Önceki Endeks ( Madde 283-289)

MADDE 1-7 / 8-9 / 10-26 / 27-38 / 39-52 / 53-73 / 74-75 / 76-90 / 91-150 / 151-179 / 180-192 / 193-222 / 223-237 / 238-274 / 275-282 / 283-289 / 290-315 / 316-367 / 368-387 / 388-405 / 409-422 / 423-429 / 430-441 / 442-484 / 485-569 / 570-578

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 290

YARGITAY

290YHGK18.2.2015E. 2013/19-1362 K. 2015/826"KAMBİYO SENEDİNDEN BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Tefecilik Sebebiyle Düzenlenen Bono - Tefecilik İddiasının Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği/İspatlanamayan Tefecilik İlişkisine Dayalı Olarak Verildiği İddia Olunan ve Takibe Konu Edilen Bonoların Geçersizliğini Kabul Eden Direnme Gerekçesinin İsabetsiz Olduğu )
TEFECİLİK SEBEBİYLE DÜZENLENDİĞİ İDDİASINA DAYALI BONO ( Kambiyo Senedinden Borçlu Olunmadığı Tespiti - Bonoların Tefecilik Nedeniyle Verildiğinin Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği/İspatlanamayan Tefecilik İlişkine Dayalı Karar Verilemeyeceği - Mahkemece Uzman Bilirkişi Vasıtasıyla Tarafların Alacak ve Borç Durumu Tespit Ettirilerek Karar Verileceği )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Tefecilik Sebebiyle Düzenlenen Bono/Kambiyo Senedinden Borçlu Olunmadığı Tespiti - Bonoların Tefecilik Nedeniyle Verildiğinin Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği )
BONONUN TEFECİLİK SEBEBİYLE DÜZENLENMESİ İDDİASI / İSPAT YÜKÜ ( Kambiyo Senedinden Borçlu Olunmadığı Tespiti - Bonoların Tefecilik Nedeniyle Verildiğinin Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği/Senetlerdeki İmza İnkar Edilmediği Gibi Tefecilik Nedeniyle Açılmış ve Mahkumiyetle Sonuçlanmış Ceza Davası da Bulunmadığı - Bonoların Geçersizliği Kabulünün Doğru Olmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YARGITAY DENETİMİNE ELVERİŞLİ OLMASI ( Kambiyo Senedinden Borçlu Olunmadığı Tespiti - Bonoların Tefecilik Nedeniyle Verildiğinin Yazılı Delille Kanıtlanacağı/Davacının İddiasını İspatlayacak Yazılı Delil Sunamadığı - Mahkemece Uzman Bilirkişi Vasıtasıyla Tarafların Alacak ve Borç Durumu Tespit Ettirileceği )"
290YHGK14.5.2014E. 2013/19-1155 K. 2014/660"MENFİ TESPİT DAVASI ( Bono Sebebiyle Borçlu Bulunulmadığının - Yazılı Bir Belgeye Bağlanmış Olan Her Çeşit İddiaya Karşı Defi Olarak İleri Sürülen Hususların Tanıkla İspatlanamayacağı/Davacı İleri Sürdüğü İddialarını Yazılı Delille İspat Yükü Altında Olduğu )
BONO SEBEBİYLE BORÇLU BULUNULMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Yazılı Bir Belgeye Bağlanmış Olan Her Çeşit İddiaya Karşı Defi Olarak İleri Sürülen Hususların Tanıkla İspatlanamayacağı/Davacı İleri Sürdüğü İddialarının Varlığını Yazılı Delille İspat Yükü Altında Olduğu )
YAZILI DELİLLE İSPAT ( Bono Sebebiyle Borçlu Bulunulmadığının Tespiti İstemi - Yazılı Bir Belgeye Bağlanmış Olan Her Çeşit İddiaya Karşı Defi Olarak İleri Sürülen Hususların Yazılı Delille İspatı Gerekeceği )
TANIKLA İSPAT YASAĞI ( Bono Sebebiyle Borçlu Bulunulmadığının Tespiti İstemi - Yazılı Bir Belgeye Bağlanmış Olan Her Çeşit İddiaya Karşı Defi Olarak İleri Sürülen Hususların Tanıkla İspatlanamayacağı/Yazılı Delille İspat Edileceği )"
290Y1.HD16.9.2013E. 2013/9200 K. 2013/12595"MURİS MUVAZAASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Muvazaa Sebebiyle Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak Tapuda Yapılan Taşınmaz Temlikine İlişkin Tescilin Yolsuz Olduğu - Muvazaalı İşlemlerin Yapıldığı Andan İtibaren Taraflar Arasında Hüküm ve Sonuç Doğuracağı Verilen Kararın Yenilik Doğurucu Değil Açıklayıcı Mahiyette Olduğu )
SENEDE BAĞLI BİR SÖZLEŞMEYE KARŞI MUVAZAA İDDİASI ( Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği - Sözleşme Yakın Akrabalar Arasında Yapılmış Olsa da Muvazaanın Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği )
TARAF MUVAZAASI ( Davalarında İddianın Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği - Sözleşmenin Resmi Şekilde Yapılması Halinde Olayın Özelliği İtiribariyle Adi Yazılı Delilin Yeterli Olacağının Öğretide Kabul Edildiği )
TAKMA AD NAMI-MÜSTEAR DAVALARI ( İddianın Yazılı Delille Kanıtlanmasının Zorunlu Olduğu - Senede Bağlı Sözleşmeye Karşı Muvazaa İddiasının Ancak Yazılı Delille Kanıtlanması Gereği )"
290Y19.HD4.6.2013E. 2013/6290 K. 2013/10332"BONODAN DOLAYI MENFİ TESPİT DAVASI ( Bononun Kumar Borcuna Karşı Verildiğinin Tanık Beyanları ile Sabit Olması - Senede Karşı İleri Sürülebilecek Her Tür İddianın Senetle İspatı Zorunlu Olduğu Davalının Açık Muvafakati Bulunmaması Halinde Davacının Tanık Dinletmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
BONONUN KUMAR BORCU KARŞILIĞI VERİLDİĞİ İDDİASI ( İddianın Dinlenen Tanık Beyanları ile Sabit Olmasına Karşı Senede Karşı İleri Sürülebilecek Her Tür İddianın Senetle İspatının Zorunlu Olduğu - Davalının Açık Muvafaki Bulunmadıkça Tanıkla İspatın Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
SENEDE KARŞI İLERİ SÜRÜLECEK İDDİALARIN İSPATI ( Senetle İspatının Zorunlu Olduğu - Davalının Açık Muvafakati Bulunmadıkça Tanıkla İspatın Geçerli Olmadığı )"
290Y1.HD18.10.2012E. 2012/13487 K. 2012/11483"TAŞINMAZ DEĞERİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Şirket Çalışanı Olan ve Kayıt Maliki Gözüken Kişinin Bu İşlemlere Aracılık Yapan Kişi Olduğu - Bu Kişinin Taşınmazın Eldeğiştirmesi Nedeniyle Bir Alacak Hakkının Varlığının Kabul Edilemeyeceği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Taşınmaz Değerinden Kaynaklanan Tazminat - Her Ne Kadar Taşınmazı Temlik Edenler İle Temellük Eden Arasında Yazılı Bir Belge Yok İse de Düzenlenen Diğer Belgeler Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olup İlk İşlemin İnançlı İşlem Olduğunun Kabulünü Gerektirdiği )
İNANÇLI İŞLEM ( Her Ne Kadar Taşınmazı Temlik Edenler İle Temellük Eden Arasında Yazılı Bir Belge Yok İse de Düzenlenen Diğer Belgeler Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olup İlk İşlemin İnançlı İşlem Olduğunun Kabulünü Gerektirdiği - Taşınmaz Değerinden Kaynaklanan Tazminat )"
290Y3.HD4.7.2012E. 2012/12085 K. 2012/16764"HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Maddi Olguyu Gösterebilecek ve Belirleyecek Nitelikte Kesin Hüküm Olmadığı )
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ KESİN HÜKÜM OLMAMASI ( Maddi Olguyu Gösterebilecek ve Belirleyecek Nitelikte Olmadığı - Borçlu Olmadığının Tespiti Davasında İspat Yükünün Davacıya Ait Olduğu ve Yazılı Belge İle İspat Edileceği )
BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Bedelsiz Senette - Bedelin Ödenmiş Olduğunun İspatının Davacıya Ait Olduğu ve Yazılı Belge İle İspat Edileceği/Ceza Mahkemesi Kararına Dayanmak Suretiyle Davacının Davalıya Borçlu Bulunmadığının Kabul Edilemeyeceği )
BEDELSİZ SENETTE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Bedelin Ödenmiş Olduğunun Davacı Tarafından Yazılı Belge İle İspat Edileceği - Ceza Mahkemesi Kararına Dayanmak Suretiyle Davacının Davalıya Borçlu Bulunmadığının Kabul Edilemeyeceği )
İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Bedelin Ödenmiş Olduğunu İspat Davacıya Ait Olduğu/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Kesin Hüküm Olmadığı - Borçlu Olmadığının Tespiti Davası )"
290Y9.HD25.6.2012E. 2010/18166 K. 2012/24338"İTİRAZIN İPTALİ ( Davaya Konu Senedin Taraflar Arasındaki Hizmet Akdinin Devamı Sırasında Davalı İşçinin Verdiği Zararla İlgili Düzenlendiğinin İddia Edildiği/İşçinin Teminat Olarak Verildiğini Savunduğu/İşveren ve İşçi Arasında Senetle Kurulacak Bir İlişkiye Kuşkuyla Yaklaşmak Gerektiği - Tanık Deliline Cevaz Verilebileceği )
İŞÇİ İLE İŞVEREN ARASINDAKİ SENETLERİN NİTELİĞİ ( Davaya Konu Senedin Hizmet Akdinin Devamı Sırasında Davalı İşçinin Verdiği Zararla İlgili Düzenlendiğinin İddia Edildiği/İşçinin Teminat Olarak Verildiğini Savunduğu/İş Dünyasının Sosyal ve Ekonomik Yapısı Gözönünde Tutularak Değerlendirilmesi Gerektiği - İtirazın İptali )
TEMİNAT SENEDİ ( İtirazın İptali - Davaya Konu Senedin Hizmet Akdinin Devamı Sırasında Davalı İşçinin Verdiği Zararla İlgili Düzenlendiğinin İddia Edildiği/İşçinin Teminat Olarak Verildiğini Savunduğu/İş Dünyasının Sosyal ve Ekonomik Yapısı Gözönünde Tutularak Değerlendirilmesi Gerektiği )"
290Y11.HD4.6.2012E. 2012/6963 K. 2012/9669"BONOYA DAYALI İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASI DAVASI (Açık Bono Düzenlenerek Verilmesinin İtimada Dayalı Olduğu - Bonunun Anlaşmaya Aykırı Olarak Doldurulduğu İddiasının Yazılı Delille İspatı Gereği/Davada Bu İspatın Yapılmadığı )
BONO ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK (Yetkili Mahkemenin Sonradan Eklendiğini İleri Süren Borçlunun Bu İddiasını Yazılı Belgeyle veya Diğer Bir Kesin Delille Kanıtlaması Gerektiği - Muterizlerin Bu Konuda Delil İbraz Edemediği/Davanın Reddi Gereği )
YETKİLİ MAHKEME (Yerel Mahkemece İhtiyati Haciz Kararının Yetkisiz Mahkemeden Verildiği Gerekçesiyle Davanın Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu - Muterizlerin İddialarını Yazılı Delille İspatlaması Gereğinin Gözetileceği/İhtiyati Haciz )
BONONUN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI (Yazılı Delille İspatı Gereğinin Gözetileceği - Yerel Mahkemece Delil İbraz Edilemediğinden Davanın Reddi Gerektiği/Bonoya Dayalı İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması Davası/Yazılı Delil )
YAZILI DELİLLE İSPAT (Taraflar Arasında İtimada Dayalı Bir İlişki Bulunduğu/Bonoya Sonradan Eklenen Kelime Nedeniyle İtiraz Eden Borçlunun İspat Yükümlülüğünü Yerine Getiremediği/İhtiyati Haciz Kararına İtirazın Reddi Gerektiği )"
290Y8.HD7.5.2012E. 2012/1814 K. 2012/3860"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Davaya Konu Taşınmazlar Üzerinde Ne Zamandan Bu Yana Ekonomik Amaca Uygun Zilyetliğin Bulunduğu ve Tasarruf Edildiğinin Taşınmazların Sulu mu Yoksa Kuru Tarım Arazisi mi Olduğunun Tespit Edilmesi Gerektiği )
TESCİL İSTEMİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı - Davaya Konu Taşınmazlar Üzerinde Ne Zamandan Bu Yana Ekonomik Amaca Uygun Zilyetliğin Bulunduğu ve Tasarruf Edildiğinin Taşınmazların Sulu mu Yoksa Kuru Tarım Arazisi mi Olduğunun Tespiti Gerektiği )
TAHSİSLİ MERA ( Dava Konusu Taşınmazın Bulunduğu Yerde Tahsisli Mera Olup Olmadığının Özel İdare ve Tarım Müdürlüklerinden Ayrı Ayrı Sorulması Gerektiği - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tescil İstemi )
MERA ARAŞTIRMASI ( Taşınmazların Öncesi İtibariyle Niteliği Tahsisli veya Kadim Mera Olup Olmadığının veya Meradan Açılıp Açılmadığının Sorulup Belirlenmesi Suretiyle Mera Araştırması Yapılması Ondan Sonra İmar-İhya Koşulları ve Davacının Eklemeli Zilyetliğinin Başlangıç Tarihinin Tespiti Gerektiği )
KEŞİF ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tescil İstemi - Önceki Bilirkişiler Dışında 3 Kişilik Uzman Ziraatçı Bilirkişi Seçilerek Taşınmazların Öncesi ve Mevcut Niteliğinin Belirlenmesine Çalışılması Gerektiği )"
290Y6.HD2.4.2012E. 2012/1493 K. 2012/5150"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Teminat Olarak Verilen Bono Nedeni İle - Davalının Alacaklı Olduğunu Açıkladığı Miktar Üzerinden "Sair Yasal Delil" Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayanmış Olduğundan Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkı Hatırlatılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
YEMİN TEKLİF ETME ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Davalının Alacaklı Olduğunu Açıkladığı Miktar Üzerinden "Sair Yasal Delil" Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayandığından Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkı Hatırlatılarak Karar Verileceği )
SAİR YASAL DELİL ( Teminat Olarak Verilen Bono Nedeni İle Borçlu Olmadığının Tespiti - Davalının Alacaklı Olduğunu Açıkladığı Miktar Üzerinden "Sair Yasal Delil" Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayanmış Olduğundan Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkı Hatırlatılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
290Y9.HD4.3.2012E. 2010/48459 K. 2013/7493"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( İşçiden Teminat Olarak Alınan Senet Sebebiyle İşçinin Borcu İşverene Verdiği Zarar veya Yedindeki Nakit Miktarı İle Sınırlı Olduğu - Zararı ve Davacı İşçiden Alacağı Olduğunu İşveren İspatlaması Gerektiği )
NAKİT MİKTARI İLE SINIRLILIK ( Borçlu Olmadığının Tespiti - İşçiden Teminat Olarak Alınan Senet Sebebiyle İşçinin Borcu İşverene Verdiği Zarar veya Yedindeki Nakit Miktarı İle Sınırlı Olduğu/Zararı ve Davacı İşçiden Alacağı Olduğunu İşverenin İspatlaması Gerektiği )
TEMİNAT NİTELİĞİNDE ALINAN SENET ( İşverenin Zararını Veya Alacağını Kanıtlamadığı Sürece Geçersiz Sayılması Gerektiği/Zararı ve Davacı İşçiden Alacağı Olduğunu İşverenin İspatlaması Gerektiği - Borçlu Olmadığının Tespiti )
İSPAT YÜKÜ ( İşçiden Teminat Olarak Alınan Senet Sebebiyle İşçinin Borcu İşverene Verdiği Zarar veya Yedindeki Nakit Miktarı İle Sınırlı Olduğu/Zararı ve Davacı İşçiden Alacağı Olduğunu İşverenin İspatlaması Gerektiği - Borçlu Olmadığının Tespiti )"
290Y8.HD29.12.2011E. 2011/7605 K. 2011/7876"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davaya Konu Taşınmaza Komşu Aynı Ada Taşınmazların Tapu Kaydı İle Tapu Kaydına Esas Teşkil Eden Kadastro Tutanakları ve Dayanak Belgelerinin Tapu Sicil Müdürlüğünden Getirtilmesi Gerektiği )
KADASTRO TUTANAKLARI ( Tapu İptali ve Tescil - Davaya Konu Taşınmaza Komşu Aynı Ada Taşınmazların Tapu Kaydı İle Tapu Kaydına Esas Teşkil Eden Kadastro Tutanakları ve Dayanak Belgelerinin Tapu Sicil Müdürlüğünden Getirtilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN NİTELİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazın Hangi Tarihten Beri Kimin Zilyetliğinde Olduğu Ne Şekilde Kullanıldığının Araştırılması ve Komşu Parsellere Revizyon Gören Tapu ve Vergi Kayıtlarından Yararlanılarak Taşınmazın Niteliğinin Belirlenmesi Gerektiği )
İMAR VE İHYA ( Gereken Yerlerden İse Kim Tarafından Ne Şekilde Hangi Tarihte İmar-İhyasına Başlanıp Hangi Tarihte Bitirildiğinin ve İmar İhya İle Kazanılacak Yerlerden Olup Olmadığının Göz Önünde Tutulması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )"
290Y19.HD7.12.2011E. 2011/5644 K. 2011/15422"SENETTE BEDELSİZLİK İDDİASI ( İspat Yükünün Davacıya Ait Olduğu ve Yazılı Delillerle İspatı Gerektiği )
BONONUN BEDELSİZ KALDIĞI İDDİASI ( Cebri İcra Tehditi Altında Ödenen Paranın İstirdatı İstemi - Bu İddianın İspat Yükünün Davacıya Ait Olduğu ve Yazılı Delillerle İspatı Gerektiğinin Gözetileceği )
BEDELSİZ KALAN BONOLAR NEDENİYLE CEBRİ İCRA TEHDİTİ ALTINDA ÖDENEN PARANIN İSTİRDATI ( Bonoların Bedelsiz Kaldığının İspat Yükü Davacıya Ait Olup Bu İddianın Yazılı Delillerle İspatı Gerektiği )"
290Y11.HD1.11.2011E. 2010/15945 K. 2011/14789"BANKA HESABINDAN TALİMATI DIŞINDA PARA ÇEKİLDİĞİ İDDİASI ( Davalı Banka Tarafından Davaya Konu Edilen Para Yönünden Banka KayıTL.arının Gerçeği Yansıtmadığının Açıkça Savunulduğu - Davalı Bankanın Yemin Teklif Etme Hakkı Bulunduğu )
KESİN DELİL ( Kesin Delil İle İspatı Zorunlu Olan Vakıa Kesin Delillerle İspat Edilemezse Bunu İspat Yükü Kendine Düşen Tarafın Takdiri Delil Gösteremeyeceği - Sadece Karşı Tarafa Yemin Teklif Etme Hakkına Sahip Olduğu )
YEMİN ( Banka Hesabından Talimatı Dışında Çekilen Paranın Tahsili Talebi - Davalı Banka Tarafından Davaya Konu Edilen Para Yönünden Banka KayıTL.arının Gerçeği Yansıtmadığı Açıkça Savunulduğundan Bankanın Yemin Deliline Dayanabileceği )
BANKA KAYITLARININ GERÇEĞİ YANSITMADIĞI SAVUNMASI ( Genel Hesap ve Bankacılık HizmeTL.eri Sözleşmesinde Uyuşmazlıklarda Banka Defterlerinin vs. KayıTL.arının Kesin Delil Teşkil Edeceği Kararlaştırılmışsa da Davalı Bankanın Bu Savunması Karşısında Yemin Teklif Etme Hakkı Bulunduğu )"
290Y1.HD13.10.2011E. 2011/8023 K. 2011/10250"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Muvazaa İddiasının Yazılı Delille İspat Edilmesi Gerektiği/Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Mehir Szöleşmesi Olduğu/Mehir Sözleşmesinin Geçerli Olması Sebebiyle Muvazaa İddiasının İspatlanamadığından Davanın Reddi Gerektiği )
MEHİR SÖZLEŞMESİ (Kocanın Evlenme Sözleşmesi Anında ya da Devamı Sırasında Bazen de Sona Ermesi Halinde Kadına Belirli Bir Mal Para veya Ekonomik Değeri Olan Bir Şeyi Armağan Etmesinin Yasaklanmamış Olması Dolayısıyla Geçerli Kabul Edileceği - Muvazaa İddiasıyla Tapu İptali ve Tescil )
EVLENME SIRASINDA VERİLEN TAŞINMAZ (Medeni Kanun Evlenme Sözleşmesi Sırasında Karı Kocadan Birinin Diğerine Bir Mal veya Para Vermesini ya da Vermeyi Vaad Edip Bir Süre Ertelemesini Yasaklamadığı - Mehir Sözleşmesinin Geçerli OIduğu/Tapu İptali ve Tescil )
MUVAZAA (Tapu İptali ve Tescil - Ancak Yazılı Delille İspatlanabileceği/İbraz Edilen Sözleşmenin Muvazaalı İşlemin Belgesi Olmayıp Taşınmazın Davalıya Mehir Olarak Verildiğine Dair Düzenlenen Bir Belge Olduğu - Davanın Reddi Gereği )
YAZILI DELİLLE İSPAT (Muvazaa İddiasının Yazılı Delille İspatlanması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )"
290Y19.HD11.10.2011E. 2011/2056 K. 2011/12355"BONODAN DOLAYI BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI (Menfi Tespit - İspat Yükünün Davalı Üzerinde Olduğunun Mahkemece Gözetilmesi Gereği/Takip ve Dava Konusu Bononun Vade Tarihinin Şirketin Genel Kurul Tarihinden Önceki Bir Tarih Olduğu)
BONONUN TANZİM VE VADE TARİHİ (Bu Tarihlerin Şirketin Sermaye Artırımı Yaptığı Genel Kurul Tarihinden Önceki Bir Tarih Olması Nedeniyle İspat Yükünün Davalı Üzerinde Olduğunun Kabulü - İspat Yükü Hususunda Yerel Mahkemece Yanılgıya Düşüldüğü)
İSPAT KÜLFETİ (Takip ve Davaya Konu Bonolardan Dolayı Alacaklı Olduğunun İspatının Davalı Şirket Tarafından Yapılacağı - Kanıt Yükü Kendisine Düşen Davalının İddiasını Yazılı Delille İspat Edeceği/Bonodan Dolayı Borçlu Olmadığının Tespiti)"
290Y1.HD26.9.2011E. 2011/9478 K. 2011/9449"TEMİNAT MAKSADIYLA TEMLİK SÖZLEŞMESİ (Davacının Borcunu Ödemiş Olduğu Halde Borcun Teminatı Olarak Temlik Ettiği Taşınmazının Tapusunun İade Edilmediği İddiası - Bu Tür Sözleşmelerin Yazılı Delille İspat Edilmesi Gerektiği)
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (Borcun Teminatı İçin Mülkiyeti Devredilen Davacıya Ait Taşınmazın Borcun Ödenmiş Olmasına Rağmen Geri Verilmemesi Nedeniyle Açılan Dava - Teminat Maksadıyla Temlik/Taraflar Arasında İnançlı İşlemin Bulunduğu)
TEMİNAT MAKSADIYLA TEMLİK SÖZLEŞMESİNİN YAZILI DELİLLE İSPATI (Tanık Dinlenemeyeceği - Dava Dilekçesinde Yemin Deliline Dayanıldığının Anlaşılması Durumunda Bu Delilin Mahkemece Kullandırılmamasının Hatalı Olduğu - Tapu İptali ve Tescil Davası)
YEMİN DELİLİ (Teminat Maksadıyla Temlik Sözleşmesinin Yazıllı Delille İspat Edilecek Olmasının Yemin Delilinin Kullanılmasına Engel Teşkil Etmediği - Dava Dilekçesinde Yemin Deliline Dayanıldığı Durumda Bu Delilin Kullandırılacağı)
İNANÇLI İŞLEM (Bu işlemle Borçlunun Alacaklısına Sınırlı Ayni Hak Tanıyacak Yerde Malının Mülkiyetini Geçirerek Rehin Hakkından Daha Güçlü ve Daha İleri Giden Bir Mülkiyet Hakkı Tanıdığı - Taşınmazı Alanın Başkasına Satmaması Gerektiği)"
290Y19.HD26.9.2011E. 2011/1886 K. 2011/11393"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davaya Konu Bononun Teminat Olarak Verildiği Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğunun Yazılı Belgeyle Kanıtlanması Gereği - Senette İhdas Nedeni Olmadığından Talilden Sözedilmeyeceyeceği )
TEMİNAT OLARAK VERİLEN BONONUN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI ( Senette İhdas Nedeni Olmadığından Talilden Sözedilmeyeceyeceği - Senede Karşı İleri Sürülen Definin Yazılı Belgeyle İspatı Gereği )
YAZILI BELGEYLE KANITLAMA ZORUNLULUĞU ( Senede Karşı Defi Olarak İleri Sürülen ve Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıran veya Azaltan Hukuki İşlemlerin Yazılı Belgeyle İspatı Gereği - Teminat Bonosunun Anlaşmaya Aykırı Doldurulması )
TEMİNAT BONOSO ( Anlaşmaya Aykırı Doldurma - Yazılı Delille Kanıtlama )"
290Y19.HD5.7.2011E. 2011/7011 K. 2011/9496"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Senet Metnini Talil Eden Davacı Bu İddiasını Yazılı Delil İle İspatlamak Zorunda Olduğu - Davanın İhbar Edildiği Kişinin Taraf Sıfatı Olmadığından Mahkemece Verilen Kararı Temyiz Etme Yetkisinin Olmadığı
SENET METNİNİN TALİLİ ( Talil Eden Davacı Bu İddiasını Yazılı Delil İle İspatlamak Zorunda Olduğu/Davanın İhbar Edildiği Kişinin Taraf Sıfatı Olmadığından Mahkemece Verilen Kararı Temyiz Etme Yetkisinin Olmadığı - Borçlu Olmadığının Tespiti )
İSPAT KÜLFETİ ( Senet Metnini Talil Eden Davacı Bu İddiasını Yazılı Delil İle İspatlamak Zorunda Olduğu - Davanın İhbar Edildiği Kişinin Taraf Sıfatı Olmadığından Mahkemece Verilen Kararı Temyiz Etme Yetkisinin Olmadığı )
DAVANIN İHBARI ( İhbar Edildiği Kişinin Taraf Sıfatı Olmadığından Mahkemece Verilen Kararı Temyiz Etme Yetkisinin Olmadığı )
SENETTEKİ İMZANIN GEÇERLİLİĞİ ( Yönünden Açılmış Olan Ceza Davası Dosyası da Dikkate Alınarak Hüküm Kurulması Gerektiği - Borçlu Bulunmadığının Tespiti )"
290Y19.HD7.4.2011E. 2010/8686 K. 2011/4603"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Davacı Tarafın Senedin Kira Sözleşmesinin Teminatı Olarak Verildiğini İleri Sürdüğü/Senet Metni Her İki Tarafça da Talil Edildiği - Bu Durumda İspat Külfetinin Yer Değiştirmeyip Davacı Borçlu Üzerinde Kaldığı )
İSPAT KÜLFETİ ( Menfi Tespit İstemi/Davacı Taraf Senedin Kira Sözleşmesinin Teminatı Olarak Verildiğini İleri Sürdüğü - Senet Metni Her İki Tarafça da Talil Edildiği/Bu Durumda İspat Külfetinin Yer Değiştirmeyip Davacı Borçlu Üzerinde Kaldığının Gözetileceği )
BORÇ ALACAK İLİŞKİSİ ( Menfi Tespit İstemi - Kira Sözleşmesinde Belirtilen Senedin Neyin Teminatı Olduğu ve Teminat Olduğu Miktar Belirlenerek Taraflar Arasında Şayet Borç-Alacak İlişkisi Varsa Bunun Saptanıp Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Karar Verileceği )"
290Y13.HD5.4.2011E. 2010/16912 K. 2011/5308"TAPULU TAŞINMAZDA HARİCİ SÖZLEŞME ( Geçersiz Olup Taraflar Ancak Verdiklerinin İadesini İsteyebilecekleri - Alıcı Verdiği Bedel İçin Faiz İsteyemeyeceği Gibi Satıcı da Ecrimisil Vb. Gibi Herhangi Bir Bedel Talep Edemeyeceği )
YAZILI DELİLLE İSPAT ( Resmi Şekilde Yapılmadığı İçin Geçersiz Olan Yazılı Harici Sözleşmedeki Ödemeye Dair Kaydın Aksi Yazılı Delille İspatlanması Gerektiği )
HARİCİ SÖZLEŞME İLE SATIN ALINAN TAŞINMAZ ( Harici Sözleşmeler Geçersiz Olup Taraflar Ancak Verdiklerinin İadesini İsteyebilecekleri - Alıcı Verdiği Bedel İçin Faiz İsteyemeyeceği Gibi Satıcı da Ecrimisil Vb. Gibi Herhangi Bir Bedel Talep Edemeyeceği )"
290Y14.HD15.3.2011E. 2011/1896 K. 2011/3242"İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazın Rayiç Değerinin Tahsili - İnanç Sözleşmesi Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği/Bu Yazılı Delil Tarafların Getirecekleri ve Onların İmzalarını Taşıyan Bir Belge Olması Gerektiği )
TAŞINMAZIN RAYİÇ DEĞERİNİN TAHSİLİ ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - İnanç Sözleşmesi Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği/Bu Yazılı Delil Tarafların Getirecekleri ve Onların İmzalarını Taşıyan Bir Belge Olması Gerektiği )
YAZILI DELİL ( İnanç Sözleşmesi Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği/Bu Yazılı Delil Tarafların Getirecekleri ve Onların İmzalarını Taşıyan Bir Belge Olması Gerektiği - Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Belge Varsa İnanç Sözleşmesi "Tanık" Dahil Her Türlü Delille İspat Edilebileceği )"
290Y13.HD15.3.2011E. 2010/11942 K. 2011/3956"ALACAK DAVASI (Senede Bağlı Olan Her Çeşit İddiaya Karşı Defi Olarak İleri Sürülen ve Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak veya Azaltacak Nitelikte Bulunan Hukuki İşlemlerin Tanıkla İspat Edilemeyeceği )
SENEDE BAĞLI İDDİALAR (Her Çeşit İddiaya Karşı Defi Olarak İleri Sürülen ve Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak veya Azaltacak Nitelikte Bulunan Hukuki İşlemlerin Tanıkla İspat Edilemeyeceği )
TANIKLA İSPAT (Alacak Davası - Senede Bağlı Olan Her Çeşit İddiaya Karşı Defi Olarak İleri Sürülen ve Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak veya Azaltacak Nitelikte Bulunan Hukuki İşlemlerin Tanıkla İspat Edilemeyeceği )"
290Y19.HD7.3.2011E. 2010/6939 K. 2011/2889"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( İspat Külfeti M.K.nun 6. Md. Gereğince Davacı Üzerinde Olup H.U.M.K.nun 290. Md. Hükmü Gereğince Teminat Senedi Savının Yazılı Belge İle Kanıtlanması Gerektiği )
İSPAT KÜLFETİ ( Menfi Tespit İstemi - İspat Külfeti M.K.nun 6. Md. Gereğince Davacı Üzerinde Olup H.U.M.K.nun 290. Md. Hükmü Gereğince Teminat Senedi Savının Yazılı Belge İle Kanıtlanması Gerektiği )
TEMİNAT SENEDİ ( Menfi Tespit İstemi - İspat Külfeti M.K.nun 6. Md. Gereğince Davacı Üzerinde Olup H.U.M.K.nun 290. Md. Hükmü Gereğince Teminat Senedi Savının Yazılı Belge İle Kanıtlanması Gerektiği )"
290Y19.HD2.3.2011E. 2010/7397 K. 2011/2720"İSTİRDAT İSTEMİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Senette Yer Alan Malen Kaydının Davalı Tarafından Talil Edildiğine İlişkin Mahkeme Gerekçesinin Yerinde Olmadığı )
BONO DÜZENLEMESİ ( İstirdat İstemi - Borçlu Olmadığının Tespiti/Senette Yer Alan Malen Kaydının Davalı Tarafından Talil Edildiğine İlişkin Mahkeme Gerekçesinin Yerinde Olmadığı - 592. Md. Uyarınca Açığa Bono Düzenlenmesinin Mümkün Olduğu )
YAZILI DELİL ( Yasanın 592. Md. Uyarınca Açığa Bono Düzenlenmesinin Mümkün Olduğu - Bu Senedin Sonradan Anlaşmaya Aykırı Bir Şekilde Doldurulduğu İddiasının H.U.M.K.nun 290. Md. Uyarınca Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği )"
290Y14.HD20.1.2011E. 2010/14043 K. 2011/433"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muvazaa İddiasında Bulunan Davalı Tanık Beyanlarına Dayandığı/Resmi Biçimde Yapılan Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçersizliğini Kanıtlar Nitelikte Delil de İleri Sürmediğinden Davanın Kabulü Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Muvazaa İddiasında Bulunan Davalı Tanık Beyanlarına Dayandığı/Resmi Biçimde Yapılan Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçersizliğini Kanıtlar Nitelikte Delil de İleri Sürmediğinden Davanın Kabulü Gerektiği )
MUVAZAA İDDİASI ( Davalı Muvazaa İddiasını Noterde Re'sen Düzenlenen Sözleşmeye Karşı İleri Sürdüğünden Bu İddiasını Aynı Nitelikte Bir Belge İle Kanıtlaması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL/KANITLAMA ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Davalı Muvazaa İddiasını Noterde Re'sen Düzenlenen Sözleşmeye Karşı İleri Sürdüğünden Bu İddiasını Aynı Nitelikte Bir Belge İle Kanıtlaması Gerektiği )
SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Davalı Muvazaa İddiasını Noterde Re'sen Düzenlenen Sözleşmeye Karşı İleri Sürdüğünden Bu İddiasını HUMK'nun 288 ve 290. Md.leri Uyarınca Aynı Nitelikte Bir Belge İle Kanıtlaması Gerektiği )"
290Y14.HD13.12.2010E. 2010/12581 K. 2010/13910"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ESKİ HALE GETİRME ( Elatmanın Önlenmesi İsteminin Kabulüne Karar Verildiğine Göre Dava Konusu Eklentinin Kaldırılmasına da Karar Verilmesi Gerektiği )
EKLENTİNİN KALDIRILMASI ( Elatmanın Önlenmesi Ve Eski Hale Getirme - Elatmanın Önlenmesi İsteminin Kabulüne Karar Verildiğine Göre Dava Konusu Eklentinin Kaldırılmasına da Karar Verilmesi Gerektiği )
ESKİ HALE GETİRME ( Elatmanın Önlenmesi İsteminin Kabulüne Karar Verildiğine Göre Dava Konusu Eklentinin Kaldırılmasına da Karar Verilmesi Gerektiği )"
290Y1.HD14.10.2010E. 2010/8890 K. 2010/10376"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hata Nedenine Dayalı - Mirasçıların Resmi Memur Önünde Akit Düzenlenmesi Suretiyle Taksim İradelerini Gerçekleştirdikleri/İddianın Yazılı Belge İle İspatının Zorunlu Olduğu )
HATA NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İddianın Yazılı Belge İle İspatının Zorunlu Olduğu - Mirasçıların Resmi Memur Önünde Akit Düzenlenmesi Suretiyle Taksim İradelerini Gerçekleştirdikleri )
MİRASÇILARIN TAKSİM İRADELERİ ( Resmi Memur Önünde Akit Düzenlenmesi Suretiyle Gerçekleştirdikleri - Hata Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davasında İddianın Yazılı Belge İle İspatlanması Zorunluluğu ) "
290Y3.HD12.7.2010E. 2010/9910 K. 2010/12516"KİRA ALACAĞININ İPTALİ İSTEMİ ( 30 Yıl Süreli Kira Sözleşmesine Göre Kira Süresince Ödenmesi Gereken Kira Bedeli Toplamı Dava Tarihi İtibariyle 7.080 TL Olan Görev Sınırının Üzerinde Olduğundan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Görevli Olduğu )
KİRA SÖZLEŞME SÜRESİ ( 30 Yıl Süreli Olması - Kira Süresince Ödenmesi Gereken Kira Bedeli Toplamı Dava Tarihi İtibariyle 7.080 TL Olan Görev Sınırının Üzerinde Olduğundan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Görevli Olduğu )
GÖREVLİ MAHKEME ( Kira Alacağının İptali İstemi - 30 Yıl Süreli Kira Sözleşmesine Göre Kira Süresince Ödenmesi Gereken Kira Bedeli Toplamı Dava Tarihi İtibariyle 7.080 TL Olan Görev Sınırının Üzerinde Olduğundan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Görevli Olduğu )"
290Y13.HD1.7.2010E. 2010/8723 K. 2010/9787"BONO KARŞILIĞI MAL ALIMI ( Menfi Tespit ve İstirdat Davası/Davacının Tanzim Ettiği Bono Karşılığı Olan Malların Teslim Edilmediğini İddia Ettiği - İspat Yükünün Davacıda Olduğunun Dikkate Alınacağı )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Tanzim Ettiği Bono Karşılığı Olan Malların Teslim Edilmediğini İddia Ettiği - Bonodaki Malen Kaydının Aksini İddia Eden Borçlunun İddiasını Yazılı Delille İspat Etmek Zorunda Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Menfi Tespit Davası/Davacının Tanzim Ettiği Bono Karşılığı Olan Malların Teslim Edilmediğini İddia Ettiği - İspat Yükünün Davacıda Olduğunun Dikkate Alınacağı )
SENETLE İSPAT KÜLFETİ ( Menfi Tespit Davası/Davacının Tanzim Ettiği Bono Karşılığı Olan Malların Teslim Edilmediğini İddia Ettiği - Bonodaki Malen Kaydının Aksini İddia Eden Borçlunun İddiasını Yazılı Delille İspat Edeceği )
BONODAKİ MALEN KAYDI ( Menfi Tespit Davası/Davacının Tanzim Ettiği Bono Karşılığı Olan Malların Teslim Edilmediğini İddia Ettiği - Bonodaki Malen Kaydının Aksini İddia Eden Borçlunun İddiasını Yazılı Delille İspat Edeceği )"
290Y19.HD28.6.2010E. 2009/12076 K. 2010/8179"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Kira Sözleşmesi Gerekçe Gösterilerek Senedin Teminat Senedi Olduğu Sonucuna Varılmış İse de Kira Sözleşmesinde Dava Konusu Senetle İlgili Bir Hüküm Bulunmadığından Kira Sözleşmesinin Teminat İddiasının Kanıtı Olarak Kabul Edilemeyeceği )
BONONUN TEMİNAT AMACIYLA VERİLDİĞİ İDDİASI ( Kira Sözleşmesinde Dava Konusu Senetle İlgili Bir Hüküm Bulunmadığından Kira Sözleşmesinin Teminat İddiasının Kanıtı Olarak Kabul Edilemeyeceği )
NAKDEN KAYDI BULUNAN BONO ( Menfi Tespit İstemi - Kira Sözleşmesinde Dava Konusu Senetle İlgili Bir Hüküm Bulunmadığından Kira Sözleşmesinin Teminat İddiasının Kanıtı Olarak Kabul Edilemeyeceği )"
290Y19.HD17.6.2010E. 2010/4628 K. 2010/7760"BONO ( Malen Kaydı Bulunan Bono/Karşılığında Mal Teslim Edilmediği İddiası - 1086 SK Md. 290 Uyarınca Bu Yöndeki İddianın Yazılı Delille Kanıtlaması Gerektiği )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Malen Kaydı Olan Bono - Borçlu Olmadığına İlişkin Tespitte Yazılı Delile Başvurulması Gerektiği/İcapsız Yeminle Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
YEMİN ( Malen Kaydı Bulunan Bono/Karşılığında Mal Teslim Edilmediği İddiası/1086 SK Md. 290 Uyarınca Bu Yöndeki İddiasını Yazılı Delille Kanıtlaması Gerektiği - İspat Külfetinin Tayininde Yanılgıya Düşüldüğü/İcapsız Yemine Dayanılarak Karar Verilemeyeceği )"
290Y19.HD11.5.2010E. 2009/9127 K. 2010/5844"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Bonodaki Keşide Tarihinin Vade Tarihinden Sonraki Bir Tarihi İçerdiği/Bono Kambiyo Senedi Niteliğini Yitirse de Adi Borç Senedi Niteliğinde Olduğunun Kabul Edileceği - Davalının Borçlu Olmadığını Yazılı Delille İspat Edeceği )
İSPAT YÜKÜ ( İtirazın İptali Davası/Bonodaki Keşide Tarihinin Vade Tarihinden Sonraki Bir Tarihi İçerdiği - Bono Kambiyo Senedi Niteliğini Yitirse de Adi Borç Senedi Niteliğinde Olduğunun Kabul Edileceği/Davalının Borçlu Olmadığını Yazılı Delille İspat Etmesi Gerektiği )
BONODAKİ KEŞİDE TARİHİNİN VADE TARİHİNDEN SONRAKİ BİR TARİHİ İÇERMESİ ( İtirazın İptali Davası - Bono Kambiyo Senedi Niteliğini Yitirse de Adi Borç Senedi Niteliğinde Olduğunun Kabul Edileceği/Davalının Borçlu Olmadığını Yazılı Delille İspat Etmesi Gerektiği )
SENETLE İSPAT KURALI ( İtirazın İptali Davası/Bonodaki Keşide Tarihinin Vade Tarihinden Sonraki Bir Tarihi İçerdiği - Bono Kambiyo Senedi Niteliğini Yitirse de Adi Borç Senedi Niteliğinde Olduğunun Kabul Edileceği/Davalının Borçlu Olmadığını Yazılı Delille İspat Edeceği )"
290YHGK28.4.2010E. 2010/6-153 K. 2010/232"TAHLİYE DAVASI (Temerrüt Nedeniyle - Kira Bedellerinin Senede Bağlandığı Savunmasında Bulunan Davalının Bu Olguyu İspat Yükü Bulunduğu)
TEMERRÜT NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ (Kira Bedellerinin Senede Bağlandığı İddiasını Yazılı Delille Kanıtlayamayan Davalının “Yemin” Deliline Dayandığı - Davalı Yana Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkı Olduğunun Hatırlatılarak Karar Verilmesi Gerektiği)
KİRA BEDELLERİNİN SENEDE BAĞLANDIĞI İDDİASI (Yazılı Delille Kanıtlayamayan Davalının “Yemin” Deliline Dayandığı - Davalı Yana Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkı Olduğunun Hatırlatılarak Karar Verilmesi Gerektiği)
YEMİN DELİLİ (Kira Bedellerinin Senede Bağlandığı İddiasını Yazılı Delille Kanıtlayamayan Davalının “Yemin” Deliline Dayandığı - Davalı Yana Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkı Olduğunun Hatırlatılarak Karar Verilmesi Gerektiği)"
290Y19.HD14.4.2010E. 2009/6565 K. 2010/4421"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacılar Senedin İhdas Nedenini Talil Ettiklerine Göre İddialarını Yazılı Delille Kanıtlamakla Yükümlü Oldukları - Davalı Taraf Tanık Dinlenmesine Muvafakat Etmediği Halde Tanık Dinlenmesinin Usule Aykırı Olduğu )
SENEDİN İHDAS NEDENİ ( Menfi Tespit Davası - Davacılar Senedin İhdas Nedenini Talil Ettiklerine Göre İddialarını Yazılı Delille Kanıtlamakları Gerektiği/Davalı Taraf Tanık Dinlenmesine Muvafakat Etmediği Halde Tanık Dinlenmesinin Usule Aykırı Olduğu )
YAZILI DELİL ( Menfi Tespit Davası - Davacılar Senedin İhdas Nedenini Talil Ettiklerine Göre İddialarını Yazılı Delille Kanıtlamakları Gerektiği )
TANIK DELİLİ ( Menfi Tespit Davası - Davacılar Senedin İhdas Nedenini Talil Ettiklerine Göre İddialarını Yazılı Delille Kanıtlamakla Yükümlü Oldukları/Davalı Taraf Tanık Dinlenmesine Muvafakat Etmediği Halde Tanık Dinlenmesinin Usule Aykırı Olduğu )"
290Y19.HD25.3.2010E. 2009/5681 K. 2010/3434"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( İspat Külfeti Davacıda Olup Davacının Senedin Teminat Senedi Olduğu Yönündeki İddiasını Yazılı Delille Kanıtlaması Gerektiği - Yazılı Delil Sunulamaması Halinde Davacıya Davalıya Yemin Teklif Etme Hakkı Hatırlatılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İSPAT KÜLFETİ ( Davacıda Olup Davacının Senedin Teminat Senedi Olduğu Yönündeki İddiasını Yazılı Delille Kanıtlaması Gerektiği - Yazılı Delil Sunulamaması Halinde Davacıya Davalıya Yemin Teklif Etme Hakkı Hatırlatılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YAZILI DELİL ( Menfi Tespit İstemi - İspat Külfeti Davacıda Olup Davacının Senedin Teminat Senedi Olduğu Yönündeki İddiasını Yazılı Delille Kanıtlaması Gerektiği )"
290YHGK24.3.2010E. 2010/14-154 K. 2010/177"İNANÇ İLİŞKİSİNE DAYALI MÜLKİYET AKTARIMI ( Ödeme Tutarının Tahsili İstemi - Anne İle Kızı Arasında Görülmekte Olan Alacak Davasında Tanık Deliline Dayanılabileceği )
TANIK DELİLİ ( İnanç İlişkisine Dayalı Mülkiyet Aktarımı/Ödeme Tutarının Tahsili İstemi - Anne İle Kızı Arasında Görülmekte Olan Alacak Davasında Tanık Deliline Dayanılabileceği )
ANNE KIZ ARASINDAKİ DAVA ( Tanık Deliline Dayanılabileceği - İnanç İlişkisine Dayalı Mülkiyet Aktarımı )"
290Y13.HD8.3.2010E. 2010/618 K. 2010/2682"KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Kardeş Olan Davacı ve Davalının İmzalarının Bulunması - Taraflar Arasında Güvene Dayalı Bir Kefillik Sözleşmesi Bulunduğu Anlamına Gelmeyeceği/Taraflar Kardeş Oldukları İçin Tanık Dinlenebileceği )
MÜTESELSİL KEFİL ( Kredi Sözleşmesinde Kardeş Olan Davacı ve Davalının İmzalarının Bulunması - Taraflar Arasında Güvene Dayalı Bir Kefillik Sözleşmesi Bulunduğu Anlamına Gelmeyeceği/Taraflar Kardeş Oldukları İçin Tanık Dinlenebileceği )
TANIK ( İtirazın İptali - Kredi Sözleşmesinde Kardeş Olan Davacı ve Davalının İmzalarının Bulunması Taraflar Arasında Güvene Dayalı Bir Kefillik Sözleşmesi Bulunduğu Anlamına Gelmeyeceği/Taraflar Kardeş Oldukları İçin Tanık Dinlenebileceği )"
290Y19.HD1.2.2010E. 2009/5429 K. 2010/805"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Senede Karşı İleri Sürülen İddiaların Yine Senetle Kanıtlanması Gerektiği - Taraflar İddialarını İspat İçin Kendi Muvazaalarına Dayanamayacağı )
MUVAZAA ( Menfi Tespit İstemi - Senede Karşı İleri Sürülen İddiaların Yine Senetle Kanıtlanması Gerektiği/Taraflar İddialarını İspat İçin Kendi Muvazaalarına Dayanamayacağı )
SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Senede Karşı İleri Sürülen İddiaların Yine Senetle Kanıtlanması Gerektiği - Taraflar İddialarını İspat İçin Kendi Muvazaalarına Dayanamayacağı )"
290Y19.HD18.11.2009E. 2009/4112 K. 2009/10870"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Davacının Havaleler Yoluyla Yaptığı Ödeme Mahsup Edildikten Sonra Halen Bakiye Borçla Dava Konusu Çeklerin Bedeli Karşılaştırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ÇEK BEDELİNDEN SORUMLULUK ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Davacının Havaleler Yoluyla Yaptığı Ödeme Mahsup Edildikten Sonra Halen Bakiye Borçla Dava Konusu Çeklerin Bedeli Karşılaştırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Havaleler Yoluyla Yaptığı Ödeme Mahsup Edildikten Sonra Halen Bakiye Borçla Dava Konusu Çeklerin Bedeli Karşılaştırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
290Y19.HD16.11.2009E. 2009/1027 K. 2009/10733"BONONUN BEDEL KISMININ YAZI İLE SONRADAN DOLDURULDUĞU İDDİASI ( Yazılı Delil İle Kanıtlanması Gerektiği - Hem Yazı Hem de Rakamla Doldurulmuş Bono Bedeli Arasında Çelişki Var İse Yazı İle Gösterilen Bedele İtibar Olunacağı )
TAHRİFAT İDDİASI ( Bononun Bedel Kısmının Yazı İle Sonradan Doldurulduğu İddiasının Yazılı Delil İle Kanıtlanması Gerektiği - Hem Yazı Hem de Rakamla Doldurulmuş Bono Bedeli Arasında Çelişki Var İse Yazı İle Gösterilen Bedele İtibar Olunacağı )
YAZILI DELİL ( Bononun Bedel Kısmının Yazı İle Sonradan Doldurulduğu İddiasının Yazılı Delil İle Kanıtlanması Gerektiği )"
290Y8.HD20.10.2009E. 2009/3514 K. 2009/5011"KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI (Mal Ayrılığı Rejiminin Geçerli Olduğu Dönemde Edinilen Mallara İlişkin Uyuşmazlıkların Borçlar Kanununun Genel Hükümlerine Göre Çözülmesi Gereği - Kişinin Kendi Katıldığı İşlemin Muvazaalı Olduğunu Ancak Aynı Derecede Bir Belge ile Kanıtlayabileceği)
MAL AYRILIĞI REJİMİNİN GEÇERLİ OLDUĞU DÖNEMDE EDİNİLMİŞ MAL (Katkı Payının Bu Dönemde Eşlerin Elde Ettikleri Gelirleri Yapmak Zorunda Oldukları ve Kişisel Harcamaları ve Yapabilecekleri Tasarruf Miktarı Belirlenerek Katkı Payının Belirlenmesi - Muvazaa İddiası)
KİŞİNİN KENDİ KATILDIĞI İŞLEM HAKKINDA MUVAZAA İDDİASI (Ancak Aynı Derecede Belge ile Kanıtlanabileceği - Mal Ayrılığının Geçerli Olduğu Dönemde Edinilmiş Mala Tarafların Katkısının Gelirleri Tasarrufları ve Harcamaları Hesaplanarak Belirlenmesi)"
290Y13.HD29.9.2009E. 2009/3004 K. 2009/10538"HARİCEN DÜZENLENEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Aksinin İspatının Yazılı Delil İle Yapılabileceği - Tanıkların Sözleşmenin Aksine Olan Beyanlarına İtibar Edilemeyeceği )
SENETLE İSPAT KURALI ( Adi Yazılı Şekilde Yapılan Taşınmaz Devri Sözleşmesi - Sözleşmenin Aksinin İspatının Yazılı Delil İle Yapılabileceği/Tanık Dinlenmesinin Olanaklı Olmadığı )
TANIK DİNLENMESİ ( Adi Yazılı Şekilde Yapılan Taşınmaz Devri Sözleşmesi - Sözleşmenin Aksinin İspatının Yazılı Delil İle Yapılabileceği/Tanık Dinlenmesinin Olanaklı Olmadığı )"
290Y19.HD17.9.2009E. 2009/998 K. 2009/8386"MENFİ TESPİT DAVASI ( Senede Karşı Açılan - Senede Karşı Senetle İspat Kuralının Uygulanması Gerektiği/Bu Kural Senedin Tarafları ve Külli Halefleri Bakımından Geçerli Olduğu )
SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Senede Karşı Menfi Tespit Davası Açıldığı - Senede Karşı Senetle İspat Kuralının Uygulanması Gerektiği/Bu Kural Senedin Tarafları ve Külli Halefleri Bakımından Geçerli Olduğu )
TANIKLA İSPAT ( Menfi Tespit Davası - Mirasçılar Külli Halef Sıfatıyla Değil de Sadece Kendi Haklarına Dayanarak Dava Açmışlarsa İddialarını Senetle İspat Etmek Zorunda Olmayıp Tanıkla da İspat Edebilecekleri )"
290Y19.HD1.7.2009E. 2008/10239 K. 2009/6540"PEŞİN SATIŞ ( Menfi Tespit Davası - Aslolan Peşin Satış Olup Peşin Satışta Malın ve Bedelinin Aynı Anda Verildiğinin Kabul Edildiği )
ÇEK ( Davacı Verdiği Çekler Karşılığında Kendisine Mal Teslim Edilmediğini İddia Ettiğine Göre Bu İddiasını Yazılı Delillerle Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Menfi Tespit Davası - Davacı Verdiği Çekler Karşılığında Kendisine Mal Teslim Edilmediğini İddia Ettiğine Göre Bu İddiasını Yazılı Delillerle Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacı Verdiği Çekler Karşılığında Kendisine Mal Teslim Edilmediğini İddia Ettiğine Göre Bu İddiasını Yazılı Delillerle Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu )"
290Y19.HD14.4.2009E. 2008/6977 K. 2009/3108"NOTER SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Aracın Satış Bedelinin Tamamen Ödendiği Yazılı Olduğuna Göre Aksi Kanıtlanmadıkça Senet İçeriğine İtibar Edilmesi Gerektiği )
İSPAT YÜKÜ ( Taraflar Arasında Düzenlenen Noter Satış Sözleşmesinde Aracın Satış Bedelinin Tamamen Ödendiği Yazılı Olduğuna Göre Aksi Kanıtlanmadıkça Senet İçeriğine İtibar Edilmesi Gerektiği )
ARACIN SATIŞ BEDELİ ( Taraflar Arasında Düzenlenen Noter Satış Sözleşmesinde Tamamen Ödendiği Yazılı Olduğuna Göre Aksi Kanıtlanmadıkça Senet İçeriğine İtibar Edilmesi Gerektiği )"
290Y1.HD2.3.2009E. 2009/1734 K. 2009/2571"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davacının Taşınmazı Eski Eşi Olan Davalıya Bedelsiz Temlik Ettiğine Yönelik İddiası - Davanın Hileye Değil Muvazaaya Dayandığının Dikkate Alınacağı )
MUVAZAA ( Tapu İptali ve Tescil/İddada Bulunanın İspatla Mükellef Olduğu - Senede Bağlı Sözleşmeye Karşı Muvazaa İddiasının Yazılı Delille İspatlanacağı/Resmi Şekilde Olması Halinde Adi Yazılı Belge İle İspat Edilmesinin Mümkün Olduğu )
HİLE ( Tapu İptali ve Tescil Davası/Davacının Taşınmazı Eski Eşi Olan Davalıya Bedelsiz Temlik Ettiğine Yönelik İddiası - Davanın Hileye Değil Muvazaaya Dayandığının Dikkate Alınacağı )
İSPAT KÜLFETİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Muvazaa İddasında Bulunanın İspatle Mükellef Olduğu )
İSPAT ŞEKLİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası/Muvazaa İddası - Yazılı Delille İspatlanması Gereği/Sözleşmenin Resmi Şekilde Olması Halinde Adi Yazılı Belge İle İspat Edilebileceği )
SENEDE BAĞLI SÖZLEŞME ( Muvazaa İddiasının Yazılı Delille İspatlanması Gerektiği - Resmi Şekilde Olsa Bile Adi Yazılı Belge İle İspat Edilebileceği )"
290Y19.HD27.2.2009E. 2008/6250 K. 2009/1545"BONODA TALİL ( Davalı Tarafça Talil Edildiğinin ve İspat Yükümlülüğünün Davalı Tarafa Geçtiğinin Kabulü İçin O Bonoda İhdas Nedeninin Belirtilmiş Olması Gerektiği )
İHDAS NEDENİN GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI ( Bononun Davalı Tarafça Talil Edildiğinin Kabul Edilemeyeceği )
İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davaya Konu Olan Bononun Teminat Senedi Olarak Verildiğini İddia Eden Davacı Taraf Bu İddiasını İspat Etmek Zorunda Olduğu - Senette İhdas Nedeni Olmaması Nedeniyle Talilden Söz Edilemeyeceği )
TEMİNAT SENEDİ ( Verildiğini İddia Eden Davacı Taraf Bu İddiasını İspat Etmek Zorunda Olduğu - Senette İhdas Nedeni Olmaması Nedeniyle Talilden Söz Edilemeyeceği )
TALİL ( Bir Bononun Davalı Tarafça Talil Edildiğinin ve İspat Yükümlülüğünün Davalı Tarafa Geçtiğinin Kabulü İçin O Bonoda İhdas Nedeninin Belirtilmiş Olması Gerektiği )"
290Y14.HD27.1.2009E. 2008/13293 K. 2009/760"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Resmi Şekilde Yapılan Sözleşmenin Aksinin Ancak Senetle İspat Edilebileceği - Tapu İptali ve Tescil Davası/Tanık Beyanı Esas Alınarak Davanın Reddedilemeyeceği )
İSPAT ŞEKLİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası/Resmi Şekilde Yapılan Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Aksinin Ancak Senetle İspat Edilebileceği - Tanık Beyanı Esas Alınarak Davanın Reddedilmemesi Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Resmi Şekilde Yapılan Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Aksinin Ancak Senetle İspat Edilebileceği - Tanık Beyanı Esas Alınarak Davanın Reddedilemeyeceği )"
290Y3.HD4.11.2008E. 2008/17616 K. 2008/18708"YEMİN DELİLİNE DAYANILMASI ( Menfi Tespit Davası - Davacı Tarafa İddiasını İspat İçin Yemin Teklif Etme Hakkının Bulunduğu Hatırlatılarak Yaptırılacak Yeminin Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
YEMİN TEKLİF ETME HAKKI ( Davacının “Sair Deliller” Demek Suretiyle “Yemin” Deliline Dayandığı - Davacı Tarafa İddiasını İspat İçin Yemin Teklif Etme Hakkının Bulunduğu Hatırlatılarak Yaptırılacak Yeminin Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Davacının “Sair Deliller” Demek Suretiyle “Yemin” Deliline Dayandığı - Davacı Tarafa İddiasını İspat İçin Yemin Teklif Etme Hakkının Bulunduğu Hatırlatılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının “Yemin” Deliline Dayandığı - Davacı Tarafa İddiasını İspat İçin Yemin Teklif Etme Hakkının Bulunduğu Hatırlatılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
290Y11.HD23.9.2008E. 2007/2464 K. 2008/10365"KOOPERATİF HİSSESİNİN DEVRİ NEDENİNE DAYALI TESCİL İSTEMİ ( Miktar ve Değeri Yönünden Senetle İspat Kuralına Tabi İşlemler İle Senede Bağıl Hukuki İşlemler Açık Muvafakat Olmadıkça Tanıkla İspat Edilemeyeceği )
TESCİL TALEBİ ( Kooperatif Hissesinin Devri Nedenine Dayalı - Miktar ve Değeri Yönünden Senetle İspat Kuralına Tabi İşlemler İle Senede Bağıl Hukuki İşlemler Açık Muvafakat Olmadıkça Tanıkla İspat Edilemeyeceği )
SENETLE İSPAT KURALI ( Miktar ve Değeri Yönünden Senetle İspat Kuralına Tabi İşlemler İle Senede Bağıl Hukuki İşlemler Açık Muvafakat Olmadıkça Tanıkla İspat Edilemeyeceği )
TANIKLA İSPAT ( Kooperatif Hissesinin Devri Nedenine Dayalı Tescil İstemi - Miktar ve Değeri Yönünden Senetle İspat Kuralına Tabi İşlemler İle Senede Bağıl Hukuki İşlemler Açık Muvafakat Olmadıkça Tanıkla İspat Edilemeyeceği )"
290Y19.HD7.7.2008E. 2007/10551 K. 2008/7526"MENFİ TESPİT DAVASI ( Mal Bedeli İçin Düzenlendiğinde Uyuşmazlık Olmayan Senedin Sipariş Edilen Ancak Teslim Edilmeyen Mala Karşılık Verildiğini İddia Eden Taraf İddiasını İspatla Yükümlü Olduğu )
İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Menfi Tespit Davası - Mal Bedeli İçin Düzenlendiğinde Uyuşmazlık Olmayan Senedin Sipariş Edilen Ancak Teslim Edilmeyen Mala Karşılık Verildiğini İddia Eden Taraf İddiasını İspatla Yükümlü Olduğu )
YAZILI BELGE ( Kural Satışların Peşin Olması Olduğu - Somut Olayda Anılan Kuralın Aksi Savunulduğu/Bu Durumda Davacının İddiasını Yazılı Belge İle İspat Etmesi Gerektiği )
MAL BEDELİ İÇİN DÜZENLENEN SENET ( Senedin Sipariş Edilen Ancak Teslim Edilmeyen Mala Karşılık Verildiğini İddia Eden Taraf İddiasını İspatla Yükümlü Olduğu )"
290Y1.HD26.6.2008E. 2008/6245 K. 2008/8050"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Senede Bağlı Bir Tasarrufun Hüküm ve Kuvvetini Azaltmak Üzere Yapılmış Hukuki Muamelelerin Yine Senetle veya Başka Bir Yasal Delil İle Kanıtlanmasının Zorunlu Olduğu - Tanık Dinlenemeyeceği )
SENEDE BAĞLI TASARRUFLAR ( Tapu İptali ve Tescil - Hüküm ve Kuvvetini Azaltmak Üzere Yapılmış Hukuki Muamelelerin Yine Senetle veya Başka Bir Yasal Delil İle Kanıtlanmasının Zorunlu Olduğu/Tanık Dinlenemeyeceği )
YASAL DELİLLER ( Senede Bağlı Bir Tasarrufun Hüküm ve Kuvvetini Azaltmak Üzere Yapılmış Hukuki Muamelelerin Yine Senetle veya Başka Bir Yasal Delil İle Kanıtlanmasının Zorunlu Olduğu - Tanık Dinlenemeyeceği )
YEMİN DELİLİ ( Dava Dilekçesinde Açıkça ya da Vesair Delillere Denilmek Suretiyle Yemin Delillere de Dayanıldığı Anlaşılıyorsa Bu Delilin ( Yemin'in ) Kullandırılmasının Engellenemeyeceği )"
290YHGK16.4.2008E. 2008/19-328 K. 2008/320"MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI ( Senede Bağlı İddialara Karşı Defi Olarak İleri Sürülen Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak veya Azaltacak Nitelikte Bulunan Hukuki İşlemler Yasada Belirtilenden Az Bir Miktara Ait Olsa Bile Tanıkla İspat Olunamayacağı )
SENEDE BAĞLI İDDİALAR ( Defi Olarak İleri Sürülen Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak veya Azaltacak Nitelikte Bulunan Hukuki İşlemler Yasada Belirtilenden Az Bir Miktara Ait Olsa Bile Tanıkla İspat Olunamayacağı - Menfi Tespit ve İstirdat Davası )
TANIKLA İSPAT ( Senede Bağlı İddialara Karşı Defi Olarak İleri Sürülen Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak veya Azaltacak Nitelikte Bulunan Hukuki İşlemler Yasada Belirtilenden Az Bir Miktara Ait Olsa Bile Tanıkla İspat Olunamayacağı )
DEF'İ OLARAK İLERİ SÜRÜLEN HUSUSLAR ( Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak veya Azaltacak Nitelikte Bulunan Hukuki İşlemler Yasada Belirtilenden Az Bir Miktara Ait Olsa Bile Tanıkla İspat Olunamayacağı )"
290Y19.HD7.4.2008E. 2007/9729 K. 2008/3582"MENFİ TESPİT DAVASI ( Bonoda "Nakden" Kaydı Bulunması Nakit Verildiğine Karine Olduğu - Aksi Yazılı Belge İle Kanıtlanabileceği )
NAKDEN KAYDI ( Bonoda Bulunması Nakit Verildiğine Kaine Olduğu - Aksi Yazılı Belge İle Kanıtlanabileceği/Menfi Tespit Davası )
İSPAT / YAZILI BELGE ( Bonoda "Nakden" Kaydı Bulunması Nakit Verildiğine Kaine Olduğu - Aksi Yazılı Belge İle Kanıtlanabileceği )"
290Y19.HD3.4.2008E. 2007/9954 K. 2008/3402"MENFİ TESPİT DAVASI ( Senet Üzerinde Teminat Kaydı Olmakla Birlikte Neyin Teminatı Olduğu Belirtilmemiş İse Bu Kayıt Mücerretlik ve Kambiyo Senedi Niteliğine Etkili Olmadığı )
TEMİNAT KAYDI ( Menfi Tespit Davası - Senet Üzerinde Teminat Kaydı Olmakla Birlikte Neyin Teminatı Olduğu Belirtilmemiş İse Bu Kayıt Mücerretlik ve Kambiyo Senedi Niteliğine Etkili Olmadığı )
KAMBİYO SENEDİ ( Senet Üzerinde Teminat Kaydı Olmakla Birlikte Neyin Teminatı Olduğu Belirtilmemiş İse Bu Kayıt Mücerretlik ve Kambiyo Senedi Niteliğine Etkili Olmadığı )
YAZILI DELİL ( Senet Üzerinde Teminat Kaydı Olmakla Birlikte Neyin Teminatı Olduğu Belirtilmemiş İse Bu Kayıt Mücerretlik ve Kambiyo Senedi Niteliğine Etkili Olmadığı - Senet Geçerli Olup Bu Senede Karşı İddiaların Yazılı Delille İspatı Gerektiği )"
290Y19.HD1.4.2008E. 2007/7955 K. 2008/3287"BONONUN DÜZENLENİŞ NEDENİNİN NAKDEN OLMASI ( Davacıların Bononun Kira Bedelinin Ödenmesinin Teminatı Olarak Davalıya Verildiği ve Kira Borcu Ödenmediği İçin Bedelsiz Kaldığı Yolundaki İddiasını Yazılı Delille Kanıtlamaları Gerektiği )
YAZILI DELİL ( Davacıların Bononun Kira Bedelinin Ödenmesinin Teminatı Olarak Davalıya Verildiği ve Kira Borcu Ödenmediği İçin Bedelsiz Kaldığı Yolundaki İddiasını Yazılı Delille Kanıtlamaları Gerektiği )
KİRA BEDELİNİN ÖDENMESİNİN TEMİNATI OLARAK VERİLEN BONO ( Kira Borcu Ödenmediği İçin Bedelsiz Kaldığı Yolundaki İddianın Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği )
YAZILI DELİL ( Davacıların Bononun Kira Bedelinin Ödenmesinin Teminatı Olarak Davalıya Verildiği ve Kira Borcu Ödenmediği İçin Bedelsiz Kaldığı Yolundaki İddiasını Yazılı Delille Kanıtlamaları Gerektiği )"
290YHGK12.12.2007E. 2007/19-918 K. 2007/960"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davalının Ödünç Para Karşılığı Olduğunu İleri Sürdüğü "Nakden" İbareli Bonoların Bedelsiz Olduğunu İddia Eden Davacı Bu İddiasını Kanıtlaması Gerektiği )
NAKDEN İBARELİ BONO ( Bonoların Bedelsiz Olduğunu İddia Eden Davacı Bu İddiasını Kanıtlaması Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
YAZILI DELİL ( Bonoların Bedelsiz Olduğunu İddia Eden Davacı Bu İddiasını Yazılı Delille Kanıtlamak Zorunda Olduğu )
YEMİN DELİLİ ( Her Türlü Delil Denmek Suretiyle Yemin Deliline Dayanılmış Olunduğundan Yemin Hakkı Hatırlatılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Borçlu Olmadığının Tespiti )
BONOLARIN BEDELSİZ OLDUĞU İDDİASI ( Davacı Bu İddiasını Kanıtlaması Gerektiği - Menfi Tespit Davası )"
290Y19.HD20.9.2007E. 2007/2713 K. 2007/7960"BONO ( Tanzim Tarihinin Esaslı Unsur Olduğu - Her Türlü İddia ve Savunmanın Yazılı Delille İspat Edilmesi/Tanzim Tarihlerinde Görülen Oynamaların Tahrifat Olup Olmadığı Yeterince Araştırılmadan Hüküm Kurulamayacağı )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Takibe Konu Bono Nedeni İle Borçlu Olunmadığı/Davacının Yazılı Delil Sunamaması - Tanzim Tarihlerinde Görülen Oynamaların Tahrifat Olup Olmadığı Yeterince Araştırılmadan Hüküm Kurulamayacağı )
TANZİM TARİHİ ( Bononun Asli Unsuru Olması - Tanzim Tarihlerinde Görülen Oynamaların Tahrifat Olup Olmadığı Yeterince Araştırılmadan Hüküm Kurulamayacağı/Menfi Tespit Davası )"
290YHGK11.7.2007E. 2007/19-544 K. 2007/544"İSPAT YÜKÜ ( Davalının Akdi İlişkiyi Kabulü - İmzasını Taşıyan Belgenin Aksine Olarak Kendisine … Ton Buğdayın Teslim Olunmadığını HUMK'nun 290. Md. Göre Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu )
AKDİ İLİŞKİNİN KABULÜ ( Teslimi İspat Yükü - İmzasını Taşıyan Belgenin Aksine Olarak Kendisine … Ton Buğdayın Teslim Olunmadığını HUMK'nun 290. Md. Göre Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu )
TESLİMİ İSPAT ( Akdi İlişkinin Kabulü - İmzasını Taşıyan Belgenin Aksine Olarak Kendisine … Ton Buğdayın Teslim Olunmadığını HUMK'nun 290. Md. Göre Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu )
DİRENME HÜKMÜNÜN NİTELİĞİ ( Yerel Mahkemelerin Önceki Hükmü Kısmen ya da Tamamen Değiştirmeleri Halinde Artık İlkinin Aynısı Olmayan ve Özel Dairece Denetlenmeyen Yeni Bir Hüküm Kurulmuş Olacağı )
YENİ HÜKÜM ( Yerel Mahkemelerin Önceki Hükmü Kısmen ya da Tamamen Değiştirmeleri Halinde Artık İlkinin Aynısı Olmayan ve Özel Dairece Denetlenmeyen Yeni Bir Hüküm Kurulmuş Olacağı )"
290Y14.HD30.3.2007E. 2007/2390 K. 2007/3484"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Geriye Etkili Fesihte Ne Yüklenici ve Ne de Onun Halefi Durumundaki Üçüncü Kişiler Bir Bakıma Eserin Bedeli Olan Bağımsız Bölüm Tescili İsteyemeyecekleri )
GERİYE ETKİLİ FESİH ( Ne Yüklenici ve Ne de Onun Halefi Durumundaki Üçüncü Kişiler Bir Bakıma Eserin Bedeli Olan Bağımsız Bölüm Tescili İsteyemeyecekleri )
İLERİYE ETKİLİ FESİH ( Sözleşmenin Getirildiği Fiziki Seviyeye Paralel Talepte Bulunulamayacağı - Tapu İptali ve Tescil )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Olayda 3. Kişiler Bir Yazılı Sözleşmenin Varlığını Kanıtlayamadığından Arsa Sahipleri İle Olan Sözlü İlişkiye Dayanamayacakları )
ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ( Sözleşmedeki Hak ve Borçların Karşılıklı Olarak Bütünüyle Yerine Getirilmesi Suretiyle Sona Erecekleri - Tapu İptali ve Tescil )"
290Y14.HD13.3.2007E. 2007/1266 K. 2007/2679"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Tescil İsteminin Hüküm Altına Alınabilmesi İçin Sözleşmede Kararlaştırılan Bedel Ödenmiş Olması Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan Tescil İsteminin Hüküm Altına Alınabilmesi İçin Sözleşmede Kararlaştırılan Bedel Ödenmiş Olması Gereği )
YETKİLİ MEMURLARIN USULÜNCE DÜZENLEYİP ONADIĞI BELGELER ( Aksi İspatlanıncaya Kadar Kesin Delil Niteliğinde Olduğu - Senede Bağlı Olan Her Çeşit İddiaya Karşı Savunma Niteliğindeki Hukuki İşlemler Ancak Senet İle İspat Edilebileceği )
SENEDE BAĞLI OLAN HAK ( Her Çeşit İddiaya Karşı Savunma Niteliğindeki Hukuki İşlemler Ancak Senet İle İspat Edilebileceği )
SÖZLEŞMEDE YER ALAN BEDELİN ÖDENDİĞİ İDDİASI ( Aksi Davalı Tarafından Ancak Senet İle İspat Edilebileceği - Satış Vaadi Sözleşmesi )"
290Y19.HD6.3.2007E. 2006/9298 K. 2007/2156"BONODAN DOLAYI BORÇLU BULUNULMADIĞININ TESPİTİ ( Senede Karşı İleri Sürülen İddiaların Tanıkla İspatı Mümkün Olmadığı )
SENEDE KARŞI İLERİ SÜRÜLEN İDDİALAR ( Tanıkla İspatı Mümkün Olmadığı )
TANIKLA İSPAT ( Senede Karşı İleri Sürülen İddiaların Tanıkla İspatı Mümkün Olmadığı )"
290Y19.HD15.2.2007E. 2007/7441 K. 2007/1335"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Bononun İhdas Nedeni Bölümünde "Nakden" Yazılı Olduğu - Davacı Bononun Mal Karşılığı Düzenlendiğini İleri Sürerek Senedin İhdas Nedenini Tahlil Ettiği/İspat Külfeti Davacıda Olup İddiasının Yazılı Delille İspatı Gerektiği )
BONONUN İHDAS NEDENİ ( "Nakden" Yazılı Olduğu - Davacı Bononun Mal Karşılığı Düzenlendiğini İleri Sürerek Senedin İhdas Nedenini Tahlil Ettiği/İspat Külfeti Davacıda Olup İddiasının Yazılı Delille İspatı Gerektiği )
İSPAT KÜLFETİ ( Menfi Tespit Davası - Bononun İhdas Nedeni Bölümünde "Nakden" Yazılı Olduğu - Davacı Bononun Mal Karşılığı Düzenlendiğini İleri Sürerek Senedin İhdas Nedenini Tahlil Ettiğinden İspat Külfeti Davacıda Olup İddiasının Yazılı Delille İspatı Gerektiği )
YAZILI DELİL ( Bononun İhdas Nedeni Bölümünde "Nakden" Yazılı Olduğu - Davacı Bononun Mal Karşılığı Düzenlendiğini İleri Sürerek Senedin İhdas Nedenini Tahlil Ettiği/İspat Külfeti Davacıda Olup İddiasının Yazılı Delille İspatı Gerektiği )"
290YHGK24.1.2007E. 2007/3-29 K. 2007/19"SÖZLEŞMEYE DAYALI ALACAK TALEBİ ( Kesin Delillerle veya Davacının Muvafakati Halinde Takdiri Delillerle İsptatlanabilen Ödeme Savunmasının Tanık Delilinden Başka Delile Dayanmayan Davalının Yemin Teklif Hakkı Olmadığı )
ÖDEME SAVUNMASININ İSPATI ( Davalıya Düşmesi Nedeniyle Miktar İtibariyle Kesin Delillerle veya Davacının Muvafakati Halinde Takdiri Delillerle İspatlanabilmesi - Tanık Delilinden Başka Delile Dayanmayan Davalının Yemin Teklif Hakkı Olmadığı )
TANIK DELİLİ ( Miktar İtibariyle Kesin Delillerle veya Davacının Muvafakati Halinde Takdiri Delillerle İspatlanabilen Ödeme Savunmasında Tanık Delilinden Başka Delile Dayanmayan Davalının Yemin Teklif Hakkı Olmadığı )
YEMİN TEKLİF ETME HAKKI ( Miktar İtibariyle Kesin Delillerle veya Davacının Muvafakati Halinde Takdiri Delillerle İspatlanabilen Ödeme Savunmasında Tanık Delilinden Başka Delile Dayanmayan Davalının Olmadığı )"
290YHGK14.6.2006E. 2006/13-354 K. 2006/368"KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Biri Borçlu Diğeri Onun Kefili Olarak Banka İle Kredi Sözleşmesi İmzalayan Kardeşler Arasındaki İhtilafta Tanık Dinlenebileceği )
TANIK DİNLETİLMESİ ( Biri Borçlu Diğeri Onun Kefili Olarak Banka İle Kredi Sözleşmesi İmzalayan Kardeşler Arasındaki İhtilafta Tanık Dinlenebileceği )
KARDEŞLER ARASINDAKİ İHTİLAF ( Biri Borçlu Diğeri Onun Kefili Olarak Banka İle Kredi Sözleşmesi İmzalayan Kardeşler Arasındaki İhtilafta Tanık Dinlenebileceği )"
290Y19.HD5.6.2006E. 2005/10120 K. 2006/6004"AÇIK BONO ( Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Düzenlenmesi Mümkün Olduğu - Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğunu Keşideci Yazılı Delil İle İspat Etmek Zorunda Olduğu )
BONONUN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULMASI ( Açık Bono - Keşideci Yazılı Delil İle İspat Etmek Zorunda Olduğu )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Belgelerin Davalıyı Bağlamayacağı Düşünülerek ve Lehdar Hanesinin Açık Olarak Keşide Edildiğini İddia Eden Davacının Davalıya Yemin Teklif Etme Hakkı Bulunduğu Hatırlatılarak Karar Verilmesi Gereği )
YEMİN TEKLİF ETME HAKKININ HATIRLATILMASI ( Lehdar Hanesinin Açık Olarak Keşide Edildiğini İddia Eden Davacının Davalıya Yemin Teklif Etme Hakkı Bulunduğu Hatırlatılarak Karar Verilmesi Gereği )
İSPAT YÜKÜ ( Açık Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğunu Keşideci Yazılı Delil İle İspat Etmek Zorunda Olduğu )"
290Y19.HD9.5.2006E. 2006/2181 K. 2006/5137"BONODA İSPAT YÜKÜ ( Bono Borçlusu Bonodaki Borç İkrarının Kumar veya Bahis Olduğunu İspatla Yükümlü Olup Bu Husus Tanık İle İspat Edilemeyeceği - Ancak Senet İle İspat Edilebileceği )
KESİN DELİLLE İSPAT ( Bono Borçlusu Bonodaki Borç İkrarının Kumar veya Bahis Olduğunu İspatla Yükümlü Olup Bu Husus Ancak Senet İle İspat Edilebileceği )
KUMAR BORCU İÇİN VERİLEN BONO ( Bono Borçlusu Bonodaki Borç İkrarının Kumar veya Bahis Olduğunu İspatla Yükümlü Olup Bu Husus Tanık İle İspat Edilemeyeceği ) "
290Y11.HD2.5.2006E. 2005/5199 K. 2006/5003"TESLİM EDİLEN MALIN İADESİ MÜMKÜN DEĞİLSE BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Davacı Ütülenmek Üzere Teslim Ettiği Malların Kendisine Ait Olduğunu Yazılı Belge ile Kanıtlaması - Davalının Teslim Edilen Malların Davacıya Ait Olmadığını Ancak Yazılı Belge ile Kanıtlamak Zorunda Olduğu Tanık Dinlenemeyeceği )
YAZILI BELGE İLE KANITLAMA ZORUNLULUĞU ( Davacı İddiasını Yazılı Belge ile Kanıtladığından Davalının Tanık Deliline Dayanamayacağı )"
290Y19.HD11.4.2006E. 2005/10328 K. 2006/3803"MENFİ TESPİT DAVASI ( Dava Konusu Bononun İhdas Nedeninin "Nakten" Olduğu Gözetildiğinde Davalının Bononun İhdas Ettiğini Talil Ettiğinden Söz Edilememesi )
BONO ( Menfi Tespit Davası - Taşınmazın Satış Tarihinin Bononun Düzenlenme Tarihinden Önce Olmasının Bononun Geçerliliğine Etki Etmemesi )
YEMİN TEKLİFİ ( Menfi Tespit Davası - Davacının İddiasını Kanıtlayamaması/Davalıya Yemin Teklif Hakkı Bulunduğu Hatırlatılarak Uygun Sonuç Çerçevesinde Karar Vermek Gereği )"
290Y19.HD27.3.2006E. 2005/7532 K. 2006/3094"BORÇ SENEDİ ( Üzerinde "Nakden" İbaresi Bulunan Bononun Bedelsiz Olduğunu İddia Eden Keşideci Bu İddiasını Yazılı Delil İle Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu - Menfi Tespit Talebi )
BEDELSİZLİK SAVI ( Üzerinde "Nakden" İbaresi Bulunan Bono - Keşideci Bu İddiasını Yazılı Delil İle Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu - Menfi Tespit Talebi )
YAZILI KANIT ( Üzerinde "Nakden" İbaresi Bulunan Bononun Bedelsiz Olduğunu İddia Eden Keşideci Bu İddiasını Yazılı Delil İle Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu - Menfi Tespit Talebi )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Üzerinde "Nakden" İbaresi Bulunan Bononun Bedelsiz Olduğunu İddia Eden Keşideci Bu İddiasını Yazılı Delil İle Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu - Menfi Tespit Talebi )"
290Y13.HD20.2.2006E. 2005/17906 K. 2006/2004"ADİ ORTAKLIĞIN TESPİTİ ( Taraflar Arasında Herhangi Bir Yazılı Sözleşme Bulunmaması - Kayınpeder Damat Olan Davacı ve Davalının Tanık Beyanları Değerlendirilip Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
KAYINPEDER DAMAT ARASINDA ADİ ORTAKLIĞIN TESPİTİ ( Taraflar Arasında Herhangi Bir Yazılı Sözleşme Bulunmaması - Tarafların Tanık Beyanları Değerlendirilip Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
SÖZLEŞME BULUNMAMASI HALİNDE TANIK DİNLENİLEBİLMESİ ( Adi Ortaklığın Tesbiti ve Kar Payının Ödetilmesi İstemi - Kayınpeder Damat Olan Davacı ve Davalı )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT KURALININ UYGULANAMAMASI ( Adi Ortaklığın Tesbiti ve Kar Payının Ödetilmesi İstemi/Kayınpeder Damat Olan Davacı ve Davalı - Taraflar Arasında Herhangi Bir Yazılı Sözleşme Bulunmaması )"
290Y14.HD14.2.2006E. 2005/10703 K. 2006/1263"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Davacı-Karşı Davalı Harici Satış Senedinin Alınan Borcun Teminatı Olarak Düzenlendiğini Aynı Nitelikteki Bir Belge İle Kanıtlayamadığından Bu Savunmasına İtibar Edilemeyeceği )
HARİCİ SATIŞ SENEDİ ( Alınan Borcun Teminatı Olarak Düzenlendiğini Aynı Nitelikteki Bir Belge İle Kanıtlayamadığından Bu Savunmasına İtibar Edilemeyeceği - Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım )
YIKIM TALEBİ ( Elatmanın Önlenmesi - Davalı-Karşı Davacının Mülkiyeti İleride Kendisine Devredileceği İnancıyla Binayı Yaptığı ve İnşaatın Başından Bitimine Kadar İyi Niyetli Olduğu ve Somut Olayda Subjektif Koşulun Gerçekleştiğinin Kabulü Gerektiği )
İYİNİYET ( Yıkım Talebi - Davalı-Karşı Davacının Mülkiyeti İleride Kendisine Devredileceği İnancıyla Binayı Yaptığı ve İnşaatın Başından Bitimine Kadar İyi Niyetli Olduğu ve Somut Olayda Subjektif Koşulun Gerçekleştiğinin Kabulü Gerektiği )
SUBJEKTİF KOŞUL ( Yıkım Talebi - Davalı-Karşı Davacının Mülkiyeti İleride Kendisine Devredileceği İnancıyla Binayı Yaptığı ve İnşaatın Başından Bitimine Kadar İyi Niyetli Olması Nedeniyle Gerçekleştiği )"
290Y13.HD25.1.2006E. 2005/14419 K. 2006/676"İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Tanzim Tarihi Bulunmayan Senedin Kambiyo Senedi Vasfının Bulunmaması - İstiktaptan Kaçındığından İmzanın Kendisine Ait Olduğu Kesinleşen Borçlunun Senedin Kira Sözleşmesinin Teminatı Olarak Düzenlendiğini İddia Etmesi/İspat Külfetinin Borçluda Olması )
KAMBİYO SENEDİ VASFI BULUNMAYAN SENEDE DAYALI TAKİBE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Senedin Kira Sözleşmesinin Teminatı Olarak Düzenlendiğini İddia Eden Borçlunun İspat Yükümlülüğü )
TEMİNAT SENEDİ İDDİASINI YAZILI DELİLLE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Adi Senede Dayanarak Yapılan Takibe İtiraz Eden Borçlunun Senedin Kira Sözleşmesinin Teminatı Olarak Düzenlendiği İddiası )
TANZİM TARİHİNİN BULUNMAYAN SENET ( Kambiyo Senedi Vasfının Bulunmaması )
ADİ SENEDE DAYALI TAKİBE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Borçlunun Senedin Kira Sözleşmesinin Teminatı Olarak Düzenlendiği Savunması - Yazılı Delille İspat Yükümlülüğü )
İSPAT KÜLFETİ ( İmzası Kesinleşmiş Adi Senede Dayalı Takibe İtirazın İptali Talebi - Senedin Kira Sözleşmesinin Teminatı Olarak Düzenlendiği İddiasını Yazılı Delille İspat Yükümlülüğü )"
290Y13.HD26.12.2005E. 2005/12536 K. 2005/19162"İTİRAZIN İPTALİ ( Resmi Satışın Yapılabilmesi İçin Yazılı Vekaletnamenin Verilmesi Zorunlu Olup Davacı Tarafından Noterde Davalıya Vekaletname Verilmiş Olması Senede Karşı Senetle İspat Kuralının Uygulanmasını Gerektirmediği )
RESMİ SATIŞ YAPILMASI ( Yapılabilmesi İçin Yazılı Vekaletnamenin Verilmesi Zorunlu Olup Davacı Tarafından Noterde Davalıya Vekaletname Verilmiş Olması Senede Karşı Senetle İspat Kuralının Uygulanmasını Gerektirmediği )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT KURALI ( Resmi Satışın Yapılabilmesi İçin Yazılı Vekaletnamenin Verilmesi Zorunlu Olup Davacı Tarafından Noterde Davalıya Vekaletname Verilmiş Olması Senede Karşı Senetle İspat Kuralının Uygulanmasını Gerektirmediği )
YAZILI VEKALETNAME ( Resmi Satışın Yapılabilmesi İçin Yazılı Vekaletnamenin Verilmesi Zorunlu Olup Davacı Tarafından Noterde Davalıya Vekaletname Verilmiş Olması Senede Karşı Senetle İspat Kuralının Uygulanmasını Gerektirmediği )"
290Y19.HD21.12.2005E. 2005/4044 K. 2005/12869"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Senede Bağlı Olan Her Çeşit İddiaya Karşı Def'i Olarak İleri Sürülen ve Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak veya Azaltacak Nitelikte Bulunan Hukuki İşlemlerin Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği )
SENEDE BAĞLI İDDİA ( Her Çeşit İddiaya Karşı Def'i Olarak İleri Sürülen ve Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak veya Azaltacak Nitelikte Bulunan Hukuki İşlemlerin Yazılı Delille Kanıtlanması Gerekip Tanıkla İspat Olunamayacağı )
YAZILI DELİL ( Menfi Tespit İstemi - Senede Bağlı Olan Her Çeşit İddiaya Karşı Def'i Olarak İleri Sürülen ve Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak veya Azaltacak Nitelikte Bulunan Hukuki İşlemlerin Yazılı Delille Kanıtlanması Gerekip Tanıkla İspat Olunamayacağı )
TANIKLA İSPAT ( Senede Bağlı Olan Her Çeşit İddiaya Karşı Def'i Olarak İleri Sürülen ve Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak veya Azaltacak Nitelikte Bulunan Hukuki İşlemlerin Yazılı Delille Kanıtlanacağı - Tanıkla İspat Olunamayacağı )
BONOLARIN TEMİNAT OLARAK VERİLDİĞİ İDDİASI ( Borç Ödendiği İçin Karşılıksız Kaldığı Yolundaki İddiasını Davacı Yazılı Delille Kanıtlayamamış Olmasına Göre Davanın Reddi Gerektiği - Menfi Tespit İstemi )"
290Y19.HD18.11.2005E. 2005/414 K. 2005/11383"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Senedin Hatır Senedi Olarak Tamamen Doldurulmadan Verildiği Yolundaki İddianın Kesin Delillerle Kanıtlanamadığı - Ortada Hilenin Unsurları da Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
HATIR SENEDİ ( Tamamen Doldurulmadan Verildiği Yolundaki İddianın Kesin Delillerle Kanıtlanamadığı - Ortada Hilenin Unsurlarının da Bulunmadığı Gerekçesiyle Borçlu Olmadığının Tespiti Davasının Reddi Gerektiği )
KESİN DELİL ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Senedin Hatır Senedi Olarak Tamamen Doldurulmadan Verildiği Yolundaki İddianın Kesin Delillerle Kanıtlanamadığı/Ortada Hilenin Unsurlarının da Bulunmadığından Davanın Reddi Gerektiği )"
290Y15.HD18.10.2005E. 2005/4882 K. 2005/5525"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Borçlarını Ödemekte Aciz Düşen Borçlunun Mevcudunu Eksiltmek Kasdıyla Yaptığı Tasarrufları Hakkında Açılabileceği - Bu Nedenle Borcun Tasarruftan Önce Doğmuş Olması Gerektiği )
BORCUN TASARRUFTAN ÖNCE DOĞMASI GEREKTİĞİ ( Tasarrufun İptali Davaları Borçlarını Ödemekte Aciz Düşen Borçlunun Mevcudunu Eksiltmek Kasdıyla Yaptığı Tasarrufları Hakkında Açılabileceği )
SENET İÇERİĞİ ( Senede Bağlı Borç Tarihinin Aksi Aynı Kuvvette Belgelerle Kanıtlanması Gerektiği - Senet İçeriğinin Aksinin Tanık İfadesiyle Kanıtlanamayacağı )
İSPAT ( Tasarrufun İptali - Senede Bağlı Borç Tarihinin Aksi Aynı Kuvvette Belgelerle Kanıtlanması Gerektiği/Senet İçeriğinin Aksinin Tanık İfadesiyle Kanıtlanamayacağı )
SENEDE BAĞLI BORÇ ( Tarihinin Aksi Aynı Kuvvette Belgelerle Kanıtlanması Gerektiği - Senet İçeriğinin Aksinin Tanık İfadesiyle Kanıtlanamayacağı )"
290Y19.HD6.10.2005E. 2004/12956 K. 2005/9639"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Dava Konusu Bononun Teminat Bonosu Olduğunu İddia Eden Davacının Bu İddiasını Yazılı Delille Kanıtlaması Gerektiği - İspat Külfetinin Tayininde Hataya Düşüldüğü )
İSPAT KÜLFETİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Dava Konusu Bononun Teminat Bonosu Olduğunu İddia Eden Davacının Bu İddiasını Yazılı Delille Kanıtlaması Gerektiği )
YAZILI DELİL ( Dava Konusu Bononun Teminat Bonosu Olduğunu İddia Eden Davacının Bu İddiasını Yazılı Delille Kanıtlaması Gerektiği - Borçlu Olmadığının Tespiti )
BONODA DÜZENLEME NEDENİNİN BULUNMAMASI ( Senedin Bono Vasfını Etkilemeyeceği - Bonolar Kayıtsız Şartsız Muayyen Bir Bedeli Ödemek Vaadini İhtiva Edeceği )
TEMİNAT BONOSU ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Dava Konusu Bononun Teminat Bonosu Olduğunu İddia Eden Davacının Bu İddiasını Yazılı Delille Kanıtlaması Gerektiği/İspat Külfetinin Tayininde Hataya Düşüldüğü )"
290YHGK13.7.2005E. 2005/13-440 K. 2005/461"SENETLE İSPATI GEREKEN HUSUSLARDA TANIK DİNLETİLMESİNE MUVAFAKAT ( Mahkemedeki Muvafakat Beyanının Bağlayıcı Olması İçin Hakimin Muvafakat Eden Vekile Muvafakatin Sonucunu da Açıkça Hatırlatmış ve Bu Hususu Zapta Geçirmiş Olması Zorunluluğu )
TANIK DİNLENMESİNE MUVAFAKAT BEYANININ GEÇERSİZ OLMASI ( Hakimin Senetle İspatı Gereken Hususta Tanık Dinlenmesine Muvafakatin Sonuçlarını Hatırlatıp Zapta Geçirtmeden Sadece Tanık Dinlenmesine Muvafakat Edip Etmediklerini Sorması ve Vekilin de Tanık Dinlenmesine Muvafakat Ettiğini Beyan Etmesi )
YAZILI DELİLLE İSPATI GEREKEN HUSUSLARDA TANIK DİNLENEMEMESİ ( Hakimin Tanık Dinlenmesine Muvafakat Edip Etmediğini Sorması ve Taraf Vekilinin de Muvafakat Ettiğini Beyan Etmesinin Muvafakati Geçerli Kılmaması - Hakimin Muvafakatin Sonucunu da Açıkça Hatırlatmış ve Bu Durumu Zapta Geçirtmiş Olması )"
290Y13.HD7.6.2005E. 2005/2570 K. 2005/9644"ALACAK DAVASI ( Davacılar Murislerinin Ziraat Bankasından Aldığı Krediyi Davalıya Borç Olarak Verdiğini Davalının Bu Borcu Ödemediğini Belirterek Faizi ile Birlikte Davalıdan İstenilmesi )
YEMİN ( Davacılar Yazılı Delil İbraz Edemediklerinden ve Dava Dilekçesinde Her Türlü Delil Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayandıklarından Davacılara İddiaları Doğrultusunda Davalıya Yemin Teklif Etme Hakları Bulunduğunun Hatırlatılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
YAZILI DELİLLE İSPAT ( Davalının Tanık Dinlenmesine Açık Muvafakatı Olmadığına Göre Olayda Müddeabihin Miktarı İtibariyle Tanık Dinlenememesi ve Dinlenen Tanık Beyanlarının Hükme Esas Alınamaması-Davacıların İddialarını Yazılı Delille İspatlamalarının Gerekmesi )"
290Y7.HD3.6.2005E. 2004/3532 K. 2005/1806"FİİLİ VE HUKUKİ İRTİBAT ( Davalardan Biri Hakkında Verilecek Hükmün Diğer Dava ya da Davaların Sonucunu Etkileyeceğinin Anlaşılması Halinde Davalar Arasında Fiili ya da Hukuki İrtibatın Varlığının Kabulü Gerektiği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Davalardan Biri Hakkında Verilecek Hükmün Diğer Dava ya da Davaların Sonucunu Etkileyeceğinin Anlaşılması Halinde Davalar Arasında Fiili ya da Hukuki İrtibatın Varlığı Nedeniyle )"
290Y1.HD11.4.2005E. 2005/3715 K. 2005/4338"MUVAZAA İDDİASINA DAYALI TAPU İPTAL TESCİL TALEBİ ( Evlilik Birliğinin Devamı İçin Tapuda Satış Olarak Gösterilen Temlikin Bağışlama Amacıyla Yapıldığı İddiası - Senede Bağlı Bir Sözleşmeye Karşı Muvazaa İddiasının Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği )
TAPUDA SATIŞ OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINMAZ ( Temlikin Evlilik Birliğinin Devamı İçin Bağışlama Amacıyla Yapıldığı İddiası - Senede Bağlı Bir Sözleşmeye Karşı Muvazaa İddiasının Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği )
SENEDE BAĞLI BİR SÖZLEŞMEYE KARŞI MUVAZAA İDDİASI ( Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği - Evlilik Birliğinin Devamı İçin Tapuda Satış Olarak Gösterilen Temlikin Bağışlama Amacıyla Yapıldığı İddiası )
RESMİ ŞEKİLDE YAPILAN SÖZLEŞME ( Yakın Akrabalar Arasında Yapılsa da Muvazaa İddiasının Yazılı Delille İspatlanması Gereği/Adi Yazılı Delilin Yeterli Olacağı - Evlilik Birliğinin Devamı İçin Tapuda Satış Olarak Gösterilen Temlikin Bağışlama Amacıyla Yapıldığı İddiası )"
290Y19.HD31.3.2005E. 2005/1192 K. 2005/3406"SENET İPTALİ DAVASI ( Davacının Senedin Hatır Senedi Olup Baskı ve Tehdit İle Alındığı İddialarını HUMK'nun 290.Maddesi Uyarınca Yazılı Delille İsbat Edemediğinden Davanın Reddi Gerektiği )
HATIR SENEDİ ( Davacının Senedin Hatır Senedi Olup Baskı ve Tehdit İle Alındığı İddialarını HUMK'nun 290.Maddesi Uyarınca Yazılı Delille İsbat Edemediği Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )
YAZILI DELİL ( Senet İptali - Davacının Senedin Hatır Senedi Olup Baskı ve Tehdit İle Alındığı İddialarını HUMK'nun 290.Maddesi Uyarınca Yazılı Delille İsbat Edemediği Gerekçesi İle Davanın Reddine Karar Verilmesinin İsabetli Olduğu )"
290Y3.HD17.2.2005E. 2005/981 K. 2005/1400"YEMİN TEKLİFİ ( Bir Vakıanın Takdiri Delil İle İspatı Caiz Değilse ve O Vakıa Kesin Delillerle İspat Edilememişse İspat Yükü Kendisine Düşen Taraf Diğer Tarafa Edebileceği )
TAKDİRİ DELİL ( Bir Vakıanın Takdiri Delil İle İspatı Caiz Değilse ve O Vakıa Kesin Delillerle İspat Edilememişse İspat Yükü Kendisine Düşen Taraf Diğer Tarafa Yemin Teklif Edebileceği )"
290Y19.HD7.2.2005E. 2004/4244 K. 2005/828"MENFİ TESPİT DAVASI ( Lehdar Hanesi Açık Olarak Davalıya Verilem Bonoların Anlaşmaya Aykırı Olarak Doldurulması Nedeniyle Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi )
BONO ( Kambiyo Senetlerinin Lehdar Hanesinin Boş Olarak Düzenlenebilmesi-Tedavüle Çıkarken Lehdar Hanesinin Doldurulması Halinde İşlemin Taraflar Arasındaki Anlaşmaya Aykırı Yapıldığının Davacı Tarafça İspat Edilmesinin Gerekmesi )
LEHDAR HANESİ BOŞ BIRAKILARAK DÜZENLENEN BONOYA DAYALI İCRA TAKİBİ ( Kambiyo Senetlerinin Bu Şekilde Düzenlenebilmesi-Tedavüle Çıkarken Lehdar Hanesinin Doldurulması Halinde İşlemin Taraflar Arasındaki Anlaşmaya Aykırı Yapıldığının Davacı Tarafça İspat Edilmesinin Gerekmesi )
İSPAT ( Lehdar Hanesi Boş Olarak Düzenlenen Bononun Tedavüle Çıkarken Lehdar Hanesini Doldurulduğu Halde Bu İşlemin Aradaki Anlaşmaya Aykırı Olduğunun Davacı Tarafından İspat Edilmesinin Gerekmesi )
HİLE ( Senedin Hile ile Alındığı İddiasının Her Türlü Delille Kanıtlanabilmesi )"
290Y19.HD31.1.2005E. 2004/7032 K. 2005/459"MENFİ TESPİT TALEBİ ( Bononun İhdas Hanesi Bölümünde "Nakden" İbaresi Bulunduğu - Davacının Senedin Teminat Amacıyla Verildiği Yolundaki İddiasını Yazılı Delille Kanıtlaması Gereği )
NAKDEN İBARESİ BULUNAN BONO ( Davacının Senedin Teminat Amacıyla Verildiği Yolundaki İddiasını Yazılı Delille Kanıtlaması Gereği - Menfi Tespit Talebi )
YAZILI DELİL ( Bononun İhdas Hanesi Bölümünde "Nakden" İbaresi Bulunduğu/Davacının Senedin Teminat Amacıyla Verildiği Yolundaki İddiasını Yazılı Delille Kanıtlaması Gereği - Menfi Tespit Talebi )"
290Y19.HD24.1.2005E. 2004/6891 K. 2005/135"MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT TALEBİ ( İcra Takibine Konu Çeklerin Teminat Olarak Verildiği İddiasına Dayalı - Çeklerin Teminat Olarak Verildiğinin Yazılı Delille İspatlanması Mecburiyeti )
TEMİNAT OLARAK VERİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN ÇEK ( Gereği Yazılı Delille İspatlanması Mecburiyeti - Menfi Tespit ve İstirdat Talebi )
YAZILI DELİL ( İcra Takibine Konu Çeklerin Teminat Olarak Verildiği İddiasıyla Menfi Tespit ve İstirdat Talebi - Çeklerin Teminat Olarak Verildiğinin Yazılı Delille İspatlanması Mecburiyeti )"
290Y1.HD28.12.2004E. 2004/11431 K. 2004/14640"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muvazaa İddiası - Sözleşmenin Yanlarından Birine Teb'an Dava Açan Kişi Medeni Kanunun 6. Maddesi Gereğince Bu İddiasını İspat Etmek Zorunda Olduğu )
MUVAZAA İDDİASI ( Sözleşmenin Yanlarından Birine Teb'an Dava Açan Kişi Medeni Kanunun 6. Maddesi Gereğince Bu İddiasını İspat Etmek Zorunda Olduğu - Tapu İptali ve Tescil )
SENEDE BAĞLI SÖZLEŞME ( Muvazaa İddiası HUMK'nun 288 ve 290. Maddelerinde Belirtildiği Üzere Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği )
YAZILI DELİL ( Senede Bağlı Bir Sözleşmeye Karşı Muvazaa İddiası HUMK'nun 288 ve 290. Maddelerinde Belirtildiği Üzere Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği )"
290Y11.HD23.12.2004E. 2004/3265 K. 2004/12745"KASKO SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN PRİM ALACAKLARININ TAHSİLİ TALEBİ ( Sigorta Sözleşmesinin Yazılı Yapılmasının Geçerlilik Koşulu Olmaması - Sözlü Yapılan Sözleşmenin Geçerli Olması )
SİGORTA POLİÇE PRİM ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( Kasko Sigortacısının - Sigorta Sözleşmesinde Şekil Şartının Bulunmaması/Yazılılığın Geçerlilik Koşulu Olmaması )
YAZILI SÖZLEŞME YAPILMASININ GEÇERLİLİK KOŞULU OLMAMASI ( Sigorta Poliçe Prim Alacağının Tahsili Talebi - Sözlü Yapılan Sözleşmenin Geçerli Olması )"
290Y7.HD13.12.2004E. 2004/4012 K. 2004/4576"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Davacının Ortak Miras Bırakanın Ölümünden Sonra Düzenlenen Taksim Sözleşmesinin Aksini Aynı Kuvvet ve Derecede Bir Kayıt ve Belge İle Kanıtlaması Gereği - Bağış Senedi )
MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ ( Davacının Ortak Miras Bırakanın Ölümünden Sonra Düzenlenen Sözleşmenin Aksini Aynı Kuvvet ve Derecede Bir Kayıt ve Belge İle Kanıtlaması Gereği - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )
SÖZLEŞMENİN AKSİNİN KANITLANMASI ( Aynı Kuvvet ve Derecede Bir Kayıt ve Belge İle Kanıtlaması Gereği - Kadastro Tespitinden Doğan Dava/Davacının Miras Taksim Sözleşmesinde Taraf Olması )"
290Y11.HD22.11.2004E. 2004/2063 K. 2004/11323"TARLADAKİ ÜRÜNÜN DOLU VE YANGINA KARŞI SİGORTALANMASI ( Mahkemece Davacı Sigortacı Tarafından Düzenlenmiş Herhangi Bir Poliçe Olup Olmadığı Araştırılmadan Tanık Beyanlarıyla Yetinilerek Karar Verilmiş Olmasının Hatalı Olması )
SİGORTA BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Dolu ve Yangın Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili İstemine İlişkin Olması )
SİGORTA POLİÇESİ ( TTK Uyarınca Sigorta Akitlerinin Şekle Tabi Akitlerden Olmaması-Bu Nedenle Sigorta Poliçelerinin Aktin Geçerlilik Koşulu Olmayıp Sadece Tarafların Hak ve Yükümlülüklerini Gösteren Bir İspat Aracı Olması )
SENETLE İSPAT ( Dava Konusu Alacağın Miktarı İtibariyle Senetle-Kesin Delille İspatının Zorunlu Olması ve Davalının Açık Kabulü Olmadan Tanık Dinlenememesi )"
290YHGK10.11.2004E. 2004/14-464 K. 2004/588"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ferağa İcbarda Dayanılan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi - Teminat Maksadıyla Temlik "Karz Karşılığı Temlik" Niteliğinde Olup Olmadığı ve Bu İşlemin İspatı )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Teminat Sözleşmesinin Kurulması Amaçlanıp da Görünüm Olarak Bu Biçimde Düzenlenemeyeceği ve Teminat Olarak Kullanılamayacağı - Muvazaa/İspat Yükü )
TEMİNAT SÖZLEŞMESİ ( Gayrimenkullerde İpotek Biçiminde Kurulabileceği/Gayrimenkul Satış Vaadi Biçiminde Düzenlenemeyeceği - Yazılı Delil Başlangıcı Bulunması Durumunda Taraf Muvazaasının Tanık Dahil Her Türlü Takdiri Delille Kanıtlanabileceği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI BULUNMASI ( Taraf Muvazaasının Tanık Dahil Her Türlü Takdiri Delille Kanıtlanabileceği - Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Teminat Maksadıyla Temlik Niteliğinde Olup Olmadığı/İspat Yükü )
MUVAZAA ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Teminat Maksadıyla Temlik Niteliğinde Olup Olmadığı - Yazılı Delil Başlangıcı Bulunması Durumunda Taraf Muvazaasının Tanık Dahil Her Türlü Takdiri Delille Kanıtlanabileceği )
İSPAT YÜKÜ ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Teminat Maksadıyla Temlik Niteliğinde Olup Olmadığı - Yaşamın Olağan Akışına Dayanan Tarafın İddiasını İspatla Yükümlü Olmayacağı )
HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA DAYANMAK ( Kişinin İddiasını İspatla Yükümlü Olmayacağı - Hakimin İddianın Doğruluğunu Yaşam Deneyi Kurallarına Dayanarak Kabul Edebileceği/Bu Durumda Delil Gösterme Yükünün O Olayın Aksini İleri Süren Tarafa Geçeceği )
DELİL GÖSTERME YÜKÜ ( Hayatın Olağan Akışına Dayanan Kişinin İddiasını İspatla Yükümlü Olmayacağı - Hakimin İddianın Doğruluğunu Yaşam Deneyi Kurallarına Dayanarak Kabul Edebileceği/Bu Durumda Delil Gösterme Yükünün O Olayın Aksini İleri Süren Tarafa Geçeceği )
HAKİMİN İDDİANIN DOĞRULUĞUNU YAŞAM DENEYİ KURALLARINA DAYANARAK KABUL EDEBİLECEĞİ ( Bu Durumda Delil Gösterme Yükünün O Olayın Aksini İleri Süren Tarafa Geçeceği - Yaşamın Olağan Akışına Dayanan Kişinin İddiasını İspatla Yükümlü Olmayacağı )"
290Y19.HD25.10.2004E. 2004/998 K. 2004/10599"MENFİ TESPİT DAVASI ( Çekin Geçerli Olmadığı İddiasının Yazılı Delil İle İspatlanabileceği - Çekin Bir Borcun Tasfiyesi Amacıyla Verilen Ödeme Aracı Olduğu )
ÇEK ( Bir Borcun Tasfiyesi Amacıyla Verilen Ödeme Aracı Olduğu - Çekin Geçerli Olmadığı İddiasının Yazılı Delil İle İspatlanabileceği/Menfi Tespit Davası )
İSPAT YÖNTEMİ ( Çekin Geçerli Olmadığı İddiasının Yazılı Delil İle İspatlanabileceği - Çekin Bir Borcun Tasfiyesi Amacıyla Verilen Ödeme Aracı Olduğu /Menfi Tespit Davası )
YAZILI DELİL ( Çekin Geçerli Olmadığı İddiasının Yazılı Delil İle İspatlanabileceği - Çek Bir Borcun Tasfiyesi Amacıyla Verilen Ödeme Aracı Olduğu )"
290Y21.HD21.10.2004E. 2004/3456 K. 2004/8738"HİZMET TESBİTİ TALEBİ ( Kuruma Kısmi Bildirimin Çalışmaların Kesintili Geçtiğine Karine Teşkil Etmesi ve Aksinin Yazılı Delille İspat Edilmesi Mecburiyeti - Tanık Beyanlarının Davanın Kabulü İçin Yeterli Olmaması )
KISMİ BİLDİRİMİN HİZMETİN KESİNTİLİ GEÇTİĞİNE KARİNE TEŞKİL ETMESİ ( Aksinin Yazılı Delille İspat Edilmesi Mecburiyeti - Tanık Beyanlarının Davanın Kabulü İçin Yeterli Olmaması )
YAZILI DELİLLE İSPAT ŞARTI ( Kuruma Kısmi Bildirilen Hizmetin Kesintisiz Olduğu İddiası - Senede Karşı Senetle İspat Şartı/Hizmetin Sürkliliğine İlişkin Tanık Beyanlarına Değer Verilemeyeceği )
TANIK BEYANLARINA DEĞER VERİLEMEMESİ ( Kuruma Kısmi Bildirimin Hizmetin Kesintili Geçtiğine Karine Teşkil Etmesi ve Kesintisiz Hizmet İddiasının Yazılı Delille İspat Edilmesi Mecburiyeti )"
290Y1.HD7.10.2004E. 2004/8810 K. 2004/10850"İNANÇ SÖZLEŞMESİ İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Teminat Maksadıyla Temlik İddiasının Yazılı Delille İspat Edilmesi Mecburiyeti )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( İnanç Sözleşmesi İddiasıyla - Teminat Maksadıyla Temlik İddiasının Yazılı Delille İspat Edilmesi Mecburiyeti )
TEMİNAT MAKSADIYLA TEMLİK İDDİASINA DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Yazılı Delille İspat Şartı )
YAZILI DELİLLE İSPAT ŞARTI ( İnanç Sözleşmesi İddiasına Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davasında )"
290Y1.HD29.9.2004E. 2004/5930 K. 2004/10052"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muvazaanın Varlığını İddia Eden Taraf veya Bunların Halefi Sıfatı İle Hareket Eden Medeni Kanunun 6. Maddesi Gereğince Bu İddiasını İspat Etmek Zorunda Olduğu )
MUVAZAA ( Senede Bağlı Bir Sözleşmeye Karşı Muvazaa İddiası HUMK'nun 288 ve 290. Maddelerinde Belirtildiği Üzere Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği )
SENEDE BAĞLI SÖZLEŞMEYE KARŞI MUVAZAA İDDİASI ( Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği )
YAZILI DELİL / İSPAT ( Senede Bağlı Bir Sözleşmeye Karşı Muvazaa İddiası HUMK'nun 288 ve 290. Maddelerinde Belirtildiği Üzere Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği )
RESMİ ŞEKLE BAĞLANMIŞ SÖZLEŞME ( Muvazaa İddiası Olayın Özelliği İtibariyle Adi Yazılı Delilin Yeterli Olacağı Öğretide ve Kararlılık Kazanmış İçtihatlarda Ortaklaşa Kabul Edildiği )"
290Y19.HD8.4.2004E. 2003/6921 K. 2004/4140"MENFİ TESBİT TALEBİ ( Bedelsiz Kaldığı İçin Keşideciye Teslim Edilen Senetlerin Arkasına Ciranta İsmi Yazılarak Takibe Konulduğu İddiasıyla - Yazılı Delille İspat Şartı ve Tanık Dinlenemeyeceği )
YAZILI DELİLLE İSPAT ŞARTI ( Bononun Bedelsiz Kaldığı İddiasına Dayalı Menfi Tesbit Talebi - Bedelsiz Kaldığı İçin Keşideciye Teslim Edilen Senedin Arkasına Ciranta İsmi Eklenerek Takibe Konulduğu İddiası )
BONONUN BEDELSİZ KALDIĞI İDDİASIYLA MENFİ TESBİT TALEBİ ( Yazılı Delille İspat Şartı - Bedelsiz Kaldığından Keşideciye Teslim Edilen Senedin Arkasına Ciranta İsmi Eklenerek Takibe Konulduğu İddiası )
TANIKLA İSPAT EDİLEMEME ( Bedelsiz Kaldığından Keşideciye İade Edilen Senedin Arkasına Ciranta İsmi Eklenerek Takibe Konulduğu İddiası - Senede Karşı Senetle İspat Şartı )"
290Y11.HD4.3.2004E. 2003/7475 K. 2004/2071"ESNAF KEFALET KOOPERATİFİNDEN KREDİ ALAN DAVALIYA KEFİL OLAN DAVACI ( Bu Sebeple Ödemek Zorunda Kaldığı Kredi Borcu İçin Borçluya Rücu Talebi - Davalının Muvazaa İddiasını Yazılı Delille İspat Zorunluluğu )
KREDİ SÖZLEŞMESİNE KEFİL OLAN DAVACININ BU SEBEPLE ÖDEDİĞİ BEDEL İÇİN KREDİ BORÇLUSUNA RÜCU TALEBİ ( Davalının Muvazaa İddiasını Yazılı Delille İspat Zorunluluğu )
YAZILI DELİLLE İSPAT ŞARTI ( Kredi Sözleşmesine Kefil Olan Davacının Bu Sebeple Ödediği Bedel İçin Kredi Borçlusuna Açtığı Rücu Davasında Davalının Muvazaa İddiası )
MUVAZAA İDDİASININ YAZILI DELİLLE İSPAT EDİLMESİ GEREĞİ ( Kredi Sözleşmesine Kefil Olan Davacının Bu Sebeple Ödediği Bedel İçin Kredi Borçlusuna Rücu Talebi )"
290YHGK25.2.2004E. 2004/15-83 K. 2004/98"TÜKETİCİNİN KORUNMASI ( Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat İstemi - Halı Temizletilmesi Karşılığı Temizlik Malzemesi Satışına İlişkin Kasa Fişi Verilmesi/Tüketicinin Aldatılması )
AYIPLI HİZMET NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ ( Halı Temizletilmesi Karşılığı Temizlik Malzemesi Satışına İlişkin Kasa Fişi Verilmesi/Tüketicinin Aldatılması - Akdi İlişkinin Varlığınının Kabul Edileceği )
TAZMİNAT DAVASI ( Ayıplı Hizmet Nedeniyle/Halı Temizletilmesi Karşılığı Temizlik Malzemesi Satışına İlişkin Kasa Fişi Verilmesi - Tüketicinin Aldatılması/Akdi İlişkinin Varlığınının Kabul Edileceği )
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARLARI ( Tüketici Mahkemelerinde Delil Olarak İleri Sürülebileceği - Tarafları Bağlayıcı Olduğu )
AKDİ İLİŞKİNİN VARLIĞI ( Tüketicinin Korunması - Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat İstemi/Halı Temizletilmesi Karşılığı Temizlik Malzemesi Satışına İlişkin Kasa Fişi Verilmesi )
TÜKETİCİNİN ALDATILMASI ( Halı Temizletilmesi Karşılığı Temizlik Malzemesi Satışına İlişkin Kasa Fişi Verilmesi/Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat İstemi - Akdi İlişkinin Varlığınının Kabul Edileceği )"
290Y11.HD19.2.2004E. 2003/6561 K. 2004/1481"MÜZAYAKA HALİ ( Bilirkişi Marifetiyle Dairenin Satış Tarihinde Davacının Ekonomik Müzayaka İçerisinde Olup Olmadığı ve Davalının Bunu Bilecek Durumda Olup Olmadığının Tespiti Gereği - Kooperatif Pay Devrinin İptali )
GABİN ( Varlığı Halinde Taşınmazın 3. Şahıs Konumundaki Diğer Davalıya Devrinin Muvazaalı Olup Olmadığı ve Sırf Asıl Davayı Sonuçsuz Bırakmaya Matuf Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gereği - Kooperatif Pay Devrinin İptali )
KOOPERATİF PAY DEVİR SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Bilirkişi Marifetiyle Dairenin Satış Tarihinde Davacının Ekonomik Müzayaka İçerisinde Olup Olmadığı ve Davalının Bunu Bilecek Durumda Olup Olmadığının ve Gabin Olgusunun Mevcut Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
MUVAZAA İDDİASI ( Dairenin Satış Tarihinde Davacının Ekonomik Müzayaka İçerisinde Olup Olmadığı ve Davalının Bunu Bilecek Durumda Olup Olmadığının Tespiti Gereği - Kooperatif Pay Devrinin İptali )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Dairenin Satış Tarihinde Davacının Ekonomik Müzayaka İçerisinde Olup Olmadığı ve Davalının Bunu Bilecek Durumda Olup Olmadığının ve Gabin Olgusunun Mevcut Olup Olmadığının Tespiti Gereği )"
290Y19.HD9.2.2004E. 2003/1915 K. 2004/948"BONONUN TEMİNAT SENEDİ OLDUĞU İDDİASINA DAYALI MENFİ TESBİT TALEBİ ( Senede Karşı Senetle İspat Yükümlülüğü - Davalı Alacaklının Malen Düzenlenen Bononun Davacıya Sattığı Bononun Satış Bedeli Karşılığı Verildiği İddiası )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ŞARTI ( Bononun Teminat Senedi Olduğu İddiasına Dayalı Mefi Tesbit Talebi - Tanık Beyanlarına Dayanarak Davanın Kabul Edilemeyeceği )
YAZILI DELİLLE İSPAT ŞARTI ( Bononun Teminat Senedi Olduğu İddiasına Dayalı Menfi Tesbit Talebi - Tanık Dinlenemeyeceği )
TEMİNAT SENEDİ İDDİASININ YAZILI DELİLLE İSPAT ŞARTI ( Tanık Dinlenemeyeceği )
MENFİ TESBİT TALEBİ ( Bononun Teminat Senedi Olduğu İddiasının Yazılı Delille İspat Edilmesi Mecburiyeti - Tanık Beyanlarına Değer Verilemeyeceği )"
290Y3.HD22.12.2003E. 2003/14541 K. 2003/14558"KİRA SÖZLEŞMESİ VE NOTER SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİN İPTALİ TALEBİ ( Sözleşmelerin Tamamen Muvazaalı Şekilde Yapıldığı İddiası - Davacının Elinde Adi Yazılı Belge Bulunması )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ TALEBİ ( Senede Bağlı Belgeye Karşı Muvazaa İddiasının Yazılı Delille İspatının Gerekmesi - Resmi Şekilde Yapılmayan Sözleşmenin Dahi İspat Kuvvetinin Olduğunun Kabulü )
SENEDE BAĞLI BİR SÖZLEŞMEYE KARŞI MUVAZZA İDDİASI ( Yazılı Delille İspat Edilebilmesi )
ADİ YAZILI DELİL ( Resmi Şekilde Yapılmış Sözleşmeye Karşı Muvazza İddiasının Adi Yazılı Delille de ispat Edilebilmesi )"
290Y9.HD9.12.2003E. 2003/6795 K. 2003/20418"GAZETECİNİN KIDEM HAKKI ( Meslekte En Az Beş Yıl Çalışmış Olan Gazetecilere Tanınması - Mesleğe İlk Giriş Tarihinden İtibaren Hesaplanacağı )
ÖNCEKİ İŞYERİNDEKİ KIDEM SÜRESİ ( Meslek Kıdemine Dahil Olan Önceki İşyerinde Geçen Hizmetlerinin de Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınacağı - Basın Çalışanları )
KIDEM TAZMİNATI ( Basın Çalışanları - Önceki İşyerlerindeki Kıdem Karşılığı Tazminatın Ödendiği İspat Edilmediği Takdirde Tüm Çalışması Üzerinden Ödeme Yapılması Zarureti )
BASIN ÇALIŞANLARININ KIDEM TAZMİNATI ( Önceki İşyerlerindeki Kıdem Karşılığı Tazminatın Ödendiği İspat Edilmediği Takdirde Tüm Çalışması Üzerinden Ödeme Yapılması Zarureti )
ÜCRETİN İSPATI ( Davalı İşverenin Sunduğu Yazılı Delilin Aksinin Tanıkla İspatı Mümkün Olmadığından Yazılı Belgedeki Miktardan Hesaplanmasının Gerekmesi )"
290YHGK22.10.2003E. 2003/11-572 K. 2003/592"SENET ( Emre Yazılı - Hamilin Meşru Hamil Olup Olmadığının Cirolar Arasında Bulunması Gereken Teselsülün Tetkikiyle Tespit Edileceği )
EMRE YAZILI SENET ( Hamilin Meşru Hamil Olup Olmadığının Cirolar Arasında Bulunması Gereken Teselsülün Tetkikiyle Tespit Edileceği )
HAMİLİN MEŞRU OLUP OLMADIĞI ( Cirolar Arasında Bulunması Gereken Teselsülün Tetkikiyle Tespit Edileceği - Emre Yazılı Senet )
HAMİLİN KAMBİYO SENEDİNİ CİRO İLE İKTİSABI ( Kötüniyetli Olduğunun ve Geçerli Bir Ciro Teselsülü Bulunmadığının Yazılı Delil İle Kanıtlaması Gereği )
CİRO İLE İKTİSAP ( Hamilin Kambiyo Senedini - Kötüniyetli Olduğunun ve Geçerli Bir Ciro Teselsülü Bulunmadığının Yazılı Delil İle Kanıtlaması Gereği )
DELİL SÖZLEŞMESİ ( Mahkeme Önünde Yapılmış Var İse Aslında Senetle İspatı Gereken Hukuki İşlem Hakkında Ancak Bu Sınırlı Halde Tanık Dinlenebileceği )
TANIK ( Mahkeme Önünde Yapılmış Delil Sözlşemesi Var İse Aslında Senetle İspatı Gereken Hukuki İşlem Hakkında Ancak Bu Sınırlı Halde Tanık Dinlenebileceği )"
290Y13.HD3.10.2003E. 2003/9572 K. 2003/11183"MENFİ TESPİT DAVASI ( Satın Alınan Araç Karşılığında Bakiye İçin Hem Senet Hem Rehin Verildiği Halde Borç Ödendiğinde Rehnin Kaldırılmaması Nedeniyle )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Senedin İçeriğinin Aksinin Tanıkla İspatının Mümkün Olmaması )
TANIK BEYANI ( Senedin İçeriğinin Aksinin Tanıkla İspatının Mümkün Olmaması )"
290Y19.HD1.10.2003E. 2002/6386 K. 2003/9132"MENFİ TESBİT TALEBİ ( Senedin Ahlaka Aykırı Bir Nedene Dayanarak Tanzim Edildiği İddiasıyla - Senede Karşı Senetle İspat Şartı/Yazılı Belge Sunamayan Davacıya Yemin Teklif Hakkının Hatırlatılması Gereği )
AHLAKA AYKIRI BORÇ İDDİASI ( Senedin Davalının Seçimde Davacıya Oy Vermesi İçin Keşide Edildiği İddiası - Senede Karşı Senetle İspat Şartı/Yazılı Belge Sunamayan Davacıya Yemin Teklif Hakkının Hatırlatılması Gereği )
BONONUN AHLAKA AYKIRI BİR NEDENE DAYANARAK TANZİM EDİLDİĞİ İDDİASI ( Seçimde Aday Olan Davacıya Davalının Oy Vermesi Karşılığı Tanzim Edildiği İddiası - Senede Karşı Senetle İspat Şartı/Yazılı Belge Sunamayan Davacıya Yemin Teklif Hakkının Hatırlatılması Gereği )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ŞARTI ( Bononun Davalı ve Taraftarlarının Seçimde Davacı Lehine Oy Kullanılması Karşılığı Tanzim Edildiği İddiası - Senede Karşı Senetle İspat Şartı/Yazılı Belge Sunamayan Davacıya Yemin Teklif Hakkının Hatırlatılması Gereği )
TABİİ BORÇ İDDİASINA DAYALI MENFİ TESBİT TALEBİ ( Senedin Davalının Seçimde Davacıya Oy Vermesi İçin Keşide Edildiği İddiası - Senede Karşı Senetle İspat Şartı/Yazılı Belge Sunamayan Davacıya Yemin Teklif Hakkının Hatırlatılması Gereği )"
290Y1.HD17.9.2003E. 2003/8525 K. 2003/9032"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Taşınmazın Davalıdan Satın Alınmasına Rağmen Davalının Taşınmaza Müdahale Etmesi )
TEMLİKİN MUVAZAALI OLMASI ( Hak Düşürücü ve Zamanaşımına İlişkin Kanun Hükümlerinin Uygulanmaması )
MUVAZAA ( Görünüşteki Sözleşme Gerçek İradelerine Uymadığından Tabandaki Sözleşme de Tapulu Taşınmazlarda Şekil Koşullarını Taşımadığından Geçersiz Olması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Muvazaalı Temliklerde Hak Düşürücü ve Zamanaşımına İlişkin Kanun Hükümlerinin Uygulanmaması )
SENEDE KARŞI MUVAZAA İDDİASI ( İddianın Ancak Yazılı Delille İspatlanabilmesi )"
290Y19.HD11.7.2003E. 2003/4527 K. 2003/7693"MENFİ TESBİT TALEBİ ( Bononun Teminat Senedi Olduğu İddiasının Yazılı Delille İspat Edilmesi Mecburiyeti - Tanık Dinlenememesi )
BONONUN TEMİNAT SENEDİ OLDUĞU İDDİASI ( Senede Karşı Senetle İspat Şartı - Tanık Dinlenememesi )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ŞARTI ( Bononun Teminat Senedi Olduğu İddiası - Tanık Dinlenememesi )
TANIKLA İSPAT EDİLEMEME ( Bononun Teminat Senedi Olduğu İddiası )
TEMİNAT SENEDİ İDDİASI ( Tanıkla İspat Edilememesi - Senede Karşı Senetle İspat Şartı )"
290Y19.HD16.6.2003E. 2002/3230 K. 2003/6480"MENFİ TESPİT DAVASI (Borçlu Olunmadığının Tespiti İçin Açılan Davada Senede Karşı İleri Sürülen İtirazların Tanıkla İspat Olunamaması)
TANIKLA İSPAT (Senede Bağlı Olan Her Çeşit İddiaya Karşı Def'i Olarak İleri Sürülen ve Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak Nitelikte Bulunan Hukuki İşlemlerin Tanıkla İspat Olunamaması)
YEMİN DELİLİ (Dava Dilekçesinde Sair Deliller Denilerek Yemin Deliline de Dayanılmış Olunduğundan Mahkemece Yemin Delilinin Hatırlatılmasının Gerekmesi)"
290Y1.HD12.6.2003E. 2003/6131 K. 2003/7109"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacının Taşınmazını Muvazaalı Olarak Mal Kaçırmak Amacıyla Davalı Oğluna Devrettiğini Hile Nedeniyle Tapuda Satış Gibi Gözüktüğünden İptal İstemesi )
MUVAZAANIN İSPATI ( Senede Bağlı Bir Sözleşmeye Karşı Muvazaa İddiasının Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabilmesi Bu Kuralın Akrabalar Arasında Yapılmış Olsa Dahi Geçerli Olması )
YAZILI DELİLLE İSPAT ( Senede Bağlı Bir Sözleşmeye Karşı Muvazaa İddiasının Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabilmesi )
AKRABALAR ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞME ( Senede Bağlı Bir Sözleşmeye Karşı Muvazaa İddiasının Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabilmesi Bu Kuralın Akrabalar Arasında Yapılmış Olsa Dahi Geçerli Olması )"
290Y19.HD12.6.2003E. 2002/9246 K. 2003/6227"MENFİ TESBİT DAVASI ( Bononun Gayrimenkul Satış Komisyon Ücreti Karşılığı Verildiği ve Satışın Gerçekleşmediği Gerekçesiyle Bononun İadesi Talebi - Yazılı Delille İspat Şartının Aranmayacağı )
GAYRIMENKUL SATIŞ KOMİSYON ÜCRETİ KARŞILIĞI VERİLEN BONONUN İADESİ TALEBİ ( Satışın Gerçekleşmediği Gerekçesiyle - Yazılı Delille İspat Şartının Aranmayacağı )
BONONUN GAYRIMENKUL SATIŞ KOMİSYON ÜCRETİ OLARAK VERİLDİĞİ VE SATIŞIN GERÇEKLEŞMEDİĞİNİN DOSYADAN ANLAŞILMASI ( Menfi Tesbit Talebinin Kabulü Gereği - Yazılı Delille İspat Şartının Aranmayacağı )
YAZILI DELİLLE İSPAT ŞARTININ ARANMAMASI ( Gayrimenkul Satış Komisyon Ücreti Olarak Verilen Bonoya Yönelik Menfi Tesbit Davasında )"
290Y19.HD11.6.2003E. 2002/4008 K. 2003/6181"MENFİ TESBİT TALEBİ ( Davacının Ciro Ettiği Çeklerin Davalı Tarafından Yasal Olmayan Yollarla Ele Geçirilerek Takibe Konduğu İddiasıyla - Senede Karşı Senetle İspat Şartı )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ŞARTI ( Davacının Ciro Ettiği Çeklerin Davalı Tarafından Yasal Olmayan Yollarla Ele Geçirilerek Takibe Konduğu İddiasına Dayalı Menfi Tesbit Talebi )
ÇEKLERİN YASAL OLMAYAN YOLLARLA ELE GEÇİRİLEREK TAKİBE KONDUĞU İDDİASI ( Menfi Tesbit Talebi - Yazılı Delille İspat Zorunluluğu )"
290Y13.HD5.6.2003E. 2003/2874 K. 2003/7413"ALACAK DAVASI ( Kardeşlerin Miras Taksimi - Karşılıklı Edimler )
GAYRİMENKUL ÖZEL DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Babalarından Kalan Mirasın Paylaşımı - Defiler )
DEFİLER ( Yazılı Belgeye Karşı İleri Sürülmesi - Tanıkla İspat )
TANIKLA İSPAT ( Açık Muvafakat Olmadığı Takdirde İspat Edilemeyeceği )"
290Y13.HD29.5.2003E. 2003/2975 K. 2003/7002"İTİRAZIN İPTALİ ( Zeytin Karşılığı Alınan Bononun Ödenmemesi-Zayi Sonucu İptal Edilmesi Nedeniyle Alacağın Tahsili İçin Yapılan İlamsız Takibin Devamı Talebi )
SENETLE İSPAT ZORUNLULĞU ( İptal Davasının Hasmı Davalı Olmadığından Onu Bağlamaması Ve Miktar İtibariyle Başkaca Yazılı Delille İspatının Gerekmesi )
YEMİN TEKLİFİ ( Davacı Bu Delile Dayanmış Ve İddiasını İspat Hususunda Mahkemede Kanaat Oluşmamışsa Davacıya Hatırlatılmasının Gerekmesi )"
290Y1.HD7.5.2003E. 2003/4766 K. 2003/5501"MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Oğlunun Borçları Nedeniyle Devredilen Taşınmaz İçin Gerçek Anlamda Satış Yapılmadığını İddia Eden Davacının Açmış Olduğu Dava Olması )
İNANÇLI İŞLEM ( Taraflar Arasındaki Hukuki Proplemin İnançlı İşlemden Kaynaklandığının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
REHİN HAKKININ GÜÇLENDİRİLMESİ ( Tarafların İnançlı İşlem Yaparak ve Teminat Teşkil Eden Taşınmazın Mülkiyetini Karşı Tarafa Geçirerek Rehin Hakkını Güçlendirmiş Olması )
TEMİNAT AMAÇLI İNANÇ SÖZLEŞMELERİ ( Hukuki Mahiyeti İtibariyle Muvazaadan Ayrı Ve Geçerli Bir Sözleşme Olması )
İSPAT ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkta Yazılı Delililin Aranmasının Gerekli Olması )
YEMİN ( Yemin Deliline Başvuran Tarafın İnançlı İşlem Yapması Dolayısıyla Bu Delilinden Mahrum Kalmayacağının Gözerilmesinin Gerekmesi )"
290YHGK9.4.2003E. 2003/19-290 K. 2003/286"TESPİT DAVASI ( Menfi Tespit Davası İle Borçlu Olmadığının Tespit Esilmesi )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Alımından Vazgeçtiği Mal İçin Düzenlendiğini İddia Ettiği Senedin İcra Takibine Konulduğundan Bahisle Borçlu Olmadığının Tespitini Talep Etmesi )
TARAFLAR ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ ( Somut Olaya ilişkin Senedin Teminat Amacıyla Değil de Avans Amacıyla Verildiğinin Taraflar Arasındaki İlişkiden Ortaya Çıkması )
İSPAT ( Kanıt Yükünün Senet Metnini Ta'lil Eden Davalı Tarafa Yükletilmesinin Mahkemece Gözetilmesinin Gerekmesi )
BONO ( Ödeme Vaadi Niteliğinde Bir Kambiyo Senedi Olması )
BONONUN ŞEKİL ŞARTLARI ( Vade ve Ödeme Yerinin Bonoda Belirtilmesinin Esaslı Şekil Şartı Oluşturmaması )
İLLETE BAĞLI SENET ( Bononun İllete Bağlı Senetler İçerisinde Kabul Edilmemesi )
VADE VE ÖDEME YERİ ( Vade ve Ödeme Yerinin Bonoda Belirtilmesinin Esaslı Şekil Şartı Oluşturmaması )"
290YHGK2.4.2003E. 2003/19-261 K. 2003/266"TESPİT DAVASI ( Menfi Tespit Davası ile Davacının Borçlu Olmadığının Tespitini Talep Etmesi )
MENFİ TESPİT VE SENETİN İPTALİ DAVASI ( Davacının Davaya Konu Senet Bedelini Ödediğini ve Davalı nın Senedi Yırttığını İleri Sürerek Borçlu Olmadığının Tespitini Talep Etmesi )
BONONUN HAMİLİN ELİNDE BULUNMASI ( Borcun Ödenip Ödenmediğinin Tespitinde Bonoyu Elinde Bulunduran Kişinin Önemli Olması )
YEMİN DELİLİ ( Davacının Yemin Delilini İleri Sürmesi Halinde Yerel Mahkemenin Bunu Dikkate Almasının Gerekmesi )
İSPAT ( Somut Olayda Davacının İddiasının Tanıkla Kanıtlanmasının Usule Uygun Olup Olmadığının İncelenmesi )"
290Y19.HD20.3.2003E. 2002/6003 K. 2003/2446"MENFİ TESBİT TALEBİ ( Boş Senedin Doldurulup Takibe Konulduğu İddiasıyla - Senede Karşı Senetle İspat Şartı )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ŞARTI ( Bedelsiz Boş Senedin Doldurularak Takibe Konulduğu İddiası - Tanıkla İspat Edilememesi )
YAZILI DELİLLE İSPAT ŞARTI ( Bedelsiz Boş Senedin Doldurularak Takibe Konulduğu İddiasının Tanıkla İspat Edilememesi )
TANIKLA İSPAT EDİLEMEME ( Bedelsiz Boş Senedin Doldurularak Takibe Konulduğu İddiası - Senede Karşı Senetle İspat Şartı )"
290Y13.HD18.3.2003E. 2003/11162 K. 2003/11682"ALACAK DAVASI ( Gösterilen Dairenin Satın Alınması Dolayısıyla Komisyon Ücretinin Ödetilmesi Talebi )
TELLAL ÜCRETİ ( Yaptığı Hazırlık Ve İcra Hareketleriyle Tarafların Anlaşmalarını Sağlamışsa Tellalın Ücreti Hak Etmesi )
MAKBUZUN İSPAT GÜCÜ ( Komisyon Ücretinin Ödendiğine İlişkin Makbuzun Sözleşmenin Varlığını İspat İçin Yeterli Olmaması )
İSPAT GÜCÜ ( Komisyon Ücretinin Ödendiğine İlişkin Makbuzun Sözleşmenin Varlığını İspat İçin Yeterli Olmaması )"
290Y3.HD27.2.2003E. 2003/2288 K. 2003/1848"MENFİ TESPİT ( Malen Kaydı Taşıyan Bonodan Dolayı Teslim Edilmeyen Mallar Nedeniyle )
BONODA YAZILI MALEN KAYDI ( Bedel Kaydı Malen Olarak Belirlenen Bonoda Temel İlişkide Malın Teslim Edilmediğini Davacı Borçlunun İspat Etmesinin Gerekmesi )
MALEN KAYDI TAŞIYAN BONONUN AKSİNİN BORÇLU TARAFINDAN İSPAT OLUNMASI ( Bedel Kaydı Malen Olarak Belirlenen Bonoda Temel İlişkide Malın Teslim Edilmediğini Davacı Borçlunun İspat Etmesinin Gerekmesi )
TANIKLA İSPAT ( Bedel Kaydı Malen Olarak Belirlenen Bonoda Temel İlişkide Malın Teslim Edilmediğinin Yazılı Belge İle İspat Olunmasının Gerekmesi )"
290YHGK26.2.2003E. 2003/19-135 K. 2003/105"İSTİRDAT DAVASI ( Bedelleri Ödenen Senetlerin Alınması İçin Dava Açılması )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Bedelleri Ödenen Senetlerden Dolayı Borçlu Olunmadığı Gerekçesiyle Bu Davanın Açılması )
BONONUN ASLİ UNSURLARI ( Bunun İçerisinde Tanzim Tarihininde Bulunması )
TANZİM TARİHİNİN SONRADAN DOLDURULMASI ( İhdas Tarihi Yazılmamak Üzere Açık Senet Düzenlenmesinin Mümkün Olması )
İYİNİYETLİ HAMİL ( İhdas Tarihi Yazılmamak Üzere Açık Senet Düzenlenmesinin Mümkün Olması Ama İhdas tarihinin Sonradan Doldurulduğunun İyiniyetli Üçüncü Kişiye Karşı İleri Sürülememesi )
AÇIK BONO DÜZENLENMESİ ( İhdas Tarihi Yazılmamak Üzere Açık Senet Düzenlenmesinin Mümkün Olması )
KÖTÜ ÖDEME ( Kötü Ödeyen Bir Daha Ödemesi ve Kötü Ödemesine Dayalı Talepte Bulunamaması )
TANZİM TARİHİNİN SENET TEDAVÜLE ÇIKARTILDIKTAN SONRA KONULMASI ( Bu Durumda Senedin Geçersiz Olması )
AÇIĞA İMZA ( Açığa İmza Atılmak Suretiyle Düzenlenen Senetlerin Anlaşmaya Aykırı Olarak Doldurulduğu Kanıtlanmadıkça Geçerli Olması )
TANIKLA İSPAT ( Senede Bağlı Olan Her Çeşit İddiaya Karşı Def'i Olarak İleri Sürülen ve Senedin Kuvvetini Ortadan Kaldıracak Nitelikte Bulunan Hukuki İşlemlerin Tanıkla İspat Olunamaması )"
290Y19.HD20.2.2003E. 2003/10 K. 2003/1258"MENFİ TESBİT DAVASI ( Takibe Konu Bononun Teminat Senedi Olduğu İddiasıyla - Senede Karşı Senetle İspat Şartı - Davacıya Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılarak Hüküm Kurulması Gereği )
TEMİNAT SENEDİ İDDİASIYLA MENFİ TESBİT TALEBİ ( Senede Karşı Senetle İspat Şartı/Tanık Dinletilememesi - Davacıya Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılarak Hüküm Kurulması Gereği )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ŞARTI ( Teminat Senedi İddiasıyla Menfi Tesbit Talebi - Davacıya Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılarak Hüküm Kurulması Gereği )
YEMİN TEKLİF HAKKININ HATIRLATILMASI GEREĞİ ( Teminat Senedi İddiasıyla Açılan Menfi Tesbit Davası - Senede Karşı Senetle İspat Şartının Yerine Getirilememiş Olması )
YAZILI DELİLLE İSPAT ŞARTI ( Teminat Senedi İddiası - Davacıya Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılarak Hüküm Kurulması Gereği )"
290Y13.HD20.2.2003E. 2002/13097 K. 2003/1589"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının Satmış Olduğu Kumaşların Bedelinin Tahsili Maksadıyla Başlattığı İcra Takibine Vaki İtirazın İptali )
FATURANIN DELİL MAHİYETİ ( Davacının İbraz Ettiği Fatura Tek Taraflı Düzenlendiği İçin Davayı İspata Yalnız Başına Yeterli Olmaması )
İSPAT ( Davacının Satım İlişkisini Yasal Delillerle İspatının Gerekli Olması )
YEMİN ( Davacının Yemin Deliline Dayanması Sebebiyle Davacıya Yemin Delilinin Hatırlatılmasının Gerekli Olması )
DELİL ( Yerel Mahkemenin Davacının İbraz Ettiği Faturaya Binaen Vermiş Olduğu Kararın Hukuka Aykırı Olması )"
290Y19.HD17.1.2003E. 2002/3255 K. 2003/287"MENFİ TESPİT DAVASI ( İmzaladığı Protokol ve İbranamedir Başlıklı Belgenin Davalıya Ait Olduğunun Saptanmasına Göre Davanın Kabul Edileceği )
İBRANAME ( Menfi Tespit Davası - Davalının İmzaladığı Protokol ve İbranamedir Başlıklı Belgenin Davalıya Ait Olduğunun Saptanmasına Göre Davanın Kabul Edileceği )
PROTOKOL VE İBRANAMEDİR BAŞLIKLI BELGE ( İmzaladığı ve Davalıya Ait Olduğunun Saptanmasına Göre Menfi Tespit Davasının Kabul Edileceği )"
290YHGK18.12.2002E. 2002/13-1072 K. 2002/1071"İSPAT ( Yazılı Delille Kanıtlanabilecek Bir Hususun Ancak Karşı Tarafın Açık Muvafakatiyle Tanıkla Kanıtlanabilmesi )
YAZILI DELİLLE KANITLANABİLECEK DURUMLAR ( Karşı Tarafın Açık Muvafakatiyle Tanıkla Kanıtlanabilmesi )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Davalının Davacı Aleyhine İcra Takibi Yapmasına Rağmen Davalının Borcunun Olmadığı İddiası )
DELİL SÖZLEŞMESİ ( Sadece Yazılı Delille Kanıtlanabilecek Bir Hususun Tanıkla Kanıtlanabileceğine Dair Mahkeme Önünde Sözlü Delil Sözleşmesi Yapılabilmesi )
TANIKLA İSPAT ( Mahkeme Önünde Sözlü Delil Sözleşmesinden Bahsedilebilmesi Şartları )
YEMİN ( Davacının Borcu Ödediğini İddia Etmesi Durumunda Bu Savunmasını Kanıtlamak İçin Karşı Tarafa Yemin Teklifinde Bulunabilmesi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Menfi Tespit Davasında Alacaklı Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin Alacaklının İhtiyati Tedbir Nedeniyle Alacağını Geç Almış Olmasının Gerekmesi )"
290Y19.HD29.11.2002E. 2002/7864 K. 2002/7583"HATIR SENEDİ İDDİASINA DAYALI MENFİ TESBİT TALEBİ ( Senede Karşı Senetle İspat Şartı - Tarafların Kardeş Olmasının Yazılı Delille İspat Şartını Ortadan Kaldırmayacağı )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ŞARTI ( Hatır Senedi İddiasına Dayalı Menfi Tesbit Talebi - Tarafların Kardeş Olmasının Yazılı Delille İspat Şartını Ortadan Kaldırmayacağı )
MENFİ TESBİT TALEBİ ( Hatır Senedi İddiasıyla - Senede Karşı Senetle İspat Şartı - Tarafların Kardeş Olmasının Yazılı Delille İspat Şartını Ortadan Kaldırmayacağı )"
290Y11.HD11.11.2002E. 2002/5521 K. 2002/10277"TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Alacağın Taşıma Sözleşmesinden Doğmuş Olması )
İTİRAZIN İPTALİ ( Taraflar Arasındaki Taşıma Sözleşmesinden Doğan Alacağın Tahsili Amacıyla Başlatılan İcra Takibine Vaki İtirazın İptali )
TANIKLA İSPAT YASAĞI ( Taraflar Arasındaki Akdin İhlal Edildiğinin Yazılı Delille İspatının Gerekmesi )
YAZILI DELİLLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Taraflar Arasındaki Akdin İhlal Edildiğinin Yazılı Delille İspatının Gerekmesi )"
290Y13.HD9.10.2002E. 2002/7314 K. 2002/10344"MENFİ TESPİT DAVASI ( Kira Bedeli Olarak Verilen Bonolar-Taşınmazın Satılması Sonucu Tahliyeden Dolayı Bonolardan Borçlu Olunmadığının Tespiti Talebi )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLULĞU ( Bononun Kira Karşılığında Verildiğinin Davalının Açık Muvafakatı Olmadığından Ancak Yazılı Delille İspat Edilebilmesi )
YEMİN TEKLİFİ ( Davacı Bu Delile Dayanmış Ve İddiasını İspat Hususunda Mahkemede Kanaat Oluşmamışsa Davacıya Hatırlatılmalısının Gerekmesi )"
290YHGK25.9.2002E. 2002/4-608 K. 2002/643"TRAFİK KAYDININ İPTALİ VE TESCİLİ ( Davanın Trafik Kaydının İptali ile Davacı Adına Tescil İstemine İlişkin Olması )
SİCİLE İTİMAT PRENSİBİ ( Bu İlke Tapu Sicili Anlamında Geçerli Olup Buna Aynı Zamanda Güven İlkesi de Denilmesi )
EMİN SIFATIYLA ZİLYET ( Bir Taşınırın Emin Sıfatıyla Zilyedinden O Şey Üzerinde İyiniyetle Mülkiyet veya Sınırlı Ayni Hak Edinen Kimsenin Ediniminin Korunması )
MENKUL MAL ( Bir Yerden Diğer Yere Nakledilebilen Eşya ile Gayrimenkul Mülkiyetine Dahil Olmayan ve Temellüke Salih Bulunan Tabii Kuvvetler Olarak Medeni Kanunda Tanımlanması )
TRAFİK SİCİLİ ( Bu Kayıtlara Güvenerek İyiniyetle Hareket Eden Kişinin Bu Güveninin Korunacağını Mevcut Yasal Düzenleme Karşısında Söylemek Olanağının Bulunmaması )
GÜVEN İLKESİ ( Tapu Sicili Anlamında Geçerli Olup Bunun Trafik Sicillerine Güvenerek İyiniyetle Hareket Edenin Kazanımının Korunacağına İlişkin Yasal Düzenlemenin Bulunmaması )
RIZA DIŞINDA MALIN ELDEN ÇIKMASI ( Yedinden Sirkat Olunan veya Kendisi Tarafından Kaybedilen veya Rızası Olmaksızın Elinden Alınılmasında İstihkak Davası İkame Edilebilmesi )"
290Y1.HD18.6.2002E. 2002/7233 K. 2002/7768"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muvazaa Nedeniyle )
MUVAZAA ( Muvazaa Nedeniyle Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak Taşınmazın Tapuda Temlikinin Yapılmasının Yolsuz Tescil Olması )
YOLSUZ TESCİL ( Muvazaa Nedeniyle Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak Taşınmazın Tapuda Temlikinin Yapılması )
İLLİ İŞLEM ( Yapıda Yapılan Temlik ve Tescillerin İlli İşlem Olması Nedeniyle Tapu Dayanağı Sözleşmenin Geçersiz Olması Durumunda Tapu Kaydının da Geçersiz Olması )
TAKMA AD ( İddianın Ancak Yazılı Delil İle Kanıtlanabilmesi )
YAZILI DELİL ( Taraf Muvazaası ve Takma Ad Davalarında İddianın Ancak Yazılı Delil İle Kanıtlanabilmesi )
NAM-I MÜSTEAR ( İddianın Ancak Yazılı Delil İle Kanıtlanabilmesi )"
290YHGK17.4.2002E. 2002/19-75 K. 2002/307"MENFİ TESPİT DAVASI ( Yapılan Ödemelerin Senede Karşı Yapılıp Yapılmadığının Tespitinin İstenmesi )
İSTİRDAT DAVASI ( Senet Bedeline Karşı Yapılmayan Ödemelerin Geri İstenmesi )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ( Yapılan Bir ödemenin Senede Karşı Yapıldığının Ancak Senetle İspatlanabilmesi )
ADİ BELGE İLE İSPAT ( Yapılan Bir ödemenin Senede Karşı Yapıldığının Ancak Senetle İspatlanabilmesi )"
290YHGK20.3.2002E. 2002/13-177 K. 2002/206"SENET ( Alacak Davası - Ahlak ve Adaba Aykırı Bir Amaca Ulaşmak İçin Düzenlendiyse Geçersizliği/Senede Karşı Tanık Dinlenebilecek Haller )
TANIK DİNLENEBİLECEK HALLER ( Senede Karşı - Ahlak ve Adaba Aykırı Bir Amaca Ulaşmak İçin Düzenlendiği İddia Edilen/Alacak Davası )
AHLAKA VE ADABA AYKIRI BİR SONUCUN ELDE EDİLMESİNİ TEMİN MAKSADIYLA VERİLEN SENET ( Alacak Davası - Senede Karşı Tanık Dinlenebilecek Haller )
ALACAK DAVASI ( Senet/Ahlak ve Adaba Aykırı Bir Amaca Ulaşmak İçin Düzenlendiyse Geçersizliği - Senede Karşı Tanık Dinlenebilecek Haller )
SENEDE KARŞI TANIK DİNLENEBİLECEK HALLER ( Alacak Davası - Ahlak ve Adaba Aykırı Bir Amaca Ulaşmak İçin Düzenlendiği İddia Edilen )"
290Y3.HD18.3.2002E. 2002/2077 K. 2002/2481"ALACAK DAVASI ( Ortaklık Sözleşmesi Uyarınca Beslenen Hayvanların Davalı Tarafından Satılmasına Rağmen Davacının Hissesine Düşen Payın Verilmemesi Nedeniyle )
ADİ ORTAKLIKTAN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI ( Ortaklığın Yazılı Sözleşme İle Kurulmasından Ötürü Tasfiye Edildiğinin de Yazılı Kanıtla İspatlanmasının Gerekmesi )
YAZILI KANIT ( Adi Ortaklığın Yazılı Sözleşme İle Kurulmasından Ötürü Tasfiye Edildiğinin de Yazılı Kanıtla İspatlanmasının Gerekmesi )"
290Y13.HD12.3.2002E. 2002/1276 K. 2002/2488"MENFİ TESPİT DAVASI ( Kiralayana Verilen Bononun Depozito Karşılığı Verilmiş Olması Nedeniyle Teminat Senedi Olduğundan Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLULĞU ( Bononun Depozito Karşılığında Teminat Amacıyla Verildiğinin Ancak Yazılı Delille İspat Edilebilmesi )
KÖTÜ NİYET TAZMİNATI ( İcra Takibinin Haksız Ve Talebin Kötü Niyetli Olduğunun Davacı Tarafından İspat Edilmesinin Gerekmesi )
DEPOZİTO KARŞILIĞI VERİLEN BONO ( Yazılı Delille İspatın Şart Olması )"
290Y3.HD4.3.2002E. 2002/1626 K. 2002/2056"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının Davacıya Ait Marketten Veresiye Alışveriş Yapıp Borcunu Ödememesi Üzerine Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
YAZILI DELİL ( Davalının Veresiye Mal Aldığını Kabul Etmesi Ancak Ödeme Savumasını Yazılı Delil İle Kanıtlayamaması )
İSPAT YÜKÜ ( Davacıdan Veresiye Mal Aldığını Kabul Eden Davalının Ödeme İddiasını İspat Etmesinin Gerekmesi )
YEMİN DELİLİ ( İspat Yükü Kendisine Düşen Tarafın Takdiri Delil Gösterememesi-Karşı Tarafa Yemin Teklif Etme Hakkına Sahip Olması )"
290Y19.HD4.3.2002E. 2001/6498 K. 2002/1312"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davalı İşyerinde Çalışmaları Sebebiyle Teminat Olarak Verilen Senetlerden Dolayı Borçlu Olunmadığının Tespiti İstemi )
SENETLE İSPAT ( Senede Bağlanmış Her Çeşit İddiaya Karşı İleri Sürülen ve Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak veya Azaltacak Sebeplerin Aynı Güçte Bir Belge ile Kanıtlanması )
TANIKLA İSPAT ( Senede Bağlanmış İddiaya Karşı İleri Sürülen ve Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak veya Azaltacak Nitelikteki İşlemlerin Tanıkla İspatının Mümkün Olmaması )"
290Y1.HD27.2.2002E. 2002/1661 K. 2002/2379"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Senede Bağlı Bir Sözleşmeye Karşı Muvazaa İddiası Yakın Akrabalar Arasında Yapılmış Olsa Dahi Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabildiği )
SENEDE BAĞLI SÖZLEŞME ( Karşı Muvazaa İddiası Yakın Akrabalar Arasında Yapılmış Olsa Dahi Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabildiği - Tapu İptali ve Tescil Davası )
MUVAZAA İDDİASI ( Senede Bağlı Bir Sözleşmeye Karşı Muvazaa İddiası Yakın Akrabalar Arasında Yapılmış Olsa Dahi Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabildiği )"
290Y19.HD20.2.2002E. 2002/726 K. 2002/1271"KREDİ SÖZLEŞMESİNDE KEFİLE KARŞI TAKİP ( Kefilin İmza İtirazının İncelenmesi )
KEFİLİN İMZA İTİRAZININ İNCELENMESİ ( Kredi Sözleşmesinde Kefile Karşı Takip )
İMZA İNKARI HALİNDE İMZA İNCELEMESİ ( Kredi Sözleşmesinde Kefile Karşı Takip )"
290Y2.HD18.2.2002E. 2002/1896 K. 2002/2217"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Senette Dava Konusu Eşya Ve Ziynetin Davacı İle Davalıya Ait Olduğunun Yer Aldığı - Eşyanın Ve Ziynetin Davalılarda Kaldığının Tespitine Karar Verilmesi )
TANIK DİNLENMESİ ( Senette Dava Konusu Eşya Ve Ziynetin Davacı İle Davalıya Ait Olduğunun Yer Aldığı - Davacının Muafakatı Olmadan Tanık Dinlenemeyeceği ve Tanık Sözlerinin Hükme Dayanak Yapılamayacağı )"
290Y1.HD5.2.2002E. 2001/14196 K. 2002/1365"İNANÇLI İŞLEME DAYALI İPTAL VE TESCİL ( Bu Tür İsteklerin HUMK Gereğince Yazılı Delille İspatlanması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnançlı İşleme Dayalı İptal ve Tescil İsteğine İlişkin Davalarda Tarafların İddialarını HUMK Gereğince Yazılı Delille İspat Etmesi )
İSPAT YÜKÜ ( İnançlı İşlemin Varlığını İddia Eden Medeni Kanun Gereğince Bu İddialarını İspat Etmesi )
YAZILI DELİLLE İSPAT ( İnançlı İşleme Dayalı İptal ve Tescil İsteğine İlişkin Davalarda Tarafların İddialarını HUMK Gereğince Yazılı Delille İspat Etmesi )"
290Y19.HD28.1.2002E. 2001/4744 K. 2002/551"MENFİ TESPİT DAVASI ( Senede Bağlı Olan Her Çeşit İddiaya Karşı Def'i Olarak İleri Sürülen Hukuki İşlemlerin Tanıkla İspat Olunamaması )
TANIK BEYANI ( Senede Bağlı Olan Her Çeşit İddiaya Karşı Def'i Olarak İleri Sürülen Hukuki İşlemlerin Tanıkla İspat Olunamaması )
SENEDE BAĞLI HUKUKİ İŞLEMLER ( Tanıkla İspat Olunamaması )
BOŞ OLARAK VERİLEN BONONUN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI ( Davacının İddiasını Yazılı Delille Kanıtlayamaması Nedeniyle Menfi Tespit Davasının Reddi )"
290Y3.HD6.11.2001E. 2001/9460 K. 2001/9800"KİRA ALACAĞI VE TAHLİYE TALEBİ ( Kiracı Ödeme Savunmasını Borcun Miktarına Göre Yazılı Belge İle Kanıtlayamaması - Cevap Dilekçesinde Yemin Deliline de Dayanmış Olmasına Göre Davalının Davacıya Yemin Teklif Hakkına Sahip Olduğu )
YAZILI BELGE ( Kiracı Ödeme Savunmasını Borcun Miktarına Göre Yazılı Belge İle Kanıtlayamaması - Cevap Dilekçesinde Yemin Deliline de Dayanmış Olmasına Göre Davalının Davacıya Yemin Teklif Hakkına Sahip Olduğu )
YEMİN TEKLİFİ ( Kiracı Ödeme Savunmasını Borcun Miktarına Göre Yazılı Belge İle Kanıtlayamaması - Cevap Dilekçesinde Yemin Deliline de Dayanmış Olmasına Göre Davalının Davacıya Yemin Teklif Hakkına Sahip Olduğu )"
290Y19.HD3.6.2001E. 2001/1568 K. 2001/5172"MENFİ TESPİT DAVASI ( Bir Senedin Tamamen Doldurulmadan Tanzimi Tedavüle Çıkarılmasının Mümkün Olması )
SENET ( Bir Senedin Tamamen Doldurulmadan Tanzimi Tedavüle Çıkarılmasının Mümkün Olması )
SENEDE BAĞLI İDDİALAR ( Bir Senedin Tamamen Doldurulmadan Tanzimi Tedavüle Çıkarılmasının Mümkün Olması )
TANIK BEYANLARI ( Davalının Açık Muvafakati Olmadığından Bononun Vade ve Tanzim Tarihinin Anlaşmaya Aykırı Olarak Doldurulduğunun Kabulü )"
290Y6.HD28.5.2001E. 2001/4171 K. 2001/4311"TAHLİYE DAVASI ( Yazılı Tahliye Taahhüdüne Dayalı )
YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNE İSTİNADEN İTİRAZIN İPTALİ ( Taahhüdün Kiralananda Oturulurken Verilmesi-Bu Nedenle Geçerli Olması )
KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Taahhüde Dayanılması-Taahhüdün de Kiralananda Oturulurken Verilmesi Nedeniyle Geçerli Olması )
TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN GEÇERLİLİĞİ ( Tahliye Davasında Taahhüde Dayanılması-Taahhüdün de Kiralananda Oturulurken Verilmesi Nedeniyle Geçerli Olması )"
290Y19.HD28.5.2001E. 2001/228 K. 2001/4107"İTİRAZIN İPTALİ ( Tanzim Tarihi Olmayan Bonoların Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmasa Bile İmzanın Davalı Tarafından İnkar Edilmemesi Nedeniyle Adi Borç Senedi Niteliğinde Olduğunun Kabulü )
TANZİM TARİHİ OLMAYAN BONOLAR ( İmzanın Davalı Tarafından İnkar Edilmemesi Nedeniyle Bonoların Adi Borç Senedi Niteliğinde Olması )
ADİ BORÇ SENEDİ ( Tanzim Tarihi Olmayan Bonoların Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmasa Bile İmzanın Davalı Tarafından İnkar Edilmemesi Nedeniyle Adi Borç Senedi Niteliğinde Olduğunun Kabulü )"
290Y13.HD8.5.2001E. 2001/2417 K. 2001/5006"ALACAK DAVASI ( Halefiyet Yolu İle Yapılan Savunmada Halefi Selefinden Daha Fazla Bir Hak Kullanamayacağı - Muris Bu Davayı Açsa İdi Muvazaa ve Bedelsizliği Ne Şekilde İspat Olanağına Sahip İdiyse Halefte Ancak Aynı Kurallar İçin de Davasını İspat Edebileceği )
SENEDE BAĞLI SAVUNMA ( Her Çeşit İddiaya Karşı Defi Olarak İleri Sürülen ve Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak Olan veya Azaltacak Nitelikte Bulunan Hukuki İşlemler Tanıkla İspat Olunamayacağı )
TANIKLA İSPAT ( Senede Bağlı Olan Her Çeşit İddiaya Karşı Defi Olarak İleri Sürülen ve Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak Olan veya Azaltacak Nitelikte Bulunan Hukuki İşlemler Tanıkla İspat Olunamayacağı )"
290Y6.HD7.5.2001E. 2001/3522 K. 2001/3710"TAHLİYE TAAHHÜDÜNDEKİ TANZİM TARİHİNİN DOĞRU OLMADIĞI İDDİASI ( Yazılı Delille İspat Şartı )
YAZILI DELİLLE İSPAT ŞARTI ( Tahliye Taahhüdündeki Tanzim Tarihinin Doğru Olmadığı İddiası )
KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ ( Tahliye Taahhüdündeki Tanzim Tarihinin Doğru Olmadığı İddiasının Yazılı Delille İspat Şartı )"
290Y19.HD19.4.2001E. 2000/8271 K. 2001/3027"SENEDE KARŞI DEFİ ( Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak Veya Azaltacak Nitelikte Bulunan Hukuki İşlemlerin Tanıkla İspat Olunamayacağı )Menfi Tespit-istirdat
TANIK ( Senede Karşı Dinlenmesi - Diğer Tarafın Açık Muvafakati Gereği )
İSTİRDAT DAVASI ( Tazminat Öngörülmediğinden Davacı Lehine Tazminata Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )
MENFİ TESBİT VE İSTİRDAT DAVASI ( Dava Dilekçesinde Yemin Deliline Dayanılmışsa Davacıya Davalı Tarafa Yemin Teklifine Hakkı Olduğunun Hatırlatılması Gereği )
YEMİN ( Dava Dilekçesinde Yemin Deliline Dayanılmışsa Davacıya Davalı Tarafa Yemin Teklifine Hakkı Olduğunun Hatırlatılması Gereği )"
290Y3.HD9.4.2001E. 2001/2881 K. 2001/3199"KİRA ALACAĞI DAVALARI ( Borcun Ödendiğine İlişkin İspat Yükü Davalı Kiracıya Ait Olduğu - Davalı Ödeme Savunmasını Borcun Miktarına Göre Yazılı Belge İle Kanıtlamak Zorunda Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Kira Alacağı Davalarında Borcun Ödendiğine İlişkin İspat Yükü Davalı Kiracıya Ait Olduğu )
KESİN DELİLLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Kesin Delillerle İspat Edilemezse İspat Yükü Kendisine Düşen Taraf Takdiri Delil Gösteremezse de Karşı Tarafa Yemin Teklif Etme Hakkına Sahip Olduğu )
YEMİN TEKLİF HAKKI ( Kesin Delil İle İspatı Zorunlu Olan Bir Vakıa Kesin Delillerle İspat Edilemezse İspat Yükü Kendisine Düşen Taraf Takdiri Delil Gösteremezse de Karşı Tarafa Yemin Teklif Etme Hakkına Sahip Olduğu )"
290Y19.HD2.3.2001E. 2000/7205 K. 2001/1668"MENFİ TESPİT DAVASI ( Bono Verilmesine Rağmen Karşılığının Yapılmaması Nedeniyle Bonoların Geçersizliğinin Tespitinin İstenmesi )
BONODA İHDAS NEDENİNİN TALİL EDİLMESİ ( Davalının İlk Beyanında Verilen Borç Para Karşılığı Düzenlendiğini Bildirmesine Rağmen Sonradan Bundan Dönmesi )
MALEN KAYDI ( Bonoda Malen Kaydı Olmasına Rağmen Davalının Bonoyu Verdiği Borç Para Karşılığı Aldığını Bildirmesi )"
290Y19.HD29.1.2001E. 2000/6924 K. 2001/665"İTİRAZIN İPTALİ ( Kredi Kartı Sözleşmesine Kefil Olan Davalının Yapılan İcra Takibine Haksız Olarak İtiraz Etmesi )
KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ( Davalı Tarafından Kefil Sıfatıyla İmzalanmış ve Limit Belirlenmiş İse Limit Miktarını Gösteren Kısmın Sonradan Doldurulduğu Yolundaki İddia )
KEFALET LİMİTİ ( Sözleşmedeki Limit Kısmının Boş Olduğu ve Burasının Daha Sonra Doldurulduğu Yolundaki İddianın Yazılı Delil İle Kanıtlanmasının Gerekmesi )"
290Y11.HD27.6.2000E. 2000/3063 K. 2000/6080"ÇEK BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Pay Devri Nedeniyle Oluşan Davacının Paylarının Satış Bedellerinin Sunulan İbraz Belgeleri Uyarınca Ödendiği/Ödemenin Belgeye Bağlı Bulunduğundan Tanıkla Aksinin Kanıtlanamayacağı )
PAY DEVRİ ( Nedeniyle Oluşan Davacının Paylarının Satış Bedellerinin Sunulan İbraz Belgeleri Uyarınca Ödenmesi - Çeklerin Davalı Eline Geçmesine Davacının İmkan Vermesinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı ve Hile Oluşturmadığı )
HAYATIN OLAĞAN AKIŞI VE HİLE ( Taraflar Kardeş Olduğu Halde Davacının Satış Bedeli İçin Çek Aldığını İddia Ettiğine Göre de Gerekli Önlemeleri Almadan Çeklerin Davalı Eline Geçmesine İmkan Vermesinin Olmadığı )"
290Y13.HD26.6.2000E. 2000/3911 K. 2000/6246"ALACAK DAVASI ( Sözleşme Gereğince Satış Bedelini Ödemesine Rağmen Karşılık Olarak Devir İşlemlerinin Yapılmaması Nedeniyle Edimini Yerine Getirme Talebi )
İMZA VE İÇERİĞİ İNKAR EDİLMEYEN YAZILI BELGENİN HÜKMÜ ( Mahkemece Davalıya Senedin Akibetinin Sorulmasının Ve Yemin Teklif Edilmesinin Gerekmesi )"
290Y1.HD12.6.2000E. 2000/7445 K. 2000/7704"TARAF MUVAZAASI ( Senede Bağlı Bir Sözleşmeye Karşı/Yazılı Delille Kanıtlanabileceği - Tapu İptali ve Tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taraf Muvazaası - Senede Bağlı Bir Sözleşmeye Karşı/Yazılı Delille Kanıtlanabileceği )
YAZILI DELİLLE KANITLAMA ( Taraf Muvazaası - Senede Bağlı Bir Sözleşmeye Karşı/Tapu İptali ve Tescil )
VEKİLİN DAVAYI KABULÜ ( Vekaletnamede Yetki Bulunduğunda Geçerliliği )
DAVAYI KABUL ( Vekilin - Vekaletnamede Yetki Bulunduğunda Geçerliliği )"
290Y19.HD1.5.2000E. 2000/1298 K. 2000/3345"MENFİ TESBİT DAVASI ( Senedin Teminat Senedi Olduğu İddiası - Tanık Beyanına Dayanılarak Davanın Kabulü ve Bononun İptalinin Doğru Olmadığı/Usulen ve Aynı Kuvvette Bir Belge İle İspat Edilmesi Gerektiği )
TEMİNAT SENEDİ ( İddiasının Usulen ve Aynı Kuvvette Bir Belge İle İspat Edilmesi Gerektiği - Tanık Beyanına Dayanılarak Davanın Kabulü ve Bononun İptalinin Doğru Bulunmadığı/Menfi Tesbit Davası )
SENEDİN TEMİNAT İÇİN VERİLDİĞİ İDDİASI ( Menfi Tesbit Davası - Tanık Beyanına Dayanılarak Davanın Kabulü ve Bononun İptalinin Doğru Olmadığı/Usulen ve Aynı Kuvvette Bir Belge İle İspat Edilmesi Gerektiği )"
290YHGK26.4.2000E. 2000/2-824 K. 2000/817"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Karı Koca Arasındaki Muvazaa Nedenine Dayalı )
KARI KOCA ARASINDAKİ MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Senede Bağlanmış Sözleşmenin Taraflarının O Sözleşmeye İlişkin Muvazaa İddiasını Ancak Senetle İspat Edebilmeleri )
MUVAZAA ( Senede Bağlanmış Sözleşmenin Taraflarının O Sözleşmeye İlişkin Muvazaa İddiasını Ancak Senetle İspat Edebilmeleri )
SENEDE BAĞLANAN SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Taraflarının O Sözleşmeye İlişkin Muvazaa İddiasını Ancak Senetle İspat Edebilmeleri )
HİLE İDDİASI ( Hileye Delalet Edecek Maddi ve Hukuki Olguların Belirlenip Bunlara Dayanılmasının Gerekmesi )"
290Y19.HD24.2.2000E. 1999/7005 K. 2000/1340"KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ( Kefilin Sorumlu Olduğu Miktarın Tesbiti )
KEFİLİN SORUMLU OLDUĞU MİKTARIN TESBİTİ ( Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesinde )
TALEPTEN FAZLASINA HÜKMEDİLEMEMESİ ( Davacının Kefalet Limiti Konusundaki Talebinin Kefalet Limiti Tesbitinde Dikkate Alınacağı )"
290YHGK23.2.2000E. 2000/11-125 K. 2000/130"MENFİ TESPİT DAVASI ( Taşıma İlişkisinin ve Senedin Teminat Senedi Olduğunun İspatı )
TEMİNAT SENEDİ ( Taşıma İlişkisinin ve Senedin Teminat Senedi Olduğunun İspatının da Ancak Senetle İspat Edilebilmesi )
SENEDE KARŞI İDDİALAR ( Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak Hukuki İşlemlerin de Ancak Senetle İspatlanabilmesi )
YEMİN TEKLİF ETME HAKKI ( Davacının İddiasını Kanıtlayamaması Üzerine Bu Hakkının Hatırlatılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
290Y19.HD21.9.1999E. 1999/4472 K. 1999/5076"İMZA İNKARI ( İnceleme Sonunda İnkarın Doğru Olmadığının Belirlenmesi )
AÇIĞA İMZA ( Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu Belgeyle İspatlanmalıdır )
SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ ( İmza İnkarından Sonra Başka Amaçla Atıldığı Savı )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Davada Savunmanın Genişletilmesi )"
290Y11.HD8.6.1999E. 1999/207 K. 1999/5035"ALACAK DAVASI ( Kira Bedelinin Ödenmesi )
KİRA BEDELİNİN ÖDENMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVA ( Dava Konusu Taşınmazın Kayıt ve Sınırlamaları İle İlgili Belge ve Yazışmaların Kuşku Yaratması )
TAŞINMAZIN KAYITLARI İLE İLGİLİ BELGE VE YAZIŞMALARIN KUŞKU YARATMASI ( Tapu Kaydının Celbi ile Mahalline Uygunluğunun Denetlenmesi )"
290Y11.HD15.2.1999E. 1998/9269 K. 1999/896"ÇEKE DAYALI MENFİ TESPİT DAVASI ( Pasif Husumet Durumu ve Davacının Senedin Bedelsizliğini ve Hamilin Kötüniyetli İktisabını İspat Külfeti )
MENFİ TESBİT DAVASI ( Senet Borçlusunun Çekin Bedelsizliğini ve Hamilin Kötüniyetli İktisabını İspat Külfeti )
SENET BORÇLUSUNUN İSPAT YÜKÜ ( Çekin Bedelsizliği İddiasıyla Açılan Menfi Tesbit Davasında Bedelsizliği ve Hamilin Kötüniyetli İktisabını )
LEHDAR VE HAMİLE KARŞI AÇILAN ÇEKE DAYALI MENFİ TESBİT DAVASI ( Senet Borçlusunun Çekin Bedelsizliğini ve Hamilin Kötüniyetli İktisabını İspat Külfeti )"
290Y2.HD18.12.1998E. 1998/11762 K. 1998/13850"SENEDE BAĞLI OLAN İDDİALAR ( İddiaya Karşı Defi Olarak İleri Sürülen ve Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak Nitelikte Bulunan Hukuki İşlemlerin Tanıkla İspat Edilememesi )
TANIKLA İSPAT ( Senede Bağlı Olan İddiaya Karşı Defi Olarak İleri Sürülen ve Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak Nitelikte Bulunan Hukuki İşlemlerin Tanıkla İspat Edilememesi )
TAŞINMAZ MALIN MÜŞTEREK OLARAK ALINMASI ( Parasının da Yine Müşterek Olarak Ödendiği İddiasının Tanıkla İspatlanamayıp Yazılı Belge İle İspatlanabilmesi )"
290Y11.HD14.12.1998E. 1998/7404 K. 1998/8826"MENFİ TESBİT VE İSTİRDAT ( Çeklerin Bedelsiz Kalması )
İSPAT YÜKÜ ( Lehdar ve Hamile Karşı Çekin Karşılıksız Kaldığını )
ÇEKİN KARŞILIKSIZ KALDIĞININ İSPAT YÜKÜ
ÇEKİN KARŞILIKSIZLIĞI DAVASI ( Lehdar ve Hamile Karşı Birlikte Açılması )"
290Y15.HD11.6.1998E. 1998/1969 K. 1998/2541"MENFİ TESPİT DAVASI ( Açık Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulması )
AÇIK SENET ( Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğunun Yazılı Delille İspatının Gerekmesi )
YAZILI DELİL ( Açık Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğunun Yazılı Delille İspatının Gerekmesi )"
290Y11.HD13.10.1997E. 1997/6275 K. 1997/6946"TİCARİ SATIM AKDİ ( Malın Kargo İle Teslim Edilmesi - Fatura Borcunun Ödenmemesi )
İSPAT ( Ticari Satım Akdinin Bir Şekle Tabi Olmadığı - Miktarı Aşan Satım Akidleri )
MİKTARI AŞAN SATIM AKİDLERİ ( İspatın Kanuni Delillerle Yapılmasının Zorunlu Olduğu )
KANUNİ DELİL ( HUMK da Gösterimen Miktarları Aşan Satım Akidlerinde İspat Şekli )"
290YHGK1.10.1997E. 1997/2-479 K. 1997/746"MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİNİN TEBDİLİ
TANIK DİNLENEMEMESİ ( Kardeşler arasında )
KARDEŞLER ARASINDA TANIK DİNLENEMEMESİ ( Yazılı sözleşme )
HATA"
290Y15.HD20.3.1997E. 1997/366 K. 1997/1519"SENEDİN ÜZERİNDE YAZILI NEDENDEN BAŞKA SEBEPLE DÜZENLENDİĞİ İDDİASI ( Aynı Güçte Hukuki Delille Kanıtlanması )
HUKUKİ DELİLLE KANITLANMASI ( Senedin Üzerinde Yazılı Nedenden Başka Sebeple Düzenlendiği İddiası )"
290Y1.HD11.12.1996E. 1996/14548 K. 1996/14984"MUVAZAA
NİSBİ MUVAZAA
MUTLAK MUVAZAA YOLSUZ TESCİL ( Muvazaa )
İCAZET ( Muvazaalı işleme )
İNŞAİ HÜKÜM
İHDASİ HÜKÜM
NAMI MÜSTEAR İNANÇ SÖZLEŞMESİ
DAVANIN KABULÜ ( İstirak halinde mülkiyet )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Davanın kabulü )"
290YHGK6.11.1996E. 1996/2 – 663 K. 1996/739"EŞYA İADESİ ( Yazılı belgeye karşı tanık )
YAZILI BELGEYE KARŞI TANIK ( Karı/koca arasında )
TANIK ( Yazılı belgeye karşı )"
290Y7.HD23.9.1996E. 1996/4517 K. 1996/7513"RESMİ SENET ( Tanık ve Bilirkişi Beyanıyla Aksi İspat Edilemeyeceği )
RESMİ ŞEKİLDE YAPILAN REHİN SÖZLEŞMESİ ( Satışın da Aynı Kuvvette Bir Delille Kanıtlanması Gereği )
İSPAT ( Resmi Senede Karşı Olan İddialar )"
290Y1.HD4.6.1996E. 1996/7048 K. 1996/6932"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kadastro Öncesi Nedene Dayalı )
ZİLYEDLİKLE KAZANAMAMA ( Yasa Gereği Devlete Geçen Metruke Niteliğindeki Taşınmazlar )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYEDLİĞYLE KAZANAMAMA ( Yasa Gereği Devlete Geçen Metruke Niteliğindeki Taşınmazlar )
RESMİ KAYITLARLA DOĞRULANMAYAN BİLİRKİŞİ VE TANIK SÖZLERİ ( Değer Verilmemesi )"
290Y14.HD19.4.1996E. 1996/2489 K. 1996/2798"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ferağ İşlemi )
BORCUN TEMİNATI OLARAK YAPILAN FERAĞ İŞLEMİ ( Alacağın Teminatı Olarak Yapılması )
FERAĞ İŞLEMİ ( Alacağın Teminatı Olarak Yapılması )
İSPAT VASITASI ( Ferağ İşleminin Yazılı Delille İspatı )"
290YHGK27.3.1996E. 1995/1-877 K. 1996/205"ECRİMİSİL ( Gabin )
GABİN ( Tapu iptali ve tescil, elatmanın önlenmesi ve ecrimisil )
İNANÇLI İŞLEM ( Yazılı delille ispat külfeti )
YAZILI DELİLLE İSPAT KÜLFETİ ( İnançlı işlem )"
290Y16.HD5.3.1996E. 1995/7457 K. 1996/999"TESCİL MÜDAHALENİN MENİ VE İNŞAATIN KAL'İ DAVASI ( Kadastro Mahkemesine Devredilmesi )
SENEDE KARŞI İDDİALAR ( Senetle İspatlanmasının Zorunlu Olması )
SAHTELİĞİ SÖZ KONUSU OLMAYAN SENETLER ( Bilirkişi ve Tanık Beyanlarına Değer Verilememesi )
BİLİRKİŞİ VE TANIK BEYANLARINA DEĞER VERİLMEMESİ ( Sahteliği Söz Konusu Olmayan Senetler için )
MALİK NİTELİĞİNİ KAYBEDEN ŞAHIS ( Yaptığı Satışın Hukuken Geçersiz Olması )"
290Y19.HD28.2.1996E. 1995/4740 K. 1996/1622"TA'LİL BONONUN TA'LİLİ
MENFİ TESBİT DAVASI ( Bono )
BONONUN BEDELSİZLİĞİ ( İsbat külfeti )
TEMİNAT BONOSU ( İsbat külfeti )
BONONUN TİCARİ DEFTERDE KAYDI OLMAMASI
TİCARİ DEFTERDE BONO KAYDININ OLMAMASI"
290Y13.HD14.12.1995E. 1995/9969 K. 1995/11257"ALACAK DAVASI ( İnançlı Temlike Dayalı )
İNANÇLI TEMLİKE DAYALI ALACAK DAVASI ( Davanın Tanıkla İspatına Olanak Olmaması )
TANIK BEYANI ( İnançlı Temlike Dayalı Alacak Davasının Tanıkla İspatına Olanak Olmaması )
YAZILI KANIT ( İnançlı Temlike Dayalı Alacak Davasının Tanıkla İspatına Olanak Olmayıp Davacının İspat İçin Yazılı Kanıt Göstermesinin Gerekmesi )"
290Y7.HD7.12.1995E. 1995/5030 K. 1995/14013"REHİN SENEDİ ( Senette Yer alan Tarla İcarsız Para Faizsiz Sözü )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Miras Bırakanın Ölümünde Mirasçılarının Bulunması )
SENET İÇERİĞİNE KARŞI İDDİALAR ( Aynı Nitelikte Belge İle İspat Zorunluluğu )"
290YHGK20.9.1995E. 1995/13-522 K. 1995/744"TANIK DİNLETME YASAĞI ( Senede karşı )
SENEDE KARŞI TANIK DİNLETME YASAĞI"
290Y15.HD1.2.1995E. 1994/5577 K. 1995/447"TEMİNAT SENEDİ ( Senette Kayıt ve İlgili Yazılı Belge Bulunmaması-Yemin Teklifi )
YAZILI BELGE İLE İSPAT ( Teminat Senedi )
YEMİN TEKLİFİ ( Teminat Senedi-Senetlerin Teminat Amacıyla Verildiğini Gösteren Belge ve Kayıt Bulunmaması )"
290Y19.HD19.12.1994E. 1994/2796 K. 1994/12788"MENFİ TESBİT DAVAS1 ( Bono )
BONO ( Menfî tesbit davası )"
290Y13.HD22.11.1994E. 1994/8922 K. 1994/10317"ALACAK DAVASI ( Davalının Kendisine Verilen Buğday Bedelini Ödememesi Nedeniyle )
SENET ALACAĞI ( Senede Bağlı Olan Her Çeşit İddiaya Karşı Def'i Olarak İleri Sürülen ve Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak Nitelikte Bulunan İşlemlerin Tanıkla İspat Olunamaması )
TANIK ( Senede Bağlı Olan Her Çeşit İddiaya Karşı Def'i Olarak İleri Sürülen ve Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak Nitelikte Bulunan İşlemlerin Tanıkla İspat Olunamaması )
İSPAT ( Senede Bağlı Olan Her Çeşit İddiaya Karşı Def'i Olarak İleri Sürülen ve Senedin Hüküm ve Kuvvetini Ortadan Kaldıracak Nitelikte Bulunan İşlemlerin Tanıkla İspat Olunamaması )"
290Y14.HD21.2.1994E. 1993/6046 K. 1994/1823"MEN'İ MÜDAHALE ( Yazılı Belge İle İspat Edilmesi )
YAZILI BELGE İLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Taşınmazın Davalıya Satılıp Teslim Edildiğine Dair Senedin Bulunması )"
290Y19.HD17.12.1993E. 1992/11886 K. 1993/8720"İSTİRDAT DAVASI ( Açığa İmza Atılarak Düzenlenen Senet )
AÇIĞA İMZA ATILARAK SENET DÜZENLENMESİ ( Aradaki Anlaşmaya Aykırı Olduğu İddiasının Yazılı Delille Kanıtlanması )
SENEDE KARŞI İDDİANIN YAZILI DELİLLE İSPATI ( Muvafakat Olunmaması Durumunda Tanık Dinlenememesi )
BEYAZA İMZA ( Senedin Akde Aykırı Doldurulduğu İddiasının İspatı )
SENEDİN AKDE AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI ( Tanıkla İspat Edilememe )
TANIKLA İSPAT EDİLEMEME ( Beyaza İmza Edilen Senedin Akde Aykırı Doldurulduğu İddiası )"
290YHGK15.12.1993E. 1993/13-609 K. 1993/825"YAZILI DELİL MECBURİYETİ
YEMİN
DELİLLERİN AÇIKCA BELİRTİLMESİ MECBURİYETİ"
290YHGK8.12.1993E. 1993/2-567 K. 1993/795"ALACAK DAVASI ( Evlenirken Kadına Ait Eşyalar Hakkında Düzenlenen Senette Yer Alan Eşyaların Verilmemesi Nedeniyle )
SENET TANZİMİ ( İşlemin Başında Senet Düzenlenmişse Bunun Aksinin de Aynı Nitelikte Bir Delille İspatının Gerekmesi )
EV EŞYASI HAKKINDA SENET DÜZENLEME ( Tespit Sırasında Bulunan Eşyalar Yanında Senette Yer Alan Diğer Eşyalar Hakkında da Alacak Davasının Kabulünün Gerekmesi )
TANIKLA İSPAT ( Davacının Evden Ayrılırken Ev Eşyası Götürüp Götürmediği Hususu Maddi Olaya İlişkin Olduğundan İddianın Şahitle İspat Olunabilmesi )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ( İşlemin Başında Senet Düzenlenmesi Halinde Bunun Hilafının da Aynı Nitelikteki Delille İspatının Gerekmesi )"
290Y11.HD2.12.1993E. 1992/7465 K. 1993/794"MUVAZAA İŞLEMİNİN YAZILI DELİLLE İSPAT ŞARTI ( Davacının Dayandığı Teleks Metninin Araştırılması Mecburiyeti )
YAZILI DELİLLE İSPAT ŞARTI - TELEKS BELGESİNE DAYANILMASI HALİNDE METNİN ASLININ ARAŞTIRILACAĞI ( Muvazaalı-İnançlı İşlemin İspatında )
İNANÇLI İŞLEMİN YAZILI DELİLLE İSPATI ( Davacının İddiasını İspat İçin Dayanak Yaptığı Teleks Metninin Araştırılacağı )
TELEKS METNİNİN YAZILI DELİL NİTELİĞİ ( Muvazaalı-İnançlı İşleme Dayalı Davada Yazılı Delille İspat Şartı )"
290Y13.HD13.5.1993E. 1993/2370 K. 1993/4191"MUVAZAA ( Yazılı delil zorunluğu )
SATIŞ VAADİNİN İPTALİ ( Muvazaa )
DELİL BAŞLANGICI ( Muvazaa )
YEMİN TEKLİFİ HAKKININ HATIRLATILMASI
SATIŞ VAADİNİN İSPATI ( Yazılı Delil )
MUVAZAANIN İSPATI ( Yazılı Delil )
YAZILI DELİL ( Satış Vaadi ve Muvazaanın İspatında )"
290Y15.HD14.9.1992E. 1992/620 K. 1992/3977"MENFİ TESBİT ( Dava Konusu Çekin Hasara Uğrayan Otomobilin Tamir Bedeli İçin Verildiği İddiası )
TİCARİ SENEDE DAYALI MENFİ TESPİT DAVASI ( Davanın Senet Borçlusu Tarafından Sadece Senedin Lehdarı Aleyhine Açılabileceği Gibi Yalnız Hamile veya Hamillere Karşı da Açılabilmesi )
ÇEK İSTİRDADI ( Kambiyo Senedine Hamil Olanın Kötü Niyetli Olduğu Sabit Olmadıkça Onun Elinde Bulundurduğu Senedin İptaline Karar Verilememesi )
TARAF OLMAYAN HAMİL ( Ticari Senede Dayalı Menfi Tespit Davasında Taraf Olmayan Hamilin İyiniyetli Olup Olmadığına Bakılamaması )
HAMİLİN İYİNİYETİ ( Ticari Senede Dayalı Menfi Tespit Davasında Taraf Olmayan Hamilin İyiniyetli Olup Olmadığına Bakılamaması )
LEHDAR ALEYHİNE AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Senedin Karşılıksız Olduğunu Kanıtlamakla Yükümlü Olması )
HAMİL ALEYHİNE AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacı Hem Senedin Bedelsiz Olduğunu Hem de Hamilin Bile Bile Kendisinin Zararına Hareketle Senedi İktisap Ettiğini Kanıtlamasının Gerekmesi )"
290Y11.HD30.4.1992E. 1990/7972 K. 1992/5770"BONO ( Bedelsizlik İtirazı )
BEDELSİZLİK İTİRAZI ( Yazılı Delille İspat Zorunluluğu )
YAZILI DELİLLE İSPAT ( Sebebi Gösterilmeyen Bir Borç İkrarı Senedinin Bedelsizliğini İleri Süren Borçlu )
SEBEPSİZ BORÇ İKRARI SENEDİNİN BEDELSİZLİĞİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ ( Yazılı Delille İspat )"
290Y19.HD28.4.1992E. 1992/1819 K. 1992/1772"SÖZLEŞMELERİN KURAL OLARAK TARAFLARI BAĞLAMASI ( Kredi Sözleşmesinden Doğan Borç )
SÖZLEŞMEYE KARŞI İDDİANIN İSPATI ( Yazılı Olması Zorunluluğu )
İSBATIN YAZILI OLMASI ZORUNLULUĞU ( Sözleşmeye Karşı İddia )
BANKANIN AVALİST OLARAK YAPTIĞI ÖDEME ( Borçtan Sorumlular )
BORÇTAN SORUMLULAR ( Bankanın Avalist Olarak Yaptığı Ödeme )
BİLİRKİŞİNİN TALEP DIŞI GÖRÜŞÜ ( Mahkemece Kabulünün Yanlışlığı )"
290YHGK30.10.1991E. 1991/11-384 K. 1991/543"MENFİ TESBİT DAVASI ( Davalının Davacıya Yemin Teklifi )
MENFİ TESBİT DAVASI ( İspat Yükü )
İSPAT YÜKÜ ( Menfi Tesbit Davasında )
İSPAT YÜKÜ DÜŞMEYEN KİŞİNİN YEMİN TEKLİFİ
YEMİN TEKLİFİ ( Menfi Tesbit Davasında Davalının Davacıya )
YEMİN TEKLİF EDEBİLECEK KİŞİLER"
290Y4.HD5.7.1991E. 1990/4988 K. 1991/7141"NAM-I MÜSTEAR İŞLEMİ ( Bir Danışıklı İşlem Olması )
DANIŞIKLI İŞLEM ( Nam-ı Müstear İşlemi )
SÖZLEŞMEDE TARAF OLARAK GÖSTERİLMEYEN KİŞİ ( Muvazaa İddiasını Yalnız Yazılı Delille İspatlayabilmesi )
YAZILI DELİLLE İSPAT ( Sözleşmeye Taraf Olmayan Kişinin Muvazaa İddiasını İspatlaması )"
290Y11.HD17.10.1989E. 1989/3036 K. 1989/5453"SENEDİNİN HATIR AMACIYLA VERİLDİĞİ İDDİASI ( Tanıkla Kanıtlanamaması )
SENEDİN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI ( Hile İddiası Niteliğinde Olmadığından Tanık Dinlenememesi )
TANIKLA İSPAT İMKANSIZLIĞI ( Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu İddiası )"
290Y11.HD6.6.1989E. 1989/6259 K. 1989/3504"SENEDE KARŞI İLERİ SÜRÜLEN DEF'İLERİN İSPATI ( Kat'i Taraf Yemini )
YEMİN TEKLİFİ ( Bonoya Karşı İleri Sürülen Def'inin İspatı )
BONOYA KARŞI İLERİ SÜRÜLEN DEF'İNİN İSPATI ( Yemin Teklifi )
TARAF YEMİNİ ( Bonoya Karşı İleri Sürülen Def'inin İspatı )"
290Y11.HD30.5.1989E. 1988/6044 K. 1989/3306"BONO ( Malen Kaydını Taşıması )
MALEN KAYDINI TAŞIYAN BONO ( Bedelinin Nakden Verildiğinin Lehtar Tarafından İleri Sürülmesi )
LEHTARIN BEDELİNİ NAKTEN VERDİĞİNİ İLERİ SÜRMESİ ( İspat Külfetinin Lehtarda Olması )
İSPAT KÜLFETİ ( Bedelini Nakden Verdiğini İleri Süren Lehtarda Olması )"
290Y11.HD7.3.1989E. 1988/4483 K. 1989/1412"HATIR BONOSU VE HAMİLİN KÖTÜNİYETLİ MÜKTESİP OLDUĞU İDDİASI ( Yazılı Delille İspat Zorunluluğu )
KÖTÜNİYETLE İKTİSAP İDDİASI ( Hatır Bonosu Olduğu İddia Edilen Senedi )
YAZILI DELİLLE İSPAT MÜKELLEFİYETİ ( Senedin Hatır Bonosu Olduğu İddiası )
SENEDİN HATIR BONOSU OLDUĞU İDDİASI ( Yazılı Delille İspat Mükellefiyeti )
YETKİSİZ ŞAHSIN ŞİRKET ADINA HATIR BONOSU TANZİMİ ( Senedin Şirketi Bağlayıcılığı )"
290Y11.HD15.11.1988E. 1988/3484 K. 1988/6824"BONODA BEDELSİZLİK İDDİASINI İSPAT KÜLFETİ ( Bononun Mücerret Borç İkrarını İçermesi Durumunda )
BEDELSİZLİK İDDİASININ İSPATI ( Mücerret Borç İkrarını Havi Bonoda )
MÜCERRET BORÇ İKRAR EDEN BONO ( Bononun Bedelsizliğini İddia Edenin İspat Külfeti )
İSPAT KÜLFETİ ( Mücerret Borç İkrarı İçeren Bono Hakkında Bedelsizlik İddiasında )"
290YHGK25.5.1988E. 1988/1-232 K. 1988/421"TAPU İPTALİ ( Muvazaa Nedeniyle )
MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTALİ ( Miras Bırakanın Mal Kaçırmak İçin Taşınmazı Başkasına Geçirmesi )
MİRAS BIRAKANIN MAL KAÇIRMAK AMACIYLA TAŞINMAZI BAŞKASINA GEÇİRMESİ ( Muvazaa İddiasının Her Türlü Delille İspatlanması )
DOĞRUDAN DOĞRUYA KENDİ HAKKINA DAYANARAK DAVA AÇMA ( Hukuksal İşlemin Tarafı Sayılmama )
HUKUKSAL İŞLEMİN TARAFI SAYILMAMA ( Muvazaa İddiasının Her Türlü Delille İspatlanması )"
290Y13.HD2.2.1988E. 1987/6321 K. 1988/456"SENET METNİNE AYKIRI İDDİALAR ( Yazılı Belgeyle İspat Şartı )
YAZILI BELGEYLE İSPAT ( Senet Metnine Aykırı İddialar )"
290Y11.HD8.12.1987E. 1987/6456 K. 1987/6904"ÇEKİN BEDELSİZLİĞİ İDDİASI ( Kesin Delille İspat Şartı )
BAŞKASINA AİT ÇEK KARNESİNİN KULLANILARAK ÇEK KEŞİDE EDİLMESİ ( Çeklerin Keşideci ile Hamil Arasında Geçerli Sayılmasına Engel Teşkil Etmemesi )
KESİN DELİLLE İSPAT ( Çekin Bedelsizliği İddiası )"
290Y14.HD16.6.1987E. 1987/2139 K. 1987/5215"FERAĞA İCBAR SURETİYLE TESCİL
SATIŞ VAADİ
YABANCI UYRUKLU KİŞİ
KAZANILMIŞ HAK"
290YHGK4.3.1987E. 1986/13-185 K. 1987/127"İSPAT YÜKÜ ( Yetkisiz Vekâletname İle Ahzu Kabz )"
290YHGK23.1.1987E. 1986/11-340 K. 1987/36"MENFİ TESPİT DAVASI ( Tarafların Senedin Mal Satışı Nedeniyle Düzenlendiğinde Birleşmeleri )
SENEDİN GEÇERLİLİĞİ ( Senette Bulunan Malen Kaydı ve Davalı Tarafından Senedin Talili de Söz Konusu Olmaması )
BEDELSİZLİK İDDİASI ( Senette Malen Kaydı Bulunması Nedeniyle İddiayı Kanıtlama Yükünün Davacıya Düşmesi )
SENEDİN TALİL EDİLMESİ ( Bedelsizliği Kanıtlama Yükümlülüğünün Davalıya Ait Olması )
MALEN KAYITLI SENET ( Davalı Tarafından Senedin Talilinin Söz Konusu Olmaması )"
290Y11.HD7.10.1986E. 1986/4559 K. 1986/5041"MENFİ TESPİT DAVASI ( Lehtar ve Ciranta Tarafından Hamile Karşı Açılması )
KEŞİDECİNİN TARAF OLMAMASI ( Lehtar ve Ciranta Tarafından Hamile Karşı Açılan Olumsuz Menfi Tespit Davası )
KÖTÜNİYET İDDİASININ DİNLENEMEMESİ ( Keşidecinin Taraf Olmaması )"
290Y9.CD6.10.1986E. 1986/3224 K. 1986/4942"BEDELSİZ BONONUN İŞLEME KONULDUĞU İDDİASI ( Şahit Beyanıyla İspat Edilememesi-Yazılı Delille İspat )
YAZILI DELİLLE İSPAT ( Bedelsiz Bononun İşleme Konulduğu İddiası )
ŞAHİT BEYANI ( Bedelsiz Bononun İşleme Konulduğu İddiası )
EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Bedelsiz Bononun İşleme Konulduğu İddiasının Yazılı Delille İspat Edilmesi Gerektiği )"
290YHGK14.5.1986E. 1984/4-523 K. 1986/514"TESLİM DAVASI ( Adi Ortaklığın Tasfiyesine Karşı Yazılı Sözleşme )
ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİNE DAİR YAZILI SÖZLEŞME ( Tanık Dinletilememesi )
TANIK DİNLETİLEMEMESİ ( Adi Ortaklığın Tasfiyesine Karşı Yazılı Sözleşmeye Karşı )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Vergi Dairesine Verilen Dilekçenin Sözleşmeden Cayıldığını Gösterir Nitelik Taşımaması )"
290Y9.CD10.4.1986E. 1986/240 K. 1986/2335"EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Beyaza İmzalanarak Verilen Bonoya Anlaşmaya Aykırı Olarak Fazla Para Yazıldığı İddiasının Tanıkla İspat Edilememesi )
TANIK BEYANI ( Beyaza İmzalanarak Verilen Bonoya Anlaşmaya Aykırı Olarak Fazla Para Yazıldığı İddiasının Tanıkla İspat Edilememesi )
BEYAZA İMZALANARAK VERİLEN BONO ( Bononun Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu İddiasının Tanıkla İspat Edilememesi )
KAMBİYO SENEDİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Kambiyo Senedinin Kambiyo Senedini Düzenleyen İle Hamil Arasındaki Anlaşma Hilafına Düzenlendiğini İspat Yükünün Senedi Düzenleyene Ait Olması )"
290YHGK14.2.1986E. 1984/13-636 K. 1986/145"TAZMİNAT DAVASI ( Senetle İspatı Gereken Hususlarda Tanık Dinlenememesi )
SENETLE İSPATI GEREKEN HUSUSLAR ( Tanık Dinlenilememesi )
TANIK DİNLENİLEMEYECEK DURUMLAR ( Senetle İspatı Gereken Hususlar )
KARŞI TARAFIN AÇIKÇA MUVAFAKATİ OLMADAN TANIK DİNLENMESİ ( Bu Beyanlara Göre Hüküm Kurulmasının Yanlış Olması )"
290Y11.HD30.12.1985E. 1985/6883 K. 1985/7430"HİLE İDDİASI TANIKLA İSPATLANIR ( Senet )
SENEDE KARŞI AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASI ( Yazılı Delil Zorunluluğu )
YAZILI DELİL ZORUNLULUĞU ( Senede Karşı Menfi Tesbit Davası )"
290Y15.HD6.6.1983E. 1983/1724 K. 1983/1584"AÇIĞA İMZA ŞEKLİNDE DÜZENLENEN SENET ( Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğunu İspat Külfeti ve İspat Şekli )
SENEDİN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI ( İspat Külfeti ve İspat Şekli )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT MECBURİYETİ ( Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu İddiası )
TANIKLA İSPAT KOŞULLARI ( Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu İddiasında )"
290Y1.HD24.1.1983E. 1983/389 K. 1983/410"MUVAZAANIN İSBATI
MUVAZAALI İŞLEMİN TARAFLARI ( Yazılı delil )"
290YHGK27.1.1982E. 1979/2-428 K. 1982/54"AYNEN İADE OLMADIĞI TAKDİRDE BEDELİNİN ÖDETİLMESİ ( Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( O Senedin Tarafları İçin Geçerli Olması )"
290YHGK23.12.1981E. 1981/2-414 K. 1981/854"ALACAK DAVASI ( Karı Koca Arasında - Davada Dayanılan Belgenin Sahteliğinin Gerçekleşmesi Halinde İddianın Artık Tanıkla İspatlanma Olanağının Olmaması )
KARI-KOCA ARASINDAKİ HUKUKSAL İŞLEMLERİN İSPATI ( Her Türlü Hukuksal İşlemlerin Tanıkla İspatlanabilmesi - senede bağlanan işlem ve tasarrufların İstisna Teşkil Ettiği )
TANIKLA İSPAT YASAĞI ( Karı-Koca Arasında Olsa Bile Senede Bağlanan İşlem ve Tasarruflara İlişkin Her Türlü İddia ve Definin Tanıkla İspatlanamaması )
BELGENİN SAHTELİĞİ ( Bunun Gerçekleşmesi Halinde İddianın Artık Tanıkla İspatlanma Olanağının Olmaması )"
290YHGK1.10.1980E. 1978/13-1116 K. 1980/2202"ALACAK DAVASI ( Yazılı Delile Karşı Tanık Dinletilememesi )
YAZILI DELİL ( Buna Karşı Tanık Dinletilememesi )
TANIK DİNLENEMEMESİ ( Yazılı Delile Karşı )
MAKBUZDA KAPORA OLARAK ALINDIĞI YAZILAN PARA ( Eski Bir Alacağa Karşılık Alındığı İddiası )"
290Y11.HD12.10.1978E. 1978/4234 K. 1978/4366"SENET İPTALİ DAVASI ( Davacının Senedin Bedelsiz Olduğunu İddiasını İspat Edememesi-Ancak Dilekçesinde Sair Deliller Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayanmış Olması )
YEMİN DELİLİ ( Davacının Dilekçesinde Sair Deliller Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayanmış Olması-Senet Lehdarı Davalıya Yemin Teklif Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi )
VEASİR DELİLLER ( Yemin Delilini de İçine Alacağından Senet Lehdarı Davalıya Yemin Teklif Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi )"
290YHGK21.4.1978E. 1976/13-3608 K. 1978/338"SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Senedin Tarafları İçin Söz Konusu Olup Kuralın Üçüncü Kişiler Hakkında Uygulanamaması )
MİRASÇILARIN HALEF SIFATIYLA DEĞİL DE KENDİ HAKLARINA DAYANARAK AÇTIKLARI DAVA ( Senede Karşı İddialarını Tanıkla İspat Edebilecekleri )
SENEDE KARŞI TANIKLA İSPAT ( Mirasçıların Halef Sıfatıyla Değil de Kendi Haklarına Dayanarak Açtıkları Davada )"
290Y11.HD23.9.1976E. 1976/3852 K. 1976/3866"ÇEKTEN CAYMA ( İbraz Süresi Geçtikten Sonra Hüküm Etmesi )
ÇEKLERİN AVANS KARŞILIĞI VERİLDİĞİ İDDİASI ( İspatın İddia Edene Düşmesi-Tanıkla İspat Edilememesi )
TANIKLA İSPAT İMKANSIZLIĞI ( Çeklerin Ödeme Dışında Bir Nedenle Keşide Edildiği İddiası )"
290Y13.HD15.3.1974E. 1974/618 K. 1974/615"MUVAZAANIN İSPATI ( Sözleşmeye Taraf Olmayanın Tanık Deliline Başvurabileceği )
TANIK ( Sözleşmeye Taraf Olmayanın Muvazaayı İspat İçin Başvurabilmesi )
İSPAT ( Muvazaa )"
290Y6.HD31.12.1963E. 1963/5494 K. 1963/5505"TAHLİYE ( Tahribat Yapmak Suretiyle Akde Muhalefet Eden Davalının Kiralanandan Çıkarılması Talebi )
SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK NEDENİYLE TAHLİYE ( Kiracının Şahitle İspat Edeceğine Dair Beyanının Yazılı Delile Karşı Şahit Dinlenemeyeceğinden Reddi )
YAZILI DELİLE KARŞI ŞAHİT DİNLENEMEMESİ ( Kiracının Taşınmazı Tam ve Mükemmel Şekilde Almadığını Şahitle İspat Edeceği Beyanına Karşı Yazılı Delil Olması )
ŞAHİT DİNLENEMEMESİ ( Kiracının Taşınmazı Tam ve Mükemmel Şekilde Almadığını Şahitle İspat Edeceği Beyanına Karşı Yazılı Delil Olması Nedeniyle Şahit Dinlenememesi )"
290YİBGK5.2.1947E. 1945/20 K. 1947/6"NAMI MÜSTEAR ( Gerek Menkule Gerekse Gayrımenkule Taalluk Etsin Meselenin Bir İstihkak ve Mülkiyet Davası Mahiyetini Geçememesi )
MUVAZAA ( Gerek Menkule Gerekse Gayrımenkule Taalluk Etsin Namı Müstear Meselesinin Bir İstihkak ve Mülkiyet Davası Mahiyetini Geçememesi )
TAKMA AD ( NAM-I MÜSTEAR ) DAVASI ( Namı Müstear Meselesinin Bir İstihkak ve Mülkiyet Davası Mahiyetini Geçememesi )
YAZILI KANIT ( Takma Ad Davalarının Dinlenebilmesi ve Yazılı Kanıt İle Kanıtlanmasının Uygun Olması )"
290YİBGK12.4.1933E. 1933/31 K. 1933/7"SENEDE BAĞLANMIŞ OLAN ALACAK ( Teslimat İddiası - Tanıkla Kanıtlanamayacağı )
TANIKLA KANITLANAMAMA ( Senede Bağlanmış Olan Alacak - Teslimat İddiası )
ALACAK ( Senede Bağlanmış Olan/Teslimat İddiası - Tanıkla Kanıtlanamayacağı )"

Madde 291

YARGITAY

291Y8.HD25.9.2012E. 2012/12527 K. 2012/11374"İHTİYATİ TEDBİR KARARININ KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİ ( Davalının Ekonomik Durumunu Tehlikeye Düşürecek ve Telafisi Mümkün Olmayacak Sonuçlar Doğuracak Biçimde İhtiyati Tedbir Kararı Verilmemesi Gereği - Pay Alacağı ve Katılma Alacağı )
PAY ALACAĞI VE KATILMA ALACAĞI DAVALARINDA KONULAN İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Reddi Talebi/Davacının Talebine Konu Alacaklar Bakımından Davalı Adına Kayıtlı Bulunan Taşınmazların Tamamı Üzerinde Tedbir Kararı Verilmemesi Gerektiği )
BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ ( İstinaf - Bölge Adliye Mahkemelerine Görev Verilen Hallerde Bu Mahkemeler Göreve Başlayana Kadar 1086 S.K. 6100 S.K. Aykırı Olmayan Hükümlerinin Uygulanabileceği/İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması Talebi )
DAVACININ HAKLARINI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK DURUM BULUNMAMASI ( Davalının Banka Hesaplarının 1/2'sini Aşacak Şekilde ve Davalı Adına Kayıtlı Taşınmazların Tamamı Üzerinde İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu - İhtiyati Tedbir )
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ AMACI ( Karşı Tarafı Riskle Karşı Karşıya Bırakacak veya Onun Ticari Hayatını ya da Yaşantısını Zora Sokacak Nitelikte Verilecek Tedbir Kararının Hatalı Olduğu - Davalının Ekonomik Durumunun Gözetileceği )"

Madde 292

YARGITAY

292Y15.HD6.3.2017E. 2015/4927 K. 2017/941"İNŞAAT TAMİRAT VE TADİLAT İŞLERİ BEDELİNİN TAHSİLİ (Taraflar Arasında Eser Sözleşmesi İlişkisinin Varlığı Yasal Delillerle Kanıtlanamadığı ve Kiracı Davacı Değil Dava Dışı Şirket Olup Kiracı Olmayan Davacının Kiralananda Yapılan Faydalı ve Zaruri Masrafları Davalıdan Talep Etme Hakkı Bulunmadığı)
ESER SÖZLEŞMESİ (Varlığı Yasal Delillerle Kanıtlanamadığı ve Kiracı Davacı Değil Dava Dışı Şirket Olup Kiracı Olmayan Davacının Kiralananda Yapılan Faydalı ve Zaruri Masrafları Davalıdan Talep Etme Hakkı Bulunmadığı - İnşaat Tamirat ve Tadilat İşleri Bedelinin Tahsili)
FAYDALI VE ZARURİ MASRAFLAR (İnşaat Tamirat ve Tadilat İşleri Bedelinin Tahsili - Taraflar Arasında Eser Sözleşmesi İlişkisinin Varlığı Yasal Delillerle Kanıtlanamadığı ve Kiracı Davacı Değil Dava Dışı Şirket Olup Kiracı Olmayan Davacının Kiralananda Yapılan Faydalı ve Zaruri Masrafları Davalıdan Talep Etme Hakkı Bulunmadığı)"
292Y10.HD22.9.2014E. 2014/13126 K. 2014/18129"HİZMET TESPİTİ İSTEMİ ( Mahkemece Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarı Konusunda Öngörülen Yönteme Uygun İnceleme ve Araştırma Yapılmaksızın İstemin Kabulüne Karar Verilmesi Usul ve Yasaya Aykırı Olup Bozma Nedeni Olduğu )
GERÇEK ÜCRETİN TESPİTİ ( Hizmet Tespiti İstemi - Ücret Tutarı Maddede Belirtilen Sınırları Aştığı Takdirde Tespiti Gereken Gerçek Ücretin Hukuksal Geçerliliğe Sahip Olarak Düzenlenmiş Bulunmaları Kaydıyla Sigortalının İmzasını İçeren Aylık Ücreti Gösteren Para Makbuzları Banka Kayıtları Ticari Defter Kayıtları ve Ücret Bordroları Gibi Belgelerle Kanıtlanabileceği )
TANIK DİNLENMESİ ( Yazılı Delille İspat Sınırının Altında Kalan Miktar İçin Tanık Dinlenebileceği Gibi Tespiti İstenen Miktar Sınırı Aşsa Dahi Varlığı İddia Edilen Çalışmanın Öncesine Ve Sonrasına Ait Yazılı Delil Başlangıcı Sayılabilecek Belgeler Bulunuyorsa Tanık Dinlenmesinin Mümkün Olduğu )
YAZILI DELİLLE İSPAT SINIRININ ALTINDA KALAN MİKTAR ( Tanık Dinlenebileceği Gibi Tespiti İstenen Miktar Sınırı Aşsa Dahi Varlığı İddia Edilen Çalışmanın Öncesine Ve Sonrasına Ait Yazılı Delil Başlangıcı Sayılabilecek Belgeler Bulunuyorsa Tanık Dinlenebileceği - Hizmet Tespiti İstemi )"
292Y15.HD8.9.2014E. 2013/6531 K. 2014/4981"ESER SÖZLEŞMESİ ( Nisbi Harca Tabi Dava - Davada Değerle İfade Edilmesi Mümkün ve İfade Edilebilen Talep Olmasına Rağmen Dava Dilekçesinde Değer Gösterilip Peşin Nisbi Harç Yatırılmamış Olması Halinde Usulüne Uygun Olarak Açılmış Davanın Varlığından Söz Edilemeyeceği )
SÖZLEŞMENİN AYNEN İFASI İSTEMİ ( Nisbi Harca Tabi Dava - Nisbi Harç Yatırılmamış Olması Halinde Usulüne Uygun Olarak Açılmış Davanın Varlığından Söz Edilemeyeceği/Sözleşmenin Aynen İfası ve İnşaat Süresince Kira Ödenmesi Talebi İle İlgili Harcı Ödenerek Yöntemine Uygun Açılmış Bir Dava Olmadığından Bu İstemlerle İlgili Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
NİSBİ HARCA TABİ DAVA ( Sözleşmenin Aynen İfası İstemi - Nisbi Harca Tabi Olan Davalarda Dava Dilekçesinde Değeri Gösterilerek Peşin Harç Yatırılmasının Zorunlu Olduğu )
AKDİ İLİŞKİNİN VARLIĞININ İSPATI ( Manevi Tazminat İstemi - 3 Katlı Binanın Mevcut Yapının Yıkılarak Yeniden Yapılması İşinin Değeri ve Talep Edilen Kira Miktarının Tanıkla İspatı Mümkün Olan Miktardan Fazla Olduğu )
MEVCUT YAPININ YIKILARAK YENİDEN YAPILMASI ( Manevi Tazminat İstemi - Davacı Yüklenici Olduğu İleri Sürülen Şirketle Akdî İlişkinin Varlığını Yasal Delillerle Kanıtlayamadığından Yüklenici Olduğu İddia Edilen Bu Şirket Hakkındaki Manevi Tazminat Davasının Husumet Yönünden Reddi Gerektiği )
HUSUMET ( Akdi İlişkinin Varlığının İspatı - Davacı Yüklenici Olduğu İleri Sürülen Şirketle Akdî İlişkinin Varlığını Yasal Delillerle Kanıtlayamadığından Yüklenici Olduğu İddia Edilen Bu Şirket Hakkındaki Manevi Tazminat Davasının Husumet Yönünden Reddi Gerektiği )
SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK HALİ ( Manevi Tazminat İstemi - Haksız Fiillerden Doğan Sorumluluğa İlişkin Hükümler Kıyas Yoluyla Sözleşmeye Aykırılık Halinde Uygulanmasının Mümkün Olduğu )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat İstemi - Davacının Davalı Yapı Denetim Şirketinin Hangi Eylemi İle Ne Şekilde Kişilik Haklarının Saldırıya Uğradığı ve Tecavüz Edildiği İspat Edilemediğinden Bu Şirket Hakkındaki Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )"
292Y8.HD25.3.2014E. 2013/24005 K. 2014/5231"TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZI TAPU DIŞI YOLLA SATIN ALMA NEDENİNE DAYALI İPTAL VE TESCİL ( Davalının Belediye Başkanlığına Verdiği Dilekçesinde Taşınmazı Davacıya Sattığını Arsa İle İlgisinin Kalmadığının Bildirdiği - Davacının Terditli İstekte Bulunarak Satış Bedeli İadesi Talebi Olduğu/Mahkemece Delil Başlangıcı Olduğu Değerlendirilerek Bedelle İlgili Karar Verileceği )
DELİL BAŞLANGICI ( Tapu İptali ve Tescil Olmadığı Takdirde Satış Bedelinin İadesi - Davalının Belediye Başkanlığına Verdiği Dilekçesinde Taşınmazı Davacıya Sattığını Arsa İle İlgisinin Kalmadığının Bildirdiği/Mahkemece İmzası Davalı Tarafça İnkâr Edilmeyen Bu Belgenin Aslı Belediye Başkanlığından İstenerek Delil Başlangıcı Değerlendirmesinin Yapılacağı )
TAŞINMAZ SATIŞ BEDELİNİN İADESİ ( Davalının Belediye Başkanlığına Verdiği Dilekçesinde Taşınmazı Davacıya Sattığını Arsa İle İlgisinin Kalmadığının Bildirdiği - Bu Belgenin Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğu/Mahkemece İmzası Davalı Tarafça İnkâr Edilmeyen Bu Belgenin Aslı Belediye Başkanlığından İstenilerek Delil Başlangıcı Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Üzerinde Durulacağı )
TANIKLA İSPAT ( Taşınmaz Satış Bedelinin İadesi İstemi - Davalının Belediye Başkanlığına Verdiği Dilekçesinde Taşınmazı Davacıya Sattığını Arsa İle İlgisinin Kalmadığının Bildirdiği/Bu Belgenin Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğu/Paranın Harici Satış Nedeniyle Davalıya Verildiğini Tamamen Kanıtlanmamakla Satış Bedelinin Ödendiğinin Anlaşıldığı/Senetle Kanıtlanması Gereken Bu Hususun Tanıkla Kanıtlanabileceği )"
292YHGK29.1.2014E. 2013/11-376 K. 2014/49"ŞİRKET HİSSE DEVRİ NEDENİYLE ZARAR (Maddi ve Manevi Tazminat Davası/İnançlı İşlem - Davacının Sunmuş Olduğu Yazılı Delil Başlangıcı Mahiyetindeki Tarafların El Yazılarına Havi Belgelerin Değerlendirilmesi Gerektiği/Yetersiz Araştırma Bulunduğu)
İNANÇLI İŞLEM (İnanç Sözleşmesine Dayalı İddiaların Şekle Bağlı Olmayan ve Tarafların İmzasını Taşıyan Yazılı Belge ile Kanıtlanabileceği - İşleme Konu belgenin Akit Tarihinden Önce ya da Sonra Düzenlenmesinin Sonuca Etkili Olmadığının Kabulü)
İNANÇLI İŞLEMİN KANITLANMASI (Kural Olarak Yazılı Dellille Kanıtlanması Gerektiği - Ancak Eldeki Davada Yanlar Arasındaki Uyuşmazlığı Kanıtlamak İçin Yeterli Olmamakla Beraber Hukuki İlişkinin Vukuuna Delalet Eden Belgelerin Değerlendirileceği)
DAVACININ SUNDUĞU YAZILI DELİL BAŞLANGICI MAHİYETİNDEKİ BELGE(Davada İbraz Edilen Bu Belgeler İstinaden Tanık Dinletilip Dinletilemeceğinin Yerel Mahkemece Değerlendirilmesi Gerektiği - Tanık Dahil Her Türlü Delille İspatın Mümkün Olduğu)
MENFİ TESPİT DAVASI (Davacı ile S.B Arasındaki Borçlu Olmadığının Tepsitine İlişin Davada Verilen Hüküm ile Davadaki Beyanlar Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Şirket Hisse Devri Nedeniyle Tazminat Davası)
YAZILI DELİL (İnanç Sözleşmesi/Kural Olarak Yazılı Dellille Kanıtlanacağı - Ancak Eldeki Davada Yanlar Arasındaki Uyuşmazlığı Kanıtlamak İçin Yeterli Olmamakla Beraber Hukuki İlişkinin Vukuuna Delalet Eden Belgelerin Değerlendirileceği)
MAHKEMECE YETERSİZ ARAŞTIRMA İNCELEME YAPILMIŞ OLDUĞU (Taraflar Arasındaki İlişkinin Vukuuna Delalet Edecek Mahiyette Karşı Tarafın Elinden Çıkmış Yazılı Delil Başlangıcı Mahiyetindeki Belgelerin Yerel Mahkemece Değerlendirilmesi Gerektiği)"
292Y13.HD1.10.2013E. 2013/13436 K. 2013/23956"ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONO ( Alacak Davası Dayanağının Zamanaşımına Uğramış Bonolar Olduğu - Zamanaşımına Uğramış Bonoların Yazılı Delil Başlangıcı Dayanağı Sayılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Alacak Davası Dayanağının Zamanaşımına Uğramış Bonolar Olduğu - Zamanaşımına Uğramış Bonoların Yazılı Delil Başlangıcı Olmadığı Gerekçesiyle Alacak Davasının Reddine Karar Verilemeyeceği )
ALACAK DAVASI ( Dava Dayanağının Bono Olduğu - Bonoların Zamanaşımına Uğradığı/Zamanaşıma Uğramış Bonoların Yazılı Delil Başlangıcı Sayılacağı )"
292Y19.HD26.9.2013E. 2013/10294 K. 2013/14847"SÜRESİNDE BANKAYA İBRAZ EDİLMEYEN ÇEKE DAYALI TAKİP ( Kambiyo Hukukundan Kaynaklanan Hakların Kullanılamayacağı - Süresinde Bankaya İbraz Edilemeyen Çekin Yazılı Delil Başlangıcı Olduğu Alacağın Tanık Dahil Her Tür Delille İspat Edilebileceği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Süresinde Bankaya İbraz Edilemeyen Çekin Yazılı Delil Başlangıcı Olduğu - Davacının Davasını Tanık Dahil Her Tür Delille İspat Edebileceği )"
292Y13.HD18.9.2013E. 2012/26298 K. 2013/21973"ALACAK İSTEMİ (Avukata Ödeme Yapılmış Olması - Mahkemece Belgeyle İlgili Tarafların Delilleri Toplanarak Bu Belgenin Hangi Alacağa Mahsuben Alındığı Belirlendikten Sonra Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
AVUKATA YAPILAN ÖDEMELER (Alacak İstemi - Davalı Tarafından Dosyaya “Avukat ...'A Yapılan Ödemeler” Başlıklı İki Sayfalık Bir Belge İle “Av...” Başlıklı Belgeler Sunulmuş Olup Bu Belgelerin de Yazılı Delil Başlangıcı Olup Olmadığı Tartışılarak Karar Verileceği)
YAZILI DELİL BAŞLANGICI (Alacak İstemi - Davalı Tarafından Dosyaya “Avukat ...'A Yapılan Ödemeler” Başlıklı İki Sayfalık Bir Belge İle “Av...” Başlıklı Belgeler Sunulmuş Olup Bu Belgelerin de Yazılı Delil Başlangıcı Olup Olmadığı Tartışılarak Karar Verileceği)"
292Y13.HD9.9.2013E. 2013/10972 K. 2013/20905"ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONOYA DAYANAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Bonoların Yazılı Delil Başlangıcı Sayılacağı - Taraflar Arasında Hayvan Satışına Dayanan İlişki Olduğu/Davalının Satış Bedelini Ödediğini Yasal Delillerle Kanıtlamak Zorunda Olduğu )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( İtirazın İptali Davası - Zamanaşımına Uğramış Bonoların Yazılı Delil Başlangıcı Sayılacağı/Hayvan Satışına Dayanan İlişkiyi Tanıkların Doğruladığı - Davalının Senet Bedelini Ödediğini İspat Etmek Zorunda Olduğu )
TANIK DİNLETİLMESİ ( İtirazın İptali Davası/Tanıkların Taraflar Arasında Hayvan Satışına Dayanan İlişkiyi Doğruladığı - Davalının Senet Bedelini Ödediğini Yasal Delillerle İspat Etmesi Gerektiği/Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
YEMİN TEKLİFİ ( Davalıya Yemin Teklif Etmemesinin Aleyhe Delil Olarak Kabul Edilemeyeceği - Zamaşımına Uğramış Bonoya Dayanan İtirazın İptali Davasından Davalının Senet Bedelini Ödediğini Yasal Delillerle İspat Etmesi Gerektiği )"
292YHGK19.6.2013E. 2012/10-1617 K. 2013/850"HİZMET TESPİTİ ( Davacının Gerçek Ücreti İle İlgili İşveren Tarafından Bankaya Yazılan Yazının Doğruluğunu Destekler Başkaca İşyeri Kayıt ve Belgeleri Araştırılıp Gerçek Ücretinin Tespiti Konusunda Yöntemince Araştırma Yapılmadan Davacının Aylık Ücretinin Talep Ettiği Miktar Olduğuna Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
ÜCRETİN İSPATI ( 1086 S. K.'nun 288. Md. Hükmünde Yazılı Sınırları Aşan Ücret Alma İddialarının Yazılı Delille Kanıtlanması Zorunluluğunun Bulunduğu - İşveren Tarafından Bankaya Yazılan Yazı ve Tanık Anlatımları Esas Alınarak Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı/Hizmet Tespiti )
YAZILI DELİLLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Hizmet Tespiti Davalarında Alındığı İddia Edilen Maaşın Senetle İspat Sınırını Aşması Halinde Söz Konusu Olduğu - 1086 S. K.'nun 288. Md. Hükmünde Yazılı Sınırları Aşan Ücret Alma İddialarının Yazılı Delille Kanıtlanması Zorunluluğunun Bulunduğu )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Hizmet Tespiti - Yazılı Delille İspat Sınırın Altında Kalan Miktar İçin veya Bu Miktar Üzerinde Olsa Bile Varlığı İddia Edilen Çalışmanın Öncesine ve Sonrasına Ait Yazılı Delil Başlangıcı Sayılabilecek Belgelerin Bulunması Halinde Tanık Dinletilmesinin Mümkün Olduğu )
GERÇEK ÜCRETİN TESPİTİ ( İşveren Tarafından Bankaya Yazılan Yazının Doğruluğunu Destekler Başkaca İşyeri Kayıt ve Belgeleri Araştırılıp Gerçek Ücretinin Tespiti Konusunda Yöntemince Araştırma Yapılmadan Davacının Aylık Ücretinin Talep Ettiği Miktar Olduğuna Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
292Y1.HD25.3.2013E. 2013/2533 K. 2013/4143"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Kira Sözleşmesinin Varlığı Ancak Yazılı Delille İspat Edilebileceği - Sözü Edilen Miktar Yıllık Kira Tutarına Bakılarak Belli Edileceği/Sözlü Kira Sözleşmesi Kurulduğu Yolundaki Savunmanın İlgilisine Yemin Teklif Etme Hakkı Verebileceği )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Varlığı Ancak Yazılı Delille İspat Edilebileceği - Sözü Edilen Miktar Yıllık Kira Tutarına Bakılarak Belli Edileceği/Sözlü Kira Sözleşmesi Kurulduğu Yolundaki Savunmanın İlgilisine Yemin Teklif Etme Hakkı Verebileceği )
YAZILI DELİL ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - Kira Sözleşmesinin Varlığı Ancak Yazılı Delille İspat Edilebileceği - Sözü Edilen Miktar Yıllık Kira Tutarına Bakılarak Belli Edileceği/Sözlü Kira Sözleşmesi Kurulduğu Yolundaki Savunmanın İlgilisine Yemin Teklif Etme Hakkı Verebileceği )
YEMİN TEKLİF ETME HAKKI ( Sözlü Kira Sözleşmesi Kurulduğu Yolundaki Savunmanın İlgilisine Yemin Teklif Etme Hakkı Verebileceği - Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil )
TANIK DİNLEME ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - 5219 ve 5236 S. Yasalara Göre Yapılan Katsayı Artışı Sonucu Davanın Açıldığı Tarihte 590.00, YTL Üzerindeki Sözleşmeler Hakkında Tanık Dinlenemeyeceği )"
292Y15.HD6.12.2012E. 2012/410 K. 2012/7687"ALACAK DAVASI ( İş Bedelinin Tahsili - Dava Değerine Göre Yanlar Arasındaki Akdi İlişkinin Varlığının Davacı Tarafından Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği/Karşı Tarafça Açıkça Onay Verilmediği İçinde Tanık Delilinin Dinlenilemeyeceği/Davalı Tarafa Yemin Önerme Hakkının Bulunduğunun Hatırlatılması Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Dava Değerine Göre Akdi İlişkinin Varlığının İspatı İçin Yazılı Delille İspat Zorunluluğu Bulunduğu/Karşı Tarafça Açıkça Onay Verilmediği İçinde Tanık Dinlenilemeyeceği/Davacı Taraf Yemin Deliline de Dayandığından Davalı Tarafa Yemin Önerme Hakkının Bulunduğunun Hatırlatılması Gerektiği - Alacak Davası )
YAZILI DELİLLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Alacak Davası - Dava Değerine Göre Yanlar Arasındaki Akdi İlişkinin Yazılı Deliller İspatı Gerektiği/Karşı Tarafça Açıkça Onay Verilmediği İçinde Tanık Dinlenilemeyeceği/Davalı Tarafa Yemin Önerme Hakkının Bulunduğunun Hatırlatılması Gerektiği )
YEMİN ( Yazılı Delille İspat Zorunluluğu Söz Konusu Olduğu İçin Karşı Tarafça Açıkça Onay Verilmediği İçinde Tanık Dinlenilemeyeceği/Davacı Taraf Yemin Deliline de Dayandığından Davalı Tarafa Yemin Önerme Hakkının Bulunduğunun Hatırlatılması Gerektiği - Alacak Davası )"
292Y1.HD18.10.2012E. 2012/13487 K. 2012/11483"TAŞINMAZ DEĞERİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Şirket Çalışanı Olan ve Kayıt Maliki Gözüken Kişinin Bu İşlemlere Aracılık Yapan Kişi Olduğu - Bu Kişinin Taşınmazın Eldeğiştirmesi Nedeniyle Bir Alacak Hakkının Varlığının Kabul Edilemeyeceği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Taşınmaz Değerinden Kaynaklanan Tazminat - Her Ne Kadar Taşınmazı Temlik Edenler İle Temellük Eden Arasında Yazılı Bir Belge Yok İse de Düzenlenen Diğer Belgeler Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olup İlk İşlemin İnançlı İşlem Olduğunun Kabulünü Gerektirdiği )
İNANÇLI İŞLEM ( Her Ne Kadar Taşınmazı Temlik Edenler İle Temellük Eden Arasında Yazılı Bir Belge Yok İse de Düzenlenen Diğer Belgeler Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olup İlk İşlemin İnançlı İşlem Olduğunun Kabulünü Gerektirdiği - Taşınmaz Değerinden Kaynaklanan Tazminat )"
292Y1.HD11.10.2012E. 2012/13033 K. 2012/11055"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Harcın Tamamlanması Konusunda Davacıya Önel Verilmesi ve Harç Yatırıldığı Takdirde Bu Kez Yıkım İstekli Davalarda Tüm Kayıt Maliklerinin Yer Almalarının Zorunlu Olduğu )
TARAF TEŞKİLİ ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Harcın Tamamlanması Konusunda Davacıya Önel Verilmesi ve Harç Yatırıldığı Takdirde Bu Kez Yıkım İstekli Davalarda Tüm Kayıt Maliklerinin Yer Almalarının Zorunlu Olduğu )
YIKIM İSTEMİ ( Tüm Kayıt Maliklerinin Yer Almaları Zorunlu Olup Taşınmazın Davalı Dışındaki Paydaşının da Davada Yer Almasının Sağlanması Ondan Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞI ( Ancak Yazılı Delille İspat Edilebileceği - Sözü Edilen Miktar Yıllık Kira Tutarına Bakılarak Belli Edileceği/Sözlü Kira Sözleşmesi Kurulduğu Yolundaki Savunmanın İlgilisine Yemin Teklif Etme Hakkı Verebileceği )"
292Y10.HD27.9.2012E. 2011/11936 K. 2012/16395"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Çalışma Olgusunun Her Türlü Delille İspatlanabilmesine Karşılık Ücretin İspatında Bu Denli Bir Serbestliğin Söz Konusu Olmadığı )
PRİME ESAS KAZANCIN TESPİTİ ( Hizmet Tespiti Davası - Ödemenin Banka Aracılığıyla Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi ve Gerekirse İşveren Kayıtlarının İncelenmesi Gerektiği/Çalışma Olgusunun Her Türlü Delille İspatlanabilmesine Karşılık Ücretin İspatında Bu Denli Bir Serbestliğin Söz Konusu Olmadığı )
BANKA ARACILIĞIYLA ÖDEME ( Yapılıp Yapılmadığının Belirlenmesi ve Gerekirse İşveren Kayıtlarının İncelenmesi Gerektiği - Hizmet Tespiti Davası )"
292Y19.HD5.7.2012E. 2012/7012 K. 2012/11237"ALACAK DAVASI ( Davacının Dayanağı Zamanaşımına Uğramış Bononun Yazılı Delil Başlangıcı Olduğu/Davacının Davalıların Miras Bırakanı İle Aralarında Temel İlişki Olduğunu Her Türlü Delille İspatlayabileceği - Somut Bilgi İçermeyen Davacı Tanığı Beyanlarına Dayanarak Karar Verilemeyeceği )
ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONO ( Alacak Davası/Bononun Yazılı Delil Başlangıcı Olduğu - Davacının Davalıların Miras Bırakanı İle Aralarında Temel İlişki Olduğunu Her Türlü Delille İspatlayabileceği/Somut Bilgi İçermeyen Davacı Tanığı Beyanlarına Dayanarak Hüküm Verilemeyeceği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Alacak Davası/Zamanaşımına Uğramış Bononun Yazılı Delil Başlangıcı Olduğu - Davacının Davalıların Miras Bırakanı İle Aralarında Temel İlişki Olduğunu Her Türlü Delille İspatlayabileceği )
TANIK BEYANI ( Alacak Davası/Zamanaşımına Uğramış Bononun Yazılı Delil Başlangıcı Olduğu - Somut Bilgi İçermeyen Davacı Tanığı Beyanlarına Dayanarak Karar Verilemeyeceği ) "
292Y13.HD4.7.2012E. 2012/14260 K. 2012/17362"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacı Tarafından İbraz Edilen Belgenin Davalıya Ödeme Yapıldığına Dair Bir Belge Olduğu - Ödemenin Ne İçin Yapıldığının İspat Külfetinin Davacıda Olduğu/Belge Davalının Eli Mahsülü Olduğundan Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edileceği )
İSPAT KÜLFETİ ( İtirazın İptali Davası/Davacı Tarafından İbraz Edilen Belgenin Davalıya Ödeme Yapıldığına Dair Bir Belge Olduğu - Ödemenin Ne İçin Yapıldığının İspat Külfetinin Davacıda Olduğu/Belge Davalının Eli Mahsülü Olduğundan Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edileceği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( İtirazın İptali Davası/Davacı Tarafından İbraz Edilen Belgenin Davalıya Ödeme Yapıldığına Dair Bir Belge Olduğu - Belge Davalının Eli Mahsülü Olduğundan Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edileceği/Tanık Dinlenebileceği )
TANIK DELİLİNE DAYANMA ( İtirazın İptali Davası/Davacı Tarafından İbraz Edilen Belgenin Davalıya Ödeme Yapıldığına Dair Bir Belge Olduğu - Belge Davalının Eli Mahsülü Olduğundan Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edileceği/Tanık Dinlenebileceği )"
292Y10.HD31.5.2012E. 2012/2574 K. 2012/10189"KESİNTİSİZ ÇALIŞTIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Günlük Kazançları Alt Sınırın Altında Olan Sigortalılarla Ücretsiz Çalışan Sigortalıların Günlük Kazançları Alt Sınır Üzerinden Hesaplanacağı - Ücretin Alt Sınırla Tespit Edilen Miktardan Fazla Olması Halinde İse Günlük Kazancın Hesaplanmasında Asgari Ücret Esas Alınacağı )
GÜNLÜK KAZANÇLARI ALT SINIRIN ALTINDA OLAN SİGORTALILAR ( İle Ücretsiz Çalışan Sigortalıların Günlük Kazançları Alt Sınır Üzerinden Hesaplanacağı/Ücretin Alt Sınırla Tespit Edilen Miktardan Fazla Olması Halinde İse Günlük Kazancın Hesaplanmasında Asgari Ücret Esas Alınacağı - Kesintisiz Çalıştığının Tespiti İstemi )
YAZILI DELİL ( Günlük Kazancın Alt Sınırı HUMK'nun 288. Md.sinde Belirtilen Sınırı Aşıyorsa Ücretin Yazılı Delille Saptanması Gereğinin Pratikte Bir Önemi Kalmayacağı - Ücretin Alt Sınırla Tespit Edilen Miktardan Fazla Olması Halinde İse Günlük Kazancın Hesaplanmasında Asgari Ücret Esas Alınacağı - Kesintisiz Çalıştığının Tespiti İstemi )
İSPAT YÜKÜ ( Kesintisiz Çalıştığının Tespiti İstemi - Ücret Miktarı H.U.M.K.288. Md.sinde Belirtilen Sınırları Aşıyorsa Tespiti Gereken Gerçek Ücretin Hukuksal Geçerliliğe Haiz Olarak Düzenlenmiş Bulunmaları Kaydıyla İşçinin İmzasının Bulunduğu Aylık Ücreti Gösteren Para Makbuzları Banka Kayıtları Ticari Defter Kayıtları ve Ücret Bordroları Gibi Belgelerle İspatı Mümkün Olduğu )"
292Y13.HD18.5.2012E. 2012/7538 K. 2012/12794"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Menfi Tespit - Davada Dayanılan İmzasız El Yazılı Belgenin Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğunun Gözetileceği/Belge Üzerindeki Yazının Davacıya Ait Olup Olmadığının Mahkemece Araştırılacağı )
İMZASIZ EL YAZILI BELGE ( Bu Belge Üzerindeki Yazı ve Rakamların Davacının El Ürünü Olduğunun Anlaşılması Durumunda Davalının Alacak İddiasının Her Türlü Delille Kanıtlayabilmesinin Mümkün Olduğu - Yazılı Delil Başlangıcı/Menfi Tespit
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( İmzasız El Yazılı Belgenin Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğunun Gözetileceği - Belge Üzerindeki Yazının Davacıya Ait Olduğunun Anlaşılması Halinde Tanık Dahil Her Türlü Delille İspatın Mümkün Olduğu )
TANIK DELİLİ ( Davada Dayanılan Belgenin Yazılı Delil Başlangıcı Mahiyetinde Olduğu - Bu Belgedeki Yazı ve Rakamların Davacı El Ürünü Olduğunun Anlaşılması Durumunda Davalının Alacak İddiasının Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği )
İSPAT ( Davada Dayanılan İmzasız El Yazılı Belgenin Mahiyeti Gözetilmeden Davanın Reddedilemeceği - Menfi Tespit )"
292Y1.HD5.4.2012E. 2012/3423 K. 2012/4001"ELATMANIN ÖNLENMESİ (Müşterek Mülkün Kiraya Verilmesi Önemli İdari Tasarruflardan Olduğundan Pay ve Paydaş Çoğunluğuna Dayanmayan Kira Sözleşmelerine Geçerlilik Tanıma Olanağı Olmadığı )
MÜŞTEREK MÜLKİYET (Kiraya Verilmesi Önemli İdari Tasarruflardan Olduğundan Pay ve Paydaş Çoğunluğuna Dayanmayan Kira Sözleşmelerine Geçerlilik Tanınamayacağı - Elatmanın Önlenmesi )
KİRA SÖZLEŞMESİ (Yazılı ve Sözlü Yapılabileceği Gibi Kira Sözleşmesinin Esaslı Unsurlarında Anlaşmış Olmak Şartıyla Zımni Olarak da Yapılabileceği - Tanık Dinlenmesine Olanak Bulunmayan Hallerde Kira Sözleşmesinin Varlığı Ancak Yazılı Delille İspat Edilebileceği )
PAYLI MÜLKİYETİN KİRAYA VERİLMESİ (Önemli İdari Tasarruflardan Olduğundan Pay ve Paydaş Çoğunluğuna Dayanmayan Kira Sözleşmelerine Geçerlilik Tanınamayacağı - Elatmanın Önlenmesi )
TANIK DİNLENMESİ (Kira Sözleşmesi Yazılı ve Sözlü Yapılabileceği Gibi Zımni Olarak da Yapılabileceği - Tanık Dinlenmesine Olanak Bulunmayan Hallerde Kira Sözleşmesinin Varlığı Ancak Yazılı Delille İspat Edilebileceği )"
292Y8.HD4.10.2011E. 2011/3021 K. 2011/4838"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacının Dayandığı Sözleşmenin İnanç Sözleşmesi Olduğu Gözetilerek İddia ve Savunma Doğrultusunda Taraf Delillerinin Toplanması ve Sonucuna Göre Bir Hüküm Kurulması Gerektiği)
TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BİNA ( Tapu İptali ve Tescil - Davaya Konu Edilen Bir Dükkanla 3. Kattaki Daireye İsabet Edecek Arsa Paylarının Davalılar Adına Hazineden Satın Alınan Pay Dışındaki Kayıtlı Paylar Karşısındaki Durumunun da Gözönünde Bulundurulacağı)
İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI DAVA ( Tapu İptali ve Tescil - Davacının Dayandığı Sözleşmenin İnanç Sözleşmesi Olduğu Gözetilerek İddia ve Savunma Doğrultusunda Taraf Delillerinin Toplanması ve Sonucuna Göre Bir Hüküm Kurulması Gerektiği)"
292Y13.HD3.10.2011E. 2011/6515 K. 2011/13732"ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ÇEK ( Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğu - Tanık Anlatımları Çek Konusu Alacağı Kanıtladığından Davanın Kabulü Yerine Reddinin Hatalı Olduğu )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Zamanaşımına Uğramış Çeklerin Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğu - Tanık Beyanı ile Kanıtlanan Alacağın Hüküm Altına Alınması Gerekirken Reddinin Hatalı Olduğu )"
292Y1.HD6.7.2011E. 2011/2717 K. 2011/7962"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacının Anlaşmalı Olarak Devrettiği Taşınmazı Geri İstediği - Aralarındaki Anlaşmaya İstinaden Sunulan Bağlayıcı İmzası Bulunmayan Tarihsiz Protokolün Yazılı Delil Başlangıcı Sayılıp Sayılmayacağının Değerlendirileceği )
DAVACININ ANLAŞMALI OLARAK DEVRETTİĞİ TAŞINMAZI GERİ İSTEMESİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Tarihsiz Protokolün Yazılı Delil Başlangıcı Sayılıp Sayılmayacağının Değerlendirileceği/Yazılı Delil Başlangıcı Olduğunun Kabulü Halinde İddianın Her Türlü Delil İle İspat Edilebileceği )
ÜZERİNDE TARAFLARI BAĞLAYICI ŞEKİLDE İMZA BULUNMAYAN TARİHSİZ PROTOKOLÜN DELİL NİTELİĞİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası/Yazılı Delil Başlangıcı Sayılıp Sayılmayacağının Değerlendirileceği - Kabulü Halinde İddianın Her Türlü Delil İle İspat Edilebileceği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Davacının Anlaşmalı Olarak Devrettiği Taşınmazı Geri İstediği - Aralarındaki Anlaşmaya İstinaden Sunulan Bağlayıcı İmzası Bulunmayan Tarihsiz Protokolün Yazılı Delil Başlangıcı Sayılıp Sayılmayacağının Değerlendirileceği )
YEMİN ( Tapu İptali ve Tescil Davası/Tarihsiz Protokolün Yazılı Delil Başlangıcı Sayılıp Sayılmayacağının Değerlendirileceği - Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Sayılmazsa Nihai Olarak Yemin Deliline Başvurabileceği/Dava Dilekçesinde Sair Deliller Denilmek Suretiyle Yemin Deliline de Dayanıldığının Gözetileceği )"
292Y11.HD5.7.2011E. 2010/663 K. 2011/8331"ÇEK ( Zamanaşımına Uğramış Çekin Çek Vasfını Kaybettiği - Zamanaşımına Uğrayan Çekin Yazılı Delil Başlangıcı Olduğu )
ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN ÇEK ( Çek Vasfını Kaybettiği Yazılı Delil Başlangıcı Olduğu )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Zamanaşımına Uğrayan Çek - Çek Vasfını Kaybetme )"
292Y1.HD4.7.2011E. 2011/2403 K. 2011/7869"ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Şirketler Arasında Organik Bağ Bulunduğu/Taşınmazı Haricen Satın Alan Davalı Şirketin Diğer Davalı Şirkete Taşınmazı Kullandırdığı - Ecrimisilden Taşınmazı Satın Alan Şirketin de Sorumlu Olacağı )
ECRİMİSİL ( Taşınmazı Haksız Kullananın Taşınmaz Malikine Ödemekle Yükümlü Bulunduğu İşgal Tazminatı Olup En Az Kira Bedeli En Fazla Mahrum Kalınan Gelir Olduğu/Bedele KDV İlave Edilemeyeceği - Dönem Sonları İtibariyle Faize Hükmedileceği )
ORGANİK BAĞ BULUNAN ŞİRKETLER ( Taşınmazı Haricen Satın Alan Davalı Şirketin Diğer Davalı Şirkete Taşınmazı Kullandırdığı - Ecrimisilden Taşınmazı Satın Alan Şirketin de Sorumlu Olacağı )
KİRA BEDELİ ADI ALTINDA YATIRILAN PARA ( Davacı Şirketin Hesabına Yatırılan Paranın Davacı Şirket Tarafından Şirket Defterlerine Kira Bedeli Olarak Değil Ecrimisil Olarak Geçmesinin Taraflar Arasında Zımni Kira İlişkisinin Bulunduğu Şeklinde Değerlendirilemeyeceği )
HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATINA KDV ( Ecrimisilin En Az Kira Bedeli En Fazla Mahrum Kalınan Gelir Olduğu - Bedele KDV İlave Edilemeyeceği )
ECRİMİSİLE FAİZ ( Ecrimisilin Ticari İlişkiden Kaynaklanmadığı - Haksız Fiil Niteliğindeki Fuzuli İşgalden Doğduğundan Belirlenen Ecrimisile Dönem Sonları İtibariyle Faize Hükmedileceği )"
292Y15.HD9.5.2011E. 2011/2717 K. 2011/2799"İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Yüklenici Davacının Yanlar Arasında Eser Sözleşmesi Yapıldığını Yazılı Delille Kanıtlaması Gerektiği )
YAZILI DELİL ( Yüklenici Davacının Yanlar Arasında Eser Sözleşmesi Yapıldığını Yazılı Delille Kanıtlaması Gerektiği - Davalı Yanın Açık Onayının Bulunmadığı ve "Yazılı Delil Başlangıcı" Niteliğinde Bir Belge de Sunulmadığından Akdi İlişkinin Varlığı Tanık Delili İle Kanıtlanamayacağı )
TANIK DELİLİ ( İş Bedelinin Tahsili - Davalı Yanın Açık Onayının Bulunmadığı ve "Yazılı Delil Başlangıcı" Niteliğinde Bir Belge de Sunulmadığından Akdi İlişkinin Varlığı Tanık Delili İle Kanıtlanamayacağı )
YEMİN DELİLİNE DAYANMA ( Yanlar Arasında "Sözlü Eser" Sözleşmesinin Yapıldığını Kanıtlayabilmesi İçin Davalıya "Yemin Önerme" Hakkının Bulunduğunun Mahkemece Hatırlatılması ve Davacı Tarafından Önerilen Yeminin Davalı Yanca Eda Edilip Edilmemesi Sonucuna Göre Akdi İlişkinin Kurulup Kurulmadığının Belirlenmesi Gerektiği )"
292Y1.HD14.4.2011E. 2011/3550 K. 2011/4431"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkinin İnançlı İşlem Olduğu - Davada İleri Sürülen İddiaların Yazılı Belge İle Kanıtlanması Gerektiği )
YAZILI BELGE ( İnançlı İşleme Dayalı Tapu İptali ve Tescil/İleri Sürülen İddiaların Yazılı Belge İle Kanıtlanması Gerektiği - Yok Eğer Böyle Bir Yazılı Belgenin Mevcut Bulunmaması Halinde Yazılı Delil Başlangıcı Sayılacak Hususların Varlığının Saptanması Halinde İddianın Her Türlü Delille İspatlanabileceği )
İNANÇLI İŞLEM ( Tapu İptali ve Tescil/İleri Sürülen İddiaların Yazılı Belge İle Kanıtlanması Gerektiği - Yok Eğer Böyle Bir Yazılı Belgenin Mevcut Bulunmaması Halinde Yazılı Delil Başlangıcı Sayılacak Hususların Varlığının Saptanması Halinde İddianın Her Türlü Delille İspatlanabileceği )
CEZA MAHKEMESİNİN MAHKUMİYET KARARI ( Asliye Ceza Mahkemesi'nin Kesinleşen ve Davalının Mahkumiyetine Dair Dava Dosyası Kapsamıyla İddianın Kanıtlandığı - Çekişmenin Çözümünde Gözetilmesi ve Değerlendirilmesi Gerektiği )"
292Y13.HD5.4.2011E. 2010/16912 K. 2011/5308"TAPULU TAŞINMAZDA HARİCİ SÖZLEŞME ( Geçersiz Olup Taraflar Ancak Verdiklerinin İadesini İsteyebilecekleri - Alıcı Verdiği Bedel İçin Faiz İsteyemeyeceği Gibi Satıcı da Ecrimisil Vb. Gibi Herhangi Bir Bedel Talep Edemeyeceği )
YAZILI DELİLLE İSPAT ( Resmi Şekilde Yapılmadığı İçin Geçersiz Olan Yazılı Harici Sözleşmedeki Ödemeye Dair Kaydın Aksi Yazılı Delille İspatlanması Gerektiği )
HARİCİ SÖZLEŞME İLE SATIN ALINAN TAŞINMAZ ( Harici Sözleşmeler Geçersiz Olup Taraflar Ancak Verdiklerinin İadesini İsteyebilecekleri - Alıcı Verdiği Bedel İçin Faiz İsteyemeyeceği Gibi Satıcı da Ecrimisil Vb. Gibi Herhangi Bir Bedel Talep Edemeyeceği )"
292Y14.HD4.4.2011E. 2011/2131 K. 2011/4330"İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL VE TAZMİNAT ( Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Delil Olmadığı - Taraflar Kardeş Olsalar da Tanık Dinlenemeyeceği )
SENETLE İSPATI GEREKEN HUSUSLAR ( Karşı Tarafın Açık Muvafakati Halinde Tanık Dinlenebileceği - Davacı Davasını Kanıtlayamadığından Tapu İptali ve Tescil İsteminin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
TANIK DELİLİ ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil ve Tazminat/Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Delil Olmadığı - Taraflar Kardeş Olsalar da Tanık Dinlenemeyeceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı - Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Delil Olmadığı/Taraflar Kardeş Olsalar da Tanık Dinlenemeyeceği )"
292Y1.HD24.3.2011E. 2011/2270 K. 2011/3426"KİRA SÖZLEŞMESİ ( Geçerliliği Hiçbir Biçim Koşuluna Bağlı Olmadığı Yazılı veya Sözlü Yapılabileceği Zımnen de Kurulabileceği - Kira Sözleşmesinin Varlığının Ancak Yazılı Delille İspat Edilebileceği Kanıt Sınırının Yıllık Kira Tutarına Göre Belirleneceği )
YAZILI DELİLLE KANITLAMA ZORUNLULUĞU ( Değeri Yasada Belirtilen Sınırı Aşan Sözleşmelerin İspatında Tanık Dinlenemeyeceği Yazılı Belge ile Kanıtlanması Gereği - Yazılı Belge ile Kanıtlanması Gereken Kira Sözleşmesinin Yıllık Kira Tutarının Esas Alınması Gereği )
YILLIK KİRA TUTARI ( Yazılı Belge ile Kanıtlanma Zorunluluğunda Esas Olduğu - Kira Sözleşmesinin Varlığının Yazılı Delille İspat Edilebileceği )"
292Y14.HD23.3.2011E. 2010/14880 K. 2011/3726"YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Tapu İptali ve Tescil - Taraflar Kardeş de Olsalar Bu Tür Davalarda Tanık Deliline Başvurulamayacağı - Diğer Taraftan Davacılar Davalıya Yöneltmek İstedikleri Yemin Delilinden de Vazgeçtiği/Dava Kanıtlanmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
TANIK DELİLİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taraflar Kardeş de Olsalar Bu Tür Davalarda Tanık Deliline Başvurulamayacağı - Diğer Taraftan Davacılar Davalıya Yöneltmek İstedikleri Yemin Delilinden de Vazgeçtiği/Dava Kanıtlanmadığından Davanın Reddi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taraflar Kardeş de Olsalar Bu Tür Davalarda Tanık Deliline Başvurulamayacağı - Diğer Taraftan Davacılar Davalıya Yöneltmek İstedikleri Yemin Delilinden de Vazgeçtiği/Dava Kanıtlanmadığından Davanın Reddi Gerektiği )"
292Y14.HD15.3.2011E. 2011/1896 K. 2011/3242"İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazın Rayiç Değerinin Tahsili - İnanç Sözleşmesi Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği/Bu Yazılı Delil Tarafların Getirecekleri ve Onların İmzalarını Taşıyan Bir Belge Olması Gerektiği )
TAŞINMAZIN RAYİÇ DEĞERİNİN TAHSİLİ ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - İnanç Sözleşmesi Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği/Bu Yazılı Delil Tarafların Getirecekleri ve Onların İmzalarını Taşıyan Bir Belge Olması Gerektiği )
YAZILI DELİL ( İnanç Sözleşmesi Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği/Bu Yazılı Delil Tarafların Getirecekleri ve Onların İmzalarını Taşıyan Bir Belge Olması Gerektiği - Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Belge Varsa İnanç Sözleşmesi "Tanık" Dahil Her Türlü Delille İspat Edilebileceği )"
292Y1.HD11.3.2011E. 2010/12001 K. 2011/2876"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taraflar Arasında Yazılı Delil Bulunmaması - İspat Külfeti Kendisine Ait Olan Davacının Karşı Tarafa Yemin Teklif Etme Hakkının Olacağı/Davacıya Karşı Tarafa Yemin Teklif Etme Hakkı Hatırlatılarak Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
YAZILI DELİL BULUNMAMASI ( Tapu İptali ve Tescil - İspat Külfeti Kendisine Ait Olan Davacının Karşı Tarafa Yemin Teklif Etme Hakkının Olacağı/Davacıya Karşı Tarafa Yemin Teklif Etme Hakkı Hatırlatılarak Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
YEMİN TEKLİF ETME HAKKI ( Tapu İptali ve Tescil - Taraflar Arasında Yazılı Delil Bulunmaması - İspat Külfeti Kendisine Ait Olan Davacının Karşı Tarafa Yemin Teklif Etme Hakkının Olacağı )"
292Y13.HD1.3.2011E. 2011/1112 K. 2011/2941"ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ ( Aksi İspat Edilemediğinden Davalı ve Dava Dışı Kişinin Birlikte İmzaladıkları Senette Yazılı Olan Borç Miktarından Yarı Oranda Sorumlu Olduklarının Kabulü Gerektiği )
BORÇ MİKTARINDAN SORUMLULUK ( Ödünç Sözleşmesine Dayalı Alacağın Tahsili - Aksi İspat Edilemediğinden Davalı ve Dava Dışı Kişinin Birlikte İmzaladıkları Senette Yazılı Olan Borç Miktarından Yarı Oranda Sorumlu Olduklarının Kabulü Gerektiği )
KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİNİ KAYBEDEN SENET ( Senette Borçlu Olarak İmzası Bulunan Davalı ve Dava Dışı 3. Kişinin Kambiyo Senetlerinde Olduğu Gibi Senet Bedelinin Tamamından Müteselsilen Sorumluluklarının Söz Konusu Olduğu )
SENET BEDELİNDEN SORUMLULUK ( Bedelin Tamamından Müteselsilen Sorumlulukların Söz Konusu Olmadığı - Aksi İspat Edilemediğinden Davalı ve Dava Dışı Kişinin Birlikte İmzaladıkları Senette Yazılı Olan Borç Miktarından Yarı Oranda Sorumlu Olduklarının Kabulü Gerektiği )"
292Y1.HD7.2.2011E. 2011/352 K. 2011/1006"ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Kira Sözleşmesinin Varlığı Ancak Yazılı Delille İspat Edilebileceği - Sözü Edilen Miktar Yıllık Kira Tutarına Bakılarak Belli Edileceği )
YEMİN TEKLİFİ ( Sözlü Kira Sözleşmesi Kurulduğu Yolundaki Savunmanın İlgilisine Yemin Teklif Etme Hakkı Verebileceği - Ayrıca HUMK'nun 292 ve 293. Md.lerinde Değinilen Ayrıcalıkların da Gözetilmesi Gerekeceği )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Varlığı Ancak Yazılı Delille İspat Edilebileceği - Sözü Edilen Miktar Yıllık Kira Tutarına Bakılarak Belli Edileceği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davalının Gerçekten Taşınmazı Kiracı Sıfatıyla Kullanıp Kullanmadığının Saptanması ve Sonrasında Davalının Davanın Açılmasına Neden Olup Olmadığının Değerlendirilmesi ve Buna Göre Hüküm Altına Alınması Gerektiği )"
292Y15.HD25.1.2011E. 2010/224 K. 2011/291"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İŞ BEDELİ ALACAĞININ TAHSİLİ ( Dava Değeri İtibariyle Senetle Kanıtlanması Gereken Akdi İlişki Konusunda Kural Olarak Muvafakat veya Yazılı Delil Başlangıcı Olmadıkça Tanık Dinlenemeyeceği )
SENETLE KANIT YÜKÜ ( Kanıtlanması Gereken Akdi İlişki Konusunda Kural Olarak Muvafakat veya Yazılı Delil Başlangıcı Olmadıkça Tanık Dinlenemeyeceği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağının Tahsili )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Dava Değeri İtibariyle Senetle Kanıtlanması Gereken Akdi İlişki Konusunda Kural Olarak Muvafakat veya Yazılı Delil Başlangıcı Olmadıkça Tanık Dinlenemeyeceği )"
292Y14.HD16.12.2010E. 2010/13244 K. 2010/14110"İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davada İkinci İstek Olarak Yapılan Ödemelerin Tahsilinin Talep Edildiği - Yazılı Delil veya Delil Başlangıcı Olmadığından Tescil Talebinin Reddedileceği/İkinci İsteğin Değerlendirileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı/Davada İkinci Kademe Olarak Ödenen Paraların Tahsilinin Talep Edildiği - Yazılı Delil veya Delil Başlangıcı Olmadığından Tescil Talebinin Reddedileceği/İkinci İsteğin Değerlendirileceği )
YAZILI DELİL VEYA YAZILI DELİL BAŞLANCICI BULUNMAMASI ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasının Reddedileceği )"
292YHGK20.10.2010E. 2010/10-481 K. 2010/524"HİZMET TESPİTİ İSTEMİ (Davacıya Yapılan Ödemeler Arasındaki Miktar Farklılığının Nedeni İle Ödemelerin Ne Kadarının Ücretine Karşılık Ne Kadarının İse Yaptığı İşin Gereği Olan Avans Ödemelerine Ait Olduğu Hususlarının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği)
AVANS ÖDEMELERİ (Hizmet Tespiti İstemi - Davacıya Yapılan Ödemeler Arasındaki Miktar Farklılığının Nedeni İle Ödemelerin Ne Kadarının Ücretine Karşılık Ne Kadarının İse Yaptığı İşin Gereği Olan Avans Ödemelerine Ait Olduğu Hususlarının Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği)
BANKA KAYITLARI (Üzerinde İnceleme Yapılarak Davacıya Yapılan Her Bir Ödemenin İşveren Kayıtlarındaki Karşılığı Tespit Edilmeli ve Diğer Bir Anlatımla Banka Kayıtlarında Görülen Ödemelerin Ücrete mi Yoksa Avansa mı İlişkin Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği)
DAVACI İMZASINI TAŞIYAN BELGELERDE YER ALAN İMZALAR (Davacıya Aidiyeti İle Davacı Yönünden Bağlayıcılık Değeri de Araştırılarak İşçilik Alacakları Davasında Verilen Karar da İrdelenmek Suretiyle Karar Verilmesi Gerektiği)
İMZA İNCELEMESİ (Davacı İmzasını Taşıyan Belgelerde Yer Alan İmzaların Davacıya Aidiyeti İle Davacı Yönünden Bağlayıcılık Değeri de Araştırılarak İşçilik Alacakları Davasında Verilen Karar da İrdelenmek Suretiyle Karar Verilmesi Gerektiği)"
292Y15.HD20.10.2010E. 2010/3576 K. 2010/5478"YAZILI DELİL ( Eser Sözleşmesinin Varlığının Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Sunulmadığı ve Davalının Açık Onayı Olmadığı İçin Tanık Dinlenemeyeceği - Eser Sözleşmesinde İş Bedeli Tahsili )
YEMİN ( Sair Deliller Denildiği İçin Yemin Deliline de Başvurulabileceğinin Davacıya Hatırlatılması Gerektiği - Eser Sözleşmesinde İş Bedeli Tahsili - Akdi İlişkinin Kanıtlanması )"
292Y11.HD25.5.2010E. 2010/3987 K. 2010/5999"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Söz Konusu Yazının Yazılı Delil Başlangıcı Teşkil Edip Etmediği Değerlendirilerek Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Görülürse Davacının Tanık Dinletme İsteminin Kabulü Gerektiği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Teşkil Edip Etmediği Değerlendirilerek Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Görülürse Davacının Tanık Dinletme İsteminin Kabulü Gerektiği - İtirazın İptali Davası )
TANIK ( İtirazın İptali Davası - Söz Konusu Yazının Yazılı Delil Başlangıcı Teşkil Edip Etmediği Değerlendirilerek Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Görülürse Davacının Tanık Dinletme İsteminin Kabulü Gerektiği )"
292Y15.HD20.4.2010E. 2010/858 K. 2010/2293"ESER SÖZLEŞMESİ ( Bakiye İş Bedelinin Tahsili İstemi - İşin İmal Edilerek İş Sahibi Davalıya Teslim Edildiğinin ve İş Bedelinin Hak Edildiğinin ve İstenebilir Olduğunun Davacı Tarafından Yasal Delillerle Kanıtlanması Gerektiği )
YAZILI DELİL ( Taraflar Arasında Bulunmadığına ve Her Türlü Yasal Delile Dayanıldığına Göre Akdi İlişkinin Kurulup Kurulmadığına İlişkin Davalıya Yemin Önerme Hakkının Bulunduğunun Davacıya Hatırlatılması Gerektiği - Eser Sözleşmesi )
İSPAT YÜKÜ ( Eser Sözleşmesi/Bakiye İş Bedelinin Tahsili - İşin İmal Edilerek İş Sahibi Davalıya Teslim Edildiğinin ve İş Bedelinin Hak Edildiğinin ve İstenebilir Olduğunun Davacı Tarafından Yasal Delillerle Kanıtlanması Gerektiği )
YEMİN ( Eser Sözleşmesi - Taraflar Arasında Yazılı Sözleşme Bulunmadığına ve Her Türlü Yasal Delile Dayanıldığına Göre Akdi İlişkinin Kurulup Kurulmadığına İlişkin Davalıya Yemin Önerme Hakkının Bulunduğunun Davacıya Hatırlatılması Gerektiği )"
292Y16.HD2.4.2010E. 2009/8222 K. 2010/2645"TESCİL ( İrsen İntikal ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanarak Çekişmeli Taşınmazın Davacı Davalı ve Paydaşları Adına Payları Oranında Tescili İstemi - Senet Aslı Ele Geçirilmese Dahi Taşınmazın Satın Alındığının Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Talebiyle Taşınmazın Tescili Talebi/Senet Aslı Ele Geçirilmese Dahi Taşınmazın Satın Alındığının Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği - Satış Senedinin Taşınmazın Tamamını Kapsayıp Kapsamadığının Araştırılacağı )
TAŞINMAZIN SATIN ALINDIĞININ İSPATI ( İrsen İntikal ve Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayanarak Çekişmeli Taşınmazın Davacı Davalı ve Paydaşları Adına Payları Oranında Tescili İstemi - Senet Aslı Ele Geçirilmese Dahi Taşınmazın Satın Alındığının Bilirkişi Tanık Beyanları ve Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği )"
292Y3.HD25.3.2010E. 2010/1655 K. 2010/5088"ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONOYA DAYALI YAPILAN TAKİP ( Genel Haciz Yoluyla Takip Yapıldığı/Borçlunun İtirazı Nedeniyle İtirazın İptali Davası Açıldığı - Davacı Islah Dilekçesinde Borç İlişkisinin Temelinden Bahsettiğinden Bononun Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğu/Davacının Tanık Dinletebileceği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Zamanaşımın Uğramış Bonoya Dayalı Genel Haciz Yoluyla Takip Yapıldığı/İtirazın İptali Davası Açıldığı - Davacı Islah Dilekçesinde Borç İlişkisinin Temelinden Bahsettiğinden Bononun Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğu/Davacının Tanık Dinletebileceği )
TANIK DİNLETİLMESİ ( Zamanaşımın Uğramış Bonoya Dayalı Genel Haciz Yoluyla Takip Yapıldığı/İtirazın İptali Davası Açıldığı - Davacı Islah Dilekçesinde Borç İlişkisinin Temelinden Bahsettiğinden Bononun Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğu/Davacının Tanık Dinletebileceğinin Kabulü Gereği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Zamanaşımın Uğramış Bonoya Dayalı Genel Haciz Yoluyla Takipten Kaynaklanan - Davacı Islah Dilekçesinde Borç İlişkisinin Temelinden Bahsettiğinden Bononun Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğu/Davacının Tanık Dinletebileceğinin Kabulü Gerektiği )"
292Y1.HD8.3.2010E. 2010/1583 K. 2010/2510"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Tanıkla İspat Yasağı Değerleme Oranları Sonucu 2009 Yılında 640 Lira Olduğu - Bu Miktarın Üzerindeki Sözleşmeler Hakkında Tanık Dinlenemeyeceği )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Tanıkla İspat Yasağı Değerleme Oranları Sonucu 2009 Yılında 640 Lira Olduğu - Kira Sözleşmesinin Varlığı Ancak Yazılı Delille İspat Edilebileceği/Sözü Edilen Miktar Yıllık Kira Tutarına Bakılarak Belli Edileceği )
TANIKLA İSPAT YASAĞI ( Değerleme Oranları Sonucu 2009 Yılında 640 Lira Olduğu/Bu Miktarın Üzerindeki Sözleşmeler Hakkında Tanık Dinlenemeyeceği - Kira Sözleşmesinin Varlığı Ancak Yazılı Delille İspat Edilebileceği )
SÖZLÜ KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kurulduğu Yolundaki Savunmanın İlgilisine Yemin Teklif Etme Hakkı Verebileceği - Ayrıca HUMK'nun 292. ve 293. Md. Değinilen Ayrıcalıkların da Gözetilmesi Gerektiği )"
292Y13.HD26.1.2010E. 2009/9856 K. 2010/654"İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Davalı Tanığının Beyanlarında Davalının Davacıdan Borç Aldığını Söylemesi - Davacının Tanık Beyanları ve İmzası İnkar Edilmeyen Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğindeki Belge İle İddiasını İspatladığı )
TANIK BEYANI ( İtirazın İptali İstemi - Davalı Tanığı Davalının Davacıdan Borç Aldığını Söylemesi/Davacının Tanık Beyanları ve İmzası İnkar Edilmeyen Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğindeki Belge İle İddiasını İspatladığı )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( İtirazın İptali İstemi - Davalı Tanığı Davalının Davacıdan Borç Aldığını Söylemesi/Davacının Tanık Beyanları ve İmzası İnkar Edilmeyen Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğindeki Belge İle İddiasını İspatladığı )"
292Y14.HD15.12.2009E. 2009/11126 K. 2009/14120"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taraflar Arasında İnanç İlişkisini Kanıtlayan Yazılı Delil veya Yazılı Delil Başlangıcı Bulunmadığı/Taraflar Kardeş Olsa Dahi Tanıkla Kanıtlanamayacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı - Taraflar Kardeş Olsa Dahi Tanıkla Kanıtlanamayacağı )
TANIK DELİLİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taraflar Arasında İnanç İlişkisini Kanıtlayan Yazılı Delil veya Yazılı Delil Başlangıcı Bulunmadığı/Taraflar Kardeş Olsa Dahi Tanıkla Kanıtlanamayacağı )
YEMİN DELİLİ ( Davacı Dailekçesinde Vesair Deliller Demek Suretiyle Dayanmış İse de Sonradan Verdiği Delil Dilekçesinde Delillerini Hasrederek Bildirdiği Ancak Yemin Deliline Dayanmadığından Çekişmenin Esası Davacıya Yemin Teklifi Hakkı Hatırlatılarak Çözülemeyeceği )
DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ ( Davacı Dailekçesinde Vesair Deliller Demek Suretiyle Yemin Deliline Dayanmış İse de Sonradan Verdiği Delil Dilekçesinde Delillerini Hasrederek Bildirdiği Ancak Yemin Deliline Dayanmadığından Çekişmenin Esası Davacıya Yemin Teklifi Hakkı Hatırlatılarak Çözülemeyeceği )"
292Y15.HD10.11.2009E. 2009/5638 K. 2009/6059"İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davalı Adına İmzaları Bulunan Kişilerin Davada Bilgileri Alınarak Yönetimin ve Kat Malikleri Kurulunun Defterleri ve Kararları Getirtilip İncelenerek Yanlar Arasında Akdî İlişki Kurulup Kurulmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
AKDİ İLİŞKİ ( Davalı Yönetimi Temsilen Yönetici ya da Yetki Kıldığı Temsilcileri Tarafından Sözleşme ve Belgeler İmzalanmış İse Yanlar Arasında Akdî İlişkinin Kurulmuş Olduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği )
DELİL BAŞLANGICI ( Belgeler Delil Başlangıcı Niteliğinde İse Davacıya Tanık Delili Bildirme Hakkının Bulunduğu Hatırlatılarak Tanık Deliline Dayanması Halinde Tanıklarının Bilgisinin Alınması Gerektiği )
TANIK DELİLİ ( Dayanılmaması Durumunda İse “Yasal Delil” Kapsamında Karşı Tarafa Yemin Önerme Hakkı Bulunduğu Hatırlatılarak Yemin Deliline Dayanılması Ve Yeminle İlgili Yargılama İşlemi Yapılarak Akdî İlişkinin Kurulmuş Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği )"
292Y11.HD9.7.2009E. 2007/13635 K. 2009/8522"BONOYA DAYALI TAKİP ( Cironun Davacı Lehine Değil Davalı Lehine Yapılmış Olması Nedeniyle Temel İlişkisinin İspatı Açısından Davalı Aleyhine ve Davacı Lehine Yazılı Delil Başlangıcı Oluşturamayacağı )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Bonoya Dayalı İlamsız Takibe Vaki İtirazın İptali - Cironun Davacı Lehine Değil Davalı Lehine Yapılmış Olması Nedeniyle Temel İlişkisinin İspatı Açısından Davalı Aleyhine ve Davacı Lehine Yazılı Delil Başlangıcı Oluşturamayacağı )
İTİRAZIN İPTALİ ( Cironun Davacı Lehine Değil Davalı Lehine Yapılmış Olması Nedeniyle Temel İlişkisinin İspatı Açısından Davalı Aleyhine ve Davacı Lehine Yazılı Delil Başlangıcı Oluşturamayacağı )
KAMBİYO SENEDİ ( Bonoya Dayalı İlamsız Takibe Vaki İtirazın İptali - Cironun Davacı Lehine Değil Davalı Lehine Yapılmış Olması Nedeniyle Temel İlişkisinin İspatı Açısından Davalı Aleyhine ve Davacı Lehine Yazılı Delil Başlangıcı Oluşturamayacağı )"
292Y15.HD29.5.2009E. 2008/4701 K. 2009/3225"İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( İmza Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması ve Bu Belgenin HUMK Uyarınca Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Üzerinde Durulması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İş Bedelinin Tahsili - İmza Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması ve Bu Belgenin HUMK Uyarınca Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Üzerinde Durulması Gerektiği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI HALİNDE TANIK DİNLENMESİ ( İmza Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması ve Bu Belgenin HUMK Uyarınca Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Üzerinde Durulması Gerektiği )"
292Y13.HD30.3.2009E. 2008/12832 K. 2009/4176"TAPU İPTALİ ( Ödenen Bedelin Denkleştirici Adalet İlkesi Uyarınca Ulaştığı Değerin Tefe Tüfe Memur Maaşlarındaki Artış Döviz Altın Faiz İşçi Ücretlerindeki Artışlar Gibi Çeşitli Ekonomik Göstergeler Baz Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ ( Uyarınca Ulaştığı Değerin Tefe Tüfe Memur Maaşlarındaki Artış Döviz Altın Faiz İşçi Ücretlerindeki Artışlar Gibi Çeşitli Ekonomik Göstergeler Baz Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği - Tapu İptali )
USULÜ KAZANILMIŞ HAK İLKESİ ( Tapu İptali - Verilecek Kararda İlk Kararı Davacının Temyiz Etmediği ve Bu Hususun Davalı Yararına Usulü Kazanılmış Hak Oluşturacağı )"
292Y14.HD27.1.2009E. 2008/13015 K. 2009/724"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Yazılı Delil İle Kanıtlanabileceği - Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Belge Bulunması Durumunda Tanık Dahil Her Türlü Delille İspat Edilebileceği )
YAZILI DELİL ( İnanç Sözleşmesi/Kural Olarak Yazılı Delil İle Kanıtlanabileceği - Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Belge Bulunması Durumunda Tanık Dahil Her Türlü Delille İspat Edilmesinin Olanaklı Olduğu )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( İnanç Sözleşmesi - Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Belge Bulunması Durumunda Tanık Dahil Her Türlü Delille İspat Edilebileceği )
İSPAT ŞEKLİ ( İnanç Sözleşmesi - Yazılı Delil veya Yazılı Delil Başlangıcı Yoksa İkrar Yemin Gibi Kesin Delillerle de İspat Edilmesinin Mümkün Olduğu )
KESİN DELİL ( İnanç Sözleşmesi - Yazılı Delil veya Yazılı Delil Başlangıcı Yoksa İkrar Yemin Gibi Kesin Delillerle de İspat Edilebileceği )
TANIK DELİLİ ( İnanç Sözleşmesi/Kural Olarak Yazılı Delil İle Kanıtlanabileceği - Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Belge Bulunması Durumunda Tanık Dahil Her Türlü Delille İspat Edilmesinin Olanaklı Olduğu )"
292Y3.HD29.12.2008E. 2008/19563 K. 2008/22418"YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Zamanaşımına Uğramış Senedin Bu Nitelikte Olduğu )
TANIKLA İSPATIN MÜMKÜN OLMASI ( Zamanaşımına Uğramış Senet Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğu - Davacının Dinlettiği Tanıklar da Ödünç İlişkisini Doğruladıklarından Alacak İsteminin Mümkün Olduğu )
SENEDİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI ( Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğu - Davacının Dinlettiği Tanıklar da Ödünç İlişkisini Doğruladıklarından Alacak İsteminin Mümkün Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Uğramış Senet Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğu - Davacının Dinlettiği Tanıklar da Ödünç İlişkisini Doğruladıklarından Alacak İsteminin Mümkün Olduğu )
ÖDÜNÇ AKDİ ( Zamanaşımına Uğramış Senet Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğu - Davacının Dinlettiği Tanıklar da Ödünç İlişkisini Doğruladıklarından Alacak İsteminin Mümkün Olduğu )"
292Y8.HD6.11.2008E. 2008/4921 K. 2008/5530"HÜKMÜN İNFAZINDA DURAKSAMALAR OLMASI ( Paranın Kamu Bankalarının Bir Yıllık Alman Markına Uyguladığı En Yüksek Faizi İle Birlikte Fiili Ödeme Tarihindeki Türk Lirası Karşılığı Üzerinden Tahsiline Karar Verilmesi Nedeniyle )
TEDAVÜLDE BULUNMAYAN ALMAN MARKI ( Tapu İptali ve Tescil - Kararın İnfazı Sırasında Alman Markı Tedavülde Bulunmadığından Satış Bedeli Olan Alman Markı Karşılığı Kaç EURO Olarak Hesaplanacağının Kararda Açıklanması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kararın İnfazı Sırasında Alman Markı Tedavülde Bulunmadığından Satış Bedeli Olan Alman Markı Karşılığı Kaç EURO Olarak Hesaplanacağının Kararda Açıklanması Gerektiği )"
292Y14.HD6.10.2008E. 2008/10418 K. 2008/11002"İNANÇ İLİŞKİSİNE DAYALI TAPU İPTALİ TESCİL ( Muarazanın Giderilmesi ve Eşya Mülkiyetinin İadesi - Yazılı Delille veya Yazılı Delil Başlangıcı Yoksa İnanç Sözleşmesinin İkrar Yemin Gibi Kesin Delillerle de İspat Edilmesinin Olanaklı Olduğu )
EŞYA MÜLKİYETİNİN İADESİ ( Yazılı Delille veya Yazılı Delil Başlangıcı Yoksa İnanç Sözleşmesinin İkrar Yemin Gibi Kesin Delillerle de İspat Edilmesinin Olanaklı Olduğu )
MÜLKİYET AKTARIMI ( İnanç İlişkisi Yazılı Delil veya Delil Başlangıcı Niteliğindeki Delillerle Kanıtlanamadığından Davacının Bu İlişkiye Dayanarak Mülkiyet Aktarımı İstemiyle Açtığı Davanın Reddedilmiş Olmasında Yasaya Aykırılık Olmadığı )
TAPU İPTALİ TESCİL ( Muarazanın Giderilmesi ve Eşya Mülkiyetinin İadesi - Yazılı Delille veya Yazılı Delil Başlangıcı Yoksa İnanç Sözleşmesinin İkrar Yemin Gibi Kesin Delillerle de İspat Edilmesinin Olanaklı Olduğu )"
292Y14.HD23.9.2008E. 2008/6095 K. 2008/10568"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi - Yazılı Delil ve Yazılı Delil Başlangıcı da Yok ise Ancak Yemin Deliline de Dayanılmışsa Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı - Yazılı Delil ve Yazılı Delil Başlangıcı da Yok ise Ancak Yemin Deliline de Dayanılmışsa Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YEMİN DELİLİ ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Yazılı Delil ve Yazılı Delil Başlangıcı da Yok ise Ancak Yemin Deliline de Dayanılmışsa Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YAZILI DELİL VEYA YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Yok ise Ancak Yemin Deliline de Dayanılmışsa Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )"
292Y14.HD23.9.2008E. 2008/5526 K. 2008/10559"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Kural Olarak Yazılı Delil İle İspat Edilebileceği - Yazılı Belge Yok Ancak Yazılı Delil Başlangıcı Varsa Tanık Dahil Her Türlü Delil İle İspatının Mümkün Olduğu )
YAZILI DELİL ( Tapu İptali ve Tescil/İnanç Sözleşmeleri Kural Olarak Yazılı Delil İle İspat Edilebileceği - Yazılı Belge Yok Ancak Yazılı Delil Başlangıcı Varsa Tanık Dahil Her Türlü Delil İle İspatının Mümkün Olduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı - Sözleşmeyi İspata Yarayacak Yazılı Delil Bulunmadığı/Banka Havale Dekontlarında Yapılan Havalenin Taşınmaz ve Araç Alımı Nedeniyle Gönderildiğine Dair Bir Kayıt Bulunmadığından Bu Dekontların Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Sayılamayacağı )
BANKA HAVALE DEKONTLARI ( İnanç Sözleşmesini İspata Yarayacak Yazılı Delil Bulunmadığı - Yapılan Havalenin Taşınmaz ve Araç Alımı Nedeniyle Gönderildiğine Dair Bir Kayıt Bulunmadığından Bu Dekontların Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Sayılamayacağı )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( İnanç Sözleşmesini İspata Yarayacak Yazılı Delil Bulunmadığı - Yapılan Havalenin Taşınmaz ve Araç Alımı Nedeniyle Gönderildiğine Dair Bir Kayıt Bulunmadığından Bu Dekontların Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Sayılamayacağı )"
292Y13.HD22.9.2008E. 2008/4038 K. 2008/10893"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Takip Konusu Bononun Tabi Olduğu Üç Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolması - Zamanaşımı Süresi Dolan Bononun Temel Borç İlişkisi Bakımından Yazılı Delil Başlangıcı Oluşturduğu Alacağın Temel Borç İlişkisinin Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu )
ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN BONO ( Temel Borç İlişkisini Kanıtlamak Bakımından Yazılı Delil Başlangıcı Oluşturduğu - Zamanaşımına Uğramış Bonoda Yazılı Miktar Kadar Satış Miktarı İçin Temel Borç İlişkisinin Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresinin Geçerli Olduğu )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Takip Konusu Bononun Tabi Olduğu Üç Yıllık Zamanaşımı Süresinin Dolması - Zamanaşımı Süresi Dolan Bononun Temel Borç İlişkisi Bakımından Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğu )
ZAMANAŞIMI ( Bononun Üç Yıllık zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu - Zamanaşımı Süresi Dolan Bononun Temel Borç İlişkisi Bakımından Yazılı Delil Başlangıcı Oluşturduğu Bu Nedenle Temel Borç İlşikisinin Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresinin Nazara Alınması Gereği )"
292Y14.HD17.6.2008E. 2008/2555 K. 2008/7947"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında İnanç Sözleşmesinin Varlığına Dair Yazılı Delil Başlangıcı Sayılabilecek Nitelikte Belge Varsa İnanç Sözleşmesinin Varlığı "Tanık" Dahil Her Tür Kanıtla İspat Edilebileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesi Niteliği Gereği İnananla İnanılan Arasında Yapılan Hak ve Borçları İçeren Bir İşlem Olup İnanç Sözleşmesinin Varlığı "Tanık" Dahil Her Tür Kanıtla İspat Edilebileceği )
TANIK DELİLİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taraflar Arasında İnanç Sözleşmesinin Varlığına Dair Yazılı Delil Başlangıcı Sayılabilecek Nitelikte Belge Varsa İnanç Sözleşmesinin Varlığı "Tanık" Dahil Her Tür Kanıtla İspat Edilebileceği )
İSPAT ( Tapu İptali ve Tescil - Taraflar Arasında İnanç Sözleşmesinin Varlığına Dair Yazılı Delil Başlangıcı Sayılabilecek Nitelikte Belge Varsa İnanç Sözleşmesinin Varlığı "Tanık" Dahil Her Tür Kanıtla İspat Edilebileceği )"
292Y14.HD10.4.2008E. 2008/3953 K. 2008/4904"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( İnanılana Bir Hakkın Kullanılmasında Davranışlarını İnananın Tespit Ettiği Amaca Uydurma Borcunu Yüklediği )
İSPAT ( Tapu İptali ve Tescil - Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Belge Varsa İnanç Sözleşmesi Tanık Dahil Her Türlü Delille İspat Edilebileceği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Niteliğinde Bir Belge Varsa İnanç Sözleşmesi Tanık Dahil Her Türlü Delille İspat Edilebileceği )
YAZILI BELGE ( İnanç İlişkisi Taraflar Kardeş Olsalar Dahi İddianın Tanık Sözleriyle Kanıtlanma Olanağının Olmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesi İnanılana Bir Hakkın Kullanılmasında Davranışlarını İnananın Tespit Ettiği Amaca Uydurmak Borcunu Yüklediği )
KARDEŞ OLAN TARAFLAR ( İnanç İlişkisi Taraflar Kardeş Olsalar Dahi İddianın Tanık Sözleriyle Kanıtlanma Olanağının Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil )"
292YHGK26.3.2008E. 2008/19-266 K. 2008/276"MENFİ TESPİT / ALACAK DAVASI ( İmzası İnkar Edilmeyen Nama Yazılı Tahrif Edilmiş Çekin Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )
TAHRİF EDİLMİŞ ÇEK ( İmzası İnkar Edilmeyen Nama Yazılı Tahrif Edilmiş Çekin Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( İmzası İnkar Edilmeyen Nama Yazılı Tahrif Edilmiş Çekin Bu Nitelikte Olduğu - Menfi Tespit Davası )
İMZASI İNKAR EDİLMEYEN ÇEK ( Nama Yazılı Tahrif Edilmiş Çekin Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği )"
292YHGK20.2.2008E. 2008/3-159 K. 2008/158"İMZASI İNKAR EDİLMEMİŞ BONO ( Zamanaşımına Uğrayan Bu Bono Temel Borç İlişkisi Bakımından Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğu - Senetle İspatı Gereken Bir Konuda Yazılı Delil Başlangıcı Mevcut İse Tanık Dinlenebileceği )
ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONO ( Yazılı Alacağın Temel İlişkiye Dayanılmak Suretiyle Talep Edilebileceği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI VARSA TANIK DİNLENEBİLECEĞİ ( Zamanaşımına Uğrayan ve İmzası İnkar Edilmeyen Bono )"
292Y14.HD1.2.2008E. 2007/16262 K. 2008/817"İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Dayanılan "Tutanak" ve "Tapu Sicil Müdürlüğüne" Başlıklı Davalının İmzasını Taşıyan Belgeler İnanç Sözleşmesi Niteliğinde Olduğundan Kabulü Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı - Dayanılan "Tutanak" ve "Tapu Sicil Müdürlüğüne" Başlıklı Davalının İmzasını Taşıyan Belgeler İnanç Sözleşmesi Niteliğinde Olduğundan Kabulü Gereği )
İNANÇLI İŞLEM ( Dayanılan "Tutanak" ve "Tapu Sicil Müdürlüğüne" Başlıklı Davalının İmzasını Taşıyan Belgeler İnanç Sözleşmesi Niteliğinde Olduğundan Tapu İptali ve Tescil İsteminin Kabulü Gereği )
İSPAT / BELGE ( Dayanılan "Tutanak" ve "Tapu Sicil Müdürlüğüne" Başlıklı Davalının İmzasını Taşıyan Belgeler İnanç Sözleşmesi Niteliğinde Olduğundan Tapu İptali ve Tescil İsteminin Kabulü Gereği )
MALİK OLMA KOŞULU ( Sözleşmenin Yapıldığı Tarihte Sözleşmenin Geçerliliği İçin Sözleşme Borçlusunun Taşınmaz Maliki Olması Koşulu Aranmadığından Davacının Davalı İle Yaptığı İnançlı İşlem Kanıtlandığından Tapu İptali ve Tescil İsteminin Kabulü Gereği )"
292Y14.HD21.1.2008E. 2007/15512 K. 2008/156"YAZILI DELİL ( Davacının “vs delil” Demek Suretiyle Yemin Deliline Dayanması - Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkı Hatırlatılmaksızın Davanın Reddinin Doğru Olmadığı )
YEMİN DELİLİ ( Davacının “vs delil” Demek Suretiyle Yemin Deliline Dayanması - Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkı Hatırlatılmaksızın Davanın Reddinin Doğru Olmadığı )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Dayanmayan Davacı Dilekçesinde "Vs Delil" Demek Suretiyle Yemin Deliline Dayanması - Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkı Hatırlatılmaksızın Davanın Reddinin Doğru Olmadığı )"
292Y15.HD27.11.2007E. 2006/7529 K. 2007/7600"ESER SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali Davası - Davalının Her Türlü Yasal Delile Dayandığı/Mahkemece Davalının Davacıya Yemin Önerme Hakkı Bulunduğunun Hatırlatılacağı )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Eser Sözleşmesi - Davalı Her Türlü Yasal Delile Dayandığından Mahkemece Davalının Davcıya Yemin Önerme Hakkı Bulunduğunun Hatırlatılacağı )
YEMİN ( İtirazın İptali Davası - Davalının Her Türlü Yasal Delile Dayandığı/Mahkemece Davalının Davcıya Yemin Önerme Hakkı Bulunduğunun Hatırlatılacağı )"
292Y14.HD9.7.2007E. 2007/8125 K. 2007/8915"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesi - Davacı Kendisine Temlikin Yapıldığını Dava Dilekçesinde Kabul Ettiğinden 10 Yıllık Devir ve Temlik Yasağı Nedeniyle Kendisine Yapıldığı İddia Edilen Temlik İşlemine Dayanamayacağı )
DEVİR VE TEMLİK YASAĞI ( İnanç Sözleşmesi - Davacı Kendisine Temlikin Yapıldığını Dava Dilekçesinde Kabul Ettiğinden 10 Yıllık Yasak Nedeniyle Kendisine Yapıldığı İddia Edilen Temlik İşlemine Dayanamayacağı )
SATIŞ BEDELİ TALEBİ ( İnanç Sözleşmesi/Tapu İptal ve Tescil - Davacının Satış İlişkisinin Varlığı Kabul Edilirse Gerek Satış Bedelinin İstirdadını ve Gerekse Sebepsiz Zenginleşmeye Dayanarak Ağaçların Bedelini İsteyebileceği )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Yazılı Delil İspat Edileceği - Yoksa Sözleşmenin Vukuuna İlişkin Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Belge/Tanık Dahil Her Türlü Delil İle İspat Edileceği )
İSPAT ( İnanç Sözleşmesi - Yazılı Delil Yoksa Sözleşmenin Vukuuna İlişkin Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Belge Varsa Tanık Dahil Her Türlü Delil İle İspat Edileceği )"
292Y13.HD15.5.2007E. 2007/2047 K. 2007/6762"İTİRAZIN İPTALİ ( Harici Satım Sözleşmesi İle Satın Aldığı Aracı Davalıya Harici Satım Sözleşmesi İle Sattığı ve Araç Bedeli İle Kar Payını Alamadığı - Tanık Dinlenemeyeceği/Delil Listesinde Yemin Yeraldığından Yemin Hakkı Hatırlatılarak Hüküm Kurulması Gereği )
TANIK ( Harici Satım Sözleşmesi İle Satın Aldığı Aracı Davalıya Harici Satım Sözleşmesi İle Sattığı ve Araç Bedeli İle Kar Payını Alamadığı/İtirazın İptali Davası - Dinlenemeyeceği )
YEMİN ( Araç Bedeli İle Kar Payını Alamadığından Başlattığı İcra Takibine Vaki İtirazın Giderilmesi Davasında Tanık Dinlenemediği - Delil Listesinde Yeraldığından Mahkemece Hatırlatılarak Hüküm Kurulması Gereği )"
292Y15.HD10.4.2007E. 2006/2258 K. 2007/2315"YASAL DELİL ( Uyuşmazlık Konusu Sözleşme Bedeli Tutarına Göre HUMK'nun 288. Maddesi Gereğince Yanlar Arasında Akdi İlişkinin Kurulduğunu Davacı Yasal ve Yazılı Delille Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu )
TANIK DELİLİ ( Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Belge Sunulmadığından ve Davalının Açık Onayı Bulunmadığından Akdi İlişkinin Kurulduğunu Kanıtlamak İçin "Tanık" Deliline Dayanılamayacağı )
YEMİN TEKLİFİ ( Dilekçede Yemin Deliline Dayanıldığı - Uyuşmazlık Konusu Olan Akdi İlişkinin Kurulmuş Olduğunu Kanıtlayabilmek İçin Davalıya Yemin Önerme Hakkı Olduğunun Hatırlatılması Gereği )"
292YHGK4.4.2007E. 2007/13-153 K. 2007/183"YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Senetle İspatı Gereken Bir Konuda Varlığı Halinde Tanık Dinlenebileceği )
YEMİN TEKLİF ETME HAKKI ( Dilekçesinde "Sair Delil" İfadesine Yer Veren Davacı Ödünç İddiası Bakımından Davalıya Yemin Teklif Etme Hakkına Sahip Bulunduğu )
ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONO ( Genel Haciz Yoluyla Yapılan İcra Takibine İtiraz - Zamanaşımına Uğrayan ve İmzası İnkar Edilmeyen Bono Temel Borç İlişkisi Bakımından Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğu )
ÖDÜNÇ AKDİ ( Takip Dayanağı Olan Zamanaşımına Uğramış Bono Bu İddia Bakımından Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olup Davacı Buna Dayanarak Ödünç İlişkisi Hakkında Tanık Dinletme Hakkına Sahip Olduğu )"
292Y15.HD4.4.2007E. 2006/1025 K. 2007/2099"KAMBİYO SENEDİNİN HAMİLİ TARAFINDAN YİTİRİLMESİ ( Senedin İptali- Taraflardan Birisine Yönelik Bildirimde Bulunduğu Takdirde de Ona İddiasının İspatına Yönelik Olarak Yemin Teklif Etme Hakkının Bulunduğu Hatırlatılması Gereği )
YASAL DELİL ( Miktarı İtibariyle Yazılı Delille İspat Edilmesi Gereken Hukuki İşlemler Hakkında Karşı Tarafın Açık Onayı Olmadıkça Tanık Dinlenemeyeceği )
YEMİN TEKLİF ETME HAKKI BULUNDUĞUNUN HATIRLATILMASI ( Kambiyo Senedinin Yitirilmesi Sebebiyle İptaline Karar Verilen Çekten Kaynaklanan Asıl Alacak ve Temerrüt Faizi İstemi )
ZAYİ NEDENİYLE İPTAL ( Dava Değeri İtibariyle Alacağını ve Dayanağı Hukuki İşlemi Yazılı Delille İspat Yükümlülüğü Olan Davacının Yazılı Delile Dayanmaması ve Delil Başlangıcı Niteliğinde Belge Sunmadığı İçin ve Davalıların Açık Onayları Bulunmadığı İçin de Tanık Deliline Başvuramayacağı )
İSTİCVAP ( Dava Konusu Alacağın Dayanağı Akdi İlişkinin Varlığı ve Akdi İlişkinin Karşı Tarafının Davalılardan Hangisi Olduğu Davacının İsticvabıyla Sorulup Tespit Edilmesi Gereği )"
292Y15.HD3.4.2007E. 2006/7817 K. 2007/2082"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Yanlar Arasında Mutfak Dolabı Yapımına İlişkin Yazılı Sözleşme veya Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Belge Bulunmaması - Davacı Yemin Deliline Dayandığından İşin Yapımına Yönelik Sözleşmenin Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Yemin Önerme Hakkı Hatırlatılması Gereği )
YAZILI BELGEYLE KANITLAMA ZORUNLULUĞU ( Kurulduğu İleri Sürülen Akdi İlişkinin Değerine Göre Sözleşmenin Yasal ve Yazılı Delille Kanıtlanması Gereği - Davalının Muvafaki Olmadığı veya Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Belge Sunulmadığı Sürece Sözleşmenin Tanık Deliliyle Kanıtlanamayacağı )
YEMİN ( Aralarındaki Sözleşmeyi Yazılı Delil ve Delil Başlangıcı Niteliğindeki Bir Belgeyle Kanıtlayamayan Davacının Yemin Deliline Dayanması - Uyuşmazlık Konusu İşe İlişkin Sözleşme Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Yemin Önerme Hakkı Mahkemece Hatırlatılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
292Y14.HD6.2.2007E. 2006/14101 K. 2007/914"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacının Dayandığı İnanç Sözleşmesinin İçeriğinin Davalı Aleyhine Sonradan Doldurulduğu Kanıtlanamadığından Geçerli Bir İnanç Sözleşmesinin Varlığının Kabul Edilmesi Gerektiği )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil Davasında Davacının Dayandığı İnanç Sözleşmesinin İçeriğinin Davalı Aleyhine Sonradan Doldurulduğu Kanıtlanamadığından Varlığının Kabul Edilmesi Gerektiği )
AÇIĞA İMZA ( Tapu İptali ve Tescil Davasında Davacının Dayandığı İnanç Sözleşmesinin İçeriğinin Davalı Aleyhine Sonradan Doldurulduğu Kanıtlanamadığından Geçerli Bir İnanç Sözleşmesinin Varlığının Kabul Edilmesi Gerektiği )"
292YHGK24.1.2007E. 2007/1-21 K. 2007/23"MURİS MUVAZAASI ( Taşınmazdaki Payın Akit İle Davalılara Temlikine İlişkin İşlemin Muvazaalı Olduğu Gerekçesiyle Dava Dışı Mirasçı Tarafından Açılan Dava Sonunda Söz Konusu İşlemin Muvazaalı Olduğunun Kabul Edildiği - Tapu İptal Tescil Davasının Kabulü Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazdaki Payın Akit İle Davalılara Temlikine İlişkin İşlemin Muvazaalı Olduğu Gerekçesiyle Dava Dışı Mirasçı Tarafından Açılan Dava Sonunda Söz Konusu İşlemin Muvazaalı Olduğunun Kabul Edildiği - Davanın Kabulü Gereği )
TAŞINMAZDAKİ PAYIN AKİT İLE DAVALILARA TEMLİKİNE İLİŞKİN İŞLEMİN MUVAZAALI OLMASI ( Çekişmeye Konu Payın Mirastan Mal Kaçırma Amaçlı ve Muvazaalı Olarak Devredildiği Kesinleşmiş Mahkeme İlamıyla Sabit Olduğundan Tapu İptal Tescil Davasının Kabulü Gereği )
GÜÇLÜ DELİL ( Dava Dışı Mirasçı Tarafından Açılan Dava Sonunda Söz Konusu İşlemin Muvazaalı Olduğunun Kabul Edildiği - Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal Tescil Davasında Olduğu ) "
292Y11.HD22.1.2007E. 2005/13728 K. 2007/607"ALACAK DAVASI ( Bankaya İbraz Edilmemiş Çek/Davacının Çekin İş Nedeniyle Davalının Çek Düzenlemeye Yetkili Bulunan Vekili Tarafından Kendisine Verildiğine İlişkin İddiası - Yazılı Delil Başlangıcı Sayılan Çeke İstinaden Tanık Dinletilebileceği )
BANKAYA İBRAZ EDİLMEYEN ÇEK ( Davacının Çekin İş Nedeniyle Davalının Çek Düzenlemeye Yetkili Bulunan Vekili Tarafından Kendisine Verildiğine İlişkin İddiası - Yazılı Delil Başlangıcı Sayılan Çeke İstinaden Tanık Dinletilebileceğinin Gözönüne Alınacağı )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Bankaya İbraz Edilmemiş Çek/Davacının Çekin İş Nedeniyle Davalının Çek Düzenlemeye Yetkili Bulunan Vekili Tarafından Kendisine Verildiğine İlişkin İddiası - Yazılı Delil Başlangıcı Sayılan Çeke İstinaden Tanık Dinletilebileceği )
TANIK DİNLETİLMESİ ( Bankaya İbraz Edilmemiş Çek/Davacının Çekin İş Nedeniyle Davalının Çek Düzenlemeye Yetkili Bulunan Vekili Tarafından Kendisine Verildiğine İlişkin İddiası - Yazılı Delil Başlangıcı Sayılan Çeke İstinaden Dinletilebileceğinin Gözönüne Alınacağı )
CEZA DAVASININ HUKUK DAVASINA ETKİSİ ( Bankaya İbraz Edilmemiş Çek/Davacının Çekin İş Nedeniyle Davalının Çek Düzenlemeye Yetkili Bulunan Vekili Tarafından Kendisine Verildiğine İlişkin İddiası - Çek Hakkındaki Ceza Davasının Değerlendirilerek Karar Verileceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Bankaya İbraz Edilmemiş Çek/Davacının Çekin İş Nedeniyle Davalının Çek Düzenlemeye Yetkili Bulunan Vekili Tarafından Kendisine Verildiğine İlişkin İddiası - Davacının Bilirkişi İncelemesi Talebinin Gözönüne Alınacağı )"
292Y15.HD18.1.2007E. 2005/6410 K. 2007/175"SÖZLEŞMEYE DAYALI DAVA ( Talep Edilen Alacağa Hükmedilebilmesi İçin Öncelikle Akdi İlişkinin Varlığının Kanıtlanması Zorunluluğu )
ESER SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞI ( Alacak Miktarına Göre Tarafların Varlığını Ancak Yazılı Delil Veya Karşı Tarafa Teklif Edecekleri Yeminle Kanıtlayabilecekleri )
YAZILI DELİL ( Davacıların Talep Edilen Alacak Miktarına Göre Aralarındaki Eser Sözleşmesinin Varlığını Ancak Yazılı Delille Veya Karşı Tarafa Teklif Edecekleri Yeminle Kanıtlayabilecekleri )"
292Y14.HD16.11.2006E. 2006/10836 K. 2006/13300"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( İnananla İnanılan Arasında Yapılan Devredilen Hakkın İnanılan Tarafından İnanana Geri Verme Şartlarını İçeren Borçlandırıcı Bir Muamele Olması )
TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( İnanç Sözleşmesi Nedeniyle )
YAZILI DELİL VE YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( İnanç Sözleşmesinin Yazılı Delil-Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Belge Varsa Tanık Dahil Her Türlü Delil ile İspatlanabilir Olması )
İKRAR ( Çekişme Konusu Taşınmazların Davalı Dahil Davalının Kardeşlerinin de Mülkü Olduğunu ikrar Etmesi Neticesinde Davada Dayanılan Vakıanın Bu Şekilde Doğrulanmış Olması )"
292Y14.HD5.10.2006E. 2006/8687 K. 2006/10510"TESCİL TALEBİ ( Davacıların Murisi İle Davalı Arasında İnanç İlişkisini Doğrulayan Bir Sözleşme Olmadığından Mahkemenin Tarafların Gösterdikleri Tanıkları Dinlemesi Doğru Olmadığı )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Yazılı Delille Kanıtlanamamış Olsa da Bu İlişkinin Varlığını Karşı Taraf Elinden Çıkmış Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğindeki Belgenin Varlığı Halinde İnanç İlişkisini İddia Eden Taraf Bu İddiasını Tanık Sözleriyle de Kanıtlayabileceği )
TANIK DELİLİ ( İnanç İlişkisi Yazılı Delille Kanıtlanamamış Olsa da Bu İlişkinin Varlığını Karşı Taraf Elinden Çıkmış Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğindeki Belgenin Varlığı Halinde İnanç İlişkisini İddia Eden Taraf Bu İddiasını Tanık Sözleriyle de Kanıtlayabileceği )"
292Y14.HD5.10.2006E. 2006/8683 K. 2006/10472"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmeleri Ancak Yazılı Delil İle Kanıtlanabileceği - Bu Yazılı Delil İnanç İlişkisinde Olanların İmzalarını Taşıyan ve Bu İlişkiyi Kabul Ettikleri Sözleşme Olduğu )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Ancak Yazılı Delil İle Kanıtlanabileceği - Bu Yazılı Delil İnanç İlişkisinde Olanların İmzalarını Taşıyan ve Bu İlişkiyi Kabul Ettikleri Sözleşme Olduğu )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Uyuşmazlığın Bütününü Kanıtlamaya Yeterli Sayılmamakla Beraber Bunun Varlığına Delalet Eden Karşı Taraf Elinden Çıkmış Yazılı Delil Başlangıcı Sayılabilecek Bir Belge Varsa İnanç Sözleşmesi Tanıkla da Kanıtlanabileceği )"
292Y14.HD11.7.2006E. 2006/5152 K. 2006/8336"İNANÇ SÖZLEŞMESİNE VE DANIŞIKLILIK İDDİASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yazılı Delil veya Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğindeki Bir Belge İle Kanıtlanamadığı - Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkını Kullanıp Kullanmayacağı Hatırlatılarak Bir Karar Vermek Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesi Yazılı Delil veya Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğindeki Bir Belge İle Kanıtlanamadığı/Davacının Yemin Deliline Dayandığı - Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkını Kullanıp Kullanmayacağı Hatırlatılarak Bir Karar Verileceği )
YAZILI DELİL ( İnanç Sözleşmesi Yazılı Delil veya Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğindeki Bir Belge İle Kanıtlanamadığı - Davacının Yemin Deliline Dayandığı/Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkını Kullanıp Kullanmayacağı Hatırlatılarak Bir Karar Vermek Gerektiği )"
292Y19.HD3.7.2006E. 2006/1905 K. 2006/7235"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kambiyo Niteliği Taşımayan Çekten Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Süresinde İbraz Edilmeyen Çekin Vade Farkı Alacağı Olup Olmadığı ve Taraflar Arasında Vade Farkı İle İlgili Bir Anlaşma veya Teamülün Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
TİCARİ DEFTERLERİN DELİL NİTELİĞİ ( Davalının Ticari Defter ve Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Süresinde İbraz Edilmeyen Çekin vade Farkı Alacağı Olup Olmadığı ve Taraflar Arasında vade Farkı İle İlgili Bir Anlaşma veya Teamülün Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Davacı Temel İlişkiye Dayandığını Bildirdiğinden İspat Külfeti Davacıya Ait Olup Bu Çeke Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Dayanabileceği ve Alacağını Her Türlü Delille Kanıtlayabileceği )
ÇEKİN KAMBİYO SENEDİ VASFINI KAYBETMESİ ( Süresinde Bankaya İbraz Edilmediği İçin Kambiyo Hukukundan Kaynaklanan Hakların Yitirildiği )
ÇEKİN SÜRESİNDE BANKAYA İBRAZ EDİLMEMESİ ( Kambiyo Hukukundan Kaynaklanan Hakların Yitirildiği - İtirazın İptali )
İSPAT KÜLFETİ ( Tarafların Ticari Defterlerine Delil Olarak Dayandığını Belirttiğinden Davacı Temel İlişkiye Dayandığını Bildirdiğinden İspat Külfeti Davacıya Ait Olup Bu Çeke Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Dayanabileceği ve Alacağını Her Türlü Delille Kanıtlayabileceği )"
292Y14.HD12.6.2006E. 2006/5132 K. 2006/6718"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnançlı İşleme Dayalı - Taraflar Arasında Bir Takım Parasal İlişkiler Bulunduğu - Sözü Edilen Belge Taraflar Arasında Var Olduğu İddia Edilen Tapu Devrine İlişkin İradeyi Açığa Vuracak Nitelikte Olmadığı/Davacıya Yemin Hakkının Hatırlatılması Gereği )
YEMİN DELİLİ ( Tapu İptali ve Tescil - Kati Delil Niteliğindeki `Yemin` Deliline de Dayanıldığına Göre Mahkemece Davacıya Kullanacaksa Bu Hakkı da Hatırlatılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İNANÇLI İŞLEM ( Tapu İptali ve Tescil - Kati Delil Niteliğindeki `Yemin` Deliline de Dayanıldığına Göre Mahkemece Davacıya Kullanacaksa Bu Hakkı da Hatırlatılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
292Y19.HD2.6.2006E. 2006/835 K. 2006/5930"İTİRAZIN İPTALİ ( Zamanaşımına Uğramış Olan Bono Temel İlişkiye Dayanılan Alacak Davasında Yazılı Delil Başlangıcı Olup Alacak Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Zamanaşımına Uğramış Olan Bono Temel İlişkiye Dayanılan Alacak Davasında Yazılı Delil Başlangıcı Olup Alacak Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği )
ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ OLAN BONO ( Temel İlişkiye Dayanılan Alacak Davasında Yazılı Delil Başlangıcı Olup Alacak Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği )
BONONUN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI ( Temel İlişkiye Dayanılan Alacak Davasında Yazılı Delil Başlangıcı Olup Alacak Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği )"
292Y14.HD30.5.2006E. 2006/2397 K. 2006/6106"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - İnanç İlişkisinin Yazılı Delille Kanıtlanması İlkesi Kabul Edildiğinden Taraflar Karı-Koca Baba-Çocuk Olsalar Dahi İddia Tanık Delili İle Kanıtlanamayacağı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı - İnanç İlişkisinin Yazılı Delille Kanıtlanması İlkesi Kabul Edildiğinden Taraflar Karı-Koca Baba-Çocuk Olsalar Dahi İddia Tanık Delili İle Kanıtlanamayacağı )
İNANÇ İLİŞKİSİ ( Yazılı Delille Kanıtlanması İlkesi Kabul Edildiğinden Taraflar Karı-Koca Baba-Çocuk Olsalar Dahi İddia Tanık Delili İle Kanıtlanamayacağı )
TANIK DELİLİ ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - İnanç İlişkisinin Yazılı Delille Kanıtlanması İlkesi Kabul Edildiğinden Taraflar Karı-Koca Baba-Çocuk Olsalar Dahi İddia Tanık Delili İle Kanıtlanamayacağı )"
292Y13.HD8.5.2006E. 2006/3851 K. 2006/7259"YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Belgenin Ön Yüzündeki Yazı Gerçekten Davalıya Ait İse Dava Konusu Belge Davalı Aleyhine HUMK'nun 292. Maddesi Hükmüne Göre Yazılı Delil Başlangıcı Sayıldığı )
İMZANIN İNCELENMESİ ( Belgenin Ön Yüzündeki Yazı Gerçekten Davalıya Ait İse Dava Konusu Belge Davalı Aleyhine HUMK'nun 292. Maddesi Hükmüne Göre Yazılı Delil Başlangıcı Sayıldığı )"
292Y14.HD2.5.2006E. 2006/4002 K. 2006/5127"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Yazılı Delil İle Kanıtlanabileceği - İnanç Sözleşmesine Dayanan Taraf Açıklanan Nitelikte Delile Dayanmasa Bile İddiasını Varsa Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğindeki Bir Belge İle de Kanıtlayabileceği )
YEMİN DELİLİ ( İnanç Sözleşmesine Dayanan Taraf Yazılı Delil veya Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Belgeye Dayanamaması Durumunda Yemine Dayanmışsa Davalıya Yemin Tebliğine Hakkı Olduğu Hatırlatılması Gerektiği )
YAZILI DELİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - İnanç Sözleşmesine Dayanan Taraf Açıklanan Nitelikte Delile Dayanmasa Bile İddiasını Varsa Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğindeki Bir Belge İle de Kanıtlayabileceği )"
292YHGK29.3.2006E. 2006/14-85 K. 2006/114"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Olarak )
İNANÇ SÖZLEŞMELERİ ( Bu Sözleşmelerin Yazılı Delille Kanıtlanabilmesi-Bu Yazılı Delilin Tarafların Getirecekleri ve Onların İmzalarını Taşıyan ve İnanç Gösterilen Kişi Adına Taşınmazın Tapu da Tescil Edildiği Tarihten Önce Düzenlenmiş Belge Olması )
YEMİN DELİLİ ( İddiasını Yazılı Delille veya Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Belge Varsa Her Türlü Delille Kanıtlayamayan Davacının Yemin Deliline Dayanması Durumunda Mahkemenin Davacıya Bu Hakkını Hatırlatmasının Gerekmesi )
İSPAT ( Davasını Hiçbir Delille Kanıtlayamayan Tarafın Yemin Deliline Dayanması Durumunda Mahkemenin Taraflara Bu Hakkını Hatırlatmasının Gerekmesi )"
292Y14.HD9.3.2006E. 2005/8283 K. 2006/2681"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Değişen Durumlara Göre Sözleşme Adaletinin Bozulmaması İçin Uyarlama Yapılarak Objektif Adalet Dengesi Kurulması Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesi - Değişen Durumlara Göre Sözleşme Adaletinin Bozulmaması İçin Uyarlama Yapılarak Objektif Adalet Dengesi Kurulması Gereği )
OBJEKTİF ADALET DENGESİ ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Değişen Durumlara Göre Sözleşme Adaletinin Bozulmaması İçin Uyarlama Yapılarak Objektif Adalet Dengesi Kurulması Gereği )"
292Y14.HD6.3.2006E. 2006/568 K. 2006/2426"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmelerinin Yazılı Delil İle Kanıtlanabileceği - Bu Yazılı Delil Tarafların Getirecekleri ve Onların İmzalarını Taşıyan ve İnanç Gösterilen Kişi Adına Taşınmazın Tapuda Tescil Edildiği Tarihten Önce Düzenlenmiş Belge Olması Gereği )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Yazılı Delil İle Kanıtlanabileceği - Bu Yazılı Delil Tarafların Getirecekleri ve Onların İmzalarını Taşıyan ve İnanç Gösterilen Kişi Adına Taşınmazın Tapuda Tescil Edildiği Tarihten Önce Düzenlenmiş Belge Olması Gereği )
YAZILI DELİL ( Tapu İptali ve Tescil - İnanç Sözleşmelerinin Yazılı Delil İle Kanıtlanabileceği/Bu Yazılı Delil Tarafların Getirecekleri ve Onların İmzalarını Taşıyan ve İnanç Gösterilen Kişi Adına Taşınmazın Tapuda Tescil Edildiği Tarihten Önce Düzenlenmiş Belge Olması Gereği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( İnanç Sözleşmesine Dayanan Taraf Açıklanan Nitelikte Delile Dayanmasa Bile İddiasını Varsa Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğindeki Bir Belge İle Kanıtlama Olanağına Sahip Olduğu )
YEMİN DELİLİ ( Davacı Yazılı veya Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Delili Yoksa da Dava Dilekçesinde Açıkça Yemin Deliline Dayandığından Davacıya Kullanacaksa Bu Hakkının Hatırlatılması Gereği )"
292Y14.HD1.2.2006E. 2006/21 K. 2006/683"İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Tarihsiz Harici Sözleşmeye Dayanıldığı - Yazılı Delil Davalıya Gönderilerek İsticvabının Sağlanması Gerektiği )
YAZILI DELİL ( Davalıya Gönderilerek İsticvabı Sağlanmalı Dinlenmeyen Tanığın Beyanına Başvurulmalı Yazılı Delil İle Sonuç Elde Edilmezse Dava Dilekçesinde Yemin Deliline Dayandığını Bildiren Davacıya Bu Hakkının Kullanıdırılması Gerektiği - İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
YEMİN DELİLİ ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Yazılı Delil İle Sonuç Elde Edilmezse Dava Dilekçesinde Yemin Deliline Dayandığını Bildiren Davacıya Bu Hakkının Kullanıdırılması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı/Tarihsiz Harici Sözleşmeye Dayanıldığı - Yazılı Delil Davalıya Gönderilerek İsticvabının Sağlanması Gerektiği )"
292Y14.HD1.2.2006E. 2005/10964 K. 2006/704"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı - İddiasını Yazılı Delille veya Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Belge ile Kanıtlayamayan Davacının Yemin Deliline Dayanması Durumunda Mahkemenin Davacıya Bu Hakkını Hatırlatması Gerektiği )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği - Kanıtlayamaması Halinde Yazılı Delil Başlangıcı Varsa Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği )
YEMİN DELİLİ ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - İddiasını Yazılı Delille veya Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Belge ile Kanıtlayamayan Davacının Yemin Deliline Dayanması Durumunda Mahkemenin Davacıya Bu Hakkını Hatırlatması Gerektiği )
YAZILI DELİL ( İnanç Sözleşmesi Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği - Kanıtlayamaması Halinde Yazılı Delil Başlangıcı Varsa Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği )"
292YHGK28.12.2005E. 2005/14-677 K. 2005/774"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil/İddiasını Yazılı Delille Veya Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Belgeyle Kanıtlayamayan Davacı - Tanık Beyanları İle Kanıtlanmasının Olanaklı Olmadığı )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Birlikte Satın Almaya Dayalı Yazılı Herhangi Bir Delile Dayanılmaması - Tanık Beyanları İle Kanıtlanamayacağı/Yarı Payın Davacı Adına Tescili İsteminin Reddedilmesi Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı - Davacının İddiasını Yazılı Delille Veya Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Belgeyle Kanıtlayamaması/İstemin Reddedi Gereği )
TANIK İLE İNANÇ SÖZLEŞMESİNİN KANITLANMASI ( Uyuşmazlığın Tümünü Kanıtlamaya Yeterli Sayılmasa da Vukuuna Delalet Edecek Karşı Taraf Elinden Çıkmış Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Belgenin Varlığı Koşulu ) "
292Y13.HD27.12.2005E. 2005/13373 K. 2005/19252"KARZ AKDİNE DAYALI ALACAK TALEBİ ( Delil Olarak Davalı Tarafından Kendisine Yazıldığını İddia Ettiği Mektuba Dayandığı - Davalı İsticvap Edilerek Bunu Kabul Etmesi Halinde Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edilerek Olayda Şahit Dinlenebileceği )
DELİL OLARAK MEKTUBA DAYANMA ( Karz Akdine Dayalı Alacak Talebi - Davalı İsticvap Edilerek Bunu Kabul Etmesi Halinde Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edilerek Olayda Şahit Dinlenebileceği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Delil Olarak Davalı Tarafından Kendisine Yazıldığını İddia Ettiği Mektuba Dayandığı - Davalı İsticvap Edilerek Bunu Kabul Etmesi Halinde Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edilerek Olayda Şahit Dinlenebileceği )
ŞAHİT ( Karz Akdine Dayalı Alacak Talebi - Delil Olarak Davalı Tarafından Kendisine Yazıldığını İddia Ettiği Mektuba Dayandığı/Davalı İsticvap Edilerek Bunu Kabul Etmesi Halinde Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edilerek Olayda Şahit Dinlenebileceği )"
292Y14.HD23.12.2005E. 2005/9740 K. 2005/12153"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Kati Delil Niteliğindeki "Yemin" Deliline de Dayanıldığı/Davacıya Kullanacaklarsa Bu Hakları da Hatırlatılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği - Tapu İptali ve Tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayanan - Kati Delil Niteliğindeki "Yemin" Deliline de Dayanıldığı/Davacıya Kullanacaklarsa Bu Hakları da Hatırlatılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( İnanç Sözleşmesine Dayanan Tarafın İddiasını Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Belge İle Kanıtlama Olanağına da Sahip Olduğu )
YEMİN ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Kati Delil Niteliğindeki "Yemin" Deliline de Dayanıldığı/Davacıya Kullanacaklarsa Bu Hakları da Hatırlatılarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )"
292Y13.HD20.12.2005E. 2005/12916 K. 2005/18951"YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Davada Dayanılan Çekteki İmzaya Davalı Her Ne Kadar Karşı Çıkmamış İse de Anılan Çek Çek Vasfını Kaybettiğinden Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğu )
ÇEK VASFININ KAYBEDİLMESİ ( Davada Dayanılan Çekteki İmzaya Davalı Her Ne Kadar Karşı Çıkmamış İse de Anılan Çek Çek Vasfını Kaybettiğinden Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğu )
YEMİN HAKKI ( İspat Yükü Kendi Üzerinde Olmayan Davalının Hatırlatılan Yemin Hakkını Kullanmasının Davacının da Teklif Edilen Yemini Eda Etmesinin Sonuca Etkisi Olmadığı )
GEREKÇELİ İNKAR ( Alacak Davası - Davada Dayanılan Çekteki İmzaya Davalı Her Ne Kadar Karşı Çıkmamış İse de Anılan Çek Çek Vasfını Kaybettiğinden Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğu )"
292Y19.HD7.12.2005E. 2005/4081 K. 2005/12256"ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN ÇEK ( Kambiyo Hukukuna ve Çeke Dayanılamayacağı Ciro Edene Karşı Akdi İlişkiye Dayanılabileceği - Çekin Yazılı Delil Başlangıcı Olacağının Gözetilmesi Gereği )
ÇEKE DAYALI MÜRACAAT HAKKININ DÜŞMESİ ( Akdi İlişkiye Dayanarak Alacak İddia Edebileceği - Yazılı Delil Başlangıcı )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI NİTELİĞİ ( Zamanaşımına Uğramış Çek - Alacağın Tanık Dahil Diğer Deillerle Kanıtlanması Olanağı Tanınması Gereği )"
292Y13.HD6.12.2005E. 2005/13050 K. 2005/18100"YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Davacı Davalıya Borç Verdiğini Bildirip İddiasına Dayanak Olarak da "Tutanaktır" Başlıklı Belgeye Dayandığı - Bu Belge Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğu )
BORÇ TUTANAĞI ( Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğu - İtirazın İptali )
TANIK BEYANI ( Davalı Tanığı Davalının Payını Devretmesi Karşılığı Davalıya Davacının Bu Parayı Ödediğini Bildirmiş İse de Ticaret Memurluğu Yazısında Davalının Ortaklık Payını Davacıya Değil Dava Dışı Kişiye Devrettiği Anlaşıldığından Bu Şahidin Beyanına İtibar Edilemeyeceği )
YEMİN DELİLİ ( Davacı Delil Listesinde Her Türlü Delil Demek Suretiyle Yemin Deliline Dayandığı - Davalıya Savunması Doğrultusunda Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkı Hatırlatılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
292Y1.HD29.11.2005E. 2005/12363 K. 2005/12658"TAPU KAYDININ İPTALİ ( İnançlı İşleme Dayalı Olup Dinlenilirliği Kabul Edilen İddiaların İspatı Şekle Bağlı Olmayan Yazılı Delil Olduğu - Bu Belgenin Sözleşmeye Taraf Olanların İmzasını İçermesi ve En Geç Sözleşme Konusu İşlem Tarihinde Düzenlenmiş Olması Gereği )
HESAP PUSULASI ( Adı Altında Dosyaya Sunulan ve Birtakım Ödemeleri Gösteren Listenin Yazılı Delil Niteliğinde Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Hesap Pusulası Adı Altında Dosyaya Sunulan ve Birtakım Ödemeleri Gösteren Listenin Yazılı Delil Niteliğinde Olmadığı - Tapu İptali ve Tescil )
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARININ ETKİSİ MUVAZAA ( İnançlı İşleme Dayalı Olup Dinlenilirliği Kabul Edilen İddiaların İspatı Şekle Bağlı Olmayan Yazılı Delil Olduğu - Bu Belgenin Sözleşmeye Taraf Olanların İmzasını İçermesi ve En Geç Sözleşme Konusu İşlem Tarihinde Düzenlenmiş Olması Gereği )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Bir Yandan Mülkiyeti Nakil Borcu Doğurması Bakımından Tarafları Bağlayıcı Diğer Yandan Mülkiyetin Naklinin Sebebini Teşkil Etmesi Açısından Tasarruf İşlemlerini Bünyesinde Barındıran Sözleşmeler Olduğu )"
292Y13.HD10.10.2005E. 2005/12411 K. 2005/14689"ALACAK DAVASI ( Davalı Paranın Mevcut Bir Borcun Ödenmesi İçin Alındığını Söyleyerek Gerekçeli İnkarda Bulunduğundan Ödünç İlişkisini Davacı İspat Etmesi Gereği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Belgede Paranın Hangi Amaç İçin Verildiği Belirtilmediğinden Bu Belge Ödünç İlişkisini İspat Edebilecek Kuvvette Bir Belge Olmadığı - Yazılı Delil Başlangıcı Sayılabileceği )
İSPAT YÜKÜ ( Davalı Paranın Mevcut Bir Borcun Ödenmesi İçin Alındığını Söyleyerek Gerekçeli İnkarda Bulunduğundan Ödünç İlişkisini Davacı İspat Etmesi Gereği - Alacak Davası )"
292Y14.HD3.10.2005E. 2005/4462 K. 2005/8608"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Uyuşmazlığın Tümünü Kanıtlamaya Yeterli Sayılmamakla Beraber Bunun Vukuuna Delalet Edecek Karşı Taraf Elinden Çıkmış Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Belge Varsa İnanç Sözleşmesinin "Tanık" Dahil Her Türlü Delil İle Kanıtlanabileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Uyuşmazlığın Tümünü Kanıtlamaya Yeterli Sayılmamakla Beraber Bunun Vukuuna Delalet Edecek Karşı Taraf Elinden Çıkmış Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Belge Varsa İnanç Sözleşmesinin "Tanık" Dahil Her Türlü Delil İle Kanıtlanabileceği )
İSPAT ŞEKLİ ( Uyuşmazlığın Kanıtlanması Sadedinde Vukuuna Delalet Edecek Karşı Taraf Elinden Çıkmış Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Belge Varsa İnanç Sözleşmesinin "Tanık" Dahil Her Türlü Delil İle Kanıtlanabileceği )"
292Y15.HD19.7.2005E. 2005/4536 K. 2005/4404"ESER SÖZLEŞMESİ ( Şirket İle Gerçek Kişiler Arasında Sözlü Yapılan/İş Bedelinin Tahsili Davası - "Taşeronlar M. G. ve A. E. Kesin Hesap" Başlıklı Belge/Uyuşmazlığın İşçi İşveren Arasında İş Sözleşmesinden Kaynaklanmadığı )
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI ( "Taşeronlar M. G. ve A. E. Kesin Hesap" Başlıklı Belge/Uyuşmazlığın İşçi İşveren Arasında İş Sözleşmesinden Kaynaklanmadığı - Şirket İle Gerçek Kişiler Arasında Sözlü Yapılan Eser Sözleşmesi )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( İş Bedelinin Tahsili Davası/"Taşeronlar M. G. ve A. E. Kesin Hesap" Başlıklı Belge - Uyuşmazlığın İşçi İşveren Arasında İş Sözleşmesinden Kaynaklanmadığı/Sözlü Eser Sözleşmesi )
SÖZLÜ ESER SÖZLEŞMESİ ( Şirket İle Gerçek Kişiler Arasında Yapılan/İş Bedelinin Tahsili Davası - "Taşeronlar M. G. ve A. E. Kesin Hesap" Başlıklı Belge/Uyuşmazlığın İşçi İşveren Arasında İş Sözleşmesinden Kaynaklanmadığı )"
292Y19.HD5.7.2005E. 2004/12230 K. 2005/7562"İTİRAZIN İPTALİ ( Süresinde Ödememe Protestosu Çekilmemiş Bono Taraflar Arasındaki Temel İlişki Yönünden Yazılı Delil Başlangıcı Olduğu )
SÜRESİNDE ÖDENMEME PROTESTOSU ( Çekilmemiş Bono Taraflar Arasındaki Temel İlişki Yönünden Yazılı Delil Başlangıcı Olduğu - Yazılı Delil Başlangıcı Varsa İddianın Her Türlü Delil İle İspat Edilebileceği )
BONO ( Süresinde Ödememe Protestosu Çekilmemiş Bono Taraflar Arasındaki Temel İlişki Yönünden Yazılı Delil Başlangıcı Olduğu - İtirazın İptali )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Süresinde Ödememe Protestosu Çekilmemiş Bono Taraflar Arasındaki Temel İlişki Yönünden Olduğu - Bulunması Halinde Her Türlü Delil İle İspat Edilebileceği )"
292YHGK29.6.2005E. 2005/14-395 K. 2005/421"İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Yazılı Delille İspat Şartı - Yazılı Delil veya Delil Başlangıcı İbraz Edemeyen Davacıya Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılarak Hüküm Kurulması Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( İnanç Sözleşmesinin Yazılı Delille İspat Edilmesi Zorunluluğu - Yazılı Delil veya Yazılı Delil Başlangıcı İbraz Edemeyen Davacıya Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılarak Hüküm Kurulması Gereği )
YAZILI DELİLLE İSPAT ŞARTI ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi - Yazılı Delil veya Yazılı Delil Başlangıcı İbraz Edemeyen Davacıya Yemin Teklif Hakkının Hatırlatılması Gereği )
YEMİN TEKLİF ETME HAKKININ HATIRLATILMASI GEREĞİ ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davasında İddiasını Yazılı Delille Kanıtlayamayan Davacıya )"
292Y3.HD23.6.2005E. 2005/6509 K. 2005/7027"İTİRAZIN İPTALİ ( Yazılı Sözleşmeyi Kabul Edilmesi - Bedeli Ödediğini İddia Eden Davalı Tarafa İspat Yükünün Düştüğü Gözetilerek Gerekirse Yemin Teklif Etme Hakkı da Hatırlatılarak Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
TÜTÜN İŞÇİLİĞİ KONUSUNDA YAPILAN SÖZLEŞME ( Bedeli Ödediğini İddia Eden Davalı Tarafa İspat Yükünün Düştüğü Gözetilerek Gerekirse Yemin Teklif Etme Hakkı da Hatırlatılarak Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
DELİL / İSPAT ( Davacı Sözleşmeye Uygun Tütün İşçiliğini Yaptığını İspatladığı - Davalı Tütün Kırma Bedelinin Ödendiğini Yazılı Belge İle İspat Etmesi Gereği )
TANIK / YEMİN DELİLİ ( Davacı Taraf Davalının Tanık Dinletme İsteğine Muvafakat Etmediğine Göre Davalı Ancak Karşı Tarafa Yemin Teklifinde Bulunabileceği )"
292Y13.HD20.6.2005E. 2005/3950 K. 2005/10378"SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEYEN ÇEK ( Kambiyo Senedi Vasfını Kaybetmiş Adi Bir Belge Niteliğinde Olduğu - Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabulü Gereği/Şahit Dinlenebileceği )
KAMBİYO VASFINI KAYBETMİŞ ÇEK ( Süresinde İbraz Edilmeyen Çek - Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabulü Gereği/Şahit Dinlenebileceği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Süresinde İbraz Edilmeyen Çekin Kambiyo Senedi Vasfını Kaybetmiş Adi Bir Belge Niteliğinde Olduğu - Şahit Dinlenebileceği )
TANIK ( Süresinde İbraz Edilmeyen Çekin Kambiyo Senedi Vasfını Kaybetmiş Adi Bir Belge Niteliğinde Olduğu - Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabulü Gereği/Şahit Dinlenebileceği )"
292Y9.HD16.6.2005E. 2004/30825 K. 2005/21797"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI TALEBİ ( Davacının İbranamedeki İmzanın Hileyle Alındığı ve Okuma Yazma Bilmediği İddiası - Davacının Okuryazar Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
OKUR YAZAR OLMAYAN İŞÇİDEN ALINAN İBRANAMEYE DEĞER VERİLEMEMESİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti Alacağı Talebiyle Açılan Davada Davacının Okuryazar Olmadığı İddiasının Araştırılması Gereği )
İBRANAMEDEKİ İMZANIN HİLEYLE ALINDIĞI İDDİASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti Alacağı Talebiyle Açılan Davada - Okuryazar Olmadığını İddia Eden İşçinin Okuma Yazma Bilip Bilmediğinin Araştırılması Gereği )
İMZANIN KENDİSİNDEN HİLEYLE ALINDIĞINI İDDİA EDEN İŞÇİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEBİ ( İbranamenin Geçerliliğinin Araştırılması Gereği - Okuryazar Olmadığını İddia Eden İşçinin Okuma Yazma Bilip Bilmediğinin Araştırılması Gereği )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI TALEBİ ( Davacının İbranamedeki İmzanın Hileyle Alındığı ve Okuma Yazma Bilmediği İddiası - Davacının Okuryazar Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )"
292Y1.HD9.6.2005E. 2005/5318 K. 2005/7000"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Aynı Sebebe Dayalı Olarak Açılan ve Kabulle Sonuçlanıp Kesinleşen Hüküm Eldeki Dava Bakımından Güçlü Delil Teşkil Ettiği )
GÜÇLÜ DELİL ( Tapu İptali ve Tescil - Aynı Sebebe Dayalı Olarak Açılan ve Kabulle Sonuçlanıp Kesinleşen Hüküm Eldeki Dava Bakımından Güçlü Delil Teşkil Ettiği )"
292Y19.HD18.5.2005E. 2004/9157 K. 2005/5711"BONO HAMİLİ ( Senet Borçlusuna Ödememe Protestosu Göndermemiş Olması Durumunda Cirantaya Karşı Başvuru Hakkını Kaybedeceği )
CİRANTAYA KARŞI BAŞVURU HAKKININ KAYBEDİLMESİ ( Bono Hamilinin Senet Borçlusuna Ödememe Protestosu Göndermemiş Olması )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Olarak Alacağın Tanık Dahil Her Türlü Delil İle İspat Edebilmesi - Bono Hamilinin Senet Borçlusuna Ödememe Protestosu Göndermeyerek Cirantaya Karşı Başvuru Hakkını Kaybetmesi )
ÖDEMEME PROTESTOSUNUN GÖNDERİLMEMESİ ( Bono Hamilinin Cirantaya Karşı Başvuru Hakkını Kaybedeceği - Yazılı Delil Başlangıcı/Alacağın Tanık Dahil Her Türlü Delil İle İspat Edilebileceği )"
292Y19.HD9.5.2005E. 2004/8366 K. 2005/5274"MAL BEDELİNDEN DOĞAN ALACAĞIN TAHSİLİ TALEBİ ( Malların Davalının Kantarında Tartıldığına İlişkin Kantar Tartı Fişlerinin Yazılı Delil Başlangıcı Niteliği - Malın Teslim Edilip Edilmediğine İlişkin Tanık Dinlenebileceği )
KANTAR TARTI FİŞLERİNİN MALIN TESLİM EDİLİP EDİLMEDİĞİ HUSUSUNDA YAZILI DELİL BAŞLANGICI TEŞKİL ETMESİ ( Mal Satış Bedelinin Tahsili Davasında Malın Teslim Edilip Edilmediği Hususunda Tanık Dinlenebileceği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI BULUNMASI HALİNDE TANIK DİNLENEBİLMESİ ( Mal Satış Bedelinin Tahsili Talebi - Kantar Tartı Fişlerinin Yazılı Delil Başlangıcı Niteliği )
TANIK DİNLENEBİLMESİ ( Yazılı Delil Başlangıcı Bulunması Halinde - Mal Satış Bedelinin Tahsilini Talep Eden Davacının İbraz Ettiği Kantar Tartı Fişlerinin Yazılı Delil Başlangıcı Teşkil Etmesi )"
292Y19.HD29.4.2005E. 2005/2783 K. 2005/4851"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Çeklerin Ödeneceği Konusunda Tarafların Sözlü Olarak Anlaşması - Süresinde Bankaya İbraz Edilmeyen ve Arkası Yazılmayan Çeklerin Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Değerlendirilmesi Gereği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Ödeneceği Şifahen Taahhüt Edildiğinden Arkası Yazıdırılmayan Çeklerin Yazalı Delil Başlangıcı Olarak Kabulü Gereği )
BOZMA KARARINA UYMA ( Tüm Delillerin Birlikte Değerlendirilmesi Gereği - Tanık Beyanlarının Değerlendirme Dışı Bırakılmasının Usule Aykırı Olduğu )
TANIK BEYANI ( Değerlendirme Dışı Bırakılmasının Usule Aykırı Olduğu )"
292Y19.HD22.3.2005E. 2004/9545 K. 2005/3052"ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN ÇEK ( Kambiyo Hukukundan Doğan Hakların Yitirileceği - Ancak Taraflar Arasındaki Temel İlişki Yönünden Yazılı Delil Başlangıcı Olduğu )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Zamanaşımına Uğrayan Çek Taraflar Arasındaki Temel İlişki Yönünden Olduğu - Alacağın Dahil Her Türlü Delil İle Kanıtlanabileceği )
ALACAĞIN İSPATI ( Zamanaşımına Uğrayan Çek Taraflar Arasındaki Temel İlişki Yönünden Yazılı Delil Başlangıcı Olduğu/Alacağın Dahil Her Türlü Delil İle Kanıtlanabileceği - Temel İlişki Bulunmaması Halinde Sebepsiz İktisap Hükümlerinden Yararlanılabileceği )
SEBEPSİZ İKTİSAP ( Zamanaşımına Uğrayan Çek Taraflar Arasındaki Temel İlişki Yönünden Yazılı Delil Başlangıcı Olduğu - Temel İlişki Bulunmaması Halinde Sebepsiz İktisap Hükümlerinden Yararlanılabileceği )"
292Y1.HD8.2.2005E. 2004/13766 K. 2005/986"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı - Dinlenilirliği Kabul Edilen İddiaların İsbatının Şekle Bağlı Olmayan Taraf Olanların İmzasını İçeren Yazılı Delil Olması Gereği )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Dinlenilirliği Kabul Edilen İddiaların İsbatının Şekle Bağlı Olmayan Taraf Olanların İmzasını İçeren Yazılı Delil Olması Gereği - Tapu İptali Tescil Menfi Tespit ve Senet İptali İstemleri )
MENFİ TESPİT VE SENET İPTALİ İSTEMLERİ ( İnanç Sözleşmesine Dayalı - Belgenin Sözleşmeye Taraf Olanların İmzasını İçermesi ve En Geç Sözleşme Konusu İşlem Tarihinde Düzenlenmiş Olması Gereği )
İNANÇLI İŞLEM ( Dayalı Olup Dinlenilirliği Kabul Edilen İddiaların İsbatının Şekle Bağlı Olmayan Taraf Olanların İmzasını İçeren Yazılı Delil Olması Gereği - Tapu İptali Tescil Menfi Tespit ve Senet İptali İstemleri )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali Tescil Menfi Tespit ve Senet İptali İstemleri - Belgede İnançlı İşleme Taraf Olan Davalının İmzası Bulunmaması/Kabul Edilemeyeceği )"
292Y11.HD24.1.2005E. 2004/3949 K. 2005/128"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının Sattığını İddia Ettiği Uçak Biletinin Bedeline İlişkin Faturaya Dayalı Alacağının Tahsili için Başlattığı Takibe Vaki İtiraz Nedeniyle )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Biletin Aleyhine İbraz Edilmiş Belge Olmadığı Gibi Davalının Ticari Defterlerinde de Kayıtlı Bulunmadığından Biletin Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edilememesi )
FATURAYA DAYALI ALACAK ( Hukuki İşlem Niteliğindeki Faturaya Dayalı Alacağın Yazılı Delillerle Kanıtlanmasının Gerekmesi )
İSPAT ( Hukuki İşlem Niteliğindeki Faturaya Dayalı Alacağın Yazılı Delillerle Kanıtlanmasının Gerekmesi-Bu Konuda Tanık Dinlenememesi )
TİCARİ DEFTERLERİN İSPAT GÜCÜ ( Bilirkişi Raporu ile Usulsüz Tutulduğu Tespit Olunan Davacıya Ait Ticari Defterlerin Davacı Lehine Delil Oluşturmasının Mümkün Olmaması )
FATURAYA İTİRAZ ( Sözleşme İlişkisi Taraflar Arasında Çekişmeli Olduğundan Faturanın İtiraza Uğrayıp Uğramadığı Üzerinde Durulmasının Gerekmesi )
YEMİN ( Yazılı Delillerle Alacağını Kanıtlayamayan Davacıya Dayanmış Olduğu Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılmasının Gerekmesi )"
292YHGK10.11.2004E. 2004/14-464 K. 2004/588"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ferağa İcbarda Dayanılan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi - Teminat Maksadıyla Temlik "Karz Karşılığı Temlik" Niteliğinde Olup Olmadığı ve Bu İşlemin İspatı )
GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Teminat Sözleşmesinin Kurulması Amaçlanıp da Görünüm Olarak Bu Biçimde Düzenlenemeyeceği ve Teminat Olarak Kullanılamayacağı - Muvazaa/İspat Yükü )
TEMİNAT SÖZLEŞMESİ ( Gayrimenkullerde İpotek Biçiminde Kurulabileceği/Gayrimenkul Satış Vaadi Biçiminde Düzenlenemeyeceği - Yazılı Delil Başlangıcı Bulunması Durumunda Taraf Muvazaasının Tanık Dahil Her Türlü Takdiri Delille Kanıtlanabileceği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI BULUNMASI ( Taraf Muvazaasının Tanık Dahil Her Türlü Takdiri Delille Kanıtlanabileceği - Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Teminat Maksadıyla Temlik Niteliğinde Olup Olmadığı/İspat Yükü )
MUVAZAA ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Teminat Maksadıyla Temlik Niteliğinde Olup Olmadığı - Yazılı Delil Başlangıcı Bulunması Durumunda Taraf Muvazaasının Tanık Dahil Her Türlü Takdiri Delille Kanıtlanabileceği )
İSPAT YÜKÜ ( Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Teminat Maksadıyla Temlik Niteliğinde Olup Olmadığı - Yaşamın Olağan Akışına Dayanan Tarafın İddiasını İspatla Yükümlü Olmayacağı )
HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA DAYANMAK ( Kişinin İddiasını İspatla Yükümlü Olmayacağı - Hakimin İddianın Doğruluğunu Yaşam Deneyi Kurallarına Dayanarak Kabul Edebileceği/Bu Durumda Delil Gösterme Yükünün O Olayın Aksini İleri Süren Tarafa Geçeceği )
DELİL GÖSTERME YÜKÜ ( Hayatın Olağan Akışına Dayanan Kişinin İddiasını İspatla Yükümlü Olmayacağı - Hakimin İddianın Doğruluğunu Yaşam Deneyi Kurallarına Dayanarak Kabul Edebileceği/Bu Durumda Delil Gösterme Yükünün O Olayın Aksini İleri Süren Tarafa Geçeceği )
HAKİMİN İDDİANIN DOĞRULUĞUNU YAŞAM DENEYİ KURALLARINA DAYANARAK KABUL EDEBİLECEĞİ ( Bu Durumda Delil Gösterme Yükünün O Olayın Aksini İleri Süren Tarafa Geçeceği - Yaşamın Olağan Akışına Dayanan Kişinin İddiasını İspatla Yükümlü Olmayacağı )"
292Y13.HD8.11.2004E. 2004/5959 K. 2004/16090"ÇEK VASFININ YİTİRİLMESİ ( Süresinde İbraz Edilmeyen Çekin Adi Senede Dahi Dönüşmeyeceği ve Sadece Yazılı Delil Başlangıcı Olabileceği )
İBRAZ SÜRESİ İÇİNDE İBRAZ EDİLMEYEN ÇEKİN ÇEK VASFINI YİTİRMESİ ( Adi Senede Dahi Dönüşmeyeceği ve Sadece Asıl İlişkinin İspatında Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edilebileceği )
ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ VEYA SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEMİŞ ÇEKLER ( Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kullanılabileceği - Hamilin Akdi İlişkiye veya Sebepsiz Zenginleşme Nedenine Dayanarak Dava Açabileceği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI NİTELİĞİNDE BELGELER ( Süresinde İbraz Edilmeyen veya Zamanaşımına Uğrayan Çeklerin Çek Vasfını Yitirmesi - Mahkemece Takibe Konu Belgelerin Çek Vasfı Araştırılarak Sonucuna Göre Hüküm Kurulacağı )"
292Y15.HD27.10.2004E. 2004/1943 K. 2004/5463"ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAĞIN TAHSİLİ TALEBİ ( Sözleşmenin Varlığının Davacı Yüklenici Tarafından Kesin Delillerle İspatı Mecburiyeti - Ticari Defterlerin Delil Niteliği )
İSPAT KÜLFETİ ( Eser Sözleşmesinden Dolayı Bedel Talep Eden Yüklenicinin Sözleşmenin Varlığını Kesin Delillerle İspat Yükümlülüğü/Tanık Deliline Başvurulamaması - Ticari Defterlerin Kesin Delil Olarak Kabul Edilebilmesinin Koşulları )
TANIK DELİLİNE BAŞVURULAMAMASI ( Eser Sözleşmesinden Doğan Alacağın Tahsili Davasında Davacı Yüklenicinin Akdin Varlığını Kesin Delillerle İspat Yükümlülüğü - Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olabilmesinin Şartları )
TİCARİ DEFTERLERİN SAHİBİ VE KARŞI TARAF LEHİNE DELİL OLABİLMESİNİN ŞARTLARI ( Eser Sözleşmesinden Doğan Alacağın Tahsili Davasında Davacı Yüklenicinin Akdin Varlığını Kesin Delillerle İspat Yükümlülüğü )
YAZILI DELİLLE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Eser Sözleşmesini - Yüklenicinin Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak Talebi/Ticari Defterlerin Kesin Delil Olarak Kabulü İçin Gerekli Şartlar )"
292Y11.HD23.9.2004E. 2004/6883 K. 2004/8761"YURT İÇİ TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( Taşıma Borcunun İfa Edilmemesi Nedeniyle Maddi Tazminat Talebi )
MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Taşıma Sözleşmesine Aykırılık - Ceza Mahkemesi Kararının Bekletici Sorun Yapılması İçin Gerekli Koşullar )
HİZMET NEDENİ İLE EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Ceza Hakiminin Hukuka Aykırılık Konusundaki Kararının Hukuk Hakimini Bağlaması-Ceza Hakiminin Fiilin Sabit Olduğu Konusundaki Kararının Hukuk Hakimini Bağlaması )
BEKLETİCİ MESELE ( Taşıma Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Açılan Maddi Tazminat Davasında Derdest Ceza Davasının Bekletici Sorun Yapılması )
CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAYICILIĞI ( Hukuka Aykırılık ve Fiilin Sabit Olduğu Konusundaki Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Hakimini Bağlaması )"
292Y13.HD7.7.2004E. 2004/2825 K. 2004/10947"DENKLEŞTİRİCİ ADALET ( Tapulu Taşınmazı Bedelini Ödeyerek Tapu Dışı Satın Alan Davacının Taşınmazın Ulaştığı Değeri Denkleştirirci Adalet İlkesine Göre İsteyebileceği - Tapu Dışı Satışın Ayni Hak Yönünüden Geçersiz Olduğu )
YAZILI BEYYİNE BAŞLANGICI ( İbranamedeki İmza Davalıya Ait Olduğunun Tespiti Halinde İbra Edilen Bedelin Verildiğine İlişkin Olarak Davalı Aleyhine Yazılı Beyyine Oluşturduğu - İmzanın İstiktap Olunarak Araştırılması Gereği )
İBRANAME ( İbranamedeki İmzanın Davalıya Ait Olduğunun Mahkemece Davalı İstiktap Olunarak Araştırılması - İmzanın Davalıya Ait Olması Halinde Aleyhine Yazılı Beyyine Başlangıcı Oluşturacağı )"
292Y11.HD1.7.2004E. 2003/13305 K. 2004/7332"YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Senetle İspatı Gereken Hususlarda Varsa Tanık Dinletilebileceği )
SENETLE İSPATI GEREKEN HUSUSLAR ( Yazılı Bir Delil Başlangıcı Varsa Tanık Dinletilebileceği )
PARA MAKBUZU ( Senetle İspatı Gereken Hususlar - Yazılı Bir Delil Başlangıcı Varsa Tanık Dinletilebileceği )"
292Y1.HD10.5.2004E. 2004/4422 K. 2004/5460"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Kira Sözleşmelerinin Geçerliliğinin Hiç Bir Koşula Bağlı Olmadığı - 1.1.1998 Tarihinden İtibaren 40 Milyon Lirayı Aşan Sözleşmeler Hakkında Tanık Dinlenemeyeceği/Sözü Edilen Miktar Yıllık Kira Tutarına Bakılarak Belli Edileceği )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - Geçerliliğinin Hiç Bir Koşula Bağlı Olmadığı - 1.1.1998 Tarihinden İtibaren 40 Milyon Lirayı Aşan Sözleşmeler Hakkında Tanık Dinlenemeyeceği/Sözü Edilen Miktar Yıllık Kira Tutarına Bakılarak Belli Edileceği )
YAZILI DELİL ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - 1.1.1998 Tarihinden İtibaren 40 Milyon Lirayı Aşan Sözleşmeler Hakkında Tanık Dinlenemeyeceği/Sözü Edilen Miktar Yıllık Kira Tutarına Bakılarak Belli Edileceği - Kardeşler Arası Muamelelerin Şahitle İspat Edilebileceği )"
292Y1.HD3.5.2004E. 2004/4104 K. 2004/5155"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Belirlenen Ecrimisil Hesabının Hangi Esasa Göre Yapıldığı Belirtilmediği Gibi Davalı Savunmasında Sözü Edilen Ödemelerin Raporda Dikkate Alınıp Alınmadığı da Açıklık Taşımaması Nedeniyle Hatalı Olduğu )
ECRİMİSİL TALEBİ ( Hesabının Hangi Esasa Göre Yapıldığı Belirtilmediği Gibi Davalı Savunmasında Sözü Edilen Ödemelerin Raporda Dikkate Alınıp Alınmadığı da Açıklık Taşımaması Nedeniyle Hatalı Olduğu - Elatmanın Önlenmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ecrimisil Hesabının Hangi Esasa Göre Yapıldığı Belirtilmediği Gibi Davalı Savunmasında Sözü Edilen Ödemelerin Raporda Dikkate Alınıp Alınmadığı da Açıklık Taşımaması Nedeniyle Hatalı Olduğu - Elatmanın Önlenmesi )"
292Y3.HD20.4.2004E. 2004/3586 K. 2004/3927"ALACAK DAVASI ( Bedeli Ödenen Altın Bileziğin Aynen İadesini Mümkün Olmadığı Takdirde Değerinin Ödenmesi Talebi )
SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNASI ( Davacının Elinde Yazılı Delil Başlangıcı Sayılabilecek Delil Mevcutsa Davacının Tanık Dinletebilmesi - Kartvizit )
KARTVİZİTLERİN İSPAT GÜCÜ ( Davalının Eli Mahsülü ise Yazılı Delil Başlangıcı Sayılıp Davacıya Tanık Dinletme İmkanı Sağlaması )
SENET ASLINI İBRAZ MECBURİYETİ ( Hakim Tarafından Resen İstenebileceği Gibi Karşı Taraf Surete İtiraz Ettiği Takdirde Aslının İbrazının Zorunlu Olması )"
292Y19.HD24.2.2004E. 2003/5082 K. 2004/1631"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Davalı Tarafından Yazıldığını İddia Ettiği Belgeyi İbraz Ettiğinden Mahkemece Söz Konusu Belgenin Davalı Eli Ürünü Olup Olmadığı Araştırılması Gereği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Davacının Davalı Tarafından Yazıldığını İddia Ettiği Belgeyi İbraz Ettiğinden Mahkemece Söz Konusu Belgenin Davalı Eli Ürünü Olup Olmadığı Araştırılması Gereği - Menfi Tespit Davası )
İŞYERİNİN DEVRİ ( Menfi Tespit Davası - Davacının Davalı Tarafından Yazıldığını İddia Ettiği Belgeyi İbraz Ettiğinden Mahkemece Söz Konusu Belgenin Davalı Eli Ürünü Olup Olmadığı Araştırılması Gereği )"
292Y14.HD24.2.2004E. 2003/8686 K. 2004/1141"İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Yazılı Delille İspat Yükümlülüğü - Mahkemece Yazılı Delil İbraz Edemeyen Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılması Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( İnanç Sözleşmesinin Yazılı Delille İspat Yükümlülüğü - Mahkemece Yazılı Delil İbraz Edemeyen Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılması Gereği )
YAZILI DELİLLE İSPAT KOŞULU ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası - Mahkemece Yazılı Delil İbraz Edemeyen Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılması Gereği )
YEMİN TEKLİF ETME HAKKININ HATIRLATILMASI GEREĞİ ( İnanç Sözleşmesi İddiasını Yazılı Delille İspat Edemeyen Davacı Tarafa )"
292Y13.HD22.1.2004E. 2003/10368 K. 2004/460"ÇEKİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI ( Yazılı Delil Başlangıcı Niteliği ve Tanıkla İspat Edilebilmesi - Yeminin Bölünememesi )
ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ÇEK ( Yazılı Delil Başlangıcı Niteliği ve Tanıkla İspat Edilebilmesi - Yeminin Bölünememesi )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI NİTELİĞİ VE TANIKLA İSPAT EDİLEBİLİRLİK ( Zamanaşımına Uğramış Çek )
TANIKLA İSPAT EDİLEBİLİRLİK ( Zamanaşımına Uğramış Çekin Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olması )
YEMİNİN BİR BÜTÜN OLUP BÖLÜNEMEMESİ ( Zamanaşımına Uğramış Çekin Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olması ve Tanıkla İspat Edilebilmesi )"
292Y1.HD20.1.2004E. 2003/12547 K. 2004/183"TAPU İPTAL VE TESCİL ( Taşınmazın Satışı İçin Tayin Edilen Vekilin Taşınmazı 3. Kişiye Sattıktan Sonra Aynı Gün Kendisinin Satın Alması - Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması - Taşınmazın Satış Tarihindeki Değeri ile Tapudaki Satış Değerinin Kıyaslanıp Mahallinde Keşif Yapılması Gereği )
VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Vekilin Vekil Edenin Yararına ve İradesine Uygun Hareket Etme Onu Zararlandırıcı Davranışlardan Kaçınma Yükümlülüğü Altında Oluşu - Vekilin Taşınmazı 3. Kişiye Sattıktan Sonra Aynı Gün Kendisinin Satın Alması/Tapu İptal ve Tescil Davası )
SADAKAT VE ÖZEN BORCU ( Vekilin Vekil Edenin Yararına ve İradesine Uygun Hareket Etme Onu Zararlandırıcı Davranışlardan Kaçınma Yükümlülüğü Altında Oluşu - Tapu İptal ve Tescil Davası - Vekalet Görevinin Kötüye kullanıldığı İddiasının Her Türlü Delille İspat Edilebileceği )
KÖTÜNİYET ( Vekilin Vekalet Görevini Kötüye Kullandığını Bilen veya Bilmesi Gereken Üçüncü Kişi Vekil ile Çıkar ve İşbirliği İçerisinde ise Vekil Eden Sözleşme ile Bağlı Değildir - Tapu İptal ve Tescil Davası )
ASLİ MÜDAHİL ( Taşınmazı İnanç Sözleşmesine Dayalı Olarak Başkasına Devrettiği ve Asil Malikin Kendisi Olduğu İddiası - Yazılı Belge veya Yazılı Delil Başlangıcı Olmaması Nedeniyle Talebin Reddi Gereği - Tapu İptal ve Tescil Davası )"
292Y11.HD27.10.2003E. 2003/3379 K. 2003/9971"ALACAK DAVASI ( Davanın Şirket Hissesi Devrinden Kaynaklanan Bakiye Alacağın Tahsili İstemine İlişkin Olması )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Dava Konusu Olayda İbraz Edilen Belgenin Davacı Lehine Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğu Gözetilerek Tanık Dinletilmesinin Gerekmesi )
TANIK ( Dava Konusu Olayda İbraz Edilen Belgenin Davacı Lehine Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olduğu Gözetilerek Tanık Dinletilmesinin Gerekmesi )
HUKUKİ İLİŞKİNİN VUKU HAKKINDA BİLGİ VEREN BELGE ( Hukuki İlişkiyi Tam Olarak Kanıtlayamamakla Birlikte Bu İlişkinin Vuku Hakkında Bilgi Veren Belgelerin Yazılı Delil Başlangıcı Olması )
YAZILI BELGE ( Yazılı Delil Başlangıcından Bahsedilebilmesi İçin Belgenin Aleyhine İlişkin İleri Sürülen Tarafından Sadır Olması ve Belgenin Yazılı Olmasının Gerekmesi )"
292Y13.HD3.10.2003E. 2003/9572 K. 2003/11183"MENFİ TESPİT DAVASI ( Satın Alınan Araç Karşılığında Bakiye İçin Hem Senet Hem Rehin Verildiği Halde Borç Ödendiğinde Rehnin Kaldırılmaması Nedeniyle )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Senedin İçeriğinin Aksinin Tanıkla İspatının Mümkün Olmaması )
TANIK BEYANI ( Senedin İçeriğinin Aksinin Tanıkla İspatının Mümkün Olmaması )"
292Y14.HD23.9.2003E. 2003/4737 K. 2003/6273"İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Davalının Ceza Yargılaması Aşamasında Verdiği İfadelerdeki İkrarla Bağlı Olması )
İKRARIN BAĞLAYICI OLMASI VE HUKUK YARGILAMASINDA DELİL NİTELİĞİ ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi - Davalının Ceza Yargılaması Aşamasındaki Beyanlarıyla İddiayı İkrar Etmiş Olması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( İnanç Sözleşmesine Dayanan - Ceza Yargılaması Aşamasındaki İkrarın Hukuk Yargılamasında Delil Niteliği )
SAVCILIKTAKİ İKRARIN BAĞLAYICI OLMASI ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davasında )"
292Y1.HD17.9.2003E. 2003/8764 K. 2003/9128"KİRA AKDİ ( Yazılı Olma Mecburiyetinin Bulunmaması/Sözlü Yapılabileceği - Kira İlişkisinin Varlığının İspatı )
KİRA İLİŞKİSİNİN VARLIĞININ İSPATI ( Kira Akdi - Yazılı Olma Mecburiyetinin Bulunmaması/Sözlü Yapılabileceği )
SÖZLÜ KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kurulduğu Yolundaki Savunma - İlgilisine Yemin Teklif Etme Hakkı Verebileceği )
İSPAT YÜKÜ ( Kira İlişkisinin Varlığı - Kira Akdinin Yazılı Olma Mecburiyetinin Bulunmaması/Sözlü Yapılabileceği )"
292Y1.HD2.7.2003E. 2003/7314 K. 2003/8010"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Kira Sözleşmesi Bulunmamasına Rağmen İşgale Dayalı - Taşınmazın Paylı Mülkiyet Üzere Olduğu/Pay ve Paydaş Çoğunluğuna Dayanma )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Paylı Mülkiyet/Pay ve Paydaş Çoğunluğuna Dayanmayan Sözleşmelere Geçerlilik Tanımak Olanağı Bulunmadığı - Elatmanın Önlenmesi Davası )
PAYLI MÜLKİYET ( Pay ve Paydaş Çoğunluğuna Dayanmayan Kira Sözleşmelerine Geçerlilik Tanımak Olanağı Bulunmadığı - Elatmanın Önlenmesi Davası )"
292Y13.HD3.6.2003E. 2003/2296 K. 2003/7296"ALACAK DAVASI ( Davalı Murisinin Altınları Almasından Sonra Ölmesi-Murisin Tuttuğu Defterde Altınların Borç Olarak Gösterilmesi )
DAVA AÇMA SÜRESİ ( Hiç Kimsenin Kendisine Ait Olan Bir Davayı Açmaya Zorlanamaması )
DEFTER DELİLİ ( Davalı Murisinin Tuttuğu Defterin Bulunması ve Altının Davacılar Murisinden Alındığına İlişkin Bilgilerin Olup Olmadığının Belirlenmesi )"
292Y11.HD2.6.2003E. 2003/121 K. 2003/5738"BONO ( Kısmi Ödeme - Bono Aslının Lehdarın Elinde Bulunması ve Bono Arkasındaki Rakamların Davalı Tarafından Yazıldığının Kanıtlanması Gereği )
KISMI ÖDEME ( Keşidecinin Kısmi Ödemeyi Bononun Üzerine İşaret Edilmesini ve Kendisine Makbuz Verilmesini İstemesi Gereği - Kısmi Ödemenin Kurşun Kalemle Bononun Arkasına Yazılmasının Hayatın Olağan Akışına ve Yasa Hükmüne Uygun Olmadığı )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Tanık Dinlenebilmesi İçin Belgedeki Yazıların Davalı Eli Ürünü Olması Gereği - Kısmi Ödeme )
TANIK BEYANI ( Davacının Oğlu Olan Tanığın Beyanlarının Davalı Aleyhine Yorumlanmasının İsabetsiz Olduğu )"
292YHGK2.4.2003E. 2003/19-261 K. 2003/266"TESPİT DAVASI ( Menfi Tespit Davası ile Davacının Borçlu Olmadığının Tespitini Talep Etmesi )
MENFİ TESPİT VE SENETİN İPTALİ DAVASI ( Davacının Davaya Konu Senet Bedelini Ödediğini ve Davalı nın Senedi Yırttığını İleri Sürerek Borçlu Olmadığının Tespitini Talep Etmesi )
BONONUN HAMİLİN ELİNDE BULUNMASI ( Borcun Ödenip Ödenmediğinin Tespitinde Bonoyu Elinde Bulunduran Kişinin Önemli Olması )
YEMİN DELİLİ ( Davacının Yemin Delilini İleri Sürmesi Halinde Yerel Mahkemenin Bunu Dikkate Almasının Gerekmesi )
İSPAT ( Somut Olayda Davacının İddiasının Tanıkla Kanıtlanmasının Usule Uygun Olup Olmadığının İncelenmesi )"
292Y19.HD14.3.2003E. 2002/255 K. 2003/2046"HİSSE SENEDİ ALIM-SATIMI YAPAN VE ARACI KURUM NİTELİĞİ BULUNMAYAN DAVALIYA VERİLEN BEDEL KARŞILIĞI ALINAN HİSSE SENETLERİNİN VERİLMESİ VEYA BEDELİN İADESİ TALEBİ ( Farklı Bankalara Ait Hisselerin Davacı Adına Alındığını Gösteren ve Davalı İmzasını Taşıyan Belgenin Yazılı Delil Başlangıcı Niteliği ve Tanık Dinlenebilmesi )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI NİTELİĞİ VE TANIKLA İSPAT ( Hisse Senedi Alım-Satımı İçin Verilen Para Karşılığında Davalı Tarafından Satın Alınan Hisse Senetlerini ve Davacıya Ait Olduğunu Gösteren Belge )
TANIKLA İSPAT ( Aracı Kurum Niteliği Bulunmayan Davalının Davacı Adına Hisse Senedi Alması İçin Verilen Parayla Aldığı Hisse Senetlerini ve Davacıya Ait Olduğunu Gösteren Belgenin Yazılı Delil Başlangıcı Niteliği - Alınan Hisse Senetlerinin Verilmesi veya Bedelin İadesi Talebi )
ARACI KURUM NİTELİĞİ BULUNMAYAN DAVALININ DAVACI ADINA HİSSE SENEDİ ALMASI İÇİN VERİLEN PARAYLA ALDIĞI HİSSE SENETLERİNİ VE DAVACIYA AİT OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE ( Yazılı Delil Başlangıcı Niteliği - Tanık Dinlenebileceği )"
292Y1.HD11.3.2003E. 2003/663 K. 2003/2653"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Haksız İşgal Nedeniyle )
HAKSIZ İŞGAL NEDENİYLE ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davacının Dava Konusu Meskenin Maliki Olduğu ve Davalının Haksız Yere Taşınmazını İşgal Ettiğini İleri Sürerek Elatmanın Önlenmesini İstemesi )
İSPAT ( Kira İlişkisinin Kanunun Belirttiği Miktarın Üzerinde Olması Durumunda Yazılı Delille İspat Edilebilmesi )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kira Sözleşmesinin Resmi Şekilde Yapılmasının Zorunlu Olmaması )"
292Y13.HD20.2.2003E. 2002/13442 K. 2003/1601"İTİRAZI İPTALİ DAVASI ( Davacının Ödenmeyen Çek Bedelinin Tahsili İçin Başlatmış Olduğu İcra Takibine Vaki İtiraz Olması )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Kambiyo Senedi Vasfını Kaybetmiş Olan Çekin Temel İlişkinin İspatı Yönünden Yazılı Delil Başlangıcı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
KAMBİYO SENEDİ VASFININ KAYBEDİLMESİ ( Kambiyo Senedi Vasfını Kaybetmiş Olan Çekin Temel İlişkinin İspatı Yönünden Yazılı Delil Başlangıcı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
TANIK ( Taraflar Arasındaki İlişkide Yazılı Delil Başlangıcının Bulunması Nedeniyle Tanık Takdiri Deliline Başvurulmasının Mümkün Olması )"
292Y13.HD18.2.2003E. 2002/13313 K. 2003/1515"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacı Dava Dilekçesinde Yemin Deliline de Dayanmış Olduğundan Bu Hakkının Hatırlatılarak Sonuca Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
YEMİN ( Davacı Dava Dilekçesinde Bu Delilede Dayanmış Olduğundan Bu Hakkının Hatırlatılarak Sonuca Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
KASA DEFTERİ ( Davacı Tarafından Tek Taraflı Olarak Düzenlenen Bu Defterin Delil Değerinin Olmaması )
TANIKLA İSPAT ( Alış-Veriş Temel İlişkisi Nedeniyle Verildiği İleri Sürülen Çekler Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edilip Olayda Tanık Dinlenmesinin Gerekmesi )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Alış-Veriş Temel İlişkisi Nedeniyle Verildiği İleri Sürülen Çeklerin Bu Nitelikte Kabul Edilip Olayda Tanık Dinlenilmesinin Gerekmesi )"
292Y13.HD4.2.2003E. 2002/12869 K. 2003/1050"ALACAK DAVASI ( Davacının Borç Olarak Verdiği Paranın Davalılarca Ödenmemesi Üzerine Açmış Olduğu Alacak Davası Olması )
YEMİN ( Davacının Delil Listesinde Diğer Yasal Deliller Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayanmış Bulunması )
ISPAT ( Davacının Dayanmış Olduğu Havale Makbuzu Delilinin Davanın Kabulü İçin Yeterli Olmaması )
HAVALE MAKBUZU ( Davacının Dayanmış Olduğu Havale Makbuzu Delilinin Davanın Kabulü İçin Yeterli Olmaması )"
292Y1.HD22.1.2003E. 2002/14635 K. 2003/761"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE TAZMİNAT ( Davacının Davalıdan Satın Aldığı Taşınmazı Davalının Haklı ve Geçerli Bir Neden Olmaksızın Kullandığı ve Kiracı Olduğu İddiası - Davalının Kiracı Olmadığı Teminat Karşılığı Taşınmazı Devrettiğini İleri Sürmesi - Davacının Dilekçesinden Hukuki Değerlendirmenin Mahkemece Yapılması Gereği )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Davalının Taşınmazda Kiracı Olmadığı Teminat Karşılığı Taşınmazı Devrettiğini İleri Sürmesi - Davacının Dilekçesinden Hukuki Değerlendirmenin Mahkemece Yapılması Gereği - Elatmanın Önlenmesi ve Tazminat )
GÖREVSİZLİK ( Sulh Hukuk Mahkemesinin Davalının Kiracı Olmadığı Nedeniyle Verdiği Görevsizlik Kararının Temyiz Edilmemesi Asliye Hukukta Açılan Davada Davacının İradesinin Elatmanın Önlenmesi ve Tazminat İstediği Yönünde Değerlendirilmesi )
HUKUKİ NİTELENDİRME ( Maddi Vakıaları Bildirmek Taraflara Hukuki Nitelendirmeyi Yapmak Mahkemeye Ait Olması - Dava Dilekçesinde Kiracı Tahliye Gibi Sözcüklerin Kullanılmış Olması Davacı ile Davalı Arasında Mutlaka Bir Kira Sözleşmesinin Varlığını Göstermediği - Elatmanın Önlenmesi )"
292YHGK6.11.2002E. 2002/13-869 K. 2002/884"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacının Borç OLarak Verdiği Paranın Tahsili Amacıyla Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
İSPAT YÜKÜ KENDİSİNDE OLMAYAN TARAFIN KENDİ İSTEĞİ İLE İSPAT YÜKÜNÜ ÜSTLENMESİ ( Yemin Teklif Etmesi Durumunda Bunun Sonuçlarıyla Bağlı Olması )
ÖDÜNÇ VERİLDİĞİ İDDİA EDİLEN PARANIN İADE EDİLMEMESİ ( Davacının Verdiği Paranın Ödünç Olarak Verildiğini İspat Etmesinin Gerekmesi )
İSPAT YÜKÜ ( Ödünç Para Verdiğini İddia Eden Davacının Bunu İspatlamasının Gerekmesi ) "
292Y19.HD4.10.2002E. 2002/6387 K. 2002/6373"İTİRAZIN İPTALİ ( Kambiyo Hukukunun Kendisine Sağladığı Müracaat Hakkını Kaybetmiş Bulunan Hamil Varsa Aralarındaki Temel İlişki Nedeniyle Genel Hükümler Çerçevesinde Çeke Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Dayanıp Alacağını Tanık Dahil Her Türlü Delil ile Kanıtlama Olanağına Sahip Olduğu )
ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ÇEK ( Kambiyo Hukukundan Kaynaklanan Hakların Yitirileceği/Arada Temel İlişki Bulunması Halinde Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Dayanıp Alacağını Tanık Dahil Her Türlü Delil ile Kanıtlama Olanağına Sahip Olduğu - İtirazın İptali Davası )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Kambiyo Hukukunun Kendisine Sağladığı Müracaat Hakkını Kaybeden Hamil Varsa Aralarındaki Temel İlişki Nedeniyle Genel Hükümler Çerçevesinde Çeke Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Dayanıp Alacağını Tanık Dahil Her Türlü Delil ile Kanıtlama Olanağına Sahip Olduğu )"
292Y13.HD9.5.2002E. 2002/3798 K. 2002/5318"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacının Davalıdan Olan Alacağına Karşılık Aldığı Bonoyu Takibe Koymasına Rağmen Davalının Buna İtiraz Etmesi )
BONONUN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI ( Davacının İbraz Ettiği Bononun Davalı Aleyhine Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Olması )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Temel Borç İlişkisine Dayanılan Bononun Zamanaşımına Uğraması Durumunda Bononun Davacı Lehine Yazılı Delil Başlangıcı Sayılması )
KARZ İLİŞKİSİ ( Zamanaşımına Uğrayan Bononun Davacı İçin Yazılı Delil Başlangıcı Sayılması-Karz İlişkisinde Zamanaşımı Süresinin On Yıl Olması )
ZAMANAŞIMININ TEMEL HUKUKİ İLİŞKİYE GÖRE BELİRLENMESİ ( Bononun Zamanaşımına Uğramasına-Temel İlişkinin Karz İlişkisi Olması Nedeniyle Zamanaşımı Süresinin On Yıl Olması )"
292Y13.HD6.5.2002E. 2002/4371 K. 2002/5151"MENFİ TESPİT DAVASI ( Teminat Olarak Verilen Senet Nedeniyle Davacının Davalıya Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Bir Belgenin Yazılı Delil Başlangıcı Sayılabilmesi İçin Davalı Tarafından Verilmesinin Gerekmesi )
TANIK BEYANI ( Yazılı Delil Başlangıcı Sayılabilecek Bir Belge Ortada Olmadığından Tanık Beyanlarına Dayanılarak Hüküm Kurulamaması )
HER TÜRLÜ DELİLLE İSPAT ( Davacının Dava Dilekçesinde Her Türlü Delil Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayandığının Kabulü )
YEMİN ( Davacının Dava Dilekçesinde Her Türlü Delil Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayandığının Kabulü )"
292Y11.HD2.5.2002E. 2002/617 K. 2002/4307"RÜCU DAVASI ( Sigortacının Yasal Halefiyet Hakkı Kazanabilmesi İçin Tazminatı Sigortalısına Ödemiş Olması - Sigortalısınında 3.Kişiye Dava Hakkı Bulunması Gereği )
YASAL HALEFİYET HAKKI ( Dosyada Mübrez Belgenin Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edilmesi - Ödemeyi Tanıkla İsbat Hakkı Tanınması )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Ödemenin Tanıkla İsbat Edilebileceğini Kabulle Mahkemenin Tanık Listesini Gözönünde Bulundurması )"
292Y14.HD30.4.2002E. 2002/1855 K. 2002/3360"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kat Karşılığı İnşaat Yapan Yükleniciden Satın Almaya Dayalı )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT ( Yüklenicinin Kişisel Hakkını Temlik Etmesi-Borcun Ödenmediğini İddia Eden Yüklenicinin Senede Karşı Kuvetli Bir Delil Gösterememesi )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT KURALI ( Yüklenicinin Borcun Bir Kısmının Ödenmediği İddiasını Senede Karşı Aynı Kuvvete Haiz Bir Belge ile İspatlayamaması )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Aldığı Paraları İade Etmeden Sözleşmeyi Fesheden Yüklenicinin Uygun Bir Fesih İşlemi Yaptığından Bahsedilememesi )"
292Y13.HD29.4.2002E. 2002/2789 K. 2002/4831"İTİRAZIN İPTALİ ( Fatura Karşığı Satılan İnşaat Malzemelerinin Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle Yapılan Takibe İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazmininin Talebi İstemi )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Sevk İrsaliyelerindeki Yazı ve İmzaların Davalıya ait Olmamasından Belgelerin Davalı için Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Nitelendirilemeyeceği )
HER TÜRLÜ DELİL ( Davacının Dava Dilekçesinde Her Türlü Delil Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayanmasından Davalı Tarafa Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılmasının Gerekmesi )
YEMİN TEKLİF ETME HAKKI ( Davacının Dava Dilekçesinde Her Türlü Delil Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayanmasından Davalı Tarafa Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılmasının Gerekmesi )"
292Y14.HD4.4.2002E. 2002/1713 K. 2002/2525"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( İnanç Gösterilen Kişinin İnanç Gösteren Namına Yapılacak Bir İşlemden Sonra Taşınmazın Mülkiyetini İnanç Gösterene Geçirme Yükümlülüğünün Olması )
İNANÇ GÖSTERİLEN KİŞİNİN SORUMLULUĞU ( İnanç Gösteren Namına Yapılacak Bir İşlemden Sonra Taşınmazın Mülkiyetini İnanç Gösterene Geçirme Yükümlülüğünün Olması )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( İnanç Sözleşmesinin Varlığının Yazılı Belge İle İspatlanması )
TANIK BEYANI ( İnanç Sözleşmesinin Varlığının Yazılı Belge ile İspatlanabilmesi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı )"
292Y14.HD4.4.2002E. 2002/1707 K. 2002/2527"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Varlığının Yazılı Belge ile Kanıtlanması-Yazılı Belgenin Düzenlenmesinde Yazılı Delil Başlangıcı Olmasının Gerekmesi )
TANIK ( İnanç Sözleşmesinin Varlığı ile İlgili Bir Yazılı Delil Başlangıcı Sayılabilecek Belge Olması Durumunda Tanık Dinlenebilmesi )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( İnanç Sözleşmesinin Varlığının Yazılı Belge ile Kanıtlanması-Yazılı Belgenin Düzenlenmesinde Yazılı Delil Başlangıcı Olmasının Gerekmesi )
HAKİM HUZURUNDA ZAPTA GEÇİRİLEN VE DAVALININ İMZASI İLE ONAYLANAN BEYANI OLAN ZABIT ( Davalı Elinden Çıkan Bir Belge Sayılması )"
292Y14.HD12.3.2002E. 2002/687 K. 2002/1774"İNANÇ SÖZLEŞMELERİ ( Varlığının Yazılı Bir Belge İle İspatlanması Gerektiği )
İMZALI BELGELER ( Vukuuna Delalet Edebilecek Yazılı Delil Başlangıcı - Banka Havale Dekontları )
BANKA HAVALE DEKONTLARI ( Kanunun Aradığı Şartlarda Anılan Belgelerden Olmadığı )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Olayın Tamamen İspatına Kafi Gelmeyeceği - Yemin )
YEMİN TEKLİFİ ( Delil Ve Yazılı Delil Başlangıcı İle Kanıtlayamama )"
292Y3.HD11.2.2002E. 2002/932 K. 2002/1298"İTİRAZIN İPTALİ ( Senedin Süresinde Takibe Konulamaması-İlamsız Takip Yapılması )
BONO ( Yasa Unsurlarından Birinin Eksik Olması-Bu Belgeye Dayanılarak Alacağın Varlığı Hakkında Hüküm Kurulmasının Mümkün Olmaması )
ADİ YAZILI BELGE ( Bono Şeklinde Düzenlenmekle Birlikte Yasal Unsurlarından Birinin Eksik Olması Nedeniyle )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Adi Yazılı Belge Niteliğini Taşıyan Belge-Bono Şeklinde Düzenlenmekle Birlikte Yasal Unsurlarından Birinin Eksik Olması"
292Y3.HD8.11.2001E. 2001/9313 K. 2001/9866"ALACAK DAVASI ( Lehdar Hanesi Boş Olması Nedeniyle Kambiyo Senedi Vasfını Taşımayan Senede Dayanarak Alacağın Faizi İle Birlikte Tahsili Talebi )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Bono Niteliği Taşımayan Belge Adi Yazılı Belge Niteliğinde Olduğundan Tanık Dinlenebilmesi )
SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNASI ( Davalı Tarafından Yazılı Delil Başlangıcı Sayılan Belge Sunulması Halinde Davalının Tanık Dinletebilmesi )
LEHTAR HANESİ BOŞ SENEDİN HÜKMÜ ( Yasal Unsurlarından Biri Eksik Olan Senede Dayanılarak Alacağın Varlığına Dair Hüküm Kurulmasının Mümkün Olmaması )"
292Y14.HD8.11.2001E. 2001/6714 K. 2001/7658"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( İspatı-Tapu İptali ve Tescil )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( İnanç Sözleşmesinin İspatı-Tapu İptali ve Tescil Davası )
İSPAT ( İnanç Sözleşmesi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı-İspat-Yazılı Delil Başlangıcı )"
292Y19.HD23.10.2001E. 2001/2394 K. 2001/6754"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Süresinde İbraz Edilmeyen Çekin Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Sayılması )
SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEYEN ÇEK ( Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Sayılması )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Süresinde İbraz Edilmeyen Çekin Bu Nitelikte Delil Sayılması )
TEMERRÜT FAİZİ ( Süresinde İbraz Edilmeyen Çekte Temerrüt Oluşmadığından Keşide Tarihinden İtibaren Değil Takip Tarihinden İtibaren Yasal Faiz İstenebilmesi )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Alacak ve İşlemiş Faizden Oluşan Miktara Takipten Sonra Tekrar Faiz Yürütülmek Suretiyle Borçlar Kanununa Aykırı Olarak Faize Faiz İşletilmesinin Hatalı Olması )"
292Y19.HD9.10.2001E. 2001/7084 K. 2001/6341"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalı Şirketin Borcunu Ödememesi Sebebiyle Çeke Dayalı Olarak Yapılan Takibe Vaki İtiraz )
ÇEKTE ZAMANAŞIMI ( Çekin Zamanaşımına Uğraması Durumunda Tek Başına Alacağın Varlığı için Yeterli Kanıt Sayılamayacağından Çekin Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edilmesi )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Çekin Zamanaşımına Uğraması Durumunda Tek Başına Alacağın Varlığı için Yeterli Kanıt Sayılamayacağından Çekin Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edilmesi )
İSPAT ( Çekin Yazılı Delil Başlangıcı Kabul Edilip Delillerin Toplanması ile Tanıkların Dinlenilmesi ve Yemin Deliline Dayalı Olarak İddianın İspatı Yoluna Gidilmesi )
ÇEKE DAYALI TAKİP ( Taraflar Arasındaki Temel İlişki Nedeniyle Borçlu Tarafından İmzalanıp Verilen Çekin Zamanaşımına Uğraması Sebebiyle Çekin Yazılı Delil Başlangıcı Kabul Edilmesi )"
292Y14.HD5.10.2001E. 2001/5299 K. 2001/6360"KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( İnanç Sözleşmesinde Yazılı Delil Başlangıcının İspat Gücü )
İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Yazılı Delil Başlangıcının İspat Yeteneği )
KAT İRTİFAKI KURULAMAYAN HİSSELİ TAŞINMAZDA YAPILAN BİNA ( İnanç Sözleşmesine Dayanan Arsadan Hisse Verilmesi Talebi )
YAZILI DELİL BAŞLANGICININ İSPAT GÜCÜ ( İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davasında )"
292Y3.HD27.9.2001E. 2001/6881 K. 2001/8220"MENFİ TESPİT DAVASI ( Teminat Amacıyla Verilen Boş Senedin Takip Konusu Olmasından Dolayı Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi )
SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNASI ( Davacının Elinde Yazılı Delil Başlangıcı Sayılabilecek Delil Mevcutsa Davacının Tanık Dinletebilmesi )
KARTVİZİTLERİN İSPAT GÜCÜ ( Davalının Eli Mahsülü İse Yazılı Delil Başlangıcı Sayılıp Davacıya Tanık Dinletme İmkanı Sağlaması )
TAKSİTLE ÖDEME TAAHHÜDÜ ( Haciz Esnasında İradesi Kısıtlanan Borçlunun Bu Taahhüdünün Borcun Tamamını İkrar Anlamına Gelmemesi )"
292Y14.HD25.9.2001E. 2001/4734 K. 2001/5933"İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( İnanç Sözleşmesinin Yazılı Delille İspat Edilebilmesi )
YAZILI DELİLLE İSPAT ŞARTI ( İnanç Sözleşmesi İddiasıyla Açılan Tapu İptali ve Tescil Davası )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( İnanç Sözleşmesinin Yazılı Delille İspat Edilmesi Mecburiyeti )
TANIKLA İSPAT EDİLEMEME ( İnanç Sözleşmesine Dair Yazılı Delil Başlangıcı Bulunmaması )"
292Y14.HD21.9.2001E. 2001/5633 K. 2001/5812"İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Yazılı Delil ya da Yazılı Delil Başlangıcı Bulunmadığından Davanın Reddi )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI BULUNMASI HALİNDE TANIKLA İSPATIN MÜMKÜN OLMASI ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davasında )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Yazılı Delil Başlangıcı Bulunmadığından Tanıkla İspatın Mümkün Olmaması )
TANIKLA İSPATIN MÜMKÜN OLMAMASI ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davasında Yazılı Delil Başlangıcı Bulunmaması )"
292YHGK19.9.2001E. 2001/13-550 K. 2001/596"ÖDEME BELGESİ ( Yazılı Delil Başlangıcı-Ödünç İlişkisi )
BELGEDE SAHTELİK İDDİASI ( Ceza Mahkemesi Beraat Kararının Hukuk Davasına Etkisi-Bilirikişi İncelemesi Yaptırılması-Ödeme Belgesi )
CEZA MAHKEMESİNİN BERAAT KARARI ( Sahtecilik-Hukuk Davasına Etkisi-Ödeme Belgesi )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Ödeme Belgesi-Ödünç-Tanık Dinlenebilmesi )"
292Y3.HD5.7.2001E. 2001/5686 K. 2001/6335"İTİRAZIN İPTALİ ( Boş Senede Alışveriş Miktarından Fazla Bir Meblağ Yazılarak Yapılan İlamsız İcra Takibine Vaki İtirazın İptali İstemi )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Bono Niteliği Taşımayan Belge Adi Yazılı Belge Niteliğinde Olup Yazılı Delil Başlangıcı Sayıldığından Tanık Dinlenebilmesi )
SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNASI ( Davalı Tarafından Yazılı Delil Başlangıcı Sayılan Belge Sunulması Halinde Davalının Tanık Dinletebilmesi )
KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİ TAŞIMAYAN SENET ( Yasal Unsurlarından Biri Eksik Olan Senede Dayanılarak Alacağın Varlığına Dair Hüküm Kurulmasının Mümkün Olmaması )"
292Y1.HD1.5.2001E. 2001/3752 K. 2001/5402"KİRA SÖZLEŞMESİNİN İSPATI ( Kira Miktarının Yıllık Tutarının Tanıkla İspat Sınırından Fazla Olması Nedeniyle Sözleşmenin Yazılı Delille İspatının Gerekmesi )
YAZILI DELİLLE İSPAT ( Kira Miktarının Yıllık Tutarının Tanıkla İspat Sınırından Fazla Olması Nedeniyle Sözleşmenin Yazılı Delille İspatının Gerekmesi )
TANIKLA İSPAT KURALI ( Kira Miktarının Yıllık Tutarının Tanıkla İspat Sınırından Fazla Olması Nedeniyle Sözleşmenin Yazılı Delille İspatının Gerekmesi )
YEMİN ( Kira Sözleşmesinin Varlığının Yazılı Delille İspatının Mümkün Olmaması Durumunda Davacının Davalıya Yemin Teklif Etme Hakkının Olması ) "
292Y13.HD17.4.2001E. 2001/3207 K. 2001/4055"KİRA VE AİDAT BORCUNUN ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Davalının Kira İlişkisini İnkâr Etmesi - Kira İlişkisinin Varlığının Yazılı Delil Veya Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Belge Tanıkla Yahut Davalıya Teklif Edilecek Yemin İle İsbat Edilebileceği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN İSBATI ( Yazılı Delil Veya Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Bir Belge Tanıkla Yahut Davalıya Teklif Edilecek Yemin İle İsbat Edilebileceği - Kira ve Aidat Borcunun Ödetilmesi İstemi/Davalının Kira İlişkisini İnkâr Etmesi )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Kira ve Aidat Borcunun Ödetilmesi İstemi/Davalının Kira İlişkisini İnkâr Etmesi - Site Yönetimince Düzenlenen Makbuzda Davalının İmzası Bulunmadığı/Her Zaman Düzenlenebilecek Bu Nitelikteki Belgenin Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edilemeyeceği )
YEMİN ( Davalıya Teklif Edilerek Kira Sözleşmesinin İsbat Edilebileceği )
TANIKLA İSPAT ( Kira Sözleşmesi - Davacının İddiasını Tanıkla İspatına Davalının HUMK. 289 Maddesine Uygun Açık Bir Onayı Bulunmaması ) )"
292Y1.HD3.4.2001E. 2001/2026 K. 2001/3905"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnançlı İşlem Nedeniyle )
İNANÇLI İŞLEME DAYALI İPTAL VE TESCİL ( Çek Bedellerinin Ödenmesinden Sonra Çeklerin Borçluya İadesinin Gerekmesi )
ÇEK BEDELLERİNİN ÖDENMESİ ( Ödemeden Sonra Çeklerin Borçluya İadesinin Gerekmesi )"
292Y3.HD1.2.2001E. 2001/437 K. 2001/931"İTİRAZIN İPTALİ ( Tanzim Tarihi Bulunmayan Bonoya Dayanılarak Yapılan İlamsız İcra Takibine Vaki İtirazın İptali İstemi )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Bono Niteliği Taşımayan Belge Adi Yazılı Belge Niteliğinde Olup Yazılı Delil Başlangıcı Sayıldığından Tanık Dinlenebilmesi )
SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNASI ( Davalı Tarafından Yazılı Delil Başlangıcı Sayılan Belge Sunulması Halinde Davalının Tanık Dinletebilmesi )"
292YHGK6.12.2000E. 2000/13-1746 K. 2000/1784"İTİRAZIN İPTALİ ( Dava Konusu Olayda Kuyumcular Arasında Belgelerle Para Alış Verişinin Yapılmasının Olası Olması )
KUYUMCULAR ARASINDA BELGELERLE PARA ALIŞ VERİŞİ ( Bunun Olası Olmasına Rağmen Belgenin Tek Başına Borç İkrarı Niteliğinde Olmaması )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Kuyumcular Arasında Para Değiş Tokuşunun Yapıldığı Belge )"
292YHGK6.12.2000E. 2000/13-1744 K. 2000/1773"İTİRAZIN İPTALİ ( Davaya Dayanak Yapılan Belgenin Açıkça Borç İkrarına Mutazammın Bir Belge Olmaması )
AÇIKÇA BORÇ İKRARINI İÇERMEYEN BELGE ( Belgedeki Yazı ve İmza Davalı Tarafından İnkar Edilmediğinden Bu Belgenin Davacı Lehine Yazılı Delil Başlangıcı Sayılması )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Açıkça Borç İkrarı İçermeyen Belgedeki İmza ve Yazının Davalı Tarafından İkrar Edilmesi )"
292Y21.HD13.11.2000E. 2000/7136 K. 2000/7831"ÇALIŞMA SÜRELERİNİN TESBİTİ ( İşe Giriş Bildirgesi ve Bordroların Tespitte Karine Olması )
KARİNENİN AKSİNİN KANITLANMASI ( İşe Giriş Bildirgesi ve Bordroların Aksinin Eşdeğerdeki Belgelerle Kanıtlanmasının Gerekmesi )
İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ ( Davacı Çalışmalarının İşyerinde Kesintili Geçtiğinin Karinesi Olması )
BORDROLAR ( Davacı Çalışmalarının İşyerinde Kesintili Geçtiğinin Karinesi Olması )"
292Y1.HD18.10.2000E. 2000/11696 K. 2000/12553"ECRİMİSİL ( Kiracılık iddiası )
KİRACILIĞIN İSBATI
KİRA SÖZLEŞMESİ
YEMİN"
292Y14.HD26.6.2000E. 2000/4314 K. 2000/4546"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( İnanç Gösterilene Bir Hakkın Kullanılmasında Davranışlarını İnanç Gösterenin Tespit Ettirdiği Amaca Uydurmak Borcunu Yüklemesi )
YAZILI DELİL ( İnanç Sözleşmeleri Her Türlü Delille İspat Edilebildiği Gibi Usul Kanunundaki Miktarların Geçilmesi Durumunda Yazılı Delille Kanıtlanması )
DELİL BAŞLANGICI ( Yazılı Delilin Tarafların İmzalı Belgeler Yada Karşı Taraf Elinden Çıkmış Olayın Tamamen İspatına Kafi Olmamakla Birlikte En Azından Vukuuna Delalet Edecek Olması )"
292Y13.HD23.5.2000E. 2000/4789 K. 2000/5019"İTİRAZIN İPTALİ ( Taşınmaz Satımı Karşılığı Verilen Üç Çekin Zamanaşımına Uğramış Olması Nedeniyle İlamsız Takip Yapılması Ve İtiraz Edilmesi Nedeniyle )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Zamanaşımı Nedeniyle Kambiyo Senedi Niteliğini Kaybeden Çekler Usul Hukuku Bakımından Bu hükümde Olması )
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE KAMBİYO SENEDİ VASFINI YİTİREN ÇEKLER ( Yazılı Delil Başlangıcı Sayılması )
YEMİN TEKLİFİ ( Davacı Bu Delile Dayanmış Ve İddiasını İspat Hususunda Mahkemede Kanaat Oluşmamışsa Davacıya Hatırlatılmalısının Gerekmesi )"
292Y13.HD10.4.2000E. 2000/2724 K. 2000/3174"İTİRAZIN İPTALİ ( Tanık Dinletilebilmesi - Kambiyo Senedi Vasfını Yitirmiş Çeke Dayalı İcra Takibi/Esas İlişki Bakımından Yazılı Delil Başlangıcı Olduğu )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Çek Kambiyo Senedi Vasfını Yitirdiği Takdirde Esas İlişki Bakımından Yazılı Delil Başlangıcı Olduğundan Tanık Dinletilebilmesi - İtirazın İptali )"
292YHGK2.2.2000E. 2000/14-55 K. 2000/48"YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( İnanç sözleşmesine)
İNANÇ SÖZLEŞMESİNE YAZILI DELİL BAŞLANGICI
MİRAS PAYI HAKKINDA SÖZLEŞME"
292Y14.HD24.12.1999E. 1999/8477 K. 1999/9222"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Tapulu Taşınmazda Pay İptali ve Tescili - Yazılı Delil Veya Delil Başlangıcı Sayılabilecek Belge )
TAPULU TAŞINMAZDA PAY İPTALİ VE TESCİLİ ( İnanç Sözleşmesi - Yazılı Delil Veya Delil Başlangıcı Sayılabilecek Belge )
YAZILI DELİL VEYA DELİL BAŞLANGICI SAYILABİLECEK BELGE ( İnanç Sözleşmesi - Tapulu Taşınmazda Pay İptali ve Tescili )"
292Y14.HD8.11.1999E. 1999/7572 K. 1999/7736"TAPU İPTALİ TESCİL DAVASINDA YAZILI DELİL ŞARTI ( İnanç Sözleşmesine Dayanan )
İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Yazılı Delille İspat ve Yazılı Delil Başlangıcının Hükmü )
YAZILI DELİLLE İSPAT VE YAZILI DELİL BAŞLANGICININ HÜKMÜ ( İnanç Sözleşmesine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davasında )
YAZILI DELİL BAŞLANGICININ HÜKMÜ ( İnanç Sözleşmesine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davasında )
TANIKLA İSPATIN MÜMKÜN OLMASI ( İnanç Sözleşmesine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davasında Yazılı Delil Başlangıcı )"
292Y14.HD25.10.1999E. 1999/7126 K. 1999/7207"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( İnanç Gösterilene Bir Hakkın Kullanılmasında Davranışlarını İnanç Gösterenin Tespit Ettirdiği Amaca Uydurmak Borcu Yüklemesi )
İNANÇ GÖSTERİLEN KİŞİ ( İnanç Gösteren Namına Yapılacak Bir İşlemden Sonra Taşınmazın Mülkiyetini İnanç Gösterene Geçirme yükümlülüğü Altına Girmiş Olması )
YAZILI DELİL ( İnanç Sözleşmesi Her Türlü Delille Kanıtlanabilirse de Değerin Usul Kanunundaki Miktarı Aşması Durumunda Yazılı Delille İspatının Gerekmesi )
DELİL BAŞLANGICI ( Yazılı Delil Başlangıcının Varlığı Halinde Her Türlü Yasal Takdiri Delil İle Davanın Kanıtlanabilmesi )"
292Y13.HD19.10.1999E. 1999/6582 K. 1999/7259"ECRİMİSİL ( Davacının Tahliye İstediği Gün İle Tahliye Olunan Gün Arasındaki Süre İçin İstenebilmesi )
ÇEK VERİLMESİ ( Taraflar Arasındaki İlişkinin İspatı Açısından Yazılı Delil Başlangıcı Olması )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Çek Verilmesi Olayının Taraflar Arasındaki İlişkinin İspatı Açısından Yazılı Delil Başlangıcı Olması )
TANIK DİNLETME ( Yazılı Delil Başlangıcı Bulunması Halinde Tanık Deliline Başvurulabilmesi )"
292Y3.HD11.10.1999E. 1999/10393 K. 1999/10381"YAZILI DELİL BAŞLANGICI NİTELİĞİ ( Zamanaşımına Uğramış Çek )
ÇEKİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI ( Yazılı Delil Başlangıcı Niteliği ve Alacağın İspatı )
ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ÇEKİN DELİL OLABİLME KABİLİYETİ ( Yazılı Delil Başlangıcı Niteliği )
KAMBİYO SENEDİ VASFININ KAYBI VE YAZILI DELİL BAŞLANGICI NİTELİĞİ ( Zamanaşımına Uğramış Çek )"
292Y13.HD24.5.1999E. 1999/4017 K. 1999/4216"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davanın Dayanağı Belgelerde İsim Bulunmayıp imza Bulunması )
DAVA KONUSU BELGELERDE İSİM BULUNMAMASI ( İmzanın da İnkar Edilmemesi )
İMZA BULUNUP İSİM BULUNMAMASI ( Dava Konusu Belgelerde )"
292Y19.HD26.4.1999E. 1999/403 K. 1999/2776"ALACAK DAVASI ( Zamanaşımına Uğramış Çek - Yazılı Delil Başlangıcı )
ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ÇEK ( Yazılı Delil Başlangıcı )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Zamanaşımına Uğramış Çek )"
292Y11.HD1.3.1999E. 1998/9597 K. 1999/1673"ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN ÇEK ( Cirosuz Çekin Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Kabulü )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI NİTELİĞİ ( Zamanaşımına Uğramış Cirosuz Çek )
ÇEKİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI ( Ciro Görmemişse Temel İlişkinin İspatında Yazılı Delil Başlangıcı Kabul Edileceği )
CİRO GÖRMEMİŞ ÇEKİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI ( Asıl İlişki Bakımından Yazılı Delil Başlangıcı Kabul Edileceği )"
292YHGK24.2.1999E. 1999/14–63 K. 1999/117"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Tapu iptali ve tescil )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç sözleşmesi )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Taşınmaz iktisabı sebebi )
TAŞINMAZ İKTİSABI SEBEBİ ( Yazılı delil başlangıç )"
292Y14.HD30.12.1998E. 1998/8230 K. 1998/10255"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Yazılı Delil Başlangıcı Bulunması Halinde Her Türlü Delille İspat Edilebileceği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI NİTELİĞİ ( İnanç Sözleşmesine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davasında Karşı Tarafa Para Gönderilmiş Olduğuna İlişkin Banka Dekontu )"
292Y14.HD19.10.1998E. 1998/5327 K. 1998/7546"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yazılı Olmayan İnanç Sözleşmesine Dayalı )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Yazılı Olmayan Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği )
YAZILI OLMAYAN İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI"
292Y14.HD1.5.1998E. 1997/8990 K. 1998/3393"İZALEİ ŞÜYU DAVASINDA YAZILI İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Yazılı Delil Başlangıcı Niteliği ve Bu Belgeye Dayalı Davanın Dinleneceği )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( İzalei Şüyu Davasında Yazılı Belgeye Dökülen Beyanlara Dayanarak Açılan Davanın Dinleneceği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( İzalei Şüyu Davasında Tarafların İmzaladıkları İnanç Sözleşmesi Niteliğindeki Yazılı Belge )"
292YHGK29.4.1998E. 1998/18–308 K. 1998/305"TAŞIMA İRSALİYESİNİN DELİL DEĞERİ ( Apartman yöneticisi )
APARTMAN YÖNETİCİSİNİN ZİMMETİ ( Taşıma irsaliyesinin delil değeri )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( İlk kararın temyiz edilmemesi )
KAT MALİKİNİN FAİZ BORCU"
292Y21.HD20.3.1997E. 1997/1995 K. 1997/2025"HİZMET TESPİTİ ( Davacının İmzasını Taşıyan Bordrolar )
İMZALI BORDRO ( Hizmet Tespiti-Aksini İddia Eden Davacının Aynı Değerde Yazılı Belgeye Dayanması Gereği )
YAZILI BELGEYLE İSPAT ( Hizmet Tespiti Davasında Davacının İmzasını Taşıyan Bordroların Aksini İspat )"
292YHGK26.2.1997E. 1996/15-893 K. 1997/128"PROJE ÇİZİMİ VE T.U.S. GÖREVİNİN İSBATI
TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞUNUN İSBATI
YEMİN
TANIKLA İSBAT
DAVADAN FERAGAT ( Davalının rızası şartı )
DAVANIN DAVALI TARAFINDAN TAKİBİ"
292YHGK19.2.1997E. 1996/14–676 K. 1997/88"ELATMANIN ÖNLENMESİ
İŞGAL TAZMİNATI ( Eser sözleşmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Elatmanın önlenmesi, işgal tazminatı )
BEYYİNE BAŞLANGICI"
292Y16.HD24.12.1996E. 1996/5110 K. 1996/6056"YAZILI BEYYİNE BAŞLANGICI ( Başka Delillerle Doğrulanması Gerekir )
TAPUSUZ TAŞINMAZIN SENETLE SATILMASI ( Durumun Tanıklarla Desteklenmesi Gerekir )
TAPULU TAŞINMAZIN HARİCEN SATILMASI ( Muvazaa İddiasının Yazılı Delille İspatı Zorunluluğu )
MUVAZAALI İŞLEM İDDİASI ( Yazılı Delille İspatlanması Zorunluluğu )"
292Y13.HD18.12.1995E. 1995/11132 K. 1995/11397"ALACAK DAVASI ( Davalıdan Olan Alacak İçin Yapılan İcra Takibine İtiraz Edilmesi )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Alacağa Dayanak Yapılan Belgenin Delil Başlangıcı Kabul Edilerek Alacağın Tanıkla da İspatına Olanak Tanınması )
TANIK ( Alacağa Dayanak Yapılan Belgenin Yazılı Delil Başlangıcı Kabul Edilerek Alacağın Tanıkla da İspatına Olanak Tanınması )"
292Y14.HD11.2.1994E. 1993/5830 K. 1994/1452"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Tanık Dahil Her Türlü Delille İspatının Mümkün Olması )
TANIK DAHİL HER TÜRLÜ DELİLLE İSPAT ( İnanç Sözleşmesi )"
292Y14.HD19.10.1993E. 1993/2157 K. 1993/7871"DÜZENLEME SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Muvazaalı ve Borcun Teminatı Olduğu Aynı Mahiyette Delille İspat Edilmelidir )
MUVAZAA ( Düzenleme Biçimindeki Satış Vaadinin Borcun Teminatı Olduğu İddiası )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Borcun Teminatı Olduğu İddia Edilen Satış Vaadine Karşı Bono Sunulması )
HER TÜRLÜ DELİL ( Bu İbarenin Yemin Teklifini de Kapsaması )
YEMİN TEKLİFİ ( Her Türlü Delil İbaresi Kapsamında Olması )
GİZLİ İŞLEM ( Muvazaalı Satış Vaadinde Tarafların Gerçek İradelerine Uyan İşlemin Geçerli Olması )"
292YHGK9.6.1993E. 1993/1-109 K. 1993/436"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnançlı muamele )
İNANÇLI MUAMELE ( Tapu iptali ve tescil )
İNANÇLI MUAMELE ( Yazılı delil baslangıcı )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Taraf muvazaası )
MUVAZAA ( İnançlı muamele )
MEKTUP ( İnançlı muameleye delil başlangıcı )"
292Y11.HD6.5.1993E. 1992/2849 K. 1993/3216"ÇEKİN SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEMESİ
ÇEKDE ZAMANAŞIMI
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Zamanaşımına uğrayan çek )
ZAMANAŞIMI ( Çek )"
292YHGK13.5.1992E. 1992/14-249 K. 1992/323"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil Davasında İspat Vasıtaları )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davasında )
İKRAR ( Davalının İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davasındaki İkrarı )
YAZILI DELİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davasının İspatı )
TANIK DELİLİ ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davasında Yazılı Delil Başlangıcı Sunulmuşsa )"
292Y3.HD3.2.1992E. 1991/4420 K. 1991/1669"ÇEK ( Keşide Yeri Olmayan - Yazılı Delil Başlangıcı Sayılması )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Keşide Yeri Olmayan Çek )
TANIK DİNLENİLME İMKANI ( Keşide Yeri Olmayan Çek - Yazılı Delil Başlangıcı Sayılması )
ALACAK DAVASINDA YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Keşide Yeri Olmayan Çek )"
292YHGK17.10.1990E. 1990/14-325 K. 1990/492"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayanma )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Yazılı Delille İspat Zorunluluğu )
YAZILI DELİLLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( İnanç Sözleşmesi )
BORCUN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİ ( İnanç Sözleşmesinde İfanın Dava Yolu İle Sağlanması Yoluna Gidilmesi )"
292Y11.HD30.5.1989E. 1988/6044 K. 1989/3306"BONO ( Malen Kaydını Taşıması )
MALEN KAYDINI TAŞIYAN BONO ( Bedelinin Nakden Verildiğinin Lehtar Tarafından İleri Sürülmesi )
LEHTARIN BEDELİNİ NAKTEN VERDİĞİNİ İLERİ SÜRMESİ ( İspat Külfetinin Lehtarda Olması )
İSPAT KÜLFETİ ( Bedelini Nakden Verdiğini İleri Süren Lehtarda Olması )"
292Y11.HD6.2.1989E. 1988/3997 K. 1989/541"TANZİM YERİ BULUNMAYAN ÇEK ( Yazılı Delil Başlangıcı )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Tanzim Yeri Bulunmayan Çek )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI OLAN BELGELERİN BAŞKA KANITLA TAKVİYESİNE GEREK OLMADIĞI"
292Y14.HD29.11.1988E. 1988/7191 K. 1988/7865"İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN TESCİL TALEBİ ( İspatın Her Türlü Delille Yapılabileceği )
İSPAT ( İnanç Sözleşmesiyle Müştereken Alınan Evin Ortaklardan Biri Adına Tescili )
MÜŞTEREKEN ALINAN EVİN ORTAKLARDAN BİRİ ADINA TESCİLİ ( İnanç Sözleşmesinin İspatı )"
292Y14.HD22.11.1988E. 1988/6507 K. 1988/7646"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Borç Paranın Teminatı Olarak Tanzim Edildiği İddiası )
BORÇ PARANIN TEMİNATI OLARAK TANZİM EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Delillerin Değerlendirilmesi )
İSTİCVAP ( Teminat Olarak Tanzim Edildiği İddia Edilen Satış Vaadi Sözleşmesi Borçlusunun Yaptığı Çekle Ödeme )"
292Y11.HD10.2.1988E. 1987/6039 K. 1988/702"MENFİ TESPİT DAVASI ( Yazılı Beyyine Başlangıcı Sayılan Vekaletnameye ve Dinlenen Tanık Beyanlarına Göre Davacının Borçlu Olmadığının Anlaşılması )
YAZILI BEYYİNE BAŞLANGICI ( Vekaletnameye ve Dinlenen Tanık Beyanlarına Göre Davacının Borçlu Olmadığının Anlaşılması )"
292Y13.HD2.12.1986E. 1986/5433 K. 1986/5976"ALACAĞIN TEMLİKİ
YAZILI DELİL BAŞLANGICI"
292YHGK14.5.1986E. 1984/4-523 K. 1986/514"TESLİM DAVASI ( Adi Ortaklığın Tasfiyesine Karşı Yazılı Sözleşme )
ADİ ORTAKLIĞIN TASFİYESİNE DAİR YAZILI SÖZLEŞME ( Tanık Dinletilememesi )
TANIK DİNLETİLEMEMESİ ( Adi Ortaklığın Tasfiyesine Karşı Yazılı Sözleşmeye Karşı )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Vergi Dairesine Verilen Dilekçenin Sözleşmeden Cayıldığını Gösterir Nitelik Taşımaması )"
292Y13.HD26.11.1984E. 1984/6661 K. 1984/7481"ÇEKTE KEŞİDE YERİNİN YAZILI OLMAMASI ( Senetteki İmzanın İnkar Edilmemesi Durumunda Senedin Yazılı Delil Başlangıcı Kabul Edilmesi )
KEŞİDE YERİ BULUNMAYAN ÇEK ( Yazılı Delil Başlangıcı Kabul Edilmesi )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Keşide Yeri Yazılı Olmayan Çek )
TANIK DELİLİ ( Yazılı Delil Başlangıcı Bulunması Halinde )
HAVALE BELGESİ ( Keşide Yeri Yazılmayan ve Dolayısıyla Çek Niteliği Olmayan Belge-Yazılı Delil Başlangıcı-Tanık Dinlenebilmesi )
DELİL BAŞLANGICI ( Keşide Yeri Yazılmayan ve Dolayısıyla Çek Niteliği Olmayan Belge )"
292Y11.HD13.5.1982E. 1982/2221 K. 1982/2272"ZAMANAŞIMINA UĞRAYIP BEYYİNE BAŞLANGICI OLABİLECEK DURUMA DÜŞMÜŞ SENET ( Borcun İspatında Takip Edilecek Yol )
SENEDİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI VE BEYYİNE BAŞLANGICI OLABİLECEK DURUMA DÜŞMÜŞ OLMASI ( Borcun İspatında Takip Edilecek Yol )
BEYYİNE BAŞLANGICI DURUMUNA DÜŞEN SENEDE DAYANARAK İSPATTA TAKİP EDİLECEK YOL ( Senedin Zamanaşımına Uğraması Durumunda )"

Madde 293

YARGITAY

293Y1.HD20.9.2017E. 2017/2846 K. 2017/4455"TARAF MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (İddianın Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği - Memur İçin Soruşturmaya İzin Araştırması Yapan Nüfus Memurluğu Görevlisinin Tutanaktaki Mirasbırakanın Taşınmazı Bedeli Karşılığında Devrettiği Şeklindeki Beyanından Taşınmazın Gerçekte Satış Suretiyle Davalıya Temlik Edildiği/Davanın Reddi Gerektiği)
MUVAZAA İDDİASI / İSPAT (Varlığını İddia Eden Taraf veya Bunların Ardılı (Halefi) Sıfatı İle Hareket Eden Başka Bir Anlatımla Sözleşmenin Yanlarından Birine Teb'an Dava Açan Kişi Medeni Kanunun 6. Md. Gereğince Bu İddiasını İspat Etmek Zorunda Olduğu)
SENEDE BAĞLI BİR SÖZLEŞMEYE KARŞI MUVAZAA İDDİASI (Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği - Sözleşme Aynı Kanunun 203. (HUMK 293) Md.sinde Sözü Edilen Yakın Akrabalar Arasında Yapılmış Olsa Dahi Muvazaanın Yazılı Delille İspat Edilmesi Gerektiği)
YAZILI DELİL (Taraf Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil İstemi - İddianın Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği/Memur İçin Soruşturmaya İzin Araştırması Yapan Nüfus Memurluğu Görevlisinin Tutanaktaki Mirasbırakanın Taşınmazı Bedeli Karşılığında Devrettiği Şeklindeki Beyanından Taşınmazın Gerçekte Satış Suretiyle Davalıya Temlik Edildiği/Davanın Reddi Gerektiği)"
293YHGK20.1.2016E. 2014/22-83 K. 2016/27"İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI (Davacı Tanık Deliline Dayandığından Gösterdiği Tanıklar Dinlenilmiş ve Dinlenilen Tanıkların Tamamı da Davacının İddialarını Doğrular Mahiyette Beyanda Bulundukları - Öte Yandan Tarafların Delil Listesinde Yer Almayan Çalışanın Re'sen Dinlenmesinin Doğru Olmayacağı Gibi Hâkimin Resen Delil Toplama Yetkisinden de Söz Edilemeyeceği)
TANIK DELİLİNE DAYANMA (Dinlenilen Tanıkların Tamamı da Davacının İddialarını Doğrular Mahiyette Beyanda Bulundukları/Öte Yandan Tarafların Delil Listesinde Yer Almayan Çalışanın Re'sen Dinlenmesinin Doğru Olmayacağı Gibi Hâkimin Resen Delil Toplama Yetkisinden de Söz Edilemeyeceği - İşçilik Alacağı Davası)
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI (Davacı Tanık Deliline Dayandığından Gösterdiği Tanıklar Dinlenilmiş ve Dinlenilen Tanıkların Tamamı da Davacının İddialarını Doğrular Mahiyette Beyanda Bulundukları - Öte Yandan Tarafların Delil Listesinde Yer Almayan Çalışanın Re'sen Dinlenmesinin Doğru Olmayacağı Gibi Hâkimin Resen Delil Toplama Yetkisinden de Söz Edilemeyeceği)"
293YHGK18.2.2015E. 2013/19-1362 K. 2015/826"KAMBİYO SENEDİNDEN BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Tefecilik Sebebiyle Düzenlenen Bono - Tefecilik İddiasının Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği/İspatlanamayan Tefecilik İlişkisine Dayalı Olarak Verildiği İddia Olunan ve Takibe Konu Edilen Bonoların Geçersizliğini Kabul Eden Direnme Gerekçesinin İsabetsiz Olduğu )
TEFECİLİK SEBEBİYLE DÜZENLENDİĞİ İDDİASINA DAYALI BONO ( Kambiyo Senedinden Borçlu Olunmadığı Tespiti - Bonoların Tefecilik Nedeniyle Verildiğinin Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği/İspatlanamayan Tefecilik İlişkine Dayalı Karar Verilemeyeceği - Mahkemece Uzman Bilirkişi Vasıtasıyla Tarafların Alacak ve Borç Durumu Tespit Ettirilerek Karar Verileceği )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Tefecilik Sebebiyle Düzenlenen Bono/Kambiyo Senedinden Borçlu Olunmadığı Tespiti - Bonoların Tefecilik Nedeniyle Verildiğinin Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği )
BONONUN TEFECİLİK SEBEBİYLE DÜZENLENMESİ İDDİASI / İSPAT YÜKÜ ( Kambiyo Senedinden Borçlu Olunmadığı Tespiti - Bonoların Tefecilik Nedeniyle Verildiğinin Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği/Senetlerdeki İmza İnkar Edilmediği Gibi Tefecilik Nedeniyle Açılmış ve Mahkumiyetle Sonuçlanmış Ceza Davası da Bulunmadığı - Bonoların Geçersizliği Kabulünün Doğru Olmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YARGITAY DENETİMİNE ELVERİŞLİ OLMASI ( Kambiyo Senedinden Borçlu Olunmadığı Tespiti - Bonoların Tefecilik Nedeniyle Verildiğinin Yazılı Delille Kanıtlanacağı/Davacının İddiasını İspatlayacak Yazılı Delil Sunamadığı - Mahkemece Uzman Bilirkişi Vasıtasıyla Tarafların Alacak ve Borç Durumu Tespit Ettirileceği )"
293Y13.HD18.1.2015E. 2014/5419 K. 2015/550"ÖDÜNÇ VERİLEN PARANIN TAHSİLİNDEN KAYNAKLI İTİRAZIN İPTALİ ( İspat Yükü - Davalı Tarafından İmzası İnkar Edilmeyen Belgede “Vakıftan Kiralamış Olduğumuz Spor Merkezi İçin Gerekli Olan Parayı Aldım ve Kalan Bakiyeyi de Elden Aldım” İbaresinin Ödünç İlişkisini İspatlamada Yeterli Olmadığı - Davacının Yasal Delillerle Ödünç İlişkisini İspatlayacağı )
GEREKÇELİ İNKAR ( Davalının Paraları Kendisi İçin Değil Şirket Adına Aldığını Savunmasının Gerekçeli İnkar Niteliğinde Olduğu - Ödünç Verilen Paranın Tahsilinden Kaynaklı İtirazın İptali )
YEMİN DELİLİNİ HATIRLATMA ( Davacının Dava Dilekçesinde “Sair Her Türlü Yasal Delil” Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayanmış Olduğu - Mahkemece Davacıya Karşı Tarafa Yemin Yöneltmeye Hakkı Bulunduğu Hatırlatılarak Sonucuna Gidileceği/Ödünç Verilen Paranın Tahsilinden Kaynaklı İtirazın İptali )
ÖDÜNÇ İLİŞKİSİNİ İSPAT YÜKÜ ( Ödünç Verilen Paranın Tahsilinden Kaynaklı İtirazın İptali - Davalının Paraları Kendisi İçin Değil Şirket Adına Aldığını Savunmasının Gerekçeli İnkar Niteliğinde Olduğu/Davacının Ödünç İlişkisini Yasal Delillerle İspat Edeceği )"
293YHGK17.12.2014E. 2013/3-1411 K. 2014/1046"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYALI ALACAK ( Kardeşler Arası Alacak Davası - Davacı Tanık Deliline Dayandığından Gösterdiği Tanıklar Dinlenilmiş ve Dinlenilen Her İki Tanık da Davacının İddialarını Doğrular Mahiyette Beyanda Bulunduğu - Olayda Müphem Bir Husus Bulunmadığı Gibi Davacı Davasını İspatladığı )
İSTİCVAP ( Kardeşler Arası Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Alacak Davası - Olayda Müphem Bir Husus Bulunmadığı Gibi Davacı Davasını İspatladığından Davalının İsticvap Olunarak Kendi Aleyhine Olan Belli Bir veya Bir Kaç Vakıa Hakkında Dinlenemeyeceği )
TARAF İSTİCVABI ( Uygulamada ve Öğretide Tarafın İsticvabı İle Taraf veya Vekilinin Hâkimin Müphem Gördüğü Hususların Aydınlığa Kavuşturulması Amacıyla Dinlenmesini Birbirinden Ayrı Tutulduğu - Davacı Davasını İspatladığından Davalının İsticvap Olunarak Kendi Aleyhine Olan Belli Bir veya Bir Kaç Vakıa Hakkında Dinlenemeyeceği )
KARDEŞLER ARASI ALACAK DAVASI ( Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle - Davacı Tanık Deliline Dayandığından Gösterdiği Tanıklar Dinlenilmiş ve Dinlenilen Her İki Tanık da Davacının İddialarını Doğrular Mahiyette Beyanda Bulunduğu - Olayda Müphem Bir Husus Bulunmadığı Gibi Davacı Davasını İspatladığı )"
293Y15.HD8.9.2014E. 2013/6531 K. 2014/4981"ESER SÖZLEŞMESİ ( Nisbi Harca Tabi Dava - Davada Değerle İfade Edilmesi Mümkün ve İfade Edilebilen Talep Olmasına Rağmen Dava Dilekçesinde Değer Gösterilip Peşin Nisbi Harç Yatırılmamış Olması Halinde Usulüne Uygun Olarak Açılmış Davanın Varlığından Söz Edilemeyeceği )
SÖZLEŞMENİN AYNEN İFASI İSTEMİ ( Nisbi Harca Tabi Dava - Nisbi Harç Yatırılmamış Olması Halinde Usulüne Uygun Olarak Açılmış Davanın Varlığından Söz Edilemeyeceği/Sözleşmenin Aynen İfası ve İnşaat Süresince Kira Ödenmesi Talebi İle İlgili Harcı Ödenerek Yöntemine Uygun Açılmış Bir Dava Olmadığından Bu İstemlerle İlgili Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığına Karar Verilmesi Gerektiği )
NİSBİ HARCA TABİ DAVA ( Sözleşmenin Aynen İfası İstemi - Nisbi Harca Tabi Olan Davalarda Dava Dilekçesinde Değeri Gösterilerek Peşin Harç Yatırılmasının Zorunlu Olduğu )
AKDİ İLİŞKİNİN VARLIĞININ İSPATI ( Manevi Tazminat İstemi - 3 Katlı Binanın Mevcut Yapının Yıkılarak Yeniden Yapılması İşinin Değeri ve Talep Edilen Kira Miktarının Tanıkla İspatı Mümkün Olan Miktardan Fazla Olduğu )
MEVCUT YAPININ YIKILARAK YENİDEN YAPILMASI ( Manevi Tazminat İstemi - Davacı Yüklenici Olduğu İleri Sürülen Şirketle Akdî İlişkinin Varlığını Yasal Delillerle Kanıtlayamadığından Yüklenici Olduğu İddia Edilen Bu Şirket Hakkındaki Manevi Tazminat Davasının Husumet Yönünden Reddi Gerektiği )
HUSUMET ( Akdi İlişkinin Varlığının İspatı - Davacı Yüklenici Olduğu İleri Sürülen Şirketle Akdî İlişkinin Varlığını Yasal Delillerle Kanıtlayamadığından Yüklenici Olduğu İddia Edilen Bu Şirket Hakkındaki Manevi Tazminat Davasının Husumet Yönünden Reddi Gerektiği )
SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK HALİ ( Manevi Tazminat İstemi - Haksız Fiillerden Doğan Sorumluluğa İlişkin Hükümler Kıyas Yoluyla Sözleşmeye Aykırılık Halinde Uygulanmasının Mümkün Olduğu )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat İstemi - Davacının Davalı Yapı Denetim Şirketinin Hangi Eylemi İle Ne Şekilde Kişilik Haklarının Saldırıya Uğradığı ve Tecavüz Edildiği İspat Edilemediğinden Bu Şirket Hakkındaki Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gerektiği )"
293Y1.HD16.9.2013E. 2013/9200 K. 2013/12595"MURİS MUVAZAASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Muvazaa Sebebiyle Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak Tapuda Yapılan Taşınmaz Temlikine İlişkin Tescilin Yolsuz Olduğu - Muvazaalı İşlemlerin Yapıldığı Andan İtibaren Taraflar Arasında Hüküm ve Sonuç Doğuracağı Verilen Kararın Yenilik Doğurucu Değil Açıklayıcı Mahiyette Olduğu )
SENEDE BAĞLI BİR SÖZLEŞMEYE KARŞI MUVAZAA İDDİASI ( Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği - Sözleşme Yakın Akrabalar Arasında Yapılmış Olsa da Muvazaanın Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği )
TARAF MUVAZAASI ( Davalarında İddianın Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği - Sözleşmenin Resmi Şekilde Yapılması Halinde Olayın Özelliği İtiribariyle Adi Yazılı Delilin Yeterli Olacağının Öğretide Kabul Edildiği )
TAKMA AD NAMI-MÜSTEAR DAVALARI ( İddianın Yazılı Delille Kanıtlanmasının Zorunlu Olduğu - Senede Bağlı Sözleşmeye Karşı Muvazaa İddiasının Ancak Yazılı Delille Kanıtlanması Gereği )"
293Y1.HD25.3.2013E. 2013/2533 K. 2013/4143"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Kira Sözleşmesinin Varlığı Ancak Yazılı Delille İspat Edilebileceği - Sözü Edilen Miktar Yıllık Kira Tutarına Bakılarak Belli Edileceği/Sözlü Kira Sözleşmesi Kurulduğu Yolundaki Savunmanın İlgilisine Yemin Teklif Etme Hakkı Verebileceği )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Varlığı Ancak Yazılı Delille İspat Edilebileceği - Sözü Edilen Miktar Yıllık Kira Tutarına Bakılarak Belli Edileceği/Sözlü Kira Sözleşmesi Kurulduğu Yolundaki Savunmanın İlgilisine Yemin Teklif Etme Hakkı Verebileceği )
YAZILI DELİL ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - Kira Sözleşmesinin Varlığı Ancak Yazılı Delille İspat Edilebileceği - Sözü Edilen Miktar Yıllık Kira Tutarına Bakılarak Belli Edileceği/Sözlü Kira Sözleşmesi Kurulduğu Yolundaki Savunmanın İlgilisine Yemin Teklif Etme Hakkı Verebileceği )
YEMİN TEKLİF ETME HAKKI ( Sözlü Kira Sözleşmesi Kurulduğu Yolundaki Savunmanın İlgilisine Yemin Teklif Etme Hakkı Verebileceği - Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil )
TANIK DİNLEME ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - 5219 ve 5236 S. Yasalara Göre Yapılan Katsayı Artışı Sonucu Davanın Açıldığı Tarihte 590.00, YTL Üzerindeki Sözleşmeler Hakkında Tanık Dinlenemeyeceği )"
293Y3.HD14.2.2013E. 2013/641 K. 2013/2260"ALACAK DAVASI ( Yörede Hayvancılık Bakımına İlişkin Anlaşmaların Senede Bağlanmadığı Yönünde Teamül Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği - Teamül Haline Geldiğinin Anlaşılması Durumunda İse Davacı Tanıkları Dinlenmeli ve Hasıl Olacak Neticeye Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
HAYVAN BAKIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞME ( Senede Bağlanmadığı Yönünde Teamül Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği - Teamül Haline Geldiğinin Anlaşılması Durumunda İse Davacı Tanıkları Dinlenmeli ve Hasıl Olacak Neticeye Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TEAMÜL ( Yörede Hayvancılık Bakımına İlişkin Anlaşmaların Senede Bağlanmadığı Yönünde Teamül Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği - Teamül Haline Geldiğinin Anlaşılması Durumunda İse Davacı Tanıkları Dinlenmeli ve Hasıl Olacak Neticeye Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TANIK DİNLENİLMESİ ( Yörede Hayvancılık Bakımına İlişkin Anlaşmaların Senede Bağlanmadığı Yönünde Teamül Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği - Teamül Haline Geldiğinin Anlaşılması Durumunda İse Davacı Tanıkları Dinlenmeli ve Hasıl Olacak Neticeye Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
293Y1.HD11.10.2012E. 2012/13033 K. 2012/11055"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Harcın Tamamlanması Konusunda Davacıya Önel Verilmesi ve Harç Yatırıldığı Takdirde Bu Kez Yıkım İstekli Davalarda Tüm Kayıt Maliklerinin Yer Almalarının Zorunlu Olduğu )
TARAF TEŞKİLİ ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Harcın Tamamlanması Konusunda Davacıya Önel Verilmesi ve Harç Yatırıldığı Takdirde Bu Kez Yıkım İstekli Davalarda Tüm Kayıt Maliklerinin Yer Almalarının Zorunlu Olduğu )
YIKIM İSTEMİ ( Tüm Kayıt Maliklerinin Yer Almaları Zorunlu Olup Taşınmazın Davalı Dışındaki Paydaşının da Davada Yer Almasının Sağlanması Ondan Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KİRA SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞI ( Ancak Yazılı Delille İspat Edilebileceği - Sözü Edilen Miktar Yıllık Kira Tutarına Bakılarak Belli Edileceği/Sözlü Kira Sözleşmesi Kurulduğu Yolundaki Savunmanın İlgilisine Yemin Teklif Etme Hakkı Verebileceği )"
293Y13.HD4.7.2012E. 2012/14026 K. 2012/17321"İTİRAZIN İPTALİ ( Havale Bir Ödeme Vasıtası Olup Var Olan Bir Borcun Ödendiğini Gösterdiği - Bu Karinenin Aksini Havaleyi Gönderen Şahsın İspat Etmesi Gerektiği )
BANKA DEKONTU ( İtirazın İptali - Banka Dekontunda Paranın Gönderiliş Nedenine İlişkin Herhangi Bir Şerhin Bulunmadığı - Bu Haliyle Havale Paranın Borç Olarak Gönderildiğini İspata Yeterli Olmadığı )
HAVALE ( Bir Ödeme Vasıtası Olup Var Olan Bir Borcun Ödendiğini Gösterdiği - Bu Karinenin Aksini Havaleyi Gönderen Şahsın İspat Etmesi Gerektiği )
KARZ İLİŞKİSİ ( Varlığını Davacının Kanıtlaması Gerektiği - Taraflar Kardeş Olduğu İçin Tanık Dinlenebileceği/Yazılı Bir Delil Aranmasına Gerek Olmadığı/Davacının Tanıkları Celp Edilip Dinlenmeli ve Varsa Davalıdan Karşı Delilleri Sorulup Toplanarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TANIK DELİLİ ( Taraflar Kardeş Olduğu İçin Tanık Dinlenebileceği - Yazılı Bir Delil Aranmasına Gerek Olmadığı/Davacının Tanıkları Celp Edilip Dinlenmeli ve Varsa Davalıdan Karşı Delilleri Sorulup Toplanarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
293Y13.HD4.7.2012E. 2011/15588 K. 2012/17309"BORÇ VERİLEN PARANIN TAHSİLİ ( Davacıların Tanıkları ile Aralarındaki Akrabalık İlişkisinin Tanıkların Doğruyu Söylemediklerini Göstermediği - Asıl Olanın Tanıkların Doğruyu Söylediği Olduğu/Davacı Tanık Beyanlarının Esas Alınması Gerektiği )
TANIK ( Tarafların Akraba Olmaları Nedeniyle Tanık Dinlenebileceği - Davacı İle Akrabalık İlşkisinin Tanıkların Doğruyu Söylemediğini Göstermediği/Asıl Olanın Tanıkların Doğru Söylediği Olduğu - Borç Paranın Tahsili İstemi )
AKRABA OLAN TARAFLAR ( Borç Paranın Tahsili İstemi - Davacıların Tanıkları İle Aralarındaki Akrabalık İlişkisi Tanıkların Doğruyu Söylemediklerini Göstermediği/Asıl Olanın Tanıkların Doğru Söylediği Olduğu - Borç Paranın Tahsili Talebinde Davacı Tanık Beyanları Esas Alınarak Karar Verileceği )"
293Y3.HD26.6.2012E. 2012/10400 K. 2012/16098"ALACAK DAVASI ( Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı - Davalının Duruşmaya Gelmemesi ve Davaya Cevap Vermemesi Sonucu Davayı Tümüyle İnkar Etmiş Sayılacağı/Davalıya Meşruhatlı İsticvap Davetiyesi Çıkarılarak Beyanı Alınması Gerektiği )
İSTİCVAP DAVETİYESİ ( Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Alacak - Davalının Duruşmaya Gelmemesi ve Davaya Cevap Vermemesi Sonucu Davayı Tümüyle İnkar Etmiş Sayılacağı/Davalının Beyanının Alınması Gerektiği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Alacak - Davacının Miktar ve Dayandığı Hukuki Muamelenin Niteliğine Göre İddiasını Yasal Delillerle İspat Etmek Zorunda Olduğu )
TARAFLARIN KARDEŞ OLMASI ( Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Alacak - Davacının Miktar ve Dayandığı Hukuki Muamelenin Niteliğine Göre İddiasını Yasal Delillerle İspat Etmek Zorunda Olduğu/Davalının Duruşmaya Gelmemesi ve Davaya Cevap Vermemesi Sonucu Davayı Tümüyle İnkar Etmiş Sayılacağı )
KARDEŞ TARAFLAR ( Davacının Miktar ve Dayandığı Hukuki Muamelenin Niteliğine Göre İddiasını Yasal Delillerle İspat Etmek Zorunda Olduğu/Davalının Duruşmaya Gelmemesi ve Davaya Cevap Vermemesi Sonucu Davayı Tümüyle İnkar Etmiş Sayılacağı - Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Alacak )"
293Y1.HD5.4.2012E. 2012/3423 K. 2012/4001"ELATMANIN ÖNLENMESİ (Müşterek Mülkün Kiraya Verilmesi Önemli İdari Tasarruflardan Olduğundan Pay ve Paydaş Çoğunluğuna Dayanmayan Kira Sözleşmelerine Geçerlilik Tanıma Olanağı Olmadığı )
MÜŞTEREK MÜLKİYET (Kiraya Verilmesi Önemli İdari Tasarruflardan Olduğundan Pay ve Paydaş Çoğunluğuna Dayanmayan Kira Sözleşmelerine Geçerlilik Tanınamayacağı - Elatmanın Önlenmesi )
KİRA SÖZLEŞMESİ (Yazılı ve Sözlü Yapılabileceği Gibi Kira Sözleşmesinin Esaslı Unsurlarında Anlaşmış Olmak Şartıyla Zımni Olarak da Yapılabileceği - Tanık Dinlenmesine Olanak Bulunmayan Hallerde Kira Sözleşmesinin Varlığı Ancak Yazılı Delille İspat Edilebileceği )
PAYLI MÜLKİYETİN KİRAYA VERİLMESİ (Önemli İdari Tasarruflardan Olduğundan Pay ve Paydaş Çoğunluğuna Dayanmayan Kira Sözleşmelerine Geçerlilik Tanınamayacağı - Elatmanın Önlenmesi )
TANIK DİNLENMESİ (Kira Sözleşmesi Yazılı ve Sözlü Yapılabileceği Gibi Zımni Olarak da Yapılabileceği - Tanık Dinlenmesine Olanak Bulunmayan Hallerde Kira Sözleşmesinin Varlığı Ancak Yazılı Delille İspat Edilebileceği )"
293Y13.HD1.3.2012E. 2012/1378 K. 2012/5230"ZİYNET EŞYALARININ İADESİ NEDENİYLE ALACAK DAVASI ( Tarafların Karı Koca Olduğu - Tanık Deliline Başvurulabileceği/Davacının Anne ve Babasının Tanık Olarak Dinlenilmesinde Sakınca Olmadığı/Tanık Delili )
TANIK DELİLİ ( Davacının Anne ve Babası Olsa Dahi Tanık Beyanlarının Yerel Mahkemece Dikkate Alınması Gerektiği - Davacının Anne ve Babasının Yalan Yere Şahitlik Yapıtığına Dair Bir Soruşturma ve Kovuşturmadının Bulunmadığı )
ANNE VE BABANIN TANIK OLARAK DİLENMESİ ( Tarafların Karı ve Koca Olması Nedeniyle HUMK Gereğince Tanık Deliline Başvurulabileceği - Davacı Tanıklarının Doğru Söylemiş Olduğunun Haklarında Bir Soruşturma Bulunmadığının Anlaşıldığı )"
293Y1.HD13.10.2011E. 2011/8023 K. 2011/10250"TAPU İPTALİ VE TESCİL (Muvazaa İddiasının Yazılı Delille İspat Edilmesi Gerektiği/Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Mehir Szöleşmesi Olduğu/Mehir Sözleşmesinin Geçerli Olması Sebebiyle Muvazaa İddiasının İspatlanamadığından Davanın Reddi Gerektiği )
MEHİR SÖZLEŞMESİ (Kocanın Evlenme Sözleşmesi Anında ya da Devamı Sırasında Bazen de Sona Ermesi Halinde Kadına Belirli Bir Mal Para veya Ekonomik Değeri Olan Bir Şeyi Armağan Etmesinin Yasaklanmamış Olması Dolayısıyla Geçerli Kabul Edileceği - Muvazaa İddiasıyla Tapu İptali ve Tescil )
EVLENME SIRASINDA VERİLEN TAŞINMAZ (Medeni Kanun Evlenme Sözleşmesi Sırasında Karı Kocadan Birinin Diğerine Bir Mal veya Para Vermesini ya da Vermeyi Vaad Edip Bir Süre Ertelemesini Yasaklamadığı - Mehir Sözleşmesinin Geçerli OIduğu/Tapu İptali ve Tescil )
MUVAZAA (Tapu İptali ve Tescil - Ancak Yazılı Delille İspatlanabileceği/İbraz Edilen Sözleşmenin Muvazaalı İşlemin Belgesi Olmayıp Taşınmazın Davalıya Mehir Olarak Verildiğine Dair Düzenlenen Bir Belge Olduğu - Davanın Reddi Gereği )
YAZILI DELİLLE İSPAT (Muvazaa İddiasının Yazılı Delille İspatlanması Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )"
293Y14.HD19.7.2011E. 2011/8894 K. 2011/9523"ESER BEDELİNİN TAHSİLİ ( Eser Sözleşmesinden Doğan Bu Gibi Uyuşmazlıklarda Akti İlişkinin Varlığı ve İşin Meydana Getirilerek İş Sahibine Teslim Edildiğini İspat Yükünün Bunu İddia Eden Yükleniciye Ait Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Ödenmeyen Eser Bedelinin Tahsili - Eser Sözleşmesinden Doğan Bu Gibi Uyuşmazlıklarda Akti İlişkinin Varlığı ve İşin Meydana Getirilerek İş Sahibine Teslim Edildiğini İspat Yükünün Bunu İddia Eden Yükleniciye Ait Olduğu )
TANIK DİNLENMESİ ( Eser Bedelinin Tahsili - Davacının Varlığını Belirttiği Alacağın Miktarına Göre İşlemin Senetle Kanıtlanması Gerektiği/Davada Davalının Açık Muvafakati Olmadan Tanık Dinlenemeyeceği )"
293Y13.HD13.7.2011E. 2011/4534 K. 2011/11443"İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Tanığın İfadesi Dosya İçeriğine Uygun Olmakla Davacıya Tamamlayıcı Yemin Yaptırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TANIK BEYANI ( Dosya İçeriğine Uygun Olmakla Davacıya Tamamlayıcı Yemin Yaptırılarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği - İtirazın İptali İstemi )
TAMAMLAYICI YEMİN ( İtirazın İptali İstemi - Tanığın İfadesi Dosya İçeriğine Uygun Olmakla Davacıya Tamamlayıcı Yemin Yaptırılarak Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
293Y1.HD4.7.2011E. 2011/2403 K. 2011/7869"ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Şirketler Arasında Organik Bağ Bulunduğu/Taşınmazı Haricen Satın Alan Davalı Şirketin Diğer Davalı Şirkete Taşınmazı Kullandırdığı - Ecrimisilden Taşınmazı Satın Alan Şirketin de Sorumlu Olacağı )
ECRİMİSİL ( Taşınmazı Haksız Kullananın Taşınmaz Malikine Ödemekle Yükümlü Bulunduğu İşgal Tazminatı Olup En Az Kira Bedeli En Fazla Mahrum Kalınan Gelir Olduğu/Bedele KDV İlave Edilemeyeceği - Dönem Sonları İtibariyle Faize Hükmedileceği )
ORGANİK BAĞ BULUNAN ŞİRKETLER ( Taşınmazı Haricen Satın Alan Davalı Şirketin Diğer Davalı Şirkete Taşınmazı Kullandırdığı - Ecrimisilden Taşınmazı Satın Alan Şirketin de Sorumlu Olacağı )
KİRA BEDELİ ADI ALTINDA YATIRILAN PARA ( Davacı Şirketin Hesabına Yatırılan Paranın Davacı Şirket Tarafından Şirket Defterlerine Kira Bedeli Olarak Değil Ecrimisil Olarak Geçmesinin Taraflar Arasında Zımni Kira İlişkisinin Bulunduğu Şeklinde Değerlendirilemeyeceği )
HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATINA KDV ( Ecrimisilin En Az Kira Bedeli En Fazla Mahrum Kalınan Gelir Olduğu - Bedele KDV İlave Edilemeyeceği )
ECRİMİSİLE FAİZ ( Ecrimisilin Ticari İlişkiden Kaynaklanmadığı - Haksız Fiil Niteliğindeki Fuzuli İşgalden Doğduğundan Belirlenen Ecrimisile Dönem Sonları İtibariyle Faize Hükmedileceği )"
293Y1.HD24.3.2011E. 2011/2270 K. 2011/3426"KİRA SÖZLEŞMESİ ( Geçerliliği Hiçbir Biçim Koşuluna Bağlı Olmadığı Yazılı veya Sözlü Yapılabileceği Zımnen de Kurulabileceği - Kira Sözleşmesinin Varlığının Ancak Yazılı Delille İspat Edilebileceği Kanıt Sınırının Yıllık Kira Tutarına Göre Belirleneceği )
YAZILI DELİLLE KANITLAMA ZORUNLULUĞU ( Değeri Yasada Belirtilen Sınırı Aşan Sözleşmelerin İspatında Tanık Dinlenemeyeceği Yazılı Belge ile Kanıtlanması Gereği - Yazılı Belge ile Kanıtlanması Gereken Kira Sözleşmesinin Yıllık Kira Tutarının Esas Alınması Gereği )
YILLIK KİRA TUTARI ( Yazılı Belge ile Kanıtlanma Zorunluluğunda Esas Olduğu - Kira Sözleşmesinin Varlığının Yazılı Delille İspat Edilebileceği )"
293Y1.HD7.2.2011E. 2011/352 K. 2011/1006"ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Kira Sözleşmesinin Varlığı Ancak Yazılı Delille İspat Edilebileceği - Sözü Edilen Miktar Yıllık Kira Tutarına Bakılarak Belli Edileceği )
YEMİN TEKLİFİ ( Sözlü Kira Sözleşmesi Kurulduğu Yolundaki Savunmanın İlgilisine Yemin Teklif Etme Hakkı Verebileceği - Ayrıca HUMK'nun 292 ve 293. Md.lerinde Değinilen Ayrıcalıkların da Gözetilmesi Gerekeceği )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Varlığı Ancak Yazılı Delille İspat Edilebileceği - Sözü Edilen Miktar Yıllık Kira Tutarına Bakılarak Belli Edileceği )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davalının Gerçekten Taşınmazı Kiracı Sıfatıyla Kullanıp Kullanmadığının Saptanması ve Sonrasında Davalının Davanın Açılmasına Neden Olup Olmadığının Değerlendirilmesi ve Buna Göre Hüküm Altına Alınması Gerektiği )"
293Y15.HD25.1.2011E. 2010/224 K. 2011/291"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İŞ BEDELİ ALACAĞININ TAHSİLİ ( Dava Değeri İtibariyle Senetle Kanıtlanması Gereken Akdi İlişki Konusunda Kural Olarak Muvafakat veya Yazılı Delil Başlangıcı Olmadıkça Tanık Dinlenemeyeceği )
SENETLE KANIT YÜKÜ ( Kanıtlanması Gereken Akdi İlişki Konusunda Kural Olarak Muvafakat veya Yazılı Delil Başlangıcı Olmadıkça Tanık Dinlenemeyeceği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İş Bedeli Alacağının Tahsili )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Dava Değeri İtibariyle Senetle Kanıtlanması Gereken Akdi İlişki Konusunda Kural Olarak Muvafakat veya Yazılı Delil Başlangıcı Olmadıkça Tanık Dinlenemeyeceği )"
293Y14.HD20.1.2011E. 2010/14043 K. 2011/433"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muvazaa İddiasında Bulunan Davalı Tanık Beyanlarına Dayandığı/Resmi Biçimde Yapılan Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçersizliğini Kanıtlar Nitelikte Delil de İleri Sürmediğinden Davanın Kabulü Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Muvazaa İddiasında Bulunan Davalı Tanık Beyanlarına Dayandığı/Resmi Biçimde Yapılan Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçersizliğini Kanıtlar Nitelikte Delil de İleri Sürmediğinden Davanın Kabulü Gerektiği )
MUVAZAA İDDİASI ( Davalı Muvazaa İddiasını Noterde Re'sen Düzenlenen Sözleşmeye Karşı İleri Sürdüğünden Bu İddiasını Aynı Nitelikte Bir Belge İle Kanıtlaması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL/KANITLAMA ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Davalı Muvazaa İddiasını Noterde Re'sen Düzenlenen Sözleşmeye Karşı İleri Sürdüğünden Bu İddiasını Aynı Nitelikte Bir Belge İle Kanıtlaması Gerektiği )
SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Davalı Muvazaa İddiasını Noterde Re'sen Düzenlenen Sözleşmeye Karşı İleri Sürdüğünden Bu İddiasını HUMK'nun 288 ve 290. Md.leri Uyarınca Aynı Nitelikte Bir Belge İle Kanıtlaması Gerektiği )"
293Y15.HD22.6.2010E. 2010/1974 K. 2010/3555"İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - İş Sahibi Süresinde Ayıp İhbarında Bulunmak Koşuluyla Eseri Red veya Bedelden İndirim İsteyebileceği/İhbar Yapıldığının Tanıkla İspat Edilebileceği )
İŞ SAHİBİN AYIP İHBARINDA BULUNMASI ( İmal Olunan Şeyi Muayeneye ve Kusurları Varsa Yükleniciye Bildirmeye Mecbur Olduğu - Süresinde Ayıp İhbarında Bulunmak Koşuluyla Eseri Red veya Bedelden İndirim İsteyebileceği )
TANIKLA İSPAT ( İş Bedelinin Tahsili - İş Sahibi Süresinde Ayıp İhbarında Bulunmak Koşuluyla Eseri Red veya Bedelden İndirim İsteyebileceği/İhbar Yapıldığının Tanıkla İspat Edilebileceği )
AYIP İHBARI ( İş Sahibi İmal Olunan Şeyi Muayeneye ve Kusurları Varsa Yükleniciye Bildirmeye Mecbur Olduğu - İhbar Yapıldığının Tanıkla İspat Edilebileceği )"
293YHGK24.3.2010E. 2010/14-154 K. 2010/177"İNANÇ İLİŞKİSİNE DAYALI MÜLKİYET AKTARIMI ( Ödeme Tutarının Tahsili İstemi - Anne İle Kızı Arasında Görülmekte Olan Alacak Davasında Tanık Deliline Dayanılabileceği )
TANIK DELİLİ ( İnanç İlişkisine Dayalı Mülkiyet Aktarımı/Ödeme Tutarının Tahsili İstemi - Anne İle Kızı Arasında Görülmekte Olan Alacak Davasında Tanık Deliline Dayanılabileceği )
ANNE KIZ ARASINDAKİ DAVA ( Tanık Deliline Dayanılabileceği - İnanç İlişkisine Dayalı Mülkiyet Aktarımı )"
293Y1.HD8.3.2010E. 2010/1583 K. 2010/2510"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Tanıkla İspat Yasağı Değerleme Oranları Sonucu 2009 Yılında 640 Lira Olduğu - Bu Miktarın Üzerindeki Sözleşmeler Hakkında Tanık Dinlenemeyeceği )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Tanıkla İspat Yasağı Değerleme Oranları Sonucu 2009 Yılında 640 Lira Olduğu - Kira Sözleşmesinin Varlığı Ancak Yazılı Delille İspat Edilebileceği/Sözü Edilen Miktar Yıllık Kira Tutarına Bakılarak Belli Edileceği )
TANIKLA İSPAT YASAĞI ( Değerleme Oranları Sonucu 2009 Yılında 640 Lira Olduğu/Bu Miktarın Üzerindeki Sözleşmeler Hakkında Tanık Dinlenemeyeceği - Kira Sözleşmesinin Varlığı Ancak Yazılı Delille İspat Edilebileceği )
SÖZLÜ KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kurulduğu Yolundaki Savunmanın İlgilisine Yemin Teklif Etme Hakkı Verebileceği - Ayrıca HUMK'nun 292. ve 293. Md. Değinilen Ayrıcalıkların da Gözetilmesi Gerektiği )"
293Y13.HD8.3.2010E. 2010/618 K. 2010/2682"KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Kardeş Olan Davacı ve Davalının İmzalarının Bulunması - Taraflar Arasında Güvene Dayalı Bir Kefillik Sözleşmesi Bulunduğu Anlamına Gelmeyeceği/Taraflar Kardeş Oldukları İçin Tanık Dinlenebileceği )
MÜTESELSİL KEFİL ( Kredi Sözleşmesinde Kardeş Olan Davacı ve Davalının İmzalarının Bulunması - Taraflar Arasında Güvene Dayalı Bir Kefillik Sözleşmesi Bulunduğu Anlamına Gelmeyeceği/Taraflar Kardeş Oldukları İçin Tanık Dinlenebileceği )
TANIK ( İtirazın İptali - Kredi Sözleşmesinde Kardeş Olan Davacı ve Davalının İmzalarının Bulunması Taraflar Arasında Güvene Dayalı Bir Kefillik Sözleşmesi Bulunduğu Anlamına Gelmeyeceği/Taraflar Kardeş Oldukları İçin Tanık Dinlenebileceği )"
293Y8.HD7.4.2009E. 2009/59 K. 2009/1662"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Miras Paylaşımı Nedeniyle/Miras Paylaşım Sözleşmesinin Geçerliliğinin Yazılı Şekle Tabi Olduğu - Geçerlilik Koşulu Sayılacağı/Davanın Tapu Kaydında Malik Olan Şahsa Karşı Açılması Gerektiği )
MİRAS PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ ( Yazılı Şekilde Yapılmasının Geçerlilik Şartı Sayılacağı - Tanık Dinlenememesi )
TARAF SIFATININ YOKLUĞU ( Davanın Tapu Sicilinde Malik Olarak Görülmeyen Davalılara Karşı Açılmış Olduğu/Davanın Taraf Sıfatı Yokluğunun Kabulü Gereği - Tapu İptali ve Tescil Davası )"
293Y1.HD2.3.2009E. 2009/1734 K. 2009/2571"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davacının Taşınmazı Eski Eşi Olan Davalıya Bedelsiz Temlik Ettiğine Yönelik İddiası - Davanın Hileye Değil Muvazaaya Dayandığının Dikkate Alınacağı )
MUVAZAA ( Tapu İptali ve Tescil/İddada Bulunanın İspatla Mükellef Olduğu - Senede Bağlı Sözleşmeye Karşı Muvazaa İddiasının Yazılı Delille İspatlanacağı/Resmi Şekilde Olması Halinde Adi Yazılı Belge İle İspat Edilmesinin Mümkün Olduğu )
HİLE ( Tapu İptali ve Tescil Davası/Davacının Taşınmazı Eski Eşi Olan Davalıya Bedelsiz Temlik Ettiğine Yönelik İddiası - Davanın Hileye Değil Muvazaaya Dayandığının Dikkate Alınacağı )
İSPAT KÜLFETİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Muvazaa İddasında Bulunanın İspatle Mükellef Olduğu )
İSPAT ŞEKLİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası/Muvazaa İddası - Yazılı Delille İspatlanması Gereği/Sözleşmenin Resmi Şekilde Olması Halinde Adi Yazılı Belge İle İspat Edilebileceği )
SENEDE BAĞLI SÖZLEŞME ( Muvazaa İddiasının Yazılı Delille İspatlanması Gerektiği - Resmi Şekilde Olsa Bile Adi Yazılı Belge İle İspat Edilebileceği )"
293Y19.HD20.11.2008E. 2008/8464 K. 2008/11318"İSTİRDAT DAVASI ( Senetlerin Hile İle Alındığı Davalının Kötüniyetli Olduğunun İleri Sürülmesi - Hile İddiasının Tanıkla İspat Edilebileceği )
HİLE İDDİASI ( Tanıkla İspat Edilebileceği - Senetlerin Hile İle Alındığı Davalının Kötüniyetli Olduğunun İleri Sürülerek Borçlu Bulunulmadığının Tespiti İstemi )
BORÇLU BULUNULMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Senetlerin Hile İle Alındığı Davalının Kötüniyetli Olduğunun İleri Sürülerek - Hile İddiasının Tanıkla İspat Edilebileceği )"
293YHGK15.10.2008E. 2008/13-619 K. 2008/628"ALACAK DAVASI ( Davacının Davalıya Emeklilik İşlemleri İçin Vekalet Verdiği/Davalının Aldığı Aylıkları Davacıya Vermediği - Tarafların Akraba Olduğu Ancak Şahit İkame Olunabilecek Haller Kapsamında Değerlendirilecek Kadar Yakın Olmadığı/Davacı Muvafakat da Etmediğinden Tanık Beyanına Dayalı Olarak Hüküm Kurulamayacağı )
VEKALET SÖZLEŞMESİ ( Alacak Davası/Davalının Davacı Adına Aldığı Paraları Davacıya Vermediği - Tarafların Akraba Olduğu Ancak Şahit İkame Olunabilecek Haller Kapsamında Değerlendirilecek Kadar Yakın Olmadığı/Davacı Muvafakat da Etmediğinden Tanık Dinlenemeyeceği )
AKRABALIK DERECESİ ( Alacak Davası - Tarafların Akraba Olduğu Ancak Şahit İkame Olunabilecek Haller Kapsamında Değerlendirilecek Kadar Yakın Olmadığı/Davacı Muvafakat da Etmediğinden Tanık Dinlenemeyeceği )
ŞAHİT İKAME OLUNABİLECEK HALLER ( Alacak Davası - Tarafların Akraba Olduğu Ancak Şahit İkame Olunabilecek Haller Kapsamında Değerlendirilecek Kadar Yakın Olmadığı/Davacı Muvafakat da Etmediğinden Tanık Beyanına Dayalı Olarak Hüküm Kurulamayacağı )
TANIK DİNLENMESİ ( Alacak Davası - Tarafların Akraba Olduğu Ancak Şahit İkame Olunabilecek Haller Kapsamında Değerlendirilecek Kadar Yakın Olmadığı/Davacı Muvafakat da Etmediğinden Tanık Dinlenemeyeceği )"
293Y15.HD24.9.2008E. 2007/5289 K. 2008/5583"ÖDENEN İŞ BEDELİNİN İADESİ ( İmalatın Ayıplı Olduğuna İlişkin İhbar Yapıldığı Tanık Delili İle İspatlanabileceği )
İMALATIN AYIPLI OLDUĞUNA İLİŞKİN İHBAR ( Yapıldığının Tanık Delili İle İspatlanabileceği )
TANIK DELİLİ ( Ödenen İş Bedelinin İadesi - İmalatın Ayıplı Olduğuna İlişkin İhbar Yapıldığı Tanık Delili İle İspatlanabileceği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Ödenen İş Bedelinin İadesi/İmalatın Ayıplı Olduğuna İlişkin İhbar Yapıldığı Tanık Delili İle İspatlanabileceği - Eserin Zımnen Kabul Edildiği Gerekçesiyle Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )"
293Y14.HD23.9.2008E. 2008/6095 K. 2008/10568"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Dayalı Tapu İptali ve Tescil Talebi - Yazılı Delil ve Yazılı Delil Başlangıcı da Yok ise Ancak Yemin Deliline de Dayanılmışsa Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı - Yazılı Delil ve Yazılı Delil Başlangıcı da Yok ise Ancak Yemin Deliline de Dayanılmışsa Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YEMİN DELİLİ ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Yazılı Delil ve Yazılı Delil Başlangıcı da Yok ise Ancak Yemin Deliline de Dayanılmışsa Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YAZILI DELİL VEYA YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Yok ise Ancak Yemin Deliline de Dayanılmışsa Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )"
293YHGK16.7.2008E. 2008/1-509 K. 2008/514"ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Ecrimisil - Taraflar Kardeş Olup Kardeşler Arasındaki Hukuki İhtilaflarda Tanık Dinlenebileceği )
ECRİMİSİL ( Elatmanın Önlenmesi - Taraflar Kardeş Olup Kardeşler Arasındaki Hukuki İhtilaflarda Tanık Dinlenebileceği )
TANIK DELİLİ ( Sözlü Kira Akti - Taraflar Kardeş Olup Kardeşler Arasındaki Hukuki İhtilaflarda Tanık Dinlenebileceği )
KARDEŞLER ARASINDAKİ HUKUKİ İHTİLAFLAR ( Tanık Dinlenebileceği - Sözlü Kira Akti )
SÖZLÜ KİRA AKTİ ( Taraflar Kardeş Olup Kardeşler Arasındaki Hukuki İhtilaflarda Tanık Dinlenebileceği )"
293YHGK16.7.2008E. 2008/1-509 K. 2008/514"ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Ecrimisil - Taraflar Kardeş Olup Kardeşler Arasındaki Hukuki İhtilaflarda Tanık Dinlenebileceği )
ECRİMİSİL ( Elatmanın Önlenmesi - Taraflar Kardeş Olup Kardeşler Arasındaki Hukuki İhtilaflarda Tanık Dinlenebileceği )
TANIK DELİLİ ( Sözlü Kira Akti - Taraflar Kardeş Olup Kardeşler Arasındaki Hukuki İhtilaflarda Tanık Dinlenebileceği )
KARDEŞLER ARASINDAKİ HUKUKİ İHTİLAFLAR ( Tanık Dinlenebileceği - Sözlü Kira Akti )
SÖZLÜ KİRA AKTİ ( Taraflar Kardeş Olup Kardeşler Arasındaki Hukuki İhtilaflarda Tanık Dinlenebileceği )"
293YHGK7.11.2007E. 2007/3-819 K. 2007/829"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN ALACAK DAVASI ( Dava Konusu Bedelin Harcanmış Olduğunun Tanık Dahil Her Türlü Kanıtlarla İspatlanabileceği )
DAVA KONUSU BEDELİN HARCANMIŞ OLDUĞU İDDİASI ( Tarafları Anne Kız Olan Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Alacak Davasında Tanık Dahil Her Türlü Kanıtlarla İspatlanabileceği )
TANIK DELİLİ ( Tarafları Anne Kız Olan Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Alacak Davasında Dava Konusu Bedelin Harcanmış Olduğunun Tanık Dahil Her Türlü Kanıtlarla İspatlanabileceği )
HUKUKİ EHLİYETSİZLİK NEDENİYLE GEÇERSİZ İŞLEM ( Sebepsiz ve Hukuka Aykırı Zenginleşme Uyarınca Miras Payına Düşen Miktar İstemi - Dava Konusu Bedelin Harcanmış Olduğunun Tanık Dahil Her Türlü Kanıtlarla İspatlanabileceği ) "
293Y13.HD25.10.2007E. 2007/7465 K. 2007/12504"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Senede Bağlanmamış Borç - Teamül Şartları Oluşmadığından Davacının Teamüle İlişkin İddialarının ve Tanığının Dinlenemeyeceği )
TANIK DİNLENİLMESİ ( İtirazın İptali Davası - Senede Bağlanmamış Borç/Teamül Şartları Oluşmadığından Davacının Teamüle İlişkin İddialarının ve Tanığının Dinlenemeyeceği )
TEAMÜL ( İtirazın İptali Davası - Oluşması İçin Zamanla Herkes Tarafından Uyulmak Suretiyle İstikrarlı Bir Nitelik Kazanmış Bulunması Gerekliliği )"
293YHGK11.7.2007E. 2007/2-493 K. 2007/551"MİRASTA DENKLEŞTİRME ( Davalı Tarafından Bildirilen Tanıkların HUMK. 253 ve Devamı Maddelerine Uygun Olarak Dinlenmesi Gerektiği )
KARDEŞLER ARASINDAKİ MİRAS DAVASI ( HUMK'nun 293/1. Maddesinde Yazılı Kişilerden Olduklarından Tanıkla İspat Olanağı Bulunduğu - Mirasta Denkleştirme )
TANIKLA İSPAT ( Mirasta Denkleştirme - Taraflar Kardeş Olup HUMK'nun 293/1. Maddesinde Yazılı Kişilerden Olduklarından Tanıkla İspat Olanağı Bulunduğu )
SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Mirasta Denkleştirme - Davalı Tarafından Bildirilen Tanıkların HUMK. 253 ve Devamı Maddelerine Uygun Olarak Dinlenmemesi Halinde )"
293Y6.HD27.2.2007E. 2007/19 K. 2007/1901"AKDE AYKIRILIK NEDENİYLE TAHLİYE ( Kullanım Tarzına Zımnen Muvafakat Edildiği İddiası Tanık Dahil Her Türlü Delille İspatlanabileceği )
KULLANIM TARZINA ZIMNEN MUVAFAKAT EDİLDİĞİ İDDİASI ( Tanık Dahil Her Türlü Delille İspatlanabileceği - Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye )
İSPAT / TANIK ( Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye - Kullanım Tarzına Zımnen Muvafakat Edildiği İddiası Tanık Dahil Her Türlü Delille İspatlanabileceği )"
293Y3.HD25.1.2007E. 2007/24 K. 2007/505"PAYDAŞLAR ARASINDA ECRİMİSİL ( İntifadan Men Koşulunun Gerçekleştiği İddiası Yemin Dahil Her Türlü Delil ile İspat Edilebileceği )
İNTİFADAN MEN ( Paydaşlar Arasında Ecrimisil - İntifadan Men Koşulunun Gerçekleştiği İddiası Yemin Dahil Her Türlü Delil ile İspat Edilebileceği )
YEMİN ( Paydaşlar Arasında Ecrimisil - İntifadan Men Koşulunun Gerçekleştiği İddiası Yemin Dahil Her Türlü Delil ile İspat Edilebileceği )
İSPAT ( İntifadan Men Koşulunun Gerçekleştiği İddiası Yemin Dahil Her Türlü Delil ile İspat Edilebileceği )"
293Y1.HD28.12.2006E. 2006/10950 K. 2006/13205"HİLE ( Her Türlü Delil İle İspat Edilebileceği - İptal Hakkının Kullanılması Hiçbir Şekle Tabi Olmadığı/Öğrenilmesinden İtibaren Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre İçinde İptal Hakkı Kullanılabileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Hile Nedenine Dayalı - Resmi Satış Sözleşmesinin Aksi Aynı Nitelikte Belgelerle Kanıtlanamadığı Gerekçesi İle Davanın Reddi Hatalı Olduğu )
İSPAT ( Hile Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Resmi Satış Sözleşmesinin Aksi Aynı Nitelikte Belgelerle Kanıtlanamadığı Gerekçesi İle Davanın Reddi Hatalı Olduğu )
EVLİLİK AMACIYLA TEMLİK EDİLEN TAŞINMAZ ( Devirden Sonra Hile ile Başkasına Devir/Tapu İptali ve Tescil - Resmi Satış Sözleşmesinin Aksi Aynı Nitelikte Belgelerle Kanıtlanamadığı Gerekçesi İle Davanın Reddi Hatalı Olduğu )"
293Y13.HD9.10.2006E. 2006/8742 K. 2006/13209"ALACAK DAVASI ( Eşlerden Biri Adına Kayıtlı Bulunan Taşınmazın Gerçekte Kendi Namına Satın Alınması Gerektiğini ve Bedelini de Kendisinin Verdiğini İleri Sürerek Kaydın Adına Tahsisini İsteyen Diğer Eşin Bu İsteğinin Kabulü İçin Resmi Sözleşme Bulunduğunun Kanıtlanması Gereği )
EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE YATIRIM ( Eşler Arasında Sözleşme Bulunduğu HUMK.nun 293. Maddesi Gereğince Tanıkla da Kanıtlanabileceği )
TANIK / İSPAT ( Evlilik Birliği İçinde Yatırım - Eşler Arasında Sözleşme Bulunduğu HUMK.nun 293. Maddesi Gereğince Tanıkla da Kanıtlanabileceği )"
293YHGK28.6.2006E. 2006/13-468 K. 2006/470"ALACAK DAVASI ( Ariyet Konusu Aracın Değeri Dava Dilekçesinde Gösterilmiş ve Davalılar Tanık Dinlenmesine Muvafakat Etmediklerinden Ariyet Sözleşmesinin Yazılı Belge İle İspatı Gereği )
ARİYET OLARAK VERİLEN ARACIN İADE EDİLMEMESİ ( Bedelin Tahsili Talebi - Aracın Değeri Dava Dilekçesinde Gösterilmiş ve Davalılar Tanık Dinlenmesine Muvafakat Etmediklerinden Ariyet Sözleşmesinin Yazılı Belge İle İspatı Gereği )
SENEDE RAPTI MÜTEAMİL OLMAYAN MUAMELELER ( Halin İcabına ve İki Tarafın Vaziyetine Nazaran Dava Konusu İşlemin Senede Bağlanmamasının Devamlılık Gösteren Bir Adet Haline Gelmesi Halinde - Ariyet Sözleşmesi )
ARİYET SÖZLEŞMESİ ( Geçerliliği Herhangi Bir Şekil Şartına Tabi Tutulmadığı - Ariyet Konusu Aracın Değeri Dava Dilekçesinde Gösterilmiş ve Davalılar Tanık Dinlenmesine Muvafakat Etmediklerinden Ariyet Sözleşmesinin Yazılı Belge İle İspatı Gereği )
TANIK ( Ariyet Konusu Aracın Değeri Dava Dilekçesinde Gösterilmiş ve Davalılar Tanık Dinlenmesine Muvafakat Etmediklerinden Ariyet Sözleşmesinin Yazılı Belge İle İspatı Gereği )"
293YHGK14.6.2006E. 2006/13-354 K. 2006/368"KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Biri Borçlu Diğeri Onun Kefili Olarak Banka İle Kredi Sözleşmesi İmzalayan Kardeşler Arasındaki İhtilafta Tanık Dinlenebileceği )
TANIK DİNLETİLMESİ ( Biri Borçlu Diğeri Onun Kefili Olarak Banka İle Kredi Sözleşmesi İmzalayan Kardeşler Arasındaki İhtilafta Tanık Dinlenebileceği )
KARDEŞLER ARASINDAKİ İHTİLAF ( Biri Borçlu Diğeri Onun Kefili Olarak Banka İle Kredi Sözleşmesi İmzalayan Kardeşler Arasındaki İhtilafta Tanık Dinlenebileceği )"
293Y13.HD16.3.2006E. 2005/17772 K. 2006/3683"ALACAK DAVASI ( Mahkemece Davacının Satın Alma Tarihinde Koyduğu Bedelin Taşınmazın Alımındaki Katkı Payı Hesaplanılıp Bu Oran Üzerinden Dava Konusu Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerinden Davacı Payına Düşen Miktara Karar Verileceği )
KATKI PAYININ BELİRLENMESİ ( Davacının Satın Alma Tarihinde Koyduğu Bedelin Taşınmazın Alımındaki Katkı Payı Hesaplanılıp Bu Oran Üzerinden Dava Konusu Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerinden Davacı Payına Düşen Miktara Karar Verileceği )
TAŞINMAZA KATKIDA BULUNULDUĞU İDDİASI ( Davacının Satın Alma Tarihinde Koyduğu Bedelin Taşınmazın Alımındaki Katkı Payı Hesaplanılıp Bu Oran Üzerinden Dava Konusu Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerinden Davacı Payına Düşen Miktara Karar Verileceği )"
293Y13.HD20.2.2006E. 2005/17906 K. 2006/2004"ADİ ORTAKLIĞIN TESPİTİ ( Taraflar Arasında Herhangi Bir Yazılı Sözleşme Bulunmaması - Kayınpeder Damat Olan Davacı ve Davalının Tanık Beyanları Değerlendirilip Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
KAYINPEDER DAMAT ARASINDA ADİ ORTAKLIĞIN TESPİTİ ( Taraflar Arasında Herhangi Bir Yazılı Sözleşme Bulunmaması - Tarafların Tanık Beyanları Değerlendirilip Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
SÖZLEŞME BULUNMAMASI HALİNDE TANIK DİNLENİLEBİLMESİ ( Adi Ortaklığın Tesbiti ve Kar Payının Ödetilmesi İstemi - Kayınpeder Damat Olan Davacı ve Davalı )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT KURALININ UYGULANAMAMASI ( Adi Ortaklığın Tesbiti ve Kar Payının Ödetilmesi İstemi/Kayınpeder Damat Olan Davacı ve Davalı - Taraflar Arasında Herhangi Bir Yazılı Sözleşme Bulunmaması )"
293Y11.HD13.2.2006E. 2005/1417 K. 2006/1277"TAŞIMA SÖZLEŞMESİ BULUNMAMASI ( Nakliyede Ev Eşyalarında Meydana Gelen Zararın Tazmini İstemi - Dava Değerine Göre Senetle İspat Zorunluluğu Olduğu/Sözleşme Yapılmaması Konusunda Teamül Olup Olmadığı Araştırılmadan Tanık Beyanlarına Göre Hüküm Kurulamayacağı )
SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Maddi Zararın Tazmini İstemi Davasının Değerine Göre/Taraflar Arasında Taşıma Sözleşmesi Bulunmaması - İstisna Olarak "Halin İcabına ve İki Tarafın Vaziyetlerine Nazaran Senede Raptı Müteamil Olmayan Muamelelerde" Tanık Dinlenebileceği )
EV EŞYALARINDA TAŞIMA SIRASINDA OLUŞAN ZARARIN TAZMİNİ ( Sözleşme Bulunmaması/Dava Değerine Göre Senetle İspat Zorunluluğu Olduğu - Sözleşme Yapılmaması Konusunda Teamül Olup Olmadığı Araştırılmadan Tanık Beyanlarına Göre Hüküm Kurulamayacağı )
TAZMİNAT DAVASI ( Nakliyede Ev Eşyalarında Meydana Gelen Zarar/Sözleşme Bulunmaması - Dava Değerine Göre Senetle İspat Zorunluluğu Olduğu/İstisna Olarak Tanık Dinlenilmesi Koşulları )
TANIK DİNLENİLMESİ KOŞULLARI ( Dava Değerine Göre Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnası Olarak - Nakliyede Ev Eşyalarında Meydana Gelen Zararın Tazmini İstemi/Taşıma Sözleşmesi Bulunmaması )"
293Y14.HD23.1.2006E. 2005/10303 K. 2006/87"İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Sözleme İlişkisinin Az veya Çok İhlali Halinde İstenebilecek Olan Tazminat Ancak Borcun İhlalinden Dolayı Uğranılan Maddi Değer Kaybı Olduğu - Manevi Tazminat Takdirinin Doğru Olmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Sözleme İlişkisinin Az veya Çok İhlali Halinde İstenebilecek Olan Tazminat Ancak Borcun İhlalinden Dolayı Uğranılan Maddi Değer Kaybı Olduğundan İstenemeyeceği )
SÖZLEŞMENİN İHLALİ ( İstenebilecek Olan Tazminat Ancak Borcun İhlalinden Dolayı Uğranılan Maddi Değer Kaybı Olduğundan Manevi Tazminat İstenemeyeceği - İnanç Sözleşmesine Dayalı Elatmanın Önlenmesi )
TANIKLA İSPAT ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Elatmanın Önlenmesi - Bu İddianın Ana-Oğul Olan Taraflar Arasında Tanıkla İspat Olanağı Olduğu )"
293Y13.HD26.12.2005E. 2005/12536 K. 2005/19162"İTİRAZIN İPTALİ ( Resmi Satışın Yapılabilmesi İçin Yazılı Vekaletnamenin Verilmesi Zorunlu Olup Davacı Tarafından Noterde Davalıya Vekaletname Verilmiş Olması Senede Karşı Senetle İspat Kuralının Uygulanmasını Gerektirmediği )
RESMİ SATIŞ YAPILMASI ( Yapılabilmesi İçin Yazılı Vekaletnamenin Verilmesi Zorunlu Olup Davacı Tarafından Noterde Davalıya Vekaletname Verilmiş Olması Senede Karşı Senetle İspat Kuralının Uygulanmasını Gerektirmediği )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT KURALI ( Resmi Satışın Yapılabilmesi İçin Yazılı Vekaletnamenin Verilmesi Zorunlu Olup Davacı Tarafından Noterde Davalıya Vekaletname Verilmiş Olması Senede Karşı Senetle İspat Kuralının Uygulanmasını Gerektirmediği )
YAZILI VEKALETNAME ( Resmi Satışın Yapılabilmesi İçin Yazılı Vekaletnamenin Verilmesi Zorunlu Olup Davacı Tarafından Noterde Davalıya Vekaletname Verilmiş Olması Senede Karşı Senetle İspat Kuralının Uygulanmasını Gerektirmediği )"
293Y13.HD15.12.2005E. 2005/13289 K. 2005/18607"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacının Davalıyı Vekil Tayin Ettiğine Dair Vekaletnamesinin Olduğu ve Davacı Tarafından Azledildiğine İlişkin Bir İddianın ve Azilnamenin Olmadığı - Olayda Tanıkla İspatın Mümkün Olduğu )
VEKALETNAME BULUNMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Davacının Davalıyı Vekil Tayin Ettiğine Dair Vekaletnamesinin Olduğu ve Davacı Tarafından Azledildiğine İlişkin Bir İddianın ve Azilnamenin Olmadığı/Olayda Tanıkla İspatın Mümkün Olduğu )
TANIKLA İSPAT ( Tapu İptali ve Tescil - Davacının Davalıyı Vekil Tayin Ettiğine Dair Vekaletnamesinin Olduğu ve Davacı Tarafından Azledildiğine İlişkin Bir İddianın ve Azilnamenin Olmadığı/Olayda Tanıkla İspatın Mümkün Olduğu )"
293Y13.HD24.11.2005E. 2005/11490 K. 2005/17393"ALACAK DAVASI ( Davacı Şahit Deliline Dayandığı - Tanık Dinlenebilmesi İçin Teamül Unsurunun Gerçekleşmesi ve Bir Çevrede Herhangi Bir Hukuki İşlemin Devamlı Olarak Senede Bağlanmamasının Adet Haline Gelmesi Gerektiği )
MAL TESLİMİNE RAĞMEN BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( Alacak Davası - Tanık Dinlenebilmesi İçin Teamül Unsurunun Gerçekleşmesi ve Bir Çevrede Herhangi Bir Hukuki İşlemin Devamlı Olarak Senede Bağlanmamasının Adet Haline Gelmesi Gerektiği )
TANIK DELİLİ ( Dinlenebilmesi İçin Teamül Unsurunun Gerçekleşmesi ve Bir Çevrede Herhangi Bir Hukuki İşlemin Devamlı Olarak Senede Bağlanmamasının Adet Haline Gelmesi Gerektiği )
GÜVENE DAYALI ALIŞVERİŞLER ( Tanık Dinlenebilmesi İçin Teamül Unsurunun Gerçekleşmesi ve Bir Çevrede Herhangi Bir Hukuki İşlemin Devamlı Olarak Senede Bağlanmamasının Adet Haline Gelmesi ve Bu Hususun Zaman İçinde Herkesçe Uyulmak Suretiyle İstikrarlı Bir Nitelik Kazanmış Olması ve Gerektiği )"
293Y3.HD8.11.2005E. 2005/9576 K. 2005/11193"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacı Tarafından Yapılan Masrafların Davalı Hissesine Düşen Bölümün Tahsili Amacı ile Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
İSPAT ( Medeni Kanun'daki Düzenleme Gereğince Herkesin İddiasını İspat Etmekle Mükellef Olması )
YEMİN ( Olayın Niteliği ve Uyuşmazlığın Miktarı İtibariyle Tanık Dinleme Olanağı Bulunmadığına ve Davacının da Dava Dilekçesinde Yemin Deliline Dayandığının Anlaşılması Karşısında Davacı Tarafa Yemin Teklif Etme Hakkının Bulunduğu Hatırlatılmasının Gerekmesi )
AKRABA İLİŞKİLERİ ARASINDA TANIK DİNLENMESİ ( Dayı-Yeğen Arasındaki İlişki HUMK'da Tahdidi Olarak Sayılan Hısımlardan Olmamaları Nedeniyle Tanık Dinleme Olanağının Bulunmaması )"
293Y4.HD20.10.2005E. 2004/14536 K. 2005/11220"BİÇERDÖVERİN AİDİYETİNİN TESPİTİ ( Taraflar Baba-Oğul Olduklarından Bu Davada Tanık Dinlenebilir ve Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Belge İbraz Edilebileceği )
TANIK DELİLİ ( Biçerdöverin Aidiyetinin Tespiti - Taraflar Baba-Oğul Olduklarından Bu Davada Tanık Dinlenebilir ve Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Belge İbraz Edilebileceği )
MÜDAHALENİN MEN'İ ( Biçerdöverin Aidiyetinin Tespiti - Taraflar Baba-Oğul Olduklarından Tanık Dinlenebilir ve Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Belge İbraz Edilebileceği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Biçerdöverin Aidiyetinin Tespiti İle Davalının Müdahalesinin Men'i İstemi - Taraflar Baba-Oğul Olduklarından Tanık Dinlenebilir ve Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğinde Belge İbraz Edilebileceği )"
293Y14.HD11.10.2005E. 2005/5573 K. 2005/8911"TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazın Edinilmesinde Davacının Katkısının Saptanması Halinde Katkı Payı Oranında Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Gerekmesi )
YAZILI SÖZLEŞME ( Ortak Yaşam ve Geleceği Güvence Altına Almak Amacıyla Eşlerin Birlikte Yatırım Yapmalarının Hayatın Olağan Akışı Olması-Karşılıklı Güvene Dayalı Olarak Kurulan Evlilik Birliği İçerisinde Eşlerin Aralarındaki Hukuki İlişkiyi Yazılı Sözleşmeye Bağlamalarının Beklenememesi )
TANIKLA İSPAT ( Karşılıklı Güvene Dayalı Olarak Kurulan Evlilik Birliği İçerisinde Eşlerin Aralarındaki Hukuki İlişkiyi Yazılı Sözleşmeye Bağlamalarının Beklenememesi-Bu Nedenle Bu Şekilde Olan Hukuki İlişkinin Tanıkla İspatlanabilmesi )"
293Y14.HD11.10.2005E. 2005/1933 K. 2005/8900"HATA VE HİLE İDDİALARI ( Her Türlü Delille İspat Olanağı Olduğu - Bu İddiaların İspatı Özel Bir Şekle Tabi Tutulmadığı )
İSPAT ŞEKLİ ( Hata ve Hile İddialarının Her Türlü Delille İspat Olanağı Olduğu - Bu İddiaların İspatı Özel Bir Şekle Tabi Tutulmadığı )
TANIKLA İSPAT ( Hata Hile İddialarının Tanıkla Kanıtlanabileceği )"
293Y3.HD6.10.2005E. 2005/10384 K. 2005/9611"ALACAK TALEBİ ( Davalıya Satış İçin Verilen Vekaletname ve Satışa İlişkin Akit Tablosu Onaylı Suretleri Getirtilerek İncelenmesi Gerektiği )
VEKALETNAME ( Davalıya Satış İçin Verilen Vekaletname ve Satışa İlişkin Akit Tablosu Onaylı Suretleri Getirtilerek İncelenmesi Gerektiği - Alacak Talebi )
SATIŞ İÇİN VERİLEN VEKALETNAME VE SATIŞA İLİŞKİN AKİT TABLOSU ( Davalıya Satış İçin Verilen Vekaletname ve Satışa İlişkin Akit Tablosu Onaylı Suretleri Getirtilerek İncelenmesi Gerektiği - Alacak Talebi )
YAZILI DELİ ( Vekil Eden İle Davalı Ana-Oğul Olduğundan Aldığı Bedeli Vekil Edene Ödediğini HUMK'nun 293.Maddesi Uyarınca Yazılı Delil Aranmaksızın Tanıkla İspatı Mümkün Olduğu )
TANIKLA İSPAT ( Vekil Eden İle Davalı Ana-Oğul Olduğundan Aldığı Bedeli Vekil Edene Ödediğini HUMK'nun 293.Maddesi Uyarınca Yazılı Delil Aranmaksızın Tanıkla İspatı Mümkün Olduğu )"
293YHGK28.9.2005E. 2005/14-516 K. 2005/533"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Eşlerden Birinin Adına Kayıtlı Taşınmazın Gerçekte Kendi Namına Satın Alınması Gerektiğini ve Bedelini de Kendisinin Verdiğini İleri Sürerek - M.K. 706 Hükmüne Göre Düzenlenmiş Resmi Sözleşme Bulunduğunun Kanıtlanması Gereği )
EŞLER ARASINDA MÜLKİYET AKTARIMI ( M.K. 706 Hükmüne Göre Düzenlenmiş Resmi Sözleşme Bulunduğunun Kanıtlanması Gereği - Eşlerden Birinin Adına Kayıtlı Taşınmazın Gerçekte Kendi Namına Satın Alınması Gerektiğini ve Bedelini de Kendisinin Verdiğini İleri Sürmesi )
TAPU KAYDININ İPTALİ ( Eşlerden Birinin Adına Kayıtlı Taşınmazın Gerçekte Kendi Namına Satın Alınması Gerektiğini ve Bedelini de Kendisinin Verdiğini İleri Sürerek - Salt Bedelin Davacı Tarafından Ödenmiş Olması Veya Aralarında Temsil İlişkisi Bulunmasının Kaydın İptalini Gerektirmeyeceği )
EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM ETTİĞİ SÜRECE ÇALIŞAN EŞ ( Taşınmaz Edinilmesi ve Bankadaki Parada Pay Talebi - Katkısı Olduğunun Saptanması Halinde Katkı Payı Oranında Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
TANIKLA İSPAT ( Eşler Arasında Sözleşme Bulunduğu - Bu Sözleşmeye Aykırı Davranılması Nedeniyle Tazminat İstenebileceği/Evlilik Birliği Devam Ettiği Sürece Çalışan Eşin Tapu İptali ve Tescil Talebi )"
293Y19.HD14.7.2005E. 2004/11407 K. 2005/7991"MENFİ TESPİT DAVASI ( Bono İle Borçlu Olunmadığının Tespiti - Senede Bağlanan Hususlarda Taraflar Akraba Olsa Bile Tanık Dinlenemeyeceği/İddianın Yazılı Delille Kanıtlanması Gereği )
SENEDE BAĞLANAN HUSUSLAR ( Taraflar Akraba Olsa Bile Tanık Dinlenemeyeceği/İddianın Yazılı Delille Kanıtlanması Gereği - Menfi Tespit Davası/Bono İle Borçlu Olunmadığının Tespiti )
YAZILI DELİLLE KANITLANMASI GEREKEN İDDİA ( Menfi Tespit Davası/Bono İle Borçlu Olunmadığının Tespiti - Senede Bağlanan Hususlarda Taraflar Akraba Olsa Bile Tanık Dinlenemeyeceği )
BONO İLE BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ ( Menfi Tespit Davası - Senede Bağlanan Hususlarda Taraflar Akraba Olsa Bile Tanık Dinlenemeyeceği/İddianın Yazılı Delille Kanıtlanması Gereği )"
293Y13.HD20.6.2005E. 2005/4402 K. 2005/10325"ÖDÜNÇ OLARAK VERİLEN ŞEYİN AYNEN VEYA BEDELİNİN ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Davalı Ödünç İlişkisini İnkar Ettiğine Göre Davacının Ödünç İlişkisini Yasal Delillerle Kanıtlaması Gereği )
ÖDÜNÇ İLİŞKİSİNİN İNKARI ( Davacının Ödünç İlişkisini Yasal Delillerle Kanıtlaması Gereği - Taraflar Arasında HUMK'nun 293/1. Maddesinde Sayılan Akrabalık İlişkisi De Bulunmadığından Tanık Dinlenemeyeceği/Yemin Deliline Başvurulabileceği )
AKRABALIK İLİŞKİSİ ( Davalı Ödünç İlişkisini İnkar Ettiğine Göre Davacının Ödünç İlişkisini Yasal Delillerle Kanıtlaması Gereği - Taraflar Arasında HUMK'nun 293/1. Maddesinde Sayılan Akrabalık İlişkisi De Bulunmadığından Tanık Dinlenemeyeceği )
TANIK VE YEMİN DELİLİ ( Davacının Ödünç İlişkisini Yasal Delillerle Kanıtlaması Gereği - Taraflar Arasında HUMK'nun 293/1. Maddesinde Sayılan Akrabalık İlişkisi De Bulunmadığından Tanık Dinlenemeyeceği/Yemin Deliline Başvurulabileceği )"
293Y13.HD15.6.2005E. 2005/4573 K. 2005/10088"ALACAK DAVASI ( Sözlü Olarak Yapılmış Anlaşmaya Dayalı Olarak )
ÖRF-ADET KURALI ( Herhangi Bir Kuralın Bir Bölgede Teamül Olarak Kabul Edilebilmesi için O Kuralın Herkesçe Uyulmak Suretiyle Kararlı Bir Nitelik Kazanmış Bulunması ve Kamuca Belirtilen Teamüle İnanılmış Olmasının Gerekmesi )
TANIKLA İSPAT ( Kırkmilyonu Geçen Hukuki İşlemlerin Tanıkla İspatlanmasının Mümkün Olmaması )
KESİN DELİLLE İSPAT ( Karşı Taraf Açıkça Muvafakat Etmedikçe Kırkmilyonu Geçen Hukuki İşlemlerin Senetle İspat Olunamaması-Senetle İspat Edilmesinin Gerekmesi )
SENEDE BAĞLANAMAYAN SÖZLEŞME ( Bir Bölgede Herhangi Bir Kuralın Teamül Olarak Kabul Edilebilmesi için O Kuralın Herkesçe Uyulmak Suretiyle Kararlı Bir Nitelik Kazanmış Bulunması ve Kamuca Belirtilen Teamüle İnanılmış Olmasının Gerekmesi )"
293Y1.HD5.6.2005E. 2005/5913 K. 2005/6859"MURİS MUVAZAASI ( Tespitinde Ülkenin Gelenek Ve Görenekleri Toplamsal Eğilimleri Miras Bırakanın Sözleşmeyi Yapmakta Haklı Ve Makul Bir Sebebi Olup Olmadığı Davalının Alış Gücü Olup Olmadığı Satış Bedeli İle Rayiç Bedel Arasındaki Farkın Nazara Alınacağı )
TAPU İPTALİ TESCİL TALEBİ ( Muris Muvazaasının Tanık Dahil Her Türlü Delille İspatlanabileceği )
MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMA ( Tapu İptali Tescil Talebi - Muris Muvazaasının Tanık Dahil Her Türlü Delille İspatlanabileceği )
İSPAT ( Tapu İptali Tescil Talebi - Muris Muvazaasının Tanık Dahil Her Türlü Delille İspatlanabileceği )
TANIK ( Muris Muvazaasının Tanık Dahil Her Türlü Delille İspatlanabileceği )"
293Y15.HD18.5.2005E. 2004/5250 K. 2005/3088"TAZMİNAT DAVASI ( Anlaşma Şartlarına Uygun Olarak Teslim Edilen Malların Su Basması Nedeniyle Zarar Görmesi Sebebine Dayalı Olarak )
TANIK DELİLİ ( Davalı Savunmasına Dayanak Olarak Delil Listesinde Bildirdiği Tanıklarını Maddi Olaylara İlişkin Dinletmek İstemesi Nedeniyle Bu Tanıkları Dinletmesinin HUMK Uyarınca Yasal Hakkı Olması )"
293YHGK4.5.2005E. 2005/13-289 K. 2005/306"ALACAK DAVASI ( Davacı Eşin Adına Kayıtlı ve 3. Kişiye Sattığı Kooperatif Hissesinin Davalı Eşçe Tapusunun İptal Edilerek Adına Tescil Edildiği - Taraflar Arasında Akdi Bir İlişki Kurulduğu/Katkılarını Birbirlerine Bağışlamış Olmadıkları )
EŞLERİN TAŞINMAZ EDİNMELERİ ( Aralarında Mal Ayrılığı Rejimi Bulunan - Bu Rejimin Aralarında Borçlar Kanunu Kapsamında Akdi İlişki Kurulmasına Engel Olmadığı/Kendilerine ve Çocuklarına Daha İyi Bir Gelecek Hazırlama Amacı )
KOOPERATİF TAPUSUNUN İPTALİ ( Eşlerin Taşınmaz Edinmeleri/Davacının Adına Kayıtlı ve 3. Kişiye Sattığı Kooperatif Hissesinin Davalı Eşçe Tapusunun İptal Edilerek Adına Tescil Edildiği - Alacak Davası/Haksız Fiilden Kaynaklanan Sorumluluk Hükümlerinin Kıyas Suretiyle Uygulanacağı )
HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK HÜKÜMLERİNİN KIYASEN UYGULANMASI ( Akde Aykırı Davranılması Halinde - Davacı Eşin Adına Kayıtlı ve 3. Kişiye Sattığı Kooperatif Hissesinin Davalı Eşçe Tapusunun İptal Edilerek Adına Tescil Edildiği/Alacak Davası )"
293Y19.HD29.4.2005E. 2005/2783 K. 2005/4851"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Çeklerin Ödeneceği Konusunda Tarafların Sözlü Olarak Anlaşması - Süresinde Bankaya İbraz Edilmeyen ve Arkası Yazılmayan Çeklerin Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Değerlendirilmesi Gereği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Ödeneceği Şifahen Taahhüt Edildiğinden Arkası Yazıdırılmayan Çeklerin Yazalı Delil Başlangıcı Olarak Kabulü Gereği )
BOZMA KARARINA UYMA ( Tüm Delillerin Birlikte Değerlendirilmesi Gereği - Tanık Beyanlarının Değerlendirme Dışı Bırakılmasının Usule Aykırı Olduğu )
TANIK BEYANI ( Değerlendirme Dışı Bırakılmasının Usule Aykırı Olduğu )"
293Y1.HD11.4.2005E. 2005/3715 K. 2005/4338"MUVAZAA İDDİASINA DAYALI TAPU İPTAL TESCİL TALEBİ ( Evlilik Birliğinin Devamı İçin Tapuda Satış Olarak Gösterilen Temlikin Bağışlama Amacıyla Yapıldığı İddiası - Senede Bağlı Bir Sözleşmeye Karşı Muvazaa İddiasının Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği )
TAPUDA SATIŞ OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINMAZ ( Temlikin Evlilik Birliğinin Devamı İçin Bağışlama Amacıyla Yapıldığı İddiası - Senede Bağlı Bir Sözleşmeye Karşı Muvazaa İddiasının Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği )
SENEDE BAĞLI BİR SÖZLEŞMEYE KARŞI MUVAZAA İDDİASI ( Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği - Evlilik Birliğinin Devamı İçin Tapuda Satış Olarak Gösterilen Temlikin Bağışlama Amacıyla Yapıldığı İddiası )
RESMİ ŞEKİLDE YAPILAN SÖZLEŞME ( Yakın Akrabalar Arasında Yapılsa da Muvazaa İddiasının Yazılı Delille İspatlanması Gereği/Adi Yazılı Delilin Yeterli Olacağı - Evlilik Birliğinin Devamı İçin Tapuda Satış Olarak Gösterilen Temlikin Bağışlama Amacıyla Yapıldığı İddiası )"
293YHGK6.4.2005E. 2005/6-223 K. 2005/238"İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Davacı İle Davalı Kardeş Olup Davacı Aralarında Sözlü Kira Sözleşmesinin Varlığını İddia Etmiş ve Bu İddiasını Destekleyen Tanık Beyanlarına Dayandığı - Davacı İddiasını Tanıkla Kanıtlayabileceği )
SÖZLÜ KİRA SÖZLEŞMESİ ( Davacı İle Davalı Kardeş Olup Davacının Tanık Beyanlarına Dayandığı - Davacı İddiasını Tanıkla Kanıtlayabileceği/İtirazın İptali )
İTİRAZIN İPTALİ ( Davacı İle Davalı Kardeş Olup Davacı Aralarında Sözlü Kira Sözleşmesinin Varlığını İddia Etmiş ve Bu İddiasını Destekleyen Tanık Beyanlarına Dayandığı - Davacı İddiasını Tanıkla Kanıtlayabileceği )
TANIKLA İSPAT ( Davacı İle Davalı Kardeş Olup Davacı Aralarında Sözlü Kira Sözleşmesinin Varlığını İddia Etmiş ve Bu İddiasını Destekleyen Tanık Beyanlarına Dayandığı - Davacı İddiasını Tanıkla Kanıtlayabileceği )
YAKIN AKRABALAR ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ ( Davacı İle Davalı Kardeş Olup Davacının Tanık Beyanlarına Dayandığı - Davacı İddiasını Tanıkla Kanıtlayabileceği/İtirazın İptali )"
293Y13.HD15.3.2005E. 2004/17299 K. 2005/4052"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Boşanma Davası Açılmış Olması - Kayınpeder Damat Arasındaki Ödünç İlişkisinin Tanıkla İspatına Engel Olmadığı )
ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİ ( Boşanma Davası Açılmış Olması - Kayınpeder Damat Arasındaki Ödünç İlişkisinin Tanıkla İspatına Engel Olmadığı )
TANIKLA İSPAT ( Kayınpeder Damat Arasındaki Ödünç Sözleşmesinde Mümkün Olduğu - Boşanma Davası Açılmasının Sonucu Değiştirmediği )
BOŞANMA DAVASI ( Açılmış Olması Kayınpeder Damat Arasındaki Ödünç İlişkisinin Tanıkla İspatına Engel Olmadığı )"
293Y13.HD24.2.2005E. 2004/14850 K. 2005/2856"İHALENİN FESHİ TALEBİ ( Aksi İleri Sürülüp Kesin Deliller İle Kanıtlanmadıkça Açık Arttırma Yapılırken Davacının İhaleye Konu Taşınmazı Bilerek Satın Aldığının Kabulü Gerektiği )
AÇIK ARTIRMA ( Aksi İleri Sürülüp Kesin Deliller İle Kanıtlanmadıkça Açık Arttırma Yapılırken Davacının İhaleye Konu Taşınmazı Bilerek Satın Aldığının Kabulü Gerektiği )
EKİME ELVERİŞLİ OLMAYAN TAŞINMAZ ( Aksi İleri Sürülüp Kesin Deliller İle Kanıtlanmadıkça Açık Arttırma Yapılırken Davacının İhaleye Konu Taşınmazı Bilerek Satın Aldığının Kabulü Gerektiği - İleri Sürülen Olayların Hile Biçimde Kabulü Olanaksız Olduğu )
HİLE İDDİASI ( İddiası Tanıkla İspat Edilebilir İse de İhale İle Yapılan Satış Karşısında Davacının İleri Sürdüğü Olaylar Tanık Dinlenmesini Sağlayıcı Bir Hile Olarak Düşünülemeyeceği )
İHALE İLE YAPILAN SATIŞ ( Tanık Beyanlarına Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı - Davacı İddiasını Yasal Delillerle İspat Etmek Durumunda Olduğu )"
293Y13.HD15.2.2005E. 2004/14791 K. 2005/2167"TAPU İPTALİ DAVASI ( Tanık Beyanları Değerlendirilip Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Davacının Davasını Yasal Delillerle İspat Edemediği Gerekçe Gösterilerek Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
YAKIN AKRABALARIN TANIKLIĞI ( Taraflar Baba-Oğul Olmalarına Rağmen HUMK Uyarınca Tanık Dinlenilebilmesi )"
293Y13.HD3.2.2005E. 2004/18291 K. 2005/1339"AYIPLI HİZMET DAVASI ( Şehirlerarası Yolculukta Teslim Edilmeyen Bavul - İnkar Edilen Bagajın Verilmediği Hususu Fiili Bir Vaka Olup Bu Konuda Tanık Dinlenebileceği )
TESLİM EDİLMEYEN BAVUL ( Şehirlerarası Yolculuk - İnkar Edilen Bagajın Verilmediği Hususu Fiili Bir Vaka Olup Bu Konuda Tanık Dinlenebileceği )
SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ ( Şehirlerarası Yolculukta Teslim Edilmeyen Bavul - Davalının Duruşmada Davacının Kendi Yolcuları Olmadığını Beyan Etmesi/Cevap Dilekçesinde Akdi İlişki Yolcu Yönünden Kabul Edilmiş Olup Sonradan Bu Kabule Aykırı Beyanın Hukuken Geçerli Olmadığı )
TANIK ( Şehirlerarası Yolculukta Teslim Edilmeyen Bavul - İnkar Edilen Bagajın Verilmediği Hususu Fiili Bir Vaka Olup Bu Konuda Tanık Dinlenebileceği )"
293Y1.HD28.12.2004E. 2004/11431 K. 2004/14640"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muvazaa İddiası - Sözleşmenin Yanlarından Birine Teb'an Dava Açan Kişi Medeni Kanunun 6. Maddesi Gereğince Bu İddiasını İspat Etmek Zorunda Olduğu )
MUVAZAA İDDİASI ( Sözleşmenin Yanlarından Birine Teb'an Dava Açan Kişi Medeni Kanunun 6. Maddesi Gereğince Bu İddiasını İspat Etmek Zorunda Olduğu - Tapu İptali ve Tescil )
SENEDE BAĞLI SÖZLEŞME ( Muvazaa İddiası HUMK'nun 288 ve 290. Maddelerinde Belirtildiği Üzere Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği )
YAZILI DELİL ( Senede Bağlı Bir Sözleşmeye Karşı Muvazaa İddiası HUMK'nun 288 ve 290. Maddelerinde Belirtildiği Üzere Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği )"
293YHGK15.12.2004E. 2004/14-558 K. 2004/722"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Resmi Şekle Tabi Olduğu/Ancak Sözleşme Kurulurken Hile Nedeniyle İradenin Fesada Uğratıldığı İddiası Konusunda Tanık Deliline Dayanılabileceği - Tapu İptali Tescil Talebi )
TANIK DELİLİ ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesin Resmi Şekle Tabi Olmakla Birlikte Sözleşme Kurulurken Hile Nedeniyle İradenin Fesada Uğratıldığı İleri Sürülürse Tanık Deliline Dayanılabileceği - Tapu İptali Tescil Talebi )
HİLE NEDENİYLE İRADE FESADI ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Kurulurken Olması Halinde Tanık Deliline Dayanılabileceği - Tapu İptali Tescil Talebi )
RESMİ ŞEKİL ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Resmi Şekle Tabi Olduğu/Aksi Aynı Nitelikte Belgeler ile İspat Edilinceye Kadar Geçerli Olduğu -Sözleşme Kurulurken Hile Nedeniyle iradenin Fesada Uğratıldığı İddiası Konusunda Tanık Deliline Dayanılabileceği )"
293Y14.HD23.11.2004E. 2004/7116 K. 2004/8126"EVLİLİK BİRLİĞİ İÇERİSİNDE EDİNİLEN TAŞINMAZ İÇİN TAPU İPTALİ VE TESCİL VEYA KATKI PAYININ TAHSİLİ TALEBİ ( Resmi Sözleşme Olmadan Tapu İptali ve Tescil Talep Edilemeyeceği - Eşler Arasındaki Katkı Payına İlişkin Davada Tanık Dinlenebileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Resmi Sözleşmeye Dayanmayan - Eşin Evlilik Birliği İçerisinde Edinilen Taşınmazdaki Katkı Payını Talep Edebileceği )
RESMİ SÖZLEŞMEYE DAYANMAYAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASININ REDDİ GEREĞİ ( Eşin Evlilik Birliği İçerisinde Edinilen Taşınmaz İçin Açtığı )
EŞLER ARASINDAKİ İŞLEMİN TANIKLA İSPAT EDİLEBİLMESİ ( Evlilik Birliği İçerisinde Edinilen Taşınmazdaki Katkı Paylarının Tahsili Talebi )
KATKI PAYININ TAHSİLİ TALEBİ ( Evlilik Birliği İçerisinde Edinilen Taşınmazdaki - Eşler Arasındaki İşlemin Tanıkla İspat Edilebileceği )
TANIKLA İSPAT EDİLEBİLME ( Eşler Arasındaki Hukuki İlişkiler - Evlilik Birliği İçerisinde Edinilen Taşınmazdaki Katkı Payı İçin Tazminat Talebi )
MAL AYRILIĞI REJİMİ ( Eşler Arasındaki Hukuki İlişkilerin Tanıkla İspat Edilebilmesi - Evlilik Birliği İçerisinde Edinilen Taşınmazdaki Katkı Payının Tahsili Talebi )"
293Y15.HD27.10.2004E. 2004/1943 K. 2004/5463"ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAĞIN TAHSİLİ TALEBİ ( Sözleşmenin Varlığının Davacı Yüklenici Tarafından Kesin Delillerle İspatı Mecburiyeti - Ticari Defterlerin Delil Niteliği )
İSPAT KÜLFETİ ( Eser Sözleşmesinden Dolayı Bedel Talep Eden Yüklenicinin Sözleşmenin Varlığını Kesin Delillerle İspat Yükümlülüğü/Tanık Deliline Başvurulamaması - Ticari Defterlerin Kesin Delil Olarak Kabul Edilebilmesinin Koşulları )
TANIK DELİLİNE BAŞVURULAMAMASI ( Eser Sözleşmesinden Doğan Alacağın Tahsili Davasında Davacı Yüklenicinin Akdin Varlığını Kesin Delillerle İspat Yükümlülüğü - Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olabilmesinin Şartları )
TİCARİ DEFTERLERİN SAHİBİ VE KARŞI TARAF LEHİNE DELİL OLABİLMESİNİN ŞARTLARI ( Eser Sözleşmesinden Doğan Alacağın Tahsili Davasında Davacı Yüklenicinin Akdin Varlığını Kesin Delillerle İspat Yükümlülüğü )
YAZILI DELİLLE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Eser Sözleşmesini - Yüklenicinin Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak Talebi/Ticari Defterlerin Kesin Delil Olarak Kabulü İçin Gerekli Şartlar )"
293Y15.HD18.10.2004E. 2004/2462 K. 2004/5190"TİCARİ ÖRF VE ADETE GÖRE KARAR VERİLEBİLMESİ ( Hakkında Ticari Bir Hüküm Bulunmayan İşler - Yapıldığı Bölgede İşlemin Devamlı Olarak Senede Bağlanmamasının Adet Haline Gelmesi Gereği )
ÖRF VE ADETE GÖRE KARAR VERİLEBİLMESİ ( Hakkında Ticari Bir Hüküm Bulunmayan İşler - Yapıldığı Bölgede İşlemin Devamlı Olarak Senede Bağlanmamasının Adet Haline Gelmesi Gereği )
TANIK DİNLENEREK AKDİ İLİŞKİNİN VARLIĞININ KANITLANMASI ( Hakkında Ticari Bir Hüküm Bulunmayan İşlerin Yapıldığı Bölgede İşlemin Devamlı Olarak Senede Bağlanmamasının Adet Haline Gelmesi - Ticari Örf ve Adet )
AKDİ İLİŞKİNİN VARLIĞININ KANITLANMASI ( Tanık Dinlenerek - Hakkında Ticari Bir Hüküm Bulunmayan İşlerin Yapıldığı Bölgede İşlemin Devamlı Olarak Senede Bağlanmamasının Adet Haline Gelmesi/Ticari Örf ve Adet )"
293Y13.HD30.9.2004E. 2004/5273 K. 2004/13315"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Senet Aslının Borçluda Olmasının Borcun Ödendiğine Karine Teşkil Edeceği - Avukatın Çantasından Alındığı İddiasının Davacı Tarafça İspatlanması Gereği )
SENET ASLININ BORÇLUDA BULUNMASI ( Ödendiğine Karine Teşkil Edeceği/Avukatın Çantasından Alındığı İddiasının Davacı Tarafça İspatlanması Gereği - İtirazın İptali Davası )
BOZMA ( Sonrası Duruşma Gününün Davacı Vekili Yerine Davalı Vekiline Tebliğ Edilmesi - Mahkemece Davacıya Duruşma Gününün Yeniden Tebliğ Edilip Bozma Gereklerini Yerine Getirme İmkanı Tanınması Gereği )
TEBLİĞİN YANLIŞ MUHATABA YAPILMASI ( Mahkemece Davacıya Duruşma Gününün Yeniden Tebliğ Edilip Bozma Gereklerini Yerine Getirme İmkanı Tanınması Gereği )"
293Y1.HD29.9.2004E. 2004/5930 K. 2004/10052"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muvazaanın Varlığını İddia Eden Taraf veya Bunların Halefi Sıfatı İle Hareket Eden Medeni Kanunun 6. Maddesi Gereğince Bu İddiasını İspat Etmek Zorunda Olduğu )
MUVAZAA ( Senede Bağlı Bir Sözleşmeye Karşı Muvazaa İddiası HUMK'nun 288 ve 290. Maddelerinde Belirtildiği Üzere Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği )
SENEDE BAĞLI SÖZLEŞMEYE KARŞI MUVAZAA İDDİASI ( Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği )
YAZILI DELİL / İSPAT ( Senede Bağlı Bir Sözleşmeye Karşı Muvazaa İddiası HUMK'nun 288 ve 290. Maddelerinde Belirtildiği Üzere Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabileceği )
RESMİ ŞEKLE BAĞLANMIŞ SÖZLEŞME ( Muvazaa İddiası Olayın Özelliği İtibariyle Adi Yazılı Delilin Yeterli Olacağı Öğretide ve Kararlılık Kazanmış İçtihatlarda Ortaklaşa Kabul Edildiği )"
293Y3.HD23.9.2004E. 2004/10047 K. 2004/9641"ALACAK TALEBİ ( Senede Bağlanması Gelenek Olmayan İşlemler Miktar ve Değerine Bakılmaksızın Tanık İle İspat Edilebileceği )
TANIKLA İSPAT ( Hukuki İşlemin Senede Bağlanmamasının Adet Haline Gelmiş ve Bu Hususun İstikrarlı Bulunması - Kamuoyu Tarafından Bu Geleneğe İnanılmış Olması Gereği )
SENEDE BAĞLANMAYAN İŞLEMLER ( Senede Bağlanmamasının Adet Haline Gelmiş ve Bu Hususun İstikrarlı Bulunması ve Kamuoyu Tarafından Bu Geleneğe İnanılmış Olması Halinde Tanıkla İspatın Mümkün Olduğu )"
293YHGK9.6.2004E. 2004/4-362 K. 2004/347"MEVSUF İKRAR NİTELİĞİ VE İSPAT KÜLFETİ ( Davacıların Murislerince Davalılara Dava Konusu Paranın Borç Olarak Verildiği İddiası - Davalıların Davacılar Murisinin Kendilerinden Aldıkları Borcun Ödemesi Olduğu Savunması )
BÖLÜNMEZLİK ( Davacıların Murislerince Davalılara Dava Konusu Paranın Borç Olarak Verildiği İddiasına Karşı Davalıların Sözkonusu Ödemenin Borç Olarak Alınmış Paranın İadesi Olduğu Savunmasının Mevsuf İkrar Niteliği - İspat Külfetinin Davacıda Olması )
İSPAT YÜKÜNÜN BÖLÜNEMEMESİ ( Mevsuf İkrarda - Davacıların Murislerince Davalılara Dava Konusu Paranın Borç Olarak Verildiği İddiasına Karşı Davalıların Sözkonusu Ödemenin Borç Olarak Alınmış Paranın İadesi Olduğu Savunmasının Mevsuf İkrar Niteliği/İspat Külfetinin Davacıda Olması )
İKRARIN MEVSUF İKRAR NİTELİĞİ ( Davacıların Murislerince Davalılara Dava Konusu Paranın Borç Olarak Verildiği İddiasına Karşı Davalıların Sözkonusu Ödemenin Borç Olarak Alınmış Paranın İadesi Olduğu Savunması - İspat Külfetinin İkrar Eden Davalıda Değil Davacıda Olması )
BAĞLANTISIZ BİLEŞİK İKRAR NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Davacıların Murislerince Davalılara Dava Konusu Paranın Borç Olarak Verildiği İddiasına Karşı Davalıların Sözkonusu Ödemenin Borç Olarak Alınmış Paranın İadesi Olduğu Savunmasının Mevsuf İkrar Niteliği - İspat Külfetinin Davacıda Olması )"
293Y14.HD7.6.2004E. 2004/3005 K. 2004/4485"MAL AYRILIĞI REJİMİ ( Bulunması Karı Koca Arasında Borçlar Kanunu Uyarınca Sözleşme İlişkisi Kurulmasına Engel Olmayacağı - Aykırı Davranılması Nedeniyle Tazminat İstenebileceği )
KARI KOCA ARASINDA BORÇLAR KANUNU UYARINCA SÖZLEŞME İLİŞKİSİ ( Mal Ayrılığı Rejiminin Engel Olmayacağı - Aykırı Davranılması Nedeniyle Tazminat İstenebileceği )
TAZMİNAT TALEBİ ( Karı Koca Arasında Mal Ayrılığı Rejiminin Borçlar Kanunu Uyarınca Sözleşme İlişkisi Kurulmasına Engel Olmayacağı - Aykırı Davranılması Nedeniyle Tazminat İstenebileceği )
EŞLER ARASINDA SÖZLEŞME ( Aralarında Mal Ayrılığı Rejimi Bulunan - HUMK. Md. 293 Uyarınca Kanıtlanabileceği/Aykırı Davranılması Nedeniyle Tazminat İstenebileceği )"
293Y1.HD10.5.2004E. 2004/4422 K. 2004/5460"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Kira Sözleşmelerinin Geçerliliğinin Hiç Bir Koşula Bağlı Olmadığı - 1.1.1998 Tarihinden İtibaren 40 Milyon Lirayı Aşan Sözleşmeler Hakkında Tanık Dinlenemeyeceği/Sözü Edilen Miktar Yıllık Kira Tutarına Bakılarak Belli Edileceği )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - Geçerliliğinin Hiç Bir Koşula Bağlı Olmadığı - 1.1.1998 Tarihinden İtibaren 40 Milyon Lirayı Aşan Sözleşmeler Hakkında Tanık Dinlenemeyeceği/Sözü Edilen Miktar Yıllık Kira Tutarına Bakılarak Belli Edileceği )
YAZILI DELİL ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - 1.1.1998 Tarihinden İtibaren 40 Milyon Lirayı Aşan Sözleşmeler Hakkında Tanık Dinlenemeyeceği/Sözü Edilen Miktar Yıllık Kira Tutarına Bakılarak Belli Edileceği - Kardeşler Arası Muamelelerin Şahitle İspat Edilebileceği )"
293Y1.HD3.5.2004E. 2004/4104 K. 2004/5155"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Belirlenen Ecrimisil Hesabının Hangi Esasa Göre Yapıldığı Belirtilmediği Gibi Davalı Savunmasında Sözü Edilen Ödemelerin Raporda Dikkate Alınıp Alınmadığı da Açıklık Taşımaması Nedeniyle Hatalı Olduğu )
ECRİMİSİL TALEBİ ( Hesabının Hangi Esasa Göre Yapıldığı Belirtilmediği Gibi Davalı Savunmasında Sözü Edilen Ödemelerin Raporda Dikkate Alınıp Alınmadığı da Açıklık Taşımaması Nedeniyle Hatalı Olduğu - Elatmanın Önlenmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ecrimisil Hesabının Hangi Esasa Göre Yapıldığı Belirtilmediği Gibi Davalı Savunmasında Sözü Edilen Ödemelerin Raporda Dikkate Alınıp Alınmadığı da Açıklık Taşımaması Nedeniyle Hatalı Olduğu - Elatmanın Önlenmesi )"
293Y13.HD14.4.2004E. 2003/16418 K. 2004/5325"SATIM SÖZLEŞMESİ ( Hayvan Alışverişinden Kaynaklanan Bakiye Bedelin Tahsili Talebi - Senetle İspatı Gereken Bir Hukuki İşlem Hakkında Tanık Dinlenememesi )
HAYVAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Bedelin Ödenmeyen Kısmının Tahsili Talebi - Miktar İtibariyle Senetle İspatı Gereken Davada Tanık Dinlenememesi )
SENETLE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Hayvan Satış Sözleşmesinden Doğan ve Ödenmeyen Bakiye Bedelin Tahsili Talebi - Senede Bağlanmamasının Teamül Haline Gelmiş Olması Şartı Gerçekleşmediğinden Tanık Dinlenememesi )
TANIK DİNLENEMEMESİ ( Hayvan Satış Sözleşmesinden Doğan ve Ödenmeyen Bakiye Bedelin Tahsili Talebi - Senede Bağlamamanın Teamül Haline Gelmemiş Olması )"
293Y19.HD18.3.2004E. 2004/1392 K. 2004/3046"MENFİ TESPİT DAVASI ( Hamilin Kambiyo Senedini İktisap Ederken Bilerek Borçlunun Zararına Hareket Etmiş Olduğunun Davacı Borçlu Tarafından İspat Edilmesi Gereği )
KAMBİYO SENEDİ ( Hamilin İktisap Ederken Bilerek Borçlunun Zararına Hareket Etmiş Olduğunun Davacı Borçlu Tarafından İspat Edilmesi Gereği - Menfi Tespit Davası )
İSPAT YÜKÜ ( Menfi Tespit Davası - Hamilin Kambiyo Senedini İktisap Ederken Bilerek Borçlunun Zararına Hareket Etmiş Olduğunun Davacı Borçlu Tarafından İspat Edilmesi Gereği )
BORÇLUNUN ZARARINA HAREKET ( Hamilin Kambiyo Senedini İktisap Ederken Bilerek Borçlunun Zararına Hareket Etmiş Olduğunun Davacı Borçlu Tarafından İspat Edilmesi Gereği )"
293Y19.HD12.3.2004E. 2003/4476 K. 2004/2630"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacı Tarafından Dava Dışı Şirketle İmzalanan Sözleşmeye İstinaden Düzenlenen ve Davalının Ciro Yolu ile Hamil Olduğu Bonolardan Dolayı Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi )
CİRO ( Kambiyo Senedinden Dolayı Kendisine Müracaat Olunan Kimse Keşideci veya Önceki Hamillerden Biri ile Arasındaki Mevcut Münasebetlere Dayanan Def'ileri Müracaatta Bulunan Hamile Karşı İleri Sürememesi )
KİŞİSEL DEF'İ ( Bonodan Dolayı Kendisine Müracaat Olunan Kimse Keşideci veya Önceki Hamillerden Biri ile Arasındaki Mevcut Münasebetlere Dayanan Def'ileri Müracaatta Bulunan Hamile Karşı İleri Sürememesi )
BORÇLUNUN ZARARINA HAREKET ( Hamilin Kambiyo Senedini İktisap Ederken Bilerek Borçlunun Zararına Hareket Etmiş Olduğunun Davacı Borçlu Tarafından İspat Edilmesi Gereği-Bu Halde Kişisel Defilerin İleri Sürülebilmesi )"
293Y15.HD18.9.2003E. 2003/685 K. 2003/4093"ESER SÖZLEŞMESİ ( Davalıya Ait Aracın Tamir Edilmesi - Davalının Akdi İlişkiyi İnkarı/Sözleşme Yapılmaması Teamülden İse Sözleşmenin Şahitle İspatlanabileceği )
AKDİ İLİŞKİNİN İNKAR EDİLMESİ ( Araç Tamiri Konusunda Çevrede Yazılı Sözleşme Yapılmasının Teamülden Olup Olmadığının Araştırılması - Teamülden Değilse Sözleşmenin Şahitle İspat Edilebileceği )
TEAMÜL ( Yazılı Sözleşme Olmaması - Şahitle Akdi İlişkinin İspat Edilebilmesi )"
293Y1.HD17.9.2003E. 2003/8764 K. 2003/9128"KİRA AKDİ ( Yazılı Olma Mecburiyetinin Bulunmaması/Sözlü Yapılabileceği - Kira İlişkisinin Varlığının İspatı )
KİRA İLİŞKİSİNİN VARLIĞININ İSPATI ( Kira Akdi - Yazılı Olma Mecburiyetinin Bulunmaması/Sözlü Yapılabileceği )
SÖZLÜ KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kurulduğu Yolundaki Savunma - İlgilisine Yemin Teklif Etme Hakkı Verebileceği )
İSPAT YÜKÜ ( Kira İlişkisinin Varlığı - Kira Akdinin Yazılı Olma Mecburiyetinin Bulunmaması/Sözlü Yapılabileceği )"
293Y1.HD17.9.2003E. 2003/8525 K. 2003/9032"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Taşınmazın Davalıdan Satın Alınmasına Rağmen Davalının Taşınmaza Müdahale Etmesi )
TEMLİKİN MUVAZAALI OLMASI ( Hak Düşürücü ve Zamanaşımına İlişkin Kanun Hükümlerinin Uygulanmaması )
MUVAZAA ( Görünüşteki Sözleşme Gerçek İradelerine Uymadığından Tabandaki Sözleşme de Tapulu Taşınmazlarda Şekil Koşullarını Taşımadığından Geçersiz Olması )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Muvazaalı Temliklerde Hak Düşürücü ve Zamanaşımına İlişkin Kanun Hükümlerinin Uygulanmaması )
SENEDE KARŞI MUVAZAA İDDİASI ( İddianın Ancak Yazılı Delille İspatlanabilmesi )"
293Y1.HD2.7.2003E. 2003/7314 K. 2003/8010"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Kira Sözleşmesi Bulunmamasına Rağmen İşgale Dayalı - Taşınmazın Paylı Mülkiyet Üzere Olduğu/Pay ve Paydaş Çoğunluğuna Dayanma )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Paylı Mülkiyet/Pay ve Paydaş Çoğunluğuna Dayanmayan Sözleşmelere Geçerlilik Tanımak Olanağı Bulunmadığı - Elatmanın Önlenmesi Davası )
PAYLI MÜLKİYET ( Pay ve Paydaş Çoğunluğuna Dayanmayan Kira Sözleşmelerine Geçerlilik Tanımak Olanağı Bulunmadığı - Elatmanın Önlenmesi Davası )"
293Y14.HD1.7.2003E. 2003/3787 K. 2003/5544"EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE EDİNİLEN TAŞINMAZ ( Eşin Tapu İptali ve Tescil Bu Olmadığı Takdirde Taşınmazın Alımına Katkı Payının Tazminat Olarak Verilmesi İstemi )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Evlilik Birliği İçinde Edinilen Taşınmaz - Kabul Edilebilmesi İçin Eşler Arasında Düzenlenmiş Resmi Bir Sözleşme Bulunduğunun Kanıtlanması Gereği )
MAL AYRILIĞI REJİMİ ( Borçlar Kanunu Uyarınca Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına Engel Olmadığı - Evlilik Birliği İçerisinde Eşlerin Aralarındaki Hukuki İlişkiyi Yazılı Sözleşmeye Bağlamaları Beklenemeyeceği )
TAŞINMAZ ALIMINA KATKI PAYI ( Eşin Tapu İptali ve Tescil Bu Olmadığı Takdirde Taşınmazın Alımına Katkı Payının Tazminat Olarak Verilmesi İstemi )
TAZMİNAT ( Eşin Taşınmazın Alımına Katkı Payının Tazminat Olarak Verilmesi İstemi - Eşler Arasında Sözleşme Bulunduğunun HUMK. Md. 293 Uyarınca Kanıtlanabileceği )
TANIKLA İSPAT ( Eşin Taşınmazın Alımına Katkı Payının Tazminat Olarak Verilmesi İstemi - Eşler Arasında Sözleşme Bulunduğu )"
293Y3.HD19.6.2003E. 2003/7663 K. 2003/7760"BONO HAMİLİ ( İktisap Ederken Borçlu Zararına Hareket Etmiş İse Kişisel Definin Hamile Karşı İleri Sürelebileceği - Menfi Tespit Davası )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Bono Hamili İktisap Ederken Borçlu Zararına Hareket Etmiş İse Kişisel Definin Hamile Karşı İleri Sürelebileceği )
BORÇLU ZARARINA BİLE BİLE HAREKET VE KÖTÜNİYET ( Menfi Tespit Davası - Tanık Dahil Her Türlü Delille İspatlanabileceği )
KÖTÜNİYET VE BORÇLU ZARARINA BİLE BİLE HAREKET ( Menfi Tespit Davası - Tanık Dahil Her Türlü Delille İspatlanabileceği )"
293Y3.HD19.6.2003E. 2003/7662 K. 2003/7762"MENFİ TESPİT DAVASI ( Kooperatif Başkanı Olan Davacının Teminat Bonosu Olarak Verilen Bonoya Dayalı Takip Nedeniyle Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi )
KİŞİSEL DEFİ ( Kötü Niyetli Bono Hamiline Karşı da İleri Sürülebilmesi )
BİLEREK BORÇLUNUN ZARARINA HAREKET ( Tanık Dahil Her Türlü Delille İspat Edilebilmesi )
KÖYÜNİYETLİ BONO HAMİLİ ( İktisap Ederken Borçlu Zararına Hareket Eden Kötü Niyetli Hamile Karşı Kişisel Definin İleri Sürülebilemesi )
TANIK DELİLİ ( Bilerek Borçlunun Zararına Hareket Fiilinin Tanık Dahil Her Türlü Delille İspat Edilebilmesi )"
293Y13.HD19.6.2003E. 2003/4077 K. 2003/8060"İTİRAZIN İPTALİ ( Tarlanın Kiralanması - İcar Bedelinin Ödenmemesi )
İCAR BEDELİNİN ÖDENMEMESİ ( İcra Takibi - İcra İnkar Tazminatı Talebi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Kira Bedelinin Ödendiğini İspat - Davalının Kardeş Olması )
KİRA BEDELİNİN ÖDENDİĞİNİN İSPATI ( Kardeş Olan Davalının Tanık Dahil Her Türlü Delille İspatlayabileceği )"
293Y1.HD12.6.2003E. 2003/6131 K. 2003/7109"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacının Taşınmazını Muvazaalı Olarak Mal Kaçırmak Amacıyla Davalı Oğluna Devrettiğini Hile Nedeniyle Tapuda Satış Gibi Gözüktüğünden İptal İstemesi )
MUVAZAANIN İSPATI ( Senede Bağlı Bir Sözleşmeye Karşı Muvazaa İddiasının Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabilmesi Bu Kuralın Akrabalar Arasında Yapılmış Olsa Dahi Geçerli Olması )
YAZILI DELİLLE İSPAT ( Senede Bağlı Bir Sözleşmeye Karşı Muvazaa İddiasının Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabilmesi )
AKRABALAR ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞME ( Senede Bağlı Bir Sözleşmeye Karşı Muvazaa İddiasının Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabilmesi Bu Kuralın Akrabalar Arasında Yapılmış Olsa Dahi Geçerli Olması )"
293Y2.HD10.6.2003E. 2003/5238 K. 2003/8582"EV EŞYALARININ GÖTÜRÜLMESİ ( Kadın Tarafından - İade Edilmediği Sabit Olduğuna Göre Bu Hususa Yönelik Talebin Kabulü Gereği )
FATURA VE ŞAHİTLE İSBAT ( Ev Eşyalarının Kadın Tarafından Götürülmesi - İade Edilmediği Sabit Olduğuna Göre Bu Hususa Yönelik Talebin Kabulü Gereği )
EŞYALARIN İADESİ VEYA BEDELLERİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Ev Eşyalarının Kadın Tarafından Götürülmesi - İade Edilmediği Sabit Olduğuna Göre Bu Hususa Yönelik Talebin Kabulü Gereği )"
293Y19.HD18.4.2003E. 2002/6786 K. 2003/4108"MENFİ TESPİT TALEBİ ( Hile Söz Konusu Olmadığı Durumlarda HUMK.nun 293/5. Maddesi Hükmü Dayanak Yapılarak Tanık Dinletilemeyeceği )
TANIK ( Hile Söz Konusu Olmadığı Durumlarda HUMK.nun 293/5. Maddesi Hükmü Dayanak Yapılarak Dinletilemeyeceği - Menfi Tespit Talebi )
HİLE ( Bir Kimsenin Gerçek Durumu Bilmesi Halinde Kabul Etmeyecek Olduğu Bir Şeyi Kabul Etmesine Diğer Bir Kimse Tarafından Yol Açılmış Olması Halinde Söz Konusu Olduğu )"
293Y13.HD10.4.2003E. 2002/15176 K. 2003/4319"TANIKLA İSPAT ( Yakın Hısımlar Arasındaki Bir Hukuki İşlem Senede Bağlanmışsa Bu Senede Karşı İleri Sürülecek Savunmaların Tanıkla İspat Olunamayacağı )
KARZ SÖZLEŞMESİ ( Yazılı Yapılması Durumunda Tarafların Yakınlıkları Ne Olursa Olsun Bunun Tanıkla İspatına Olanak Bulunmaması )
YEMİNİN İSPAT GÜCÜ ( Yeminin Reddi Halinde Kendisine Yemin Reddedilen Tarafın Yemin Etmesi Halinde O Vakanın Kesin Delille İspat Edilmiş Sayılacağı )
YEMİN ( Teklif Edilenin Yurtdışında Bulunması - Teklif Edilen Yeminin Yerine Getirilmesine Engel Teşkil Etmeyeceği/İstinabe Suretiyle Yaptırılması Gerektiği )"
293YHGK2.4.2003E. 2003/19-261 K. 2003/266"TESPİT DAVASI ( Menfi Tespit Davası ile Davacının Borçlu Olmadığının Tespitini Talep Etmesi )
MENFİ TESPİT VE SENETİN İPTALİ DAVASI ( Davacının Davaya Konu Senet Bedelini Ödediğini ve Davalı nın Senedi Yırttığını İleri Sürerek Borçlu Olmadığının Tespitini Talep Etmesi )
BONONUN HAMİLİN ELİNDE BULUNMASI ( Borcun Ödenip Ödenmediğinin Tespitinde Bonoyu Elinde Bulunduran Kişinin Önemli Olması )
YEMİN DELİLİ ( Davacının Yemin Delilini İleri Sürmesi Halinde Yerel Mahkemenin Bunu Dikkate Almasının Gerekmesi )
İSPAT ( Somut Olayda Davacının İddiasının Tanıkla Kanıtlanmasının Usule Uygun Olup Olmadığının İncelenmesi )"
293Y13.HD1.4.2003E. 2003/2278 K. 2003/3832"ALACAK DAVASI ( Davalının Davacıyla Ortak Murisleri Olan Şahıstan Vekaletname Alarak Murise Ait Taşınmazları Üçüncü Şahıslara Satmasına Rağmen Satış Bedelinden Davacıya Ödemede Bulunmaması )
TANIK İLE İSPAT ( Vekil ile Vekalet Verenin Ana Oğul Olması Nedeniyle Hukuki İlişkinin Tanıkla İspatının Mümkün Olması )
VEKİLİN HESAP VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Satışın Yapıldığı Tarihteki Değere Göre Belirlenmesi )"
293Y2.HD31.3.2003E. 2003/1027 K. 2003/4537"BOŞANMA ( Kesin Sürede Delil ve Tanıkların Bildirilmesi/Hakimin Havale Tarihi Olmaması - Tanıkların Dinlenilmesi Gereği )
KESİN SÜRE ( Delil ve Tanıkların Bildirilmesi/Hakimin Havale Tarihi Olmaması - Tanıkların Dinlenilmesi Gereği )
TANIKLARIN DİNLENİLMESİ GEREĞİ ( Kesin Sürede Delil ve Tanıkların Bildirilmesi - Hakimin Havale Tarihi Olmaması )
HAKİMİN HAVALE TARİHİ OLMAYAN DİLEKÇE ( Kesin Sürede Delil ve Tanıkların Bildirilmesi - Tanıkların Dinlenilmesi Gereği )"
293YHGK19.3.2003E. 2003/13-174 K. 2003/181"TAZMİNAT DAVASI ( Davanın Vekalet Görevinin Kötüye Kullanıldığı ve Vekilin Hesap Verme Yükümlülüğünü Yerine Getirmediği İddialarına Dayalı Alacak İstemine İlişkin Olması )
VEKİLLİK SÖZLEŞMESİ ( Vekillik Sözleşmesinin Kapsamı Sözleşme İle Açıkça Belirlenmemiş ise Bu Durumda İşin Niteliğine Bakılmasının Gerekmesi )
ŞEKİL ŞARTI ( Vekillik Sözleşmesi İçin Herhangi Bir Şekil Zorunluluğunun Bulunmaması )
VEKİLİN SORUMLULUĞU ( İşin Niteliğine Göre Vekilin Sadakat ve Özen Borcunun Bulunması-Vekilin Sorumluluğunun İşçinin Sorumluluğu Derecesinde Olması )
BİLGİ VERME BORCU ( Vekil Yalnızca İşin Sonunda Değil Yürütülmesi Esnasında da Müvekkile Bilgi Vermesinin Gerekmesi )
VEKİLLİK SÖZLEŞMESİNİN KANITLANMASI ( 1086 Sayılı Yasanın Sözleşmelerin Kanıtlanmasına İlişkin Hükümlerinin Cari Olması )
YAZILI VEKALETNAME ( Mahkemenin Davanın İspatı İçin Önemli Olan Sözleşmenin Ne Şekilde Yapıldığı Yapıldığı Hususunu İncelemesinin Gerekmesi )
TANIK ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlık İçin Tanık Dinletilebilmesinin Mümkün Olması )"
293Y8.HD17.3.2003E. 2003/1687 K. 2003/1577"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Her Türlü Delille İspatlanabileceği - Tanıkların Taşınmaz Başında Dinlenmesi Gereği )
ZİLYETLİKLE KAZANMAK ( Her Türlü Delille İspatlanabileceği - Tanıkların Taşınmaz Başında Dinlenmesi Gereği )
TANIK DELİLİNE DAYANMAK ( Zilyetlikle Kazanmak/Her Türlü Delille İspatlanabileceği - Tanıkların Taşınmaz Başında Dinlenmesi Gereği )"
293Y1.HD11.3.2003E. 2003/663 K. 2003/2653"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Haksız İşgal Nedeniyle )
HAKSIZ İŞGAL NEDENİYLE ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davacının Dava Konusu Meskenin Maliki Olduğu ve Davalının Haksız Yere Taşınmazını İşgal Ettiğini İleri Sürerek Elatmanın Önlenmesini İstemesi )
İSPAT ( Kira İlişkisinin Kanunun Belirttiği Miktarın Üzerinde Olması Durumunda Yazılı Delille İspat Edilebilmesi )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kira Sözleşmesinin Resmi Şekilde Yapılmasının Zorunlu Olmaması )"
293Y13.HD11.3.2003E. 2002/13693 K. 2003/2678"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacının Banka Havalesi İle Borç Olarak Gönderdiğininin Geri Ödenmemesi Nedeniyle Başlattığı İcra Takibine Vaki İtiraz )
TANIK ( Davalı Açıkça Tanık Dinlenmesine Muvafakat Etmediğini Bildirdiğinden Tanık Deliline Başvurulmasının Mümkün Olmaması )
AKRABALIK İLİŞKİSİ ( Sıkı Akrabalık İlişkilerinin Bulunması Halinde Senetle Delil Kuralından Ayrılmanın Mümkün Olması )
HAVALE ( Havale İlişkisinin Üçlü Bir İlişki Olması ve Ödeme Vasıtası Teşkil Etmesi )
YEMİN ( Dava Dilekçesinde Açıkça Yemin Deliline Dayandığını Bildiren Davacıya Yemin Teklif Etme Hakkının Hatırlatılmasının Gerekli Olması )"
293Y13.HD3.3.2003E. 2002/15332 K. 2003/2070"ALACAK DAVASI ( Davacı Dünürüne Borç Para Verdiğini Ödenmemesi Nedeni ile Döviz Alacağının Fiili Ödeme Tarihindenki Kur Üzerinden Türk Lirası Olarak Tahsili Talebi )
GELENEK ( Taraflar Arasında Alacağın Senede Bağlanmamasının Gelenek Haline Gelmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Hukuki İlişkinin Senede Bağlanmamasının Gelenek Haline Gelip-Gelmediğinin Uzman Bilirkişi Kurulunun Görüşünün Alınmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ GÖRÜŞLERİNİN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Uzman Olmayan Bilirkişilerin Yetersiz ve Çelişkili Görüşlerine Dayanarak Karar Verilmiş Olması )"
293Y15.HD24.2.2003E. 2003/366 K. 2003/870"SENET DÜZENLENMESİ TEAMÜLÜ ( Yörede Buğday Biçimi İşlerinde Senet Düzenlenmesi Hususunda Bir Teamül Bulunup Bulunmadığının İlgili Oda Başkanlığından Sorulmasının Gerekmesi )
TANIKLA İSPAT ( Senet Düzenlenmesi Hakkında Bir Teamül Yoksa Taraf Şahitlerinin Dinlenmesinin Gerekmesi )
TEAMÜL ( Yörede Buğday Biçimi İşlerinde Senet Düzenlenmesi Hususunda Bir Teamül Bulunup Bulunmadığının İlgili Oda Başkanlığından Sorulmasının Gerekmesi )
SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ ( Yörede Buğday Biçimi İşlerinde Senet Düzenlenmesi Hususunda Bir Teammmül Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği - Buğday Mahsulünün Biçer Döverle Biçilmesi Alacağı )
TEAMÜLÜN SÖZLEŞMEYE ETKİSİ ( Buğday Mahsulünün Biçer Döverle Biçilmesi Alacağı - Senet Düzenlenmemiş Olmasının Teamül Halinde Bulunması Halinde Şahitle İspatın Mümkün Olduğu )"
293Y13.HD20.2.2003E. 2002/13097 K. 2003/1589"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının Satmış Olduğu Kumaşların Bedelinin Tahsili Maksadıyla Başlattığı İcra Takibine Vaki İtirazın İptali )
FATURANIN DELİL MAHİYETİ ( Davacının İbraz Ettiği Fatura Tek Taraflı Düzenlendiği İçin Davayı İspata Yalnız Başına Yeterli Olmaması )
İSPAT ( Davacının Satım İlişkisini Yasal Delillerle İspatının Gerekli Olması )
YEMİN ( Davacının Yemin Deliline Dayanması Sebebiyle Davacıya Yemin Delilinin Hatırlatılmasının Gerekli Olması )
DELİL ( Yerel Mahkemenin Davacının İbraz Ettiği Faturaya Binaen Vermiş Olduğu Kararın Hukuka Aykırı Olması )"
293Y13.HD18.2.2003E. 2002/13313 K. 2003/1515"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacı Dava Dilekçesinde Yemin Deliline de Dayanmış Olduğundan Bu Hakkının Hatırlatılarak Sonuca Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
YEMİN ( Davacı Dava Dilekçesinde Bu Delilede Dayanmış Olduğundan Bu Hakkının Hatırlatılarak Sonuca Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
KASA DEFTERİ ( Davacı Tarafından Tek Taraflı Olarak Düzenlenen Bu Defterin Delil Değerinin Olmaması )
TANIKLA İSPAT ( Alış-Veriş Temel İlişkisi Nedeniyle Verildiği İleri Sürülen Çekler Yazılı Delil Başlangıcı Olarak Kabul Edilip Olayda Tanık Dinlenmesinin Gerekmesi )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Alış-Veriş Temel İlişkisi Nedeniyle Verildiği İleri Sürülen Çeklerin Bu Nitelikte Kabul Edilip Olayda Tanık Dinlenilmesinin Gerekmesi )"
293Y13.HD17.2.2003E. 2002/12728 K. 2003/1343"ALACAK DAVASI ( Davalıya Havale Yolu ile Ödünç Verilen Paranın Tahsili Talebi )
HAVALE ( Hukuki Niteliği İtibariyle Bir Ödeme Vasıtası Olması-Ödünç Olarak Gönderildiğine İlişkin Kayıt Olmadığından Havale Makbuzlarının Ödünç İlişkisinin Varlığını Göstermemesi )
ÖDÜNÇ İLİŞKİSİ ( Havalede Paranın Ödünç Olarak Gönderildiğine İlişkin Kayıt Olmadığından Havale Makbuzlarının Ödünç İlişkisinin Varlığını Göstermemesi )
YAZILI DELİL ( Havale Makbuzlarının Ödünç İlişkisinin Varlığını Gösteren Bir Yazılı Delil Olmaması Nedeniyle Yazılı Delil Olarak Kabul Edilememesi )
TANIK BEYANI ( Tarafların Damat Kayınpeder Olmaları Nedeniyle Tanıkların Anlatımlarının Dinlenebilmesi )"
293Y13.HD6.2.2003E. 2002/13031 K. 2003/1142"BORCA İTİRAZ DAVASI ( Davacının Dünürü Olan Davalıdan Olan Alacağının Tahsili İçin Başlatmış Olduğu İcra Takibine Vaki İtiraz Üzerine Açmış olduğu Dava Olması )
YAZILI DELİLLE İSPAT KURALININ İSTİSNASI ( Somut Olayda Tanık Dinlenilebilmesi İçin Taraflar Arasındaki İlişkinin Senede Bağlanmamasının Teamül Halinde Bulunmasının Gerekmesi )
TANIK ( Somut Olayda Tanık Dinlenilebilmesi İçin Taraflar Arasındaki İlişkinin Senede Bağlanmamasının Teamül Halinde Bulunmasının Gerekmesi )
TEAMÜL ŞARTININ ARAŞTIRILMASI ( Yerel Mahkemenin Taraflar Arasındaki İlişkide Teamül Şartının Varolup Olmadığı Hakkında Etraflıca Araştırma Yapmasının Gerekli Olması )"
293Y13.HD4.2.2003E. 2002/12869 K. 2003/1050"ALACAK DAVASI ( Davacının Borç Olarak Verdiği Paranın Davalılarca Ödenmemesi Üzerine Açmış Olduğu Alacak Davası Olması )
YEMİN ( Davacının Delil Listesinde Diğer Yasal Deliller Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayanmış Bulunması )
ISPAT ( Davacının Dayanmış Olduğu Havale Makbuzu Delilinin Davanın Kabulü İçin Yeterli Olmaması )
HAVALE MAKBUZU ( Davacının Dayanmış Olduğu Havale Makbuzu Delilinin Davanın Kabulü İçin Yeterli Olmaması )"
293Y13.HD28.1.2003E. 2002/13367 K. 2003/837"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının Kardeşinin Sahte Bir Kooperatif Hisse Devri Dilekçesi Düzenleyerek Kendine Ait Hisseyi Üçüncü Bir Şahsa Satması Sonucu Başlatmış Olduğu İcra Takibine İtiraz Edilmesi )
KOOPERATİF HİSSESİNİN DEVRİ ( Bu Devirlerin Şekle Tabi Olmaması )
SATIM İLİŞKİSİNİN İSPATI ( Taraflar Kardeş Olduğundan Satım İlişkisini Tanıkla İspat Edebilmelerinin Mümkün Olması )
TANIK ( Taraflar Arasındaki Satım İlişkisinin Tanıkla İspatının Mümkün Olması )"
293Y1.HD22.1.2003E. 2002/14635 K. 2003/761"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE TAZMİNAT ( Davacının Davalıdan Satın Aldığı Taşınmazı Davalının Haklı ve Geçerli Bir Neden Olmaksızın Kullandığı ve Kiracı Olduğu İddiası - Davalının Kiracı Olmadığı Teminat Karşılığı Taşınmazı Devrettiğini İleri Sürmesi - Davacının Dilekçesinden Hukuki Değerlendirmenin Mahkemece Yapılması Gereği )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Davalının Taşınmazda Kiracı Olmadığı Teminat Karşılığı Taşınmazı Devrettiğini İleri Sürmesi - Davacının Dilekçesinden Hukuki Değerlendirmenin Mahkemece Yapılması Gereği - Elatmanın Önlenmesi ve Tazminat )
GÖREVSİZLİK ( Sulh Hukuk Mahkemesinin Davalının Kiracı Olmadığı Nedeniyle Verdiği Görevsizlik Kararının Temyiz Edilmemesi Asliye Hukukta Açılan Davada Davacının İradesinin Elatmanın Önlenmesi ve Tazminat İstediği Yönünde Değerlendirilmesi )
HUKUKİ NİTELENDİRME ( Maddi Vakıaları Bildirmek Taraflara Hukuki Nitelendirmeyi Yapmak Mahkemeye Ait Olması - Dava Dilekçesinde Kiracı Tahliye Gibi Sözcüklerin Kullanılmış Olması Davacı ile Davalı Arasında Mutlaka Bir Kira Sözleşmesinin Varlığını Göstermediği - Elatmanın Önlenmesi )"
293Y13.HD22.1.2003E. 2002/12401 K. 2003/513"ALACAK DAVASI ( Davacı ile Davalının Kardeş Olması-Davalının Babasından Kalan Paradan Kendisine Hiç Vermemesi )
TARAFLARIN KARDEŞ OLMASI ( Davada Tanık Dinlenebilmesi )
TANIK BEYANI ( Tarafların Kardeş Olması Nedeniyle Davada Tanık Dinlenebilmesi )"
293YHGK6.11.2002E. 2002/13-875 K. 2002/885"SATILAN MALIN İADESİ TALEBİ ( İspat Kuralının Malın Değerine Göre Tespit Edilmesi-Malın Değerinin Yüksek Olması Nedeniyle Teslim Savunmasının Yazılı Delille İspatının Gerekmesi )
YAZILI DELİL ( Satılan Malın İadesinde İspat Kuralının Malın Değerine Göre Tespit Edilmesi-Malın Değerinin Yüksek Olması Nedeniyle Teslim Savunmasının Yazılı Delille İspatının Gerekmesi )
MAL TESLİMİNİN İSPATI ( İspat Kuralının Malın Değerine Göre Tespit Edilmesi-Malın Değerinin Yüksek Olması Nedeniyle Teslim Savunmasının Yazılı Delille İspatının Gerekmesi )
TANIK BEYANI ( Yazılı Delille İspatı Gerektiren Hususlarda Açık Muvafakat Olmadıkça Tanık Dinlenememesi )"
293Y1.HD18.6.2002E. 2002/7233 K. 2002/7768"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muvazaa Nedeniyle )
MUVAZAA ( Muvazaa Nedeniyle Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak Taşınmazın Tapuda Temlikinin Yapılmasının Yolsuz Tescil Olması )
YOLSUZ TESCİL ( Muvazaa Nedeniyle Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak Taşınmazın Tapuda Temlikinin Yapılması )
İLLİ İŞLEM ( Yapıda Yapılan Temlik ve Tescillerin İlli İşlem Olması Nedeniyle Tapu Dayanağı Sözleşmenin Geçersiz Olması Durumunda Tapu Kaydının da Geçersiz Olması )
TAKMA AD ( İddianın Ancak Yazılı Delil İle Kanıtlanabilmesi )
YAZILI DELİL ( Taraf Muvazaası ve Takma Ad Davalarında İddianın Ancak Yazılı Delil İle Kanıtlanabilmesi )
NAM-I MÜSTEAR ( İddianın Ancak Yazılı Delil İle Kanıtlanabilmesi )"
293Y13.HD6.5.2002E. 2002/4371 K. 2002/5151"MENFİ TESPİT DAVASI ( Teminat Olarak Verilen Senet Nedeniyle Davacının Davalıya Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Bir Belgenin Yazılı Delil Başlangıcı Sayılabilmesi İçin Davalı Tarafından Verilmesinin Gerekmesi )
TANIK BEYANI ( Yazılı Delil Başlangıcı Sayılabilecek Bir Belge Ortada Olmadığından Tanık Beyanlarına Dayanılarak Hüküm Kurulamaması )
HER TÜRLÜ DELİLLE İSPAT ( Davacının Dava Dilekçesinde Her Türlü Delil Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayandığının Kabulü )
YEMİN ( Davacının Dava Dilekçesinde Her Türlü Delil Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayandığının Kabulü )"
293Y13.HD25.4.2002E. 2002/3190 K. 2002/4571"ALACAK DAVASI ( Senetsiz Yapılan Alım Satım Konusunda Satıcıların Edimini Yerine Getirmemeleri- Alıcının Ödediği Paraların da İade Edilmemesi Nedeniyle Sebepsiz Zenginleşmeleri )
TANIK DİNLENEBİLECEK HALLER ( Teamül Unsurunun Gerçekleşmesi ve Bir Çevrede Herhangi Bir Hukuki İşlemin Devamlı Olarak Senede Bağlanmamasının Adet Haline Gelmesi )
İŞLEMİN SENEDE BAĞLANMAMASININ ADET HALİNE GELMESİ ( Tanık Dinlenilmesinin Mümkün Olması )"
293Y11.HD25.3.2002E. 2001/10420 K. 2002/2616"YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Yabancı Para Üzerinden Tazminata Hükmedilmesinin Şartları - Hatır Taşıması İddiasının Araştırılması Gereği )
YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAZMİNAT TALEBİ ( Yolcu Taşıma Sözleşmesinden Doğan Zarardan Dolayı - Yabancı Para Üzeriden Tazminata Hükmedilmesinin Şartları )
TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Yolcu Taşıma Sözleşmesiyle Seyahat Etmekte Olduğu Aracın Karıştığı Trafik Kazası Sonucu Yaralanması - Yabancı Para Üzerinden Tazminata Hükmedilmesinin Şartları - Hatır Taşıması İddiasının Araştırılması Gereği )
HATIR TAŞIMASI İDDİASININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Yolcu Taşıma Sözleşmesiyle Seyahat Ederken Meydana Gelen Kaza Sonucu Yaralanan Davacının Açtığı Tazminat Davasında )"
293Y15.HD21.3.2002E. 2001/4479 K. 2002/1284"SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Yakın Hısımlar Arasındaki Hukuki İşlemlerin Tanıkla Ispatlanabileceği - Sözleşme Bulunmaması Halinde İş Bedelinin Yapıldığı Tarihteki Mahalli Rayice Göre Belirlenmesi Gerekliliği )
YAKIN HISIMLAR ARASINDAKİ HUKUKİ İŞLEMLER ( Senetle İspat Zorunluluğu Olmadığı, Tanıkla Ispatlanabileceği - Sözleşme Bulunmaması Halinde İş Bedelinin Yapıldığı Tarihteki Mahalli Rayice Göre Belirlenmesi Gerekliliği )
SÖZLEŞME BULUNMAMASI HALİDE İŞ BEDELİNİN TESPİTİ ( Yapıldığı Tarihteki Mahalli Rayice Göre Belirleneceği - Yakın Hısımlar Arasındaki Hukuki İşlemlerin Tanıkla Ispatlanabileceği )"
293YHGK20.3.2002E. 2002/13-177 K. 2002/206"SENET ( Alacak Davası - Ahlak ve Adaba Aykırı Bir Amaca Ulaşmak İçin Düzenlendiyse Geçersizliği/Senede Karşı Tanık Dinlenebilecek Haller )
TANIK DİNLENEBİLECEK HALLER ( Senede Karşı - Ahlak ve Adaba Aykırı Bir Amaca Ulaşmak İçin Düzenlendiği İddia Edilen/Alacak Davası )
AHLAKA VE ADABA AYKIRI BİR SONUCUN ELDE EDİLMESİNİ TEMİN MAKSADIYLA VERİLEN SENET ( Alacak Davası - Senede Karşı Tanık Dinlenebilecek Haller )
ALACAK DAVASI ( Senet/Ahlak ve Adaba Aykırı Bir Amaca Ulaşmak İçin Düzenlendiyse Geçersizliği - Senede Karşı Tanık Dinlenebilecek Haller )
SENEDE KARŞI TANIK DİNLENEBİLECEK HALLER ( Alacak Davası - Ahlak ve Adaba Aykırı Bir Amaca Ulaşmak İçin Düzenlendiği İddia Edilen )"
293Y13.HD5.3.2002E. 2001/12407 K. 2002/2072"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının Davacıya Ait Tarlaya Ürün Ekmesi Karşılığı Davacıya Vermesi Gereken Kotanın Verilmemesi Nedeniyle Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
HASILAT KİRASI ( Kira Bedelinin Ne Şekilde Kararlaştırıldığına Dair Teamül Olup Olmadığının Belirlenmesi )
SÖZLEŞMENİN SÖZLÜ OLARAK YAPILMASI TEAMÜLÜ BULUNMASI ( Davacıların Kira Miktarının Yasal Delillerle İspatlanmasının Gerekmesi )"
293Y1.HD27.2.2002E. 2002/1661 K. 2002/2379"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Senede Bağlı Bir Sözleşmeye Karşı Muvazaa İddiası Yakın Akrabalar Arasında Yapılmış Olsa Dahi Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabildiği )
SENEDE BAĞLI SÖZLEŞME ( Karşı Muvazaa İddiası Yakın Akrabalar Arasında Yapılmış Olsa Dahi Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabildiği - Tapu İptali ve Tescil Davası )
MUVAZAA İDDİASI ( Senede Bağlı Bir Sözleşmeye Karşı Muvazaa İddiası Yakın Akrabalar Arasında Yapılmış Olsa Dahi Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabildiği )"
293Y13.HD21.2.2002E. 2001/12103 K. 2002/480"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacının Bacanağına Vermiş Olduğu Altınların Ödenmemesi Üzerine Yaptığı İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNASI ( Usul-Füru Kardeşler Kayınpeder Karı-Koca Arasındaki İşlemlerin Tanıkla İspat Edilebilmesi )
SAİR DELİL ( Hakimde Davanın Kabulüne İlişkin Kanat Oluşmadığı Takdirde Yemin Deliline Dayanılabileceğinin Davacıya Hatırlatılmasının Gerekmesi )"
293Y19.HD28.1.2002E. 2001/4744 K. 2002/551"MENFİ TESPİT DAVASI ( Senede Bağlı Olan Her Çeşit İddiaya Karşı Def'i Olarak İleri Sürülen Hukuki İşlemlerin Tanıkla İspat Olunamaması )
TANIK BEYANI ( Senede Bağlı Olan Her Çeşit İddiaya Karşı Def'i Olarak İleri Sürülen Hukuki İşlemlerin Tanıkla İspat Olunamaması )
SENEDE BAĞLI HUKUKİ İŞLEMLER ( Tanıkla İspat Olunamaması )
BOŞ OLARAK VERİLEN BONONUN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI ( Davacının İddiasını Yazılı Delille Kanıtlayamaması Nedeniyle Menfi Tespit Davasının Reddi )"
293Y13.HD26.11.2001E. 2001/9793 K. 2001/11088"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davalıdan Borç Almamasına Rağmen Davalının Aleyhine İcra Takibi Yapması )
İSPAT YÜKÜ ( Menfi Tespit Davasında Davalının Alacaklı Olduğunu Yasal Delillerle Kanıtlamasının Gerekmesi )
TANIK BEYANI ( Uyuşmazlığın Miktarı ve Tarafların Akrabalık İlişkisi Olmadığı Gözetildiğinde Kural Olarak İddia ve Savunmanın Tanık Delili İle Kanıtlanmasının Mümkün Olmaması )
MUVAFAKAT OLMASI ( Tanık Dinlenmesine Davalının Açık Muvafakatinin Olması Durumunda Tanık Dinlenilmesi Olanağının Olması )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( Davacı Lehine Verilen İhtiyati Tedbir Kararının İnfaz Edilmemesi Nedeniyle Davalı Lehine Tazminata Hükmedilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
293Y14.HD5.10.2001E. 2001/5299 K. 2001/6360"KİŞİSEL HAKKA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( İnanç Sözleşmesinde Yazılı Delil Başlangıcının İspat Gücü )
İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ( Yazılı Delil Başlangıcının İspat Yeteneği )
KAT İRTİFAKI KURULAMAYAN HİSSELİ TAŞINMAZDA YAPILAN BİNA ( İnanç Sözleşmesine Dayanan Arsadan Hisse Verilmesi Talebi )
YAZILI DELİL BAŞLANGICININ İSPAT GÜCÜ ( İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davasında )"
293Y13.HD25.9.2001E. 2001/7128 K. 2001/8275"HAVALE ( Ödeme Vasıtası Olup Davada Dayanılan Belgelerde Davalıların Murislerine Gönderilen Paranın Borç Para Olarak Gönderildiğine İlişkin Kaydın Olmaması )
TANIK DİNLETEBİLME KOŞULU ( Davalının Açık Muvafakatinin Olmasının Gerekmesi )
YEMİN HAKKI ( Dava Dilekçesinde vs. Delil Denmesinden Yemin Delilinin Anlaşılmasının Gerekmesi )"
293Y1.HD1.5.2001E. 2001/3752 K. 2001/5402"KİRA SÖZLEŞMESİNİN İSPATI ( Kira Miktarının Yıllık Tutarının Tanıkla İspat Sınırından Fazla Olması Nedeniyle Sözleşmenin Yazılı Delille İspatının Gerekmesi )
YAZILI DELİLLE İSPAT ( Kira Miktarının Yıllık Tutarının Tanıkla İspat Sınırından Fazla Olması Nedeniyle Sözleşmenin Yazılı Delille İspatının Gerekmesi )
TANIKLA İSPAT KURALI ( Kira Miktarının Yıllık Tutarının Tanıkla İspat Sınırından Fazla Olması Nedeniyle Sözleşmenin Yazılı Delille İspatının Gerekmesi )
YEMİN ( Kira Sözleşmesinin Varlığının Yazılı Delille İspatının Mümkün Olmaması Durumunda Davacının Davalıya Yemin Teklif Etme Hakkının Olması ) "
293Y9.HD24.4.2001E. 2001/1330 K. 2001/6710"İŞ AKTİ İLİŞKİSİ OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Davacının SSK'ya ve Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne Yaptığı Başvurular Sonucu Yapılan Soruşturma ve Düzenlenen Tutanaklar - Davacı Tanıklarının Açık ve Kesin İfadeleri )
HİZMET SÜRESİ VE İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Davacının SSK'ya ve Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne Yaptığı Başvurular Sonucu Yapılan Soruşturma ve Düzenlenen Tutanaklar - Davacı Tanıklarının Açık ve Kesin İfadeleri )
TANIKLARIN AÇIK VE KESİN İFADELERİ ( İş Akdi İlişkisi Olduğunun Tesbiti - İhbar ve Kıdem Tazminatı )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdi İlişkisi Olduğunun Tesbiti - Davacının SSK'ya ve Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne Yaptığı Başvurular Sonucu Yapılan Soruşturma ve Düzenlenen Tutanaklar/Davacı Tanıklarının Açık ve Kesin İfadeleri )
KIDEM TAZMİNATI ( İş Akdi İlişkisi Olduğunun Tesbiti - Davacının SSK'ya ve Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne Yaptığı Başvurular Sonucu Yapılan Soruşturma ve Düzenlenen Tutanaklar/Davacı Tanıklarının Açık ve Kesin İfadeleri )"
293Y13.HD20.3.2001E. 2001/2155 K. 2001/2739"ALACAK DAVASI ( Davacının Davalıya Borç Olarak Verdiği Paraya Karşılık Aldığı Çeki Süresinde Bankaya İbraz Etmemesi-Yaptığı İcra Takibine Borçlu Tarafından İtiraz Edilmesi )
DÖVİZ ALACAĞININ TÜRK PARASI İLE İSTENMESİ ( Mahkemenin de Karar Tarihindeki Kur Üzerinden Türk Lirasına Göre Karar Vermesinin Gerekmesi )
YAZILI DELİL ( Taraflar Arasında Yakın Akrabalık İlişkisi Olmadığından Davacının Borç Verdiği İddiasını Yazılı Delille İspat Etmesinin Gerekmesi )
YEMİN DELİLİ ( Davacının Dilekçede Her Türlü Delil Demek Suretiyle Yemin Deliline de Dayandığının Anlaşılması )"
293Y9.HD17.2.2001E. 2001/5107 K. 2001/8576"TANIK BEYANLARI ( Fazla Mesai ve Hafta Tatili Ücretleri Talebi - Yazılı Delillerle İspatı Gerekmeyeceğinden Kabulü Gereği )
FAZLA MESAİ VE HAFTA TATİLİ ÜCRETLERİ TALEBİ ( Tanık Beyanları - Yazılı Delillerle İspatı Gerekmeyeceğinden Kabulü Gereği )
HAFTA TATİLİ VE FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ TALEBİ ( Tanık Beyanları - Yazılı Delillerle İspatı Gerekmeyeceğinden Kabulü Gereği )
YAZILI DELİL GEREKMEMESİ ( Fazla Mesai ve Hafta Tatili Ücretleri Talebi - Tanık Beyanlarının Yeterliliği )"
293Y13.HD26.10.2000E. 2000/7712 K. 2000/9122"ALACAK DAVASI ( Vekil Tarafından Yapılan Satışta Bedelin Düşük Olarak Gösterildiği İddiası )
VEKİL TARAFINDAN YAPILAN SATIŞTA BEDELİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ ( İspat Yükünün Davacı Tarafa Ait Olması )
İSPAT YÜKÜ ( Vekil Tarafından Yapılan Satışta Bedelin Düşük Olarak Gösterildiği İddiasının Davacı Tarafından İspat Edilmesinin Gerekmesi )"
293Y1.HD18.10.2000E. 2000/11696 K. 2000/12553"ECRİMİSİL ( Kiracılık iddiası )
KİRACILIĞIN İSBATI
KİRA SÖZLEŞMESİ
YEMİN"
293YHGK7.6.2000E. 2000/2-959 K. 2000/972"MÜSBET VE MENFİ ZARAR ( Birlikte Alınan Taşınmaz İçin Kadının Yaptığı Katkıların Koca Tarafından İadesi )
BİRLİKTE EDİNİLEN MAL ( Kadının Katkıları Karşısında Kocanın Sorumluluğu )
SORUMLULUK ( Kadının Katkılarıyla Alınan Taşınmaz Bakımından Kocanın )
HER TÜRLÜ KUSURDAN SORUMLULUK ( Kadının Katkılarıyla Alınan Taşınmaz Bakımından Kocanın )"
293YHGK26.4.2000E. 2000/2-824 K. 2000/817"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Karı Koca Arasındaki Muvazaa Nedenine Dayalı )
KARI KOCA ARASINDAKİ MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Senede Bağlanmış Sözleşmenin Taraflarının O Sözleşmeye İlişkin Muvazaa İddiasını Ancak Senetle İspat Edebilmeleri )
MUVAZAA ( Senede Bağlanmış Sözleşmenin Taraflarının O Sözleşmeye İlişkin Muvazaa İddiasını Ancak Senetle İspat Edebilmeleri )
SENEDE BAĞLANAN SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Taraflarının O Sözleşmeye İlişkin Muvazaa İddiasını Ancak Senetle İspat Edebilmeleri )
HİLE İDDİASI ( Hileye Delalet Edecek Maddi ve Hukuki Olguların Belirlenip Bunlara Dayanılmasının Gerekmesi )"
293Y13.HD1.2.2000E. 2000/173 K. 2000/525"İTİRAZIN İPTALİ ( Hayvan Alım Satımında Satış Bedelinin Kalan Bakiyesinin Ödenmediği İddiasıyla Yapılan İcra Takibine İtiraz Edilmesi Nedeniyle )
SENEDE BAĞLANMASI TEAMÜL OLMAYAN İŞLEMLERİN TESPİTİ ( Resmi Kurum Ve Kuruluşlardan Veya Resen Görevlendirilecek Bir Bilirkişinin Görüşünün Alınması )
SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNASI ( Halin Gereği Ve Tarafların Durumuna Göre Senede Bağlanması Gelenek Olmayan İşlemlerin Tanıkla İspat Edilebilmesi )"
293Y13.HD31.1.2000E. 2000/150 K. 2000/430"ALACAK DAVASI ( Davalının Kendisine Ait Bağda Ortakçılık Yaptığını Ancak Hasılattan Payına Düşeni Vermemesi Üzerine Payına Düşenin Verilmesi Talebi )
SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNASI ( Halin Gereği Ve Tarafların Durumuna Göre Senede Bağlanması Gelenek Olmayan İşlemlerin Tanıkla İspat Edilebilmesi )
YEMİN TEKLİFİ ( Davacı Bu Delile Dayanmış Ve İddiasını İspat Hususunda Mahkemede Kanaat Oluşmamışsa Davacıya Hatırlatılmalısının Gerekmesi )
ORTAKÇILIK ( Bağ Ortakçılığı Sözleşmesinin Sözlü Olarak Yapılmasının Yaygın Yerleşmiş ve Herkes Tarafından Kabul Edilmiş Bir Teamüle Dayanıp Dayanmadığının Araştırılması Gereği )"
293Y19.HD13.12.1999E. 1999/6607 K. 1999/7599"BONONUN ÇALINDIĞI İDDİASINI İSPAT EDEMEYEN BORÇLU ( Senede Karşı Senetle İspat Mecburiyeti )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT MECBURİYETİ ( Takip Konusu Bononun Çalındığı İddiasını İspatlayamayan Borçlu )"
293Y13.HD12.10.1999E. 1999/5372 K. 1999/6920"İMZALI BOŞ KAĞIT ( Hile İle Ele Geçirilip Borç Senedi Haline Dönüştürülmesi )
BORÇ SENEDİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLEN İMZALI BOŞ KAĞIT ( Hile İddiası )
HİLE İDDİASI ( Borç Senedi Haline Dönüştürülen İmzalı Boş Kağıt )
HİLE İDDİASI ( Her Türlü Delil ve Tanıkla İspatlanabileceği )
TESBİT DAVASI ( Hile İle Ele Geçirilip Borç Senedi Haline Dönüştürülen İmzalı Boş Kağıt )"
293YHGK27.1.1999E. 1999/1-20 K. 1999/17"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muvazaa Nedeniyle )
MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Muvazaanın Her Zaman İleri Sürülebilmesi ve Hakim Tarafından Re'sen Göz Önünde Bulundurulması )
RESMİ ŞEKİLDE YAPILAN İŞLEMDE MUVAZAA İDDİASI ( İddianın Adi Yazılı Belge İle İspat Edilebilmesi )"
293Y11.HD28.12.1998E. 1998/9466 K. 1998/9607"İKRAH ALTINDA VERİLEN FERAGATNAME ( Tanık Dahil Her Türlü Delille İspat Edilebilmesi )
FERAGATNAME ( İkrah Altında Verildiği İddiası )
TANIK DAHİL HER TÜRLÜ DELİLLE İSPAT ( İkrah Altında Verildiği İleri Sürülen Feragatname )"
293Y14.HD19.10.1998E. 1998/5327 K. 1998/7546"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yazılı Olmayan İnanç Sözleşmesine Dayalı )
İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Yazılı Olmayan Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği )
YAZILI OLMAYAN İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI"
293YHGK18.3.1998E. 1998/2–163 K. 1998/225"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Karı/koca arasında para ilişkisi )
BAĞIŞTAN RÜCU
KARI/KOCA ARASINDA PARA İLİŞKİSİ ( İnançlı sözleşme )"
293YHGK1.10.1997E. 1997/2-479 K. 1997/746"MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİNİN TEBDİLİ
TANIK DİNLENEMEMESİ ( Kardeşler arasında )
KARDEŞLER ARASINDA TANIK DİNLENEMEMESİ ( Yazılı sözleşme )
HATA"
293Y2.HD8.7.1997E. 1997/5884 K. 1997/8033"EVLİLİK DIŞI HUKUKİ İŞLEMLER ( Karşı Tarafın Açık Muvafakatı Olmadıkça Şahit Dinlenemeyeceği )
ŞAHİTLE İSPAT YASAĞI ( Evlilik Dışı Hukuki İşlemler )"
293YHGK18.6.1997E. 1997/13-354 K. 1997/565"SATIŞ BEDELİNİN İSTİRDADI ( İsbat külfeti )
CEZA-HUKUK İLİŞKİSİ
HİLE ( Gayrımenkul Satış bedelinin ödenmesi )
SENEDE BAĞLANMASI TEAMÜL OLMAYAN İŞLER
YEMİN"
293Y3.HD5.5.1997E. 1997/2811 K. 1997/4422"ALACAK DAVASI ( Sözleşmelerin Yazılı Yapılması Gelenek Haline Gelmemişse Tanıkla İspat Edilebileceği )
TANIKLA KANITLAMA ( Sözleşmelerin Yazılı Şekilde Yapılmasının Gelenek Haline Gelmemiş Olması )
YAZILI DELİLLE İSPAT ZORUNLULUĞU BULUNMAMASI ( Yazılı Belge Tanziminin Gelenek Haline Gelmemiş Olması )
FAİZ ( Temerrüt Halinde Sözleşmenin Kurulduğu Tarihten İtibaren Hükmedilmiş Olması )"
293YHGK2.4.1997E. 1997/2-7 K. 1997/286"KADININ TAŞINMAZ MAL ALIMINDA MADDİ YARDIMI
MAL AYRILIĞI ( Kadının taşınmaz mal alımında kocaya yardımı )
KOCA ADINA KAYITLI TAŞINMAZ MALDA KADININ PAYI
ZARARIN HAKKANİYETE UYGUN TESPİTİ
KARI/KOCA ARASINDAKİ SÖZLEŞMELER
MÜLKİYETİ NAKLEDEN AKİTLER ( Karı/koca arasında )"
293Y1.HD11.12.1996E. 1996/14548 K. 1996/14984"MUVAZAA
NİSBİ MUVAZAA
MUTLAK MUVAZAA YOLSUZ TESCİL ( Muvazaa )
İCAZET ( Muvazaalı işleme )
İNŞAİ HÜKÜM
İHDASİ HÜKÜM
NAMI MÜSTEAR İNANÇ SÖZLEŞMESİ
DAVANIN KABULÜ ( İstirak halinde mülkiyet )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( Davanın kabulü )"
293Y13.HD10.10.1996E. 1996/7372 K. 1996/8455"ALACAK DAVASI ( Davalıa Verilen Borç Paranın Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle )
TEAMÜL ( Bir Bölgede Halin Gereklerine Göre Herhangi Bir Hukuki İşlemin Senede Bağlanmamasının Adet Haline Gelmesi )
TANIK DELİLİ ( Bir Bölgede Halin Gereklerine Göre Herhangi Bir Hukuki İşlemin Senede Bağlanmamasının Adet Haline Gelmesi Halinde Tanık Dinlenebilmesi )
YAZILI DELİL ( Borç Para Verildiğine Dair Yazılı Delil Olmaması )"
293YHGK9.10.1996E. 1996/2-406 K. 1996/672"KOOPERATİF ORTAKLIĞI ( Pay Hakkında Ortaklık Sözleşmesi Yapılamayacağı )
KOOPERATİF PEŞİNATININ KARININ SAĞLAMASI ( Ziynet Eşyalarını Satarak )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Karının Ziynetiyle Peşinatı Ödenen Kooperatif Tapusunu Kocanın Alması )
HAKİMİN TAZMİNATIN SURETİNİ VE ŞUMULÜNÜ TAYİN ETMESİ"
293Y15.HD14.2.1996E. 1996/594 K. 1996/799"AKDİ İLİŞKİNİN İSPATI ( Tanık Dinlenebilmesinin Şartları-Karşı Tarafın Faturaya İtiraz Etmemesi )
DAVALININ MUVAFAKATİ ( Akdi İlişkinin İspatı İçin Tanık Dinlenebilmesi İçin )
TANIK DİNLENMESİ ( Akdi İlişkinin İspatı-Senede Raptı Müteamil Olmayan Muameleler )
KARŞI TARAFIN FATURAYA İTİRAZ ETMEMESİ ( Akdi İlişkinin Varlığını İspat Edip Etmeyeceği )"
293Y1.HD31.10.1995E. 1995/12066 K. 1995/14247"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Akdin Konusunda Hata )
ESASLI HATA ( Her Türlü Delille İspat Edilebilmesi )
HATANIN İPTAL SEBEBİ OLMASI ( Objektif ve Subjektif Açıdan Esaslı Olması Zorunluluğu )
AKDİN KONUSUNDA HATA ( Her Türlü Delille İspat Edilebilmesi )"
293YHGK21.12.1994E. 1994/2-670 K. 1994/859"KARI/KOCA ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİLER
MÜLKİYET NAKLEDEN AKİTLER ( Karı/Koca arasında )
ŞAHİT ( Eşler arasında akitler )"
293Y13.HD22.11.1994E. 1994/8929 K. 1994/10289"ALACAK DAVASI ( Ödünç İlişkisi Nedeniyle - Akdin Yapıldığı Esnada Taraflar Arasında Henüz Akrabalık İlişkisi Olmadığından Tanık Beyanına Göre Hüküm Kurulmasının Yanlış Olması )
ÖDÜNÇ İLİŞKİSİ NEDENİYLE ALACAK DAVASI ( Akdin Yapıldığı Esnada Taraflar Arasında Henüz Akrabalık İlişkisi Olmadığından Tanık Beyanına Göre Hüküm Kurulmasının Yanlış Olması )
TANIK ( Alacak Davası - Akdin Yapıldığı Esnada Taraflar Arasında Henüz Akrabalık İlişkisi Olmadığından Tanık Beyanına Göre Hüküm Kurulmasının Yanlış Olması )
AKRABALIK İLİŞKİSİ ( Alacak Davası - Akdin Yapıldığı Esnada Henüz Taraflar Arasında Akrabalık İlişkisi Olmadığından Tanık Beyanına Göre Hüküm Kurulmasının Yanlış Olması )"
293YHGK19.10.1994E. 1994/13-379 K. 1994/621"TANIKLA İSBAT ( Tarafların sonradan kayınpeder damat olması )
ÖDÜNÇ İLİŞKİSİNİN İSBATI BANKA HAVALE MAKBUZU ( Ödünç ilişkisinin isbatı )
YEMİN"
293YHGK28.9.1994E. 1994/2-47 K. 1994/564"MÜLKİYETİN İPTALİ ( Karı Kocanın Müşterek Ödedikleri Taşınmazın Tapusunu Kocanın Alması )
KARI KOCA ARASINDA MAL AYRILIĞI REJİMİ ( Akdi İlişkiye Engel Olmaması )
AKDİ İLİŞKİ ( Daire Satınalmada Krediyi Kocanın Taksitleri Karının Ödemesi )
MADDİ TAZMİNAT ( Karı Kocanın Müşterek Ödedikleri Taşınmazın Tapusunu Kocanın Alması )
MENFİ VE MÜSBET ZARAR ( Karı Kocanın Müşterek Ödedikleri Taşınmazın Tapusunu Kocanın Alması )
HAKİMİN TAZMİNATIN SURETİNİ VE ŞUMULÜNÜ TAYİNİ ( Karı Kocanın Müşterek Ödedikleri Taşınmazın Tapusunu Kocanın Alması )"
293Y15.HD6.6.1994E. 1993/5259 K. 1994/3640"GÖTÜRÜ BEDEL ( Eser Sözleşmesi )
FİZİKİ ORAN ( Eserin Fiziki Oranına Göre Götürü Bedelin Ne Miktarının Ödeneceğinin Tespiti )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eserin Fiziki Oranına Göre Götürü Bedelin Ne Miktarının Ödeneceğinin Tespiti )
DELİLLER ( Mevcut Senet ve İmzalı Belgelerin Değerlendirilip Yemin Teklifinin Hatırlatılması )"
293Y13.HD25.1.1994E. 1993/9907 K. 1994/503"ADİ ORTAKLIK ( Kardeşler Arasında Ortaklık Olduğunun Tespiti İçin Tanık Deliline Başvurulması )
TANIK DELİLİ ( Kardeşler Arasında Adi Ortaklık Olup Olmadığının Tespiti İçin )
VEKALETİ OLMADAN BAŞKASI NAMINA TASARRUF ( Adi Ortaklıkta Tasfiye Gerçekleşmeden Ortaklardan Birinin Kendi Yararına Taşınmaz Alması )
KARDEŞLER ARASINDA ORTAKLIĞIN TESBİTİ VE TASFİYESİ DAVASI ( Kanıtlar )"
293Y3.HD19.4.1993E. 1992/14423 K. 1993/6635"KİRACILIK SIFATININ İSPATI ( Kardeşler Arasında Tanıkla İspat Edilebileceği )
TANIKLA İSPAT ( Kardeşler Arasında Kiracılık Sıfatı )
KARDEŞLER ARASINDA KİRACILIK SIFATININ TANIKLA İSPAT EDİLEBİLECEĞİ
YEMİN DELİLİNE DAYANMAK ( Sair Deliller İbaresi )"
293Y13.HD24.9.1992E. 1992/6942 K. 1992/6933"ALACAK DAVASI ( Vekalet Akdinin Kötüye Kullanılması Nedeniyle )
VEKALET GÖREVİ ( Vekalet İlişkisi Nedeniyle Vekillik Yapan kişinin Vekil Edilene Yaptığı İşlerden Dolayı Hesap Vermesinin Gerekmesi )
YAZILI DELİL ( Kardeşler Arasındaki Hukuki İlişkinin Yazılı Belge ile İspatlanmasına Gerek Olmaması-Tanık İle de İspatlanabilmesi )
TANIK ( Kardeşler Arasındaki Hukuki İlişkinin Yazılı Belge ile İspatlanmasına Gerek Olmaması-Tanık İle de İspatlanabilmesi )
KARDEŞLER ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ ( Yazılı Belge ile İspatlanmasına Gerek Olmaması-Tanık İle de İspatlanabilmesi )"
293Y3.HD30.9.1991E. 1991/1451 K. 1991/9360"TANIKLA İSBAT ( Senetsiz Ödünç Altın Vermek - Bölgedeki Teamül )
SENETSİZ ÖDÜNÇ ALTIN VERMEK ( Tanıkla İspat - Bölgedeki Teamül )
TEAMÜL ( Bölgede Senetsiz Ödünç Altın Vermek - Tanıkla İspat )"
293YHGK3.7.1991E. 1991/14-278 K. 1991/392"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Usul-Füru Arasında Taşınmaz Satın Almaya Yönelik )
USUL-FÜRU ARASINDA İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Tanıkla İspat )
TANIKLA İSPAT ( Usul-Füru Arasındaki İnanç İlişkisinin )
TAŞINMAZ SATIN ALMAYA YÖNELİK USUL-FÜRU ARASINDA İNANÇ İLİŞKİSİ ( Tanıkla İspat )"
293Y11.HD12.2.1991E. 1989/5810 K. 1991/868"BORÇ İKRARI ( Sebebi Gösterilmeyen - Yazılı Delille İspat - Yemin )
YEMİN TEKLİFİ HAKKININ HATIRLATILMASI ( Sebebi Gösterilmeyen Borç İkrarı )
BONOYA KARŞI TANIK DİNLENEMEMESİ ( İtimadın Kötüye Kullanıldığı İddiası )
İSPAT KÜLFETİ ( Bono - Sebebi Gösterilmeyen Borç İkrarı )"
293Y13.HD8.10.1990E. 1990/1165 K. 1990/6012"VEKİL ( Müvekkili Hesabına Üçüncü Kişiden Kazandığı Aracın Mülkiyetini Müvekkiline Devretme Borcu )
TARAFTA MUVAZAA ( Üçüncü Kişilere Karşı Sözleşmesinin Tarafı Gibi Gösterilen Kimsenin Gizli Vekil Olması )
MUVAZAA ( Aracın Trafikte Başkası Adına Kaydedilmesi )
GİZLİ VEKİL ( Üçüncü Kişilere Karşı Sözleşmenin Tarafı Gibi Gösterilen Kişi )
VEKİLİN BORCU ( Müvekkili Hesabına Aldığı Fakat Kendi Adına Kayıtlı Minübüsü Devretme Borcu )"
293Y14.HD6.2.1990E. 1990/295 K. 1990/1192"DAVAYI KABUL ( Yasanın Kabul Etmeyip Engellediği Bir Konuda )
İMAR PLANI OLMAYAN YERLER ( İmara Aykırı Yapılaşmayı Sağlayacak Şekilde Hisseli Satışlar Yapılması )
HİSSELİ SATIŞ ( İmar Planı Olmayan Yerlerde )
KANUNA KARŞI HİLE ( İmar Kanununa Aykırı Hisseli Satışa Davanın Kabulü Yoluyla Geçerlik Kazandırılması )
İMAR KANUNUNA AYKIRI HİSSELİ SATIŞ ( Davayı Kabul Yoluyla Geçerlik Kazandırılması )"
293Y11.HD17.10.1989E. 1989/3036 K. 1989/5453"SENEDİNİN HATIR AMACIYLA VERİLDİĞİ İDDİASI ( Tanıkla Kanıtlanamaması )
SENEDİN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUĞU İDDİASI ( Hile İddiası Niteliğinde Olmadığından Tanık Dinlenememesi )
TANIKLA İSPAT İMKANSIZLIĞI ( Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu İddiası )"
293Y11.HD20.4.1989E. 1988/5835 K. 1989/2381"MADDİ VAKIANIN İSBATI
ÇEKİN ÇALINDIĞININ İSBATI
TANIK DİNLENMESİ ( Çekin çalınması )
İSTİCVAP"
293Y14.HD14.3.1989E. 1988/1474 K. 1989/2661"İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Her Türlü Delille Kanıtlanabilmesi )
TANIK DİNLENİLEBİLMESİ ( İnanç Sözleşmesi )"
293Y14.HD16.6.1987E. 1987/2139 K. 1987/5215"FERAĞA İCBAR SURETİYLE TESCİL
SATIŞ VAADİ
YABANCI UYRUKLU KİŞİ
KAZANILMIŞ HAK"
293YHGK5.6.1987E. 1986/434 K. 1987/454"İSTİHKAK VE MÜLKİYET TESPİTİ ( Davacıların Akrabalık Derecelerine Göre İddiaları Hakkında Tanık Dinletebilmeleri )
TANIK ( Davacıların Akrabalık Derecelerine Göre İddiaları Hakkında Tanık Dinletebilmeleri )
AKRABALIK ( Davacıların Akrabalık Derecelerine Göre İddiaları Hakkında Tanık Dinletebilmeleri )"
293Y12.HD20.4.1987E. 1987/8076 K. 1987/5530"MUVAZA İDDİASININ TANIKLA İSBATI ( Sıra Cetveline İtiraz )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa İddiasının Tanıkla İsbatı )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Sıra Cetveline İtiraz )"
293Y11.HD7.10.1986E. 1986/5226 K. 1986/5081"TANIKLA İSBAT ( Hamilin Borçlu Zararına Davranması )
HAMİLİN BORÇLU ZARARINA DAVRANDIĞININ İSPATI ( Tanık )"
293Y9.CD10.4.1986E. 1986/240 K. 1986/2335"EMNİYETİ SUİSTİMAL ( Beyaza İmzalanarak Verilen Bonoya Anlaşmaya Aykırı Olarak Fazla Para Yazıldığı İddiasının Tanıkla İspat Edilememesi )
TANIK BEYANI ( Beyaza İmzalanarak Verilen Bonoya Anlaşmaya Aykırı Olarak Fazla Para Yazıldığı İddiasının Tanıkla İspat Edilememesi )
BEYAZA İMZALANARAK VERİLEN BONO ( Bononun Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu İddiasının Tanıkla İspat Edilememesi )
KAMBİYO SENEDİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( Kambiyo Senedinin Kambiyo Senedini Düzenleyen İle Hamil Arasındaki Anlaşma Hilafına Düzenlendiğini İspat Yükünün Senedi Düzenleyene Ait Olması )"
293YHGK23.10.1985E. 1984/13-328 K. 1985/847"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Noterlikçe Re'sen Düzenlenen Senedin Sahteliği İddiası )
DÜZENLEME BİÇİMİNDEKİ SENETLER ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Sahteliği İddiası )"
293YHGK9.10.1985E. 1984/13-255 K. 1985/797"ALACAK DAVASI ( Tarafların Kardeş Olmaları )
KARDEŞ TARAFLAR ( Davada Tanık Dinletebilmeleri )
TANIK DİNLENMESİ ( Tarafların Kardeş Olması )"
293YHGK12.4.1985E. 1983/4-558 K. 1985/317"SENET İPTALİ DAVASI ( Tanık Dinlenmesi )
DOĞRUDAN DOĞRUYA KENDİ HAKLARINA DAYANARAK DAVA AÇMA ( Tanık Dinletilebilmesi )
TANIK DİNLETME ( Doğrudan Doğruya Kendi Haklarına Dayanarak Dava Açma )"
293YHGK23.1.1985E. 1983/3-25 K. 1985/34"İSTİRDAT DAVASI ( Kardeşler Arasındaki Muameleler )
KARDEŞLER ARSASINDAKİ MUAMELELER ( Tanık ile İspatının Mümkün Olması )
TANIKLA İSPAT ( Kardeşler Arasındaki Muameleler )"
293Y15.HD31.10.1984E. 1984/1631 K. 1984/3266"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yazılı Olarak Yapılmış Olmaması )
SENETLE İSPAT VE TANIK DİNLENMESİ ŞARTLARI ( Eser Sözleşmesi )
TANIK DİNLEME ŞARTLARI ( Eser Sözleşmesinin Yazılı Olarak yapılmış Olmaması )"
293Y11.HD18.10.1984E. 1984/4816 K. 1984/4851"SENET İPTALİ ( Davacının Kızının Kendisini Hile ile Kandırarak Boş Kağıda İmza Attırdığını ve Davalının da Bunu Senet Haline Getirerek Kendisi Hakkında İcra Takibi Yapıldığını İddia Etmesi )
HİLE NEDENİYLE SENET İPTALİ ( Tanık Dinlenmesi-Tanık Beyanlarına Göre Senedin İptalini Gerektirecek Bir Hususun Olmaması )
TANIK BEYANI ( Hile İddiası Nedeniyle Tanık Dinlenmesi-Tanık Beyanlarına Göre Senedin İptalini Gerektirecek Bir Hususun Olmaması )"
293YHGK27.6.1984E. 1982/13-726 K. 1984/760"ALACAK DAVASI ( Yazılı Delille İspatı Gereken Haller )
YAZILI DELİLLE İSPATI GEREKEN HALLER ( Yakın Akrabalık Koşulu da Bulunmuyorsa Şahit Dinlenememesi )
TANIK DİNLENEMEMESİ ( Yazılı Delille İspatı Gereken Hallerde Yakın Akrabalık Koşulu da Bulunmuyorsa Şahit Dinlenememesi )
YEMİN TEKLİF ETME HAKKI ( Davacının Tanık Dinletememesi Nedeniyle Mahkemece Bu Hakkının Hatırlatılması )"
293Y13.HD1.5.1984E. 1984/1606 K. 1984/3293"İKRAHIN İSBATI
İKRAH DEF'İ"
293Y13.HD20.4.1984E. 1984/1479 K. 1984/3067"BONO İPTALİ
HİLE VE İKRAHIN BİRLEŞMESİ"
293Y15.HD16.2.1984E. 1983/4187 K. 1984/442"MUVAZAA İDDİASININ TANIKLA İSPATI ( Borçludan Mal Kaçırmak İçin Yapılan )
TANIKLA İSPAT ( Borçlunun Hacizden Mal Kaçırmak İçin Yaptığı Muvazaalı İşlem )
BORÇLUDAN MAL KAÇIRMAK İÇİN MUVAZAALI İŞLEM ( Tanıkla İspat )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ( Muvazaalı İşlem İddiası İçin Uygulanamaması )
İYİNİYET ( Senede Karşı Senetle İspat Kuralının Muvazaa İddiasında Uygulanamaması )"
293YHGK22.6.1983E. 1981/1-497 K. 1983/719"TAPU İPTALİ ( Taşınmazın İntikalini Sağlayan İşlemin Muvazaalı Olması )
ZAMANAŞIMININ SÖZKONUSU OLMAMASI ( Muvazaaya Dayanılmış Olması )
MUVAZAALI İŞLEM ( Hiçbir Hüküm Doğurmaması )
HAKİMİN MUVAZAALI İŞLEMİ RE'SEN GÖZÖNÜNDE TUTMASI ( İşlemin Hiçbir Hüküm Doğurmaması Nedeniyle )
MUVAZAA NEDENİNİN ORTADAN KALKMASI VEYA BİR ZAMANIN GEÇMESİ ( Görünüşteki İşlemin Geçerli Hale Gelmemesi )"
293YHGK12.5.1982E. 1979/4-1788 K. 1982/492"ALACAK DAVASI ( Tanık Dinletilmesinin Mümkün Olmaması - Dünürler Arasındaki Muameleler/HUMK. Md. 293/1 Kapsamına Girmediği )
DÜNÜRLER ARASINDAKİ MUAMELELER ( Alacak Davası - HUMK. Md. 293/1 Kapsamına Girmediği/Tanık Dinletilmesinin Mümkün Olmadığı )
TANIK DİNLETİLEMEMESİ ( Dünürler Arasındaki Alacak Davası - HUMK. Md. 293/1 Kapsamına Girmediği )"
293YHGK23.12.1981E. 1981/2-414 K. 1981/854"ALACAK DAVASI ( Karı Koca Arasında - Davada Dayanılan Belgenin Sahteliğinin Gerçekleşmesi Halinde İddianın Artık Tanıkla İspatlanma Olanağının Olmaması )
KARI-KOCA ARASINDAKİ HUKUKSAL İŞLEMLERİN İSPATI ( Her Türlü Hukuksal İşlemlerin Tanıkla İspatlanabilmesi - senede bağlanan işlem ve tasarrufların İstisna Teşkil Ettiği )
TANIKLA İSPAT YASAĞI ( Karı-Koca Arasında Olsa Bile Senede Bağlanan İşlem ve Tasarruflara İlişkin Her Türlü İddia ve Definin Tanıkla İspatlanamaması )
BELGENİN SAHTELİĞİ ( Bunun Gerçekleşmesi Halinde İddianın Artık Tanıkla İspatlanma Olanağının Olmaması )"
293YHGK13.2.1981E. 1979/5-599 K. 1981/96"ALACAK DAVASI ( Senede Raptı Müteamil Olmayan Muameleler )
SENEDE RAPTI MÜTEMAİL OLMAYAN MUAMELELER ( Tanıkla İspat Olunabilmesi )
TANIK SÖZLERİNE GÖRE KARAR VERİLEMEMESİ ( Ticaret Odasından Sorulmak Zorunda Olması )"
293Y13.HD15.12.1980E. 1980/6217 K. 1980/6851"SENETLE KANITLAMA ( Bir Hak Doğurma Amacıyla Yapılan Hukuksal İşlemin Değeri Beşyüz Lirayı Geçiyorsa Bunun Senetle Kanıtlanmasının Gerekmesi )
ADİ ORTAKLIK ( Davacının Davalı Oğluna Ortağına Verilen Tarlalardan Dolayı Pay Alacağının Ödetilmesini İstemesi )
TANIK ( Baba Oğul Arasında Yapılan Sözleşmelerde Tanık Dinlenilebilmesi )"
293Y13.HD8.12.1980E. 1980/5984 K. 1980/6641"HUKUKİ İLİŞKİNİN ADET VEÇHİLE TEKEVVÜN ETMESİ ( Yetersiz Bilirkişi Düşüncesine Dayanılarak Karar Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ KURULUNDAN DÜŞÜNCELERİNİN ALINMASI ( Adet Veçhile Hukuki İlişkinin Tekevvün Edip Etmediğinin Tespiti Hususunda )
ANT KANITI ( Dava Dilekçesinde Kullanılan Vs. Delil İbaresi )
DAVA DİLEKÇESİNDE KULLANILAN VS. DELİL İBARESİ ( Yemin Delilini de Kapsaması )"
293Y11.HD28.2.1980E. 1980/895 K. 1980/943"İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA AMACINA YÖNELİK OLARAK İMZALATILAN BONO ( Tanık Dinlenmesi )
TANIK DELİLİ ( Bono İmzalatılmasının İhaleye Fesat Karıştırma Amacına Yönelik Olduğu İddiası )"
293YHGK28.9.1979E. 1978/13-359 K. 1979/1268"ALACAK DAVASI ( Miras Bırakan Dedesi İle Aralarındaki Borç İlişikisinin Ortadan Kaldırıldığının Kaldırılması )
BELGEYE DAYANMA ( Miras Bırakan Dedesi İle Aralarındaki Borç İlişikisinin Ortadan Kaldırıldığının Kaldırılması )
KARŞILIKLI GÜVENE DAYANMAMA ( Tanık Dinletilememesi )"
293Y15.HD31.5.1979E. 1979/1195 K. 1979/1330"TAHKİM ( Bu Yola Başvurabilmenin Sınırları )
HAKEM SÖZLEŞMESİ ( Kamu Düzeni ile İlgili Konular )
KAMU DÜZENİNİ İLGİLENDİREN KONULAR ( Hakem Vasıtasıyla Halledilip Halledilemeyeceği )"
293YHGK11.4.1979E. 1978/15-64 K. 1979/372"ALACAK DAVASI ( İstisna Akdindeki Ücrete İlişkin Uyuşmazlık )
İSTİSNA AKDİNDEKİ ÜCRETE İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( Tanık Dinletilip Dinletilemeyeceğine İlişkin Araştırma Yapılması )
TANIK DİNLETME TALEBİ REDDİ ( Araştırma Yapılmadan Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
293Y4.HD20.11.1978E. 1978/1235 K. 1978/12862"MİRASTAN MAL KAÇIRMA AMACINA YÖNELİK SÖZLEŞME
MEVSUF
NİSBİ MUVAZAA
TAPUSUZ TAŞINMAZLARIN DEVRİNDE MUVAZAA
MUAMELE EHLİYETSİZLİĞİNİN TESBİTİ"
293Y4.HD10.5.1974E. 1973/2723 K. 1974/2435"TEHDİDİN İSBATI"
293YHGK10.4.1974E. 1969/3-592 K. 1974/368"TANIK DİNLENMESİ ( Bir Yerde Bir Hukuki İşlemin Senede Bağlanmamasının Adet Haline Gelmesi ve Bu Hususun Zamanla Herkesçe Uyulmak Suretiyle Kararlı Nitelik Kazanması )
YAZILI DELİLLE İSPAT ( Temaül Haline Gelen Hukuki İşlemlerin Senetle Yapılmaması )
TEAMÜL ( Bir Yerde Hukuki İşlerin Senede Bağlanmaması )
BİR HUKUKSAL İŞLEMİN DEVAMLI OLARAK SENEDE BAĞLANMAMASI ( Herhangi Bir Uygulamanın Örf ve Adet Kuralından Sayılabilmesinin Şartları )
ÖRF VE ADET KURALI NİTELİĞİ ALMA ( Herkes Tarafından Zamanla Uyulmak Suretiyle Kararlı Bir Nitelik Taşıması )
TANIK DİNLENMESİ ( Örf ve Adet Kuralı Niteliği Taşıması )"
293YHGK21.1.1970E. 1966/3-1224 K. 1970/44"SATIŞ BEDELİNİN GERİ ALINMASI İSTEMİ ( Davalı Tarafından Davacıya Haricen Satılıp Ferağı Verilmeyen Gayrımenkule İlişkin Bedelin İstenmesi )
HARİCEN SATILAN TAŞINMAZ ( Ferağı Verilmeyen Gayrımenkule İlişkin Bedelin İstenmesi )
TEAMÜL ( Bir Bölgede Bir Kuralın Teamül Olduğunun Kabulü İçin O Kurala Ammece İstisnasız Herkes Tarafından Uyulduğunun ve İstikrar Unsurunun Meydana Geldiğinin Belli Olmasının Zorunlu Olması )
TANIKLA İSPAT ( Bir Kuralın Teamül Haline Gelip Gelmediğinin Tespiti )
ÖRF VE ADET HUKUKU ( Bir Kuralın Teamül Olduğunun Kabulü İçin O Kurala Ammece İstisnasız Herkes Tarafından Uyulduğunun ve İstikrar Unsurunun Meydana Geldiğinin Belli Olmasının Zorunlu Olması )"
293YHGK3.4.1963E. 1963/4-76 K. 1963/40"SENEDİ OKUMADAN İMZALAMA ( Hile Niteliğinde Sayılmadığı - Ancak Davacının Odaya Girememesi Nedeniyle Davalının Senedi Anlaşmadan Farklı Doldurduğuna İlişkin İddiasının Hile Kapsamında Değerlendirilerek Tanık Dinleneceği )
HİLE ( Davacının Odaya Girememesi Nedeniyle Davalının Senedi Anlaşmadan Farklı Doldurduğuna İlişkin İddiasının Hile Kapsamında Değerlendirilerek Tanık Dinleneceği )
SENEDİN ANLAŞMANIN AKSİ ŞEKİLDE YAZILDIĞI İDDİASI ( Davacının İddialarının Hile Kapsamında Olduğu - Tanık Dinleneceğinin Dikkate Alınacağı )
TANIK DİNLENMESİ ( Davacının Odaya Girememesi Nedeniyle Davalının Senedi Anlaşmadan Farklı Doldurduğuna İlişkin İddiasının Hile Kapsamında Değerlendirilerek Tanık Dinleneceği )"
293YİBGK18.3.1959E. 1958/18 K. 1959/21"DELİL SÖZLEŞMESİ YA DA BUNUN YAPILDIĞINA İLİŞKİN İKRAR ( Şahitlerin Öğrenilmesinden Sonra Yapılmış Olması )
KESİN DELİLLE İSPATI GEREKEN BİR İŞLEMİN ŞAHİTLE İSPATI ( Yazılı Mukavele veya Usulüne Uygun İkrarla Önceden Bilinen Tanıkların Dinlenebilmesi )
ŞAHİT DİNLETİLMESİ YASAĞINA İLİŞKİN HÜKÜMLER ( Kamu Düzeniyle İlgili Olmaması )
ŞAHİT DİNLETİLMESİNE SES ÇIKARILMAMIŞ OLMASI ( Şahit Dinletilmesine Muvafakat Edildiği Anlamına Gelmemesi )"
293YİBGK11.3.1959E. 1957/23 K. 1959/20"KİRALAYANIN TEMERRÜDÜ ( Kira Parasını Almak İstemediğinin Şahitle İspat Edilebileceği )
ŞAHİTLE İSPAT ( Kiracının Kira Parasını Ödemek İstediği Halde Kiralayanın Bunu Kabul Etmediği )
ALACAKLININ TEMERRÜDÜ ( Kiralayanın Kira Parasını Almak İstemediğinin Şahitle İspat Edilebileceği )
İSPAT ( Kiralayanın Kira Parasını Almak İstemediğinin Şahitle İspat Edilebileceği )"

Madde 294

YARGITAY

294Y20.HD4.6.2012E. 2012/2253 K. 2012/8384"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kısa Kararda Davacının Tapu İptali Davasının Reddine Denilmiş Olmasına Rağmen Gerekçeli Kararda Bir Kısım Dosyalarda ise Taşınmazın Kısmen Orman Olarak Hazine Adına Tesciline Şeklinde Hüküm Kurulmasının Yanlış Olduğu )
KISA KARAR ( İle Gerekçeli Kararın Çelişik Olmasının Mutlak Bozma Nedeni Oluşturacağı - Tapu İptali ve Tescil )
GEREKÇELİ KARAR ( Tapu İptali ve Tescil - Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişik Olmasının Mutlak Bozma Nedeni Oluşturacağı )"
294Y15.HD27.10.2004E. 2004/1943 K. 2004/5463"ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAĞIN TAHSİLİ TALEBİ ( Sözleşmenin Varlığının Davacı Yüklenici Tarafından Kesin Delillerle İspatı Mecburiyeti - Ticari Defterlerin Delil Niteliği )
İSPAT KÜLFETİ ( Eser Sözleşmesinden Dolayı Bedel Talep Eden Yüklenicinin Sözleşmenin Varlığını Kesin Delillerle İspat Yükümlülüğü/Tanık Deliline Başvurulamaması - Ticari Defterlerin Kesin Delil Olarak Kabul Edilebilmesinin Koşulları )
TANIK DELİLİNE BAŞVURULAMAMASI ( Eser Sözleşmesinden Doğan Alacağın Tahsili Davasında Davacı Yüklenicinin Akdin Varlığını Kesin Delillerle İspat Yükümlülüğü - Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olabilmesinin Şartları )
TİCARİ DEFTERLERİN SAHİBİ VE KARŞI TARAF LEHİNE DELİL OLABİLMESİNİN ŞARTLARI ( Eser Sözleşmesinden Doğan Alacağın Tahsili Davasında Davacı Yüklenicinin Akdin Varlığını Kesin Delillerle İspat Yükümlülüğü )
YAZILI DELİLLE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Eser Sözleşmesini - Yüklenicinin Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak Talebi/Ticari Defterlerin Kesin Delil Olarak Kabulü İçin Gerekli Şartlar )"
294YHGK21.1.2004E. 2004/2-4 K. 2004/14"VASİYETNAMENİN İPTALİ ( El Yazısı İle Yapılan Bu Belgenin Murisin Okuma Yazma Bilmediği Gerekçesiyle İptalınin İstenmesi )
EL YAZISI İLE VASİYET ( Bu Şekilde Yapılan Vasiyetin Murisin Okuma Yazma Bilmediği İddiasıyla İptalınin İstenmesi )
VASİYETNAMENİN ZAYİ OLMASI ( Bu Nedenle Vasiyetin İçeriğinin Belirlenememesi Durumunda Vasiyetin Hükmünün Kalmaması-Zarara Yol Açanın Bundan Sorumlu Olması )
VASİYET İÇERİĞİNİN İSPATI ( Vasiyetin Bir Kısmı Veya Tamamının Zayi Olması Durumunda Vasiyet İçeriğinin İspatı İçin Tanık Dinlenebilmesi )
TANIKLA İSPAT ( Vasiyetin Bir Kısmı Veya Tamamının Zayi Olması Durumunda Vasiyet İçeriğinin İspatı İçin Tanık Dinlenebilmesi )"
294YHGK8.11.2000E. 2000/8-1628 K. 2000/1631"YAZILI BELGEYLE İSPAT ŞARTININ ORTADAN KALKMASI VE TANIKLA İSPAT ( Yazılı Belgenin Yangında Yanarak Ortadan Kalkması )
YANGIN NEDENİYLE YAZILI BELGELERİN YANARAK YOK OLMASI ( Yazılı Belgeyle İspat Şartının Ortadan Kalkması ve Tanıkla İspat )
TAHSİSİN BELGEYLE KANITLANMASI MECBURİYETİ ( Taşınmazın Murise İskanla Tahsis Edilmesine Dayalı Zilyedlikle İktisap Davası )
İSKANLA TAŞINMAZ TAHSİSİ İDDİASIYLA ZİLYEDLİĞE DAYALI İKTİSAP DAVASI ( Belgelerin Yangında Yok Olması Halinde Tanıkla İspat )
TANIKLA İSPATIN MÜMKÜN HALE GELMESİ ( Taşınmazın Murise Tahsisine İlişkin Belgelerin Yangında Yok Olduğunun Tesbiti )
ZİLYEDLİĞE DAYALI İKTİSAP DAVASI ( Taşınmazın Murise Tahsisine İlişkin Belgelerin Yangında Yok Olduğunun Tesbiti Halinde Tanıkla İspat )"
294Y8.HD21.11.1996E. 1996/9053 K. 1996/9768"İSKANEN TAHSİS ( Tanıkla isbat )
METRUKENİN İSKANEN TAHSİS OLUNMASI
YOLSUZ TESCİL ( İskanen tahsis )
TANIK ( Belgenin yanması )
İSKANEN TAHSİS KAYITLARININ YANMASI"
294Y15.HD9.6.1994E. 1993/4754 K. 1994/3781"ESER SÖZLEŞMESİ ( İş Sahibine Ait İnşaatın Yapımı - Ödenecek Bedel )
BAKİYE BORÇ ( Yapılan Ödemelerin Dava Konusu Bakiye İle İlgisinin Olmadığını İleri Sürme )
İSPAT KÜLFETİ ( Belgelerdeki Ödemelerin Borcun Geri Kalan Kısmına Ait Olduğunu )
YASAL DELİLLERLE KANITLAYAMAMA ( Ödeme Def i Hakkında Yemin Teklifi )
YEMİN ( Mahkemece Davalıya Hatırlatılarak Sonucuna Göre Hüküm Kurulması )"
294YHGK16.2.1994E. 1993/19-819 K. 1994/75"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacı Tarafından Düzenlenen ve Yedinde Bulunan Senedin Çalınması Sonucu Bu Senetten Dolayı Borçlu Olunmadığının Tespiti İstemi )
SENEDİN ÇALINMASI ( Bu Nedene Dayalı Olarak Açılan Menfi Tespit Davasında Davacının Tanık Dinletebilmesi )
SENET İPTALİ ( Çalındığından Bahisle Açılan Davada İddianın İspatı için Mahkemece Tanık Dinlenebilmesi )
TANIKLA İSPAT ( Açılan Menfi Tespit Davasında Davacı Tarafından Düzenlenen ve Yedinde Bulunan Senedin Çalınması İddiası Hakkında )
DELİLLERİN İKAMESİ ( Tanık Deliline Dayanmış Olan Davacının Senedin Çalındığı ve Bu Nedenle İptaline İlişkin İstemi Hakkında Mahkemece Tanıkların Dinlenmesinin Gerekmesi )"
294Y13.HD8.5.1978E. 1978/1866 K. 1978/2108"KİRALAYANIN BORCUNU İFASI ( Mecurun boş olarak teslimi )
KİRA KONTRATININ KAYBOLMASI"
294YİBGK10.5.1974E. 1974/3 K. 1974/4"BAĞ-KUR KANUNUNUN GEÇİCİ 2. MADDESİNDEKİ GEÇMİŞ HİZMETLERİN BELİRLENMESİ ( Sadece Hukuk Usulü Kanunu`nun 294. Maddesinin Tatbik Olanağı Bulunduğu )
İSPAT ( Bağ-Kur Kanunu`nun Geçici İkinci Maddesi ile Belirlenen Geçmiş On Yıllık Hizmet )
MESLEK KURULUŞLARI VE VERGİ DAİRELERİNCE VERİLEN BELGELER ( Bağ-Kur Kanunu Geçici 2. Madde ile Belirlenen Geçmiş On Yıllık Hizmetin İspatı )
GEÇMİŞ HİZMETLERİN İSPATI ( Bağ-Kur Kanunu`nun Geçici İkinci Maddesi ile Belirlenen )"

Madde 295

YARGITAY

295Y3.HD3.4.2014E. 2014/2789 K. 2014/5374"YETKİLİ MEMURLARIN GÖREVLERİ İÇİNDE USULÜNE UYGUN OLARAK DÜZENLEDİKLERİ BELGELER ( Aksi İspatlanıncaya Kadar Kesin Delil Sayılacakları - Kaçak Su Tutanakları Aksi İspatlanıncaya Kadar Geçerli Olduğu )
KAÇAK SU TUTANAĞI ( Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olduğu - Yetkili Memurların Görevleri İçinde Usulüne Uygun Olarak Düzenledikleri Belgelerin Aksi İspatlanıncaya Kadar Kesin Delil Sayılacağı )"
295Y3.HD3.4.2014E. 2014/2760 K. 2014/5376"KAÇAK ELEKTRİK TUTANAĞI ( Aksi Kanıtlanmadığı Sürece Geçerli Olduğu/Yetkili Memurların Görevleri İçinde Usulüne Uygun Olarak Düzenledikleri Belgelerin Aksi İspatlanıncaya Kadar Kesin Delil Sayılacağı - Davalının Kaçak Elektrik Kullanılmadığı Yönündeki Beyanına İtibar Edilmesinin Hatalı Olduğu )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Davalının Kaçak Elektrik Tutanaklarının Aksini İspat Edemediğinden Kaçak Elektrik Kullandığının Kabul Edileceği - Yönetmelik Hükümleri İle 3095 Sayılı Kanuna Göre Kaçak Elektrik Bedeli ve İşlemiş Faiz Miktarının Hesaplanarak Karar Verilmesi Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Kaçak Olarak Kullanılan Elektrik Bedeline İlişkin Olduğu - Kaçak Kullanım Tespit Tutanağının Aksi İnandırıcı Delillerle Kanıtlanmadığı Sürece Sözü Edilen Belgeye Göre Hüküm Kurulmak Gerektiği )"
295Y3.HD1.4.2014E. 2014/2839 K. 2014/5246"MENFİ TESPİT DAVASI ( Daha Önce Davacı Lehine Sonuçlanması Halinde Menfi Tespit İlamı İstirdat Davasında Kesin Delil Teşkil Edeceği/İstirdat Davası Menfi Tespit Davasından Ayrı Görülmüş Olsa Bile Daha Önce Sonuçlanmış Olan Menfi Tespit Davasının Devamı Niteliğinde Olduğu )
İSTİRDAT DAVASI ( Taraflar Arasında Daha Önce Görülen Menfi Tespit Davasına Konu Edilen Alacak İle İstirdat Davasına Konu Edilen Alacak Miktarlarını Araştırıp İnceledikten Sonra Oluşacak Sonuca Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
KESİN DELİL ( Menfi Tespit Davası Daha Önce Davacı Lehine Sonuçlanması Halinde Menfi Tespit İlamı İstirdat Davasında Kesin Delil Teşkil Edeceği )"
295YHGK3.4.2013E. 2012/19-1394 K. 2013/419"MENFİ TESPİT DAVASI ( Noterin Kendi İşlemine Karşı Yapılan Sahtelik İddiasına Karşı Notere Savunma Hakkı Verilmesi ve Elde Edilecek Deliler Çerçevesinde Sahtelik İddiası Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
NOTERİN KENDİ İŞLEMİNE KARŞI YAPILAN SAHTELİK İDDİASI ( Notere Savunma Hakkı Verilmesi ve Elde Edilecek Deliler Çerçevesinde Sahtelik İddiası Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
İMZANIN KENDİ ELİ ÜRÜNÜ OLMADIĞI İDDİASI ( Sahtelik İddiası Olarak Kabulü Gerektiği/Noterin Kendi İşlemine Karşı Yapılan Sahtelik İddiasına Karşı Notere Savunma Hakkı Verilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
SAHTELİK DAVASI ( Menfi Tespit Davası - Noterin Kendi İşlemine Karşı Yapılan Sahtelik İddiasına Karşı Notere Savunma Hakkı Verilmesi ve Elde Edilecek Deliler Çerçevesinde Sahtelik İddiası Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
295Y3.HD13.2.2013E. 2012/23639 K. 2013/2200"SATIŞ BEDELİNİN İADESİ ( Davalının Tapu Devrini Yapmadığından Bahisle - Davacı Talebini Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılan Resmi Yazılı Senet Niteliği Olan Taahhütnameye Dayandırdığı Halde Şahit Beyanlarıyla Aksinin Kabulünün Yasaya Uygun Görülmediği )
DÜZENLEME ŞEKLİNDEKİ NOTER SENETLERİ ( Sahteliği İspat Olunmadıkça Kesin Delil Sayılacağı - Davacı Satış Bedelinin İadesi Talebini Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılan Resmi Yazılı Senet Niteliği Olan Taahhütnameye Dayandırdığı Halde Şahit Beyanlarıyla Aksinin Kabulünün Yasaya Uygun Görülmediği )
KESİN DELİL ( İlamlarla Düzenleme Şeklindeki Noter Senetlerinin Sahteliği İspat Olunmadıkça Kesin Delil Sayılacağı/Davacının Talebini Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılan Resmi Yazılı Senet Niteliği Olan Taahhütnameye Dayandırdığı/Şahit Beyanlarıyla Aksinin Kabulünün Hatalı Olduğu - Satış Bedelinin İadesi )"
295Y8.HD21.2.2012E. 2012/1073 K. 2012/996"ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Kooperatif Üyeliğinden Kaynaklanan Kişisel Hak ve Buna Bağlı Olarak Zilyetliğe Dayalı Olan - Daha Önce Herhangi Bir Şekilde Verilen Bir Hükmün Sonradan Aynı İddialarla Yeniden Bir Elatmanın Önlenmesi Davasının Açılmasına Engel Teşkil Etmeyeceği )
PROJEYE AYKIRI İMALAT ( Projeye Uygun Hale Getirilmesi İstemine Dair Davaların İdari Yargıda Görüleceği - Elatmanın Önlenmesi Davasının Somut Olayda Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Durum İddia ve Belirlemeler Sebebiyle Genel Mahkemede Görülmesinin Olanaklı Olduğu )
GÖREV ( Salt Projeye Aykırılık Sebebiyle Yapılan İmalatların Projeye Uygun Hale Getirilmesi İstemine Dair Davaların İdari Yargıda Görüleceği - Elatmanın Önlenmesi Davasının Somut Olayda Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Durum İddia ve Belirlemeler Sebebiyle Genel Mahkemede Görülmesinin Olanaklı Olduğu )
KESİN HÜKÜM İDDİASI ( Elatma Olayı Herhangi Bir Şekilde Son Bulduktan Sonra İlgilisi O Yerin Tamamına veya Bir Kısmına Yeniden Elattığında Yeni Bir Muaraza Meydana Gelmiş Olacağından Bu İddianın İleri Sürülemeyeceği - Elatmanın Önlenmesi )
DAVADAN FERAGAT ( Elatmanın Önlenmesi - Böyle Bir Davada Kesin Hüküm İddiası Dikkate Alınamayacağı/Önceki Davadaki Feragat Beyanının Hata ve Hileyle Yapılması İddiasıyla İptali İşbu Davada Görülemeyeceği )
İADE-İ MUHAKEME ( Önceki Davadaki Feragat Beyanının Hata ve Hileyle Yapılması İddiasıyla İptali İşbu Davada Görülemeyeceği/Koşulları Varsa İadei Muhakeme Yoluyla Önceki Kararın Ortadan Kaldırılabileceği )"
295Y14.HD27.1.2009E. 2008/13293 K. 2009/760"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Resmi Şekilde Yapılan Sözleşmenin Aksinin Ancak Senetle İspat Edilebileceği - Tapu İptali ve Tescil Davası/Tanık Beyanı Esas Alınarak Davanın Reddedilemeyeceği )
İSPAT ŞEKLİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası/Resmi Şekilde Yapılan Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Aksinin Ancak Senetle İspat Edilebileceği - Tanık Beyanı Esas Alınarak Davanın Reddedilmemesi Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Resmi Şekilde Yapılan Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Aksinin Ancak Senetle İspat Edilebileceği - Tanık Beyanı Esas Alınarak Davanın Reddedilemeyeceği )"
295Y9.HD15.12.2008E. 2008/8431 K. 2008/33693"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( Davacının Görev Tanımı Kapsamında Bulunan İşlemleri Bankacılık Mevzuatı ve Banka Uygulamaları Kapsamında Değerlendirilerek Davacının Usulsüz İşlemleri Olup Olmadığı Bankanın Güvenini Kötüye Kullanıp Kullanmadığının Araştırılması Gerektiği )
İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ FESİH ( İşe İade Davası - Davacının Usulsüz İşlemleri Olup Olmadığı Bankanın Güvenini Kötüye Kullanıp Kullanmadığının Araştırılması Gerektiği )
İŞE İADE DAVASI ( Davacının Görev Tanımı Kapsamında Bulunan İşlemleri Bankacılık Mevzuatı ve Banka Uygulamaları Kapsamında Değerlendirilerek Davacının Usulsüz İşlemleri Olup Olmadığı Bankanın Güvenini Kötüye Kullanıp Kullanmadığının Araştırılması Gerektiği )
BANKACILIK İŞLEMİ ( İşe İade Davası - Davacının Görev Tanımı Kapsamında Bulunan İşlemleri Bankacılık Mevzuatı ve Banka Uygulamaları Kapsamında Değerlendirilerek Davacının Usulsüz İşlemleri Olup Olmadığı Bankanın Güvenini Kötüye Kullanıp Kullanmadığının Araştırılması Gerektiği )"
295YHGK24.9.2008E. 2008/14-569 K. 2008/554"MENFİ TESPİT DAVASI ( İpoteğin Terkini Talebi/Davacının Resmi Senette Yazılanın Aksine İpoteğin Teminat İçin Kurulduğunu İddia Ettiği - İddiasını Yazılı Delil İle İspatla Yükümlü Olduğu )
İPOTEĞİN TERKİNİ TALEBİ ( Menfi Tespit Davasında - Resmi Senette Yazılanın Aksini İddia Eden Davacının Bunu Yazılı Delille İspat Etmek Zorunda Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Menfi Tespit Davası - Davacının Resmi Senette Yazılanın Aksine İpoteğin Teminat İçin Kurulduğunu İddia Ettiği/ İddiasını Yazılı Delil İle İspat Edeceği )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT KURALI ( İpoteğin Terkini Talebi/Davacının Resmi Senette Yazılanın Aksine İpoteğin Teminat İçin Kurulduğunu İddia Ettiği - İddiasını Yazılı Delil İle İspat Edeceği )"
295Y14.HD11.3.2008E. 2008/1916 K. 2008/3006"TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davalı Sözleşmeden Kaynaklanan Hakları İle Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Haklarını Açacağı Başka Davalarda Kullanabileceğinden Davanın Kabulü Gereği )
ARSA PAYI DEVRİ İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Davalı Sözleşmeden Kaynaklanan Haklarını Açacağı Başka Davalarda Kullanabileceğinden Davanın Kabulü Gereği )
NOTERLİKTE DÜZENLENEN SENETLER ( İçeriği Sahteliği İspat Edilinceye Kadar Kat'i Delil Teşkil Edeceği - Dolayısıyla Davacının Dayandığı Satış Vaadi Sözleşmesinin Aksi Tanık Sözleriyle Kanıtlanmış Kabul Edilemeyeceği )
DELİL NİTELİĞİ ( Noterlikte Düzenlenen Senetlerin İçeriği Sahteliği İspat Edilinceye Kadar Kat'i Delil Teşkil Edeceği - Dolayısıyla Davacının Dayandığı Satış Vaadi Sözleşmesinin Aksi Tanık Sözleriyle Kanıtlanmış Kabul Edilemeyeceği )"
295YHGK27.2.2008E. 2008/20-177 K. 2008/200"KESİN HÜKÜM İTİRAZI ( Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği ve Mahkemede Davanın Her Aşamasında Kesin Hükmün Varlığını Kendiliğinden Gözetip Davayı Kesin Hükümden ( Dava Şartı Yokluğundan ) Reddetmesi Gerektiği )
DAVANIN HER AŞAMASINDA BULUNMASI ZORUNLU DAVA ŞARTLARI ( Mahkemede Davanın Her Aşamasında Kesin Hükmün Varlığını Kendiliğinden Gözetip Davayı Kesin Hükümden ( Dava Şartı Yokluğundan ) Reddetmesi Gerektiği )
USULİ KAZANILMIŞ HAKKIN İSTİSNASI ( Kesin Hüküm İtirazı Mahkemede İleri Sürülmemiş Olsa Dahi İlk Defa Yargıtay'da da Dahası Bozmadan Sonrada İleri Sürülebilmesi Nedeniyle )"
295YHGK13.2.2008E. 2008/9-142 K. 2008/127"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Hizmet Tespiti Dosyasında 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 77 ve 79. Maddeleri Uyarınca Davacının Aylık Ücretinin Belirlenmesi Yönündeki Hükmün Tarafları Bağladığı )
AYLIK ÜCRETİN BELİRLENMESİ ( Hizmet Tespiti Dosyasında 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 77 ve 79. Maddeleri Uyarınca Davacının Aylık Ücretinin Belirlenmesi Yönündeki Hüküm Tarafları Bağladığı )
HİZMET TESPİTİ ( Dosyasında 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 77 ve 79. Maddeleri Uyarınca Davacının Aylık Ücretinin Belirlenmesi Yönündeki Hüküm Tarafları Bağladığı )
KESİN HÜKÜM ( Tarafları Bağlayan Bir Olumsuz Dava Şartı Olup ve Yargılamanın Her Aşamasında Mahkemece Resen Gözetilmesi Gerektiği - İşçi Alacakları )"
295YCGK4.12.2007E. 2006/6-296 K. 2007/267"EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanık Hakimin Keşfe Gitmediği Halde Keşif Tutanaklarını Dairede Tutarak İmzalamasının Sahteliği İspat Edilmedikçe Muteber Olan Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanık Hakimin Keşifte Dinlediği Yerel Bilirkişinin Söylemediği Sözleri Söylemiş Gibi Tutanağa Geçirtmesinin Sahteliği İspat Edilmedikçe Muteber Olan Evrakta Sahtecilik Suçunu Oluşturması )
SAHTELİĞİ İSPAT EDİLMEDİKÇE MUTEBER OLAN EVRAKTA SAHTECİLİK ( Sanık Hakimin Keşfe Gitmediği Halde Keşif Tutanaklarını Dairede Tutarak İmzalaması-Keşifte Dinlediği Yerel Bilirkişinin Söylemediği Sözleri Söylemiş Gibi Tutanağa Geçirtmesi
HAKİMİN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI ( Sanık Hakimin Keşfe Gitmediği Halde Keşif Tutanaklarını Dairede Tutarak İmzalaması-Keşifte Dinlediği Yerel Bilirkişinin Söylemediği Sözleri Söylemiş Gibi Tutanağa Geçirtmesinin Resmi Evrakta SAhtecilik Suçunu Oluşturması )
HAKİMİN RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK YAPMASI ( Sanık Hakimin Keşfe Gitmediği Halde Keşif Tutanaklarını Dairede Tutarak İmzalaması-Keşifte Dinlediği Yerel Bilirkişinin Söylemediği Sözleri Söylemiş Gibi Tutanağa Geçirtmesi )
KEŞİF ESNASINDA SÖYLENMEYEN SÖZLERİN SÖYLENMİŞ GİBİ HAKİM TARAFINDAN TUTANAĞA GEÇİRTİLMESİ ( Sahteliği İspat Edilmedikçe Muteber Olan Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun İşlenmesi )
ZİNCİRLEME SUÇ ( Sanık Hakimin İşlediği Suçlar Arasında Uzun Tarih Aralıkları Olması Nedeniyle Suçların Her Birinin Birbirinden Bağımsız Olarak Değerlendirilmesinin Gerekmesi-Zincirleme Suç Olduğundan Bahisle Cezada Artırıma Gidilememesi )
MÜTESELSİL SUÇ ( Sanık Hakimin İşlediği Suçlar Arasında Uzun Tarih Aralıkları Olması Nedeniyle Suçların Her Birinin Birbirinden Bağımsız Olarak Değerlendirilmesinin Gerekmesi-Müteselsil Suç Olduğundan Bahisle Cezada Artırıma Gidilememesi )
DURUŞMA TUTANAĞI ( Duruşma Sürecini Saptamak İçin Tutulan Tutanakların Mahkeme Başkanı ile Zabıt Katibi Tarafından İmzalanmasının Gerekmesi )
KISA KARAR ( Duruşma Sürecinin Sonunda Verilen ve Tutanağa Geçirilip Duruşmada Okunan Son Kararın Karara Katılan Tüm Hakimler ve Tutanağı Yazan Katip Tarafından İmzalanmasının Gerekmesi )
GEREKÇELİ KARAR ( Hükümle Birlikte Tutanağa Geçirilmeyen Gerekçenin Onbeş Gün İçinde Yazılıp Dava Dosyasına Konulmasının Gerekmesi )"
295Y14.HD13.3.2007E. 2007/1266 K. 2007/2679"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Tescil İsteminin Hüküm Altına Alınabilmesi İçin Sözleşmede Kararlaştırılan Bedel Ödenmiş Olması Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesine Dayanan Tescil İsteminin Hüküm Altına Alınabilmesi İçin Sözleşmede Kararlaştırılan Bedel Ödenmiş Olması Gereği )
YETKİLİ MEMURLARIN USULÜNCE DÜZENLEYİP ONADIĞI BELGELER ( Aksi İspatlanıncaya Kadar Kesin Delil Niteliğinde Olduğu - Senede Bağlı Olan Her Çeşit İddiaya Karşı Savunma Niteliğindeki Hukuki İşlemler Ancak Senet İle İspat Edilebileceği )
SENEDE BAĞLI OLAN HAK ( Her Çeşit İddiaya Karşı Savunma Niteliğindeki Hukuki İşlemler Ancak Senet İle İspat Edilebileceği )
SÖZLEŞMEDE YER ALAN BEDELİN ÖDENDİĞİ İDDİASI ( Aksi Davalı Tarafından Ancak Senet İle İspat Edilebileceği - Satış Vaadi Sözleşmesi )"
295Y11.HD21.2.2005E. 2004/4825 K. 2005/1453"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Şirket Hisselerinin Devredilmesine Rağmen Bedelinin Ödenmemesi Üzerine Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
İSPAT YÜKÜ ( Borç Miktarı Belli Olduğundan Şirket Pay Devir Borcunun Ödendiğinin Davalı Borçlularca İspatlanmasının Gerekmesi )
DÜZENLEME BİÇİMİNDEKİ NOTER SENEDİ ( Sahteliği İspat Edilinceye Kadar Kesin Delil Teşkil Etmesi )
TACİRLİK SIFATI ( Ticaret Ortaklığına Ait Pay Devrinde Noter Senetleri Kesin Delil Teşkil Etse de Tarafların Tacir Olmanın Hükümlerine de Tabi Olduklarının Gözetilmesinin Gerekmesi )
ŞİRKET PAY DEVRİ ( Devir Karşılığının Ödenip Ödenmediğinin Borç Miktarı Belli Olduğundan Şirket Pay Devir Borcunun Ödendiğinin Davalı Borçlularca İspatlanmasının Gerekmesi )"
295Y11.HD1.11.2004E. 2004/1562 K. 2004/10621"TAZMİNAT DAVASI ( Kasko Sigortalı Aracın Hasarlanması Nedeniyle Oluşan Hasar Bedelinin İstenmesi Nedeniyle )
İBRANAMEDE HAVALE KOŞULU ( İbranamenin Koşulsuz Olarak İmzalanması İbranamede Paranın Havale Edileceği Hesap ile İlgili Bölümlerin Çizilmiş Olması Paranın Elden Ödendiği Karinesini Oluşturması )
RESMİ SENET ( Dava Konusu İbranamedeki İmzanın Davacı Tarafça Baştan Beri Kabulü Karşısında Bu Belgenin Resmi Senet Hükmünde Olması ve Kesin Delil Teşkil Eder ve Aksinin Senetle İspatının Gerekmesi )
KESİN DELİL ( Belgedeki İmzanın Davacı Tarafça Baştan Beri Kabulü Karşısında Bu Belgenin Resmi Senet Hükmünde Olması ve Kesin Delil Teşkil Eder ve Aksinin Senetle İspatının Gerekmesi )"
295YHGK12.5.2004E. 2004/4-290 K. 2004/289"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Boş Senedin Doldurulması Sonucu Resmi Evrakta Sahtekarlıktan Mahkum Olan Hamilin Senetteki Yazıları Yazdırdığı Kişiden )
TAZMİNAT TALEBİ ( Davalıya Sahte Senet Doldurtarak Üçüncü Kişi Adına İmzalaması Sonucu Resmi Evrakta Sahtekarlıktan Mahkum Olan Hamilin Senedi Dolduran Kişiden )
HUKUK HAKİMİNİN CEZA MAHKEMESİ KARARIYLA BAĞLI OLUP OLMAMASI ( Maddi Olayın Tesbitine İlişkin Mahkumiyet Kararının Bağlayıcı Olması - Resmi Evrakta Sahtekarlıktan Mahkum Olan Davacının Bonoyu Doldurttuğu Kişiden Mahkum Olmasına Neden Olduğu Gerekçesiyle Tazminat Talebi )
CEZA MAHKEMESİ MAHKUMİYET KARARININ HUKUK DAVASINDA BAĞLAYICILIĞI ( Resmi Evrakta Sahtekarlıktan Mahkum Olan Davacının Davalıya Doldurttuğu Sahte Bonoyu Üçüncü Kişi Adına İmzalayarak Takibe Koyması Nedeniyle Senedi Dolduran Kişiden Tazminat Talebi )"
295Y3.HD25.3.2004E. 2004/2935 K. 2004/2653"ALACAĞIN TAHSİLİ DAVASI ( Muhtar ve İhtiyar Heyetinin Tuttuğu Zarar Tutanağının Gözönünde Bulundurularak Alacağın Doğup Doğmadığının Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
İSPAT YÜKÜ ( Kanun Aksini Emretmedikçe Taraflardan Herbirinin İddiasını İspata Mecbur Olması )
KESİN DELİL ( Muhtar ve İhtiyar Heyeti Tarafından Düzenlenen Veya Onaylanan Belgelerin Aksi Sabit Oluncaya Kadar Kesin Delil Teşkil Etmesi )
HAYVAN İDARE EDENİN SORUMLULUĞU ( Davalıların Hayvan Otlatanlar Reşit Olsa Dahi Hayvan Sahibi Olarak da Sorumlulukları Bulunduğunun Gözetilmesinin Gerekmesi )"
295Y7.HD23.9.2003E. 2003/467 K. 2003/2561"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Davacının Dava Konusu Taşınmazı Noter Senedi İle Davalıya Sattığı Sabit Olup Senedin Geçersizliğide İspatlanamadığı İçin Davanın Reddedilmesi )
NOTER SENEDİNİN GEÇERSİZLİĞİ ( Davacı Noter Senedinin Geçersiz Olduğunu Savunmuş İse de Bu Doğrultudaki Savunmayı Yöntemine Uygun Şekilde Kanıtlayamadığından Davasının Reddedilmesi )
MİRAS HAKKI ( Noter Senedi İle Yapılan Satış Sözleşmesinin Aksi Kanıtlanamadığından Dava Konusu Taşınmazda Davacının Miras Yolu İle Gelen Bir Hakkı Bulunmaması )"
295Y1.HD10.3.2003E. 2002/14638 K. 2003/2586"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Yolsuz Tescil İddiası - Davacının Taşınmazda Zedelenen Bir Ayni Hakkının Varlığı Halinde Tescilin Yolsuz Olduğu )
HAKSIZ FİİLE DAYALI TESCİL ( Davacının Taşınmazda Zedelenen Bir Ayni Hakkının Varlığı Halinde Tescilin Yolsuz Olduğunu İddia Edebileceği )
YOLSUZ TESCİL ( Medeni Kanuna Göre Tescilin Geçerli Bir Hukuki Sebebe Dayanması Gereği - Tapu Sicilinin Düzeltilmesinin İstenebilmesi İçin Davacının Taşınmazda Zedelenen Bir Ayni Hakkının Varlığının Gerekmesi )
HAKSIZ FİİL ( Ceza Mahkemesince Kabul Edilen Olayın Gerçekleşme Biçimine İlişkin Mahkumiyet Kararının Hukuk Hakimini Bağladığı - Haksız Fiilin Tespitiyle İlgili Vakıanın H.U.M.K.'nun 295. Maddesi Anlamında Kesin Delil Teşkil Ettiği )"
295Y11.HD7.3.2002E. 2001/10276 K. 2002/1985"TAZMİNAT DAVASI ( Davalıya Kasko Sigortalı Aracın Teknik Arızaya Bağlı Yanarak Hasarlanması ile Oluşan Riziko Üzerine Yapılan Başvurunun Reddedilmesi Nedeniyle )
KASKO SİGORTA TAZMİNATININ TAHSİLİ ( Tanık Beyanına Göre Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )
TANIK BEYANI ( Tanığın Olağan Hayat Gerçekleri Karşısında Kesin İnandırıcılık Taşımayan Sözlerine Üstünlük Tanınmasının Hatalı Olması )
KESİN KANIT ( Yetkili Memurların Yetkileri İçinde Yöntemince Düzenledikleri veya Onayladıkları Belgelerin Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Kesin Kanıt Oluşturması )"
295YHGK6.2.2002E. 2002/19-16 K. 2002/47"TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Araçta Oluşan Hasar İçin )
TRAFİK KAZASI SONUCU ARAÇTA OLUŞAN HASAR İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( Ceza Davasında Tesbit Edilen Kusur Oranının Hukuk Hakimini Bağlayıp Bağlamaması )
CEZA DAVASINDA TESBİT EDİLEN KUSUR ORANININ HUKUK HAKİMİ İÇİN BAĞLAYICILIĞI ( Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Davasında )
KUSUR ORANININ TESBİTİNE İLİŞKİN CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK HAKİMİ İÇİN BAĞLAYICILIĞI ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında )"
295YHGK21.11.2001E. 2001/13-1037 K. 2001/1072"SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT MÜKELLEFİYETİ ( Harici Satış Sözleşmesiyle Devredilen Otomobilin Alıcı Elinde Haczi Nedeniyle Satış Bedelinin İadesi Talebi )
SATIŞ BEDELİNİN İADESİ TALEBİ ( Harici Satış Sözleşmesiyle Satın Aldığı Araç Elinde Haczedilen Alıcının )
HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİYLE SATIN ALINAN ARACIN ALICI ELİNDE HACZEDİLMESİ ( Satış Bedelinin İadesi Davası ve İspat Şartları )"
295Y4.HD12.4.2001E. 2000/12669 K. 2001/3722"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Davalının Zamanaşımı Def'ini İleri Sürmemesi Durumunda Hakimin Dosya İçeriğinden Varlığını Öğrendiği Zamanaşımını Kendiliğinden Gözetememesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Eylem Sonucu Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
ZAMANAŞIMI ( Davalının Zamanaşımı Def'ini İleri Sürmemesi Durumunda Hakimin Dosya İçeriğinden Varlığını Öğrendiği Zamanaşımını Kendiliğinden Gözetememesi )"
295Y4.HD19.3.2001E. 2000/12073 K. 2001/2587"SARKINTILIK NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Ceza Mahkemesi Mahkumiyet Hükmünün Hukuk Hakimi İçin Bağlayıcılığı)
CEZA MAHKEMESİNİN MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN HUKUK HAKİMİ İÇİN BAĞLAYICILIĞI ( Sarkıntılık Nedeniyle Manevi Tazminat Davasında)
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Ceza Mahkemesinin Sarkıntılık Nedeniyle Mahkumiyet Hükmünün Hukuk Hakimi İçin Bağlayıcılığı)"
295Y6.CD15.4.1997E. 1997/4245 K. 1997/4169"TAPU DAİRELERİNDE DÜZENLENEN RESMİ SENETLER ( HUMK 295. Maddedeki Evraktan Sayılmaması )
SAHTEKARLIK VE DOLANDIRICILIK SUÇU ( Tapu Dairelerinde Düzenlenen Resmi Senetlerin HUMK 295. Maddedeki Evraktan Sayılmaması )
SAHTELİĞİ İSPAT EDİLİNCEYE KADAR GEÇERLİ EVRAK ( Tapu Dairelerinde Düzenlenen Resmi Senetlerin Bu Nitelikte Sayılmaması )"
295Y11.HD3.2.1997E. 1997/14 K. 1997/557"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Meydana Gelen Hasar )
POLİÇE LİMİTİ ( İlk Davada Kesinleşen Poliçe Limitinin Taraflar Arasında Aynı Zamanda Kesin Hüküm Teşkil Etmesi )
KESİN HÜKÜM ( İlk Davada Kesinleşen Poliçe Limitinin Taraflar Arasında Aynı Zamanda Kesin Hüküm Teşkil Etmesi )"
295Y11.HD16.3.1995E. 1995/367 K. 1995/2016"KOOPERATİFTE ÇEKİLİŞİN NOTERCE BELİRLENMESİ ( Sahtecilik İddiası )
SAHTECİLİK İDDİASININ İSPATI ( Kooperatif Çekilişinin Noterce Belirlenmesi )
NOTERİN YAPTIĞI ÇEKİLİŞTE SAHTECİLİK İDDİASI"
295YHGK26.1.1994E. 1993/9-649 K. 1994/2"KESİN DELİL ( Kesinleşen karardaki kusur oranı )
KUSUR ORANI"
295Y11.HD17.11.1988E. 1988/4471 K. 1988/4846"TEMİNAT MEKTUBU NEDENİYLE BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ ( Davacının Ortağı Olduğu Şirket Lehine Teminat Mektubu Veren Bankanın Mektup Bedelini Davacıdan İstemesi )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Noterden Tasdikli İmzanın İnkarı Nedeniyle Açılan Davanın Aynı Zamanda Sahtelik Davası Olması )
SAHTELİK DAVASI ( Noterden Tasdikli İmzanın İnkarı Nedeniyle Açılan Menfi Tespit Davasının Aynı Zamanda Sahtelik Davası Olması )
NOTERLİKTE ONAYLANAN İMZA ( İmzanın Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerliliği )"
295Y11.HD10.5.1988E. 1988/1385 K. 1988/3127"İHRACATI TEŞVİK KREDİSİ ( Kredinin Faizsiz Kullandırılacağına İlişkin Gizli Sözleşmenin Geçerli Olup Olmaması - Kanuna Karşı Hile İddiası )
KANUNA KARŞI HİLE İDDİASI ( İhracatı Teşvik Kredisinin Faizsiz Kullandırılacağına İlişkin Gizli Sözleşmenin Geçerliliği )
KREDİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ ( İhracatı Teşvik Kredisine İlişkin Sözleşmede Yer Alan Faiz Alınmayacağı Hükmü )
FAİZSİZ KREDİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ OLUP OLMAMASI ( Bankaca Verilen İhracatı Teşvik Kredisine İlişkin Sözleşme )"
295Y11.HD18.12.1987E. 1987/4682 K. 1987/7381"HARİCEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Noter Tarafından Onaylanması Halinde Resmi Senet Niteliğini Taşıması )
RESMİ SENET ( Haricen Düzenlenen Sözleşmenin Noter Tarafından Onaylanması )
NOTER ONAYI ( Haricen Düzenlenen Sözleşmenin Noter Tarafından Onaylanması Halinde Sözleşmenin Onaylanan İmzalar Yönünden Resmi Senet Niteliğini Taşıması ) )"
295YHGK23.10.1985E. 1984/13-328 K. 1985/847"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Noterlikçe Re'sen Düzenlenen Senedin Sahteliği İddiası )
DÜZENLEME BİÇİMİNDEKİ SENETLER ( Satış Vaadi Sözleşmesinin Sahteliği İddiası )"
295YHGK28.6.1985E. 1984/13-208 K. 1985/654"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Kadının Birlikte Yaşamaya Devam Ettiği Kocasının Tehdidiyle Vaatte Bulunduğunu İddia Etmesi )
İKRAH ( Kadının Aynı Evde Yaşamaya Devam Ettiği Kocasının Tehdidiyle Vaatte Bulunduğunu İddia Etmesi )
TANIK DELİLİ ( Satış Vaadinin Kocanın İkrahı Sonucu Yapıldığı İddiası )"
295Y2.HD2.5.1983E. 1983/3789 K. 1983/3905"BOŞANMA DAVASI ( Açılması Özel Vekalet Verilmesini Gerekli Kılan Dava Türlerinden Olmadığı - Genel Vekaletname İle de Boşanma Davası Açılabileceği )
AVUKATA ÖZEL YETKİ VERİLMESİ ( Boşanma Davasında Gerekmediği - Genel Vekaletname İle de Boşanma Davası Açılabileceği )"
295Y13.HD26.5.1981E. 1981/3240 K. 1981/3997"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile )
HİLE ( Hak düşürücü süre )"
295Y6.CD10.4.1980E. 1980/1798 K. 1980/2783"SAHTE BONO ( Sahteliği İspat Edilmedikçe Muteber Evraktan Olmayıp Aksi İspat Edilinceye Kadar Muteber Evraktan Bulunduğu )
AKSİ İSPAT EDİLİNCEYE KADAR MUTEBER OLAN EVRAK ( Sahte Olarak Düzenlenmiş Bono )"
295Y6.CD18.12.1979E. 1979/8428 K. 1979/8483"SAHTE EVRAK TANZİMİ ( Mahkeme İlamları İle Noterlerce Düzenlenen Senetlerin Sahteliğinin İspat Edilebilmesi )
MAHKEME İLAMI ( İlamın Sahteliğinin İspat Edilebilmesi )
EVRAKTA SAHTECİLİK ( Mahkeme İlamları İle Noterlerce Düzenlenen Senetlerin Sahteliğinin İspat Edilebilmesi )"
295Y6.CD13.10.1977E. 1977/5143 K. 1977/5636"AMMENİN İTİMADI ALEYHİNDE CÜRÜMLER ( Aynı Kasıt Altında İki Adet Sahte Bono Tanzimi )
EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Sanığın Alacaklısı ve Borçlusu Aynı Kişiler Olan İki Sahte Bonoyu Aynı Tarihte Düzenleyerek İmza Edip Tahsile Karar Vermesinin Tek Suç Oluşturması )
SAHTE BONO TANZİMİ ( Sanığın Alacaklısı ve Borçlusu Aynı Kişiler Olan İki Sahte Bonoyu Aynı Tarihte Düzenleyerek İmza Edip Tahsile Karar Vermesinin Tek Suç Oluşturması )
TEK SUÇ ( Sanığın Alacaklısı ve Borçlusu Aynı Kişiler Olan İki Sahte Bonoyu Aynı Tarihte Düzenleyerek İmza Edip Tahsile Karar Vermesinin Tek Suç Oluşturması )"
295YİBGK12.4.1933E. 1933/30 K. 1933/6"SEBEBİ GÖSTERİLMEYEN BORÇ SENETLERİ ( Vukubulan Defiler )
SENEDE MÜSTENİT İDDİA ( İddiaya Karşı Yazılı Def'i Dermeyan Edilmesi )
YAZILI DEFİ DERMEYEN EDİLMESİ ( Senede Müstenit İddiaya Karşı )
DEF'İNİ ALELUSUL İSPAT EDEMEYEN MÜDDEALEYH ( Hasmına Yemin Teklif Etme Hakkının Olması )
YEMİN TEKLİF ETME HAKKI ( Def'ini Alelusul İspat Edemeyen Müddealeyh )"
295YİBGK12.4.1933E. 1932/30 K. 1933/6"BORÇ SENETLERİNE KARŞI İLERİ SÜRÜLEN DEFİLER
SEBEBİ GÖSTERİLMEYEN BORÇ SENETLERİ ( Vukubulan Defiler )
SENEDE MÜSTENİT İDDİA ( İddiaya Karşı Yazılı Def'i Dermeyan Edilmesi )
YAZILI DEFİ DERMEYEN EDİLMESİ ( Senede Müstenit İddiaya Karşı )
DEF'İNİ ALELUSUL İSPAT EDEMEYEN MÜDDEALEYH ( Hasmına Yemin Teklif Etme Hakkının Olması )
YEMİN TEKLİF ETME HAKKI ( Def'ini Alelusul İspat Edemeyen Müddealeyh )"

Madde 296

YARGITAY

296Y12.HD30.10.2012E. 2012/12007 K. 2012/30549"RESEN TANZİM EDİLMİŞ NOTER SENEDİ ( Yabancı Bir Ülkede O Ülkenin Noteri Tarafından Kendiliğinden Düzenlenmiş Olan Noter Senedinin Düzenlendiği Ülkenin Resmi Makamınca Verilen Onay Şerhini Taşıyorsa Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarını İçermesi Kaydıyla Türkiyede Doğrudan İcra Edilebileceği - Anılan Belge Yabancı Devletin Yetkili Makamı veya Türk Konsolosluk Makamı Tarafından Onaylanmadığından İlam Niteliğindeki Belge Sayılamayacağı )
İLAMLI İCRA TAKİBİ ( Anılan Belge Resen Tanzim Edilmiş Noter Senedi Niteliğinde Olmadığından ve Yabancı Devletin Yetkili Makamı veya Türk Konsolosluk Makamı Tarafından Onaylanmadığından İlam Niteliğindeki Belge Sayılamayacağı - Şikayetin Kabulü İle Takibin İptali Gerektiği )
İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER ( Yabancı Bir Ülkede O Ülkenin Noteri Tarafından Kendiliğinden Düzenlenmiş Olan Noter Senedinin Düzenlendiği Ülkenin Resmi Makamınca Verilen Onay Şerhini Taşıyorsa Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarını İçermesi Kaydıyla Ayrıca Bir Tenfiz Kararı Alınmasına Gerekmeyeceği - Türkiyede Doğrudan İcra Edilebileceği )
YABANCI ÜLKEDE DÜZENLENEN BELGE ( Anılan Belge Resen Tanzim Edilmiş Noter Senedi Niteliğinde Olmadığından ve Yabancı Devletin Yetkili Makamı veya Türk Konsolosluk Makamı Tarafından Onaylanmadığından İlam Niteliğindeki Belge Sayılamayacağı - Bu Belge ile İlamlı İcra Takibi Yapılamayacağı )"
296Y12.HD20.6.2012E. 2012/14464 K. 2012/21644"ÇEK ÜZERİNDE TAHRİFAT İDDİASI ( Çekin Keşide Tarihinde Tahrifat Yapıldığı ve Paraf İmzasının da Sahte Olduğu Yönündeki İtirazların Bilirkişi İncelemesi İle Sonuçlandırılacağı - Senetteki Düzeltmelerin Keşideci Tarafından Paraf Edilmesi Gereği )
KEŞİDECİNİN ONAYI ( Senetteki Düzeltmelerin Keşideci Tarafından Paraf Edilmesi Gereği - Çekin Keşide Tarihinde Tahrifat Yapıldığı ve Paraf İmzasının da Sahte Olduğu Yönündeki İtirazların Bilirkişi İncelemesiyle Sonuçlandırılacağı )
SENETTE DÜZELTME YAPILMASI ( Düzeltmenin Geçerli Olması İçin Keşidecinin Onayının Zorunlu Olduğu - Çekin Keşide Tarihinde Tahrifat Yapıldığı ve Paraf İmzasının da Sahte Olduğu Yönündeki İtirazların Bilirkişi İncelemesiyle Sonuçlandırılacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Çekin Keşide Tarihinde Tahrifat Yapıldığı ve Paraf İmzasının da Sahte Olduğu Yönündeki İtirazların Bilirkişi İncelemesiyle Sonuçlandırılacağı - Senetteki Düzeltmelerin Keşideci Tarafından Paraf Edilmesi Gereği )"
296Y10.HD16.4.2007E. 2006/16562 K. 2007/5990"3201 SAYILI YASADAN YARARLANMA KOŞULU ( Borçlanılabilecek Yurtdışında Geçen Fiili Çalışmanın Varlığı ve Böyle Bir Çalışmanın Bulunması Halinde Davacı Yurda Kesin Dönüş Yaptıktan Sonra İki Yıl İçinde Davalı Kuruma Müracaat Şartı Aranmaksızın Borçlanma Yapabileceğinin Tespitine İlişkin Davayı Açabileceği )
YURTDIŞI HİZMETLERİNİN BORÇLANMASI ( Öncelikle Borçlanılmak İstenilen Yurtdışında Geçmiş Olan Hizmetin Türk İşveren Yanında Geçip Geçmediği Türk İşveren Yanında Geçmiş İse Türk Sigorta Kanunları Kapsamında Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
YURTDIŞINDA DÜZENLENEN BELGELERİN RESMİ SENET NİTELİĞİ ( İş Karnesi İş Güvence Karnesi Hizmet Cetveli Gibi Bilgi ve Belgeler Elde Edilip Bu Bilgi ve Belgelerin O Yöredeki Türk Suudi Arabistan Elçiliğince veya Başkonsolosluğunca Tercümesi Yapılarak Doğruluğu Tasdik Edilip Resmi Senet Özelliğine Kavuşturulması Gereği )
YURTDIŞINDA GEÇEN FİİLİ ÇALIŞMANIN KANITLANMASI ( Davacının Çalıştığı Günleri Gösteren İşyerine Ait Hizmet Belgesi İşe Giriş Çıkış Tarihleri İş Karnesi İş Güvence Karnesi Hizmet Cetveli Gibi Bilgi ve Belgeler Elde Edilip Bu Bilgi ve Belgelerin O Yöredeki Elçiliğince veya Başkonsolosluğunca Tercümesi Yapılarak Doğruluğu Tasdik Edilmesi Gereği )"
296Y21.HD26.3.2007E. 2006/6600 K. 2007/5113"YURTDIŞINDA ÇALIŞANLARIN BORÇLANMASI ( Ön Koşul Borçlanılabilecek Yurtdışında Geçen Fiili Çalışmanın Varlığı Gerektiği )
YABANCI ÜLKEDE GEÇEN ÇALIŞMA ( Bilgi ve Belgelerin O Yöredeki Türk Elçiliğince veya Başkonsolosluğunca Tercümesi Yapılarak Doğruluğu Tasdik Ettirilip Resmi Senet Özelliğine Kavuşturulması Gereği )
HUMK 296 VE LAHEY SÖZLEŞMESİNE GÖRE SİYASİ MEMURCA ONAYLANAN SENETLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ ( O Yöredeki Türk Elçiliğince veya Başkonsolosluğunca Tercümesi Yapılarak Doğruluğu Tasdik Ettirilip Resmi Senet Özelliğine Kavuşturulması Gereği )"
296Y21.HD22.1.2007E. 2006/4338 K. 2007/338"YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ ( Belgelerin Yöredeki Türk Suudi Arabistan Elçiliğince veya Başkonsolosluğunca Tercümesi Yapılarak Doğruluğu Tastik Ettirilip Resmi Senet Özelliğine Kavuşturulduktan Sonra Eldeki Yargılama Dosyası İçerisine Getirtilmesinin Sağlanması Gerektiği )
RESMİ SENET ÖZELLİĞİ ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması İstemi - Belgelerin Yöredeki Türk Suudi Arabistan Elçiliğince veya Başkonsolosluğunca Tercümesi Yapılarak Doğruluğu Tastik Ettirilip Resmi Senet Özelliğine Kavuşturulduktan Sonra Değerlendirilmesi Gerektiği )
YURT DIŞI BORÇLANMASI ( Yaşlılık Aylığı Bağlanması İstemi - Belgelerin Yöredeki Türk Suudi Arabistan Elçiliğince veya Başkonsolosluğunca Tercümesi Yapılarak Doğruluğu Tastik Ettirilip Resmi Senet Özelliğine Kavuşturulduktan Sonra Değerlendirilmesi Gerektiği )"
296Y21.HD23.11.2006E. 2006/11606 K. 2006/13121"YURTDIŞI ÇALIŞMALARININ BORÇLANILMASI ( Süre Yönünden Reddeden Kurum İşleminin İptali ve Çalışmaların Borçlanabileceğinin Tesbiti İstemi - Davacının Yurtdışında Çalışmış İse Hiçbir Duraksamaya Yer Vermeyecek Biçimde Saptanması Gereği )
SÜRE ( Yurtdışı Çalışmalarının Borçlandırılıp Birleştirilmesi Talebi - Türk Sosyal Güvenlik Kurumları Kapsamı Dışında Bir Hizmetin Varlığının Mevcudiyeti Halinde Araştırılması Gereken Hususlar )
YURTDIŞINDA TÜRK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI KAPSAMI DIŞINDAKİ HİZMETLER ( Borçlandırılıp Birleştirilmesi Talebi - Hizmetin Varlığının Mevcudiyeti Halinde Araştırılması Gereken Hususlar )
LAHEY SÖZLEŞMESİNE GÖRE SİYASİ MEMURCA ONAYLANAN SENETLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ ( Yurtdışı Çalışmalarının Borçlandırılıp Birleştirilmesi Talebi - Resmi Senet Hüküm ve Kuvvetinde Sayılabilmesi Koşulları )
YURTDIŞINDA GEÇEN ÇALIŞMA ( Bilgi ve Belgelerin Resmi Senet Özelliğine Kavuşturulabilmesi Koşulları - Yurtdışı Çalışmalarının Borçlandırılıp Birleştirilmesi Talebi )"
296Y21.HD30.5.2006E. 2006/6271 K. 2006/5509"YENİ YASANIN UYGULANMASI ( Yurt Dışı Çalışmanın Borçlanılması Talebi - Öncelikle Yurt Dışında Geçmiş Olan Hizmetin Türk İşveren Yanında Geçip Geçmediği Türk İşveren Yanında Geçmiş İse Türk Sigorta Kanunları Kapsamında Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
YURTDIŞINDA DÜZENLENEN RESMİ BELGELER ( O Yöredeki Elçiliğince veya Başkonsolosluğunca Tercümesi Yapılarak Doğruluğu Tasdik Ettirilip Resmi Senet Özelliğine Kavuşturulması Gereği )
YURTDIŞINDA GEÇEN ÇALIŞMALARIN BORÇLANILMASI ( Öncelikle Borçlanılmak İstenen Hizmetin Türk İşveren Nezdinde Türk Sosyal Güvenlik Kurumları Kapsamında Geçip Geçmediğini Tespit Etmek Gerektiği )"
296Y21.HD15.5.2006E. 2006/1128 K. 2006/5033"TÜRK SİGORTA KURUMLARI KAPSAMI DIŞINDA KALAN HİZMETLER ( Davacıya İbraz Ettiği Hizmet Belgesi İşe Giriş Çıkış Tarihleri İş Güvence Karnesi Gibi Belgelerin O Yöredeki Türk Elçiliğince Tercümesi Yapılarak Doğruluğu Tasdik Ettirilip Resmi Senet Özelliğine Kavuşturulması Gerektiği )
YABANCI ÜLKEDE DÜZENLENEN BELGELER ( O Yöredeki Türk Elçiliğince Tercümesi Yapılarak Doğruluğu Tasdik Ettirilip Resmi Senet Özelliğine Kavuşturulması Gerektiği - Yurtdışında Geçen Çalışma Süresinin Tespiti )
YURTDIŞI ÇALIŞMANIN TESPİTİ ( Borçlanılmak İstenen Hizmetin Türk İşveren Nezdinde Türk Sosyal Güvenlik Kurumları Kapsamında Geçip Geçmediğinin Tespit Edilmesi Gereği )
YURTDIŞINDA GEÇEN HİZMETLERİN BORÇLANILMASI ( Türk İşveren Nezdinde Türk Sosyal Güvenlik Kurumları Kapsamında Geçip Geçmediğinin Tespit Edilmesi Gereği )"
296Y21.HD20.3.2006E. 2006/1083 K. 2006/2524"BORÇLANMANIN TESPİTİ ( 3201 S.Y Gereği - Davacının Yurt Dışında Yabancı veya Türk İşveren Nezdinde Çalışıp Çalışmadığının Yöntemince Araştırılması Çalıştığının Tespiti Halinde İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
3201 SAYILI YASA GEREĞİ BORÇLANDIRILMASI GEREKTİĞİNİN TESPİTİ ( Davacının Yurt Dışında Yabancı veya Türk İşveren Nezdinde Çalışıp Çalışmadığının Yöntemince Araştırılması Gerektiği )
YABANCI BELGELERİN RESMİ SENET ÖZELLİĞİNE KAVUŞTURULMASI ( Belgelerin O Yöredeki Elçilikçe veya Başkonsolosluğunca Tercümesi Yapılarak Doğruluğu Tasdik Ettirilip Eldeki Yargılama Dosyası İçerisine Getirtileceği - 3201 S.Y Gereği Borçlandırmanın Tespiti )
YURT DIŞI BORÇLANMASI ( 3201 S.Y Gereği - İşyerine Ait Hizmet Belgesi İşe Giriş Çıkış Tarihleri Gibi Belgelerin O Yöredeki Elçilikçe veya Başkonsolosluğunca Tercümesi Yapılarak Doğruluğunun Tasdik Ettirilmesi Gerektiği )"
296Y21.HD26.1.2006E. 2005/9269 K. 2006/331"RESMİ SENET ( Yurt Dışı Hizmet Borçlanması - İbraz Edilen Belgenin Resmi Yasal ve Gerçeğe Uygun Olup Olmadığı Mahkemece Resen İncelenmesi Gereği )
YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI TALEBİ ( Borçlanılmak İstenen Hizmetin Türk İşveren Nezdinde Türk Sosyal Güvenlik Kurumları Kapsamında Geçip Geçmediği Tespit Edilmesi Gereği )
YURTDIŞINDA DÜZENLENEN EVRAKIN DELİL NİTELİĞİ ( Konsolosluk Görevini Yürüten T.C. Siyasi Memuru Tarafından Onaylanması Halinde Resmi Senet Hüküm ve Kuvvetinde Sayılacağı )
YURT DIŞI ÇALIŞMASI ( İşyerine Ait Hizmet Belgesi İşe Giriş Çıkış Tarihleri İş Karnesi İş Güvence Karnesi Hizmet Cetveli Gibi Bilgi ve Belgeler Türk Elçiliğince veya Başkonsolosluğunca Tercümesi Yapılarak Doğruluğu Onaylanıp Resmi Senet Özelliğine Kavuşturulması Gereği )"
296Y21.HD26.1.2006E. 2005/12786 K. 2006/266"ÇALIŞMA SÜRELERİNİN TESPİTİ ( Yurt Dışında - Davacının Çalıştığı Günleri Gösteren İşyerine Ait Hizmet Belgesi İşe Giriş Çıkış Tarihleri Suudi Arabistan İş Karnesi İş Güvence Karnesi Hizmet Cetveli Gibi Bilgi ve Belgeler Elde Edilmesi Gereği )
YURT DIŞINDA GEÇEN HİZMETİN TESPİTİ ( Davacının Çalıştığı Günleri Gösteren İşyerine Ait Hizmet Belgesi İşe Giriş Çıkış Tarihleri Suudi Arabistan İş Karnesi İş Güvence Karnesi Hizmet Cetveli Gibi Bilgi ve Belgeler Elde Edilmesi Gereği )
HİZMET TESPİTİNDE İSPAT ( Yurt Dışı Hizmetin Tespiti - Davacının Çalıştığı Günleri Gösteren İşyerine Ait Hizmet Belgesi İşe Giriş Çıkış Tarihleri Suudi Arabistan İş Karnesi İş Güvence Karnesi Hizmet Cetveli Gibi Bilgi ve Belgeler Elde Edilmesi Gereği )
TERCÜMELİ EVRAKIN TASDİKİ ( Uluslararası Sözleşme ve Usul Kuralları Göz Ardı Edilerek Davacı Dilekçesi Ekinde Sunulan ve Resmi Makamlarca Tasdik Edilmemiş Tercümeli Evraka İtibar Edilerek Hüküm Kurulması Yasaya Aykırı Olduğu )"
296Y11.HD6.6.2005E. 2005/5975 K. 2005/5801"İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ ( Kararın Dayanağı Olan Bononun Ödeme ve Tanzim Yeri Gösterilmediğinden Hükümsüz Bir Senede Dayanılarak İhtiyati Haciz Kararı Verilemeyeceği İddiası Nedeniyle )
HÜKÜMSÜZ BONO ( Senedin Bono Niteliği Taşımasa da Senetteki İmza İnkar Edilmediğinden Alacaklı İçin Kesin Delil Teşkil Etmesi Talep Konusu Alacağın Vadesinin Gelmesi ve Rehin ile Teminat Altına Alınmaması Nedeniyle İhtiyati Haciz Kararı Verilebilmesi )
TANZİM VE ÖDEME YERİ OLMAYAN BONO ( Senedin Zorunlu Unsurlarının Olmamasına Rağmen Senetteki İmza İnkar Edilmediğinden Alacaklı için Kesin Delil Teşkil Etmesi Talep Konusu Alacağın Vadesinin Gelmesi ve Rehin ile Teminat Altına Alınmaması Nedeniyle İhtiyati Haciz Verilebilmesi )"
296Y21.HD21.12.2004E. 2004/12519 K. 2004/11557"YURTDIŞINDA GEÇEN HİZMETLERİN BORÇLANDIRILMASI TALEBİ ( Yabancı Ülke Resmi Makamlarınca Düzenlenen Belgelerin Resmi Senet Olarak Kabul Edilebilmesinin Şartları - Mahkemece Konsoloslukça Onaylanmamış Hizmet Belgesinin Gerçekliğinin Araştırılması Gereği )
BORÇLANMA TALEBİ ( Yurtdışında Geçen Hizmetler İçin - Yabancı Ülke Resmi Makamlarınca Düzenlenen Belgelerin Resmi Senet Olarak Kabul Edilebilmesi İçin Konsolosluk Onayı Şartı - Onaylanmamış Hizmet Belgesinin Gerçek Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
RESMİ BELGE NİTELİĞİ BULUNMAYAN YABANCI ÜLKELERE AİT RESMİ SENETLER ( Mahkemece Hizmet Belgesinin Gerçek Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )"
296Y11.HD1.11.2004E. 2004/1562 K. 2004/10621"TAZMİNAT DAVASI ( Kasko Sigortalı Aracın Hasarlanması Nedeniyle Oluşan Hasar Bedelinin İstenmesi Nedeniyle )
İBRANAMEDE HAVALE KOŞULU ( İbranamenin Koşulsuz Olarak İmzalanması İbranamede Paranın Havale Edileceği Hesap ile İlgili Bölümlerin Çizilmiş Olması Paranın Elden Ödendiği Karinesini Oluşturması )
RESMİ SENET ( Dava Konusu İbranamedeki İmzanın Davacı Tarafça Baştan Beri Kabulü Karşısında Bu Belgenin Resmi Senet Hükmünde Olması ve Kesin Delil Teşkil Eder ve Aksinin Senetle İspatının Gerekmesi )
KESİN DELİL ( Belgedeki İmzanın Davacı Tarafça Baştan Beri Kabulü Karşısında Bu Belgenin Resmi Senet Hükmünde Olması ve Kesin Delil Teşkil Eder ve Aksinin Senetle İspatının Gerekmesi )"
296Y13.HD17.6.2003E. 2003/6620 K. 2003/8025"MENFİ TESPİT DAVASI ( İcra Takibinin Kesinleşmesi - Borcunun Bulunmadığını İddia )
İCRA TAKİBİNİN KESİNLEŞMESİ ( Borçlu Bulunmadığının Tespiti Talebi )
BORÇLU BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( Takibe Konu Adi Belge Altındaki İmza )
ADİ BELGE ( İmzanın Kendisine Ait Olmadığı İddiası - Halı Satın Almadığının Tespiti )
İMZA İTİRAZI ( Borçlulara Yeniden Yazı Yazdırılması - Adli Tıp Kurumu )
ADLİ TIP İNCELEMESİ ( Belgenin İçeriğinin Doğruluğunu İspat - Kuvvetli Belge )
KUVVETLİ BELGE ( Davalının Belge İçeriğinin Doğruluğunu İspatlaması Gerektiği )"
296YHGK21.11.2001E. 2001/13-1037 K. 2001/1072"SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT MÜKELLEFİYETİ ( Harici Satış Sözleşmesiyle Devredilen Otomobilin Alıcı Elinde Haczi Nedeniyle Satış Bedelinin İadesi Talebi )
SATIŞ BEDELİNİN İADESİ TALEBİ ( Harici Satış Sözleşmesiyle Satın Aldığı Araç Elinde Haczedilen Alıcının )
HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİYLE SATIN ALINAN ARACIN ALICI ELİNDE HACZEDİLMESİ ( Satış Bedelinin İadesi Davası ve İspat Şartları )"
296YHGK5.7.2000E. 2000/19-1074 K. 2000/1126"TAZMİNAT VE MENFİ TESPİT ( Yabancı Mahkeme Kararlarının Ancak Aynı Taraflar Arasında Aynı Konuda ve Aynı Dava Sebebiyle ve Tanınması Koşuluyla Kesin Delil Sayılması )
KESİN DELİL ( Yabancı Mahkeme Kararlarının Ancak Aynı Taraflar Arasında Aynı Konuda ve Aynı Dava Sebebiyle ve Tanınması Koşuluyla Kesin Delil Sayılması )
YABANCI MAHKEME KARARI ( Kararların Ancak Aynı Taraflar Arasında Aynı Konuda ve Aynı Dava Sebebiyle ve Tanınması Koşuluyla Kesin Delil Sayılması )
TANINMAMIŞ YABANCI MAHKEME KARARI ( Bu Karara Dayanarak Hüküm Kurulamaması )"
296Y2.HD31.10.1996E. 1996/9928 K. 1996/11036"KARAR BAŞLlĞl
NÜFUS KAYDININ NAKLİ
YABANCI DEVLET NÜFUS KAYITLARININ DELİL DEĞERİ
NÜFUS KAYDI TASHİH"
296Y2.HD15.12.1995E. 1995/12454 K. 1995/13742"MİRAS YOLUYLA TÜRKİYE'DE TAŞINMAZ MAL İKTİSAP EDEMEME ( Yunanistan Vatandaşlarının )
YUNANİSTAN VATANDAŞLARININ TÜRKİYE'DE MİRAS YOLUYLA TAŞINMAZ MAL İKTİSAP EDEMEMESİ ( Mütekabiliyet Prensibi )
MÜTEKABİLİYET PRENSİBİ ( Yunanistan Vatandaşlarının Türkiye'de Miras Yoluyla Taşınmaz Mal İktisap Edememesi )"
296Y13.HD12.10.1993E. 1993/5631 K. 1993/7554"YABANCI ÜLKEDE DÜZENLENEN SENETLERİN ONAYLANMASI ( Konsolosluk Tarafından )
VEKALETNAME ( Yurt Dışında Düzenlenen )
YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİ
YABANCI ÜLKEDE DÜZENLENEN SENEDİN İSBAT KUVVETİ
YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİNİN KALDIRILMASI HAKKINDA LA HAYE SÖZLEŞMESİ"

Madde 297

YARGITAY

297Y3.HD13.2.2014E. 2014/651 K. 2014/2101"ELEKTRİK DİREKLERİNDEN SARKAN TELLERDEKİ AKIMA KAPILMADAN KAYNAKLI TAZMİNAT İSTEMİ ( Kararların Gerekçeli Olması - Davalı Süresinde Verdiği Dilekçede Talebin Zamanaşımına Uğradığını Belirttiği/Mahkemece Zamanaşımı İtirazının Gerekçesiz Olarak Reddinde İsabet Bulunmadığı )
KARARLARIN GEREKÇELİ OLMASI ( Elektrik Direklerinden Sarkan Tellerdeki Akıma Kapılmadan Kaynaklı Tazminat - Mahkemece Süresinde Yapılan Zamanaşımı İtirazının Gerekçesiz Olarak Reddinin Yasaya Aykırılık Teşkil Ettiği )
ZAMANAŞIMI DEFİ ( Kararların Gerekçeli Olması - Davalı Süresinde Verdiği Cevap Dilekçesinde Taleplerin Zamanaşımına Uğradığını Belirterek Zamanaşımı İtirazında Bulunduğu/Mahkeme Ön İnceleme Duruşmasında Herhangi Bir Gerekçe Belirtmeksizin Zamanaşımı İtirazının Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Kararların Gerekçeli Olması - Davalı Süresinde Verdiği Cevap Dilekçesinde Zamanaşımı İtirazında Bulunduğu/Mahkeme Ön İnceleme Duruşmasında Gerekçe Belirtmeksizin İtirazının Reddinin Bozma Nedeni Olduğu )"
297Y3.HD7.2.2013E. 2012/19183 K. 2013/1767"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kısa Kararda İtirazın İptaline Dair Kısmının mı Kabul Edildiği Yoksa İcra İnkar Tazminatına Dair Kısmının da mı Kabul Edildiği Hususunda Açık Şüphe ve Tereddütten Uzak Hüküm Kurulması Gerektiği )
HAKSIZ İŞGAL ( İtirazın İptali Davası - Kısa Kararda İtirazın İptaline Dair Kısmının mı Kabul Edildiği Yoksa İcra İnkar Tazminatına Dair Kısmının da mı Kabul Edildiği Hususunda Açık Şüphe ve Tereddütten Uzak Hüküm Kurulması Gerektiği )
KISA KARAR ( İtirazın İptaline Dair Kısmının mı Kabul Edildiği Yoksa İcra İnkar Tazminatına Dair Kısmının da mı Kabul Edildiği Hususunda Açık Şüphe ve Tereddütten Uzak Hüküm Kurulması Gerektiği - İtirazın İptali Davası )"
297Y23.HD5.11.2012E. 2012/4771 K. 2012/6412"SIRA CETVELİNE ŞİKAYET ( İcra Mahkemesince Bilirkişi Raporuna Göre Yapılacak Değerlendirmenin Sınırlı Yetkili İcra Müdürüne Bırakılması ve İcra Müdürünün Yerine Geçerek Sıra Cetvelinin Mahkemece Düzenlenmesi Şeklinde Hüküm Kurulmasının Hatalı Oluşu )
ŞİKAYET ( İcra Mahkemesince Bilirkişi Raporuna Göre Yapılacak Değerlendirmenin Sınırlı Yetkili İcra Müdürüne Bırakılması ve İcra Müdürünün Yerine Geçerek Sıra Cetvelinin Mahkemece Düzenlenmesi Şeklinde Hüküm Kurulmasının Hatalı Oluşu )
İCRA MAHKEMESİNCE HATALI KARAR VERİLMESİ ( Sıra Cetveline Şikayet - Bilirkişi Raporuna Göre Yapılacak Değerlendirmenin Sınırlı Yetkili İcra Müdürüne Bırakılması ve İcra Müdürünün Yerine Geçerek Sıra Cetvelinin Mahkemece Düzenlenmesi Şeklinde Hüküm Kurulması )
GEREKÇE BELİRTİLMEDEN KARAR VERİLMESİ ( Sıra Cetvelinin İptali - İcra Mahkemesince Bilirkişi Raporunda Belirtildiği Şekilde Paylaştırılma Yapılması Gerektiği Şeklinde Hüküm Kurulduğu/Bu Şekilde Kurulan Hükmün Hatalı Oluşu )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN KARARIN EKİ SAYILMASI ( Sıra Cetveline Şikayet - İcra Mahkemesince Bilirkişi Raporunda Belirtildiği Şekilde Paylaştırılma Yapılması Gerektiği Şeklinde Hüküm Kurulduğu/Bu Şekilde Kurulan Hükmün Hatalı Olduğu )
İŞÇİ ALACAKLARI ( İflas Sıra Cetvelinde İmtiyazlı Olduğu - Haciz Sıra Cetvelinde İse Ancak İİK.'nun 100.Maddede Yazılı Koşulların Bulunması Halinde Hacze İştirak Olanağı Verdiği )
KAMBİYO SENEDİNE DAYALI ALACAK ( Sıra Cetveline Şikayet - İşçi Alacağı Niteliğinde Olmadığı )"
297Y23.HD12.7.2012E. 2012/2913 K. 2012/4908"ESKİ YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU NEDENİYLE TAZMİNAT (Denetçilerin Denetçi Sıfatıyla Verdikleri Vekaletnamelerin İbrazı Sağlanıp Uyuşmazlığın Esasına İlişkin Olarak HMK'nun 297.Md.sinin C Bendine Uygun Olarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
DENETÇİLERİN VERDİKLERİ VEKALETNAMELER (Denetçilerin Denetçi Sıfatıyla Verdikleri Vekaletnamelerin İbrazı Sağlanıp Uyuşmazlığın Esasına İlişkin Olarak Hüküm Kurulması Gerektiği - Eski Yöneticilerin Sorumluluğu Nedeniyle Tazminat )
KOOPERATİF YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞU (Tazminat İstemi - Denetçilerin Denetçi Sıfatıyla Verdikleri Vekaletnamelerin İbrazı Sağlanıp Uyuşmazlığın Esasına İlişkin Olarak HMK'nun 297.Md.sinin C Bendine Uygun Olarak Hüküm Kurulması Gerektiği )"
297Y19.HD4.7.2012E. 2012/7007 K. 2012/11064"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının İcra İnkar Tazminatı Talebi Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verileceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI TALEBİ ( Davacının Talebi Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verileceği - İtirazın İptali Davası )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( İtirazın İptali Davası - Davacının İcra İnkar Tazminatı Talebi Hakkında Olumlu veya Olumsuz Bir Karar Verileceği )"
297Y12.HD27.6.2012E. 2012/5278 K. 2012/22628"HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Haline Münasip Ev Olduğu İddiası - Taşınmazın Tapu Kaydında Banka Lehine İpotek Bulunduğu/Mahkemece Anılan Banka Lehine Tesis Edilen İpotek Akit Tablosu Getirtilerek Zorunlu İpoteklerden Olup Olmadığı Araştırılarak Karar Vermek Gerektiği )
HALİNE MÜNASİP EV İDDİASI ( Taşınmazın Tapu Kaydında Banka Lehine İpotek Bulunduğu - Mahkemece Anılan Banka Lehine Tesis Edilen İpotek Akit Tablosu Getirtilerek Zorunlu İpoteklerden Olup Olmadığı Araştırılarak Karar Verileceği )
ZORUNLU İPOTEK ( Bağımsız Bölümün Haline Münasip Olduğundan Bahisle Haczin Kaldırılmasını Talebi - Anılan Banka Lehine Tesis Edilen İpotek Akit Tablosu Getirtilerek Zorunlu İpoteklerden Olup Olmadığı Araştırılarak Karar Verileceği )"
297Y20.HD4.6.2012E. 2012/2253 K. 2012/8384"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kısa Kararda Davacının Tapu İptali Davasının Reddine Denilmiş Olmasına Rağmen Gerekçeli Kararda Bir Kısım Dosyalarda ise Taşınmazın Kısmen Orman Olarak Hazine Adına Tesciline Şeklinde Hüküm Kurulmasının Yanlış Olduğu )
KISA KARAR ( İle Gerekçeli Kararın Çelişik Olmasının Mutlak Bozma Nedeni Oluşturacağı - Tapu İptali ve Tescil )
GEREKÇELİ KARAR ( Tapu İptali ve Tescil - Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişik Olmasının Mutlak Bozma Nedeni Oluşturacağı )"
297Y8.HD15.3.2012E. 2012/1384 K. 2012/1817"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satın Alındığı Sebebiyle - Taşınmaz Bölümü Üzerinde Zilyetliğin Devralındığının İddia Edildiği Tarihten İtibaren Kim Tarafından ve Ne Şekilde Sürdürüldüğü Hususlarının Tespiti ve Sonucuna Göre Tüm Dosya Kapsamının Değerlendirilmesi Suretiyle Davaya Konu Edilen Pay Yönünden Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TAPUSUZ TAŞINMAZLARIN SATIMI ( Paylı Mülkiyete Dayalı Taşınmazların Satışının Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği/Menkul Hükümlerine Tabi Olacağı/Zilyetliğin Devriyle Satışın Tamamlanacağı - Tapu İptali ve Tescil )
TAŞINIR SATIMI ( Tapu İptali ve Tescil - Zilyetliğin Devriyle Satışın Tamamlanacağı )
KEŞİF ( Uyuşmazlık Konusu Davalıların Miras Bırakanının Payına Karşılık Gelen Taşınmaz Bölümü Üzerinde Zilyetliğin Devralındığının İddia Edildiği Tarihten İtibaren Kim Tarafından ve Ne Şekilde Sürdürüldüğü Hususlarının Tespiti Gerektiği - Tapu İptali ve Tescil )"
297Y3.HD21.11.2011E. 2011/19306 K. 2011/18239"MÜDAHALENİN MEN'İ ( Kal ve Ecrimisil - Hükmün Sonuç Kısmında Gerekçeye Ait Herhangi Bir Söz Tekrar Edilmeksizin Taleplerden Her Biri Hakkında Verilen Hükümle Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Hakların Açık Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmesi Gerektiği )
HÜKMÜN SONUÇ KISMI ( Gerekçeye Ait Herhangi Bir Söz Tekrar Edilmeksizin Taleplerden Her Biri Hakkında Verilen Hükümle Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Hakların Açık Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmesi Gerektiği )
TARAFLARA YÜKLENEN BORÇ VE TANINAN HAKLAR ( Sıra Numarası Altında Açık Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Gösterilmesi Gerektiği - Müdahalenin Men'i )"
297Y8.HD14.7.2011E. 2011/61 K. 2011/4247"MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazların Genel Yüz Ölçümüne Oranlanması Sonucunda Bulunacak Hisse Oranında Davanın Kabulüyle Bu Hissenin Davacı Adına Tesciline Kalan Hissenin İse Davacı Dışındaki Diğer Mirasçılar Üzerinde Bırakılmasına Karar Verileceği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Miras Taksim Sözleşmesine Dayalı - Taşınmazların Genel Yüz Ölçümüne Oranlanması Sonucunda Bulunacak Hisse Oranında Davanın Kabulüyle Bu Hissenin Davacı Adına Tesciline Kalan Hissenin İse Davacı Dışındaki Diğer Mirasçılar Üzerinde Bırakılmasına Karar Verileceği )
İFRAZI MÜMKÜN OLMAYAN TAKSİM SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Taşınmazların Genel Yüz Ölçümüne Oranlanması Sonucunda Bulunacak Hisse Oranında Davanın Kabulü Gerektiği )"
297Y8.HD4.7.2011E. 2010/7080 K. 2011/3932"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Aynı Taşınmazlara Yönelik Önce Görülen Davanın Değinilen Harici Satış Senedinin Geçerli Olması Sebebiyle Reddedildiği ve Bu Ret Kararının Yargıtay'ca Onanarak Kesinleştiği Anlaşılmakla Davacının Davasının Reddi Gereği )
HARİCİ SATIŞ SENEDİ ( Tapu İptali ve Tescil - Aynı Taşınmazlara Yönelik Önce Görülen Davanın Değinilen Harici Satış Senedinin Geçerli Olması Sebebiyle Reddedildiği ve Bu Ret Kararının Yargıtay'ca Onanarak Kesinleştiği/Davanın Reddi Gereği )
ORTAK MURİSTEN KALAN TAŞINMAZ ( Senedin HUMK'nun 297. Md.sine Uygun Olarak Düzenlendiği - Aynı Taşınmazlara Yönelik Önce Görülen Davanın Değinilen Harici Satış Senedinin Geçerli Olması Sebebiyle Reddedildiği ve Bu Ret Kararının Kesinleştiği/Davanın Reddi Gereği )"
297Y6.HD22.6.2009E. 2009/2452 K. 2009/5893"PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ ( Elbirliği Halindeki Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Mirasçılardan Birinin veya Bir Kaçının Diğer Mirasçıya Yaptığı Pay Satışı Yazılı Olmak Koşulu İle Geçerli Olduğu )
ELBİRLİĞİ HALİNDEKİ MÜLKİYETE KONU TAŞINMAZLAR ( Mirasçılardan Birinin veya Bir Kaçının Diğer Mirasçıya Yaptığı Pay Satışı Yazılı Olmak Koşulu İle Geçerli Olduğu )
PAY SATIM SENETLERİ ( Asılları Taraflardan İstenerek Senetlerin Geçerliliği Üzerinde Durularak Neticesine Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Paydaşlığının Giderilmesi )
PAY SATIŞI ( Paydaşlığının Giderilmesi - Elbirliği Halindeki Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Mirasçılardan Birinin veya Bir Kaçının Diğer Mirasçıya Yaptığı Pay Satışı Yazılı Olmak Koşulu İle Geçerli Olduğu )
MİRASÇIYA YAPILAN PAY SATIŞI ( Elbirliği Halindeki Mülkiyete Konu Taşınmazlarda Mirasçılardan Birinin veya Bir Kaçının Diğer Mirasçıya Yaptığı - Yazılı Olmak Koşulu İle Geçerli Olduğu )"
297Y16.HD1.4.2008E. 2008/2519 K. 2008/2018"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Satıcının İradesi İle Senet İçeriğinin Örtüşmesi Gerektiği - Parmak İzli Satış Senedinin İhtiyar Heyeti Huzurunda Düzenlenmiş Olması Gerektiği )
TAPU DIŞI SATIŞ ( Parmak İzli Satış Senedinin İhtiyar Heyeti Huzurunda Düzenlenmiş Olması Gerektiği - Satıcının İradesi İle Senet İçeriğinin Örtüşmesi Gerektiği )
KAYIT ve BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN ( Taşınmazların Taksime Tabi Tutulup Tutulmadığının Tespiti Gerektiği - Mahallinde Yaşlı, Tarafsız ve Yöreyi İyi Bilen Şahıslar Huzuru İle Keşif Yapılması Gerektiği )
TAKSİM ( Taşınmazların Taksime Tabi Tutulup Tutulmadığının Tespiti Gerektiği - Mahallinde Yaşlı Tarafsız ve Yöreyi İyi Bilen Şahıslar Huzuru İle Keşif Yapılması Gerektiği )"
297Y2.HD27.2.2008E. 2008/1285 K. 2008/2413"MİRAS HİSSESİNİN DEVRİ SÖZLEŞMESİ ( Davalının Oturduğu Yer İhtiyar Heyeti ve Muhtarı Tarafından Sözleşmenin Onaylanmadığı - Usulüne Uygun Onaylanmamış Belgenin Geçerli Olmadığı )
USULSÜZ ONAYLANAN BELGE ( Miras Hissesinin Devri Sözleşmesi - Davalının Oturduğu Yer İhtiyar Heyeti ve Muhtarı Tarafından Sözleşmenin Onaylanmadığı/Usulüne Uygun Onaylanmamış Belgenin Geçerli Olmadığı )
SÖZLEŞMENİN ONAYLANMAMASI ( Miras Hissesinin Devri Sözleşmesi - Davalının Oturduğu Yer İhtiyar Heyeti ve Muhtarı Tarafından Sözleşmenin Onaylanmadığından Geçerli Olmadığı )"
297Y16.HD19.4.2007E. 2007/1263 K. 2007/1380"ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ ( HUMK'nın 297. Maddesinde Öngörülen Şartları Taşımayan Satış Senedinin Düzenlendiği - Davalının Bakıp Gözetme Görevini Yerine Getirmediğini Bildirdiği/Şartlı Hibe Anlaşmasında Şartın Gerçekleşmediği )
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davalının Bakıp Gözetme Görevini Yerine Getirmediğini Bildirdiği - Şartlı Hibe Anlaşmasında Şartın Gerçekleşmediği )"
297YHGK14.3.2007E. 2007/16-142 K. 2007/139"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davalının Dayandığı Harici Satış Senedinin Geçerli Kabul Edildiği ve Kararın Kesinleştiği - Bu Dava Dosyasının Kuvvetli Delil Teşkil Ettiğinden Reddi Gereği )
HARİCİ SATIŞ SENEDİ ( Davalının Dayandığı Harici Satış Senedinin Geçerli Kabul Edildiği ve Kararın Kesinleştiği - Bu Dava Dosyasının Kuvvetli Delil Teşkil Ettiğinden Kadastro Tespitine İtiraz Davasının Reddi Gereği )
KUVVETLİ DELİL ( Davalının Dayandığı Harici Satış Senedinin Geçerli Kabul Edildiği ve Kararın Kesinleştiği - Bu Dava Dosyasının Kuvvetli Delil Teşkil Ettiğinden Kadastro Tespitine İtiraz Davasının Reddi Gereği ) "
297Y14.HD14.2.2006E. 2005/10703 K. 2006/1263"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Davacı-Karşı Davalı Harici Satış Senedinin Alınan Borcun Teminatı Olarak Düzenlendiğini Aynı Nitelikteki Bir Belge İle Kanıtlayamadığından Bu Savunmasına İtibar Edilemeyeceği )
HARİCİ SATIŞ SENEDİ ( Alınan Borcun Teminatı Olarak Düzenlendiğini Aynı Nitelikteki Bir Belge İle Kanıtlayamadığından Bu Savunmasına İtibar Edilemeyeceği - Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım )
YIKIM TALEBİ ( Elatmanın Önlenmesi - Davalı-Karşı Davacının Mülkiyeti İleride Kendisine Devredileceği İnancıyla Binayı Yaptığı ve İnşaatın Başından Bitimine Kadar İyi Niyetli Olduğu ve Somut Olayda Subjektif Koşulun Gerçekleştiğinin Kabulü Gerektiği )
İYİNİYET ( Yıkım Talebi - Davalı-Karşı Davacının Mülkiyeti İleride Kendisine Devredileceği İnancıyla Binayı Yaptığı ve İnşaatın Başından Bitimine Kadar İyi Niyetli Olduğu ve Somut Olayda Subjektif Koşulun Gerçekleştiğinin Kabulü Gerektiği )
SUBJEKTİF KOŞUL ( Yıkım Talebi - Davalı-Karşı Davacının Mülkiyeti İleride Kendisine Devredileceği İnancıyla Binayı Yaptığı ve İnşaatın Başından Bitimine Kadar İyi Niyetli Olması Nedeniyle Gerçekleştiği )"
297Y14.HD24.1.2006E. 2005/10155 K. 2006/129"TEMLİKEN TESCİL TALEBİ ( Binanın Bulunduğu Yeri ve Binanın Yalnızca Zorunlu Kullanım Alanını Gösterir Şekilde Uzman Fen Bilirkişine Krokide İşaret Ettirildikten Sonra Bu Kesimin Ana Taşınmazdan İfrazının Mümkün Olup Olmadığı Araştırılması Gereği )
İFRAZIN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI ( Binanın Bulunduğu Yeri ve Binanın Yalnızca Zorunlu Kullanım Alanını Gösterir Şekilde Uzman Fen Bilirkişine Krokide İşaret Ettirildikten Sonra Bu Kesimin Ana Taşınmazdan İfrazının Mümkün Olup Olmadığı Araştırılması Gereği - Temliken Tescil )"
297Y9.HD3.10.2005E. 2005/1100 K. 2005/31840"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Okuma Yazma Bilmeyen Hatta Türkçe Konuşamayan Kişilerle İlgili Belgelerin HUMK'nda Belirtildiği Şekilde Hazırlanması Gerektiği )
OKUMA YAZMA BİLMEYEN KİŞİLER ( Hatta Türkçe Konuşamayan Kişilerle İlgili Belgelerin HUMK'nda Belirtildiği Şekilde Hazırlanması Gerektiği - Kıdem ve İhbar Tazminatı )
İSTİFA DİLEKÇESİNİN İMZALANMASI ( Okuma Yazma Bilmeyen Hatta Türkçe Konuşamayan Kişilerle İlgili Belgelerin HUMK'nda Belirtildiği Şekilde Hazırlanması Gerekmesine Rağmen Bu Hususlara Riayet Edilmeden Kıdem ve İhbar Tazminatı Talebinin Reddi Hatalı Olduğu )"
297Y7.HD26.5.2005E. 2005/1497 K. 2005/1701"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Dava ve Temyize Konu Taşınmazların Tarafların Ortak Miras Bırakanının Terekesine Dahil Olmadığı - Taşınmazlar Tapuda Kayıtlı Bulunmadığından Kabulü Gereği )
TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZ ( Dava ve Temyize Konu Taşınmazların Tarafların Ortak Miras Bırakanının Terekesine Dahil Olmadığından Tescil Talebinin Kabulü Gereği )
TESCİL TALEBİ ( Dava ve Temyize Konu Taşınmazların Tarafların Ortak Miras Bırakanının Terekesine Dahil Olmadığı - Taşınmazlar Tapuda Kayıtlı Bulunmadığından Davanın Kabulü Gereği )"
297Y17.HD14.2.2005E. 2005/106 K. 2005/1146"TESPİTE İTİRAZ ( Davacının Mirasçılardan Satın Aldığına İlişkin Belgenin Onay Şerhi HUMK.nun 297. Maddesine Uygun Olmadığından İspat Hukuku Açısından Belge Sayılamayacağı )
İSPAT HUKUKU ( Davacının Mirasçılardan Satın Aldığına İlişkin Belgenin Onay Şerhi HUMK.nun 297. Maddesine Uygun Olmadığından İspat Hukuku Açısından Belge Sayılamayacağı - Tespite İtiraz )
BAĞIŞLANAN TAŞINMAZ ( Murisin Ölüm Tarihine Göre Terekenin Müşterek Mülkiyet Hükümlerine Tabi Bulunduğu Gözönünde Tutularak Davacının Kendisi ve Bağış Yoluyla Geçen Kişinin Payı Yönünden Tescil Davası Açabileceği )"
297Y16.HD27.1.2005E. 2004/12972 K. 2005/116"PARMAK İZLİ SATIŞ SENETLERİ ( Köy İhtiyar Heyetinin Bu Parmak İzinin Satan Kişiye Ait Olduğuna Dair Tasdikinin Olmaması Nedeniyle Bu Senetlere Değer Verilemeyeceği - Kadastro Tespitinden Doğan Dava )
KÖY İHTİYAR HEYETİ ( Satış Senetleri Parmak İzli Olması - Bu Parmak İzinin Satan Kişiye Ait Olduğuna Dair Tasdikinin Olmaması Nedeniyle Bu Senetlere Değer Verilemeyeceği )
KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Satış Senetleri Parmak İzli Olması - Bu Parmak İzinin Satan Kişiye Ait Olduğuna Dair Tasdikinin Olmaması Nedeniyle Bu Senetlere Değer Verilemeyeceği )"
297Y16.HD19.10.2004E. 2004/8127 K. 2004/11307"TAPUSUZ TAŞINMAZLARIN TEMLİKİ ( İmza Yerine Parmak Basmak Suretiyle Düzenlenen Senedin Geçerliliğinin Koşulları - Kesin Hükmün Hüküm Fıkrasının Bağlayıcı Olup Gerekçesinin Bağlayıcı Olmaması )
KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Tapusuz Taşınmazın Satışına İlişkin Usulüne Uygun Düzenlenmeyen Senedin Geçerli Olmaması - Kesin Hükmün Hüküm Fıkrasının Bağlayıcı Olup Gerekçesinin Bağlayıcı Olmaması )
USULÜNE UYGUN DÜZENLENMEYEN SENEDİN GEÇERLİ OLMAMASI ( Tapusuz Taşınmazın Satışına Dayanan Kadastro Tesbitine İtiraz )"
297Y2.HD11.5.2004E. 2004/5258 K. 2004/6135"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Borçlunun Parmak İzini İhtiva Eden Belgeye Dayanılarak Talep Edilmesi )
PARMAK İZLİ SENET ( Borçlunun Oturduğu Köy İhtiyar Kurulu İle Bu Köyden İki Kişinin Tanıklığı İle Düzenlenmesi Gereği )"
297Y1.HD3.3.2004E. 2004/1189 K. 2004/2175"KETMİ VERESE NEDENİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Dava Konusu Taşınmazlar Müşterek Murise Ait iken Davalıların Davacıyı Ketmederek Üzerlerine İntikal Ettirmeleri Nedeniyle Söz Konusu Davanın Açılması )
PARMAK İZİ İNKARI ( Davacının Muhtar ve İhtiyar Heyetince Onaylanan Belgedeki Parmak İzini İnkar Etmiş Olması Nedeniyle Mahkemece Bu Hususta Bir Araştırma Yapılmasının Gerekmesi )
MİRAS HAKKINDAN VAZGEÇME ( İhtiyar Heyeti Tasdikli Belge ile Davacının Miras Hakkından Vazgeçmesi )
BELGEYLE İSPAT ( Taşınmazların Bulunduğu Yer Muhtar ile İhtiyar Heyetince Onaylanan ve Şahitlerce İmzalanan Bu Belgenin HUMK Anlamında Geçerli Bir Belge Niteliğinde Olması )"
297Y16.HD13.10.2003E. 2003/9419 K. 2003/8985"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Tapulu Taşınmazı Harici Satışla İktisap İddiası - Yazılı Satış Senetlerinin İhtiyar Heyetince Tasdik Edilmemiş Olması )
TAPULU TAŞINMAZIN HARİCİ SATIŞLA İKTİSABINA DAYALI KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Yazılı Satış Senetlerinin İhtiyar Heyetince Tasdik Edilmemiş Olması - Harici Satışın Her Türlü Delille İspat Edilebilmesi )
HARİCİ SATIŞ İDDİASIYLA KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( İhtiyar Heyetince Tasdik Edilmeyen Satış Senetlerinin Geçersiz Olması - Harici Satış İddiasının Her Türlü Delille İspat Edilebilmesi )"
297Y8.HD20.6.2003E. 2003/4179 K. 2003/4615"ÖNCESİ İTİBARİYLE TAPUSUZ OLAN YERLER ( Taşınmazın Satış ve Devri İle Mülkiyetinin Alıcısına Geçeceği )
TAPUSUZ TAŞINMAZIN SATIŞ VE DEVRİ ( Satış ve Devir Olgusunun Sened Dışında Diğer Delillerle de Kanıtlanabileceği )
SATIŞ VE DEVİR OLGUSU ( Sened Dışında Diğer Delillerle de Kanıtlanabileceği )
SENET DIŞINDAKİ DELİLLERLE İSPAT ( Taşınmazın Satış ve Devri İle Mülkiyetinin Alıcısına Geçeceği - Satış ve Devir Olgusunun Sened Dışında Diğer Delillerle de Kanıtlanabileceği )"
297Y13.HD30.1.2003E. 2002/12670 K. 2003/865"İTİRAZIN İPTALİ ( Harici Satış Sözleşmesi ile Satın Alınan Yerin Ferağının Verilmemesi Nedeniyle Ödenen Paranın Tahsili Amacıyla Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
PARMAK İZİNİN GEÇERLİLİĞİ ( Parmak İzi veya Mührün Borçlunun Oturduğu Yer Muhtarı ve İhtiyar Heyetince Onaylanmasının Gerekmesi )
MÜHRÜN GEÇERLİLİĞİ ( Parmak İzi veya Mührün Borçlunun Oturduğu Yer Muhtarı ve İhtiyar Heyetince Onaylanmasının Gerekmesi )
İMZA ATMAYA MUKTEDİR OLMAYAN KİMSE ( İmza Yerine Parmak İzi veya Mühür Kullanılabilmesi-Mührün Muhtar veya İhtiyar Heyeti Tarafından Onaylanmasının Gerekmesi )"
297Y13.HD20.1.2003E. 2002/11349 K. 2003/348"ALACAK DAVASI ( Davacının Görme Engelli Olarak Geçersiz Bir Sözleşme Yaptığı ve Ödemiş Olduğu Bedel İle Yimi Dört Adet Senedin İadesi İçin Açmış Olduğu Dava Olması )
KAPIDAN SATIŞ ( Kapıdan Satışların Tecrübe ve Muayene Koşullu Satış Olduğunun Kabul Edilmesi )
CAYMA SÜRESİ ( Kapıdan Satışlarda Sözleşme Tarihi Değil de Satın Alının Malın Teslim Alındığı Tarihle Birlikte Cayma Süresinin Başlayacak Olması )
GÖRME ÖZÜRLÜ KİŞİNİN İMZA KULLANMA ŞARTLARI ( Yasanın Açık Hükmü Gereği İhtiyar Heyeti ve Mahallince Maruf İki Şahıs Tarafından İmzanın Tasdik Edilmesinin Gerekmesi )
İHTİYAR HEYETİ VE MAHALLİNCE MARUF KİŞİLER ( Görme Özürlü Kişilerin veya Yazı Bilmeyenlerin İmzalamış Olduğu Senetlerin Geçerliliği İçin Ek Şartların da Bulunması )
TECRÜBE VE MUAYENE ( Kapıdan Satışların Tecrübe ve Muayene Koşullu Satış Olduğunun Kabul Edilmesi )"
297Y3.HD8.4.2002E. 2002/3424 K. 2002/3503"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Sahte Olarak Düzenlendiği İddiası )
HUKUKSAL YARAR ( Adi Yazılı Şekilde Düzenlenen Gayrımenkul Satış Vaadi Senedinin İptali Davasının Hukukça Onun Geçersizliğinin Tespiti Niteliğinde Olması )
SAHTELİK İDDİASININ REDDEDİLMİŞ OLMASI ( Açılan Bu Davada Hukuksal Yarar Kalmadığından Davanın Reddi )"
297Y8.HD1.10.2001E. 2001/5728 K. 2001/6676"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ortada Geçerli Bir Ortaklık Senedi Olmadığından Hibe Senedinin Murisin Sonradan Hibeden Rücuu İle Ortadan Kalktığının da Kabul Edilememesi )
ORTAKLIK SENEDİ ( Ortada Geçerli Bir Ortaklık Senedi Olmadığından Hibe Senedinin Murisin Sonradan Hibeden Rücuu İle Ortadan Kalktığının da Kabul Edilememesi )
HİBE SENEDİ ( Ortada Geçerli Bir Ortaklık Senedi Olmadığından Hibe Senedinin Murisin Sonradan Hibeden Rücuu İle Ortadan Kalktığının da Kabul Edilememesi )"
297Y12.HD20.3.2001E. 2001/3868 K. 2001/4717"BORCA İTİRAZ NİTELİĞİ VE SÜRESİ ( Takip Konusu Belgedeki Parmak İzinin Tasdik Edilmediği İtirazı)
İTİRAZ SÜRESİ ( Takip Konusu Belge Altındaki Parmak İzinin Tasdik Edilmediği İddiası)
PARMAK İZİNİN USULÜNCE TASDİK EDİLMEDİĞİ İTİRAZI ( Borca İtiraz Niteliği ve İtiraz Süresi)"
297Y16.HD7.2.2001E. 2000/4717 K. 2001/361"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Harici Taksim-Her Bir Mirasçıya Verilen Payın Kanıtlanması Gereği)
HARİCİ TAKSİM ( Kadastro Tespitine İtiraz-Her Bir Mirasçıya Verilen Payın Kanıtlanması Gereği)"
297Y12.HD1.6.2000E. 2000/7769 K. 2000/9089"PARMAK İZİYLE YAPILAN CİRO ( Geçerli Olabilmesi İçin Gerekli Koşulların Yerine Getirilmesi )
YETKİLİ HAMİL SAYILMAMA ( Parmak İziyle Yapılan Cironun Geçerlilik Şartlarını Taşımaması Hali )
SENEDE HAMİL OLAN TAKİP YAPAN ŞAHIS ( Parmak İziyle Yapılan Cironun Geçerlilik Şartlarını Taşımaması Halinde Yetkili Hamil Sayılmama )"
297Y17.HD16.6.1999E. 1999/2495 K. 1999/2701"TAPUSUZ TAŞINMAZLARIN SATIŞI ( Şekle Tabi Olmaması )
ZİLYETLİĞİN DEVİR VE TESLİMİ ( Tapusuz Taşınmazın Satımı İçin )
HARİCİ SATIŞ SENEDİ ( Tapusuz Taşınmaz Hakkında )
PARMAK İZİ TAŞIYAN SENETLER ( İki Şahit ve İhtiyar Heyetinin Tasdiki )"
297Y19.HD3.6.1999E. 1999/1860 K. 1999/3848"MENFİ TESBİT DAVASI ( Senedin Hile İle Alındığı İddiası )
MENFİ TESBİT DAVASI ( Senedin Tanzimi ile Vadesi Arasında Üç Yıldan Fazla Zaman Bulunması )
SENEDİN GERÇEK BORCU YANSITMAMASI ( Akrabalık - Üç Yıllık Vade )"
297YHGK21.10.1998E. 1998/16-675 K. 1998/733"İHTİYAR HEYETİ VE İKİ ŞAHİDİN ONAYI ( İmza Yerine Kullanılan Mühürün Bağlayıcı Sayılması İçin )
İMZA BİLMEYENLERİN KULLANDIĞI MÜHÜR ( Bağlayıcılık Şartları )
KULLANILAN MÜHÜRÜN BAĞLAYICILIK ŞARTLARI ( İhtiyar Heyeti ve İki Şahidin Onayı )
İSPAT ( Akit Tablosundaki Mühürün Davacıya Ait Olmadığı İddiası )"
297Y6.HD20.10.1997E. 1997/8025 K. 1997/8341"İMZA VAZ'INA MUKTEDİR OLMAYAN VEYA OKUMA YAZMA BİLMEYEN KİŞİ ( Heyeti İhtiyariye ve Mahallince Maruf İki Şahıs Tarafından Tasdik Edilmesi )
HEYETİ İHTİYARİYE VE MAHALLİNCE MARUF İKİ ŞAHIS ( El İle Yapılmış Bir İşaret veya Mühür İstimal Etmesi )"
297Y13.HD2.7.1996E. 1996/6369 K. 1996/6680"SENET İPTALİ ( Senet Altındaki Parmak İzinin Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi )
SAHTE SENET ( Senet Altındaki Parmak İzinin Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi )
PARMAK İZİ ( Senet Altındaki Parmak İzinin Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi )"
297YHGK14.2.1996E. 1995/16-991 K. 1996/71"TAPUSUZ TAŞINMAZIN BAĞIŞLANMASI ( Şekle Tabi Olmaması )
ŞEKİL ŞARTLARI ( Tapusuz Taşınmazın Bağışlanmasında )
BAĞIŞLAMADA ŞEKİL ( Bağışlananın Tapusuz Taşınmaz Olması )
BAĞIŞ SENEDİNİN KAPSAMI ( Yerel Bilirkişi Beyanı ve Davacının Bu Beyana İtiraz Etmemesi )
OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI ( Tapusuz Taşınmazın Mülkiyetinin İktisabı )"
297YHGK5.4.1995E. 1994/2-635 K. 1995/270"PARMAK İZİNİN ONAYLANMA ZORUNLULUĞU
SENETİN BAĞLAYICILIĞI ( Parmak izi )
TAKSİM SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Parmak izi )
DAVA ARKADAŞLIĞI"
297Y12.HD27.1.1995E. 1994/15865 K. 1995/887"MİRAS PAYININ TEMLİKİ
KÖY İHTİYAR HEYETİNCE ONANAN SENETLER
KESİN DELİL ( Resmi Senet )"
297Y8.HD14.6.1993E. 1992/5171 K. 1993/6463"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Mirasçılar Arasında Yapılan Miras Haklarının Temlikine İlişkin Sözleşme )
MİRAS HAKLARININ TEMLİKİ ( Sözleşmenin Yazılı Olmak Şartıyla Geçerli Olması )
SÖZLEŞMEDE İMZA YERİNE PARMAK İZİ KULLANILMASI ( Sözleşmenin Parmak Basan Mirasçı Yönünden Geçerli Olabilmesinin Şartı )"
297Y16.HD8.11.1991E. 1990/15398 K. 1991/14554"İSPAT ( İştirakçinin Taşınmaz Üzerindeki Hakkını Diğer İştirakçiye Devrettiğini )
İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET ( İştirakçilerin Haklarını Başka İştirakçilere Devir ve Temlik Etmeleri-İspat-Adi Senetle Yapılan Devir İşlemi )
YAZILI DELİLLE İSPAT ( Tapulu Taşınmazın Devir ve Temliki )
MUHTAR VE İKİ AZA TARAFINDAN ONAYLANAN SENET ( Ayrıca İki Şahit Tarafından İmzalanması Gereği )
İKİ ŞAHİDİN İMZASI ( Muhtar ve İki Aza Tarafından Onaylanan Senedin Geçerli Olması İçin )"
297YHGK9.5.1990E. 1990/8-148 K. 1990/284"MİRAS PAYININ TEMLİKİ ( Şekil ve Şartları )
YAZILI ŞEKİL ( Miras Payının Temliki )
İHTİYAR HEYETİ TASDİKİNİN NİTELİĞİ ( Parmak İzi Kullanılan Senette )
PARMAK İZİ KULLANILMIŞ SENET ( İhtiyar Heyetinin Onayının Niteliği )"
297Y8.HD19.9.1989E. 1989/8035 K. 1989/8043"MÜŞTEREK MÜLKİYET
MİRAS PAYININ DEVRİ ŞARTI ( Müşterek Mülkiyette )"
297YHGK8.3.1989E. 1989/8-14 K. 1989/135"ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ ( Tarafların Yasaya Uygun Yapılmamış Sözleşmenin Yükümlülüklerini Geçerli Gibi Yerine Getirmeleri - Mirasçıların Geçersizliğe Savunma Olarak Dayanamayacakları )
YASAYA UYGUN YAPILMAYAN SÖZLEŞME ( Ölünceye Kadar Bakma Akdi - Tarafların Yükümlülüklerini Geçerli Gibi Yerine Getirmeleri/Mirasçıların Geçersizliğe Savunma Olarak Dayanamayacakları )
MİRASÇILARIN ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİNİN GEÇERSİZLİĞİNE SAVUNMA OLARAK DAYANAMAMALARI ( Tarafların Yasaya Uygun Yapılmamış Sözleşmenin Yükümlülüklerini Geçerli Gibi Yerine Getirmeleri )"
297YHGK15.2.1989E. 1988/8-858 K. 1989/90"TESCİL VE ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesi )
ÖLÜNCEYE KADAR BAKIP GÖZETME SÖZLEŞMESİ ( Tapusuz Taşınmaz Malların Verilmesi )
TAPUSUZ TAŞINMAZ MALLARIN ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİYLE VERİLMESİ ( Biçim Şartlarına Uyulması )
SÖZLEŞME OLMAMASINA RAĞMEN VARMIŞ GİBİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMESİ ( Sözleşmenin Geçersiz Olduğunun Söylenememesi )"
297Y16.HD28.9.1987E. 1987/600 K. 1987/602"TAPU DIŞI SATINALMA ( Kadastro Tespiti-Satış Senedinin HUMK Hükümlerine Aykırı Olması )
SENEDİN USULİ KOŞULLARA UYMAMASI ( Kadastro Tespiti-Harici Satın Alma )
SATIŞIN GEÇERLİLİĞİ ( Harici Taşınmaz Satın Alma-Kadastro Tespiti-Satış Senedinin HUMK Hükümlerine Aykırı Olması )"
297Y13.HD30.4.1987E. 1987/2334 K. 1987/2632"SENET İPTALİ ( Murisin Senetle Bağlı Olmadığına İlişkin İradesini Hak Düşürücü Sürede Açıklamış Olması )
MİRASÇILARIN MURİSİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREDE YAPTIĞI İTİRAZDAN İSTİFADELERİ ( Senet İptali )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Rızadaki Fesat Nedeniyle Senet İptali Davası )
RIZADAKİ FESAT NEDENİYLE SENET İPTALİ DAVASI ( Hak Düşürücü Süre )"
297Y4.HD18.11.1986E. 1986/7027 K. 1986/7821"SENET İPTALİ DAVASI ( Muvazaalı Satış Sözleşmesi Altında Gizlenerek Yapılan Bağışlama )
TAPUSUZ TAŞINMAZLAR ( Zilyetlikten İbaret Olan Hakkın Teslimle Elden Bağışlanması )
ZİLYETLİĞİN DEVRİ ( Tapusuz Taşınmazlar Üzerinde )
TENKİS ( Muvazaalı Satış Sözleşmesi Altında Gizlenerek Yapılan Bağışlamanın Geçerli Olması )
MUVAZAALI SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ OLMASI ( Tapusuz Taşınmazlar Üzerinde Zilyetlikten İbaret Olan Hakkın Teslimle Elden Bağışlanması )"
297YHGK22.12.1982E. 1979/3-1702 K. 1982/965"BONO BEDELİNİN İSTENMESİ ( Bonoda Bulunan Parmak İzini Davalının İnkar Etmesi )
PARMAK İZİ ( Senetteki Parmak İzinin Borçluya Aidiyetinin ve Bizzat Borçlu Tarafından Basıldığının İhtiyar Kurulunca ve O Yerde Tanınmış İki Tanık Tarafından Onaylanması )
SENET ( Senetteki Parmak İzinin Borçluya Aidiyetinin ve Bizzat Borçlu Tarafından Basıldığının İhtiyar Kurulunca ve O Yerde Tanınmış İki Tanık Tarafından Onaylanması )
OKUMA YAZMA BİLMEYENİN SENET VERMESİ ( Senette İmza Yerine Parmak İzi Kullanılabilmesi )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Mühür Basılmış Senet )
ALACAK DAVASI ( Sened Bedelinin Ödenmemesi )
SENEDİN KESİN DELİL SAYILMASI ( Borç Altına Giren Kimse Tarafından İmzalanmış Olması )
BORÇ ALTINA GİREN KİMSENİN İMZASI ( Senedin Kesin Delil Sayılması )
PARMAK İZLİ SENET ( Borçlu Tarafından İnkar Edilmesi )
BORÇLU TARAFINDAN PARMAK İZLİ SENETİN İNKARI ( Tatbikatla Parmak İzinin Borçluya Aidiyetinin Tespiti Yoluna Gidilememesi )"
297Y13.HD26.5.1981E. 1981/3240 K. 1981/3997"HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Hile )
HİLE ( Hak düşürücü süre )"
297Y13.HD22.4.1981E. 1981/2682 K. 1981/3053"TESBİT DAVASININ ŞARTLARI
HUKUKİ YARAR ( Tesbit Davası )
TAPUSUZ TAŞINMAZLARIN SATIŞ VE BAĞIŞLANMASINA İLİŞKİN SENETLER"
297YHGK6.6.1979E. 1978/538 K. 1979/800"HÜKME ESAS TUTULAN PARMAK İZİ ( Tasdik Edilmemiş Olması )
TASDİK EDİLMEMİŞ OLAN PARMAK İZİ ( Tasdik Keyfiyetinin İspat Koşulu Olması )
İSPAT KOŞULU ( Hükme Esas Tutulan Parmak İzinin Tasdik Edilmemiş Olması )"
297Y4.HD30.5.1978E. 1977/9842 K. 1978/7238"HATA ( Okumadan imza )
İMZADA HATA
OKUMADAN İMZA ATMAK"
297Y13.HD4.5.1978E. 1978/1957 K. 1978/2048"SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Geçersiz Satış Vaadi Sözleşmesi )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
YEMİN DELİLİ"
297Y2.HD10.5.1976E. 1976/3781 K. 1976/3989"MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ ( Tanık Hazır Bulunması Şartı )"
297Y13.HD20.9.1974E. 1974/1689 K. 1974/2029"ZAMANAŞIMI ( Adi Ortaklıkta )
MÜHÜRLÜ SENEDİN GEÇERLİLİĞİ"
297YİBGK20.1.1943E. 1942/42 K. 1943/5"MAHKUK MÜHÜR ( Geçerlilik Şartı )
İMZAYA MUKTEDİR OLMAYAN KİŞİ ( Mevsukiyeti Olan Mühürle Muamele Yapabileceği )
MÜHÜRLE MUAMELE YAPILABİLECEĞİ ( Mevsukiyeti Olan Mühür - İmzaya Muktedir Olmayan Kişi )"
297YİBGK12.11.1930E. 1930/29 K. 1930/30"İMZA ATAMAYAN VEYA BİLMEYEN KİŞİLER ( Verdikleri Senetlere Konulan Mühürler )
SENETLERE KONULAN MÜHÜRLERİN GEÇERLİLİĞİ ( İhtiyar Kurulu ve O Yerde Tanınan İki Kişi Tarafından Onanması )
MÜHÜRLÜ ŞEKİLDE VERİLEN SENETLER ( İhtiyar Kurulu ve O Yerde Tanınan İki Kişi Tarafından Onanması )
İHTİYAR KURULU TARAFINDAN ONANAN SENETLER ( İmza Atamayan veya Bilmeyen Kişilerin Mühür Basması )"

Madde 298

YARGITAY

298Y13.HD20.6.2014E. 2014/13767 K. 2014/19783"DEVREMÜLK SATIŞINDAN DOĞAN TAZMİNAT ( Sözleşmeyle Ödemeye Esas Teşkil Eden Belgelerin Asılları İbraz Edildikten Sonra Davalı Belediyenin Sahtecilik Savunması Üzerinde Durulması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Devremülk Satışından Doğan Tazminat - Sözleşme ve Eklerinde Kullanılan Bilgisayar Yazı Stili ve Kullanılan Fontun Sözleşme Tarihinde Kullanımda Olup Olmadığı Bir Bilgisayar Mühendisine İnceleme Yaptırılarak Gerek Görüldüğünde Uzman Bilirkişiden Taraf ve Yargı Denetimine Uygun Rapor Alınması Gerektiği )
SAHTECİLİK İDDİASI ( Devremülk Satışından Doğan Tazminat - Sözleşmeyle Ödemeye Esas Teşkil Eden Belgelerin Asılları İbraz Edildikten Sonra Davalı Belediyenin Sahtecilik Savunması Üzerinde Durulması Gerektiği )"
298Y3.HD30.9.2013E. 2013/10959 K. 2013/13496"HÜKÜM SONUCUNDA YAZILMASI GEREKENLER ( Tarafların Hak ve Yükümlülüklerini Açıkça Gösteren Tefhimle Aleniyet ve Hukuki Varlık Kazanan Kısa Karara Uygun Olarak Gerekçeli Kararın Yazılmasının Zorunlu Olduğu )
KISA KARARIN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ ( Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişkili Olması Yargılamanın Aleniyetine Kararların Alenen Tefhim Edilmesine Dair Anayasa'nın 141. Md. ile HUMK'nun Buyurucu Nitelikteki Hükümlerine de Aykırı Olduğu )
ÇELİŞKİLİ KARAR ( Hüküm Kurulurken Taraflara Yüklenen Sorumluluk Kapsamında Hangi Davalının Ne Miktarda Sorumlu Olduğunun Davacının Taleplerinin Kabul Edilip Edilmediğinin Açıkça Belirtilmemiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
TARAFLARA YÜKLENEN SORUMLULUKLAR ( Hangi Davalının Ne Miktarda Sorumlu Olduğunun Davacının Taleplerinin Kabul Edilip Edilmediğinin Açıkça Belirtilmemiş Olmasının İsabetsizliği )"
298Y12.HD17.9.2013E. 2013/21661 K. 2013/28784"BONOYA DAYALI TAKİPTE TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Senedin Vade Tarihindeki Yıl Hanesinin Onlar Basamağında Karalamadan Önce Evvelce Mevcut Bulunan Rakamın Tespit Edilememesi Tahrifatı Ortadan Kaldırmadığı Gibi Düzeltmenin Yanında Keşideciye Ait Herhangi Bir Paraf ya da İmza da Mevcut Olmadığı - İ.İ.K.nun 170/A Md. Uyarınca Takibin İptali Gerektiği )
TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Senedin Vade Tarihindeki Yıl Hanesinin Onlar Basamağında Karalamadan Önce Evvelce Mevcut Bulunan Rakamın Tespit Edilememesi Tahrifatı Ortadan Kaldırmadığı Gibi Düzeltmenin Yanında Keşideciye Ait Herhangi Bir Paraf ya da İmza da Mevcut Olmadığından İstemin Kabul Edileceği )
SENEDİN VADE TARİHİNDEKİ YIL HANESİ ( Onlar Basamağında Karalamadan Önce Evvelce Mevcut Bulunan Rakamın Tespit Edilememesi Tahrifatı Ortadan Kaldırmadığı Gibi Düzeltmenin Yanında Keşideciye Ait Herhangi Bir Paraf ya da İmza da Mevcut Olmadığından Takibin İptali Gerektiği )"
298Y15.HD25.6.2013E. 2012/4892 K. 2013/4138"BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Sözleşme Kapsamındaki İş Bedelinden Ayıplar Düşüldükten Sonra Kalan Miktara Fazla İmalat Bedeli Eklendiğinde Davacının Hak Ettiği Toplam Bedelden Kanıtlanan Ödeme Düşüldükten Sonra Kalan Miktarın Davacının Talebi de Dikkate Alınarak Reeskont Faiziyle Tahsiline Karar Verileceği )
ÇIKINTI ( Davalı Tarafça İmzalanan Sözleşmede Kdvnin Bulunmadığı İleri Sürüldüğü ve Yapılan Çıkıntı Ayrıca Tasdik Edilmediğinden Yok Hükmünde Olduğu - Sözleşme Kapsamındaki İş Bedelinden Ayıplar Düşüldükten Sonra Kalan Miktara Fazla İmalat Bedeli Eklendiğinde Davacının Hak Ettiği Toplam Bedelden Kanıtlanan Ödeme Düşüldükten Sonra Kalan Miktarın Tahsili Gerektiği )
GÖTÜRÜ BEDEL ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Bakiye İş Bedelinin Tahsili İstemi/Yapılan Çıkıntı Ayrıca Tasdik Edilmediğinden Yok Hükmünde Olduğu/Sözleşmede Yapılacak İşler Gösterilip Birim Fiyat Belirtilmeden Toplam Bedel Kararlaştırıldığından Götürü Bedelli Olduğu - Götürü Bedelli İşlerde Açıkça Kararlaştırılmadıkça Kdvnin Götürü Bedele Dahil Olduğu )"
298Y12.HD11.6.2013E. 2013/12897 K. 2013/21807"SENET ÜZERİNDEKİ KAZINTI ÇIKINTI SİLİNTİ (Ayrıca Tasdik Edilmemiş ise İnkarı Halinde Yok Hükmünde Olduğu - Senet Üzerinde Yapılan Değişikliğin Geçerli Olması İçin Düzenleyen Tarafından İmza veya Paraf Suretiyle Onanması Gerektiği)
SENET ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK (Kazıntı Silinti Çıkıntının Geçerli Hale Gelmesi İçin Düzenleyenin İmza veya Paraf Etmek Süretiyle Onaylaması Gereği - Onanmış Çıkıntı Kazıntı veya Silintinin Tespit Edilmesi Halinde Senedin Düzeltme Önecesi Duruma Göre Değerlendirilmesi Gereği)"
298Y15.HD6.6.2013E. 2012/5113 K. 2013/3721"GÖTÜRÜ BEDELLE KARARLAŞTIRILAN İŞ ( İşin Önceden Tahmin Edilenden Daha Çok Çalışmayı ve Masrafı Gerektirse Bile Yüklenicinin İşi Götürü Bedelle Yapmak Zorunda Olduğu Bedelin Artırılmasını İsteyemeyeceği - Sözleşmedeki Silinti Taraflarca Onaylanmadıkça Geçerli Olmayacağı )
GÖTÜRÜ BEDELLE KARARLAŞTIRILAN İŞİN ÖNCEDEN TAHMİN EDİLENDEN DAHA ÇOK ÇALIŞMA VE MASRAFI GEREKTİRMESİ ( Yüklenicinin İşi Götürü Bedelle Yapmak Zorunda Olduğu - Yüklenicinin Sözleşmeyle Kararlatırılan Götürü Bedelin Artırılmasını İsteyemeyeceği )
SÖZLEŞMEDE SİLİNTİ ( Taraflarca Onaylanmadıkça Hükümsüz Olduğu - İşin Bedelinin Sözleşmenin Taraflarınca Götürü Şekilde Kararlaştırılması Durumunda İşini Önceden Tahmin Edilenden Daha Fazla Çalışma ve Masraf Gerektirse de Yüklenicinin Bedelin Artırılmasını İsteyemeyeceği )"
298Y12.HD6.6.2013E. 2013/12483 K. 2013/21176"İMZAYA İTİRAZ ( Borçlu Keşideci İmzasının Kendisine Ait Olmadığına Yönelik İtirazını Dilekçesinde Bildirmeyip Yasal 5 Günlük Süre Geçtikten Sonra Celsede İleri Sürdüğünden Bu Hususa Dair İtirazın Süre Yönünden Reddi Gerektiği )
PARAF İMZASININ KENDİSİNE AİT OLMADIĞI İDDİASI ( İtirazını Dilekçesinde Bildirmeyip Yasal 5 Günlük Süre Geçtikten Sonra Celsede İleri Sürdüğünden Bu Hususa Dair İtirazın Süre Yönünden Reddi Gerektiği - Tahrifattan Önceki Durumlarının Bilirkişiden Alınacak Ek Raporla Belirleneceği )
İTİRAZ SÜRESİ ( Borçlu Keşideci İmzasının Kendisine Ait Olmadığına Yönelik İtirazını Dilekçesinde Bildirmeyip Yasal 5 Günlük Süre Geçtikten Sonra Celsede İleri Sürdüğünden Bu Hususa Dair İtirazın Süre Yönünden Reddedileceği )
KEŞİDE TARİHİNDE TAHRİFAT ( Çekin Keşide Tarihinde ve Gerek Rakamla Gerekse Yazıyla Belirtilen Bedel Bölümlerinde Değişiklik Yapılıp Yapılmadığının Yapılmış ise Keşide Tarihinin ve Bedel Bölümlerinin Tahrifattan Önceki Durumlarının Bilirkişiden Alınacak Ek Raporla Belirlenmesi Gerektiği )"
298YHGK6.3.2013E. 2012/12-862 K. 2013/319"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Yazı ve İmzanın Yaşının Tespitinin Mümkün Olmadığı ve Paraf İmzayla Düzeltme Yazılarının Aynı El ve Kalem Tarafından Yapılmasının da Zorunlu Olmadığı - Paraf İmzasının Keşide Tarihinin Gün Ay ve Yıl Bölümlerinde Yapılan Tüm Değişiklikleri Kapsadığının Kabulü Gerektiği )
KEŞİDE TARİHİ ( Takibin İptali İstemi - Paraf İmzasının Keşide Tarihinin Gün Ay ve Yıl Bölümlerinde Yapılan Tüm Değişiklikleri Kapsadığının Kabulü Gerektiği )
ÇEKİN KIYMETLİ EVRAK VASFI ( Takibin İptali İstemi - Yazı ve İmzanın Yaşının Tespitinin Mümkün Olmadığı ve Paraf İmzayla Düzeltme Yazılarının Aynı El ve Kalem Tarafından Yapılmasının da Zorunlu Olmadığı/Paraf İmzasının Keşide Tarihinin Gün Ay ve Yıl Bölümlerinde Yapılan Tüm Değişiklikleri Kapsadığının Kabulü Gerektiği )"
298Y9.HD25.6.2012E. 2010/18166 K. 2012/24338"İTİRAZIN İPTALİ ( Davaya Konu Senedin Taraflar Arasındaki Hizmet Akdinin Devamı Sırasında Davalı İşçinin Verdiği Zararla İlgili Düzenlendiğinin İddia Edildiği/İşçinin Teminat Olarak Verildiğini Savunduğu/İşveren ve İşçi Arasında Senetle Kurulacak Bir İlişkiye Kuşkuyla Yaklaşmak Gerektiği - Tanık Deliline Cevaz Verilebileceği )
İŞÇİ İLE İŞVEREN ARASINDAKİ SENETLERİN NİTELİĞİ ( Davaya Konu Senedin Hizmet Akdinin Devamı Sırasında Davalı İşçinin Verdiği Zararla İlgili Düzenlendiğinin İddia Edildiği/İşçinin Teminat Olarak Verildiğini Savunduğu/İş Dünyasının Sosyal ve Ekonomik Yapısı Gözönünde Tutularak Değerlendirilmesi Gerektiği - İtirazın İptali )
TEMİNAT SENEDİ ( İtirazın İptali - Davaya Konu Senedin Hizmet Akdinin Devamı Sırasında Davalı İşçinin Verdiği Zararla İlgili Düzenlendiğinin İddia Edildiği/İşçinin Teminat Olarak Verildiğini Savunduğu/İş Dünyasının Sosyal ve Ekonomik Yapısı Gözönünde Tutularak Değerlendirilmesi Gerektiği )"
298Y12.HD20.6.2012E. 2012/6549 K. 2012/21696"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( Bono Vasfı Bulunmadığı/Senet Üzerinde Yeralan Tanzim Tarihinde Kalemle Oynama Yapıldığı ve Yapılan Değişikliğin Paraf Edilmediği - Tahrifat Hakkında Bilirkişi İncelemesi Yapılacağı )
BONO ÜZERİNDE TAHRİFAT ( Senetteki Çıkıntı, Kazıntı Veya Silintinin Ayrıca Tasdik Edilmemiş ise İnkar Halinde Yok Hükmünde Sayılacağı - Geçerlilik İçin Seneti Düzenleyen Tarafından İmza Veya Paraf Edilerek Onaylanması Gerektiği )
SENETİ DÜZENLEYEN TARAFINDAN ONAYLANMAMIŞ TAHRİFAT ( Senedin Düzenleme Öncesi Durumuna Göre Değerlendirme Yapılacağı )"
298Y12.HD12.6.2012E. 2012/4421 K. 2012/20219"ŞİKAYET ( Bonoya Dayalı Haciz Yoluyla Yapılan İcra Takibine - Çift Vadeli Olarak Düzenlenen Senetler Bono Vasfında Sayılamayacağından Mahkemece Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP ( Şikayet/Tahrifat Sonucu Bononun Çift Vadeli Hale Geldiği - Bu Halde Senet Bono Vasfında Sayılamayacağından Mahkemece Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )
KAMBİYO SENEDİNİN TAHRİFATI ( Bononun Tediye Tarihindeki Düzeltmenin Yanında Keşideciye Ait Herhangi Bir Paraf ya da İmzanın Mevcut Olmadığı/Bu Sebeple Yapılan Düzeltmenin Geçersiz Olduğu - Şikayet )
SENET ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ( Geçerli Olabilmesi İçin Düzenleyen Tarafından İmza ve Paraf Edilmek Suretiyle Onaylanması Gerektiği - Bononun Tediye Tarihindeki Düzeltmenin Yanında Keşideciye Ait Herhangi Bir Paraf ya da İmzanın Mevcut Olmadığı/Şikayet )
BONODA VADE ( Şikayet - Çift Vadeli Olarak Düzenlenen Senetler Bono Vasfında Sayılamayacağından Mahkemece Takibin İptaline Karar Verilmesi Gerektiği )"
298Y15.HD16.5.2012E. 2012/2296 K. 2012/3456"İTİRAZIN İPTALİ ( İş Bedelinin Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibinin - Davacı Tarafça Akdi İlişkinin Varlığı Yazılı Belgeyle Kanıtlanamadığı/Davacı Vekiline Akdi İlişkinin Varlığı Konusunda Davalıya Yemin Teklif Etme Hakkı Bulunduğunun Hatırlatılması Gerektiği )
AKDİ İLİŞKİNİN İSPATI ( İnkar Edilmesi Durumunda İspat Yükümlülüğü Varlığını İddia Eden Davacıda Olduğu - Varlığının Yazılı Belgeyle Kanıtlanamadığı/Davacı Vekiline Akdi İlişkinin Varlığı Konusunda Davalıya Yemin Teklif Etme Hakkı Bulunduğunun Hatırlatılması Gerektiği/İtirazın İptali )
YAZILI BELGE ( İtirazın İptali - Davacı Tarafça Akdi İlişkinin Varlığı Yazılı Belgeyle Kanıtlanamadığı/Davacı Vekiline Akdi İlişkinin Varlığı Konusunda Davalıya Yemin Teklif Etme Hakkı Bulunduğunun Hatırlatılması Gerektiği )
DELİL DİLEKÇESİ ( Her Türlü Yasal Delil İbaresini de Kullanmış Olduğundan Davacı Vekiline Akdi İlişkinin Varlığı Konusunda Davalıya Yemin Teklif Etme Hakkı Bulunduğunun Hatırlatılması Gerektiği - İtirazın İptali )
YEMİN ( Davacı Vekili Dava Dilekçesinde ve Delil Dilekçesinde Her Türlü Yasal Delil İbaresini de Kullanmış Olduğundan Davacı Vekiline Akdi İlişkinin Varlığı Konusunda Davalıya Yemin Teklif Etme Hakkı Bulunduğunun Hatırlatılması Gerektiği - İtirazın İptali )"
298Y12.HD20.12.2011E. 2011/11491 K. 2011/29620"ÇEKİN KEŞİDE TARİHİNDE TAHRİFAT YAPILMASI (Tahrifat Yapılmadan Önceki Haliyle Çek Yasal 10 Günlük Süresinde Bankaya İbraz Edilmişse Bu Durumda Tahrifatın Çek Yönünden Hüküm İfade Etmeyeceği)
TAHRİFAT YAPILAN ÇEK TARİHİ (Önceki Haliyle Çek Yasal 10 Günlük Süresinde Bankaya İbraz Edilmişse Bu Durumda Tahrifatın Çek Yönünden Hüküm İfade Etmeyeceği - Takibin İptali Talebinin Reddi)
SENETTE ÇIKINTI KAZINTI VE SİLİNTİ (Çekin Keşide Tarihinde Tahrifat Yapılmadan Önceki Haliyle Çek Yasal 10 Günlük Süresinde Bankaya İbraz Edilmişse Bu Durumda Tahrifatın Çek Yönünden Hüküm İfade Etmeyeceği)
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ (Çek Tarihinde Tahrifat Yapılması Nedeniyle - Önceki Haliyle Çek Yasal 10 Günlük Süresinde Bankaya İbraz Edilmişse Bu Durumda Tahrifatın Çek Yönünden Hüküm İfade Etmeyeceği/Takibin Devam Edeceği)"
298Y12.HD12.12.2011E. 2011/10281 K. 2011/28978"BONONUN ZORUNLU UNSURU (Kimin Emrine Ödenecek İse Onun Ad ve Soyadını İhtiva Etmesi - Lehtarın İsminin Çizilip Yeniden Yazılan İsmin Paraflanmadığı/Senedin Kambiyo Vasfı Taşımadığı)
KAMBİYO VASFI TAŞIMAYAN BONO (Gerçek Veya Tüzel Kişi Olarak Bir Lehtarının Bulunması Gerektiği - Lehtarın İsminin Çizilip Yeniden Yazılan İsmin Paraflanmadığı)
SENETTE ÇIKINTI KAZINTI VE SİLİNTİ (Bononun Gerçek Veya Tüzel Kişi Olarak Bir Lehtarının Bulunması Gerektiği/Lehtarın İsminin Çizilip Yeniden Yazılan İsmin Paraflanmadığı - Kambiyo Vasfı Taşımadığı)"
298Y12.HD17.11.2011E. 2011/7352 K. 2011/22602"SENETTEKİ ÇIKINTI KAZINTI VEYA SİLİNTİ ( Ayrıcı Onanmamışsa İnkarı Halinde Göz Önünde Tutulmayacağı - Mahkemece Senedin Geçerliliğine ve Anlamına Etkili Nitelikte Kabul Edilirse Senedin Kısmen veya Tamamen Geçersiz Sayılabileceği )
SENET ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Geçerli Olabilmesi İçin Düzenleyen Tarafından İmza veya Paraf Edilerek Onaylanması Gereği - Onaylanmamış Çıkıntı Kazıntı veya Silintinin Tespiti Halinde Senedin Düzenleme Tarihinden Öncesine Göre Değerlendirmesi Gereği )"
298Y12.HD13.10.2011E. 2011/16353 K. 2011/18732"ÇEKTE TAHRİFAT YAPILDIĞI İDDİASI (Değişikliklerin Geçerli Olabilmesi İçin Düzenleyen Tarafından İmza Veya Paraf Edilmek Suretiyle Onaylanması Gerektiği - İbraz Süresinin Geçtiği/Takibin İptaline Karar Verileceği)
SENETTE ÇIKINTI KAZINTI VE SİLİNTİ (Ayrıca Onanmamışsa İnkâr Hâlinde Göz Önünde Tutulamayacağı - Takibin İptaline Karar Verileceği/Bilirkişinin "Rakam Değişikliğinin Tahrifat Amaçlı Olmayıp Düzeltme Amacıyla Yapıldığı" İfadesinin Mahkemeyi Bağlamayacağı)
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ (Çekte Tahrifat Yapılması Nedeniyle/Değişikliklerin Geçerli Olabilmesi İçin Düzenleyen Tarafından İmza Veya Paraf Edilmek Suretiyle Onaylanacağı - İbraz Süresinin Geçtiği/Takibin İptali Gerektiği)"
298Y14.HD19.7.2011E. 2011/8915 K. 2011/9543"İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ (Sözleşme Kapsamında Kalan İşler Bedeline KDV Alacağı İlave Edilmeden ve Yapılan Fazla İşler Bedeline ise KDV Alacağı İlave Edilerek Yüklenici Alacağının Tespit Edilmesi Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ (Sözleşme Kapsamında Kalan İşlerden Ödenmeyen İş Bedeli Alacağı - Sözleşmenin Belirtilen Maddeleri Sözleşmeye El Yazısı ile İlave Edildiği/Senedin Sıhhat veya Manasına Müessir Olacak Mahiyetteki Sonradan Yapılan İlaveler Kabul Edilmezse ve Ayrıca Tasdik Edilmemişse Yapılmamış Sayılacağı )
SÖZLEŞMEYE İLAVE (Sözleşmenin Belirtilen Maddeleri Sözleşmeye El Yazısı ile İlave Edildiği/Senetteki İlaveler Ayrıca Tasdik Edilmediğinden ve Davalı Tarafından da Kabul Edilmediğinden Kural Olarak Eser Bedeline Ayrıca KDV Alacağı Eklenmesinin İstenemeyeceği - İş Bedelinin Tahsili/İtşrazın İptali İstemi )
KDV ( İş Bedelinin Tahsili/İptali İstemi - Senetteki İlaveler Ayrıca Tasdik Edilmediğinden ve Davalı Tarafından da Kabul Edilmediğinden Kural Olarak Eser Bedeline Ayrıca KDV Alacağı Eklenmesinin İstenemeyeceği/Sözleşme Kapsamında Kalan İşler Bedeline KDV Alacağı İlave Edilmeden ve Yapılan Fazla İşler Bedeline ise KDV Alacağı İlave Edilerek Yüklenici Alacağının Tespit Edilmesi Gerektiği )"
298Y12.HD7.7.2011E. 2011/16152 K. 2011/14698"İCRA TAKİBİNİN İPTALİ DAVASI ( Takip Dayanağı Belge Bono Niteliğinde Olmadığından Alacaklının Anılan Senede Dayanarak Kambiyo Senetlerine Mahsus Yol ile Takip Yapmasının Mümkün Olmadığı )
BONO ( Tanzim Edenin Kendisini Lehtar Göstererek Bono Düzenleyemeyeceği - İcra Takibinin İptali İstemi )
KEŞİDECİ İSMİNİN ÜZERİNİN ÇİZİLMESİ ( İcra Takibinin İptali İstemi - Üzeri Çizilen İsmin Lehdar Olarak Yazıldığı Halinin Esas Alınması Gerektiği )"
298Y12.HD7.7.2011E. 2010/32730 K. 2011/14836"BONO ( Tanzim Edildiği Gün ve Yerin Yazılmasının Zorunlu Olduğu - Bononun Vade Tarihinin Keşide Gününden Muayyen Bir Müddet Sonraya Ait Olmasının Zorunlu Olduğu)
BONODA VADE ( Keşide Gününden Muayyen Bir Müddet Sonraya Ait Olması Gereği - Rakam ve Yazı ile Gösterilen Vade Tarihlerinin Birbirine Uygun Olmaması Halinde Senedin Bono Niteliği Taşımayacağı)
SENETTE ÇIKINTI KAZINTI SİLİNTİ ( Ayrıca Tasdik Edilmemiş ise İnkarı Halinde Yok Hükmünde Olduğu - Senet Üzerinde Yapılan Değişikliğin Geçerli Olması İçin Düzenleyen Tarafından İmza veya Paraf Edilmek Suretiyle Onaylanması Gereği)
SENET ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Geçerli Olması İçin Düzenleyen Tarafından İmza veya Paraf Edilmek Suretiyle Onaylanması Gereği - Senetteki Çıkıntı Kazıntı veya Silintinin Ayrıca Tasdik Edilmemiş ise İnkarı Halinde Yok Hükmünde Olduğu)"
298Y12.HD23.2.2009E. 2008/23156 K. 2009/3438"ÇEKTE DÜZELTİLEN KEŞİDE TARİHİ ( Tahrifat Yapıldığı ve Paraf İmzasının da Sahte Olduğu İtirazının Bilirkişi İncelemesi İle Sonuçlandırılacağı - Keşideciye Ait Olmadığının Tespiti Halinde Tahrifattan Önceki Tarihin Kabul Edileceği )
PARAF İMZASININ SAHTE OLDUĞU İDDİASI ( Çekte Düzeltilen Keşide Tarihi/Keşideciye Ait Olmadığının Tespiti Halinde Tahrifattan Önceki Tarihin Kabul Edileceği - İtirazının Bilirkişi İncelemesi İle Sonuçlandırılacağı )
KEŞİDE TARİHİ ( Tahrifat Yapıldığı ve Paraf İmzasının da Sahte Olduğu İtirazının Bilirkişi İncelemesi İle Sonuçlandırılacağı - İtiraz Sabit Olduğu Takdirde Çekin Yasal Süreden Sonra İbraz Edildiği ve Takibin İptaline Karar Verilebileceği )"
298YHGK2.7.2008E. 2008/12-475 K. 2008/462"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Aval Niteliğinde Olmayan Şahit Olarak Konulduğu Senet Alacaklısının da Kabulünde Bulunan Kaydın İmzacısının Senet Bedelini Hamiline Karşı Ödeme Yükümlülüğünün de Olmayacağı )
AVAL NİTELİĞİ ( Senedin Huzurunda İmzalandığını Tevsik Anlamında Konulan "Şahit" İbaresi İle Karşısındaki İsim ve İmzanın Senet Bedelinin Kısmen veya Tamamen Vade Tarihinde Hamile Karşı Ödeme Yükümlüğünü İçerdiğinden Aval Olmadığı )
ŞAHİT ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip - Aval Niteliğinde Olmayan Şahit Olarak Konulduğu Senet Alacaklısının da Kabulünde Bulunan Kaydın İmzacısının Senet Bedelini Hamiline Karşı Ödeme Yükümlülüğünün de Olmayacağı )
SENET BEDELİNİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Aval Niteliğinde Olmayan Şahit Olarak Konulduğu Senet Alacaklısının da Kabulünde Bulunan Kaydın İmzacısının Senet Bedelini Hamiline Karşı Ödeme Yükümlülüğünün de Olmayacağı )
MATBU KEFİL ( Matbu Senet Metninde Yer Alan Matbu Kefil İbaresinin Silinip Açıkça Elle Şahit Yazılmış Olması da HUMK. Md. 298 Karşısında Ayrıca Tasdiki Gerektiren Bir Hal Olmadığı )"
298Y15.HD18.4.2008E. 2007/3220 K. 2008/2565"İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davalı Yüklenici Davacının Bilgisi ve Rızası Dahilinde Sözkonusu Makbuzla Ödeme Yaptığı İçin Makbuza Rakamla "4" Yazıyla da "Dört Milyar" Eklediğini Kabul Ettiği - Davacı Taşeron Eklemeleri Kabul Etmeyip İnkar Ettiğinden Eklentilerin Yok Hükmünde Sayılacağı )
ÖDEME MAKBUZUNA EKLEME YAPILMASI ( Davalı Yüklenici Davacının Bilgisi ve Rızası Dahilinde Sözkonusu Makbuzla Ödeme Yaptığı İçin Makbuza Ekleme Yaptığının Kabul Ettiği - Davacı Taşeron Eklemeleri Kabul Etmeyip İnkar Ettiğinden Eklentilerin Yok Hükmünde Sayılacağı )
EKLENTİLERİN YOK HÜKMÜNDE SAYILMASI ( İş Bedelinin Tahsili - Davalı Yüklenici Davacının Bilgisi ve Rızası Dahilinde Sözkonusu Makbuzla Ödeme Yaptığı İçin Makbuza Rakamla "4" Yazıyla da "Dört Milyar" Eklediğini Kabul Etmesi Nedeniyle )"
298Y12.HD25.3.2008E. 2008/3345 K. 2008/5836"BONODA KEŞİDECİ İLE LEHTARIN AYNI KİŞİLER OLMASI ( Mümkün Olmadığı - Bu Tür Bir Bonoya Dayanılarak Kambiyo Senedi Yoluyla İcra Takibi Yapılamayacağı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İCRA TAKİBİ ( Bonoda Keşideci İle Lehtarın Aynı Kişiler Olmasının Mümkün Olmadığı - Bu Tür Bir Bonoya Dayanılarak Kambiyo Senedi Yoluyla İcra Takibi Yapılamayacağı )
SENETTEKİ SİLİNTİ VE KAZINTILARIN ETKİSİ ( Bonoda Keşideci İle Lehtarın Aynı Kişiler Olmasının Mümkün Olmadığı - Bu Tür Bir Bonoya Dayanılarak Kambiyo Senedi Yoluyla İcra Takibi Yapılamayacağı )"
298Y15.HD6.11.2007E. 2006/6404 K. 2007/6961"ALACAK DAVASI ( Taşeronun Sözleşmeye Dayalı Olarak Yaptığı İmalattan Dolayı Bakiye İş Bedelinin Tahsili İstemi - İstihkakın Kalemle Düzeltilmesi )
SENETTEKİ DÜZELTMELER ( Sözleşmede Taşeronun İstihkakı Kalemle Düzeltilmiş Ancak Bu Düzeltme İmza ile Doğrulanmamış Olması Nedeniyle Hükümsüz Olması )
HUSUMET ( Sözleşmenin Tarafı Olmayan Kişi Hakkında Hüküm Kurulmasının da Hatalı Olması )"
298Y10.CD17.7.2007E. 2005/17760 K. 2007/9154"KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Sanığın Tahrifat İddiası/Keşide Tarihi Yanında Bulunan İmzanın Sanığa Ait Olup Olmadığının Araştırılması )
ÇEKTE TAHRİFAT İDDİASI ( Keşide Tarihi Yanında Bulunan İmzanın Sanığa Ait Olup Olmadığının Araştırılması - Karşılıksız Çek Keşide Etmek )"
298Y10.CD10.7.2007E. 2005/17132 K. 2007/8693"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Çek Aslı İle İbraz Anındaki Onaylı Örneği Getirtilip Keşide Tarihinde Değişiklik Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gereği )
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇU ( Sanığın Suça Konu Çeklerin Keşide Tarihindeki Yıl Hanesinin Değiştirilerek İşleme Konulduğunu İddia Etmesi Karşısında Çek Aslı İle İbraz Anındaki Onaylı Örneği Getirtilmesi Gereği )
VEKALET / AVUKATLIK ÜCRETİ ( Müdahil Yerine Davanın Tarafı Olmayan Müdahil Vekili Lehine Hükmedilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu )
ÇEKTE TAHRİFAT ( Çek Aslı İle İbraz Anındaki Onaylı Örneği Getirtilip Keşide Tarihinde Değişiklik Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gereği )"
298Y14.HD14.11.2006E. 2006/13020 K. 2006/13069"TEMLİK SÖZLEŞMESİ ( Temellük İddiasının Yazılı Şekilde Kanıtlanması Gerektiği - Davacı Yüklenicinin Yaptığı Sözlü Temlike Dayanarak Tescil Talep Edemeyeceği )
TESCİL TALEBİ ( Temellük İddiasının Yazılı Şekilde Kanıtlanması Gerektiği - Davacı Yüklenicinin Yaptığı Sözlü Temlike Dayanarak Tescil Talep Edemeyeceği )
SÖZLÜ TEMLİK ( Davacı Yüklenicinin Yaptığı Sözlü Temlike Dayanarak Tescil Talep Edemeyeceği - Yazılı Olması Gereği )"
298Y12.HD23.1.2006E. 2005/23318 K. 2006/148"CİRO ZİNCİRİNDE KOPUKLUK BULUNMASI ( İbrazdan Sonra Hamiline Çek Kendisine Ciro Edilmeyen Takip Alacaklısının Yetkili Hamil Sıfatının Bulunmaması - Çekin İptali Gereği )
HAMİLİNE ÇEKİN DEVRİ ( İbrazdan Sonra Lehine Ciro Olmadan Çeki Elinde Bulunduran Kişinin Yetkili Hamil Sayılmaması - Çekin İptali Gereği )
ÇEKİN İPTALİ TALEBİ ( Hamiline Çekin İbrazdan Sonra Kendisine Ciro Edildiğine İlişkin Bir Kayıt Bulunmadan Çeki Elinde Bulunduran Kişinin Yetkili Hamil Sayılmaması - Çekin Sıhhat ve Manasına Etki Etmeyen Değişikliğin Tahrifat Olarak Kabul Edilemeyeceği )
KEŞİDE YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Çekteki Silinti Çıkıntı veya Kazıntının Çekin Sıhhat ve Manasına Etki Etmedikçe Tahrifat Olarak Kabul Edilemeyeceği - Çekin İptali Talebinin Reddi Gereği )
TAHRİFAT NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Çekteki Keşide Yerinin Açık Olmadığından Değiştirilerek Açıkça Yazılmış Olması - Çekin Sıhhat ve Manasını Etkilemeyen Değişikliklerin Tahrifat Olarak Kabul Edilememesi )"
298Y12.HD29.11.2005E. 2005/19674 K. 2005/23531"SENET METNİNDEKİ DEĞİŞİKLİK ( Keşideci Borçlu Tarafından Paraf Edilmediğinden Alacaklının Sözkonusu Borç Dışındaki Senet Alacağı Yönünden Takip Yapmasına Yasal İmkan Olmadığı )
MAHDUT YETKİLİ İCRA MAHKEMESİ ( Yemin Tevcihinin Mümkün Bulunmadığı )
YEMİN ( Mahdut Yetkili İcra Mahkemesince Yemin Tevcihinin Mümkün Bulunmadığı )
KEŞİDECİNİN BORÇLU TARAFINDAN PARAF EDİLMEMESİ ( Alacaklının Sözkonusu Borç Dışındaki Senet Alacağı Yönünden Takip Yapmasına Yasal İmkan Olmadığı )"
298Y12.HD21.2.2005E. 2005/243 K. 2005/3306"SENETTE TAHRİFAT ( Ayrıca Tasdik Edilmemiş Olması Halinde Senetteki Hak ve Silintilerin Yok Hükmünde Sayılması )
BONODA YAZILI BEDELDE TAHRİFAT ( Senetteki Hak ve Silintilerin Ayrıca Tasdik Edilmemiş ve İnkarı Halinde Yok Hükmünde Olması )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Borçlunun Kabul Ettiğinin Dışında Kalan Miktar Üzerinden Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
298Y11.HD10.2.2005E. 2004/4010 K. 2005/1051"ALACAK DAVASI ( Taraflar Arasında İmzalanan İşletme Sözleşmesi Uyarınca Karşı Tarafa Tahsis Edilen Reyon Karşılığı Sözleşmeden Doğan Borcun Yerine Getirilmemesi Nedeniyle )
SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPMA ( Sözleşme Metni Üzerinde Yapılan Girinti ve Silintilerin Geçerli Olabilmesi için Taraflarca Ayrıca İmzalanmasının Gerekmesi )
SÖZLEŞMEDE TEK TARAFLI DEĞİŞİKLİK YAPMA ( Bir Yıl Olarak İmzalanan Sözleşme Süresinin Tek Taraflı Olarak 15 Güne Tek Taraflı Çevrilmesi Halinde Bu Hali ile Geçerli Kabul Edilememesi )
CEZAİ ŞART ( Geçersiz Sayılan Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şart Niteliğindeki Gecikme Cezası Bedelinin Tahsiline Karar Verilememesi )
GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Sözleşmede Yapılan Tek Taraflı Yapılan Girinti ve Silintiler Sözleşmenin Geçerliliğine ve Ruhuna Aykırı Olması Halinde Sözleşmenin Tamamen Geçersizliği Sonucunu Doğurması )
İŞLETME SÖZLEŞMESİ ( Mağaza İçinde Reyon Tahsisine İlişkin Sözleşmede Yapılan Tek Taraflı Değişikliğin Geçersiz Olması-İlk Haline Göre Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )"
298Y9.HD8.6.2004E. 2003/18876 K. 2004/14256"HİZMET SÖZLEŞMESİNDE YAPILMIŞ DEĞİŞİKLİĞİN GEÇERLİ OLMAMASI ( Taraflarca İmza veya Paraf Edilmemiş Olduğundan )
İMZA VEYA PARAFLA TASDİK EDİLMEMİŞ SÖZLEŞME METNİNDEKİ DEĞİŞİKLİK VE EKLEMELER ( Geçerli Olmaması - İş Akdindeki Ücrete İlişkin Kısma Eklemede Bulunulmuş Olması )
SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN GEÇERLİLİĞİ ( İmza veya Parafla Değişikliğin Tasdik Edilmesi Koşuluna Bağlı Olması )
ÜCRETE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMİŞ OLMASI ( İmza ve Parafla Tasdik Edilmeyen Değişikliğin Geçersiz Olması )"
298Y12.HD19.1.2004E. 2003/23835 K. 2004/581"BONODA MATBU OLAN TL YAZILI YERİN ÇİZİLİP ABD DOLARI YAZILMASI ( Rakamın Veya Borcun Nevinin Silinmesi Ya da Bu Bölümlerde Kazıntı Yapılmasının Söz Konusu Olmayacağı )
KAMBİYO SENEDİ VASFI ( Bonoda Matbu Olan TL Yazılı Yerin Çizilip ABD Doları Yazılması - Rakamın Veya Borcun Nevinin Silinmesi Ya da Bu Bölümlerde Kazıntı Yapılmasının Söz Konusu Olmayacağı )
İTİRAZ ( Borcun Ödendiği - Bu Aşamada Takip Dayanağı Bononun Kambiyo Senedi Vasfını Taşımadığı Olgusunun İncelenemeyeceği )"
298Y12.HD25.9.2003E. 2003/14090 K. 2003/18388"BONO ( Bono Bedeli Yazı ve Rakamla Aynı Olup Para Birimi Farklı ise Bu Farklılık Ayrıca Tasdik Edilmemişse Anlaşmazlığın Çözümünün Yargılamaya Muhtaç Olması )
YAZI VE RAKAM ARASINDAKİ FARKLILIK ( Bono Bedeli Yazı ve Rakamla Aynı Olup Para Birimi Farklı ise Bu Farklılık Ayrıca Tasdik Edilmemişse Anlaşmazlığın Çözümünün Yargılamaya Muhtaç Olması )
ŞİKAYET ( Bono Bedeli Yazı ve Rakamla Aynı Olup Para Birimi Farklı ise Bu Farklılık Ayrıca Tasdik Edilmemişse Anlaşmazlığın Çözümünün Yargılamaya Muhtaç Olması ve Şikayetin Kabulü )"
298Y9.HD13.9.2003E. 2003/4437 K. 2003/16953"İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli Hizmet Akti - İşçinin Hizmet Süresi Dolmadan Feshi/Bu Tür Sözleşmelerde Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı ) )
BELİRLİ SÜRELİ HİZMET AKTİ ( Bu Tür Sözleşmelerde İhbar Tazminatının Ödenmesine Hükmedilmesinin Usul ve Yasaya Aykırılığı )
İŞ AKTİNİN GEÇERSİZLİĞİ ( Sözleşmedeki Kalemle Yapılan Çıkıntı Daha Sonra Tasdik Edilmemişse İnkar Halinde Sözleşmenin Geçersiz Sayılması Gerekeceği )
SÖZLEŞMEDE KALEMLE YAPILAN ÇIKINTI ( Davalının Tümünü İnkar Etmemesi - Mahkemenin Gerekli İnceleme ve Değerlendirilmeleri Yapması Gereği )"
298YHGK14.5.2003E. 2003/12-347 K. 2003/345"TAKİBİN İPTALİ DAVASI ( Bedelin Rakamla Yazılı Olan Bölümdeki Tahrifatın Senedin Kambiyo Senedi Olma Özelliğini Ortadan Kaldırmayacağından Borçluya Yönelik Takibin İptalinin Hatalı Olması )
VADE UNSURUNU TAŞIMAYAN SENET ( Bu Tür Senetlerin Görüldüğünde Ödenecek Bono Olarak Düzenleneceğinin Kabulünün Gerekmesi-Vade Eksikliğinin Senedin Vasfını Etkilememesi )
GÖRÜLDÜĞÜNDE ÖDENECEK SENETLER ( Vade Unsuru Taşımayan Senetlerin Görüldüğünde Ödenecek Bono Olarak Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
SENETTE İKİ VADENİN BULUNMASI ( Senedin Geçersizliği Sonucunu Doğuran Sebeplerden Birisi Senette İki Vadenin Mevcut Olması Diğeri İse Tanzim Tarihinden Önceki Vadeli Senet Olması )
İCRA İFLAS KANUNUNUN UYGULAMA ALANI ( Borçlunun İmza İnkarı İtirazını Geri Alması veya Borcu Tamamen ya da Kısmen Kabul Etmesi Halinde 2004 Sayılı Yasanın Uygulanmaması )"
298YHGK22.1.2003E. 2003/12-3 K. 2003/28"ŞİKAYET ( İcra Memurunun Yasaya Aykırı Olarak Yaptığı İşlemin İptali )
SENET ( Bir Kimsenin Vücuda Getirdiği ve Kendi Aleyhine Delil Teşkil Eden Yazılı Belge Olması )
KAMBİYO SENETLERİ ( Medeni Usul Hukukunda Adi Senet Kabul Edilmesine Rağmen Ceza Hukukunda Resmi Varaka Hükmünde Olması )
İCRA TETKİK MERCİİ ( Takip Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıkları Çözme Görevini Yerine Getirirken Kural Olarak Tanık Dinleyemeceğinden Sınırlı Yetkili Olması )
SAHTELİK İDDİASI ( İcra Tetkik Merciinin Sahtelik İddiasını İncelemesi Hakkındaki Yetkisinin Genel Mahkemeye Göre Kısıtlı Olması )"
298Y12.HD4.3.2002E. 2002/3058 K. 2002/4386"BONODA SONRADAN YAPILAN DÜZELTME ( Vade Tarihindeki Düzeltmenin Tarafların Anlaşması Sonucu Yapıldığının Yazılı Belge İle Kanıtlanmaması Nedeniyle Bononun Yok Hükmünde Olması )
SENETTE SONRADAN YAPILAN DÜZELTME ( Vade Tarihindeki Düzeltmenin Tarafların Anlaşması Sonucu Yapıldığının Yazılı Belge İle Kanıtlanmaması Nedeniyle Bononun Yok Hükmünde Olması )
YOK HÜKMÜNDE OLAN BONO ( Bononun Vade Tarihindeki Düzeltmenin Tarafların Anlaşması Sonucu Yapıldığının Yazılı Belge İle Kanıtlanmaması Nedeniyle Bononun Yok Hükmünde Olması )"
298Y13.HD5.2.2002E. 2001/12774 K. 2002/1101"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacının Davlıya Verdiği Borç Para Karşılığı Alınan Senet Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
SENET ÜZERİNDE TAHRİFAT YAPILMASI ( Senet Üzerindeki Değişikliğin Borçlu Tarafından Paraf Edilmemesi )
PARAF ( Senet Üzerindeki Değişikliğin Borçlu Tarafından Paraf Edilmemesi-Borçlunun Değişiklikten Önceki Miktar Kadar Borçlu Olduğunun Tespiti )"
298Y12.HD5.12.2000E. 2000/18436 K. 2000/19130"SENETTE ÇIKINTI VE SİLİNTİ ( Senette Yazılı Matbu T.lirası Kelimesi Çizilerek Amerikan Doları Olarak Değiştirilmiş Olması)
TÜRK LİRASI YAZISI ÇİZİLEREK AMERİKAN DOLARI YAZILMIŞ OLMASI ( Senedin Sıhhatine Etkisi)"
298Y10.CD16.11.1998E. 1998/10436 K. 1998/11036"ÇEK YASASINA AYKIRILIK ( Senet Üzerindeki Çıkıntı Kazıntı ve Silintiler )
KEŞİDE TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK ( Senet Üzerindeki Çıkıntı Kazıntı ve Silinti Ayrıca Onaylanmamışsa İnkar Halinde Yokmuş Gibi İşlem Yapılacağı )
SENET ÜZERİNDE ÇIKINTI KAZINTI VE SİLİNTİ ( Ayrıca Onaylanmamışsa İnkar Halinde Yokmuş Gibi İşlem Yapılacağı )"
298Y19.HD8.5.1998E. 1998/2633 K. 1998/3273"KAMBİYO SENEDİNİN RAKAM HANESİNDE TAHRİFAT ( Yazı ile Kaydedilen Bölüme İtibar Edilememesi )
TAHRİFAT YAPILMIŞ OLMASI ( Kambiyo Senedinin Rakam Hanesinde )
RAKAM HANESİNDE TAHRİFAT YAPILMIŞ OLMASI ( Kambiyo Senedinde Yazı Hanesine İtibar Edilememesi )
SENEDİN RAKAM HANESİNDE TAHRİFAT YAPILMIŞ OLMASI ( Yazı Hanesine İtibar Edilemeyeceği )
MENFİ TESBİT DAVASI ( Senetteki Rakamlarda Tahrifat Yapılmış Olması )
SAHTE SENEDE DAYANAN TAKİP ( Menfi Tesbit Davası )
SENETTEKİ RAKAMLARDA TAHRİFAT ( Bedelin Yazıyla Yazılan Bölümüne İtibar Edilemeyeceği )"
298YCGK5.10.1992E. 1992/10-229 K. 1992/253"ÇEK KANUNU`NA AYKIRI DAVRANIŞ ( Senet Üzerinde Tahrifat Yapmak )
SENET ÜZERİNDE TAHRİFAT ( Keşidecinin Değişikliği Onaylamamış Olması )
KEŞİDE TARİHİ ( Keşidecinin Onayı Dışında Değiştirilmesi )
ÇEK TARİHİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Keşideci Onaylamamışsa Geçersiz Olacağı )"
298Y12.HD16.3.1992E. 1991/9391 K. 1992/3131"BONODA LEHTAR ( Hakiki veya Hükmi Şahıs Olma Mecburiyeti )
BONO ( Tüzel Kişiliği Olmayan İşletme Adına Düzenlenen )"
298Y11.HD10.5.1988E. 1988/1385 K. 1988/3127"İHRACATI TEŞVİK KREDİSİ ( Kredinin Faizsiz Kullandırılacağına İlişkin Gizli Sözleşmenin Geçerli Olup Olmaması - Kanuna Karşı Hile İddiası )
KANUNA KARŞI HİLE İDDİASI ( İhracatı Teşvik Kredisinin Faizsiz Kullandırılacağına İlişkin Gizli Sözleşmenin Geçerliliği )
KREDİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ ( İhracatı Teşvik Kredisine İlişkin Sözleşmede Yer Alan Faiz Alınmayacağı Hükmü )
FAİZSİZ KREDİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ OLUP OLMAMASI ( Bankaca Verilen İhracatı Teşvik Kredisine İlişkin Sözleşme )"
298YHGK6.4.1988E. 1987/13-551 K. 1988/310"ALACAK DAVASI ( Senet Üzerinde Bulunan Çıkıntı )
SENET ÜZERİNDE BULUNAN ÇIKINTI ( Tasdik Edilmemekle Kural Olarak Geçersiz Olması )
TASDİK EDİLMEYEN SENET ÜZERİNDEKİ ÇIKINTI ( Kural Olarak Geçersiz Olmakla Birlikte Dinlenen Tanığın Senedin O Tarihte Yapıldığını Söylemesi )
TANIK SÖZLERİ ( Senet Üzerindeki Çıkıntının Gerçek Olduğunu Ve Hazır Olanların da Kabul Etmeleri Nedeniyle Senedin Geçerli Olması )"
298Y15.HD30.3.1981E. 1981/314 K. 1981/657"ISMARLAYANIN BORÇLARI ( Bunların ve Yapılan Masrafların Bilirkişi Raporlarıyla Belirtilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Yapılan Masrafların Bilirkişi Raporlarıyla Belirtilmesinin Gerekmesi )
ÜCRETİN TUTARI ( Önceden Kararlaştırılmamış veya Yaklaşık Olarak Kararlaştırılmış Olan Ücretin Yapıtın Değerine ve Yüklenicinin Giderine Göre Saptanması
İŞİN DEĞERİNE GÖRE ÜCRETİN SAPTANMASI ( Önceden Kararlaştırılmamış veya Yaklaşık Olarak Kararlaştırılmış Olan Ücretin Yapıtın Değerine ve Yüklenicinin Giderine Göre Saptanması )
YAZILI DELİL ( Kanuna Göre Belli Meblağı Geçen Borçların Ancak Tanıkla İspatlanabilmesi )"
298Y11.HD25.4.1978E. 1978/1587 K. 1978/2170"SENET METNİNDEKİ BEDEL TAHRİFAT BULUNMASI ( Onaylanmamışsa İnkar Edildiklerinde Hükümsüz Olacakları )
SENET METNİNDE YAZIYLA VE RAKAMLA GÖSTERİLEN BEDELLER ARASINDA FARK BULUNMASI ( Senette Tahrifat Bulunması )
BONODAKİ BEDELİ GÖSTEREN RAKAMLARDA TAHRİFAT BULUNMASI ( Senetteki Yazıyla Gösterilen Bedele Göre Karar Verilememesi )
YAZIYLA GÖSTERİLEN BEDELE GÖRE KARAR VERİLEMEMESİ ( Bonoda Bedeli Gösteren Rakamlarda Tahrifat Bulunması )"
298Y11.HD16.4.1974E. 1974/820 K. 1974/1363"CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Kurulan Cari Hesap Sözleşmesinin Akdinden Önce Var Olan Bir Matlubun Cari Hesaba Kaydedilmesi )
TEMİNAT OLARAK VERİLEN SENET ( Teminat Olarak Ciro ve Tevdi Edilen Senetlerin Borçlunun Bilcümle Borçlarına Karşı da Teminat Teşkil Etmesi )
DAKTİLO İLE SONRADAN TARİH ATILMASI ( Sözleşmenin Üzerine Sonradan Daktilo ile Tarih Atılmasının Tarihleri Atılı Sözleşmenin Eki Olduğu İddiasının Nazara Alınmasına Gerek Olmaması )
ZİNCİRLEME SORUMLULUK ( Teminat Olarak Ciro ve Tevdi Edilen Senetlerin Borçlunun Bilcümle Borçlarına Karşı da Teminat Teşkil Etmesi )
İMZA İLE TEVSİK ( İmza İle Tevsik Edilmeyen İbarelerin Dikkate Alınmasına Gerek Olmaması )
MÜTESELSİL KEFİL ( Teminat Olarak Ciro ve Tevdi Edilen Senetlerin Borçlunun Bilcümle Borçlarına Karşı da Teminat Teşkil Edeceğinin Kefilce Kabul Edilmiş Olması )"
298Y11.HD18.1.1974E. 1973/5134 K. 1974/65"YAZI VE RAKAMLA YAZILAN İKİ BEDEL ARASINDA FARK BULUNMASI ( Yazıya İtibar Edileceği Kuralının Senette Tahrifat Olması Halinde Uygulanmayacağı )
SENETTE TAHRİFAT ( Yazı ve Rakamla Gösterilen İki Bedel Arasında Fark Bulunması )
EMRE MUHARRER SENET ( Senette Tahrifat-Yazı ve Rakamla Gösterilen Kısımlar Arasında Fark Bulunması )"

Madde 299

YARGITAY

299Y23.HD18.12.2012E. 2012/5612 K. 2012/7483"MUVAZAA İDDİASINA DAYALI SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( İspat Külfetinin Alacağına İtiraz Edilen Alacaklıya Ait Olduğu - Alacaklının Alacağının Gerçek Bir Hukuki İlişkiye Dayandığını Takipten Önce Düzenlenmiş ve Birbirini Teyit Eden Uslüne Uygun Delillerle İspat Etmesi Gereği )
İSPAT KÜLFETİ ( Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davasında İspat Külfetinin Alacağına İtiraz Edilen Alacaklıya Ait Olduğu - Takibe Konu Bonunun İhdas Hanesinde Nakden Kaydının Bulunmasına ve İhdas Nedeninin Talili Halinde Aksini İspat Yükünü Üstlenen Davalının Bu Durumu İspatlayamadığı Gözetilerek Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Muvazaa İddiasına Dayalı/İspat Külfetinin Alacağına İtiraz Edilen Alacaklıya Ait Olduğu - Alacaklının Alacağının Gerçek Bir Hukuki İlişkiye Dayandığını Takipten Önce Düzenlenmiş ve Birbirini Teyit Eden Uslüne Uygun Delillerle İspat Etmesi Gereği )"
299Y4.HD21.6.2012E. 2011/9092 K. 2012/11026"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle - Sunulan Devir Sözleşmesine İstinaden Davalı Şirket Hakkındaki İstemin Husumetten Reddedilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Uygun Düşmediği)
TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA (Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Adi Yazılı Sözleşmeyi Sunmuş İse de Sunulan Belgeler Her Zaman Düzenlenmesi Mümkün Adi Yazılı Belgelerden Olup Davalı Şirketin İşleten Olmadığının Kabulü İçin Yeterli Bulunmadığı)
HUSUMET (Sunulan Devir Sözleşmesine İstinaden Davalı Şirket Hakkındaki İstemin Husumetten Reddedilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Uygun Düşmediği - Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle Tazminat)
İŞLETEN SIFATI (Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle Tazminat - Davalının Aracı Uzun Süreli Kiraya Verdiği ve İşleten Sıfatının Kendisinde Bulunmadığına İlişkin Adi Yazılı Sözleşmeyi Sunmuş İse de Sunulan Belgeler Her Zaman Düzenlenmesi Mümkün Adi Yazılı Belgelerden Olup Davalı Şirketin İşleten Olmadığının Kabulü İçin Yeterli Bulunmadığı)
ARAÇ DEVİR SÖZLEŞMESİ (Adi Yazılı Sözleşme Her Zaman Düzenlenmesi Mümkün Belgelerden Olup Davalı Şirketin İşleten Olmadığının Kabulü İçin Yeterli Bulunmadığı/Sunulan Devir Sözleşmesine İstinaden Davalı Şirket Hakkındaki İstemin Husumetten Reddedilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Uygun Düşmediği - Trafik Kazası Sonucu Yaralanma Nedeniyle Tazminat )"
299YHGK15.2.2012E. 2011/19-772 K. 2012/71"HARİCEN ARAÇ SATIŞI ( Azledilen Vekile Verilen Araç Bedelinin Asilden Tahsili İstemi/Resmi Satışın Yapılamaması - Temsilciye Ya da 3. Kişilere Yetkinin Geri Alındığı Yöntemince Ulaştırılmadıkça Yetkinin Devam Ettiğinin Kabul Edileceği )
AZLEDİLEN VEKİLE ÖDENEN ARAÇ BEDELİ ( Geçerli Olmayan Noter Dışı Satış/Resmi Satışın Yapılamaması - Bedelin Asilden Tahsili İstemi/Satın Alanın Azilden Haberi Yoksa Azle Rağmen Bu İşlemin Vekil Edeni Bağlayacağı )
ARAÇ SATIŞ VEKALETNAMESİ ( Vekilin Azledilmesinden Haberdar Olmasına Rağmen Aracı 3. Kişiye Haricen Satıp Teslim Etmesi - Resmi Satışın Yapılamaması Nedeniyle Araç Bedelinin Asilden Tahsili İstemi/Vekil Edenin Sorumlu Olduğu )
VEKİLİN AZLİ ( Azledilen Vekile Verilen Araç Bedelinin Asilden Tahsili İstemi/Vekil Edenin Sorumlu Olması - Temsilciye Ya da 3. Kişilere Yetkinin Geri Alındığı Yöntemince Ulaştırılmadıkça Yetkinin Devam Ettiğinin Kabul Edileceği )
VEKİL EDENE KARŞI AÇILAN ALACAK DAVASI ( Azledilen Vekile Verilen Araç Bedelinin Asilden Tahsili İstemi - Satın Alanın Azilden Haberi Yoksa Azle Rağmen Bu İşlemin Vekil Edeni Bağlayacağı/Sorumlu Olacağı )
ALACAK DAVASI ( Azledilen Vekile Verilen Araç Bedelinin Asilden Tahsili İstemi/Resmi Satışın Yapılamaması - Temsilciye Ya da 3. Kişilere Yetkinin Geri Alındığı Yöntemince Ulaştırılmadıkça Yetkinin Devam Ettiği/Davanın Kabulü )"
299Y4.HD23.1.2012E. 2012/454 K. 2012/610"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Husumet Yönünden Davanın Reddedilemeyceği - Davalı Yönünden İşleten Sıfatının Bulunduğu/Zarardan Sorumlu Tutulacağı/İşletenlik Sıfatının Değişebileceği/Maddi ve Manevi Tazminat )
ARAÇ ÜZERİNDEKİ TASARRUFUN İSPATLANMASI ( Davalının Başka Bir Kişinin Aracını Kendi Hesabına ve Tehlikesi Kendisine Ait Olmak Üzere İşletenliğininin Başka Bir Şahsa Geçtiğini Geçerli Delillerle İspatlayamadığı - İşletenliğin Değişmesi )
İŞLETENLİK SIFATININ DEĞİŞEBİLECEĞİ ( Trafik Kaydı Adına Olanın Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satışta Alıcı Sıfatıyla Sicilde Kayıtlı Görülen veya Aracın Uzun Süreyle Kiralanması Gibi Hallerde İşletenlik Sıfatının Değişebileceği )"
299Y3.HD26.9.2011E. 2011/9308 K. 2011/13607"VEKALET ÜCRETİ ALACAĞI ( Sulhle ya da Feragatle Sonuçlanan Davalarda Vekalet Ücreti Sözleşmesinden Karşı Tarafı Müteselsil Sorumlu Tutabilmek İçin Yapılan Vekalet Ücreti Sözleşmesinin Yargılamayı Sona Erdiren Taraf İşleminden Önce Yapılması Gerektiği )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Vekalet Ücreti Alacağı - Sulhle ya da Feragatle Sonuçlanan Davalarda Vekalet Ücreti Sözleşmesinden Karşı Tarafı Müteselsil Sorumlu Tutabilmek İçin Vekalet Ücreti Sözleşmesinin Yargılamayı Sona Erdiren Taraf İşleminden Önce Yapıldığının İspatı Gerektiği )
SULHLE YA DA FERAGATLE SONUÇLANAN DAVALAR ( Vekalet Ücreti Sözleşmesinden Karşı Tarafı Müteselsil Sorumlu Tutabilmek İçin Yapılan Vekalet Ücreti Sözleşmesinin Yargılamayı Sona Erdiren Taraf İşleminden Önce Yapılması Gerektiği - Vekalet Ücreti Alacağı )"
299Y17.HD28.4.2011E. 2011/2708 K. 2011/3999"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İSTEMİ (Davacı 3. Kişi Karinenin Aksini İspatlar Başka Belge Sunmadığı Gibi Soyut Nitelikte Kalan Tanık Anlatımları da Yeterli ve Hükme Dayanak Yapacak Nitelikte Olmadığından 3. Kişinin Davasının Reddine Karar Vermek Gerektiği)
TANIK BEYANI (Üçüncü Kişinin İstihkak İstemi - Davacı 3. Kişi Karinenin Aksini İspatlar Başka Belge Sunmadığı Gibi Soyut Nitelikte Kalan Tanık Anlatımları da Yeterli ve Hükme Dayanak Yapacak Nitelikte Olmadığından 3. Kişinin Davasının Reddi Gerektiği)
KARİNENİN AKSİNİ İSPAT (İstihkak İstemi - Davacı 3. Kişi Karinenin Aksini İspatlar Başka Belge Sunmadığı Gibi Soyut Nitelikte Kalan Tanık Anlatımları da Yeterli ve Hükme Dayanak Yapacak Nitelikte Olmadığından 3. Kişinin Davasının Reddi Gerektiği)"
299Y17.HD8.3.2011E. 2010/7875 K. 2011/2076"İSTİHKAK DAVASI (Borçluya Ariyet Olarak Verilen Dokuz Adet Pompanın Haczedilmesi Nedeniyle/Alacaklıya İcra İflas Kanunu Mucibince Dava Açmak Üzere Süre Verildiğinin İcra Müdürünce Bildirilmemiş Olduğu - Haczin Kaldırılması Kararının Yok Hükmünde Sayılması Gerektiği)
HACİZ (Alacaklıya İcra İflas Kanunu Mucibince Dava Açmak Üzere Süre Verildiğinin İcra Müdürünce Bildirilmemiş Olduğu/Haczin Kaldırılması Kararının Yok Hükmünde Olduğu - İstihkak Davası)
İCRA MÜDÜRÜNÜN KARARININ YOK HÜKMÜNDE OLMASI (İstihkak Davası - Alacaklıya İcra İflas Kanunu Mucibince Dava Açmak Üzere Süre Verildiğinin İcra Müdürünce Bildirilmeden Dava Açılmadığından Bahisle Haczin Kaldırılmasına Karar Vermesi)"
299Y4.HD3.2.2011E. 2011/115 K. 2011/1012"TRAFİK KAZASI ( Olayın Araçtaki Teknik Arızadan Kaynaklandığının Ceza Dosyasındaki Kanıtlar İle Saptandığı Gözetilerek Davacıların Uğradığı Zararın Kapsamı Belirlenip Davalının Tazminat İle Sorumlu Tutulması Gerektiği )
ZARARIN KAPSAMI ( Trafik Kazası Nedeniyle Çocukları Olan Desteğin Ölümünden Dolayı Manevi Tazminat - Olayın Araçtaki Teknik Arızadan Kaynaklandığının Ceza Dosyasındaki Kanıtlar İle Saptandığı Gözetilerek Davacıların Uğradığı Zararın Kapsamı Belirlenip Davalının Tazminat İle Sorumlu Tutulması Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle Çocukları Olan Desteğin Ölümünden Dolayı - Olayın Araçtaki Teknik Arızadan Kaynaklandığının Ceza Dosyasındaki Kanıtlar İle Saptandığı Gözetilerek Davacıların Uğradığı Zararın Kapsamı Belirlenip Davalının Tazminat İle Sorumlu Tutulması Gerektiği )
DESTEĞİN ÖLÜMÜ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle - Olayın Araçtaki Teknik Arızadan Kaynaklandığının Ceza Dosyasındaki Kanıtlar İle Saptandığı Gözetilerek Davacıların Uğradığı Zararın Kapsamı Belirlenip Davalının Tazminat İle Sorumlu Tutulması Gerektiği )"
299Y19.HD5.5.2010E. 2010/3269 K. 2010/5499"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa İddiasına Dayalı - İspat Yükünün Alacağına İtiraz Edilen Alacaklıya Ait Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz - Alacaklının Alacağını Takipten Önce Düzenlenmiş ve Birbirini Teyit Eden Usulüne Uygun Delillerle İspatlaması Gerektiği )
MUVAZAA İDDİASINA DAYALI SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( İspat Yükünün Alacağına İtiraz Edilen Alacaklıya Ait Olduğu )"
299Y13.HD5.10.2009E. 2009/4186 K. 2009/10948"SULH ( Taraflar Mahkemenin Hasım Tarafa Yükleteceği Vekalet Ücretinden Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Sulh Olan Taraflar Mahkemenin Hasım Tarafa Yükleteceği Vekalet Ücretinden Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Sulh Olan Taraflar Mahkemenin Hasım Tarafa Yükleteceği Vekalet Ücretinden Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu - Vekilin Müvekkili İle Birlikte Sulh Protokolünü İmzalamış Olması Bu Sorumluluğu Ortadan Kaldırmayacağı )
ÜCRET SÖZLEŞMESİ ( Avukat İle Müvekkili Arasında Yapılan Ücret Sözleşmesinin 3. Kişi Konumundaki Hasım Taraf Yönünden Bağlayıcı Olabilmesi İçin Ücret Sözleşmesinin Yargılamayı Sona Erdiren Taraf İşleminden Önce Yapıldığının Kanıtlanması Gerektiği )"
299Y13.HD4.6.2009E. 2009/1675 K. 2009/7719"SÖZLEŞMEDEKİ ÜCRETİN GEÇERSİZ OLMASI ( Gerek Vekil Eden Gerekse Hasım Sulh Olunan Miktar Sulh Olunan Miktar Belli Değilse Mahkemece Gerçek Sulh Olunan Miktar Araştırılarak Bulunacak Miktar Aksi Takdirde Müddeabihin Yarısı Üzeriden Avukatlık Ücretinin Belirleneceği )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Bu Ücretin Sulh Olunan Miktar Belli İse Onun Üzerinden Belli Değil İse Mahkemece Araştırılarak Bulunacak Gerçek Sulh Olunan Miktar Üzerinden Bulunamaz İse Müddeabihinin Yarısı Üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Belirleneceği )
SULH OLUNAN MİKTAR ( Sözleşmede Ücretin Geçersiz Olması - Belli İse Onun Üzerinden Belli Değil İse Mahkemece Araştırılarak Bulunacak Gerçek Sulh Olunan Miktar Üzerinden Bulunamaz İse Müddeabihinin Yarısı Üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Belirleneceği )"
299Y19.HD3.6.2009E. 2009/4539 K. 2009/5216"SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Muvazaa İddiasına Dayalı - İspat Yükü Kural Olarak Davalı Alacaklıda Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Muvazaa İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Davalı Alacaklıda Olduğu )
MUVAZAA ( İddiasına Dayalı Sıra Cetveline İtiraz Davalarında İspat Yükü Davalı Alacaklıda Olduğu )
BONO İLE İSPAT ( Alacağın Varlığını İspatlamaya Tek Başına Yeterli Olmadığı/Bononun Keşide ve Vade Tarihi İtibarı İle HUMK Md. 299 Çerçevesinde Değerlendirilmesi Gerektiği - Sıra Cetveline İtiraz )"
299Y3.HD15.4.2009E. 2009/4096 K. 2009/6726"VEKALET ÜCRETİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU ( Sulh İle Sonuçlanan Davalarda Vekalet Ücreti Sözleşmesinden Karşı Tarafı Müteselsil Sorumlu Tutabilmek İçin Sözleşmenin Mahkeme Önündeki Yargılamayı Sona Erdiren Taraf İşleminden Önce Yapıldığının İspat Edileceği )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Sulh İle Sonuçlanan Davalarda Vekalet Ücreti Sözleşmesinden Karşı Tarafı Müteselsil Sorumlu Tutabilmek İçin Sözleşmenin Mahkeme Önündeki Yargılamayı Sona Erdiren Taraf İşleminden Önce Yapıldığının İspatı Gerektiği )
SULH İLE SONUÇLANAN DAVA ( Vekalet Ücreti Sözleşmesinden Karşı Tarafı Müteselsil Sorumlu Tutabilmek İçin Sözleşmenin Mahkeme Önündeki Yargılamayı Sona Erdiren Taraf İşleminden Önce Yapıldığının İspat Edileceği )"
299Y3.HD19.1.2009E. 2008/21276 K. 2009/9"VEKALET ÜCRETİ ALACAĞI ( Tarafların Vekilleri İle Yaptıkları Vekalet Ücreti Sözleşmesinden Karşı Tarafın Sorumlu Tutulabilmesi İçin Ücret Sözleşmesinin Yargılamayı Sona Erdiren Taraf İşleminden Önce Yapıldığının Kanıtlanması Gerektiği )
ÜCRET SÖZLEŞMESİ ( Vekalet Ücreti Sözleşmesinden Karşı Tarafın Sorumlu Tutulabilmesi İçin Ücret Sözleşmesinin Yargılamayı Sona Erdiren Taraf İşleminden Önce Yapıldığının Kanıtlanması Gerektiği )
YAZILI DELİL ( Vekalet Ücreti Sözleşmesinden Karşı Tarafın Sorumlu Tutulabilmesi İçin Ücret Sözleşmesinin Yargılamayı Sona Erdiren Taraf İşleminden Önce Yapıldığının Kanıtlanması Gerektiği )
VEKALET ÜCRETİNİN TESPİTİ ( Yapılan Protokol Doğrultusunda Davacının Müvekkilinin Elde Ettiği Parasal Değer Tespit Edilip Bu Parasal Değer Üzerinden Ücret Tarifesi Hükümlerine Göre Davalının Sorumlu Olacağı Vekalet Ücretinin Belirlenmesi Gerektiği )"
299Y3.HD16.10.2008E. 2008/11559 K. 2008/17191"SULH İLE SONUÇLANAN DAVALAR ( Vekalet Ücreti Sözleşmelerinden Karşı Tarafın Sorumlu Tutulabilmesi İçin Ücret Sözleşmesinin Yargılamayı Sona Erdiren Taraf İşleminden Önce Yapıldığının HUMK'nun 299. Maddesine Göre Kanıtlanması Gerektiği )
AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ ( Sulh İle Sonuçlanan Davalarda Vekalet Ücreti Sözleşmelerinden Karşı Tarafın Sorumlu Tutulabilmesi İçin Ücret Sözleşmesinin Yargılamayı Sona Erdiren Taraf İşleminden Önce Yapıldığının HUMK'nun 299. Maddesine Göre Kanıtlanması Gerektiği )
FERAGAT ( Vekalet Ücreti Sözleşmelerinden Karşı Tarafın Sorumlu Tutulabilmesi İçin Ücret Sözleşmesinin Yargılamayı Sona Erdiren Taraf İşleminden Önce Yapıldığının HUMK'nun 299. Maddesine Göre Kanıtlanması Gerektiği )"
299Y15.HD11.6.2008E. 2008/166 K. 2008/3886"İSTİHKAK İDDİASI ( Kesim Makinesinin Borçlunun İşyerinde ve Huzurunda Haczedilmesi/Mülkiyet Karinesi Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Lehine Olduğu - Yasal Karinenin Aksini Kanıtlamak Külfeti Davacı Üçüncü Kişiye Ait Olduğu )
İSPAT KÜLFETİ ( İstihkak İddiası/Kesim Makinesinin Borçlunun İşyerinde ve Huzurunda Haczedilmesi/Mülkiyet Karinesi Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Lehine Olduğu - Yasal Karinenin Aksini Kanıtlamak Külfeti Davacı Üçüncü Kişiye Ait Olduğu )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Adi Nitelikte Olup Her Zaman Düzenlenebileceğinden Geçerli Kabul Edilemeyeceği - Sözleşme Tarihine Göre ve Hacizden Sonra Düzenlendiği Anlaşılan Kira Bedeline İlişkin Faturalara İtibar Edilemeyeceği )
BORÇLUNUN İŞYERİNDE VE HUZURUNDA HACİZ ( Mülkiyet Karinesi Borçlu Dolayısıyla Alacaklı Lehine Olduğu - Yasal Karinenin Aksini Kanıtlamak Külfeti Davacı Üçüncü Kişiye Ait Olduğu )
HACİZDEN SONRA DÜZENLENEN KİRA BEDELİNE İLİŞKİN FATURALAR ( Sözleşme Tarihine Göre ve Hacizden Sonra Düzenlendiği Anlaşılan Kira Bedeline İlişkin Faturalara İtibar Edilemeyeceği - İstihkak İddiası )"
299Y21.HD10.4.2008E. 2007/10704 K. 2008/5578"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Borçlular İle Davacı–Karşı Davalı Üçüncü Kişi Arasındaki İlişki Ticari İşletme Devri Niteliğinde Bulunduğundan İcra ve İflas Kanunu'nun 44. ve Borçlar Kanunu'nun 179. Maddelerinin Uygulanması Gerektiği )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI ( Borçlular İle Davacı–Karşı Davalı Üçüncü Kişi Arasındaki İlişki Ticari İşletme Devri Niteliğinde Bulunduğundan İcra ve İflas Kanunu'nun 44. ve Borçlar Kanunu'nun 179. Maddelerinin Uygulanması Gerektiği )
TİCARİ İŞLETME DEVRİ ( Devir Alacaklının Haklarını Etkileyemeyeceği Gibi Devralan Davacı-Karşı Davalı Üçüncü Kişi de Borçlar Kanunu'nun 179. Maddesi Gereği İşletmenin Borçlarından Sorumlu Olduğu )"
299Y14.HD15.2.2008E. 2007/15646 K. 2008/1732"YÜKLENİCİNİN TEMLİK İŞLEMİ ( Tapu İptali Tescil - Her Zaman Temin Olanağı Bulunan ve Davalı Yükleniciyi Bağlama Özelliği Olmayan Faturalar Sözleşme Hilafına O Miktar Harcamanın Davacıya Ait Bağımsız Bölümde Yapıldığını Göstermediği )
TAPU İPTALİ TESCİL ( Eksik İşler Bedelinin Tahsili - Her Zaman Temin Olanağı Bulunan ve Davalı Yükleniciyi Bağlama Özelliği Olmayan Faturalar Sözleşme Hilafına O Miktar Harcamanın Davacıya Ait Bağımsız Bölümde Yapıldığını Göstermediği )
EKSİK İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ ( Yüklenicinin Temlik İşlemi - Her Zaman Temin Olanağı Bulunan ve Davalı Yükleniciyi Bağlama Özelliği Olmayan Faturalar Sözleşme Hilafına O Miktar Harcamanın Davacıya Ait Bağımsız Bölümde Yapıldığını Göstermediği )"
299Y14.HD31.1.2008E. 2007/15750 K. 2008/711"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Bilirkişi Raporunda Varlığı Söylenen Projeye Aykırılık ve Giderilmesi Yönü Üzerinde de Durulmalı Yapıdaki Yasal Durum Sağlandıktan Sonra Taraflarına Kat İrtifakı Tesisi Konusunda Mehil Verilmesi Gereği )
YAPI ORTAKLIĞI ( Tapu İptali ve Tescil - Davacıların Yüklenicinin Yönetici Ortak Olduğu " Ortaklar Arasında Yer Alıp Almadıkları Kendilerinin ve Yüklenicinin Yapacağı Açıklamalar İle Diğer Yazılı Delillerden Yararlanılarak Saptanması Gereği )
PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ ( Yetkili Mercii Olan Belediyeden Binaya Ait İmara İlişkin Evraklar ve Bu Arada Projeleri Getirtilmeli Binanın İnşaat Ruhsatı Olup Olmadığı Yapının İnşaat Ruhsatı ve Eklerine Aykırı İmal Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
İRADİ KAT İRTİFAKI ( Tesis Edilemezse Yapının Kat İrtifakı Kurulmasına Esas Arsa Payı Bilirkişilere Belirtilmeli Bilirkişilerin Belirleyecekleri Arsa Paylarının İddiasını Kanıtlayan Davacılar Adına Tescili Hüküm Altına Alınması Gereği )"
299Y14.HD24.1.2008E. 2007/16072 K. 2008/327"ADİ YAZILI PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptal ve Tescil/Sözleşmede Tarafların İsim ve İmzaları Olmadığı - Eşleri ve Kardeşlerinin Arasında Düzenlendiği/Tarafları Bağlamayacağı ve Buna Dayanarak Mülkiyet Aktarımı İstenemeyeceği )
MÜLKİYET AKTARIMI ( Adi Yazılı Paylaşma Sözleşmesi/Sözleşmenin Taraflar Yerine Eşleri ve Kardeşlerinin Arasında Düzenlendiği - Tarafları Bağlamayacağı ve Buna Dayanarak Mülkiyet Aktarımı İstenemeyeceği )
DAVA DEĞERİ ( Tapu İptal ve Tescil/Taşınmazın Dava Dilekçesinde Gösterilenden Daha Fazla Değerde Olduğunun Belirlendiği - Bu Değer Üzerinden Harç İkmal Edilmediği/Davalı Yararına Avukatlık Ücretinin Harcı Ödenilerek Dava Dilekçesinde Gösterilen Değer Üzerinden Hesaplanacağı )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Tapu İptal ve Tescil/Taşınmazın Dava Dilekçesinde Gösterilenden Daha Fazla Değerde Olduğunun Belirlendiği - Bu Değer Üzerinden Harç İkmal Edilmediği/Davalı Yararına Harcı Ödenilerek Dava Dilekçesinde Gösterilen Değer Üzerinden Hesaplanması Gerektiği )"
299Y14.HD26.6.2007E. 2007/6962 K. 2007/8240"ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Bağımsız Bölüm Tescili Yapının Bütünü ile Bitirilmesi Şartına Bağlandığından İnşaatın %88 Oranında Bitirilmiş Olmasının Tescil Hakkı Vermeyeceği - Alacaklının Hakkını Kısmen veya Tamamen Elde Edememesi Durumunda Borçlunun Kusursuz Olduğunu İspatlamadıkça Alacaklının Zararını Tazminle Yükümlü Olduğu )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAKLAR VE BORÇLAR ( Ancak Sözleşmenin Taraflarına Karşı İleri Sürülebileceği - İmzası İkrar veya Mahkemece Aidiyeti Tespit Edilen Senedin Ancak İmza Eden ile Mirasçıları Hakkında Geçerli Olacağı Üçüncü Kişiler Hakkında Hüküm İfade Etmeyeceği )"
299Y4.HD26.6.2006E. 2005/9674 K. 2006/7724"ADİ SÖZLEŞMELERİN DELİL NİTELİĞİ ( Araçların Oluşturdukları Zararların Ödetilmesini İmkansız Kılmak İçin Olaydan Sonra Eski Tarihli Düzenlenen Sözleşmelerle Üçüncü Kişi Durumundaki Mağdurların Zarara Uğratılmasını Önlemek Amacıyla Bu Gibi Belgelere HUMK'nun 299. Maddesinin Uygulanması Gereği )
TRAFİK KAZASINDAN DOLAYI TAZMİNAT ( Araçların Oluşturdukları Zararların Ödetilmesini İmkansız Kılmak İçin Olaydan Sonra Eski Tarihli Düzenlenen Sözleşmelerle 3. Kişi Durumundaki Mağdurların Zarara Uğratılmasını Önlemek Amacıyla Bu Gibi Belgelere HUMK'nun 299. Maddesinin Uygulanması Gereği )
İŞLETENİN SORUMLULUĞU ( 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3. ve 19. Maddeleri Hükümlerine Göre Trafik Kaydı İşleteni Kesin Olarak Gösteren Bir Karine Değilse de Onun Kim Olduğunu Belirleyen Güçlü Bir Kanıt Niteliğinde Olduğu )"
299Y21.HD6.12.2005E. 2005/6171 K. 2005/12620"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Davacı Adi Nitelikte Düzenlenmiş Kira Sözleşmesi İbraz Ettiği - Bu Belge Sadece Sözleşmenin Taraflarını Bağlayıcı Nitelikte Olup 3. Kişiler Yönünden Bir Hüküm İfade Etmediği )
KİRA SÖZLEŞMESİ İBRAZ EDİLMESİ ( Davacının İbraz Ettiği/3. Kişinin İstihkak Davası - Bu Belge Sadece Sözleşmenin Taraflarını Bağlayıcı Nitelikte Olup 3. Kişiler Yönünden Bir Hüküm İfade Etmediği )
YASAL KARİNE ( Bir Kısım Mallara Ait Olduğu İleri Sürülen Fatura Tek Başına Karinenin Aksini İspata Yeterli Olmadığı Gibi Dinlenen Tanık Anlatımları da Hükme Dayanak Yapılacak Güçte Bulunmadığı )
GÜÇLÜ DELİL ( 3. Kişinin İstihkak Davası - Karine Aksini Kesin ve Güçlü Delillerle İspatlayamayan Davacı 3. Kişinin Davasının Reddi Gerektiği )"
299Y14.HD20.10.2005E. 2005/7115 K. 2005/9387"TAPU İPTALİ VE TESCİL OLMAZSA TAZMİNAT TALEBİ ( Satış Vaadi Sözleşmesiyle Satışını Vaadettiği Taşınmazı Sonradan Başkasına Tapuda Satıp Devreden Davalıdan - İfa İmkansızlığı Nedeniyle Tescil Talebinin Reddi ve Kusuruyla İfayı İmkansızlaştıran Davalı Aleyhine Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE RAĞMEN TAŞINMAZI TAPUDA BAŞKASINA DEVREDEN MALİK ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tescil Talebinin İfa İmkansızlığı Nedeniyle Reddi Gereği - Kusuruyla İfayı İmkansızlaştıran Davalı Aleyhine Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
İFA İMKANSIZLIĞI NEDENİYLE TESCİL TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ ( Satış Vaadi Sözleşmesine Rağmen Taşınmazı Başkasına Satarak Devreden Davalı Aleyhine Tazminata Hükmedilmesi Gereği )
TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ ( Satış Vaadi Sözleşmesine Konu Taşınmazı Başkasına Satarak Devreden Davalı Aleyhine Açılan Tescil Davasının İfa İmkansızlığı Nedeniyle Reddi )"
299Y4.HD12.5.2005E. 2004/11360 K. 2005/5391"TRAFİK KAYITLARI ( İşleteni Kesin Olarak Gösteren Bir Karine Değil İse De Onun Kim Olduğunu Gösteren Güçlü Bir Kanıt Niteliğinde Olduğu )
İŞLETEN KAVRAMI ( Trafik Kaydında İsmi Görünmeyen Üçüncü Kişinin İşleten Konumunda Olmasının Mümkün Olduğu - Ancak Bu Konuda Getirilecek Kanıtların Üçüncü Kişileri De Bağlayabilecek Nitelikte Ve Güçte Olması Gereği )
İSPAT ( Trafik Kaydında İsmi Görünmeyen Üçüncü Kişinin İşleten Konumunda Olabilmesi Bu Konuda Getirilecek Kanıtların Üçüncü Kişileri De Bağlayabilecek Nitelikte Ve Güçte Olması Gereği )
TRAFİK KAYITLARINDA İSMİ GÖZÜKMEYEN KİŞİ ( İşleten Konumunda Olmasının Mümkün Olduğu - Ancak Bu Konuda Getirilecek Kanıtların Üçüncü Kişileri De Bağlayabilecek Nitelikte Ve Güçte Olması Gereği )"
299Y21.HD27.10.2004E. 2004/6828 K. 2004/7627"İSTİHKAK İDDİASI ( 3. Kişinin - Mülkiyet Karinesinin Davalı Alacaklı Yararına Olduğu/Aksinin Davacı Tarafından Güçlü ve Kesin Delillerle İspatlanması Gereği )
MÜLKİYET KARİNESİ ( 3. Kişinin İstihkak İddiası - Davalı Alacaklı Yararına Olduğu/Aksinin Davacı Tarafından Güçlü ve Kesin Delillerle İspatlanması Gereği )
FATURA İBRAZI ( 3. Kişinin İstihkak İddiası - Davacının Gelir ve Kazancı Olduğunun Kanıtlanamaması/Hacizli Malları Satın Aldığı Yolundaki İddianın İnandırıcı Olamayacağı )
ADİ TAKSİM SÖZLEŞMESİ ( Alacaklının Haklarını Etkilemeyeceği - 3. Kişinin İstihkak İddiası )"
299Y15.HD27.10.2004E. 2004/1009 K. 2004/5441"AKDİN İFASININ İMKANSIZLAŞMASI ( İnşaat Sözleşmesi Yapıldıktan Sonra İmar Durumunun Değişmesi Nedeniyle Sözleşmeye Uygun İnşaat Yapılması İmkanının Ortadan Kalkmış Olması )
İFANIN İMKANSIZLAŞMASI ( İnşaat Sözleşmesi Yapıldıktan Sonra İmar Durumunun Değişmesi Nedeniyle Sözleşmeye Uygun İnşaat Yapılması İmkanının Ortadan Kalkmış Olması )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( İmar Durumunun Değişmesi Nedeniyle Sözleşmeye Uygun İnşaat Yapılması İmkanının Ortadan Kalkmasıyla Akdin İfa İmkansızlığından Dolayı Son Bulması - Yüklenicinin Sözleşmeden Doğan Hakkını Başkasına Temlikinden Sonra Akdi Feshetmesi ve İş Sahibini İbra Etmesi/İş Sahibine Bildirilmeyen Adi Temlik Sözleşmesinin Bağlayıcı Olmaması )
TEMLİK SÖZLEŞMESİNİN İŞ SAHİBİNİ BAĞLAMAMASI ( Adi Yazılı Şekilde Yapılan ve İş Sahibine Bildirilmeyen - Yüklenicinin İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Hakkını Üçüncü Kişiye Temlik Etmesi )
YÜKLENİCİNİN İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKKINI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİK ETMESİ ( İş Sahibine Bildirilmeyen Adi Yazılı Temlik Sözleşmesinin İş Sahibini Bağlamaması - Temlikten Sonra Akdin Taraflarca Feshedilmiş Olması )"
299Y15.HD25.3.2004E. 2003/4682 K. 2004/1688"MUNZAM ZARAR ( Borçlunun Kusurlu Olması Ve Temerrüt Faizi İle Karşılanamayacak Kadar Zarara Uğramış Olunması Halinde İstenebileceği )
TEMERRÜT FAİZİ İLE KARŞILANANDAN DAHA ÇOK ZARARA UĞRAMAK ( Munzam Zararın İstenebileceği )
ADİ YAZILI BORÇLANMA BELGELERİ ( Munzam Zarar Borçlusunu Bağlamayacağı )
İLLİYET BAĞI ( Munzam Zararın İstenebilmesi İçin Zarar İle Somut Olay Arasında Bağlantı Olması Gereği )"
299Y21.HD24.2.2004E. 2003/12103 K. 2004/1537"ADİ YAZILI ARİYET SÖZLEŞMESİ ( Üçüncü Kişilerin Haklarını Etkilemediği )
ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA ( Ariyet Sözleşmesi Gereği Hacizli Malların Borçluya Teslim Edildiğinden Bahisle Haczin Kaldırılmasını İstediği İstihkak Davasının Hacizli Malların Borçlunun %50 Ortağı Olduğu Şirketten Satın Alınıp İki Gün Sonra Tekrar Aynı Şirkete Kiralanması )
HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Ariyet Sözleşmesi Gereği Hacizli Malların Borçluya Teslim Edildiğinden Bahisle - İstihkak Davasının Hacizli Malların Borçlunun %50 Ortağı Olduğu Şirketten Satın Alınıp İki Gün Sonra Tekrar Aynı Şirkete Kiralanması Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Olduğu )
İSTİHKAK DAVASI ( Ariyet Sözleşmesi Gereği Hacizli Malların Borçluya Teslim Edildiğinden Bahisle Haczin Kaldırılmasını İstediği İstihkak Davasının Hacizli Malların Borçlunun %50 Ortağı Olduğu Şirketten Satın Alınıp İki Gün Sonra Tekrar Aynı Şirkete Kiralanması Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Olduğu )"
299Y21.HD23.2.2004E. 2003/10602 K. 2004/1373"İSTİHKAK DAVASI ( Haciz Sırasında Borçlunun İşyerinde Hazır Olması-Mülkiyet Karinesi-Faturanın İspat Kuvveti )
BORÇLUNUN HACİZ YERİNDE HAZIR OLMASI ( İstihkak Davası-Mülkiyet Karinesinin Kimin Lehine Olacağı )
MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlunun Haciz Sırasında Hazır Olması )
FATURA ( İstihkak Davalarında Geçerli Bir İspat Vasıtası Olup Olmadığı )"
299Y21.HD23.12.2003E. 2003/9375 K. 2003/10792"İSTİHKAK TALEBİ ( Adi Senet Niteliğindeki Çeyiz Senedinin İspat Kabiliyetinin Bulunmaması )
ÇEYİZ SENEDİNİN İSPAT KABİLİYETİ ( İstihkak Davasında - Mülkiyet Karinesinin Borçlu Lehine Olması )
MÜLKİYET KARİNESİNİN BORÇLU LEHİNE OLMASI ( İstihkak Davasına Konu Mahcuzlarda - Adi Nitelikteki Çeyiz Senedinin İspat Kabiliyeti )
TEMYİZ EDİLMEDEN KESİNLEŞEN HÜKÜM ( Kesin Delil Niteliğinin Bulunmaması )
KESİN DELİL NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Temyiz Edilmeden Kesinleşen Hükmün )"
299Y21.HD9.12.2003E. 2003/8850 K. 2003/10115"İSTİHKAK ( Haczedilen Mallar Üzerinde Üçüncü Kişi Tarafından Mülkiyet İddiasında Bulunulması )
İŞYERİNİ EYLEMLİ KULLANMA ( Vergi Kaydı Oğlu Adına Yapılan İşyerinin Eylemli Olarak Borçlu Tarafından Kullanılmasının Malların Borçluya Aidiyetini Göstermesi )
KİRA KONTRATI ( Adi Nitelikteki Kira Sözleşmesinin Alacaklının Haklarını Etkilememesi )"
299Y15.HD2.12.2003E. 2003/4178 K. 2003/5695"BORÇLUNUN ELİNDE HACZEDİLEN MALLAR ( Mahcuzun Borçlunun Sayılacağı Karinesi - Yazılı Ve Gerçekçi Delillerle Aksinin İspatlanabileceği )
ADİ YAZILI BELGE ( Davacı Adına Her Zaman Düzenlenmesinin Mümkün Olması Nedeniyle Alacaklıyı Bağlayıcı Nitelikte Olmadığı )
İSTİHKAK DAVASI ( Faturalara Dayanılması )"
299Y21.HD10.11.2003E. 2003/10289 K. 2003/9101"İSTİHKAK ( Ödeme Emri Tebliğ Edilen Yerdeki Malların Borçluya Ait Olduğunun Karine Olması- Aksini İddia Edenin İsbat Etmesinin Gerekmesi )
HACİZ ( Ödeme Emri Tebliğ Edilen Yerdeki Malların Borçluya Ait Olduğunun Karine Olması- Aksini İddia Edenin İsbat Etmesinin Gerekmesi )
KİRA KONTRATI ( Haciz Sonrası İstihkak Davasında Davacının Delil Olarak Dayandığı Bu Belgenin Alacaklıyı Bağlamaması )"
299Y21.HD12.6.2003E. 2003/4605 K. 2003/5639"ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK DAVASI ( Proforma Fatura ile Adi Satış Sözleşmesi ve Kira Sözleşmesinin Mülkiyet Karinesinin Aksini İspata Yetip Yetmemesi )
PROFORMA FATURA İLE ADİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Üçüncü Kişinin İstihkak Davası-Mülkiyet Karinesinin Aksini İspata Yetip Yetmemesi )
DEMİRBAŞ LİSTESİ VE KİRA SÖZLEŞMESİ ( Üçüncü Kişinin İstihkak Davası-Mülkiyet Karinesinin Aksini İspata Yetip Yetmemesi )
VEKALET ÜCRETİ ( KDV İlave Edilip Edilmemesi )
KDV ( Vekalet Ücretine Eklenip Eklenmemesi )"
299Y15.HD13.5.2003E. 2002/6494 K. 2003/2556"ALACAK DAVASI ( İstimlak İşlemlerinin İşin Keşif Bedelinin Çok Üzerinde Olması Sebebiyle Sözleşme Feshedildiğinden Yüklenicinin Yaptığı İşin Bedelinin Talebi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hukuki Konularda Bilirkişinin Görüşüne Bağlı Kalınarak Karar Verilmesinin Doğru Olmaması )
TASFİYE HALİNDE FİYATLANDIRMAYA ESAS ALINACAK TARİH ( Sözleşmenin Bozulmasına Ait Onay Tarihine Göre Yapılmasının Gerekmesi )"
299Y4.HD14.4.2003E. 2002/14353 K. 2003/4658"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kaydının İşleteni Kesin Olarak Gösteren Bir Karine Olmadığı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma - Trafik Kaydının İşleteni Kesin Olarak Gösteren Bir Karine Olmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma - Zararın ve Kapsamının Davacı Tarafından Kanıtlanması Gereği )
DEFİN GİDERLERİ ( Trafik Kazasında Ölen Şahsın Belediye Tarafından Karşılıksız Defnedilmesi - Davacıların Yerel Göreneklere Göre Giderde Bulunmadıkları Anlamına Gelmeyeceği )
TEDAVİ GİDERLERİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanma - Zararın ve Kapsamının Davacı Tarafından Kanıtlanması Gereği )
İŞLETEN ( Trafik Kaydının İşleteni Kesin Olarak Gösteren Bir Karine Olmadığı - Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
TRAFİK KAYDI ( İşleteni Kesin Olarak Gösteren Bir Karine Olmadığı - Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
YARALANMA ( Trafik Kazası Sonucu - Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Zararın ve Kapsamının Davacı Tarafından Kanıtlanması Gereği )"
299YHGK9.4.2003E. 2003/4-267 K. 2003/277"HACİZ İHBARNAMELERİNE İTİRAZ ETMEMEK ( II. Haciz İhbarnamesinin Tebliği İle Borcun Davacının Zimmetinde Sayılacağı )
İBRANAME ( I. Haciz İhbarnamesinin Tebliğinden Önce Borcun Haricen Alacaklıya Ödendiğini Gösterir - 3. Kişi Durumundaki Davalıyı Bağlamayacağı )
MENFİ TESBİT DAVASI ( I. Haciz İhbarnamesinin Tebliğinden Önce Borcun Haricen Alacaklıya Ödendiğini Gösterir İbranamenin 3. Kişi Durumundaki Davalıyı Bağlamayacağı )"
299Y21.HD1.4.2003E. 2003/1733 K. 2003/2758"İSTİHKAK DAVASI ( Uyuşmazlığın Takip Hukukuna Dayalı Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasına İlişkin Olması )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI ( İcra Yasası Gereğince Borçlu ile Üçüncü Kişinin Menkul Bir Malı Birlikte Ellerinde Bulundurmaları Halinde Kuralın Malın Boçlunun Elinde Olması )
ADİ SENETLE İSPAT ( Çeyiz Senedine Dayanarak Haczedilen Eşyaların Kendisine Ait Bulunduğu İddiasının Her Zaman Düzenlenmesi Olanaklı Adi Yazılı Nitelikte Olduğundan Bağlayıcı Olmaması )"
299Y21.HD25.3.2003E. 2003/1049 K. 2003/2545"İSTİHKAK DAVASI ( Haczedilip Muhafaza Altına Alınan Malların Borçlu Şirketin İşyerinde Yapılması Nedeniyle Mülkiyet Karinesinin Borçlu Lehine Olması )
MÜLKİYET KARİNESİ ( Haczedilip Muhafaza Altına Alınan Malların Borçlu Şirketin İşyerinde Yapılması Nedeniyle Mülkiyet Karinesinin Borçlu Lehine Olması )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI ( 3. Kişinin İleri Sürdüğü Fatura ve İrsaliye Belgelerinin Alacaklının Haklarını Etkilememesi )
FATURA VE İRSALİYE İLE İSPAT ( İstihkak İddiasını İspat İçin Yeterli Olmaması )
DEMO SÖZLEŞMESİ ( Hacizli Malların Nitelik Marka Seri Numarası Belirtmek Suretiyle Demo Sözleşmesi İle Borçluya Teslim Edilen Menkuller Olduğunun Tespitinin Gerekmesi )"
299Y21.HD20.3.2003E. 2003/1068 K. 2003/2316"İSTİHKAK DAVASI ( Haciz Sırasında İşyerinde Bulunan Borçluya Ait Telefon Faturaları ile Elektrik Faturası Gibi Belgeler ile de Haciz Yapılan Yerin Borçlunun İşyeri Olduğunu Belli Etmesi )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI ( Adi Nitelikteki Kira Sözleşmesi İle Davacının İşyerinin Kendisine Ait Olduğunu İleri Sürmesi-İstihkakın İspatında Yeterli Olmaması )
KİRA SÖZLEŞMESİ İLE İSPAT ( Adi Nitelikteki Kira Sözleşmesi İle Davacının İşyerinin Kendisine Ait Olduğunu İleri Sürmesi-İstihkakın İspatında Yeterli Olmaması )
YASAL KARİNENİN AKSİNİN İSPATI ( Haczedilen Malların Borçluya Ait Olmadığının Adi Kira Sözleşmesi ile İspat Edilememesi )"
299Y21.HD20.3.2003E. 2003/1060 K. 2003/2311"İSTİHKAK DAVASI ( Haciz Borçluya Ait İkametgah Adresinde ve Borçlu Huzurunda Yapıldığından Menkul Malın Sahibi Karinesine İlişkin Yasal Karinenin Borçlu Lehine Olması )
KESİN VE GÜÇLÜ DELİLLERLE İSPAT ( Yasal Karinenin Aksinin Davacılar Tarafından Kesin ve Güçlü Delillerle İspatının Gerekmesi )
FATURAYLA İSPAT ( Alacaklının Haklarını Etkilemeyen İsteyen Her Kişi Adına Düzenlenmesi Olanaklı Bulunan ve Takipten Sonraki Tarihi Taşıyan Faturanın İspatta Yeterli Olmaması )"
299Y15.HD30.1.2003E. 2002/6450 K. 2003/483"TASARRUFUN İPTALİ (Ödemenin Gerçek Değer Üzerinden Yapıldığının Resmi Nitelik Taşıyan Belgelerle İspatlanmasının Gerekli Olması)
BAĞIŞLAMA (Borçlunun Kendi Verdiği Şeyin Değerine Göre Akdin Yapıldığı Sırada İvaz Olarak Pek Aşağı Fiyat Kabul Ettiği Tasarrufların Bağışlama Niteliğinde Sayılmakta Olması)
İSPAT (Ödemenin Gerçek Değer Üzerinden Yapıldığının Resmi Nitelik Taşıyan Belgelerle İspatlanmasının Gerekmesi)"
299Y19.HD28.5.2001E. 2001/228 K. 2001/4107"İTİRAZIN İPTALİ ( Tanzim Tarihi Olmayan Bonoların Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmasa Bile İmzanın Davalı Tarafından İnkar Edilmemesi Nedeniyle Adi Borç Senedi Niteliğinde Olduğunun Kabulü )
TANZİM TARİHİ OLMAYAN BONOLAR ( İmzanın Davalı Tarafından İnkar Edilmemesi Nedeniyle Bonoların Adi Borç Senedi Niteliğinde Olması )
ADİ BORÇ SENEDİ ( Tanzim Tarihi Olmayan Bonoların Kambiyo Senedi Niteliğinde Olmasa Bile İmzanın Davalı Tarafından İnkar Edilmemesi Nedeniyle Adi Borç Senedi Niteliğinde Olduğunun Kabulü )"
299Y21.HD12.12.2000E. 2000/8945 K. 2000/9034"İSTİHKAK İDDİASI ( Borcun Doğumundan Sonraki ve Kısa Bir Süre Önceki Tarihli Faturalar ve Vergi Levhasının Karinenin Aksini İspata Elverişli Olmaması )
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI ( Borcun Doğumundan Sonraki ve Kısa Bir Süre Önceki Tarihli Faturalar ve Vergi Levhasının Karinenin Aksini İspata Elverişli Olmaması )
BORCUN DOĞUMUNDAN KISA SÜRE ÖNCEKİ TARİHLİ FATURALAR ( Bunların Karinenin Aksini İspata Elverişli Olmaması )"
299YHGK21.6.2000E. 2000/21-1012 K. 2000/1071"MÜLKİYET KARİNESİ ( İstihkak İddiasında Bulunan Üçüncü Kişinin İfadeleri Arasında Çelişki Bulunması )
İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İFADELERİ ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Mülkiyet Karinesinin Aksinin İspatı )"
299YHGK10.11.1999E. 1999/13-926 K. 1999/919"KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ ( Davacının Dayandığı İlk Kira Sözleşmesinin HUMK'nun 299. Maddesi Hükmü Uyarınca Onu Kabul Etmeyen Üçüncü Kişileri Bağlamadığı )
RESMİ BELGE ( Davacının Dayandığı İlk Kira Sözleşmesinin Üçüncü Kişileri Bağlamaz Kaldı ki Davacı Yararına Bu Belgeye İtibar Edilebilmesi İçin Daha Önce Düzenlenmiş Resmi Bir Belge Olması Gerektiği )
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAKLARIN DEVREDİLMESİ ( Bu Sözleşmenin Noterden Onaylı Olduğu Saptanmış İse de Satış Sözleşmesinin Düzenlendiği Tarihte Düzenlenmiş Olması da Muvazaanın Bir Delili Niteliğinde Olduğu - Kiracılık Sıfatının Tespiti Davasının Reddi Gereği )
MUVAZAA ( Kira Sözleşmesinden Doğan Haklar Devredilmiş ve Bu Sözleşmenin Noterden Onaylı Olduğu Saptanmış İse de Satış Sözleşmesinin Düzenlendiği Tarihte Düzenlenmiş Olması da Muvazaanın Bir Delili Niteliğinde Olduğu )"
299Y21.HD24.3.1998E. 1998/1404 K. 1998/2093"İSTİHKAK DAVASI ( Borçlu Tarafından Getirildiği Marinada Haczedilen Tekne Hakkında )
GEMİ SİCİLİNE KAYITLI OLMAYAN TEKNENİN HACZİ ( Mülkiyet Karinesinin Borçlu Lehine Gerçekleşmiş Olması )
MÜLKİYET KARİNESİ ( Borçlu Yararına Olması Halinde İspat Yükü Davacıya Düşer )
İSPAT YÜKÜ ( Mülkiyet Karinesinin Borçlu Yararına Olduğu İstihkak Davasında )
HACİZ ( Gemi Siciline Kayıtlı Olmayan Tekne )
MENKUL MAL ( Gemi Siciline Tescil Edilmemiş Tekne )
MÜLKİYET KARİNESİ ( Gemi Siciline Kayıtlı Olmayan Tekne )"
299Y15.HD5.3.1998E. 1997/5606 K. 1998/852"ADİ YAZILI BELGE ( Davacı Tarafından İbraz Edilen Belgeler )
DAVACI TARAFINDAN İBRAZ EDİLEN BELGELER ( Adi Yazılı Belge Olması )"
299YHGK21.5.1997E. 1997/15-157 K. 1997/444"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsanın 3. kişiye satılması )
İFANIN İMKANSIZLlĞl ( Kat karşılığı inşaat sözleşmesi )
ARSANIN 3. KİŞİYE SATILMASI
BORÇTAN KURTULMA VE TAZMİNAT ( İfanın imkansız hale getirilmesi )"
299Y15.HD16.1.1996E. 1996/3 K. 1996/127"MÜLKİYET KARİNESİ ( Eşyaların Borçlunun Elinde Haczedilmesi )
EŞYALARIN BORÇLU ELİNDE HACZİ ( Mülkiyet Karinesi )
FATURA ( İspat Gücü )"
299Y15.HD26.12.1995E. 1995/7044 K. 1995/7676"İSTİHKAK DAVASI ( İcra ve İflas Dairelerince Düzenlenen Tutanakların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Muteber Olması )
İCRA İFLAS DAİRESİNCE DÜZENLENEN TUTANAKLAR ( Tutanakların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Muteber Olması )
ADİ SENET ( Adi Biçimde Düzenlenen Satış Protokolündeki Tarihin Davalı Alacaklıyı Bağlamaması )"
299YHGK21.6.1995E. 1995/15-411 K. 1995/644"ARAÇLARIN SATIŞ VE DEVİRLERİ ( Sahiplik Belgesi ile Noterlikte )
İSTİHKAK DAVASI ( Faturası ve Noterden Yapılan Satış Belgesi Olmayan Kişi )
HACİZ ( Sahiplik Belgesi Olmayan Aracı )"
299Y15.HD12.10.1994E. 1994/4636 K. 1994/5754"MAHSUL HACZİ
İSTİHKAK İDDİASININ İSBATI
İCRA TUTANAKLARININ GEÇERLİĞİ
TALEPTEN FAZLAYA HÜKÜM"
299Y15.HD30.5.1994E. 1994/2747 K. 1994/3396"İSTİHKAK DAVASI ( Adi Yazılı Kira Sözleşmesine Vergi Kaydı ve Faturalara Dayalı İstihkak İddiası )
BİR MAMELEKİN VEYA BİR İŞLETMENİN DEVRALINMASI ( Her Zaman Tanzimi Mümkün ve Alacaklı Üçüncü Şahsı Bağlayıcı Olmaktan Uzak Adi Yazılı Kira Sözleşmesine Dayanılması )
ADİ YAZILI KİRA SÖZLEŞMESİ ( Her Zaman Tanzimi Mümkün ve Alacaklı Üçüncü Şahsı Bağlayıcı Olmaktan Uzak Adi Yazılı Kira Sözleşmesine Dayanılması )"
299Y12.HD2.2.1988E. 1987/2979 K. 1988/811"KİRA BEDELİNİN ESKİ MALİKE ÖDENMESİ ( İsbat Külfeti )
KİRA BEDELİNİN ÖDENDİĞİNİN MERCİCE ARAŞTIRILMASI
ADİ SENET ( Üçüncü Kişileri Bağlamaz )"
299Y15.HD15.3.1984E. 1984/349 K. 1984/891"İSTİHKAK DAVASI ( Gemi Sicilinin Niteliği - Tescili Zorunlu Geminin Harici Satışının Geçerliliği - Vekalet Sona Erdikten Sonra Vekilin Yaptığı Sözleşme )
GEMİ SATIŞININ GEÇERLİLİĞİ ( Tescili Zorunlu Geminin Harici Satışı - Vekalet Sona Erdikten Sonra Vekilin Yaptığı Sözleşmenin Geçersizliği )
ADİ SENETLE GEMİ SATIŞI ( İyiniyetli Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülememesi )
TESCİLİ ZORUNLU GEMİNİN HARİCEN ADİ SENETLE SATIŞI ( İflas Alacaklılarına Karşı İleri Sürülememesi )
İFLAS İDARESİNE KARŞI İSTİHKAK TALEBİ ( Müflis Adına Tescilli Geminin Haricen Satışına Dayanarak )"
299YHGK22.6.1983E. 1980/4-2329 K. 1983/699"AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDETİLMESİ ( Avukatla İş Sahibi Arasında Sözleşme Bulunmayan Hallerde Tarifeye Dayanılarak Karşı Tarafa Yükletilecek Avukatlık Ücretinin Avukata Ait Olduğu )
SULH İLE SONUÇLANAN İŞLER ( Her İki Tarafın da Avukat Ücretlerinden Müteselsil Borçlu Sayılacaklarına Dair İlke Aynı Zamanda Tarife Uyarınca Hasma Yükletilecek Avukatlık Ücretinde de Uygulanacağı )
VEKÂLET ÜCRETİ ( Sulh İle Sonuçlanan İşlerde Her İki Tarafın da Avukat Ücretlerinden Müteselsil Borçlu Sayılacaklarına Dair İlke Aynı Zamanda Tarife Uyarınca Hasma Yükletilecek Avukatlık Ücretinde de Uygulanması Gerektiği )
FERAGAT ( Davanın Şeklen Feragatla Sonuçlanması Nedeniyle Mahkemece Bir Avukatlık Ücreti Takdir Edilip Hasma Yükletilmemiş İse de Bu Feragatin Aslında Sulhun Bir Şartı Olması Karşısında Davacılar Bu Avukatlık Ücretini de İsteyebilecekleri )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Sulh İle Sonuçlanan İşlerde Her İki Tarafın da Avukat Ücretlerinden Müteselsil Borçlu Sayılacaklarına Dair İlke Aynı Zamanda Tarife Uyarınca Hasma Yükletilecek Avukatlık Ücretinde de Uygulanması Gerektiği )"
299YHGK14.5.1982E. 1979/11-626 K. 1982/505"TRAFİK KAYDI ( Mülkiyeti Kesin Olarak Belirleyen Kayıt Olmaması )
ARAÇ SATIŞI ( Mülkiyeti Geçiren Bir Sözleşme ile Araç Teslim Edilince Trafik Kaydına Rağmen Mülkiyet Satın Alana Geçer )
ARACIN TESLİMİ ( Trafik Kaydına Rağmen Mülkiyeti Geçiren Bir Sözleşmeyle Mülkiyet Satın Alana Geçer )"
299YHGK5.11.1980E. 1978/11-812 K. 1980/2317"RÜCUAN ALACAK DAVASI ( Hususi Senetlerin Münderecatı Hakkında Delil Teşkil Etmesi )
HUSUSİ SENETLER ( Münderecat Hakkında Delil Teşkil Etmesi )
ESKİ TARİH KONULMASINDAKİ KOLAYLIK ( Hususi Senetler Üzerine )"
299Y4.HD31.5.1974E. 1973/1983 K. 1974/2958"SONA EREN ALACAĞIN TEMLİKİ ( Borçlunun Alacak Hakkının Sona Erdiğini İleri Sürmesi )
ALACAK HAKKININ SONA ERMESİ ( Borçlunun Temlik Edilen Kişiye Karşı da İleri Sürmesi )
TEMLİK EDİLEN KİŞİYE KADAR İLERİ SÜRME ( Alacak Hakkının Sona Ermesi )"

Madde 300

YARGITAY

300YHGK22.6.1983E. 1980/4-2329 K. 1983/699"AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDETİLMESİ ( Avukatla İş Sahibi Arasında Sözleşme Bulunmayan Hallerde Tarifeye Dayanılarak Karşı Tarafa Yükletilecek Avukatlık Ücretinin Avukata Ait Olduğu )
SULH İLE SONUÇLANAN İŞLER ( Her İki Tarafın da Avukat Ücretlerinden Müteselsil Borçlu Sayılacaklarına Dair İlke Aynı Zamanda Tarife Uyarınca Hasma Yükletilecek Avukatlık Ücretinde de Uygulanacağı )
VEKÂLET ÜCRETİ ( Sulh İle Sonuçlanan İşlerde Her İki Tarafın da Avukat Ücretlerinden Müteselsil Borçlu Sayılacaklarına Dair İlke Aynı Zamanda Tarife Uyarınca Hasma Yükletilecek Avukatlık Ücretinde de Uygulanması Gerektiği )
FERAGAT ( Davanın Şeklen Feragatla Sonuçlanması Nedeniyle Mahkemece Bir Avukatlık Ücreti Takdir Edilip Hasma Yükletilmemiş İse de Bu Feragatin Aslında Sulhun Bir Şartı Olması Karşısında Davacılar Bu Avukatlık Ücretini de İsteyebilecekleri )
MÜTESELSİL SORUMLULUK ( Sulh İle Sonuçlanan İşlerde Her İki Tarafın da Avukat Ücretlerinden Müteselsil Borçlu Sayılacaklarına Dair İlke Aynı Zamanda Tarife Uyarınca Hasma Yükletilecek Avukatlık Ücretinde de Uygulanması Gerektiği )"
300Y4.HD31.5.1974E. 1973/1983 K. 1974/2958"SONA EREN ALACAĞIN TEMLİKİ ( Borçlunun Alacak Hakkının Sona Erdiğini İleri Sürmesi )
ALACAK HAKKININ SONA ERMESİ ( Borçlunun Temlik Edilen Kişiye Karşı da İleri Sürmesi )
TEMLİK EDİLEN KİŞİYE KADAR İLERİ SÜRME ( Alacak Hakkının Sona Ermesi )"

Madde 301

YARGITAY

301Y12.HD8.10.2007E. 2007/15024 K. 2007/18042"BONONUN ARKA YÜZÜNE YAZILAN YAZILAR ( Ödemeyi İfade Eden Sözcüklerin Kısmi Ödeme Niteliğinde Olup Bu Miktara Hasren İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
KISMİ ÖDEME ( Bono Alacaklı Elinde İken Arka Yüzüne Yazılan ve Ödemeyi İfade Eden Sözcükler/Bu Miktara Hasren İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği - Kısmi Ödeme Niteliğinde Olduğu )
İTİRAZ ( Bono Alacaklı Elinde İken Arka Yüzüne Yazılan ve Ödemeyi İfade Eden Sözcükler/Kısmi Ödeme Niteliğinde Olduğu - Bu Miktara Hasren İtirazın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )"
301Y9.HD15.3.2001E. 2000/19739 K. 2001/3938"AVANS ÖDEMESİ ( Belge İmzalı İse Kural Olarak İmzalayanı Bağlayacağı - Davacı İşveren Aleyhine Hüküm Verilemeyeceği )
İMZALI BELGE ( Kural Olarak İmzalayanı Bağlayacağı - Avans Ödemesi/Davacı İşveren Aleyhine Hüküm Verilemeyeceği )"

Madde 303

YARGITAY

303Y12.HD3.7.2012E. 2012/4155 K. 2012/23343"TAKİBİN İPTALİ ( Aynı Borçlu Tarafından Aynı Alacaklı Hakkında Aynı Nedenlerle Açılan Önceki Davanın Red Kararının Kesinleşip Kesinleşmediği Tespit Edilerek Söz Konusu Şikayet Üzerine Verilen Kararın Kesin Hüküm Oluşturup Oluşturmadığı veya Bekletici Mesele Sayılıp Sayılamayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği )
KESİN HÜKÜM ( Önceki Red Kararının Kesinleşip Kesinleşmediği Tespit Edilerek Söz Konusu Şikayet Üzerine Verilen Kararın Kesin Hüküm Oluşturup Oluşturmadığı veya Bekletici Mesele Sayılıp Sayılamayacağı Değerlendirilerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Takibin İptali )
BEKLETİCİ MESELE ( Takibin İptali - Aynı Borçlu Tarafından Aynı Alacaklı Hakkında Açılan Önceki Davanın Red Kararının Kesinleşip Kesinleşmediği Tespit Edilerek Söz Konusu Kararın Bekletici Mesele Sayılıp Sayılamayacağının Değerlendirilmesi Gerektiği )
RED KARARI ( Önceki Red Kararının Kesinleşip Kesinleşmediği Tespit Edilerek Söz Konusu Şikayet Üzerine Verilen Kararın Kesin Hüküm Oluşturup Oluşturmadığı veya Bekletici Mesele Sayılıp Sayılamayacağı Değerlendirilerek Karar Verileceği - Takibin İptali İstemi )"
303Y11.HD12.2.1985E. 1984/6451 K. 1985/631"TEMİNAT MEKTUBU ( Teminat Mektubunda Yazılı Miktarın Davalı Tarafça Davacıya Verildiğini Kanıtlayan Bir Belge Olmaması )
DEFTER İNCELEMESİ ( Tarafların Defterlerinin Birbirini Teyit Etmemesi Nedeniyle Defterlerin Davalı Lehine Delil Sayılamaması )
DELİL ( Tarafların Defterlerinin Birbirini Teyit Etmemesi Nedeniyle Defterlerin Davalı Lehine Delil Sayılamaması )"
303Y14.HD11.12.1984E. 1984/5212 K. 1984/7518"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı )
İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Şirketin Ticari Defterlerinin Davalı Aleyhine Delil Teşkil Etmesi )
TİCARİ DEFTERLER ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İsteğine İlişkin Davada Şirketin Ticari Defterlerinin Davalı Aleyhine Delil Teşkil Etmesi )"
303Y10.HD29.11.1982E. 1982/5017 K. 1982/5316"İPTAL DAVASI ( Ölçümleme Yoluyla Haksız Tahakkuk Ettirilen Prim Borcunun İptali İstemi )
ÖLÇÜMLEME YOLUYLA HAKSIZ TAHAKKUK ETTİRİLEN PRİM BORCUNUN İPTALİ ( Davacının Defter ve Kayıtları Kurum Bölge Müdürlüğüne Götürdüğünü İddia Etmesi )
TANIKLA İSPAT ( Maddi Olguların Tanıkla İspatının Mümkün Olması )"
303YİBGK15.3.1950E. 1945/28 K. 1950/6"TİCARİ DEFTERLERİN İSBAT GÜCÜ ( Tarafları Tacir Olan İhtilaflar - Aksini Her Türlü Delille İspat Edebilmeleri )
İSPAT GÜCÜ ( Tarafları Tacir Olan İhtilaflar/Ticari Defterler - Aksini Her Türlü Delille İspat Edebilmeleri )
DELİL SAYILMAMA ( Tacir Olmayanların Söz ve Yazılarının Kendi Lehine )
TACİR OLMAYANLAR ARASINDA SÖZ VE YAZI ( Kendisinin Lehine Delil Sayılmayacağı )
GÖREVSİZLİK KARARI ( İcra Tetkik Mercilerinin - İlamsız İcra Takipleri/Ticari Defterler )
İCRA TETKİK MERCİLERİ ( Görevsizlik Kararı - İlamsız İcra Takipleri/Ticari Defterler )"

Madde 304

YARGITAY

304Y9.HD15.3.2001E. 2000/19739 K. 2001/3938"AVANS ÖDEMESİ ( Belge İmzalı İse Kural Olarak İmzalayanı Bağlayacağı - Davacı İşveren Aleyhine Hüküm Verilemeyeceği )
İMZALI BELGE ( Kural Olarak İmzalayanı Bağlayacağı - Avans Ödemesi/Davacı İşveren Aleyhine Hüküm Verilemeyeceği )"
304Y11.HD12.2.1985E. 1984/6451 K. 1985/631"TEMİNAT MEKTUBU ( Teminat Mektubunda Yazılı Miktarın Davalı Tarafça Davacıya Verildiğini Kanıtlayan Bir Belge Olmaması )
DEFTER İNCELEMESİ ( Tarafların Defterlerinin Birbirini Teyit Etmemesi Nedeniyle Defterlerin Davalı Lehine Delil Sayılamaması )
DELİL ( Tarafların Defterlerinin Birbirini Teyit Etmemesi Nedeniyle Defterlerin Davalı Lehine Delil Sayılamaması )"
304Y14.HD11.12.1984E. 1984/5212 K. 1984/7518"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı )
İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Şirketin Ticari Defterlerinin Davalı Aleyhine Delil Teşkil Etmesi )
TİCARİ DEFTERLER ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İsteğine İlişkin Davada Şirketin Ticari Defterlerinin Davalı Aleyhine Delil Teşkil Etmesi )"
304YİBGK15.3.1950E. 1945/28 K. 1950/6"TİCARİ DEFTERLERİN İSBAT GÜCÜ ( Tarafları Tacir Olan İhtilaflar - Aksini Her Türlü Delille İspat Edebilmeleri )
İSPAT GÜCÜ ( Tarafları Tacir Olan İhtilaflar/Ticari Defterler - Aksini Her Türlü Delille İspat Edebilmeleri )
DELİL SAYILMAMA ( Tacir Olmayanların Söz ve Yazılarının Kendi Lehine )
TACİR OLMAYANLAR ARASINDA SÖZ VE YAZI ( Kendisinin Lehine Delil Sayılmayacağı )
GÖREVSİZLİK KARARI ( İcra Tetkik Mercilerinin - İlamsız İcra Takipleri/Ticari Defterler )
İCRA TETKİK MERCİLERİ ( Görevsizlik Kararı - İlamsız İcra Takipleri/Ticari Defterler )"

Madde 305

YARGITAY

305YCGK9.6.2009E. 2009/4-46 K. 2009/154"MÜSADERE ( Kararı Verilen "Tahranın" Değerinin Kesinlik Sınırının Altında Olması Nedenleriyle Temyiz Kabiliyetinin Bulunmadığı - Kasten Yaralamaya Teşebbüs )
TEMYİZ KABİLİYETİ ( Kasten Yaralamaya Teşebbüs - Suçta Kullanıldığı İçin Zoralımına Karar Verilen "Tahranın" Değerinin Kesinlik Sınırının Altında Olması Nedenleriyle Temyiz Kabiliyetinin Bulunmadığı )
KESİNLİK SINIRI ALTINDA KALAN HÜKÜM ( Suçta Kullanıldığı İçin Zoralımına Karar Verilen "Tahranın" Değerinin/Temyiz Kabiliyetinin Bulunmadığı - Kasten Yaralamaya Teşebbüs )
KASTEN YARALAMAYA TEŞEBBÜS ( Suçta Kullanıldığı İçin Zoralımına Karar Verilen "Tahranın" Değerinin Kesinlik Sınırının Altında Olması Nedenleriyle Temyiz Kabiliyetinin Bulunmadığı )"

Madde 306

YARGITAY

306Y13.HD6.12.2001E. 2001/10186 K. 2001/11456"KARZ AKTİ ( Dayanan Alacak Davasında Davalının Gerekçeli İnkarda Bulunması Durumunda İspat Külfeti Davacı Alacaklıya Düştüğü )
ALACAK DAVASI ( Karz Aktine Dayalı - Davalının Gerekçeli İnkarda Bulunması Durumunda İspat Külfeti Davacı Alacaklıya Düştüğü )
İSPAT KÜLFETİ ( Karz Aktine Dayanan Alacak Davasında Davalının Gerekçeli İnkarda Bulunması Durumunda Davacı Alacaklıya Düştüğü )"

Madde 307

YARGITAY

307Y10.HD5.10.2012E. 2012/16553 K. 2012/17570"BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ VE 6111 S.K. KAPSAMINDA YAPILANDIRMADAN YARARLANDIRILMANIN TESPİTİ ( Davacı Vekilinin Vekaletnamesindeki Ferağat Yetkisi Kullanarak Davadan Ferağat Edemeyeceği - Eldeki Davadan Vazgeçilemeyeceği )
FERAĞATIN MÜMKÜN OLMAMASI ( Sigortalı Olmanın Kamu Düzenine İlişkin ve Kişiye Bağlı Vazgeçilemez ve Kaçınılamaz Hak ve Yükümlülük Olduğundan Sigortalılığın Tespiti Davalarından Ferağatın Olanaksız Olduğu - Davadan Vazgeçilemeceği )
SİGORTALILIĞIN VE SİGORTALI HİZMETLERİN TESPİTİ DAVASINDAN FERAĞAT ( Eldeki Davadan Ferağatın Mümkün Olmadığı )
DAVANIN TAKİBİNDEN VAZGEÇME ( Davacının Ancak İleride Yeniden Dava Açabilme Hakkını Saklı Tutarak ve Davalının Rızası ile Davanın Takibinden Vazgeçebileceği veya Davayı Takip Etmeyerek Davanın Açılmamış Sayılması Sonucunu Elde Edebileceği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Davacının Davayı Takip Etmeyerek Yenileninceye Kadar Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Davanın Açılmamış Sayılması Sonucunu Elde Edebileceği - Sigortalı Hizmetlerin Tespiti Davasından Ferağat Edilemeyeceği )"
307Y22.HD30.4.2012E. 2011/14793 K. 2012/8283"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE (Davacının Beyanından Onun Gerçek Amacının Feragat Etmek Olup Olmadığının Anlaşılamadığı - Mahkemenin Davacıya Gerçek Amacının Ne Olduğunu Açıklatması ve Davacının Talebini Ondan Sonra İşleme Koyması Gerektiği )
FERAGAT (Davalı Aleyhindeki Davadan Feragat Edip Etmediğinin Tespiti ve Sözleşmesinin Sona Erme Gerekçeleri Üzerinde Durulması Gerektiği - Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi )
İŞE İADE DAVASI (Davacının Beyanından Onun Gerçek Amacının Feragat Etmek Olup Olmadığının Anlaşılamadığı - Mahkemenin Davacıya Gerçek Amacının Ne Olduğunu Açıklatması ve Davacının Talebini Ondan Sonra İşleme Koyması Gerektiği )"
307Y7.HD9.7.2009E. 2009/3121 K. 2009/3053"MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESBİTİ VE TESCİL İSTEMİ ( Taraf Koşulu Gerçekleştirilmeden veya Taraf Koşulunun Gerçekleşip Gerçekleşmediği Tam Olarak Belirlenmeden Davanın Esasına Girilemeyeceği )
TARAF KOŞULU ( Gerçekleştirilmeden veya Taraf Koşulunun Gerçekleşip Gerçekleşmediği Tam Olarak Belirlenmeden Davanın Esasına Girilemeyeceği )
TANIK BEYANI ( Davanın Sonucuna Etkili Taraf Tanıkları Dinlenmeden Taraflarca Dinletilmesinden Vazgeçilen Tanıklar Dinlenilerek ve Bu Tanık Beyanları Esas Alınarak Hüküm Verilemeyeceği )"
307YHGK20.6.2007E. 2007/8-424 K. 2007/431"SATIN ALMA VE EKLEMELİ KAZANMAYI SAĞLAYAN ZİLYETLİK ( Tapu İptali ve Tescil - Satış ve Devirlerin Geçerli Olduğu/Taşınmazın Davacıya Geçmesine Rağmen Kadastro Tespiti Sırasında Yanlışlıkla İlk Malik Adına Kaydedildiğinden Kabulü Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satın Alma ve Eklemeli Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik - Satış ve Devirlerin Geçerli Olduğu/Taşınmazın Davacıya Geçmesine Rağmen Kadastro Tespiti Sırasında Yanlışlıkla İlk Malik Adına Kaydedildiğinden Kabulü Gereği )
SATIŞ VE DEVİRLERİ GEÇERLİ OLAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Davacıya Geçmesine Rağmen Kadastro Tespiti Sırasında Yanlışlıkla İlk Malik Adına Kaydedildiğinden Kazandırıcı Zamanaşımı Nedeniyle Tescil Talebinin Kabulü Gereği )"
307Y2.HD4.3.1996E. 1996/1465 K. 1996/2011"CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA DOSYASI ( Yazılı Delil Niteliğinin Olması )
YAZILI DELİL ( Ceza Mahkemesinde Görülen Dava Dosyası )"
307Y2.HD12.12.1995E. 1995/10932 K. 1995/13556"TANIK ( Davalı Tanıklarının Dinlenmemiş Olması )
DAVALI TANIKLARININ DİNLENMEMİŞ OLMASI ( Dava Reddedildiği İçin Dinlenmemiş Olmasının Bozma Sebebi Olamaması )"
307YHGK28.11.1949E. 1949/11-177 K. 1949/93"MEZKUR PARANIN TAHSİLİ İSTEMİ ( Tarafların Gösterdikleri Şahitlerin Dinlenmesinden Vazgeçmeleri )
TANIKLIK ( Tarafların Gösterdikleri Şahitlerin Dinlenmesinden Vazgeçmeleri )
MUVAFAKAT ( Tarafların Gösterdikleri Şahitlerin Dinlenmesinden Diğer Tarafın Muvafakati Olmadan Vazgeçebilmeleri )"

Madde 308

YARGITAY

308Y13.HD25.6.2013E. 2013/9170 K. 2013/17438"ALACAK DAVASI ( İcra Hukuk Mahkemesinde Davacının Dayanmış Olduğu Kambiyo Senedi Altındaki İmzanın Davalıya Ait Olmadığının Saptandığı - Dosyada Alınan Rapordan İmzanın Davalıya Ait Olduğu Mütalaa Alındığı/Jandarma Kriminal Laboratuvarından Seçilecek Bilirkişiden Rapor Alınarak Sonuca Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İMZA İNCELEMESİ ( Dosyada Alınan Rapordan İmzanın Davalıya Ait Olduğunun Mütalaa Alındığı/İcra Hukuk Mahkemesinde İmzanın Davalıya Ait Olmadığının Saptandığı/Jandarma Kriminal Laboratuvarından Seçilecek Bilirkişiden Yargıtay ve Taraf Denetimine Elverişli Rapor Alınarak Sonuca Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Alacak Davası )
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ ÇELİŞİK OLMASI ( Alacak Davası/Dosyada Alınan Adli Tıp Kurumu Raporundan İmzanın Davalıya Ait Olduğunun Mütalaa Alındığı/İcra Hukuk Mahkemesinde İmzanın Davalıya Ait Olmadığının Saptandığı - Jandarma Kriminal Laboratuvarından Seçilecek Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği )"
308Y3.HD3.7.2012E. 2012/11977 K. 2012/16728"MADDİ TAZMİNAT ( Satış Protokolü Adlı Belgedeki İmza İncelemesi Yapan Bilirkiş Bu Konuda Uzman Olmayıp Verdiği Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı - İmzaların Davalının Eli Ürünü Olup Olmadığı Konularında Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Gerektiği/Ceza Mahkemesinin Davacı Hakkındaki Mahkumiyet Kararının Kesinleşmesinin Bekleneceği )
BELGE ÜZERİNDE İMZA İNCELEMESİ ( Maddi Tazminat Talebi - İmzaların Davalının Eli Ürünü Olup Olmadığı Konularında Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ ( Maddi Tazminat İstemi - Satış Protokolü Adlı Belgedeki İmza İncelemesi Yapan Bilirkiş Bu Konuda Uzman Olmayıp Verdiği Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı/İmzaların Davalının Eli Ürünü Olup Olmadığı Konularında Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınacağı )
İMZA İNCELEMESİ ( Maddi Tazminat - Satış Protokolü Adlı Belgedeki İmza İncelemesi Yapan Bilirkiş Bu Konuda Uzman Olmayıp Verdiği Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı/İmzaların Davalının Eli Ürünü Olup Olmadığı Konularında Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Gerektiği )
CEZA MAHKEMESİNİN KARARININ KESİNLEŞMESİNİN BEKLENMESİ ( Maddi Tazminat İstemi - Ceza Mahkemesinin Davacı Hakkındaki Mahkumiyet Kararının Kesinleşmesinin Beklenmesi Gerektiği )"
308Y13.HD25.6.2012E. 2012/8677 K. 2012/16406"ALACAK DAVASI ( İmzanın Davalı Eli Ürünü Olduğunun Tespiti Halinde Davacının Taşınmaz İçin Ne Kadar Bedel Ödediğinin Belirlenmesi Gerektiği - İmzanın Davalı Eli Ürünü Olmadığının Tespiti Halinde Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )
İMZA TESPİTİ ( Alacak Davası - Davaya Konu Belge Üzerindeki İmzanın Davalıya Ait Olup Olmadığı Hususunda Uzman Bilirkişi Aracılığıyla İmza İncelemesi Yapılması Gerektiği )
TAŞINMAZIN BEDELİNİN TESPİTİ ( Alacak Davası - İmzanın Davalı Eli Ürünü Olduğunun Tespiti Halinde Davacının Taşınmaz İçin Ne Kadar Bedel Ödediğinin Belirlenmesi Gerektiği )"
308Y12.HD21.6.2012E. 2012/5541 K. 2012/21756"ÇEKE DAYALI HACİZ YOLUYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ ( İmzaya İtiraz/Fotokopi Üzerinden İmza İncelemesi Yapılamayacağı - Mukayese Belgeler Olarak Dosya İçinde Bulunan Belgelerin Çoğunluğunun Fotokopi Olduğu/Yetersiz Araştırma Yapıldığı )
FOTOKOPİ BELGELER ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPILAMASI ( Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğu - Fotokopi Üzerinden Araştırma Yapılamaycağı/Mukayese Belgeler Olarak Dosya İçinde Bulunan Belgelerin Çoğunluğunun Fotokopi Olduğu/Çeke Dayalı Takip )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Borçlunun İmzaya İtirazı Üzerine Fotokopi Üzerinden İmza İnceleme Yapıldığından Raporun Yetersiz Olduğu/Kanuni Kıstaslara Uygun Olmadığı - Çeke Dayalı Haciz Yoluyla Başlatın İcra Takibine İmzaya İtiraz ( "
308Y19.HD16.4.2012E. 2011/15299 K. 2012/6445"MENFİ TESPİT DAVASI ( Bonodaki İmzanın Sahteliği İddiası - Sınırlı Yetkili Olan İcra Hukuk Mahkemesi'nin Aldığı Raporla Hüküm Kurulamayacağı/Bu İddianın HUMK'nun 308 ve 309. Maddelerine Göre İnceleme Yapılması Gerektiği )
BONODAKİ İMZANIN SAHTELİĞİ İDDİASI ( HUMK'nun 308 ve 309. Maddelerine Göre İnceleme Yapılması Gerektiği - Sınırlı Yetkili Olan İcra Hukuk Mahkemesi'nin Aldığı Raporla Hüküm Kurulamayacağı )
İMZANIN SAHTELİĞİ İDDİASI ( Bonodaki - Sınırlı Yetkili Olan İcra Hukuk Mahkemesi'nin Aldığı Raporla Hüküm Kurulamayacağı/Bu İddianın HUMK'nun 308 ve 309. Maddelerine Göre İnceleme Yapılması Gerektiği )
İCRA HUKUK MAHKEMESİNİN ALDIĞI RAPORLA YETİNİLMEYECEĞİ ( Bonodaki İmzanın Sahteliği İddiası - Bu İddianın HUMK'nun 308 ve 309. Maddelerine Göre İnceleme Yapılması Gerektiği )"
308Y19.HD17.1.2012E. 2011/6948 K. 2012/293"İMZANIN SAHTELİĞİ İDDİASI (Borçlu Olunmadığının Tespiti - Senetteki İmzanın Davacıya Ait Olup Olmadığı Konusunda İmza İncelemesi Yaptırılarak Varılacak Uygun Sonuç Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ (Senetteki İmzanın Davacıya Ait Olup Olmadığı Konusunda İmza İncelemesi Yaptırılarak Varılacak Uygun Sonuç Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
İMZA İNCELEMESİ (Borçlu Olunmadığının Tespiti - Senetteki İmzanın Davacıya Ait Olup Olmadığı Konusunda İmza İncelemesi Yaptırılarak Varılacak Uygun Sonuç Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği)"
308YHGK23.11.2011E. 2011/12-740 K. 2011/685"KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA YAPILAN TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Senetteki İmzaya İtiraz - Mukayese İmzalar Toplanmaksızın Alınan Bilirkişi Raporuna İtibar Edilerek Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
İMZA İNCELEMESİ ( Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Yapılan Takipte İmzaya İtiraz/İncelemede Senedin Keşide Tarihine En Yakın Tarihli Olanından Başlayarak Bilirkişice Mukayese Esas Alınacağı - Keşide Tarihinden Öncesine İlişkin Belge Bulunamazsa Sonraki Tarihli Belgeler Uygulamaya Elverişli İmza Örneği Taşıyan Herhangi Belge Temin Edilemez İse Borçlunun Duruşmada Alınan Medarı Tatbik İmza ve Yazı Örnekleri Üzerinden İnceleme Yapılacağı )
SENEDİN KEŞİDE TARİHİNDEN ÖNCESİNE İLİŞKİN BELGE ( Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Yapılan Takibin İptali ve Senetteki İmzaya İtiraz - İmza İncelemesinde Öncelikle Keşide Tarihine En Yakın Tarihli Olanından Başlayarak Bilirkişice Mukayeseye Esas Alınacağı )
İMZA ÖRNEĞİ TAŞIYAN BELGE TEMİN EDİLEMEMESİ ( Senetteki İmzaya İtiraz/Mukayese İmzalar Toplanmaksızın Karar Verilemeyeceği - Belge Temin Edilemezse Borçlunun Duruşmada Alınan Medarı Tatbik İmza ve Yazı Örnekleri Üzerinden İnceleme Yapılacağı )"
308Y11.HD19.7.2011E. 2009/14437 K. 2011/9024"LİMİTED ŞİRKETTE ORTAK OLUNDUĞUNUN VE MÜDÜRLÜK SIFATININ DEVAM ETTİĞİNİN TESPİTİ ( Kar Payının Tahsili - Sahteliği İddia Olunan İmzanın Davacının Eli Ürünü Olup Olmadığı Konusunda Raporlar Arasında Ortaya Çıkan Çelişki Giderilerek Karar Verileceği )
MÜDÜRLÜK SIFATININ DEVAM ETTİĞİNİN TESPİTİ ( Limited Şirkette/Kar Payının Tahsili - Sahteliği İddia Olunan İmzanın Davacının Eli Ürünü Olup Olmadığı Konusunda Raporlar Arasında Ortaya Çıkan Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )
İMZANIN SAHTELİĞİ İDDİASI ( Limited Şirkette Ortaklar Kurulu Kararı Alındığını ve Bu Karar İle Müdürlük Yetkisinin Sona Erdirildiği - İmzanın Davacının Eli Ürünü Olup Olmadığı Konusunda Raporlar Arasında Ortaya Çıkan Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )"
308Y12.HD28.4.2011E. 2010/26973 K. 2011/7863"İMZAYA İTİRAZ ( Bilirkişi Raporlarından Birinin Heyetçe Düzenlenmiş Olmasının Ona Üstünlük Sağlamayacağı - Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilmeden Karar Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Birinin Heyetçe Düzenlenmiş Olmasının Ona Üstünlük Sağlamayacağı - Çelişkinin Giderilmesi İçin Ehil Bilirkişilerden Oluşacak Bir Kuruldan Mütalaa Alınıp Karar Verilmesi Gerektiği )
RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ ( Bilirkişi Raporlarından Birinin Heyetçe Düzenlenmiş Olmasının Ona Üstünlük Sağlamayacağı - Çelişki Giderilmeden Karar Verilemeyeceği )"
308Y1.HD14.4.2011E. 2011/2408 K. 2011/4453"VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI (Tapu İptali ve Tescil Davası - Belgedeki İmzanın Davacıya Aidiyeti Kanıtlanmadıkça Belgenin Bağlayıcı Olmadığı)
BELGEDEKİ İMZANIN AİDİYETİ (Kanıtlanmadıkça Bağlayıcı Olmadığı - Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması)
BELGENİN BAĞLAYICILIĞI (İmzanın Aidiyeti Kanıtlanmadıkça Bağlayıcı Olmadığı - Belgedeki İmzanın Davacının Eli Ürünü Olup Olmadığının Adli Tıp Kurumundan Alınacak Rapor ile Saptanması Gereği)"
308Y12.HD14.12.2010E. 2010/17370 K. 2010/30117"YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( İmza ve Yazı İncelemesi - Raporun Denetime Elverişli Şekilde Ortaya Konması Gerektiği/İncelemenin Hangi Ortamda ve Ne Tür Teknik Cihazlar Kullanılarak Yapıldığının Açıklanacağı )
İMZA İNCELEMESİ ( İmza ve Yazı İncelemesinin Hangi Ortamda ve Ne Tür Teknik Cihazlar Kullanılarak Yapıldığı Bilirkişi Raporunda Açıklanması Denetime Elverişli Şekilde Ortaya Konması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmza ve Yazı - Raporun Denetime Elverişli Şekilde Ortaya Konması Gerektiği/İncelemenin Hangi Ortamda ve Ne Tür Teknik Cihazlar Kullanılarak Yapıldığı Açıklanmadan Yetersiz Bilirkişi Raporuna Dayalı Karar Verilemeyeceği )"
308Y13.HD2.12.2010E. 2010/7141 K. 2010/16003"İMZA İTİRAZI ( İcra Mahkemesince İmza İtirazı Nedeniyle Takibin İptaline Karar Verilmiş Olması Alacaklının Genel Mahkemede Dava Açmasına Engel Oluşturmadığı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Davalının Tetkike Medar İmzaları Toplanarak Duruşmada Davalı İstiktap Edilerek Örnek İmzaları İle Eldeki İmzalar Celbedilerek Senet Aslının Konusunda Uzman Üniversite Öğretim Üyelerinden Oluşan 3 Kişilik Bilirkişi Kuruluna İncelettirilmesi Gerektiği )
GÖREV ( İcra Mahkemesince İmza İtirazı Nedeniyle Takibin İptaline Karar Verilmiş Olması Alacaklının Genel Mahkemede Dava Açmasına Engel Oluşturmadığı )"
308Y13.HD27.5.2009E. 2009/1057 K. 2009/7323"ALACAK DAVASI ( Kredi Kartı Borcuna Dayalı/Davalının İmzaya İtirazda Bulunduğu - Davacının İstiktap Olunarak Alınan İmzaları ile Medari Tatbik İmzalarının Getirtileceği/Bilirkişiden Rapor Alınacağı )
İMZA İNCELEMESİ ( Kredi Kartı Borcuna Dayalı Alacak Davası/Davalının İmzaya İtirazda Bulunduğu - Davacının İstiktap Olunarak Alınan İmzaları ile Medari Tatbik İmzalarının Getirtileceği/Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği )
İMZAYA İTİRAZ ( Kredi Kartı Borcuna Dayalı Alacak Davası/Davalının İmzaya İtirazda Bulunduğu - Davacının İstiktap Olunarak Alınan İmzaları ile Medari Tatbik İmzalarının Getirtilerek Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kredi Kartı Borcuna Dayalı Alacak Davası/Davalının İmzaya İtirazda Bulunduğu - Davacının İstiktap Olunarak Alınan İmzaları ile Medari Tatbik İmzalarının Getirtileceği/Bilirkişiden Rapor Alınacağı )"
308Y19.HD7.3.2008E. 2007/8454 K. 2008/2146"MENFİ TESPİT ( Davacı Sahtelik İddiasında Bulunduğuna Göre Bu İddianın Usule Uygun Şekilde İncelenmesi Gerektiği - İcra Mahkemesi Kararı Takip Hukukuna Yönelik Olup Menfi Tespit Davası Yönünden Kesin Hüküm Oluşturmadığı )
KESİN HÜKÜM ( İcra Mahkemesi Kararı Takip Hukukuna Yönelik Olup Menfi Tespit Davası Yönünden Kesin Hüküm Oluşturmadığı )
İMZA İTİRAZI ( Davacı Bonodaki İmzanın Kendisine Ait Olmadığını İddia Ederek Menfi Tespit Davası Açtığı - İcra Mahkemesi Kararı Takip Hukukuna Yönelik Olup Menfi Tespit Davası Yönünden Kesin Hüküm Oluşturmadığı )
BONO ( Yerel Mahkemece İmzaya İtirazın İcra Mahkemesince İncelendiği Bu Nedenle Tekrar İncelemeye Gerek Bulunmadığı Bononun Yasal Unsurları Taşıdığı ve Karşılıksız Olduğu İddiasının da İspat Edilemediği Gerekçesiyle Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu )"
308Y15.HD18.2.2008E. 2007/6539 K. 2008/953"İMALATIN ÖDENMEYEN BEDELİNİN TAHSİLİ ( Yetkisi Olmadığı Halde Başkası Namına Akdi İlişkiye Giren Kişinin Yaptığı Sözleşmelerden Doğan Hak ve Sorumluluklar Sözleşmeyi İmzalayan Kişiye Ait Olduğu )
YETKİSİ OLMADIĞI HALDE BAŞKASI NAMINA AKİT YAPMA ( Bu Kişinin Yaptığı Sözleşmelerden Doğan Hak ve Sorumluluklar Sözleşmeyi İmzalayan Kişiye Ait Olduğu - İmalatın Ödenmeyen Bedelinin Tahsili )
HUSUMET ( İmalatın Ödenmeyen Bedelinin Tahsili - Yetkisi Olmadığı Halde Başkası Namına Akdi İlişkiye Giren Kişinin Yaptığı Sözleşmelerden Doğan Hak ve Sorumluluklar Sözleşmeyi İmzalayan Kişiye Ait Olduğu )
İMZALARIN İNKAR EDİLMESİ ( Halinde İmza Tatbikatı ve Bilirkişi İncelemesi Yoluyla Sözleşmelerdeki İmzaların Davalıya Ait Olup Olmadığı Araştırılmalı İmzalar Davalıya Ait Değilse Davanın Reddedilmesi Gerektiği - İmalatın Ödenmeyen Bedelinin Tahsili )
İSTİCVAP ( Davalı Davaya Cevap Vermemiş ve Duruşmaları da Takip Etmeyerek Münkir Duruma Düştüğü - Mahkemece Asıl ve Ek Sözleşmelerdeki İmzanın Sözkonusu Kişiye Ait Olup Olmadığının Belirlenmesi Bakımından İsticvap Olunması Gerektiği )"
308YHGK6.2.2008E. 2008/12-77 K. 2008/90"İMZAYA İTİRAZ ( İmzanın Borçluya Ait Olduğunun Alacaklı Tarafından İspat Edilmesi Gerektiği - İspat Yükü Ters Çevrilerek Kanıtlanamadığı Gerekçesiyle İtirazın Reddinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( İmzanın Borçluya Ait Olduğunun Alacaklı Tarafından İspat Edilmesi Gerektiği - İspat Yükü Ters Çevrilerek Kanıtlanamadığı Gerekçesiyle İtirazın Reddinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
CEZA DOSYASININ BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI GEREKMESİ ( Ceza Dosyasında Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasına ve Tanık Dinlenmesine Karar Verilmişse Bu Aşamadan Sonra Artık Bu Senede Göre İşlem Yapılamayacağı Nedeniyle - İmzaya İtiraz )"
308Y11.HD8.3.2007E. 2005/12703 K. 2007/4094"PARANIN USULSÜZ VİRMAN VE HAVALE İŞLEMLERİ SONUCUNDA SIFIRLANDIĞI İDDİASI ( Davacının İnkar Ettiği İmzaların Grafolojik İncelemesi Yaptırılarak Davacı Eli Ürünü Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
İNKAR EDİLEN İMZALAR ( Davacının İnkar Ettiği İmzaların Grafolojik İncelemesi Yaptırılarak Davacı Eli Ürünü Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği - Hesaptaki Paranın Usulsüz Sıfırlandığı İddiası )
İMZALARIN GRAFOLOJİK İNCELEMESİ ( Davacının İnkar Ettiği İmzaların Grafolojik İncelemesi Yaptırılarak Davacı Eli Ürünü Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği - Hesaptaki Paranın Usulsüz Sıfırlandığı İddiası )"
308Y13.HD28.11.2005E. 2005/10425 K. 2005/17493"KAT İHTARINA RAĞMEN KREDİ KARTI BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( Sözleşmedeki ve Harcama Sliplerindeki İmzaların Davalıya Ait Olup Olmadığı Konusunda HUMK'nun 308 313. Maddeleri Gereğince İşlem Yapılarak Belirlenmesi Gereği )
SÖZLEŞME ALTINDAKİ İMZA ( Sözleşme ve Harcama Sliplerindeki İmzanın Davalıya Ait Olmadığı Sabit Olduğu Taktirde Davanın Reddi Gereği - Kat İhtarına Rağmen Kredi Kartı Borcunun Ödenmemesi/İtirazın İptali )
İTİRAZIN İPTALİ ( Sözleşmedeki ve Harcama Sliplerindeki İmzaların Davalıya Ait Olup Olmadığı Konusunda HUM'nun 308-313. Maddeleri Gereğince İşlem Yapılarak Belirlenmesi Gereği )"
308Y13.HD24.11.2005E. 2005/11963 K. 2005/17334"MÜLKİYETİN DEVREDİLMEDİĞİ İDDİASI ( Yargılamaya Gelmeyen Davalılar Sözleşmedeki İmza İçin İsticvap Edilmeli İmzanın İnkar Edilmesi Halinde Diğer İmza İnkarında Bulunan Davalılarla Birlikte İmzanın Davalılara Ait Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
İSTİCVAP ( Mülkiyetin Devredilmediği İddiası - Yargılamaya Gelmeyen Davalılar Sözleşmedeki İmza İçin İsticvap Edilmeli İmzanın İnkar Edilmesi Halinde Diğer İmza İnkarında Bulunan Davalılarla Birlikte İmzanın Davalılara Ait Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
İMZA İNKARI ( Diğer İmza İnkarında Bulunan Davalılarla Birlikte İmzanın Davalılara Ait Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )"
308Y13.HD26.10.2005E. 2005/10301 K. 2005/15938"İTİRAZIN İPTALİ ( Borçlu-Davalı İmza İnkarında Bulunduğuna Göre Öncelikle İcra Takibine Konu Sentteki İmzanın Davalının Eli Ürünü Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
İMZA İNKARI ( İtirazın İptali - Borçlu-Davalı İmza İnkarında Bulunduğuna Göre Öncelikle İcra Takibine Konu Sentteki İmzanın Davalının Eli Ürünü Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )"
308Y13.HD24.10.2005E. 2005/9911 K. 2005/15683"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacının Dayandığı Veresiye Satış Fişleri ve Sevk İrsaliyelerindeki İmzaların Kimlere Ait Olduğu Ayrı Ayrı Davalıdan Sorulup Tespit Edilmeli İnkar Halinde HUMK 308. ve Devamı Maddeleri Gereğince İnceleme Yapılması Gerektiği )
VERESİYE SATIŞ FİŞLERİ VE SEVK İRSALİYELERİ ( İmzaların Kimlere Ait Olduğu Ayrı Ayrı Davalıdan Sorulup Tespit Edilmeli İnkar Halinde HUMK 308. ve Devamı Maddeleri Gereğince İnceleme Yapılması Gerektiği - İtirazın İptali )
İNŞAAT MALZEME BEDELİNİN TAHSİLİ ( Veresiye Satış Fişleri ve Sevk İrsaliyelerindeki İmzaların Kimlere Ait Olduğu Ayrı Ayrı Davalıdan Sorulup Tespit Edilmeli İnkar Halinde HUMK 308. ve Devamı Maddeleri Gereğince İnceleme Yapılması Gerektiği )"
308Y13.HD21.6.2005E. 2005/3998 K. 2005/10491"ALACAK DAVASI ( Sözleşme Örneğindeki Kimlik Bilgileri İle Davalının Sunduğu Kimlik Bilgileri Birbirini Tutmaması - Sözleşmedeki İmzanın Davalıya Ait Olup Olmadığı Hususunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
SÖZLEŞME ÖRNEĞİNDEKİ İMZA ( İnkar Edilmesi - Davalıya Ait Olup Olmadığı Hususunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği - Alacak Davası )
İMZA İNKARI ( Sözleşmedeki İmzanın Davalıya Ait Olup Olmadığı Hususunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği - Alacak Davası )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Sözleşmedeki İmzanın İnkar Edilmesine Göre Davalıya Ait Olup Olmadığı Hususunda Yaptırılması Gereği )"
308Y13.HD24.5.2005E. 2004/17926 K. 2005/8704"TAZMİNAT TALEBİ ( HUMK'nun 308 ve 309. Maddelerine Göre İnceleme ve Tatbikat Yaptırılmalı ve Konusunda Uzman Bilirkişiye İnceleme Yaptırılarak İnkar Edilen İmzanın Eli Mahsulü Olup Olmadığı Belirlenmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tazminat Talebi - HUMK'nun 308 ve 309. Maddelerine Göre İnceleme ve Tatbikat Yaptırılmalı ve Konusunda Uzman Bilirkişiye İnceleme Yaptırılarak İnkar Edilen İmzanın Eli Mahsulü Olup Olmadığı Belirlenmesi Gereği )
İMZA ARAŞTIRMASI ( HUMK'nun 308 ve 309. Maddelerine Göre İnceleme ve Tatbikat Yaptırılmalı ve Konusunda Uzman Bilirkişiye İnceleme Yaptırılarak İnkar Edilen İmzanın Eli Mahsulü Olup Olmadığı Belirlenmesi Gereği )"
308Y19.HD13.5.2005E. 2004/10396 K. 2005/5484"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalılardan Biri Yargılama Sırasında Ölmüş ve Mirasçılar Miras Bırakanlarının İmzasını Kabul Etmemesi - İmza Uygulamasının Yapılıp Doğacak Duruma Göre Mirasçıların Sorumluluklarının Belirlenmesi Gereği )
YARGILAMA SIRASINDA ÖLÜM ( Mirasçılar Miras Bırakanlarının İmzasını Kabul Etmemesi/İmza Uygulamasının Yapılıp Doğacak Duruma Göre Mirasçıların Sorumluluklarının Belirlenmesi Gereği - İtirazın İptali )
MİRAS BIRAKANIN İMZALARININ KABUL EDİLMEMESİ ( Yargılama Sırasında Ölüm/İmza Uygulamasının Yapılıp Doğacak Duruma Göre Mirasçıların Sorumluluklarının Belirlenmesi Gereği - İtirazın İptali )"
308Y6.HD21.3.2005E. 2005/819 K. 2005/2531"İTİRAZIN İPTALİ ( Taahhüt Nedeniyle Tahliye İstemi - Alınan Yazı ve İmza Örnekleri İle Davalının Farklı Zamanlarda Başka Amaçlarla Atmış Olduğu İmzaları Üzerinde Taahhütnamedeki İmzanın Davalıya Ait Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
YAZI VE İMZA ÖRNEKLERİ ( Davalının Farklı Zamanlarda Başka Amaçlarla Atmış Olduğu İmzaları Üzerinde Taahhütnamedeki İmzanın Davalıya Ait Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İtirazın İptali ve Taahhüt Nedeniyle Tahliye - Davalının Farklı Zamanlarda Başka Amaçlarla Atmış Olduğu İmzaları Üzerinde Taahhütnamedeki İmzanın Davalıya Ait Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
İMZA İNCELEMESİ ( İtirazın İptali ve Taahhüt Nedeniyle Tahliye - Davalının Farklı Zamanlarda Başka Amaçlarla Atmış Olduğu İmzaları Üzerinde Taahhütnamedeki İmzanın Davalıya Ait Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
TAAHHÜT NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ ( Alınan Yazı ve İmza Örnekleri İle Davalının Farklı Zamanlarda Başka Amaçlarla Atmış Olduğu İmzaları Üzerinde Taahhütnamedeki İmzanın Davalıya Ait Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
TAHLİYE İSTEMİ ( Taahhüt Nedeniyle - Davalının Farklı Zamanlarda Başka Amaçlarla Atmış Olduğu İmzaları Üzerinde Taahhütnamedeki İmzanın Davalıya Ait Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )"
308Y11.HD4.11.2003E. 2003/3564 K. 2003/10446"ALACAK DAVASI ( Davacının Sebepsiz Zenginleştiğini İleri Sürdüğü Davalıdan Olan Alacağının Tahsilini Talep Etmesi )
İMZA İNKARI ( Yerel Mahkemece Öncelikle İmza İnkarı Üzerinde Durularak Uyuşmazlığın HUMK Hükümleri Uyarınca İncelmesinin Gerekmesi )
MAHKEMENİN EKSİK İNCELEME YAPMASI ( Yerel Mahkemece Öncelikle İmza İnkarı Üzerinde Durularak Uyuşmazlığın HUMK Hükümleri Uyarınca İncelmesinin Gerekmesi )"
308Y13.HD29.9.2003E. 2003/5881 K. 2003/10786"İTİRAZIN İPTALİ ( Usulüne Uygun Gönderilmeyen İsticvap Davetiyesine Dayanarak Davanın Kabulüne Karar Verilememesi )
İSTİCVAP ( Davetiyeye Davalının İmzası Olan Fatura Eklenerek Hangi Konularda Yapılacağının Açıkça Belirtilmesinin Gerekmesi )"
308Y2.HD21.4.2003E. 2003/4548 K. 2003/5785"VASİYETNAMENİN İPTALİ ( Miras Bırakanın Okuma Yazma Bilmediği Tanıklarca İfade Olunduğu ve Tatbike Medar Yazıda Elde Edilemediğinden Belgenin El Yazılı Vasiyetname Olarak Kabul Edilmemesi )
TATBİKE MEDAR EL YAZISI ( Miras Bırakanın Okuma Yazma Bilmediği Tanıklarca İfade Olunduğu ve Tatbike Medar Yazıda Elde Edilemediğinden Belgenin El Yazılı Vasiyetname Olarak Kabul Edilmemesi )
OKUMA YAZMA BİLMEME ( Miras Bırakanın Okuma Yazma Bilmediği Tanıklarca İfade Olunduğu ve Tatbike Medar Yazıda Elde Edilemediğinden Belgenin El Yazılı Vasiyetname Olarak Kabul Edilmemesi )
VASİYETNAMEDEN HABERDAR OLMAMA ( Miras Bırakanın Okuma Yazma Bilmediğinin Anlaşılmasından ve Tatbike Medar Yazıda Elde Edilemediğinden Belgenin El Yazılı Vasiyetname Olarak Kabul Edilmemesi )
VASİYETNAMENİN GEÇERSİZLİĞİ ( Miras Bırakanın Okuma Yazma Bilmediği Tanıklarca İfade Olunduğu ve Tatbike Medar Yazıda Elde Edilemediğinden Belgenin El Yazılı Vasiyetname Olarak Kabul Edilmemesi )"
308Y13.HD3.4.2003E. 2003/1238 K. 2003/3954"ALACAK DAVASI ( Davalı ile Arsa Payını Alma Konusunda Anlaşılması Üzerine Bedelinin Çek Verilerek Ödenmesine Rağmen Arsa Payının Devredilmemesi Nedeniyle )
İMZA İTİRAZI ( İmzanın Davalıya Ait Olup Olmadığı Hususunda Anlaşma Yapılmasının Gerekmesi )"
308Y13.HD25.3.2003E. 2003/1892 K. 2003/3447"İTİRAZIN İPTALİ ( Alacak Senedine Dayanılarak Davalılar Aleyhine İcra Takibine Başlanılmasına Rağmen Davalıların Takibe Haksız Olarak İtiraz Ettiği İddiası )
DAVAYI İNKAR ( Davalının Duruşmaya Gelmemek ve Cevap Vermemek Suretiyle Davayı İnkar Etmesi )
YASAL DELİLLER ( Davalının Duruşmaya Gelmemek ve Cevap Vermemek Suretiyle Davayı İnkar Etmesi Nedeniyle Davacının İddiasını Yasal Delillerle İspat Etmesinin Gerekmesi )"
308Y11.HD27.6.2002E. 2002/2697 K. 2002/6650"TEMİNAT MEKTUBU BEDELİNİN DEPO EDİLMESİ TALEBİ ( Sözleşmedeki Bankanın Her Zaman İade İsteyebileceği Hükmüne Dayanarak )
BANKANIN TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ TALEBİ VE İADE EDİLMEMESİ NEDENİYLE BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Sözleşmede Bankanın Her Zaman İade İsteyebileceği Hükmü Bulunması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMAMASI ( İmzaların Davalılara Ait Olduğunun Doğrudan Değerlendirme Sonucu Anlaşılması )
İMZA İNKARINDA BİLİRKİŞİYE İNCELEME YAPTIRILMAMASI ( İmzaların Davalılara Ait Olduğunun İlk Bakışta Anlaşılması )"
308Y13.HD30.4.2002E. 2002/2883 K. 2002/4922"ALACAK DAVASI ( Kira Bedelleri Ödendiği Halde Hakkında İcra Takibi Yapıldığı ve Tarafınca Takip Yapıldığı İddiasıyla Ödediği Meblağın Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili İstemi )
ALINDI BELGESİNİN HÜKMÜ ( Dava Konusu Aylara İlişkin Kiraların Alındığını Gösteren Yazı ve İmzalar Bulunması İmzaların Davalıya Ait Olması Halinde Belgenin Makbuz Hükmü Taşıyacak Olması )
KİRACININ İSPAT YÜKÜ ( Kira Bedelinin Ödendiğinin Yasal Delille İspatı Gereği Ödemelere Ait Yazı ve İmzaların Davalıya Aitliğinin Anlaşılması Halinde Belgelerin Makbuz Hükmü Taşıyacak Olması )"
308Y1.HD20.3.2002E. 2002/2334 K. 2002/3578"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacının Aldığı Borç Karşılığı Taşınmazı Davalıya Teminat Olarak Devretmesi-Davalının Taşınmazı İade Etmekten Kaçınması )
FOTOKOPİ NİTELİĞİNDE BELGE İBRAZI ( Belgenin Aslının Getirilmemesi-Varlığının da Davalı Tarafından İnkar Edilmesi )
YEMİN ( Belgenin Aslının Varlığı Hususunda Davalıya Yemin Yaptırılmasının Gerekmesi )"
308Y13.HD10.4.2001E. 2001/2557 K. 2001/3692"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalı Belediyeye Verilen Akaryakıt Bedeline Karşı Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İtirazın İptali Davasının Reddi Halinde Alacaklının İcra İnkar Tazminatına Hükmedilebilmesi Şartı )
ALACAKLININ İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEBİLMESİ ( Yapılan İcra Takibinin Haksızlığı Yanında Ayrıca Alacaklının Kötüniyetle İcra Takibi Yapmuş Olduğunun Sübuta Ermesinin Gerekmesi )
KÖTÜNİYET ( Alacaklının Alacağını İspat Edememiş Olmasının Onun Kötüniyetli Olduğunu Göstermemesi )"
308Y13.HD3.7.2000E. 2000/6111 K. 2000/6532"İTİRAZIN İPTALİ ( İsticvap Davetiyesinin Usule Uygun Olmaması Halinde Belge Altındaki İmzanın Davalıya Ait Sayılamaması )
İSTİCVAP DAVETİYESİNİN USULE UYGUN OLMAMASI ( Belge Altındaki İmzanın Davalıya Ait Sayılamaması )"
308Y3.HD29.5.2000E. 2000/4885 K. 2000/5011"İMZA İNKARI ( İncelemede Takip Edilecek Yol-İstiktaba Başvurulmadan Önce Uygulamaya Elverişli İmzaların Temin Edilmeye Çalışılması )
İSTİKTAB ( İmza İnkarı-İstiktaba Başvurulmadan Önce Uygulamaya Elverişli İmzaların Temin Edilmeye Çalışılması )
UYGULAMAYA ELVERİŞLİ İMZALARIN TEMİN EDİLMEYE ÇALIŞILMASI ( İstiktaba Başvurulmadan Önce-İmza İnkarı )
FATURALARIN DELİL OLMA NİTELİĞİ ( 8 Gün İçinde İtiraz Edilmemesinin Teslime Delil Olmaması, Fiyat ve Adet Bakımından Kabul Anlamına Gelmesi )
FATURAYA 8 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Sonuçları-Faturanın Delil Niteliği )
AKDİ İLİŞKİNİN VE TESLİM HUSUSUNUN İSPATI ( Faturaya 8 Gün İçinde İtiraz Edilmemesinin Akdi İlişkiye ve Teslime Delil Olmaması-Ayrıca İspatı Gereği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Faturaya İtiraz Edilmemesinin Sonuçları )"
308Y13.HD31.2.2000E. 2000/479 K. 2000/604"İPTAL DAVASI ( İbranamede Davalı Nam ve Hesabına Gerçekten Davalıyı Borçtan Kurtaracak Şekilde Ödeme Yapıp Yapmadığı Böylece İbranamedeki Davacı Beyanlarının Doğruluğu ve Davalı Tarafı Yanıltmaya Yönelik Beyanlar Olup Olmadığı Açıklığa Kavuşturulması Gereği )
İBRANAME ( Davalı Nam ve Hesabına Gerçekten Davalıyı Borçtan Kurtaracak Şekilde Ödeme Yapıp Yapmadığı Böylece İbranamedeki Davacı Beyanlarının Doğruluğu ve Davalı Tarafı Yanıltmaya Yönelik Beyanlar Olup Olmadığı Açıklığa Kavuşturulması Gereği - İptal Davası )
İBRANAMEDE BELİRTİLEN ÖDEMELER ( Kesin Olarak Yapmadığı ve Davalı Tarafın Bundan Dolayı Cezalı Olarak Ödeme Yaptığı Sonucuna Ulaşılması Halinde de Bu Defa Davalının Bu Yönden Uğradığı Zarar Davacı Alacağından Mahsup Edilmesi Gereği - İptal Davası )"
308Y14.HD21.2.2000E. 2000/761 K. 2000/1083"CEBRİ TESCİL İSTEMİ ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı İstem )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI CEBRİ TESCİL İSTEMİ ( Davalının Sözleşmenin Sahte Olduğunu İddia Etmesi )
SAHTELİK İDDİASININ ARAŞTIRILMASI ( Noterde Yapıldığı Belirlenen Satış Vaadi Sözleşmesinin Sahteliği İddiasının Araştırılmasının Gerekmesi )"
308Y6.HD4.11.1997E. 1997/9196 K. 1997/9120"TAHLİYE DAVASI ( Davanın Dayanağı Taahhütnamedeki İmzanın İnkar Edilmemesi )
TAAHHÜT NEDENİYLE TAHLİYE ( Taahhütnamedeki İmzanın İnkar Edilmemesi )
İÇERİĞİN DOĞRULUĞUNUN KABUL EDİLMESİ ( Davanın Dayanağı Taahhütnamedeki İmzanın İnkar Edilmemesi )"
308YHGK18.6.1997E. 1997/13-285 K. 1997/542"İSTİHKAK İDDİASI İKRARIN BÖLÜNMESİ ( Bağlantısız bileşik ikrar )
BAĞLANTISIZ BİLEŞİK İKRAR
BİLEŞİK İKRAR
İSTİHKAK DAVASI ( Davacının Mülkiyet Hakkına Dayanması )
MÜLKİYET HAKKINA DAYANILARAK İSTİHKAK İDDİASI ( Davalının Dava Konusu Eşyanın Davacı Tarafından Kendisine Bağışlandığını Bildirmesi )
BAĞIŞ İDDİASI ( Davacının İstihkak İddiasına Karşı Davalının İddiası )
BAĞLANTISIZ BİLEŞİK İKRAR ( Davalının Bağış İddiasında Bulunması )
DAVALININ BAĞIŞ İDDİASINDA BULUNMASI ( Bağlantısız Bileşik İkrar )
BÖLÜNEBİLİR NİTELİKTE OLAN İDDİA ( Davalının Bağış İddiasında Bulunması )
KANIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Bağlantısız Bileşik İkrarda Bulunan Davalı )"
308Y11.HD24.3.1997E. 1997/1376 K. 1997/1977"ALACAK DAVASI ( Sözleşme Gereği Davalının Ödemesi Gereken Ödeme Tarihinden İtibaren Reeskont Faizi ile Tahsili Talebi )
MAHKEME KARARLARI ( İki Tarafın İddia ve Savaunmalarının Özetini Maddi Ve Hukuki Olayın Özünü Mahkemeyi Sonuca Götüren Gerekçelerin Ne Olduğunu İhtiva Etmesinin Gerekmesi )
YARGITAY DENETİMİNE ELVERİŞLİLİK ( Mahkeme Kararlarının Ancak Gerekçeleri Sayesinde Usul ve Yasaya Aykırılığının Denetlenebilmesi )"
308Y11.HD17.3.1997E. 1997/1379 K. 1997/1812"ALACAK DAVASI ( Akde Aykırılık Nedeniyle )
MAHKEME KARARLARI ( Asgari Olarak İki Tarafın İddia ve Savunmalarının Özetlerinin Yer Alması )
İDDİA VE SAVUNMALARIN ÖZETİ ( Mahkeme Kararlarında Yer Alması )"
308YHGK10.4.1996E. 1996/13-166 K. 1996/266"HASILI DAVAYA İŞTİRAK ( Kazanma şartı )
DAVAYI KAZANMA ŞARTI ( Hasılı davaya iştirak )
ELEŞTİRİ VE TAVSİYE NİTELİĞİNDE BOZMA"
308Y19.HD11.10.1995E. 1995/4835 K. 1995/8242"MENFİ TESPİT DAVASI ( Senet Fotokopisi Üzerinden Bilirkişi İncelemesi )
İMZA İNCELEMESİ ( Davacıya Ait Olmadığının Anlaşılması - Kalem Ve Fulaj İşleri )
İMZALARIN KALEM VE FULAJ İŞLERİ ( Fotokopi Belgeden Anlaşılamadığı - Senet Aslı )
SENET ASLININ İSTENMESİ ( Fotokopi Belgeden Mürekkep Değerinin Anlaşılamayacağı )"
308Y13.HD17.4.1995E. 1995/3476 K. 1995/3822"ALACAK DAVASI ( Davalının İcra Takibi Yoluyla Tahsil Ettiği Senedin Altındaki İmzanın Kendisine Ait Olmaması Nedeniyle )
İMZA İNKARI ( İmza İncelemesinin Fotokopi Evrak Üzerinden Yapılamaması )
FOTOKOPİ ( İmza İncelemesinin Fotokopi Evrak Üzerinden Yapılamaması )"
308YHGK5.4.1995E. 1994/2-635 K. 1995/270"PARMAK İZİNİN ONAYLANMA ZORUNLULUĞU
SENETİN BAĞLAYICILIĞI ( Parmak izi )
TAKSİM SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Parmak izi )
DAVA ARKADAŞLIĞI"
308YHGK10.10.1992E. 1991/11-398 K. 1992/487"MENFİ TESPİT ( Bilirkişi İncelemesi )
YAPILAN ÜÇ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Dava Konusu Bono Üzerindeki İmzayı Havi Pulun Başka Senetten Alınıp Alınmadığının Açıklığa Kavuşmaması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Dava Konusu Bono Üzerindeki İmzayı Havi Pulun Başka Senetten Alınıp Alınmadığının Açıklığa Kavuşmaması )
BONO ÜZERİNDEKİ İMZA ( Bilirkişi İncelemesine Rağmen İmzanın Açıklığa Kavuşturulamaması )
EKSİK İNCELEME ( Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Bulunması )
RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Eksik İnceleme Sonucu Hüküm Verilmesi )"
308Y12.HD2.12.1991E. 1991/5114 K. 1991/12592"KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP ( İmzaya İtiraz Eden Borçlunun Çağrıldığı Oturuma Gelmemesi )
İMZA İTİRAZI ( Münkirin Oturuma Gelmemesi Üzerine Yapılcak İşlemler )"
308Y11.HD15.2.1991E. 1991/419 K. 1991/959"ALACAKTAN FERAGAT ( Karşılığında Tapulu Taşınmaz Hisselerinin Devrini Öngören Sulh Anlaşması )
TAPULU TAŞINMAZ HİSSELERİNİN DEVRİNİ ÖNGÖREN ADİ SULH SÖZLEŞMESİ
SULH ANLAŞMASI ( Resmi Şekilde Yapılmayan ve Mahkemece Tasdik Edilmeyen )
ADİ YAZILI SULH SÖZLEŞMESİ ( Geçersiz Oluşu )
FERAĞ ŞARTIYLA FERAGAT ( Adi Yazılı Sulh Sözleşmesi )
RESMİ ŞEKİLDE YAPILMAYAN SULH SÖZLEŞMESİ ( Geçersizliği )"
308Y12.HD23.10.1990E. 1989/6451 K. 1990/6817"İCRA TETKİK MERCİİ KARARLARI ( Kural Olarak Kesin Hüküm Teşkil Etmemesi )
BONODAKİ İMZANIN İNKARI ( Tetkik Merciinde Alınan ve Davalının Kabul Etmediği Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
TETKİK MERCİİNCE ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davalının Kabul Etmediği Rapora Dayanılarak Hüküm Tesis Edilemeyeceği )"
308Y11.HD12.4.1990E. 1990/1782 K. 1990/3262"SAVCILIĞIN HAZIRLIK SORUŞTURMASI SIRASINDA ALDIĞI BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hukuk Davasında Hükme Dayanak Yapılamaması )
BONODA İMZASI OLMAYAN KİŞİ ( Menfi Tespit Davasında Davalı Sıfatının Bulunmaması )
İMZANIN İNKARI ( Bonodaki İmzanın Davacıya Ait Olup Olmadığının HUMK.`nun 308 ve Devamı Maddeleri Hükümleri Dairesinde Araştırılması )"
308Y11.HD6.2.1990E. 1989/635 K. 1990/666"İCRA TETKİK MERCİİNDE ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU
İMZA İNKARI ( İcra Tetkik Mercii Kararının Bağlayıcılığı )
MENFİ TESBİT DAVASI ( İcra Tetkik Mercii Kararının Bağlayıcılığı )
İCRA TETKİK MERCİİ KARARININ BAĞLAYICILIĞI ( İmza inkârı )"
308YHGK11.2.1987E. 1986/11-93 K. 1987/88"MENFİ TESPİT DAVASI ( Borçlunun İhtiyati Haciz Kararının Yerine Getirilmesi Sırasındaki İkrarı )
İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Borçlunun Bu Esnada İkrarda Bulunması )
BORÇLUNUN İKRARI ( İtiraz ve Dava Hakkını Kaldırmaması )
İTİRAZ VE DAVA HAKKININ KALKMAMASI ( Borçlunun İhtiyati Haciz Sırasındaki İkrarı )
HARİCİ İKRAR ( Borçlunun İhtiyati Haciz Sırasındaki İkrarı )"
308Y8.HD10.2.1986E. 1986/1250 K. 1986/1158"İSTİKTAB ( Senetteki İmzanın Davacıya Ait Olduğu Saptandıktan Sonra İstiktaba Gerek Olmayacağı )
İMZA İNKARI ( Senetteki İmzanın Davacıya Ait Olduğu Saptandıktan Sonra İstiktaba Gerek Olmayacağı )"
308Y11.HD20.9.1985E. 1985/3859 K. 1985/4709"SENET İPTALİ DAVASI ( Ödeme ve Sahtelik İddiasına Dayalı )
ÖDEME VE SAHTELİK İDDİASINA DAYALI SENET İPTALİ DAVASI ( Öncelikle Sahtelik İddiasının Çözümlenmesi )
BEDEL KAYDI MALEN OLAN BİR SENET ( Alacaklının Nakden Ödemede Bulunduğunu İleri Sürmesi )"
308Y11.HD23.11.1983E. 1983/5024 K. 1983/5181"ALACAK DAVASI ( İcra Tetkik Mercii Kararlarının Maddi Anlamda Kesin Hüküm Oluşturmaması )
KESİN HÜKÜM ( İcra Tetkik Mercii Kararlarının Maddi Anlamda Kesin Hüküm Oluşturmaması )
İCRA TETKİK MERCİİ KARARLARI ( Kararların Maddi Anlamda Kesin Hüküm Oluşturmaması )
DAVA AÇMA HAKKI ( Bir Alacak İçin İcra Tetkik Merciince İnceleme Yapılıp Karar Verilmiş Olmasının Aynı Alacak İçin Hukuk Mahkemesinde Dava Açılmasına Engel Olmaması )"
308Y4.HD30.5.1978E. 1977/9842 K. 1978/7238"HATA ( Okumadan imza )
İMZADA HATA
OKUMADAN İMZA ATMAK"
308Y11.HD10.12.1976E. 1976/4581 K. 1976/5311"İMZA İNKARI ( Mahkemece Senetteki İmzanın Sahte Olup Olmadığının Araştırılması Metodu )
SENETTEKİ İMZANIN SAHTE OLDUĞU İTİRAZI ( Mahkemece İmza Araştırmasında Uygulanacak Kurallar )
BONODAKİ İMZANIN SAHTE OLDUĞU İTİRAZI ( Mahkemece Yaptırılacak İmza İncelemesinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )"

Madde 309

YARGITAY

309YHGK9.10.2013E. 2013/12-99 K. 2013/1468"İMZAYA İTİRAZ ( İspat Külfetinin Çeki Elinde Bulunduran ve İmzanın Borçlu Şirket Yetkilisine Ait Olduğunu İddia Eden Alacaklıya Ait Olduğu Gözetileceği - Davalı-Alacaklı Vekiline Emsal İmzaların Bulunduğu Yerlerin Bildirilmesi İçin Süre Verilip Tüm Emsal İmzalar Toplanarak Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
ÇEKTEKİ İMZAYA İTİRAZ ( Davacı Borçlu Vekilince Çeki Keşide Eden Şirket Yetkilisinin Tatbike Medar İmzalarının Bulunduğu Yerlerin Bildirildiği/Belgeler Toplanmadan Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan Karar Verildiği - Davalı Alacaklı Vekilinin de Emsal İmza Yerleri Bildireceği/Tüm Emsal İmzalar Toplanacağı )
İMZA İNCELEMESİNİN HAKİM TARAFINDAN BİZZAT YAPILMASI ( Önce İstiktab ( Yazı Yazdırma ) Yoluna Sonra Uygulamaya Elverişli İmza İle İmza Karşılaştırması Yoluna Başvurulacağı - Bilirkişi Tarafından Yapılması Durumunda İzlenecek Sıranın Farklı Olduğu )
İMZA İNCELEMESİNİN BİLİRKİŞİ TARAFINDAN YAPILMASI ( Önce Uygulamaya Elverişli İmza İle İnkar Edilen İmza Karşılaştırılacağı Sonra İstiktab ( Yazı Yazdırma ) Yoluna Başvurulacağı - Tüm Emsal İmzalar Toplanarak Çekteki Keşideci İmzasının Karşılaştırılmak Suretiyle Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı ) * İCRA TAKİBİNE DAYANAK YAPILAN ÇEKTEKİ İMZAYA İTİRAZ ( İspat Külfetinin Çeki Elinde Bulunduran ve İmzanın Borçlu Şirket Yetkilisine Ait Olduğunu İddia Eden Alacaklıya Ait Olduğu Gözetilerek Davalı-Alacaklı Vekiline Emsal İmzaların Bulunduğu Yerlerin Bildirilmesi İçin Süre Verilip Tüm Emsal İmzalar Toplanarak Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE İMZAYA İTİRAZ ( Davalı-Alacaklı Vekiline Emsal İmzaların Bulunduğu Yerlerin Bildirilmesi İçin Süre Verilip Tüm Emsal İmzalar Toplanacağı - Çekteki Keşideci İmzasının Karşılaştırılmak Suretiyle Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verileceği )
ŞİRKET YETKİLİSİNE AİT OLMADIĞI İDDİA EDİLEN İMZAYA İTİRAZ ( Davacı Borçlu Vekilince Çeki Keşide Eden Şirket Yetkilisinin Tatbike Medar İmzalarının Bulunduğu Yerlerin Bildirildiği/Belgeler Toplanmadan Karar Verildiği - Davalı Alacaklı Vekilinin de Emsal İmza Yerleri Bildireceği/Tüm Emsal İmzalar Toplanacağı )"
309Y19.HD18.3.2013E. 2013/475 K. 2013/4757"MENFİ TESPİT DAVASI ( Senetteki İmzanın Kendisine Ait Olmadığı Bahsiyle - Senetteki İmzanın İddia Edilen Kişiye Ait Olup Olmadığı Konusunda Kanaat Oluşmaması Halinde Senedin Yazıldığını Görenlerin Tanıklığı İle İddianın İspat Edilebileceği/Gösterilen Tanığın Dinlenmesi İçin Tebligat Yapılıp Tanığın Dinlenilmesi Gerektiği )
SENETTEKİ İMZA HUSUSUNDA KANAAT OLUŞMAMASI ( Halinde Senedin Yazıldığını Görenlerin Tanıklığı İle İddianın İspat Edilebileceği/Gösterilen Tanığın Dinlenmesi İçin Tebligat Yapılıp Tanığın Dinlenilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
TANIK DİNLENİLMESİ ( Senetteki İmzanın İddia Edilen Kişiye Ait Olup Olmadığı Konusunda Kanaat Oluşmaması Halinde Senedin Yazıldığını Görenlerin Tanıklığı İle İddianın İspat Edilebileceği/Gösterilen Tanığın Dinlenmesi İçin Tebligat Yapılıp Tanığın Dinlenilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )"
309YHGK13.2.2013E. 2012/19-576 K. 2013/243"MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Özellikle Ödeme İddiasına Kanıt Olarak Sunduğu Tahsilat Makbuzları ve İbranamelerdeki İmzaların Davalı Şirket Yetkilisine Ait Olup Olmadığının Bu Davada Araştırılması Gerektiği )
ÖDEME İDDİASI ( Kanıtlanması Halinde Dava Konusu Çeklerde Hamil Durumundaki Davalının Keşideci ile Lehtar Arasındaki Ödeme İlişkisini Bilerek Çekleri Eline Geçirdiği ve Dolayısıyla Kötüniyetli Hamil Olduğu Yönündeki İddianın İrdelenmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
İMZA İNCELEMESİ ( Sonuç Alınamaması Halinde Anılan Belgelerin İmzayı İnkar Eden Tarafından Yazıldığını ve İmzaladığını Görenlerin Tanıklığına Başvurulmak Suretiyle İspat Olanağının Sağlanması Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
KÖTÜNİYETLİ HAMİL ( Menfi Tespit Davası - Davalı Şirketin Keşideci ile Lehtar Arasındaki Ödeme İlişkisini Bilebileceğinden Kötüniyetli Hamil Olduğunun Kabulü Gerektği )"
309Y12.HD21.6.2012E. 2012/5541 K. 2012/21756"ÇEKE DAYALI HACİZ YOLUYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ ( İmzaya İtiraz/Fotokopi Üzerinden İmza İncelemesi Yapılamayacağı - Mukayese Belgeler Olarak Dosya İçinde Bulunan Belgelerin Çoğunluğunun Fotokopi Olduğu/Yetersiz Araştırma Yapıldığı )
FOTOKOPİ BELGELER ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPILAMASI ( Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğu - Fotokopi Üzerinden Araştırma Yapılamaycağı/Mukayese Belgeler Olarak Dosya İçinde Bulunan Belgelerin Çoğunluğunun Fotokopi Olduğu/Çeke Dayalı Takip )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Borçlunun İmzaya İtirazı Üzerine Fotokopi Üzerinden İmza İnceleme Yapıldığından Raporun Yetersiz Olduğu/Kanuni Kıstaslara Uygun Olmadığı - Çeke Dayalı Haciz Yoluyla Başlatın İcra Takibine İmzaya İtiraz ( "
309Y19.HD16.4.2012E. 2011/15299 K. 2012/6445"MENFİ TESPİT DAVASI ( Bonodaki İmzanın Sahteliği İddiası - Sınırlı Yetkili Olan İcra Hukuk Mahkemesi'nin Aldığı Raporla Hüküm Kurulamayacağı/Bu İddianın HUMK'nun 308 ve 309. Maddelerine Göre İnceleme Yapılması Gerektiği )
BONODAKİ İMZANIN SAHTELİĞİ İDDİASI ( HUMK'nun 308 ve 309. Maddelerine Göre İnceleme Yapılması Gerektiği - Sınırlı Yetkili Olan İcra Hukuk Mahkemesi'nin Aldığı Raporla Hüküm Kurulamayacağı )
İMZANIN SAHTELİĞİ İDDİASI ( Bonodaki - Sınırlı Yetkili Olan İcra Hukuk Mahkemesi'nin Aldığı Raporla Hüküm Kurulamayacağı/Bu İddianın HUMK'nun 308 ve 309. Maddelerine Göre İnceleme Yapılması Gerektiği )
İCRA HUKUK MAHKEMESİNİN ALDIĞI RAPORLA YETİNİLMEYECEĞİ ( Bonodaki İmzanın Sahteliği İddiası - Bu İddianın HUMK'nun 308 ve 309. Maddelerine Göre İnceleme Yapılması Gerektiği )"
309Y19.HD17.1.2012E. 2011/6948 K. 2012/293"İMZANIN SAHTELİĞİ İDDİASI (Borçlu Olunmadığının Tespiti - Senetteki İmzanın Davacıya Ait Olup Olmadığı Konusunda İmza İncelemesi Yaptırılarak Varılacak Uygun Sonuç Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ (Senetteki İmzanın Davacıya Ait Olup Olmadığı Konusunda İmza İncelemesi Yaptırılarak Varılacak Uygun Sonuç Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
İMZA İNCELEMESİ (Borçlu Olunmadığının Tespiti - Senetteki İmzanın Davacıya Ait Olup Olmadığı Konusunda İmza İncelemesi Yaptırılarak Varılacak Uygun Sonuç Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği)"
309Y12.HD4.10.2011E. 2011/2245 K. 2011/17673"KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI HACİZ YOLU ( İmza İtirazı ile Birlikte Sahtelik Şikayette Bulunulduğundan Ceza Davasının Bekletici Mesele Yapılması Gereği - Bono Bedelinin Yazı ve Rakamla Yazılan Arasında Fark Olması Halinde Yazıyla Belirlenene İtibar Olunacağı )
BONO BEDELİNİN HEM YAZI HEM RAKAMLA GÖSTERİLİP İKİ BEDEL ARASINDA FARK BULUNMASI ( Yazı ile Belirlenen Bedele İtibar Olunacağı Ancak Bu Kuralın Rakamla Değer Bildiren Bölümde Tahrifat Yapılmamış Olmasına Bağlı Olduğu - Senedin Tahrifattan Önceki Miktar İçin Geçerli Sayılması Gereği )
TAKİBE KONU SENET ALACAKLISI HAKKINDA SAHTECİLİK ŞİKAYETİNDE BULUNULMASI ( İcra Mahkemelerinin İncelemesinin Sınırlı Olduğu Gözetilerek Ceza Davasının Bekletici Mesele Yapılması Gereği - Bono Bedelinin Yazı ve Rakam Arasında Farklılık Olması Halinde Rakamda Tahrifat Olmamak Koşuluyla Yazıya İtibar Edileceği )
BONO BEDELİNDE TAHRİFAT ( Bedelin Yazı ve Rakamla Yazılan Arasında Farklılık Olması Halinde Yazı ile Belirtilen Miktara İtibar Edileceği - Bedelde Tahrifat Varsa Yazı ile Belirtilen Miktara İtibar Edileceği Kuralının Uygulanmayacağı )"
309Y19.HD16.3.2011E. 2011/1936 K. 2011/3390"MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Mukayese Belge Olarak Davalı Yanca İbraz Edilen Üç Adet Çek de İmza İncelemesine Esas Alınmak Suretiyle Davaya Konu Edilen Dört Adet Çek Üzerindeki Keşideci İmzasının Davacıya Ait Olup Olmadığının Saptanması İçin Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
İMZA İNCELEMESİ ( Menfi Tespit İstemi - Davaya Konu Edilen Dört Adet Çek Üzerindeki Keşideci İmzasının Davacıya Ait Olup Olmadığının Saptanması İçin Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Mukayese Belge Olarak Davalı Yanca İbraz Edilen Üç Adet Çek de İmza İncelemesine Esas Alınmak Suretiyle Davaya Konu Edilen Çekler Hakkında Yaptırılması Gerektiği - Menfi Tespit İstemi )
MUKAYESE BELGESİ OLARAK İBRAZ EDİLEN ÇEKLER ( Menfi Tespit İstemi - Üç Adet Çek de İmza İncelemesine Esas Alınmak Suretiyle Davaya Konu Edilen Dört Adet Çek Üzerindeki Keşideci İmzasının Davacıya Ait Olup Olmadığının Saptanması İçin Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )"
309Y12.HD23.11.2010E. 2010/15117 K. 2010/27335"İMZAYA İTİRAZ ( İmzanın Aidiyetinin İncelemesi - İncelemenin Konunun Uzmanınca Yeterli Teknik Donanıma Sahip Laboratuvar Ortamında Optik Araç ve Gereçler Yardımıyla Gerekli Teknik ve Yöntemler Kullanılarak Dentime Elverişli Raporla Ortaya Konulması Gereği )
İMZA İNCELEMESİ ( İmzaya İtiraz - İmzanın Aidiyetinin Gerekli Teknik ve Yöntemler Kullanılarak Dentime Elverişli Raporla Ortaya Konulması Gereği )"
309Y13.HD27.5.2009E. 2009/1057 K. 2009/7323"ALACAK DAVASI ( Kredi Kartı Borcuna Dayalı/Davalının İmzaya İtirazda Bulunduğu - Davacının İstiktap Olunarak Alınan İmzaları ile Medari Tatbik İmzalarının Getirtileceği/Bilirkişiden Rapor Alınacağı )
İMZA İNCELEMESİ ( Kredi Kartı Borcuna Dayalı Alacak Davası/Davalının İmzaya İtirazda Bulunduğu - Davacının İstiktap Olunarak Alınan İmzaları ile Medari Tatbik İmzalarının Getirtileceği/Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği )
İMZAYA İTİRAZ ( Kredi Kartı Borcuna Dayalı Alacak Davası/Davalının İmzaya İtirazda Bulunduğu - Davacının İstiktap Olunarak Alınan İmzaları ile Medari Tatbik İmzalarının Getirtilerek Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kredi Kartı Borcuna Dayalı Alacak Davası/Davalının İmzaya İtirazda Bulunduğu - Davacının İstiktap Olunarak Alınan İmzaları ile Medari Tatbik İmzalarının Getirtileceği/Bilirkişiden Rapor Alınacağı )"
309Y12.HD25.3.2008E. 2008/3033 K. 2008/5915"İMZAYA İTİRAZ ( Borçlunun İmza Örnekleri Alınmış İse Tatbike Medar İmzaların Bulunduğu Yerlerin Bildirilmesi İçin Verilen Kesin Süreye Uyulmaması Gerekçesi İle İtirazın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
BORÇLUNUN İMZA ÖRNEKLERİNİN ALINMIŞ OLMASI ( Tatbike Medar İmzaların Bulunduğu Yerlerin Bildirilmesi İçin Verilen Kesin Süreye Uyulmaması Gerekçesi İle İtirazın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
TATBİKE MEDAR İMZA ( Borçlunun İmza Örnekleri Alınmış İse Tatbike Medar İmzaların Bulunduğu Yerlerin Bildirilmesi İçin Verilen Kesin Süreye Uyulmaması Gerekçesi İle İtirazın Reddine Karar Verilemeyeceği )
MUVAKKATEN İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Yapılan İcra Takiplerinde İmzaya İtiraz Edilmesi Halinde Tatbike Medar İmza Varsa Bununla Yoksa Borçludan Alınan İmza Örnekleri İle Yapılacak İnceleme Sonunda İmzanın Borçluya Ait Olduğu Kanaatine Varılırsa Verileceği )
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS YOLLA YAPILAN TAKİP ( İcra Takiplerinde İmzaya İtiraz Edilmesi Halinde Tatbike Medar İmza Varsa Bununla Yoksa Borçludan Alınan İmza Örnekleri İle Yapılacak İnceleme Sonunda İmzanın Borçluya Ait Olduğu Kanaatine Varılırsa Verileceği )"
309YHGK6.2.2008E. 2008/12-77 K. 2008/90"İMZAYA İTİRAZ ( İmzanın Borçluya Ait Olduğunun Alacaklı Tarafından İspat Edilmesi Gerektiği - İspat Yükü Ters Çevrilerek Kanıtlanamadığı Gerekçesiyle İtirazın Reddinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( İmzanın Borçluya Ait Olduğunun Alacaklı Tarafından İspat Edilmesi Gerektiği - İspat Yükü Ters Çevrilerek Kanıtlanamadığı Gerekçesiyle İtirazın Reddinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
CEZA DOSYASININ BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI GEREKMESİ ( Ceza Dosyasında Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasına ve Tanık Dinlenmesine Karar Verilmişse Bu Aşamadan Sonra Artık Bu Senede Göre İşlem Yapılamayacağı Nedeniyle - İmzaya İtiraz )"
309Y12.HD21.11.2006E. 2006/18644 K. 2006/21838"TAKİP ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla/İmzaya İtiraz - Verilen Kesin Mehilde Borçlunun Tatbike Medar İmzası Bulunmadığını Beyan Etmesi/Huzurda İmza ve Yazı Örneği Alınarak Dosyanın Bilirkişiye Tevdii Gereği )
İMZAYA İTİRAZ ( Verilen Kesin Mehilde Borçlunun Tatbike Medar İmzası Bulunmadığını Beyan Etmesi/Huzurda İmza ve Yazı Örneği Alınarak Dosyanın Bilirkişiye Tevdii Gereği - Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takip )
İMZAYA İTİRAZ HALİNDE MAHKEMECE YAPILMASI GEREKENLER ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Yolla Takipte )"
309YHGK26.4.2006E. 2006/12-259 K. 2006/231"İMZAYA İTİRAZ ( Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlendiği - İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )
İSPAT KÜLFETİ ( İmzaya İtiraz/Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlendiği - İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlendiği - İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )"
309Y19.HD12.12.2005E. 2005/1831 K. 2005/12394"BAYİLİK SÖZLEŞMESİ ( Taraflar Arasında Bayilik İlişkisi Bulunmadığı Satın Alınan Malların Bedelinin Ödendiği İddiası - Bayilik Sözleşmesindeki İmzanın İnkarı )
İMZA İNCELEMESİ ( İmzanın Davalı Şirket Yetkilisine Ait Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )"
309Y12.HD19.9.2005E. 2005/13571 K. 2005/17488"İMZAYA İTİRAZ ( Bilirkişinin Borçlunun Küçük Harflerle Yazacağı Mukayese Yazılarına Da Gerek Görmüş Ve Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlenmiş Olması - İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )
İMZA İNKARI ( İnkar Edene Yazdırılacak İbarelerin Bilirkişi Tarafından Hazırlanacağı - Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlenmiş Olması /İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )
UYGULAMAYA ELVERİŞLİ İMZA BULUNAMAMASI ( Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlenmiş Olması - İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )
İMZANIN BORÇLUYA AİT OLDUĞUNU İSPAT KÜLFETİ ( Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlenmiş Olması - İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )"
309Y19.HD4.7.2005E. 2004/10909 K. 2005/7471"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalıların İmza İnkarı Yönünden İnceleme Yaptırılıp Varılacak Uygun Sonuç Çerçevesinde Bir Karar Verilmek Gereği )
İMZA İNKARI ( İnceleme Yaptırılıp Varılacak Uygun Sonuç Çerçevesinde Bir Karar Verilmek Gereği - İtirazın İptali )"
309Y8.HD30.5.2005E. 2005/3617 K. 2005/4065"MİRASÇILAR ARASINDA HİSSE DEVRİ ( Harici Sözleşmeye Dayalı İptal ve Tescil - Davacı Tarafın Dayandığı Senette İsmi Geçen ve Davacının Dinlenmesini Talep Ettiği Tanıklar Davacı Tarafça Hazır Edildiğinde Dinlenmesi Gerektiği )
HARİCİ SÖZLEŞMEYE DAYALI İPTAL VE TESCİL ( Davacı Tarafın Dayandığı Senette İsmi Geçen ve Davacının Dinlenmesini Talep Ettiği Tanıklar Davacı Tarafça Hazır Edildiğinde Dinlenmesi Gerektiği )
TANIKLARIN DİNLENMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacı Tarafın Dayandığı Senette İsmi Geçen ve Davacının Dinlenmesini Talep Ettiği Tanıklar Davacı Tarafça Hazır Edildiğinde Dinlenmesi Gerektiği )
ADLİ TIP İNCELEMESİ ( Esas Belgelerin Bir Kısmı Yeni Tarihli Olup Eski Tarihli Olan Belgeler İse Okul Karnesi Niteliğinde ve HUMK'nun 309 ve Devamında Belirtilen Belgelerden Olduğu )"
309Y13.HD24.5.2005E. 2004/17926 K. 2005/8704"TAZMİNAT TALEBİ ( HUMK'nun 308 ve 309. Maddelerine Göre İnceleme ve Tatbikat Yaptırılmalı ve Konusunda Uzman Bilirkişiye İnceleme Yaptırılarak İnkar Edilen İmzanın Eli Mahsulü Olup Olmadığı Belirlenmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tazminat Talebi - HUMK'nun 308 ve 309. Maddelerine Göre İnceleme ve Tatbikat Yaptırılmalı ve Konusunda Uzman Bilirkişiye İnceleme Yaptırılarak İnkar Edilen İmzanın Eli Mahsulü Olup Olmadığı Belirlenmesi Gereği )
İMZA ARAŞTIRMASI ( HUMK'nun 308 ve 309. Maddelerine Göre İnceleme ve Tatbikat Yaptırılmalı ve Konusunda Uzman Bilirkişiye İnceleme Yaptırılarak İnkar Edilen İmzanın Eli Mahsulü Olup Olmadığı Belirlenmesi Gereği )"
309Y19.HD13.5.2005E. 2004/10396 K. 2005/5484"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalılardan Biri Yargılama Sırasında Ölmüş ve Mirasçılar Miras Bırakanlarının İmzasını Kabul Etmemesi - İmza Uygulamasının Yapılıp Doğacak Duruma Göre Mirasçıların Sorumluluklarının Belirlenmesi Gereği )
YARGILAMA SIRASINDA ÖLÜM ( Mirasçılar Miras Bırakanlarının İmzasını Kabul Etmemesi/İmza Uygulamasının Yapılıp Doğacak Duruma Göre Mirasçıların Sorumluluklarının Belirlenmesi Gereği - İtirazın İptali )
MİRAS BIRAKANIN İMZALARININ KABUL EDİLMEMESİ ( Yargılama Sırasında Ölüm/İmza Uygulamasının Yapılıp Doğacak Duruma Göre Mirasçıların Sorumluluklarının Belirlenmesi Gereği - İtirazın İptali )"
309Y19.HD28.2.2005E. 2004/7784 K. 2005/1981"İSTİRDAT TALEBİ ( Davacı Kefil Yerinde İmzası Bulunmayan Senet Bedelini İcra Tehdidi Altında Ödemek Zorunda Kaldığı İddiasına Dayalı - İmza İncelemesine Esas Alınacak Belgeler Davaya Konu Belgenin Tanzim Tarihinden Önceki Tarihi Taşıyan Belgeler Olması Gereği )
İMZA İNCELEMESİ ( Esas Alınacak Belgeler Davaya Konu Belgenin Tanzim Tarihinden Önceki ve Bu Tarihe Yakın Medar-ı Tatbik İmzalar Taşıyan Belgeler Olması Gereği - İstirdat Talebi )
MEDAR-I TATBİK İMZA ( İmza İncelemesine Esas Alınacak Belgeler Davaya Konu Belgenin Tanzim Tarihinden Önceki Tarihi Taşıyan Belgeler Olması Gereği - Davacı Kefil Yerinde İmzası Bulunmayan Senet Bedelini İcra Tehdidi Altında Ödemek Zorunda Kaldığı İddiasına Dayalı İstirdat Talebi )"
309Y19.HD24.2.2005E. 2005/22 K. 2005/1834"MENFİ TESPİT DAVASI ( İmza İnkarı - Davalının Belge Altındaki İmzanın Kendisine Ait Olup Olmadığını Hatırlamadığı/İmza İncelemesi Yaptırılması Gereği )
İMZA İNCELEMESİ ( Davalının Belge Altındaki İmzanın Kendisine Ait Olup Olmadığını Hatırlamadığı - Davalının Açıklanan Beyanları Dikkate Alınarak İmza İncelemesi Yaptırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
309Y19.HD18.2.2005E. 2004/4849 K. 2005/1511"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacının Talebi Üzerine Usulen Davalı Şirket Yetkilileri İsticvap Edilmesi - İsticvabda Yetkilinin Yemin Etmiş Olması Geçersiz Bir İşlem Olduğu )
ŞİRKET YETKİLİLERİN İSTİCVABI ( Davacının Talebi Üzerine Yapılması - İsticvabda Yetkilinin Yemin Etmiş Olması Geçersiz Bir İşlem Olduğu )
YEMİN ( Davacının Talebi Üzerine Usulen Davalı Şirket Yetkilileri İsticvap Edilmesi - İsticvabda Yetkilinin Yemin Etmiş Olması Geçersiz Bir İşlem Olduğu )"
309Y13.HD8.6.2004E. 2004/309 K. 2004/8869"PARA BORCU ALACAĞI ( Davalının Duruşmaya Katılmayarak Davayı İnkar Ettiği - Davacının Delil Olarak Sunduğu Senet Davalıya Tebliğ Edilmeden Altındaki İmza İçeriği Hakkında İsticvabı Yapılmadan Davanın Kabulünün Hatalı Olduğu )
DAVAYA KATILMAYAN DAVALIYA SENET ÖRNEĞİNİN TEBLİĞİ ZARURETİ ( Davacının Delil Olarak Sunduğu Senet Altındaki İmza İçeriğin Davalı Tarafından Kabul Edilip Edilmediği Yolunda İsticvabı Yapılmadan Davanın Kabulünün Hatalı Olduğu )
İSTİCVAP ( Alacak Davası/Davalının Duruşmaya Katılmayarak Davayı İnkar Ettiği - Davacının Delil Olarak Sunduğu Senet Davalıya Tebliğ Edilmeden Altındaki İmza İçeriğin Hakkında İsticvabı Yapılmadan Davanın Kabulünün Hatalı Olduğu )
SENEDE DAYALI ALACAK DAVASI ( Davalının Duruşmaya Katılmayarak Davayı İnkar Ettiği - Davacının Delil Olarak Sunduğu Senet Davalıya Tebliğ Edilmeden Altındaki İmza İçeriği Hakkında İsticvabı Yapılmadan Davanın Kabulünün Hatalı Olduğu )"
309YHGK22.1.2003E. 2003/12-3 K. 2003/28"ŞİKAYET ( İcra Memurunun Yasaya Aykırı Olarak Yaptığı İşlemin İptali )
SENET ( Bir Kimsenin Vücuda Getirdiği ve Kendi Aleyhine Delil Teşkil Eden Yazılı Belge Olması )
KAMBİYO SENETLERİ ( Medeni Usul Hukukunda Adi Senet Kabul Edilmesine Rağmen Ceza Hukukunda Resmi Varaka Hükmünde Olması )
İCRA TETKİK MERCİİ ( Takip Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıkları Çözme Görevini Yerine Getirirken Kural Olarak Tanık Dinleyemeceğinden Sınırlı Yetkili Olması )
SAHTELİK İDDİASI ( İcra Tetkik Merciinin Sahtelik İddiasını İncelemesi Hakkındaki Yetkisinin Genel Mahkemeye Göre Kısıtlı Olması )"
309Y12.HD9.7.2002E. 2002/14417 K. 2002/14869"İMZA İNCELEMESİ ( Bonodaki İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Amacıyla Bilirkişi Heyetinin İnceleme Yapmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ HEYETİ ( Bonodaki İmzanın Borçlunun Eli Ürünü Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Amacıyla Bilirkişi Heyetinin İnceleme Yapmasının Gerekmesi )"
309Y17.HD21.3.2002E. 2002/1887 K. 2002/1743"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Davacının Davalı Adına Tesbit Edilen Taşınmazı Takasla Aldığı İddiası )
İMZA İNKARININ İNCELENMESİ MECBURİYETİ ( Davacının Taşınmazdaki Hisseyi Takasla Aldığı İddiası - Davalının Sözleşmedeki İmzayı İnkar Etmesi )
TAKAS İDDİASIYLA KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Takasa İlişkin Sözleşmedeki İmzanın İnkarı Halinde Mahkemece Yapılacak İşlemler )"
309Y1.HD20.3.2002E. 2002/2334 K. 2002/3578"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacının Aldığı Borç Karşılığı Taşınmazı Davalıya Teminat Olarak Devretmesi-Davalının Taşınmazı İade Etmekten Kaçınması )
FOTOKOPİ NİTELİĞİNDE BELGE İBRAZI ( Belgenin Aslının Getirilmemesi-Varlığının da Davalı Tarafından İnkar Edilmesi )
YEMİN ( Belgenin Aslının Varlığı Hususunda Davalıya Yemin Yaptırılmasının Gerekmesi )"
309Y19.HD30.1.2002E. 2001/4457 K. 2002/657"MENFİ TESPİT DAVASI ( Vekalet Sözleşmesi Gereği Davalıdan Alınan Meblağa Karşılık Davacının Boş Bono Vermesi-Davalının Boş Bonoya Fazla Miktar Yazması )
İMZA İTİRAZI ( Davalının Davacının Borcunun Bonoda Yazılandan Daha Az Olduğunu İçeren Adi Belge Altındaki İmzanın Kendisine Ait Olmadığını Bildirmesi )
İSTİCVAP DAVETİYESİ ( Davalının Uygulamaya Elverişli İmzalarının Çıkartılması )"
309Y12.HD5.12.2000E. 2000/18458 K. 2000/19151"İMZA İNKARI ( Fotokopi Üzerinden İmza İncelemesi Yapılamayacağı - Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )
SENET FOTOKOPİSİ ÜZERİNDE İMZA İNCELEMESİ ( Yapılamayacağı - Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hükme Esas Alınamayacağı - Fotokopi Üzerinden İmza İncelemesi Yapılması )"
309Y13.HD3.7.2000E. 2000/6111 K. 2000/6532"İTİRAZIN İPTALİ ( İsticvap Davetiyesinin Usule Uygun Olmaması Halinde Belge Altındaki İmzanın Davalıya Ait Sayılamaması )
İSTİCVAP DAVETİYESİNİN USULE UYGUN OLMAMASI ( Belge Altındaki İmzanın Davalıya Ait Sayılamaması )"
309Y3.HD29.5.2000E. 2000/4885 K. 2000/5011"İMZA İNKARI ( İncelemede Takip Edilecek Yol-İstiktaba Başvurulmadan Önce Uygulamaya Elverişli İmzaların Temin Edilmeye Çalışılması )
İSTİKTAB ( İmza İnkarı-İstiktaba Başvurulmadan Önce Uygulamaya Elverişli İmzaların Temin Edilmeye Çalışılması )
UYGULAMAYA ELVERİŞLİ İMZALARIN TEMİN EDİLMEYE ÇALIŞILMASI ( İstiktaba Başvurulmadan Önce-İmza İnkarı )
FATURALARIN DELİL OLMA NİTELİĞİ ( 8 Gün İçinde İtiraz Edilmemesinin Teslime Delil Olmaması, Fiyat ve Adet Bakımından Kabul Anlamına Gelmesi )
FATURAYA 8 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Sonuçları-Faturanın Delil Niteliği )
AKDİ İLİŞKİNİN VE TESLİM HUSUSUNUN İSPATI ( Faturaya 8 Gün İçinde İtiraz Edilmemesinin Akdi İlişkiye ve Teslime Delil Olmaması-Ayrıca İspatı Gereği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Faturaya İtiraz Edilmemesinin Sonuçları )"
309Y11.HD4.3.1999E. 1998/9731 K. 1999/1822"DAVAYI İNKAR ETMİŞ SAYILMA ( Davalı Vekilinin Duruşmaya Gelip Savunmada Bulunmaması - Davacının İspat Külfeti )
TİCARİ DEFTERLERİN İSPAT KUVVETİ ( Usulüne Uygun Tutulmuş Olması Şartı - Fatura ve İrsaliyelerle Malın Tesliminin İspat Edilebileceği )
FATURA VE İRSALİYELERİN İNCELENMESİ GEREĞİ ( Usulüne Uygun Tutulmayan Ticari Defterlerin Delil Olarak Kabul Edilememesi )
İRSALİYE VE FATURALARIN İNCELENMESİ GEREĞİ ( Malların Teslimi Durumunun Araştırılmasında - Ticari Defterlerin Delil Olabilmesinin Şartları )"
309YHGK25.6.1997E. 1997/12-381 K. 1997/583"İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( İmza incelemesi )
İMZA İNCELEMESİ ( İcra takibine itiraz )
İMZA İNCELEMESİ ( Bilirkişinin seçimi ve uzmanlığı )
İMZA İNCELEMESİ ( Şirket ortağı yönünden )"
309Y13.HD17.4.1995E. 1995/3476 K. 1995/3822"ALACAK DAVASI ( Davalının İcra Takibi Yoluyla Tahsil Ettiği Senedin Altındaki İmzanın Kendisine Ait Olmaması Nedeniyle )
İMZA İNKARI ( İmza İncelemesinin Fotokopi Evrak Üzerinden Yapılamaması )
FOTOKOPİ ( İmza İncelemesinin Fotokopi Evrak Üzerinden Yapılamaması )"
309YHGK5.4.1995E. 1994/2-635 K. 1995/270"PARMAK İZİNİN ONAYLANMA ZORUNLULUĞU
SENETİN BAĞLAYICILIĞI ( Parmak izi )
TAKSİM SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( Parmak izi )
DAVA ARKADAŞLIĞI"
309YHGK1.12.1993E. 1993/13-545 K. 1993/750"BONODA İMZA İNKARI ( Bedeli ödendikten sonra )
İMZA TATBİKATINDA YÖNTEM
ZAMANAŞIMI ( Bono bedeli ödendikten sonra imza inkârı )
BONO BEDELİNİN İSTİRDADI ( Ödemeden sonra imza inkârı )"
309YHGK10.10.1992E. 1991/11-398 K. 1992/487"MENFİ TESPİT ( Bilirkişi İncelemesi )
YAPILAN ÜÇ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Dava Konusu Bono Üzerindeki İmzayı Havi Pulun Başka Senetten Alınıp Alınmadığının Açıklığa Kavuşmaması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Dava Konusu Bono Üzerindeki İmzayı Havi Pulun Başka Senetten Alınıp Alınmadığının Açıklığa Kavuşmaması )
BONO ÜZERİNDEKİ İMZA ( Bilirkişi İncelemesine Rağmen İmzanın Açıklığa Kavuşturulamaması )
EKSİK İNCELEME ( Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Bulunması )
RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Eksik İnceleme Sonucu Hüküm Verilmesi )"
309Y12.HD2.12.1991E. 1991/5114 K. 1991/12592"KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP ( İmzaya İtiraz Eden Borçlunun Çağrıldığı Oturuma Gelmemesi )
İMZA İTİRAZI ( Münkirin Oturuma Gelmemesi Üzerine Yapılcak İşlemler )"
309Y11.HD21.11.1991E. 1991/7129 K. 1991/6204"ANONİM ŞİRKET ( Sermaye Artırımına İlişkin İştirak Taahhütnamesi )
SERMAYE ARTIRIMI ( Anonim Şirkette İştirak Taahhütnamesindeki İmzanın Ortağa Ait Olmaması )"
309Y12.HD23.10.1990E. 1989/6451 K. 1990/6817"İCRA TETKİK MERCİİ KARARLARI ( Kural Olarak Kesin Hüküm Teşkil Etmemesi )
BONODAKİ İMZANIN İNKARI ( Tetkik Merciinde Alınan ve Davalının Kabul Etmediği Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Tesis Edilemeyeceği )
TETKİK MERCİİNCE ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davalının Kabul Etmediği Rapora Dayanılarak Hüküm Tesis Edilemeyeceği )"
309Y11.HD6.2.1990E. 1989/635 K. 1990/666"İCRA TETKİK MERCİİNDE ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU
İMZA İNKARI ( İcra Tetkik Mercii Kararının Bağlayıcılığı )
MENFİ TESBİT DAVASI ( İcra Tetkik Mercii Kararının Bağlayıcılığı )
İCRA TETKİK MERCİİ KARARININ BAĞLAYICILIĞI ( İmza inkârı )"
309Y12.HD16.1.1989E. 1988/13696 K. 1989/203"BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA ÇELİŞKİ ( İmza İncelemesinde )
İMZA İNCELEMESİNE AİT BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA ÇELİŞKİ"
309YHGK11.2.1987E. 1986/11-93 K. 1987/88"MENFİ TESPİT DAVASI ( Borçlunun İhtiyati Haciz Kararının Yerine Getirilmesi Sırasındaki İkrarı )
İHTİYATİ HACİZ KARARI ( Borçlunun Bu Esnada İkrarda Bulunması )
BORÇLUNUN İKRARI ( İtiraz ve Dava Hakkını Kaldırmaması )
İTİRAZ VE DAVA HAKKININ KALKMAMASI ( Borçlunun İhtiyati Haciz Sırasındaki İkrarı )
HARİCİ İKRAR ( Borçlunun İhtiyati Haciz Sırasındaki İkrarı )"
309Y12.HD21.1.1986E. 1985/6992 K. 1986/460"TETKİK MERCİİNDE YEMİN ( Dar Yetkili )"
309Y11.HD23.11.1983E. 1983/5024 K. 1983/5181"ALACAK DAVASI ( İcra Tetkik Mercii Kararlarının Maddi Anlamda Kesin Hüküm Oluşturmaması )
KESİN HÜKÜM ( İcra Tetkik Mercii Kararlarının Maddi Anlamda Kesin Hüküm Oluşturmaması )
İCRA TETKİK MERCİİ KARARLARI ( Kararların Maddi Anlamda Kesin Hüküm Oluşturmaması )
DAVA AÇMA HAKKI ( Bir Alacak İçin İcra Tetkik Merciince İnceleme Yapılıp Karar Verilmiş Olmasının Aynı Alacak İçin Hukuk Mahkemesinde Dava Açılmasına Engel Olmaması )"
309YHGK8.6.1983E. 1980/11-1891 K. 1983/629"MENFİ TESPİT DAVASI ( Bozma Kararına Uyulması )
BOZMA KARARINA UYULMASI ( İmzalar Hakkında Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla İnceleme Yapılmasının Gerekmesi )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmzaların Sahteliği Hakkında )
DİRENME KARARININ VERİLMESİNİN YANLIŞLIĞI ( Uzman Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan )"
309Y12.HD25.3.1976E. 1976/1261 K. 1976/3303"KAMBİYO SENEDİ ( İmzanın Borçluya Aidiyeti Konusunda Yapılan Bilirkişi İncelemesi Sonunda Verilen Raporda Bilimsellikten Çok Vicdani Kanaate Göre İnceleme Yapılması )
İTİRAZIN GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASI ( Tetkik Merciinin İmza İncelemesi Konusunda Sadece Bilirkişi İncelemesi Yaptırabilmesi Tanık Dinlenememesi )
TETKİK MERCİİNDE İMZA İNCELEMESİ ( Merciin Sadece Bilirkişi İncelemesi Yaptırabilmesi Tanık Dinleyememesi )
İMZA İNCELEMESİ İÇİN TANIK DİNLENİLMESİ ( Bu Konu Genel Mahkemelerin Yetkisinde Olup Kesinlik Taşımayan Bilirkişi Raporunu Doğrulayan Tanık Anlatımlarına İtibar Edilememesi )"

Madde 310

YARGITAY

310Y12.HD21.6.2012E. 2012/5541 K. 2012/21756"ÇEKE DAYALI HACİZ YOLUYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ ( İmzaya İtiraz/Fotokopi Üzerinden İmza İncelemesi Yapılamayacağı - Mukayese Belgeler Olarak Dosya İçinde Bulunan Belgelerin Çoğunluğunun Fotokopi Olduğu/Yetersiz Araştırma Yapıldığı )
FOTOKOPİ BELGELER ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPILAMASI ( Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğu - Fotokopi Üzerinden Araştırma Yapılamaycağı/Mukayese Belgeler Olarak Dosya İçinde Bulunan Belgelerin Çoğunluğunun Fotokopi Olduğu/Çeke Dayalı Takip )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Borçlunun İmzaya İtirazı Üzerine Fotokopi Üzerinden İmza İnceleme Yapıldığından Raporun Yetersiz Olduğu/Kanuni Kıstaslara Uygun Olmadığı - Çeke Dayalı Haciz Yoluyla Başlatın İcra Takibine İmzaya İtiraz ( "
310Y12.HD19.9.2005E. 2005/13571 K. 2005/17488"İMZAYA İTİRAZ ( Bilirkişinin Borçlunun Küçük Harflerle Yazacağı Mukayese Yazılarına Da Gerek Görmüş Ve Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlenmiş Olması - İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )
İMZA İNKARI ( İnkar Edene Yazdırılacak İbarelerin Bilirkişi Tarafından Hazırlanacağı - Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlenmiş Olması /İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )
UYGULAMAYA ELVERİŞLİ İMZA BULUNAMAMASI ( Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlenmiş Olması - İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )
İMZANIN BORÇLUYA AİT OLDUĞUNU İSPAT KÜLFETİ ( Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlenmiş Olması - İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )"
310Y12.HD25.3.1976E. 1976/1261 K. 1976/3303"KAMBİYO SENEDİ ( İmzanın Borçluya Aidiyeti Konusunda Yapılan Bilirkişi İncelemesi Sonunda Verilen Raporda Bilimsellikten Çok Vicdani Kanaate Göre İnceleme Yapılması )
İTİRAZIN GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASI ( Tetkik Merciinin İmza İncelemesi Konusunda Sadece Bilirkişi İncelemesi Yaptırabilmesi Tanık Dinlenememesi )
TETKİK MERCİİNDE İMZA İNCELEMESİ ( Merciin Sadece Bilirkişi İncelemesi Yaptırabilmesi Tanık Dinleyememesi )
İMZA İNCELEMESİ İÇİN TANIK DİNLENİLMESİ ( Bu Konu Genel Mahkemelerin Yetkisinde Olup Kesinlik Taşımayan Bilirkişi Raporunu Doğrulayan Tanık Anlatımlarına İtibar Edilememesi )"

Madde 311

YARGITAY

311Y12.HD19.9.2005E. 2005/13571 K. 2005/17488"İMZAYA İTİRAZ ( Bilirkişinin Borçlunun Küçük Harflerle Yazacağı Mukayese Yazılarına Da Gerek Görmüş Ve Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlenmiş Olması - İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )
İMZA İNKARI ( İnkar Edene Yazdırılacak İbarelerin Bilirkişi Tarafından Hazırlanacağı - Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlenmiş Olması /İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )
UYGULAMAYA ELVERİŞLİ İMZA BULUNAMAMASI ( Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlenmiş Olması - İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )
İMZANIN BORÇLUYA AİT OLDUĞUNU İSPAT KÜLFETİ ( Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlenmiş Olması - İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )"
311Y12.HD25.3.1976E. 1976/1261 K. 1976/3303"KAMBİYO SENEDİ ( İmzanın Borçluya Aidiyeti Konusunda Yapılan Bilirkişi İncelemesi Sonunda Verilen Raporda Bilimsellikten Çok Vicdani Kanaate Göre İnceleme Yapılması )
İTİRAZIN GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASI ( Tetkik Merciinin İmza İncelemesi Konusunda Sadece Bilirkişi İncelemesi Yaptırabilmesi Tanık Dinlenememesi )
TETKİK MERCİİNDE İMZA İNCELEMESİ ( Merciin Sadece Bilirkişi İncelemesi Yaptırabilmesi Tanık Dinleyememesi )
İMZA İNCELEMESİ İÇİN TANIK DİNLENİLMESİ ( Bu Konu Genel Mahkemelerin Yetkisinde Olup Kesinlik Taşımayan Bilirkişi Raporunu Doğrulayan Tanık Anlatımlarına İtibar Edilememesi )"

Madde 312

YARGITAY

312Y12.HD19.9.2005E. 2005/13571 K. 2005/17488"İMZAYA İTİRAZ ( Bilirkişinin Borçlunun Küçük Harflerle Yazacağı Mukayese Yazılarına Da Gerek Görmüş Ve Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlenmiş Olması - İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )
İMZA İNKARI ( İnkar Edene Yazdırılacak İbarelerin Bilirkişi Tarafından Hazırlanacağı - Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlenmiş Olması /İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )
UYGULAMAYA ELVERİŞLİ İMZA BULUNAMAMASI ( Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlenmiş Olması - İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )
İMZANIN BORÇLUYA AİT OLDUĞUNU İSPAT KÜLFETİ ( Yargılama Sırasında Borçlunun Küçük Harf Kullanarak Yazı Yazamadığı Belirlenmiş Olması - İmzanın Borçluya Ait Olduğunu Kanıtlama Külfeti Alacaklıya Ait Olduğu )"
312Y12.HD25.3.1976E. 1976/1261 K. 1976/3303"KAMBİYO SENEDİ ( İmzanın Borçluya Aidiyeti Konusunda Yapılan Bilirkişi İncelemesi Sonunda Verilen Raporda Bilimsellikten Çok Vicdani Kanaate Göre İnceleme Yapılması )
İTİRAZIN GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASI ( Tetkik Merciinin İmza İncelemesi Konusunda Sadece Bilirkişi İncelemesi Yaptırabilmesi Tanık Dinlenememesi )
TETKİK MERCİİNDE İMZA İNCELEMESİ ( Merciin Sadece Bilirkişi İncelemesi Yaptırabilmesi Tanık Dinleyememesi )
İMZA İNCELEMESİ İÇİN TANIK DİNLENİLMESİ ( Bu Konu Genel Mahkemelerin Yetkisinde Olup Kesinlik Taşımayan Bilirkişi Raporunu Doğrulayan Tanık Anlatımlarına İtibar Edilememesi )"

Madde 313

YARGITAY

313Y13.HD28.11.2005E. 2005/10425 K. 2005/17493"KAT İHTARINA RAĞMEN KREDİ KARTI BORCUNUN ÖDENMEMESİ ( Sözleşmedeki ve Harcama Sliplerindeki İmzaların Davalıya Ait Olup Olmadığı Konusunda HUMK'nun 308 313. Maddeleri Gereğince İşlem Yapılarak Belirlenmesi Gereği )
SÖZLEŞME ALTINDAKİ İMZA ( Sözleşme ve Harcama Sliplerindeki İmzanın Davalıya Ait Olmadığı Sabit Olduğu Taktirde Davanın Reddi Gereği - Kat İhtarına Rağmen Kredi Kartı Borcunun Ödenmemesi/İtirazın İptali )
İTİRAZIN İPTALİ ( Sözleşmedeki ve Harcama Sliplerindeki İmzaların Davalıya Ait Olup Olmadığı Konusunda HUM'nun 308-313. Maddeleri Gereğince İşlem Yapılarak Belirlenmesi Gereği )"
313Y13.HD24.11.2005E. 2005/11963 K. 2005/17334"MÜLKİYETİN DEVREDİLMEDİĞİ İDDİASI ( Yargılamaya Gelmeyen Davalılar Sözleşmedeki İmza İçin İsticvap Edilmeli İmzanın İnkar Edilmesi Halinde Diğer İmza İnkarında Bulunan Davalılarla Birlikte İmzanın Davalılara Ait Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
İSTİCVAP ( Mülkiyetin Devredilmediği İddiası - Yargılamaya Gelmeyen Davalılar Sözleşmedeki İmza İçin İsticvap Edilmeli İmzanın İnkar Edilmesi Halinde Diğer İmza İnkarında Bulunan Davalılarla Birlikte İmzanın Davalılara Ait Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
İMZA İNKARI ( Diğer İmza İnkarında Bulunan Davalılarla Birlikte İmzanın Davalılara Ait Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )"
313YHGK28.1.2004E. 2004/14-38 K. 2004/45"VEKALET ÜCRETİ ( Davada Haklı Çıkan Taraf Kendini Vekil ile Temsil Ettirmiş ise Kural Olarak Vekalet Ücretinin Haksız Çıkan Taraftan Alınarak Haklı Çıkan Tarafa Verilmesi )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davalı İlk Oturumda Davayı Kabul Eder Hal ve Durumu ile Kendisine Karşı Dava Açılmasına Sebebiyet Vermemiş ise Yargılama Giderlerine Mahkum Edilememesi )
BİLEREK VE İSTEYEREK DAVAYI UZATMAK ( Davada Haklı Çıkmış Olan Tarafın Bu Halde Yargılama Harç ve Giderlerinin Tamamını veya Bir Kısmını Ödemeye Mahkum Edilebilmesi )
GEREKSİZ MASRAF YAPMAK ( Davada Haklı Çıkmış Olan Tarafın Bu Halde Yargılama Harç ve Giderlerinin Tamamını veya Bir Kısmını Ödemeye Mahkum Edilebilmesi )
HÜKME ETKİLİ BELGELERİ ZAMANINDA HASAM BİLDİRMEMEK ( Davada Haklı Çıkmış Olan Tarafın Bu Halde Yargılama Harç ve Giderlerinin Tamamını veya Bir Kısmını Ödemeye Mahkum Edilebilmesi )
TESCİL DAVASI ( Açılan Davayı Kaybeden Hazinenin Kanuni Hasım Olması Nedeniyle Yargılama Giderlerine Mahkum Edilemeyeceği )
ISLAH ( Islah Yapan Davayı Kazanmış Olsa Bile Islah Giderinden Kendisinin Sorumlu Olması )
ESKİ HALE GETİRME ( Eski Hale Getirme Talebinde Bulunan Taraf Davayı Kazanmış Olsa Bile Eski Hale Getirme Talebinin ve Hükümsüz Sayılan İşlemlerin Giderlerine Kendisi Katlanması )"

Madde 314

YARGITAY

314Y11.HD3.1.2017E. 2016/1083 K. 2017/34"NOTERDE DÜZENLENEN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ (Sahtelik Sebebiyle Hisse Devrinin İptali İstemi - Mahkemece İlgili Noter Hakkında Bu Davayla Birleştirme İstemli Olarak Ayrı Bir Dava Açmak Üzere Davacıya Mehil Verileceği/Noterin Yokluğunda Noter Sözleşmesinin Sahteliği Hakkında Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı)
SAHTELİK SEBEBİYLE HİSSE DEVRİNİN İPTALİ İSTEMİ (Noterde Düzenlenen Limited Şirket Hisse Devir Sözleşmesinin - Mahkemece İlgili Noter Hakkında Bu Davayla Birleştirme İstemli Olarak Ayrı Bir Dava Açmak Üzere Davacıya Mehil Verileceği/Dava Açıldığı Takdirde Bu Dava İle Birleştirilerek Görüleceği)
HİSSE DEVRİNİN İPTALİ İSTEMİ (Noterde Düzenlenen Limited Şirket Hisse Devir Sözleşmesinin Sahtelik Nedeni İle - Onaylı İmzanın Sahteliği İddiasının Bu İmzayı Onaylayan Noterin Taraf Olmadığı Bir Davada İncelenip Hükme Bağlanmasının Usul Hukuku İlkelerine Uygun Düşmediği)
NOTERİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ (Noterde Düzenlenen Limited Şirket Hisse Devir Sözleşmesinin Sahtelik Nedeni İle İptali İstemi - Mahkemece İlgili Noter Hakkında Bu Davayla Birleştirme İstemli Olarak Ayrı Bir Dava Açmak Üzere Davacıya Mehil Verilerek Sonuca Gidileceği)"
314YHGK3.4.2013E. 2012/19-1394 K. 2013/419"MENFİ TESPİT DAVASI ( Noterin Kendi İşlemine Karşı Yapılan Sahtelik İddiasına Karşı Notere Savunma Hakkı Verilmesi ve Elde Edilecek Deliler Çerçevesinde Sahtelik İddiası Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
NOTERİN KENDİ İŞLEMİNE KARŞI YAPILAN SAHTELİK İDDİASI ( Notere Savunma Hakkı Verilmesi ve Elde Edilecek Deliler Çerçevesinde Sahtelik İddiası Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
İMZANIN KENDİ ELİ ÜRÜNÜ OLMADIĞI İDDİASI ( Sahtelik İddiası Olarak Kabulü Gerektiği/Noterin Kendi İşlemine Karşı Yapılan Sahtelik İddiasına Karşı Notere Savunma Hakkı Verilmesi Gerektiği - Menfi Tespit Davası )
SAHTELİK DAVASI ( Menfi Tespit Davası - Noterin Kendi İşlemine Karşı Yapılan Sahtelik İddiasına Karşı Notere Savunma Hakkı Verilmesi ve Elde Edilecek Deliler Çerçevesinde Sahtelik İddiası Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
314Y12.HD6.12.2011E. 2011/21203 K. 2011/26949"BORÇLU BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( Borçlunun Temyiz Dilekçesine Ekli Olarak İbraz Ettiği Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nin Kararıyla Takip Dayanağı Senet Yönünden Alacaklı ( Sanık ) Hakkında Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Mahkumiyet Kararı Verildiği - Anılan Davanın İcra Takibi Bakımından Bekletici Mesele Sayılacağı )
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Borçlu Bulunmadığının Tespiti - Takip Dayanağı Senet Yönünden Alacaklı ( Sanık ) Hakkında Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Mahkumiyet Kararı Verildiği/Anılan Davanın İcra Takibi Bakımından Bekletici Mesele Sayılacağı )
BEKLETİCİ MESELE ( Takip Dayanağı Senet Yönünden Alacaklı ( Sanık ) Hakkında Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan Mahkumiyet Kararı Verildiği/Anılan Davanın İcra Takibi Bakımından Bekletici Mesele Sayılacağı - Borçlu Bulunmadığının Tespiti )"
314Y12.HD27.9.2011E. 2011/1622 K. 2011/16904"SENEDİN SAHTELİĞİ İTİRAZI ( Usulüne Göre Açılmış Sahtecilik Davası Sırasında Senedin Bilirkişi Marifeti İle İncelenmesine ve Olaylardan Haberdar Olanların Dinlenmesine Karar Verildiği Takdirde Senet O Dava Sonunda Verilecek Hükme Kadar Hiçbir İşleme Esas Tutulamayacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Senedin Bilirkişi Marifeti İle İncelenmesine ve Olaylardan Haberdar Olanların Dinlenmesine Karar Verildiği Takdirde Senet O Dava Sonunda Verilecek Hükme Kadar Hiçbir İşleme Esas Tutulamayacağı )
DAVAYA MÜDAHALE ( Tek Başına Ceza Davasının Açılmış Olması Kişisel Hak Bakımından Davaya Müdahale Olunarak Senedin İptali İstenmedikçe Hukuk Davasına ve İcra Takibine Doğrudan Etki Etmediği )
SAHTECİLİK İDDİASI ( Sahteciliğe İlişkin Ağır Ceza Mahkemesi Dosyasının Kesinleşmesinin Beklenmesine Karar Verildiği Halde Bilahare Bu Ara Kararından Dönülerek Ceza Mahkemesince Verilen Hükmün Kesinleşmesi Beklenmeden Sonuca Gidilmesinin İsabetsiz Olduğu )
BEKLETİCİ MESELE ( Senedin Sahteciliği İddiası - Ağır Ceza Mahkemesi Dosyasının Kesinleşmesinin Beklenmesine Karar Verildiği Halde Bilahare Bu Ara Kararından Dönülerek Ceza Mahkemesince Verilen Hükmün Kesinleşmesi Beklenmeden Sonuca Gidilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
314Y12.HD24.2.2011E. 2010/20097 K. 2011/1762"SAHTE SENET İDDİASI (Usulüne Göre Açılmış Bir Sahtecilik Davası Sırasında Senedin Bilirkişi Marifeti İle İncelenmesine ve Olaydan Haberdar Olanların Dinlenmesine Karar Verildiği Takdirde Senet O Dava Sonunda Verilecek Hükme Kadar Hiçbir İşleme Esas Tutulamayacağı)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Sahtecilik Davası Sırasında Senedin Bilirkişi Marifeti İle İncelenmesine ve Olaydan Haberdar Olanların Dinlenmesine Karar Verildiği Takdirde Senet O Dava Sonunda Verilecek Hükme Kadar Hiçbir İşleme Esas Tutulamayacağı)
CEZA DAVASI (Açılmış Olması Kişisel Hak Bakımından Davaya Müdahale Olunarak Senedin İptali İstenmedikçe Hukuk Davasına ve İcra Takibine Doğrudan Etkili Olmadığı - Sahtecilik)
SENEDİN SAHTELİĞİ İDDİASI (Usulüne Göre Açılmış Bir Sahtecilik Davası Sırasında Senedin Bilirkişi Marifeti İle İncelenmesine ve Olaydan Haberdar Olanların Dinlenmesine Karar Verildiği Takdirde Senet O Dava Sonunda Verilecek Hükme Kadar Hiçbir İşleme Esas Tutulamayacağı)"
314Y17.HD21.5.2007E. 2007/1242 K. 2007/1728"RÜCUAN TAZMİNAT ( Poliçenin Sahteliği İddia Edildiğine Göre Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nden Böyle Bir Poliçenin Bulunup Bulunmadığı Sorulması Gereği )
SİGORTA POLİÇESİ ( Poliçenin Sahteliği İddia Edildiğine Göre Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nden Böyle Bir Poliçenin Bulunup Bulunmadığı Sorulması Gereği )
SAHTELİK İDDİASI ( Usulüne Uygun Araştırılması Gereği - Poliçenin Sahteliği İddia Edildiğine Göre Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nden Böyle Bir Poliçenin Bulunup Bulunmadığı Sorulması Gereği )"
314Y14.HD30.3.2004E. 2003/5271 K. 2004/2515"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Birleştirilen Davanın Sahtelik İddiasına Dayalı Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin İptali İsteği - Tescil İsteğinin Değerlendirilebilmesi İçin Öncelikle Davanın Dayanağını Oluşturan Satış Vaadi Sözleşmesinin Sahteliği Nedeniyle İptaline İlişkin İstemin İncelenmesi Gereği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Davanın Sahtelik İddiasına Dayalı Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin İptali İsteği - İlk Davadaki Tescil İsteğinin Değerlendirilebilmesi İçin Öncelikle Davanın Dayanağını Oluşturan Satış Vaadi Sözleşmesinin Sahteliği Nedeniyle İptaline İlişkin İstemin İncelenmesi Gereği )
SAHTELİK İDDİASINA DAYALI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ ( İlk Davadaki Tescil İsteğinin Değerlendirilebilmesi İçin Öncelikle Davanın Dayanağını Oluşturan Satış Vaadi Sözleşmesinin Sahteliği Nedeniyle İptaline İlişkin İstemin İncelenmesi Gereği )
NOTERİN TARAF OLMASI GEREĞİ ( Sahtelik İddiasına Dayalı Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin İptali - Noterde Düzenlenen ve Sahtecilik Yapıldığı Zor Kullanıldığı İddiasına Dayalı Bu İstemin Noterin Taraf Olmadığı Bir Davada İncelenip Hükme Bağlanması Usul Hukuku İlkelerine Uygun Düşmediği )"
314YHGK22.1.2003E. 2003/12-3 K. 2003/28"ŞİKAYET ( İcra Memurunun Yasaya Aykırı Olarak Yaptığı İşlemin İptali )
SENET ( Bir Kimsenin Vücuda Getirdiği ve Kendi Aleyhine Delil Teşkil Eden Yazılı Belge Olması )
KAMBİYO SENETLERİ ( Medeni Usul Hukukunda Adi Senet Kabul Edilmesine Rağmen Ceza Hukukunda Resmi Varaka Hükmünde Olması )
İCRA TETKİK MERCİİ ( Takip Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıkları Çözme Görevini Yerine Getirirken Kural Olarak Tanık Dinleyemeceğinden Sınırlı Yetkili Olması )
SAHTELİK İDDİASI ( İcra Tetkik Merciinin Sahtelik İddiasını İncelemesi Hakkındaki Yetkisinin Genel Mahkemeye Göre Kısıtlı Olması )"
314Y12.HD25.1.2002E. 2002/231 K. 2002/1412"BONOYA DAYALI TAKİP ( Borçlunun Yasal Süre İçinde Merciye Verdiği İtiraz Dilekçesinde Bonodaki İmzanın Kendisine Ait Olmadığını İleri Sürmesi )
İMZAYA İTİRAZ ( Bonoya Dayalı Yapılan Takipte Borçlunun Yasal Süre İçinde Merciye Verdiği İtiraz Dilekçesinde Bonodaki İmzanın Kendisine Ait Olmadığını İleri Sürmesi )
SAHTECİLİK DAVASI ( Senedin Bilirkişi Marifeti İle İncelenmesine ve Olaydan Haberdar Olanların Dinlenmesine Karar Verilmesi )
ÖN MESELE ( Ceza Mahkemesinde Usulüne Göre Açılmış Sahtecilik Davasının Olması Durumunda Tetkik Mercii Hakiminin Ön Mesele Sayarak Sonucunu Beklemesi )"
314Y15.HD22.5.2000E. 2000/573 K. 2000/2470"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kooperatif Tarafından Kat Karşılığı Arsa Sözleşmesine Dayanarak Açılan)
SÖZLEŞMENİN SAHTELİĞİNE İLİŞKİN CEZA DAVASININ BEKLENMESİ ( Arsa Payının Kooperatife Devri Talebiyle Açılan Davada)
KOOPERATİFİN ARSA PAYININ DEVRİ TALEBİYLE AÇTIĞI DAVA ( Kat Karşılığı Arsa Sözleşmesinin Sahteliğine İlişkin Ceza Davasının Bekleneceği)
ARSA PAYININ DEVRİ DAVASI ( Sözleşmenin Sahteliğine İlişkin Ceza Davasının Beklenmesi Zorunluluğu)"
314Y14.HD21.2.2000E. 2000/761 K. 2000/1083"CEBRİ TESCİL İSTEMİ ( Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı İstem )
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI CEBRİ TESCİL İSTEMİ ( Davalının Sözleşmenin Sahte Olduğunu İddia Etmesi )
SAHTELİK İDDİASININ ARAŞTIRILMASI ( Noterde Yapıldığı Belirlenen Satış Vaadi Sözleşmesinin Sahteliği İddiasının Araştırılmasının Gerekmesi )"
314Y12.HD13.11.1997E. 1997/11682 K. 1997/12667"SAHTECİLİK DAVASI ( Bilirkişi İncelemesine ve Tanık Dinlenmesine Karar Verilmişse Senet Dava Sonuna Kadar Hiçbir İşlem ve İsteğe Tabi Tutulamaz )
KİŞİSEL HAK BAKIMINDAN DAVAYA MÜDAHALE OLUNUP SENEDİN İPTALİNİN İSTENMESİ ( Hukuk Davasına Etkisi )"
314Y11.HD16.3.1995E. 1995/367 K. 1995/2016"KOOPERATİFTE ÇEKİLİŞİN NOTERCE BELİRLENMESİ ( Sahtecilik İddiası )
SAHTECİLİK İDDİASININ İSPATI ( Kooperatif Çekilişinin Noterce Belirlenmesi )
NOTERİN YAPTIĞI ÇEKİLİŞTE SAHTECİLİK İDDİASI"
314Y11.HD29.3.1990E. 1989/5896 K. 1990/2664"TEMİNAT MEKTUBU ( Sahte Olarak Düzenlenip Takip Yapılması )
İCRA TAKİBİ ( Sahte Olarak Düzenlenen Teminat Mektubuna Dayanarak )
SAHTECİLİK ( Aldatma kabiliyeti - Teminat Mektubu )"
314Y11.HD17.11.1988E. 1988/4471 K. 1988/4846"TEMİNAT MEKTUBU NEDENİYLE BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ ( Davacının Ortağı Olduğu Şirket Lehine Teminat Mektubu Veren Bankanın Mektup Bedelini Davacıdan İstemesi )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Noterden Tasdikli İmzanın İnkarı Nedeniyle Açılan Davanın Aynı Zamanda Sahtelik Davası Olması )
SAHTELİK DAVASI ( Noterden Tasdikli İmzanın İnkarı Nedeniyle Açılan Menfi Tespit Davasının Aynı Zamanda Sahtelik Davası Olması )
NOTERLİKTE ONAYLANAN İMZA ( İmzanın Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerliliği )"
314Y11.HD18.12.1987E. 1987/4682 K. 1987/7381"HARİCEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME ( Sözleşmenin Noter Tarafından Onaylanması Halinde Resmi Senet Niteliğini Taşıması )
RESMİ SENET ( Haricen Düzenlenen Sözleşmenin Noter Tarafından Onaylanması )
NOTER ONAYI ( Haricen Düzenlenen Sözleşmenin Noter Tarafından Onaylanması Halinde Sözleşmenin Onaylanan İmzalar Yönünden Resmi Senet Niteliğini Taşıması ) )"
314Y12.HD1.12.1981E. 1981/7648 K. 1981/9188"TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN DÜZENLEDİKLERİ KREDİ İLE İLGİLİ SENETLER ( İlam Niteliğinde Belge Sayıldıklarından İlamların İcrası Yolu İle Takip Edilebilmesi )
İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGE ( Tarım Kredi Kooperatiflerinin Yasaya Uygun Şekilde Düzenledikleri Kredi İle İlgili Senetler )
YAZILI DELİL ( Tarım Kredi Kooperatiflerinin Yasaya Uygun Şekilde Düzenledikleri Kredi İle İlgili Senetlerin İlam Niteliğinde Belge Olması )"

Madde 315

YARGITAY

315Y15.HD22.5.2000E. 2000/573 K. 2000/2470"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Kooperatif Tarafından Kat Karşılığı Arsa Sözleşmesine Dayanarak Açılan)
SÖZLEŞMENİN SAHTELİĞİNE İLİŞKİN CEZA DAVASININ BEKLENMESİ ( Arsa Payının Kooperatife Devri Talebiyle Açılan Davada)
KOOPERATİFİN ARSA PAYININ DEVRİ TALEBİYLE AÇTIĞI DAVA ( Kat Karşılığı Arsa Sözleşmesinin Sahteliğine İlişkin Ceza Davasının Bekleneceği)
ARSA PAYININ DEVRİ DAVASI ( Sözleşmenin Sahteliğine İlişkin Ceza Davasının Beklenmesi Zorunluluğu)"
315Y12.HD13.11.1997E. 1997/11682 K. 1997/12667"SAHTECİLİK DAVASI ( Bilirkişi İncelemesine ve Tanık Dinlenmesine Karar Verilmişse Senet Dava Sonuna Kadar Hiçbir İşlem ve İsteğe Tabi Tutulamaz )
KİŞİSEL HAK BAKIMINDAN DAVAYA MÜDAHALE OLUNUP SENEDİN İPTALİNİN İSTENMESİ ( Hukuk Davasına Etkisi )"
315Y11.HD16.3.1995E. 1995/367 K. 1995/2016"KOOPERATİFTE ÇEKİLİŞİN NOTERCE BELİRLENMESİ ( Sahtecilik İddiası )
SAHTECİLİK İDDİASININ İSPATI ( Kooperatif Çekilişinin Noterce Belirlenmesi )
NOTERİN YAPTIĞI ÇEKİLİŞTE SAHTECİLİK İDDİASI"
315Y13.HD13.1.1986E. 1985/7196 K. 1986/84"ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ( Sermaye Payı Olarak Taşınmaz Mülkiyetinin Konulması )
CEZA HUKUKU-MEDENİ HUKUK İLİŞKİSİ ( Sahte Olarak Düzenlenen Ortaklık Sözleşmesi )"

Endeksin Devamı ( Madde 316-367)