Önceki Endeks ( Madde 430-441)

MADDE 1-7 / 8-9 / 10-26 / 27-38 / 39-52 / 53-73 / 74-75 / 76-90 / 91-150 / 151-179 / 180-192 / 193-222 / 223-237 / 238-274 / 275-282 / 283-289 / 290-315 / 316-367 / 368-387 / 388-405 / 409-422 / 423-429 / 430-441 / 442-484 / 485-569 / 570-578

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 442

YARGITAY

442YHGK5.4.2017E. 2017/240 K. 2017/689"TARAFLARDAN BİRİNİN KARAR DÜZELTME TALEBİNDE BULUNMASI ( Diğer Taraf Karar Düzeltme Süresini Geçirmiş Olsa Bile Karar Düzeltme Dilekçesinin Kendisine Tebliğinden İtibaren 15 Gün İçinde Vereceği Ayrı Bir Dilekçe veya Cevap Layihasıyla Karar Düzeltme Talebinde Bulunabileceği - Katılma Yoluyla Karar Düzeltme )
KATILMA YOLUYLA KARAR DÜZELTME ( Karar Düzeltme Süresini Geçiren Taraf - Karar Düzeltme Dilekçesinin Kendisine Tebliğinden İtibaren 15 Gün İçinde Vereceği Ayrı Bir Dilekçe veya Layiha ile Karar Düzeltme Talebinde Bulunabileceği )"
442YHGK18.1.2017E. 2016/2044 K. 2017/69"HAKSIZ FİİL SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Taraflardan Biri Süresi İçinde Karar Düzeltme Talebinde Bulunursa Diğer Tarafın Dilekçenin Tebliğinden İtibaren 15 Gün İçerisinde Vereceği Ayrı Bir Dilekçe ile Karar Düzeltme Talebinde Bulunabileceği - Dilekçenin Tebliğine İlişkin Dosyada Belge Bulunmadığı/Tebliğden Sonra Karar Düzeltme Yoluna Başvurulmaması Halinde Mevcut Şekliyle Başvurulması Durumunda Devamı İşlemler Tamamlandıktan Sonra HGK'na Gönderilmesi Gerektiği )
KATILMA YOLUYLA KARAR DÜZELTME ( Taraflardan Biri Süresi İçinde Karar Düzeltme Talebinde Bulunursa Diğer Tarafın Dilekçenin Tebliğinden İtibaren 15 Gün İçerisinde Vereceği Ayrı Bir Dilekçe ile Karar Düzeltme Talebinde Bulunabileceği/Dilekçenin Tebliğine İlişkin Dosyada Belge Bulunmadığı - Tebliğden Sonra Karar Düzeltme Yoluna Başvurulmaması Halinde Mevcut Şekliyle Başvurulması Durumunda Devamı İşlemler Tamamlandıktan Sonra HGK'na Gönderilmesi Gerektiği/Manevi Tazminat )
KARAR DÜZELTMENİN İNCELENMESİ ( Manevi Tazminat İstemi - Öncelikle Davalının HGK Kararına Karşı Başvurduğu Karar Düzeltme Dilekçesinin Davacı Tarafa Tebliği ile Katılma Yoluyla Karar Düzeltme Süresinin Geçmesinin Bekleneceği/Karar Düzeltme Yoluna Başvurulmaması Halinde Mevcut Şekliyle Başvurulması Durumunda Devamı İşlemler Tamamlandıktan Sonra HGK'na Gönderilmesi Gerektiği )"
442YHGK18.1.2017E. 2015/4-1356 K. 2017/115"KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI NEDENİNE DAYALI MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Karar Düzeltme Yolu Açık Bulunan HGK Kararının İçeriği "Direnme Uygun Bulunmakla Esasa Dair Temyiz İtirazları İncelenmek Üzere Dosyanın Özel Dairesine Gönderilmesine” Şeklinde Olsa Dahi Kararın Taraflara Tebliğ Edileceği - Bu Karara Karşı Karar Düzeltme Talebinde Bulunulursa Hukuk Genel Kuruluna Talep Edilmezse de Özel Daireye Gönderileceği )
HUKUK GENEL KURULU KARARINDA DİRENME UYGUN BULUNARAK ESASA DAİR TEMYİZ İTİRAZLARI İNCELENMEK ÜZERE DOSYANIN ÖZEL DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ ( Kararın Taraflara Tebliğ Edileceği - Bu Karara Karşı Karar Düzeltme Talebinde Bulunulursa Hukuk Genel Kuruluna Talep Edilmezse de Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği )
HUKUK GENEL KURULU KARARLARINA KARŞI KARAR DÜZELTME YOLUNUN AÇIK OLMASI ( Hukuk Genel Kurulu Kararına Karşı Karar Düzeltme Yolunun Açık Olması Halinde Yargıtay Kararının Taraflara Tebliği ve Karar Düzeltme Hakkının Kullanılabilmesi İçin Gerekli Sürenin Verileceği - Karar Düzeltme Talebinde Bulunulması Halinde Buna Dair İşlemler Yerel Mahkemece Tamamlanarak Dosyanın Hukuk Genel Kuruluna Karar Düzeltme İncelemesi Yapılmak Üzere Gönderileceği )"
442Y14.HD2.5.2016E. 2016/6176 K. 2016/5267"MİRASIN REDDİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Şirket Vekilinin Davadan Feragat Beyanında Bulunduğu - Karar Henüz Kesinleşmeden Davacı Davasından Feragat Ettiği/Karar Düzeltme İncelemesi Sırasında Mahkemenin Feragat Sebebiyle Bir Karar Vermesi İçin Onama İlamının Kaldırılarak Mahkeme Kararının Feragat Sebebiyle Bozulması Gerektiği )
DAVADAN FERAGAT ( Kati Bir Hükmün Hukuki Neticelerini Doğuracağı - Hem Davadan Hem Temyiz İsteminden Feragat Edilmesi Halinde Öncelikle Davadan Feragat Hususunun Değerlendirilmesi Gerektiği/Mirasın Reddinin İptali İstemi )
KARAR DÜZELTME ( Yerel Mahkeme Kararının Feragat Sebebiyle Bozulması Gerekirken Maddi Hata Sonucu Karar Düzeltme İsteminin Sehven Reddedildiği Anlaşıldığından Davalı Vekilinin Karar Düzeltme İtirazının Bu Defa Kabulüyle Onama İlamının Kaldırılarak Hükmün Açıklanan Gerekçeyle Bozulması Gerektiği - Mirasın Reddinin İptali )
MADDİ HATA ( Mirasın Reddinin İptali - Feragat Sebebiyle Bir Karar Vermesi İçin Onama İlamının Kaldırılarak Mahkeme Kararının Feragat Sebebiyle Bozulması Gerekirken Maddi Hata Sonucu Karar Düzeltme İsteminin Sehven Reddedildiği Anlaşıldığından Davalı Vekilinin Karar Düzeltme İtirazının Bu Defa Kabulü Gerektiği )"
442Y8.HD5.11.2015E. 2015/14561 K. 2015/19676"FON VE FON BANKALARI HAKKINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI ( 5411 S.K.'nun 138. Maddesi Gereğince 2004 S.K.'da Yazılı Tazminat ve Para Cezalarının Uygulanamayacağı - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Yer Alan Para Cezalarının Uygulanmayacağına Dair Bir Yasal Düzenleme Bulunmadığından 1086 S.K.'nun 442/3 Maddesinde Düzenlenen Para Cezasından Sorumlu Tutulabileceği )
PARA CEZASININ TAVZİHİ İSTEMİ ( Bankacıklık Yasası'nda Fon ve Fon Bankaları Hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Yer Alan Para Cezalarının Uygulanmayacağına Dair Bir Hüküm Bulunmadığı/1086 S.K.'nun 442/3 Maddesinde Düzenlenen Para Cezasından Sorumlu Tutulabileceği - Talebin Reddi Gerektiği )
TMSF'NİN KARAR DÜZELTME HARCINDAN SORUMLULUĞU ( TMSF'nin Her Türlü Vergi Resim Ve Harçtan Muaf Olduğu/Karar Düzeltme İsteminin Reddi Halinde Karar Düzeltme Harcından Sorumlu Tutulmaması Gerektiği - İlamda Maddi Hata Yapılarak Karar Düzeltme Harcının Alındığı/Tavzih İsteminin Kabul Edileceği )"
442Y11.HD2.11.2015E. 2015/12420 K. 2015/11329"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Aynı İlam Aleyhine Birden Fazla Karar Düzeltme İstenemeyeceği - Davacı Vekilinin Maddi Hatanın Düzeltilmesi Yolundaki Dilekçesinin Reddedileceği )
AYNI İLAM ALEYHİNE BİRDEN FAZLA KARAR DÜZELTME İSTENEMEYECEĞİ ( Davacı Vekilinin Maddi Hata Düzeltilmesi Yolundaki İsteminin Davanın Kabulüne Dair Kararın Temyizi Üzerine Dairemizce Verilen Bozma Kararına ve Bu Karar Aleyhine Yapılan Karar Düzeltme İstemi Sonucu Dairemizce Verilen Bozma Kararının Gerekçesinin Kaldırılarak Kararın Değiştirilmiş Gerekçeyle Bozulması Kararına İlişkin Olduğu - Dilekçenin Reddi Gerektiği )
MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ TALEPLİ DİLEKÇENİN REDDİ ( Aynı İlam Aleyhine Birden Fazla Karar Düzeltme İstenemeyeceği/Kararda Davacı Vekilinin Dilekçesinde Belirttiği Şekilde Bir Maddi Hata Bulunmadığı - Dilekçenin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )"
442Y12.HD5.3.2015E. 2015/5641 K. 2015/4720"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Karar Düzeltme Yoluyla Düzeltilmiş Yargıtay Kararına Karşı İkinci Kez Karar Düzeltme Başvurusunda Bulunulduğu - Borçlunun Karar Düzeltme Talepli Dilekçesinin Reddedileceği )
YARGITAY İLAMI HAKKINDA BİRDEN FAZLA KARAR DÜZELTME İSTENEMEYECEĞİ ( Bozma Kararı Üzerine Borçlunun Karar Düzeltme Talepli Dilekçesinin İncelenerek Onama Kararı Verildiği - Karar Düzeltme Talebi Üzerine Bir Kez Karar Verildiğinden Dolayı Bir Daha Taleple Bulunulamayacağı )
AYNI İLAM ALEYHİNE BİR DEFADAN FAZLA KARAR DÜZELTME İSTENEMEYECEĞİ ( Aynı Yargıtay İlamı Hakkında Birden Fazla Karar Düzeltilmesi İstenemeyeceği - Dilekçenin Reddinin Gerektiği )"
442Y2.HD13.2.2015E. 2014/27736 K. 2015/1679"İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Davanın İpotek Tesisine Dair İşlemden Önce Tapu Kütüğünde Davaya Konu Taşınmazın Aile Konutu Olduğuna Dair Bir Şerh Bulunmadığı ve Bankanın Kötüniyetli Olduğunun İspatlanamadığı - Davanın Reddedileceği )
AİLE KONUTU OLARAK KULLANILMAYAN TAŞINMAZ ( İpoteğin Kaldırılması İstemi - Davalı Bankanın Temyizi Üzerine İpotek Tesisine Dair İşlemden Önce Tapu Kütüğünde Davaya Konu Taşınmazın Aile Konutu Olduğuna Dair Bir Şerh Bulunmadığı ve Bankanın Kötüniyetli Olduğunun İspatlanamadığı/Davanın Reddi Gerektiği )
İPOTEKTEN ÖNCE TAPU KÜTÜĞÜNDE TAŞINMAZIN AİLE KONUTU OLDUĞUNA DAİR ŞERH BULUNMAMASI ( Bankanın Kötüniyetli Olduğunun İspatlanamadığı - İpoteğin Kaldırılması İsteminin Reddi Gereği )"
442Y8.HD13.1.2015E. 2014/14613 K. 2015/325"VERGİ RESİM VE HARÇ MUAFİYETİ ( TMSF' nin Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu - TSMF'nin Para Cezasından Sorumlu Tutulamayacağı/İlamın Para Cezasına Yönelik Bölümüne İlişkin Tavzih İsteminin Kabul Edileceği )
TAVZİH ( TMSF' nin Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu - TSMF'nin para Cezasından Sorumlu Tutulamayacağı/İlamın Para Cezasına Yönelik Bölümüne İlişkin Tavzih İsteminin Kabul Edilmesi Gerektiği )
PARA CEZASI ( TMSF' nin Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu - TSMF'nin para Cezasından Sorumlu Tutulamayacağı/İlamın Para Cezasına Yönelik Bölümüne İlişkin Tavzih İsteminin Kabul Edileceği )"
442YHGK26.11.2014E. 2014/23-1339 K. 2014/967"İFLAS DAVASI ( Hukuk Genel Kurul Kararına Karşı Karar Düzeltme Dilekçesinin Karşı Tarafa Tebliğ Edilip Edilmediğinin Önsorun Olarak İnceleneceği/Katılma Yoluyla Karar Düzeltme Süresi Olan 15 Günlük Sürenin Beklenmesi Gerektiği )
KATILMA YOLUYLA KARAR DÜZELTME ( İflas Davası/Taraflardan Biri Süresi İçinde Karar Düzeltme Talebinde Bulunursa Diğer Tarafın Dilekçenin Tebliğinden İtibaren 15 Gün İçinde Karar Düzeltme Talebinde Bulunması - Hukuk Genel Kurul Kartarına Karşı Karar Düzeltme Dilekçesinin Karşı Tarafa tebliğ Edilip Edilmediğinin Önsorun Olarak İnceleneceği/Katılma Yoluyla Karar Düzeltme Süresinin Beklenmesi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME DİLEKÇESİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞİ ( İflas Davası/Tebliğ Hususunun Önsorun Olarak İnceleneceği - Katılma Yoluyla Karar Düzeltme Süresi Olan 15 Günlük Sürenin Beklenmesi Gerektiği )
ÖNSORUN ( İflas Davası - Hukuk Genel Kurul Kartarına Karşı Karar Düzeltme Dilekçesinin Karşı Tarafa tebliğ Edilip Edilmediğinin Önsorun Olarak İnceleneceği )"
442Y23.HD24.11.2014E. 2014/5761 K. 2014/7509"AKDİN FESHİ VE TAZMİNAT DAVASI ( Asıl Davanın Arsa Sahipleri Tarafından Açılan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Fehsi Ve Tazminat Karşı Davanın Yüklenici Tarafından Açılan Tapu İptali Ve Tescili Olduğu/Davalılar Tarafından Karar Düzeltme Talebinin Kabulü İle Onama Kararı Verildiği/Birden Fazla Karar Düzeltme İsteminin Mesmu/Dinlenebilir Olmadığı )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE TAZMİNAT ( Karşı Davanın Yüklenici Tarafından Açılan Tapu İptali Ve Tescili Olduğu - Davalılar Tarafından Yapılan Karar Düzeltme Talebinin Kabulü İle Kararın Onanmasına Karar Verildiği/Birden Fazla Karar Düzeltme İsteminin Mesmu Olmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenici Tarafından Açılan Karşı Dava Olduğu/Asıl Davanın Arsa Sahipleri Tarafından Açılan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Fehsi Ve Tazminat Olduğu/Davalılar Tarafından Yapılan Karar Düzeltme Talebinin Kabulü İle Kararın Onanmasına Karar Verildiği - Birden Fazla Karar Düzeltme İsteminin Mesmu Olmadığı )
AYNI İLAM ALEYHİNE BİRDEN FAZLA KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN MESMU/DİNLENEBİLİR OLMAMASI ( Asıl Davanın Arsa Sahipleri Tarafından Açılan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Fehsi Ve Tazminat Karşı Davanın Yüklenici Tarafından Açılan Tapu İptali Ve Tescili Olduğu/Davalılar Tarafından Karar Düzeltme Talebinin Kabulü İle Onama Kararı Verildiği - Davacılar Tarafından Yapılan Karar Düzeltme Talebinin Reddi Gerektiği )"
442YHGK22.10.2014E. 2014/14-1497 K. 2014/818"TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Davacı Asilin Vefat Ettiği ve Vekalet İlişkisinin Sona Erdiği/Davalı Vekiline Davacının Mirasçılık Belgesini Çıkarması İçin Yetki Verildiği - Davalı Vekilinin Dosyanın Karar Düzeltmeye Gönderilmesine Gerek Olmadığına Dair Dilekçe Verdiği/Dilekçede Karar Düzeltme İsteğinden Açıkça Feragat Edilmediğinden Karar Düzeltme İsteğinin Bulunduğunun Kabul Edildiği - Direnme Kararının ve Karar Düzeltme Dilekçesinin Davacı Mirasçılarına Tebliğ Edileceği )
DAVACININ VEFAT ETMESİ ( Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası/Vekalet İlişkisinin Sona Erdiği - Davalı Vekiline Davacının Mirasçılık Belgesini Çıkarması İçin Yetki Verildiği )
DAVALI VEKİLİNE ÖLEN DAVACININ MİRASÇILIK BELGESİNİ ÇIKARMASI İÇİN SÜRE VERİLMESİ ( Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası - Davacı Asilin Vefat Ettiği ve Vekalet İlişkisinin Sona Erdiğİ )
DAVALI VEKİLİNİN KARAR DÜZELTMEYE GEREK OLMADIĞINI BİLDİREN DİLEKÇE VERMESİ ( Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası/Dilekçede Karar Düzeltme İsteğinden Açıkça Feragat Edilmediğinden Karar Düzeltme İsteğinin Bulunduğunun Kabul Edildiği - Direnme Kararının ve Karar Düzeltme Dilekçesinin Davacı Mirasçılarına Tebliğ Edileceği )
KARAR DÜZELTME İSTEĞİNDEN AÇIKÇA FERAGAT EDİLMEMESİ ( Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası/Davalı Vekilinin Dosyanın Karar Düzeltmeye Gönderilmesine Gerek Olmadığına Dair Dilekçe Verdiği - Karar Düzeltme İsteğinin Bulunduğunun Kabul Edildiği - Direnme Kararının ve Karar Düzeltme Dilekçesinin Davacı Mirasçılarına Tebliğ Edileceği )"
442YHGK15.10.2014E. 2014/14-1465 K. 2014/755"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davalılardan Biri Tarafından Karar Düzeltme Talep Edildiğinde Diğer Bir Davalının Katılma Yoluyla Karar Düzeltme Talep Edemeyeceği - 15 Günlük Süre İçinde Yapılmayan Karar Düzeltme Talebinin Reddedileceği )
DAVALININ KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Diğer Bir Davalının Katılma Yoluyla Karar Düzeltme Talep Edemeyeceği )
BAŞKA BİR DAVALININ KATILMA YOLUYLA KARAR DÜZELTME TALEP EDEMEMESİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Davalılardan Birinin Karar Düzeltme Talebinde Bulunduğu )
KARAR DÜZELTME SÜRESİ ( 15 Gün İçinde Talep Edilmesi Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil Davası )"
442Y4.HD12.5.2014E. 2014/4650 K. 2014/7574"RÜCUAN TAZMİNAT ( Davacı İdare Davalı Tarafından Yaralanan Dava Dışı Polis Memuruna 2330 S. Yasa Gereğince Ödediği Tazminatın Rücuan Tahsilini İstediği - Nakdi Tazminatın Haksız Eylem Tarihindeki Veriler Esas Alınarak Belirlenmesi Gerektiği )
NAKTİ TAZMİNATIN RÜCUAN TAHSİLİ ( Zarar Haksız Eylemin Meydana Geldiği Tarihte Gerçekleştiğine ve Davalının Sorumluluğu da Bu Tarihte Başladığına Göre Nakdi Tazminatın Haksız Eylem Tarihindeki Veriler Esas Alınarak Belirlenmesi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Nakti Tazminat Komisyon Karar Tarihindeki Verilerin Nazara Alınmadığı Anlaşılmakla Bozma İlamının 2/B Bendinin Sehven Yapıldığı - İstem Kabul Edilmeli ve Bozma İlamının Anılan Bendi Kaldırılması Gerektiği )"
442Y8.HD25.3.2014E. 2014/5568 K. 2014/5228"KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN REDDİ ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu - HUMK'nun 442. Md. Uyarınca Takdiren Alınması Gereken Para Cezasından TMSF'nin Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
HARÇTAN MUAFİYET ( Karar Düzeltme İsteminin Reddi - TMSF 5411 S. Bankacılık Yasası'nın 140/1. Md. Gereğince Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu )
TAKDİREN ALINAN PARA CEZASI ( Karar Düzeltme İsteminin Reddi - TMSF'nin Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu/Dairenin İlamında Maddi Hata Yapılarak Para Cezası Alındığı Anlaşıldığından Tavzih İsteminin Kabulü Gerektiği )
TAVZİH İSTEMİ ( TMSF'nin Her Türlü Vergi Resim ve Harçtan Muaf Olduğu - Karar Düzeltme İsteminin Reddi Halinde HUMK'nun 442. Md. Uyarınca Takdiren Alınması Gereken Para Cezasından da Sorumlu Tutulmaması Gerektiği/Maddi Hata Yapılarak Para Cezası Alındığından Para Cezası Alınmasına İlişkin Bölümünün Kaldırılmasına Karar Verildiği )"
442Y4.HD4.2.2014E. 2014/379 K. 2014/1608"MADDİ TAZMİNAT (Aynı Karar Aleyhine Bir Defadan Fazla Karar Düzeltme Yoluna Gidilemeyeceği Gibi Yargıtay'ca Verilmiş Karar Düzeltme İsteminin Reddine ya da Kabulüne İlişkin Kararlara Karşı da Karar Düzeltme Yoluna Gidilemeyeceği)
KARAR DÜZELTME KARARINA KARAR DÜZELTME İSTEMİ (Aynı Karar Aleyhine Bir Defadan Fazla Karar Düzeltme Yoluna Gidilemeyeceği - Yargıtay'ca Verilmiş Karar Düzeltme İsteminin Reddine Kabulüne İlişkin Kararlara Karar Düzeltme Yoluna Gidilemeyeceği)
KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN REDDİ (Karar Düzeltme İsteminin Reddine İlişkin Kararda Maddi Hata Bulunmayıp Davacının İkinci Kez Karar Düzeltme İstediği - İkinci Karar Düzeltme İstemine İlişkin Dilekçenin Reddine Karar Verileceği)
İKİNCİ KEZ KARAR DÜZELTME İSTEMİ (Karar Düzeltme İsteminin Reddine İlişkin Kararda Maddi Hata Bulunmayıp Davacının İkinci Kez Karar Düzeltme İstediği - İkinci Karar Düzeltme İstemine İlişkin Dilekçenin Reddine Karar Verildiği)"
442Y12.HD16.12.2013E. 2013/31594 K. 2013/40047"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Aynı İlam Aleyhine Bir Defadan Ziyade Tashihi Karar Talebi Mesmu Olmadığı Gibi Tashihi Karar Arzuhalinin Reddine veya Kabulüyle Kararı Sabıkın Tadiline Dair Sudur Eden Hükümlere Karşı Dahi Tashihi Karar Caiz Olmadığı )
TASHİHİ KARAR TALEBİ ( Reddine veya Kabulüyle Kararı Sabıkın Tadiline Dair Sudur Eden Hükümlere Karşı Dahi Tashihi Karar Caiz Olmadığı - Karar Düzeltme Talebi Üzerine Verilen Yargıtay Kararına Karşı Yeniden Karar Düzeltme Yoluna Gidilemeyeceği )
YENİDEN TALEP EDİLEN KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Karar Düzeltme Talebi Üzerine Verilen Yargıtay Kararına Karşı Yeniden Karar Düzeltme Yoluna Gidilmesi Olanağı Bulunmadığı )"
442Y4.HD5.4.2012E. 2012/1837 K. 2012/5730"TAŞINMAZ İHALESİNİN FESHİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARLARIN TAZMİNİ DAVASI (Davacı Adına Bulunan Tapu Kaydının İptali - Davacının Bedelini Ödeyerek Aldığı Taşınmazın Elinden Alınması/Taşınmazın Kaim Değeri Kadar Zarara Uğrandığı İddiası )
KÖTÜNİYET (Tapu İptali ve Tescil Davası ile Davacının Kötüniyetli Olduğunun Saptandığı - Davacının İcra Dosyasına Ödediği Miktarın Ödeme Tarihi ile Kendisine İade Edildiği Tarih Arasındaki Yasal Faizi İsteyebileceğinin Gözetileceği )
YASAL FAİZ (Tapu İptali ve Tescil Davası ile Davacının Kötüniyetli Olduğunun Saptandığı - Davacının İcra Dosyasına Ödediği Miktarın Ödeme Tarihi ile Kendisine İade Edildiği Tarih Arasındaki Yasal Faizi İsteyebileceğinin Gözetileceği )
DAVANIN ONANMIŞ OLMASI (Mahkeme Kararı Onanmış Bulunduğundan Davalının Karar Düzeltme İsteminin Kabulüyle Onama İlamının Kaldırılarak Kararın Bozulması Gereği - İhalenin Feshi Nedeniyle Davacının Uğradığı Zararların Tazmini Davası )"
442YHGK1.2.2012E. 2012/12-172 K. 2012/44"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Karar Düzeltme Yoluyla Düzeltilmiş Yargıtay Kararına Karşı 2. Kez Karar Düzeltme Başvurusunda Bulunulduğu - Karar Düzeltme Dilekçesinin Reddedileceği )
YARGITAY İLAMI HAKKINDA BİRDEN FAZLA KARAR DÜZELTME İSTENEMEYECEĞİ ( Ayrıca Karar Düzeltme Dilekçesinin Reddine veya Kabulüyle Eski Kararının Değiştirilmesine Dair Verilen Hükümlere Karşı da Karar Düzeltme İsteminde Bulunulamayacağı )
AYNI İLAM ALEYHİNE BİR DEFADAN FAZLA KARAR DÜZELTME İSTENEMEYECEĞİ ( Bir Davada Birden Fazla Karar Düzeltme İsteminin Değil Aynı Yargıtay İlamı Hakkında Birden Fazla Karar Düzeltilmesi İstenemeyeceği )
HUKUK GENEL KURULUNCA KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN KABULÜ ( Bu Karara Karşı Tekrar Karar Düzeltme Talebinde Bulunulamayacağı )"
442YHGK30.11.2011E. 2011/13-855 K. 2011/731"KARAR DÜZELTME TALEBİ (H.G.K.'nun İlamına Konu Davada Temyize Konu Miktar 1.320,00 TL Olmakla Bu Karara Karşı Karar Düzeltme Yolunun Açık Olmadığı)
YENİ HÜKÜM (Karar Düzeltme İstemi - H.G.K.nca Yapılacak İşlem Bulunmadığından Dosyanın Yeni Hükme Yönelik Temyiz İtirazlarının İncelenmesi İçin Yargıtay 13.Hukuk Dairesine Gönderilmesi Gerektiği)"
442Y4.HD3.11.2011E. 2011/10614 K. 2011/11538"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEĞİN ÖLÜMÜ SEBEBİYLE TAZMİNAT ( Zamanaşımı Definin Islah Yolu İle İleri Sürülebileceği - Beş Yıllık Ceza Zamanaşımı Süresinin Olay Tarihinden İtibaren Dolduğu )
ZAMANAŞIMI DEFİNİN ISLAH YOLU İLE İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Desteğin Ölümü Sebebiyle Tazminat İstemi - Talebin Zamanaşımı Sebebiyle Reddedileceği )"
442YHGK28.9.2011E. 2011/17-616 K. 2011/577"TASARRUFUN İPTALİ ( Hukuk Genel Kurulunun Kararına Karşı Karar Düzeltme Yolu Açık Olduğunda Kararın Taraflara Tebliğ Edilmeden ve Bu Yasal Yol Tanınmadan Ne Hukuk Genel Kuruluna Ne de Daireye Gönderilmesinin Olanaklı Olmadığı )
HUKUK GENEL KURULU KARARININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Taraflara Tebliği İle Karar Düzeltme Yoluna Başvurma Olanağı Sağlamak ve Bu Yola Başvurulursa Dosyayı Hukuk Genel Kuruluna Başvurulmazsa da Hukuk Genel Kurulu Kararının Gereği Yerine Getirilmek Üzere Özel Daireye Göndermek Gerektiği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Tasarrufun İptali İstemi - Hukuk Genel Kurulunun Kararına Karşı Karar Düzeltme Yolu Açık Olduğunda Kararın Taraflara Tebliğ Edilmeden ve Bu Yasal Yol Tanınmadan Ne Hukuk Genel Kuruluna Ne de Daireye Gönderilmesinin Olanaklı Olmadığı )
TEBLİĞ EDİLMEYEN HUKUK GENEL KURULU KARARI ( Karara Karşı Karar Düzeltme Yolu Açık Olduğunda Kararın Taraflara Tebliğ Edilmeden ve Bu Yasal Yol Tanınmadan Ne Hukuk Genel Kuruluna Ne de Daireye Gönderilmesinin Olanaklı Olmadığı )"
442YHGK13.7.2011E. 2011/10-548 K. 2011/528"KARAR DÜZELTME ( Hukuk Genel Kurulunun İş Mahkemesinin Konusuna İlişkin Verdiği Kararlara Karşı Karar Düzeltme Yolunun Kapalı Olduğu )
İŞ MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARLAR ( Hukuk Genel Kurulunun İş Mahkemesinin Konusuna İlişkin Verdiği Kararlara Karşı Karar Düzeltme Yolunun Kapalı Olduğu )
DİRENME KARARININ ONANMASI ( Yurtdışında Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi/Hukuk Genel Kurulunun Borçlanmaların 506 S.K. Geçici Md. 81'in Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiğini Benimseyerek Direnme Kararını Onadığı - Dosyayı Özel Daireye Gönderdiği/Dairenin İnceleme Yapması Gereği )
YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Hukuk Genel Kurulunun Borçlanmaların; 506 S.K. Geçici Md. 81'in Uygulamasında Gözetilmesi Gerektiğini Benimseyerek Direnme Kararını Onadığı - Dosyayı Özel Daireye Gönderdiği/Dairenin İnceleme Yapması Gereği )"
442YHGK6.7.2011E. 2011/11-279 K. 2011/475"ALT YETKİLİ SATICILIK SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( Birleşen Davanın Davalısının Karar Düzeltme Aşamasında Vekili Azlettiği/Vekilin de Tebligatların Artık Asile Yapılması Gerektiğini Beyan Ettiği - Direnme Kararının Yine Vekile Tebliğ Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
VEKİLİN AZLİ ( Karar Düzeltme Aşamasında Davalının Vekilini Azlettiği/Vekilin de Tebligatların Artık Asile Yapılması Gerektiğini Beyan Ettiği - Direnme Kararının Yine Vekile Tebliğ Edildiği/Kararın Öncelikle Asile Tebliğ Edileceği )
KARAR DÜZELTME AŞAMASINDA DAVALININ VEKİLİ AZLETMESİ ( Vekilin Mahkemede Tebligatların Davalı Asile Yapılması Gerektiğini Beyan Ettiği - Buna Rağmen Direnme Kararının Vekile Tebliğ Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )
ASİLE YAPILMASI GEREKEN TEBLİGATIN AZLEDİLEN VEKİLE TEBLİĞİ ( Birleşen Davanın Davalısının Karar Düzeltme Aşamasında Vekili Azlettiği/Vekilin de Tebligatların Artık Asile Yapılması Gerektiğini Beyan Ettiği - Direnme Kararının Yine Vekile Tebliğ Edilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )"
442YHGK22.6.2011E. 2011/12-391 K. 2011/440"İMZAYA İTİRAZ (Karar Düzeltme Yolu Açık Olan İşlerde Yargıtay'ca Karar Bozulmuş İse Bozma İlamının Taraflara Tebliği ve Karar Düzeltme Süresinin Beklenmesi Gerektiği)
BOZMA İLAMININ TARAFLARA TEBLİĞİ (İmzaya İtiraz - Karar Düzeltme Yolu Açık Olan İşlerde Yargıtay'ca Karar Bozulmuş İse Bozma İlamının Taraflara Tebliği ve Karar Düzeltme Süresinin Beklenmesi Gerektiği/Usulü İşlemler Tamamlanmadıkça Yeniden Duruşma Açılması ve Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı)
KARAR DÜZELTME YOLU (Açık Olan İşlerde Yargıtay'ca Karar Bozulmuş İse Bozma İlamının Taraflara Tebliği ve Karar Düzeltme Süresinin Beklenmesi Gerektiği/Usulü İşlemler Tamamlanmadıkça Yeniden Duruşma Açılması ve Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı - İmzaya İtiraz)
DURUŞMA AÇILMASI (İmzaya İtiraz - Karar Düzeltme Yolu Açık Olan İşlerde Yargıtay'ca Karar Bozulmuş İse Bozma İlamının Taraflara Tebliği ve Karar Düzeltme Süresinin Beklenmesi Gerektiği/Usulü İşlemler Tamamlanmadıkça Yeniden Duruşma Açılıp Karar Verilemeyeceği)"
442Y4.HD28.2.2011E. 2011/1495 K. 2011/2037"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Tarafların Duruşmaya Davet Edilebilmesi İçin Karar Düzeltme Süresinin Geçirilmesi veya Karar Düzeltme Yoluna Başvurulmuşsa Karar Düzeltme İncelenmesinin Sonucunun Beklenmesi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Tarafların Duruşmaya Davet Edilebilmesi İçin Karar Düzeltme Süresinin Geçirilmesi veya Karar Düzeltme Yoluna Başvurulmuşsa Karar Düzeltme İncelenmesinin Sonucunun Beklenmesi Gerektiği )
YARGITAY BOZMA KARARI ( Karar Düzeltme Yolu Açık Olan Davalarda Mahkeme Kararın Bozulması Üzerine Tarafları Duruşmaya Davet Edemeyeceği )
KARAR DÜZELTME ( Manevi Tazminat - Tarafların Duruşmaya Davet Edilebilmesi İçin Karar Düzeltme Süresinin Geçirilmesi veya Karar Düzeltme Yoluna Başvurulmuşsa Karar Düzeltme İncelenmesinin Sonucunun Beklenmesi Gerektiği )"
442YHGK14.7.2010E. 2010/4-408 K. 2010/382"TEMYİZ GİDERLERİ ( Yerel Mahkemece Hukuk Genel Kurulu Kararının Dosya Temyize Gönderilirken Alınması Gereken Giderler Kullanılarak Taraflara Tebliği İle Karar Düzeltme İstemlerine Olanak Sağlanması Gerektiği )
KARAR DÜZELTME ( Hukuk Genel Kurulu Kararının Dosya Temyize Gönderilirken Alınması Gereken Giderler Kullanılarak Taraflara Tebliği İle Karar Düzeltme İstemlerine Olanak Sağlanması Gerektiği - Bu Yola Başvurulması Halinde Karar Düzeltme İstemlerinin İncelenmesi İçin Yargıtay'a Gönderilmesi Gerektiği )
DOSYANIN İŞLEM YAPILMADAN YARGITAYA GÖNDERİLMESİ ( Beklenen Özen ve Dikkate Uygun Düşmediği - Hukuk Genel Kurulu Kararının Dosya Temyize Gönderilirken Alınması Gereken Giderler Kullanılarak Taraflara Tebliği İle Karar Düzeltme İstemlerine Olanak Sağlanması Gerektiği )"
442YHGK14.7.2010E. 2010/12-385 K. 2010/381"KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Aynı İlam Aleyhine Bir Defadan Fazla Karar Düzeltme Talebinde Bulunulamayacağı )
AYNI İLAM ALEYHİNE BİR DEFADAN FAZLA KARAR DÜZELTME TALEBİNDE BULUNULMASI ( Hukuka Aykırı Olduğu )"
442Y11.HD13.7.2010E. 2010/6593 K. 2010/8299"ÇEK BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davacı Vekilinin HUMK'nun 440. Md.sinde Sayılan Hallerden Hiçbirini İhtiva Etmeyen Karar Düzeltme İsteğinin Reddi Gerektiği )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Çek Bedelinin Tahsili - Davacı Vekilinin HUMK'nun 440. Md.sinde Sayılan Hallerden Hiçbirini İhtiva Etmeyen Karar Düzeltme İsteğinin Reddi Gerektiği )"
442YHGK2.6.2010E. 2010/4-317 K. 2010/284"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Hukuk Genel Kurulu Kararının Dosya Temyize Gönderilirken Alınması Gereken Giderler Kullanılarak Taraflara Tebliği İle Karar Düzeltme İstemlerine Olanak Sağlanması Gerektiği )
KARAR DÜZELTME İSTEMLERİNE OLANAK SAĞLANMASI GEREĞİ ( Hukuk Genel Kurulu Kararının Dosya Temyize Gönderilirken Alınması Gereken Giderler Kullanılarak Taraflara Tebliği İle )
KARARIN TEBLİĞİ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Hukuk Genel Kurulu Kararının Dosya Temyize Gönderilirken Alınması Gereken Giderler Kullanılarak Taraflara Tebliği İle Karar Düzeltme İstemlerine Olanak Sağlanması Gerektiği )"
442Y2.HD7.4.2010E. 2010/4341 K. 2010/6779"PARA CEZASININ MİKTARININ ARTTIRILMASI ( Miktarı 5252 S.K'nun 4. Md.siyle Artırıldığından ve Aynı Yasanın 7. Maddesiyle Ceza İdari Para Cezasına Dönüştürüldüğü )
İDARİ PARA CEZASI ( İdari Para Cezaları Her Takvim Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Önceki Yıl Uygulanan Miktarın O Yıl İçin Belirlenmiş Olan Yeniden Değerleme Oranında Artırılarak Uygulanacağı )"
442Y11.HD19.1.2010E. 2009/11143 K. 2010/492"MUNZAM ZARAR VE FAZLAYA İLİŞKİN HAKLAR ( Şikayet Üzerine Çizilen Çizgiler Dolayısıyla Çekin Kambiyo Vasfını Yitirdiğinden Takibin İptal Edildiği ve Kararın Kesinleştiği - Davalının TTK'nun 716 /Son Md. Uyarınca Zarardan Sorumlu Olduğu )
ÇİZİLEN ÇİZGİLER DOLAYISIYLA ÇEKİN KAMBİYO VASFINI YİTİRMESİ ( Takibin İptal Edildiği ve Kararın Kesinleştiği - Davalının TTK'nun 716 /Son Md. Uyarınca Zarardan Sorumlu Olduğu )
TAKİBİN İPTAL EDİLMESİ ( Munzam Zarar ve Fazlaya İlişkin Haklar - Şikayet Üzerine Çizilen Çizgiler Dolayısıyla Çekin Kambiyo Vasfını Yitirdiğinden Takibin İptal Edildiği ve Kararın Kesinleştiği/Davalının TTK'nun 716 /Son Md. Uyarınca Zarardan Sorumlu Olduğu )"
442Y11.HD18.12.2009E. 2009/11991 K. 2009/13108"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Davacının Ortaklığının Ne Şekilde Oluştuğunun Kesin Olarak Belirlenmesi Hasıl Olacak Sonuca Göre Davalı Şirketlerin Durumunun ve Saptanacak Konumlarına Göre Tahsil Talebinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
TAHSİL TALEBİ ( Bilirkişi İncelemesi - Davacının Ortaklığının Ne Şekilde Oluştuğunun Kesin Olarak Belirlenmesi Hasıl Olacak Sonuca Göre Davalı Şirketlerin Durumunun ve Saptanacak Konumlarına Göre Tahsil Talebinin Değerlendirilmesi Gerektiği )
TAHSİL EDİLEN PARANIN TAHSİL AMACI ( Hangi Hukuki Nedene Dayalı Olduğunun Parayı Alan Şirkete Açıklattırılması Şirketçe Tahsil Edilmişse Nereye Kullanıldığının Şirket Defter ve Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Belirlenmesi Gerektiği )"
442Y12.HD17.12.2009E. 2009/16751 K. 2009/25533"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Bulunana Muhtıra Çıkarılıp 7 Günlük Kesin Süre Verilmesine Rağmen "HUMK'nun 434/3.Maddesi" Gereği Yerine Getirilmediği İçin Reddi Gerektiği )
BOZMAYA UYMA ( Karar Düzeltme İsteminde Bulunana Muhtıra Çıkarılıp 7 Günlük Kesin Süre Verilmesine Rağmen "HUMK'nun 434/3.Maddesi" Gereği Yerine Getirilmediği İçin Karar Düzeltme Dilekçesinin Reddi Gerektiği )
TEMYİZ GİDERLERİ ( Tebliğ ve Bildirme Giderleri Temyiz Dilekçesiyle Birlikte Temyiz İsteğinde Bulunandan Peşin Olarak Alınacağı )"
442Y6.HD26.10.2009E. 2009/8992 K. 2009/8863"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Yerinde Değilse İstemin Reddi İle Karar Düzeltme İsteyen Hakkında Para Cezasına Karar Verileceği )
PARA CEZASI ( Karar Düzeltme İstemi Yerinde Değilse İstemin Reddi İle Karar Düzeltme İsteyen Hakkında Para Cezasına Karar Verileceği )"
442Y15.HD2.3.2009E. 2009/880 K. 2009/1105"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( 5236 S.K'nın 20. Md. Uygulanması Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihine Kadar Ertelenmiş Olduğundan ve Bölge Adliye Mahkemeleri de Henüz Göreve Başlamadığından Davacının 2. Kez Bu İsteminin Reddi Gerektiği )
BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ ( Göreve Başlama Tarihine Kadar Ertelenmiş Olduğundan ve Bölge Adliye Mahkemeleri de Henüz Göreve Başlamadığından Davacının 2. Kez Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerektiği )"
442Y12.HD28.11.2008E. 2008/17821 K. 2008/21157"MÜVEKİLİN ÖLÜMÜNDEN SONRA VEKİLİN GÖREV BORCU ( Vekil Müvekkilinin Mirasçılarının ya da Temsilcisinin Bizzat İşlerini Görebilecek Hale Gelinceye Kadar Görev Yapmakla Yükümlü Olduğu )
VEKİLİN MÜVEKKİLİN ÖLÜMÜNDEN SONRA GÖREV YAPMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU SÜRE ( Vekil Müvekkilinin Mirasçılarının ya da Temsilcisinin Bizzat İşlerini Görebilecek Hale Gelinceye Kadar Görev Yapmakla Yükümlü Olduğu )
ÖLÜMLE VEKALET İLİŞKİSİNİN SON BULMASI ( Müvekkilin Ölümüyle Vekalet İlişkisinin Sona Ereceği - Ancak Vekil Müvekkilinin Mirasçılarının ya da Temsilcisinin Bizzat İşlerini Görebilecek Hale Gelinceye Kadar Görev Yapmakla Yükümlü Olduğu )"
442Y11.HD13.10.2008E. 2008/6690 K. 2008/11098"EFT TALİMATININ ZAMANINDA YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Zamanında Yerine Getirmekte Kusuru Bulunan Banka Oluşan Zarardan Sorumlu Olduğu )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( EFT Talimatını Zamanında Yerine Getirmekte Kusuru Bulunan Banka Oluşan Zarardan Sorumlu Olduğu )"
442YHGK16.7.2008E. 2008/1-499 K. 2008/501"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Hukuk Genel Kurul İlamında Gösterilen Gerektirici Nedenlere Göre HUMK'nun 440. Maddesinde Yazılı Sebeplerden Hiç Birisine Dayanmayan İstemin Reddi Gerektiği )
PARA CEZASI ( HUMK'nun 440. Maddesinde Yazılı Sebeplerden Hiç Birisine Dayanmayan Karar Düzeltme İsteğinin Reddi Gerekmesi Nedeniyle Hükmedileceği )"
442Y15.HD2.6.2008E. 2008/3184 K. 2008/3632"KARAR DÜZELTME ( Aynı İlâm Aleyhinde Bir Defadan Fazla Bulunulamayacağı - Davacının Karar Düzeltme İsteminin Reddine Karar Verme Yetkisinin Yargıtay'a Ait Olduğu )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( İstemi Yeni Bir Dava Niteliğinde Olduğundan Dosyadan Tefrikiyle Ayrı Bir Esas Numarasına Kaydedilmek ve O Dosya Üzerinden Harç İkmali Suretiyle Davaya Devam Olunması Gerektiği )
HARÇ ALINMASI ( Yargılamanın Yenilenmesi İstemi Yeni Bir Dava Niteliğinde Olduğundan Dosyadan Tefrikiyle Ayrı Bir Esas Numarasına Kaydedilmek ve O Dosya Üzerinden Harç İkmali Suretiyle Davaya Devam Olunması Gerektiği )"
442YHGK27.2.2008E. 2008/4-144 K. 2008/161"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( HUMK. Md. 440'da Yazılı Sebeplerden Hiç Birisine Dayanmayan ve Yerinde Olmayan - Reddi ve Para Cezasının Düzeltme İsteyenden Alınması )
PARA CEZASI ( HUMK. Md. 440'da Yazılı Sebeplerden Hiç Birisine Dayanmayan ve Yerinde Olmayan Karar Düzeltme İstemi Nedeniyle - Reddi ve Para Cezasının Düzeltme İsteyenden Alınacağı )"
442YHGK13.2.2008E. 2008/19-145 K. 2008/118"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Yerinde Olmadığından Reddi - Para Cezasının ve Harcın Düzeltme İsteyenden Alınması Peşin Harcın Mahsubu Gereği )
YERİNDE OLMAYAN KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Para Cezasının ve Harcın Düzeltme İsteyenden Alınması Peşin Harcın Mahsubu Gereği )"
442Y11.HD7.2.2008E. 2007/11561 K. 2008/1290"BOZMAYA UYMA VEYA DİRENME ( Onama Kararına Karşı Karar Düzeltme Dilekçesi Reddedilmiş İse de Karar Düzeltme Yargıtay Kararı Aleyhine Düzenlenmiş Bir Yol Olmakla İstemin Süresinde Olup Olmadığını İnceleme Yetkisinin Yargıtay'da Olduğu )
KARAR DÜZELTME YOLU ( Onama Kararına Karşı Reddedilmiş İse de Karar Düzeltme Yargıtay Kararı Aleyhine Düzenlenmiş Bir Yol Olmakla İstemin Süresinde Olup Olmadığını İnceleme Yetkisinin Yargıtay'da Olduğu )"
442YHGK6.2.2008E. 2008/4-55 K. 2008/99"ESER SÖZLEŞMESİ ( Davacı İdarenin Dava Dilekçesinde Talep Edilen Tazminattan Fazlasını İsteyebilmesi ve Islahla Miktarı Arttırabilmesi İçin Açıkça Fazlaya İlişkin Hakkını Saklı Tutmuş Olması Gerektiği )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMASI ( Alacaklı Alacağın Tümü Hakkında Dava Açmak Zorunda Olmayıp Fazlaya İlişkin Hakkını Saklı Tutmak Kayıt ve Şartıyla Önce Bir Bölümünü Sonra Kalan Bölümünü Talep Edebileceği )
FAZLAYA İLİŞKİN KISIMDAN ZIMNEN FERAGAT ( Alacaklı Talep Edilen Tazminattan Fazlasını İsteyebilmesi ve Islahla Miktarı Arttırabilmesi İçin Açıkça Fazlaya İlişkin Hakkını Saklı Tutulması Gerektiği - Saklı Tutulmaz İse Fazlaya İlişkin Kısmından Zımnen Feragat Edildiği Anlamı Doğurabileceği )
HAK EDİŞLERİN ÖDENME TARİHİ ( Davacı İdare Zararının Hakedişlerin Ödeme Tarihlerinde Gerçekleştiği - Dolayısıyla Faize de Bu Tarihten İtibaren Her Hakedişin Ödenme Tarihi İtibariyle Ayrı Ayrı Hükmedilmesi Gerektiği )
FAİZİN BAŞLANGIÇ ZAMANI ( Davacı İdare Zararının Hakedişlerin Ödeme Tarihlerinde Gerçekleştiği - Dolayısıyla Faize de Bu Tarihten İtibaren Her Hakedişin Ödenme Tarihi İtibariyle Ayrı Ayrı Hükmedilmesi Gerektiği )
ISLAH ( Alacaklı Talep Edilen Tazminattan Fazlasını İsteyebilmesi ve Islahla Miktarı Arttırabilmesi İçin Açıkça Fazlaya İlişkin Hakkını Saklı Tutulması Gerektiği )
İDARE ZARARININ TAZMİNİ ( Davacı İdare Zararının Hakedişlerin Ödeme Tarihlerinde Gerçekleştiği - Dolayısıyla Faize de Bu Tarihten İtibaren Her Hakedişin Ödenme Tarihi İtibariyle Ayrı Ayrı Hükmedilmesi Gerektiği )"
442Y4.HD9.7.2007E. 2007/6604 K. 2007/9271"SATIN ALINAN TAŞINMAZIN TAPUSUNUN İPTAL EDİLMESİ ( Tazminat Talebi - Tapu Sicilindeki Kayda İyi Niyetle Güvenerek Alım Yapan Kişinin Mülkiyet Hakkının Korunması Gerektiği )
TAZMİNAT TALEBİ ( Tapunun İptal Edilmiş Olması - Zararın Kapsamı Belirlenirken Davacının Denizin Uzantısı Bir Yer Olan Kumsalda Yer Satın Alması ve Bu Taşınmaza Ait Tapunun İptal Edilmesinden Sonra da Hala Davacı Tarafından Kullanılıyor Olması Nedenlerinin de Gözetileceği )
ZARARIN KAPSAMININ BELİRLENMESİ ( Belirlenirken Davacının Denizin Uzantısı Bir Yer Olan Kumsalda Yer Satın Alması ve Bu Taşınmaza Ait Tapunun İptal Edilmesinden Sonra da Hala Davacı Tarafından Kullanılıyor Olması Nedenlerinin de Gözetileceği )
TAZMİNATTAN İNDİRİM ( Taşınmaza Ait Tapunun İptal Edilmesinden Sonra da Hala Davacı Tarafından Kullanılıyor Olması Nedenleri de Gözetilerek İndirim Yapılması Gerektiği )"
442Y11.HD25.1.2007E. 2006/12545 K. 2007/865"DAVA DEĞERİ ( Temyiz İnceleme Tarihi İtibariyle 6.580. YTL'lik Sınırın Altında Bulunduğundan Karar Düzeltme İstemine İlişkin Dilekçenin Reddi Gereği )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Temyiz İnceleme Tarihi İtibariyle Dava Değeri 6.580. YTL'lik Sınırın Altında Bulunduğundan Reddi Gereği )"
442Y14.HD6.12.2006E. 2006/12405 K. 2006/14511"KARAR DÜZELTME ( Yargılama Aşamasında İleri Sürülmeyen Hususlar ve Bunların Delillerinin Temyiz ve Karar Düzeltme Aşamasında İleri Sürülemeyeceği - Sonradan Elegeçirilen Delillerin İncelemesinin Başka Nedenlere Dayanılarak İstenebileceği )
YARGILAMADA İLERİ SÜRÜLMEYEN HUSUSLAR VE DELİLLERİ ( Kararın Temyizi ve Karar Düzeltmesi Aşamasında İleri Sürülemeyeceği )
PARA CEZASI ( Yasada Öngörülen Hususlardan Hiç Birine Uymayan Karar Düzeltme Nedeniyle Para Cezası Takdir Edilmesi )"
442Y4.HD24.2.2006E. 2006/357 K. 2006/1747"TAPU SİCİLİNDE HATALI İŞLEM ( Davalının Meslekte Yeni Olması - Tapu Sicilinin Hatalı Tutulmasından Doğan Sorumluluğu Kavrayacak Düzeyde Mesleki Bilgi ve Tecrübesinin Bulunmadığı Nazara Alınarak Tazminattan İndirim Yapılacağı )
TAPU MEMURUNUN SORUMLULUĞU ( Tapu Sicilinin Hatalı Tutulmasından Doğan Sorumluluğu Kavrayacak Düzeyde Mesleki Bilgi ve Tecrübesinin Bulunmadığı Nazara Alınarak Tazminattan İndirim Yapılacağı )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE ÖDENEN TAZMİNATIN RÜCUAN TAHSİLİ ( Tapu Sicilinin Hatalı Tutulmasından Doğan Sorumluluğu Kavrayacak Düzeyde Mesleki Bilgi ve Tecrübesinin Bulunmadığı Nazara Alınarak Tazminattan İndirim Yapılacağı )
MESLEKİ BİLGİ VE TECRÜBENİN ÖNEMİ TAZMİNATTAN İNDİRİM ( Davalının Meslekte Yeni Olması - Tapu Sicilinin Hatalı Tutulması Nedeniyle Tazminattan İndirim Yapılacağı )"
442Y4.HD23.2.2006E. 2006/770 K. 2006/1685"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacı İdarenin Dava Dilekçesinde Talep Edilen Tazminattan Fazlasını İsteyebilmesi ve Islahla Miktarı Arttırabilmesi İçin Açıkça Fazlaya İlişkin Hakkını Saklı Tutmuş Olması Gereği )
KISMİ DAVA ( Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmaz İse Bu Haktan Zımnen Feragat Edildiği Anlamı Doğabileceğinden Önceki Dava Kısmi Dava Değil Tam Dava Sayıldığı - Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( Tutulmaz İse Bu Haktan Zımnen Feragat Edildiği Anlamı Doğabileceğinden Önceki Dava Kısmi Dava Değil Tam Dava Sayıldığı )
ISLAH ( Davacı İdarenin Dava Dilekçesinde Talep Edilen Tazminattan Fazlasını İsteyebilmesi ve Islahla Miktarı Arttırabilmesi İçin Açıkça Fazlaya İlişkin Hakkını Saklı Tutmuş Olması Gereği )"
442Y2.HD31.1.2006E. 2005/19782 K. 2006/650"EVLİLİK BİRLİĞİ SIRASINDA EDİNİLEN ARAÇ ( Davacı Kadın Aracın Piyasa Değerinin 1/2'sinin Kendisine Verilmesini İstediği - Davacıya Aracın 1/2'sinin Değerinin Sorulup Belirlenmesi Bildirilen Bu Değer Üzerinden Peşin Karar ve İlam Harcının Tamamlattırılması Gerektiği )
ARACIN PİYASA DEĞERİNİN YARISININ ÖDENMESİ İSTEMİ ( Davacı Kadının - Davacıya Aracın 1/2'sinin Değerinin Sorulup Belirlenmesi Bildirilen Bu Değer Üzerinden Peşin Karar ve İlam Harcının Tamamlattırılması Gerektiği )
PEŞİN KARAR VE İLAM HARCININ TAMAMLATTIRILMASI GEREĞİ ( Davacı Kadın Evlilik Birliği Sırasında Edinilen Davalı Adına Tescil Edilen Aracın Piyasa Değerinin 1/2'sinin Kendisine Verilmesini İstediği - Aracın 1/2'sinin Değerinin Sorulup Belirlenerek Harcın Tamamlattırılması Gereği )"
442Y20.HD30.12.2005E. 2005/13029 K. 2005/16617"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( HUMK'nun 440. Maddesinde Yazılı Hallerden Hiçbirine Uymayan Esesa Yönelik Karar Düzeltme İsteğinin Reddi Gereği )
KARAR DÜZELTME İSTEĞİ ( HUMK'nun 440. Maddesinde Yazılı Hallerden Hiçbirine Uymayan Esesa Yönelik İsteğinin Reddi Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )
PARA CEZASI VE RED HARCI ( Karar Düzeltme İsteğinin Reddi Nedeniyle Düzeltme İsteyenden Alınması Gerektiği )"
442Y11.HD22.12.2005E. 2005/11234 K. 2005/12739"KOOPERATİF YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ DAVASI ( Yönetimin Üyeler Arasında Eşitsizliğe Neden Olan Kararları Nedeniyle )
KOOPERATİF ÜYELERİ ARASINDA EŞİTSİZLİK ( Alınan Taksitlendirme ve Tahsilat Kararları Yönünden Üyeler Arasında Eşitliği İhlal Eden Uygulamaların Olmamasının Gerekmesi )
İSPAT KÜLFETİ ( Kararın İptalini Gerektirecek Delil ve Belgenin Davacı Yanca Sunulmasının Gerekmesi )"
442YHGK30.11.2005E. 2005/12-768 K. 2005/661"KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Reddine İlişkin Karara Karşı Maddi Hata İstemiyle Dahi Olsa Yeniden Karar Düzeltme Yoluna Gidilmesi Olanağı Bulunmadığı )
MADDİ HATA ( Karar Düzeltme Talebinin Reddine İlişkin Karara Karşı Maddi Hata İstemiyle Dahi Olsa Yeniden Karar Düzeltme Yoluna Gidilmesi Olanağı Bulunmadığı )"
442Y6.HD21.11.2005E. 2005/10724 K. 2005/10621"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - İstemin Reddi Halinde HUMK'nun 442/III.Maddesi Uyarınca Alınması Gereken Para Cezasından da Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
PARA CEZASI ALINMASINA İLİŞKİN BÖLÜMÜNÜN TAVZİH YOLU İLE DÜZELTİLMESİ ( Davalı Bankanın Karar Düzeltme İsteminin Reddi Halinde HUMK'nun 442/III.Maddesi Uyarınca Alınması Gereken Para Cezasından da Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ( Her Türlü Resim Harç ve Fondan Muaf Olduğu - Davalı Bankanın Karar Düzeltme İsteminin Reddi Halinde HUMK'nun 442/III.Maddesi Uyarınca Alınması Gereken Para Cezasından da Sorumlu Tutulmaması Gerektiği )
RESİM HARÇ VE FON ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Muaf Olduğu - Davalı Bankanın Karar Düzeltme İsteminin Reddi Halinde HUMK'nun 442/III.Maddesi Uyarınca Alınması Gereken Para Cezasından da Sorumlu Tutulmaması Gerektiği ) "
442Y11.HD21.10.2005E. 2005/11475 K. 2005/10131"HİSSE DAĞILIMI KARARLARININ İPTALİ ( Şirket Sermayesi Hisse Dağılımına Dair Maddelerin Değiştirilmesi Konusunda )
ŞİRKET HESAP VE DEFTERLERİ ( Defterler Üzerinde Bağımsız Dış Denetim Yaptırılmasının Gerekmesi )
TİCARİ TEAMÜL ( Adı Geçen Şirkete Yapılan Kar Transferinin Ticari Teamüllere Uygun Mal ve Hizmet Alımı Olarak Nitelendirilmemesi )
MADDİ HATA ( Benzer Bir Dava İle Karıştırılarak Bozma Kararına Eklenen İbarenin Karardan Çıkarılması )"
442Y2.HD20.4.2005E. 2005/11281 K. 2005/12763"BOŞANMA ( Kocanın Kapının Kilidini Değiştirdiği Kadını Evden Kovduğu Kadının da Eşine Karşı Hakaretlerde Bulunduğu - Boşanmaya Neden Olan Hadiselerde Koca Tam Kusurlu Olması Nedeniyle Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )
KOCANIN KADINI EVDEN KOVMASI ( Kadının da Eşine Karşı Hakaretlerde Bulunduğu - Boşanmaya Neden Olan Hadiselerde Koca Tam Kusurlu Olması Nedeniyle Manevi Tazminat İsteminin Kabulü Gereği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Boşanmaya Neden Olan Hadiselerde Koca Tam Kusurlu Olduğu - İşin Temyiz İncelemesi Sırasında Açıklanan Hususun Gözden Kaçırıldığı ve Kararın Bozulduğu Görülmekle Kabulü Gereği )"
442Y4.HD14.4.2005E. 2005/962 K. 2005/3929"MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Taraf Olmadığı Davada Tanığın Hakkında Tahkir Edici Beyan ve Asılsız İthamlarda Bulunduğu İddiası - Davalının Yalan Söylediği Kanıtlanmadığı ve Yalancı Tanıklıktan Mahkum Olduğu İddia ve İspat Olunmadığı/Reddi Gereği )
YALANCI TANIKLIK ( İddia Edenin İspat Etmekle Mükellefiyeti/Tanık Yalancı Tanıklıktan Mahkum Olmadığı Sürece İfadesinden Sorumlu Tutulamayacağı - Davacının Taraf Olmadığı Davada Tanığın Hakkında Tahkir Edici Beyan ve Asılsız İthamlarda Bulunduğu İddiası/Manevi Tazminat )
TANIĞIN İFADESİNDEN SORUMLULUĞU ( Yalancı Tanıklıktan Mahkum Olmadığı Sürece Sorumlu Tutulamayacağı - Davacının Taraf Olmadığı Davada Tanığın Hakkında Tahkir Edici Beyan ve Asılsız İthamlarda Bulunduğu İddiası/Manevi Tazminat )"
442Y4.HD4.4.2005E. 2004/16421 K. 2005/3392"YARDIM TOPLAMA YASASI'NA AYKIRI ŞEKİLDE DERİ TOPLANMASI ( El Konulan Deri Bedellerinin Tahsili - İadesine Karar Verilen Şeyin İade Edilmemesi Üzerine Bedellerinin Ödemede Tekerrüre Esas Olmamak Üzere Ödetme Kararı Verilmesi Gereği )
EL KONULAN DERİ BEDELLERİNİN TAHSİLİ ( İadesine Karar Verilen Şeyin İade Edilmemesi Üzerine Bedellerinin Ödemede Tekerrüre Esas Olmamak Üzere Ödetme Kararı Verilmesi Gereği )
İADESİNE KARAR VERİLEN ŞEYİN İADE EDİLMEMESİ ( Bedellerinin Ödemede Tekerrüre Esas Olmamak Üzere Ödetme Kararı Verilmesi Gereği )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( İadesine Karar Verilen Şeyin İade Edilmemesi Üzerine Bedellerinin Ödemede Tekerrüre Esas Olmamak Üzere Ödetme Kararı Verilmesi Gerektiğinden Kabulü Gereği )"
442Y18.HD28.3.2005E. 2005/2200 K. 2005/2859"TEMYİZ GİDERİ ( Mahkeme Kararını Temyiz Eden Taraf Temyiz Dilekçesini Verirken Temyiz Giderlerinin Tamamını Peşin Ödemek Zorunda Olduğu )
TEMYİZ EDİLEN KARARIN BOZULMASI ( Durumunda Mahkemenin Tarafları Kendiliğinden Duruşmaya Çağırması İçin Gerekli Giderleri Temyiz Edenden Peşin Olarak Alacağı )
TEBLİĞ GİDERLERİ ( Yargıtay'ın Kararının Taraflara Tebliğ İçin Gerekli Giderler de Temyiz Giderlerinden Olup Temyiz Dilekçesi İle Birlikte Temyiz İsteğinde Bulunandan Peşin Olarak Alınacağı )"
442YHGK2.2.2005E. 2005/12-26 K. 2005/6"BORCA İTİRAZ ( Yargıtayca Kararın Bozulması - Karar Düzeltme Yolu Açık Olan İşlerde Yargıtay'ca Karar Bozulmuş İse İlam Taraflara Tebliğ Edilmeden Yeniden Duruşma Açılamayacağı/Karar Düzeltme Süresinin Beklenmesi Gereği )
BOZMA ( Karar Düzeltme Yolu Açık Olan İşlerde Yargıtay'ca Karar Bozulmuş İse İlam Taraflara Tebliğ Edilmeden Yeniden Duruşma Açılamayacağı - Usuli İşlemlerin Tamamlanması Zorunluluğu )
KARAR DÜZELTME YOLU AÇIK İŞLER ( Yargıtay'ca Karar Bozulmuş İse Bozma İlamının Taraflara Tebliği ve Karar Düzeltme Süresinin Beklenmesi Gerektiği - Duruşma Açılarak ve Karar Verilemeyeceği )"
442Y17.HD13.1.2005E. 2004/11911 K. 2005/14"MEN'İ MÜDAHALE DAVASI ( Devam Ederken Taşınmaz Üzerinde Satıcı Dışındaki Şahıslar Tarafından Yapılan Evler Samanlıklar Ahırlar ve Oluşan Köy Görünümü İtibariyle Alacıların İyiniyet İddialarının Kabule Şayan Görülmediği )
İYİNİYET İDDİASI ( Men'i Müdahale Davası - Devam Ederken Taşınmaz Üzerinde Satıcı Dışındaki Şahıslar Tarafından Yapılan Evler Samanlıklar Ahırlar ve Oluşan Köy Görünümü İtibariyle Alacıların İyiniyet İddialarının Kabule Şayan Görülmediği )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( HUMK.nun 440. Maddesinde Sayılan Nedenlerden Hiç Birisine Uygun Olmayan Karar Düzeltme İsteğinin Reddi Gereği )"
442YHGK15.12.2004E. 2004/4-709 K. 2004/720"BASIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARDA HUKUKİ SORUMLULUK ( İmtiyaz Sahibinin Bir Tüzel Kişi Temsilcisi Olmayıp Yayın Yapan Gazetenin Sahibi Olması - Tazminatı Gerektiren Durumlarda Sorumlu Tutulması Gereği )
HUKUKİ SORUMLULUK ( İmtiyaz Sahibinin Bir Tüzel Kişi Temsilcisi Olmayıp Yayın Yapan Gazetenin Sahibi Olması/Tazminatı Gerektiren Durumlarda Sorumlu Tutulması Gereği - Basın Yoluyla İşlenen Suç )
MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Yoluyla İşlenen Suç - İmtiyaz Sahibinin Bir Tüzel Kişi Temsilcisi Olmayıp Yayın Yapan Gazetenin Sahibi Olması/Tazminatı Gerektiren Durumlarda Sorumlu Tutulması Gereği )
GAZETE İMTİYAZ SAHİBİ ( Tüzel Kişi Temsilcisi Olmayıp Yayın Yapan Gazetenin Sahibi Olması - Tazminatı Gerektiren Durumlarda Sorumlu Tutulması Gereği/MAnevi Tazminat Talebi )"
442Y11.HD23.11.2004E. 2004/11882 K. 2004/11401"KOOPERATİFİN TASFİYESİ ( Genel Kurul Kararının İptali Talebi/Tasfiye Amacı Dışında Karar Alınmaması Gerektiği Sonucuna Varılarak Davanın Kabul Edilmesi Kararının Bozulması - Neticesinde Yapılan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gereği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( HUMK.nun 440.Maddesinde Sayılan Hallerden Hiçbirini İhtiva Etmeyen Karar Düzeltme İsteğinin Reddi Gerekeceği - Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Üzerine Verilen Bozma Kararı )
KOOPERTİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ KARARI ( Sonucu Verilen Bozma Kararı - HUMK.nun 440.Maddesinde Sayılan Hallerden Hiçbirini İhtiva Etmeyen Karar Düzeltme İsteğinin Reddi Gerekeceği )"
442Y11.HD23.11.2004E. 2004/11215 K. 2004/11403"KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Davacılar Adına Gönderilen Pamuk Destekleme Primlerinden Mahsup İşlemi Yapılması - Bankanın Alacağını Teminen Bloke Koymaya ve Mahsuben Tahsil İşlemi Yapmaya Sözleşme Gereği Yetkisinin Bulunması/Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gereği )
PAMUK DESTEKLEME PRİMLERİNDEN MAHSUP İŞLEMİ ( Bankanın Alacağını Teminen Bloke Koymaya ve Mahsuben Tahsil İşlemi Yapmaya Sözleşme Gereği Yetkisinin Bulunması - Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gereği )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( HUMK.nun 440.Maddesinde Sayılan Hallerden Hiçbirini İhtiva Etmeyen Karar Düzeltme İsteğinin Reddi Gerekeceği - Kredi Sözleşmesinde Öngörülen Borcun Ödenememesi )"
442Y12.HD30.4.2004E. 2004/6229 K. 2004/10889"TENFİZ ( Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizine Karar Verilmesi Durumunda Türk Mahkemelerinden Verilen İlamlar Gibi İcra Olunabilmesinin Mümkün Olması )
İCRANIN DURDURULMASI ( Tenfizine Karar Verilen Yabancı Mahkeme İlamlarının İcrasının Karar Düzeltme İle Durdurulamayacağının Kabul Edilmesi )
KARAR DÜZETLME ( Tenfizine Karar Verilen Yabancı Mahkeme İlamlarının İcrasının Karar Düzeltme İle Durdurulamayacağının Kabul Edilmesi )"
442Y2.HD28.4.2004E. 2004/4702 K. 2004/5455"BOŞANMA ( Manevi Tazminata Hükmedilirken Hakkaniyet İlkesi Gözetilerek Tazminatın Belirlenmesi Lüzumu )
MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma Davasında Manevi Tazminata Hükmedilirken Hakkaniyet İlkesi Gözetilerek Tazminatın Belirlenmesi Lüzumu )
HAKKANİYET İLKESİ ( Boşanma Davasında Manevi Tazminata Hükmedilirken Hakkaniyet İlkesi Gözetilerek Tazminatın Belirlenmesi Lüzumu )
KARAR DÜZELTME ( Manevi Tazminatın Çokluğuna Rağmen Hüküm Onandığından Karar Düzeltme Talebinin Kabulü-Boşanma Davası )"
442Y1.HD17.12.2003E. 2003/12667 K. 2003/13689"İPTAL KARARI ( 2942 Sayılı Yasanın Anılan Maddesinin Anayasa Mahkemesinin Kararı ile İptal Edilmiş Olması )
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI ( Anayasa Mahkemesinin İptal Hükmü Karşısında Yeni Oluşan Hukuksal Durum Açısından Davada Bir Değerlendirme Yapılmasının Gerekmesi )
KARAR DÜZELTME ( Anayasa Mahkemesinin İptal Hükmü Karşısında Yeni Oluşan Hukuksal Durum Açısından Davacı Vekilinin Karar Düzeltme İsteğinin Yerinde Olması )"
442Y15.HD4.12.2003E. 2003/5338 K. 2003/5829"KARAR DÜZELTME İSTEĞİ ( Kanun Maddesinde Sayılan Nedenlerden Hiç Birisine Uygun Düşmemesi - Reddi Gereği )
PARA CEZASI ( Gerektirici Nedenler Olmadığı Halde Karar Düzeltme Talebinde Bulunulması Nedeniyle )"
442Y4.HD23.10.2003E. 2003/11005 K. 2003/12210"TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Adli Yardımdan Faydalandırıldığına Göre Islah Dilekçesi ile Artırılan Miktar Nedeniyle Harç Yatırmasına Gerek Bulunmadığı )
ISLAH DİLEKÇESİ İLE ARTTIRILAN MİKTAR ( Davacı Adli Yardımdan Faydalandırıldığına Göre Harç Yatırmasına Gerek Bulunmadığı - Tazminat Davası )
HARÇ ( Davacı Adli Yardımdan Faydalandırıldığına Göre Islah Dilekçesi ile Artırılan Miktar Nedeniyle Harç Yatırmasına Gerek Bulunmadığı - Tazminat Davası )"
442Y18.HD17.9.2003E. 2003/6563 K. 2003/6530"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Yargıtayın Karar Düzeltme Yolu Açık Olan Bozma Kararlarının Mahkeme Yazı İşleri Müdürünce Onbeş Gün İçinde Kendiliğinden Taraflara Tebliğ Edilmesi )
YARGITAY KARARININ TEBLİĞİ ( Yargıtayın Karar Düzeltme Yolu Açık Olan Bozma Kararlarının Mahkeme Yazı İşleri Müdürünce Onbeş Gün İçinde Kendiliğinden Taraflara Tebliğ Edilmesi )
TASHİHİ KARAR SÜRESİNDE KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME ( Bedel Artırım Davasından Söz Edilememesi )"
442Y15.HD5.5.2003E. 2003/935 K. 2003/2391"KARAR DÜZELTME TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Yasada Belirtilen Nedenlerden Hiçbirinin Talebe Uygun Olmaması )
YASADA SAYILAN NEDENLERDEN HİÇ BİRİSİNE UYGUN OLMAYAN KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Reddi Gereği )"
442Y18.HD17.3.2003E. 2003/1349 K. 2003/1911"PROJEYE AYKIRI TADİLATIN ESKİ HALE GETİRİLMESİ İSTEMİ ( Karar Düzeltme Yolu Açık Olan Yargıtay Bozma Kararlarının Mahkeme Yazı İşleri Müdürü Tarafından 15 Gün İçinde Kendiliğinden Taraflara Tebliğ Edilmesi Gereği )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( İstem Reddedilmişse Tensiple Duruşma Günü Belirlenip Taraflara Tebligat Çıkartılıp Duruşmaya Davet Edilmeleri Ve Bu Suretle Taraf Teşkili Sağlanması Gereği - Eski Hale Getirme İstemi )
TEBLİGAT ( Karar Düzeltme Talebi Reddedilmişse Tensiple Duruşma Günü Belirlenip Taraflara Tebligat Çıkartılıp Duruşmaya Davet Edilmeleri Gereği - Eski Hale Getirme İstemi )
TARAF TEŞKİLİ ( Karar Düzeltme Yolu Açık Olan Yargıtay Bozma Kararlarından Sonra Karar Düzeltme Talebi Reddedilmişse Tensiple Duruşma Günü Belirlenip Taraflara Tebligat Çıkartılıp Duruşmaya Davet Edilmeleri Gereği )"
442YHGK12.3.2003E. 2003/4-249 K. 2003/156"İTİRAZIN İPTALİ ( Karar Düzeltme Yolu Açık Olan İşler-Yargıtayca Kararın Bozulması-Bozma İlamının Taraflara Tebliği ve Karar Düzeltme Süresinin Beklenmesinin Gerekmesi )
KARAR DÜZELTME YOLU AÇIK OLAN İŞLER ( Yargıtayca Kararın Bozulması-Bozma İlamının Taraflara Tebliği ve Karar Düzeltme Süresinin Beklenmesinin Gerekmesi )
DURUŞMA AÇILMASI ( Karar Düzeltme Süresiyle İlgili Usuli İşlemler Yapılıp Tamamlanmadıkça Yeniden Duruşma Açılması ve Karar Verilmesinin Mümkün Olmaması )"
442Y11.HD7.11.2002E. 2002/10503 K. 2002/10074"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Bulunabilme Koşulu - Dava Konusu Edilen ve Hüküm Altına Alınan Değer )
DAVA KONUSU EDİLEN VE HÜKÜM ALTINA ALINAN DEĞER ( Yargıtay İlamına Karşı Karar Düzeltme İsteminde Bulunabilme Sınırı )"
442YHGK5.6.2002E. 2002/17-437 K. 2002/475"KARAR DÜZELTME DİLEKÇESİNİN GEÇ KAYDEDİLMESİ ( Davacı Vekilinin Süresi İçinde Dilekçeyi Hakimin Havalesine Sunduğu/Dilekçenin Temyiz Defterine Süresi Geçtikten Sonra Kaydedilme Nedenine İlişkin Kalem Personelince Bir Tutanak Tutulmadığı - Düzeltme Talebinin Süresinde Yapıldığının Kabulü Gereği )
HAKİME SÜRESİNDE HAVALE ETTİRİLEN KARAR DÜZELTME DİLEKÇESİ ( Dilekçenin Temyiz Defterine Süresi Geçtikten Sonra Kaydedilme Nedenine İlişkin Kalem Personelince Bir Tutanak Tutulmadığı - Düzeltme Talebinin Süresinde Yapıldığının Kabul Edileceği )"
442Y4.HD28.5.2002E. 2002/5348 K. 2002/6455"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedeniyle )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Doktorun Hatası Sonucu Çocuğun Zarar Görmesi )
SSK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE SİGORTALI ARASINDA ÇIKAN UYUŞMAZLIK ( İş Mahkemesinin Görevli Olması )
GÖREVLİ MAHKEME ( SSK Genel Müdürlüğü İle Sigortalı Arasında Çıkan Uyuşmazlıkta İş Mahkemesinin Görevli Olması )"
442Y8.HD23.5.2002E. 2002/3838 K. 2002/4193"TESCİL ( Yasada Öngörülen Gazete ve Yerel İlanlar Yapılmadan Uyuşmazlık Konusu Taşınmazın Davacı Adına Tesciline Karar Verilmiş Olmasının Usul ve Kanuna Aykırı Olması )
İLAN ( Yasada Öngörülen Gazete ve Yerel İlanlar Yapılmadan Uyuşmazlık Konusu Taşınmazın Davacı Adına Tesciline Karar Verilmiş Olmasının Usul ve Kanuna Aykırı Olması )
YARGILAMA AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLMEYEN BELGE ( Hüküm Tesisinde Önce Herhangi Bir Belge İleri Sürülmediği Halde Karar Düzeltme Aşamasında Bu Belgenin İleri Sürülememesi )
KARAR DÜZELTME ( Hüküm Tesisinde Önce Taşınmaz Tescilinde İlan Yapıldığına İlişkin Herhangi Bir Belge İleri Sürülmediği Halde Karar Düzeltme Aşamasında Bu Belgenin İleri Sürülememesi )"
442Y2.HD23.5.2002E. 2002/6101 K. 2002/6943"BOŞANMA DAVASI ( Delil Gösterme Hakkından Feragat )
DELİL GÖSTERME HAKKINDAN FERAGAT ( Boşanma Davası )"
442YHGK17.4.2002E. 2002/3-395 K. 2002/319"KİRA BEDELİNİN TESBİTİ DAVASI ( Karar Düzeltme Süresi Geçmeden Yargılama Yapılarak Direnme Kararı Verilemeyeceği )
DİRENME KARARI VERİLEMEMESİ ( Bozma İlamı Taraflara Tebliğ Edilip Karar Düzeltme Süresi Geçmeden Verilen )
KARAR DÜZELTME SÜRESİ GEÇMEDEN VERİLEN DİRENME KARARI ( Usule Aykırılık )"
442Y11.HD16.4.2002E. 2002/3351 K. 2002/3609"KOOPERATİFTEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Yargılama Aşamasında İleri Sürülmeyen Belgenin Karar Düzeltmeye Esas Alınamaması )
YARGILAMA AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLMEYEN BELGE ( Karar Düzeltme Aşamasında İleri Sürülemeyeceği )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Yargılama Aşamasında İleri Sürülmeyen Belgelere Dayanılamayacağı )"
442YHGK13.3.2002E. 2002/12-263 K. 2002/178"İHALENİN FESHİ ( İcra Müdürlüğünce Kıymet Takdirine Karşı Yapılan İtirazın Kesinleşmesi Beklenmeden Taşınmazın Eski Değer Üzerinden İhalesinin Gerçekleştirilmesinin Usulsüzlüğü )
KIYMET TAKTİRİNE İTİRAZ ( İcra Müdürlüğünce Yapılan İtirazın Kesinleşmesinin Beklenmesi Zorunluluğu - Taşınmazın Eski Değer Üzerinden İhalesinin Gerçekleştirilmesinin Usulsüzlüğü )
KARAR DÜZELTME YOLU AÇIK OLAN İŞLER ( Yargıtay Kararının Taraflara Tebliğ Edilip Karar Düzeltme Süresi Geçmedikçe Yeniden Duruşma Açılması ve Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı )
BOZMA KARARI ( Karar Düzeltme Yolu Açık Olan - Taraflara Tebliğ Edilip Karar Düzeltme Süresi Geçmedikçe Yeniden Duruşma Açılması ve Karar Verilmesinin Mümkün Olmadığı )"
442Y1.HD18.2.2002E. 2002/1019 K. 2002/1989"KARAR DÜZELTME ( Dilekçede Yazılı Nedenlerin Kanunda Yazılı Dört Halden Hiçbirine Uymaması )"
442Y4.HD8.2.2002E. 2001/13417 K. 2002/1462"TAZMİNAT DAVASI ( Başkasına Ait Mülkiyet Üzerinde Futbol Sahası Yapılması )"
442Y12.HD29.1.2002E. 2002/783 K. 2002/1617"İPOTEKLİ TAKİP ( Takipteki Hesap Kat İhtarına Konu Olan Borç İçin Takip Yapılıp Yapılmadığı ve Önceki Takibin İhtar Yerine Geçip Geçmeyeceğinin Araştırılması )
İHTAR ( İpotekli Takipten Önce İpotek Veren Takip Borçlusu Hakkında Daha Önce Genel Haciz Yolu İle İpotek Konusu Borç İçin Takip Yapılması-Bu Takibin İhtar Yerine Geçmesi )
KARAR DÜZELTME ( İhtarın Yapılması-İpotekli Takibin Devamına Karar Verilmesi )
İPOTEK BORCU İÇİN DAHA ÖNCE YAPILAN GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP ( İhtar Yerine Geçmesi-İpotekli Takip İçin Aranan İhtar Şartının Gerçekleşmesi )"
442Y12.HD28.1.2002E. 2002/581 K. 2002/1545"İLAMLI TAKİP ( Borsa Tescil Ücretleri İle Para Cezalarının İlam Niteliğinde Belgeler Olması )
BORSA TESCİL ÜCRETİ ( İlam Niteliğinde Olduğundan İlamlı Takibe Konu Yapılamaması )
PARA CEZASI ( İlam Niteliğinde Olduğundan İlamlı Takibe Konu Yapılamaması )
İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER ( Borsa Tescil Ücretleri İle Para Cezaları )"
442Y12.HD17.1.2002E. 2001/22248 K. 2002/393"KARAR DÜZELTME ( Düzeltilmesi İstenilen Yargıtay İlamıyla Bunda Atıf Yapılan Mercii Kararında Yazılı Gerekçelerin Kanunda Yazılı Dört Halden Hiçbirisine Uymaması )
YARGITAY İLAMININ DÜZELTİLMESİ ( Düzeltilmesi İstenilen İlamda Yazılı Gerekçelerin Kanunda Yazılı Dört Halden Hiçbirisine Uymaması Nedeniyle Karar Düzeltme Talebinin Reddi )"
442Y4.HD14.1.2002E. 2001/11555 K. 2002/285"TAZMİNAT DAVASI ( Gemilerin Çarpışması Sonucu Çevreye Verilen Zararın Tazmini İstemi )
GEMİLERİN ÇARPIŞMASI ( Olayla İlgisi Olmayan Şirketin Sorumlu Tutulmasının Yanlış Olması )"
442Y14.HD26.10.2001E. 2001/7007 K. 2001/7241"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sözleşmenin Noterde ve Resmi Şekilde Düzenlenmiş Yasla Unsurları Taşıyan Bir Sözleşme Olması )
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL İSTEĞİ ( Taşınmazın Geçerli Bir Satış Vaadi Sözleşmesine Göre Satın Alınması Nedeniyle )"
442Y12.HD28.6.2001E. 2001/10967 K. 2001/11714"İCRA TETKİK HAKİMLİĞİNCE VERİLEN YETKİSİZLİK KARARLARI ( Karar Düzeltme Yolunun Açık Olması - HUMK.m.193'teki Sürenin Başlangıcı )
YARGITAY RED KARARININ İLGİLİLERE TEBLİĞİ ( Karar Düzeltme Talebi - HUMK.m.193'teki Sürenin Başlangıcı )
SÜRE BAŞLANGICI ( HUMK.m.193'teki/İcra Tetkik Hakimliğince Verilen Yetkisizlik Kararı - Karar Düzeltme Talebi Üzerine Yargıtayın Ret Kararının Tebliği )
TEMYİZİ KABİL KARARLAR ( İcra Tetkik Hakimliğince Verilen - Karar Düzeltme Yolunun Açık Olması )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( İcra Tetkik Hakimliğince Verilen Yetkisizlik Kararları - Yargıtay Kararının Mahkemece 15 Gün İçinde Taraflara Bildirilmesi )"
442YHGK13.6.2001E. 2001/7-541 K. 2001/513"TEMYİZ KARARININ TARAFLARA TEBLİĞİ ( Karar Düzeltme Süresi Boyunca Yeni Duruşma Yapılamayacağı )
KARAR DÜZELTME SÜRESİNİN BEKLENMESİ MECBURİYETİ ( Temyiz Kararının Taraflara Tebliğinden Sonra Yeni Duruşma Yapılabilmesi İçin )
DURUŞMA YAPILMASI İÇİN KARAR DÜZELTME SÜRESİNİN BEKLENMESİ MECBURİYETİ ( Temyiz Kararının Taraflara Tebliğinden Sonra )"
442Y4.HD3.4.2001E. 2001/1819 K. 2001/3301"ÖNEMLİ ALT YAPI DENGE BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( İski nin Alacağı İçin 6183 Sayılı Özel Yasanın Uygulanmasının Gerekmesi )
AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Özel Yasa Olması Nedeniyle Bu Yasanın Uygulama Alanına Giren Bir Alacak İçin Genel İcra ve Haciz Yoluyla Takip Yapılamaması )
İSKİ ALACAĞI ( 6183 Sayılı Yasaya Göre Takip Yapılması Gerekirken İcra ve Haciz Yoluyla Takip Yapılmasının Yanlış Olması )"
442Y11.HD23.3.2001E. 2001/1818 K. 2001/2330"ALACAK DAVASI ( Sözleşmeye Dayalı Olarak Bankanın Borcunu Ödemediği Gerekçesiyle Alacağın Talep Edilmesi )
TALEPLE BAĞLILIK ( Hakimin Her İki Tarafın İddia ve Savunmaları İle Bağlı Olması-Ondan Fazlasına ve Başka Şeye Karar Verememesi )
KARAR DÜZELTME ( Hakimin Taleple Bağlılık İlkesine Aykırı Hareket Etmesinin Karar Düzeltme Nedeni Olması )"
442YHGK13.12.2000E. 2000/4-1788 K. 2000/1790"BORÇLUYA AİT OLMAYAN TAŞINMAZIN İHALE EDİLMESİ ( Alıcının Uğradığı Zararın Tazmini )
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İCRA DAİRESİNE YANLIŞ BİLGİ VERMESİ ( Borçluya Ait Olmayan Taşınmazın İhale Edilmesi Nedeniyle Alıcının Uğradığı Zararın Tazmini )
ALICI ZARARININ TAZMİNİ ( Tapu Sicil Müdürlüğünün Yanlış Bilgi Vermesi Üzerine Borçluya Ait Olmayan Taşınmazın İhale Edilmesi )
HAZİNENİN SORUMLULUĞU ( Tapu Sicil Müdürlüğünün Yanlış Bilgi Vermesi Üzerine Borçluya Ait Olmayan Taşınmazın İhale Edilmesi Nedeniyle Alıcı Zararının Tazmini )
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASI ( Tapu Sicil Müdürlüğünün Yanlış Bilgi Vermesi Üzerine Borçluya Ait Olmayan Taşınmazın İhale Edilmesi Nedeniyle Alıcı Zararının Tazmini )"
442YHGK6.12.2000E. 2000/14-1780 K. 2000/1760"MİKTAR DÜZELTİLMESİNİN İPTALİ ( Karar Düzeltme Yolunun Açık Olması )
KARAR DÜZELTME YOLU ( Yargıtayca Karar Bozulmuş İse Bozma İlamının Taraflara Tebliği ve Karar Düzeltme Süresinin Beklenmesinin Gerekmesi )
BOZMA İLAMININ TARAFLARA TEBLİĞİ ( Karar Düzeltme Yolu Açık Olan İşlerde Yargıtayca Kararın Bozulması Durumunda )
BOZMA İLAMI TEBLİĞE VERİLMEDEN DURUŞMA YAPILMASI ( Karar Düzeltme Yolu Açık Olan Davalarda Yargıtayca Kararın Bozulması Halinde Bozma İlamının Taraflara Tebliğinin Gerekmesi )
KARAR DÜZELTME TALEBİNDE SÜRE ( Bozma İlamının Taraflara Tebliği ve Karar Düzeltme Süresinin Beklenmesinin Gerekmesi )"
442Y16.HD16.11.2000E. 2000/4715 K. 2000/4461"BOZMA KARARI ( Taraflar Duruşmaya Davet Edilmeden Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilememesi)
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Yargıtay'ın Bozmasından Sonra Taraflar Duruşmaya Davet Edilmeden Karar Verilememesi)
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Yargıtay'ın Bozmasından Sonra Tarafların Duruşmaya Davet Edilmesi Gereği)
TARAFLARIN DURUŞMAYA DAVET EDİLMESİ ( Yargıtay'ın Kararı Bozmasından Sonra)"
442Y4.HD24.10.2000E. 2000/8338 K. 2000/9146"İTİRAZIN İPTALİ ( Köye Ait Meraların Korunması İçin Hayvan Otlatılmasını Yasaklayan Hükme Rağmen Buna Uyulmayarak Meydana Gelen Zararın Tahsili İçin Yapılan Takibe İtiraz Edilmesi )
KÖY KANUNU ( Köy İhtiyar Heyetince Alınan Karara Aykırı Eylem Nedeniyle Köy Kanununa Göre İşlem Yapılmasının Gerekmesi )"
442YHGK20.9.2000E. 2000/4-1071 K. 2000/1140"ŞUFA ( Daha Önce Görülen Şufa Davasının Yargılama Aşamasında Davacı Tarafından Öne Sürülen Bedelde Muvazaa Savının Kötü Niyete Makrum Bulunmadığının Anlaşılması - Alacak Davası )
ALACAK DAVASI ( Daha Önce Görülen Şufa Davasının Yargılama Aşamasında Davacı Tarafından Öne Sürülen Bedelde Muvazaa Savının Kötü Niyete Makrum Bulunmadığının Anlaşılması )
DİLEKÇEDEKİ AÇIKLAMALAR ( Davacıyı Borç Altına Sokan Açık Veya Örtülü Bağlayıcı Hukuki Bir Sonuca Varma Şeklinde İrade Beyanının Varlığını Ortaya Koyar Nitelikte Yorumlanamaması )"
442YHGK20.9.2000E. 2000/18-1125 K. 2000/1142"BİRDEN FAZLA KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Aynı İlam Hakkında Mümkün Olmaması )
GENEL KURULUN USULE VE ESASA İLİŞKİN VERDİĞİ BOZMA KARARI ( Aynı İlamla Verilmemişse Birden Fazla Karar Düzeltme Talebinin Yokluğu )
MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ ( Her Zaman Düzeltilebilmesinin Hukukun Genel Prensiplerinden Olması )
AYNI İLAM HAKKINDA BİRDEN FAZLA KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Mümkün Olmaması-Usule ve Esasa İlişkin Verilen Kararlar Aynı İlamla Verilmemişse )
MÜLKİYETİN DEVRİ DAVASI ( Aynı İlam Aleyhine Bir Defadan Fazla Karar Düzeltme Yoluna Gidilememesi )
KARAR DÜZELTME ( Aynı İlam Aleyhine Bir Defadan Fazla Karar Düzeltme Yoluna Gidilememesi )
AYNI İLAM HAKKINDA KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Her İlam Hakkında Ancak Bir Defa Karar Düzeltme Yoluna Gidilebilmesi )
MADDİ HATA ( Aynı İlamlar Arasında Maddi Hatadan Kaynaklanan Durumlarda Karar Düzeltme Yoluna Her Zaman Gidilebilmesi )"
442Y4.HD10.7.2000E. 2000/6166 K. 2000/6793"TAZMİNAT DAVASI ( İpoteğin Kaldırılması Nedeniyle Uğranılan Zararın Vekaletnameyi Düzenleyen Noterden Tazmini Talebi )
SAHTE VEKALETLE KONULAN İPOTEĞİN KALDIRILMASI ( Uğranılan Zararların Noterden Tazmini Talebi )
İPOTEĞİN KALDIRILMASI ( Uğranılan Zararların Vekaletnameyi Düzenleyen Noterden Tazmini Talebi )
NOTERLERİN SORUMLULUĞU ( Kusursuz Sorumluluk Olması )"
442Y4.HD15.6.2000E. 2000/5755 K. 2000/5894"HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Şikayet Konu Olayların Önceden Var Olması-Sözleşmenin Davacı Tarafından Feshedilmesinden Sonra Gündeme Getirilmesi )
ŞİKAYET HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI ( Şikayet Konu Olayların Önceden Var Olması-Sözleşmenin Davacı Tarafından Feshedilmesinden Sonra Gündeme Getirilmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Şikayet Nedeniyle )"
442Y18.HD8.5.2000E. 2000/4109 K. 2000/5603"KARAR DÜZELTME ( Davacı ve Davalının Aynı Parsel Üzerinde Bağımsız Bölüm Maliki Olmaları Nedeniyle Uyuşmazlığa Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Uygulanması )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Davacı ve Davalının Aynı Parsel Üzerinde Bağımsız Bölüm Maliki Olmaları Nedeniyle Uyuşmazlığa Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Uygulanması )
BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ OLMA ( Davacı ve Davalı Arasındaki Uyuşmazlığa Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Uygulanması )"
442Y4.HD2.3.2000E. 2000/1646 K. 2000/1941"2330 SAYILI KANUN UYARINCA ÖDENEN TAZMİNAT ( Devletin Haksız Fiil Failine Rücu Hakkı )
RÜCU HAKKI ( 2330 S. Kanun Uyarınca Ödenen Tazminat Nedeniyle Devletin Haksız Fiil Failine )
DEVLETİN HAKSIZ FİİL FAİLİNE RÜCUU ( 2330 S. Kanun Uyarınca Ödemiş Olduğu Tazminat Nedeniyle )"
442YHGK23.2.2000E. 2000/4-98 K. 2000/117"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Hakaret Teşkil Eden Sözlerin Söylenip Söylenmediği Konusunda Tanık Dinlenmesi )
TANIK DELİLİ ( Kişilik Haklarına Saldırı-Hakaret Teşkil Eden Sözlerin Söylenip Söylenmediğinin Tespiti )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarına Saldırı-Hakaret Teşkil Eden Sözlerin Söylenip Söylenmediği Konusunda Tanık Dinlenmesi )
HAKARET ( Kişilik Haklarına Saldırı-Tanık Delili )"
442YHGK10.2.1999E. 1999/6 - 86 K. 1999/70"YARGITAY KARARI KESİNLEŞMEDEN DURUŞMA AÇILMASI
TAHLİYE KARARININ BOZULMASI"
442Y2.HD28.12.1998E. 1998/12125 K. 1998/14250"TEMYİZ HAKKI ( Süresi İçinde Temyiz Hakkını Kullanmayan Tarafın Ancak Karşı Tarafın Temyizine Cevap Vererek Temyiz Hakkını Kullanabilmesi )
SÜRESİ İÇİNDE TEMYİZ BAŞVURUSUNDA BULUNMAYAN TARAF ( Temyiz Hakkını Kullanmayan Tarafın Ancak Karşı Tarafın Temyizine Cevap Vererek Temyiz Hakkını Kullanabilmesi )"
442YHGK24.6.1998E. 1998/4-530 K. 1998/542"KARAR DÜZELTME YOLU AÇIK OLAN İŞLER ( Duruşma Açılabilmesi İçin Bozma İlamının Tebliğ Edilmesi ve Karar Düzeltme Süresinin Dolmasının Beklenmesi )
BOZMA İLAMININ TARAFLARA TEBLİĞ EDİLMESİ ( Karar Düzeltme Yolu Açık Olan İşlerde Duruşma Açılabilmesi İçin )
KARAR DÜZELTME SÜRESİNİN DOLMASI ( Bozmadan Sonra Duruşma Açılabilmesi İçin )
BOZMADAN SONRA DURUŞMA AÇILABİLMESİNİN ŞARTLARI ( Karar Düzeltme Süresinin Dolması Gereği )"
442Y11.HD19.12.1997E. 1997/7839 K. 1997/9406"HAKSIZ REKABET ( Klozet Kapağı - Kullanma Gereğinden Kaynaklanan Form ve Ölçü Benzerliği/Teknik Zaruret )
SINAİ MODEL ( Haksız Rekabet - Kullanma Gereğinden Kaynaklanan Form ve Ölçü Benzerliği/Teknik Zaruret )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Mahkemeye İbraz Edilmesi Mümkün Delillerin İleri Sürülmesi - Bozma İlamında Yapılacağı Belirtilen Bilirkişi İncelemesinde İleri Sürülen Savunmaların Tabii Olarak Dikkate Alınacağı )
BOZMA İLAMI ( Karar Düzeltme Talebi/Reddi - Bozma İlamında Yapılacağı Belirtilen Bilirkişi İncelemesinde İleri Sürülen Savunmaların Tabii Olarak Dikkate Alınacağı )"
442YHGK24.9.1997E. 1997/12-653 K. 1997/740"YARGITAY KARARLARININ KESİNLEŞMESİ ZORUNLULUĞU"
442YHGK17.9.1997E. 1997/20-632 K. 1997/711"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Karar Düzeltme Yolu Açık Olan İşlerde Yargıtayın Onama Kararı Taraflara Tebliğ Edilip Karar Düzeltme Süresi Geçmedikçe Kararın Kesinleşememesi )
KARAR DÜZELTME YOLU AÇIK OLAN İŞLER ( Yargıtayın Onama Kararı Taraflara Tebliğ Edilip Karar Düzeltme Süresi Geçmedikçe Kararın Kesinleşememesi )
YARGITAY ONAMA KARARI ( Karar Düzeltme Yolu Açık Olan İşlerde Yargıtayın Onama Kararı Taraflara Tebliğ Edilip Karar Düzeltme Süresi Geçmedikçe Kararın Kesinleşememesi )"
442Y2.HD1.7.1997E. 1997/7234 K. 1997/7695"KARAR DÜZELTME ( Satın Alınan Otomobilin Satışıyla Elde Edilen Bedelin Taşınmaz Alımında Kullanılması )
BİRLİKTE ALINAN OTOMOBİLİN SATIŞIYLA ELDE EDİLEN BEDELİN TAŞINMAZ ALIMINDA KULLANIMI ( Davacının Taşınmaz Alımındaki Katkısının Otomobilin Yarı Bedeliyle Sınırlı Olması )"
442YHGK4.6.1997E. 1997/7-399 K. 1997/507"YARGITAY KARARLARININ KESİNLEŞMESİ
BOZMADAN SONRA YARGILAMAYA DEVAM
KARAR DÜZELTME"
442Y12.HD22.5.1997E. 1997/5624 K. 1997/5946"TEMİNAT SENEDİ ( Arkası Yazılı )
TEMİNAT SENEDİNİN SEBEBİNİN BELİRTİLMEMESİ"
442YHGK5.2.1997E. 1996/1-833 K. 1997/39"BOZMA KARARININ TEBLİĞİ ZORUNLULUĞU
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Bozma kararının tebliğ edilmemesi )"
442YHGK20.11.1996E. 1996/2-667 K. 1996/806"BOŞANMA DAVASI ( Fiili Ayrılık Nedeniyle )
FİİLİ AYRILIK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI ( Taraflar Arasında Önce Görülen ve Red İle Sonuçlanan Kararın Kesinleşmesinin Zorunlu Olması )
MAHKEME KARARININ KESİNLEŞMESİ ( Fiili Ayrılık Nedeniyle Açılacak Boşanma Davalarında Taraflar Arasında Önceden Görülen ve Redle Sonuçlanan Kararın Kesinleşmesinin Gerekmesi )
KARAR DÜZELTME ( Temyiz Yolun Başvurulan Mahkeme Kararının Yargıtayca Onandığına Dair Yapılan Bildirimle İlgilinin Gerekli Bilgiye Sahip Olması )"
442Y19.HD4.10.1996E. 1996/7572 K. 1996/8634"ALACAK DAVASI ( Temyiz Giderlerinin Peşin Alınması )
TEMYİZ GİDERLERİ ( Peşin Alınmasının Gerekmesi )
GİDERLERİN NOKSAN ALINMASI ( Yargıtayın Bozma Kararından Sonra Noksan Alınan Giderler Nedeniyle Tarafları Duruşmaya Davet Edememesi )"
442Y2.HD5.12.1995E. 1995/10543 K. 1995/13260"TEMYİZDE VERİLEN KARARIN TEBLİĞİ TARİHİ ( Karar Düzeltme Süresinin Başlangıcı )
KARAR DÜZELTME SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Onama Kararının Taraflara Bildirilmesinin Süreyi Başlatmaması - Tebliğ Tarihinin Esas Alınacağı )
TEBLİĞ TARİHİNİN ESAS ALINMASI ( Karar Düzeltme Süresinin Başlangıcı )
ONAMA TARİHİNİN TARAFLARA TEBLİĞ EDİLDİĞİ TARİHİN ESAS ALINMASI ( Karar Düzeltme Süresinin Başlangıcında )
SÜRE BAŞLANGICI ( Karar Düzeltme Talebinde )"
442YHGK1.11.1995E. 1995/16-576 K. 1995/899"KARAR DÜZELTME TALEBİNDE DEĞER ( Kadastro Tesbitine İtiraz )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Karar Düzeltme Talebinde Değer )
DAVA TARİHİNDEKİ DEĞERİN ESAS ALINMASI ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Karar Düzeltme Talebi )
TAŞINMAZLARDA DEĞER TARİHİ ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Karar Düzeltme Talebi )
TAŞINMAZ MAL ÇEKİŞMELERİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI ( Karar Düzeltme İstemlerinde Dava Tarihindeki Değerin Dikkate Alınması )
KARAR DÜZELTME ( Taşınmaz Mal Çekişmelerine İlişkin Yargıtay Kararlarına Karşı )
DAVA TARİHİNDEKİ DEĞERİN DİKKATE ALINMASI ( Yargıtay Kararlarına Karşı Karar Düzeltme İstemi )
PARA ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN KARAR DÜZELTME ( Taşınır Ve Taşınmaz Mallar İçin de Uygulanması )"
442Y2.HD12.9.1995E. 1995/6066 K. 1995/8671"BOŞANMA DAVASI ( Maddi Tazminat ve Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesinin Şartları )
MADDİ TAZMİNAT VE YOKSULLUK NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİNİN ŞARTLARI ( Boşanma Davasında )
YOKSULLUK NAFAKASI VE MADDİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNİN ŞARTLARI ( Boşanma Davasında )
İLK İTİRAZ NİTELİĞİ VE MAHKEMECE RE'SEN ARAŞTIRILAMAMA ( Karşılık Davanın Süresinde Açılmadığı İtirazı )
KARŞILIK DAVANIN SÜRESİNDE AÇILMADIĞI İTİRAZI ( İlk İtiraz Niteliği ve Mahkemece Re'sen Araştırılamaması )
MAHKEMECE RE'SEN ARAŞTIRILAMAMA ( Karşılık Davanın Süresinde Açılmadığı İtirazının İlk İtiraz Niteliği )"
442Y2.HD20.6.1995E. 1995/4420 K. 1995/7230"BOŞANMA ( Fiili ayrılık )
FİİLİ AYRILIK SÜRESİ"
442Y4.HD4.5.1995E. 1995/3376 K. 1995/3905"KARAR DÜZELTME ( Yargıtayın Bozma Kararına Karşı )
DURUŞMAYA DAVET ( Mahkemenin Karar Düzeltme İsteyenden Peşin Alınan Giderler )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Tarafların Duruşmaya Çağrılmamış Olması )"
442Y13.HD4.5.1995E. 1995/4355 K. 1995/4623"İTİRAZIN İPTALİ ( Kira Bedellerinin Ödenmemesi Üzerine Yapılan İcra Takibine İtiraz Edilmesi )
TEMYİZ HAKKI ( Diğer Tarafın Temyiz Dilekçesi Kendisine Tebliğ Edilen Karşı Tarafın Temyize Cevap Süresi İçinde Hükmü Temyiz Edebilmesi )
KATILMA YOLUYLA TEMYİZ ( Diğer Tarafın Temyiz Dilekçesi Kendisine Tebliğ Edilen Karşı Tarafın Temyize Cevap Süresi İçinde Hükmü Temyiz Edebilmesi )"
442Y2.HD8.12.1994E. 1994/11159 K. 1994/12243"BOŞANMA ( Fiili ayrılık )
KESİN HÜKÜM ( Boşanma )"
442YHGK1.12.1993E. 1993/14-568 K. 1993/773"KARAR DÜZELTME YOLU ( Açık Olan İşlerde Yargıtay'ın Onama Ya da Bozma Kararı Taraflara Tebliğ Edilip Karar Düzeltme Süresi Geçmedikçe Kararın Kesinleşmeyeceği - Bu Usuli İşlemler Tamamlanmadıkça Yeniden Duruşma Açılamayacağı )
YARGITAY'IN ONAMA YA DA BOZMA KARARI ( Karar Düzeltme Yolu Açık Olan İşlerde Taraflara Tebliğ Edilip Karar Düzeltme Süresi Geçmedikçe Kararın Kesinleşmeyeceği )
ONAMA KARARI ( Taraflara Tebliğ Edilip Karar Düzeltme Süresi Geçmedikçe Kararın Kesinleşmeyeceği - Karar Düzeltme Yolu Açık Olan İşler )
BOZMA KARARI ( Karar Düzeltme Yolu Açık Olan İşler - Kesinleşmesi İçin Taraflara Tebliği ve Karar Düzeltme Süresinin Beklenmesi Gerektiği )"
442Y19.HD4.2.1992E. 1992/30 K. 1992/50"MAHKEMECE KENDİLİĞİNDEN TARAFLARIN DURUŞMAYA DAVET EDİLMESİ ( Bozma Üzerine )
YARGITAY'IN BOZMA KARARINA UYULUP UYULMAYACAĞI HUSUSUNDA KARAR VERİLMESİ ( Mahkemece Kendiliğinden Tarafların Duruşmaya Davet Edilmesi )
BOZMA KARARI ÜZERİNE MAHKEMENİN YAPMASI GEREKENLER
MAHKEMENİN PEŞİN ALINMIŞ GİDERİ KULLANMASI ( Bozma Üzerine Tarafların Duruşmaya Davet Edilmesi )"
442Y2.HD27.3.1990E. 1990/301 K. 1990/3351"BOŞANMA KARARLARININ NİTELİĞİ ( İnşai Olup Kesinleşmeden Hukuki Sonuç Doğurmaması )
KARAR DÜZELTME ( Aynı İlam Aleyhine Birden Çok Talepte Bulunulamayacağı )
BOŞANMA DAVASI ( Karar Düzeltme İncelemesi Sırasında Davacı Eşinin Ölmesi )"
442Y11.HD29.9.1989E. 1989/6848 K. 1989/4832"AYIP İHBARI ( TTK'nun 25. Maddesinin Değil Satış Protokolü Hükümlerinin Uygulanması )
SATIŞ PROTOKOLÜ ( Ayıp İhbarı Bakımından TTK'nun 25. Maddesinin Değil Protokol Hükümlerinin Uygulanması )
SATILANDA AYIP ( Ayıp İhbarı Bakımından TTK'nun 25. Maddesinin Değil Satış Protokolü Hükümlerinin Uygulanması )"
442Y11.HD29.9.1989E. 1989/6742 K. 1989/4829"AKREDİTİF HESABININ KAPATILMASINDAN SONRA OLUŞACAK KUR FARKI ( Gecikme Cezası )
KUR FARKI ( Akreditif Hesabının Kapatılmasından Sonra Oluşan-Gecikme Cezası )
GECİKME CEZASI ( İki Tarafın da Kusuruyla Akreditif Hesabının Kapatılmasından Sonra Oluşan Kur Farkı Dolayısıyla )"
442Y11.HD29.9.1989E. 1989/6597 K. 1989/4839"AYIPLI MALIN GEÇ TAMİR EDİLMESİ ( Aradan Geçen Zamandaki Gelir Kaybı )
GELİR KAYBI ( Ayıplı Malın Geç Tamir Edilmesi )
İMALAT HATASININ SONRADAN DÜZELTİLMESİ ( Aradan Geçen Zamandaki Gelir Kaybı )"
442Y11.HD29.9.1989E. 1989/6517 K. 1989/4849"KONKORDATONUN TASDİKİ ( Teminat Yatırılma Zorunluluğu )
TEMİNAT ( Konkordatonun Tasdiki İçin )"
442Y11.HD18.11.1988E. 1988/7296 K. 1988/6890"PARA CEZASI ( Temyiz Hakkını Kötü Niyetle Kullanan Vekil Hakkında da Uygulanabilmesi )
TEMYİZ HAKKINI KÖTÜ NİYETLE KULLANAN VEKİL ( Para Cezası Uygulanması )"
442YİBGK16.11.1983E. 1983/5 K. 1983/6"HARÇ ALINMASININ KOŞULLARI ( Karar Düzeltme Taleplerinde )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Peşin Harca Tabi Olmaması )
PEŞİN HARÇ ALINAMAMASI ( Karar Düzeltme Talebinden )"
442YHGK30.6.1982E. 1982/4-587 K. 1982/756"TAZMİNAT DAVASI ( Bir Aylık Süreye Uyulmamış Olması )
BİR AYLIK SÜRENİN BAŞLANGICI ( Dosyanın Yargıtaydan Döndüğü Tarihin İlgili Kişi Tarafından Öğrenmesi )
İLGİLİ KİŞİNİN ÖĞRENMESİ ( Dosyanın Yargıtaydan Dönmesi )"
442YHGK10.4.1977E. 1976/3072 K. 1977/329"HAKSIZ REKABETE ITTILA
MARKA TESBİTİNDE HAKSIZ REKABET
HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ DAVASININ KAPSAMI ( Satış yasağı )"
442Y2.HD30.12.1975E. 1975/9587 K. 1975/9916"NAFAKANIN VE VELAYETİN KALDIRILMASI
DAVANIN İNCELENMESİ VE YARGILAMA ( Velayetin Değiştirilmesi )"
442YHGK3.12.1975E. 1974/1-838 K. 1975/1558"YARGILAMANIN İADESİ ( Yetki Yönünden Bozma )
YETKİ YÖNÜNDEN BOZMA ( Esas Yönünden Onama Kararından Sonra Karar Düzeltme İsteminin Esas Yönünden Kabulü )
KARAR DÜZELTME ( Esas Yönünden Onama Kararından Sonra )"

DANIŞTAY

442D8.D6.4.1992E. 1992/3280 K. 1993/1520"DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ KARARI HAKKINDA KARAR DÜZELTİLMESİ YOLU ( Kanunda Yazılı Nedenler Olmadığından Karar Düzeltme İsteminin Reddi )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Danıştay Dava Daireleri Kararları Hakkındaki Karar Düzeltme Yoluna Başvurulabilmesi İçin Kanunda Belirtilen Şartların Gerçekleşmesinin Gerekmesi )"

Madde 443

AMK

443AMK16.3.2016E. 2015/104 K. 2016/20""

YARGITAY

443Y8.HD5.12.2017E. 2015/15087 K. 2017/16190"BORCA İTİRAZ VE İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Takip Konusu İstemin Tazminat Alacağına İlişkin Olduğu/Dayanak İlamın Tarafların Hukuki Durumunda Sicil ve Kayıtlarda Değişiklik Yaratacak Nitelikte Olmadığı - Malvarlığında Değişiklik Yaratacak Nitelikte Olduğu/İlamın Kesinleşmeden Takibe Konulabileceği Nazara Alınarak Şikayetin Reddi Gerektiği )
TAZMİNAT ALACAĞI ( Dayanak İlamın Tarafların Hukuki Durumunda Sicil ve Kayıtlarda Değişiklik Yaratacak Nitelikte Olmadığı - Malvarlığında Değişiklik Yaratacak Nitelikte Olduğu/İlamın Kesinleşmeden Takibe Konulabileceği Nazara Alınarak Şikayetin Reddi Gerektiği )
DAYANAK İLAMIN MALVARLIĞINDA DEĞİŞİKLİK YARATACAK NİTELİKTE OLMASI ( Takip Konusu İstemin Tazminat Alacağına İlişkin Olduğu - Dayanak İlamın Tarafların Hukuki Durumunda Sicil ve Kayıtlarda Değişiklik Yaratacak Nitelikte Olmadığı/İlamın Kesinleşmeden Takibe Konulabileceği Nazara Alınarak Şikayetin Reddi Gerektiği )
İLAMIN KESİNLEŞMEDEN TAKİBE KONULABİLMESİ ( Takip Konusu İstemin Tazminat Alacağına İlişkin Olduğu/Dayanak İlamın Tarafların Hukuki Durumunda Sicil ve Kayıtlarda Değişiklik Yaratacak Nitelikte Olmadığı - Malvarlığında Değişiklik Yaratacak Nitelikte Olduğu/Şikayetin Reddi Gerektiği )"
443Y8.HD6.2.2017E. 2016/21785 K. 2017/1150"TAKİBİN TALİKİ VEYA İPTALİ İSTEMİ ( Gayrimenkul İle İlgili Ayni Haklara Dair Kararların Kesinleşmedikçe İcra Edilemeyeceği/Aynı İlamda Yazılı Eklentilerin de İnfazının İstenebilmesi İçin İlamın Kesinleşmesinin Zorunlu Olduğu - Gayrimenkulün Aynına Dair Olmayan Kişisel Haklara İlişkin İlamların İcraya Konulabilmesi İçin Bunların Kesinleşmesine Gerek Olmadığı/İlamda Sicilde Değişikliğe Yol Açan Tescil Hükmü Bulunmayıp İlam Taşınmazın Aynına Dair Olmayıp İnfazı İçin Kesinleşmesi Koşulu Bulunmadığı - Şikayetin Reddi Gerektiği )
GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ AYNİ HAKLARA DAİR KARARLARIN KESİNLEŞMEDİKÇE İCRA EDİLEMEYECEĞİ ( Aynı İlamda Yazılı Eklentilerin de İnfazının İstenebilmesi İçin İlamın Kesinleşmesinin Zorunlu Olduğu/Gayrimenkulün Aynına Dair Olmayan Kişisel Haklara İlişkin İlamların İcraya Konulabilmesi İçin Bunların Kesinleşmesine Gerek Olmadığı - İlamda Sicilde Değişikliğe Yol Açan Tescil Hükmü Bulunmayıp İlam Taşınmazın Aynına Dair Olmayıp İnfazı İçin Kesinleşmesi Koşulu Bulunmadığı/Şikayetin Reddi Gerektiği )
GAYRİMENKULÜN AYNINA DAİR OLMAYAN KİŞİSEL HAKLARA İLİŞKİN İLAMLAR ( İcraya Konulabilmesi İçin Bunların Kesinleşmesine Gerek Olmadığı - İlamda Sicilde Değişikliğe Yol Açan Tescil Hükmü Bulunmayıp İlam Taşınmazın Aynına Dair Olmayıp İnfazı İçin Kesinleşmesi Koşulu Bulunmadığı/Şikayetin Reddi Gerektiği )"
443Y8.HD16.1.2017E. 2016/21934 K. 2017/189"İPOTEĞİN TERKİNİNE İLİŞKİN İLAMIN İNFAZI ( Takip Dayanağı İlamda İpoteğin Terkinine Hükmedildiği - Sınırlı Ayni Hak Olan İpotek Terkininin Tapuda Sicil Değişikliğine Sebebiyet Vereceği/İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesi Gerektiği Nazara Alınarak Takibin İptali Talebine İlişkin Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKİP DAYANAĞI İLAMIN KESİNLEŞMEDEN TAKİBE KONULMASI SEBEBİYLE TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Takip Dayanağı İlamda İpoteğin Terkinine Hükmedildiği/ Sınırlı Ayni Hak Olan İpotek Terkininin Tapuda Sicil Değişikliğine Sebebiyet Vereceği - İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesi Gerektiği/Takibin İptali Talebine İlişkin Şikayetin Kabul Edileceği )
GAYRİMENKULE VE BUNA İLİŞKİN AYNİ HAKLARA DAİR HÜKÜMLERİN İCRASI ( Takip Dayanağı İlamın Taşınmazın Aynına İlişkin Olması Nedeniyle Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağını Belirtilerek Takibin İptali Talebi/Takip Dayanağı İlamda İpoteğin Terkinine Hükmedildiği - Sınırlı Ayni Hak Olan İpotek Terkininin Tapuda Sicil Değişikliğine Sebebiyet Vereceği/Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )"
443Y8.HD1.12.2016E. 2014/27211 K. 2016/15863"KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEMEYECEK İLAMLAR ( Taşınmazın Aynına Aile ve Şahsın Hukukuna Dair İlamlar Kesinleşmeden İcra Edilemeyeceği/Boşanma İlamı Aile Hukukuna Dair Olup Kesinleşmeden İcra Edilemeyeceği - Bu Konuya Dair Şikayetlerin Kamu Düzenine Dair Olması Nedeni ile Süresiz Olarak İcra Mahkemesi Önüne Getirilebileceği/Şikayetin Süreden Reddine Karar Verilemeyeceği )
BOŞANMA İLAMINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN AİLE HUKUKUNA DAİR OLDUĞU ( Kesinleşmeden İcra Edilemeyeceği - Bu Konuya Dair Şikayetlerin Kamu Düzenine Dair Olması Nedeni ile Süresiz Olarak İcra Mahkemesi Önüne Getirilebileceği/Şikayetin Süreden Reddine Karar Verilemeyeceği )
İŞTİRAK NAFAKASI ( Boşanma Hükmünün Fer'isi Mahiyetinde Olduğu/Talep Edilebilmesi İçin Hükmün Kesinleşmesi Gerektiği - Müşterek Çocuklar İçin İştirak Nafakasına Hükmedildiği ve İlamın Kesinleşmediği/Şikayetin Süreden Reddine Karar Verilemeyeceği )"
443Y8.HD20.6.2016E. 2016/7478 K. 2016/10845"İLAMIN KESİNLEŞMEDEN TAKİBE KONULABİLECEĞİ İSTİSNAİ KURALLAR ( Temyiz Kararın İcrasını Durdurmasa da Taşınmaza ve İlgili Ayni Haklara/Aile ve Şahsın Hukukuna/Mahkumiyete İlişkin İlamların Tazminat ve Yargılama Giderleri Kısımlarına/Kira Tespit/Menfi Tespit/Yabancı Mahkeme İlamlarının Tenfizi/Sayıştay Kararları/İdare Aleyhine Açılan Haciz Veya İhtiyati Haciz Uygulamaları İle İlgili Davalarda Verilen Kararların İnfazı İçin Kesinleşmesi Gerekmediği )
TEMYİZ EDİLEN KARARLARIN TAKİBE KONULABİLECEĞİ İSTİSNAİ KURALLAR ( Taşınmaza ve İlgili Ayni Haklara/Aile ve Şahsın Hukukuna/Mahkumiyete İlişkin İlamların Tazminat ve Yargılama Giderleri Kısımlarına/Kira Tespit/Menfi Tespit/Yabancı Mahkeme İlamlarının Tenfizi/Sayıştay Kararları/İdare Aleyhine Açılan Haciz Veya İhtiyati Haciz Uygulamaları İle İlgili Davalarda Verilen Kararların İnfazı İçin Kesinleşmesi Gerekmediği )
İNFAZI İÇİN KESİNLEŞMESİ GEREKMEYEN DAVALAR ( Taşınmaza ve İlgili Ayni Haklara/Aile ve Şahsın Hukukuna/Mahkumiyete İlişkin İlamların Tazminat ve Yargılama Giderleri Kısımlarına/Kira Tespit/Menfi Tespit/Yabancı Mahkeme İlamlarının Tenfizi/Sayıştay Kararları/İdare Aleyhine Açılan Haciz Veya İhtiyati Haciz Uygulamaları İle İlgili Davalarda Verilen Kararların İnfazı İçin Kesinleşmesi Gerekmediği - Temyizin Kararın İcrasını Durdurmayacağı )
ŞİKAYET ( Takip Dayanağı İlamın Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı - Dayanak İlamın Eda Hükmü İçeren Alacak Davasına İlişkin Olduğu/İnfazı İçin Kesinleşmesi Gerekmediği/Temyizin Kararın İcrasını Durdurmayacağı )
EDA HÜKMÜ İÇEREN ALACAK DAVASI ( İnfazı İçin Kesinleşmesi Gerekmediği/Temyizin Kararın İcrasını Durdurmayacağı - Takip Dayanağı İlamın Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı Şikayetinin Reddi Gerektiği )"
443Y8.HD27.4.2016E. 2016/4665 K. 2016/7717"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Alacaklı Aynı Takipte 2. Aile Mahkemesi'nin İhtiyati Haciz Kararına da Dayandığı - Anılan İhtiyati Haciz Kararı Bahsi Geçen İİK'nun 265 Vd. Maddeleri Gereğince Verildiği Mahkemece Kaldırılmadıkça Takibin İhtiyati Haciz Kararı Yönünden Devamında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
ŞİKAYET ( Alacaklı Vekili Tarafından 2. Aile Mahkemesi'nin İhtiyati Haciz Kararı İle 1. Aile Mahkemesi'nin Boşanma Davasında Hükmedilen Alacak Kalemlerinin Takibe Konulduğu - Anılan İhtiyati Haciz Kararı Bahsi Geçen İİK'nun 265 Vd. Maddeleri Gereğince Verildiği Mahkemece Kaldırılmadıkça Takibin İhtiyati Haciz Kararı Yönünden Devamında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )
İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Takibin İptali İstemi - Alacaklı Aynı Takipte 2. Aile Mahkemesi'nin İhtiyati Haciz Kararına da Dayandığı/Anılan İhtiyati Haciz Kararı Bahsi Geçen İİK'nun 265 Vd. Maddeleri Gereğince Verildiği Mahkemece Kaldırılmadıkça Takibin İhtiyati Haciz Kararı Yönünden Devamında Bir Usulsüzlük Bulunmadığı )"
443Y8.HD6.10.2015E. 2015/15807 K. 2015/17500"TAKİBİN İPTALİ ( Takip Dayanağı İlamda Sınırlı Ayni Hak Olan İpoteğin Varlığının Tartışılmadığı/İhtilaf Konusunun Çekişmeli Olmayan İpotek Bedelinin Arttırılması Olduğu Anlaşıldığından İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesinin de Gerekmediği - Mahkemece İlamın Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı Yönündeki İstemin Reddi İle Diğer Şikayet Sebepleri İncelenerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
GAYRİMENKULE VE BUNA İLİŞKİN AYNİ HAKLARA DAİR HÜKÜMLERİN KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEMEMESİ ( Takip Dayanağı İlamda Sınırlı Ayni Hak Olan İpoteğin Varlığının Tartışılmadığı/İhtilaf Konusunun Çekişmeli Olmayan İpotek Bedelinin Arttırılması Olduğu Anlaşıldığından İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesinin de Gerekmediği - Mahkemece İlamın Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı Yönündeki İstemin Reddedileceği )
İPOTEK BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Takibin İptali/Takip Dayanağı İlamda Sınırlı Ayni Hak Olan İpoteğin Varlığının Tartışılmadığı - İhtilaf Konusunun Çekişmeli Olmayan İpotek Bedelinin Arttırılması Olduğu Anlaşıldığından İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesinin de Gerekmediği/Mahkemece İlamın Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı Yönündeki İstemin Reddi İle Diğer Şikayet Sebepleri İncelenerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
443Y6.HD5.10.2015E. 2014/10887 K. 2015/7900"HARCIN YATIRILMAMASI ( Yargıtay Temyiz İncelemesine Geçmeden Evvel Harcın Yatırılmadığını Tespit Ederse ya Temyiz Dilekçesinin Reddi İle Esas Hakkında Temyiz İncelemesi Yapılmamasına ya da Harçların Yatırılması İçin Yine İzah Olunan Prosedür Tamamlanmak Üzere Dosyanın Yerel Mahkemeye Gönderilmesine Karar Verebileceği )
TEMYİZE BAŞVURURKEN KARAR VE İLAM HARCININ EKSİK ÖDENMESİ ( Temyiz Dilekçesi Mahkemece Kayda Alındıktan Sonra Anlaşılırsa Kararı Vermiş Olan Mahkeme Tarafından Verilecek Yedi Günlük Kesin Süre İçinde Tamamlanması Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağı Hususu Temyiz Edene Bildirileceği )
KARAR VE İLAM HARCININ EKSİK ÖDENMESİ ( Temyiz Dilekçesi Mahkemece Kayda Alındıktan Sonra Anlaşılırsa Kararı Vermiş Olan Mahkeme Tarafından Verilecek Yedi Günlük Kesin Süre İçinde Tamamlanması Aksi Halde Temyizden Vazgeçmiş Sayılacağı Hususu Temyiz Edene Bildirileceği - Verilen Kesin Süre İçinde Tamamlanmadığı Takdirde Temyiz Eden Bu İsteminden Vazgeçmiş Sayılarak Dilekçenin Reddedileceği )"
443Y8.HD1.10.2015E. 2015/16685 K. 2015/17213"İLAMIN KESİNLEŞMEDİĞİ İDDİASI İLE TAKİBİN İPTALİ ( Gayrimenkule ve Buna İlişkin Ayni Haklara Dair Hükümler Kesinleşmedikçe İcra Edilemeyeceği/İlam Konusunun "Taşınmaz Üzerindeki Muhdesatın Aidiyetinin Tespitine" İlişkin Olduğu - İlamın Mülkiyet Hakkı Tespitine İlişkin Olmadığı Anlaşılmakla Dayanak İlamın Takibe Konu Edilmesi İçin Kesinleşmesi Gerekmediği )
GAYRİMENKULE VE BUNA İLİŞKİN AYNİ HAKLARA DAİR HÜKÜMLERİN KESİNLEŞMEDİKCE İCRA EDİLEMEMESİ ( İlama Konu Davada Tartışılan Hususun Taşınmazın Aynı Olmayıp Arz Üzerinde Bulunan Bağımsız Bölüm ve Yapıların Kimin Tarafından Meydana Getirildiğine Yönelik Olduğu/İlamın Mülkiyet Hakkı Tespitine İlişkin Olmadığı - Dayanak İlamın Takibe Konu Edilmesi İçin Kesinleşmesi Gerekmediği )"
443Y6.HD27.2.2015E. 2015/1936 K. 2015/1982"KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ DAVASI ( Kararın Sulh Hukuk Mahkemesince Verildiği - Karar Düzeltme Yoluna Gidilemeyeceği )
KARAR DÜZELTME YOLUNA GİDİLEMEMESİ ( Kiracılık Sıfatının Tespiti Davası )"
443Y8.HD26.2.2015E. 2015/256 K. 2015/5257"TAKİBİN İPTALİ ( Tapu Kaydının İptali Olmazsa Ödenen Bedelin İadesi Davasından Kaynaklı İlamlı Takip - Mahkemece Bedel İadesine Karar Verildiği/İlamda Gayrimenkulün Aynına İlişkin İhtilafın Bulunduğu - İlamın Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı Nazara Alınarak Şikayetin Kabulü Gerektiği )
TAPU KAYDININ İPTALİ OLMAZSA ÖDENEN BEDELİN İADESİ DAVASINDAN KAYNAKLI İLAMLI TAKİP ( Mahkemece Bedel İadesine Karar Verildiği - İlamda Gayrimenkulün Aynına İlişkin İhtilafın Bulunduğu/İlamın Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı - Şikayetin Reddinin İsabetsizliği/Takibin İptali )
TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN İLAM / TAKİBİN İPTALİ ( Tapu Kaydının İptali Olmazsa Ödenen Bedelin İadesi Davasından Kaynaklı İlamlı Takip - Mahkemece Bedel İadesine Karar Verildiği/İlamın Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı )
KESİNLEŞMEDEN TAKİBE KONULAMAYACAK İLAM ( Tapu Kaydının İptali Olmazsa Ödenen Bedelin İadesi Davasından Kaynaklı İlamlı Takip - Mahkemece Bedel İadesine Karar Verildiği/İhtilafın Bulunduğu Taşınmazın Aynı Tartışılarak Sonuca Gidildiği - İlamın Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı )"
443Y8.HD19.2.2015E. 2015/1340 K. 2015/4607"TAKİBİN İPTALİ ( Takip Dayanağı İlamın Tasarrufun İptaline İlişkin Bir İlam Olduğu - 1086 S. HUMK'nun Md. 443/4 Kapsamında Kalmadığından Dayanak İlamın İcrası İçin Kesinleşme Şartı Aranmayacağı/Bu Durumda Mahkemece Şikayetin Reddi Gerektiği )
KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULAMAYACAK İLAMLAR ( Gayrimenkule ve Buna İlişkin Aynı Haklara İlişkin Hükümlerin Kesinleşmedikçe İcra Edilemeyeceği - Gayrimenkulün Aynına İlişkin Olmayan İlamların İcraya Konulabilmesi İçin Bunların Kesinleşmesine Gerek Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği/Takibin İptali )
TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN İLAMLAR ( İptali Talep Edilen Takip Dayanağı İlamın Tasarrufun İptaline İlişkin Bir İlam Olduğu - Taşınmazın Tasarrufun İptaline Konu Edilmesinin Taşınmazın Aynı İle İlgili Değil Şahsi Hak Doğurucu Nitelikte Olduğu/İcraya Konulabilmesi İçin Bunların Kesinleşmesine Gerek Olmadığı )
TASARRUFUN İPTALİ ( Taşınmazın Aynı İle İlgili Değil Şahsi Hak Doğurucu Nitelikte Olduğundan İcraya Konulabilmesi İçin Kesinleşme Şartı Aranmayacağı - Bu Durumda Mahkemece Şikayetin Reddi Gerektiği )
ŞAHSİ HAK ( Taşınmazın Tasarrufun İptaline Konu Edilmesinin Üçüncü Şahıs Üzerindeki Kaydın Tashihine Mahal Olmadan Borçlunun Tasarrufa Konu Ettiği Taşınmazdan Alacaklıya Haciz ve Satışını İsteyebilme Hakkı Verdiğinden Taşınmazın Aynı İle İlgili Değil Şahsi Hak Doğurucu Nitelikte Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği )"
443Y8.HD26.1.2015E. 2014/16476 K. 2015/1560"TAKİBİN İPTALİ ( Mahkeme Kararının Sonuç İtibarıyla Doğru Olması Nedeniyle Gerekçesi Düzeltilerek Onanması Gerekirken Takibin İptaline Karar Verilmesi İçin Bozulduğu Anlaşılmakla Alacaklı Vekilinin Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Talebinin Reddedildiği ve Davacının Hükmü Bu Yönüyle Kabullenerek Temyiz Etmediği - Bu Nedenle Mülkiyet Hususunun Kesinleştiği/Yalnızca Bedele İlişkin Hükmün Temyiz Edilmesi Nedeniyle Kesinleşmediği/Ancak Yasal Düzenleme Gereğince İlamın Bu Bölümünün İcrasına Engel Bir Durum Kalmadığı )
KESİNLEŞMEDEN TAKİBE KONULABİLECEK İLAMLAR ( Takibin İptali - Mülkiyet Hususunun Kesinleştiği/Yalnızca Bedele İlişkin Hükmün Temyiz Edilmesi Nedeniyle Kesinleşmediği Ancak Yasal Düzenleme Gereğince İlamın Bu Bölümünün İcrasına Engel Bir Durum Kalmadığının Gözetilmesi Gerektiği )
DÜZELTEREK ONAMA ( Kararın Sonuç İtibarıyla Doğru Olması Nedeniyle Gerekçesi Düzeltilerek Onanması Gerekirken Takibin İptaline Karar Verilmesi İçin Bozulduğu - Alacaklı Vekilinin Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gerektiği )"
443Y8.HD27.10.2014E. 2014/21825 K. 2014/19299"AİLE VE ŞAHSIN HUKUKUYLA İLGİLİ HÜKÜMLER ( Kesinleşmedikçe Takibe Konu Edilemeyecekleri - Boşanma Kararının Eklentisi Olan Tazminat Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderlerine Yönelik Kısımlarının da Karar Kesinleşmedikçe Takibe Konulamayacağı )
AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN İLAMLI ALACAK TAKİBİ ( Aile Mahkemesince Verilen İlamın Boşanma Kısmının Temyiz Edilmediği - Mahkemece Takip Tarihinden Önce Takip Dayanağı İlamın Boşanma Hükmü Yönünden Kesinleştiği/İlamda Hükmedilen Tazminat Ve Vekalet Ücreti Alacağının İcra Edilebileceği )
HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ ( Aile ve Şahsın Hukuku İle İlgili Hükümlerin Kesinleşmedikçe Takibe Konulamayacağı - Takip Dayanağı İlamın Boşanma Hükmü Yönünden Kesinleşmiş Olduğu/İlamda Hükmedilen Tazminat Ve Vekalet Ücreti Alacağının İcra Edilebileceğinin Göz Önünde Bulundurulması Gerektiği )
BOŞANMA KARARININ EKLENTİSİ OLAN TAZMİNAT VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİ ( Boşanma Kararı Kesinleşmedikçe Takibe Konu Edilemeyeceği - Boşanma İlamı Kesinleştiği Takdirde Ekinde Hükmedilen Tazminat Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderlerinin Takibe Konulabilmesi İçin Kesinleşmelerinin Gerekli Olmadığı/Şikayetin Reddine Karar Verilmesi Gereği )"
443Y8.HD20.10.2014E. 2014/1111 K. 2014/18648"TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN İLAMIN KESİNLEŞMEDEN TAKİBE KONULAMAYACAĞI ŞİKAYETİ ( Tapu İptal ve Tescil Olmadığı Takdirde Bedel İadesi Davasında Mahkemece Tazminat İstemi Kabul Edildiği - Davada Taşınmazın Aynı Tartışılarak Sonuca Gidildiği/İlamın Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı Gözetilerek İstemin Kabul Edileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL OLMADIĞI TAKDİRDE TAZMİNAT İSTEMLİ DAVA ( Taşınmazın Aynına İlişkin İlamın Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı Şikayeti - Mahkemece Tazminat İstemi Kabul Edildiği/İlamda Gayrimenkulün Aynına İlişkin İhtilafın Bulunduğu Taşınmazın Aynı Tartışılarak Sonuca Gidildiği - Şikayetin Reddinde İsabet Bulunmadığı )
TAKİBİN İPTALİ ŞİKAYETİ ( Taşınmazın Aynına İlişkin İlamın Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağından Kaynaklı - Tapu İptal ve Tescil Olmadığı Takdirde Tazminat İstemli Davada Tazminat İstemi Kabul Edildiği/Mahkemece İlamın Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı Gözetileceği )
GAYRİMENKULÜN AYNINA İLİŞKİN İHTİLAF / İLAMIN KESİNLEŞMEDEN TAKİBE KONULAMAYACAĞI ( Tapu İptal ve Tescil Olmadığı Takdirde Tazminat İstemli Davada Tazminat İstemi Kabul Edildiği - İlamın Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı/Takibin İptali Şikayeti )"
443Y2.HD16.6.2014E. 2014/12495 K. 2014/13569"BOŞANMA KARARININ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLMESİ İSTEMİ ( İlamın Zamanaşımına Uğradığından İstemin Reddedildiği - Esas Defterine Göre İlamın Tebliğ Edildiği Kesinleştiği ve Nüfusa Yazıldığı/İlamının Nüfusa Gönderilip Gönderilmediği Nüfus Müdürlüğünden Sorulacağı - İlam Kesinleşmiş İse Kesinleştiği Tarihi Tespiti İle Yetinileceği/Kesinleşmemiş İse İlamın Tebliğ Edilmediği Kabul Edilip İstemin Reddedileceği )
BOŞANMA İLAMINDA ZAMANAŞIMI ( Kesin Hüküm Halini Almış Boşanma İlamı İçin Zamanaşımı Söz Konusu Olmayacağı - Nüfusa Tescilin Kurucu Değil Bildirici Etkiye Sahip Olduğu )
İLAMIN KSİNLEŞME TARİHİNİN TESPİTİ İLE YETİNME ( Boşanma Kararının Nufus Müdürlüğüne Bildirilmesi İstemi - İlamın Zamanaşımına Uğradığından İstemin Reddedildiği/Esas Defterindene Göre İlamın Tebliğ Edildiği Kesinleştiği ve Nüfusa Yazıldığı/İlamın Nüfusa Gönderilip Gönderilmediği Nüfus Müdürlüğünden Sorulup Tespit Edileceği - İlam Kesinleşmiş İse Kesinleştiği Tarihin Tespiti İle Yetinileceği )
KESİN HÜKÜM GÜCÜNÜ ALMIŞ BOŞANMA İLAMI ( Zamanaşımına Tabi Olmayacağının Gözetileceği )"
443Y8.HD10.9.2013E. 2013/6614 K. 2013/11569"AİLE VE ŞAHSIN HUKUKU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER ( Kesinleşmedikçe Takibe Konu Edilemeyecekleri - Boşanma Kararının Eklentisi Olan Yoksulluk Nafakası Tazminat Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderine Yönelik Hükümler Kesinleşmedikçe Takibe Konulamayacakları )
BOŞANMA İLAMININ DAHA ÖNCE KESİNLEŞMESİ ( İştirak Yoksulluk Nafakası Tazminat Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderlerine İlişkin İlamın Takibe Konulabilmesi İçin Kesinleşmesinin Gerekli Olmadığı )"
443Y8.HD21.6.2013E. 2013/10964 K. 2013/9736"MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL TALEBİ ( Gayrimenkulün Aynına İlişkin Olmayan Kararların İcraya Konulabilmesi İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği - Gayrimenkulün Aidiyeti Hususunda İhtilaf Olmadığı/İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesi Gerekmediği )
GAYRİMENKULUN AYNINA İLİŞKİN KARARLARIN KESİNLEŞMEDİKÇE İCRA EDİLEMEMESİ ( Gayrimenkulün Aidiyeti Hususunda İhtilaf Olmadığı - Vekalet Ücreti Yargılama Gideri ve Ecrimisil Alacağı Yönünden Takip Başlatılabilmesi İçin Kesinleşme Koşulu Bulunmadığı )
İLAMLARIN İNFAZI ( Gayrimenkulün Aynına İlişkin Kararların Kesinleşmedikçe İcra Edilemeyeceği - Gayrimenkulün Aynına İlişkin Olmayan Kararların İcraya Konulabilmesi İçin Kesinleşme Gerekmediği/Vekalet Ücreti Yargılama Gideri ve Ecrimisil Alacağına İlişkin Kararın Kesinleşmeden İnfaz Edilebileceği )
VEKALET ÜCRETİ YARGILAMA GİDERİ VE ECRİMİSİL ALACAĞININ TAKİBE KONULMASI ( Gayrimenkulün Aidiyeti Hususunda İhtilaf Olmadığı - Gayrimenkulün Aynına İlişkin Olmayan Kararların İcraya Konulabilmesi İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği )"
443Y8.HD20.6.2013E. 2013/5757 K. 2013/9646"TAKİBİN İPTALİ ( Aile ve Kişiler Hukukuna Dair Hükümlerin Kesinleşmedikçe İcra Edilemeyeceği - Takibe Dayanak İlamda Şahsın Hukuku Babında Düzenlenen Kişilik Haklarına Saldırı Sebebiyle Manevi Tazminata Hükmedildiği/Şikayetin Kabulüne Karar Verileceği )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLEN İLAMIN İCRAYA KONULMASI ( Kişiler Hukukuna Dair Hükümlerin Kesinleşmeden İcraya Konamayacağı - Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği/İlamın Kesinleşmediği )
AİLE VE KİŞİLER HUKUKUNA DAİR HÜKÜMLER ( Kesinleşmedikçe İcra Edilemeyecekleri - Kişilik Haklarına Saldırı Sebebiyle Manevi Tazminata İlişkin İlamın Kesinleşmeden İcraya Konamayacağı/Borçlunun Takibin İptali Şikayetinin Kabulü Gerektiği )
KARARIN KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULAMAYACAĞI ( Aile ve Kişiler Hukukuna Dair Hükümlerin Kesinleşmedikçe İcra Edilemeyeceği - İlamda Şahsın Hukuku Babında Düzenlenen Kişilik Haklarına Saldırı Sebebiyle Manevi Tazminata Hükmedildiği )"
443Y8.HD13.6.2013E. 2013/5748 K. 2013/9147"İLAMDA FAİZE HÜKMEDİLMEMESİ ( Kesinleşmeden İnfazı İstenemeyecek İlamlar Hariç Karar Tarihinden İtibaren Faiz Talep Edebileceği )
FAİZ TALEBİ ( Boşanma Kararıyla Birlikte Hükmedilmiş Tazminatın Takibe Konulması Halinde Ancak İnfaz Edilebilir Hale Geldiği Boşanma Kararının Kesinleştiği Tarihten İtibaren İstenebileceği - Bozmadan Sonra Tazminatlara Karar Verildiği/Tazminatların Yeni Verilen Karar Tarihinde Muaccel Hale Geleceği )
KESİNLEŞMEDEN İNFAZI İSTENEMEYECEK İLAM ( Aile ve Şahsın Hukukuna Dair Hükümler Kesinleşmedikçe İnfaz Edilemeyeceği - Bu Nevi Davalar Sonunda Hüküm Altına Alınan Yargılama Giderleri ve Tazminat Gibi İlamın Eklentilerine Dair Bölümler de Boşanma Kararı Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği )
BOŞANMA KARARIYLA HÜKMEDİLMİŞ TAZMİNAT ( Ancak İnfaz Edilebilir Hale Geldiği Boşanma Kararının Kesinleştiği Tarihten İtibaren Faiz İstenebileceği - Bozmadan Sonra Tesis Edilen Hükümle Karar Verildiğine Göre Yeni Verilen Karar Tarihinden İtibaren Faiz İşletilebileceği )"
443Y8.HD4.6.2013E. 2013/4737 K. 2013/8424"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Boşanma İlamı Kesinleşmeden Maddi ve Manevi Tazminat Alacakları Yönünden Takip Yapılamayacağı Sebebiyle - Takip Tarihinde Maddi ve Manevi Tazminat Alacakları Açısından Kesinleşmeyen İlama Dayanıldığına Göre Bu Kalem Alacaklar Yönünden Takibin İptali Gerektiği )
AİLE VE ŞAHSIN HUKUKUNA DAİR İLAMLARIN İNFAZI ( Kesinleşmedikçe İnfaz Edilemeyeceği - Takip Tarihinde Maddi ve Manevi Tazminat Alacakları Açısından Kesinleşmeyen İlama Dayanıldığına Göre Bu Kalem Alacaklar Yönünden Takibin İptali Gerektiği )
SÜRESİZ ŞİKAYET SEBEPLERİ ( Aile ve Şahsın Hukukuna Dair İlamlar Kesinleşmedikçe İnfaz Edilemeyeceği - Bu İlamlara Dair Kesinleşmeden Takip Yapılamayacağı Yönündeki Şikayetlerin Kamu Düzeninden Olup Süresiz Şikayet Olarak İncelenmesi Gerektiği )"
443Y8.HD4.6.2013E. 2013/4485 K. 2013/8421"FAZLA İSTENEN FAİZİN İPTALİ ( Takip Tarihi İtibarıyla Boşanma İlamının Kesinleştiği Anlaşıldığından Tazminatlar İstenebilir Halde Olup Faizin de Bu Tarihten İtibaren Hesaplanması Gerektiği - Boşanma Yönünden İlamın Kesinleştiği Tarihin Esas Alınarak Hesaplama Yapılması Gerektiği )
İLAMLARIN İNFAZI ( Boşanma İlamıyla Hükmedilen Maddi ve Manevi Tazminat Alacaklarının İnfazı ve Faiz İstenebilmesi İçin Ayrıca İlamın Tazminatlar Yönünden Kesinleşmesine Gerek Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği - Fazla İstenen Faizin İptali )
İLAMLI İCRA TAKİBİNDE FAİZİN BELİRLENMESİ ( Boşanma Kararıyla Birlikte Hükmedilmiş Tazminatın Takibe Konulması Halinde İnfaz Edilebilir Hale Geldiği Boşanma Kararının Kesinleştiği Tarihten İtibaren Faiz İstenebileceği - Boşanma Yönünden İlamın Kesinleştiği Tarihin Esas Alınması Gerektiği )
KESİNLEŞMEDEN İNFAZI İSTENEMEYECEK İLAMLAR ( Boşanma İlamıyla Hükmedilen Maddi ve Manevi Tazminat Alacaklarının İnfazı ve Faiz İstenebilmesi İçin Ayrıca İlamın Tazminatlar Yönünden Kesinleşmesine Gerek Olmadığı - Boşanma Yönünden İlamın Kesinleştiği Tarihin Esas Alınarak Hesaplama Yapılması Gerektiği )"
443Y8.HD21.1.2013E. 2012/13947 K. 2013/491"İLAMA DAYALI İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Gayrimenkule ve Buna İlişkin Ayni Haklara Dair Hükümlerin Kesinleşmedikçe İcra Edilemeyeceği - Eldeki Davada Taşınmazın Aynının Tartışma Konusu Yapıldığı/İnfaz İçin İlamın Kesinleşmesi Gerektiği )
İNFAZ İÇİN İLAMIN KESİNLEŞMESİ GEREĞİ ( Yargılamanın Taşınmazın Aynına İlişkin Olması - Eldeki Davada İlamın İnfazı İçin İlamın Kesinleşmesinin Bekleneceği/Borçlu Şikayetinin Kabulü/Karar Gerekçesinin Doğru Değerlendirilmesi Gereği )
TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN İLAM ( Mahkeme Kararında Geçen İfadelerin Doğru Değerlendirilmesi Halinde İlamın Taşınmazın Aynına İlişkin Olduğunun Görülebileceği - İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesinin Beklenmesi Gereği/İlama Dayalı İcra Takibi )"
443Y8.HD17.1.2013E. 2012/12802 K. 2013/291"ALACAKLI TARAFINDAN İLAMLI İCRA TAKİBİ ( İlamın Taşınmazın Aynına İlişkin Olduğu/İnfazı İçin Kesinleşmesi Gereğinin Gözetileceği - Alacaklı İsteminin Reddi/Müdehalenin Men'i ve Ecrimisil Kararı/Taşınmazın Aynına İlişkin Olduğu/İnfaz )
TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN İLAM ( Müdehanlenin Men'i ve Ecrimisile İlişkin/İnfazı İçin Kararın Kesinleşmesinin Bekleneceği - Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı/Borçlu Şikayetinin Reddinin Hatalı Olduğu/İlamlı İcra Takibi )
SÜRESİZ ŞİKAYET HAKKI ( Gayrimenkulün Ayına İlişkikn İhtilafların Süresiz Şikayete Konu Edinilebileceği )"
443Y8.HD28.12.2012E. 2012/12438 K. 2012/13376"İLAMLI İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Tapu İptali ve Tescil Talebinin Reddedilerek Mahkemece Bedele Hükmedildiği - İlamda Bedele Hükmedilmiş Olsa Dahi Uyuşmazlığın Özünde Ayni Hakka İlişkin Mülkiyet İhtilafı Bulunduğunun Kabulü Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİNİN REDDEDİLEREK BEDELE HÜKMEDİLMESİ ( İlamdaki Bedel Hakkında İcra Takibi Yapılabilmesi İçin İlamın Kesinleşmesi Gereği - Uyuşmazlığın Özünde Ayni Hakka İlişkin Mülkiyet İhtilafı Bulunduğunun Kabulü Gereği )
İLAMIN KESİNLEŞMEDEN İNFAZ EDİLEMEMESİ ( Tapu İptali ve Tescil Talebinin Reddedilerek Mahkemece Bedele Hükmedildiği - İlamda Bedele Hükmedilmiş Olsa Dahi Uyuşmazlığın Özünde Ayni Hakka İlişkin Mülkiyet İhtilafı Bulunduğunun Kabulü Gereği )"
443Y8.HD21.12.2012E. 2012/12417 K. 2012/12822"İLAMIN KESİNLEŞMEDİKÇE İNFAZ EDİLEMEMESİ ( Takibe Konu Terditli Talebin Kooperatif Üyeliğinin İptaliyle de İlgili Olduğu ve Şahsın Hukukuyla İlgili Hükümlerin Kesinleşmedikçe İcra Olunamayacağı - Şikayetin Kabulü Gerektiği/İlam )
İLAMLI TAKİPTE TERDİTLİ TALEP ( İlamda Her Ne Kadar Bedele Hükmedilmiş İse de Terditli Talebin Şahsın Hukukuna İlişkin Olduğunun Gözetileceği - Dava Konusu İlamın Kesinleşmediği Sürece İnfaz Edilemeyeceği/Terditli Talep/Şahsın Hukuku )
KOOPERATİF ÜYELİĞİNİN İPTALİ ( Terditli Talep İçerisindeki İstemin Şahsın Hukuku İle İlgili Olması Nedeniyle İlamın Kesinleşmesinin Bekleneceği - İlam Kesinleşmedikçe İnfaz Edilemeyeceği/Kooperatif Ortağı Hakkındaki Çıkarma Kararı )"
443Y12.HD20.6.2012E. 2012/4545 K. 2012/21534"İLAMLI İCRA TAKİBİ (Dayanak İlamda El Atmasının Önlenmesine Kale ve Ecrimisile Karar Verildiği - Taşınmazın Aynı İhtilaflı Olmayıp İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesi Gerekmeyeceği/Takibin İptali Yönünde Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu)
KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEMEYEN İLAMLAR (Taşınmaza ve Buna Dair Aynı Haklara Dair Hükümler Kesinleşmedikçe İcra Edilemeyeceği - Taşınmazın Aynı İhtilaflı Olmayıp İstem Fuzuli İşgal Nedenine Dayalı Elatmanın Önlenmesi İstemine Dayalı Olup İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesi Gerekmeyeceği)
TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN DAVALAR (Takip Konusu İlamda Borçlu Tarafından Alacaklının Malik Olduğu Taşınmaza On Yıla Yakın Bir Süredir Tomruk Koymak ve Stoklama Yapmak Suretiyle Kullandığından Bahisle El Atmasının Önlenmesine Kale ve Ecrimisile Karar Verildiği - Taşınmazın Aynının İhtilaflı Olmadığı)
TAKİBİN İPTALİ (Taşınmazın Aynı İhtilaflı Olmayıp İstem Fuzuli İşgal Nedenine Dayalı Elatmanın Önlenmesi İstemine Dayalı Olup İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesi Gerekmeyeceği - Borçlunun Diğer Şikayetinin İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)"
443Y8.HD19.6.2012E. 2012/5628 K. 2012/5699"AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN İLAMLI ALACAK TAKİBİ ( İlamın Kesinleştiğinde Dair Şerh Bulunmadığı - Takip Dayanağı İlamın Boşanma Hükmü Yönünden Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılacağı/Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ ( Aile ve Şahsın Hukuku İle İlgili Hükümlerin Kesinleşmedikçe Takibe Konulamayacağı - Takip Dayanağı İlamın Boşanma Hükmü Yönünden Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılacağı/Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
İCRA EMRİNİN İPTALİ ( Alacağa İlişkin İlamın Kesinleştiğine Dair Şer Bulunmaması Nedeniyle Mahkemece İcra Emrinin İptaline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - İlamın Boşanma Hükmü Yönünden Kesinleşip Keşinleşmedinin Araştırılacağı )"
443Y12.HD19.6.2012E. 2012/2441 K. 2012/22006"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Davaya Konu Taşınmazdaki Hisselerinin İptali Yönündeki Hükmün Yasadan Kaynaklandığı ve Tazminat Verilmesine İlişkin Kararın Sonucu Olduğu - Taşınmazın Aynının İhtilaflı Olduğunu Göstermeyeceği )
İLAMLI İCRA TAKİBİ ( Taşınmazın Aynının İhtilaflı Olmadığı Durumlarda İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesi Gerekmediği - Hacizlerin Kaldırılması ile Yetinilmesi Gerektiği )
HİSSELERİN İPTALİ ( Yönündeki Hükmün Yasadan Kaynaklandığı ve Tazminat Verilmesine İlişkin Kararın Sonucu Olduğu - Taşınmazın Aynının İhtilaflı Olduğunu Göstermeyeceği )
TAZMİNAT ( Kamulaştırmasız Elatmadan Doğan - Taşınmazın Aynının İhtilaflı Olmadığı Durumlarda İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesi Gerekmediği/Takibin İptaline Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
443Y8.HD31.5.2012E. 2012/3762 K. 2012/5045"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Takibe Konu Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İlamı Yargıtay ( 1. ) Hukuk Dairesi Tarafından Karar Düzeltme Talebinin Reddi İle Bu Tarihte Kesinleştiği - Kesinleşme Tarihine Göre Faize İtiraz Yönünde İnceleme Yapılarak Sonuca Gidileceği )
İLAMIN KESİNLEŞMESİ ( Yargıtay ( 1. ) Hukuk Dairesi Tarafından Karar Düzeltme Talebinin Reddi İle Bu Tarihte Kesinleştiği/Kesinleşme Tarihine Göre Faize İtiraz Yönünde İnceleme Yapılarak Sonuca Gidileceği - Tapu İptali ve Tescil )
FAİZE İTİRAZ ( Tapu İptali ve Tescil - İlamın Kesinleşme Tarihine Göre Faize İtiraz Yönünde İnceleme Yapılarak Sonuca Gidileceği )"
443Y12.HD18.4.2012E. 2011/30173 K. 2012/13094"TAKI BEDELİNDEN KAYNAKLI TAZMİNAT ALACAĞINA İLİŞKİN İLAMLAR ( Kesinleşmeden İcraya Konulabileceğinden Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği)
ZİYNET ALACAĞINA İLİŞKİN İLAM ( Tarafların Boşanmalarına Karar Verildiği - Takı Bedelinden Kaynaklı Tazminat Alacağına İlişkin İlamların Kesinleşmeden İcraya Konulabileceği)
İLAMIN KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULMASI ( Takı Bedelinden Kaynaklı Tazminat Alacağına İlişkin İlamların Diğer Edaya İlişkin İlamlar Gibi Kesinleşmeden İcraya Konulabileceği - Takibin İptaline Karar Verilemeyeceği)
KESİNLEŞMESİNE GEREK OLMADAN İCRAYA KONULABİLECEK İLAM ( Takı Bedelinden Kaynaklı Tazminat Alacağına İlişkin İlamın Diğer Edaya İlişkin İlamlar Gibi Kesinleşmeden İcraya Konulabileceği)"
443Y2.HD13.2.2012E. 2010/17921 K. 2012/2392"İŞTİRAK NAFAKASI TALEBİ ( Çocuğun Velayetinin Babada Olduğu Halde Dava Tarihinden Beri Fiilen Davacı Annesinin Yanında Kaldığı - Ana Yararına Nafakaya Hükmedileceği )
VELAYETİ BABADA OLAN ÇOCUĞA FİİLEN ANNENİN BAKMASI ( Ana Yararına Nafakaya Hükmedileceği - İştirak Nafakası Talebi )
VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARINDAN SONRA ÇOCUĞUN ERGİN OLMASI ( Velayetin Tevdiine İlişkin Kararların Geçici ve Derhal İcra Edilebilir Nitelikte Olmadıkça Kesinleştiği Tarihten İtibaren Sonuç Doğuracağı - Davanın Konusuz Kalacağı )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Velayetin Değiştirilmesi Davası/Velayetin Tevdiine İlişkin Kararların esinleştiği Tarihten İtibaren Sonuç Doğuracağı - Karardan Sonra Çocuğun Ergin Olması İle Davanın Konusu Kaldığının Kabulü Gerektiği )"
443Y12.HD27.12.2011E. 2011/18357 K. 2011/30897"UMUMİ MÜLHAK VE HUSUSİ BÜTÇELERLE İDARE EDİLEN DAİRELER VE BELEDİYELERLE SERMAYESİNİN TAMAMI DEVLETE VEYA BELEDİYE VEYA HUSUSİ İDARELERE AİD DAİRE VE MÜESSESELER ARASINDAKİ İHTİLAFLARIN TAHKİM YOLİYLE HALLİ ( Konusu Para Olan Hakem Kararlarının İcra Takibine Konu Edilmesi İçin Kesinleşmesi Gerekmediği - Bu Hakem Kararlarının Mahkeme İlamlarının İcrasına İlişkin Genel Hükümler Uyarınca Yerine Getirileceği )
HAKEM KARARLARININ İCRASI ( 3533 S.K. Tahkim Yasası Gereğince Konusu Para Olan Kararların İcra Takibine Konu Edilmesi İçin Kesinleşmesi Gerekmediği - Şikayetin Reddedileceği )"
443Y12.HD13.12.2011E. 2011/11131 K. 2011/28587"GAYRIMENKULE VE AYNİ HAKLARA DAİR HÜKÜMLER ( Kesinleşmeden İcra Edilemeyeceği - Gayrımenkulün Aynına Dair Olmayan Kişisel Haklara Dair İlamların İcra Konulması İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği )
GAYRIMENKULÜN AYNINA DAİR OLMAYAN KİŞİSEL HAKKA İLİŞKİN HÜKÜMLER ( İcraya Konulması İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği - Gayrımenkule ve Aynına İlişkin Hükümlerin İcrası İçin Kesinleşmesinin Gerektiği )
KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULABİLEN VE KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULAMAYAN HÜKÜMLER ( Gayrımenkule ve Aynına Dair Hükümler - Gayrımenkulün Aynına İlişkin Olmayan Kişisel Haklar )"
443Y12.HD5.12.2011E. 2011/9304 K. 2011/26513"İLAMIN İCRA TAKİBİNE KONULAMAYACAĞINA İLİŞKİN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Talebine İlişkin İlama İlişkin Takibin Taşınmazın Aynına İlişkin Olmadığı - İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesine Gerek Bulunmadığı )
ELATNAMIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVASI ( Bu Davaya İlişkin İlamın Taşınmazın Aynına İlişkin Olmadığından İcra Takibi Başlatılabilmesinin Mümkün Olduğu - Hükmün Kesinleşmesi Koşulunun Aranmayacağı/Borçlunun Şikayetinin Reddi Gerektiği )
TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN OLMAYAN İLAMIN İCRA TAKİBİ ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Talebine İlişkin İlama İlişkin Takibin Taşınmazın Aynına İlişkin Olmadığı - İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesine Gerek Bulunmadığının Gözetileceği )
İLAMIN KESİNLEŞME KOŞULUNUN ARANMAMASI ( İlamın Taşınmazın Aynına İlişkin Bulunmadığı - İlamın Fer'ilerinden Olan Vekalet Ücreti ve Yargılama Gideri Alacağı İçin Kararın Kesinleşmesi Şartının Bulunmadığının Mahkemece Gözetileceği )
ALACAK DAVASINA İLİŞKİN İLAM ( Davalı Karşı Davacının Açmış Olduğu Alacak Davasına Dair Hüküm Yönünden Takip Başlatılması İçin Kararın Kesinleşmesi Koşulu Bulunmadığı - Borçlunun Şikayetinin Reddine Karar verilmesi Gerektiği )"
443Y12.HD29.11.2011E. 2011/8286 K. 2011/25226"FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Taşınmazın Aynı İhtilaflı Olmadığından İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği)
TAŞINMAZIN AYNININ İHTİLAFLI OLMAMASI ( Fuzuli İşgal Nedenine Dayalı Olarak Borçluların Taşınmaza El Atmalarının Önlenmesi ve Ecrimisil - İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği)
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Taşınmazın Aynı İhtilaflı Olmadığından İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği)"
443Y12.HD22.11.2011E. 2011/26956 K. 2011/23478"BOŞANMA KARARININ EKLENTİSİ ( Hükmün Kesinleşme Tarihinden Sonra Maddi ve Manevi Tazminat Alacağı Yargılama Giderleri ve İlam Vekalet Ücreti Yönünden İlamın Takibe Konu Edilebileceği )
AİLE VE ŞAHSIN HUKUKU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER ( Kesinleşmedikçe Takibe Konu Edilemeyeceği - Boşanma Kararının Eklentisi Olan Tazminat vs. Alacaklara Dair Hükümlerin de Aynı Kurala Tabi Olduğu )
İLAMLARIN TAKİBİ ( Aile ve Şahsın Hukukuyla İlgili Hükümlerin Kesinleşmedikçe Takibe Konu Edilemeyeceği - Boşanmaya Dair Hüküm Kesinleştikten Sonra Tazminat Alacağı ve Yargılama Giderleri Yönünden İlamın Takibe Konu Edilebileceği )"
443Y12.HD26.10.2011E. 2011/5753 K. 2011/20349"İLAMLARIN İCRASI (Gayrımenkul ve Bağlı Ayni Haklar ve Aile ve Şahıs Hukukuna İlişkin Kararlar Kesinleşmedikçe İcra Olunmayacağı - Markaya Tecavüzün Men'i Şahsın Hukukuna İlişkin Olduğu Kesinleşmeden Takibe Konu Yapılamayacağı)
KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEMEYECEK İLAMLAR (Markaya Tecavüzün Men'i Şahsın Hukukuna İlişkin Olduğu Kesinleşmeden Takibe Konu Yapılamayacağı - Markaya Tecavüzün Men'inden Sonra Müstakillen Açılan Tazminat Davasında Verilen İlamın Takibe Konulmasının Kesinleşmesine Bağlı Olmadığı)
MARKAYA TECAVÜZÜN MEN'İ İLAMI (Şahsın Hukukuna İlişkin Olduğu Kesinleşmeden Takibe Konu Yapılamayacağı - Markaya Tecavüzün Men'inden Sonra Müstakillen Açılan Tazminat Davasında Verilen İlamın Takibe Konulmasının Kesinleşmesine Bağlı Olmadığı)"
443Y12.HD17.10.2011E. 2011/3823 K. 2011/19641"TİCARİ ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMAYA İLİŞKİN İLAM ( Kesinleşmeden Takibe Konu Edilebilecek İlamlardan Olduğu)
KESİNLEŞMEDEN TAKİBE KONU EDİLEBİLECEK İLAM ( Ticari Şirket Ortaklığından Çıkmaya İlişkin İlamın Kesinleşmeden İcraya Konabileceği)
İLAMLI İCRA ( Kişiler Hukuku Aile Hukuku ve Taşınmaz Mal İle İlgili Ayni Haklara İlişkin Kararların Kesinleşmedikçe İcra Olunamayacağı - Ticari Şirket Ortaklığından Çıkmaya İlişkin İlamın Kesinleşmeden İcraya Konabileceği)"
443Y21.HD6.10.2011E. 2010/5855 K. 2011/7785"ÖLÜM AYLIKLARININ İADESİ İSTEMİ ( İcranın Ertelenmesini Talep Etme Hakları Varken ve Bu Sebeplerle Yerel Mahkemece Talebin Reddine Karar Verilmesi Gerekirken İlamlı Bir İcra Takibinin Durdurulmasına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
İCRANIN ERTELENMESİ ( Davacıların Talep Etme Hakları Varken ve Bu Sebeplerle Yerel Mahkemece Talebin Reddine Karar Verilmesi Gerekirken İlamlı Bir İcra Takibinin Durdurulmasına Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği - Ölüm Aylıklarının İadesi İstemi )
İCRANIN DURDURULMASI ( Talep Eden Davacıların İ.İ.K.nun 32. Md.sine Göre Yapılan İlamlı İcra Takibine Karşı Ancak Şartları Varsa İ.İ.K.nun 33. Md. Gereğince İcranın Geri Bırakılmasını Talep Edebilecekleri )"
443Y12.HD29.9.2011E. 2011/10383 K. 2011/16928"TAŞINMAZ VE AYNİ HAKLARINA DAİR HÜKÜMLER ( Kesinleşmedikçe İcraya Konulamayacağı - İlamda Gayrımenkullerin İşyeri Olarak Kullanılması ve Proje Aykırılığa İlişkin Şikayetler Hakkında Olduğu Gayrımenkulün Aynına İlişkin Olmadığından Kesinleşmesinin Gerekmediği )
TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN OLMAYAN İHTİLAFA DAİR İLAM ( İcraya Konulması İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği - Gayrımenkulün İşyeri Olarak Kullanılması Projeye Aykırı Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Uyuşmazlık Hakkında Verilen İlamın İcrası İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği )
GAYRIMENKULÜN İŞYERİ OLARAK KULLANILMASI PROJEYE AYKIRI DEĞİŞİKLİK YAPILMASININ ŞİKAYETİ ( Uyuşmazlığın Taşınmazın Aynına İlişkin Olmadığı - Taşınmazın Aynına İlişkin Olmayan Uyuşmazlıklar Hakkında Verilen Hükümlerin İcrası İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği )"
443Y7.HD12.7.2011E. 2010/6620 K. 2011/4859"İCRA MAHKMELERİNCE VERİLEN İLAM (Mahkumiyet Kararı İçermesi Halinde Kesinleşmeden İcra Edilemeyeceği - Mahkumiyet Kararından Bağımsız Verilen Tazminat Hükmünün Kesinleşmeden İcraya ve İhtiyati Hacze Konu Edilebileceği )
MAHKUMİYET KARARI İÇEREN İCRA MAHKEMESİ İLAMI (Kesinleşmeden İcra Edilemeyeceği - Mahkumiyet Hükmünün Feri Cezası Niteliğinde Olan Tazminat Hükmünün de Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyceği Mahkumiyet Kararından Bağımsız Verilen Tazminat Hükmünün ise Kesinleşmeden İnfaz Edilebileceği )
TEMYİZİN İCRAYA ETKİSİ (Temyizin İcrayı Etkilemeyeceği - Mahkumiyet Hükmü İçeren İlamlar Kesinleşmeden İcra İnfaz Edilemeyeceği )"
443YHGK6.7.2011E. 2011/12-322 K. 2011/464"TAKİBİN ŞİKAYET YOLUYLA İPTALİ İSTEMİ ( Gayrimenkule ve Buna İlişkin Ayni Haklarla İlgili İlamlar İle Aile ve Şahsın Hukukuna İlişkin İlamlar Kesinleşmedikçe İcra Olunamayacağı )
PARA ALACAĞINA İLİŞKİN İLAM ( Yargılama Giderleri İle Ferilerine İlişkin Bir Miktar Para Alacağını Konu Alan İlamın Kanunda Sınırlı Olarak Düzenlenen ve Kesinleşmedikçe İcra Olunamayacağı Belirtilen İlamlar Arasında Sayılmadığı )
EDA HÜKMÜNÜ İÇEREN İLAM ( İcra Takibine Konulabilmesi İçin Kesinleşmesi Gerekmediği Gibi Somut Olayda Uygulanması Olanağı Bulunmayan İYUK 28/1.Md.sinde Belirtilen 30 Günlük Sürenin Dolmasını Beklemeksizin Genel Hükümler Uyarınca İlamın İcraya Konulamayacağı )"
443Y12.HD5.7.2011E. 2010/33416 K. 2011/14268"İLAMLI İCRA ( Tapu İptal ve Tescil Konulu İlamın Taşınmazın Aynına İlişkin Olduğundan Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı - Taşınmazın Aynına İlişkin İlam Kesinleşmeden Takibe Konulmasına Dair Şikayetin Süreye Tabi Olmadığı )
TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN TAPU İPTAL VE TESCİL İLAMI ( Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı - Taşınmazın Aynına İlişkin İlam Kesinleşmeden Takibe Konulmasına Dair Şikayetin Kamu Düzenine İlişkin Olduğu Süreye Tabi Olmadan Şikayet Edilebileceği )
ŞİKAYET ( Taşınmazın Aynına İlişkin İlamın Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı - Taşınmazın Aynına İlişikin İlamın Kesinleşmeden Takibe Konulmasının Süreye Tabi Olmadan Şikayet Edilebileceği )"
443Y12.HD28.6.2011E. 2010/32609 K. 2011/13405"TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE TAHLİYE ( Fuzuli İşgal Nedenine Dayalı/Haksız İşgal Tazminatına da Hükmedildiği - Mülkiyet İhtilafı Olmadığı/İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesi Gerekmediği )
HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI ( Taşınmazın Aynı İhtilaflı Olmadığı - Buna İlişkin İlamın İcraya Konabilmesi İçin İlamın Kesinleşmesine Gerek Olmayacağı )
İLAMIN İNFAZI İÇİN KESİNLEŞMESİ GEREKMEMESİ ( Taşınmazın Aynına İlişkin Olmayan İlamlar - Ve Taşınmaza El Atmasının Önlenmesi Tahliye ve Haksız İşgal Tazminatına Karar Verilen İlamın Mülkiyet İhtilafı da Başka Davada Çözümlendiği İçin Kesinleşmesi Gerekmediği )
TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN İLAM ( Kesinleşmedikçe İcraya Konulamayacağı- Taşınmaza El Atmasının Önlenmesi Tahliye ve Haksız İşgal Tazminatına Karar Verilen İlamın Mülkiyet İhtilafı da Başka Davada Çözümlendiği İçin Kesinleşmesi Gerekmeden İnfaz Edilebileceği )"
443Y12.HD7.6.2011E. 2010/30152 K. 2011/11857"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İlamda Her Ne Kadar Bedele Hükmedilmiş İse de Uyuşmazlığın Özünde Ayni Hakka İlişkin Mülkiyet İhtilafı Olduğundan Bu İlam H.U.M.K.nun 443. Md. Gereğince Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği )
MÜLKİYET İHTİLAFI ( Tapu İptali ve Tescil - İlamda Her Ne Kadar Bedele Hükmedilmiş İse de Uyuşmazlığın Özünde Ayni Hakka İlişkin Mülkiyet İhtilafı Olduğundan Bu İlam H.U.M.K.nun 443. Md. Gereğince Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği )
AYNİ HAKKA İLİŞKİN MÜLKİYET İHTİLAFI ( Bu İlam H.U.M.K.nun 443. Md. Gereğince Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği )"
443Y12.HD24.5.2011E. 2010/29683 K. 2011/10333"İLAMLI İCRA ( Gayrımenkulün Aynına ve Bunlara İlişkin Ayni Haklara ve Şahsın Hukukuna Dair Hükümler Kesinleşmedikçe Takibe Konulamayacağı - Tedbir Nafakası Kararının İcraya Konulması İçin Kesinleşmesine Gerek Olmadığı Boşanma Kararına Bağlı Tazminatların Takibe Konulması İçin Kararın Kesinleşmesi Gereği )
TEDBİR NAFAKASI KARARININ TAKİBE KONULMASI ( Kesinleşmesine Gerek Olmadığı - Boşanma Kararının Fer'i Niteliğindeki Tazminat Alacaklarının Takibe Konulabilmesi İçin Dayanak Kararın Kesinleşmesi Gereği )
BOŞANMA KARARININ FER'İ TAZMİNAT ALACAKLARI ( Takibe Konulabilmesi İçin Kararın Kesinleşmesi Gereği - Tedbir Nafakası Kararının İcraya Konulması İçin Kesinleşmesine Gerek Olmadığı )"
443Y19.HD11.5.2011E. 2011/4749 K. 2011/6494"İLAMLARIN İCRASI ( Hükmün Kesinleşmesinin Zorunlu Olmadığı - İlama Dayalı Alacaklar İçin İhtiyati Haciz Talep Edilebileceği )
İHTİYATİ HACİZ ( Kesin Haczin Konulabilmesi İçin İcra Emrinde Yazılı Sürenin Geçmesi Gerektiğinden Kesin Haciz İsteme Süresinde İhtiyati Haciz ile Alacağın Güvenceye Alındığı - İlama Dayalı Alacaklar İçin Teminat Aranmadan İhtiyati Haciz Talep Edilebileceği )
İLAMLI İCRADA İHTİYATİ HACİZ ( Yasal Olarak Mümkün Olduğu - İhtiyati Haczin Kesin Haciz İstenemeyen Bir Evrede Alacağın Güvenceye Alınması Amacını Taşıdığı )"
443Y12.HD5.4.2011E. 2010/24805 K. 2011/5641"AİLE VE ŞAHSIN HUKUKU ( Yoksulluk Nafakası ve İştirak Nafakası Boşanmanın Eklentisi Olup Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı - Kesinleşmeden Takibe Konulabilecek Olan Nafaka ile İlgili Hükümlerin Tedbir Nafakasına Ait Olanlar Olduğu )
NAFAKA ( Kesinleşmeden Takibe Konulabilecek Olan Nafaka ile İlgili Hükümlerin Tedbir Nafakasına Ait Olanlar Olduğu )
BOŞANMANIN EKLENTİSİ ( Yoksulluk Nafakası ve İştirak Nafakası Boşanmanın Eklentisi Olup Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı )
YOKSULLUK NAFAKASI VE İŞTİRAK NAFAKASI ( Boşanmanın Eklentisi Olup Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı )"
443Y12.HD23.12.2010E. 2010/18928 K. 2010/31368"SU REJİMİ KURULMASI ( Su Kaynağı Üzerinde - Taşınmazın Aynı İhtilaflı Olmadığından İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesine Gerek Bulunmadığı Gibi İlamın Ferilerinden Olan Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri Alacağı Yönünden Takip Başlatılması İçin Kararın Kesinleşmesi Koşulu Bulunmadığı )
TAŞINMAZIN AYNININ İHTİLAFLI OLMAMASI ( İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesine Gerek Bulunmadığı Gibi İlamın Ferilerinden Olan Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri Alacağı Yönünden Takip Başlatılması İçin Kararın Kesinleşmesi Koşulu da Bulunmadığı )
KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Taşınmazın Aynı İhtilaflı Olmadığından İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesine Gerek Bulunmadığı Gibi İlamın Ferilerinden Olan Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri Alacağı Yönünden Takip Başlatılması İçin Kararın Kesinleşmesi Koşulu Bulunmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Su Rejimi Kurulması - Taşınmazın Aynı İhtilaflı Olmadığından İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesine Gerek Bulunmadığı Gibi İlamın Ferilerinden Olan Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri Alacağı Yönünden Takip Başlatılması İçin Kararın Kesinleşmesi Koşulu Bulunmadığı )"
443Y12.HD21.10.2010E. 2010/11056 K. 2010/24388"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taraflar Arasında Mülkiyet Uyuşmazlığı Bulunmadığından ve Mahkemece Taşınmazın Aynıyla İlgili Bir Mesele Halledilmediğinden H.U.M.K.nun 443. Md. Gereğince İlamın Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olduğu )
MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI ( Tapu İptali ve Tescil - Taraflar Arasında Mülkiyet Uyuşmazlığı Bulunmadığından ve Mahkemece Taşınmazın Aynıyla İlgili Bir Mesele Halledilmediğinden İlamın Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olduğu )
ŞİKAYET ( Tapu İptali ve Tescil - Mülkiyet Uyuşmazlığı Bulunmadığından ve Mahkemece Taşınmazın Aynıyla İlgili Bir Mesele Halledilmediğinden İlamın Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olduğundan İstemin Reddi Gereği )"
443Y12.HD12.10.2010E. 2010/10263 K. 2010/23092"BOŞANMA İLE BİRLİKTE HÜKMEDİLEN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tahsili İçin Takibe Konu İlamın Boşanmaya İlişkin Bölümünün Kesinleşmesi Gerektiği - Tazminat ve Faizlerinin İstenilemeyeceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma İle Birlikte Hükmedilen - Tahsili İçin Takibe Konu İlamın Boşanmaya İlişkin Bölümünün Kesinleşmesi Gerektiği - İşlemiş Faizin Buna Göre Hesaplanacağı )
TAKİP ( Boşanma İle Birlikte Hükmedilen Maddi ve Manevi Tazminat - İlamın Boşanmaya İlişkin Bölümünün Kesinleşmesi Gerektiği )"
443Y12.HD7.10.2010E. 2010/9750 K. 2010/22545"BOŞANMA KARARININ EKLENTİSİ OLAN TAZMİNAT HÜKÜMLERİ ( Boşanma İle İlgili Hükmün Kesinleştiği - Takibe Konulması İçin Bu Hükümlerin Kesinleşmelerinin Gerekli Olmadığı )
BOŞANMA KARARI ( Hüküm Bölümünün Daha Önce Onandığı - Eklenti Niteliğinde Olan Tazminat Hükümlerinin Takibe Konulması İçin Kesinleşmesine Gerek Olmayacağı )
AİLE VE ŞAHSIN HUKUKU İLE HÜKÜMLER ( Kesinleşmedikçe Takibe Konu Edilemeyecekleri - Boşanma Kararın Eklentisi Olan Tazminat Hükümlerinin Kesinleşmesine Gerek Olmaması )"
443Y12.HD23.9.2010E. 2010/19324 K. 2010/20841"TALEBİN AŞILMASI (Borçlunun İlamın Kesinleşmeden Takibe Konamayacağı Hakkında Yapmış Olduğu Herhangi Bir Şikayeti Bulunmadığı - Belirtilen Gerekçe İle Takibin İptaline Karar Verilmesi Talebin Aşılması Sonucunu Doğurduğu)
KAMULAŞTIRMASIZ ETATMA NEDENİ İLE HÜKMEDİLEN TAZMİNAT (Alacağa İlişkin Karar İlamlı İcra Takibine Konu Yapıldığı - Bu Husus Taşınmazın Aynının Çekişmeli Olduğunu Göstermeyeceği)
TAKİBİN İPTALİ (Borçlunun İlamın Kesinleşmeden Takibe Konamayacağı Hakkında Bir Şikayeti Bulunmadığı - Takibin İptaline Karar Verilmesi Talebin Aşılması Sonucunu Doğurduğu)
İLAMIN İNFAZI (Kamulaştırmasız Et Atma Nedeni İle Hükmedilen Tazminat Alacağa İlişkin Karar İlamlı İcra Takibine Konu Yapıldığı - Bu Husus Taşınmazın Aynının Çekişmeli Olduğunu Göstermeyeceği/Takip Konusu İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesi Gerekmediği)"
443Y12.HD13.7.2010E. 2010/6815 K. 2010/19067"TENKİSE İLİŞKİN İLAMLAR ( Takibe Konulması İçin Kesinleşmesine Gerek Olmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Muris Muvazaası Nedeniyle Açılan ve Fiili İmkansızlık Nedeniyle Bedelin Tahsiline Dair Verilen Karar - Taşınmazın Aynına İlişkin Olduğu İçin Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı )
TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN KARARLAR ( Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı - Muris Muvazaası Nedeniyle Açılan Tapu İptali ve Tescil Davasında Fiili İmkansızlık Nedeniyle Bedelin Tahsiline Dair Verilen Karar )"
443Y12.HD7.6.2010E. 2010/2565 K. 2010/14104"TESCİLLİ TASARIMA HAKSIZ MÜDAHELENİN ÖNLENMESİ DAVASI ( Davanın Kabulü Yönünde Oluşan Hükmün Şahsın Hukukuna İlişkin Tescilli Hakka Tecavüz Niteliğinde Olduğu - İlamın Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği/Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı )
ŞAHSIN HUKUKUNA İLİŞKİN TESCİLLİ HAKKA TECAVÜZ ( Tescilli Tasarıma Haksız Müdahalenin Önlenmesi Davasının Kabul Edildiği - İlamın Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği/Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Kesinleşmeden Takibe Konulmaması Gerektiği )
KESİNLEŞMEYEN İLAMIN İNFAZI ( Tescilli Tasarıma Haksız Müdahalenin Önlenmesi Davasının Kabul Edildiği - İlamın Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği )
YARGILAMA GİDERİ ( Tescilli Tasarıma Haksız Müdahalenin Önlenmesi Davası - İlamın Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği/Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı )
ŞİKAYET ( Tescilli Tasarıma Haksız Müdahalenin Önlenmesi Davası/İlamın Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği - Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı/Şikayetin Kabulüne Karar Verileceği )"
443Y12.HD8.4.2010E. 2009/26791 K. 2010/8430"AİLE VE ŞAHSIN HUKUKUNA İLİŞKİN İLAMLAR (Kural Olarak Kesinleşmeden İcraya Takibine Konu Edilemeyeceği - Boşanma İle Birlikte Hükmedilen Maddi ve Manevi Tazminat Kararının İse Boşanmanın Kesinleşmesiyle İcraya Konabileceği)
BOŞANMA İLAMI İLE BİRLİKTE HÜKMEDİLEN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Boşanmanın Kesinleşmesi İle İcraya Konu Edilebileceği)
KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULAMAYACAK İLAMLAR (Aile ve Şahsın Hukukuna İlişkin İlamlar)"
443Y12.HD15.3.2010E. 2009/24353 K. 2010/5953"VELAYETİN ANNEYE BIRAKILMASINA İLİŞKİN İLAM ( Çocuk Teslimini de İçerdiği - Tedbir Kararı Olmadığından Kesinleşmeden İcraya Konulamayacağı )
ÇOCUK TESLİMİ ( Velayetin Anneye Bırakılmasına İlişkin İlamların Çocuk Teslimini de İçerdiği - Tedbir Kararı Olmadığından Kesinleşmeden İcraya Konulamayacağı )
KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULAMAYACAK İLAMLAR ( Velayetin Anneye Bırakılmasına İlişkin İlamın İcraya Konu Olması İçin Kesinleşmesi Gerektiği )"
443Y12.HD8.2.2010E. 2009/21257 K. 2010/2295"İLAMLARIN İCRASI ( Borçlunun Haksız İşgalci Olduğu ve Müdahalenin Menine Karar Verildiği - Taşınmazın Ayni İhtilaflı Olmadığı/İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesine Gerek Olmadığı )
KESİNLEŞMEDİKÇE İCRA EDİLEMEYECEK İLAM ( Ayni Haklara İlişkin İlamların İcrası İçin Kesinleşmesi Gerektiği )
MÜDAHALENİN MENİ ( Borçlunun Haksız İşgalci Olduğu ve Müdahalenin Menine Karar Verildiği - Taşınmazın Ayni İhtilaflı Olmadığı/İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesine Gerek Olmadığı )
HAKSIZ İŞGAL ( Borçlunun Haksız İşgalci Olduğu ve Müdahalenin Menine Karar Verildiği - Taşınmazın Ayni İhtilaflı Olmadığı/İlamın Kesinleşmeden İnfaz Edilebileceği )"
443Y11.HD17.12.2009E. 2008/3603 K. 2009/13038"BİLİMSEL ESERİN İZİN ALINMADAN İKTİBASI ( 3 Kişilik Uzman Bilirkişi Kurulu Oluşturulup Davacının Esaslı İtirazlarını Karşılayacak Rapor Temini Yoluna Gidilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yüksek Lisans Tezindeki Bir Kısım Bilgilerin Davalı Yanca İzinsiz Yayınlanması - 3 Kişilik Uzman Bilirkişi Kurulu Oluşturulup Davacının Esaslı İtirazlarını Karşılayacak Rapor Temini Yoluna Gidilmesi Gerektiği )
YÜKSEK LİSANS TEZİNİN İZİNSİZ YAYINLANMASI ( 3 Kişilik Uzman Bilirkişi Kurulu Oluşturulup Davacının Esaslı İtirazlarını Karşılayacak Rapor Temini Yoluna Gidilmesi Gerektiği )"
443YHGK4.11.2009E. 2009/12-452 K. 2009/466"FAİZ ORAN VE MİKTARINA İTİRAZ ( Bozmayla Ortadan Kalkan İlamın İcrası Yönünden Davacı/Borçlunun İtiraz Nedenlerinin İncelenmesinde Bir Hukuki Yararı Bulunmadığından İstemin Reddi Gereği )
İLAMLI İCRA TAKİBİNDE TALEP EDİLEN FAİZ ORAN VE MİKTARINA İTİRAZ ( Bozmadan Sonra Yapılacak Yargılamada Faiz Başlangıç Tarihleri Değişeceğinden Alacaklı Derdest İcra Takibi Dosyasında Bu Yeni İlamın İcrasını İsteyebileceği - Borçlunun Yeni İcra Emrindeki Faize Yeniden İtiraz Hakkı Bulunduğu )
İCRA EMRİNDEKİ FAİZ ORAN VE MİKTARINA İTİRAZ ( Bozmadan Sonra Yapılacak Yargılamada Faiz Başlangıç Tarihleri Değişeceğinden Alacaklı Derdest İcra Takibi Dosyasında Bu Yeni İlamın İcrasını İsteyebileceği - Borçlunun Yeni İcra Emrindeki Faize Yeniden İtiraz Hakkı Bulunduğu )
BOZMAYLA ORTADAN KALKAN İLAMIN İCRASI ( Yönünden Davacı/Borçlunun İtiraz Nedenlerinin İncelenmesinde Bir Hukuki Yararı Bulunmadığından İstemin Reddi Gereği - İlamlı İcra Takibinde Talep Edilen Faiz Oran Ve Miktarına İtiraz )"
443Y12.HD25.5.2009E. 2009/3408 K. 2009/10930"TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Aynı Davada Birden Çok İstem Yer Alabileceği - Bazısının Kesinleşmeden Takibe Konulamayacak Olmasının Bundan Bağımsız Diğer Alacak Kalemlerinin Takibine Engel Olamayacağı )
İLAM KESİNLEŞMEDEN YAPILAN TAKİP ( Aynı Davada Birden Çok İstem Yer Alabileceği/Bazısının Kesinleşmeden Takibe Konulamayacak Olmasının Bundan Bağımsız Diğer Alacak Kalemlerinin Takibine Engel Olamayacağı - Takibin İptali Talebi )
DAVADA BİRDEN ÇOK İSTEM BULUNMASI ( Bazısının Kesinleşmeden Takibe Konulamayacak Olmasının Bundan Bağımsız Diğer Alacak Kalemlerinin Takibine Engel Olamayacağı )"
443Y12.HD11.11.2008E. 2008/16127 K. 2008/19677"TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN OLMAYAN İLAMLARIN İCRASI ( Kesinleşmesinin Gerekmediği )
KESİNLEŞME KOŞULU ( Taşınmazın Aynına İlişkin Olmayan İlamların İcraya Konulabilmesi İçin Bunların Kesinleşmesine Gerek Olmadığı )
FUZULİ İŞGALE DAYALI EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Hükmedilmesine Karar Verilmiş Olup Burada Taşınmazın Aynına İlişkin Bir Uyuşmazlık Bulunmadığından Kesinleşme Olmadan İcra Takibi Yapılabileceği )"
443YHGK22.10.2008E. 2008/12-656 K. 2008/638"BOŞANMA İLAMI ( Boşanma Yönünden Kesinleşen Karardaki Maddi ve Manevi Tazminat Alacakları İçin Kesinleşme Koşulu Aranmaksızın İcra Takibi Yapılabileceği )
KESİN HÜKÜM ( Boşanma Yönünden Kesinleşen Karardaki Maddi ve Manevi Tazminat Alacakları İçin Kesinleşme Koşulu Aranmaksızın İcra Takibi Yapılabileceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma Yönünden Kesinleşen Karardaki Bu Alacaklar İçin Kesinleşme Koşulu Aranmaksızın İcra Takibi Yapılabileceği )
İLAMIN KISMEN KESİNLEŞMESİ ( Boşanma Yönünden Kesinleşen Karardaki Maddi ve Manevi Tazminat Alacakları İçin Kesinleşme Koşulu Aranmaksızın İcra Takibi Yapılabileceği )"
443Y12.HD23.9.2008E. 2008/16170 K. 2008/16127"KESİNLEŞME KOŞULU ( Taşınmaza ve Buna İlişkin Ayni Haklara ve Aile ve Şahsın Hukukuna Ait İlamlar Kesinleşmedikçe İnfaz Olunamayacağı - İcra Mahkemesi Kararlarının İnfazı İçin Kesinleşme Koşulunun Aranmadığı )
İCRA MAHKEMESİ KARARI ( Taşınmaza ve Buna İlişkin Ayni Haklara ve Aile ve Şahsın Hukukuna Ait İlamlar Kesinleşmedikçe İnfaz Olunamayacağı - İcra Mahkemesi Kararlarının İnfazı İçin Kesinleşme Koşulunun Aranmadığı )
İLAMLARIN İCRASI ( Taşınmaza ve Buna İlişkin Ayni Haklara ve Aile ve Şahsın Hukukuna Ait İlamlar Kesinleşmedikçe İnfaz Olunamayacağı )"
443Y12.HD27.3.2008E. 2008/3463 K. 2008/6248"AİLE VE ŞAHSIN HUKUKUNA İLİŞKİN İLAMLAR ( Hükmün Boşanmaya İlişkin Kısmı Kesinleşmiş İse Tazminat İle Yargılama Giderleri Yönünden Kesinleşme Şartının Aranmadığı )
HÜKMÜN BOŞANMAYA İLİŞKİN KISMININ KESİNLEŞMESİ ( Tazminat İle Yargılama Giderleri Yönünden Kesinleşme Şartının Aranmadığı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Hükmün Boşanmaya İlişkin Kısmı Kesinleşmiş İse Tazminat İle Yargılama Giderleri Yönünden Kesinleşme Şartının Aranmadığı )"
443Y3.HD17.12.2007E. 2007/15554 K. 2007/19289"AVUKATLIK ÜCRETİYLE İŞLEMİŞ FAİZİNİN TAHSİLİ ( Bu Ücret Yargılama ve İcra Gideri Niteliğinde Olduğundan Ancak Dava veya Takip Sonuçlandığında Miktarı Belli ve Hasım Taraftan Tahsili Mümkün Hale Geleceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Hüküm Altına Alındığı İlamda Mülkiyet Hakkına Dayalı Olarak Müdahalenin Men'i İsteminde Bulunulduğu - Taşınmazın Aynı İle İlgili Olduğundan İlamın Esası Kesinleşmeden İnfaz Edilmeyeceği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Avukatlık Ücretiyle İşlemiş Faizinin Tahsili - Bu Ücret Yargılama ve İcra Gideri Niteliğinde Olduğundan Ancak Dava veya Takip Sonuçlandığında Miktarı Belli ve Hasım Taraftan Tahsili Mümkün Hale Geleceği )
KESİNLEŞME KOŞULU ( Vekalet Ücreti - Hüküm Altına Alındığı İlamda Mülkiyet Hakkına Dayalı Olarak Müdahalenin Men'i İsteminde Bulunulduğu/Taşınmazın Aynı İle İlgili Olduğundan İlamın Esası Kesinleşmeden İnfaz Edilmeyeceği )
MÜDAHALENİN MEN'İ İSTEMİ ( Taşınmazın Aynı İle İlgili Olduğundan İlamın Esası Kesinleşmeden İnfaz Edilmeyeceği Gibi Eklenti Durumundaki Avukatlık Ücreti de İstenemeyeceği )"
443Y12.HD7.5.2007E. 2007/6961 K. 2007/9160"GAYRİMENKULE VE BUNA İLİŞKİN AYNİ HAKLARA DAİR HÜKÜMLER ( Kesinleşmedikçe İnfaz Edilemeyeceği - Gerek İlamda Öngörülen Tazminat Miktarı ve Gerekse Eklentilerin İnfazının İstenebilmesi İçin İlamın İçeriği İncelenmeli ve Taşınmazın Ayrımının İhtilaflı Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği )
İLAMDA ÖNGÖRÜLEN TAZMİNAT MİKTARI VE EKLENTİLERİ ( İnfazının İstenebilmesi İçin İlamın İçeriği İncelenmeli ve Taşınmazın Ayrımının İhtilaflı Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği )
TAŞINMAZIN AYNI ( Taşınmazın Bir Kısmının Tapu Kaydının İptaliyle Dere Vasfı İle Tapu Kaydının Terkini Yönündeki Hüküm Yasadan Kaynaklanan ve Tazminat Verilmesine İlişkin Kararın Sonucu Olup Taşınmazın Aynının İhtilaflı Olduğunu Göstermediği )"
443Y12.HD1.5.2007E. 2007/6417 K. 2007/8715"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın Reddedildiği ve Kesinleşmediği - Red Kararı Taşınmazın Aynı İle İlgili İleri Sürülen İddianın Kabul Edilmediğine İlişkin Bir Hüküm Olup Şikayetin Kabulü Gereği )
TAŞINMAZIN AYNI İLE İLGİLİ RED KARARI ( Tapu İptal ve Tescil Davasının Reddedildiği ve Kesinleşmediği - Red Kararı Taşınmazın Aynı İle İlgili İleri Sürülen İddianın Kabul Edilmediğine İlişkin Bir Hüküm Olup Şikayetin Kabulü Gereği )"
443Y12.HD2.4.2007E. 2007/3831 K. 2007/6229"YASADAN DOĞAN TAZMİNAT ( Taşınmazın "Davalılar Adına Olan Kaydının İptali İle Yol Olarak Terkinine" Yönündeki Hüküm Yasadan Kaynaklanan ve Tazminat Verilmesine İlişkin Kararın Sonucu Olup Taşınmazın Aynının İhtilaflı Olduğunu Göstermediği )
KAYDIN İPTALİ VE YOL OLARAK TERKİN ( Yasadan Kaynaklanan ve Tazminat Verilmesine İlişkin Kararın Sonucu Olup Taşınmazın Aynının İhtilaflı Olduğunu Göstermediği )
TAŞINMAZIN AYNI ( Taşınmazın "Davalılar Adına Olan Kaydının İptali İle Yol Olarak Terkinine" Yönündeki Hüküm Yasadan Kaynaklanan ve Tazminat Verilmesine İlişkin Kararın Sonucu Olup Taşınmazın Aynının İhtilaflı Olduğunu Göstermediği )
İLAMIN KESİNLEŞMESİNE GEREK OLMAMASI ( Taşınmazın "Davalılar Adına Olan Kaydının İptali İle Yol Olarak Terkinine" Yönündeki Hüküm Yasadan Kaynaklanan ve Tazminat Verilmesine İlişkin Kararın Sonucu Olması Nedeniyle )"
443Y12.HD22.3.2007E. 2007/3445 K. 2007/5395"TAPU İPTALİ VE TESCİLİNE İLİŞKİN İLAM ( Gayrimenkulun Aynı İle İlgili Olduğundan HUMK. 443/4 Maddesi Hükmü Uyarınca Kesinleşmeden İnfaz Olunamayacağı - Şikayetin Süresiz Olduğu )
GAYRİMENKUL AYNINA İLİŞKİN İLAM ( Tapu İptali ve Tescil - Gayrimenkulun Aynı İle İlgili Olduğundan HUMK. 443/4 Maddesi Hükmü Uyarınca Kesinleşmeden İnfaz Olunamayacağı )
İLAMLI TAKİP ( Tapu İptali ve Tescile İlişkin Olması Nedeniyle HUMK. 443/4 Maddesi Hükmü Uyarınca Kesinleşmeden İnfaz Olunamayacağı - Şikayetin Süresiz Olduğu )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Takip Dayanağı İlamTapu İptali ve Tesciline İlişkin Olduğu - Gayrimenkulun Aynı İle İlgili Olduğundan Kesinleşmeden İnfaz Olunamayacağı )"
443Y12.HD13.3.2007E. 2007/1602 K. 2007/4614"İLAMLI İCRA ( Taşınmaza ve Buna İlişkin Aynı Haklara Dair Hükümlerin Kesinleşmedikçe İcra Edilememesi )
ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Fuzuli İşgal Nedenine Dayalı Olarak Borçlunun Taşınmaza Elatmasının Önlenmesine Tahliyeye ve Haksız İşgal Tazminatına İlişkin İlamın Taşınmazın Aynına İlişkin Olmadığından İnfaz için Kesinleşmesinin Gerekmemesi )"
443Y12.HD22.2.2007E. 2007/377 K. 2007/2992"HÜKMÜN BOŞANMAYA İLİŞKİN BÖLÜMÜ ( Kesinleştiği Takdirde Tazminata İlişkin Bölüm Kesinleşmeden Takibe Konabileceği )
TAZMİNATA İLİŞKİN BÖLÜM ( Hükmün Boşanmaya İlişkin Bölümü Kesinleştiği Takdirde Tazminata İlişkin Bölüm Kesinleşmeden Takibe Konabileceği )
İLAMIN TAKİBE KONMASI ( Hükmün Boşanmaya İlişkin Bölümü Kesinleştiği Takdirde Tazminata İlişkin Bölüm Kesinleşmeden Takibe Konabileceği )
AİLE VE ŞAHSIN HUKUKUNA İLİŞKİN İLAMLAR ( İlamlar Kesinleşmedikçe İcra Takibine Konu Edilemeyeceği )"
443Y12.HD1.2.2007E. 2006/24548 K. 2007/1635"HAKSIZ REKABET ( Önlenmesine İlişkin İlamlar Kesinleşmeden Takip Yapılamayacağı )
İLAMIN KESİNLEŞMESİ GEREĞİ ( Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin İlamlar Şahsın Hukukuna Ait Olduğundan Kesinleşmeden İcraya Konulamayacakları )
VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERLERİ ( Fer'ileri Niteliğindeki Bölümlerin de Takibe Konabilmesi İçin Asla Bağlı Olarak Kesinleşmeleri Gereği - Haksız Rekabetin Önlenmesi )"
443Y12.HD21.11.2006E. 2006/18468 K. 2006/21769"BOŞANMADAN SONRA AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Hükmedilen Tazminat Alacağına İlişkin İlamın İcrası İçin Kesinleşme Koşulu Aranmayacağı )
TAZMİNAT DAVASI ( Boşanmadan Sonra Açılan - Hükmedilen Tazminat Alacağına İlişkin İlamın İcrası İçin Kesinleşme Koşulu Aranmayacağı )"
443Y12.HD4.7.2006E. 2006/11878 K. 2006/14654"MENFİ TESPİT DAVASI ( İcra Mahkemesindeki Borca İtiraz Davasında Bekletici Mesele Yapılamayacağı - Menfi Tespit Kararı Kesinleşmedikçe Uygulanamayacağı )
BORCA İTİRAZ DAVASI ( Menfi Tespit Davası İcra Mahkemesindeki Borca itiraz Davasında Bekletici Mesele Yapılamayacağı - Menfi Tespit Kararı Kesinleşmedikçe Uygulanamayacağı )
KESİNLEŞME ŞARTI ( Menfi Tespit Kararı Kesinleşmedikçe Uygulanamayacağı )
BEKLETİCİ MESELE ( Menfi Tespit Davası - İcra Mahkemesindeki Borca İtiraz Davasında Bekletici Mesele Yapılamayacağı )"
443Y12.HD20.6.2006E. 2006/10295 K. 2006/13303"TAŞINMAZ VE TAŞINMAZIN AYNİ HAKLARINA İLİŞKİN İLAM ( Kesnileşmedikçe İcra Edilemeyeceği - Kamulaştırmasız Elatma Davasında Taşınmazın Tesciline Karar Verilmesinin Taşınmazın Aynını Çekişmeli Kılmadığı Tazminat İlamının İnfazı İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği )
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA DAVASINA İLİŞKİN İLAM ( Taşınmazın Tesciline Karar Verilmesinin Taşınmazın Aynını Çekişmeli Kılmadığı - Kararda Hükmedilen Tazminatın İnfazı İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği )
TAZMİNAT İLAMI ( Kamulaştırmasız El Atma - Taşınmazın Aynının Çekişmeli Olmadığı İlamdaki Tazminatın İnfazı İçin Kesinleşmesinin Gerekli Olmadığı )"
443Y12.HD19.6.2006E. 2006/10799 K. 2006/13163"BOŞANMA İLAMI EKİNDE VERİLEN YOKSULLUK NAFAKASI ( ve Maddi-Manevi Tazminatın İcra Takibine Konu Edilebilmesi İçin HUMK'nun 443. Md. Gereğince ( Boşanma ) İlamının Kesinleşmesine Bağlı Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İcra Takibine Konu Edilebilmesi İçin HUMK'nun 443. Md. Gereğince ( Boşanma ) İlamının Kesinleşmesine Bağlı Olduğu )
BOŞANMA İLAMININ KESİNLEŞMESİ GEREĞİ ( Boşanma İlamı Ekinde Verilen Yoksulluk Nafakası ve Maddi-Manevi Tazminatın İcra Takibine Konu Edilebilmesi İçin Kesinleşmesine Bağlı Olduğu )
YOKSULLUK NAFAKASI ( İcra Takibine Konu Edilebilmesi İçin HUMK'nun 443. Md. Gereğince ( Boşanma ) İlamının Kesinleşmesine Bağlı Olduğu )"
443Y12.HD8.6.2006E. 2006/9591 K. 2006/12233"KİŞİLER HUKUKU ( Deyimin Geniş Olarak Yorumlanması ve Tüzel Kişilerin Organları İle İlgili İlamların da Kesinleşmeden İcra Edilemeyeceğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
TÜZEL KİŞİLER ( Organları İle İlgili İlamların da Kesinleşmeden İcra Edilemeyeceğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
İLAMLARIN İCRASI ( Tüzel Kişilerin Organları İle İlgili İlamların da Kesinleşmeden İcra Edilemeyeceğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )"
443Y12.HD1.6.2006E. 2006/9100 K. 2006/11653"MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞI BULUNMAMASI ( Taşınmazın Aynıyla İlgili Uyuşmazlık Halledilmediğinden HUMK'nun 443. Maddesi Gereğince Takip Konusu İlamın Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olduğu )
TAŞINMAZIN AYNIYLA İLGİLİ UYUŞMAZLIK ( Halledilmediğinden HUMK'nun 443. Maddesi Gereğince Takip Konusu İlamın Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olduğu )
İLAMIN KESİNLEŞMEDEN İNFAZI ( Mülkiyet Uyuşmazlığının Bulunmadığı - Taşınmazın Aynıyla İlgili Uyuşmazlık Halledilmediğinden HUMK'nun 443. Maddesi Gereğince Takip Konusu İlamın Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olduğu )"
443Y12.HD27.2.2006E. 2006/747 K. 2006/3642"İLAMIN NAFAKA İLE İLGİLİ BÖLÜMÜ ( Kesinleşmesi Beklenmeden ve Karar Tarihinden İtibaren Faiz İsteği İle Beraber Takibe Konmasında Yasal Engel Olmadığı )
NAFAKA ALACAĞINA FAİZ İSTENMESİ ( Alacaklının Nafaka Tutarına İtiraz Etmeyip Sadece Faiz Kısmına İtiraz Ettiği - Nafaka Alacağına İstenen Faiz Miktarı Denetlenip Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İLAMLARIN İNFAZI ( Aile ve Kişiler Hukukuna İlişkin İlamlar Kesinleşmedikçe İcra Edilemeyeceği Fakat Nafaka Hükümlerinin İcrasını İsteyebilmek İçin Bunların Kesinleşmesini Beklemeye Gerek Bulunmadığı )
HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ ( İlamın Nafaka İle İlgili Bölümü İçin Kesinleşmesi Beklenmeden ve Karar Tarihinden İtibaren Faiz İsteği İle Beraber Takibe Konabileceği )"
443Y12.HD30.1.2006E. 2005/24327 K. 2006/869"İTİRAZIN İPTALİ ( İlamının Hüküm Fıkrasının %40 İcra İnkar Tazminatı ve Vekalet Ücretiyle Yargılama Gideri Kısmı İlamlı Takibe Konması - Alınmış Bir Tehiri İcra Kararı Da Bulunmadığından İlam Kesinleşmeden Takibe Konulabileceği )
İLAMIN HÜKÜM FIKRASININ İLAMLI TAKİBE KONMASI ( %40 İcra İnkar Tazminatı Ve Vekalet Ücretiyle Yargılama Gideri Kısmı - Alınmış Bir Tehiri İcra Kararı Da Bulunmadığından İlam Kesinleşmeden Takibe Konulabileceği )
HÜKMÜN KESİNLEŞMEDEN TAKİBE KONMASI ( %40 İcra İnkar Tazminatı ve Vekalet Ücretiyle Yargılama Gideri Kısmı İlamlı Takibe Konması - Alınmış Bir Tehiri İcra Kararı da Bulunmadığından İlam Kesinleşmeden Takibe Konulabileceği )"
443Y12.HD30.1.2006E. 2005/24326 K. 2006/868"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İlamda Bedele Hükmedilmesi - Uyuşmazlığın Özünde Ayni Hakka İlişkin Mülkiyet İhtilafı Olduğundan İlam Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği )
BEDELE HÜKMEDİLMESİ ( Uyuşmazlığın Özünde Ayni Hakka İlişkin Mülkiyet İhtilafı Olduğundan İlam Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil )
İLAMIN KESİNLEŞMEDEN İNFAZ EDİLEMEMESİ ( Uyuşmazlığın Özünde Ayni Hakka İlişkin Mülkiyet İhtilafı Olduğu - Tapu İptali ve Tescil/İlamda Bedele Hükmedilmesi )"
443Y12.HD29.12.2005E. 2005/21695 K. 2005/26357"TAKİP GİDERLERİNDEN SORUMLULUK ( İlamda Faize İlişkin Hüküm Bulunmasa da Muaccel Alacağa Faiz İstenebileceği - Muaccel Olan Alacağı Gününde Ödemeyerek Takibin Açılmasına Sebebiyet Veren Borçlunun Takip Giderlerinden Sorumlu Olacağı )
İLAMDA FAİZE İLİŞKİN HÜKÜM BULUNMAMASI ( Muaccel Alacağa Faiz İstenebileceği - Takip Giderlerinden Sorumluluk )
AİLE VE ŞAHIS HUKUKUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN KESİNLEŞMEDEN İCRA OLUNAMAYACAĞI"
443Y12.HD14.12.2005E. 2005/22562 K. 2005/24948"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Taşınmazın Aynıyla İlgili Bulunmayan Müdahalenin Men'i Kararı Kesinleşmeden İnfaz Edilebildiği )
MÜDAHALENİN MEN'İ KARARI ( Taşınmazın Aynıyla İlgili Bulunmayan Müdahalenin Men'i Kararı Kesinleşmeden İnfaz Edilebildiği - Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım )
TAŞINMAZ AYNIYLA İLGİLİ OLMAYAN DAVA ( Müdahalenin Men'i Kararı Kesinleşmeden İnfaz Edilebildiği )"
443Y12.HD12.12.2005E. 2005/21661 K. 2005/24706"BOŞANMA EKİNDE VERİLEN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Kesinleşmeden İstenemeyeceği - İlamda Faiz Yürütüleceğine Dair Açık Hüküm Bulunmaması Halinde Faizin Dayanak İlamın Kesinleşmesinden İtibaren İstenebileceği )
BOŞANMA EKİNDE VERİLEN TAZMİNATA FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( İlamda Faiz Yürütüleceğine Dair Açık Hüküm Bulunmaması - Faizin Dayanak İlamın Kesinleşmesinden İtibaren İstenebileceği )
FAİZ ( Boşanma Ekinde Verilen Tazminata Fait Yürütülmesi )"
443Y12.HD12.12.2005E. 2005/21349 K. 2005/24736"ÇOCUKLA ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİ ( Boşanmanın Eklentisi Niteliğinden Olup Boşanma Kararı Kesinleşmeden İnfaz Olunamayacağı )
BOŞANMA KARARININ EKLENTİSİ ( Çocukla Şahsi Münasebet Tesisi - İnfazı İçin Boşanma Kararının Kesinleşmesi Gerektiği )
ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİ ( Çocukla - Boşanmanın Eklentisi Niteliğinden Olup Boşanma Kararı Kesinleşmeden İnfaz Olunamayacağı )"
443Y12.HD28.11.2005E. 2005/19877 K. 2005/23349"BOŞANMA İLAMIYLA BİRLİKTE HÜKMEDİLEN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Kesinleşmeden Takibe Konu Edilemeyeceği )
BOŞANMADAN BAĞIMSIZ TAZMİNAT HÜKMÜNÜN İNFAZI ( Boşanma Hükmünün Kesinleşmesinden Sonra Verilen Tazminata İlişkin Hüküm - Tazminat Hükmünün İnfaz Edilebilmesi İçin Kesinleşmesinin Gerekli Olmadığı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Takip Dayanağı İlamda Boşanmaya İlişkin Hüküm Bulunup Bulunmadığının Gözetilmesi Gereği - Kesinleşmiş Boşanma Hükmünden Sonra Verilen Maddi Tazminat Hükmünün İnfaz Edilmesi İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği )
İLAMLI İCRA TAKİBİ ( Boşanma İlamıyla Birlikte Hükmedilen Tazminatın İlam Kesinleşmeden Takibe Konu Edilemeyeceği - Boşanma Hükmünün Kesinleşmesinden Sonra Verilen Tazminat Hükmünün İlamlı İcra ile Takip Edilmesi İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği )"
443Y12.HD25.10.2005E. 2005/16713 K. 2005/20755"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyecek İlamlardaki Eklentiler Kesinleşme ile İstenebileceğinden Faiz Hesabının Buna Göre Yapılması Gereği )
KESİNLEŞMEDEN İNFAZ EDİLEMEYECEK İLAM ( Eklentiler de Kesinleşme ile İstenebileceğinden Faiz Hesabının Buna Göre Yapılması Gereği - Tapu İptali ve Tescil Talebi )
İLAMLARDAKİ EKLENTİLER ( Kesinleşme ile İstenebileceğinden Faiz Hesabının Buna Göre Yapılması Gereği - Tapu İptali ve Tescil Talebi )"
443Y12.HD19.7.2005E. 2005/12416 K. 2005/16102"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( İlamda Öngörülen Avukatlık Ücreti ve Yargılama Giderinin Tahsili İçin İlamın Kesinleşmesi Koşulu Aranmayacağı - Taşınmazın Aynının İhtilaflı Bulunmadığı )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( İlamda Öngörülen/Tahsili İçin İlamın Kesinleşmesi Koşulu Aranmayacağı - Taşınmazın Aynının İhtilaflı Bulunmadığı/Tasarrufun İptali Davası )
KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Tasarrufun İptali Davası - İlamda Öngörülen Avukatlık Ücreti ve Yargılama Giderinin Tahsili İçin İlamın Kesinleşmesi Koşulu Aranmayacağı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( İlamda Öngörülen/Tahsili İçin İlamın Kesinleşmesi Koşulu Aranmayacağı - Taşınmazın Aynının İhtilaflı Bulunmadığı/Tasarrufun İptali Davası ) "
443Y12.HD23.6.2005E. 2005/9636 K. 2005/13613"DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Birleştirilen Dosyalarla İlgili Olarak Ayrı Ayrı Hüküm Kurulduğu - Menfi Tespit İlamının İnfazı Sözkonusu Olmadığından ve Alacağa İlişkin İlamında HUMK'nun 443.Maddesi Gereğince Kesinleşmeden Takip Konusu Yapılabileceği )
BİRLEŞTİRİLEN DOSYALARLA İLGİLİ OLARAK AYRI AYRI HÜKÜM KURULMASI ( Menfi Tespit İlamının İnfazı Sözkonusu Olmadığından ve Alacağa İlişkin İlamında HUMK'nun 443.Maddesi Gereğince Kesinleşmeden Takip Konusu Yapılabileceği )
MENFİ TESPİT İLAMININ KESİNLEŞMEDEN TAKİBİ ( Birleştirilen Dosyalarla İlgili Olarak Ayrı Ayrı Hüküm Kurulduğu - Menfi Tespit İlamının İnfazı Sözkonusu Olmadığından ve Alacağa İlişkin İlamında HUMK'nun 443.Maddesi Gereğince Yapılabileceği )"
443Y12.HD21.6.2005E. 2005/10112 K. 2005/13388"HÜKMÜN İNFAZI ( İçin Kesinleşmesi Gereken Hallerde İlamda Yer Alan Eklentiler De İlamın Kesinleştiği Tarihte İstenebilir Hale Geleceği )
İLAMDA YER ALAN EKLENTİLER ( İlamın Kesinleştiği Tarihte İstenebilir Hale Geleceğinden Faizin Kesinleşme Tarihinden Takip Tarihine Kadar Hesaplanması Gereği )
FAİZ ( İlamda Yer Alan Eklentiler De İlamın Kesinleştiği Tarihte İstenebilir Hale Geleceğinden Faizin Kesinleşme Tarihinden Takip Tarihine Kadar Hesaplanması Gereği )"
443Y12.HD21.6.2005E. 2005/10086 K. 2005/13401"TAPU İPTAL VE TESCİLİNE İLİŞKİN İLAM ( Taşınmazın Aynı İle İlgili Bulunduğundan H.U.M.K.'nun 443/4.Maddesi Gereğince Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olmadığı )
TAŞINMAZIN AYNI İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIK ( Tapu İptal Ve Tesciline İlişkin İlam - H.U.M.K.'nun 443/4.Maddesi Gereğince Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Takip Dayanağı İlama Konu Uyuşmazlık Tapu İptal Ve Tescili - Esasın Eklentisi Niteliğinde Olduğundan İlamın Esası Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği )
EKLENTİ VE AYRINTILAR ( Takip Dayanağı İlama Konu Uyuşmazlık Tapu İptal Ve Tescili - Avukatlık Ücreti De Esasın Eklentisi Niteliğinde Olduğundan İlamın Esası Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği )"
443Y12.HD28.4.2005E. 2005/6009 K. 2005/9100"AİLE VE ŞAHIS HUKUKU İLE İLGİLİ HÜKÜM ( Kesinleşmedikçe Takibe Konu Edilemeyecekleri - Boşanma Davasında Tazminat Talebi )
BOŞANMA KARARININ EKLENTSİ OLAN TAZMİNAT HÜKMÜ ( İcra Takibine Konu Edilebilmesi İçin Boşanma Kararının Kesinleşmesi Gereği )"
443Y12.HD29.3.2005E. 2005/3576 K. 2005/6544"TASARRUFUN İPTALİNE İLİŞKİN İLAM ( Kararın Amacı Yalnızca Borçlunun Tasarrufuna Konu Ettiği Maldan Alacaklının Alacağını Tahsil Olanağını Sağlamaktan İbaret Olduğu - Bu Nedenle Konusu Ayni Değil Sırf Şahsi Hakka Müteallik Olduğu )
ŞAHSİ NİTELİKTEKİ HAK ( Tasarrufun İptaline İlişkin İlam - Yalnızca Borçlunun Tasarrufuna Konu Ettiği Maldan Alacaklının Alacağını Tahsil Olanağını Sağlamaktan İbaret Olduğu - Bu Nedenle Konusu Ayni Değil Sırf Şahsi Hakka Müteallik Olduğu )
İLAMIN İNFAZI ( Kesinleşme Şartı Aranmadığı - Tasarrufun İptaline İlişkin İlamın Ayni Değil Şahsi Nitelikte Olduğu )"
443Y12.HD4.3.2005E. 2005/882 K. 2005/4413"TASARRUFUN İPTALİ TALEBİ ( Yalnızca Borçlunun Tasarrufuna Konu Ettiği Maldan Alacaklının Alacağını Tahsil Olanağı Sağlamaktan İbaret Olduğundan Konusu Ayni Değil Şahsi Hak Doğurucu Nitelikte Olduğu - Kesinleşme Şartı Aranmadığı )
KESİNLEŞME ŞARTI ( Tasarrufun İptali Davası Yalnızca Borçlunun Tasarrufuna Konu Ettiği Maldan Alacaklının Alacağını Tahsil Olanağı Sağlamaktan İbaret Olduğundan Konusu Ayni Değil Şahsi Hak Doğurucu Nitelikte Olduğu - Kesinleşme Şartı Aranmadığı )
ŞAHSİ HAK NİTELİĞİ ( Tasarrufun İptali Davası Yalnızca Borçlunun Tasarrufuna Konu Ettiği Maldan Alacaklının Alacağını Tahsil Olanağı Sağlamaktan İbaret Olduğundan Konusu Ayni Değil Şahsi Hak Doğurucu Nitelikte Olduğu - Kesinleşme Şartı Aranmadığı )"
443Y12.HD15.2.2005E. 2005/1431 K. 2005/2711"PARA ALACAĞI NEDENİYLE TAKİP ( Borçlunun Takip Konusu Alacak ile İlgili Bir Ödemesi Olmadığından Takibin Başlatılmasına Borçlunun Sebebiyet Vermesi/İcra Harç ve Masrafları ile İcra Vekalet Ücretinden Sorumlu Olduğu - Şikayetin Reddi Gereği )
ŞİKAYET ( Takibin Başlatılmasına Borçlunun Sebebiyet Vermesi Halinde Kabul Edilemeyeceği - İcra Harç ve Masrafları ile İcra Vekalet Ücretinden Borçlunun Sorumlu Olduğu )
İCRA HARÇ VE MASRAFLARI ( Takibin Başlatılmasına Borçlunun Sebebiyet Vermesi Halinde Sorumlu Olduğu - Şikayetin Reddi Gereği )
ALACAKLININ TEMERRÜDÜ ( Borçlunun Takip Konusu Alacak ile İlgili Bir Ödemesi Olmadığı Gibi Tevdii de Söz Konusu Olmadığından Oluşmayacağı - Takibin Başlatılmasına Borçlunun Sebebiyet Vermesi Nedeniyle Şikayetin Reddi Gereği )"
443Y12.HD20.9.2004E. 2004/14925 K. 2004/19738"GAYRİMENKULE VE AYNİ HAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER ( Kesinleşmedikçe İnfaz Edilemeyeceği - "Kamulaştırmasız El Atma" Nedeniyle Müdahalenin Men'i ve Tazminata Hükmedilen İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesine Gerek Olmadığı )
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Nedeniyle Müdahalenin Men'i ve Tazminata Hükmedilen İlamın İnfazı İçin Kesinleşmesine Gerek Olmadığı - Gayrimenkule ve Buna İlişkin Aynı Haklara Dair Hükümler Kesinleşmedikçe İnfaz Edileme )
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE TAZMİNAT ( Gayrimenkule ve Buna İlişkin Aynı Haklara Dair Hükümler Kesinleşmedikçe İnfaz Edilemeyeceği - Tazminat Miktarı ve Gerekse Eklentilerin İnfazının İstenebilmesi İçin İlamın İçeriği İncelenmeli ve Taşınmazın Aynının İhtilaflı Olup Olmadığı Belirlenmesi Gereği )"
443Y12.HD7.7.2004E. 2004/12819 K. 2004/17968"TAKİBE İTİRAZ ( Tapu İptali Davası Neticesi Hükmedilen Vekalet Ücreti Yargılama Giderleri Ve Harcın Tahsilinin Taşınmazın Aynına İlişkin Olduğu İddiasıyla )
İLAMIN İCRASI ( Taşınmazın Aynına İlişkin Olmayan Kararlar İçin Kesinleşmeden İcra Takibi Yapılabilmesi )
YARGITAY DAİRE BAŞKANININ REDDİ ( İşlerine Gerekli Özenin Gösterilmemesinin Reddi İçin Haklı Gerekçe Olmadığı )
REDDİ HAKİM ( Yargıtay Başkanının - Reddi Mümkün İse de İşine Gerekli Özeni Göstermemesinin Gerekçe Olamayacağı )"
443Y16.HD24.5.2004E. 2004/5954 K. 2004/7612"HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ ( Mahkemece Nazara Alınmadan Davalı İle Muris Arasındaki İşlemin Muvaazalı Olduğu Kabul Edilmek Suretiyle Karar Verilemeyeceği )
TESCİL HÜKMÜNÜN KESİNLEŞMESİ ( Mahkemece Nazara Alınmadan Davalı İle Muris Arasındaki İşlemin Muvaazalı Olduğu Kabul Edilmek Suretiyle Karar Verilemeyeceği )"
443Y12.HD17.5.2004E. 2004/7593 K. 2004/12632"GAYRİMENKUL VE BUNA İLİŞKİN AYNİ HAKLAR ( Kesinleşmedikçe İnfaz Edilemeyeceği )
KARŞILIK DAVA ( Davacı Tapu İptali Kendi Mülkiyet Hakkına Dayalı Olarak Değil Dava Dışı Kişi İçin Talep Etmesi - Adı Geçenin İstemi Gayrimenkulün Aynı İle İlgili Olmakla Beraber Kendisinin Mülkiyet Hakkına Dayalı Olmadığından Reddi Gereği )
TAPU İPTALİ ( Karşılık Davacı Kendi Mülkiyet Hakkına Dayalı Olarak Değil Dava Dışı Kişi İçin Talep Etmesi - Adı Geçenin İstemi Gayrimenkulün Aynı İle İlgili Olmakla Beraber Kendisinin Mülkiyet Hakkına Dayalı Olmadığından Reddi Gereği )
FUZULİ İŞGAL VE ECRİMİSİLE İLİŞKİN İLAM ( Karşılık Davacı Tapu İptalini Kendi Mülkiyet Hakkına Dayalı Olarak Değil Dava Dışı Kişi İçin Talep Etmesi - Adı Geçenin İstemi Gayrimenkulün Aynı İle İlgili Olmakla Beraber Kendisinin Mülkiyet Hakkına Dayalı Olmadığından Reddi Gereği )"
443Y12.HD1.4.2004E. 2004/2976 K. 2004/7880"İLAMLARIN İCRASI ( Kayyımın Küçüklerin Haklarının Korunması Amacıyla Başlattığı Takibin Dayanağı - Aile ve Şahsın Hukukuna Ait Olduğundan Kesinleşmedikçe İcra Edilemeyeceği )
AİLE VE ŞAHSIN HUKUKUNA AİT İLAMLAR ( Kayyımın Küçüklerin Haklarının Korunması Amacıyla Başlattığı Takibin Dayanağı - Kesinleşmedikçe İcra Edilemeyeceği )
TAKİP ( Kayyımın Küçüklerin Haklarının Korunması Amacıyla Başlattığı Takibin Dayanağı İlam - Aile ve Şahsın Hukukuna Ait Olduğundan Kesinleşmedikçe İcra Edilemeyeceği )"
443Y12.HD1.3.2004E. 2004/1277 K. 2004/4523"FAİZ ( Dayanak İlamın Taşınmazın Aynına İlişkin Olduğu ve Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı İçin İlamın Eklentilerine de Kesinleşme Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülebileceği )
TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN İLAM ( Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı İçin İlamın Eklentilerine de Kesinleşme Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülebileceği )
İLAMIN EKLENTİLERİ ( Dayanak İlamın Taşınmazın Aynına İlişkin Olduğu ve Kesinleşmeden Takibe Konulamayacağı İçin İlamın Eklentilerine de Kesinleşme Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülebileceği )
YARGILAMA GİDERİ VE AVUKATLIK ÜCRETİ ( İlamın Kesinleşme Tarihi İle Takip Tarihi Arasındaki Süre İçin Alacaklının Faiz İstemesinin Mümkün Olduğu )"
443Y12.HD29.12.2003E. 2003/22521 K. 2003/26613"MÜLKİYET ( Taraflar Arasında Mülkiyet Uyuşmazlığı Bulunmadığı ve Mahkemece de Taşınmazın Aynıyla İlgili Karar Verilmediğine Göre Anılan Kararın Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olması )
TAŞINMAZIN AYNI ( Taraflar Arasında Mülkiyet Uyuşmazlığı Bulunmadığı ve Mahkemece de Taşınmazın Aynıyla İlgili Karar Verilmediğine Göre Anılan Kararın Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olması )
KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Mülkiyet Uyuşmazlığı Olmadığı ve Mahkemece Taşınmazın Aynıyla İlgili Karar Verilmediğine Göre Anılan Kararın Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olması )"
443Y12.HD15.12.2003E. 2003/21488 K. 2003/24727"HAKSIZ İŞGAL ( Takip Dayanağı İlamın Mirasçıların Murisin Taşınmazını Haksız İşgal Ettiklerinden Tahliyelerine El Atmalarının Önlenmesine ve Ecrimisil Alacağının Tahsiline İlişkin Olması )
EL ATMA ( Takip Dayanağı İlamın Mirasçıların Murisin Taşınmazını Haksız İşgal Ettiklerinden Tahliyelerine El Atmalarının Önlenmesine ve Ecrimisil Alacağının Tahsiline İlişkin Olması )
ECRİMİSİL ( Takip Dayanağı İlamın Mirasçıların Murisin Taşınmazını Haksız İşgal Ettiklerinden Tahliyelerine El Atmalarının Önlenmesine ve Ecrimisil Alacağının Tahsiline İlişkin Olması )
İLAMIN NİTELİĞİ ( İlamın Niteliği İtibariyle Gayrimenkulün Aynıyla İlgili Olmaması Halinde Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olması )
GAYRİMENKULÜN AYNIYLA İLGİLİ OLMA ( İlamın Niteliği İtibariyle Gayrimenkulün Aynıyla İlgili Olmaması Halinde Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olması )
İLAMIN KESİNLEŞMEDEN İNFAZI ( İlamın Niteliği İtibariyle Gayrimenkulün Aynıyla İlgili Olmaması Halinde Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olması )"
443Y12.HD13.11.2003E. 2003/23629 K. 2003/22436"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Takip Dayanağı İlamda Davalı Borçlunun Tapu İptali ve Tescil İstemi ile Karşı Dava Açması )
TAŞINMAZIN AYNI ( Taşınmazın Aynının İhtilaflı Olması Halinde İlamın Kesinleşmesinin Beklenmesinin Gerekmesi )
İLAMIN KESİNLEŞMESİ ( Taşınmazın Aynının İhtilaflı Olması Halinde İlamın Kesinleşmesinin Beklenmesinin Gerekmesi )"
443Y12.HD7.6.2002E. 2002/10562 K. 2002/12198"TENKİS DAVASI ( Tenkise ilişkin ilamların takibe konulması - gayrımenkulün aynına taallük eden davanın takibe konulması )
TENKİSE İLİŞKİN İLAMLARIN TAKİBE KONULMASI ( Gayrımenkulün aynına taallük eden davanın takibe konulması )
GAYRİ MENKULLERİN AYNINA İLİŞKİN DAVA ( Tenkise ilişkin ilamların takibe konulması )"
443Y12.HD29.4.2002E. 2002/7814 K. 2002/8907"NAFAKA İLAMLARI ( İcrası İçin Kesinleşmesinin Gerekmemesi )
ŞİKAYET ( Nafaka İlamının İcrası - Kesinleşmesinin Gerekmemesi )"
443Y12.HD25.4.2002E. 2002/8207 K. 2002/8569"TENKİSE İLİŞKİN İLAMLAR ( Takibe Konulması İçin Kesinleşmesine Gerek Olmadığı - Taşınmazın Aynına İlişkin İlamların Kesinleşmeden İcra Edilemeyeceği )
TAŞINMAZLARIN AYNINA İLİŞKİN DAVALAR ( Kesinleşmeden İcra Edilemeyeceği - Tapu İptali ve Tescil/Fiili İmkansızlık Nedeniyle Bedelin Tahsiline Karar Verilmesi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Fiili İmkansızlık Nedeniyle Bedelin Tahsiline Karar Verilmesi - Davanın Taşınmazın Aynına İlişkin Olup Kesinleşmeden İcra Edilemeyeceği )
KESİNLEŞMEDEN TAKİBE KONULAMAYACAK İLAMLAR ( Tapu İptali ve Tescil/Fiili İmkansızlık Nedeniyle Bedelin Tahsiline Karar Verilmesi - Davanın Taşınmazın Aynına İlişkin Olması )
TAKİBE KESİNLEŞMEDEN KONULAMAYACAK İLAMLAR ( Tapu İptali ve Tescil/Fiili İmkansızlık Nedeniyle Bedelin Tahsiline Karar Verilmesi - Davanın Taşınmazın Aynına İlişkin Olması )"
443Y12.HD9.4.2002E. 2002/6581 K. 2002/7378"ALACAKLI YARARINA TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ ( Takip Dayanağının Takibe Konulabilmesi İçin Kesinleşmesinin Gerekli Bulunmaması - Avukatlık Ücretinin de Aynı Kurala Tabi Olması )
TAZMİNAT ( Alacaklı Yararına - Takip Dayanağının Takibe Konulabilmesi İçin Kesinleşmesinin Gerekli Bulunmaması/Avukatlık Ücretinin de Aynı Kurala Tabi Olması )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Tazminat/Takip Dayanağının Takibe Konulabilmesi İçin Kesinleşmesinin Gerekli Bulunmaması - Avukatlık Ücretinin de Aynı Kurala Tabi Olması )"
443Y12.HD21.3.2002E. 2002/4638 K. 2002/5698"KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMA ( Hakkındaki Çıkarma Kararı Kesinleşmeyen Ortakların Yerine Yeni Ortak Alınamaması )
ŞAHSIN HUKUKUNA İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASI ( İlamların Kesinleşmedikçe İcra Olunamaması )
ÇIKARMA KARARININ KESİNLEŞMESİ ( Kooperatif Ortaklarının Hak ve Yükümlülüklerinin Çıkarılma Kararı Kesinleşinceye Kadar Devam Etmesi )"
443Y12.HD8.3.2002E. 2002/2871 K. 2002/4725"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE DAYALI İLAM ( İlamın Taşınmazın Aynına İlişkin Olmaması Nedeniyle Kesinleşmesine Gerek Olmaması )
CEZA ŞARTI TAHSİLİNE İLİŞKİN ESER SÖZLEŞMESİ ( Alınan İlamın Taşınmazın Aynına İlişkin Olmaması Nedeniyle Kesinleşmesine Gerek Olmaması )
TAŞINMAZIN AYNI İLE İLGİLİ OLMAYAN İLAM ( Kesinleşmesine Gerek Olmadan Takibe Konu Yapılabilmesi Kısm Bozma Durumunda Takibe Kısmen Devam Edilebilmesi )"
443Y12.HD7.3.2002E. 2002/3320 K. 2002/4668"TAVZİH İLAMI ( Borçlunun İtirazına Dayanak Tavzih İlamının Kesinleşmemiş Olması )
MENİ MÜDAHALE ( İlamın Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olmaması )
GAYRİMENKULÜN AYNINA İLİŞKİN DAVA ( Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olmaması )
KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULAMAYAN HÜKÜMLER ( Gayrımenkulden Men'i Müdahaleye İlişkin İlamlar Aynına İlişkin Olup Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olmaması )"
443Y12.HD8.2.2002E. 2002/1519 K. 2002/2750"FUZULİ İŞGAL ( Mahkemece Borçlu Davalının El Atmasının Önlenmesine Karar Verildiği - İcra Takibinin Dayanağı İlamın Gayrimenkulün Aynıyla İlgili Olmadığı/İnfazı İçin Kesinleşmesine Gerek Olmadığı )
EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( İcra Takibinin Dayanağı İlamın Gayrimenkulün Aynıyla İlgili Olmadığı - İnfazı İçin Kesinleşmesine Gerek Olmadığı/İtirazın Reddi Gerektiği )
İTİRAZ ( Reddi Gerektiği/İcra Takibinin Dayanağı İlamın Gayrimenkulün Aynıyla İlgili Olmadığı - İnfazı İçin Kesinleşmesine Gerek Olmadığı )
HÜKMÜN İNFAZI ( İcra Takibinin Dayanağı İlamın Gayrimenkulün Aynıyla İlgili Olmadığı - Kesinleşmesine Gerek Olmadığı/İtirazın Reddi Gerektiği )"
443Y18.HD5.2.2002E. 2002/315 K. 2002/1231"BEDEL ARTIRIM DAVASINDA VERİLEN KARARIN İCRAYA KONULMASI ( Borçlu Belediyenin Teminat Yatırmadan İcranın Tehirini İstemesinin Mümkün Olmaması )
TEHİRİ İCRA ( Bedel Artırım Davasında Verilen Karara Dayanılarak Hakkında İcra Takibi Yapılan Belediyenin Teminat Yatırmadan İcranın Tehirini İstemesinin Mümkün Olmaması )
TEMİNAT GÖSTERİLEN VE BLOKE EDİLEN PARA ( Para İçin Davacının Faiz İstemesinin Mümkün Olmaması )
FAİZ ( Teminat Gösterilen ve Bloke Edilen Para İçin Faiz İstenmesi )"
443Y14.HD8.10.2001E. 2001/6738 K. 2001/6451"TAŞINMAZIN MERA OLARAK SINIRLANDIRILMASI ( Üçüncü Kişiler Tarafından Açılan Tescil Davasının Tebligat Noksanlığı Nedeniyle Kesinleşmemiş Olması )
KARARIN KESİNLEŞMESİNİN BEKLENMESİ ( Taşınmazın Mera Olarak Sınırlandırılması )"
443Y12.HD30.3.2001E. 2001/4594 K. 2001/5463"BOŞANMANIN EKLENTİSİ OLAN MANEVİ TAZMİNAT ( Muacceliyet Kazandığı Tarih ve Faiz Başlangıcı)
FAİZ BAŞLANGICI ( Boşanmanın Eklentisi Olan Manevi Tazminata Yürütülecek Olan)
MANEVİ TAZMİNATA FAİZ BAŞLANGICI ( Boşanmanın Eklentisi Olan)"
443Y12.HD19.3.2001E. 2001/3806 K. 2001/4550"İCRAYA KESİNLEŞMEDEN KONULABİLECEK İLAMLAR ( Gayrımenkul Üzerindeki Kişisel Haklara İlişkin İlam )
GAYRIMENKUL ÜZERİNDEKİ KİŞİSEL HAKLARA İLİŞKİN İLAM ( Kesinleşmeden İcraya Konulabileceği )
KİŞİSEL HAKLARA İLİŞKİN İLAM ( Gayrımenkul Üzerindeki - Kesinleşmeden İcraya Konulabileceği )
İLAM ( Gayrımenkul Üzerindeki Kişisel Haklara İlişkin - Kesinleşmeden İcraya Konulabileceği )"
443Y11.HD17.11.2000E. 2000/8885 K. 2000/9015"TESPİT DAVASI ( Davacının Kullandığı Tescilli Markanın Davalı Tarafından İzinsiz Kullanılması Nedeniyle Haksız Tecavüz ve Rekabetin Tesbitinin İstenmesi )
MÜDAHALENİN MENİ ( Davacının Kullandığı Tescilli Markanın Davalı Tarafından İzinsiz Kullanılması Nedeniyle Haksız Tecavüz ve Rekabetin Meninin İstenmesi )
TAZMİNAT DAVASI ( Markaya Haksız Rekabet ve Haksız Tecavüzden Kaynaklanan Zararın Tazmininin İstenmesi )
UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI ( Bunun Çalıştıran ( ihtihdam eden ) Durumunda Bulunan Tüzel Kişiye Uygulanamaması )
SORUMLULUK ( Organların Fiillerinden Tüzel Kişilerin Doğrudan Doğruya Mesul Bulunması )
TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUĞU ( Organların fiillerinden Tüzel Kişilerin Doğrudan Doğruya Mesul Bulunması )
HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU ( Organların Haksız Fiillerinden Tüzel Kişilerin Doğrudan Doğruya Mesul Bulunması )"
443YHGK21.6.2000E. 2000/12-1056 K. 2000/1062"AİLE VE ŞAHSIN HUKUKUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER ( Nafaka Haricinde Bunların Kesinleşmedikçe İcraya Verilememesi )
BOŞANMA VE TAZMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER ( Hükümlerin Kesinleşmedikçe İcraya Konamaması )
İCRAYA KOYAMAMA ( Nafaka Hükümleri Dışında Aile ve Şahsın Hukukuna İlişkin Hükümlerin Kesinleşmedikçe İcraya Verilememesi )
FAİZ ( Tazminat Talepleri Boşanma Hükmünün Kesinleştiği Tarihte Muaccel Olacağından Faizin de Hükmün Kesinleşmesi İle Talep Edilebilmesi )"
443Y18.HD8.5.2000E. 2000/4109 K. 2000/5603"KARAR DÜZELTME ( Davacı ve Davalının Aynı Parsel Üzerinde Bağımsız Bölüm Maliki Olmaları Nedeniyle Uyuşmazlığa Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Uygulanması )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Davacı ve Davalının Aynı Parsel Üzerinde Bağımsız Bölüm Maliki Olmaları Nedeniyle Uyuşmazlığa Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Uygulanması )
BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ OLMA ( Davacı ve Davalı Arasındaki Uyuşmazlığa Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Uygulanması )"
443Y12.HD24.1.2000E. 1999/17775 K. 2000/626"TAKİP HUKUKUNA YÖNELİK MERCİİ KARARLARININ İNFAZI ( Kesinleşmesinin Şart Olmadığı )
MERCİİ KARARLARININ İNFAZI ( Takip Hukukunda - Kesinleşmesinin Şart Olmadığı )
KARARIN KESİNLEŞMESİ ( İnfazı İçin Takip Hukukunda Şart Olmadığı )"
443YİBGK4.12.1998E. 1996/4 K. 1998/3"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞİ ( İnşai - İhdasi Karar Niteliği )
İNŞAİ İHDASİ KARAR NİTELİĞİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği )
TAPUSUZ TAŞINMAZLARIN ZİLYETLİĞİNİN TESCİLLE DOĞMASI
TESCİL KARARLARININ İNŞAİ - İHDASİ "YAPICI - KURUCU - YENİLİK DOĞURUCU" NİTELİKLERİ
MÜLKİYET HAKKININ KAZANILMASI ( Zilyetlikte Tescil Kararlarının Kesinleşmesi )"
443Y12.HD26.5.1998E. 1998/5518 K. 1998/6056"BOŞANMA HÜKMÜNE DAYALI TAZMİNAT KARARI ( İnfazı - Kesinleşme Şartı Aranmaması )
KESİNLEŞME ŞARTI ARANMAMASI ( Boşanma Hükmüne Dayalı Tazminat Kararının İnfazı )"
443Y12.HD2.4.1998E. 1998/3018 K. 1998/3881"TAKİP KONUSU YAPILAMAYAN KARARLAR ( Aile ve Şahsın Hukukuna İlişkin Kararlar Kesinleşmemesi )
AİLE VE ŞAHSIN HUKUKUNA İLİŞKİN KARARLAR KESİNLEŞMEMESİ ( Takip Konusu Yapılamaması )
BOŞANMA İLAMINDA YER ALAN TAZMİNAT ( Hükmün Eklentisi Olması )
HÜKMÜN EKLENTİSİ OLAN KARAR ( Boşanma İlamında Yer Alan Tazminat )"
443Y2.HD23.12.1997E. 1997/12472 K. 1997/14104"MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN YARGITAY`CA VERİLEN KARARLAR ( Kanun Yoluna Başvurulamaması )
KARAR DÜZELTME ( Yargıtay Tarafından Maddi Hataların Düzeltilmesine İlişkin Olarak Verilen Kararlara Karşı İstenemeyeceği )
KANUN YOLUNA BAŞVURAMAMA ( Yargıtay Tarafından Maddi Hataların Düzeltilmesine İlişkin Olarak Verilen Kararlara Karşı )
TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR ( Nüfus Kanunu`nun 31. ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası`nın 443 /son Maddeleri Uyarınca Hakimin Yaptığı İşlem )"
443Y2.HD9.5.1996E. 1996/3469 K. 1996/4878"ZAMANAŞIMI DEF'İ ( Evlilik Süresince Eşler Arasında İşlememesi )
KARI-KOCA ARASINDA ZAMANAŞIMI ( Evlilik Süresince İşlemeyeceği ve Boşanma Tarihinden İtibaren İşleyeceği )
BOŞANMA ( Kesinleşmesiyle Eşler Arasında Zamanaşımının İşlemeye Başlayacağı )"
443Y12.HD12.3.1996E. 1996/2939 K. 1996/3312"HAKEM KARARLARININ İNFAZI ( İlamların İcrasına İlişkin Umumi Hükümler Uyarınca )
KONUSU PARA OLAN İLAMLARIN İNFAZl ( Kesinleşmeden İnfazının Mümkün Olması )"
443YİBGK24.11.1995E. 1994/2 K. 1995/2"KİRA TESBİT KARARININ KESİNLEŞMESİ ( Kira Farkı Alacağına Faiz Yürütülmesinin Başlangıcı )
KİRA FARKI ALACAĞI ( Faiz Yürütülmesinin Başlangıcı )
FAİZ ( Kira Tesbit Kararının Kesinleşmesi ile Kira Farkı Alacağına )
İHTARIN GEREKSİZLİĞİ ( Kira Tesbit Kararının Kesinleşmesi ile Kira Farkı Alacağına Faiz Talebi )"
443YHGK7.11.1990E. 1990/12-446 K. 1990/564"OLUMSUZ TESPİT DAVASI ( Borçlunun Borçlu Olmadığını Tespit Ettirmesi )
BORÇLUNUN BORÇLU OLMADIĞINI KANITLAMAK İÇİN AÇTIĞI OLUMSUZ TESBİT DAVASI ( Alınan ilam )
TESPİT NİTELİĞİNDE HÜKÜM ( Borçlunun Borçlu Olmadığının Tespitiyle İlgili Alınan İlam )
TAKİP KONUSU YAPILAMAMASI ( Tespit Niteliğinde Hüküm Neticesinde )"
443Y13.HD22.10.1990E. 1990/1571 K. 1990/6573"KESİNLEŞMEDİKÇE İCRA OLUNAMAYAN İLAMLAR ( İcra Olunduktan Sonra Aksinin Kesin Bir İlamla Belirlenmesi )
ESKİ HALE İADE ( Kesinleşmedikçe İcra Olunamayan İlamların icrasından Sonra Aksine Başka İlam )
İCRANIN ESKİ HALE İADE EDİLMESİ ( Kesinleşmedikçe İcra Edilemeyen İlamların İcrasında )"
443Y12.HD2.10.1990E. 1990/9426 K. 1990/9443"KESİNLEŞMEMİŞ İLAMLARIN İCRASI ( G.menkulün Aynına İlişkin )
TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASI ( Kesinleşmeden İcra Edilememesi )
İLAMIN FERİLERİNİN İCRASI ( Taşınmazın Aynına İlişkin )"
443Y12.HD25.1.1990E. 1989/7421 K. 1990/272"İLAMIN KESİNLEŞMESİ ( Para Alacağına İlişkin Takip )
PARA ALACAĞINA İLİŞKİN İLAMIN TAKİBİ ( Kesinleşmesinin Şart Olmaması )
TAKİP ( Para Alacağına İlişkin )"
443Y12.HD22.1.1990E. 1989/778 K. 1990/22"İCRA MÜDÜRÜNÜN HATALI İŞLEMİNİ GERİ ALMASI
İLAMIN KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONMASI ( Süresiz Şikayet Hakkı )
SÜRE ( İlamın Kesinleşmeden İcraya Konmasını Şikayette )"
443Y12.HD13.2.1989E. 1988/6107 K. 1989/1804"NAFAKAYA İLİŞKİN İLAMLAR ( İcra İçin Kesinleşme Şartı Aranmaması )
İLAMIN İCRASI İÇİN KESİNLEŞME ŞARTI ARANAN DURUMLAR ( Gayrimenkulün Aynına ve Aile ve Şahsın Hukukuna Dair Hükümler ve Asıl Talebe Bağlı Sair İstekler )
BOŞANMAYA DAİR İLAMDA NAFAKANIN KESİLMESİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI ( İlam Kesinleşmedikçe Kesilme Hükmünün İcra Olunamaması )
AVUKATLIK ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERLERİ ( Kesinleşmedikçe İcra Olunamayan İlamlardaki )"
443YHGK15.6.1984E. 1983/12-105 K. 1984/717"İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ( Taşınmazın Aynına İlişkin İlamın Yasaya Aykırı Olarak Kesinleştirilip İcraya Konulması Nedeniyle )
KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Yargıtay İlamının Karar Düzeltmeye Tabi Olduğu Gözetilmeden Yasaya Aykırı Olarak Verilen Kesinleşme Şerhine Dayanılarak Hak Talep Edilememesi )
TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN DAVA ( Bu Tür Kararların Kesinleşmeden İnfaz Olunamaması )
İLAMLARIN İCRASI ( Taşınmazların Aynına İlşkin İlamların Kesinleşmeden İcraya Konulamaması )"
443Y7.HD6.10.1977E. 1977/696 K. 1977/10104"TAPULAMA TESPİTİNE İTİRAZ ( İadeyi Muhakeme Talebi Şartı )
İADE-İ MUHAKEME ( Talepte Bulunacak Kimsenin Hasmın Zarar ve Ziyanını Tediye Edeceğine Dair Mahkemece Takdir Edilecek Teminatı Yatırmasının Gerekmesi )
KARAR DÜZELTME ( Talepte Bulunacak Kimsenin Hasmın Zarar ve Ziyanını Tediye Edeceğine Dair Mahkemece Takdir Edilecek Teminatı Yatırmasının Gerekmesi )
TEMİNAT YATIRILMASI ( İade-i Muhakeme Talebinde Bulunan Kişi )"
443Y12.HD21.10.1976E. 1976/8379 K. 1976/10324"PARA ALACAĞINI İÇEREN İLAMIN İCRASI ( Mülkiyeti Çekişmeli Taşınmaza İlişkin )
İLAMIN KESİNLEŞMESİ ŞARTI ( Mülkiyeti Çekişmeli Taşınmaza İlişkin Para Alacağını İçeren İlamın İcrası )"
443Y12.HD10.5.1976E. 1976/3925 K. 1976/5829"TAŞINMAZLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN İCRASI ( Kesinleşme Şartı-Süresiz Şikayet )
SÜRESİZ ŞİKAYET ( Taşınmazın Aynına İlişkin Hükümlerin Kesinleşmedikçe İcra Olunamayacağına Dair Şikayetler )"
443Y12.HD10.5.1976E. 1976/3907 K. 1976/5817"İLAMA DAYALI TAKİP ( Kamulaştırılan Taşınmazdaki Mülkiyet Uyuşmazlığını Çözümleyen )
KESİNLEŞME ŞARTI ( Kamulaştırılan Taşınmazdaki Mülkiyet Uyuşmazlığını Çözümleyen İlamın İcrası )
KAMULAŞTIRMA İLAMININ İCRASI ( Taşınmazdaki Mülkiyet Uyuşmazlığını Çözümleyen )"
443Y12.HD2.4.1976E. 1976/2323 K. 1976/4166"İHTARLI ÖDEME EMRİ ( Bir Ay İçinde İcra Veznesine veya Takip Alacaklısına Ödeme Zorunluluğu )
ADİ POSTA HAVALESİ ( Kiracıyı Temerrütten Kurtarmaması )
KİRACININ TEMERRÜDÜ ( İhtarlı Ödeme Emri Üzerine Ödemenin Nereye Yapılması Gerektiği )"
443Y12.HD11.3.1976E. 1976/11364 K. 1976/2528"TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN İLAMIN İCRASI ( Kesinleştikten Sonra Yapılacağı )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Taşınmazın Aynına İlişkin İlamdaki )"
443Y12.HD26.11.1971E. 1970/12302 K. 1971/11941"AİLE VE KİŞİLER HUKUKUNA İLİŞKİN İLAMLAR ( Kesinleşmedikçe İcra Edilememesi )
BOŞANMA DAVASINA İLİŞKİN İLAM ( İcra Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gereği )
BOŞANMA DAVASI SIRASINDA ALINAN GEÇİCİ TEDBİRLER ( Davanın Kesinleşmesine Değin Sürmesi )
HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ ŞARTI ( Aile ve Şahsın Hukukuna İlişkin İlamların İcrası )"
443Y12.HD9.10.1969E. 1969/8529 K. 1969/9148"VEKALET ÜCRETİNE İLİŞKİN HÜKMÜN İCRASI ( Yargıtaydaki Duruşma )
YARGITAY`DAKİ DURUŞMA İÇİN TAKDİR EDİLEN VEKALET ÜCRETİ"
443YİBGK21.2.1968E. 1966/23 K. 1968/5"TAKİP HUKUKUNDA TEMYİZİN İCRA İŞLEMLERİNE ETKİSİ ( Satış Dışındaki İşlemleri Durdurmaması )
İCRA HUKUKUNDA TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ KARARININ KABUL EDİLMEMESİ ( Temyiz Dilekçesinin Cevap Layihasıyla Birlikte Yargıtay`a Gönderileceği )
TEMYİZ YOLUNA BAŞVURULMASI ( İcra İşlemlerine Etkisi )
İCRA İŞLEMLERİNİN TEMYİZİ ( İşlemlere Etki Yapmayacağı - Kanuni Şartları Haizse Yalnız Satış İşlemlerini Durduracağı )
TEMYİZ ( İcra İşlemlerinin Etkilenmeyeceği - Kanuni Şartları Haizse Yalnız Satış İşlemlerini Durduracağı )
SATIŞIN DURMASI ( İcra İşlemlerinde - Kanuni Şartları Haiz Temyiz İle )"
443Y12.HD1.2.1965E. 1965/1154 K. 1965/1511"KONKORDATO ÇOĞUNLUĞUNUN TESBİTİ ( İlama Bağlı Alacak )
İLAMA BAĞLI ALACAK ( Konkordato Çoğunluğunu Tesbiti )
İLAMIN KESİNLEŞMEMESİ ( Konkordato Çoğunluğunu Tesbiti )"
443YİBGK18.3.1942E. 1941/37 K. 1942/6"KİRA AKDİ ( Yazılı Olma Mecburiyetinin Bulunmaması - Sözle Yenilendiği İddiasının İspatı )
KİRA AKDİNİN YENİLENMESİ ( Sözle Yenilendiği İddiası - İcra Tetkik Merciinde Değil İlgili Mahkemede Dava ve Kanıtlama Hakkı )
İCRA TAKİBİ ( Takip Sırasında Kiranın Sözle Yenilendiği İddiasının İleri Sürülmesi )
KİRACIYA SÜRE VERİLMESİ ( Kira Akdinin Sözle Yenilendiği İddiası - İlgili Mahkemede Dava Açma İçin )
İCRA KOVUŞTURMASININ DAVA SONUNA KADAR GERİ BIRAKILMASI ( Takip Sırasında Kiranın Yenilendiği , İddiası - Kiracıya Dava Açma İçin Süre Verilmesi )"
443YİBGK23.2.1938E. 1937/11 K. 1938/7"İCRANIN GERİ BIRAKILAMAYACAĞI ( Tahliye Hükmünün Temyiz Edilmiş Olması )
TAHLİYE HÜKMÜNÜN TEMYİZİ ( İcranın Geri Bırakılamayacağı )
KİRALANAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ İLE İLGİLİ KARARIN TEMYİZİ ( İcranın Geri Bırakılamayacağı )
TEMYİZİN İCRAYI GERİ BIRAKAMAMASI ( Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi İle İlgili Karar )"

DANIŞTAY

443D9.D16.11.2005E. 2004/927 K. 2005/3307"YARGI HARCI ( Tahsili İçin Düzenlenen Ödeme Emrini Taşınmazın Tesciline İlişkin Kararın Kesinleşmesinden Sonra İcraya Konulabileceği Gerekçesiyle İptal Eden Vergi Mahkemesi Kararında İsabet Görülmediği )
GAYRİMENKULÜN AYNINA İLİŞKİN DAVALARDA VERİLEN KARARLAR ( Kesinleşmedikçe İcra Olunamayacağı Kuralı - Hükmedilen Yargı Harcının Tahsilinde Uygulanamayacağı )
TAŞINMAZ TESCİLİ DAVASINDA ÖNGÖRÜLEN YARGI HARCI ( Alınabilmesi İçin Kararın Kesinleşmesi Gerekmediği )"

Madde 444

YARGITAY

444YHGK10.12.2014E. 2014/19-526 K. 2014/1019"İSTİRDAT DAVASI ( Direnme Kararının Süresinde Temyiz Edilip Edilmediğinin Önsorun Olarak Ele Alındığı/1086 Sayılı Hukuk Usulü Kanunu'nun Uygulanacağı - Asliye Hukuk Mahkemesi Kararlarının Temyiz Süresinin 15 Gün Olduğu/Temyiz Dilekçesinin Süre Yönünden Reddi Gerektiği )
ÖNSORUN ( İstirdat Davasında Direnme Kararının Süresinde Temyiz Edilip Edilmediği/1086 Sayılı Hukuk Usulü Kanunu'nun Uygulanacağı - Asliye Hukuk Mahkemesi Kararlarının Temyiz Süresinin 15 Gün Olduğu/Temyiz Dilekçesinin Süre Yönünden Reddi Gerektiği )
DİRENME KARARININ SÜRESİNDE TEMYİZİ ( İstirdat Davası/Önsorun Teşkil Ettiği - 1086 Sayılı Hukuk Usulü Kanunu'nun Uygulanacağı - Asliye Hukuk Mahkemesi Kararlarının Temyiz Süresinin 15 Gün Olduğu/Temyiz Dilekçesinin Süre Yönünden Reddi Gerektiği )
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARLARDA TEMYİZ SÜRESİ ( 15 Gün Olduğu/İstirdat Davası - Önsorun Teşkil Ettiği/1086 Sayılı Hukuk Usulü Kanunu'nun Uygulanacağı - Asliye Hukuk Mahkemesi Kararlarının Temyiz Süresinin 15 Gün Olduğu/Temyiz Dilekçesinin Süre Yönünden Reddi Gerektiği )"
444Y21.HD22.12.2003E. 2003/10249 K. 2003/10583"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacılar Murisinin İş Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle )
MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN MAHKEME KARARININ BOZMA DIŞINDA BIRAKILIP KESİNLEŞMEMESİ ( Mahkemece Bu Hususta Bozmadan Sonra Yeniden Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
UYMA KARARINDA MANEVİ TAZMİNATTAN BAHSEDİLMEMESİ ( Tazminat Hükmü Kesinleşmemiş Olduğundan Bozmadan Sonra Bu Konuda Yeniden Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )"
444Y4.HD28.3.2002E. 2002/2946 K. 2002/3809"GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK KARARLARI ( Karar Düzeltme Talebine Konu Edilememeleri )
KARAR DÜZELTME TALEBİNDE BULUNULAMAMASI ( Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararları Hakkında )
YETKİSİZLİK VE GÖREVSİZLİK KARARLARI ( Karar Düzeltme Talebine Konu Edilememeleri )"
444Y18.HD8.5.2000E. 2000/4109 K. 2000/5603"KARAR DÜZELTME ( Davacı ve Davalının Aynı Parsel Üzerinde Bağımsız Bölüm Maliki Olmaları Nedeniyle Uyuşmazlığa Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Uygulanması )
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ( Davacı ve Davalının Aynı Parsel Üzerinde Bağımsız Bölüm Maliki Olmaları Nedeniyle Uyuşmazlığa Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Uygulanması )
BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ OLMA ( Davacı ve Davalı Arasındaki Uyuşmazlığa Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Uygulanması )"
444Y12.HD28.12.1990E. 1990/14324 K. 1990/13898"TEMYİZ YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE VERİLEN KARAR ( Kesin Olmasına Rağmen )
AVUKATIN KÖTÜNİYETİ SEBEBİYLE TAZMİNATA KARAR VERİLMESİ"
444Y11.HD18.11.1988E. 1988/7296 K. 1988/6890"PARA CEZASI ( Temyiz Hakkını Kötü Niyetle Kullanan Vekil Hakkında da Uygulanabilmesi )
TEMYİZ HAKKINI KÖTÜ NİYETLE KULLANAN VEKİL ( Para Cezası Uygulanması )"

Madde 445

AMK

445AMK27.12.2002E. 2002/146 K. 2002/201""

YARGITAY

445Y15.HD13.12.2017E. 2017/2369 K. 2017/4413"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İŞ BEDELİ ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( 20.07.2016 Tarihinden Önce Verilen Kararlar HUMK Hükümlerine Göre Temyize Tabi Olduğu Gibi HUMK Hükümlerine Göre Temyize Tabi Olarak Verilmiş Kararlar Hakkındaki Yargılamanın Yenilenmesi Talepleriyle İlgili Verilen Kararların da İstinafa Tabi Olmayıp Doğrudan HUMK Hükümlerine Göre Temyize Tabi Olduğu )
TEMYİZ ( 20.07.2016 Tarihinden Önce Verilen Kararlar HUMK Hükümlerine Göre Temyize Tabi Olduğu Gibi HUMK Hükümlerine Göre Temyize Tabi Olarak Verilmiş Kararlar Hakkındaki Yargılamanın Yenilenmesi Talepleriyle İlgili Verilen Kararların da İstinafa Tabi Olmayıp Doğrudan HUMK Hükümlerine Göre Temyize Tabi Olduğu - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağının Tahsili Talebi )
YARGILANMANIN YENİLENMESİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağının Tahsili Talebi - 20.07.2016 Tarihinden Önce Verilen Kararlar HUMK Hükümlerine Göre Temyize Tabi Olduğu Gibi HUMK Hükümlerine Göre Temyize Tabi Olarak Verilmiş Kararlar Hakkındaki Yargılamanın Yenilenmesi Talepleriyle İlgili Verilen Kararların da HUMK Hükümlerine Göre Temyize Tabi Olduğunun Gözetileceği )
HUMK HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMYİZE TABİ OLARAK VERİLMİŞ KARAR ( Yargılamanın Yenilenmesi Talepleriyle İlgili Verilen Kararların da İstinafa Tabi Olmayıp Doğrudan HUMK Hükümlerine Göre Temyize Tabi Olduğu - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağının Tahsili Talebi )"
445Y20.HD10.3.2015E. 2014/9404 K. 2015/1400"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Davacıların Yargılamanın İadesi İçin İleri Sürdüğü Yeni Belge ve Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Kasten Gerçeğe Aykırı Tanzim Edildiği Hususu Davacılar Tarafından İspatlanamadığı ve İade Nedeni Oluşturmadığından Mahkemece Davanın Reddinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMASI ( Ceza Mahkemesi Kararındaki Belirleme Ceza Mahkemesinde Sanık Olan Kişi Yönünden Kesin Delil Teşkil Edecek Olup Yargılamanın Yenilenmesi İstenen Davada İse Bu Kişi Taraf Olmadığından Anılan Ceza Mahkemesi Kararının Hükmü Etkileyecek Bir Belge Niteliğinde Olmadığı )
BİLİRKİŞİLERCE KASTEN GERÇEĞE AYKIRI RAPOR DÜZENLENMESİ ( Davacıların Dayandığı Kendi İstemleri Sonucu Bilimsel Mütalaa Niteliğinde Bulunan Raporun Bilirkişilerin Kasten Gerçeğe Aykırı Rapor Düzenlediğine Delil Olarak Kabul Edilemeyeceği - Yargılamanın Yenilenmesi )
YENİ DELİL ( Tüm Dosya Kapsamı Nazara Alındığında Davacıların Yargılamanın İadesi İçin İleri Sürdüğü Yeni Belge ve Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Kasten Gerçeğe Aykırı Tanzim Edildiği Hususunun Davacılar Tarafından İspatlanamadığı ve İade Nedeni Oluşturmadığı )"
445YHGK28.1.2015E. 2014/1-1340 K. 2015/794"YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ ( İnançlı İşlem Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası - "Anlaşma" Başlıklı İnançlı İşleme Dayanak Belge Sunularak Yargılamanın Yenilenmesi İstendiği/Asıl Davada "Anlaşma" Başlıklı Belgeden Önemli Bir Belge Olmasına Rağmen Söz Edilmediği - İstemin Reddedileceği )
İNANÇLI İŞLEM HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEMİ ( Yargılamanın Yenilenmesi İstemi - "Anlaşma" Başlıklı İnançlı İşleme Dayanak Belge Sunma/Belgenin Ele Geçirilememesinde Davalı Tarafın Kusuru Olduğu Mücbir Bir Sebep Bulunduğu Davacı Tarafından Kanıtlanmadığı - Yargılanmanın Yenilenmesi Koşulları Oluşmadığı )
HAYATIN OLAĞAN AKIŞI KRİTERİ ( Yargılamanın Yenilenmesi İstemi/İnançlı İşlem Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası/"Anlaşma" Başlıklı İnançlı İşleme Dayanak Belge Sunma - 13 Kişinin İmzasını Taşıyan ve Çok Önemli Hükümleri İçeren Bir Belge Olması Sebebiyle Belgenin Gizlenmesi ve Bilinmemesi Doğal Olmadığı - İstemin Reddi Gerektiği )
ÖNEMLİ BİR BELGENİN GİZLENMESİ YA DA BİLİNMEMESİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI OLDUĞU ( Yargılamanın Yenilenmesi İstemi/İnançlı İşlem Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası/"Anlaşma" Başlıklı 13 Kişinin İmzasını Taşıyan İnançlı İşleme Dayanak Belge Sunma - Koşulları Oluşmadığından Davanın Reddi Gerektiği )"
445Y8.HD27.2.2014E. 2013/2977 K. 2014/3421"YARGILAMANIN İADESİ ( İki Hükmün de Hukuk Mahkemelerinden veya Özel Mahkemelerden Verilmiş Olması Gerektiği - Hükümlerden Birinin Hukuk Mahkemesi Diğerinin İdari Mahkeme Tarafından Verilmesi Halinde Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurulması Gerektiği )
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ ( Yargılamanın İadesi Talebinde Bulunulabilmesi İçin İki Hükmün de Hukuk Mahkemelerinden veya Özel Mahkemelerden Verilmiş Olması Gerektiği - Hükümlerden Birinin Hukuk Mahkemesi Diğerinin İdari Mahkeme Tarafından Verilmesi Halinde Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurulacağı )
KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN İPTALİ ( Asliye Hukuk Mahkemesinde Tapu İptali Davası İle Taşınmazın Tescil Dışı Bırakıldığı/İdare Mahkemesinin Kıyı Kenar Çizgisini İptal Ettiği - Hükümlerden Biri Hukuk Mahkemesi Diğeri İdari Mahkeme Tarafından Verildiğinden Yargılamanın Yenilenmesi Talep Edilemeyeceği/Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurulacağı )
İDARE MAHKEMESİ KARARLARININ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİ ETKİLEMEMESİ ( İdare Mahkemesi Tarafından Verilen Kararların Adli Yargı Koluna Tabi Asliye Hukuk Mahkemesinin Verdiği Kararları Etkilemeyeceği )
HÜKÜM KURULMAYAN PARSELLERE İLİŞKİN KARAR VERİLMESİ ( Yargılamanın İadesi - Dava Konusu Taşınmaz Dışında Kalan Parsellere İlişkin Yargılamanın İadesi Kararı Verilemeyeceği )"
445Y11.HD28.10.2013E. 2013/3809 K. 2013/18979"YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ (Yönünden Hiç Harç Alınmadığından Davanın Niteliğine Göre Mahkemece Nisbi Harç Yatırılması Gerektiği Hususunun Resen Nazara Alınması Gerektiği)
NİSBİ HARÇ (Yatırılması Gerektiği Hususu Resen Nazara Alınarak Davacının Talebinin Yeni Bir Dava Gibi Esas Defterine Kaydedildikten Sonra Değerlendirilmesi Gerektiği - Yargılamanın Yenilenmesi İstemi)
ESAS DEFTERİ (Yargılamanın Yenilenmesi İstemi - Davanın Niteliğine Göre Mahkemece Nisbi Harç Yatırılması Gerektiği Hususu Resen Nazara Alınarak Davacının Talebinin Yeni Bir Dava Gibi Esas Defterine Kaydedildikten Sonra Değerlendirilmesi Gerektiği)"
445Y14.HD27.6.2013E. 2013/6226 K. 2013/9957"YARGILAMANIN İADESİ İSTEMİ ( Paydaşlığın Giderilmesi Davasında Verilen Karara Yönelik - Davacının Murisine Açık Kimliği Bilinmemesi Sebebiyle Kayyım Tayin Edilmek Suretiyle Taraf Teşkili Sağlanarak Dava Sonuçlandırıldığı - İstemin Reddi Gerektiği )
KAYYIM TAYİN EDİLMESİ ( Yargılamanın İadesi İstemi - Davacının Murisine Açık Kimliği Bilinmemesi Sebebiyle Kayyım Tayin Edilmek Suretiyle Taraf Teşkili Sağlanarak Dava Sonuçlandırıldığından Yargılamanın İadesi Sebeplerinin Gerçekleşmemesi Sebebiyle İstemin Reddi Gerektiği )
TARAF TEŞKİLİ ( Davacının Murisine Açık Kimliği Bilinmemesi Sebebiyle Kayyım Tayin Edilmek Suretiyle Taraf Teşkili Sağlanarak Dava Sonuçlandırıldığından Yargılamanın İadesi Sebeplerinin Gerçekleşmemesi Sebebiyle İstemin Reddi Gerektiği )"
445Y18.HD20.6.2013E. 2013/4221 K. 2013/10786"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Yargılamanın Yenilenmesine Konu Kararın Başkaca Dosyaların Kesinleşen Kararlarına Dayanılarak Tesis Edildiği - Dayanak Alınan Kararların Henüz Geçerliliğini Koruduğu ve Ortadan Kaldırılmadığı - Talebin Reddedileceği )
BAŞKA DOSYALARIN KESİNLEŞEN KARARLAR DAYANAK ALINARAK KARAR VERİLMESİ ( Dayanak Alınan Kararların Henüz Geçerliliğini Koruduğu ve Ortadan Kaldırılmadığı - Yargılamanın Yenilenmesi Talebin Reddedilmesi Gerektiği )"
445Y1.HD28.2.2013E. 2013/1893 K. 2013/2937"TANIK BEYANININ HÜKME ETKİSİ ( Bulunup Bulunmadığının Değerlendirileceği/Yalan Tanıklık - Tanık Aleyhine Açılan Ceza Davasının Kesinleşmesinin Bekleneceği/Yargılamanın Yenilenmesi Koşullarının Bulunup Bulunmadığı )
İFADESİ HÜKME ESAS ALINAN TANIĞIN YALAN TANIKLIK YAPTIĞININ ANLAŞILMASI ( Tanık Beyanının Hükme Etkisi Bulunup Bulunmadığının Değerlendirileceği - Yargılamanın Yenilenmesi Koşullarının Bulunup Bulunmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
BEKLETİCİ MESELE ( Yalan Tanıklık Suçundan Açılan Kamu Davasının Temyiz Aşamasında Olduğu - Kararın Kesinleşmesinin Bekleneceği )
YARGILAMANIN İADESİ ( İfadesi Karara Esas Alınan Tanığın Karardan Sonra Yalan Tanıklık Yaptığının Sabit Olmasının Yargılamanın İadesi Sebepleri Arasında Olduğu )
YALAN TANIKLIK ( İfadesi Karara Esas Alınan Tanığın Karardan Sonra Yalan Tanıklık Yaptığının Sabit Olmasının Yargılamanın İadesi Sebepleri Arasında Olduğu )"
445Y23.HD25.2.2013E. 2013/224 K. 2013/1043"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Kesin Olarak Verilen veya Temyiz Sonrasında Kesinleşmiş Olan Kararlar Hakkında Talep Olunabileceği - Gerekçeli Kararın Talep Edenden Başkasının Adresine ve Cadde Sokak Gibi Ayrıntıları İçermeden Tebliğe Çıkarıldığı/Kesinleşmiş Bir Hüküm Bulunmadığı )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİNİN NİTELİĞİ ( Bağımsız Bir Dava Olup Ayrı Bir Esasa Kaydedilerek Dava Değeri Üzerinden Nispi Olarak Peşin Karar ve İlam Harcı Alınması Gerektiği - Bu Hususun Gözardı Edilmesinin Doğru Olmadığı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Yargılamanın Yenilenmesi - Gerekçeli Kararın Yargılamanın Yenilenmesini Talep Eden Davalıdan Başkasının Adresine ve Cadde Sokak Gibi Ayrıntıları İçermeden Tebliğe Çıkarıldığı/Kesinleşmiş Bir Hüküm Bulunmadığı )
MAHKEME KARARININ KESİNLEŞMESİ ( Yargılamanın Yenilenmesinin Kesin Olarak Verilen Veya Temyiz Sonrasında Kesinleşmiş Olan Kararlarda Söz Konusu Olabileceği - Gerekçeli Kararın Talep Edenden Başkasının Adresine ve Cadde Sokak Gibi Ayrıntıları İçermeden Tebliğe Çıkarıldığı/Kesinleşmiş Bir Hüküm Bulunmadığı )"
445YHGK6.2.2013E. 2012/8-604 K. 2013/199"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Önceki Dosyanın Getirtilip Keşif Mahallinde Uygulanıp Mahkemece Kesin Hüküm İtirazının Reddedildiği - Her İki Davada Davalılar Farklı Olduğundan Somut Olayda Tarafların Aynı Olması Şartının da Gerçekleştiğinin Kabul Edilemeyeceği )
YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN ŞARTLARI ( Her İki Davada Davalılar Farklı Olduğundan Somut Olayda Tarafların Aynı Olması Şartının da Gerçekleştiğinin Kabul Edilemeyeceği )
KESİN HÜKÜM ( Yargılamanın Yenilenmesi - Önceki Dosyanın Getirtilip Keşif Mahallinde Uygulanıp Mahkemece Kesin Hüküm İtirazının Reddedildiği )"
445Y4.HD17.1.2013E. 2012/12054 K. 2013/457"DAVALI VAKIF ALEYHİNE YARGILANMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( Aleyhine Manevi Tazminata Hükmedilen Davacının İç Hukuk Yollarını Tükettiğinden AİHM'ye Başvurusu Bulunduğu - Ancak Başvurunun Dostane Çözüm Neticesinde Kayıttan Düşürüldüğü )
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARININ KESİN OLMASI KOŞULU ( Dostane Çözümün İç Hukukumuzdaki Sulh Kurumuna Benzetilmesi Gereği/HKM 375 M. Geniş Yorumlanacağı - AİHM Kararının Kesinleşmiş Bir Karar Olarak Kabulü Gerektiği )
TÜRK DEVLETİNİN ÖNERDİĞİ DOSTANE ÇÖZÜM TEKLİFİ ( Davacının Bu Teklifi Kabul Etmesi Nedeniyle AİHM Tarafından Dostane Çözüm Neticesinde Davanın Kayıttan Düşürüldüğü - Dostane Çözüm Neticesinde Sonuçlanan Davadaki Kararın Kesin Olduğu )
KANUNUN SÖZÜYLE VE ÖZÜYLE DEĞİNDİĞİ BÜTÜN KONULARDA UYGULANACAĞI ( AİHM Kararının Kesinleşmiş Olunma İfadesinin Dar Yorumlanması Halinde Maddenin Amacına Aykırı Düşeceği - Yargılanmanın Yenilenmesi Koşullarının Oluştuğunun Kabulü )
KARARIN KESİNLEŞMESİ KAVRAMININ GENİŞ YORUMLANMASI GEREĞİ ( Dostane Çözümle Sonuçlanan AİHM Kararlarının Kesin Karar Olarak Kabulü Gereği - Dostane Çözümün Davanın Kısmen Kabulü Şeklinde Yorumlanabileceği/Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )"
445Y15.HD14.11.2012E. 2012/2888 K. 2012/7087"YARGILAMANIN İADESİ ( Davanın Dinlenebilmesi İçin Yargılamanın İadesi İstenilen Hükmün Kesinleşmesi Gereği - Yargılamanın İadesi İstenen Mahkeme Kararı Karar Düzeltme İncelemesinde Olduğu Kesinleşmediği Gözetilerek Talebin Reddi Gereği )
HİLELİ TEBLİGAT ( Yargılamanın İadesi Talebi - Kesinleşmemiş Mahkeme Kararları Hakkında Yargılamanın İadesi Taleplerinin Kabul Edilemeyeceği )"
445Y18.HD10.7.2012E. 2012/5761 K. 2012/8947"YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ ( Kesin Olarak Verilen veya Kesinleşmiş Olan Hükümlere Karşı İstenebileceği - Kesinleşmeyen Davanın Reddi Gereği )
KESİN HÜKÜM ( Yargılamanın İadesi Kesin Olarak Verilen veya Kesinleşmiş Olan Hükümlere Karşı İstenebileceği )
KESİNLEŞMEYEN DAVA ( Yargılamanın İadesi İsteminin Reddi Gereği - Ancak Kesin Olarak Verilen veya Kesinleşmiş Olan Hükümlere Karşı İstenebileceği )"
445Y3.HD3.7.2012E. 2012/10788 K. 2012/16746"ECRİMİSİL DAVASI ( Yargılamanın İadesi Talebi - Murisin Temyiz Kudretine Sahip Olmadığının Sonradan Tespit Edildiği/Davacının Bu Durumu Öğrendiği Tarihten İtibaren 3 Ay İçerisinde İadei Muhakeme Talebinde Bulunulduğunun Kabulü )
YARGILAMANIN İADESİNDE TALEP SÜRESİ ( Davacının 3 Aylık Süre İçerinde Talepte Bulunduğu - İadei Muhakeme Talebinin Mahkemece Kabul Edilmesi Gerektiği/İşin Esasına Girilerek Karar Verileceği/Ecrimisil Davası/Yargılamanın İadesi Talebi )
ÜÇ AYLIK SÜRE ( Davacının Daha Sonradan Ele Geçirdiği Delil Tarihinden İtibaren Süresi İçerisinde İadei Muhakeme Talebinde Bulunduğu - Terekeye İlişkin Açılan Sonraki Davada Yeni Delil ve Belge Tespit Edildiği/İadei Muhakeme Talebi )"
445Y11.HD6.4.2012E. 2012/3175 K. 2012/5547"TENFİZ KOŞULLARI (Kendisine Karşı Tenfiz İstenen Tarafın Savunma Hakkına İlişkin Usuli İşlemlere Uyulmuş Olması ve Türklerin Kişi Hallerine İlişkin Davalarda Türk Kanunlar İhtilafı Kaidelerinin Gösterdiği Hukukun Uygulanmış Olması Gerektiği )
KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK (Yabancı Mahkemelerden Hukuk Davalarına İlişkin Olarak Alınmış ve Kesinleşmiş İlamlar Hakkında Yetkili Mahkemenin Tenfiz Kararı Verebilmesi İçin 5718 S. Kanun'un 54/C Md. Uyarınca Hükmün Kamu Düzenine Açıkça Aykırı Bulunmaması Gerektiği )
YABANCI MAHKEME KARARININ DOĞRULUĞU (Türk Tenfiz Hakimi "Kural Olarak" Yabancı Mahkeme Kararının Doğruluğunu İnceleyemeyeceği - Türk Hukuku'nun Vazgeçilmez Kabul Ettiği Temel Prensiplerini İhlal Eden Yabancı Mahkeme Kararları Tenfiz Edilemeyeceği )"
445YHGK30.3.2012E. 2011/18-729 K. 2012/264"YARGILAMANIN YENİLENMESİ DAVASI ( Kesinleşen ve Geçerliliğini Koruyan Mahkeme Kararlarına Dayanılarak Verilen Mahkeme Kararı - Davanın Reddedileceği )
KESİNLEŞEN VE GEÇERLİLİĞİNİ KORUYAN MAHKEME KARARLARINA DAYANILARAK TESİS EDİLEN KARAR ( Yargılamanın Yenilenmesi Davasının Reddedileceği )"
445Y20.HD19.1.2012E. 2011/12042 K. 2012/373"YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ (Belgenin Kararın Verilmesinden Sonra Ele Geçirilmiş Olması - Diğer Tarafa Atfı Kabil Bir Kusur ve Hile İle Değil de Davacının veya Yargıcın Bir Hatası Yüzünden Elde Edilemeyen Senet veya Vesikanın Yargılamanın İadesi Sebebi Olamayacağı)
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ (Davada Verilen Kararın Yalnız Yerinde Uygulanamayan Hava Fotoğrafı Değil Tüm Dosya Kapsamına Dayalı Olduğu Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu)
BELGENİN KARARIN VERİLMESİNDEN SONRA ELE GEÇİRİLMİŞ OLMASI (Diğer Tarafa Atfı Kabil Bir Kusur ve Hile İle Değil de Davacının veya Yargıcın Bir Hatası Yüzünden Elde Edilemeyen Senet veya Vesikanın Yargılamanın İadesi Sebebi Olamayacağı)"
445Y17.HD12.12.2011E. 2011/3979 K. 2011/12154"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Kesinleşmiş Kararlar Hakkında Talepte Bulunulabileceği - Gerekçeli Kararın Davalıya Tebliğ Edilmediği/Usulüne Uygun Tebliğ Edilerek Sonucuna Göre Dosya Üzerinden İşlem Yapılması Gerektiği )
DAVALIYA GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebi - Kesinleşmiş Kararlar Hakkında Talepte Bulunulabileceği )
GEREKÇELİ KARARIN DAVALIYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Kesinleşmiş Kararlar Hakkında Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde Bulunulabileceği - Usulüne Uygun Tebliğ Edilerek Sonucuna Göre Dosya Üzerinden İşlem Yapılacağı )"
445Y14.HD25.10.2011E. 2011/10354 K. 2011/12652"YARGILANMANIN İADESİ SEBEPLERİ ( Kesin Olarak Verilen ve Kesinleşmiş Hükümlere Karşı İstenebileceği - Davada Yargılanmanın Yenilenmesi Koşullarının Oluşmadığı/Davanın Reddi Gereği/Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ve Tesil Davası)
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalı Aleyhine Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderlerine Hükmolunması Nedeniyle Yargılamanın İadesini Talep Ettiği/İade Koşullarının Oluşmadığı- Davanın Reddi Gerektiği)
YARGILANMANIN YENİLENMESİ KOŞULLARININ OLUŞMAMASI ( Davalı Aleyhine Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderlerine Hükmolunması Nedeniyle Yargılamanın İadesini Talep Ettiği/İade Koşullarının Oluşmadığı- Davanın Reddi Gerektiği/Tapu İptali ve Tescil)"
445Y3.HD17.10.2011E. 2011/12700 K. 2011/15523"YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ ( Vasiyetnamenin Açılması Davası Sırasında Davacılara Çıkarılan Tebligatları Almış Gibi Gözüken Adına Atılı İmzaların Onun Eli Ürünü Olmadığı Gözetilerek İadesi İsteminin Kabulü Gerektiği)
VASİYETNAMENİN AÇILMASI DAVASI ( Sırasında Davacılara Çıkarılan Tebligatları Almış Gibi Gözüken Adına Atılı İmzaların Onun Eli Ürünü Olmadığı Gözetilerek Yargılamanın İadesi İsteminin Kabulü Gerektiği)
TEBLİGAT ( Yargılamanın Yenilenmesi İstemi - Vasiyetnamenin Açılması Davası Sırasında Davacılara Çıkarılan Tebligatları Almış Gibi Gözüken Adına Atılı İmzaların Onun Eli Ürünü Olmadığı Gözetilerek İadesi İsteminin Kabulü Gerektiği)"
445Y9.HD4.10.2011E. 2011/44371 K. 2011/34522"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( 3 Ay İçinde Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde Bulunulmadığı - Hatta Dairemizce Verilen Maddi Hatanın Giderilmesi Talebinin Reddine Dair Karardan Sonra Dahi 3 Aydan Fazla Süre Geçtiği/Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Davanın Reddi Gerektiği )
MADDİ HATANIN GİDERİLMESİ TALEBİ ( Reddine Dair Karardan Sonra Dahi 3 Aydan Fazla Süre Geçtiği/Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Reddi Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( 3 Ay İçinde Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde Bulunulmadığı - Hatta Dairemizce Verilen Maddi Hatanın Giderilmesi Talebinin Reddine Dair Karardan Sonra Dahi 3 Aydan Fazla Süre Geçtiği/Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Davanın Reddi Gerektiği )"
445Y15.HD21.7.2011E. 2011/309 K. 2011/4838"YARGILAMANIN İADESİ ( Dayanağını Oluşturan Belgelerin Sahte Olduğuna İlişkin Kamu Davaları Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırıldığından Belgelerin Sahte Olduğunu Gösteren Bir Mahkumiyet Kararı Olmadığından İstenmeyeceği )
AÇIK VEYA ZIMNİ KABUL ( Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi İstenen Kişinin Açık veya Zımni Kabulü İle Yargılamanın İadesinin Mümkün Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Belgelerin Sahte Olduğuna İlişkin Kamu Davaları Zamanaşımı Nedeniyle Ortadan Kaldırıldığı/Mahkumiyet Kararı da Olmadığından Yargılamanın Yenilenmesi İstenmez İse de Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi İstenen Kişinin Açık veya Zımni Kabulü İle Yargılamanın İadesinin İstenebileceği )"
445YHGK13.7.2011E. 2011/20-411 K. 2011/510"YARGILAMANIN İADESİ TALEBİ ( Talep Eden Hazinenin Davada Taraf Olmadığı - Talebinin Reddine Karar Verileceği )
KESİN HÜKÜM ( Davada Taraf Olmayan Hazinenin Yargılamanın İadesi Talebinde Bulunamayacağı )
HAZİNENİN YARGILAMANIN İADESİNİ TALEP ETTİĞİ DAVADA TARAF OLMAMASI ( Talebinin Reddine Karar Verileceği )"
445Y6.HD22.6.2011E. 2011/1674 K. 2011/6833"İTİRAZIN İPTALİ ( Yargılamanın İadesi İstemi - Taraflara İddia ve Savunmalarını Bildirmeleri ve Belirlenen Günde Oturuma Gelmeleri İçin Davetiye Gönderip Duruşma Yapmadan Yargılamanın İadesi İsteği Hakkında Hüküm Kurulamayacağı )
YARGILAMANIN İADESİ İSTEMİ ( Taraflara İddia ve Savunmalarını Bildirmeleri ve Belirlenen Günde Oturuma Gelmeleri İçin Davetiye Gönderip Duruşma Yapmadan İstek Hakkında Hüküm Kurulamayacağı )
EVRAK ÜZERİNDE İNCELEME ( Davacı Vekili Tarafından Mahkemeye Verilen Yargılamanın İadesi İstemine İlişkin Dava Dilekçesi Hiçbir İşleme Tabi Tutulmaksızın Esasa Dahi Kaydı Yapılmadan ve Harç Alınmadan Evrak Üzerinden Karar Verileceği )"
445Y21.HD17.5.2011E. 2011/4229 K. 2011/4715"ÖDEME EMRİ VE EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNDEKİ HACZİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Yargılamanın İadesinin Yanı Sıra Ödenmeyen Prim ve İşsizlik Sigorta Prim Borçları Sebebiyle Takip Dosyalarından Gönderilen Ödeme Emirlerinin İptalini de İstediği - İptal İstemiyle İlgili Olarak Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YARGILAMANIN İADESİ İSTEMİ ( Yanı Sıra Ödenmeyen Prim ve İşsizlik Sigorta Prim Borçları Sebebiyle Takip Dosyalarından Gönderilen Ödeme Emirlerinin İptalini de İstediği/İptal İstemiyle İlgili Olarak Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Ödeme Emri ve Emekli Maaşı Üzerindeki Haczin İptali İstemi )
HACZİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Yargılamanın İadesinin Yanı Sıra Ödenmeyen Prim ve İşsizlik Sigorta Prim Borçları Sebebiyle Takip Dosyalarından Gönderilen Ödeme Emirlerinin İptalini de İstediği - İptal İstemiyle İlgili Olarak Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
445Y10.HD12.5.2011E. 2011/5800 K. 2011/7130"YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ ( Kesin Hüküm Bulunması - Konu Farklılığı Sebebiyle Davanın Yasal Dayanağı Olan Maddede Sınırlı Olarak Sayılan Herhangi Bir Nedenin Söz Konusu Bulunmadığı - Yasal Koşullarının Gerçekleşmediği )
KESİN HÜKÜM ( 1. Davanın Konusunun İstirdat 2. Davanın Konusunun İse Borçlanmanın Geçerliliği ve Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti Olduğu - Maddede Sınırlı Olarak Sayılan Herhangi Bir Nedenin Söz Konusu Bulunmadığı/Yargılamanın Yenilenmesi Koşullarının Gerçekleşmediği )
YERSİZ ÖDENEN AYLIKLARIN TAHSİLİ İSTEMİ ( Yargılamanın Yenilenmesi İstemi - 1. Davanın Konusunun İstirdat 2. Davanın Konusunun İse Borçlanmanın Geçerliliği ve Yaşlılık Aylığına Hak Kazanıldığının Tespiti Olduğu - Yasal Koşullarının Gerçekleşmediği )
KESİNLEŞMİŞ KARARLAR HAKKINDA YARGILANMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ ( Konu Farklılığı Sebebiyle Davanın Yasal Dayanağı Olan Maddede Sınırlı Olarak Sayılan Herhangi Bir Nedenin Söz Konusu Bulunmadığı - Yasal Koşullarının Gerçekleşmediği )"
445Y18.HD5.5.2011E. 2011/3238 K. 2011/6073"YARGILAMANIN YENİLENMESİ (Kararın Başka Bir Mahkemenin Kesinleşen Kararına Dayanılarak Tesis Edildiğinden Dayanak Alınan Kararın Henüz Geçerliliğini Koruduğu ve Ortadan Kaldırılmadığı Anlaşıldığından Yargılamanın Yenilenmesi Davasının Reddi Gerekeceği )
KESİNLEŞMİŞ KARAR (Yargılamanın Yenilenmesine Konu Olan Kararın Başka Bir Mahkemenin Kesinleşen Kararına Dayanılarak Tesis Edildiğinden Dayanak Alınan Kararın Henüz Geçerliliğini Koruduğu ve Ortadan Kaldırılmadığı Anlaşıldığından Yargılamanın Yenilenmesi Davasının Reddi Gerekeceği )
DAYANAK ALINAN KARAR (Yargılamanın Yenilenmesi - Yargılamanın Yenilenmesine Konu Olan Kararın Başka Bir Mahkemenin Kesinleşen Kararına Dayanılarak Tesis Edildiğinden ve Bu Kararın Henüz Geçerliliğini Koruduğu ve Ortadan Kaldırılmadığı Anlaşıldığından Yargılamanın Yenilenmesi Davasının Reddi Gerekeceği )"
445Y20.HD31.3.2011E. 2011/1392 K. 2011/3657"FARKLI İKİ KESİNLEŞMİŞ KARAR BULUNMASI ( Kesinleşmiş Orman Kadastrosu Sınırları İçindeyken Yine Kesinleşmiş 2/B Uygulamasıyla Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerden Olduğu ve Şerhin Yasal Dayanağı Bulunduğu Yönünde Bulunduğu - Yargılamanın Yenilenmesi Koşullarının Gerçekleştiği )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ ( Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Kararının Kesinleşmesinden Sonra 10 Yıllık Süre İçinde Yargılamanın Yenilenmesi İstendiğine Göre Koşulların Gerçekleştiği - İstemin Kabulü Gerektiği )
KESİNLEŞMİŞ ORMAN KADASTROSU BULUNMASI ( Kesinleşmiş Orman Kadastrosu Sınırları İçindeyken Yine Kesinleşmiş 2/B Uygulamasıyla Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerden Olduğu ve Şerhin Yasal Dayanağı Bulunduğu Yönünde Bulunduğu - Yargılamanın Yenilenmesi Koşullarının Gerçekleştiği )"
445Y6.HD14.3.2011E. 2010/10994 K. 2011/3060"YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( Davalının Aldığı Taşınmaz Payına Davacı Eşi Tarafından Aile Konutu Şerhi Konulduğu - Diğer Paydaşların Önalım Hakkına Dayalı Olarak Açtığı Davada Payın ve Şerhin İptal Edildiği/Davacı Önalım Davasında Taraf Olmadığından Talebinin Reddedileceği )
ÖNALIM HAKKI ( Davalının Aldığı Taşınmaz Payın Diğer Paydaşların Önalım Hakkına Dayalı Olarak Açtığı Davada İptal Edildiği/Davalının Eşi Olan Davacının Aile Konutu Şerhinin de İptal Edildiği - Davacı Bu Davada Taraf Olmadığından Yargılamanıın Yenilenmesi Talebinin Reddine Karar Verileceği )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Davalının Aldığı Taşınmaz Payına Davacı Eşi Tarafından Aile Konutu Şerhi Konulduğu - Diğer Paydaşların Önalım Hakkına Dayalı Olarak Açtığı Davada Payın ve Şerhin İptal Edildiği/Davacı Taraf Olmadığından Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Reddine Karar Verileceği )
AİLE KONUTU ŞERHİ ( Davalının Aldığı Taşınmaz Payın Diğer Paydaşların Önalım Hakkına Dayalı Olarak Açtığı Davada İptal Edildiği/Davalının Eşi Olan Davacının Aile Konutu Şerhinin de İptal Edildiği - Davacı Bu Davada Taraf Olmadığından Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Kabul Edilemeyeceği )
HUSUMET ( Davalının Aldığı Taşınmaz Payın Diğer Paydaşların Önalım Hakkına Dayalı Olarak Açtığı Davada İptal Edildiği/Davalının Eşi Olan Davacının Aile Konutu Şerhinin de İptal Edildiği - Davacı Bu Davada Taraf Olmadığından Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Kabul Edilemeyeceği )"
445Y20.HD23.12.2010E. 2010/12764 K. 2010/16601"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yargılamanın Yenilenmesi Koşullarının Gerçekleştiğine Karar Verildiği Taktirde Çekişmeli Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı ve Yöntemince Araştırılarak Oluşacak Sonuca Göre Esas Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Koşullarının Gerçekleştiğine Karar Verildiği Taktirde Çekişmeli Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı ve Yöntemince Araştırılarak Oluşacak Sonuca Göre Esas Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ORMAN ARAŞTIRMASI ( Tapu İptali Ve Tescil - Yargılamanın Yenilenmesi Koşullarının Gerçekleştiğine Karar Verildiği Taktirde Çekişmeli Taşınmazın Orman Sayılan Yerlerden Olup Olmadığı ve Yöntemince Araştırılarak Oluşacak Sonuca Göre Esas Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
445Y20.HD21.12.2010E. 2010/10245 K. 2010/16430"YARGILAMANIN İADESİ ( İleri Sürülen Sebeplerin HYUY.nın 445. Md.sinde Tahditli Olarak Sayılan Nedenlerden Hiçbirisine Uymadığı Belirlenerek Hüküm Kurulduğuna Göre Yerinde Görülmeyen Temyiz İtirazlarının Reddi Gerektiği )
ORMAN YÖNETİMİNİN DAVASI ( Yargılamanın İadesi - İleri Sürülen Sebeplerin HYUY.nın 445. Md.sinde Tahditli Olarak Sayılan Nedenlerden Hiçbirisine Uymadığı/Yerinde Görülmeyen Temyiz İtirazlarının Reddi Gerektiği )
KESİNLEŞEN ORMAN KADASTRO SINIRLARI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ ( Tapu Kaydının İptal Edilerek Hazine Adına Tescile Karar Verildiği ve ( B ) ve ( C ) İle Gösterilen Bölümün de Davalılar Üzerinde Bırakılmasına Karar Verildiği - Yargılamanın İadesi Nedenleri Olmadığı )"
445Y20.HD20.12.2010E. 2010/15708 K. 2010/16260"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( 1744 S. Yasaya Göre İlanı Yapılıp Dava Tarihinde Kesinleşen Aplikasyon ve 2. Md. Uygulaması İle 2896 S. Yasaya Göre Askıya Çıkartılarak Kesinleşen Orman Kadastrosu ve 2/B Madde Uygulaması Bulunduğu - Taşınmaz Dört Yönden Ormanla Çevrili Orman İçi Ziraat Poligonunda Kaldığından Reddi Gereği )
KESİNLEŞEN ORMAN KADASTROSU BULUNMASI ( Taşınmaz Dört Yönden Ormanla Çevrili Orman İçi Ziraat Poligonunda Kaldığından Yargılamann Yenilenmesi İsteminin Reddi Gereği )
2/B UYGULAMASI ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yerde Tespit Tarihinden Önce Yapılıp Kesinleşen Orman Kadastrosu Bulunduğu - Yargılamann Yenilenmesi İsteminin Reddi Gereği )"
445YHGK15.12.2010E. 2010/21-595 K. 2010/655"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Yenilenme Nedenlerinin Sınırlı Sayıda Belirtildiği - İbraz Edilecek Belgelerin Davaya Bakıldığı Anda Mevcut Olan ve Hükmü Etkileyecek Nitelikte Olması Gerektiği )
SINIRLI SAYI İLKESİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Nedenlerinin Tahdidi Olarak Sayıldığı - İbraz Edilecek Belgelerin Davaya Bakıldığı Anda Mevcut Olan ve Hükmü Etkileyecek Nitelikte Olması Gereği/Yargılamada Zorlayıcı Sebepten veya Lehine Hüküm Verilen Tarafın Eyleminden Dolayı Elde Edilememiş Olması Gereği )"
445Y20.HD4.11.2010E. 2010/13859 K. 2010/13609"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( İtiraza Konu Bölüm Çıkartılarak Yüzölçümünün Tutanak Üzerinde Düzeltilip Askı İlanının Son Günü Kesinleştiği Kabul Edilerek Orta Malı Olarak Sınırlandırıldığı - Kadastro Tutanağında Herhangi Bir Sahteciliğin Yapılmadığı/Davanın Reddi Gereği )
KADASTRO TUTANAĞININ KESİNLEŞMESİ ( Yargılamanın İadesi - Yüzölçümünün Tutanak Üzerinde Düzeltilip Askı İlanının Son Günü Kesinleştiği Kabul Edilerek Orta Malı Olarak Sınırlandırıldığı - Kadastro Tutanağında Herhangi Bir Sahteciliğin Yapılmadığından Davanın Reddi Gereği )
ORTA MALI ( İtiraza Konu Bölüm Çıkartılarak Yüzölçümünün Tutanak Üzerinde Düzeltilip Askı İlanının Son Günü Kesinleştiği Kabul Edilerek Orta Malı Olarak Sınırlandırıldığı - Kadastro Tutanağında Herhangi Bir Sahteciliğin Yapılmadığı/Yargılamanın İadesi Davasının Reddi Gereği )"
445Y1.HD3.11.2010E. 2010/7274 K. 2010/11436"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Verilen Kararın Kesinleşmesi Durumunda Eldeki Davanın Sonucunun da Buna Göre Şekilleneceği ve Anılan Kararın Kesinleşmesi İle İlk Kayıt Maliki Adına Oluşturulan Kayıtların Yolsuz Tescil Durumuna Düşeceği )
KESİN HÜKÜM ( Yargılamanın Yenilenmesi - Verilen Kararın Kesinleşmesi Durumunda Eldeki Davanın Sonucunun da Buna Göre Şekilleneceği ve Anılan Kararın Kesinleşmesi İle İlk Kayıt Maliki Adına Oluşturulan Kayıtların Yolsuz Tescil Durumuna Düşeceği )
YOLSUZ TESCİL ( Yargılamanın Yenilenmesi - Anılan Kararın Kesinleşmesi İle İlk Kayıt Maliki Adına Oluşturulan Kayıtların Yolsuz Tescil Durumuna Düşeceği )"
445Y17.HD2.11.2010E. 2010/6841 K. 2010/9288"YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( Aleyhe Sonuçlanan Davadan Sonra Ele Geçirilen Senedin Hangi Tarihte Düzenlendiğinin Belirsizliği/Her Zaman Mümkün Olduğu - Reddedileceği )
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Davacının Aleyhine Sonuç Teşkil Eden Mahkeme İlamından Sonra Ele Geçirdiği Senedin Varlığı - Düzenleme Tarihinin Belirsizliği ve Her Zaman Mümkün Olması Nedenleriyle Yargılamanın Yenilenemeyeceği )"
445Y10.HD2.11.2010E. 2010/14265 K. 2010/14851"YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( Ön Koşulu Aleyhine Yargılamanın İadesi İstenecek Hükmün Kesinleşmiş Olması Olduğu - Bir Karar Henüz Kesinleşmemişse Öngörülen Sebeplerden Biri Mevcut Olsa Bile Hüküm Kesinleşmeden Önce Yargılamanın İadesi Yoluna Gidilemeyeceği )
YARGILAMANIN İADESİ ( Bir Karar Henüz Kesinleşmemişse Öngörülen Sebeplerden Biri Mevcut Olsa Bile Hüküm Kesinleşmeden Önce Yargılamanın İadesi Yoluna Gidilemeyeceği )
İADEİ MUHAKEME ( Bazı Ağır Yargılama Hatalarında ve Yanlışlıklarından Dolayı Maddi Anlamda Kesinleşen Hükmün Ortadan Kaldırılmasını ve Daha Önce Kesin Hükme Bağlanan Bir Dava Hakkında Yeniden Yargılama ve İnceleme Yapılmasını Sağlayan Olağanüstü Bir Kanun Yolu Olduğu )"
445Y19.HD27.10.2010E. 2010/3623 K. 2010/12060"YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ ( Davacının Daha Önceki Yargılama Sırasında Mevcut Olan Delilinden Farklı Bir Delil İleri Sürmediği ve Somut Olayda Yargılamanın İadesi Koşullarının Oluşmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddi Gerektiği )
FARKLI DELİL İLERİ SÜRÜLMEMESİ ( Davacının Daha Önceki Yargılama Sırasında Mevcut Olan Delilinden Farklı Bir Delil İleri Sürmediği - Yargılamanın İadesi Koşulları Oluşmadığından Davanın Reddi Gerektiği )"
445Y19.HD27.10.2010E. 2010/10429 K. 2010/12068"YARGILAMANIN İADESİ ( Davacının Hiçbir Zaman Mirası Reddettiğine Dair Beyanda Bulunmadığı - İadesi Sebeplerinin Gerçekleşmediği Gerekçesiyle Davanın Reddi Gereği )
MİRASIN REDDEDİLMEMESİ ( Yargıtay Denetiminden de Geçerek Kesinleşen Kararla İlgili Yargılama Sürecinde Davacının Hiçbir Zaman Mirası Reddettiğine Dair Beyanda Bulunmadığı - İadesi Sebeplerinin Gerçekleşmediği Gerekçesiyle Davanın Reddi Gereği )"
445Y5.HD26.10.2010E. 2010/9403 K. 2010/18248"YARGILAMANIN YENİLENMESİ (Taşınmaz Maliki Ayrıca Kısmen Kamulaştırılan Taşınmazın Arta Kalan Kısmının İşe Yaramazlığından Bahisle Kamulaştırılmasını Talep Ettiği - Bu İstemle İlgili Olarak Hüküm Kurulmadığından Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gerektiği)
KAMULAŞTIRMA (Yargılamanın Yenilenmesi Talebi - Taşınmaz Maliki Ayrıca Kısmen Kamulaştırılan Taşınmazın Arta Kalan Kısmının İşe Yaramazlığından Bahisle Kamulaştırılmasını Talep Ettiği/Bu İstemle İlgili Olarak Hüküm Kurulmadığından İstemin Kabulü Gereği)"
445Y14.HD26.10.2010E. 2010/10315 K. 2010/11463"YARGILAMANIN İADESİ İSTEMİ ( Mahkemece Hileli Tebligat Hususu Araştırılıp Değerlendirilmeli Ayrıca Davanın Üç Aylık Süre İçinde Açılıp Açılmadığı İncelenmeli ve Çekişmenin Esası Bunun Sonucuna Göre Bir Hükme Bağlanması Gerektiği )
HİLELİ TEBLİGAT ( Yargılamanın İadesi İstemi - Hileli Tebligat Hususu Araştırılıp Değerlendirilmeli Ayrıca Davanın Üç Aylık Süre İçinde Açılıp Açılmadığı İncelenmeli ve Çekişmenin Esası Bunun Sonucuna Göre Bir Hükme Bağlanması Gerektiği )
ADRESİN GİZLENMESİ ( Yargılamanın İadesi İstemi - Mahkemece Hileli Tebligat Hususu Araştırılıp Değerlendirilmeli Ayrıca Davanın Üç Aylık Süre İçinde Açılıp Açılmadığı İncelenerek Hükme Bağlanması Gerektiği )"
445Y20.HD18.10.2010E. 2010/7325 K. 2010/12581"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Çekişmeli Parsel Orman Alanı Dışında Bırakıldığı - HYUY'nın 445. Md.sinde Sayılan Yargılamanın Yenilenmesi Sebeplerinin Bulunmadığı Belirlenerek İstemin Reddi Gerektiği )
ORMAN ALANI DIŞINDA BIRAKILAN ÇEKİŞMELİ PARSEL ( HYUY'nın 445. Md.sinde Sayılan Yargılamanın Yenilenmesi Sebeplerinin Bulunmadığı Belirlenerek İstemin Reddi Gerektiği )"
445Y5.HD27.9.2010E. 2010/7748 K. 2010/15945"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVASI ( Kesinleşen Davanın Yargılamasının Yenilenmesi Talebi - İdarenin Süresi İçinde Noter Onaylı Temlikname Sunduğu/1086 S.K. Md. 445/1'deki Belgelerden Olup Olmadığının Araştırılacağı )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( Kamulaştırmasız El Atma Davasında - İdarenin Süresi İçinde Noter Onaylı Temlikname Sunduğu/1086 S.K. Md. 445/1'deki Belgelerden Olup Olmadığının Araştırılacağı )
ÜÇ AYLIK SÜRE İÇİNDE YARGILAMANIN YENİLENMESİNİ TALEP ETMEK ( İdarenin Süresi İçinde Noter Onaylı Temlikname Sunduğu - 1086 S.K. Md. 445/1'deki Belgelerden Olup Olmadığının Tespit Edileceği )"
445Y14.HD23.9.2010E. 2010/7637 K. 2010/9080"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Temyiz Nedenleri Eldeki Davada İleri Sürdüğü Nedenlerle Aynı Olduğu - Dava Temyiz İncelemesinden Geçmiş ve Mahkemece Verilen Karar Onandığı/Hukuki Yarar Bulunmadığından İstemin Reddi Gereği )
HUKUKİ YARAR ( Yargılamanın Yenilenmesi - Temyiz Nedenleri Eldeki Davada İleri Sürdüğü Nedenlerle Aynı Olduğu - Dava Temyiz İncelemesinden Geçmiş ve Mahkemece Verilen Karar Onandığı/Hukuki Yarar Bulunmadığından İstemin Reddi Gereği )"
445Y19.HD12.7.2010E. 2010/6899 K. 2010/8785"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Dayanak Olan Savcılık ve Vergi Dairesi Tutanaklarının Önceki Hükme Etkisinin Olmadığı/Yasada Belirtilen Belgelerden Sayılmadığı - Reddedileceği )
BONODA MALEN KAYDI ( Bulunmasına Rağmen Davalının Mal Almadığı İkrarı ve Yemini/Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Olduğu İddiası - Sunulan Savcılık ve Vergi Dairesi Tutanaklarının Önceki Hükme Etkisinin Olmadığı/Yasada Belirtilen Belgelerden Sayılmadığı - Yargılanmanın Yenilenmeyeceği )
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Yargılanmanın Yenilenme/Dayanılan Savcılık ve Vergi Dairesi Tutanaklarının Önceki Hükme Etkisinin Olmadığı - Yasada Belirtilen Belgelerden Sayılmadığı/Yargılanmanın Yenilenmesi Talebinin Reddedileceği )"
445YHGK30.6.2010E. 2010/1-303 K. 2010/358"ÇAPA DAYALI EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Konusu ve Tarafları Aynı Olan İki Dosya Hakkında Karar Verildiği - Davacının Yargılamanın Yenilenmesi Talebi Doğrultusunda Araştırma Yapılacağı )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Çapa Dayalı El Atmanın Önlenmesi Davasında Konusu ve Tarafları Aynı Olan İki Davanın Karara Bağlandığı - Davacının Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin İrdeleneceği )
TARAFLARI VE KONUSU AYNI OLAN İKİ HÜKÜM ( Çapa Dayalı El Atmanın Önlenmesi Davasında Konusu ve Tarafları Aynı Olan İki Davanın Karara Bağlandığı - Davacının Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin İrdeleneceği )"
445Y7.HD30.6.2010E. 2010/2312 K. 2010/4188"YARGILAMANIN İADESİ İSTEMİ ( Taşınmazın Bir Bölümü Kıyı Kenar Çizgisi Dışında Kaldığı - İdare Mahkemesinin İptal Kararı Taşınmazın Tesciline İlişkin Olmayıp Kadastro Mahkemesi Kararına Esas Alınan Kıyı Kenar Çizgisinin İptaline İlişkin Olduğu/İstemin Reddi Gereği )
KIYI KENAR ÇİZGİSİ DIŞINDA KALAN TAŞINMAZ ( İdare Mahkemesinin İptal Kararı Taşınmazın Tesciline İlişkin Olmayıp Kadastro Mahkemesi Kararına Esas Alınan Kıyı Kenar Çizgisinin İptaline İlişkin Olduğu - Olayda HUMK'un 445/10. Md. Koşullarının Gerçekleşmediği )
KADASTRO DAVASI ( Yargılamanın İadesi İstemi - Taşınmazın Bir Bölümü Kıyı Kenar Çizgisi Dışında Kaldığı/İdare Mahkemesinin İptal Kararı Taşınmazın Tesciline İlişkin Olmayıp Kadastro Mahkemesi Kararına Esas Alınan Kıyı Kenar Çizgisinin İptaline İlişkin Olduğu/İstemin Reddi Gereği )"
445Y20.HD30.6.2010E. 2010/6056 K. 2010/9328"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Sicilin Yolsuz ve Geçersiz Olması - Davalının Taşınmazı Satın Alırken Ödediği Bedeli Taşınmazı Kendisine Satanlardan Koşulları Varsa Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre Geri Alabileceği Gözetilerek Orman Yönetimi Tarafından Açılan Davanın Kabulü Gerektiği )
SİCİLİN YOLSUZ VE GEÇERSİZ OLMASI ( Yargılamanın Yenilenmesi İstemi - Davalının Taşınmazı Satın Alırken Ödediği Bedeli Taşınmazı Kendisine Satanlardan Koşulları Varsa Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre Geri Alabileceği/Orman Yönetimi Tarafından Açılan Davanın Kabulü Gerektiği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Yargılamanın Yenilenmesi İstemi - Davalının Taşınmazı Satın Alırken Ödediği Bedeli Taşınmazı Kendisine Satanlardan Koşulları Varsa Sebepsiz Zenginleşme Kurallarına Göre Geri Alabileceği/Orman Yönetimi Tarafından Açılan Davanın Kabulü Gerektiği )"
445YHGK16.6.2010E. 2010/21-363 K. 2010/320"YARGILAMANIN İADESİ ( Vekaletnamesinde Temyizden Vazgeçme Yetkisinin Bulunmaması Halinde Direnme Kararını Temyiz Edenin Temyizden Vazgeçmeye Dair Dilekçesi Karşısında Bu Vazgeçmeye Dair Yetki veya Onay Belgesinin Celbi Gereği )
VEKALETNAMEDE TEMYİZDEN VAZGEÇME YETKİSİNİN BULUNMAMASI ( Direnme Kararını Temyiz Edenin Temyizden Vazgeçmeye Dair Dilekçesi Karşısında Bu Vazgeçmeye Dair Yetki veya Onay Belgesi de İlgili Yerlerden Celbedilmesi Gerektiği )
TEMYİZDEN VAZGEÇME ( Yargılamanın İadesi - Vekaletnamesinde Temyizden Vazgeçme Yetkisinin Bulunmaması Halinde Direnme Kararını Temyiz Edenin Temyizden Vazgeçmeye Dair Dilekçesi Karşısında Bu Vazgeçmeye Dair Yetki veya Onay Belgesinin İlgili Yerlerden Celbi Gerektiği )"
445Y20.HD26.5.2010E. 2010/4322 K. 2010/7057"YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ ( Çekişmeli Taşınmazın Bulunduğu Yörede İlan Edilerek Kesinleşen Orman Kadastrosu ve 1951 Yılında 5653 S. Yasa Hükümlerine Göre Yapılan Makiye Ayırma ve 1968 Yılında Genel Arazi Kadastrosu İlanı Yapılıp Kesinleşen Aplikasyon ve 6831 S.Y'nın 2/B Md. Uygulaması Olduğu/İstemin Kabulü Gereği )
ORMAN KADASTROSU ( 5653 S. Yasa Hükümlerine Göre Yapılan Makiye Ayırma ve 1968 Yılında Genel Arazi Kadastrosu İlanı Yapılıp Kesinleşen Aplikasyon ve 6831 S.Y'nın 2/B Md. Uygulaması Olduğu - Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabulü Gereği )"
445Y9.HD6.5.2010E. 2010/12871 K. 2010/12454"YARGILAMANIN İADESİ ( HUMK'nun 445. Md. deki Nedenlerden Birisinin Mevcut Olması Halinde Yargılamanın Yenilenme İstemede Hukuki Yararı Olan Tarafça Yasada Öngörülen Sürelerde Bu Yola Başvurulabileceği - Başvuru Hükmü Vermiş Olan Mahkemeye Yapılacağı )
TARAF TEŞKİLİ ( Yargılamanın Yenilenmesi - Başvuru Hükmü Vermiş Olan Mahkemeye Yapılacağı/Davaya İlgili Yanların Yeniden Oluşturularak Bakılması ( Taraf Teşkili ) Ondan Sonra Karara Bağlanması Gerektiği )
DURUŞMA AÇMA ZORUNLULUĞU ( Yargılamanın Yenilenmesi İsteminde Yenileme Nedeni Olmasa Dahi Olduğu - Mahkemenin Dava Sonucu Verdiği Kararlara Karşı da Temyiz Yolu Açık Olduğu )"
445Y19.HD11.3.2010E. 2009/12889 K. 2010/2574"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Davacının Talebinin Mahkemenin Kararına İlişkin Olduğu ve Bu Kararın Yargıtay Denetiminden Geçip Kesinleştiği - H.U.M.K.nun 445. Md.sindeki Şartların Somut Olayda Gerçekleşmediği Gerekçesiyle Davanın Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Reddine Karar Verildiği )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( Davacının Talebinin Mahkemenin Kararına İlişkin Olduğu ve Bu Kararın Yargıtay Denetiminden Geçip Kesinleştiği - H.U.M.K.nun 445. Md.sindeki Şartların Somut Olayda Gerçekleşmediğinden İstemin Reddine Karar Verileceği )"
445Y4.HD25.2.2010E. 2010/852 K. 2010/1946"YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ (Dava Konusu Olayın Özelliği Nedeniyle Yerel Mahkemece Bu Hazırlık Soruşturmasına İlişkin Dosya Getirtilmeli ve Sonucu Beklenmeli ve Konu İle İlgili Ceza Davası Açılmış İse Onun da Sonucu Beklenmesi Gerektiği)
HAZIRLIK SORUŞTURMASINA DAYANILARAK YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ (Yerel Mahkemece Bu Hazırlık Soruşturmasına İlişkin Dosya Getirtilip İncelenmemiş Olmasının İsabetsizliği)
KARAR DÜZELTME İSTEMİ (Hazırlık Soruşturmasına İlişkin Dosya Getirtilmeli ve Sonucu Beklenmeli ve Konu İle İlgili Ceza Davası Açılmış İse Onun da Sonucu Beklenmesi Gerektiği - Kararın Bozulması Gerekirken Onanmış Bulunduğundan Karar Düzeltme İsteminin Kabul Edilmesi Gerektiği)"
445Y5.HD12.2.2010E. 2009/16159 K. 2010/1923"KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ İSTEMİ ( Yargılamanın İadesi Yoluna Gidilebilmesi İçin İlgili Kararın Yasal Olarak Kesinleşmesi Gerektiği - Şeklen Kesinleşme Şerhi Verilmiş Olması Kararın Kesinleştiği Anlamına Gelmeyeceği )
YARGILAMANIN İADESİ ( Yoluna Gidilebilmesi İçin İlgili Kararın Yasal Olarak Kesinleşmesi Gerektiği - Şeklen Kesinleşme Şerhi Verilmiş Olması Kararın Kesinleştiği Anlamına Gelmeyeceği )
KESİNLEŞME ŞERHİ ( Yargılamanın İadesi Yoluna Gidilebilmesi İçin İlgili Kararın Yasal Olarak Kesinleşmesi Gerektiği - Şeklen Kesinleşme Şerhi Verilmiş Olması Kararın Kesinleştiği Anlamına Gelmeyeceği )
HÜKMEN TESCİL KARARI ( Öncelikle Davacı Tarafça Hükmen Tescil Kararı Temyiz Edildikten Sonra Sonucuna Göre Kararın Bozulması Halinde Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davasının Yeniden Açılabileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )"
445Y14.HD9.2.2010E. 2010/481 K. 2010/1255"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Aleyhine Geçit Tesis Edilen Parsel Malikinin Davada Taraf Durumunu Almadığı - H.U.M.K. Md. 445/8'e Aykırı Olup Talebin Kabulü Gerektiği )
GEÇİT HAKKI TESİSİ ( Vekil ve Mümessil Olmıyan Kimseler Huzuriyle Davanın Rüyet ve Hükmedilmiş Olması - Aleyhine Geçit Tesis Edilen Parsel Malikinin Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Kabulü )
DAVADA TARAF DURUMUNU ALMAYAN PARSEL SAHİBİ ( Geçit Hakkı Tesisi - Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Kabulü Gereği/HUMK. Md. 445/8'e Aykırılığı )
PARSEL SAHİBİNİN DAVADA TARAF DURUMUNU ALMAMASI ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Kabulü Gereği/HUMK. Md. 445/8'e Aykırılığı - Geçit Hakkı Tesisi )"
445Y8.HD2.2.2010E. 2009/6259 K. 2010/427"YARGILAMANIN İADESİ ( İsteme Süresi Durumun Öğrenildiği Tarihten İtibaren 3 Ay Olduğu )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Yargılamanın İadesini İsteme Süresi Durumun Öğrenildiği Tarihten İtibaren 3 Ay Olduğu )
MİRASÇILARIN YARGILAMANIN İADESİ İSTEMİ ( Davacının Miras Bırakanı Ölüm Tarihine Kadar Süresi İçinde Yargılamanın İadesi İsteğini İçeren Bir Dava Açmadığı - Miras Bırakanın Süresinde Yararlanmadığı Bir Haktan Onun Ölümünden Sonra Mirasçısının Yararlanamayacağı )"
445Y1.HD25.1.2010E. 2009/13288 K. 2010/526"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Eldeki Dava İle Önceki Davanın Tarafları Aynı Olsa Bile Davada Dayanılan Hukuki Sebeplerin Ayniyet Taşımadığı - Kesinleşen Hükmün Eldeki Dava Yönünden Kesin Hüküm Oluşturmayacağı )
KESİN HÜKÜM VE KAPSAMI ( Tapu İptali ve Tescil - Eldeki Dava İle Önceki Davanın Tarafları Aynı Olsa Bile Davada Dayanılan Hukuki Sebeplerin Ayniyet Taşımadığı/Kesinleşen Hükmün Eldeki Dava Yönünden Kesin Hüküm Oluşturmayacağı )
ÖNALIM DAVASI ( Usulüne Uygun Taraf Teşkili Sağlanmaksızın Görülüp Kesinleştiği/Hükmün İnfazı Sonucu Oluşan Sicil Kaydının Hukuki Dayanağının Bulunmadığını İleri Sürdüğüne Göre Eldeki Dava İle Önceki Davanın Tarafları Aynı Olsa Bile Davada Dayanılan Hukuki Sebeplerin Ayniyet Taşımadığı - Tapu İptali ve Tescil )"
445Y21.HD3.11.2009E. 2008/14737 K. 2009/14104"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Tarım Bağ-Kur Sigortalısı Olduğunun Tespiti - Yargılama Sırasında Mücbir Sebeplerle veya Lehine Hüküm Kurulan Tarafın Fiiline Binaen Elde Edilemeyen Bir Senet veya Vesikanın Hükmün Verilmesinden Sonra Ele Geçirilmiş Olması Yenilenme Sebebi Olmadığı )
SİGORTALILIĞIN TESPİTİ ( Ürün Teslim Belgesi Bağ-Kur Sigortalılığının Tespitini İsteyen Davacıda Olması Gerektiğinden Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Oluşmadığı )
ÜRÜN TESLİM BELGESİ ( Bağ-Kur Sigortalılığının Tespitini İsteyen Davacıda Olması Gerektiğinden Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Oluşmadığı )
TARIM BAĞ-KUR SİGORTALISI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Ürün Teslim Belgesi Bağ-Kur Sigortalılığının Tespitini İsteyen Davacıda Olması Gerektiğinden Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Oluşmadığı )"
445Y1.HD28.10.2009E. 2009/7871 K. 2009/10897"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin İhlal Edilerek Hüküm Verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kesinleşmiş Kararı İle Tespit Edilmiş Olması Hali Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Olduğu )
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ ( İhlal Edilerek Hüküm Verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kesinleşmiş Kararı İle Tespit Edilmiş Olması Hali Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Olduğu )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ HALİ ( Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin İhlal Edilerek Hüküm Verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kesinleşmiş Kararı İle Tespit Edilmiş Olması Halinde Olduğu )"
445YHGK15.7.2009E. 2009/1-288 K. 2009/393"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( HUMK'nun 445. Md. Hükmünün Uygulanma Olanağı Bulunmayan Davada Yerel Mahkemece Haklı ve Yerinde Görülmeyen Yargılamanın İadesi İsteminin Reddi Gerektiği )
TEMYİZDE İLERİ SÜRÜLEN HUSUSLAR ( Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Olarak Tanıklar Hakkında Öne Sürülen Tüm Bu Hususların Yargılamanın İadesine Konu Davada Mahkemece Verilen Kararın Temyizinde de İleri Sürülüp Tartışıldığı - Yargılamanın İadesi İsteminin Reddi Gerektiği )"
445Y19.HD9.4.2009E. 2009/502 K. 2009/2937"İADEİ MUHAKEME TALEBİ ( İflas Kararının İflas Takiplerine İlişkin Yetki Kuralına Aykırı Olduğu İleri Sürülerek - İadei Muhakeme Sebeplerinin Sınırlı Olarak Sayıldığı Kamu Düzenine İlişkin Yetki Kaydının Sayılan Sebeplerden Olmadığı )
İFLAS KARARI ( İflas Takiplerine İlişkin Yetki Kuralına Aykırı Olduğu İleri Sürülerek İadei Muhakeme Talebi - Gösterilen Sebebinin HUMK. Md. 445'de Sayılan Hallerden Olmadığı/Reddi Gerektiği )
YETKİ KURALI ( İflas Kararının İflas Takiplerine İlişkin Yetki Kuralına Aykırı Olduğu İleri Sürülerek İadei Muhakeme Talebi - İadei Muhakeme Sebeplerinin Sınırlı Olarak Sayıldığı Kamu Düzenine İlişkin Yetki Kaydının Sayılan Sebeplerden Olmadığı )"
445Y14.HD20.3.2009E. 2009/703 K. 2009/3547"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Vekile Tebligat Yapılmadığı - Yenilenme Talebinin Kesinleşmemiş Bir Karara Yapılan Temyiz Başvurusu Olarak Kabul Edileceği/Kesinleşmemiş Bir Hükme Kesinleşme Şerhi Verilmesinin Sonuç Doğurmayacağı )
TEMYİZ BAŞVURUSU ( Kararın Vekile Tebliğ Edilmediği/Vekile Yapılmayan Tebligatın Usulsüz Değil Gerçersiz Tebligat Olduğu - Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Kesinleşmemiş Bir Karara Yapılan Temyiz Başvurusu Olarak Kabul Edileceği )
VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT ( Kararın Vekile Tebliğ Edilmediği/Vekile Yapılmayan Tebligatın Usulsüz Değil Gerçersiz Tebligat Olduğu - Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Kesinleşmemiş Bir Karara Yapılan Temyiz Başvurusu Olarak Kabul Edilerek Değerlendirileceği )
USULSÜZ TEBLİGATA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ( Kararın Vekile Tebliğ Edilmediği/Vekile Yapılmayan Tebligatın Usulsüz Değil Gerçersiz Tebligat Olduğu - Usulsüz Tebliğ Hükümlerinin Uygulanamayacağı )
YÜZÖLÇÜMÜNÜN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Davada Tapu Hükmünde Olmayan Zilyetlik Belgelerine Dayanıldığı/Tapu Hükmü Tanınamayacağı - Kayıtların Tamamının Sabit Sınır Niteliği Göstermeyen Sınırlarla Çevrildiği/Alan ve Miktarlara Bakıldığında Kaydın Orman ve Kamu Malı Niteliğindeki Yerleri Kapsayacağının Kabulünün Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu )
TAPU HÜKMÜNDE OLMAYAN ZİLYETLİK BELGELERİ ( Yüzölçümünün Düzeltilmesi İstemi - Kayıtların Tamamının Sabit Sınır Niteliği Göstermeyen Sınırlarla Çevrildiği/Alan ve Miktarlara Bakıldığında Kaydın Orman ve Kamu Malı Niteliğindeki Yerleri Kapsayacağının Kabulünün Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu )
HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK ( Yüzölçümünün Düzeltilmesi İstemi - Kayıtların Tamamının Sabit Sınır Niteliği Göstermeyen Sınırlarla Çevrildiği/Alan ve Miktarlara Bakıldığında Kaydın Orman ve Kamu Malı Niteliğindeki Yerleri Kapsayacağının Kabulünün Hatalı Olduğu )"
445Y14.HD10.3.2009E. 2008/14826 K. 2009/2938"MÜKERRERLİĞİN GİDERİLMESİ TALEBİ ( Dava Konusu ve Sebebi Aynı Olup Kesinleşmiş Birbirine Aykırı İki Mahkeme Kararı Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Olduğu )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEBİ ( Dava Konusu ve Sebebi Aynı Olup Kesinleşmiş Birbirine Aykırı İki Mahkeme Kararı Olması Halinde )
KESİNLEŞMİŞ BİRBİRİNE AYKIRI İKİ MAHKEME KARARI OLMASI ( Dava Konusu ve Sebebi Aynı Olan - Talebin Yargılamanın Yenilenmesi Olduğu Düşünülerek Davanın Bu Çerçevede İncelenip Sonuçlandırılması Gerektiği )"
445Y3.HD2.3.2009E. 2009/529 K. 2009/3139"USULSÜZ TEBLİGAT ( Usulsüz Tebligatla Verilmiş Olan Karar Kesinleşme Şerhi Olsa Bile Hukuki Sonuç Doğurmadığı )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Dava Öğrenildikten Sonra Verilen Kararın Hukuki Sonucu Olmadığından Yargılamanın Yenilenmesi Değil Kararın Temyizi İstenebileceği )
GEÇERSİZ HÜKÜM ( Usulsüz Tebligatla Verilmiş Olan Karar Kesinleşme Şerhi Olsa Bile Hukuki Sonuç Doğurmadığı )"
445Y1.HD23.2.2009E. 2009/818 K. 2009/2250"YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEĞİ ( Hükümde Halen Geçerli Olan Çap Kayıtlarının Kadastral Yöntemlere Uygun Biçimde Mahalline Uygulanarak Sonuca Gidildiği - Davacılar Yönünden Yargılamanın Yenilenmesi Koşulları Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
ÇAP KAYITLARININ KADASTRAL YÖNTEMLERE UYGUN BİÇİMDE MAHALLİNE UYGULANMASI ( Davacılar Yönünden Yargılamanın Yenilenmesi Koşulları Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Yargılamanın Yenilenmesi İsteği - Hükümde Halen Geçerli Olan Çap Kayıtlarının Kadastral Yöntemlere Uygun Biçimde Mahalline Uygulanarak Sonuca Gidildiği/Davacılar Yönünden Yargılamanın Yenilenmesi Koşulları Bulunmadığı )"
445Y1.HD19.2.2009E. 2009/428 K. 2009/2070"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Bir Davanın Tarafı Olmayan Kimse O Dava İçin Talepte Bulunamayacağı - Ancak Mirasçılık Sıfatına Dayanarak Ayrı Bir Dava Açabilecekleri )
TARAF SIFATI ( Yargılamanın Yenilenmesi İsteği - Bir Davanın Tarafı Olmayan Kimse O Dava İçin Talepte Bulunamayacağı/Ancak Mirasçılık Sıfatına Dayanarak Ayrı Bir Dava Açabilecekleri )
MİRASÇILIK SIFATINA DAYANMA ( Bir Davanın Tarafı Olmayan Kimse O Dava İçin Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde Bulunamayacağı - Ancak Mirasçılık Sıfatına Dayanarak Ayrı Bir Dava Açabilecekleri )"
445Y21.HD5.2.2009E. 2008/2734 K. 2009/1538"YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ ( SSK Ticari Faaliyetin Varlığından Haberdar Olmakla Bu Bilgiler Işığında Bağ-Kur'dan Gerekli Bilgileri Tekrar İsteyebileceği - Oda Kayıtlarının Davacıdan Değil İlgili Odalardan İstenebileceği )
TİCARİ FAALİYET ( Yargılamanın Yenilenmesi İstemi - SSK Ticari Faaliyetin Varlığından Haberdar Olmakla Bu Bilgiler Işığında Bağ-Kur'dan Gerekli Bilgileri Tekrar İsteyebileceği/Oda Kayıtlarının Davacıdan Değil İlgili Odalardan İstenebileceği )
ODA KAYDI ( Yargılama Sona Erdikten Sonra Ancak Bağ Kur Adıyaman İl Müdürlüğü'nün Yazısıyla Ulaştığı İddiasına HUMK. 445. Md. Kapsamındaki Yargılamanın Yenilenmesi Koşulları Açısından İtibar Edilemeyeceği )
NAKLİYECİLİK İŞİ ( SSK Ticari Faaliyetin Varlığından Haberdar Olmakla Bu Bilgiler Işığında Bağ-Kur'dan Gerekli Bilgileri Tekrar İsteyebileceği/Oda Kayıtlarının Davacıdan Değil İlgili Odalardan İstenebileceği - Yargılamanın Yenilenmesi )"
445Y14.HD14.10.2008E. 2008/6842 K. 2008/11634"YARGILANMANIN YENİLENMESİ ( Olağanüstü Yol Olup Kesinleşmiş Hükümlere Karşı İstisnai Olduğu/Sebeplerinin HUMK'ta Sınırlı Olarak Sayıldığı - Tebligat Hilesi İle Davada Yeralması ve Savunma Hakkı Engellenenin Talep Edebileceği )
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU ( Yargılanmanın Yenilenmesi/Sebeplerinin HUMK'ta Sınırlı Olarak Sayıldığı - Tebligat Hilesi İle Davada Yeralması ve Savunma Hakkı Engellenenin Başvurabileceği )
TEBLİGAT HİLESİ ( Davada Yeralması ve Savunma Hakkı Engellenen Tarafın Yargılamamanın Yenilenmesini İsteyebilmesi )"
445Y3.HD1.7.2008E. 2008/10463 K. 2008/12256"ECRİMİSİL TALEBİ ( Tarafları Dava Sebebi ve Müddeabihi Aynı Olan - Birbirine Aykırı Kesinleşmiş İki Hüküm Bulunması/Birinci Hüküm Lehine Olan Tarafın Kesin Hükmün Sonuçlarından Yararlanacağı )
KESİN HÜKÜM ( Birbirine Aykırı İki Hüküm Bulunması/Birinci Hüküm Lehine Olan Tarafın Kesin Hükmün Sonuçlarından Yararlanacağı - Tarafları Dava Sebebi ve Müddeabihi Aynı Olan Dava )
YARGILAMANIN İADESİ ( Birbirine Aykırı Kesinleşmiş İki Hüküm Bulunması - Sadece İkinci Hükmün İptali İçin Bu Yola Başvurulabileceği/Birinci Hükmün İptali İçin Yargılamanın İadesi İstenemeyeceği )"
445Y15.HD3.3.2008E. 2007/1928 K. 2008/1323"İADE-İ MUHAKEME ( İtirazın İptali Davası/İade-i Muhakeme Kararını Veren Mahkemenin Yeniden Bir Karar Vermekle Yükümlü Olduğu - Davacının Vekili Olarak Kabul Etmediği Avukatın İcra Takibine İtiraz Ettiği/İcra Takibi Kesinleştiğinden İtirazın İptali Davasının Reddedileceği )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( İtirazın İptali Davası/İade-i Muhakeme Kararını Veren Mahkemenin Yeniden Bir Karar Vermekle Yükümlü Olduğu - Davacının Vekili Olarak Kabul Etmediği Avukatın İcra Takibine İtiraz Ettiği/İcra Takibi Kesinleştiğinden İtirazın İptali Davasının Reddedileceği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının Takibe İtiraz Eden Avukatın Vekili Olmadığını Beyan Ettiği - Kendisinin Borca İtirazı Bulunmadığından Takibin Kesinleştiği/Davanın Reddine Karar Verileceği )
İCRA TAKİBİNİN KESİNLEŞMESİ ( İtirazın İptali/Davacının Takibe İtiraz Eden Avukatın Vekili Olmadığını Beyan Ettiği - Kendisinin Borca İtirazı Bulunmadığından Takibin Kesinleştiği/Davanın Reddi Gereği )"
445Y15.HD26.2.2008E. 2007/6661 K. 2008/1211"YARGILAMANIN İADESİ ( Bu İstem de Bir Dava Olup Taraf Teşkili Sağlanmadan Sonuçlandırılamaması ve Evrak Üzerinde Karar Verilememesi )
TARAF TEŞKİLİ ( Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Taraf Teşkili Sağlanmak Suretiyle Sonuçlandırılabilmesi )"
445Y7.HD12.2.2008E. 2007/5236 K. 2008/489"YARGILAMANIN İADESİ ( İlgiliye Toplam Keşif Giderlerini Mahkeme Veznesine Depo Etmesi İçin Makul Bir Önel ya da Koşullarının Varlığı Halinde Kesin Önel Verilmesi Gerektiği )
KEŞİF GİDERLERİ ( İlgilinin Verilen Süre İçerisinde Özürsüz Olarak Keşif Giderlerini Mahkeme Veznesine Depo Etmemiş Olması Uyuşmazlığın Çözümü İçin Gerçekten Keşif Yapılmasının Zorunlu Olduğu )"
445Y1.HD24.1.2008E. 2007/10797 K. 2008/746"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Taşınmazın İçinde Bulunduğu İlçede Sonradan Mahkeme Kurulduğuna ve Faaliyetini Sürdürdüğüne Göre İlçedeki Asliye Hukuk Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Yargılamanın Yenilenmesi - Taşınmazın İçinde Bulunduğu İlçede Sonradan Mahkeme Kurulduğuna ve Faaliyetini Sürdürdüğüne Göre İlçedeki Asliye Hukuk Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
TAŞINMAZIN İÇİNDE BULUNDUĞU İLÇEDE SONRADAN MAHKEME KURULMASI ( Faaliyetini Sürdürdüğüne Göre İlçedeki Asliye Hukuk Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
KEŞİF GİDERLERİ ( Çekişmeye Konu Taşınmazla İlgili Yapılacak Keşfin Gösterilen ve Gösterilecek Tanıkların HUMK'nun 259. Maddesi Gereğince Taşınmazın Başında Yapılması ve Dinlenilmesi Gerekeceği )
TAŞINMAZIN FİİLEN İÇİNDE BULUNDUĞU YER MAHKEMESİ ( Teknik Bilirkişilerin Taşınmazı Görüp Buna Göre Rapor ve Kroki Düzenlettirilmesi Görevleri Taşınmazın Fiilen İçinde Bulunduğu Yer Mahkemesine Ait Olduğu )"
445Y14.HD24.1.2008E. 2007/15895 K. 2008/288"YARGILAMANIN İADESİ ( Uyuşmazlığın Taşınmaz Mal Mülkiyetinden Kaynaklanan Uyuşmazlık Olmadığı Dikkate Alınırsa Davayı Görmeye Kadastro Mahkemesi Değil Mahalli Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Yargılamanın İadesi - Uyuşmazlığın Taşınmaz Mal Mülkiyetinden Kaynaklanan Uyuşmazlık Olmadığı Dikkate Alınırsa Davayı Görmeye Mahalli Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
MERA OLAN TAŞINMAZIN YARARLANMA HAKKINDAN DOĞAN DAVA ( Yargılamanın İadesi - Uyuşmazlığın Taşınmaz Mal Mülkiyetinden Kaynaklanan Uyuşmazlık Olmadığı Dikkate Alınırsa Davayı Görmeye Mahalli Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
TAŞINMAZ MÜLKİYETİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Yoluyla Mahkeme Önüne Getirilen Davada Mülkiyet Çekişmesi Değil Mera Olan Taşınmazın Yararlanma Hakkının Taraflardan Hangisine Ait Olacağı Konusunda Olduğundan Mahalli Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu )"
445Y15.HD31.12.2007E. 2007/4945 K. 2007/8416"YARGILAMANIN YENİLENMESİ DAVASI ( Ödeme Konusunda Davalı Şirket Yetkilisinin Yalan Yere Yemin Ettiği ve Yeni Belgeler Elde Edildiği İddiaları Nedeniyle )
BEKLETİCİ MESELE ( Her Ne Kadar Ceza Mahkemesindeki Dava Henüz Kesinleşmemişse de Bu Husus Başlı Başına Davanın Reddine Sebep Olamayacağından Mahkemece Ceza Mahkemesinde Açılan Davanın Sonucunun Beklenmesinin Gerekmesi )"
445Y16.HD25.12.2007E. 2007/5496 K. 2007/5209"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Davacı Vekilinin Tebligatın Usulsüz Olduğuna Yönelik İddiası/Talebinin Usulen Kesinleşmeyen Kararın Bozulması Olduğu - Yargılamanın İadesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
YARGILAMANIN İADESİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava/Davacı Vekilinin Tebligatın Usulsüz Olduğuna Yönelik İddiası - Talebinin Usulen Kesinleşmeyen Kararın Bozulması Olduğu/Yargılamanın İadesi Olarak Kabul Edilemeyeceği )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava/Davacı Vekilinin Tebligatın Usulsüz Olduğuna Yönelik İddiası - Talebinin Usulen Kesinleşmeyen Kararın Bozulması Olduğu/Yargılamanın İadesi Olarak Kabul Edilememesi Gereği )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Yetersiz Zabıta Araştırmasına Dayanarak Yapılan İlanen Tebligatın Usulüne Uygun Olmadığı - Davacının Resmi Merciler Önünde Adres Bildirdiği/7201S.K. Md/35'e Göre Tebligat Yapılmasının Gözönüne Alınacağı )
İLANEN TEBLİGAT ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Yetersiz Zabıta Araştırmasına Dayanılarak Yapılamayacağı )
ZABITA ARAŞTIRMASI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Yetersiz Zabıta Araştırmasına Dayanılarak İlanen Tebligat Yapılamayacağı )"
445Y2.HD17.10.2007E. 2006/18513 K. 2007/13729"TEBLİGAT HİLESİ ( Boşanma Davasının Davacısı Kocanın Davalı Kadının Adresini Bilerek Yanlış Gösterdiği - Yargılamanın İadesi İsteminin Kabulü Gerektiği )
TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ ( Yargılamanın İadesi İsteminde Bulunma Hakkı Davaya Vekil veya Temsilci Olmayan Kimsenin Huzuru İle Bakılıp Hüküm Verilmiş Olan Tarafa Ait Olduğu )
YARGILAMANIN İADESİ ( Boşanma Davasının Davacısı Kocanın Davalı Kadının Adresini Bilerek Yanlış Göstermesi Nedeniyle Tebligat Hilesi Yaptığı - Kabulü Gerektiği )
YENİDEN YARGILAMA ( Yargılamanın İadesi Halinde - Önceki Hüküm Değiştirilebileceğinden Kadına Yeniden Boşanma Davasına İlişkin Dava Dilekçesinin Tebliği İle Gösterdiği Takdirde Delillerinin Toplanması ve Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilmesi Gereği )"
445Y2.HD19.7.2007E. 2007/11640 K. 2007/11596"DAVANIN YÖNELTİLECEĞİ TARAF ( Durumunun İyi Belirlenmesi Hayatta Olup Olmadığı Tebligata Yarar Adresini Belirleyip Mahkemeye Bildirmek Davacıya Düştüğü )
TEBLİGAT ( Bir Dava Açılırken Davanın Yöneltileceği Tarafın Durumunun İyi Belirlenmesi Hayatta Olup Olmadığı Tebligata Yarar Adresini Belirleyip Mahkemeye Bildirmek Davacıya Düşen Önemli Bir Görev Olduğu )
HİLE VE HUD'A SÖZLERİ ( Kanunda Sınırlandırılmamış Bir Tanımı Yapılmadığı - Kanun Koyucunun Bundan Özellikle Kaçındığı Hükmü Etkileyen Hile ve Hud'anın Her Olayın Gelişim Şekline Göre Takdirini Yargıya Bıraktığı )
BİLEREK YANLIŞ ADRES GÖSTERMEK SURETİYLE YARGIYI YANILTMA ( Kocanın Kadının Duruşmalara Gelmesini ve Delillerini Göstermesini Önlediği - Davacının Yarattığı Bu Durumun Hile ve Hud'a Olarak Kabulü Gerektiği )"
445Y2.HD17.7.2007E. 2006/6034 K. 2007/11392"EVLENMENİN İPTALİ ( Reddine Dair Hükme Karşı Yargılamanın Yenilenmesi İsteği - İşin Esası Hakkında Karar Verme Görevi Sonradan Kanuni Bir Tasarrufla Değiştirilmiş ve Bu Görevin Aile Mahkemesine Verildiği )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Evlenmenin İptali Davasının Reddine Dair Hükme Karşı - İşin Esası Hakkında Karar Verme Görevi Sonradan Kanuni Bir Tasarrufla Değiştirilmiş ve Bu Görevin Aile Mahkemesine Verildiği )
GÖREVLİ MAHKEME ( Evlenmenin İptali Davasının Reddine Dair Hükme Karşı Yargılamanın Yenilenmesi İsteği - Aile Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
445Y15.HD18.6.2007E. 2007/2874 K. 2007/4134"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Mücbir Sebepten Elde Edilememiş Bir Belgenin Hükümden Sonra Elde Edilmesi ve Hükmü Etkileyecek Nitelikte Bulunması Hali - Belediyeden Vaziyet Planı Elde Edilememiş Olmasının Mücbir Sebep Olarak Kabulü Gereği )
HÜKÜMDEN SONRA ELDE EDİLEN BELGE ( Hükmü Etkileyecek Nitelikte Bulunması - Belediyeden Vaziyet Planı Elde Edilememiş Olmasının Mücbir Sebep Olduğu ve Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabulü Gereği )
MÜCBİR SEBEP ( Belediyeden Vaziyet Planı Elde Edilememiş Olmasının Bu Nitelikte Olduğu - Mücbir Sebepten Elde Edilememiş Bir Belgenin Hükümden Sonra Elde Edilmesi ve Hükmü Etkileyecek Nitelikte Bulunmasının Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Oluşturacağı )
BELEDİYEDEN VAZİYET PLANI ELDE EDİLEMEMİŞ OLMASI ( Yargılamanın Yenilenmesi İsteminde Mücbir Sebep Olarak Kabulü Gereği - Sonradan Elde Edilmesi ve Hükmü Etkileyecek Nitelikte Bulunduğu )
İADE-İ MUHAKEME ( Belediyeden Vaziyet Planı Elde Edilememiş Olmasının Mücbir Sebep Olarak Kabulü Gereği - Mücbir Sebepten Elde Edilememiş Bir Belgenin Hükümden Sonra Elde Edilmesi ve Hükmü Etkileyecek Nitelikte Bulunmasının İade-i Muhakeme Nedeni Oluşturacağı )"
445Y14.HD22.3.2007E. 2007/1921 K. 2007/3073"YARGILAMANIN İADESİ TALEBİ ( Yeni Bir Senet ve Vesikanın Ele Geçirilmiş Olması Nedeniyle - Bu Dava Hükmü Veren Mahkemeye Açılır ve Yasanın 448. Maddesi Hükmünce O Mahkemede İnceleme Konusu Yapılması Gereği )
YENİ BİR SENET VE VESİKANIN ELE GEÇİRİLMİŞ OLMASI ( Yargılamanın İadesi Talebi - Bu Dava Hükmü Veren Mahkemeye Açılır ve Yasanın 448. Maddesi Hükmünce O Mahkemede İnceleme Konusu Yapılması Gereği )
DURUŞMA YAPILMASI ZARURETİ ( Yargılamanın İadesi İsteminin Mutlaka Duruşma Yapılarak İncelenmesi Yapılacak Duruşmada Gerekli Bulunursa Tarafların İsticvap Edilmesi Gereği - Evrak Üzerinden İnceleme Yaparak Davayı Neticelendirmesi Caiz Olmadığı )"
445Y11.HD15.3.2007E. 2005/12667 K. 2007/4517"LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİNİN İPTALİ ( Davalı Uhdesinde Kalan Pay Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu - Tavzih )
TAVZİH ( Hükmün Anlaşılmaz Açık Olmayan Çelişki Oluşturan Fıkralar İçermesi Halinde İstenebileceği - Yeni Bir Hüküm Niteliğinde Tavzih Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )"
445Y1.HD22.2.2007E. 2007/868 K. 2007/1826"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Mirasçılık Belgesinin Temini Mümkün Olmadığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedildiği/Gerçek Mirasçılık Durumunun da Belirlenmediği İleri Sürülmesi - Şartların Oluşmaması Nedeniyle Reddi Gereği )
MİRASÇILIK BELGESİNİN TEMİNİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ( Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedildiği/Gerçek Mirasçılık Durumunun da Belirlenmediği İleri Sürülmesi - Şartların Oluşmaması Nedeniyle Reddi Gereği )
KARAR VERİLMESİNE YER OLMAMA ( Mirasçılık Belgesinin Temini Mümkün Olmadığından Hükmedildiği - Gerçek Mirasçılık Durumunun da Belirlenmediği İleri Sürülerek Yargılamanın Yenilenmesi Şartlarının Oluşmaması Nedeniyle Reddi Gereği )"
445Y11.HD19.12.2006E. 2005/10074 K. 2006/13583"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Bir Dava Olup Hasımsız ve Evrak Üzerinden İncelenip Sonuçlandırılamayacağı )
HASIMSIZ DAVA ( Yargılamanın Yenilenmesi Bir Dava Olup Hasımsız ve Evrak Üzerinden İncelenip Sonuçlandırılamayacağı )"
445YHGK22.11.2006E. 2006/20-711 K. 2006/739"YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( Kadastro Tespitinden Kaynaklanan Uyuşmazlık - Kesin Hüküm Olduğu İleri Sürülen Dosyalara Konu Yerlerin Kadastro Görmeden Önce Karara Bağlandığının Dikkate Alınacağı )
KADASTRO TESPİTİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebi - Kesin Hüküm Olduğu İleri Sürülen Dosyalara Konu Yerlerin Kadastro Görmeden Önce Karara Bağlandığının Dikkate Alınması Gerektiği )
KESİN HÜKÜM ( Kadastro Tespitinden Kaynaklanan Uyuşmazlık/Yargılamanın Yenilenmesi Talebi - Kesin Hüküm Olduğu İleri Sürülen Dosyalara Konu Yerlerin Kadastro Görmeden Önce Karara Bağlandığının Dikkate Alınması Gerektiği )"
445Y2.HD22.11.2006E. 2006/8166 K. 2006/16120"BAŞVURMA HARCI VE MAKTU HARÇ ( tYargılamanın İadesi Talebinin de Bir Dava Olduğu - Alınmadan Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
YARGILAMANIN İADESİ TALEBİ ( Başvurma Harcı ve Maktu Harç Alınmadan Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı - Bir Dava Olduğu )"
445YHGK15.11.2006E. 2006/8-721 K. 2006/716"MİRASÇILIK BELGELERİ ( Çekişmesiz Yargı Sonunda Alınan Karar Türü Olduğu - Maddi Hukuk Açısından Kesin Hüküm Olmayıp Böyle Bir Belgenin Aksinin Her Zaman İddia ve İspat Olunabileceği )
KESİN HÜKÜM ( Mirasçılık Belgelerinin Maddi Hukuk Açısından Bu Nitelikte Olmadığı/Böyle Bir Belgenin Aksinin Her Zaman İddia ve İspat Olunabileceği - Çekişmesiz Yargı Sonunda Alınan Karar Türü Olduğu )
ÇEKİŞMESİZ YARGI ( Mirasçılık Belgelerinin Bu Nitelikli Yargı Sonunda Alınan Karar Türü Olduğu - Maddi Hukuk Açısından Kesin Hüküm Olmayıp Böyle Bir Belgenin Aksinin Her Zaman İddia ve İspat Olunabileceği )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Çekişmesiz Yargı Yöntemiyle Alınmış Mirasçılık Belgesinin Sonradan Hasımlı Olarak Alınan Yeni Bir Mirasçılık Belgesiyle Ortadan Kaldırılması - Yargılamanın Yenilenmesini İsteme Olanağı Bulunduğu )"
445Y15.HD12.10.2006E. 2006/4409 K. 2006/5782"YARGILAMANIN İADESİ ( İsteme Süresi Sahtelik Hakkında Verilen Kararın Kesinleştiği Tarihten İtibaren Üç Ay Olduğu - Bu Süre Hak Düşümü Süresi Olup Mahkemece Re'sen Dikkate Alınacağı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Yargılamanın İadesini İsteyebilme Süresi Sahtelik Hakkında Verilen Kararın Kesinleştiği Tarihten İtibaren Üç Ay Olduğu - Bu Süre Hak Düşümü Süresi Olup Mahkemece Re'sen Dikkate Alınacağı )
MAHKUMİYET KARARLARI ( Kesinleşmesi Bekletici Sorun Yapılıp Kesinleşmesi Halinde Sahteliğine Karar Verilen Belgelerin Dava Konusu Hak Edişlerdeki Hesaplamayı Etkileyip Etkilemediği Konusunda Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Davanın Sonuçlandırılacağı )"
445Y2.HD25.9.2006E. 2006/5201 K. 2006/12314"YARGILAMANIN İADESİ DAVASI ( Bunun Bir Dava Olarak Dilekçe ile İptali İstenen Hükmü Veren Mahkemeden İstenmesi-Dava Dilekçesinde Aranan Koşulların Bu Dilekçede de Bulunması ve Mahkemece de Yeni Bir Dava Gibi Yeni Esas Numarası Verilmesinin Gerekmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Hükmü Veren Mahkemenin İdari veya Kanuni Bir Tasarrufla Kaldırılması veya İşin Esası ile İlgili Karar Vermek Görevinin Değiştirilmesi Durumunda Bunun Yerine Geçen Mahkemeye Bu Başvurunun Yapılmasının Gerekmesi )
GÖREV ( Mahkemeninin Görevinin Kamu Düzeni ile İlgili Olması Nedeniyle Yargılamanının Her Aşamasında Kendiliğinden Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
445Y11.HD13.7.2006E. 2005/7900 K. 2006/8330"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Yenilenmesi İstenen Dava Dosyası ve Tüm Dosya Kapsamına Göre Davacıya Mahkeme Kararının Doğru Olan Adresine Tebliğ Edildiği - Yapılan Tebliğin Usulüne Uygun Olup/Öngörülen Eksikliğin Kesinleştirilen Mahkeme Kararında Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddi Gereği )
TEBLİGAT ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebi - Yenilenmesi İstenen Dava Dosyası ve Tüm Dosya Kapsamına Göre Davacıya Mahkeme Kararının Doğru Olan Adresine Tebliğ Edildiği - Yapılan Tebliğin Usulüne Uygun Olup/Davanın Reddi Gereği )
YENİLENMESİ İSTENEN DAVA DOSYASININ TEBLİĞ EDİLMESİ ( Davacıya Mahkeme Kararının Doğru Olan Adresine Tebliğ Edildiği - Yapılan Tebliğin Usulüne Uygun Olup/Öngörülen Eksikliğin Kesinleştirilen Mahkeme Kararında Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddi Gereği )"
445Y1.HD12.7.2006E. 2006/6698 K. 2006/8187"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Dava Konusu Taşınmaz Hakkında Birbirine Aykırı İki Kesin Hükümün Oluşması - HUMK 445. Maddesinin 10. Bendi Uyarınca Yargılamanın Yenilenmesi Koşullarının Oluştuğunun Kabulü Gereği )
BİRBİRİNE AYKIRI İKİ HÜKÜM ( Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Olduğu )
KESİN HÜKÜM ( Konusu Tarafları ve Nedeni Aynı Olan Uyuşmazlık Hakkında Birbirine Aykırı İki Kesin Hükmün Oluşması - Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Oluduğu )"
445Y20.HD30.6.2006E. 2006/7338 K. 2006/9607"ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Taşınmazın Niteliğinin Ayrıca Tartışılabileceği Gözetilerek Tapu Kaydının Beyanlar Hamsindeki 2/B Şerhinin İptali Kararı Doğru Olduğu )
KESİN HÜKÜM ( Yargılamanın İadesi Sebeplerinin Varlığının Yargılamanın Yenilenmesi Yoluyla Kanıtlanıp Önceki Karar Hükmen Kaldırılıncaya Kadar Gezici Arazi Kadastro Mahkemesi'nin Verdiği Karar Kesin Olduğu )
GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yargılamanın İadesi Sebeplerinin Varlığının Yargılamanın Yenilenmesi Yoluyla Kanıtlanıp Önceki Karar Hükmen Kaldırılıncaya Kadar Gezici Arazi Kadastro Mahkemesi'nin Verdiği Karar Kesin Olduğu )"
445Y1.HD30.6.2006E. 2006/6438 K. 2006/7684"KESİN HÜKÜM ( Çekişmeli Taşınmaz Yönünden Birbirine Aykırı İki Kesin Hükmün Oluştuğu - Davacının Yargılamanın Yenilenmesi İsteğinin Dinlenebilinir Olduğunun Kabulü Gereği )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Kesin Hükme Aykırı Olarak Aynı Konuda Karar Verilmiş ve Kesinleşmiş Olması - Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni )
TAŞINMAZ YÖNÜNDEN İKİ KESİN HÜKMÜN OLUŞMASI ( Birbirine Aykırı - Davacının Yargılamanın Yenilenmesi İsteğinin Dinlenebilinir Olduğunun Kabulü Gereği )"
445Y14.HD7.6.2006E. 2006/5296 K. 2006/6592"YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( İki Ayrı Nüfus Kaydı Düzeltme Kararının Çelişki Oluşturduğu Gerekçesiyle - Tapu İptali ve Tescil Davasında Bu Husus Ön Mesele Olarak İnceleneceğinden Davanın Reddi Gereği )
TAPU KAYIT MALİKİNİN İSMİNİN İKİ AYRI İLAMLA FARKLI ŞEKİLLERDE DEĞİŞTİRİLMESİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebi - Tapu İptali ve Tescil Davasında Bu Husus Ön Mesele Olarak İnceleneceğinden Yargılamanın Yenilenmesinde Hukuki Yarar Bulunmaması )
HUKUKİ YARAR ŞARTI ( Yargılamanın Yenilenmesi Davasının Açılabilmesi İçin - Tapu Kayıt Malikinin İsminin İki Ayrı İlamla Farklı Şekillerde Değiştirilmesinin Tapu İptali ve Tescil Davasında Ön Mesele Olarak İnceleneceği/Yargılamanın Yenilenmesine Gerek Bulunmaması )"
445Y15.HD28.4.2006E. 2005/8038 K. 2006/2509"YARGILAMANIN İADESİ TALEBİ ( Mahkemece Davalı Şirketin İhyası İçin Davacıya Yetki ve Mehil Verilmeli İhya İşlemi Tamamlandıktan Sonra Usulüne Uygun Biçimde Dava Dilekçesi Tebliğ Edildikten Sonra Uyuşmazlığın Esası İncelenmesi Gereği )
YETKİ VE MEHİL VERME ( Mahkemece Davalı Şirketin İhyası İçin Davacıya Yetki ve Mehil Verilmeli İhya İşlemi Tamamlandıktan Sonra Usulüne Uygun Biçimde Dava Dilekçesi Tebliğ Edildikten Sonra Uyuşmazlığın Esası İncelenmesi Gereği )
TARAF SIFATI ( Davalı Olarak Gösterilen Şirketin Taraf Sıfatı Bulunmadığından Taraf Teşkilinin Tamamlandığından Söz Edilemeyeceği )"
445Y10.HD28.2.2006E. 2005/11870 K. 2006/2054"YARGILAMANIN İADESİ TALEBİ ( İşverenin Kabul Beyanı Esas Alınarak Delil Araştırması Yapılmaksızın Kabule İlişkin Yazılı Şekilde Karar Verilmiş Olması Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİ ( Sigortalı Hizmetlerin Saptanmasına İlişkin Davaların Kamu Düzeniyle İlgili Olduğu ve Bu Nedenle de Özel Bir Duyarlılıkla ve Özenle Yürütülmesinin Zorunlu ve Gerekli Bulunduğu - Yargılamanın İadesi )
DELİL ARAŞTIRMASI ( Sigortalı Hizmetlerin Saptanmasına İlişkin Davaların Kamu Düzeniyle İlgili Olduğu ve Bu Nedenle de Özel Bir Duyarlılıkla ve Özenle Yürütülmesinin Zorunlu ve Gerekli Bulunduğu )"
445Y11.HD6.2.2006E. 2005/996 K. 2006/931"YARGILAMANIN İADESİ ( Yeni Senet Veya Belgenin Sonradan Ele Geçirilmesinin Sebep Oluşturabilmesi - Yargılama Sırasında Mücbir Sebep Veya Lehine Hüküm Verilen Tarafın Fiilinden Dolayı Elde Edilmemiş Olması Gerektiği )
DAVAYA KATILMAYAN KARARI TEMYİZ ETMEYEN DAVALILARIN YARGILAMANIN İADESİ TALEBİ ( Yeni Belgenin Önceki Yargılamada Ele Geçirilmemesinin Ne Mücbir Sebep Ne de Lehine Hüküm Verilen Tarafın Fiilinden Kaynaklandığı - Reddi Gereği )
SENET VEYA BELGENİN SONRADAN ELE GEÇİRİLMESİ ( Yargılama Sırasında Mücbir Sebep Veya Lehine Hüküm Verilen Tarafın Fiilinden Dolayı Elde Edilmemiş Olması - Yargılamanın İadesi İçin Sebep Oluşturabileceği )
BELGENİN SONRADAN ELE GEÇİRİLMESİ ( Yargılama Sırasında Mücbir Sebep Veya Lehine Hüküm Verilen Tarafın Fiilinden Dolayı Elde Edilmemiş Olması - Yargılamanın İadesi İçin Sebep Oluşturabileceği )
KARARI TEMYİZ ETMEYEN DAVALILARIN YARGILAMANIN İADESİ TALEBİ ( Yeni Belgenin Önceki Yargılamada Ele Geçirilmemesinin Ne Mücbir Sebep Ne de Lehine Hüküm Verilen Tarafın Fiilinden Kaynaklandığı - Reddi Gereği )
HİLEYE DAYALI YARGILAMANIN İADESİ TALEBİ ( Davaya Katılmayan Kararı Temyiz Etmeyen Davalılar - Reddi Gereği/Poliçelerinden Birisini Temin Edip O Davada Savunmada Bulunarak Aleyhlerine Hüküm Kurulmasını Önleyebilecekleri )"
445YHGK25.1.2006E. 2006/14-80 K. 2006/12"YARGILAMANIN İADESİ ( Kararın Özel Dairesince Onanıp Karar Düzeltme İsteminin de Reddedilmesi - Hukuk Genel Kurulunun Bu Kararlara Karşı İtiraz Yoluyla İnceleme Yapabileceği Yolunda Hüküm Bulunmadığı )
YARGITAY ÖZEL DAİRESİNCE KARARIN ONANIP KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN DE REDDEDİLMESİ ( Hukuk Genel Kurulunun Bu Kararlara Karşı İtiraz Yoluyla İnceleme Yapabileceği Yolunda Hüküm Bulunmadığı - Yargılamanın İadesi Davası )
İTİRAZ YOLUYLA İNCELEME YAPILAMAMASI ( Hukuk Genel Kurulunca/Yargılamanın İadesi Davası - Kararın Özel Dairesince Onanıp Karar Düzeltme İsteminin de Reddedilmesi )"
445Y8.HD24.1.2006E. 2005/6505 K. 2006/285"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Lehine Karar Verilenin Engellemesi veya Mücbir Sebep Kanıtlanmadıkça Sonradan Sunulan Belge Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Olarak Kabul Edilemeyeceği )
SONRADAN SUNULAN BELGE ( Lehine Karar Verilenin Engellemesi veya Mücbir Sebep Kanıtlanmadıkça Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Olarak Kabul Edilemeyeceği )
ENGELLEYİCİ FİİL VEYA MÜCBİR SEBEP ( Lehine Karar Verilenin Engellemesi veya Mücbir Sebep Kanıtlanmadıkça Sonradan Sunulan Belge Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
445Y17.HD26.12.2005E. 2005/8557 K. 2005/11771"HÜKMÜN KESİNLEŞMEMESİ ( 445.Maddede Sayılan Sebeplerden Biri Mevcut Olsa Bile Hüküm Kesinleşmeden Önce Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Gidilemeyeceği )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ YOLU ( 445.Maddede Sayılan Sebeplerden Biri Mevcut Olsa Bile Hüküm Kesinleşmeden Önce Gidilemeyeceği )"
445YHGK21.12.2005E. 2005/10-696 K. 2005/760"İADEİ MUHAKEME TALEBİ ( Yerel Mahkeme “Kesinleşen ... Karar Sayılı Hükmünün Ortadan Kaldırılmasına Kurum Tarafından Davalı İşveren Hakkında Açılan Davanın Reddine...” Karar Verdiği Özel Dairece Bu Husus İncelenmemiş Olup Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği )
İADEİ MUHAKEME TALEBİ MUVAFIKININ KANUN OLMASI ( Kabul ve Yeniden Muhakeme İcrasiyle Tebeyyün Edecek Hale Göre Verilmiş Olan Karar Tasdik veya Kısmen veya Tamamen Tadil Olunacağı )
ÖZEL DAİRECE İNCELENMEYEN HUSUS ( Yerel Mahkeme “Kesinleşen ... Karar Sayılı Hükmünün Ortadan Kaldırılmasına Kurum Tarafından Davalı İşveren Hakkında Açılan Davanın Reddine...” Karar Verdiği Özel Dairece Bu Husus İncelenmemiş Olup Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği - İadei Muhakeme )"
445Y13.HD13.12.2005E. 2005/12434 K. 2005/18487"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( İstenebilmesi İçin Elde Edilmeyen Bir Belgenin Hüküm Kesinleştikten Sonra Ele Geçirilmesi veya Hükme Esas Alınan Senedin Sahteliğinin Kesinleşmiş Mahkeme Kararıyla Belirlenmiş Olması Gerektiği )
SENEDİN SAHTELİĞİ ( Yargılamanın Yenilenmesinin İstenebilmesi İçin Elde Edilmeyen Bir Belgenin Hüküm Kesinleştikten Sonra Ele Geçirilmesi veya Hükme Esas Alınan Senedin Sahteliğinin Kesinleşmiş Mahkeme Kararıyla Belirlenmiş Olması Gerektiği )
HÜKÜM KESİNLEŞTİKTEN SONRA BELGENİN ELE GEÇİRİLMESİ ( Yargılamanın Yenilenmesinin İstenebilmesi İçin Elde Edilmeyen Bir Belgenin Hüküm Kesinleştikten Sonra Ele Geçirilmesi veya Hükme Esas Alınan Senedin Sahteliğinin Kesinleşmiş Mahkeme Kararıyla Belirlenmiş Olması Gerektiği )"
445Y14.HD6.12.2005E. 2005/9332 K. 2005/10954"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( İsteğinde Bulunulabilmek İçin Tarafları Dava Sebebi ve Konusu Aynı Olan Bir Dava Hakkında Birbirine Aykırı Kesinleşmiş İki Hüküm Bulunması Gereği )
DAVA KONUSU TAŞINMAZIN AYNI TARAFLARIN FARKLI OLMASI ( Dava İle Elde Edilmek İstenen Sonuçların Farklı Olduğu - Yargılamanın Yenilenmesine İlişkin Koşulların Gerçekleşmeyeceği )"
445Y20.HD29.11.2005E. 2005/12695 K. 2005/370"İADEİ MUHAKEME İSTEMİ ( Davacının İade-İ Muhakeme Dilekçesindeki Gerekçelerin Dava Dilekçesi İle Aynı Sebepleri İçerdiği Anlaşılmakla Reddi Gereği )
EYLEMLİ ORMAN OLAN TAŞINMAZ ( Hazine Adına Tescil Edildiği - Davacının İade-İ Muhakeme Dilekçesindeki Gerekçelerin Dava Dilekçesi İle Aynı Sebepleri İçerdiği Anlaşılmakla İade-i Muhakeme İsteminin Reddi Gereği )
HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN YER ( Taşınmazın Eylemli Orman Olması Nedeniyle - Davacının İade-İ Muhakeme Dilekçesindeki Gerekçelerin Dava Dilekçesi İle Aynı Sebepleri İçerdiği Anlaşılmakla İade-i Muhakeme İsteminin Reddi Gereği )"
445Y18.HD8.11.2005E. 2005/8701 K. 2005/9731"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( HUMK'nun 445. Maddesinde Sayılan Nedenlerden Hiçbirine Uymadığından Reddi Gereği )
KANUN YARARINA TEMYİZ ( HUMK'nun 445. Maddesinde Sayılan Yargılamanın Yinelenmesi Nedenlerinden Hiçbirine Uymayan Yargılamanın İadesi İsteminin Reddi Gereği )
YARGILAMANIN İADESİ ( HUMK'nun 445. Maddesinde Sayılan Yargılamanın Yinelenmesi Nedenlerinden Hiçbirine Uymayan Reddi Gereği )"
445Y6.HD7.11.2005E. 2005/8387 K. 2005/9941"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Hangi Hallerde İstenebileceği HUMK Md. 445'te Tek Tek Sayıldığı - Davacının İleriye Dönük Mülkiyet İddiasında Bulunması Yargılamanın Yenilenmesini Gerektirmediği )
MÜLKİYET İDDİASI ( Hangi Hallerde İstenebileceği HUMK Md. 445'te Tek Tek Sayıldığı - Davacının İleriye Dönük Mülkiyet İddiasında Bulunması Yargılamanın Yenilenmesini Gerektirmediği )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Her Ne Kadar Tapuya Şerh Edilmiş İse de Bu Hal Davacıları Taşınmazda Paydaş Durumuna Getirmediği - Açılan Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞERH KONULMASI ( Satış Vaadi Sözleşmesi Tapuya Şerh Edilmiş İse de Bu Hal Davacıları Taşınmazda Paydaş Durumuna Getirmediği - Yargılamanın Yenilenmesi Davasının Reddi Gerektiği )"
445Y7.HD21.10.2005E. 2005/3014 K. 2005/3244"YARGILAMANIN İADESİ ( Davalılara Hükmün 7201 Sayıl Tebligat Kanunu ve Nizamnamesi Uyarınca Yöntemine Uygun Şekilde Tebliğ Edilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
TEBLİGAT ( Yargılamanın İadesini İsteyen Davalılara Hükmün 7201 Sayıl Tebligat Kanunu ve Nizamnamesi Uyarınca Yöntemine Uygun Şekilde Tebliğ Edilmemesinin İsabetsiz Olduğu )
HÜKMÜN KESİNLEŞMEMESİ ( Yargılamanın İadesini İsteyen Davalılara Hükmün 7201 Sayıl Tebligat Kanunu ve Nizamnamesi Uyarınca Yöntemine Uygun Şekilde Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle )
TEMYİZ İNCELEMESİ ( Yargılamanın İadesini İsteyen Davalılara Hükmün 7201 Sayıl Tebligat Kanunu ve Nizamnamesi Uyarınca Yöntemine Uygun Şekilde Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Hükmün Kesinleşmemesi )"
445Y8.HD20.10.2005E. 2005/6257 K. 2005/7081"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Yapılan Yerel Seçimler Sonucu Seçilen Yeni Başkanın Durumu Öğrendiği Tarihten İtibaren Sürenin Hesap Edilmesi Gerektiği )
BELEDİYE BAŞKANI ( Yargılamanın Yenilenmesi Davasının 447.Maddede Yazılı Sürenin Öğrenildiğinden Söz Edilebilmesi İçin Yapılan Bu İşlerden Belediyenin Yetkili Temsilcilerinin Haberdar Olması Gerektiği )
SÜRENİN HESAPLANMASI ( Yargılamanın Yenilenmesi - Yapılan Yerel Seçimler Sonucu Seçilen Yeni Başkanın Durumu Öğrendiği Tarihten İtibaren Sürenin Hesap Edilmesi Gerektiği )"
445Y8.HD20.10.2005E. 2005/6011 K. 2005/7075"YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( İadesi Sebebinin Somut Olayda Gerçekleşmediği - Mahkemece Yazılı Şekilde Davanın Reddine Karar Verilmesinde Herhangi Bir İsabetsizlik Görülmediği )
İADE SEBEBİ ( Yargılamanın İadesi Somut Olayda Gerçekleşmediği - Mahkemece Yazılı Şekilde Davanın Reddine Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği )"
445Y1.HD19.10.2005E. 2005/8457 K. 2005/11297"YOLSUZ TESCİL ( Tapu İptal ve Tescil - Yargılamanın Yenilenmesi Davasının Derdest Olduğu/Anılan Dava Sonucu Verilecek Hükmün Eldeki Davayı Etkileyeceğinden Bu Davanın Beklenmesi Gereği )
TAPU İPTAL VE TESCİL ( Yargılamanın Yenilenmesi Davasının Derdest Olduğu - Anılan Dava Sonucu Verilecek Hükmün Eldeki Davayı Etkileyeceğinden Bu Davanın Beklenmesi Gereği )
DERDEST DAVA ( Yargılamanın Yenilenmesi Davasının Derdest Olduğu/Anılan Dava Sonucu Verilecek Hükmün Eldeki Davayı Etkileyeceğinden Bu Davanın Beklenmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )
BEKLETİCİ MESELE ( Tapu İptal ve Tescil - Yargılamanın Yenilenmesi Davasının Derdest Olduğu/Anılan Dava Sonucu Verilecek Hükmün Eldeki Davayı Etkileyeceğinden Bu Davanın Beklenmesi Gereği )"
445Y14.HD19.10.2005E. 2005/6162 K. 2005/9193"TAVZİH ( Müphem ve Açık Olmayan veya Birbirine Çelişik Fıkralar İçeren Hükümler Hakkında İstenebileceği )
MÜPHEM VE AÇIK OLMAYAN VEYA BİRBİRİNE ÇELİŞİK FIKRALAR ( İçeren Hükümler Hakkında Tavzih İstenebileceği )
HÜKÜM GEREKÇESİNİN AÇIKLANMASI ( Tavzih Yoluna Başvurulamayacağı )"
445Y6.HD18.10.2005E. 2005/8421 K. 2005/9541"YARGILAMANIN İADESİ ( Hakimin Taraflara İddia ve Savunmalarını Bildirmeleri ve Belirlenen Günde Oturuma Gelmeleri İçin Davetiye Gönderip Duruşma Yapmadan İstek Hakkında Hüküm Kuramayacağı )
BAĞIMSIZ DAVA NİTELİĞİ ( Yargılamanın İadesi İsteği - Mutlaka Duruşma Yapılarak İki Aşamada İncelenmesi Gereği )
DURUŞMA YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Hakimin Taraflara İddia ve Savunmalarını Bildirmeleri ve Belirlenen Günde Oturuma Gelmeleri İçin Davetiye Gönderip Duruşma Yapmadan Hüküm Kuramayacağı - Yargılamanın İadesi )"
445Y20.HD11.10.2005E. 2005/8158 K. 2005/12873"YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ ( Taşınmazın 1. Derecede Arkeolojik Sit Alanı İçinde Kaldığından Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Kazanılamayacağından Reddi Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yargılamanın Yenilenmesi İstemi - Taşınmazın 1. Derecede Arkeolojik Sit Alanı İçinde Kaldığından Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Kazanılamayacağı )
ARKEOLOJİK SİT ALANI ( Taşınmazın Kesinleşen Orman Tahdidi Dışında Kaldığının Orman Bilirkişi Kurul Raporuyla Belirlendiği - Taşınmazın 1. Derecede Arkeolojik Sit Alanı İçinde Kaldığından Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Yoluyla Kazanılamayacağı )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Taşınmazın Kesinleşen Orman Tahdidi Dışında Kaldığının Orman Bilirkişi Kurul Raporuyla Belirlendiği - Taşınmazın 1. Derecede Arkeolojik Sit Alanı İçinde Kaldığından Kazanılamayacağı )"
445Y7.HD10.10.2005E. 2005/2910 K. 2005/3022"YARGILAMANIN İADESİ DAVASI ( Hükmü Veren Mahkemece Karara Bağlanması Gerektiğinden Kadastro Mahkemesine Aktarılmasının Zorunlu Olmadığı )
KADASTRO TESPİTİ ( Yargılamanın İadesi Davası Hükmü Veren Mahkemece Karara Bağlanması Gerektiğinden Kadastro Mahkemesine Aktarılmasının Zorunlu Olmadığı )
KADASTRO MAHKEMESİNE AKTARILAN DAVA ( Yargılamanın İadesi Davası Hükmü Veren Mahkemece Karara Bağlanması Gerektiğinden Kadastro Mahkemesine Aktarılmasının Zorunlu Olmadığı )"
445Y11.HD10.10.2005E. 2004/11993 K. 2005/9473"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Hükmün Tebliğinde Hile Aldatma Sabit Olmadıkça Usulsüz Tebligat Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Olmadığı )
HÜKMÜN TEBLİĞİNDE HİLE ( Aldatma Sabit Olmadıkça Usulsüz Tebligat Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Olmadığı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Hükmün Tebliğinde Hile Aldatma Sabit Olmadıkça Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Olmadığı )
KESİNLEŞEN MAHKEME KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Hükmün Tebliğinde Hile Aldatma Sabit Olmadıkça Usulsüz Tebligat Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Olmadığı )"
445Y14.HD4.10.2005E. 2005/5177 K. 2005/8616"YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( Davanın Süresinde Açılmadığı ve HUMK.nun 445.Maddesindeki Nedenlerden Herhangi Birisinin Oluşmadığı - Davanın Reddi Gereği )
DAVANIN SÜRESİNDE AÇILMAMASI ( HUMK.nun 445.Maddesindeki Nedenlerden Herhangi Birisinin Oluşmadığı - Davanın Reddi Gereği )"
445Y5.HD27.9.2005E. 2005/7307 K. 2005/10006"YARGILAMANIN İADESİ ( Kamulaştırma İşlemi İdari ve Adli Yönden Kesinleştiğinden Tescil Kararının Sonucu İtibariyle Doğru Olduğu - Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ ( İdari ve Adli Yönden Kesinleştiğinden Tescil Kararının Sonucu İtibariyle Doğru Olduğu - Yargılamanın İadesi Davasının Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN TESCİLİNE KARAR VERİLMESİ ( Kamulaştırma İşlemi İdari ve Adli Yönden Kesinleştiğinden Tescil Kararının Sonucu İtibariyle Doğru Olduğu - Yargılamanın İadesi Davasının Reddine Karar Verilmesi Gerektiği ) "
445Y9.HD7.9.2005E. 2005/21013 K. 2005/28869"FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ VE USULÜ ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davasında Yalan Bilgiye Dayalı Sahte Belge Kullanıldığı Gerekçesi ile Kesinleşen Uyuşmazlıkta Yargılamının Yenilenmesi İsteminin Evrak Üzerinden İncelenerek Sonuçlandırılmasının Hatalı Olması )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ DAVASI ( HUMK Uyarınca Bu Davanın Mutlaka Duruşmalı Yapılmasının Gerekmesi-Her Ne Kadar Kanunda Bu Konuda Açıklık Yoksa da Bir Dava Olduğunda Uyuşmazlık Bulunmayan Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Duruşma Yapılarak İncelenmesinin Gerekmesi )"
445Y2.HD14.7.2005E. 2005/8663 K. 2005/11316"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Bir Dava Olup Duruşma Açılmadan Dosya Üzerinde İnceleme İle Karar Verilemeyeceği )
DURUŞMA AÇILMASI GEREĞİ ( Yargılamanın Yenilenmesi de Bir Dava Olup Duruşma Açılmadan Verilemeyeceği )
HUSUMET ( İlamda Yer Alan Taraflara Husumet Yöneltilmeden Ve Dosya Üzerinden İnceleme Yapılarak Karar Verilmesi Usul Ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
445Y14.HD14.7.2005E. 2005/1781 K. 2005/7380"İADEİ MUHAKEME ( Kat'i Olarak Verilen veya Katiyet Kazanmış Olan Kararlar Hakkında ve Anılan Hükümde Gösterilen Nedenlere Dayanılarak İstenebileceği )
TAHSİS KARARININ VALİLİĞE MÜRACAAT EDİLEREK ELDE EDİLDİĞİ İDDİASI ( Yargılama Aşamasında Valilikte Bulunan Belgenin Mücbir Sebepten Ele Geçirilemeyen veya Karşı Tarafın Hilesi Sonucu Sonradan Elde Edilebilen Bir Belge Olması Düşünülemeyeceği )
BELGENİN NİTELİĞİ ( Tahsis Kararının Valiliğe Müracaat Edilerek Elde Edildiği İddiası - Yargılama Aşamasında Valilikte Bulunan Belgenin Mücbir Sebepten Ele Geçirilemeyen veya Karşı Tarafın Hilesi Sonucu Sonradan Elde Edilebilen Bir Belge Olması Düşünülemeyeceği )"
445Y11.HD14.7.2005E. 2004/10926 K. 2005/7703"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Başvurulabilmesi İçin Öncelikle Kararın Kesinleşmiş Olması Gereği - Karar Usule Uygun Tebliğ Edilmemiş İse Bu Halde Karar Kesinleşmemiş Olacağından Temyiz Yasa Yoluna Başvurulabileceği )
USULÜNE UYGUN TEBLİĞ EDİLMEYEN KARAR ( Kararın Kesinleşmesini Önlediği için Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Olmadığı - Temyiz Yasa Yoluna Başvurulabileceği )
KESİNLEŞMEYEN KARAR ( Kararın Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemiş Olması Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Olmadığı - Bu Halde Temyiz Yasa Yoluna Gidilebileceği )"
445Y17.HD30.6.2005E. 2005/7786 K. 2005/7290"BİLİRKİŞİNİN KASTEN GERÇEĞE AYKIRI RAPOR VERMESİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Olduğu )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Bilirkişinin Kasten Gerçeğe Aykırı Rapor Vermesi Halinde )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Bilirkişinin Kasten Gerçeğe Aykırı Rapor Vermesi - Bilirkişi Hakkındaki Takipsizlik Kararına İtiraz Edilip De Redde Dair Kararın Tebliğinden İtibaren Üç Aylık Hak Düşürücü Süre İçinde Yargılanmanın Yenilenmesi Talep Edilmesi Gereği )"
445Y3.HD23.6.2005E. 2005/6041 K. 2005/6981"YARGILAMANIN İADESİ ( Mahkemeden Verilmiş ve Tarafları Arasında Kesin Hüküm Teşkil Etmiş Bir Hükmün Değiştirilmesini Temine Yarayan Olağanüstü ve Tamamen İstisnai Bir Kanun Yolu Olduğu )
KANUN YOLU ( Yargılamanın İadesi Mahkemeden Verilmiş ve Tarafları Arasında Kesin Hüküm Teşkil Etmiş Bir Hükmün Değiştirilmesini Temine Yarayan Olağanüstü ve Tamamen İstisnai Bir Kanun Yolu Olduğu )
KESİN HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Yargılamanın İadesi Mahkemeden Verilmiş ve Tarafları Arasında Kesin Hüküm Teşkil Etmiş Bir Hükmün Değiştirilmesini Temine Yarayan Olağanüstü ve Tamamen İstisnai Bir Kanun Yolu Olduğu )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Yargılamanın İadesini İsteme Süresi - Hakim Tarafından Res'en Nazara Alınacağı )"
445Y13.HD16.6.2005E. 2005/4974 K. 2005/10218"ALACAK DAVASI ( Daha Önce Açılan Davada Elde Olmayan Nedenlerle İbraz Edilemeyen Belgeler Nedeniyle Davanın Reddilmesi Ancak Söz Konusu Belgelerin Bulunması Nedeniyle Yargılamanın İadesinin İstenilmesi )
YARGILAMANIN İADESİ DAVASI ( Usul Yasası Gereğince Kesinleşmiş Kararlar Hakkında Ancak Yargılamanın İadesi Talebinde Bulunulabilmesi )
KESİNLEŞMİŞ KARAR ( Eldeki Davanın Açıldığı Tarih İtibariyle Ortada Kesinleşmiş Bir Karar Bulunmadığından Yargılamanın İadesi Davasının Dinlenememesi )
DAVA ŞARTI ( Yargılamanın Yenilenmesi Davasının Ancak Kesinleşmiş Kararlar Hakkında Açılabilmesi )"
445Y6.HD6.6.2005E. 2005/4442 K. 2005/5800"SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Satışın İptali - Talep Olmadığı Halde Satışın Hissedarlar Arasında Yapılması Şeklinde Karar Verilmesi Hatalı Olduğu )
SATIŞIN İPTALİ ( Ortaklığın Giderilmesi - Talep Olmadığı Halde Satışın Hissedarlar Arasında Yapılması Şeklinde Karar Verilmesi Hatalı Olduğu )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesine İlişkin Olan Kararın Yargılamanın Yenilenmesi Suretiyle Ortadan Kaldırılması - Talep Olmadığı Halde Satışın Hissedarlar Arasında Yapılması Şeklinde Karar Verilmesi Hatalı Olduğu )"
445Y8.HD31.5.2005E. 2005/1745 K. 2005/4096"İADEİ MUHAKEME TALEBİ ( Davacıların ve Davalının Karşı Delilleri Toplanılmadan Yargılamanın Yenilenmesi Sebeplerinin Bulunmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmiş Olması Doğru Olmadığı )
HİLE VE HUD'ANIN OLUP OLMADIĞI ( Yönünde Taraflara Delillerini Göstermek Üzere Süre ve İmkan Tanınması Gereği - İadei Muhakeme Talebi )"
445Y20.HD16.5.2005E. 2005/2265 K. 2005/6331"TAPU KAYDINA DAYALI YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Orman Sayılan Yerlerden Olduğu Anlaşılan Sözkonusu Yerin Hazine Adına Tescilinde İsabetsizlik Olmadığı )
ÖNCESİ ORMAN OLAN YER ( Davacının Yargılamanın Yenilenmesi İsteminde Yeni Delil Olarak Dayandığı Teşrini Sani 933 Tarih 92 Numaralı Tapu Kaydına Değer Verilemeyeceği )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Öncesi Orman Olan Yer - Davacının Yargılamanın Yenilenmesi İsteminde Yeni Delil Olarak Dayandığı Teşrini Sani 933 Tarih 92 Numaralı Tapu Kaydına Değer Verilemeyeceği )"
445Y12.HD12.5.2005E. 2005/6381 K. 2005/10488"YARGILAMANIN İADESİ ( Ancak Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Eden Kararlar İçin Kabul Edilmiş Olağanüstü Kanun Yolu Olduğu )
İHALENİN FESHİ DAVASI ( Yargılamanın İadesi İsteminde Bulanan 3.Kişi İhalenin Feshi Davası Açan Kişi Olmadığını Önü Sürdüğüne Göre Yargılamanın İadesini İsteyebilecek Kişi Konumunda Bulunmadığından Böyle Bir İstemde Bulunamayacağı )
GÖREV ( Yargılamanın İadesi İsteminde Bulanan 3.Kişi İhalenin Feshi Davası Açan Kişi Olmadığını Önü Sürdüğüne Göre Yargılamanın İadesini İsteyebilecek Kişi Konumunda Bulunmadığından Böyle Bir İstemde Bulunamayacağı )"
445Y2.HD10.5.2005E. 2005/3444 K. 2005/7669"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Sebep Olarak Alınan Belge Davacıların Veraset İlamının İptaline Yönelik Açılan Sulh Hukuk Mahkemesine Delil Olarak Sunulup Tartışıldığı - Bu Belgenin Zorunlu Bir Sebeple Yahut Davalıların Fiilleri Sebebiyle Sunulamaması Söz Konusu Olmadığından Reddi Gereği )
VERASET İLAMININ İPTALİNE YÖNELİK DAVADA DELİL OLARAK SUNULAN BELGE ( Bu Belgenin Zorunlu Bir Sebeple Yahut Davalıların Fiilleri Sebebiyle Sunulamaması Söz Konusu Olmadığından Yargılamanın Yenilenmesi Davasının Reddi Gereği )
BELGENİN DAVAYA SUNULAMAMASI ( Zorunlu Bir Sebeple Yahut Davalıların Fiilleri Sebebiyle Sunulamaması Söz Konusu Olmadığından Yargılamanın Yenilenmesi Davasının Reddi Gereği )"
445YHGK13.4.2005E. 2005/6-229 K. 2005/259"MİRASÇININ GİZLENMESİ ( Davacının Bir ya da Birkaç Paydaşı Davalı Olarak Göstermemesi Nedeniyle Tarafı Olmadıkları Ortaklığın Giderilmesi Davasında Verilen Hüküm İle Haklarını Haleldar Eden Hükmün Yargılamanın İadesi Yolu İle Ortadan Kaldırılmasını da İsteyebilecekleri )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Davacının Bir ya da Birkaç Paydaşı Davalı Olarak Göstermemesi Nedeniyle Tarafı Olmadıkları Ortaklığın Giderilmesi Davasında Verilen Hüküm İle Haklarını Haleldar Eden Hükmün Yargılamanın İadesi Yolu İle Ortadan Kaldırılmasını da İsteyebilecekleri )
YARGILAMANIN İADESİNİ İSTEYEBİLECEK KİŞİLER ( Ancak Kesin Hükmün Tarafları veya Tarafın Halefleri ya da Alacaklıları Başvurabildiği - Taraflar Dışındaki Kişiler İlke Olarak Kesin Hükme Karşı Yargılamanın İadesi Yoluna Başvuramayacağı )"
445Y1.HD31.3.2005E. 2005/2930 K. 2005/3910"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( 445/10. Maddesinde Belirtilen Koşulların Oluşmadığı Anlaşıldığına Göre Davanın Reddi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yargılamanın Yenilenmesi Hakkında 445/10. Maddesinde Belirtilen Koşulların Oluşmadığı Anlaşıldığına Göre Davanın Reddi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )"
445YHGK30.3.2005E. 2005/8-202 K. 2005/215"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Bir Kişinin Belgesizden Edineceği Her Taşınmazın Toplam Büyüklüğü 20 Dönümü Aynı Çalışma Alanında Edineceği Taşınmazların Toplam Yüzölçümü 50 Dönümü Geçemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yargılamanın Yenilenmesi - Bir Kişinin Belgesizden Edineceği Her Taşınmazın Toplam Büyüklüğü 20 Dönümü Aynı Çalışma Alanında Edineceği Taşınmazların Toplam Yüzölçümü 50 Dönümü Geçemeyeceği )
BELGESİZDEN ZİLYETLİK ( Bir Kişinin Belgesizden Edineceği Her Taşınmazın Toplam Büyüklüğü 20 Dönümü Aynı Çalışma Alanında Edineceği Taşınmazların Toplam Yüzölçümü 50 Dönümü Geçemeyeceği )
TAPU KAYDININ YÜZÖLÇÜMÜ ( Seçimlik Hakkı Hatırlatılmak Suretiyle Davalıların Tapu Kaydının Yüzölçümü Kadar Yerin Belirlenmesi Teknik Bilirkişi Tarafından Krokisine İşaret Edilmesi Gerektiği )"
445Y10.HD14.3.2005E. 2004/13217 K. 2005/2536"İADE-İ MUHAKEME TALEBİ ( Muayene Sonucu Alınan Raporda Sigortalıdaki Hastalığın Meslek Hastalığı Niteliğinde Olmadığının Tespit Edildiği - Bu Halin İse HUMK. 445. Maddesindeki Sayılı Hallerden Hiç Birine Girmediğinden Reddi Gereği )
MESLEK HASTALIĞI ( Muayene Sonucu Alınan Raporda Sigortalıdaki Hastalığın Meslek Hastalığı Niteliğinde Olmadığının Tespit Edildiği - Bu Halin İse HUMK. 445. Maddesindeki Sayılı Hallerden Hiç Birine Girmediğinden İade-i Muhakeme Talebinin Reddi Gereği )
KONTROL MUAYENESİ ( Sonucu Alınan Raporda Sigortalıdaki Hastalığın Meslek Hastalığı Niteliğinde Olmadığının Tespit Edildiği - Bu Halin İse HUMK. 445. Maddesindeki Sayılı Hallerden Hiç Birine Girmediğinden İade-i Muhakeme Talebinin Reddi Gereği )"
445Y8.HD10.3.2005E. 2005/910 K. 2005/1812"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Ayrı Dava Olup Ayrı Esasa Kaydı Gereği - Daha Önce Taraflar Arasında Açılıp Görülen Davadan Bağımsız Bir Dava Olduğundan Dava Harçlarının Alınması İddia Ve Savunma Çerçevesinde Taraf Delillerinin Toplanarak Karar Verileceği )
DAVANIN TARAFLARI ( Yargılamanın Yenilenmesi Davası Kaldırılması İstenen Kesinleşmiş Hükmün Tarafları Bunların Külli Veya Cüz'i Halefleri Tarafından Önceki Hükmün Taraf Aleyhine Açılacağı )
MÜLKİYETİN AKTARILMASI ( Davanın Kayıt Maliki Aleyhine Açılması Gereği - Yargılamanın Yenilenmesi )
USULSÜZ TEBLİGAT ( HUMK'nun 445. Maddesinin 7. Bendinde Sayılan Sebeplerin İçinde Değerlendirilmesi Gereği - Yargılamanın Yenilenmesi )"
445Y8.HD7.3.2005E. 2005/1319 K. 2005/1737"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Bir Dava Olduğundan Esasa Kaydı Gereği - Görevli Mahkemenin Hükmü Veren Mahkeme Olduğu )
HÜKÜMDEN SONRA ALINAN MİRASÇILIK BELGESİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Hükmü Veren Mahkemeye Yapılması Gereği )
GÖREV ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Hükmü Veren Mahkemeye Yapılması Gereği - Hüküm Tarihinden Sonra Alınan Mirasçılık Belgesine Dayalı )"
445Y8.HD7.3.2005E. 2005/1168 K. 2005/1721"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Kesinleşmiş Ceza Mahkemesi Kararı ile Sabit Olmadıkça Yerel Bilirkişi ve Tanıklar Hakkında Gerçeğe Aykırı ve Yalan Beyana Dayalı İstenemeyeceği )
YALAN BEYAN ( Tanıklar Hakkında Kesinleşmiş Ceza Mahkemesi Kararı ile Sabit Olmadıkça Yargılamanın Yenilenmesi İstenemeyeceği )
GERÇEĞE AYKIRI BEYAN ( Yerel Bilirkişiler Hakkında Kesinleşmiş Ceza Mahkemesi Kararı ile Sabit Olmadıkça Yargılamanın Yenilenmesi İstenemeyeceği )
YEREL BİLİRLİŞİ ( Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Kesinleşmiş Ceza Mahkemesi Kararı ile Sabit Olmadıkça Yargılamanın Yenilenmesi İstenemeyeceği )
TANIK ( Yalan Beyanda Bulunduğu Kesinleşmiş Ceza Mahkemesi Kararı ile Sabit Olmadıkça Yargılamanın Yenilenmesi İstenemeyeceği )"
445Y1.HD24.2.2005E. 2005/1163 K. 2005/1857"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Dosyada Tescil İlamından Haberdar Olunup İlamın Kapsamını Belirlemeye Çalışıldığı - Koşulların Oluşmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )
TESCİL İLAMI ( Mahkemenin Haberdar Olunup İlamın Kapsamını Belirlemeye Çalışıldığı - Koşulların Oluşmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )
AYNI KONU VE TARAFLAR ARASINDA İKİ AYRI HÜKÜM ( Dosyada Tescil İlamından Haberdar Olunup İlamın Kapsamını Belirlemeye Çalışıldığı - Koşulların Oluşmadığı Gerekçesiyle Yargılamanın Yenilenmesi Davasının Reddine Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )"
445Y10.HD21.2.2005E. 2004/11788 K. 2005/1563"MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM ( Yargılamanın İadesi Davası ya da Değişiklik Davası Yoluyla Kaldırılmadıkça Mahkemeler Yasama Yürütme Organları ve İdare Yönünden Bağlayıcı Nitelik Taşıdığı )
YARGILAMANIN İADESİ DAVASI ( Maddi Anlamda Kesin Hüküm Kaldırılmadıkça Mahkemeler Yasama Yürütme Organları ve İdare Yönünden Bağlayıcı Nitelik Taşıdığı )
YERSİZ ÖDEMENİN HAK SAHİBİNE İADESİ ( Kesinleşen Rücu Alacağı Nedeniyle Kuruma Yapılan Ödemeler Sonradan Sigortalı ya da Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirlerin Kesilerek Fiili Ödemeye Dönüştüğünden Giderek Kurumun Bu Nedenle Sebepsiz Zenginleştiğinden Bahisle Kurumdan İadesi İstenemeyeceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Kesinleşen Rücu Alacağı Nedeniyle Kuruma Yapılan Ödemeler Sonradan Sigortalı ya da Hak Sahiplerine Bağlanan Gelirlerin Kesilerek Fiili Ödemeye Dönüştüğünden Giderek Kurumun Bu Nedenle Sebepsiz Zenginleştiğinden Bahisle Kurumdan İadesi İstenemeyeceği )"
445Y1.HD14.2.2005E. 2005/1007 K. 2005/1244"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Gerçeğe Aykırı Verdiklerinin Subut Bulmadığı - İptal ve Tescil Kararının Salt Bilirkişi Raporlarına Dayandırılmadığı Yargılamanın Yenilenmesi Koşullarının Gerçekleşmediği )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Koşullarının Gerçekleşmemesi - Bilirkişi Raporunun Gerçeğe Aykırı Verdiklerinin Subut Bulmadığı/İptal ve Tescil Kararının Salt Bilirkişi Raporlarına Dayandırılmadığı )"
445Y20.HD10.2.2005E. 2005/445 K. 2005/922"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Kesinleşen Kararlar Hakkında Sadece HUMK'nun 445. Md. Belirtilen Nedenlerle İstenebileceği )
KESİNLEŞEN KARARLAR ( Yargılamanın Yenilenmesi İsteği - Kesinleşen Kararlar Hakkında Sadece HUMK'nun 445. Md. Belirtilen Nedenlerle İstenebileceğinin Sınırlamalı Olarak Belirtildiği )
İADE-İ MUHAKEME ( Kesinleşen Kararlar Hakkında Sadece HUMK'nun 445. Md. Belirtilen Nedenlerle İstenebileceğinin Sınırlamalı Olarak Belirtildiği )"
445Y1.HD3.2.2005E. 2005/68 K. 2005/844"MUVAZAALI TEMLİK ( Tapu İptali ve Tescil - Mahkemece HUMK.nun 445. Maddesinde Aranan Koşulların Oluşmadığı Gerekçesiyle Tavzih Talebinin Reddine Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mahkemece HUMK.nun 445. Maddesinde Aranan Koşulların Oluşmadığı Gerekçesiyle Tavzih Talebinin Reddine Karar Verilmesi İsabetli Olduğu )
TAVZİH TALEBİ ( 445. Maddesinde Aranan Koşulların Oluşmadığı Gerekçesiyle Reddi İsabetli Olduğu )"
445Y8.HD24.1.2005E. 2004/8832 K. 2005/307"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Usulsüz Tebligatın Yapılmış Olmasında Davalıların Hiçbir Kusurlu Eylemi Bulunmadığı Gibi Davaya da Karşı Koymadıklarına Göre Yargılama Giderleri İle Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulamayacakları )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Yapılmış Olmasında Davalıların Hiçbir Kusurlu Eylemi Bulunmadığı Gibi Davaya da Karşı Koymadıklarına Göre Yargılama Giderleri İle Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulamayacakları )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Usulsüz Tebligatın Yapılmış Olmasında Davalıların Hiçbir Kusurlu Eylemi Bulunmadığı Gibi Davaya da Karşı Koymadıklarına Göre Yargılama Giderleri İle Avukatlık Ücretinden Sorumlu Tutulamayacakları )"
445Y6.HD24.1.2005E. 2004/9359 K. 2005/132"YARGILAMANIN İADESİ İSTEMİ ( Tebligat Hilesi Yapıldığı İddiasıyla İstenmesi - Hüküm Kesinleştikten Sonra İstendiği İçin Mahkemece İstem İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
İADEİ MUHAKEME ( Hüküm Kesinleştikten Sonra İstenebileceği - Tebligat Hilesi Yapıldığı İddiası )
TEBLİGAT HİLESİ YAPILDIĞI İDDİASI ( Yargılamanın İadesi İstemi - Hüküm Kesinleştikten Sonra İstendiği İçin Mahkemece İstem İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
445Y20.HD24.12.2004E. 2004/8500 K. 2004/13619"ORMAN BAKANLIĞI VE HAZİNENİN TAPU İPTALİ TESCİL TALEBİ ( Tarafları Sebebi ve Konusu Aynı Olan Önceki Kesin Hükme Aykırı Yeni Bir Karar Verilerek Kesinleşmiş Hükmün Bulunması Sebebiyle Taraflara Yargılamanın Yenilenmesi Davası Açmaları İçin Mehil Verilmesi Gereği )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENİ ( Tarafları Sebebi ve Konusu Aynı Olan Önceki Kesin Hükme Aykırı Yeni Bir Karar Verilerek Kesinleşmiş Hükmün Bulunması Halinde Taraflara Yargılamanın Yenilenmesi Davası Açmaları İçin Mehil Verilmesi Gereği- Tapu İptali Tescil Talebi )
TARAFLARI SEBEBİ VE KONUSU AYNI OLAN ÖNCEKİ KESİN HÜKME AYKIRI YENİ BİR HÜKÜM ( Bu Hüküm Kesinleşmiş ise Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Olduğu - Tapu İptali Tescil Talebi )"
445Y1.HD20.12.2004E. 2004/13026 K. 2004/14081"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Davacı Yargılamanın Yenilenmesi Yoluyla Kaldırılmasını İstediği Hükme Konu Davada Taraf Olmadığından Davanın Reddi Gereği )
KESİNLEŞMİŞ İKİ HÜKÜM ŞARTI ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Kabulü İçin İki Tarafı ve Sebebi Aynı Olan Bir Dava Hakkında Birbirine Aykırı Kesinleşmiş İki Hüküm Bulunması Gerekmesi )
TARAF OLMA ŞARTI ( Davacı Yargılamanın Yenilenmesi Yoluyla Kaldırılmasını İstediği Hükme Konu Davada Taraf Olmadığından Davanın Reddi Gereği )"
445Y16.HD8.7.2004E. 2004/7604 K. 2004/9331"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Yargılamanın İadesi Yoluna Kesinleşmemiş Kararlara Karşı Başvurulamaması )
YARGILAMANIN İADESİ ( Kesinleşmemiş Kararlara Karşı Başvurulamaması - Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Kararın Usulsüz Kesinleştirilmiş Olması )
TEBLİGATIN USULÜNE GÖRE YAPILAMAMIŞ OLMASI ( Kesinleşmemiş Karara Karşı Yargılamanın İadesi Yoluna Başvurulamaması )
KESİNLEŞMEMİŞ KARARLARA KARŞI YARGILAMANIN İADESİ YOLUNA BAŞVURULAMAMASI ( Tebligatın Usulüne Göre Yapılmamış Olması )"
445Y6.HD1.7.2004E. 2004/5316 K. 2004/5393"YARGILAMANIN İADESİ ( Hükümde Yer Alan Tarafların Tamamının Duruşmaya Çağrılarak Taraf Teşkilinin Sağlanması Gereği )
TARAF TEŞKİLİ ( Hükümde Yer Alan Tarafların Tamamının Duruşmaya Çağrılarak Sağlanmadan Karar Verilemeyeceği - Yargılamanın İadesi Davası )"
445Y1.HD21.5.2004E. 2004/5421 K. 2004/6012"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Tebligatın Usulüne Uygun Yapılmaması ve Taraf Teşkilinin Usulen Sağlanmaması - Talebin Kabul Edilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
TEBLİGATIN USULÜNE UYGUN YAPILMAMASI ( Taraf Teşkilinin Usulen Sağlanmaması - Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Kabul Edilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )
TARAF TEŞKİLİ ( Usulen Sağlanmaması - Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Kabul Edilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı )"
445YHGK28.4.2004E. 2004/5-241 K. 2004/241"İADE-İ MUHAKEME TALEBİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın İadesi Talebiyle Açılan Davanın Kesinleşmesinden Sonra Yeni Bir Belge Ele Geçirildiği Gerekçesiyle )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN İADESİ TALEBİ ( Davanın Kesinleşmesinden Sonra Yeni Bir Belge Ele Geçirildiği Gerekçesiyle İade-i Muhakeme Talebi )
İADE TALEBİ ( Kamulaştırılan Taşınmaz İçin - Davanın Kesinleşmesinden Sonra Yeni Bir Belge Ele Geçirildiği Gerekçesiyle İade-i Muhakeme Talebi )
AMACA TAHSİS EDİLMEYEN KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN İADESİ TALEBİ ( Davanın Reddi Kararı Kesinleştikten Sonra Yeni Bir Belge Ele Geçirildiği Gerekçesiyle İade-i Muhakeme Talebi )"
445Y6.HD26.4.2004E. 2004/3042 K. 2004/3099"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Tebligatta Hile Nedeniyle Yargılamanın Yenilenmesi Durumunda Eski Hale Getirme Değil Paydaşlığın Giderilmesi Hakkında Karar Verilmesinin Gerekmesi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ DAVASI ( Yenilemeyi Gerektirecek Sebebin Varlığı Halinde Mahkemenin Talebi Kabul Ederek Yeni Bir Karar Vermesinin Gerekmesi )
ESKİ HALE GETİRME ( Tebligatta Hile Nedeniyle Yargılamanın Yenilenmesi Durumunda Eski Hale Getirme Değil Paydaşlığın Giderilmesi Hakkında Karar Verilmesinin Gerekmesi )
TEBLİĞDE HİLE YAPILMASI ( Davacıya Yapılan Tebligatta Hile Kullanılmış Olmasının Yargılamanın Yenilenmesini Gerektirmesi )"
445Y2.HD14.4.2004E. 2004/3900 K. 2004/4724"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMOLUNMASI ( Maddi ve Manevi Tazminata Hükmolunabilmesi İçin Talepte Bulunan Eşin Boşanmaya Sebebiyet Vermiş Olmaması ve Kusurunun Bulunmamasının Gerekmesi )
KUSUR ( Maddi ve Manevi Tazminata Hükmolunabilmesi İçin Talepte Bulunan Eşin Boşanmaya Sebebiyet Vermiş Olmaması ve Kusurunun Bulunmamasının Gerekmesi )
EŞİN BOŞANMAYA SEBEBİYET VERMESİ ( Maddi ve Manevi Tazminata Hükmolunabilmesi İçin Talepte Bulunan Eşin Boşanmaya Sebebiyet Vermiş Olmaması ve Kusurunun Bulunmamasının Gerekmesi )
TEDBİR NAFAKASI ( Somut Olayda Davalı Kadın Lehine Boşanma Davasının Açıldığı Tarihten İtibaren Tedbir Nafakasına Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
445Y2.HD8.4.2004E. 2004/3078 K. 2004/4557"BOŞANMA DAVASI ( Kararın Tebliğ Edildiği Tarihte Davalı Kadının Yurtdışında Bulunması Nedeniyle Temyiz Süresini Kaçırması - Yargılamanın Yenilenmesi Talebi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( Boşanma Davasında Verilen Kararın Tebliğ Edildiği Tarihte Davalı Kadının Yurtdışında Bulunması Nedeniyle Temyiz Süresini Kaçırması )
YURTDIŞINDA BULUNAN DAVALIYA BOŞANMA DAVASINDA VERİLEN KARARIN TÜRKİYE'DEKİ ADRESİNE TEBLİĞİ ( Temyiz Süresini Kaçıran Davalının Yargılamanın İadesi Talebinin Kabulü Gereği )"
445Y16.HD6.4.2004E. 2004/1848 K. 2004/5441"İADE-İ MUHAKEME ( Dava Konusu Olayda Yargılanmanın Yenilenmesine Dair Şartların Oluşmadığının Kabul Edilmesi )
MÜCBİR SEBEP ( Dava Konusu Olayda Yargılanmanın Yenilenmesine Dair Şartların Oluşmadığının Kabul Edilmesi )"
445Y1.HD18.3.2004E. 2004/1604 K. 2004/3161"YARGILMANIN YENİLENMESİ ( Ancak Kesinleşmiş Hükümlere Karşı Bu Yola Başvurulabileceği - Ölmüş Kişi Adına Verilen Hükmü Mirasçılarının Temyiz Haklarının Bulunması Sebebiyle Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Reddedilmesi Gereği )
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU ( Ancak Kesinleşmiş Hükümlere Karşı Bu Yola Başvurulabileceği - Ölmüş Kişi Adına Verilen Hükmü Mirasçılarının Temyiz Haklarının Bulunması Sebebiyle Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Reddedilmesi Gereği )
ÖLMÜŞ KİŞİYE DAVA AÇILMASI ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebi - Ölmüş Kişi Adına Verilen Hükmü Mirasçılarının Temyiz Haklarının Bulunması Sebebiyle Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Reddedilmesi Gereği )"
445Y3.HD26.2.2004E. 2004/2679 K. 2004/3157"SONDAJ KUYUSUNUN KAL'İNE İLİŞKİN KARARIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Savunma Hakkının Kısıtlanması Nedeniyle )
MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Müşterek Malın Tümüne İlişkin Açılacak Davanın Müşterek Maliklerin Tümüne Karşı Açılmasının Gerekmesi-Verilen Kararın Kendisine Husumet Yöneltilmeyen Hissedar için Kesin Hüküm Teşkil Etmemesi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Yargılamanın İadesi Yoluyla Kaldırılmak İstenen Kararın Tarafı Olmayan Kişinin Yargılamanın Yenilenmesini İsteyememesi )
KESİN HÜKÜM ( Müşterek Malın Tümüne İlişkin Açılacak Dava Maliklerin Tümüne Yöneltilmesi Gerektiğinden Verilen Kararın Kendisine Husumet Yöneltilmeyen Hissedar için Kesin Hüküm Teşkil Etmemesi )
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI ( Müşterek Malın Tümüne İlişkin Açılacak Davanın Müşterek Maliklerin Hepsine Yöneltilmesinin Gerekmesi )"
445Y3.HD17.2.2004E. 2004/554 K. 2004/982"SÜRESİNDE İBRAZ EDİLEMEYEN DELİL ( Elde Olmayan Nedenlerle İbraz Edilememesi Halinde Kesin Mehil Bittikten Sonra İbrazının Süresinde Sayılacağı )
KESİN MEHİL İÇERİSİNDE ELDE OLMAYAN NEDENLERLE İBRAZ EDİLEMEYEN DELİL ( Sonradan İbraz Edilmesinin Süresinde Sayılacağı )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN VERGİ DAİRESİNDE BULUNMASI ( Kesin Mehil Dolduktan Sonra İbrazının Geçerli Olması - Mahkemece Yeni Delile Göre Değerlendirme Yapılmasının Usuli Müktesep Hakkı İhlal Niteliğinde Olmaması )
USULİ MÜKTESEP HAK OLUŞMAMASI ( Elde Olmayan Nedenlerle İbraz Edilmeyen Delilin Bozmaya Uyulduktan Sonra Dosyaya İbraz Edilmesi )
ELDE OLMAYAN NEDENLERLE İBRAZ EDİLEMEYEN DELİLİN BOZMAYA UYULDUKTAN SONRA DOSYAYA İBRAZI ( Usuli Müktesep Hak Oluşmaması ve Delilin Hükme Esas Alınması Gereği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN ASLI İLE DOSYAYA İBRAZ EDİLMİŞ FOTOKOPİSİNİN BİRBİRİNE UYMAMASI ( Mahkemece Yapılacak İşlemler )"
445Y21.HD12.2.2004E. 2003/7323 K. 2004/1006"YARGILAMANIN İADESİ ( Malüliyet Aylığı Alımına İlişkin Belgenin Sonradan Ele Geçirilmesinin Mümkün Olmaması - Davanın Reddi Gereği )
MALÜLİYET AYLIĞI ( Davacının Dosyada Bilgi Olmasına Rağmen Sonradan Öğrendiğini Söylemesi - Yargılamanın İadesi Yoluna Başvurulamayacağı )"
445YHGK11.2.2004E. 2004/8-41 K. 2004/63"HÜKMÜN EKİ OLAN KROKİ ( Kesinleşen Dava Konusu Taşınmazın Konumunu Göstermekten Uzak Olduğu - Eksikliğin Yargılamanın Yenilenmesi Veya Tavzih Yoluyla Yerine Getirilemeyeceği/Belirsizliğin Ancak Bağımsız Bir Dava İle Giderilebileceği )
TESCİL KROKİSİ ( Kesinleşen Dava Konusu Taşınmazın Konumunu Göstermekten Uzak Olduğu - Eksikliğin Yargılamanın Yenilenmesi Veya Tavzih Yoluyla Yerine Getirilemeyeceği/Belirsizliğin Ancak Bağımsız Bir Dava İle Giderilebileceği )
YARGILANMANIN YENİLENMESİ ( Tescil Krokisinin Kesinleşen Dava Konusu Taşınmazın Konumunu Göstermekten Uzak Olduğu - Belirsizliğin Ancak Bağımsız Bir Dava İle Giderilebileceği/Eksikliğin Yargılamanın Yenilenmesi Yoluyla Yerine Getirilemeyeceği )
TAVZİH ( Tescil Krokisinin Kesinleşen Dava Konusu Taşınmazın Konumunu Göstermekten Uzak Olduğu - Belirsizliğin Ancak Bağımsız Bir Dava İle Giderilebileceği/Eksikliğin Tavzih Yoluyla Yerine Getirilemeyeceği )"
445Y8.HD10.2.2004E. 2003/7721 K. 2004/614"DAVADAN FERAGAT ( Nedeniyle Davanın Reddi Kararının Kesinleşmesi - Feragatnameden Rücu Edildiğinden Bahisle Yargılamanın Yenilenmesi Talep Edilemeyeceği )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( Feragatnameden Rücu Edildiğinden Bahisle - Feragat Nedeniyle Davanın Reddi Kararının Kesinleşmesinden Sonra )
DAVANIN REDDİ KARARI ( Feragat Nedeniyle/Kesinleşmesi - Feragatnameden Rücu Edildiğinden Bahisle Yargılamanın Yenilenmesi Talep Edilemeyeceği )"
445Y16.HD10.2.2004E. 2003/11916 K. 2004/1336"TAPU TESCİLİ VE MENİ MÜDAHALE ( Usul Yasasında Yargılamanın İadesi Nedenlerinin Sınırlı Olarak Belirlenmiş Olması )
İADE-İ MUHAKEME ( Murisleri Yargılama Sırasında Ölen ve Vekilin Yetkisiz Kalması Nedeniyle Temyiz Edilmeden Kesinleşen Karar Aleyhine )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Murisleri Yargılama Sırasında Ölen ve Vekilin Yetkisiz Kalması Nedeniyle Temyiz Edilmeden Kesinleşen Karar Aleyhine )"
445Y14.HD8.12.2003E. 2003/5485 K. 2003/8406"İADEİ MUHAKEME ( Kesinleşen Kararlar Aleyhine Başvurulabilecek Olağanüstü Bir Kanun Yolu Olup Hangi Hallerde Bu Kanun Yoluna Başvurulabileceği - 445. Maddede 10 Bent Halinde Sayıldığı )
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU ( İadei Muhakeme Kesinleşen Kararlar Aleyhine Başvurulabilecek Yolu Olup Hangi Hallerde Bu Kanun Yoluna Başvurulabileceği - 445. Maddede 10 Bent Halinde Sayıldığı )"
445Y17.HD2.12.2003E. 2003/12324 K. 2003/11358"TESPİTE İTİRAZ DAVASI ( Davacının Askı İlan Süresi İçerisinde Vergi Kaydı ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Olarak Açmış Olduğu Tespite İtiraz Davası Olması )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Dava Konusu Olayda Yerel Mahkemenin Vermiş Olduğu Kararın Kesinleştiğinden Bahsedilemeyeceğinden Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Gidilememesi )
VEKİL EDENİN ÖLMESİ ( Ölümle Vekalet İlişkisinin Sona Ereceğinin Yerel Mahkemece Dikkate Alınmamasının Hukuka Aykırı Olması )
TEBLİGAT ( Vekalet Verenin Ölemesi Halinde Yargılama Safhası İçerisinde Tüm Mirasçılarının Oturuma Çağrılması ve Verilen Kararın Tüm Mirasçılara Tebliğ Edilmesinin Gerekmesi )
KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Dava Konusu Olayda Yerel Mahkemenin Vermiş Olduğu Kararın Kesinleştiğinden Bahsedilemeyeceğinden Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Gidilememesi ) "
445Y7.HD18.11.2003E. 2003/2855 K. 2003/3372"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Gerçeğe Aykırı Bir Şekilde Ve Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Mülkiyetin Tespiti Davasının Sonuçlandırılması Halinde İcra Takibi Sırasında İcra Müdürünün Yargılamanın Yenilenmesi Davasını Açmak Üzere Yetki Verebileceği )
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN VE TALİMATLA ALINAN DEĞER TESPİTİ ( İşlemlerinden Sonra Mülkiyetin Tespiti Davasının Açıldığını Ve Sonuçlandığını Öğrenen Davacı İcra Müdürlüğünden Yetki Alır Almaz Yargılamanın Yenilenmesi Davasını Açabileceği )
İCRA MÜDÜRÜNÜN YARGILAMANIN YENİLENMESİ DAVASI AÇILMASI İÇİN YETKİ VEREBİLECEĞİ ( Gerçeğe Aykırı Bir Şekilde Ve Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Mülkiyetin Tespiti Davasının Sonuçlandırılması Halinde İcra Takibi Sırasında )
ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMAK VE HİLE ( Amacıyla Mülkiyetin Tespiti Davasının Sonuçlandırılması Halinde İcra Takibi Sırasında İcra Müdürünün Yargılamanın Yenilenmesi Davasını Açmak Üzere Yetki Verebileceği )"
445Y1.HD14.10.2003E. 2003/8546 K. 2003/10692"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( İadei Muhakeme İsteğinin Meşru Olup Olmadığının Tespiti )
MEŞRU TALEP ( İadei Muhakeme İsteğinin Meşru Olup Olmadığının Tespiti )"
445Y13.HD9.10.2003E. 2003/6656 K. 2003/11598"YARGILAMANIN İADESİ ( Genel Bütçeye Dayalı Devlet Dairelerini Hazine Avukatlarının Temsil Etmesinin Gerekmesi-Valinin Verdiği Vekalet İle Tayin Ettiği Avukatın Temsil Edememesi )
VEKALET ( Genel Bütçeye Dayalı Devlet Dairelerini Hazine Avukatlarının Temsil Etmesinin Gerekmesi-Valinin Verdiği Vekalet İle Tayin Ettiği Avukatın Temsil Edememesi )
HUSUMET ( Gerçek Davalı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Bağlı Olduğu Bakalık Olduğundan Davanın Valiliğe Yöneltilememesi )
HAZİNE AVUKATI ( Genel Bütçeye Dahil Devlet Dairelerini Adliye Mahkemelerinde Temsil Etme Yetki ve Görevine Sahip Olması )
SINIR TİCARETİ BELGESİ ( Sınır Ticareti Yapabilmek İçin Alınmasının Zorunlu Olması-Bu Belge İle İlgili Şekil ve Esasların Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca Belirlenmesi )"
445Y16.HD18.9.2003E. 2003/8066 K. 2003/7621"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Hazinenin Davalı Aleyhine Gerçek Zilyet Olmadığı 2/B Uygulamasına Tabi Yerlerde Zilyetliğin Devrinin Mümkün Bulunmadığı Ve İbraz Ettiği İkametgah Belgesinin Sahte Olduğuna Dayanması Halinde Talebin Reddi Gereği )
GERÇEK ZİLYET OLMAMA VE 2/B UYGULMASI ( Zilyetliğin Devrinin Mümkün Bulunmadığı Ve İbraz Ettiği İkametgah Belgesinin Sahte Olduğuna Dayanan Hazine Yargılamanın Yenilenmesi Davası Açmayacağı )
SAHTE İKAMETGAH SENEDİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebi - Hazinenin Davalının Gerçek Zilyet Olmadığı 2/B Uygulamasına Tabi Yerlerde Zilyetliğin Devrinin Mümkün Bulunmadığı Ve İkametgah Senedinin Sahte Olduğuna Dayanması Halinde Talebin Reddi Gereği )"
445Y8.HD4.7.2003E. 2003/4291 K. 2003/5020"MÜVEKKİLİN ÖLMESİ ( Vekalet İlişkisi Son Bulacağından Bu Hususun Mahkemeye Ulaştırılması ve Bütün Mirasçıların Duruşmaya Çağırılması Gereği )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Müvekkilin Ölmesi - Mirasçıları Yargılama Oturumlarına Çağırılmadan Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılması ve Sonuçta Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmiş Olmasının Hatalı Olduğu )
MİRASÇILARIN OTURUMA ÇAĞRILMAMASI ( Müvekkilin Ölmesi - Dava Dosyasının İşlemden Kaldırılması ve Sonuçta Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmiş Olmasının Hatalı Olduğu )"
445Y1.HD25.6.2003E. 2003/6922 K. 2003/7601"YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( Mahkemece Evrak Üzerinden Karar verilemeyeceği - Duruşma Yapılması ve Tarafların Davaya Katılmasının Sağlanması Gereği )
DURUŞMANIN ZORUNLU OLMASI ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebi - Mahkemece Evrak Üzerinden Karar verilemeyeceği )"
445Y11.HD29.5.2003E. 2003/149 K. 2003/5684"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Anasözleşme Değişikliğine Dair Ortaklar Kurulu Kararındaki İmzanın Sahteliğinin Mahkeme Kararı ile Sabit Olması - Limited Şirket Hissesinin Devrine İlişkin Yasal Çoğunluğu Salanmadığından Reddi Gereken Davanın Yargılamanın Yenilnmesi İsteminin Reddi ile Sağlanmış Olduğu )
LİMİTED ŞİRKETİN PAY DEVRİNİN PAY DEFTERİNE KAYDEDİLMESİ ( Sermayenin Dörtte Üçüne Sahip Ortaklardan En Az Dörte Üçünün Devre Muvafakat Etmesi Gerektiği )
ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ DAVASI ( Pay Deri İçin Diğer Ortakların Yazılı Muvafakatini Şart Koşan Anasöçleşmenin Sahte İmza ile Değiştirilmesi - Limited Şirket Pay Devrinin Pay Defterine Kaydedilmesi İçin Esas Sermayenin Dörtte Üçüne Sahip Ortaklardan En Az Dörtte Üçünün Devre Muvafakati ile Mümkün Olduğu )"
445Y21.HD26.5.2003E. 2003/4011 K. 2003/4929"İSTİHKAK DAVASI SONUNDA VERİLEN KARAR ( Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Etmesi ve Yargılamanın Yenilenmesinin Mümkün Olması )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( İstihkak Davası Sonunda Verilen Kararın Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Etmesi - Hükme Etkili Yeni Delil Bulunması )
MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM ETKİSİ ( İstihkak Davası Sonunda Verilen Karar - Yargılamanın Yenilenmesinin Mümkün Olması )
HÜKME ETKİLİ YENİ DELİL BULUNMASI ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebi - İstihkak Davasında )"
445Y10.HD22.4.2003E. 2003/3444 K. 2003/3735"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının Hak Sahiplerine Yapılan Ödemeler Nedeni ile Kurumun Uğramış Olduğu Zararların Tazmini Talebi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Yargılamanın Davalı Taraf ve Vekili Huzurunda Görülmediği Usülsüz Tebliğ İtirazlarının da İleri Sürülememesi Nedeniyle )
ŞİRKET MERKEZİNİN NAKLİ ( Sigortalının İşvereni Durumunda Olan Şirketin İşyeri Merkezini Nakletmesi Davalı Şirket Vekili Ve Temsilcisi Olmadan Hüküm Kurulmasının Yargılamanın İadesini Gerektirmesi )
ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalının İşvereni Olan Şirketin Ünvan Değişikliğine Gittiği Zannı ile Davalı Şirketin Vekili veya Temsilcisinin Yokluğunda Karar Verilmesi Yargılamanın İadesini Gerektirmesi )"
445Y13.HD8.4.2003E. 2002/15065 K. 2003/4224"TEMSİLCİDE YANILMA ( Valiliğe Husumetin Yöneltilmesi - Genel Bütçeye Dahil Devlet Dairelerini Adliye Mahkemelerinde Temsil Etme Yetkisinin Hazine Avukatlarına Ait Olduğu )
HAZİNE AVUKATLARI ( Genel Bütçeye Dahil Devlet Dairelerini Adliye Mahkemelerinde Temsil Etme Yetkisi - Valiliğe Husumet Yöneltilmesinin Temsilcide Yanılma Olacağı )
VEKİL VE MÜMESSİL OLMAYAN KİMSELER ( Huzuriyle Davanın Rüyet ve Hükmedilmiş Olmasının Yasaya Aykırılığı )"
445YHGK26.3.2003E. 2003/17-164 K. 2003/202"YARGILAMANIN İADESİ DAVASI ( Bir Davanın Taraflardan Birinin Vekili veya Mümessili Olmayan Bir Kişi Huzurunda Görülmüş Olmasının Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Oluşturması )
İYİNİYET ( Davacıların Kötüniyetli Olarak Hareket Etmesi Durumunda Mahkemenin Bu Durumu Re'sen Gözönünde Bulundurmasının Gerekmesi )
ÖLÜM ( Vekalet Sözleşmesinin Ölümle Sona Ermesi )
VEKALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ( Vekalet Sözleşmesinin Ölümle Sona Ermesi )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davacıların Mirasbırakanın Ölümünü Bildikleri Halde Menfaatleri İcabı Ses Çıkarmayıp Daha Sonradan Yargılamanın Yenilenmesi İddiasında Bulunmaları )
DAVANIN YÜRÜTÜLMESİ ( Bir Davanın Taraflardan Birinin Vekili veya Mümessili Olmayan Bir Kişi Huzurunda Görülmüş Olmasının Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Oluşturması )
MAHKEMENİN RES'EN DİKKATE ALMASI ( Davacıların Kötüniyetli Olarak Hareket Etmesi Durumunda Mahkemenin Bu Durumu Re'sen Gözönünde Bulundurmasının Gerekmesi )
TARAFLARDAN BİRİNİN VEKİLİ VE MÜMESSİLİ OLMAYAN KİŞİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Sebeplerinin Hakkın Kötüye Kullanılması Şeklinde Kullanılmasının Hukuka Aykırı Olması )
YARGILANMANIN YENİLENMESİ SEBEBİ ( 1086 Sayılı Yasada Yargılanmanın Yenilenmesi Hukuksal Nedenlerinin Sınırlı Olarak Sayılmış Olması )"
445YHGK19.3.2003E. 2003/6-169 K. 2003/183"YARGILAMANIN YENİLENMESİ DAVASI ( Davacı Süresi İçinde Yararlanabileceği Yola Başvurmadığından Bir Olağanüstü Yasa Yolu Olan Bu Yoldan İstediği Sonucu Elde Etme Olanağının Bulunmaması )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ KOŞULLARI ( Kesinleşmiş Olan Esasa İlişkin Son Kararlara Karşı Başvurulabilecek Bir Yasa Yolu Olması )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Bu Durum Öğrenilir Öğrenilmez Bu Husus Belirtilip Öğrenme Günü Tebliğ Tarihi Kabul Edilmek Suretiyle Bu Tarihten İtibaren Süresi İçinde Temyiz Yoluna Başvurulması )
MADDİ ALANDA KESİN HÜKÜM ( Bu Hüküm Gücünde Bulunmayan Kararlara Karşı Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurulamaması )
ÖĞRENME GÜNÜNÜN TEBLİĞ TARİHİ SAYILMASI ( Usulsüz Tebligat Öğrenilir Öğrenilmez Bu Husus Belirtilip Öğrenme Gününün Tebliğ Tarihi Kabul Edilmesi )"
445Y13.HD18.3.2003E. 2003/518 K. 2003/3068"TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Davalılara Kiraya Verdikleri Taşınmazın Hor Kullanılması Nedeniyle Uğradıkları Zararın Ödetilmesi Talebi )
YARGILAMANIN İADESİ ( Davacıların Yeni Elde Edilen Belgeye İstinaden Yargılamanın İadesini İstemeleri )
DAVA ŞARTLARI ( Dava Şartları ile Yargılamanın İadesi Davasının Şartlarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Resen İncelenmesinin Gerekmesi )
KANUN YOLU ( Yargılamanın İadesinin Olağanüstü Bir Yargı Yolu Olması Nedeniyle Kanunda Öngörülen Sebeplerin Kıyas Yoluyla Bile Genişletilememesi )
HUSUMET ( Davacı Olmayan Bir Kimsenin Adının Kararda Davacı Olarak Gösterilmesinin Bozmayı Gerektirmesi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( İlk Dava Açıldığında Var Olmayan ve Dava Açıldıktan Sonra Ortaya Çıkan Bir Sebebe Dayanarak Yargılamanın Yenilenmesinin Talep Edilemeyeceği )"
445Y2.HD5.3.2003E. 2003/1651 K. 2003/2947"İADEİ MUHAKEME TALEP EDİLEBİLECEK SEBEPLER ( Nüfus Kaydının Düzeltilmesi )
NÜFUS KAYDI DÜZELTİLMESİ ( C. Savcısı İle Nüfus Başmemur Veya Memurunun Huzuruyla Görülmesi ve Karara Bağlanması Zorunluluğu )
C. SAVCISI VE NÜFUS BAŞMEMUR VEYA MEMURUNUN HUZURUYLA GÖRÜLECEK DAVA ( Nüfus Kaydı Düzeltilmesi )
MAHKEMENİN OLUŞUMU ( Nüfus Kaydı Düzeltilmesi Davası - C. Savcısı İle Nüfus Başmemur Veya Memurunun Huzuruyla Görülmesi ve Karara Bağlanması Zorunluluğu )"
445YHGK5.2.2003E. 2003/20-84 K. 2003/50"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Davaya Konu Taşınmazın Orman Sınırları İçerisine Alınması Sebebiyle Orman Yönetimi Aleyhine Tapu İptali ve Tescil İstemi)
YARGILAMANIN İADESİ (Yargılamanın İadesi Nedenleri Olarak Yasada Sayılan Nedenler Sınırlı Olup Yorum Yoluyla Genişletilemez Olması)
YORUM YOLUYLA GENİŞLETME (Yargılamanın İadesi Nedenleri Olarak Yasada Sayılan Nedenler Sınırlı Olup Yorum Yoluyla Genişletilemez Olması)
OLAĞANÜSTÜ YARGILAMA YOLU (Olağanüstü Yargılama Yolunda Sınırlaması Yasa Maddesinde Belirtilenler Dışında Yorum Yoluyla Yeni Bir Neden Kabul Edilememesi)
HUKUKİ YARAR (Orman Yönetimi Aleyhine Açılan Tapu İptali ve Tescil Davası Sırasında Makiye Ayırma İşleminin İleri Sürülmesinin Davacı Yararına Herhangi Bir Hukuki Sonuç Doğurmaması)"
445Y3.HD21.1.2003E. 2003/71 K. 2003/204"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Taraf Teşkili Sağlanıp Duruşma Yapılmasının Gerekmesi )
TARAF TEŞKİLİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Davalarında Taraf Teşkili Sağlanıp Duruşma Yapılmasının Gerekmesi )
HAKİMİN SORUMLULUĞU ( Hakimin Ker İki Tarafı Usule Uygun Çağırıp Taraf Teşkilini Sağlamadan Hüküm Verememesi )
EVRAK ÜZERİNDE KARAR VERİLMESİ ( Yargılamanın İadesi Davasında Taraf Teşkili Sağlanıp Duruşma Yapılmasının Gerekmesi )"
445Y1.HD21.1.2003E. 2002/13672 K. 2003/653"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Bilirkişi Raporlarının Gerçeği Yansıtmadığı Ceza Takibatı Sonucu Sübut Bulması Halinde Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Raporlarının Gerçeği Yansıtmadığı İddiasıyla Ceza Takibatına Başlanılması - Suçun Sübut Bulmaması Halinde Yargılanmanın Yenilenmesine Karar Verilemeyeceği )
GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kasten Gerçeğe Aykırı Rapor Verdiklerinin Sübut Bulmaması Halinde Yargılanmanın Yenilenmesine Karar Verilemeyeceği )"
445Y15.HD13.1.2003E. 2002/6074 K. 2003/66"EVRAK ÜZERİNDEN KARAR VERİLEMEMESİ ( İade-i Muhakeme Bir Dava Olduğundan Esasa Kaydedilerek Taraf Teşkilinin Sağlanması ve Delillerin Toplanması Suretiyle İşlem Yapılmasının Gerekmesi )
İADE-İ MUHAKEME ( İade-i Muhakeme Talebi Hakkında Evrak Üzerinden Karar Verilememesi )"
445Y10.HD10.12.2002E. 2002/9073 K. 2002/9465"İADEİ MUHAKEME TALEBİ ( Dairenin Onama Kararı Maddi Yanılgıya Dayandığından Onama Kararının Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
ONAMA KARARININ MADDİ YANILGIYA DAYANMASI ( Onama Kararının Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )
KURUMUN RÜCU ALACAĞINDAN SORUMLULUK ( Asıl Sorumlu Olan İşveren Durumundaki Şirket Olmasına Rağmen Şirketin Tasfiye Memurunun Sorumlu Tutulmasının Maddi Yanılgıya Dayanması - Onama Kararının Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gereği )"
445YHGK29.5.2002E. 2002/2-401 K. 2002/451"İADE-İ MUHAKEME DAVASI ( Boşanma Kararının Yargılamanın İadesi Yoluyla İptaline Karar Verilmesinin Talep ve Dava Edilmesi )
DAVA ŞARTI ( Bir Davanın Dinlenebilmesi-Esasına Girilebilmesi için Gerekli Şartlardan Birisinin de Davacının O Davayı Açmakta Hukuki Yararının Bulunmasının Gerekmesi )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Bir Kimsenin Hukuki İşlemin Butlanını Eskiden Beri Bilmesine Rağmen Uzun Yıllar Ses Çıkarmayıp Şu veya Bu Nedenle Durum Aleyhine Dönünce Butlana Dayanması )
YARGILAMANIN İADESİNİ İSTEME HAKKI ( Davada Vekil veya Kanuni Mümessil Tarafından Temsil Edilmeyen Tarafa Ait Olması )
HUKUKİ YARAR ( Davada Bizzat Hazır Bulunan Kendisini Vekil veya Kanuni Mümessil ile Temsil Ettiren Kimsenin Yargılamanın İadesini İstemekte Hukuki Yararının Bulunmaması )"
445Y11.HD14.5.2002E. 2002/2750 K. 2002/4757"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Hile ve Hudanın Bir Tarafın İradesini Yanıltmaya Yönelik Olumlu Bir Davranış veya Fiil İçine Girmesi ile Gerçekleşmesinin Şart Olmaması )
HİLE VE HUDA ( Hile ve Hudanın Bir Tarafın İradesini Yanıltmaya Yönelik Olumlu Bir Davranış veya Fiil İçine Girmesi ile Gerçekleşmesinin Şart Olmaması )
PASİF DAVRANIŞ ( Pasif Davranarak da Hile Yoluna Başvurulabilmesi )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Karşı Tarafın Adresini Bilen Tarafın Bunu Mahkemeye Bildirmeyerek Pasif Tutum ile Gizlemesinin de Hile Olması )
KARARIN DAVALI ADRESİ GİZLENEREK ELDE EDİLDİĞİ İDDİASI ( İddianın Kanıtlanması Durumunda Yargılamanın Yenilenmesi Şartlarının Oluştuğunun Kabulü )"
445YHGK8.5.2002E. 2002/5-373 K. 2002/387"İADE-İ MUHAKEME ( Kamulaştırma Kanunu Uyarınca Açılıp Kesinleşen Geri Alma Davasında Verilen Hükmün Yargılamanın İadesi Yoluyla Kaldırılması Talebi )
YARGILAMANIN İADESİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Geri Alınması Davasında Davanın Reddine Gerekçe Yapılan Belgenin Sahte Olduğunun Resmi Mercilerde İkrar Edilmesi Nedeniyle )
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN GERİ ALINMASI DAVASI ( Davanın Kesinleşmesinden Sonra Davanın Reddine Gerekçe Yapılan Belgenin Sahte Olduğunun Resmi Mercilerde İkrar Edilmesi-İade-i Muhakeme Talebi )
KAMULAŞTIRMA AMACINA UYGUN OLARAK KULLANILAMADIĞININ BELİRLENMESİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Ancak Bu Halde Mümkün Olması )"
445Y20.HD11.4.2002E. 2002/1059 K. 2002/3449"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Yenileme Müddetinin Yeni Evrakın Elde Edildiği Tarihten İtibaren Üç Ay Olması )
YENİ EVRAK ELDE EDİLMESİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Olması )
VERGİ KAYDININ ELE GEÇİRİLMESİ ( Vergi Kaydının Ne Zaman Ele Geçirildiğinin Belirlenmemiş Olması )
ESBABI MÜCBİRE ( Vergi Kayıtlarının Hangi Nedenlerle Ele Geçirilemediğinin Belirlenmesi )"
445Y2.HD8.4.2002E. 2002/4238 K. 2002/4980"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Lehine Hüküm Kurulan Tarafın Etkili Bir Hile Kullanması Nedeniyle - Boşanma )
İADE-İ MUHAKEME ( Lehine Hüküm Kurulan Tarafın Etkili Bir Hile Kullanması Nedeniyle - Boşanma )
BOŞANMA ( Davalı Kocanın Yargılama Aşamasında Hile Kullanması - Yargılamanın Yenilenmesi )"
445Y2.HD1.4.2002E. 2002/4023 K. 2002/4535"İADE-İ MUHAKEME ( Tebligat Hilesi ve Usulsüzlüğü Nedeniyle )
TEBLİGAT HİLESİ VE USULSÜZLÜĞÜ NEDENİYLE İADE-İ MUHAKEME ( Mahkemece Usulüne Uygun Tarafların Davet Edilmesinin Gerekmesi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Tebligat Hilesi ve Usulsüzlüğü Nedeniyle )"
445Y10.HD28.3.2002E. 2002/2311 K. 2002/2784"İADE-İ MUHAKEME ( Davacı Tarafından Dosyaya İbraz Edilen Aylık Bağlama Talep Dilekçesinin Davacıya Ait Olduğunun Saptanması Durumunda Talebin Kabulü )
AYLIK BAĞLAMA TALEP DİLEKÇESİ ( Davacı Tarafından Dosyaya İbraz Edilen Aylık Bağlama Talep Dilekçesinin Davacıya Ait Olduğunun Saptanması Durumunda İade-i Muhakeme Talebinin Kabulü )"
445Y20.HD14.3.2002E. 2001/10904 K. 2002/2198"YARGILAMANIN İADESİ ( Yargıtay İçtihatlarıyla Kabul Edilen Olguların İadei Muhakeme Sebebi Olmaması )
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARIYLA KABUL EDİLEN OLGULAR ( İadei Muhakeme Sebebi Olup Olamaması )
MAKİ TEFRİK KOMİSYONLARI VE ÇALIŞMALARI ( İçtihadı Birleştirme Kararıyla Geçerli Kabul Edilmesinin İadei Muhakeme Sebebi Olamaması )
İADE-İ MUHAKEME SEBEPLERİ ( Yorum Yoluyla Genişletilememesi )"
445Y9.HD13.3.2002E. 2002/5091 K. 2002/4083"YARGILAMANIN İADESİ ( Ancak Kesinlik Kazanmış Olan Kararlar Hakkında Talep Olunabileceği )
KARARIN KESİNLEŞMESİ GEREĞİ ( Yargılamanın İadesi Ancak Kesinlik Kazanmış Olan Kararlar Hakkında Talep Olunabileceği )"
445Y14.HD8.3.2002E. 2002/1199 K. 2002/1658"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Başvuru Süresinin Talebin Bağlı Olduğu Zamanaşımı Süresi Kadar Olması )
ZAMAN AŞIMI ( Yargılamanın Yenilenmesi İçin Başvuru Süresinin Talebin Bağlı Olduğu Zamanaşımı Süresi Kadar Olması )
GAYRİMENKULE İLİŞKİN AYNİ HAK ( Konusu Ayni Hakka İlişkin Olan Birbirinden Ayrı İki Hüküm Bulunması Durumunda Her Zaman Yargılamanın Yenilenmesine Başvurulabilmesi )"
445Y1.HD7.3.2002E. 2002/2254 K. 2002/2947"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Sıhhatli Bir Adres Araştırması Yapılmadan ve Usulüne Uygun Taraf Teşkil Edilmediğinden İlanen Tebligata Dayanarak Hüküm Kurulamaması )
İADE-İ MUHAKEME ( Sıhhatli Bir Adres Araştırması Yapılmadan ve Usulüne Uygun Taraf Teşkil Edilmediğinden İlanen Tebligata Dayanarak Hüküm Kurulamaması )
USULÜNE UYGUN ADRES ARAŞTIRMASI ( Emlak Vergisi Tahakkuk Fişinden Dava Konusu Taşınmaz Üzerinde Bulunan Meskende İkamet Ettiği Sonucuna Varıldığından İlanen Tebligatla Karar Verilememesi )"
445Y2.HD1.3.2002E. 2001/17210 K. 2002/2658"YARGILAMANIN İADESİ ( Muhtırayla Gereken Masrafların Tümünün Yatırıldığı Kanısı Oluşturulduğundan Masraf Yatırılmaması Nedeniyle İşlemden Kaldırılması Kararının Hatalı Olması )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Muhtırayla Gereken Masrafların Tümünün Yatırıldığı Kanısı Oluşturulduğundan Masraf Yatırılmaması Nedeniyle İşlemden Kaldırılması Kararının Hatalı Olması )
BOZMADAN SONRA DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Muhtırayla Gereken Masrafların Tümünün Yatırıldığı Kanısı Oluşturulduğundan Masraf Yatırılmaması Nedeniyle Bu Kararın Hatalı Olması )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Muhtırayla Gereken Masrafların Tümünün Yatırıldığı Kanısı Oluşturulduğundan Masraf Yatırılmaması Nedeniyle İşlemden Kaldırılması Kararının Hatalı Olması )
TEBLİGAT GİDERLERİNİN YATIRILMAMASI ( Muhtırayla Gereken Masrafların Tümünün Yatırıldığı Kanısı Oluşturulduğundan Masraf Yatırılmaması Nedeniyle İşlemden Kaldırılması Kararının Hatalı Olması )
İADEİ MUHAKEME ( Muhtırayla Gereken Masrafların Tümünün Yatırıldığı Kanısı Oluşturulduğundan Masraf Yatırılmaması Nedeniyle İşlemden Kaldırılması Kararının Hatalı Olması )"
445Y10.HD11.2.2002E. 2002/817 K. 2002/886"YARGILAMANIN İADESİ ( Yeni Bir Senet Veya Belgenin Ele Geçirilmiş Olmasının İade Sebebi Olması )
İADEİ MUHAKEME ( Yeni Bir Senet Veya Belgenin Ele Geçirilmiş Olmasının İade Sebebi Olması )
YENİ BİR SENET VEYA BELGENİN ELE GEÇİRİLMESİ ( Yargılamanın İadesi Sebebi Olması )
KUSUR ( Yeni Bir Senet Veya Belgenin Ele Geçirilmiş Olmasının Yargılamanın İadesi Sebebi Olması İçin İade İsteyenin Kusurunun Olmamasının Gerekmesi )"
445Y20.HD22.11.2001E. 2001/9553 K. 2001/8866"YARGILAMANIN İADESİ ( Orman Tahdidi ile Orman İçinde Bırakılan Taşınmaz-Maki Tefrik İşleminin Sonradan Öğrenilmesi )
MAKİ TEFRİK İŞLEMİNİN SONRADAN ÖĞRENİLMESİ ( Yargılamanın İadesi-Orman Tahdidi ile Orman İçinde Bırakılan Taşınmaz )
ORMAN TAHDİDİ İLE ORMAN İÇİNDE BIRAKILAN TAŞINMAZ ( Yargılamanın İadesi-Maki Tefrik İşleminin Sonradan Öğrenilmesi )"
445Y14.HD23.10.2001E. 2001/7110 K. 2001/7104"EL ATMANIN ÖNLENMESİ, KAL VE TAZMİNAT ( Kesin Hüküm-Yargılamanın Yenilenmesi )
KESİN HÜKÜM ( Yargılamanın Yenilenmesi-Elatmanın Önlenmesi, Kal ve Tazminat )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Kesin Hüküm-Elatmanın Önlenmesi, Kal ve Tazminat )"
445Y16.HD9.10.2001E. 2001/6912 K. 2001/7045"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( İleri Sürülen Hususların Kanunda Belirtilen Nedenlerden Hiçbirine Uymaması )"
445Y6.HD8.10.2001E. 2001/7407 K. 2001/7674"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINA İLİŞKİN İADE-İ MUHAKEME İSTEMİ ( Davacıların Dayandığı Yeni Belgelerin Davalıların Bir Fiilinden ve Hilesinden Doğmamış Olması )
YENİ ELDE EDİLEN BELGELER ( Davacıların Dayandığı Yeni Belgelerin Davalıların Bir Fiilinden ve Hilesinden Doğmamış Olması Nedeniyle İade-i Muhakeme Talebinin Reddi )
İADE-İ MUHAKEME ( Davacıların Dayandığı Yeni Belgelerin Davalıların Bir Fiilinden ve Hilesinden Doğmamış Olması Nedeniyle İade-i Muhakeme Talebinin Reddi )"
445Y16.HD2.7.2001E. 2001/6859 K. 2001/4148"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Yargılamanın Yenilenmesi Yolunun Olağanüstü ve İstisnai Bir Yol Olması )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Bunun Olağanüstü ve İstisnai Bir Yol Olması )
MÜCBİR SEBEP ( Yargılamanın Yenilenmesine Esas Olması İçin İleri Sürülemeyen Belgenin Mücbir Sebepten Veya Lehine Hükmolunan Tarafın Fiili Nedeniyle Elde Edilememiş Olmasının Gerekmesi )
TAPU SİCİLİNİN ALENİYETİ ( Aleniyet Nedeniyle Burada Mücbir Sebepten Bahsedilerek Yargılamanın Yenilenmesinin İstenememesi )"
445Y16.HD26.6.2001E. 2001/3209 K. 2001/3902"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tapu Kayıtlarının Miktar Fazlasının Hazine Adına Tescili İstemiyle )
MÜCBİR SEBEP ( Davalıların İleri Sürdüğü Karşı Tarafın Fiili Sebebiyle Kaydın İbraz Edilmemesi Şartı Oluşmadığı Gibi Bir Mücbir Sebebinde Söz Konusu Olmaması )
VERGİ KAYITLARI ( Hazine Aleyhine Açılan ve Kesinleşen Dosyada Söz Konusu Vergi Kayıtlarının Temyiz İnceleme ve Tashi Karar Safhasında İleri Sürülmesi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Vergi Kayıtlarını Hazinenin Fiili Sebebiyle Önceki Yargılama Sırasında İbraz Edilemediğini İleri Sürerek Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde Bulunması ) "
445Y1.HD19.6.2001E. 2001/5733 K. 2001/7413"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Yorum Yoluyla Genişletilemeyeceği -Kesin Hükmün Koşulları )
KESİN HÜKÜM ( Sözedilebilmesi İçin Koşulları - Yargılamanın Yenilenmesi )"
445Y20.HD5.6.2001E. 2001/4544 K. 2001/4797"BİLİRKİŞİNİN GERÇEĞE AYKIRI BEYAN VERMESİ ( Bilirkişinin Kasten gerçeğe Aykırı Beyan vermesinin ispatlanması ile Yargılanmanın Yenilenmesi Yoluna Gidilebilmesi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Zamanaşımı Nedeniyle Takipsizlik Kararı Verildiği için Yargılamanın Yenilenmesi Sebeplerinin Varlığının Yargılamanın İadesi Davasında Öncelikle İspat Edilmesinin Gerekmesi )
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( Bunun Sanık Hakkında Kamu Davasının Açılmayacağının Göstergesi Olmayacağı Gibi Beraat Anlamına da Gelmeyeceği )
ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımı Nedeniyle Takipsizlik Kararı Verilmesinin Sanık Hakkında Kamu Davasının Açılmayacağının Göstergesi Olmayacağı Gibi Beraat Anlamına da Gelmeyeceği )"
445Y6.HD22.3.2001E. 2001/2154 K. 2001/2360"ŞU'FA DAVASI ( Yargılamanın Yenilenmesi )
YARGILAMANIN İADESİ ( Şuf'a Davalarına Konu Edilen Paylar ve Satış Tarihleri ve Pay Satanları Farklı Olduğundan İki Tarafı ve Sebebi Müttehit Davadan Söz Edilememesi )"
445Y19.HD12.3.2001E. 2000/7240 K. 2001/1709"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Belgenin Sonradan Bulunmuş Olması Vakıasının Başlı Başına Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Kabul Edilememesi )
İADE-İ MUHAKEME ( Belgenin Sonradan Bulunmuş Olması Vakıasının Başlı Başına Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Kabul Edilememesi )
BELGENİN SONRADAN ELE GEÇİRİLMESİ ( Başlı Başına Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Kabul Edilememesi )"
445Y16.HD23.2.2001E. 2000/4553 K. 2001/636"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Hükümden Sonra Elde Edilen Belgeye Dayalı İade-i Muhakeme Talebinde Bulunmak İçin Belgenin Elde Edilme Şartı )
İADE-İ MUHAKEME TALEBİ ( Hükümden Sonra Elde Edilen Belgeye Dayanma )
HÜKÜMDEN SONRA ELDE EDİLEN BELGEYE DAYALI İADE-İ MUHAKEME TALEBİ ( Belgenin Yargılama Esnasında Mücbir Sebebe Veya Yararına Hüküm Verilen Tarafın Fiiline Binaen Elde Edilmemesi )"
445Y14.HD23.2.2001E. 2001/765 K. 2001/1347"TAPUDA İSİM DÜZELTİLMESİ ( Yargılamanın Yenilenmesi İstemi )
YARGILAMANIN İADESİ ( Yeni Belge Ele Geçirildiği İddiasıyla )
YENİ BELGE ELE GEÇİRİLMESİ ( Yargılamanın Yenilenmesinin İstenmesi )"
445Y16.HD28.11.2000E. 2000/4425 K. 2000/4662"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tapu Kaydı ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Olarak )
İKİNCİ KEZ KADASTRO TESPİTİ ( Evvelce Tespit Tescil ve Sınırlandırma Suretiyle Kadastrosu ve Tapulaması Yapılan Yerlerin Yeniden Kadastrosunun Yapılamayacak Olması )
KADASTROYA TABİ TUTULMAK ( Kadastrosu ve Tapulaması Yapılan Yerlerin İkinci Bir Defa Kadastroya Tabi Tutulması Halinde İkinci Kadastronun Bütün Sonuçlarıyla Yok Hükmünde Olması )
KAMU DÜZENİ ( Kadastrosu Yapılmış Yere İkinci Kez Kadastro Yapılması Halinde İkinci Kadastronun Yok Hükmünde Kabul Edilmesinin Kamu Düzeninin Bir Gereği Olması )
KESİN HÜKÜM ( Hükümsüz Olan Kadastroya Kesin Hükümle Dahi Geçerlilik Kazandırılamaması )
SONRADAN YAPILAN KADASTRO ( Sonradan Yapılan İkinci Kadastronun Birinci Kadastrodan Önce Kesinleşmiş Olmasının Sonuca Etkili Olmamasının Gerekmesi )"
445Y18.HD14.11.2000E. 2000/10025 K. 2000/12183"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Katılmadığı Yönetim Kurulu Kararının İptali İçin Açılan Davada Vakıf Başkanının Vakfı Temsil Etmesi)
VAKIF YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ ( Karara Katılmayan Başkanın İptal Davasında Taraf Ehliyetine Sahip Olmadığı)
VAKIF BAŞKANININ TARAF EHLİYETİ ( Katılmadığı Kararın İptali Davalarında)"
445Y14.HD26.10.2000E. 2000/6944 K. 2000/6668"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( İlk Hükmün Davacılarının Sonraki Hükme Konu Olan Davada Davacılar Yanında Yer Almamaları )
SONRADAN ALINAN HÜKÜM ( İlk Hükmün Davacılarının Sonraki Hükme Konu Olan Davada Davacılar Yanında Yer Almamaları Nedeniyle Sonraki Hükmün Davacıları Bağlamaması )
TARAF OLUNMAYAN DAVA ( Davacıların Yargılamanın İadesini İsteyememeleri )"
445Y12.HD13.6.2000E. 2000/8866 K. 2000/9783"TETKİK MERCİİ KARARLARI ( Kural Olarak Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Etmemesi )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Etmesi )
MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM ( Tetkik Mercii Kararları-İhalenin Feshi Talebinin Reddi )
YARGILAMANIN İADESİ ( Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Etmeyen Merci Kararlarına Karşı Başvurulamayacağı )"
445Y2.HD6.6.2000E. 2000/4566 K. 2000/7553"TEMYİZ SINIRI
NAFAKANIN ARTIRILMASI ( Temyiz sınırı )
İADEİ MUHAKEME
VEKALET İLİŞKİSİNİN BUTLANI ( İade-i muhakeme )
BOŞANMA ( Hileli vekâlet )
HİLE ( Vekâletname düzenlenirken )
ORTAK AVUKATLAR"
445Y1.HD6.6.2000E. 2000/5610 K. 2000/7354"YARGILAMANIN İADESİ ( Şarların Oluşmaması Nedeniyle Reddi )
SÜRESİNDE TALEP EDİLMEYEN İADE-İ MUHAKEME ( Reddedilmesi )"
445Y6.HD22.5.2000E. 2000/4302 K. 2000/4713"TAHLİYE DAVASI ( İade-i Muhakeme Kararı )
YARGILAMANIN İADESİ ( Bir Davanın Taraflardan Birinin Vekili Veya Mümessili Olmayan Bir Kişinin Huzuruyla Görülmüş ve Karara Bağlanmış Olması )
İADE-İ MUHAKEME ( Bir Davanın Taraflardan Birinin Vekili Veya Mümessili Olmayan Bir Kişinin Huzuruyla Görülmüş ve Karara Bağlanmış Olması )
VEKİL VEYA MÜMESSİL OLMAYAN KİŞİNİN HUZURUYLA KARAR VERİLMESİ ( Yargılamanın İadesi Sebebi Olması )
TEMSİL EKSİKLİĞİNE DAYANARAK YARGILAMANIN İADESİ TALEBİNDE BULUNMA HAKKI ( Davada Temsil Edilmemiş Tarafa Ait Olması )"
445Y14.HD31.1.2000E. 1999/9068 K. 2000/369"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Davacının Kendi Adresini Bilmesine Rağmen Yanlış Adres Göstererek Davaya Katılmasını Engellemesi Nedeniyle )
YANLIŞ ADRES GÖSTERİLMESİ NEDENİYLE YARGILAMANIN İADESİ TALEBİ ( Yerel Mahkemenin Kesin Hüküm Nedeniyle Yargılamanın İadesi Talebini Reddetmesi )
KESİN HÜKÜM ( Daha Önce Açılmış ve Kesinleşmiş Bir Yargılamanın İadesi Davasının Mevcut Olmaması Nedeniyle Kesin Hükümden Bahsedilememesi )"
445YHGK10.11.1999E. 1999/14-668 K. 1999/931"İADEİ MUHAKEME TALEBİ ( Taşınmazın Yüzölçümünün Çoğaltılmasıyla İlgili Kesinleşmiş İki Çelişik Hüküm Bulunması )
MERALIK NEDENİ İLE TAPU İPTALİ VE SINIRLANDIRMA DAVASI VE YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Çelişik Hükümler Nedeniyle İadei Muhakeme )
YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ DAVASI VE MERALIK NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE SINIRLANDIRMA DAVASI ( Çelişik Hükümler Nedeniyle İadei Muhakeme )"
445YHGK27.10.1999E. 1999/6-879 K. 1999/877"İADEİ MUHAKEME ( Karar kesinleşmeden )
KESİN HÜKÜM ( İadei muhakeme şartı )"
445Y11.HD29.6.1999E. 1999/3119 K. 1999/6022"YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ ( Tebliğ ve İlana İlişkin Sebeplerin Olmaması )
DİSPEÇ - HAKEM KARARININ İLGİLİLERE TEBLİĞİ ( Tebligat Yapılmayanın Hakkında Kesinleşmiş Hüküm Olamayacağı )
DAVAYA FERİ KATILANLARIN YARGILAMANIN YENİLENMESİ DAVASI AÇAMAYACAKLARI
DİSPEÇ - HAKEM KARARININ YÜK İLGİLİLERİNE TEBLİĞ EDİLEMEMESİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Davası Açılamaması )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ DAVASI AÇILAMAMASI ( Dispeç - Hakem Kararının Yük İlgililerine Tebliğ Edilememesi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ DAVASI AÇILAMAMASI ( Davaya Feri Katılanlar )
DİSPEÇİN HAKEM DİSPEÇÇİLER ARACILIĞI VE TAHKİM PROSEDÜRÜ İÇİNDE DÜZENLENMESİ
DİSPEÇ - HAKEM KARARINA İTİRAZ EDİLEMEMESİ ( Temyizinin Kabil Olması )
DİSPEÇ - HAKEM KARARININ MAHKEME TASDİK PROSEDÜRÜNE TABİ OLMAMASI
YÜK İLGİLİSİ ALEYHİNE HÜKÜM İÇEREN HAKEM-DİSPEÇ KARARININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurulması )
KESİN HÜKÜMDEN SÖZ EDİLEMEMESİ ( Yük İlgilisi Aleyhine Hüküm İçerdiği Halde Hakem-Dispeç Kararının İlgililere Tebliğ Edilmemesi )"
445Y14.HD17.5.1999E. 1999/3136 K. 1999/3697"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Kesinleşmiş Hükümlere Karşı Başvurulabilen Fevkalade Bir Kanun Yolu Olması )
FEVKALADE KANUN YOLU ( Kesinleşmiş Hükümlere Karşı Başvurulabilen Yargılamanın Yenilenmesi Yolu )
DURUŞMA AÇMA ZORUNLULUĞU ( Yargılamanın Yenilenmesi İsteminde Yenileme Nedeni Olmasa Dahi Duruşma Açma Zorunluluğunun Olması )
TEMYİZ ( Yargılamanın Yenilenmesi Davası Sonucunda Verilen Kararlara Karşı Temyiz Yolunun Açık Olması )"
445Y16.HD8.4.1999E. 1999/589 K. 1999/1160"TEMYİZDEN VAZGEÇME ( Bu Şekilde Kesinleşen Karar İçin Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurulmuş Olması )
YARGILANMANIN YENİLENMESİ ( Şartları-Temyizden Vazgeçmek Suretiyle Bu Yola Başvurulmuş Olması )"
445Y6.HD16.3.1999E. 1999/2409 K. 1999/2377"TAHLİYE DAVASI ( İade-i Muhakeme Kararı )
İADE-İ MUHAKEME İSTEĞİ ( Kesin Olarak Verilen veya Kesinlik Kazanmış Kararlar Hakkında İstenmesi )
KESİN OLARAK VERİLEN KARARLAR ( İade-i Muhakeme İsteği )"
445Y2.HD28.12.1998E. 1998/13618 K. 1998/14198"LEHİNE KARAR VERİLEN TARAF ( Hükme Etkisi Olan Bir Hile Kullanması )
HİLE KULLANILMASI ( Lehine Karar Verilen Tarafın Hükme Etkisi Olan )
MUTLAK TEMYİZ NEDENİ OLMAMASI ( Lehine Karar Verilen Tarafın Hükme Etkisi Olan Bir Hile Kullanması )
TEBLİGAT HİLESİ ( Yargılamanın İadesi Sebebi Olması )
YARGILAMANINİADESİ SEBEBİ OLMASI ( Tebligat Hilesi )
TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TEBLİGAT HİLESİ ( Yargılamanın İadesi Sebebi Olması )"
445Y7.HD24.12.1998E. 1998/4397 K. 1998/5789"KADASTRO TESBİTİ SONUCU KESİNLEŞEN İLAMLAR ( Arada Çelişki Bulunması )
İLAMLAR ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Kadastro Sonucu Kesinleşen İlamlar )
USULE AYKIRI HÜKÜM ( Tüm Mirasçıların Davaya Katılımı )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( İlamlar Arasında Çelişki Bulunması )
TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI ( Kadastro Sonucu Kesinleşen İlamlar Arasında Çelişki Bulunması )
MİRASÇILARIN DAVAYA KATILIMI ( Tapu Kaydında Malik Görülen Tüm Paydaşların )"
445Y17.HD8.12.1998E. 1998/4056 K. 1998/5246"MÜCBİR SEBEP ( Yargılamanın İadesi Bakımından Yetkili Makamların Tasdikli Yoklama Kaydını Tasdiksiz Bildirmesi )
TASDİKSİZ YOKLAMA KAYDI ( Tasdikli Olduğu Halde Tasdiksiz Kabul Edilip Hüküm Tesisinin Yargılamanın İadesi Sebebi Olması )
TASDİKLİ YOKLAMA KAYDI ( Tasdiksiz Kabul Edilip Hüküm Tesisinin Yargılamanın İadesi Sebebi Olması )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Tasdikli Yoklama Kaydının Tasdiksiz Kabul Edilmesi )"
445Y18.HD23.6.1998E. 1998/6922 K. 1998/7651"İADEİ MUHAKEME TALEBİ ( Dava Niteliğinde Olduğundan Nüfus Müdürünün Yetkisiz Olarak Açtığı Davaya Bakılmamasının Gerekmesi )
DAVA AÇMA YETKİSİ ( Nüfus Kütüğünde Herhangi Bir Değişikliği Öngören Davaların İlgililer Veya Cumhuriyet Savcısı Tarafından Açılmasının Gerekmesi )
NÜFUS KÜTÜĞÜ DEĞİŞİKLİĞİ ( Dava Açma Yetkisinin İlgililer Veya Cumhuriyet Savcısında Olması )"
445Y14.HD5.5.1998E. 1998/199 K. 1998/3524"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Onama Kararının Usulünce Tebliğine Rağmen Süresi İçinde Karar Düzeltme Yoluna Başvurulmaması )
ONAMA KARARININ TEBLİĞİ ( Süresi İçinde Karar Düzeltme Yoluna Başvurulmaması Nedeniyle Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Reddi )
KARAR DÜZELTME ( Onama Kararının Usulünce Tebliğine Rağmen Süresi İçinde Karar Düzeltme Yoluna Başvurulmaması Nedeniyle Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Reddi )"
445Y9.HD3.3.1998E. 1997/19538 K. 1998/3003"BEKLETİCİ SORUN ( Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurularak Açılan Davanın Görülmekte Olan Davanın Sonucunu Etkileyecek Nitelikte Olması )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Açılan Davanın Görülmekte Olan Başka Bir Davanın Sonucunu Etkileyecek Nitelikte Olması-Bekletici Sorun )"
445Y2.HD18.12.1997E. 1997/12427 K. 1997/13881"YARGILAMANIN İADESİ ( Kabul Edildikten Sonra Davanın Taraflarca Takip Edilmemesi )
ASIL DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERME ( Yargılamanın İadesi Davasının Kabul Edildikten Sonra Taraflarca Takip Edilmemesi )"
445YHGK10.12.1997E. 1997/2-803 K. 1997/1045"KESİN HÜKÜM ( Birbirinden farklı )
İKİNCİ KESİN HÜKMÜN GEÇERLİLİĞİ
BOŞANMA PROTOKOLUNUN GEÇERLİLİK ŞARTI
YARGILAMANIN İADESİ
BOŞANMANIN MALİ HÜKÜMLERİ"
445Y1.HD26.11.1997E. 1997/13583 K. 1997/15253"KESİNLEŞEN HÜKMÜN İPTALİ ( Söz Konusu Olamayacağı )
YARGILAMANIN İADESİ ( Kesinleşen Bir Hükmün İptali )"
445Y16.HD28.10.1997E. 1997/4135 K. 1997/4727"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Açılması - Yargılamanın Yenilenmesi Talebi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Dava Niteliğinde Olması - Tarafların Katılması ve Duruşma Zorunluluğu )
DAVAYA KATILMA ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde Tarafların )
DAVANIN DURUŞMALI YAPILMASI ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde )
MAHKEMENİN EVRAK ÜZERİNDE KARAR VEREMEYECEĞİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde )"
445YHGK15.10.1997E. 1997/14-576 K. 1997/841"YETKİ ( İadei Muhakeme )
İADEİ MUHAKEME ( Yetkili Mahkeme )"
445Y17.HD1.10.1997E. 1997/4563 K. 1997/4498"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Beyanları Hükme Esas Alınan Bilirkişi ve Tanıklar Hakkında Yalan Beyandan Dolayı Verilen Yargı Kararının Kesinleşmesi )
YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Bilirkişi ve Tanıkların Yalan Beyanda Bulunmaları-Yargı Kararının Kesinleşmesinden Sonra Üç Ay İçinde Yargılamanın İadesi Davasının Açılabilmesi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Bilirkişi ve Tanıkların Yalan beyanda Bulunmalarına Dair Yargı Kararının Kesinleştiği Tarihten İtibaren Üç Ay İçinde Yargılamanın İadesi Davası Açılabilmesi )"
445Y6.HD22.9.1997E. 1997/6328 K. 1997/6727"YARGILAMANIN İADESİ ( Koşulların Gerçekleşmesi )
İPTAL DAVASI ( Yargılamanın İadesi Koşullarının Gerçekleşmesi )
TAVZİH VE TASDİK KARARI ( İptal Kararının Verilmesi )"
445YHGK17.9.1997E. 1997/20-269 K. 1997/658"YARGILAMANIN İADESİ ( Olağandışı Bir Kanun Yolu Olması )
DAHA ÖNCEKİ YARGILAMA AŞAMASINDA ÖNE SÜRÜLEN YANLIŞ UYGULAMA İDDİASI ( Yargılamanın İadesi Nedeni Olamaması )
OLAĞANDIŞI KANUN YOLU ( Yargılamanın İadesi )"
445Y11.HD17.2.1997E. 1997/371 K. 1997/759"İPTAL KARARININ İPTALİ ( Mahkemece Verilen Hisse Senetlerinin İptali Karının İptalinin İstenememesi )
HİSSE SENEDİNİN İPTALİ ( Mahkemece Verilen Hisse Senetlerinin İptalinin İstenememesi )
YARGILAMANIN İADESİ ( İptal Edilen Hisse Senetlerine Karşı Ancak Bu Yola Müracaat Edilebilmmesi )"
445Y7.HD4.2.1997E. 1996/7254 K. 1997/522"YARGILAMANIN İADESİ ( Sahte Belgenin Mahkeme Hükmünün Tek Dayanağını Teşkil Etmemesi Halinde )
SAHTE BELGE ( Yargılamanın İadesi Talebi )
SAHTELİĞİ BELİRLENEN KÖY İHTİYAR KURULU KARARI ( Yargılamanın İadesi Talebi )"
445Y20.HD21.11.1996E. 1995/10446 K. 1996/14481"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Feragat ve Kabul )
FERAGAT ( Kesin Hüküm Sonucunu Doğurması )
DAVANIN KABULÜ ( Kesin Hüküm Sonucunu Doğurması )
KESİN HÜKÜM ( Davadan Feragat ve Kabul )"
445YHGK6.11.1996E. 1996/2-664 K. 1996/740"İADEİ MUHAKEME ( Davaya yetkisiz vekil veya mümessille bakılması )
DAVAYA YETKİSİZ VEKİL VEYA MÜMESSİLLE BAKILMASI
YETKİSİZ VEKİL VEYA MÜMESSİL ( İadei muhakeme )
BOŞANMA ( İadei Muhakeme )"
445Y2.HD4.11.1996E. 1996/11008 K. 1996/11209"İADEİ MUHAKEME ( Yeni Senet veya Vesikanın ele geçmesi )
İADEİ MUHAKEME ( Hile )
NESEBİN REDDİ ( İadei muhakeme )
MADDİ GERÇEK ( İadei Muhakeme )
HUKUKİ GERÇEK ( Kesin hüküm )
MÜCBİR SEBEP ( İadei muhakeme )
HİLE ( tadei muhakeme )"
445YHGK19.6.1996E. 1996/2-309 K. 1996/491"İADEİ MUHAKEME ( Davanın vekil veya mümessil olmayan kimse huzuruyla görülmesi )
İADEİ MUHAKEME TALEBİNİN KABULÜ
DAVANIN VEKİL VEYA MÜMESSİL OLMAYAN KİMSE HUZURUYLA GÖRÜLMESİ
VEKİL VEYA MÜMESSİL OLMAYAN KİMSE HUZURUYLA DAVA GÖRÜLMESİ
HAKİMİN DAVAYI ÇÖZMEK GÖREVİ"
445YHGK17.4.1996E. 1996/10-112 K. 1996/282"İADEİ MUHAKEME ( ssk. rücu davası )
ŞİRKET ORTAKLARININ FESİH VE TASFİYEYİ SAKLAMASI ( İade-i Muhakeme )
RÜCÜ DAVASI ( İade-i Muhakeme )"
445Y2.HD11.3.1996E. 1996/1763 K. 1996/2367"HASIMSIZ SONUÇLANDIRILAN ANCAK HASIMLI GÖRÜLMESİ GEREKEN YABANCI MAHKEME KARARINI TANIMA DAVASI ( İadei Muhakeme Yoluna Gidilebilmesi )
İADEİ MUHAKEME ( Hasımlı Görülmesi Gerekirken Hasımsız Görülüp Karara Bağlanan Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davası )
YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI DAVASI ( Hasımlı Görülmesi Gereği - Hasımsız Görülmesi Halinde İadei Muhakeme )
TANIMA DAVASININ HASIMLI GÖRÜLMESİ MECBURİYETİ VE HASIMSIZ VERİLEN KARARIN İADEİ MUHAKEMEYE KONU EDİLEBİLMESİ ( Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması )"
445YHGK6.3.1996E. 1996/2-37 K. 1996/134"ANLAŞMALI BOŞANMA ( Şartların Tutanağa Eksik Yazıldığı Gerekçesiyle İadei Muhakemeye Gidilip Gidilemeyeceği )
MUHAKEMENİN İADESİ ( Anlaşmalı Boşanma Davasında Şartların Duruşma Tutanağına Eksik Yazılması-Hak Düşürücü Süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İade-i Muhakeme-Anlaşmalı Boşanma Davasında Şartların Duruşma Tutanağına Eksik Yazılması )"
445Y18.HD24.10.1995E. 1995/10285 K. 1995/10647"NÜFUS KAYDININ TASHİHİ DAVASI ( Davanemeyle Cinsiyetin Tashihinin İstenilmesi )
CİNSİYET TASHİHİ ( Cinsiyet Değişikliğine İlişkin Kararın Gerçek Davalıya Tebliğ Edilmemesinde Kararın Temyiz İsteyene Tebliğ Edilip Üç Ay İçerisinde Yargılamanın İadesinin İstenebilmesi )
İADEİ MUHAKEME ( Cinsiyet Değişikliğine İlişkin Kararın Gerçek Davalıya Tebliğ Edilmemesinde Kararın Temyiz İsteyene Tebliğ Edilip Üç Ay İçerisinde Yargılamanın İadesinin İstenebilmesi )
YARGILAMANIN İADESİ ( Cinsiyet Değişikliğine İlişkin Kararın Gerçek Davalıya Tebliğ Edilmemesinde Kararın Temyiz İsteyene Tebliğ Edilip Üç Ay İçerisinde Yargılamanın İadesinin İstenebilmesi )"
445Y18.HD10.10.1995E. 1995/9849 K. 1995/9951"VAKIF EVLADI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davacının Daha Önce Açtığı Evladiyete İlişkin Dava Reddedilmesine Rağmen Kardeşi Tarafından Aynı Konuda Açılan Davanın Kabul Edilmesi )
EVLADİYETİN TESPİTİNDE YARGILAMANIN İADESİ ( Davacının Daha Önce Açtığı Evladiyete İlişkin Dava Reddedilmesine Rağmen Kardeşi Tarafından Aynı Konuda Açılan Davanın Kabul Edilmesi )
YARGILAMANIN İADESİ ( Davacının Daha Önce Açtığı Evladiyete İlişkin Dava Reddedilmesine Rağmen Kardeşi Tarafından Aynı Konuda Açılan Davanın Kabul Edilmesi )
ÖNCEKİ DAVANIN KANITLANAMAMASI ( Davacının Daha Önce Açtığı Evladiyete İlişkin Dava Reddedilmesine Rağmen Kardeşi Tarafından Aynı Konuda Açılan Davanın Kabul Edilmesi )
ÖNCEKİ RED KARARININ İPTALİ ( Davacının Daha Önce Açtığı Evladiyete İlişkin Dava Reddedilmesine Rağmen Kardeşi Tarafından Aynı Konuda Açılan Davanın Kabul Edilmesi )"
445Y10.HD29.6.1995E. 1995/5686 K. 1995/6000"KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAKLARININ ŞAHSİ SORUMLULUĞU ( SSK.Rücu Davası - Tüzel Kişiliği Sona Eren )
SSK.'NIN TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA EREN KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAKLARI ALEYHİNE RÜCU DAVASI AÇMASI
KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAKLARININ ALEYHLERİNE AÇILAN SSK. RÜCU DAVASINDA TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERDİĞİNİ BİLDİRMEMESİ ( İadei Muhakeme )
ŞİRKET ALEYHİNE DAVA ( Kaydın Silinmesi Nedeniyle Husumet Yönünden Red - SSK.Rücu Davası )
İADEİ MUHAKEME ( Şirketin Tüzel Kişiliğinin Olmadığının Sonradan Açılan Davada Anlaşılması )"
445YHGK8.2.1995E. 1994/2-409 K. 1995/57"İADEİ MUHAKEME ( Hile ve yetkisiz vekil )
İADEİ MUHAKEME ( Boşanma )
BOŞANMA ( İadei muhakeme ertesi fiili ayrılık )"
445Y8.HD24.11.1994E. 1994/5923 K. 1994/13002"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI
SENETSİZDEN TESCİL
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( İadesi )
ZORLAYICI NEDENLER ( Esbabı Mücbire )"
445YHGK28.9.1994E. 1994/2-294 K. 1994/554"YARGILAMANIN İADESİ ( Boşanma )
BOŞANMA ( İki tarafın da kusurlu olması )
KOCANIN BAŞKA KADINLARLA İLİŞKİSİ
KADININ KOCAYA HAKARETİ"
445YCGK25.4.1994E. 1994/1-91 K. 1994/116"TEMYİZ KUDRETİ ( Cezai ehliyetsizlik )
ŞAHSİ HAK DAVASI ( Ehliyetsiz kişi aleyhine )
SUÇ TARİHİNDE AKLEN MALUL OLAN SANIK ALEYHİNDEKİ ŞAHSİ HAK DAVASI
DAVA EHLİYETİ ( Dava Şartlarından Olması )
DAVA ŞARTI ( Dava Ehliyeti )
MAHKEMECE ÖNCELİKLE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR ( Dava Şartlarının Mevcut Olup Olmaması )
İTİRAZ VE DEFİLERİN İNCELENMESİNE GEREK OLMAMASI ( Dava Şartının Olmaması Nedeniyle )
TAM EHLİYETSİZ DAVALI ( Yasal Temsilcisi Olmadan Davaya Devam Olunamaması )
TEMYİZ KUDRETİ ( Cezai ehliyetsizlik )
ŞAHSİ HAK DAVASI ( Ehliyetsiz kişi aleyhine )"
445YHGK6.4.1994E. 1994/2-24 K. 1994/204"İADEİ MUHAKEME ( Boşanma )
BOŞANMA ( İadei Muhakeme )
BOŞANMA ( Birlikte yaşamın sürmesi )
BİRLİKTE YAŞAMIN SÜRMESİ
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( İadei Muhakeme sebepleri )"
445Y8.HD14.10.1993E. 1992/3023 K. 1993/10119"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kesin Hüküm Bulunması )
YARGILAMANIN İADESİ ( Daha Önce Verilmiş Kesin Hüküm Bulunması Nedeniyle Bu Yola Gidilememesi )"
445YHGK13.10.1993E. 1993/5-479 K. 1993/580"YARGILAMANIN İADESİ
KESİN HÜKÜM ( Yargılamanın iadesi )"
445Y19.HD28.6.1993E. 1992/5635 K. 1993/4728"İSTİRDAT DAVASI ( Önceki Davada Hükme Dayanak Yapılan Belgenin Sonradan Sahteliğinin İleri Sürülmesi )
DAVADA SAHTELİĞİN DEF'İ OLARAK İLERİ SÜRÜLMESİ ( Kesin Delil Niteliğinin Oluşmaması )
BELGENİN SAHTELİĞİ ( Kesin Delil Niteliğinin Oluşmaması )
KESİN DELİL NİTELİĞİNİN OLMAMASI ( Önceki Davada Hükme Dayanak Yapılan Belgenin Sonradan Sahteliğinin İleri Sürülmesi )"
445YHGK14.4.1993E. 1993/2-40 K. 1993/165"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Kadının Ölen Kocasının Önceki Eşi Aleyhine Kesinleşmiş Bulunan Boşanma Kararının Bu Yolla İptali İstemi )
İADEİ MUHAKEME ( Taraflardan Birinin Külli veya Cüzi Halefleri Kesin Hüküm Kendilerine Tesir Ettiği Ölçüde O Tarafın Halefi Olarak Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurabilmeleri-Aleyhlerine Başvurulabilmesi )
KESİN HÜKÜM ( Kadının Ölen Kocasının Önceki Eşi Aleyhine Kesinleşmiş Boşanma Kararının Yargılamanın İadesi Yoluyla İptalini İsteyebilmesi )
KÜLLİ VE CÜZİ HALEFİN YARGILAMANIN YENİLENMESİNİ İSTEME YETKİSİ ( Kesin Hüküm Kendilerine Tesir Ettiği Ölçüde Bu Yola Başvurabilmeleri-Aynı Zamanda Kendilerine Karşıda Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurulabilmesi )"
445Y14.HD1.4.1993E. 1993/1927 K. 1993/2743"KESİNLEŞMİŞ İLAMLAR ( Davanın Taraflarını Bağlaması )
TAPUDA İSİM DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Kesinleşmiş İlam Bulunması )
YARGILAMANIN İADESİ İSTENEMEMESİ ( Evvelce Kesinleşen Hükümlerde Taraf Olmayan Kişiler )
KARARIN KALDIRILMASININ İSTENEMEMESİ ( Yargılamanın İadesi Yoluyla )"
445Y2.HD21.1.1993E. 1993/13343 K. 1993/577"YARGILAMANIN İADESİ ( İadeyi Ancak Davanın Taraflarının İsteyebilmesi )
DAVA HAKKI ( Nüfus Kayıt Tashihi Davasında Emekli Sandığının Muhakemenin Yenilenmesini İsteyememesi )
NÜFUS KAYIT TASHİHİ DAVASI ( Yargılamada Taraf Olmayan Emekli Sandığının Yargılamanın Yenilenmesini İsteyememesi )"
445YHGK27.5.1992E. 1992/2-145 K. 1992/346"YARGILAMANIN İADESİ ( İki Belgenin Doğruluğunun Kanıtlanması )
OLAĞANÜSTÜ YARGILAMA YOLU ( Yargılamanın İadesi )
İKİ BELGENİN DOĞRULUĞUNUN KANITLANMASI HALİ ( İçeriği Bakımından Önce Görülüp Kesinleşen Davadaki Sonucu Değiştirmesi )"
445YHGK5.2.1992E. 1991/6-617 K. 1992/43"YARGILAMANIN İADESİ ( Olağanüstü Bir Yol Olması )
OLAĞANÜSTÜ BİR YOL ( Yargılamanın İadesi )
SINIRLI OLARAK SAYILAN SEBEPLER ( Yargılamanın İadesine Gidebilmek İçin )
İKİ MAHKEME KARARI ( Yargılamanın İadesine Gidebilmek İçin )
TARAFLAR SEBEP VE MÜDDEABİHİN AYNI OLMASI ( Yargılamanın İadesine Gidebilmek İçin )"
445YHGK2.10.1991E. 1991/1-315 K. 1991/446"YARGILAMANIN İADESİ ( Olağanüstü Bir Yasa Yolu Olması )
OLAĞANÜSTÜ YASA YOLU ( Yargılamanın İadesi )
TAHDİDİ OLARAK SAYILAN SEBEPLER ( Yargılamanın İadesi İçin )
SEBEPLERİN TAHDİDİ OLARAK SAYILMASI ( Yargılamanın İadesi İçin )
İKİ MAHKEME KARARININ BULUNMASI ( Tarafların Sebebi ve Müddeabihi Aynı Olan ve Yekdiğerinden Habersiz )"
445Y6.HD14.3.1991E. 1991/3148 K. 1991/3583"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Yargılamanın İadesi Yoluna Gidilmesi )
YARGILAMANIN İADESİ ( Lehine Hükmolunan Tarafından Ne Şekilde Hile Kullandığının İspat Edilememesi )
İADE DAVASININ KABULÜ ( Yeniden Yargılama Yapılıp Belirecek Hale Göre Beraberce Verilmiş Olan Kararın Tasdik Edilmesi )"
445Y10.HD24.12.1990E. 1990/11618 K. 1990/11230"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Mahkemedeki İfadesinin Doğru Olmadığını Beyan Eden Tanık )
YALANCI TANIK ( Mahkemedeki İfadesinin Doğru Olmadığını Beyan Eden Kişi )
BORÇLANMA BELGESİ İÇİN YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Tanığın Yalan Beyanını İkrarı )"
445Y7.HD18.9.1990E. 1990/15452 K. 1990/10585"YARGILAMANIN İADESİ ( Karşı Taraf İçin Dava Dilekçesinde İlgisi Olmayan Başka Bir Adresin Gösterilmesinin Hileli Davranış Oluşturması )
HİLE ( Yargılamanın İadesi-Karşı Taraf İçin Dava Dilekçesinde İlgisi Olmayan Bir Adresin Gösterilmesi )
DAVA DİLEKÇESİNDE KARŞI TARAF İÇİN İLGİSİZ BİR ADRES GÖSTERİLMESİ ( Yargılamanın İadesi-Hile )"
445Y4.HD27.3.1990E. 1990/2251 K. 1990/2697"MENFİ TESBİT DAVASI ( Mahkeme Kararıyla Kesinleşmiş Alacak Hakkında Açılamaması )
TAZMİNAT ( Mahkeme Hükmü Kesinleştikten Sonra Hükme Dayalı Alacak Hakkında Menfi Tesbit Davası Açılamaması )
KESİN HÜKÜM ( Sonradan Yanlış Olduğunun İddia Edilememesi )"
445Y14.HD1.2.1990E. 1989/667 K. 1990/968"İADEİ MUHAKEME ( Temyiz Süresi Geçirildikten Sonra İstenemeyeceği )
TEMYİZ SÜRESİ GEÇİRİLDİKTEN SONRA İADEİ MUHAKEME İSTENMESİ"
445Y10.HD13.11.1989E. 1989/8164 K. 1989/8200"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Yalancı Tanıklıktan Sanık Kişinin Ölmesi )
YALANCI TANIKLIKTAN SANIK KİŞİNİN ÖLMESİ ( Yargılamanın Yenilenmesi )
TANIKLIĞI BAŞKASININ KİMLİĞİ İLE YAPMAK ( Yargılamanın Yenilenmesi )"
445Y2.HD27.2.1989E. 1988/11617 K. 1989/1652"BİRBİRİNE AYKIRI İKİ KESİN HÜKMÜN VARLIĞI ( Yargılamanın İadesi Yoluna Başvurma Hakkının Kime Ait Olduğu )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Birbirine Aykırı İki Kesin Hüküm Bulunması Halinde Kimin Bu Yola Başvurabileceği )
LEHİNE KESİN HÜKÜM MEYDANA GELEN TARAF ( Birbirine Aykırı İki Kesin Hüküm Bulunması Halinde Yargılamanın İadesi Yoluna Başvurabilecek Olan Kişi )
YARGILAMANIN İADESİ YOLUNA BAŞVURMA HAKKI ( Birbirine Aykırı İki Kesin Hüküm Bulunması Halinde )"
445Y1.HD21.11.1988E. 1988/9164 K. 1988/12848"BİRBİRİNE AYKIRI İKİ KESİNLEŞMİŞ İLAM ( Yargılamanın İadesi-Birinci İlamın Değil İkincisinin İptalinin İstenebileceği )
YARGILAMANIN İADESİ ( Kesinleşmiş ve Birbirine Aykırı İki İlamın Varlığı )
KESİN HÜKÜM ( Olumsuz Dava Şartı-Birbirine Aykırı İki Kesin Hüküm Varsa İkincisinin İptalinin İstenebileceği )"
445YHGK13.1.1988E. 1987/10-495 K. 1988/17"YARGILAMANIN İADESİ ( Lehine Hüküm Verilen Tarafın Hükmü Etkileyecek Hile Kullanmış Olması )
LEHİNE HÜKÜM VERİLEN TARAF ( Hükmü Etkileyecek Hile Kullanmış Olması İade-i Muhakeme Nedeni Olması )
HİLE KULLANMA ( Yargılamanın İadesine Sebep Olma )
EYLEMİN HİLE SAYILMASINA ELVERİŞLİ DELİL VE NEDENLERİN GÖSTERİLMEMESİ ( İade-i Muhakeme Talebinin Kabulünün İsabetsiz Olması )"
445Y6.HD27.10.1987E. 1987/10333 K. 1987/10386"ŞUFA HAKKI ( İadei Muhakeme )
İADEİ MUHAKEME ( Şufa Davasında )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Şufa Davasında İadei Muhakeme Sebebi )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Şufa Davası )
KABULÜN SONUÇLARI"
445YHGK7.10.1987E. 1987/14-4 K. 1987/704"TAPU İPTALİ DAVASI ( Hazinece Açılması ve Kesinleşmesi )
HAZİNECE AÇILAN VE KESİNLEŞEN TAPU İPTALİ DAVASI ( Babalarının Ölü Olduğu Halde Davalı Olarak Gösterilmesi )
ÖLÜ KİMSENİN DAVALI OLARAK GÖSTERİLMESİ ( Tapu Kaydının İptaline Dair Verilen Yoklukla Malül Olması )
YOKLUKLA MALÜL ( Ölü Kimsenin Davalı Olarak Gösterilerek Alınan Tapu İptali Kararı )
HAZİNE ADINA OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ ( İade-i Muhakeme Olarak Kabulünün Yanlış Olması )"
445Y12.HD16.4.1987E. 1986/14148 K. 1987/5377"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Paydaşlığın Giderilmesi Davasında Usulsüz Tebligat )
PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA USULSÜZ TEBLİGAT ( Yargılamanın Yenilenmesi )
İHALENİN FESHİ ( Satış Duyurusunun Tapu Sicilindeki İlgililere Tebliğ Edilmemesi )"
445YHGK6.2.1987E. 1986/14-116 K. 1987/80"YARGILAMANIN İADESİ ( Önceki Davada Objektif Düzenleyici Kuralları Kapsayan Yasaların Varlıklarının Bilinmemesi )
ÖNCEKİ DAVADA OBJEKTİF DÜZENLEYİCİ KURALLARI KAPSAYAN YASANIN BİLİNMEMESİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Olmaması )
OBJEKTİF DÜZENLEYİCİ KURALLARI KAPSAYAN YASANIN VARLIKLARININ BİLİNMEMESİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Olmaması )"
445Y12.HD2.6.1986E. 1986/5576 K. 1986/6588"İADEİ MUHAKEME ( Kesin Hüküm Niteliği Taşıyan Kararlar İçin İstenebileceği - Borca İtiraz Üzerine Verilmiş Tetkik Mercii Kararının Konu Yapılamayacağı )
İCRA TETKİK MERCİİ KARARLARI ( Bazı Konudakiler "İstihkak İhalenin Feshi Davaları Gibi" Hariç Genelde Kesin Hüküm Oluşturmadıkları - İadei Muhakeme İstenemeyeceği )
BORCA İTİRAZ ( Üzerine Verilmiş Tetkik Mercii Kararı Kesin Hüküm Niteliği Taşımadığından İadeyi Muhakeme Davasına Konu Yapılamayacağı )"
445YHGK11.12.1985E. 1985/9-199 K. 1985/1054"YARGILAMANIN İADESİ ( Ceza Hakimi Kararının Bir Beraat Kararı Olması Hukuk Hakimini Ancak Olayların Varlığını Tespit Ölçüde Bağlaması )
CEZA HAKİMİ KARARININ BERAAT KARARI OLMASI ( Hukuk Hakimini Ancak Olayların Varlığını Tespit Ölçüsünde Bağlaması )
BAĞLAYICI OLDUĞU SONUCUNA VARILMASI ( Yargılamanın İadesine Karar Verilmesi )
İADEİ MUHAKEME ( Aynı Konuda İki Farklı Mahkemeden İki Ayrı Karar Çıkması )"
445Y13.HD5.6.1985E. 1985/2894 K. 1985/3990"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Üç Aylık Sürenin Ne Zamandan İtibaren Başlayacağı )
HİLENİN ÖĞRENİLDİĞİ TARİH ( Yargılamanın İadesi İçin Öngörülen Üç Aylık Sürenin Başlangıcı )"
445Y1.HD18.10.1984E. 1984/10549 K. 1984/10499"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Mahkemece Davalılar Adına Tesciline Karar verilen Taşınmazın İadeyi Muhakeme Yoluyla Davalılar Adına Olan Tapu Kaydının İptali İstemi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Dava Niteliğinde Olması-Hakimin Her İki Tarafın İddia ve Savunmalarını Bildirmeleri İçin Davet Etmedikçe Yenileme Hakkında Karar Verememesi )"
445YHGK3.10.1984E. 1983/1-75 K. 1984/785"İLAMIN İPTALİ ( Kesin Hüküm Bulunması )
KESİN HÜKÜM ( Yargılamanı Yenilenmesi Yoluyla Ortadan Kaldırılmadıkça Tarafları Bakımından Varlıklarını ve Hukuki Sonuçlarını Koruması )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ YOLUYLA ORTADAN KALKMAYAN KESİN HÜKÜMLER ( Tarafları Bakımından Varlıklarını ve Hukuki Sonuçlarını Koruması )
DAVA KONUSU YAPILAMAYAN HÜKÜMLER ( İlamların İptali )"
445YHGK25.11.1983E. 1981/1-266 K. 1983/1212"YARGILAMANIN İADESİ ( Yeni Belgenin Elde Edildiği Günden İtiberen Üç Ay İçinde İstenmesi )
YENİ BELGE ELDE EDİLMESİ ( Yargılamanın İadesi Yoluna Gidilmesi )
HÜKÜM KESİNLEŞMEDEN ELDE EDİLEN YENİ BELGE ( Sürenin Hükmün Kesinleşmesinden İtibaren Başlaması )"
445YHGK1.4.1983E. 1982/8-100 K. 1983/321"TEBLİGATIN GEÇERSİZLİĞİ ( Maddi Vakıaların Hiçbir Zaman Tespit Davasının Konusunu Teşkil Etmemesi )
MADDİ VAKIALAR ( Tek Başına Hiçbir Zaman Tespit Davasının Konusunu Teşkil Etmemesi )
TESPİT DAVASININ KONUSUNU TEŞKİL ETMEMESİ ( Maddi Vakıların Tek Başına )
ÖLMÜŞ KİŞİYE ÖLÜMÜNDEN ÖNCE YOLLANAN TEBLİGAT ( Mirasçılarına Yapılması )"
445YHGK1.4.1981E. 1979/1-1562 K. 1981/261"YARGILAMANIN İADESİ TALEBİ (Tanıklar Hakkında Yalan Beyandan Açılan Davanın Af Kanunuyla Ortadan Kalkmış Olması Nedeniyle Mahkumiyet İlamı Bulunmamasının Yargılamanın İadesi Talebine Engel Olmayacağı)
MAHKUMİYET İLAMI BULUNMAMASI (Tanıklar Hakkında Yalan Beyandan Dolayı Açılan Ceza Davasının Af Kanunuyla Ortadan Kalkmış Olmasının Yargılamanın İadesine Engel Olmayacağı)
TANIKLAR HAKKINDA YALAN BEYANDAN DOLAYI AÇILAN DAVANIN AF KANUNU NEDENİYLE ORTADAN KALDIRILMIŞ OLMASI (Mahkumiyet Hükmü Bulunmamasının Yargılamanın İadesine Engel Olmaması)
YALANCI ŞAHİTLİKTEN DOLAYI TANIKLAR ALEYHİNE AÇILAN DAVANIN AF KANUNU NEDENİYLE ORTADAN KALDIRILMIŞ OLMASI (Mahkumiyet Hükmü Bulunmamasının Yargılamanın İadesine Engel Olmayacağı )"
445Y7.HD24.2.1981E. 1980/11033 K. 1981/1998"KESİN HÜKÜM ( Terekenin Taksim Edildiği Yolunda Verilen ve Kesinleşen Hükmün Aynı Davacı Tarafından İlk Davada Taraf Olmayan Bir Başka Tereke Mensubu Aleyhinde Açılan Davada da Kesin Hüküm Sayılması )
YARGILAMANIN İADESİ ( Aynı Konuda Birbirine Aykırı İki Hüküm Olması Halinde Bu Yola Müracaat Edilmesi )"
445Y4.HD14.1.1981E. 1980/11279 K. 1981/142"HİLELİ MUAMELELER ( İadei muhakeme )
İADEİ MUHAKEME ( Hileli muameleler )"
445YHGK21.3.1980E. 1979/2-1601 K. 1980/1432"BOŞANMA DAVASI ( Dava Konusu Olayda Mahkemeye Nafaka Davası ile İlgili Bilgi Verilmeyip Zabıta Marifeti İle Adres Tespiti Yoluna Gidilmesi Hile Niteliğinde Bir Davranış Olması )
HİLE ( Dava Konusu Olayda Mahkemeye Nafaka Davası ile İlgili Bilgi Verilmeyip Zabıta Marifeti İle Adres Tespiti Yoluna Gidilmesi Hile Niteliğinde Bir Davranış Olması )
NAFAKA DAVASI ( Dava Konusu Olayda Mahkemeye Nafaka Davası ile İlgili Bilgi Verilmeyip Zabıta Marifeti İle Adres Tespiti Yoluna Gidilmesi Hile Niteliğinde Bir Davranış Olması )
YARGILAMANIN İADESİ ( Dava Konusu Olayda Yerel Mahkemenin Direnme Kararının Bozulmasının Gerekmesi )"
445Y4.HD20.12.1979E. 1979/11191 K. 1979/14355"YARGILAMANIN İADESİ ( Bir Dava Olduğu-Duruşma Yapılması Gereği-Dosya Üzerinde Karar Verilemeyeceği )
DOSYA ÜZERİNDE KARAR VERİLMESİ ( Bir Dava Olan Yargılamanın İadesi Talebi Hakkında Mutlaka Duruşma Yapılması Gereği )
SONUCA ETKİLİ OLMAYAN USUL YANLIŞLIKLARI ( Bozma Sebebi Yapılmaması )"
445Y4.HD26.2.1979E. 1978/5479 K. 1979/2512"MENFİ TESPİT DAVASI AÇILAMAMASI ( Kesinleşen Hükmün Geçersizliği İçin )
İSTİRDAT DAVASI ( İlamlı Takiple Ödetilen Borç İçin Açılan )
KESİN HÜKÜM ( Sonradan Menfi Tesbit Davasına Konu Olmaması )"
445Y7.HD26.10.1977E. 1977/2726 K. 1977/11177"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Davada Taraf Olmayan ya da Tarafların Kanuni veya Akdi Halefi Durumunda Bulunmayan Kimsenin İsteyememesi )
DAVADA TARAF VEYA TARAFLARIN KANUNİ YA DA AKDİ HALEFİ OLMAK ( Yargılamanın İadesi Talebinde Bulunabilmek İçin )"
445Y2.HD11.12.1975E. 1975/7766 K. 1975/9485"ZAMANAŞIMI
KESİN HÜKÜM
YARGILAMANIN İADESİ
GEREKÇE"
445Y4.HD8.5.1974E. 1973/1374 K. 1974/2365"MENFİ TESPİT DAVASI ( Delillerin Değerlendirilmesi )"
445Y4.HD15.1.1974E. 1972/12475 K. 1974/46"MENFİ TESPİT DAVASI ( Kesin Hüküm Hakkında )
KESİN HÜKÜMDEN SONRA MENFİ TESBİT DAVASI"
445Y12.HD16.12.1968E. 1968/11707 K. 1968/11943"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( İhalenin Feshi Talebinin Reddi )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( Yargılamanın Yenilenmesi )"
445Y12.HD10.10.1966E. 1966/9374 K. 1966/9579"YARGILAMANIN YENİLENMESİ YOLUNA GİDİLMESİ ( İcra Tetkik Mercii Kararı )
TETKİK MERCİNİN TAKİP HUKUKUNA İLİŞKİN KARARLARI ( Kesin Hüküm )"
445YİBGK25.11.1942E. 1942/41 K. 1942/23"MAHALLİ MAHKEMELERCE VERİLEN KARARLAR ALEYHİNE TEMYİZ İNCELEMESİ ( Sürenin Geçmesi Nedeniyle Reddi )
ESKİ HALE GETİRME TALEBİ ( Temyiz Mahkemesinde Talepte Bulunma )
TEMYİZ MAHKEMESİNDE ESKİ HALE GETİRME TALEBİNDE BULUNMA ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesika )
TAZMİNAT DAVASI ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesikada Yapılan Sahtelikten Dolayı )
İADEİ MUHAKEME İSTENEMEMESİ ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesikada Yapılan Sahtelikten Dolayı Tazminat Davası Açılması )"
445YİBGK31.3.1937E. 1937/1 K. 1937/13"MUİDİ MUHAKEME ( BK.137'deki Ek Süreden Yararlanıp Yararlanamayacağı )
İADEİ MUHAKEME DAVALARINDA MÜDDET HESABI"

UYUŞMAZLIK

445UMH27.12.1993E. 1993/59 K. 1993/57"HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI (Adli Yargı Düzeninde Yer Alan Mahkemeler Arasında Doğan Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin Yargıtay Olması)
ADLİ YARGI DÜZENİNDE YER ALAN MAHKEMELER ARASINDA DOĞAN HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI (Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin Yargıtay Olması)
YARGITAY (Adli Yargı Düzeninde Yer Alan Mahkemeler Arasında Doğan Uyuşmazlığın Çözüm Yerinin Yargıtay Olması)"
445UMH20.9.1993E. 1993/34 K. 1993/34"HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI (Adli Yargı Düzeninde Yer Alan Mahkemeler Arasında - Çözümünün Yargıtayın Görevleri Arasında Bulunması)
ADLİ YARGI DÜZENİNDE YER ALAN MAHKEMELER ARASINDA HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI (Çözümünün Yargıtayın Görevleri Arasında Bulunması)
YARGITAYIN GÖREVİ (Adli Yargı Düzeninde Yer Alan Mahkemeler Arasında Hüküm Uyuşmazlığının Çözümü)
GÖREV (Adli Yargı Düzeninde Yer Alan Mahkemeler Arasında Hüküm Uyuşmazlığı - Çözümünün Yargıtayın Görevleri Arasında Bulunması)"

Madde 446

YARGITAY

446Y1.HD24.12.2015E. 2014/12025 K. 2015/15095"YARGILANMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ (Elatmanın Önlenmesi ve Ruhsatın Devri - Talepte Bulunanın Yargılamanın Yenilenmesi İstenilen Davada Taraf Olmadığı/İstemin Reddi Gerektiği)
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE RUHSATIN DEVRİ (Talepte Bulunanın Yargılamanın Yenilenmesi İstenilen Davada Taraf Olmadığı - Mahkemece İstemin Kabul Edilmesi Bozma Nedeni Olduğu)
YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ TARAFLAR TALEP EDEBİLECEĞİ (Yargılanmanın Yenilenmesi İstemi - Talepte Bulunanın Yargılamanın Yenilenmesi İstenilen Davada Taraf Olmadığı/Davacının Durumu H.M.K.'nun 376. Md. Belirtilen İstisnalar Kapsamında da Nitelendirilemeyeceği/İstemin Reddedileceği)"
446Y2.HD1.10.2013E. 2013/13206 K. 2013/22846"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Davacının Islah İle Anlaşmalı Boşanma Davasını Davanın Açıldığı Tarihten İtibaren Yargılamanın İadesi Davasına Dönüştürdüğü - Davacı Tarafından Daha Önce Açılan ve Süre Yönünden Reddedilen Yargılamanın Yenilenmesi Davasının Kesin Hüküm Teşkil Etmeyeceği )
ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI İLE İLGİLİ YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( Islah İle Davanın Açıldığı Tarihten İtibaren Yargılanmanın İadesi Davasına Dönüştüğü - Süre Yönünden Reddedilen Aynı Boşanma Davasının Yargılamasının Yenilenmesine İlişkin Davanın Eldeki Dava İçin Kesin Hüküm Olmadığı )
ISLAH İLE DAVANIN YARGILAMANIN İADESİ DAVASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ( Anlaşmalı Boşanma Davası/Daha Önce de Aynı Konuda Yargılamanın Yenilenmesi Davası Açıldığı ve Süre Yönünden Reddedildiği - Bu Davanın Eldeki Dava İçin Kesin Hüküm Teşkil Etmeyeceği/Esasa Girileceği )
BOŞANMA DAVASINDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ ( Daha Önce Aynı Konuda Açılıp Süre Yönünden Reddedilen Aynı Boşanmanın Yargılamanın Yenilenmesine İlişkin Dava Kesin Hülüm Teşkil Etmeyeceğinden Uyuşmazlığın Esası Hakkında Hüküm Kurulacağı )
YARGILAMANIN İADESİ DAVASININ DAHA ÖNCE SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ ( Boşanma Davasına İlişkin Daha Önce Açılan/Bu Dava İle Davanın Açıldığı Tarihten İtibaren Anlaşmalı Boşanma Davasının Yargılamanın İadesi Davasına Dönüştüğü - Önceki Davanın Kesin Hüküm Oluşturmadığı )"
446Y14.HD27.6.2013E. 2013/8283 K. 2013/9882"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Ölü Kişi Aleyhine Dava Açıldığı/Usulsüz Tebligat Yapıldığı Gerekçesiyle Yargılamanın İadesi Talebinin Kabul Edildiği - Kararın Temyiz Edilebileceği/Yargılamanın İadesi Yoluyla İstenmesinin Mümkün Olmadığı )
TAPU KAYDINDAKİ ÖLÜ MALİK ALEYHİNE DAVA AÇILMASI ( Ortaklığın Giderilmesi Davası - Tapu Kayıt Malikleri Olan Murislerine Usulsüz Tebligat Yapılarak Karar Verildiği/Temyize Konu Yapılabilcek Hususun Yargılamanın İadesi Yoluyla İstenemeyeceği )
YARGILAMANIN İADESİ ( Ölü Malik Aleyhine Dava Açılarak Usulsüz Tebligat Yapıldığı - Davacının İsteminin Temyize Konu Yapılabileceği/Bu Hususu Yargılamanın İadesi Yoluyla İstemesinin Mümkün Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği )"
446Y17.HD11.4.2013E. 2012/7947 K. 2013/5210"TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ (Davacının Asıl Amacı Boşanmaya İlişkin Mahkeme Hükmünün İptali Değil Taşınmaz Devrine İlişkin Tasarrufun İptali Olduğu - Tarafların Delilleri Toplanarak Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
EŞE DEVREDİLEN TAŞINMAZLAR (Alacaklı Anılan Protokol İle Borçlu Tarafından Eşine Devredilen Taşınmazlar Hakkındaki Tasarrufların İptalini İstediği - Tarafların Delilleri Toplanarak Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verileceği)
BOŞANMA (Davacının Asıl Amacı Boşanmaya İlişkin Mahkeme Hükmünün İptali Değil Taşınmaz Devrine İlişkin Tasarrufun İptali Olduğu - Tarafların Delilleri Toplanarak Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
PROTOKOL İLE EŞE DEVREDİLEN TAŞINMAZLAR (Alacaklı Anılan Protokol İle Borçlu Tarafından Eşine Devredilen Taşınmazlar Hakkındaki Tasarrufların İptalini İstediği - Tarafların Delilleri Toplanarak Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verileceği)"
446Y17.HD13.11.2008E. 2008/1908 K. 2008/5306"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Boşanma Davasında Tarafların Mal Bölüşümü Mahkemece Belirlenmediği - Tarafların Mahkemeye Anlaşma Şeklinde Bildirdikleri İradeleri İle Mal Paylaşımı Belirlendiği/Borçlunun Alacaklısından Mal Kaçırabilme İmkanı Olduğu )
BOŞANAN EŞLER ARASINDA MAL KAÇIRMA İMKANI ( Tarafların Mahkemeye Anlaşma Şeklinde Bildirdikleri İradeleri İle Mal Paylaşımı Belirlendiği - Borçlunun Alacaklısından Mal Kaçırabilme İmkanı Olduğu )
MAL KAÇIRMA İMKANI ( Tasarrufun İptali Davası - Tarafların Mahkemeye Anlaşma Şeklinde Bildirdikleri İradeleri İle Mal Paylaşımı Belirlendiği/Borçlunun Alacaklısından Mal Kaçırabilme İmkanı Olduğu )"
446Y20.HD30.6.2006E. 2006/7338 K. 2006/9607"ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ ( Taşınmazın Niteliğinin Ayrıca Tartışılabileceği Gözetilerek Tapu Kaydının Beyanlar Hamsindeki 2/B Şerhinin İptali Kararı Doğru Olduğu )
KESİN HÜKÜM ( Yargılamanın İadesi Sebeplerinin Varlığının Yargılamanın Yenilenmesi Yoluyla Kanıtlanıp Önceki Karar Hükmen Kaldırılıncaya Kadar Gezici Arazi Kadastro Mahkemesi'nin Verdiği Karar Kesin Olduğu )
GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yargılamanın İadesi Sebeplerinin Varlığının Yargılamanın Yenilenmesi Yoluyla Kanıtlanıp Önceki Karar Hükmen Kaldırılıncaya Kadar Gezici Arazi Kadastro Mahkemesi'nin Verdiği Karar Kesin Olduğu )"
446Y11.HD6.2.2006E. 2005/996 K. 2006/931"YARGILAMANIN İADESİ ( Yeni Senet Veya Belgenin Sonradan Ele Geçirilmesinin Sebep Oluşturabilmesi - Yargılama Sırasında Mücbir Sebep Veya Lehine Hüküm Verilen Tarafın Fiilinden Dolayı Elde Edilmemiş Olması Gerektiği )
DAVAYA KATILMAYAN KARARI TEMYİZ ETMEYEN DAVALILARIN YARGILAMANIN İADESİ TALEBİ ( Yeni Belgenin Önceki Yargılamada Ele Geçirilmemesinin Ne Mücbir Sebep Ne de Lehine Hüküm Verilen Tarafın Fiilinden Kaynaklandığı - Reddi Gereği )
SENET VEYA BELGENİN SONRADAN ELE GEÇİRİLMESİ ( Yargılama Sırasında Mücbir Sebep Veya Lehine Hüküm Verilen Tarafın Fiilinden Dolayı Elde Edilmemiş Olması - Yargılamanın İadesi İçin Sebep Oluşturabileceği )
BELGENİN SONRADAN ELE GEÇİRİLMESİ ( Yargılama Sırasında Mücbir Sebep Veya Lehine Hüküm Verilen Tarafın Fiilinden Dolayı Elde Edilmemiş Olması - Yargılamanın İadesi İçin Sebep Oluşturabileceği )
KARARI TEMYİZ ETMEYEN DAVALILARIN YARGILAMANIN İADESİ TALEBİ ( Yeni Belgenin Önceki Yargılamada Ele Geçirilmemesinin Ne Mücbir Sebep Ne de Lehine Hüküm Verilen Tarafın Fiilinden Kaynaklandığı - Reddi Gereği )
HİLEYE DAYALI YARGILAMANIN İADESİ TALEBİ ( Davaya Katılmayan Kararı Temyiz Etmeyen Davalılar - Reddi Gereği/Poliçelerinden Birisini Temin Edip O Davada Savunmada Bulunarak Aleyhlerine Hüküm Kurulmasını Önleyebilecekleri )"
446Y11.HD10.10.2005E. 2004/11993 K. 2005/9473"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Hükmün Tebliğinde Hile Aldatma Sabit Olmadıkça Usulsüz Tebligat Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Olmadığı )
HÜKMÜN TEBLİĞİNDE HİLE ( Aldatma Sabit Olmadıkça Usulsüz Tebligat Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Olmadığı )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Hükmün Tebliğinde Hile Aldatma Sabit Olmadıkça Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Olmadığı )
KESİNLEŞEN MAHKEME KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Hükmün Tebliğinde Hile Aldatma Sabit Olmadıkça Usulsüz Tebligat Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Olmadığı )"
446YHGK13.4.2005E. 2005/6-229 K. 2005/259"MİRASÇININ GİZLENMESİ ( Davacının Bir ya da Birkaç Paydaşı Davalı Olarak Göstermemesi Nedeniyle Tarafı Olmadıkları Ortaklığın Giderilmesi Davasında Verilen Hüküm İle Haklarını Haleldar Eden Hükmün Yargılamanın İadesi Yolu İle Ortadan Kaldırılmasını da İsteyebilecekleri )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Davacının Bir ya da Birkaç Paydaşı Davalı Olarak Göstermemesi Nedeniyle Tarafı Olmadıkları Ortaklığın Giderilmesi Davasında Verilen Hüküm İle Haklarını Haleldar Eden Hükmün Yargılamanın İadesi Yolu İle Ortadan Kaldırılmasını da İsteyebilecekleri )
YARGILAMANIN İADESİNİ İSTEYEBİLECEK KİŞİLER ( Ancak Kesin Hükmün Tarafları veya Tarafın Halefleri ya da Alacaklıları Başvurabildiği - Taraflar Dışındaki Kişiler İlke Olarak Kesin Hükme Karşı Yargılamanın İadesi Yoluna Başvuramayacağı )"
446Y19.HD11.12.2003E. 2003/6106 K. 2003/12507"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASININ İADE-İ MUHAKEME DAVASININ YERİNE GEÇMESİ ( Davalının Borçlunun Anlaşarak Boşandığı Eşi Olması ve Alacağının Boşanma Davasında Protokole Bağlanan Tazminattan Kaynaklanması )
İADE-İ MUHAKEME TALEBİ NİTELİĞİNDEKİ SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Sıra Cetvelinde 1. Sırada Yer Alan Alacağın Borçlunun Anlaşarak Boşandığı Eşi Lehine Protokole Bağlanan Tazminattan Kaynaklanması - Muvazaa İddiası )
MUVAZAA İDDİASIYLA SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Davalı Alacaklının Borçlunun Anlaşmayla Boşandığı Eşi Olması ve Alacağının Boşanma Davasında Protokole Bağlanan Tazminattan Kaynaklanması )
ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA PROTOKOLE BAĞLANAN TAZMİNAT ALACAĞININ SIRA CETVELİNDE 1. SIRADA YER ALMASI ( Muvazaa Nedeniyle Sıra Cetveline İtiraz Davası )"
446Y14.HD23.10.2001E. 2001/7110 K. 2001/7104"EL ATMANIN ÖNLENMESİ, KAL VE TAZMİNAT ( Kesin Hüküm-Yargılamanın Yenilenmesi )
KESİN HÜKÜM ( Yargılamanın Yenilenmesi-Elatmanın Önlenmesi, Kal ve Tazminat )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Kesin Hüküm-Elatmanın Önlenmesi, Kal ve Tazminat )"
446Y2.HD11.3.1996E. 1996/1763 K. 1996/2367"HASIMSIZ SONUÇLANDIRILAN ANCAK HASIMLI GÖRÜLMESİ GEREKEN YABANCI MAHKEME KARARINI TANIMA DAVASI ( İadei Muhakeme Yoluna Gidilebilmesi )
İADEİ MUHAKEME ( Hasımlı Görülmesi Gerekirken Hasımsız Görülüp Karara Bağlanan Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davası )
YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI DAVASI ( Hasımlı Görülmesi Gereği - Hasımsız Görülmesi Halinde İadei Muhakeme )
TANIMA DAVASININ HASIMLI GÖRÜLMESİ MECBURİYETİ VE HASIMSIZ VERİLEN KARARIN İADEİ MUHAKEMEYE KONU EDİLEBİLMESİ ( Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması )"
446YHGK14.4.1993E. 1993/2-40 K. 1993/165"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Kadının Ölen Kocasının Önceki Eşi Aleyhine Kesinleşmiş Bulunan Boşanma Kararının Bu Yolla İptali İstemi )
İADEİ MUHAKEME ( Taraflardan Birinin Külli veya Cüzi Halefleri Kesin Hüküm Kendilerine Tesir Ettiği Ölçüde O Tarafın Halefi Olarak Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurabilmeleri-Aleyhlerine Başvurulabilmesi )
KESİN HÜKÜM ( Kadının Ölen Kocasının Önceki Eşi Aleyhine Kesinleşmiş Boşanma Kararının Yargılamanın İadesi Yoluyla İptalini İsteyebilmesi )
KÜLLİ VE CÜZİ HALEFİN YARGILAMANIN YENİLENMESİNİ İSTEME YETKİSİ ( Kesin Hüküm Kendilerine Tesir Ettiği Ölçüde Bu Yola Başvurabilmeleri-Aynı Zamanda Kendilerine Karşıda Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurulabilmesi )"
446Y2.HD21.1.1993E. 1993/13343 K. 1993/577"YARGILAMANIN İADESİ ( İadeyi Ancak Davanın Taraflarının İsteyebilmesi )
DAVA HAKKI ( Nüfus Kayıt Tashihi Davasında Emekli Sandığının Muhakemenin Yenilenmesini İsteyememesi )
NÜFUS KAYIT TASHİHİ DAVASI ( Yargılamada Taraf Olmayan Emekli Sandığının Yargılamanın Yenilenmesini İsteyememesi )"
446Y9.HD18.5.1990E. 1990/5424 K. 1990/6065"İADEİ MUHAKEME TALEBİ ( Davada Taraf Olmayan Kişilerin )
DAVADA TARAF OLMAYAN KİŞİLERİN İADEİ MUHAKEME TALEBİ"
446Y6.HD23.12.1988E. 1988/15010 K. 1988/20429"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Davacı Veya Onun Aktif ve Pasifini Devralan Şirketin Davalının Bilinen Adresini Mahkemeye Vermesinin Gerekmesi )
YARGILAMANIN İADESİ ( İade İsteyen Tarafın Bu Hileyi Öğrenme Tarihinin Tespit Edilmesinin Gerekmesi )"
446Y2.HD11.2.1980E. 1980/852 K. 1980/1042"İLAMIN İPTALİ ( Tarafların Üçüncü Kişiyi Zararlandırma Amacıyla Hareket Etmeleri Halinde Yargılamanın İadesi Yolu İle İlamın İptalinin İstenebilmesi )
YARGILAMANIN İADESİ ( Tarafların Üçüncü Kişiyi Zararlandırma Amacıyla Hareket Etmeleri Halinde Yargılamanın İadesi Yolu İle İlamın İptalinin İstenebilmesi )
TARAFLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYİ ZARARLANDIRMA AMACIYLA HAREKET ETMELERİ ( Yargılamanın İadesi Yolu İle İlamın İptalinin İstenebilmesi )"
446YİBGK25.11.1942E. 1942/41 K. 1942/23"MAHALLİ MAHKEMELERCE VERİLEN KARARLAR ALEYHİNE TEMYİZ İNCELEMESİ ( Sürenin Geçmesi Nedeniyle Reddi )
ESKİ HALE GETİRME TALEBİ ( Temyiz Mahkemesinde Talepte Bulunma )
TEMYİZ MAHKEMESİNDE ESKİ HALE GETİRME TALEBİNDE BULUNMA ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesika )
TAZMİNAT DAVASI ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesikada Yapılan Sahtelikten Dolayı )
İADEİ MUHAKEME İSTENEMEMESİ ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesikada Yapılan Sahtelikten Dolayı Tazminat Davası Açılması )"

Madde 447

YARGITAY

447Y20.HD5.10.2017E. 2016/1669 K. 2017/7353"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( 6100 Sayılı Kanunda On Yıllık Hak Düşürücü Süre Öngörüldüğü - 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Nihai Hak Düşürücü Süre Öngörülmediği Yeni Belgenin Elde Edildiği Tarihten İtibaren Üç Ay İçerisinde Yargılamanın Yenilenmesinin İstenebileceği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Yargılamanın Yenilenmesi Hükümleri Bakımından 1086 Sayılı Kanunun İlgili Maddelerin Yürürlük Tarihi Dikkate Alınması Gereği - Yargılamanın Yenilenmesinin 6100 Sayılı Kanununda On Yıllık Hak Düşürücü Süre Öngörüldüğü 1086 Sayılı Kanununda Hak Düşürücü Süre Öngörülmediği Yeni Belgenin Elde Edildiği Tarihten İtibaren Üç Ay İçerisinde İstenebileceği )"
447Y3.HD3.7.2012E. 2012/10788 K. 2012/16746"ECRİMİSİL DAVASI ( Yargılamanın İadesi Talebi - Murisin Temyiz Kudretine Sahip Olmadığının Sonradan Tespit Edildiği/Davacının Bu Durumu Öğrendiği Tarihten İtibaren 3 Ay İçerisinde İadei Muhakeme Talebinde Bulunulduğunun Kabulü )
YARGILAMANIN İADESİNDE TALEP SÜRESİ ( Davacının 3 Aylık Süre İçerinde Talepte Bulunduğu - İadei Muhakeme Talebinin Mahkemece Kabul Edilmesi Gerektiği/İşin Esasına Girilerek Karar Verileceği/Ecrimisil Davası/Yargılamanın İadesi Talebi )
ÜÇ AYLIK SÜRE ( Davacının Daha Sonradan Ele Geçirdiği Delil Tarihinden İtibaren Süresi İçerisinde İadei Muhakeme Talebinde Bulunduğu - Terekeye İlişkin Açılan Sonraki Davada Yeni Delil ve Belge Tespit Edildiği/İadei Muhakeme Talebi )"
447Y9.HD4.10.2011E. 2011/44371 K. 2011/34522"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( 3 Ay İçinde Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde Bulunulmadığı - Hatta Dairemizce Verilen Maddi Hatanın Giderilmesi Talebinin Reddine Dair Karardan Sonra Dahi 3 Aydan Fazla Süre Geçtiği/Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Davanın Reddi Gerektiği )
MADDİ HATANIN GİDERİLMESİ TALEBİ ( Reddine Dair Karardan Sonra Dahi 3 Aydan Fazla Süre Geçtiği/Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Reddi Gerektiği )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( 3 Ay İçinde Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde Bulunulmadığı - Hatta Dairemizce Verilen Maddi Hatanın Giderilmesi Talebinin Reddine Dair Karardan Sonra Dahi 3 Aydan Fazla Süre Geçtiği/Hak Düşürücü Süre Geçtiğinden Davanın Reddi Gerektiği )"
447Y20.HD31.3.2011E. 2011/1392 K. 2011/3657"FARKLI İKİ KESİNLEŞMİŞ KARAR BULUNMASI ( Kesinleşmiş Orman Kadastrosu Sınırları İçindeyken Yine Kesinleşmiş 2/B Uygulamasıyla Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerden Olduğu ve Şerhin Yasal Dayanağı Bulunduğu Yönünde Bulunduğu - Yargılamanın Yenilenmesi Koşullarının Gerçekleştiği )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ ( Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Kararının Kesinleşmesinden Sonra 10 Yıllık Süre İçinde Yargılamanın Yenilenmesi İstendiğine Göre Koşulların Gerçekleştiği - İstemin Kabulü Gerektiği )
KESİNLEŞMİŞ ORMAN KADASTROSU BULUNMASI ( Kesinleşmiş Orman Kadastrosu Sınırları İçindeyken Yine Kesinleşmiş 2/B Uygulamasıyla Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerden Olduğu ve Şerhin Yasal Dayanağı Bulunduğu Yönünde Bulunduğu - Yargılamanın Yenilenmesi Koşullarının Gerçekleştiği )"
447Y14.HD26.10.2010E. 2010/10315 K. 2010/11463"YARGILAMANIN İADESİ İSTEMİ ( Mahkemece Hileli Tebligat Hususu Araştırılıp Değerlendirilmeli Ayrıca Davanın Üç Aylık Süre İçinde Açılıp Açılmadığı İncelenmeli ve Çekişmenin Esası Bunun Sonucuna Göre Bir Hükme Bağlanması Gerektiği )
HİLELİ TEBLİGAT ( Yargılamanın İadesi İstemi - Hileli Tebligat Hususu Araştırılıp Değerlendirilmeli Ayrıca Davanın Üç Aylık Süre İçinde Açılıp Açılmadığı İncelenmeli ve Çekişmenin Esası Bunun Sonucuna Göre Bir Hükme Bağlanması Gerektiği )
ADRESİN GİZLENMESİ ( Yargılamanın İadesi İstemi - Mahkemece Hileli Tebligat Hususu Araştırılıp Değerlendirilmeli Ayrıca Davanın Üç Aylık Süre İçinde Açılıp Açılmadığı İncelenerek Hükme Bağlanması Gerektiği )"
447Y5.HD27.9.2010E. 2010/7748 K. 2010/15945"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVASI ( Kesinleşen Davanın Yargılamasının Yenilenmesi Talebi - İdarenin Süresi İçinde Noter Onaylı Temlikname Sunduğu/1086 S.K. Md. 445/1'deki Belgelerden Olup Olmadığının Araştırılacağı )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( Kamulaştırmasız El Atma Davasında - İdarenin Süresi İçinde Noter Onaylı Temlikname Sunduğu/1086 S.K. Md. 445/1'deki Belgelerden Olup Olmadığının Araştırılacağı )
ÜÇ AYLIK SÜRE İÇİNDE YARGILAMANIN YENİLENMESİNİ TALEP ETMEK ( İdarenin Süresi İçinde Noter Onaylı Temlikname Sunduğu - 1086 S.K. Md. 445/1'deki Belgelerden Olup Olmadığının Tespit Edileceği )"
447Y15.HD12.10.2006E. 2006/4409 K. 2006/5782"YARGILAMANIN İADESİ ( İsteme Süresi Sahtelik Hakkında Verilen Kararın Kesinleştiği Tarihten İtibaren Üç Ay Olduğu - Bu Süre Hak Düşümü Süresi Olup Mahkemece Re'sen Dikkate Alınacağı )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Yargılamanın İadesini İsteyebilme Süresi Sahtelik Hakkında Verilen Kararın Kesinleştiği Tarihten İtibaren Üç Ay Olduğu - Bu Süre Hak Düşümü Süresi Olup Mahkemece Re'sen Dikkate Alınacağı )
MAHKUMİYET KARARLARI ( Kesinleşmesi Bekletici Sorun Yapılıp Kesinleşmesi Halinde Sahteliğine Karar Verilen Belgelerin Dava Konusu Hak Edişlerdeki Hesaplamayı Etkileyip Etkilemediği Konusunda Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Davanın Sonuçlandırılacağı )"
447Y8.HD20.10.2005E. 2005/6257 K. 2005/7081"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Yapılan Yerel Seçimler Sonucu Seçilen Yeni Başkanın Durumu Öğrendiği Tarihten İtibaren Sürenin Hesap Edilmesi Gerektiği )
BELEDİYE BAŞKANI ( Yargılamanın Yenilenmesi Davasının 447.Maddede Yazılı Sürenin Öğrenildiğinden Söz Edilebilmesi İçin Yapılan Bu İşlerden Belediyenin Yetkili Temsilcilerinin Haberdar Olması Gerektiği )
SÜRENİN HESAPLANMASI ( Yargılamanın Yenilenmesi - Yapılan Yerel Seçimler Sonucu Seçilen Yeni Başkanın Durumu Öğrendiği Tarihten İtibaren Sürenin Hesap Edilmesi Gerektiği )"
447Y17.HD30.6.2005E. 2005/7786 K. 2005/7290"BİLİRKİŞİNİN KASTEN GERÇEĞE AYKIRI RAPOR VERMESİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Olduğu )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Bilirkişinin Kasten Gerçeğe Aykırı Rapor Vermesi Halinde )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Bilirkişinin Kasten Gerçeğe Aykırı Rapor Vermesi - Bilirkişi Hakkındaki Takipsizlik Kararına İtiraz Edilip De Redde Dair Kararın Tebliğinden İtibaren Üç Aylık Hak Düşürücü Süre İçinde Yargılanmanın Yenilenmesi Talep Edilmesi Gereği )"
447Y3.HD23.6.2005E. 2005/6041 K. 2005/6981"YARGILAMANIN İADESİ ( Mahkemeden Verilmiş ve Tarafları Arasında Kesin Hüküm Teşkil Etmiş Bir Hükmün Değiştirilmesini Temine Yarayan Olağanüstü ve Tamamen İstisnai Bir Kanun Yolu Olduğu )
KANUN YOLU ( Yargılamanın İadesi Mahkemeden Verilmiş ve Tarafları Arasında Kesin Hüküm Teşkil Etmiş Bir Hükmün Değiştirilmesini Temine Yarayan Olağanüstü ve Tamamen İstisnai Bir Kanun Yolu Olduğu )
KESİN HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Yargılamanın İadesi Mahkemeden Verilmiş ve Tarafları Arasında Kesin Hüküm Teşkil Etmiş Bir Hükmün Değiştirilmesini Temine Yarayan Olağanüstü ve Tamamen İstisnai Bir Kanun Yolu Olduğu )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Yargılamanın İadesini İsteme Süresi - Hakim Tarafından Res'en Nazara Alınacağı )"
447Y13.HD9.10.2003E. 2003/6656 K. 2003/11598"YARGILAMANIN İADESİ ( Genel Bütçeye Dayalı Devlet Dairelerini Hazine Avukatlarının Temsil Etmesinin Gerekmesi-Valinin Verdiği Vekalet İle Tayin Ettiği Avukatın Temsil Edememesi )
VEKALET ( Genel Bütçeye Dayalı Devlet Dairelerini Hazine Avukatlarının Temsil Etmesinin Gerekmesi-Valinin Verdiği Vekalet İle Tayin Ettiği Avukatın Temsil Edememesi )
HUSUMET ( Gerçek Davalı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Bağlı Olduğu Bakalık Olduğundan Davanın Valiliğe Yöneltilememesi )
HAZİNE AVUKATI ( Genel Bütçeye Dahil Devlet Dairelerini Adliye Mahkemelerinde Temsil Etme Yetki ve Görevine Sahip Olması )
SINIR TİCARETİ BELGESİ ( Sınır Ticareti Yapabilmek İçin Alınmasının Zorunlu Olması-Bu Belge İle İlgili Şekil ve Esasların Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca Belirlenmesi )"
447Y13.HD8.4.2003E. 2002/15065 K. 2003/4224"TEMSİLCİDE YANILMA ( Valiliğe Husumetin Yöneltilmesi - Genel Bütçeye Dahil Devlet Dairelerini Adliye Mahkemelerinde Temsil Etme Yetkisinin Hazine Avukatlarına Ait Olduğu )
HAZİNE AVUKATLARI ( Genel Bütçeye Dahil Devlet Dairelerini Adliye Mahkemelerinde Temsil Etme Yetkisi - Valiliğe Husumet Yöneltilmesinin Temsilcide Yanılma Olacağı )
VEKİL VE MÜMESSİL OLMAYAN KİMSELER ( Huzuriyle Davanın Rüyet ve Hükmedilmiş Olmasının Yasaya Aykırılığı )"
447YHGK26.3.2003E. 2003/17-164 K. 2003/202"YARGILAMANIN İADESİ DAVASI ( Bir Davanın Taraflardan Birinin Vekili veya Mümessili Olmayan Bir Kişi Huzurunda Görülmüş Olmasının Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Oluşturması )
İYİNİYET ( Davacıların Kötüniyetli Olarak Hareket Etmesi Durumunda Mahkemenin Bu Durumu Re'sen Gözönünde Bulundurmasının Gerekmesi )
ÖLÜM ( Vekalet Sözleşmesinin Ölümle Sona Ermesi )
VEKALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ( Vekalet Sözleşmesinin Ölümle Sona Ermesi )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Davacıların Mirasbırakanın Ölümünü Bildikleri Halde Menfaatleri İcabı Ses Çıkarmayıp Daha Sonradan Yargılamanın Yenilenmesi İddiasında Bulunmaları )
DAVANIN YÜRÜTÜLMESİ ( Bir Davanın Taraflardan Birinin Vekili veya Mümessili Olmayan Bir Kişi Huzurunda Görülmüş Olmasının Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Oluşturması )
MAHKEMENİN RES'EN DİKKATE ALMASI ( Davacıların Kötüniyetli Olarak Hareket Etmesi Durumunda Mahkemenin Bu Durumu Re'sen Gözönünde Bulundurmasının Gerekmesi )
TARAFLARDAN BİRİNİN VEKİLİ VE MÜMESSİLİ OLMAYAN KİŞİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Sebeplerinin Hakkın Kötüye Kullanılması Şeklinde Kullanılmasının Hukuka Aykırı Olması )
YARGILANMANIN YENİLENMESİ SEBEBİ ( 1086 Sayılı Yasada Yargılanmanın Yenilenmesi Hukuksal Nedenlerinin Sınırlı Olarak Sayılmış Olması )"
447Y2.HD5.3.2003E. 2003/1651 K. 2003/2947"İADEİ MUHAKEME TALEP EDİLEBİLECEK SEBEPLER ( Nüfus Kaydının Düzeltilmesi )
NÜFUS KAYDI DÜZELTİLMESİ ( C. Savcısı İle Nüfus Başmemur Veya Memurunun Huzuruyla Görülmesi ve Karara Bağlanması Zorunluluğu )
C. SAVCISI VE NÜFUS BAŞMEMUR VEYA MEMURUNUN HUZURUYLA GÖRÜLECEK DAVA ( Nüfus Kaydı Düzeltilmesi )
MAHKEMENİN OLUŞUMU ( Nüfus Kaydı Düzeltilmesi Davası - C. Savcısı İle Nüfus Başmemur Veya Memurunun Huzuruyla Görülmesi ve Karara Bağlanması Zorunluluğu )"
447YHGK29.5.2002E. 2002/2-401 K. 2002/451"İADE-İ MUHAKEME DAVASI ( Boşanma Kararının Yargılamanın İadesi Yoluyla İptaline Karar Verilmesinin Talep ve Dava Edilmesi )
DAVA ŞARTI ( Bir Davanın Dinlenebilmesi-Esasına Girilebilmesi için Gerekli Şartlardan Birisinin de Davacının O Davayı Açmakta Hukuki Yararının Bulunmasının Gerekmesi )
HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Bir Kimsenin Hukuki İşlemin Butlanını Eskiden Beri Bilmesine Rağmen Uzun Yıllar Ses Çıkarmayıp Şu veya Bu Nedenle Durum Aleyhine Dönünce Butlana Dayanması )
YARGILAMANIN İADESİNİ İSTEME HAKKI ( Davada Vekil veya Kanuni Mümessil Tarafından Temsil Edilmeyen Tarafa Ait Olması )
HUKUKİ YARAR ( Davada Bizzat Hazır Bulunan Kendisini Vekil veya Kanuni Mümessil ile Temsil Ettiren Kimsenin Yargılamanın İadesini İstemekte Hukuki Yararının Bulunmaması )"
447Y20.HD11.4.2002E. 2002/1059 K. 2002/3449"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Yenileme Müddetinin Yeni Evrakın Elde Edildiği Tarihten İtibaren Üç Ay Olması )
YENİ EVRAK ELDE EDİLMESİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Olması )
VERGİ KAYDININ ELE GEÇİRİLMESİ ( Vergi Kaydının Ne Zaman Ele Geçirildiğinin Belirlenmemiş Olması )
ESBABI MÜCBİRE ( Vergi Kayıtlarının Hangi Nedenlerle Ele Geçirilemediğinin Belirlenmesi )"
447Y21.HD12.3.2002E. 2002/8253 K. 2002/11427"KESİN HÜKÜM NİTELİĞİ ( İstihkak Davalarına İlişkin Tetkik Mercii Kararları - Yargılamanın Yenilenmesi Talebi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( İstihkak Davalarına İlişkin Tetkik Mercii Kararlarının Kesin Hüküm Niteliği ve Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurulabilmesi - Süre Şartı )
SÜRE ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde - İstihkak Davasında Verilen Kararın Kesin Hüküm Niteliği )
İADE-İ MUHAKEME TALEBİ ( İstihkak Davalarına İlişkin Tetkik Mercii Kararlarının Kesin Hüküm Niteliği ve Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurulabilmesi - Süre Şartı )
İSTİHKAK DAVASINDA VERİLEN İTM KARARI ( Kesin Hüküm Niteliğinde Olacağı ve Yargılamanın İadesi Talebine Konu Olabileceği - Süre Şartı )
PARA CEZASININ VE YARGILAMA GİDERLERİNİN DAVACIYA YÜKLENMESİ GEREĞİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Reddi Halinde )"
447Y14.HD8.3.2002E. 2002/1199 K. 2002/1658"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Başvuru Süresinin Talebin Bağlı Olduğu Zamanaşımı Süresi Kadar Olması )
ZAMAN AŞIMI ( Yargılamanın Yenilenmesi İçin Başvuru Süresinin Talebin Bağlı Olduğu Zamanaşımı Süresi Kadar Olması )
GAYRİMENKULE İLİŞKİN AYNİ HAK ( Konusu Ayni Hakka İlişkin Olan Birbirinden Ayrı İki Hüküm Bulunması Durumunda Her Zaman Yargılamanın Yenilenmesine Başvurulabilmesi )"
447Y14.HD23.2.2001E. 2001/765 K. 2001/1347"TAPUDA İSİM DÜZELTİLMESİ ( Yargılamanın Yenilenmesi İstemi )
YARGILAMANIN İADESİ ( Yeni Belge Ele Geçirildiği İddiasıyla )
YENİ BELGE ELE GEÇİRİLMESİ ( Yargılamanın Yenilenmesinin İstenmesi )"
447Y1.HD6.6.2000E. 2000/5610 K. 2000/7354"YARGILAMANIN İADESİ ( Şarların Oluşmaması Nedeniyle Reddi )
SÜRESİNDE TALEP EDİLMEYEN İADE-İ MUHAKEME ( Reddedilmesi )"
447YHGK6.11.1996E. 1996/2-664 K. 1996/740"İADEİ MUHAKEME ( Davaya yetkisiz vekil veya mümessille bakılması )
DAVAYA YETKİSİZ VEKİL VEYA MÜMESSİLLE BAKILMASI
YETKİSİZ VEKİL VEYA MÜMESSİL ( İadei muhakeme )
BOŞANMA ( İadei Muhakeme )"
447YHGK19.6.1996E. 1996/2-309 K. 1996/491"İADEİ MUHAKEME ( Davanın vekil veya mümessil olmayan kimse huzuruyla görülmesi )
İADEİ MUHAKEME TALEBİNİN KABULÜ
DAVANIN VEKİL VEYA MÜMESSİL OLMAYAN KİMSE HUZURUYLA GÖRÜLMESİ
VEKİL VEYA MÜMESSİL OLMAYAN KİMSE HUZURUYLA DAVA GÖRÜLMESİ
HAKİMİN DAVAYI ÇÖZMEK GÖREVİ"
447YHGK6.3.1996E. 1996/2-37 K. 1996/134"ANLAŞMALI BOŞANMA ( Şartların Tutanağa Eksik Yazıldığı Gerekçesiyle İadei Muhakemeye Gidilip Gidilemeyeceği )
MUHAKEMENİN İADESİ ( Anlaşmalı Boşanma Davasında Şartların Duruşma Tutanağına Eksik Yazılması-Hak Düşürücü Süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İade-i Muhakeme-Anlaşmalı Boşanma Davasında Şartların Duruşma Tutanağına Eksik Yazılması )"
447Y18.HD24.10.1995E. 1995/10285 K. 1995/10647"NÜFUS KAYDININ TASHİHİ DAVASI ( Davanemeyle Cinsiyetin Tashihinin İstenilmesi )
CİNSİYET TASHİHİ ( Cinsiyet Değişikliğine İlişkin Kararın Gerçek Davalıya Tebliğ Edilmemesinde Kararın Temyiz İsteyene Tebliğ Edilip Üç Ay İçerisinde Yargılamanın İadesinin İstenebilmesi )
İADEİ MUHAKEME ( Cinsiyet Değişikliğine İlişkin Kararın Gerçek Davalıya Tebliğ Edilmemesinde Kararın Temyiz İsteyene Tebliğ Edilip Üç Ay İçerisinde Yargılamanın İadesinin İstenebilmesi )
YARGILAMANIN İADESİ ( Cinsiyet Değişikliğine İlişkin Kararın Gerçek Davalıya Tebliğ Edilmemesinde Kararın Temyiz İsteyene Tebliğ Edilip Üç Ay İçerisinde Yargılamanın İadesinin İstenebilmesi )"
447Y6.HD23.12.1988E. 1988/15010 K. 1988/20429"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Davacı Veya Onun Aktif ve Pasifini Devralan Şirketin Davalının Bilinen Adresini Mahkemeye Vermesinin Gerekmesi )
YARGILAMANIN İADESİ ( İade İsteyen Tarafın Bu Hileyi Öğrenme Tarihinin Tespit Edilmesinin Gerekmesi )"
447YHGK25.11.1983E. 1981/1-266 K. 1983/1212"YARGILAMANIN İADESİ ( Yeni Belgenin Elde Edildiği Günden İtiberen Üç Ay İçinde İstenmesi )
YENİ BELGE ELDE EDİLMESİ ( Yargılamanın İadesi Yoluna Gidilmesi )
HÜKÜM KESİNLEŞMEDEN ELDE EDİLEN YENİ BELGE ( Sürenin Hükmün Kesinleşmesinden İtibaren Başlaması )"
447Y12.HD16.12.1968E. 1968/11707 K. 1968/11943"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( İhalenin Feshi Talebinin Reddi )
İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ ( Yargılamanın Yenilenmesi )"
447YİBGK25.11.1942E. 1942/41 K. 1942/23"MAHALLİ MAHKEMELERCE VERİLEN KARARLAR ALEYHİNE TEMYİZ İNCELEMESİ ( Sürenin Geçmesi Nedeniyle Reddi )
ESKİ HALE GETİRME TALEBİ ( Temyiz Mahkemesinde Talepte Bulunma )
TEMYİZ MAHKEMESİNDE ESKİ HALE GETİRME TALEBİNDE BULUNMA ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesika )
TAZMİNAT DAVASI ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesikada Yapılan Sahtelikten Dolayı )
İADEİ MUHAKEME İSTENEMEMESİ ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesikada Yapılan Sahtelikten Dolayı Tazminat Davası Açılması )"

Madde 448

YARGITAY

448Y23.HD22.1.2013E. 2012/6690 K. 2013/291"KAYIT KABUL DAVASI ( Davanın 1086 S. HUMK Zamanında Açılmış Olması - Dilekçelerin Teati Aşamasının Geçip Tahkikat Aşamasına Geçilmiş Bulunduğu Nazara Alınıp Bu Aşamada Sadece HMK'nın 324. Md. İle Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
GİDER AVANSI İÇİN YATIRILAN PARA ( Ek Gider Avansını da Karşıladığı Gözetilmeden Dava Şartı Yokluğundan Davanın Reddine Karar Verilmesinin İsabetsizliği - Kayıt Kabul Davası )
DAVA ŞARTI ( Gider Avansının Dava Açılırken Yatırılmaması Halinde Mahkeme Sonradan da Bu Eksikliği Kesin Süre Vererek Giderebileceği - Bu Süre İçinde Dava Şartı Eksikliği Tamamlanmaz İse Dava Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Usulden Reddedilmesi Gerektiği/Delil Avansının Dava Şartı Olmadığı )
DELİL İKAMESİ AVANSI ( Dava Şartı Olmayan Delil Avansının Kesin Süre İçinde Yatırılmaması Halinde Diğer Taraf Bu Avansı Yatırabileceği - Aksi Halde Talep Olunan Delile Dayanmaktan Vazgeçilmiş Sayılacağı )
KESİN SÜRE ( Gider Avansının Dava Açılırken Yatırılmaması Halinde Mahkeme Sonradan da Bu Eksikliği Kesin Süre Vererek Giderebileceği - Bu Süre İçinde Dava Şartı Eksikliği Tamamlanmaz İse Dava Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Usulden Reddedilmesi Gerektiği - Kayıt Kabul Davası )"
448Y19.HD5.6.2012E. 2012/5373 K. 2012/9445"MENFİ TESPİT DAVASI ( Gider Avansı Tarifesinde Belirlenen Tutar Yönünden Mahkemece Hata Yapıldığı - Davanın Açılış Tarihi Gözetildiğinde Davanın Açılırken Alınması Gereken Tutarın Davacıdan İstenemeyeceği/6100 Sayılı Yasa Hükümleri )
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU ( Tamamlanmış İşlemleri Etkilememek Kaydıyla Derhal Uygulanacağı - Menfi Tespit Davası )
YÜKSEK MAHKEMENİN BOZMA İLAMI ( Yerel Mahkemece Uyulup Uyulmayacağı Konusunda Bir Karar Verilmediği - Ayrıca Tensip Kararından Sonra Gerekçede Sürenin Tebliğ Tarihinden Başlayacağı Şeklindeki Kararın Kabul Yönünden Doğru Olmadığı )"
448YHGK11.4.2012E. 2012/19-109 K. 2012/290"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( 6100 S.K.'nın Derhal Uygulanarak İspat Hakkını Fevkalede Güçleştiren Delil Sözleşmelerinin Geçersiz Olacağına İlişkin Hükme Dayanıldığı - Önceki Kararda Yer Almayan Hükme Dayanılarak Verilen Kararın Direnme Niteliğinde Olmayacağı )
DELİL SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ KABUL EDİLMESİ ( İtirazın İptali Davasında Bozmadan Sonra 6100 S.K.'nın Derhal Uygulanarak İspat Hakkını Fevkalede Güçleştiren Delil Sözleşmelerinin Geçersiz Olacağına İlişkin Hükme Dayanıldığı - Kararın Direnme Olmadığı )
DİRENME KARARI ( İtirazın İptali Davasında Bozmadan Sonra 6100 S.K.'nın Derhal Uygulanarak İspat Hakkını Fevkalede Güçleştiren Delil Sözleşmelerinin Geçersiz Olacağına İlişkin Hükme Dayanıldığı - Kararın Direnme Olmadığı )
İSPAT HAKKI ( İtirazın İptali Davası - Bozmadan Sonra 6100 S.K.'nın Derhal Uygulanarak İspat Hakkını Fevkalede Güçleştiren Delil Sözleşmelerinin Geçersiz Olacağına İlişkin Hükme Dayanıldığı/Kararın Direnme Niteliğinde Olmayacağı )"
448Y2.HD14.11.2011E. 2010/17523 K. 2011/18380"SONRADAN YÜRÜRLÜĞE GİREN KANUN ( 6100 S. Kanun Hükümleri Tamamlanmış İşlemleri Etkilememek Kaydıyla Uygulanacağı - Bu Kanun Yürürlüğe Girmesinden Önce Tamamlanmış Olan İşlemleri Etkilemediği )
GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZLİK KARARI VERİLMESİ ( Halinde Davacının Karşı Tarafa Görevli veya Yetkili Mahkemede Tebligat Yaptırmasının Zorunlu Olduğu )
TEBLİGAT ( Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Verilmesi Halinde Davacının Karşı Tarafa Görevli veya Yetkili Mahkemede Tebligat Yaptırmasının Zorunlu Olduğu )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Verilmesi Halinde Kararın Kesinleşmesinden İtibaren On Gün İçinde Yeniden Dilekçe Vermesi veya Yeniden Çağrı Kağıdı Tebliğ Ettirilmesi Gerektiği - Aksi Halde Davanın Açılmamış Sayılacağı )"
448Y2.HD30.5.2011E. 2011/3771 K. 2011/9449"YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI İSTEMİNİN REDDİ ( Yargılamanın İadesi İstemi - Hükmü Veren Asliye Mahkemesinin Görevinin Değiştirildiği/Davaya Aile Mahkemesinde Bakılması Gerektiği )
YARGILAMANIN İADESİ İSTEMİ ( Hükmü Veren Asliye Mahkemesinin Görevinin Değiştirildiği/Davaya Aile Mahkemesinde Bakılması Gerektiği - Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması İsteminin Reddine İlişkin Karar )
HÜKMÜ VEREN MAHKEMENİN GÖREVİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması İsteminin Reddi/Yargılamanın İadesi İstemi - Yerine Geçen Mahkemeye Başvurunun Yapılması Gerektiği )"
448Y7.HD26.5.2010E. 2009/4230 K. 2010/3175"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Yargılamanın İadesi Davasının Kararı Veren Mahkemece Görüleceği Belirtilmiş İse de Kadastro Kanunu H.U.M.K.a Göre Özel Bir Kanun Olduğundan Kadastro Kanunundaki Hükümlere Öncelik Tanınması Gerektiği )
YARGILAMANIN İADESİ DAVASI ( Kararı Veren Mahkemece Görüleceği Belirtilmiş İse de Kadastro Kanunu H.U.M.K.a Göre Özel Bir Kanun Olduğundan Kadastro Kanunundaki Hükümlere Öncelik Tanınması Gerektiği )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Bozma Kararı Maddi Yanılgıya Dayalı Olduğundan ve Mahkemenin Görevi de Kamu Düzenine İlişkin Olup Yargılamanın Her Aşamasında Re'sen Göz Önünde Tutulması Gerektiğinden Taraflar Yararına Doğmadığı )"
448Y1.HD24.1.2008E. 2007/10797 K. 2008/746"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Taşınmazın İçinde Bulunduğu İlçede Sonradan Mahkeme Kurulduğuna ve Faaliyetini Sürdürdüğüne Göre İlçedeki Asliye Hukuk Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Yargılamanın Yenilenmesi - Taşınmazın İçinde Bulunduğu İlçede Sonradan Mahkeme Kurulduğuna ve Faaliyetini Sürdürdüğüne Göre İlçedeki Asliye Hukuk Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
TAŞINMAZIN İÇİNDE BULUNDUĞU İLÇEDE SONRADAN MAHKEME KURULMASI ( Faaliyetini Sürdürdüğüne Göre İlçedeki Asliye Hukuk Mahkemesinin Yetkili Olduğu )
KEŞİF GİDERLERİ ( Çekişmeye Konu Taşınmazla İlgili Yapılacak Keşfin Gösterilen ve Gösterilecek Tanıkların HUMK'nun 259. Maddesi Gereğince Taşınmazın Başında Yapılması ve Dinlenilmesi Gerekeceği )
TAŞINMAZIN FİİLEN İÇİNDE BULUNDUĞU YER MAHKEMESİ ( Teknik Bilirkişilerin Taşınmazı Görüp Buna Göre Rapor ve Kroki Düzenlettirilmesi Görevleri Taşınmazın Fiilen İçinde Bulunduğu Yer Mahkemesine Ait Olduğu )"
448Y14.HD24.1.2008E. 2007/15895 K. 2008/288"YARGILAMANIN İADESİ ( Uyuşmazlığın Taşınmaz Mal Mülkiyetinden Kaynaklanan Uyuşmazlık Olmadığı Dikkate Alınırsa Davayı Görmeye Kadastro Mahkemesi Değil Mahalli Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Yargılamanın İadesi - Uyuşmazlığın Taşınmaz Mal Mülkiyetinden Kaynaklanan Uyuşmazlık Olmadığı Dikkate Alınırsa Davayı Görmeye Mahalli Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
MERA OLAN TAŞINMAZIN YARARLANMA HAKKINDAN DOĞAN DAVA ( Yargılamanın İadesi - Uyuşmazlığın Taşınmaz Mal Mülkiyetinden Kaynaklanan Uyuşmazlık Olmadığı Dikkate Alınırsa Davayı Görmeye Mahalli Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
TAŞINMAZ MÜLKİYETİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Yoluyla Mahkeme Önüne Getirilen Davada Mülkiyet Çekişmesi Değil Mera Olan Taşınmazın Yararlanma Hakkının Taraflardan Hangisine Ait Olacağı Konusunda Olduğundan Mahalli Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu )"
448Y14.HD22.3.2007E. 2007/1921 K. 2007/3073"YARGILAMANIN İADESİ TALEBİ ( Yeni Bir Senet ve Vesikanın Ele Geçirilmiş Olması Nedeniyle - Bu Dava Hükmü Veren Mahkemeye Açılır ve Yasanın 448. Maddesi Hükmünce O Mahkemede İnceleme Konusu Yapılması Gereği )
YENİ BİR SENET VE VESİKANIN ELE GEÇİRİLMİŞ OLMASI ( Yargılamanın İadesi Talebi - Bu Dava Hükmü Veren Mahkemeye Açılır ve Yasanın 448. Maddesi Hükmünce O Mahkemede İnceleme Konusu Yapılması Gereği )
DURUŞMA YAPILMASI ZARURETİ ( Yargılamanın İadesi İsteminin Mutlaka Duruşma Yapılarak İncelenmesi Yapılacak Duruşmada Gerekli Bulunursa Tarafların İsticvap Edilmesi Gereği - Evrak Üzerinden İnceleme Yaparak Davayı Neticelendirmesi Caiz Olmadığı )"
448YHGK25.1.2006E. 2006/14-80 K. 2006/12"YARGILAMANIN İADESİ ( Kararın Özel Dairesince Onanıp Karar Düzeltme İsteminin de Reddedilmesi - Hukuk Genel Kurulunun Bu Kararlara Karşı İtiraz Yoluyla İnceleme Yapabileceği Yolunda Hüküm Bulunmadığı )
YARGITAY ÖZEL DAİRESİNCE KARARIN ONANIP KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN DE REDDEDİLMESİ ( Hukuk Genel Kurulunun Bu Kararlara Karşı İtiraz Yoluyla İnceleme Yapabileceği Yolunda Hüküm Bulunmadığı - Yargılamanın İadesi Davası )
İTİRAZ YOLUYLA İNCELEME YAPILAMAMASI ( Hukuk Genel Kurulunca/Yargılamanın İadesi Davası - Kararın Özel Dairesince Onanıp Karar Düzeltme İsteminin de Reddedilmesi )"
448Y8.HD7.3.2005E. 2005/1319 K. 2005/1737"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Bir Dava Olduğundan Esasa Kaydı Gereği - Görevli Mahkemenin Hükmü Veren Mahkeme Olduğu )
HÜKÜMDEN SONRA ALINAN MİRASÇILIK BELGESİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Hükmü Veren Mahkemeye Yapılması Gereği )
GÖREV ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Hükmü Veren Mahkemeye Yapılması Gereği - Hüküm Tarihinden Sonra Alınan Mirasçılık Belgesine Dayalı )"
448Y16.HD4.6.2004E. 2004/6657 K. 2004/8129"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Yargılamanın İadesi Talebinde Görevli Mahkeme )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasının Kesinleşmesinden Sonra Yargılamanın İadesi Talebi )
YARGILAMANIN İADESİ TALEBİNDE GÖREVLİ MAHKEME ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasının Kesinleşmesinden Sonraki )"
448Y3.HD21.1.2003E. 2003/71 K. 2003/204"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Taraf Teşkili Sağlanıp Duruşma Yapılmasının Gerekmesi )
TARAF TEŞKİLİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Davalarında Taraf Teşkili Sağlanıp Duruşma Yapılmasının Gerekmesi )
HAKİMİN SORUMLULUĞU ( Hakimin Ker İki Tarafı Usule Uygun Çağırıp Taraf Teşkilini Sağlamadan Hüküm Verememesi )
EVRAK ÜZERİNDE KARAR VERİLMESİ ( Yargılamanın İadesi Davasında Taraf Teşkili Sağlanıp Duruşma Yapılmasının Gerekmesi )"
448Y3.HD30.1.2001E. 2001/387 K. 2001/876"YARGILAMANIN İADESİ TALEBİ ( Kendisine Karşı Avukat Olmayan Kişi Tarafından Kira Tesbit Davası Açılan Kişinin)
AVUKAT OLMAYAN VEKİLİN AÇTIĞI KİRA BEDELİNİN TESBİTİ DAVASI ( Yargılamanın İadesini Talep Hakkı)
KİRA BEDELİNİN TESBİTİ DAVASI AÇAN VEKİLİN AVUKAT OLMADIĞININ ANLAŞILMASI ( Yargılamanın İadesi Talebi)"
448Y2.HD9.6.1999E. 1999/4731 K. 1999/6497"YARGILAMANIN İADESİ ( Münhasıran Hükmü Veren Mahkemeden İsteneceği - Tarafların İradesinin Sonuca Etkili Olmadığı )
MAHKEMENİN GÖNDERME KARARI ( Davalı Yararına Vekalet Ücreti ve Masraf Takdir Edilemeyeceği )
ÜCRETİ VEKALET ( Mahkemenin Gönderme Kararı - Davalı Yararına Vekalet Ücreti ve Masraf Takdir Edilemeyeceği )"
448YHGK15.10.1997E. 1997/14-576 K. 1997/841"YETKİ ( İadei Muhakeme )
İADEİ MUHAKEME ( Yetkili Mahkeme )"
448Y2.HD11.3.1996E. 1996/1763 K. 1996/2367"HASIMSIZ SONUÇLANDIRILAN ANCAK HASIMLI GÖRÜLMESİ GEREKEN YABANCI MAHKEME KARARINI TANIMA DAVASI ( İadei Muhakeme Yoluna Gidilebilmesi )
İADEİ MUHAKEME ( Hasımlı Görülmesi Gerekirken Hasımsız Görülüp Karara Bağlanan Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davası )
YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI DAVASI ( Hasımlı Görülmesi Gereği - Hasımsız Görülmesi Halinde İadei Muhakeme )
TANIMA DAVASININ HASIMLI GÖRÜLMESİ MECBURİYETİ VE HASIMSIZ VERİLEN KARARIN İADEİ MUHAKEMEYE KONU EDİLEBİLMESİ ( Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması )"
448YHGK13.4.1988E. 1987/7-599 K. 1988/327"TAPULAMA TESBİTİNE İTİRAZ ( Yargılamanın İadesi Talebini Yerinde Gören Mahkemenin Görevsizlik Kararı Vermesi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Hükmü Veren Mahkemece İnceleneceği-Talebi Yerinde Gören Mahkemenin Ardından Görevsizlik Kararı Verebilmesi )
GÖREVSİZLİK KARARI ( Yargılamanın İadesi Talebini Yerinde Gören Mahkemenin Verdiği )"
448YİBGK25.11.1942E. 1942/41 K. 1942/23"MAHALLİ MAHKEMELERCE VERİLEN KARARLAR ALEYHİNE TEMYİZ İNCELEMESİ ( Sürenin Geçmesi Nedeniyle Reddi )
ESKİ HALE GETİRME TALEBİ ( Temyiz Mahkemesinde Talepte Bulunma )
TEMYİZ MAHKEMESİNDE ESKİ HALE GETİRME TALEBİNDE BULUNMA ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesika )
TAZMİNAT DAVASI ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesikada Yapılan Sahtelikten Dolayı )
İADEİ MUHAKEME İSTENEMEMESİ ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesikada Yapılan Sahtelikten Dolayı Tazminat Davası Açılması )"

Madde 449

YARGITAY

449Y11.HD19.12.2006E. 2005/10074 K. 2006/13583"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Bir Dava Olup Hasımsız ve Evrak Üzerinden İncelenip Sonuçlandırılamayacağı )
HASIMSIZ DAVA ( Yargılamanın Yenilenmesi Bir Dava Olup Hasımsız ve Evrak Üzerinden İncelenip Sonuçlandırılamayacağı )"
449Y2.HD22.11.2006E. 2006/8166 K. 2006/16120"BAŞVURMA HARCI VE MAKTU HARÇ ( tYargılamanın İadesi Talebinin de Bir Dava Olduğu - Alınmadan Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
YARGILAMANIN İADESİ TALEBİ ( Başvurma Harcı ve Maktu Harç Alınmadan Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı - Bir Dava Olduğu )"
449Y13.HD10.10.2005E. 2005/7954 K. 2005/14752"ALACAK TALEBİ ( Davacı Vekiline Duruşma Gününü Bildirir Davetiyenin Bildirilen Adres Dışında Bir Başka Adrese Tebliğe Çıkarılması Sonucu Bu Tebligatın Yasaya Aykırı Bulunduğu )
DURUŞMA GÜNÜ DAVETİYESİ ( Bildirilen Adres Dışında Bir Başka Adrese Tebliğe Çıkarılması Sonucu Bu Tebligatın Yasaya Aykırı Bulunduğu )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI KARARI ( Davacı Vekiline Duruşma Gününü Bildirir Davetiyenin Bildirilen Adres Dışında Bir Başka Adrese Tebliğe Çıkarılması Sonucu Bu Tebligatın Yasaya Aykırı Bulunması Nedeniyle Verilen Kararın Hatalı Olduğu )"
449Y16.HD28.10.1997E. 1997/4135 K. 1997/4727"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Açılması - Yargılamanın Yenilenmesi Talebi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Dava Niteliğinde Olması - Tarafların Katılması ve Duruşma Zorunluluğu )
DAVAYA KATILMA ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde Tarafların )
DAVANIN DURUŞMALI YAPILMASI ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde )
MAHKEMENİN EVRAK ÜZERİNDE KARAR VEREMEYECEĞİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde )"
449YİBGK23.5.1956E. 1956/8 K. 1956/9"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( İlgili Yanların Yeniden Oluşturulması )
İADEİ MUHAKEME ( Tarafların Teşkil Edilmesi )
TARAFLAR CELB VE İSTİMA EDİLMEKSİZİN VERİLEN KARAR ( İadei Muhakeme )"
449YİBGK25.11.1942E. 1942/41 K. 1942/23"MAHALLİ MAHKEMELERCE VERİLEN KARARLAR ALEYHİNE TEMYİZ İNCELEMESİ ( Sürenin Geçmesi Nedeniyle Reddi )
ESKİ HALE GETİRME TALEBİ ( Temyiz Mahkemesinde Talepte Bulunma )
TEMYİZ MAHKEMESİNDE ESKİ HALE GETİRME TALEBİNDE BULUNMA ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesika )
TAZMİNAT DAVASI ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesikada Yapılan Sahtelikten Dolayı )
İADEİ MUHAKEME İSTENEMEMESİ ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesikada Yapılan Sahtelikten Dolayı Tazminat Davası Açılması )"

Madde 450

YARGITAY

450Y1.HD4.3.2013E. 2012/13705 K. 2013/3145"YARGILAMANIN İADESİ ( İstemine Konu Olan Kararla Muris Muvazaasına Dair Davanın Kabul Edildiği - Eldeki Dava Bakımından İadei Muhakeme İstemi Kabul Edilip Hüküm İptal Edildiğine Göre İşin Esası Bakımından da Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MENFAAT ÇATIŞMASI ( Yargılamanın İadesi İstemi - Kendisine Husumet Yöneltilen Şahıs Davacının Kızı Olduğundan Davacı Arasında Menfaat Çatışması Bulunduğu/Öncelikle Davalıya Kayyım Atanması ve Kayyım Huzuruyla Davanın Görülmesi Gerektiği )
KAYYIM ATANMASI ( Kendisine Husumet Yöneltilen Şahsın Davacının Kızı Olduğu/Davalı İle Davacı Arasında Menfaat Çatışması Bulunduğu/Öncelikle Davalıya Kayyım Atanması ve Kayyım Huzuruyla Davanın Görülmesi Gerektiği - Yargılamanın İadesi )"
450Y14.HD23.9.2010E. 2010/7637 K. 2010/9080"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Temyiz Nedenleri Eldeki Davada İleri Sürdüğü Nedenlerle Aynı Olduğu - Dava Temyiz İncelemesinden Geçmiş ve Mahkemece Verilen Karar Onandığı/Hukuki Yarar Bulunmadığından İstemin Reddi Gereği )
HUKUKİ YARAR ( Yargılamanın Yenilenmesi - Temyiz Nedenleri Eldeki Davada İleri Sürdüğü Nedenlerle Aynı Olduğu - Dava Temyiz İncelemesinden Geçmiş ve Mahkemece Verilen Karar Onandığı/Hukuki Yarar Bulunmadığından İstemin Reddi Gereği )"
450Y2.HD17.10.2007E. 2006/18513 K. 2007/13729"TEBLİGAT HİLESİ ( Boşanma Davasının Davacısı Kocanın Davalı Kadının Adresini Bilerek Yanlış Gösterdiği - Yargılamanın İadesi İsteminin Kabulü Gerektiği )
TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ ( Yargılamanın İadesi İsteminde Bulunma Hakkı Davaya Vekil veya Temsilci Olmayan Kimsenin Huzuru İle Bakılıp Hüküm Verilmiş Olan Tarafa Ait Olduğu )
YARGILAMANIN İADESİ ( Boşanma Davasının Davacısı Kocanın Davalı Kadının Adresini Bilerek Yanlış Göstermesi Nedeniyle Tebligat Hilesi Yaptığı - Kabulü Gerektiği )
YENİDEN YARGILAMA ( Yargılamanın İadesi Halinde - Önceki Hüküm Değiştirilebileceğinden Kadına Yeniden Boşanma Davasına İlişkin Dava Dilekçesinin Tebliği İle Gösterdiği Takdirde Delillerinin Toplanması ve Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilmesi Gereği )"
450YHGK21.12.2005E. 2005/10-696 K. 2005/760"İADEİ MUHAKEME TALEBİ ( Yerel Mahkeme “Kesinleşen ... Karar Sayılı Hükmünün Ortadan Kaldırılmasına Kurum Tarafından Davalı İşveren Hakkında Açılan Davanın Reddine...” Karar Verdiği Özel Dairece Bu Husus İncelenmemiş Olup Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği )
İADEİ MUHAKEME TALEBİ MUVAFIKININ KANUN OLMASI ( Kabul ve Yeniden Muhakeme İcrasiyle Tebeyyün Edecek Hale Göre Verilmiş Olan Karar Tasdik veya Kısmen veya Tamamen Tadil Olunacağı )
ÖZEL DAİRECE İNCELENMEYEN HUSUS ( Yerel Mahkeme “Kesinleşen ... Karar Sayılı Hükmünün Ortadan Kaldırılmasına Kurum Tarafından Davalı İşveren Hakkında Açılan Davanın Reddine...” Karar Verdiği Özel Dairece Bu Husus İncelenmemiş Olup Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi Gerektiği - İadei Muhakeme )"
450Y20.HD24.10.2005E. 2005/8621 K. 2005/13122"CEZA DAVASI ( Uzman ve Fen Bilirkişiler Hakkında HUMK'nun 450/1. Maddesi Bağlamında Kesinleşen Bir Mahkumiyet Kararı Yoksa da Fiili Bilgi ve Resmi Belgeler Karşısında Bu Şart Aranmayacağı )
HAZİNENİN YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ ( Uzman ve Fen Bilirkişiler Hakkında HUMK'nun 450/1. Maddesi Bağlamında Kesinleşen Bir Mahkumiyet Kararı Yoksa da Fiili Bilgi ve Resmi Belgeler Karşısında Bu Şart Aranmayacağından Kabulü Gereği )
CEZA DAVASININ ZAMANAŞIMI ENGELİ NEDENİYLE SÜRDÜRÜLEMEMESİ ( HUMK'nun 450/1. Maddesi Bağlamında Kesinleşen Bir Mahkumiyet Kararı Yoksa da Fiili Bilgi ve Resmi Belgeler Karşısında Bu Şart Aranmayacağı )"
450Y6.HD26.4.2004E. 2004/3042 K. 2004/3099"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Tebligatta Hile Nedeniyle Yargılamanın Yenilenmesi Durumunda Eski Hale Getirme Değil Paydaşlığın Giderilmesi Hakkında Karar Verilmesinin Gerekmesi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ DAVASI ( Yenilemeyi Gerektirecek Sebebin Varlığı Halinde Mahkemenin Talebi Kabul Ederek Yeni Bir Karar Vermesinin Gerekmesi )
ESKİ HALE GETİRME ( Tebligatta Hile Nedeniyle Yargılamanın Yenilenmesi Durumunda Eski Hale Getirme Değil Paydaşlığın Giderilmesi Hakkında Karar Verilmesinin Gerekmesi )
TEBLİĞDE HİLE YAPILMASI ( Davacıya Yapılan Tebligatta Hile Kullanılmış Olmasının Yargılamanın Yenilenmesini Gerektirmesi )"
450Y6.HD20.2.2002E. 2002/816 K. 2002/1181"YARGILAMANIN İADESİ DAVASI ( Ortaklığın Giderilmesi ile İlgili Olarak )
HİLELİ TEBLİGATIN İSPATI ( Davacı Tarafın Tebligattaki Hilesi Kanıtlanamadığından Yargılamanın İadesi İsteğinin Reddine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
DAVANIN KABULÜ ( Kabul Şekli İtibariyle Kararın İptali ile Yetinilmeyerek HUMK 450. Maddesine Uygun Olarak Hüküm Kurulması Gerekirken Bundan Zuhul Olunmasının Hatalı Olması )"
450YHGK10.12.1997E. 1997/2-803 K. 1997/1045"KESİN HÜKÜM ( Birbirinden farklı )
İKİNCİ KESİN HÜKMÜN GEÇERLİLİĞİ
BOŞANMA PROTOKOLUNUN GEÇERLİLİK ŞARTI
YARGILAMANIN İADESİ
BOŞANMANIN MALİ HÜKÜMLERİ"
450Y6.HD22.9.1997E. 1997/6328 K. 1997/6727"YARGILAMANIN İADESİ ( Koşulların Gerçekleşmesi )
İPTAL DAVASI ( Yargılamanın İadesi Koşullarının Gerçekleşmesi )
TAVZİH VE TASDİK KARARI ( İptal Kararının Verilmesi )"
450YHGK6.11.1996E. 1996/2-664 K. 1996/740"İADEİ MUHAKEME ( Davaya yetkisiz vekil veya mümessille bakılması )
DAVAYA YETKİSİZ VEKİL VEYA MÜMESSİLLE BAKILMASI
YETKİSİZ VEKİL VEYA MÜMESSİL ( İadei muhakeme )
BOŞANMA ( İadei Muhakeme )"
450YHGK19.6.1996E. 1996/2-309 K. 1996/491"İADEİ MUHAKEME ( Davanın vekil veya mümessil olmayan kimse huzuruyla görülmesi )
İADEİ MUHAKEME TALEBİNİN KABULÜ
DAVANIN VEKİL VEYA MÜMESSİL OLMAYAN KİMSE HUZURUYLA GÖRÜLMESİ
VEKİL VEYA MÜMESSİL OLMAYAN KİMSE HUZURUYLA DAVA GÖRÜLMESİ
HAKİMİN DAVAYI ÇÖZMEK GÖREVİ"
450Y18.HD24.10.1995E. 1995/10285 K. 1995/10647"NÜFUS KAYDININ TASHİHİ DAVASI ( Davanemeyle Cinsiyetin Tashihinin İstenilmesi )
CİNSİYET TASHİHİ ( Cinsiyet Değişikliğine İlişkin Kararın Gerçek Davalıya Tebliğ Edilmemesinde Kararın Temyiz İsteyene Tebliğ Edilip Üç Ay İçerisinde Yargılamanın İadesinin İstenebilmesi )
İADEİ MUHAKEME ( Cinsiyet Değişikliğine İlişkin Kararın Gerçek Davalıya Tebliğ Edilmemesinde Kararın Temyiz İsteyene Tebliğ Edilip Üç Ay İçerisinde Yargılamanın İadesinin İstenebilmesi )
YARGILAMANIN İADESİ ( Cinsiyet Değişikliğine İlişkin Kararın Gerçek Davalıya Tebliğ Edilmemesinde Kararın Temyiz İsteyene Tebliğ Edilip Üç Ay İçerisinde Yargılamanın İadesinin İstenebilmesi )"
450YHGK28.9.1994E. 1994/2-294 K. 1994/554"YARGILAMANIN İADESİ ( Boşanma )
BOŞANMA ( İki tarafın da kusurlu olması )
KOCANIN BAŞKA KADINLARLA İLİŞKİSİ
KADININ KOCAYA HAKARETİ"
450Y6.HD14.3.1991E. 1991/3148 K. 1991/3583"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Yargılamanın İadesi Yoluna Gidilmesi )
YARGILAMANIN İADESİ ( Lehine Hükmolunan Tarafından Ne Şekilde Hile Kullandığının İspat Edilememesi )
İADE DAVASININ KABULÜ ( Yeniden Yargılama Yapılıp Belirecek Hale Göre Beraberce Verilmiş Olan Kararın Tasdik Edilmesi )"
450YİBGK23.5.1956E. 1956/8 K. 1956/9"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( İlgili Yanların Yeniden Oluşturulması )
İADEİ MUHAKEME ( Tarafların Teşkil Edilmesi )
TARAFLAR CELB VE İSTİMA EDİLMEKSİZİN VERİLEN KARAR ( İadei Muhakeme )"
450YİBGK25.11.1942E. 1942/41 K. 1942/23"MAHALLİ MAHKEMELERCE VERİLEN KARARLAR ALEYHİNE TEMYİZ İNCELEMESİ ( Sürenin Geçmesi Nedeniyle Reddi )
ESKİ HALE GETİRME TALEBİ ( Temyiz Mahkemesinde Talepte Bulunma )
TEMYİZ MAHKEMESİNDE ESKİ HALE GETİRME TALEBİNDE BULUNMA ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesika )
TAZMİNAT DAVASI ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesikada Yapılan Sahtelikten Dolayı )
İADEİ MUHAKEME İSTENEMEMESİ ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesikada Yapılan Sahtelikten Dolayı Tazminat Davası Açılması )"

Madde 451

YARGITAY

451Y8.HD25.9.2012E. 2012/12527 K. 2012/11374"İHTİYATİ TEDBİR KARARININ KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİ ( Davalının Ekonomik Durumunu Tehlikeye Düşürecek ve Telafisi Mümkün Olmayacak Sonuçlar Doğuracak Biçimde İhtiyati Tedbir Kararı Verilmemesi Gereği - Pay Alacağı ve Katılma Alacağı )
PAY ALACAĞI VE KATILMA ALACAĞI DAVALARINDA KONULAN İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Reddi Talebi/Davacının Talebine Konu Alacaklar Bakımından Davalı Adına Kayıtlı Bulunan Taşınmazların Tamamı Üzerinde Tedbir Kararı Verilmemesi Gerektiği )
BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ ( İstinaf - Bölge Adliye Mahkemelerine Görev Verilen Hallerde Bu Mahkemeler Göreve Başlayana Kadar 1086 S.K. 6100 S.K. Aykırı Olmayan Hükümlerinin Uygulanabileceği/İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması Talebi )
DAVACININ HAKLARINI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK DURUM BULUNMAMASI ( Davalının Banka Hesaplarının 1/2'sini Aşacak Şekilde ve Davalı Adına Kayıtlı Taşınmazların Tamamı Üzerinde İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu - İhtiyati Tedbir )
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ AMACI ( Karşı Tarafı Riskle Karşı Karşıya Bırakacak veya Onun Ticari Hayatını ya da Yaşantısını Zora Sokacak Nitelikte Verilecek Tedbir Kararının Hatalı Olduğu - Davalının Ekonomik Durumunun Gözetileceği )"
451YİBGK25.11.1942E. 1942/41 K. 1942/23"MAHALLİ MAHKEMELERCE VERİLEN KARARLAR ALEYHİNE TEMYİZ İNCELEMESİ ( Sürenin Geçmesi Nedeniyle Reddi )
ESKİ HALE GETİRME TALEBİ ( Temyiz Mahkemesinde Talepte Bulunma )
TEMYİZ MAHKEMESİNDE ESKİ HALE GETİRME TALEBİNDE BULUNMA ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesika )
TAZMİNAT DAVASI ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesikada Yapılan Sahtelikten Dolayı )
İADEİ MUHAKEME İSTENEMEMESİ ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesikada Yapılan Sahtelikten Dolayı Tazminat Davası Açılması )"

Madde 452

YARGITAY

452Y9.HD30.10.2008E. 2008/30379 K. 2008/29465"YARGILAMANIN İADESİ ( Sendika Başkanına Hakaret/Sendika Üyeliğinden İhraç - Hakaretten Açılan Ceza Davasından Beraat Kararı Verildiğinden Hukuk Mahkemesinde Yargılamanın İadesi Talebinin Kabul Edildiği/İade Kararı Kesin Olduğundan Temyiz Edilemeyeceği )
SENDİKA ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ ( Sendika Başkanına Hakaret - Hakaretten Açılan Ceza Davasından Beraat Kararı Verildiğinden Hukuk Mahkemesinde Yargılamanın İadesi Talebinin Kabul Edildiği/Karar Kesin Olduğundan Temyiz Edilemeyeceği )
TEMYİZİ KABİL OLMAYAN KARAR ( Sendika Üyeliğinden İhraç/Yargılamanın İadesi Talebinin Kabulü - İade Kararı Kesin Olduğundan Temyiz Edilemeyeceği )
SENDİKA BAŞKANINA HAKARET ( Sendika Üyeliğinden İhraç - Ceza Davasından Beraat Edilmesiyle Hukuk Mahkemesinde Yargılamanın İadesi Talebinin Kabul Edildiği/İade Kararı Kesin Olduğundan Temyiz Edilemeyeceği )"
452YİBGK23.5.1956E. 1956/8 K. 1956/9"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( İlgili Yanların Yeniden Oluşturulması )
İADEİ MUHAKEME ( Tarafların Teşkil Edilmesi )
TARAFLAR CELB VE İSTİMA EDİLMEKSİZİN VERİLEN KARAR ( İadei Muhakeme )"
452YİBGK25.11.1942E. 1942/41 K. 1942/23"MAHALLİ MAHKEMELERCE VERİLEN KARARLAR ALEYHİNE TEMYİZ İNCELEMESİ ( Sürenin Geçmesi Nedeniyle Reddi )
ESKİ HALE GETİRME TALEBİ ( Temyiz Mahkemesinde Talepte Bulunma )
TEMYİZ MAHKEMESİNDE ESKİ HALE GETİRME TALEBİNDE BULUNMA ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesika )
TAZMİNAT DAVASI ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesikada Yapılan Sahtelikten Dolayı )
İADEİ MUHAKEME İSTENEMEMESİ ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesikada Yapılan Sahtelikten Dolayı Tazminat Davası Açılması )"

Madde 453

YARGITAY

453Y16.HD13.4.2010E. 2009/792 K. 2010/2907"YARGILAMANIN İADESİ TALEBİ ( Ara Kararda Açıklanmayan Hususların İhtar Metninde Yer Alması Hukuken Sonuç Doğurmayacağı ve Bu İhtara Dayanılarak Kesin Hüküm Kuralları Uygulanamayacağı )
İHTAR ( Davacıya Tebliğ Edildiği ve Teminat Yatırılmadığı Halde Duruşmada Bu Hususta Bir Karar Verilmediği - Yargılamaya Bir Yılı Aşkın Süre Devam Edildikten Sonra Karar Verilmesi Kesin Mehil Hükümlerinin Amacına Aykırı Olduğu )
KESİN MEHİL ( İhtar Davacıya Tebliğ Edildiği ve Teminat Yatırılmadığı Halde Duruşmada Bu Hususta Bir Karar Verilmediği - Yargılamaya Bir Yılı Aşkın Süre Devam Edildikten Sonra Karar Verilmesi Kesin Mehil Hükümlerinin Amacına Aykırı Olduğu )"
453Y15.HD19.2.2008E. 2007/6196 K. 2008/980"YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ ( Yatırılması Gereken Teminatın İlgili Dosyadaki Dava Konusu Malın Kıymeti Karşı Tarafın Uğraması Muhtemel Zararı Gözönünde Tutularak Hakkaniyete Uygun Olarak Takdiri Gerektiği )
TEMİNAT YATIRILMASI ( Yargılamanın Yenilenmesi İstemi - Yatırılması Gereken Teminatın İlgili Dosyadaki Dava Konusu Malın Kıymeti Karşı Tarafın Uğraması Muhtemel Zararı Gözönünde Tutularak Hakkaniyete Uygun Olarak Takdiri Gerektiği )"
453Y3.HD21.1.2003E. 2003/71 K. 2003/204"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Taraf Teşkili Sağlanıp Duruşma Yapılmasının Gerekmesi )
TARAF TEŞKİLİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Davalarında Taraf Teşkili Sağlanıp Duruşma Yapılmasının Gerekmesi )
HAKİMİN SORUMLULUĞU ( Hakimin Ker İki Tarafı Usule Uygun Çağırıp Taraf Teşkilini Sağlamadan Hüküm Verememesi )
EVRAK ÜZERİNDE KARAR VERİLMESİ ( Yargılamanın İadesi Davasında Taraf Teşkili Sağlanıp Duruşma Yapılmasının Gerekmesi )"
453Y7.HD6.10.1977E. 1977/696 K. 1977/10104"TAPULAMA TESPİTİNE İTİRAZ ( İadeyi Muhakeme Talebi Şartı )
İADE-İ MUHAKEME ( Talepte Bulunacak Kimsenin Hasmın Zarar ve Ziyanını Tediye Edeceğine Dair Mahkemece Takdir Edilecek Teminatı Yatırmasının Gerekmesi )
KARAR DÜZELTME ( Talepte Bulunacak Kimsenin Hasmın Zarar ve Ziyanını Tediye Edeceğine Dair Mahkemece Takdir Edilecek Teminatı Yatırmasının Gerekmesi )
TEMİNAT YATIRILMASI ( İade-i Muhakeme Talebinde Bulunan Kişi )"
453YİBGK25.11.1942E. 1942/41 K. 1942/23"MAHALLİ MAHKEMELERCE VERİLEN KARARLAR ALEYHİNE TEMYİZ İNCELEMESİ ( Sürenin Geçmesi Nedeniyle Reddi )
ESKİ HALE GETİRME TALEBİ ( Temyiz Mahkemesinde Talepte Bulunma )
TEMYİZ MAHKEMESİNDE ESKİ HALE GETİRME TALEBİNDE BULUNMA ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesika )
TAZMİNAT DAVASI ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesikada Yapılan Sahtelikten Dolayı )
İADEİ MUHAKEME İSTENEMEMESİ ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesikada Yapılan Sahtelikten Dolayı Tazminat Davası Açılması )"

Madde 454

YARGITAY

454YHGK24.1.2018E. 2017/4-3186 K. 2018/67"MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Mahkeme Kararının Temyiz Edilip Edilemeyeceği Belirlenirken Temyiz Hakkının Doğduğu Tarihteki Hukuksal Durumun Esas Alınacağı/Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmü Temyiz Sınırı Yönünden Hangi Düzenlemeyi İçeriyor İse Ona Bağlı Kalınacağı - Direnmeye Konu Miktar Direnme Kararının Verildiği Tarihte Temyiz Kesinlik Sınırının Altında Olduğundan Temyiz İsteminin Reddi Gerektiği )
TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( Manevi Tazminat İstemi - Direnme Kararının Miktar İtibariyle Temyiz Edilebilirlik Sınırının Altında Olduğu/Temyiz Yasa Yoluna Gidilemeyeceği )"
454YHGK13.12.2017E. 2016/22-1719 K. 2017/1684"İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ ( Alacak Miktarının 2.080,00 TL'nin Altında Olduğu ve Direnme Kararı Miktar İtibariyle Açık Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğu - Karara Karşı Temyiz Yasa Yoluna Gidilmesinin Miktar İtibariyle Mümkün Olmadığı )
KARARIN KESİN OLMASI ( Alacak Miktarının 2.080,00 TL'nin Altında Olduğu ve Direnme Kararı Miktar İtibariyle Açık Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğu - Karara Karşı Temyiz Yasa Yoluna Gidilmesinin Miktar İtibariyle Mümkün Olmadığı/İşçilik Alacakları İstemi )
TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ( İşçilik Alacakları İstemi - Alacak Miktarının 2.080,00 TL'nin Altında Olduğu ve Direnme Kararı Miktar İtibariyle Açık Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğu/Temyiz İsteminin Reddi Yönünde Verilen Ek Kararın Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )"
454Y15.HD13.12.2017E. 2017/2369 K. 2017/4413"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İŞ BEDELİ ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( 20.07.2016 Tarihinden Önce Verilen Kararlar HUMK Hükümlerine Göre Temyize Tabi Olduğu Gibi HUMK Hükümlerine Göre Temyize Tabi Olarak Verilmiş Kararlar Hakkındaki Yargılamanın Yenilenmesi Talepleriyle İlgili Verilen Kararların da İstinafa Tabi Olmayıp Doğrudan HUMK Hükümlerine Göre Temyize Tabi Olduğu )
TEMYİZ ( 20.07.2016 Tarihinden Önce Verilen Kararlar HUMK Hükümlerine Göre Temyize Tabi Olduğu Gibi HUMK Hükümlerine Göre Temyize Tabi Olarak Verilmiş Kararlar Hakkındaki Yargılamanın Yenilenmesi Talepleriyle İlgili Verilen Kararların da İstinafa Tabi Olmayıp Doğrudan HUMK Hükümlerine Göre Temyize Tabi Olduğu - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağının Tahsili Talebi )
YARGILANMANIN YENİLENMESİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağının Tahsili Talebi - 20.07.2016 Tarihinden Önce Verilen Kararlar HUMK Hükümlerine Göre Temyize Tabi Olduğu Gibi HUMK Hükümlerine Göre Temyize Tabi Olarak Verilmiş Kararlar Hakkındaki Yargılamanın Yenilenmesi Talepleriyle İlgili Verilen Kararların da HUMK Hükümlerine Göre Temyize Tabi Olduğunun Gözetileceği )
HUMK HÜKÜMLERİNE GÖRE TEMYİZE TABİ OLARAK VERİLMİŞ KARAR ( Yargılamanın Yenilenmesi Talepleriyle İlgili Verilen Kararların da İstinafa Tabi Olmayıp Doğrudan HUMK Hükümlerine Göre Temyize Tabi Olduğu - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağının Tahsili Talebi )"
454YHGK25.10.2017E. 2015/22-1381 K. 2017/1227"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Uyuşmazlık Konusu Olan Alacak Miktarı Açık Biçimde Direnme Kararının Verildiği Tarihte Geçerli Olan Temyiz Edilebilirlik Sınırının Altında Olduğundan Anılan Karara Karşı Temyiz Yasa Yoluna Gidilmesinin Miktar İtibariyle Mümkün Olmadığı - Temyiz İsteminin Miktar İtibari İle Reddi Gerektiği )
TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK SINIRI ( Direnme Kararını Temyiz Eden Davalı Aleyhine Hükmedilen ve Uyuşmazlık Konusu Olan Alacak Miktarı Açık Biçimde Direnme Kararının Verildiği Tarihte Geçerli Olan Temyiz Edilebilirlik Sınırının Altında Olduğundan Anılan Karara Karşı Temyiz Yasa Yoluna Gidilmesinin Miktar İtibariyle Mümkün Bulunmadığı )
MİKTAR BAKIMINDAN KESİNLİK ( Davalı Aleyhine Hükmedilen ve Uyuşmazlık Konusu Olan Alacak Miktarının Açık Biçimde Direnme Kararının Verildiği Tarihte Geçerli Olan Temyiz Edilebilirlik Sınırının Altında Olduğu - Anılan Karara Karşı Temyiz Yasa Yoluna Gidilemeyeceği )"
454Y21.HD26.4.2017E. 2016/1291 K. 2017/3557"MURİSİNİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Maddi Tazminat İstemi - Mahkemece Temyiz Harç ve Giderlerinin Ödenmesi İçin Muhtıra Tebliğine Rağmen Eksikliğin Tamamlanmadığı Anlaşılmakla Davalının Mahkeme Kararını Temyiz Etmediğinin Kabul Edileceği )
MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Mahkemece Temyiz Harç ve Giderlerinin Ödenmesi İçin Muhtıra Tebliğine Rağmen Eksikliğin Tamamlanmadığı Anlaşılmakla Davalının Mahkeme Kararını Temyiz Etmediğinin Kabul Edileceği - Murisinin İş Kazası Sonucu Ölümü )
TEMYİZ HARÇ VE GİDERLERİNİN ÖDENMESİ GEREĞİ ( Murisinin İş Kazası Sonucu Ölümünden Kaynaklı Maddi Tazminat İstemi - Muhtıra Tebliğine Rağmen Eksikliğin Tamamlanmadığı Anlaşılmakla Davalının Mahkeme Kararını Temyiz Etmediğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )"
454YHGK12.4.2017E. 2015/9-3556 K. 2017/723"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI (Vardiyalı Çalışma Sisteminde Fazla Çalışmanın Olup Olmadığının Tespiti/Fazla Çalışma Alacağı - Mahkemenin Vermiş Olduğu Fazla Çalışma Alacağı Miktarının Temyiz Sınırı Altında Kaldığı/Temyiz İsteminin Reddi)
TEMYİZ KESİNLİK SINIRI (Direnme Kararı Miktar İtibariyle Açık Bir Biçimde Temyiz Edilebilirlik Sınırı Altında Olduğunun Gözetileceği - Fazla Çalışma ile İlgili Karara Karşı Temyiz Yasa Yoluna Gidilmesinin Miktar İtibariyle Olanaksız Olduğu/Temyiz İsteminin Reddi/Kıdem ve İhbar Tazminatı)
MAHKEMECE HÜKMEDİLEN FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞININ TEMYİZ SINIRI ALTINDA KALMASI (Temyiz İsteminin Reddi - Kıdem ve İhbar Tazminatı Davası/İşçi Alacağı)
TEMYİZ YOLUNA GİDİLEMEYECEĞİNİN KABULÜ (Mahkemece Hükmedilen Fazla Çalışma Alacağının Temyiz Sınırının Altında Kaldığının Gözetileceği - Özel Dairece Diğer İşçilik Alacakları Yönünden Bozma Nedeni Yapılmadığından Bu Kısım İçin İlamın Kesinleşmiş Olduğu/Fazla Çalışma/Direnme Kararı)
HAKKANİYET İNDİRİMİ UYGULANMASI (Yerel Mahkemece Fazla Çalışma Alacağına Hakkaniyet İndirimi Uygulanarak Karar Verildiği - Ancak Fazla Çalışma Alacağının Düşük Bir Miktarda Bulunması Nedeniyle Temyiz Sınırı Altında Kaldığı/Temyiz Edilebilirlik Kaabiliyeti Bulunmadığı/Temyiz Kesinlik Sınırı)"
454YHGK29.5.2015E. 2013/9-2269 K. 2015/1468"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Diğer İşçilik Alacakları Yanında İlave Tediye Alacağının Tahsilinin De Talep Edildiği/Mahkemece Verilen Kararın Sadece İlave Tediye Alacağı İçin Bozulduğu - Diğer Alacaklar Yönünden Bir Bozma Nedeni Yapılmadığından Hükmün Bu Kısmının Kesinleştiği/Davacının Talep Edebileceği İlave Tediye Alacağının Temyiz Sınırının Altında Olduğu - Temyiz İsteminin Reddinin Gerektiği )
TEMYİZ EDİLEBİLİRLİK ( Temyiz Hakkının Doğduğu Tarihteki Hukuksal Durumun Esas Alınacağı/Yerel Mahkemenin Özel Daire Bozmasına Karşı Verdiği Direnme Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmünün Temyiz Sınırı Yönünden Olan Düzenlemesine Bağlı Kalınacağı - Direnme Kararı Verildiğinde Temyiz Sınırının 1.820,00 TL Olduğu - Direnme Kararına Karşı Temyiz Yasa Yoluna Gidilmesinin Miktar İtibariyle Mümkün Olmadığı )
İLAVE TEDİYE ALACAĞI ( Ek Bilirkişi Raporunda 983,83 TL Olarak Belirlendiği/Direnme Kararı Verildiğinde Temyiz Kesinlik Sınırının 1.820,00 TL Olduğu - Davacının Talep Edebileceği İlave Tediye Alacağının Temyiz Sınırının Altında Olduğu/Direnme Kararı Miktar İtibariyle Temyiz Edilebilirlik Sınırının Altında Olduğundan Anılan Karara Karşı Temyiz Yoluna Gidilemeyeceği )
TEMYİZ SINIRI ( Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmü Temyiz Sınırı Yönünden Hangi Düzenlemeyi İçeriyor İse Ona Bağlı Kalınacağı/ Direnme Karar Tarihinde Temyiz Sınırının 1.820,00 TL Olduğu - Miktar İtibariyle Direnme Kararının Temyiz Sınırının Altında Olduğu/Temyiz İsteminin Reddi )
TEMYİZ SINIRININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK DÜZENLEME ( Temyiz Hakkının Doğduğu Tarihteki Hukuksal Durumun Esas Alınacağı/ Direnme Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmünün Temyiz Sınırı Yönünden Olan Düzenlemesine Bağlı Kalınacağı - İşçilik Alacakları )"
454YHGK10.12.2014E. 2014/19-526 K. 2014/1019"İSTİRDAT DAVASI ( Direnme Kararının Süresinde Temyiz Edilip Edilmediğinin Önsorun Olarak Ele Alındığı/1086 Sayılı Hukuk Usulü Kanunu'nun Uygulanacağı - Asliye Hukuk Mahkemesi Kararlarının Temyiz Süresinin 15 Gün Olduğu/Temyiz Dilekçesinin Süre Yönünden Reddi Gerektiği )
ÖNSORUN ( İstirdat Davasında Direnme Kararının Süresinde Temyiz Edilip Edilmediği/1086 Sayılı Hukuk Usulü Kanunu'nun Uygulanacağı - Asliye Hukuk Mahkemesi Kararlarının Temyiz Süresinin 15 Gün Olduğu/Temyiz Dilekçesinin Süre Yönünden Reddi Gerektiği )
DİRENME KARARININ SÜRESİNDE TEMYİZİ ( İstirdat Davası/Önsorun Teşkil Ettiği - 1086 Sayılı Hukuk Usulü Kanunu'nun Uygulanacağı - Asliye Hukuk Mahkemesi Kararlarının Temyiz Süresinin 15 Gün Olduğu/Temyiz Dilekçesinin Süre Yönünden Reddi Gerektiği )
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARLARDA TEMYİZ SÜRESİ ( 15 Gün Olduğu/İstirdat Davası - Önsorun Teşkil Ettiği/1086 Sayılı Hukuk Usulü Kanunu'nun Uygulanacağı - Asliye Hukuk Mahkemesi Kararlarının Temyiz Süresinin 15 Gün Olduğu/Temyiz Dilekçesinin Süre Yönünden Reddi Gerektiği )"
454Y1.HD7.11.2013E. 2013/18530 K. 2013/15424"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi/6100 S.K. İhtiyati Tedbir Kararının Reddi Halinde Kanun Yoluna Başvurulmasının Mümkün Olduğu - Farklı Yasal Düzenlemelerin Uygulanması/Davalının Temyiz Talebinin Reddi/Temyiz)
İHTİYATİ TEDBİR KARARLARININ REDDİ HALİNDE KANUN YOLU (1086 S.K. Yeni 6100 S.K. Aykırı Olmayan Hükümlerinin Uygulanabileceği - Ancak 1086 S.K. İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Temyizi Kapalı Olduğunun Gözetileceği)
1086 SAYILI KANUNUN UYGULAMA ALANI (1086 S.K. İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Temyiz Yolu Kapalı Bulunduğuna Göre Bu Kararların Temyizen İncelenmesinin Yasal Dayanağının Bulunmadığı - Davalının Temyiz Talebinin Reddi Gereği/İhtiyati Tedbir)
FARKLI YASAL UYGULAMALAR (İhtiyati Tedbir Kararının Temyizinde 6100 S.K. ve Temyiz İncelemesinin Yönteminin ve Sonucunda Verilecek Kararların Niteliğinin Belirlenmesinde 1086 S.K. Gözetilmesinin Hukuka Uygun Olmayan Bir Sonuç Doğuracağı)
BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ (İhtiyati Tedbir Kararlarının Reddi Halinde Kanun Yoluna Başvurulması - 6100 S.K. Bölge Adliye Mahkemelerine Verilen Görevlerin Yargıtay Tarafından Tamamen Yerine Getirilmesi Gibi Bir Sonucun Doğru Olmadığının Kabulü)"
454YHGK30.10.2013E. 2013/22-203 K. 2013/1505"YERSİZ ÖDENEN İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ ( Temyizi Kabil Olmayan Karar/Temyiz Kesinlik Sınırı - İcra Takibine ve İtiraza Konu Miktarın Bu Sınırın Altında Kaldığı/Görev/İş Mahkemesi )
TEMYİZ KESİNLİK SINIRI ALTINDAKİ KARAR ( Görev Husununu Temyize Konu Olabilmesi İçin Öncelikle Temyizi Kabil Bir Kararın Bulunması Gereği - Uyuşmazlıkta Verilen Kararın Kesin Nitelikte Olduğu/Temyiz Kesinlik Sınırı/İtirazın İptali )
İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLUP OLMADIĞI ( Eldeki Davada Temyiz Edilebilirlik Sınırının Gözetilmesi Gereği )
İCRA TAKİBİ VE İTİRAZA KONU MİKTAR ( Temiz Edilebilirlik Sınırı Altında Kaldığı - Uyuşmazlıkta Verilen Kararın Kesin Nitelikte Olduğu/Yersiz Ödenen İşsizlik Ödeneğinin Tahsili için Başlatılan İcra Takibine Vaki İtirazın İptali Davası )
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANILMASI ( Bu Hususla İlgili Uyuşmazlık Bulunmadığı - İcra Takibinin Eğitime Davet Çağrısına Yanıt Verilmemesi Nedeniyle Yersiz Ödeme Miktarına İlişkin Olduğu/Temyizi Kabil Karar/Miktarın Gözetilmesi Gerektiği )"
454Y1.HD17.12.2012E. 2012/16579 K. 2012/15322"İHTİYATİ TEDBİR ( Bölge Adliye Mahkemeleri Kuruluncaya Kadar 1086 Sayılı Kanunun Temyize Dair Hükümlerinin Uygulanmasına Devam Edileceği - 1086 Sayılı Yasada da İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Temyiz Yolu Kapalı Bulunduğuna Göre Bu Kararların Temyizen İncelenmesinin Yasal Dayanağının Bulunmadığı )
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA MÜESSESESİ ( Olan İhtiyati Tedbir Kararlan Hakkında Bölge Adliye Mahkemeleri İçin Öngörülen Kanun Yolunun Yasal Bir Dayanak Olmadan Temyiz Yolu Şeklinde Yorumlanması Kanunun Amacına ve Müessesenin Getiriliş Gerekçelerine Uygun Bir Sonuç Olmayacağı )
TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR ( 1086 Sayılı Yasada İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Temyiz Yolu Kapalı Bulunduğuna Göre Bu Kararların Temyizen İncelenmesinin Yasal Dayanağının Bulunmadığı )"
454Y14.HD6.12.2012E. 2012/12646 K. 2012/14217"DELİL TESPİTİ İSTEMİ ( Nihai Kararlardan Olmadığından Temyizinin Mümkün Olmadığı )
NİHAİ KARAR ( Delil Tespiti İstemi - Delil Tespiti Kararı Nihai Kararlardan Olmadığından Temyizinin Mümkün Olmadığı )
TEMYİZİ KABİL KARARLAR ( Delil Tespiti İstemi - Delil Tespiti Kararı Nihai Kararlardan Olmadığından Temyizinin Mümkün Olmadığı )"
454Y2.HD3.10.2011E. 2010/11101 K. 2011/14557"HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN UYGULANMASI ( Yürürlüğe Girmesiyle 01.10.2011 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Tamamlanmış İşlemleri Etkilememek Kaydıyla Kural Olarak Derhal Uygulanabilir Nitelikte Olduğu )
TEMYİZ BAŞVURUSU ( 6100 SK.'ya Göre Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Dairelerinden Verilen Temyizi Kabil Nihai Kararlara Karşı Tebliğ Tarihinden İtibaren Bir Ay İçinde Temyiz Yoluna Başvurulabileceği )
SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN TEMYİZ BAŞVURUSU ( 1086 S.K. Kapsamındaki Uyuşmazlıklarda Dosyanın Yerel Mahkemece Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilmeden Yargıtay'a Gönderilmesi Durumunda Yargıtay'ca da Temyiz İsteminin Reddine Karar Verilebileceği )"
454Y7.HD15.2.2010E. 2009/2061 K. 2010/656"YARGILAMANIN İADESİ İSTEMİ (Reddine Karar Verildiğine Göre İstemde Bulunan Davacıların Yasal Düzenlemelerle Yapılan Artırımlar da Gözetilerek Para Cezası İle Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği)
PARA CEZASI (Yargılamanın İadesi İsteminin Reddine Karar Verildiğine Göre İstemde Bulunan Davacıların Yasal Düzenlemelerle Yapılan Artırımlar da Gözetilerek Para Cezası İle Cezalandırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği)"
454Y17.HD5.12.2005E. 2005/11586 K. 2005/11158"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle )
İADEİ MUHAKEME ( Davacının Resmi Kuruma-Trafik Tescil Dairesine Bildirdiği Adresine Tebligat Yapılmış Olmasına Göre Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Yerinde Olmaması )
USULSÜZ TEBLİGAT ( Resmi Kuruma-Trafik Tescil Dairesine Bildirdiği Adresine Tebligat Yapılmış Olmasına Göre Ortada Usulsüz Bir Tebligat Bulunmaması )"
454Y21.HD12.3.2002E. 2002/8253 K. 2002/11427"KESİN HÜKÜM NİTELİĞİ ( İstihkak Davalarına İlişkin Tetkik Mercii Kararları - Yargılamanın Yenilenmesi Talebi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( İstihkak Davalarına İlişkin Tetkik Mercii Kararlarının Kesin Hüküm Niteliği ve Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurulabilmesi - Süre Şartı )
SÜRE ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde - İstihkak Davasında Verilen Kararın Kesin Hüküm Niteliği )
İADE-İ MUHAKEME TALEBİ ( İstihkak Davalarına İlişkin Tetkik Mercii Kararlarının Kesin Hüküm Niteliği ve Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurulabilmesi - Süre Şartı )
İSTİHKAK DAVASINDA VERİLEN İTM KARARI ( Kesin Hüküm Niteliğinde Olacağı ve Yargılamanın İadesi Talebine Konu Olabileceği - Süre Şartı )
PARA CEZASININ VE YARGILAMA GİDERLERİNİN DAVACIYA YÜKLENMESİ GEREĞİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Reddi Halinde )"
454Y11.HD17.2.1997E. 1997/371 K. 1997/759"İPTAL KARARININ İPTALİ ( Mahkemece Verilen Hisse Senetlerinin İptali Karının İptalinin İstenememesi )
HİSSE SENEDİNİN İPTALİ ( Mahkemece Verilen Hisse Senetlerinin İptalinin İstenememesi )
YARGILAMANIN İADESİ ( İptal Edilen Hisse Senetlerine Karşı Ancak Bu Yola Müracaat Edilebilmmesi )"
454YİBGK23.5.1956E. 1956/8 K. 1956/9"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( İlgili Yanların Yeniden Oluşturulması )
İADEİ MUHAKEME ( Tarafların Teşkil Edilmesi )
TARAFLAR CELB VE İSTİMA EDİLMEKSİZİN VERİLEN KARAR ( İadei Muhakeme )"
454YİBGK25.11.1942E. 1942/41 K. 1942/23"MAHALLİ MAHKEMELERCE VERİLEN KARARLAR ALEYHİNE TEMYİZ İNCELEMESİ ( Sürenin Geçmesi Nedeniyle Reddi )
ESKİ HALE GETİRME TALEBİ ( Temyiz Mahkemesinde Talepte Bulunma )
TEMYİZ MAHKEMESİNDE ESKİ HALE GETİRME TALEBİNDE BULUNMA ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesika )
TAZMİNAT DAVASI ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesikada Yapılan Sahtelikten Dolayı )
İADEİ MUHAKEME İSTENEMEMESİ ( Temyiz Kararına Mesnet Teşkil Eden Vesikada Yapılan Sahtelikten Dolayı Tazminat Davası Açılması )"

SAYIŞTAY

454SAMSUNBAM-6HD20.6.2017E. 2017/1323 K. 2017/1316"KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlar Hakkında Kesinleşinceye Kadar 1086 Sayılı Kanunun 26.09.2004 Tarihli ve 5236 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikten Önceki 427 İle 454. Madde Hükümlerinin Uygulanmasına Devam Olunacağı - Bu Kararlara İlişkin Dosyaların Bölge Adliye Mahkemelerine Gönderilemeyeceği )
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN FAALİYETE GEÇTİĞİ TARİHTEN ÖNCE VERİLEN KARARLAR ( Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan Tazminat İstemi - Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlar Hakkında Kesinleşinceye Kadar 1086 Sayılı Kanunun 427 İle 454. Madde Hükümlerinin Uygulanacağı/Bu Kararlara İlişkin Dosyaların Bölge Adliye Mahkemelerine Gönderilemeyeceği - Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlamasından Önce Aleyhine Temyiz Yoluna Başvurulmuş Kararlar Hakkında HUMK'nın 427 İla 454.Madde Hükümlerinin Uygulanmasına Devam Olunacağı )"

Madde 455

YARGITAY

455Y1.HD14.12.2017E. 2017/5168 K. 2017/7325"TAPU KAYDINDA DÜZELTİM İSTEMİ ( Hüküm Yeterince Açık Değilse veya İcrasında Tereddüt Uyandırıyor Yahut Birbirine Aykırı Fıkralar İçeriyorsa İcrası Tamamlanıncaya Kadar Taraflardan Her Birinin Hükmün Açıklanmasını veya Tereddüt ya da Aykırılığın Giderilmesini İsteyebileceği - Hüküm Fıkrasında Taraflara Tanınan Haklar ve Yüklenen Borçların Tavzih Yolu İle Sınırlandırılamayacağı Genişletilemeyeceği ve Değiştirilemeyeceği )
HÜKMÜN TAVZİHİ ( Tapu Kaydında Düzeltim İstemi - Mahkemece Karar Verildikten Sonra Davacı Tarafın İstemi Üzerine Dosyanın Tekrar Ele Alındığı/Yapılan İlavenin Hükmün Sonucunu Değiştirici Nitelikte Olduğu/6100 S.K. Md. 305/1 Kapsamında Değerlendirilemeyeceği )"
455YHGK17.4.2015E. 2014/7-2144 K. 2015/1221"KADOSTRO TESPİTİNE İTİRAZ İSTEMİ ( Tefhim Edilen Kısa Karar İle Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Bulunduğu/Gerekçeli Kararda Dava Konusu Taşınmazla İlgili Kısa Kararda Yer Almayan Tescil Hükmü Kurulduğu - Kısa Karar İle Gerekçeli Kararın Uygun Olmasının Zorunlu Olduğu/Bu Nedenle Kararın Usulden Bozulmasının Gerektiği )
KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Yargılamanın Aleniyeti Kararların Alenen Tefhim Edilmesine İlişkin Anayasanın 141. Maddesine ve HMK'nın Buyurucu Nitelikteki Maddelerine Aykırı Olduğu/Bu Hususun Kamu Düzeni İle İlgili Olduğu - Bozmayı Gerektirdiği )
TEFHİM EDİLEN KISA KARAR ( Kısa Kararın Tarafların Hak ve Yükümlülüklerini Açıkça Gösteren Tefhim İle Aleniyet ve Hukuki Varlık Kazandığı/Kısa Karar İle Gerekçeli Kararın Uygun Olmasının Zorunlu Olduğu - Kısa Kararı Yazıp Tefhim Etmekle Davadan Elini Çekmiş Olan Hakimin Artık Bu Kararı Değiştirmesine Yasal Olanak Olmadığı/Kısa Karar ve Gerekçeli Karar Arasındaki Çelişkinin Bozmayı Gerektiğidiği )
TAVZİH ( Kadostro Tespitine İtiraz İstemi/Tavzihin Hükmün Müphem Olması Veya Birbirine Aykırı Fıkralar İhtiva Etmesi Halinde Hükmün Gerçek Anlamının Meydana Çıkarılması İçin Başvurulan Bir Yol Olduğu - Hükmü Değiştirecek Nitelikte Tavzih Kararı Verilmesinin Mümkün Olmadığı )
GEREKÇELİ KARAR ( İle Tefhim Edilen Kararın Çelişkili Olduğu/ Tefhim Edilen Kısa Kararda Sadece Davanın Açılmamış Sayılmasına Denildiği/Gerekçeli Direnme Kararın Hüküm Fıkrasında İse Dava Konusu Taşınmazın Tapuya Kayıt ve Tescil Edilmesine Dair Kısa Kararda Yer Almayan Tescil Hükmü Kurulduğu Bu Nedenle Kararın Usulden Bozulmasının Gerektiği )"
455Y21.HD9.3.2015E. 2015/219 K. 2015/4452"HİZMET TESPİTİ ( Tavzih Taleplerinin Yargıtay Kararlarına Karşı da Yapılabileceği - Maddi Hataya Dayalı Olarak Verilen Kararların Taraflar Yönünden Usuli Kazanılmış Hak Durumu Oluşturmayacağı/Her Zaman Düzeltilmesinin Mümkün Olduğu )
TAVZİH TALEBİ ( Davalının Yargıtay Tarafından Onanan Karara Karşı Tavzih Talebinde Bulunduğu - Yargıtay İçtihatlarına Karşı Yapılabileceği/Davalı İşyeri 01.10.2008 Tarihinden İtibaren İtibari Hizmet Süresinin Uygulandığı İşyerlerinden Olmadığından Talebin Kabulü İle Onama Kararının Kaldırılmasına Karar Verildiği/Yeniden Yargılamaya Gerek Olmadığından Kararın Düzeltilerek Onandığı )
MADDİ HATAYA DAYALI OLARAK VERİLEN KARARLAR ( Taraflar Yönünden Usuli Kazanılmış Hak Durumu Oluşturmayacağı/Her Zaman Düzeltilmesinin Mümkün Olduğu - Tavzih Talebinin Yargıtay Kararlarına Karşı da Yapılabileceği )
USULİ KAZANILMIŞ HAK İLKESİ ( Maddi Yanılgı Sonucu Verilen Kararların Taraflar Yönünden Usuli Kazanılmış Hak Durumu Oluşturmayacağı/Her Zaman Düzeltilebileceği - Tavzih Talebinin Kabul Edilerek Yeniden Yargılama Gerekmediğinden Kararın Düzeltilerek Onanacağı )"
455Y9.HD23.9.2014E. 2012/32892 K. 2014/27616"TAVZİH ( Kural Olarak Sadece Hüküm Fıkrası Hakkında Olacağı Hükmün Gerekçesinin Açıklanması İçin Tavzih Yoluna Başvurulamayacağı - Tavzih Yoluna Başvurulabilmesi İçin Hükmün Kesinleşmesine Gerek Olmadığı Hükmün İcrasına Kadar Tavzih Yoluna Başvurulabileceği )
YARGITAY KARARLARI HAKKINDA TAVZİH ( Yargıtay Kararları Hakkında Tavzih İstenebileceği Yargıtayın Kararları Hakkında Verdiği Tavzih Kararlarına Karşı Hukuk Genel Kuruluna Temyiz Yoluna Başvurulamayacağı - Hakimin Tavzih Yoluyla Hükümde Unutmuş Olduğu Talepler Hakkında Karar Verip Bunu Hükme Ekleyemeyeceği )
TAVZİH YOLUYLA YAPILAMAYACAK İŞLEMLER ( Hükümde Unutulmuş Vekalet Ücreti ve Faiz Gibi Talepler Hakkında Tavzih Yoluyla Karar Verilip Hükme Eklenemeyeceği Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasındaki Çelişkinin Tavzihle Giderilemeyeceği - Tavzih ile Kesinleşmiş Hükmün Sınırlandırılamayacağı Genişletilemeyeceği Değiştirilemeyeceği )"
455Y1.HD29.5.2014E. 2014/7424 K. 2014/10675"HARÇ VE YARGILAMA GİDERLERİNDE TAVZİH ( Mahkemece Harç ve Yargılama Giderleri Konusunda Düzeltme İstemi Kabul Edilerek Ek Karar Verildiği - Anılan Hususların Hükmün Tamamen Değişmesi Sonucunu Doğuracağı/Talep Kabul Edilerek Hükmün Değiştirilmesinin Hatalı Olduğu )
HÜKMÜN DEĞİŞMESİ ( Mahkemece Harç ve Yargılama Giderleri Konusunda Düzeltme İstemi Kabul Edilerek Ek Karar Verilmesinin Hükmün Tamamen Değişmesi Sonucunu Doğuracağı - Hüküm Fıkrasında Taraflara Tanınan Haklar İle Yüklenen Borçların Tavzih Yolu İle Sınırlandırılamayacağı Genişletilemeyeceği ve Değiştirilemeyeceği/Tavzih Yoluyla Hüküm Fıkrasının Değiştirilmesinin İsabetsizliği )
TAVZİH YOLUYLA HÜKÜM FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Mahkemece Harç ve Yargılama Giderleri Konusunda Düzeltme İstemi Kabul Edilerek Ek Karar Verilmesinin Hükmün Tamamen Değişmesi Sonucunu Doğuracağı/Hüküm Fıkrasında Taraflara Tanınan Haklar İle Yüklenen Borçların Tavzih Yolu İle Değiştirilemeyeceğinden Kararda İsabet Bulunmadığı )
VEKİL LEHİNE AVUKATLIK ÜCRETİ ( Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Dava Değerinin Çekişme Konusu Taşınmazın Belirlenen Değerinden Davacıların Miras Payına İsabet Eden Değer Olduğu Gözetilerek Saptanan Değer Üzerinden Davacılar Vekili Lehine Avukatlık Parasına Hükmedileceği )
DAVA DEĞERİ ( Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Dava Değerinin Çekişme Konusu Taşınmazın Belirlenen Değerinden Davacıların Miras Payına İsabet Eden Değer Olduğu )"
455Y5.HD25.2.2014E. 2013/30478 K. 2014/4729"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ( Tavzih İstemi - Hüküm Yeterince Açık Değilse veya İcrasında Tereddüt Uyandırıyor Yahut Birbirine Aykırı Fıkralar İçeriyorsa İcrası Tamamlanıncaya Kadar Taraflardan Her Biri Hükmün Açıklanmasını veya Tereddüt ya da Aykırılığın Giderilmesini İsteyebileceği )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Tavzih İstemi - Fen Bilirkişi Raporunda Parselin Köşe Noktalarına Ait Koordinat Değerlerinin Kadastro Paftasına ve Teknik Evraka Uygun Olmaması Bu Nitelikte Olup Hükmün Tavzihi Gerektiği )
FEN BİLİRKİŞİSİ RAPORUNUN İNFAZA ELVERİŞLİ OLMAMASI ( Tavzih İstemi - Fen Bilirkişi Raporunda Parselin Köşe Noktalarına Ait Koordinat Değerlerinin Kadastro Paftasına ve Teknik Evraka Uygun Olmaması Bu Nitelikte Olup Hükmün Tavzihi Gerektiği )
TAVZİH İSTEMİ ( Fen Bilirkişi Raporunda Parselin Köşe Noktalarına Ait Koordinat Değerlerinin Kadastro Paftasına ve Teknik Evraka Uygun Olmaması Hükmün Tavzihini Gerektirdiği - Davaya Konu Parselin Köşe Noktalarına Ait Koordinatların Değerlerinin Kadastral Paftasına ve Teknik Belgelere Uygun Olarak Hazırlanması ve Hükmün İnfazının Sağlanması İçin Fen Bilirkişisinden Ek Rapor Alınması Gerektiği )"
455YHGK8.5.2013E. 2012/1-1627 K. 2013/676"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı - Gerekçeli Kararın Hüküm Fıkrasında Yer Verilmeyen Bir Hususun Tavzih Kararı İle Hüküm Fıkrasına İlave Edildiği/Hükmü Değiştirecek Nitelikte Tavzih Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olmadığı)
TAVZİH (Yolu İle Kesinleşmiş Olan Hükmün Sınırlandırılamayıp Genişletilemeyeceği ve Değiştirilemeyeceği - Gerekçeli Kararın Hüküm Fıkrasında Yer Verilmeyen Bir Hususun Tavzih Kararı İle Hüküm Fıkrasına İlave Edilerek Hükmü Değiştirecek Nitelikte Tavzih Kararı Verilmesinin Doğru Olmadığı/Tapu İptali ve Tescil)
HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLMESİ (Tapu İptali ve Tescil - Hâkimin Tavzih Yolu İle Hükümde Unutmuş Olduğu Talepler Hakkında Karar Verip Bunu Hükmüne Ekleyemeyeceği/Hükmü Değiştirecek Nitelikte Tavzih Kararı Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olmadığı)"
455Y3.HD21.2.2013E. 2013/272 K. 2013/2812"HÜKMÜN TAVZİHİ ( Tavzih Yoluyla Kesinleşmiş Olan Hükmün Sınırlandırılamayacağı Genişletilemeyeceği Değiştirilemeyeceği - Hükmün Gerekçesinin Açıklanması İçin Hükümde Unutulmuş Talepler Vekalet Ücreti ve Faiz Hakkında Tavzih Yoluyla Karar Verilip Hükme Eklenemeyeceği )
TAVZİH YOLUYLA YAPILABİLECEK VE YAPILAMAYACAK İŞLEMLER ( Hüküm Fıkrasıyla Gerekçe Arasında Çelişki Bulunması Halinde Çelişkinin Tavzih Yoluyla Giderilebileceği Hükmün Açıklanmasının ise Yapılamayacağı - Hükümde Unutulmuş Talepler Vekalet Ücreti ve Faiz Hakkında Tavzih Yoluyla Karar Verilip Hükme Eklenemeyeceği )"
455YHGK6.2.2013E. 2012/6-566 K. 2013/198"YARGILAMANIN YENİLENMESİ DAVASI ( Davacının Açmış Olduğu Dava Diğer Davacının Açmış Olduğu Davadan Sonra Kesinleşmiş Olup İkinci Hüküm Lehine Olan Davacının Yargılamanın Yenilenmesi İsteminde Bulunabilmesinin Mümkün Olmadığı )
ÖNALIM ( Yargılamanın Yenilenmesi Davası - Kabul Edilebilmesi İçin Davanın Tarafları Dava Sebebi ve Konusunun Aynı Olması Gerektiği )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ ŞARTLARI ( Yargılamanın Yenilenmesi Davası - Davacının Açmış Olduğu Dava Diğer Davacının Açmış Olduğu Davadan Sonra Kesinleşmiş Olup İkinci Hüküm Lehine Olan Davacının Yargılamanın Yenilenmesi İsteminde Bulunabilmesinin Mümkün Olmadığı )"
455Y2.HD9.7.2012E. 2012/15584 K. 2012/19133"KARAR DÜZELTME İNCELEMESİ SIRASINDA DAVACININ ÖLMESİ ( Boşanma Davası - Boşanma Davası Konusuz Kaldığından Bu Yönde Hüküm Tesis Edilerek Davalı Kadın Hakkında Kusur Tespiti Yapılacağı )
DAVACI KOCANIN KARAR DÜZELTME AŞAMASINDA ÖLMESİ ( Boşanma Davası - Boşanma Davası Konusuz Kaldığından Bu Yönde Hüküm Tesis Edilerek Davalı Kadın Hakkında Kusur Tespiti Yapılması Gereği )
BOŞANMA DAVASI ( Karar Düzeltme Aşamasında Davacı Kocanın Öldüğü -Boşanma Davası Konusuz Kaldığından Bu Yönde Hüküm Tesis Edilerek Davalı Kadın Hakkında Kusur Tespiti Yapılması Gerektiği )
KUSUR TESPİTİ ( Boşanma Davası - Boşanma Davası Konusuz Kaldığından Bu Yönde Hüküm Tesis Edilerek Davalı Kadın Hakkında Kusur Tespiti Yapılması Gerektiği )"
455Y19.HD30.5.2012E. 2012/5132 K. 2012/9187"İTİRAZIN İPTALİ ( Tavzihle Hüküm Fıkrasının Değiştirilemeyeceği - Mahkemece Kısa Karardaki Hüküm Fıkrası Tavzih Yoluyla Değiştirilerek Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Meydana Getirildiği )
TAVZİH ( İle Hüküm Fıkrasının Değiştirilemeyeceği - Mahkemece Kısa Karardaki Hüküm Fıkrası Tavzih Yoluyla Değiştirilerek Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Meydana Getirildiği/İtirazın İptali )
KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( İtirazın İptali - Tavzihle Hüküm Fıkrasının Değiştirilemeyeceği/Mahkemece Kısa Karardaki Hüküm Fıkrası Tavzih Yoluyla Değiştirilerek Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Meydana Getirildiği )"
455Y8.HD12.4.2012E. 2012/2599 K. 2012/2759"HÜKMÜN TAVZİHİ ( Verilen Hükmün Yeterince Açık Olmaması İcrasında Tereddüt Uyandırması veya Birbirine Aykırı Fıkralar İçremesi Halinde Mümkün Olduğu - Tavzih Yoluyla Vekalet Ücretinin Arttırılamayacağı )
TAVZİH YOLUYLA VEKALET ÜCRETİNİN ARTTIRILMASI ( Usul Kanununun Tavzih İçin Aradığı Şartlara Uyugun Bir Durum Olmadığı - Tavzih Yoluyla Vekalet Ücretinin Yükseltilemeyeceği )"
455Y11.HD21.12.2011E. 2010/6907 K. 2011/17385"FERAGAT ( Feragat İsteğinin Temyiz İsteği Kabul Edilerek Yargıtay'a Sevkinin Sağlanacağı - Yargıtay'ca Verilecek Bozma İlamından Sonra Dosyanın Ele Alınıp Feragat Sebebiyle Gerekli Kararın Verileceği )
TAVZİH ( Hüküm Fıkrasında Değişiklik Yapılamayacağı - Hükmün Tavzihinin Hükmün Müphem ve Gayrivazıh Olması veya Mütenakız Fıkraları İhtiva Etmesi Halinde Mümkün Olduğu )
HÜKMÜN TAVZİHİ ( Tavzih Talebini İçeren Dilekçenin Karşı Tarafa Tebliğ Edileceği - Hükmün Müphem ve Gayrivazıh Olması veya Mütenakız Fıkraları İhtiva Etmesi Halinde Mümkün Olacağı )"
455Y3.HD17.10.2011E. 2011/12700 K. 2011/15523"YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ ( Vasiyetnamenin Açılması Davası Sırasında Davacılara Çıkarılan Tebligatları Almış Gibi Gözüken Adına Atılı İmzaların Onun Eli Ürünü Olmadığı Gözetilerek İadesi İsteminin Kabulü Gerektiği)
VASİYETNAMENİN AÇILMASI DAVASI ( Sırasında Davacılara Çıkarılan Tebligatları Almış Gibi Gözüken Adına Atılı İmzaların Onun Eli Ürünü Olmadığı Gözetilerek Yargılamanın İadesi İsteminin Kabulü Gerektiği)
TEBLİGAT ( Yargılamanın Yenilenmesi İstemi - Vasiyetnamenin Açılması Davası Sırasında Davacılara Çıkarılan Tebligatları Almış Gibi Gözüken Adına Atılı İmzaların Onun Eli Ürünü Olmadığı Gözetilerek İadesi İsteminin Kabulü Gerektiği)"
455Y12.HD4.7.2011E. 2010/33041 K. 2011/13920"TAVZİH TALEBİ ( Hükümde Belirtilen Hallerden Biri Kapsamına Girmediğinden Tavzih Talebinin Kabul Edilemeyeceği - Hüküm Fıkrasını Değiştirecek Şekilde Tavzih Kararı Verilmesi Anılan Hükme Aykırı Olup Mahkemece Verilen Tavzih Kararının Bozulması Gerektiği )
HÜKÜM FIKRASINI DEĞİŞTİRECEK ŞEKİLDE TAVZİH KARARI VERİLEMEYECEĞİ ( Yasaya Aykırı Olup Mahkemece Verilen Tavzih Kararının Bozulması Gerektiği )"
455Y20.HD27.6.2011E. 2011/8648 K. 2011/8053"TAVZİH TALEBİNDE BULUNAN HAZİNE ( Önceki Kararda Hazine Lehine Hükmedilen Vekalet Ücretinin Kaldırılması Kararı H.U.M.K.'nın 455. Md.sinde Yer Alan Tavzih Nedenlerinden Hiç Birisine Uymadığı/Reddi Gereği - Tavzihle Hüküm Değiştirilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİNİN KALDIRILMASI ( Önceki Kararda Hazine Lehine Hükmedilen Vekalet Ücretinin Kaldırılması Kararı H.U.M.K.'nın 455. Md.sinde Yer Alan Tavzih Nedenlerinden Hiç Birisine Uymadığı - Sadece Tavzih İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
TEFRİK KARARI ( Birleştirilen Dosyadaki Taraf Sıfatından Dolayı Davada Taraf Olarak Yer Alan Daha Sonra Bu Dosyanın Tefriki İle Taraf Sıfatı Kalmayan Hazinenin Karar Başlığına Taraf Olarak Eklenmesi İsteminin Reddinin Doğru Olduğu )"
455Y10.HD23.6.2011E. 2011/1886 K. 2011/9268"TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ ( Davacının 2926 S.K. Kapsamında Olup Olmadığının Tespit Edilmemesinin Hatalı Olduğu - Sigortalılığın Tesipitine İlişkin Hükmün Gereksiz Tevzih Kararı Verilerek Değiştiremeyeceği/Tevzih Kararı )
2926 SAYILI KANUNUN KAPSAMI ( Tarımsal Faaliyetin Devam Ettiğinin Davacının Prim Ödemelerinden Anlaşıldığı - Ancak Davacının 2926 S.K. Kapsamında Olup Olmadığının Tespit Edilmemesinin Hatalı Olduğu )
TARIMSAL FAALİYET DEVAM ETMESİ ( Davacının Düzenli Prim Ödemesi Yaptığı - Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti Davası )
TEVZİH KARARI ( Sigortalılığın Tesipitine İlişkin Hükmün Gereksiz Tevzih Kararı Verilerek Değiştiremeyeceği - Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti Davası )
HÜKMÜN TEVZİH KARARI İLE DEĞİŞTİRİLEMEMESİ ( Mahkemece Verilen Tevzih Kararının Gereksiz Olduğu - Sigortalılığın Tesipitine İlişkin Hükmün Gereksiz Tevzih Kararı Verilerek Değiştiremeyeceği/Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti Davası )"
455Y19.HD16.6.2011E. 2011/7078 K. 2011/8151"BONODAN DOLAYI AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASI ( Tavzih İle Hüküm Fıkrası Değiştirilemeyeceği - Yerel Mahkemece Vekalet Ücretine İlişkin Hüküm Fıkrası Tavzih Yolu İle Değiştirilmiş Olup Bu Husus Açıkça Yasaya Aykırılık Teşkil Ettiği )
TAVZİH ( Bonodan Dolayı Açılan Menfi Tespit Davası - Tavzih İle Hüküm Fıkrası Değiştirilemeyeceği/Yerel Mahkemece Vekalet Ücretine İlişkin Hüküm Fıkrası Tavzih Yolu İle Değiştirilmiş Olup Bu Hususun Açıkça Yasaya Aykırılık Teşkil Ettiğinin Gözetileceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Bonodan Dolayı Açılan Menfi Tespit Davası - Tavzih İle Hüküm Fıkrası Değiştirilemeyeceği/Yerel Mahkemece Vekalet Ücretine İlişkin Hüküm Fıkrası Tavzih Yolu İle Değiştirilmiş Olup Bu Husus Açıkça Yasaya Aykırılık Teşkil Ettiği )"
455Y13.HD16.6.2011E. 2010/18477 K. 2011/9590"TAZMİNAT ( Belediyeden Alınan Hisse Satışının İptal Olması Sebebiyle - Maddi Hatanın Tavzih İle Düzeltilmesi Gerektiği/Yargılamanın İadesine Karar Verilmedikçe veya Hüküm Temyiz Edilip Bozulmadıkça Verilen Hükmün Değiştirilmesinin Mümkün Olmadığı )
MADDİ HATA ( Tazminat İstemi - Maddi Hatanın Kazanılmış Hak Oluşturmayacağının Gözetilmesi Gerektiği/Hesap Hatasının Mahkemece Düzeltilebileceği )
TAVZİH ( Yargılamanın İadesine Karar Verilmedikçe veya Hüküm Temyiz Edilip Bozulmadıkça Verilen Hükmün Değiştirilmesinin Mümkün Olmadığı - Maddi Hatanın Tavzih İle Düzeltilmesi Gerektiği/Tazminat )
HESAP HATASI ( Mahkemece Düzeltilebileceği - Hükümdeki Meblağın Tavzih Yoluyla Açıklanması Gerekirken Tavzih Şartlarının Oluşmadığı Gerekçesiyle Talebin Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
455Y17.HD13.6.2011E. 2011/999 K. 2011/6078"İSTİHKAK DAVASI ( Hüküm Müphem ve Gayrivazıh Olur veya Mütenakız Fıkraları İhtiva Ederse Hükmün İcrasına Kadar Taraflardan Biri Hükmün Tavzihini İsteyebileceği )
TAVZİH ( Hüküm Müphem ve Gayrivazıh Olur veya Mütenakız Fıkraları İhtiva Ederse Hükmün İcrasına Kadar Taraflardan Biri Hükmün Tavzihini İsteyebileceği )
HÜKMÜN TAVZİH YOLUYLA DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ ( Hakim Tavzih Yoluyla Hükümde Unutmuş Olduğu Talepler Hakkında Karar Verip Bunu Hükme Ekleyemeyeceği ve Hükmü Değiştirecek Şekilde Çıkarma da Yapamayacağı )"
455Y3.HD5.5.2011E. 2010/21743 K. 2011/7893"VASİYETNAMENİN YERİNE GETİRİLMESİ İSTEĞİ ( Vasiyetnameyi Yerine Getirme Görevlisi Varsa Ona Karşı Yoksa İfa İle Yükümlü Olan Yasal veya Atanmış Mirasçılara Yöneltilmesi nin Zorunlu Olduğu - Hasımsız Açılan Dava Yolu İle Vasiyetnamenin Tenfizi Mümkün Olmadığı Gibi Tavzihinin de Hukuken Bağlayıcılığının Bulunmadığı )
HUSUMET ( Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi İsteği - Vasiyetnameyi Yerine Getirme Görevlisi Varsa Ona Karşı Yoksa İfa İle Yükümlü Olan Yasal veya Atanmış Mirasçılara Yöneltilmesinin Zorunlu Olduğu )
HASIMSIZ AÇILAN DAVA YOLU İLE VASİYETNAMENİN TENFİZİ ( Mümkün Olmadığı Gibi Tavzihinin de Hukuken Bağlayıcılığının Bulunmadığı )
TAVZİH ( Hâkim Verdiği Hüküm İle Bağlı Olduğu - Sonradan Hükmün Yanlış Olduğu Kanısına Varsa Dahi Hüküm Temyiz Edilip Bozulmadıkça veya Yargılamanın İadesine Karar Verilmedikçe Değiştirilemeyeceği Gibi Unutulan Bir Hususun Tefhimden Sonra Tamamlanmasının Mümkün Olmadığı )"
455Y11.HD22.4.2011E. 2011/1444 K. 2011/4853"HÜKMÜN TAVZİHİ (Hükmün Müphem ve Gayrivazıh Olması Halinde veya Aykırı Fıkralar İçermesi Halinde Mümkün Olduğu - Tavzih Yolu ile Hüküm Fıkrasında Bir Değişiklik Yapılamayacağı)
GEREKÇEKÇELİ KARARIN HÜKÜM FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİ (Karar Harcı ve Avukatlık Ücretine İlişkin Hüküm Fıkrasının Maddi Hata Kabul Edilerek Rakamlarının Tavzih Yolu ile Değiştirilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu - Tavzih Yoluyla Hüküm Fıkrasının Değiştirilemeyeceği)
RAKAMLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ (Tavzih Yolu - Hükmün Tavzihi)"
455Y4.HD4.4.2011E. 2010/3917 K. 2011/3603"TESPİT İSTEMİ ( Davacının Soyadının Mahkeme İlamına Yanlış Yazıldığı Anlaşılıyor İse Hüküm Verildikten Sonra da Her Zaman Tavzih Yoluyla Söz Konusu Maddi Yanlışlığın Düzeltilmesinin İstenebileceği )
TAVZİH ( Tespit İstemi - Davacının Soyadının Mahkeme İlamına Yanlış Yazıldığı Anlaşılıyor İse Hüküm Verildikten Sonra da Her Zaman Tavzih Yoluyla Söz Konusu Maddi Yanlışlığın Düzeltilmesinin İstenebileceği )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Tavzih İsteminin Reddiyle Tespit Davası Açabileceğine Karar Verilmiş İse de Bu Durum Davacının Sulh Hukuk Mahkemesinden Yeniden Tavzih İstemesine Engel Olmadığı )"
455Y17.HD30.3.2011E. 2010/8029 K. 2011/2864"SİGORTA ŞİRKETİNİN AVUKATLIK ÜCRETİ HARÇ VE MASRAFLARDAN DAVALI OLARAK SORUMLULUĞU ( Davacının Poliçe Limiti İle Sınırlı Olarak Değil Tamamından Sorumlu Olması Gerektiği Düşüncesi İle İstenen Tavzih Talebinin Kabulü - Kesinleşmiş Olan Hüküm Fıkrasını Değiştirmeye Yönelik Tavzih Kararı Verilemeyeceği )
TAVZİH TALEBİ ( Tazminat Davasında Davalı Sigorta Şirketinin Avukatlık Ücreti Harç ve Masraflardan Poliçe Limiti İle Sınırlı Olmak Kaydıyla Sorumlu Tutulduğu/Tavzih Talebinin Ek Karar İle Kabul Edildiği - Ek Kararın Bozulması Gerektiği )"
455Y16.HD24.1.2011E. 2010/4829 K. 2011/119"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Tavzih Talebi - Önceki Kararı Değiştirecek Şekilde ( A ) Harfi İle Gösterilen Bölüme İlişkin İstemin Tescil İsteminin Reddine ve İlgili Bölüm Çıkartıldıktan Sonra Taşınmazın Geriye Kalan Bölümü Üzerinde TEDAŞ Lehine Olan Havai İrtifak Hakkının Tapunun Beyanlar Hanesinde Gösterilmesi Gerektiği )
İRTİFAK HAKKI ( Tescil İsteminin Reddine ve İlgili Bölüm Çıkartıldıktan Sonra Taşınmazın Geriye Kalan Bölümü Üzerinde TEDAŞ Lehine Olan Havai İrtifak Hakkının Tapunun Beyanlar Hanesinde Gösterilmesi Gerektiği )
HÜKMÜN TAVZİHİ TALEBİ ( Önceki Kararı Değiştirecek Şekilde ( A ) Harfi İle Gösterilen Bölüme İlişkin İstemin Tescil İsteminin Reddine ve İlgili Bölüm Çıkartıldıktan Sonra Taşınmazın Geriye Kalan Bölümü Üzerinde TEDAŞ Lehine Olan Havai İrtifak Hakkının Tapunun Beyanlar Hanesinde Gösterileceği )"
455Y1.HD8.11.2010E. 2010/10146 K. 2010/11685"HÜKMÜN TAVZİHİ TALEBİ ( Taşınmazın Haritası Bulunduğu/Yüzölçümünün Tespit Edilebileceği - Haritanın Doğru Olmakla Beraber Muhteviyatında Ortaya Çıkan Maddi Hatanın Düzeltilebilmesinin Mümkün Olduğu/İsteğin Kabulü/Maddi Hatanın Giderileceği )
TAŞINMAZA İLİŞKİN HARİTA BULUNDUĞU ( İnfaz Sırasında Kadastro Müdürlüğünce Yapılan Büro Kontrolü Neticesinde Taşınmaza İlişkin Haritanın Doğru Olmakla Beraber Harita Muhteviyatındaki Hatanın Her Zaman Düzeltilebilmesinin Mümkün Olduğu )
MADDİ HATANIN HER ZAMAN DÜZELTİLEBİLECEĞİ ( Dava Konusu Taşınmaza İlişkin Haritanın Doğru Olduğu - Haritası Bulunan Taşınmazın Yüzölçümündeki Maddi Hatanın Düzeltilebileceği - Tavzih İsteğinin Kabulü/Harita Kapsamının Tespiti Gerektiği )"
455Y20.HD2.6.2010E. 2010/4014 K. 2010/7592"KESİNLEŞEN 2/B MADDE SAHASINDA KALAN YER (Tapu İptali ve Tescil - Kütüğün Beyanlar Hanesinde Yazılı Zilyetlik veya Muhdesat Şerhi Ayni Hak Olmayıp Kişisel Hak Niteliğinde Olduğundan Tapu Sicilinden Ayrı Olarak Alınıp Satılması ve Değiştirilmesinin Mümkün Olmadığı)
MUHDESATIN TAVZİH YOLU İLE DAVALI KİŞİYE AİT OLDUĞUNUN TESPİTİ (HYUY'nın 455. Maddesinde Yazılı Tavzih Şartlarının Bulunmadığı Gözönünde Bulundurularak Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)
KÜTÜĞÜN BEYANLAR HANESİNDE YAZILI ZİLYETLİK VEYA MUHDESAT ŞERHİ (Ayni Hak Olmayıp Kişisel Hak Niteliğinde Olduğundan Tapu Sicilinden Ayrı Olarak Alınıp Satılması ve Değiştirilmesinin Mümkün Olmadığı)
ŞERHE İLİŞKİN TALEPLER (Tarafların İsteğiyle Dahi Tapu Sicil Müdürlüğünce Yerine Getirilemeyeceği ve Dava Yoluyla Genel Mahkemeden İstenemeyeceği - Ancak Yapılacak Kadastro Sırasında ve Hak Sahipliği Tespit Komisyonunca Değerlendirilebileceği)"
455Y2.HD24.5.2010E. 2009/7327 K. 2010/10035"GAİPLİĞİN SONUÇ DOĞURMAYA BAŞLAYACAĞI TARİH ( Mahkeme Kararının Hüküm Fıkrasında Gösterilmesi Gerektiği - Bu Eksikliğin “Tavzih” Yoluyla Giderilebileceği )
HÜKÜM FIKRASI ( Mahkeme Kararında Gaipliğin Sonuç Doğurmaya Başlayacağı Tarihin Gösterilmesi Gerektiği - Bu Eksikliğin “Tavzih” Yoluyla Giderilebileceği/Yeni Hüküm Ekleme Niteliğinde Bulunmadığı )
TAVZİH ( Gaipliğin Sonuç Doğurmaya Başlayacağı Tarihin Mahkeme Kararının Hüküm Fıkrasında Gösterilmesi Gerektiği - Bu Eksikliğin “Tavzih” Yoluyla Giderilebileceği )"
455Y20.HD17.3.2010E. 2010/302 K. 2010/3412"ORMAN KADASTROSU ( Orman Yönetimi'nin İsteği "Kesinleşen Kadastro Mahkemesi Kararı İle Devlet Ormanı Olduğu Belirlenen Taşınmazların Orman Niteliğiyle Hazine Adına Tescili" Olması Nedeniyle Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
TAVZİH ( Devlet Ormanı Olduğu Belirlenen Taşınmazların Orman Niteliğiyle Hazine Adına Tescili İstemi - Bu İstemin Kesinleşmiş Kadastro Mahkemesi Kararının Tavzihi Olarak Değerlendirilmesinin Mümkün Olmadığı )
GÖREV ( Orman Yönetimi'nin İsteği "Kesinleşen Kadastro Mahkemesi Kararı İle Devlet Ormanı Olduğu Belirlenen Taşınmazların Orman Niteliğiyle Hazine Adına Tescili" Olması Nedeniyle Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )
DEVLET ORMANI OLDUĞU BELİRLENEN TAŞINMAZLAR ( Orman Niteliğiyle Hazine Adına Tescili İstemi - Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )"
455YHGK10.3.2010E. 2010/13-53 K. 2010/138"SOYADININ TAVZİHİ İSTEMİ ( Mahkeme Kararında Yanlış Olduğu İleri Sürülen Davalının Soyadının - İnfaz Kabiliyeti Bulunmadığı İçin Müphem Olan Hükmün Tavzih Talebinin Reddine Karar Verilemeyeceği )
MAHKEME KARARINDA YANLIŞ OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN DAVALININ SOYADI ( Tavzih İstemi - İnfaz Kabiliyeti Bulunmadığı İçin Müphem Olan Hükmün Tavzih Talebinin Reddine Karar Verilemeyeceği )
TAVZİH İSTEMİ ( Mahkeme Kararında Yanlış Olduğu İleri Sürülen Davalının Soyadının - İnfaz Kabiliyeti Bulunmadığı İçin Müphem Olan Hükmün Tavzih Talebinin Reddine Karar Verilemeyeceği )"
455Y1.HD1.2.2010E. 2009/13251 K. 2010/846"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Davacıların Payları Oranında İptal ve Tescile Karar Verilmesi Gereği - Dava Dışı Kişilerden İntikal Eden Payların da İptal ve Tesciline Hükmedilmesinin ve Hüküm Fıkrası Tavzih Yoluyla Değiştirilerek Yeni Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
TAVZİH ( Ortaklığın Giderilmesi Davasında Dava Dışı Kişilerden İntikal Eden Payların da İptal ve Tesciline Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Hüküm Fıkrasının Tavzih Yoluyla Değiştirilmesinin de İsabetsiz Bulunduğu )"
455Y12.HD18.1.2010E. 2009/19464 K. 2010/751"HÜKMÜN TAVZİHİ ( Mahkemece Verilen Karar Temyiz Yoluna Gidilmeksizin Kesinleştiği - Verilen Karar Kesin Hüküm Halini Aldığından Bu Haliyle Hakim Verdiği Kararı Yeniden İnceleme Konusu Yapamayacağı )
KESİN HÜKÜM ( Kararı Veren Mahkeme de Dahil Diğer Tüm Mahkemeleri Bağladığı - Bu Husus Dikkate Alınmaksızın Tavzih Kararı Tesis Edilmesi Usul ve Yasaya Aykırı Olup Tavzih Kararının Bozulması Gerektiği )
ÖDEME İTİRAZI ( Hakim Re'sen Unutulan ( Çeklerden Biri İçin Ödeme İtirazıyla İlgili ) Bir Hususta Asıl Hükmü Değiştirecek ve Kesin Hükmün Sonucunu Ortadan Kaldıracak Şekilde Karar Veremeyeceği - Bu Husus Dikkate Alınmaksızın Tavzih Kararı Tesis Edilmesinin İsabetsizliği )"
455Y3.HD17.12.2009E. 2009/18486 K. 2009/20266"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Alacağın Likit Olduğu/İnkar Tazminatının Kabulü Gereği - Takibin İptaline Karar Verilmesine Rağmen İcra İnkar Tazminatı Hakkında Karar Verilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İtirazın İptali Davası - Takibin İptaline Karar Verilmesine Rağmen İcra İnkar Tazminatı Hakkında Karar Verilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu/İnfazda Tereddüte Neden Olunmaması Gereği )
ALACAĞIN LİKİT OLMASI ( İtirazın İptali Davası - İcra İnkar Tazminatının Kabulü Gereği )
İNFAZDA TEREDDÜTE NEDEN OLMAK ( İtirazın İptali Davası - Takibin İptaline Karar Verilmesine Rağmen İcra İnkar Tazminatı Hakkında Karar Verilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
MÜPHEM KARAR ( İtirazın İptali Davası - Takibin İptaline Karar Verilmesine Rağmen İcra İnkar Tazminatı Hakkında Karar Verilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu/İnfazda Tereddüte Neden Olunamayacağı )"
455Y9.HD15.9.2009E. 2009/31403 K. 2009/23197"GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Hükmün Tavzihi Hükmün Müphem Olması Birbirine Aykırı ve Çelişik Fıkralar İhtiva Etmesi Halinde Gerçek Anlamı Ortaya Çıkarmak İçin Başvurulan Bir Yol Olduğu - Ancak Tavzih Yoluyla Hüküm Fıkrasının Değiştirilemeyeceği )
TAVZİH ( Hükmün Müphem Olması Birbirine Aykırı ve Çelişik Fıkralar İhtiva Etmesi Halinde Gerçek Anlamı Ortaya Çıkarmak İçin Başvurulan Bir Yol Olduğu/Tavzih Yoluyla Hüküm Fıkrasının Değiştirilemeyeceği - Genel Kurul Kararının İptali İstemi )
HÜKMÜN MÜPHEM OLMASI BİRBİRİNE AYKIRI VE ÇELİŞİK FIKRALAR İHTİVA ETMESİ ( Halinde Gerçek Anlamı Ortaya Çıkarmak İçin Başvurulan Bir Yol Olduğu - Tavzih Yoluyla Hüküm Fıkrasının Değiştirilemeyeceği )"
455YHGK15.7.2009E. 2009/8-308 K. 2009/357"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davacının Davayı Çapın Tamamı İçin Değil Sadece Bazı Paydaşların Payına İlişkin Açtığı/Tüm Paydaşların Davada Taraf Olması Gerektiğinden Mahkemece Davalı Olarak Gösterilmeyen Diğer Paydaşın da Davaya Dahil Edildiği - Davacı Açısından Kararın Kesinleşmiş Olacağı Ancak Davalılar Açısından Oluşturmayacağı )
TAVZİH ( Tapu İptali ve Tescil/Davacının Davayı Çapın Tamamı İçin Değil Bazı Paydaşların Payına İlişkin Açtığı Ancak Tüm Paydaşların Davada Taraf Olması Gerektiğinden Mahkemece Davalı Olarak Gösterilmeyen Diğer Paydaşın da Davaya Dahil Edildiği - Karar Kesinleştiğinden Tavzihin Mümkün Olmadığı )
PAYDAŞLARIN DAVAYA KATILIMI ( Tapu İptali ve Tescil/Davanın Çapın Tamamı İçin Değil Bazı Paydaşların Payına İlişkin Açıldığı Ancak Tüm Paydaşların Taraf Olması Gerektiğinden Mahkemece Diğer Paydaşın da Davaya Dahil Edildiği - Kararın Davacı İçin Kesinleşeceği Ancak Davalıların Kendi Arasındaki Paylaşım İçin Kesinlik Teşkil Etmediği )"
455Y9.HD2.6.2009E. 2009/22068 K. 2009/15233"TAVZİH TALEBİ ( İlişkin Dilekçenin Karşı Tarafa Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Hükmün Tavzih Yolu İle Değiştirilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
HÜKMÜN TAVZİHİ ( Tavzih Talebini İçeren Dilekçenin Karşı Tarafa Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Hükmün Tavzih Yolu İle Değiştirilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Mahkemece Davacının Fazla Mesai Alacağının Miktarı Hükmün Gerekçe Kısmında Belirlenmediği - Tavzihe Konu İstem Hükme Yeni Bir Unsur İlave Edilmesi Niteliğinde Olduğu )
HÜKMÜN TAVZİH YOLU İLE DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ ( Mahkemece Davacının Fazla Mesai Alacağının Miktarı Hükmün Gerekçe Kısmında Belirlenmediği - Tavzihe Konu İstem Hükme Yeni Bir Unsur İlave Edilmesi Niteliğinde Olduğu )"
455Y10.HD2.6.2009E. 2009/1274 K. 2009/10056"İTİBARİ HİZMET SÜRESİNDEN YARARLANMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( Davalı İşveren Gerçekleşen Çalışmaların İtibari Hizmet Süresinden Yararlanmayı Gerektirir Koşullarda Geçtiği Konusunda Çelişki veya Belirsizlik İçermeyen Hükmün Tavzihini Gerektirir Yön Bulunmadığı )
KİŞİSEL KUSUR ( İdare Ajanının Kamu Görevini Yerine Getirirken Kamu Görevi Koşullarına Aykırı ve Yabancı Olan İdareye Atıf ve İsnat Olunamayan Doğrudan Doğruya Ajanın Şahsına İsnat Olunan Tutum ve Davranış Olarak Tanımlandığı )
KİŞİSEL SORUMLULUĞUNU GEREKTİREN TUTUM VE DAVRANIŞ ( İdare Ajanının Kamu Görevini Yerine Getirirken Kamu Görevi Koşullarına Aykırı ve Yabancı Olan İdareye Atıf ve İsnat Olunamayan Doğrudan Doğruya Ajanın Şahsına İsnat Olunan Tutum ve Davranış Olduğu )
HÜKMÜN TAVZİHİ ( Kesinleşmiş Mahkeme Kararının İnfazını Sağlamak Üzere Yeni Hüküm Kurulmasına Olanak Bulunmadığı )
TAVZİH KARARI ( Davalı İşveren Gerçekleşen Çalışmaların İtibari Hizmet Süresinden Yararlanmayı Gerektirir Koşullarda Geçtiği Konusunda Çelişki veya Belirsizlik İçermeyen Hükmün Tavzihini Gerektirir Yön Bulunmadığı )"
455Y4.HD9.3.2009E. 2008/8145 K. 2009/3380"TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı - Davacı Yararına Boşandığı Eşinin Trafik Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Uygun Olmadığı )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Davacı Yararına Boşandığı Eşinin Trafik Kazası Sonucu Ölümü Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Uygun Olmadığı )
VEKALET ÜCRETİNİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Temyiz Konusu Olabilecek Hususların Tavzih İle Düzeltilemeyeceği - Vekalet Ücretlerindeki Hataların Tavzih Yolu İle Düzeltilmiş Olmasının Doğru Olmadığı )
TAVZİH ( Ancak Mahkeme Kararında Yer Alan Maddi Hataların Tavzih İle Düzeltilebileceği Temyiz Konusu Olabilecek Hususların Tavzih İle Düzeltilemeyeceği )"
455Y11.HD15.12.2008E. 2007/11071 K. 2008/13969"TAVZİH ( Hükümdeki Müphem Anlaşılmaz ve Çelişik Fıkraların Gerçek Anlamının Ortaya Çıkarılması İçin Başvurulan Bir Yol Olduğu - Kesinleşmiş Bir Hükmün Tavzih ile Değiştirilemeyeceği )
MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Hükmün Değiştirilemeyeceği )
İLAMDAKİ FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Tavzih veya Hataların Düzeltilmesi Yoluyla Değiştirilmesinin Mümkün Olmadığı )
DAVADAN EL ÇEKİLMESİ ( Yargılamanın İadesi ve Temyizen Bozma Hali Dışında Mahkemece Verilen Kararın Hiç Bir Şekilde Değiştirilemeyeceği - Kesinleşmiş Bir Hükmün Tavzih Yoluyla Sınırlandırlamayacağı Genişletilemeyeceği ve Değiştirilemeyeceği )"
455Y16.HD14.10.2008E. 2008/5266 K. 2008/6155"GERÇEK BORCUN TESPİTİ ( İçin Açılmış Bir Dava Varken Bu Sonuçlanmadan İhtarname İle Bildirilen Borç Miktarının Gerçek Borç Miktarı Olup Olmadığı Henüz Ortaya Çıkmadığından Bu İhtarnameler Dayanak Yapılarak İhraç Kararı Verilemeyeceği )
KOOPERATİFTEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ ( Gerçek Borcun Tespiti İçin Açılmış Bir Dava Varken Bu Sonuçlanmadan İhtarname İle Bildirilen Borç Miktarının Gerçek Borç Miktarı Olup Olmadığı Henüz Ortaya Çıkmadığından Bu İhtarnameler Dayanak Yapılarak İhraç Kararı Verilemeyeceği )
MENFİ TESPİT DAVASININ SONUCUNUN BEKLENMESİ ( Gerçek Borcun Tespiti İçin Açılmış Bir Dava Varken Bu Sonuçlanmadan İhtarname İle Bildirilen Borç Miktarının Gerçek Borç Miktarı Olup Olmadığı Henüz Ortaya Çıkmadığından Bu İhtarnamelerin Dayanak Yapılamayacağı )
İNFAZDA TEREDDÜT YARATACAK ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİ ( İhtarname İle Bildirilen Borç Miktarının Gerçek Borç Miktarı Olup Olmadığı Henüz Ortaya Çıkmadığından Bu İhtarnamelerin Dayanak Yapılarak İhraç Kararı Verilemeyeceği )"
455YHGK25.6.2008E. 2008/11-448 K. 2008/454"SEHVEN ÇELİŞKİLİ HÜKÜM FIKRASI OLUŞTURULMASI ( Mahkeme Tavzih Kararı İle Hükmü Değiştirmemiş Olup Tarafların Sıfatında Meydana Gelen Çelişki Düzeltilerek Hükmün Doğru Şekilde Yorumlanıp İcra Edilmesini Sağladığı )
TAVZİH KARARI ( Mahkeme Tavzih Kararı İle Hükmü Değiştirmemiş Olup Tarafların Sıfatında Meydana Gelen Çelişki Düzeltilerek Hükmün Doğru Şekilde Yorumlanıp İcra Edilmesini Sağladığı - Tavzih Kararının Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
ÇELİŞKİLİ HÜKÜM KURULMASI ( Sehven Kurulması - Mahkeme Tavzih Kararı İle Hükmü Değiştirmemiş Olup Tarafların Sıfatında Meydana Gelen Çelişki Düzeltilerek Hükmün Doğru Şekilde Yorumlanıp İcra Edilmesini Sağladığı )"
455Y9.HD27.5.2008E. 2008/1592 K. 2008/12811"HÜKMÜN TAVZİHİ ( Dosyaya Sunulan Vekaletnamede Adı Geçmeyen Yargılama Sırasında Vekaletname Verilmeyen veya Yetkilendirilmeyen Kişinin Kararda Davacı Avukatı Olarak Gösterilmesinin Doğru Olmadığı - Vekalet İlişkisi Bulunmayan Avukatın Adının Tavzih Yoluyla Karar Başlığından Çıkarılması Gereği )
VEKALETNAMENİN İBRAZI ( Avukatın Adının Karar Başlığından Tavzih Yoluyla Silinmesi - Karar Başlığında Adı Yazılan Avukatın Dosyadaki Vekaletnamede Yer Almadığı Başkaca Bir Şekilde Vekalet İlişkisi Kurulmadığından Adının Karar Başlığından Tavzih Yoluyla Silinmesi Gereği ) "
455Y9.HD22.4.2008E. 2008/9219 K. 2008/9750"TAVZİH ( Islah İle Artırılan Miktarın Mahkemece Gözden Kaçırılması - Hükmün Daktilo Hatası Olarak Değerlendirilip Islah İle Artırılan Miktara Göre Değiştirilmesi - Tavzihin Koşullarının Oluşmadığı )
ISLAH İLE ARTIRILAN MİKTAR ( Mahkemece Gözden Kaçırılması/Hükmün Daktilo Hatası Olarak Değerlendirilip Değiştirilmesi - Tavzih Koşullarının Oluşmadığı/Bozma Nedeni Oluşturduğu )
HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Islah İle Artırılan Miktarın Mahkemece Gözden Kaçırılıp Hükmün Daktilo Hatası Olarak Değerlendirilip Islah İle Artırılan Miktara Göre Değiştirilmesi - Bozma Nedeni Oluşturduğu/Tavzih Koşullarının Oluşmadığı )"
455Y9.HD13.3.2008E. 2008/7251 K. 2008/4703"HATANIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( İşkolu Tespit Kararı İptal Edildiği Halde Davacı İşverenlerin İşyerlerinin Girdiği İşkolunun Tespit Edilmemiş Olduğundan Bu İşyerlerinin Girdiği İşkolu Tespiti Konusunda Hüküm Kurulduğu - Söz Konusu Talebinin Reddi Gerektiği )
İŞKOLU TESPİT KARARI ( İptal Edildiği Halde Davacı İşverenlerin İşyerlerinin Girdiği İşkolunun Tespit Edilmemiş Olduğundan Bu İşyerlerinin Girdiği İşkolu Tespiti Konusunda Hüküm Kurulduğu - Söz Konusu Talebinin Reddi Gerektiği )
BOZMA KARARININ HÜKÜM FIKRALARINDA BİRBİRİ İLE ÇELİŞEN FIKRALARIN BULUNDUĞU İDDİASI ( Hatanın Düzeltilmesi İstemi/İşkolu Tespit Kararı İptal Edildiği Halde Davacı İşverenlerin İşyerlerinin Girdiği İşkolunun Tespit Edilmemiş Olduğundan Bu İşyerlerinin Girdiği İşkolu Tespiti Konusunda Hüküm Kurulduğu - Reddi Gerektiği )"
455Y18.HD13.3.2008E. 2008/1168 K. 2008/2959"TAVZİH ( Açık Olmayan Veya Çelişik Fıkralar Kapsayan Hükümlerin Açıklanması İstenebileceği - Hüküm Temyiz Edilip Bozulmadıkça Veya Yargılamanın İadesine Karar Verilmedikçe Değiştirilemeyeceği/Unutulan Bir Hususun Tefhimden Sonra Tamamlanamayacağı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASI ( Dava Dilekçesinde Belirtilen Talebi Aşacak ve Uygulamada Çelişkiye Sebep Olacak Şekilde Tavzih Kararları Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )
KESİN HÜKÜM ( Tavzih - Temyiz Edilip Bozulmadıkça Veya Yargılamanın İadesine Karar Verilmedikçe Değiştirilemeyeceği/Unutulan Bir Hususun Tefhimden Sonra Tamamlanamayacağı ) "
455Y5.HD14.2.2008E. 2007/14362 K. 2008/1413"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( İleri Sürülen Talep Hükümdeki Bedelin Değiştirilmesi Niteliğinde Olduğu ve Bunun da Tavzih Yoluyla Giderilemeyeceği )
TAVZİH ( Açık Olmayan veya Çelişik Fıkraları Kapsayan Hükümlerin Tavzihinin İstenebileceği - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili )"
455Y14.HD28.1.2008E. 2007/16149 K. 2008/490"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Sözleşmenin Yapıldığı Tarihte Taşınmaz Tapuda Kayıtlı Bulunduğundan ve Sonradan Yapılan Tavzih İşlemlerinde Davalı Payında Değişiklik Olmadığından Davacının Bu Bölüm İsteminin de Kabulü Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Yapıldığı Tarihte Taşınmaz Tapuda Kayıtlı Bulunduğundan ve Sonradan Yapılan Tavzih İşlemlerinde Davalı Payında Değişiklik Olmadığından Davacının Bu Bölüm İsteminin de Kabulü Gereği )
TAVZİH ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Yapıldığı Tarihte Taşınmaz Tapuda Kayıtlı Bulunduğundan ve Sonradan Yapılan Tavzih İşlemlerinde Davalı Payında Değişiklik Olmadığından Davacının Bu Bölüm İsteminin de Kabulü Gereği )"
455Y9.HD17.5.2007E. 2007/11810 K. 2007/15333"TAVZİH ( Usulsüz Kredi Kullandırmaktan Doğan Zarar - Onama Kararı Sırasında Herhangi Bir Ödeme Olmadığı Gibi Anılan Onama Kararında da Bir Maddi Hata Bulunmaması Nedeniyle İstemin Kabul Edilmemesi )
ONAMA KARARINDAN SONRA ÖDEME ( Onama Kararı Sırasında Herhangi Bir Ödeme Olmadığı Gibi Anılan Onama Kararında da Bir Maddi Hata Bulunmaması Nedeniyle Tavzih İsteminin Reddi Gerektiği )"
455Y21.HD16.4.2007E. 2007/3197 K. 2007/6517"EMEKLİLİK TALEBİ ( Hakkında Karar Verilmediği Nedeniyle Tavzih Talep Edildiği - Emekli Maaşı Bağlanması Cümlesinin Hükme İlave Edildiği/Bu Şekilde Tavzihin Mümkün Olmadığı )
HÜKÜMLERİN TAVZİHİ ( Müphem ve Gayrıvazıh Vaya Çelişkili Fıkralar İçermesi Gereği - Yeni Bir Unsur İlave Edilmek Suretiyle Mümkün Olmadığı )
HÜKME YENİ UNSUR İLAVE EDİLMESİ ( Emeklilik Talebi Hakkında Karar Verilmediği Nedeniyle Tavzih Talep Edildiği - Emekli Maaşı Bağlanması Gereği Cümlesinin Eklenmesi/Tavzih Olarak Nitelendirilemeyeceği )"
455Y19.HD19.2.2007E. 2006/7433 K. 2007/1469"TAVZİH ( Hüküm Fıkrasının Belirsiz Anlaşılamaz Olması ve Açık Olmaması veya Çelişkili Fıkraları İhtiva Etmesi Halinde Uygulanacağı - Tavzih İle Hüküm Fıkrasının Değiştirilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİ ( Davacının Sözleşmeye Göre Cezai Şart İle Sorumlu Tutulmasına İlişkin Olarak Verilen Kararın Vekalet Ücretine İlişkin Hüküm Fıkrasının Tavzih Yolu İle Değiştirilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
VERİ YAYIN SÖZLEŞMESİ ( Davacının Sözleşmeyi İhlal Etmesi Nedeniyle Sözleşmeye Göre Cezai Şart İle Sorumlu Tutulmasına İlişkin Olarak Verilen Kararın Vekalet Ücretine İlişkin Hüküm Fıkrasının Tavzih Yolu İle Değiştirilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )"
455Y16.HD9.2.2007E. 2007/305 K. 2007/296"TAVZİH TALEBİ ( Kararın Kesinleşmesinden Sonra Toplulaştırma Suretiyle Taşınmazların Birleştirilmesi Nedeniyle Paydaşların Pay Oranlarının Belirlenmesine Yönelik - Tavzihle Hükmün Değiştirilmesi ve Oluşan Duruma Uygun Hisse Belirlemesi Yapılamayacağı )
TOPLULAŞTIRMA ( Suretiyle Taşınmazların Birleştirilmesi Nedeniyle Paydaşların Pay Oranlarının Belirlenmesine Yönelik Tavzih Talebi/Kararın Kesinleşmesinden Sonra - Tavzihle Hükmün Değiştirilmesi ve Oluşan Duruma Uygun Hisse Belirlemesi Yapılamayacağı )"
455Y17.HD8.2.2007E. 2007/49 K. 2007/339"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Parselde 1345/1600 Payın Hak Sahiplerine Tesciline Karar Verilmesi/Kalan Payın Kimler Adına Tescil Kararı Verildiğinin Hükümde Gösterilmemesi - Tavzih Talebinin Kabulü Gereği )
TAVZİH ( Tapu İptali ve Tescil/Kabulü Gereği - Parselde 1345/1600 Payın Hak Sahiplerine Tesciline Karar Verilmesi/Kalan Payın Kimler Adına Tescil Kararı Verildiğinin Hükümde Gösterilmemesi )
HÜKMÜN İNFAZ EDİLEMEMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Parselde 1345/1600 Payın Hak Sahiplerine Tesciline Karar Verilmesi/Kalan Payın Kimler Adına Tescil Kararı Verildiğinin Hükümde Gösterilmemesi Tavzih Talebinin Kabulü Gereği )"
455Y11.HD18.1.2007E. 2005/13557 K. 2007/395"HİSSE SENETLERİNİN HIRSIZLIK SONUCU ZAYİİ ( Hisse Senetlerinin İptali )
HİSSE SENETLERİNİN İPTALİ ( Senetlerin Çalındı İlanı - Süresi İçinde İbraz Edilmemesi )
HİSSE SENETLERİNİN İBRAZI ( İbraz Edilmeme Sebebiyle İptali Kararı - Senetlerin Sehven Yazılması )
SENETLERİN SEHVEN YAZILMASI ( Kararın Tavzihinin İstenmesi - Hisse Senetleri )
TAVZİH ( Hırsızlık Sonucu İptali istenen Hisse Senetlerinin Sehven Yazıldığı İddiası )"
455Y9.HD30.11.2006E. 2006/11704 K. 2006/31529"GEREKÇEYE AYKIRI HÜKÜM OLUŞTURULMASI ( Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
TAVZİH KARARI ( Karşı Tarafa Tebliğ Edilmeden Hüküm Kısmındaki "Karar Tarihinden" Sözcüklerinin "Fesih Tarihinden" Şeklinde Değiştirilmiş Olması Bozmayı Gerektirdiği )
TAVZİH YOLUYLA HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Bozmayı Gerektirdiği )"
455Y14.HD9.11.2006E. 2006/10748 K. 2006/12911"SOYADI DÜZELTİLMESİ DAVASI ( Tapu Kaydına Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilirken Taşınmaz Malikinin Değişmemesinin Gerekmesi-Mülkiyet Aktarımına Neden Olunmaması )
TAVZİH ( Açık Olmayan veya Çelişik Yani Birbirine Aykırı Fıkralar İçeren Hükümlerin Tavzihinin İstenebilmesi-Hüküm Edilmeyenin Yeni Bir Karar ile Hükme Katılmasının Tavzih Yolu İle Düzeltilmesine Olanak Bulunmaması )
HÜKÜM FIKRASI ( Kararın Esası Olup Açık ve İnfazının Mümkün Olmasının Gerekmesi )
YETERSİZ TANIK BEYANI ( Gerekli Araştırma ve İnceleme Yapılmadan Yetersiz Tanık Beyanlarına Dayalı Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olması )"
455Y11.HD16.10.2006E. 2005/13611 K. 2006/10418"HÜKMÜN TAVZİHİ ( Hükmün Müphem ve Gayrivazıh Olması veya Mütenakız Olması Halinde Mümkün Olduğu - Evrak Üzerinden Yapılabileceği )
TAVZİH DİLEKÇESİ ( Karşı Tarafa Teblig Edilmesi Gerektiği - Tebliğ Edilmeyen Dilekçe Üzerine Önceki Hükümün Değiştirilemeyeceği )
TARAFLARA TEBLİĞ EDİLMEYEN TAVZİH DİLEKÇESİ ( Tavzih Yolu ile Hükümde Değişiklik Yapılamayacağı )"
455Y14.HD10.10.2006E. 2006/8210 K. 2006/10657"TAVZİH ( Hükmün Yerine Getirlimesine Kadar Tavzih İstenebileceği - Kesinleşen Karara İsitinaden Taşınmaz Tescil Edildiği Böylece Yerine Getirilen Hüküm Hakkında Tavzih Kararı Verilemeyeceği )
TAPU KAYDINDAKİ İSMİN DÜZELTİLMESİ ( Tapu Kaydına Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davalarının Genel Mahkemede Görülmesi Gereği - Kadastro Mahkemesinin Tapu Kaydındaki İsmin Düzeltilmesi Konusunda Görevli Olmadığı )
KADASTRO MAHKEMESİ ( Gayrımenkullerin Mülkiyet ve Tapuya İşlenecek Diğer Ayni Haklara İlişkin Sınır ve Ölçü Uyuşmlazlıklar Hakkında Görevli Olduğu - Tapu Kaydında Yanlış Yazılan Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davalarında Kadastro Mahkemelerinin Görevli Bulunmadığı )"
455Y18.HD5.10.2006E. 2006/7603 K. 2006/7364"KAT İRTİFAKLI TAŞINMAZDA BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE ÖZGÜLENEN ARSA PAYLARININ DÜZELTİLMESİ ( Tavzih - Hükümde Açıkça Gösterilmeyen Arsa Paylarındaki Değişikliğin Tavzih Kararı ile Düzeltilebileceği )
TAVZİH ( Müphem ve Birbirine Aykırı Çelişik Olamsı Halinde Hükmün Gerçek Anlamını Ortaya Çıkarmak Amacıyla Tavzih Yoluna Başvurulabileceği - Tavzihle Kesin Hükmün Değiştirlemeyeceği Kesin Hükmün Sonuçlarını Berteraf Edecek Biçimde Tavzih Kararı Verilemeyeceği )"
455Y1.HD28.9.2006E. 2006/7296 K. 2006/9436"MURİS MUVAZAASI / TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tavzih İstekleri Koşulların Varlığı Halinde Kesinleşen Hükmün İnfazına Kadar İleri Sürülebileceği )
TAVZİH / HÜKMÜN DÜZELTİLMESİ ( Koşulların Varlığı Halinde Kesinleşen Hükmün İnfazına Kadar İleri Sürülebileceği - Muris Muvazaası / Tapu İptali ve Tescil )
TAVZİH İSTEME SÜRESİ ( Koşulların Varlığı Halinde Kesinleşen Hükmün İnfazına Kadar İleri Sürülebileceği )"
455Y14.HD19.6.2006E. 2006/6252 K. 2006/7002"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yerel Mahkemenin Yeni Bir Dava Niteliğindeki Davanın Esasını İnceleyerek Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Vermesi Gerektiği )
TAVZİH ( Hükmün Tavzihini İstemek Yalnızca Davanın Taraflarına Tanınan Bir Hak Olmakla Davacının Taraf Olmadığı Hükmün Tavzihini İstemek Hakkı Olmadığı )"
455Y19.HD30.5.2006E. 2006/1156 K. 2006/5802"KARARLARIN TAVZİHİ ( Hükmün İcrasına Kadar İstenebileceği - Kesinleşmenin Gerçekleşmiş Olması Tavzihe Engel Oluşturmadığı )
MADDİ HATA ( Kararın Tavzihi Hükmün İcrasına Kadar İstenebileceği - Kesinleşmenin Gerçekleşmiş Olması Tavzihe Engel Oluşturmadığı )
KESİNLEŞME OLGUSU ( Kararın Tavzihi Hükmün İcrasına Kadar İstenebileceği - Kesinleşmenin Gerçekleşmiş Olması Tavzihe Engel Oluşturmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Yazımında Yapılmış Olan Maddi Hatanın Kesinleşmeden Sonra da Tavzih Yoluyla Düzeltilmesinin Mümkün Olduğu )"
455Y2.HD18.5.2006E. 2006/1224 K. 2006/7839"VELAYETİN KALDIRILMASI ( Annede Olan - Velayet Altında Bulunmayan Küçüğün Vesayet Altına Alınması Kararının Vesayet Dairesi "Sulh Mahkemesi" Tarafından Verilmesi Zorunluluğu/Aile Mahkemesince Dedenin Velayeti Altına Konulamayacağı )
VESAYET ALTINA ALINMA ( Kararının Vesayet Dairesi "Sulh Mahkemesi" Tarafından Verilmesi Zorunluluğu - Annede Olan Velayeti Kaldırılan Küçüğün Aile Mahkemesince Dedenin Velayeti Altına Konulamayacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Velayet Altında Bulunmayan Küçüğün Vesayet Altına Alınması - Kararın Vesayet Dairesi "Sulh Mahkemesi" Tarafından Verilmesi Zorunluluğu )
TAVZİH ( Yoluyla Hükmün Değiştirilmesinin Doğru Olmadığı - Aile Mahkemesinin Kararını Tavzih Ederek Hüküm Fıkrasındaki Velayet Sözcüğü Yerine Vesayet İbaresini Yazması )
HÜKMÜN TAVZİH YOLUYLA DEĞİŞTİRİLMESİ ( Doğru Olmadığı - Aile Mahkemesinin Kararını Tavzih Ederek Hüküm Fıkrasındaki Velayet Sözcüğü Yerine Vesayet İbaresini Yazması )"
455Y14.HD11.5.2006E. 2006/3802 K. 2006/5590"TAPU KAYDINDAKİ BİLGİLERİN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Hükümlerin Tavzihi Hükmün Müphem ve Gayrivazıh Olması veya Birbirine Zıt Fıkraları İhtiva Etmesi Halinde Hükmün İcrasına Kadar İki Taraftan Her Birinin İsteyebileceği Kanun Yolu Olduğu )
TAVZİH ( Tapu Kaydındaki Bilgilerin Düzeltilmesi İstemi - Hükümlerin Tavzihi Hükmün Müphem ve Gayrivazıh Olması veya Birbirine Zıt Fıkraları İhtiva Etmesi Halinde Hükmün İcrasına Kadar İki Taraftan Her Birinin İsteyebileceği Kanun Yolu Olduğu )
NÜFUS BİLGİLERİNE UYGUNLUK GÖSTERMEYEN TAPU KAYDI BİLGİLERİ ( Düzeltilmesi İstemi - Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Fark Varsa Bu Farklılığın Giderilmesi İçin Tavzih Yoluna Değil Temyiz Yoluna Başvurulması Gerektiği )
KISA KARARLA GEREKÇELİ KARAR ARASINDA FARK ( Varsa Bu Farklılığın Giderilmesi İçin Tavzih Yoluna Değil Temyiz Yoluna Başvurulması Gerektiği )"
455Y14.HD9.5.2006E. 2006/4351 K. 2006/5450"TAVZİH ( Hükmün Müphem ve Açık Olmaması veya Birbirine Çelişik Fıkraları İçermesi Halinde Gerçek Anlamın Meydana Çıkarılması İçin Hükmün İcrasına Kadar Taraflarca Başvurulabilen Bir Yol Olduğu )
HÜKMÜN MÜPHEM VE AÇIK OLMAMASI ( Tavzih Yoluna Başvurulabileceği - Hükmün Taraflarından Birisi Tarafından İstenebileceği )"
455Y21.HD1.5.2006E. 2006/4589 K. 2006/4414"SİGORTALI HİZMETLERİN BAŞLANGICININ TESPİTİ ( Davacının Sigortalı Gün Sayısının Yaşlılık Aylığı Koşullarından Olan 3600 Güne Ulaşmadığı Mahkemece Bu Yönde Araştırma Yapılmaksızın Sonuca Gidildiği Hal Böyle Olunca Maddi Hatanın Düzeltilmesi Gerektiği )
KARARIN TAVZİHEN DÜZELTİLMESİ İSTEĞİ ( Sigortalı Gün Sayısının Yaşlılık Aylığı Koşullarından Olan 3600 Güne Ulaşmadığı Mahkemece Bu Yönde Araştırma Yapılmaksızın Sonuca Gidildiği - Talebin Kabulü Gereği )"
455Y7.HD23.3.2006E. 2006/817 K. 2006/783"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Basit Daktilo/Bilgisayar Yazımındaki İsim Sıfat Şöhret ve Basit Rakam Hataları Tavzih Yoluyla Sözü Edilen Yanılgıların Her Zaman Düzeltilmesinin Mümkün Olduğu )
TAVZİH ( Basit Daktilo/Bilgisayar Yazımındaki İsim Sıfat Şöhret ve Basit Rakam Hataları Tavzih Yoluyla Sözü Edilen Yanılgıların Her Zaman Düzeltilmesinin Mümkün Olduğu )
HÜKMÜN ÖZÜNÜ SÖZÜNÜ VE GEREKÇESİNİ DEĞİŞTİRECEK TAVZİH KARARI ( Tavzihe Konu Hükmün Gerekçesi İle Çelişki Oluşturacak Biçimde Tavzih Kararı Verilemeyeceği )"
455Y14.HD9.3.2006E. 2006/11987 K. 2006/13881"TAVZİH ( Müphem ve Açık Olmayan veya Çelişik Fıkralar İçeren Hükümlerin Tavzihi İstenebileceği - Hükme Bağlanmayan Talep Konusu Hakkında Tavzih Yoluna Gidilemeyeceği Baş Vurulacak Kanun Yolunun Temyiz Olduğu )
KESİN HÜKÜM ( Daha Önce Açılan Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Talep Edildiği Halde İlgili Parsel Hakkında Hüküm Kurulmaması - Temyiz Edilmeyerek Kesinleşen Karar Hakkında Yeniden Hüküm Kurulması Mümkün Olmadığından Tavzih Yoluyla Yeni Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
SATIŞ VAADİ SÖZLEMESİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Talep Konusu Parsel Hakkında Hüküm Kurulmadan Kararın Temyiz Edilmeyerek Kesinleşmesi - Müphem ve Açık Olmayan veya Çelişik Fıkralar İçeren Hükümlerin Tavzihi İstenebileceğinden Bu Durumda Tavzih Yoluyla Yeni Hükü Kurulamayacağının Kabulü Gereği )
TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Satış Vaadi Sözleşmesine DayalıTalep Konusu Parsel Hakkında Hüküm Kurulmadan Kararın Temyiz Edilmeyerek Kesinleşmesi/Müphem ve Açık Olmayan veya Çelişik Fıkralar İçeren Hükümlerin Tavzihi İstenebileceğinden Bu Durumda Tavzih Yoluyla Yeni Hükü Kurulamayacağının Kabulü Gereği )"
455Y12.HD7.3.2006E. 2006/1631 K. 2006/4550"MENFİ TESPİT DAVASI ( Mahkemece Verilen Kabule veya Redde İlişkin İlamların Kesinleşmedikçe İcraya Konu Edilememesi )
İLAMLARIN İCRASI ( Menfi Tespit Davası Neticesince Verilen Kararların Kesinleşmedikçe İcraya Konu Yapılamaması )"
455Y14.HD6.3.2006E. 2005/11858 K. 2006/2463"TAVZİH TALEBİ ( Mahkemenin İnfaza Elverişsiz Hüküm Kurmuş Olması Ancak Temyiz Nedeni Yapılması Halinde İncelenebileceği )
TEMYİZ ( Tavzih Talebi - Mahkemenin İnfaza Elverişsiz Hüküm Kurmuş Olması Ancak Temyiz Nedeni Yapılması Halinde İncelenebileceği )
ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ ( Davacının Tavzih İstemi İse Yeni Bir Hüküm Kurulması İle Karşılanabileceğinden Ancak Tavzih Yoluyla Yeni Bir Hükmün Tesis Olanağı Bulunmadığından Ortaya Çıkan Çelişkinin Giderilmesi Açılacak Yeni Bir Davada İstenebileceği )"
455Y14.HD20.2.2006E. 2006/669 K. 2006/1557"TAVZİH İSTEMİ ( Davacıların Murisin Tüm Kimlik Bilgilerinin de Hükme Yazılmasına İlişkin Bir İstemi Bulunmadığı - Hüküm Fıkrasına Tavzih Yolu İle de Olsa İlave Yapılarak Yeni Bir Hüküm Tesisi Olanağı Olmadığı/Reddi Gereği )
MURİSİN KİMLİK BİLGİLERİ ( Davacıların Murisin Tüm Kimlik Bilgilerinin de Hükme Yazılmasına İlişkin Bir İstemi Bulunmadığı - Hüküm Fıkrasına Tavzih Yolu İle de Olsa İlave Yapılarak Yeni Bir Hüküm Tesisi Olanağı Olmadığından Tavzih İsteminin Reddi Gereği )
NÜFUS BİLGİLERİNİN TAVZİH YOLU İLE HÜKÜM FIKRASINA İLAVESİ ( ile Yeni Bir Hüküm Tesisinin Doğru Olmadığı )"
455Y3.HD19.12.2005E. 2005/13908 K. 2005/14023"YARDIM NAFAKASI ( Nafakanın Başlangıç Tarihi Daima Dava Tarihi Olduğu - Hükümde Gösterilmeyen Başlangıç Tarihinin Tavzih Kararında Belirtilmesinin Usul veya Yasaya Aykırılık Oluşturmadığı )
NAFAKANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Daima Dava Tarihi Olduğu - Hükümde Gösterilmeyen Başlangıç Tarihinin Tavzih Kararında Belirtilmesinin Usul veya Yasaya Aykırılık Oluşturmadığı )
HÜKMÜN TAVZİHİ ( Nafakanın Başlangıç Tarihi Daima Dava Tarihi Olduğu - Hükümde Gösterilmeyen Başlangıç Tarihinin Tavzih Kararında Belirtilmesinin Usul veya Yasaya Aykırılık Oluşturmadığı )"
455Y10.HD19.12.2005E. 2005/9744 K. 2005/13540"TAVZİH ( Gerekçe İle Hüküm Arasındaki Belirgin Maddi Hatanın Taraflar Yararına Usulü Kazanılmış Hak ya da Kesin Hüküm Oluşturmayacağı Gözetilerek Hükmün Tavzihi Yoluyla Giderilmesi Gerektiği )
GEREKÇE İLE HÜKÜM ARASINDAKİ BELİRGİN MADDİ HATA ( Taraflar Yararına Usulü Kazanılmış Hak ya da Kesin Hüküm Oluşturmayacağı Gözetilerek Hükmün Tavzihi Yoluyla Giderilmesi Gerektiği )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Gerekçe İle Hüküm Arasındaki Belirgin Maddi Hatanın Taraflar Yararına Usulü Kazanılmış Hak ya da Kesin Hüküm Oluşturmayacağı Gözetilerek Hükmün Tavzihi Yoluyla Giderilmesi Gerektiği )"
455Y18.HD28.11.2005E. 2005/9144 K. 2005/10404"MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ ( Taşınmazın Kamulaştırılan ve Dava Konusu Edilen Kısmı Yerine Tamamının Tesciline Karar Verilmiş Olması - Kamulaştırma Belgeleri İle Bilirkişi Kurulu Raporu İçeriğinden Anlaşıldığından Açık Bir Maddi Hata Olduğundan İstemin Kabulü Gereği )
TESCİL KARARI ( Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemi - Taşınmazın Kamulaştırılan ve Dava Konusu Edilen Kısmı Yerine Tamamının Tesciline Karar Verilmiş Olması Açık Bir Maddi Hata Olduğu )
TAŞINMAZIN TAMAMININ TESCİLİNE KARAR VERİLMESİ ( Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemi - Taşınmazın Kamulaştırılan ve Dava Konusu Edilen Kısmı Yerine Tamamının Tesciline Karar Verilmiş Olması Açık Bir Maddi Hata Olduğu/İstemin Kabulü Gereği )"
455Y11.HD28.11.2005E. 2004/14046 K. 2005/11552"TAVZİH İSTEMİ ( Hakem Heyetinin Kararında Çelişkili Müphem ve Gayrivazih Bir Durumun Söz Konusu Olmadığı ve Tavzih Yolu İle Verilen Hükmün Değiştirilmeyeceği )
HAKEM HEYETİ KARARI ( Tavzih İstemi - Kararında Çelişkili Müphem ve Gayrivazih Bir Durumun Söz Konusu Olmadığı ve Tavzih Yolu İle Verilen Hükmün Değiştirilmeyeceği )"
455Y19.HD24.11.2005E. 2005/1903 K. 2005/11592"MADDİ HATA ( Hükümde Olmayan Vekalet Ücretinin Tavzih Yolu İle Hükme Eklenmesi Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu )
MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI ( Hükümde Olmayan Vekalet Ücretinin Tavzih Yolu İle Hükme Eklenmesi Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Hükümde Olmayan Vekalet Ücretinin Tavzih Yolu İle Hükme Eklenmesi Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu )
TAVZİH ( Tavzih Yoluyla Hükmün Değiştirilemeyeceği - Hükümde Olmayan Vekalet Ücretinin Tavzih Yolu İle Hükme Eklenmesi Usul ve Kanuna Aykırı Olduğu )"
455Y6.HD24.10.2005E. 2005/7386 K. 2005/9697"TAVZİH ( Bir Hükmün Müphem Olması ya da Birbirine Çelişkili Fıkralar İhtiva Etmesi Halinde Hükümdeki Gerçek Anlamın Ortaya Çıkarılması İçin Tavzih Yoluna Başvurulabileceği )
BİR HÜKMÜN MÜPHEM VE ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Hükümdeki Gerçek Anlamın Ortaya Çıkarılması İçin Tavzih Yoluna Başvurulabileceği )"
455Y20.HD20.10.2005E. 2005/55 K. 2005/4959"TAVZİH ( Ortada Açıklamayı Gerektirecek Bir Durum Olmadığından Tavzih Yoluyla Davacı ve Müşterekleri Adına Tesciline Karar Verilmesi Hükmü Değiştirdiğinden Tavzih İle Hüküm Değiştirilemeyeceği )
HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Ortada Açıklamayı Gerektirecek Bir Durum Olmadığından Tavzih Yoluyla Davacı ve Müşterekleri Adına Tesciline Karar Verilmesi Hükmü Değiştirdiğinden Tavzih İle Hüküm Değiştirilemeyeceği )
TESCİL TALEBİ ( Ortada Açıklamayı Gerektirecek Bir Durum Olmadığından Tavzih Yoluyla Davacı ve Müşterekleri Adına Tesciline Karar Verilmesi Hükmü Değiştirdiğinden Tavzih İle Hüküm Değiştirilemeyeceği )"
455Y18.HD20.10.2005E. 2005/8730 K. 2005/9213"TAVZİH ( Hükmün İcrasına Kadar İstenebileceği )
İBRA ( Hüküm Tamamen İcra Edilip Taraflar Birbirlerini İbra Etmelerine Göre Tavzih İsteminin Reddi Gereği - Hüküm Tamamen İcra Edildikten Sonra Tavzih İstenemeyeceği )
HÜKMÜN İCRA EDİLMİŞ OLMASI ( Tavzih İstenemeyeceği )"
455Y20.HD13.10.2005E. 2005/9771 K. 2005/14989"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Yerel Mahkemenin Vekalet Ücretinin Hangi Taraftan Alınıp Hangi Tarafa Verilmesi Gerektiği Yolundaki Hükmün Değişmesi Sonucuna Yol Açacak Biçimde Tavzih Kararı Vermesinin Usulsüz Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Hangi Taraftan Alınıp Hangi Tarafa Verilmesi Gerektiği Yolundaki Hükmün Değişmesi Sonucuna Yol Açacak Biçimde Tavzih Kararı Vermesinin Usulsüz Olduğu )
TAVZİH KARARI ( İle Hüküm Değiştirilemeyeceği - Hangi Taraftan Alınıp Hangi Tarafa Verilmesi Gerektiği Yolundaki Hükmün Değişmesi Sonucuna Yol Açacak Biçimde Tavzih Kararı Vermesinin Usulsüz Olduğu )"
455Y13.HD11.10.2005E. 2005/9220 K. 2005/14972"ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ ( Sözleşmede Borcun Erken Ödenmesi Halinde Davacıların Erken Ödeme İndiriminden Yararlanacaklarına İlişkin Herhangi Bir Şart Bulunmamasına Göre Kapatma Ücreti Alınacağı Kararlaştırıldığından Bu Şart Tarafları Bağlayacağı )
KREDİNİN ERKEN ÖDENMESİ ( Sözleşmede Davacıların Erken Ödeme İndiriminden Yararlanacaklarına İlişkin Herhangi Bir Şart Bulunmamasına Göre Kapatma Ücreti Alınacağı Kararlaştırıldığından Bu Şart Tarafları Bağlayacağı )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Sözleşme Tarafların Serbest İradeleriyle Düzenlenmiş Olup Aksine Bir İddia Da İleri Sürülmemiş Olduğundan Sözleşmede Haksız Şartların Varlığından Söz Edilemeyeceği - Erken Ödeme İndirimi )
SÖZLEŞMEDE HAKSIZ ŞART ( Sözleşme Tarafların Serbest İradeleriyle Düzenlenmiş Olup Aksine Bir İddia Da İleri Sürülmemiş Olduğundan Sözleşmede Haksız Şartların Varlığından Söz Edilemeyeceği - Erken Ödeme İndirimi )
TAVZİH AÇIKLAMA ( Talep Edilmesine Rağmen Karar İle Hüküm Altına Alınmayan Bir Husus Tavzih Kararı İle Sonradan Hüküm Altına Alınamayacağı )"
455Y5.HD4.10.2005E. 2005/10670 K. 2005/10389"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SEBEBİYLE AÇILAN BEDELİN TAHSİLİ ( Bahis Konusu Kararın Kesinleşmesinden Sonra Kararın Tavzihi Mümkün Bulunmadığından Açılan Davanın Reddine Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği )
TAVZİH ( Bahis Konusu Kararın Kesinleşmesinden Sonra Kararın Tavzihi Mümkün Bulunmadığından Açılan Davanın Reddine Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Görülmediği )
HÜKMÜN TAVZİHİ SÜRESİ ( Hükmün İcrasına Kadar Talep Edilebileceği - Kamulaştırmasız El Atma Sebebiyle Açılan Bedelin Tahsili )"
455Y19.HD3.10.2005E. 2005/6639 K. 2005/9477"GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Davaya Konu İcra Dosyasına Yönelik İtiraz Geri Alındığından Takip Kesinleşmiş Olmakla Konusu Kalmayan Dava Hakkında Bir Hüküm Tesisine Yer Bulunmadığı ve İcra İnkar Tazminatının Davalılardan Tahsili Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Genel Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Davaya Konu İcra Dosyasına Yönelik İtiraz Geri Alındığından Takip Kesinleşmiş Olmakla Konusu Kalmayan Dava Hakkında Bir Hüküm Tesisine Yer Bulunmadığı ve İcra İnkar Tazminatının Davalılardan Tahsili Gerektiği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İtirazın İptali - Davaya Konu İcra Dosyasına Yönelik İtiraz Geri Alındığından Takip Kesinleşmiş Olmakla Konusu Kalmayan Dava Hakkında Bir Hüküm Tesisine Yer Bulunmadığı ve İcra İnkar Tazminatının Davalılardan Tahsili Gerektiği )
TAVZİH ( Tavzih Yolu İle Esas Hakkındaki Hükmün Değiştirilmesinin Mümkün Olduğu )
ESAS HAKKINDAKİ HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Tavzih Yolu İle Mümkün Olduğu )"
455Y8.HD27.9.2005E. 2005/5399 K. 2005/6180"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tavzih İstemi Sonucu Paylarda Çelişki ve Hatalı Kararla Sicil Oluşturulamayacağı )
TAVZİH ( Paylarda Çelişki ve Hatalı Kararla Sicil Oluşturulamayacağı - Tapu İptali ve Tescil )"
455Y20.HD27.9.2005E. 2005/6690 K. 2005/11661"HÜKMÜN KESİNLEŞMİŞ OLMASI ( Tapuda İnfaza Elverişli Olmadığından Tavzih İsteminin Reddinde İsabetsizlik Olmadığı )
TAVZİH İSTEMİ ( Kesinleşen Hükmün Tapuda İnfaza Elverişli Olmadığından Reddi Gereği )
TAPUDA İNFAZIN ELVERİŞLİ OLMAMASI ( Kesinleşen Hükmün Tapuda İnfaza Elverişli Olmadığından Tavzih İsteminin Reddinde İsabetsizlik Olmadığı )"
455Y4.HD15.9.2005E. 2005/9898 K. 2005/9323"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Dava Haksız Eylemde Bulunan Aleyhine Mağdura Velayeten Kendisine Asaleten Kişi Tarafından Açıldığına ve Davalı Aile Başkanı Olarak Asaleten Dava Edilmediğine Göre Mahkemenin Tavzih İstemini Reddedemeyeceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Dava Haksız Eylemde Bulunan Aleyhine Mağdura Velayeten Kendisine Asaleten Kişi Tarafından Açıldığına ve Davalı Aile Başkanı Olarak Asaleten Dava Edilmediğine Göre Mahkemenin Tavzih İstemini Reddedemeyeceği )
TAVZİH ( Tazminat Davası - Dava Haksız Eylemde Bulunan Aleyhine Mağdura Velayeten Kendisine Asaleten Kişi Tarafından Açıldığına ve Davalı Aile Başkanı Olarak Asaleten Dava Edilmediğine Göre Mahkemenin Tavzih İstemini Reddedemeyeceği )
DAVANIN TARAFLARI ( Karar Başlığında Usulüne Uygun Şekilde Yer Almalı Belirtilen Hak ve Borçların Kimlere Ait Olduğu Hüküm Fıkrasında Yeterince Açıklanmamasının İsabetsiz Olduğu )"
455Y4.HD7.7.2005E. 2005/7349 K. 2005/7757"TAVZİH ( Yoluyla Taraflardan Birinin Sorumluluğu Azaltılamaz Veya Artırılamayacağı )
HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ ( Hakim Yargılamanın Yenilenmesine Karar Verilmedikçe Veya Hüküm Temyiz Edilip Bozulmadıkça Verdiği Hükmü Değiştiremeyeceği )
AVUKATLIK ÜCRETİNİN ARTTIRILMASI ( Tavzih Yolu İle Hükmedilen Avukatlık Ücretinin Artırılması Hatalı Olduğu )"
455Y8.HD23.6.2005E. 2005/3653 K. 2005/4681"TAVZİH ( Hükmen Davacılar Adına Tescil Edilen Taşınmaz Bölümünün Mer'a Olmadığı Kararın Gerekçesinde de Açıklandığına Göre Yazılı Şekilde Tavzih Kararının Verilmesinde Herhangi Bir İsabetsizlik Görülmediği )
MER'A ( Hükmen Davacılar Adına Tescil Edilen Taşınmaz Bölümünün Mer'a Olmadığı Kararın Gerekçesinde de Açıklandığına Göre Yazılı Şekilde Tavzih Kararının Verilmesinde Herhangi Bir İsabetsizlik Görülmediği )"
455Y2.HD21.6.2005E. 2005/7334 K. 2005/9638"KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Boşanma ve Nafaka Konusunda - Kesinleştikten Sonra Tavzih Yoluyla Tedbir Nafakasına Hükmedilemeyeceği )
YARGILAMANIN SONA ERMESİ ( Nihai Hüküm Verildikten Sonra Hakimin Verdiği Kararını Değiştiremeyeceği ve Ona İlave Yapamayacağı - Tavzihin Bunun İstisnası Olmadığı )
TAVZİH ( Nihai Hüküm Verildikten Sonra Hakimin Verdiği Kararını Değiştiremeyeceği ve Ona İlave Yapamayacağı - Tavzih Yoluyla Tedbir Nafakasına Hükmedilemeyeceği )
BOŞANMA ( Nafaka Konusunda Karar Verilip Kesinleştikten Kesinleştikten Sonra Tavzih Yoluyla Ayrıca Tedbir Nafakasına Hükmedilemeyeceği )"
455Y18.HD9.6.2005E. 2005/5114 K. 2005/6117"DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ ( Hakim İlgilinin Nüfus Kütüğündeki Doğum Tarihinin Düzeltilmesine Karar Verip Dosyadan Elini Çektikten ve Bu Karar Kesinleştikten Sonra Tekrar Davaya El Koyup Önceki Hükmü Değiştiremeyeceği )
KESİN HÜKÜM ( Hakim İlgilinin Nüfus Kütüğündeki Doğum Tarihinin Düzeltilmesine Karar Verip Dosyadan Elini Çektikten ve Bu Karar Kesinleştikten Sonra Tekrar Davaya El Koyup Önceki Hükmü Değiştiremeyeceği )"
455Y7.HD7.6.2005E. 2005/1933 K. 2005/1890"TAPU SİCİLİNİN DOĞRU TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLU OLMASI ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Verilen Karar İçin Tavzih Talebi - Mahkemece Hükmün Özüne ve Sözüne Aykırı Olmamak Koşuluyla Araştırma ve İnceleme Yapılarak Hüküm Kurulması Gereği )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Hükmün Tavzihi Talebinin Hükmün Özünü ve Kapsamını Değiştirmeyecek Biçimde Karar Verilmesi Gereği )
TAVZİH TALEBİ ( Duruşmalı Olarak İncelenebileceği - Mahkemece Gerekli Deliller Toplanıp Bilirkişiden Rapor Alınmak Suretiyle Hüküm Kurulması Gereği )
HÜKMÜN TAVZİHİ TALEBİ ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmak Suretiyle Hüküm Kurulması Zorunluluğu - Duruşmalı İnceleme Yapılabileceği )"
455Y7.HD2.6.2005E. 2005/1291 K. 2005/1785"TAVZİH ( Kural Olarak Hükmün Özünü Sözünü ve Kapsamını Değiştirmeksizin İsim Sıfat Şöhret ve Basit Daktilo Hatalarının Tavzihi Mümkün Olduğu )
BASİT DAKTİLO HATALARI ( Kural Olarak Hükmün Özünü Sözünü ve Kapsamını Değiştirmeksizin İsim Sıfat Şöhret ve Basit Daktilo Hatalarının Tavzihi Mümkün Olduğu )"
455Y1.HD18.5.2005E. 2005/2692 K. 2005/6264"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Maddi Hataya Dayalı Hükümlerin Kesin Hüküm Oluşturmayacağı )
MADDİ HATAYA DAYALI HÜKÜMLER ( Kesin Hüküm Oluşturmayacağı - Tapu İptali ve Tescil )
YARGILAMA SIRASINDA ÖLÜM ( Ölen Kişinin Mirasçıları da Davaya Dahil Edilerek İşin Esasına Girilmesi Sonucuna Göre Bir Hüküm Kurulması Gereği )
ÖLEN KİŞİNİN MİRASÇILARI ( Yargılama Sırasında Ölüm - Tapu İptali ve Tescil )"
455Y7.HD9.5.2005E. 2005/1325 K. 2005/1514"KADASTRO TESPİTİ ( Yargılamanın İadesini İsteyenler Tarafından İleri Sürülen Yönler Kanunda Öngörülen Nedenlerden Hiç Birine Uymadığından Talebin Reddi Gereği )
YARGILAMANIN İADESİ ( İsteyenler Tarafından İleri Sürülen Yönler Kanunda Öngörülen Nedenlerden Hiç Birine Uymadığından Talebin Reddi Gereği )"
455Y21.HD5.4.2005E. 2005/1118 K. 2005/3408"GEREKÇELİ KARARDA HATALI TARİH ( Faiz Başlangıcının Olay Tarihi Olduğu Yolundaki Belirlemeye Rağmen Hatalı Yazılması Halinde Her Zaman Düzeltilmesinin Mümkün Olduğu )
FAİZ BAŞLANGICI ( Başlangıcının Olay Tarihi Olduğu Yolundaki Belirlemeye Rağmen Maddi Yanılgı Sonucu Hatalı Yazılması Halinde Her Zaman Düzeltilmesinin Mümkün Olduğu )
MADDİ HATA ( Faiz Başlangıcının Olay Tarihi Olduğu Yolundaki Belirlemeye Rağmen Maddi Yanılgı Sonucu Hatalı Yazılması Halinde Her Zaman Düzeltilmesinin Mümkün Olduğu )"
455Y3.HD4.4.2005E. 2005/3205 K. 2005/3620"TAVZİH ( Hükümde Nafakanın Geçerlilik Tarihi Belirtilmediğinden Nafakanın Geçerlilik Tarihinin Dava Tarihi Olarak Belirtilmesinin Talep Edilmesi )
NAFAKANIN BAŞLANGICI ( Tedbir Nafakasının Artırılması Davalarında Artırılan Nafakanın Dava Tarihinden Başlayarak Geçerlilik İfade Etmesi )"
455Y11.HD31.3.2005E. 2004/5996 K. 2005/3051"GİDERLERİN DÜŞÜLMESİ GEREĞİ ( Giderler Düşüldükten Sonra Kalan Miktarın Davalının Davacı Zararına Haksız Olarak Elde Ettiği Menfaat Olarak Kabulü Gereği - Haksız Rekabet Nedeniyle Tazminat )
FAİZ İSTENMEMESİ ( Yargılama Sırasında Yapılan Faiz İstemi Davalı Tarafça Kabul Edilmediği/Davacı Tarafın Ya Islah Yoluna Başvurarak ya da Ek Dava Açarak Faiz İsteminde Bulunması Gerektiği - Faize Karar Verilmemesi Gereği )
TAVZİH ( Mahkemece Maddi Hata Yapıldığı Belirtilerek Tavzih Yolu İle Faize Hükmedilmek Suretiyle Hem Tavzih Kurumunun Özüne ve Amacına Hem de HUMK'nun 74.Maddesine Aykırı Şekilde Hüküm Tesisi Hatalı Olduğu )"
455Y5.HD21.3.2005E. 2005/1998 K. 2005/2989"HÜKMÜN YANLIŞ VEYA EKSİK OLMASI ( Hüküm Temyiz Edilip Bozulmadıkça veya Yargılamanın İadesine Karar Verilmedikçe Değiştirilemeyeceği Gibi Unutulan Bir Hususun da Hükme Sonradan Eklenmesi Mümkün Olmadığı )
TAVZİH ( Mahkemece Unutulan ve Davacı Tarafından Temyiz Edilmeksizin Kesinleşen Karara Sonradan Tavzih Yolu İle Hüküm Altına Alınan Alacağa Faiz İşletilmesine Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )
FAİZ ( Unutulan ve Davacı Tarafından Temyiz Edilmeksizin Kesinleşen Karara Sonradan Tavzih Yolu İle Hüküm Altına Alınan Alacağa Faiz İşletilmesine Karar Verilmesi İsabetsiz Olduğu )"
455Y2.HD21.3.2005E. 2004/17134 K. 2005/4343"TEDBİR NAFAKASI ( Tavzih Kararı İle Kararın Kesinleşmesinden Sonra da Devamına Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )
TAVZİH KARARI ( Tedbir Nafakası Kararının Kesinleşmesinden Sonra da Devamına Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )"
455Y21.HD17.3.2005E. 2005/679 K. 2005/2495"YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ ( Sigortalıya Kesilen Aylığın Yeniden Bağlanması İçin İşlem Yapmadığı Davalı-Karşı Davacının Bu Yönün Öncelikle Yerine Getirilmesini Sağlamak İçin Tavzih Talebinde Bulunduğu - Tavzih Talebinin Reddedilmesinin Doğru Olduğu )
TAVZİH TALEBİ ( Yaşlılık Aylığına Hak Kazandığının Tespiti - Sigortalıya Kesilen Aylığın Yeniden Bağlanması İçin İşlem Yapmadığı Davalı-Karşı Davacının Bu Yönün Öncelikle Yerine Getirilmesini Sağlamak İçin Tavzih Talebinde Bulunduğu/Talebin Reddedilmesinin Doğru Olduğu )"
455Y20.HD17.3.2005E. 2005/3037 K. 2005/7950"TAVZİH İSTEMİ ( Tapu Sicil Müdürlüğünün Yazıları İle Dosyaya Gönderilen Tapu Kaydında Sözkonusu Taşınmazın Yüzölçümünün Düzeltilmiş Olduğu ve Hükmün Bu Hali İle H.Y.U.Y.'nın 455. Maddesinde Öngörülen Tavzihini Gerektiren Bir Durumunun Bulunmadığı )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Tapu Sicil Müdürlüğünün Yazıları İle Dosyaya Gönderilen Tapu Kaydında Sözkonusu Taşınmazın Yüzölçümünün Düzeltildiği - Reddi Gereği )
YÜZÖLÇÜMÜN DÜZELTİLMESİ ( Tapu Sicil Müdürlüğünün Yazıları İle Dosyaya Gönderilen Tapu Kaydında Sözkonusu Taşınmazın Yüzölçümünün Düzeltilmiş Olduğu ve Hükmün Tavzihini Gerektiren Bir Durumunun Bulunmadığı )"
455Y10.HD15.3.2005E. 2005/1616 K. 2005/2747"HİZMET TESPİTİ ( Tavzih Talebi Yargıtay Kararlarına Karşı da Yapılabileceği - Maddi Yanılgı Sonucu Verilen Kararların Taraflar Yönünden Usuli Kazanılmış Hak Durumu Oluşturmayacağı )
TAVZİH TALEBİ ( Hüküm Müphem veya Gayrivazıh Olur Mütenakız Fıkraları İhtiva Ederse İphamın Tavzihi ve Tanekazun Refinin İstenebileceği )
MADDİ YANILGI SONUCU VERİLEN KARARLAR ( Taraflar Yönünden Usuli Kazanılmış Hak Durumu Oluşturmayacağı/Her Zaman Düzeltilmesinin Mümkün Olduğu - Tavzih Talebinin Yargıtay Kararlarına Karşı da Yapılabileceği )
USULİ KAZANILMIŞ HAK İLKESİ ( Maddi Yanılgı Sonucu Verilen Kararların Taraflar Yönünden Usuli Kazanılmış Hak Durumu Oluşturmayacağı )"
455Y7.HD14.3.2005E. 2005/90 K. 2005/701"KADASTRO TESPİTİ ( Talep Olmadan Mahkemenin Hükmü Kendiliğinden Tavzih Edemeyeceği )
TAVZİH ( Sadece Davanın Tarafları Tavzih Talebinde Bulunabileceği/Talep Olmadan Mahkemenin Hükmü Kendiliğinden Tavzih Edemeyeceği - Kadastro Tespiti )
TALEPLE BAĞLILIK ( Talep Olmadan Mahkemenin Hükmü Kendiliğinden Tavzih Edemeyeceği - Kadastro Tespiti )
MERA OLGUSU ( Taşınmazın Yetkili İdari Merciler Tarafından Mera Olarak Tahsis Edilmesi Ya da Taşınmazın Öncesinin Bilinmeyen Bir Zamandan Beri Geleneksel Biçimde Kamu Malı Niteliğinde Mera Olarak Kullanılagelmiş Olmasına Bağlı Olduğu - Kadastro Tespiti )"
455Y20.HD24.2.2005E. 2005/1165 K. 2005/1728"ORMAN OLARAK TESCİL KARARI VERİLEN BÖLÜMLER ( Maddi Yanılgı İle Farklı Şekilde Yazıldığı Anlaşılmakla Orman Bakanlığı Vekilinin Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gereği )
MADDİ YANILGI ( Orman Olarak Tescil Kararı Verilen Bölümler Maddi Yanılgı İle Farklı Şekilde Yazıldığı Anlaşılmakla Orman Bakanlığı Vekilinin Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gereği - Orman Tahdidine İtiraz )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Orman Olarak Tescil Kararı Verilen Bölümler Maddi Yanılgı İle Farklı Şekilde Yazıldığı Anlaşılmakla Orman Bakanlığı Vekilinin Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gereği - Orman Tahdidine İtiraz )
ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Orman Olarak Tescil Kararı Verilen Bölümler Maddi Yanılgı İle Farklı Şekilde Yazıldığı Anlaşılmakla Orman Bakanlığı Vekilinin Karar Düzeltme İsteminin Kabulü Gereği )"
455Y11.HD24.2.2005E. 2005/170 K. 2005/1671"MADDİ HATA ( YİDK Kararının İptalini İstemi - Yerel Mahkemenin Esas ve Karar Numarası İle Karar Tarihinin ve Birleşen Dava Bulunmamasına Rağmen Varmışçasına Birleşen Davasında Karar Başlığına Maddi Hataya Dayalı Olarak Yazıldığı )
YİDK KARARININ İPTALİNİ İSTEMİ ( Yerel Mahkemenin Esas ve Karar Numarası İle Karar Tarihinin ve Birleşen Dava Bulunmamasına Rağmen Varmışçasına Birleşen Davasında Karar Başlığına Maddi Hataya Dayalı Olarak Yazıldığı )
YEREL MAHKEMENİN ESAS VE KARAR NUMARASI İLE KARAR TARİHİNİN HATALI YAZILMASI ( Maddi Hatanın Düzeltilmesi Gerektiği - YİDK Kararının İptalini İstemi )"
455Y5.HD21.2.2005E. 2004/11216 K. 2005/1524"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Hükmün Temyiz Edilmeksizin Kesinleşmesi - Mahkemece Tavzih Kararı İle Davanın Kabul Edilen Kısmının Artırılamayacağı )
HÜKMÜN TEMYİZ EDİLMEKSİZİN KESİNLEŞMESİ ( Mahkemece Tavzih Kararı İle Davanın Kabul Edilen Kısmının Artırılamayacağı - Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası )
TAVZİH ( Mahkemece Tavzih Kararı İle Davanın Kabul Edilen Kısmının Artırılamayacağı - Hüküm Temyiz Edilip Bozulmadıkça Veya Yargılamanın İadesine Karar Verilmedikçe Değiştirilemeyeceği )
GEREKÇELİ KARARDAKİ MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( Temyiz Edilmeksizin Kesinleşen Hüküm - Tavzih Kararı İle Düzeltilemeyeceği )"
455Y11.HD18.2.2005E. 2005/934 K. 2005/1418"KARARLARIN TAVZİHİ ( Tavzih Dilekçesinin Karşı Tarafa Tebliği İle Cevap Vermesi İçin Belirli Bir Mühletin Tayini Gerektiği )
HÜKÜMLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Tavzih Dilekçesinin Karşı Tarafa Tebliğine Dair Dosyada Her Hangi Bir Bilgi ve Belgeye Rastlanmadığı - Hükmün Müphem ve Birbiri İle Çelişen Fıkralar İhtiva Etmesi Halinde Tavzih Yoluyla Yanlışlıkların Düzeltilebileceği/Hükümlerin Değiştirilmesinin Mümkün Olmadığı )
TAVZİHE İLİŞKİN HAKEM KARARI ( Hakemler Bilirkişiye Raporda Düzeltme Yaptırmak Suretiyle Yeni Bir Karar Oluşturma Yoluna Gittiklerinden Tavzihe İlişkin Hakem Kararının Bozulması Gerektiği )"
455Y21.HD15.2.2005E. 2005/246 K. 2005/1172"TAVZİH İSTEMİ ( Verilmiş Olan Bir Hükmün Tekrar İncelenmesi İçin Kabul Edilmiş Bir Kanun Yolu Olmayıp Bir Hükmün Müphem Olması veya Biribirine Aykırı Fıkralar İhtiva Etmesi Halinde Hükümdeki Gerçek Anlamın Açıklığa Kavuşturulması İçin Kabul Olunan Bir Yol Olduğu )
HÜKMÜN TAVZİHİ ( Müphem ve Gayri Vazih Olmayan ve Birbirine Aykırı Fıkralar İhtiva Etmeyen Hükümler Tavzih Edilemeyeceği - Tavzih İle Hükümde Taraflara Tanınan Haklar Sınırlandırılamayacağı Genişletilemeyeceği ve Değiştirilemeyeceği )
HÜKMÜN BELİRSİZ VE ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Gerçek Anlamın Açıklığa Kavuşturulması İçin Tavzih Yoluna Gidileceği )"
455Y11.HD7.2.2005E. 2004/15250 K. 2005/832"TAVZİH TALEBİ ( Açık Olmayan Veya Çelişik Fıkralar İçeren Hükümlerin Açıklanması İçin İstenilebileceği - Tavzih Yoluyla Kararda Bir Kimse Taraf Olarak Gösterilemeyeceği )
HAKSIZ YERE TAZMİN EDİLEN BANKA TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN İSTİRDADI TALEBİ ( Davacı Vekilinin Tavzih Talebi Üzerine Davalı Kısma Temyiz Talebinde Bulunan Ziraat Bankası A.Ş'nin Unvanının Eklenemeyeceği - Tavzih Yoluyla Kararda Bir Kimse Taraf Olarak Gösterilemeyeceği )
HÜKÜM ( Ancak Davanın Tarafları İçin Tesis Edileceği - Tavzih Yoluyla Kararda Bir Kimse Taraf Olarak Gösterilemeyeceği )"
455Y7.HD31.1.2005E. 2004/3876 K. 2005/157"TAVZİH ( İsim Sıfat Şöhret ve Basit Daktilo Hatalarına Yönelik Yanılgıların Hükmün Özünü ve Sözünü Değiştirmeksizin Düzeltilmesine İlişkin Usuli Bir İstemden İbaret Olduğu )
İSİM SIFAT ŞÖHRET VE BASİT DAKTİLO HATALARI ( Yönelik Yanılgıların Hükmün Özünü ve Sözünü Değiştirmeksizin Düzeltilmesine İlişkin Usuli Bir İstemden İbaret Olduğu - Tavzih )"
455Y1.HD31.12.2004E. 2004/14626 K. 2004/14961"TAVZİH ( Bir Hükmün Müphem Yada Birbirine Aykırı Fıkralar İçermesi Halinde Hükümdeki Gerçek Anlamın Ortaya Çıkarılması İçin Başvurulan Yol - Hükmün Değiştirilemeyeceği )
HÜKMÜN MÜPHEM YADA BİRBİRİNE AYKIRI FIKRALAR İÇERMESİ ( Halinde Tavzih Yoluna Başvurulabileceği - Tavzih ile Hükmün Değiştirilemeyip Sadece Açıklanacağı )
GERÇEK ANLAMIN ORTAYA ÇIKARILMASI ( Fen Bilirkişisi Tarafından Hazırlanan Ölçü Krokisine Göre Hüküm Kurulmuş Olup Maddi Hata İçermesi - Tavzih İsteminin Kabulü Gereği )
TAŞINMAZIN CİNSİNİN VE MİKTARININ HÜKÜMDE AÇIKÇA GÖSTERİLMESİ GEREĞİ ( Farklı Gösterilmesi Halinde Tavzih İsteminin Kabulü Gereği )"
455Y13.HD10.12.2004E. 2004/14288 K. 2004/18103"KREDİ KARTI BORCU ( 4822 S.K. Geçici 1. Maddesinden Yararlanmak İçin Açılan Dava - Hükmün Tavzihine Karar Verilmesi/Asıl Hükmü Değiştirecek ve Kesin Hükmün Sonucunu Ortadan Kaldıracak Mahiyette Olduğundan Bozmayı Gerektirdiği )
KESİN HÜKÜM ( Kredi Kartı Borcu - 4822 S.K. Geçici 1. Maddesinden Yararlanmak İçin Açılan Dava/Tüketici Lehine Getirilen Bu Yasal Düzenlemenin Kesin Hükmün Varlığı Nedeniyle Artık Yeni Bir Dava Konusu Yapılamayacağı )
TAVZİH ( Kredi Kartı Borcu/4822 S.K. Geçici 1. Maddesinden Yararlanmak İçin Açılan Dava - Hükmün Tavzihine Karar Verilmesi/Asıl Hükmü Değiştirecek ve Kesin Hükmün Sonucunu Ortadan Kaldıracak Mahiyette Olduğundan Bozmayı Gerektirdiği )
TÜKETİCİ LEHİNE GETİRİLEN YASAL DÜZENLEME ( Kredi Kartı Borcu/4822 S.K. Geçici 1. Maddesi - Kesin Hükmün Varlığı Nedeniyle Artık Yeni Bir Dava Konusu Yapılamayacağı )"
455Y20.HD12.10.2004E. 2004/10398 K. 2004/10196"YÜZÖLÇÜMÜNDEKİ HESAPLAMA HATASI ( Kroki Değiştirilmediği ve Ortak Sınır Sabit Kaldığı Sürece Tavzih İle Düzeltilebileceği )
TAVZİH ( Yüzölçümündeki Hesaplama Hatası - Kroki Değiştirilmediği ve Ortak Sınır Sabit Kaldığı Sürece Tavzih İle Düzeltilebileceği )
HÜKÜM FIKRASI ( Tavzih İle Değiştirilemeyeceği )"
455Y14.HD27.9.2004E. 2004/3794 K. 2004/6283"TAVZİH ( Davacıların Tapuya Şerh Verilmesi İstemi Bulunmaması - Böyle Bir İstem Olmadığından Hüküm Fıkrasına Tavzih Yolu İle de Olsa İlave Yapılarak Yeni Bir Hüküm Tesisi Olanağı Olmadığı )
HÜKÜM FIKRASI ( Tavzih Yolu İle de Olsa İlave Yapılarak Yeni Bir Hüküm Tesisi Olanağı Olmadığı - Davacıların Tapuya Şerh Verilmesi İstemi Bulunmaması )
TAPUYA ŞERH VERME İSTEMİ ( Böyle Bir İstem Olmadığından Hüküm Fıkrasına Tavzih Yolu İle de Olsa İlave Yapılarak Yeni Bir Hüküm Tesisi Olanağı Olmadığı )"
455Y4.HD20.9.2004E. 2004/9458 K. 2004/10222"TAVZİH ( Yoluyla Hükmün Esasının Değiştirilemeyeceği - Ancak Hükmün Açık Olmayan Veya Çelişkili Bulunan Yönlerinin Düzeltilebileceği )
HÜKMÜN ESASI ( Tavzih Yoluyla Değiştirilemeyeceği - Olağanüstü Yasa Yolu Olarak Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri Arasında Değerlendirilebileceği )
OLAĞANÜSTÜ YASA YOLU OLARAK YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Tavzih Yoluyla Hükmün Esasının Değiştirilemeyeceği - Bu Nedenler Arasında Değerlendirilebileceği )"
455Y1.HD20.4.2004E. 2004/1417 K. 2004/4610"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davanın Muris Muvazası Hukuksal Nedenine Dayalı Olarak Açılmış Tapu İptali ve Tescil Davası Olması )
FERAĞAT ( Ferağatın HUMK Gereğince Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı ve Hüküm Kesinleşinceye Kadar Yargılamanın Her Aşamasında Dikkate Alınacağının Gözetilmesinin Gerekmesi )
KESİN HÜKÜM ( Ferağatın HUMK Gereğince Kesin Hükmün Sonuçlarını Doğuracağı ve Hüküm Kesinleşinceye Kadar Yargılamanın Her Aşamasında Dikkate Alınacağının Gözetilmesinin Gerekmesi )
TAVZİH ( Ferağat Beyanının Tavzih Anlamında Olmadığının Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
455Y15.HD22.3.2004E. 2004/631 K. 2004/1567"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Yüklenicinin Ara Hakedişlerinin Bulunduğundan Bahisle Bu Farkın Ödenmesini Talep Etmesi )
TEMYİZ ( Davacı Vekilinin Düzelterek Onama İstekli Dilekçesi Süresinde Verilmediğinden ve Harçalandırılıp Temyiz Defterine Kaydı Yaptırılmadığından Temyiz Talebinin Reddedilmesi )
İHTİRAZİ KAYIT ( Yüklenici Ara Hakedişleri İhtirazi Kayıt Koymadan İmzaladığından Ara Hakedişlerin Kesinleşmiş Olması-Bu Nedenle Farklı Poz Uygulanmasını ve Fiyat Farkı Ödenmesini İsteyememesi )
MÜKERRER TAHSİLAT ( Yüklenicinin Ödenmesini Talep Ettiği Hakediş Dava Devam Ederken Ödendiğinden Mahkemece Yeniden Tahsile Karar Verilememesi )
NAKLİYE BEDELİ ( Dava Dilekçesinde Nakliyat Bedeli Alacağı Hakkı Saklı Tutulduğundan Mahkemece Nakliye Bedelleri Yönünden Davanın Kabul Edilememesi )
ALACAK HAKKININ SAKLI TUTULMASI ( Dava Dilekçesi İle Saklı Tutulan Nakliye Alacağı Hakkında Mahkemece Karar Verilememesi )
TAVZİH ( Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasındaki Farklılığın Tavzih Yolu İle Giderilmesinin Mümkün Olmaması )
KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARAR ARASINDA FARKLILIK ( Tavzih Yolu İle Giderilmesinin Mümkün Olmaması )"
455Y11.HD18.3.2004E. 2003/8250 K. 2004/2671"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN CİSMANİ ZARAR ( Tedavi Giderleri ve Mahrum Kalınan Gelirlerin Tazmini İstemi )
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiil Nedeniyle )
YARGILAMANIN AÇIKLIĞI İLKESİ ( Kısa Kararda Karar Tarihinden Gerekçeli Kararda ise Dava ve Islah Tarihinden İtibaren Davalıyı Faizden Sorumlu Tutacak Şekilde Karar Verilememesi )
TAVZİH ( Bu Yolla Hüküm Fıkrasında Değişiklik Yapılmasının Mümkün Olmaması )
KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARARIN UYGUNLUĞU ( Davalının Sorumluluğunun Her İki Kararda da Aynı Olmasının Gerekmesi )
MAHKEME HÜKMÜNÜN NİTELİĞİ ( Açık-Anlaşılır ve Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde İnfazı Kabil Kurulmasının Gerekmesi )
TEMERRÜT FAİZİ ORANI ( Tavzih Yoluyla Değiştirilmesinin Mümkün Olmaması )"
455Y3.HD19.2.2004E. 2004/892 K. 2004/1046"TAVZİH TALEBİ ( İlam Tamamen İnfaz Edilinceye Kadar İstenebileceği - Kamulaştırmasız Elatma Bedelinin Tahsili Davası )
İLAMIN İNFAZI AŞAMASINDA TAVZİH TALEBİ ( Geçerli Olması )
SÜRE ( İlamın İnfazı Aşamasındaki Tavzih Talebinin Süresinde Sayılması )
TAPUSUZ TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( İdare Adına Tescile Karar Verilmeden Terkinine Karar Verilmiş Olması - Tavzih Talebi )
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( İdare Adına Tesciline Karar Verilmeden Terkine İlişkin Verilen Kurulan Hükmün Tavzihi Talebi )"
455Y21.HD12.2.2004E. 2003/9825 K. 2004/985"TAVZİH ( Tavzih Yoluyla Hükmün Değiştirilememesi Ve Hükme Yeni Unsurların Eklenememesi )
HİZMET TESPİTİ ( Davacının Davalı İşyerinde Belirtilen Süreler İçerisinde Çalıştığının Tespitinin İstenmesi )
HÜKÜM DEĞİŞTİRİLMESİ ( Tavzih Yoluyla Hükmün Değiştirilememesi Ve Hükme Yeni Unsurların Eklenememesi )"
455YHGK11.2.2004E. 2004/8-41 K. 2004/63"HÜKMÜN EKİ OLAN KROKİ ( Kesinleşen Dava Konusu Taşınmazın Konumunu Göstermekten Uzak Olduğu - Eksikliğin Yargılamanın Yenilenmesi Veya Tavzih Yoluyla Yerine Getirilemeyeceği/Belirsizliğin Ancak Bağımsız Bir Dava İle Giderilebileceği )
TESCİL KROKİSİ ( Kesinleşen Dava Konusu Taşınmazın Konumunu Göstermekten Uzak Olduğu - Eksikliğin Yargılamanın Yenilenmesi Veya Tavzih Yoluyla Yerine Getirilemeyeceği/Belirsizliğin Ancak Bağımsız Bir Dava İle Giderilebileceği )
YARGILANMANIN YENİLENMESİ ( Tescil Krokisinin Kesinleşen Dava Konusu Taşınmazın Konumunu Göstermekten Uzak Olduğu - Belirsizliğin Ancak Bağımsız Bir Dava İle Giderilebileceği/Eksikliğin Yargılamanın Yenilenmesi Yoluyla Yerine Getirilemeyeceği )
TAVZİH ( Tescil Krokisinin Kesinleşen Dava Konusu Taşınmazın Konumunu Göstermekten Uzak Olduğu - Belirsizliğin Ancak Bağımsız Bir Dava İle Giderilebileceği/Eksikliğin Tavzih Yoluyla Yerine Getirilemeyeceği )"
455Y12.HD29.1.2004E. 2003/24433 K. 2004/1703"TAVZİH ( Bilirkişi İmzasından Sonra Kim Tarafından Yapıldığı Belli Olmayan Hesaplama Sonucu Elde Edilen Bedel Üzerinden Yeniden Hüküm Kurulması - Yasaya Aykırılığı )
HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Borçlu Tarafça Tavzih Talebinde Bulunulması Üzerine - Kurallar Aşılarak Hüküm Değiştirilmesinin Yasaya Aykırılığı )
KARAR ÜZERİNDE SİLİNTİ VE KAZANTI YAPILMASI ( HUMK.nun 388. Maddesine Aykırılık Teşkil Edeceği )"
455Y11.HD15.12.2003E. 2003/4835 K. 2003/11838"ALACAK DAVASI ( Davacının Davalılar Tarafından Yapıldığı İddia Edilen Protez Giderinin Tahsilini Talep Etmesi )
HÜKMÜN TAVZİHİ ( Hükmün Tavzihini İçeren Dilekçenin Karşı Tarafa da Tebliğ Edilmesinin Kanuni Zorunluluk Olması )
HÜKMÜN TAVZİHİNİ GEREKTİREN DURUMLARI ( Mahkeme Hükmünün Müphem ve Gayrivazıh Olması Mütenakız Olması Durumunda Tavzihin Mümkün Olması )
TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( Davacının Genç Yapta Olması Nedeniyle Gelişme Durumu ve Gelişme Dönemi Dikkate Alınarak İki Yıllık Süreyi de Dikkate Alarak Tazminatın Belirlenmesinin Gerekmesi )"
455Y11.HD15.12.2003E. 2003/4821 K. 2003/11909"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davalı İşletmeye Ait Trene Binmek İsterken Düşerek Yaralanan ve İki Bacağını Kaybeden Davacının Açmış Olduğu Tazminat Davası Olması )
HÜKMÜN TAVZİHİ ( Dava Konusu Olayda Tavzih Yoluyla Hüküm Fıkrasında Değişiklik Yapan Yerel Mahkemenin Bu İşleminin Hukuka Aykırı Olması )
TAVZİH YOLU İLE HÜKÜM FIKRASININ DEĞİŞTİRİLEMEMESİ ( Dava Konusu Olayda Tavzih Yoluyla Hüküm Fıkrasında Değişiklik Yapan Yerel Mahkemenin Bu İşleminin Hukuka Aykırı Olması )
GEÇMİŞ DÖNEM ZARARININ TAZMİNİ ( Yerel Mahkemece Davacı Tarafa Geçmiş Dönem Zararının Belirlenmesi için ve Delillerini İbrazına Yönelik Olarak Süre Verilmesinin Gerekmesi )
TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Davacıya Takılan Protezin Değişim Periyodunun Ortopedi Uzmanının da Görüşü Alınarak İki Yıllık Süreyi Aşmayacak Şekilde Tazminatın Hesabında Dikkate Alınması )"
455Y16.HD11.12.2003E. 2003/9458 K. 2003/11038"TAVZİH TALEBİNE KONU EDİLEMEME ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Hakkında Hüküm Kurulmayan Yer )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASINDA HAKKINDA HÜKÜM KURULMAYAN YER ( Tavzih Talebine Konu Edilemeyeceği )
HÜKÜMDE YER ALMAYAN HUSUSTA TAVZİH TALEBİNDE BULUNULAMAYACAĞI ( Kadastro Tesbitine İtiraz Davasında Hakkında Hüküm Kurulmayan Yerle İlgili Tavzih Talebinin Reddi Gereği )"
455Y11.HD10.11.2003E. 2003/10532 K. 2003/10651"DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Davalılardan Biri Hakkında Karar Verilmesinin Unutulması - Temyiz Etmeyen Davacının Sonradan Tavzih Talep Edemeyeceği )
TAVZİH TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Birleştirilen Davalardan Biri Hakkında Hüküm Kurulmamasına Rağmen Davacının Hükmü Temyiz Etmemesiyle Kazanılmış Hak Doğması )
KESİN HÜKÜM ETKİSİ ( Birleştirilen Davalardan Biri Hakkında Hüküm Kurulmaması - Temyiz Edilmesi Gereği ve Tavzih Konusu Yapılamaması )"
455Y11.HD4.11.2003E. 2003/4826 K. 2003/10396"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Tren Kazası Nedeniyle Her İki Bacağını Kaybeden Davacının Açmış Olduğu Tazminat Davası Olması )
TAVZİH ( Tavzih Talebini İçeren Dilekçenin Karşı Tarafa Tebliğ Edilmesinin Gerekmesi )
HÜKMÜN NİTELİĞİ ( Mahkemece Verilen Hüküm Gayrıvazıh ve Mütenakız İse Bu Durumda Tavzih Yoluna Gidilebilmesinin Mümkün Olması )
MEHİL ( Geçmiş Dönem Zararının Tazminini İsteyen Davacı Tarafa Bu Konuda Kanıtlarını Sunması İçin Süre Verilmesinin Gerekmesi )
TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( Davacıya Takılan Protezin Değişim Periyodunun Ortopedi Uzmanının da Bulunduğu Heyette Rapor İle Belirlenerek Tazminatın Hesaplanmasının Gerekmesi )"
455Y14.HD2.10.2003E. 2003/6500 K. 2003/6664"TAVZİH ( Bir Hükmün Müphem Olması Veya Birbirine Çelişkili Fıkraları İçermesi Halinde Hükümdeki Gerçek Anlamın Meydana Çıkarılması Amacıyla Başvurulan Bir Yol Olduğu - Bu Yolla Hükmün Değiştirilemeyeceği )
HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLEMEMESİ ( Tavzih Yoluyla Değiştirilemeyeceği )"
455Y10.HD16.9.2003E. 2003/7042 K. 2003/5794"İŞ KAZASI ( Davacının İş Kazasında Ölen Sigortalı İşçinin Hak Sahiplerine Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesini İstemesi )
YAZIM YANLIŞLIĞI ( Karardaki Yazım Yanlışlığının Düzeltilmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
DÜZELTME ( Karardaki Yazım Yanlışlığının Düzeltilmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
FAİZ ( Yazımının Açık Bir Yazım Yanlışlığından Kaynaklanması Işığında Faiz İsteminin Hüküm Altına Alınmadığı Biçiminde Yorumlanmasına Olanak Bulunmaması )"
455Y8.HD30.6.2003E. 2003/4397 K. 2003/4885"TAVZİH ( Yoluyla Hüküm Değiştirilemeyeceği - Hükümlerin Kapalı Veya Çelişik Fıkralar İçermesi Halinde İstenebileceği )
HÜKÜMLERİN KAPALI VEYA ÇELİŞİK FIKRALAR İÇERMESİ ( Tavzih Yoluyla Hüküm Değiştirilemeyeceği )"
455Y19.HD24.6.2003E. 2003/5594 K. 2003/6784"TAVZİH ( Hüküm Müphem ve Gayrivâzıh Olur ve Mütenakız Fıkraları İhtiva Ederse İcrasına Kadar Her İki Taraf Hükmün Tavzihini ve Çelişkinin Giderilmesini İsteyebileceği - Temyiz İtirazına Konu Teşkil Eden Hususlarda Tavzih İstenemeyeceği )
TEMYİZ İTİRAZINA KONU TEŞKİL EDEN HUSUSLAR ( Bu Konuda Tavzih İstenemeyeceği - Alacak Davası )
HÜKMÜN BELİRSİZ VE ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Taraflar Hükmün İcrasına Kadar Tavzih İsteyebileceği - Alacak Davası )"
455Y9.HD5.6.2003E. 2003/349 K. 2003/10234"TAVZİH ( Açık Olmayan veya Çelişik Fıkralar İçeren Kararların Tavzihinin İstenebileceği - Hakim Uyuşmazlığı Karara Bağladıktan ve Davadan El Çektikten Sonra O Davayı Yeniden Ele Alıp Önceki Kararı Değiştiremeyeceği )
DAVALININ SOYADININ TAVZİHLE DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ ( Davalının Soyadının Değiştirilmesiyle Tarafın Deeğiştirlmiş Sayılacağı )"
455Y13.HD28.4.2003E. 2003/3619 K. 2003/5234"TAVZİH KARARI ( Mahkemece Hükmünde Müphem Ve Açık Olmayan Veya Mütenakız Fıkralar Bulunduğu Hallerde Verilebileceği )
HÜKÜM ( Müphem Ve Açık Olmayan Veya Mütenakız Fıkralar Bulunduğu Hallerde Tavzih Kararı Verilebileceği )
KESİN HÜKÜM ( Tavzih Yoluyla Kapsamının Genişletilmemesi - Kazanılmış Hakların Ortadan Kaldırılamayacağı )
KAZANILMIŞ HAKLAR ( Kesin Hükümle - Tavzih Yoluyla Hakların Kaldırılmasını Sağlayacak Şekilde Karar Verilemeyeceği )"
455Y1.HD24.4.2003E. 2003/3852 K. 2003/4858"TAVZİH TALEBİNE İLİŞKİN DAVA ( Tapu İptali ve Tescil Davasına İlişkin kararın Dayanağının Yetersiz Olması Üzerine İnfazı Yapılamayan Hususların Tavzihan Açıklanmasına İlişkin Talep Olması )
HÜKMÜN NİTELİĞİ ( Bir Hükmün Anlaşılmaz ve Çelişik Ayrıca Müphem Olması Durumundan Tavzih Talep Olunabiliniceği Hususu )
KARARIN KESİNLEŞMESİ ( Karar Kesinleştikten Sonra Mahkemece Yeniden Keşifler ve Ölçümler Yapılması Yeni Kroki ve Raporlar Tanzim Edilmiş Olmasının Hukuka Aykırı Olması )
YENİ DAVA KONUSU ( Kararın Kesinleşmesinden Sonra Yerel Mahkemenin Yeniden Keşif ve Ölçümler Yaptırmasının Yeni Bir Davanın Konusunu Oluşturduğunun Gözetilmesinin Gerekmesi )"
455Y1.HD12.3.2003E. 2003/1978 K. 2003/2728"TAVZİH ( Yoluyla Hükmün Değiştirilmesi Veya Hükme Yeni Bir Unsur İlave Edilmesinin Mümkün Bulunmadığı )
HÜKÜM ( Tavzih Yoluyla Değiştirilmesi Veya Hükme Yeni Bir Unsur İlave Edilmesinin Mümkün Bulunmadığı )"
455YHGK19.2.2003E. 2003/12-90 K. 2003/92"ŞİKAYET ( İcra Emrinin Takip Dayanağı İlama Aykırı Olarak Düzenlendiği İddiasıyla İcra Memurunun İşleminin Şikayet Yolu İle İptali Talebi )
BORÇLU SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU ( Takip Dayanağı İlama Göre Borçlu Sigorta Şirketinin Sorumluluğunun Poliçe Limiti Dahilinde Olup Olmadığının Tespit Edilmesi )
TAVZİH ( Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Düzenlenen Açıklama İle Verilen Hükmün Sınırlandırılamaması ve Genişletilememesi )
HÜKMÜN NİTELİĞİ ( Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Düzenlenen Açıklama İle Verilen Hükmün Sınırlandırılamaması ve Genişletilememesi )
TAVZİHİN GEREKLİ OLDUĞU YERLER ( Bir Hükmün Anlaşılamayacak Biçimde Müphem Bulunması veya Anlaşılmaz ya da Çelişik fıkralar Taşıyan Bir Hüküm Olması Durumunda Tavzihin Gerekli Olması )
SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞUNUN MİKTARI ( Poliçe Limiti Dahilinde Sorumluluk Olacağından Bahisle Sorumlulukla Bağdaşmayan Bir Miktar Yönünde Tavzihin Hatalı Olması )"
455Y18.HD19.9.2002E. 2002/8173 K. 2002/8320"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Lehine Hüküm Kurulan Tarafın Fiiline Binaen Elde Edilemeyen Bir Vesikanın Hükümden Sonra Ele Geçirilmiş Olması Gereği - Dayanak Yapılan Ruhsatın İlgili Belediyeden Her Zaman Ele Geçirilmesi Mümkün Olduğu )
BAĞIMSIZ BÖLÜMDE TADİLAT ( Projeye Aykırılığına Dayanılarak Kurulan Hüküm - Belediyece Onaylanan Projeye ve Aynı Tarihli İnşaat Ruhsatına Uygun Yapıldığının Yeni Tespit Edildiği Bildirilerek Yargılamanın İadesi İstemi/Tüm Kat Maliklerinin Oybirliği İle Kararı Olmadan Tescilin Söz Konusu Olamayacağı )
İADEİ MUHAKEMEYE DAYANAK YAPILAN PROJE VE İNŞAAT RUHSATI ( Yeni Tespit Edildiğinin Kabul Edilemeyeceği/İlgili Belediyeden Her Zaman Ele Geçirilmesi Mümkün Olduğu - Reddi Gereği )
PROJEYE AYKIRI TADİLAT ( Belediyece Onaylanan Projeye ve Aynı Tarihli İnşaat Ruhsatına Uygun Yapıldığının Yeni Tespit Edildiği Bildirilerek Yargılamanın İadesi İstemi/Tüm Kat Maliklerinin Oybirliği İle Kararı Olmadan Tescilin Söz Konusu Olamayacağı )"
455Y2.HD6.6.2002E. 2002/6664 K. 2002/7633"TAVZİH ( Hasımsız Alınan Veraset Belgesini Tamamen Değiştirir Nitelikte Edilmeyeceği )
HASIMSIZ ALINAN VERASET BELGESİ ( Tamamen Değiştirir Nitelikte Tavzih Edilmeyeceği )"
455Y21.HD4.6.2002E. 2002/4175 K. 2002/5262"SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NUN HER TÜRLÜ HARÇTAN MUAFİYETİ ( Mahkemece Sorumlu Tutulmasının İsabetsizliği )
HARÇTAN MUAFİYET ( Sosyal Sigortalar Kurumunun Her Türlü Harçtan - Mahkemece Sorumlu Tutulmasının İsabetsizliği )
TAVZİHE TABİ OLMAYAN KARARLAR ( İş Mahkemelerinden Verilen Kararlar - Maddi Yanılgıların Düzeltilmesinin Bu Mahkemelerden Dahi İstenebileceği )
İŞ MAHKEMESİ KARARLARI ( Tavzihe Tabi Olmaması - Maddi Yanılgıların Düzeltilmesinin Bu Mahkemelerden Dahi İstenebileceği )"
455Y2.HD3.6.2002E. 2002/6522 K. 2002/7395"TAVZİH ( Boşanma Kararında Belirtilen Nafakanın Yoksulluk Nafakası Olduğu Hakkında )
NAFAKANIN NİTELİĞİNİN HÜKÜMDE BELİRTİLMEMESİ ( Yoksulluk Nafakası Olduğu Hakkında Tavzih Talebi )"
455Y5.HD17.5.2002E. 2002/6184 K. 2002/11314"HÜKMÜN TAVZİHİ ( Yapı Yönünden Davacı Lehine Usuli Kazanılmış Hak Oluşmuş/İnfazı Mümkün Bir Karar Bulunmamakta - Tavzih Talebinin Kabulü Gerekmekte )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Yapı Yönünden Davacı Lehine/İnfazı Mümkün Bir Karar Bulunmamakta - Bozma Sonrası Yapı Ve Zemin Yönünden Hüküm Kurmak Gerektiği/Tavzih Talebinin Kabulü Gerektiği )
KARARIN İNFAZININ MÜMKÜN OLMAMASI ( Yapı Yönünden Davacı Lehine Usuli Kazanılmış Hak Oluştuğu - Bozma Sonrası Yapı Ve Zemin Yönünden Hüküm Kurmak Gerektiği/Tavzih Talebinin Kabulü Gerektiği )"
455YHGK17.4.2002E. 2002/9-264 K. 2002/322"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( Yargılama Aşamasında Tazminat Miktarının Tevdi Mahalline Yatırılmış Olması )
MADDİ HATA NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Yargılama Aşamasında Kıdem Tazminatının Tevdi Mahalline Yatırılmış Olması )
YARGILAMA AŞAMASINDA KIDEM TAZMİNATININ TEVDİ MAHALLİNE YATIRILMIŞ OLMASI ( Maddi Hata Niteliğinin Bulunmaması )
BAŞKA KURUMA ATANAN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ FESHETMESİ ( Kıdem Tazminatı Talebi )
HUKUKİ YANILMA NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Yargılama Aşamasında Yapılan Ancak Mahkemece Haberdar Olunamayan Ödeme Dikkate Alınmadan Verilen Yargıtay Kararı )"
455Y17.HD2.4.2002E. 2002/1867 K. 2002/2111"TAVZİH TALEBİ ( Mahkeme Hükmünde Adı Yanlış Yazılan Kişinin Ölmüş Olması Halinde İsim Tashihini Mirasçıların İsteyebilmesi )
HUSUMET ( Mahkeme Hükmünde Yanlış Yazılmış Olan Mirasçı Adının Düzeltilmesi Talebi )
DAVA EHLİYETİ ( Mahkeme Hükmünde Yanlış Yazılmış Olan Mirasçı Adının Düzeltilmesi Talebi )
MURİSİN ADININ TASHİHİ DAVASI ( Murisin Mirasçı Olmayan Kardeşinin Dava Açamayacağı )
İSİM TASHİHİ DAVASINDA AKTİF HUSUMET ( Murisin Adının Mahkeme Kararında Yanlış Yazılmış Olması )"
455Y21.HD12.3.2002E. 2002/8253 K. 2002/11427"KESİN HÜKÜM NİTELİĞİ ( İstihkak Davalarına İlişkin Tetkik Mercii Kararları - Yargılamanın Yenilenmesi Talebi )
YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ ( İstihkak Davalarına İlişkin Tetkik Mercii Kararlarının Kesin Hüküm Niteliği ve Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurulabilmesi - Süre Şartı )
SÜRE ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde - İstihkak Davasında Verilen Kararın Kesin Hüküm Niteliği )
İADE-İ MUHAKEME TALEBİ ( İstihkak Davalarına İlişkin Tetkik Mercii Kararlarının Kesin Hüküm Niteliği ve Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurulabilmesi - Süre Şartı )
İSTİHKAK DAVASINDA VERİLEN İTM KARARI ( Kesin Hüküm Niteliğinde Olacağı ve Yargılamanın İadesi Talebine Konu Olabileceği - Süre Şartı )
PARA CEZASININ VE YARGILAMA GİDERLERİNİN DAVACIYA YÜKLENMESİ GEREĞİ ( Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin Reddi Halinde )"
455Y12.HD8.3.2002E. 2002/2902 K. 2002/4783"MÜDAHALENİN MENİ ( Mahkemenin Hüküm Fıkrasında Sadece Müdahelenin Menine Karar Verilmiş Olup Havuzun Yıkılması Hakkında Hüküm Kurulmamış Olması )
YIKIM ( Mahkemenin Hüküm Fıkrasında Sadece Müdahelenin Menine Karar Verilmiş Olup Havuzun Yıkılması Hakkında Hüküm Kurulmamış Olması Nedeniyle Yıkım Kararı Verilememesi )
TAVZİH ( Tavzih Yoluyla Yıkımın Hükme Dahil Edilememesi )
MERCİ HAKİMİN YORUMU ( İlamın İnfaz Edilecek Kısmını Yorum Yoluyla Belirleme Yetkisine Sahip Olmaması )"
455Y10.HD7.3.2002E. 2002/1464 K. 2002/1678"TAVZİH TALEBİ ( Mahkeme Hükmünde Müphem ve Açık Olmayan Veya Çelişkili Fıkralar Bulunduğu Hallerde Tavzih Kararı Verilebilmesi )
MAHKEME HÜKMÜNDE MÜPHEM VE AÇIK OLMAYAN FIKRALAR OLMASI ( Mahkemece Tavzih Kararı Verilebilmesi )"
455Y12.HD19.2.2002E. 2002/2302 K. 2002/3644"TAVZİH TALEBİ ( Hükmün İcrasına Kadar İstenebileceği - Talebin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
İSTİHKAK DAVASI İÇİN MEHİL VERİLMESİ ( Gerekçe İle Çelişkili Olduğu - Kararın İnfaz Edildiği/Tavzih Talebinin Reddi Gerektiği )
KARARIN İNFAZ EDİLMESİ ( Tavzih Talebinin Reddi Gerektiği - İstihkak Davası İçin Mehil Verilmesinin Kararın Gerekçesi İle Çelişkili Olduğu )"
455Y4.HD6.12.2001E. 2001/12113 K. 2001/12302"KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN FARKLI YAZILMASI ( Temyiz Konusu Yapılıp Tavzih Konusu Yapılamaması )
TAVZİH ( Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Farklı Yazılmış Olmasının Ancak Temyiz Konusu Yapılabilmesi Tavzih Konusu Yapılamaması )
TEMYİZ ( Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Farklı Yazılmış Olmasının Ancak Temyiz Konusu Yapılabilmesi Tavzih Konusu Yapılamaması )"
455Y12.HD26.11.2001E. 2001/19430 K. 2001/19944"HÜKÜMLERİN TAVZİHİ ( Tavzih Talebi Üzerine Önceki Kararın Aksine Değişik Bir Karar Verilemeyeceği )
TAVZİH KARARI ( Önceki Kararın Aksine Değişik Bir Karar Verilemeyeceği )"
455Y9.HD19.11.2001E. 2001/18589 K. 2001/17887"HÜKMÜN TAVZİHİ TALEBİ ( Hükümde Yer Almayan Kıdem Tazminatına Esas Ücret Miktarının Tavzihle Hükme Sokulamayacağı )
TAVZİH TALEBİ ( Hükümde Yer Almayan Kıdem Tazminatına Esas Ücret Miktarının Tavzihle Hükme Sokulamayacağı )
ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMANIN TESBİTİ ( Kıdem Tazminatı Davasında Hükme Tavzih Yoluyla Sokulamayacağı )"
455Y9.HD5.11.2001E. 2001/17967 K. 2001/17279"HÜKMÜN TAVZİHİ TALEBİ ( İşçi Tarafından Açılan Davada Yanlış Şirket Hakkında Hüküm Verildiği İddiasıyla )
İŞÇİLİK HAKLARI İÇİN AÇILAN DAVADA YANLIŞ ŞİRKET HAKKINDA HÜKÜM KURULDUĞU İDDİASI ( Hükmün Tavzihi Talebi )
TAVZİH TALEBİ ( İşçilik Hakları Talebiyle Açılan Davada Davalı Şirketin İsminin Yanlış Gösterildiği İddiasıyla )"
455Y14.HD11.10.2001E. 2001/5784 K. 2001/6578"TAVZİH TALEBİ ( Bozma Kararında Hakkında Karar Verilmeyen Konunun Bozma Kapsamı Dışında Kalıp Kesinleşmesi ve Tavzihi Gerektirmemesi )
BOZMA KARARININ KAPSAMI ( Hakkında Karar Verilmeyen Konunun Kapsamın Dışında Kalıp Kesinleşmesi ve Tavzihe Gerek Olmaması )
TEMYİZ DİLEKÇESİNDEKİ TALEPLERDEN BİRİNİN BOZMA KONUSU YAPILMAMIŞ OLMASI ( Bozma Kapsamı Dışında Kalıp Kesinleşmesi )"
455Y9.HD2.7.2001E. 2001/10840 K. 2001/11154"KESİN HÜKÜM ( Yerel Mahkeme Kararının Onanması - Davalının Yerel Mahkemeden Kararın Tavzihen Düzeltilmesi Talebi )
TAVZİH TALEBİ ( Davalının Yerel Mahkeme Kararını - Yargıtay'dan Geçerek Kesin Hüküm Halini Almış Bulunan Karar )
MÜREKKEP FAİZ ( Yargıtay'dan Geçerek Kesin Hüküm Halini Almış Bulunan Karar - Davalının Yerel Mahkemeden Kararın Tavzihen Düzeltilmesi Talebi )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Yargıtay'dan Geçerek Kesin Hüküm Halini Almış Bulunan Karar - Davalının Yerel Mahkemeden Kararın Tavzihen Düzeltilmesi Talebi )"
455Y16.HD26.6.2001E. 2001/3207 K. 2001/3904"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Hükmün Müphem Olduğu İnancında Olan Kimsenin Mahkemeden Dilekçe ile Tavzih Talebinde Bulunabilmesi )
TAVZİH ( Hükmün Müphem ve Gayri Vazıh Olması Durumunda Söz Konusu Olması )
HÜKMÜN MÜPHEM OLMASI ( Tavzih Talebinde Bulunulabilmesi )"
455YHGK13.6.2001E. 2001/16-485 K. 2001/520"HÜKÜMLERİN TAVZİHİ ( Temyiz İncelemesi Sırasında Maddi Hata )
TEMYİZ İNCELEMESİ SIRASINDA MADDİ HATA ( Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi )"
455Y20.HD15.5.2001E. 2001/3316 K. 2001/3936"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tavzih Sınırlarını Aşan İstekler )
TAVZİH ( Kesinleşmiş Karara Rağmen Mülkiyet Aktarıcı Nitelikte İşlem )
MÜLKİYET AKTARIMI ( Dava Konusunun Tavzihten Ayrı Bir Davanın Konusu Olması )"
455Y4.HD16.4.2001E. 2001/621 K. 2001/3867"TRAFİK KAZASI ( Olay Tarihinde 22 Yaşından Büyük Olmasına Rağmen Hali Hazırda Çalışmadığı - Ölen Babasının Desteğine Muhtaç Olduğu - Maddi Tazminat Talebi )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Adına Velayeten Hüküm Kurulması İstemi - Saklı Tutulan Fazlaya İlişkin Haklar )
MADDİ TAZMİNAT ( Açılan Ek Davaya İlişkin Dosyanın Eldeki Dosya İle Birleştirilerek Birlikte Değerlendirilerek Karar Verilmemesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kazada Ölenin Kullandığı Aracın Maliki - Taraf Gösterildiği Halde Hakkında Hüküm Kurulmaması )"
455Y20.HD3.4.2001E. 2001/1802 K. 2001/2681"MADDİ HATADAN KAYNAKLANAN DURUM ( Bu Durumun Tavzihen Düzeltilebilmesi )
TAVZİH DAVASI ( Maddi Hatadan Kaynaklanan Durumun Tavzihen Düzeltilebilmesi )
HÜKMÜN İNFAZI ( Tavzih İsteminin Hükmün İnfazına Kadar Her Zaman İstenebilmesi )"
455YHGK21.3.2001E. 2001/15-224 K. 2001/261"TAVZİH TALEBİ ( Yargı Harcının Aidiyetine İlişkin Hakem Kararının Hüküm Bölümündeki Maddi Hata/Temyiz Edilmeyerek Kesinleşmesi - Talebin Kabulü Gereği/Usuli Kazanılmış Hak Doğmayacağı )
MADDİ HATA ( Yargı Harcının Aidiyetine İlişkin Hakem Kararının Hüküm Bölümündeki - Temyiz Edilmeyerek Kesinleşmesinin Usuli Kazanılmış Hak Doğurmayacağı Tavzih Talebinin Kabulü Gereği )
USULİ KAZANILMIŞ HAK DOĞMAMASI ( Yargı Harcının Aidiyetine İlişkin Hakem Kararının Hüküm Bölümündeki Maddi Hatanın Temyiz Edilmeyerek Kesinleşmesi - Tavzih Talebinin Kabulünü Engellemeyeceği )"
455Y6.HD5.2.2001E. 2001/210 K. 2001/719"ŞUF'ALI PAYIN İPTALİ VE DAVACI ADINA TESCİLİ DAVASI ( Tavzihle Hükme Yeni Unsur İlave Edilemeyeceği )
TAVZİH KONUSU YAPILAMAMA ( Şuf'a Davası Açıldıktan Sonra Üçüncü Şahsa Muvazaayla Borçlanılıp Taşınmaza Haciz Konduğu İddiası )
MUVAZAAYLA BORÇLANILIP TAŞINMAZA HACİZ KONDUĞU İDDİASI ( Şuf'a Davasında Verilen Hükmün Tavzihi Talebine Konu Olamayacağı )"
455Y1.HD22.11.2000E. 2000/14159 K. 2000/14593"TAVZİH ( Şartları ve Sınırları-Pay Oranlaması ve Pay Tescili Yönünden Yanılgı)
HÜKÜMDE PAY ORANLAMASI VE PAY TESCİLİ YÖNÜNDEN YANILGIYA DÜŞÜLDÜĞÜ İDDİASI ( Tavzih İstenememesi)"
455Y21.HD26.10.2000E. 2000/6983 K. 2000/7276"TAVZİH ( Maddi Hata-Yargıtay Kararlarına Karşı da Tavzih Talep Edilebilmesi)
MADDİ HATA-YAZIM HATASI ( Tavzih-Yargıtay Kararı)
YARGITAY KARARININ TAVZİHİ ( Mümkün Olduğu)"
455Y14.HD24.10.2000E. 2000/4587 K. 2000/6603"TAVZİH ( Mahkemenin Tavzih Suretiyle Verdiği Hükmü Değiştirememesi )
HÜKÜMLERİN TAVZİHİ ( Mahkemenin Tavzih Suretiyle Verdiği Hükmü Değiştirememesi )
MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Hükmün İcrasına Kadar İstenebilmesi ve Maddi Hataların Düzeltilmesi Bahanesiyle Hükmün Değiştirilememesi )"
455Y14.HD29.12.1999E. 1999/8792 K. 1999/9379"TAVZİH YOLUNA BAŞVURULAMAMASI ( Dava Dilekçesinde ve Hükümde Faiz Başlangıç Tarihi Belirtilmemişse Dava Tarihinden Başlatılacağı)
DAVA DİLEKÇESİNDE VE HÜKÜMDE FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ BELİRTİLMEMİŞ OLMASI ( Tavzih Yoluna Gidilemeyeceği ve Dava Tarihinden Başlatılacağı)
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİNİN DAVA DİLEKÇESİNDE VE HÜKÜMDE BELİRTİLMEMİŞ OLMASI ( Tavzih Yoluna Gidilemeyeceği ve Dava Tarihinden Başlatılacağı)
SATIŞ PARASININ FAİZİYLE İADESİ TALEBİ ( Dava Dilekçesinde ve Hükümde Belirtilmeyen Faiz Başlangıç Tarihi İçin Tavzihe Başvurulamaması)"
455Y4.HD3.5.1999E. 1999/2386 K. 1999/3917"FAİZ ( Trafik Kazası Sonucu Hükmolunan Maddi ve Manevi Tazminata Yürütülecek Olan )
TRAFİK KAZASI ( Hükmolunan Maddi ve Manevi Tazminata Yürütülecek Faiz )
TAZMİNATA YÜRÜTÜLECEK FAİZ ( Trafik Kazası Sonucu Hükmolunan )"
455Y2.HD23.2.1999E. 1999/1637 K. 1999/1431"YARGITAY KARARLARINA KARŞI MÜRACAAT YÖNTEMİ"
455Y1.HD1.12.1997E. 1997/15109 K. 1997/15713"TAVZİH ( Niteliği-Tavzih Yoluyla Yapılamayacaklar )
KESİN HÜKÜM ( Tavzih Yoluyla Hükme Yeni Bir Unsur İlave Edilemeyeceği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASI ( Tavzih Yoluyla Hükme Yeni Bir Unsur İlave Edilemeyeceği )"
455Y11.HD13.10.1997E. 1997/6718 K. 1997/6911"TAVZİH YOLUYLA YENİ HÜKÜM KURULAMAYACAĞI
HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ ( Tavzihin Ancak Anılan Hükmün İcrasına Dek İstenebileceği )
TAVZİH TALEBİNDE SÜRE ( Ancak Hükmün İcrasına Dek İstenebileceği )"
455Y11.HD29.9.1997E. 1997/6723 K. 1997/6351"İTİRAZIN İPTALİ ( Usul Hükümleri - Borcun Ödenmememesi Ve Yapılan Takip )
USUL HÜKÜMLERİ ( İtirazın İptali İle Alacağın Tahsilinin Aynı Davada İstenemeyeceği )
ALACAĞIN TAHSİLİ ( Davacı Vekilinin Çağrılarak İsteminin Açıklattırılması )
TAVZİH ( Hükmün Açık Olmayan Yönlerinin Düzeltilmesi - Sınırın Aşılması )
HÜKÜM ( Eksik Hükmolunan Yada İhmal Edilen İddialarla Kurulamayacağı )"
455Y16.HD15.9.1997E. 1997/3747 K. 1997/3582"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Hükmün Müphem ve Gayri Vazih ve Mütenakiz Fıkraları İhtiva Etmesi )
TAVZİH ( Kısa Kararda Pay Oranının Değiştirilmesi Gerekçeli Kararda Parsel Numarasının Yanlış Yazılması Nedeniyle )
HÜKMÜN YANLIŞ YAZILMASI ( Tavzih Yoluna Gidilmesi )
MÜPHEM VE UYGULANMASI OLANAKSIZ FIKRALARI İÇEREN HÜKÜM ( İcrasına Kadar Düzeltilmesinin Mümkün Olması )
KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Müphem ve Uygulanması Olanaksız Fıkraları İçeren Hüküm )"
455Y6.HD2.7.1997E. 1997/5799 K. 1997/6042"AYNEN TAKSİMLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Kesin Hüküm Haline Gelmesi )
TAVZİH KARARI ( Taksim Krokisinin İlgili Parselin Tapudaki Fenni Durumuna Uygun Düşmemesi Nedeniyle )
KESİN HÜKÜM HALİNE GELEN AYNEN TAKSİMLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Taksim Krokisinin İlgili Parselin Tapudaki Fenni Durumuna Uygun Düşmemesi )"
455Y9.HD13.5.1997E. 1997/8695 K. 1997/8966"MADDİ HATALAR ( Yargılamanın Her Aşamasında Usulüne Uygun Biçimde Düzeltilebilmesi )
YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA USULÜNE UYGUN BİÇİMDE DÜZELTİLEBİLEN KARARLAR ( Maddi Hatalar )
HATANIN DÜZELTİLMESİ ( Dairenin Bozma Kararı )"
455Y21.HD13.5.1997E. 1997/2788 K. 1997/3236"HAKİMİN HAKKINDA KARAR VERMEYİ UNUTTUĞU TALEP ( Tavzih Yoluyla Unuttuğu Talebi Karara Bağlayamayacağı )
TAVZİH ( Hakimin Hakkında Karar Vermeyi Unuttuğu Talebi Tavzih Yoluyla Karara Bağlayamayacağı )
MÜPHEN VE AÇIK OLMAYAN VEYA ÇELİŞİK FIKRALAR İÇEREN HÜKÜMLER ( Tavzihinin İstenmesi )
TAVZİHİ İSTENEN HÜKÜMLER ( Müphem veya Açık Olmayan veya Çelişik Fıkralar İçermesi )"
455YHGK2.4.1997E. 1997/1-15 K. 1997/266"İADEİ MUHAKEME ( Yolsuz tescil )
YOLSUZ TESCİL ( Yargılamanın iadesi )"
455Y17.HD14.10.1996E. 1996/5273 K. 1996/4920"KARAR TAVZİHİ ( Yargılamanın İadesine Karar Verilmedikçe Ya Da Hüküm Temyiz Edilip Bozulmadıkça Mahkemelerce Verilen Kararların Değiştirilememesi )
YARGILAMANIN İADESİ ( Yargılamanın İadesine Karar Verilmedikçe Ya Da Hüküm Temyiz Edilip Bozulmadıkça Mahkemelerce Verilen Kararların Değiştirilememesi )"
455YHGK5.10.1994E. 1994/2-436 K. 1994/572"TAVZİH ( Kişisel ilişki kurma )
ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA
KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA
ÇOCUĞUN FİKRİ VE BEDENİ GELİŞMESİ ( Kişisel ilişki )"
455Y1.HD1.2.1993E. 1993/695 K. 1993/939"HÜKMÜN TAVZİHİNE İLİŞKİN DAVA AÇABİLME ŞARTLARI
HÜKMÜN GENİŞLETİLEMEYECEĞİ - DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ ( Tavzih Yoluyla )
TAVZİHE BAŞVURABİLMENİN ŞARTLARI"
455Y16.HD21.3.1991E. 1990/11429 K. 1991/4136"TAVZİH ( Yeni Bir Hüküm Oluşturulmasının Mümkün Olmaması )
YENİ BİR HÜKÜM OLUŞTURULMASININ MÜMKÜN OLMAMASI ( Tavzih Kararıyla )
HÜKMÜN TAVZİHİ ( Hükmün İcrasına Kadar Yapılabilmesi )"
455Y1.HD30.1.1989E. 1988/13556 K. 1989/622"TAVZİH ( Kesinleşmiş Hükme Yeni Bir Unsur İlave Edilemeyeceği )
MAHKEME HÜKMÜNÜN AÇIKLATTIRILMASI ( Tavzih Yoluyla Karşılanamayacak Hususlar )
HÜKMÜN SINIRLANDIRILMASI GENİŞLETİLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ ( Tavzih Yoluyla Yapılamayacağı )"
455YHGK26.6.1985E. 1983/14-877 K. 1985/640"TAVZİH DAVASI ( İlamla Dayanağı Olan Krokinin Çelişmesi )
İLAMLA DAYANAĞI OLAN KROKİNİN ÇELİŞKİSİ ( Hükmün Çelişkili Fıkra İhtiva Ettiğinin Kabul Edilmesi )
ÇELİŞKİ BULUNMASI ( İlamla Dayanağı Olan Kroki Arasında )"
455Y10.HD15.11.1983E. 1983/5170 K. 1983/5781"TAVZİH ( Davacının Gerçek Amacının Tavzih Adı Altında Hükümde Karar Altına Alınmamış İstekleri İçin Karar Almak Olması )
HÜKMÜN TAMAMLANMASI ( Tavzih Adı Altında Hükümde Karar Altına Alınmamış İstekler İçin Karar Alınması )
HÜKÜM DIŞINDA TUTULAN İSTEMLER ( Zamanaşımı Süresi İçinde Mahkemeden İstekte Bulunulup Hükmün Tamamlanabileceği )"
455Y2.HD3.6.1982E. 1982/4483 K. 1982/4968"TEDBİR NAFAKASI ( Boşanma Davası Sebebiyle Aile Birliğini Korumaya Yönelik Bir Tedbir Olup Hüküm Kesinleşinceye Kadar Devam Etmesi Gerektiği )
NAFAKANIN NİTELİĞİ ( Tedbir Nafakası - Hüküm Kesinleşinceye Kadar Devam Etmesi Gerektiği/Boşanma Davası Sebebiyle Aile Birliğini Korumaya Yönelik Bir Tedbir Olduğu )
AİLE BİRLİĞİNİN KORUNMASINA YÖNELİK TEDBİR ( Tedbir Nafakası - Boşanma Hükmü Kesinleşinceye Kadar Devam Etmesi Gerektiği )"
455YHGK1.4.1981E. 1979/4-281 K. 1981/255"KARARIN TAVZİHİ DAVASI ( Verilen Hükmün Değiştirilmesinin Mümkün Olmaması )
TAVZİH YOLUYLA DEĞİŞTİRME İSTEĞİ ( Verilen Hükmün Değiştirilmesinin Mümkün Olmaması )
VERİLEN HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLMESİNİN İSTENMESİ ( Tavzih Yoluyla Değiştirmenin Mümkün Olmaması )
TAVZİH ( Hükmün Değiştirilmesinin Mümkün Olmaması )"
455YCGK30.3.1981E. 1981/5-2 K. 1981/106"YAŞ DÜZELTME ( Verilecek Ceza Bakımından Sanığın Gerçek Yaşı ile İlamla Düzeltilmiş Yaş Arasında Fark Varsa Biçimsel Gerçeklikle Yetinilip Ceza Verilememesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Gerçek Yaşı ile İlamla Düzeltilmiş Yaş Arasında Fark Varsa Uzman Bilirkişilerden Rapor Alınıp Yaşın Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
KÜÇÜĞÜ RIZASIYLA KAÇIRIP ALIKOYMAK ( On Beş Yaşından Küçüğün Rızasıyla Kaçırılarak Alıkonulması )
IRZA GEÇME ( On Beş Yaşından Küçüğün Rızasıyla Kaçırılarak Irzına geçilmesi )
İTİRAZ YOLU ( Kesin Olarak Verilen Hükümlerle Yargıtay'ca İncelenmeksizin Kesinleşmiş Bulunan Hukuka Aykırı Hükümlerin Adalet Bakanlığı'nın İtirazı ile C. Başsavcısı Tarafından Temyiz Olunması )
CEZADA YAŞ TASHİHİ ( Suçtan Zarar Görenlerle Sanıkların Yaşlarında Ceza Hükümleri Bakımından Lüzum Görülecek Tashihlerin Nüfus Kanunundaki Usule Göre İcrasının Ceza Mahkemelerine Ait Olması )
SUİGENERİS DAVA ( Yaş Tashihi Davalarının Tarafları ve Nitelikleri İtibari ile Suigeneris Bir Hukuk Davası Olması )
GÖREV ( Görev Kurallarının Kamu Düzenine İlişkin Olması )
GÖREVİN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLMASI ( Bir Davaya Görevsiz Bir Mahkeme Tarafından Bakılmış Olmasının Mutlak Bir Bozma Sebebi Olması )
KESİNLEŞEN YAŞ TASHİHİNDE DÜZELTME ( Bir Kimsenin Yaş Kaydının Kesin Olarak Düzeltilmesinden Sonra Tekrar Dava Görülerek Eski Kayda Düzetme Yapılamaması )"
455Y5.HD19.1.1981E. 1980/10443 K. 1981/268"TAVZİH ( Tapu İdaresinin İptal Edilecek Düzeltilecek ve Tenzil Edilecek Pay Oranlarının Tepitinde Tereddüde Düşmesi Dolayısıyla Talep Edebilmesi )
PAY ORANLARININ TESPİTİNDE TEREDDÜT ( Tapu İdaresinin Tavzih İsteminde Bulunabilmesi )"
455Y15.HD15.6.1979E. 1979/1403 K. 1979/1472"HÜKMÜN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( O Hükmün Tavzihinin İstenmesi )
TAVZİH ( Bir Hükmün Müphem Olması Veya Birbirine Çelişik Fıkraları İhtiva Etmesi Halinde İcrasına Kadar O Hükmün Tavzihinin İstenebilmesi )
KARAR ( Bir Hükmün Müphem Olması Veya Birbirine Çelişik Fıkraları İhtiva Etmesi Halinde İcrasına Kadar O Hükmün Tavzihinin İstenebilmesi )"
455Y5.HD11.6.1979E. 1979/4357 K. 1979/5074"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Tavzih Dilekçesinin Karşı Tarafa Tebliği ve Cevap İçin Münasip Bir Süre Tayininin Gerekmesi )
TAVZİH DİLEKÇESİ ( Tavzih Dilekçesinin Karşı Tarafa Tebliği ve Cevap İçin Münasip Bir Süre Tayininin Gerekmesi )"
455Y3.HD29.9.1977E. 1977/5629 K. 1977/5671"SULH HUKUK MAHKEMESİNDE ASIL HÜKÜM ( Yüze Karşı Bildirilen Kısa Karar Olması )
TAVZİH ( Sulh Hukuk Mahkemesinde Asıl Hükmün Tefhim Edilen Kısa Karar Olması-Gerekçeli Kararın Kısa Karara Uygun Olarak Düzeltilmesinin Tavzih Yoluyla İstenebilmesi )
KISA - GEREKÇELİ KARAR TUTARSIZLIĞI ( Tavzih Yoluyla İstenebilmesi )"
455YİBGK7.6.1944E. 1942/40 K. 1944/22"HÜKMÜN TAVZİHİ TALEBİ ( Yargıtay Kararlarını da Kapsaması )
YARGITAY KARARLARINI DA KAPSAYAN HÜKÜM ( Hükmün Tavzihi Talebi )
YARGITAY KARARLARINA KARŞI TAVZİH TALEP OLUNUP OLUNAMAYACAĞI"

Madde 456

YARGITAY

456Y11.HD21.12.2011E. 2010/6907 K. 2011/17385"FERAGAT ( Feragat İsteğinin Temyiz İsteği Kabul Edilerek Yargıtay'a Sevkinin Sağlanacağı - Yargıtay'ca Verilecek Bozma İlamından Sonra Dosyanın Ele Alınıp Feragat Sebebiyle Gerekli Kararın Verileceği )
TAVZİH ( Hüküm Fıkrasında Değişiklik Yapılamayacağı - Hükmün Tavzihinin Hükmün Müphem ve Gayrivazıh Olması veya Mütenakız Fıkraları İhtiva Etmesi Halinde Mümkün Olduğu )
HÜKMÜN TAVZİHİ ( Tavzih Talebini İçeren Dilekçenin Karşı Tarafa Tebliğ Edileceği - Hükmün Müphem ve Gayrivazıh Olması veya Mütenakız Fıkraları İhtiva Etmesi Halinde Mümkün Olacağı )"
456Y9.HD2.6.2009E. 2009/22068 K. 2009/15233"TAVZİH TALEBİ ( İlişkin Dilekçenin Karşı Tarafa Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Hükmün Tavzih Yolu İle Değiştirilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
HÜKMÜN TAVZİHİ ( Tavzih Talebini İçeren Dilekçenin Karşı Tarafa Tebliğ Edilmesi Gerektiği - Hükmün Tavzih Yolu İle Değiştirilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Mahkemece Davacının Fazla Mesai Alacağının Miktarı Hükmün Gerekçe Kısmında Belirlenmediği - Tavzihe Konu İstem Hükme Yeni Bir Unsur İlave Edilmesi Niteliğinde Olduğu )
HÜKMÜN TAVZİH YOLU İLE DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ ( Mahkemece Davacının Fazla Mesai Alacağının Miktarı Hükmün Gerekçe Kısmında Belirlenmediği - Tavzihe Konu İstem Hükme Yeni Bir Unsur İlave Edilmesi Niteliğinde Olduğu )"
456Y2.HD4.2.2008E. 2007/19818 K. 2008/766"TAVZİH TALEBİ ( Hükmü Veren Mahkemeye İki Nüsha Olarak İta Edilecek Arzuhal İle Vaki Olacağı - Mahkeme Arzuhalin Bir Nüshasını Diğer Tarafa Tebliğ Ettirerek Tahriren Cevap Vermesi İçin Münasip Bir Mühlet Tayin Edeceği )
TAVZİHTE USUL ( Hükmü Veren Mahkemeye İki Nüsha Olarak İta Edilecek Arzuhal İle Vaki Olacağı - Mahkeme Arzuhalin Bir Nüshasını Diğer Tarafa Tebliğ Ettirerek Tahriren Cevap Vermesi İçin Münasip Bir Mühlet Tayin Edeceği )"
456Y2.HD19.11.2007E. 2007/15743 K. 2007/16007"TAVZİH TALEBİ ( Hükmü Veren Mahkemeye İki Nüsha Olarak İta Edilecek Arzuhal İle Vaki Olacağı - Mahkeme Arzuhalin Bir Nüshasını Diğer Tarafa Tebliğ Ettirerek Tahriren Cevap Vermesi İçin Münasip Bir Mühlet Tayin Edeceği )
MAHKEMENİN GÖREVİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Hükmü Veren Mahkemenin İdari veya Kanuni Bir Tasarrufla Kaldırılması veya İşin Esası İle İlgili Karar Vermek Görevinin Değiştirilmesi Durumunda Bunun Yerine Geçen Mahkemeye Bu Başvurunun Yapılması Gerektiği )
GÖREV ( Hükmü Veren Mahkemenin İdari veya Kanuni Bir Tasarrufla Kaldırılması veya İşin Esası İle İlgili Karar Vermek Görevinin Değiştirilmesi Durumunda Bunun Yerine Geçen Mahkemeye Bu Başvurunun Yapılması Gerektiği )"
456Y2.HD16.7.2007E. 2007/11164 K. 2007/11287"TAVZİH TALEBİ ( Hüküm Veren Mahkemeye İki Nüsha Olarak İta Edilecek Arzuhal İle Vaki Olacağı - Mahkeme Arzuhalin Bir Nüshasını Diğer Tarafa Tebliğ Ettirerek Tahrire Cevap Vermesi İçin Münasip Bir Mühlet Tayin Edeceği )
TEBLİĞ ( Tavzih Talebi Hüküm Veren Mahkemeye İki Nüsha Olarak İta Edilecek Arzuhal İle Vaki Olacağı - Mahkeme Arzuhalin Bir Nüshasını Diğer Tarafa Tebliğ Ettirerek Tahrire Cevap Vermesi İçin Münasip Bir Mühlet Tayin Edeceği )
EVRAK ÜZERİNDEN KARAR ( Cevapta İki Nüsha Olarak Verilip Biri Tavzih veya Refi Talebinde Bulunan Taraflara Tebliğ Olunacağı - Mahkeme Cevap Vermemiş Olsa Bile Evrak Üzerine Tavzihan Karar İttihaz Edeceği )"
456Y9.HD30.11.2006E. 2006/11704 K. 2006/31529"GEREKÇEYE AYKIRI HÜKÜM OLUŞTURULMASI ( Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
TAVZİH KARARI ( Karşı Tarafa Tebliğ Edilmeden Hüküm Kısmındaki "Karar Tarihinden" Sözcüklerinin "Fesih Tarihinden" Şeklinde Değiştirilmiş Olması Bozmayı Gerektirdiği )
TAVZİH YOLUYLA HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Bozmayı Gerektirdiği )"
456Y11.HD16.10.2006E. 2005/13611 K. 2006/10418"HÜKMÜN TAVZİHİ ( Hükmün Müphem ve Gayrivazıh Olması veya Mütenakız Olması Halinde Mümkün Olduğu - Evrak Üzerinden Yapılabileceği )
TAVZİH DİLEKÇESİ ( Karşı Tarafa Teblig Edilmesi Gerektiği - Tebliğ Edilmeyen Dilekçe Üzerine Önceki Hükümün Değiştirilemeyeceği )
TARAFLARA TEBLİĞ EDİLMEYEN TAVZİH DİLEKÇESİ ( Tavzih Yolu ile Hükümde Değişiklik Yapılamayacağı )"
456Y2.HD18.5.2006E. 2006/1224 K. 2006/7839"VELAYETİN KALDIRILMASI ( Annede Olan - Velayet Altında Bulunmayan Küçüğün Vesayet Altına Alınması Kararının Vesayet Dairesi "Sulh Mahkemesi" Tarafından Verilmesi Zorunluluğu/Aile Mahkemesince Dedenin Velayeti Altına Konulamayacağı )
VESAYET ALTINA ALINMA ( Kararının Vesayet Dairesi "Sulh Mahkemesi" Tarafından Verilmesi Zorunluluğu - Annede Olan Velayeti Kaldırılan Küçüğün Aile Mahkemesince Dedenin Velayeti Altına Konulamayacağı )
GÖREVLİ MAHKEME ( Velayet Altında Bulunmayan Küçüğün Vesayet Altına Alınması - Kararın Vesayet Dairesi "Sulh Mahkemesi" Tarafından Verilmesi Zorunluluğu )
TAVZİH ( Yoluyla Hükmün Değiştirilmesinin Doğru Olmadığı - Aile Mahkemesinin Kararını Tavzih Ederek Hüküm Fıkrasındaki Velayet Sözcüğü Yerine Vesayet İbaresini Yazması )
HÜKMÜN TAVZİH YOLUYLA DEĞİŞTİRİLMESİ ( Doğru Olmadığı - Aile Mahkemesinin Kararını Tavzih Ederek Hüküm Fıkrasındaki Velayet Sözcüğü Yerine Vesayet İbaresini Yazması )"
456Y13.HD13.3.2006E. 2005/16966 K. 2006/3489"TAVZİH DİLEKÇESİ ( Karşı Tarafa Tebliğ Edilip Cevap İçin Uygun Süre Verilmesi Gereği - Vekalet Ücretinin Kaldırılması Talebi )
VEKALET ÜCRETİNİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Tavzih Dilekçesi Karşı Tarafa Tebliğ Edilip Cevap İçin Uygun Süre Verilmeden İnceleme Yapılamayacağı )
MÜPHEM VE HATALI GÖRÜLEN VEKALET ÜCRETİ ( Tavzih İstemiyle Kaldırılması Talebi - Tavzih Dilekçesi Karşı Tarafa Tebliğ Edilip Cevap İçin Uygun Süre Verilmeden İnceleme Yapılamayacağı )"
456Y8.HD23.6.2005E. 2005/3653 K. 2005/4681"TAVZİH ( Hükmen Davacılar Adına Tescil Edilen Taşınmaz Bölümünün Mer'a Olmadığı Kararın Gerekçesinde de Açıklandığına Göre Yazılı Şekilde Tavzih Kararının Verilmesinde Herhangi Bir İsabetsizlik Görülmediği )
MER'A ( Hükmen Davacılar Adına Tescil Edilen Taşınmaz Bölümünün Mer'a Olmadığı Kararın Gerekçesinde de Açıklandığına Göre Yazılı Şekilde Tavzih Kararının Verilmesinde Herhangi Bir İsabetsizlik Görülmediği )"
456Y2.HD24.3.2005E. 2005/2323 K. 2005/4684"KARARIN MUHTEVASI ( Verilen Karar ile İki Tarafa Yüklenen Borç ve Tanınan Hakların Şüphe ve Tereddüdü Gerektirmeyecek Şekilde Açıkça Yazılmasının Zorunlu Olması )
TAVZİH ( HUMK'nun 456 ıncı ve Devamı Maddeliren Riayet Edilmeden İlam Altına Tavzih Şerhi Düşülmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olması )"
456Y11.HD18.2.2005E. 2005/934 K. 2005/1418"KARARLARIN TAVZİHİ ( Tavzih Dilekçesinin Karşı Tarafa Tebliği İle Cevap Vermesi İçin Belirli Bir Mühletin Tayini Gerektiği )
HÜKÜMLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Tavzih Dilekçesinin Karşı Tarafa Tebliğine Dair Dosyada Her Hangi Bir Bilgi ve Belgeye Rastlanmadığı - Hükmün Müphem ve Birbiri İle Çelişen Fıkralar İhtiva Etmesi Halinde Tavzih Yoluyla Yanlışlıkların Düzeltilebileceği/Hükümlerin Değiştirilmesinin Mümkün Olmadığı )
TAVZİHE İLİŞKİN HAKEM KARARI ( Hakemler Bilirkişiye Raporda Düzeltme Yaptırmak Suretiyle Yeni Bir Karar Oluşturma Yoluna Gittiklerinden Tavzihe İlişkin Hakem Kararının Bozulması Gerektiği )"
456Y2.HD6.12.2004E. 2004/12774 K. 2004/14565"TAVZİH TALEBİ ( Tavzih Dilekçesi Karşı Tarafa Tebliğ Edilmeden Evrak Üzerinde Karar Verilemeyeceği )
KARŞI TARAFA TEBLİĞ MECBURİYETİ ( Tavzih Dilekçesinin - Karşı Tarafa Tebligat Yapılmadan Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği )
EVRAK ÜZERİNDEN KARAR VERİLEMEMESİ ( Tavzih Dilekçesi Karşı Tarafa Tebliğ Edilip Cevap Süresi Tanınmak Suretiyle Karar Verilmesi Gereği )
HÜKMÜN TAVZİHİ ( Tavzih Dilekçesinin Karşı Tarafa Tebliğ Edilmesi Mecburiyeti - Karşı Tarafa Tebligat Yapılmadan Evrak Üzerinden Karar Verilemeyeceği )"
456Y11.HD18.3.2004E. 2003/8250 K. 2004/2671"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN CİSMANİ ZARAR ( Tedavi Giderleri ve Mahrum Kalınan Gelirlerin Tazmini İstemi )
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiil Nedeniyle )
YARGILAMANIN AÇIKLIĞI İLKESİ ( Kısa Kararda Karar Tarihinden Gerekçeli Kararda ise Dava ve Islah Tarihinden İtibaren Davalıyı Faizden Sorumlu Tutacak Şekilde Karar Verilememesi )
TAVZİH ( Bu Yolla Hüküm Fıkrasında Değişiklik Yapılmasının Mümkün Olmaması )
KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARARIN UYGUNLUĞU ( Davalının Sorumluluğunun Her İki Kararda da Aynı Olmasının Gerekmesi )
MAHKEME HÜKMÜNÜN NİTELİĞİ ( Açık-Anlaşılır ve Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde İnfazı Kabil Kurulmasının Gerekmesi )
TEMERRÜT FAİZİ ORANI ( Tavzih Yoluyla Değiştirilmesinin Mümkün Olmaması )"
456Y6.HD10.2.2004E. 2004/440 K. 2004/598"TAVZİH TALEBİ ( Dilekçe Karşı Tarafa Tebliğ Edilmeden Sonuçlandırılamayacağı )
DİLEKÇENİN KARŞI TARAFA TEBLİĞ EDİLMESİ ŞARTI ( Tavzih Kararı Verilebilmesi İçin )
KARŞI TARAFA TEBLİĞ ŞARTI ( Tavzih Dilekçesinin )
HÜKÜM FIKRASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Tavzih Talebi - Dilekçenin Karşı Tarafa Tebliğ Edilmesi Şartı )"
456Y11.HD15.12.2003E. 2003/4835 K. 2003/11838"ALACAK DAVASI ( Davacının Davalılar Tarafından Yapıldığı İddia Edilen Protez Giderinin Tahsilini Talep Etmesi )
HÜKMÜN TAVZİHİ ( Hükmün Tavzihini İçeren Dilekçenin Karşı Tarafa da Tebliğ Edilmesinin Kanuni Zorunluluk Olması )
HÜKMÜN TAVZİHİNİ GEREKTİREN DURUMLARI ( Mahkeme Hükmünün Müphem ve Gayrivazıh Olması Mütenakız Olması Durumunda Tavzihin Mümkün Olması )
TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( Davacının Genç Yapta Olması Nedeniyle Gelişme Durumu ve Gelişme Dönemi Dikkate Alınarak İki Yıllık Süreyi de Dikkate Alarak Tazminatın Belirlenmesinin Gerekmesi )"
456Y11.HD15.12.2003E. 2003/4821 K. 2003/11909"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davalı İşletmeye Ait Trene Binmek İsterken Düşerek Yaralanan ve İki Bacağını Kaybeden Davacının Açmış Olduğu Tazminat Davası Olması )
HÜKMÜN TAVZİHİ ( Dava Konusu Olayda Tavzih Yoluyla Hüküm Fıkrasında Değişiklik Yapan Yerel Mahkemenin Bu İşleminin Hukuka Aykırı Olması )
TAVZİH YOLU İLE HÜKÜM FIKRASININ DEĞİŞTİRİLEMEMESİ ( Dava Konusu Olayda Tavzih Yoluyla Hüküm Fıkrasında Değişiklik Yapan Yerel Mahkemenin Bu İşleminin Hukuka Aykırı Olması )
GEÇMİŞ DÖNEM ZARARININ TAZMİNİ ( Yerel Mahkemece Davacı Tarafa Geçmiş Dönem Zararının Belirlenmesi için ve Delillerini İbrazına Yönelik Olarak Süre Verilmesinin Gerekmesi )
TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Davacıya Takılan Protezin Değişim Periyodunun Ortopedi Uzmanının da Görüşü Alınarak İki Yıllık Süreyi Aşmayacak Şekilde Tazminatın Hesabında Dikkate Alınması )"
456Y11.HD4.11.2003E. 2003/4826 K. 2003/10396"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Tren Kazası Nedeniyle Her İki Bacağını Kaybeden Davacının Açmış Olduğu Tazminat Davası Olması )
TAVZİH ( Tavzih Talebini İçeren Dilekçenin Karşı Tarafa Tebliğ Edilmesinin Gerekmesi )
HÜKMÜN NİTELİĞİ ( Mahkemece Verilen Hüküm Gayrıvazıh ve Mütenakız İse Bu Durumda Tavzih Yoluna Gidilebilmesinin Mümkün Olması )
MEHİL ( Geçmiş Dönem Zararının Tazminini İsteyen Davacı Tarafa Bu Konuda Kanıtlarını Sunması İçin Süre Verilmesinin Gerekmesi )
TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( Davacıya Takılan Protezin Değişim Periyodunun Ortopedi Uzmanının da Bulunduğu Heyette Rapor İle Belirlenerek Tazminatın Hesaplanmasının Gerekmesi )"
456YHGK20.3.2002E. 2002/5-178 K. 2002/219"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Tavzih Hükmünün Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Hükmün Kesinleşmemesi )
TAVZİH HÜKMÜ ( Tebliğ Edilmeden Tapuya Şerhedilmesinin Kararı Kesinleştirmemesi )
TEBLİĞ EDİLMEYEN TAVZİH HÜKMÜ ( Tapuya Şerhin Kararı Kesinleştirmemesi ve Temyiz Süresinin İşlememesi )"
456Y2.HD11.3.2002E. 2002/2674 K. 2002/3338"VELAYET ( Çocucuğun Boşanmadan Sonra Doğduğu/Velayetinin Davacı Babaya Verilmesi Gerektiği - Anne İle Çocuk Arasında Kişisel İlişki Kurulması Gerektiği )
KİŞİSEL İLİŞKİ ( Çocucuğun Boşanmadan Sonra Doğduğu/Velayetinin Davacı Babaya Verilmesi Gerektiği - Anne İle Çocuk Arasında Kişisel İlişki Kurulması Gerektiği )
TAVZİH TALEBİ ( Dilekçe İle İstenebileceğini/Bir Örneğinin Karşı Tarafa Tebliğ Edileceğini - Mahkemece Gerekli İnceleme Yapılarak Karar Verileceğini )"
456Y7.HD5.3.2002E. 2001/10710 K. 2002/1603"HÜKÜMLERİN TAVZİHİ ( Hükümde Bir Hususun Müphem Olması Sebebiyle İnfazda İhtilafa Yol Açabileceğini Öne Sürerek Tavzihi İstemini İçeren Dilekçenin Davalı Tarafa Tebliği )
İNFAZDA İHTİLAFA YOL AÇABİLECEK ŞEKİLDE HÜKÜMDE MÜPHEM İFADELER OLMASI ( Tavzih Talebinin Davalı Tarafa Tebliği )
TAVZİH TALEBİ ( Hükümde Bir Hususun Müphem Olması Sebebiyle İnfazda İhtilafa Yol Açabileceğini Öne Sürerek Tavzihi İstemini İçeren Dilekçenin Davalı Tarafa Tebliği )"
456Y17.HD10.7.2001E. 2001/1641 K. 2001/4927"TESPİTE İTİRAZ ( Davacının Tavzih Talebinde Bulunması )
TAVZİH TALEBİ ( Tavzih İsteğinin Hükmü Veren Mahkemeye Yazılı Olarak Yapılması ve Başvuru Dilekçesinin Bir Nüshasının Diğer Tarafa Tebliğinin Gerekmesi )
HUSUMET ( Tavzih Başvuru Dilekçesinde İlamın Taraflarının Hasım Olarak Gösterilmesinin Gerekmesi )
KISA KARAR ( Gerekçeli Kararın Kısa Karara Uygun Olmasının Gerekmesi )"
456Y20.HD15.5.2001E. 2001/3316 K. 2001/3936"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tavzih Sınırlarını Aşan İstekler )
TAVZİH ( Kesinleşmiş Karara Rağmen Mülkiyet Aktarıcı Nitelikte İşlem )
MÜLKİYET AKTARIMI ( Dava Konusunun Tavzihten Ayrı Bir Davanın Konusu Olması )"
456Y13.HD9.2.1999E. 1999/13 K. 1999/625"TAVZİH İSTEMİNİN DAVALIYA TEBLİĞİ ZORUNLULUĞU
TAVZİH KARARININ ASIL HÜKÜMDEN BAĞIMSIZ OLARAK TEMYİZ EDİLEBİLECEĞİ
TEMYİZ ( Tavzih Kararını Asıl Hükümden Bağımsız Olarak )
TEMYİZ SÜRESİNİN ÖĞRENMEDEN İTİBAREN BAŞLAMASI ( Tavzih - Tebligat Yapılmaması )
SÜRE ( Tavzih Kararını Temyizde - Öğrenmeden İtibaren Başlaması )"
456Y11.HD29.9.1997E. 1997/6723 K. 1997/6351"İTİRAZIN İPTALİ ( Usul Hükümleri - Borcun Ödenmememesi Ve Yapılan Takip )
USUL HÜKÜMLERİ ( İtirazın İptali İle Alacağın Tahsilinin Aynı Davada İstenemeyeceği )
ALACAĞIN TAHSİLİ ( Davacı Vekilinin Çağrılarak İsteminin Açıklattırılması )
TAVZİH ( Hükmün Açık Olmayan Yönlerinin Düzeltilmesi - Sınırın Aşılması )
HÜKÜM ( Eksik Hükmolunan Yada İhmal Edilen İddialarla Kurulamayacağı )"
456Y17.HD14.10.1996E. 1996/5273 K. 1996/4920"KARAR TAVZİHİ ( Yargılamanın İadesine Karar Verilmedikçe Ya Da Hüküm Temyiz Edilip Bozulmadıkça Mahkemelerce Verilen Kararların Değiştirilememesi )
YARGILAMANIN İADESİ ( Yargılamanın İadesine Karar Verilmedikçe Ya Da Hüküm Temyiz Edilip Bozulmadıkça Mahkemelerce Verilen Kararların Değiştirilememesi )"
456Y5.HD11.6.1979E. 1979/4357 K. 1979/5074"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Tavzih Dilekçesinin Karşı Tarafa Tebliği ve Cevap İçin Münasip Bir Süre Tayininin Gerekmesi )
TAVZİH DİLEKÇESİ ( Tavzih Dilekçesinin Karşı Tarafa Tebliği ve Cevap İçin Münasip Bir Süre Tayininin Gerekmesi )"

Madde 457

YARGITAY

457Y2.HD19.11.2007E. 2007/15743 K. 2007/16007"TAVZİH TALEBİ ( Hükmü Veren Mahkemeye İki Nüsha Olarak İta Edilecek Arzuhal İle Vaki Olacağı - Mahkeme Arzuhalin Bir Nüshasını Diğer Tarafa Tebliğ Ettirerek Tahriren Cevap Vermesi İçin Münasip Bir Mühlet Tayin Edeceği )
MAHKEMENİN GÖREVİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Hükmü Veren Mahkemenin İdari veya Kanuni Bir Tasarrufla Kaldırılması veya İşin Esası İle İlgili Karar Vermek Görevinin Değiştirilmesi Durumunda Bunun Yerine Geçen Mahkemeye Bu Başvurunun Yapılması Gerektiği )
GÖREV ( Hükmü Veren Mahkemenin İdari veya Kanuni Bir Tasarrufla Kaldırılması veya İşin Esası İle İlgili Karar Vermek Görevinin Değiştirilmesi Durumunda Bunun Yerine Geçen Mahkemeye Bu Başvurunun Yapılması Gerektiği )"
457Y2.HD16.7.2007E. 2007/11164 K. 2007/11287"TAVZİH TALEBİ ( Hüküm Veren Mahkemeye İki Nüsha Olarak İta Edilecek Arzuhal İle Vaki Olacağı - Mahkeme Arzuhalin Bir Nüshasını Diğer Tarafa Tebliğ Ettirerek Tahrire Cevap Vermesi İçin Münasip Bir Mühlet Tayin Edeceği )
TEBLİĞ ( Tavzih Talebi Hüküm Veren Mahkemeye İki Nüsha Olarak İta Edilecek Arzuhal İle Vaki Olacağı - Mahkeme Arzuhalin Bir Nüshasını Diğer Tarafa Tebliğ Ettirerek Tahrire Cevap Vermesi İçin Münasip Bir Mühlet Tayin Edeceği )
EVRAK ÜZERİNDEN KARAR ( Cevapta İki Nüsha Olarak Verilip Biri Tavzih veya Refi Talebinde Bulunan Taraflara Tebliğ Olunacağı - Mahkeme Cevap Vermemiş Olsa Bile Evrak Üzerine Tavzihan Karar İttihaz Edeceği )"
457Y9.HD30.11.2006E. 2006/11704 K. 2006/31529"GEREKÇEYE AYKIRI HÜKÜM OLUŞTURULMASI ( Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
TAVZİH KARARI ( Karşı Tarafa Tebliğ Edilmeden Hüküm Kısmındaki "Karar Tarihinden" Sözcüklerinin "Fesih Tarihinden" Şeklinde Değiştirilmiş Olması Bozmayı Gerektirdiği )
TAVZİH YOLUYLA HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Bozmayı Gerektirdiği )"
457Y12.HD29.1.2004E. 2003/24433 K. 2004/1703"TAVZİH ( Bilirkişi İmzasından Sonra Kim Tarafından Yapıldığı Belli Olmayan Hesaplama Sonucu Elde Edilen Bedel Üzerinden Yeniden Hüküm Kurulması - Yasaya Aykırılığı )
HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Borçlu Tarafça Tavzih Talebinde Bulunulması Üzerine - Kurallar Aşılarak Hüküm Değiştirilmesinin Yasaya Aykırılığı )
KARAR ÜZERİNDE SİLİNTİ VE KAZANTI YAPILMASI ( HUMK.nun 388. Maddesine Aykırılık Teşkil Edeceği )"
457YHGK20.3.2002E. 2002/5-178 K. 2002/219"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Tavzih Hükmünün Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Hükmün Kesinleşmemesi )
TAVZİH HÜKMÜ ( Tebliğ Edilmeden Tapuya Şerhedilmesinin Kararı Kesinleştirmemesi )
TEBLİĞ EDİLMEYEN TAVZİH HÜKMÜ ( Tapuya Şerhin Kararı Kesinleştirmemesi ve Temyiz Süresinin İşlememesi )"
457Y7.HD5.3.2002E. 2001/10710 K. 2002/1603"HÜKÜMLERİN TAVZİHİ ( Hükümde Bir Hususun Müphem Olması Sebebiyle İnfazda İhtilafa Yol Açabileceğini Öne Sürerek Tavzihi İstemini İçeren Dilekçenin Davalı Tarafa Tebliği )
İNFAZDA İHTİLAFA YOL AÇABİLECEK ŞEKİLDE HÜKÜMDE MÜPHEM İFADELER OLMASI ( Tavzih Talebinin Davalı Tarafa Tebliği )
TAVZİH TALEBİ ( Hükümde Bir Hususun Müphem Olması Sebebiyle İnfazda İhtilafa Yol Açabileceğini Öne Sürerek Tavzihi İstemini İçeren Dilekçenin Davalı Tarafa Tebliği )"
457Y20.HD15.5.2001E. 2001/3316 K. 2001/3936"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tavzih Sınırlarını Aşan İstekler )
TAVZİH ( Kesinleşmiş Karara Rağmen Mülkiyet Aktarıcı Nitelikte İşlem )
MÜLKİYET AKTARIMI ( Dava Konusunun Tavzihten Ayrı Bir Davanın Konusu Olması )"
457Y13.HD9.2.1999E. 1999/13 K. 1999/625"TAVZİH İSTEMİNİN DAVALIYA TEBLİĞİ ZORUNLULUĞU
TAVZİH KARARININ ASIL HÜKÜMDEN BAĞIMSIZ OLARAK TEMYİZ EDİLEBİLECEĞİ
TEMYİZ ( Tavzih Kararını Asıl Hükümden Bağımsız Olarak )
TEMYİZ SÜRESİNİN ÖĞRENMEDEN İTİBAREN BAŞLAMASI ( Tavzih - Tebligat Yapılmaması )
SÜRE ( Tavzih Kararını Temyizde - Öğrenmeden İtibaren Başlaması )"
457Y11.HD29.9.1997E. 1997/6723 K. 1997/6351"İTİRAZIN İPTALİ ( Usul Hükümleri - Borcun Ödenmememesi Ve Yapılan Takip )
USUL HÜKÜMLERİ ( İtirazın İptali İle Alacağın Tahsilinin Aynı Davada İstenemeyeceği )
ALACAĞIN TAHSİLİ ( Davacı Vekilinin Çağrılarak İsteminin Açıklattırılması )
TAVZİH ( Hükmün Açık Olmayan Yönlerinin Düzeltilmesi - Sınırın Aşılması )
HÜKÜM ( Eksik Hükmolunan Yada İhmal Edilen İddialarla Kurulamayacağı )"

Madde 458

YARGITAY

458Y9.HD30.11.2006E. 2006/11704 K. 2006/31529"GEREKÇEYE AYKIRI HÜKÜM OLUŞTURULMASI ( Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
TAVZİH KARARI ( Karşı Tarafa Tebliğ Edilmeden Hüküm Kısmındaki "Karar Tarihinden" Sözcüklerinin "Fesih Tarihinden" Şeklinde Değiştirilmiş Olması Bozmayı Gerektirdiği )
TAVZİH YOLUYLA HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Bozmayı Gerektirdiği )"
458Y18.HD9.6.2005E. 2005/5114 K. 2005/6117"DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ ( Hakim İlgilinin Nüfus Kütüğündeki Doğum Tarihinin Düzeltilmesine Karar Verip Dosyadan Elini Çektikten ve Bu Karar Kesinleştikten Sonra Tekrar Davaya El Koyup Önceki Hükmü Değiştiremeyeceği )
KESİN HÜKÜM ( Hakim İlgilinin Nüfus Kütüğündeki Doğum Tarihinin Düzeltilmesine Karar Verip Dosyadan Elini Çektikten ve Bu Karar Kesinleştikten Sonra Tekrar Davaya El Koyup Önceki Hükmü Değiştiremeyeceği )"
458YHGK20.3.2002E. 2002/5-178 K. 2002/219"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Tavzih Hükmünün Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Hükmün Kesinleşmemesi )
TAVZİH HÜKMÜ ( Tebliğ Edilmeden Tapuya Şerhedilmesinin Kararı Kesinleştirmemesi )
TEBLİĞ EDİLMEYEN TAVZİH HÜKMÜ ( Tapuya Şerhin Kararı Kesinleştirmemesi ve Temyiz Süresinin İşlememesi )"
458Y2.HD11.3.2002E. 2002/2674 K. 2002/3338"VELAYET ( Çocucuğun Boşanmadan Sonra Doğduğu/Velayetinin Davacı Babaya Verilmesi Gerektiği - Anne İle Çocuk Arasında Kişisel İlişki Kurulması Gerektiği )
KİŞİSEL İLİŞKİ ( Çocucuğun Boşanmadan Sonra Doğduğu/Velayetinin Davacı Babaya Verilmesi Gerektiği - Anne İle Çocuk Arasında Kişisel İlişki Kurulması Gerektiği )
TAVZİH TALEBİ ( Dilekçe İle İstenebileceğini/Bir Örneğinin Karşı Tarafa Tebliğ Edileceğini - Mahkemece Gerekli İnceleme Yapılarak Karar Verileceğini )"
458Y7.HD5.3.2002E. 2001/10710 K. 2002/1603"HÜKÜMLERİN TAVZİHİ ( Hükümde Bir Hususun Müphem Olması Sebebiyle İnfazda İhtilafa Yol Açabileceğini Öne Sürerek Tavzihi İstemini İçeren Dilekçenin Davalı Tarafa Tebliği )
İNFAZDA İHTİLAFA YOL AÇABİLECEK ŞEKİLDE HÜKÜMDE MÜPHEM İFADELER OLMASI ( Tavzih Talebinin Davalı Tarafa Tebliği )
TAVZİH TALEBİ ( Hükümde Bir Hususun Müphem Olması Sebebiyle İnfazda İhtilafa Yol Açabileceğini Öne Sürerek Tavzihi İstemini İçeren Dilekçenin Davalı Tarafa Tebliği )"
458Y9.HD25.9.2001E. 2001/10827 K. 2001/14822"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Kısa Kararda Faize Hükmedilmesine Rağmen Gerekçeli Kararda Faizden Bahsedilmemesi-Tavzih Yoluyla Düzeltilememesi )
HÜKÜMLERİN TAVZİHİ ( Tefhim Edilen Kararda Hüküm Altına Alınan Kıdem ve İhbar Tazminatına Faiz Yürütüldüğü Halde Gerekçeli Kararda Faize Yer Verilmemesi )
KISA KARAR- GEREKÇELİ KARAR ( Tefhim Edilen Kararda Hüküm Altına Alınan Kıdem ve İhbar Tazminatına Faiz Yürütüldüğü Halde Gerekçeli Kararda Faize Yer Verilmemesi )
TAVZİH ( Bir Hükmün Müphem Olması veya Çelişik Fıkralar İçermesi Halinde Gerçek Anlamının Meydana Çıkarılması Amacıyla İstenebilmesi )"
458Y20.HD15.5.2001E. 2001/3316 K. 2001/3936"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tavzih Sınırlarını Aşan İstekler )
TAVZİH ( Kesinleşmiş Karara Rağmen Mülkiyet Aktarıcı Nitelikte İşlem )
MÜLKİYET AKTARIMI ( Dava Konusunun Tavzihten Ayrı Bir Davanın Konusu Olması )"
458Y13.HD9.2.1999E. 1999/13 K. 1999/625"TAVZİH İSTEMİNİN DAVALIYA TEBLİĞİ ZORUNLULUĞU
TAVZİH KARARININ ASIL HÜKÜMDEN BAĞIMSIZ OLARAK TEMYİZ EDİLEBİLECEĞİ
TEMYİZ ( Tavzih Kararını Asıl Hükümden Bağımsız Olarak )
TEMYİZ SÜRESİNİN ÖĞRENMEDEN İTİBAREN BAŞLAMASI ( Tavzih - Tebligat Yapılmaması )
SÜRE ( Tavzih Kararını Temyizde - Öğrenmeden İtibaren Başlaması )"
458Y11.HD29.9.1997E. 1997/6723 K. 1997/6351"İTİRAZIN İPTALİ ( Usul Hükümleri - Borcun Ödenmememesi Ve Yapılan Takip )
USUL HÜKÜMLERİ ( İtirazın İptali İle Alacağın Tahsilinin Aynı Davada İstenemeyeceği )
ALACAĞIN TAHSİLİ ( Davacı Vekilinin Çağrılarak İsteminin Açıklattırılması )
TAVZİH ( Hükmün Açık Olmayan Yönlerinin Düzeltilmesi - Sınırın Aşılması )
HÜKÜM ( Eksik Hükmolunan Yada İhmal Edilen İddialarla Kurulamayacağı )"

Madde 459

YARGITAY

459Y1.HD3.7.2017E. 2016/13355 K. 2017/3795"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hükümdeki Yazı ve Hesap Hataları İle Benzeri Açık Hataların Resen veya Taraflardan Birinin Talebi Üzerine Düzeltilebileceği - Tapu Sicil Müdürlüğü Yazısına Göre Hükümde Hata Bulunduğu/H.M.K'nun 304. Md. Gereğince Parselde Belirtilen Paya Dair Hükümde Yapılan Hatanın Tapu Kaydına Uygun Düzeltileceği )
TASHİH TALEBİ ( Tapu İptali ve Tescil - Tapu Sicil Müdürlüğünün Yazısına Göre Hükümde Hata Bulunduğu/H.M.K'nun 304. Md. Gereğince Davaya Konu Parselde Belirtilen Paya Dair Olarak Hükümde Yapılan Hatanın Tapu Kaydına Uygun Olarak Düzeltilmesi Gerekirken Yanılgılı Değerlendirme İle Talebin Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
HÜKÜMDE HATA ( Hükümdeki Yazı ve Hesap Hataları İle Benzeri Açık Hataların Resen veya Taraflardan Birinin Talebi Üzerine Düzeltilebileceği/Tapu Sicil Müdürlüğünün Yazısına Göre Hükümde Hata Bulunduğu/Davaya Konu Parselde Belirtilen Paya Dair Hükümde Yapılan Hatanın Tapu Kaydına Uygun Olarak Düzeltileceği - Tapu İptali ve Tescil )"
459Y1.HD29.5.2014E. 2014/7424 K. 2014/10675"HARÇ VE YARGILAMA GİDERLERİNDE TAVZİH ( Mahkemece Harç ve Yargılama Giderleri Konusunda Düzeltme İstemi Kabul Edilerek Ek Karar Verildiği - Anılan Hususların Hükmün Tamamen Değişmesi Sonucunu Doğuracağı/Talep Kabul Edilerek Hükmün Değiştirilmesinin Hatalı Olduğu )
HÜKMÜN DEĞİŞMESİ ( Mahkemece Harç ve Yargılama Giderleri Konusunda Düzeltme İstemi Kabul Edilerek Ek Karar Verilmesinin Hükmün Tamamen Değişmesi Sonucunu Doğuracağı - Hüküm Fıkrasında Taraflara Tanınan Haklar İle Yüklenen Borçların Tavzih Yolu İle Sınırlandırılamayacağı Genişletilemeyeceği ve Değiştirilemeyeceği/Tavzih Yoluyla Hüküm Fıkrasının Değiştirilmesinin İsabetsizliği )
TAVZİH YOLUYLA HÜKÜM FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİ ( Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Mahkemece Harç ve Yargılama Giderleri Konusunda Düzeltme İstemi Kabul Edilerek Ek Karar Verilmesinin Hükmün Tamamen Değişmesi Sonucunu Doğuracağı/Hüküm Fıkrasında Taraflara Tanınan Haklar İle Yüklenen Borçların Tavzih Yolu İle Değiştirilemeyeceğinden Kararda İsabet Bulunmadığı )
VEKİL LEHİNE AVUKATLIK ÜCRETİ ( Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Dava Değerinin Çekişme Konusu Taşınmazın Belirlenen Değerinden Davacıların Miras Payına İsabet Eden Değer Olduğu Gözetilerek Saptanan Değer Üzerinden Davacılar Vekili Lehine Avukatlık Parasına Hükmedileceği )
DAVA DEĞERİ ( Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil - Dava Değerinin Çekişme Konusu Taşınmazın Belirlenen Değerinden Davacıların Miras Payına İsabet Eden Değer Olduğu )"
459YHGK12.2.2014E. 2013/21-1921 K. 2014/96"İŞ MAHKEMELERİNCE VERİLEN KARARA KARŞI KARŞI KARAR DÜZELTME YOLUNUN KAPALI OLMASI ( Yargıtay Onama ve Bozma Kararlarında Açıkça Maddi Hata Bulunması Halinde Dosyanın Yeniden İncelenebileceği - İfade Eksikliğinden Kaynaklanan/Sonuca Etkili Olmayan/Karar Kapsamından Anlaşılabilecek Olan Hatanın Maddi Hata Kabul Edilmeyeceği - Hükmün Açıklanmasının Yeterli Olduğu )
YARGITAY ONAMA VE BOZMA KARARLARINDA MADDİ HATA ( Bulunması Halinde İnceleme Yapılabileceği )
MADDİ HATA ( İş Mahkemelerince Verilen Kararlara Karşı Karar Düzeltme Yolu Kapalı Olduğu Halde Yargıtay Onama ve Bozma Kararlarında Açıkça Maddi Hata Bulunması Halinde Dosyanın Yeniden İncelenebileceği - İfade Eksikliğinden Kaynaklanan/Sonuca Etkili Olmayan/Karar Kapsamından Anlaşılabilecek Olan Hatanın Maddi Hata Kabul Edilmeyeceği )
HÜKMÜN AÇIKLANMASI ( İfade Eksikliğinden Kaynaklanan/Sonuca Etkili Olmayan/Karar Kapsamından Anlaşılabilecek Olan Hatanın Maddi Hata Kabul Edilmeyeceği - Hükmün Açıklanmasının Yeterli Olduğu )"
459Y13.HD25.6.2013E. 2013/16294 K. 2013/17471"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Dava Dilekçesinin Sonuç Kısmında Adına Manevi Tazminat Talep Edilen Kişinin Dava Dilekçesinin Başlık Kısmında Hata Neticesinde İsminin Yazılmadığı - Bu Şahsın da Davacı Olduğu Kabul Edilerek Adına Hüküm Kurulması Gerektiği)
DAVA DİLEKÇESİNDEKİ HATA (İki Tane Aynı İsim Yazılmış İse de Dilekçenin Sonuç Kısmında Bunlardan Birinin Aslında Başka Bir Şahıs Olduğu ve Dava Dilekçesinin Sonuç Kısmında Anılan Şahıs Adına Manevi Tazminat Talep Edildiği - Bu Şahsın da Davacı Olduğu Kabul Edilmesi Gerektiği/Maddi ve Manevi Tazminat)
DAVANIN TEFRİKİ (Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Mahkeme Kararının Gerekçesinde Belediye Hakkında Tefrik Kararının Verildiğinin Belirtildiği ve Celsede de Belediye Hakkındaki Davanın Tefrik Edildiği/Hüküm Kısmında Belediye Hakkındaki Davanın Tefrikine Yönelik Hüküm Kurulması Gerektiği)
MADDİ HATA (Dava Dilekçesinin Sonuç Kısmında Adına Manevi Tazminat Talep Edilen Kişinin Dava Dilekçesinin Başlık Kısmında Hata Neticesinde İsminin Yazılmadığı - Bu Şahsın da Davacı Olduğu Kabul Edilerek Adına Hüküm Kurulacağı)"
459Y7.HD16.1.2013E. 2012/6968 K. 2013/114"MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ VE YENİSİNİN VERİLMESİ İSTEMİ ( Tavzih Hükmün Özünü ve Sözünü Değiştirmeksizin Düzeltilmesine İlişkin Usulü Bir İstemden İbaret Olduğu - Mirasçıların ve Paylarının Tavzih Kararı İle Değiştirilmesi Hukuken Mümkün Olmadığı )
TAVZİH İSTEMİ ( İsim Sıfat Şöhret ve Basit Daktilo ya da Bilgisayar Hatalarına Yönelik Yanılgıların Hükmün Özünü ve Sözünü Değiştirmeksizin Düzeltilmesine İlişkin Usulü Bir İstemden İbaret Olduğu - Mirasçıların ve Paylarının Tavzih Kararı İle Değiştirilemeyeceği )
MİRASÇILARIN VE PAYLARININ TAVZİH KARARI İLE DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ ( Tavzih İstemi İsim Sıfat Şöhret ve Basit Daktilo ya da Bilgisayar Hatalarına Yönelik Yanılgıların Hükmün Özünü ve Sözünü Değiştirmeksizin Düzeltilmesine İlişkin Usulü Bir İstemden İbaret Olduğu )"
459Y23.HD24.10.2011E. 2011/2339 K. 2011/1248"MENFİ TESPİT İSTEMİ (Davalı Kooperatifin İsmi Tarım Kredi Kooperatifi Olmasına Rağmen Gerekçeli Kararın Başlık Kısmında Sandıklı Tarım Kredi Kooperatifi Olarak Yazılması Mahallinde Her Zaman Düzeltilecek Hususlardan Olduğu)
KOOPERATİFİN İSMİNİN YANLIŞ YAZILMASI (Tarım Kredi Kooperatifi Olmasına Rağmen Gerekçeli Kararın Başlık Kısmında Sandıklı Tarım Kredi Kooperatifi Olarak Yazılması Mahallinde Her Zaman Düzeltilecek Hususlardan Olduğu)
YANLIŞ İSİM YAZILMASI (Menfi Tespit İstemi - Davalı Kooperatifin İsmi Tarım Kredi Kooperatifi Olmasına Rağmen Gerekçeli Kararın Başlık Kısmında Sandıklı Tarım Kredi Kooperatifi Olarak Yazılması Mahallinde Her Zaman Düzeltilecek Hususlardan Olduğu)"
459Y3.HD3.10.2011E. 2011/5494 K. 2011/14232"HÜKÜMDE YER ALAN MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Yazı ve Hesap Hataları İle Diğer Benzeri Açık Hatalar Mahkemece Resen veya Taraflardan Birinin Talebi Üzerine Düzeltilebileceği )
TAVZİH ( Hükümdeki Yazı ve Hesap Hataları İle Diğer Benzeri Açık Hatalar Mahkemece Resen veya Taraflardan Birinin Talebi Üzerine Düzeltilebileceği )
YAZI VE HESAP HATALARI İLE DİĞER BENZERİ AÇIK HATALAR ( Mahkemece Resen veya Taraflardan Birinin Talebi Üzerine Düzeltilebileceği )
TARAFLARIN KARAR BAŞLIĞINDA GÖSTERİLMEMESİ ( Dava Sırasında Ölen ve Davaya Dahil Edilen Mirasçıların - Mahallinde Her Zaman Düzeltilmesi Mümkün Olmakla Bu Husus Bozma Nedeni Olmadığı )"
459Y13.HD16.6.2011E. 2010/18477 K. 2011/9590"TAZMİNAT ( Belediyeden Alınan Hisse Satışının İptal Olması Sebebiyle - Maddi Hatanın Tavzih İle Düzeltilmesi Gerektiği/Yargılamanın İadesine Karar Verilmedikçe veya Hüküm Temyiz Edilip Bozulmadıkça Verilen Hükmün Değiştirilmesinin Mümkün Olmadığı )
MADDİ HATA ( Tazminat İstemi - Maddi Hatanın Kazanılmış Hak Oluşturmayacağının Gözetilmesi Gerektiği/Hesap Hatasının Mahkemece Düzeltilebileceği )
TAVZİH ( Yargılamanın İadesine Karar Verilmedikçe veya Hüküm Temyiz Edilip Bozulmadıkça Verilen Hükmün Değiştirilmesinin Mümkün Olmadığı - Maddi Hatanın Tavzih İle Düzeltilmesi Gerektiği/Tazminat )
HESAP HATASI ( Mahkemece Düzeltilebileceği - Hükümdeki Meblağın Tavzih Yoluyla Açıklanması Gerekirken Tavzih Şartlarının Oluşmadığı Gerekçesiyle Talebin Reddine Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
459YHGK13.4.2011E. 2011/9-101 K. 2011/128"EMEK ZAMMI ALACAĞI ( Yargıtayın Her Somut Olayda İşçinin Çalışmasının Devamlı Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği Yönündeki Yerleşik Görüşüne Karşın Somut Uyuşmazlıkta Bu Yönde Değerlendirme İçermeyen Yerel Mahkeme Kararını Hatalı Olarak Onadığının Gözetileceği )
MADDİ HATA ( Toplu İş Sözleşmesinde Emek Zammı Alacağı - Yargıtayın İşçinin Çalışmasının Devamlı Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği Yönündeki Yerleşik Görüşüne Karşın Somut Uyuşmazlıkta Bu Yönde Değerlendirme İçermeyen Yerel Mahkeme Kararını Hatalı Olarak Onadığının Gözetileceği )
İŞ MAHKEMESİ KARARLARININ KURAL OLARAK KARAR DÜZELTME YOLUNA KAPALI OLMASI ( Maddi Hata İçeren Kararların Bu Kararların İstisnası Olduğu )
KARAR DÜZELTME ( İş Mahkemesi Kararlarının Kural Olarak Karar Düzeltme Yoluna Kapalı Olduğu - Maddi Hata İçeren Kararların Bu Kuralın İstisnası Olduğu )"
459Y4.HD4.4.2011E. 2010/3917 K. 2011/3603"TESPİT İSTEMİ ( Davacının Soyadının Mahkeme İlamına Yanlış Yazıldığı Anlaşılıyor İse Hüküm Verildikten Sonra da Her Zaman Tavzih Yoluyla Söz Konusu Maddi Yanlışlığın Düzeltilmesinin İstenebileceği )
TAVZİH ( Tespit İstemi - Davacının Soyadının Mahkeme İlamına Yanlış Yazıldığı Anlaşılıyor İse Hüküm Verildikten Sonra da Her Zaman Tavzih Yoluyla Söz Konusu Maddi Yanlışlığın Düzeltilmesinin İstenebileceği )
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Tavzih İsteminin Reddiyle Tespit Davası Açabileceğine Karar Verilmiş İse de Bu Durum Davacının Sulh Hukuk Mahkemesinden Yeniden Tavzih İstemesine Engel Olmadığı )"
459Y16.HD18.3.2011E. 2011/1925 K. 2011/1359"VASİYETNAMENİN İPTALİ İSTEMİ ( Karar Başlığında Davanın Türünün "Tenkis" Yazılması Gerekirken "Tenfiz" Olarak Yazılmasının Yerinde Düzeltilebilir Maddi Hatadan Kaynaklandığı )
DAVANIN TÜRÜNÜN KARAR BAŞLIĞINDA YANLIŞ YAZILMASI ( Vasiyetnamenin İptali İstemi - "Tenkis" Yazılması Gerekirken "Tenfiz" Olarak Yazılmasının Yerinde Düzeltilebilir Maddi Hatadan Kaynaklandığı )
MADDİ HATA ( Karar Başlığında Davanın Türünün "Tenkis" Yazılması Gerekirken "Tenfiz" Olarak Yazılmasının Yerinde Düzeltilebilir Maddi Hata Olduğu - Vasiyetnamenin İptali İstemi )
KARAR BAŞLIĞINDA MADDİ HATA ( Davanın Türünün "Tenkis" Yazılması Gerekirken "Tenfiz" Olarak Yazılmasının Yerinde Düzeltilebilir Maddi Hata Olduğu )"
459Y15.HD8.12.2010E. 2009/4636 K. 2010/6761"AYIPLI MAL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Şirketin Sözleşmeden Ya Da Haksız Fiilden Dolayı Davacıya Karşı Sorumluluğunun Bulunmadığı - Alınan Bilirkişi Raporunda İmalat Hatası Bulunmadığının Tespit Edildiği )
HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU ( Davalı Şirketin Haksız Fiil Sorumluluğunun Bulunmadığı - Davalı Yönünden Davanın Tümden Reddedilmesi Gerektiği/Ayıplı Mal Nedeniyle Tazminat Davası )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUK ( Davalı Şirketle Sözleşme Yapılmamış Olduğu - Sözleşmeden Doğan Sorumluğunun Bulunmadığı )
ÜNVANIN YANLIŞ YAZILMASI ( Davalı Şirketin A.Ş. Olduğu Halde Ltd.Şti. Olarak Karar Başlığında Belirtilmiş Olduğu - Bunun Düzeltilebilir Mahiyette Olması Nedeniyle Bozma Nedeni Yapılamayacağı )
AYIPLI MAL ( Mahkemece Alınan Bilirkişi Raporunda Davalı Şirketin Ürettiği ve Diğer Davalının Kullandığı Ürünlerde İmalat Hatası Bulunmadığının Tespit Edildiği - Davalı Şirket Yönünden Davanın Reddedilmesi Gerektiği )"
459Y1.HD30.11.2010E. 2010/7960 K. 2010/12575"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnşaat Bilirkişice Rakam Hatası Yapıldığı Böylece Davacının Satın Alıp ve Fiilen Oturduğu Yer Değil Satışa Çıkartılıp Satışı Gerçekleşemeyen Yerin Adına Tescilinin Yapıldığı Gözetildiğinde Anılan Durumun Maddi Hatadan Kaynaklandığı )
MADDİ HATA ( İnşaat Bilirkişice Rakam Hatası Yapıldığı Böylece Davacının Satın Alıp ve Fiilen Oturduğu Yer Değil Satışa Çıkartılıp Satışı Gerçekleşemeyen Yerin Adına Tescilinin Yapıldığı Gözetildiğinde Anılan Durumun Maddi Hatadan Kaynaklandığı - Genel Mahkemede Çözümlenebileceği )
TAPU SİCİLİNDEKİ ŞERHİN DÜZELTİLMESİ ( Bütün Hususiyetleri İhale Şartnamesinde Belirtildiği Halde İnşaat Bilirkişice Rakam Hatası Yapıldığı - Davanın Genel Mahkemede Çözümlenebileceği )"
459Y11.HD14.9.2010E. 2010/9726 K. 2010/8741"HARÇ HESABININ MADDİ HATAYA DAYALI OLMASI ( Düzeltilmesi İstemi - Temyiz Harcından Alınması Gereken Harcın Mahsubu İle Bakiye Harcın Yatıran Davalılara İadesine Kelime Grubunun Eklenmesi ve Maddi Hatanın Bu Suretle Düzeltilmesi Gerektiği )
TEMYİZ HARCINDAN ALINMASI GEREKEN HARÇ ( Mahsubu İle Bakiye Harcın Yatıran Davalılara İadesine Kelime Grubunun Eklenmesi ve Maddi Hatanın Bu Suretle Düzeltilmesi Gerektiği )
MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Temyiz Harcından Alınması Gereken Harcın Mahsubu İle Bakiye Harcın Yatıran Davalılara İadesine Kelime Grubunun Eklenmesi ve Maddi Hatanın Bu Suretle Düzeltilmesi Gerektiği )"
459Y1.HD23.6.2010E. 2010/6682 K. 2010/7397"MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptali ve Tescil - Hüküm Fıkrasında Yazım Hatası Sonucu "Davacılar" Yerine "Davalılar" Adına Kayıt ve Tescil Şeklinde Hüküm Kurulduğu/Maddi Hataların HMUK'nun 80. Maddesi Uyarınca Düzeltilebileceği )
MADDİ HATALAR ( İki Tarafın İsim ve Sıfat ve Neticei İddialarına İlişkin Hatalar ve Esas Hükümdeki Hesap Hataları Mahkeme Tarafından Düzeltileceği )
HESAP HATALARI ( Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil - İki Tarafın İsim ve Sıfat ve Neticei İddialarına İlişkin Hatalar ve Esas Hükümdeki Hesap Hataları Mahkeme Tarafından Düzeltileceği )"
459Y2.HD24.5.2010E. 2009/7327 K. 2010/10035"GAİPLİĞİN SONUÇ DOĞURMAYA BAŞLAYACAĞI TARİH ( Mahkeme Kararının Hüküm Fıkrasında Gösterilmesi Gerektiği - Bu Eksikliğin “Tavzih” Yoluyla Giderilebileceği )
HÜKÜM FIKRASI ( Mahkeme Kararında Gaipliğin Sonuç Doğurmaya Başlayacağı Tarihin Gösterilmesi Gerektiği - Bu Eksikliğin “Tavzih” Yoluyla Giderilebileceği/Yeni Hüküm Ekleme Niteliğinde Bulunmadığı )
TAVZİH ( Gaipliğin Sonuç Doğurmaya Başlayacağı Tarihin Mahkeme Kararının Hüküm Fıkrasında Gösterilmesi Gerektiği - Bu Eksikliğin “Tavzih” Yoluyla Giderilebileceği )"
459Y4.HD15.4.2010E. 2009/4107 K. 2010/4447"MADDİ HATA ( Hüküm Fıkrasında Yargılama Gideri Yerine Vekalet Ücreti Yazılması ve Davalı İçin Verilecek Vekalet Ücretinin Davacı İçin Yazılmış Olması Maddi Hata Niteliğinde Olduğu )
HÜKÜM FIKRASINDA YARGILAMA GİDERİ YERİNE VEKALET ÜCRETİ YAZILMASI ( Davalı İçin Verilecek Vekalet Ücretinin Davacı İçin Yazılmış Olması Maddi Hata Niteliğinde Olduğu )"
459YHGK4.11.2009E. 2009/13-370 K. 2009/480"MADDİ HATA ( Taraflar Yararına Usuli Kazanılmış Hak Oluşturmadığı - İşin Esasının İncelenmesi Görevi Hukuk Genel Kurulu'na Değil Özel Daire'ye Ait Olduğu )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Maddi Hata Taraflar Yararına Oluşturmadığı - Maddi Hata Nedeniyle İşin Esasının İncelenmesi Görevi Hukuk Genel Kurulu'na Değil Özel Daire'ye Ait Olduğu )"
459YHGK24.6.2009E. 2009/1-243 K. 2009/288"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Sebebine Dayalı - Maddi Hataya Dayalı Bozma İlamına Uyulmak Suretiyle Karar Verilmiş Olması Davanın Tarafları Açısından Usuli Kazanılmış Hak Doğurmadığı )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Sebebine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Maddi Hataya Dayalı Bozma İlamına Uyulmak Suretiyle Karar Verilmiş Olması Davanın Tarafları Açısından Usuli Kazanılmış Hak Doğurmadığı )
MADDİ HATAYA DAYALI BOZMA İLAMINA UYULMASI ( Suretiyle Karar Verilmiş Olması Davanın Tarafları Açısından Usuli Kazanılmış Hak Doğurmadığı - Tapu İptali ve Tescil )"
459Y10.HD8.6.2009E. 2009/6650 K. 2009/10270"VEKALET ÜCRETİ ( Davacı Lehine Vekili Olmadığı Halde Vekalet Ücreti Verilmesine İlişkin Hüküm Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin Kararı İle Onanarak Kesinleşmiş İse de Onama Kararının Maddi Yanılgı Sonucu Yazıldığı - Onama Kararının Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )
MADDİ HATA ( Davacı Lehine Vekili Olmadığı Halde Vekalet Ücreti Verilmesine İlişkin Hüküm Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin Kararı İle Onanarak Kesinleşmiş İse de Onama Kararının Maddi Yanılgı Sonucu Yazıldığı - Onama Kararının Kaldırılması Gerektiği )"
459Y10.HD23.12.2008E. 2007/16514 K. 2008/16592"HİZMET TESPİTİ ( Öncelikle İddia Edilen Dönemde Böyle Bir İşyerinin Mevcut ve Faal Olup Olmadığı Yöntemince Araştırılıp Saptanması Gerektiği )
KURUMA BİLDİRİLMEYEN SÜRENİN TESPİTİ ( Öncelikle İddia Edilen Dönemde Böyle Bir İşyerinin Mevcut ve Faal Olup Olmadığının Yöntemince Araştırılıp Saptanması Gerektiği )
İŞYERİNİN MEVCUT OLUP OLMADIĞI ( Kuruma Bildirilmeyen Sigortalı Çalışmalarının Tespiti - Öncelikle İddia Edilen Dönemde Böyle Bir İşyerinin Mevcut ve Faal Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )"
459Y11.HD15.12.2008E. 2007/11071 K. 2008/13969"TAVZİH ( Hükümdeki Müphem Anlaşılmaz ve Çelişik Fıkraların Gerçek Anlamının Ortaya Çıkarılması İçin Başvurulan Bir Yol Olduğu - Kesinleşmiş Bir Hükmün Tavzih ile Değiştirilemeyeceği )
MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Hükmün Değiştirilemeyeceği )
İLAMDAKİ FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Tavzih veya Hataların Düzeltilmesi Yoluyla Değiştirilmesinin Mümkün Olmadığı )
DAVADAN EL ÇEKİLMESİ ( Yargılamanın İadesi ve Temyizen Bozma Hali Dışında Mahkemece Verilen Kararın Hiç Bir Şekilde Değiştirilemeyeceği - Kesinleşmiş Bir Hükmün Tavzih Yoluyla Sınırlandırlamayacağı Genişletilemeyeceği ve Değiştirilemeyeceği )"
459Y16.HD14.10.2008E. 2008/5266 K. 2008/6155"GERÇEK BORCUN TESPİTİ ( İçin Açılmış Bir Dava Varken Bu Sonuçlanmadan İhtarname İle Bildirilen Borç Miktarının Gerçek Borç Miktarı Olup Olmadığı Henüz Ortaya Çıkmadığından Bu İhtarnameler Dayanak Yapılarak İhraç Kararı Verilemeyeceği )
KOOPERATİFTEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ ( Gerçek Borcun Tespiti İçin Açılmış Bir Dava Varken Bu Sonuçlanmadan İhtarname İle Bildirilen Borç Miktarının Gerçek Borç Miktarı Olup Olmadığı Henüz Ortaya Çıkmadığından Bu İhtarnameler Dayanak Yapılarak İhraç Kararı Verilemeyeceği )
MENFİ TESPİT DAVASININ SONUCUNUN BEKLENMESİ ( Gerçek Borcun Tespiti İçin Açılmış Bir Dava Varken Bu Sonuçlanmadan İhtarname İle Bildirilen Borç Miktarının Gerçek Borç Miktarı Olup Olmadığı Henüz Ortaya Çıkmadığından Bu İhtarnamelerin Dayanak Yapılamayacağı )
İNFAZDA TEREDDÜT YARATACAK ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİ ( İhtarname İle Bildirilen Borç Miktarının Gerçek Borç Miktarı Olup Olmadığı Henüz Ortaya Çıkmadığından Bu İhtarnamelerin Dayanak Yapılarak İhraç Kararı Verilemeyeceği )"
459YHGK9.7.2008E. 2008/9-483 K. 2008/494"İŞ KAYBI TAZMİNATI ( Eksik Hesaplanan Kısmının Ödenmesi - Bilirkişi Raporunun Denetime Elverişli Olmadığından Bahisle Yeniden İnceleme Yapılarak Ek Rapor Alınması Hususunun Maddi Hata Sayılamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Denetime Elverişli Olmadığından Bahisle Yeniden İnceleme Yapılarak Ek Rapor Alınması Hususunun Maddi Hata Sayılamayacağı - İş Kaybı Tazminatı )
YENİDEN İNCELEME ( Bilirkişi Raporunun Denetime Elverişli Olmadığından Bahisle Yeniden İnceleme Yapılarak Ek Rapor Alınması Hususunun Maddi Hata Sayılamayacağı )
MADDİ HATA ( Bilirkişi Raporunun Denetime Elverişli Olmadığından Bahisle Yeniden İnceleme Yapılarak Ek Rapor Alınması Hususunun Maddi Hata Sayılamayacağı )"
459YHGK25.6.2008E. 2008/11-448 K. 2008/454"SEHVEN ÇELİŞKİLİ HÜKÜM FIKRASI OLUŞTURULMASI ( Mahkeme Tavzih Kararı İle Hükmü Değiştirmemiş Olup Tarafların Sıfatında Meydana Gelen Çelişki Düzeltilerek Hükmün Doğru Şekilde Yorumlanıp İcra Edilmesini Sağladığı )
TAVZİH KARARI ( Mahkeme Tavzih Kararı İle Hükmü Değiştirmemiş Olup Tarafların Sıfatında Meydana Gelen Çelişki Düzeltilerek Hükmün Doğru Şekilde Yorumlanıp İcra Edilmesini Sağladığı - Tavzih Kararının Usul ve Yasaya Uygun Olduğu )
ÇELİŞKİLİ HÜKÜM KURULMASI ( Sehven Kurulması - Mahkeme Tavzih Kararı İle Hükmü Değiştirmemiş Olup Tarafların Sıfatında Meydana Gelen Çelişki Düzeltilerek Hükmün Doğru Şekilde Yorumlanıp İcra Edilmesini Sağladığı )"
459YHGK28.5.2008E. 2008/12-404 K. 2008/395"ŞİKAYET DAVASI ( Alacaklı Vekilinin İcra Dosyasında Talep Açarak Borçlunun Adının Sehven Yazıldığı Yönündeki Beyanının Kabulü Gerektiğinden Anılan Maddi Hatanın Her Zaman Düzeltilebileceği - İşin Esasına Girilerek Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BORÇLUNUN ADININ SEHVEN YANLIŞ YAZILMASI ( Maddi Hatanın Her Zaman Düzeltilebileceği - Şikayet Davası Hakkında İşin Esasına Girilerek Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MADDİ HATA ( Alacaklı Vekilinin İcra Dosyasında Talep Açarak Borçlunun Adının Sehven Yazıldığı Yönündeki Beyanının Kabulü Gerektiğinden Anılan Maddi Hatanın Her Zaman Düzeltilebileceği - Satışın Durdurulması İstemi hakkında İşin Esasına Girilerek Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞIN DURDURULMASI ( Alacaklı Vekilinin İcra Dosyasında Talep Açarak Borçlunun Adının Sehven Yazıldığı Yönündeki Beyanının Kabulü Gerektiğinden Anılan Maddi Hatanın Her Zaman Düzeltilebileceği - İşin Esasına Girilerek Olumlu Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
459Y5.HD24.3.2008E. 2008/733 K. 2008/3600"MADDİ HATA SONUCU VERİLEN BOZMA KARARINA UYMA ( Karşı Taraf Lehine Usulü Kazanılmış Hak Oluşmadığı )
USULÜ KAZANILMIŞ HAK ( Maddi Hata Sonucu Verilen Bozma Kararına Uyulmakla Karşı Taraf Lehine Oluşmadığı - Kamulaştırmasız Elatma )
KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Maddi Hata Sonucu Verilen Bozma Kararına Uyulmakla Karşı Taraf Lehine Usulü Kazanılmış Hak Oluşmadığı )"
459Y9.HD27.2.2008E. 2008/1343 K. 2008/2669"ÖDENMESİ GEREKEN BAKİYE KARAR HARCI BULUNMAMASI ( Maddi Hata Sonucu Harcın Ödenmesi Gerektiğinin Yazıldığı - Maddi Hata Yapıldığı Şeklindeki Başvurunun Yerinde Olduğu )
MADDİ HATA ( Ödenmesi Gereken Bakiye Karar Harcının Bulunmadığı - Maddi Hata Sonucu Harcın Ödenmesi Gerektiğinin Yazıldığı/Başvurunun Yerinde Olduğu )"
459YHGK11.2.2008E. 2009/15-35 K. 2009/76"HAKEDİŞTEN YAPILAN KESİNTİNİN ÖDENMESİ İSTEMİ ( Davacı Yüklenici Pozun Analizinin Elle Yüklenmeye Göre Düzenlendiğini İddia Ettiğinden Bu Pozun Analizinin de Getirtilerek Yapılacak İnceleme Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Hakedişten Yapılan Kesintinin Ödenmesi İstemi - Davacı Yüklenici Pozun Analizinin Elle Yüklenmeye Göre Düzenlendiğini İddia Ettiğinden Bu Pozun Analizinin de Getirtilmesi Gerektiği )
MADDİ HATA ( "Davalı İş Sahibi" İbaresi Yerine "Davacı Yüklenici" İbaresinin Yazıldığı Anlaşıldığından ve Bu Yanlışlıklar HUMK Md. 459 Gereğince Her Zaman Düzeltilmesi Mümkün Maddi Hata Niteliğinde Kabul Edildiği )"
459Y20.HD25.6.2007E. 2007/8368 K. 2007/8823"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Dava Dilekçesindeki Maddi Hataların Düzeltilmesi Davayı Değiştirme veya Genişletme Sayılamayacağından Esasa Girilmesi Gerektiği )
MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Davayı Değiştirme veya Genişletme Sayılamayacağı ve Husumet de Doğru Yöneltildiğine Göre Esasa Girilmesi Gerektiği - Kadastro Tespitine İtiraz )"
459Y17.HD8.2.2007E. 2007/49 K. 2007/339"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Parselde 1345/1600 Payın Hak Sahiplerine Tesciline Karar Verilmesi/Kalan Payın Kimler Adına Tescil Kararı Verildiğinin Hükümde Gösterilmemesi - Tavzih Talebinin Kabulü Gereği )
TAVZİH ( Tapu İptali ve Tescil/Kabulü Gereği - Parselde 1345/1600 Payın Hak Sahiplerine Tesciline Karar Verilmesi/Kalan Payın Kimler Adına Tescil Kararı Verildiğinin Hükümde Gösterilmemesi )
HÜKMÜN İNFAZ EDİLEMEMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Parselde 1345/1600 Payın Hak Sahiplerine Tesciline Karar Verilmesi/Kalan Payın Kimler Adına Tescil Kararı Verildiğinin Hükümde Gösterilmemesi Tavzih Talebinin Kabulü Gereği )"
459Y11.HD28.9.2006E. 2005/8652 K. 2006/9388"RÜCUAN TAZMİNAT ( Hüküm Fıkrasında Geçen "Davalıdan Alınıp Davacıya Verilmesine" Şeklindeki İfadenin Mahallinde Her Zaman Düzeltilmesi Mümkün Maddi Bir Hata Olduğu )
MADDİ HATA ( Hüküm Fıkrasında Geçen "Davalıdan Alınıp Davacıya Verilmesine" Şeklindeki İfade )
HÜKÜM FIKRASINDA GEÇEN "DAVALIDAN ALINIP DAVACIYA VERİLMESİNE" ŞEKLİNDEKİ İFADE ( Mahallinde Her Zaman Düzeltilmesi Mümkün Maddi Bir Hata Olduğu )"
459Y19.HD30.5.2006E. 2006/1156 K. 2006/5802"KARARLARIN TAVZİHİ ( Hükmün İcrasına Kadar İstenebileceği - Kesinleşmenin Gerçekleşmiş Olması Tavzihe Engel Oluşturmadığı )
MADDİ HATA ( Kararın Tavzihi Hükmün İcrasına Kadar İstenebileceği - Kesinleşmenin Gerçekleşmiş Olması Tavzihe Engel Oluşturmadığı )
KESİNLEŞME OLGUSU ( Kararın Tavzihi Hükmün İcrasına Kadar İstenebileceği - Kesinleşmenin Gerçekleşmiş Olması Tavzihe Engel Oluşturmadığı )
VEKALET ÜCRETİ ( Yazımında Yapılmış Olan Maddi Hatanın Kesinleşmeden Sonra da Tavzih Yoluyla Düzeltilmesinin Mümkün Olduğu )"
459Y9.HD25.5.2006E. 2006/10065 K. 2006/15375"YARGITAY KARARINDA MADDİ HATA ( Kayıtlardaki Maddi Hataya Dayanan Bozma Kararının Gerekçesi Hatalı Olduğundan Önceki Bozma Kararı Ortadan Kaldırılması Gereği )
BİRDEN FAZLA İŞVERENİN VARLIĞI ( Şirket Kuruluş Tarihinin Yanlış Belirlenmesi - Davacının Çalıştığı Dönem Esas Alınarak Şirketler Arasındaki İlişki Devir Gibi Hukuki İşlemler Olup Olmadığı Saptanması Gereği )
SORUMLULUK ALANININ BELİRLENMESİ ( Birden Fazla Davalı - Davacının Çalıştığı Dönem Esas Alınarak Şirketler Arasındaki İlişki Devir Gibi Hukuki İşlemler Olup Olmadığı Saptanması Gereği )
ŞİRKET KURULUŞ TARİHİNİN YANLIŞ BELİRLENMESİ ( Davacının Çalıştığı Dönem Esas Alınarak Şirketler Arasındaki İlişki Devir Gibi Hukuki İşlemler Olup Olmadığı Saptanması Gereği )"
459Y14.HD9.3.2006E. 2006/11987 K. 2006/13881"TAVZİH ( Müphem ve Açık Olmayan veya Çelişik Fıkralar İçeren Hükümlerin Tavzihi İstenebileceği - Hükme Bağlanmayan Talep Konusu Hakkında Tavzih Yoluna Gidilemeyeceği Baş Vurulacak Kanun Yolunun Temyiz Olduğu )
KESİN HÜKÜM ( Daha Önce Açılan Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Talep Edildiği Halde İlgili Parsel Hakkında Hüküm Kurulmaması - Temyiz Edilmeyerek Kesinleşen Karar Hakkında Yeniden Hüküm Kurulması Mümkün Olmadığından Tavzih Yoluyla Yeni Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
SATIŞ VAADİ SÖZLEMESİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Talep Konusu Parsel Hakkında Hüküm Kurulmadan Kararın Temyiz Edilmeyerek Kesinleşmesi - Müphem ve Açık Olmayan veya Çelişik Fıkralar İçeren Hükümlerin Tavzihi İstenebileceğinden Bu Durumda Tavzih Yoluyla Yeni Hükü Kurulamayacağının Kabulü Gereği )
TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Satış Vaadi Sözleşmesine DayalıTalep Konusu Parsel Hakkında Hüküm Kurulmadan Kararın Temyiz Edilmeyerek Kesinleşmesi/Müphem ve Açık Olmayan veya Çelişik Fıkralar İçeren Hükümlerin Tavzihi İstenebileceğinden Bu Durumda Tavzih Yoluyla Yeni Hükü Kurulamayacağının Kabulü Gereği )"
459Y14.HD20.2.2006E. 2006/669 K. 2006/1557"TAVZİH İSTEMİ ( Davacıların Murisin Tüm Kimlik Bilgilerinin de Hükme Yazılmasına İlişkin Bir İstemi Bulunmadığı - Hüküm Fıkrasına Tavzih Yolu İle de Olsa İlave Yapılarak Yeni Bir Hüküm Tesisi Olanağı Olmadığı/Reddi Gereği )
MURİSİN KİMLİK BİLGİLERİ ( Davacıların Murisin Tüm Kimlik Bilgilerinin de Hükme Yazılmasına İlişkin Bir İstemi Bulunmadığı - Hüküm Fıkrasına Tavzih Yolu İle de Olsa İlave Yapılarak Yeni Bir Hüküm Tesisi Olanağı Olmadığından Tavzih İsteminin Reddi Gereği )
NÜFUS BİLGİLERİNİN TAVZİH YOLU İLE HÜKÜM FIKRASINA İLAVESİ ( ile Yeni Bir Hüküm Tesisinin Doğru Olmadığı )"
459Y2.HD24.1.2006E. 2005/16139 K. 2006/225"KISITLI ADINA DAVA ( Davacı Adına Vasisinin Tayin Ettiği Avukatın Takip Etmiş Olmasına Davacının Yasal Temsilcisinin İsminin Karar Başlığında Gösterilmemesinin Sonuca Etkili Olmadığı )
DAVACININ YASAL TEMSİLCİSİNİN İSMİNİN KARAR BAŞLIĞINDA GÖSTERİLMEMESİ ( Sonuca Etkili Olmadığı )"
459Y17.HD20.12.2005E. 2005/12080 K. 2005/11628"MADDİ HATA ( Hüküm Fıkrasında Kaza Tarihinin Yanlış Yazılmış Olması Maddi Hata Niteliğinde Olup Mahallinde Düzeltilebileceği )
KAZA TARİHİNİN YANLIŞ YAZILMASI ( Hüküm Fıkrasında Kaza Tarihinin Yanlış Yazılmış Olması Maddi Hata Niteliğinde Olup Mahallinde Düzeltilebileceği - Bozma Nedeni Sayılmadığı ) "
459Y18.HD28.11.2005E. 2005/9144 K. 2005/10404"MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ ( Taşınmazın Kamulaştırılan ve Dava Konusu Edilen Kısmı Yerine Tamamının Tesciline Karar Verilmiş Olması - Kamulaştırma Belgeleri İle Bilirkişi Kurulu Raporu İçeriğinden Anlaşıldığından Açık Bir Maddi Hata Olduğundan İstemin Kabulü Gereği )
TESCİL KARARI ( Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemi - Taşınmazın Kamulaştırılan ve Dava Konusu Edilen Kısmı Yerine Tamamının Tesciline Karar Verilmiş Olması Açık Bir Maddi Hata Olduğu )
TAŞINMAZIN TAMAMININ TESCİLİNE KARAR VERİLMESİ ( Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemi - Taşınmazın Kamulaştırılan ve Dava Konusu Edilen Kısmı Yerine Tamamının Tesciline Karar Verilmiş Olması Açık Bir Maddi Hata Olduğu/İstemin Kabulü Gereği )"
459Y20.HD21.11.2005E. 2005/12029 K. 2005/16144"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Maddi Yanılgı Sonucu Tahdit Dışında Kalan Bölümünün Tapu Kaydının İptal Edilerek Hazine Adına Tesciline Karar Verilmiş Olmasının Doğru Olmadığı )
MADDİ YANILGI SONUCU TAHDİT DIŞINDA KALAN BÖLÜM ( Tapu Kaydının İptal Edilerek Hazine Adına Tesciline Karar Verilmiş Olmasının Doğru Olmadığı )
HAZİNE ADINA TESCİL ( Maddi Yanılgı Sonucu Tahdit Dışında Kalan Bölümünün Tapu Kaydının İptal Edilerek Hazine Adına Tesciline Karar Verilmiş Olmasının Doğru Olmadığı )"
459Y20.HD25.10.2005E. 2005/8697 K. 2005/13251"TAVZİH İSTEMİ ( Gerek Taşınmazın Gerekse ( A ) ve ( B ) İle İşaretlenen Bölümlerinin Geometrik Şeklini Değiştirmeyen Nitelikteki Rapor İle Belirlendiğine Yanlışlığın Maddi Hatadan Kaynaklandığının Anlaşıldığına Göre Yerinde Görülmeyen Temyiz İtirazlarının Reddi Gerektiği )
MADDİ HATA ( Tavzih İstemi - Gerek Taşınmazın Gerekse ( A ) ve ( B ) İle İşaretlenen Bölümlerinin Geometrik Şeklini Değiştirmeyen Nitelikteki Rapor İle Belirlendiği/Yerinde Görülmeyen Temyiz İtirazlarının Reddi Gerektiği )"
459Y20.HD21.10.2005E. 2005/8401 K. 2005/12839"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tavzih Talebinin Bilirkişi Krokisinin Yeniden Düzenlenmesini Gerektirdiği ve HUMK'nun 459. Maddesi Uyarınca Tavzih Yoluyla Düzeltilemeyecek Hususlardan Olduğu )
TAVZİH TALEBİ ( Bilirkişi Krokisinin Yeniden Düzenlenmesini Gerektirdiği ve HUMK'nun 459. Maddesi Uyarınca Tavzih Yoluyla Düzeltilemeyecek Hususlardan Olduğu )
BİLİRKİŞİ KROKİSİ ( Tavzih Talebinin Bilirkişi Krokisinin Yeniden Düzenlenmesini Gerektirdiği ve HUMK'nun 459. Maddesi Uyarınca Tavzih Yoluyla Düzeltilemeyecek Hususlardan Olduğu )"
459Y6.HD17.10.2005E. 2005/8190 K. 2005/9456"ONAMA HARCININ MAKTU ALINMASI GEREKMESİ ( Nisbi Onama Harcı Alınmasının Maddi Hatadan Kaynaklandığı - Peşin Alınandan Maktu Onama Harcının Mahsup Edilerek Bakiye Harcın Davalıya İadesi Gerektiği )
MADDİ HATA ( Nisbi Onama Harcı Alınmasının Maddi Hatadan Kaynaklandığı - Peşin Alınandan Maktu Onama Harcının Mahsup Edilerek Bakiye Harcın Davalıya İadesi Gerektiği )"
459Y20.HD13.10.2005E. 2005/9771 K. 2005/14989"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Yerel Mahkemenin Vekalet Ücretinin Hangi Taraftan Alınıp Hangi Tarafa Verilmesi Gerektiği Yolundaki Hükmün Değişmesi Sonucuna Yol Açacak Biçimde Tavzih Kararı Vermesinin Usulsüz Olduğu )
VEKALET ÜCRETİ ( Kadastro Tespitine İtiraz - Hangi Taraftan Alınıp Hangi Tarafa Verilmesi Gerektiği Yolundaki Hükmün Değişmesi Sonucuna Yol Açacak Biçimde Tavzih Kararı Vermesinin Usulsüz Olduğu )
TAVZİH KARARI ( İle Hüküm Değiştirilemeyeceği - Hangi Taraftan Alınıp Hangi Tarafa Verilmesi Gerektiği Yolundaki Hükmün Değişmesi Sonucuna Yol Açacak Biçimde Tavzih Kararı Vermesinin Usulsüz Olduğu )"
459Y3.HD29.9.2005E. 2005/7576 K. 2005/9278"MADDİ HATA ( Dairemizin Anılan İlamında Yer Alan Mahalli Mahkeme Kararının Esas ve Karar Numarasının Yanlışlıkla Gösterildiği Anlaşılmakla Maddi Hataya Dair Karar Düzeltme İsteğinin Kabulü Gerektiği )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Dairemizin Anılan İlamında Yer Alan Mahalli Mahkeme Kararının Esas ve Karar Numarasının Yanlışlıkla Gösterildiği Anlaşılmakla Kabulü Gerektiği )"
459Y5.HD19.7.2005E. 2005/6632 K. 2005/8912"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Tapuda Pay Sahibi Olan ve Hakkında Hüküm Kurulanın Adı Davalı Olarak Karar Başlığına Yazılmamışsa da Bu Yazım Hatasının Her Zaman Düzeltilebileceği )
TAPUDA PAY SAHİBİNİN ADININ KARAR BAŞLIĞINA YAZILMAMASI ( Bu Yazım Hatasının Her Zaman Düzeltilebileceği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
YAZIM HATASI ( Tapuda Pay Sahibi Olan ve Hakkında Hüküm Kurulanın Adı Davalı Olarak Karar Başlığına Yazılmamışsa da Bu Yazım Hatasının Her Zaman Düzeltilebileceği )"
459Y10.HD13.7.2005E. 2005/6851 K. 2005/8165"ÇALIŞMA SÜRESİNİN TESPİTİ ( Verilen Kararın SSK Avukatı Tarafından Temyiz Edilmesi Üzerine Temyiz Dilekçesinin Süre Aşımı Yönünden Reddine İlişkin Kararın Maddi Yanılgı Sonucu Yazıldığı - Davalı SSK'nın Maddi Hataya İlişkin Düzeltme İsteminin Kabulü Gerektiği )
MADDİ HATAYA İLİŞKİN DÜZELTME İSTEMİ ( Verilen Kararın SSK Avukatı Tarafından Temyiz Edilmesi Üzerine Temyiz Dilekçesinin Süre Aşımı Yönünden Reddine İlişkin Kararın Maddi Yanılgı Sonucu Yazıldığı - İstemin Kabulü Gerektiği )"
459Y18.HD9.6.2005E. 2005/5114 K. 2005/6117"DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ ( Hakim İlgilinin Nüfus Kütüğündeki Doğum Tarihinin Düzeltilmesine Karar Verip Dosyadan Elini Çektikten ve Bu Karar Kesinleştikten Sonra Tekrar Davaya El Koyup Önceki Hükmü Değiştiremeyeceği )
KESİN HÜKÜM ( Hakim İlgilinin Nüfus Kütüğündeki Doğum Tarihinin Düzeltilmesine Karar Verip Dosyadan Elini Çektikten ve Bu Karar Kesinleştikten Sonra Tekrar Davaya El Koyup Önceki Hükmü Değiştiremeyeceği )"
459Y20.HD12.5.2005E. 2005/2697 K. 2005/7663"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Mahkemece Gerekçeli Kararda Hüküm Fıkrasında Çekişmeli Parselin Numarasının Yanlış Yazıldığı - Doğru Değil İse de Bu Husus Hükmün Bozulmasını ve Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediği )
MADDİ HATA ( Kadastro Tespitine İtiraz - Mahkemece Gerekçeli Kararda Hüküm Fıkrasında Çekişmeli Parselin Numarasının Yanlış Yazıldığı/Doğru Değil İse de Bu Husus Hükmün Bozulmasını ve Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediği )
PARSEL NUMARASANIN HATALI YAZILMASI ( Doğru Değil İse de Bu Husus Hükmün Bozulmasını ve Yeniden Yargılama Yapılmasını Gerektirmediği - Kadastro Tespitine İtiraz )"
459Y12.HD12.5.2005E. 2005/9689 K. 2005/10424"İCRA EMRİ TEBLİĞİ ( İcra Mahkemesinde Görülen Şikayet ve İtirazlarda "Dava Prosedürü"nün Uygulanmadığı - Aksinin Kabulü Aşırı Şekilcilik Olup Hak Zayiine Neden Olacağı )
DAVA PROSEDÜRÜ ( İcra Mahkemesinde Görülen Şikayet ve İtirazlarda "Dava Prosedürü"nün Uygulanmadığı )
MADDİ HATA ( Alacaklı Adı Yanına İlavesi Gereken ( Mirasçıları ) İbaresinin Eksik Bırakılması Nedeniyle )"
459Y2.HD10.5.2005E. 2005/7591 K. 2005/7660"MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( Davacı Lehine Kesinleşmiş Olan Yönle İlgili Olarak Hükmedilen Nafakanın Boşanma Hükmünün Kesinleştiği Tarihten Sonrası İçin Yoksulluk Nafakası Olduğunun İlamda Belirtilmesi Usulü Kazanılmış Hak Prensibine Aykırı Olduğundan Maddi Hatanın Düzeltilmesi Gereği )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Davalı Kadın Tarafından Kanun Yoluna Başvurulmadığına Göre Hüküm Yoksulluk Nafakası Yönünden Mevcut Şekliyle Kesinleştiği - Maddi Hatanın Düzeltilmesi Talebi )
KARAR DÜZELTME TALEBİ ( Davacı Lehine Kesinleşmiş Olan Yönle İlgili Olarak Hükmedilen Nafakanın Boşanma Hükmünün Kesinleştiği Tarihten Sonrası İçin Yoksulluk Nafakası Olduğunun İlamda Belirtilmesi Usulü Kazanılmış Hak Prensibine Aykırı Olduğundan Maddi Hatanın Düzeltilmesi Gereği )
USULÜ KAZANILMIŞ HAK PRENSİBİNE AYKIRILIK ( Davacı Lehine Kesinleşmiş Olan Yönle İlgili Olarak Hükmedilen Nafakanın Boşanma Hükmünün Kesinleştiği Tarihten Sonrası İçin Yoksulluk Nafakası Olduğunun İlamda Belirtilmesi )"
459Y15.HD11.4.2005E. 2005/263 K. 2005/2163"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İş Bedelinin Tahsili - Açık Olan Maddi Hataya Dayalı Bozmaya Uyulması Usuli Kazanılmış Hak Teşkil Etmeyeceğinden İhtarnamenin Tebliğ Tarihi ve Verilen Süreye Göre Saptanan Tarihten İtibaren Faize Hükmedilmesi Gerektiği )
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Açık Olan Maddi Hataya Dayalı Bozmaya Uyulması Usuli Kazanılmış Hak Teşkil Etmeyeceğinden İhtarnamenin Tebliğ Tarihi ve Verilen Süreye Göre Saptanan Tarihten İtibaren Faize Hükmedilmesi Gerektiği )
MADDİ HATAYA DAYALI BOZMA ( Uyulması Usuli Kazanılmış Hak Teşkil Etmeyeceğinden İhtarnamenin Tebliğ Tarihi ve Verilen Süreye Göre Saptanan Tarihten İtibaren Faize Hükmedilmesi Gerektiği )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Açık Olan Maddi Hataya Dayalı Bozmaya Uyulması Usuli Kazanılmış Hak Teşkil Etmeyeceğinden İhtarnamenin Tebliğ Tarihi ve Verilen Süreye Göre Saptanan Tarihten İtibaren Faize Hükmedilmesi Gerektiği )"
459Y11.HD6.4.2005E. 2004/2972 K. 2004/12351"HAYAT SİGORTASI FARK TAZMİNATI ( Mahkeme Kararı Özetlenirken Kabul Edilen Tutarın Eksik Yazılması Maddi Hata Niteliğinde Olup Her Zaman Düzeltilmesi Mümkün Olduğu )
KARARA MİKTARIN EKSİK YAZILMASI ( Maddi Hata Niteliğinde Olup Her Zaman Düzeltilmesi Mümkün Olduğu - Hayat Sigortası Fark Tazminatı )
MADDİ HATA ( Mahkeme Kararı Özetlenirken Kabul Edilen Tutarın Eksik Yazılması Maddi Hata Niteliğinde Olup Her Zaman Düzeltilmesinin Mümkün Olduğu )"
459Y21.HD5.4.2005E. 2005/1118 K. 2005/3408"GEREKÇELİ KARARDA HATALI TARİH ( Faiz Başlangıcının Olay Tarihi Olduğu Yolundaki Belirlemeye Rağmen Hatalı Yazılması Halinde Her Zaman Düzeltilmesinin Mümkün Olduğu )
FAİZ BAŞLANGICI ( Başlangıcının Olay Tarihi Olduğu Yolundaki Belirlemeye Rağmen Maddi Yanılgı Sonucu Hatalı Yazılması Halinde Her Zaman Düzeltilmesinin Mümkün Olduğu )
MADDİ HATA ( Faiz Başlangıcının Olay Tarihi Olduğu Yolundaki Belirlemeye Rağmen Maddi Yanılgı Sonucu Hatalı Yazılması Halinde Her Zaman Düzeltilmesinin Mümkün Olduğu )"
459YHGK30.3.2005E. 2005/11-182 K. 2005/217"KARAR DÜZELTME SINIRI ( İstemin Mümkün Olup Olmadığının Belirlenmesi - İstem Hangi Karara Yönelik İse O Kararın Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmünün Esas Alınması Zorunluluğu )
TEMYİZ ( Yargıtay Daireleri Ya da Hukuk Genel Kurulu'nca Verilen Karar Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmü Karar Düzeltme Sınırı Yönünden Hangi Düzenlemeyi İçeriyor İse Ona Bağlı Kalınacağı )
YARGITAY DAİRELERİ YA DA HGK.'CA VERİLEN KARARLAR ( Karar Düzeltme Yoluna Gidilebilmesi - İsteme Hakkının Doğduğu Tarihteki Hukuksal Durumun Esas Alınması/Davanın Müddeabihi )
DAVANIN MÜDDEABİHİ ( Karar Düzeltme İstemi - İstem Hangi Karara Yönelik İse O Kararın Tarihinde Yürürlükte Bulunan Kanun Hükmünün Esas Alınması Zorunluluğu )"
459Y1.HD23.3.2005E. 2005/2287 K. 2005/3401"MADDİ HATAYA DAYALI VERİLEN KARAR ( Bu Tür Kararların İnfazının Olanaksız Bulunduğu )
TESCİL TALEBİ ( Bir Pay Hakkında ya da Maddi Hataya Dayalı Olarak Verilen Karara Değer Verilemiyeceği - Bu Tür Kararların İnfazının Olanaksız Bulunduğu )
İNFAZIN MÜMKÜN HALE GETİRİLMESİ İSTEMİ ( Tescil Talebi - Bir Pay Hakkında ya da Maddi Hataya Dayalı Olarak Verilen Karara Değer Verilemiyeceği/Bu Tür Kararların İnfazının Olanaksız Bulunduğu )"
459Y19.HD17.3.2005E. 2004/8811 K. 2005/2818"İTİRAZIN İPTALİ ( Gerekçeli Kararda Faiz Ölçüsüne İlişkin Oluşan Maddi Yanılgının Mahkemesince Düzeltilebileceği )
FAİZ ÖLÇÜSÜNE İLİŞKİN MADDİ YANILGI ( Gerekçeli Kararda Oluşan Maddi Yanılgının Mahkemesince Düzeltilebileceği - İtirazın İptali )"
459Y4.HD24.2.2005E. 2005/245 K. 2005/1777"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Tazminat İstemi - İstem Kabul Edilmiş ise de Verilen Kararlar Maddi Hataya Dayandığından Taraflar Yönünden Usuli Kazanılmış Hak Durumunu Oluşturmadığı ve Her Zaman Düzeltilebileceği )
TAZMİNAT İSTEMİ ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle - İstem Kabul Edilmiş ise de Verilen Kararlar Maddi Hataya Dayandığından Taraflar Yönünden Usuli Kazanılmış Hak Durumunu Oluşturmadığı )
MADDİ HATA ( Taraflar Yönünden Usuli Kazanılmış Hak Durumunu Oluşturmadığı ve Her Zaman Düzeltilebileceği - Tazminat Davası )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Tazminat - İstem Kabul Edilmiş ise de Verilen Kararlar Maddi Hataya Dayandığından Taraflar Yönünden Oluşturmadığı )"
459Y11.HD25.6.2004E. 2004/7404 K. 2004/7101"YANGIN SİGORTA POLİÇESİ ( Davalının Sigorta Bedelini Ödememesi Üzerine Aleyhine Girişilen İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali Talebi - Maddi Hataların Her Zaman Düzeltilmesinin Mümkün Olduğundan Karar Düzeltme Talebinin Reddi Gereği )
MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Bozma Kararındaki Gerekçe Bölümünde Tapaş Hatası Sonucu Kanun Maddesinin Yanlış Yazımı/Bozma Kararındaki Anılan Hataların Düzeltilmesine Karar Verileceği - Karar Düzeltme Talebinin Reddi Gereği/Yangın Sigorta Poliçesi )
KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( Tapaş Hatası Sonucu Kanun Maddesinin Yanlış Yazımı - Karar Düzeltme Talebinin Reddi Gereği/Yangın Sigorta Poliçesi )
TAPAŞ HATASI SONUCU KANUN MADDESİNİN YANLIŞ YAZIMI ( Sadece Maddi Hataların Düzeltilmesine Karar Verileceği - Karar Düzeltmeye Gerek Bulunmaması/Yangın Sigorta Poliçesi )"
459Y21.HD13.5.2004E. 2004/3980 K. 2004/4846"İŞ KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( 45 Gün İş ve Gücünden Kalır Şekilde ve % 0 Oranında İş Göremezlik - Sigortalının Anne ve Babasının Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünün Ağır Bir Şekilde Bozulduğunu Söylemenin Mümkün Olamayacağı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Sigortalının Anne ve Babasının Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünün Ağır Bir Şekilde Bozulduğunu Söylemenin Mümkün Olamayacağı - İş Kazası/45 Gün İş ve Gücünden Kalır Şekilde ve % 0 Oranında İş Göremezlik )
SİGORTALININ ANNE VE BABASININ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası/45 Gün İş ve Gücünden Kalır Şekilde ve % 0 Oranında İş Göremezlik - Ruhsal ve Sinirsel Sağlık Bütünlüğünün Ağır Bir Şekilde Bozulduğunu Söylemenin Mümkün Olamayacağı )
CİSMANİ ZARARIN AĞIR OLMAMASI ( İş Kazası/45 Gün İş ve Gücünden Kalır Şekilde ve % 0 Oranında İş Göremezlik - Sigortalının Anne ve Babasının Manevi Tazminat Taleplerinin Reddi Gereği )"
459Y10.HD26.1.2004E. 2003/10197 K. 2004/361"TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİ KARARININ DÜZELTİLMESİ ( Maddi Hataya Dayalı Olarak Verilen - Davalının Temyiz İtirazları Yönünden Dosyanın Esastan İncelenmesi Gereği )
MADDİ HATA ( Hükmün Tebliğ Tarihinde Hataya Düşülmesi - Davalının Temyiz İtirazları Yönünden Dosyanın Esastan İncelenmesi Gereği/Temyiz İsteminin Reddedilemeyeceği )
TEBLİĞ TARİHİNDE HATAYA DÜŞÜLMESİ ( Temyiz İsteminin Reddedilemeyeceği - Davalının Temyiz İtirazları Yönünden Dosyanın Esastan İncelenmesi Gereği )"
459Y10.HD26.1.2004E. 2003/10106 K. 2004/420"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Hükümde ve Gerekçede Farklı Kusur Raporlarına Dayanılması - Anlatım Hatası Olarak Kabul Edilip Bozma Nedeni Sayılmaması )
KUSUR ORANI ( İşveren Olan Her İki Davalının Kusur Durumları Birlikte Kabul Edilmesinin Bozma Nedeni Sayılmaması - Rücuan Tazminat Davası )
HÜKMÜN VE GEREKÇENİN ÇELİŞMESİ ( Rücuan Tazminat Davası - Farklı Kusur Raporlarına Dayanılması/Anlatım Hatası Olarak Kabul Edilip Bozma Nedeni Sayılmaması )"
459Y7.HD11.11.2003E. 2003/1808 K. 2003/3284"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Bozmadaki Rakamların Maddi Hata Sonucu Oluştuğunun Kabulü Gerekip Bozmaya Uyulmasının İse Taraflar Yararına Usuli Kazanılmış Hak Doğurmaması )
KAZANILMIŞ HAK ( Bozmadaki Rakamların Maddi Hata Sonucu Oluştuğunun Kabulü Gerekip Bozmaya Uyulmasının İse Taraflar Yararına Usuli Kazanılmış Hak Doğurmaması )
MADDİ HATA ( Bozmadaki Rakamların Maddi Hata Sonucu Oluştuğunun Kabulü Gerekip Bozmaya Uyulmasının İse Taraflar Yararına Usuli Kazanılmış Hak Doğurmaması )"
459Y10.HD16.9.2003E. 2003/7042 K. 2003/5794"İŞ KAZASI ( Davacının İş Kazasında Ölen Sigortalı İşçinin Hak Sahiplerine Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesini İstemesi )
YAZIM YANLIŞLIĞI ( Karardaki Yazım Yanlışlığının Düzeltilmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
DÜZELTME ( Karardaki Yazım Yanlışlığının Düzeltilmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
FAİZ ( Yazımının Açık Bir Yazım Yanlışlığından Kaynaklanması Işığında Faiz İsteminin Hüküm Altına Alınmadığı Biçiminde Yorumlanmasına Olanak Bulunmaması )"
459YHGK2.7.2003E. 2003/21-425 K. 2003/441"İŞ MAHKEMELERİNCE VERİLEN KARARLAR ( Karar Düzeltme Yolunun Kapalı Olmasının Maddi Yanılgıya Dayalı Kararların Düzeltilmesine Engel Olmadığı )
KARAR DÜZELTME YOLU ( İş Mahkemelerince Verilen Kararlara Karşı Kapalı Olması - Maddi Yanılgıya Dayalı Kararların Düzeltilebileceği )
MADDİ HATAYA DAYALI ONAMA VEYA BOZMA KARARI ( İş Mahkemelerinde de Karar Düzeltme Yoluna Gidilebileceği - Taraf Lehine Sonuç Doğurmayacağı )"
459Y19.HD10.6.2003E. 2003/3097 K. 2003/6139"TAZMİNAT DAVASI ( Araç Malikinin Dava Açması Durumunda Araç Sürücüsünün Araçtaki Hasar Yönünden Tazminat Davası Açmakta Hukuki Yararının Bulunmaması )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Araç Malikinin Dava Açması Durumunda Araç Sürücüsünün Araçtaki Hasar Yönünden Tazminat Davası Açmakta Hukuki Yararının Bulunmaması Sebebiyle Aktif Dava Ehliyetinin Olmaması )
DAVAYA DAHİL EDİLME ( Aleyhine Dava Açılmış Olmayan Sigorta Şirketinin Resen Davaya Dahil Edilmesinin Usulen Mümkün Olmaması )
MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Araç Maliki Adının Yazılmamış Olmasının Mahkemece Her Zaman Düzeltilebilecek Olmasına Göre Temyiz İtirazlarının Reddinin Gerekmesi )"
459Y18.HD14.10.2002E. 2002/9013 K. 2002/9722"GEREKÇELİ KARAR ( Davaya Dahil Edilen Şahısların Adlarının Gösterilmiş Olmasının Gerekmesi )
DAVAYA DAHİL ETME ( Dahil Edilen Şahısların Adlarının Gerekçeli Kararda Gösterilmiş Olmasının Gerekmesi )
HUSUMET ( Anataşınmazda Kat Maliki Olmayan Kişi Aleyhine Açılan Davanın Husumet Yönünden Reddedilmesi )"
459Y12.HD29.1.2002E. 2002/1111 K. 2002/1692"BORCA İTİRAZ EDEN İLE BORÇLU ŞİRKETİN FARKLI OLMASI ( Şirket Ünvanlarında ki Benzerliğin Maddi Hata Olarak Kabul Edilememesi )
ŞİRKET ÜNVANLARINDA Kİ BENZERLİK ( Borçlu Şirket İle Borca Süresi İçinde İtiraz Eden Şirketin Birbirinden Farklı Ünvanlara Sahip İki Ayrı Tüzel Kişilik Olmasının Maddi Hata Olamaması )
MADDİ HATA ( Şirket Ünvanlarında ki Benzerliğin Maddi Hata Olarak Kabul Edilememesi )"
459Y14.HD5.11.2001E. 2001/7261 K. 2001/7518"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tapulama Tespiti-Hak Düşürücü Süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Tapu İptali ve Tescil-Tapulama Tespiti )
MADDİ HATA ( Usuli Kazanılmış Hakkın İstisnası )
USULİ KAZANILMIŞ HAK İLKESİNİN İSTİSNALARI ( Maddi Hata )"
459YHGK23.5.2001E. 2001/2-476 K. 2001/436"HÜKMÜN TAVZİHİ ( Karar Metninde Yer Alan Maddi Hataların Düzeltilmesinin Karar Düzeltmeye Konu Olamayacağı )
MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ ( Karar Düzeltmeye Konu Olamayacağı )
KARAR DÜZELTMEYE KONU OLAMAMA ( Onama Kararının Metninde Yapılan Maddi Hata )"
459Y9.HD1.5.2001E. 2001/4120 K. 2001/7561"HÜKMÜN YANLIŞ KİŞİ HAKKINDA VERİLMESİ ( Gerçek Kişi Hakkında Açılan Davada Tüzel Kişi Hakkında Hüküm Kurulamayacağı )
GERÇEK KİŞİ HAKKINDA AÇILAN DAVA ( Tüzel Kişi Hakkında Hüküm Kurulamayacağı )"
459Y21.HD26.10.2000E. 2000/6983 K. 2000/7276"TAVZİH ( Maddi Hata-Yargıtay Kararlarına Karşı da Tavzih Talep Edilebilmesi)
MADDİ HATA-YAZIM HATASI ( Tavzih-Yargıtay Kararı)
YARGITAY KARARININ TAVZİHİ ( Mümkün Olduğu)"
459Y14.HD24.10.2000E. 2000/4587 K. 2000/6603"TAVZİH ( Mahkemenin Tavzih Suretiyle Verdiği Hükmü Değiştirememesi )
HÜKÜMLERİN TAVZİHİ ( Mahkemenin Tavzih Suretiyle Verdiği Hükmü Değiştirememesi )
MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Hükmün İcrasına Kadar İstenebilmesi ve Maddi Hataların Düzeltilmesi Bahanesiyle Hükmün Değiştirilememesi )"
459Y2.HD23.12.1997E. 1997/12472 K. 1997/14104"MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN YARGITAY`CA VERİLEN KARARLAR ( Kanun Yoluna Başvurulamaması )
KARAR DÜZELTME ( Yargıtay Tarafından Maddi Hataların Düzeltilmesine İlişkin Olarak Verilen Kararlara Karşı İstenemeyeceği )
KANUN YOLUNA BAŞVURAMAMA ( Yargıtay Tarafından Maddi Hataların Düzeltilmesine İlişkin Olarak Verilen Kararlara Karşı )
TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR ( Nüfus Kanunu`nun 31. ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası`nın 443 /son Maddeleri Uyarınca Hakimin Yaptığı İşlem )"
459Y11.HD29.9.1997E. 1997/6723 K. 1997/6351"İTİRAZIN İPTALİ ( Usul Hükümleri - Borcun Ödenmememesi Ve Yapılan Takip )
USUL HÜKÜMLERİ ( İtirazın İptali İle Alacağın Tahsilinin Aynı Davada İstenemeyeceği )
ALACAĞIN TAHSİLİ ( Davacı Vekilinin Çağrılarak İsteminin Açıklattırılması )
TAVZİH ( Hükmün Açık Olmayan Yönlerinin Düzeltilmesi - Sınırın Aşılması )
HÜKÜM ( Eksik Hükmolunan Yada İhmal Edilen İddialarla Kurulamayacağı )"
459YHGK30.1.1981E. 1979/5-264 K. 1981/31"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Esas Hükümdeki Hesap Hatalarının Düzeltilmesi )
ESAS HÜKÜMDEKİ HESAP HATALARI ( Düzeltilmesine İlişkin Matuf Karar )
MATUF KARAR ( Hükmün Esasını Tadil Eder Nitelikte Yeni Bir Hüküm Sayılmaması )"
459Y15.HD15.6.1979E. 1979/1403 K. 1979/1472"HÜKMÜN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( O Hükmün Tavzihinin İstenmesi )
TAVZİH ( Bir Hükmün Müphem Olması Veya Birbirine Çelişik Fıkraları İhtiva Etmesi Halinde İcrasına Kadar O Hükmün Tavzihinin İstenebilmesi )
KARAR ( Bir Hükmün Müphem Olması Veya Birbirine Çelişik Fıkraları İhtiva Etmesi Halinde İcrasına Kadar O Hükmün Tavzihinin İstenebilmesi )"
459Y11.HD16.6.1975E. 1975/2563 K. 1975/4024"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davalının Davacıya Tarla Satması Vaad Etmesi Nedeniyle Verilen Bonodan Dolayı Borçlu Olunmadığının Tespiti )
KARAR DÜZELTİLMESİ ( Sulh Mahkemesinin Kararına Karşı Yargıtay Yoluna Başvurma Sonucu Verilen Yargıtay İlamı Aleyhinde Karar Düzeltilmesi Yoluna Başvurma Olanağının Mümkün Olmaması )
MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ ( Sulh Mahkemesinin Kararına Karşı Yargıtay Yoluna Başvurma Sonucu Verilen Yargıtay İlamı Aleyhinde Karar Düzeltilmesi Yoluna Başvurma Olanağının Mümkün Olmaması )"

Madde 465

YARGITAY

465Y1.HD16.5.2012E. 2012/2568 K. 2012/5709"MURİS MUVAZAASI (Tapu İptali ve Tescil - Adli Yardım Talebi Konusunda Araştırma Yapılmaması/Davalının Adli Yardım İsteği Yönünden 6100 S. Yasada Öngörülen Hükümler de Gözetilerek Gerekli Araştırma Yapıldıktan Sonra Karar Verileceği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL (Adli Yardım Talebi Konusunda Araştırma Yapılmadığı - Davalının Adli Yardım İsteği Yönünden 6100 S. Yasada Öngörülen Hükümler de Gözetilerek Gerekli Araştırma Yapıldıktan Sonra Karar Verileceği)
ADLİ YARDIM (Mahkemece Bu Konuda Karar Verilmemesi/Davalının Adli Yardım İsteği Yönünden 6100 S. Yasada Öngörülen Hükümler de Gözetilerek Gerekli Araştırma Yapıldıktan Sonra Karar Verileceği - Tapu İptali ve Tescil İstemi)
FAKİR KİMSENİNİN DAVA MASRAFLARINDAN SORUMLULUĞU (Tapu İptali ve Tescil/Adli Yardım İstemi - Bir Davanın Gerektirdiği Oldukça Kabarık Olan Harç ve Masrafları Karşılayamaması Durumunda Bu Mali Külfetten Geçici Olarak Muaf Tutulacağı)
DAVA MASRAFLARI (Fakir Bir Kimsenin Bir Davanın Gerektirdiği Oldukça Kabarık Olan Harç ve Masrafları Karşılayamaması Durumunda Bu Mali Külfetten Geçici Olarak Muaf Tutulacağı - Tapu İptali ve Tescil/Adli Yardım İstemi)"
465Y11.HD26.4.2012E. 2012/4602 K. 2012/6862"ADLİ YARDIM TALEBİ (Bulunan Kimse Kendisiyle Ailesini Geçindirmek Bakımından Önemli Bir Zarurete Düşürmeksizin Davanın Gerektirdiği Giderleri Ödemekten Kısmen veya Tamamen Aciz İçinde Bulunduğunu (Fakirlik Şartı )ve Davasında veya Savunmasında Haklı Olduğunu (Haklı Olma Şartı )İspat Etmek Zorunda Olup Tüzel Kişiler Adli Yardımdan Yararlanamayacağı )
FAKİRLİK ŞARTI (Adli Yardım Talebinde Bulunan Kimse Kendisiyle Ailesini Geçindirmek Bakımından Önemli Bir Zarurete Düşürmeksizin Davanın Gerektirdiği Giderleri Ödemekten Kısmen veya Tamamen Aciz İçinde Bulunduğunu İspat Etmek Zorunda Olduğu )
HAKLI OLMA ŞARTI (Davasında veya Savunmasında Haklı Olduğunu İspat Etmek Zorunda Olup Tüzel Kişiler Adli Yardımdan Yararlanamayacağı - Tüzel Kişiler Adli Yardımdan Yararlanamayacağı )
TÜZEL KİŞİLER (Adli Yardımdan Yararlanamayacağı - Adli Yardım Talebinde Bulunan Kimse Kendisiyle Ailesini Geçindirmek Bakımından Önemli Bir Zarurete Düşürmeksizin Davanın Gerektirdiği Giderleri Ödemekten Kısmen veya Tamamen Aciz İçinde Bulunduğunu İspat Etmek Zorunda Olduğu )"
465Y11.HD17.3.2011E. 2010/11719 K. 2011/2853"ADLİ YARDIM ( Sadece İlk Derece Yargılamasında İstenebileceği Yolunda Bir Düzenleme Bulunmadığından Hükümden Sonraki Yasa Yollarına Başvurularla İlgili Harç ve Giderler Yönünden Kararına Karşı Yasa Yoluna Gidilen Mahkemeden Adli Yardım Kararı Verilmesi Talebinin Dinlenilebileceği )
YASA YOLUNDA ADLİ YARDIM ( Kendisine Tahmil Edilen Temyiz Harç ve Giderleri Cümlesinden Vaki İstemlerin Esastan İncelenerek Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerekirken Hükümden Sonra Böyle Bir Talebin İncelenemeyeceği Yolundaki Kararın İsabetsiz Olduğu )
HÜKÜMDEN SONRA ADLİ YARDIM TALEBİ ( Kendisine Tahmil Edilen Temyiz Harç ve Giderleri Cümlesinden Vaki İstemlerin Esastan İncelenerek Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verilmesi Gerekirken Hükümden Sonra Böyle Bir Talebin İncelenemeyeceği Yolundaki Kararın İsabetsiz Olduğu )"
465Y8.HD16.3.2011E. 2010/3925 K. 2011/1482"TEMYİZ AŞAMASINDA ADLİ YARDIM TALEBİ ( Yargılamanın Temyiz Dahil Her Aşamasında Adli Yardım Talebinde Bulunulabileceği - Karar ve İlam Harcının Ödenmemiş Olmasının Hükmün Tebliğe Çıkartılmasına Takibe Konulmasına ve Kanun Yollarına Başvurulmasına Engel Teşkil Etmediği )
KARAR VE İLAM HARCININ ÖDENMEMİŞ OLMASI ( Hükmün Tebliğe Çıkartılmasına Takibe Konulmasına ve Kanun Yollarına Başvurulmasına Engel Teşkil Etmediği - Yasada Adli Yardım Talebinin Yargılamanın Hangi Aşamasında Yapılacağının Düzenlenmediği Temyiz Dahil Her Aşamada Adli Yardım Talebinde Bulunulabileceği )"
465Y9.HD23.11.2010E. 2008/36870 K. 2010/34408"ADLİ YARDIM TALEBİ ( Yargılamanın Temyiz Aşamasında İleri Sürülmesinde Hukuken Bir Engel Bulunmadığı - Bakiye Karar ve İlam Harcının Ödenmemiş Olmasının Hükmün Tebliğe Çıkartılmasına Takibe Konulmasına ve Kanun Yollarına Başvurulmasına Engel Teşkil Etmediği )
BAKİYE KARAR VE İLAM HARCININ ÖDENMEMESİ ( Hükmün Tebliğe Çıkartılmasına Takibe Konulmasına ve Kanun Yollarına Başvurulmasına Engel Teşkil Etmediği - Adli Yardım Talebinin Yargılamanın Temyiz Aşamasında İleri Sürülmesinde Hukuken Bir Engel Bulunmadığı )"
465Y9.HD26.10.2010E. 2009/10000 K. 2010/30626"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Kararın Temyizi İçin Oldukça Yüksek Miktarda Olan Karar ve Temyiz Harcının Yatırılmasının İstenmesi ve Verilen Sürede Yatırılmaması Üzerine Kanun Yoluna Başvuru Hakkının Ortadan Kaldırılması Adil Yargılama Hakkının İhlali Niteliğinde Olduğu )
TEMYİZ AŞAMASINDA ADLİ YARDIM TALEBİNDE BULUNULMASI ( İleri Sürülmesinde Hukuken Bir Engel Bulunmadığı - Karar ve Temyiz Harcının Yatırılmasının İstenmesi ve Verilen Sürede Yatırılmaması Üzerine Kanun Yoluna Başvuru Hakkının Ortadan Kaldırılması Adil Yargılama Hakkının İhlali Niteliğinde Olduğu )
ADİL YARGILAMA HAKKININ İHLALİ ( Kararın Temyizi İçin Oldukça Yüksek Miktarda Olan Karar ve Temyiz Harcının Yatırılmasının İstenmesi ve Verilen Sürede Yatırılmaması Üzerine Kanun Yoluna Başvuru Hakkının Ortadan Kaldırılması Halinde )"
465Y1.HD3.3.2010E. 2010/1003 K. 2010/2330"İNANÇLI İŞLEMDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacı Vekilinin Adli Müzaharet Talebi Karara Bağlanıp Harç Konusunun Halledilmesi ve Ondan Sonra Davacının Aldığı Borcu Ödeyip Ödemediğinin Yemin de Dahil Gösterilen Deliller Değerlendirilmek Suretiyle Açıkça Saptanması Gerektiği )
ADLİ MÜZAHARET TALEBİ ( Karara Bağlanıp Harç Konusunun Halledilmesi ve Ondan Sonra Davacının Aldığı Borcu Ödeyip Ödemediğinin Yemin de Dahil Gösterilen Deliller Değerlendirilmek Suretiyle Açıkça Saptanması Gerektiği - İnançlı İşlemden Kaynaklanan Tapu İptali-Tescil )
DEPO İÇİN SÜRE TANINMASI GEREĞİ ( Davacının Karşılıklı Edimleri İçeren İnanç Sözleşmesine Dayanarak İnanç Konusu Taşınmazın Tapu Kaydının İptalini ve Adına Tescilini İsteyebilmesi İçin B.K.'nun 81. Md. Uyarınca Öncelikle Kendi Edimini Yerine Getirmesi Zorunluluğu Gözetilerek Kendisine Borç Bedelini Depo Etmesi İçin Süre Tanınması Gerektiği )"
465YHGK27.1.2010E. 2010/19-49 K. 2010/10"TEMYİZDE ADLİ YARDIM ( Temyiz de Bir Dava Olduğuna Göre Temyiz Aşamasında da Adli Yardım Kararı Verilebileceği )
ADLİ YARDIM ( Temyiz İsteminin Reddine İlişkin Karara Karşı Temyiz Başvurusunda Dahi Bu Talebini Yineleyen Davacı Tarafın Adli Yardım İsteminin Kabul Edilebileceği )
TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARA KARŞI TEMYİZ BAŞVURUSU ( Talebini Yineleyen Davacı Tarafın Adli Yardım İsteminin Kabul Edilebileceği )"
465Y10.HD22.12.2009E. 2008/15448 K. 2009/19048"HİZMET TESPİTİ ( Bilirkişi Ücreti Suçüstünden Karşılandığı Halde Anılan Ücretin Davanın Kabulü Üzerine Davalılardan Tahsili İle Hazineye İrat Kaydına Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ ÜCRETİ ( Suçüstünden Karşılandığı Halde Anılan Ücretin Davanın Kabulü Üzerine Davalılardan Tahsili İle Hazineye İrat Kaydına Karar Verilmesi Gerekirken Sebepsiz Zenginleşmeye Neden Olacak Şekilde Davacıya Ödenmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Bilirkişi Ücreti Suçüstünden Karşılandığı Halde Anılan Ücretin Davanın Kabulü Üzerine Davalılardan Tahsili İle Hazineye İrat Kaydına Karar Verilmesi Gerekirken Davacıya Ödenmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
ADLİ YARDIM ( Fakir Bir Kimsenin Bir Davanın Gerektirdiği Oldukça Kabarık Olan Harç ve Masrafları Sağlayamaması Durumunda Bu Mali Külfetlerden Geçici Olarak Muaf Tutulması Olduğu )"
465Y19.HD28.4.2005E. 2005/3776 K. 2005/4827"İSTİRDAT DAVASI ( Peşin Harç Yatırılmadığından Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Üç Aylık Süre İçinde Harcın Yatırılmaması Halinde Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )
PEŞİN HARCIN YATIRILMAMASI ( Davacının Verilen Önele Rağmen Peşin Harcı Yatırmaması Halinde Harçlar Kanunu Uyarınca Davaya Devam Olunamaması )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Peşin Harcın Yatırılmaması Halinde Davaya Devam Olunamaması-Harç Yatırılmadığından Doysanın HUMK Gereğince İşlemden Kaldırılması ve Süresinde Harcın Yatırılmaması Halinde Açılmamış Sayılması )"
465Y19.HD2.7.2004E. 2004/5742 K. 2004/8062"TEMYİZ ( Davalının Dilekçesini Sunarken Adli Yardım İstemesi ve Harcını Yatırmayacağını Açıklaması - İsteğin Hükümden Sonra Gözetilemeyeceği )
ADLİ YARDIM ( Davalının Temyiz Dilekçesini Sunarken İstemesi ve Harcını Yatırmayacağını Açıklaması/Hükümden Sonra Gözetilemeyeceği - Temyiz İsteğinin Reddi Gereği )
HÜKÜMDEN SONRA ADLİ YARDIM TALEBİ ( Davalının Temyiz Dilekçesini Sunarken İstemesi ve Harcını Yatırmayacağını Açıklaması - Temyiz İsteğinin Reddi Gereği )"
465Y21.HD16.4.2002E. 2002/1283 K. 2002/3296"ISLAH ( Davacı Vekilinin Davalıların Yokluğunda Dava Miktarını - Karşı Tarafa Tebliği Zorunluluğu )
TEBLİĞ ZORUNLULUĞU ( Karşı Tarafa - Davacı Vekilinin Davalıların Yokluğunda Dava Miktarını Islah Yoluyla Artırması )
ADLİ MÜZAHARET TALEBİ ( Sonuçlandırılmadan Islah Dilekçesinin Maktu Harca Tabi Olarak Kabulünün Usul ve Yasaya Aykırılığı )
MAKTU HARÇ ( Adli Müzaharet Talebi Sonuçlandırılmadan Islah Dilekçesinin Tabi Olarak Kabulünün Usul ve Yasaya Aykırılığı )"
465YİBGK17.11.1948E. 1942/5 K. 1948/8"VEKALET ÜCRETİ ( Baro Teşekkül Etmeyen ve Üç Dava Vekili Bulunmayan Yerlerde Avukat ve Dava Vekili Sıfatını Haiz Olmayan Vekillere Ödenecek )
BARO TEŞEKKÜL ETMEYEN VE ÜÇ DAVA VEKİLİ BULUNMAYAN YERLER ( Vekalet Ücreti )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Avukat ve Dava Vekili Sıfatını Haiz Olmıyan Vekillere Ödenecek Ücret )
DAVA VEKİLİ SIFATINI HAİZ OLMAYAN VEKİLLERE ÖDENECEK ÜCRET ( Baro Teşekkül Etmeyen Yerler - Yargılama Giderleri Arasında Gözönüne Alınması )"

DANIŞTAY

465D8.D1.6.2009E. 2009/3631 K. 2009/3579"ADLİ YARDIM TALEBİ ( Muhtar ve İki Aza Tarafından İmzalanmış Fakirlik Kağıdı ve İlgili Kurumlardan Alınan Herhangi Bir Aylık veya Yardıma Bağlı Olmadığına İlişkin Yazıların Dosyaya Sunulmasına Reğmen Reddedilmesinde İsabet Olmadığı )
HARÇ VE MASRAFLAR ( Hak Sahibi Olmasına Rağmen Adli Yardım Talebinin Reddi İle Harç ve Posta Masraflarının Yatırılmadığından Bahisle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Hak Sahibi Olmasına Rağmen Adli Yardım Talebinin Reddi İle Harç ve Posta Masraflarının Yatırılmadığından Bahisle Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"

UYUŞMAZLIK

465UMH17.11.2003E. 2003/89 K. 2003/88"ADLİ YARDIM TALEBİNİN REDDİ ( Mahkemenin Görevsizliği Nedeniyle Verdiği Karar - Göreve İlişkin Olduğunun Kabulü Gereği )
MAHKEMENİN GÖREVSİZLİĞİ NEDENİYLE ADLİ YARDIM TALEBİNİN REDDİ YOLUNDA VERDİĞİ KARAR ( Göreve İlişkin Olduğunun Kabulü Gereği )
TAZMİNAT DAVASI ( Askerlik Hizmetini Yapmakta İken Ortaya Çıkan Hastalık Sonucu Oğulun Ölümü Nedeniyle Anne ve Baba Tarafından Açılan - Askeri İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
ASKERLİK HİZMETİNİ YAPMAKTA İKEN ORTAYA ÇIKAN HASTALIK SONUCU ÖLÜM ( Anne ve Baba Tarafından Açılan Tazminat Davası - Askeri İdari Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gereği )
ASKER SIFATI ( Manevi Tazminat Davası Açmaya Hakkı Olan Yakınların Bu Sıfatı Taşıyıp Taşımamalarının Tam Yargı Davasına Bakacak AYİM'nin Görev Alanı Bakımından Herhangi Bir Etkisi Sözkonusu Olmayacağı )"

Madde 466

YARGITAY

466YHGK27.1.2010E. 2010/19-49 K. 2010/10"TEMYİZDE ADLİ YARDIM ( Temyiz de Bir Dava Olduğuna Göre Temyiz Aşamasında da Adli Yardım Kararı Verilebileceği )
ADLİ YARDIM ( Temyiz İsteminin Reddine İlişkin Karara Karşı Temyiz Başvurusunda Dahi Bu Talebini Yineleyen Davacı Tarafın Adli Yardım İsteminin Kabul Edilebileceği )
TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARA KARŞI TEMYİZ BAŞVURUSU ( Talebini Yineleyen Davacı Tarafın Adli Yardım İsteminin Kabul Edilebileceği )"
466Y1.HD20.9.2007E. 2007/7156 K. 2007/8762"HİLE ( Tapu İptali ve Tescil - Gerek Harçtan Muaf Olan Hazinenin Gerekse Özel Yasalarına Göre Yine Yargı Harcından Muaf Tutulan Kuruluşların Gerekse Adli Yardımdan Yararlanması Nedeniyle Yargı Harçlarından Geçici Olarak Muaf Olan Kişilerin Dava Açılırken Harç Yatırmaları Gerekmediği )
HARÇ YATIRILMASI ( Gerek Harçtan Muaf Olan Hazinenin Gerekse Özel Yasalarına Göre Yine Yargı Harcından Muaf Tutulan Kuruluşların Gerekse Adli Yardımdan Yararlanması Nedeniyle Yargı Harçlarından Geçici Olarak Muaf Olan Kişilerin Dava Açılırken Harç Yatırmaları Gerekmediği )
VEKALET ÜCRETİ ( Hesabına Esas Alınacak Dava Değerinin Mahkemece Keşfen Belirlenen Değer Olduğunun Kabulü Gerektiği - Mahkemece Resen Belirlenen Gerçek Değer Üzerinden Dava Sonucuna Göre Hükmedilmesi Gerektiği )
DAVA DEĞERİ ( Vekalet Ücretinin Hesabına Esas Alınacak Dava Değerinin Mahkemece Keşfen Belirlenen Değer Olduğunun Kabulü Gerektiği - Mahkemece Resen Belirlenen Gerçek Değer Üzerinden Dava Sonucuna Göre Hükmedilmesi Gerektiği )"
466Y2.HD24.2.1995E. 1995/926 K. 1995/2327"TENKİS ( Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMI ( Tenkis )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Adli müzaharet )
DAVANIN AÇILIŞ TARİHİ ( Adli Müzaharet talepli )
ADLİ MÜZAHARET TALEPLİ DAVANIN AÇILIŞ TARİHİ
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA ( Tenkis )
DAVANIN AÇILIŞ TARİHİ ( Adli Müzaharet )"
466YHGK14.4.1993E. 1993/2-40 K. 1993/165"YARGILAMANIN YENİLENMESİ ( Kadının Ölen Kocasının Önceki Eşi Aleyhine Kesinleşmiş Bulunan Boşanma Kararının Bu Yolla İptali İstemi )
İADEİ MUHAKEME ( Taraflardan Birinin Külli veya Cüzi Halefleri Kesin Hüküm Kendilerine Tesir Ettiği Ölçüde O Tarafın Halefi Olarak Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurabilmeleri-Aleyhlerine Başvurulabilmesi )
KESİN HÜKÜM ( Kadının Ölen Kocasının Önceki Eşi Aleyhine Kesinleşmiş Boşanma Kararının Yargılamanın İadesi Yoluyla İptalini İsteyebilmesi )
KÜLLİ VE CÜZİ HALEFİN YARGILAMANIN YENİLENMESİNİ İSTEME YETKİSİ ( Kesin Hüküm Kendilerine Tesir Ettiği Ölçüde Bu Yola Başvurabilmeleri-Aynı Zamanda Kendilerine Karşıda Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurulabilmesi )"

DANIŞTAY

466D8.D1.6.2009E. 2009/3631 K. 2009/3579"ADLİ YARDIM TALEBİ ( Muhtar ve İki Aza Tarafından İmzalanmış Fakirlik Kağıdı ve İlgili Kurumlardan Alınan Herhangi Bir Aylık veya Yardıma Bağlı Olmadığına İlişkin Yazıların Dosyaya Sunulmasına Reğmen Reddedilmesinde İsabet Olmadığı )
HARÇ VE MASRAFLAR ( Hak Sahibi Olmasına Rağmen Adli Yardım Talebinin Reddi İle Harç ve Posta Masraflarının Yatırılmadığından Bahisle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Hak Sahibi Olmasına Rağmen Adli Yardım Talebinin Reddi İle Harç ve Posta Masraflarının Yatırılmadığından Bahisle Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )"

Madde 468

YARGITAY

468Y21.HD16.4.2002E. 2002/1283 K. 2002/3296"ISLAH ( Davacı Vekilinin Davalıların Yokluğunda Dava Miktarını - Karşı Tarafa Tebliği Zorunluluğu )
TEBLİĞ ZORUNLULUĞU ( Karşı Tarafa - Davacı Vekilinin Davalıların Yokluğunda Dava Miktarını Islah Yoluyla Artırması )
ADLİ MÜZAHARET TALEBİ ( Sonuçlandırılmadan Islah Dilekçesinin Maktu Harca Tabi Olarak Kabulünün Usul ve Yasaya Aykırılığı )
MAKTU HARÇ ( Adli Müzaharet Talebi Sonuçlandırılmadan Islah Dilekçesinin Tabi Olarak Kabulünün Usul ve Yasaya Aykırılığı )"

Madde 469

YARGITAY

469YHGK7.3.2012E. 2012/19-5 K. 2012/115"ADLİ MÜZAHERET TALEBİ ( Reddine Dair Özel Daire'ce İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Verilen Hükmün Kesin Olduğu - Kanun Yoluna Başvurulamayacağı )
YARGITAY ÖZEL DAİRECE İLK DERECE MAHKEMESİ SIFATIYLA VERİLEN HÜKÜM ( Adli Müzaheret Talebinin Reddi - Kanun Yoluna Başvurulamayacağı/Kesin Olduğu )
KESİN HÜKÜM ( Adli Müzaheret Talebinin Reddine Dair Özel Daire'ce İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Verilen Hükmün Kesin Olduğu )"
469YHGK27.1.2010E. 2010/19-49 K. 2010/10"TEMYİZDE ADLİ YARDIM ( Temyiz de Bir Dava Olduğuna Göre Temyiz Aşamasında da Adli Yardım Kararı Verilebileceği )
ADLİ YARDIM ( Temyiz İsteminin Reddine İlişkin Karara Karşı Temyiz Başvurusunda Dahi Bu Talebini Yineleyen Davacı Tarafın Adli Yardım İsteminin Kabul Edilebileceği )
TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARA KARŞI TEMYİZ BAŞVURUSU ( Talebini Yineleyen Davacı Tarafın Adli Yardım İsteminin Kabul Edilebileceği )"
469Y2.HD22.11.2007E. 2007/2287 K. 2007/16304"KATILMA YOLUYLA TEMYİZ DİLEKÇESİ ( On Günlük Süreden Sonra Verilmiş Olduğu Anlaşıldığından Reddi Gerektiği )
ON GÜNLÜK SÜRE ( Katılma Yoluyla Temyiz Dilekçesinin On Günlük Süreden Sonra Verilmiş Olduğu Anlaşıldığından Reddi Gerektiği )
ADLİ YARDIM ( Kararın Dayandığı Delillerle Kanuni Gerektirici Sebeplere ve Özellikle Adli Yardım Taleplerine İlişkin Kararların Kesin Nitelikte Bulunduğu )
KARARIN KESİN NİTELİĞİ ( Kararın Dayandığı Delillerle Kanuni Gerektirici Sebeplere ve Özellikle Adli Yardım Taleplerine İlişkin Kararların Kesin Nitelikte Bulunduğu )"
469Y11.HD20.5.2003E. 2002/12670 K. 2003/5142"ADLİ YARDIM TALEBİ ( Kabul veya Reddine Dair İttihaz Olunan Kararlar Kati Olması Nedeniyle Temyiz Talebinin Reddi Gereği )
KESİN OLAN KARAR ( Adli Yardım Talebinin Kabul veya Reddine Dair İttihaz Olunan Kararlar Kati Olması Nedeniyle Temyiz Talebinin Reddi Gereği )"
469Y18.HD8.5.1997E. 1997/3290 K. 1997/4496"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Tespit Edilen değerler Arasında Oransızlık Olması )
İKİNCİ KEŞFİN YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Kıymet Takdir Komisyonu ile Birinci Bilirkişi Raporları Arasında Oransızlık Bulunması Halinde )
KIYMET TAKDİR KOMİSYONU İLE BİRİNCİ BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ORANSIZLIK BULUNMASI ( İkinci Keşfin Yapılması Zorunluluğu )
RE'SEN İCRASI EMROLUNACAK İŞLEMLER ( İkinci Keşifle İlgili İşlemler )
MAHKEME TARAFINDAN RE'SEN İCRASI EMROLUNACAK İŞLEMLER ( İkinci Keşifle İlgili İşlemler )
KEŞİF MASRAFLARINI TARAFLARIN YATIRMAMASI ( İleride Haksız Çıkan Taraftan Alınması )
YARGILAMA AŞAMASINDA ADLİ YARDIM ( Keşif Masraflarını Mahkemenin Yatırarak İleride Haksız Çıkan Taraftan Alması )
KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA İKİNCİ KEŞİF ( Kıymet Takdir Komisyonu ile Birinci Bilirkişi Raporları Arasında Oransızlık Bulunması Halinde )"
469Y2.HD24.2.1995E. 1995/926 K. 1995/2327"TENKİS ( Zamanaşımı )
ZAMANAŞIMI ( Tenkis )
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ( Adli müzaharet )
DAVANIN AÇILIŞ TARİHİ ( Adli Müzaharet talepli )
ADLİ MÜZAHARET TALEPLİ DAVANIN AÇILIŞ TARİHİ
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA ( Tenkis )
DAVANIN AÇILIŞ TARİHİ ( Adli Müzaharet )"

DANIŞTAY

469D10.D10.10.2011E. 2008/1136 K. 2011/4131"HİZMET KUSURU ( Tazminat İstemi - Yabancı Uyruklu Kişilerin Adli Yardım Koşullarını Sağlamaları ve Karşılıklık Şartına Bağlı Olarak Adli Yardımdan Faydalanabileceği )
TAZMİNAT İSTEMİ ( Hizmet Kusurundan Kaynaklanan - Yabancı Uyruklu Kişilerin Adli Yardım Koşullarını Sağlamaları ve Karşılıklık Şartına Bağlı Olarak Adli Yardımdan Faydalanabileceği )
YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ( Adli Yardım Koşullarını Sağlamaları ve Karşılıklık Şartına Bağlı Olarak Adli Yardımdan Faydalanabileceği - Hizmet Kusurundan Kaynaklanan Tazminat İstemi )
ADLİ YARDIM ( Hizmet Kusurundan Kaynaklanan Tazminat İstemi - Yabancı Uyruklu Kişilerin Adli Yardım Koşullarını Sağlamaları ve Karşılıklık Şartına Bağlı Olarak Faydalanabileceği )
KARŞILIKLILIK ŞARTI ( Hizmet Kusurundan Kaynaklanan Tazminat İstemi - Yabancı Uyruklu Kişilerin Adli Yardım Koşullarını Sağlamaları ve Karşılıklık Şartına Bağlı Olarak Adli Yardımdan Faydalanabileceği )"

Madde 472

YARGITAY

472Y1.HD16.5.2012E. 2012/2568 K. 2012/5709"MURİS MUVAZAASI (Tapu İptali ve Tescil - Adli Yardım Talebi Konusunda Araştırma Yapılmaması/Davalının Adli Yardım İsteği Yönünden 6100 S. Yasada Öngörülen Hükümler de Gözetilerek Gerekli Araştırma Yapıldıktan Sonra Karar Verileceği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL (Adli Yardım Talebi Konusunda Araştırma Yapılmadığı - Davalının Adli Yardım İsteği Yönünden 6100 S. Yasada Öngörülen Hükümler de Gözetilerek Gerekli Araştırma Yapıldıktan Sonra Karar Verileceği)
ADLİ YARDIM (Mahkemece Bu Konuda Karar Verilmemesi/Davalının Adli Yardım İsteği Yönünden 6100 S. Yasada Öngörülen Hükümler de Gözetilerek Gerekli Araştırma Yapıldıktan Sonra Karar Verileceği - Tapu İptali ve Tescil İstemi)
FAKİR KİMSENİNİN DAVA MASRAFLARINDAN SORUMLULUĞU (Tapu İptali ve Tescil/Adli Yardım İstemi - Bir Davanın Gerektirdiği Oldukça Kabarık Olan Harç ve Masrafları Karşılayamaması Durumunda Bu Mali Külfetten Geçici Olarak Muaf Tutulacağı)
DAVA MASRAFLARI (Fakir Bir Kimsenin Bir Davanın Gerektirdiği Oldukça Kabarık Olan Harç ve Masrafları Karşılayamaması Durumunda Bu Mali Külfetten Geçici Olarak Muaf Tutulacağı - Tapu İptali ve Tescil/Adli Yardım İstemi)"
472YHGK27.1.2010E. 2010/19-49 K. 2010/10"TEMYİZDE ADLİ YARDIM ( Temyiz de Bir Dava Olduğuna Göre Temyiz Aşamasında da Adli Yardım Kararı Verilebileceği )
ADLİ YARDIM ( Temyiz İsteminin Reddine İlişkin Karara Karşı Temyiz Başvurusunda Dahi Bu Talebini Yineleyen Davacı Tarafın Adli Yardım İsteminin Kabul Edilebileceği )
TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARA KARŞI TEMYİZ BAŞVURUSU ( Talebini Yineleyen Davacı Tarafın Adli Yardım İsteminin Kabul Edilebileceği )"
472Y10.HD22.12.2009E. 2008/15448 K. 2009/19048"HİZMET TESPİTİ ( Bilirkişi Ücreti Suçüstünden Karşılandığı Halde Anılan Ücretin Davanın Kabulü Üzerine Davalılardan Tahsili İle Hazineye İrat Kaydına Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ ÜCRETİ ( Suçüstünden Karşılandığı Halde Anılan Ücretin Davanın Kabulü Üzerine Davalılardan Tahsili İle Hazineye İrat Kaydına Karar Verilmesi Gerekirken Sebepsiz Zenginleşmeye Neden Olacak Şekilde Davacıya Ödenmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Bilirkişi Ücreti Suçüstünden Karşılandığı Halde Anılan Ücretin Davanın Kabulü Üzerine Davalılardan Tahsili İle Hazineye İrat Kaydına Karar Verilmesi Gerekirken Davacıya Ödenmesinin Bozma Nedeni Olduğu )
ADLİ YARDIM ( Fakir Bir Kimsenin Bir Davanın Gerektirdiği Oldukça Kabarık Olan Harç ve Masrafları Sağlayamaması Durumunda Bu Mali Külfetlerden Geçici Olarak Muaf Tutulması Olduğu )"

Madde 473

YARGITAY

473Y9.HD29.3.2004E. 2003/17464 K. 2004/6200"İHBAR KIDEM VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İş Mahkemelerinin Şifahi Usule Tabi Olması Nedeniyle Tahkikat Bitinceye Kadar Delil İbraz ve İkame Edilebileceği )
DELİL İBRAZI ( İş Mahkemelerinin Şifahi Usule Tabi Olması Nedeniyle Tahkikat Bitinceye Yapılabileceği - İhbar Kıdem ve Kötüniyet Tazminatı Talebi )
TANIK DİNLENMESİ ( İhbar Kıdem ve Kötüniyet Tazminatı Talebi - İş Mahkemesince Davalıya Daha Önce Tanıklarını Dinletmesi İçin Usulünce Kesin Mehil Verilmediğinden Davalının Listesinde Adını Andığı Tanıkların Dinlenmesi Gereği )
İŞ MAHKEMELERİ ( Şifahi Usule Tabi Olması Nedeniyle Tahkikat Bitinceye Kadar Delil İbraz ve İkame Edilebileceği - İhbar Kıdem ve Kötüniyet Tazminatı Talebi )
ŞİFAHİ USUL ( İş Mahkemelerinin Tabi Olduğu Usul/Tahkikat Bitinceye Kadar Delil İbraz ve İkame Edilebileceği - İhbar Kıdem ve Kötüniyet Tazminatı Talebi ) "
473Y10.HD18.5.1995E. 1995/4283 K. 1995/4564"PRİM ALACAĞI NEDENİYLE İCRA TAKİBİ ( Belediyeye Karşı )
BELEDİYE PAYLARININ HACZİ ( Prim Alacağı Sebebiyle )
PRİM ALACAKLARI SEBEBİYLE BELEDİYE PAYLARININ HACZİ
HACZEDİLMEZLİK İDDİASI ( Belediyelere Ayrılan Paylar Hakkında )
BELEDİYELERE AYRILAN PAYLARIN HACZEDİLEMEZLİĞİ İDDİASI ( Kamuya Tahsis Sebebiyle )"
473Y9.HD21.12.1989E. 1989/7888 K. 1989/11133"İŞ MAHKEMELERİNDE SÖZLÜ YARGILAMA USULÜ
ZAMANAŞIMI ( Çalışmadan Doğan Alacağı Davada )
FAİZİN BAŞLANGICI ( Temerrüd - Dava Tarihi )"
473Y10.HD3.6.1980E. 1980/520 K. 1980/4048"İŞ DAVALARI ( HUMK`nun Basit Yargılama Usulüne İlişkin 509 ve 510. Maddelerinin Uygulanamaması )
UZLAŞTIRMA EYLEMİ ( İş Davalarında )"
473Y10.HD10.3.1975E. 1975/681 K. 1975/1274"YARGILAMA USULÜ ( 1479 Sayılı Yasanın Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıkların Yetkili İş Mahkemelerinde Veya Bu Davalara Bakmakla Görevli Mahkemelerde Görülmesi )
İŞ MAHKEMELERİ ( Burada da Sözlü Yargılama Usulünün Uygulanması )
1479 SAYILI YASADAN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Uyuşmazlıkların Yetkili İş Mahkemelerinde Veya Bu Davalara Bakmakla Görevli Mahkemelerde Görülmesi )"
473YHGK20.3.1968E. 1967/9-210 K. 1968/151"İŞ MAHKEMELERİ ( Sözlü Yargılama Usulüne Tabi Oldukları - Usulün 197 ve 198. Maddelerinin Sözlü Yargılamada Uygulanmayacağı )
SÖZLÜ YARGILAMA USULÜNE TABİ MAHKEMELER ( Usulün 197 ve 198. Maddelerinin Uygulanmayacağı - İş Mahkemelerinin Bu Usule Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( İş Mahkemelerinde İlk Oturumunda İleri Sürülmesi Gerektiği - Vekaletnamesi Bulunmadığı İçin İlk Oturumda Savunmada Bulunmayan Davalı Vekilinin 2. Oturumda İleri Sürmesinde Usule Uymayan Bir Yön Bulunmadığı )
İKİNCİ OTURUMDA İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( İş Mahkemelerinde İlk Oturumunda İleri Sürülmesi Gerekmesine Rağmen Vekaletnamesi Bulunmadığı İçin İlk Oturumda Savunmada Bulunmayan Davalı Vekilinin 2. Oturumda İleri Sürmesinde Usule Uymayan Bir Yön Bulunmadığı )
SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Zamanaşımı İtirazının İş Mahkemelerinde İlk Oturumunda İleri Sürülmesi Gerektiği - İkinci Oturumda İleri Sürülmesinin Savunmanın Genişletilmesi Niteliğinde Olacağı/İstisnai Durum )
FAZLAYA DAİR HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( Önceki Davada - Borçlar Kanununun 133 ncü Maddesinde Yazılı Zamanaşımını Kesen Sebeplerden Sayılamayacağı )"
473YİBGK7.2.1945E. 1944/19 K. 1945/4"ASLİYE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA ( Yazılı Yargılama Yöntemine Bağlı Olması )
YAZILI YARGILAMA YÖNTEMİNE BAĞLI OLAN DAVA ( Karşı Davaların Yetkideş Vekil İle Kovuşturulması )
KARŞI DAVALARIN YETKİDEŞ VEKİL İLE KOVUŞTURULMASI ( Avukatlık Parasının Yazılı Yönteme İlişkin Dilekçe İle İstenmesi )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Yazılı Yönteme İlişkin Dilekçe İle İstenmesi )
YETKİDEŞ VEKİL İLE YAPILAN KOVUŞTURMA ( Avukatlık Ücretinin Durumu )"

Madde 474

YARGITAY

474Y16.HD29.12.2005E. 2005/13089 K. 2005/13834"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Dava Konusu Taşınmazda Mirasçı Olmasına Rağmen Tespit Dışı Bırakıldığından Bahisle )
DAVAYA MÜDAHALE ( Davaya Katılma Dilekçesi veya Sözlü Beyanı Bulunmadığından Müdahil Sıfatını Haiz Olmaması )
RE'SEN DELİL TOPLAMA ( Devreden Dosyaların Malik Tespitinin Yapılamaması veya Başka Mirasçının Bulunması Halinde Yapılabilmesi )
TARAF EHLİYETİ ( Davaya Katılma Dilekçesi veya Sözlü Beyanı Bulunmayan Hazinenin Müdahil Sıfatını Haiz Olmaması )
DAVAYA KATILMA ( Bu Hususta Yazılı veya Sözlü Beyanı Bulunmayan Hazinenin Müdahil Sıfatını Haiz Olmaması )
KADASTRO MAHKEMESİ ( Devreden Dosyaların Malik Tespitinin Yapılamaması veya Başka Mirasçının Bulunması Halinde Re'sen Delil Toplama Kararı Verebilmesi )"
474Y9.HD17.11.2003E. 2003/19164 K. 2003/19358"İŞÇİLİK HAKLARINDAN DOĞAN ALACAK ( Davacının Takip Konusu Yaptığı Alacağının İşçilik Haklarından Doğan Alacak Olduğunun Tesbitine Karar Verilmesi İstemine Dair Olması )
SÖZLÜ YARGILAMA USULÜ ( İş Mahkemeleri Kanununa Göre İş Mahkemelerinde Sözlü Yargılama Usulünün Uygulanması )
TARAFLARIN DURUŞMAYA DAVET EDİLMELERİ ( Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Gereğince Tarafların Usulüne Uygun Olarak Duruşmaya Davet Edilmelerinin Gerekmesi )"
474Y7.HD31.5.1978E. 1978/1447 K. 1978/7985"TAPULAMA TESPİTİNE İTİRAZ ( Davaya Katılmanın Usule Aykırı Olması )
DAVAYA KATILMA ( Katılan Kişiye Asıl Davacı Sıfatını Vermesi )
MAHKEMECE HAZİNEYE RE'SEN YAPILAN TEBLİGAT ( Hazinenin Davaya Katılmasını Sağlamanın Yasal Dayanağının Olmaması )
TARAF KABİLİYETİ ( Tebligat Üzerine Davaya Gelen Hazine Temsilcisinin Dava Zaptı Düzenlettirmeden Veya Dava Dilekçesi Vermeden Duruşmayı Takip Etmesinin Katılma Olmaması )"
474Y7.HD6.2.1978E. 1977/6143 K. 1978/1215"TAPULAMA TESPİTİNE İTİRAZ ( Davaya Katılmayı Usulüne Göre Yapmamış Olan Kimsenin Temyiz Yetkisinin Olmaması )
DAVAYA KATILMA ( Katılan Kişiye Davacı Sıfatını Vermesi )
TEMYİZ YETKİSİ ( Usulüne Göre Davaya Katılmamış Olan Kimsenin Hükmü Temyize de Yetkisinin Olmaması )"
474Y7.HD27.9.1977E. 1976/3691 K. 1977/9590"TAPU TESPİTİNE İTİRAZ ( Davaya Katılma Olmadığından Taraf Ehliyetinin Yokluğu ve Temyiz Yetkisinin Olmaması )
DAVAYA KATILMA ( Dilekçe Verilerek Davaya Katılma Olmadığından Taraf Ehliyetinin Yokluğu ve Temyiz Yetkisinin Olmaması )
TEMYİZ ( Dilekçe Verilerek Davaya Katılma Olmadığından Taraf Ehliyetinin Yokluğu ve Temyiz Yetkisinin Olmaması )"

Madde 476

YARGITAY

476Y6.HD24.6.1998E. 1998/5606 K. 1998/5641"UYARLAMA DAVASI ( Mahkeme Kararıyla Belirlenen Miktarın Üzerindeki Talepler )
KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI ( Uyarlama Kararı ile Belirlenen ve Kesinleşen Miktar Üzerinden Bir Artırma İstenemeyeceği )
KİRA TESPİT DAVASI ( Uyarlama Kararıyla Kesinleşen Miktar Üzerindeki Talepler İçin )"

Madde 477

YARGITAY

477Y9.HD17.11.2003E. 2003/19164 K. 2003/19358"İŞÇİLİK HAKLARINDAN DOĞAN ALACAK ( Davacının Takip Konusu Yaptığı Alacağının İşçilik Haklarından Doğan Alacak Olduğunun Tesbitine Karar Verilmesi İstemine Dair Olması )
SÖZLÜ YARGILAMA USULÜ ( İş Mahkemeleri Kanununa Göre İş Mahkemelerinde Sözlü Yargılama Usulünün Uygulanması )
TARAFLARIN DURUŞMAYA DAVET EDİLMELERİ ( Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Gereğince Tarafların Usulüne Uygun Olarak Duruşmaya Davet Edilmelerinin Gerekmesi )"

Madde 478

YARGITAY

478Y10.HD22.2.2011E. 2011/2107 K. 2011/2053"YERSİZ ÖDENEN ÖLÜM AYLIKLARIN TAHSİLİ ( Dava Konusu Uyuşmazlığı Doğuran İşlemin Davalı Kurumun Şubesi Tarafından Yapılmadığının Merkezce Yapılan Bir İşlem Olduğunun Tespit Edilmesi Nedeniyle Kurum Merkezinin Bulunduğu Yer İş Mahkemesi'nin Yetkili Olduğu )
YETKİLİ MAHKEME ( Yersiz Ödenen Ölüm Aylıkların Tahsili - Uyuşmazlığı Doğuran İşlemin Davalı Kurumun Şubesi Tarafından Yapılmadığının Merkezce Yapılan Bir İşlem Olduğunun Tespit Edildiği/Kurum Merkezinin Bulunduğu Yer İş Mahkemesi'nin Yetkili Olduğu )
YETKİSİZLİK KARARI ( Yersiz Ödenen Ölüm Aylıkların Tahsili - Oturumda Davalı Kurum Vekilinin Yetki İtirazının Mahkemece Kabul Gördüğü ve Yetkisizliğe Karar Verildiği/HUMK'nun 478. Md.sinde Öngörülen Sürenin Geçmesinden Sonra Yapılan Yetki İtirazının Süresinde Yapıldığından Bahsedilemeyeceği )"
478YHGK8.7.2009E. 2009/10-236 K. 2009/345"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Sözlü Usulde İlk İtirazların Herhalde İlk Oturumda Bildirilmesi Gerekli Olup Bu Konuda Hakimin Taraflara Önel Tanımasına ve Dolayısıyla Yasa Gereğince Kesin Olan Süreyi Bertaraf Etmesine Olanak Olmadığı )
İLK İTİRAZ ( Menfi Tespit İstemi - Sözlü Usulde İlk İtirazların Herhalde İlk Oturumda Bildirilmesi Gerekli Olup Bu Konuda Hakimin Taraflara Önel Tanımasına ve Dolayısıyla Yasa Gereğince Kesin Olan Süreyi Bertaraf Etmesine Olanak Olmadığı )
KESİN SÜRE ( Sözlü Usulde İlk İtirazların Herhalde İlk Oturumda Bildirilmesi Gerekli Olup Bu Konuda Hakimin Taraflara Önel Tanımasına ve Dolayısıyla Yasa Gereğince Kesin Olan Süreyi Bertaraf Etmesine Olanak Olmadığı - Menfi Tespit İstemi )"
478Y21.HD3.4.2006E. 2005/13291 K. 2006/3430"YETKİLİ MAHKEME ( İş Kazası Sonucu Ölüm/Maddi ve Manevi Tazminat - 5521 Sayılı Yasanını 5. Maddesi HUMK 187/2, 23, 478. Maddeleri Gözönüne Alınmaksızın Yetkisizlik Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )
RE'SEN YETKİSİZLİK KARARI ( Kamu Düzenine İlişkin Bir Yetki Kuralı Olmadığına ve Usulüne Uygun Yetki İtirazı da Bulunmadığına Göre Verilemeyeceği - İş Kazası Sonucu Ölüm/Maddi ve Manevi Tazminat )
İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Kamu Düzenine İlişkin Bir Yetki Kuralı Olmadığına ve Usulüne Uygun Yetki İtirazı da Bulunmadığına Göre Re'sen Yetkisizlik Kararı Verilemeyeceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Ölüm - Kamu Düzenine İlişkin Bir Yetki Kuralı Olmadığına ve Usulüne Uygun Yetki İtirazı da Bulunmadığına Göre Re'sen Yetkisizlik Kararı Verilemeyeceği )"
478Y12.HD15.4.2005E. 2005/6215 K. 2005/8207"İLK İTİRAZ ( Aynı Davanın Mahkemede Derdest Olduğu Yolundaki İtiraz İlk İtirazlarından Olup HUMK.nun 478. Maddesi Gereğince İlk İtirazın İlk Celsede Yapılması Zorunlu Olduğu )
DERDESTLİK İTİRAZI ( İlk İtirazlarından Olup HUMK.nun 478. Maddesi Gereğince İlk İtirazın İlk Celsede Yapılması Zorunlu Olduğu )
BİRLEŞTİRİLEN DAVA ( Derdestlik İddiası İleri Sürülemeyeceği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Derdestlik İddiası İleri Sürülemeyeceği )"
478Y21.HD10.3.2005E. 2004/11620 K. 2005/2239"İŞ MAHKEMELERİNDE AÇILACAK DAVALAR ( Açıldığı Tarihte Dava Olunanın İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı Yer Mahkemesinde de Bakılabileceği )
YETKİ İTİRAZI ( Sözlü Yargılama Usulü Uygulanan İş Mahkemesinde En Geç Tayin Olunan İlk Oturumda Esas Davaya Girişilmezden Önce Bildirilmesi Zorunluluğu - İlk İtiraz )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Açıldığı Tarihte Dava Olunanın İkametgahı Sayılan Yer Mahkemesinde Bakılabileceği Gibi İşçinin İşini Yaptığı Yer Mahkemesinde de Bakılabileceği )
İŞ MAHKEMESİNİN YETKİSİNE İTİRAZ ( Sözlü Yargılama Usulü Uygulanan İş Mahkemesinde En Geç Tayin Olunan İlk Oturumda Esas Davaya Girişilmezden Önce Bildirilmesi Zorunluluğu )"
478Y3.HD21.6.2004E. 2004/7196 K. 2004/6909"YETKİ İTİRAZI ( Davalı Tarafından İleri Sürülebileceği/Davacının İleri Süremeyeceği - Kira Bedelinin Tesbiti Davasında )
KİRA BEDELİNİN TESBİTİ DAVASI ( Sözleşmeyle Yetkili Kılınan Mahkemede Açılan Davada Davalının İtirazı Bulunmamasına Rağmen Davacının Yetki İtirazında Bulunamayacağı )
DAVACININ YETKİ İTİRAZINDA BULUNAMAYACAĞI ( Kira Bedelinin Tesbiti Davası - Kira Sözleşmesinde Yetkili Kılınan Mahkemede Açılan Dava )"
478Y21.HD14.6.2004E. 2004/5453 K. 2004/5801"YETKİ İTİRAZININ İLK İTİRAZ NİTELİĞİ ( İş Mahkemesi'nce Re'sen Yetkisizlik Kararı Verilemeyeceği - İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında )
İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( İş Mahkemesi'nin Re'sen Yetkisizlik Kararı Veremeyeceği - Yetki İtirazının İlk İtiraz Niteliği )
TAZMİNAT TALEBİ ( İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle - İş Mahkemesinin Yetkisi Kamu Düzenine İlişkin Olmadığından Re'sen Yetkisizlik Kararı Veremeyeceği )
İLK İTİRAZ NİTELİĞİ ( İş Mahkemesinin Yetkisizliği Hususu - İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Talebi )"
478Y10.HD8.5.2003E. 2003/1389 K. 2003/4062"İŞ MAHKEMELERİNİN YARGILAMA USULÜ ( Sözlü Yargılama - İlk İtirazlar/HUMK. 478. Maddenin Hükümlerinin Uygulanacağı )
YETKİ İTİRAZI ( İş Mahkemelerinin Yargılama Usulü - İlk İtirazlar/HUMK. 478. Maddenin Hükümlerinin Uygulanacağı )
İLK İTİRAZIN SÜRESİ ( İş Mahkemelerinin Yargılama Usulü - HUMK. 478. Maddenin Hükümlerinin Uygulanacağı )
SÜRE ( İş Mahkemelerinde İlk İtirazlar - HUMK. 478. Maddenin Hükümlerinin Uygulanacağı )"
478Y4.HD29.1.2002E. 2001/9702 K. 2002/993"YETKİ İTİRAZI ( İtiraz Durumunda Mahkemenin İlk Önce Kendisinin Yetkili Olup Olmadığını İncelemesi )
TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedeniyle )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Yetki İtirazı )"
478Y9.HD26.6.1997E. 1997/10123 K. 1997/13011"İŞ MAHKEMELERİ ( Yetki İtirazının Ne Zaman Yapılacağı-Sözlü Yargılama Usulüne Tabi Olduğu )
SÖZLÜ YARGILAMA USULÜNE TABİ MAHKEMELER ( Yetki İtirazının Ne Zaman Yapılacağı )
YETKİ İTİRAZI ( İş Mahkemelerinde İlk Oturumdan Önce Verilecek Dilekçe ile Yapılabileceği-Sözlü Yargılama Usulüne Tabi Mahkemeler )"
478YHGK9.3.1994E. 1993/2.854 K. 1994/134"DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Tedbir Nafakası Davasının Boşanmadan Ayrı Açılması - Bağlantı Nedeni İle Birleştirme Talebinin 2. Davanın Açıldığı Mahkeme Önünde İlk İtiraz Olarak İleri Sürülmesi Gerektiği )
İLK İTİRAZ ( Davaların Ayrı Mahkemede Açılmış Olması/Bağlantı Nedeni İle Birleştirme Talebinin 2. Davanın Açıldığı Mahkeme Önünde İlk İtiraz Olarak İleri Sürülmesi Gerektiği - Mahkemece Resen Dikkate Alınacağı )
TEDBİR NAFAKASI DAVASININ BOŞANMADAN AYRI AÇILMASI ( Birleştirme Talebinin 2. Davanın Açıldığı Mahkeme Önünde İlk İtiraz Olarak İleri Sürülmesi Gerektiği - Mahkemece Resen Gözetileceği )"
478Y9.HD20.10.1986E. 1986/8304 K. 1986/9317"İŞ MAHKEMELERİ
SÖZLÜ YARGILAMA USULÜ
FAZLA MESAİ GENEL TATİL İZİN ÜCRETİ ALACAKLARI ( Zamanaşımı Süresi )
ZAMANAŞIMI ( Fazla Mesai Genel Tatil ve İzin Ücreti Alacaklarında )"
478YHGK20.3.1968E. 1967/9-210 K. 1968/151"İŞ MAHKEMELERİ ( Sözlü Yargılama Usulüne Tabi Oldukları - Usulün 197 ve 198. Maddelerinin Sözlü Yargılamada Uygulanmayacağı )
SÖZLÜ YARGILAMA USULÜNE TABİ MAHKEMELER ( Usulün 197 ve 198. Maddelerinin Uygulanmayacağı - İş Mahkemelerinin Bu Usule Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( İş Mahkemelerinde İlk Oturumunda İleri Sürülmesi Gerektiği - Vekaletnamesi Bulunmadığı İçin İlk Oturumda Savunmada Bulunmayan Davalı Vekilinin 2. Oturumda İleri Sürmesinde Usule Uymayan Bir Yön Bulunmadığı )
İKİNCİ OTURUMDA İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( İş Mahkemelerinde İlk Oturumunda İleri Sürülmesi Gerekmesine Rağmen Vekaletnamesi Bulunmadığı İçin İlk Oturumda Savunmada Bulunmayan Davalı Vekilinin 2. Oturumda İleri Sürmesinde Usule Uymayan Bir Yön Bulunmadığı )
SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Zamanaşımı İtirazının İş Mahkemelerinde İlk Oturumunda İleri Sürülmesi Gerektiği - İkinci Oturumda İleri Sürülmesinin Savunmanın Genişletilmesi Niteliğinde Olacağı/İstisnai Durum )
FAZLAYA DAİR HAKKIN SAKLI TUTULMASI ( Önceki Davada - Borçlar Kanununun 133 ncü Maddesinde Yazılı Zamanaşımını Kesen Sebeplerden Sayılamayacağı )"
478YHGK12.12.1962E. 1962/4-155 K. 1962/108"HAKİMİN DOSYANIN İNCELENMESİ İÇİN TARAFLARA SÜRE TANIMASI ( Sözlü Yargılama Usulünde Söz Konusu Olmayacağı-Yetki İtirazının Cevap Süresi İçinde İleri Sürülmüş Olması Gereği )
YETKİ İTİRAZI ( İlk İtiraz Olduğu-İlk Oturumda İleri Sürülmesi Gereği-Hakimin Süreyi Uzatamayacağı )
SÖZLÜ YARGILAMA USULÜ ( İş Mahkemelerinde Uygulanan Usül-İlk İtirazların İlk Oturumda İleri Sürülmesi Gereği-Yetki İtirazı )
İŞ DAVALARINDA İLK İTİRAZLARIN İLERİ SÜRÜLECEĞİ ZAMAN DİLİMİ ( En Geç İlk Oturumda İleri Sürülmesi Gereği-Yetki İtirazı )
İLK İTİRAZ ( Sözlü Yargılama Usulünde Birinci Oturumda Bildirilmesi )
USULE İLİŞKİN KESİN SÜRELER ( Mahkemece Uzatılamaması )
KESİN SÜRELER İÇİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER ( Bu Süreler Geçtikten Sonra Yapılamaması )"

Madde 479

YARGITAY

479Y7.HD14.4.1976E. 1976/2833 K. 1976/5834"TAPULAMA TESPİTİNE İTİRAZ ( Muhakemenin Şifahi Usulle Yapılması )
YARGILAMANIN ŞİFAHİ USULLE YAPILMASI ( Duruşmanın Bidayetinde Her İki Tarafın İddialarını Sözlü Olarak Açıklamaları )
ŞİFAHİ USUL ( Duruşmanın Bidayetinde Her İki Tarafın İddialarını Sözlü Olarak Açıklamaları )
SORUŞTURMA BAŞLANGICI ( Şifahi Usulle Yapılan Yargılama )"

Madde 481

YARGITAY

481Y3.HD16.10.1978E. 1978/5869 K. 1978/6074"ALACAK DAVASI ( Dava ve Karşılık Davanın Tefrikinin Söz Konusu Olmaması )
TEFRİK ( Dava ve Karşılık Davanın Tefrikinin Söz Konusu Olmaması )
KARŞILIK DAVA ( Dava İle Tefrikinin Söz Konusu Olmaması )"

Madde 482

YARGITAY

482Y7.HD10.9.2014E. 2014/8877 K. 2014/16649"ZAMANAŞIMI DEFİNİN CEVAP DİLEKÇESİNİN ISLAHI YOLUYLA İLERİ SÜRÜLMESİ ( Mümkün Olduğu - Mahkemece Davalının Zamanaşımı Savunması Dikkate Alınacağı/İşçilik Alacakları )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Zamanaşımı Definin Cevap Dilekçesinin Islahı Yoluyla İleri Sürülmesinin Mümkün Olduğu - Mahkemece Davalının Zamanaşımı Savunması Dikkate Alınacağı )
ZAMANAŞIMI DEFİ ( Cevap Dilekçesinin Islahı Yoluyla İleri Sürülebileceğinin Gözetileceği - İşçilik Alacakları İstemi )
ISLAH / ZAMANAŞIMI ( İşçilik Alacakları - Zamanaşımı Definin Cevap Dilekçesinin Islahı Yoluyla İleri Sürülmesinin Mümkün Olduğu/Mahkemece Davalının Zamanaşımı Savunmasının Dikkate Alınması Gerektiğinin Gözetilmemesinin İsabetsizliği )"
482YHGK6.4.2011E. 2010/9-629 K. 2011/70"İŞÇİLİK ALACAĞI ( Cevap Dilekçesinde İleri Sürülmeyen Zamanaşımı Def'inin Islah Yolu İle İleri Sürülebileceği )
ISLAH ( İşçilik Alacağı - Davalı Sağlık Bakanlığı Vekilinin Cevap Dilekçesinde İleri Sürmediği Zamanaşımı Def'ini Islah Yolu İle İleri Sürülebileceği )
ZAMANAŞIMI DEFİ ( İşçilik Alacağı - Davalı Sağlık Bakanlığı Vekilinin Cevap Dilekçesinde İleri Sürmediği Zamanaşımı Def'ini Islah Yolu İle İleri Sürülebileceği )
SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ ( Cevap Dilekçesinde İleri Sürülmeyen Zamanaşımı Def'inin Islah Yolu İle İleri Sürülebileceği )"
482Y9.HD31.3.2008E. 2007/13904 K. 2008/6814"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Sözlü Yargılama Usulünde Tarafların İddia ve Savunmalarının İlk Oturumda Tutanağa Yazıldığı Andan İtibaren Savunmayı Genişletme Yasağı Başlayacağı )
SÖZLÜ YARGILAMADA SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Tarafların İddia ve Savunmalarının İlk Oturumda Tutanağa Yazıldığı Andan İtibaren Savunmayı Genişletme Yasağının Başlayacağı )
SAVUNMAYI GENİŞLETME YASAĞI ( Sözlü Yargılama - İlk Oturumdan Sonra Davalı Davacının Rızası Olmaksızın Savunmasını Genişletemeyeceği/İstisnası ise Islah Yolu Olduğu )"
482Y9.HD29.3.2004E. 2003/17464 K. 2004/6200"İHBAR KIDEM VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İş Mahkemelerinin Şifahi Usule Tabi Olması Nedeniyle Tahkikat Bitinceye Kadar Delil İbraz ve İkame Edilebileceği )
DELİL İBRAZI ( İş Mahkemelerinin Şifahi Usule Tabi Olması Nedeniyle Tahkikat Bitinceye Yapılabileceği - İhbar Kıdem ve Kötüniyet Tazminatı Talebi )
TANIK DİNLENMESİ ( İhbar Kıdem ve Kötüniyet Tazminatı Talebi - İş Mahkemesince Davalıya Daha Önce Tanıklarını Dinletmesi İçin Usulünce Kesin Mehil Verilmediğinden Davalının Listesinde Adını Andığı Tanıkların Dinlenmesi Gereği )
İŞ MAHKEMELERİ ( Şifahi Usule Tabi Olması Nedeniyle Tahkikat Bitinceye Kadar Delil İbraz ve İkame Edilebileceği - İhbar Kıdem ve Kötüniyet Tazminatı Talebi )
ŞİFAHİ USUL ( İş Mahkemelerinin Tabi Olduğu Usul/Tahkikat Bitinceye Kadar Delil İbraz ve İkame Edilebileceği - İhbar Kıdem ve Kötüniyet Tazminatı Talebi ) "
482YHGK19.3.1997E. 1996/13-922 K. 1997/206"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Taşınmaz Malın Ayıplı Olması )
TALEP EDİLEN ZARAR ( Hangi Eşyalara İlişkin Olması )
ZARARIN NE ŞEKİLDE OLUŞTUĞUNUN DİLEKÇEDE BELİRTİLMİŞ OLMASI ( Davacının Bu Bildirim İle Bağlı Olması )"
482Y3.HD20.9.1993E. 1993/11671 K. 1993/20928"KİRA PARASININ TESBİTİ ( Her Zaman Açılabilmesi )
KİRA BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ ( İsbat şekli )
SÖZLÜ YARGILAMA ( Kiranın Feshi Talebinde Kira Sözleşmesinin Başlangıç ve Bitiş Tarihlerinin Belirlenmesi )
KİRA AKDİNİN FESHİ TALEBİ ( Sözleşmenin Başlangıç ve Bitiş Tarihlerinin İspatı )"
482YHGK5.11.1980E. 1978/7-1113 K. 1980/2326"TAPULAMA TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Tahkikat Bitinceye Kadar Tarafların Neticeyi İddialarını Teyit Etmesi )
TAHKİKATIN BİTMESİ ( Tarafların Neticeyi İddialarını Teyit Etmeleri )
YENİ DELİL İBRAZ VE İKAMEYE HAKKIN OLMASI ( Tahkikat Bitinceye Kadar Tarafların Neticeyi İddialarını Teyit Etmesi )"

Madde 483

YARGITAY

483Y15.HD25.12.2007E. 2006/5355 K. 2007/8191"TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedeniyle )
BEKLETİCİ MESELE ( Fesih Davası Aynı Sözleşmeyle İlgili Olup Eldeki Davayı Doğrudan Etkileyeceğinden Mahkemece Fesih Davasının Sonucunun Beklenmesi ve Gerektiğinde Şartları Varsa Birleştirilerek İstem Sonuçlandırılmasının Gerekmesi )"
483Y10.HD21.3.2002E. 2002/2033 K. 2002/2550"İTİRAZIN İPTALİ ( Sigorta Şirketinin Sorumluluğunun Belirlenmesi )
SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU ( Sigortaladığı Aracın Sürücüsü İle Şayet Tespit Edilmiş İse Araç Malikinin Kusurlarıyla ve Poliçe Limitiyle Sınırlı Biçimde Zarardan Sorumlu Olması )
FAİZ BAŞLANGICI ( Sigorta Şirketi Yönünden Temerrüt Tarihinin Açıkça Belirtilmesinin Gerekmesi )
DURUŞMA İÇİN TEBLİGAT GİDERLERİNİN YATIRILMAMASI ( Yargıtay İncelemesi - Reddine Karar Verilmesi )"
483Y11.HD4.4.1974E. 1974/700 K. 1974/1157"ALACAK DAVASI ( Davacı Ahzu Kabze Yetkili Umumi Vekili Davalının Karayolları Mersin Bölge Müdürlüğünde Mevcut İstihkakını Vekaletine İstinaden Namına Tahsil Ettiği İddiası )
BİLİRKİŞİ ( Çözümü Hakim Tarafından Bilinmeyen Hususi ve Teknik Malumatı Gerektiren Hallerde Hakimin Bilirkişiye Başvurmasının Gerekmesi )
TAHKİKATIN ÇÖZÜMÜ ( Davaya İlişkin Bir Sorun Hakkında Tahkikat Hakiminden Bir Karar Almayı Gerektiren Hallerde Bunun Hadise Şeklinde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
ZIMMİ KABUL ( Davacının Tanık Dinletmek İstemesi ve Davalının da O Celsede İtiraz Etmemesi Durumunda Şahit Listesi Verildiğinde İtiraz Edilemeyecek Olması )
OLAYIN HADİSE ŞEKLİNDE ÇÖZÜMLENMESİ ( Davaya İlişkin Bir Sorun Hakkında Tahkikat Hakiminden Bir Karar Almayı Gerektiren Hallerde Bunun Hadise Şeklinde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
VEKALETE DAYANARAK TAHSİLAT ( Davacı Ahzu Kabze Yetkili Umumi Vekili Davalının Kurumda Bulunan Mevcut İstihkakını Vekaletine İstinaden Namına Tahsil Ettiği İddiası )"

Madde 484

YARGITAY

484YHGK18.1.2012E. 2012/12-85 K. 2012/22"ŞİKAYET ( Harca Tabi Olmayan Temyiz Dilekçesinin Hakim Tarafından Havalesinin Temyiz Süresi İçinde Yapıldığı da Gözetilerek Temyiz Defterine Bu Tarihten Bir Ay Sonra Kaydı Nedeninin Belgelendirilip Belgelendirilmediğinin Belirlenmesi Gerektiği)
HARCA TABİ OLMAYAN TEMYİZ DİLEKÇESİ ( Hakim Tarafından Havalesinin Temyiz Süresi İçinde Yapıldığı da Gözetilerek Temyiz Defterine Bu Tarihten Bir Ay Sonra Kaydı Nedeninin Belgelendirilip Belgelendirilmediğinin Belirlenmesi Gerektiği)
TEMYİZ İSTEĞİ ( Harca Tabi Değilse Dilekçenin Temyiz Defterine Kaydedildiği ve Harca Tabi İse Harcın Yatırıldığı Tarihte Yapılmış Sayılacağı - Temyiz Dilekçesi Verilirken Gerekli Harç ve Giderlerin Tamamının Ödeneceği)"

Endeksin Devamı ( Madde 485-569)