesi Kararında İsabet Bulunmadığı )"
93IDDGK6.4.2001E. 2001/26 K. 2001/309"KARAR DÜZELTME ( İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna İntikal Eden Dosya - Davacının Feragat İstemi/Davalının Karar Düzeltme İsteminin Esasının İncelenme Olanağı Kalmadığı )
FERAGAT ( Davalı Tarafın Karar Düzeltme İstemi Nedeniyle İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna İntikal Eden Dosya - Karara Bağlanabilmesi İçin Daire Kararının Bozulması ve Dosyanın Daireye Gönderilmesi )
DAVADAN FERAGAT ( Davalı Tarafın Karar Düzeltme İstemi Nedeniyle İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna İntikal Eden Dosya - Davalının Karar Düzeltme İsteminin Esasının İncelenme Olanağı Kalmadığı )"
93D1.D1.11.1999E. 1999/140 K. 1999/156"MEMURUN GÖREVDEN ALINARAK BAŞKA GÖREVE ATANMASI ( Yürütmenin Durdurulması Hükmü Gereğince Görevine İade Edildikten Sonra Tekrar Atanması - Yeni Dava Açmaması/İlk Davadan Vazgeçme Anlamında Değerlendirilemeyeceği )
GÖREVE İADE EDİLEN MEMURUN TEKRAR ATANMASI ( Yürütmenin Durdurulması Hükmü Gereğince/Yeni Dava Açmaması - İlk Davadan Vazgeçme Anlamında Değerlendirilemeyeceği/İptal Kararının Uygulanması Gereği )
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI HÜKMÜ GEREĞİNCE GÖREVİNE İADE EDİLDİKTEN SONRA TEKRAR ATANAN MEMUR ( Yeni Dava Açmaması - İlk Davadan Vazgeçme Anlamında Değerlendirilemeyeceği/İptal Kararının Uygulanması Gereği )
İPTAL KARARININ UYGULANMASI GEREĞİ ( Yürütmenin Durdurulması Hükmü Gereğince Görevine İade Edildikten Sonra Tekrar Atanan Memur - Yeni Dava Açmaması/İlk Davadan Vazgeçme Anlamında Değerlendirilemeyeceği )"
93IDDGK26.6.1998E. 1998/249 K. 1998/278"FERAGAT ( Temyiz Aşamasında İstemde Bulunulması )
TEMYİZ AŞAMASINDA VAZGEÇME İSTEMİ ( Temyiz İsteminin Bu Yönden Kabulü ile Kararın Bozulması )
VAZGEÇME ( Temyiz Aşamasında İstemde Bulunulması )"
93IDDGK27.10.1995E. 1995/765 K. 1995/742"DAVACININ TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ETMESİ ( Mahkemece Bu Husus Gözetilerek Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ETMEK ( Davacının - Mahkemece Bu Husus Gözetilerek Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Davacının Temyiz Aşamasında - Mahkemece Bu Husus Gözetilerek Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )"

Madde 94

YARGITAY

94Y17.HD5.2.2013E. 2013/377 K. 2013/1068"MAHCUZ MALA İSTİHKAK DAVASI (Dava Konusu Haciz Kaldırıldığından Konusu Kalmayan Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verildiği - Davacı Üçüncü Kişinin Dava Konusu Aracı Hacizden Önce Yasaya Uygun Olarak Kazandığı/Yargılama Giderinin Davalı Alacaklı Aleyhine Hükmedilmesi Gerektiği)
YARGILAMA GİDERLERİ (Davalı Alacaklının Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermediği ve İlk Oturumdan Önce Dava Kabul Edilmemiş Olması Olguları Somut Olayda Gerçekleşmemiş Olduğundan Yargılama Giderinin Davalı Alacaklı Aleyhine Hükmedilmesi Gerektiği - Mahcuz Mala İstihkak Davası)
DAVANIN AÇILMASINA SEBEBİYET VERME (Mahcuz Mala İstihkak Davası/Davacı Üçüncü Kişinin Dava Konusu Aracı Hacizden Önce Yasaya Uygun Olarak Kazandığından Davada Haklı Olduğu - Yargılama Giderinin Davalı Alacaklı Aleyhine Hükmedilmesi Gerektiği)
VEKALET ÜCRETİ (Mahcuz Mala İstihkak Davası - Dava Konusu Haciz İlk Oturumdan Önce Kaldırıldığından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Yarı Oranında Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekirse de Dava Değeri Dikkate Alındığında Aynı Tarifeye Göre Davacı Yararına Hükmedileceği)"
94Y3.HD16.1.2013E. 2012/23331 K. 2013/320"KİRA PARASININ TESPİTİ İSTEMİ ( Davalı Taraf Artırılması İstenilen veya Karar Verilecek Miktarı Ödemeye Başlasa Bile Dava Red Edilmeyip Bu Miktar Hüküm Altına Alınarak Bir Tespit Kararı Verileceği )
KİRA PARASININ ÖDENMESİ ( Kira Parasının Tespiti İstemi - Davalının Tespit Edilecek Miktarı Kabul Ederek Ödeme Yapmasının Dava Açılmasına Sebep Olup Olmaması ve Yargılama Giderlerinden Sorumluluğu Yönünden Etkili Olduğu )
KİRA PARASININ TESPİTİ İSTEMİNDE TESPİT EDİLECEK MİKTARIN DAVALI TARAFINDAN KABUL EDİLİP ÖDEME YAPILMASI ( Dava Açılmasına Sebep Olup Olmaması ve Yargılama Giderlerinden Sorumluluğu Yönünden Etkili Olduğu - Bu Miktar Hüküm Altına Alınarak Tespit Kararı Verileceği )"
94Y19.HD28.6.2012E. 2012/4901 K. 2012/10751"MENFİ TESPİT DAVASI ( Üçüncü Şahıs Elinde Bulunan Malların Haczinden Kaynaklanan - Mahkemece Olaya Uygun Düşmeyen Gerekçeyle Davalı Yanın Yargılama Giderleriyle Sorumlu Tutulmasının Doğru Görülmediği )
HACİZ İHBARNAMELERİNE İTİRAZ ( Menfi Tespit İstemi - Davacı Şirketin Kendi Kusuru Neticesinde Haciz İhbarnamelerine İtiraz Etmeyerek Bu Davanın Açılmasına Sebebiyet Verdiği )
DAVALININ YARGILAMA GİDERLERİYLE SORUMLU TUTULMAMASI ( Hal ve Vaziyetiyle Aleyhine Dava İkamesine Sebebiyet Vermemiş ve İlk Yargılama Celsesinde Davacının İddiasını Kabul Etmiş Olması Koşuluna Bağlı Olduğu - Menfi Tespit Davası )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davalı Bankanın İ.İ.K.nun 89. Md. Gereğince Gönderdiği Haciz İhbarnamelerine İtiraz Etmeyerek Davanın Açılmasına Sebep Olduğu Gibi Davalı Vekili Cevap Dilekçesinde Davayı Kabul Edip Bu Beyanlarını İlk Celse Tekrarladığı/Olaya Uygun Düşmeyen Gerekçeyle Davalı Yanın Yargılama Giderleriyle Sorumlu Tutulamayacağı )"
94YHGK13.6.2012E. 2012/11-140 K. 2012/383"MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Tutum ve Davranışı İle Dava Açılmasına Sebebiyet Veren Davalının Dava Konusu Alacağı Dava Açılmasından Sonra Ödemesi Dikkate Alındığında Davanın Konusuz Kaldığının Kabul Edilmesi ve Sonucuna Göre Yargılama Giderlerine Hükmedilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Uygun Olduğu)
DAVALININ DAVAYI KABUL ETMESİ (Davalının Dava Açılmadan Önceki Davacı Talebine Karşı Hareketsiz Kalması ve Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermiş Bulunması Karşısında İlk Celsede Davayı Kabul Eden Davalının Artık Kabul Hükümlerinden Faydalanma İmkanı Bulunmadığı - Maddi Tazminat Davası)
DAVANIN KONUSUZ KALMASI (Maddi Tazminat - Davalının Tutum ve Davranışı İle Dava Açılmasına Sebebiyet Verdiği/Dava Konusu Alacağı Dava Açılmasından Sonra Ödemesi Dikkate Alındığında Davanın Konusuz Kaldığının Kabul Edilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu)
YARGILAMA GİDERLERİ (Davalının Hal ve Tutumuyla ve Mahkeme Dışında Muhatap Olduğu Taleplere Menfi Cevap Vererek Alacaklının Hakkını Vermeye Yanaşmadığı ve Davanın Açılmasına Sebebiyet Verdiği - Davanın Konusuz Kaldığının Kabulü ve Sonuca Göre Hükmedilmesinin Yerinde Olduğu/Maddi Tazminat)"
94Y7.HD5.6.2012E. 2012/3518 K. 2012/4272"MÜLKİYETİN TESPİTİ ( Taşınmazda Davacı Tarafın da Paydaş Olduğu Gözetildiğinde Davalı Yararına Maktu Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği - Davalıların Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermedikleri ve Yargılama Gideri Talebi Bulunmadığından Yargılama Gideri ve Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulmamaları Gerektiği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Taşınmaz Üzerindeki Mülkiyetin Tespiti İstemi - Taşınmazda Davacı Tarafın da Paydaş Olduğu Gözetildiğinde Davalı Yararına Maktu Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği/Davalıların Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermedikleri ve Yargılama Gideri Talebi Bulunmadığından Yargılama Gideri ve Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulmamaları Gerektiği )
YARGILAMA GİDERİ ( Taşınmaz Üzerindeki Mülkiyetin Tespiti Talebi - Davalıların Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermedikleri ve Yargılama Gideri Talebi Bulunmadığından Yargılama Gideri ve Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulmamaları Gerektiği )"
94Y3.HD10.4.2012E. 2012/6421 K. 2012/9621"HARCIN TAMAMLANMASI ( Tapu İptali ve Tescili Davası - Taşınmazların Değerinin Açıklanması İstenmesi/Taraflar Arasında İhtilaf Çıkarsa Taşınmazların Kıymeti Keşif Yapılarak Belirlenip Nisbi Peşin Harcı İkmal Ettirileceği/Tamamlanmadan İşlem Yapılamayacağı )
NİSBİ PEŞİN HARÇ ( Tapu İptali ve Tescili Davası - Taşınmazların Değerinin Açıklanması İstenmesi/Taraflar Arasında İhtilaf Çıkarsa Taşınmazların Kıymeti Keşif Yapılarak Belirleneceği/Harçların Tamamlanması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Yargı İşlemlerinden Alınacak Harçlar Ödenmedikçe İşlem Yapılamayacağı - Taşınmazların Değerinin Açıklattırılması/Taraflar Arasında İhtilaf Çıkarsa Taşınmazların Kıymeti Keşif Yapılarak Belirlenip Nisbi Peşin Harcı İkmal Ettirilmesi )"
94YHGK30.3.2012E. 2012/14-70 K. 2012/272"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Davalının Davayı Kabul Ettiği - Davalı İkinci Celsede Kabul Beyanında Bulunduğundan ve İlk Celseye Mazaret veya Kabul Beyanı Bildirmediğinden Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulacağı)
DAVAYI KABUL EDEN DAVALININ YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUĞU ( Davalı İkinci Celsede Kabul Beyanında Bulunduğundan ve İlk Celseye Mazaret veya Kabul Beyanı Bildirmediğinden Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulacağı)
YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLU TUTULMAMA ( İlk Muhakeme Celsesinde Davanın Kabul Edileceği - Davalının Hal ve Vaziyeti İle Aleyhine Dava İkamesine Sebebiyet Vermeyeceği)"
94Y1.HD2.2.2012E. 2011/12642 K. 2012/767"MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (Tenkis İsteği - İlk Celse Davayı Kabul Eden ve Dava Açılmasına Sebebiyet Vermeyen Davalıların Yargılama Giderlerinden Sayılan Avukatlık Ücreti Karar İlam Harcı ve Diğer Giderlerden Sorumlu Tutulmamaları Gerektiği)
TENKİS İSTEĞİ (İlk Celse Davayı Kabul Eden ve Dava Açılmasına Sebebiyet Vermeyen Davalıların Yargılama Giderlerinden Sayılan Avukatlık Ücreti Karar İlam Harcı ve Diğer Giderlerden Sorumlu Tutulmamaları Gerektiği - Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil)
İLK CELSEDE DAVANIN KABUL EDİLMESİ (Tenkis İsteği - İlk Celse Davayı Kabul Eden ve Dava Açılmasına Sebebiyet Vermeyen Davalıların Yargılama Giderlerinden Sayılan Avukatlık Ücreti Karar İlam Harcı ve Diğer Giderlerden Sorumlu Tutulmamaları Gerektiği)"
94Y19.HD10.10.2011E. 2011/9265 K. 2011/12322"MÜRACAATA BIRAKILAN DAVAYA KONU TALEP HAKKINDA KARAR VERİLMESİ ( Mahkemece Davacı Tarafından Müracaata Bırakılan Çekler Hakkında Karar Verilmesinin Taleple Bağılılık İlkesine Aykırı Olduğu - Feragat Nedeniyle Talep Reddedildiğinden Kendisini Avukatla Temsil Ettiren Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
FERAGAT ( Talep Feragat Nedeniyle Reddedildiğinden Davada Kendisini Avukatla Temsil Ettiren Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği - Davacının Müracaata Bıraktığı Çekler Hakkında Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
94Y14.HD29.3.2011E. 2011/2101 K. 2011/4020"YARGILAMA GİDERLERİ ( Kural Olarak Aleyhine Hüküm Verilen Taraftan Tahsiline Karar Verilmesi Gereği - Dava İkamesine Sebebiyet Vermeyen ve İlk Muhakeme Celsesinde Davacının İddiasını Kabul Eden Tarafa Yargılama Giderlerinin Yükletilemeyeceği )
DAVA İKAMESİNE SEBEBİYET VERMEYEN İLK MUHAKEME CELSESİNDE DAVACININ İDDİASINI KABUL EDEN TARAF ( Yargılama Giderlerinden Sorumluluk - Yargılama Giderlerinden Sorumlu Olmama )"
94Y17.HD28.3.2011E. 2010/8415 K. 2011/2768"ISLAH İLE TALEP SONUCUNUN DARALTILMASI ( Tazminat İsteminin İndirilmesi/Feragat Anlamında Olduğu - Reddedilen Kısım Üzerinden Maktu Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği )
DAVA DİLEKÇESİNİN KISMEN ISLAHI ( Talep Sonucu Daraltılarak Tazminat İsteminin İndirilmesi - Reddedilen Kısım Üzerinden Maktu Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği/Feragat Anlamında Olduğu )
TALEP SONUCUNUN DARALTILMASI ( Dava Dilekçesinin Kısmen Islahı İle Tazminat İsteminin İndirilmesi - Feragat Anlamında Olduğu/Reddedilen Kısım Üzerinden Maktu Vekalet Ücreti Takdir Edileceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Dava Dilekçesinin Kısmen Islahı İle Tazminat İsteminin İndirilmesi - Feragat Anlamında Olduğu/Reddedilen Kısım Üzerinden Maktu Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gerektiği )"
94Y1.HD20.1.2011E. 2010/13855 K. 2011/389"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Davacı Vekilinin İmzalı Beyanı İle Davasından Feragat Ettiği - Davanın Reddine Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Olmadığı )
FERAGAT ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Davacı Vekilinin İmzalı Beyanı İle Davasından Feragat Ettiği/Davanın Reddine Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Olmadığı )
KARŞILIK DAVANIN SÜRESİNDE AÇILMAMASI ( Davanın Bağımsız Dava Niteliği Taşıdığından Davanın Usul Ekonomisi ve Yarar Dengesi ve Dilekçenin Harçlandırıldığı Gözetilerek Davanın Ayrı Bir Esasa Kaydedilmek Üzere Ayrılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
94YHGK20.10.2010E. 2010/10-481 K. 2010/524"HİZMET TESPİTİ İSTEMİ (Davacıya Yapılan Ödemeler Arasındaki Miktar Farklılığının Nedeni İle Ödemelerin Ne Kadarının Ücretine Karşılık Ne Kadarının İse Yaptığı İşin Gereği Olan Avans Ödemelerine Ait Olduğu Hususlarının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği)
AVANS ÖDEMELERİ (Hizmet Tespiti İstemi - Davacıya Yapılan Ödemeler Arasındaki Miktar Farklılığının Nedeni İle Ödemelerin Ne Kadarının Ücretine Karşılık Ne Kadarının İse Yaptığı İşin Gereği Olan Avans Ödemelerine Ait Olduğu Hususlarının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği)
BANKA KAYITLARI (Üzerinde İnceleme Yapılarak Davacıya Yapılan Her Bir Ödemenin İşveren Kayıtlarındaki Karşılığı Tespit Edilmeli ve Diğer Bir Anlatımla Banka Kayıtlarında Görülen Ödemelerin Ücrete mi Yoksa Avansa mı İlişkin Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği)
DAVACI İMZASINI TAŞIYAN BELGELERDE YER ALAN İMZALAR (Davacıya Aidiyeti İle Davacı Yönünden Bağlayıcılık Değeri de Araştırılarak İşçilik Alacakları Davasında Verilen Karar da İrdelenmek Suretiyle Karar Verilmesi Gerektiği)
İMZA İNCELEMESİ (Davacı İmzasını Taşıyan Belgelerde Yer Alan İmzaların Davacıya Aidiyeti İle Davacı Yönünden Bağlayıcılık Değeri de Araştırılarak İşçilik Alacakları Davasında Verilen Karar da İrdelenmek Suretiyle Karar Verilmesi Gerektiği)"
94Y14.HD14.10.2010E. 2010/7908 K. 2010/8938"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Dava Açılmasına Sebebiyet Verdiği Olgusunun Kanıtlanamaması Karşısında Mahkemece Davalının Yargılama Giderlerinden ve Bu Giderlerden Olan Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesi İle Satın Aldığını İleri Sürerek Tapu İptali ve Tescil İsteği - Dava Açılmasına Sebebiyet Verdiği Olgusunun Kanıtlanamaması Karşısında Mahkemece Davalının Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Dava Açılmasına Sebebiyet Verdiği Olgusunun Kanıtlanamaması Karşısında Davalının Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )"
94Y19.HD7.10.2010E. 2010/1076 K. 2010/10989"YARGILAMA GİDERİ VE AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davalının Sorumlu Tutulmaması Gereği - Davacının Usulen Tebliğ Edilen 1. Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmemesi Davalının İlk Celseden Önce Davayı Kabul Etmesi )
AVUKATLIK ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİ ( Davalının İlk Celseden Önce Davayı Kabul Etmesi/Davacının Usulen Tebliğ Edilen 1. Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmemesi - Davalının Sorumlu Tutulamayacağı )
DAVANIN AÇILMASINA SEBEBİYET VERMEMEK ( İlk Oturumda Davanın Kabul Edildiğinin de Bildirilmesi ve Bu İki Koşulun Bir Arada Gerçekleşmesi Durumunda Yargılama Gideri ve Avukatlık Ücretinden Sorumluluk Kararı Verilemeyeceği )
İLK OTURUMDA DAVANIN KABUL EDİLMESİ ( Davanın Açılmasına Sebebiyet de Verilmemişse ve Bu İki Koşulun Bir Arada Gerçekleşmesi Durumunda Yargılama Gideri ve Avukatlık Ücretine Hükmedilemeyeceği )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Usulen Tebliğ Edilen 1. Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmemesi Davalının İlk Celseden Önce Davayı Kabul Etmesi - Davalının Yargılama Gideri ve Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulmaması Gereği )"
94Y14.HD7.10.2010E. 2010/8925 K. 2010/9942"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalı Hal ve Vaziyetiyle Aleyhine Dava Açılmasına Sebebiyet Vermemiş ve Davayı Kabul Etmişse Yargılama Giderleriyle Sorumlu Tutulamayacağı )
DAVA AÇILMASINA SEBEBİYET ( Tapu İptali ve Tescil - Davalı Hal ve Vaziyetiyle Aleyhine Dava Açılmasına Sebebiyet Vermemiş ve Davayı Kabul Etmişse Yargılama Giderleriyle Sorumlu Tutulamayacağı )
YARGILAMA GİDERLERİYLE SORUMLULUK ( Tapu İptali ve Tescil - Davalı Hal ve Vaziyetiyle Aleyhine Dava Açılmasına Sebebiyet Vermemiş ve Davayı Kabul Etmişse Yargılama Giderleriyle Sorumlu Tutulamayacağı )"
94Y14.HD9.3.2010E. 2009/14121 K. 2010/2499"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Davalı Hal ve Vaziyetiyle Aleyhine Dava Açılmasına Sebebiyet Vermemiş ve İlk Yargılama Oturumunda Davacının İddiasını Kabul Etmiş İse Yargılama Gideri İle Sorumlu Tutulmayacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Davalı Hal ve Vaziyetiyle Aleyhine Dava Açılmasına Sebebiyet Vermemiş ve İlk Yargılama Oturumunda Davacının İddiasını Kabul Etmiş İse Yargılama Gideri İle Sorumlu Tutulmayacağı )
İLK OTURUMDA DAVANIN KABUL EDİLMESİ ( Davalının Yargılama Giderleriyle Sorumlu Kılınmasının Doğru Olduğu )"
94Y7.HD22.2.2010E. 2009/1298 K. 2010/793"DAVANIN KABULÜ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Davalı Yapılan Tebligata Rağmen 4. Duruşmaya Gelerek Davayı Kabul Ettiğine Göre Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulacağı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davayı İlk Duruşmada Kabul Eden ve Dava Açılmasına Sebebiyet Vermemiş Olan Davalı Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı - Davalı Yapılan Tebligata Rağmen 4. Duruşmaya Gelerek Davayı Kabul Ettiğine Göre Sorumlu Tutulacağı )
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davalı Yapılan Tebligata Rağmen 4. Duruşmaya Gelerek Davayı Kabul Ettiğine Göre Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulacağı )"
94Y21.HD17.11.2009E. 2009/15555 K. 2009/14989"FERAGAT ( Delillerin Toplanmasına İlişkin Ara Kararının Yerine Getirilmesinden Sonra Gerçekleşmiş Olması - Avukatlık Ücretine Hükmolunması Gerektiği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Hükmolunması Gerektiği - Feragatin Delillerin Toplanmasına İlişkin Ara Kararının Yerine Getirilmesinden Sonra Gerçekleşmiş Olması )
ÇALIŞILAN GÜNLERİN TESPİTİ TALEBİ ( Feragat/Delillerin Toplanmasına İlişkin Ara Kararının Yerine Getirilmesinden Sonra Gerçekleşmiş Olması - Davalı Kurum Yararına Avukatlık Ücretine Hükmolunacağı ) "
94Y16.HD15.9.2009E. 2009/82 K. 2009/5351"KADASTRO TESPİTİ ( Tespit Sırasında Hazır Bulunmayan Davalı Çekişmeli Taşınmazın Adına Tespit Edilmesine ve Dolayısı İle Aleyhine Dava Açılmasına Sebebiyet Vermediği - Davalının Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Kadastro Tespiti Sırasında Hazır Bulunmayan Davalı Çekişmeli Taşınmazın Adına Tespit Edilmesine ve Dolayısı İle Aleyhine Dava Açılmasına Sebebiyet Vermediğinden Sorumlu Tutulamayacağı )
KABUL ( Davalı İlk Dört Duruşmada Hazır Bulunmamış Katıldığı 5. Celsede Davayı Kabul Ettiğini Bildirmiş İse de Duruşma Günü İle Dava Dilekçesinin Usulüne Uygun Olarak Davalıya Tebliğ Edilmediği - Davalının Hazır Bulunduğu Duruşmanın "İlk Muhakeme Celsesi" Olarak Kabulü Gerektiği )
DURUŞMADA HAZIR BULUNMAMA ( Kadastro Tespiti Sırasında Hazır Bulunmayan Davalı Çekişmeli Taşınmazın Adına Tespit Edilmesine ve Dolayısı İle Aleyhine Dava Açılmasına Sebebiyet Vermediğinden Davalının Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )"
94Y10.HD25.6.2009E. 2009/5204 K. 2009/11639"YARGILAMA GİDERLERİ ( Davada Haksız Çıkan Yani Aleyhe Hüküm Verilen Tarafa Yükletileceği - Özel Bir Sebep Bulunmayan Hallerde Yargılama Giderlerinin Tarafların Kısmen Haklı Çıkmalarına Rağmen Haklı Çıktıkları Oranda Paylaştırılması Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Özel Bir Sebep Bulunmayan Hallerde Yargılama Giderlerinin Tarafların Kısmen Haklı Çıkmalarına Rağmen Haklı Çıktıkları Oranda Paylaştırılması Gerektiği )
KISMEN KABUL KARARI ( Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verildiği Halde Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinden Davalı Kurumun Sorumlu Tutulmasının İsabetsiz Olduğu )"
94Y7.HD31.3.2009E. 2008/6125 K. 2009/984"TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BÜTÜNLEYİCİ PARÇALAR ( Mukadderatının Arzın Mukadderatına Tabi Olduğu - Arzın Kayden Devri İle Üzerinde Bulunan Muhdesatların da Mülkiyetinin Alıcıya Geçeceği )
MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİ ( Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yapı Ağaç Gibi Bütünleyici Parça Niteliğindeki Muhdesatların Mukadderatının Arzın Mukadderatına Tabi Olduğu - Arzın Kayden Devri İle Üzerinde Bulunan Muhdesatların da Mülkiyetinin Alıcıya Geçeceği )
MÜLKİYETİN İNTİKALİ ( Muhdesatların Üzerinde Bulunduğu Arzdan Ayrı Bir Mülkiyetinden Söz Edilemeyeceği - Arzın Kayden Devri İle Üzerinde Bulunan Muhdesatların da Mülkiyetinin Alıcıya Geçeceği )
BÜTÜNLEYİCİ PARÇALAR ( Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yapı Ağaç Gibi Bütünleyici Parça Niteliğindeki Muhdesatların Mukadderatının Arzın Mukadderatına Tabi Olduğu - Arzın Kayden Devri İle Üzerinde Bulunan Muhdesatların da Mülkiyetinin Alıcıya Geçeceği )"
94Y10.HD9.2.2009E. 2008/16267 K. 2009/1290"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Dava Açılmadan Önce Sigortalılık Tescilinin Yapıldığını Belgeyle Davacıya Bildirdiği ve Yargılama Sürecinde Bu İşlemi Davacının Kabul Ettiği - Dava Açılmasına Neden Olmadığı Belirgin Olan Davalı Kurum Aleyhine Yargılama Masrafı Hükmedilemeyeceği )
SİGORTALILIK TESCİLİ ( Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespiti - Dava Açılmadan Önce Sigortalılık Tescilinin Yapıldığını Belgeyle Davacıya Bildirdiği ve Yargılama Sürecinde Bu İşlemi Davacının Kabul Ettiği/Dava Açılmasına Neden Olmadığı Belirgin Olan Davalı Kurum Aleyhine Yargılama Masrafı Hükmedilemeyeceği )
YARGILAMA MASRAFI ( Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespiti - Yargılama Sürecinde Sözkonusu İşlemi Davacının Kabul Ettiği/Dava Açılmasına Neden Olmadığı Belirgin Olan Davalı Kurum Aleyhine Yargılama Masrafı Hükmedilemeyeceği )"
94Y4.HD1.12.2008E. 2008/4990 K. 2008/14814"MENFİ TESPİT DAVASI ( Yargılama Giderlerinden Sorumluluk - Davalı Dava Açılmasına Neden Olmamakla Birlikte İlk Oturumda Kabul Beyanında Bulunmadığı Davanın Reddini İstediğinden Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulması Gereği )
YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Davalının Yargılama Giderlerinden Sorumlu Olmaması - Davalının Dava Açılmasına Neden Olmaması ve Davayı İlk Oturumda Kabul Etmesi Koşullarının Birlikte Gerçekleşmesi Gereği )"
94Y14.HD17.11.2008E. 2008/12136 K. 2008/14054"FERAGAT VEYA KABUL EDEN TARAFIN SORUMLULUĞU ( Davalı Bankanın Yargılamanın İlk Oturumunda Davaya Katılarak Kabul Etmesi Nedeniyle Davalı Bankanın Yargılama Giderleriyle Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİNDEN SORUMLU TUTULMAMA ( Davalı Bankanın Yargılamanın İlk Oturumunda Davaya Katılarak Kabul Etmesi Nedeniyle )
TAPU KAYDINDAKİ İPOTEK ŞERHİNİN TERKİNİ ( Davalı Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü Yargılamanın İlk Oturumunda Davaya Katılarak Kabul Ettiğine Göre Davalı Bankanın Yargılama Giderleriyle Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )"
94YHGK9.7.2008E. 2008/9-947 K. 2008/481"HAKİMİN SORUMLULUĞU ( Yargıç Aleyhine Açılan Dava Redle Sonuçlandığında Aleyhine Dava Açılan Yargıç Tarafından Açıkça Maddi ve Manevi Tazminat İstenilmeyeceği Belirtilmişse Hüküm Verilemeyeceği )
HAKİM ALEYHİNE AÇILAN DAVANIN REDLE SONUÇLANMASI ( Aleyhine Dava Açılan Yargıç Tarafından Açıkça Maddi ve Manevi Tazminat İstenilmeyeceği Belirtilmişse Hüküm Verilemeyeceği )
HAKİM YARARINA TAZMİNAT ( Davalı Yargıç Yararına Mahkemece Kendiliğinden Tazminata Hükmolunacağı - İstek Gerekmediği/Dolayısıyla Karşı Davaya Gerek Bulunmadığı )
İSTEK GEREKMEMESİ ( Davalı Yargıç Yararına Mahkemece Kendiliğinden Tazminata Hükmolunacağı - İstek Gerekmediği/Dolayısıyla Karşı Davaya Gerek Bulunmadığı )
MAHKEMENİN PASİFLİĞİ İLKESİ ( Dava Malzemesi Her Bir Tarafça Getirtilmesi Gerektiği )"
94YHGK9.7.2008E. 2008/9-497 K. 2008/481"TAZMİNAT İSTEMİ ( Yargıç Aleyhine Açılan Dava Redle Sonuçlandığında Aleyhine Dava Açılan Yargıç Tarafından Açıkça Maddi ve Manevi Tazminat İstenilmeyeceği Belirtilmişse Hüküm Verilemeyeceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Yargıç Aleyhine Açılan Dava Redle Sonuçlandığında Aleyhine Dava Açılan Yargıç Tarafından Açıkça Maddi ve Manevi Tazminat İstenilmeyeceği Belirtilmişse Hüküm Verilemeyeceği )
İSTEK GEREKMEMESİ ( Yargıç Aleyhine Açılan Tazminat Davası - Davalı Yargıç Yararına Mahkemece Kendiliğinden Tazminata Hükmolunacağı )
KARŞI DAVA ( Yargıç Aleyhine Açılan Tazminat Davası/Davalı Yargıç Yararına Mahkemece Kendiliğinden Tazminata Hükmolunacağı - Karşı Davaya Gerek Bulunmadığı )
TARAFLARCA HAZIRLAMA İLKESİ ( Dava Malzemesi Her Bir Davacı İçin Tarafça Getirtilmesi Gerektiği - Böyle Hallerde Mahkemenin Pasifliği Prensibinin Esas Olduğu )"
94YHGK28.5.2008E. 2008/10-370 K. 2008/410"TESPİT İSTEMİ ( Davada Kısmen Kabule Karar Verildiği - Özel Sebepler Bulunmadığına Göre Tarafların Haklı Çıktıkları Oranda Yargılama Giderlerinin Paylaştırılarak Kısmi Redden Dolayı Davalı Kurum Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesinde Usul ve Yasaya Aykırılık Bulunmadığı )
KISMİ KABUL ( Tespit İstemi - Özel Sebepler Bulunmadığına Göre Tarafların Haklı Çıktıkları Oranda Yargılama Giderlerinin Paylaştırılarak Kısmi Redden Dolayı Davalı Kurum Yararına Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Tespit İstemi - Özel Sebepler Bulunmadığına Göre Tarafların Haklı Çıktıkları Oranda Yargılama Giderlerinin Paylaştırılarak Kısmi Redden Dolayı Davalı Kurum Yararına Vekalet Ücretine Hükmedileceği )"
94Y9.HD26.5.2008E. 2008/17324 K. 2008/12751"DAVADAN FERAGAT ( Davasından Feragat Etmiş Davacı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Davadan Feragat - Davacı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )
FERAGAT ( Davasından Feragat Etmiş Davacı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu )"
94Y8.HD8.5.2008E. 2008/1597 K. 2008/2554"AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davalının Davanın Açılmasına Sebep Olmaması ve Davayı Kabul Etmesi - Davalının Avukatlık Ücreti Yönünden Davayı Temyiz Etmesi Durumunda Ücretten Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
DAVALININ DAVAYI KABULÜ ( Davalının Davanın Açılmasına Sebep Olmaması ve Davayı Kabul Etmesi - Davalının Avukatlık Ücreti Yönünden Davayı Temyiz Etmesi Durumunda Ücretten Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
TAKSİM SÖZLEŞMESİ ( Murisin Sağlığında Katılımıyla Terekesinin Mirasçıları Arasında Taksim Edilmesi - Taksimin Geçerli Olduğu )"
94Y15.HD14.4.2008E. 2007/1851 K. 2008/2516"FERAGAT ( Müdahalenin Men'i İstemi - Davalı Şirket Hakkındaki Dava Feragat Nedeniyle Reddedildiği/Vekalet Ücreti Tayini Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davalı Şirket Hakkındaki Dava Feragat Nedeniyle Reddedildiği - Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Tayini Gerektiği )
ARSA PAYI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Müdahalenin Men'i İstemi - Davalı Şirket Hakkındaki Dava Feragat Nedeniyle Reddedildiği/Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Vekalet Ücreti Tayini Gerektiği )"
94Y9.HD8.4.2008E. 2007/15193 K. 2008/7858"KISMİ KABUL ( Davalı İlk Duruşmada Sunduğu Cevap Dilekçesinde Dava Konusu Alacaklardan Dört Aylık Ücret Alacağını Kabul Ettiği - Davalının Kısmi Kabulü Dikkate Alınarak Harç ve Giderler İle Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davalı Dava Konusu Alacaklardan Dört Aylık Ücret Alacağını Kabul Ettiği - Davalının Kısmi Kabulü Dikkate Alınarak Hükmedilmesi Gerektiği )
HARÇ VE GİDERLER ( İşçilik Alacakları/Davalı Dava Konusu Alacaklardan Dört Aylık Ücret Alacağını Kabul Ettiği - Davalının Kısmi Kabulü Dikkate Alınarak Harç ve Giderler İle Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )"
94Y9.HD3.12.2007E. 2007/38880 K. 2007/36640"DAVANIN İLK OTURUMDAN ÖNCE KABUL EDİLMESİ ( Dava Tarihinden Ödeme Tarihine Kadar Faiz Yürütüleceği Ayrıca Davacı Lehine Kısmen Vekalet ve Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi Gereği )
YARGILAMA SIRASINDA ASIL ALACAĞIN ÖDENMESİ ( Faiz Davacı Lehine Vekalet ve Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi Gereği )
FAİZ ( Davalının İlk Oturumdan Önce Davayı Kabul Etmesi - Dava Tarihinden Ödeme Tarihine Kadar Faiz Yürütüleceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davalının İlk Oturumdan Önce Davayı Kabul Etmesi - Davacı Lehine Kısmen Vekalet ve Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi Gereği )"
94Y16.HD30.11.2007E. 2007/4848 K. 2007/4842"YARGILAMA GİDERİ ( Aleyhinde Dava Açılmasına Sebebiyet Vermeyen Davalı İlk Oturuma Kadar Davayı Kabul Etmesi Halinde Sorumlu Tutulamayacağı )
DAVALININ DAVAYI KABUL ETMESİ ( Kadastro Tespiti - Aleyhinde Dava Açılmasına Sebebiyet Vermeyen Davalı İlk Oturuma Kadar Davayı Kabul Etmesi Halinde Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )
DAVANIN KABUL EDİLMESİ ( Kadastro Tespiti - Aleyhinde Dava Açılmasına Sebebiyet Vermeyen Davalı İlk Oturuma Kadar Davayı Kabul Etmesi Halinde Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )"
94Y1.HD3.10.2007E. 2007/7627 K. 2007/9365"TAPU İPTALİ VE TERKİN ( Taşınmazlardan Bazılarının Tamamının Bazılarının da Bir Bölümünün Yapılan İnceleme Sonucu Saptanan Kıyı-Kenar Çizgisi İçerisinde Kaldığı - Tapu İptaline Karar Verilmiş Olmasında Bir İsabetsizlik Olmadığı )
KIYI KENAR ÇİZGİSİNDE KALAN TAŞINMAZLAR ( Tapu İptaline Karar Verilmiş Olmasında Bir İsabetsizlik Olmadığı )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davanın Kısmen Kabulle Sonuçlandığı - Kabul ve Ret Oranına Göre Davacı Yararına Yargılama Gideri ve Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )"
94Y15.HD10.7.2007E. 2007/4104 K. 2007/4690"DAVADAN FERAGAT ( Davalının Vekalet Ücretinden Açıkça Vazgeçmediği - Davacının Mahkeme Masraflarından Sorumlu Olduğu Gibi Vekalet Ücreti Takdiri de Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Delillerin Toplanmasına İlişkin Kararın Yerine Getirilmesinden Sonra Feragatın Gerçekleşmesi - Vekalet Ücretinin Islah Sonrası Değere Göre Hesaplanması Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Feragat Edenin Yargılama Giderlerinden Sorumlu Olması - Davalının Vekalet Ücretinden Açıkça Vazgeçmediği/Hesaplanmasında Esas Alınacak Değer )
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ( Delillerin Toplanmasına İlişkin Kararın Yerine Getirilmesinden Sonra Feragatın Gerçekleşmesi - Islah İle Arttırılan Miktarın da Vekalet Ücreti Bakımından Dikkate Alınması )"
94Y2.HD9.7.2007E. 2007/10196 K. 2007/10844"TENKİS DAVASI ( 743 S. Türk Kanunu Medenisi'nin 453/3. Md. Göre Kardeşlerin Saklı Payı Miras Haklarının 1/4'ü Olduğu - Bilirkişi Raporunda Bu Kurala Aykırı Hesaplama Yapılması ve Hatalı Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
SAKLI PAY ( Tenkis Davası - 743 S. Türk Kanunu Medenisi'nin 453/3. Md. Göre Kardeşlerin Saklı Payı Miras Haklarının 1/4'ü Olduğu/Bilirkişi Raporunda Bu Kurala Aykırı Hesaplama Yapılması ve Hatalı Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tenkis Davası - Kardeşlerin Saklı Payı Miras Haklarının 1/4'ü Olduğu/Bilirkişi Raporunda Bu Kurala Aykırı Hesaplama Yapılması ve Hatalı Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )"
94Y2.HD4.6.2007E. 2006/15837 K. 2007/9283"VASİYETNAMENİN KABUL EDİLMESİ ( Davalılar İlk Celseden Önce Davayı Kabul Ettiklerini Beyan Ettiklerinden Yargılama Giderleri ile Sorumlu Tutulamayacakları )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Adı Geçen Davalılar Vasiyetnameyi Kabul Ettikleri - Davalılar İlk Celseden Önce Davayı Kabul Ettiklerini Beyan Ettiklerinden Sorumlu Tutulamayacakları )
DAVANIN KABULÜ ( Adı Geçen Davalılar Vasiyetnameyi Kabul Ettikleri - Davalılar İlk Celseden Önce Davayı Kabul Ettiklerini Beyan Ettiklerinden Sorumlu Tutulamayacakları )"
94Y1.HD22.2.2007E. 2007/356 K. 2007/1753"DAVANIN AÇILMASINA SEBEBİYET ( Vermemiş ve ilk Duruşmada Davayı Kabul Etmiş Olan Davalıya Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücretinin Yükletilemeyeceği - Sahtecilik )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermemiş ve ilk Duruşmada Davayı Kabul Etmiş Olan Davalıya Yükletilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )
VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermemiş ve ilk Duruşmada Davayı Kabul Etmiş Olan Davalıya Yükletilemeyeceği )
SAHTECİLİK ( Tapu İptali ve Tescil - Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermemiş ve ilk Duruşmada Davayı Kabul Etmiş Olan Davalıya Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücretinin Yükletilemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sahtecilik - Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermemiş ve ilk Duruşmada Davayı Kabul Etmiş Olan Davalıya Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücretinin Yükletilemeyeceği )"
94Y9.HD19.2.2007E. 2006/19106 K. 2007/4116"KIDEM TAZMİNATI ( İşverene SSK İl Müdürlüğü Tarafından Davacıya Tarihi İtibariyle Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı Bildirildiği Gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişince Düzenlenen Raporda da Davacının Kıdem Tazminatına Hak Kazandığının Belirlendiği - Davalının Yargılama Giderlerinden Sorumlu Olacağı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davalının Muaf Tutulabilmesi İçin Davayı İlk Celse Kabul Etmesi Hal ve Durumu İle Aleyhine Dava Açılmasına Sebebiyet Vermemiş Olması Gerektiği - Bu İki Şartın Bir Arada Bulunmasının da Zorunlu Olduğu )
YAŞLILIK AYLIĞI ( İşverene SSK İl Müdürlüğü Tarafından Davacıya Tarihi İtibariyle Yaşlılık Aylığı Bağlanacağı Bildirildiği Gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişince Düzenlenen Raporda da Davacının Kıdem Tazminatına Hak Kazandığının Belirlendiği )
DAVALININ DAVAYI KABUL ETMESİ ( Davalı Her Ne Kadar İlk Celse Davayı Kabul Etmişse de Davalı Belediyeden Emekli Olan Davacının Kıdem Tazminatını Emekliliğin Belgelendirdiği Tarihten İtibaren Derhal Ödemesi Gerekirken Ödemeyerek Dava Açılmasına Sebebiyet Verdiği - Yargılama Giderlerinden Sorumlu Olacağı )
DAVA AÇILMASINA SEBEBİYET ( Davalı Her Ne Kadar İlk Celse Davayı Kabul Etmişse de Davalı Belediyeden Emekli Olan Davacının Kıdem Tazminatını Emekliliğin Belgelendirdiği Tarihten İtibaren Derhal Ödemesi Gerekirken Ödememesi Nedeniyle Sebebiyet Verdiği - Yargılama Giderlerinden Sorumlu Olacağı )"
94Y11.HD5.2.2007E. 2005/13986 K. 2007/1280"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısının Yargılama Giderli ve Avukatlık Ücretlerinden Sorumluluğu - Hükmolunan Tazminatın Sigorta Limitini Aşması Halinde Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücretinin Tazminata Oranı Dahilinde Ödenmesi Gereği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Aleyhine Dava Açılmasına Sebebiyet Vermeyen Davalının İlk Oturuma Kardar Davayı Kabul Etmesi - Yargılama Giderlerinden Sorumlu Olmayacağı )
İLK OTURUMA KADAR DAVAYI KABUL ( Yargılama Giderlerinden Sorumlu Olmayacağı - Davadan Önce Sigorta Şirketine Müracaat Edildiği Halde Ödeme Davadan Sonra Yapıldığına Göre Sigorta Şirketinin Yargılama Giderlerinden Limiti Dahilinde Sorumlu Olacağı )
SİGORTACININ YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUĞU ( Dava Masrafları ile Avukatlık Ücretlerini Ödemekle Yükümlü Olduğu - Tazminatın Sigorta Limitini Geçmesi Halinde Sigortacının Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücretini Sigorta Bedelinin Tazminata Oranı Dahilinde Ödemesi Gereği )"
94Y11.HD26.1.2007E. 2005/13227 K. 2007/889"TAM ZİYA KLOZULU NAKLİYE SİGORTA POLİÇESİ ( Poliçeden Doğan Sorumluluğun Nakliye Aracının Pert Olası Haliyle Sınırlı Olduğu - Kaza Taşınan Emtianın Mutlak Surette Ziyaı ile Sonuçlanmadığından Nakliye Sigorta Poliçesine Dayalı Olarak Sigorta Şirketinin Sorumlu Tutulamayacağı )
EMTİYA NAKLİYAT SİGORTA POLİÇESİ ( Tam Ziya Klozu Taşıyan Poliçenin Sigorta Teminatını Daralttığı - Sigortalı Araçla Birlikte Taşınan Emtianın da Mutlak Surette Ziyaı Halinde Sigorta Teminatı Kapsamında Olacağı Kısmi Hasarın Teminatın Dışında Kaldığı )
TAŞINAN EŞYANIN NAKİL ESNASINDA TRAFİK KAZASI NEDENİYLE HASARA UĞRAMASI ( Emtia Nakliye Sigorta Poliçesinin Tam Ziya Klozunu Taşıması - Taşınan Emtia Mutlak Surette Tamamen Ziya Olmadığından Uğranılan Zararın Poliçe Teminatı Dışında Kaldığının Kabulü Gereği )
DAVADAN FERAGAT ( Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurduğu - Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Edildiğinden Bu Aşamada da Feragat Hakkında Mahkemesince Karar Verilmesi Gereği )"
94Y20.HD22.1.2007E. 2007/26 K. 2007/459"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( İlk Oturumdan Sonra Davayı Kabul Eden Davalı Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulması Gereği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( İlk Oturumdan Sonra Davayı Kabul Eden Davalı Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulması Gereği )
İLK OTURUMDAN SONRA DAVANIN KABUL EDİLMESİ ( Kabul Eden Davalı Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulması Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )"
94Y11.HD26.12.2006E. 2006/14661 K. 2006/13817"KİRA BEDELİNİN BANKACA TAHSİLİ SIRASINDA ALINAN KİRA TAHSİLAT İŞLEM MASRAFININ İADESİ TALEBİ ( Dava Açıldıktan Sonra Parayı İade Eden Davalı Bankanın Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinden Sorumluluğu - Dava Açılmasına Sebebiyet Vermemiş Olma Koşulunun Oluşmaması )
BANKACA KİRA BEDELİNİN TAHSİLİ SIRASINDA HAKSIZ ALINAN KİRA TAHSİLAT İŞLEM MASRAFININ İADESİ TALEBİ ( Dava Açıldıktan Sonra Parayı İade Eden Davalı Bankanın Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinden Sorumluluğu - Dava Açılmasına Sebebiyet Vermemiş Olma Koşulunun Oluşmaması )
YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİNDEN SORUMLU OLMAMANIN KOŞULLARI ( Davalı Bankanın Kira Bedelinin Tahsili Sırasında Haksız Olarak Aldığı Kira Tahsilat İşlem Masrafını Dava Açıldıktan Sonra İade Etmesi - Dava Açılmasına Sebebiyet Vermeme Koşulunun Oluşmaması )
DAVA AÇILMASINA HAL VE DAVRANIŞLARI İLE SEBEBİYET VERMEME KOŞULU ( Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Olmamak İçin - Davalı Bankanın Kira Bedelinin Tahsili Sırasında Haksız Olarak Aldığı Kira Tahsilat İşlem Masrafını Dava Açıldıktan Sonra İade Etmesi )"
94Y11.HD30.10.2006E. 2005/10195 K. 2006/10759"NETİCE-İ TALEBE MUVAFAKAT ( Davalının Cevap Dilekçesindeki Kabulü Bu Nitelikde Olmadığından Mahkeme Masraflarından Sorumlu Olacağı )
MAHKEME MASRAFLARINDAN SORUMLULUK ( Davalının Cevap Dilekçesindeki Kabulünün Davacının Netice-i Talebine Muvafakat Edilmesi Niteliğinde Olmadığı - Mahkeme Masraflarından Sorumlu Olacağı )
DAVAYI KABUL ( Davalının Cevap Dilekçesindeki Kabulünün Davacının Netice-i Talebine Muvafakat Edilmesi Niteliğinde Olmadığı - Davada HUMK. Md. 94/2'nin Tatbik Yeri Bulunmadığı )"
94Y11.HD25.9.2006E. 2005/8349 K. 2006/9235"İLK CELSEDE DAVANIN KABUL EDİLMEMESİ ( Delillerin Toplanmasına Dair Ara Kararın Yerine Getirilmesinden Önce Anlaşmazlık Sona Erdirildiğinden Nispi Vekalet Ücretinin Yarısına ve Yargılama Giderlerinin Davalıdan Tahsiline Hükmedilmesi Gerektiği )
ARA KARARIN YERİNE GETİRİLMESİNDEN ÖNCE ANLAŞMAZLIĞIN SONA ERMESİ ( Nispi Vekalet Ücretinin Yarısına ve Yargılama Giderlerinin Davalıdan Tahsiline Hükmedilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERLERİ ( Delillerin Toplanmasına Dair Ara Kararın Yerine Getirilmesinden Önce Anlaşmazlık Sona Erdirildiğinden Nispi Vekalet Ücretinin Yarısına ve Yargılama Giderlerinin Davalıdan Tahsiline Hükmedilmesi Gerektiği )"
94Y3.HD22.6.2006E. 2006/7908 K. 2006/8343"KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI ( Davalı Taraf Bedeli Ödemeye Başlasa Dahi Davanın Reddedilmemesi Gereği - Bedelin Hüküm Altına Alınacağı )
DAVALININ KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASINDA BEDELİ ÖDEMEYE BAŞLAMASI ( Davanın Reddedilmeyip Bedelin Hüküm Altına Alınacağı - Davalının Ödemeye Başlamasının Yargılama Giderleri Yönünden Dikkate Alınacağı )
KİRA BEDELİNİN HÜKÜM ALTINA ALINMASI ( Kira Bedelinin Tespiti Davası/Davalı Taraf Dava Sürecinde Bedeli Ödemeye Başlasa Dahi Davanın Reddedilmemesi Gereği - Bedelin Hüküm Altına Alınacağı )"
94Y3.HD4.5.2006E. 2006/5190 K. 2006/5580"KİRA TESPİT DAVASI ( Davalının Atırılması İstenilen Miktarı Ödemeye Başlaması - Dava Red Edilmeyip Bu Miktarın Hüküm Altına Alınması Gereği/Yargılama Giderlerinden Sorumluluk )
KİRACININ KİRA TESPİT DAVASI SIRASINDA İSTENİLEN MİKTARI ÖDEMEYE BAŞLAMASI ( Dava Red Edilmeyip Bu Miktarın Hüküm Altına Alınması Gereği - Yargılama Giderlerinden Sorumluluk )
DAVANIN KABULÜ ( Kira Tespit Davası/Davalının Atırılması İstenilen Miktarı Ödemeye Başlaması - Dava Red Edilmeyip Bu Miktarın Hüküm Altına Alınması Gereği/Yargılama Giderlerinden Sorumluluk )"
94YHGK5.4.2006E. 2006/8-114 K. 2006/136"ZİLYETLİĞE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Dava Feragat Nedeniyle Reddedildiği - Dava Tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. Maddesi Hükmü Uyarınca Davalı Yararına Avukatlık Ücreti Tayini Gerektiği )
FERAGAT ( Nedeniyle Davanın Reddedildiği - Dava Tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. Maddesi Hükmü Uyarınca Davalı Yararına Avukatlık Ücreti Tayini Gerektiği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Dava Feragat Nedeniyle Reddedildiği - Dava Tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. Maddesi Hükmü Uyarınca Davalı Yararına Avukatlık Ücreti Tayini Gerektiği )"
94Y14.HD22.2.2006E. 2006/246 K. 2006/1892"MEN'İ MÜDAHALE VE KAL ( Davalı Hal ve Vaziyeti İle Aleyhine Dava Açılmasına Neden Olmamış ve İlk Yargılama Celsesinde Davacının İddiasını Kabul Etmiş İse Yargılama Gideri İle Sorumlu Tutulamayacağı )
YARGILAMA GİDERİ İLE SORUMLULUK ( Men'i Müdahale ve Kal - Davalı Hal ve Vaziyeti İle Aleyhine Dava Açılmasına Neden Olmamış ve İlk Yargılama Celsesinde Davacının İddiasını Kabul Etmiş İse Sorumlu Tutulamayacağı )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davalı ve Karşı Davacının Temliken Tescil İradesi Ortaya Konulduğuna ve Davacı ve Davalı Vakıflar İdaresi Bu İradeyi Kabul Ettiğine Göre - Vakıflar İdaresi Karşı Dava Nedeniyle Yapılan Avukatlık Ücreti İle Sorumlu Tutulamayacağı )"
94Y13.HD8.12.2005E. 2005/12675 K. 2005/18172"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Davacı Kararnameden Yararlanmak Amacıyla Davadan Feragat Ettiğine Göre Davalı Yararına Bu Amaçla Yapılan Feragat Nedeniyle Vekalet Ücreti Takdir Edilemeyeceği )
DAVADAN FERAGAT ( Davacı Kararnameden Yararlanmak Amacıyla Feragat Ettiğine Göre Davalı Yararına Bu Amaçla Yapılan Feragat Nedeniyle Vekalet Ücreti Takdir Edilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davacı Kararnameden Yararlanmak Amacıyla Davadan Feragat Ettiğine Göre Davalı Yararına Bu Amaçla Yapılan Feragat Nedeniyle Takdir Edilemeyeceği )
BAKANLAR KURULU KARARNAMESİNDEN YARARLANMA ( Amacıyla Davacı Davadan Feragat Ettiğine Göre Davalı Yararına Bu Amaçla Yapılan Feragat Nedeniyle Vekalet Ücreti Takdir Edilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
94Y11.HD24.10.2005E. 2004/12918 K. 2005/10256"KASKO SİGORTASINA DAYALI RÜCU DAVASI ( Davalı Sigortanın Temerrüt Tarihinin Belirlenmesi ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Dava Tarihinin Temerrüt Faizine Başlangıç Yapılmasının Doğru Olmadığı )
SİGORTANIN TEMERRÜT TARİHİ ( Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Dava Tarihinin Temerrüt Faizine Başlangıç Yapılmasının Doğru Olmadığı - Kasko Sigortasına Dayalı Rücu Davası )
TEMERRÜT TARİHİ ( Davalı Sigortanın Temerrüt Tarihinin Belirlenmesi ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Dava Tarihinin Temerrüt Faizine Başlangıç Yapılmasının Doğru Olmadığı )
DAVALI SİGORTA ŞİRKETİNİN DAVANIN AÇILMASINA SEBEBİYET VERMESİ ( Yargılama Gideri Harç ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulması Gerektiği )
YARGILAMA GİDERİ HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ ( Davalı Sigorta Şirketinin Aleyhine Davanın Açılmasına Sebebiyet Verdiği Gibi Yargılama Sırasında da Davacıya Dava Konusu Miktarı Ödemeyerek Çekişmeyi Sürdürdüğüne Göre Sorumlu Tutulması Gerektiği )"
94Y16.HD16.9.2005E. 2005/9306 K. 2005/7388"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Kusuruyla Davaya Sebebiyet Vermeyen ve İlk Oturumda Davayı Kabul Eden Davalının Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretine Mahkum Edilemeyeceği )
DAVAYA KUSURLU HAREKETİYLE SEBEBİYET VERMEYEN VE İLK OTURUMDA DAVAYI KABUL EDEN DAVALI ( Yargılama Giderlerine Mahkum Edilemeyeceği - Kadastro Tesbitine İtiraz Davası )
YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEMESİ ( Kusuruyla Aleyhine Dava Açılmasına Sebep Vermeyen ve İlk Oturumda Davayı Kabul Eden Davalı Aleyhine )"
94Y17.HD13.9.2005E. 2005/9140 K. 2005/8388"VEKALET ÜCRETİ ( Davadan Feragat - Davalı Şirket Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Bulunmasına Rağmen Davalı Yararına Hükmedilmemesinin Hatalı Olduğu )
DAVADAN FERAGAT ( Avukatlık Ücreti Tarifesinin 7.Maddesi Gereğince Davalı Lehine Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği )"
94Y2.HD12.7.2005E. 2005/5754 K. 2005/11113"MUARAZANIN GİDERİLMESİ ( Muaraza Çıkarmayan Fakat Hazine Tarafından Davalı Olarak Gösterilen Dava Açılmasına Sebebiyet Vermeyen Mirasçılar Aleyhine Yargılama Gideri Harç ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Doğru Görülmediği )
YARGILAMA GİDERİ HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ ( Muaraza Çıkarmayan Fakat Hazine Tarafından Davalı Olarak Gösterilen Dava Açılmasına Sebebiyet Vermeyen Mirasçılar Hükmedilmesi Doğru Görülmediği )"
94Y2.HD4.7.2005E. 2005/8102 K. 2005/10490"İNFAZDA TEREDDÜT ( Vasiyet Konusu Taşınmazın Gerektiğinde Mahallinde Keşif Yapılarak Gerçek Parsel Numarası Belirlenip Sonucu Uyarınca İnfazda Tereddüt Bırakmayacak Şekilde Hüküm Kurulması Gerektiği )
VASİYET ( Konusu Taşınmazın Gerektiğinde Mahallinde Keşif Yapılarak Gerçek Parsel Numarası Belirlenip Sonucu Uyarınca İnfazda Tereddüt Bırakmayacak Şekilde Hüküm Kurulması Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davayı İlk Oturum Kabul Eden Kişi Dışındaki Davalıların Yargılama Giderleriyle Yükümlü Tutulmaları Gerektiği )
İLK OTURUMDA DAVANIN KABUL EDİLMESİ ( Kabul Eden Kişi Dışındaki Davalıların Yargılama Giderleriyle Yükümlü Tutulmaları Gerektiği )"
94Y20.HD9.6.2005E. 2005/3070 K. 2005/7548"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davalının Davayı Kabul Ettiği/Kabülün Kati Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Edeceği - Kabul Edenin Mahkûm Olmuş Gibi Yargılama Giderlerini Ödemeye Mecbur Olduğu )
DAVAYI KABUL ( Kati Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Edeceği - Kabul Edenin Mahkûm Olmuş Gibi Yargılama Giderlerini Ödemeye Mecbur Olduğu )
MADDİ HATA ( Davalının Kabul Beyanı Fark Edilmeden Davanın Reddine İlişkin İlk Karar Dairece Bozulmuşsa da Maddi Hatanın Usulü Kazanılmış Hakkın İstisnalarından Olduğu )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Davalının Kabul Beyanı Fark Edilmeden Davanın Reddine İlişkin İlk Karar Dairece Bozulmuşsa da Maddi Hatanın Usulü Kazanılmış Hakkın İstisnalarından Olduğu )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Kabulden Sonraki Yargılama Giderlerinden Davalının Sorumlu Tutulamayacağı Gözetilip Kabule Kadar Olan Yargılama Giderlerine Karar Vermek Gerektiği )"
94Y7.HD23.5.2005E. 2005/1140 K. 2005/1671"DEĞERE İTİRAZ ( Davalı Keşfen Belirlenen Dava Değerine Göre Eksik Yatırılan Harcı İkmal Ettiğinden Oluşturulan Hükümde İsabetsizlik Bulunmadığı )
KEŞFEN BELİRLENEN DAVA DEĞERİ ( Davalı Keşfen Belirlenen Dava Değerine Göre Eksik Yatırılan Harcı İkmal Ettiğinden Oluşturulan Hükümde İsabetsizlik Bulunmadığı )
EKSİK YATIRILAN HARÇ ( Davalı Tarafın Değere İtiraz Ettiği - Davalı Keşfen Belirlenen Dava Değerine Göre Eksik Yatırılan Harcı İkmal Ettiğinden Oluşturulan Hükümde İsabetsizlik Bulunmadığı )"
94Y4.HD12.5.2005E. 2004/11367 K. 2005/5357"ÜÇÜNCÜ KİŞİYE GÖNDERİLEN HACİZ İHBARNAMESİ ( Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmeyerek Dava Açılmasına Davacı Sebep Olmuşsa Da Davalının İlk Oturumdan Önce Veya En Geç İlk Oturumda Davayı Kabul Etmemesi Halinde Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulması Gereği )
BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Dava Açılmasına Davacı Sebep Olmuşsa Da Davalının İlk Oturumdan Önce Veya En Geç İlk Oturumda Davayı Kabul Etmemesi Halinde Yargılama Giderlerinden Davalının Sorumlu Tutulması Gereği )
DAVANIN KABUL EDİLMEMESİ ( Dava Açılmasına Davacı Sebep Olmuşsa Da Davalının İlk Oturumdan Önce Veya En Geç İlk Oturumda Davayı Kabul Etmemesi Halinde Yargılama Giderlerinden Davalının Sorumlu Tutulması Gereği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmeyerek Dava Açılmasına Davacı Sebep Olmuşsa Da Davalının İlk Oturumdan Önce Veya En Geç İlk Oturumda Davayı Kabul Etmemesi Halinde Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulması Gereği )"
94Y4.HD12.5.2005E. 2004/11356 K. 2005/5388"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davalı Davanın Açılmasına Neden Olmamakla Yargılamanın İlk Oturumunda Kabul Beyanında Bulunmamış Aksine Davanın Reddi Gereğini Savunmuş Olmasına Göre Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulması Gereği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davanın Açılmasına Neden Olmamakla Yargılamanın İlk Oturumunda Kabul Beyanında Bulunmamış Aksine Davanın Reddi Gereğini Savunmuş Olmasına Göre Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulması Gereği )"
94Y13.HD12.5.2005E. 2005/2743 K. 2005/8288"İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Davacının Satın Aldığı Davalıya Ait Araca Haciz Konması Üzerine Yaptığı Ödeme ve Ayrıca Ödediği Trafik Cezası İçin - Trafik Cezası Talebini Atiye Bırakan Davacı Aleyhine Hükmedilecek Vekalet Ücreti )
DAVANIN ATİYE BIRAKILMASI ( Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Davasını Atiye Bırakan Davacı Aleyhine )
TRAFİK CEZASINI ÖDEMEK ZORUNDA KALAN YENİ MALİK ( Eski Malike Rücu Davasını Atiye Bırakması Nedeniyle Aleyhine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )"
94Y19.HD14.4.2005E. 2004/9704 K. 2005/4068"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalının Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmaması İçin Dava Açılmasına Sebebiyet Vermemesine Ek Olarak Ayrıca Esasa Cevap Süresi İçinde Davayı da Kabul Etmesi Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Davalının Sorumlu Tutulmaması İçin Dava Açılmasına Sebebiyet Vermemesine Ek Olarak Ayrıca Esasa Cevap Süresi İçinde Davayı da Kabul Etmesi Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz )
DAVA AÇILMASINA SEBEBİYET ( Davalının Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmaması İçin Dava Açılmasına Sebebiyet Vermemesine Ek Olarak Ayrıca Esasa Cevap Süresi İçinde Davayı da Kabul Etmesi Gerektiği )"
94Y20.HD11.4.2005E. 2005/2598 K. 2005/6760"ZİLYETLİĞİN TESPİTİ VE TESCİL İSTEMİ ( Davacının Feragatının Davacının Delilleri Toplandıktan Sonra Gerçekleşmiş Olması Nedeniyle Harç ve Yargılama Giderinden Sorumlu Olacağı )
FERAGAT ( Zilyetliğin Tespiti ve Tescil İstemi - Davacının Feragatının Davacının Delilleri Toplandıktan Sonra Gerçekleşmiş Olması Nedeniyle Harç ve Yargılama Giderinden Sorumlu Olacağı )
HARÇ VE YARGILAMA GİDERİNDEN SORUMLULUK ( Davacının Feragatının Davacının Delilleri Toplandıktan Sonra Gerçekleşmiş Olması Nedeniyle Sorumlu Olacağı - Zilyetliğin Tespiti ve Tescil İstemi )"
94Y12.HD25.3.2005E. 2005/2389 K. 2005/6303"HARİCEN ÖDENEN ALACAK ( Dilekçedeki Alacaklı Tarafın Beyanı Takip Dışı Feragati İçerdiği - Bu Nedenlerle Şikayetin Kabul Edilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Takip Konusu Alacak Tarafların Anlaşmaları Üzerine Haricen Ödendiği - Bu Dilekçedeki Alacaklı Tarafın Beyanı Takip Dışı Feragati İçerdiği/Bu Nedenlerle Şikayetin Kabul Edilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Takip Konusu Alacak Tarafların Anlaşmaları Üzerine Haricen Ödendiği - Bu Dilekçedeki Alacaklı Tarafın Beyanı Takip Dışı Feragati İçerdiği/Bu Nedenlerle Şikayetin Kabul Edilmesi Gerektiği )"
94Y11.HD15.2.2005E. 2004/4854 K. 2005/1253"KASKO SİGORTA POLİÇE BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Davalı Sigortacının Dava Açıldıktan Sonra Borcunu Ödemesi - Davayı Atiye Bırakan Davacının Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti Talebini Açıkça Belirtmesi/Davanın Açılmasına Sebebiyet Veren Sigorta Şirketinin Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderlerine Mahkum Edilmesi Gereği )
DAVANIN ATİYE BIRAKILMASI BEYANIYLA BİRLİKTE DAVACININ YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİNİ TALEP ETMESİ ( Davanın Açılmasına Sebebiyet Veren ve Dava Açıldıktan Sonra Borcu Ödeyen Davalının Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderlerine Mahkum Edilmesi Gereği )
YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİNİN DAVALIDAN TAHSİLİ GEREĞİ ( Dava Açıldıktan Sonra Borcun Ödenmesi ve Davacının Davayı Atiye Bırakması - Davacının Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretini Açıkça Talep Etmesi )"
94Y3.HD10.2.2005E. 2005/427 K. 2005/1209"KİRA PARASININ TESPİTİ TALEBİ ( Davalı Taraf Artırılması İstenen veya Karar Verilecek Miktarı Ödemeye Başlasa Bile Dava Red Edilmeyip Bu Miktar Hüküm Altına Alınarak Bir Tesbit Kararı Verileceği )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( 1 Yıl Süreli Olduğu - Sözleşmenin Bitiminden İtibaren 3 Yıl Geçtiği Kira Parasının Hak ve Nesafete Göre Tesbit Edilmesi Gereği )
HAK VE NESAFET KURALI ( 1 Yıl Süreli Olan Kira Sözleşmenin Bitiminden İtibaren 3 Yıl Geçtiği Kira Parasının Buna Göre Tesbit Edilmesi Gereği )"
94Y3.HD10.2.2005E. 2005/267 K. 2005/1181"KİRA TESPİT DAVASI ( Davalı Taraf Artırılması İstenen Miktarı Ödemeye Başlasa Bile Reddedilmeyip Bu Miktar Hüküm Altına Alınarak Bir Tespit Kararı Verilmesi Zorunluluğu - Yargılama Giderlerinden Sorumluluk )
YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Kira Tespit Davası - Davalı Taraf Artırılması İstenen Miktarı Ödemeye Başlasa Bile Reddedilmeyip Bu Miktar Hüküm Altına Alınarak Bir Tespit Kararı Verilmesi Zorunluluğu )"
94Y4.HD27.1.2005E. 2004/14683 K. 2005/450"NÖBET TUTMADIKLARI HALDE DOKTORLARA NÖBET TUTMUŞ GİBİ GÖSTERİLEREK FAZLA ÖDEME YAPILMASI ( Sağlık Bakanlığının Tazminat Talebi - Aldıkları Fazla Ödemeyi İade Eden Doktorların Ödemeyi Dava Açılmadan Önce Yapmış Olması Halinde Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )
YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Nöbet Tutmadıkları Halde Nöbet Tutmuş Gibi Gösterilerek Fazla Ödeme Yapılan Doktorlara Karşı Açılan Tazminat Davasında - Davalılardan Bazılarının Dava Açılmadan Önce Aldıklarını İade Etmiş Olması Durumunda Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )
DOKTORLARA NÖBET TUTMADIKLARI HALDE NÖBET TUTMUŞ GİBİ FAZLA ÖDEME YAPILMASI ( Sağlık Bakanlığının Tazminat Talebi - Dava Açılmadan Önce Aldıkları Fazla Ödemeyi İade Eden Davalıların Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )
SAĞLIK BAKANLIĞININ TAZMİNAT TALEBİ ( Doktorlara Nöbet Tutmadıkları Halde Nöbet Ücreti Ödenmesi - Dava Açılmadan Önce Aldıkları Fazla Ödemeyi İade Eden Davalıların Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamayacağı )"
94Y11.HD22.11.2004E. 2004/1947 K. 2004/11284"RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Sigortacı Tarafından Sigortalıya Ödenen Hasar Bedelinin Zarara Yol Açan Davalıdan İstemi )
MÜTESELSİL BORÇ ( Zararın Tazmini Borçluların Hepsinden İstenebileceği Gibi Yalnızca Birinden de İstenebilmesi )
MÜTESELSİL BORÇLULARIN BORÇTAN TAMAMEN KURTULMASI ( Alacaklının Bilfiil Tatmin Edilmiş Olması Halinde Mümkün Olması )
FERAGAT VE SONUÇLARI ( Müteselsil Borçluların Biri Hakkında Yapılan Feragatin Diğer Borçlular İçinde Geçerli Olması-Borçluların Hepsinin Feragat Nispetinde Borçtan Kurtulması )
MÜTESELSİL BORÇLULARIN BİRİ HAKKINDA YAPILAN FERAGAT ( Diğer Borçlular İçinde Geçerli Olması-Borçluların Hepsinin Feragat Nispetinde Borçtan Kurtulması )"
94Y11.HD8.11.2004E. 2004/1657 K. 2004/10958"TAZMİNAT DAVASI ( Kredi Kartından Haksız Olarak Çekilen Paranın Kusurlu Bankadan Tahsili İstemi )
KREDİ KARTINDAN HAKSIZ PARA ÇEKİLMESİ ( Açılan Davanın Devam Etmesi Sırasında Fazla Çekilen Kısım İade Edilmiş Olsa da Mahkemece Mahkeme Masrafları-Vekalet Ücreti ve Faiz Hususunda da Karar Vermesinin Gerekmesi )
HAKSIZ ÇEKİLEN PARANIN KART SAHİBİNE İADESİ ( Dava Açıldıktan Sonra İade Edilmesi Halinde Dava Açılmasına Sebebiyet Veren Davalılar Aleyhine Mahkeme Masrafı-Avukatlık Ücreti ve Faize Hükmolunmasının Gerekmesi )
YARGILAMA MASRAFI ( Dava Açıldıktan Sonra Dava Konusu Alacak Davalı Tarafından Ödenmiş Olsa da Dava Açılmasına Sebebiyet Veren Davalı Aleyhine Yargılama Masralarına Hükmolunmasının Gerekmesi )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Dava Açıldıktan Sonra Dava Konusu Alacak Davalı Tarafından Ödenmiş Olsa da Dava Açılmasına Sebebiyet Veren Davalı Aleyhine Vekalet Ücretine Hükmolunmasının Gerekmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Husumet Yönünden Reddi Halinde Asgari Ücret Tarifesinde Belirtilen Miktarda Ücrete Hükmolunmasının Gerekmesi )
HÜKÜM KURMA ZORUNLULUĞU ( Davacının Dava Dilekçesindeki Talepleri Hakkında Mahkemece Olumlu veya Olumsuz Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )"
94Y11.HD21.10.2004E. 2004/889 K. 2004/10138"ALACAK DAVASI ( Ödenmeyen Kira Bedellerinin ve Kiralananda Meydana Gelen Hasar Bedelinin Tahsili Talebi )
KİRA BEDELİ VE HASARIN TALEBİ ( Kiralanan Yerin Kira Sözleşmesine Aykırı Şekilde Kullanımı ve Kira Bedelinin de Ödenmemesi Nedeniyle )
FERAGAT ( Hakkındaki Dava Feragat Nedeniyle Reddolunan Davalı Lehine Ayrıca Vekalet Ücretine Karar Verilememesi )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davalı Şirket Hakkında Açılan Davada Reddedilen Miktar için Davalı Yararına Nisbi Vekalet Ücretine Karar Verilmesi Gerekmesi )"
94Y11.HD14.9.2004E. 2004/1111 K. 2004/8268"MUARAZANIN MEN'İ DAVASI ( Temyiz Aşamasındaki Davadan Feragat Edilmesi Halinde Mahkemenin Feragat Hakkında Hüküm Verebilmesi İçin Kararın Bozulmasına Karar Vermek Gerekeceği )
YAP İŞLET DEVRET SÖZLEŞMESİ ( Muarazanın Meni ve Tahliye Davası - Karar Ortada Durdukça Mahkemenin Davayı Yeniden Ele Alıp Feragat Nedeniyle Bir Karar Vermesinin Mümkün Olmadığı/Feragat Hakkında Hüküm Verebilmesi İçin Kararın Bozulmasına Karar Vermek Gerekeceği )
KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Temyiz Aşamasındaki Davadan Feragat Edilmesi Halinde Mahkemenin Feragat Hakkında Hüküm Verebilmesi İçin Kararın Bozulmasına Karar Vermek Gerekeceği )
FERAGAT ( Karar Kesinleşinceye Kadar Mümkün Olduğu/Feragat Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı ve Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmadığı - Temyiz Aşamasındaki Davadan Feragat Edilmesi Halinde Feragat Hakkında Hüküm Verebilmesi İçin Kararın Bozulmasına Karar Verileceği )"
94Y4.HD1.7.2004E. 2004/1361 K. 2004/8720"MENFİ TESPİT TALEBİ ( Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmeyerek Davanın Açılmasına Davacının Sebep Olduğu - Davalı Tarafın Davayı Kabulü De Gözönüne Alındığında Davalının Yargılama Giderleri Ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )
HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Menfi Tespit Davasının Açılmasına Davacının Sebep Olduğu - Davalı Tarafın Davayı Kabulü De Gözönüne Alındığında Davalının Yargılama Giderleri Ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulamayacağı )
YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİ ( Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmeyerek Davanın Açılmasına Davacı Sebep Olduğundan Davalının Sorumlu Tutulamayacağı )"
94Y5.HD24.5.2004E. 2004/3275 K. 2004/5937"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Dava Devam Ederken İdarenin Elatmaya Son Vermesi - Davanın Açılmasına Sebebiyet Veren İdarenin Yargılama Giderlerinden Sorumlu Olması )
DAVA DEVAM EDERKEN İDARENİN ELATMAYA SON VERMESİ NEDENİYLE DAVANIN REDDİ ( Kamulaştırmasız Elatma Bedelinin Tahsili Davası - Davanın Açılmasına Sebebiyet Veren İdarenin Yargılama Giderlerinden Sorumlu Olması )
YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Kamulaştırmasız Elatma Bedelinin Tahsili Davasının İdarenin Elatmaya Son Vermesi Nedeniyle Reddi - İdarenin Dava Açılmasına Sebebiyet Vermiş Olması )"
94Y11.HD15.3.2004E. 2003/8249 K. 2004/2482"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalılara Ait Aracın Çarpması Sonucu Meydana Gelen Yaralanma Nedeniyle )
FERAGAT HALİNDE SİGORTACININ SORUMLULUĞU ( Aleyhine Vekalet Ücreti Harç ve Yargılama Giderine Hükmolunamaması-Davanın Açılmasına Sebebiyet Verip Vermediğinin Önemli Olmaması )
DAVADAN FERAGAT ( Davalı Aleyhine Yargılama Giderleri-Vekalet Ücreti ve Harca Hükmolunamaması )
VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİ ( Davacının Davasından Feragat Etmesi Halinde Davalı Aleyhine Bu Kalemlere Hükmolunamaması )"
94Y11.HD4.3.2004E. 2004/1464 K. 2004/2062"RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Sigortalının Zararını Ödeyen Sigortacının Halef Sıfatı ile Bu Bedeli Zarar Veren Davalıdan İstemesi )
TEMERRÜT TARİHİ ( Haksız Fiillerde Haksız Fiilin Meydana Geldiği Tarih Olması-Ayrıca Zarar Sorumlusunun İhbar ve İhtar Edilmesine Gerek Olmaması )
HAKSIZ FİİLLERDE TEMERRÜT TARİHİ ( Haksız Fiilin Meydana Geldiği Tarih Olması-Ayrıca Zarar Sorumlusunun İhbar ve İhtar Edilmesine Gerek Olmaması )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Sigorta Tazminatının Rücu Davasında Davalının Faizden Sorumluluğunun Başlangıcının Halefiyet Başlangıcı Olan Ödeme Tarihi Olarak Kabulünün Gerekmesi )
DAVADAN FERAGAT ( Kesin Hüküm Sonuçlarını Doğurması-Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmaması-Karar Kesinleşinceye Kadar Her Aşamada Mümkün Olması )"
94Y4.HD23.2.2004E. 2003/12659 K. 2004/2048"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( İkinci Haciz İhbarnamesi Tebliği - İlk Oturumda Davanın Kabul Edilmemiş Olması Dikkate Alındığında Yargılama Harç Ve Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılmasının Doğru Olmadığı )
DAVANIN KABUL EDİLMEMİŞ OLMASI ( İlk Oturumda/Yargılama Harç Ve Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılmasının Doğru Olmadığı - İkinci Haciz İhbarnamesi Nedeniyle Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi )
YARGILAMA GİDERLERİ ( İlk Oturumda Davanın Kabul Edilmemiş Olması Dikkate Alındığında Yargılama Harç Ve Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılmasının Doğru Olmadığı - İkinci Haciz İhbarnamesi Nedeniyle Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi )"
94Y6.HD29.1.2004E. 2004/357 K. 2004/401"DAVADAN FERAGAT ( Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Mecburiyeti )
FERAGAT ( Davalı Taraf Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Mecburiyeti )
VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ MECBURİYETİ ( Davadan Feragat Eden Davacı Taraf Aleyhine )"
94YHGK28.1.2004E. 2004/14-38 K. 2004/45"VEKALET ÜCRETİ ( Davada Haklı Çıkan Taraf Kendini Vekil ile Temsil Ettirmiş ise Kural Olarak Vekalet Ücretinin Haksız Çıkan Taraftan Alınarak Haklı Çıkan Tarafa Verilmesi )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davalı İlk Oturumda Davayı Kabul Eder Hal ve Durumu ile Kendisine Karşı Dava Açılmasına Sebebiyet Vermemiş ise Yargılama Giderlerine Mahkum Edilememesi )
BİLEREK VE İSTEYEREK DAVAYI UZATMAK ( Davada Haklı Çıkmış Olan Tarafın Bu Halde Yargılama Harç ve Giderlerinin Tamamını veya Bir Kısmını Ödemeye Mahkum Edilebilmesi )
GEREKSİZ MASRAF YAPMAK ( Davada Haklı Çıkmış Olan Tarafın Bu Halde Yargılama Harç ve Giderlerinin Tamamını veya Bir Kısmını Ödemeye Mahkum Edilebilmesi )
HÜKME ETKİLİ BELGELERİ ZAMANINDA HASAM BİLDİRMEMEK ( Davada Haklı Çıkmış Olan Tarafın Bu Halde Yargılama Harç ve Giderlerinin Tamamını veya Bir Kısmını Ödemeye Mahkum Edilebilmesi )
TESCİL DAVASI ( Açılan Davayı Kaybeden Hazinenin Kanuni Hasım Olması Nedeniyle Yargılama Giderlerine Mahkum Edilemeyeceği )
ISLAH ( Islah Yapan Davayı Kazanmış Olsa Bile Islah Giderinden Kendisinin Sorumlu Olması )
ESKİ HALE GETİRME ( Eski Hale Getirme Talebinde Bulunan Taraf Davayı Kazanmış Olsa Bile Eski Hale Getirme Talebinin ve Hükümsüz Sayılan İşlemlerin Giderlerine Kendisi Katlanması )"
94Y11.HD8.12.2003E. 2003/4519 K. 2003/11536"RÜCUAN TAZMİNAT ( Davanın Kasko Sigorta Sözleşmesine Dayalı Rücuan Tazminat İstemine İlişkin Olması )
ÖDEME BELGESİ ( Mahkemece Sunulan Ödeme Belgesine Göre İstenilen Tazminattan Mahsup İşlemi Yapılması Gerekirken Ödemenin İnfazda Nazara Alınmasına Karar verilmesinin Hatalı Olması )
MAHSUP İŞLEMİ ( Mahkemece Sunulan Ödeme Belgesine Göre İstenilen Tazminattan Mahsup İşlemi Yapılması Gerekirken Ödemenin İnfazda Nazara Alınmasına Karar verilmesinin Hatalı Olması )
İNFAZDA NAZARA ALMA ( Mahkemece Sunulan Ödeme Belgesine Göre İstenilen Tazminattan Mahsup İşlemi Yapılması Gerekirken Ödemenin İnfazda Nazara Alınmasına Karar verilmesinin Hatalı Olması )"
94Y11.HD13.11.2003E. 2003/11804 K. 2003/10872"DAVALININ DAVAYI İLK CELSEDE KABUL ETMESİ ( Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamama )
YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLU TUTULAMAMA ( Temerrüde Düşürülmeyen Davalının İlk Celsede Davayı Kabul Etmesi )
TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMEMİŞ DAVALININ İLK CELEDE DAVAYI KABUL ETMESİ ( Yargılama Giderlerinden Sorumulu Tutulamaması )
DAVAYI KABUL EDEN DAHA ÖNCE TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMEMİŞ DAVALI ( Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulamaması )"
94Y16.HD30.10.2003E. 2003/9721 K. 2003/10089"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Dava Sırasındaki Sulh ve Kabul Beyanlarının Bağlayıcı Olması - Hükmün Tesbit Tarihindeki Hukuki Durum Dikkate Alınarak Hüküm Kurulacağı ve Tesbitten Sonraki İmar Uygulamasının Hüküm Kurulurken Dikkate Alınamayacağı )
SULH FERAGAT VE KABUL BEYANLARININ BAĞLAYICI OLMASI ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Tarafların Taşınmazın Bir Kısmının Davacı Adına Tescili ve Husumetin Bu Şekilde Giderilmesi Hususunda Anlaşmaları - İmzayla Tasdik Edilen Sulh Anlaşmasının Mahkemeyi Bağlaması )
DAVADAN FERAGAT VE KABUL BEYANLARININ MAHKEME İÇİN BAĞLAYICI OLMASI ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Tarafların Taşınmazın Bir Kısmının Davacı Adına Tescili ve Husumetin Bu Şekilde Giderilmesi Hususunda Anlaşmaları - İmzayla Tasdik Edilen Sulh Anlaşmasının Mahkemeyi Bağlaması )
İMAR UYGULAMASININ HÜKÜM KURULURKEN DİKKATE ALINAMAMASI ( Kadastro Tesbitinden Sonraki Tarihte Yapılan - Kadastro Tesbitine İtiraz Davası )"
94Y11.HD13.10.2003E. 2003/3011 K. 2003/9122"SİGORTA BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Hasar Bedelini Ödemeyerek Aleyhine Dava Açılmasına Sebebiyet Veren Sigortacının Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinden Sorumluluğu )
YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİNDEN SORUMLULUK ( Hasar Bedelini Ödemeyerek Aleyhine Dava Açılmasına Sebep Olan Sigorta Şirketinin )
HASAR BEDELİNİ ÖDEMEYEREK ALEYHİNE DAVA AÇILMASINA SEBEP OLAN SİGORTA ŞİRKETİ ( Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinden Sorumluluğu )
DAVANIN KABULÜ ( Hırsızlık Nedeniyle Doğan Hasar Bedelini Ödemeyerek Aleyhine Dava Açılmasına Neden Olan Sigorta Şirketinin Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinden Sorumluluğu )
KUSURLU HAREKETİYLE ALEYHİNE DAVA AÇILMASINA NEDEN OLAN SİGORTACI ( Davayı Kabul Etmesinin Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinden Sorumluluğunu Kaldırmayacağı )
KABUL BEYANI ( Hasar Bedelini Zamanında Ödemeyerek Aleyhine Dava Açılmasına Sebep Olan Sigortacının Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinden Sorumluluğuna Etkisi )"
94Y11.HD29.9.2003E. 2003/2790 K. 2003/8431"DAVANIN AÇILMASINA SEBEBİYET VERMEYEN VE İLK OTURUMDA DAVAYI KABUL EDEN DAVALI ALEYHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEMESİ ( Çekişmeyi Sürdürüp Davayı Sonradan Kabul Eden Davalının Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulması Gereği )
VEKALET ÜCRETİNDEN SORUMLULUK ( Trafik Kazası Sonucu Oluşan Hasardan Haberdar Olan Sigortacının Bunu Uygun Bir Süre İçinde Ödemeyerek Aleyhine Dava Açıldıktan Sonra Delillerin Toplanması Aşamasında Ödeme Yapması )
KASKO RÜCU DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Oluşan Hasardan Haberdar Edilen Sigortacının Borcunu Ödemeyerek Aleyhine Dava Açılıp Delillerin Toplanması Aşamasına Geçildikten Sonra Ödeme Yapması )"
94Y14.HD23.9.2003E. 2003/4488 K. 2003/6276"MERAYA ELATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİ ( Belediyenin Aktif Husumet Ehliyetinin Araştırılması Gereği - Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Keşif Yapılarak Dinlenmesi ve Hüküm Kurulması Gereği )
BELEDİYENİN AKTİF HUSUMET EHLİYETİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Meraya Elatmanın Önlenmesi Davasında )
AKTİF HUSUMET EHLİYETİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Belediyenin Açtığı Meraya Elatmanın Önlenmesi Davasında )
YEREL BİLİRKİŞİ VE TANIKLARIN KEŞİFTE DİNLENMESİ MECBURİYETİ ( Kadim Mera İddiasının Araştırılmasında )
KADİM MERA İDDİASININ ARAŞTIRILMASI ( Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Keşifte Dinlenmesi Mecburiyeti )
YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Davayı Kabul Eden Tarafın Tüm Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulup Tutulamayacağı )
DAVAYI KABUL EDEN DAVALILAR ( Yargılama Giderlerinin Sorumluluklarının Kapsamı )
VEKALET ÜCRETİ ( Davayı Kaybeden Tarafa Yüklenecek Olan Vekalet Ücretine Katma Değer Vergisi İlave Edilemeyeceği )
KATMA DEĞER VERGİSİ İLAVE EDİLEMEMESİ ( Yargılama Gideri Niteliğindeki Vekalet Ücretine )"
94Y4.HD17.9.2003E. 2003/4515 K. 2003/10134"BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ ( Borçlu Olmadığı İtirazın İcra Dairesine Bildirmediğine Göre Söz Konusu Borç Zimmetinde Sayılacağından Davalının Yasal Hakkını Kullanarak İkinci Haciz İhbarnamesi Göndermesinde Kusurlu Sayılamayacağı )
BORÇLU OLMADIĞI İTİRAZI ( Bildirmediğine Göre Söz Konusu Borç Zimmetinde Sayılacağından Davalının Yasal Hakkını Kullanarak 2. Haciz İhbarnamesi Göndermesinde Kusurlu Sayılamayacağı )
MENFİ TESPİT TALEBİ ( Borçlu Olmadığı İtirazın İcra Dairesine Bildirmediğine Göre Söz Konusu Borç Zimmetinde Sayılacağından Davalının Yasal Hakkını Kullanarak İkinci Haciz İhbarnamesi Göndermesinde Kusurlu Sayılamayacağı - Davalının Yargılama Giderlerinden Sorumlu Olmadığı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Borçlu Olmadığı İtirazın İcra Dairesine Bildirmediğine Göre Söz Konusu Borç Zimmetinde Sayılacağından Davalının Yasal Hakkını Kullanarak İkinci Haciz İhbarnamesi Göndermesinde Kusurlu Sayılamayacağı - Davalının Sorumlu Olmadığı )"
94Y11.HD15.9.2003E. 2003/1852 K. 2003/7791"KOOPERATİF PAYININ BÖLÜNMESİ ( Mümkün Olmadığı - Kooperatifin Taraf Olmaması Nedeniyle Payın Yarısının Davacı Adına Aidiyetinin Tespitiyle Yetinilmesi Gereği )
BEDEL DAVASI ( Kooperatif Payının Bölünerek Devrinin Mümkün Olmaması Nedeniyle - İlerde Açacağı Davaya Esas Olmak Üzere Davacıya Aidiyetinin Tespit Edilmesi )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Kooperatif Payının Devri Nedeniyle - Davalının Aleyhine Dava Açılmasına Neden Olup Olmadığının Araştırılmaması/Kararın Hatalı Olacağı )"
94Y11.HD15.9.2003E. 2003/1799 K. 2003/7731"YARGILAMA GİDERLERİ ( Dava Açmadan Önce Talepte Bulunulmaması - Davalının Dava Açmaya Sebebiyet Vermemesi Ve İlk Oturumda Ödemeyi Yapması Nedeniyle Dava Masraflarından Sorumlu Tutulamacağı )
TALEPTE BULUNMADAN DAVA AÇILMASI ( Davalının İlk Celsede Davayı Kabul Etmesi Ve İlk Oturumda Ödemeyi Yapması - Dava Masraflarından Sorumlu Tutulamacağı )
SİGORTACININ HALEFİYET YOLUYLA ÜÇÜNCÜ KİŞİ VE SİGORTACISINA DAVA HAKKI ( Davadan Önce Talepte Bulunmaması - Davalının İlk Oturumda Ödemeyi Yapması Nedeniyle Dava Masraflarından Sorumlu Tutulamacağı )"
94Y17.HD16.6.2003E. 2003/7195 K. 2003/5918"YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİ ( Davaya Sebebiyet Vermeyen ve İlk Oturumda Davayı Kabul Eden Davalının Giderlerden Sorumlu Tutulamayacağı )
VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERLERİ ( Davaya Sebebiyet Vermeyen ve İlk Oturumda Davayı Kabul Eden Davalının Giderlerden Sorumlu Tutulamayacağı )
DAVAYA SEBEBİYET VERMEYEN İLK OTURUMDA DAVAYI KABUL EDEN DAVALI ( Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti Giderlerden Sorumlu Tutulamayacağı )"
94Y8.HD6.5.2003E. 2003/3601 K. 2003/4162"MİRAS PAYININ DEVRİ ( Davalının Davanın Açılmasına Sebebiyet Verdiği Anlaşılmamış İse de Davanın Açılması Üzerine Karşı Koymuş Bulunduğundan Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücreti Bakımından Sorumluluktan Kurtulamayacağı )
YARGILAMA GİDERLERİ VE AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davalının Davanın Açılmasına Sebebiyet Verdiği Anlaşılmamış İse de Davanın Açılması Üzerine Karşı Koymuş Bulunduğundan Sorumluluktan Kurtulamayacağı )
DAVANIN AÇILMASINA SEBEBİYET ( Davalının Sebebiyet Verdiği Anlaşılmamış İse de Davanın Açılması Üzerine Karşı Koymuş Bulunduğundan Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücreti Bakımından Sorumluluktan Kurtulamayacağı )"
94Y11.HD29.4.2003E. 2002/12737 K. 2003/4247"KOOPERATİFTEN İSTİFA EDEN ORTAĞIN AİDATLARIN İADESİ TALEBİ ( Bilançonun Onaylanacağı Genel Kuruldan Önce Açılan Davayı Bu Sebeple Geri Alma Beyanının Feragat Olarak Değerlendirilemeyeceği - Erken Açılmış Davanın Reddi Gereği )
BİLANÇONUN ONAYLANACAĞI GENEL KURULDAN ÖNCE AÇILAN AİDATLARIN İADESİ DAVASI ( Kooperatiften İstifa Eden Ortağın - Erken Açıldığından Davanın Geri Alınması Beyanının Feragat Olarak Değerlendirilemeyeceği )
FERAGAT İRADESİNİ TAŞIMADAN ERKEN AÇILAN DAVAYI GERİ ALMAYA DÖNÜK BEYANIN FERAGAT OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEMESİ ( Kooperatiften İstifa Eden Ortağın Bilançonun Onaylanacağı Genel Kuruldan Önceki Aidatların İadesi Davasının Erken Açıldığından Reddi Gereği - Feragatten Dolayı Red Kararı Verilemeyeceği )
DAVANIN GERİ ALINMASI ( İstifa Etmek Suretiyle Kooperatiften Ayrılan Üyenin Aidatların İadesi Davasında Genel Kurulun Henüz Yapılmamış Olması Nedeniyle Feragat Ettiğine İlişkin Beyanının Davayı Geri Alma Olarak Değerlendirilmesi Gereği )"
94Y11.HD28.4.2003E. 2002/11949 K. 2003/4217"YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ ( Davada Haksız Çıkan Aleyhine Hüküm Verilen Tarafa Yükletileceği - Hal ve Durumu ile Aleyhine Dava Açılmasına Sebebiyet Vermemiş ve İlk Oturumda Davayı Kabul Etmiş Olan Davalının Yargılama Harç ve Giderlerinden Sorumlu Olmayacağı )
DAVANIN KABULÜ ( Cevap Dilekçesinde Gerçek Zarar ve Kusur Oranının Tesptini İsteyen Davacının Çekişmeyi Sürdürdüğünün Kabulü Gereği - Davayı Kabul Koşulları Gerçekleşmediğinden Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinin Davalıya Yükletilmesi Gereği )"
94Y4.HD25.4.2003E. 2002/15101 K. 2003/5313"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacı Kendisine Yönelik İcra Takibinin Borçlusu Olmadığının Tespitini İstemesi )
HACİZ İHBARNAMESİ ( Davacının Haciz İhbarnamesini Almasına Rağmen Borçlu Olmadığına Dair İtirazda Bulunmaması )
İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ ( Birinci Haciz İhbarnamesine İtİraz Etmeyen Davacıya Davacının Yasal Hakkını Kullanarak İkinci Haciz İhbarnamesini Göndermesi )
MAHKEME MASRAFLARI ( Davanın Açılmasına Sebebiyet Verilmesi )
DAVANIN KABULÜ ( Davanın İlk Oturumda Davalı Tarafında Kabul Edilmesi Halinde Mahkeme Masraflarına Davacının Katlanacağı )"
94Y4.HD20.3.2003E. 2002/12798 K. 2003/3241"VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Eşya ve Ziynet Alacağı Talebiyle Dava Açıldıktan Sonra Davalının Elindeki Dava Konusu Eşyaları Davacıya İade Etmesinin Davacının Haklılığını Ortadan Kaldırmayacağı )
ZİYNET EŞYALARININ İADESİ TALEBİ ( Davalının Dava Açıldıktan Sonra Elindeki Dava Konusu Eşyaları Davacıya İade Etmesinin Davacının Haklılığını Ortadan Kaldırmayacağı - Davacı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
KUSURLU EYLEMİYLE ALEYHİNE DAVA AÇILMASINA SEBEP OLAN DAVALI ( Yargılama Sırasında Dava Konusu Ziynet Eşyalarını Davacıya İade Etmesinin Vekalet Ücreti Ödeme Yükümlülüğünün Ortadan Kaldırmayacağı )
DAVALININ KUSURLU EYLEMİYLE ALEYHİNE DAVA AÇILMASINA SEBEP OLMASI ( Yargılama Sırasında Dava Konusu Ziynet Eşyalarını Davacıya İade Etmesinin Vekalet Ücreti Ödeme Yükümlülüğünün Ortadan Kaldırmayacağı )"
94Y11.HD13.3.2003E. 2002/10514 K. 2003/2323"İCRA TAKİBİNDEN FERAGAT ( Takip Dışı Feragat İcra Müdürlüğüne Ulaşmadıkça Sonuç Doğurmayacağı - Her Davanın Açıldığı Tarihteki Koşullara Göre Karara Bağlanması Gereği )
SU BASKINI SONUCU EMTİA VE DEMİRBAŞTA HASAR ( Takip Dışı Feragat - İtirazın İptali/Alacak Davası )
BORÇLUNUN RIZASI ( İcra Takibinden Vazgeçilmesi İçin Borçlunun Rızasının Gerekli Olmadığı - Feragat İradesinin İcra Müdürlüğüne Ulaşması Gereği )
İCRA TAKİBİNDEN VAZGEÇİLMESİ ( Tahsil Harcının Yarısının Alınacağı - Takip Dışı Feragatın İcra Müdürlüğüne Ulaşması Halinde Sonuç Doğuracağı )"
94Y3.HD26.12.2002E. 2002/14889 K. 2002/15383"KİRA PARASININ ARTIRIMI ( Üç Kira Dönemi Geçmemişse Endeks Uygulamasına Göre Kira Miktarının Belirlenmesi Gereği )
ENDEKS UYGULAMASI ( Kira Parasının Artırımı - Üç Kira Dönemi Geçmemişse Endeks Uygulamasına Göre Belirlenmesi Gereği )
HAK VE NESAFET İLKESİ ( Kira Parasının Artırımında - Üç Kira Dönemi Geçmemişse Endeks Uygulamasına Göre Belirlenmesi Gereği )"
94Y11.HD25.11.2002E. 2002/6088 K. 2002/10880"KASKO SİGORTASINDAN KAYNAKLANAN RÜCU TAZMİNATI ( Davacının Sigortalısına Ödediği Bedelin Zarara Sebebiyet Veren Üçüncü Şahıs ve Zorunlu Trafik Sigortasından Halefiyet Yoluyla Rücuen Tahsili Talebi )
DAVALININ İLK OTURUMDAN EVVEL DAVAYI KABULÜ ( Aleyhinde Dava Açılmasına Sebebiyet Vermeyen Davalının İlk Oturuma Kadar Davayı Kabul Etmesi Halinde Davalı Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmaması )
DAVAYI KABUL EDENİN YARGILAMA GİDERİNDEN SORUMLU TUTULMAMASI ( Davanın İlk Oturumda Kabul Edilmesi )"
94Y14.HD18.6.2002E. 2002/4451 K. 2002/4779"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalıların Özel Parselasyon Yaptıkları Taşınmazda Çekişmeli Olan Özel Parseli Haricen Satın Aldığını İleri Sürerek Tapu İptali ve Pay Tescili İstemi )
KABUL ( Kabul Beyanının Hüküm İfade Edebilmesi İçin İştirakçilerin Tümünün Davayı Kabul Etmesinin Gerekliliği )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Davayı Kabul Beyanın Hüküm İfade Edebilmesi İçin İştirakçilerin Tümümün Onayının Alınması )
İMAR ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI ( İmar Tapularının Oluşması Beklenmeden Taşınmazın Hisse Satışı Kanunen Yasaklanmış Nitelikteki Taşınmazlardan Olup Olmadığının Re'sen Araştırılması )
KAMU DÜZENİ ( İmar Tapularının Oluşması Beklenmeden Taşınmazın Kamu Düzeni Gereğince Hisse Satışı Kanunen Yasaklanmış Nitelikteki Taşınmazlardan Olup Olmadığının Re'sen Araştırılması )"
94Y3.HD10.6.2002E. 2002/6013 K. 2002/6654"KİRA TESPİT DAVASI ( Davalının Tesbit Edilecek Kira Miktarını Kabul Ederek Ödeme Yapması - Dava Açılmasına Sebep Olup Olmaması ve Yargılama Giderlerinden Sorumluluğu Yönünden Etkili Olduğu )
KİRACININ TESPİT DAVASI SIRASINDA İSTENİLEN MİKTARI ÖDEMEYE BAŞLAMASI ( Mahkemece Artış Üzerinden Tesbite Karar Verilmesi Gerektiği - Davalının Artışı Kabul Ederek Ödediğinden Bahisle Davanın Reddinin Doğru Görülmediği )
DAVANIN KABULÜ ( Kira Tespit Davası/Davalının Artırılması İstenilen Miktarı Ödemeye Başlaması - Yargılama Giderlerinden Sorumluluk/Dava Red Edilmeyip Bu Miktarın Hüküm Altına Alınması Gereği )"
94Y20.HD11.4.2002E. 2002/986 K. 2002/3457"MERA TESPİT KOMİSYONU KARARINA İTİRAZ ( Davadan Feragat Eden Tarafın Mahkum Olmuş Gibi Yargılama Masraflarını Ödemesinin Gerekmesi )
YARGILAMA MASRAFLARI ( Davadan Feragat Eden Tarafın Mahkum Olmuş Gibi Yargılama Masraflarını Ödemesinin Gerekmesi )
FERAGAT ( Davadan Feragat Eden Tarafın Mahkum Olmuş Gibi Yargılama Masraflarını Ödemesinin Gerekmesi )"
94Y3.HD26.3.2002E. 2002/2398 K. 2002/2884"KİRA TESPİT DAVASI ( Sözleşmelerde Kararlaştırılan Kira Paralarının 2001 Yılında Yıllık %10 Oranında Artırılabilmesi )
HUKUKİ YARAR ( Kiracının Kira Parasının Artırılmış Halini Ödemesi İçin Zorlanamaması-Yeni Dönem Kira Parasının Mahkemece Hüküm Altına Alınmasında Davacının Hukuki Yararının Olması )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Mahkemece Belirlenecek Kira Parasını Davalının Kabul Ederek Ödeme Yapmasının Yargılama Giderlerinden Sorumluluğu Yönünden Etkili Olması )"
94Y14.HD7.3.2002E. 2002/835 K. 2002/1577"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satın Almaya Dayalı )
YARGILAMA GİDERİ ( Davalının Taşınmazın Adına Tesciline Sessiz Kalarak Davanın Açılmasına Sebep Olması )
DAVALININ YARGILAMA GİDERİNDEN SORUMLULUĞU ( Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermesi Nedeniyle )"
94Y11.HD4.3.2002E. 2001/9496 K. 2002/1746"KASKO POLİÇESİ İLE SİGORTALI ARACA VERİLEN ZARARIN RÜCUEN TAHSİLİ ( Davacının Şirkete Kasko Poliçesi ile Sigortalı Araca Verilen Zararın Rücuen Tahsili Talebiyle Dava Açması )
SİGORTACI ALEYHİNE DAVA AÇILMASI ( Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesi Genel Şartlarına Göre Dava Açılması Halinde Dava Masrafları ile Vekalet Ücretlerini Ödemekle Sigortacının Yükümlü Olması )
SİGORTACININ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Hükmolunan Tazminat Sigorta Bedelini Geçmesi Durumunda Sigortacı bu Masrafları Sigorta Bedelinin Tazminata Oranı Dahilinde Ödenmesi )
DAVAYI KABUL ( Davayı Kabul Etmeyen Davalı Sigorta Şirketinin Yargılama Giderinden Sorumlu Tutulmamasının Doğru Olmayacağı )
YARGILAMA GİDERİNİN SORUMLULUĞU ( Davalı Sigorta Şirketinin Yargılama Giderinden Sorumlu Tutulmamasının Doğru Olmayacağı )"
94Y19.HD14.2.2002E. 2002/1051 K. 2002/1128"FERAGAT ( İhtiyati Haciz-Takip Konusu Alacağın İtiraz Hakkı Saklı Tutularak Dosyaya Yatırılması )
İHTİYATİ HACİZ ( Takip Konusu Alacağın İtiraz Hakkı Saklı Tutularak Dosyaya Yatırılması-Feragat )
TAKİP KONUSU ALACAĞIN İTİRAZ HAKKI SAKLI TUTULARAK YATIRILMASI ( Feragat-İhtiyati Haciz )"
94Y20.HD24.4.2001E. 2001/2530 K. 2001/3099"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hazinenin Davanın Yargılama Aşamasında Avukat İle Temsil Edilmesi )
HAZİNENİN AVUKATLA TEMSİL EDİLMESİ ( Gerçek Kişinin Davasının Vazgeçme Nedeniyle Reddi )
DAVADAN VAZGEÇME ( Avukatlık Ücret Tarifesinin 7 Maddesi - Vekalet Ücretleri )
VEKİL ÜCRETLERİ ( Vazgeçilen Kısım Üzerinden Hesaplanarak Hüküm Kurulması )"
94Y6.HD5.4.2001E. 2001/2657 K. 2001/2826"ŞUF'A DAVASI ( Dava Açılmasına Sebebiyet Vermeyip İlk Celsede Davayı Kabul Eden Davalının Yagılama Giderlerinden Sorumlu Olmaması )
MUHAKEME MASRAFLARINDAN SORUMLU OLMAMA ( Dava Açılmasına Sebebiyet Vermeyip İlk Oturumda Davayı Kabul Eden Davalı )
YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLU OLMAMA ( Dava Açılmasına Sebebiyet Vermeyip İlk Celsede Davayı Kabul Eden Davalı )"
94Y14.HD28.9.2000E. 2000/5676 K. 2000/5639"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kadastro Öncesi Tapuya Dayanma )
KADASTRO ÖNCESİ TAPUYA DAYANARAK TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalının Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulması İçin Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermiş Olmasının Gerekmesi )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davalının Giderlerden Sorumlu Tutulması Şartı )
DAVAYI KABUL ( Davalının Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmaması İçin İlk Celsede Davayı Kabul Etmesi ve Davanın Açılmasına Sebep Olmamasının Gerekmemesi )"
94YHGK3.2.1999E. 1999/2-50 K. 1999/39"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davayı Kabulün Duruşmayı Sona Erdiren Taraf İşlemi Olması )
KABUL İŞLEMİ ( İki Taraftan Birinin Diğerinin Netice-i Talebine Muvafakat Etmesi )
DAVAYI KABUL ( Duruşmayı Sona Erdiren Taraf İşlemi Olduğundan Kabul Yönünde Hüküm Tesisinin Gerekmesi )"
94Y11.HD2.3.1998E. 1997/10249 K. 1998/1320"FUTBOL YAYIN HAKLARI ( Davacı Vekilinin Feragat Etmesi )
FERAGAT ( Mahkemenin Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Vermesinin Gerekmesi )"
94Y3.HD1.10.1996E. 1996/9286 K. 1996/10075"YARGILAMA GİDERİ ( Kira tesbit davası )
KİRA TESBİT DAVASI ( Yargılama gideri )"
94Y2.HD25.10.1995E. 1995/9177 K. 1995/10963"ANLAŞMALI BOŞANMA ( Anlaşmanın Şumulünün Yalnızca Boşanma ve Doğuracağı Mali Konulara Yönelik Olduğu - Davalının Yargılama Giderleri ve Ücreti Vekalet İle Sorumlu Tutulacağı )
BOŞANMA DAVASININ KABULÜ ( Davalının Yargılama Giderleri ve Ücreti Vekalet İle Sorumlu Tutulacağı - Anlaşmalı Boşanma Şumulünün Yalnızca Boşanma ve Doğuracağı Mali Konulara Yönelik Olduğu )
YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİ ( Anlaşmalı Boşanma/Anlaşmanın Şumulünün Yalnızca Boşanma ve Doğuracağı Mali Konulara Yönelik Olduğu - Davalının Sorumlu Tutulacağı )"
94Y15.HD18.9.1995E. 1995/4750 K. 1995/4753"İSTİHKAK DAVASI ( Davadan Feragat Edilmesi )
FERAGAT ( Delillerin Toplanmasından Önce Vaki Olması )
VEKALET ÜCRETİ ( Nisbi Vekalet Ücretinin Yarısına Davalı Yararına Hükmedilmesi )"
94Y20.HD9.2.1994E. 1992/16997 K. 1994/1038"MEN'İ MÜDAHALE ( Davanın Kabul Edilmesi )
DAVANIN KABULÜ ( Yargılama Giderlerinden Davalının Yükümlü Olması )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davalının Davayı Kabulü )"
94YHGK6.10.1993E. 1993/1-439 K. 1993/554"DAVA ŞARTI ( Davada sıfat )
DAVADA SIFAT ( Dava şartı )
DAVALARIN AÇILDIĞI TARİH ( Dava şartlarının mecburiyeti zorunluğu )
KABUL ( Davayı sona erdirmeyen haller )
KANUNA KARŞI HİLE ( Kabul )"
94Y17.HD29.4.1992E. 1992/5018 K. 1992/4044"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Davacının Feragatından Sonra Davaya Katılma Talebi )
DAVACININ FERAGATINDAN SONRA DAVAYA KATILMA TALEBİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz )
DAVADAN FERAGAT ( Davacının Feragatından Sonra Davaya Katılma Talebi - Mahkemenin Yapması Gerekenler )
MAHKEMENİN YAPMASI GEREKENLER ( Davacının Feragatından Sonra Davaya Katılma Talebi - Kadastro Tesbitine İtiraz )
DAVAYA KATILMA TALEBİ ( Davacının Feragatından Sonra - Kadastro Tesbitine İtiraz )"
94Y17.HD17.3.1992E. 1992/2173 K. 1992/2013"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Davacının Feragatından Sonra Davaya Katılma Talebi )
DAVACININ FERAGATINDAN SONRA DAVAYA KATILMA TALEBİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz )
DAVADAN FERAGAT ( Kesin Hükmün Tüm Yasal Sonuçlarını Meydana Getirmesi )
KESİN HÜKMÜN TÜM YASAL SONUÇLARININ MEYDANA GELMESİ ( Davadan Feragat )
DAVAYA KATILMA TALEBİ ( Davacının Feragatından Sonra - Kadastro Tesbitine İtiraz )"
94YHGK20.3.1991E. 1991/19-19 K. 1991/118"KESİN HÜKÜM ( Kurum İşleminin İptali İle İlgili Dava Açılmasına Rağmen Dava Tarihine Kadar Ödenmeyen Aylıkların Tutarının İstenmemiş Olması )
KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Haksız Olarak Yaşlılık Aylığının Kesilmesi Nedeniyle )
YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASINDAN AYLIKLAR ( Kurum İşleminin İptali İle İlgili Dava Açılmasına Rağmen Dava Tarihine Kadar Ödenmeyen Aylıkların Tutarının İstenmemiş Olması )"
94YHGK20.3.1991E. 1991/10-19 K. 1991/128"DERDESTLİK İTİRAZI ( Süresinde Yapılmamışsa İtiraz İncelenmeden İşin Esasına Girişileceği )
İLK İTİRAZ ( Derdestlik )"
94Y11.HD19.9.1988E. 1988/870 K. 1988/5100"ÇEKİN ZAYİ OLMASI NEDENİYLE ÖDEMEDEN KAÇINMA ( Banka Tarafından Kaybolması Üzerine Keşideci )
ALACAK DAVASI ( Çek Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle )
YARGILAMA GİDERLERİ VE AVUKATLIK ÜCRETİ ( Keşidecinin İddiayı Kabul Etmesi Nedeniyle Sorumlu Tutulamaması )"
94YHGK4.4.1986E. 1986/13-179 K. 1986/369"ALACAK DAVASI ( Davanın Feragat Sebebiyle Reddi )
FERAGAT ( Davanın Reddedilmesi )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davanın Feragat Nedeniyle Reddi Durumunda Davalı Yararına )
EKSİK HÜKÜM ( Avukatlık Ücretinin Belirlenmemiş Olması )"
94Y5.HD18.3.1983E. 1983/2515 K. 1983/2637"TAZMİNAT ( Kamulaştırmasız El Konulan Yer ile Buradan Sökülen Ağaçların Karşılığının Ödenmesi İstemi )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Kamulaştırma Yapılmaksızın Fiilen El Konulmadıkça Çekişmeli Yerin İmar Planında Yol Olarak Gösterilmesinin Kamulaştırmasız El Atma Sayılmaması )
İMAR PLANINDA YOL OLARAK GÖSTERİLEN YER ( Kamulaştırma Yapılmaksızın Fiilen El Konulmadıkça Çekişmeli Yerin Yol Olarak Gösterilmesinin Kamulaştırmasız El Atma Sayılmaması )"
94Y10.HD21.5.1981E. 1981/2647 K. 1981/3356"SSK RÜCU DAVASINDA FAİZ BAŞLANGICI
FAİZ BAŞLANGICI ( SSK Rücu Davasında )"
94Y4.HD16.2.1979E. 1978/8214 K. 1979/2031"MÜTESELSİL MESULİYET ( Trafik kazası )
EKSİK TESELSÜL ( Trafik kazası )
SORUMLULUĞUN MUHTELİF SEBEBLERDEN KAYNAKLANMASI
TAKSİM DEF'İ - TAKAS ( Müteselsil mesuliyet )
SULH ( Müteselsil mesuliyet )
RÜCU ( Müteselsil mesuliyet )"
94YİBGK18.6.1958E. 1958/2 K. 1958/14"DEVLET HESABINA OKULA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN OKULDAN ÇIKARILMASI ( Kendisine Yapılan Giderleri Ödemekle Yükümlü Olması )
DAVADAN ÖNCE MÜTEMERRİT DURUMUNA DÜŞMEYEN ÖĞRENCİ ( Yargılama Giderleri ve Avukatlık Parasının Yükletilememesi )
YARGILAMA VE AVUKATLIK PARASININ YÜKLETİLEMEMESİ ( Davadan Önce Temerrüde Düşmeyen ve Yargılamanın İlk Oturumunda Davayı Kabul Etmiş Öğrenci )"
94YİBGK25.4.1945E. 1943/21-1944/7 K. 1945/9"GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK KARARI ( Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti )
YARGILAMA GİDERİ ( Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Verilmesi Halinde )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Verilmesi Halinde )"

DANIŞTAY

94D10.D16.7.2010E. 2009/14803 K. 2010/6098"DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERE KARŞI AÇILAN İPTAL DAVALARI ( İşlemin Yürütmenin Durdurulması veya İptali Kararı Verildikten Sonra Davacıya Davadan Feragat Etme Hakkının Tanınması ve Yapılmış Olan Yargısal Denetimin Geçersiz Sayılması Dolayısıyla Davacı İradesinin Yargı Kararı Üzerine Çıkması Sonucunu Doğuracağı )
İDARİ YARGIDA FERAGAT ( İşlemin Yürütmenin Durdurulması veya İptali Kararı Verildikten Sonra Davacıya Davadan Feragat Etme Hakkının Tanınması ve Yapılmış Olan Yargısal Denetimin Geçersiz Sayılması Dolayısıyla Davacı İradesinin Yargı Kararı Üzerine Çıkması Sonucunu Doğuracağı )
KARAR DÜZELTME AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Davacıya Davasından Feragat Etme Hakkının Tanınması Yapılmış Olan Yargısal Denetiminin Geçersiz Sayılması Sonucunu Doğuracağı )
DAVADAN FERAGAT ( Karar Düzeltme İsteminin İncelenmesi Sırasında Davacıya Davasından Feragat Etme Hakkının Tanınması Yapılmış Olan Yargısal Denetiminin Geçersiz Sayılması Sonucunu Doğuracağı )"
94D8.D6.4.2005E. 2005/91 K. 2005/1608"DAVADAN FERAGAT ( Savunma Alınıp Yürütmenin Durdurulması İstemi Hakkında Karar Verildikten Sonra - Davalı İdare Lehine Vekalet Ücreti Verilmesi Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Savunma Alınıp Yürütmenin Durdurulması İstemi Hakkında Karar Verildikten Sonra Davadan Feragat - Davalı İdare Lehine Hükmedilmesi Gerektiği )
İDARE LEHİNE VEKALET ÜCRETİ VERİLMESİ GEREĞİ ( Savunma Alınıp Yürütmenin Durdurulması İstemi Hakkında Karar Verildikten Sonra Davadan Feragat )"
94D4.D23.2.2005E. 2004/2323 K. 2005/259"HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI ( İtirazında Tamamen Veya Kısmen Haksız Çıkan Borçludan Hakkındaki İtirazın Red Olunduğu Miktardaki Amme Alacağının % 10 Zamla Tahsil Edileceği - Feragat Durumunda Davacının Davasında Haksız Çıktığı Kabul Edileceğinden Alınması Gereği )
FERAGAT ( Ödeme Emrine Karşı Açılan Davayı Kısmen Reddeden Mahkeme Kararına Yönelik Taraflar Temyiz İstemi Karara Bağlanmadan/Davanın Reddinin Sonuçlarını Doğuracağı - Amme Alacağının % 10 Zamla Tahsili İçin Düzenlenen Ödeme Emrinin Yasal Olduğu )
AMME ALACAĞI ( İtirazında Tamamen Veya Kısmen Haksız Çıkan Borçludan Hakkındaki İtirazın Red Olunduğu Miktardaki Amme Alacağının % 10 Zamla Tahsil Edileceği - Feragat Durumunda Davacının Davasında Haksız Çıktığı Kabul Edileceğinden Haksız Çıkma Zammının Alınması Gereği )
ÖDEME EMRİ ( İtirazında Haksız Çıkan Davacı Adına Düzenlenen/Yasal Olduğu - Feragat Durumunda Davacının Davasında Haksız Çıktığı Kabul Edileceğinden Haksız Çıkma Zammının Alınması Gereği )"
94D8.D20.4.2004E. 2003/4771 K. 2004/1882"FERAGAT ( Yargılama Giderlerinin Feragat Eden Davacı Üzerinde Bırakılması Gerekirken Davalı İdareden Alınarak Davacıya Verilmesine Karar Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Feragat Eden Davacı Üzerinde Bırakılması Gerekirken Davalı İdareden Alınarak Davacıya Verilmesine Karar Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )
DAVADAN FERAGAT ( Yargılama Giderlerinin Feragat Eden Davacı Üzerinde Bırakılması Gerekirken Davalı İdareden Alınarak Davacıya Verilmesine Karar Verilmesinde İsabet Bulunmadığı )"
94D6.D15.5.2002E. 2001/2070 K. 2002/2839"YIKIM KARARI VERİLEN YAPIYA DAHA SONRA RUHSAT VERİLMİŞ OLMASI ( Ruhsata Bağlanan Yapı Yıktırılamayacağından Dava Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi ve Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılması Gereği )
YARGILAMA GİDERLERİNİN DAVACI ÜZERİNDE BIRAKILMASI GEREĞİ ( Dava Konusu Yıkım İşleminden Sonra İnşaata Cezalı Ruhsat Verildiğinden Yıkım Kararının Hükümsüz Hale Gelmiş Olması - Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedileceği )
RUHSATSIZ İNŞAATA İLİŞKİN YIKIM KARARINDAN SONRA RUHSAT VERİLMİŞ OLMASI ( Yıkım Kararı Uygulanamayacağından İptali İçin Açılan Davada Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi Gereği )"

Madde 95

YARGITAY

95Y8.HD21.3.2014E. 2013/3495 K. 2014/4926"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kabul İradesini Fesada Uğratan Geçerli Bir Nedenin Varlığı da İleri Sürülmediğine Göre Kabul Beyanının Davalıyı Bağlayacağı - Davayı Kabul Eden Davalıların Miras Payları Yönünden İptal ve Tescile Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVALININ DAVAYI KABUL ETMESİ ( Yapıldığı Andan İtibaren Geçerli Davayı Sonuçlandıran Taraf İşlemlerinden Olduğu - Davayı Kabul Eden Davalıların Miras Payları Yönünden İptal ve Tescile Karar Verilmesi Gerekirken Hatalı Gerekçe İle Reddine Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı )
KESİN HÜKMÜN SONUÇLARINI DOĞURAN TARAF İŞLEMLERİ ( Kabul Yapıldığı Andan İtibaren Geçerli Davayı Sonuçlandıran Taraf İşlemlerinden Olup Kesin Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğurduğu - Davayı Kabul Eden Davalıların Miras Payları Yönünden İptal ve Tescile Karar Verilmesi Gerektiği )"
95Y8.HD23.1.2014E. 2013/11795 K. 2014/981"TESPİT ( Davacının Temyizden Sonra Davasından Vazgeçtiği - Feragat Hakkında Karar Verme Yetkisinin Mahalli Mahkemeye Ait Bulunduğu/Feragat Hakkında Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
FERAGAT ( Tespit Davası/Kesin Hüküm Gibi Sonuç Doğurduğu - Hüküm Kesinleşinceye Kadar Feragatin Mümkün Olduğu/Temyiz Aşamasında Feragat Edildiğinden ve Feragat Hakkında Karar Verme Yetkisi Yerel Mahkemede Olduğundan Hükmün Bozulacağı )
YEREL MAHKEME ( Feragatin Kesin Hüküm Gibi Sonuç Doğurduğu ve Hüküm Kesinleşinceye Kadar Mümkün Olduğu - Feragat Hakkında Karar Verme Yetkisi Mahalli Mahkemeye Ait Bulunduğundan Hükmün Bozulması Gerektiği )"
95Y15.HD27.6.2013E. 2013/1295 K. 2013/4237"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Davalılardan Biri Dilekçesinde Adına Olan Pay Kaydının İptaline Dair Davayı Kabul Ettiğini Bildirdiği - Davalının Kabulü Gözetilerek Uyuşmazlığın Hükme Bağlanması Gerektiği)
DAVANIN TAMAMEN VEYA KISMEN KABULÜ (Kural Olarak Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmayan ve Kesin Bir Mahkeme Hükmünün Hukuksal Sonucunu Doğuran Taraf İşlemi Olduğundan Mahkemece Davalının Kabulü Gözetilerek Uyuşmazlığın Hükme Bağlanacağı - Tapu İptali ve Tescil)
KABUL (Tapu İptali ve Tescil - Davanın Tamamen ya da Kısmen Kabulü Kural Olarak Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmayan ve Kesin Bir Mahkeme Hükmünün Hukuksal Sonucunu Doğuran Taraf İşlemi Olduğundan Mahkemece Davalının Kabulü Gözetilerek Uyuşmazlığın Çözümleneceği)"
95Y10.HD29.3.2013E. 2013/4987 K. 2013/6226"SİGORTALILIK SÜRELERİNİN TESPİTİ ( Dosyanın Temyize Gönderilmesinden Sonra Davacının Davasından Ferağat Ettiğine Dair Dilekçe Sunduğu - Sosyal Güvenlik Hakkından Ferağat Edilemeyeceğinin Davacıya Bildirileceği/Davadan Vazgeçilemeyeceği )
TEMYİZ AŞAMASINDA SİGORTALILIĞIN TESPİTİ DAVASINDAN FERAĞAT ( Mümkün Olmadığı - Sosyal Güvenlik Hakkından Ferağat Edilemeyeceği - Ancak Davanın Takip Edilmeyerek Açılmamış Sayılması Sonucunun Elde Edilebileceği/Sigortalılığın Tespiti )
SOSYAL GÜVENLİK HAKKINDAN FERAĞAT EDİLEMEYECEĞİ ( İleride Yeniden Dava Açabilme Hakkını Saklı Tutarak Davalının Rızası ile Davanın Takibinden Vazgeçebileceğinin Davacıya Bildirileceği - Davacının Davayı Takip Etmemesinin Mümkün Olduğu )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Davacının İleride Yeniden Dava Açabilme Hakkını Saklı Tutarak ve Davalının Rızası ile Davanın Takibinden Vazgeçebilme Hakkı Bulunduğunun Mahkemece Davacıya Bildirileceği - Dosyanın İşlemden Kaldırılması )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI DURUMU ( Davacının Davadan Ferağat Ederek Kat'i Hükmün Sonuçlarını Ortaya Çıkaramasa Da Davayı Takip Etmeyerek Yenileninceye Kadar Dosyanın İşlemden Kaldırılmasını Sağlayabileceği/Ferağat/Sosyal Güvenlik Hakkı )"
95Y2.HD27.3.2013E. 2012/22544 K. 2013/8332"FERAGAT ( Davacının Önceden Açtığı Boşanma Davasından Feragat Ettiği - Feragatin Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı/Dava Derdest Olmaktan Çıktığından Dersetlik İtirazının Reddedilerek İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
DERDESTLİK İTİRAZI ( Boşanma Davası - Feragat İradesinin Mahkemeye Ulaşmış Olması Koşuluyla Açıklandığı Tarihte Kesin Hüküm Oluşturacağı -Dava Derdest Olmaktan Çıktığından Dersetlik İtirazının Reddedilerek İşin Esasına Girileceği )
TEDBİR NAFAKASI ( Hakimin Tarafların Korunmasına Yönelik Önlemleri Re'sen Almak Zorunda Olduğu - Dava Tarihinden İtibaren Davalı Kadın ve Müşterek Çocuk Yararına Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )"
95Y2.HD12.3.2013E. 2012/20207 K. 2013/6534"BOŞANMA DAVASI ( Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları Gözetilerek Dava Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Davacı Kadının Çalışmaya Başladığı Tarihe Kadar Uygun Miktarda Tedbir Nafakasına Hükmedilmesi Gerektiği )
TEDBİR NAFAKASI ( Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları Gözetilerek Dava Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Davacı Kadının Çalışmaya Başladığı Tarihe Kadar Uygun Miktarda Hükmedilmesi Gerektiği - Boşanma Davası )
HAKİMİN GEÇİCİ ÖNLEMLERİ ALMASI ( Davanın Devamı Süresince Gerekli Olan Özellikle Eşlerin Barınmasına Geçimine Malların Yönetimine ve Çocukların Bakım ve Korunmasına Dair Geçici Önlemleri Resen Alması Gerektiği - Boşanma Davası )"
95Y9.HD4.2.2013E. 2012/38167 K. 2013/4074"KIDEM TAZMİNATIYLA MAAŞ FARKINDAN DOĞAN ALACAK DAVASI ( Maddi Zarar Alacaklarının Ödetilmesi/Davadan Ferağat - Maddi Anlamda Kesin Hükme Karşı Ferağatin Feshinin Dava Edilebilmesinin Mümkün Olduğu/İrade Fesadı Bulunduğu/Kesin Hüküm )
DAVADAN FERAĞAT ( 818 S.K. Gözetilerek Davacının İleri Sürdüğü Ferağatin Hileye Dayalı Olduğu ve Akıl Hastalığı Bulunduğu Şeklindeki İddianın Yerel Mahkemece Araştırılması Gerektiği - Kıdem Tazminatı ile Maaş Farkından Doğan Alacak )
FERAĞATİN FESHİ DAVASI ( Akıl Hastalığı Nedeniyle İrade Fesadı Bulunduğuna Dair İddanın Araştırılması Gereği - Ferağat )
AKIL RAHATSIZLIĞI BULUNDUĞU İDDİASI ( Ceza-i Ehliyetin Bulunmadığının Mahkeme Kararı ile Tespit Edildiği - Hukuki Ehliyetin Bulunmadığına Dair İddanın Yerel Mahkemece Değerlendirilmesi Gereği/İrade Fesadı İddiasının Araştırılacağı )
MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM ( Ferağatin Hileye Dayalı Olduğu İddiası/Davacının Akıl Hastalığının Bulunduğunun ve Cezai Ehliyetinin Bulunmadığının Mahkeme Kararı ile Tespit Edildiği/Ferağat Tarihinde Hukuki Ehliyetinin Tespiti Gerektiği )"
95Y8.HD18.12.2012E. 2012/12915 K. 2012/12636"TARAF MUVAZAASI NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davacının Resmi Temlikin Tarafı Olmadığı - Davacının Taraf Muvazaasına Dayalı İddiasının da Yasal Dayanağı Bulunmadığı/Taraf Muvazaasının Yazılı Delille İspatı Gerektiği )
YAZILI DELİL ŞARTI ( Taraf Muvazasının Koşullarının Oluşmadığı - Tapu İptali ve Tescil Davası )
MURİS MUVAASI ( Tapuda Temlik Eden Şahsen Halen Sağ Olması Nedeniyle Muris Muvazaasının Uygulanamaycağı - Muris Muvazaasına Dayalı Davanın Dinlenme Olanağı Bulunmadığının Gözetileceği/Tapu İptali ve Tescil Davası/Taraf Muvaası )
TAŞINMAZI TEMLİK EDENİN HALEN SAĞ OLMASI ( Temlikte Bulunan Kişinin Temlik Tarihinden Sonra Ölmüş Olma Şartının Eldeki Davada Bulunmadığı - Tapuda Temlik Eden Şahsen Halen Sağ Olması Nedeniyle Muris Muvazaasının Uygulanamaycağının Kabulü )
KABUL BEYANININ HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI ( Üzerinde Kayıtlı Malı Bulunmayan Diğer Davalı Eşin Kabul Beyanının Hukuki Sonuç Doğurmayacağı/Hukuki Sonuç Doğurmayacağının Mahkemece Gözetileceği - Davacının Davasının Reddi Gerektiği/Kabul )"
95Y8.HD6.11.2012E. 2012/11103 K. 2012/9931"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davanın Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddine Karar Verildiği - Temyiz Aşamasında Feragat Hakkında Karar Verme Yetkisi de Mahalli Mahkemeye Ait Bulunduğuna Göre Vaki Feragat Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
FERAGAT ( Kati Bir Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı/Ancak Karar Kesinleşinceye Kadar Mümkün Olduğu/Temyiz Aşamasında Feragat Hakkında Karar Verme Yetkisi de Mahalli Mahkemeye Ait Bulunduğuna Göre Vaki Feragat Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )
TEMYİZ AŞAMASINDA YAPILAN FERAGAT ( Kadastro Tespitine İtiraz - Temyiz Aşamasında Feragat Hakkında Karar Verme Yetkisi Mahalli Mahkemeye Ait Bulunduğuna Göre Vaki Feragat Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )"
95Y10.HD16.7.2012E. 2012/12532 K. 2012/13937"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davanın Açıldığı Tarihten İtibaren Hüküm Kesinleşinceye Kadar Kullanılabilen Bir Hak Niteliğindeki Feragat Davacının İstem Sonucundan Vazgeçmesi Olup Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğurduğu )
KESİN HÜKÜM ( Kurum İşleminin İptali İstemi - Davanın Açıldığı Tarihten İtibaren Hüküm Kesinleşinceye Kadar Kullanılabilen Bir Hak Niteliğindeki Feragat Davacının İstem Sonucundan Vazgeçmesi Olup Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğurduğu/Geçerliliği İçin Davalının Rızasına Gerek Olmadığı )
FERAGAT ( Davacının İstem Sonucundan Vazgeçmesi Olup Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğurduğu - Geçerliliği İçin Davalının Rızasına veya Mahkemenin Kabulüne Gerek Olmayıp Bu Konudaki Tek Taraflı İrade Beyanının Mahkemeye Ulaşmasının Yeterli Olduğu )"
95Y8.HD3.7.2012E. 2012/676 K. 2012/6663"TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Mal Ayrılığı Sözleşmesinden Kaynaklanan - Davalı Eş Adına Müstakilen Tapuda Kayıtlı Bulunan Taşınmazların Yarı Hissesinin Davacı Eşe Ait Olduğu Taraflarca Kabul Edildiğinden Davacı Eş Adına Tescili Gerektiği )
MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - Davalı Eş Adına Müstakilen Tapuda Kayıtlı Bulunan Taşınmazların Yarı Hissesinin Davacı Eşe Ait Olduğu Taraflarca Kabul Edildiğinden Davacı Eş Adına Tescili Gerektiği )
FERAGAT VE KABUL ( Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmayıp Belgelendirildiği Anda Davanın Kendiliğinden Son Bulacağı - Tapu İptali ve Tescil İstemi )"
95Y6.HD18.6.2012E. 2012/8661 K. 2012/9129"BORÇLUNUN MURİSİNDEN İNTİKAL EDEN TAŞINMAZDAKİ ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİ DAVASI ( Temyiz Aşamasında Dahi Davadan Ferağat Edilmesi Halinde Mahkemece Bu Hususta Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Ferağatı Davaya Son Veren Bir İşlem Olduğu )
DAVADAN FERAĞAT ( Borçlunun Murisinden İntikal Eden Taşınmazdaki Ortaklığın Giderilmesi Davası - Temyiz Aşamasında Dahi Davadan Ferağat Edilmesi Halinde Mahkemece Bir Karar Verilmesi Gereği/Ferağatın Maddi Anlamda Kesin Hüküm Sayılacağı )
MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM ( Davadan Ferağat - Borçlunun Murisinden İntikal Eden Taşınmazdaki Ortaklığın Giderilmesi Davası )"
95Y8.HD22.5.2012E. 2012/911 K. 2012/4681"KAZANMAYI SAĞLAYAN ZİLYETLİK NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ölen Davalının Yargılama Sırasında Davayı Kabul Ettiği/Bu Tek Taraflı İrade Açıklaması İle Maddi Anlamda Kesin Hüküm Sonuçları Doğacağının Mahkemece Gözetilmesi Gereği )
ÖNCEDEN AÇILAN DAVADAKİ KABUL BEYANI ( Maddi Anlamda Kesin Hüküm Sonuçlarını Doğuracağı/Önceden Açılan Davadaki Davalının Kabulünün Gözetileceği - Bu Dava Açısından Ölen Davalı Adına Bir Paydan Sözedilemeyeceği/Davanın Reddi Gereği )
MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM ( Mahkemece Daha Önce Açılarak ve Kabulle Sonuçlanan Dava Dosyasının Eldeki Dava Yönünden Gözetilmesi Gereği - Davanın Kabul Edilmesinin Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı/Davanın Reddi Gerektiği/Kesin Hüküm )"
95Y2.HD21.5.2012E. 2011/6798 K. 2012/13707"BOŞANMA DAVASI ( Yetki Uyuşmazlığı Çözülmedikçe Feragat Sebebiyle Hüküm Tesis Edilemeyeceği - Feragat Sebebiyle Davanın Ancak Yetkili Mahkemece Karara Bağlanabileceği )
YETKİ İTİRAZI ( İlk İtirazlardan Olup Her Şeyden Önce Bu Hususun Hadise Şeklinde İncelenmesi Lazım Geldiğinden Çözülmedikçe Feragat Sebebiyle Hüküm Tesis Edilemeyeceği - Boşanma Davası )
FERAGAT ( Sebebiyle Dava Ancak Yetkili Mahkemece Karara Bağlanabileceği - Boşanma Davası )"
95Y4.HD17.5.2012E. 2011/15246 K. 2012/8719"DAVADAN FERAGAT ( Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurduğu - Davadan Feragatten Rücu Sonucunu Doğuracak Şekilde Temyizden Feragat Edilemeyeceği Feragatle Mevcudiyeti Kalmamış Bir Davanın Temyiz Davası ile Yargıtaya Taşınması İmkanı Bulunmadığı )
TEMYİZDEN FERAGAT ( Hem Temyizden Hem Davadan Feragat Davadan Feragat Sonucunu Doğurduğundan Hukuken Mümkün Olmadığı - Davadan Feragat Etmekle Davanın Ortada Kalktığı Davadan Feragatten Rücu Soncunu Doğuracak Şekilde Temyizden Feragatin Hükümsüz Olduğu )"
95Y8.HD27.3.2012E. 2012/1460 K. 2012/2254"KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI ( Temyiz Aşamasında Davacı Vekili Tarafından Davadan Feragat Edildiğine ve Bu Aşamada Feragat Hakkında Karar Verme Yetkisi de Mahalli Mahkemeye Ait Bulunduğuna Göre Vaki Feragat Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
FERAGAT ( Katkı Payı Alacağı Davası - Temyiz Aşamasında Feragat Hakkında Karar Verme Yetkisi de Mahalli Mahkemeye Ait Bulunduğuna Göre Vaki Feragat Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
TEMYİZ AŞAMASINDA FERAGAT ( Davacı Vekili Tarafından Davadan Feragat Edildiğine ve Bu Aşamada Feragat Hakkında Karar Verme Yetkisi de Mahalli Mahkemeye Ait Bulunduğuna Göre Vaki Feragat Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği - Katkı Payı Alacağı Davası )"
95YHGK16.3.2012E. 2012/20-10 K. 2012/156"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Davacı Vekilinin Feragat Dilekçesini Aynı Mahkemenin Başka Dosyası İçin Yazdığı - Ortada Bir Feragat Beyanı Olmadığının Kabul Edileceği )
FERAGAT DİLEKÇESİ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davası/Davacı Vekilinin Feragat Dilekçesini Aynı Mahkemenin Başka Dosyası İçin Yazdığı - Ortada Bir Feragat Beyanı Olmadığının Kabul Edileceği )"
95YHGK22.2.2012E. 2011/2-733 K. 2012/87"EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Boşanma - Davacı Vekilinin Davadan Açık Kesin ve Koşulsuz Feragatini Gösterecek Bir İrade Beyanının da Olmaması Karşısında Bu Konuda Karar Verilmesi Amacıyla Hükmün Bu Nedenle Bozulmasına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
FERAGAT ( Davacı Vekilinin Davadan Açık Kesin ve Koşulsuz Feragatini Gösterecek Bir İrade Beyanının da Olmaması Karşısında Bu Konuda Karar Verilmesi Amacıyla Hükmün Bu Nedenle Bozulmasına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Boşanma )
BOZMA İLAMINA KARŞI KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNULMASI ( Bozmaya Konu Yapılan Temyiz Dilekçesi İçeriğinde Davacı Vekilinin Davadan Açık Kesin ve Koşulsuz Feragatini Gösterecek Bir İrade Beyanının Olmadığı - Temyiz Dilekçesinin Davadan Feragat Olarak Nitelendirilerek Karar Verilemeyeceği )"
95Y8.HD21.2.2012E. 2012/1073 K. 2012/996"ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Kooperatif Üyeliğinden Kaynaklanan Kişisel Hak ve Buna Bağlı Olarak Zilyetliğe Dayalı Olan - Daha Önce Herhangi Bir Şekilde Verilen Bir Hükmün Sonradan Aynı İddialarla Yeniden Bir Elatmanın Önlenmesi Davasının Açılmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )
PROJEYE AYKIRI İMALAT ( Projeye Uygun Hale Getirilmesi İstemine Dair Davaların İdari Yargıda Görüleceği - Elatmanın Önlenmesi Davasının Somut Olayda Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Durum İddia ve Belirlemeler Sebebiyle Genel Mahkemede Görülmesinin Olanaklı Olduğu )
GÖREV ( Salt Projeye Aykırılık Sebebiyle Yapılan İmalatların Projeye Uygun Hale Getirilmesi İstemine Dair Davaların İdari Yargıda Görüleceği - Elatmanın Önlenmesi Davasının Somut Olayda Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Durum İddia ve Belirlemeler Sebebiyle Genel Mahkemede Görülmesinin Olanaklı Olduğu )
KESİN HÜKÜM İDDİASI ( Elatma Olayı Herhangi Bir Şekilde Son Bulduktan Sonra İlgilisi O Yerin Tamamına veya Bir Kısmına Yeniden Elattığında Yeni Bir Muaraza Meydana Gelmiş Olacağından Bu İddianın İleri Sürülemeyeceği - Elatmanın Önlenmesi )
DAVADAN FERAGAT ( Elatmanın Önlenmesi - Böyle Bir Davada Kesin Hüküm İddiası Dikkate Alınamayacağı/Önceki Davadaki Feragat Beyanının Hata ve Hileyle Yapılması İddiasıyla İptali İşbu Davada Görülemeyeceği )
İADE-İ MUHAKEME ( Önceki Davadaki Feragat Beyanının Hata ve Hileyle Yapılması İddiasıyla İptali İşbu Davada Görülemeyeceği/Koşulları Varsa İadei Muhakeme Yoluyla Önceki Kararın Ortadan Kaldırılabileceği )"
95Y11.HD21.12.2011E. 2010/6907 K. 2011/17385"FERAGAT ( Feragat İsteğinin Temyiz İsteği Kabul Edilerek Yargıtay'a Sevkinin Sağlanacağı - Yargıtay'ca Verilecek Bozma İlamından Sonra Dosyanın Ele Alınıp Feragat Sebebiyle Gerekli Kararın Verileceği )
TAVZİH ( Hüküm Fıkrasında Değişiklik Yapılamayacağı - Hükmün Tavzihinin Hükmün Müphem ve Gayrivazıh Olması veya Mütenakız Fıkraları İhtiva Etmesi Halinde Mümkün Olduğu )
HÜKMÜN TAVZİHİ ( Tavzih Talebini İçeren Dilekçenin Karşı Tarafa Tebliğ Edileceği - Hükmün Müphem ve Gayrivazıh Olması veya Mütenakız Fıkraları İhtiva Etmesi Halinde Mümkün Olacağı )"
95Y13.HD21.11.2011E. 2011/10543 K. 2011/16941"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Hükümden Sonra Ortaya Çıkan ve Temyiz İncelemesine Usulen Engel Oluşturan Davacının Feragat Beyanının Mahkemece İncelenip Değerlendirilmesi ve Feragat Çerçevesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
FERAGAT ( Kesin Hükmün Hukuki Neticelerini Doğurduğu - Hükmün Kesinleşmesinden Önceki Herhangi Bir Aşamada Hatta Yargıtay H.G.K.nca Bozulan Direnme Kararının da Kesinleşmediği Bir Safhada Davadan Feragat Edilebileceği)
HÜKÜMDEN SONRA FERAGAT ( Menfi Tespit İstemi - Hükümden Sonra Ortaya Çıkan ve Temyiz İncelemesine Usulen Engel Oluşturan Davacının Feragat Beyanının Mahkemece İncelenip Değerlendirilmesi ve Feragat Çerçevesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği)"
95Y3.HD1.11.2011E. 2011/11861 K. 2011/16956"FERAGAT ( Kesin Hüküm Gibi Hukuki Sonuç Doğuracağı - Ancak Bu Aşamada Feragat Hakkında Bir Karar Verme Yetkisi Mahkemeye Ait Bulunduğundan Mahkemece Vaki Feragat Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulması Gerektiği )
KESİN HÜKÜM ( Davadan Feragat Kesin Hüküm Gibi Hukuki Sonuç Doğuracağı - Ancak Bu Aşamada Feragat Hakkında Bir Karar Verme Yetkisi Mahkemeye Ait Bulunduğundan Mahkemece Vaki Feragat Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulması Gerektiği )
DAVADAN FERAGAT ( Kesin Hüküm Gibi Hukuki Sonuç Doğuracağı - Ancak Bu Aşamada Feragat Hakkında Bir Karar Verme Yetkisi Mahkemeye Ait Bulunduğu/Feragat Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulması Gerektiği )"
95Y11.HD1.11.2011E. 2011/12258 K. 2011/14778"İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN RÜCUEN TAZMİNAT (Hasar Tarihi İtibariyle Dava Konusu Taşınmazın Bağımsız Bölümlerinin Maliklerinin Kim Olduğunun Belirlenmesi ve Davacı Tarafın Davalılardan Arsa Payları Oranında Talepte Bulunduğu Dikkate Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği)
ARSA PAYLARI ORANINDA TALEP (İşyeri Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Rücuen Tazminat - Hasar Tarihi İtibariyle Dava Konusu Taşınmazın Bağımsız Bölümlerinin Maliklerinin Kim Olduğu Belirlenerek Karar Verilmesi Gerektiği)
RÜCUEN TAZMİNAT (İşyeri Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan - Hasar Tarihi İtibariyle Dava Konusu Taşınmazın Bağımsız Bölümlerinin Maliklerinin Kim Olduğunun Belirlenmesi ve Davacı Tarafın Davalılardan Arsa Payları Oranında Talepte Bulunduğu Dikkate Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği)"
95Y10.HD10.10.2011E. 2010/5647 K. 2011/13463"FERAGAT ( Davanı Açıldığı Tarihten Hükmün Kesinleştiği Tarihe Kadar Yargılamanın Her Aşamasında Kadar Kullanılabilen Bir Hak Olduğu - Geçerli Olması İçin Mahkemenin Muvafakatine Gerek Olmadığı Mahkemece Bir Karar Verilmemiş Olsa da Feragatten Dönülemeyeceği )
FERAGATTEN DÖNME ( Feragat Bildirimi Yapıldıktan Sonra Mahkemece Buna Dayalı Bir Karar Verilmemiş Olsa da Feragatten Dönülemeyeceği - Davacının Hata Hile veya İkrah Nedenine Dayanarak Aynı Davada Fergatin Geçersizliğini İleri Sürebileceği veya Bağımsız Bir Dava ile Feshinin İstenebileceği )
FERAGAT BEYANININ HATA HİLE VEYA İKRAH NEDENİYLE GEÇERSİZLİĞİ ( Aynı Davada İleri Sürülebileceği Gibi Feragatin Feshi İçin Ayrı Bir Dava Açılabileceği - Feragatin Kesin Hüküm Oluşturmasının Maddi Anlamda Olduğu Taraflar Arasında Aynı Sebebe Dayanarak Yeniden Dava Açılamayacağı )"
95Y6.HD6.10.2011E. 2011/10936 K. 2011/10363"DAVADAN FERAGAT ( Mahkemece Karar Verilmesinden Sonra Hüküm Kesinleşmeden Önce - Mahkemece Feragat Nedeniyle Bir Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulması Gerektiği )
HÜKÜM KESİNLEŞMEDEN ÖNCE DAVADAN FERAGAT ( Mahkemece Feragat Nedeniyle Bir Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulması Gerektiği - Feragatın Geçerliliğinin Karşı Tarafın Muvafakatına Bağlı Olmadığı )
FERAGATIN GEÇERLİLİĞİ ( Karşı Tarafın Muvafakatına Bağlı Olmadığı - Etkisini Onu Yapanın Tek Yönlü İrade Beyanı İle Doğuracağı )"
95Y6.HD6.10.2011E. 2011/10934 K. 2011/10427"DAVADAN VE KARAR DÜZELTME TALEBİNDEN TARAFLARIN AYNI GÜNDE FERAGAT ETMELERİ ( Davacının Feragati İle İlgili Yerel Mahkemece Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği - Hak Kaybına Yol Açmamak Önceliği )
DAVACI VE DAVALININ AYNI GÜNDE TALEPLERİNDEN FERAGAT ETMELERİ ( Hak Kaybına Yol Açmamak Önceliği - Davacının Feragati İle İlgili Yerel Mahkemece Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
HAK KAYBINA YOL AÇMAMAK ÖNCELİĞİ ( Tarafların Davadan ve Karar Düzeltme Talebinden Aynı Günde Feragat Etmeleri - Davacının Feragati İle İlgili Yerel Mahkemece Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulacağı )
KARAR DÜZELTME TALEBİNDEN FERAGAT ( Aynı Tarihli Dilekçe İle Davacının da Davadan Feragat Etmesi - Karar Düzeltme İsteminin Reddi Kararı mı Yoksa Davadan Feragat Nedeniyle Hükmün Bozulması Kararı mı Verileceği )
DAVADAN FERAGAT ( Aynı Tarihli Dilekçe İle Davalının Karar Düzeltme Talebinden Feragat Etmesi - Davacının Feragati İle İlgili Yerel Mahkemece Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği/Hak Kaybına Yol Açmamak Önceliği )"
95Y4.HD29.9.2011E. 2011/10069 K. 2011/9752"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacı Davanın Feragat Nedeni İle Reddine Karar Verilen Yargılamanın Celsesine Mazeret Bildirmeksizin Katılmadığı - Bu Durumda Diğer Davalı Yönünden Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat - Davacı Davanın Feragat Nedeni İle Reddine Karar Verilen Yargılamanın Celsesine Mazeret Bildirmeksizin Katılmadığı/Bu Durumda Diğer Davalı Yönünden Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat - Davacı Davanın Feragat Nedeni İle Reddine Karar Verilen Yargılamanın Celsesine Mazeret Bildirmeksizin Katılmadığı/Bu Durumda Diğer Davalı Yönünden Verilmesi Gerektiği )"
95Y11.HD16.9.2011E. 2011/11316 K. 2011/10418"USULSÜZ TEBLİGAT (Nedeniyle Davalının Kararı Yeni Öğrendiklerini Beyan Ettiği Temyiz Süresinde Olup Davalının Temyiz İsteminin Reddine Dair Kararın Bozulup Kaldırılması Gerektiği)
FER'İ MÜDAHİL VEKİLİNE DAHA ÖNCEKİ TARİHTE KARAR TEBLİĞİ YAPILMASI (Temyiz Tarihi Davalının Temyizinden Önceki Tarih Olup Davalının Temyizi Süresinde Olduğuna Göre Fer'i Müdahil de Tek Başına Temyiz Etmiş Sayılamayacağı)
TEMYİZ İSTEMİ (Fer'i Müdahil Vekiline Daha Önceki Tarihte Karar Tebliği Yapılması - Temyiz Tarihi Davalının Temyizinden Önceki Tarih Olup Davalının Temyizi Süresinde Olduğuna Göre Fer'i Müdahil de Tek Başına Temyiz Etmiş Sayılamayacağı)
FERAGAT (Temyiz Aşamasında Davacı Vekili Davadan Feragat Ettiğinden Esasa Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesine Bu Aşamada Yer Olmayıp HUMK 95. Md. Uyarınca Feragat Kati Bir Hüküm Sonuçlarını Doğurduğundan Hükmün Bu Beyan Uyarınca Karar Verilmek Üzere Bozulması Gerektiği)"
95Y11.HD18.7.2011E. 2010/6616 K. 2011/9015"TEMYİZ AŞAMASINDA FERAGAT ( Yerel Mahkemece Karar Verilip Davadan El Çekildikten Sonra Davacı Tarafından Feragat Beyanı - Beyan Hakkında Karar Verme Yetkisinin Mahkemesine Ait Olacağı )
FERAGATIN KATİ HÜKÜM SONUCU DOĞURMASI ( Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Edilebileceği - Bu Aşamada Dahi Feragat Hakkında Karar Verme Yetkisinin Yerel Mahkemeye Ait Olduğu )"
95Y12.HD14.7.2011E. 2011/62 K. 2011/15704"FERAGAT ( Borçlu Vekilinin Açtığı İhalenin Feshi Davasının Kabulü Üzerine Karar Alacaklı Vekilince Temyiz Edilmiş Ancak Borçlu Asil ve Vekili Tarafından Davadan Feragat Ettiğini Bildirdiği - Davadan Feragat Kati Bir Hükümün Hukuki Neticelerini Doğuracağı )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Kabulü Üzerine Karar Alacaklı Vekilince Temyiz Edilmiş Ancak Borçlu Asil ve Vekili Tarafından Davadan Feragat Ettiğini Bildirdiği - Davadan Feragat Kati Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Doğuracağı )
FERAGATİN GEÇERLİLİĞİ ( Karşı Tarafın Muvafakatine Bağlı Olmadığı - Feragat Beyanı Etkisini Onu Yapanın Tek Yönlü İrade Beyanı İle Gösterdiği/İhalenin Feshi Davası )"
95Y1.HD7.7.2011E. 2011/3117 K. 2011/8012"MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptali ve Tescil - Miras Bırakandan Davalıya Satış Suretiyle İntikal Eden Taşınmaz Payları Yönünden Davacıların Miras Payları Oranında Davanın Kabulü Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muris Muvazaası - Miras Bırakandan Davalıya Satış Suretiyle İntikal Eden Taşınmaz Payları Yönünden Davacıların Miras Payları Oranında Davanın Kabulü Gerektiği )
MİRAS PAYI ORANINDA KABUL KARARI VERİLMESİ GEREĞİ ( Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Miras Bırakandan Davalıya Satış Suretiyle İntikal Eden Taşınmaz Payları Yönünden Verilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Kat'i Hükmün Hukuki Neticelerini Doğurur ve Davanın Her Aşamasında Başka Bir İfadeyle Yargılama Sonuçlanıp Hükmün Kesinleşmesi Tarihine Kadar Davadan Feragat Edilebileceği )"
95Y11.HD5.7.2011E. 2011/8170 K. 2011/8320"TAZMİNAT DAVASI (Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan - Mahkemece Karar Verilerek Dosyadan El Çekildikten Sonra Davanın Yeniden Ele Alınıp Bir Karar Verilemeyeceği/Yargıtayca Hükümün Bozulması Halinde Mahkeme Tekrar Dosya Hakkında Karar Verilebileceği )
ACENTELİK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN TAZMİNAT (Mahkemece Karar Verilerek Dosyadan El Çekildikten Sonra Davanın Yeniden Ele Alınıp Bir Karar Verilemeyeceği/Davacı Temsilcisinin Vaki Feragat Beyanı Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Mahkemece Verilen Ek Kararın ve Asıl Kararın Bozulması Gerektiği )
MAHKEMENİN DAVADAN EL ÇEKMESİ (Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat - Mahkemece Karar Verildikten Sonra Davanın Yeniden Ele Alınıp Bir Karar Verilemeyeceği/Yargıtayca Hükümün Bozulması Halinde Mahkeme Tekrar Dosya Hakkında Karar Verilebileceği )
DAVADAN FERAGAT (Mahkemece Karar Verilerek Dosyadan El Çekildikten Sonra Davanın Yeniden Ele Alınıp Bir Karar Verilemeyeceği/Davacı Temsilcisinin Vaki Feragat Beyanı Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Mahkemece Verilen Ek Kararın ve Asıl Kararın Bozulması Gerektiği - Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat )"
95Y10.HD30.6.2011E. 2011/4377 K. 2011/9858"DAVADAN FERAĞAT ( Davalının Ferağat Beyanın Mahkemece Karar Bağlanması Gerektiği - Davalı Davayı Kabul Ettiği Takdirde Vaki Kabul Beyanı Hakkında Mahkemece Yine Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVAYI KABUL ( Davalının Ferağat Beyanın Mahkemece Karar Bağlanması Gerektiği - Davalı Davayı Kabul Ettiği Takdirde Vaki Kabul Beyanı Hakkında Mahkemece Yine Karar Verilmesi Gerektiği )
FERAĞAT VE KABULÜN SONUÇLARI ( Tek Yönlü İrade Beyanı ile Hüküm ve Sonuç Doğurabileceği - Karşı Tarafın Muvafakatına Bağlı Olmadığı/Mahkemece Ferağat ve Kabul Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
95Y11.HD27.6.2011E. 2010/502 K. 2011/7914"DAVADAN FERAGAT ( Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurduğu - Yargılamanın Her Aşamasında Feragat Mümkün Olduğu Temyiz Aşamasında Yapılan Feragat Hakkında Karar Verme Yetkisinin Mahkemeye Ait Olduğu )
TEMYİZ AŞAMASINDA FERAGAT ( Karar Verme Yetkisinin Mahkemesine Ait Olduğu - Feragat )"
95Y2.HD20.6.2011E. 2010/14681 K. 2011/10820"DAVADAN FERAĞAT ( Ferağat Dilekçesinin Dikkate Alınması Gereği - Asıl Davadan Ferağat Edilmesinin Davanın Bağlı Taleplerini de Kapsadığı/Karı ve Kocanın Açtığı Davalar Yönünden Ferağat Hakkında Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
BOŞANMA DAVASINDAN FERAĞAT EDİLMESİ ( Karı ve Kocanın Açtığı Davalar Yönünden Ferağat Hakkında Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği - Ferağat Dilekçesi/Asıl Davadan Ferağat Edilmesinin Davanın Bağlı Taleplerini de Kapsayacağı )
ASIL DAVADAN FERAĞAT EDİLMESİNİN BAĞLI TALEPLERİ KAPSAMASI ( Yerel Mahkemece Ferağat Dilekçesinin Dikkate Alınması Gereği )"
95Y17.HD14.6.2011E. 2011/5888 K. 2011/6212"DAVADAN FERAGAT ( Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurucu Nitelikte Olması Nedeniyle Bütün Bu Özellikleri İçermesinin Zorunlu Olduğu - Feragat Davayı Sona Erdiren Kesin Bir Usul İşlemi Olduğu )
FERAGAT ( Dönülmesi ve H.U.M.K.nun 83. Md. sine Göre Islah Yolu İle Feragatin Hükümsüz Kılınmasının Olanaksız Olduğu )
ISLAH ( Feragat Davayı Sona Erdiren Feragat Davayı Sona Erdiren Kesin Bir Usul İşlemi Olduğu - Feragatten Dönülmesi ve H.U.M.K.nun 83. Md. sine Göre Islah Yolu İle Feragatin Hükümsüz Kılınmasının Olanaksız Olduğu )
TAZMİNAT İSTEMİ ( Mahkemece Davacı Asilin Duruşmadaki Beyanının Davadan Feragat Beyanı mı Yoksa Davanın Konusunun Kalmadığı Yönünde Bir Beyan mı Olduğu Belirlenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
95Y2.HD13.6.2011E. 2010/16759 K. 2011/10780"FERAGAT ( Boşanma ve Nafaka Davası - Kati Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Meydana Getirdiği/Davadan Feragat Davanın Fer'ilerini de Kapsadığı )
BOŞANMA VE NAFAKA DAVASI ( Davalı-Karşılık Davacı Dilekçesiyle Davadan Feragat Ettiğini Bildirdiğinden Bu Konuda Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Nafaka ve Tazminatlar Yönünden Bozulmasına Karar Vermek Gerektiği )"
95Y14.HD13.6.2011E. 2011/5972 K. 2011/7675"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Feragatin Geçerliliğinin Karşı Tarafın Muvafakatine Bağlı Olmadığı - Davacının Davadan Feragati Hakkında Mahkemesince Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulacağı )
FERAGAT ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Feragatin Geçerliliğinin Karşı Tarafın Muvafakatine Bağlı Olmadığı/Davacının Davadan Feragati Hakkında Mahkemesince Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulacağı )"
95Y10.HD7.6.2011E. 2011/2439 K. 2011/8443"FERAGAT ( Şekli Anlamda Kesinleşinceye Kadar Feragat Olanağının Mevcut Olduğu - Geçerliliğinin Karşı Tarafın Muvafakatına Bağlı Olmadığı )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN GELİRİN RÜCUAN TAHSİLİ ( Feragat Beyanının Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı - Feragat Beyanı Hakkında Mahkemesince Karar Verilmesinin Zorunlu Olduğu )"
95Y15.HD17.5.2011E. 2010/7515 K. 2011/2957"FERAGAT ( Kesin Hükmün Neticelerini Doğurduğu - Karar Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragat Edilebileceği )
KESİN HÜKÜM ( Feragat - Feragatin Kesin Hükümün Etkisine Sahip Olduğu Karar Kesinleşinceye Karar Davadan Feragatin Mümkün Olduğu )"
95Y15.HD9.5.2011E. 2010/4537 K. 2011/2796"DAVADAN FERAGAT ( Kesin Hükmün Hukuksal Sonuçlarını Doğurduğu Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmadığı - Davadan Feragat Halinde Davanın Feragat Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gereği )
KARŞI TARAFIN KABULÜ ( Feragatin Hukuki Sonuç Doğurması İçin Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmadığı - Feragatin Kesin Hükmün Bütün Sonuçlarına Sahip Olduğu )"
95Y15.HD9.5.2011E. 2010/4165 K. 2011/2814"FERAGAT ( Kesin Mahkeme Hükmünün Sonucunu Doğuran Taraf İşlemi Olduğu Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmadığı )
TARAF İŞLEMİ ( Feragat - Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmadığı )"
95Y2.HD3.5.2011E. 2011/6174 K. 2011/7626"DAVADAN FERAGAT ( Temyiz Dilekçesinin Bu Nitelikte Olması - Boşanma Kararından Sonra Davacının "Mahkemede Beyanının Alınmadığını Kandırıldığını" İleri Sürerek Hükmün Bozulmasını Talep Etmesi/Davanın Reddine Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulacağı )
BOŞANMA ( Kararından Sonra Davacının "Mahkemede Beyanının Alınmadığını Kandırıldığını" İleri Sürerek Hükmün Bozulmasını Talep Etmesi/Davanın Reddine Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulacağı - Temyiz Dilekçesinin Davadan Feragat Niteliğinde Olduğu )
TEMYİZ DİLEKÇESİNİN DAVADAN FERAGAT NİTELİĞİ ( Boşanma Kararından Sonra Davacının "Mahkemede Beyanının Alınmadığını Kandırıldığını" İleri Sürerek Hükmün Bozulmasını Talep Etmesi )
KARARDAN SONRA YARGI ÇEVRESİNDE AİLE MAHKEMESİ KURULMASI ( Boşanma Kararının Temyizi - Davanın Yetkili ve Görevli Aile Mahkemesine Devri Zorunluluğu )"
95Y10.HD21.4.2011E. 2010/14412 K. 2011/5842"ÇEKİŞMELİ YARGIDA TASARRUF İLKESİ (Kural Olduğu Tarafların Müddeabih Üzerinde Serbestçe Tasarrufta Bulunabileceği - Davanın Açıldığı Tarihten Hükmün Kesinleşmesine Kadar Davadan Feragat Edilebileceği Feragatin Kesin Hükmün Sonuçlarına Sahip Olduğu)
DAVADAN FERAGAT (Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurduğu - Feragatin Geçerliliğinin Davalının Rızasına veya Mahkemenin Kabulüne Gerek Olmadığı Tek Taraflı İrade Beyanının Mahkemeye Ulaşmasının Yeterli Olduğu)
FERAGATTEN DÖNME (Mahkemece Feragat Hakkında Bir Karar Verilmemiş Olsa Bile Ferahattan Dönülemeyeceği - Feragat Beyanında Bulunan Davacının Hata Hile veya İkrah Nedeniyle Feragatin Geçersizliğini İleri Süremeyeceği Feshi İçin Ayrı Bir Dava Açamayacağı)"
95Y2.HD29.3.2011E. 2011/4482 K. 2011/5579"BOŞANMA ( Davanın Feragat Sebebiyle Reddedilmesi - Bu Dava Gerekçe Gösterilerek 3 Yıllık Süre Geçtikten Sonra T.M.K. Md. 166 /son'a Dayalı Açılan Yeni Davanın Reddedilemeyeceği )
FERAGAT ( Kocanın Açtığı Boşanma Davasından - Bu Dava Gerekçe Gösterilerek 3 Yıllık Süre Geçtikten Sonra T.M.K. Md. 166 /son'a Dayalı Açılan Yeni Dava/Delillerin Toplanıp Karar Verilmesi Gereği )
DAVADAN FERAGAT ( Boşanma Davası - 3 Yıllık Süre Geçtikten Sonra Bu Dava Gerekçe Gösterilerek T.M.K. Md. 166 /son'a Dayalı Yeni Dava Açılabileceği )"
95Y6.HD22.3.2011E. 2010/12796 K. 2011/3465"TEMERRÜT SEBEBİYLE TAHLİYE ( Kararın Verilmesi ve Dosyadan El Çekilmesinden Sonra Davacı Vekili Hakim Havaleli Dilekçesi İle Davadan Feragat Ettiklerini Bildirdiğinden Bu Feragat Beyanı Üzerine Mahkemece Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Temerrüt Sebebiyle Tahliye - Kararın Verilmesi ve Dosyadan El Çekilmesinden Sonra Davacı Vekili Hakim Havaleli Dilekçesi İle Davadan Feragat Ettiklerini Bildirdiğinden Bu Feragat Beyanı Üzerine Mahkemece Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TAHLİYE DAVASI ( Kararın Verilmesi ve Dosyadan El Çekilmesinden Sonra Davacı Vekili Hakim Havaleli Dilekçesi İle Davadan Feragat Ettiklerini Bildirdiğinden Bu Feragat Beyanı Üzerine Mahkemece Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
95Y6.HD21.3.2011E. 2010/14186 K. 2011/3374"FERAGAT ( Kesin Hükümün Neticelerini Doğurduğu - Feragat Eden Taraf Mahkum Olmuş Gibi Yargılama Gidrelerinden Sorumlu Olacağı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Feragat Eden Taraf Mahkum Olmuş Gibi Yargılama Giderlerinden Sorumlu Olacağı - Davalı Davayı Vekil Aracılığıyla Takip Ettiğinden Davalı Yararına Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )"
95Y11.HD18.3.2011E. 2011/1560 K. 2011/2889"FERAGAT ( Kesin Bir Hükmün Sonuçlarını Doğuracağından Davalı Tarafın Temyiz İtirazları İncelenmeksizin Öncelikle Davadan Feragat Bildirimi Hakkında Hüküm Kurulacağı )
TEMYİZ BAŞVURUSU ( Feragat Kesin Bir Hükmün Sonuçlarını Doğuracağından Davalı Tarafın Temyiz İtirazları İncelenmeksizin Öncelikle Davadan Feragat Bildirimi Hakkında Hüküm Kurulması Gereği )"
95Y11.HD18.3.2011E. 2010/8297 K. 2011/2887"FERAGAT ( Davacı Vekili Davadan Feragat Ettiğinden H.U.M.K.nun 95/1. Md. Hükmünce Kesin Bir Hükmün Sonuçlarını Doğuran Bu Yoldaki Beyan Hakkında Hüküm Kurulabilmesi İçin Kararın Bozulması Gerektiği )
KESİN HÜKÜM SONUCUNU DOĞURAN FERAGAT BEYANI ( Davacı Vekili Davadan Feragat Ettiğinden Kesin Bir Hükmün Sonuçlarını Doğuran Bu Yoldaki Beyan Hakkında Hüküm Kurulabilmesi İçin Kararın Bozulması Gerektiği )"
95Y11.HD18.3.2011E. 2010/2640 K. 2011/2885"FERAGAT ( Kesin Bir Hükmün Sonuçlarını Doğuracağından Temyiz İtirazları İncelenmeksizin Öncelikle Asıl ve Birleştirilen Dava Davacıları Vekillerinin Davadan Feragat Bildirimleri Hakkında Hüküm Kurulmak Üzere Kararın Bozulması Gerektiği )
KESİN HÜKÜM ( Feragat Kesin Bir Hükmün Sonuçlarını Doğuracağından Temyiz İtirazları İncelenmeksizin Öncelikle Asıl ve Birleştirilen Dava Davacıları Vekillerinin Davadan Feragat Bildirimleri Hakkında Hüküm Kurulması Gerektiği )"
95Y15.HD16.3.2011E. 2010/3009 K. 2011/1582"DAVADAN FERAGAT ( Kimlik Tespiti Yapılacağı/Temyiz Aşamasında da Kullanılabileceği - Kat'i Bir Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı )
KAT'İ HÜKÜM ( Feragatin Kati Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Doğuracağı - Mahkemece Feragatla İlgili Karar Verilmesi Gerektiği )"
95Y17.HD15.3.2011E. 2010/9970 K. 2011/2245"İSTİHKAK DAVASI ( Karar Kesinleşinceye Kadar İstihkak Davasından Feragat Edilebileceğinden Feragata İlişkin Bir Karar Verilmesi İçin Kararın Bozularak Dosyanın Mahalline Gönderilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Kesin Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğuracağı - Karar Kesinleşinceye Kadar İstihkak Davasından Feragat Edilebileceği )
KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR İSTİHKAK DAVASINDAN FERAGAT EDİLEBİLECEĞİ ( Feragata İlişkin Bir Karar Verilmesi İçin Kararın Bozularak Dosyanın Mahalline Gönderilmesi Gerektiği )"
95Y1.HD9.3.2011E. 2011/917 K. 2011/2694"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Feragat Kat'i Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Eder ve Karar Kesinleşinceye Kadar Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği )
FERAGAT ( Kat'i Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Eder ve Karar Kesinleşinceye Kadar Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği - Tapu İptali ve Tescil )"
95Y4.HD23.2.2011E. 2011/176 K. 2011/1830"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacılardan Birinin Temyiz Aşamasında Feragat Ettiği - Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı/Davanın Her Aşamasında Gözetileceği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle/Davacılardan Birinin Temyiz Aşamasında Feragat Ettiği - Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı/Davanın Her Aşamasında Gözetileceği )
FERAGAT ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat - Davacılardan Birinin Temyiz Aşamasında Feragat Ettiği/Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı/Davanın Her Aşamasında Dikkate Alınacağı )"
95Y15.HD21.2.2011E. 2010/5090 K. 2011/969"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Kendi Adına ve Kısıtlı Adına Davadan Feragat Ettiği - Davacının Vesayet Makamından Onay Alması Gereği/Süre Verileceği )
FERAGAT ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası/Davacının Kendi Adına ve Kısıtlı Adına Davadan Feragat Ettiği - Davacının Vesayet Makamından Onay Alması Gereği/Verilen Sürede Onay Alamazsa Kısıtlı Adına Davanın Kabul Edileceği )
VESAYET MAKAMINDA ONAY ALINMADAN KISITLI ADINA DAVADAN FERAGAT ETMEK ( Davacıya Vesayet Makamından Onay Alması İçin Süre Verileceği/Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası - Verilen Sürede Onay Alamazsa Kısıtlı Adına Davanın Kabul Edileceği )
KISITLI ADINA DAVADAN FERAGAT ETMEK ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası/Davacının Kendi Adına ve Kısıtlı Adına Davadan Feragat Ettiği - Davacının Vesayet Makamından Onay Alması Gereği )"
95Y1.HD10.2.2011E. 2011/261 K. 2011/1106"DAVADAN FERAGAT ( Temyiz Aşamasında Davacı Tarafından - Yargılama Sonuçlanıp Hüküm Kesinleşinceye Kadar Feragatın Mümkün Olduğu/Mahkemece Feragat Nedeniyle Bir Karar Verilebilmesi İçin Hükmün Bozulacağı )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Yargılama Sonuçlanıp Hüküm Kesinleşinceye Kadar Feragatın Mümkün Olduğu - Mahkemece Feragat Nedeniyle Bir Karar Verilebilmesi İçin Hükmün Bozulması Gerektiği )"
95Y4.HD27.1.2011E. 2011/338 K. 2011/718"HAKARET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Yerel Mahkemece Feragat Nedeniyle Bir Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı - Yerel Mahkemece Feragat Nedeniyle Bir Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulması Gerektiği )
FERAGAT ( Yargılamanın Her Aşamasında Gözetilir ve Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurduğu - Feragat Nedeniyle Bir Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulması Gerektiği )"
95Y13.HD25.1.2011E. 2011/80 K. 2011/834"ALACAK DAVASI ( Takipten Feragate Rağmen Esas Hak Hukuki Varlığını Korumaya Devam Ettiğinden Alacaklı Alacağının Tahsili İçin Dava veya Yeniden İcra Takibi Yoluna Başvurabileceği )
FERAGAT ( Alacak Davası - Takipten Feragate Rağmen Esas Hak Hukuki Varlığını Korumaya Devam Ettiğinden Alacaklı Alacağının Tahsili İçin Dava veya Yeniden İcra Takibi Yoluna Başvurabileceği )
İMZASI İNKAR EDİLMEYEN SENET ( Feragat Etmiş Olduğu Takipten Sonra Alacağının Tahsili İçin Bu Davanın Açıldığı - Mahkemece Davada Delil Olarak Dayanılan ve İmzası İnkar Edilmeyen Tanzim Tarihli Adi Senette Yazılı Olan Alacak Miktarının Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )"
95Y2.HD30.11.2010E. 2010/17813 K. 2010/19935"SOYBAĞININ REDDİ ( Davacının Baba Olmadığını Davadan Bir Hafta Önce Öğrendiğini İleri Sürerek Dava Açtığı - Gecikmeyi Haklı Kılan Sebep Bulunup Bulunmadığını İspat Yükünün Davacıya Düştüğü/1 Yıllık Hak Düşürücü Süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Soybağının Reddi/Davacının Baba Olmadığını Davadan Bir Hafta Önce Öğrendiğini İleri Sürerek Dava Açtığı - Gecikmeyi Haklı Kılan Sebep Bulunup Bulunmadığını İspat Yükünün Davacıya Düştüğü )
SOYBAĞININ REDDİ DAVASININ KABULÜ ( Tek Başına Sonuç Doğurmayacağı - Hakimin Kan ve Genetik Bulgular Yönünden Re'sen Araştırma Yapması Gerektiği )
KABULÜN SONUÇ DOĞURMAMASI ( Soybağının Reddi Davasının Kabulü - Hakimin Kan ve Genetik Bulgular Yönünden Re'sen Araştırma Yapması Gerektiği )"
95Y9.HD23.11.2010E. 2010/38902 K. 2010/34174"DAVADAN FERAGAT ( Davayı Ortadan Kaldırdığı - Fergat Nedeniyle Mevcudiyeti Kalmayan Davanın Temyiz Davası ile Yargıtaya Taşınmasının Söz Konusu Olamayacağı )
TEMYİZDEN FERAGAT ( Davadan Feragatin Geçerliliğinin Karşı Tarafın Muvafakatine Bağlı Olmadığı Tek Taraflı İrade Beyanı ile Doğduğu - Davadan Feragat ile Mevcudiyeti Kalmayan Davanın Temyiz Yoluyla Yargıtaya Taşınmasının Söz Konusu Olamayacağı )"
95Y1.HD9.11.2010E. 2010/7500 K. 2010/11826"MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kararın Yalnız Fer'i Müdahil Tarafından Temyiz Edilmesi Halinde Bu Temyiz Talebini İnceleme Yetkisinin Yerel Mahkemenin Değil Yargıtayın İlgili Dairesine Ait Olduğu - Fer'i Müdahil )
FER'İ MÜDAHİLİN TEMYİZ BAŞVURUSUNUN YEREL MAHKEMECE REDDİ ( Temyiz Talebini İnceleme Yetkisinin Yargıtayın İlgili Dairesine Ait Olduğu - Mahkemece Temyiz Talebinin Reddine Karar Verilemeyeceği/Temyiz Talebi/Fer'i Müdahil/Muvazaa )
FER'İ MÜDAHİLİNİN TEK BAŞINA TEMYİZ BAŞVURUSU YAPAMAYACAĞI ( Mahkeme Kararının Yalnız Fer'i Müdahil Tarafından Temyiz Edilmesi Halinde Bu Temyiz Talebini İnceleme Yetkisinin Yerel Mahkemenin Değil Yargıtayım İlgili Dairesine Ait Olduğu )"
95Y15.HD20.10.2010E. 2009/5219 K. 2010/5558"DAVADAN FERAGAT ( Kat'i Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Hasıl Ettiği - Feragata İlişkin Karar Verilmesi İçin Dosyanın Mahkemeye Gönderileceği )
VEKİLİN FERAGATI ( Vekaletnameden Yetkili Olduğu Anlaşılması Durumunda Geçerli Olacağı )"
95Y15.HD11.10.2010E. 2010/3485 K. 2010/5177"FERAGAT ( Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurduğu Karar Kesinleşinceye Kadar Davadan Feregatın Mümkün Olduğu )
DAVADAN FERAGAT ( Karar Kesinleşinceye Kadar Davadan Feregatın Mümkün Olduğu - Feragatin Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurduğu )"
95Y6.HD4.10.2010E. 2010/7456 K. 2010/10275"TAHLİYE DAVASI ( Hüküm Verilse de Davadan Feragat Edilebileceği )
FERAGAT ( Davadan ve Temyizden Feragat Edildiği/Kat'i Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı - Önce Davadan Feragat Hususunun Değerlendirileceği )
KAT'İ HÜKÜM ( Davadan Feragatin Kesin Hükümle Sonuçlanacağı )
TEMYİZ AŞAMASINDA FERAGAT ( Hem Davadan Hem Temyiz İsteminden Feragat Edildiğinde Davadan Feragat Hususu Değerlendirileceği )
VEKALETNAMEDE FERAGAT ETME YETKİSİ ( Fergatin Kat'i Bir Hükmün Sonuçlarını Doğurduğu - Vekillerin Bu Hususta Yetkilendirilmiş Olması Gerekeceği )"
95Y11.HD24.9.2010E. 2009/7708 K. 2010/9163"FERAGAT ( Kooperatif Ortaklığından İhraç Kararlarının İptali Davasında Taraflarca Davadan ve Temyiz İsteminden Feragat Edildiği - Öncelikle Davadan Feragate İlişkin Mahkemece Hüküm Verilmesi Gerektiği )
DAVADAN FERAGAT ( Taraflarca Davadan ve Temyiz İsteminden Feragat Edildiği - Öncelikle Davadan Feragate İlişkin Hüküm Verileceği )"
95Y8.HD3.6.2010E. 2010/380 K. 2010/2944"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Pay Devri Yazılı Yapıldığına Göre Kural Olarak Hukuken Geçerli Sonuç Doğurduğunun Kabulü Gerektiği - Yazılı Sözleşmenin Geçerli Olup Olmadığının ve Sözü Edilen Taşınmaza Uyup Uymadığının Araştırılıp Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu)
PAY DEVRİNİN YAZILI YAPILMASI (Kural Olarak Hukuken Geçerli Sonuç Doğurduğu - Yazılı Sözleşmenin Geçerli Olup Olmadığının ve Sözü Edilen Taşınmaza Uyup Uymadığının Araştırılıp Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu)
YAZILI SÖZLEŞME (Pay Devri Yazılı Yapıldığına Göre Kural Olarak Hukuken Geçerli Sonuç Doğurduğunun Kabulü Gerektiği - Yazılı Sözleşmenin Geçerli Olup Olmadığının Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu)"
95Y14.HD26.5.2010E. 2010/4199 K. 2010/5975"KOOPERATİFİN TEMLİK İŞLEMİNE DAYALI TAPU İPTALİ TESCİL ( Bağımsız Bölümün Rayiç Bedelinin Tahsili - Feragat Kati Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Meydana Getirdiği/Davacının Vazgeçmesi Sebebiyle Feragat Edilen Dava Hakkında Buna Uygun Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN RAYİÇ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Feragat Kati Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Meydana Getirdiği - Davacının Vazgeçmesi Sebebiyle Feragat Edilen Dava Hakkında Buna Uygun Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
FERAGAT ( Kati Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Meydana Getirdiği - Davacının Vazgeçmesi Sebebiyle Feragat Edilen Dava Hakkında Buna Uygun Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )"
95Y14.HD30.3.2010E. 2010/656 K. 2010/3458"FERAGAT (İki Taraftan Birinin Netice-i Talebinden Vazgeçmesi Olduğu - 95/1.Md.sinde de Feragatin Kati Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Edeceği)
KESİN HÜKÜM (Feragatin İki Taraftan Birinin Netice-i Talebinden Vazgeçmesi Olduğu - 95/1.Md.sinde de Feragatin Kati Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Edeceği)
FERAGATIN GEÇERLİLİĞİ (Karşı Tarafın Muvafakatine Bağlı Olmadığı - Etkisini Onu Yapanın Tek Yönlü İrade Beyanı İle Doğurduğu)"
95Y8.HD4.2.2010E. 2009/4453 K. 2010/452"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taraflar Arasındaki Evlilik Birliği Devam Ettiğinden Mal Rejiminin Tasfiyesi İstenemeyeceğine Göre Uyuşmazlığın Genel Hükümlere Göre Çözümlenmesi Gerektiği )
MAL REJİMİNİN TASFİYESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taraflar Arasındaki Evlilik Birliği Devam Ettiğinden Mal Rejiminin Tasfiyesi İstenemeyeceğine Göre Uyuşmazlığın Genel Hükümlere Göre Çözümlenmesi Gerektiği )
KABUL ( Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurduğu ve Yapıldığı Tarihten İtibaren Geçerli Olduğu - Tapu İptali veTescil )"
95Y11.HD19.1.2010E. 2008/4355 K. 2010/533"ŞİRKET HİSSESİ BEDEL FARKINDAN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Yargılamanın Her Aşamasından Sulhun Mümkün Olduğu - Mahkemece Taraflar Arasındaki Sulh ve İbra Anlaşması Uyarınca Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
SULH ( Şirket Hissesi Bedel Farkından Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Yargılamanın Her Aşamasından Mümkün Olduğu/Taraflar Arasındaki Sulh ve İbra Anlaşması Uyarınca Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
95Y20.HD29.12.2009E. 2009/16087 K. 2009/19817"ORMAN KADASTROSUNA VE KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Hazinenin Kabul Etmesinin Mümkün Olduğu - Bu Nedenle Öncelikle Davalı Hazine Vekiline Davayı Kabul Edip Etmediğini Bildirmesi İçin Önel Verilmesi Gerektiği )
HAZİNE ( Orman Kadastrosuna ve Kadastro Tespitine İtiraz - Öncelikle Davalı Hazine Vekiline Davayı Kabul Edip Etmediğini Bildirmesi İçin Önel Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN KABULÜ ( Orman Kadastrosuna ve Kadastro Tespitine İtiraz - Öncelikle Davalı Hazine Vekiline Davayı Kabul Edip Etmediğini Bildirmesi İçin Önel Verilmesi Gerektiği )"
95Y14.HD2.11.2009E. 2009/12498 K. 2009/11836"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalının Davayı Kabulünün Sonuç Doğurmaması - Bölünemez Büyüklükteki Tarım Arazisi/Birlikte Mülkiyetin Varlığında Payların 3. Şahıslara Satılamayacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Bölünemez Büyüklükteki Tarım Arazisi/Birlikte Mülkiyetin Varlığında Payların 3. Şahıslara Satılamayacağı - Davalının Davayı Kabulünün Sonuç Doğurmaması )
TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI HK. KANUN ( Bölünemez Büyüklükteki Tarım Arazilerinde Birlikte Mülkiyetin Varlığında İfraz Edilemeyeceği Payların 3. Şahıslara Satılamayacağı Devir Veya Rehnedilemeyeceği )
PAYLARIN 3. ŞAHISLARA SATILAMAMASI ( Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Hakkındaki Kanun Md. 8 Hükmü - Bölünemez Büyüklükteki Tarım Arazisi/Birlikte Mülkiyetin Varlığı )
DAVAYI KABUL ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi/Sonuç Doğurmaması - Bölünemez Büyüklükteki Tarım Arazilerinde Birlikte Mülkiyetin Varlığında Payların 3. Şahıslara Satılamayacağı )"
95Y20.HD30.9.2009E. 2009/13324 K. 2009/13815"ORMAN KADASTROSU ( Kadastro Tespitine İtiraz - Bir Yörede Orman Kadastrosu Hangi Yöntemle Yapılmışsa Mahkemece Uyuşmazlığın Çözümünde de O Yöntem Uygulanması Gerektiği )
FERAGAT ( Kadastro Tespitine İtiraz - Davalının Usulen Belgelendirilen Kabul Beyanı Feragat Gibi Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurduğu )
KESİN HÜKÜM ( Kadastro Tespitine İtiraz - Davalının Usulen Belgelendirilen Kabul Beyanı Feragat Gibi Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurduğu )
DEVLET ORMANI OLARAK SINIRLANDIRMA ( Hava Fotoğrafındaki Tarım Alanı-Orman Sınırının Esas Alınması Hava Fotoğrafına Göre Orman Alanı Olarak Görünen ve Ayrıca Eylemli Orman Niteliğinde Bulunan Taşınmaz Bölümlerinin Orman Niteliği İle Hazine Adına Tescili Gerektiği )"
95YHGK10.6.2009E. 2009/10-205 K. 2009/248"HİZMET TESPİTİ ( Hizmet Tespiti Davalarından Feragat Etmenin Mümkün Bulunmadığı - Yerel Mahkemece Bozma Sonrasında Kurulan Hüküm Feragat Beyanı Tartışılarak Kurulan ve Özel Dairenin İncelemesinden Geçmeyen Yeni Bir Hüküm Niteliği Taşıdığı )
YENİ HÜKÜM ( Yerel Mahkemece Bozma Sonrasında Kurulan Hüküm Feragat Beyanı Tartışılarak Kurulan ve Özel Dairenin İncelemesinden Geçmeyen Yeni Bir Hüküm Niteliği Taşıdığı - Hizmet Tespiti )
FERAGAT ( Hizmet Tespiti Davalarından Feragat Etmenin Mümkün Bulunmadığı - Yerel Mahkemece Bozma Sonrasında Kurulan Hüküm Feragat Beyanı Tartışılarak Kurulan ve Özel Dairenin İncelemesinden Geçmeyen Yeni Bir Hüküm Niteliği Taşıdığı )"
95Y2.HD8.6.2009E. 2008/8710 K. 2009/10983"BOŞANMA DAVASI ( Terk Nedenine Dayalı Davada Usulüne Uygun Bir Islah Bulunmadığı - Davalının Davayı Kabulünün Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
TERK ( Nedenine Dayalı Boşanma Davasında Usulüne Uygun Bir Islah Bulunmadığından Davalının Davayı Kabulünün Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
ISLAH ( Terk Nedenine Dayalı Boşanma Davasında Usulüne Uygun Olmadığı - Davalının Davayı Kabulünün Hüküm İfade Etmediği )
KABUL ( Terk Nedenine Dayalı Boşanma Davasında Usulüne Uygun Bir Islah Bulunmadığı - Davalının Davayı Kabulünün Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )"
95YHGK29.4.2009E. 2009/13-76 K. 2009/120"VEKALET İLİŞKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davacı Feragat Beyanında Kendisini Temsil Edemeyeceğini de Bildirdiği Vekile Yeniden Vekaletname Verdiği - Adı Geçen Vekil Feragatin İptali Davası Açtıklarını ve Mahkemesi ve Esas Numarası İle Birlikte Bildirerek Eldeki Davayla Birleştirilmesi Gerektiği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Davacı Feragat Beyanında Kendisini Temsil Edemeyeceğini de Bildirdiği Vekile Yeniden Vekaletname Verdiği - Adı Geçen Vekil Feragatin İptali Davası Açtıklarını ve Mahkemesi ve Esas Numarası İle Birlikte Bildirerek Eldeki Davayla Birleştirilmesi Gerektiği )
FERAGATİN GEÇERSİZLİĞİ İDDİASI ( Hadise Olarak Aynı Mahkemede Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği - Feragatin İptali Davasının Başka Bir Mahkemede Açıldığı Durumda İse Asıl Davayla Birleştirilerek Görülmesi Gerektiği )
FERAGATİN İPTALİ DAVASI ( Başka Bir Mahkemede Açıldığı Durumda İse Asıl Davayla Birleştirilerek Görülmesi Gerektiği - Vekâlet İlişkisinin Kötüye Kullanılmasına Dayalı Alacak İstemi )"
95Y15.HD10.3.2009E. 2009/883 K. 2009/1353"DAVADAN VE KARŞI DAVADAN FERAGAT ( Feragatlar Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği )
FERAGAT ( Bir Karar Verilmek Üzere Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği - Davacı ve Davalı/Karşı Davacının Davalarından Feragatı )"
95Y2.HD22.12.2008E. 2007/18582 K. 2008/17474"FERAGAT DİLEKÇESİ ( Temyiz Dilekçesi Gibi İşleme Tabi Tutulması Gerektiği )
DAVADAN FERAGAT ( Kararın Taraflara Tebliğinden Sonra Davacının Feragat Dilekçesi Vermesi Üzerine Mahkemenin Kendi Kararını Kendisinin Kaldırmasının İsabetsiz Olduğu )
TEMYİZ ( Kararın Taraflara Tebliğinden Sonra Davacının Feragat Dilekçesi Vermesi Üzerine Mahkemenin Kendi Kararını Kendisinin Kaldırmasının İsabetsiz Olduğu )"
95Y1.HD21.11.2008E. 2008/7643 K. 2008/12182"FERAGATİN İPTALİ DAVASI ( Rızayı İfsat Eden Nedenle/Diğer Taraf Vekilinin Hatalı Beyanına Dayanarak Feragat - Davanın Kabulü Gerektiği )
TAPU İPTALİ DAVASI ( Davalı Vekilinin Tapuların Ayrı Yerlere Ait Olduğuna Dair Hatalı Beyanı - Davacı Vekilinin Hatalı Beyana Dayanarak Feragati )
FERAGAT ( Diğer Taraf Vekilinin Beyanından Kaynaklanan Hataya Bağlı Olarak - Haktan Değil Davanın Takibinden Feragat Şeklinde Değerlendirilmesi Gerektiği )
ESAS HAKTAN FERAGAT ( Usul Hükümlerine Bağlı Olmadığı - Taalluk Ettiği Esas Hakkın Tabi Olduğu Hükümlere Bağlılığı )"
95Y9.HD19.11.2008E. 2008/6218 K. 2008/31440"FERAGAT ( Davayı Sonuçlandıran Usulü Bir İşlem Olduğundan Feragat Konusunda Bir Karar Verilmek Üzere Sair Yönleri İncelenmeksizin Hükmün Bozulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVAYI SONUÇLANDIRAN USUL İŞLEMİ ( Davacı Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Ettiği - Feragat Konusunda Bir Karar Verilmek Üzere Sair Yönleri İncelenmeksizin Hükmün Bozulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
TEMYİZ AŞAMASINDA FERAGAT ( Feragat Davacı Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Ettiği - Feragat Konusunda Bir Karar Verilmek Üzere Sair Yönleri İncelenmeksizin Hükmün Bozulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
95Y13.HD24.10.2008E. 2008/6147 K. 2008/12342"FERAGAT ( Kararın Temyizinden Sonra - Hüküm Kesinleşmeden Önce Feragat Nedeniyle Bu Konuda Hüküm Kurulması Görevinin Mahkemeye Ait Bulunduğu )
TEMYİZDEN SONRA DAVADAN FERAGAT ( Hüküm Kesinleşmeden Önce Feragat Nedeniyle Bu Konuda Hüküm Kurulması Görevinin Mahkemeye Ait Bulunduğu )"
95Y15.HD24.9.2008E. 2008/5645 K. 2008/5619"DAVADAN FERAGAT ( Karar Kesinleşinceye Kadar Edilebileceği )
TEMYİZ AŞAMASINDA FERAGAT ( Karar Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragat Edilebileceği )
KESİN HÜKÜM ( Feragat Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğurduğu )"
95Y10.HD22.9.2008E. 2008/16941 K. 2008/11204"DAVADAN FERAGAT ( Yargıtay Aşamasında Mümkün Olduğu - Karar Verme Yetkisinin Yerel Mahkemeye Ait Olduğu )
TEMYİZ AŞAMASINDA FERAGAT ( Davadan Feragatin Mümkün Olduğu - Karar Verme Yetkisinin Yerel Mahkemeye Ait Olduğu )
SİGORTALILIĞIN TESPİTİ DAVASI ( Yargıtay Aşamasında Davadan Feragatin Mümkün Olduğu - Karar Verme Yetkisinin Yerel Mahkemeye Ait Olduğu )"
95Y8.HD10.7.2008E. 2008/3589 K. 2008/3843"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapuda Kayıtlı Taşınmazın Haricen Satışı Geçersiz Olup Böyle Bir Satış Haricen Satın ve Devralan Kişiye Herhangi Bir Hak Bahşetmediği )
TARIM ARAZİSİ ( Davalı Yargılama Aşamasında Davayı Kabul Ettiği - Tarım Arazilerinin İfraz Yolu İle Satışı Yapılamayacağı Gibi Payların Üçüncü Kişilere Satılıp Devredilemeyeceği de Gözetildiğinde Taşınmazın Paylı Olarak Davacıya Satılmasına Olanak Bulunmadığı )
TARIM ARAZİLERİNİN İFRAZ YOLU İLE SATIŞININ YAPILAMAYACAĞI ( Payların Üçüncü Kişilere Satılıp Devredilemeyeceği de Gözetildiğinde Taşınmazın Paylı Olarak Davacıya Satılmasına Olanak Bulunmadığı )
HARİCİ SATIŞ ( Tapuda Kayıtlı Taşınmazın Haricen Satışı Geçersiz Olup Böyle Bir Satış Haricen Satın ve Devralan Kişiye Herhangi Bir Hak Bahşetmediği )"
95Y11.HD15.5.2008E. 2008/5656 K. 2008/6460"HÜKÜMDEN SONRA DAVADAN FERAGAT ( Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Edildiğinden ve Bu Aşamada Dahi Feragat Hakkında Karar Vermek Yetkisinin Mahkemeye Ait Bulunduğu )
DAVADAN FERAGAT ( Hükümden Sonra - Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Edildiğinden ve Bu Aşamada Dahi Feragat Hakkında Karar Vermek Yetkisinin Mahkemeye Ait Bulunduğu )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Bu Aşamada Dahi Feragat Hakkında Karar Vermek Yetkisinin Mahkemeye Ait Bulunduğu )"
95Y14.HD28.4.2008E. 2008/4918 K. 2008/5410"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davalının Paylı Tescile Olanak Sağlayan Kabul Beyanı Kabulün Ancak Dava Konusu Üzerinde Tasarruf Yetkisi Varsa Geçerli Olacağı İlkesi Gereğince Hüküm ve Sonuç Doğurmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesi - Davalının Paylı Tescile Olanak Sağlayan Kabul Beyanı Kabulün Ancak Dava Konusu Üzerinde Tasarruf Yetkisi Varsa Geçerli Olacağı İlkesi Gereğince Hüküm ve Sonuç Doğurmadığı )
TASARRUF YETKİSİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davalının Paylı Tescile Olanak Sağlayan Kabul Beyanı Kabulün Ancak Dava Konusu Üzerinde Tasarruf Yetkisi Varsa Geçerli Olacağı İlkesi Gereğince Hüküm ve Sonuç Doğurmadığı )"
95YHGK2.4.2008E. 2008/19-294 K. 2008/291"ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ÇEK BEDELİNİN TAHSİLİ ( Feragat Beyanı Kesin Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Doğuracağı ve Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Edeceği - Davalının Artık Davacıya Bu Çekten Dolayı Borcu Bulunduğunun Kabulü Gerekeceği )
FERAGAT BEYANI ( Kesin Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Doğuracağı ve Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Edeceği - Davalının Artık Davacıya Çekten Dolayı Borcu Bulunduğunun Kabulü Gerekeceği )
KESİN HÜKÜM ( Feragat Beyanı Kesin Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Doğuracağı ve Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Edeceği - Davalının Artık Davacıya Bu Çekten Dolayı Borcu Bulunduğunun Kabulü Gerekeceği )"
95Y14.HD28.3.2008E. 2008/1891 K. 2008/4228"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazda Davalıların Mirasbırakanı Olan Kişi Elbirliği Mülkiyet Rejimine Tabi Olarak Paylı Malik Olduğu - İştirakın Çözülmesi Sağlanmadan Tereke Dışındaki Bir Üçüncü Kişiye Yapılan Satış Hüküm ve Sonuç Doğurmadığı )
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ ( Taşınmazda Davalıların Mirasbırakanı Olan Kişi Elbirliği Mülkiyet Rejimine Tabi Olarak Paylı Malik Olduğu - İştirakın Çözülmesi Sağlanmadan Tereke Dışındaki Bir Üçüncü Kişiye Yapılan Satış Hüküm ve Sonuç Doğurmadığı )
TEREKE DIŞINDAKİ BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİYE YAPILAN SATIŞ ( İştirakın Çözülmesi Sağlanmadan Hüküm ve Sonuç Doğurmadığı )"
95Y14.HD18.3.2008E. 2008/1424 K. 2008/3382"SATIŞI YASAKLANAN TAŞINMAZLAR ( İmar Kanunu Md. 18 /son Gözetilmeden Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılık Teşkil Ettiği - Haricen Satın Alınan Pay/Davalının Davayı Kabul Beyanının Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
İMAR PLANI OLMAYAN YERLER ( Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Ayıracak Özel Parselasyon Planları Yapılamayacağı - Haricen Satın Alınan Pay/Davalının Davayı Kabul Beyanının Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
DAVAYI KABUL ( Davalının Beyanının Hukuki Sonuç Doğurmayacağı - İmar Planı Olmayan Yerde Haricen Satın Alınan Pay/Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Ayıracak Özel Parselasyon Planları Yapılamayacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İmar Planı Olmayan Yerde Haricen Satın Alınan Pay - İmar Kanunu Md. 18 /son Gözetilmeden Karar Verilmesinin Yasaya Aykırılık Teşkil Ettiği ) "
95Y2.HD13.3.2008E. 2008/2383 K. 2008/3409"EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Önceki Boşanma Davasından Feragat Tarihinden İtibaren Tarafların 3 Yıllık Sürede Bir Araya Gelmedikleri Anlaşıldığından Boşanmaya Karar Verilmesi Gerektiği )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN YENİDEN KURULAMAMASI ( Önceki Boşanma Davasından Feragat Tarihinden İtibaren Tarafların 3 Yıllık Sürede Bir Araya Gelmedikleri Anlaşıldığından Boşanmaya Karar Verilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Önceki Boşanma Davasından Feragat Tarihinden İtibaren Tarafların 3 Yıllık Sürede Bir Araya Gelmedikleri Anlaşıldığından Boşanmaya Karar Verilmesi Gerektiği )"
95Y1.HD4.3.2008E. 2007/11982 K. 2008/2599"PAYLI MÜLKİYET ( Elatmanın Önlenmesi - Davanın Devamı Sırasında Kiracı Daireyi Boşalttığından ve Davacı da Davasının Bu Bölümünden Feragat Ettiğinden Bu Konuda Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
PAYDAŞLARIN SORUMLULUĞU ( Belirlenecek Ecrimisilin Davacının Mülkiyetten Kaynaklanan Payı Oranında Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
ECRİMİSİL VE ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davanın Devamı Sırasında Kiracı Daireyi Boşalttığından ve Davacı da Davasının Bu Bölümünden Feragat Ettiğinden Bu Konuda Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVADAN FERAGAT ( Elatmanın Önlenmesi - Davanın Devamı Sırasında Kiracı Daireyi Boşalttığından ve Davacı da Davasının Bu Bölümünden Feragat Ettiğinden Bu Konuda Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )"
95Y15.HD3.3.2008E. 2007/4713 K. 2008/1363"FERAGAT ( Kat'i Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Edeceğinden Dilekçenin Davacı Vekilince Verilip Verilmediği Üzerinde Durularak Feragat Konusunda Bir Karar Verileceği )
VEKALETNAMEDE FARAGAT YETKİSİNİN BULUNMASI ( Feragat Kat'i Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Edeceğinden Dilekçenin Davacı Vekilince Verilip Verilmediği Üzerinde Durularak Bir Karar Verileceği )"
95Y14.HD4.2.2008E. 2008/237 K. 2008/976"FERAGAT ( İki Taraftan Birinin Netice-i Talebinden Vazgeçmesi Olduğu/Feragatin Kati Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Edeceği - Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tescil İstemi )
FERAGATİN GEÇERLİLİĞİ ( Karşı Tarafın Muvafakatine Bağlı Olmadığı - Etkisini Onu Yapanın Tek Yönlü İrade Beyanı İle Doğurduğu )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Yerel Mahkeme Kararının Tarafların Davalarından Feragati Hakkında Mahkemesince Bir Karar Verilmek Üzere Bozulması Gerektiği )"
95YHGK23.1.2008E. 2008/12-78 K. 2008/11"İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Temyizden Feragat Yetkisi Bulunan Davacı/Alacaklı Vekili Temyiz İsteğinden Vazgeçmekle Davalı/Borçlu Tarafın da Hakkında Kesinleşen Hükmü Temyizde Hukuki Yararı Bulunmadığı )
TEMYİZDEN FERAGAT ( Yetkisi Bulunan Davacı/Alacaklı Vekili Temyiz İsteğinden Vazgeçmekle Davalı/Borçlu Tarafın da Hakkında Kesinleşen Hükmü Temyizde Hukuki Yararı Bulunmadığı )
KESİN HÜKÜM ( İtirazın Kaldırılması - Temyizden Feragat Yetkisi Bulunan Davacı/Alacaklı Vekili Temyiz İsteğinden Vazgeçmekle Davalı/Borçlu Tarafın da Hakkında Kesinleşen Hükmü Temyizde Hukuki Yararı Bulunmadığı )"
95Y1.HD23.1.2008E. 2007/11056 K. 2008/608"TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Muris Muvazaası Nedeniyle - Davalının Davayı Kabul Etmesi )
DAVANIN KABUL EDİLMESİ ( HUMK Uyarınca Davalının Davayı Kabulünün Kesin Hükmün Hukuki Neticesini Doğurması )"
95Y9.HD10.12.2007E. 2007/13204 K. 2007/37573"TAZMİNAT ALACAĞI ( Davacı Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Ettiği - Feragat Konusunda Bir Karar Verilmek Üzere Sair Yönleri İncelenmeksizin Hükmün Bozulması Gerektiği )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Tazminat Alacağı - Feragat Konusunda Bir Karar Verilmek Üzere Sair Yönleri İncelenmeksizin Hükmün Bozulması Gerektiği )"
95Y2.HD26.11.2007E. 2007/12592 K. 2007/16484"TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERÂGAT ( Davacı Hükümden Sonra Davadan Feragat Ettiği - Bu Nedenle Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
HÜKMÜN BOZULMASI ( Davacı Hükümden Sonra Davadan Feragat Ettiği - Bu Nedenle Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )"
95Y8.HD13.11.2007E. 2007/5808 K. 2007/6383"İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDE YAPILAŞMA AMACINA YÖNELİK ARSA VE PARSELLERİN HİSSELERE AYRILARAK SATIŞI VE SATIŞ VAADİ ( Kamu Düzeni Gereğince Yasaklandığı/Davalının Davayı Kabul Beyanının Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmayacağı - Tapu İptali ve Tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalının Davayı Kabul Beyanının Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmaması - İmar Planı Olmayan Yerlerde Yapılaşma Amacına Yönelik Arsa ve Parsellerin Hisselere Ayrılarak Satışı ve Satış Vaadinin Yasaklandığı )
KABUL ( Beyanının Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmaması/İmar Planı Olmayan Yerlerde Yapılaşma Amacına Yönelik Arsa ve Parsellerin Hisselere Ayrılarak Satışı ve Satış Vaadinin Yasaklandığı - Tapu İptali ve Tescil )
SATIŞ VAADİ ( İmar Planı Olmayan Yerlerde Yapılaşma Amacına Yönelik Arsa ve Parsellerin Hisselere Ayrılarak Satışı ve Satış Vaadinin Yasaklandığı - Tapu İptali ve Tescil/Davalının Davayı Kabul Beyanının Hukuken Geçerli Bir Sonuç Doğurmayacağı )"
95Y1.HD22.10.2007E. 2007/9001 K. 2007/9966"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Yargılama Sonuçlanıp Hükmün Kesinleşmesi Tarihine Kadar Davadan Feragat Edilebilmesi )
DAVADAN FERAGAT ( Böyle Bir Beyanın Kesin Hükmün Hukuki Neticelerini Doğurması -Yargılama Sonuçlanıp Hükmün Kesinleşmesi Tarihine Kadar Davadan Feragat Edilebilmesi )"
95Y4.HD4.10.2007E. 2006/11591 K. 2007/11606"TRAFİK KAZASINDA MÜTESELSİL SORUMLULAR ( Tam Kusuru İle Kazaya Sebebiyet Veren Sürücü İle Araç İşleteninin Tazminattan Sorumlu Oldukları )
FERAGAT ( Davacının Olaya Sebebiyet Veren Sürücü Hakkındaki Davadan Müteselsil Sorumlu Olan Araç İşleteninin de Sorumluluktan Kurtulacağı )
ARAÇ İŞLETENİ İLE SÜRÜCÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ ( Trafik Kazası Sonucu Oluşan Hasarın Tazmininde Müteselsil Sorumlu Oldukları )
MÜTESELSİL SORUMLU YÖNÜNDEN FERAGATIN NİTELİĞİ ( Müteselsil Sorumlulardan Biri Hakkındaki Davadan Feragat Edilmesinin Diğerlerini de Sorumluluktan Kurtardığı )
MÜTESELSİL SORUMLULUKTAN KURTULMA ( Davacının Sorumlulardan Biri Hakkında Davasından Feragat Ettiği Diğer Sorumlu Yönünden de Teselsülden Feragat Niteliği Taşıdığı )"
95Y3.CD1.10.2007E. 2006/7970 K. 2007/6721"ORMAN KANUNUNA MUHALEFET (Emval Bedelinin Orman İdaresi Adına Gelir Kaydına Karar Verilmesi Gerektiği - Hazine Adına Gelir Kaydedilemeyeceği)
SATILAN EMVAL BEDELİNİN GELİR OLARAK KAYDI (Orman Kanunu'na Muhalefet - Orman İdaresi Adına Gelir Kaydına Karar Verilmesi Gerektiği)
KABUL (Müdahil İdare Tarafından Talep Edilen Tazminatın Aynen Ödeneceğinin Kabulü - Kabul Kesin Sonuç Doğurduğundan Kabulden Dönülemeyeceği)"
95Y2.HD9.7.2007E. 2007/10196 K. 2007/10844"TENKİS DAVASI ( 743 S. Türk Kanunu Medenisi'nin 453/3. Md. Göre Kardeşlerin Saklı Payı Miras Haklarının 1/4'ü Olduğu - Bilirkişi Raporunda Bu Kurala Aykırı Hesaplama Yapılması ve Hatalı Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
SAKLI PAY ( Tenkis Davası - 743 S. Türk Kanunu Medenisi'nin 453/3. Md. Göre Kardeşlerin Saklı Payı Miras Haklarının 1/4'ü Olduğu/Bilirkişi Raporunda Bu Kurala Aykırı Hesaplama Yapılması ve Hatalı Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tenkis Davası - Kardeşlerin Saklı Payı Miras Haklarının 1/4'ü Olduğu/Bilirkişi Raporunda Bu Kurala Aykırı Hesaplama Yapılması ve Hatalı Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )"
95Y1.HD2.7.2007E. 2007/6583 K. 2007/7530"TAPU İPTALİ VE TESCİLİ ( Davacının Koşullu Feragatinin Hukuken Hüküm İfade Etmemesi )
DAVADAN FERAGAT ( Feragatın Kati Hükmün Hukuki Neticelerini Taşıması Ve Yargılama Süresince Kadar Her Zaman Feragat Edilebilmesi )
KOŞULLU FERAGAT ( Koşullu Feragatın Hukuken Hüküm İfade Etmemesi )
SULH SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Koşullu Feragat İçeren Sözleşmenin Hukuken Hüküm İfade Etmeyip Sulh Sözleşmesi Niteliği Taşıması )"
95YHGK2.5.2007E. 2007/1-263 K. 2007/236"DAVADAN FERAGAT ( Karar Düzeltme Talebinden - Yargıtayca Bozulan Direnme Kararı Kesinleşmeden Önce de Feragatın Mümkün Olduğu )
FERAGAT YAPILABİLECEK OLAN AŞAMALAR ( Hüküm Kesinleşmeden Önceki Herhangi Bir Aşamada Davadan Feragat Edilebileceği - Yargıtayca Bozulan Direnme Kararı Kesinleşmeden Önce/Karar Düzeltme Talebinden de Feragat )
HÜKMÜN KESİNLEŞMEMİŞ OLMASI ( Herhangi Bir Aşamada Davadan Feragat Edilebileceği - Yargıtayca Bozulan Direnme Kararı Kesinleşmeden Önce de Feragatın Mümkün Olduğu )"
95Y7.HD27.4.2007E. 2007/1364 K. 2007/1448"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Tespit Tutanakları İçeriğinde Adı Geçen Kişilerin Davada Taraf Olmaları Zorunluluğu )
TESPİT TUTANAĞI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Tespit Tutanakları İçeriğinde Adı Geçen Kişilerin Davada Taraf Olması Gerektiği )
FERAGAT ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Feragatin Kayıtsız ve Koşulsuz Olması Gerekliliği )"
95YHGK18.4.2007E. 2007/2-253 K. 2007/225"BOŞANMA DAVASI ( Davacı Davadan Feragat Ettiğini Açıkça ve Koşulsuz Olarak Bildirdiğinden Bu Beyan Çerçevesinde İşlem Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
DAVADAN FERAGAT ( Davacı Davadan Feragat Ettiğini Açıkça ve Koşulsuz Olarak Bildirdiğinden Bu Beyan Çerçevesinde İşlem Yapılmasının Zorunlu Olduğu - Boşanma )
HÜKMÜN KESİNLEŞMESİNE KADAR DAVADAN FERAGAT EDİLEBİLECEĞİ ( Davacı Davadan Feragat Ettiğini Açıkça ve Koşulsuz Olarak Bildirdiğinden Direnme Kararı Hukuk Genel Kurulu'nca Temyizen İncelenemeyeceği )"
95Y3.HD3.4.2007E. 2007/4797 K. 2007/5039"TRAFİK KAZASI ( Maddi ve Manevi Tazminat - Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi ve Yargılama Giderlerine İlişkin Hüküm Fıkrası Kurulurken Bu Hususun Gözönüne Alınması Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi ve Yargılama Giderlerine İlişkin Hüküm Fıkrası Kurulurken Bu Hususun Gözönüne Alınması Gereği )
FERAGAT ( Maddi ve Manevi Tazminat Davasının Reddine Karar Verilmesi ve Yargılama Giderlerine İlişkin Hüküm Fıkrası Kurulurken Bu Hususun Gözönüne Alınması Gereği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi ve Yargılama Giderlerine İlişkin Hüküm Fıkrası Kurulurken Bu Hususun Gözönüne Alınması Gereği )"
95Y2.HD22.3.2007E. 2006/16345 K. 2007/4627"EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI ( Feragattan Sonra 3 Yıllık Süre İçinde Tarafların Bir Araya Gelmedikleri Ortak Hayatın Yeniden Kurulmadığı Anlaşıldığından Boşanmaya Karar Verileceği )
DAVADAN FERAGAT ( Kendiliğinden Bu İradenin Mahkemeye Ulaştığı ve Açıklandığı Tarihte Kesin Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarına Hasıl Edeceği - Verilen Kararın Şeklen Kesinleşmesinin Beklenmesine Gerek Olmadığı )
FERAGATTAN SONRA ORTAK HAYATIN KURULAMAMASI ( Davanın Feragat Nedeniyle Reddinden Sonra 3 Yıllık Süre İçinde Kurulamaması Nedeniyle Boşanmaya Karar Verileceği )
BOŞANMA DAVASI ( Feragattan Sonra 3 Yıllık Süre İçinde Tarafların Bir Araya Gelmedikleri Ortak Hayatın Yeniden Kurulmadığı Anlaşıldığından Boşanmaya Karar Verileceği )"
95Y1.HD8.3.2007E. 2007/1193 K. 2007/2398"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Murisin Muvazaalı Olarak Davalı Torununa Taşınmazı Temlik Ettiği - Murisin Mal Satma İhtiyacı İçinde Olmadığı Davalının da Alım Gücü Bulunmadığı Saptandığından Kabulü Gereği )
MURİS MUVAZAASI ( Murisin Muvazaalı Olarak Davalı Torununa Taşınmazı Temlik Ettiği - Murisin Mal Satma İhtiyacı İçinde Olmadığı Davalının da Alım Gücü Bulunmadığı Saptandığından Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü Gereği )
ALIM GÜCÜ ( Murisin Mal Satma İhtiyacı İçinde Olmadığı Davalının da Alım Gücü Bulunmadığı Saptandığından Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü Gereği )"
95YHGK7.3.2007E. 2007/19-129 K. 2007/105"İTİRAZIN İPTALİ ( Hukuk Genel Kurulu Kararına Karşı Karar Düzeltme İsteminde Bulunulmuş Olmakla Kesinleşmiş Bir Karar Mevcut Olmadığından Bu Aşamada Davadan Feragat Edilebileceği )
DAVADAN FERAGAT ( Hukuk Genel Kurulu Kararına Karşı Karar Düzeltme İsteminde Bulunulmuş Olmakla Kesinleşmiş Bir Karar Mevcut Olmadığından Bu Aşamada Davadan Feragat Edilebileceği - İtirazın İptali )
HUKUK GENEL KURULU KARARI ( Karar Düzeltme İsteminde Bulunulmuş Olmakla Kesinleşmiş Bir Karar Mevcut Olmadığından Bu Aşamada Davadan Feragat Edilebileceği )
KESİN HÜKÜM ( Hükmün Kesinleşmesinden Önceki Herhangi Bir Aşamada Davadan Feragat Edilebileceği ) "
95Y1.HD1.3.2007E. 2007/239 K. 2007/2069"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Miras Bırakanın Yapmış Olduğu Temlikin Mirasçılardan Mal Kaçırma Amaçlı ve Muvazaalı Olduğundan Kabulü Gereği )
MURİS MUVAZAASI ( Miras Bırakanın Yapmış Olduğu Temlikin Mirasçılardan Mal Kaçırma Amaçlı ve Muvazaalı Olduğundan Tapu İptali ve Tescil Davasının Kabulü Gereği )"
95Y1.HD19.2.2007E. 2007/431 K. 2007/1587"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Onanan İlam Taraflara Tebliğ Edildikten Sonra Feragat Dilekçesi Verilmesi Üzerine Davacının İsteği Doğrultusunda Tashihi Karar Olarak Dosyanın Gönderildiği - Mahkemece Feragat Konusunda Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
FERAGAT ( Hüküm Kesinleşinceye Kadar Yargılamanın Her Aşamasında Mümkün Olduğu - Onanan İlam Taraflara Tebliğ Edildikten Sonra Feragat Dilekçesi Verilmesi Üzerine Davacının İsteği Doğrultusunda Karar Düzeltme İsteğinin Kabulü Gerektiği )
ONAMA KARARINDAN SONRA FERAGAT ( Elatmanın Önlenmesi - Hüküm Kesinleşinceye Kadar Yargılamanın Her Aşamasında Feragatın Mümkün Olduğu - Davacının İsteği Doğrultusunda Karar Düzeltme İsteğinin Kabulü Gerektiği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Hüküm Kesinleşinceye Kadar Yargılamanın Her Aşamasında Feragatın Mümkün Olduğu - Onama Kararı Tebliğ Edildikten Sonra Feragat Dilekçesi Verilmesi Üzerine Davacının İsteği Doğrultusunda İstemin Kabulü Gerektiği )"
95Y19.HD12.2.2007E. 2006/11525 K. 2007/1179"YETKİ İTİRAZI ( Hakim Havalesi Olmayan Süresinde Verildiğini Gösteren Bilgi ve Belge de Dosyada Bulunmayan Yetki İtirazı Dikkate Alınamayacağı )
HAKİM HAVALESİ ( Olmayıp Süresinde Verildiğini Gösteren Bilgi ve Belge de Dosyada Bulunmayan Yetki İtirazı Dikkate Alınamayacağı )
AYIPLI MALIN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI ( Hakim Havalesi Olmayan Süresinde Verildiğini Gösteren Bilgi ve Belge de Dosyada Bulunmayan Yetki İtirazı Dikkate Alınamayacağı )"
95Y15.HD6.2.2007E. 2006/1595 K. 2007/614"TASARRUFUN İPTALİ ( Borçlular Tarafından Vadesinde Ödenemeyen Borcun Tasfiyesi Amacıyla Protokol Düzenlenmesi - Mahkemece Alacağın Protokol Tarihinde Doğduğunun Kabulünün Yerinde Olmadığı )
TASARRUFUN MAL KAÇIRMA AMACIYLA YAPILDIĞI ( Davalının Duruşma Tutanağındaki İmzalı Beyanıyla Kabul Etmesi - Kabulün Kat'i Bir Hükmün Sonucunu Doğurduğu/Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
KABUL ( Kat'i Bir Hükmün Sonucunu Doğurduğu - Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi Gerektiği/Davalının Duruşma Tutanağındaki İmzalı Beyanıyla Tasarrufun Mal Kaçırma Amacıyla Yapıldığını Kabul Etmesi )"
95Y11.HD15.1.2007E. 2005/13439 K. 2007/135"DAVADAN FERAGAT ( Feragatın Sadece Talep Sahibi Yönünden Gerçekleşeceği-Diğer Davacılar Yönünden Sonuç Doğurmayacağı )
FERAGATIN SONUÇLARI ( Sadece Talep Sahibi Yönünden Sonuç Doğurmayacağı ) "
95Y11.HD15.1.2007E. 2005/13292 K. 2007/196"TAZMİNAT DAVASI ( Sulh Anlaşması Üzerine Verilen Mahkeme Kararının Ancak Şekli Anlamda Kesinleştikten Sonra Kesin Hüküm Teşkil Edeceği - Sulh İle İlgili Hüküm Verdikten Sonra Bu Hüküm Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragat Edilebileceği )
SULH ( Tazminat Davası - Sulh Üzerine Verilen Mahkeme Kararının Ancak Şekli Anlamda Kesinleştikten Sonra Kesin Hüküm Teşkil Edeceği/Sulh İle İlgili Hüküm Verdikten Sonra Bu Hüküm Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragat Edilebileceği )
FERAGAT ( Tazminat Davası/Sulh Sözleşmesi Onaylandıktan Sonra Taraflara Tebliğ Edilmeden Davacı Vekilinin Feragat Ettiği - Sulh İle İlgili Hüküm Verdikten Sonra Bu Hüküm Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragat Edilebileceği/Feragatin Kati Bir Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı )"
95Y9.HD25.12.2006E. 2006/27096 K. 2006/33863"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ( İşe İade İstemi - Feragat Davayı Sonuçlandıran Usulü Bir İşlem Olduğundan Karar Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragat Edilebileceği )
İŞE İADE İSTEMİ ( Feragat Davayı Sonuçlandıran Usulü Bir İşlem Olduğundan Karar Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragat Edilebileceği )
FERAGAT ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi - Feragat Davayı Sonuçlandıran Usulü Bir İşlem Olduğundan Karar Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragat Edilebileceği )"
95Y11.HD21.12.2006E. 2005/12425 K. 2006/13714"İMALAT HATASINDAN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ ( Dava Açılırken Saklı Tutulmayan Fazlaya İlişkin Kısım İçin Zımni Feragat Gerçekleştiği - Fazlaya İlişkin Kısım İçin Dava Açılamayacağı )
FAZLAYA İLİŞKİN KISIM ( Dava Açılırken Saklı Tutulmayan Fazlaya İlişkin Kısım İçin Zımni Feragat Gerçekleştiğinden Bu Kısma İlişkin Dava Açılamayacağı - Tazminat Talebi )
ZIMNİ FERAGAT ( Dava Açılırken Saklı Tutulmayan Fazlaya İlişkin Kısım İçin Zımni Feragat Gerçekleştiğinden Bu Kısma İlişkin Dava Açılamayacağı - Tazminat Talebi )"
95YHGK22.11.2006E. 2006/12-738 K. 2006/744"ŞİKAYET YOLUYLA HACZİN KALDIRILMASI DAVASI ( Borçlunun Tebligatın Usulsüzlüğü Sebebine Dayanarak Açtığı Dava - Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verildiği/Sulhnamenin Yerine Getirilip Getirilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiğinden Davanın Esasına Girilebileceği )
TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ ŞİKAYETİ ( Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verildiği/Sulhun Tasdikine İlişkin Bir Hüküm Kurulmadığı - Sulhnamenin Yerine Getirilip Getirilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiğinden Davanın Esasına Girilebileceği )
FERAGAT ( Tebligatın Usulsüzlüğü Şikayeti - Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verildiği/Sulhun Tasdikine İlişkin Bir Hüküm Kurulmadığından Sulhnamenin Yerine Getirilip Getirilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiğinden Davanın Esasına Girilebileceği )
SULHUN TASDİKİ ( Şikayet Yoluyla Haczin Kaldırılması Davası - Ferağa İcbar Davası Nedeniyle Verilen İlamın Karar Gerekçesinde Sulhun Tasdikine İlişkin Bir Hüküm Kurulmadığı/Sulhnamenin Yerine Getirilip Getirilmeyeceği Yargılamayı Gerektirdiğinden Davanın Esasına Girilebileceği )"
95Y2.HD15.11.2006E. 2006/18790 K. 2006/15700"FERAGAT ( Halinde Bu İradenin Açıklandığı Anda Kesin Hükmün Sonuçları Kendiliğinden Meydana Geldiği - Karşı Tarafın Kabulüne de Gerek Olmadığı )
KESİN HÜKÜM ( Feragat Halinde Bu İradenin Açıklandığı Anda Kesin Hükmün Sonuçları Kendiliğinden Meydana Geldiği - Karşı Tarafın Kabulüne de Gerek Olmadığı )
KARAR DÜZELTME İSTEĞİ ( Feragat Halinde Bu İradenin Açıklandığı Anda Kesin Hükmün Sonuçları Kendiliğinden Meydana Geldiği - Karşı Tarafın Kabulüne de Gerek Olmadığı )"
95Y12.HD13.11.2006E. 2006/18290 K. 2006/21133"BORÇLUNUN İTİRAZ VE ŞİKAYET HAKLARINDAN FERAGATİ ( Haciz İçin Ayrıca Ödeme Emrinin Tebligat Parçasının Dönmesinin Beklenmesine Gerek Olamadığı - Takibin Kesinleşeceği )
TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ( Haciz İçin Ayrıca Ödeme Emrinin Tebligat Parçasının Dönmesinin Beklenmesine Gerek Olamadığı - Borçlunun İtiraz ve Şikayet Haklarından Feragat Etmesi )
İTİRAZ VE ŞİKAYET HAKLARINDAN FERAGAT ( Haciz İçin Ayrıca Ödeme Emrinin Tebligat Parçasının Dönmesinin Beklenmesine Gerek Olamadığı - Takibin Kesinleşeceği )"
95YHGK18.10.2006E. 2006/14-680 K. 2006/678"FERAGAT ( Mahkemenin Davayı Reddetmesinin Gerekli ve Yeterli Olduğu - Yargılamaya Devam Edilerek Keşifle İlgili Yapılan Giderlerden Davacının Sorumlu Tutulmasının Usule Esaslı Aykırılık Teşkil Edeceği )
FERAGAT BEYANINDAN SONRA ÇEKİŞMENİN GİDERİLMESİ ( Başkaca Delil Toplanması Gerekmeyeceği/Keşif Deliline Başvurulamayacağı - Mahkemenin Davayı Reddetmesinin Gerekli ve Yeterli Olduğu )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Feragattan Sonra Yargılamaya Devam Edilerek Keşifle İlgili Yapılan Giderlerden Davacının Sorumlu Tutulmasının Usule Esaslı Aykırılık Teşkil Edeceği - Keşifte Belirlenen Değer Üzerinden Takdir Edilemeyeceği )"
95Y2.HD21.9.2006E. 2006/14601 K. 2006/12142"BABALIK DAVASI ( Kamu Düzeni İle İlgili Olduğundan Davalının Davayı Kabul Etmesi Hukuki Bir Sonuç Doğurmadığı )
KABUL ( Babalık Davası Kamu Düzeni İle İlgili Olduğundan Davalının Davayı Kabul Etmesi Hukuki Bir Sonuç Doğurmadığı )
HAZİNENİN DAVAYA MÜDAHİL OLMASI ( Karar Başlığında Kimliği İle Vekilinin Ad ve Soyadına Yer Verilmemesi de Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 388/2. Maddesine Aykırı Olduğu )"
95Y11.HD4.7.2006E. 2006/2028 K. 2006/7918"KAR PAYI ALACAĞI TALEBİ ( Mahkemece Bir Karar Verilip Davadan El Çekildikten Sonra Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Edildiğinden ve Bu Aşamada Dahi Feragat Hakkında Karar Vermek Yetkisinin Mahkemeye Ait Bulunduğu )
DAVADAN FERAGAT ( Mahkemece Bir Karar Verilip Davadan El Çekildikten Sonra Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Edildiğinden ve Bu Aşamada Dahi Feragat Hakkında Karar Vermek Yetkisinin Mahkemeye Ait Bulunduğu )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT EDİLMESİ ( Bu Aşamada Dahi Feragat Hakkında Karar Vermek Yetkisi Mahkemeye Ait Bulunduğundan Vaki Feragat Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği - Kar Payı Alacağı Talebi )"
95YHGK28.6.2006E. 2006/6-494 K. 2006/468"DAVADAN FERAGAT ( Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca Onanan Direnme Kararının Kesinleşmediği Aşamada Feragat Edilebilmesinin Mümkün Olduğu )
YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNCA ONANAN DİRENME KARARI ( Kesinleşmediği Aşamada Davadan Feragat Edilebilmesinin Mümkün Olduğu )
HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ ( Önceki Herhangi Bir Aşamada Davadan Feragat Edilebileceği - Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca Onanan Direnme Kararının Kesinleşmediği Aşama )
DİRENME KARARININ KESİNLEŞMEMESİ ( Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nca Onanan Direnme Kararının Kesinleşmediği Aşamada Davadan Feragat Edilmesi Mümkün Olduğu )"
95YHGK28.6.2006E. 2006/2-450 K. 2006/493"BOŞANMA DAVASINDAN FERAGAT ETMEK ( Kadının Açmış Olduğu - Geçmiş Olayları Bağışlamış Sayılacağından Davacı/Davalı Kocanın Kusurlu Davranışlarından Bahsedilemeyeceği )
FERAGAT ( Kadının Açmış Olduğu Boşanma Davasından - Geçmiş Olayları Bağışlamış Sayılacağından Davacı/Davalı Kocanın Kusurlu Davranışlarından Bahsedilemeyeceği )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanmaya Neden Olan Olaylarda Davalı-Davacı Kadının Tam Kusurlu Olması - İsteminin Reddi Gerektiği )"
95Y2.HD28.6.2006E. 2006/3861 K. 2006/9924"FERAGAT ( Eden Taraf Feragat Ettiği Dava İle İstediği Maddi Haktan Talep Sonucundan Vazgeçtiği - Feragatla Düşen Hak Taraflar Arasında Yeni Bir Davanın Konusunu Oluşturamadığı )
TALEP SONUCUNDAN VAZGEÇME ( Davadan Feragat Eden Tarafın Feragat Ettiği Dava İle İstediğinden )
FERAGAT İRADESİ ( Diğer Tarafın ve Mahkemenin Kabulüne Bağlı Bulunmadığı - Tek Taraflı Hukuki İşlem Olduğu/Feragatla Düşen Hak Taraflar Arasında Yeni Bir Davanın Konusunu Oluşturamadığı )"
95Y12.HD20.6.2006E. 2006/10529 K. 2006/13285"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Alacağa Mahsuben Taşınmazı Alan Alacaklının İhalenin Feshi Davasını Kabul Etmesi - İhalenin Feshine Hükmedilmesi Gereği )
ALACAKLININ ALACAĞA MAHSUBEN ALDIĞI TAŞINMAZ HAKKINDAKİ İHALENİN FESHİ TALEBİNİ KABUL ETMESİ ( İhalenin Feshine Hükmedilmesi Gereği - Tüm İlgililerin Kabulü Şartının Gerçekleşmiş Olması )"
95Y2.HD30.5.2006E. 2005/20272 K. 2006/8473"BOŞANMA DAVASI ( Davacının Yargıtaya Gönderilmek Üzere Yerel Mahkemeye Feragat Dilekçesi Vermesi - Mahalli Mahkemece Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Yerel Mahkemenin Feragat İstemi Hakkında Karar Vermesi Gereği )"
95Y14.HD30.5.2006E. 2006/4787 K. 2006/6113"İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalı Taşınmazın 2/4 Payının Kendisine Kalan 2/4 Payının da Kardeşlerine Ait Olduğunu Kabul Ettiği - Kabul 2/4 Payın Kardeşlere Ait Olduğu Yolunda Olduğundan Davalının Kardeşlerinin Kimler Olduğunun Araştırılması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı - Davalı Taşınmazın 2/4 Payının Kendisine Kalan 2/4 Payının da Kardeşlerine Ait Olduğunu Kabul Ettiği - Kabul 2/4 Payın Kardeşlere Ait Olduğu Yolunda Olduğundan Davalının Kardeşlerinin Kimler Olduğunun Araştırılması Gerektiği )
KABUL BEYANI ( İnanç Sözleşmesi/Tapu İptali ve Tescil - Davalı Taşınmazın 2/4 Payının Kendisine Kalan 2/4 Payının da Kardeşlerine Ait Olduğunu Kabul Ettiği/Kabul 2/4 Payın Kardeşlere Ait Olduğu Yolunda Olduğundan Davalının Kardeşlerinin Kimler Olduğunun Araştırılması Gerektiği )
PAYLI MÜLKİYET ( Davalı Taşınmazın 2/4 Payının Kendisine Kalan 2/4 Payının da Kardeşlerine Ait Olduğunu Kabul Ettiği - Kabul 2/4 Payın Kardeşlere Ait Olduğu Yolunda Olduğundan Davalının Kardeşlerinin Kimler Olduğunun Araştırılması Gerektiği )"
95YHGK24.5.2006E. 2006/14-352 K. 2006/303"FERAGAT ( Temyizden Feragat Dilekçelerinin Altına Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünce Açıklama ve Kimlik Onaylaması Yapıldığı/Vekaletnamede Yetki de Olduğu - Temyiz İsteminin Reddi Gereği )
TEMYİZ İSTEMİNİN FERAGAT NEDENİYLE REDDİ ( Feragat Dilekçelerinin Altına Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünce Açıklama ve Kimlik Onaylaması Yapıldığı - Vekaletnamede Yetki de Olduğu )"
95Y11.HD25.4.2006E. 2005/4669 K. 2006/4646"TRAFİK KAZASINA DAYALI DESTEKTEN YOKSUNLUK TAZMİNATI ( İşleten ve Sürücünün Mevcut Zarardan Davacılara Karşı Müteselsil Sorumlu Oldukları - Taraflardan Sadece Birinden Manevi Tazminat İstenmesine Rağmen Katılanın da Manevi Tazminattan Sorumlu Tuttulmasının Hatalı Olduğu )
İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Trafik Kazasında İşleten ve Sürücünün Müteselsil Sorumlu Olarak Aralarında İhtiyari Dava Arkadaşlığı Bulunduğu - İhtiyari Dava Arkadaşlığı Bulunan Hallerde Dava Açıldıktan Sonra Davalı Tarafı Değiştirmek veya Başka Davalı Taraf İlave Etmenin Mümkün Olmadığı )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İşleten ve Sürücünün Zarar Görene Karşı Müteselsil Sorumlu Oldukları - Davacı Müteselsil Borçlululardan Hepsinden veya Birinden Borcun Tamamını veya Bir Kısmını İstemekte Muhayyer Olduğu )
DAVADAN FERAGAT ( Bir Usul İşlemi Olarak İhtiyari Dava Arkadaşlarından Biri Hakkındaki Feragatin Diğer Davalı Aleyhine Sonuç Doğurmayacağı - Bir Maddi Hukuk İşlemi Olarak da Feragatin Diğer Davalılara Sirayet Edip Etmediğinin Araştırılması Gereği )
TALEPLE BAĞLILIK ( Birleşen Davada Davalılardan Sadece Maddi Tazminat İstenmesine Rağmen Manevi Tazminata da Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
95Y1.HD17.4.2006E. 2006/3245 K. 2006/4318"DAVALININ RIZASI ( Davadan Feragat Davalının Rızasına Bağlı Olmadığı Halde Davacının Davayı Geri Alabilmesi İçin Davalının Rızasının Şart Olduğu - Elatmanın Önlenmesi )
DAVAYI GERİ ALMA ( Davacı Talep Sonucundan Vazgeçmemekte Sadece Davasını Geri Almakta ve Onu İleride Tekrar Açabilme Hakkını Saklı Tuttuğu - Oysa Feragatte Davacı Dava Konusu Yapmış Olduğu Haktan Feragat Ettiği )
FERAGAT ( Davadan Feragat Davalının Rızasına Bağlı Olmadığı Halde Davacının Davayı Geri Alabilmesi İçin Davalının Rızasının Şart Olduğu - Elatmanın Önlenmesi )
DİLEKÇEYİ GERİ ÇEKME ( Bu İfade Teknik Nitelikte Feragat Olmadığı - Elatmanın Önlenmesi )
KESİN HÜKÜM ( Elatmanın Önlenmesi - Önceki Karar Taraflara Tebliğ Edilip Şeklen Kesinleştirilmemiş Olduğundan Kesin Hükümden Söz Edilemeyeceği )
ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Elatma Haksız Eylem Olduğundan Yenilendikçe ya da Sürüp Gittikçe Mülkiyet Hakkı Sahibi Her Zaman Dava Açabildiği )"
95YHGK5.4.2006E. 2006/8-114 K. 2006/136"ZİLYETLİĞE DAYALI TESCİL TALEBİ ( Dava Feragat Nedeniyle Reddedildiği - Dava Tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. Maddesi Hükmü Uyarınca Davalı Yararına Avukatlık Ücreti Tayini Gerektiği )
FERAGAT ( Nedeniyle Davanın Reddedildiği - Dava Tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. Maddesi Hükmü Uyarınca Davalı Yararına Avukatlık Ücreti Tayini Gerektiği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Dava Feragat Nedeniyle Reddedildiği - Dava Tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. Maddesi Hükmü Uyarınca Davalı Yararına Avukatlık Ücreti Tayini Gerektiği )"
95Y14.HD30.3.2006E. 2006/2430 K. 2006/3773"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kabul İki Taraftan Birinin Diğerinin Neticei Talebine Muvafakat Etmesi Anlamına Gelip Anılan Yasanın 95. Maddesi Gereğince de Kati Bir Hükmün Sonuçlarını Meydana Getirdiği )
KABUL ( İki Taraftan Birinin Diğerinin Neticei Talebine Muvafakat Etmesi Anlamına Gelip Anılan Yasanın 95. Maddesi Gereğince de Kati Bir Hükmün Sonuçlarını Meydana Getirdiği - Tapu İptali ve Tescil )"
95Y14.HD20.3.2006E. 2006/1613 K. 2006/3193"FERAĞAT ( Geçerliliği Karşı Tarafın Muvafakatına Bağlı Olmadığı )
SULHNAME ( Ferağatın Geçerliliği Karşı Tarafın Muvafakatına Bağlı Olmadığı - Yerel Mahkeme Kararının Davacının Davadan Ferağatı ve `Sulhname` Hakkında Mahkemesince Bir Karar Verilmek Üzere Bozulması Gerektiği )
MUVAFAKAT ( Ferağatın Geçerliliği Karşı Tarafın Muvafakatına Bağlı Olmadığı )"
95Y14.HD14.3.2006E. 2006/1570 K. 2006/2951"KISMEN KABUL KISMEN VAZGEÇME ( Vazgeçme Kati Bir Hüküm Sonuçlarını Meydana Getirdiği - Bu Nedenle Mahkemece Reddedilen Parseller Yönünden Davada Vekil İle Temsil Edilen Davalı Yararına Avukatlık Ücreti Takdirinin Zorunlu Olduğu )
VAZGEÇME ( Kati Bir Hüküm Sonuçlarını Meydana Getirdiği - Bu Nedenle Mahkemece Reddedilen Parseller Yönünden Davada Vekil İle Temsil Edilen Davalı Yararına Avukatlık Ücreti Takdirinin Zorunlu Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Vazgeçme Kati Bir Hüküm Sonuçlarını Meydana Getirdiği - Bu Nedenle Mahkemece Reddedilen Parseller Yönünden Davada Vekil İle Temsil Edilen Davalı Yararına Avukatlık Ücreti Takdirinin Zorunlu Olduğu )"
95Y12.HD7.3.2006E. 2006/1419 K. 2006/4409"KESİN HÜKÜM ( Davadan Feragat Geniş Kapsamlı Bir Beyan Olup Kati Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Doğurması-Feragatın Geçerliliğinin Karşı Tarafın Muvaffakatına Bağlı Olmaması )
FERAGAT ( Feragat Beyanı Etkisini Onu Yapanın Tek Yönlü İrade Beyanı İle Göstermesi-Bu Durumda İcra Mahkemesinin Kararını Borçlu Vekilinin Feragatı Hakkında Bir Karar Verilmek Üzeri Bozulmasının Gerekmesi )"
95Y2.HD2.3.2006E. 2006/1223 K. 2006/2652"ANNE VE KAYYIMIN VEKİLİNİN AYNI OLMASI ( Küçüğe Kayyım Atanması Amacını Bertaraf Edecek ve Avukatın Aynı İşte Menfaati Zıt Olanları Temsil Edemeyeceğine İlişkin Kuralı da İhlal Edecek Şekilde Küçüğün Kayyımının Vekili İle Annenin Vekilinin Aynı Olmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
AVUKATIN AYNI İŞTE MENFAATİ ZIT TARAFLARA HUKUKİ YARDIMI ( Küçüğe Kayyım Atanması Amacını Bertaraf Edecek ve Avukatın Aynı İşte Menfaati Zıt Olanları Temsil Edemeyeceğine İlişkin Kuralı da İhlal Edecek Şekilde Küçüğün Kayyımının Vekili İle Annenin Vekilinin Aynı Olmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
BABALIK DAVASI ( Küçük İle Anne Arasındaki Menfaat Çatışması Nedeniyle Küçüğe Kayyım Atanacağı )
BABALIK DAVASINDA DAVAYI KABUL ( Kamu Düzeni İle İlgili Olduğundan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 95/2. Maddesi Hükmüne Göre Davalının Davayı Kabul Etmesi Hukuki Sonuç Doğurmadığı )
EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞUN SOYADI ( Annesinin Hanesinde Nüfusa Kayıtlı Olan Küçüğün Davalının Soyadını Taşımasını Sağlayacak ve İdareyi İşlem Yapmaya Zorlayacak Şekilde Baba Hanesine Kayıt ve Tesciline Karar Vermesi Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
KÜÇÜĞE KAYYIM TAYİNİ ( Atanması Amacını Bertaraf Edecek ve Avukatın Aynı İşte Menfaati Zıt Olanları Temsil Edemeyeceğine İlişkin Kuralı da İhlal Edecek Şekilde Küçüğün Kayyımının Vekili İle Annenin Vekilinin Aynı Olmasının Yasaya Aykırı Olduğu )"
95Y1.HD16.2.2006E. 2006/382 K. 2006/1395"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kural Olarak Kabul Kesin Hükmün Hukuki Neticelerini Doğuracağı )
DAVAYI KABUL ( Kesin Hükmün Hukuki Neticelerini Doğuracağı - Tapu İptali ve Tescil )
KESİN HÜKÜM ( Kural Olarak Kabulün Kesin Hükmün Hukuki Neticelerini Doğuracağı )"
95Y14.HD14.2.2006E. 2005/10391 K. 2006/1268"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalı Tarafından Gönderildiği Bildirilen Dilekçedeki Kabul Beyanının Mahkemece Değerlendirilmesinin Zorunlu Olduğu )
KABUL BEYANI ( İki Taraftan Birinin Diğerinin Netice-i Talebine Muvafakat Etmesi Olduğu/Kabul Kat-i Bir Hükmün Kesin Sonuçlarını Meydana Getirdiği - Tapu İptali ve Tescil )"
95Y3.HD20.12.2005E. 2005/14028 K. 2005/14140"TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Davası Açılmaksızın İstemde Bulunulması - Nafaka Miktarının Kamu Düzenine İlişkin Olmadığı/Davalının Nafaka Miktarına İlişkin Kabulü Geçerli Olacağı )
BOŞANMA DAVASI AÇILMAKSIZIN TEDBİR NAFAKASI İSTEMİNDE BULUNULMASI ( Davalının Nafaka Miktarına İlişkin Kabulü Geçerli Olacağı - Nafaka Miktarının Kamu Düzenine İlişkin Olmadığı )
NAFAKA MİKTARINA İLİŞKİN KABUL ( Geçerli Olacağı/Nafaka Miktarının Kamu Düzenine İlişkin Olmadığı - Boşanma Davası Açılmaksızın Tedbir Nafakası İstenmesi )"
95Y8.HD6.12.2005E. 2005/4537 K. 2005/8224"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazların Bir Bölümünün Hazine Bir Bölümünün Davalı Gerçek Kişilerin Miras Bırakanı Adına Tescil Edilmesi Nedeniyle )
MİRASÇILIK BELGESİ ( Mahkemece Verilen Kesin Süre İçinde Miras Bırakanın Mirasçılık Belgesini Sunmasının Gerekmesi )
KESİN SÜRE ( Öngörülen Süre İçerisinde Mirasçılık Belgesinin Verilmesi Yönünde Verilen Ara Kararın Yerine Getirilmemesinin Davanın Reddi Sonucunu Doğurması )
FERAGAT ( Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurması - Tapu İptali ve Tescil Davası )"
95Y14.HD30.11.2005E. 2005/9346 K. 2005/10702"TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Feragat Beyanından Sonra Çekişmenin Giderilmesinde Başkaca Delil Toplanmasına Gerek Olmaması )
DAVADAN FERAGAT ( İki Taraftan Birinin Neticeyi Talebinden Vazgeçmesi )
KESİN HÜKÜM ( Feragat Beyanının Kati Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Meydana Getirmesi )"
95Y7.HD15.11.2005E. 2005/3636 K. 2005/3536"FERAGAT KABUL ( İrade Beyanları Yöntemine Uygun Şekilde Belgelendirilmiş Olmak Koşulu İle Kesin Hükmün Bütün Sonuçlarını Doğurduğu )
KESİN HÜKÜM ( Feragat Kabul Gibi İrade Beyanları Yöntemine Uygun Şekilde Belgelendirilmiş Olmak Koşulu İle Kesin Hükmün Bütün Sonuçlarını Doğurduğu )"
95Y1.HD15.11.2005E. 2005/11765 K. 2005/12037"VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Feragata İlişkin İrade Açıklamasının Gerçeği Yansıtmadığı/Yanılgı İle ya da Baskı Altında Yapıldığının Bildirilmesi Halinde ya Aynı Dava İçerisinde ya da Başka Bir Dava İle Hadise Şeklinde İncelenmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Feragata İlişkin İrade Açıklamasının Gerçeği Yansıtmadığı - Yanılgı İle ya da Baskı Altında Yapıldığının Bildirilmesi Halinde ya Aynı Dava İçerisinde ya da Başka Bir Dava İle Hadise Şeklinde İncelenmesi Gerektiği )
FERAGAT ( İlişkin İrade Açıklamasının Gerçeği Yansıtmadığı/Yanılgı İle ya da Baskı Altında Yapıldığının Bildirilmesi Halinde ya Aynı Dava İçerisinde ya da Başka Bir Dava İle Hadise Şeklinde İncelenmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )"
95Y8.HD14.11.2005E. 2005/6965 K. 2005/7583"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mahkemece Pay Sahibinin Davayı Kabulü Dikkate Alınarak Dava Mirasçılar Arasında Olduğundan Davacının Payı Oranında İptal ve Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN KABULÜ ( Dikkate Alınarak Dava Mirasçılar Arasında Olduğundan Davacının Payı Oranında İptal ve Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVACININ PAYI ORANINDA İPTAL VE TESCİL ( Mahkemece Pay Sahibinin Davayı Kabulü Dikkate Alınarak Dava Mirasçılar Arasında Olduğundan Davacının Payı Oranında İptal ve Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )"
95Y6.HD25.10.2005E. 2005/8205 K. 2005/9830"FERAGAT ( Süre Bitimi Nedeniyle Tahliye Davası - Şarta Bağlı Olarak Feragat/Geçerli Olmadığı Gibi Şarta Bağlı Olarak Hüküm de Kurulamayacağı )
TAHLİYE DAVASI ( Süre Bitimi Nedeniyle - Şarta Bağlı Olarak Feragat Geçerli Olmadığı Gibi Şarta Bağlı Olarak Hüküm de Verilemeyeceği )
HÜKÜM ( Şarta Bağlı Olarak Feragat Geçerli Olmadığı Gibi Şarta Bağlı Olarak Hüküm de Verilemeyeceği - Süre Bitimi Nedeniyle Tahliye Davası )
FERAGAT EDENİN YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUĞU ( Mahkum Olmuş Gibi Sorumlu Tutulacağı - Vekalet Ücretine de Hükmedilmemesinin Hatalı Olduğu )"
95Y8.HD20.10.2005E. 2005/6198 K. 2005/7086"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Olayda Birleşmesi Halinde Davalıların Kabul Beyanları Gözönünde Tutularak Onların Payları Yönünden Uyuşmazlığın Çözüme Kavuşturulacağı )
KABUL ( Beyanıyla Hak Düşürücü Sürenin Aynı Olayda Birleşmesi Halinde Kabul Beyanı Gözönünde Tutulmak Suretiyle Davanın Sona Erdirileceği )
KESİN HÜKÜM ( Kabul İki Taraftan Birinin Diğerinin Netice-i Talebine Muvafakat Etmesi Olup Kesin Bir Hükmün Sonuçlarını Hasıl Edeceği )"
95Y13.HD19.10.2005E. 2005/10222 K. 2005/15542"BORÇ MİKTARININ TESPİTİ DAVASI ( Temyizden Sonra Davacının Davadan Feragat Etmesi Nedeniyle Mahkemece Feragat Nedeniyle İşlem Yapılmak Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
TEMYİZDEN SONRA FERAGAT ( Mahkemece Feragat Nedeniyle İşlem Yapılmak Üzere Hükmün Bozulması Gereği - Borç Miktarının Tespiti )
KREDİ KARTI BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( Temyizden Sonra Davacının Davadan Feragat Etmesi Nedeniyle Mahkemece Feragat Nedeniyle İşlem Yapılmak Üzere Hükmün Bozulması Gereği - Borç Miktarının Tespiti )"
95Y9.HD29.9.2005E. 2005/22222 K. 2005/31635"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Feragat Dilekçesi Kimlik Tespiti Yapılarak Hakim Havalesi İle Verildiği Gibi Davacı Vekili de Duruşmada Feragate Diyeceğinin Olmadığını Belirttiğinden Reddi Gereği )
FERAGAT DİLEKÇESİ ( Kimlik Tespiti Yapılarak Hakim Havalesi İle Verildiği Gibi Davacı Vekili de Duruşmada Feragate Diyeceğinin Olmadığını Belirttiğinden Vaki Feragat Nedeniyle Kıdem İhbar Tazminatına İlişkin Davanın Reddi Gereği )"
95Y12.HD29.9.2005E. 2005/17826 K. 2005/18338"DAVADAN FERAGAT ( Şikayetçi Borçlunun Davadan Feragat Dilekçesi Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği )
ŞİRKET YETKİLİLERİNİN ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ OLMASI ( Feragat Dilekçesini Veren Şirket Yetkililerinin Kimlik Tespitini İçerir Dilekçelerine Ekli İmza Sirkülerinden Anlaşıldığı - Davadan Feragat Dilekçesi Hakkında Bir Karar Verilmesi Gereği )"
95Y2.HD12.9.2005E. 2005/9793 K. 2005/11787"BABALIĞIN TESPİTİ DAVASI ( Kayyıma İhbar Edilmesi Yok İse Atanmadan Davanın Sonuçlandırılamayacağı - Davalının Davayı Kabul Etmesinin Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
KABULÜN HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI ( Babalığın Tespiti Davası - Mahkemece Taraflardan Delillerin Sorulup Toplanması Kan ve Genetik Bulgular Yönünden Kendiliğinden İnceleme Yapılması Gereği )
KAYYIM ATANMASI ZORUNLULUĞU ( Babalığın Tespiti Davası - Kayyıma İhbar Edilmesi Yok İse Atanmadan Davanın Sonuçlandırılamayacağı )"
95Y15.HD20.7.2005E. 2005/4539 K. 2005/4471"FERAGAT ( Davacı Şirketin Karar Başlığındaki Ünvanı İle Feragat Eden Vekilin Vekaletnamesinde Yazılı Unvanı Arasında Çelişki Bulunduğu Hususu Üzerinde Durulması Gerektiği )
VEKALETNAMEDE YAZILI ÜNVAN ( Davacı Şirketin Karar Başlığındaki Ünvanı İle Feragat Eden Vekilin Vekaletnamesinde Yazılı Unvanı Arasında Çelişki Bulunduğu Hususu Üzerinde Durulması Gerektiği )"
95Y8.HD15.7.2005E. 2005/4093 K. 2005/5464"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Başka Yer Mahkemesi İle Gönderilen Kabul Beyanına İlişkin Dilekçeler Kimlik Tespiti Noksanlığı İkmal Ettirilerek Dikkate Alınması Gereği )
BAŞKA YER MAHKEMESİNDEN GÖNDERİLEN KABUL BEYANI ( İlişkin Dilekçeler Kimlik Tespiti Noksanlığı İkmal Ettirilerek Dikkate Alınması Gereği - Tapu İptali Ve Tescil Talebi )
KİMLİK TESPİTİ ( Başka Yer Mahkemesi İle Gönderilen Kabul Beyanına İlişkin Dilekçeler Kimlik Tespiti Noksanlığı İkmal Ettirilerek Dikkate Alınması Gereği - Tapu İptali Ve Tescil Talebi )"
95Y14.HD14.7.2005E. 2005/6223 K. 2005/7313"NİHAİ KARARDAN SONRA FERAGAT ( Verilen Feragat Dilekçesi Üzerine Mahkeme Dosyayı Yeniden Ele Alıp Davanın Reddine Karar Veremeyeceği - Temyiz Dilekçesi Gibi Değerlendirilmesi Gereği )
FERAGAT DİLEKÇESİ ( Nihai Karardan Sonra Verilmesi Üzerine Mahkeme Dosyayı Yeniden Ele Alıp Davanın Reddine Karar Veremeyeceği - Temyiz Dilekçesi Gibi Değerlendirilmesi Gereği )"
95Y8.HD12.7.2005E. 2005/4881 K. 2005/5341"TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Harici Satışa Rağmen Davalıların Tapuda Ferağ Vermeye Yanaşmamaları Nedeniyle )
REVİZYON İMAR PLANI ( MeVcut Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Plan Yapım Tekniklerine Uyularak Yenilenmesi Sonucu Elde Edilen Planlar Olması )
HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Tapulu Bir Taşınmazın veya Tapuda Kayıtlı Bir Payın Haricen Satış ve Devrinin Geçersiz Olması-Harici Satışa Dayanılarak İptal ve Tescile Karar Verilememesi )
KABUL BEYANI ( Emredici ve Kamu Düzenine Aykırı Olmadıkça Kabul Beyanının Geçerli Olması-HUMK Uyarınca Kabulün Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurması ve Yapıldığı Tarihten İtibaren Geçerli Olması )
HİSSE DEVRİ ( İmar Kanunu Uyarınca İmar Planı Olmayan Yerlerde Her Türlü Yapılaşma Amacıyla Arsa ve Parselleri Hisselere Ayıracak Özel Parselasyon Planları Yapılamaması-Kanunun Bu Hükmü Karşısında Hisse Devri Suretiyle Satışın Mümkün Olması )"
95Y2.HD4.7.2005E. 2005/8463 K. 2005/10489"KABUL ( Delil İle İspatı Zorunlu Bulunan Hallerde Kabulün Hukuki Sonuç Doğurmadığı )
NESEBİN REDDİ VE BABALIK DAVALARI ( Kamu Düzenine İlişkin Bulunduğu İçin Bu Tür Davalarda Sadece Karşı Tarafın Kabulüne Dayanılarak İsteğe Uygun Karar Verilemeyeceği )
DELİL İLE İSPAT ( Nesebin Reddi ve Babalık Gibi Konular Kamu Düzenine İlişkin Bulunduğu İçin Bu Tür Davalarda Sadece Karşı Tarafın Kabulüne Dayanılarak İsteğe Uygun Karar Verilemeyeceği )
RE'SEN ARAŞTIRMA ( Nesebin Reddi ve Babalık Gibi Konular Kamu Düzenine İlişkin Bulunduğu İçin Bu Tür Davalarda Sadece Karşı Tarafın Kabulüne Dayanılarak İsteğe Uygun Karar Verilemeyeceği )"
95Y2.HD4.7.2005E. 2005/8436 K. 2005/10489"KABUL BEYANININ HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI ( Babalık Davasında - Mahkemece Kan ve Genetik Bulgularla Diğer Deliller Toplanarak Hüküm Kurulması Gereği )
BABALIK DAVASI ( Davalının Kabul Beyanının Hukuki Sonuç Doğurmaması - Mahkemece Kan ve Genetik Bulgularla Diğer Deliller Toplanarak Hüküm Kurulması Gereği )
DAVAYI KABUL BEYANININ HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI ( Babalık Davasında - Mahkemece Deliller Toplanarak Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
KAN VE GENETİK BULGULAR YÖNÜNDEN RE'SEN ARAŞTIRMA YAPILMASI VE TARAF DELİLLERİ TOPLANARAK HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ ( Babalık Davasında Kabul Beyanının Hükme Esas Alınamayacağı )"
95Y8.HD21.6.2005E. 2005/2785 K. 2005/4645"MİRASÇILAR ARASINDAKİ SÖZLÜ MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ ( Dayalı Tapu İptali Tescil Talebi - Sözleşmenin Yazılı Olması Geçerlilik Koşulu Olduğundan Davalı Maddi Olguyu Doğrulasa Dahi Davayı Kabul Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Mirasçılar Arasındaki Sözlü Anlaşma İle Miras Payının Devri Sözleşmesine Dayalı - Yazılı Olması Geçerlilik Koşulu Olduğundan Davalı Maddi Olguyu Doğrulasa Dahi Davayı Kabul Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
DAVAYI KABUL ( Mirasçılar Arasındaki Sözlü Anlaşma İle Miras Payının Devri Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali Ve Tescil Talebi - Yazılı Olması Geçerlilik Koşulu Olduğundan Davalı Maddi Olguyu Doğrulasa Dahi Davayı Kabul Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
GEÇERLİLİK ŞARTI OLAN ŞEKİL ( Mirasçılar Arasındaki Miras Payının Devri Sözleşmesinin Yazılı Olması Zarureti/İspat Şartı Olmadığı - Sözlü Yapılması Halinde Davalı Maddi Olguyu Doğrulasa Dahi Davayı Kabul Hükümlerinin Uygulanamayacağı )"
95Y20.HD9.6.2005E. 2005/3070 K. 2005/7548"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davalının Davayı Kabul Ettiği/Kabülün Kati Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Edeceği - Kabul Edenin Mahkûm Olmuş Gibi Yargılama Giderlerini Ödemeye Mecbur Olduğu )
DAVAYI KABUL ( Kati Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Edeceği - Kabul Edenin Mahkûm Olmuş Gibi Yargılama Giderlerini Ödemeye Mecbur Olduğu )
MADDİ HATA ( Davalının Kabul Beyanı Fark Edilmeden Davanın Reddine İlişkin İlk Karar Dairece Bozulmuşsa da Maddi Hatanın Usulü Kazanılmış Hakkın İstisnalarından Olduğu )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Davalının Kabul Beyanı Fark Edilmeden Davanın Reddine İlişkin İlk Karar Dairece Bozulmuşsa da Maddi Hatanın Usulü Kazanılmış Hakkın İstisnalarından Olduğu )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Kabulden Sonraki Yargılama Giderlerinden Davalının Sorumlu Tutulamayacağı Gözetilip Kabule Kadar Olan Yargılama Giderlerine Karar Vermek Gerektiği )"
95Y8.HD2.6.2005E. 2005/3854 K. 2005/4205"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davacılar Yargılama Oturumlarında Avukat Marifetiyle Temsil Edilmiş ve Dava Kabul Edilmiş ise de Tutanağa Geçen Feragat Beyanı Gözönünde Tutularak Davacılar Lehine Yargılama Gideri ve Avukatlık Ücretine Hükmedilmemesinin Gerekmesi )
FERAGAT ( Davacıların Keşif Tutanağındaki İşgal Tazminatı Yargılama Gideri ve Ücreti Vekalet İstemedikleri Yönündeki Beyanlarının Feragat Niteliğinde Olması Nedeniyle Davanın Kabulünde Bu İstemleriyle İlgili Olumlu Hüküm Kurulmamasının Gerekmesi )"
95Y18.HD12.5.2005E. 2005/4024 K. 2005/4906"DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ ( Temyizden Sonra Davadan Feragat Edildiğinden Mahkemece Herhangi Bir İşlem Yapılmadan Bu Konuda Karar Verilmek Üzere Dosyanın Yargıtay'a Gönderilmesi Gereği )
DAVADAN FERAGAT ( Temyizden Sonra Edildiğinden Mahkemece Herhangi Bir İşlem Yapılmadan Bu Konuda Karar Verilmek Üzere Dosyanın Yargıtay'a Gönderilmesi Gereği )"
95Y12.HD21.4.2005E. 2005/5210 K. 2005/8597"BORCU KABUL BEYANI ( Borçlu Şirketin Münferit Yetkilisinin Borcu Kabul Beyanı Temsil Ettiği Şirket Yönünden Bağlayıcı Olduğu )
ŞİRKET YETKİLİSİNİN BEYANI ( Borçlu Şirketin Münferit Yetkilisinin Borcu Kabul Beyanı Temsil Ettiği Şirket Yönünden Bağlayıcı Olduğu )
BORCA İTİRAZ ( Borçlu Şirketin Münferit Yetkilisinin Borcu Kabul Beyanı Temsil Ettiği Şirket Yönünden Bağlayıcı Olduğundan Diğer Şirket Yetkilisinin Borca İtiraz Etmiş Olması Borçlu Şirketi İç İlişki Yönünden İlgilendireceği )
ŞİRKET İÇ İLİŞKİSİ ( Borçlu Şirketin Münferit Yetkilisinin Borcu Kabul Beyanı Temsil Ettiği Şirket Yönünden Bağlayıcı Olduğundan Diğer Şirket Yetkilisinin Borca İtiraz Etmiş Olması Borçlu Şirketi İç İlişki Yönünden İlgilendireceği )"
95Y1.HD12.4.2005E. 2005/1074 K. 2005/4430"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazın Bedeli Ödenip Satış Suretiyle Temlik Edildiği Halde Kayden Devrinin Yapılmaması Nedeniyle )
FERAGAT ( Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurması-Beyanın Hükme Dönüştürülmesi Beyan Tarihindeki Olguyu Belirlemekten İbaret Olduğundan Beyan Tarihi İtibarı ile Sonuçlanmış Davanın Derdest Olarak Düşünülememesi )
KESİN HÜKÜM ( Açılan Davadan Feragat Edilmesinin Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurması )
DERDESTLİK İTİRAZI ( Beyan Tarihi ile Birlikte Sonuçlanmış Bir Davanın Derdest Olduğundan Bahsedilememesi )"
95Y15.HD31.3.2005E. 2005/1282 K. 2005/1939"FERAGAT ( Kati Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Edeceği - Karar Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragat Mümkün Olduğundan Feragata İlişkin Bir Karar Verilmesi İçin Kararın Bozularak Dosyanın Mahalline Çevrilmesi Gereği )
FERAGATIN HUKUKİ NETİCELERİ ( Karar Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragat Mümkün Olduğundan Feragata İlişkin Bir Karar Verilmesi İçin Kararın Bozularak Dosyanın Mahalline Çevrilmesi Gereği )"
95Y20.HD25.3.2005E. 2005/2397 K. 2005/3394"ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Davalı Orman Yönetiminin Usulünce Davayı Kabul Etmesi Sebebiyle "Kabul Nedeniyle Davanın Kabulüne" Karar Verilmesi Gereği )
DAVAYI KABUL ( Davalı Orman Yönetiminin Usulünce Davayı Kabul Etmesi Sebebiyle "Kabul Nedeniyle Davanın Kabulüne" Karar Verilmesi Gereği - Orman Kadastrosuna İtiraz )
2/B MADDE UYGULAMASINA İTİRAZ ( Davalı Orman Yönetiminin Usulünce Davayı Kabul Etmesi Sebebiyle "Kabul Nedeniyle Davanın Kabulüne" Karar Verilmesi Gereği )"
95Y12.HD25.3.2005E. 2005/2389 K. 2005/6303"HARİCEN ÖDENEN ALACAK ( Dilekçedeki Alacaklı Tarafın Beyanı Takip Dışı Feragati İçerdiği - Bu Nedenlerle Şikayetin Kabul Edilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Takip Konusu Alacak Tarafların Anlaşmaları Üzerine Haricen Ödendiği - Bu Dilekçedeki Alacaklı Tarafın Beyanı Takip Dışı Feragati İçerdiği/Bu Nedenlerle Şikayetin Kabul Edilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( Takip Konusu Alacak Tarafların Anlaşmaları Üzerine Haricen Ödendiği - Bu Dilekçedeki Alacaklı Tarafın Beyanı Takip Dışı Feragati İçerdiği/Bu Nedenlerle Şikayetin Kabul Edilmesi Gerektiği )"
95Y8.HD24.3.2005E. 2005/1687 K. 2005/2358"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik Nedeniyle - Satışın Sicilin Oluşmasından Önce Yapılıp Yapılmadığı Yapılmış İse Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Olup Olmadığı Araştırılıp Gözönünde Tutulmadan Hüküm Kurulmuş Olmasının Doğru Olmadığı )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Satışın Sicilin Oluşmasından Önce Yapılıp Yapılmadığı Yapılmış İse Taşınmazın Tapuda Kayıtlı Olup Olmadığı Araştırılıp Gözönünde Tutulmadan Hüküm Kurulmuş Olmasının Doğru Olmadığı )
TAPUDA KAYITLI BULUNAN TAŞINMAZ ( Tapu Sicil Müdürlüğü Önünde Temlik Edebileceği Gibi Aleyhine Açılmış Bulunan Bir Davayı Kabul Etmek Suretiyle de Geçişi Sağlayabileceği )
KABUL BEYANI ( Davalıya Ait Olduğu Usulen Belirlendiği Takdirde Uyuşmazlığın Kabul Beyanı Çerçevesinde Çözüme Kavuşturulması Gerektiği )"
95Y12.HD22.3.2005E. 2005/2842 K. 2005/5993"FERAGAT ( Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmayan Bu Beyanın Kati Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Edeceği )
İBRANAME ( Alt Bölümünde Yer Alan ve Alacaklının Vekili Tarafından İmzalanan Senet Aldığından Dosyayı Kapatacağız Biçimindeki Sözcükler Alacaklı Asilin Feragat Beyanı İle Ortaya Çıkan Hukuki Neticeyi Bertaraf Etmeyeceği )"
95Y12.HD21.3.2005E. 2005/2987 K. 2005/5866"MÜDAHALE TALEBİ ( Re'sen Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Bu İşlem Yapılmayarak Müdahale Talebinde Bulunanın İstemi İle Davanın Sonuçlandırılmasının İsabetsiz Olduğu )
İHALENİN FESHİ ( İstemde Bulunanın Kendisi Parsel Yönünden Bir Talebi de Olmadığı Halde Onu da Kapsar Şekilde Tüm Taşınmazlar İçin İhalenin Feshine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
TALEPLE BAĞLILIK ( İhalenin Feshi - İstemde Bulunanın Kendisi Parsel Yönünden Bir Talebi de Olmadığı Halde Onu da Kapsar Şekilde Tüm Taşınmazlar İçin İhalenin Feshine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )"
95Y8.HD18.3.2005E. 2005/1696 K. 2005/2141"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hak Düşürücü Sürenin Geçirildiği Gerekçesiyle Davanın Reddi - Davalının Davayı Kabul Etmesi/Kamu Düzenine Aykırı Olmadıkça Geçerli Bulunduğu )
DAVAYI KABUL ( Kamu Düzenine Aykırı Olmadıkça Geçerli Bulunduğu - Tapu İptali ve Tescil/Hak Düşürücü Sürenin Geçirildiği Gerekçesiyle Davanın Reddedilemeyeceği )
ZİLYETLİK NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ TESCİL TALEBİ ( Davalının Kabule Dair Beyanı Gözönünde Tutularak Buna Göre Karar Verilmesi Gereği )
KABUL ( Kat'i Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Edeceği/Kabul Beyanı İşin Niteliğine Göre Kamu Düzenine Aykırı Olmadıkça Geçerli Bulunduğu - Zilyetlik Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescil Talebi )
DAVALININ DAVAYI KABUL ETMESİ ( Hak Düşürücü Süre Geçse De Mahkemece Dava Reddedilmeyip Davalının Kabul Beyanı Doğrultusunda Karar Verilmesi Gereği - Zilyetlik Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescil Talebi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Geçse De Mahkemece Dava Reddedilmeyip Davalının Kabul Beyanı Doğrultusunda Karar Verilmesi Gereği - Zilyetlik Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescil Talebi )"
95Y19.HD16.2.2005E. 2004/8351 K. 2005/1431"MENFİ TESPİT DAVASI ( Yargılama Sürerken Taraflar Karşılıklı Olarak Davadan Feragat Ettiklerine Dair Yazılı Beyanlarını Dosyaya Sunmaları - Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi İsabetli Görüldüğü )
KARŞILIKLI OLARAK DAVADAN FERAGAT ( Yazılı Beyanlarını Dosyaya Sunmaları/Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi İsabetli Görüldüğü - Menfi Tespit Davası )"
95Y19.HD16.2.2005E. 2004/13367 K. 2005/1430"MENFİ TESPİT DAVASI ( İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması - Feragat Nedeniyle Davanın Reddi/Davacı Tarafın Haksız Olarak Dava Açıp Daha Sonra Açmış Bulunduğu Davadan Feragat Ettiği İçin Dava Konusu Alacağın %40'ı Oranında Tazminata Hükmedilmesinin İsabetli Olduğu )
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ KALDIRILMASI ( Menfi Tespit Talebi - Davacı Tarafın Haksız Olarak Dava Açıp Daha Sonra Açmış Bulunduğu Davadan Feragat Ettiği İçin Dava Konusu Alacağın %40'ı Oranında Tazminata Hükmedilmesinin İsabetli Olduğu )
DAVADAN FERAGAT ( Menfi Tespit Talebi - Davacı Tarafın Haksız Olarak Dava Açıp Daha Sonra Açmış Bulunduğu Davadan Feragat Ettiği İçin Dava Konusu Alacağın %40'ı Oranında Tazminata Hükmedilmesinin İsabetli Olduğu )"
95Y19.HD15.2.2005E. 2004/8426 K. 2005/1200"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Davacının Feragatı Yönünden Bir Karar Verilmek Üzere İstemin Kabulü İle Onama Kararının Kaldırılmasıyla Hükmün Bozulması Gereği )
FERAGAT ( Yönünden Bir Karar Verilmek Üzere Karar Düzeltme İsteminin Kabulü İle Dairenin Onama Kararının Kaldırılmasıyla Hükmün Bozulması Gereği )"
95Y11.HD14.2.2005E. 2004/8950 K. 2005/1182"DAVADAN FERAGAT ( Hüküm Kurulduktan Sonraki Feragatle İlgili Olarak Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
FERAGAT ( Hüküm Kurulduktan Sonraki Feragatle İlgili Olarak Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
HÜKÜM KURULDUKTAN SONRA DAVADAN FERAGAT ( Mahkemece Feragatle İlgili Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )"
95Y2.HD10.2.2005E. 2004/15804 K. 2005/1735"BABALIK DAVASI ( Kamu Düzeni İle İlgili Olduğu/Davalının Davayı Kabul Etmesinin Hukuki Sonuç Doğurmayacağı - Mahkemece Taraf Delillerin Toplanması Kan ve Genetik Bulgular Yönünden Resen İnceleme Yapılması Gereği )
DAVAYI KABULUN HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI ( Babalık Davası/Mahkemece Taraf Delillerin Toplanması Kan ve Genetik Bulgular Yönünden Resen İnceleme Yapılması Gereği - Kamu Düzeni İle İlgili Dava )
KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ DAVA ( Babalık Davası/Davalının Davayı Kabul Etmesinin Hukuki Sonuç Doğurmayacağı - Mahkemece Taraf Delillerin Toplanması Kan ve Genetik Bulgular Yönünden Resen İnceleme Yapılması Gereği )"
95Y12.HD10.2.2005E. 2005/879 K. 2005/2171"İHTİYATİ HACİZ KARARININ İPTALİ ( İhtiyati Haciz Uygulaması Sırasında Borçlunun Dosya Borcunu Kabul Edip Sürelerden Feragat Etmesinin Kat'i Bir Hükmün Hukuki Neticesini Hasıl Etmesi Nedeniyle Bu Kabülün Geçerli Olması )
İHTİYACİ HAZCİN KALDIRILMASI ( Bu Durumun Borçlunun Borcu Kabulü Doğrultusunda Yapmış Olduğu İrade Beyanının Geçersiz Kılmaması )"
95Y13.HD28.1.2005E. 2004/16804 K. 2005/1012"TEMYİZDEN SONRA FERAGAT ( Mahkemece İşlem Yapılmak Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
TESPİT DAVASI ( Temyizden Sonra Feragat Nedeniyle İşlem Yapılmak Üzere Hükmün Bozulması Gereği )"
95Y9.HD13.1.2005E. 2005/285 K. 2005/1049"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacı Tarafından Yazılı Olarak Verilen Beyanda Feragat İradesinin Talep Sonucundan Vazgeçme Olmayıp Davayı Takipten Feragat Olduğu - Davacının Sonradan Aynı Konuda Dava Açma Hakkı Mevcut Olduğundan İşin Esasına Girilmesi Gereği )
YAZILI OLARAK VERİLEN FERAGAT İRADESİ ( Talep Sonucundan Vazgeçme Olmayıp Davayı Takipten Feragat Olduğu - Davacının Sonradan Aynı Konuda Dava Açma Hakkı Mevcut Olduğundan İşin Esasına Girilmesi Gereği )
KESİN HÜKÜM ( Davacının Yazılı Beyanı Davayı Takipten Feragat Niteliğinde Olması - Davacının Sonradan Aynı Konuda Dava Açma Hakkı Mevcut Olduğundan Açılan Bu Davanın Kesin Hüküm Nedeniyle ya da Feragat Nedeniyle Reddedilmesi Doğru Olmadığı )
DAVAYI TAKİPTEN FERAGAT ( Davacı Tarafından Yazılı Olarak Verilen Beyanda Feragat İradesinin Talep Sonucundan Vazgeçme Olmayıp Davayı Takipten Feragat Olduğu - İtirazın İptali Davasında İşin Esasına Girilmesi Gereği )"
95Y15.HD7.1.2005E. 2004/5755 K. 2005/1"FERAGAT ( Kati Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Edeceği - Karar Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragat Mümkün Olduğu Olduğu )
KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Karar Kesinleşinceye Kadar Davadan Feragat Mümkün Olduğundan Feragata İlişkin Bir Karar Verilmesi İçin Kararın Bozularak Dosyanın Mahalline Çevrilmesi Gereği )"
95Y11.HD3.1.2005E. 2004/10180 K. 2005/1"DAVADAN FERAGAT ( Kati Bir Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı - Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Edildiğinden ve Bu Aşamada Dahi Feragat Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Bu Aşamada Dahi Feragat Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )"
95Y11.HD20.12.2004E. 2004/4896 K. 2004/12640"TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Mahkemece Feragat Hakkında Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gereği )
FERAGAT HAKKINDA YEREL MAHKEMECE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Edilmesi )
DAVADAN FERAGAT BEYANIYLA İLGİLİ YEREL MAHKEMECE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( Temyiz Aşamasında Davadan Feragat )"
95Y11.HD22.11.2004E. 2004/1947 K. 2004/11284"RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Sigortacı Tarafından Sigortalıya Ödenen Hasar Bedelinin Zarara Yol Açan Davalıdan İstemi )
MÜTESELSİL BORÇ ( Zararın Tazmini Borçluların Hepsinden İstenebileceği Gibi Yalnızca Birinden de İstenebilmesi )
MÜTESELSİL BORÇLULARIN BORÇTAN TAMAMEN KURTULMASI ( Alacaklının Bilfiil Tatmin Edilmiş Olması Halinde Mümkün Olması )
FERAGAT VE SONUÇLARI ( Müteselsil Borçluların Biri Hakkında Yapılan Feragatin Diğer Borçlular İçinde Geçerli Olması-Borçluların Hepsinin Feragat Nispetinde Borçtan Kurtulması )
MÜTESELSİL BORÇLULARIN BİRİ HAKKINDA YAPILAN FERAGAT ( Diğer Borçlular İçinde Geçerli Olması-Borçluların Hepsinin Feragat Nispetinde Borçtan Kurtulması )"
95Y1.HD21.10.2004E. 2004/10996 K. 2004/11687"DAVAYI KABUL ( Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğuracağı )
KESİN HÜKÜM ( Davayı Kabulün Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğuracağı )"
95Y14.HD28.9.2004E. 2004/5924 K. 2004/6344"DAVAYI KABUL ( Vekaletnamede Davayı Kabul Yönünden Özel Yetki Verilmemiş Olan Vekilin Beyanı - Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
VEKALETNAMEDE VERİLMEYEN YETKİ ( Davayı Kabul Yönünden Özel Yetki Verilmemiş Olan Vekil - Beyanının Hukuki Sonuç Doğurmayacağı )
YETKİ OLMADAN DAVAYI KABUL ( Beyanı Yapan Vekilin Beyanda Bulunmaya Yetkili Olması Şartı Aranacağı )"
95Y9.HD22.9.2004E. 2004/22801 K. 2004/19648"TEMYİZDEN FERAGAT ( Havale Tarihini Havi Dilekçeyle Temyizden Feragat Edilmesine Rağmen Kararın Yargıtayca İncelenmesi Maddi Hata Oluşturduğu - Maddi Hata Sonucu Oluşturan Kararın Ortadan Kaldırılması Gereği )
MADDİ HATA ( Maddi Hata Sonucu Oluşturulan Kararın Yargıtayca Ortadan Kaldırılması - Havale Tarihini Havi Dilekçeyle Temyizden Feragat Edilmesine Rağmen Kararın Yargıtayca Bozulmasının Maddi Hata Oluşturduğu )"
95Y11.HD17.9.2004E. 2004/8708 K. 2004/8413"FERAGAT BEYANININ GEÇERLİ OLMASI ( Karar Düzeltme Aşamasındaki )
DAVADAN FERAGAT BEYANININ GEÇERLİLİĞİ ( Karar Düzeltme Aşamasındaki )
KARAR DÜZELTME AŞAMASINDA DAVACININ DAVADAN FERAGAT ETMESİ ( Hüküm Henüz Kesinleşmemiş Olduğundan Feragatin Geçerli Olması )"
95Y11.HD14.9.2004E. 2004/1111 K. 2004/8268"MUARAZANIN MEN'İ DAVASI ( Temyiz Aşamasındaki Davadan Feragat Edilmesi Halinde Mahkemenin Feragat Hakkında Hüküm Verebilmesi İçin Kararın Bozulmasına Karar Vermek Gerekeceği )
YAP İŞLET DEVRET SÖZLEŞMESİ ( Muarazanın Meni ve Tahliye Davası - Karar Ortada Durdukça Mahkemenin Davayı Yeniden Ele Alıp Feragat Nedeniyle Bir Karar Vermesinin Mümkün Olmadığı/Feragat Hakkında Hüküm Verebilmesi İçin Kararın Bozulmasına Karar Vermek Gerekeceği )
KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Temyiz Aşamasındaki Davadan Feragat Edilmesi Halinde Mahkemenin Feragat Hakkında Hüküm Verebilmesi İçin Kararın Bozulmasına Karar Vermek Gerekeceği )
FERAGAT ( Karar Kesinleşinceye Kadar Mümkün Olduğu/Feragat Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı ve Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmadığı - Temyiz Aşamasındaki Davadan Feragat Edilmesi Halinde Feragat Hakkında Hüküm Verebilmesi İçin Kararın Bozulmasına Karar Verileceği )"
95Y8.HD5.7.2004E. 2004/4823 K. 2004/5355"ELATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİ ( Köy Tüzel Kişiliği Aleyhine Açılan Davada Muhtarın Davayı Kabul Beyanının Geçerli Olmaması - Davaya Asli Müdahale Talebinin Kabulü ve Talep Doğrultusunda İnceleme Yapılması Gereği )
KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİN ÇEŞME VE ÇAMAŞIRHANE VASFINDAKİ TAŞINMAZA VAKİ ELATMASININ ÖNLENMESİ TALEBİ ( Muhtarın Köyü Temsilen Davayı Kabul Yetkisinin Bulunmaması - Davaya Asli Müdahale Talebinin Kabulü ve Talep Doğrultusunda İnceleme Yapılması Gereği )
MUHTARIN KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİ TEMSİLEN TARAF OLDUĞU ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Muhtarın Köy Tüzel Kişiliğini Temsilen Davayı Kabul Yetkisinin Bulunmaması )
DAVAYI KABUL YETKİSİNİN BULUNMAMASI ( Muhtarın Köy Tüzel Kişiliğini Temsilen - Köy Aleyhine Açılan Elatmanın Önlenmesi Davası )
KABUL BEYANININ GEÇERSİZ OLMASI VE KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİ BAĞLAMAMASI ( Köy Aleyhine Açılan Elatmanın Önlenmesi Davasında Köy Muhtarının Davayı Kabulü )
DAVAYA ASLİ MÜDAHALE ( Usulüne Uygun Harç Yatırarak Müdahale Eden Davacının Talebi Doğrultusunda İnceleme Yapılması Mecburiyeti - Köy Aleyhine Açılan Elatmanın Önlenmesi Davasına Asli Müdahale )
ASLİ MÜDAHALE ( Usulüne Uygun Harç Yatırarak Müdahale Eden Davacının Talebi Doğrultusunda İnceleme Yapılması Mecburiyeti - Köy Aleyhine Açılan Elatmanın Önlenmesi Davasına Asli Müdahale )"
95Y4.HD30.6.2004E. 2004/1994 K. 2004/8585"DAVADAN FERAGAT ( Kesin Hüküm Sonucunu Doğurduğu - Feragat Gözetilerek Karar Verileceği )
KESİN HÜKÜM ( Feragatın Bu Nitelikte Olduğu )"
95Y16.HD29.4.2004E. 2004/4084 K. 2004/6665"DAVAYI KABUL ( Davalı Oturumda Kabul Ettiğini Beyanla Tutanağı İmzalandığından ve Beyan Usulen Belgelendirildiğinden Kabulün Kesin Hüküm Sonuçlarını Doğuracağı )
TUTANAĞIN İMZALANMASI ( Davalının Oturumda Davayı Kabul Ettiğini Beyanla İmzalaması - Beyan Usulen Belgelendirildiğinden Kabulün Kesin Hüküm Sonuçlarını Doğurması )
BEYANIN BELGELENMESİ ( Kabulün Kesin Hüküm Sonuçlarını Doğuracağı - Davalının Oturumda Davayı Kabul Ettiğini Beyanla Tutanağı İmzalaması ve Beyanın Usulen Belgelendirilmesi )
KESİN HÜKÜM SONUÇLARININ DOĞMASI ( Davalının Oturumda Davayı Kabul Ettiğini Beyanla Tutanağı İmzalaması ve Beyanın Usulen Belgelendirilmesi )"
95Y1.HD20.4.2004E. 2004/1417 K. 2004/4610"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın Muris Muvazası Hukuksal Nedenine Dayalı Olarak Açılmış Tapu İptali ve Tescil Davası Olması )
FERAĞAT ( Ferağatın HUMK Gereğince Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı ve Hüküm Kesinleşinceye Kadar Yargılamanın Her Aşamasında Dikkate Alınacağının Gözetilmesinin Gerekmesi )
KESİN HÜKÜM ( Ferağatın HUMK Gereğince Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı ve Hüküm Kesinleşinceye Kadar Yargılamanın Her Aşamasında Dikkate Alınacağının Gözetilmesinin Gerekmesi )
TAVZİH ( Ferağat Beyanının Tavzih Anlamında Olmadığının Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
95Y11.HD20.4.2004E. 2003/9250 K. 2004/4313"TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE KONU EMTİANIN GEMİYE YÜKLENMESİ SIRASINDA MEYDANA GELEN HASAR ( Donatana Karşı Açılan Tazminat Davası - Davacının Temyiz Aşamasında Feragat Etmesi/Feragat Beyanı Hakkında Yerel Mahkemece Hüküm Kurulması Gereği )
DONATANIN TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE KONU EMTİANIN YÜKLENMESİ SIRASINDA MEYDANA GELEN HASARDAN SORUMLULUĞU ( Davacının Temyiz Aşamasında Feragat Etmesi - Feragat Beyanı Hakkında Yerel Mahkemece Hüküm Kurulması Gereği )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVACININ DAVADAN FERAGAT ETMESİ ( Feragat Beyanı Hakkında Yerel Mahkemece Hüküm Kurulması Gereği )
FERAGAT BEYANI HAKKINDA YEREL MAHKEMECE HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ ( Temyiz Aşamasında Davacının Davasından Feragat Etmesi )
DAVADAN FERAGAT BEYANI HAKKINDA YEREL MAHKEMECE HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ ( Temyiz Aşamasında Davadan Feragat )"
95Y3.CD29.3.2004E. 2003/9996 K. 2004/2773"TAZMİNATIN DURUŞMADA KABULÜ ( Sanığın Müdahil İdarenin Talep Ettiği - Kesin Hüküm Sonucu Doğurduğunun Gözetilmemesinin Yasaya Aykırılığı )
DURUŞMADA KABUL EDİLEN TAZMİNAT ( Sanığın Müdahil İdarenin Talep Ettiği - Kesin Hüküm Sonucu Doğurduğunun Gözetilmemesinin Yasaya Aykırılığı )
KESİN HÜKÜM ( Sanığın Müdahil İdarenin Talep Ettiği Tazminatı Duruşmada Kabul Etmesi - Kesin Hüküm Sonucu Doğuracağı )"
95Y11.HD4.3.2004E. 2004/1464 K. 2004/2062"RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Sigortalının Zararını Ödeyen Sigortacının Halef Sıfatı ile Bu Bedeli Zarar Veren Davalıdan İstemesi )
TEMERRÜT TARİHİ ( Haksız Fiillerde Haksız Fiilin Meydana Geldiği Tarih Olması-Ayrıca Zarar Sorumlusunun İhbar ve İhtar Edilmesine Gerek Olmaması )
HAKSIZ FİİLLERDE TEMERRÜT TARİHİ ( Haksız Fiilin Meydana Geldiği Tarih Olması-Ayrıca Zarar Sorumlusunun İhbar ve İhtar Edilmesine Gerek Olmaması )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Sigorta Tazminatının Rücu Davasında Davalının Faizden Sorumluluğunun Başlangıcının Halefiyet Başlangıcı Olan Ödeme Tarihi Olarak Kabulünün Gerekmesi )
DAVADAN FERAGAT ( Kesin Hüküm Sonuçlarını Doğurması-Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmaması-Karar Kesinleşinceye Kadar Her Aşamada Mümkün Olması )"
95Y2.HD16.2.2004E. 2004/984 K. 2004/1692"FERAGAT DİLEKÇESİ ( Mahkeme Esas Hakkında Karar Verdikten Sonra - Temyiz Dilekçesi Kabul Edilerek Yargıtaya Gönderilmesi Gereği )
TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Feragat Dilekçesinin Temyiz Dilekçesi Kabul Edilerek Yargıtaya Gönderilmesi Gereği - Mahkeme Esas Hakkında Karar Verdikten Sonra İşten El Çekmiş Sayılacağı )
MAHKEMENİN ESAS HAKKINDA KARAR VERMESİ ( İşten El Çekmiş Sayılacağı - Feragat Dilekçesinin Temyiz Dilekçesi Kabul Edilerek Yargıtaya Gönderilmesi Gereği ) "
95Y16.HD22.1.2004E. 2004/2 K. 2004/1201"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı ile İktisap Hükümleri Yürümediğinden Tescil Tapusuna Dayanılarak Uyuşmazlığın Çözümlenememesi )
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Öncesinin Kök Miras Bırakandan Kalıp Kalmadığının ve Ölümle Terekesinin Paylaşılıp Paylaşılmadığının Kesin Olarak Saptanması )
MİRASÇILAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı ile İktisap Hükümleri Yürümediğinden Tescil Tapusuna Dayanılarak Uyuşmazlığın Çözümlenememesi )
TESCİL TAPUSU ( Mirasçılar Arasında Zamanaşımı ile İktisap Hükümleri Yürümediğinden Tescil Tapusuna Dayanılarak Uyuşmazlığın Çözümlenememesi )
KABUL ( Kadastro Tesbitinden Doğan Dava - Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı/Mahkemece Bu Yön Üzerinde Durulmaksızın Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
KESİN HÜKÜM ( Kadastro Tesbitinden Doğan Dava - Kabulün Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı/Mahkemece Bu Yön Üzerinde Durulmaksızın Karar Verilmesinin İsabetsizliği )"
95Y1.HD21.1.2004E. 2003/14095 K. 2004/273"TAPUDAKİ ŞERHİN SİLİNMESİ ( Taşınmazda Yapılan İlk Tespitte Beyanlar Hanesine Yazılan Şerhin Yeniden Yapılan Tespitte Şerhsiz Kesinleşmesine Rağmen Şerhin Silinmediğinin İleri Sürülmesi )
KESİN HÜKÜM ( Davadan Feragatin de HUMK da Belirtildiği Üzere Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğurması )
DAVADAN FERAGAT ( HUMK Uyarınca Feragatin Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğurması )"
95Y16.HD23.12.2003E. 2003/9764 K. 2003/11228"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Fiili Taksim İddiasını İspat Külfeti - Müşterek Mülkiyete Tabi Taşınmaz Paydaşının Üçüncü Kişi Lehine Feragat ve Kabul Beyanının Geçerli Olması )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Miras Şirketine Dahil Olmayan Kişiler Lehine Feragat ve Kabul Beyanlarının Bağlayıcı Olmaması )
MİRAS ŞİRKETİNE DAHİL OLMAYAN KİŞİLER LEHİNE BAZI MİRASÇILARIN KABUL VE FERAGAT BEYANI ( Bağlayıcı Olmaması )
MÜŞTEREK MÜLKİYETE TABİ TAŞINMAZ ( Üçüncü Kişi Lehine Kabul ve Feragat Beyanının Paydaş İçin Bağlayıcı Olması )
FERAGAT VE KABUL BEYANLARININ GEÇERLİLİĞİ ( Paydaş Olmayan Kişi Lehine Yapılan - İştirak Halinde Mülkiyet ve Müşterek Mülkiyet Durumlarında )
FİİLİ TAKSİM İDDİASININ ARAŞTIRILMASI USULÜ VE İSPAT KÜLFETİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında - Mirasçının Miras Şirketine Dahil Olmayan Kişi Lehine Feragat ve Kabul Beyanının Bağlayıcı Olmaması )"
95Y16.HD22.12.2003E. 2003/12307 K. 2003/11178"KADASTRO TESPİTİ DAVASI ( Davanın Reddine Karar Verildiğine Göre Kadastro Kanunu Uyarınca Davalı Hazine Yararına Ücreti Vekalet Tayin Edilmesinin Gerekmesi )
DAVADAN FERAGAT ( Hukuk Usuli Muhakemeleri Kanun'una Göre Feragatin Kesin Hükümleri Doğurması )
KESİN HÜKÜM ( Davacılar Davadan Feragat Etmişler ve Feragat Beyanları Usulen Belgelendirilmiş Olduğundan HUMK'una Göre Feragatin Kesin Hükümleri Doğurması )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Mahkemece Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verildiğine Göre Kadastro Kanunu Uyarınca Davalı Hazine Yararına Ücreti Vekalet Tayin Edilmesinin Gerekmesi )"
95Y16.HD30.10.2003E. 2003/9721 K. 2003/10089"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Dava Sırasındaki Sulh ve Kabul Beyanlarının Bağlayıcı Olması - Hükmün Tesbit Tarihindeki Hukuki Durum Dikkate Alınarak Hüküm Kurulacağı ve Tesbitten Sonraki İmar Uygulamasının Hüküm Kurulurken Dikkate Alınamayacağı )
SULH FERAGAT VE KABUL BEYANLARININ BAĞLAYICI OLMASI ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Tarafların Taşınmazın Bir Kısmının Davacı Adına Tescili ve Husumetin Bu Şekilde Giderilmesi Hususunda Anlaşmaları - İmzayla Tasdik Edilen Sulh Anlaşmasının Mahkemeyi Bağlaması )
DAVADAN FERAGAT VE KABUL BEYANLARININ MAHKEME İÇİN BAĞLAYICI OLMASI ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Tarafların Taşınmazın Bir Kısmının Davacı Adına Tescili ve Husumetin Bu Şekilde Giderilmesi Hususunda Anlaşmaları - İmzayla Tasdik Edilen Sulh Anlaşmasının Mahkemeyi Bağlaması )
İMAR UYGULAMASININ HÜKÜM KURULURKEN DİKKATE ALINAMAMASI ( Kadastro Tesbitinden Sonraki Tarihte Yapılan - Kadastro Tesbitine İtiraz Davası )"
95Y14.HD27.10.2003E. 2003/7182 K. 2003/7542"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Harici Satış Sözleşmesi Nedeniyle/Müşterek Mülkiyet Şeklindeki Hisse - İmar Planı Olmayan Yerlerde Satış ve Vaadinin Yasaklanmış Olması/Kabulün Sonuç Doğurmayacağı )
HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Müşterek Mülkiyet Şeklindeki Hisse - İmar Planı Olmayan Yerlerde Satış ve Vaadinin Yasaklanmış Olması/Kabulün Sonuç Doğurmayacağı )
İMAR PLANI OLMAYAN YERLER ( Satış ve Satış Vaadinin Yasaklanmış Olması/Müşterek Mülkiyet Şeklindeki Hisse - Tapu İptali ve Tescil/Kabulün Sonuç Doğurmayacağı )
KABULÜN SONUÇ DOĞURMAMASI ( Harici Satış Sözleşmesine Dayanan Tapu İptali ve Tescil - Müşterek Mülkiyet Şeklindeki Hisse/İmar Planı Olmayan Yerlerde Satış ve Vaadinin Yasaklanmış Olması )
KAMU DÜZENİ ( Satışın Yasaklandığı Bir Konuda Mahkemece Resen Araştırma Yapılmasının Gerekmesi )
RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİ ( Kamu Düzeni Gereği Satışın Yasaklandığı Bir Konuda Mahkemece Resen Araştırma Yapılmasının Gerekmesi )"
95Y11.HD21.10.2003E. 2003/3623 K. 2003/9639"ALACAK DAVASI ( Davacının Gemi Alacaklısını İleri Sürerek Kendisine Kanuni Rehin Hakkı Tanınması Alacağının Tahsilini Talep Etmesi )
FERAĞAT ( Davacı Vekilinin Davalı Hakkındaki Davasından Ferağat Ettiğine İlişkin Dilekçesinin Kati Bir Hüküm Doğuracağının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAĞAT ( Bu Aşamada Davadan Ferağat Edildiğinde Dahi Ferağat Hakkında Karar Verme Yetkisinin Yerel Mahkeme Ait Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
95Y16.HD13.10.2003E. 2003/9343 K. 2003/8979"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Davayı Kabul Eden Mirasçı Paydaş Hissesinin Davacı Lehine Tescili Gereği - Muhdesatın Davacıya Ait Olduğunun Beyanlar Hanesinde Belirtilmesi Gereği )
MURİSTEN İNTİKAL EDEN TAPUSUZ TAŞINMAZ ( Zilyedlikle İktisap Nedenine Dayalı Kadastro Tesbitine İtiraz - Davayı Kabul Eden Paydaşın Hissesinin Davacı Lehine Tescili Gereği )
DAVAYI KABUL ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında - Davayı Kabul Eden Davalı Hissesinin Davacı Adına Tescili Gereği )
MUHDESATIN DAVACIYA AİT OLDUĞUNUN BEYANLAR HANESİNE ŞERH VERİLMESİ GEREĞİ ( Mirasbırakandan Kalan Taşınmaz Üzerindeki Ağaçlar )
BEYANLAR HANESİNE MUHDESATIN SAHİBİ OLAN DAVACININ İSMİNİN ŞERH VERİLMESİ GEREĞİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davası )
İHYA İDDİASIYLA KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Davacı ve Davalıların Ortak Murislerinden Kalmış Olması - Davayı Kabul Eden Mirasçı Hissesinin Davacı Adına Tescili Gereği )"
95YCGK7.10.2003E. 2003/4-203 K. 2003/247"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanık Hakim Tarafından Usul Yasasının Emredici Hükümlerine ve İmar Yasasının Çarpık Yapılaşmayı Önleyici Hükümlerine Aykırı Olarak Karar Verilmesi )
HAKİMİN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Sanık Hakim Tarafından Usul Yasasının Emredici Hükümlerine ve İmar Yasasının Çarpık Yapılaşmayı Önleyici Hükümlerine Aykırı Olarak Karar Verilmesi )
MEMUR SIFATINI HAİZ OLAN KİMSENİN EMREDİCİ USUL KURALLARINA AYKIRILIĞI ( Sanık Hakimin Menfaat Temini Karşılığında Yasalara Aykırı Kararlar Vermesi )
ÇARPIK YAPILAŞMAYI ÖNLEME AMACI GÜDEN YASA MADDESİNE BİLEREK AYKIRI HÜKÜM VERMEK ( Sanık Hakimin Görevini Kötüye Kullanması )
CEZADAN İNDİRİM SEBEPLERİ ( Görevi Kötüye Kullanmada Cezayı Azaltan Hallerin Sayılmaması- sanık Hakim Tarafından Verilen Kararlardan Dolayı Uğranılan Zararların Büyüklüğü )"
95Y16.HD22.9.2003E. 2003/8065 K. 2003/7649"KADASTRO TESPİTİ DAVASI ( Davalı Celsede Davayı Usulüne Göre Kabul Edip Beyanını İmzası ile Onaylaması Nedeniyle Davanın Kabulünün Gerekmesi-Davanın Kabulünün Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurması )
KESİN HÜKÜM ( HUMK Gereğince Davayı Kabul ve Davadan Feragatin Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurması )
DAVADAN FERAGAT ( Davanın Kabulü ve Davadan Feragatin HUMK Uyarınca Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurması )"
95Y2.HD17.9.2003E. 2003/10286 K. 2003/11464"FERAGAT ( Somut Olayda Temyiz Dilekçesinin Davadan Feragat Niteliğinde Olması )
KESİN HÜKÜM ( Davadan Feragatın Kesin Hükmün Bütün Sonuçlarını Hasıl Etmesi )
TEMYİZ ( Mevcudiyeti Kalmayan Bir Davanın Temyiz Davası ile Yargıtaya Taşınmasının Söz Konusu Olmaması )"
95Y21.HD16.9.2003E. 2003/6077 K. 2003/6942"TAŞKÖMÜRÜ İŞLETMESİNDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Tazminat Miktarının Tesbitinde Yeraltı ve Yerüstü Hizmetleri Sonucu Elde Edeceği Kazançların Hesaplanması Usulü )
TAZMİNAT TALEBİ ( Kömür Madeninde İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle - Yeraltı ve Yerüstü Hizmetler Sonucu Elde Edilecek Kazançların Hesaplanması Usulü )
MADEN İŞÇİSİNİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Tazminat Talebi - Yeraltı ve Yerüstü Hizmetler Sonucu Elde Edilecek Kazançların Hesaplanması Usulü )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Tazminat Talebi - Maden İşçisinin Yeraltı ve Yerüstü Hizmetleri Sonucu Elde Edeceği Kazançların Hesaplanması Usulü )
YERALTI MADEN OCAĞINDA İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN İŞÇİ ( Mirasçıların Tazminat Talebi - Tazminatın Hesaplanması Usulü )
DAVADAN FERAGAT ( Lehine Feragat Edilen Davalının Kusur Oranına İsabet Eden Tazminatın İndirilmesi Gereği )
FERAGAT ( Lehine Feragat Edilen Davalıya İsabet Eden Kusur Oranı Kadar Tazminattan İndirim Yapılması Gereği - Tazminatın Tamamından Diğer Davalıların Sorumlu Tutulamayacağı )
KUSUR ORANI KADAR TAZMİNATTAN İNDİRİM YAPILMASI GEREĞİ ( Davalılardan Birine Yönelik Davadan Feragat Edilmesi - İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Talebi )
MÜTESELSİL SORUMLU DAVALILARDAN BİRİ LEHİNE DAVADAN FERAGAT ( Diğer Davalıların Lehine Feragat Edilen Davalının Kusur Oranından Sorumlu Tutulamayacağı )"
95Y11.HD16.9.2003E. 2003/2353 K. 2003/7868"FERAGAT ( Temyiz Aşamasında Verilen Feragat Dilekçesi Hakkında Karar Verme Yetkisinin Mahalli Mahkemeye Ait Olması )
DAVADAN FERAGAT ( Temyiz Aşamasında Verilen Feragat Dilekçesi Hakkında Karar Verme Yetkisinin Mahalli Mahkemeye Ait Olması )
TEMYİZ AŞAMASINDA VERİLEN FERAGAT DİLEKÇESİ ( Bozma Nedeni Olması ve Yerel Mahkemece Bu Hususta Karar Verilmesi Gereği )
BOZMA NEDENİ OLMA ( Hükmün Temyizi Aşamasında Verilen Feragat Dilekçesi - Bu Konuda Yerel Mahkemece Hüküm Kurulması Gereği )
TAŞIMA SIRASINDA EMTİADA MEYDANA GELEN HASARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Temyiz Aşamasında Verilen Feragat Dilekçesini İnceleme Yetkisinin Yerel Mahkemeye Ait Olması )"
95Y8.HD4.7.2003E. 2003/4968 K. 2003/4991"TAPU İPTALİ TESCİL DAVASI ( Davalı Karşı Davacının Karşılık Davanın Açılması Tarihinden Önce Davayı Kabul Ettiğini Bildirmesine Göre Bu Tarihten Sonra Açtığı Kısmi İptal Ve Tescil Davasının Reddedilmesinde Kanuna Aykırılık Olmadığı )
KABUL ( Karşı Tarafın Netice-i Talebine Muvafakat Etmek Olduğu/Kesin Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Ettiği - Tapu İptali Tescil Davası )
KARŞILIK DAVA ( Açılması Tarihinden Önce Davalının Davayı Kabul Ettiğini Bildirmesine Göre Bu Tarihten Sonra Açtığı Kısmi İptal Ve Tescil Davasının Reddedilmesinde Kanuna Aykırılık Olmadığı )"
95Y11.HD3.7.2003E. 2003/5770 K. 2003/7252"KANUNİ REHİN HAKKI TESİSİ TALEBİ ( Davanın Gemi Üzerinde Kanuni Rehin Hakkı Tesisi İstemine İlişkin ve Alacak Davası Niteliğinde Olması )
FERAĞATIN HÜKMÜ ( Davadan Ferağat Edilmesi ile Kat'i Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarının Ortaya Çıktığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
KESİN HÜKÜM ( Davadan Ferağat Edilmesi ile Kat'i Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarının Ortaya Çıktığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
TEMYİZ İNCELEMESİNİN YAPILAMAMASI ( Yerel Mahkemenin Ferağat İstemi Doğrultusunda İşlem Yapması ve Sonuca Ulaşmasının Gerekmesi )"
95Y7.HD30.6.2003E. 2003/1404 K. 2003/2251"FERAGAT ( Usule Uygun Belgelendirilen/Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı - Davanın Kendiliğinden Son Bulup Akdi ve Irsi Halefleri de Bağlayacağı )
DAVANIN KENDİLİĞİNDEN SON BULMASI ( Usule Uygun Şekilde Yapılan Feragat - Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı/Akdi ve Irsi Halefleri de Bağlayacağı )
KESİN HÜKÜM ( Usule Uygun Şekilde Yapılan Feragatın Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı - Davanın Kendiliğinden Son Bulup Akdi ve Irsi Halefleri de Bağlayacağı )
KEŞİF TALEBİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Öncelikle Dava Dosyasının Keşfe Hazır Hale Gelmesi Gereği )
KADASTRO HAKİMİNİN GÖREVİ ( Hükümde İnfazı Mümkün Doğru Şekilde Sicil Oluşturması Zorunluluğu )
KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Hakimin Taşınmazın Kimin Ya da Kimlerin Adına Tescil Edildiği Yolunda Hüküm Yerinde Olumlu Ya da Olumsuz Bir Karar Vermek Zorunluluğu )"
95Y17.HD30.6.2003E. 2003/7985 K. 2003/6812"DAVADAN FERAGAT ( Davacının Feragatını Yaşlılığına Ve Davayı Gereği Gibi Takip Edemediğine Bağlaması - Öğretiye Ve Süreklilik Kazanan Yargısal Uygulamalara Göre Feragatın Herhangi Bir Koşula Bağlanmaması Gereği/Aksi Halde Feragatın Geçerli Kabul Edilemeyeceği )
YAŞLILIK VE MADDİ İMKANSIZLIK ( Sebebiyle Davadan Feragat/Öğretiye Ve Süreklilik Kazanan Yargısal Uygulamalara Göre Feragatın Herhangi Bir Koşula Bağlanmaması Gereği Aksi Halde Feragatın Geçerli Kabul Edilemeyeceği - Kadastro Tespitine İtiraz )
DAVADAN FERAGATIN KAYITSIZ VE KOŞULSUZ OLMASI GEREĞİ ( Davacının Feragatını Yaşlılığına Ve Davayı Gereği Gibi Takip Edemediğine Bağlaması/Feragatın Geçerli Kabul Edilemeyeceği - Kadastro Tespitine İtiraz )
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davacı Davadan Feragat Etse Bile Uyuşmazlığın Kadastro Yasasının 30/2 Maddesi Uyarınca Çözümlenmesi Gereği - Mahkemenin Delilleri Re'sen Toplayarak Taşınmazların Gerçek Hak Sahibi Adına Tesciline Karar Vermesi Gereği )
DAVADAN FERAGATIN DAVANIN REDDİNİ GEREKTİRMEDİĞİ ( Kadastro Tespitine İtiraz Davasında Uyuşmazlığın Kadastro Yasasının 30/2 Maddesi Uyarınca Çözümlenmesi Gereği - Mahkemenin Delilleri Re'sen Toplayarak Taşınmazların Gerçek Hak Sahibi Adına Tesciline Karar Vermesi Gereği )
MAHKEMENİN RE'SEN DELİL ARAŞTIRMASI ( Kadastro Tespitine İtiraz Davacı Davadan Feragat Etse Bile Uyuşmazlığın Kadastro Yasasının 30/2 Maddesi Uyarınca Çözümlenmesi Gereği )"
95Y16.HD27.6.2003E. 2003/6913 K. 2003/6656"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Senede Dayanmak - Senet Altındaki İmzanın Miras Bırakana Ait Olup Olmadığının Kanıtlanması İçin Bilirkişiye İncelettirilmesi Gereği )
İMZANIN BİLİRKİŞİYE İNCELETTİRİLMESİ GEREĞİ ( Miras Bırakanın Senet Altındaki - Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Senede Dayanmak )
DAVANIN KABULÜ ( Kadastro Tesbitine İtiraz - Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı/Davayı Kabul Eden Mirasçıların Paylarının Davacı Adına Tescili Gerektiği )
KESİN HÜKÜM ( Kadastro Tesbitine İtiraz - Davanın Kabulünün Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı/Davayı Kabul Eden Mirasçıların Paylarının Davacı Adına Tescili Gerektiği )
İSPAT YÜKÜ ( Kadastro Tesbitine İtiraz - Davacı Sözlü Bağışa Dayanmışsa Kanıtlaması Zorunluluğu )"
95Y15.HD17.6.2003E. 2003/2658 K. 2003/3249"FERAGAT ( Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı - Karar Kesinleşinceye Kadar Mümkün Olduğu )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Feragat Hususunda Bir Karar Verilmesi İçin Kararın Bozularak Mahalline Geri Gönderilmesi Gereği )"
95YHGK4.6.2003E. 2003/9-429 K. 2003/390"TAZMİNAT VE ALACAK DAVALARI ( Davacının İbraname ile Davalıyı İbra Ettiği Anlaşıldığından Hakkı Ortadan Kaldıran Bu Ödeme Belgesinin Değerlendirilmesi )
İBRANAME ( ( Davacının İbraname ile Davalıyı İbra Ettiği Anlaşıldığından Hakkı Ortadan Kaldıran Bu Ödeme Belgesinin Değerlendirilmesi )
FERAGAT ( Feragatin Davayı Kesin Olarak Sonuçlandıran Hukuki Etkisinin Olması ve Hakim Karar Verdikten Sonra Dahi Davanın Reddi Sonucunu Doğurabilmesi )"
95Y17.HD29.5.2003E. 2003/4239 K. 2003/5192"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davacının Tapu Kaydına Kadstro Öncesi Sebebe Dayanarak Genel Kadastro Sonucu Davalılar Adına Oluşan Tapu Kaydının İptalini ve Tescilini İstemesi )
KABUL BEYANI ( Davalının Keşif Tutanağına Geçen Beyanında Davayı Kabul Etmesi Beyanını İmzası ile Belgelendirmesi Hususu Kabulün Kati Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğurması )
KESİN HÜKÜM ( Davalının Keşif Tutanağına Geçen Beyanında Davayı Kabul Etmesi Beyanını İmzası ile Belgelendirmesi Hususu Kabulün Kati Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğurması )
DAVANIN KABUL EDİLMESİ ( Tapu İptali ve Tescil/Paydaş Davalının Keşif Tutanağına Geçen Beyanında Davayı Kabul Etmesi Hesaplanacak Payının Davacı Adına Tesciline Karar Vermek Gereği - Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğuracağı )"
95Y4.HD26.5.2003E. 2003/2125 K. 2003/6960"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalıların Yazılı Olarak Davacının Kişiliğini Karalayıcı Haksız ve Dayanaksız Bir Takım İddialarda Bulunması Üzerine Açılan Dava )
DAVADAN FERAĞAT ( 1086 Sayılı Yasa Gereğince Yargılamanın Her Aşamasında Davadan Ferağat Edilebilmesinin Mümkün Olması )
TANIK ( Dava Konusu Eylem ve Davranışın Kaydının Olmaması Nedeniyle Tanıkla Kanıtlanmasının Gerekli Olması )"
95Y3.CD20.5.2003E. 2003/2252 K. 2003/2648"KABUL BEYANI ( Sanığın Celsede Orman İşletmesince Talep Edilen Tazminatı Kabul Ettiğine İlişkin Beyanının HUMK Gereğince Bağlayıcı Olması )
MAHKEME HUZURUNDA YAPILAN KABULLER ( Sanığın Celsede Orman İşletmesince Talep Edilen Tazminatı Kabul Ettiğine İlişkin Beyanının HUMK Gereğince Bağlayıcı Olması )"
95Y11.HD10.4.2003E. 2003/1186 K. 2003/3519"FER'İ MÜDAHALE TALEBİNİN REDDİ ( Lehine Müdahale Edilen Tarafın Hükmü Temyiz Etmemesi Halinde Fer'i Müdahilin Tek Başına Hükmü Temyiz Edememesi )
TEMYİZ TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Lehine Müdahale Edilen Tarafın Temyiz Etmemesi Halinde Fer'i Müdahilin Hükmü Tek Başına Temyiz Edememesi )
MÜDAHİLİN HÜKMÜ TEK BAŞINA TEMYİZ HAKKININ BULUNMAMASI ( Fer'i Müdahale Talebi Reddedilen Kişi - Asilin Hükmü Temyiz Etmemesi )"
95Y4.HD19.3.2003E. 2003/3188 K. 2003/3096"TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Maddi Hasarlı Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat İstemine İlişkin Olması )
FERAGAT ( Feragatın Davanın Her Aşamasında Nazara Alınabilmesi ve Kesin Hüküm Sonuçlarını Doğurması )
DAVADAN TEMYİZ AŞAMASINDA VAZGEÇME ( Feragatın Davanın Her Aşamasında Nazara Alınabilmesi ve Kesin Hüküm Sonuçlarını Doğurması )"
95Y16.HD6.2.2003E. 2003/890 K. 2003/272"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tapu ve Vergi Kaydı ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanılması )
KADASTRO HAKİMİNİN GÖREVİ ( İtirazlı Parsellerle İlgili Olarak Sicil Oluşturmakla Görevli Olması )
FERAGAT ( Kadastro Tespitine İtiraz Davasının Reddine ve Taşınmazın Hazine Adına Tesciline Karar Verilmesinin Gerekmesi )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davacının Davadan Feragat Etmesi )"
95Y12.HD4.2.2003E. 2003/1789 K. 2003/2150"FERAGAT ( Davadan Feragatın Temyizden Feragat İstemini de İçermesi )
DAVADAN FERAGAT ( Davadan Feragatın Temyizden Vazgeçmeden Daha Geniş Kapsamlı Olması Nedeniyle Davadan Feragatın Temyizden de Feragat İsteğini İçerdiğinin Kabul Edilmesi )
TEMYİZDEN FERAGAT ( Davadan Feragatın Temyizden Vazgeçmeden Daha Geniş Kapsamlı Olması Nedeniyle Davadan Feragatın Temyizden de Feragat İsteğini İçerdiğinin Kabul Edilmesi )"
95Y21.HD28.1.2003E. 2003/358 K. 2003/500"HİZMET TESPİTİ ( Davacının Davalılardan İşverene Ait İşyerinde Dava Dilekçesinde Belirttiği Tarihler Arasında Geçen Çalışmalarının Tesbitine Karar Verilmesini İstemesi )
DAVADAN FERAGAT ( Hizmet Tespiti Davalarında Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilememesi )
SİGORTALILIK ( Temel Sosyal Haklardan Olan Sosyal Güvenilğe İlişkin Olması ve Bu Haklarınsa Vazgeçilemeyen ve Devredilemeyen Haklardan Olması )
TEMEL SOSYAL HAK ( Sigortalılığın Temel Sosyal Haklardan Olan Sosyal Güvenilğe İlişkin Olması ve Bu Haklarınsa Vazgeçilemeyen ve Devredilemeyen Haklardan Olması )"
95Y16.HD27.12.2002E. 2002/12548 K. 2002/13159"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Tescil Tapusuna Dayanarak Satın Alan Kişilerin İyiniyetlerinin Korunması Gereği - Harici Satış ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyedliği )
TESCİL TAPUSUNA DAYANARAK TAŞINMAZ ALAN KİŞİLER ( İyiniyetlerinin Korunması Gereği - Kadastro Tesbitine İtiraz )
TESBİTTEN ÖNCEKİ HAKLAR ( Asli Müdahil Olarak Davaya Katılma - Uyuşmazlıkları Çözme Görevinin Kadastro Hakimine Ait Olduğu )
MUHDESAT ( İlgili Bir Karar Verilmesi Gereği - Kadastro Tesbitine İtiraz )
ASLİ MÜDAHİL OLARAK DAVAYA KATILMA ( Tespitten Önceki Haklara Dayanarak - Uyuşmazlıkları Çözme Görevinin Kadastro Hakimine Ait Olduğu )
GÖREV ( Tespitten Önceki Haklara Dayanarak Asli Müdahil Olarak Davaya Katılma - Uyuşmazlıkları Çözme Görevinin Kadastro Hakimine Ait Olduğu )
DAVAYA MÜDAHALE İSTEMİ ( İlgili Bir Karar Verilmesi Gereği - Kadastro Tesbitine İtiraz )"
95Y11.HD25.10.2002E. 2002/11109 K. 2002/9518"DAVADAN FERAGAT ( Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuran - Dosya Üzerinde Mahkemesince Karar Verilebileceği/Temyiz Edilmeyen Dosyanın Yargıtaya Gönderilmesinin Usul Ekonomisine Aykırılığı )
FERAGAT ( Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuran - Dosya Üzerinde Mahkemesince Karar Verilebileceği/Temyiz Edilmeyen Dosyanın Yargıtaya Gönderilmesinin Usul Ekonomisine Aykırılığı )
TEMYİZ EDİLMEYEN DOSYANIN YARGITAYA GÖNDERİLMESİ ( Davadan Feragat - Usul Ekonomisine Aykırılığı )"
95YHGK12.6.2002E. 2002/2-473 K. 2002/483"NÜFUS KAYDININ İPTALİ DAVASI ( Gerek Maddi Hukuka ve Gerekse Usul Hukukuna İlişkin Hak Düşüren Bildirimlerin Hiçbir Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Açık Olmasının Zorunlu Olması )
KABUL BEYANI ( Davalılar Vekilinin Davacıların İddiasının Doğru Bulunduğu Şeklindeki Kabul Beyanı )
KAMU DÜZENİNİ İLGİLENDİREN UYUŞMAZLIK ( Davalılar Vekilinin Davacıların İddiasının Doğru Bulunduğu Şeklindeki Kabul Beyanının Hukuksal Değer Taşımaması )"
95Y12.HD7.6.2002E. 2002/10126 K. 2002/12246"FERAGAT ( Feragatın Geçerliliğinin Karşı Tarafın Muvafakatına Bağlı Olmaması )
MUVAFAKAT ( Feragatın Geçerliliğinin Karşı Tarafın Muvafakatına Bağlı Olmaması )"
95Y11.HD13.5.2002E. 2002/537 K. 2002/4628"TAZMİNAT ( Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Rücu Davası - Temyiz Aşamasında Feragatın Davaya Etkisi )
TEMYİZ AŞAMASINDA FERAGAT ( Kati Hüküm Sonuçları Doğurması - Feragat Hakkında Karar Verme Yetkisi )
FERAGAT HAKKINDA KARAR VERME YETKİSİ ( Mahkemece Karar Verilip Davadan El Çekildikten Sonra Temyiz Aşamasında Davadan Feragat - Vekilin Feragat Hakkında Yetkisi Olup Olmadığı Ve Feragat Hakkında Karar Vermek Yetkisi Mahkemeye Ait Bulunduğu )"
95Y2.HD9.4.2002E. 2002/4194 K. 2002/4994"ANLAŞMALI BOŞANMA ( Şekil ve Şartları - Eşlerin Tek Dilekçeyle Dava Açabilmesi - Eşler Arasındaki Protokole Aykırı Velayet Düzenlemesi Yapılamayacağı )
BOŞANMA DAVASI ( Anlaşmalı Boşanmanın Şartları - Eşlerin Tek Dilekçeyle Dava Açması - Eşler Arasındaki Protokole Aykırı Velayet Düzenlemesi Yapılamayacağı )
VELAYET DURUMUNUN DÜZENLENMESİ ( Anlaşmalı Boşanmada Eşler Arasındaki Protokole Aykırı Karar Verilemeyeceği )
ÇOCUKLARIN VELAYET DURUMUNUN DÜZENLENMESİ ( Anlaşmalı Boşanmada Eşler Arasındaki Protokole Aykırı Karar Verilemeyeceği )
FERAGAT ( Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmaması ve Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği )
DAVADAN FERAGAT ( Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmaması ve Davanın Reddine Karar Verilmesi Gereği )"
95Y3.HD2.4.2002E. 2002/2523 K. 2002/3193"YOKSULLUK NAFAKASININ ARTTIRILMASI TALEBİ ( Hükümden Sonra Ortaya Çıkan ve Asıl Kararın Temyiz Yoluyla İncelenmesine Engel Olan Bir Durum Karşısında Hükmün Bozulması Gerektiği - Hükümden Sonra Esas Davadan Vazgeçme Nedeniyle Mahalli Mahkemece Bir Karar Verilmesi Gereği )
HÜKÜMDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN DURUM ( Asıl Kararın Temyiz Yoluyla İncelenmesine Engel Olan Bir Durum Karşısında Hükmün Bozulması Gerektiği/Hükümden Sonra Esas Davadan Vazgeçme Nedeniyle Mahalli Mahkemece Bir Karar Verilmesi Gereği - Yoksulluk Nafakası )
HÜKÜMDEN SONRA ESAS DAVADAN VAZGEÇME ( Mahalli Mahkemece Yeniden Bir Karar Verilmesi Gereği - Yoksulluk Nafakasının Arttırılması )"
95Y12.HD22.3.2002E. 2002/4449 K. 2002/5945"ŞİKAYETTEN FERAGAT ( Hüküm Kesinleşene Kadar Mümkün Olacağı - İhalenin Feshinde Engelleyen Yasal Bir Neden Bulunmadığı )
FERAGAT ( Şikayetten/Hüküm Kesinleşene Kadar Mümkün Olacağı - İhalenin Feshinde Engelleyen Yasal Bir Neden Bulunmadığı )
İHALENİN FESHİNİ ŞİKAYETTEN FERAGAT ( Engelleyen Yasal Bir Neden Bulunmadığı - Hüküm Kesinleşene Kadar Mümkün Olacağı )"
95YHGK13.3.2002E. 2002/19-67 K. 2002/180"TAZMİNAT DAVASI ( Sözleşmedeki Edimin İfa Edilmemesi Nedeniyle )
FERAGAT ( Hükmün Kesinleşmesinden Önceki Herhangi Bir Aşamada Davadan Feragat Edilebilmesi )
TEMYİZ EDİLEN DİRENME KARARI ( Karar Kesinleşmiş Olmadığından Bu Aşamada Davadan Feragatin Mümkün Olması )
DAVADAN FERAGAT YETKİSİ VERİLEN VEKİL ( Vekilin Gerek Davadan ve Gerekse Verilen Kararın Temyizinden Feragat Ettiğini Açıkça ve Koşulsuz Olarak Bildirmesi )"
95Y16.HD4.3.2002E. 2002/1673 K. 2002/1601"KADASTRO TESPİTİ ( Davalının davayı kabul etmiş olması için beyanının açık olması gerekliliği - Müşterek murise ait olduğu taraflarca kabul edilen taşınmaz üzerindeki evler murisin sağlığında ve çocukları ile beraber aynı çatı altında yaşadıkları bir zamanda yapıldığına göre bu evlerinde miras bırakana ait olduğunun kabul edileceği )
DAVAYI KABUL ( Davalının davayı kabul etmiş olması için beyanının açık olması gerekliliği - Müşterek murise ait olduğu taraflarca kabul edilen taşınmaz üzerindeki evler murisin sağlığında ve çocukları ile beraber aynı çatı altında yaşadıkları bir zamanda yapıldığına göre bu evlerinde miras bırakana ait olduğunun kabul edileceği )"
95Y19.HD14.2.2002E. 2002/1051 K. 2002/1128"FERAGAT ( İhtiyati Haciz-Takip Konusu Alacağın İtiraz Hakkı Saklı Tutularak Dosyaya Yatırılması )
İHTİYATİ HACİZ ( Takip Konusu Alacağın İtiraz Hakkı Saklı Tutularak Dosyaya Yatırılması-Feragat )
TAKİP KONUSU ALACAĞIN İTİRAZ HAKKI SAKLI TUTULARAK YATIRILMASI ( Feragat-İhtiyati Haciz )"
95Y4.HD13.12.2001E. 2001/11871 K. 2001/12579"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Dayanışmalı Sorumlu Davalılardan Sürücü Hakkındaki Davadan Feragati )
MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Sorumlulardan Sürücü Hakkındaki Davadan Feragat - Mahkemece Feragat Hakkında Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )
FERAGAT ( Davacının Dayanışmalı Sorumlu Davalılardan Sürücü Hakkındaki Davadan Feragati - Mahkemece Feragat Hakkında Karar Verilmemesinin Yasaya Aykırı Olması )"
95Y9.HD3.12.2001E. 2001/18741 K. 2001/18804"FERAGAT ( Davayı Sonuçlandıran Bir Usul İşlemi Olup Karar Kesinleşinceye Kadar Geçerliliği )
KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Feragatın Davayı Sonuçlandıran Bir Usul İşlemi Olup Karar Kesinleşinceye Kadar Geçerliliği )"
95Y14.HD16.11.2001E. 2001/7184 K. 2001/7986"TEMLİKEN TESCİL ( Satın Aldığını İleri Sürdüğü Taşınmaz Üzerine Herhangi Bir Şey Dikmemiş Davacı Yararına Temliken Tescil Koşullarının Oluşmaması )
MÜŞTEREK MÜLKİYETTE BİR HİSSEDARIN DAVAYI KABULÜ ( Paydaşın Payı Yönünden Davanın Kabulüne Karar Verilmesi )
ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımı Def'inin Yasal Süre İçinde Verilecek Cevap Dilekçesinde İleri Sürülmesi )"
95Y2.HD23.10.2001E. 2001/12675 K. 2001/14534"BOŞANMA ( Yoksulluk Nafakası Kararından Sonra Bu Kararın Daha Sonra Kaldırılmasının İstenebileceği - Neticesinde Verilen Kararın Kesin Hüküm Teşkil Ettiğinden Davacının Yoksulluk Nafakası Davasından Feragat Etmesinin Kabul Edilemeyeceği )
YOSULLUK NAFAKASI ( Kararından Sonra Bu Kararın Daha Sonra Kaldırılmasının İstenebileceği - Neticesinde Verilen Kararın Kesin Hüküm Teşkil Ettiğinden Davacının Yoksulluk Nafakası Davasından Feragat Etmesinin Kabul Edilemeyeceği - Boşanma )
İŞTİRAK NAFAKASI ( Yoksulluk Nafakasıyla Birlikte Verilen İştirak Nafakası Kararın Daha Sonra Kaldırılmasının İstenebileceği - Neticesinde Verilen Kararın Kesin Hüküm Teşkil Ettiğinden Davacının Yoksulluk ve İştirak Nafakası Davasından Feragat Etmesinin Kabul Edilemeyeceği/Boşanma )
VELAYET ( Boşanmadan Sonra Velayetin Değiştirilmesini ya da Çocuğun Himayesini Gerektiren Bir Halin Ortaya Çıkması Halinde Hakim Resen Velayetinin Değiştirilmesini Gerektiren Bir Halin Oluşup Oluşmadığını Araştırması Gereği - Boşanma )"
95Y14.HD22.10.2001E. 2001/5903 K. 2001/7059"TEMLİKEN TESCİL DAVASI ( Hüküm Kurulduktan Sonra Fakat Kesinleşmeden Önce Davadan Feragat )
FERAGAT ( Hüküm Kurulup Henüz Kesinleşmeden Önce Yapılan Feragat )
DAVADAN FERAGAT ( Hüküm Kurulup Henüz Kesinleşmeden Önce Yapılan )"
95Y14.HD24.9.2001E. 2001/6253 K. 2001/5890"DAVANIN ESASI HAKKINDA KARAR VERİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Köy Muhtarının Açtığı Mera Olarak Sınırlandırma Davasından Feragatı
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZ ( Köy Muhtarının Açtığı Mera Olarak Sınırlandırma Davası - Feragatın Geçersizliği)
TAPU İPTALİ VE MERA OLARAK SINIRLANDIRILMA DAVASI ( Köy Muhtarının Açtığı - Feragatın Geçersizliği)
MERA OLARAK SINIRLANDIRILMA DAVASI ( Köy Muhtarının Açtığı - Feragat Nedeniyle Reddedilemeyeceği)
DAVADAN FERAGAT ( Kamu Düzenine Aykırılık - Köy Muhtarının Açtığı Mera Olarak Sınırlandırma Davası/Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesi Zorunluluğu)
KÖY MUHTARININ AÇTIĞI MERA OLARAK SINIRLANDIRILMA DAVASI ( Feragat Nedeniyle Reddedilemeyeceği - Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesi Zorunluluğu)"
95Y14.HD24.9.2001E. 2001/6250 K. 2001/5887"DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ TAŞINMAZ ( Köy Muhtarının Açtığı Mera Olarak Sınırlandırma Davası - Vazgeçme Nedeniyle Reddedilemeyeceği)
TAPU İPTALİ VE MERA OLARAK SINIRLANDIRILMA DAVASI ( Köy Muhtarının Açtığı - Vazgeçme Nedeniyle Reddedilemeyeceği)
MERA OLARAK SINIRLANDIRILMA DAVASI ( Köy Muhtarının Açtığı - Vazgeçme Nedeniyle Reddedilemeyeceği)
DAVADAN FERAGAT ( Kamu Düzenine Aykırılık - Köy Muhtarının Açtığı Mera Olarak Sınırlandırma Davası)
KÖY MUHTARININ AÇTIĞI MERA OLARAK SINIRLANDIRILMA DAVASI ( Vazgeçme Nedeniyle Reddedilemeyeceği - Kamu Düzenine Aykırılık)"
95Y14.HD24.9.2001E. 2001/6247 K. 2001/5884"TAPU İPTALİ ( Köy Muhtarlığının Açtığı Davada Tapunun İptali İle Mera Olarak Sınırlandırmanın İstenmesi )
MERA OLARAK SINIRLANDIRMA İSTEMİ ( Mera İddiasıyla Açılan Davada Köy Muhtarının Feragat Yetkisinin Olmaması )
KÖY MUHTARININ YETKİSİ ( Mera İddiasıyla Açılan Davada Köy Muhtarının Feragat Yetkisinin Olmaması )
FERAGAT ( Mera İddiasıyla Açılan Davada Köy Muhtarının Feragat Yetkisinin Olmaması )"
95Y19.HD23.2.2001E. 2000/7489 K. 2001/1434"FERAGAT DİLEKÇESİ ÜZERİNE DAVANIN REDDİ ( Duruşma Günü Beklenmeden Verilen Kararın Geçerliliği )
DURUŞMA GÜNÜ BEKLENMEDEN VERİLEN RED KARARININ GEÇERLİLİĞİ ( Davacının Davadan Feragat Dilekçesi Vermiş Olması Nedeniyle )
DAVADAN FERAGAT DİLEKÇESİ VEREN DAVACI ( Mahkemenin Duruşma Gününü Beklemeden Davanın Reddine İlişkin Verdiği Kararın Geçerliliği )"
95Y15.HD7.2.2000E. 1999/3864 K. 2000/479"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesiyle Karma Yapılan - Tapuya Şerh Edilebileceği)
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Karma Yapılan - Tapuya Şerh Edilebileceği)
TAPUYA ŞERH EDİLEBİLECEK SÖZLEŞME ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İle Karma Yapılan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi)
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN TAPUYA ŞERHİNİN MÜMKÜN OLABİLECEĞİ
DAVANIN KABUL EDİLMESİNİN EDENİ VE HAKİMİ BAĞLAYACAĞI
SATIŞ VAADİ VE İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapuya Şerh Olunması - Arsanın Diğer Davalıya Satışı/Davalı Vekilinin Sözleşmeyi Aynen Kabulü )
KABULÜN EDENİ VE HAKİMİ BAĞLAYICILIĞI ( Satış Vaadi ve İnşaat Sözleşmesinin Tapuya Şerh Olunması Talebi - Arsanın Diğer Davalıya Satışı/Davalı Vekilinin Sözleşmeyi Aynen Kabulü )
KİŞİSEL HAKKIN MUTLAK HAK GÜCÜNÜ KAZANMASI ( Satış Vaadi ve İnşaat Sözleşmesinin Tapuya Şerh Olunabileceğinin Öngörülmesi - Taraflardan Birinin İstemiyle Şerhin Gerçekleşmesi )"
95YHGK22.12.1999E. 1999/8-1056 K. 1999/1052"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Tespite Hiç İtiraz Edilmemesi-Edilmişse Komisyon Kararına Karşı Dava Açılmaması-Açılmışsa Mahkemece Verilen Tescil Kararının Kesinleşmesi Halinde Hakkın Tescile Hazır Hale Gelmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Davada Taraf Olmayan Kişile Yönünden Hak Düşürücü Sürenin Kadastro Mahkemesi Kararının Kesinleştiği Tarihten İtibaren İşlemeye Başlaması )
KADASTRO TUTUNAKLARININ KESİNLEŞMESİ ( Bu Tutanakların Kesinleşmesi Gününden İtibaren On Yıl Geçtikten Sonra Kadastrodan Önceki Hukuki Sebeplere Dayanılarak İtiraz Edilememesi ve Dava Açılamaması )
DAVA ZAMANAŞIMI ( Kadastro Tutanaklarının Kesinleşmesi Gününden İtibaren On Yıl Geçtikten Sonra Kadastrodan Önceki Hukuki Sebeplere Dayanılarak İtiraz Edilememesi ve Dava Açılamaması )
HUKUKİ ANLAMDA KESİNLEŞME ( Kadastro Tutanaklarının Tespite Hiç İtiraz Edilmemesi-Edilmişse Komisyon Kararına Karşı Dava Açılmaması-Açılmışsa Mahkemece Verilen Tescil Kararının Kesinleşmesi Halinde Mümkün Olması )
ON YILLIK ZAMANAŞIMI ( Kadastro Tutanaklarının Kesinleşmesi Gününden İtibaren On Yıl Geçtikten Sonra Kadastrodan Önceki Hukuki Sebeplere Dayanılarak İtiraz Edilememesi ve Dava Açılamaması )"
95Y12.HD19.11.1999E. 1999/13468 K. 1999/14596"İHALENİN FESHİ ( İlgililerin Tümünün Birlikte Davayı Kabul Etmeleri Halinde Feshe Karar Verilmesi )
KABUL ( İlgililerin Tümünün Birlikte Davayı Kabul Etmeleri Halinde İhalenin Feshine Karar Verilmesi )"
95Y14.HD17.9.1999E. 1999/4557 K. 1999/5490"YETKİ SÖZLEŞMESİ ( Kesin Yetki Kuralının Varlığı Halinde Yapılamaması )
HARİCEN SATIŞ ( Yetkili Mahkeme )
YETKİLİ MAHKEME ( Taşınmaz Mülkiyetinin Haricen İntikalini Sağlamak İçin Açılan Dava )
KABUL BEYANI ( Kesin Yetki Kuralı Bulunması Halinde Sonuç Doğurmayacağı )"
95Y17.HD22.6.1999E. 1999/2357 K. 1999/2804"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kesin Hüküm Gerekçesiyle Reddi )
KESİN HÜKÜM ( Şartları )
KABUL BEYANI ( Gözönünde Bulundurulmamış Olması )"
95Y16.HD6.5.1999E. 1999/1778 K. 1999/1727"KADASTRO MAHKEMESİNE AKTARILAN DAVALAR ( Malik Hanesinin Açık Olması )
SİCİL OLUŞTURMASI ( Kadastro Mahkemesine Aktarılan Davalarda Malik Hanesinin Açık Olması )
MALİK HANESİNİN AÇIK OLMASI ( Kadastro Mahkemesine Aktarılan Davalarda )
TESCİLE KARAR VERİLMESİ ( Malik Hanesinin Açık Olması Nedeniyle )"
95Y2.HD5.5.1999E. 1999/2708 K. 1999/4669"BOŞANMA DAVASI ( Davadan Feragat Edilmesi )
FERAGAT ( Karar Kesinleşinceye Kadar Yargılamanın Her Aşamasında Mümkün Olması )
KESİN HÜKÜM ( Davadan Feragat Edilmesi )
KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLMESİ ( Feragat )"
95Y14.HD26.3.1999E. 1999/1538 K. 1999/2344"TAŞINMAZIN HARİCİ SATIŞI ( Yetki )
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİNİN YETKİSİ ( Taşınmazın Harici Satışında )
MUTLAK YETKİ KURALI ( Taşınmazın Harici Satışında )
KABUL ( Kamu Düzeni İhlal Edilen Hallerde Hüküm Doğurmayacağı-Kesin Yetki Kuralını Bertaraf Edemeyeceği )"
95YHGK3.2.1999E. 1999/2-50 K. 1999/39"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davayı Kabulün Duruşmayı Sona Erdiren Taraf İşlemi Olması )
KABUL İŞLEMİ ( İki Taraftan Birinin Diğerinin Netice-i Talebine Muvafakat Etmesi )
DAVAYI KABUL ( Duruşmayı Sona Erdiren Taraf İşlemi Olduğundan Kabul Yönünde Hüküm Tesisinin Gerekmesi )"
95Y13.HD8.12.1998E. 1998/8536 K. 1998/9756"DAVADAN FERAGAT ( Müteselsil kefile etkisi )
KEFALETİN SON BULMASI ( Asıl borcun sükûtu )
BORCUN SUKÜTU ( Kefaletin hitamı )"
95YHGK7.10.1998E. 1998/14-624 K. 1998/675"HARİCİ SATIM SÖZLEŞMESİ ( Satıcının Taşınmazdaki Payından Yaptığı Satışın Diğer Pay Sahiplerince de Kabul Edilmesi )
TAŞINMAZDAKİ HİSSENİN SATIMI ( Diğer Pay Sahiplerinin Kabulü Halinde Harici Satışın Geçerli Olması )
ANNENİN OĞLUNA TAŞINMAZINI HARİCEN SATMASI ( Diğer Pay Sahiplerinin Kabulü Halinde Satışın Geçerli Olması )"
95Y2.HD23.9.1998E. 1998/8155 K. 1998/9728"FERAGAT ( Mahkemece Yapılacak İşin Davanın Reddine Karar Vermesi )
DAVANIN REDDİ ( Feragat Halinde )
TÜM SONUÇLARIYLA ORTADAN KALKAN DAVA ( Feragat Beyanı )
BOŞANMAYA KARAR VERİLMESİ ( Diğer Verilen Kararların Reddi )"
95Y11.HD20.4.1998E. 1997/8658 K. 1998/2609"İPTAL DAVASI ( Genel Kurul Kararlarına Karşı )
GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ DAVASI ( Davacının Davadan Feragat Ettiğinin İleri Sürülmesi )
FERAGAT ETTİĞİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ ( Mahkemenin Bu Yönde Bir Karar Vermemesi )
BOZMA NEDENİ ( Davacının Davadan Feragat Ettiğinin İleri Sürülmesi Buna Rağmen Mahkemenin Bu Yönde Bir Karar Vermemesi )"
95Y11.HD2.3.1998E. 1997/10249 K. 1998/1320"FUTBOL YAYIN HAKLARI ( Davacı Vekilinin Feragat Etmesi )
FERAGAT ( Mahkemenin Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Vermesinin Gerekmesi )"
95Y5.HD29.12.1997E. 1997/16132 K. 1997/19320"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Artırılan Bedele Faiz İstenebilmesi İçin Faiz Hakkının Saklı Tutulması )
FAİZ HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Artırılmasında Faiz İstenebilmesi İçin )
FAİZ HAKKINDAN FERAGAT ( Faize Hükmedilememesi )
KAMULAŞTIRMADAN DOĞAN FAİZ DAVASI ( Faiz Hakkından Feragat Edilmiş Olması )
FERAGAT ( Kamulaştırmadan Doğan Faiz Hakkından )
TALEPTEN FAZLASINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Faiz Talep Etmeyen Alacaklı Lehine Faize Hükmedilmesi )"
95Y2.HD25.9.1997E. 1997/8162 K. 1997/9541"BOŞANMA ( Fiili ayrılık )
BOŞANMA DAVASININ FERAGAT İLE SONUÇLANMASI ( Fiili ayrılığa mesnet )
FERAGAT"
95Y9.HD13.5.1997E. 1997/3755 K. 1997/8805"İŞÇİNİN İBRANAMESİ ( Feragat Şeklinde Hüküm İçermemesi )
FERAGAT ŞEKLİNDE HÜKÜM İÇERMEYEN İBRANAME ( Bilirkişi İncelemesi Yapılması )
İBRANIN FERAGATNAME OLMAMASI ( Bilirkişi İncelemesi Yapılması )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE GETİRİLEN ÜCRET ZAMMI ( İşçinin İbraname Vermesi )"
95Y20.HD21.11.1996E. 1995/10446 K. 1996/14481"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Feragat ve Kabul )
FERAGAT ( Kesin Hüküm Sonucunu Doğurması )
DAVANIN KABULÜ ( Kesin Hüküm Sonucunu Doğurması )
KESİN HÜKÜM ( Davadan Feragat ve Kabul )"
95Y2.HD13.11.1996E. 1996/10707 K. 1996/11712"FERAGAT ( Boşanma )
BOŞANMA ( Fiili ayrılık )
KESİN HÜKÜM ( Feragat )"
95YHGK8.11.1995E. 1995/2-660 K. 1995/947"DAVADAN FERAGATİN İPTALİ DAVASI ( Mahkeme Dışında Gayrımenkule İlişkin Sözlü Olarak Yapılan Anlaşmaya Dayanarak Davanın Kabul Edilememesi )
SULH ANLAŞMASI ( Mahkeme Dışında Gayrımenkule İlişkin Sözlü Olarak Yapılan-Davadan Feragatin İptali Davasına Etkisi )
MAHKEME DIŞI SULH ( Gayrımenkuller Hakkında-Davadan Feragatin İptali Davası )"
95Y6.HD30.10.1995E. 1995/10368 K. 1995/10466"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Davadan Feragat Edilmesi )
DAVADAN FERAGAT ( Feragatın sonuçları )
FERAGAT ( Hüküm Kesinleşinceye Kadar Yargılamanın Her Aşamasında Olabilmesi )"
95Y3.CD4.10.1995E. 1995/9919 K. 1995/10814"AĞIR PARA CEZASI ( Eksik Tayininin Yasaya Aykırı Olması )
TAZMİNAT ( Sanığın Duruşmada İdarece İstenilen Tazminatı Kabul Etmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Zor Alımına Karar Verilen Emvalin Değeri Üzerinden )"
95Y15.HD18.9.1995E. 1995/4750 K. 1995/4753"İSTİHKAK DAVASI ( Davadan Feragat Edilmesi )
FERAGAT ( Delillerin Toplanmasından Önce Vaki Olması )
VEKALET ÜCRETİ ( Nisbi Vekalet Ücretinin Yarısına Davalı Yararına Hükmedilmesi )"
95Y3.CD13.9.1995E. 1995/8246 K. 1995/9679"ORMAN SUÇU ( Sanıklar Hakkında Aynı Olayla İlgili Olduğu Sanılan Dosyalar Olması )
NOKSAN İNCELEME ( Aynı Suçtan Dolayı Verilmiş Ceza Olup Olmadığının Araştırılması )
TAZMİNAT ( Sanıkların Kabulü Halinde )
AĞAÇLANDIRMA GİDERİ ( Sanıkların Tazminatı Kabul Etmemesi )"
95YHGK12.4.1995E. 1995/2-138 K. 1995/384"FERAGAT ( Boşanma davasında )
BOŞANMA ( Fiili ayrılık )
FİİLİ AYRILIK SEBEBİYLE BOŞANMA"
95YHGK8.3.1995E. 1994/2-805 K. 1995/164"DAVANIN KABULÜ
TEDBİR NAFAKASININ KABULÜ"
95Y3.CD15.2.1995E. 1995/126 K. 1995/1630"SANIĞIN NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU KÖYDEN BAŞKA YERDE OTURDUĞUNUN ANLAŞILMASI ( Hakkında Orman Yasasının Uygulanması )
SUÇUN MİLLİ PARK SINIRLARI İÇİNDE İŞLENMESİ ( Eylemin Emval Kesmek Olarak Vasıflandırılması )
TAZMİNAT ( Müdahil İdarenin Talebi )"
95Y16.HD2.12.1994E. 1994/1871 K. 1994/11178"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Genel Mahkemelerde Davalı Olan Parseller Hakkında Malik Hanelerinin Açık Bırakılmasının Zorunlu Olması )
MALİK HANESİNİN AÇIK BIRAKILMASI ( Tutanak Düzenlenirken Malik Hanesinin Doldurulmasının Hiçbir Anlam İfade Etmemesi )
RE'SEN ARAŞTIRMA ( Kadastor Tespiti Davalarında Hakim )
GERÇEK HAK SAHİBİNİN TESBİTİ ( Hakimin Re'sen Araştırma Yapması )
FERAGAT BEYANI ( Hakimin Buna DayanaraK Hüküm Kurmasının Doğru Olmaması )"
95Y1.HD10.10.1994E. 1994/9746 K. 1994/12117"DAVADAN VAZGEÇMENİN SONUCU ( Kesin Hüküm Sonucunu Doğurması )
KESİN HÜKÜM SONUCUNUN DOĞMASI ( Davadan Vazgeçme Nedeniyle )
VAZGEÇME BİLDİRİMİ ( İradeyi Fesata Uğratan Bir Nedenle Yapıldığının İleri Sürülmesi )"
95YHGK5.10.1994E. 1994/8-334 K. 1994/567"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Zilyedlikle iktisap )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP ( Tapu iptali ve tescil )
DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN YERLER ( Zilyedlikle iktisap )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP ( Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler )"
95YHGK9.2.1994E. 1993/2-846 K. 1994/46"BOŞANMA ( İlk davanın feragat sebebiyle red edilmesi )
BOŞANMA DAVASINDAN FERAGAT ( M.K. 134/ son uygulamasında )
FERAGAT
BOŞANMA ( Fiili ayrılık )"
95Y19.HD7.10.1993E. 1993/6712 K. 1993/6307"KONDORDATO İSTEMİNİN REDDİ ( Feragat veya Yargılama Sonucu Olmasının Farketmemesi )
İFLAS TALEBİ ( Konkordatonun Feragattan Dolayı Reddi Sonucunda )
KONKORDATONUN FERAGAT DOLAYISIYLA REDDİ ( Doğrudan Doğruya İflas İstenebilmesi )"
95YHGK6.10.1993E. 1993/1-439 K. 1993/554"DAVA ŞARTI ( Davada sıfat )
DAVADA SIFAT ( Dava şartı )
DAVALARIN AÇILDIĞI TARİH ( Dava şartlarının mecburiyeti zorunluğu )
KABUL ( Davayı sona erdirmeyen haller )
KANUNA KARŞI HİLE ( Kabul )"
95YHGK29.9.1993E. 1993/2-491 K. 1993/543"BOŞANMA DAVASI ( Boşanma Kararı Verilebilmesi İçin Evlilik Birliğinin Müşterek Hayatı Sürdürmeleri Eşlerden Beklenmeyecek Derecede Temelinden Sarsıldığının Sabit Olmasının Gerekmesi )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Daha Önce Verilen Boşanma Kararında Direnme Kararının Davacının Davadan Feragatı Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Bozulmasının Gerekmesi )
FERAGAT ( Geçerliliğinin Karşı Tarafın Kabulüne Bağlı Olmaması-Etkisini Yapanın Tek Yönlü İrade Beyanı ile Doğurması )
MÜŞTEREK HAYATIN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Boşanma Kararı Verilebilmesi için Bunun Kabulünün Gerekmesi )"
95Y3.CD23.9.1993E. 1993/5693 K. 1993/11363"ORMAN SUÇU ( Tazminat Ödemenin Kabul Edilmesi )
ZORALIM ( Satıldığının Kabulü )"
95Y8.HD17.5.1993E. 1992/12799 K. 1993/5528"TAPU İPTALİ
HARİCİ SATIŞ ( Davanın kabulü )
DAVANIN KABULÜ ( Tapu iptali )
İFRAZEN TESCİL"
95YHGK31.3.1993E. 1992/16-759 K. 1993/132"KADASTRO KOMİSYON KARARI ( Kadastro davasından feragat )
KADASTRO DAVASINDAN FERAGAT ( Kadastro Komisyon Kararı )
FERAGAT ( Doğmayan bir haktan )
DOĞMAYAN HAKTAN FERAGAT"
95Y7.HD19.1.1993E. 1992/11124 K. 1993/20"KADASTRO TESPİTİ ( Davacının Davanın Takibinden Vazgeçmesi )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Davacının Davanın Takibinden Vazgeçmesi )
TESBİT GİBİ TESCİL ( Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi )"
95YHGK27.5.1992E. 1992/2-250 K. 1992/364"BOŞANMA DAVASINDAN FERAGAT
BOŞANMA DAVASI ( İnşai dava )
İNŞAİ DAVA ( Boşanma davası )
FERAGAT ( Boşanma davası )"
95Y9.HD26.5.1992E. 1992/280 K. 1992/5626"DAVADAN VAZGEÇME ( Feragat Niteliğinde Olması )
DAVADAN FERAGAT ( Feragatin Hata, Hile ya da İkraha Dayandığı İspat Edilmedikçe Aynı Konuda Yeniden Dava Açılamayacağı )
KESİN HÜKÜM ETKİSİ ( Davadan Feragat )"
95YHGK6.5.1992E. 1992/2-226 K. 1992/306"BOŞANMA DAVASI ( Feragat Verilmesi )
FERAGAT ( Tek Yanlı Bir İrade Beyanı Olması )
TEK YANLI İRADE BEYANI ( Feragat )
TESİR VE SONUÇLARI KARŞI TARAFIN ONAYIN GEREK KALMADAN SONUÇ DOĞURAN İŞLEM ( Feragat )
FERAGAT İLE İLGİLİ MAHKEMENİN VERDİĞİ RED KARARI ( Bir Mahkeme Hükmü Olmayıp Sadece Davanın Bittiğine İlişkin Karar Olması )"
95Y2.HD13.2.1992E. 1992/506 K. 1992/1434"YETKİ ( Davacı feragat ederse )
FERAGAT ( Yetkisiz mahkemeye açılan dava )
İLK İTİRAZLAR ( Yetki )"
95YHGK11.12.1991E. 1991/2-550 K. 1991/631"BOŞANMA DAVASI ( Davadan Feragat Edilmesi )
DAVADAN FERAGAT ( Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğurması )
KESİN HÜKÜM ( Davadan Feragat ve Kabul )
FERAGAT ( Kesin Hükmün Sonucunu Doğurması )
KABUL ( Kesin Hükmün Sonucunu Doğurması )
DERDEST DAVANIN OLMAMASI ( Boşanma İsteğinde Bulunan Taraflar Arasında Feragat Tarihinden İtibaren )"
95Y2.HD7.10.1991E. 1991/8468 K. 1991/12141"BABALIK DAVASINDAN ANNENİN FERAGATİ ( Çocuk Adına Kayyımın Açtığı Davayı Etkilememesi )
ÇOCUK ADINA KAYYIMIN AÇTIĞI BABALIK DAVASI ( Annenin Feragati )"
95Y2.HD19.9.1991E. 1991/8004 K. 1991/11148"BOŞANMA ( Fiili ayrılık )
BOŞANMA DAVASININ FERAGAT SEBEBİ İLE REDDİ ( Fiili ayrılık )
FERAGAT"
95Y16.HD7.3.1991E. 1990/9792 K. 1991/3456"KESİN HÜKÜM SONUÇLARI DOĞMASI ( Davadan Feragat )
DAVADAN FERAGAT ( Kesin Hüküm Sonuçları Doğurması )
DAVADAN FERAGATDA DAVACININ İTİRAZ ETMEMİŞ SAYILMASI ŞEKLİNDE HÜKÜM KURULAMAYACAĞI"
95Y11.HD24.12.1990E. 1990/7962 K. 1990/8310"KONKORDATO ( Feragat )
FERAGAT ( Kati Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğurması )
ESASA GİRİLEMEMESİ ( Konkordato Teklif Edilmesi Nedeniyle )"
95Y16.HD29.4.1988E. 1987/12568 K. 1988/8103"FERAGAT ( Kesin Hüküm Sonuçları Doğurması )
KESİN HÜKÜM ETKİSİ ( Davadan Feragat )
MÜDAHALE ( Dava Feragatle Sona Erdiği Halde Mahkemenin Duruşmayı Sürdürmesinin Müdahale İçin Hak Sağlamaması )"
95YHGK16.3.1988E. 1987/14-501 K. 1988/248"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenicinin Hakkını Temlik Etmesi )
YÜKLENİCİNİN EDİMİNİ YERİNE GETİRMESİ ( Şahsi Hak Kazanması ve Kendisine Bırakılan Dairelerin Mülkiyetinin Adına Naklini İsteyebilmesi )
KİŞİSEL HAKKIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE TEMLİKİ ( Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmesi Karşılığında )
ŞAHSİ HAKKI TEMELLÜK EDEN KİMSE ( Gerek Yükleniciden Gerekse Arsa Sahibinden Taşınmazın Mülkiyetinin Adına Nakledilmesini İsteyebilmesi )
TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİN ADINA NAKLEDİLMESİ ( Yüklenicinin Edimini Yerine Getirerek Elde Ettiği Şahsi Hakkı Temellük Eden Kişi )"
95Y6.HD27.10.1987E. 1987/10333 K. 1987/10386"ŞUFA HAKKI ( İadei Muhakeme )
İADEİ MUHAKEME ( Şufa Davasında )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Şufa Davasında İadei Muhakeme Sebebi )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Şufa Davası )
KABULÜN SONUÇLARI"
95Y14.HD27.10.1987E. 1987/2456 K. 1987/7664"DAVANIN KABULÜ ( Yarı Pay Oranında Tescil )
YARI PAY ORANINDA TESCİL ( Davanın Kabulü )"
95YHGK14.5.1986E. 1985/8-81 K. 1986/517"TESCİL DAVASI ( Keşif Esnasında Tescil Talebinin Atiye Terk Ettiklerini Açıklaması )
KEŞİF SIRASINDA TESCİL TALEBİNİN ATİYE TERK EDİLDİĞİNİN AÇIKLANMASI ( Davayı Takipten Vazgeçme Biçiminde Değerlendirilmesi )
DAVAYI TAKİPTEN VAZGEÇME ( Bı Bölümden Feragat Ettiklerini Açıklamaları )"
95Y11.HD19.12.1985E. 1985/7166 K. 1985/7115"İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İtirazın Kaldırılması İsteminden Feragat )
İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİNDEN FERAGAT
FERAGAT VE KABULÜN KESİN HÜKÜM SONUÇLARI DOĞURMASI"
95YCGK18.2.1985E. 1984/7.299 K. 1985/104"6570 SAYILI YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ ( Kiralayanın Yasada Belirtilen Sebeplerden Dolayı Tahliye Ettirdiği Gayrımenkulü Mücbir Sebep Olmaksızın Üç Sene Müddetle Başkasına Kiralayamaması )
KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Yasada Belirtilen Sebeplerden Dolayı Tahliye Ettirdiği Gayrımenkulü Mücbir Sebep Olmaksızın Üç Sene Müddetle Başkasına Kiralayamaması )
TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLEMEMESİ ( Kiralayanın Yasada Belirtilen Sebeplerden Dolayı Tahliye Ettirdiği Gayrımenkulü Mücbir Sebep Olmaksızın Üç Sene Müddetle Başkasına Kiralayamaması )
TAHLİYE ETTİRİLEN TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLEMEMESİ ( Yasada Belirtilen Sebeplerden Dolayı Tahliye Ettirilen Gayrımenkulün Mücbir Sebep Olmaksızın Üç Sene Müddetle Başkasına Kiralanamaması )
FERAGAT VE KABUL ( Konut Gereksinmesine Dayalı Tahliye Davası - Kati Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Edeceği )
KONUT GEREKSİNMESİNE DAYALI TAHLİYE DAVASI ( Feragat ve Kabul - Kati Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Hasıl Edeceği )"
95YHGK23.1.1985E. 1983/3-56 K. 1985/35"KİRA TESPİTİ DAVASI ( Kiradan Ayrılan Hakkındaki Vazgeçme Diğerleri Hakkında Vazgeçme Sayılmama )
KİRACILARDAN BİRİNİN KİRALANANI VE İŞİ BIRAKMASI ( Sözleşmenin Kalanlarla Devam Etmesi )
VAZGEÇMENİN ŞAHSA BAĞLI OLMASI ( Kiracılardan Birinden Vazgeçmenin Diğerlerini Etkilememesi )"
95Y2.HD1.2.1983E. 1983/535 K. 1983/584"KABUL ( Delille İsbatı Zorunlu Olan Hallerde )
NESEBİN REDDİ ( Kabul )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Nesebin Reddi )"
95YHGK26.1.1983E. 1981/13-784 K. 1983/31"İSTİHKAK DAVASI ( İki Ayrı Mercie Açılması )
İKİ AYRI MERCİE AÇILAN İSTİHKAK DAVASI ( Birinden Diğerini Takip Etmek İçin Feragat Edilmesi )
FERAGAT EDİLMESİ ( İki Ayrı Mercie Açılan İstihkak Davasından Birinden Diğerini Takip Etmek İçin )"
95Y1.HD24.1.1983E. 1983/351 K. 1983/355"KÂL TALEBİNİN BEDEL KARŞILIĞI TEMELLÜKE DÖNMESİ
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Kâl Davasında )
KÂL'İ FAHİŞ ZARAR DOĞURACAK BİNALARIN İDARE TARAFINDAN TEMELLÜKÜ"
95YHGK21.10.1981E. 1981/551 K. 1981/683"BOŞANMA DAVASI ( Davacının Davasından Feragat Etmesi )
FERAGAT ETME ( Henüz Kesinleşmemiş Olan Boşanma Hükmünün İlk Şartı Olan Davanın Ortadan Kalkması )
DAVANIN ORTADAN KALKMASI ( Feragat İle )
KARAR DÜZELTME İSTEĞİ ( Davanın Ortadan Kalkması Nedeniyle İnceleme Yapılamaması )"
95Y15.HD27.2.1981E. 1981/38 K. 1981/417"DAVANIN KABULÜ ( Diğer Tarafın Netice-i Talebine Muvafakat-Kesin Hüküm Etkisi Doğurması )
DELİLLERİ ARAŞTIRMANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ( Kabulden Sonra )
KABULÜN SONUÇLARI ( Delillerin Araştırılmasını Engellemesi-Kesin Hüküm Etkisi Doğurması )"
95Y7.HD12.1.1981E. 1980/13485 K. 1981/57"GÖREV ( Tapulama Mahkemesinin Görev Alanı Dışında Yerine Getirilmesi Zorunlu Olan Sulh Koşulunun Bekletici Mesele Sayılması )
TAPULAMADA SULH ( ileride gerçekleşecek sulh sözleşmesine dayanılarak hüküm verileme
BEKLETİCİ MESELE ( Tapulama Mahkemesinin Görev Alanı Dışında Yerine Getirilmesi Zorunlu Olan Sulh Koşulunun Bekletici Mesele Sayılması )"
95Y2.HD28.12.1976E. 1976/9074 K. 1976/9410"DAVADAN VAZGEÇME ( Ayrı Yaşama Hakkının Yitirilmesi )
AYRI YAŞAMA HAKKININ YİTİRİLMESİ"
95Y2.HD15.4.1974E. 1974/2228 K. 1974/2283"BOŞANMA
DAVAYI KABUL ( Boşanma )
DURUŞMADA BULUNMA ZORUNLULUĞU ( Boşanma ) BOŞANMA NEDENLERİNİ İSPAT
İHTARA UYMAMANIN DAYANDIĞI İSPAT ( Boşanma )"

DANIŞTAY

95D3.D30.5.2012E. 2010/6880 K. 2012/2170"KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI ( Ödeme Emrinin İptali Davası/İdarenin Savunma Dilekçesinde İptal Edildiğini Bildirmesi - Davanın Konusuz Kaldığı/Vergi Mahkemesinin Kararının Doğru Olduğu )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Ödeme Emrinin İptali Davası/İdarenin Savunma Dilekçesinde İptal Edildiğini Bildirmesi - Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararını 2. Ödeme Emri Düzenlenmesinin Etkilemeyeceği )
İDARENİN DAVA KONUSU ÖDEME EMRİNİ İPTAL ETTİĞİNİ KABULÜ ( 2. Ödeme Emri Düzenlenmesinin Dava Konusuz Kaldığından Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararına Etkili Olamayacağı )
DAVANIN KABULÜ ( Ödeme Emrinin İptali Davası/İdarenin Savunma Dilekçesinde İptal Edildiğini Bildirmesinin Kabül Niteliğinde Olduğu - 2. Ödeme Emri Düzenlenmesinin Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararını Değiştiremeyeceği )"
95D13.D23.5.2012E. 2011/3787 K. 2012/1286"AVUKATLIK ÜCRETİ ( Savunma Dilekçesinin Davacının Feragat Dilekçesinden Sonra Mahkeme Kayıtlarına İntikal Ettiği - Davalı Lehine Uyuşmazlığın Cevap Verme Sürelerinin Bitimine Kadar Ortadan Kalkması Nedeniyle Tarifede Yazılı Ücretin Yarısı Oranında Hükmedilmesi Gerektiği )
DAVADAN FERAGAT ( Davalı Lehine Uyuşmazlığın Cevap Verme Sürelerinin Bitimine Kadar Ortadan Kalkması Nedeniyle Tarifede Yazılı Ücretin Yarısı Oranında Avukatlık Ücretine Hükmedileceği - Savunma Dilekçesinin Davacının Feragat Dilekçesinden Sonra Mahkeme Kayıtlarına İntikal Etmesi )
SAVUNMA DİLEKÇESİNİN FERAGAT DİLEKÇESİNDEN SONRA KAYITLARA İNTİKALİ ( Davalı Lehine Uyuşmazlığın Cevap Verme Sürelerinin Bitimine Kadar Ortadan Kalkması Nedeniyle Tarifede Yazılı Ücretin Yarısı Oranında Avukatlık Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )"
95D8.D15.5.2012E. 2011/9473 K. 2012/2389"DAVADAN FERAGAT İSTEMİ ( Kabul Edilmeyerek Esas Hakkında Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı - Yasa İle Tanınmış Olan Feragat Hakkının Yine Ancak Yasa İle Kısıtlanabileceği )
FERAGAT ( Yasa İle Tanınmış Olan Feragat Hakkının Yine Ancak Yasa İle Kısıtlanabileceği - HUMK'nda veya İdari Yargılama Usulü Kanununda Aksine Bir Hüküm Olmaksızın Yorum Yoluyla Bu Hakkın Kısıtlanamayacağı )"
95D7.D29.11.2010E. 2009/694 K. 2010/5562"KABUL MÜESSESİ ( Söz Edilebilmesi İçin Davalı İdarece Mahkemeye Hitaben Yapılmış Açık Bir Kabul Beyanının Gerektiği ve Olayda İdarece Bu Şekilde Beyanda Bulunulmadığı Halde Mahkemece "Kabul Sebebiyle" Karar Verilmesine Yer Olmadığı Hakkında Hüküm Kurulmasının Yerinde Olmadığı )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMA ( Kabul Müessesinden Söz Edilebilmesi İçin Davalı İdarece Mahkemeye Hitaben Yapılmış Açık Bir Kabul Beyanının Gerektiği - Olayda İdarece Bu Şekilde Beyanda Bulunulmadığı Halde Mahkemece "Kabul Sebebiyle" Karar Verilmesine Yer Olmadığı Hakkında Hüküm Kurulmasının Yerinde Olmadığı )"
95D10.D16.7.2010E. 2009/14803 K. 2010/6098"DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERE KARŞI AÇILAN İPTAL DAVALARI ( İşlemin Yürütmenin Durdurulması veya İptali Kararı Verildikten Sonra Davacıya Davadan Feragat Etme Hakkının Tanınması ve Yapılmış Olan Yargısal Denetimin Geçersiz Sayılması Dolayısıyla Davacı İradesinin Yargı Kararı Üzerine Çıkması Sonucunu Doğuracağı )
İDARİ YARGIDA FERAGAT ( İşlemin Yürütmenin Durdurulması veya İptali Kararı Verildikten Sonra Davacıya Davadan Feragat Etme Hakkının Tanınması ve Yapılmış Olan Yargısal Denetimin Geçersiz Sayılması Dolayısıyla Davacı İradesinin Yargı Kararı Üzerine Çıkması Sonucunu Doğuracağı )
KARAR DÜZELTME AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Davacıya Davasından Feragat Etme Hakkının Tanınması Yapılmış Olan Yargısal Denetiminin Geçersiz Sayılması Sonucunu Doğuracağı )
DAVADAN FERAGAT ( Karar Düzeltme İsteminin İncelenmesi Sırasında Davacıya Davasından Feragat Etme Hakkının Tanınması Yapılmış Olan Yargısal Denetiminin Geçersiz Sayılması Sonucunu Doğuracağı )"
95D8.D31.3.2010E. 2010/1692 K. 2010/1580"FERAGAT ( İki Taraftan Birinin Talep Sonucundan Vazgeçmesi Olarak Tanımlandığı - Feragat Beyanının Dilekçe İle veya Yargılama Sırasında Sözlü Olarak Yapılabileceği/95. Maddesinde de Feragatin Kesin Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Hasıl Edeceği )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT İSTEMİ ( İncelenebilmesi İçin Öncelikle İdare Mahkemesi Kararının Usulüne Uygun Olarak Temyiz Edilmiş Olması ve Yani Temyiz İncelemesinin Yapılabilmesi Gerektiği )
TEMYİZ İSTEMİNİN FERAGAT NEDENİYLE İNCELENME OLANAĞI KALMAMASI ( Davacı Tarafından Aynı Anda Temyiz İsteminden ve Davadan Vazgeçildiği - Bu Aşamada Davadan Feragat İstemi Hakkında da Karar Verilme Olanağı Bulunmadığı )"
95D5.D4.12.2009E. 2009/7093 K. 2009/7046"FERAGAT ( “İki Taraftan Birinin Netice-i Talebinden Vazgeçmesi” Olarak Tanımlandığı - Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğuracağı )
FERAGAT VE KABULÜN SONUÇLARI ( İki Taraftan Birinin Netice-i Talebinden Vazgeçmesi Olduğu - Feragat Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğuracağı )"
95IDDGK5.3.2009E. 2007/1432 K. 2009/726"İDARİ PARA CEZASI ( İptal Davası Açıldıktan Sonra Kurul Kararının Geri Alınması/Davanın Kabulü Niteliğinde Olduğu - Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verileceği/1/3 Karar Harcı Yargılama Giderleri İle Avukatlık Ücretinin Davalı İdareden Alınacağı )
DAVAYI KABUL ( İdari Para Cezasının İptali Davası Açıldıktan Sonra Kurul Kararının Geri Alınmasının Davanın Kabulü Niteliğinde Olduğu/Karar Verilmesine Yer Olmadığı - 1/3 Karar Harcı Yargılama Giderleri İle Avukatlık Ücretinin Davalı İdareden Alınacağı )
İDARİ İŞLEMİN İDARECE GERİ ALINMASI ( Dava Açıldıktan Sonra/1/3 Karar Harcı Yargılama Giderleri İle Avukatlık Ücretinin Davalı İdareden Alınacağı - Davanın Kabulü Niteliğinde Olduğu )
KABULÜN SONUÇLARI ( İdari Para Cezasının İptali Davası Açıldıktan Sonra Kurul Kararının Geri Alınmasının Davanın Kabulü Niteliğinde Olduğu - 1/3 Karar Harcı Yargılama Giderleri İle Avukatlık Ücretinin Davalı İdareden Alınacağı )"
95D2.D5.2.2008E. 2007/241 K. 2008/508"FERAGAT ( Kararının Temyizen İncelenerek Bozulması İsteminden Sonra Verilen Dilekçe İle - Temyiz İsteği Hakkında Karar Verilmesine Yer Olmadığı )
TEMYİZ İSTEĞİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI ( Kararının Temyizen İncelenerek Bozulması İsteminden Sonra Verilen Dilekçe İle Feragat )"
95D11.D21.11.2007E. 2007/5999 K. 2007/8585"FERAGAT ( Dilekçenin Mahkeme Kayıtlarına Girdiği Tarihte Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğuracağı - Feragatten Vazgeçmenin Mümkün Olmadığı )
KESİN HÜKÜM ( Feragat Dilekçesinin Mahkeme Kayıtlarına Girdiği Tarihte Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğuracağı - Feragatten Vazgeçmenin Mümkün Olmadığı )
FERAGATTEN VAZGEÇME ( Mümkün Olmadığı - Feragat Dilekçesinin Mahkeme Kayıtlarına Girdiği Tarihte Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğuracağı )"
95D8.D3.7.2007E. 2005/3879 K. 2007/4213"YÖNETMELİK ÇIKARMA YETKİSİ ( Mesleğin ve Kamu Yararının Gerçekleşmesini Teminen Kendi Görev Alanları İle İlgili Konularda Odaların Yetkisi Bulunduğu - Düzenleyici Kuralların Birbiriyle Uyumunu Sağlamak Konusunda da Birliğin Denetim Yetkisinin Olduğu )
ODALARIN YÖNETMELİK ÇIKARMA YETKİSİ ( Mesleğin ve Kamu Yararının Gerçekleşmesini Teminen Kendi Görev Alanları İle İlgili Konularda Bulunduğu )
MİMARLIK HİZMETİNİN ÖNEMİ VE ÖZELLİĞİ ( Gereği Belli Bir Disiplin İçinde Yürütülmesinin Kaçınılmaz Olması Karşısında Dava Konusu Maddelerin Hizmetin Niteliği Sunumu ve Bu Hizmetten Yararlananlar Açısından Getirdiği Kuralların Üst Hukuk Kurallarına Aykırılık Taşımadığı )
HİZMETİN NİTELİĞİ SUNUMU VE BU HİZMETTEN YARARLANANLAR ( Mimarlık Hizmetinin Önemi ve Özelliği Gereği Gereği Belli Bir Disiplin İçinde Yürütülmesinin Kaçınılmaz Olması Bu Hizmetten Yararlananlar Açısından Getirdiği Kuralların Üst Hukuk Kurallarına Aykırılık Taşımadığı )"
95IDDGK3.5.2007E. 2007/364 K. 2007/828"TEMYİZ İSTEMİNDEN FERAGAT ( Davalı İdarenin Temyiz İstemi Hakkında Feragat Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Temyiz İsteminden Feragat Edilmesine İlişkin Karara Dayanarak Davalı İdarenin Temyiz İstemi Hakkında Feragat Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMA ( Temyiz İsteminden Feragat Edilmesine İlişkin Karara Dayanarak Davalı İdarenin Temyiz İstemi Hakkında Feragat Nedeniyle Verilmesi Gerektiği )"
95D6.D18.10.2006E. 2004/4881 K. 2006/4890"FERAGAT ( Kesin Hükmün Bütün Sonuçlarını Doğuracağı - Uyuşmazlığın Taraflar Arasında Çözülmüş Olması Karşısında İnceleme Olanağı Bulunmayan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ ( Uyuşmazlığın Taraflar Arasında Çözülmüş Olması Karşısında İnceleme Olanağı Bulunmayan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Feragat/Kesin Hükmün Bütün Sonuçlarını Doğuracağı )"
95D7.D26.4.2006E. 2005/2963 K. 2006/1373"İFLASINA KARAR VERİLEN ŞİRKET ( Şirketi Temsil Yetkisi Kalmayan Kişilerce Verilen Vekaletnameye İstinaden Açılan Dava - Ehliyet Yönünden Reddi İle Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılması Gereği )
EHLİYET ( Şirketi Temsil Yetkisi Kalmayan Kişilerce Verilen Vekaletnameye İstinaden Açılan Dava/Ehliyet Yönünden Reddi Gereği - Kabul Sebebiyle Karar Verilmesine Yer Olmadığı Yolundaki Kararda Yargılama Giderlerinin Davalı Tarafa Yükletilemeyeceği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( İflasına Karar Verilen Şirketi Temsil Yetkisi Kalmayan Kişilerce Verilen Vekaletnameye İstinaden Açılan Dava - Ehliyet Yönünden Reddi İle Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılması Gereği )
KABUL SEBEBİYLE KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI YOLUNDAKİ KARAR ( Hatalı Olarak Verilen/Yargılama Giderlerinin Davalı Tarafa Yükletilemeyeceği - Şirketi Temsil Yetkisi Kalmayan Kişilerce Verilen Vekaletnameye İstinaden Açılan Dava/Ehliyetsizlik )"
95D9.D15.6.2005E. 2004/4335 K. 2005/1394"ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Davacının Hacizli Gayrimenkullerin Satışını Temin Bakımından Gayrimenkul Teminatını Nakit Teminatla Değiştirilmesi Amacıyla Yaptığı Ödeme - Davanın Konusuz Kaldığı Sonucunu Doğurmayacağı )
HACZİN KALDIRILMASI AMACIYLA YAPILAN NAKİT TEMİNAT MAHİYETİNDEKİ ÖDEME ( Ödeme Emrine İtiraz İstemiyle Açılan Davanın Konusuz Kaldığı Sonucunu Doğurmayacağı - Davacının Feragat Ettiği Şeklinde Değerlendirilemeyeceği )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Ödeme Emrine İtiraz İstemiyle Açılan Dava - Gayrimenkul Üzerindeki Haczin Kaldırılması Amacıyla Yapılmış Nakit Teminat Mahiyetindeki Ödemenin Bu Sonucu Doğurmayacağı )
FERAGAT ( Gayrimenkul Üzerindeki Haczin Kaldırılması Amacıyla Yapılmış Nakit Teminat Mahiyetindeki Ödeme - Ödeme Emrine İtiraz İstemiyle Açılan Davanın Konusuz Kaldığı Sonucunu Doğurmayacağı/Davacının Feragat Ettiği Şeklinde Değerlendirilemeyeceği )"
95D4.D23.2.2005E. 2004/2323 K. 2005/259"HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI ( İtirazında Tamamen Veya Kısmen Haksız Çıkan Borçludan Hakkındaki İtirazın Red Olunduğu Miktardaki Amme Alacağının % 10 Zamla Tahsil Edileceği - Feragat Durumunda Davacının Davasında Haksız Çıktığı Kabul Edileceğinden Alınması Gereği )
FERAGAT ( Ödeme Emrine Karşı Açılan Davayı Kısmen Reddeden Mahkeme Kararına Yönelik Taraflar Temyiz İstemi Karara Bağlanmadan/Davanın Reddinin Sonuçlarını Doğuracağı - Amme Alacağının % 10 Zamla Tahsili İçin Düzenlenen Ödeme Emrinin Yasal Olduğu )
AMME ALACAĞI ( İtirazında Tamamen Veya Kısmen Haksız Çıkan Borçludan Hakkındaki İtirazın Red Olunduğu Miktardaki Amme Alacağının % 10 Zamla Tahsil Edileceği - Feragat Durumunda Davacının Davasında Haksız Çıktığı Kabul Edileceğinden Haksız Çıkma Zammının Alınması Gereği )
ÖDEME EMRİ ( İtirazında Haksız Çıkan Davacı Adına Düzenlenen/Yasal Olduğu - Feragat Durumunda Davacının Davasında Haksız Çıktığı Kabul Edileceğinden Haksız Çıkma Zammının Alınması Gereği )"
95D11.D16.2.2005E. 2002/259 K. 2005/680"DAVADAN FERAGAT ( Davacının Davalı İdareye Verdiği İleri Sürülen ve Mahkeme Kayıtlarına Geçmediği Anlaşılan Dilekçe - Feragatın Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
FERAGAT DİLEKÇESİ ( Feragat Edilen Davanın Görüldüğü Mahkeme Başkanlığına Hitaben Yazılması Gereği - Davalı İdareye Verildiği İleri Sürülen ve Mahkeme Kayıtlarına Geçmeyen Dilekçe İle Davadan Feragatın Kabulüne Olanak Bulunmadığı )
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ( İş Kanunu Hükümlerine İstinaden Çalışmaya Başlayıp Bu Statüye Geçen ve Emekli Olduğu Tarihe Kadar Bu Statüde Çalışan Davacı - Sadece İşçi Olarak Geçirdiği Süreler Esas Alınarak Kıdem Tazminatı Ödenmesinin Mevzuata Aykırılığı )"
95D13.D11.2.2005E. 2005/1322 K. 2005/741"DAVADAN FERAGAT ( Temyiz İstemi Sonrası Verilen Dilekçe İle - İdare Mahkemesi'nce Yeniden Bir Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulması )
FERAGAT ( İki Taraftan Birinin Netice-i Talebinden Vazgeçmesi/İdare Mahkemesi'nce Yeniden Bir Karar Verilmek Üzere Kararın Bozulması - Kesin Hükmün Hukuksal Sonuçlarını Doğuracağı )
DAVA AÇMA HAKKI ( Kişinin Davanın Her Aşamasında Davası İle Ulaşmak İstediği Sonuçtan Vazgeçebileceği - Temyiz İstemi Sonrası Verilen Dilekçe İle Davadan Feragat )"
95IDDGK21.10.2004E. 2004/745 K. 2004/861"FERAGAT ( Kamu Kuruluşlarınca Açılan Somut Nitelikteki İptal Davaları - Dairece İlk Derece Karar Verildikten Sonra Davadan Feragat Edilmesinin Kamu Yararıyla ve İdarenin Yargısal Denetimi Yoluyla Hukukun Üstünlüğünü Sağlama Amacıyla Bağdaşmayacağı )
DAVADAN FERAGAT ( Nazım Plan Kısmi Revizyonunda Bir Bölümün İptali İstemiyle Açılan Dava - Üstün Kamu Yararı Gözetilerek Verilmiş Olan Bozma Kararından Sonra Karar Düzeltme Aşamasında Davacının Feragatinin Kabul Edilemeyeceği )
KAMU YARARI VE İDARENİN YARGISAL DENETİMİ YOLUYLA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMA AMACI ( Dairece İlk Derece Karar Verildikten Sonra Davadan Feragat Edilmesinin Bağdaşmayacağı - Kamu Kuruluşlarınca Açılan Somut Nitelikteki İptal Davaları )
İDARENİN YARGISAL DENETİMİ YOLUYLA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMA AMACI ( Dairece İlk Derece Karar Verildikten Sonra Davadan Feragat Edilmesinin Bağdaşmayacağı - Kamu Kuruluşlarınca Açılan Somut Nitelikteki İptal Davaları )
BOZMA KARARI ( Kamu Kuruluşlarınca Açılan Somut Nitelikteki İptal Davası - Karar Düzeltme Aşamasında Davacının Davadan Feragatinin Kabul Edilemeyeceği/İdarenin Yargısal Denetimi Yoluyla Hukukun Üstünlüğünü Sağlama Amacıyla Bağdaşmayacağı )
İDARİ DAVALARDA HUMK. HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( 2577 S.K.'da Yollama Hükmünün İdari Davaların Nitelikleri Dikkate Alınarak ve İdari Dava Türleriyle Bağdaştığı Ölçüde Uygulanabileceği )
HUMK. HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( 2577 S.K. Md. 31'deki Yollama Hükmünün İdari Davaların Nitelikleri Dikkate Alınarak ve İdari Dava Türleriyle Bağdaştığı Ölçüde Uygulanabileceği )"
95D2.D28.9.2004E. 2004/2046 K. 2004/653"TEMYİZ İNCELEMESİ SIRASINDA DAVADAN FERAGAT ( Bu Yönde Karar Verilmesi İçin Mahkeme Kararının Bozularak Dosyanın İdare Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
DAVADAN FERAGAT ( Temyiz İncelemesi Sırasında - Bu Yönde Karar Verilmesi İçin Mahkeme Kararının Bozularak Dosyanın İdare Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Temyiz İncelemesi Sırasında - Bu Yönde Karar Verilmesi İçin Mahkeme Kararının Bozularak Dosyanın İdare Mahkemesine Gönderilmesi Gerektiği )"
95IDDGK17.6.2004E. 2003/967 K. 2004/640"FERAGAT ( İdari Para Cezasıyla Tecziyeye İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Dava - Davacının Feragat Etmiş Olması/Taraflar Arasında Uyuşmazlığı Sona Erdiren Bu Beyanın Dikkate Alınarak Davanın Sona Erdirilmesi Gereği )
DAVADAN FERAGAT ( Mahkemenin Davacının Beyanının Gerçekten Feragat Olduğunu ve Kanunun Öngördüğü Şekilde Yapıldığını Tespit Etmesi Durumunda Uyuşmazlığın Son Bulduğuna Karar Vermesi Gereği - İdari Para Cezasıyla Tecziyeye İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Dava )
İDARİ PARA CEZASI ( Tecziyeye İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Dava - Davacının Feragat Etmiş Olması/Taraflar Arasında Uyuşmazlığı Sona Erdiren Bu Beyanın Dikkate Alınarak Davanın Sona Erdirilmesi Gereği )
İDARİ DAVALARDA HUMK. HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( İdari Para Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davadan Feragat - Kamu Adına Açılan Bir Dava Niteliği Taşımaması/Menfaati İhlal Edilen Davacının Talebi İle Sınırlı Olarak Görüşülüp Neticelendirilmesi )
HUMK. HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI ( İdari Para Cezasının İptali İstemiyle Açılan Davadan Feragat - Kamu Adına Açılan Bir Dava Niteliği Taşımaması/Menfaati İhlal Edilen Davacının Talebi İle Sınırlı Olarak Görüşülüp Neticelendirilmesi )"
95D12.D25.3.2003E. 2001/1681 K. 2003/704"DAVADAN FERAGAT ( Memuriyetten Çıkarılan Davacının Disiplin Cezasının Affa Uğradığı Gerekçesiyle Göreve Dönme Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali Davasında - Feragatin Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı )
FERAGATİN SONUÇLARI ( Memuriyetten Çıkarılan Davacının Disiplin Cezasının Affa Uğradığı Gerekçesiyle Göreve Dönme Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali Davasından Feragat Etmesi )
MEMURİYETTEN ÇIKARMAYA İLİŞKİN DİSİPLİN CEZASININ AF KANUNU KAPSAMINDA KALDIĞI GEREKÇESİYLE GÖREVE DÖNME TALEBİYLE AÇILAN DAVADAN FERAGAT ( Fergatin Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı )"
95D8.D24.5.2001E. 1999/3331 K. 2001/2525"FERAGAT ( Kesin Bir Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğuracağı - Feragattan Dönülemeyeceği/Feragattan Dönen Davacının Rücu İstemi Kabul Edilerek İşin Esasına Girilerek Verilen İdare Mahkemesi Kararında İsabet Bulunmadığı )
FERAGATTAN RÜCU ( Feragattan Dönen Davacının Rücu İstemi Kabul Edilerek İşin Esasına Girilerek Verilen İdare Mahkemesi Kararında İsabet Bulunmadığı )"
95IDDGK6.4.2001E. 2001/26 K. 2001/309"KARAR DÜZELTME ( İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna İntikal Eden Dosya - Davacının Feragat İstemi/Davalının Karar Düzeltme İsteminin Esasının İncelenme Olanağı Kalmadığı )
FERAGAT ( Davalı Tarafın Karar Düzeltme İstemi Nedeniyle İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna İntikal Eden Dosya - Karara Bağlanabilmesi İçin Daire Kararının Bozulması ve Dosyanın Daireye Gönderilmesi )
DAVADAN FERAGAT ( Davalı Tarafın Karar Düzeltme İstemi Nedeniyle İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna İntikal Eden Dosya - Davalının Karar Düzeltme İsteminin Esasının İncelenme Olanağı Kalmadığı )"
95D4.D25.3.1999E. 1998/2745 K. 1999/1251"TEMYİZDEN FERAGAT ( Söz Konusu Kişi Hakkında Karar Verilmeyeceği )
TEMYİZ İNCELEMESİ ( Hukuki Menfaat-Temyiz İsteminden Feragat )
HUKUKİ MENFAAT ( Temyiz İncelemesi )"
95IDDGK26.6.1998E. 1998/249 K. 1998/278"FERAGAT ( Temyiz Aşamasında İstemde Bulunulması )
TEMYİZ AŞAMASINDA VAZGEÇME İSTEMİ ( Temyiz İsteminin Bu Yönden Kabulü ile Kararın Bozulması )
VAZGEÇME ( Temyiz Aşamasında İstemde Bulunulması )"
95D9.D12.12.1995E. 1995/529 K. 1995/3335"İHBARNAME TEBLİĞİ ÜZERİNE VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI NEDENİYLE TAHAKKUKUN DÜZELTME FİŞİYLE TERKİNİ ( Tarhiyatın Terkini Anlamına Gelmemesi )
TAHAKKUKUN İHBARNAME TEBLİĞİ ÜZERİNE VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILDIĞINDAN TERKİNİ ( Tarhiyatın Terkini Anlamına Gelmemesi )
TARHİYATIN TERKİNİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( İhbarname Tebliği Üzerine Vergi Mahkemesinde Dava Açıldığından Tahakkukun Vergi Dairesince Düzeltme Fişiyle Terkini )
FERAGAT NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( İhbarname Tebliği Üzerine Vergi Mahkemesinde Dava Açıldığından Tahakkukun Vergi Dairesince Düzeltme Fişiyle Terkini )"
95IDDGK27.10.1995E. 1995/765 K. 1995/742"DAVACININ TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ETMESİ ( Mahkemece Bu Husus Gözetilerek Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ETMEK ( Davacının - Mahkemece Bu Husus Gözetilerek Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )
FERAGAT ( Davacının Temyiz Aşamasında - Mahkemece Bu Husus Gözetilerek Yeniden Karar Verilmesi Gerektiği )"
95D6.D19.9.1994E. 1994/140 K. 1994/3014"TEMYİZ HAKKINDAN FERAGAT ( Kesin Hüküm Sonucu Doğurması ve Sonradan Vazgeçilememesi )
FERAGATTEN VAZGEÇİLEMEMESİ ( İdari Yargılamada Feragatin Kesin Hüküm Sonucu Doğurması )
KESİN HÜKÜM SONUCU DOĞURMA VE VAZGEÇİLEMEME ( İdari Yargılamada Feragatin )"
95D3.D6.12.1991E. 1991/258 K. 1991/3082"DAVADAN FERAGAT ( Lehine Karar Verilmiş Olsa da Temyiz Safhasında Davacının Davadan Feragat Edebileceği )
TEMYİZ AŞAMASINDA FERAGAT ( Geçerli Olması )"

Madde 96

YARGITAY

96YHGK5.3.2014E. 2013/14-498 K. 2014/205"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yargılama Gideri Harç ve Vekalet Ücreti - Davalı Delillerin Toplanmasına Dair Ara Kararların Yerine Getirilmesinden Sonra Davayı Kabul Ettiği/Taşınmazı Devredileceğini Vaad Etmesine Rağmen Devretmeyerek Davanın Açılmasına Sebebiyet Verdiği - Davalının Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulacağı )
YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Davalı Delillerin Toplanmasına Dair Ara Kararların Yerine Getirilmesinden Sonra Davayı Kabul Ettiği/Taşınmazı Devretmeyerek Davanın Açılmasına Sebebiyet Verdiği - Davalının Yargılama Gideri Harç ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulmaması İçin Gerekli Şartların Gerçekleşmediği )
DAVAYI KABUL ( Yargılama Giderlerinden Sorumluluk - Davalı Delillerin Toplanmasına Dair Ara Kararların Yerine Getirilmesinden Sonra Davayı Kabul Ettiği/Taşınmazı Devredileceğini Vaad Etmesine Rağmen Devretmeyerek Davanın Açılmasına Sebebiyet Verdiği - Davalının Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmamasının İsabetsizliği )
DAVANIN AÇILMASINA SEBEBİYET VERME ( Yargılama Giderleri - Davalının Taşınmazı Devredileceğini Vaad Etmesine Rağmen Devretmeyerek Davanın Açılmasına Sebebiyet Verdiği/Delillerin Toplanmasına Dair Ara Kararların Yerine Getirilmesinden Sonra Davayı Kabul Ettiği/Mahkemece Davalının Yargılama Gideri Harç ve Vekalet Ücretinden Sorumlu Tutulacağının Gözetileceği )"
96Y12.HD9.7.2012E. 2012/16820 K. 2012/23886"YABANCI UYRUKLU ŞAHSIN TÜRKİYE'DE BAŞLATMIŞ OLDUĞU İCRA TAKİBİ (Yabancı Uyruklu Alacaklının Teminat Yatırması Gerekip Gerekmediği Hakkında Yerel Mahkemece Araştırma Yapılması Gerektiği - Mütekabiliyet Esasının Araştırılması Gereği)
MÜTEKABİLİYET ŞARTI (Yabancı Uyruklu Şahsın Başlatmış Olduğu İcra Takibi - İki Ülke Arasında Mütekabiliyet Esasının Olup Olmadığının Araştırılacağı/Mahkemece Alacaklının Teminat Yatırıp Yatırmaması Gerektiğine İlişkin Karar Verileceği/Teminat)
TEMİNAT ŞARTI (Yabancı Uyruklu Şahsın Başlatmış Olduğu İcra Takibi - İki Ülke Arasında Mütekabiliyet Esasının Araştırılacağı/Mahkemece Alacaklının Teminat Yatırıp Yatırmaması Gerektiğine İlişkin Mahkemece Karar Verileceği/İcra Takibi)"
96Y2.HD13.10.2011E. 2010/14207 K. 2011/15791"DAVA DİLEKÇESİYLE NAFAKA VE TAZMİNAT İSTEMEME (Nafaka ve Tazminat Haklarından Feragat Edildiğinin Kabulü Gereği - Sonradan Verilen Dilekçe ile Feragattan Dönülemeyeceği )
NAFAKA VE TAZMİNAT HAKKINDAN FERAGAT (Dava Dilekçesiyle Nafaka ve Tazminat İstemediğinin Bildirilmesi Beyanının Bu Haklardan Feragat Edildiği Anlamını Taşıdığı - Sonradan Verilen Dilekçe ile Feragattan Dönülemeyeceği )
FERAGATTAN DÖNME (Dava Dilekçesiyle Nafaka ve Tazminat İstenmediği Beyanının Feragat Niteliğinde Olduğu Sonradan Verilen Dilekçe ile Fergattan Dönülemeyeceği - Feragat )"
96Y22.HD27.9.2011E. 2011/10351 K. 2011/1217"İŞE İADE DAVASI ( Davacının Feragati Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verileceği )
FERAGAT ( Davayı Sonuçlandıran Usuli Bir İşlem Olduğu - Feragat Uyarınca İşe İade Davasının Reddi Gerektiği )"
96Y19.HD2.2.2011E. 2010/14073 K. 2011/1041"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Borçlunun Aleyhine Girişilen Takibe Dayanak Kambiyo Senedindeki İmzaya İtiraz Etmesi ve Bu İtiraz Üzerine Teminat Vererek Takibin Durdurulmasının Mümkün Olduğu - Belirli Bir Mala Haciz Konulmak Suretiyle Bedelinin Teminat Sayılmasının Kabul Edilemeyeceği )
TEMİNAT KARŞILIĞINDA TAKİBİN DURDURULMASI ( Sıra Cetveline İtiraz - Borçlunun İtirazı Üzerine Takibin Durdurulması Amacıyla Gösterilmesi Gereken Teminatın Borçluya Ait Araca Konulan Haciz Bedelinin Teminat Sayılmasının Kabul Edilemeyeceği )
BELİRLİ BİR MALA KONULAN HACZİN TEMİNAT SAYILMASI ( Belirli Bir Mala Haciz Konulmak Suretiyle Bedelinin Teminat Sayılmasının Kabul Edilemeyeceği - Sıra Cetveline İtiraz Davasında Takibin Teminat Karşılığında Durdurulması )"
96Y19.HD6.12.2010E. 2010/12801 K. 2010/13843"İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Bir Bankanın Kendi Borcu İçin Teminat Mektubu Vermesi Garanti Niteliği Taşımadığı - Kanuni İstisnalar Haricinde Teminatsız İhtiyati Haciz Kararı Verilemeyeceği )
TEMİNAT MEKTUBU ( İhtiyati Haczin Kaldırılması Talebi - Bir Bankanın Kendi Borcu İçin Teminat Mektubu Vermesi Garanti Niteliği Taşımadığı/Kanuni İstisnalar Haricinde Teminatsız İhtiyati Haciz Kararı Verilemeyeceği )
BANKANIN İHTİYATİ HACİZ TALEPLERİNDE KENDİ TEMİNAT MEKTUBUNU VERMESİ ( Garanti Niteliği Taşımadığı - Kamu Bankalarının Yanı Sıra TMSF De Özel Kanun Hükümleri İle İhtiyati Haciz Taleplerinde Teminattan Muaf Tutulduğu )
TEMİNATTAN MUAF TUTULMA ( Kamu Bankalarının Yanı Sıra TMSF De Özel Kanun Hükümleri İle İhtiyati Haciz Taleplerinde Teminattan Muaf Tutulduğu )"
96Y9.HD1.10.2010E. 2008/35031 K. 2010/26665"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Ücret Alacağının Ödetilmesi - Davacı Asil Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Ettiğinden ve Feragat Davayı Sonuçlandıran Usulü Bir İşlem Olduğundan Feragat Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ÜCRET ALACAĞININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Davacı Asil Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Ettiğinden ve Feragat Davayı Sonuçlandıran Usulü Bir İşlem Olduğundan Feragat Konusunda Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )
FERAGAT ( Kıdem ve İhbar Tazminatı/Ücret Alacağının Ödetilmesi - Davacı Asil Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Ettiğinden ve Feragat Davayı Sonuçlandıran Usulü Bir İşlem Olduğundan Feragat Konusunda Bir Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği )"
96Y19.HD1.4.2010E. 2009/6088 K. 2010/3767"DAVANIN TARAFLARININ YABANCI UYRUKLU TÜZEL KİŞİLİK OLMASI (Teminat Gösterilmesinin Dava Şartı Olduğu - Dava Şartı Olan Teminat Şartı Değerlendirilmeden Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)
TEMİNAT GÖSTERİLMESİ (Davacı Davalı ve Karşı Davalının Yabancı Uyruklu Tüzel Kişilik Olmaları Dikkate Alındığında Teminat Göstermeleri Gerektiğinin Gözetilmesi Gereği - Teminat Gösterilmesinin Dava Şartı Olduğu)
DAVA ŞARTI (Yabancı Uyuruklu Tüzel Kişilik Tarafından Açılan Dava - Teminat Şartı)"
96Y19.HD7.2.2010E. 2009/11811 K. 2010/1632"İHTİYATİ HACZE İTİRAZ ( Teminatsız İhtiyati Haciz Kararı Verilemez İse de Kanunlarda Teminat Alınmayacağına İlişkin İstisnai Hükümlerin Bulunması Halinde Bu İstisnaî Hükümlerin Amacı ve Kapsamı İle Sınırlı Olarak Teminat Aranmaksızın İhtiyati Haciz Kararı Verilebileceği )
TEMİNATSIZ İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( Kanunlarda Teminat Alınmayacağına İlişkin İstisnai Hükümlerin Bulunması Halinde Bu İstisnaî Hükümlerin Amacı ve Kapsamı İle Sınırlı Olarak Teminat Aranmaksızın İhtiyati Haciz Kararı Verilebileceği )
İLAMA DAYANAN ALACAKLARDA TEMİNAT ARANMAYACAĞI ( İlam Niteliğindeki Belgelerden Doğan Alacaklarda İse Teminatın Gerekip Gerekmediğinin Hakiminin Takdirine Bağlı Olduğu )
KONKORDATONUN REDDİ ( Halinde Teminatsız İhtiyati Haciz Kararı Verileceği - Teminatsız İhtiyati Haciz Kararı Verilebileceğine İlişkin İstisnai Hükümler İİK. Dışında Bazı Özel Kanun Hükümlerinde de Yer Aldığı )"
96Y19.HD24.11.2009E. 2009/10537 K. 2009/11107"İHTİYATİ HACİZ ( İsteyen Vekili Bonoya İstinaden İhtiyati Haciz Talebinde Bulunduğu - Teminatsız İhtiyati Haciz Kararı Verilemeyeceği )
TEMİNAT VERİLMESİ ( Amacı Hem Borçlunun Hem de Üçüncü Kişilerin İhtiyati Haczin Haksızlığının Anlaşılması Halinde Uğradıkları Zararların Güvence Altına Alınması Olduğu )
İLAMA DAYANAN ALACAKLARDA TEMİNAT ARANMAYACAĞI ( İlam Niteliğindeki Belgelerden Doğan Alacaklarda İse Teminatın Gerekip Gerekmediğinin Hakiminin Takdirine Bağlı Olduğu )"
96YHGK4.6.2008E. 2008/11-417 K. 2008/425"İHTİYATİ HACİZ DAVASI ( Mahkemece Bozmadan Sonra Taraflar Arasındaki Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesi Yanlış Değerlendirilerek Hüküm Oluşturulduğu - Ortada Direnme Kararı Mevcut Olmayıp Yeni Hüküm Bulunduğu )
GENEL KREDİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ ( Bozmadan Sonra Mahkemece Yine "Talebin %15 Teminatla Kabulüne" Dair İlk Karar Kabul Edildiğinden Ortada Direnme Kararı Mevcut Olmayıp Yeni Hüküm Bulunduğu - İhtiyati Haciz )
YENİ HÜKÜM ( Bozmadan Önce Verilen İlk Kararda DayanılmayanBozmadan Sonraki Kararda Dayanılan Genel Kredi Sözleşmesinin İlgili Maddesinin İrdelendiği Yeni Bir Hükmün Bulunduğu - İhtiyati Haciz )"
96Y9.HD19.2.2008E. 2007/40824 K. 2008/1071"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( İşçinin Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Etmesi - Usulü İşlem Olduğundan Sair Yönleri İncelenmeksizin Hükmün Bozulması Gerektiği )
DAVADAN FERAGAT ( Usulü İşlem Olduğundan Sair Yönleri İncelenmeksizin Hükmün Bozulması Gerektiği - İşçilik Alacakları/İşçinin Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Etmesi )
TEMYİZ AŞAMASINDA DAVADAN FERAGAT ( Usulü İşlem Olduğundan Sair Yönleri İncelenmeksizin Hükmün Bozulması Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası )"
96Y11.HD16.10.2006E. 2005/11144 K. 2006/10378"İHTİYATİ HACİZ ( Alacağı İlama Bağlı Olmayan Alacaklıdan Teminat Alınacağı/Cinsi ve Miktarınında da Kararda Gösterilmesi Zorunlululuğu - Mahkeme Veznesine Yatırılmadan İhtiyati Haciz Kararının Kendisine Verilmeyeceği )
ALACAĞIN İLAMA BAĞLI OLMAMASI ( İhtiyati Haciz Talebi - Karar Veren Mahkemenin Teminat Alınmasına Cinsi ve Miktarınıda Kararda Göstermesi Zorunlululuğu )
TEMİNAT ( Alacaklının İhtiyati Haciz Talep Dilekçesinde Teminat Göstermesine Gerek Olmadığı - Teminatın Cinsi ve Miktarının İhtiyati Haciz Kararı İle Belirleneceği )
ÇEKE DAYALI İHTİYATİ HACİZ TALEBİ ( Alacaklıdan Teminat Alınacağı/Cinsi ve Miktarınında da Kararda Gösterilmesi Zorunlululuğu - Mahkeme Veznesine Yatırılmadan İhtiyati Haciz Kararının Kendisine Verilmeyeceği )"
96Y19.HD17.1.2006E. 2005/5622 K. 2006/138"İSTİHKAK TALEBİ ( Haczin Kaldırılması - Vergi Dairesi Tarafından Kaydına Haciz Konulan Aracın Haciz Tarihinde Davacı Şirkete Ait Olduğunun Tesbiti İle Vergi Dairesi Tarafından Trafikteki Kaydı Üzerine Konulan Haczin Kaldırılmasının İsabetli Olduğu )
HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Vergi Dairesi Tarafından Kaydına Haciz Konulan Aracın Haciz Tarihinde Davacı Şirkete Ait Olduğunun Tespiti İle Vergi Dairesi Tarafından Trafikteki Kaydı Üzerine Konulan Haczin Kaldırılmasının İsabetli Olduğu )"
96YHGK9.6.2004E. 2004/4-351 K. 2004/339"İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİNDE USULSÜZLÜK YAPILDIĞI İDDİASI ( Kararı Veren Mahkeme Hakimlerinden Tazminat Talebi - Teminatsız Haciz Yapma Olanağı Bulunan Alacaklı İş Bankasının Düzenlediği Teminat Mektubunun Mahkemece Teminat Olarak Kabul Edilmiş Olması )
HAKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU ( İhtiyati Haciz Talep Eden Bankadan Kendi Düzenlediği Teminat Mektubunu Teminat Olarak Kabul Eden Mahkeme Heyetinin Usulsüz İhtiyati Haciz Kararı Verdiği İddiasıyla Tazminat Talebinin Reddi Gereği )
TAZMİNAT TALEBİ ( Usulsüz İhtiyati Haciz Kararı Verdikleri ve Bu Yöndeki İtirazı da Reddettikleri İddiasıyla Mahkeme Üyesi Hakimlerden - Hakimlerin Alacaklı Bankanın Kendi Düzenlediği Teminat Mektubunu Kabul Ederek İhtiyati Haciz Kararı Vermiş Olması )
TEMİNAT MEKTUBUNUN GEÇERLİLİĞİ ( Bankanın Kendi Alacağı İçin Yaptığı İhtiyati Haciz Başvurusunda Teminat Olarak Kendi Düzenlediği Teminat Mektubu İbraz Etmesi - Hakimin Verdiği Karar Usulsüz Olmadığından Tazminat Sorumluluğunun Bulunmaması )"
96Y12.HD13.4.2004E. 2004/5408 K. 2004/9048"YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TÜRKİYE'DE DAVA VE TAKİP AÇMASI ( Yeterli Miktarda Teminatı Döviz Olarak Merkez Bankası'na Depo Ettirmesi Şartı )
TEMİNAT YATIRMA ŞARTI ( Türkiye'de Takip Açan Yabancı Uyruklu Kişinin - Teminatın Döviz Üzerinden ve Yeterli Miktarda Takdir Edilmesi ve Merkez Bankası'na Yatırılması Mecburiyeti )
DÖVİZ ÜZERİNDEN YETERLİ MİKTARDA TEMİNAT TAKDİR EDİLMESİ VE MERKEZ BANKASINA YATIRTILMASI MECBURİYETİ ( Türkiye'de İcra Takibi Yapan Yabancı Uyruklu Kişi Hakkında )
MERKEZ BANKASI'NA DÖVİZ ÜZERİNDEN VE YETERLİ MİKTARDA TEMİNAT YATIRILMASI ŞARTI ( Türkiye'de İcra Takibi ve Dava Açan Yabancılar Tarafından )"
96Y12.HD13.4.2004E. 2004/4973 K. 2004/9047"YABANCI UYRUKLULARIN DAVA AÇMASI ( Yargılama ve Takip Giderlerinin ve Takip Yüzünden Borçlunun Uğrayacağı Zararların Temini için Takdir Edilecek Teminatın Merkez Bankasına Depo Edilmesi )
TEMİNAT YATIRMA ŞARTI ( Türkiye'de Takip Açan Yabancı Uyruklu Kişinin Takdir Edilecek Yeterli Miktarda Teminatı Merkez Bankasına Depo Mecburiyeti )
YABANCILARIN YARGILAMA VE TAKİP GİDERLERİNİ DEPO ZORUNLULUĞU ( Döviz Üzerinden Takdir Edilerek Bu Meblağın Verilecek Kesin Süre İçerisinde Merkez Bankasına Depo Ettirilmesinin Gerekmesi )
YARGILAMA VE TAKİP GİDERLERİ ( Yabancılar Tarafından Yapılacak Takiplerde Döviz Üzerinden Takdir Edilecek Bu Meblağın Verilecek Kesin Süre İçerisinde Merkez Bankasına Depo Ettirilmesi )
TÜRK PARASININ DEĞERİNİN KORUNMASI ( Takip Yapan Yabancı Alacaklı Kurumun Teminat Tutarını Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun Dahilinde Döviz Dlarak Merkez Bankasına Depo Etmesi )"
96Y19.HD11.4.2002E. 2002/1822 K. 2002/2778"TENFİZ DAVASI ( Türk Mahkemesinde Dava Açan Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişiler Yargılama Giderleriyle Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Belirlenecek Teminatı Göstermek Zorunda Olduğu )
TEMİNAT GÖSTERME ŞARTI ( Tenfiz Davasının Görülebilmesi İçin - Davacı ABD Firması Olup Türkiye ile Bu Ülke Arasında Adli Yardım Sözleşmesi Bulunmadığından Teminat Şartını Yerine Getirmek Zorunda Olduğu )
DAVA AÇAN YABANCI VE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER ( Yargılama Giderleriyle Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Belirlenecek Teminatı Göstermek Zorunda Olduğu )
ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ ( Davacı ABD Firması Olup Türkiye ile Bu Ülke Arasında Adli Yardım Sözleşmesi Bulunmadığından Teminat Şartını Yerine Getirmek Zorunda Olduğu )"
96Y2.HD26.11.1979E. 1979/7848 K. 1979/8481"VASİYETNAME İPTALİ ( Türkiye İle Amerika Birleşik Devletleri Arasındaki İkamet Sözleşmesinin Yenilenmemiş Olması )
HUKUK USULÜNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Türkiyenin Katıldığı Bu Sözleşmeye ABD nin Katılmamış Olması )
TEMİNATTA MUAFİYET ( Hukuk Usulü Sözleşmesine Katılan Devletlerin Vatandaşları Arasında )"

Madde 97

YARGITAY

97Y12.HD9.7.2012E. 2012/16820 K. 2012/23886"YABANCI UYRUKLU ŞAHSIN TÜRKİYE'DE BAŞLATMIŞ OLDUĞU İCRA TAKİBİ (Yabancı Uyruklu Alacaklının Teminat Yatırması Gerekip Gerekmediği Hakkında Yerel Mahkemece Araştırma Yapılması Gerektiği - Mütekabiliyet Esasının Araştırılması Gereği)
MÜTEKABİLİYET ŞARTI (Yabancı Uyruklu Şahsın Başlatmış Olduğu İcra Takibi - İki Ülke Arasında Mütekabiliyet Esasının Olup Olmadığının Araştırılacağı/Mahkemece Alacaklının Teminat Yatırıp Yatırmaması Gerektiğine İlişkin Karar Verileceği/Teminat)
TEMİNAT ŞARTI (Yabancı Uyruklu Şahsın Başlatmış Olduğu İcra Takibi - İki Ülke Arasında Mütekabiliyet Esasının Araştırılacağı/Mahkemece Alacaklının Teminat Yatırıp Yatırmaması Gerektiğine İlişkin Mahkemece Karar Verileceği/İcra Takibi)"
97Y12.HD5.6.2012E. 2012/1510 K. 2012/19223"YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER ( İcra Takibinde Bulunanların Yargılama ve Takip Giderleri ile Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Mahkemenin Belirleyeceği Teminatı Göstereceği )
TEMİNAT ( İcra Takibinde Bulunan Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin Takip Yapmanın Ön Koşulu Olduğu/Mahkemece Resen Gözetileceği - Alacaklının Tabiyetinde Bulunduğu Ülke ile Türkiye Arasında Bir Muafiyet Olup Olmadığının Araştırılacağı )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İcra Mahkemesi Yapacağı İnceleme Sonucu İstemin Reddine ya da Kabulüne Karar Verebileceği - Görevsizlik Kararı Veremeyeceği )
GÖREVSİZLİK ( Teminat Yatırmanın İcra Takibinde Bulunan Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin Takip Yapmanın Ön Koşulu Olduğu - İcra Mahkemesi Yapacağı İnceleme Sonucu İstemin Reddine ya da Kabulüne Karar Verebileceği )"
97Y17.HD18.1.2011E. 2010/7957 K. 2011/72"USULSÜZ İCRA EMRİNİN TEBLİĞİ İŞLEMİNİN İPTALİ VE İSTİHKAK DAVASI ( Takip Dosyasında Taraf Olmayan Davacıların Tebligat Usulsüzlüğünü İleri Sürme Hakkı Olmadığı Gerekçesiyle Reddedilemeyeceği - Mahcuzların Değeri Üzerinden Dava Harcı Tamamlatılacağı )
İSTİHKAK DAVASINA GENEL HÜKÜMLER VE BASİT YARGILAMA USULÜNE GÖRE BAKILMASI ( Yasada Belirtilen Durumlar Ayrık Olmak Üzere Taraflar Çağrılıp Dinlemeden Hüküm Verilemeyeceği - Duruşma Açılması Gerektiği )"
97YHGK6.2.2008E. 2008/12-79 K. 2008/115"ŞİKAYET DAVASI ( İcra Takibi Yapan Yabancı Kişilerin Yargılama ve Takip Giderleriyle Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Bir Teminat Göstermek Zorunda Olduğu )
YABANCI KİŞİLERİN İCRA TAKİBİ ( Yargılama ve Takip Giderleriyle Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Bir Teminat Göstermek Zorunda Olduğu - Şikayet Davası )
TEMİNAT ZORUNLULUĞU ( İcra Takibi Yapan Yabancı Kişilerin Yargılama ve Takip Giderleriyle Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Bir Teminat Göstermek Zorunda Olduğu )"
97Y12.HD17.7.2007E. 2007/12573 K. 2007/14857"YABANCILARIN İCRA TAKİBİNDE BULUNMASI ( İcra Dairesinin Belirleyeceği Teminatı Göstermek Zorunda Olduğu - Takip Yapılmasının Ön Koşulu Olup Kamu Düzenini İlgilendirdiği )
TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin İcra Takibi Yapmasında - Takip Yapılmasının Ön Koşulu Olup Kamu Düzenini İlgilendirdiği/Re'sen Gözetileceği )
MÜTEKABİLİYET İLKESİ ( Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin İcra Takibi Yapmasında Teminat Gösterme Zorunluluğu Olduğu - Alacaklının Mensubu Bulunduğu Devlet İle Ülkemiz Arasında Mütekabiliyet Konusunda Anlaşma Olup Olmadığının Belirleneceği )
TAKİP YAPILMASININ ÖN KOŞULU ( Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin İcra Takibi Yapmasında Teminat Gösterme Zorunluluğu Olduğu - Kamu Düzenini İlgilendirdiği/Re'sen Gözetileceği )"
97Y12.HD10.5.2007E. 2007/6674 K. 2007/9444"ŞİKAYET ( İcra Takibi Yapan Yabancı Kişilerin Yargılama ve Takip Giderleriyle Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Bir Teminat Göstermek Zorunda Olması Nedeniyle )
YABANCI KİŞİLERİN TAKİP YAPMASI ( Bu Kişilerin Yargılama ve Takip Giderleriyle Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Bir Teminat Göstermek Zorunda Olması-Teminat Göstermenin Takip Yapmanın Ön Koşulu Olması ve Mahkemece resen Gözetilmesi )
TÜRKÇE TERCÜME ( Borçluya Gönderilen Takip Dayanğı Belgenin HUMK Uyarınca Türkçe Tercümesinin Eklenmesinin Gerekmesi )"
97Y19.HD17.1.2006E. 2005/5622 K. 2006/138"İSTİHKAK TALEBİ ( Haczin Kaldırılması - Vergi Dairesi Tarafından Kaydına Haciz Konulan Aracın Haciz Tarihinde Davacı Şirkete Ait Olduğunun Tesbiti İle Vergi Dairesi Tarafından Trafikteki Kaydı Üzerine Konulan Haczin Kaldırılmasının İsabetli Olduğu )
HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Vergi Dairesi Tarafından Kaydına Haciz Konulan Aracın Haciz Tarihinde Davacı Şirkete Ait Olduğunun Tespiti İle Vergi Dairesi Tarafından Trafikteki Kaydı Üzerine Konulan Haczin Kaldırılmasının İsabetli Olduğu )"
97Y11.HD19.10.2004E. 2004/358 K. 2004/10054"DENİZ YOLU İLE EMTİA TAŞINMASI ( Emtianın Teslim Edilmemesi Halinde Hak Düşürücü Sürenin Emtianın Teslim Edilmesi Gereken Tarihten İtibaren İşlemeye Başlaması )
EMTİANIN YETKİSİZ ÜÇÜNCÜ ŞAHSA TESLİMİ ( Malın Teslim Edilmesi Mümkün Olan Tarihin İlgili Gümrük İdaresinden Sorularak Belirlenmesinin Gerekmesi )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Dava Konusu Taşımaya İlişkin Konşimento Asıllarının Tümünü Sunmaları için Taraflara Süre Verilerek Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Ticaret Kanunu'nun 1067. Maddesinde Düzenlenen Sürenin Zamanaşımı Değil Hak Düşürücü Nitelikte Olması )
YABANCI TARAFIN DAVADA TEMİNAT YATIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( New York Sözleşmesin Yabancıların Türkiye'de Açacakları Davalarda Teminat Yatırmamaları ile İlgili Bir Hüküm İhtiva Etmemesi Nedeniyle HUMK Gereğince Teminat Yatırmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Emtianın Tesliminde Konşimentoya Uygun Ordino Düzenlenip Düzenlenmediği Teslimde Kusur Olup Olmadığı ve Varsa Kusurun Kimde Olduğu Konusunda Bilirkişi Raporuna Karşı İtirazlar Nedeniyle Uzman Heyetten Rapor Aldırılması )"
97Y12.HD30.6.2004E. 2004/11771 K. 2004/17267"TAKİP ( Yabancılara Döviz Üzerinden Teminat Tutarı Takdir Edilerek Bu Meblağın Alacaklı Tarafa Verilecek Kesin Süre İçerisinde Merkez Bankasına Depo Ettirilmesi Zorunluluğu )
TEMİNAT ( Takip Yapan Yabancı Alacaklı - Döviz Üzerinden Takdir Edilerek Bu Meblağın Alacaklı Tarafa Verilecek Kesin Süre İçerisinde Merkez Bankasına Depo Ettirilmesi Zorunluluğu )
YABANCILARIN YARGILAMA VE TAKİP GİDERLERİNİ DEPO ZORUNLULUĞU ( Döviz Üzerinden Takdir Edilerek Bu Meblağın Verilecek Kesin Süre İçerisinde Merkez Bankasına Depo Ettirilmesi Zorunluluğu )
YARGILAMA VE TAKİP GİDERLERİ ( Yabancılara Döviz Üzerinden Takdir Edilerek Bu Meblağın Verilecek Kesin Süre İçerisinde Merkez Bankasına Depo Ettirilmesi Zorunluluğu )"
97Y21.HD12.3.2002E. 2002/8253 K. 2002/11427"KESİN HÜKÜM NİTELİĞİ ( İstihkak Davalarına İlişkin Tetkik Mercii Kararları - Yargılamanın Yenilenmesi Talebi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( İstihkak Davalarına İlişkin Tetkik Mercii Kararlarının Kesin Hüküm Niteliği ve Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurulabilmesi - Süre Şartı )
SÜRE ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde - İstihkak Davasında Verilen Kararın Kesin Hüküm Niteliği )
İADE-İ MUHAKEME TALEBİ ( İstihkak Davalarına İlişkin Tetkik Mercii Kararlarının Kesin Hüküm Niteliği ve Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurulabilmesi - Süre Şartı )
İSTİHKAK DAVASINDA VERİLEN İTM KARARI ( Kesin Hüküm Niteliğinde Olacağı ve Yargılamanın İadesi Talebine Konu Olabileceği - Süre Şartı )
PARA CEZASININ VE YARGILAMA GİDERLERİNİN DAVACIYA YÜKLENMESİ GEREĞİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Reddi Halinde )"
97Y2.HD22.5.1997E. 1997/4243 K. 1997/5702"TÜRK MAHKEMESİNDE DAVA AÇAN YABANCI KİŞİLER ( Yargılama Giderleriyle Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılaması )
YABANCI KİŞİLER ( Türk Mahkemesinde Dava Açması )
TEMİNAT GÖSTERMEK ZORUNLULUĞU ( Türk Mahkemesinde Dava Açan Yabancı Kişiler )"
97Y19.HD30.1.1997E. 1994/335 K. 1994/334"TAZMİNAT DAVASI ( Sözleşmenin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Uğranılan Zarar )
YABANCI FİRMA İLE TÜRK FİRMA ARASINDAKİ TAZMİNAT DAVASI ( Uyuşmazlığa Hangi Hukukun Uygulanacağının Belirlenmesi )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİ ( Taraflardan Birinin Yabancı Olması-Tarafların Açık Olarak Seçtikleri Kanuna Tabi Olmaları )
BORCUN İFA YERİ HUKUKU ( Yabancı Şahıslar Arasında Sözleşmeden Doğan Borç İlişkisinde Borcun İfa Yeri Hukukunun Uygulanması )"
97YHGK23.12.1992E. 1992/11-598 K. 1992/762"YABANCI DAVACININ TEMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İKAMETGAHI OLMAYANLARDAN İSTENECEK TEMİNAT ( Dava açılışında )"
97Y11.HD11.10.1988E. 1988/2749 K. 1988/5770"ALACAK DAVASI ( Yabancı Uyruklu Olan Davacının Mobilya Satın Almak Amacıyla Davalıya Para Vermesi-Ancak Davalının Malı Vermemesi )
YABANCI UYRUKLU KİŞİNİN ALACAK DAVASI AÇMASI ( Teminat Gösterme Zorunluluğu )
TEMİNAT ( Yabancı Uyruklu Kişinin Türk Kişi Aleyhine Dava Açması Durumunda Mahkemeye Teminat Göstermesinin Gerekmesi )
KARŞILIKLILIK İLKESİ ( Yabancı Uyruklu Kişinin Türk Kişi Aleyhine Dava Açması Durumunda Mahkemeye Teminat Göstermesinin Gerekmesinin İstisnası )"
97Y12.HD21.4.1987E. 1986/9244 K. 1987/5643"YABANCI UYRUKLU KİŞİNİN TEMİNAT GÖSTERMESİ ( İcra Takibini Vekille Yürüten )
İCRA TAKİBİNİN VEKİLLE YÜRÜTÜLMESİNDE TEMİNAT ( Yabancı Uyruklu Kişi )"
97YHGK31.12.1980E. 1980/2-1921 K. 1980/2540"BOŞANMA DAVASI ( Türk Vatandaşı İle Evlenene Yabancı Kadının İkametgahı )
TÜRK VATANDAŞI İLE EVLENEN YABANCI KADININ İKAMETGAHI ( Yasal Olarak Kocasının İkametgahı Olması )
TEMİNAT İSTENMESİ ( İkametgahı Olmayanların Açacakları Davalar )
İKAMETGAHI OLMAYANLARIN AÇACAKLARI DAVALAR ( Teminat İstenmesi )"
97Y2.HD26.11.1979E. 1979/7848 K. 1979/8481"VASİYETNAME İPTALİ ( Türkiye İle Amerika Birleşik Devletleri Arasındaki İkamet Sözleşmesinin Yenilenmemiş Olması )
HUKUK USULÜNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Türkiyenin Katıldığı Bu Sözleşmeye ABD nin Katılmamış Olması )
TEMİNATTA MUAFİYET ( Hukuk Usulü Sözleşmesine Katılan Devletlerin Vatandaşları Arasında )"
97YHGK7.4.1978E. 1977/2-587 K. 1978/308"ALACAK DAVASI ( Türkiye'de İkametgahı Olmayan Kişi )
İKAMETGAHI OLMAYAN KİŞİ ( Merkez Bankasında Bloke Edilmiş Parasının Bulunması )"

Madde 98

YARGITAY

98YHGK18.9.1996E. 1996/2-498 K. 1996/595"KARI KOCA ARASINDA İNANÇ SÖZLEŞMESİ
KADININ KATKISI İLE KOCANIN TAŞINMAZ ALMASI
EŞLER ARASINDAKİ HUKUKİ MÜNASEBETİN İSBATI
HAKİMİN ZARARI TAKDİRİ ( Karı-koca arasında )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Karı-koca arasında )
EŞLER ARASINDAKİ BORÇLANMALAR ( Tazminatın Tayini )
TAZMİNATIN TAYİNİ ( Eşler Arasındaki Borçlanmalar )
TAZMİNAT ( Eşlerden Birinin Katkısıyla Alınan Mallara Katkıda Bulunan Eşin Ortak Edilmemesi )
ŞAHİTLE İSPAT ( Eşler Arasındaki Akdi İlişki )"
98Y11.HD1.12.1987E. 1987/6358 K. 1987/6710"YABANCI KİŞİNİN TÜRK MAHKEMESİNDE DAVA AÇMASI ( Yabancı Kişinin Yargılama ve Takip Giderleriyle Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Teminat Göstermesinin Gerekmesi )
TEMİNAT ( Türk Mahkemesinde Dava Açan Yabancı Kişinin Yargılama ve Takip Giderleriyle Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Teminat Göstermesinin Gerekmesi )
KARŞILIKLILIK ( Yabancı Kişinin Türk Mahkemesinde Açtığı Davada Teminattan Muaf Tutulabilmesi İçin Karşılıklılık Olmasının Gerekmesi )"
98YHGK17.10.1980E. 1980/11-1871 K. 1980/2309"TESPİT VE İPTAL DAVASI ( Anonim Şirket Genel Kurul Kararı )
ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVALARI ( Verilen Süre İçinde Teminatın Yatırılmaması )
TEMİNATIN YATIRILMAMASI ( Hakimin Davacı Tarafın Mahkemede Hazır Bulunmadığının Kabulü )
DAVAYA GIYABINDA DEVAM EDİLMESİ ( Davanın Reddinin İsabetsiz Olması )"

Madde 99

YARGITAY

99YHGK1.5.2002E. 2002/13-376 K. 2002/352"TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Türkiye İle Yabancı Devlet Arasında Anlaşma Bulunması Haline Olmadığı - Türkiye İle Hollanda'nın Taraf Olduğu Lahey Sözleşmesi Uyarınca Teminat Muafiyeti Bulunduğundan Davacının Teminat Göstermesi Zorunlu Olmadığı )
YABANCILARIN TEMİNAT GÖSTERMESİNİN İSTİSNALARI ( Türkiye İle Yabancı Devlet Arasında Anlaşma Bulunması Ve Adli Yardım Olduğu )
YABANCI DAVACI ( Teminat Göstermesi Zorunlu Olduğu - Türkiye İle Hollanda'nın Taraf Olduğu Lahey Sözleşmesi Uyarınca Teminat Muafiyeti Bulunduğundan Davacının Teminat Göstermesi Zorunlu Olmadığı )
LAHEY SÖZLEŞMESİ ( Türkiye İle Hollanda'nın Taraf Olduğu/Teminat Muafiyeti Bulunduğundan Davacının Teminat Göstermesinin Zorunlu Olmadığı - İtirazın İptali Davası )"
99Y21.HD12.3.2002E. 2002/8253 K. 2002/11427"KESİN HÜKÜM NİTELİĞİ ( İstihkak Davalarına İlişkin Tetkik Mercii Kararları - Yargılamanın Yenilenmesi Talebi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( İstihkak Davalarına İlişkin Tetkik Mercii Kararlarının Kesin Hüküm Niteliği ve Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurulabilmesi - Süre Şartı )
SÜRE ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde - İstihkak Davasında Verilen Kararın Kesin Hüküm Niteliği )
İADE-İ MUHAKEME TALEBİ ( İstihkak Davalarına İlişkin Tetkik Mercii Kararlarının Kesin Hüküm Niteliği ve Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurulabilmesi - Süre Şartı )
İSTİHKAK DAVASINDA VERİLEN İTM KARARI ( Kesin Hüküm Niteliğinde Olacağı ve Yargılamanın İadesi Talebine Konu Olabileceği - Süre Şartı )
PARA CEZASININ VE YARGILAMA GİDERLERİNİN DAVACIYA YÜKLENMESİ GEREĞİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Reddi Halinde )"
99Y2.HD17.5.2001E. 2001/6702 K. 2001/7680"TEMİNAT ( Davalının Açık İsteği Olmadan Mahkemenin Kendiliğinden Davayı Takipsiz Bırakamaması )
TAKİPSİZLİK ( Davalının Açık İsteği Olmadan Mahkemenin Kendiliğinden Davayı Takipsiz Bırakamaması )"
99Y13.HD1.12.1988E. 1988/4317 K. 1988/5819"TÜRK MAHKEMESİNDE DAVA AÇAN YABANCI KİŞİLER ( Yargılama ve Takip Giderleriyle Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Mahkemenin Belirleyeceği Teminatı Göstermesi )
TEMİNAT ( Türk Mahkemesinde Dava Açan Kişilerin Yargılama ve Takip Giderleriyle Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Mahkemenin Belirleyeceği Teminatı Göstermesi )
YABANCI KİŞİNİN TÜRK MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA ŞARTI ( Yargılama ve Takip Giderleriyle Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Mahkemenin Belirleyeceği Teminatı Göstermesi )"
99Y2.HD5.5.1987E. 1987/3411 K. 1987/4125"BOŞANMA ( Davacı Kocanın Yabancı Ülke Vatandaşı Olması )
TÜRK MAHKEMELERİNDE DAVA AÇAN YABANCI KİŞİLER ( Yargılama Giderleriyle Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Mahkemenin Belirleyeceği Teminatı Göstermesinin Gerekmesi )
TEMİNAT ( Türk Mahkemelerinde Dava Açan Yabancı Kişilerin Yargılama Giderleriyle Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Mahkemenin Belirleyeceği Teminatı Göstermesinin Gerekmesi )
YABANCI KİŞİNİN AÇTIĞI DAVA ( Yargılama Giderleriyle Karşı Tarafın Zarar ve Ziyanını Karşılamak Üzere Mahkemenin Belirleyeceği Teminatı Göstermesinin Gerekmesi )"
99Y11.HD19.4.1983E. 1983/1401 K. 1983/2033"GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Şirketin İsteyeceği Teminatın Mahiyet ve Miktarının Mahkemece Takdir Edileceği )
TEMİNAT ( İptal Davasında Anonim Şirketin İstediği-Yatırılmamasının Sonucu )
DAVACININ MAHKEMEDE HAZIR BULUNMAMIŞ ADDOLUNMASI ( Teminatın Yatırılmaması )"
99YHGK17.10.1980E. 1980/11-1871 K. 1980/2309"TESPİT VE İPTAL DAVASI ( Anonim Şirket Genel Kurul Kararı )
ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVALARI ( Verilen Süre İçinde Teminatın Yatırılmaması )
TEMİNATIN YATIRILMAMASI ( Hakimin Davacı Tarafın Mahkemede Hazır Bulunmadığının Kabulü )
DAVAYA GIYABINDA DEVAM EDİLMESİ ( Davanın Reddinin İsabetsiz Olması )"

Madde 100

YARGITAY

100Y2.HD8.10.2001E. 2001/12351 K. 2001/13479"BOŞANMA ( 7 Yıl Süre İle Birlikteliklerini Sürdürmüş Olmaları - Anlaşarak Boşanma )
ANLAŞARAK BOŞANMA ( Hakim Önündeki Açıklamalarının Serbest Ve Samimi Bir İrade Ürünü Olmadığı )
EVLİLİĞİN DEVAM EDECEĞİNE GÜVENCE VERME ( Önceki Mali Koşullarla Boşanmayı Sağlama )
İYİNİYET ( Hadise Olarak İleri Sürülen Yedi Yıl Birlikteliğin Devam Ettiği Açıklaması )
HADİSE ( Davanın Görüldüğü Sırada Ortaya Çıkan Davada Öncelikle Halledilmesi Gerekli Sorunlar )"

Madde 101

YARGITAY

101Y23.HD10.9.2015E. 2014/6374 K. 2015/5794"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( İcra Dosyasında Alacaklı Şikayet Olunan Vekilinin Tasarrufun İptali Davası Sonuçlandıktan Sonra Davaya Konu Taşınmazlara Karar Gereğince Şerh Ettirdiği Haczin Dikkate Alınması Gerekirken Mahkemece İhtiyati Tedbirin Dikkate Alınmasının Hatalı Olduğu - Şikayetin Kabulünün Yerinde Olduğu )
ŞERH EDİLEN İHTİYATİ TEDBİR ( ihtiyati haczin kesin hacze dönüşebilmesi ve sıra cetvelinde dikkate alınabilmesi için taşınmazın tapu kaydına konulan şerhin ihtiyati tedbir değil ihtiyati haciz olması gerektiği )
İHTİYATİ HACİZ ( İcra Müdürlüğünün Sıra Cetvelini Düzenlerken Taşınmazın Tapu Kaydına Konulan İhtiyati Tedbiri İhtiyati Haciz Olarak Kabul Ederek Şikayet Olunanın Alacağını Bu İhtiyati Tedbire Göre Birinci Sıraya Almasının Hatalı Olduğu )
TASARRUFUN İPTALİ ( Davası Olarak Nitelendirilmesi Gereken Davada Taşınmazın Tapu Kaydına İhtiyati Haciz Konabileceği - İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüşebilmesi ve Sıra Cetvelinde Dikkate Alınabilmesi İçin Taşınmazın Tapu Kaydına Konulan Şerhin İhtiyati Tedbir Değil İhtiyati Haciz Olması Gerektiği )"
101Y21.HD20.4.2015E. 2015/5842 K. 2015/8588"TEDBİRDE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ ( İhtiyati Haciz İstemi - Mahkemece 500.000,00 TL Alacağa Tekabül Eden Miktarda İhtiyati Haciz Konulmasının Yasaya Aykırı Olduğu/İstem Sahibine “İstemin Hangi Taşınır veya Taşınmazlara Dair Olduğu” Açıklatılarak Ölçülü Tedbir Kararı Verilmesi Gerektiği )
YAKIN İSPAT KOŞULU ( İhtiyati Haciz İstemi - Görülmekte Olan Maddi ve Manevi Tazminat Davasında Lehe Hüküm Kurulması Halinde Hükmün İnfazının Akim Kalmasını Önlemek Amacıyla/Mahkemece İhtiyati Haciz Koşullarının Bulunduğu Kabulü Yerinde Olduğu )
TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLAR İLE 3. ŞAHISLARDAKİ HAK VE ALACAKLARA İHTİYATİ HACİZ KONULMASI İSTEMİ ( Tedbirde Ölçülülük İlkesi - Talep Edene “İstemin Hangi Taşınır veya Taşınmazlara Dair Olduğu Açıklatılacağı/Mahkemece 500.000,00 TL Alacağa Tekabül Eden Miktarda İhtiyati Haciz Konulmasının İsabetsizliği )
İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ ( Taşınır ve Taşınmaz Mallar İle 3. Şahıslardaki Hak ve Alacaklara - Mahkemece İhtiyati Haciz Talep Edene “İhtiyati Haciz İsteminin Hangi Taşınır veya Taşınmazlara Dair Olduğu Açıklatılacağı” ve "Tedbirde Ölçülülük" İlkesine Uygun Düşecek Biçimde İhtiyati Hacze Karar Verileceği )"
101Y21.HD6.3.2013E. 2013/3708 K. 2013/4084"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasından Kaynaklanan - Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Tazmin Yükümlülüğünün Olay Tarihi İtibariyle Muaccel Hale Geleceği/Geçici Hukuki Koruma Yollarından Biri Olan İhtiyati Hacizde Yakın İspat Koşulu Gerçekleşmiş Olup İhtiyati Haciz Mahiyetindeki Tedbir Talebinin Kabulü Gerektiği )
İŞ KAZASI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Tazmin Yükümlülüğünün Olay Tarihi İtibariyle Muaccel Hale Geleceği )
İHTİYATİ TEDBİR ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Geçici Hukuki Koruma Yollarından Biri Olan İhtiyati Hacizde Yakın İspat Koşulu Gerçekleşmiş Olup İhtiyati Haciz Mahiyetindeki Tedbir Talebinin Kabulü Gerektiği )
HAKSIZ FİİL ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Tazmin Yükümlülüğünün Olay Tarihi İtibariyle Muaccel Hale Geleceği )"
101Y21.HD6.3.2013E. 2013/3045 K. 2013/4079"ÖDEME EMRİNİN İPTALİ DAVASI ( Takibin İhtiyati Tedbir Yoluyla Durdurulması İstemi - Tedbir Kararının Teminatsız Verilmesinin Talep Edildiği Hallerde ise Teminat Alınmama Gerekçesinin Kararda Açıkça Belirtilmesi Gerektiği )
TAKİBİN İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA DURDURULMASI İSTEMİ ( Ödeme Emrinin İptali Davası - Tedbir Kararının Teminatsız Verilmesinin Talep Edildiği Hallerde ise Teminat Alınmama Gerekçesinin Kararda Açıkça Belirtilmesi Gerektiği )
İMTİYAZLI ALACAK ( Ödeme Emrinin İptali Davası - Alacağın Amme Alacağı Olduğu Gözetilerek Uygun Miktarda Teminat Alınması Gerektiği )
TEMİNAT ( Ödeme Emrinin İptali Davası - Alacağın Amme Alacağı Olduğu Gözetilerek Uygun Miktarda Teminat Alınması Gerektiği )"
101Y1.HD17.12.2012E. 2012/16579 K. 2012/15322"İHTİYATİ TEDBİR ( Bölge Adliye Mahkemeleri Kuruluncaya Kadar 1086 Sayılı Kanunun Temyize Dair Hükümlerinin Uygulanmasına Devam Edileceği - 1086 Sayılı Yasada da İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Temyiz Yolu Kapalı Bulunduğuna Göre Bu Kararların Temyizen İncelenmesinin Yasal Dayanağının Bulunmadığı )
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA MÜESSESESİ ( Olan İhtiyati Tedbir Kararlan Hakkında Bölge Adliye Mahkemeleri İçin Öngörülen Kanun Yolunun Yasal Bir Dayanak Olmadan Temyiz Yolu Şeklinde Yorumlanması Kanunun Amacına ve Müessesenin Getiriliş Gerekçelerine Uygun Bir Sonuç Olmayacağı )
TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR ( 1086 Sayılı Yasada İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Temyiz Yolu Kapalı Bulunduğuna Göre Bu Kararların Temyizen İncelenmesinin Yasal Dayanağının Bulunmadığı )"
101Y21.HD17.10.2012E. 2012/18942 K. 2012/17672"ŞİRKETİN ESKİ ORTAĞI TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLEN MUHASEBECİ ( Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası/İhtiyati Haciz Talebi - İspat Koşulunun Gerçekleştiği/Talebin Reddinin Hukuka Aykırı Olduğu )
ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( İhtiyati Haciz Konulması Talebi/Kusur Durumunun Çekişmeli Olduğu - Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Tazmin Yükümlülüğünün Olay Tarihinde Muaccel Hale Geldiği/İspat Koşulu Gerçekleştiğinden Talebin Kabul Edileceği )
İHTİYATİ HACİZ TALEBİ ( Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası - Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Tazmin Yükümlülüğünün Olay Tarihinde Muaccel Hale Geldiği/İspat Koşulu Gerçekleştiğinden Talebin Kabulü Gerektiği )
İSPAT KOŞULU ( Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası/İhtiyati Haciz Talebi - Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Tazmin Yükümlülüğünün Olay Tarihinde Muaccel Hale Geldiği/İspat Koşulu Gerçekleştiğinden Talebin Kabulü Gerektiği )
HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Ölümlü İş Kazası/İhtiyati Haciz Talebi - Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Tazmin Yükümlülüğünün Olay Tarihinde Muaccel Hale Geldiği/İspat Koşulu Gerçekleştiğinden Talebin Kabul Edileceği )
MUACCELLİYET ( Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası/İhtiyati Haciz Talebi - Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Tazmin Yükümlülüğünün Olay Tarihinde Muaccel Hale Geldiği/İspat Koşulu Gerçekleştiğinden Talebin Kabulü Gerektiği )"
101Y1.HD3.7.2012E. 2012/7381 K. 2012/8346"KETMİ VERESE HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İhtiyati Tedbir İsteğinin Kabul Edilmesi Durumunda Aleyhine Tedbir Kararı Verilen Kişinin Bir Zararı Oluşur İse 6100 S. HMK'nun 399. Md. Uyarınca Tazminat İsteyebileceği - Tedbir İsteği Bakımından Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ketmi Vereseye Dayalı/Tedbir İsteği Bakımından Bir Karar Verilmesi Gerektiği - İhtiyati Tedbir İsteğinin Kabul Edilmesi Durumunda Aleyhine Tedbir Kararı Verilen Kişinin Bir Zararı Oluşur İse 6100 S. HMK'nun 399. Md. Uyarınca Tazminat İsteyebileceği )
İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ ( Kabul Edilebilmesi Bakımından HMK 390/3. Md. İle İhtiyati Tedbir İsteyenin Haklılığı Konusunda Tam Kanaat Değil Kuvvetle Muhtemel Yaklaşık Bir Kanaatin Yeterli Olacağının Öngörüldüğü - Tapu İptali ve Tescil İstemi )
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA ( İhtiyati Tedbir Davanın Devamı Sırasında ve Verilecek Hükmün Kesinleşmesine Kadar Olan Süreç İçerisinde Dava Konusu Şey Üzerinde Yeni Bir Takım İhtilafların Çıkmasını da Önleyici Niteliği İtibariyle Geçici Bir Hukuki Koruma Olduğu - Tapu İptali ve Tescil İstemi )
İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARINA KARŞI KANUN YOLU ( Öncelikle İncelenip Kesin Olarak Karara Bağlanması Gerektiği - İhtiyati Tedbir İsteğinin Kabul Edilebilmesi Bakımından HMK 390/3. Md. İle İhtiyati Tedbir İsteyenin Haklılığı Konusunda Tam Kanaat Değil Kuvvetle Muhtemel Yaklaşık Bir Kanaatin Yeterli Olacağı )"
101Y8.HD21.6.2012E. 2012/5863 K. 2012/5962"ARA KARARA DAYALI OLARAK ÇIKARILAN İCRA EMRİ ( Henüz İlam Niteliğini Kazanmayan Ara Karara Dayalı Olarak Borçluya İcra Emri Çıkarıldığı İçin İcra Müdürünün Yasaya Aykırı Bu İşleminin İcra Mahkemesince Denetleneceği )
İLAM NİTELİĞİ KAZANMAYAN ARA KARARA DAYALI OLARAK ÇIKARILAN İCRA EMRİ ( İcra Müdürünün Yasaya Aykırı Bu İşlemi İcra Mahkemesince Denetleneceği ve Takibin İptaline Karar Verileceği )"
101Y19.HD4.6.2012E. 2012/4916 K. 2012/9387"ARAÇ SATIŞINA DAİR SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZ OLMASI ( Ödenen Bedelin Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre İadesi İstemi - İhtiyati Tedbir Uyuşmazlık Konusu Olan Mal Hakkında Verilebileceği/Alacak İstemlerinde İhtiyati Tedbir Değil İhtiyati Haciz Talebinde Bulunulabileceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Araç Satışına Dair Sözleşmenin Geçersiz Olması Nedeniyle - İhtiyati Tedbir Uyuşmazlık Konusu Olan Mal Hakkında Verilebileceği/Alacak İstemlerinde İhtiyati Tedbir Değil İhtiyati Haciz Talebinde Bulunulabileceği )
İHTİYATİ TEDBİR ( Uyuşmazlık Konusu Olan Mal Hakkında Verilebileceği/Alacak İstemlerinde İhtiyati Tedbir Değil İhtiyati Haciz Talebinde Bulunulabileceği - Araç Satışına Dair Sözleşmenin Geçersiz Olması Nedeniyle Ödenen Bedelin Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre İadesi İstemi )"
101Y1.HD27.4.2012E. 2012/5543 K. 2012/4817"MURİS MUVAZAASI ( Bedel ve İhtiyati Tedbir İsteği - Tedbir İsteğinin Kabul Edilmesi Durumunda Aleyhine Tedbir Kararı Verilen Kişinin Bir Zararı Oluşur İse Tazminat İsteyebileceğinden Tedbir İsteği Bakımından Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BEDEL VE İHTİYATİ TEDBİR İSTEĞİ ( Tedbir İsteğinin Kabul Edilmesi Durumunda Aleyhine Tedbir Kararı Verilen Kişinin Bir Zararı Oluşur İse Tazminat İsteyebileceğinden Tedbir İsteği Bakımından Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Muris Muvazaası )
İHTİYATİ TEDBİR İSTEĞİ ( Muris Muvazaasına Dayalı - Tedbir İsteğinin Kabul Edilmesi Durumunda Aleyhine Tedbir Kararı Verilen Kişinin Bir Zararı Oluşur İse Tazminat İsteyebileceğinden Tedbir İsteği Bakımından Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
101Y3.HD27.3.2012E. 2012/5736 K. 2012/8184"İHTİYATİ TEDBİR KARARLARI ( Temyiz Yolu İle İncelenemeyeceği )
TEVDİ YERİNİ TAYİNİ ( İşin Esasını Çözümlemeyen Kararların Temyiz Yolu İle İncelenemeyeceği )
DELİL TESPİTİ ( İhtiyati Tedbir Kararları İle Tevdi Yeri Tayini ve Delil Tesbiti ve Bu Nitelikteki İşin Esasını Çözümlemeyen Kararların Temyiz Yolu İle İncelenemeyeceklerinin Gözetileceği )
İŞİN ESASINI ÇÖZÜMLEMEYEN KARARLAR ( Temyiz Yolu İle İncelenemeyecekleri )"
101Y13.HD21.3.2012E. 2012/2615 K. 2012/7420"KREDİ SÖZLEŞMESİNİN UYARLANMASI (Konut Finansmanı Kredi Sözleşmesindeki Ödemenin Sözleşme Tarihindeki Kur Üzerinden Yapılması İçin İhtiyati Tedbir İstemi - Davanın ve Uyuşmazlığın Esasını Halleder Şekilde İhtiyati Tedbir Kararı Verilemeyeceği)
İHTİYATİ TEDBİR KARARI İSTEMİ (Temyiz Edilebileceği - Davanın ve Uyuşmazlığın Esasını Halleder Şekilde İhtiyati Tedbir Kararı Verilemeyeceği)
SÖZLEŞME TARİHİNDEKİ KUR ÜZERİNDEN ÖDEMENİN YAPILMASI İÇİN İHTİYATİ TEDBİR KARARI İSTEMİ (Davanın ve Uyuşmazlığın Esasını Halleder Şekilde İhtiyati Tedbir Kararı Verilemeyeceğinin Gözetileceği)"
101Y1.HD10.1.2012E. 2012/436 K. 2012/7"İHTİYATİ TEDBİR İSTEĞİNİN REDDİNE DAİR VERİLEN KARARIN TEMYİZ EDİLMESİ (Reddi veya İtiraz Üzerine Verilen Karara Karşı Kanun Yolunun Açık Olduğu - Öncelikle İncelenip Kesin Olarak Karara Bağlanacağı)
DERDEST DAVADA İHTİYATİ TEDBİR İSTEĞİNİN REDDİNİN TEMYİZ EDİLDİĞİ (Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali İle Tescili Davasında Redde İlişkin Kararın Temyiz Edilebileceği)
İHTİYATİ TEDBİR (Tedbir İsteyenin Haklılığı Konusunda Kuvvetle Muhtemel Yaklaşık Kanaatin Yeterli Olacağı - Davacının Derdest Olan Muris Muvaazası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali İle Tescili Davasındaki İhtiyati Tedbir Talebinin Reddedilemeyeceği)
MURİS MUVAAZASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİL (Derdest Davada İhtiyati Tedbir Kararının Reddine İlişkin Kararın Temyiz Edilebileceği - Davacının İddiasında Haklılığını İspat Konusunda Delillere Dayandığı)"
101Y12.HD1.12.2011E. 2011/8456 K. 2011/25747"İHTİYATİ HACİZ KARARI (İcra Takip İşlemi Olmayıp Yapılacak İcra Takibinden veya Açılacak Davadan Önce Uygulanan ve HUMK'nun 101 ve Devamı Maddelerinde Düzenlenen İhtiyati Tedbir Benzeri Ancak Daha Etkili Bir Tedbir İşlemi Olduğundan Bir Takip Muamelesi Sayılamayacağı)
TEDBİR İŞLEMİ (İhtiyati Haciz Kararı İcra Takip İşlemi Olmayıp Yapılacak İcra Takibinden veya Açılacak Davadan Önce Uygulanan ve HUMK'nun 101 ve Devamı Maddelerinde Düzenlenen İhtiyati Tedbir Benzeri Bir Takip İşlemi Olduğu)
TAKİBİN DURMASI (Alacaklının İtirazla Duran İcra Takibi Aşamasında İhtiyati Haciz Kararı Alıp Uygulatması Genel Anlamda Bir Takip İşlemi Olmadığından Niteliği İtibarıyla Tedbir Vasfında Bulunduğundan Takibin Durmuş Olması İhtiyati Haczin Uygulanmasına Engel Teşkil Etmediği)"
101Y12.HD14.11.2011E. 2011/5720 K. 2011/21780"İŞÇİ ALACAKLARININ TAHSİLİ İÇİN İCRA TAKİBİ ( İflasının Ertelenmesine Karar Verilen Borçlu Şirketten Dava Konusu Alacağın 1. Sırada Bir Alacak Olduğunun Gözetileceği - Mahkemece Borçlu Lehine Verilen Tedbir Kararının İstisnası Sayılacağı )
İŞÇİ ALACAKLARININ ÖNCELİKLİ OLMASI ( İflasının Ertelenmesine Karar Verilen Borçlu Şirket Lehine Bulunan Tedbir Kararının İşçi Alacaklarını Kapsamadığı - Alacağın 1 Yıllık Süre İçerisinde Bulunduğu/Mahkemece Şikayetin Reddine Karar Verileceği )
İFLASIN ERTELENMESİ KARARI ( İflasının Ertelenmesine Karar Verilen Borçlu Şirket Lehine Bulunan Tedbir Kararının İşçi Alacaklarını Kapsamadığı - Alacağın 1 Yıllık Süre İçerisinde Bulunduğu/Mahkemece Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Gereği )"
101Y12.HD20.10.2011E. 2011/22766 K. 2011/19571"İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Satılamaz Şerhinden Başka Bir Açıklık İçermediğinden İradi Devirleri Engellediği Haczi Engellemediği - Haczin İcrası İçin Taşınmazın Haciz Tarihinde Borçlu Adına Kayıtlı Olmasının Zorunlu ve Yeterli Olduğu )
ÜZERİNDE İHTİYATİ TEDBİR KARARI BULUNAN TAŞINMAZIN HACZİ ( Taşınmazın Kaydının Haciz Tarihinde Borçlu Adına Olmasının Zorunlu ve Yeterli Olduğu - İradi Devirleri Engelleyen Satılamaz Şeklindeki İhtiyati Tedbir Kararının Hacze Engel Olmadığı )"
101Y11.HD20.10.2011E. 2011/12256 K. 2011/14257"İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİ İSTEMİ ( Reddine Dair Kararlar HUMK'nun 427/1 Md. Uyarınca Nihai Hükümle Birlikte Temyizi Kabil Olduğu )
TEMYİZ KABİLİYETİ ( İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi İsteminin Reddine Dair Kararlar HUMK'nun 427/1 Md. Uyarınca Nihai Hükümle Birlikte Temyizi Kabil Olduğu )
ÇEKLERİN BANKAYA İBRAZ EDİLDİĞİNDE ÖDENMEMESİ ( İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi İsteminin Reddine Dair Kararlar HUMK'nun 427/1 Md. Uyarınca Nihai Hükümle Birlikte Temyizi Kabil Olduğu )"
101Y12.HD3.10.2011E. 2011/1945 K. 2011/17855"İHTİYATİ TEDBİR KARARI (Kural Olarak Açıkça Cebri İcrayı Kapsadığı Belirtilmediği Sürece Cebri İcra Yoluyla Satışı Engellemeyeceği )
CEBRİ İCRA YOLUYLA SATIŞ (İhtiyati Tedbir Kararının Açıkça Cebri İcrayı Kapsadığı Belirtmediği Sürece Cebri İcra Yoluyla Satışı Engellemediği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ CEBRİ İCRA YOLUYLA SATIŞA ETKİSİ (Açıkça Cebri İcrayı Kapsadığı Belirtmediği Sürece Cebri İcra Yoluyla Satışı Engellemediği )"
101Y12.HD21.6.2011E. 2010/31494 K. 2011/12863"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( Verilen Tedbir Kararı Alındığı Tarihten İtibaren Hüküm İfade Edeceği - İflasın Ertelenmesi Davasında Verilen Tedbir Kararından Sonra Hiç Bir Takip İşlemi Yapılamayacağı )
HACZİN KALDIRILMASI ( İflasın Ertelenmesi Davasında Verilen Tedbir Kararından Sonra Hiç Bir Takip İşlemi Yapılamayacağı - Tedbir Kararından Sonra Borçluya Ait Araçlar Üzerine Konulan Hacizlerin Kaldırılmasına Verilmesi Gereği )"
101Y12.HD2.6.2011E. 2010/30598 K. 2011/11343"İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( İhtiyati Haciz Bir Takip İşlemi Olmadığından Niteliği İtibariyle Tedbir Vasfında Olduğundan Takibin Kesinleşip Kesinleşmemiş Olması Uygulanmasına Engel Teşkil Etmediği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUZ HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Borçluya Tebliğ Edilen 10 Örnek Ödeme Emrinden İtibaren 10 Gün Ödeme Süresi Beklenmeden Uygulanan Hacizler İhtiyati Haciz Hükmünde Olduğu )
İHTİYATİ HACİZ ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takiplerde Borçluya Tebliğ Edilen 10 Örnek Ödeme Emrinden İtibaren 10 Gün Ödeme Süresi Beklenmeden Uygulanan Hacizler İhtiyati Haciz Hükmünde Olduğu )"
101Y12.HD5.4.2011E. 2010/22335 K. 2011/5578"İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Tedbir Kararları Sadece Malikin Taşınmazı Üçüncü Kişilere Rızai Devrini ve Tasarruflarını Engellediği - Yoksa Üçüncü Kişilere Cebri İcra Yolu İle Satışını Engellemediği/Diğer Fesih Sebepleri İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
RIZAİ DEVİR ( İhtiyati Tedbir Kararları Sadece Malikin Taşınmazı Üçüncü Kişilere Rızai Devrini ve Tasarruflarını Engellediği - Yoksa Üçüncü Kişilere Cebri İcra Yolu İle Satışını Engellemediği/Diğer Fesih Sebepleri İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
FESİH SEBEPLERİ ( İhtiyati Tedbir Kararları Sadece Malikin Taşınmazı Üçüncü Kişilere Rızai Devrini ve Tasarruflarını Engellediği - Yoksa Üçüncü Kişilere Cebri İcra Yolu İle Satışını Engellemediği/Diğer Fesih Sebepleri İncelenerek Karar Verilmesi Gerektiği )
İHALENİN FESHİ ( Tedbir Verilen Davaların Tamamının Taşınmazın Aynından Kaynaklanan Davalar Olduğu ve Tedbirin de Kaldırıldığının Bildirilmediği Gerekçesiyle Davanın Kabulü İle İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
101Y11.CD23.2.2011E. 2010/13032 K. 2011/1233"İHTİYATİ TEDBİR KARARINA MUHALEFET (Hukuk Mahkemelerince Verilmiş Bir Tedbir Kararına Muhalefet Halinde Suçun Oluşacağı ve Suça Konu Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş Hakkındaki Tedbir Kararının Sulh Ceza Mahkemesince Verildiği ve Anılan Tedbir Kararının Sanıklara Tebliğ Edilmesi Gerektiği)
TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ (A.Ş Hakkındaki Tedbir Kararının Sulh Ceza Mahkemesince Verildiği ve Anılan Tedbir Kararının Sanıklara Tebliğ Edilmesi Gerektiği - İhtiyati Tedbir Kararına Muhalefet)
ŞİRKET ZARARI (Şirket Ortaklarının Olayların Gelişiminden Haberdar Olup Olmadıkları ve Onaylarının Bulunup Bulunmadığı Sorulduktan Sonra Toplanan Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayin ve Takdiri Gerektiği)"
101Y12.HD14.12.2010E. 2010/17745 K. 2010/30181"İHTİYATİ HACİZ ( Takip Muamelesi Olmadığı/Tedbir Olduğu - İmzaya İtiraz Üzerine Verilen Takibin Durdurulmasına İlişkin Tedbir Kararının İhtiyati Haczin Uygulanmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )
İMZAYA İTİRAZ ( İhtiyati Haczin Takip Muamelesi Olmadığı - İmzaya İtiraz Üzerine Verilen Takibin Durdurulmasına İlişkin Tedbir Kararının İhtiyati Haczin Uygulanmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )
TAKİBİN DURDURULMASI İLİŞKİN TEDBİR KARARI ( İhtiyati Haczin Takip Muamelesi Olmadığı - İmzaya İtiraz Üzerine Verilen Takibin Durdurulmasına İlişkin Tedbir Kararının İhtiyati Haczin Uygulanmasına Engel Olmayacağı )"
101Y11.HD15.7.2010E. 2010/8011 K. 2010/8417"İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Verebilmek İçin Alacaklının Alacağının Varlığıyla Yasada Belirtilen Koşulların Oluştuğu Yönünde Mahkemede Kanaat Oluşturmasının Yeterli Olduğu - Bonoda Bedeli Teminatendir İbaresinin Varlığı İhtiyati Haciz Kararına Engel Teşkil Etmediği )
BONOYA DAYALI ALACAK HAKKINDA İHTİYATİ HACİZ ( İhtiyati Haczin İhtiyati Tedbirin Bir Türü Olduğu Alacağın Varlığıyla Yasal Koşulların Oluştuğunun Kanıtlanmasını Yeterli Olduğu Asıl Davadaki Gibi Tam Bir İspatın Gerekmediği - Bedeli Teminatendir İbaresini Bonoya Dayalı Alacak İçin İhtiyati Haciz Kararını Engellemediği )
BONODAKİ BEDELİ TEMİNATENDİR AÇIKLAMASI ( Senedin Bono Vasfını Ortadan Kaldırıcı Bir Sonucu Olmadığı İhtiyati Haciz İstemini Engellemediği - Senedin Bononun Tüm Unsurlarını Taşıyıp Taşımadığı Vadesi Gelip Gelmediği Araştırılarak İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi Gereği )"
101Y12.HD8.4.2010E. 2009/26802 K. 2010/8766"TEDBİR KARARI (Yenileme Tarihinden Önce Asliye Hukuk Mahkemesince Tedbir Kararı Konulup Tapuya Bildirilmiş İse de Bu Tedbir Ayrıca Bir Açıklık İçermediği Sürece Tapuda Yapılacak İradi Devirleri Engeller ve İcraca Konulacak Hacze Engel Teşkil Etmeyeceği)
HACİZ İŞLEMİ (İcra Müdürü Haciz İşlemini Yaparken Haciz Tarihinde Taşınmazın Borçlu Adına Kayıtlı Olması Zorunlu ve Yeterli Olduğu - İcra Müdürünün Haciz İşleminde Bir Usulsüzlük Bulunmadığı)
TAPU İPTALİ VE TESCİL (Haciz Tarihinde Borçlu Adına Kayıtlı Taşınmaz İçin 3. Kişinin Açmış Olduğu Tapu İptal ve Tescil Davasının Kabul Edilip Kesinleşmesi Halinde Dahi Haciz Tarihindeki Mülkiyet Durumuna Etkisi Olmayacağı)
TESCİL KARARI (Hacizden Sonra Verildiğinden ve Tapudaki Hacizlerin Kaldırılması Yönünde Bir Hüküm Taşımadığından Haczin Kaldırılması İstemi 3. Kişinin Genel Mahkemede Açacağı Davada Tartışılabileceği)"
101Y12.HD23.2.2010E. 2010/2697 K. 2010/3940"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Ticaret Mahkemesince Verilen Karara Göre Borçlu Hakkında Yapılan Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi ve Ancak Anılan Mahkemenin İcra Müdürlüğüne Yazdığı Yazıdan da Anlaşılacağı Üzere Hacizlerin Uygulanması Gerektiği )
TAKİBİN DURDURULMASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip - Ticaret Mahkemesince Verilen Karara Göre Borçlu Hakkında Yapılan Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi ve Ancak Anılan Mahkemenin İcra Müdürlüğüne Yazdığı Yazıdan da Anlaşılacağı Üzere Hacizlerin Uygulanması Gerektiği )
TEDBİR KARARI ( Takibin Durdurulmasına İlişkin Tedbir Kararının HUMK'nun 101 ve Devamı Maddelerine Göre Verilmiş Bir Tedbir Kararı Olduğundan Mahkemece Verilen Tedbir Kararı Gereğince Takibin Durdurulmasına Karar Verilmesi Gerektiği )"
101Y12.HD18.1.2010E. 2009/19470 K. 2010/728"TEDBİR KARARI ( İcra Memuru İnfaz Memuru Sıfatıyla Tedbirin Yerine Getirilmesi İçin Görevlendirildiği - Yapılan İşlemlere Karşı Şikayetin İncelenmesinde İcra Mahkemesi Hakimi Görevli Olmayıp Tedbir Kararını Veren Mahkeme Görevli Olduğu )
GÖREV ( Tedbir Kararı Verilmesi - Yapılan İşlemlere Karşı Şikayetin İncelenmesinde İcra Mahkemesi Hakimi Görevli Olmayıp Tedbir Kararını Veren Mahkeme Görevli Olduğu )
ŞİKAYET ( İcra Memuru İnfaz Memuru Sıfatıyla Tedbirin Yerine Getirilmesi İçin Görevlendirildiği - Yapılan İşlemlere Karşı Şikayetin İncelenmesinde İcra Mahkemesi Hakimi Görevli Olmayıp Tedbir Kararını Veren Mahkeme Görevli Olduğu )"
101Y14.HD30.4.2009E. 2009/2142 K. 2009/5473"YOLSUZ TESCİLİN VE ŞERHİN İPTALİ ( Tedbire Konu Davanın Davacısının Dava Sonuna Kadar Hakkının Korunması İpotek Tesisine Rağmen Tedbir Şerhi Nedeniyle Devam Ettiği - İlave İpotek Tesisine İlişkin Tescilin Yolsuz Tescil Niteliğinde Kabul Edilerek Terkininin Doğru Olmadığı )
İPOTEK TESİSİ ( Rehin Edilecek Taşınmaz Maliki İle Alacaklı Arasındaki Anlaşmanın Bulunması ve Rehin Sözleşmesinin Tapu Siciline Tescil Edilmesi Gerektiği )
REHNİN KURULMASINDA TESCİL VE ŞEKİL ( Rehin Edilecek Taşınmaz Maliki İle Alacaklı Arasındaki Anlaşmanın Bulunması ve Rehin Sözleşmesinin Tapu Siciline Tescil Edilmesi Gerektiği )
TEVHİT VE İFRAZ İŞLEMLERİ ( İptali İstendiği - Belediye Encümeni Kararına Dayanılarak Yapılmış İse de Bu İşlemlerin Yolsuz Tescil Niteliğinde Olup Olmadığı ve Tapunun Eski Hale Getirilmesi İstendiğinden Davanın Adli Yargı Yerinde Görüleceği )
GÖREV ( İptali İstenen Tevhit ve İfraz İşlemleri Belediye Encümeni Kararına Dayanılarak Yapılmış İse de Bu İşlemlerin Yolsuz Tescil Niteliğinde Olup Olmadığı ve Tapunun Eski Hale Getirilmesi İstendiğinden Davanın Adli Yargı Yerinde Görüleceği )"
101Y14.HD8.4.2009E. 2009/2988 K. 2009/4463"TAPU KÜTÜĞÜNE İŞLENEN ŞERH ( İhtiyati Tedbir Şerhi - Mevcut Şerhe Rağmen Başkaca Kısıtlamalar İşlenmişse Bunlara Değer Tanınmayacağı )
İHTİYATİ TEDBİR ( Tapu Kaydına Bir Taraf Lehine İhtiyati Tedbir Şerhi İşlenerek Aleniyet Kazandıktan Sonra Konulan Şerhlerin Bağlayıcı Olamayacağı )
İHTİYATİ HACİZ ( Taşınmaz Kaydına Tedbir Şerhi İşlenmeden Evvel Bu Kayda Konulan İhtiyati Haciz Şerhlerinin Hüküm ve Sonuç Meydana Getireceği )"
101Y12.HD6.11.2008E. 2008/15894 K. 2008/19422"İFLASIN ERTELENMESİ ( Mahkemece Tedbiren İcra Takiplerinin Durdurulması Kararına Dayanılarak Takibin İptalinin İsabetsiz Olduğu )
TAKİBİN DURDURULMASI ( İflasın Ertelenmesi İçin Açılan Davada Mahkemece Tedbiren İcra Takiplerinin Durdurulması Kararına Dayanılarak Takibin İptalinin İsabetsiz Olduğu - Takibin Durdurulması )
TAKİBİN İPTALİ ( İflasın Ertelenmesi İçin Açılan Davada Mahkemece Tedbiren İcra Takiplerinin Durdurulması Kararına Dayanılarak Takibin İptalinin İsabetsiz Olduğu )"
101Y14.HD22.2.2008E. 2008/122 K. 2008/2146"İHTİYATİ TEDBİR ( Tapu Kaydına Konulması Kararının Kaldırılması İstemi - Buna İlişkin Mahkeme Kararının Temyiz Edilme Olanağı Bulunmadığı/Geçici Nitelikte Önlem Olduğu Değiştirilebileceği )
TAŞINMAZ ÜZERİNE KONULAN İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Kaldırılması İstemi/Geçici Nitelikte Önlem Olduğu Değiştirilebileceği - Buna İlişkin Mahkeme Kararının Temyiz Edilme Olanağı Bulunmadığı )
TEMYİZ EDİLEMEME ( Tapu Kaydına İhtiyati Tedbir Konulması Kararının Kaldırılması İstemine İlişkin Mahkeme Kararı - Geçici Nitelikte Önlem Olduğu Değiştirilebileceği )"
101Y11.HD8.10.2007E. 2007/10845 K. 2007/12513"İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİ İSTEMİ ( Alacaklının Alacağın Varlığı İle Yasada Belirtilen Koşulların Oluştuğu Yönünde Mahkemeye Olumlu Şekilde Kanaat Uyandırmasının Gerekli ve Yeterli Olduğu )
OLUMLU KANAAT UYANDIRMA ŞARTI ( İhtiyati Haciz Kararı Verilebilmesi İçin Alacaklının Alacağın Varlığı İle Yasada Belirtilen Koşulların Oluştuğu Yönünde Mahkemeye Olumlu Şekilde Kanaat Uyandırmasının Gerekli ve Yeterli Olduğu )
NOTER KANALIYLA TEBLİĞ EDİLEN HESAP ÖZETLERİ SUNMA ( Usulüne Uygun Şekilde Tebliğ Edilen Hesap Özetlerinde Ödenmesi İstenilen Miktarlar Açıkça Belirtildiği - İstemde Bulunan Alacaklının İhtiyati Haciz Kararı Verilmesine Uygun Kanıtlar Sunduğu Dikkate Alınmadan Hüküm Kurulamayacağı )"
101Y2.HD14.5.2007E. 2006/19012 K. 2007/8045"AİLE KONUTU ŞERHİ ( Ara Kararı İle Konulan Tedbir HUMK'nun 101 ve Devamı Maddelerine Dayalı Olup Dava Niteliğinde Olmadığı - Bu Konuda Başvurma Harcı Yatırıldığı/Maktu Nispi Harç İkmal Ettirilmesi Gerektiği )
ARA KARARI İLE KONULAN TEDBİR ( HUMK'nun 101 ve Devamı Maddelerine Dayalı Olup Dava Niteliğinde Olmadığı - Bu Konuda Başvurma Harcı Yatırıldığı/Maktu Nispi Harç İkmal Ettirilmesi Gerektiği )
NİSBİ HARÇ ( Davacı-Davalı Kadın Tapu Kaydına Aile Konutu Şerhinin Konulmasını Talep Ettiği - Bu Konuda Başvurma Harcı Yatırıldığı/Maktu Nispi Harç İkmal Ettirilmesi Gerektiği )"
101Y12.HD4.5.2007E. 2007/6093 K. 2007/9053"ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ARA KARARINA DAYALI BAŞLATILAN TAKİP ( Ara Kararın Yerine Getirilmesi HUMK'nun 101 ve Sonraki Maddelerinde Düzenlenen İhtiyati Tedbirin İnfazı Suretiyle Olacağı )
ŞİKAYET ( Asliye Hukuk Mahkemesi Ara Kararına Dayalı Başlatılan Takip - İnfaz İşlemini Yerine Getiren Memurun Muamelesine Karşı Şikayetlerin de Kararı Veren Mahkemede İnceleneceği )
İLAM NİTELİĞİNİ KAZANMAYAN ARA KARARA DAYALI ÇIKARILAN İCRA EMRİ ( İcra Müdürünün Yasaya Aykırı Bu İşlemi İcra Mahkemesince Denetlenmeli ve Takibin İptaline Karar Verilmesi Gereği )"
101Y7.CD9.4.2007E. 2004/8505 K. 2007/2411"İHTİYATİ TEDBİR KARARINA AYKIRI DAVRANIŞTA BULUNMAK ( Olayda İhtiyati Tedbir Kararları İİK'nun 72. Maddesi Uyarınca Verildiğine Göre HUMK'nun 113/A Maddesindeki Suçun Unsurları Oluşmadığı )
HUMK'NUN 113. MADDESİNE MUHALEFET ( Olayda İhtiyati Tedbir Kararları İİK'nun 72. Maddesi Uyarınca Verildiğine Göre HUMK'nun 113/A Maddesindeki Suçun Unsurları Oluşmadığı )"
101Y11.HD18.1.2007E. 2005/10211 K. 2007/351"KONİŞMENTO İÇERİĞİ ( Yük Eksiği Davacının Eylemiyle Değil Dava Dışı Gönderenin ve Onun Sorumluluğundaki veya Taşıyan İle İlgisi Olmayan Setevatörlerin Eyleminden Kaynaklandığı - Davalının İhtiyati Haciz Kararının Haksız Olması Nedeniyle Davacının Uğradığı Zararının Tazmini Gereği )
YÜK EKSİĞİ ( Eksiği Davacının Eylemiyle Değil Dava Dışı Gönderenin ve Onun Sorumluluğundaki veya Taşıyan İle İlgisi Olmayan Setevatörlerin Eyleminden Kaynaklandığı - Davalının İhtiyati Haciz Kararının Haksız Olması Nedeniyle Davacının Uğradığı Zararının Tazmini Gereği )
HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ ( Yük Eksiği Davacının Eylemiyle Değil Dava Dışı Gönderenin ve Onun Sorumluluğundaki veya Taşıyan İle İlgisi Olmayan Setevatörlerin Eyleminden Kaynaklandığı - Davalının İhtiyati Haciz Kararının Haksız Olması Nedeniyle Davacının Uğradığı Zararının Tazmini Gereği )"
101Y12.HD19.12.2006E. 2006/20959 K. 2006/24128"MÜKERRER İCRA TAKİBİ YAPILMASI ( İlamlı İcrada İhtiyati Tedbir Kararı - Şikayet Konusu İcra Takibinin Yapıldığı Takibin Mevcut Olmaması Nedeniyle Mükerrer Bir Takipten Söz Edilemeyeceği )
İHTİYATİ TEDBİR ( Mükerrer İcra Takibi Yapılması - Şikayet Konusu İcra Takibinin Yapıldığı Takibin Mevcut Olmaması Nedeniyle Mükerrer Bir Takipten Söz Edilemeyeceği )
MÜKERRERLİK ( Kamu Düzeninden Olmayıp Ancak Borçlu Tarafından İleri Sürülmesi Halinde İncelenebileceği )"
101Y19.HD4.12.2006E. 2006/6503 K. 2006/11543"YABANCI KİŞİ TARAFINDAN YAPILAN İCRA TAKİBİ ( Yabancı Alacaklı Teminat Göstermek Zorunda Olduğu - Teminat Gösterme Yükümlülüğü Uluslararası Sözleşmeyle Ortadan Kaldırılabileceği )
TEMİNAT GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( İcra Takibi Yapan Yabancı Alacaklı - Yabancı Alacaklının Teminat Gösterme Yükümlülüğü Uluslararası Sözleşmeyle Ortadan Kaldırılabileceği )
YABANCI PARA ALACAĞINA İLİŞKİN DAVA / TAKİP ( Dava Tarihindeki Kur Dikkate Alınarak Belirlenecek Dava Değeri Üzerinden Hüküm Tarihinde Yürürlükte Olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Dikkate Alınarak Vekalet Ücretine Hükmolunmak Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Yabancı Para Alacağına İlişkin Dava/Takip - Dava Tarihindeki Kur Dikkate Alınarak Belirlenecek Dava Değeri Üzerinden Hüküm Tarihinde Yürürlükte Olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Dikkate Alınarak Hükmolunmak Gerektiği )
KARAR VE İLAM HARCI ( Yabancı Para Alacağına İlişkin Dava/Takip - Dava Tarihindeki Kur Dikkate Alınarak Belirlenecek Dava Değeri Üzerinden Hükmolunmak Gerektiği ) "
101YHGK29.3.2006E. 2006/12-31 K. 2006/112"ŞİKAYET DAVASI ( İcra Mahkemesince Takibin Geçici Olarak Durdurulmasına Karar Verilmesi HUMK'nun 101. ve Müteakip Maddeleri Kapsamında Oluşturulmuş Bir Tedbir Kararı Olduğu )
TAKİBİN GEÇİCİ OLARAK İCRA MAHKEMESİNCE DURDURULMASI ( HUMK'nun 101. ve Müteakip Maddeleri Kapsamında Oluşturulmuş Bir Tedbir Kararı Olduğu )
TEDBİR KARARI ( İcra Mahkemesince Takibin Geçici Olarak Durdurulmasına Karar Verilmesi HUMK'nun 101. ve Müteakip Maddeleri Kapsamında Olduğu )
TAKİBİN DEVAMI KARARI ( Takibin Geçici Olarak Durdurulması - Ancak İcra Mahkemesince Yeniden Takibin Devamına İlişkin Kararın Verilmesi Halinde Devam Edebileceği )"
101Y12.HD16.9.2005E. 2005/13877 K. 2005/17335"TEDBİR KARARI ( Taşınmazların Üçüncü Kişilere Rızaen Devir Ve Temlikinin Önlenmesine Yönelik Olduğu - Satışın Durdurulması Yönünde Anılan Kararda Bir Açıklama Olmamasına Göre Takibin Sürdürülmesi Ve Satış İşlemlerinin Başlatılmasına Bir Engel Bulunmadığı )
SATIŞIN DURMASI ( Tedbir Kararı Taşınmazların Üçüncü Kişilere Rızaen Devir Ve Temlikinin Önlenmesine Yönelik Olduğu - Kararın Cebri İcra Yolu İle Satışı Engelleyecek Ve İcra Dosyasındaki Takibi Durduracak Nitelikte Olmadığı )
RIZAİ DEVİR VE TEMLİKLERİ ÖNLEYİCİ NİTELİKTE TEDBİR KARARI ( Cebri İcra Yoluyla Satışa Engel Teşkil Etmeyeceği )"
101Y12.HD24.6.2005E. 2005/10439 K. 2005/13734"TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI ( Satış Müdürlüklerine Tedbir Kararının Gönderilmesine İlişkin Kararların Bilgi Edinilmesi Amacına Yönelik Olduğu - Cebri İcra Yoluyla Yapılacak Takip Ve Satışları Engel Olmadığı )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Tapu Sicil Müdürlüğü Ve Satış Müdürlüklerine Tedbir Kararının Gönderilmesine İlişkin Karar Verilmiş Olması Da Bilgi Edinilmesi Amacına Yönelik Olup Cebri İcra Yoluyla Yapılacak Takip Ve Satışları Engel Olmadığı )
SATIŞ MÜDÜRLÜKLERİNE TEDBİR KARARI GÖNDERİLMESİ ( Bilgi Edinilmesi Amacına Yönelik Olup Cebri İcra Yoluyla Yapılacak Takip Ve Satışları Engel Olmadığı )"
101Y12.HD21.4.2005E. 2005/4800 K. 2005/8555"İHTİYATİ HACİZ ( Yaptıran Alacaklının 7 Gün İçerisinde Takip Talebinde Bulunması veya Dava Açmasını Zorunlu Kılacağı - İhtiyati Haciz İle İcra Takibi Ayrı Hukuki Düzenlemeler Olup Ayrı Ayrı Hukuki Sonuç Doğurduğu )
İCRA TAKİBİ ( İhtiyati Haciz İle İcra Takibi Ayrı Hukuki Düzenlemeler Olup Ayrı Ayrı Hukuki Sonuç Doğurduğu )
İCRA TAKİP İŞLEMİ ( İhtiyati Haciz Kararı İcra Takip İşlemi Olmayıp Yapılacak İcra Takibinden veya Açılacak Davadan Önce Uygulanacağı )"
101Y14.HD20.4.2005E. 2005/38 K. 2005/3582"TAPU KAYDINDAKİ İHTİYATİ TEDBİR ŞERHİNİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Hatalı İhtiyati Tedbir Şerhini Konulması - Davacı İsteminin Hüküm Altına Alınması Yerine Davanın Reddine Karar Verilmesi Doğru Bulunmadığı )
HATALI İHTİYATİ TEDBİR ŞERHİ ( Tapu Kaydındaki İhtiyati Tedbir Şerhinin Kaldırılması İsteminin Kabulü Gereği )"
101Y19.HD17.2.2005E. 2004/6608 K. 2005/1465"SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Borçlunun Mal Kaçırma Gayesiyle Taşınmazını Satması Nedeniyle Açılan Tasarrufun İptali Davasında İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi-Sıra Cetvelinde İhtiyati Tedbirin Dikkate Alınmadığı İddiası )
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ESNASINDA VERİLEN İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( İhtiyati Haciz Kararı Yerine Yanlışlıkla İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi Durumunda Dahi Sıra Cetvelinde Tedbir Alacaklısına da Pay Ayrılmasının Gerekmesi )
İHTİYATİ HACİZ ( Tasarrufun İptali Davasında İhtiyati Haciz Yerine Sehven İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi-Tedbir Alacaklısı Lehine Sıra Cetvelinde Pay Ayrılmasının Gerekmesi )
İHTİYATİ TEDBİR ( Tasarrufun İptali Davasında İhtiyati Haciz Yerine Sehven İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi-Tedbir Alacaklısı Lehine Sıra Cetvelinde Pay Ayrılmasının Gerekmesi )"
101Y4.CD9.11.2004E. 2003/11503 K. 2004/11005"İHTİYATİ TEDBİR ( Suça Konu İşyeriyle İlgili İhtiyati Tedbir Kararının Suç Tarihinde Kalkıp Kalkmadığının Araştırılması - Sanığın Hukuksal Durumunun Belirlenmesi Gereği )
SUÇ TARİHİ ( Suça Konu İşyeriyle İlgili Verilen İhtiyati Tedbir Kararının Kalkıp Kalkmadığının Araştırılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gereği - İhtiyati Tedbir Kararı )"
101Y12.HD27.4.2004E. 2004/7667 K. 2004/10410"İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Borçluya Ait Taşınmazların 3. Kişilere Rızaen Devir ve Temlikinin Önlenmesine Yönelik - Cebri İcra İle Satılmasını Engellemeyeceği )
BORÇLUYA AİT TAŞINMAZLAR ( 3. Kişilere Rızaen Devir ve Temlikinin Önlenmesine Yönelik İhtiyati Tedbir Kararı - Cebri İcra İle Satılmasını Engellemeyeceği )
CEBRİ İCRA İLE SATIŞ ( Borçluya Ait Taşınmazların 3. Kişilere Rızaen Devir ve Temlikinin Önlenmesine Yönelik İhtiyati Tedbir Kararı - Engellemeyeceği )"
101Y11.HD25.3.2004E. 2003/10895 K. 2004/3102"GEMİ ÜZERİNDEKİ İPOTEK HAKKININ TESBİTİYLE GEMİNİN KİRA GELİRLERİ VE NAVLUNU ÜZERİNDE HAPİS HAKKI TANINMASI VE GEMİNİN YEDİEMİNE TESLİMİ TALEBİ ( Tedbir Kararı Niteliğinde Olmaması ve Taraf Teşkili Sağlanarak İşin Esastan İncelenmesi Gereği )
İPOTEK HAKKININ TESBİTİYLE GEMİNİN KİRA GELİRLERİ VE NAVLUNU ÜZERİNDE HAPİS HAKKI TANINMASI VE GEMİNİN YEDİEMİNE TESLİMİ TALEBİ ( İhtiyati Tedbir Talebi Niteliğinde Olmaması ve Taraf Teşkili Sağlanarak İşin Esastan İncelenmesi Gereği )
İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( İpotek Hakkının Tesbitiyle Geminin Yediemine Teslimi Talebiyle Açılan Davada Taraf Teşkili Sağlanarak İşin Esastan İncelenmesi Gereği )
DOSYA ÜZERİNDEN İNCELEME YAPILAMAMASI ( İpotek Hakkının Tesbiti ve Geminin Yediemine Teslimi Talebi Hakkında - Taraf Teşkili Sağlanıp Duruşma Açılarak İşin Esastan İncelenmesi Gereği )"
101Y2.HD1.12.2003E. 2003/15232 K. 2003/16106"EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI ( Evlilik Birliğini Korumak Amacıyla Hakim Gerektiği Takdirde Eşlerden Birinin İstemi Üzerine Kanunda Öngörülen Önlemleri Alabilmesi )
EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ( Somut Olayın Özelliğine Göre Hakimin Eşlere Yükümlülüklerinin Ne Olduğunu Hatırlatıp Belli Konularda Uyarabilmesi )
MADDİ MESELLERİ AÇIKLAMAK GÖREVİ ( Maddi Hadiseleri Açıklamanın Taraflara Onun Hukuki Nitelendirilmesinin Hakime Ait Bulunması )
HUKUKİ NİTELENDİRME ( Maddi Hadiseleri Açıklamanın Taraflara Onun Hukuki Nitelendirilmesinin Hakime Ait Bulunması )
KANUNDA GÖSTERİLMEYEN ÖNLEMLERİN ALINAMAMASI ( Hakimin Evlilik Birliğini Korumak için Kanunda Gösterilmeyen Önlemleri Alma Cihetine Gidememesi )"
101Y13.HD20.3.2003E. 2002/14739 K. 2003/3151"İHTİYATİ TEDBİR ( Kararının Hakim Tarafından Verilebileceği - Baro Hakem Kurulunun İhtiyati Tedbir Kararı Veremeyeceği )
BARO HAKEM KURULU ( İhtiyati Tedbir Kararı Veremeyeceği - Kararın Hakim Tarafından Verilebileceği )
YETKİ ( İhtiyati Tedbir Kararı - Hakim Tarafından Verilebileceği/Baro Hakem Kurulunun İhtiyati Tedbir Kararı Veremeyeceği )"
101Y11.HD17.2.2003E. 2002/8127 K. 2003/1169"İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Mahiyet ve Kapsamının Ancak Kararı Veren Mahkeme Tarafından Belirlenebileceği - Tedbir Kararının Teminat Mektubunu Kapsayıp Kapsamadığının Açıklığa Kavuşturulması Gereği )
TEMİNAT MEKTUBU ( Tedbir Kararının Mevcudiyetini Koruyup Korumadığının Belirlenmesi - Tedbir Kararının Depo İstemini Kapsamadığı veya Kaldırıldığına İlişkin Karar Getirilmesi İmkanı Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ TEMİNAT MEKTUBUNU KAPSAYIP KAPSAMADIĞI ( Tedbir Kararının Borçlunun Mal Varlığı Üzerinde Hakimiyet Hakkını Daralttığı - Tedbir Kararının Depo İstemini Kapsamadığı veya Tedbir Kararının Kaldırıldığı Kararının Varlığı Gerektiği )"
101Y12.HD23.5.2002E. 2002/9603 K. 2002/10780"İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Cebri İcra Yolu İle Devir İşlemlerini Engellemeyeceği )
DEVİR İŞLEMLERİ ( Cebri İcra Yolu İle - İhtiyati Tedbir Kararının Engellemeyeceği )"
101Y20.HD18.2.2002E. 2002/775 K. 2002/1396"ALACAK DAVASI ( İhtiyati Tedbir Kararına Devamına Kaldırılmasına Ancak Mahkemelerce Karar Verilmesi )
İHTİYATİ TEDBİR ( Tedbir Kararına Devamına Kaldırılmasına Ancak Mahkemelerce Karar Verilmesi )
HAKEM HEYETİ ( İhtiyati Tedbir Kararına Devamına Kaldırılmasına Ancak Mahkemelerce Karar Verilmesi-Bu Konuda Hakem Heyetinden Mütalaa Alınamaması )"
101Y11.HD14.2.2002E. 2001/9408 K. 2002/1228"İHTİYATİ TEDBİR KARARININ İPTALİ ( Davacı TV Kuruluşunun Yayınlarının Durdurulmasına Dair Müzekkerenin İptali Talebi )
TEDBİR KARARI ALINAN TV KURULUŞUNUN YAYINLARININ DURDURULMASI ( İhtiyati Tedbir Kararı Alınarak Durdurmanın Gerçekleştirilmesi-İşlemin İptali Talebi )
TELİF HAKLARINA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ DAVASI ( İhtiyati Tedbir Kararının İptaline İlişkin Davanın Bu Dava ile Birleştirilmesinin Gerekmesi )
HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ ( İhtiyati Tedbir Kararının İptaline İlişkin Davanın Bu Dava ile Birleştirilmesinin Gerekmesi )
YETKİLİ MAHKEME ( Asıl Davanın Açılması ile Birlikte İhtiyati Tedbir Kararı Veren Mahkemenin Yetkisinin Kalkması )"
101Y11.HD11.2.2002E. 2001/9013 K. 2002/1064"SERMAYE PİYASASI KURULUNUN İNCELEME YETKİSİ ( Halka Açık Anonim Şirketleri İnceleme Yetkisinin Olması )
HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKET ( Sermaye Piyasası Kurulu Elemanlarının Bu Şirketleri Denetlemek İçin Mahkemeden Aldıkları Her Türlü Kararın Temyize Konu Edilebilmesi )
ŞİRKETE AİT BİLGİLER ( Arama Geçici Zaptetme Tutanağında Yer Almayan Belgelere İlişkin Karar Verilmesini Gerekmesi )"
101YHGK29.11.2000E. 2000/2-1739 K. 2000/1742"ALACAK DAVASI ( İhale Bedelinden Davacıya Miras Payı Oranında Ödenen Paranın Düşüldükten Sonra Davalılara Ödenen Paranın Davalılar Uhdesine Geçtiği Tarihten İtibaren Yasal Faiziyle Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ÜZERİNE İHALE EDİLEN ÜRÜN ( Alacak Davası - İhale Bedelinden Davacıya Miras Payı Oranında Ödenen Paranın Düşüldükten Sonra Davalılara Ödenen Paranın Davalılar Uhdesine Geçtiği Tarihten İtibaren Yasal Faiziyle Tahsili Gerektiği )
İHALE BEDELİNDEN DAVACIYA MİRAS PAYI ORANINDA ÖDENEN PARANIN DÜŞÜLMESİ ( Düşüldükten Sonra Davalılara Ödenen Paranın Davalılar Uhdesine Geçtiği Tarihten İtibaren Yasal Faiziyle Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği - Ürünün Mahkemenin Tedbir Kararı Üzerine İhale Edilmesi )
ÜRÜNÜN MAHKEMENİN TEDBİR KARARI ÜZERİNE İHALE EDİLMESİ ( İhale Bedelinden Davacıya Miras Payı Oranında Ödenen Paranın Düşüldükten Sonra Davalılara Ödenen Paranın Davalılar Uhdesine Geçtiği Tarihten İtibaren Yasal Faiziyle Tahsili Gerektiği )"
101YHGK20.9.2000E. 2000/12-1145 K. 2000/1159"ŞİKAYET ( Ara Kararı İle Verilen Tedbir Nafakasının Bir İhtiyati Tedbir Kararı Olmaması )
TEDBİR NAFAKASI ( Ara Kararı İle Verilen Tedbir Nafakasının Bir İhtiyati Tedbir Kararı Olmaması )
İHTİYATI TEDBİR ( Ara Kararı İle Verilen Tedbir Nafakasının Bir İhtiyati Tedbir Kararı Olmaması )
İTİRAZ ( İlamsız İcra Takibine Yapılan İtirazla Takibin Durması )"
101YHGK16.2.2000E. 2000/12-49 K. 2000/94"ŞİKAYET ( İhtiyati Hacizin Takip Muamelesi Sayılmaması Nedeniyle Reddi )
KONKORDATO MÜDDETİ ( Rehinli Alacaklar Müstesna Olmak Üzere Borçlu Aleyhine Hiçbir Takip Yapılmaması )
İHTİYATİ HACZİN İCRA TAKİBİ SAYILAMAYACAĞI ( İhtiyati Haczin Alacaklıların Haklarını Temin İçin Borçlunun Mallarına Konan Tedbir Olup İcra Takibinden Veya Açılacak Davadan Önce Uygulanması )
BORÇLU ALEYHİNE TAKİP YAPILAMAMASI ( Kokkordato Mühleti İçinde Rehinli Alacaklar Müstesna Olmak Üzere Borçlu Aleyhine Takip Yapılamaması )"
101Y12.HD30.9.1999E. 1999/10287 K. 1999/11357"İHTİYADİ TEDBİR ( İnfaz Memururunun Yapacağı Muamelelere Karşı Yapılacak Şikayetin Kararı Veren Mahkemeye Ait Olması )
TESLİMİN RIZA DIŞI OLMASI ( İnfaz Memururunun Yapacağı Muamelelere Karşı Yapılacak Şikayetin Kararı Veren Mahkemeye Ait Olması )
İNFAZ ( İnfaz Memururunun Yapacağı Muamelelere Karşı Yapılacak Şikayetin Kararı Veren Mahkemeye Ait Olması )
ŞİKAYET ( İnfaz Memururunun Yapacağı Muamelelere Karşı Yapılacak Şikayetin Kararı Veren Mahkemeye Ait Olması )
GÖREVSİZLİK KARARI ( İnfaz Memururunun Yapacağı Muamelelere Karşı Yapılacak Şikayetin Kararı Veren Mahkemeye Ait Olması )"
101Y12.HD29.6.1998E. 1998/7402 K. 1998/7875"İHALENİN İPTALİ TALEBİ ( Mahkemece Taşınmaz Tapu Kaydına Uygulanan Tedbirin İcra Yoluyla Satışa Engel Olmaması )
TAŞINMAZ TAPU KAYDINA UYGULANAN TEDBİR ( Taşınmazın Rızaen Üçüncü Kişilere Devrine Engel Olması - Taşınmazın İcra Yoluyla Satışına Engel Olmaması )
İCRA YOLUYLA SATIŞA ENGEL OLAMAMA ( Mahkemece Taşınmazın Tapu Kaydına Uygulanan Tedbir )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Taşınmazın İcra Yoluyla Satışına Engel Olmaması - Rızaen Satışa Engel Olması )
MAHKEMECE TAŞINMAZIN TAPU KAYDINA UYGULANAN TEDBİR ( İcra Yoluyla Satışa Engel Olmaması - Rızaen Satışa Engel Olması )"
101Y12.HD13.5.1998E. 1998/4837 K. 1998/5401"İHTİYATİ TEDBİR KARARLARI ( Esasına ve İnfazına Yönelik İtiraza İlişkin Uyuşmazlıklar )
ESASA VE İTİRAZA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR ( Kararı Veren Mahkemece Yürütülmesi )
RE'SEN GÖZETİLMESİ ( İhtiyati Tedbir Kararlarının Esasına ve İnfazına Yönelik Uyuşmazlıklar )"
101Y12.HD21.5.1997E. 1997/5572 K. 1997/5864"İCRA EMRİ ( Tebliğ Yapılmadan İlamın İnfazı )
ŞİKAYET ( İcra Emrinin Tebliğ Edilmemesi )
İLAMLI İCRA ( Esasa Yönelik Hükmün İnfazı )
TEBLİGAT ( İcra Emrinin Tebliğ Edilmemesi )"
101Y2.CD13.3.1995E. 1995/1846 K. 1995/3058"İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Geçici Velayeti Anneye Verilen Çocuk )
GEÇİCİ VELAYETİ ANNEYE VERİLEN ÇOCUK ( Teslimden kaçınma )
GÖREVLİ MAHKEME ( Asliye Ceza Mahkemesi )
CEZA KARARNAMESİ İLE SONUÇLANDIRILAMAMA ( Velayeti Anneye Verilen Çocuğun Kaçırılması )"
101Y15.HD11.10.1993E. 1993/3423 K. 1993/3940"İHTİYATİ TEDBİR ( İhtiyati Tedbir Konulan Gayrimenkulün Muvazaalı Olarak Üçüncü Kişiye Devri )
MUVAZAA ( İhtiyati Tedbir Konulan Gayrimenkulün Muvazaalı Olarak Üçüncü Kişiye Devri )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İhtiyati Tedbir Konulan Gayrimenkulün Muvazaalı Olarak Üçüncü Kişiye Devri )"
101Y8.CD31.5.1990E. 1990/4063 K. 1990/5335"3091 SAYILI KANUNUN UYGULANMA ŞARTLARI ( İhtiyati Tedbir Kararı Verilmemiş ve Dava Açılmamış Olması )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMEMİŞ OLMASI ŞARTI ( 3091 Sayılı Kanunun Uygulanabilmesi )
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ HUKUKİ GEÇERLİLİĞİNİ SÜRDÜRMESİ"
101Y11.HD30.5.1989E. 1989/3097 K. 1989/3291"HAKSIZ REKABET ( Markaların Terkinine İlişkin Dava Arasında Doğrudan Bağlantı Olması )
MARKALARIN TERKİNİ ( Daha Önce Açılan Haksız Rekabet Davasına İlişkin Dava Arasında Doğrudan Bağlantı Olması )
İKİ DAVANIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Haksız Rekabet ve Markaların Terkinine İlişkin Davalar )"
101Y4.CD3.3.1988E. 1988/1434 K. 1988/1725"İHTİYATİ TEDBİR KARARINDAN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE DAVA AÇILMAMASI ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanmak Suçunun Hukuki Mesnedinin Kalmaması )
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( İhtiyati Tedbir Kararından İtibaren On Gün İçinde Dava Açılmamasıyla Sanığın Cezai Sorumluluğunun Kalkacağı )
CEZAİ SORUMLULUĞUN KALKMASI ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanmak Suçu )"
101Y4.CD14.5.1986E. 1986/3303 K. 1986/3531"İHTİYATİ TEDBİR KARARINDAN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE DAVA AÇILMAMASI ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanmak Suçunun Hukuki Mesnedinin Kalmaması )
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( İhtiyati Tedbir Kararından İtibaren On Gün İçinde Dava Açılmamasıyla Sanığın Cezai Sorumluluğunun Kalkacağı )"
101Y4.CD14.5.1986E. 1886/3303 K. 1986/3531"İHTİYATİ TEDBİR KARARINDAN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE DAVA AÇILMAMASI ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanmak Suçunun Hukuki Mesnedinin Kalmaması )
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( İhtiyati Tedbir Kararından İtibaren On Gün İçinde Dava Açılmamasıyla Sanığın Cezai Sorumluluğunun Kalkacağı )"
101Y7.CD30.4.1981E. 1981/2511 K. 1981/2943"İHTİYATİ TEDBİR KARARINA AYKIRI DAVRANIŞ ( İhtiyati Tedbir Kararından Sonra Dava Açılmış Olup Olmamasının Sonuçları )
İHTİYATİ TEDBİR KARARINDAN SONRA DAVA AÇILIP AÇILMAMASININ SONUÇLARI ( İhtiyati Tedbir Kararına Aykırı Davranış )"
101YHGK13.5.1977E. 1976/4-1976 K. 1977/480"FERDİN HİZMETTEN YARARLANMASI ( Özel Hukuk Sözleşmesi Niteliğindeki Mukavelename )
ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNDEKİ MUKAVELENAME ( Abonman Sözleşmesi Niteliklerindeki Uyuşmazlıklar )
MUARAZANIN ÖNLENMESİ ( Davacının Binasının İskan Ruhsatının bulunduğu ve Belediye Hizmetlerinden Yararlanması Gerektiğinin Saptanmış Olması )
ELEKTRİK BAĞLANMASI İSTEMİ ( Davacının Yasal Koşullara Haiz Olmasına Rağmen İdarenin Kişiye Bunu Teknik Yönden Sağlama Olanağının da Olmasının Gerekmesi )
ABONMAN SÖZLEŞMESİ ( Davacının Yasal Koşullara Haiz Olmasına Rağmen İdarenin Kişiye Bunu Teknik Yönden Sağlama Olanağının da Olmasının Gerekmesi )
İLTİHAKİ SÖZLEŞME ( Davacının Yasal Koşullara Haiz Olmasına Rağmen İdarenin Kişiye Bunu Teknik Yönden Sağlama Olanağının da Olmasının Gerekmesi )"
101Y4.HD16.6.1975E. 1975/3743 K. 1975/7667"MUARAZANIN ÖNLENMESİ ( İdarenin Davacının Bitmiş İnşaatına Haksız Olarak Elektrik Bağlatmaması Nedeniyle )
İLTİHAKİ SÖZLEŞME ( İdarenin Objektif Koşullarla İlan Ettiği ve Tekel Durumundaki Hizmetlerin Yapılması İçin Genel ve Devamlı Nitelik Arzeden İcabın Fert Tarafından Kabulü )
İDARENİN SORUMLULUĞU ( İltihaki Sözleşmeyi Herhangi Bir Yasal Yada Teknik Sakınca Yoksa Yapmakla ve Hizmeti Ferde Ulaştırmakla Yükümlü Olması )
SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU ( İdarenin Tekel Durumundaki Hizmetler Konusunda Sözleşme Yapma Zorunluluğunun Olmaması )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Davanın Esasını Çözümleyecek Şekilde Karar Verilememesi )
TEDBİR KARARI ( Önemli Bir Zararın Meydana Gelmesini Önleyecek Şekilde Verilmesinin Gerekmesi )"

DANIŞTAY

101D15.D12.2.2016E. 2013/1344 K. 2016/843"İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALE SONUCU SATIŞI YAPILAN ARACIN TESCİLİ ( Üzerinde Mahkeme Kararı ile Verilmiş İhtiyati Tedbir Kararı Bulunan Araçların Mülkiyetinin Devredilemeyeceği - Satışın İcra Müdürlüğünce Gerçekleştirilmiş İhale ile Olmasının Sonucu Değiştirmeyeceği )
KAYDINDA İHTİYATİ TEDBİR KARARI BULUNAN ARACIN SATIŞ NEDENİYLE TESCİLİ ( İhtiyati Tedbir Kararının Davaya Bağlı Alacakları Olanların Haklarını Korumaya Yönelik Bir Önlem Olduğu - Kaydında Mahkemece Verilmiş İhtiyati Tedbir Kararı Bulunan Aracın Mülkiyetinin Devrinin Yapılamayacağı Satışın İcra Müdürlüğünce Düzenlenen İhaleye Dayanmasının Soncu Değiştirmeyeceği )"
101D1.D27.2.2003E. 2003/19 K. 2003/26"ELEKTRİK SANTRALI TESİS İŞLETME VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Bakanlıkça Feshedilmesi İşleminin Mahkemece İhtiyati Tedbir Yoluyla Durdurulması - Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Tanımlanan Mevcut Sözleşme Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA DURDURULAN ELEKTRİK SANTRALI TESİS İŞLETME VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Bakanlıkça Feshedilmesi İşlemi Üzerine - Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Tanımlanan Mevcut Sözleşme Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ ( Tesis İşletme ve Satış Sözleşmesinin Bakanlıkça Feshedilmesi İşleminin Mahkemece İhtiyati Tedbir Yoluyla Durdurulması - Tanımlanan Mevcut Sözleşme Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )"
101D6.D9.12.1999E. 1998/6273 K. 1999/6359"PARSELASYON İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Belediyenin Kendine Hisse Ayırmış Olması Nedeniyle )
BELEDİYENİN KENDİSİNE HİSSE AYIRMASI ( Parselasyon İşleminin İptali Talebi )
İHTİYATİ TEDBİR KOYMAYA GÖREVLİ MERCİ ( Parselasyon İşleminde Belediye Hissesine Ayrılmış Parsellerin Satışının Engellenmesi Talebi )
GÖREVLİ YARGI YOLU ( İdari Davaya Konu Taşınmazın Satışının Engellenmesi İçin İhtiyati Tedbir Talebinde )
İDARİ DAVAYA KONU TAŞINMAZIN SATIŞININ ENGELLENMESİ İÇİN İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİ TALEBİ ( Görevli Yargı Mercii )"

Madde 102

YARGITAY

102Y11.HD18.1.2007E. 2005/10211 K. 2007/351"KONİŞMENTO İÇERİĞİ ( Yük Eksiği Davacının Eylemiyle Değil Dava Dışı Gönderenin ve Onun Sorumluluğundaki veya Taşıyan İle İlgisi Olmayan Setevatörlerin Eyleminden Kaynaklandığı - Davalının İhtiyati Haciz Kararının Haksız Olması Nedeniyle Davacının Uğradığı Zararının Tazmini Gereği )
YÜK EKSİĞİ ( Eksiği Davacının Eylemiyle Değil Dava Dışı Gönderenin ve Onun Sorumluluğundaki veya Taşıyan İle İlgisi Olmayan Setevatörlerin Eyleminden Kaynaklandığı - Davalının İhtiyati Haciz Kararının Haksız Olması Nedeniyle Davacının Uğradığı Zararının Tazmini Gereği )
HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ ( Yük Eksiği Davacının Eylemiyle Değil Dava Dışı Gönderenin ve Onun Sorumluluğundaki veya Taşıyan İle İlgisi Olmayan Setevatörlerin Eyleminden Kaynaklandığı - Davalının İhtiyati Haciz Kararının Haksız Olması Nedeniyle Davacının Uğradığı Zararının Tazmini Gereği )"
102YHGK13.5.1977E. 1976/4-1976 K. 1977/480"FERDİN HİZMETTEN YARARLANMASI ( Özel Hukuk Sözleşmesi Niteliğindeki Mukavelename )
ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNDEKİ MUKAVELENAME ( Abonman Sözleşmesi Niteliklerindeki Uyuşmazlıklar )
MUARAZANIN ÖNLENMESİ ( Davacının Binasının İskan Ruhsatının bulunduğu ve Belediye Hizmetlerinden Yararlanması Gerektiğinin Saptanmış Olması )
ELEKTRİK BAĞLANMASI İSTEMİ ( Davacının Yasal Koşullara Haiz Olmasına Rağmen İdarenin Kişiye Bunu Teknik Yönden Sağlama Olanağının da Olmasının Gerekmesi )
ABONMAN SÖZLEŞMESİ ( Davacının Yasal Koşullara Haiz Olmasına Rağmen İdarenin Kişiye Bunu Teknik Yönden Sağlama Olanağının da Olmasının Gerekmesi )
İLTİHAKİ SÖZLEŞME ( Davacının Yasal Koşullara Haiz Olmasına Rağmen İdarenin Kişiye Bunu Teknik Yönden Sağlama Olanağının da Olmasının Gerekmesi )"

DANIŞTAY

102D1.D27.2.2003E. 2003/19 K. 2003/26"ELEKTRİK SANTRALI TESİS İŞLETME VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Bakanlıkça Feshedilmesi İşleminin Mahkemece İhtiyati Tedbir Yoluyla Durdurulması - Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Tanımlanan Mevcut Sözleşme Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA DURDURULAN ELEKTRİK SANTRALI TESİS İŞLETME VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Bakanlıkça Feshedilmesi İşlemi Üzerine - Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Tanımlanan Mevcut Sözleşme Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ ( Tesis İşletme ve Satış Sözleşmesinin Bakanlıkça Feshedilmesi İşleminin Mahkemece İhtiyati Tedbir Yoluyla Durdurulması - Tanımlanan Mevcut Sözleşme Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )"

Madde 103

YARGITAY

103Y4.HD24.2.2010E. 2009/2882 K. 2010/1813"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Kitapta Davacı Başbakan Hakkında "Epilepsi Hastası Olduğu Babasının Onu Koltuk Altından Tavana Astığı Kamu Görevi Alamayacağına" İlişkin Yazılar Olduğu İddiası - Sert Eleştiri Sınırlarının Aşılmadığı )
BAŞBAKANIN EPİLEPSİ HASTASI OLDUĞUNA İLİŞKİN KİTAP ( İddia Edilen Hastalığa Duçar Olduğu İspat Edilememekle Birlikte Siyasi Kimliği ve Yaptığı Görev Dikkate Alındığında Kamu Yararı ve Toplumsal İlginin Mevcut Olduğu/Yazının Güncel Bulunduğu Özle İfade Arasındaki Dengenin Bozulmadığı - Sert Eleştiri Sınırlarının Aşılmadığı/Davacı Başbakanın Kişilik Haklarının İhlal Edilmediği )
KAMU YARARI VE TOPLUMSAL İLGİ ( Başbakanın Epilepsi Hastası Olduğuna İlişkin Kitapta Yer Alan Yazılar Sebebiyle Manevi Tazminat Talebi/Davacı Başbakanın Siyasi Kimliği ve Yaptığı Görev Dikkate Alındığı - Sert Eleştiri Sınırlarının Aşılmadığı ve Yazının Güncel Olduğu/Talebin Reddi )
SERT ELEŞTİRİ SINIRININ AŞILMAMASI ( Kitapta Davacı Başbakan Hakkında "Epilepsi Hastası Olduğu Babasının Onu Koltuk Altından Tavana Astığı Kamu Görevi Alamayacağına" İlişkin Yazılar Olduğu - Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Talebinin Reddi )"
103Y14.HD8.4.2009E. 2009/2988 K. 2009/4463"TAPU KÜTÜĞÜNE İŞLENEN ŞERH ( İhtiyati Tedbir Şerhi - Mevcut Şerhe Rağmen Başkaca Kısıtlamalar İşlenmişse Bunlara Değer Tanınmayacağı )
İHTİYATİ TEDBİR ( Tapu Kaydına Bir Taraf Lehine İhtiyati Tedbir Şerhi İşlenerek Aleniyet Kazandıktan Sonra Konulan Şerhlerin Bağlayıcı Olamayacağı )
İHTİYATİ HACİZ ( Taşınmaz Kaydına Tedbir Şerhi İşlenmeden Evvel Bu Kayda Konulan İhtiyati Haciz Şerhlerinin Hüküm ve Sonuç Meydana Getireceği )"
103Y11.HD18.1.2007E. 2005/10211 K. 2007/351"KONİŞMENTO İÇERİĞİ ( Yük Eksiği Davacının Eylemiyle Değil Dava Dışı Gönderenin ve Onun Sorumluluğundaki veya Taşıyan İle İlgisi Olmayan Setevatörlerin Eyleminden Kaynaklandığı - Davalının İhtiyati Haciz Kararının Haksız Olması Nedeniyle Davacının Uğradığı Zararının Tazmini Gereği )
YÜK EKSİĞİ ( Eksiği Davacının Eylemiyle Değil Dava Dışı Gönderenin ve Onun Sorumluluğundaki veya Taşıyan İle İlgisi Olmayan Setevatörlerin Eyleminden Kaynaklandığı - Davalının İhtiyati Haciz Kararının Haksız Olması Nedeniyle Davacının Uğradığı Zararının Tazmini Gereği )
HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ ( Yük Eksiği Davacının Eylemiyle Değil Dava Dışı Gönderenin ve Onun Sorumluluğundaki veya Taşıyan İle İlgisi Olmayan Setevatörlerin Eyleminden Kaynaklandığı - Davalının İhtiyati Haciz Kararının Haksız Olması Nedeniyle Davacının Uğradığı Zararının Tazmini Gereği )"
103Y12.HD24.6.2005E. 2005/10439 K. 2005/13734"TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI ( Satış Müdürlüklerine Tedbir Kararının Gönderilmesine İlişkin Kararların Bilgi Edinilmesi Amacına Yönelik Olduğu - Cebri İcra Yoluyla Yapılacak Takip Ve Satışları Engel Olmadığı )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Tapu Sicil Müdürlüğü Ve Satış Müdürlüklerine Tedbir Kararının Gönderilmesine İlişkin Karar Verilmiş Olması Da Bilgi Edinilmesi Amacına Yönelik Olup Cebri İcra Yoluyla Yapılacak Takip Ve Satışları Engel Olmadığı )
SATIŞ MÜDÜRLÜKLERİNE TEDBİR KARARI GÖNDERİLMESİ ( Bilgi Edinilmesi Amacına Yönelik Olup Cebri İcra Yoluyla Yapılacak Takip Ve Satışları Engel Olmadığı )"
103Y19.HD8.5.1997E. 1997/2424 K. 1997/4677"ŞİKAYET DAVASI ( Davalının Alacağı Kesinleşmeden Sıra Cetveline Konması )
SIRA CETVELİNİN İPTALİ ( Davalının Alacaklı Olduğu Dosyadan Borçluya Tebliğ Yapılmadığı ve Borcun Kesinleşmediği İddiası )
İHTİYATİ HACİZ ( Davalı Alacaklı Tarafından Borçluya Ait Mallar Üzerine Aynı Gün Hem İhtiyati Haciz Konup Hem de Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takibe Geçilmesi )
HACİZ ( Borçlunun İcra Dairesine Gelerek Takibi ve Haczi Öğrendiğini Bildirmesine Rağmen Ödeme Emri Tebliğ Edilmeden ve Gerekli Süreler Geçmeden Haciz Yapılamaması )
ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ( Borçlunun İcra Dairesine Gelerek Takibi ve Haczi Öğrendiğini Bildirmesine Rağmen Ödeme Emri Tebliğ Edilmeden ve Gerekli Süreler Geçmeden Haciz Yapılamaması )
GARAMETEN PAYLAŞTIRMA ( Alacaklının Uyguladığı İhtiyati Hacizden Sonra Aynı Malların Bu kez Diğer Alacaklı Tarafından İhtiyaten Haczedilip Sonradan Kesin Hacze Dönüştürülmesi )"
103Y4.HD28.3.1996E. 1996/2030 K. 1996/2448"İTİRAZIN İPTALİ ( Yedieminlik Ücretinin Ödenmesi İçin Yapılan Takibe İtiraz Edilmesi )
İHTİYATİ TEDBİR ( Tedbir İsteyen Yediemin Ücretini Mahkeme Veznesine Yatırmadan Mahkemece Dava Konusu Menkul Malın Yediemine Teslimine Karar Verilememesi )
YEDİEMİN ÜCRETİ ( Tedbir İsteyen Yediemin Ücretini Mahkeme Veznesine Yatırmadan Mahkemece Dava Konusu Menkul Malın Yediemine Teslimine Karar Verilememesi )"
103Y15.HD18.1.1995E. 1994/6586 K. 1995/121"İSTİHKAK DAVASI ( Üzerinde İhtiyati Tedbir Bulunan Malı Alan Kimsenin )
İHTİYATİ TEDBİR KONULMUŞ MALI ALMA ( İstihkak Davası Açamama )
VEKALET ÜCRETİ ( Belirlenmesindeki Kriterler )"
103Y3.HD21.11.1994E. 1994/10746 K. 1994/15362"SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA AİT KİRA SÖZLEŞMELERİ ( Sözleşmenin Bitim Tarihinden İtibaren Üç Ay Sonra Sona Ermesi )
KURUMA AİT KİRA BEDELLERİNE İTİRAZ EDİLMESİ ( Üç Ayı Takip Eden Otuz Gün İçinde Sulh Hukuk Mahkemesinde Dava Açılması )
DAVA SÜRESİNCE KURUMUN BELİRLEDİĞİ KİRA PARASININ ÖDENMESİ ( Dava Kiracının Lehine Sonuçlanırsa Farkın Sonraki Aylardan Mahsup Edilmesi )
GAYRİMENKUL KİRALAMASI ( SSK'ya Ait Taşınmazın Kurumun Özel Yapısına Uygun Olması )
İHTİYATİ TEDBİR ( Tehirinde Ancak Bir Zararın Olabileceği Durumlarda )
DÖVİZ OLARAK İSTENEN BEDELİN LİRAYA ÇEVRİLMESİ ( Yeni Bir Sözleşme Yapılmış Sayılması )"
103YHGK13.5.1977E. 1976/4-1976 K. 1977/480"FERDİN HİZMETTEN YARARLANMASI ( Özel Hukuk Sözleşmesi Niteliğindeki Mukavelename )
ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNDEKİ MUKAVELENAME ( Abonman Sözleşmesi Niteliklerindeki Uyuşmazlıklar )
MUARAZANIN ÖNLENMESİ ( Davacının Binasının İskan Ruhsatının bulunduğu ve Belediye Hizmetlerinden Yararlanması Gerektiğinin Saptanmış Olması )
ELEKTRİK BAĞLANMASI İSTEMİ ( Davacının Yasal Koşullara Haiz Olmasına Rağmen İdarenin Kişiye Bunu Teknik Yönden Sağlama Olanağının da Olmasının Gerekmesi )
ABONMAN SÖZLEŞMESİ ( Davacının Yasal Koşullara Haiz Olmasına Rağmen İdarenin Kişiye Bunu Teknik Yönden Sağlama Olanağının da Olmasının Gerekmesi )
İLTİHAKİ SÖZLEŞME ( Davacının Yasal Koşullara Haiz Olmasına Rağmen İdarenin Kişiye Bunu Teknik Yönden Sağlama Olanağının da Olmasının Gerekmesi )"
103Y4.HD16.6.1975E. 1975/3743 K. 1975/7667"MUARAZANIN ÖNLENMESİ ( İdarenin Davacının Bitmiş İnşaatına Haksız Olarak Elektrik Bağlatmaması Nedeniyle )
İLTİHAKİ SÖZLEŞME ( İdarenin Objektif Koşullarla İlan Ettiği ve Tekel Durumundaki Hizmetlerin Yapılması İçin Genel ve Devamlı Nitelik Arzeden İcabın Fert Tarafından Kabulü )
İDARENİN SORUMLULUĞU ( İltihaki Sözleşmeyi Herhangi Bir Yasal Yada Teknik Sakınca Yoksa Yapmakla ve Hizmeti Ferde Ulaştırmakla Yükümlü Olması )
SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU ( İdarenin Tekel Durumundaki Hizmetler Konusunda Sözleşme Yapma Zorunluluğunun Olmaması )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Davanın Esasını Çözümleyecek Şekilde Karar Verilememesi )
TEDBİR KARARI ( Önemli Bir Zararın Meydana Gelmesini Önleyecek Şekilde Verilmesinin Gerekmesi )"

DANIŞTAY

103D1.D27.2.2003E. 2003/19 K. 2003/26"ELEKTRİK SANTRALI TESİS İŞLETME VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Bakanlıkça Feshedilmesi İşleminin Mahkemece İhtiyati Tedbir Yoluyla Durdurulması - Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Tanımlanan Mevcut Sözleşme Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA DURDURULAN ELEKTRİK SANTRALI TESİS İŞLETME VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Bakanlıkça Feshedilmesi İşlemi Üzerine - Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Tanımlanan Mevcut Sözleşme Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )
ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ ( Tesis İşletme ve Satış Sözleşmesinin Bakanlıkça Feshedilmesi İşleminin Mahkemece İhtiyati Tedbir Yoluyla Durdurulması - Tanımlanan Mevcut Sözleşme Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )"
103D10.D2.12.1999E. 1998/2486 K. 1999/6384"İPTAL DAVASI ( Şirket Kurucu Ortağı Olan Davacının Banka Hesaplarının Bloke Edilmesine İlişkin İşlem )
İZİNSİZ SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI ( Gerekli Her Türlü Tedbiri Alma Konusunda Sermaye Piyasası Kurulunun Yetkili Olması )
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN YETKİSİ ( İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Durdurulması İçin Gerekli Her Türlü Tedbir Alma Konusunda Yetkisinin Olması )
BANKA HESAPLARININ BLOKE EDİLMESİ ( İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Durdurulması İçin Gerekli Her Türlü Tedbir Alma Konusunda Sermaye Piyasası Kurulunun Yetkisinin Olması )"

Madde 104

YARGITAY

104Y14.HD10.5.2016E. 2015/273 K. 2016/5656"İHTİYATİ TEDBİR ŞERHİNİN KALDIRILMASI (Davaya Konu Taşınmaz Üzerindeki İhtiyati Tedbir Şerhinin Urfa Asliye Hukuk Mahkemesi Kararı İle Konulduğu - Kaldırılmasının da Aynı Mahkemeden İstenileceği)
GÖREVLİ MAHKEME (Taşınmaz Üzerindeki İhtiyadi Tedbir Şerhini Kaldırılması Talebi - Davaya Konu Taşınmaz Üzerindeki İhtiyati Tedbir Şerhinin Urfa Asliye Hukuk Mahkemesi Kararı İle Konulduğuun Anlaşılmasına Göre Kaldırılmasının da Aynı Mahkemeden İstenilmesinin Zorunlu Olduğu/Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği)
İHTİYATİ TEDBİR ŞERHİNİ ANCAK TESİS EDEN MAHKEMENİN KALDIRABİLECEĞİ (Davaya Konu Taşınmaz Üzerindeki İhtiyati Tedbir Şerhinin Urfa Asliye Hukuk Mahkemesi Kararı İle Konulduğu/Kaldırılmasının da Aynı Mahkemeden İstenileceği)"
104Y20.HD8.5.2008E. 2008/5130 K. 2008/7126"AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN ( Davalının Eşini Dövdüğü - Tedbir Talebinin En Az Masrafla ve En Çabuk Nerede İfası Mümkünse O Yer Mahkemesinden İsteneceği/Ailenin Birlikte Yaşadığı Yer Aile Mahkemesinin Talebi Değerlendireceği )
YARGI YERİ ( Davalının Eşini Dövmesi Üzerine Davacının Tedbir Talep Ettiği - Tedbirin En Az Masrafla ve En Çabuk Nerede İfası Mümkünse O Yer Mahkemesinden İsteneceği/Ailenin Birlikte Yaşadığı Yer Aile Mahkemesinin Talebi Değerlendireceği )
TEDBİR TALEBİ ( Davalının Eşini Dövdüğü/Davacının 4320 S.K. Kapsamında Tedbir Talebinde Bulunduğu - Ailenin Birlikte Yaşadığı Yer Aile Mahkemesinin Talebi Değerlendireceği )
AİLENİN BİRLİKTE YAŞADIĞI YER ( Davalı Eşin Davacıyı Dövdüğü/Ailenin Korunmasına Dair Kanun Kapsamında Davacının Tedbir Talep Ettiği - Ailenin Birlikte Yaşadığı Yer Aile Mahkemesinin Talebi Değerlendireceği )
YETKİ ( Davalı Eşin Davacıyı Dövdüğü/Ailenin Korunmasına Dair Kanunda Suçun İşlendiği Yer Bakımından Yetki Hususunun Düzenlenmediği - Ailenin Birlikte Yaşadığı Yer Aile Mahkemesinin Talebi Değerlendireceği ) "
104Y14.HD1.2.2008E. 2007/16441 K. 2008/818"İHTİYATİ TEDBİR ŞERHİNİN KALDIRILMASI ( Asıl Davanın Görüldüğü Mahkeme Esas Hakkında Verdiği Kararda Hükmün İcrasını Temin İçin Tedbirin Tayin Edeceği Müddet Zarfında Devamına Karar Vermezse İhtiyadi Tedbir Kararı Herhangi Bir İşleme Gerek Kalmaksızın Kendiliğinden Mürtefi Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bir Mahkeme Kararı İle Konulan İhtiyati Tedbiri Tapu Sicil Müdürü Kendiliğinden Kaldıramayacağından Burada Tedbiri İşlem Yaparak Kaldırmaya Yetkili Mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu )
MAHKEME KARARI İLE KONULAN İHTİYATİ TEDBİR ( Tapu Sicil Müdürü Kendiliğinden Kaldıramayacağından Burada Tedbiri İşlem Yaparak Kaldırmaya Yetkili Mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu )"
104Y11.HD24.1.2005E. 2004/15284 K. 2005/166"TEDBİREN KOOPERATİFE KAYYIM ATANMASI ( Anonim Şirketlere Kayyım Tayini Kararları Sulh Hukuk Mahkemesince Değil Müstakil Ticaret Mahkemesi Olan Yerlerde Bu Asliye Ticaret Mahkemelerince Görüleceği )
ANONİM ŞİRKETLERE KAYYIM TAYİNİ ( Sulh Hukuk Mahkemesince Değil Müstakil Ticaret Mahkemesi Olan Yerlerde Bu Asliye Ticaret Mahkemelerince Görüleceği - Olmayan Yerlerde İse Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görüleceği )
GÖREV ( Anonim Şirketlere Kayyım Tayini Kararları Sulh Hukuk Mahkemesince Değil Müstakil Ticaret Mahkemesi Olan Yerlerde Bu Asliye Ticaret Mahkemelerince Görüleceği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Dava Açıldıktan Sonra Yalnız Davaya Bakmakta Olan Mahkemeden İstenilebileceği - Başka Mahkeme Tarafından Verilirse Bu Karar Geçersiz Olduğu )"
104Y2.HD1.3.2004E. 2004/1524 K. 2004/2433"BOŞANMA DAVASI ( Devam Ederken Kişisel İlişkiye İlişkin İstemin de Bu Davada Görülmesi Gereği )
KİŞİSEL İLİŞKİYE İLİŞKİN İSTEM ( Boşanma Davası Devam Ederken İstemin de Bu Davada Görülmesi Gereği )"
104Y2.HD12.3.2003E. 2003/2146 K. 2003/3428"BOŞANMA SONRASI TEDBİRLER ( Davaya Bakan Mahkemeden İstenmemesi Nedeniyle Yapılan Masrafların Davalıdan İstenemeyeceği - Vekalet Ücretine Takdir Olunamayacağı )
YETKİ ( Boşanma Davası Sonrası İstenen Tedbirler - Davaya Bakan Mahkemenin Yetkili Olacağı )
YETKİSİZ MAHKEME MASRAFI ( Lüzumsuz Masraf Sayılması - Davalıya Yükletilemeyeceği )"
104Y2.HD27.5.2002E. 2002/6241 K. 2002/7121"BOŞANMA DAVASI ( Boşanma Davası sırasında Velayetin Ve Kişisel Hakların Tedbiren Düzenlenmesi )
BOŞANMA DAVASI SIRASINDA VELAYETİN VE KİŞİSEL HAKLARIN TEDBİREN DÜZENLENMESİ"
104Y2.HD15.9.2000E. 2000/10949 K. 2000/10448"BOŞANMA DAVASI SIRASINDA TAYİN OLUNAN NAFAKANIN ARTIRILMASI TALEBİ ( Yetkili Mahkeme )
YETKİLİ MAHKEME ( Boşanma Davası Sırasında Tayin Olunan Nafakanın Artırılması Talebi )
BOŞANMA DAVASINA BAKAN MAHKEMENİN YETKİSİ ( Davası Sırasında Tayin Olunan Nafakanın Artırılması Talebi Bakımından )"
104Y4.HD28.3.1996E. 1996/2030 K. 1996/2448"İTİRAZIN İPTALİ ( Yedieminlik Ücretinin Ödenmesi İçin Yapılan Takibe İtiraz Edilmesi )
İHTİYATİ TEDBİR ( Tedbir İsteyen Yediemin Ücretini Mahkeme Veznesine Yatırmadan Mahkemece Dava Konusu Menkul Malın Yediemine Teslimine Karar Verilememesi )
YEDİEMİN ÜCRETİ ( Tedbir İsteyen Yediemin Ücretini Mahkeme Veznesine Yatırmadan Mahkemece Dava Konusu Menkul Malın Yediemine Teslimine Karar Verilememesi )"
104Y12.HD6.10.1989E. 1989/2756 K. 1989/11748"GÖREV ( İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanmasına İlişkin Şikayet )
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ŞİKAYET ( Görev )"

Madde 105

YARGITAY

105Y1.HD19.4.2012E. 2012/1610 K. 2012/4521"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Tarafların İddia ve Savunmaları Çerçevesinde Anlaştıkları ve Anlaşamadıkları Hususların Tespitinden Sonra Hakimin Tarafları Sulhe Teşvik Etmesi Gerektiği - Sulhten Sonuç Alınacağı Kanaatinin Hasıl Olması Halinde Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Yeni Bir Duruşma Gününün Tayin Edilmesi İcap Ettiği )
ÖN İNCELEME (Tapu İptali ve Tescil İstemi - Dava Şartları ve İlk İtirazlar Hakkında Asıl Olanın Dosya Üzerinden Karar Verilmesi Olduğu Halde Gerek Görülmesi Halinde İstisnai Olarak Ön İnceleme Duruşması Açılacağı )
DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR (Hakkında Asıl Olanın Dosya Üzerinden Karar Verilmesi Olduğu Halde Gerek Görülmesi Halinde İstisnai Olarak Ön İnceleme Duruşması Açılacağı - Tapu İptali ve Tescil İstemi )
SULHE TEŞVİK (Tapu İptali ve Tescil İstemi - Tarafların İddia ve Savunmaları Çerçevesinde Anlaştıkları ve Anlaşamadıkları Hususların Tespitinden Sonra Hakimin Tarafları Sulhe Teşvik Etmesi Gerektiği )"
105Y2.HD29.2.2012E. 2012/1934 K. 2012/4264"EVLİLİĞİN İPTALİ DAVASI ( Davalı-Davacı Kadının Birleştirilen İhtiyati Tedbir Davası Hakkında Olumlu Yada Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu - İhtiyati Tedbir Kararı/Birleştirilen Dava Yönünden Kararın Bozulması Gerektiği )
İHTİYATİ TEDBİR DAVASI ( Davalı-Davacı Kadının Birleştirilen İhtiyati Tedbir Davası Hakkında Olumlu Yada Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu - İhtiyati Tedbir Kararı/Birleştirilen Dava Yönünden Kararın Bozulması Gerektiği )"
105Y2.HD9.12.2010E. 2010/7039 K. 2010/20663"İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ VE KARARI ( Tedbirin Uygulama Süresi Belirtilecek ve Tedbire Aykırı Davranışta Bulunulması Halinde Tutuklanacağı ve Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Mahkum Edileceği Kusurlu Eşe İhtar Olacağı )
KISA SÜRELİ TEDBİR KARARI ( Mahkeme Kararında 6 Ayı Geçmemek Üzere Tedbirin Uygulama Süresi Belirtilecek ve Tedbire Aykırı Davranışta Bulunulması Halinde Tutuklanacağı ve Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Mahkum Edileceği Kusurlu Eşe İhtar Olacağı )
KUSURLU EŞE İHTAR ( Aile Mahkemesi Mağdurların Tekrar Şiddete Uğrama İhtimalini Gözönüne Alarak Başvurusunun Hemen Ardından Tanık ya da Karşı Tarafın Dinlenmesine Gerek Olmadan Bu Kararı Verebileceği )"
105Y17.HD18.10.2010E. 2010/3843 K. 2010/8423"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Alacaklının Kesin Veya Geçici Aciz Belgesini İbraz Etmesi Gereği - Hükümden Sonra Temyiz İncelemesi ve Karar Düzeltme Aşamasında Dahi Sunulabileceği )
ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davası/Hükümden Sonra Temyiz İncelemesi ve Karar Düzeltme Aşamasında Dahi Sunulabileceği - Alacaklının Kesin Veya Geçici Aciz Belgesini İbraz Etmesi Gereği )
KARARDAN SONRA İBRAZ EDİLEN ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davası - Temyiz İncelemesi ve Karar Düzeltme Aşamasında Dahi Sunulabileceği/Yeni Duruma Göre Karar Verilmesi İçin Hükmün Bozulması )"
105Y1.HD24.2.2010E. 2010/612 K. 2010/1968"TAPU İPTALİ TESCİL ( Ehliyetsizlik ve Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı - Hukuk Mahkemelerinde Taraflar Yargılamaya Katılmasalar Bile Mutlaka Duruşmadan Haberdar Edilmesi Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Duruşmaya Gelinmese Dahi İlgilinin Yokluğunda Davaya Devam Edilip Karar Verilmesine Usulün Olanak Tanıdığı Hallerde Açıklanan Biçimdeki Uyarıyı Taşıyan Davetiyenin Tebliğ Edilmesinden ve Yasaya Uygun Biçimde Taraf Teşkilinin Tamamlanmasından Sonra İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
DURUŞMADAN HABER EDİLME ŞARTI ( Tapu İptali ve Tescil - Kişinin Hangi Yargı Merciinde Duruşmasının Bulunduğu ve Hakkındaki İddia ve İsnatların Nelerden İbaret Olduğunu Bilebilmesi ve Usulüne Uygun Olarak Tebligat Yapılması İle Sağlanabildiği/Hukuk Mahkemelerinde Taraflar Yargılamaya Katılmasalar Bile Mutlaka Duruşmadan Haberdar Edilmesi Gerektiği )
DAVETİYE TEBLİĞİ ( Duruşmaya Gelinmese Dahi İlgilinin Yokluğunda Davaya Devam Edilip Karar Verilmesine Usulün Olanak Tanıdığı Hallerde Açıklanan Biçimdeki Uyarıyı Taşıyan Davetiyenin Tebliğ Edilmesinden ve Yasaya Uygun Biçimde Taraf Teşkilinin Tamamlanmasından Sonra İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )"
105Y17.HD19.7.2007E. 2007/2982 K. 2007/2552"ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasının Dinlenebilmesi İçin Davacının Aciz Belgesi İbraz Edilmesinin Zorunlu Olduğu - Haczedilen Malların Takdir Edilen Kıymetlerine Göre Borca Yetmediği veya Haczi Kabil Malın Bulunmadığını İçeren Haciz Tutanağı Aciz Vesikası Hükmünde Olduğu )
DAVA ŞARTI ( Aciz Vesikası Davanın Her Aşamasında İbraz Edilebileceği Gibi Karardan Sonra ve Yargıtay İncelemesi Aşamasında da İbrazı Mümkün Olduğu - Mahkemece Dava Şartının Gerçekleştiği Kabul Edilerek İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Dinlenebilmesi İçin Davacının Aciz Belgesi İbraz Etmesinin Zorunlu Olduğu )"
105Y2.HD30.4.2007E. 2007/7154 K. 2007/6992"AİLE MAHKEMESİ ( 4320 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Verdikleri Kararlar Nihahi Hüküm Niteliğinde Olmayıp Temyizi Kabil Olmadığı )
TEDBİR KARARININ NİTELİĞİ ( Aile Mahkemelerinin 4320 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Verdikleri Kararlar Nihahi Hüküm Niteliğinde Olmayıp Temyizi Kabil Olmadığı )
NİHAİ HÜKÜM ( Aile Mahkemelerinin 4320 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Verdikleri Kararlar Bu Nitelikte Olmayıp Temyizi Kabil Olmadığı )
TEMYİZ OLANAĞI ( Aile Mahkemelerinin 4320 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Verdikleri Kararlar Nihahi Hüküm Niteliğinde Olmayıp Temyizi Kabil Olmadığı )"
105Y2.HD12.7.2004E. 2004/8367 K. 2004/9372"TEDBİR KARARI ( Ailenin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Oluşturulan - Temyizinin Mümkün Olmadığı )
TEMYİZİ MÜMKÜN OLMAYAN KARARLAR ( Ailenin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Oluşturulan Tedbir Kararları )
AİLENİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ( Uyarınca Oluşturulan Tedbir Kararları - Temyizinin Mümkün Olmadığı )"
105Y1.HD30.9.2003E. 2003/7287 K. 2003/9871"TARAFLARIN DİNLENMESİ ( Kanunun Gösterdiği İstisnalar Dışında Hakimin Tarafları Dinlemedikçe veya İddia ve Savunmalarını Beyan Etmeleri için Davet Etmedikçe Hükmünü Verememesi )
DAVET ( Kanunun Gösterdiği İstisnalar Dışında Hakimin Tarafları Dinlemedikçe veya İddia ve Savunmalarını Beyan Etmeleri için Yöntemine Uygun Biçimde Davet Etmedikçe Hükmünü Verememesi )
KAMU DÜZENİ ( Usul Hükümleri Kamu düzeni ile İlgili Olması )
USUL HÜKÜMLERİ ( Kamu düzeni ile İlgili Resen Gözetilip Uyulması Gereken Kurallar Olması )
EVRAK ÜZERİNDEN KARAR VERME ( Yasal Zorunluluklar Gözardı Edilerek Duruşma Açılmaksızın Evrak Üzerinden Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
RESEN GÖZETİME ( Usul Hükümlerinin Resen Gözetilip Uyulması Gereken Kurallar Olması )"
105Y2.HD16.1.2003E. 2002/14276 K. 2003/344"AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN ( Tedbirlerin Hakimin Tayin Ettiği Süre İle Geçerli ve Temyiz İncelenmesine Tabi Bulunmayan Geçici Tedbir Niteliğinde Kabul Edilmesi Gereği )
TEMYİZ İNCELENMESİNE TABİ BULUNMAYAN KARARLAR ( Ailenin Korunmasına Dair Kanun - Tedbirlerin Hakimin Tayin Ettiği Süre İle Geçerli Geçici Tedbir Niteliğinde Kabul Edilmesi Gereği )
AİLE İÇİ ŞİDDETİ DURDURMA TEDBİRLERİ ( Hakimin Tayin Ettiği Süre İle Geçerli ve Temyiz İncelenmesine Tabi Bulunmayan Geçici Tedbir Niteliğinde Kabul Edilmesi Gereği )"
105Y2.HD14.10.1998E. 1998/9364 K. 1998/10828"4320 SAYILI KANUN UYARINCA OLUŞTURULAN KARARLAR ( Geçici Tedbir Niteliğinde Olup Temyiz Edilemeyeceği )
GEÇİCİ TEDBİR NİTELİĞİNDEKİ KARARLAR ( 4320 Sayılı Kanun Uyarınca Oluşturulan Kararların Temyiz Edilemeyeceği )
TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( 4320 Sayılı Kanun Uyarınca Oluşturulan Kararlar )"
105Y2.HD9.7.1998E. 1998/7229 K. 1998/8655"AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN GEREĞİ VERİLEN KARARLAR ( Temyiz Edilemeyecekleri )
TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR ( Ailenin Korunmasına Dair Kanun Gereği Verilen Tedbir Kararları )
GEÇİCİ TEDBİR NİTELİĞİNDEKİ KARARLAR ( Ailenin Korunmasına Dair Kanun Gereği Verilen Kararlar )"
105Y11.HD24.3.1997E. 1996/9106 K. 1997/1953"İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ ( Evrak Üzerinde Karara Bağlamanın Mümkün Olması )
EVRAK ÜZERİNDE KARARA BAĞLAMA ( İhtiyati Tedbir Kararı )
KANUNİ REHİN HAKKI İSTEMİ ( Diğer Taraf Tebligat Yapılmadan Karar Verilememsi )
TEBLİGAT VE SAVUNMA ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Kanuni Rehin Hakkı İstemi )
İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİNİN EVRAK ÜZERİNDE KARARA BAĞLANMASI
GEMİ AKARYAKIT BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( İhtiyati Tedbir - Kanuni Rehin Hakkı İstemi )"
105Y11.HD27.1.1997E. 1996/9115 K. 1997/292"TEDBİR NİTELİĞİNDE OLMAYAN REHİN VE HAPİS HAKKI ( Dava Dilekçesinin Davalılara En Çabuk ve Seri Şekilde Davlılara Tepliği ve Savunma Olanağının Sağlanmasının Gerekmesi )
SAVUNMA HAKKI ( Davalılara Dava Dilekçesi Tebliğ Edilip Savunma Hakkı Tanınmaksızın Evrak Üzerinden Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )
REHİN HAKKI ( Yasal Rehin Hakkı Olduğuna Dosya Üzerinden Karar Verilmesinden Sonra Tedbir Niteliğinde Olmayan Rehin Hakkına İlişkin Olup Karşı Tarafa En Kısa Sürede Savunma Hakkının Tanınmasının Gerekmesi )
HAPİS HAKKI ( Yasal Hapis Hakkı Olduğuna Dosya Üzerinden Karar Verilmesinden Sonra Tedbir Niteliğinde Olmayan Hapis Hakkına İlişkin Olup Karşı Tarafa En Kısa Sürede Savunma Hakkının Tanınmasının Gerekmesi )"
105YİBGK7.6.1935E. 1935/92 K. 1935/16"GÖREVLİ MAHKEME ( Nafaka Davalarında )
NAFAKA DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME"

Madde 106

YARGITAY

106Y11.CD23.2.2011E. 2010/13032 K. 2011/1233"İHTİYATİ TEDBİR KARARINA MUHALEFET (Hukuk Mahkemelerince Verilmiş Bir Tedbir Kararına Muhalefet Halinde Suçun Oluşacağı ve Suça Konu Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş Hakkındaki Tedbir Kararının Sulh Ceza Mahkemesince Verildiği ve Anılan Tedbir Kararının Sanıklara Tebliğ Edilmesi Gerektiği)
TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ (A.Ş Hakkındaki Tedbir Kararının Sulh Ceza Mahkemesince Verildiği ve Anılan Tedbir Kararının Sanıklara Tebliğ Edilmesi Gerektiği - İhtiyati Tedbir Kararına Muhalefet)
ŞİRKET ZARARI (Şirket Ortaklarının Olayların Gelişiminden Haberdar Olup Olmadıkları ve Onaylarının Bulunup Bulunmadığı Sorulduktan Sonra Toplanan Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Sanıkların Hukuki Durumlarının Tayin ve Takdiri Gerektiği)"
106Y2.HD30.4.2007E. 2007/7154 K. 2007/6992"AİLE MAHKEMESİ ( 4320 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Verdikleri Kararlar Nihahi Hüküm Niteliğinde Olmayıp Temyizi Kabil Olmadığı )
TEDBİR KARARININ NİTELİĞİ ( Aile Mahkemelerinin 4320 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Verdikleri Kararlar Nihahi Hüküm Niteliğinde Olmayıp Temyizi Kabil Olmadığı )
NİHAİ HÜKÜM ( Aile Mahkemelerinin 4320 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Verdikleri Kararlar Bu Nitelikte Olmayıp Temyizi Kabil Olmadığı )
TEMYİZ OLANAĞI ( Aile Mahkemelerinin 4320 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Verdikleri Kararlar Nihahi Hüküm Niteliğinde Olmayıp Temyizi Kabil Olmadığı )"
106Y2.HD12.7.2004E. 2004/8367 K. 2004/9372"TEDBİR KARARI ( Ailenin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Oluşturulan - Temyizinin Mümkün Olmadığı )
TEMYİZİ MÜMKÜN OLMAYAN KARARLAR ( Ailenin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Oluşturulan Tedbir Kararları )
AİLENİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ( Uyarınca Oluşturulan Tedbir Kararları - Temyizinin Mümkün Olmadığı )"
106Y2.HD16.1.2003E. 2002/14276 K. 2003/344"AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN ( Tedbirlerin Hakimin Tayin Ettiği Süre İle Geçerli ve Temyiz İncelenmesine Tabi Bulunmayan Geçici Tedbir Niteliğinde Kabul Edilmesi Gereği )
TEMYİZ İNCELENMESİNE TABİ BULUNMAYAN KARARLAR ( Ailenin Korunmasına Dair Kanun - Tedbirlerin Hakimin Tayin Ettiği Süre İle Geçerli Geçici Tedbir Niteliğinde Kabul Edilmesi Gereği )
AİLE İÇİ ŞİDDETİ DURDURMA TEDBİRLERİ ( Hakimin Tayin Ettiği Süre İle Geçerli ve Temyiz İncelenmesine Tabi Bulunmayan Geçici Tedbir Niteliğinde Kabul Edilmesi Gereği )"
106Y2.HD14.10.1998E. 1998/9364 K. 1998/10828"4320 SAYILI KANUN UYARINCA OLUŞTURULAN KARARLAR ( Geçici Tedbir Niteliğinde Olup Temyiz Edilemeyeceği )
GEÇİCİ TEDBİR NİTELİĞİNDEKİ KARARLAR ( 4320 Sayılı Kanun Uyarınca Oluşturulan Kararların Temyiz Edilemeyeceği )
TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( 4320 Sayılı Kanun Uyarınca Oluşturulan Kararlar )"
106Y2.HD9.7.1998E. 1998/7229 K. 1998/8655"AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN GEREĞİ VERİLEN KARARLAR ( Temyiz Edilemeyecekleri )
TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR ( Ailenin Korunmasına Dair Kanun Gereği Verilen Tedbir Kararları )
GEÇİCİ TEDBİR NİTELİĞİNDEKİ KARARLAR ( Ailenin Korunmasına Dair Kanun Gereği Verilen Kararlar )"
106Y2.CD13.3.1995E. 1995/1846 K. 1995/3058"İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Geçici Velayeti Anneye Verilen Çocuk )
GEÇİCİ VELAYETİ ANNEYE VERİLEN ÇOCUK ( Teslimden kaçınma )
GÖREVLİ MAHKEME ( Asliye Ceza Mahkemesi )
CEZA KARARNAMESİ İLE SONUÇLANDIRILAMAMA ( Velayeti Anneye Verilen Çocuğun Kaçırılması )"

Madde 107

YARGITAY

107Y2.HD30.4.2007E. 2007/7154 K. 2007/6992"AİLE MAHKEMESİ ( 4320 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Verdikleri Kararlar Nihahi Hüküm Niteliğinde Olmayıp Temyizi Kabil Olmadığı )
TEDBİR KARARININ NİTELİĞİ ( Aile Mahkemelerinin 4320 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Verdikleri Kararlar Nihahi Hüküm Niteliğinde Olmayıp Temyizi Kabil Olmadığı )
NİHAİ HÜKÜM ( Aile Mahkemelerinin 4320 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Verdikleri Kararlar Bu Nitelikte Olmayıp Temyizi Kabil Olmadığı )
TEMYİZ OLANAĞI ( Aile Mahkemelerinin 4320 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Verdikleri Kararlar Nihahi Hüküm Niteliğinde Olmayıp Temyizi Kabil Olmadığı )"
107Y2.HD12.7.2004E. 2004/8367 K. 2004/9372"TEDBİR KARARI ( Ailenin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Oluşturulan - Temyizinin Mümkün Olmadığı )
TEMYİZİ MÜMKÜN OLMAYAN KARARLAR ( Ailenin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Oluşturulan Tedbir Kararları )
AİLENİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ( Uyarınca Oluşturulan Tedbir Kararları - Temyizinin Mümkün Olmadığı )"
107Y2.HD16.1.2003E. 2002/14276 K. 2003/344"AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN ( Tedbirlerin Hakimin Tayin Ettiği Süre İle Geçerli ve Temyiz İncelenmesine Tabi Bulunmayan Geçici Tedbir Niteliğinde Kabul Edilmesi Gereği )
TEMYİZ İNCELENMESİNE TABİ BULUNMAYAN KARARLAR ( Ailenin Korunmasına Dair Kanun - Tedbirlerin Hakimin Tayin Ettiği Süre İle Geçerli Geçici Tedbir Niteliğinde Kabul Edilmesi Gereği )
AİLE İÇİ ŞİDDETİ DURDURMA TEDBİRLERİ ( Hakimin Tayin Ettiği Süre İle Geçerli ve Temyiz İncelenmesine Tabi Bulunmayan Geçici Tedbir Niteliğinde Kabul Edilmesi Gereği )"
107Y2.HD14.10.1998E. 1998/9364 K. 1998/10828"4320 SAYILI KANUN UYARINCA OLUŞTURULAN KARARLAR ( Geçici Tedbir Niteliğinde Olup Temyiz Edilemeyeceği )
GEÇİCİ TEDBİR NİTELİĞİNDEKİ KARARLAR ( 4320 Sayılı Kanun Uyarınca Oluşturulan Kararların Temyiz Edilemeyeceği )
TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( 4320 Sayılı Kanun Uyarınca Oluşturulan Kararlar )"
107Y2.HD9.7.1998E. 1998/7229 K. 1998/8655"AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN GEREĞİ VERİLEN KARARLAR ( Temyiz Edilemeyecekleri )
TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR ( Ailenin Korunmasına Dair Kanun Gereği Verilen Tedbir Kararları )
GEÇİCİ TEDBİR NİTELİĞİNDEKİ KARARLAR ( Ailenin Korunmasına Dair Kanun Gereği Verilen Kararlar )"

Madde 108

YARGITAY

108Y12.HD11.10.2011E. 2011/19362 K. 2011/18467"İHTİYATİ TEDBİR KARARININ İNFAZINA DAİR İTİRAZ (İnceleme Yetkisinin Kararı Veren Mahkemeye Ait Olduğu - İcra Müdürünün İhtiyati Tedbir İnfaz Memurluğu Görevini Yapması Kararı Veren Mahkemenin Yetkisini Etkilemeyeceği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE UYGULANMASI (İtirazı İnceleme Konusunda Kararı Veren Mahkemenin Yetkisini Etkilemeyeceği -İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanmasına Dair İtirazları İnceleme Yetkisinin Kararı Veren Mahkemeye Ait Olduğu )"
108Y12.HD25.2.2010E. 2009/22326 K. 2010/4360"TEDBİR KARARININ İNFAZI ( Uygulanmasından Kaynaklanan Şikayetleri İnceleme Görevi Kararı Veren Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu )
ŞİKAYET ( Asliye Hukuk Mahkemesinin Ara Kararının Uygulanması İcra Takip İşlemi Sayılmayacağından Tedbir Kararının Uygulanmasından Kaynaklanan Şikayetleri İnceleme Görevi Kararı Veren Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu )
ARA KARARIN UYGULANMASI ( İcra Takip İşlemi Sayılmayacağından Tedbir Kararının Uygulanmasından Kaynaklanan Şikayetleri İnceleme Görevi Kararı Veren Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu )
GÖREV ( Asliye Hukuk Mahkemesinin Ara Kararının Uygulanması İcra Takip İşlemi Sayılmayacağından Tedbir Kararının Uygulanmasından Kaynaklanan Şikayetleri İnceleme Görevi Kararı Veren Asliye Hukuk Mahkemesine Ait Olduğu )"
108Y12.HD23.2.2009E. 2008/23151 K. 2009/3455"İHTİYATİ TEDBİR KARARININ İNFAZINA İLİŞKİN İTİRAZ ( İnceleme Yetkisinin Kararı Veren Mahkemeye Ait Olduğu - Kararın İcra Müdürünce Uygulanmış Olmasının Bu Durumu Etkilemeyeceği )
İCRA MÜDÜRÜNÜN İHTİYATİ TEDBİR KARARINI UYGULAMIŞ OLMASI ( İnfazına İlişkin İtirazları İnceleme Yetkisinin Kararı Veren Mahkemeye Ait Olduğu )
ŞİKAYET ( İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanmasına Yönelik - İnceleme Yetkisinin Kararı Veren Mahkemeye Ait Olduğu/İcra Mahkemesince Re'sen Görevsizlik Nedeniyle İstemin Reddine Karar Verilmesi Gereği )"
108Y12.HD10.11.2008E. 2008/16518 K. 2008/19546"İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Uygulanması İcra İşlemi Sayılmayacağından Tedbir Kararının İnfazı İle İlgili Şikayetleri İnceleme Görevi Kararı Veren Asliye Ticaret Mahkemesi'ne Ait Olduğu )
KARAR İNFAZININ İCRA İŞLEMİ SAYILAMAYACAĞI ( Tedbir Kararının İnfazı İle İlgili Şikayetleri İnceleme Görevi Kararı Veren Asliye Ticaret Mahkemesi'ne Ait Olduğu )
ŞİKAYETLERİ İNCELEMEKLE GÖREVLİ YER ( İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması İcra İşlemi Sayılmayacağından Tedbir Kararının İnfazı İle İlgili Şikayetleri İnceleme Görevi Kararı Veren Asliye Ticaret Mahkemesi'ne Ait Olduğu )"
108Y2.HD30.4.2007E. 2007/7154 K. 2007/6992"AİLE MAHKEMESİ ( 4320 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Verdikleri Kararlar Nihahi Hüküm Niteliğinde Olmayıp Temyizi Kabil Olmadığı )
TEDBİR KARARININ NİTELİĞİ ( Aile Mahkemelerinin 4320 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Verdikleri Kararlar Nihahi Hüküm Niteliğinde Olmayıp Temyizi Kabil Olmadığı )
NİHAİ HÜKÜM ( Aile Mahkemelerinin 4320 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Verdikleri Kararlar Bu Nitelikte Olmayıp Temyizi Kabil Olmadığı )
TEMYİZ OLANAĞI ( Aile Mahkemelerinin 4320 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Verdikleri Kararlar Nihahi Hüküm Niteliğinde Olmayıp Temyizi Kabil Olmadığı )"
108Y2.HD12.7.2004E. 2004/8367 K. 2004/9372"TEDBİR KARARI ( Ailenin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Oluşturulan - Temyizinin Mümkün Olmadığı )
TEMYİZİ MÜMKÜN OLMAYAN KARARLAR ( Ailenin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Oluşturulan Tedbir Kararları )
AİLENİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ( Uyarınca Oluşturulan Tedbir Kararları - Temyizinin Mümkün Olmadığı )"
108Y15.HD16.12.2003E. 2003/2853 K. 2003/6033"SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Yüklenici Borçlu Temerrüdüne Düştüğünden Davacının Üç Seçimlik Haklarından Bir Olan Sözleşmenin Feshi Hakkını Kullanabilmesi ve Davalı Yükleniciye Verdiğini ve Bu Kapsamda Ödediği İş Bedelini Geri İsteyebilmesi )
MAHSUP ( İtiraz Niteliğinde Olup Mahkemece Doğrudan Gözetilmesinin Gerekmesi )
BEYAZ CİRO ( Bononun Hamiline Yazılmış Gibi Tedavülüne İmkan Vermesi-Senedin Beyaz Ciroyla Devri Halinde Her Hamilin Hak Sahibi Sayılması-Ancak Beyaz Cirolu Bononun Hamile Yazılı Bir Senet Halini Almaması-Temlik Cirosu Hükmünde Olması )
CİRO ZİNCİRİ ( Beyaz Cirolu Senetlerin Hamili Tarafından Tam Yahut Beyaz Ciro Yapılmadan ve Elden Başka Bir Kimseye Verilmesi Halinde O Hamilin Ciro Zinciri İçinde Yer Almaması )
HAKSIZ İKTİSAP ( Davalı Yüklenicinin Yaptığı ve Davacının da Yararlandığı Ekonomik Değer İfade Eden İşlerin Bedelini de Davalı Yüklenici İsteyebileceğinden Davacı Alacağından Yapılan İş Bedelinin Mahsubunun Gerekmesi )"
108Y13.HD20.3.2003E. 2003/597 K. 2003/3161"İSTİRDAT DAVASI ( Davacının Davalıdan Satın Aldığı Taşınmazın Mahkeme Kararıyla Elinden Alınması Neticesinde Peşinen Ödediği Miktarın Geri Alınması Talebi )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI ( Davacının Davalıdan Satın Aldığı Taşınmazın Mahkeme Kararıyla Elinden Alınması Neticesinde Peşinen Ödeme Nedeniyle Davalının Sebepsiz Zenginleştiğini İddia Etmesi )
İYİNİYET ( Davacının Taşınmazın Aynına İlişkin İhtilaf Olduğunu ve Bunun Tapuda Şerh Olduğu Bildiği Halde İyiniyete Dayanmasının Mükmün Olmaması )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Davacının Satış Bedeli Olarak Fazladan Ödeme Yaptığını İleri Sürmesine Rağmen Sözleşmede Yazılı Bedelden Fazla Bedelle Satıldığını Aynı Kuvvetle Delille Kanıtlamasının Gerekmesi )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Taşınmazın Tümü Kendine Ait Olmadığı Halde Taşınmazın Tamamını Satıp Bedelini Alan Davalının Sebepsiz Zenginleştiğinin Kabulünün Gerekmesi )"
108Y2.HD16.1.2003E. 2002/14276 K. 2003/344"AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN ( Tedbirlerin Hakimin Tayin Ettiği Süre İle Geçerli ve Temyiz İncelenmesine Tabi Bulunmayan Geçici Tedbir Niteliğinde Kabul Edilmesi Gereği )
TEMYİZ İNCELENMESİNE TABİ BULUNMAYAN KARARLAR ( Ailenin Korunmasına Dair Kanun - Tedbirlerin Hakimin Tayin Ettiği Süre İle Geçerli Geçici Tedbir Niteliğinde Kabul Edilmesi Gereği )
AİLE İÇİ ŞİDDETİ DURDURMA TEDBİRLERİ ( Hakimin Tayin Ettiği Süre İle Geçerli ve Temyiz İncelenmesine Tabi Bulunmayan Geçici Tedbir Niteliğinde Kabul Edilmesi Gereği )"
108Y2.HD14.10.1998E. 1998/9364 K. 1998/10828"4320 SAYILI KANUN UYARINCA OLUŞTURULAN KARARLAR ( Geçici Tedbir Niteliğinde Olup Temyiz Edilemeyeceği )
GEÇİCİ TEDBİR NİTELİĞİNDEKİ KARARLAR ( 4320 Sayılı Kanun Uyarınca Oluşturulan Kararların Temyiz Edilemeyeceği )
TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( 4320 Sayılı Kanun Uyarınca Oluşturulan Kararlar )"
108Y2.HD9.7.1998E. 1998/7229 K. 1998/8655"AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN GEREĞİ VERİLEN KARARLAR ( Temyiz Edilemeyecekleri )
TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR ( Ailenin Korunmasına Dair Kanun Gereği Verilen Tedbir Kararları )
GEÇİCİ TEDBİR NİTELİĞİNDEKİ KARARLAR ( Ailenin Korunmasına Dair Kanun Gereği Verilen Kararlar )"
108Y12.HD26.1.1989E. 1988/5411 K. 1989/939"MENFİ TESPİT ( Tedbir Kararını Veren Mahkeme Nezdinde İtiraz Edilip Kaldırılmadıkça Mecice Bu Tedbirin İptalini Gerektirir Şekilde Satışın Yapılmasına Karar Verilememesi )
TEDBİR KARARI ( Tedbir Kararını Veren Mahkeme Nezdinde İtiraz Edilip Kaldırılmadıkça Mecice Bu Tedbirin İptalini Gerektirir Şekilde Satışın Yapılmasına Karar Verilememesi )
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNCE VERİLEN TEDBİR KARARI ( Tedbir Kararını Veren Mahkeme Nezdinde İtiraz Edilip Kalkmadıkça Mecice Tedbiri İptal Edip Satışın Yapılmasına Karar Verilememesi )"

Madde 109

YARGITAY

109Y2.HD29.2.2012E. 2012/1934 K. 2012/4264"EVLİLİĞİN İPTALİ DAVASI ( Davalı-Davacı Kadının Birleştirilen İhtiyati Tedbir Davası Hakkında Olumlu Yada Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu - İhtiyati Tedbir Kararı/Birleştirilen Dava Yönünden Kararın Bozulması Gerektiği )
İHTİYATİ TEDBİR DAVASI ( Davalı-Davacı Kadının Birleştirilen İhtiyati Tedbir Davası Hakkında Olumlu Yada Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu - İhtiyati Tedbir Kararı/Birleştirilen Dava Yönünden Kararın Bozulması Gerektiği )"
109Y2.HD9.12.2010E. 2010/7039 K. 2010/20663"İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ VE KARARI ( Tedbirin Uygulama Süresi Belirtilecek ve Tedbire Aykırı Davranışta Bulunulması Halinde Tutuklanacağı ve Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Mahkum Edileceği Kusurlu Eşe İhtar Olacağı )
KISA SÜRELİ TEDBİR KARARI ( Mahkeme Kararında 6 Ayı Geçmemek Üzere Tedbirin Uygulama Süresi Belirtilecek ve Tedbire Aykırı Davranışta Bulunulması Halinde Tutuklanacağı ve Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Mahkum Edileceği Kusurlu Eşe İhtar Olacağı )
KUSURLU EŞE İHTAR ( Aile Mahkemesi Mağdurların Tekrar Şiddete Uğrama İhtimalini Gözönüne Alarak Başvurusunun Hemen Ardından Tanık ya da Karşı Tarafın Dinlenmesine Gerek Olmadan Bu Kararı Verebileceği )"
109Y2.HD5.7.2005E. 2005/8101 K. 2005/10587"DAVANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Davalının Tebliğ Giderleri İle Mazeret Bildirmesi - Mazeretin Kabulü İle Yeni Duruşma Günü Verildiğine Göre Bu Duruşma Tarihinde Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
MAZERET BİLDİRMEK ( Davalının Tebliğ Giderlerini Vererek - Mazeretin Kabulü İle Yeni Duruşma Günü Verildiğine Göre Bu Duruşma Tarihinde Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
DAVANIN YENİLENMESİ ( Davalının Tebliğ Giderleri İle Mazeret Bildirmesi/Mazeretin Kabulü İle Yeni Duruşma Günü Verildiğine Göre Bu Duruşma Tarihinde Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği - Sürenin Geçmediği )"
109Y13.HD16.2.2005E. 2004/12112 K. 2005/2233"ÇEK BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Mahkemece Tedbir Kararı ile Ödeme Yasağı Konmuş Olması Nedeniyle Ödenmeyen - İhtiyati Tedbir Kararından Sonra Süresinde Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılması ve Dava Açılmamışsa Tedbirin Kalkmış Olacağı Gözetilerek Davanın Kabulü Gereği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARIYLA ÖDEME YASAĞI KONULDUĞUNDAN ÖDENMEYEN ÇEK BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Mahkemece İhtiyati Tedbir Kararından Sonra Süresinde Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılması ve Dava Açılmamışsa Tedbirin Kalkmış Olacağı Gözetilerek Davanın Kabulü Gereği )
ÖDEME YASAĞI NEDENİYLE ÖDENMEYEN ÇEK BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( İhtiyati Tedbir Kararından Sonra Süresinde Dava Açılıp Açılmadığının Araştırılması ve Dava Açılmamışsa Tedbirin Kalkmış Olacağı Gözetilerek Davanın Kabulü Gereği )
TEDBİR KARARININ KENDİLİĞİNDEN KALKMASI ( İhtiyati Tedbir Kararından Sonra Süresinde Dava Açılmamakla )"
109Y2.HD12.7.2004E. 2004/8367 K. 2004/9372"TEDBİR KARARI ( Ailenin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Oluşturulan - Temyizinin Mümkün Olmadığı )
TEMYİZİ MÜMKÜN OLMAYAN KARARLAR ( Ailenin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Oluşturulan Tedbir Kararları )
AİLENİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ( Uyarınca Oluşturulan Tedbir Kararları - Temyizinin Mümkün Olmadığı )"
109Y4.CD15.6.2004E. 2003/9420 K. 2004/7678"MÜHÜR BOZMAK ( Belediyenin Mühürleme ve Telle Pompa Bağlama Yoluyla Yıkım İşlemlerinin Durdurulmasına İlişkin Mahkemenin İhtiyati Tedbir Kararının Suç Tarihi İtibariyle Devam Edip Etmediğinin Araştırılması Gereği - İhtiyati Tedbir Kararı )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Mahkemenin Belediyenin Mühürleme ve Telle Pompa Bağlama Yoluyla Yıkım İşlemlerinin Durudurulmasına İlişkin Kararının Suç Tarihi İtibariyle Devam Edip Etmediğinin Araştırılması - Mühür Bozmak )"
109Y11.HD16.2.2004E. 2003/6793 K. 2004/1306"DEPO TALEBİ ( Teminat Mektubu Bedelleri İçin - Borçlulardan Bazılarının Tüm Malvarlıklarına Bankalar Kanunu'na Göre İhtiyati Tedbir Kararı Konmuş Olması/Tedbir Kararının Neticesi Araştırılarak Hüküm Kurulması Gereği )
TEMİNAT MEKTUBU BEDELLERİNİN DEPO EDİLMESİ TALEBİ ( Borçlulardan Bazılarının Tüm Malvarlıklarına Bankalar Kanunu'na Göre Konulan İhtiyati Tedbir Kararının Neticesi Araştırılarak Hüküm Kurulması Gereği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ NETİCESİNİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Teminat Mektubu Bedellerinin Depo Edilmesi Davasının Davalılarından Bazılarının Malvarlığına Bankalar Kanunu'na Göre İhtiyati Tedbir Konmuş Olması )"
109Y2.HD18.9.2003E. 2003/9980 K. 2003/11604"AİLE İÇİ ŞİDDET ( Önlenmesi Amacıyla Alınan Tedbir Kararları - Hakimin Tayin Ettiği Süre İle Geçerli ve Temyiz İncelenmesine Tabi Bulunmayan Geçici Tedbir Niteliğinde Bulunduğu )İN ÖNLENMESİ AMACIYLA ALINAN TEDBİR KARARI
AİLENİN KORUNMASI ( Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Amacıyla Alınan Tedbir Kararları - Hakimin Tayin Ettiği Süre İle Geçerli ve Temyiz İncelenmesine Tabi Bulunmayan Geçici Tedbir Niteliğinde Bulunduğu )
TEMYİZ İNCELEMESİNE TABİ BULUNMAYAN TEDBİR KARARLARI ( Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Amacıyla Alınan - Hakimin Tayin Ettiği Süre İle Geçerli ve Geçici Tedbir Niteliğinde Bulunduğu )
TEDBİR KARARLARI ( Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Amacıyla Alınan - Hakimin Tayin Ettiği Süre İle Geçerli ve Temyiz İncelenmesine Tabi Bulunmadığı )"
109Y13.HD20.3.2003E. 2003/597 K. 2003/3161"İSTİRDAT DAVASI ( Davacının Davalıdan Satın Aldığı Taşınmazın Mahkeme Kararıyla Elinden Alınması Neticesinde Peşinen Ödediği Miktarın Geri Alınması Talebi )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI ( Davacının Davalıdan Satın Aldığı Taşınmazın Mahkeme Kararıyla Elinden Alınması Neticesinde Peşinen Ödeme Nedeniyle Davalının Sebepsiz Zenginleştiğini İddia Etmesi )
İYİNİYET ( Davacının Taşınmazın Aynına İlişkin İhtilaf Olduğunu ve Bunun Tapuda Şerh Olduğu Bildiği Halde İyiniyete Dayanmasının Mükmün Olmaması )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Davacının Satış Bedeli Olarak Fazladan Ödeme Yaptığını İleri Sürmesine Rağmen Sözleşmede Yazılı Bedelden Fazla Bedelle Satıldığını Aynı Kuvvetle Delille Kanıtlamasının Gerekmesi )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Taşınmazın Tümü Kendine Ait Olmadığı Halde Taşınmazın Tamamını Satıp Bedelini Alan Davalının Sebepsiz Zenginleştiğinin Kabulünün Gerekmesi )"
109Y11.HD17.2.2003E. 2002/8127 K. 2003/1169"İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Mahiyet ve Kapsamının Ancak Kararı Veren Mahkeme Tarafından Belirlenebileceği - Tedbir Kararının Teminat Mektubunu Kapsayıp Kapsamadığının Açıklığa Kavuşturulması Gereği )
TEMİNAT MEKTUBU ( Tedbir Kararının Mevcudiyetini Koruyup Korumadığının Belirlenmesi - Tedbir Kararının Depo İstemini Kapsamadığı veya Kaldırıldığına İlişkin Karar Getirilmesi İmkanı Verilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ TEMİNAT MEKTUBUNU KAPSAYIP KAPSAMADIĞI ( Tedbir Kararının Borçlunun Mal Varlığı Üzerinde Hakimiyet Hakkını Daralttığı - Tedbir Kararının Depo İstemini Kapsamadığı veya Tedbir Kararının Kaldırıldığı Kararının Varlığı Gerektiği )"
109Y2.HD16.1.2003E. 2002/14276 K. 2003/344"AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN ( Tedbirlerin Hakimin Tayin Ettiği Süre İle Geçerli ve Temyiz İncelenmesine Tabi Bulunmayan Geçici Tedbir Niteliğinde Kabul Edilmesi Gereği )
TEMYİZ İNCELENMESİNE TABİ BULUNMAYAN KARARLAR ( Ailenin Korunmasına Dair Kanun - Tedbirlerin Hakimin Tayin Ettiği Süre İle Geçerli Geçici Tedbir Niteliğinde Kabul Edilmesi Gereği )
AİLE İÇİ ŞİDDETİ DURDURMA TEDBİRLERİ ( Hakimin Tayin Ettiği Süre İle Geçerli ve Temyiz İncelenmesine Tabi Bulunmayan Geçici Tedbir Niteliğinde Kabul Edilmesi Gereği )"
109YHGK26.9.2001E. 2001/4-710 K. 2001/631"TAZMİNAT DAVASI ( Asıl Davada Taraf Olmayan Kişi Hakkında Haksız Verilen İhtiyati Tedbir Kararı Nedeniyle Gerçekleşen Haksız Eylem Nedeniyle )
HAKİM ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Asıl Davada Taraf Olmayan Kişi Hakkında Haksız Verilen İhtiyati Tedbir Kararı Nedeniyle Gerçekleşen Haksız Eylem Nedeniyle )
GÖREVLİ YARGITAY DAİRESİ ( Hakimler Aleyhine Açılan Tazminat Davasına Bakma Görevinin 4. Hukuk Dairesinde Olması )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Hakimlerin Sorumlu Olması İçin Kararların Yasanın Kesin Buyruğuna Aykırı Olması Kasıtlı Hareket Emesi ve Görevini Savsamasının Gerekmesi )
YASANIN KESİN EMRİNE AYKIRI HAREKETTE BULUNAN HAKİMİN SORUMLULUĞU ( Tazminatla Sorumlu Tutulmasının Gerekmesi )"
109Y7.CD12.2.1999E. 1999/338 K. 1999/579"İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( On Günlük Esas Hakkında Dava Açma Süresinin Geçirilmesi )
ESAS HAKKINDA DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİ ( İhtiyati Tedbir Kararından İtibaren Dava Açılması Halinde İhtiyati Tedbir Kararının Kendiliğinden Ortadan Kalkması )"
109Y2.HD14.10.1998E. 1998/9364 K. 1998/10828"4320 SAYILI KANUN UYARINCA OLUŞTURULAN KARARLAR ( Geçici Tedbir Niteliğinde Olup Temyiz Edilemeyeceği )
GEÇİCİ TEDBİR NİTELİĞİNDEKİ KARARLAR ( 4320 Sayılı Kanun Uyarınca Oluşturulan Kararların Temyiz Edilemeyeceği )
TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( 4320 Sayılı Kanun Uyarınca Oluşturulan Kararlar )"
109Y2.HD9.7.1998E. 1998/7229 K. 1998/8655"AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN GEREĞİ VERİLEN KARARLAR ( Temyiz Edilemeyecekleri )
TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR ( Ailenin Korunmasına Dair Kanun Gereği Verilen Tedbir Kararları )
GEÇİCİ TEDBİR NİTELİĞİNDEKİ KARARLAR ( Ailenin Korunmasına Dair Kanun Gereği Verilen Kararlar )"
109Y8.CD31.5.1990E. 1990/4063 K. 1990/5335"3091 SAYILI KANUNUN UYGULANMA ŞARTLARI ( İhtiyati Tedbir Kararı Verilmemiş ve Dava Açılmamış Olması )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMEMİŞ OLMASI ŞARTI ( 3091 Sayılı Kanunun Uygulanabilmesi )
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ HUKUKİ GEÇERLİLİĞİNİ SÜRDÜRMESİ"
109Y4.CD3.3.1988E. 1988/1434 K. 1988/1725"İHTİYATİ TEDBİR KARARINDAN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE DAVA AÇILMAMASI ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanmak Suçunun Hukuki Mesnedinin Kalmaması )
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( İhtiyati Tedbir Kararından İtibaren On Gün İçinde Dava Açılmamasıyla Sanığın Cezai Sorumluluğunun Kalkacağı )
CEZAİ SORUMLULUĞUN KALKMASI ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanmak Suçu )"
109Y4.CD14.5.1986E. 1986/3303 K. 1986/3531"İHTİYATİ TEDBİR KARARINDAN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE DAVA AÇILMAMASI ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanmak Suçunun Hukuki Mesnedinin Kalmaması )
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( İhtiyati Tedbir Kararından İtibaren On Gün İçinde Dava Açılmamasıyla Sanığın Cezai Sorumluluğunun Kalkacağı )"
109Y4.CD14.5.1986E. 1886/3303 K. 1986/3531"İHTİYATİ TEDBİR KARARINDAN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE DAVA AÇILMAMASI ( Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanmak Suçunun Hukuki Mesnedinin Kalmaması )
YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( İhtiyati Tedbir Kararından İtibaren On Gün İçinde Dava Açılmamasıyla Sanığın Cezai Sorumluluğunun Kalkacağı )"
109YCGK8.11.1976E. 1976/7-413 K. 1976/465"İHTİYATİ TEDBİR KARARLARI ( Karar Gününden Başlayarak On Gün İçinde Dava Açılmaması )
KENDİLİĞİNDEN ORTADAN KALKAN KARARLAR ( İhtiyati Tedbir Kararı )
YASADA YAZILI KARAR TARİHİ ( Gıyaptaki Tedbirlerde Bildirim Tarihi Olarak Kabulünün Mümkün Olmaması )"

Madde 110

YARGITAY

110Y11.HD1.12.2016E. 2015/11402 K. 2016/8891"HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİR NEDENİYLE TAZMİNAT (Bankanın Usulsüz Şekilde Bloke Edilen Parayı Kullandığı ve Zarar ile Haksız İhtiyati Tedbir Arasında İlliyet Bağı Bulunduğu İddiası - İntifa Senetlerinden Oluşan Temettülerin Davalı Bankaca Mahkemenin Tedbir Kararına Uygun Olarak Vadeli Hesapta Değerlendirildiği)
KARAR DÜZELTME TALEBİ (Davacı Vekili ile Davalılardan Banka Vekili Karar Düzeltme İsteminde Bulunduğu - Yargıtay İlamında Benimsenen Gerektirici Sebeplere Göre Davacı Vekili ve Davalılardan Banka Vekilinin Yasada Sayılan Hallerden Hiçbirini İhtiva Etmeyen Karar Düzeltme İsteğinin Reddi Gerektiği/İntifa Senedi)
İHTİYATİ TEDBİR KARARI (Taraflar Arasındaki Mirasta Tenkis/Vasiyetin İptali Davası Kapsamında Müvekkilinin Sahip Olduğu Kurucu İntifa Senedi Üzerine Davanın Kesinleşmesine Kadar Geçerli Olmak Kaydıyla Temettü Dağıtımı ve Devir-Satışın Önlenmesine Yönelik Tedbir Konduğunu - Haksız İhtiyati Tedbir İddiası)"
110Y7.HD14.6.2011E. 2010/4901 K. 2011/4033"HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Maddi ve Manevi Tazminat - İhtiyati Tedbir Kararı Kalktıktan Sonra Davalının Herhangi Bir Zarar Sorumluluğunun Bulunmadığı)
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız İhtiyati Tedbir Kararı - Tazminatın İhtiyati Tedbir Kararı ile Kararın Kaldırıldığı Tarih Arasındaki Dönem İçin Yasal Faiz Oranları Uygulanarak Hesaplanması Gereği)
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ YASAĞI ( Haksız İhtiyati Tedbir Kararı Nedeniyle Hükmedilen Tazminatın Faiz Alacağı Olduğu - Bu Tutara Yeniden Faiz Yürütülemeyeceği)"
110Y7.HD23.7.2008E. 2008/1996 K. 2008/3247"HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİR NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Kusursuz Sorumluluk Esasının Kabul Edildiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız İhtiyati Tedbirden Doğan Zarar - Kusursuz Sorumluluk Esasının Kabul Edildiği )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( Haksız İhtiyati Tedbirden Doğan Zararın Gideriminde Kusursuz Sorumluluk Esasının Kabul Edildiği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Alan Kimse İhtiyati Tedbir Kararının Haksız Olduğunun Belirlenmesi Halinde İhtiyati Tedbir Kararı Yüzünden Karşı Tarafın ve Üçüncü Kişilerin Uğradıkları Zararı Tazminle Yükümlü Olduğu )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI ( Verilmesi Dahi İhtiyati Tedbirin Haksız Sayılması İçin Yeterli Olduğu )"
110Y4.HD23.1.1986E. 1985/8652 K. 1986/378"TAZMİNAT DAVASI ( İstihkak Davasının Reddine İlişkin Merci Kararının Kesinleşmesinden Bir Yıl İçinde Zararın Ödenmesinin İstenmesi )
İSTİHKAK DAVASININ REDDİ ( Merci Kararının Kesinleşmesinden İtibaren Bir Yıl İçinde İcra Takibinin Haksız Ertelenmesi Kararı Nedeniyle Uğranılan Zarar )
İCRA TETKİK MERCİİ KARARI ( İstikak Davasının Reddinden İtibaren Uğranılan Zararların İstenmesi )
İCRA TAKİBİNİN HAKSIZ YERE ERTELENMESİNDEN DOĞAN ZARAR ( Bu Zararın Ödenmesi İçin Üçüncü Kişiye Karşı Genel Hükümlere Göre Tazminat Davası Açılabilmesi )"
110Y4.HD20.6.1983E. 1983/5172 K. 1983/6349"TAZMİNAT DAVASI ( Davalıların Aldıkları İhtiyati Tedbir Kararı Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini Talebi )
İHTİYATİ TEDBİR ( Tedbir Kararı Alan Kişinin Bu Karar Yüzünden Diğer Tarafın ve Üçüncü Kişilerin Uğradıkları Zararı Tazminle Yükümlü Olması )
KUSURSUZ SORUMLULUK ( İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Sorumluluk )"

Madde 111

YARGITAY

111Y2.HD22.6.2011E. 2010/21429 K. 2011/11114"KAYYIMLIK KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ ( Mahkemece Bozmaya Uyulduğu - Bozmaya Uyulduğu Halde Tedbir Şerhinin Terkini İsteğiyle İlgili Bir Karar Verilmemesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
TEDBİR ŞERHİ ( Kayyımlık Kararının Kaldırılması İstemi - Mahkemece Bozmaya Uyulduğu Halde Tedbir Şerhinin Terkini İsteğiyle İlgili Bir Karar Verilmemesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
BOZMAYA UYMA ( Kayyımlık Kararının Kaldırılması İstemi - Bozmaya Uyulduğu Halde Tedbir Şerhinin Terkini İsteğiyle İlgili Bir Karar Verilmemesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
111Y11.HD1.12.1975E. 1975/5543 K. 1975/6904"İHTİYATİ TEDBİR ( Dava Sonunda Verilen Nihai Hüküm Niteliği Olmaması )
NİHAİ KARAR ( İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması Hakkındaki Kararın Nihai Karar Niteliğinin Olmaması )
TEMYİZ ( İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması Hakkındaki Kararın Nihai Karar Niteliğinin Olmaması Nedeniyle Dilekçenin Reddi )"

Madde 112

YARGITAY

112Y4.HD14.3.2013E. 2012/5386 K. 2013/4659"HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİR NEDENİNE DAYALI MADDİ TAZMİNAT ( Bilirkişi Raporunda İnşaatın Durdurulduğu Tarih İle Dava Tarihi Arasındaki İnşaat Maliyet Farkı Kira Gelir Kaybı İşçilik Maliyet Farkı Hesaplanmış İse de İhtiyati Tedbirin Kalkmış Olduğu Tarih Baz Alınarak Zarar Hesabı Yapılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İnşaatın Durdurulduğu Tarih İle Dava Tarihi Arasındaki İnşaat Maliyet Farkı Kira Gelir Kaybı İşçilik Maliyet Farkı Hesaplanmış İse de İhtiyati Tedbirin Kalkmış Olduğu Tarih Baz Alınarak Zarar Hesabı Yapılması Gerektiği - Haksız İhtiyati Tedbir Nedenine Dayalı Maddi Tazminat )
İHTİYATİ TEDBİR ( Haksız İhtiyati Tedbir Nedenine Dayalı Maddi Tazminat - Bilirkişi Raporunda İnşaatın Durdurulduğu Tarih İle Dava Tarihi Arasındaki İnşaat Maliyet Farkı Kira Gelir Kaybı İşçilik Maliyet Farkı Hesaplanmış İse de İhtiyati Tedbirin Kalkmış Olduğu Tarih Baz Alınarak Zarar Hesabı Yapılacağı )"
112YHGK19.10.2011E. 2011/11-529 K. 2011/643"MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ İSTEMİ ( Sözkonusu Marka İltibas Oluşturduğundan Tescil Edilemeyeceği Gerekçesiyle 556 S. KHK'nın 7/I ve 42/A Md. Hükümlerine İstinaden Açtıkları Eldeki Davada Aktif Dava Ehliyetinin Bulunduğunun Kabulü Gerektiği )
TESCİL DAVASI ( Marka Hükümsüzlüğü İstemi - Sözkonusu Marka İltibas Oluşturduğundan Tescil Edilemeyeceği Gerekçesiyle 556 S. KHK'nın 7/I ve 42/A Md. Hükümlerine İstinaden Açtıkları Eldeki Davada Aktif Dava Ehliyetinin Bulunduğunun Kabulü Gerektiği )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Marka Hükümsüzlüğü İstemi - Sözkonusu Marka İltibas Oluşturduğundan Tescil Edilemeyeceği Gerekçesiyle 556 S. KHK'nın 7/I ve 42/A Md. Hükümlerine İstinaden Açtıkları Eldeki Davada Aktif Dava Ehliyetinin Bulunduğunun Kabulü Gerektiği )"
112Y23.HD4.10.2011E. 2011/1096 K. 2011/840"İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Kararın Verildiği Tarihte Yürürlükte Olan Usul Kanununu Uyarınca Kararın Tefhimiyle Birlikte Devamı Yönünde Bir Karar Verilmemiş ise Tedbirin Kendiliğinden Kalkacağı - Karardan Sonra Eski Dosya ve Karar Üzerinden Gerekçeli Karara Ekleme Yapılarak Tedbirin Devamına Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
ESAS HAKKINDA VERİLEN KARARIN TEFHİMİ İLE BİRLİKTE İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Uzatılması Yönünde Bir Karar Verilmemiş ise Kendiliğinden Kalkacağı - Mahkemece Dosyadan El Çektikten Sonra Karşı Tarafa Haber Verilmeden Gerekçeli Karara Ekleme Yapılarak Yeniden İhtiyati Tedbir Kararı Verilemeyeceği )"
112Y1.HD23.9.2010E. 2010/7868 K. 2010/9278"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mahkemece Ancak Davanın Kabulüne Karar Verilmiş Olması Halinde Davalı Aleyhine Verilmiş Olan Hükmün İcrasını Temin İçin İhtiyadi Tedbirin Devamına Karar Verilebileceği )
İHTİYATİ TEDBİR ( Tapu İptali ve Tescil - Ancak Davanın Kabulüne Karar Verilmiş Olması Halinde Davalı Aleyhine Verilmiş Olan Hükmün İcrasını Temin İçin İhtiyadi Tedbirin Devamına Karar Verilebileceği )
HÜKMÜN İCRASINI TEMİN ( Mahkemenin Davanın Reddine Karar Vermiş Olması Halinde İhtiyati Tedbir Almış Olan Davacı Haksız Çıktığından ve Davalı Aleyhine İcra Edilecek Bir Hüküm Söz Konusu Olmadığı )"
112Y11.HD7.6.2010E. 2009/5741 K. 2010/6535"İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Son Oturumda Tedbirin Devamı Yönünde Karar Verilmemiş ise İhtiyati Tedbir Kararının Kendiliğinden Kalkacağı - Mahkemece Sonradan Yazılacak Gerekçeli Kararda İhtiyati Tedbir Kararının Devamına Karar Verilemeyeceği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ KENDİLİĞİNDEN KALKMASI ( Mahkemece Son Oturumda Tedbir Kararının Devamına Karar Verilmemesi Halinde Tedbir Kararının Kendiliğinden Kalkacağı - Son Oturumda Tedbirin Devamına Karar Verilmediği Halde Gerekçeli Kararda Tedbirin Devamına Karar Verilemeyeceği )
GEREKÇELİ KARARIN KISA KARARA AYKIRI OLAMAYACAĞI ( İhtiyati Tedbir Kararı - Son Oturumda İhtiyati Tedbir Kararının Devamına Karar Verilmediği Halde Gerekçeli Kararda Tedbirin Devamına Karar Verilmesinin Gerekçeli Kararın Kısa Karara Aykırılık Oluşturduğu )"
112Y19.HD19.11.2009E. 2009/10158 K. 2009/10941"İHTİYATİ TEDBİR KARARLARI ( Esas Hakkında Karar Verilmesiyle Birlikte Kendiliğinden Kalkacağı - Sıra Cetveli Düzenlenirken İhtiyati Tedbirin Dikkate Alınamayacağı )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( İhtiyati Tedbirin Dikkate Alınamayacağı - Esas Hakkında Karar Verilmesiyle Birlikte İhtiyati Tedbirin Kendiliğinden Kalkacağı )
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Davacı Lehine Verilen Tedbir Kararının Davanın Kazanılması İle Kendiliğinden Kalkacağı - Sıra Cetveli Düzenlenirken İhtiyati Tedbirin Dikkate Alınamayacağı )
DAVADA ESAS HAKKINDA KARAR VERİLMESİ ( İhtiyati Tedbirin Kendiliğinden Kalkacağı - Sıra Cetveline İtiraz/İhtiyati Haciz Olarak Değerlendirilemeyeceği )"
112YHGK25.2.2009E. 2009/1-33 K. 2009/85"HAKİMLERİN MESULİYETİ ( Davalının Eylem ve İşleminden Kaynaklanan ve Onun Sorumluluğunu Gerektiren Tazminat Koşullarının Somut Olayda Gerçekleşmediğinden İstemin Reddi Gereği )
HAKİM ALEYHİNE TAZMİNAT ( Davalının Eylem ve İşleminden Kaynaklanan ve Onun Sorumluluğunu Gerektiren Tazminat Koşullarının Somut Olayda Gerçekleşmediğinden İstemin Reddi Gereği )
TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Eylem ve İşleminden Kaynaklanan ve Onun Sorumluluğunu Gerektiren Tazminat Koşullarının Somut Olayda Gerçekleşmediğinden İstemin Reddi Gereği )
İHTİYATİ TEDBİRLER ( Esas Hakkında Mahkeme Tarafından Verilen Kararın Tefhim veya Tebliğ Olunmasını Müteakip İhtiyaten İcra Kılınmış Olan Tedbirin Mürtefi Olacağı )"
112Y14.HD1.2.2008E. 2007/16441 K. 2008/818"İHTİYATİ TEDBİR ŞERHİNİN KALDIRILMASI ( Asıl Davanın Görüldüğü Mahkeme Esas Hakkında Verdiği Kararda Hükmün İcrasını Temin İçin Tedbirin Tayin Edeceği Müddet Zarfında Devamına Karar Vermezse İhtiyadi Tedbir Kararı Herhangi Bir İşleme Gerek Kalmaksızın Kendiliğinden Mürtefi Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bir Mahkeme Kararı İle Konulan İhtiyati Tedbiri Tapu Sicil Müdürü Kendiliğinden Kaldıramayacağından Burada Tedbiri İşlem Yaparak Kaldırmaya Yetkili Mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu )
MAHKEME KARARI İLE KONULAN İHTİYATİ TEDBİR ( Tapu Sicil Müdürü Kendiliğinden Kaldıramayacağından Burada Tedbiri İşlem Yaparak Kaldırmaya Yetkili Mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi Olduğu )"
112Y15.HD23.1.2006E. 2005/8120 K. 2006/162"İHTİYATİ TEDBİRİN KENDİLİĞİNDEN KALKMASI ( Mahkeme Kararının Tebliği Üzerine Kararda Aksine Bir Hüküm Bulunmaması Durumunda )
MAHKEME KARARININ TEBLİĞİ ( Kararda Aksine Bir Hüküm Bulunmaması Durumunda İhtiyati Tedbirin Kendiliğinden Kalkacağı )"
112Y11.HD11.4.2005E. 2004/6439 K. 2005/3456"KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞMESİ ( Son Oturumda Tefhim Edilen Kısa Kararda İhtiyati Tedbirin Devamı Yönünde Karar Verilmemiş İse Tedbirin Kendiliğinden Kalkacağı - Sonradan Yazılacak Gerekçeli Kararda İhtiyati Tedbirin Devamına Karar Verilemeyeceği )
İHTİYATİ KARAR ( Son Oturumda Tefhim Edilen Kısa Kararda Devamı Yönünde Karar Verilmemiş İse Tedbirin Kendiliğinden Kalkacağı - Sonradan Yazılacak Gerekçeli Kararda İhtiyati Tedbirin Devamına Karar Verilemeyeceği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Kısa Kararda Verilmesine Rağmen Gerekçeli Kararda Ayrıca İhtiyati Tedbirin Devamına Hükmedilmesi Kısa Karar İle Gerekçeli Kararın Birbiriyle Çelişmesini Doğurması )"
112Y11.HD27.1.2005E. 2004/2101 K. 2005/379"TESCİLLİ ENDÜSTRİYEL TASARIM ( Tescillerin İptali Talebi - Elektrik Uzmanının da Dahil Edileceği 3 Kişilik Yeni Bir Teknik Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Davalı Tarafın Tüm İtirazlarının Karşılanarak Bir Karar Verilmesi Gereği )
TESCİLLERİN İPTALİ TALEBİ ( Elektrik Uzmanının da Dahil Edileceği 3 Kişilik Yeni Bir Teknik Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Davalı Tarafın Tüm İtirazlarının Karşılanarak Bir Karar Verilmesi Gereği )
İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( HUMK'nun 112. Maddesi Hükmüne Göre Asıl Davanın Esası Hakkında Verilen Kararın Okunması veya Bildirilmesi Üzerine İhtiyati Tedbir Kararı Kendiliğinden Ortadan Kalktığı )
ASIL DAVANIN ESASI HAKKINDA VERİLEN KARARIN OKUNMASI VEYA BİLDİRİLMESİ ( İhtiyati Tedbir Kararı Kendiliğinden Ortadan Kalktığı )"
112Y12.HD11.3.2003E. 2003/2456 K. 2003/4946"BOŞANMA DAVASI ( Ayrıca Açılan Davada Verilen Nafaka Boşanmanın Red Kararının Kesinleşmesi İle Sona Erecek Nitelikte Olmayıp Müstekilen Verilen ve Önceki Nafaka Miktarına Bu İkinci Dava Tarihinden İtibaren Artıran Bir Karar Olduğu )
NAFAKA DAVASI ( Ayrıca Açılan Davada Verilen Nafaka Boşanmanın Red Kararının Kesinleşmesi İle Sona Erecek Nitelikte Olmayıp Müstekilen Verilen ve Önceki Nafaka Miktarına Bu İkinci Dava Tarihinden İtibaren Artıran Bir Karar Olduğu )
BORÇLU KOCANIN BOŞANMA DAVASININ REDDİ ( Ayrıca Açılan Davada Verilen Nafaka Boşanmanın Red Kararının Kesinleşmesi İle Sona Erecek Nitelikte Olmayıp Müstekilen Verilen ve Önceki Nafaka Miktarına Bu İkinci Dava Tarihinden İtibaren Artıran Bir Karar Olduğu )"
112Y11.HD14.11.2002E. 2002/7147 K. 2002/10373"TAZMİNAT DAVASI ( Tenekecilik Yapan müvekkilinin İhtiyati Tedbir Kararı ile Teneke Oluk ve Dirsek Üretimini ve Satışını Davalının Engellediğini İleri Sürerek Maddi ve Manevi Tazminatın Davalıdan Tahsilininin Talep Edilmesi )
ENDÜSTRİYEL TASARIMIN İPTAL EDİLMESİ ( Kesinleşen Kararla Davalının Endüstriyel Tasarım Tescili İptal Edilmesi ve Bu Tescile Göre Davacı Hakkında İhtiyti Tedbir Alınması )
İHTİYATİ TEDBİRDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Tazminata Karar Verilmesinde Eylemli ve Gerçek Zararın Tespit Edilmesi )"
112Y12.HD30.4.2001E. 2001/6629 K. 2001/7339"TEDBİR NAFAKASI ( Boşanmadan Bağımsız Olarak Verilen Nafakanın Boşanmanın Kesinleşmesi İle Sona Ermemesi )
BOŞANMADAN BAĞIMSIZ OLARAK VERİLEN TEDBİR NAFAKASI ( Boşanmanın Kesinleşmesi İle Sona Ermemesi )"
112Y11.HD20.6.1989E. 1988/6598 K. 1989/3790"YEMİN TEKLİFİNİN HATIRLATILMASI
YEMİN TEKLİFİ ( Her Türlü Delil Demek Suretiyle )
İHTİYADİ TEDBİRİN KALDIRILMASI ( Reddedilen davada )
BONO BEDELİNİN HARİCEN ÖDENDİĞİNİ İSBAT
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Talep olunmaksızın )"
112Y11.HD30.5.1989E. 1989/3097 K. 1989/3291"HAKSIZ REKABET ( Markaların Terkinine İlişkin Dava Arasında Doğrudan Bağlantı Olması )
MARKALARIN TERKİNİ ( Daha Önce Açılan Haksız Rekabet Davasına İlişkin Dava Arasında Doğrudan Bağlantı Olması )
İKİ DAVANIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Haksız Rekabet ve Markaların Terkinine İlişkin Davalar )"
112Y12.HD20.2.1986E. 1985/8365 K. 1986/1989"İHTİYATİ TEDBİRİN KENDİLİĞİNDEN KALKMASI ( Menfi Tesbit Davasının Reddi )
MENFİ TESPİT DAVASININ REDDİ ( İhtiyati Tedbirin Kendiliğinden Kalkması )"
112Y2.HD3.6.1982E. 1982/4483 K. 1982/4968"TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Davası Sebebiyle Aile Birliğini Korumaya Yönelik Bir Tedbir Olup Hüküm Kesinleşinceye Kadar Devam Etmesi Gerektiği )
NAFAKANIN NİTELİĞİ ( Tedbir Nafakası - Hüküm Kesinleşinceye Kadar Devam Etmesi Gerektiği/Boşanma Davası Sebebiyle Aile Birliğini Korumaya Yönelik Bir Tedbir Olduğu )
AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASINA YÖNELİK TEDBİR ( Tedbir Nafakası - Boşanma Hükmü Kesinleşinceye Kadar Devam Etmesi Gerektiği )"

Madde 113

YARGITAY

113Y11.HD24.2.2014E. 2013/18321 K. 2014/3343"İHTİYATİ TEDBİR KARARINA MUHALEFET ( Disiplin Hapis Cezası İle Cezalandırılması İstemi - Uyuşmazlığın Niteliğine ve Tarafların Sıfatına Göre Dosyanın Temyiz İncelemesi Yargıtay 7. Ceza Dairesinin Görevine Girdiği )
DİSİPLİN HAPİS CEZASI İSTEMİ ( İhtiyati Tedbir Kararına Muhalefet Nedeniyle - Uyuşmazlığın Niteliğine ve Tarafların Sıfatına Göre Dosyanın Temyiz İncelemesi Yargıtay 7. Ceza Dairesinin Görevine Girdiği )
TEMYİZ İNCELEME MERCİİ ( İhtiyati Tedbir Kararına Muhalefet Nedeniyle Disiplin Hapis Cezası İle Cezalandırılması İstemi - Uyuşmazlığın Niteliğine ve Tarafların Sıfatına Göre Dosyanın Temyiz İncelemesi Yargıtay 7. Ceza Dairesine Ait Olduğu )"
113Y4.HD6.12.2012E. 2012/15887 K. 2012/18734"İHTİYATİ TEDBİR KARARINA MUHALEFET ( Disiplin Hapsi İstemi - Şüpheliler Hakkında 1'er Ay Disiplin Hapsi ile Cezalandırılmasına Karar Verildiği/Ancak Eldeki Davada Yerel Mahkemenin Görevsiz Olduğu/Görevsizlik Kararı Verileceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Olay Tarihine ve İhtiyati Tedbir Kararına Aykırı Eylemin Gerçekleştirildiği Tespit Edilen Tarihe Göre Bu Konuda Görevli Mahkemenin 1086 S.K. Göre Sulh Ceza Mahkemesi Olduğu - Mahkemenin Görevsizlik Kararı Vermesi Gereği )
SULH CEZA MAHKEMESİ ( Olay Tarihine ve İhtiyati Tedbir Kararına Aykırı Eylemin Gerçekleştirildiği Tespit Edilen Tarihe Göre Görevli Mahkemenin 1086 S.K. Göre Sulh Ceza Mahkemesi Olduğunun Gözetileceği - İhtiyati Tedbir Kararına Muhalefet )"
113Y15.HD7.3.2011E. 2010/214 K. 2011/1332"ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ NEDENİYLE AÇILAN MUARAZANIN MEN'İ (Komisyon ve Vergiler Teminat Mektubunun İadesine İlişkin Karar Verilip Kesinleşinceye ve Hatta İnfaz Edilinceye Kadar Ödeneceğinden Bunların İhtiyati Tedbir Masrafına Katılması ve Teminat Mektubunun İadesi Talebiyle Açılan Davada Belirlenip Hüküm Altına Alınması Mümkün Olmadığı)
TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ (İlişkin Karar Verilip Kesinleşinceye ve Hatta İnfaz Edilinceye Kadar Ödeneceğinden Bunların İhtiyati Tedbir Masrafına Katılması ve Teminat Mektubunun İadesi Talebiyle Açılan Davada Belirlenip Hüküm Altına Alınmasının Mümkün Olmadığı)
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ İNFAZI (İçin Bankadan Alınıp Dosyasına İbraz Edilen Teminat Mektubu Sebebiyle Dava Dışı Bankaya Yapılan Devre Komisyonları ve BSMV İhtiyati Tedbir Giderlerinden Olmayıp Haksız Fiil Hükümlerine Göre Ayrı Bir Davada İstenmesinin Mümkün Olduğu)"
113Y7.CD21.1.2008E. 2006/11529 K. 2008/50"İHTİYATİ TEDBİR HAKKINDAKİ YASAL DÜZENLEMEYE MUHALEFET ( Çocuk Teslimi Hakkındaki Ara Kararlarına Aykırı Davranışın Bu Kapsamda Düzenlendiği ve Şikayete Tabi Olduğu )
ÇOCUK TESLİMİ ( Hakkındaki Ara Kararlarına Aykırı Davranışın Bu Kapsamda Düzenlendiği ve Şikayete Tabi Olduğu - İhtiyati Tedbir Hakkındaki Yasal Düzenlemeye Muhalefet )
ŞİKAYETE TABİ SUÇ ( İhtiyati Tedbir Hakkındaki Yasal Düzenlemeye Muhalefet - Çocuk Teslimi Hakkındaki Ara Kararlarına Aykırı Davranışın Bu Kapsamda Düzenlendiği ve Şikayete Tabi Olduğu )
İHTİYATİ TEDBİR ( Hakkındaki Yasal Düzenlemeye Muhalefet - Çocuk Teslimi Hakkındaki Ara Kararlarına Aykırı Davranışın Bu Kapsamda Düzenlendiği ve Şikayete Tabi Olduğu )
MAHKEME ARA KARARLARIYLA ALINAN TEDBİRE MUHALEFET ( Çocuk Teslimi Hakkındaki Ara Kararlarına Aykırı Davranışın Şikayete Tabi Olduğu )
ARA KARAR ( Çocuk Teslimi Hakkındaki Ara Kararlarına Aykırı Davranışın Şikayete Tabi Olduğu )"
113Y7.CD9.4.2007E. 2004/8505 K. 2007/2411"İHTİYATİ TEDBİR KARARINA AYKIRI DAVRANIŞTA BULUNMAK ( Olayda İhtiyati Tedbir Kararları İİK'nun 72. Maddesi Uyarınca Verildiğine Göre HUMK'nun 113/A Maddesindeki Suçun Unsurları Oluşmadığı )
HUMK'NUN 113. MADDESİNE MUHALEFET ( Olayda İhtiyati Tedbir Kararları İİK'nun 72. Maddesi Uyarınca Verildiğine Göre HUMK'nun 113/A Maddesindeki Suçun Unsurları Oluşmadığı )"
113Y7.HD14.3.2006E. 2006/284 K. 2006/721"KUSURSUZ SORUMLULUK ( Duvar Yıkılmasından Dolayı Komşu Taşınmazda Oluşan Zarardan Zarara Neden Olan Taşınmaz Maliki Kusursuz Sorumlu Olduğu )
KOMŞU TAŞINMAZA VERİLEN ZARAR ( Duvar Yıkılmasından Dolayı Komşu Taşınmazda Oluşan Zarardan Zarara Neden Olan Taşınmaz Maliki Kusursuz Sorumlu Olduğu )
PEŞİN HARCIN YATIRILMAMASI ( Nispi Harca Tabi Davalarda Verilen Süreye Rağmen Yatırılmazsa Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği - Yıkım Davası )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Nispi Harca Tabi Davalarda Verilen Süreye Rağmen Peşin Harç Yatırılmaması Halinde )
İHTİYATİ TEDBİR GİDERLERİ ( Ayrı Bir Takip ve Dava Açılamayacağı )"
113Y7.CD24.2.2005E. 2003/12578 K. 2005/1140"TEDBİR KARARINA UYMAMA ( Eylemin Yaptırıma Bağlandığı - Tedbir Kararının İnfaz Edilip Edilmediğinin Tedbir Konusu Meyvelerin Ne Zaman ve Kimin Tarafından Toplandığının Araştırılması Gererği )
HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU 113/A MADDESİNE MUHALEFET ( Tedbir Kararını İnfaz Etmemek - Tedbir Kararına Rağmen Tedbir Konusu Mallar Hakkında Tasarrufta Bulunmak )"
113Y7.CD14.7.2004E. 2003/9662 K. 2004/9429"İHTİYATİ TEDBİR KARARINA AYKIRILIK ( Sabıkası Bulunmayan Üniversite Mezunu Sanık - Yetersiz Gerekçelerle Cezasının Paraya Çevrilmesine ve Ertelenmesine Takdiren Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )
HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA ( 647 S.K. Md. 4 ve 6'nın Uygulanmamasına Dair Gerekçeler - Keyfilikten Uzak Olması Sanığın Geçmişteki Hali İle Soruşturma Sırasında İzlenen Kişiliğiyle İlgili Bilgi ve Belgelerin Yerinde Takdir Edildiğini Göstermesi Gereği )
CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMEMESİ ( Yetersiz Gerekçelerle Takdiren Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği - İhtiyati Tedbir Kararına Aykırılık )
CEZANIN ERTELENMEMESİ ( Yetersiz Gerekçelerle Takdiren Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği - İhtiyati Tedbir Kararına Aykırılık )"
113Y7.CD19.4.2002E. 2002/3302 K. 2002/5453"İHTİYATİ TEDBİR KARARINA MUHALEFET ( Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonuçlanıncaya Kadar İnşaat Faaliyetlerinin Durdurulması - Keşif Yapılıp İnşaatı Devam Ettirenlerin Tesbiti Gereği )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Davası Sonuçlanıncaya Kadar İnşaat Faaliyetlerinin Durdurulması - İhtiyati Tedbir Kararına Muhalefet/Keşif Yapılıp İnşaatı Devam Ettirenlerin Tesbiti Gereği )"
113Y15.HD1.4.2002E. 2001/5211 K. 2002/1518"İHTİYATİ TEDBİR KARARINA AYKIRI DAVRANIŞ ( Teminat Mektubunun Paraya Çevrilmemesi İçin Tedbir Kararı Verildiğinden Bankanın Mahrum Kalınan Faizden Mesul Olmadığı )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( İhtiyati Tedbir Kararı Nedeniyle Teminat Mektubunu Paraya Çevirmeyen )"
113Y11.HD14.2.2002E. 2001/9408 K. 2002/1228"İHTİYATİ TEDBİR KARARININ İPTALİ ( Davacı TV Kuruluşunun Yayınlarının Durdurulmasına Dair Müzekkerenin İptali Talebi )
TEDBİR KARARI ALINAN TV KURULUŞUNUN YAYINLARININ DURDURULMASI ( İhtiyati Tedbir Kararı Alınarak Durdurmanın Gerçekleştirilmesi-İşlemin İptali Talebi )
TELİF HAKLARINA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ DAVASI ( İhtiyati Tedbir Kararının İptaline İlişkin Davanın Bu Dava ile Birleştirilmesinin Gerekmesi )
HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ ( İhtiyati Tedbir Kararının İptaline İlişkin Davanın Bu Dava ile Birleştirilmesinin Gerekmesi )
YETKİLİ MAHKEME ( Asıl Davanın Açılması ile Birlikte İhtiyati Tedbir Kararı Veren Mahkemenin Yetkisinin Kalkması )"
113Y7.CD12.2.1999E. 1999/338 K. 1999/579"İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( On Günlük Esas Hakkında Dava Açma Süresinin Geçirilmesi )
ESAS HAKKINDA DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİ ( İhtiyati Tedbir Kararından İtibaren Dava Açılması Halinde İhtiyati Tedbir Kararının Kendiliğinden Ortadan Kalkması )"
113Y7.CD26.5.1998E. 1998/1424 K. 1998/4680"İHTİYATİ TEDBİR KARARINA MUHALEFET ( Tedbir Kararına Taraf Olmasalar da Karara Bilerek Muhalefet Edenlerin Asli Fail Gibi Cezalandırılacağı )
ASLİ FAİL GİBİ CEZALANDIRMA ( İhtiyati Tedbir Kararına Taraf Olmasa da Bu Karara Bilerek Muhalefet Edenler )
İHTİYATİ TEDBİR KARARINA TARAF OLMAYANLAR ( Bilerek Bu Karara Aykırı Davranmaları Halinde İhtiyati Tedbir Kararına Muhalefetten Cezalandırılacağı )"
113Y8.CD29.6.1995E. 1995/9595 K. 1995/10415"ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFET ( Kararın İlam Niteliğinde Olması Şartı )"
113YCGK17.4.1995E. 1995/7-98 K. 1995/124"İHTİYATİ TEDBİR KARARINA AYKIRI DAVRANIŞTA BULUNMAK ( Tedbir Kararı Lehine Olan Şahıs-Suçun Faili Olabilecek Kişiler-Suçla Korunan Hukuki Yarar )
LEHİNE İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLEN KİŞİ ( İhtiyati Tedbir Kararına Aykırı Davranışta Bulunmak Suçunun Faili Olup Olamayacağı )
SUÇ FAİLİ OLABİLECEK KİŞİLER ( İhtiyati Tedbir Kararına Aykırı Davranışta Bulunmak )"
113Y2.CD13.3.1995E. 1995/1846 K. 1995/3058"İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Geçici Velayeti Anneye Verilen Çocuk )
GEÇİCİ VELAYETİ ANNEYE VERİLEN ÇOCUK ( Teslimden kaçınma )
GÖREVLİ MAHKEME ( Asliye Ceza Mahkemesi )
CEZA KARARNAMESİ İLE SONUÇLANDIRILAMAMA ( Velayeti Anneye Verilen Çocuğun Kaçırılması )"
113Y7.CD24.1.1995E. 1994/13098 K. 1995/7109"MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Kömür Ocağından Çıkan Toprakları Köy Tüzel Kişiliğine Ait Meraya Dökmesi )
İHTİYATİ TEDBİR KARARINA MUHALEFET ( Suçun Oluşması )"
113Y4.CD9.3.1993E. 1993/928 K. 1993/1866"YEDİEMİNLİK ( İhtiyati Tedbir Konularak Teslim Edilen Kavak Ağaçları )
YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAÇINMA ( Teslim Edilen Kavak Ağaçlarını Satma Eylemi )
İHTİYATİ TEDBİRE MUHALEFET ETME ( HUMK 113 Maddesi A Fıkrasına Giren Suçun Oluştuğu )
TESLİM EDİLEN MALIN SATILMASI ( İhtiyati Tedbir Kararı - Yedieminlik Yükümlülüğünden Kaçınma Suçunun Oluşmayacağı )"
113Y2.CD18.9.1991E. 1991/8570 K. 1991/9505"HAZİNEYE AİT ARAZİYE TECAVÜZ
İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN GAYRIMENKULE TEKRAR GİRME SUÇU
İDARİ EMİRLE SUÇ İHDASI"
113YHGK25.2.1983E. 1982/2-324 K. 1983/178"EŞYA TESLİMİ VEYA BEDELİNİN TAZMİNİ ( Delil Tespiti Dosyası )
DELİL TESBİTİ DOSYASI ( Asıl Dava Dosyasının Eki Sayılması )
ASIL DAVA DOSYASININ EKİ SAYILMASI ( Delil Tespiti Dosyasının )
İKRAR ( Delil Tespiti Dosyasındaki )
KESİN DELİL ( Delil Tespiti Dosyasındaki İkrar )"
113Y7.CD30.4.1981E. 1981/2511 K. 1981/2943"İHTİYATİ TEDBİR KARARINA AYKIRI DAVRANIŞ ( İhtiyati Tedbir Kararından Sonra Dava Açılmış Olup Olmamasının Sonuçları )
İHTİYATİ TEDBİR KARARINDAN SONRA DAVA AÇILIP AÇILMAMASININ SONUÇLARI ( İhtiyati Tedbir Kararına Aykırı Davranış )"
113YCGK8.11.1976E. 1976/7-413 K. 1976/465"İHTİYATİ TEDBİR KARARLARI ( Karar Gününden Başlayarak On Gün İçinde Dava Açılmaması )
KENDİLİĞİNDEN ORTADAN KALKAN KARARLAR ( İhtiyati Tedbir Kararı )
YASADA YAZILI KARAR TARİHİ ( Gıyaptaki Tedbirlerde Bildirim Tarihi Olarak Kabulünün Mümkün Olmaması )"
113YHGK17.11.1973E. 1971/9-762 K. 1973/901"ALACAK DAVASI ( Faiz İstemi )
HÜKÜM OLMAYAN KARAR ( Kesinlik Olmaması )
FAİZ İSTEĞİ HAKKINDA MAHKEMENİN KARAR VERMEMESİ ( Faiz İsteğinden Vazgeçildiği Manasına Gelmemesi )
HÜKMÜN TEMYİZ EDİLMEMESİ ( Faiz İsteğinden Vazgeçildiği Manasına Gelmemesi )
FAİZ İSTEMİ ( Karara Bağlanmış Olması Nedeniyle Yeni Dava Konusu Yapılması )
KARARA BAĞLANMIŞ OLAN FAİZ İSTEMİ ( Yeni Dava Konusu Yapılması )"

Madde 114

YARGITAY

114Y15.HD6.6.2013E. 2013/2274 K. 2013/3696"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacı Tarafa Kesin Süre Verilerek Alınması Gereken Avansın Ne Miktarda ve Hangi İşlere Dair Olduğu Hangi İş İçin Ne Miktar Avans Yatırılacağının Açıkça Belirtilmesi Gerektiği - Belirtilen Sürede Ara Kararı Gereğinin Yerine Getirilmemesinin Sonuçlarının Hatırlatılması Gerektiği )
İŞ BEDELİ ALACAĞI ( İtirazın İptali Davası - Davacı Tarafa Kesin Süre Verilerek Alınması Gereken Avansın Ne Miktarda ve Hangi İşlere Dair Olduğu Hangi İş İçin Ne Miktar Avans Yatırılacağının Açıkça Belirtilmesi Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali Davası - Belirtilen Sürede Ara Kararı Gereğinin Yerine Getirilmemesinin Sonuçlarının Hatırlatılması Gerektiği )
DELİL AVANSI ( İtirazın İptali Davası - Tahkikat Aşamasında Sadece Delil Avansı İstenebileceği )"
114Y18.HD15.5.2012E. 2012/2968 K. 2012/5672"ESKİ HALE GETİRME İSTEMİ ( Davalının Oturduğu Bağımsız Bölümün Malikinin de Davaya Dahil Edilmesinden Sonra İşin Esasına Girilip Tüm Deliller Toplanıp Oluşacak Sonuç Doğrultusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Kat Maliklerinin Borçlarına Dair Hükümler Bağımsız Bölümdeki Kiracılara ve Oturma Hakkı Sahiplerine veya Bu Bölümlerden Herhangi Bir Suretle Devamlı Olarak Faydalananlara Uygulanacağı - Bu Borçları Yerine Getirmeyenler Kat Malikleriyle Birlikte Müteselsil Olarak Sorumlu Olacakları )
HUSUMET ( Davacı Kat Maliki Olduğuna Göre Davayı Takip Yetkisine Sahip Bulunduğu - Davalının Oturduğu Bağımsız Bölümün Malikinin de Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği - Eski Hale Getirme İstemi )
TARAF TEŞKİLİ ( Eski Hale Getirme İstemi - Davalının Oturduğu Bağımsız Bölümün Malikinin de Davaya Dahil Edilmesinden Sonra İşin Esasına Girilip Tüm Deliller Toplanıp Oluşacak Sonuç Doğrultusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MÜDAHALENİN MEN'İ ( Davacı Kat Maliki Olduğuna Göre Davayı Takip Yetkisine Sahip Bulunduğu - Davalının Oturduğu Bağımsız Bölümün Malikinin de Davaya Dahil Edilmesi Gerektiği )
KAT MALİKLERİNİN BORÇLARINA DAİR HÜKÜMLER ( Bağımsız Bölümdeki Kiracılara ve Oturma Hakkı Sahiplerine veya Bu Bölümlerden Herhangi Bir Suretle Devamlı Olarak Faydalananlara Uygulanacağı - Bu Borçları Yerine Getirmeyenler Kat Malikleriyle Birlikte Müteselsil Olarak Sorumlu Olacakları/Eski Hale Getirme İstemi )"

Madde 115

YARGITAY

115Y15.HD6.6.2013E. 2013/2274 K. 2013/3696"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacı Tarafa Kesin Süre Verilerek Alınması Gereken Avansın Ne Miktarda ve Hangi İşlere Dair Olduğu Hangi İş İçin Ne Miktar Avans Yatırılacağının Açıkça Belirtilmesi Gerektiği - Belirtilen Sürede Ara Kararı Gereğinin Yerine Getirilmemesinin Sonuçlarının Hatırlatılması Gerektiği )
İŞ BEDELİ ALACAĞI ( İtirazın İptali Davası - Davacı Tarafa Kesin Süre Verilerek Alınması Gereken Avansın Ne Miktarda ve Hangi İşlere Dair Olduğu Hangi İş İçin Ne Miktar Avans Yatırılacağının Açıkça Belirtilmesi Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali Davası - Belirtilen Sürede Ara Kararı Gereğinin Yerine Getirilmemesinin Sonuçlarının Hatırlatılması Gerektiği )
DELİL AVANSI ( İtirazın İptali Davası - Tahkikat Aşamasında Sadece Delil Avansı İstenebileceği )"
115Y1.HD14.5.1993E. 1993/6041 K. 1993/6507"TÜZEL KİŞİ ( Davanın Yetkili Organ ve Temsilcisine Tebligat Yapılarak YÜrütülmesi Zorunluluğu )
HUSUMET ( Tüzel Kişilere Tebligatda Adın Eksik Yazılması )
TEMSİL ( Tüzel Kişinin Adının Eksik Yazıldığı Davada )
TEBLİGAT ( Tüzel Kişinin Adının Eksik Yazılması - Yetkili Kişi Tarafından Alınması )"

Madde 118

YARGITAY

118Y15.HD18.10.2017E. 2016/1892 K. 2017/3486"HAKSIZ CEZA KESİNTİSİ SONUCU ÖDENMEYEN İŞ BEDELİ İSTEMİ ( Hakediş Raporu ve Ekleri Getirtilerek Hakedişe Usulüne Uygun İtiraz Olup Olmadığı Araştırılarak İtiraz Varsa Değerlendirme Yapılacağı İtiraz Yok İse Hakedişi Kabul Etmiş Sayılacağından Davanın Reddedileceği - Yapım İşleri Genel Şartnamesinin Sözleşmenin Eki Olduğu )
DELİL SÖZLEŞMESİ ( Haksız Ceza Kesintisi Sonucu Ödenmeyen İş Bedeline Sebebiyle Alacak İstemi - Yapım İşleri Genel Şartnamesinin Sözleşmenin Ekleri Arasında Sayıldığı/H.M.K.'nın 193. Md. Uyarınca Delil Sözleşmesi Niteliğinde Olduğundan Mahkemece Resen Gözetileceği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Haksız Ceza Kesintisi Sonucu Ödenmeyen İş Bedeline Sebebiyle Alacak İstemi - Davacı ve Davalı Tacir Olduğundan Mahkemece Ara Kararı Verilerek Davaya Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla Bakılıp Karar Verilmesi Gerekirken Asliye Hukuk Mahkemesi Sıfatıyla Bakılmasının Hatalı Olduğu )
GEÇERLİ ISLAH BULUNMAMASI ( Davacı Tarafça Islah Dilekçesi Verilmiş İse de Islahla İstenen Miktar İçin Harç Yatırılmadığı - Geçerli Bir Islah Bulunmadığı Halde Islahta İstenen Miktar İçin de Kabul Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı/Haksız Ceza Kesintisi Sonucu Ödenmeyen İş Bedeline Sebebiyle Alacak İstemi )
YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİNİN SÖZLEŞMENİN EKLERİ ARASINDA SAYILMASI ( H.M.K.'nın 193. Md. Uyarınca Delil Sözleşmesi Niteliğinde Olduğundan Mahkemece Resen Gözetileceği - Haksız Ceza Kesintisi Sonucu Ödenmeyen İş Bedeline Sebebiyle Alacak İstemi )"
118Y11.HD13.7.2006E. 2006/5589 K. 2006/8345"TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Muhatap İle Lehdarın Taraf Olduğu Ancak Davalı Bankanın Taraf Olmadığı Hakemde Açılan Davada Verilen Kararda Yer Alan Gerekçeler İşbu Davada Banka Açısından Bağlayıcı Olamadığı )
TEMİNAT MEKTUBU ( Yazılı Riskten Dolayı Değil de Mektup İle Bankanın Garanti Altına Almayı Taahhüt Etmediği Bir Riskten Dolayı Mektubun Paraya Çevrilmesi İstendiği Hususu Davacı Muhatabın Dilekçeleri İle Yani Likit Delillerle Kanıtlanmadığı - Davanın Reddi Gereği )
TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ İSTENMESİ ( Davacı Muhatabın Dilekçeleri İle Yani Likit Delillerle Kanıtlanmadığı - Davalı Bankaca Düzenlenen Teminat Mektubu Bedelinin Tahsili İsteminin Reddi Gereği )"

Madde 121

YARGITAY

121YİBGK9.10.1946E. 1946/6 K. 1946/12"TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR ( Zilyetliğinin Devrinin Geçerliliği - Şekle Bağlı Olmadığı )
ZAMANAŞIMI ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Zilyetliğinin Devrine İlişkin Haklarda )
OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Zilyetliğinin Devrine İlişkin Haklarda )
ON YILLIK ZAMANAŞIMI ( BK.m.125 - Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Zilyetliğinin Devrine İlişkin Haklarda da Uygulanabilmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Zilyetliğinin Devrine İlişkin Haklarda )
ZİLYEDLİĞİN DEVRİNE İLİŞKİN HAKLARDA ZAMANAŞIMI ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların )
ZİLYETLİĞİN DEVRİNİN GEÇERLİLİĞİ VE ŞEKLE BAĞLI OLMAMASI ( Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar )"

Madde 123

YARGITAY

123Y2.HD20.5.2002E. 2002/6037 K. 2002/6762"KUSURLU EŞİN YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİ ( Tedbir Nafakası - Yargılama Giderleri Ve Vekalet Ücreti )
TEDBİR NAFAKASI ( Kusurlu Eşin Yoksulluk Nafakası Talebi - Yargılama Giderleri Ve Vekalet Ücreti )
YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİ ( Kusurlu Eşin Yoksulluk Nafakası Talebi - Tedbir Nafakası )"

Madde 124

YARGITAY

124Y10.HD18.10.2011E. 2010/5131 K. 2011/14061"DAVADA TARAF DEĞİŞİKLİĞİ ( Karşı Tarafın Açık Rızasına Bağlı Olduğu - Maddi Hatadan Kaynaklanan veya Dürüstlük Kuralına Aykırı Olmayan Taraf Değişikliği Talebinin Taraf Rızası Aranmaksızın Hakim Tarafından Kabul Edilmesi Gereği )
KARŞI TARAFIN RIZASINA BAĞLI OLMAYAN TARAF DEĞİŞİKLİĞİ ( Maddi Hatadan Kaynaklanan veya Dürüstlük Kuralına Aykırı Olmayan Taraf Değişikliği - Taraf Olmaktan Çıkartılan Yararına Yargılama Giderine Hükmedilmesi Gereği )
DAVANIN TARAFI OLMAKTAN ÇIKARTILMA ( Aleyhine Dava Açılmasına Sebebiyet Vermeyen Kişi Lehine Yargılama Giderine Hükmedilmesi Gereği - Davada Taraf Değişikliği Tarafın Açık Rızasına Bağlı Olduğu Maddi Hatadan Kaynaklanan Taraf Değişikliğinin Rızaya Bağlı Olmadığı )"
124YCGK5.3.1979E. 1979/6-41 K. 1979/106"5917 SAYILI YASAYA MUHALEFET ( Tebliğ ve Tebelluğa ve Davayı Her Derecede Takibe Yetkili Olan Vekile İlamın Tebliğ Olanağı Bulundukça Müvekkile Tebligat Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )
BİLDİRİM ( Vekille İzlenen İşlerde Asıla Yazılan Bildirimlerin Geçersiz Olması )
MÜVEKKİLE-ASILA TEBLİGAT ( 7201 Sayılı Yasa Gereğince Vekilin Takip Ettiği İşlerde Tebligatın Asıla Yapılmasının Geçersiz Olması Nedeniyle Tebligatın Vekile Yapılmasının Gerekmesi )
VEKİLE TEBLİGAT ( Tebligat Yasasın Göre Vekil ile İzlenen İşlerde Bildirimlerin Vekile Yapılmasının Gerekmesi )
TEBLİGAT KANUNU UYGULAMASI ( Hukuk Muhakeme Usullerinin Tebligata Dair Olan Hükümlerinin Ceza İşlerinin Tebligatında da Geçerli Olması"

Madde 125

YARGITAY

125Y16.HD27.12.1990E. 1990/6540 K. 1990/18896"GÖREV VEYA YETKİYE İLİŞKİN KARARLAR ( Temyiz İncelemesi Sonucu Kesinleşen - Bağladığı Mahkeme )
TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCU KESİNLEŞEN KARARLAR ( Görev veya Yetkiye İlişkin - Bağladığı Mahkeme )
YETKİ VEYA GÖREVE İLİŞKİN KARARLAR ( Temyiz İncelemesi Sonucu Kesinleşen - Bağladığı Mahkeme )
USUL HUKUKUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN GERİYE YÜRÜRLÜĞÜ ( Görevli Mahkeme )"

Madde 132

YARGITAY

132Y2.HD29.1.1988E. 1987/11238 K. 1988/832"SÜRE ( Terk Nedeni İle Açılan Boşanma Davası )
BOŞANMA DAVASI ( Terk Nedeni İle )"

Madde 136

YARGITAY

136Y2.HD10.12.1979E. 1979/6532 K. 1979/9031"BOŞANMA ( Boşanma Davasının Davacının Konutunda veya Eşlerin Davadan Önce Son Kez En Az Altı Ay Birlikte Oturdukları Yer Mahkemesinde Açılabilmesi )
SEÇME HAKKI ( Davanın Açılacağı Yeri Belirleme Hakkının Davacıda Olması )
YETKİ ( Boşanma Davasının Davacının Konutunda veya Eşlerin Davadan Önce Son Kez En Az Altı Ay Birlikte Oturdukları Yer Mahkemesinde Açılabilmesi )"

Madde 138

YARGITAY

138YHGK17.5.2000E. 2000/2-858 K. 2000/901"BOŞANMA ( Davalının Eşine Pisliğini Ye Diye Bağırması Üzerine Saldırdığının Anlaşılması )
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Davalının Eşine Pisliğini Ye Diye Bağırması )
MÜŞTEREK HAYATIN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Davalının Eşine Pisliğini Ye Diye Bağırması )"

Madde 139

YARGITAY

139Y2.HD19.4.2002E. 2002/4579 K. 2002/5492"YETKİSİZLİK KARARI ( Kararın Kesinleşmesinden Sonra Davacının Yeniden Dilekçe Vermesi Durumunda Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi )
SÜRE ( Yargıtayın Yetkisizlikle İlgili Kararında Sonra Davacının On Günlük Yasal Süreyi Geçirmesi-Yeniden Dilekçe Vermesi Durumunda Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Yargıtayın Yetkisizlikle İlgili Kararında Sonra Davacının On Günlük Yasal Süreyi Geçirmesi-Davacının Yeniden Dilekçe Vermesi Nedeniyle )"

Madde 143

YARGITAY

143Y17.HD18.10.2010E. 2010/3843 K. 2010/8423"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Alacaklının Kesin Veya Geçici Aciz Belgesini İbraz Etmesi Gereği - Hükümden Sonra Temyiz İncelemesi ve Karar Düzeltme Aşamasında Dahi Sunulabileceği )
ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davası/Hükümden Sonra Temyiz İncelemesi ve Karar Düzeltme Aşamasında Dahi Sunulabileceği - Alacaklının Kesin Veya Geçici Aciz Belgesini İbraz Etmesi Gereği )
KARARDAN SONRA İBRAZ EDİLEN ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davası - Temyiz İncelemesi ve Karar Düzeltme Aşamasında Dahi Sunulabileceği/Yeni Duruma Göre Karar Verilmesi İçin Hükmün Bozulması )"
143Y17.HD19.7.2007E. 2007/2982 K. 2007/2552"ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasının Dinlenebilmesi İçin Davacının Aciz Belgesi İbraz Edilmesinin Zorunlu Olduğu - Haczedilen Malların Takdir Edilen Kıymetlerine Göre Borca Yetmediği veya Haczi Kabil Malın Bulunmadığını İçeren Haciz Tutanağı Aciz Vesikası Hükmünde Olduğu )
DAVA ŞARTI ( Aciz Vesikası Davanın Her Aşamasında İbraz Edilebileceği Gibi Karardan Sonra ve Yargıtay İncelemesi Aşamasında da İbrazı Mümkün Olduğu - Mahkemece Dava Şartının Gerçekleştiği Kabul Edilerek İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Dinlenebilmesi İçin Davacının Aciz Belgesi İbraz Etmesinin Zorunlu Olduğu )"
143Y17.HD21.6.2005E. 2005/7735 K. 2005/6848"TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT ( Davanın Reddedilen Kısım Üzerinden Davalı Lehine Vekalet Ücreti Takdiri ve Kabul ve Red Oranına Göre Yargılama Giderlerinin Taraflar Arasında Paylaştırılması Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davanın Reddedilen Kısım Üzerinden Davalı Takdiri ve Kabul ve Red Oranına Göre Yargılama Giderlerinin Taraflar Arasında Paylaştırılması Gerektiği )
DAVANIN KISMEN KABULÜ ( Reddedilen Kısım Üzerinden Davalı Lehine Vekalet Ücreti Takdiri ve Kabul ve Red Oranına Göre Yargılama Giderlerinin Taraflar Arasında Paylaştırılması Gerektiği )
YARGILAMA GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASI ( Davanın Reddedilen Kısım Üzerinden Davalı Lehine Vekalet Ücreti Takdiri ve Kabul ve Red Oranına Göre Yargılama Giderlerinin Taraflar Arasında Paylaştırılması Gerektiği )"
143Y2.HD16.11.1998E. 1998/10633 K. 1998/12250"BOŞANMA DAVASI ( Davacının Dava Devam Ederken Tazminat ve Yoksulluk Nafakası İstemesi )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanma Davasının Fer'i Niteliğinde Olduğundan Hüküm Kesinleşinceye Kadar O Dava İçinde Her An İstenebilmesi )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma Davasının Fer'i Niteliğinde Olduğundan Hüküm Kesinleşinceye Kadar O Dava İçinde Her An İstenebilmesi )
İDDİANIN GENİŞLETİLMESİ ( Yoksulluk Nafakası ve Tazminat Boşanma Davasının Fer'i Niteliğinde Olduğundan Hüküm Kesinleşinceye Kadar O Dava İçinde Her An İstenebilmesi )"

Madde 145

YARGITAY

145Y9.HD6.10.2008E. 2008/34491 K. 2008/25533"İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE FESHEDİLDİĞİNİN İSPATI ( Hizmet Akdinin İşverence Haksız Olarak Feshedildiğinin İleri Sürülmesi Halinde Feshin Haklı Olarak Yapıldığının İspat Yükü Davalı İşverene Düşeceği )
HİZMET AKDİNİN İŞVERENCE HAKSIZ FESHİ ( Feshin Haklı Olarak Yapıldığının İspat Yükü Davalı İşverene Düşeceği )
RESEN İCRAEN EMROLUNAN İŞLEMİN GEREKTİRDİĞİ GİDER ( İki Taraftan Birinin veya Her İkisinin Tediye Etmesine Karar Verileceği - Tayin Edilen Süre İçinde Bu Gider Yatırılmamış İse İlerde İcap Edenlerden Alınmak Şartı İle Devlet Hazinesinden Ödenmesine Karar Verilebileceği )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Davalı İşverenin Belirtilen İspat Külfetini Tam Olarak Yerine Getirip Getirmediğinin Değerlendirilmediği - Buna Göre Davanın İspat Edilemediğinden Söz Edilemeyeceği )
İCRA GİDERİ ( Tayin Edilen Süre İçinde İcra Gideri Yatırılmamış İse İlerde İcap Edenlerden Alınmak Şartı İle Devlet Hazinesinden Ödenmesine Karar Verilebileceği )"
145Y12.HD20.11.1996E. 1996/12450 K. 1996/14776"ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE SENEDİ ( Çıkarılması Zorunluluğu Bulunmaması - Çıkarılmış İse Haczinde Kıymet Takdirinde ve Satışında Usul ve Yetki )
HİSSE SENEDİ ( Anonim Şirketlerde Çıkarılması Zorunluluğu Bulunmaması - Çıkarılmış İse Haczinde Kıymet Takdirinde ve Satışında Usul ve Yetki )
HACİZ ( Anonim Şirketlerde Hisse Senedi - Çıkarılmış İse Haczinde Kıymet Takdirinde ve Satışında Usul ve Yetki )
ANONİM ŞİRKETLERDE KIYMETLİ EVRAKA BAĞLANMAMIŞ HİSSE HAKLARI ( Pay Defterine İşlenmek Suretiyle Haciz İşlemi Yapılabileceği - Keyfiyetin Borçlunun Hissesini Elinde Bulunduran 3. Kişilere İhbarı )
HACİZ ( Anonim Şirketlerde Kıymetli Evraka Bağlanmamış Hisse Hakları - Pay Defterine İşlenmek Suretiyle İşlem Yapılabileceği - Kıymet Takdirinde ve Satışında Usul ve Yetki )
HİSSE HAKLARI ( Anonim Şirketlerde Kıymetli Evraka Bağlanmamış - Haczinde Kıymet Takdirinde ve Satışında Usul ve Yetki )
İHALEYE İLİŞKİN İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜNDE YETKİ ( Anonim Şirketlerde Kıymetli Evraka Bağlanmamış Hisse Haklarının Haczinde Kıymet Takdirinde ve Satışında )
YETKİ ( İhaleye İlişkin İhtilafların Çözümünde - Anonim Şirketlerde Kıymetli Evraka Bağlanmamış Hisse Hakları )
KIYMET TAKDİRİ ( Yetki - Anonim Şirketlerde Kıymetli Evraka Bağlanmamış ve Haczedilmiş Hisse Hakları )"

Madde 148

YARGITAY

148Y3.HD5.6.2007E. 2007/9267 K. 2007/9723"DAVADA EHLİYET ( Tüzel Kişiliğin Tartışmalı Olduğu Durumlarda Yeterince Araştırma Yapılarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
TÜZEL KİŞİLİK ( Davada Ehliyet Bakımından Tüzel Kişiliğin Tartışmalı Olduğu Durumlarda Yeterince Araştırma Yapılarak Hüküm Kurulması Gerektiği )"

Madde 149

YARGITAY

149Y18.HD2.7.2012E. 2012/6905 K. 2012/8337"SOYBAĞININ REDDİ DAVASI ( Mahkemece Hangi Gerekçeyle Gizlilik Kararı Verdiğini Açıklamadan Gizlilik Kararı Koşullarının Bulunup Bulunmadığını Tartışmadan Gizlilik Kararı Verilip Hükmü Gizli Tefhim Etmesinin Doğru Görülmediği )
GİZLİLİK KARARI ( Duruşmanın Açık Yapılmasının Adap ve Genel Ahlaka Hakikaten Aykırı Olduğu Hallerde Mahkemenin Gerekçesini Göstermek Suretiyle Yargılamanın Gizli Olarak Yapılmasına Karar Verilebileceği - Soybağının Reddi Davası )
KARARLARIN ALENEN TEFHİM EDİLMESİ İLKESİ ( Gizli Olarak Görüşülerek Verileceği ve Alenen Tefhim Edileceği/Mahkemenin Gizlilik Kararı Verilmesinin Koşulları Bulunup Bulunmadığını Tartışmadan Gizlilik Kararı Verip Hükmü Gizli Tefhim Etmesinin Doğru Görülmediği - Soybağının Reddi Davası )"
149Y2.HD17.12.1996E. 1996/10998 K. 1996/13435"YARGILAMA ESNASINDAKİ İŞLEMLER ( İşlemlerin İspatının Zabıtla Yapılabilmesi )
TEFHİM ( Kararın Tefhim Edilip Edilmediğinin Zabıtların İncelenmesi İle Anlaşılabilmesi )
ZABIT İNCELEMESİ ( Kararın Tefhim Edilip Edilmediğinin Zabıtların İncelenmesi İle Anlaşılabilmesi )
HÜKÜM FIKRASININ DAVALININ YÜZÜNE KARŞI OKUNMAMASI ( Verilen Zabıt Karşılığından Anlaşılması Nedeniyle Kararın Yok Hükmünde Olması )"
149Y4.HD1.2.1993E. 1991/10264 K. 1993/542"ALENİYETİN İHLALİ ( Duruşma Yapılmaması Nedeniyle )
GÖREVLİ MAHKEME ( idari Yargının Görevi Alanına Girmesi )"
149Y4.HD15.5.1990E. 1989/9206 K. 1990/4176"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Evrak Üzerinde Hüküm Verilmeyen Haller )
EVRAK ÜZERİNDE HÜKÜM VERİLMEYEN DURUMLAR ( Hakimin İki Tarafın İddia ve Savunmalarını Dinledikten Sonra Yargılamanın Bittiğini Bildirip Kararını Yazarak Tefhim Etmesi )"

Madde 150

YARGITAY

150Y18.HD7.3.2013E. 2013/317 K. 2013/3235"SOYBAĞININ REDDİ ( Babalığın Tespiti - Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verildiği/Davacının Dosyasını İlk Kez Yenilemesi Önceki Usul Döneminde Olması da Dikkate Alınmadan Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
BABALIĞIN TESPİTİ ( Soybağının Reddi İstemi - Sonradan Yenilenmiş Olan Dava İlk Yenilenmeden Sonra Bir Defadan Fazla Takipsiz Bırakılamayacağı/Aksi Halde Dava Açılmamış Sayılacağı )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Sonradan Yenilenmiş Olan Dava İlk Yenilenmeden Sonra Bir Defadan Fazla Takipsiz Bırakılamayacağı - Aksi Halde Dava Açılmamış Sayılacağı )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Soybağının Reddi ve Babalığın Tespiti İstemi - Sonradan Yenilenmiş Olan Dava İlk Yenilenmeden Sonra Bir Defadan Fazla Takipsiz Bırakılamayacağı/Aksi Halde Dava Açılmamış Sayılacağı )"
150Y3.HD16.4.2012E. 2012/6048 K. 2012/10077"TEDBİR NAFAKASI DAVASI ( Ayrı Yaşamada Haklılık Nedeniyle - Taraf Teşkili Dava Şartlarından Olup Taraflara Usulüne Uygun Şekilde Tebligat Yapılmadıkça Duruşma Yapılamayacağı )
AYRI YAŞAMADA HAKLILIK ( Tedbir Nafakası Davası - Davacıya Geçerli Şekilde Tebligat Yapılmadan Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına ve Buna Dayanılarak Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin Yanlış Olduğu )
TARAF TEŞKİLİ ( Dava Şartlarından Olup Taraflara Usulüne Uygun Şekilde Tebligat Yapılmadıkça Duruşma Yapılamayacağı - Ayrı Yaşamada Haklılık Nedeniyle Tedbir Nafakası Davası )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Ayrı Yaşamada Haklılık Nedeniyle Tedbir Nafakası Davası - Davacıya Geçerli Şekilde Tebligat Yapılmadan Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına ve Buna Dayanılarak Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin Yanlış Olduğu )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Ayrı Yaşamada Haklılık Nedeniyle Tedbir Nafakası Davası - Davacıya Geçerli Şekilde Tebligat Yapılmadan Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına ve Buna Dayanılarak Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin Yanlış Olduğu )"
150Y2.HD14.12.1998E. 1998/12095 K. 1998/13582"BOŞANMA DAVASI ( Tarafların Anlaşmalı Boşanma Yoluna Gitmesi )
ANLAŞMALI BOŞANMA ( Tarafların Tutanağa Geçen Ancak İmzalatılmamış Beyanlarının Bağlayıcı Olmaması )
HAKİMİN TAKDİRİ ( Anlaşmalı Boşanmada Taraflarca Gösterilen Olayların Varlığına Hakim İnanmadıkça Boşanmaya Karar Verilememesi )"
150YHGK8.3.1995E. 1994/2-805 K. 1995/164"DAVANIN KABULÜ
TEDBİR NAFAKASININ KABULÜ"
150Y11.HD8.11.1990E. 1989/6574 K. 1990/7115"KOOPERATİFİN FESHİ VE TASFİYE ( Tasfiye Memuru Atanması Talebinden Vazgeçme )
TASFİYE MEMURU ATANMASI TALEBİNDEN VAZGEÇME ( Kooperatifin Feshi ve Tasfiye )
GENEL KURULCA TASFİYE MEMURU ATANMASI ZORUNLULUĞU ( Kooperatifin Feshi ve Tasfiyeye Karar Verilmesi )"
150Y11.HD28.5.1990E. 1989/4273 K. 1990/4230"MAHKEMEDE DURUŞMA SAATLERİ ( 45 Dava İçin Tek Saat Belirlenmesi - Davacı Vekilinin Gelmemesi Nedeniyle Davanın Açılmamış Sayılması )
DAVANIN MÜRACAATA BIRAKILMASI ( Bütün Celseler İçin Tek Saat Belirlenmesinde )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( 45 Dava İçin Tek Saat Belirlenmesi - Davacı Vekilinin Gelmemesi Nedenine Dayanarak )
DURUŞMAYA ÇIKARILAN DOSYALARLA İLGİLİ BÜTÜN CELSELER İÇİN AYRI AYRI SAAT BELİRLENMESİ ZORUNLULUĞU"
150YİBGK2.11.1983E. 1983/6 K. 1983/4"DURUŞMANIN DÜZENLİ YÜRÜTÜLMESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZALAR ( Temyiz Edilememesi-Başka Bir Cezaya -Paraya- Çevrilememesi-Diğer Nitelikleri )
İNZİBATİ CEZA ( HUMK 150. Maddedeki Ceza-Para Cezasına Çevrilememesi )
MAHKEME HUZURUNDA UYGUN OLMAYAN DAVRANIŞLARDA BULUNMAK ( Verilen Hafif Hapis Cezasının Hafif Para Cezasına Çevrilememesi )
KESİN KARARLAR ( Mahkeme Huzurunda Uygunsuz Davranışlarda Bulunanlara Verilen Hafif Hapis Cezası )"
150YCGK27.12.1976E. 1976/7-524 K. 1976/560"YAZILI EMİR YOLUNA BAŞVURULAMAMASI ( Hukuk Mahkemesince Duruşmanın Düzenini Bozan Kişiye Verilen Para Cezası İçin )
HUKUK MAHKEMESİNCE DURUŞMANIN DÜZENİNİ BOZAN KİŞİYE VERİLEN PARA CEZALARI ( Yazılı Emir Yoluyla Temyiz Edilememesi )
DURUŞMANIN DÜZENİNİ BOZAN KİŞİYE HUKUK MAHKEMESİNCE VERİLEN HAFİF PARA CEZASI ( Yazılı Emir Konusu Yapılamaması )"

Endeksin Devamı ( Madde 151-179)