Önceki Endeks ( Madde 238-274)

MADDE 1-7 / 8-9 / 10-26 / 27-38 / 39-52 / 53-73 / 74-75 / 76-90 / 91-150 / 151-179 / 180-192 / 193-222 / 223-237 / 238-274 / 275-282 / 283-289 / 290-315 / 316-367 / 368-387 / 388-405 / 409-422 / 423-429 / 430-441 / 442-484 / 485-569 / 570-578

Madde No.Mahkeme / DaireTarihEsas No. ve Karar No.

Madde 275

YARGITAY

275Y3.HD13.3.2017E. 2015/17955 K. 2017/2959"ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI TAZMİNAT ( Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanlarından Oluşturulacak Bir Heyetten Estetik Amaçlı Ameliyatın Tıbbın Gereklerine ve Taraflar Arasındaki Sözleşme Hükümlerine Uygun Şekilde Yapılıp Yapılmadığı Eserin Ayıpsız Olarak Ortaya Çıkıp Çıkmadığı Ameliyat Sebebiyle Davacının Karın Bölgesinde Geçici veya Kalıcı Bir Rahatsızlığın Ortaya Çıkıp Çıkmadığı Hususlarında Rapor Alınması Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklı - Davacı da Gönderilerek Mümkünse Adli Tıp Kurumu'ndan İçinde Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanlarından Oluşturulacak Bir Heyetten Mümkün Değilse Üniversitelerden Seçilecek Açıklanan Uzmanlardan Oluşturulacak Bir Heyetten Rapor Alınacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ( Mümkünse Adli Tıp Kurumu'ndan İçinde Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanlarından Oluşturulacak Bir Heyetten Mümkün Değilse Üniversitelerden Seçilecek Açıklanan Uzmanlardan Oluşturulacak Bir Heyetten Rapor Alınması Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat )"
275Y3.HD17.10.2016E. 2016/4728 K. 2016/11611"İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Hükme Esas Alınan Raporu Düzenleyen Bilirkişi Avukat Olup Uyuşmazlığın Doğru Olarak Tespiti ve Çözümlenmesi İçin Gerekli Uzmanlığa Sahip Olmadığı - Mahkemece Uyuşmazlık Hakkında Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İtirazın İptali İstemi - Mahkemece Uyuşmazlık Hakkında Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Konunun Uzmanı Olmayan Bilirkişinin Hazırladığı Rapor Esas Alınarak Karar Verilmiş Olması Usul ve Yasaya Aykırı Olup Bozmayı Gerektirdiği )
AVUKAT BİLİRKİŞİ ( Hükme Esas Alınan Raporu Düzenleyen Bilirkişi Avukat Olup Uyuşmazlığın Doğru Olarak Tespiti ve Çözümlenmesi İçin Gerekli Uzmanlığa Sahip Olmadığı/Mahkemece Uyuşmazlık Hakkında Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - İtirazın İptali İstemi )"
275YHGK8.6.2016E. 2014/11-696 K. 2016/778"KARIŞTIRILMA İHTİMALİNİN HUKUKİ BİR KONU OLDUĞU ( TPE YİDK Kararının İptali İstemi - 556 S. KH.K.'nin 8/1-B Md. Anlamında Markalar Arasında Karıştırılma İhtimalinin Bulunup Bulunmadığının Değerlendirilmesi Hukuki Bir Konu Olduğu/Bilirkişinin Oy ve Görüşüne Başvurulamayacağı )
TPE YİDK KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Markalar Arasında Karıştırılma İhtimalinin Bulunup Bulunmadığının Değerlendirilmesi Hukuki Bir Konu Olduğundan Bilirkişinin Oy ve Görüşüne Başvurulamayacağı - Aksine Davranışın Hâkimin Yerine Bilirkişinin Konulması Sonucunu Doğuracağı )
HUKUKİ KONU ( 556 S. K.H.K.'nin 8/1-B Md. Anlamında Markalar Arasında Karıştırılma İhtimalinin Bulunup Bulunmadığının Değerlendirilmesi Hukuki Bir Konu Olduğu - TPE YİDK Kararının İptali İstemi )
BİLİRKİŞİNİN OY VE GÖRÜŞÜNE BAŞVURULAMAYACAĞI ( TPE YİDK Kararının İptali İstemi - Markalar Arasında Karıştırılma İhtimalinin Bulunup Bulunmadığının Değerlendirilmesi Hukuki Bir Konu Olduğundan Bilirkişinin Oy ve Görüşüne Başvurulamayacağının Gözetileceği )"
275Y3.HD24.2.2016E. 2015/4647 K. 2016/2487"VASİYETNAMENİN İPTALİ İSTEMİ ( Miras Bırakan Okur Yazar Olmadığı - Vasiyetçi Vasiyetnameyi Bizzat Kendisinin Okuduğunu Belirttiği Tanıklar da Bizzat Vasiyetçinin Vasiyetnameyi Önlerinde Okuduğunu İfade Ettikleri/Davanın Kabulü Gerektiği )
ADLİ TIP RAPORUNA İTİBAR EDİLMEMESİNİN DOĞRU OLMADIĞI ( Vasiyetnamenin İptali İstemi - Murisin Fiil Ehliyetine Haiz Olmadığı Mütalaa Edildiği/Mahkemece Adli Tıp Kurulu'nun Hazırladığı Rapora İtibar Edilmemiş Olması Doğru Görülmediği )
OKUR YAZAR OLMAYAN MİRAS BIRAKAN ( Vasiyetnamenin İptali İstemi - Tanıkların Vasiyetnamenin Vasiyetçiye Kendi Yanlarında Resmi Memur Tarafından Okunduğuna Dair Beyanları Bulunmadığı/Vasiyetname Şekil Kurallarına Uygun Olarak Yapılmadığı - Davanın Reddi Doğru Olmadığı )
RESMİ VASİYETNAMENİN İPTALİ İSTEMİ ( Okur Yazar Olmayan Vasiyetçi - Vasiyetçi Vasiyetnameyi Bizzat Kendisinin Okuduğunu Belirttiği ve Tanıklar da Bizzat Vasiyetçinin Vasiyetnameyi Önlerinde Okuduğunu İfade Ettikleri/Şekil Kurallarına Aykırı Yapılan Vasiyetnamenin İptal Edileceği )"
275Y17.HD8.10.2015E. 2015/11105 K. 2015/10376"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI CİSMANİ ZARAR ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi/Kusur Raporu Alma - Mahkemece Kaza Nedeniyle Düzenlenen Tüm Belgeler İle Aynı Kazaya İlişkin Görülmekte Olan Diğer Dava Dosyaları İlgili Yerlerden Getirtilerek Kusur Dağılımına İlişkin Tarafların İtiraz ve Savunmalarını Karşılayacak Biçimde Bilirkişi Raporu Alınacağı )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YASAL HASIM OLMASI ( Trafik Kazasından Kaynaklı Tedavi Giderleri İstemi - 2918 S. Karayolları Trafik Kanunu'nun 98. Md. Belirtilen Tedavi Giderleri Yönünden Sorumluluk Sosyal Güvenlik Kurumu'na Geçtiği/Tedavi Giderlerinden Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu Bulunmadığı )
KUSUR RAPORU ALMA ( Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat İstemi - Kaza Nedeniyle Düzenlenen Tüm Belgeler İle Aynı Kazaya İlişkin Görülmekte Olan Dava Dosyaları İlgili Yerlerden Getirtilerek İTÜ Karayolları Kürsüsü veya Karayolları Genel Müdürlüğü Fen Heyeti Gibi Kurumlardan Seçilecek Uzman Bilirkişi Kurulundan Kusur Dağılımına İlişkin Rapor Alınacağı )
TEDAVİ GİDERLERİ İSTEMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklı - 2918 S. Karayolları Trafik Kanunu'nun 98. Md. Belirtilen Tedavi Giderleri Yönünden Sorumluluk Sosyal Güvenlik Kurumu'na Geçtiğinden Yasal Hasımın Sosyal Güvenlik Kurumu Olduğu/Yasa Kapsamı Dışında Kalan Tedavi Giderleri Var İse Davalı Sigorta Şirketinin Sorumluluğu Değerlendirileceği )"
275YHGK17.4.2015E. 2015/22-269 K. 2015/1229"ÜCRET VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ALACAĞIYLA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Uyuşmazlığın Sadece Ücret Alacağı Konusunda Olduğu Dikkate Alındığında Ortada Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Çözümü Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Bir Durum Olmadığı - Belirlenen Ücret Seviyesinden Mahkemece Hesaplama Yapılarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ ( Uyuşmazlığın Sadece Ücret Alacağı Konusunda Olduğu Dikkate Alındığında Ortada Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Çözümü Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Bir Durum Olmadığı/Belirlenen Ücret Seviyesinden Mahkemece Hesaplama Yapılarak Sonuca Gidileceği - Ücret ve Hafta Tatili Ücreti Alacağıyla Maddi ve Manevi Tazminat İstemi )
ÜCRETİN BELİRLİ OLMASI ( Mahkemece Yapılan Araştırmada Davacının 1.200,00 Usd Ücretle Çalıştığı Benimsendiğine Göre Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Sadece Ücret Alacağı Konusunda Olduğu Dikkate Alındığında Ortada Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Çözümü Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Bir Durum Olmadığı )"
275YHGK18.3.2015E. 2014/15-2182 K. 2015/1047"HAKİMİN BİLİRKİŞİ YERİNE GEÇEREK İŞ BEDELİNİ GEREKÇELİ KARARDA HESAPLAMASI ( Teknik Bilirkişinin Hesaplama Yapmasını Gerektirecek Bir Konuda Hakimin İş Bedelini Hesaplayarak Karar Vermesinin Doğru Olmadığı - Dosyadan Elini Çeken Hakimin Bu Yanlışlığa Veya Hataya Vardığını Anlaması Halinde Düzeltme Olanağının Bulunmadığı/Taraflara Bilirkişi İncelemesine Yapılan Hatalar veya Yanlış Görülen Konularda İtiraz Olanağı Sağlanacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ İMKANI SAĞLAMA ( İş Bedeli Alacağı - Taraflara Bilirkişi İncelemesine Yapılan Hatalar veya Yanlış Görülen Konularda İtiraz Olanağı Sağlanacağı/Hakimin Gerekçeli Kararda Tamamen Teknik Bilirkişinin Hesaplama Yapmasını Gerektirecek Bir Konuda İş Bedelini Hesaplayarak Karar Vermesinin Bozma Nedeni Olduğu )
BATIL OLAN SÖZLEŞME NEDENİYLE YAPILAN İŞ ( İş Sahibi Tarafınca da Benimsenen İmalat Bedeli Alacağı - Yüklenici Şirketin İş Bedelini Vekaletsiz İşgörme Kuralı Çerçevesinde İmalatın Yapıldığı Yıldaki Serbest Piyasadaki Rayiç Fiyat Üzerinden Müteahhit Karı da Dahil Olmak Üzere İsteyebileceği )
HATALI İŞ BEDELİ HESAPLAMA ( Davalı Vekili “Kesinlikle Kabul Anlamına Gelmemek Kaydıyla Ek İş Olabileceği Varsayımında Ek İş İçin Verilecek Ücret Rayiç Bedel Olur Bu İse En Basit Yöntemle Bayındırlık Birim Fiyatıdır” Dediği - Mahkemece “Davalı Vekili Rayiç Bedelin Bayındırlık Birim Fiyatı Olduğunu Kabul Etmiş Olması Nedeni İle” Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
USULİ KAZANILMIŞ HAK OLUŞMAYACAĞI ( Hatalı İş Bedeli Hesaplama - Davalı Vekili “Kesinlikle Kabul Anlamına Gelmemek Kaydıyla Ek İş Olabileceği Varsayımında Ek İş İçin Verilecek Ücret Rayiç Bedel Olur Bu İse En Basit Yöntemle Bayındırlık Birim Fiyatıdır” Dediği/Davalı Beyanının İş Bedelinin Hesaplanma Yöntemi Olarak Usuli Kazanılmış Hak Oluşturmayacağı Gözetileceği )
VEKALETSİZ İŞ GÖRME ( Batıl Olan Sözleşmeler Nedeniyle Yapılan ve İş Sahibi Tarafınca da Benimsenen İmalat Bedeli Alacağı - Yüklenici Şirketin İş Bedelini Vekaletsiz İşgörme Kuralı Çerçevesinde İmalatın Yapıldığı Yıldaki Serbest Piyasadaki Rayiç Fiyat Üzerinden Müteahhit Karı da Dahil Olmak Üzere İsteyebileceği Kabulü Gerektiği )"
275Y3.HD26.2.2015E. 2014/9874 K. 2015/3098"ELEKTRİK TESİSİNDEN KAYNAKLANAN YANGIN SEBEBİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Önceki Bilirkişiler Dışında Oluşturulacak Üç Kişilik Uzman Bilirkişi Kurulundan Davacı İtirazları İtfaiye Raporu ve Yangın Sonrası Tanzim Olunan Tutanaklar Gözönünde Bulundurularak Yangının Çıkış Sebebinin Tereddüte Mahal Bırakmayacak Şekilde Tespit Edilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ KURULU RAPORU ( Elektrik Tesisinden Kaynaklanan Yangın Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemi - Bilirkişi Raporu Kural Olarak Hakimi Bağlamaz Hakim Raporu Serbestçe Takdir Eder Hakim Raporu Yeterli Görmezse Bilirkişiden Ek Rapor İsteyebileceği Gibi Gerçeğin Ortaya Çıkması İçin Önceki Bilirkişi veya Yeniden Seçeceği Bilirkişi Vasıtasıyla Yeniden İnceleme de Yaptırabileceği )
YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ ( Elektrik Tesisinden Kaynaklanan Yangın Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemi - Yangının Çıkış Sebebinin Tereddüte Mahal Bırakmayacak Şekilde Tarafların Kusur Oranlarını ve Davacının Zarar Miktarını Tespit Edecek Nitelikte Rapor Alınarak Hüküm Kurulacağı )"
275YHGK18.2.2015E. 2013/19-1362 K. 2015/826"KAMBİYO SENEDİNDEN BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Tefecilik Sebebiyle Düzenlenen Bono - Tefecilik İddiasının Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği/İspatlanamayan Tefecilik İlişkisine Dayalı Olarak Verildiği İddia Olunan ve Takibe Konu Edilen Bonoların Geçersizliğini Kabul Eden Direnme Gerekçesinin İsabetsiz Olduğu )
TEFECİLİK SEBEBİYLE DÜZENLENDİĞİ İDDİASINA DAYALI BONO ( Kambiyo Senedinden Borçlu Olunmadığı Tespiti - Bonoların Tefecilik Nedeniyle Verildiğinin Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği/İspatlanamayan Tefecilik İlişkine Dayalı Karar Verilemeyeceği - Mahkemece Uzman Bilirkişi Vasıtasıyla Tarafların Alacak ve Borç Durumu Tespit Ettirilerek Karar Verileceği )
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU ( Tefecilik Sebebiyle Düzenlenen Bono/Kambiyo Senedinden Borçlu Olunmadığı Tespiti - Bonoların Tefecilik Nedeniyle Verildiğinin Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği )
BONONUN TEFECİLİK SEBEBİYLE DÜZENLENMESİ İDDİASI / İSPAT YÜKÜ ( Kambiyo Senedinden Borçlu Olunmadığı Tespiti - Bonoların Tefecilik Nedeniyle Verildiğinin Yazılı Delille Kanıtlanması Gerektiği/Senetlerdeki İmza İnkar Edilmediği Gibi Tefecilik Nedeniyle Açılmış ve Mahkumiyetle Sonuçlanmış Ceza Davası da Bulunmadığı - Bonoların Geçersizliği Kabulünün Doğru Olmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YARGITAY DENETİMİNE ELVERİŞLİ OLMASI ( Kambiyo Senedinden Borçlu Olunmadığı Tespiti - Bonoların Tefecilik Nedeniyle Verildiğinin Yazılı Delille Kanıtlanacağı/Davacının İddiasını İspatlayacak Yazılı Delil Sunamadığı - Mahkemece Uzman Bilirkişi Vasıtasıyla Tarafların Alacak ve Borç Durumu Tespit Ettirileceği )"
275Y3.HD17.2.2015E. 2014/9404 K. 2015/2399"ALACAĞIN TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Davada Konusunda Uzman Olmayan Avukat Bilirkişiden Rapor Alınmak Suretiyle Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
MÜTERAFIK KUSUR ( İcra Takip Tarihi İtibariyle Davalının 6 Yıl Gibi Uzun Bir Süre Su Tüketim Bedeline Esas Faturaların Ödenmemesine Rağmen Yönetmelik Gereği Suyu Kesmemesi Davacı Açısından Müterafik Kusur Teşkil Ettiği/Tüketilen Su Bedelinin Aslı Dışında Gecikme Faiziyle İlgili Davacının Müterafik Kusuru Sebebiyle Belirlenecek Miktardan Uygun İndirim Yapılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Alacağın Tahsili Amacıyla Başlatılan İcra Takibine Vaki İtirazın İptali İstemi - Davada Konusunda Uzman Olmayan Avukat Bilirkişiden Rapor Alınmak Suretiyle Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
ABONE SÖZLEŞMESİNİN ASLININ GETİRTİLMESİ GEREĞİ ( Cezai Şart Olarak Kararlaştırılan Hükmün Araştırılarak ve Davacının Ödenmeyen Su Faturaları İçin Başlatılan İcra Takibi Sebebiyle Asıl Alacak Haricinde Kalan Gecikme Faiziyle İlgili Zararın Artmasında Davacı Kurumun da Müterafik Kusurunun Belirlenmesi Gerektiği )"
275Y3.HD11.11.2014E. 2014/10138 K. 2014/14621"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Menfi Tespit İstemi - Bilirkişi Raporları Arasında Açık Çelişki Bulunmakta Olup Mahkemece Bu Çelişki Giderilmeden Hüküm Tesis Edilmesinin Doğru Olmadığı )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Menfi Tespit İstemi - Bilirkişi Raporu Kural Olarak Hâkimi Bağlamayacağı Hakimin Raporu Serbestçe Takdir Edeceği/Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişki Varsa Hakim Çelişkiyi Gidermeden Karar Veremeyeceği )
MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Kaçak Elektrik Kullanımı - Mahkemece Konusunda Uzman 3 Kişilik Bilirkişi Heyetinden Bahsi Geçen Faturanın Davalı BEDAŞ Tarafından Kaçak Dönemi İle Mükerrerlik Olduğunun Tespit Edildiğine Dair Beyanı da Değerlendirilerek Yeniden Rapor Alınıp Önceki Raporlar Arasındaki Çelişki de Giderilerek Yapılacak Yargılama Neticesinde Hasıl Olacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y19.HD15.10.2014E. 2014/9292 K. 2014/15147"İSTİRDAT DAVASI ( Bilirkişi Raporuna İtiraz - Mahkemece Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporuna Göre Davanın Kabulüne Karar Verilmiş İse de Davalı Vekili Gerekçelerini de Göstererek Alınan Rapora İtiraz Ettiği/Mahkemece Davalı Vekilinin İtirazlarını Gözeten Yeni Bir Rapor Alınması Gerekirken Eksik İnceleme İle Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )
YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ( İstirdat Davası - Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporuna Davalı Vekilinin İtiraz Ettiği/Mahkemece Davalı Vekilinin İtirazlarını Gözeten Yeni Bilirkişi Raporu Alınacağı )
GEREKÇELERİNİ GÖSTEREREK BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ETME ( Mahkemece Davalı Vekilinin İtirazlarını Gözeten Yeni Bir Rapor Alınması Gerekirken Eksik İnceleme İle Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği - İstirdat Davası )"
275Y17.HD14.10.2014E. 2013/11207 K. 2014/13276"TRAFİK KAZASINA DAYALI MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalıların Meydana Gelen Trafik Kazası Sebebiyle Davacının Aracında Oluşan Gerçek Zarar Miktarını Kusurları Nispetinde Ödemekle Sorumlu Oldukları - Kusur Oranı Konusunda Avukat Olan Bilirkişiden Rapor Alınarak Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Mahkemenin Çözümü Özel Veya Teknik Bir Bilgiyi Geretiren Hallerde Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınmasına Karar Verebileceği - Trafik Kazasına Dayalı Tazminat Davasında Kusur Oranı Hususunda Avukat Olan Bilirkişiden Rapor Alınarak Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Kusur Oranı Konusunda Avukat Olan Bilirkişiden Rapor Alınarak Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
275Y17.HD25.9.2014E. 2014/15456 K. 2014/12726"KASKO RÜCU DAVASI ( Çözümü Hukuk Dışında Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Mahkemece Taraflardan Birinin Talebi Üzerine veya Re'sen Bilirkişiden Oy veya Görüş Alınarak Karar Verilmesi Gereği - Trafik Kazalarında Kusur Oranı ve Hasarın Tespitinin Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Yapılması Gereği )
TRAFİK KAZALARINDA KUSUR ORANI VE HASARIN TESPİTİ ( Sonucu Açık ve Belli Olan Durumlar Dışındaki Kusur ve Hasar Oranının Tespitininin Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Yapılması Gereği - Hukuk Dışında Çözümü Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişi Oy veya Görüşü Alınarak Karar Verilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİNİN OY VEYA GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI ( Çözümü Hukuk Dışında Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Haller - Soucu Açık ve Belli Olan Durumlar Dışında Trafik Kazalarında Kusur Oranı ve Hasar Miktarının Tespitinin Bilirkişi Aracılığıyla Yapılması Gereği )"
275Y17.HD18.9.2014E. 2014/14371 K. 2014/12107"KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİ ( Maddi Tazminat İstemi - Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Heyetince Hasar Yönünden Hiçbir İnceleme Yaptırılmadan Davacı Tarafından Yaptırılan Sulh Hukuk Mahkemesine Sunulan Bilirkişi Raporuna Bağlı Kalınarak Hüküm Kurulduğu Ancak Çözümü Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınması Gerektiği )
KASKOLU ARAÇTA MEYDANA GELEN GERÇEK ZARAR ( Maddi Tazminat İstemi - Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Heyetince Hasar Yönünden Hiçbir İnceleme Yaptırılmadan Davacı Tarafından Yaptırılan Sulh Hukuk Mahkemesine Sunulan Bilirkişi Raporuna Bağlı Kalınarak Hüküm Kurulduğu/Davacı Aracında Oluşan Gerçek Zarar Miktarı Yönünden Ayrıntılı Biçimde Rapor Alınması Gerektiği )
ARAÇTAKİ HASAR MİKTARININ SAPTANMASI ( Maddi Tazminat İstemi - Dava Konusu Hasar Miktarının Saptanması Uzman Bilirkişi Aracılığı İle Belirlenmesi Gerektiğinden Hasar Konusunda Uzman Bilirkişilerden Her Hangi Bir İnceleme Yaptırılmadan Tespit Dosyasındaki Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemi - İstanbul Teknik Üniversitesi Trafik Kürsüsü veya Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Fen Heyeti Gibi Kurumlardan Seçilecek Uzman Bilirkişiden Dosyadaki Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Davacı Aracında Oluşan Gerçek Zarar Miktarı Yönünden Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y17.HD11.9.2014E. 2014/14333 K. 2014/11627"TRAFİK KAZASINA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazalarında Kusur Oranı ve Hasar Tespiti Hakkında Bilirkişlerden Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği - Sadece Kusur Yönünden Alınana Rapor ile Yetinilerek Hasar Konusunda Rapor Alınmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olduğu - Trafik Kazalarında Kusur Oranının ve Hasar Tespitinin de Bilirkişi Aracılığıyla Yapılması Gereği )"
275Y3.HD8.9.2014E. 2014/4933 K. 2014/11205"TELEFON ABONELİĞİNDEN KAYNAKLI İSTİRDAT DAVASI ( Bilirkişi Raporuna Göre “Hattan Yurtdışı Araması Olduğu Ancak Aradan İki Yıl Geçmiş Olduğundan Kaçak Kullanım Olup Olmadığı Tespit Edilemediği” - Mahkemece Uzman Bilirkişi Heyetinden Yeniden Rapor Alınarak Davacı Hatlarına Kaçak Girilip Girilmediği Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenerek Karar Verileceği )
KAÇAK KULLANIMIN TESPİTİ ( Telefon Aboneliğinden Kaynaklı İstirdat Davası - Bilirkişi Raporuna Göre “Hattan Yurtdışı Araması Olduğu Ancak Aradan İki Yıl Geçmiş Olduğundan Kaçak Kullanım Olup Olmadığı Tespit Edilemediği”/Mahkemece Uzman Bilirkişi Heyetinden Yeniden Rapor Alınarak Davacı Hatlarına Kaçak Girilip Girilmediği Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde Belirleneceği )
İSTİRDAT DAVASI ( Telefon Hattına Kaçak Girme -Bilirkişi Raporuna Göre “Hattan Yurtdışı Araması Olduğu Ancak Aradan İki Yıl Geçmiş Olduğundan Kaçak Kullanım Olup Olmadığı Tespit Edilemediği”/Mahkemece Uzman Bilirkişi Heyetinden Yeniden Rapor Alınarak Kaçak Kullanım Olup Olmadığı Belirlenerek Sonuca Gidileceği )"
275Y13.HD8.7.2014E. 2014/15186 K. 2014/23115"TAAHHÜT EDİLEN DAİRENİN TESLİM EDİLMEMESİ ( Kira Kaybının Tespit ve Tahsili İstemi - Mahkemece Projenin Kapsamı Yapılacak Hukuki ve Teknik Tüm İşlemler Tek Tek İrdelenip Proje Kapsamında Başka Kişilere Daire Teslimi Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği )
KİRA KAYBININ TESPİTİ VE TAHSİLİ ( Projenin Kapsamı Yapılacak Hukuki ve Teknik Tüm İşlemler Tek Tek İrdelenip Proje Kapsamında Başka Kişilere Daire Teslimi Yapılıp Yapılmadığının Araştırılacağı - Üç Kişilik Bilirkişi Kurulundan Keşfen Açıklamalı Taraf Hakim ve Yargıtay Denetimine Elverişli Rapor Alınarak Sözleşmeye Göre Teslimi Taahhüt Edilen Dairenin Teslimi İçin Makul Sürenin Tespiti Gerektiği )
MAKUL TESLİM SÜRESİ ( Üç Kişilik Bilirkişi Kurulundan Keşfen Açıklamalı Taraf Hakim ve Yargıtay Denetimine Elverişli Rapor Alınarak Sözleşmeye Göre Teslimi Taahhüt Edilen Dairenin Teslimi İçin Makul Sürenin Tespit Edilmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Eksik İncelemeyle Yetersiz Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Yazılı Şekilde Hüküm Tesisinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Taahhüt Edilen Dairenin Teslim Edilmemesi Sebebiyle Kira Kaybının Tespit ve Tahsili İstemi - Üç Kişilik Bilirkişi Kurulundan Keşfen Açıklamalı Taraf Hakim ve Yargıtay Denetimine Elverişli Rapor Alınarak Sözleşmeye Göre Teslimi Taahhüt Edilen Dairenin Teslimi İçin Makul Sürenin Tespit Edilmesi Gerektiği )"
275Y17.HD23.6.2014E. 2014/11962 K. 2014/9794"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE SİGORTACININ KENDİ AKİDİ OLAN SİGORTA ETTİRENE KARŞI AÇTIĞI RÜCU DAVASI ( Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Nedeniyle Zarar Görene Yapılan Ödeme - Kusur Durumları ve Gerçek Zararın Miktarının Tespiti Açısından Bilirkişi İncelemesi Yapılmamasının Hatalı Olduğu )
ÖZEL VE TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN DURUMLAR ( Eldeki Davada Kusur Durumu ve Gerçek Zararın Tespiti Açısından Yerel Mahkemece Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği - Hasar ile İlgili Olarak Yapılan Ödemeler ve Ekspertiz Raporu ile Faturalara Göre Değerlendirme Yapılamayacağının Kabulü )
BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMAMASININ HATALI OLDUĞU ( Hasar ile İlgili Olarak Yapılan Ödemeler ve Ekspertiz Raporu ile Faturalara Göre Değerlendirme Yapılamayacağı - Trafik Kazası Nedeniyle Sigortacının Kendi Akidi Olan Sigorta Ettirene Karşı Açtığı Rücu Davası/Kusur ve Gerçek Zararın Tespiti )
KUSUR VE GERÇEK ZARARIN ORTAYA ÇIKARILMASI ( Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği - Hasar ile İlgili Olarak Yapılan Ödemeler ve Ekspertiz Raporu ile Faturalara Göre Değerlendirme Yapılamayacağının Kabulü/Ceza Yargılaması Sonucu Belirlenen Maddi Olgunun Hukuk Hakimi İçin Bağlayıcı Olduğu )
KAZA TESPİT TUTANAĞI VE ADLİ TIP KURUMU RAPORU ARASINDA ÇELİŞKİ ( Giderilmemesinin Hatalı Olduğu - Kusur Durumunun Tespit Edilmesi Gerektiği )"
275Y11.HD14.5.2014E. 2013/12094 K. 2014/9218"EKMEKLERİN PAKETLENMESİ VE DAĞITILMASI İŞİNDEN KAYNAKLANAN HAKEDİŞLERDEN HAKSIZ CEZAİ KESİNTİ ( Alacak Talebi/Dava Konusu Edilen Alacağın Aynı Zamanda Başka Bir Dava Dosyasında da Dava Konusu Edildi ve Bu Davanın da Kabul Edildiğinin Mahkemece Gözetileceği )
DAVA KONUSU ALACAĞIN BAŞKA BİR DAVAYA DA KONU OLMASI ( Diğer Davanın Kabulüne Karar Verildiği - Ayrıca Davacıdan Bunların Dışında Kesinti Yapılmadığı Anlaşıldığından Asıl ve Birleşen Davaların Reddine Karar Verilmesi Gereği/Hakedişlerden Haksız Cezai Kesinti )"
275Y22.HD6.3.2014E. 2013/8601 K. 2014/4877"İŞÇİNİN VERDİĞİ ZARARIN TAZMİNİ (Üretilen Bir İlaçta Davalının İhmal ve Özensizliği Yüzünden Sterilizasyonun Sağlanamaması Nedeniyle Doğan Zarar - Alınan Bilirkişi Raporlarının Bilimsel Değerlendirme İçermediği/Hüküm Vermeye Elverişli Olmadığı)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Bilimsel Veriler Mevcut Olmadığından Hüküm Vermeye Elverişli Olmadığı - Üretilen Bir İlaçta Davalının İhmal ve Özensizliği Yüzünden Sterilizasyonun Sağlanamaması Nedeniyle Doğan Zararın Tazmini Talebi)
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN BİLİMSEL VERİ TAŞIYACAĞI (İlaçta Davalının İhmal ve Özensizliği Yüzünden Sterilizasyonun Sağlanamaması Nedeniyle Doğan Zararın Tazmini - Sterilizasyon İçin Gerekli Sıcaklık ve Basınç Oluşmadan İşlemin Başlatılıp Başlatılmadığının Araştırılması Gerektiği)"
275Y3.HD24.2.2014E. 2013/19350 K. 2014/2745"MENFİ TESPİT DAVASI (Bilirkişi Raporu Kural Olarak Hakimi Bağlamayıp Hakimin Raporu Serbestçe Takdir Edeceği - Bilimsel Olmayan ve İtiraza Uğrayan Bilirkişi Raporuna Dayanarak Hüküm Tesisinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)
KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI (Menfi Tespit Davası - Somut Olayı Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin İlgili Maddelerinde Yer Alan İlkeler Işığında Değerlendiren Bir Rapor Alınarak Varılacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERSİZ OLMASI (Önceki Bilirkişiden Farklı Bir Uzman Bilirkişiden Somut Olayı Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin İlgili Maddelerinde Yer Alan İlkeler Işığında Değerlendiren Bir Rapor Alınması Gerektiği - Menfi Tespit Davası)"
275Y3.HD24.2.2014E. 2013/19342 K. 2014/2744"MENFİ TESPİT İSTEMİ (Önceki Bilirkişiler Dışında Oluşturulacak Üç Kişilik Uzman Bilirkişi Kurulundan Alınan İki Rapordaki Çelişkileri de Giderecek Biçimde Rapor Alınarak Varılacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
ÇELİŞKİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU (Önceki Bilirkişiler Dışında Oluşturulacak Üç Kişilik Uzman Bilirkişi Kurulundan Alınan İki Rapordaki Çelişkileri de Giderecek Biçimde Rapor Alınarak Karar Verileceği - Menfi Tespit İstemi)
YAPILANDIRMA İŞLEMİ (Menfi Tespit İstemi - Taraflar Arasında Borcun Yapılandırıldığına Ödemelerin de Davacı Tarafça Yapılmaya Başladığına Dair Belgeler Dosyaya Sunulduğu Halde Mahkemece Bu Yapılandırma İşleminin Davaya Etkisinin İncelenmemesinin İsabetsizliği)
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN BAĞLAYICILIĞI (Kural Olarak Hakimi Bağlamadığı - Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişki Varsa Hakim Çelişkiyi Gidermeden Karar Veremeyeceği)"
275Y3.HD20.2.2014E. 2013/17848 K. 2014/2582"ABONESİZ ELEKTRİK KULLANIMI (İtirazın İptali İstemi - Önceki Bilirkişiler Dışında Oluşturulacak Üç Kişilik Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Alınan Raporlardaki Çelişkileri Giderecek Biçimde Denetime Elverişli Yeni Bir Rapor Alınarak Hasıl Olacak Sonuç Dairesinde Hüküm Tesis Edilmesi Gerektiği)
KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI (İtirazın İptali İstemi - Mahkemece Aldırılan Bilirkişi Raporları Arasında Trafonun Davalıya Ait Olup Olmadığına Dair Açık Çelişki Bulunup Bu Çelişki Giderilmediğinden Önceki Bilirkişiler Dışında Oluşturulacak Üç Kişilik Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Alınan Raporlardaki Çelişkileri Giderecek Biçimde Rapor Alınması Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Abonesiz Elektrik Kullanımı Sebebiyle İtirazın İptali - Mahkemece Aldırılan Bilirkişi Raporları Arasında Trafonun Davalıya Ait Olup Olmadığına Dair Açık Çelişki Bulunduğu/Oluşturulacak Üç Kişilik Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulu Marifetiyle Alınan Raporlardaki Çelişkileri Giderecek Biçimde Denetime Elverişli Yeni Bir Rapor Alınarak Hasıl Olacak Sonuç Dairesinde Hüküm Tesis Edilmesi Gerektiği)"
275Y17.HD20.2.2014E. 2014/661 K. 2014/2213"SİGORTACININ HASARIN BELİRTİLEN ŞEKİLDE VE YERDE GERÇEKLEŞMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI SAVUNMASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat - Sigortalı Doğru İhbar Mükellefiyetini Kasten Yerine Getirmezse İspat Külfetinin Sigortacıya Geçeceği/Mahkemece Davalının Savunması Gözönüne Alınarak Uzman Bilirkişiden Hasarın Oluşumu Yönünden Rapor Alınacağı )
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT ( Rizikonun Teminat Dışında Kaldığının Sigortacı Tarafından Kanıtlanacağı - Sigortalı Doğru İhbar Mükellefiyetini Kasten Yerine Getirmezse İspat Külfetinin Sigortacıya Geçeceği/Mahkemece Davalının Hasarın Tespit Tutanağındaki Şekilde Gerçekleşmesinin Mümkün Olmadığı Savunması Gözönüne Alınarak Rapor Alınacağı )
İSPAT YÜKÜNÜN YER DEĞİŞTİRMESİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat - Kural Olarak Rizikonun Teminat Dışında Kaldığı İddiasının Sigortacı Tarafından Kanıtlanacağı/Sigortalı Doğru İhbar Mükellefiyetini Kasten Yerine Getirmez veya İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranırsa İspat Külfetinin Sigortacıya Geçeceği )
MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Trafik Kazasından Kaynaklı - Mahkemece Davalının Hasarın Tespit Tutanağındaki Şekilde ve Yerde Gerçekleşmesinin Mümkün Olmadığı Savunması Gözönüne Alınarak Hasarın Oluşumunun İddia Edildiği Şekilde Olup Olmadığı Yönünden Rapor Alınacağı/İspat Yükünün Yer Değiştirip Değiştirmeyeceğinin Değerlendirileceği )
HASARIN OLUŞUMU YÖNÜNDEN RAPOR ALINMASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat - Davalının Hasarın Tespit Tutanağındaki Şekilde Gerçekleşmesinin Mümkün Olmadığı Savunduğu/Mahkemece Hasarın Oluşum Yönünden Bilirkişiden Rapor Alınacağı/İspat Yükünün Sigortalı Üzerine Düşüp düşmeyeceğinin Değerlendirileceği )"
275Y11.HD20.2.2014E. 2012/6717 K. 2014/3168"MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Akreditif İlişkisinden Kaynaklanan/Bilirkişilerin Bu Hususta Yeterli Nitelikte Olduklarından Söz Edilemeyeceği - Noksan Ve Hatalı İncelemeye Dayalı Bilirkişi Rapor ve Ek Raporuna Dayalı Olarak Verilen Kararın Doğru Olmadığı)
AKREDİTİF İLİŞKİSİ (İncelemenin Akreditif Açtırma Başvuru Formuna Göre Yapılması Hatalı Olduğu - Akreditif Açtırma Mektubu Davalı Bankaya Sunulan Bir Teklif Olup Nihai Metin Olmadığının Gözetilmesi Gerektiği/Maddi Tazminat Davası)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Hükme Esas Alınan Bilirkişi Rapor ve Ek Raporunda Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi Yazılarının İçeriği Tartışılmadığı Gibi Uyuşmazlığı Çözecek Net Belirlemeler de Taşımadığı/Hatalı İncelemeye Dayalı Bilirkişi Rapor ve Ek Raporuna Dayalı Hüküm Verilmeyeceği - Maddi Tazminat)
BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ (Maddi Tazminat - Vesaikin Dış Görünüşleriyle Akreditif Şartlarına Uygunluğunun Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması İle Belirleneceği ve Bu İncelemenin İse Akreditif Konusunda Uzman Bankacılarca Yapılabileceğinin Gözetilmesi Gerektiği)"
275Y3.HD17.2.2014E. 2013/18270 K. 2014/2260"YASAL OLMAYAN SAYAÇTAN ELEKTRİK KULLANMA (Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Hükümleri Gereğince Kaçak Elektrik Tüketim Fiilini Oluşturduğu/Elektrik Kullanım Bedelinin Yönetmelik ve EPDK Kararı Çerçevesinde Tespit Edileceği)
KAÇAK ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ (Yasal Olmayan Sayaçtan Elektrik Kullanmanın Kaçak Elektrik Tüketim Fiilini Oluşturtuğu - Davacının Kayıtsız Mühürsüz Sayaçla Kaçak Elektrik Kullandığı Sabit Olduğundan Kaçak Elektrik Kullanım Bedelinin Yönetmelik ve EPDK Kararı Çerçevesinde Hesap Edileceği)
NORMAL TÜKETİM HESABI (Davacının Kayıtsız Mühürsüz Sayaçla Kaçak Elektrik Kullandığının Sabit Olduğu - Kaçak Elektrik Kullanım Bedelinin Yönetmelik ve EPDK Kararı Çerçevesinde Tespiti Gerekirken Normal Tüketime Göre Hesap Yapılan Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınmasının İsabetsiz Olduğu)
KAYITSIZ MÜHÜRSÜZ SAYAÇLA ELEKTRİK KULLANIMI (Yasal Olmayan Sayaçtan Elektrik Kullanmak Kaçak Elektrik Tüketim Fiilini Oluşturduğu/Elektrik Kullanım Bedelinin Yönetmelik ve EPDK Kararı Çerçevesinde Tespiti Gerektiği)"
275Y13.HD11.2.2014E. 2013/26987 K. 2014/3440"RÜCUEN TAZMİNAT ( Davalılarla İmzalanan Sözleşmelerdeki Düzenlemeler Gereği Yüklenicilerin Davacı Tarafından Ödenen Tüm Tazminattan Sorumlu Olduklarının Kabulü Gerektiği - Davalıların Sorumlu Oldukları Dönem ve Tazminat Miktarının Tespiti Hususunda Bilirkişi Raporu Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
İŞÇİYE ÖDENEN TAZMİNATTAN SORUMLULUK ( Davacının İşçiye Yaptığı Ödeme İçin Her Bir Yüklenicinin İşçiyi Çalıştırdığı Dönem İtibariyle Tazminatın Tamamından Sorumlu Olduğu - Davacının Dava Dışı İşçiye Ödediği Tazminatın Tamamı İçin Davalılara Rücu Edebileceğinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Sözleşme Hükümleri Karşısında Bilirkişinin Yaptığı Tespitler Yanlış Olup Sözleşme Hükümlerine Göre Davacının Yaptığı Ödemelerin Tümünü Davalılardan Talep Edebileceğinin Gözetilmesi Gerektiği - Rücuen Tazminat )"
275Y13.HD27.1.2014E. 2013/15501 K. 2014/5401"MENFİ TESPİT DAVASI (Kredi Anlaşması İkraz Anlaşması İsveç Sözleşmesi Davacının Yüklenici İle İmzaladığı Sözleşmeler Birbirlerine Atıf Yapılan Birbirleriyle Bağlantılı Sözleşmeler Olup Dava Konusu Olayın Çözümünde Tüm Bu Sözleşmelerin Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği)
DIŞ KREDİ (İsveç Sözleşmesi ve Davacı İle Yüklenici Arasında Açılan Karşılıklı Dava Dosyaları Getirtilerek Ayrıca Dava Konusu Pompaların Akıbetinin Ne Olduğu Nerede Olduğu Hususları da Araştırılarak Aralarında Dış Krediler Konusunda Uzman Mevzuatı Bilen Bilirkişinin de Bulunduğu Heyetten Rapor Alınması Gerektiği - Menfi Tespit)
BAĞLANTILI SÖZLEŞMELER (Menfi Tespit Davası - Davacının Yüklenici İle İmzaladığı Sözleşmeler Birbirlerine Atıf Yapılan Birbirleriyle Bağlantılı Sözleşmeler Olup Dava Konusu Olayın Çözümünde Tüm Bu Sözleşmelerin Birlikte Değerlendirilmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Aralarında Dış Krediler Konusunda Uzman Mevzuatı Bilen Bilirkişinin de Bulunduğu Yeni Bir Heyet Oluşturularak 4749 Sayılı Kanun Hükümleri de Gözetilerek Taraf ve Yargı Denetimine Elverişli Rapor Alınması Gerektiği - Menfi Tespit Davası)"
275Y11.HD24.1.2014E. 2012/4320 K. 2014/1578"HAKSIZ FİİL ( Dava Dışı Yabancı Şirkete Yatırılan Paranın Davalılardan Tahsili İstemi - Davacının Yabancı Şirketten Alacaklı Olup Olmadığının Davalı Şirkete Ait Ticari Defter ve Kayıtlar Üzerinden İncelenmesinin Davanın Çözümüne Elverişli Nitelik Taşımadığı )
YABANCI ŞİRKETE YATIRILAN PARANIN TAHSİLİ ( Taraflar Arasında Bu Konuda Bir Uyuşmazlık Bulunduğu Kanısına Varılması Halinde Bu Hususun Davacı Yanın Suretini İbraz Ettiği Ortaklık Sözleşmesinin Aslının İbrazı İçin Davacı Yana Kesin Önel Verilerek Sunulduğu ve Gerektiği Takdirde Bu Belge Üzerinden Yabancı Adli Makamlardan Yardım İstenmek Suretiyle Keyfiyetin Sorulup Saptanması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Hakimin Çözümleyeceği Hususlarda Bilirkişi İncelemesi Yaptıramayacağı - Mahkemenin Kararına Dayanak Teşkil Eden Kararında Borçtan Davalıların Sorumlu Olup Olmadıkları Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasına Karar Verilmiş Olmasının Hatalı Olduğu )
HAKİMİN ÇÖZÜMLEYECEĞİ HUSUSLAR ( Genel ve Hukuki Bilgisiyle Çözümleyebileceği Hususlarda Bilirkişi İncelemesi Yaptıramayacağı - Borçtan Davalıların Sorumlu Olup Olmadıkları Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasına Karar Verilmiş Olmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
275Y11.HD23.1.2014E. 2012/9772 K. 2014/1507"GEMİNİN SİGORTA PRİM ÖDEMESİNİN YAPILMAMASI (Zararın Tahsili İstemi - Davalı Bankaya Kusur Verilmesine Neden Olan Hususa Yönelik Olarak Davalı Bankanın Yaptığı İtiraz Üzerinde Durulmamış Olması ve Bu Hususta Ek Rapor Alınmamasının İsabetsiz Olduğu)
BANKANIN PRİM ÖDEMESİNİ YAPMAMASI (Geminin Batması Nedeniyle Sigorta Şirketi Tarafından Geminin Maliki Olan Davacıya Ödeme Yapılmaması Sonucu Davacının Uğradığı Zararın Tahsili - Davalı Bankaya Kusur Atfedilmesine Neden Olan Hususa Yönelik Ek Rapor Alınması Gerektiği)
KUSUR DURUMU (Geminin Sigorta Prim Ödemesinin Yapılmaması Nedeniyle Zararın Tahsili - Davalı Bankaya Kusur Atfedilmesine Neden Olan Hususa Yönelik Olarak Davalı Banka Tarafından Yapılan İtirazın Yerinde Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Bu Konuda Ek Rapor Alınması Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Bankanın Prim Ödemesini Yapmaması/Geminin Batması Nedeniyle Sigorta Şirketi Tarafından Geminin Maliki Olan Davacıya Ödeme Yapılmaması Sonucu Davacının Uğradığı Zararın Tahsili - Davalı Bankaya Kusur Atfedilmesine Neden Olan Hususa Yönelik Ek Rapor Alınması Gerektiği)"
275YHGK22.1.2014E. 2013/11-158 K. 2014/33"KOOPERATİF ORTAKLARININ TAZMİNAT İSTEMİ (Kooperatif Arsalarının Düşük Bedelle Satıldığından Bahisle - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ceza Mahkemesince Üzerine Atılı Suçtan Delil Yetersizliği İle Beraat Ettikleri/Bilirkişi Raporu Alınıp Karar Verileceği)
KOOPERATİF ARSALARININ DÜŞÜK BEDELLE SATILMASI SEBEBİYLE TAZMİNAT İSTEMİ (Ceza Mahkemesince Yönetim Kurulu Üyelerinin Özel Hukuk Bakımından Sorumluluklarını Etkileyecek Olguya Karar Verilmediği - Eksik İnceleme İle Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği)
KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI (Ceza Mahkemesi Kararında Hukuk Hakimini Bağlayacak Bir Olgu Olmadığı - Arsaların Düşük Bedelle Satılıp Satılmadığına İlişkin Bilirkişi Raporu Alınacağı)
CEZA MAHKEMESİ KARARI (Kooperatif Arsalarının Düşük Bedelle Satıldığından Bahisle Tazminat İstemi - Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Delil Yetersizliğinden Beraat Kararı Verildiği ve Kararda Hukuk Hakimini Bağlayacak Bir Olgu Olmadığı/Eksik İnceleme İle Tazminatın Reddine Karar Verilemeyeceği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Kooperatif Defter Kayıtları Üzerinde Aralarında Kooperatifler Hukuku Uzmanı Muhasebeci Mülk Bilirkişisinin Bulunduğu Bilirkişi Kurulu Oluşturulup Taşınmazların Satış Tarihindeki Değerleri Tespit Edileceği - Kooperatif Arsalarının Düşük Bedelle Satıldığından Bahisle Tazminat İstemi)"
275Y11.HD22.1.2014E. 2013/12149 K. 2014/1345"ALACAK DAVASI ( Alınan Bilirkişi Raporlarının Karşılaştırılması Davaya Konu Aracın Kullanılmasıyla Elde Edilebilecek Net Karın Tespiti İçin Davalı İtirazlarını da Karşılar Şekilde İçlerinde Sektör Bilirkişisinin de Bulunduğu Heyetçe Bilirkişi İncelemesi Yapılması ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
NET KARIN BELİRLENMESİ ( Dava Dışı Okul Yönetimi Tarafından Kesilen Servis Ücreti Faturaları da Nazara Alınmak Suretiyle Davaya Konu Aracın Belirtilen Dönemlerde Çalıştırılmasıyla Elde Edilebilecek Gelirle Yapılacak İşletme Giderlerinin Düşülmesi Suretiyle Net Karın Belirlenmesi Gerektiği - Alacak Davası )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Davaya Konu Aracın Kullanılmasıyla Elde Edilebilecek Net Karın Tespiti İçin Davalı İtirazlarını da Karşılar Şekilde İçlerinde Sektör Bilirkişisinin de Bulunduğu Heyetçe Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gerektiği - Alacak Davası )
ŞİRKET ADINA KAYITLI ARACIN İŞLETİLMESİ ( Alacak Davası - Davaya Konu Aracın Belirtilen Dönemlerde Çalıştırılmasıyla Elde Edilebilecek Gelirle Yapılacak İşletme Giderlerinin Düşülmesi Suretiyle Net Karın Belirlenmesi Gerektiği )"
275Y3.HD14.1.2014E. 2013/20506 K. 2014/268"UYULAN BOZMA İLAMI DOĞRULTUSUNDA RAPOR ALMA ( Bozma İlamına Göre"... Enflasyon Tüketici Eşya Fiyat Endeksi Altın ve Döviz Kurlarındaki Artışlar Memur Maaş ve İşçi Ücretlerindeki Artış Ortalamaları Alınmak Suretiyle" Paranın Ulaştığı Değerin Hesaplanacağı - Mahkemece Altın ve Tüfe Değerlerini Esas Alarak Hesaplama Yapan Rapor Doğrultusunda Karar Verilmesinin İsabetsizliği )
HARİCİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI TAZMİNAT ( Davacı Tarafın Bozmadan Önce Alınan Bilirkişi Raporunda Belirlenen Tazminat Miktarına İtiraz Etmediği - Belirlenen Miktar Üzerinden Davasını Islah Ettiği/Davacı Taraf Yönünden Bu Miktarın Kesinleşmiş Bulunduğu - Mahkemece Bu Husus Gözetilmeksizin Davacı Tarafın Açtığı Ek Davadaki Tazminat Taleplerinin Kabulüyle Hüküm Tesisinin Doğru Olmadığı )
TAZMİNAT DAVASI ( Uyulan Bozma İlamı Doğrultusunda Rapor Alma - Bozma İlamda"... Enflasyon Tüketici Eşya Fiyat Endeksi Altın ve Döviz Kurlarındaki Artışlar Memur Maaş ve İşçi Ücretlerindeki Artış Ortalamaları Alınmak Suretiyle" Paranın Ulaştığı Değerin Hesaplanacağı/Mahkemece Altın ve Tüfe Değerlerine Göre Hesaplama Yapan Rapora Göre Hüküm Tesisinin Doğru Olmadığı )"
275Y3.HD30.9.2013E. 2013/10706 K. 2013/13501"ÇÖZÜMÜ ÖZEL VEYA TEKNİK BİLGİ GEREKTİREN HALLER ( Hakimin Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınmasına Karar Verebileceği - Bilirkişinin Görüşünün Hakimi Bağlamayacağı Ancak Uyuşmazlık Hakkında Alınanan Raporlar Arasında Çelişki Bulunması Halinde Hakimin Açıklama İsteyebileceği Gibi Yeni Bilirkişi Heyeti Oluşturarak Yeni Rapor Alabileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Hakimin Bilirkişi Raporu ile Bağlı Olmadığı - Verilen Bilirkiş Raporlarının Çelişkili Olması Halinde Hakimin Rapor Hakkında Açıklama İsteyebileceği Gibi Yeni Heyet Oluşturarar Yeni Bir Rapor da Alabileceği )"
275Y23.HD30.9.2013E. 2013/6070 K. 2013/5866"KOOPERATİFE VERİLEN BORCUN TAHSİLİ İSTEMİ (Kendi Gözetim ve Denetiminde Tutulan Defter ve Kayıtların Davacı Lehine Yorumlanamayacağı - Tüm Kooperatif Defter ve Kayıtları Banka Hesapları İncelenip Davalı Kooperatifin Borcun Verildiği İddia Edilen Dönemde ve Öncesinde Borçlanma İhtiyacı İçinde Olup Olmadığının Araştırılacağı)
KASA HAREKETLERİ İLE UYUMLU OLMA (Kooperatife Verilen Borcun Tahsili İstemi - Kooperatif Gelir Kaynaklarının Ne Olduğu Üzerinde Durulup Verilen Borcun Gerçekten Kooperatif Kasasına Girip Girmediği Hangi İhtiyaç İçin Verildiği ve Ne Amaçla Kullanıldığı Kredi Kartı Borcunun Ödemelerinde Kooperatif Kasasından Bu Borç İçin Çıkış Yapılıp Yapılmadığının Araştırılarak Sonuca Gidileceği)
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (Kooperatife Verilen Borcun Tahsili İstemine Dayalı Takip - Tüm Kooperatif Defter ve Kayıtları Banka Hesapları İncelenip Davalı Kooperatifin Borcun Verildiği İddia Edilen Dönemde ve Öncesinde Borçlanma İhtiyacı İçinde Olup Olmadığının Araştırılacağı/Kooperatif Uygulamaları ve Mali Konularda Uzman Bilirkişi Heyetinden Açıklamalı Gerekçeli ve Denetime Elverişli Rapor Alınıp Hüküm Kurulacağı)"
275Y3.HD26.9.2013E. 2013/13064 K. 2013/13441"HAKSIZ EYLEM SEBEBİYLE TAZMİNAT ( Davalı Kurumun Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Gereğince Olayın Meydana Gelmesinde Kusurlu Olup Olmadığının Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla Tespit Edilerek Hüküm Kurulacağı )
ENERJİ NAKİL HATTI SAHİBİ ( Davalı Tehlike Arz Eden Bu Yapı Eserinin Fena Yapılmasından Bakım ve Eksiklerinden Sorumlu Olduğu - Bu Sorumluluk Hukuki Niteliği İtibariyle Kusura Dayanmayan Objektif Bir Sorumluluk Olduğu )
ELEKTRİK KURUMUNUN KUSURU ( Haksız Eylem Sebebiyle Tazminat - Zararın Oluşumunda ve Artmasında Davalı Elektrik Kurumunun da Kusurlu Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )
KUSUR ( Haksız Eylem Sebebiyle Tazminat - Mahallinde Keşif İcrasıyla Davalı Kurumla Dava Dışı Şirket Arasında Yapılan Sözleşme Hükümleri Bir Bütün Halinde Değerlendirilerek Davalı Kurumun Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Gereğince Olayın Meydana Gelmesinde Kusurlu Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )"
275Y19.HD26.9.2013E. 2013/11040 K. 2013/14890"BİLİRKİŞİ RAPORLARININ YETERLİ OLMAMASI ( Konusunda Uzman Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınıp Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Uygun Sonuç Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Konaklama Bedellerinden Kaynaklanan Alacak )
FATURALARIN DAVALI DEFTERİNDE KAYITLI OLMASI ( Dosyaya Sunulan Belge ve Özellikle Sözkonusu Belgedeki "Ödenen Miktar Takip Dosya Borcundan Düşülecektir" İbaresi Üzerinde Durularak Takibe Dayanak Faturaların Davalı Defterinde Kayıtlı Olup Olmadığını ve Davalının Ödeme Belgeleri Varsa Bunların Dosyaya İbraz Ettirilerek Konusunda Uzman Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Konaklama Bedellerinden Kaynaklanan Alacak - Mahkemece Hükme Esas Bilirkişi Raporlarının Yeterli Araştırma ve İncelemeyi İçermediği/Yargıtay Denetimine Uygun Olmadığı - Yeni Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınıp Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Uygun Sonuç Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TİCARİ DEFTERLERİN DELİL TEŞKİL ETMESİ ( Konaklama Bedellerinden Kaynaklanan Alacak - Dosyaya Sunulan Belgedeki "Ödenen Miktar Takip Dosya Borcundan Düşülecektir" İbaresi Üzerinde Durularak Takibe Dayanak Faturaların Davalı Defterinde Kayıtlı Olup Olmadığını ve Davalının Ödeme Belgeleri Varsa Bunların Dosyaya İbraz Ettirilerek Konusunda Uzman Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınacağı )"
275Y17.HD26.9.2013E. 2013/12604 K. 2013/12905"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Davacı Kuruma Ait Askeri Aracın Hasara Uğraması Sebebiyle - Mahkemece Kusur Yönünden Hiçbir İnceleme Yaptırılmadan Kaza Tespit Tutanağı ve Dosya Kapsamından Davalı Sürücünün Tam Kusurlu Olduğu Kabul Edilerek Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
KUSUR TESPİTİ ( Uzman Bilirkişiden Dosyadaki Tüm Deliller ve Ceza Dosyasıyla Ceza Dosyasında Alınan Beyanları da Birlikte Değerlendirilerek Kusur Oranlarının Belirlenmesi Yönünden Ayrıntılı Gerekçeli ve Denetime Elverişli Biçimde Rapor Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat )
İŞLETME KUSURU ( Askeri Mahkeme Dosyasının da Celp Edilmesi ve Davalının İşletme Kusuru Bulunduğu Yönündeki Savunmaları da Dikkate Alınarak İstanbul Teknik Üniversitesi Trafik Kürsüsü veya Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Fen Heyeti Gibi Kurumlardan Seçilecek Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Maddi Tazminat/Çözümü Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınması Gerektiği - Kusur Yönünden Hiçbir İnceleme Yaptırılmadan Kaza Tespit Tutanağı ve Dosya Kapsamından Davalı Sürücünün Tam Kusurlu Olduğu Kabul Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )"
275Y23.HD23.9.2013E. 2013/3811 K. 2013/5657"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN İFASI SIRASINDA ÖDENEN VERGİNİN TAHSİLİ ( Vergi Tahsilat Makbuzlarıyla Tapu Kayıtları Arasında Bağlantı Kurmaya Yarayacak Davacının Delil ve Belgeleri İstenip İlgili Belediyeden Talebe Konu Vergi Makbuzlarındaki Ödemelerin Hangi Taşınmazlar ve Mükellefler İçin Yapıldığı Sorulup Tedavüllü Tapu Kayıtları Getirtilmek Suretiyle Bilirkişi Heyetinden Ek Rapor Alınacağı )
VERGİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan - İlgili Belediyeden Talebe Konu Vergi Makbuzlarındaki Ödemelerin Hangi Taşınmazlar ve Mükellefler İçin Yapıldığı Sorulup Tedavüllü Tapu Kayıtları Getirileceği/Bilirkişi Heyetinden Ek Rapor Alınıp Davalının Sorumlu Olduğu Miktar Tespit Edildikten Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
TEDAVÜLLÜ TAPU KAYITLARI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin İfası Sırasında Davacı Yanca Ödenen Verginin Tahsili İstemi - İlgili Belediyeden Talebe Konu Vergi Makbuzlarındaki Ödemelerin Hangi Taşınmazlar ve Mükellefler İçin Yapıldığının Sorulacağı/Bilirkişi Heyetinden Ek Rapor Alınmak Suretiyle Davalının Sorumlu Olduğu Miktar Tespit Edildikten Sonra Karar Verileceği )
VERGİ TAHSİLAT MAKBUZLARIYLA TAPU KAYITLARI ARASINDA BAĞLANTI KURMA ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin İfası Sırasında Davacı Yanca Ödenen Verginin Tahsili İstemi - İlgili Belediyeden Talebe Konu Vergi Makbuzlarındaki Ödemelerin Hangi Taşınmazlar ve Mükellefler İçin Yapıldığı Sorulup Tedavüllü Tapu Kayıtları Getirtilip Bilirkişi Heyetinden Ek Rapor Alınacağı )"
275Y23.HD20.9.2013E. 2013/3608 K. 2013/5586"FATURAYA DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ İSTEMİ ( Davacının İşçilerin Yemek Bedelinin Kendisi Tarafından Ödeneceğine Dair Bir Anlaşma Olmadığını Belirttiği Davalı da Davacının İşçilerinin Yemek Bedellerinin Kendisi Tarafından Ödendiğini Belirttiği - Mahkemece Taraflar Arasındaki Sözleşme Getirtilip İşçilerin Yemek Bedellerinin Kim Tarafından Ödenmesi Gerektiği Hususunun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Faturaya Dayalı Alacağın Tahsili İstemi - Mahkemece Davalı Tarafça İcra Takibinden Sonra ve Dava Tarihinden Önce Bir Kısmın Ödenmiş Olduğu Dikkate Alınarak Asıl ve İşlemiş Faiz Alacağının Dava Tarihi İtibariyle Belirlenmesi İcra İnkar Tazminatının da Bu Tutar Üzerinden Hesaplanması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARINA İTİBAR EDİLMEMESİ ( Faturaya Dayalı Alacağın Tahsili Amacıyla Başlatılan İcra Takibine Vaki İtirazın İptali İstemi - Mahkemece Üç Farklı Bilirkişiden Rapor Alındığı Ancak Daha Sonra Bu Raporlara İtibar Edilmeyerek ve Edilmeme Gerekçesi de Karar Yerinde Değerlendirilip Tartışılmaksızın Sonuca Gidilmiş Olmasının Doğru Olmadığı )
HUKUKİ YARARIN BULUNMASI ( İtirazın İptali Davası - Borçlu Davayı Açmamış İken İtirazına Konu Borcu Tamamen Öderse Alacaklının Davayı Açmasına Gerek Kalmayacağı/İtirazın İptali Davası Açılmasında Amaç İtiraz Sebebiyle Kanun Gereğince Kendiliğinden Durmuş Olan Takibin Devamını Sağlamak Olduğu )"
275Y11.HD18.9.2013E. 2013/11300 K. 2013/15993"ALACAK DAVASI (Hizmet Sözleşmesine Dayalı - Davacıyla Dava Dışı Şirket Arasında Eldeki Davaya da Konu Edilen Faturaya Dayalı Takibe İtirazın İptali Dosya İçindeki Bilgi ve Belgelerde Değerlendirilerek Taraf Delillerinin Toplanması Davacının Davalıya Söz Konusu Hizmeti Verip Vermediğinin Araştırılması Gerektiği)
HİZMET SÖZLEŞMESİ (İtirazın İptali Dosya İçindeki Bilgi ve Belgelerde Değerlendirilip Alanında Uzman Bilirkişilerden İddia ve İtirazları Karşılayacak Şekilde Davacının Davalıya Söz Konusu Hizmeti Verip Vermediği ve Verdiyse Hizmet Bedelinin Ne Olduğu Hususlarında Rapor Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği - Alacak Davası)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Alacak Davası - Alanında Uzman Bilirkişilerden İddia ve İtirazları Karşılayacak Şekilde Davacının Davalıya Söz Konusu Hizmeti Verip Vermediği Verdiyse Hizmet Bedelinin Ne Olduğu Hususlarında Rapor Alınıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)"
275Y3.HD17.9.2013E. 2013/13334 K. 2013/13234"MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Çelişkinin Giderilmesi İçin Rapor Alınarak Davalı İdarenin Yangının Meydana Gelmesinde Kusurunun Bulunup Bulunmadığı ve Dolayısıyla Meydana Gelen Zarardan Sorumlu Olup Olmadığı Konusu Net Olarak Tespit Edilip Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
ORMAN ZARARI (Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Bulunduğu - Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınarak Davalı İdarenin Yangının Meydana Gelmesinde Kusurunun Bulunup Bulunmadığı Net Olarak Tespit Edilerek Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği/Maddi Tazminat)
YANGIN SEBEBİYLE MEYDANA GELEN ORMAN ZARARININ TAHSİLİ (Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Çelişkinin Giderilmesi İçin Rapor Alınarak Davalı İdarenin Yangının Meydana Gelmesinde Kusurunun Bulunup Bulunmadığı ve Dolayısıyla Meydana Gelen Zarardan Sorumlu Olup Olmadığı Konusu Net Olarak Tespit Edilip Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ ÇELİŞİK OLMASI (Uzman Üç Kişiden Oluşan Bilirkişi Heyetinden Çelişkinin Giderilmesi İçin Rapor Alınarak Davalı İdarenin Meydana Gelen Zarardan Sorumlu Olup Olmadığı Konusu Net Olarak Tespit Edilip Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Maddi Tazminat Davası)"
275Y11.HD9.9.2013E. 2013/3884 K. 2013/15252"SİGORTA RÜCU DAVASI ( İmal ve Montajı Yapılan İmalatın Ayıplı Olup Olmadığının Saptanması - Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel Bilgi ve Tecrübeyle Çözümlenebilecek Nitelikte Bir Uyuşmazlık Olmadığı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sonuca Gidilmesi Gereği )
İMAL VE MONTAJI AYIPLI İMALAT ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel Bilgi ve Tecrübeyle Çözümlenebilecek Nitelikte Olmadığı - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmal ve Montajı Ayıplı İmalat Nedeniyle Sigortanın Rücu Davası - Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel Bilgi ve Tecrübeyle Çözümlenebilecek Nitelikte Olmayan Uyuşmazlığın Yaptırılacak Bilirkişi İncelemesi Sonucuna Göre Karara Bağlanması Gereği )"
275Y11.HD3.7.2013E. 2012/15837 K. 2013/14170"KREDİ ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Dava Konusu Alacağa Uygulanacak Temerrüt Faizi Oranın Denetime Elverişli Olarak Gösterildiği Bilirkişi Raporu veya Ek Rapor Alınıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Denetim İmkanı Bulunmayan Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Temerrüt Faizi Oranının Sözleşmeye Yazılmadığı/Buna İlişkin Herhangi Bir Verinin de Dosyaya Sunulmadığı/Dava Konusu Alacağa Uygulanacak Temerrüt Faizi Oranın Denetime Elverişli Olarak Gösterildiği Bilirkişi Raporu veya Ek Rapor Alınıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Kredi Alacağının Tahsili İstemi )
TEMERRÜT FAİZİ ( Oranının Kredi Sözleşmesine Yazılmadığı Gibi Buna İlişkin Herhangi Bir Verinin de Dosyaya Sunulmadığı - Dava Konusu Kredi Alacağına Uygulanacak Temerrüt Faizi Oranın Denetime Elverişli Olarak Gösterildiği Bilirkişi Raporu veya Ek Rapor Alınıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y13.HD29.6.2013E. 2013/17322 K. 2013/23070"YAPTIRILAN ARACIN AYIPLI OLMASI VE DEĞER KAYBI ( Menfi ve Müspet Zararların Tahsili - Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Dava Konusu Araç Üzerindeki Ayıpların Niteliği Gizli Ayıp Olup Olmadığı Değer Düşüklüğüne Sebep Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınması Gerektiği )
MENFİ VE MÜSPET ZARARLARIN TAHSİLİ ( Yaptırılan Aracın Ayıplı Olması ve Değer Kaybı Nedeniyle - Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Dava Konusu Araç Üzerindeki Ayıpların Niteliği Gizli Ayıp Olup Olmadığı Değer Düşüklüğüne Sebep Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınması Gerektiği )
GİZLİ AYIP ( Dava Konusu Araç Üzerindeki Ayıpların Niteliği Gizli Ayıp Olup Olmadığı Değer Düşüklüğüne Sebep Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği - Menfi ve Müspet Zararların Tahsili )
DEĞER KAYBI ( Menfi ve Müspet Zararların Tahsili - Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Dava Konusu Araç Üzerindeki Ayıpların Niteliği Gizli Ayıp Olup Olmadığı Değer Düşüklüğüne Sebep Olup Olmadığı Konusunda Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y23.HD27.6.2013E. 2013/1845 K. 2013/4478"ALACAK DAVASI ( Hizmet Bedeline Dayalı - Davalı Tarafça Rezervasyon Yapılan Odaların Tümünün Kullanılıp Kullanılmadığının Bir Kısmı Kullanılmış ise Kullanılmayan Oda Sayısına Tekabül Eden Sözleşme Kapsamına Göre Tüm Masraflar da Dahil Ücret Tutarının Belirlenmesi Gerektiği )
HİZMET BEDELİ ( Davalı Tarafça Rezervasyon Yapılan Odaların Tümünün Kullanılıp Kullanılmadığının Bir Kısmı Kullanılmış ise Kullanılmayan Oda Sayısına Tekabül Eden Sözleşme Kapsamına Göre Tüm Masraflar da Dahil Ücret Tutarının Belirlenmesi Gerektiği - Alacak Davası )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hizmet Bedeline Dayalı Alacak Davası - Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporuna İtirazları Karşılayacak Şekilde Açık Gerekçeli ve Denetime Elverişli Rapor Alınıp Oluşacak Uygun Sonuç Dairesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y19.HD27.6.2013E. 2013/7790 K. 2013/12047"TAZMİNAT DAVASI ( Satıcı Olan Davalının da Ayıplı Mal Satışından Dolayı Davacıya Karşı Müteselsilen Sorumlu Olduğu - Davacının Talep Edebileceği Alacağın Miktarının Saptanması Yönünde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tazminat Davası - Davacının Talep Edebileceği Alacağın Miktarının Saptanması Yönünde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
AYIPLI MAL SATIŞI ( Tazminat Davası - Satıcı Olan Davalının da Ayıplı Mal Satışından Dolayı Davacıya Karşı Müteselsilen Sorumlu Olduğu )"
275Y12.HD27.6.2013E. 2013/15479 K. 2013/24306"SENETTE TAHRİFAT İDDİASI ( Yönünden Raporlar Arasında Çelişki Oluştuğu - Yeniden ve Ehil Bilirkişilerden Oluşacak Bir Kuruldan Mütalaa Alınıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Borçlunun Tahrifat İddiası Yönünden Raporlar Arasında Çelişki Oluştuğu - Her İki Rapor da Adli Makamlarca İstem Üzerine Alındığından Raporlardan Birinin Diğerine Üstünlüğünün Kabul Edilemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ ÇELİŞİK OLMASI ( Giderilmesi İçin Yeniden ve Ehil Bilirkişilerden Oluşacak Bir Kuruldan Mütalaa Alınıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Senette Tahrifat İddiası )"
275Y11.HD27.6.2013E. 2011/10724 K. 2013/13646"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Fonetik Konusunda Uzman Bir Öğretim Üyesinin Bulunduğu Bilirkişi Heyetinden Taraflar Arasındaki Sözleşmeye Konu Olan Kitaplarla Dava Dışı Şirket Tarafından Basılan Kitapların Aynı ya da Farklı Eserler Niteliğinde Olup Olmadığı Hususunda Görüş Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
MALİ HAKLARIN DEVRİ ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Fonetik Konusunda Uzman Bir Öğretim Üyesinin Bulunduğu Bilirkişi Heyetinden Taraflar Arasındaki Sözleşmeye Konu Olan Kitaplarla Dava Dışı Şirket Tarafından Basılan Kitapların Aynı ya da Farklı Eserler Niteliğinde Olup Olmadığı Hususunda Görüş Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Fonetik Konusunda Uzman Bir Öğretim Üyesinin Bulunduğu Bilirkişi Heyetinden Taraflar Arasındaki Sözleşmeye Konu Olan Kitaplarla Dava Dışı Şirket Tarafından Basılan Kitapların Aynı ya da Farklı Eserler Niteliğinde Olup Olmadığı Hususunda Görüş Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y17.HD25.6.2013E. 2013/9431 K. 2013/9971"İTİRAZIN İPTALİ ( Kasko Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Rücuan Tazminatın Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine - Trafik Kazalarında Tarafların Kusur Oranlarının Tespiti ve Hasar Bedelinin Hesaplanması Uzmanlık Gerektirdiğinden Uzman Bilirkişiden Rapor Alınmadan Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
TRAFİK KAZASI ( Tarafların Kusur Oranlarının Tespiti ve Hasar Bedelinin Hesaplanmasının Uzmanlık Gerektiren Konulardan Olduğu/İlgili Ceza Dosyası da Getirilerek Konusunda Uzman Bilirkişiden Kusur Oranı ve Hasar Bedelinin Saptanması İçin Rapor Alınarak Sonucuna Göre Bir Karar Vermek Gerektiği - İtirazın İptali )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İtirazın İptali/Trafik Kazalarında Tarafların Kusur Oranlarının Tespiti ve Hasar Bedelinin Hesaplanmasının Uzmanlık Gerektirdiği - Uzman Bilirkişiden Rapor Alınmadan Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )"
275Y17.HD25.6.2013E. 2012/11452 K. 2013/9897"RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Nöroloji Uzmanı Hukukçu ve Trafik Konusunda Uzman Bilirkişilerden Oluşan Bilirkişi Heyetinden Hem Kusur Durumuna Hem de Kazanın Münhasıran Alınan Alkolün Etkisi Altında Gerçekleşip Gerçekleşmediğine Dair Rapor Alınması Gerektiği )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Rücuen Tazminat Davası - Çözümü Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Mahkemece Uzman Bilirkişinin Oy ve Görüşüne Başvurulması Zorunlu Olduğu/Trafik Kazalarında Kusurun Belirlenmesinin Uzmanlığı Gerektiren Konulardan Olduğu )
TRAFİK KAZASI ( Kusurun Belirlenmesinin Uzmanlığı Gerektiren Konulardan Olduğu/Çözümü Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Mahkemece Uzman Bilirkişinin Oy ve Görüşüne Başvurulması Zorunlu Olduğu - Rücuen Tazminat Davası )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Rücuen Tazminat Davası - Nöroloji Uzmanı Hukukçu ve Trafik Konusunda Uzman Bilirkişilerden Oluşan Bilirkişi Heyetinden Hem Kusur Durumuna Hem de Kazanın Münhasıran Alınan Alkolün Etkisi Altında Gerçekleşip Gerçekleşmediğine Dair Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y13.HD25.6.2013E. 2013/6731 K. 2013/17451"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Yanlış Teşhis ve Tedavinin Geciktirilerek Hastalığın İlerlemesine Neden Olunduğu İddiasıyla - Kararın Dayandığı Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu Başkanlığının Raporunun Davalıların İddia Edilen Olayda Kusurlarının Bulunup Bulunmadığını Tam Olarak Ortaya Koymadığı )
HASTALIĞIN YANLIŞ TEŞHİSİ ( Davalıların Kusurlarının Bulunup Bulunmadığı ve Kusurları Varsa Bundan Davacının Bir Zararının Doğup Doğmadığının Anlaşılması İçin Üniversitelerden Seçilecek Bilirkişiler Marifetiyle Yeniden İnceleme Yaptırılarak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Kararın Dayandığı Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu Başkanlığının Raporunun Davalıların İddia Edilen Olayda Kusurlarının Bulunup Bulunmadığını Tam Olarak Ortaya Koymadığı/Üniversitelerden Seçilecek Bilirkişiler Marifetiyle Yeniden İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
YANLIŞ TEŞHİS ( Hastalığın İlerlemesine Neden Olunduğu İddiasıyla Tazminat İstemi - Kararın Dayandığı Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu Başkanlığının Raporunun Davalıların İddia Edilen Olayda Kusurlarının Bulunup Bulunmadığını Tam Olarak Ortaya Koymadığı/Üniversitelerden Seçilecek Bilirkişiler Marifetiyle Yeniden İnceleme Yaptırılacağı )"
275Y13.HD25.6.2013E. 2013/4471 K. 2013/17411"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (Dosyanın Adli Tıpa Gönderilmek Suretiyle Tarafların Varsa Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Ayrı Ayrı Kusur Oranlarının Tespiti Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Denetime Elverişli Olmadığından Dosyanın Adli Tıpa Gönderilmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası)
DOSYANIN ADLİ TIPA GÖNDERİLMESİ (Tarafların Varsa Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Ayrı Ayrı Kusur Oranlarının Tespiti Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat Davası)
KUSUR ORANLARININ TESPİTİ (Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Dosyanın Adli Tıpa Gönderilmek Suretiyle Tarafların Varsa Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Ayrı Ayrı Kusur Oranlarının Tespiti Gerektiği)"
275Y11.HD25.6.2013E. 2013/2618 K. 2013/13291"DEVİR KABUL VE FERAĞ BEYANNAMELERİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Uyarlama Davası - Uyarlama Koşullarının Oluştuğunun İlke Olarak Kabulüyle İnceleme Yapmak Üzere Uzman Bilirkişilerden Oluşturulacak Bir Kuruldan Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )
UYARLAMA DAVASI ( Koşulların Oluştuğunun İlke Olarak Kabulüyle İnceleme Yapmak Üzere Uzman Bilirkişilerden Oluşturulacak Bir Kuruldan Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği - Devir Kabul ve Ferağ Beyannamelerinin İptali İstemi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Uyarlama Davası - Uyarlama Koşullarının Oluştuğunun İlke Olarak Kabulüyle İnceleme Yapmak Üzere Uzman Bilirkişilerden Oluşturulacak Bir Kuruldan Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y13.HD24.6.2013E. 2013/8965 K. 2013/17376"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Yürüyüş Bandında Üretim Hatası Olup Olmadığı Üründe Gizli Ayıbın Söz Konusu Olup Olmadığı Ürünün Kullanım Hatasından Dolayı mı Yoksa Fabrikasyon Hatasından Dolayı mı Birden Hızlanıp Yavaşladığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Makine Mühendisi Ya da Yüksek Makine Mühendisi ve Hukukçudan Oluşacak Bilirkişi Kuruluyla Keşif Yapılarak Ürün Üzerinde İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
ÜRETİM HATASI ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Yürüyüş Bandında Üretim Hatası Olup Olmadığı Üründe Gizli Ayıbın Söz Konusu Olup Olmadığı Ürünün Kullanım Hatasından Dolayı mı Yoksa Fabrikasyon Hatasından Dolayı mı Birden Hızlanıp Yavaşladığının Tespit Edilmesi Gerektiği )"
275Y11.HD24.6.2013E. 2012/15414 K. 2013/13131"RÜCUEN TAZMİNAT ( Davacı Tarafın Rapora İtirazında Mahkemece Davanın Reddine Gerekçe Yapılan Rögarın Üstünün Betonla Kapatılması Olgusunun Hasardan Sonra Yapıldığını İleri Sürdüğü - Bu Hususta Bilirkişiden Ek Rapor Alınıp Neticesine Göre Karar Vermek Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ( Davanın Reddine Gerekçe Yapılan Rögarın Üstünün Betonla Kapatılması Olgusunun Hasardan Sonra Yapıldığının İleri Sürüldüğü/Dosyaya İbraz Edilen Fotoğrafların da Bu Hususun Delili Olarak Sunulduğu/Bu Hususta Bilirkişiden Ek Rapor Alınıp Neticesine Göre Karar Vermek Gerektiği - Rücuen Tazminat )
BİLİRKİŞİ EK RAPORU ( Rücuen Tazminat - Davacı Tarafın Rapora İtirazında Mahkemece Davanın Reddine Gerekçe Yapılan Rögarın Üstünün Betonla Kapatılması Olgusunun Hasardan Sonra Yapıldığını İleri Sürdüğü/Bu Hususta Bilirkişiden Ek Rapor Alınıp Neticesine Göre Karar Vermek Gerektiği )"
275Y21.HD21.6.2013E. 2012/4184 K. 2013/13009"FAZLADAN TAHAKKUK VE TAHSİL EDİLEN MİKTARIN TAHSİLİ ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Kurulu Raporunun Ayrıntılı Açık ve Denetime Elverişli Olmadığı - Bu Rapora Dayanak Teşkil Eden Davalı SGK Tarafından Başka Bir Kurum Koduna Ait Tahsilat Tutarının Düzeltilmesi İşlemine Dair Kayıt ve Belgelerin SGK'dan Celbedilmesi Gerektiği )
SOSYAL YARDIM ZAMMI ( Fazladan Tahakkuk ve Tahsil Edilen Bir Miktarın Avans Faiziyle Tahsili İstemi - Hükme Esas Alınan Rapora Dayanak Teşkil Eden Davalı SGK Tarafından Başka Bir Kurum Koduna Ait Tahsilat Tutarının Düzeltilmesi İşlemine Dair Kayıt ve Belgelerin SGK'dan Celbedilmediği/Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yetersiz Olduğu/Hükme Esas Alınan Rapora Dayanak Teşkil Eden Davalı SGK Tarafından Başka Bir Kurum Koduna Ait Tahsilat Tutarının Düzeltilmesi İşlemine Dair Kayıt ve Belgelerin SGK'dan Celbedilmediği - Fazladan Tahakkuk ve Tahsil Edilen Bir Miktarın Avans Faiziyle Tahsili İstemi )"
275Y17.HD20.6.2013E. 2012/15790 K. 2013/9426"İTİRAZIN İPTALİ ( Uzman Olmayan Trafik Polisi Tarafından Düzenlenen Kusur Raporu Esas Alınarak ve Tazminat Yönünden de Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmayarak Eksik İncelemeyle Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
RÜCUEN TAZMİNAT ( Trafik Sigortası Poliçesinden Kaynaklanan ve İtirazın İptali Şeklinde Açılan - Trafik Kusur ve Hasar Uzmanı Bilirkişi Heyetinden Ayrıntılı ve Gerekçeli Rapor Alınıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Trafik Kusur ve Hasar Uzmanı Bilirkişi Heyetinden Ayrıntılı ve Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği - Uzman Olmayan Trafik Polisi Tarafından Düzenlenen Kusur Raporu Esas Alınarak ve Tazminat Yönünden de Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu/İtirazın İptali )
TRAFİK POLİSİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KUSUR RAPORU ( Esas Alınarak ve Tazminat Yönünden de Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmayarak Eksik İncelemeyle Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği/Trafik Kusur ve Hasar Uzmanı Bilirkişi Heyetinden Ayrıntılı ve Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği - Rücuen Tazminat )
KUSUR RAPORU ( Trafik Sigortası Poliçesinden Kaynaklanan ve İtirazın İptali Şeklinde Açılan Rücuen Tazminat - Uzman Olmayan Trafik Polisi Tarafından Düzenlenen Kusur Raporu Esas Alınarak ve Tazminat Yönünden de Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmayarak Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )"
275Y13.HD18.6.2013E. 2012/11887 K. 2013/16514"İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( TİS'den Kaynaklanan Alacaklar İçin Talep Edilecek Faizin En Yüksek İşletme Kredisi Faizi Olması Gerektiği - Davalının Daha Önceki Dosyaları Örnek Göstermesi Üzerine Mahkemece Bu Husus Üzerinde Durularak Bilirkişilerden Ek Rapor Alınması Gerektiği )
EK RAPOR ( Davalının Daha Önceki Dosyaları Örnek Göstermesi Üzerine Mahkemece Bu Husus Üzerinde Durularak Bilirkişilerden Ek Rapor Alınması Gerektiği/TİS'den Kaynaklanan Alacaklar İçin Talep Edilecek Faizin En Yüksek İşletme Kredisi Faizi Olması Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası )
ÖNCEKİ DOSYALARIN EMSAL GÖSTERİLMESİ ( Üzerine Mahkemece Bu Husus Üzerinde Durularak Bilirkişilerden Ek Rapor Alınması Gerektiği - İşçilik Alacakları Davası )"
275Y11.HD13.6.2013E. 2013/8975 K. 2013/12399"BİLİRKİŞİ RAPORU ( İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip - Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkta Bankacılık İşlemlerinde Uzman Öğretim Üyesi ve Mali Müşavirin Yer Aldığı Yeni Bir Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Davacı Tarafın İddialarının Tek Tek İncelenmek Suretiyle Yargıtay Denetimine Elverişli Bilirkişi Raporu Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
BANKACILIK İŞLEMLERİ ( Uzman Öğretim Üyesi ve Mali Müşavirin Yer Aldığı Yeni Bir Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Davacı Tarafın İddialarının Tek Tek İncelenmek Suretiyle Yargıtay Denetimine Elverişli Bilirkişi Raporu Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkta Bankacılık İşlemlerinde Uzman Öğretim Üyesi ve Mali Müşavirin Yer Aldığı Yeni Bir Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Davacı Tarafın İddialarının Tek Tek İncelenmek Suretiyle Karar Verileceği )"
275Y19.HD11.6.2013E. 2012/12511 K. 2013/10766"ALACAK DAVASI ( Alınan Bilirkişi Raporundaki Yeterli Teminat Verilmemesinin Davalı Tarafın Edimini Yerine Getirmemesini Haklı Kılmadığı Yönündeki Tespitlere İştirak Edilmediği - Konusunda Uzman Üç Kişilik Bilirkişi Kurulundan Yeniden Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davacı Tarafın Sözleşmeye Göre Yeterli Teminat Vermediği Şeklindeki Tespitlere Katılındığı/Yeterli Teminat Verilmemesinin Davalı Tarafın Edimini Yerine Getirmemesini Haklı Kılmadığı Yönündeki Tespitlere İse İştirak Edilmediği/Üç Kişilik Bilirkişi Kurulundan Yeniden Rapor Alınması Gerektiği - Alacak Davası )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ( Alacak Davası - Konusunda Uzman Üç Kişilik Bilirkişi Kurulundan Yeniden Rapor Alınıp Taraf Vekillerinin İtirazları da Gözetilerek Tüm Deliller ve Özellikle Sözleşme Hükümleri Üzerinde Durularak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y15.HD11.6.2013E. 2013/687 K. 2013/3776"MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Asıl Sözleşme ve Ek Protokol Hükümleri de Nazara Alınarak Villaların Teslimi Gereken Tarihle Fiilen Teslim Edildikleri Tarih Belirlenerek Kira Tazminatı Eksik ve Kusurlu İş Bedeli ve Değer Kaybı Yönünden Davacının Talep Edebileceği Miktarların Belirlenmesi Gerektiği)
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (Villaların Teslimi Gereken Tarihle Fiilen Teslim Edildikleri Tarih Belirlenip Kira Tazminatı Eksik ve Kusurlu İş Bedeli ve Değer Kaybı Yönünden Davacının Talep Edebileceği Miktarlar Yeniden Yaptırılacak Bilirkişi İncelemesiyle Belirlenerek Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği)
DAVANIN AÇIKLATTIRILMASI (Davacının Dava Dilekçesinde Saydığı Tazminat Kalemlerinden Herbiri İçin ve Kaç Bağımsız Bölüm Yönünden Talepte Bulunulduğunu Açıklamadığı - Öncelikle Davacıya Dava Dilekçesinde İleri Sürdüğü Her Bir Kalem İçin ve Kaç Villa Yönünden Talepte Bulunduğunun Açıklattırılması Gerektiği)"
275Y13.HD5.6.2013E. 2012/16332 K. 2013/15238"ALACAK İSTEMİ ( Taşınmazdaki Davacının Hissesi İle Bu Hissenin İfanın İmkansız Olduğu Yani Taşınmazın Tapusunun Devredilmeyeceğinin Kesinleştiği Tarihteki Rayiç Değerinin Yeniden Uzman Bilirkişi veya Bilirkişiler Marifetiyle Tespit Edilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ ( Yapılan Hesaplama Sonucunda Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetsizliği - Taşınmazın Tapusunun Devredilmeyeceğinin Kesinleştiği Tarihteki Rayiç Değerinin Yeniden Uzman Bilirkişi veya Bilirkişiler Marifetiyle Tespit Edileceği )
İFANIN İMKANSIZ OLMASI ( Taşınmazın Tapusunun Devredilmeyeceğinin Kesinleştiği Tarihteki Rayiç Değerinin Yeniden Uzman Bilirkişi veya Bilirkişiler Marifetiyle Tespit Edilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Alacak Davası )"
275Y7.HD4.6.2013E. 2013/12056 K. 2013/10405"ÜCRET VE İKRAMİYE FARK ALACAĞI DAVASI (Bozma Kararının Gerekleri Yerine Getirilmemiş Olmakla Konusunda Uzman Başka Bir Bilirkişiden Bozma İlamında Sayılan Hususları Kapsayacak Şekilde Ayrıntılı ve Denetime Elverişli Hesap Raporu Alınarak Diğer Delillerle Birlikte Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği)
SEYYANEN TAZMİNAT (Bozma Sonrası Rapor Hazırlayan Bilirkişinin İbraz Edilen ve Bozma Kararı Öncesi Raporda İrdelenmeyen Bordroları Yine İncelemediği - Davacıya Seyyanen Tazminat Ödenip Ödenmediğine Değinmediği/Başka Uzman Bilirkişiden Hesap Raporu Alınması Gerektiği/Ücret ve İkramiye Fark Alacağı Davası)
BOZMAYA UYMA (Mahkeme Açısından Bozma Kararının Gereklerini Yerine Getirme Yükümlülüğü Doğacağı/Bozma Kararının Gerekleri Yerine Getirilmediği/Konusunda Uzman Başka Bir Bilirkişiden Bozma İlamında Sayılan Hususları Kapsayacak Şekilde Hesap Raporu Alınması Gerektiği - Ücret ve İkramiye Fark Alacağı)
HESAP RAPORU (Ücret ve İkramiye Fark Alacağı Davası - Bozma Kararının Gerekleri Yerine Getirilmemiş Olmakla Konusunda Uzman Başka Bir Bilirkişiden Bozma İlamında Sayılan Hususları Kapsayacak Şekilde Ayrıntılı ve Denetime Elverişli Hesap Raporu Alınması Gerektiği)"
275YHGK17.4.2013E. 2012/17-1476 K. 2013/564"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT ( Davalı Araç Sürücüsünün Trafik Kazasının Meydana Gelmesinde Tam Kusurlu Olduğunu Belirleyen Bilirkişi Raporları Esas Alınmak Suretiyle Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİN KUSURU ( Trafik Kazasına Karışan Araç Sürücülerinin Kazanın Oluşumundaki Kusur Oranlarının Belirlenmesinin Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirdiği ve Bu Konuyu Hâkimin Hukuki ve Mesleki Bilgisi İle Çözümleyemeyeceği Hususunda Tereddüt Bulunmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat - Davalı Araç Sürücüsünün Trafik Kazasının Meydana Gelmesinde Tam Kusurlu Olduğunu Belirleyen Bilirkişi Raporları Esas Alınmak Suretiyle Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
ÖZEL VE TEKNİK BİLGİ ( Trafik Kazasına Karışan Araç Sürücülerinin Kazanın Oluşumundaki Kusur Oranlarının Belirlenmesinin Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirdiği ve Bu Konuyu Hâkimin Hukuki ve Mesleki Bilgisi İle Çözümleyemeyeceği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat )"
275Y15.HD10.4.2013E. 2012/3625 K. 2013/2501"TEMİNAT MEKTUP BEDELİNİN İSTİRDADI ( Haksız Olarak İrat Kaydedildiği İddia Edilen - Geçici Kabul Tutanağındaki Eksikler ve Kusurların Giderilip Giderilmediğinin Belirlenmesi Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirdiğinden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Haksız Olarak İrat Kaydedildiği İddia Edilen Teminat Mektup Bedelinin İstirdadı İstemi/Yol Yapım ve Asfalt Sathi Kaplama İşi İle İlgili Sözleşme Teknik Nitelikte Olduğu/Geçici Kabul Tutanağındaki Eksikler ve Kusurların Giderilip Giderilmediğinin Belirlenmesi Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirdiği - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yanlar Arasında İmzalanan Yol Yapım ve Asfalt Sathi Kaplama İşi İle İlgili Sözleşme Teknik Nitelikte Olup Geçici Kabul Tutanağındaki Eksikler ve Kusurların Giderilip Giderilmediğinin Belirlenmesi Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirdiği/Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği - Teminat Mektup Bedelinin İstirdadı )"
275YHGK3.4.2013E. 2012/19-872 K. 2013/431"KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Müteselsil Kefil Sıfatıyla Yer Alan Davacının İsminin Karşısında Bulunan İmzanın Kendisine Ait Olmadığı/Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi - Bankacı Bilirkişinin Seçenekli Görüş Bildirildiği/Uzman Bilirkişiden Rapor Alınarak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
İMZA İNKARI ( Genel Kredi Sözleşmesinde Müteselsil Kefil Sıfatıyla Yer Alan Davacının İsminin Karşısında Bulunan İmzanın Kendisine Ait Olmadığı/Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi - Uzman Bilirkişiden Rapor Alınarak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği/Bankacı Bilirkişinin Seçenekli Görüş Bildirildiği )
MENFİ TESPİT ( Genel Kredi Sözleşmesinde Müteselsil Kefil Sıfatıyla Yer Alan Davacının İsminin Karşısında Bulunan İmzanın Kendisine Ait Olmadığı İddiası - Uzman Bilirkişiden Rapor Alınarak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Genel Kredi Sözleşmesinde Müteselsil Kefil Sıfatıyla Yer Alan Davacının İsminin Karşısında Bulunan İmzanın Kendisine Ait Olmadığı İddiası - Menfi Tespit Davası )"
275Y17.HD25.3.2013E. 2012/15243 K. 2013/4098"RÜCUEN TAZMİNAT ( Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan - Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Ekspertiz Raporundaki Hasarın Bu Kazayla İlgisi Bulunmadığının Belirtildiği/Ekspertiz Raporu İle Bilirkişi Raporu Arasındaki Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİ ( Araçta Meydana Gelen Hasar Miktarı İle Aracın Motor Kısmında Meydana Gelen Hasarla İlgili Olarak Ekspertiz Raporları İle Bilirkişi Raporu Arasında Ortaya Çıkan Çelişkiyi Giderecek Şekilde Hasar Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Tarafların İtirazlarının da İncelendiği Bir Rapor Alınması Gerektiği - Rücuen Tazminat )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Rücuen Tazminat - İstanbul Teknik Üniversitesi Trafik Kürsüsü veya Karayolları Genel Müdürlüğü Fen Heyeti Gibi Kuruluşlardan Seçilecek Hasar Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Araçta Meydana Gelen Hasar Miktarı ve Ekspertiz Raporları İle Bilirkişi Raporu Arasında Ortaya Çıkan Çelişkiyi Giderecek Şekilde Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y17.HD20.3.2013E. 2013/43 K. 2013/3862"TAZMİNAT DAVASI ( Hasar Dosyası Bulunduğu - Bu Dosyanın Celbini Talep Etmesine Rağmen Mahkemece Bu Hususta Araştırma Yapılmadan Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
HASAR DOSYASI ( Davalıya Ait Diğer Davalı Tarafa Sigortalı Aracın İşyerine Verdiği Zararın Tazmini - Oluşan Hasarların Karşılaştırılması ve Bu Konuda Yeniden Bilirkişi Raporu Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
SİGORTALI ARACIN İŞYERİNE VERDİĞİ ZARARIN TAZMİNİ ( Oluşan Hasarların Karşılaştırılması ve Bu Konuda Yeniden Bilirkişi Raporu Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y17.HD18.3.2013E. 2012/4603 K. 2013/3641"TRAFİK KAZASINA DAYALI RÜCUEN TAZMİNAT ( Kazanın Münhasıran İstiap Haddinden Fazla Yolcu Taşıma Nedeniyle Meydana Gelip Gelmediği Hususunun Açıklığa Kavuşturulması Suretiyle Trafik Fen Alanında Uzman Kişilerden Oluşacak Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )
RÜCUEN TAZMİNAT ( Trafik Kazasına Dayalı - Trafik Fen Alanında Uzman Kişilerden Oluşacak Bilirkişi Heyetinden Kazanın Münhasıran İstiap Haddinden Fazla Yolcu Taşıma Nedeniyle Meydana Gelip Gelmediği Hususunun Açıklığa Kavuşturulması Suretiyle Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
İSTİAP HADDİNDEN FAZLA YOLCU TAŞIMA ( Trafik Kazasına Dayalı Rücuen Tazminat İstemi - Kazanın Münhasıran İstiap Haddinden Fazla Yolcu Taşıma Nedeniyle Meydana Gelip Gelmediği Hususunun Açıklığa Kavuşturulması Suretiyle Trafik Fen Alanında Uzman Kişilerden Oluşacak Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )
CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMASI ( Rücuen Tazminat - Ceza Dosyası Getirtilip Burada Saptanan Maddi Olgular da Değerlendirilmek Suretiyle Kazanın Münhasıran İstiap Haddinden Fazla Yolcu Taşıma Nedeniyle Meydana Gelip Gelmediğinin Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Trafik Kürsüsünden ya da Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Fen Alanında Uzman Kişilerden Oluşacak Heyetten Kazanın Münhasıran İstiap Haddinden Fazla Yolcu Taşıma Nedeniyle Meydana Gelip Gelmediğini Açıklığa Kavuşturacak Rapor Alınması Gerektiği - Rücuen Tazminat )"
275Y19.HD6.3.2013E. 2013/258 K. 2013/4254"ÇEK İSTİRDADI İSTEMİ ( Davaya Konu Edilen Çekin Dava Açıldığı Sırada Yürütülen Hazırlık Soruşturması Nedeniyle Bursa C. Başsavcılığı'nda Olduğu - Mahkemece Talep Aşılmak Suretiyle Hüküm Tesisinde İsabet Görülmediği )
TALEBİN AŞILMASI ( Çek İstirdadı İstemi - Davaya Konu Edilen Çekin Dava Açıldığı Sırada Yürütülen Hazırlık Soruşturması Nedeniyle Bursa C. Başsavcılığı'nda Olduğu/Mahkemece Talep Aşılmak Suretiyle Borçlu Olmadığının Tespitine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )
SAVCILIKTA BULUNAN ÇEK ( Davaya Konu Edilen Çekin Dava Açıldığı Sırada Yürütülen Hazırlık Soruşturması Nedeniyle Bursa C. Başsavcılığı'nda Olduğu - Mahkemece Talep Aşılmak Suretiyle Borçlu Olmadığının Tespitine Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )"
275Y17.HD28.2.2013E. 2012/12266 K. 2013/2476"ARAÇ HASAR BEDELİ TALEBİ ( Davalı Şirkete Kasko Sigortalı Aracın Trafik Kazası Sonucunda Hasara Uğradığı ve Davalının İhbara Rağmen Sigorta Tazminatı Ödemediğini İleri Sürerek - Trafik Kusur ve Hasar Uzmanı Bilirkişiden Ayrıntılı ve Gerekçeli Rapor Alınıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLER ( Islah Dilekçesi Bilirkişi Raporları Gerekçeli Karar Davalı Vekiline Tebliğ Edilmediği - Tebligatın Davalı Şirket Asil Yerine Vekile Yapılması Gerektiği Halde Bu Hususun Göz Önünde Bulundurulmaması ve Karar Başlığında Vekilin Gösterilmemesi Bozma Sebebi Olduğu )
TRAFİK KAZALARINDA KUSUR ORANI VE HASAR TESPİTİ ( Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Yapılması Gerektiği - Davalı Şirkete Kasko Sigortalı Aracın Hasar Bedeli Talebinde Trafik Kusur ve Hasar Uzmanı Bilirkişiden Rapor Alınacağı/Uzman Olmayan Mali Müşavirden Rapor Alınamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ALINACAĞI ( Araç Hasar Bedeli Talebi Davasında Vekile Islah Dilekçesi ve Gerekçeli Kararın Tebliğ Edilmemesinin Bozma Nedeni Olduğu - Kabule Göre de Trafik Kusur ve Hasar Uzmanı Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y12.HD25.2.2013E. 2012/29465 K. 2013/5766"TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ ( Borçlunun Mükerrer Takip Yapıldığı İddiası Göz Önüne Alınarak Her İki İcra Takibine Konu Nafaka Alacağı Dönemleri ve Nafaka Alacağı Miktarının Tespiti İçin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
MÜKERRER TAKİP ( İddiası Göz Önüne Alınarak Her İki İcra Takibine Konu Nafaka Alacağı Dönemleri ve Nafaka Alacağı Miktarının Tespiti İçin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği - Takibin İptali İstemi )
NAFAKA ALACAĞI ( Takibin İptali İstemi - Her İki İcra Takibine Konu Nafaka Alacağı Dönemleri ve Nafaka Alacağı Miktarının Tespiti İçin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )"
275Y3.HD19.2.2013E. 2012/19294 K. 2013/2543"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Davalıların Dava Dışı Doktorla İmzaladıkları İşyeri Hekimliği Sözleşmesinin Yasaya Aykırı Olduğunu Belirterek Doktorun Açtığı Davada Ödenen Bedelin Tazmini Talebi - Geç Ödeme Nedeniyle Zararın Artmasına Sebebiyet Verildiğinden Davalıların Bu Miktardan Sorumlu Olmayacağı )
İŞYERİ HEKİMLİĞİ SÖZLEŞMESİNİN YASAYA UYGUN YAPILMADIĞI İDDİASI ( Doktora Ödenen Bedelin Sözleşmeyi Yapan Davalılardan Tahsili Talebi - Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla Yapılacak İndirim Miktarının Belirlenerek Hüküm Kurulacağı )
BAKANLIĞIN AÇTIĞI RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Davalıların Dava Dışı Doktor İle İmzaladıkları İşyeri Hekimliği Sözleşmesinin Yasaya Aykırı Olduğunu Belirterek Doktorun Açtığı Davada Ödenen Bedelin Tazmini Talebi - Geç Ödeme Nedeniyle Zararın Artmasına Sebebiyet Verildiği )
İLAMA DAYALI ALACAĞIN GEÇ ÖDENDİĞİ ( Dava Dışı Doktora İlama Dayalı Alacağın Geç Ödenmesi Nedeniyle Zararın Artmasına Sebebiyet Verildiği/Bu Miktardan Rücuan Tazminat Davasının Davalılarının Sorumlu Olamayacağı - Bilirkişiden İndirim Miktarı Hakkında Rapor Alınacağı )"
275Y19.HD19.2.2013E. 2013/138 K. 2013/3119"İSTİRDAT DAVASI ( Davalı Tarafın Satış Sözleşmelerindeki Yazı ve İmzaların Kendilerine Ait Olmadığı Konusunda Gerekli Bilirkişi İncelemesi Yapılması Talebini İçeren Savunması ile Davacı Tarafın Bu Yöndeki Davalı Talebinin Değerlendirilmesi Gerektiği Yönündeki Temyiz İtirazları Dikkate Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
SATIŞ SÖZLEŞMESİ ( Üzerindeki Davalı Tarafın Yazı ve İmzaların Kendilerine Ait Olmadığı Konusunda Gerekli Bilirkişi İncelemesi Yapılması Talebini İçeren Savunması ile Davacı Tarafın Bu Yöndeki Davalı Talebinin Değerlendirilmesi Gerektiği Yönündeki Temyiz İtirazlarının Dikkate Alınacağı - İstirdat Davası )
İMZA VE YAZI İNCELEMESİ ( Satış Sözleşmelerinde Gerekli Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Davalı Tarafın Kendilerine Ait Olmadığı Talebini İçeren Savunması ile Davacı Tarafın Bu Yöndeki Davalı Talebinin Değerlendirilmesi Gerektiği Yönündeki Temyiz İtirazları Dikkate Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği - İstirdat Davası )
BİLİRKİŞİ ( Davalı Tarafın Satış Sözleşmelerindeki Yazı ve İmzaların Kendilerine Ait Olmadığı Konusunun İncelenmesi Talebini İçeren Savunması ile Davacı Tarafın Bu Yöndeki Davalı Talebinin Değerlendirilmesi Gerektiği Yönündeki Temyiz İtirazlarının Dikkate Alınacağı - İstirdat Davası )"
275Y17.HD12.2.2013E. 2013/797 K. 2013/1439"İSTİRDAT DAVASI ( Aracın Çalınması Dolayısıyla Davalı Sigortalıya Tazminat Ödediği - Aracı Üzerinde Bulunan Hacizler Nedeniyle Satamadığı/Mahkemece Öncelikle Söz Konusu Aracın Bulunup Bulunmadığı/Bulundu İse Davacıya Hangi Tarihte Teslim Edildiği Hususları Tespit Edildikten Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
SOVTAJ BEDELİ ( Sigortalı Araç Çalınmış Davacı Sigortacının Davalı Sigortalıya Tazminat Ödemesinde Bulunduğu/Davalı Taraf Ödemeden Önce Noter Kanalıyla Davacıya Aracı Kendi Adına ve İstediği Bedel ve Koşullarda Satması İçin Vekaletname Verdiği/Aracın Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği - İstirdat Davası )
ÇALINTI ARACA HACİZ KONULMASI ( Öncelikle Söz Konusu Aracın Bulunup Bulunmadığı Bulundu İse Davacıya Hangi Tarihte Teslim Edildiği Hususları Tespit Edilerek Dosyada Bulunan Vekaletname ve Taahhütnamenin Bu Bilgiler Işığında ve Beraberce Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - İstirdat Davası )
ARAÇ SATIŞI İÇİN VERİLEN VEKALETNAME ( İstirdat Davası - Öncelikle Söz Konusu Aracın Bulunup Bulunmadığı Bulundu İse Davacıya Hangi Tarihte Teslim Edildiği Hususları Tespit Edilerek Dosyada Bulunan Vekaletname ve Taahhütnamenin Bu Bilgiler Işığında ve Beraberce Değerlendirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y13.HD7.2.2013E. 2012/8250 K. 2013/2623"UYARLAMA DAVASI ( Yabancı Para Üzerinden Kullanılan Konut Kredisi Borcunda Aşırı Derecede Kur Farkı Olması Nedeniyle/Devam Eden Davalarda 6098 S.K.'nın Uygulanacağı - Gerekirse Bilirkişi Raporu Temin Edileceği )
İSVİÇRE FRANGINA ENDEKSLİ KONUT KREDİSİ ( Uyarlama Talebi - Yabancı Para Üzerinden Kullanılan Konut Kredisi Borcunda Aşırı Derecede Kur Farkı Olması Nedeniyle/Devam Eden Davalarda 6098 S.K.'nın Uygulanabileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yabancı Para Üzerinden Kullanılan Konut Kredisi Borcunda Aşırı Derecede Kur Farkı Olması Nedeniyle Uyarlama Talebi - Devam Eden Davalarda 6098 S.K.'nın Uygulanacağı )
SÖZLEŞME ŞARTLARININ ÖNGÖRÜLEMEZ ŞEKİLDE DEĞİŞMESİ ( Yabancı Para Üzerinden Kullanılan Konut Kredisi Borcunda Aşırı Derecede Kur Farkı Olması Nedeniyle Uyarlama Talebi - Devam Eden Davalarda 6098 S.K.'nın Uygulanabileceği )
TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN UYGULANMASI ( Yabancı Para Üzerinden Kullanılan Konut Kredisi Borcunda Aşırı Derecede Kur Farkı Olması Nedeniyle Uyarlama Talebi - Devam Eden Davalarda 6098 S.K.'nın Uygulanabileceği )
KONUT FİNANSMAN SÖZLEŞMESİ İLE KULLANDIRILAN KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme Şartlarının Bir Taraf Aleyhine Öngörülemez Şekilde Aşırı Derece Değişmesi Durumunda Hakime Sözleşmeye Müdahale Etme Görevi Yüklendiği - Hakimin Koşulların Bulunup Bulunmadığını Araştıracağı )
DÖVİZE ENDEKSLİ TÜKETİCİ KREDİLERİ ( Aşırı Derece Kur Farkı Oluştuğundan Sözleşmenin Geçerli Olup Olmadığının Tespiti ve Geçerli Olduğu Tespit Edilirse Uyarlama Talebi - Uzman Bilirkişi veya Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınacağı )
SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI ( Dava Tarihi İtibariyle 6098 S.K. Henüz Yürürlükte Değilse de 6101 S.K. Uyarınca Devam Eden Davalarda 6098 S.K. Md.138. Uygulanabileceğinden Temyiz Aşamasında Bu Hususun Nazara Alınması ve Dövizle Borçlanmalarda Uyarlama İstenebileceği )
HAKİMİN SÖZLEŞMEYE MÜDAHALE ETME GÖREVİ ( Sözleşme Şartlarının Bir Taraf Aleyhine Öngörülemez Şekilde Aşırı Derece Değişmesi Durumunda - Gerekirse Bilirkişi İncelemesi Yaptırması Gerektiği )"
275Y4.HD5.2.2013E. 2011/14754 K. 2013/1699"RÜCUEN TAZMİNAT ( Davalı Hekimin Kusuru Sebebiyle - Davalı Rücua Esas Olan İdari Davada Taraf Durumunda Bulunmadığı/Çözümü Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Kusur Konusunda Bilirkişi Raporu Alınarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
HEKİMİN KUSURU SEBEBİYLE RÜCUEN TAZMİNAT ( Davalı Rücua Esas Olan İdari Davada Taraf Durumunda Bulunmadığı - Çözümü Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Kusur Konusunda Bilirkişi Raporu Alınarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KUSUR ( Çözümü Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Kusur Konusunda Bilirkişi Raporu Alınarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Davalı Hekimin Kusuru Sebebiyle Rücuan Tazminat )"
275Y17.HD4.2.2013E. 2012/5769 K. 2013/1001"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Maluliyete Dair Hükme Esas Alınan Sağlık Kurulu Raporunun Çelişkili ve Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Olduğu - Yetersiz Maluliyet Raporuna Göre Hüküm Verilemeyeceğinin Kabulü )
MALULİYET RAPORUNUN ÇELİŞKİLİ VE YETERSİZ OLMASI ( Tıp Fakültesi veya Adli Tıp Kurumu Şubesinden Yönetmelik Hükümlerine Göre Davacının Sürekli Maluliyetinin Tesbiti ile Tazminat Hesabının Buna Göre Yapılması Gerektiği )
KUSUR RAPORUNUN HUKUKÇU BİLİRKİŞİ TARAFINDAN HAZIRLANMAMASI GEREĞİ ( Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı - Kusur Oranlarının Belirlenmesinin Uzmanlığı Gerektiren Bir Konu Olduğu/Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Davası )"
275Y7.HD22.1.2013E. 2012/9343 K. 2013/288"HAKSIZ FİİLE NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Gerçek Zarar İlkesi - Talep Edilen Zarar Başlıları İçerisinde Kendi Genel İdare Giderlerinin de Bulunduğu/Genel İdare Giderlerinin Hesaplamaya Dahil Edilemeyeceği/Hesaplamanın Hatalı Olduğu )
GENEL İDARE GİDERLERİ ( Davacının Kendi Çalıştırdığı İşçilere ve Araç Sürücülerine Ödediği Ücretler, Yakıt Giderleri Gibi Giderlerin Gerçek Zararın İlkesine Aykırı Olduğu - Genel İdare Giderlerinin Hesaplamaya Dahil Edilmemesi Gereği )
GERÇEK ZARAR İLKESİ ( Haksız Fiil Nedeniyle Uğranılan Gerçek Zararın Sorumlulardan İstenebileceği - Davacının Bazı Zarar Kalemlerinin Genel İdare Giderleri Kapsamında Kendi Harcamları Olduğu/Gerçek Zarar İlkesine Uygun Olmadığı )
ÖZEL VE TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN HUSUSLAR ( Kusur Oranı Yönünden Mahkemece Bilirkişi Raporu Alınmamasının Hatalı Olduğu - Gerçek Zarar Miktarının Duraksamaya Yer Bırakmayacak Şekilde Belirleneceği/Sonucuna Göre Karar Verileceği )
KUSUR ORANI VE SORUMLU TUTULABİLECEK GERÇEK ZARAR MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Kusur Oranı Hakkında Mahkemece Bilirkişi Raporu Alınmamasının Hatalı Olduğu - Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası/Kusur )"
275Y3.HD17.1.2013E. 2012/22637 K. 2013/613"İTİRAZIN İPTALİ ( Kaçak Elektrik Bedeline İlişkin Takibe - Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği ve Enerji Uygulama Talimatları Dikkate Alınarak Yargıtay Denetimine Uygun Yapılacak Bilirkişi İncelemesi Sonucu Hüküm Kurulacağı/Bilirkişi Raporunun Yargıtay Denetimine Elverişli Olmadığı )
KAÇAK ELEKTRİK BEDELİNE İLİŞKİN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ ( Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği ve Enerji Uygulama Talimatları Dikkate Alınarak Yargıtay Denetimine Uygun Yapılacak Bilirkişi İncelemesi Sonucu Hüküm Kurulacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bilimsel ve Yasal Dayanakları Gösterilmediği - Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği ve Enerji Uygulama Talimatları Dikkate Alınarak Yargıtay Denetimine Uygun Yapılacak Bilirkişi İncelemesi Sonucu Hüküm Kurulacağı/Kaçak Elektrik Bedeline İlişkin Takibe İtirazın İptali )
İNKAR TAZMİNATI ( Haksız Fiile Dayalı Tazminat İstemi - Tazminat Miktarının Belirlenmesi Yargılama ve Bilirkişi İncelemesini Gerektirdiğinden Alacağın Likit ve Muayyen Olmadığı/İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )"
275Y14.HD19.12.2012E. 2012/13454 K. 2012/14535"İPOTEK BEDELİNİN TERKİNİ İSTEMİ ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak ve İmar Uygulama Cetvelleri İncelenerek Davalıların Murisinin Taşınmazından İmar Uygulaması Sebebiyle Ne Miktar Yer Alındığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
TAŞINMAZ BEDELİNİN DEPO EDİLMESİ ( İpotek Bedelinin Terkini İstemi - İpotek Bedelinin Güncelleştirilmesi Suretiyle Davanın Kabulünün Doğru Olmadığı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yaptırılarak ve İmar Uygulama Cetvelleri İncelenerek Davalıların Murisinin Taşınmazından İmar Uygulaması Sebebiyle Ne Miktar Yer Alındığının Tespit Edilmesi Gerektiği - İpotek Bedelinin Terkini İstemi )"
275Y3.HD10.12.2012E. 2012/21672 K. 2012/25286"KİRA PARASININ TESPİTİ DAVASI ( Mahkemece Alınan İki Bilirkişi Raporunun Birbiriyle Çelişkili Olduğu - Üçüncü Bir Rapor Alınması Gerekirken Mahkemece Re'sen Belirlenen Miktarın Hatalı Olduğu/Yargıtay Uygulamalarına Ters Düştüğünün Kabulü )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Üçüncü Bir Bilirkişi Raporu Alınması Gereği - Mahkemece Re'sen Belirlenen Kira Miktarın Hatalı Olduğu/Kira Parasının Belirlenmesinin Teknik ve Özel Bilgi Birikimini Gerektirdiği/Tespit Davası )
ÜÇÜNCÜ BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI GEREĞİ ( Kira Parasının Tespitine İlişkin İki Rapor Arasında Çelişki Bulunduğu - Mahkemece Re'sen Kira Parası Belirlenemeyeceği/Teknik ve Özel Bilgi Birikimini Gerektiren Bir Durum Olduğunun Kabulü )"
275Y15.HD6.12.2012E. 2012/10 K. 2012/7674"ESER SÖZLEŞMESİ ( İşin Tamamlanmaması Sebebiyle Fazla Ödemenin İadesi - Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Bir Alacağa Temerrüt Faizi Uygulanabilmesi İçin Alacağın Kararlaştırılan Kesin Vadede Ödenmemiş ya da Alacaklının Yöntemine Uygun İhtar İle Borçlunun Usulen Temerrüde Düşürülmüş Olmasının Zorunlu Olduğu )
TEMERRÜT FAİZİ ( Uygulanabilmesi İçin Alacağın Kararlaştırılan Kesin Vadede Ödenmemiş ya da Alacaklının Yöntemine Uygun İhtar İle Borçlunun Usulen Temerrüde Düşürülmüş Olmasının Zorunlu Olduğu - Eser Sözleşmesi )
FAZLA ÖDEMENİN İADESİ ( Eser Sözleşmesi - Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Bir Alacağa Temerrüt Faizi Uygulanabilmesi İçin Alacağın Kararlaştırılan Kesin Vadede Ödenmemiş ya da Alacaklının Yöntemine Uygun İhtar İle Borçlunun Usulen Temerrüde Düşürülmüş Olmasının Zorunlu Olduğu )
FAİZ ( Davada Sözleşmede Kesin Vade Olmadığı Gibi Davalıyı Temerrüde Düşürücü Nitelikte İhtar da Bulunmadığından Kabul Edilen Alacaklara Dava Tarihi Yerine Temerrüde Esas Teşkil Etmeyen İşin Bitmesi Gereken Tarihten Faiz Yürütülmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Bulunduğu )"
275Y6.HD20.11.2012E. 2012/17253 K. 2012/15102"TAZMİNAT DAVASI ( Tespit Raporu ile Yargılama Sırasında Keşif Sonucu Alınan Raporlar Arasındaki Çelişkiyi Gidermek İçin Konusunda Uzman Bilirkişilerden Yeniden Rapor Alınması Gerektiği )
RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ ( Giderilmeden Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Tazminat Davası )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ( Tazminat Davası - Tespit Raporu ile Yargılama Sırasında Keşif Sonucu Alınan Raporlar Arasındaki Çelişkiyi Gidermek İçin Konusunda Uzman Bilirkişilerden Yeniden Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y17.HD7.11.2012E. 2011/10149 K. 2012/12157"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Yapılan Tedavi Masraflarının Yargılama Sırasında Yürürlüğe Giren Yasa Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilip Sonucuna Göre Karar Verileceği )
TRAFİK KAZASI ( Tazminat Davası - Uzman Doktor Bilirkişiden Yaralanmanın Boyutu ile Uygulanan Tedavi ve Sarf Edilen Tıbbi Malzemelerin Uyumlu Olup Olmadığı Konusunda Ayrıntılı Gerekçeli ve Denetime Açık Rapor Alınması Gerektiği )
TEDAVİ GİDERLERİ ( Yönünden Davalı Sigorta Şirketi Tarafından SGK'ya Aktarım Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması Gerektiği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davası )
BİLİRKİŞİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davası - Uzman Doktor Bilirkişiden Yaralanmanın Boyutu ile Uygulanan Tedavi ve Sarf Edilen Tıbbi Malzemelerin Uyumlu Olup Olmadığı Konusunda Ayrıntılı Gerekçeli ve Denetime Açık Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y7.HD6.11.2012E. 2012/213 K. 2012/7641"İTİRAZIN İPTALİ ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat - Kaçak Elektrik Bedeli Hesabının Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Bir Konu Olduğu/Bilirkişi Raporundaki Hesaplamayı Yetersiz Bulan Hakimin Ek Rapor ya da Yeni Bir Bilirkişiden Rapor Almaksızın Kendi Hukuki Bilgisi İle Hesaplama Yapmasının Doğru Görülmediği )
KAÇAK ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ ( Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Hükümlerine Göre Belirlenmesi Gerektiği/Hesabı Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Bir Konu Olduğundan Bilirkişi Raporundaki Hesaplamayı Yetersiz Bulan Hakimin Ek Rapor ya da Yeni Bir Bilirkişiden Rapor Alması Gerektiği - İtirazın İptali )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İtirazın İptali - Kaçak Elektrik Bedeli Hesabı Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Bir Konu Olduğundan Bilirkişi Raporundaki Hesaplamayı Yetersiz Bulan Hakimin Ek Rapor ya da Yeni Bir Bilirkişiden Rapor Almaksızın Kendi Hukuki Bilgisi İle Hesaplama Yapamayacağı )
İŞLEMİŞ FAİZ ( Kaçak Elektrik Kullanımından Kaynaklanan Tazminat Alacağının Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Karşı Öne Sürülen İtirazın İptali - Abone Olmadan Kaçak Elektrik Kullanan Davalının Sorumlu Tutulacağı İşlemiş Faiz Miktarının 3095 S.K. Hükümlerine Göre Belirlenmesi Gerektiği )"
275Y23.HD6.11.2012E. 2012/4965 K. 2012/6459"KOOPERATİFDEN DAİRE TAHSİSİ ( Mümkün Olmazsa Tazminat İstemi - Mahkemece Davacının Raporlara İtirazları Üzerinde Durulmadığı ve Ek Raporun Tek Bilirkişi Tarafından Alındığı/Bilirkişi Kuruluna Kooperatifçilik Uygulamalarında Uzman Bilirkişi Dahil Edilerek Yeni Bir Kuruldan Rapor Alınacağı )
TAZMİNAT ( Konut Tahsis Edilmemesi Sebebiyle - Mahkemece Davacının Raporlara İtirazları Üzerinde Durulmadığı ve Ek Raporun Tek Bilirkişi Tarafından Alındığı/Bilirkişi Kuruluna Kooperatifçilik Uygulamalarında Uzman Bilirkişi Dahil Edilerek Yeni Bir Kuruldan Rapor Alınacağı )
BİLİRKİŞİ REY VE MÜTALASINA BAŞVURMA ZORUNLULUĞU ( Kooperatifden Daire Tahsisi Mümkün Olmazsa Tazminat İstemi - Bilirkişi İncelemesine Karar Verildikten Sonra Bundan Dönerek Uyuşmazlığın Çözümünün Hakimlik Mesleğini Gerektirecek Bilgi İle Çözümlenemeyeceğinin Gözetileceği )
EK BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kooperatifden Daire Tahsisi Mümkün Olmazsa Tazminat İstemi - Tek Bilirkişiden Alındığı/Bilirkişi Kuruluna Kooperatifçilik Uygulamalarında Uzman Bilirkişi Dahil Edilerek Yeni Bir Kuruldan Belirlenen Formül Çerçevesinde Hesaplama İçeren Denetime Elverişli Rapor Alınacağı )"
275Y19.HD11.7.2012E. 2012/4571 K. 2012/11520"ALACAK DAVASI ( Protokolden Kaynaklanan - Ödeme Belgeleri Borcu Söndüren Sebeplerden Olduğundan Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği )
PROTOKOLDEN DOĞAN BAKİYE ALACAK ( Davalının Sunduğu Ödeme Belgelerinin İbrazı Sağlanarak Alacaklının Alacağının Hesaplanması İçin Ek Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği - Alacak Davası )
ÖDEME BELGELERİ ( Borcu Söndüren Sebeplerden Olduğundan Yargılamanın Her Aşamasında İleri Sürülebileceği - Protokolden Kaynaklanan Alacak Davası )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Protokolden Kaynaklanan Alacak Davası - Davalının Sunduğu Ödeme Belgelerinin İbrazı Sağlanarak Alacaklının Alacağının Hesaplanması İçin Ek Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y13.HD9.7.2012E. 2012/15220 K. 2012/17662"BANKANIN TALEP EDEBİLECEĞİ MASRAFLAR (Sadece Kredinin Verilmesi ve Yapılandırılması İçin Zorunlu Olan Masrafları Tüketiciden İsteyebileceği - Diğer Ücret ve Masraflar Başlığı Altında Maktuen Belirlenen Bir Miktarın Tüketiciden Alınacağına Dair Hükmün Haksız Şart Olduğu/Dosya Masrafı)
DOSYA MASRAFI (Davalı Banka Sadece Kredinin Verilmesi ve Yapılandırılması İçin Zorunlu Olan Masrafları Tüketiciden İsteyebileceği - Diğer Ücret ve Masraflar Başlığı Altında Maktuen Belirlenen Bir Miktarın Tüketiciden Alınacağına Dair Hükmün Haksız Şart Olduğu)
HAKSIZ OLARAK KESİLEN ALACAK (Kredi Kullanıldığı Tarihten İtibaren Yasal Faiziyle Tahsili - Davalı Banka Sadece Kredinin Verilmesi ve Yapılandırılması İçin Zorunlu Olan Masrafları Tüketiciden İsteyebileceği/Bu Konuda İspat Yükünün Davalı Bankaya Ait Olduğu)
KREDİ YAPILANDIRILMASI SIRASINDA HAKSIZ KESİLEN DOSYA MASRAFI (Davalı Banka Sadece Kredinin Verilmesi ve Yapılandırılması İçin Zorunlu Olan Masrafları Tüketiciden İsteyebileceği - Kredinin Kullanılması İçin Zorunlu Masraflarının Neler Olduğunun Bilirkişi Marifetiyle Saptanması Gerektiği)
HAKSIZ ŞART (Diğer Ücret ve Masraflar Başlığı Altında Maktuen Belirlenen Bir Miktarın Tüketiciden Alınacağına Dair Hüküm - Davalı Banka Sadece Kredinin Verilmesi ve Yapılandırılması İçin Zorunlu Olan Masrafları Tüketiciden İsteyebileceği/Haksız Olarak Kesilen Alacağın Tahsili)
ZORUNLU MASRAFLAR (Neler Olduğunun Kullanılan Kredi Miktarı Gözetilerek Davalı Bankanın Belirlediği Miktarın Makul Olup Olmadığının Tespiti İçin Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği - Kredi Yapılandırılması Sırasında Haksız Kesilen Dosya Masrafının Tahsili)"
275Y11.HD9.7.2012E. 2012/7917 K. 2012/12147"ENERJİ NAKİL HATTI (Alacak Davası - Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğindeki Kıstaslar Dikkate Alınmak Suretiyle Uzman Bilirkişi Kurulundan Davaya Konu Hat Katılım Bedelinin Tespiti Konusunda Ayrıntılı ve Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği)
ELEKTRİK TARİFELERİ YÖNETMELİĞİ (Yönetmelikteki Kıstaslar Dikkate Alınmak Suretiyle Uzman Bilirkişi Kurulundan Davaya Konu Hat Katılım Bedelinin Tespiti Konusunda Ayrıntılı ve Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği - Alacak Davası)
TEMERRÜT (Dava Konusu Edilen Katılım Payı ve Bakım Gideri Alacağı Bakımından Davalı Şirketten Faiz İstenebilmesi İçin Öncelikle Davalı Şirketin Temerrüde Düşürülmesi Gerektiği - Enerji Nakil Hattı Katılım Bedeli Alacağı)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Enerji Nakil Hattı Katılım Bedeli Alacağı - Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğindeki Kıstaslar Dikkate Alınmak Suretiyle Uzman Bilirkişi Kurulundan Davaya Konu Hat Katılım Bedelinin Tespiti Konusunda Ayrıntılı ve Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği)
MÜDDEABİH (Harçlandırılarak Müddeabih Haline Getirilmemiş Birikmiş Faiz Alacağının Hüküm Altına Alınamayacağı - Enerji Nakil Hattı Katılım Bedeli Alacağı )
BİRİKMİŞ FAİZ ALACAĞI (Harçlandırılarak Müddeabih Haline Getirilmemiş Birikmiş Faiz Alacağının Hüküm Altına Alınamayacağı/Faiz İstenebilmesi İçin Davalı Şirketin Temerrüde Düşürülmesi Gerektiği - Enerji Nakil Hattı Katılım Bedeli Alacağı)"
275Y7.HD5.7.2012E. 2011/7535 K. 2012/5288"BORÇLU BULUNMADIĞININ TESPİTİNE İLİŞKİN MENFİ TESPİT DAVASI ( Davacının Çalıştırdığı İşyerinde Kaçak Elektrik Kullanımının Tespit Edildiği - Mahkemece Davacının Ödemekle Yükümlü Olduğu Tutarın Tespit Edilmesi Gerektiği/Kaçak Elektrik Kullanımı )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINDAN DOĞAN BORÇ ( Davacının İşyerinde Kaçak Elektrik Kullanımı Tespit Edilmiş Olduğundan Mahkemece Davacının Ne Kadar Miktar Davalıya Ödemek Zorunda Olduğunun Tespit Edilmesi Gereği - Uzman Bilirkişi Raporu Alınacağı )
ELEKTRİK TARİFELERİ YÖNETMELİĞİ ( Mahkemece Bu Yönetmeliğe Uygun Olarak Uzman Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )"
275Y6.HD5.7.2012E. 2012/6547 K. 2012/10229"TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ ( Hükümsüzlüğünün Tespiti - Dava Konusu Taşınmazın Kiralanmadan Önceki ve Sonraki Durumlarının Tespit Edilmesi Gerektiği/Uzman Bilirkişi Marifetiyle Keşif Yapılması Gerektiği )
TEMİNAT MEKTUBUNUN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN TESPİTİ ( İadesi İstemi - Dava Konusu Taşınmazın Kiralanmadan Önceki ve Sonraki Durumlarının Tespit Edilmesi Gerektiği/Uzman Bilirkişi Marifetiyle Keşif Yapılması Gerektiği )
KİRALANANIN AYNEN İADESİ ( Teminat Mektubunun İadesi - Taşınmazın Kiralanmadan Önceki Halinde Teslim Edilip Edilmediğinin Tespit Edilmesi Gerektiği/Uzman Bilirkişi Marifetiyle Keşif Yapılması Gerektiği )
KEŞİF ( Teminat Mektubunun Hükümsüzlüğünün Tespiti - Dava Konusu Taşınmazın Kiralanmadan Önceki ve Sonraki Durumlarının ve Aynen Teslim Edilip Edilmediğinin Uzman Marifetiyle Tespit Edilmesi Gerektiği )"
275Y3.HD5.7.2012E. 2012/12829 K. 2012/17003"ECRİMİSİL (Konutun Malikinin Rızası Olmaksızın ve Herhangi Bir Hukuki Hakka Dayanmaksızın İzinsiz Olarak Kullanılması Nedeniyle - Bilirkişiden Dava Konusu Taşınmazın İmar Uygulamasının İptali İşleminin Hukuki Sonucunun Dava Konusu Taşınmaza Etkisi Sorularak Sonucunun Nazara Alınması Gerektiği)
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME (Konutun İzinsiz Kullanılması Nedeniyle Ecrimisil İstemi - Bilirkişiden Dava Konusu Taşınmazın İmar Uygulamasının İptali İşleminin Hukuki Sonucunun Dava Konusu Taşınmaza Etkisi Sorularak Sonucunun Nazara Alınması Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Dava Konusu Taşınmazın İmar Uygulamasının İptali İşleminin Hukuki Sonucunun Dava Konusu Taşınmaza Etkisi Sorularak Sonucunun Nazara Alınması Gerektiği - Konutun İzinsiz Kullanılması Nedeniyle Ecrimisil İstemi)
İMAR UYGULAMASININ İPTALİ (Konutun İzinsiz Kullanılması Nedeniyle Ecrimisil İstemi - Bilirkişiden Dava Konusu Taşınmazın İmar Uygulamasının İptali İşleminin Hukuki Sonucunun Dava Konusu Taşınmaza Etkisi Sorularak Sonucunun Nazara Alınması Gerektiği)"
275Y3.HD4.7.2012E. 2012/7855 K. 2012/16847"HATALI TAMİRATA DAYALI TAZMİNAT (Hukukçu ve Makina Mühendisi Teknik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği - Sadece Tesbit Bilirkişi Raporuna Dayanılmasının Yanlış Olduğu)
MADDİ TAZMİNAT (Hatalı Tamire Dayalı - Davalılar Tarafından Nasıl Bir Tamir Yapıldığı Konusunda Hukukçu ve Makina Mühendisi Teknik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği)
TESPİT BİLİRKİŞİ RAPORU (Hatalı Tamire Dayalı Maddi Tazminat İstemi - Hukukçu ve Makina Mühendisi Teknik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği/Sadece Tesbit Bilirkişi Raporuna Dayanılamayacağı)
BİLİRKİŞİ HEYETİ RAPORU (Hukukçu ve Makina Mühendisi Teknik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği/Sadece Tesbit Bilirkişi Raporuna Dayanılamayacağı - Hatalı Tamire Dayalı Maddi Tazminat İstemi)
DELİL TESPİTİ (Davalılar Tarafından Nasıl Bir Tamir Yapıldığı Konusunda Varsa İlgili Delil ve Belgelerin Davalılardan İstenerek Delillerin Tam Olarak Toplanması Gerektiği - Hatalı Tamire Dayalı Maddi Tazminat İstemi)"
275Y23.HD4.7.2012E. 2012/3218 K. 2012/4630"ALT YAPI VE GENEL GİDERLERİN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Bilirkişiye Mahallinde İnceleme Yetkisi de Verilerek Davacının Talep Ettiği Altyapı Ve Genel Giderlerle İlgili Davalının Borçlu Olduğu Miktarın Belirlenmesi Gerektiği )
KOOPERATİF BİLİRKİŞİSİ ( Alt Yapı ve Genel Giderlerin Tahsili - Kooperatifin Kayıt Belge Bilançoları ve Genel Kurul Kararları Gerekirse Bilirkişiye Mahallinde İnceleme Yetkisi de Verilerek Davacının Talep Ettiği Altyapı ve Genel Giderlerle İlgili Davalının Borçlu Olduğu Miktarın Belirlenmesi Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Kooperatifin Kayıt Belge Bilançoları ve Genel Kurul Kararları Gerekirse Bilirkişiye Mahallinde İnceleme Yetkisi de Verilerek Davacının Talep Ettiği Altyapı ve Genel Giderlerle İlgili Davalının Borçlu Olduğu Miktarın Belirlenmesi Gerektiği )"
275Y3.HD2.7.2012E. 2012/10557 K. 2012/16566"KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI ( Çelişkili Bilirkişi Raporları - Bilirkişi Raporunun Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yol Açmayacak Açıklıkta Olması Gerektiği/Yeterli Gerekçesi ve Dayanağı Bulunmayan Rapora Göre Karar Verilmemesi Gerektiği )
ÇELİŞKİLİ BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Kira Bedelinin Tespiti Davası - Bilirkişi Raporunun Hiçbir Kuşku ve Duraksamaya Yol Açmayacak Açıklıkta Olması Gerektiği/Yeterli Gerekçesi ve Dayanağı Bulunmayan Rapora Göre Karar Verilmemesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERLİ GEREKÇESİ VE DAYANAĞI BULUNMAMASI ( Kira Parası İtibariyle Birbiri İle Çelişen Raporlar Esas Alınarak Hüküm Kurulamayacağı - Hatalı Rapora Göre Tespit Edilen Kira Parasının Doğru Görülmediği/Davanın Bozulacağı )"
275Y23.HD2.7.2012E. 2012/2998 K. 2012/4533"ALACAĞIN İFLAS MASASINA KAYIT VE KABULÜ DAVASI ( Davanın Niteliğine Göre Bilirkişi ve Ücretinin Hayatın Olağan Akışına ve Anayasal Hak Arama Özgürlüğüne Uygun Düşmediği/Ücretin Yüksek Olduğu - Uygun Bir Bilirkişi Ücretine Karar Verileceği )
BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİNİN YÜKSEK OLMASI ( Alacak Miktarı İtibariyle Bilirkişinin Emek ve Mesaisi Nazara Alınarak Uygun Bir Ücret Belirleneceği - Eldeki Davadaki Ücretin Hayatın Olağan Akışına ve Hak Arama Özgürlüğüne Uygun Düşmediğinin Kabulü )
HAYATIN OLAĞAN AKIŞI ( Alacağın İflas Masasına Kayıt ve Kabulü Davası - Alacak Miktarı İtibariyle Bilirkişinin Emek ve Mesaisi Nazara Alınarak Uygun Bir Ücret Belirleneceği - Eldeki Davadaki Ücretin Hayatın Olağan Akışına Uygun Düşmediği )"
275Y23.HD29.6.2012E. 2012/1940 K. 2012/4464"ALACAK DAVASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan - Binadaki Eksikliklerin Tespit Tarihindeki Serbest Piyasa Rayiçleriyle Giderilme Bedelinin Hesaplanması Gerektiği )
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Binadaki Eksikliklerin Tespit Tarihindeki Serbest Piyasa Rayiçleriyle Giderilme Bedeli Davacının Ortak Yerlerdeki Talep Edebileceği Miktarın Sözleşmedeki Paylaşım Oranı ve Arsa Payıyla Sınırlı Olduğu da Dikkate Alınarak Hesaplanması Gerektiği - Alacak Davası )
BİNADAKİ EKSİKLİKLER ( Tespit Tarihindeki Serbest Piyasa Rayiçleriyle Giderilme Bedeli Davacının Ortak Yerlerdeki Talep Edebileceği Miktarın Sözleşmedeki Paylaşım Oranı ve Arsa Payıyla Sınırlı Olduğu da Dikkate Alınarak Hesaplanması Gerektiği - Alacak Davası )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mahkemece Yargılama Sırasında Alınan ve Belirtilen Hususlara Uyulmaksızın Birtakım Genel İfadelerle Hazırlanan Yargıtay Denetimine Elverişli Olmayan Bilirkişi Raporunun Karara Dayanak Yapılmasının Doğru Olmadığı )"
275Y23.HD28.6.2012E. 2012/1969 K. 2012/4392"İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAZMİNAT ( Alınacak Açıklamalı Gerekçeli ve Denetime Elverişli Rapor Çerçevesinde Oluşacak Uygun Sonuç Dairesinde Hüküm Kurulması Gerektiği )
CEZAİ ŞART ALACAĞI İSTEMİ ( İnşaat Sözleşmesine Dayalı - Tarafların İddia ve Savunmaları Üzerinde Durulup Daha Önce Alınmış Olan Çelişkili Raporların İrdelenmesi Gerektiği )
TAZMİNAT DAVASI ( İnşaat Sözleşmesine Dayalı - Daha Önce Alınmış Olan Çelişkili Raporların da İrdelenmesi Sağlanıp Alınacak Açıklamalı Gerekçeli ve Denetime Elverişli Rapor Çerçevesinde Oluşacak Uygun Sonuç Dairesinde Hüküm Kurulması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Cezai Şart Alacağı İstemi - Alınacak Açıklamalı Gerekçeli ve Denetime Elverişli Rapor Çerçevesinde Oluşacak Uygun Sonuç Dairesinde Hüküm Kurulması Gerektiği )
RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ ( Cezai Şart Alacağı İstemi - Tarafların İddia ve Savunmaları Üzerinde Durulup Daha Önce Alınmış Olan Çelişkili Raporların İrdelenmesi Gerektiği )"
275Y17.HD28.6.2012E. 2012/7100 K. 2012/8370"KASKO SİGORTASI POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Pert Olan Aracın İkinci El Rayiç Bedeli Hususunda Mahkemece Doyurucu Bir Açıklama Yapılmadığı - Aracın Marka ve Modeline Göre Kaza Tarihi İtibariyle Uzman Bilirkişi Raporu Alınacağı )
HASAR GÖREN ARACIN İKİNCİ EL RAYİÇ BEDELİNİN BELİRLENMESİ ( Bedelin Nasıl Belirlendiği Hususunda Mahkemece Doyurucu Bir Açıklamanın Yapılmamış Olduğu - Aracın Marka ve Modeline Göre Kaza Tarihi İtibariyle Uzman Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )
UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( İTÜ ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Seçilecek Uzman Kişilerden Rapor Alınacağı - Aracın İkinci El Rayiç Bedelinin Doğru Olarak Tespit Edilmesi Gereği/Kasko Sigortası Poliçesinden Kaynaklanan Tazminat Davası/Hasar )"
275Y12.HD28.6.2012E. 2012/5846 K. 2012/22972"NAFAKA ALACAĞI ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Denetime Elverişli Bilirkişi Raporu Alınmak Suretiyle Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Nafaka Alacağı - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Denetime Elverişli Bilirkişi Raporu Alınmak Suretiyle Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
DOSYA KAPAK HESABI ( Nafaka Alacağı - Eksik İncelemeyle Rapor Alınmaksızın Dosya Kapak Hesabı Şikayet Edilen İcra Müdürlüğüne Yeniden Bakiye Dosya Borcunu Hesaplaması Yönünde Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )"
275YHGK27.6.2012E. 2012/7-293 K. 2012/418"BANKA İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Davacı Sigortanın İştira Bedelini Özen Yükümlülüğüne Aykırı Şekilde Sahte Hesaba Yatırdığı- Bankanın Kusurlu Olup Olmadığının Tespiti İçin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
İŞTİRA BEDELİNİN SAHTE KİMLİKLE AÇILAN HESABA ÖDENMESİ ( Davacı Sigortacının Gerekli Dikkat ve Özeni Göstermeden Bedeli Davalı Bankaya Havale Yapmakla Ağır Kusurlu Olduğu - Bankanın Kusurlu Olup Olmadığının Tespiti İçin Bilirkişi İncelemesi Gerektiği )
SİGORTACININ AĞIR KUSURU ( Davacı Sigortanın İştira Bedelini Özen Yükümlülüğüne Aykırı Şekilde Sahte Hesaba Yatırdığı- Bankanın Kusurlu Olup Olmadığının Tespiti İçin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Davacı Sigortanın İştira Bedelini Özen Yükümlülüğüne Aykırı Şekilde Sahte Hesaba Yatırdığı- Bankanın Kusurlu Olup Olmadığının Tespiti İçin Bilirkişi İncelemesi Gerektiği )"
275Y13.HD27.6.2012E. 2012/9009 K. 2012/16816"AYIPLI MAL SATIŞI NEDENİYLE SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Raporda Jeneratörün Kusurlu Olup Olmadığı Mevcut Arızanın İmalat Hatasından mı Yoksa Kullanımdan mı Kaynaklandığı Anlaşılmadığından Konusunda Ehil Bilirkişiden Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )
TAZMİNAT DAVASI ( Ayıplı Mal Satışı Nedeniyle Satış Bedelinin Tahsili - Raporda Jeneratörün Kusurlu Olup Olmadığı Mevcut Arızanın İmalat Hatasından mı Yoksa Kullanımdan mı Kaynaklandığı Anlaşılmadığından Konusunda Ehil Bilirkişiden Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Jeneratörün Kusurlu Olup Olmadığı Mevcut Arızanın İmalat Hatasından mı Yoksa Kullanımdan mı Kaynaklandığı Anlaşılmadığından Konusunda Ehil Bilirkişiden Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği - Ayıplı Mal Satışı Nedeniyle Satış Bedelinin Tahsili/Tazminat Davası )
KUSUR TESPİTİ ( Ayıplı Mal Satışı Nedeniyle Satış Bedelinin Tahsili - Raporda Jeneratörün Kusurlu Olup Olmadığı Mevcut Arızanın İmalat Hatasından mı Yoksa Kullanımdan mı Kaynaklandığı Anlaşılmadığı/Ehil Bilirkişiden Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y3.HD18.6.2012E. 2012/10531 K. 2012/15292"TARLANIN HAKSIZ KULLANIMI NEDENİYLE ECRİMİSİL DAVASI ( Hesaplamada Hata - Bilirkişi Raporunda Yeralan Ecrimisil Hesaplamasının Elma Ağaçları Üzerinden Yapılamayacağı/Tarla Ürünleri Gelir Esasına Göre Hesaplama Yapılması Gereği )
ECRİMİSİL HESAPLANMASI ( Bilirkişi Raporunun Hatalı Olduğu - Hesaplamanın Tarla Ürünleri Gelir Esasına Göre Yapılacağı )
TARLA ÜRÜNLERİ ESASINA GÖRE ECRİMİSİL ( Bilirkişi Raporunda Yeralan Ecrimisil Hesaplamasının Elma Ağaçları Üzerinden Yapılamayacağı/Tarla Ürünleri Gelir Esasına Göre Hesaplama Yapılması Gereği - Haksız Kullanım Nedeniyle Ecrimisil Davası )"
275Y15.HD18.6.2012E. 2012/2318 K. 2012/4544"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Taşınmazın Tamamı Üzerinde Kat İrtifakına Esas Olacak Biçimde Fiilen Yapılan Bağımsız Bölümler Nazara Alınarak Arsa Sahipleriyle Bağımsız Bölüm Satın Alanlara İsabet Edecek Arsa Paylarını Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Hesaplatılması Gerektiği )
KAT İRTİFAKI ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Taşınmazın Tamamı Üzerinde Kat İrtifakına Esas Olacak Biçimde Fiilen Yapılan Bağımsız Bölümler Nazara Alınarak Arsa Sahipleriyle Bağımsız Bölüm Satın Alanlara İsabet Edecek Arsa Paylarını Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Hesaplatılması Gerektiği )
BAĞIMSIZ BÖLÜM ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Davalıya İsabet Eden Bağımsız Bölüm Üzerinde Tutularak Varsa Fazlasının Yüklenici Adına Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y15.HD18.6.2012E. 2012/1278 K. 2012/4543"ALACAK DAVASI ( Kesin Hesabın Her Yılın Hakediş Tutarıyla Ödemeleri Arasındaki Farkın Güncellenmesi Suretiyle Çıkarılması Sözleşmeye Aykırı Olduğu - Kesin Hesabın Geçici Kabul Tarihi İtibariyle Asıl ve Ek Sözleşmelerde Kararlaştırılan Koşul ve Birim Fiyatlarla Çıkarılması Gerektiği )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Alınan Raporlarda Kesin Hesaba Baz Alınan Tarih Yanlış Saptandığından ve Kesin Hesabın Çıkarılmasında İzlenen Yöntem Sözleşme Hükümlerine Uygun Olmadığından Bu Raporların Hüküm Tesisi İçin Yeterli Bulunmadığı - Alacak Davası )
KESİN HESAP ALACAĞI ( Çıkarılmasında İzlenen Yöntem Sözleşme Hükümlerine Uygun Olmadığı/Baz Alınan Tarihin Yanlış Saptandığı - Ticari Defterler Üzerinde İnceleme Yapılarak Her Bir Yılın Ödemesinin Güncelleme Yapmaksızın Belirlenmesi Gerektiği )
GÜNCELLEME ( Kesin Hesabın Her Yılın Hakediş Tutarıyla Ödemeleri Arasındaki Farkın Güncellenmesi Suretiyle Çıkarılması Sözleşmeye Aykırı Olduğu - Alacak Davası )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Kesin Hesaba Baz Alınan Tarih Yanlış Saptandığından ve Kesin Hesabın Çıkarılmasında İzlenen Yöntem Sözleşme Hükümlerine Uygun Olmadığından Bu Raporların Hüküm Tesisi İçin Yeterli Bulunmadığı - Alacak Davası )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Alacak Davası - Toplam Hakediş Tutarından Kanıtlanan Toplam Ödeme Tutarını Düşerek Sonucuna Göre Asıl Davada Talep Edilen Kesin Hesap Alacağının Hükme Bağlanıp Taleple Bağlı Kalınarak Alacağa Reeskont Faizi Yürütülmesi Gerektiği )"
275Y11.HD12.6.2012E. 2012/7672 K. 2012/10294"BANKACILIK İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Çalıştırdığı İşçiler İçin Yatırdığı Tasarruf Teşvik Primlerinin Hesaplarda Görülmediği ve Kayıtların Düzgün Tutulmadığı İddiası/Ortaya Çıkan Zararın Davalıdan Talep Edilmesi )
TASARRUF TEŞVİK PRİMLERİNİN HESAPLARA GEÇMEMESİ ( Kayıtların Düzgün Tutulmadığından Davacının Çalıştırığı İşçilere Tazminat Ödemek Zorunda Kaldığı - Davada Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Yeterli Olmadığı/Uzman Bilirkişi Olması Gerektiği )
UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ( Tarafların Yükümlülüklerinin Tam Olarak Açıklanması/Davacının Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi ve Davacı Alacağının Nasıl Hesaplandığının Denetime Elverişli Şekilde Açıklanması Gereği )
DAVACININ KUSURUNUN ARAŞTIRILMASI ( İşçilerden Kesilen Tasarruf Teşvik Primlerinin Hesaplara Düzgün Şekilde Geçmemesinden Davacının Kusurunun Olup Olmadığının Uzman Bilirkişi Marifetiyle Tespit Edilmesi Gereği - Uzman Bilirkişi Raporu Alınacağı )
HESAPLAMANIN DENETİME ELVERİŞLİ OLMASI ( Davacı Alacağının Nasıl Hesaplandığının Açıkça Belirtileceği - Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Maddi Tazminat Davası/Uzman Bilirkişi Raporunda Tarafların Yükümlülüklerinin Belirtilmesi Gereği )"
275Y3.HD11.6.2012E. 2012/9181 K. 2012/14689"KİRA BEDELİ TESPİTİ DAVASI (Emsal Kira Bedellerinin Araştırılacağı/Kira Bedelinin Fazla Olduğunun Somut Dayanakları ile Ortaya Konulması Halinde Kira Parasının İndirilebileceği - Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğu)
KİRA BEDELİNİN FAZLA OLDUĞUNA DAİR SOMUT VERİLERİN ARANMASI (Emsal Kira Bedeli - Yerel Mahkemece Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğu/Benzer Yerlere Ait Kira Sözleşmelerinin İncelenmesi Gereği/Kira Parasının Tespiti)
EMSAL KİRA BEDELLERİNİN ARAŞTIRILMASI (Benzer Yerlere Ait Kira Sözleşmelerinin İnceleneceği)
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU (Benzer Yerlere Ait Kira Sözleşmelerinin İncelenmediği/Hükme Yeterli Olmadığı - Kira Bedelinin Fazla Olduğunun Somut Dayanakları ile Ortaya Konulması Halinde Kira Parasının İndirilebileceği/Kira Bedeli Tespit Davası)"
275Y3.HD11.6.2012E. 2012/11492 K. 2012/14709"ALACAK İSTEMİ (Dava Dosyasının Sosyal Güvenlik Nefroloji ve Diyaliz Konularında Uzman Kişilerden Oluşturulacak Bilirkişi Kuruluna Verilerek Davanın Esasını Oluşturan Uyuşmazlık Konusunda Rapor Düzenlettirilmesi Gerektiği )
TEDAVİ HİZMETİNİN ÖDETİLMESİ İSTEMİ (Alacak İstemi - Dava Dosyasının Sosyal Güvenlik Nefroloji ve Diyaliz Konularında Uzman Kişilerden Oluşturulacak Bilirkişi Kuruluna Verilerek Davanın Esasını Oluşturan Uyuşmazlık Konusunda Rapor Düzenlettirileceği )
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BİLİRKİŞİSİ (Nefroloji ve Diyaliz Konularında Uzman Kişilerden Oluşturulacak Bilirkişi Kuruluna Verilerek Davanın Esasını Oluşturan Uyuşmazlık Konusunda Rapor Düzenlettirilmesi Gerektiği - Tedavi Hizmetinin Ödetilmesi İstemi )"
275Y15.HD11.6.2012E. 2012/649 K. 2012/4312"ALACAK DAVASI ( Sulama Göleti İşi Sebebiyle Kesin Hesaptan Ödenmeyen Bedelin Tahsili Başka Mahkemede Açılan Davanın Temyiz İncelemesinde Yükleniciye Bir Miktar İade Edildiğinden Bu İade Hususunun Araştırılması Gereğine Değinildiği - Söz Konusu Kesintiyle İlgili Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ EK RAPORU ( Hükme Esas Alınan Raporu Düzenleyen Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınarak Başka Mahkemede Açılan Davanın Temyiz İncelemesinde Tespit Edilen Kesintinin İade Edilip Edilmediği ve Ne Sebeple İade Olunduğunun Saptanması ve Oluşacak Sonuç Dairesinde Hükme Varılması Gerektiği - Alacak Davası )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNİ GEREKTİREN HALLER ( Alacak Davası - Başka Mahkemede Açılan Davanın Temyiz İncelemesinde Tespit Edilen Kesintinin Yapıldığının Anlaşılması Halinde Davacı Yüklenici Alacağından Düşülerek Hesaplama Yapılması Gerektiğinden Bu Hususta Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y13.HD6.6.2012E. 2012/9384 K. 2012/14848"SATIN ALINAN TAŞINMAZIN BELEDİYE ENCÜMEN KARARI NEDENİYLE TAPU KAYITLARININ DEĞİŞMESİ ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Belediyenin İmar Uygulamasının İdare Mahkemesince İptal Edildiği/Tazminat Miktarı Hususunda Bilirkişi Raporunda Eksiklik Bulunduğu )
TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Davacının Ancak Tapudaki Değişiklik Sebebiyle Kendisine İsabet Eden Yer ile Satın Aldığı ve Fakat 3. Şahsa Geçen Bağımsız Bölümün Değeri Arasındaki Farkı Talep Edebileceğinin Gözetilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN EKSİK OLMASI ( Yeni Bilirkişi Raporu Alınacağı - Değişen İmar Uygulaması Nedeniyle Davacının Uğradığı Maddi ve Manevi Tazminat Talebi/Tazminat Miktarında Hata Yapıldığı/Rapordaki Eksikliklerin Giderilmesi Gereği )"
275Y23.HD31.5.2012E. 2012/1254 K. 2012/3849"BORCA BATIKLIĞIN BELİRLENMESİ ( Bilirkişinin Rey ve Mütalaasına Başvurulmasını Zorunlu Kıldığı/Rapor Yetersiz ise Ek Rapor Alınabileceği veya Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yaptırılabileceği - Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Hukuki ve Mesleki Bilgi İle Çözümlenemeyeceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ KARARINDAN DÖNME ( Hakimin Bilirkişi İncelemesine Karar Verdikten Sonra Bundan Dönemeyeceği/Borca Batıklığın Tesbitinin Bilirkişi İncelemesini Zorunlu Kıldığı - Hakimin Hukuki ve Mesleki Bilgisi İle Çözemeyeceği )
BORCA BATIKLIK YÖNÜNDEN ÇELİŞKİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Kayyım Raporları İle Bilirkişi Raporu Arasında Borca Batıklık Yönünden Mevcut Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Bilirkişinin Rey ve Mütalaasına Başvurulmasını Zorunlu Kıldığı/Rapor Yetersiz ise Ek Rapor Alınabileceği veya Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yaptırılabileceği - Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Hukuki ve Mesleki Bilgi İle Çözümlenemeyeceği )"
275Y3.HD24.5.2012E. 2012/8257 K. 2012/13254"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ VE ALACAK DAVASI ( Mahkemece Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğu - Davada İlgili Yönetmelik İncelenerek ve Yerleşik Uygulamalar da Dikkate Alınarak Ek Rapor Yada Uzman Bilirkişi Raporu Alınacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERSİZ OLMASI ( Borçlu Olmadığının Tespiti ve Alacak Davası - Dava İle İlgili Yönetmelik İncelenerek ve Yerleşik Uygulamalar da Dikkate Alınarak Ek Rapor Yada Uzman Bilirkişi Raporu Alınacağı/Bilirkişi Raporu )
RUHSAT HARCI KEŞİF BEDELİ VE KDV'NİN İADE EDİLİP EDİLMEYECEĞİ ( Üç Kişilik Uzman Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )"
275Y3.HD24.5.2012E. 2012/7522 K. 2012/13256"TAŞINMAZ DEVRİ NEDENİYLE MURİSİN ALACAK DAVASI ( Daha Sonradan Davacı Tarafından İptal Ettirilen ve Davacının Mirasçı Olarak Gözükmediği Veraset İlamı ile Taşınmaz Devri Yapıldığı İddiası - Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Talebi )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Davacı Mirasçının Murisine Ait Taşınmazını Kendisinden Habersiz Devreden Diğer Mirasçılara Karşı Haksız İktisap Hükümlerine Dayandığı - Yerel Mahkemece Eksik Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Verilmesinin Hatalı O lduğu )
TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ BİNALARIN DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI ( Davalının Taşınmazı Arsa Olarak Devrettikleri İddası Karşısında Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Taşınmaz Üzerindeki Binanın Ne Zaman Yapıldığının Araştırılacağı/Ek Bilirkişi Raporu )
HATALI VERASET İLAMI ( Davacının Mirasçı Olarak Gözükmediği ve Davacı Tarafından İptal Ettirildiği - Murisin Hissedar Olduğu Taşınmazın Üçüncü Kişiye Devredilmesi Nedeniyle Haksız İktisap Hükümlerine Göre Alacak Talebi/Veraset İlamı )
EK BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ( Taşınmaz Üzerindeki İki Katlı Binanın Murisin Ölüm Tarihinde Mevcut Olup Olmadığının Tespit Edilmesi Gereği/Binanın Ne Zaman Yapıldığının Araştırılacağı - Ek Rapor Sonrasında Davacı Alacağının Hesaplanacağı )"
275Y13.HD21.5.2012E. 2012/7299 K. 2012/12954"MUARAZANIN MENİ DAVASI ( Mahkemece Denetim Esnasında Bulunan Sağlık Karneleriyle Rapor Fotokopilerinin Davacı Eczane Tarafından Kullanılıp Kullanılamayacağı ve Bu Belgelerin Eczanede Bulundurulmasının Sözleşmeye Aykırılık Oluşturup Oluşturmadığının Araştırılması Gerektiği )
SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK ( Muarazanın Meni Davası - Denetim Esnasında Bulunan Sağlık Karneleriyle Rapor Fotokopilerinin Davacı Eczane Tarafından Kullanılıp Kullanılamayacağı ve Bu Belgelerin Eczanede Bulundurulmasının Sözleşmeye Aykırılık Oluşturup Oluşturmadığının Araştırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Sözleşme Hükümleri İrdelenerek Taraf Hakim ve Yargıtay Denetimine Elverişli Olacak Şekilde Rapor Aldırılarak Hasıl Olacak Sonuca Göre Hüküm Tesisi Gerektiği - Muarazanın Meni Davası )"
275Y8.HD15.5.2012E. 2012/3710 K. 2012/4259"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRIMI İLAMINDAN KAYNAKLANAN BAKİYE ALACAĞIN TAHSİLİ ( Dosya Kapsamına ve Borçlu Ödemelerine Nazaran Yasa ve Usule Uygun Hazırlanan Bilirkişiden Alınan Ek Rapora Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırımı İlamından Kaynaklanan Bakiye Alacağın Tahsili - Dosya Kapsamına ve Borçlu Ödemelerine Nazaran Yasa ve Usule Uygun Hazırlanan Bilirkişiden Alınan Ek Rapora Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
BAKİYE ALACAĞIN TAHSİLİ ( Kamulaştırma Bedelinin Arttırımı İlamından Kaynaklanan - Dosya Kapsamına ve Borçlu Ödemelerine Nazaran Yasa ve Usule Uygun Hazırlanan Bilirkişiden Alınan Ek Rapora Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y3.HD15.5.2012E. 2012/6091 K. 2012/12152"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Komşu Parsel Malikinin Gerekli Özeni Göstermeden Yaptığı Hafriyat Çalışmaları Nedeniyle Davacıların Taşınmazında Çatlaklar Oluştuğu - Mahkemce Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğu )
HAKSİZ FİİL İLE ZARAR ARASINDAKİ İLİYET BAĞI ( Mahkemece Hükme ve Denetime Elverişli Uzman Bilirkişi Raporu Alınarak Davalının Eylemi ile Davacı Zararı Arasındaki İliyet Bağının Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gereği - Bilirkişi )
HÜKME VE DENETİME ELVERİŞLİ BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ( Konusunda Uzman Bilirkişi Raporu Alınarak Davalının Eylemi ile Oluşan Zarar Arasında İliyet Bağı Bulunup Bulunmadığının Belirleneceği - Haksız Fiil Nedeniyle Maddi Tazminat Talebi )
TAŞINMAZIN MÜHÜRLENMESİ ( Taşınmazın Belediyece Kullanımının Men Edilip Edilmediğinin ve Mühürlenip Mühürlenmediğinin Mahkemece Araştırılacağı - Taşınmaz Mühürlenmiş ise Sebebinin Tespit Edilmesi Gereği/Uzman Bilirkişi Raporu Alınacağı )
KİRA KAYBI ALACAĞI ( Davalının Haksız Fiili Nedeniyle Taşınmazda Oluşan Hasar Nedeniyle Davacı Taşınmazının Mühürlendiği - Davacının Taşınmazın Mühürlenmesi Nedeniyle Uğramış Olduğu Kira Kaybı Talebi/Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğu )"
275Y15.HD20.4.2012E. 2012/2016 K. 2012/2718"İŞ BEDELİ ALACAĞI DAVASI ( Çevre Düzenlemesine Dair Sözleşmeden Kalan Alacağın Tahsili İstemi - Davacıya Yapılan Nakit Ödemelere İlişkin Makbuz Örneklerinin Mahkemeye İbraz Edildiği - Makbuzun Davacıya Gösterilerek Beyanı Alınması Gereği )
KABUL EDİLMEYEN İŞ BEDELİ HAKKINDAKİ MAKBUZUN DAVACIYA GÖSTERİLMESİ ( Bu Konudaki Davacı Beyanı Alınmadan Hüküm Verilmesinin Hatalı Olduğu - İmza İmkarı Halinde Belge Aslı İbraz Ettirilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
MAHKEMEYE SUNULAN MAKBUZLAR ( Ödemelerle ilgili Makbuzlar Davacıya Gösterilerek Beyanının Alınması Gereği - İmza İnkarı Durumunda Belge Aslı İbraz Ettirilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı/İş Bedeli Alacağı Davası/Bilirkişi İncelemesi )"
275Y13.HD18.4.2012E. 2012/6846 K. 2012/10536"İSTİRDAT DAVASI ( Davalı Şirket Tarafından Tahsil Edilen Paranın Ne Karşılığı Olduğu Hususunda Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
TAHSİL EDİLEN PARANIN KARŞILIĞI ( İstirdat Davası - Davalı Şirket Tarafından Tahsil Edilen Paranın Ne Karşılığı Olduğu Hususunda Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İstirdat Davası - Davalı Şirket Tarafından Tahsil Edilen Paranın Ne Karşılığı Olduğu Hususunda Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )"
275Y3.HD17.4.2012E. 2012/6093 K. 2012/10284"VAKIFLAR İDARESİNE ÖDENEN BEDELİN İADESİ ( Tapu Kaydındaki Vakıf Şerhi Nedeniyle Ödenen Bedelin Alacak İstemi - Vakfiye Kapsamında Taşınmazın Coğrafi Konumu ve Hukuki Durumuna Göre Taşınmazın Niteliğinin Belirleneceği/Uzman Bilirkişi Raporu )
VAKFIN TÜRÜ ( Çekişmeli Taşınmazda Vakfın Türüne Göre Taviz Bedeli Ödenip Ödenmeyeceğine Karar Verileceği - Keşif Yapılacağı/Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Vakfın Türü Hakkında Bilgi Alınması Gereği/Uzman Bilirkişi Raporu Alınacağı )
TAVİZ BEDELİ ( Vakfın Mukataalı veya İcareteynli Vakıf Olup Olmadığının Belirleneceği - Vakfın Türüne Göre Taviz Bedeli Ödenip Ödenmeyeceğine Karar Verileceği/Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Vakfın Türü Hakkında Bilgi Alınması Gereği )
UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI GEREĞİ ( Vakfın Türü Hakkında Uzman Üniversite Öğretim Üyeleri Arasından Seçilecek Bilirkişi Raporu ve Yerinde Keşif Yapılmak Suretiyel Sonucuna Uygun Hüküm Verileceği - Vakfın Türünün Belirlenmesi Gereği )"
275Y11.HD2.4.2012E. 2010/14772 K. 2012/5178"İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Özel ve Teknik Bilgiyi Gerekli Kılan Hususta Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Cihetine Gidildikten Sonra Hakimin Raporun Aksine Karar Vermesinin Mümkün Olmadığı )
HASARIN NASIL MEYDANA GELDİĞİNE DAİR UYUŞMAZLIK ( Hasarın Kavrulma Sonucu mu Yoksa Yangın Neticesinde mi Meydana Geldiğinin Uyuşmazlık Konusu Olduğu - Özel ve Teknik Bilgiyi Gerekli Kılan Hususta Bilirkişi İncelemesi Yaptırıldıktan Sonra Hakimin Raporun Aksine Karar Veremeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Özel ve Teknik Bilgiyi Gerekli Kılan Hususta Bilirkişi İncelemesi Yaptırıldıktan Sonra Hakimin Raporun Aksine Karar Vermesinin Mümkün Olmadığı - Hakimin Bilirkişi Raporuyla Bağlı Olmadığı Belirtilmişse de Bunun Hâkimin Raporu Serbestçe Takdir Edebileceği Anlamında Olduğu )
ÖZEL VE TEKNİK BİLGİYİ GEREKLİ KILAN HUSUSTA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Hakimin Raporun Aksine Karar Vermesinin Mümkün Olmadığı - İşyeri Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Tazminat Davasında Hasarın Nasıl Meydana Geldiğine Dair Uyuşmazlıkta Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınacağı )
HAKİMİN BİLİRKİŞİ RAPORUYLA BAĞLI OLMAMASI ( Hakimin Raporu Serbestçe Takdir Edebileceği - Özel ve Teknik Bilgiyi Gerekli Kılan Hususta Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Cihetine Gidildikten Sonra Hakimin Raporun Aksine Karar Vermesinin Mümkün Olmadığı )"
275Y1.HD27.3.2012E. 2012/812 K. 2012/3439"EHLİYETSİZLİK HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Eşinin Taşınmazdaki ½ Payını Davalı Torununa Bağış Suretiyle Temlik Ettiği İddiasıyla - Davacının Dava Dışı Eşinin Akit Tarihinde Hukuki Ehliyeti Bulunup Bulunmadığı Konusunda Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ehliyetsizlik Hukuksal Nedenine Dayalı - Eşin Akit Tarihinde Hukuki Ehliyeti Bulunup Bulunmadığı Konusunda Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınacağı/ Ehliyetsizliğinin Saptanması Halinde Kendisine Tayin Edileceği )
AYIRT ETME GÜCÜ ( Nisbi Bir Kavram Olup Kişiye Eylem ve İşleme Göre Değiştiği/Bu Yönde En Yetkili Sağlık Kurulundan Özellikle Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınmasını da Gerekli Kıldığı - Ehliyetsizlik Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
EŞİN TAŞINMAZDAKİ ½ PAYINI TORUNUNA BAĞIŞLAMASI ( Ehliyetsizlik Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Eşin Akit Tarihinde Hukuki Ehliyeti Bulunup Bulunmadığı Konusunda Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınacağı )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Ayırt Etme Gücü Nisbi Bir Kavram Olup Kişiye Eylem ve İşleme Göre Değiştiği/Bu Yönde En Yetkili Sağlık Kurulundan Alınmasını da Gerekli Kıldığı - Davacı Eşinin Torununa Yaptığı Temlik/Ehliyetsizlik Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil )
AKIL HASTALIĞI VEYA AKIL ZAYIFLIĞI ( Bilirkişi Raporu İle Belirleneceği - Ehliyetsizlik/Tapu İptali ve Tescil İstemi - Davacının Dava Dışı Eşinin Akit Tarihinde Hukuki Ehliyeti Bulunup Bulunmadığı Konusunda Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ehliyetsizlik Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemi - Ayırt Etme Gücü Nisbi Bir Kavram Olup Kişiye Eylem ve İşleme Göre Değiştiği/Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y12.HD27.3.2012E. 2012/7052 K. 2012/9826"SATIŞ İLANININ USULSÜZ TEBLİĞİ NEDENİYLE İHALENİN FESHİ DAVASI (Şirket Yetkilisinin Bulunmaması Halinde Evrakı Almaya Yetkili Bir Kişinin Olup Olmadığının Araştırması Yapılmaksızın Şirket Ortağına Tebliğat Yapılamayacağı - İhalenin Feshi )
ŞİRKET YETKİLİSİNİN BULUNAMAMASI (Evrakı Almaya Yetkili Kişinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılmadan Şirket Ortağına Tebliğat Yapılamayacağı - Yetkili Kişisa Bu Hususun Tebliğ Evrakına Şerh Edileceği/Tebliğatın Usulsüz Olduğunun Kabulü )
USULSÜZ TEBLİĞAT (Her İki Borçlu Hakkındaki Tebliğatın Aynı Kİşiye Tebliğ Edilmesi ve Muhatapların Takipteki Sıfatlarının Gözetilmemesinin Hatalı Olduğu/Gerekli Araştırma Yapılmadan Şirket Ortağına da Tebliğat Yapılamayacağı )
SATIŞI YAPILAN TAŞINMAZIN DEĞERİ (Taşınmazın Niteliği ve Değeri Dikkate Alındığında Ulusal Çapta Yayımlanan Gazetelerin Birinde İlanın Yapılması Gereği - Mahalli Gazetede Yapılan İlanın Hatalı Olduğu/İhalenin Feshi Davası )
BİLİRKİŞİ RAPORU (Değerlendirmesi Hakime Ait Olan Hukuki Konuda Bilirkişi Raporu Alınmaması Gerektiği )"
275Y15.HD26.3.2012E. 2012/872 K. 2012/1867"MADDİ TAZMİNAT ( Raf Yapım İşi Sonucunda Elektronik Eşyaların Zarar Görmesi - Elektronikçi Bilirkişi ya da Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Hasarlı Elektronik Eşyalar Üzerinde İnceleme Yapılması Gerektiği )
ELEKTRONİK EŞYALARIN ZARAR GÖRMESİ ( Raf Yapım İşinden Doğan Elektronik Eşyaların Zarar Görmesine Dayalı Maddi Tazminat - Elektronikçi Bilirkişi ya da Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Hasarlı Elektronik Eşyalar Üzerinde İnceleme Yapılacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Raf Yapım İşinden Doğan Elektronik Eşyaların Zarar Görmesine Dayalı Maddi Tazminat - Elektronikçi Bilirkişi ya da Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Yapılması Gerektiği )
EŞYALARIN HASAR GÖRMESİ ( Raf Yapım İşinden Doğan Elektronik Eşyaların Zarar Görmesine Dayalı Maddi Tazminat - Tazminatın Miktarının Ne Miktarının Kar Kaybı Ne Miktarının İş Bedeli ve Hasar Gören Elektronik Eşya Bedeli Olduğu Davacıya Açıklattırılarak Karar Verileceği )"
275Y9.HD6.3.2012E. 2012/8237 K. 2012/7331"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI (Haksız Fesih İddiasına Dayalı - Yargıtay Tarafından Bozulan Bir Hükmün Bozma Kararının Kapsamı Dışında Kalmış Olan Kısımlarının Kesinleştiği/Kesinleşen Kısımların Lehine Olan Taraf Yararına Usuli Kazanılmış Hak Oluşturacağı)
SÖZLEŞMENİN HAKSIZ FESHİ (İhbar Tazminatının Reddi ve Ara Dinlenme Süresinin 13 Saatlik Çalışmaya Oranla Bir Saat Olarak Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu Açıklanmış Olup Bozma İlamına Uyulmakla Davalı Lehine Usuli Kazanılmış Hak Doğacağı - Kıdem ve İhbar Tazminatı)
USULİ KAZANILMIŞ HAK İLKESİNE AYKIRILIK (Kıdem ve İhbar Tazminatı - Bozma İlamı Gereğini Yerine Getirmeyen Yeni Bir Hesap İçermeyen Bilirkişi Raporunu Gerekçeli ve Denetime Elverişli Şekilde Düzenlendiğini Kabul Edip Usul ve Yasaya Uygun Bularak Hüküm Tesisinin İsabetli Olmadığı)
ARA DİNLENMELERİ (Yeniden Değerlendirmeden ve Bozma İlamı Gereğini Yerine Getirmeyen Yeni Bir Hesap İçermeyen Bilirkişi Raporunu Gerekçeli ve Denetime Elverişli Şekilde Düzenlendiğini Kabul Edip Usul ve Yasaya Uygun Bularak Usuli Kazanılmış Hak İlkesine Aykırı Şekilde Hüküm Tesisinin İsabetli Olmadığı - Kıdem ve İhbar Tazminatı)"
275Y7.HD17.1.2012E. 2011/838 K. 2012/68"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ALACAĞI ( Likit Olmadığından İcra İnkar Tazminatı İsteminin Reddi - Davacı Tarafın İsteyebileceği Gerçek Zarar Miktarı Duraksamasız Belirlendikten Sonra İtirazın İptali Hakkında Karar Verileceği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Alacağının Tahsili İçin Başlatılan Takibe İtirazın İptali - Davacı Tarafın İsteyebileceği Gerçek Zarar Miktarının Duraksamasız Belirleneceği )
GENEL GİDERLERE İLİŞKİN MASRAFIN HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ALACAĞI OLARAK İSTENMESİ ( Davacı Tarafın İsteyebileceği Gerçek Zarar Miktarı Duraksamasız Belirlendikten Sonra İtirazın İptali Hakkında Karar Verileceği - İcra İnkar Tazminatı İsteminin Reddi )"
275Y13.HD11.1.2012E. 2012/328 K. 2012/47"AYIPLI MAL DAVASI ( Bilirkişilerin Uyuşmazlığa Konu Olan Deri Mamuldeki Açık ya da Gizli Ayıbı Tespit Edecek Bilirkişi Vasfında Olmadığı - Ürün Üzerinde Bu Alanda Uzmanlık Niteliğine Haiz Kişilerden Seçilerek İnceleme Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Ayıplı Mal Davası - Bilirkişilerin Uyuşmazlığa Konu Olan Deri Mamuldeki Açık ya da Gizli Ayıbı Tespit Edecek Bilirkişi Vasfında Olmadığı/Ürün Üzerinde Bu Alanda Uzmanlık Niteliğine Haiz Kişilerden Seçilerek İnceleme Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
GİZLİ AYIP ( Ayıplı Mal Davası - Bilirkişilerin Uyuşmazlığa Konu Olan Deri Mamuldeki Açık ya da Gizli Ayıbı Tespit Edecek Bilirkişi Vasfında Olmadığından Bu Alanda Uzmanlık Niteliğine Haiz Kişilerden Seçilerek İnceleme Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y23.HD6.12.2011E. 2011/1756 K. 2011/2350"KOOPERATİFE ÖDENEN AİDATLARIN İADESİ İSTEMİ ( Gerekçe Gösterilmeden Bilirkişi Raporunda Belirtilen Görüşün Aksine Hüküm Kurulamayacağı - Kooperatiften Ayrılan Diğer Ortakların da Açtığı Başka Davaların Kooperatifin Mevcudiyetini Tehlikeye Düşürüp Düşürmeyeceğinin Değerlendirileceği)
AİDATLARIN İADESİ İSTEMİ ( Kooperatifin Mevcudiyetini Tehlikeye Düşürüp Düşürmeyeceğinin Kooperatiften Ayrılan Diğer Ortakların Açtığı Başka Davalar da Göz Önüne Alınarak Değerlendirileceği)
KOOPERATİFİN MEVCUDİYETİNİN TEHLİKE DÜŞMESİ ( Ortaklık Süresince Davalı Kooperatife Ödenen Aidatların İadesi İsteminde Bilirkişi Raporunda İade Edilecek Miktarın Düşürmeyeceği Belirtilmesine Rağmen Gerekçe Gösterilmeden Düşüreceği Kabul Edilerek Karar Verilemeyeceği)
BİLİRKİŞİ REY VE MÜTALAASINA BAŞVURULMASI ZORUNLU UYUŞMAZLIK ( Kooperatife Ödenen Aidatların İadesi İstemi - Bilirkişiye Gittikten Sonra Bundan Dönerek Uyuşmazlığın Çözümünün Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Bilgi İle Çözümlenemeyeceğinin Gözetileceği)
ÇIKMA PAYI ( Kooperatife Ödenen Aidatların İadesi İsteminde Davacının İstifasından Sonra Kooperatife Alınan Ortakların Doğrudan Davacının Ortaklık Payı Yerine Alınıp Alınmadığı Üzerinde Durulacağı - Yerine Alınmış İse Çıkma Payının Davacıya Derhal Ödeneceği)"
275Y7.HD29.11.2011E. 2011/133 K. 2011/7409"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Davacı ve Davalıya Yükletilmesi Gereken Müterafik Kusur Oranının Saptanması ve Uzman Bilirkişiden Maddi ve Hukuki Olguları Yansıtacak Biçimde Ayrıntılı ve Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği)
KUSUR ORANININ VE GERÇEK ZARARIN BELİRLENMESİ ( Hakimin Hukuki Bilgisi ve Genel Hayat Tecrübelerine Göre Değerlendirebileceği Bir Konu Olmadığı - Uzman Bilirkişi İncelemesini Gerektirdiği/Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat - Müterafik Kusur Oranının Saptanması ve Uzman Bilirkişiden Maddi ve Hukuki Olguları Yansıtacak Biçimde Ayrıntılı ve Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği)
MÜTERAFİK KUSUR ORANININ SAPTANMASI ( Uzman Bilirkişiden Maddi ve Hukuki Olguları Yansıtacak Biçimde Ayrıntılı ve Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği)"
275Y7.HD23.11.2011E. 2011/25 K. 2011/7165"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil İstemi - Yöreyi İyi Bilen Elverdiğince Yaşlı Yansız Yerel ve Uzman Bilirkişi Fen Elemanı Uzman Ziraatçi Bilirkişi ve Tespit Tutanağı Bilirkişilerinin Tümü ve Tanıklar Hazır Olduğu Halde Taşınmaz Başında Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği)
TESCİL İSTEMİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı - Taşınmazın Öncesinin Kime Ait Olduğu ve Kimden Kime Kaldığı ve Taşınmaz Üzerinde Sürdürülen Zilyetliğin Başlangıç Günü Süresi ve Sürdürülüş Biçimi Hakkında Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Ayrı Ayrı Olaylara Dayalı Bilgiler Alınması Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliğine Dayalı Tescil İstemi - Tespitte Saptanan Hukuksal Olgu Dikkate Alınarak Tutanak Bilirkişileri Yeniden Taşınmaz Başında Usulüne Uygun Biçimde Ayrı Ayrı Dinlenerek Karar Verilmesi Gerektiği)"
275Y7.HD22.11.2011E. 2011/94 K. 2011/7115"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Davacı Kurumun Onarım Giderleri Belgelerinde Belirtilen Miktarlar Doğru Kabul Edilerek Eksik Araştırma ve Soruşturmayla Hüküm Verilemeyeceği - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Zararın Hesaplanması İçin Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Rapor Alınmalı ve Davacı Tarafın İsteyebileceği Gerçek Zarar Miktarı Duraksamasız Belirlendikten Sonra Hüküm Verilmesi Gerektiği - Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat)
HASARIN GİDERİLMESİ ( Özel Olarak İşçi Tutup Çalıştırma veya Harcama Yapma Söz Konusu İse Bunların Kanıtlanması İçin Davacı Tarafın Delilleri Sorulup Saptanması Gerektiği - Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat)"
275Y12.HD22.11.2011E. 2011/7459 K. 2011/23547"BONONUN BEDELİNİN GÖSTERİLDİĞİ RAKAM VE YAZI ARASINDA FARKLILIK BULUNMASI ( Yazıyla Gösterilen Bedele İtibar Edileceği - Yazıyla Gösterilen Miktara İtibar Edileceği Kuralının Yazı Bölümünde Tahrifat Yapılmamış Olması Şartına Bağlı Olduğu )
BONUNUN BEDELİNDE TAHRİFAT ( Bonunun Rakam ve Yazıyla Gösterilen Bedeli Arasında Fark Bulunması Halinde Yazıyla Gösterilen Bedele İtibar Edileceği - Yazıyla Gösterilen Bedelde Tahrifat Olması Halinde Bu Kuralın Uygulanmayacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Bonunun Yazıyla Gösterilen Bedelinde Tahrifat İddiası - Bilirkişi İncelemesi Yapılmaksızın Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Borçlunun İnkar Tazminatına Mahkum Edilebilmesi İçin Mahkemece Takibin Muvakkaten Durdurulmasına Karar Verilmiş Olması Gereği - Takibe Konu Bonunun Bedelinde Tahrifat Yapıldığı İddiasının Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Karara Bağlanması Gereği )"
275Y3.HD3.11.2011E. 2011/11671 K. 2011/17304"ECRİMİSİL ( Kötüniyetli İşgalcinin Ödemekle Sorumlu Olduğu Tazminat Olduğu - En Azının Kira Geliri En Çoğunun ise Tam Gelir Yoksunluğu Olduğu )
EN AZ VE EN FAZLA ECRİMİSİL GELİRİ ( En Azının Kira Geliri En Çoğunun ise Tam Gelir Yoksunluğu Olduğu - Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Hesaplanırken Taşınmazın Mevcut Haliyle Getirebileceği Kira Geliri Emsal Kira Gelirleriye Karşılaştırılarak Rayice Göre Belirleneceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Çözümü Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Hakimin Bilirkişi Görüşü Alınmasına Karar Verebileceği - Bilirkişi Raporunu Hazırlarken Somut ve Bilimsel Dayanaklarını Göstermesi Gereği )"
275Y4.HD31.10.2011E. 2011/11003 K. 2011/11351"TAŞINMAZ DEĞER KAYBI TAZMİNATI ( Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün Toprak İncelemeleri İçin Belirlediği Örnek Rapor Işığında Davaya Konu Taşınmazlardan Analiz İçin Yeterince Toprak Ve Bitki Örnekleri Alınması Gerektiği)
TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK İNCELEMELERİ ( Belirlediği Örnek Rapor Işığında Davaya Konu Taşınmazlardan Analiz İçin Yeterince Toprak Ve Bitki Örnekleri Alınması Gerektiği - Taşınmaz Değer Kaybı Tazminatı)
BİTKİ İNCELEMESİ ( Taşınmaz Değer Kaybı Tazminatı - Bitkilerin Başak Yaprak ve Kökleri Yerinde İncelenmeli ve Fitotoksik Belirti Olup Olmadığı Gözlemlenmesi Gerektiği/Taşınmazların Yol Yerleşim Yeriyle Santrale Olan Uzaklıklarıyla Hakim Rüzgar Etkisinin Belirtilmesi Gerektiği)
TOPRAK VE BİTKİ ANALİZİ ( Düzenlenecek Bilirkişi Kurulu Raporunda Topraktaki Maddelerin Çeşitli Bitkiler Tarafından Maksimum Alınabilirlik Miktarı Literatüre Göre Belirlenen Miktarlar Gözetilerek Açıklanması Gerektiği - Taşınmaz Değer Kaybı Tazminatı)"
275Y6.HD25.10.2011E. 2011/9875 K. 2011/11510"KİRALANAN YERDE YANGIN ÇIKMASI SONUCU HASAR MİKTARININ TAHSİLİ ( Yangınlara Karşı Kiracının Her Türlü Tedbiri Alacağının Sözleşmede Düzenlendiği İddiasıyla - Yangının Çıkış Nedeni ve Oluşan Hasar Bedeli Yönünden Bilirkişi Raporlarının Farklı ve Çelişkili Olduğu )
YANGIN SONUCU KİRALANANDA ZARAR ( Davalının Kiracı Olduğu Yerde Çıkan Yangın Sebebiyle Hasar Miktarının Tahsili Talebi - Yangının Çıkış Nedeni ve Oluşan Hasar Bedeli Yönünden Farklı ve Çelişkili Bilirkişi Raporlarındaki Çelişkinin Giderileceği )"
275Y6.HD25.10.2011E. 2011/9119 K. 2011/11504"KİRA PARASININ VE YÖNETİM GİDERLERİNİN TAHSİLİ DAVASI ( Tarafların Arasındaki Kira Sözleşmesi Dikkate Alındığında Taşınmazın Tahliye ve Teslim Edildiği Tarihten İtibaren İki Aylık Kira Pararı Konusunda Ek Bilirkişi Raporu Alınacağı )
KİRALANANIN TAHLİYE VE TESLİMİ ( Anahtarların Teslim Edildiği - Davalının Sorumlu Olduğu Kira Parası ve Yönetim Giderleri Ağostos 2009 Sonundan İtibaren Hesaplanmış Olmasının Hatalı Olduğu - Ek Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA KİRA VE YÖNETİM GİDERLERİNİN HATALI HESAPLANMIŞ OLMASI ( Alacak Davası - Ek Rapor Alınması Gereği )"
275Y23.HD24.10.2011E. 2011/864 K. 2011/1231"KOOPERATİFE BORÇ VERİLMESİ (Alacak İstemi - Yeniden Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Anılan Genel Kurul Tutanakları Makbuzlar ve Ceza Dosyası Çerçevesinde İnceleme Yaptırılıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
ALACAK İSTEMİ (Kooperatife Borç Verilmesi İddiasına Dayalı - Yeniden Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Anılan Genel Kurul Tutanakları Makbuzlar ve Ceza Dosyası Çerçevesinde İnceleme Yaptırılıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Kooperatife Borç Verilmesi İddiasına Dayalı Alacak İstemi - Yeniden Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Anılan Genel Kurul Tutanakları Makbuzlar ve Ceza Dosyası Çerçevesinde İnceleme Yaptırılıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)"
275Y7.HD18.10.2011E. 2010/7514 K. 2011/6147"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Doğalgaz Dağıtım Hizmetini Bizzat Yürütmekle Görevli Olmadığı - Diğer Davalı Doğalgaz Dağıtım Şirketinin Eylemi Nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Adam Çalıştıran Sıfatıyla Sorumlu Tutulamayacağı )
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ( Doğalgaz Dağıtım Hizmetini Bizzat Yürütmekle Değil Yürütümü Sağlayacaklara Gerekli Yetkiyi Vermekle Görevli Olduğu - Doğalgaz Dağıtım Şirketinin Eylemi Nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Kusursuz Sorumluluk Esasına Göre Sorumlu Tututlamayacağı )
DELİL TESPİTİ ( Çözümü Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Konularda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması - Davalı Tarafça Açıkça veya Örtülü Olarak Kabul Edilmiş Olmadıkça Davacı Tarafça Yaptırılan Delil Tespiti Sonucu Düzenlenen Rapor Benimsenerek Hüküm Verilemeyeceği )"
275Y3.HD18.10.2011E. 2011/10360 K. 2011/15649"ECRİMİSİL ( Kötüniyetli Şagilin Ödemekle Sorumlu Olduğu Tazminat Olduğu - Ecrimisil Miktarını Hesaplayan Bilirkişi Raporu Ecrimisil Tespitine Yarayan Somut ve Özel Nedenleri Gösterilmediğinden Denetime ve Hüküm Kurmaya Elverişli Olmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Çözümü Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Hakimin Bilirkişinin Oy ve Görüşüne Başvurabileceği - Bilirkişinin Raporunda Dayanak Somut ve Özel Nedenleri Göstermesinin Zorunlu Olduğu )"
275YHGK5.10.2011E. 2011/19-481 K. 2011/595"ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALE (İki İhale Bedeli Arasındaki Farkın ve Gecikme Zararının Faizi İle Birlikte Tahsili - Bilirkişi Aracılığı İle Şartname Koşullarının Yerine Gelip Gelmediği ve İddia Edilen Zararın Oluşmasına Davalı Yanın Sebep Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (İki İhale Bedeli Arasındaki Farkın ve Gecikme Zararının Faizi İle Birlikte Tahsili - Bilirkişi Aracılığı İle Şartname Koşullarının Yerine Gelip Gelmediği ve İddia Edilen Zararın Oluşmasına Davalı Yanın Sebep Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği)
TAZMİNAT MİKTARININ SAPTANMASI (Davalı Yanın Sebep Olup Olmadığı İle Sonuçta Elde Edilecek Verilere Göre Şartnamede Açıklanan Verilerle Tazminat Miktarının Saptanması ve Varılacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)"
275Y11.HD27.9.2011E. 2010/15267 K. 2011/11043"KREDİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI İSTİRDAT İSTEMİ (İçinde Banka Hukukçularının Bulunduğu Başka Bir Bilirkişi Kurulundan Davalı Kayıtları Üzerinde İnceleme Yaptırılarak Denetime Elverişli Yeni Bir Rapor Alınması Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Kredi Sözleşmesine Dayalı İstirdat İstemi - İçinde Banka Hukukçularının Bulunduğu Başka Bir Bilirkişi Kurulundan Davalı Kayıtları Üzerinde İnceleme Yaptırılarak Denetime Elverişli Yeni Bir Rapor Alınması Gerektiği)
İSTİRDAT İSTEMİ (Kredi Sözleşmesine Dayalı - İçinde Banka Hukukçularının Bulunduğu Başka Bir Bilirkişi Kurulundan Davalı Kayıtları Üzerinde İnceleme Yaptırılarak Denetime Elverişli Yeni Bir Rapor Alınması Gerektiği)"
275Y17.HD22.9.2011E. 2011/7022 K. 2011/8043"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT ( Asliye Hukuk Mahkemesi Dosyası Getirilerek Kusur Yönünden Alınan Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Karayolları Genel Müdürlüğü Fen Heyetinden Seçilecek Kusur Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kusur Yönünden Alınan Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Karayolları Genel Müdürlüğü Fen Heyetinden Seçilecek Kusur Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat )
KUSUR RAPORU ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat - Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Karayolları Genel Müdürlüğü Fen Heyetinden Seçilecek Kusur Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y17.HD22.9.2011E. 2010/12369 K. 2011/8087"KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN RÜCUAN TAZMİNAT ( Sigorta Ettirene Ödeme Yapan Sigortacının Sigorta Ettirenin Yerine Geçerek Ödediği Tazminatı Rücuan İsteyebileceği - Sigortacı Ödediği Tazminat Tutarını Değil Ancak Sigortalının Gerçek Zararını İsteyebileceği )
SİGORTACININ RÜCU KAPSAMI ( Ödeme Yapan Sigortacının Sigorta Ettirene Ödediği Tazminat Tutarını Değil Sigortalının Gerçek Zararını İstiyebileceği - Aracın Hasarının Tespiti Teknik ve Uzmanlık Gerektirdiğinden Bilirkişi İncelemesi Yaptırmadan Ekspertiz Raporuyla Yetinilerek Hüküm Verilmesinin Hatalı Olduğu )"
275Y9.HD20.9.2011E. 2011/11526 K. 2011/32512"İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ (Davacının Dava Dilekçesinde 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ve Sonrasına Ait İsteklerde Bulunması Olması Gereken Yevmiyenin Davacının Sendika Üyeliğinin İşverene Bildirildiği Tarihten İtibaren Belirlenmesi Zorunluluğunu Ortadan Kaldırmadığı)
DAVACININ HESABA YÖNELİK İTİRAZLARI (Ek Rapor veya Gerekirse Başka Bir Bilirkişi Tarafından Düzenlenecek Hesap Raporu İle Emsal Raporlarla Karşılaştırma da Yapılarak Değerlendirilmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Eksik İncelemeyle ve Bilirkişi Raporunda Bir Hesaba Yer Verildiği Halde Bilirkişi Raporuna Göre Ücretlerin Tam Olarak Ödendiğinden Söz Edilerek Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğu)"
275Y11.HD20.9.2011E. 2009/11441 K. 2011/10557"İNŞAAT ALL RİSK POLİÇESİNE DAYALI TAZMİNAT ( İçinde Sigorta Konusunda Uzmanın da Bulunduğu Başka Bir Bilirkişi Kurulundan Davalı Vekilinin İtirazı Üzerinde Yeterince Duran ve Denetime Elverişli Yeni Bir Rapor Alınması ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İnşaat Allrisk Poliçesine Dayalı Tazminat - İçinde Sigorta Konusunda Uzmanın da Bulunduğu Başka Bir Bilirkişi Kurulundan Davalı Vekilinin İtirazı Üzerinde Yeterince Duran ve Denetime Elverişli Yeni Bir Rapor Alınması Gerektiği )
ALL RİSK POLİÇESİNE DAYALI TAZMİNAT ( İnşaat - İçinde Sigorta Konusunda Uzmanın da Bulunduğu Başka Bir Bilirkişi Kurulundan Davalı Vekilinin İtirazı Üzerinde Yeterince Duran ve Denetime Elverişli Yeni Bir Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y23.HD15.9.2011E. 2011/494 K. 2011/352"İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI ( İyileştirme Projesinin Ciddi ve İnandırıcı İflasın Ertelenmesine Karar Verilmesi İçin Şirketin Borca Batık Durumda Olması Gerektiği - Bilirkişi Raporunda Finansal Kiralama Konusu Malların Finansal Kiralama Şirketi Mülkiyetinde Olduğu Gözetilerek Sorumlulukların Değerlendirileceği/Yargılama Boyunca Beklenen İstihkak/Hak Ediş Alacaklarının Akıbetinin İnceleneceği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( İflasın Ertelenmesi Davası/Bilirkişi Raporlarının Borç ve Zarar Kalemlerinin Belirlenmesiyle Sınırlı Olmaması Gerektiği - Finansal Kiralama Konusu Malların Finansal Kiralama Şirketi Mülkiyetinde Olduğu Göz Önünde Tutularak Sorumlulukların Değerlendirilip Yargılama Boyunca Beklenen İstihkak Hak Ediş Alacaklarının Akıbetinin de İnceleneceği )
FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLARIN ŞİRKET AKTİFİNDE GÖSTERİLEMEMESİ ( İflasın Ertelenmesi Davası - Malların Finansal Kiralama Şirketinin Mülkiyetinde Olduğu )
BEKLENEN ALACAKLARIN AKIBETİNİN ARAŞTIRILMASI ( İflasın Ertelenmesi Davası - Yargılama Boyunca Beklenen İstihkak Alacaklarının İnceleneceği/Şirketin Katılmayı Planladığı İhalelerin Sonuçları Üzerinde Durulacağı )
İHALELERİN SONUÇLARININ İNCELENMESİ ( İflasın Ertelenmesi Davası – Bilirkişi Raporunda Şirketin Katılmayı Planladığı İhalelerin Sonuçları Üzerinde Durulacağı )"
275Y11.HD13.9.2011E. 2010/464 K. 2011/10323"İŞYERİ SİGORTA SÖZLEŞMESİNE DAYALI RÜCUEN TAZMİNAT ( Mahkemece Alınan Rapora Vaki İtirazlar da Değerlendirilerek Gerekirse Yeniden Bilirkişi Raporu Alınmak Suretiyle Hasıl Olacak Sonuç Çerçevesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
RÜCUAN TAZMİNAT ( İşyeri Sigorta Sözleşmesine Dayalı Rücuen Tazminat - Bilirkişi Raporunda Tadilatın Bina Maliki Olan Davalının İzni Dışına Yapıldığı ve Bu Sebeple Hasardan Davalı Malikin Sorumlu Olmadığının Belirtildiği/Rapora Vaki İtirazlar Değerlendirilerek Gerekirse Yeniden Bilirkişi Raporu Alınarak Karar Verileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mahkemece Alınan Rapora Vaki İtirazlar da Değerlendirilerek Gerekirse Yeniden Bilirkişi Raporu Alınmak Suretiyle Hasıl Olacak Sonuç Çerçevesinde Bir Karar Verilmesi Gerektiği - İşyeri Sigorta Sözleşmesine Dayalı Rücuen Tazminat )"
275Y11.HD13.9.2011E. 2009/10699 K. 2011/10274"RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Bilirkişi Raporuna Yönelik İtirazlar Dikkate Alınarak Bu İtirazları Karşılayan ve Denetime Uygun Ek Rapor Alınması Gerektiği )
SİGORTA TAZMİNATI ( Rücuen Tazminat İstemi - Davacı Vekilinin Esaslı Nitelikteki İtirazlarının Dikkate Alınmamasının Hatalı Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İtirazlar Dikkate Alınarak Bu İtirazları Karşılayan ve Denetime Uygun Ek Rapor Alınması Gerektiği - Rücuen Tazminat İstemi )
ESASLI İTİRAZLAR ( Rücuen Tazminat İstemi - Davacı Vekilinin Esaslı Nitelikteki İtirazlarının Dikkate Alınmamasının Hatalı Olduğu )"
275Y15.HD21.7.2011E. 2010/3233 K. 2011/4829"İTİRAZIN İPTALİ (Davacı Yüklenicinin Mal Teslimatının Gecikmesinden Doğan Davalının Zararlarının Bir Kısmını Ödemeyi Kabul Etmiş Olduğu /Mahkemece Bu Kabulün Dikkate Alınması Gerektiği - Ek Bilirkişi Raporu Alınması Gereği)
FAX YAZILARI (Davalının İleri Sürmüş Olduğu Fax Yazılarının Sıhhatinin Araştırılması Gereği - Davalının Zararının Bir Kısmının Davacı Tarafından Kabul Edilmesi Halinde Davalının Borcundan Bu Kısmın Düşüleceği)
ALACAKTAN MAHSUP (Davacının Ödemeyi Kabul Ettiği Kısmın Doğru Olması Halinde Davalının Borcundan Düşülmesi Gerektiği - Ek Bilirkişi Raporu Alınması Gereği/İtirazın İptali Davası/Davalının Dayandığı Fax Yazılarının Araştırılması Gereği)
EK BİLİRKİŞİ RAPORU (Davalının Fax Yazılarının Sıhhati Üzerinde Durularak Alacağın Hesaplanmasında Ek Rapor Alınması Gereği - Davacı Yüklenicinin Davalının Zararlarının Bir Kısmını Ödemeyi Kabul Ettiği)"
275Y15.HD21.7.2011E. 2010/3143 K. 2011/4846"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Yapı Denetim Ücretinin Ödenmesinden Arsa Sahiplerinin Sorumlu Olduğu Kabul Edilmeli ve Belediyesinden Yapı Denetim ve İş Bitirme Belgesi Dışında İskan Alımına Engel Olup Olmadığı Sorularak Engel Yok İse Davanın Kabul Edilmesi Gerektiği )
YAPI DENETİM ÜCRETİ ( Ödenmesinden Arsa Sahiplerinin Sorumlu Olduğu Kabul Edilmeli ve Belediyesinden Yapı Denetim ve İş Bitirme Belgesi Dışında İskan Alımına Engel Olup Olmadığı Sorularak Engel Yok İse Davanın Kabul Edilmesi Gerektiği )
YAPI DENETİM VE İŞ BİTİRME BELGESİ ( Yapı Denetim Ücreti Ödenmesinden Arsa Sahiplerinin Sorumlu Olduğu Kabul Edilmeli ve Belediyesinden Yapı Denetim ve İş Bitirme Belgesi Dışında İskan Alımına Engel Olup Olmadığı Sorularak Engel Yok İse Davanın Kabul Edilmesi Gerektiği )"
275Y15.HD20.7.2011E. 2010/4651 K. 2011/4808"ALACAK DAVASI (4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Yapılmamış Olsa Dahi Yapılan İşten İdarenin Yararlanmış Olduğu/Davacının İş Bedelini Talep Edebileceği - Vekaletsiz İş Görme Hükümlerinin Geçerli Olduğu/Davanın Kabulü Gerektiği)
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Yapılmamış Olsa Dahi Yapılan İşten İdarenin Yararlanmış Olduğu - Davacının İş Bedelini Talep Edebileceği/Vekaletsiz İş Görme Hükümlerinin Geçerli Olduğu)
İHALENİN USULÜNE UYGUN YAPILMAMASI (4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Yapılmamış Olsa Dahi Yapılan İşten İdarenin Yararlanmış Olduğu - İşin İdarece Kabul Edilmiş Sayılacağı/Davacının İş Bedelini Talep Edebileceği)
VEKALETSİZ İŞ GÖRME (Davalı İdarece İhale Yapılmamış Olsa Dahi Davacının İş Bedelini Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre Talep Edebileceği - Uzman Bilirkişi Raporu Alınması Gereği/İdarenin Yüklenicinin Yapmış Olduğu Eserden Faydalanmış Olduğu)
BİLİRKİŞİ RAPORU (4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Yapılmamış Olsa Dahi Yapılan İşten İdarenin Yararlanmış Olduğu/İşin Yapıldığı Zamanki Serbest Piyasa Fiyatlarına Göre Uzman Bilirkişi Raporu Alınması Gereği - İş Bedelinin Tahsili İstemi)"
275Y11.HD18.7.2011E. 2010/6490 K. 2011/8982"TACİRLER ARASI HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ ( Sözleşmenin TV Yayınları ve İnternetin Abonelere Ulaşacağı Şekilde Kablo Tesisi ve Bakımına İlişkin Olduğu - Emsal Davada Verilmiş Olan Bilirkişi Raporunda Ulaşılan Sonucu Tartışacak Şekilde Teknik Bilgi Gerektiren Uyuşmazlığın Çözümü İçin Yeni Rapor Alınacağı )
TV YAYINLARI VE İNTERNETİN ABONELERE ULAŞACAĞI ŞEKİLDE KABLO TESİSİ DÖŞEME VE BAKIMI ( Buna İlişkin Tacirler Arası Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İstemi - Emsal Davadaki Bilirkişi Raporunun Sonuçta Tartışılmadığı )"
275Y14.HD15.7.2011E. 2011/7890 K. 2011/9404"İPOTEĞİN FEKKİ İSTEMİ ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak ve İmar Uygulama Cetvelleri İncelenerek Davalı Taşınmazından İmar Uygulaması Sebebiyle Ne Miktar Yer Alındığını Tespit Etmek ve Gerekirse Keşif de Yapılarak Bu Miktarın Dava Tarihindeki Değerini Bilirkişilere Hesaplatmak Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI ( İmar Uygulama Cetvelleri İncelenerek Davalı Taşınmazından İmar Uygulaması Sebebiyle Ne Miktar Yer Alındığını Tespit Etmek ve Gerekirse Keşif de Yapılarak Bu Miktarın Dava Tarihindeki Değerini Bilirkişilere Hesaplatmak Gerektiği )
KEŞİF YAPILMASI ( Taşınmazdan İmar Uygulaması Sebebiyle Ne Miktar Yer Alındığını Tespit Etmek ve Gerekirse Keşif de Yapılarak Bu Miktarın Dava Tarihindeki Değerini Bilirkişilere Hesaplatmak Gerektiği - İpoteğin Fekki İstemi )"
275Y15.HD14.7.2011E. 2010/2269 K. 2011/4661"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (İnşaatın Kal'i İstemi - İnşaatın Fen ve Sanat Kurallarına Uygun Olup Olmadığı ve Ekonomik Değere Haiz Olup Olmadığı Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu Aracılığı İle Belirlenmesi Gerektiği)
İNŞAATIN KAL'İ İSTEMİ (İnşaatın Fen ve Sanat Kurallarına Uygun Olup Olmadığı ve Ekonomik Değere Haiz Olup Olmadığı Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu Aracılığı İle Belirlenmesi Gerektiği)
İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ (İnşaatın Kal'i İstemi - İnşaatın Fen ve Sanat Kurallarına Uygun Olup Olmadığı ve Ekonomik Değere Haiz Olup Olmadığı Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu Aracılığı İle Belirlenmesi Gerektiği)"
275Y15.HD13.7.2011E. 2011/2422 K. 2011/4640"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Kira Parasının Ödetilmesi İstemi - Bilirkişiden Alınacak Ek Raporla Sözleşme Tarihinden Dava Tarihine Kadar Arsa Sahibinin Oturduğu Evin Kira Bedeli Hesaplattırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
KİRA BEDELİ HESAPLATTIRILMASI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Kira Parasının Ödetilmesi İstemi/Bilirkişiden Alınacak Ek Raporla Sözleşme Tarihinden Dava Tarihine Kadar Arsa Sahibinin Oturduğu Evin Kira Bedeli Hesaplattırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
GECİKME TAZMİNATI ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi - Kira Parasının Ödetilmesi İstemi/Bilirkişiden Alınacak Ek Raporla Sözleşme Tarihinden Dava Tarihine Kadar Arsa Sahibinin Oturduğu Evin Kira Bedeli Hesaplattırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y15.HD13.7.2011E. 2010/4596 K. 2011/4621"İŞ BEDELİ TUTARININ BELİRLENMESİ YA DA YAKLAŞIK BELİRLENMESİ (Yüklenicinin Hakettiği İş Bedeli Tutarının İşin Yapıldığı Zamanki Serbest Piyasa Fiyatına Göre Belirleneceği - Dava Tarihine Göre Belirleme Yapan Bilirkişi Raporunun Hatalı Olduğu)
ALACAK DAVASI (Davacının Yapmış Olduğu İnşaat Bedelinin Tahsili Talebi - İşin Yapıldığı Tarih Yerine Dava Tarihini Esas Alınarak İş Bedeli Tutarının Tespit Edilemeyeceği/Yasal Olmadığı/Yetersiz Bilirkişi Raporu)
SERBEST PİYASA FİYATI (İş Bedelinin Yaklaşık Belirlenmesi ya da Belirlenmediği Durumda İşin Yapıldığı Zamanki Serbest Piyasa Fiyatının Esas Alınacağı - Dava Konusu Uyuşmazlıkta İş Bedelinin Hatalı Belirlendiği/Dava Tarihinin Esas Alınamayacağı)
İŞİN YAPILDIĞI ZAMANKİ SERBEST PİYASA FİYATI (İş Bedelinin İşin Yapıldığı Zamanki Serbest Piyasa Fiyatına Göre Belirlenmesi Gerektiği - Dava Tarihine Göre Belirleme Yapan Bilirkişi Raporunun Hatalı Olduğu)
YÜKLENİCİNİN YAPTIĞI İŞLERİ İSPAT ETMESİ (İki Adet Demir Kapı ile Binanın İç ve Dış Sıvalarının İki Kat Yapılması İşlerinin Yüklenici Tarafından Yapıldığının Kanıtlandığı - İş Bedelinin İşin Yapıldığı Zamanki Serbest Piyasa Fiyatına Göre Belirlenmesi Gerektiği)
BİLİRKİŞİ RAPORU (İş Bedeli Tutarını İşin Yapıldığı Zamanki Serbest Piyasa Fiyatına Göre Belirlemeyen Raporun Hükme Esas Alınamayacağı - Yasal Yönteme Uygun Ek Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği)"
275Y5.HD12.7.2011E. 2011/4825 K. 2011/13383"ESKİ HALE GETİRME İSTEMİ ( Ürün Kaybı Bedelinin Tahsili - Tüm Taşınmazlarda Kullanılamayacak Hale Gelen Bölümlerdeki Elde Edilecek Net Ürün Gelirinin Ayrıntılı Biçimde Hesaplanması İçin Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği )
EKİLİP BİÇİLEMEYEN TAŞINMAZLAR ( Elde Edilen Ürün Kaybı Bedelinin Tahsili - Tüm Taşınmazlarda Kullanılamayacak Hale Gelen Bölümlerdeki Elde Edilecek Net Ürün Gelirinin Ayrıntılı Biçimde Hesaplanması İçin Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tazminat ve Ekilip Biçilemeyen Taşınmazlardan Elde Edilecek Ürün Kaybı Bedelinin Tahsili - Tüm Taşınmazlarda Kullanılamayacak Hale Gelen Bölümlerdeki Elde Edilecek Net Ürün Gelirinin Ayrıntılı Biçimde Hesaplanması İçin Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği )
ZEMİN VE ESKİ HALE GETİRME BEDELİ ( Hangisi Az İse Ona Hükmedilmesi Gerektiği - Tazminat ve Ekilip Biçilemeyen Taşınmazlardan Elde Edilecek Ürün Kaybı Bedelinin Tahsili )"
275Y12.HD12.7.2011E. 2011/345 K. 2011/15494"ÇEKTE TAHRİFAT YAPILDIĞINA İLİŞKİN İTİRAZ ( Çözümünün Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirdiği - Mahkemece Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmaksızın İtirazın Reddinin İsabetsizliği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI ZORUNLULUĞU ( Çekte Keşide Tarihinde Tahrifat Yapıldığına İlişkin İtiraz - Çözümünün Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirdiği )"
275Y11.HD11.7.2011E. 2009/14518 K. 2011/8620"HAKİM TARAFINDAN BİLİNMEYEN ÖZEL VE TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN HALİN VARLIĞI ( Bilirkişi - Bilirkişiye Gidilmesine Karar Verildikten Sonra Uyuşmazlığın Hakimlik Mesleğinin Hukuki ve Mesleki Bilgisiyle Çözümlenebileceğinin Kabul Edilemeyeceği )
BİLİRKİŞİYE GİDİLMESİNE KARAR VERİLMESİ ( Uyuşmazlığı Bu Karardan Sonra Hakimlik Mesleğinin Hukuki ve Mesleki Bilgisiyle Çözümlenebileceğinin Kabul Edilemeyeceği - Bilirkişi Raporunun Hakimi Bağlamayacağı Ek Rapor Alabileceği )
BİLİKİŞİ RAPORU ( Bilirkişi Rey ve Mütalaasının Hakimi Bağlamayacağı Rapor Yeterli Bulunmuyorsa Ek Rapor Alınabileceği - Bilirkişiye Gidilmesi Kararı Verildikten Sonra Bu Karardan Dönerek Uyuşmazlığın Meslek Bilgisiyle Çözülemeyeceği )"
275Y12.HD5.7.2011E. 2011/7784 K. 2011/15407"KARAR DÜZELTME İSTEMİ ( İcra Mahkemesince Yargıtay Denetimine Elverişli Bilirkişi Raporu Alınarak Şikayetçinin Muhtırada Belirtilen Miktara Yönelik İstemi Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Karar Düzeltme İstemi - İcra Mahkemesince Yargıtay Denetimine Elverişli Bilirkişi Raporu Alınarak Şikayetçinin Muhtırada Belirtilen Miktara Yönelik İstemi Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
ŞİKAYET ( İcra Mahkemesince Yargıtay Denetimine Elverişli Bilirkişi Raporu Alınarak Şikayetçinin Muhtırada Belirtilen Miktara Yönelik İstemi Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y12.HD4.7.2011E. 2010/33054 K. 2011/13913"FAİZİN İPTALİ İSTEMİ ( Bilirkişi Raporunda Faiz Hesabına Esas Alınan ve Buna Bağlı Olarak Fazla Faiz Hesabının Yapıldığı T.C Merkez Bankası'nın Faiz Oranları İle İlgili Değişiklik Dönemlerinin Rapora Tam Olarak Yansıtılmadığı - Yanlış Hesaplamanın Giderilerek Buna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA FAİZ HESABI ( Esas Alınan ve Buna Bağlı Olarak Fazla Faiz Hesabının Yapıldığı T.C Merkez Bankası'nın Faiz Oranları İle İlgili Değişiklik Dönemlerinin Rapora Tam Olarak Yansıtılmadığı - Yanlış Hesaplamanın Giderilerek Buna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )
YANLIŞ HESAPLAMA YAPILMASI ( T.C Merkez Bankası'nın Faiz Oranları İle İlgili Değişiklik Dönemlerinin Rapora Tam Olarak Yansıtılmadığı - Yanlış Hesaplamanın Giderilerek Buna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )"
275Y9.HD30.6.2011E. 2011/10173 K. 2011/19675"FARK ALACAĞININ TAHSİLİ ( Mahallinde Uzman Bilirkişi Marifetiyle Keşif Yapılarak İhale Edilen İşler İle Davacının Fiilen Yaptığı İşin Üniversitenin Asli İşlerinden Olmadığı Dikkate Alınarak Muvazaa İddiasının Araştırılıp Değerlendirilmesi Gerektiği )
MUVAZAA İDDİASI ( Fark Alacağının Tahsili - Mahallinde Uzman Bilirkişi Marifetiyle Keşif Yapılarak İhale Edilen İşler İle Davacının Fiilen Yaptığı İşin Üniversitenin Asli İşlerinden Olmadığı Dikkate Alınarak Muvazaa İddiasının Araştırılıp Değerlendirilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Fark Alacağının Tahsili - Mahallinde Uzman Bilirkişi Marifetiyle Keşif Yapılarak İhale Edilen İşler İle Davacının Fiilen Yaptığı İşin Üniversitenin Asli İşlerinden Olmadığı Dikkate Alınarak Muvazaa İddiasının Araştırılıp Değerlendirilmesi Gerektiği )"
275Y6.HD30.6.2011E. 2011/1721 K. 2011/7202"ERKEN TAHLİYE NEDENİYLE TAZMİNAT ( Dava Konusu Dönemdeki Aylık Kira Parasının Belirlenmesi Gerekirken Dava Konusu Taşınmaza Emsal Nitelikte Taşınmazların Büyüklük ve Kira Paraları Esas Alınarak Aylık Kira Parasının Belirlenmesinin Hatalı Olduğu )
AYLIK KİRANIN BELİRLENMESİ ( Dava Konusu Taşınmaza Emsal Nitelikte Taşınmazların Büyüklük ve Kira Paraları Esas Alınarak Aylık Kira Parasının Belirlenmesinin Hatalı Olduğu - Erken Tahliye Nedeniyle Tazminat )
KİRA PARASININ BELİRLENMESİ ( Kira Sözleşmesindeki Aylık Kira ve Artış Hükümlerine Göre Dava Konusu Dönemdeki Aylık Kira Parasının Belirlenmesi Gerektiği )"
275Y19.HD30.6.2011E. 2011/7459 K. 2011/8803"ALACAK İSTEMİ ( Davacı Defterlerinde Görülen Ödemeler Dışında Kalan Diğerlerinin İspat Yükü Davalı Şirkete Ait Olduğu - Çeklere Dayalı Olarak Yapıldığı İleri Sürülen Ödemeler Hususunda Konusunda Uzman Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Alacak İstemi - Davalının Diğer Ödeme Savunmaları Hususunda Delillerinin Sorularak Celp Edilip Özellikle Çeklere Dayalı Olarak Yapıldığı İleri Sürülen Ödemeler Hususunda Konusunda Uzman Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
İSPAT YÜKÜ ( Alacak İstemi - Davacı Defterlerinde Görülen Ödemeler Dışında Kalan Diğerlerinin İspat Yükünün Davalı Şirkete Ait Olduğu )"
275Y19.HD30.6.2011E. 2010/14816 K. 2011/8811"İTİRAZIN İPTALİ ( Davacının Satmış Olduğu Malın Bedelinin Tahsili için Başlatmış Olduğu İcra Takibine İtiraz - Davalının Ticari Defterlerinde Bulunan Peşin Ödemeye Dayalı Faturaların Davalı Tarafından İspat Edilmesi Gerektiği )
PEŞİN ÖDEME ( İtirazın İptali - Peşin Ödemeye Dayalı Faturanın İspatında Davalının Delillerinin Sorulması Gerektiğinde Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )
ALACAĞIN NİTELİĞİ ( Takip Konusu Bütün Fatura Bedellerinin Tahsiline Hükmedilmesinin Hatalı Olduğu - Peşin Ödemeye Dayalı Faturanın İspatında Davalının Delillerinin Sorulması Gerektiğinde Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )
TİCARİ DEFTER KAYITLARI ( Davacının Satmış Olduğu Malın Bedelinin Tahsili için Başlatmış Olduğu İcra Takibine İtiraz - Davalının Ticari Defterlerinde Bulunan Peşin Ödemeye Dayalı Faturaların Davalı Tarafından İspat Edilmesi Gerektiği )"
275Y12.HD30.6.2011E. 2010/31394 K. 2011/13792"İŞTİRAK NAFAKASINA DAYALI OLARAK İLAMLI İCRA TAKİBİ ( Borçludan Ödemeye İlişkin Delilleri Sorulup Tespit Edildikten Sonra Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
NAFAKA ALACAĞINA MAHSUBEN ÖDEME YAPILMASI ( Ödenen Miktarın İptali - Borçludan Ödemeye İlişkin Delilleri Sorulup Tespit Edildikten Sonra Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İştirak Nafakasına Dayalı Olarak İlamlı İcra Takibi - Borçludan Ödemeye İlişkin Delilleri Sorulup Tespit Edildikten Sonra Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )"
275Y13.HD29.6.2011E. 2011/3156 K. 2011/10393"KİRA TESPİT DAVASI ( Dava Konusu Dönem Başında Dava Konusu Kiralananın Boş Olması ve Yeniden Kiraya Verilmesi Halinde Emsal ve Rayice Uygun Olarak Getirebileceği Kira Parası Miktarının Uzman Bilirkişi Marifetiyle Tespiti Gerektiği )
EMSAL KİRA ( Kira Tespit Davası - Dava Konusu Dönem Başında Dava Konusu Kiralananın Boş Olması ve Yeniden Kiraya Verilmesi Halinde Emsal ve Rayice Uygun Olarak Getirebileceği Kira Parası Miktarının Uzman Bilirkişi Marifetiyle Tespiti Gerektiği )
HAK VE NESAFET KURALI ( Davacının Bu Yerde Eski Kiracı Olması Taraflar Arasında Uzun Süreli Bir Kira Sözleşmesinin Düzenlendiği Olgusu Göz Önüne Alınarak Belli Bir Miktarda İndirim Yapılması Gerektiği )"
275Y13.HD29.6.2011E. 2011/3122 K. 2011/10391"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Satış Bedelinin Dava Tarihi İtibariyle Çeşitli Ekonomik Etkenlerin Ortalamaları Alınmak Suretiyle Ulaşacağı Alım Gücü Gerektiğinde Bu Konuda Uzman Bilirkişi veya Kurulundan Denetimine Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Satış Bedelinin Dava Tarihi İtibariyle Çeşitli Ekonomik Etkenlerin Ortalamaları Alınmak Suretiyle Ulaşacağı Alım Gücü Bilirkişi veya Kurulundan Denetimine Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )
PARANIN ALIM GÜCÜ ( Tapu İptali ve Tescil İle Alacak Davası - Satış Bedelinin Dava Tarihi İtibariyle Çeşitli Ekonomik Etkenlerin Ortalamaları Alınmak Suretiyle Ulaşacağı Alım Gücü Gerektiğinde Bu Konuda Uzman Bilirkişi veya Kurulundan Denetimine Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y13.HD27.6.2011E. 2011/3307 K. 2011/10155"ALACAK DAVASI ( Davacının Taksit Ödemelerinden Mahsup İşlemi Yapılıp Yapılmadığı ve Belgeleri Getirilerek Araştırılmalı ve Bu Konuda Bilirkişiden Rapor Alınmalı Ve Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MAHSUP İŞLEMİ ( Alacak Davası - Davacının Taksit Ödemelerinden Mahsup İşlemi Yapılıp Yapılmadığı ve Belgeleri Getirilerek Araştırılmalı ve Bu Konuda Bilirkişiden Rapor Alınmalı ve Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
TAKSİT ÖDEMELERİNDEN MAHSUP İŞLEMİ ( Yapılıp Yapılmadığı ve Belgeleri Getirilerek Araştırılmalı ve Bu Konuda Bilirkişiden Rapor Alınmalı ve Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Alacak Davası )"
275Y15.HD23.6.2011E. 2011/48 K. 2011/3717"EKSİK VE KUSURLU İŞLER BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI (Gecikme Tazminatı Talebi - Mahkemece Alınan Ek Bilirkişi Raporunda Davalının Teknik İtirazlarına Cevap Verilmesi Eksik ve Ayıplı İmalat Bedellerinin Tespit Edilmesi Gereği)
GECİKME TAZMİNATI TALEBİ (İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Eksik ve Kusurlu İşler Nedeniyle - Yetersiz Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı)
MAHKEMİN EKSİK İNCELEME YAPMASI (Yüklenici Adına Belirlenen Bedelin Davacının Sebepsiz Zenginleşmesine Neden Olmaması Gereği - Ruhsat Dışı İmalat Varsa Bunun Yasaya Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gereği/Eğer Yasal Hale Gelebilecek İse Bedelinin Belirlenmesi Gereği)
RUHSAT DIŞI İMALAT (Ruhsat Dışı İmalat Varsa Bunun Yasaya Uygun Olup Olmadığının Araştırılması Gereği/Eğer Yasal Hale Gelebilecek İse Bedelinin Belirlenmesi Gereği - Sebepsiz Zenginleşme)
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME (Yüklenici Adına Belirlenen Bedelin Davacının Sebepsiz Zenginleşmesine Neden Olmaması Gereği)"
275Y13.HD23.6.2011E. 2011/3594 K. 2011/9945"FAKÜLTEYE KAYIT PARASININ İADESİ TALEBİ ( Kaydını Sildirip Başka Okula Geçtiğini İleri Sürerek - Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulduğu Belirtildiği Halde Mahsup Yapılarak Belirlenen Miktardan Tekrar Mahsup Yapılarak Karar Verilemeyeceği )
MAHSUP YAPILAN MİKTARA TEKRAR MAHSUP YAPILAMAYACAĞI ( Fakülteye Kayıt Parasının İadesi Talebi - Üniversite Yönetim Kurulu Kararındaki İadeye İlişkin Maddenin Cezai Şart ve Fahiş Nitelikte Olduğu )
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARINDAKİ MADDENİN CEZAİ ŞART VE FAHİŞ NİTELİKTE OLMASI ( Fakülteye Kayıt Parasının İadesi Talebi - Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulduğu Belirtildiği Halde Mahsup Yapılarak Belirlenen Miktardan Davalının İade Ettiği Miktarı Tekrar Mahsup Ederek Karar Verilemeyeceği )"
275Y13.HD23.6.2011E. 2010/18611 K. 2011/9892"KİRA TAZMİNATI TALEBİ ( Bilirkişi Raporunda Asıl Davada ve Birleşen Dosyada Alacağın Bulunduğunun Belirtildiği - Sadece Birleşen Dava Yönünden Paranın Davalıdan Tahsiline Karar Verilmiş Asıl Dava Hakkında Bir Hüküm Kurulmamasının İsabetsiz Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Asıl Davada ve Birleşen Dosyada Alacağın Bulunduğunun Belirtildiği - Sadece Birleşen Dava Yönünden Paranın Davalıdan Tahsiline Karar Verilmiş Asıl Dava Hakkında Bir Hüküm Kurulmamasının İsabetsiz Olduğu/Kira Tazminatı İstemi )
GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA TAZMİNATI ( Bilirkişi Raporunda Asıl Davada ve Birleşen Dosyada Alacağın Bulunduğunun Belirtildiği/Sadece Birleşen Dava Yönünden Paranın Davalıdan Tahsiline Karar Verilemeyeceği Asıl Dava Hakkında da Hüküm Kurulması Gerektiği )"
275Y19.HD21.6.2011E. 2011/5516 K. 2011/8257"İTİRAZIN İPTALİ ( Mahkemece Uymuş Olduğu Bozma İlamının Gereklerinin Yerine Getirilmediği/Rayiç Bedelin Bilirkişi Raporunda Hatalı Hesaplandığı - Davalının Davacı Adına Yapmış Olduğu Ödemelerin Dava Dilekçesinde Talep Edilen Miktardan Düşülmesi Gereği )
RAYİÇ BEDEL ( Bilirkişi Raporunda Hatalı Hesaplandığı - Davalının Davacı Adına Yapmış Olduğu Ödemelerin Dava Dilekçesinde Talep Edilen Miktardan Düşülmesi Gereği/İtirazın İptali )
DAVACININ YAPMIŞ OLDUĞU ÖDEMELERİN DÜŞÜLMESİ ( İtirazın İptali Davası - Rayiç Bedelin Bilirkişi Raporunda Hatalı Hesaplandığı/Ödemelerin Düşüldüğü Bakiye Üzerinden Karar Verilebileceği )"
275Y12.HD21.6.2011E. 2010/31452 K. 2011/12723"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Mükerrer Hesaplanan Faizle İlgili Bilirkişiden Ek Rapor Alınmadan veya Doğrudan Mahkemece Toplam Borçtan Düşülmeden Sonuca Gidilmesinin Doğru Olmadığı )
FAİZ ( Birleşen Dava Yönünden İşlemiş Faiz Saptandığı Halde Raporun 4. Sahifesinde 2. Kez Muhtıra Tarihi İtibariyle Asıl Alacak Üzerinden İşlemiş Faiz Hesaplanmasının Doğru Olmadığı )"
275Y7.HD20.6.2011E. 2010/6338 K. 2011/4194"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Öncelikle Ortak Miras Bırakanın Terekesine Dahil Dava Dışı Başka Taşınmaz Mallar Bulunup Bulunmadığı Araştırılmalı Varsa Sözü Edilen Taşınmazların Kadastro Tespit Tutanakları ve Dayanakları Belgeler Davalı İseler Dava Dosyaları da Getirtilmesi Gerektiği )
TESPİT TUTANAKLARI ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Ortak Miras Bırakanın Terekesine Dahil Dava Dışı Başka Taşınmaz Mallar Bulunup Bulunmadığı Araştırılarak Varsa Sözü Edilen Taşınmazların Kadastro Tespit Tutanakları ve Dayanakları Belgeler Davalı İseler Dava Dosyaları da Getirtilmesi Gerektiği )
MİRAS BIRAKANIN TEREKESİNE DAHİL MALLAR ( Dava Dışı Başka Taşınmaz Mallar Bulunup Bulunmadığı Araştırılmalı Varsa Sözü Edilen Taşınmazların Kadastro Tespit Tutanakları ve Dayanakları Belgeler Davalı İseler Dava Dosyaları da Getirtilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Yöreyi İyi Bilen Elverdiğince Yaşlı Yansız Yerel ve Uzman Bilirkişi Tarafların Aynı Yöntemle Gösterecekleri Tanıklarla Tespit Tutanağı Bilirkişilerinin Tümü Hazır Olduğu Halde Taşınmazlar Başında Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği )"
275Y5.HD20.6.2011E. 2011/3322 K. 2011/11007"KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA (Şehrin Dışında ve Seyrek Yapılaşma Alanı İçerisinde Bulunan Dava Konusu Taşınmaza Emsal Alınan Taşınmazın Benzer Özelliklerinin Bulunmadığı - Geçersiz Bilirkişi Raporu/Hükme Esas Olamayacağı)
EMSAL TAŞINMAZ (Emsal Taşınmazın Dava Konusu Taşınmazla Uyumlu Olmadığı - Dava Konusu Taşınmazın Emsallere Göre Değer Biçilerek Yeni Bir Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği/Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Davası)
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU (Dava Konusu Taşınmazın Emsallere Göre Değer Biçilerek Yeni Bir Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği - Şehrin Dışında ve Seyrek Yapılaşma Alanı İçerisinde Bulunan Dava Konusu Taşınmaza Emsal Alınan Taşınmazın Benzer Özelliklerinin Bulunmadığı)
ECRİMİSİL TALEBİ (Dava Konusu Taşınmazın Bulunduğu Bölgedeki Kira Gelirlerinin Somut Bulgularla Tespit Edilmesi Gereği - Davacıya Emsal Kira Sözleşmelerini İbraz Etmesi için Süre Verilmesi Gereği/Kamulaştırmasız Elatma Davası)
TAPUDAN TERKİN (Taşınmaz Yol Niteliği Aldığından Hazine Adına Tesciline Karar Verilemeyeceği - Tapudan Terkin Edilmesi Gereği)"
275Y11.HD20.6.2011E. 2009/14934 K. 2011/7414"BANKACILIK İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Gerçek Kart Sahibinin Başkası Olması Karşısında Kredi Kartındaki Sahtecilik Eyleminin Nasıl Gerçekleştirildiğini İzahtan Uzak Olan ve Bilişim Konusunda Uzman Olmayan Kişilerce Hazırlanan Bilirkişi Raporuna İtibar Edilemeyeceği )
KREDİ KARTINDAKİ SAHTECİLİK EYLEMİ ( Nasıl Gerçekleştirildiğini İzahtan Uzak Olan ve Bilişim Konusunda Uzman Olmayan Kişilerce Hazırlanan Bilirkişi Raporuna İtibar Edilemeyeceği - Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Alacak )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Alacak - Gerçek Kart Sahibinin Başkası Olması Karşısında Kredi Kartındaki Sahtecilik Eyleminin Nasıl Gerçekleştirildiğini İzahtan Uzak Olan ve Bilişim Konusunda Uzman Olmayan Kişilerce Hazırlanan Bilirkişi Raporuna İtibar Edilemeyeceği )"
275Y11.HD16.6.2011E. 2011/4911 K. 2011/7331"İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI TAZMİNAT (Mahkemece Davaya Konu Makinelerin Bedellerinin Gerçek Değerinin Saptanması Gerekirken Noksan İnceleme ve Hatalı Değerlendirmeye Dayalı Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği)
GERÇEK DEĞERİNİN SAPTANMASI (İşyeri Sigorta Poliçesine Dayalı Tazminat - Mahkemece Davaya Konu Makinelerin Bedellerinin Gerçek Değerinin Saptanması Gerekirken Noksan İnceleme ve Hatalı Değerlendirmeye Dayalı Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (İşyeri Sigorta Poliçesine Dayalı Tazminat - Mahkemece Davaya Konu Makinelerin Bedellerinin Gerçek Değerinin Saptanması Gerekirken Noksan İnceleme ve Hatalı Değerlendirmeye Dayalı Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği)"
275Y17.HD14.6.2011E. 2010/12658 K. 2011/6149"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN RÜCUAN TAZMİNAT ( Davalı Vekilinin Celsedeki Beyanı Yeterli Bulunup Kusur Konusunda Araştırma Yapılmadan Davalı Sürücü Tam Kusurlu Kabul Edilerek Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
KUSUR DURUMU ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Rücuan Tazminat - Davalı Vekilinin Celsedeki Beyanı Yeterli Bulunup Kusur Konusunda Araştırma Yapılmadan Davalı Sürücü Tam Kusurlu Kabul Edilerek Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Rücuan Tazminat - Ceza Davasına Ait Dosya Örneği Temin Edildikten Sonra Uzman Bilirkişi Makine Mühendisinden Kusur Oranları Konusunda Ayrıntılı ve Denetime İmkan Verecek Nitelikte Ek Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y13.HD14.6.2011E. 2011/146 K. 2011/9441"TAZMİNAT İSTEMİ ( Sözleşmede Kararlaştırılan Daire Dışında Başka Bir Dairede Yapılan Keşif Sonrası Düzenlenen Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tazminat İstemi - Sözleşmede Kararlaştırılan Daire Dışında Başka Bir Dairede Yapılan Keşif Sonrası Düzenlenen Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
KİRA BEDELİ KONUSUNDA BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI GEREĞİ ( Alınarak Karar Verilmesi Gerekirken Başka Bir Dairede Yapılan Keşif Sonunda Alınan Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Yazılı Şekilde Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
ISLAH DİLEKÇESİ İLE TALEBİN YÜKSELTİLMESİ ( Dava Tarihinden Hüküm Altına Alınan Bakiye Kısma İse Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinin Zorunlu Olduğu )"
275Y11.HD13.6.2011E. 2009/14587 K. 2011/7151"RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Nakliyat Emtia Sigorta Sözleşmesi Kaynaklanan - Davalı Acenta Tarafında İbraz Edilen Konşimento ile Taşıyıcı Firma Olup Olmadığının Uzman Bilirkişilerce İncelettirilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
NAKLİYAT EMTİA SİGORTASINDAN KAYNAKLANAN RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Acenta Tarafında İbraz Edilen Konşimento ile Taşıyıcı Firma Olup Olmadığı Tespit Edilmeden Hakkında Karar Verilemeyeceği )"
275Y17.HD9.6.2011E. 2010/12607 K. 2011/5925"RÜCUEN TAZMİNAT ( ZMSS Sözleşmesine Dayalı - Aralarında 2 Nöroloji ve 1 Trafik Uzmanı Bilirkişilerden Oluşacak Bilirkişi Kurulundan Olayın Oluş Şekli Yol Hava Durumu ve üçüncü kişiye Ait Araç Sürücüsünün Konumu Değerlendirilerek Kazanın Münhasıran Alkolün Etkisi Altında Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
ZORUNLU MALİ MESULİYET SÖZLEŞMESİNE DAYALI RÜCUEN TAZMİNAT ( Bilirkişi Kurulundan Olayın Oluş Şekli Yol Hava Durumu ve üçüncü kişiye Ait Araç Sürücüsünün Konumu Değerlendirilerek Kazanın Münhasıran Alkolün Etkisi Altında Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesi Gerektiği )
KAZANIN MÜNHASIRAN ALKOLÜN ETKİSİ ALTINDA GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ ( Belirlenmesi İçin Bilirkişi Kurulundan Olayın Oluş Şekli Yol Hava Durumu ve üçüncü kişiye Ait Araç Sürücüsünün Konumu Değerlendirilerek Belirlenmesi Gerektiği )"
275Y14.HD9.6.2011E. 2011/6117 K. 2011/7610"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Sözleşme Hükümleri Uyarınca Davacının Ödemesi Gereken ya da Davalının Ödediği Miktarların Merciinden Sorulup Araştırılması Gerektiği )
UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Çekişmeli Bağımsız Bölüme İsabet Eden Miktar Belirlenmesi Gerektiği )
TAŞINMAZ BEDELİNİN DEPO EDİLMESİ ( Tapu İptali ve Tescil Davası - Belirlenen Miktarı Davalıya Ödenmek Üzere Depo Etmesi İçin Davacıya Süre Verilmesi Gerektiği/Depo Edildiği Taktirde Tescile Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y12.HD9.6.2011E. 2010/31310 K. 2011/12182"BİLİRKİŞİ RAPORU ( İki Rapor Arasında Çelişki Bulunduğundan Çelişkinin Giderilmesi İçin Mahkemece Yeniden ve Ehil Bilirkişilerden Oluşacak Bir Kuruldan Mütalaa Alınması Gerektiği )
ÇELİŞKİLİ RAPOR ( İki Rapor Arasında Çelişki Bulunduğundan Çelişkinin Giderilmesi İçin Mahkemece Yeniden ve Ehil Bilirkişilerden Oluşacak Bir Kuruldan Mütalaa Alınıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y19.HD8.6.2011E. 2011/5714 K. 2011/7645"AYIPLI MALIN İADESİ İSTEMİ ( Mahkemece Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Yeni Seçilecek Bilirkişi veya Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla İnceleme Yaptırılıp Çelişkiyi Giderecek Şekilde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDİLMESİ ( Ayıplı Malın İadesi İstemi - Mahkemece Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Yeni Seçilecek Bilirkişi veya Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla İnceleme Yaptırılıp Çelişkiyi Giderecek Şekilde Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( Davalı Hakkındaki Davanın Husumet Sebebiyle Reddedildiği Halde Anılan Davalının Harç Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti İle Sorumlu Tutulmasının Doğru Görülmediği )"
275Y15.HD8.6.2011E. 2011/1704 K. 2011/3386"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Yükleniciden Temlik Alınan Alacağın Tahsili - Arsa Sahibi Davalılar İnşaatların İlim ve Fenne Teknik Şartnamesine Aykırı Yapıldığını İddia Ettiklerine Göre Bu Husus İncelenmeden Hükme Varılamayacağı )
YÜKLENİCİDEN TEMLİK ALINAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca - Arsa Sahibi Davalılar İnşaatların İlim ve Fenne Teknik Şartnamesine Aykırı Yapıldığını İddia Ettiklerine Göre Bu Husus İncelenmeden Hükme Varılamayacağı )
İMALAT BEDELİ ( Yüklenicinin Dolayısıyla Temlik Alacaklısı Davacıların İmalat Bedeline Hak Kazanabilmesi İçin İnşaatın Yasal ve Ruhsata Uygun Yapıldığının Kanıtlanması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ek Rapor Alınarak İnşaatın Ruhsatına ve Projesine Uygun Olup Olmadığı ve Yenileme Ruhsatına Göre Kaldığı Yerden İnşaata Devam Edilip Edilmediği Hususları İncelenerek Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )"
275Y21.HD7.6.2011E. 2010/12245 K. 2011/5278"İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Kusursuz Sorumluluğun Bulunması Halinde Dahi Eylem ile Zarar Arasındaki Uygun Neden-Sonuç İlişkisinin Araştırılacağı - Uzman Bilirkişi Raporu Alınmamasının Hatalı Olduğu )
ÇÖZÜMÜ ÖZEL VE TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN KONU ( Eldeki Davada Mahkemece Kusur Durumu Hakkında Uzman Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği - Davalının Kusursuz Sorumluluğundan Bahisle Araştırma Yapılmadan Hüküm Verilmesinin Hatalı Olduğu )
KUSURSUZ SORUMLULUĞUN ŞARTLARI ( Kazanın İşverenin İşi Görülürken Gerçekleşmiş Olması Dışında Eylem ile Zarar Arasındaki Uygun Neden-Sonuç Bağının ve İşçinin Yada Üçünkü Kişinin Kusur Durumunun da Araştırılacağı - Maddi ve Manevi Tazminat )
EYLEM İLE ZARAR ARASINDA UYGUN İLİYET BAĞI ( Araç Sahibi-İşleten ve İstihdam Eden Olarak Davalının Kusursuz Sorumluğundan Bahisle Yeterli Araştırma Yapılmadan Hüküm Verilmiş Olmasının Hatalı Olduğu - Uzman Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Taraflar Arasındaki Davada Çözümü Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Bir Konu Bulunduğu - Davalının Kusursuz Sorumluluğundan Bahisle Araştırma Yapılmadan Hüküm Verilmesinin Hatalı Olduğu/Kusursuz Sorumluluk )"
275Y18.HD7.6.2011E. 2011/4871 K. 2011/6785"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI ( Taşınmazın Niteliğinin Saptanması - Arazi ve Arazi Parçalarının Arsa Niteliğinde ve Etrafının Meskun Olup Olmadığının İncelenmesi/Belediye Hizmetlerinden Faydalanma Durumunun Araştırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERSİZLİĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti/Taşınmazın Niteliğinin Tam Olarak Tespit Edilmesi Gerektiği - Taşınmazın Değerinin Hatalı Hesaplanması/Taşınmaz Üzerindeki Ağaçların Maktu Değerlerinin Belirlenmesi Gereği )
MİRASÇILIK BELGESİ ( Dava Konusu Taşınmazın Paydaşları ile Davalılar Arasındaki Bağlantıyı Gösterir Biçimde Mirasçılık Belgesi İstenmeden Karar Verilememesi )
TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ AĞAÇLAR ( Maktu Değerlerine Esas Olacak Veri Listesinin Hazırlanması/Gerekli Denetimlerin Yapılması Gereği - Eksik Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmesinin Hatalı Olduğu/Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )"
275Y11.HD7.6.2011E. 2009/13570 K. 2011/6899"TAŞIMA SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Tazminatın Tahsiline İlişkin Başlatılan Takibe Vaki İtirazın İptali/Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğu - Yargıtay Denetimine Elverişli Şekilde Ek Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
TAŞIMA SİGORTA SÖZLEŞMESİ ( Taşıma Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Rücuen Tazminatın Tahsili/İçin Başlatılan Takibe Yapılan İtirazın İptali İstemi - Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğu/Hesaplama Hatası Bulunduğu )
İTİRAZIN İPTALİ ( İcra Takibine Konu Edilen Faizin Hesaplamasının Yargıtay Denetimine Elverişli Şekilde Tespit Edilmesi Gerektiği - Ek Bilirkişi Raporu Alınarak Hükme Esas Alınması Gereği/Rücuen Tazminat Davası )"
275Y12.HD6.6.2011E. 2011/13692 K. 2011/11802"İMZA İTİRAZI ( Raporlar Arasında Çelişki Oluştuğundan Bu Çelişki Giderilmeden Rapora İtibar Edilerek Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı - Her İki Rapor Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Yeniden Ehil Bilirkişilerden Oluşacak Kuruldan Mütalaa Alınması Gerektiği )
ÇELİŞKİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU ( İmza İtirazı - Raporlar Arasında Çelişki Oluştuğundan Bu Çelişki Giderilmeden Rapora İtibar Edilerek Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )"
275Y1.HD2.6.2011E. 2011/5906 K. 2011/6621"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Haksız Yere Direk Dikmek ve Çukur Kazmak Suretiyle Tecavüz İddiası/Mahkemece Eksik Araştırma ve İnceleme Yapıldığı - Tüm Taraf Delillerinin Toplanması/Yerinde Keşif ve Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği )
OLAĞAN KATLANMA VE HOŞGÖRÜ SINIRI ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım - Dava Konusu Olayda Zararın ve Aşan Taşkınlığın Niteliğinin Tespit Edilmesi Gereği )
EKSİK ARAŞTIRMA VE İNCELEME ( Mahkemece Eksik Araştırma ve İnceleme Yapıldığı - Tüm Taraf Delillerinin Toplanması/Yerinde Keşif ve Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği )
UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Dava Konusu Olayda Tüm Taraf Delillerinin Toplanmasından Sonra Yerinde Keşif ve Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği )
HARÇ ( Nispi Karar İlam Harcının Hatalı Olarak Tahsil Edilmesi )"
275Y12.HD2.6.2011E. 2010/30618 K. 2011/11444"TAKİP ( Borçlunun Faize İtiraz Etmesi - Mahkemece Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Dava Tarihi İtibarı İle Borç Miktarının Bildirilip Faiz Oranları ve Dönemlerinin Açıkça Belirtilmemesi/Denetime Açık Olmayan Rapor İle Sonuca Gidilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DENETİME AÇIK OLMAMASI ( Mahkemece Hükme Esas Alınamayacağı - Raporda Dava Tarihi İtibarı İle Borç Miktarının Bildirilip Faiz Oranları ve Dönemlerinin Açıkça Belirtilmemesi )"
275Y17.HD30.5.2011E. 2010/7723 K. 2011/5461"TAZMİNAT DAVASI (Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle - Dava Konusu Trafik Kazasında Sürücülerden Birinin Tam Kusurlu Olduğu Halde Diğer Sürücüye Tali Kusur Verilemeyeceği)
TAM KUSUR (Dava Konusu Trafik Kazasında Sürücülerden Birinin Tam Kusurlu Olduğu Halde Diğer Sürücüye Tali Kusur Verilemeyeceği - Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle Tazminat Davası)
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU (Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Hatalı Olduğu - Kusur Dağılıma İlişkin Ayrıntılı ve Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği - Mahkemece Ceza Dosyası da Getirtilerek İncelenmesi Gereği)
CEZA DOSYASI (Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporu Hatalı Olduğundan Ceza Dosyasının da ve Diğer Delillerin de Uzman Bilirkişi Tarafından İncelenmesi Gerektiği)"
275Y11.HD30.5.2011E. 2009/14198 K. 2011/6491"ALACAK DAVASI ( Şirket Borcunun Şirket Ortağı Tarafından Ödendiği İddiasına Dayanan/Denetime İmkan Verecek Şekilde Belirlenmesi Gereği - Davalı Şirketin Dava Dışı Sigorta Şirketine Borcunun Bulunup Bulunmadığının Bilirkişi Raporuyla Tespit Edileceği )
BORÇ DOĞURUCU İŞLEMİN BELİRLENMESİ ( Şirket Borcunun Şirket Ortağı Tarafından Ödendiği İddiasına Dayanan Alacak Davası/Denetime İmkan Verecek Şekilde Belirlenmesi Gereği - Davalı Şirketin Dava Dışı Sigorta Şirketine Borcunun Bulunup Bulunmadığının Bilirkişi Raporuyla Tespiti Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Şirket Borcunun Şirket Ortağı Tarafından Ödendiği İddiasına Dayanan Alacak Davası/Denetime İmkan Verecek Şekilde Belirlenmesi Gereği - Davalı Şirketin Dava Dışı Sigorta Şirketine Borcunun Bulunup Bulunmadığının Bilirkişi Raporuyla Belirleneceği )
ORTAĞIN ŞİRKET BORCUNU ŞAHSİ OLARAK ÖDEDİĞİ İDDİASI ( Alacak Davası/Denetime İmkan Verecek Şekilde Belirlenmesi Gereği - Davalı Şirketin Dava Dışı Sigorta Şirketine Borcunun Bulunup Bulunmadığının Bilirkişi Raporuyla Belirleneceği )"
275Y11.HD30.5.2011E. 2009/13188 K. 2011/6489"TAZMİNAT DAVASI ( Banka Nezdinde Bulunan Hesaplarında Ususüzlükler/Nedeniyle Ortaya Çıkan Zararın Giderilmesi Talebi - Davacının İleri Sürmüş Olduğu İddialar Araştırılmadan Soyut Yorumla Hüküm Verilemeyeceği/Yetersiz Bilirkişi Raporu )
NAKİT ÖDEMELERİN HESABA İNTİKAL ETTİRİLMEMESİ ( Maddi Tazminat Davası - Davalının Görevini Kötüye Kullanmış Olduğu İddiası/Davacının Zarar Uğratılması/Yetersiz Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak Soyut Yorumla Hüküm Verilemeyeceği )
EKSİK İNCELEME VE YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mahkemece Davacının İddialarının Araştırılmadığı - Soyut Yorumla Hüküm Vermesinin Hatalı Olduğu/Davacının İddialarından Nakit Ödemelerin Hesaba İntikal Ettirilmediği Hususlarının Araştırılacağı )
SOYUT YORUMLA HÜKÜM VERİLEMEMESİ ( Davacının Nakit Ödemelerinin Hesaba İntikal Ettirilmediğine Yönelik İddialarının Araştırılması Gerektiği - Yetersiz Bilirkişi Raporu/Maddi Tazminat Davası )
UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bankacılık Alanında Uzman Bilirkişiden Alınacak Rapora Göre Karar Verilmesi Gereği - Davacının İddialarından Bir Kısmı Olan Nakit Ödemelerin Hesaba İntikal Ettirilmediği Hususlarının Araştırılacağı )"
275Y17.HD24.5.2011E. 2010/11753 K. 2011/5232"RÜCUAN TAZMİNAT ( Trafik Kazalarında Tarafların Kusur Oranlarının Tespiti ve Hasar Bedelinin Hesaplanması Uzmanlığı Gerektirdiği - Avukat Bilirkişiden Hasar Bedeli Konusunda Alınan Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı)
ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI ( Rücuan Tazminat - Tazminat Yükümlülüğünün Azaltılması ve Kaldırılmasına Dair Halleri 3. Kişilere Karşı İleri Süremeyeceği/Tazminatın Kaldırılmasını ve İndirilmesini Sağlayabileceği Oranda Kendi Sigorta Ettirenine Rücu Edebileceği)
TAZMİNATIN KALDIRILMASI ( Sigortacı Zarar Görene Ödeme Yaptıktan Sonra Sigorta Sözleşmesine ve Bu Sözleşmeye Dair Kanun Hükümlerine Göre Tazminatın Kaldırılmasını ve İndirilmesini Sağlayabileceği Oranda Kendi Sigorta Ettirenine Rücu Edebileceği)
TRAFİK KAZALARINDA TARAFLARIN KUSUR ORANLARININ TESPİTİ ( ve Hasar Bedelinin Hesaplanması Uzmanlığı Gerektirdiği - Avukat Bilirkişiden Hasar Bedeli Konusunda Alınan Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( ZMSS Sözleşme İlişkisinden Kaynaklanan Rücu Davası - Trafik Kazalarında Tarafların Kusur Oranlarının Tespiti ve Hasar Bedelinin Hesaplanması Uzmanlığı Gerektirdiği - Avukat Bilirkişiden Hasar Bedeli Konusunda Alınan Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı)"
275YHGK18.5.2011E. 2011/14-289 K. 2011/335"HAKSIZ İCRA TAKİBİ VE HAKSIZ DAVA AÇILMASI SEBEBİYLE TAZMİNAT ( Tahliye Davasında Belirlenen ve Kesinleşen Tahliye Taahhüdü Altındaki İmzanın Davacıya Ait Olmadığına İlişkin Maddi ve Hukuki Olgu Eldeki Dava Yönünden Kesin Hüküm Oluşturduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız İcra Takibi ve Haksız Dava Açılması Sebebiyle - Tahliye Davasında Belirlenen ve Kesinleşen Tahliye Taahhüdü Altındaki İmzanın Davacıya Ait Olmadığına İlişkin Maddi ve Hukuki Olgu Eldeki Dava Yönünden Kesin Hüküm Oluşturduğu )
KESİNLEŞEN TAHLİYE TAAHHÜDÜ ALTINDAKİ İMZA ( Davacıya Ait Olmadığına İlişkin Maddi ve Hukuki Olgu Eldeki Dava Yönünden Kesin Hüküm Oluşturduğu )
KESİN HÜKÜM ( Haksız İcra Takibi ve Haksız Dava Açılması Sebebiyle Tazminat - Tahliye Davasında Belirlenen ve Kesinleşen Tahliye Taahhüdü Altındaki İmzanın Davacıya Ait Olmadığına İlişkin Maddi ve Hukuki Olgu Eldeki Dava Yönünden Oluşturduğu )"
275Y15.HD18.5.2011E. 2010/3235 K. 2011/3024"İTİRAZIN İPTALİ ( Taşeron Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkta Metrajın Belirlenmesi Gerektiği/Bilirkişi Mütaalasına Başvurulacağı - Takibin Devamına Karar Verilmesi Gerekirken Hem de Alacağın Tahsiline Şeklinde Hüküm Oluşturulamayacağı )
TAŞERON SÖZLEŞMESİ ( İtirazın İptali Davası - Yapılan İşlerin Metrajının Belirlenmesi Açısından Bilirkişi Mütalaasına Başvurulması Gerektiği )
ALACAĞIN TAHSİLİ ( Taşeron Sözleşmesinden Kaynaklanan İcra Takibi/İtirazın İptali - Sadece İtirazın İptali İle Takibin Devamına Karar Verilmesi Gerekirken Hem de Alacağın Tahsiline Şeklinde Hüküm Oluşturulamayacağı )
İŞLEMİŞ FAİZ ALACAĞI ( Taşeron Sözleşmesinden Kaynaklanan İcra Takibi - Ödeme Talebini İçermeyen Soyut Fatura Tebliği İle Temerrüdün Oluştuğundan Bahisle İşlemiş Faiz Alacağına Hükmedilemeyeceği )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Taşeron Sözleşmesinden Kaynaklanan İcra Takibi/Yalnızca Ana Paraya Takip Tarihinden İtibaren Yasal Faiz Uygulanması Talep Edildiği - Kanuna ve Takip Talebine Aykırı Olarak Faize Faiz Yürütülemeyeceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Taşeron Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Miktarı/İtirazın İptali Davası - Metrajın Bilirkişi Tarafından Belirlenmesi Gerektiği/Alacak Likit Olmayıp Yargılamayı Gerektirdiğinden Reddedileceği )"
275Y17.HD17.5.2011E. 2010/11051 K. 2011/4882"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Aracının Kasko Sigortalı Araca Çarpması Nedeniyle Ortaya Çıkan Zararın Tazmini - Davacının Kusur Oranı ile İlgili Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutmadığının Dikkate Alınması Gereği )
KUSUR ( Davacının Kusur Oranı ile İlgili Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutmadığının Dikkate Alınması Gereği - Trafik Kazası/Rücuen Tazminat Davası )"
275Y15.HD10.5.2011E. 2010/2944 K. 2011/2847"ÇÖZÜMÜ ÖZEL VEYA TEKNİK BİR BİLGİYİ GEREKTİREN HAL ( Mahkemenin Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Alarak Davayı Sonuçlandırmasının Zorunlu Olduğu - Mimari Projenin Tadil Edildiği ve Çoğaltıldığı İddiasıyla Açılan Davada Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ OY VE GÖRÜŞÜNÜN ALINMASININ ZORUNLU OLMASI ( Çözümü Özel veya Teknik Bir Bilgiyi Gerektine Halin Bulunması - Mimari Projeni Tadil Edildiği ve Çoğaltıldığı İddiasının Bilirkişiden Alıanacak Rapor ile Saptanması Gereği )
MİMARİ PROJENİN TADİL VE ÇOĞALTILMASI ( Çözümü Özel veya Teknik Bir Bilgiyi Gerektine Hal - Bilirkişi Raporu Alınmasının Zorunlu Olduğu )"
275Y15.HD9.5.2011E. 2011/579 K. 2011/2790"İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ UYARINCA CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ ( Bilirkişiler Yapılan Ödemeleri Davalı Defterlerine Göre Daha Az Belirledikleri - Rapora İtiraz Etmeyen Davacı Yapılan Ödemeleri Kabullenmiş Sayılacağından Mahkemece Ödeme Miktarı Düşüldükten Sonra Kalanına Hükmedileceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İnşaat Yapım Sözleşmesi Uyarınca Cezai Şartın Tahsili - Bilirkişiler Yapılan Ödemeleri Davalı Defterlerine Göre Daha Az Belirledikleri/Rapora İtiraz Etmeyen Davacı Yapılan Ödemeleri Kabullenmiş Sayılacağı )
CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ ( Bilirkişiler Yapılan Ödemeleri Davalı Defterlerine Göre Daha Az Belirledikleri - Rapora İtiraz Etmeyen Davacı Yapılan Ödemeleri Kabullenmiş Sayılacağı )"
275Y17.HD5.5.2011E. 2010/11088 K. 2011/4367"KASKO SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Öncelikle Kaza Tespit Tutanağı Getirtilerek Gerektiğinde Tutanak Tanıkları da Dinlenerek Davalı Savunması Üzerinde Durulmalı Sonucuna Göre Doğru İhbarda Bulunma Yükümlülüğünün Yerine Getirilip Getirilmediği Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Getirtilerek Gerektiğinde Tutanak Tanıkları da Dinlenerek Davalı Savunması Üzerinde Durulmalı Sonucuna Göre Doğru İhbarda Bulunma Yükümlülüğünün Yerine Getirilip Getirilmediği Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
RÜCUAN TAZMİNAT ( Kasko Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan - Öncelikle Kaza Tespit Tutanağı Getirtilerek Gerektiğinde Tutanak Tanıkları da Dinlenerek Davalı Savunması Üzerinde Durulmalı Sonucuna Göre Doğru İhbarda Bulunma Yükümlülüğünün Yerine Getirilip Getirilmediği Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kasko Sigortalı Aracın Uğradığı Zararın Belirlenmesi İçin H.U.M.K.nun 275. Md. Uyarınca Konusunda Uzman Bilirkişiden Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
275YHGK4.5.2011E. 2011/19-171 K. 2011/279"MENFİ TESPİT ( İftira İddiasıyla Açılmış Kamu Davasında Belirlenecek Maddi Vakıalar Eldeki Uyuşmazlığın Sonucunu Etkileyecek Nitelikte Olmadığından Ceza Davasının Sonucunun Beklenilmesine Gerek Olmadığı )
CEZA DAVASI ( Menfi Tespit - İftira İddiasıyla Açılmış Kamu Davasında Belirlenecek Maddi Vakıalar Eldeki Uyuşmazlığın Sonucunu Etkileyecek Nitelikte Olmadığından Ceza Davasının Sonucunun Beklenilmesine Gerek Olmadığı )
MADDİ VAKIALAR ( Menfi Tespit - Hükme Esas Alınan Adli Tıp Kurumuyla Daha Önce Alınan Bilirkişi Raporları Arasında Sonuçları İtibariyle Aykırılık Bulunduğundan Adli Tıp Kurumundan Yeniden Rapor Alınması ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Menfi Tespit - Raporlar Arasındaki Aykırılığı Giderici Yeni Bir Rapor Alınması ve Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği/İftira İddiasıyla Açılmış Kamu Davasında Belirlenecek Maddi Vakıalar Eldeki Uyuşmazlığın Sonucunu Etkileyecek Nitelikte Olmadığından Ceza Davasının Sonucunun Beklenilmesine Gerek Olmadığı )"
275Y11.HD2.5.2011E. 2009/12482 K. 2011/5287"MAKİNE KIRILMASI SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Aralarında Makine Mühendisi Metalürji Mühendisi ve Sigorta Hukuku Uzmanının Bulunduğu Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği - Hasarın Kullanım Hatasından Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Araştırılacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Makine Kırılması Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Tazminat - Aralarında Makine Mühendisi Metalürji Mühendisi ve Sigorta Hukuku Uzmanının Bulunduğu Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )
KULLANIM HATASI ( Makine Kırılması Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Tazminat - Makine Parçaları İçinde Yer Alan Porozite Miktar Oran ve Niteliğinin İmalat Hatasına İşaret Edip Etmediği Hususları Tereddüde Yer Olmayacak Şekilde Tespit Edilmesi Gerektiği )
İŞ MAKİNESİNİN ARIZALANMASI ( Makine Parçaları İçinde Yer Alan Porozite Miktar Oran ve Niteliğinin İmalat Hatasına İşaret Edip Etmediği Hususları Tereddüde Yer Olmayacak Şekilde Tespit Edilmesi Gerektiği - Makine Kırılması Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Tazminat )"
275Y10.HD2.5.2011E. 2011/4333 K. 2011/6452"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Meslek Hastalığı Nedeniyle/Sürekli İş Göremez Durumuna Giren Sigortalıya Yapılan Yardımların Davalıdan Tahsili - Kusur Raporunun Yetersiz Olduğu/Konusunda Uzman Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )
KUSUR RAPORUNUN YETERSİZLİĞİ ( Hükme Esas Alınan Kusur Raporunun Yetersiz Olduğu - Kurum Tarafından Daha Önceden Açılan ve Takipsiz Bırakılan Davada Alının Kusur Raporuna Göre Hüküm Verilemeyeceği/Rücuan Tazminat Davası/32 Yıl Formülü )
OTUZİKİ YIL FORMÜLÜ ( Konusunda Uzman Bilirkişiden Uygulamada 32 Yıl Formülü Olarak Adlandırılarn Esaslara Uygun Olarak Kusur Raporu Alınması Gerektiği )
DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Kurum Tarafından Açılan Davanın Takipsiz Bırakıldığı - Kurum Tarafından Daha Önceden Açılan ve Takipsiz Bırakılan Davada Alının Kusur Raporuna Göre Hüküm Verilemeyeceği/Uzman Bilirkişi Raporu Gerektiği )
UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( 32 Yıl Formülü Olarak Adlandırılarn Esaslara Uygun Olarak Kusur Raporu Alınması Gerektiği )"
275YHGK29.4.2011E. 2011/11-9 K. 2011/249"MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ İLE SİCİLDEN TERKİNİ İSTEMİ ( Tescil Olunabilecek Bir Marka Tüm Türkiye Çapında Koruma Elde Edeceğinden Tescil Engeli Olan Bir İşarete Türkiye'de Kullanımla Ayırt Edicilik Niteliği Kazandırmasının Zorunlu Olduğu )
TESCİLLİ MARKA ( Tüm Türkiye Çapında Koruma Elde Edeceğinden Tescil Engeli Olan Bir İşarete Türkiye'de Kullanımla Ayırt Edicilik Niteliği Kazandırmasının Zorunlu Olduğu )
AYIRT EDİCİLİK NİTELİK ( Markanın Hükümsüzlüğü İle Sicilden Terkini İstemi - Tescil Olunabilecek Bir Marka Tüm Türkiye Çapında Koruma Elde Edeceğinden Tescil Engeli Olan Bir İşarete Türkiye'de Kullanımla Ayırt Edicilik Niteliği Kazandırmasının Zorunlu Olduğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Markanın Hükümsüzlüğü İle Sicilden Terkini İstemi - Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınmak Suretiyle Davalının Markasının Tescil Tarihi İtibariyle Yürürlükte Bulunan 556 S. KHK'nın 7 /Son Fıkrasından Yararlanıp Yaralanamayacağı Konusunda İnceleme Yaptırmak Gerektiği )"
275YHGK27.4.2011E. 2011/4-62 K. 2011/223"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Mahallinde Keşif Yapıp Denetime Elverişli ve Hüküm Kurmaya Yeterli Rapor Almak Suretiyle Yangına Elektrik Tellerinin Sebep Olup Olmadığını Tereddüde Mahal Vermeyecek Şekilde Tespit Etmek Gerektiği )
YANGINA SEBEBİYET VERMEK NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Denetime Elverişli ve Hüküm Kurmaya Yeterli Rapor Almak Suretiyle Yangına Elektrik Tellerinin Sebep Olup Olmadığını Tereddüde Mahal Vermeyecek Şekilde Tespit Etmek Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT ( Yangına Sebebiyet Vermek - Mahallinde Keşif Yapıp Denetime Elverişli ve Hüküm Kurmaya Yeterli Rapor Almak Suretiyle Yangına Elektrik Tellerinin Sebep Olup Olmadığını Tereddüde Mahal Vermeyecek Şekilde Tespit Etmek Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Elektrik Tellerinden Çıkan Kıvılcımın Yangına Sebebiyet Verdiğinden Bahisle Maddi Tazminat - Mahallinde Keşif Yapıp Denetime Elverişli ve Hüküm Kurmaya Yeterli Rapor Almak Suretiyle Yangına Elektrik Tellerinin Sebep Olup Olmadığını Tereddüde Mahal Vermeyecek Şekilde Tespit Etmek Gerektiği )"
275Y15.HD26.4.2011E. 2011/15 K. 2011/2542"İTİRAZIN İPTALİ (Davalı İş Sahibinin İş Bedeli Üzerinde Kabul Beyanı Bulunduğu - Davalı İş Sahibinin Kabulünün Mahkemeyi Bağladığı/Bilirkişinin Belirlediği Bedel Üzerinden Karar Verilemeyeceği)
İCRA İNKAR TAZMİNATI (Davalının iş Bedeli Üzerindeki Kabulü Dikkate Alınmaksızın Bilirkişi Tarafından Belirlenen İş Bedeli Üzerinden Hüküm Verilmesinin Hatalı Olduğu - Kabulün Bağlayıcılığı)
BİLİRKİŞİ (Davalı İş Sahibi İş Bedelini Cevap Dilekçesinde Kabul Etmiş Olduğu/Bilirkişinin Belirlediği Bedel Üzerinden Karar Verilemeyeceği/Davalının İş Bedeli Üzerindeki Kabul Beyanının Bağlayıcı Olduğu)
KABULÜN BAĞLAYICILIĞI (Davalı İş Sahibinin İş Bedeli Üzerinde Kabülü Bulunduğu - Davalı İş Sahibinin Kabulunun Mahkemeyi Bağladığı/Bilirkişinin Belirlediği Bedel Üzerinden Karar Verilemeyeceği/İtirazın İptali Davası)"
275Y11.HD25.4.2011E. 2009/12106 K. 2011/4921"TRAFİK KAZASI SONUCU UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Mahkemece Hayatın Olağan Koşullarına Göre Davacı Tarafın Gidiş Gelişlerinde ve Konaklama İçin Bir Miktar Harcama Yaptığı Kabul Edilerek Bilirkişiler Aracılığı İle Tespiti Cihetine Gidilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Trafik Kazası Sonucu Uğranılan Maddi ve Manevi Tazminat - Hayatın Olağan Koşullarına Göre Davacı Tarafın Gidiş Gelişlerinde ve Konaklama İçin Bir Miktar Harcama Yaptığı Kabul Edilerek Bilirkişiler Aracılığı İle Tespiti Cihetine Gidilmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Mahkemece Hayatın Olağan Koşullarına Göre Davacı Tarafın Gidiş Gelişlerinde ve Konaklama İçin Bir Miktar Harcama Yaptığı Kabul Edilerek Bilirkişiler Aracılığı İle Tespiti Cihetine Gidilmesi Gerektiği )"
275Y16.HD22.4.2011E. 2011/1519 K. 2011/2067"KADASTRO TESPİTİ DAVASI ( Kazandırıcı Zamanaşımı Nedeniyle Tespit - Çekişmeli Taşınmazın Mera Parseline Komşu Bulunması Nedeniyle Taşınmazın Meradan Açılıp Açılmadığı Konusunda Yeterli Araştırma Yapılmadığı/Ayrıntılı Rapor Alınması Gereği )
TAŞINMAZIN MERA PARSELİNE KOMŞU OLMASI ( Taşınmazın Meradan Açılıp Açılmadığı Konusunun Araştırılması Gereği )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Çevredeki Parsellerden Aynı Sebebe Dayalı Bulunan Parsellerden Biri Hakkında Verilecek Hükmün Diğerlerini Etkileyeceği Durumlarda Aynı Nitelikteki Davaların Birleştirileceği - Kadastro Tespiti Davası )
PARSELLERDEN BİRİ HAKKINDA VERİLECEK HÜKMÜN DİĞERLERİNİ ETKİLEMESİ ( Davaların Birleştirilmesi Koşulunun Araştırılacağı )
AYRINTILI BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ( Jeolog Bilirkişisinden Rapor Alınmamasının Hatalı Olduğu - Çekişmeli taşınmaz ile Komşu Parsellerin Konumlarını Gösterir Yan Kesit Krokisi ile Açıklayıcı Rapor ve Harita Düzenlettirilmesi Gerektiği )"
275Y15.HD18.4.2011E. 2011/547 K. 2011/2357"ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK ( Sözleşmede Belirlenen Süreden Sonrası için Mahalli Rayiç Fiyatların Her Yıl İçin Ayrı Ayrı Tespit Edileceği - Davacının İşi Bıraktığı Döneme Kadar İse Sözleşmede Belirlenen Birim Fiyatlarının Geçerli Olduğu )
İNŞAAT MALZEMELERİ BİRİM FİYATI ( Sözleşmede Gösterilen Birim Fiyatlarının Dikkate Alınacağı Ancak Sözleşmede Belirlenen Süreden Sonraki Dönem için Mahalli Rayiç Fiyatlarının Her Yıl İçin Ayrı Ayrı Belirlenmesi Gerektiği - Alacak Davası )
İŞ BEDELİ BİRİM FİATLARI ( Sözleşmede Belirlenen Süreden Sonraki Dönem için Mahalli Rayiç Fiyatların Her Yıl İçin Ayrı Ayrı Tespit Edilmesi Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Doğan Alacak Davası )
MÜKTESEP HAK ( Davalının Temyiz Etmemesi Nedeniyle Davacı Yararına Oluşacak Kazanılmış Hakların Korunacağı )
RAYİÇ FİYAT ( Sözleşmede Belirlenen Süreden Sonraki Dönem için Mahalli Rayiç Fiyatların Her Yıl İçin Ayrı Ayrı Belirlenmesi Gerektiği )"
275Y11.HD18.4.2011E. 2009/12165 K. 2011/4572"FAYDALI MODEL BELGESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ İSTEMİ ( Uyuşmazlığın Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirdiği Hallerde Seçilen Bilirkişinin Özel ve Teknik Bilgiyi Haiz Olması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü İstemi - Uyuşmazlığın Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirdiği Hallerde Seçilen Bilirkişinin Özel ve Teknik Bilgiyi Haiz Olması Gerektiği )
HUKUKÇU BİLİRKİŞİ ( Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Uyuşmazlıkta Ne Şekilde Uzman Olduğu Dosya İçeriğinden Anlaşılamadığı - Uyuşmazlık Konusu Faydalı Model Belgesi Hakkında Teknik Bilgi Sahibi Olan Bir Bilirkişiden Rapor Alınarak Karar Vermek Gerektiği )"
275Y11.HD14.4.2011E. 2009/10211 K. 2011/4355"MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Davaya Konu Görüntülerin Eser Olup Olmadığını Belirleme Konusu Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenemeyeceği - Çözümü Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınmasının Zorunlu Olduğu )
GÖRÜNTÜLERİN ESER OLUP OLMADIĞI ( Belirleme Konusu Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenemeyeceği - Çözümü Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınmasının Zorunlu Olduğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Maddi Tazminat İstemi - Davaya Konu Görüntülerin Eser Olup Olmadığını Belirleme Konusu Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenemeyeceği/Çözümü Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınmasının Zorunlu Olduğu )"
275Y17.HD12.4.2011E. 2010/12651 K. 2011/3379"TAZMİNAT İSTEMİ ( Kaza Tespit Tutanağı Değerlendirilerek Kusur Oranlarının Tespiti İçin Konusunda Uzman İTÜ veya Karayolları Trafik Heyeti Gibi Kurumlardan Seçilecek Uzman Bilirkişi Kurulundan Ayrıntılı Gerekçeli ve Denetime Açık Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tazminat İstemi - Kaza Tespit Tutanağı Değerlendirilerek Kusur Oranlarının Tespiti İçin Konusunda Uzman İTÜ veya Karayolları Trafik Heyeti Gibi Kurumlardan Seçilecek Uzman Bilirkişi Kurulundan Ayrıntılı Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği )
KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Düzenleyen Tutanak Mümziileri Dinlenmeli ve Olaya İlişkin Hazırlık Soruşturması Evraklarının Getirilmesi Gerektiği - Uzman İTÜ veya Karayolları Trafik Heyeti Gibi Kurumlardan Seçilecek Uzman Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y11.HD12.4.2011E. 2009/11896 K. 2011/4247"HASARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Sel ve Su Baskını Nedeniyle - İçinde Sigorta Hukuku Uzmanı Olan Yeni Bir Bilirkişi Heyeti Oluşturulmak Suretiyle Ekspertiz Raporu İle Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporu Arasındaki Çelişkileri Giderici Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Sel ve Su Baskını Nedeniyle Hasarın Tazmini İstemi - İçinde Sigorta Hukuku Uzmanı Olan Yeni Bir Bilirkişi Heyeti Oluşturulmak Suretiyle Ekspertiz Raporu İle Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporu Arasındaki Çelişkileri Giderici Rapor Alınması Gerektiği )
MUAFİYET UYGULAMASI ( Davanın Dayanağı Olan Sigorta Poliçesinde Sel ve Su Baskını Nedeniyle Oluşacak Hasar Halinde %2 Oranında Tenzili Muafiyet Uygulanacağına Yönelik Hüküm İçermesine Rağmen Bu Düzenleme Dikkate Alınmadan Tazminat Belirlenmesinin Doğru Görülmediği )"
275Y18.HD11.4.2011E. 2010/13390 K. 2011/4766"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI ( Taşınmazın Tapu Kayıtlarının İncelenmesi Gereği - Tapu Kaydında Mevcut Bulunan İpotek ve Şerhlerin Kamulaştırma Bedeline Yasıtılacağı/Yetersiz Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )
TAPU KAYITLARININ İNCELENMESİ ( Ayrıntılı Bilirkişi Kurulu Raporu Alınması Gereği - Taşınmazın Tapu Kaydında Mevcut Olan İpotek ve Haciz Şerhlerinin Kamulaştırma Bedeline Yansıtılması Gereği/Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası )
KAMULAŞTIRMA BEDELİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Tapu Kayıtlarının Dikkate Alınarak Kamulaştırma Bedeline Yansıtılması Gereği - Hatalı Bilirkişi Raporu ile Belirlenen Kamulaştırma Bedeline Göre Karar Verilemeyeceği )
TAŞINMAZIN DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ( Bilirkişi Raporunun Hatalı Olduğu - Kamulaştırılan Taşınmazın Eski Niteliği Dairesinde Kullanılabilecek Duruma Getirilebilmesi-Tapu Kayıtlarının İncelenmesi Gereği )
KAMULAŞTIRMA ( Kamulaştırmadan Arta Kalan Kesimin Eski Niteliği Dairesinde Kullanılabilecek Hale Getirilmesi için Gereken Gider ve Bedelin Ayrıntılı Biçimde Belirlenmesi Gerektiği - Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğu )"
275Y17.HD11.4.2011E. 2010/11135 K. 2011/3321"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( İTÜ Trafik Kürsüsü veya Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Fen Heyeti Gibi Kuruluşlardan Seçilecek Trafik Hasar Uzmanı Bilirkişi Kurulundan Tazminat Yönünden Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Rapor Alınacağı )
İTÜ TRAFİK KÜRSÜSÜ VEYA KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK FEN HEYETİNDEN RAPOR ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat Talebi - Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Bu Kuruluşlardan Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y11.HD11.4.2011E. 2009/11738 K. 2011/4132"ÖDEME PROTOKOLÜNÜN FESH EDİLMESİ ( Haksız Feshedildiği İddiasına Davayı Cezai Şart Alacağının Tahsili - Bankamatiklere Ait Elektronik Kayıtlar Üzerinde Konusunda Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla İnceleme Yapılması Gerektiği )
HAKSIZ FESİH ( Maaş Ödenmesi Protokolünün Okul Tarafından Haksız Feshedildiği İddiasına Dayalı Cezai Şart Alacağının Tahsili - Bankamatiklere Ait Elektronik Kayıtlar Üzerinde Konusunda Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla İnceleme Yapılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ ( Maaş Ödenmesi Protokolünün Okul Tarafından Haksız Feshedildiği İddiasına Dayalı Cezai Şart Alacağının Tahsili - Bankamatiklere Ait Elektronik Kayıtlar Üzerinde Konusunda Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla İnceleme Yapılması Gerektiği )"
275Y15.HD7.4.2011E. 2009/7022 K. 2011/2113"ALACAK DAVASI (Yükleniciye Yapılan Fazla Ödeme Birleşen Davada İmalat Bedelinin Tahsili Talebi - Bilirkişi Raporunu Hazırlayan Kurulda Yer Alan İnşaat Mühendisinin Geçici Olarak Meslekten Yasaklanmış Olduğu/Raporun Hükme Esas Alınamayacağı)
BİLİRKİŞİ RAPORU (Hükme Esas Alınamaması/Mahkemenin Hükme Esas Aldığı Bilirkişi Raporunu Hazırlayan Kurulda Yer Alan İnşaat Mühendisinin Geçici Olarak Meslekten Yasaklanmış Olduğu - Alacak Davası)
BİLİRKİŞİNİN GEÇİCİ OLARAK MESLEKTEN YASAKLANMASI (Bilirkişi Raporunu Hazırlayan Kurulda Yer Alan/TMMOB İnşaat Mühendisleri Onur Kurulu Kararıyla - Raporun Hükme Esas Alınamayacağı)"
275YHGK6.4.2011E. 2010/11-744 K. 2011/57"MARKA HAKKINA TECAVÜZ VE HAKSIZ REKABETİN TESPİTİ DAVASI ( Davacının Ambalajın Davalı Tarafından Haksız Şekilde Kullanıldığına İlişkin İddiası - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan Karar Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Davacının Ambalajın Davalı Tarafından Haksız Şekilde Kullanıldığına İlişkin İddiası/Marka Hakkına Tecavüzün Tespiti Talebi - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
ÇÖZÜMÜ ÖZEL VE TEKNİK BİLGİ GEREKTİREN UYUŞMAZLIK ( Davacının Ambalajın Davalı Tarafından Haksız Şekilde Kullanıldığına İlişkin İddiası/Marka Hakkına Tecavüzün Tespiti Talebi - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
AMBALAJ ÜZERİNDEN HAKSIZ REKABET YAPILDIĞINA İLİŞKİN İDDİA ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan Karar Verilemeyeceği )"
275Y11.HD6.4.2011E. 2009/4963 K. 2011/3927"TEKNE SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI TAZMİNAT ( Davaya Konu Tekne Sigorta Poliçesinde Yer Alan Klozların Türkçe Tercümesi Dosyaya Celbedilerek Aralarında Tekne Sigortası Konusunda Uzman Sektörden Bir Bilirkişinin Olduğu Heyete Dosyanın Tevdi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tekne Sigorta Poliçesine Dayalı Tazminat - Davaya Konu Tekne Sigorta Poliçesinde Yer Alan Klozların Türkçe Tercümesi Dosyaya Celbedilerek Aralarında Tekne Sigortası Konusunda Uzman Sektörden Bir Bilirkişinin Olduğu Heyete Dosyanın Tevdi Gerektiği )
KLOZLARIN TÜRKÇE TERCÜMESİ DOSYAYA CELBİ GEREĞİ ( Aralarında Tekne Sigortası Konusunda Uzman Sektörden Bir Bilirkişinin Olduğu Heyete Dosyanın Tevdi Gerektiği - Tekne Sigorta Poliçesine Dayalı Tazminat )"
275Y11.HD5.4.2011E. 2011/2164 K. 2011/3907"BANKACILIK İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Bankacı Bilirkişiden Rapor Aldırılması Gerekirken Bankacı Olmayan Bilirkişilerden Birbiri İle Çelişen İki Rapor Alınmasının Doğru Görülmediği )
BANKACI BİLİRKİŞİ ( Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Alacak - Bankacı Bilirkişiden Rapor Aldırılması Gerekirken Bankacı Olmayan Bilirkişilerden Birbiri İle Çelişen İki Rapor Alınmasının Doğru Görülmediği )
KREDİ KARTI BORCUNDAN DOĞAN ALACAK ( Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Alacak - Bankacı Bilirkişiden Rapor Aldırılması Gerekirken Bankacı Olmayan Bilirkişilerden Birbiri İle Çelişen İki Rapor Alınmasının Doğru Görülmediği )"
275Y18.HD4.4.2011E. 2011/2913 K. 2011/4484"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL ( Hakimin Uyduğu Bozma İlamının Gereğini Yerine Getirmesi Gereği - Dava Konusu Taşınmazın Değerini Somut Emsal Olarak Alınan Taşınmazla Aynı Değerde Olduğunu Kabul Eden Ek Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )
BOZMA KARARI ( Hakimin Uyduğu Bozma İlamının Gereğini Yerine Getirmesi Gereği - Dava Konusu Taşınmazın Değerini Somut Emsal Olarak Alınan Taşınmazla Aynı Değerde Olduğunu Kabul Eden Ek Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )
EK BİLİRKİŞİ RAPORU ( Dava Konusu Taşınmazın Değerini Somut Emsal Olarak Alınan Taşınmazla Aynı Değerde Olduğunu Kabul Eden Ek Bilirkişi Raporu Alınması Gereği - Ek Raporun Bozma Kararına Uygunluğunun Denetlenmesi )"
275Y11.HD4.4.2011E. 2009/11408 K. 2011/3790"İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI RÜCUEN ALACAK ( Bilirkişi Raporunda Hasara Kısmen Ortak Alan Olan Binaya Ait Aydınlatma Penceresinden Sızan Suların Neden Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İşyeri Sigorta Poliçesine Dayalı Rücuen Alacak - Hasara Kısmen Ortak Alan Olan Binaya Ait Aydınlatma Penceresinden Sızan Suların Neden Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )
RÜCUEN ALACAK ( İşyeri Sigorta Poliçesine Dayalı - Hasara Kısmen Ortak Alan Olan Binaya Ait Aydınlatma Penceresinden Sızan Suların Neden Olduğunun Belirlenmesi Gerektiği )"
275Y17.HD31.3.2011E. 2010/11609 K. 2011/2888"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT ( Kusur Uzman Bilirkişi Kurulundan Kaza Tesbit Tutanağı ve Tutanak Mümzisi ve Davacı Tanığının Beyanları ve Araçların Hasarlı Kısımları Çarpma Noktaları Bilirkişi Raporu Değerlendirilerek Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat - Kusur Uzman Bilirkişi Kurulundan Kaza Tesbit Tutanağı ve Tutanak Mümzisi ve Davacı Tanığının Beyanları ve Araçların Hasarlı Kısımları Çarpma Noktaları Bilirkişi Raporu Değerlendirilerek Çelişkinin Giderilmesi Gerektiği )"
275Y11.HD31.3.2011E. 2009/4877 K. 2011/3662"YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Bozmadan Sonra Mahkemece Tekrar Alınmasına Gerek Görülen ve Hükme Dayanak Yapılan Bilirkişi Kurulu Raporunda Davacının En Son Ücretleri Dikkate Alınarak Hesaplanan Miktara Hükmedilemeyeceği )
USULÜ KAZANILMIŞ HAK İLKESİ ( Yolcu Taşıma Sözleşmesine Dayalı Tazminat - Bozmadan Sonra Mahkemece Tekrar Alınan Bilirkişi Kurulu Raporunda Davacının En Son Ücretleri Dikkate Alınarak Hesaplanan Miktara Hükmedilmesinin Usulü Kazanılmış Hak İlkesine Aykırı Olduğu )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Yolcu Taşıma Sözleşmesine Dayalı - Bozmadan Sonra Mahkemece Tekrar Alınmasına Gerek Görülen ve Hükme Dayanak Yapılan Bilirkişi Kurulu Raporunda Davacının En Son Ücretleri Dikkate Alınarak Hesaplanan Miktara Hükmedilemeyeceği )
BOZMAYA UYULMASI ( Uyulmakla Davalılar Yararına Usulü Kazanılmış Hak Doğduğu - Bozmadan Sonra Mahkemece Tekrar Alınan Bilirkişi Kurulu Raporunda Davacının En Son Ücretleri Dikkate Alınarak Hesaplanan Miktara Hükmedilmesinin Usulü Kazanılmış Hak İlkesine Aykırı Olduğu )"
275Y14.HD24.3.2011E. 2011/2553 K. 2011/3807"İPOTEĞİN FEKKİ İSTEMİ ( İmar Uygulama Cetvellerinden Davalı Taşınmazından Kaç M2 Yer Alındığı Tespit Edilerek Kanuni İpotek Bedelinin Alınan Bu Miktarın Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerine Göre Belirlenmesi Gerektiği )
KANUNİ İPOTEK BEDELİ ( Tarafların Serbest İradeleriyle Değil Kanundan Kaynaklanan Bazı Zorunlu Durumlar Sebebiyle Tesis Edileceği - İpoteğin Fekki İstemi )
İMAR UYGULAMA CETVELLERİ ( Davalı Taşınmazından Kaç M2 Yer Alındığı Tespit Edilerek Kanuni İpotek Bedelinin Alınan Bu Miktarın Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerine Göre Belirlenmesi Gerektiği )
TAŞINMAZIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( İpoteğin Fekki İstemi - Davalı Taşınmazından İmar Uygulaması Sebebiyle Ne Miktar Yer Alındığını Tespit Etmek ve Gerekirse Keşif de Yapılarak Bu Miktarın Dava Tarihindeki Değerini Bilirkişilere Hesaplatmak Gerektiği )"
275Y11.HD21.3.2011E. 2010/9459 K. 2011/2971"İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN KAYNAKLANAN RÜCU İSTEMİ ( Bilirkişiden Yeni Bir Rapor Alınarak Davalıların Sorumlu Oldukları Miktarlar Belirlendikten Sonra Davacı İle Davalılar Arasındaki Sözleşme de Göz Önüne Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İşçilik Alacaklarından Kaynaklanan Rücu İstemi - Uzman Bilirkişiden Yeni Bir Rapor Alınarak Davalıların Sorumlu Oldukları Miktarlar Belirlendikten Sonra Davacı İle Davalılar Arasındaki Sözleşme de Göz Önüne Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
RÜCU İSTEMİ ( İşçilik Alacaklarından Kaynaklanan - Uzman Bilirkişiden Yeni Bir Rapor Alınarak Davalıların Sorumlu Oldukları Miktarlar Belirlendikten Sonra Davacı İle Davalılar Arasındaki Sözleşme de Göz Önüne Alınarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )"
275Y17.HD17.3.2011E. 2010/9568 K. 2011/2314"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ TAZMİNAT ( Sigorta Şirketinden Davaya Konu Kazaya İlişkin Hasar Dosyasının Getirtilmesi Ayrıca Dava Dışı Sigorta Şirketinden Davacı Tarafa Ödenen Meblağın Hangi Zarar Kalemlerini İçerdiğinin Araştırılması Gerektiği )
DEĞER KAYBI YADA KAZANÇ KAYBI ZARARI ( Ödenip Ödenmediği ve Ödenmişse Miktarlarının Bildirilmesi Hususlarının Sorulması ve Verilecek Cevaba Göre Gerektiğinde Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Değer Kaybı ya da Kazanç Kaybı Zararının Ödenip Ödenmediği ve Ödenmişse Miktarlarının Bildirilmesi Hususlarının Sorulması ve Verilecek Cevaba Göre Gerektiğinde Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gerektiği - Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi Tazminat )"
275Y12.HD17.3.2011E. 2010/23141 K. 2011/4066"İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ ( Banka Lehine Kesin Borç İpoteği Tesis Edildiği - Borçlunun İlama Aykırılık Yönünden Yaptığı İtirazın Süreye Tabi Olmadığı - Mahkemece Bilirkişi İncelemesi Yaptırması Gerektiği )
İLAMA AYKIRILIK ( Kesin Borç İpoteğine Dayalı İcra Takibi - İlam Niteliğindeki İpotek Akit Tablosuna Karşı Yapılan Faize İtirazın İlama Aykırılık Niteliğinde Olduğu/Süreye Tabi Tutulamayacağı )
İPOTEK AKİT TABLOSU ( Borçlunun İtirazıyla İlgili Olarak/Denetime Elverişli Bilirkişi Raporu Alınması Gereği - İlama Aykırılık Yönünden İpotek Akit Tablosuna Karşı İtirazın Süreye Tabi Tutulamacağı )"
275Y19.HD16.3.2011E. 2010/14979 K. 2011/3337"ALACAK İSTEMİ ( Mahkemenin İstemi Üzerine Rekabet Kurumu Başkanlığı Tarafından Gönderilen Bilirkişi Raporunda Tartışılmamış Olup Davacı Vekilinin Bu Yazıya İstinaden Yaptığı İtirazlar İncelenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Alacak Davası - Mahkemenin İstemi Üzerine Rekabet Kurumu Başkanlığı Tarafından Gönderilen Bilirkişi Raporunda Tartışılmamış Olup Davacı Vekilinin Bu Yazıya İstinaden Yaptığı İtirazlar İncelenmesi Gerektiği )"
275Y11.HD15.3.2011E. 2009/10380 K. 2011/2743"MAKİNE KIRILMASI SİGORTA POLİÇESİ ( Tazminat İstemi - Aynı Bilirkişiler Tarafından Yeni Bir Teknik İnceleme Yapılmaksızın Verilen Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilmek Suretiyle Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
TAZMİNAT İSTEMİ ( Makine Kırılması Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan - Aynı Bilirkişiler Tarafından Yeni Bir Teknik İnceleme Yapılmaksızın Verilen Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilmek Suretiyle Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
SİGORTALANAN MAKİNENİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ OLMASI ( Rizikonun Şebeke Beslemesindeki Aşırı Voltaj Dalgalanması Sonucu Meydana Geldiğinin İleri Sürüldüğü - Bu Konularda Uzman Makine Elektrik ve Bilgisayar Mühendisinden Oluşacak Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Makine Kırılması Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Tazminat - Sigortalanan Makinenin Bilgisayar Destekli Olması ve Rizikonun Şebeke Beslemesindeki Aşırı Voltaj Dalgalanması Sonucu Meydana Geldiğinin İleri Sürüldüğü/Uzman Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y19.HD9.3.2011E. 2010/8193 K. 2011/3049"ALACAK İSTEMİ ( İmzaya İtiraz Edildiği/Bilirkişi Raporları Arasında Farklılıklar Bulunduğu - İstanbul Polis Laboratuvarından 3 Kişiden Oluşan Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )
İMZA İTİRAZI ( Alacak İstemi - İmzaya İtiraz Edildiği/Bilirkişi Raporları Arasında Farklılıklar Bulunduğu/İstanbul Polis Laboratuvarından 3 Kişiden Oluşan Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Alacak İstemi - İmzaya İtiraz Edildiği/Bilirkişi Raporları Arasında Farklılıklar Bulunduğu/İstanbul Polis Laboratuvarından 3 Kişiden Oluşan Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y6.HD8.3.2011E. 2010/11992 K. 2011/2661"DEMİRBAŞ EŞYALARIN TESLİM EDİLMEMESİ SEBEBİYLE ZARARIN TAHSİLİ ( Tespit Raporundaki Hesaplamalarda Eşyalardaki Normal Yıpranma Payının Düşülüp Düşülmediğinin Anlaşılamadığı - Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gerektiği )
YIPRANMA PAYI ( Demirbaş Eşyaların Teslim Edilmemesi Sebebiyle Zararın Tahsili - Tespit Raporundaki Hesaplamalarda Eşyalardaki Normal Yıpranma Payının Düşülüp Düşülmediğinin Anlaşılamadığı/Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tespit Raporundaki Hesaplamalarda Eşyalardaki Normal Yıpranma Payının Düşülüp Düşülmediğinin Anlaşılamadığı - Bilirkişiden Ek Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y19.HD8.3.2011E. 2011/926 K. 2011/2944"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İtirazlar Dikkate Alınarak Konusunda Uzman Bilirkişi ya da Bilirkişi Kurulundan İddia ve Savunmada Belirtilen Hususlarla İlgili Ayrıntılı ve Yargıtay Denetimine Açık Rapor Alınması Gerektiği )
ALACAK-BORÇ VE ZARAR İLİŞKİSİ ( Davacının Yapılan Anlaşma Gereği Davalıya Yapılan Bir Ödemesinin Bulunmadığı ve Sunduğu Belgelerin Takibe Konu Alacak-Borç ve Zarar İlişkisini Belirleme Yönünden Yeterli Olmadığı - İtirazlar Dikkate Alınarak Konusunda Uzman Bilirkişi ya da Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Davacının Yapılan Anlaşma Gereği Davalıya Yapılan Bir Ödemesinin Bulunmadığı - Sunduğu Belgelerin Takibe Konu Alacak-Borç ve Zarar İlişkisini Belirleme Yönünden Yeterli Olmadığı/İtirazlar Dikkate Alınarak Konusunda Uzman Bilirkişi ya da Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y16.HD8.3.2011E. 2011/728 K. 2011/1110"KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA ( Taşınmaza Komşu Parsellerin Onaylı Tutanak Suretleriyle Dayanağı Olan Belgeler Getirtilip Tanıkları Tespit Bilirkişilerinin Tamamı ve 3 Kişilik Ziraat Mühendislerinden Oluşan Bilirkişi Kurulu Huzuruyla Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Dosya İkmal Edildikten Sonra Taraf Tanıkları Tespit Bilirkişilerinin Tamamı ve 3 Kişilik Ziraat Mühendislerinden Oluşan Bilirkişi Kurulu Huzuruyla Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği )
KEŞİF ( Kadastro Tespitinden Doğan Dava - Dosya İkmal Edildikten Sonra Taraf Tanıkları Tespit Bilirkişilerinin Tamamı ve 3 Kişilik Ziraat Mühendislerinden Oluşan Bilirkişi Kurulu Huzuruyla Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği )"
275Y11.HD7.3.2011E. 2009/9782 K. 2011/2283"İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI TAZMİNAT ( Hasarın Nedenin Tespiti İçin Aralarında İnşaat Mühendisi Bilirkişinin de Dahil Edildiği Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Sonucuna Karar Verilmesi Gerektiği )
İNŞAAT MÜHENDİSİ BİLİRKİŞİSİ ( İşyeri Sigorta Poliçesine Dayalı Tazminat - Hasarın Nedenin Tespiti İçin Aralarında İnşaat Mühendisi Bilirkişinin de Dahil Edildiği Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Sonucuna Karar Verilmesi Gerektiği )
HASARIN NEDENİ ( İşyeri Sigorta Poliçesine Dayalı Tazminat - Hasarın Nedenin Tespiti İçin Aralarında İnşaat Mühendisi Bilirkişinin de Dahil Edildiği Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Sonucuna Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y11.HD7.3.2011E. 2009/9538 K. 2011/2397"GEMİNİN BATMASI ( Hasar Bedelinin Rücuan Tahsili - Geminin Batmasının Elverişsiz Hava Koşullarından mı Yoksa Geminin Yola ve Yüke Elverişli Olmamasından mı İleri Geldiğinin Uzak Yol Kaptanı Bir Bilirkişinin Yer Aldığı Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
HASAR BEDELİNİN RÜCUAN TAZMİNİ ( Aralarında Uzak Yol Kaptanı Bir Bilirkişinin Yer Aldığı Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Oluşacak Uygun Sonuç Çerçevesinde Bir Karar Vermek Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Geminin Batması Nedeniyle Hasar Bedelinin Rücuan Tazmini - Aralarında Uzak Yol Kaptanı Bir Bilirkişinin Yer Aldığı Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Bir Karar Vermek Gerektiği )"
275Y19.HD3.3.2011E. 2011/594 K. 2011/2859"FATURAYA DAYALI MAL SATIMINDAN DOĞAN BAKİYE ALACAĞIN TAHSİLİ ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporu Yeterli Olmadığı - Yapılması Gereken İş Üç Kişilik Bilirkişi Heyetinden Yeniden Usulüne Uygun Rapor Alınıp Varılacak Uygun Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yeterli Olmadığı Gibi Yargıtay Denetimine de Elverişli Olmadığı/Üç Kişilik Bilirkişi Heyetinden Yeniden Usulüne Uygun Rapor Alınıp Varılacak Uygun Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Faturaya Dayalı Mal Satımından Doğan Bakiye Alacağın Tahsili )
TİCARİ DEFTERLER ( Davacı-Alacaklının Ticari Defterlerinin Noter Kapanış Tasdiklerinin Bulunmadığı Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporu İçeriği İle Sabit Olduğu - Bu Durumda Davacının Ticari Defterlerinin Lehine Delil Teşkil Etmeyeceği )"
275Y19.HD1.3.2011E. 2010/7652 K. 2011/2609"MENFİ TESPİT DAVASI ( Kiralanmış Bulunan İşyerinde Kaçak Su Kullanımı Dolayısıyla Davacının İşyerinin Kiralandığı Tarihten Önceki Kullanımdan Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi )
KAÇAK SU KULLANIMI ( Davacının Tüzel Kişilik Kazandığı Tarihten Kaçak Tespit Tutanağının Tanzim Edildiği Tarihe Kadar Sorumlu Olduğunun Kabulü - Bu Döneme İlişkin Hesaplamaların Uzman Bilirkişiye Yaptırılması Gereği )
UZMAN BİLİRKİŞİ ( Davacının Kaçak Su Kullanımdan Dolayı Sorumlu Olduğu Dönemlerin Tespit Edilmesi Gereği - Sorumlu Olunan Dönemler Hakkında Uzman Bilirkişi Raporu Alınarak Hüküm Verilebileceği )"
275Y17.HD1.3.2011E. 2010/5632 K. 2011/1756"KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ ( İstanbul Teknik Üniversitesi ya da Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik-Fen Heyeti Gibi Kurumlardan Seçilecek Uzman Bilirkişi Kurulundan Olay Tarihi İtibariyle Çalınan Aracın 2. El Satış Değerinin Tespiti Konusunda Rapor Alınması Gerektiği )
ÇALINAN ARACIN 2. EL SATIŞ DEĞERİNİN TESBİTİ ( İstanbul Teknik Üniversitesi ya da Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik-Fen Heyeti Gibi Kurumlardan Seçilecek Uzman Bilirkişi Kurulundan Olay Tarihi İtibariyle Alınması Gerektiği - Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali )
FAİZ HESABI ( Asıl Alacağa Uygulanacak Faiz Cinsi ve Faiz Başlangıç Tarihi Belirlenmeden Takip Tarihine Kadar Asıl Alacağa İşlemiş Faiz Hesabı Yapılmadan Davalının İtirazlarının Haklı Olup Olmadığı Araştırılmadan Hüküm Kurulmasının İsabetsizliği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali - İstanbul Teknik Üniversitesi ya da Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik-Fen Heyeti Gibi Kurumlardan Seçilecek Uzman Bilirkişi Kurulundan Olay Tarihi İtibariyle Çalınan Aracın 2. El Satış Değerinin Tespiti Konusunda Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y15.HD1.3.2011E. 2010/7266 K. 2011/1239"KOOPERATİFÇE İADE EDİLMEYEN ÜRÜN BEDELİ ( Yem Haline Getirilmek Üzere Teslim Edilen Mahsulün İşlenip Davacıya İade Edilmediği - Kooperatifler Aktif ve Pasifleriyle Birleştiklerinden ve Ürün Davalı Kooperatif Yedinde Kaldığından Talebin Kabulü )
KOOPERATİFİN BAŞKA KOOPERATİFLE BİRLEŞMESİ ( Davacının Ürünü Teslim Ettiği Kurum İle Bir Kısmını Geri Aldığını İddia Ettiği Kurum Arasında İşlemlerin Yapıldığı Tarih İtibariyle Hukuki Hiçbir Bağın Bulunmadığı Gerekçesiyle Talebin Reddedilemeyeceği )
İADESİ GERÇEKLEŞMEYEN ÜRÜN ( Yem Haline Getirilmek Üzere Teslim Edilen Mahsulün İşlenip Davacıya İade Edilmediği - Kooperatifler Aktif ve Pasifleriyle Birleştiklerinden ve Ürün Davalı Kooperatif Yedinde Kaldığından Talebin Kabulü )"
275Y19.HD23.2.2011E. 2010/14041 K. 2011/2272"BORCA BATIKLIK DURUMU ( Varlığı ve Şirketlerin Mali Durumunun İyileştirmesi Ümidinin Bulunup Bulunmadığı Özel ve Teknik Bir Bilgiyi Gerektirdiğinden Bu Konuda Uzman Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Borca Batıklık Durumunun Varlığı ve Şirketlerin Mali Durumunun İyileştirmesi Ümidinin Bulunup Bulunmadığı Özel ve Teknik Bir Bilgiyi Gerektirdiğinden Bu Konuda Uzman Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınması Gerektiği )
MALÎ DURUMUN İYİLEŞTİRİLMESİ ( Konusunda Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan veya Bilirkişi Kurulundan Ek ve Tamamlayıcı Rapor Alınmadan Proje ve Raporun Ciddi ve İnandırıcı Olmadığı Gerekçesiyle Borçlu Şirketin İflasına Karar Verilmesinde İsabet Görülmediği )"
275Y3.HD20.1.2011E. 2010/18585 K. 2011/586"ECRİMİSİL ( Kesinleşen Ecrimisil Dönemini Takip Eden Dönem İçin Ecrimisil İstemlerinde İlk Dönem Ecrimisil Miktarlarının Esas Alınarak ÜFE Endeksindeki Artışa Uygun Tespit Yapılacağı )
HATALI BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ecrimisil - Bilirkişinin İlk Dönem Ecrimisil Miktarını Esas Alıp ÜFE Endeksindeki Artışa Uygun Tespit Yapmadığı )"
275Y13.HD20.1.2011E. 2010/9514 K. 2011/446"ARAÇ BEDELİNİN İADESİ ( Tespit Dosyasında Alınan Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Davanın Kısmen Kabulüyle Araç Bedelinin Davalılardan Tahsiline Karar Verildiği - Bilirkişi Raporu Davalı Tarafa Tebliğ Edilmediği/Tek Taraflı Yürütülen Tespit Dosyasında Alınan Bilirkişi Raporu İle Yetinilerek Hüküm Kurulamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davalı Tarafa Tebliğ Edilmediği - Tek Taraflı Yürütülen Tespit Dosyasında Alınan Bilirkişi Raporu İle Yetinilerek Hüküm Kurulamayacağı/Araç Bedelinin İadesi İstemi )
TESPİT DOSYASINDA ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Esas Alınarak Davanın Kısmen Kabulüyle Araç Bedelinin Davalılardan Tahsiline Karar Verildiği - Bilirkişi Raporu Davalı Tarafa Tebliğ Edilmediği/Tek Taraflı Yürütülen Tespit Dosyasında Alınan Bilirkişi Raporu İle Yetinilerek Hüküm Kurulamayacağı )"
275Y13.HD18.1.2011E. 2011/14786 K. 2012/488"ALACAK İSTEMİ ( Bilirkişi Tarafından Bir Taraftan Ayıplı ve Eksik İmalat Bedeli Hesaplaması Yoluna Gidildiği Bir Taraftan da Değer Düşüklüğü Hesaplaması Cihetine Gidilerek Çelişkiler Oluşturulduğu - Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Yeniden Keşif Yapılacağı )
AYIPLI VE EKSİK İMALAT BEDEL ( Alacak Davası - Bilirkişi Tarafından Bir Taraftan Eksik Hesaplama Yoluna Gidildiği Bir Taraftan da Değer Düşüklüğü Hesaplaması Cihetine Gidilerek Çelişkiler Oluşturulduğu/Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Bir Taraftan Ayıplı ve Eksik İmalat Bedeli Hesaplaması Yoluna Gidildiği Bir Taraftan da Değer Düşüklüğü Hesaplaması Cihetine Gidilerek Çelişkiler Oluşturulduğu - Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Yeniden Keşif Yapılacağı )"
275Y14.HD13.12.2010E. 2010/12267 K. 2010/13938"VAKIF ŞERHİNİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Miri Arazilerden Mukataalı Hayrata Tahsis Edilmeyenler İle Aşar ve Rüsumu Vakfedilen Taşınmazlar Dışındaki İcareteyn ve Mukataalı Vakıf Şerhi Bulunan Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mülkiyetinde ve Tasarrufundaki Taşınmazlar Taviz Bedeline Tabi Olduğu )
TAVİZ BEDELİ ( Vakıf Şerhinin Kaldırılması Talebi - Miri Arazilerden Mukataalı Hayrata Tahsis Edilmeyenler İle Aşar ve Rüsumu Vakfedilen Taşınmazlar Dışındaki İcareteyn ve Mukataalı Vakıf Şerhi Bulunan Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mülkiyetinde ve Tasarrufundaki Taşınmazların Taviz Bedeline Tabi Olduğu )
MUKATAALI VAKIF ( Zemini Vakfa Üzerindeki Yapı ve Ağaçlar Tasarruf Edene Ait Olan ve Kirası Yıllık Alınmak Suretiyle Süresiz Olarak Kiralanan Vakıf Taşınmazlarını İfade Ettiği )
İCARETEYNLİ VAKIF ( Değerine Yakın Peşin Ücret ve Ayrıca Yıllık Kira Alınmak Suretiyle Süresiz Olarak Kiralanan Vakıf Taşınmazlarını İfade Ettiği - Uyuşmazlığın Çözümünde Öncelikle Vakıf Türünün Belirlenmesi Gerektiği )"
275Y11.HD13.12.2010E. 2010/178 K. 2010/12840"RTÜK PAYININ HATALI BİLDİRİMİNE DAYALI UĞRANILAN ZARARIN TAHSİLİ ( Mahkemece Hangi Nedenle Her İki Davalının Sorumluluğu Cihetine Gidildiği Tartışılmadığı Gibi Davalı Tarafın Zarar Miktarına İlişkin İtirazları da Karar Yerinde Değerlendirilmediği -Uyuşmazlığın Hallinin Özel Bilgiyi Gerektirdiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Hakimin Özel Bilgiyi Gerektiren Hususlarda Bilirkişilerin Yerine Geçerek Karar Vermesinin Mümkün Olmadığı - Azlık Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Tesisinin Doğru Olmadığı )
ZARAR MİKTARINA İLİŞKİN İTİRAZLAR ( RTÜK Payının Hatalı Bildirimine Dayalı Uğranılan Zararın Tahsili - Uyuşmazlığın Hallinin Özel Bilgiyi Gerektirmesi Nedeniyle Yeniden Oluşturulacak Üç Kişilik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınarak Bir Karar Vermek Gerektiği )"
275Y6.HD6.12.2010E. 2010/9806 K. 2010/13291"MEKTUP NİTELİĞİNDEKİ BELGE ( Dolar Kurunun Taraflar Arasında Sabitlendiğine İlişkin Yazılı Bir Anlaşma Olmadığı - İtirazın Kaldırılması ve Tahliye/İşin Esasının Taraflar Arasında Düzenlenen Sözleşme Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gerektiği )
DOLAR KURUNUN TARAFLAR ARASINDA SABİTLENDİĞİNE İLİŞKİN YAZILI BİR ANLAŞMA OLMAMASI ( Taraflar Arasında Düzenlenen Sözleşmenin Ödemeye İlişkin Hükümlerinin İptal Edildiğine İlişkin Bir Mahkeme Kararı da Bulunmadığı - İşin Esasının Taraflar Arasında Düzenlenen Sözleşme Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gerektiği )
İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE ( Dolar Kurunun Taraflar Arasında Sabitlendiğine İlişkin Yazılı Bir Anlaşma Olmadığı - İşin Esasının Taraflar Arasında Düzenlenen Sözleşme Hükümlerine Göre Çözümlenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Sözleşme Hükümlerine Göre Ödeme Tarihindeki Kurun Belirlenmesi Gerekirse Bu Konuda Konusunda Uzman Bilirkişiden Denetime Elverişli Rapor Alınması ve Varılacak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y15.HD30.11.2010E. 2009/6348 K. 2010/6541"İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ ( İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali Talebi/Hakimin Verilen Rapor Doğrultusunda Davayı Sonuçlandırması Gerektiği Kendi Bilgisinin Hükme Esas Alınamayacağı - Çözümü Teknik İnceleme ve Bilirkişi Görüşü Gerektiren Uyuşmazlıklar )
ÇÖZÜMÜ TEKNİK İNCELEME VE BİLİRKİŞİ TETKİKATI GEREKTİREN UYUŞMAZLIKLAR ( Hakimin Verilen Rapor Doğrultusunda Davayı Sonuçlandırması Gerektiği - Kendi Bilgisinin Hükme Esas Alınamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU DOĞRULTUSUNDA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ( Çözümü Teknik İnceleme ve Bilirkişi Görüşü Gerektiren Uyuşmazlıklar - Hakimin Kendi Bilgisinin Hükme Esas Alınamayacağı )"
275Y13.HD4.11.2010E. 2010/13528 K. 2010/14640"YANLIŞ TEDAVİ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Tıbbın Gerek ve Kurallarına Göre Olayda Davalıların Sorumluluğunu Gerektirecek İhmal ve Hata Bulunup Bulunmadığını Gösteren Nedenlerini Açıklayıcı Rapor Almak Gerektiği )
SORUMLULUĞUN TESPİTİ ( Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat - Tıbbın Gerek ve Kurallarına Göre Olayda Davalıların Sorumluluğunu Gerektirecek İhmal ve Hata Bulunup Bulunmadığını Gösteren Nedenlerini Açıklayıcı Rapor Almak Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat - Üniversitelerin Ana Bilim Dallarından Seçilecek Aralarında Nöroloji Uzmanının da Bulunduğu Konularında Uzman Doktorlardan Oluşturulacak Bir Bilirkişi Kuruluna Dosyanın Tevdi Edilmesi Gerektiği )
DOKTOR VE ÖZEL HASTANENİN SORUMLULUĞU ( Tıbbın Gerek ve Kurallarına Göre Olayda Davalıların Sorumluluğunu Gerektirecek İhmal ve Hata Bulunup Bulunmadığını Gösteren Nedenlerini Açıklayıcı Rapor Almak Gerektiği )"
275Y21.HD21.10.2010E. 2010/8239 K. 2010/10301"MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Araç Hasarına İlişkin Tazminat Miktarı İle İlgili Olarak Uzman Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadığı/ Uzman Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Gerçek Zarar Miktarının Saptanması Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Maluliyeti - Araç Hasarına İlişkin Tazminat Miktarı İle İlgili Olarak Uzman Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadığı/Uzman Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Gerçek Zarar Miktarının Saptanması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Murisin İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Tazminat - Araç Hasarına İlişkin Uzman Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Gerçek Zarar Miktarının Saptanması Gerektiği )"
275Y13.HD21.10.2010E. 2010/8086 K. 2010/13741"ZARARIN FAİZİYLE TAHSİLİ İSTEMİ (Davacının Talep Edebileceği Tazminat Hesaplanırken Taraflar Arasındaki Sözleşmede Kararlaştırılan Satış Bedelinin Esas Alınması Gerektiği)
SATIŞ BEDELİ (Zararın Faiziyle Tahsili İstemi - Davacının Talep Edebileceği Tazminat Hesaplanırken Taraflar Arasındaki Sözleşmede Kararlaştırılan Satış Bedelinin Esas Alınması Gerektiği)
RAYİÇ DEĞER (Aynı Nitelikteki İki Emsal Dosyada Keşif Tarihindeki Rayiç Değer Esas Alınarak Verilen Kararlar Onanmışsa da Dairemizin Uygulaması Sözleşmedeki Bedelin Esas Alınacağı Şeklinde Olduğu - Bu Konuda Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği)"
275Y17.HD18.10.2010E. 2010/7896 K. 2010/8470"TRAFİK KAZASINA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazalarında Kusur Oranın ve Hasar Tespitinin Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla Yapılması Gereği - Davalının İtirazına Uğramış Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
ÇÖZÜMÜ ÖZEL VE TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN KONULAR ( İhtisas Sahibi Kişilerin Vereceği Rapor Esas Alınarak Hüküm Kurulması Gereği - Trafik Kazalarında Kusur Oranı ve Hasar Tespitinin Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla Yapılacağı )
DAVALININ İTİRAZINA UĞRAMIŞ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hükme Esas Alınamayacağı - Trafik Kazalarında Kusur Oranı ve Hasar Tespitinin Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla Yapılması Gereği )"
275Y3.HD7.10.2010E. 2010/13282 K. 2010/16032"ALACAK DAVASI ( Ortak Ekilmek Üzere Davalıya Verilmiş Bulunan Davacıya Ait Taşınmazlardan Elde Edilen Payın Talep Edilmesi - Yerel Mahkemenin Hükme Esas Aldığı Bilirkişi Raporunun Soyut Verilere Dayandığı/Yetersiz Olduğu )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bilimsel ve Teknik Verilere Dayanmadığı - Soyut Rakamsal Değerlere Göre Hazırlandığı/Hükme Esas Alınamayacağı )
BİLİMSEL VE TEKNİK VERİLERE DAYALI BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ( Resmi Verilerin Rapor Ekine Alınması Gereği - Yetersiz Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı/Alacak Davası )"
275YHGK6.10.2010E. 2010/7-450 K. 2010/461"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ALACAĞI ( Davacı Tarafça Tek Taraflı Olarak Yaptırılan Tespit Bilirkişi Raporu Davalı Tarafça Kabul Edilmedikçe Rapor Benimsenerek Hüküm Verilemeyeceği )
DELİL TESPİTİ İÇİN ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davalı Tarafça Kabul Edilmedikçe Davacı Tarafça Tek Taraflı Olarak Alınan Tespit Raporunun Hükme Esas Teşkil Edemeyeceği - Mahkemece Ayrıca Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
TESPİT BİLİRKİŞİ RAPORU ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Alacağı - Davalı Tarafça Kabul Edilmedikçe Davacı Tarafça Tek Taraflı Olarak Alınan Tespit Raporunun Hükme Esas Teşkil Edemeyeceği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Alacağı - Davacı Tarafça Tek Taraflı Olarak Yaptırılan Tespit Bilirkişi Raporu Davalı Tarafça Kabul Edilmedikçe Rapor Benimsenerek Hüküm Verilemeyeceği )"
275Y6.HD6.10.2010E. 2010/5798 K. 2010/10404"ÖDENMEYEN KİRA PARASININ TESPİTİ ( Çözümü Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişinin Oy ve Görüşüne Başvurulacağı - İtirazda Kira Parasına Karşı Çıkılmadığı Ödemeye İlişkin Makbuz Sunulduğundan Ödenmeyen Kira Parasının Hakim Tarafından Tespitinin Olanaklı Olduğu )
BİLİRKİŞİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgiyle Çözümü Mümkün Olan Konularda Bilirkişi Dinlenemeyeceği - Bilirkişi Mütalaasının Hakimi Bağlamayacağı )"
275Y7.HD5.10.2010E. 2010/2349 K. 2010/5536"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Davacı Tarafça Tek Taraflı Olarak Yaptırılan Delil Tespiti Sonucu Düzenlenen Raporlara İtiraz Edildiğinden Zarar Miktarının Belirlenmesi İçin Ayrıca Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat - Davacı Tarafça Tek Taraflı Olarak Yaptırılan Delil Tespiti Sonucu Düzenlenen Raporlara İtiraz Edildiğinden Zarar Miktarının Belirlenmesi İçin Ayrıca Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
DELİL TESPİTİ SONUCU DÜZENLENEN RAPORLARA İTİRAZ EDİLMESİ ( Zarar Miktarının Belirlenmesi İçin Ayrıca Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği - Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat )"
275Y15.HD15.7.2010E. 2010/2692 K. 2010/4118"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( İcra Hakimliğince Alınan Raporda Esas Alınan Gerek Faiz Başlangıç Tarihi Gerekse Faiz Oranları Mahkemenin Yaptırdığı İncelemede Alınan Raporda Farklı Olduğundan Çelişki Giderilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
ÇELİŞKİLİ RAPOR ( Borçlu Olmadığının Tespiti - İcra Hakimliğince Alınan Raporda Esas Alınan Gerek Faiz Başlangıç Tarihi Gerekse Faiz Oranları Mahkemenin Yaptırdığı İncelemede Alınan Raporda Farklı Olduğundan Çelişki Giderilerek Karar Verilmesi Gerektiği )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti - İcra Hakimliğince Alınan Raporda Esas Alınan Gerek Faiz Başlangıç Tarihi Gerekse Faiz Oranları Mahkemenin Yaptırdığı İncelemede Alınan Raporda Farklı Olduğundan Çelişki Giderilerek Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y13.HD14.7.2010E. 2010/1192 K. 2010/10578"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Usule Uygun Tahliye Kararı Alınmadan Yapılması Nedeniyle - Davacının Ceza Davasındaki Suç Tarihi İle Mahkeme Kararı Sonucu Tahliyesi Arasında Geçen Süre İçin Kar Mahrumiyeti Hakkı Doğduğu/Gerekirse Yerinde Keşif Yapılması Gerektiği )
USULE UYGUN TAHLİYE KARARI ALINMADAN YAPILAN TAHLİYE NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davacının Ceza Davasındaki Suç Tarihi İle Mahkeme Kararı Sonucu Tahliyesi Arasında Geçen Süre İçin Kar Mahrumiyeti Hakkı Doğduğu - Gerekirse Yerinde Keşif Yapılması Gerektiği )
İHKAK-I HAK ( Davacının İşlettiği Lokantadaki Eşyalarının Davalı Tarafından Zorla Çıkarıldığına ve Buna İlişkin Olarak Açılan İhkak-ı Hak Davasının Davalı Aleyhine Mahkumiyetle Sonuçlandığı - İşyerinden Eşyaların Zorla Çıkarılması Eyleminin Sabit Olması/Usule Uygun Tahliye Kararı Alınmadan Yapılan Tahliye Nedeniyle Tazminat )"
275Y12.HD13.7.2010E. 2010/6351 K. 2010/19148"BONO BEDELİNİN RAKAM VE YAZI İLE GÖSTERİLMESİ ( İki Bedel Arasında Fark Bulunursa ve Tahrifat Yoksa Yazı İle Belirlenen Değere İtibar Olunacağı )
BİLİRKİŞİ ( Bonoda Rakam ve Yazı İle Gösterilen İki Bedel Arasında Fark Bulunursa ve Tahrifat Varsa Senedin Tahrifattan Öceki Miktar İçin Geçerli Sayılması - Çözümü Özel veya Teknik Bilgi Gerektiren Bu Konuda Bilirkişi İncelemesinin Yapılacağı )
BONODA TAHRİFAT ( Bedelin Rakam ve Yazı İle Gösterileceği/İki Bedel Arasında Fark Bulunursa ve Tahrifat Yoksa Yazı İle Belirlenen Değere İtibar Olunacağı - Tahrifat Varsa Senedin Tahrifattan Öceki Miktar İçin Geçerli Sayılması )"
275Y17.HD5.7.2010E. 2010/5746 K. 2010/6405"TRAFİK KAZASINA DAYALI HASAR TAZMİNATI ( Asıl ve Birleştirilen Davalar İçin Tahsilde Tekerrür Oluşturmamak Kaydıyla Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerekirken Tek Bir Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
KUSUR DURUMU ( Adli Tıp Kurumu'ndan Kusur Oranının Tespiti Davacı Aracının Kaza Tarihindeki Sovtaj Bedelinin Belirlenmesi ve Piyasa Rayiç Değerinden Sovtaj Bedelinin Mahsubu İle Gerçek Zarar Miktarının Hesaplanması İçin Ek Rapor Alınması Gerektiği )
MÜTESELSİLEN SORUMLULUK ( Trafik Kazasına Dayalı Hasar Tazminatı - Davalı ve Davacının Kendi Sürücüsü Olup Zararın Tamamından Diğer Davalılar İle Birlikte Müteselsilen Sorumlu Oldukları )
ZİNCİRLEME SORUMLULUK ( Şoförün Kusurunun da Yol Açtığı Eylemde Onunla Birlikte Kusurlu Olanın Kusuruna Düşenden de Zincirleme Olarak Yükümlü Tutulması Gerektiği )"
275Y7.HD29.6.2010E. 2010/1454 K. 2010/4149"KAÇAK SU KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( İtirazın İptali - Dava Dosyasının Kaçak Su Kullanımı Konusunda Uzman Olan Mühendis Bir Bilirkişi Eşliğinde Davalıya Ait İşyerinde Keşif Yapılarak İşyerinin Tutanak Tarihindeki Büyüklüğünün Saptanması Gerektiği )
HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Kaçak Su Kullanımından Kaynaklanan - Dava Dosyasının Kaçak Su Kullanımı Konusunda Uzman Olan Mühendis Bir Bilirkişi Eşliğinde Davalıya Ait İşyerinde Keşif Yapılarak İşyerinin Tutanak Tarihindeki Büyüklüğünün Saptanması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kaçak Su Kullanımından Kaynaklanan Tazminat - Dava Dosyasının Kaçak Su Kullanımı Konusunda Uzman Olan Mühendis Bir Bilirkişi Eşliğinde Davalıya Ait İşyerinde Keşif Yapılarak İşyerinin Tutanak Tarihindeki Büyüklüğünün Saptanması Gerektiği )
KAÇAK SU KULLANAN BİRİM ( Türü Nitelikleri ve Çalışan Kişi Sayısına Göre Gerekirse Davalının Defter ve Belgeleri de İncelenmek Suretiyle Duraksamasız Saptanması Gerektiği - Bilirkişiden Yönetmelikteki Esasları da Değerlendirilerek Kaçak Kullanım Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )"
275Y12.HD22.6.2010E. 2010/3918 K. 2010/16066"EV HACZİ (Bir Meskenin Borçlunun Haline Uygun Olup Olmadığı Adı Geçenin Haciz Anındaki Sosyal Durumuna ve Borçlu İle Ailesinin İhtiyaçlarına Göre Belirleneceği)
BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP MESKENİ (Temin Etmesi İçin Gerekli Bedel Bilirkişilere Tespit Ettirildikten Sonra Haczedilen Yerin Kıymeti Bundan Fazla İse Satılmasına Karar Verilmeli ve Satış Bedelinden Nitelikleri Belirlenen Mesken İçin Gerekli Olan Miktar Borçluya Bırakılmalı Kalanı Alacaklıya Ödenmesi Gerektiği)
MESKENİYET İDDİASI (Borçlunun Görev ve Sıfatı Kendisinin Belirlenenden Daha Görkemli Bir Meskende İkamet Etmesini Gerektirmediği - Yapılacak İş Borçlunun İstanbul'un Daha Mütevazi Bir Semtinde Haline Münasip Evi Alabileceği Değerin Belirlenmesi Gerektiği)"
275Y15.HD16.6.2010E. 2010/2270 K. 2010/3427"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Arsa Payları Belirlenmeden Davacı İle Pay Satın Alan Müdahile Verilmesi Gereken Pay Miktarının Hesabı İle Sonuca Varılmış Mahkemece de Parselin Tamamının Davacı Yüklenici İle Müdahil Adına Tapuya Tesciline Karar Verildiği - Bozma İlamları Gereği Yerine Getirilmediği )
ARSA PAYLARI ( Belirlenmeden Davacı İle Pay Satın Alan Müdahile Verilmesi Gereken Pay Miktarının Hesabı İle Sonuca Varılmış Mahkemece de Parselin Tamamının Davacı Yüklenici İle Müdahil Adına Tapuya Tesciline Karar Verildiği - Bozma İlamları Gereği Yerine Getirilmediği )
İSKAN BELGESİ ( Davacıdan İskan Belgesi Alınıp Alınmadığının Sorulması ve İskan Belgesi Alınmış İse Kat İrtifakına Esas Olacak Şekilde Bağımsız Bölümlerin Arsa Paylarının Bilirkişiye Tesbit Ettirilmesi ve Sonucuna Göre Asıl ve Karşı Davada Hüküm Kurulması Gerektiği )"
275Y17.HD15.6.2010E. 2010/3165 K. 2010/5524"TAZMİNAT İSTEMİ ( Kasko Sigortalı Araca Çarpma - Konusunda Uzman İTÜ veya Karayolları Fen Heyeti'nden Seçilecek Bilirkişi Heyetinden Tarafların Kusur Oranlarının Belirlenmesi İçin Ayrıntılı Denetime Açık ve Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği )
KASKO SİGORTALI ARACA ÇARPMA ( Tazminat İstemi - Konusunda Uzman İTÜ veya Karayolları Fen Heyeti'nden Seçilecek Bilirkişi Heyetinden Tarafların Kusur Oranlarının Belirlenmesi İçin Ayrıntılı Denetime Açık ve Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kasko Sigortalı Araca Çarpmadan Doğan Tazminat - Konusunda Uzman İTÜ veya Karayolları Fen Heyeti'nden Seçilecek Bilirkişi Heyetinden Tarafların Kusur Oranlarının Belirlenmesi İçin Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y7.HD8.6.2010E. 2010/1409 K. 2010/3558"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Zararı Kanıtlama Yükünün Kendi Üzerlerinde Olduğu Hatırlatılarak Davacı Taraftan Zararı ve Zarar Kapsamını Belirlemeye Yarayacak Tüm Delillerinin Davalı Taraftan da Karşı Delillerinin Sorulup Saptanmalı Bu Konudaki Gösterilecek Deliller Toplanması Gerektiği )
ZARARI KANITLAMA YÜKÜ ( Kendi Üzerlerinde Olduğu Hatırlatılarak Davacı Taraftan Zararı ve Zarar Kapsamını Belirlemeye Yarayacak Tüm Delillerinin Davalı Taraftan da Karşı Delillerinin Sorulup Saptanmalı Bu Konudaki Gösterilecek Deliller Toplanması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat - Davacı Tarafın İsteyebileceği Gerçek Zarar Miktarı Duraksamasız Belirlendikten Sonra Toplanan ve Toplanacak Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Hüküm Verilmesi Gerektiği )"
275Y17.HD3.6.2010E. 2010/381 K. 2010/5131"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDÎ TAZMİNAT ( Mahkemece Davacı Aracının Tamir Süresi Yönünden Uzman Makina Mühendisi Bilirkişiden Rapor Aldırılarak Kazanç Kaybının Tesbit Edilmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KAZANÇ KAYBI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddî Tazminat - Mahkemece Davacı Aracının Tamir Süresi Yönünden Uzman Makina Mühendisi Bilirkişiden Rapor Aldırılarak Kazanç Kaybının Tesbit Edilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİNİN GÖRÜŞÜ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddî Tazminat - Davacı Aracının Tamir Süresi Yönünden Uzman Makina Mühendisi Bilirkişiden Rapor Aldırılarak Kazanç Kaybının Tesbit Edilmesi ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y17.HD3.6.2010E. 2010/120 K. 2010/5116"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Aracın Önceki Kaza Nedeniyle Meydana Gelen Hasar Durumu ve Bu Hasar Sebebiyle 2. El Piyasa Değeri Yeterince İrdelenmediğinden Rapor Hüküm Temaya Elverişli Olmadığı Gibi Araç Hasarı Konusunda Ne Şekilde Uzmanlığı Bulunduğu Anlaşılamayan Sigortacı Bilirkişiden Rapor Aldırılamayacağı )
ARAÇ HASARI ( Tazminat Davası - Aracın Önceki Kaza Nedeniyle Meydana Gelen Hasar Durumu ve Bu Hasar Sebebiyle 2. El Piyasa Değeri Yeterince İrdelenmediğinden Rapor Hüküm Temaya Elverişli Olmadığı )
KASKO SİGORTASI ( Sigortalı Aracın Önceki Hasarının da Değerlendirilerek Aracın 2.El Piyasa Rayiç Değeri İle Sovtaj Değerinin Tespit Edildiği ve Gerekçeli Denetime Elverişli Dosyadaki Bilirkişi Raporunun Değerlendirildiği Bir Rapor Aldırılması Gerektiği )"
275Y13.HD2.6.2010E. 2010/4958 K. 2010/7538"YANGINDA EŞYALARIN YANMASI ( Tazminat İstemi - Tutanak Görevlilerinin Beyanları da Alınıp Değerlendirilerek Mahallinde Elektrik Mühendisi Bilirkişi İle Yeniden Keşfen İnceleme Yapılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
TAZMİNAT İSTEMİ ( Yangın Sonucu Davacıya Ait Eşyaların Yanmasından Kaynaklanan - Tutanak Görevlilerinin Beyanları da Alınıp Değerlendirilerek Mahallinde Elektrik Mühendisi Bilirkişi İle Yeniden Keşfen İnceleme Yapılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
TUTANAK GÖREVLİLERİNİN BEYANLARI ( Alınıp Değerlendirilerek Mahallinde Elektrik Mühendisi Bilirkişi İle Yeniden Keşfen İnceleme Yapılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Yangın Sonucu Davacıya Ait Eşyaların Yanmasından Kaynaklanan Tazminat )"
275Y7.HD1.6.2010E. 2010/1231 K. 2010/3317"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Elektrik Bedeline Dayalı - Hakimin Konusunda Uzman Elektrik Mühendisi Bilirkişiden Rapor Almaksızın Karar Veremeyeceği/Davacı Kurumun Onarım Giderleri Belgelerinde Belirtilen Bu Zarar Kalemlerine İlişkin Miktarlar Doğru Kabul Edilerek Karar Veremeyeceği )
ELEKTRİK BEDELİNE DAYALI TAZMİNAT ( Hakimin Konusunda Uzman Elektrik Mühendisi Bilirkişiden Rapor Almaksızın Karar Veremeyeceği - Davacı Kurumun Onarım Giderleri Belgelerinde Belirtilen Bu Zarar Kalemlerine İlişkin Miktarlar Doğru Kabul Edilerek Karar Veremeyeceği )
HASAR BEDELİNİN GİDERİLMESİ ( Özel Olarak İşçi Tutup Çalıştırma veya Harcama Yapma Söz Konusu İse Bunların Kanıtlanması İçin Davacı Taraftan Delilleri Sorulup Saptanmalı ve Bu Konudaki Gösterilecek Deliller Toplanmalı ve Daha Sonra Dosya Konusunda Uzman Elektrik Mühendisi Bilirkişiye Verilerek Bilirkişiden Ayrıntılı Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği )
ZARAR MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat - Zarar Kalemleri İçerisinde Satılamayan Enerji Bedeli İle Kablo Test Bedelinin Hesaplamaya Dahil Edilemeyeceği Bilirkişiye Hatırlatılmalı ve Davacı Tarafın İsteyebileceği Gerçek Zarar Miktarı Duraksamasız Belirlenmesi Gerektiği )"
275Y9.HD31.5.2010E. 2008/28920 K. 2010/15172"MADDİ TAZMİNAT ( Şube Personelinin % 50 Oranında Sorumluluğu Olduğu - Bu Kişilerin Kimler Oldukları ve Hangi İşlem ve Eylemleri İle Zarara Sebebiyet Verdiklerinin Belirtilmediği/Yapılacak Olan İncelemenin Mahallinde İcra Edilmesi İlgili Kayıtların Değerlendirilmesi Gerektiği )
USULSÜZ KREDİ VERİLMESİ ( Şube Personelinin Sorumluluğu Olduğu - Bu Kişilerin Kimler Oldukları ve Hangi İşlem ve Eylemleri İle Zarara Sebebiyet Verdiklerinin Belirtilmediği/Yapılacak Olan İncelemenin Mahallinde İcra Edilmesi İlgili Kayıtların Değerlendirilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Usulsüz Kredi İşlemlerinin Tespitine Yönelik Olarak Yapılan Bilirkişi İncelemelerinin Genel İtibarla İstinabe Suretiyle Dosya Üzerinden İncelemeyi İçerdiği - Gerekirse Davacı Bankanın Kredi Kullandırma Prosedürü de Belirlenerek Davalının Sorumluluğunun Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği )"
275Y14.HD25.5.2010E. 2010/3057 K. 2010/5839"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Her Üç Bilirkişi Kurulu Raporunda Değerin Saptanmasında Esas Alınan Somut Kriterlerin Açıklanmadığı - Emsal İncelemesi ve Dava Konusu Taşınmazla Karşılaştırma Yapılmaksızın Genel Nitelikteki Değerlendirmelerle Yetinilen Bu Raporlara İtibar Edilemeyeceği)
EMSAL İNCELEMESİ (Taşınmazın Bulunduğu Yerde Tarafların Vereceği ya da Resen Belirlenecek Emsal Kayıtlar Tapu Sicil Müdürlüğünden Getirtildikten Sonra Mülk ve İnşaat Bilirkişilerinden Oluşturulacak Üç Kişilik Bilirkişi Heyeti İle Mahallinde Yeniden Keşif ve İnceleme Yapılması Gerektiği)
TAŞINMAZ BEDELİNİN TESPİTİ (Taşınmazın Bulunduğu Yerde Tarafların Vereceği ya da Resen Belirlenecek Emsal Kayıtlar Tapu Sicil Müdürlüğünden Getirtildikten Sonra Mülk ve İnşaat Bilirkişilerinden Oluşturulacak Üç Kişilik Bilirkişi Heyeti İle Mahallinde Keşif Yapılması Gerektiği)"
275Y16.HD11.5.2010E. 2010/2183 K. 2010/3657"FAİZ TALEBİ ( Miras Bırakanın Taşınmazların Alımında Ödediği Bedelin Mirasın Açıldığı Tarihte ( Ölüm Tarihinde ) Ulaştığı Değerin Paranın Satın Alma Gücündeki Değişimlerin Usulünce Belirli Kriterler Dikkate Alınarak Hesaplanması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Faiz Talebi - Miras Bırakanın Taşınmazların Alımında Ödediği Bedelin Mirasın Açıldığı Tarihte ( Ölüm Tarihinde ) Ulaştığı Değerin Paranın Satın Alma Gücündeki Değişimlerin Usulünce Belirli Kriterler Dikkate Alınarak Hesaplanması Gerektiği )
MİRAS BIRAKANIN TAŞINMAZLARIN ALIMINDA ÖDEDİĞİ BEDEL ( Mirasın Açıldığı Tarihte ( Ölüm Tarihinde ) Ulaştığı Değerin Paranın Satın Alma Gücündeki Değişimlerin Usulünce Belirli Kriterler Dikkate Alınarak Hesaplanması Gerektiği )"
275Y17.HD6.5.2010E. 2010/416 K. 2010/4300"KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Malı Rehin Alan Kimse O Mal Üzerindeki Menfaatini Kendi Adına Sigorta Ettirebileceği Gibi Bir Başkasının da Rehin Konusu Malı Rehin Alan Hesabına ve Onun Lehine Sigorta Ettirebileceği )
REHİN ( Malı Rehin Alan Kimse O Mal Üzerindeki Menfaatini Kendi Adına Sigorta Ettirebileceği Gibi Bir Başkasının da Rehin Konusu Malı Rehin Alan Hesabına ve Onun Lehine Sigorta Ettirebileceği )
TAZMİNAT TALEP HAKKI ( Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat - Sigortalı Durumda Olan Rehin Hakkı Sahibi Olduğundan Tazminat Talep Etme Hakkı da Öncelikle Ona Ait Olduğu )"
275Y19.HD5.5.2010E. 2010/469 K. 2010/5510"İFLASIN ERTELENMESİ ( Bilirkişi Raporunda Yetersiz Bulunan Hususlar Hakkında Ek ve Tamamlayıcı Rapor Alınmadan veya Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yapılmadan Mahkemenin Kendisini Bilirkişi Yerine Koyarak Yaptığı Değerlendirmeye Göre Davacının İflasına Karar Vermesinin Doğru Olmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İflasın Ertelenmesi - Yetersiz Bulunan Hususlar Hakkında Ek ve Tamamlayıcı Rapor Alınmadan veya Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yapılmadan Mahkemenin Kendisini Bilirkişi Yerine Koyarak Yaptığı Değerlendirmeye Göre Davacının İflasına Karar Vermesinin Doğru Olmadığı )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hakkında Ek ve Tamamlayıcı Rapor Alınmadan veya Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yapılmadan Mahkemenin Kendisini Bilirkişi Yerine Koyarak Yaptığı Değerlendirmeye Göre Davacının İflasına Karar Vermesinin Doğru Olmadığı )"
275Y19.HD28.4.2010E. 2009/6584 K. 2010/5193"HAKSIZ FİİLDE ZARARIN VE KUSURUN İSPATI ( Raporlar Arasında Çelişki Bulunduğundan Bu Yöne İlişkin İtirazlar da Gözetilerek Çelişkinin Giderilmesi Bakımından Üçlü Bilirkişi Heyetinden Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği )
RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Bu Yöne İlişkin İtirazlar da Gözetilerek Çelişkinin Giderilmesi Bakımından Üçlü Bilirkişi Heyetinden Denetime Elverişli Rapor Alınması Gerektiği - Haksız Fiilde Zararın ve Kusurun İspatı )
BİLİRKİŞİNİN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI GEREKEN DURUMLAR ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözülemeyecek Bir Konuda Mahkemenin Bilirkişi Raporlarının Aksine Karar Vermesinin Yerinde Olmadığı )"
275Y17.HD27.4.2010E. 2009/10751 K. 2010/3904"RÜCUEN TAZMİNAT ( Davacı Şirkete Kasko Sigortalı Aracın Trafik Kazası Sonucu Hasarlanması Nedeniyle - İcra Takibine Konu Alacak Haksız Eyleme Dayalı Olup Likit Olmadığı/Alacağın Miktarının Belirlenmesi Yargılamayı Gerektirdiği )
KASKO SİGORTALI ARAÇ ( Trafik Kazası Sonucu Hasarlanması Nedeniyle Kasko Sigorta Poliçesi Kapsamında Ödenen Tazminatın Tahsili - İcra Takibine Konu Alacak Haksız Eyleme Dayalı Olup Likit Olmadığı/Alacağın Miktarının Belirlenmesinin Yargılamayı Gerektirdiği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Rücuen Tazminat - İcra Takibine Konu Alacak Haksız Eyleme Dayalı Olup Likit Olmadığından Reddi Gereği )
HASAR BEDELİNİN TAHSİLİ ( Rücuen Tazminat - Mahkemece Davalının Belirlenecek Hasar Bedelinin %20 Kusur Oranına İsabet Eden Miktardan Sorumlu Tutulması Gerekirken Usulü Kazanılmış Hak Gözetilmeden Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
275Y15.HD26.4.2010E. 2010/897 K. 2010/2422"İDARE ZARARININ TAHSİLİ ( İdare Elemanlarının Sorumluluğu Yaptıkları Görevin Kapsamı ve Görev Dolayısıyla İmzaladıkları Belgeler Uyarınca Yapılan Fazla Ödemeyle Sınırlı Olduğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İdare Zararının Tahsili - Davalı da Tüm Ödemelerde İmzası Bulunmadığını Belirtmiş Bulunduğundan Mahkemece Bilirkişiden Alınacak Ek Raporla Davalının Hangi Belgelerde İmzası Bulunduğu ve Bu Belgeler Uyarınca Ne Miktar Fazla Ödemeye Sebep Olduğunun Saptanması Gerektiği )
FAZLA ÖDEME ( İdare Zararının Tahsili - Mahkemece Bilirkişiden Alınacak Ek Raporla Davalının Hangi Belgelerde İmzası Bulunduğu ve Bu Belgeler Uyarınca Ne Miktar Fazla Ödemeye Sebep Olduğunun Saptanması Gerektiği )"
275Y17.HD15.4.2010E. 2009/9349 K. 2010/3493"TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Dosyanın Makine Mühendisi ve Hesap Uzmanının da ( Mali Müşavir Gibi ) İçlerinde Bulunduğu Yeni Bir Bilirkişi Kuruluna Tevdii İle Davacı Tarafın "Kazanç Kaybından Kaynaklanan Gerçek Zararının" Belirlenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat - Dosyanın Makine Mühendisi ve Hesap Uzmanının da ( Mali Müşavir Gibi ) İçlerinde Bulunduğu Yeni Bir Bilirkişi Kuruluna Tevdii İle Davacı Tarafın "Kazanç Kaybından Kaynaklanan Gerçek Zararının" Belirlenmesi Gerektiği )
KAZANÇ KAYBINDAN KAYNAKLANAN GERÇEK ZARARIN BELİRLENMESİ ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat - Dosyanın Makine Mühendisi ve Hesap Uzmanının da ( Mali Müşavir Gibi ) İçlerinde Bulunduğu Yeni Bir Bilirkişi Kuruluna Tevdii Gerektiği )"
275Y1.HD9.3.2010E. 2009/12125 K. 2010/2575"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Vekaletnamenin Kanunun Aradığı Şartlara Haiz Olmadığının Bedelin de Ödenmediğini İleri Sürerek - Tanıklar İle Tespit Tutanak Bilirkişileri İle Akitte ve Vekaletnamedeki Tanıkların Dinlenmesi Varsa Anılan Kişilere Ait Parmak İzlerinin Tespiti Açısından Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
VEKALETNAMENİN KANUNUN ARADIĞI ŞARTLARA HAİZ OLMADIĞI İDDİASI ( Tapu İptali ve Tescil - Tanıklar İle Tespit Tutanak Bilirkişileri İle Akitte ve Vekaletnamedeki Tanıkların Dinlenmesi Varsa Anılan Kişilere Ait Parmak İzlerinin Tespiti Açısından Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Vekaletnamenin Kanunun Aradığı Şartlara Haiz Olmadığının Bedelin de Ödenmediği İddiasıyla Tapu İptali ve Tescil - Tanıklar İle Tespit Tutanak Bilirkişileri İle Akitte ve Vekaletnamedeki Tanıkların Dinlenmesi Varsa Anılan Kişilere Ait Parmak İzlerinin Tespiti Açısından Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )"
275Y17.HD4.3.2010E. 2009/7991 K. 2010/1859"KASKO SİGORTA POLİÇESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Sigortalı Aracın Tamirinin Ekonomik Olup Olmadığının ve Tamiri Ekonomik Değilse Aracın Kaza Tarihindeki İkinci El Piyasa Değeri ve Sovtaj Değerlerinin Belirlenmesi Yönünden Yeni Bir Rapor Alınması Gerektiği )
SİGORTALI ARACIN TAMİRİ ( Ekonomik Olup Olmadığının ve Tamiri Ekonomik Değilse Aracın Kaza Tarihindeki İkinci El Piyasa Değeri ve Sovtaj Değerlerinin Belirlenmesi Yönünden Yeni Bir Rapor Alınması Gerektiği )
PERT OLAN ARAÇ ( Tamir Edildikten Sonra İkinci El Piyasa Değerinin Belirlenmesi ve Eldeki Dava Yönünden Sigortalı Aracın Tamirinin Ekonomik Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği )"
275Y13.HD2.3.2010E. 2009/16031 K. 2010/2534"ARACIN KAZA SONUCU DEĞER KAYBI YARATMASI ( Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Aracılığıyla İnceleme Yaptırılarak ya da Önceki Bilirkişilerden Ek Rapor Alınarak Hasarın Araçta Değer Kaybı Yaratması Halinde Belirlenecek Bu Miktarın İade Edilecek Bedelden İndirilmesi Gerektiği )
DEĞER KAYBI ( Aracın Kaza Sonucu Değer Kaybı Yaratması - Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Aracılığıyla İnceleme Yaptırılarak ya da Önceki Bilirkişilerden Ek Rapor Alınarak Hasarın Araçta Değer Kaybı Yaratması Halinde Belirlenecek Bu Miktarın İade Edilecek Bedelden İndirilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Aracın Kaza Sonucu Hasara Uğraması - Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Aracılığıyla İnceleme Yaptırılarak ya da Önceki Bilirkişilerden Ek Rapor Alınarak Hasarın Araçta Değer Kaybı Yaratması Halinde Belirlenecek Bu Miktarın İade Edilecek Bedelden İndirilmesi Gerektiği )"
275Y17.HD1.3.2010E. 2009/8519 K. 2010/1751"RÜCUAN TAZMİNAT ( Çözümü Özel ve Teknik Bilgiye Dayanan Konularda İhtisas Sahibi Kişilerin Vereceği Rapor Esas Alınarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Rücuan Tazminat - Seçilecek Kusur ve Hasar Uzmanı Makine Mühendisi Bilirkişiden Kusur ve Hasar Yönünden Ayrıntılı ve Gerekçeli Rapor Alınarak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
TRAFİK KAZASI ( Rücuan Tazminat - Kusur Oranı ve Hasar Miktarını Belirlemede Yeterli Olmadığı Anlaşılan Trafik Polis Memuru ve İnşaat Mühendisi ve Kadastro Teknisyeni Kişilerin Düzenlediği Raporun Hükme Esas Alınmasının Doğru Olmadığı )"
275Y11.HD25.2.2010E. 2008/6184 K. 2010/2118"HAKSIZ REKABET NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Tarafların İbraz Etmiş Olduğu Deliller ve Dinlenen Tanık Beyanlarına Göre Davalının Eylemlerinin Haksız Rekabet Niteliğinde Olup Olmadığının Mahkemece Değerlendirilmesi Gerektiği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Rekabet - Tarafların İbraz Etmiş Olduğu Deliller ve Dinlenen Tanık Beyanlarına Göre Davalının Eylemlerinin Haksız Rekabet Niteliğinde Olup Olmadığının Mahkemece Değerlendirilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Giderilmesi Amacıyla 3.Kez Rapor Alınmasına Karar Verildiği Belirtilmiş İse de Tazminat Miktarı Yönünden Raporlar Arasında Bir Çelişki Bulunmadığı - Haksız Rekabet Nedeniyle Tazminat )"
275Y19.HD17.2.2010E. 2009/4570 K. 2010/1620"ALACAK İSTEMİ ( Yetkili Servise Malzeme ve İşçilik Bedeli Olarak Ödenen Miktarın Temerrüde Düştüğü Tarihten İtibaren Faiziyle Birlikte Tahsili İstemi - Konusunda Uzman ve Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Alacak İstemi - İşçilik Bedeli Olarak Ödenen Miktarın Temerrüde Düştüğü Tarihten İtibaren Faiziyle Birlikte Tahsili/Konusunda Uzman ve Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
YETKİLİ SERVİSE MALZEME VE İŞÇİLİK BEDELİ ÖDENMESİ ( Tahsili İstemi - Konusunda Uzman ve Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )"
275Y7.HD9.2.2010E. 2009/6985 K. 2010/545"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Davacının Gerçek Zarar Miktarının Belirlenebilmesi İçin Ayrıca Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Konusunda Uzman Elektrik Mühendisi Bilirkişiden Ayrıntılı Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat - Davacının Gerçek Zarar Miktarının Belirlenebilmesi İçin Ayrıca Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Konusunda Uzman Elektrik Mühendisi Bilirkişiden Ayrıntılı Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği )
ZARAR MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat - Davacının Gerçek Zarar Miktarının Belirlenebilmesi İçin Ayrıca Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Konusunda Uzman Elektrik Mühendisi Bilirkişiden Ayrıntılı Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y9.HD28.1.2010E. 2008/14729 K. 2010/1441"FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Mahkemece Ek Rapora Neden İtibar Edilmediğine Dair Herhangi Bir Gerekçe Gösterilmeksizin Ek Rapor Dikkate Alınmamış ve İtiraza Uğrayan İlk Bilirkişi Raporuna İtibar Edilerek Fazla Çalışma Ücreti Alacağına Hükmedilmesinin İsabetsizliği )
FAZLA ÇALIŞMA TAHAKKUKLU AYLAR ( Ücret Ödemelerinin Banka Hesabına Yapıldığı Yönündeki Davalı Savunmasının Davacı Tarafından İtiraza Uğramadığı - Fazla Çalışma Tahakkuklu Aylar İçin Davacı İşçinin Fazla Çalışma Ücreti Alacağı Talep Edemeyeceği )
ÜCRET ÖDEMELERİNİN BANKA HESABINA YAPILMASI ( Yapıldığı Yönündeki Davalı Savunmasının Davacı Tarafından İtiraza Uğramadığı - Fazla Çalışma Tahakkuklu Aylar İçin Davacı İşçinin Fazla Çalışma Ücreti Alacağı Talep Edemeyeceği )
EK BİLİRKİŞİ RAPORU ( Neden İtibar Edilmediğine Dair Herhangi Bir Gerekçe Gösterilmeksizin Ek Rapor Dikkate Alınmamış ve İtiraza Uğrayan İlk Bilirkişi Raporuna İtibar Edilerek Fazla Çalışma Ücreti Alacağına Hükmedilmesinin İsabetsizliği )"
275Y7.HD26.1.2010E. 2009/6213 K. 2010/325"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Yasal Düzenlemelere Aykırı Olarak Düzenlenmiş Bilirkişi Raporu Benimsenerek Hüküm Verilemeyeceği - Dosya Yeniden Bilirkişiye Verilmeli Faize KDV Eklenmeksizin Davacının Takip Tarihi İtibariyle Tahsilini İstemekte Haklı Olduğu Alacak Miktarı Yeniden Hesaplatılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yasal Düzenlemelere Aykırı Olarak Düzenlenmiş Bilirkişi Raporu Benimsenerek Hüküm Verilemeyeceği - Dosya Yeniden Bilirkişiye Verilmeli Faize KDV Eklenmeksizin Davacının Takip Tarihi İtibariyle Tahsilini İstemekte Haklı Olduğu Alacak Miktarı Yeniden Hesaplatılması Gerektiği )
FAİZE KDV EKLENMESİ ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat - Dosya Yeniden Bilirkişiye Verilmeli Faize KDV Eklenmeksizin Davacının Takip Tarihi İtibariyle Tahsilini İstemekte Haklı Olduğu Alacak Miktarı Yeniden Hesaplatılması Gerektiği )"
275Y14.HD26.1.2010E. 2009/11379 K. 2010/619"KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE TAHLİYE ( Hasılat Kiralarında Kiracının Temerrüdü İçin İhtarname İle 60 Gün Süre Verilmesi Gerektiği - Hasılat Kiralarında Ancak Önemli Akde Aykırılıklar Tahliye Nedeni Olduğu )
HASILAT KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kiracının Temerrüdü İçin İhtarname İle 60 Gün Süre Verilmesi Gerektiği - Hasılat Kiralarında Ancak Önemli Akde Aykırılıklar Tahliye Nedeni Olduğu )
AKDE AYKIRILIK NEDENİYLE TAHLİYE ( Hasılat Kiralarında Ancak Önemli Akde Aykırılıklar Tahliye Nedeni Olduğu - Bu Hususta Bilirkişiden Görüş Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜ ALINMASI MECBURİYETİ ( Hasılat Kiralarında Ancak Önemli Akde Aykırılıklar Tahliye Nedeni Olduğundan Bu Hususta Alınması Gerektiği )"
275Y12.HD26.1.2010E. 2009/19859 K. 2010/1877"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP YOLU ( Mevcut Ödemelerin Çeke Atıf Yapılarak Alacaklı Şirkete Havale Edildiği ve Yine Aynı Çeke İlişkin Olarak Takip Tarihinden Sonra Gönderildiği - Asıl Alacak ve İşlemiş Faiz Yönünden Gerekirse Bilirkişiden de Rapor Alınarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
MEVCUT ÖDEMELERİN ÇEKE ATIF YAPILARAK ALACAKLI ŞİRKETE HAVALE EDİLMESİ ( Aynı Çeke İlişkin Olarak Takip Tarihinden Sonra Gönderildiği - Asıl Alacak ve İşlemiş Faiz Yönünden Gerekirse Bilirkişiden de Rapor Alınarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip - Asıl Alacak ve İşlemiş Faiz Yönünden Gerekirse Bilirkişiden de Rapor Alınarak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y11.HD25.1.2010E. 2008/9407 K. 2010/762"TAŞIMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Taşıma Konusunda Ne Şekilde Uzman Olduğu Anlaşılamayan Serbest Muhasebeci Bilirkişiden Alınan Rapora Göre Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Taşımadan Kaynaklanan Tazminat - Emtiadaki Hasarın Tespiti Konusunda Uzman Bir Kişinin Bulunduğu Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınıp Neticesine Göre Karar Vermek Gerektiği )
EMTİADAKİ HASARIN TESPİTİ ( Konusunda Uzman Bir Kişinin Bulunduğu Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınıp Neticesine Göre Karar Vermek Gerektiği - Taşımadan Kaynaklanan Tazminat İstemi )"
275Y11.HD21.1.2010E. 2008/7378 K. 2010/635"VİRMAN TALİMATINDAKİ İMZANIN DAVACIYA AİDİYETİ ( Belgedeki Yazı ve İmzanın Atfedilen Kişiye Ait Olup Olmadığı Konunun Uzmanınca ve Yeterli Teknik Donanıma Sahip Bir Laboratuvar Ortamında Optik Aletlerle Yapılması Gerektiği )
YAZI VE İMZA İNCELEMESİ ( Virman Talimatındaki İmzanın Davacıya Aidiyeti - Belgedeki Yazı ve İmzanın Atfedilen Kişiye Ait Olup Olmadığı Konunun Uzmanınca ve Yeterli Teknik Donanıma Sahip Bir Laboratuvar Ortamında Optik Aletlerle Yapılacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Karşılaştırmaya Esas Belgelerdeki İmza ve Yazının Tersim Seyir Baskı Derecesi Eğim Doğrultu Gibi Yönlerden Taşıdığı Özelliklerin Tam ve Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği - Virman Talimatındaki İmzanın Davacıya Aidiyeti )
İMZA ARAŞTIRMASI ( Alacak Davası - Belgedeki Yazı ve İmzanın Atfedilen Kişiye Ait Olup Olmadığı Konunun Uzmanınca ve Yeterli Teknik Donanıma Sahip Bir Laboratuvar Ortamında Optik Aletlerle Yapılacağı )"
275Y12.HD20.1.2010E. 2009/19335 K. 2010/1153"İLAMDA HÜKMOLUNAN ALACAK NEV'İ ( USD Cinsinden Olup USD Cinsinden İşlemiş Faiz Hesaplandığı Halde Sehven Rapor Sonuç Kısmına YTL Yazılması ve Bu Yanlışlığın Karara Geçirilmesi de İsabetsiz Olduğu )
ALACAĞIN CİNSİNİN SEHVEN YANLIŞ YAZILMASI ( USD Cinsinden İşlemiş Faiz Hesaplandığı Halde Sehven Rapor Sonuç Kısmına YTL Yazılması ve Bu Yanlışlığın Karara Geçirilmesi de İsabetsiz Olduğu )"
275Y7.HD19.1.2010E. 2009/6509 K. 2010/149"HAKSIZ FİLDEN DOĞAN TAZMİNAT (Davacı Tarafça Tek Taraflı Olarak Yaptırılan Delil Tespiti Sonucu Düzenlenen Rapora İtiraz Edildiğinden Zarar Miktarının Belirlenmesi İçin Ayrıca Konusunda Uzman İnşaat Mühendisi Dinlenerek Karar Verilmesi Gerektiği)
DELİL TESPİTİ SONUCU DÜZENLENEN RAPORA İTİRAZ EDİLMESİ (Davacı Tarafça Tek Taraflı Olarak Yaptırılan - Zarar Miktarının Belirlenmesi İçin Ayrıca Konusunda Uzman İnşaat Mühendisi Dinlenerek Karar Verilmesi Gerektiği/Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Haksız Filden Doğan Tazminat - Davacı Tarafça Tek Taraflı Olarak Yaptırılan Delil Tespiti Sonucu Düzenlenen Rapora İtiraz Edildiğinden Zarar Miktarının Belirlenmesi İçin Ayrıca Konusunda Uzman İnşaat Mühendisi Dinlenerek Karar Verilmesi Gerektiği)
GERÇEK ZARAR MİKTARININ BELİRLENMESİ (Belirlenebilmesi İçin Ayrıca Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Konusunda Uzman İnşaat Mühendisi Bilirkişiden Ayrıntılı Gerekçeli Rapor Alınması Gerektiği)"
275Y7.HD19.1.2010E. 2009/4629 K. 2010/147"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Bilirkişi Heyeti Tarafından İşaret Edilen Eksiklikler Giderilip Deliller Tam Olarak Toplanıp Ek Rapor Alınmadan Karar Vermesinin Mümkün Olmadığı )
KAÇAK SU KULLANIMI ( Dava Konusu Yere Ait Aboneliği Olan Vanaları Kapattıkları Halde Suyun Kesilmediğini Belirtmesi Karşısında Davacının Bu Eyleminin Yönetmeliğe Göre Kaçak Su Kullanımı Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat - Bilirkişi Kurulu Tarafından Belirtilen Eksiklikler Giderilerek Deliller Toplanmalı ve Davalının Tahsilini İstemekte Haklı Olduğu Alacak Miktarı Hesaplatılması İçin Ek Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y11.HD18.1.2010E. 2008/9462 K. 2010/480"BANKACILIK İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Davacının İnternet Bankacılığı Şifrelerinin Kötüniyetli 3. Kişiler Eline Geçmesinde Davacının da Kusurunun Bulunduğu - Davacının Müterafik Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )
MÜTERAFIK KUSUR ( Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Alacak - Davacının İnternet Bankacılığı Şifrelerinin Kötüniyetli 3. Kişiler Eline Geçmesinde Davacının da Kusurunun Bulunduğu/Davacının Müterafik Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Alacak - Eylemin Bilişim Yoluyla İşlenmesi Bilirkişinin Rey ve Mütalaasına Başvurulmasını Zorunlu Kıldığı )
İNTERNET BANKACILIĞI ( Bankacılık İşleminden Kaynaklanan Alacak - Davacının İnternet Bankacılığı Şifrelerinin Kötüniyetli 3. Kişiler Eline Geçmesinde Davacının da Kusurunun Bulunduğu/Davacının Müterafik Kusurunun Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği ) "
275Y11.HD14.1.2010E. 2008/7919 K. 2010/289"BANKANIN UĞRADIĞI ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( Banka Kasasına Nakit Olarak Yapılan Ödemelerin Nakit Para Girişlerinin Banka Kayıtları Üzerinde Yapılacak İnceleme Sonucu Ortaya Konularak Buna Göre Davacının İddialarının Değerlendirilmesi Gerektiği )
BANKA KASASINA NAKİT OLARAK YAPILAN ÖDEMELER ( Nakit Para Girişlerinin Banka Kayıtları Üzerinde Yapılacak İnceleme Sonucu Ortaya Konularak Buna Göre Davacının İddialarının Değerlendirilmesi Gerektiği - Bankanın Uğradığı Zararın Tazmini İstemi )
HATALI DÜZENLENEN DEKONT ( Davacının Davalıda Olduğunu Belirtmiş Olmasına Rağmen İbraz Edilen Dekontla İlgili Olarak Anılan İncelemeler Yaptırılmadan Salt Davalı Tarafından İbraz Edilmiş Olmasına Dayalı Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )
DEKONTUN HATALI OLMASI ( Dekont Aslında Yazılı Tutarın Davalının İddia Ettiği Gibi Yatırılan Nakit Para Karşılığı Olup Olmadığının Açıklığa Kavuşturulması İçin Davacı Bankanın Davaya Konu İşlemlerin Yapıldığı Tarihteki Kasa Hareketlerinin İncelenmesi Gerektiği )"
275Y11.HD11.1.2010E. 2008/8802 K. 2010/84"BANKACILIK İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Ne Şekilde Uzman Olduğu Anlaşılamayan Mesleği Avukatlık Olan Bir Bilirkişinin Görüşüne Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
AVUKAT BİLİRKİŞİ ( Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Alacak - Ne Şekilde Uzman Olduğu Anlaşılamayan Mesleği Avukatlık Olan Bir Bilirkişinin Görüşüne Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )
BİLİRKİŞİ ( Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Alacak - Uluslararası Kredi Kartları Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Aracılığıyla İnceleme Yaptırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y11.HD11.1.2010E. 2008/8782 K. 2010/111"OTEL KONAKLAMA SÖZLEŞMESİ ( Meydana Gelen Zararın Tahsili - Aracın Davalının Yönetimi veya Denetimi Altında Bulunup Bulunmadığı Tereddütsüz ve Denetime Elverişli Bir Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
ARACA OTEL PARKINDA ZARAR VERİLMESİ ( Otel Konaklama Sözleşmesine Dayalı Olarak Meydana Gelen Zararın Tahsili - Aracın Davalının Yönetimi veya Denetimi Altında Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tül Emtiası Yüklü Araca Otel Parkında Zarar Verilmesi - Otel Konaklama Sözleşmesine Dayalı Olarak Meydana Gelen Zararın Tahsili/İnşaat Mühendisi ve Teknik Öğretmen Olduğu Anlaşılan Bilirkişilerin Çalınan Tül Emtiasının Değerini Belirleyemeyecekleri )"
275Y11.HD11.1.2010E. 2008/8639 K. 2010/101"SİGORTALI İŞYERİNE SU SIZMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN ZARARIN TAZMİNİ ( Zarar Sorumlusunun Sıfatında Değişiklik Meydana Gelecek Olup Zararın Nereden Kaynaklandığının Tereddüte Yer Bırakmayacak Şekilde Belirlenmesi Gerektiği )
ZARAR SORUMLUSUNUN SIFATINDA DEĞİŞİKLİK ( Zararın Nereden Kaynaklandığının Tereddüte Yer Bırakmayacak Şekilde Belirlenmesi Gerektiği - Sigortalı İşyerine Su Sızması Neticesinde Meydana Gelen Zararın Tazmini )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Dairenin Su Tesisatının İncelenmesi Suretiyle Zararın Bu Daireye Ait Su Tesisatından mı Yoksa Binanın Ortak Tesisatından mı Kaynaklandığının Belirlenmesi ve Davalının Davadan Önce Yönetici Sıfatıyla Tutanağının da Değerlendirilmesi Gerektiği )"
275Y21.HD21.12.2009E. 2008/19650 K. 2009/16655"YAŞLILIK AYLIĞI ( 24. Basamak Karşılığında Ödenmesi Gereken Aylık Miktarının Belirlenmesi İstemi - Davalı Kurumdan Davacı İle Benzer Sigortalılık Şartlarını Taşıyan Emsal Bir Kişiye Ödenen Aylık Miktarı İle Bu Kişiye Bağlanan Aylık Yapılan Ödeme Miktarına İlişkin Belgeleri İstemek Gerektiği )
AYLIK MİKTARININ BELİRLENMESİ İSTEMİ ( Bağlanan Yaşlılık Aylığının 24. Basamak Karşılığında Ödenmesi Gereken - Emsal Kişi İle Davacıya Bağlanan Aylık Miktarı Arasında Fark Var İse Bu Farklılıkları Dahi Kurumdan Sormak Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Davacıya Bağlanan Yaşlılık Aylığının 24. Basamak Karşılığında Ödenmesi Gereken Aylık Miktarının Belirlenmesi İstemi - 1479 S.Y Gereğince Bağlanacak Yaşlılık Aylıkların Hesabından Anlayan Aktüerya ve Sosyal Güvenlik Konularında Uzman Bir Bilirkişiden Rapor Alınarak Karar Verileceği )"
275Y2.HD15.12.2009E. 2008/16323 K. 2009/21707"GEREKÇELİ KARAR ( Tefhim Edilen Karar Yanlış da Olsa Buna Uygun Düzenlenmesi Gerektiği - Tefhim Edilen Kararla Gerekçeli Karardaki Aykırılık Diğer Yönler İncelenmeden Tek Başına Bozma Sebebi Olacağı )
KARARIN TEFHİM VE TEBLİĞİ ( Tefhim Edilen Karar Yanlış da Olsa Buna Uygun Düzenlenmesi Gerektiği - Tefhim Edilen Kararla Gerekçeli Karardaki Aykırılık Diğer Yönler İncelenmeden Tek Başına Bozma Sebebi Olacağı )"
275Y13.HD7.12.2009E. 2009/4670 K. 2009/14116"YANLIŞ TEDAVİ NEDENİYLE TAZMİNAT ( Adli Tıp Raporu Kendi İçinde Çelişkili Olduğu - Üniversitelerden Seçilecek Konusunda Uzman Bilirkişilerden Oluşacak Heyetten Alınacak Rapor ile Hüküm Kurulacağı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat - Adli Tıp Raporu Kendi İçinde Çelişkili Olduğu/Üniversitelerden Seçilecek Konusunda Uzman Bilirkişilerden Oluşacak Heyetten Alınacak Rapor ile Hüküm Kurulacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yanlış Tedavi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - Adli Tıp Raporu Kendi İçinde Çelişkili Olduğu/Üniversitelerden Seçilecek Konusunda Uzman Bilirkişilerden Oluşacak Heyetten Alınacak Rapor ile Hüküm Kurulacağı )"
275Y11.HD16.11.2009E. 2008/7712 K. 2009/11934"EKSPERTİZ RAPORU ( Sigorta Rücu Davası - Ekspertiz Raporu İle Bilirkişi Raporu Arasında Hasarın Meydana Geldiği Yer ve Miktarı Konusunda Çelişki Meydana Geldiği/Bilirkişi Raporuna İtibar Edilerek Hüküm Kurulamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Sigorta Rücu Davası - Davacı Vekilinin Bilirkişi Raporuna Karşı Ciddi İtirazları Dikkate Alınarak Bu Çelişki Giderilmeden Hüküm Verilemeyeceği/Ekspertiz Raporu İle Bilirkişi Raporu Arasındaki Çelişki )
SİGORTA RÜCU DAVASI ( Ekspertiz Raporu İle Bilirkişi Raporu Arasında Hasarın Meydana Geldiği Yer ve Miktarı Konusunda Çelişki Meydana Geldiği/Bilirkişi Raporuna İtibar Edilerek Hüküm Kurulamayacağı )"
275Y7.HD10.11.2009E. 2009/3708 K. 2009/5087"EK TÜKETİM BEDELİ ÖDENMESİ İSTEMİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi - Davacının Tüketim Endekslerinde Tutanak Öncesi ve Sonrası Dönemlerde Olağan Dışı Bir Artış Bulunmadığından Davacının Sayaca Müdahale Etmediği/İstemin Kabulü Gereği )
BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının Tüketim Endekslerinde Tutanak Öncesi ve Sonrası Dönemlerde Olağan Dışı Bir Artış Bulunmadığından Davacının Sayaca Müdahale Etmediği - İstemin Kabulü Gereği )
TÜKETİM ENDEKSLERİ ( Tutanak Öncesi ve Sonrası Dönemlerde Olağan Dışı Bir Artış da Bulunmadığından Davacının Sayaca Müdahale Etmediği - Borçlu Olmadığının Tespiti İsteminin Kabulü Gereği )
SAYACA MÜDAHALE EDİLMEMESİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi - Davacının Tüketim Endekslerinde Tutanak Öncesi ve Sonrası Dönemlerde Olağan Dışı Bir Artış Bulunmadığından İstemin Kabulü Gereği )"
275YHGK21.10.2009E. 2009/13-393 K. 2009/452"TEDAVİ HİZMETİ ( Hastenin Sorumluluğuna Dayalı Tazminat - Akıl Hastası ve İntihara Meyilli Bulunan Hastaya Hemşire Görevlendirmeyerek Hasta Yakınının Refakatçi Seçmesi/Hastanın Hastanede İntiharına Engel Olamayan Davalı Hastanenin Tazminatla Sorumlu Tutulacağı )
HASTANENİN SORUMLULUĞU ( Akıl Hastası ve İntihara Meyilli Bulunan Hastaya Hemşire Görevlendirmeyerek Hasta Yakınının Refakatçi Olarak Seçmesi - Hastanın Hastanede İntiharına Engel Olamayan Davalı Hastanenin Tazminatla Sorumlu Tutulacağı )
İNTİHAR EDEN HASTA ( Davalı Hastanenin Akıl Hastası ve İntihara Meyilli Bulunan Hastaya Hemşire Görevlendirmeyerek Hasta Yakınının Refakatçi Olarak Seçmesi - Hastanın Hastanede İntiharına Engel Olamayan Davalı Hastanenin Tazminatla Sorumlu Tutulacağı )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Hastenin Sorumluluğuna Dayalı - Hastanenin Akıl Hastası ve İntihara Meyilli Bulunan Hastaya Hemşire Görevlendirmeyerek Hasta Yakınının Refakatçi Seçmesi/Hastanın Hastanede İntiharına Engel Olamayan Davalı Hastanenin Tazminatla Sorumlu Tutulacağı )
AKIL HASTASI ( Hastanenin Sorululuğuna Dayalı Tazminat - Yasa Hükümlerinde Kendisine Zarar Verecek Hastanın Durumuna Uygun Odalar Tahsis Edilmekle Birlikte Odaların Hastanın Zarar Görmesini Engelleyecek Nitelikte Olmasının Şart Koşulduğu )
HASTA HAKLARI ( Hastanın İntiharını Engelleyecek Yeterlikte ve Nitelikte Tedbirleri Almayarak Davacıların Murisinin İntiharını Gerçekleştirmesine Engel Olamayan Davalı Hastane İşleteninin Davacılara Karşı Tazminatla Sorumlu Olduğu )"
275YHGK7.10.2009E. 2009/12-382 K. 2009/415"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmza İncelemesi - Bilirkişi Raporunda Ne Tür Teknik Cihazlar Kullanılarak İnceleme Yapılıp Sonuca Varıldığının Açıklanmadığı/Bu Nedenle Denetime Elverişli Bulunmadığından Hükme Esas Alınamayacağı )
İMZA İNCELEMESİ ( Bilirkişi Raporunda Ne Tür Teknik Cihazlar Kullanılarak İnceleme Yapılıp Sonuca Varıldığı Açıklanmadığından ve Bu Nedenle Denetime Elverişli Bulunmadığından Hükme Esas Alınamayacağı )
YAZI BİLİMİ BİLİRKİŞİSİ ( İmza İncelemesi - Bilirkişi Raporunda Ne Tür Teknik Cihazlar Kullanılarak İnceleme Yapılıp Sonuca Varıldığının Açıklanmadığı/Yazı Biliminden Anlar 3 Kişilik Bilirkişi Kurulundan Usulüne Uygun Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y18.HD6.10.2009E. 2009/4028 K. 2009/7953"EĞİTİM VE ÖĞRETİM GİDERİ ( Kaynaklanan Borcun Bir Kısmından Sorumlu Olmadıklarının Tespiti İstemi - Yükümlüye Davalı İdarece Yapılan "İlaç ve Tedavi" Giderlerinden Zorunlu Olarak Ödettirilecek Miktarın Bilirkişiye Tespit Ettirilip Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
İLAÇ VE TEDAVİ GİDERİ ( Eğitim ve Öğretim Giderinden Kaynaklanan Borcun Bir Kısmından Sorumlu Olmadıklarının Tespiti İstemi - Yükümlüye Davalı İdarece Yapılan "İlaç ve Tedavi" Giderlerinden Zorunlu Olarak Ödettirilecek Miktarın Bilirkişiye Tespit Ettirilip Hüküm Altına Alınması Gerektiği )
BORCUN BİR KISMINDAN SORUMLU OLMADIKLARININ TESPİTİ ( Yükümlüye Davalı İdarece Yapılan "İlaç ve Tedavi" Giderlerinden Zorunlu Olarak Ödettirilecek Miktarın Bilirkişiye Tespit Ettirilip Hüküm Altına Alınması Gerektiği - Eğitim ve Öğretim Giderinden Kaynaklanan Borç )"
275Y17.HD28.9.2009E. 2009/2380 K. 2009/5766"RÜCUEN TAZMİNAT ( Çözümü Özel ve Teknik Bilgi Gerektiren Konularda İhtisas Sahibi Kişilerin Vereceği Rapor Esas Alınarak Hükmün Kurulması Gerektiği )
TRAFİK KAZALARINDA KUSUR ORANI VE HASAR TESPİTİ ( Uzman Bilirkişi Aracılığı İle Yapılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Rücuen Tazminat - Çözümü Özel ve Teknik Bilgi Gerektiren Konularda İhtisas Sahibi Kişilerin Vereceği Rapor Esas Alınarak Hükmün Kurulması Gerektiği )
ÖZEL VE TEKNİK BİLGİ ( Gerektiren Konularda İhtisas Sahibi Kişilerin Vereceği Rapor Esas Alınarak Hükmün Kurulması Gerektiği - Trafik Kazalarında Kusur Oranı ve Hasar Tespiti Uzman Bilirkişi Aracılığı İle Yapılması Gerektiği )"
275Y11.HD14.7.2009E. 2007/13929 K. 2009/8689"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Bilirkişi Raporuna İtiraz Edilmesi - Yeni Bir Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Davacı Tarafın İddialarının Tek Tek İncelenmek Suretiyle Yargıtay Denetimine Elverişli Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDİLMESİ ( Maddi ve Manevi Tazminat - Yeni Bir Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Davacı Tarafın İddialarının Tek Tek İncelenmek Suretiyle Yargıtay Denetimine Elverişli Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )"
275Y19.HD10.6.2009E. 2008/9634 K. 2009/5531"DELİL LİSTESİ ( Davacının Banka Kayıtları İle Bilirkişi Deliline Dayandığı - Mahkemece Banka Kayıtları Üzerinde Ehil Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yaptırılıp Karar Verilmesi Gerektiği - İtirazın İptali Davası )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının Banka Kayıtları İle Bilirkişi Deliline Dayandığı - Mahkemece Banka Kayıtları Üzerinde Ehil Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yaptırılıp Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ ( Davacının Banka Kayıtları İle Bilirkişi Deliline Dayandığı - Mahkemece Banka Kayıtları Üzerinde Ehil Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yaptırılıp Karar Verilmesi Gerektiği - İtirazın İptali Davası )"
275Y1.HD5.6.2009E. 2009/5128 K. 2009/6444"EHLİYETSİZLİK VE MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptali ve Tescil - Ehliyetsizlik Kamu Düzeni İle İlgili Olduğundan Öncelikle İncelenmeli Bu Konuda Adli Tıp Kurumu'ndan Rapor Alınması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ehliyetsizlik Kamu Düzeni İle İlgili Olduğundan Öncelikle İncelenmeli Bu Konuda Adli Tıp Kurumu'ndan Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Temyiz Kudretinin Yokluğu Yaş Küçüklüğü Akıl Hastalığı Akıl Zayıflığı Salt Biyolojik Nedenlere Değil Aynı Zamanda Psikolojik Nedenlere de Bağlı Olduğundan Hakimlik Mesleğinin Dışında Özel ve Teknik Bilgi Gerektirdiği )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Tapu İptali ve Tescil - Ehliyetsizlik Kamu Düzeni İle İlgili Olduğundan Öncelikle İncelenmeli Bu Konuda Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y14.HD29.5.2009E. 2009/6108 K. 2009/6573"VAKIF ŞERHLERİ İLE İLGİLİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Vakıflar Kanunu'nun Geçici 5. Maddesi Hükmüne Göre Diğer Kanunlarda Yer Alan Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelere İlişkin Hükümlerin Bu Kanun Açısından Uygulanmayacağı )
VAKIF ŞERHİNİN TERKİNİ ( Vakıf Türünün Belirlenmesi ve Belirlenen Vakıf Türüne Göre Çekişmeli Taşınmazda Vakfın Bir Hakkının Kalıp Kalmadığının Taviz Bedeli Ödenip Ödenmeyeceğinin Vakıf Şerhinin Doğrudan Kaldırılması Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Vakıflar Kanunu'nun Geçici 5. Maddesi Hükmüne Göre Diğer Kanunlarda Yer Alan Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelere İlişkin Hükümlerin Bu Kanun Açısından Uygulanmayacağı )
VAKIF TÜRÜNÜN TESPİTİ ( Vakıf Şerhinin Terkini - Çekişmeli Taşınmazda Vakfın Bir Hakkının Kalıp Kalmadığının Taviz Bedeli Ödenip Ödenmeyeceğinin Vakıf Şerhinin Doğrudan Kaldırılması Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması Gerektiği )
TAVİZ BEDELİNİN TESPİTİ ( Vakıf Türünün Belirlenmesi ve Belirlenen Vakıf Türüne Göre Çekişmeli Taşınmazda Vakfın Bir Hakkının Kalıp Kalmadığının Taviz Bedeli Ödenip Ödenmeyeceğinin Vakıf Şerhinin Doğrudan Kaldırılması Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması Gerektiği )"
275Y7.HD28.4.2009E. 2008/6734 K. 2009/1438"KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Çözümü Özel veya Teknik Bir Bilgiyi Gerektiren Konularda Bilirkişi Oy ve Görüşünün Alınmasının Zorunlu Olduğu )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Çözümü Özel veya Teknik Bir Bilgiyi Gerektiren Konularda Bilirkişi Oy ve Görüşünün Alınmasının Zorunlu Olduğu - Genel Hayat Tecrübesi ve Kültürün Sonucu Olarak Hakimin Bildiği Konularda Bilirkişi Dinlenemeyeceği )
BİLİRKİŞİ ( Çözümü Özel veya Teknik Bir Bilgiyi Gerektiren Konularda Bilirkişi Oy ve Görüşünün Alınmasının Zorunlu Olduğu - Genel Hayat Tecrübesi ve Kültürün Sonucu Olarak Hakimin Bildiği Konularda Bilirkişi Dinlenemeyeceği )
ÖZEL VE TEKNİK BİLGİ ( Gerektiren Konularda Bilirkişi Oy ve Görüşünün Alınmasının Zorunlu Olduğu - Genel Hayat Tecrübesi ve Kültürün Sonucu Olarak Hakimin Bildiği Konularda Bilirkişi Dinlenemeyeceği )"
275Y4.HD28.4.2009E. 2009/4313 K. 2009/6133"AYIPLI MAL SATIMI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Devamlı Isınan ve Arıza Yapan Bilgisayar Hakkında Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nce Düzenlenen Rapor İle Mahkemenin Aldığı Rapor Çelişkili Olduğundan Çelişkinin Giderilmesi İçin Üçüncü Rapor Alınması Gerektiği )
DEVAMLI ARIZA YAPAN BİLGİSAYAR ( Ayıplı Mal Davası - Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nce Düzenlenen Rapor İle Mahkemenin Aldığı Rapor Çelişkili Olduğundan Çelişkinin Giderilmesi İçin Üçüncü Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ayıplı Mal Davası - Devamlı Arıza Yapan Bilgisayar Hakkında Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nce Düzenlenen Rapor İle Mahkemenin Aldığı Rapor Çelişkili Olduğundan Çelişkinin Giderilmesi İçin Üçüncü Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y9.HD9.4.2009E. 2007/42605 K. 2009/10106"İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Bilirkişi Ücretinin Kesin Süreden Sonra Duruşma Gününden Önce Yatırılması - Davanın Kesin Süre Gerekçe Gösterilerek Reddedilemeyeceği/Rapor Aldırılması Gereği )
BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİN KESİN SÜREDEN SONRA YATIRILMASI ( Davanın Kesin Süre Gerekçe Gösterilerek Reddedilemeyeceği/Duruşma Gününden Önce Yatırıldığı Rapor Aldırılması Gereği - İşçilik Alacakları )
KESİN SÜRE ( Bilirkişi Ücretinin Depo Edilmesi İçin Verilen 5 Günlük - Ücretin Süren Sonra Duruşma Gününden Önce Yatırılması - Davanın Kesin Süre Gerekçe Gösterilerek Reddedilemeyeceği/Rapor Aldırılması Gereği )"
275Y5.HD7.4.2009E. 2009/1160 K. 2009/5498"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Emsal Karşılaştırması - Emsalin Yaklaşık 7 Kat Daha Değerli Olduğu Anlaşıldığı/Bilirkişi Kurulunun Birinden Daha Değerli Diğerinden İse Değersiz Olduğu Raporunun İnandırıcı Görülmediği )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Emsalin Yaklaşık 7 Kat Daha Değerli Olduğu Anlaşıldığı/Bilirkişi Kurulunun Birinden Daha Değerli Diğerinden İse Değersiz Olduğu Raporunun İnandırıcı Görülmediği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )"
275Y11.HD30.3.2009E. 2007/13583 K. 2009/3776"TOPLU KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BORÇ ( Menfi Tespit ve İpoteğin Kaldırılması İstemi - Bilirkişi Raporu Hüküm Vermek İçin Gerekli ve Bozma Kararındaki Hususları Aydınlatmadığı Gibi Mahkeme Gerekçesinde de Yeterli Açıklama Yapılmamasının İsabetsiz Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hüküm Vermek İçin Gerekli ve Bozma Kararındaki Hususları Aydınlatmadığı Gibi Mahkeme Gerekçesinde de Yeterli Açıklama Yapılmamasının İsabetsiz Olduğu - Menfi Tespit ve İpoteğin Kaldırılması İstemi )"
275Y7.HD24.3.2009E. 2008/2716 K. 2009/888"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE TAZMİNAT ( Açık veya Örtülü Kabul Edilmiş Olmadıkça Özel ve Teknik Bilgi Gerektiren Konularda Tek Taraflı Yaptırılan Delil Tespiti Bilirkişi Raporu Benimsenerek Karar Verilemeyeceği )
TEK TARAFLI YAPTIRILAN DELİL TESPİTİ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Açık veya Örtülü Kabul Edilmiş Olmadıkça Özel ve Teknik Bilgi Gerektiren Konularda Bu Rapor Benimsenerek Karar Verilemeyeceği )
TACİR YA DA TACİR SAYILAN TARAFLAR ARASINDAKİ HAKSIZ FİİL ( Açık veya Örtülü Kabul Edilmiş Olmadıkça Özel ve Teknik Bilgi Gerektiren Konularda Tek Taraflı Yaptırılan Delil Tespiti Bilirkişi Raporu Benimsenerek Karar Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ ( Tazminat Davası - Açık veya Örtülü Kabul Edilmiş Olmadıkça Özel ve Teknik Bilgi Gerektiren Konularda Tek Taraflı Yaptırılan Delil Tespiti Bilirkişi Raporu Benimsenerek Karar Verilemeyeceği )
DELİL TESPİTİ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Açık veya Örtülü Kabul Edilmiş Olmadıkça Özel ve Teknik Bilgi Gerektiren Konularda Tek Taraflı Yaptırılan Rapor Benimsenerek Karar Verilemeyeceği )"
275Y7.HD24.3.2009E. 2008/2116 K. 2009/888"TACİR YA DA TACİR SAYILAN TARAFLAR ARASINDA HAKSIZ FİİL ( Maddi Tazminat - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Taraflarca Öne Sürülen İtirazların da Yine Bilirkişi Tarafından Değerlendirilmesi Gerektiği )
MADDİ TAZMİNAT ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Taraflarca Öne Sürülen İtirazların da Yine Bilirkişi Tarafından Değerlendirilmesi Gerektiği - Tacir ya da Tacir Sayılan Taraflar Arasında Haksız Fiilden Kaynaklanan )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tacir ya da Tacir Sayılan Taraflar Arasında Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi Tazminat - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Taraflarca Öne Sürülen İtirazların da Yine Bilirkişi Tarafından Değerlendirilmesi Gerektiği )"
275Y11.HD18.3.2009E. 2007/14441 K. 2009/3150"ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAK İSTEMİ ( Davacının İtirazını Değerlendirmeye Alan ve Yargıtay Denetimine Elverişli Aynı ya da Başka Bir Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Üye İşyeri Sözleşmesine Dayalı Alacak İstemi - Davacının İtirazını Değerlendirmeye Alan ve Yargıtay Denetimine Elverişli Aynı ya da Başka Bir Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ( Üye İşyeri Sözleşmesine Dayalı Alacak İstemi - Davacının İtirazını Değerlendirmeye Alan ve Yargıtay Denetimine Elverişli Aynı ya da Başka Bir Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y11.HD18.3.2009E. 2007/14328 K. 2009/3138"ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Gerektiğinde Dava Konusu POS Cihazları İle İlgili Kayıtların Bulunduğu Yer Mahkemesine Talimat Yazılarak Davalı Banka Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Üye İşyeri Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Gerektiğinde Dava Konusu POS Cihazları İle İlgili Kayıtların Bulunduğu Yer Mahkemesine Talimat Yazılarak Davalı Banka Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
BANKA KAYITLARI ( Üye İşyeri Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Gerektiğinde Dava Konusu POS Cihazları İle İlgili Kayıtların Bulunduğu Yer Mahkemesine Talimat Yazılarak Davalı Banka Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )"
275Y14.HD9.3.2009E. 2009/2522 K. 2009/2827"VAKIF ŞERHİNİN SİLİNMESİ ( Vakfiye Kapsamındaki Her Taşınmazın Coğrafi Konumu ve Hukuki Durumu Ayrı Olacağından Bu Taşınmazların Kadim Köy Kasaba ya da Şehir İçindeki Mülk Topraklar İçinde Olup Olmadığının Keşfen İncelenmesi Gerektiği )
VAKFİYE KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZ ( Coğrafi Konumu ve Hukuki Durumu Ayrı Olacağından Bu Taşınmazların Kadim Köy Kasaba ya da Şehir İçindeki Mülk Topraklar İçinde Olup Olmadığının Keşfen İncelenmesi Gerektiği - Vakıf Şerhinin Terkini İstemi )
VAKFIN NİTELİĞİ ( Vakıf Şerhinin Terkini İstemi - Taşınmazın Konumunun Düzenlenecek Paftada Kadim Köy ve Kasaba Ya Da Şehirlere Göre Haritasında İşaret Edilmesi, Vakfın Niteliği Hakkında Bu Belirlemeden Sonra Görüş Bildirilmesi Gerekir."
275Y15.HD12.2.2009E. 2008/413 K. 2009/700"ESER SÖZLEŞMESİ ( Ek Davayla Kalan İş Bedeli İle Kesin Hesapta Çıkartılan Borç Nedeniyle Haksız Olarak Tahsil Edilen Bedelin İstirdadının Talep Edildiği - Daha Önce Kısmi Davada Alınan Bilirkişi Raporunun Hakimi Bağlamayacağı/Eldeki Dava İçin Ayrıca Rapor Alınacağı )
KISMİ DAVA ( Eser Sözleşmesi/Ek Davayla Kalan İş Bedeli İle Kesin Hesapta Çıkartılan Borç Nedeniyle Haksız Olarak Tahsil Edilen Bedelin İstirdadının Talep Edildiği - Daha Önce Kısmi Davada Alınan Bilirkişi Raporunun Hakimi Bağlamayacağı/Sonradan Açılan Davada Alacaklının Alacak Miktarını İspat Edeceği )
İSPAT KÜLFETİ ( Eser Sözleşmesi/Ek Davayla İstirdat Talep Edildiği - Daha Önce Kısmi Davada Alınan Bilirkişi Raporunun Hakimi Bağlamayacağı/Sonradan Açılan Davada Alacaklının Alacak Miktarını İspat Etmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN BAĞLAYICILIĞININ KAPSAMI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan İstirdat Talebinin Ek Davayla Talep Edildiği - Daha Önce Kısmi Davada Alınan Bilirkişi Raporunun Hakimi Bağlamayacağı//Eldeki Dava İçin Ayrıca Rapor Alınacağı )"
275Y2.HD5.2.2009E. 2007/16236 K. 2009/1545"BABALIK DAVASI ( Soybağına İlişkin Davalarda Maddi Olgular Re'sen Araştırılmalı Tekniğin ve Tıbbın İmkanlarından Yararlanılması Gerektiği )
SOYBAĞINA İLİŞKİN DAVALAR ( Maddi Olgular Re'sen Araştırılmalı Tekniğin ve Tıbbın İmkanlarından Yararlanılması Gerektiği )
İRS VE SOYBAĞI İLİŞKİSİ ( Kuşku ve Duraksamaya Yer Olmayacak Şekilde Açığa Çıkarılması Halinde Kabul Edilebileceği - Babalık Davası )
KABUL ( Soybağına İlişkin Davalarda Davalının Davayı Kabulü Tek Başına Sonuç Doğurmadığı )"
275Y14.HD2.2.2009E. 2009/281 K. 2009/1075"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Verilen Sürenin Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Bir Konu Hakkında Olduğu - Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgiyle Çözümlenmesi Mümkün Olmayan Bir Mesele İçin Bilirkişi Oy ve Görüşünün Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Elatmanın Önlenmesi - Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgiyle Çözümlenmesi Mümkün Olmayan Bir Mesele İçin Bilirkişi Oy ve Görüşünün Alınması Gerektiği )
ESKİ HALE GETİRME ( Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Bir Sonuca Ulaşılmadan Eski Hale Getirme Süresinin 3 Ay Olarak Kabulünün Usule Aykırı Olduğu )"
275Y11.HD22.1.2009E. 2007/11312 K. 2009/538"TRAFİK KAZASI SONUCU TAZMİNAT ( Rücuan Tazminat - Destek Tazminatı Hesabı Konusunda Aktüerya Uzmanı Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği )
DESTEK TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Destek Tazminatı Hesabı Konusunda Aktüerya Uzmanı Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ ( Trafik Sigortası Kapsamında Üçüncü Kişiye Ödenen Tazminatın Davalıdan Rücuan Tazmini - Aktüerya Uzmanı Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y11.HD19.1.2009E. 2008/12425 K. 2009/429"ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK ( Sahte Kredi Kartı İle Satış İşleminin Nasıl Gerçekleştirildiği Sahte Kart Kullanımını Engelleyici Teknik Önlemlerin Alınıp Alınmadığı ve Tarafların Kusurlarının Bulunup Bulunmadığı Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Saptanması Gerektiği )
SAHTE KART KULLANIMI ( Engelleyici Teknik Önlemlerin Alınıp Alınmadığı ve Tarafların Kusurlarının Bulunup Bulunmadığı Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Saptanması Gerektiği - Üye İşyeri Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak )
BANKALARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU ( Üye İşyeri Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Sahte Kredi Kartı İle Satış İşleminin Nasıl Gerçekleştirildiği Sahte Kart Kullanımını Engelleyici Teknik Önlemlerin Alınıp Alınmadığı Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Saptanması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Üye İşyeri Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Sahte Kredi Kartı İle Satış İşleminin Nasıl Gerçekleştirildiği Sahte Kart Kullanımını Engelleyici Teknik Önlemlerin Alınıp Alınmadığı Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Saptanması Gerektiği )"
275YHGK24.12.2008E. 2008/4-734 K. 2008/766"TRAFİK KAZASI ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Bilirkişiden Yeniden Rapor Aldırılabileceği Ancak Hakimin Bilirkişi Yerine Geçemeyeceği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası - Hakimin Bilirkişi Yerine Geçerek Şahsi Bilgisine Göre Kusur Belirleyemeyeceği )
KUSURU HAKİMİN BELİRLEMESİ ( Bilirkişiden Yeniden Rapor Aldırılabileceği Ancak Hakimin Bilirkişi Yerine Geçerek Şahsi Bilgisine Göre Kusur Belirleyemeyeceği )
BİLİRKİŞİ ( Hakimin Bilirkişi Yerine Geçemeyeceği - Şahsi Bilgisine Göre Kusur Belirleyemeyeceği )"
275Y9.HD2.12.2008E. 2008/40864 K. 2008/32945"HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ( Davacının Vardiya Dönüşüm Günleri Belirtilmek Suretiyle Hafta Tatili ve Akdi Tatil Günlerinde Davacının Çalışıp Çalışmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DENETİME ELVERİŞLİ OLMAMASI ( Gerekirse Başka Bir Bilirkişiden ya da 3 Kişilik Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği - Hafta Tatili Ücretinin Belirlenmesi )
KULLANILMAYAN TATİL GÜNÜ ÜCRETİ ( Davacının Vardiya Dönüşüm Günleri Belirtilmek Suretiyle Hafta Tatili ve Akdi Tatil Günlerinde Davacının Çalışıp Çalışmadığının Belirlenmesi Gerektiği )"
275Y17.HD27.11.2008E. 2008/4601 K. 2008/5557"TRAFİK KAZASI ( Kasko Sigortalı Araç/Sigorta Şirketinin Poliçe Bedelinden Az Ödeme Yaptığı İddiası - Araç Banka Şubesine Rehinli Olduğundan Yargılamanın Devam Edebilmesi İçin Bankanın Muvafakatinin Alınacağı )
KASKO SİGORTASI ( Trafik Kazası Sonucu Sigorta Şirketinin Poliçe Bedelinden Az Ödeme Yaptığı İddiası - Araç Banka Şubesine Rehinli Olduğundan Yargılamanın Devam Edebilmesi İçin Bankanın Muvafakatinin Alınacağı )
MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Kasko Sigortalı Araç/Trafik Kazası - Çözümü Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerden Olduğundan Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınacağı )
ÇÖZÜMÜ ÖZEL VE TEKNİK BİLGİ GEREKTİREN HALLER ( Kasko Sigortalı Aracın Trafik Kazası Yaptığı/Maddi Tazminat Davası - Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınacağı )"
275Y19.HD20.11.2008E. 2008/3040 K. 2008/11300"AYIPLI MAL ( Teknik ve Mesleki İncelemeyi Gerektiren Konularda Mahkemenin Kendisini Bilirkişi Yerine Koyarak Sonuca Gidemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Teknik ve Mesleki İncelemeyi Gerektiren Konularda Mahkemenin Kendisini Bilirkişi Yerine Koyarak Sonuca Gidemeyeceği )
TEKNİK VE MESLEKİ İNCELEMEYİ GEREKTİREN KONULAR ( Mahkemenin Kendisini Bilirkişi Yerine Koyarak Sonuca Gidemeyeceği )"
275YHGK12.11.2008E. 2008/19-690 K. 2008/682"BONO BEDELİNİN HARİCEN ÖDENİP ÖDENMEDİĞİ ( Kural Olarak Ödeme Belgesinin Aslı Borçluda Bulunacağı - Bu Durumda Ödeme Belgesi Aslını İbraz Edecek Taraf Borçlu Davacı Olduğu )
TARAF İMZASINI TAŞIMAYAN BEYAN ( Hükümde Dikkate Alınması HUMK'nun 151/4. Maddesine Aykırılık Teşkil Edeceği )
TAHRİFAT İDDİASI ( Davalı Davacının Sunduğu Kopya Olan Ödeme Fişlerinin de Tahrif Edildiğini İleri Sürdüğü - Tahrifat İddiası Teknik İnceleme İle Ortaya Çıkacak Bir Savunma Olduğu )
ÖDEME BELGESİ ( Bono Bedelinin Haricen Ödenip Ödenmediği - Kural Olarak Ödeme Belgesinin Aslı Borçluda Bulunacağı/Bu Durumda Ödeme Belgesi Aslını İbraz Edecek Taraf Borçlu Davacı Olduğu )"
275Y3.HD4.11.2008E. 2008/16844 K. 2008/18700"SUYA MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ VE TAZMİNAT ( Davacı Tarafından Zararın Oluşması ve Artmasının Önlenmesi İçin Alması Gereken Tedbirlerin Bulunup Bulunmadığı Tarafların Yararlanabilecekleri Başka Su Kaynaklarının Olup Olmadığı Konularında Ayrıntılı Rapor Alınması Gerektiği )
YENİDEN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI ( Suya Müdahalenin Önlenmesi - Davacı Tarafından Zararın Oluşması ve Artmasının Önlenmesi İçin Alması Gereken Tedbirlerin Bulunup Bulunmadığı Tarafların Yararlanabilecekleri Başka Su Kaynaklarının Olup Olmadığı Konularında )
MÜTERAFİK KUSUR ( Varlığı Halinde Tazminattan İndirime Gidilmesi Gerektiği - Suya Müdahalenin Önlenmesi )"
275Y12.HD4.11.2008E. 2008/16023 K. 2008/19124"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP ( Bononun Vade Tarihinden İtibaren İşlemiş Faizin Hesaplanması ve Takipten Sonra İşleyecek Faizin Oranının Belirlenmesi Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirmediğinden Hakimlik Makamınca Yapılacağı - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılamayacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Bononun Vade Tarihinden İtibaren İşlemiş Faizin Hesaplanması ve Takipten Sonra İşleyecek Faizin Oranının Belirlenmesi Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirmediğinden Hakimlik Makamınca Yapılacağı - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılamayacağı )
BONONUN VADE TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEMİŞ FAİZİN HESAPLANMASI ( Takipten Sonra İşleyecek Faizin Oranının Belirlenmesi Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirmediğinden Hakimlik Makamınca Yapılacağı - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılamayacağı )
FAİZ ORANI ( Devlet Bankalarının Amerikan Doları İle Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödediği En Yüksek Faiz Oranlan Merkez Bankasından Sorulup Şikayet Konusu İşlemiş Faiz Miktarı ve İşleyecek Faiz Oranı Hakimlikçe Denetlenmesi Gerektiği )"
275Y14.HD24.10.2008E. 2008/9173 K. 2008/12346"VAKIF ŞERHİNİN TERKİNİ İSTEMİ ( Vakıf Türünün Belirlenmesi ve Çekişmeli Taşınmazda Vakfın Bir Hakkının Kalıp Kalmadığının Taviz Bedeli Ödenip Ödenmeyeceğinin Şerhinin Doğrudan Kaldırılması Gerekip Gerekmediğinin Saptanması Gereği )
VAKIF TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ ( Türüne Göre Çekişmeli Taşınmazda Vakfın Bir Hakkının Kalıp Kalmadığının Taviz Bedeli Ödenip Ödenmeyeceğinin Saptanması Gereği - Vakıf Şerhinin Terkini İstemi )
TAVİZ BEDELİNE TABİ OLMA ( Miri Arazilerden Mukataalı Hayrata Tahsis Edilmeyenler İle Aşar ve Rüsumu Vakfedilen Taşınmazlar Dışındaki İcareteyn ve Mukataalı Vakıf Şerhi Bulunan Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mülkiyetinde Veya Tasarrufundaki Taşınmazlar )
MUKATAALI VAKIF ( Zemini Vakfa Üzerindeki Yapı ve Ağaçlar Tasarruf Edene Ait Olan ve Kirası Yıllık Olarak Alınan Vakıf Taşınmazlar - Vakıf Şerhinin Terkini İstemi/Vakıf Türünün Belirlenmesi Gereği )
İCARETEYNLİ VAKIF ( Değerine Yakın Peşin Ücret ve Ayrıca Yıllık Kira Alınmak Suretiyle Süresiz Olarak Kiralanan Vakıf Taşınmazlar - Vakıf Şerhinin Terkini İstemi/Vakıf Türünün Belirlenmesi Gereği ) )"
275Y3.HD21.10.2008E. 2008/12280 K. 2008/17426"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Kooperatif Kayıtları Celbedilip Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Kredi Borcunun Saptanması Gerektiği )
KOOPERATİF KAYITLARI ( Celbedilip Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Kredi Borcunun Saptanması Gerektiği - Borçlu Olmadığının Tespiti )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti - Kooperatif Kayıtları Celbedilip Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Kredi Borcunun Saptanması Gerektiği )"
275Y21.HD21.10.2008E. 2007/22419 K. 2008/16233"İSTİHKAK DAVASI ( Davacı 3. Kişi Konumundaki Şirketin Ortaklarının Borçlu Şirketin İşçileri Olduğu/Borç Doğum Tarihlerinde Yeni Bir Şirket Kurdukları - Ortaklar Dışında Çalışanların Bir Kısmının da Borçlu Şirketin İşçileri Olduğu/Davanın Reddine Karar Verileceği )
ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA ( İstihkak Davası/Davacı 3. Kişi Konumundaki Şirketin Ortaklarının Borçlu Şirketin İşçileri Olduğu - Ortaklar Dışında Çalışanların Bir Kısmının da Borçlu Şirketin İşçileri Olduğu/Alacaklıdan Mal Kaçırma Amacı Taşıdığının Kabul Edileceği )
TAKİP ADRESİ DIŞINDA YAPILAN HACİZ ( İstihkak Davası/Davacı 3. Kişi Konumundaki Şirketin Ortaklarının Borçlu Şirketin İşçileri Olduğu - Ortaklar Dışında Çalışanların Bir Kısmının da Borçlu Şirketin İşçileri Olduğu/Davanın Reddedileceği )
HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ GENEL BİLGİ ( İstihkak Davası - Çözümü Özel veya Teknik Bilgi Gerektirmeyen Durumlarda Rapor Alınamayacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İstihkak Davası - Hukuki Bilgi İle Çözümlenmesi Mümkün Olan Konuda Rapor Alınamayacağı )
KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İstihkak Davası - Alacaklının 3. Kişinin İstihkak İddiasına Karşı Çıkmasının Kötü Niyetli Bir Davranış Olarak Nitelendirilemeyeceği/Tazminatla Sorumlu Tutulamayacağı )"
275Y11.HD16.10.2008E. 2007/8341 K. 2008/11364"ÇEK HESABI ( Bankaların Açarken İşlemlerin Gerektirdiği Basireti ve İtinayı Göstermek Zorunda Oldukları )
BANKANIN SORUMLULUĞU ( Çek Hesabı Açarken Basiret ve İtina Göstermeleri Gereği/Naylon Çek Hesabı Açılmasına Engel Olmak Amacıyla - Kusur Oranının Tespitinde Uzman Görüşü Alınması Gereği )
ÇEKLE İŞLEYECEK HESAP ( Bankanın Açarken Basiret ve İtina Göstermesi Gereği/Naylon Açılmasının Engellenmesi Amacıyla - Kusurlu Olup Olmadığının Belirlenmesinde Uzman Görüşü Alınacağı )
NAYLON ÇEK HESABI ( Açılmasının Engellenmesi Amacıyla Bankanın Çek Hesabı Açarken İşin Gerektirdiği Basireti ve İtinayı Göstermesi Gereği )
BANKANIN KUSURU ( Çek Hesabı Açarken İşlemlerin Gerektirdiği Basireti ve Özeni Gösterip Göstermediğinin Belirlenmesinde Uzman Görüşü Alınarak Karar Verileceği )"
275Y11.HD14.10.2008E. 2007/2876 K. 2008/11179"KAZA SONUCU ZAYİ OLAN AKARYAKIT YÜKÜNÜN GÜMRÜKLENMİŞ MAL OLMASI ( KDV/Gümrük Vergisi ve ÖTV'nin Davalılardan Tahsili - Kazanın Vergiyi Doğuran Olay Niteliğinde Olup Olmadığının Tespiti İçin Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )
ZAYİ OLAN AKARYAKIT YÜKÜNÜN GÜMRÜKLENMİŞ MAL OLMASI ( KDV/Gümrük Vergisi ve ÖTV'nin Davalılardan Tahsili - Kazanın Vergiyi Doğuran Olay Niteliğinde Olup Olmadığının Tespiti İçin Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )
KDV GÜMRÜK VERGİSİ VE ÖTV'NİN TAHSİLİ ( Kaza Sonucu Zayi Olan Akaryakıt Yükünün Gümrüklenmiş Mal Olması - Kazanın Vergiyi Doğuran Olay Niteliğinde Olup Olmadığının Tespiti İçin Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )
VERGİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Üst Taşıyan Olan Davacının Alt Taşıyan Olan Davalıların Yaptığı Kaza Sonucu Zayi Olan Akaryakıt Yükünün Gümrüklenmiş Mal Olması Nedeniyle Kazanın Vergiyi Doğuran Olay Niteliğinde Olup Olmadığının Tespiti İçin Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y9.HD13.10.2008E. 2008/34079 K. 2008/26691"İŞE İADE İSTEMİ ( Davacının Şarta Bağlı İstifasının İkale Kabul Edilmesi Bir Anlamda Doğru İse de Davacı İşçinin Bu Şekilde Fesihte Makul Bir Yararının Bulunmadığı )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SENDİKAL NEDENLE FESHİ ( Sendika Üyesi Olan Davacıdan İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanmasının Engellenmesi ve Kıdem Tazminatının Ödenmesi İçin İstifa Dilekçesi Alındığı - Feshin Davalı İşveren Tarafından Yapıldığı )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN İKALE ( BOZMA ) SÖZLEŞMESİ İLE SONA ERDİRİLMESİ ( Davacı İşçinin Bu Şekilde Fesihte Makul Bir Yararı Bulunmadığı - Davacının Ayrılma İradesinin Bulunmadığı/İş Sözleşmesinin Davalı İşveren Tarafından Feshedildiği )
FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( İkale Sözleşmesi ile Fesihte Davacı İşçinin Makul Bir Yararının Bulunmadığı - Davacının Ayrılma İradesinin Bulunmadığı/İş Sözleşmesinin Davalı İşveren Tarafından Feshedildiğinden Davanın Kabulü Gereği )"
275Y19.HD9.10.2008E. 2008/1591 K. 2008/9270"İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Borca Batıklık Durumunun Varlığı ve Mali Durumun İyileştirilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirdiğinden Bu Konularda Uzman Bilirkişi Görüşü Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İflasın Ertelenmesi Talebi - Borca Batıklık ve Mali Durumun İyileştirilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Konularında Bilirkişi Görüşü Alınması Gereği )
BORCA BATIKLIK VE MALİ DURUMUN İYİLEŞTİRİLMESİ ( Mümkün Olup Olmadığı Konularında Bilirkişi Görüşü Alınması Gereği - İflasın Ertelenmesi Talebi )"
275Y12.HD9.10.2008E. 2008/13706 K. 2008/16846"YENİ BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLMESİ ( İmza veya Yazının Atfedilen Kişiye Ait Olup Olmadığının Dayanakları Gösterilmiş Tarafların Mahkemenin ve Yargıtay'ın Denetimine Elverişli Bir Raporla Ortaya Konulması Gerektiği )
BİLİRKİŞİNİN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI GEREKEN DURUMLAR ( İmzaya İtiraz - İmza ve Yazının Atfedildiği Kişiye Ait Olup Olmadığı Hususunda Yapılacak Bilirkişi İncelemesinin Konunun Uzmanınca ve Yeterli Teknik Donanıma Sahip Bir Laboratuvar Ortamında Yapılması Gereği )
İMZA İTİRAZI ( İmza ve Yazının Atfedildiği Kişiye Ait Olup Olmadığı Hususunda Yapılacak Bilirkişi İncelemesinin Konunun Uzmanınca ve Yeterli Teknik Donanıma Sahip Bir Laboratuvar Ortamında Yapılması Gereği )"
275Y17.HD16.9.2008E. 2008/2403 K. 2008/4088"OTOPARKTAN ÇALINAN ARAÇ ( Kasko Sigortalı Aracın Olay Tarihindeki 2. El Piyasa Rayiç Değerinin Uzman Bilirkişi Tarafından Tespiti İle Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
KASKO SİGORTALI ARAÇ ( Otoparktan Çalınan Araç - Olay Tarihindeki 2. El Piyasa Rayiç Değerinin Uzman Bilirkişi Tarafından Tespiti İle Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
ÇALINAN ARACIN OLAY TARİHİNDEKİ 2. EL PİYASA DEĞERİ ( Kasko Sigortalı Aracın Olay Tarihindeki 2. El Piyasa Rayiç Değerinin Uzman Bilirkişi Tarafından Tespiti İle Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y12.HD17.7.2008E. 2008/12217 K. 2008/15379"İMZAYA İTİRAZ ( Takip Konusu Çeklerdeki - Grafolog Bilirkişice Borçlunun Eli Ürünü Olduğu Adli Tıp Fizik İhtisas Dairesi'nce Tespit Yapılamadığının Rapor Edilmesi/Aykırılığın 3 Kişilik Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Giderilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ AYKIRILIK ( Grafolog Bilirkişice Borçlunun Eli Ürünü Olduğu Adli Tıp Fizik İhtisas Dairesi'nce Tespit Yapılamadığının Rapor Edilmesi/Aykırılığın 3 Kişilik Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Giderilmesi Gereği - İmzaya İtiraz )"
275YHGK16.7.2008E. 2008/12-508 K. 2008/513"FAİZE İTİRAZ ( Kredilere Uygulanan Faiz Oranlarının "Fahiş" Nitelikte Bulunup Bulunmadığına İlişkin Değerlendirmenin Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenmesi Gerektiği )
KREDİLERE UYGULANAN FAİZ ORANLARI ( "Fahiş" Nitelikte Bulunup Bulunmadığına İlişkin Değerlendirmenin Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenmesi Gerektiği - Faize İtiraz )
BİLİRKİŞİ ( Kredilere Uygulanan Faiz Oranlarının "Fahiş" Nitelikte Bulunup Bulunmadığına İlişkin Değerlendirmenin Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümleneceği - Bilirkişi Dinlenemeyeceği )
FAHİŞ NİTELİKTEKİ FAİZ ORANI ( Kredilere Uygulanan Faiz Oranlarının "Fahiş" Nitelikte Bulunup Bulunmadığına İlişkin Değerlendirmenin Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümleneceği - Bilirkişi Dinlenemeyeceği )"
275Y9.HD14.7.2008E. 2007/42699 K. 2008/20145"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( İşçinin Ağır Sözleri İşçi veya İşverenin veya Vekilinin Tahrikleri Sonucu Söylemesi Geçerli Fesih Nedeni Sayılacağı - Belirli Bir Uzmanlık Alanı İle İlgili Eleştiri ya da İşletmedeki Bozukluk ya da Uygunsuzluklara İlişkin Eleştiri Söz Konusu Olduğunda Geçerli Fesihten Bahsedilemeyeceği )
GEÇERLİ FESİH NEDENİ ( İşçinin Ağır Sözleri İşçi veya İşverenin veya Vekilinin Tahrikleri Sonucu Söylemesi - Belirli Bir Uzmanlık Alanı İle İlgili Eleştiri ya da İşletmedeki Bozukluk ya da Uygunsuzluklara İlişkin Eleştiri Söz Konusu Olduğunda Geçerli Fesihten Bahsedilemeyeceği )
İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ FESİH ( Davacının Kaleme Aldığı Yazıda Vakıf Çalışanları ve Denetimini Yapan Kişiler Usulsüzlük ve Yolsuzlukla Suçlandığı - Haklı Nedenle Fesih Hakkının Süresinde Kullanılıp Kullanılmaması Geçerli Nedeni Etkilemediği )
HAKLI NEDENLE FESİH ( Davacının Kaleme Aldığı Yazıda Vakıf Çalışanları ve Denetimini Yapan Kişiler Usulsüzlük ve Yolsuzlukla Suçlandığı - Haklı Nedenle Fesih Hakkının Süresinde Kullanılıp Kullanılmaması Geçerli Nedeni Etkilemediği )"
275Y13.HD10.7.2008E. 2008/2196 K. 2008/9776"TARIMSAL SULAMA ABONELİĞİ ( Pamuk Ürününün Voltaj Düşüklüğü ve Elektrik Kesintisi Nedeniyle Yeterince Sulanamaması Sonucu Verim Kaybı Nedeniyle Tazminat - Hakimin Bilirkişi Yerine Geçerek Yaptığı Hesaplama ile Hüküm Kuramayacağı )
TAZMİNAT DAVASI ( Tarımsal Sulama Aboneliği/ Pamuk Ürününün Voltaj Düşüklüğü ve Elektrik Kesintisi Nedeniyle Yeterince Sulanamaması Sonucu Verim Kaybı Nedeniyle - Hakimin Bilirkişi Yerine Geçerek Yaptığı Hesaplama ile Hüküm Kuramayacağı )
BİLİRKİŞİ ( Tazminat Hesabı - Hakimlik Mesleği Dışında Teknik Bilgi Gerektiren Konularda Usule Uygun Uzman Bilirkişi Görüşü Alınması Gerektiği )
HAKİMLİK MESLEĞİ ( Hakimlik Mesleği Dışında Teknik Bilgi Gerektiren Konularda Usule Uygun Uzman Bilirkişi Görüşü Alınması Gerektiği )"
275Y15.HD26.6.2008E. 2008/1720 K. 2008/4302"İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Yüklenici Tarafından İş Bedelinin İş Sahibi Tarafından da Fazla Ödemenin Karşılıklı Davalarla İstenmesi - Denetime Elverişli Olmayan Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Gerekli Açıklamayı İçermesi ve Yargıtay Denetimine Elverişli Olması Gereği - İnşaat Yapım Sözleşmesine İlişkin Davada Yüklenicinin Her Yıl Yaptığı İş Nedeniyle Hak Ettiği İş Bedeli ve Fiyat Farkının Açık Açık Gösterilmesi Gereği )"
275Y11.HD17.6.2008E. 2007/939 K. 2008/8031"SAHTE İMZA VE İŞLEMLERLE PARA ÇEKİLDİĞİ İDDİASINA DAYALI TAZMİNAT ( Hazine Zararından Davalı Bankanın Hangi Nedenle Sorumlu Olduğunun da Açıklanması Gerektiği - Bu Konudaki Tarafların İtirazları Dikkate Alınarak Denetime Elverişli Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
HAZİNE ZARARI ( Sahte İmza ve İşlemlerle Para Çekildiği İddiasına Dayalı Tazminat/Davalı Bankanın Hangi Nedenle Sorumlu Olduğunun da Açıklanması Gerektiği - Denetime Elverişli Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
PARANIN SAHTE İMZA İLE ÇEKİLMESİ ( Sahte İmza ve İşlemlerle Para Çekildiği İddiasına Dayalı Tazminat - Davalı Bankanın Hangi Nedenle Sorumlu Olduğunun da Açıklanması Gerektiği )"
275Y15.HD10.6.2008E. 2008/1993 K. 2008/3853"ESER SÖZLEŞMESİ ( Bakiye İş Bedelinin Tahsili - İşin Sözleşmeye Fen ve Teknik Kurallara Uygun Olarak Yapılıp Yapılmadığı Tespit Edilmeli İşin Uygun Olduğunun Saptanması Halinde Yapılan Ödemeler de Dikkate Alınarak Davanın Kabulü Gerektiği )
BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( İşin Sözleşmeye Fen ve Teknik Kurallara Uygun Olarak Yapılıp Yapılmadığı Tespit Edilmeli İşin Uygun Olduğunun Saptanması Halinde Yapılan Ödemeler de Dikkate Alınarak Davanın Kabulü Gerektiği )
İŞİN AYIPLI OLARAK İMAL EDİLMESİ ( Ayıbın Gizli ya da Açık Ayıp Olduğu ve BK'nun 360. Maddesinde Gösterilen Sürelerde Ayıp İhbarında Bulunup Bulunulmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
AYIP İHBARI ( İşin Ayıplı Olarak İmal Edildiğinin Anlaşılması Halinde Ayıbın Gizli ya da Açık Ayıp Olduğu ve BK'nun 360. Md.de Gösterilen Sürelerde Ayıp İhbarında Bulunup Bulunulmadığının Değerlendirilmesi Gerektiği )
İŞ BEDELİNDEN YAPILACAK İNDİRİM ( Eser Sözleşmesi - Davalı İşi Kabul Edip Kullandığı da Dikkate Alınarak İndirim de Belirlenmek Suretiyle Yüklenicinin Alacağı Hesaplanarak Davanın Sonuçlandırılması Gereği )"
275Y15.HD30.5.2008E. 2008/362 K. 2008/3514"İNŞAATA MÜDAHALENİN MEN'İ VE MUARAZANIN ÖNLENMESİ ( Tapu İptali Tescil - Yüklenicinin İşten El Çekmiş Olduğu Tarih İtibariyle İnşaatın Seviyesinin Kesin Olarak Belirlenmesi Bunun İçin Bilirkişilerden Ayrıntılı Rapor Alınması Gerektiği )
TAPU İPTALİ TESCİL ( İnşaata Müdahalenin Men'i ve Muarazanın Önlenmesi/Tapu İptali Tescil - Yüklenicinin İşten El Çekmiş Olduğu Tarih İtibariyle İnşaatın Seviyesinin Kesin Olarak Belirlenmesi Bunun İçin Bilirkişilerden Ayrıntılı Rapor Alınması Gerektiği )
FESİH İSTEMİ ( İnşaata Müdahalenin Men'i ve Muarazanın Önlenmesi - Davacıların Fesih İsteminin Geriye veya İleriye Etkili Olarak Gerçekleştirilmesi Gerekirken Alınan Bilirkişi Raporuna Sıkı Sıkıya Bağlı Kalınarak Davacıların Nama İfayı Talep Ettikleri Gerekçesiyle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
İNŞAATIN SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ ( Tapu İptali Tescil - Yüklenicinin İşten El Çekmiş Olduğu Tarih İtibariyle İnşaatın Seviyesinin Yapılan Açıklamalar Doğrultusunda Kesin Olarak Belirlenmesi Bunun İçin Bilirkişilerden Ayrıntılı Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y15.HD29.5.2008E. 2007/7312 K. 2008/3474"İMALAT ( Anlaşmaya Uygun Olmadığı İddiası İle Açılan Eser Sözleşmesine Dayalı Fazla Ödemenin İstirdadı/Davalının Fazla Yaptığı İddiası - Fazla İş Yapılıp Yapılmadığının Konusunda Uzman Bilirkişilerce İncelenerek Saptanması Gereği )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Teklif Kabul Biçiminde Oluşan/İmalatın Anlaşmaya Uygun Olmadığı İddiası İle Fazla Ödemenin İstirdadı Talebiyle Dava Açıldığı - Davalının Fazla Yaptığının İddiasının Konusunda Uzman Bilirkişilerce İncelenerek Saptanacağı )
FAZLA İMALAT ( Yüklenicinin İddiasının Konusunda Uzman Bilirkişilerce İncelenerek Saptanacağı - Var İse Yapıldığı Tarihteki Piyasa Fiyatlarıyla Bedeli Bulunarak Sözleşme Fiyatlarıyla Belirlenen Yüklenici Alacağına Eklenerek Ayıplı İşlerin Bedelinin Düşürülerek Hesaplanacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yüklenicinin Fazladan Yaptığını İddia Ettiği İşin Saptanması Gereği )
İŞ BEDELİNİN HESAPLANMASI ( Yüklenicinin Fazladan Yaptığını İddia Ettiği/Olup Olmadığının Konusunda Uzman Bilirkişilerce İncelenerek Saptanacağı - Yapıldığı Tarihteki Piyasa Fiyatlarıyla Bedeli Bulunarak Sözleşme Fiyatlarıyla Belirlenen Yüklenici Alacağına Eklenerek Ayıplı İşlerin Bedelinin Düşürüleceği )
LİKİD ALACAK ( Takip Konusunun Fazla İşleri de İçerdiği/Bilirkişi İncelemesi İle Saptanacağından Olmadığı - İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyeceği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Takip Konusunun Fazla İşleri de İçerdiği ve Sonucun Bilirkişi İncelemesiyle Hesaplanacağı/Alacağın Likit Olmadığı - Hükmedilemeyeceği )"
275Y19.HD27.5.2008E. 2007/11139 K. 2008/5735"KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( İtirazın İptali - Mahkemece Taraf Vekillerinin Anılan Rapora Yönelik İtirazları Gözetilerek Konusunda Uzman Bir Bilirkişiden Ayrıntılı ve Yargıtay Denetimine Elverişli Rapor Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak - Konusunda Uzman Bir Bilirkişiden Ayrıntılı ve Yargıtay Denetimine Elverişli Rapor Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak/İtirazın İptali - Mahkemece Taraf Vekillerinin Anılan Rapora Yönelik İtirazları Gözetilerek Konusunda Uzman Bir Bilirkişiden Rapor Alınarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y15.HD27.5.2008E. 2007/4613 K. 2008/3406"İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Aracın İkinci Tamir İşlemine İlişkin Bedelin Tahsili - Davalı Şirkete Ait Olduğu Anlaşılan Aracın Davacı Şirkete Ait Serviste Arızasının Giderilmesine İlişkin Kullanılan Malzemeler de Dahil Tüm Belgelerin Dosya İçerisine Getirtilmesi Gereği )
ARAÇ TAMİR BEDELİNİN TAHSİLİ ( Davalı Şirkete Ait Olduğu Anlaşılan Aracın Davacı Şirkete Ait Serviste Arızasının Giderilmesine İlişkin Kullanılan Malzemeler de Dahil Tüm Belgelerin Dosya İçerisine Getirtilmesi Gereği )
TAMİR BEDELİNİN TAHSİLİ ( Aracın İkinci Tamir İşlemine İlişkin - Davalı Şirkete Ait Olduğu Anlaşılan Aracın Davacı Şirkete Ait Serviste Arızasının Giderilmesine İlişkin Kullanılan Malzemeler de Dahil Tüm Belgelerin Dosya İçerisine Getirtilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Araç Tamir Bedelinin Tahsili - Davacı Şirkete Ait Serviste Arızasının Giderilmesine İlişkin Kullanılan Malzemeler de Dahil Tüm Belgelerin Dosya İçerisine Getirtilmesinden Sonra Uzman Bir Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y15.HD16.5.2008E. 2008/193 K. 2008/3263"SİLO YAPIM İŞİ ( Sözleşmede Silo Kapağı İle İlgili Bir Hükme Yer Verilmediği - Silo Kapaklarının Sözleşme Kapsamında Olmadığı/Kapak Yapma Mükellefiyetinin Kime Ait Olduğu Hususunun Bilirkişi Aracılığı ile Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Mahalli Örf ve Teamüle ve İşin Teknik Gereğine Göre Silo Kapağı Yapım İşinin Silo Yapım İşi Kapsamında Olup Olmadığı Hususu Açıklattırılması Gerektiği )
SÖZLEŞME KAPSAMINDA OLMAYAN MÜKELLEFİYET ( Silo Kapaklarının Sözleşme Kapsamında Olmadığı - Bilirkişi Kurulundan Mahalli Örf ve Teamüle ve İşin Teknik Gereğine Göre Silo Kapağı Yapım İşinin Silo Yapım İşi Kapsamında Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )
SİLO KAPAĞI YAPMA MÜKELLEFİYETİ ( Bilirkişi Kurulundan Mahalli Örf ve Teamüle ve İşin Teknik Gereğine Göre Silo Kapağı Yapım İşinin Silo Yapım İşi Kapsamında Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )"
275YHGK14.5.2008E. 2008/11-392 K. 2008/377"FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI ( Bilirkişi Görüşü Alınmadan Dava Konusu Fotoğrafların Eser Sayılacağının Kabul Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )
FOTOĞRAFLARIN ESER NİTELİĞİ ( Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan Doğan Tazminat Davası - Mahkemece Bilirkişi Görüşü Alınmadan Dava Konusu Fotoğrafların Eser Sayılacağının Kabul Edilmesinin İsabetsiz Olduğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Dava Konusu Fotoğrafların Eser Sayılıp Sayılmaması Bilirkişi Görüşü Alınmasını Gerektirdiği )
TALEPLE BAĞLILIK ( Dava Dilekçesi İle Döviz Cinsinden Talepte Bulunulduğu Halde Mahkemece Tespit Edilen Davacı Alacağı Dava Tarihi İtibariyle TL.'na Çevrilerek Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
DÖVİZ CİNSİNDEN TALEPTE BULUNULMASI ( Mahkemece Tespit Edilen Davacı Alacağı Dava Tarihi İtibariyle TL.'na Çevrilerek Hüküm Kurulmasının Taleple Bağlılık İlkesiyle Bağdaşmadığı )"
275Y9.HD6.5.2008E. 2008/15391 K. 2008/11595"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİN YASALARA AYKIRI OLDUĞUNUN TESPİTİ ( Genel Hukuki Bilgi İle Çözümlenebileceğinden Bu Konuda Bilirkişiye Başvurulmasının Yasal Olmadığı )
BİLİRKİŞİ ( Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinin Emredici Yasalara Aykırı Olup Olmadığının Tespiti Genel Hukuki Bilgi İle Çözümlenebileceğinden Bu Konuda Bilirkişiye Başvurulamayacağı )
GENEL HUKUKİ BİLGİ İLE ÇÖZÜMLENEBİLECEK OLAY ( Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinin Emredici Yasalara Aykırı Olup Olmadığının Tespiti - Bu Konuda Bilirkişiye Başvurulamayacağı )
YAPILAN KESİNTİLERİN İADESİNİ TALEBİ ( Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinin Yasalara Aykırı Olduğunun Tespiti - Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel Ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenecek Bir Husus Olduğundan Bilirkişiye Başvurulamayacağı )"
275Y19.HD1.5.2008E. 2007/9877 K. 2008/4681"KREDİ KARTI BORCU ( Banka Alacağı Kredi Kartı Harcamalarından Kaynaklandığından Alacağın Miktarı Hakkında Uzman Bilirkişi Raporu Almadan Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
ALACAĞIN UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU İLE BELİRLENMESİ ( Kredi Kartı Borcu - Eksik İnceleme )"
275Y14.HD18.4.2008E. 2008/4327 K. 2008/5333"VAKIF ŞERHİNİN TERKİNİ ( Vakıf Türünün Belirlenmesi ve Belirlenen Vakıf Türüne Göre Çekişmeli Taşınmazda Vakfın Bir Hakkının Kalıp Kalmadığının Araştırılması Gerektiği )
TAVİZ BEDELİ ( Tapu Kayıtlarında Vakıf Şerhinin Terkini - Taviz Bedeli Ödenip Ödenmeyeceğinin Vakıf Şerhinin Doğrudan Kaldırılması Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması Gerektiği )
VAKIF TÜRÜ ( Vakıf Şerhinin Terkini - Üniversite Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Kürsüsünden Tayin Olunacak Bilirkişi Görüşüne Başvurularak Sonucuna Uygun Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
TAPU KAYITLARI ( Vakıflara Ait Tapu Kaydı İlk Tesisinden Getirtilmeli Vakıf Durumunu Gösterir Kayıtlar ve Dayanılan Diğer Belgeler Merciinden İstenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Vakfın Türü Hakkında Üniversite Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Kürsüsünden Tayin Olunacak Bilirkişi Görüşüne Başvurularak Sonucuna Uygun Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )"
275Y12.HD10.4.2008E. 2008/4556 K. 2008/7418"BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Aralarında Aykırılık Bulunması - 2. Raporun Adli Tıp Kurumunca ve Heyetçe Düzenlenmiş Olmasının Ona Üstünlük Sağlamayacağı/Yeniden Oluşturulacak 3 Kişilik Kuruldan Rapor Alınarak Çelişkinin Giderileceği )
ADLİ TIP KURUMUNCA HEYETÇE DÜZENLENEN BİLİRKİŞİ RAPORU ( İlk Bilirkişi Raporuyla Çelişmesi Halinde Ona Üstünlük Sağlamayacağı - Çelişkinin Giderilmesi İçin Yeniden Bilirkişi Kurulu Oluşturulacağı )"
275Y9.HD7.4.2008E. 2007/15638 K. 2008/7530"HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL ÜCRETLERİNE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Esas Alınan Kararda Hesaplamaya Yönelik Çelişkiler Bulunduğu - Denetime Uygun Olmayan ve Hesap Hatalarını İçeren Kararın Hatalı Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücretlerine İlişkin Raporun Esas Alındığı Kararda Hesaplamaya Yönelik Çelişkiler Bulunması Bozmayı Gerektirdiği - İhbar ve Kıdem Tazminatı )
HESAP HATALARININ BULUNMASI ( İhbar ve Kıdem Tazminatı - Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücretlerine İlişkin Bilirkişi Raporunun Esas Alındığı Kararda Hesaplamaya Yönelik Çelişkiler Bulunması Bozmayı Gerektirdiği )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücretlerine İlişkin Bilirkişi Raporunun Esas Alındığı Kararda Hesaplamaya Yönelik Çelişkiler Bulunması Bozmayı Gerektirdiği )"
275Y14.HD7.4.2008E. 2008/4031 K. 2008/4663"VAKIF ŞERHİNİN TERKİNİ ( Vakıf Türünün Belirlenmesi ve Belirlenen Vakıf Türüne Göre Çekişmeli Taşınmazda Vakfın Bir Hakkının Kalıp Kalmadığının Araştırılması Gerektiği )
TAVİZ BEDELİ ( Tapu Kayıtlarında Vakıf Şerhinin Terkini - Taviz Bedeli Ödenip Ödenmeyeceğinin Vakıf Şerhinin Doğrudan Kaldırılması Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması Gerektiği )
TAPU KAYITLARI ( Vakıflara Ait Tapu Kaydı İlk Tesisinden Getirtilmeli Vakıf Durumunu Gösterir Kayıtlar ve Dayanılan Diğer Belgeler Merciinden İstenmesi Gerektiği )
VAKIF TÜRÜ ( Vakıf Şerhinin Terkini - Vakıflar Genel Müdürlüğünden Kayda İşaret Edilmiş Vakfın Türü Hakkında Bilgi Alınmalı ve Bilirkişi Görüşüne Başvurularak Sonucuna Uygun Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )"
275Y15.HD4.4.2008E. 2008/130 K. 2008/2180"TAHKİM SÖZLEŞMESİ ( Tarafların İhtilafın Türk Hukuk Usul Kanunu Mevzuatına Göre Çözümleneceğini Kabul Ettikleri - Aykırı İki Bilirkişi Raporundan Hangisinin Hangi Teknik Gerekçe İle Kabul Edildiği Anlaşılamadığından Türk Usul Hukukuna Göre Yeni Bilirkişi Heyeti Oluşturulması Gereği/Uyulmadığından Kararın Bozulacağı )
UYGULANACAK HUKUK ( Tarafların Tahkim Sözleşmesi İle İhtilafın Türk Usul Kanunu Mevzuatına Göre Çözümleneceğini Kabul Ettikleri - İhtilafı Türk Usul Kanununa Göre Çözümlemeyen Hakem Kararının Bozulması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tümü Hukukçu Olan Hakem Heyetinin Birbirine Aykırı Teknik İki Rapordan Hangisinin Hangi Teknik Gerekçe İle Tercih Edildiğinin Anlaşılmadığı - Taraflar Usule Uygulanacak Hukukun HUMK Olduğunu Kararlaştırmış Olmaları ve Yenisini Yaptırılarak Karar Verilmesi Gereği/Uygulanacak Hukuka Uyulmadığından Kararın Bozulacağı )"
275Y17.HD31.3.2008E. 2008/16 K. 2008/1588"TRAFİK KAZALARINDA HASARIN SAPTANMASI ( Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Belirlenmesi Gerektiği - Uzman Olmayan Avukat Bilirkişiden Alınan Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )
TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklanan - Uzman Olmayan Avukat Bilirkişiden Alınan Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı/Hasarın Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Belirlenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİNİN NİTELİĞİ ( Trafik Kazalarında Hasar Miktarının Saptanması - İTÜ veya Karayolları Genel Müdürlüğü Gibi Kurumlardan Seçilecek Konusunda Uzman Bilirkişi Kurulundan Alınmayan Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )"
275Y9.HD28.3.2008E. 2008/4688 K. 2008/6755"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYACAĞINI BİLEREK TEMİNATSIZ KREDİ KULLANDIRMA ( Bankanın Zararının Olup Olmadığı Davalının Zarardan Sorumlu Olup Olmayacağının Araştırılması - Aralarında Bankacılık Konusunda Uzman Öğretim Görevlisinin de Bulunacağı Üç Kişilik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gereği )
EKSİK İNCELEMEYE DAYANARAK HÜKÜM KURULMASI ( Alınan Bilirkişi Raporunun Çelişkili Olması Hüküm Kurmaya Elverişli Olmaması - Geri Dönüşü Olmayacağını Bilerek Teminatsız Kredi Kullandırılmasına Dayalı Uyuşmazlık Hakkında Kuşkuya Yer Vermeyecek Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )"
275Y9.HD11.3.2008E. 2007/36239 K. 2008/4527"TAZMİNAT DAVASI ( İşverenin Eşit Davranma İlkesine Uymaması Nedeniyle - İsnat Edilen Davranışların Gerçekleşip Gerçekleşmediği Sunulan Kayıtlar Üzerinde Mali Bilirkişi İncelemesini Gerektirdiği )
İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA İLKESİNE UYMAMASI ( Tazminat Talebi - Davacının Görev Tanımına Göre Belirtilen Olaylara Neden Olup Olmadığı Kusurunun Bulunup Bulunmadığı İşverene Zarar Verip Vermediğinin Araştırılması Gerektiği )
GENEL MÜDÜRÜN İŞVERENİ ZARARA UĞRATMASI ( Davacının Görev Tanımına Göre Belirtilen Olaylara Neden Olup Olmadığı Kusurunun Bulunup Bulunmadığı İşverene Zarar Verip Vermediğinin Araştırılması Gerektiği )"
275YHGK5.3.2008E. 2008/3-212 K. 2008/234"ALACAK TALEBİ ( Motorun Ruhsata Uygun Olup Olmadığına Dair Ayıp Ancak Uzman Bir Kişinin İncelemesi Sonucunda Anlaşılabileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davacı Uzman Makine Mühendisleri Odasından Aldığı Rapor Üzerine Hemen Ayıp İhbarında Bulunarak Akdin Feshi İle Verdiklerini İstediğine Göre Davanın Kabulü Gerektiği - Motorsiklete İlişkin Alacak Talebi )
MOTORUN RUHSATA UYGUN OLUP OLMADIĞI ( Dair Ayıp Ancak Uzman Bir Kişinin İncelemesi Sonucunda Anlaşılabileceği )
AYIP İHBARI ( Davacı Uzman Makine Mühendisleri Odasından Aldığı Rapor Üzerine Hemen Ayıp İhbarında Bulunarak Akdin Feshi İle Verdiklerini İstediğine Göre Davanın Kabulü Gerektiği - Motorsiklete İlişkin Alacak Talebi )"
275Y9.HD4.3.2008E. 2007/26103 K. 2008/3435"İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH ( İşçinin İş Sözleşmesine Aykırı Sözleşmeyi İhlal Eden Bir Davranışının Varlığını Şart Koştuğu - İşverenin Yönetim Hakkı Kapsamında Verdiği Talimatlara İşçi Uymak Zorunda Olduğu )
İŞÇİNİN TALİMATLARA UYMAMASI ( İşverene Duruma Göre İş Sözleşmesinin Haklı ya da Geçerli Fesih Hakkı Verdiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Genel ve Hukuki Bilgilerle Çözülebilecek Konularda Bilirkişiye Başvurulamayacağı )"
275Y15.HD4.3.2008E. 2007/5760 K. 2008/1383"TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ ( Davacı Yüklenici Tarafından Yapılan Revizyon ve İmar Planı Yapım İşi Şehir Plancısının Uzmanlık Alanına Giren Bir İş Olduğu - Uyuşmazlığın Çözümü İçin Bilirkişi Raporunun Konunun Uzmanından Alınması Gerektiği )
REVİZYON VE İMAR PLANI YAPIM İŞİ ( Şehir Plancısının Uzmanlık Alanına Giren Bir İş Olduğu - Uyuşmazlığın Çözümü İçin Bilirkişi Raporunun Konunun Uzmanından Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Teminat Mektubunun İadesi İstemi - Şehir Plancısı Bilirkişi Seçilmesi Kararlaştırıldığı Halde Daha Sonra Dosyanın İnşaat Mühendisi Bilirkişiye Verilerek Rapor Alınmasının Hatalı Olduğu )"
275YHGK27.2.2008E. 2008/19-174 K. 2008/199"MENFİ TESPİT DAVASI ( Kaçak Elektrik Kullanılması - Mahkemece Mahallinde Uzman Bilirkişi veya Bilirkişiler Marifetiyle Keşif Yapılıp Tesisin Tükettiği Gücün Tereddüde Yer Bırakmayacak Şekilde Tespit Edilerek Alınacak Rapor Doğrultusunda Karar Verilmesi Gerektiği )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Menfi Tespit Davası - Mahkemece Mahallinde Uzman Bilirkişi veya Bilirkişiler Marifetiyle Keşif Yapılıp Tesisin Tükettiği Gücün Tereddüde Yer Bırakmayacak Şekilde Tespit Edilerek Alınacak Rapor Doğrultusunda Karar Verilmesi Gerektiği )
MAHALLİNDE KEŞİF YAPILMADAN HAZIRLANAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mahallinde Keşif Yapılmaksızın Evrak Üzerinde Düzenlenen Önceki Raporların İse Bir Geçerliliğinin Bulunmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Mahallinde Uzman Bilirkişi veya Bilirkişiler Marifetiyle Keşif Yapılıp Tesisin Tükettiği Gücün Tereddüde Yer Bırakmayacak Şekilde Tespit Edilerek Alınacak Rapor Doğrultusunda Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y14.HD14.2.2008E. 2008/907 K. 2008/1700"VAKIF ŞERHİNİN TERKİNİN İSTEMİ ( Vakıflara Ait Tapu Kaydı İlk Tesisinden Getirtilmeli Vakıf Durumunu Gösterir Kayıtlar ve Dayanılan Diğer Belgeler Merciinden İstenmesi Gerektiği )
KEŞİF ( Vakıf Şerhinin Terkini - Vakıflar Genel Müdürlüğünden Kayda İşaret Edilmiş Vakfın Türü Hakkında Bilgi Alınarak Keşfen Bilirkişi Görüşüne Başvurularak Sonucuna Uygun Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
TAPU KAYDI ( Vakıf Şerhinin Terkini - Vakıflara Ait Tapu Kaydı İlk Tesisinden Getirtilmeli Vakıf Durumunu Gösterir Kayıtlar ve Dayanılan Diğer Belgeler Merciinden İstenmesi Gerektiği )
TAVİZ BEDELİ ( Vakıf Türünün Belirlenmesi ve Belirlenen Vakıf Türüne Göre Çekişmeli Taşınmazda Vakfın Bir Hakkının Kalıp Kalmadığının Taviz Bedeli Ödenip Ödenmeyeceğinin Vakıf Şerhinin Doğrudan Kaldırılması Gerekip Gerekmediğinin Saptanması Gerektiği )"
275Y14.HD11.2.2008E. 2007/11832 K. 2008/1412"MUARAZANIN MEN'İ ( Uyuşmazlığın Çözümü Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirdiği - Ne Tür Bir Hesaplama Yöntemi İzlendiği Karar Gerekçesinde Açıklanmadan Hakimin Genel Bilgisine Dayanarak Kararda Yazılı Tutarı Hüküm Altına Almasının Usule Aykırı Olduğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Muarazanın Men'i - Ne Tür Bir Hesaplama Yöntemi İzlendiği Karar Gerekçesinde Açıklanmadan Hakimin Genel Bilgisine Dayanarak Kararda Yazılı Tutarı Hüküm Altına Almasının Usule Aykırı Olduğu )
HASILAT KİRASI ( Davacı Hasılat Kirasının Ödenmesindeki Gecikme Nedeniyle Faiz İsteyebilir İse de Ödemedeki Gecikmelere İstenebilecek Faiz Sözleşmede Kararlaştırılmadığından ve Davanın Konusu Yabancı Para Alacağına İlişkin Bulunduğu )
YABANCI PARA ALACAĞI ( Devlet Bankalarının O Yabancı Para İle Açılmış Bir Yıl Vadeli Mevduat Hesabına Ödediği En Yüksek Faiz Oranı Olması ve Hesaplamanın Buna Göre Yapılması Gerektiği )"
275Y17.HD31.1.2008E. 2007/3175 K. 2008/413"KUSURSUZ SORUMLULUK ( Bina Malikinin Binanın Gereği Gibi Yapılmamasından Dolayı - Binanın Dış Kolonlarındaki Bakım Eksikliğinden Kaynaklanan ve Sigortalı Araçta Meydana Gelen Zarar )
BİNANIN BAKIM EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN ZARAR ( Sigortalı Araçta Meydana Gelen - Kat Maliklerinin Payları Oranında Sorumlu Oldukları/Kusursuz Sorumluluk )
SİGORTALI ARAÇTA MEYDANA GELEN ZARAR ( Binanın Dış Kolonlarındaki Bakım Eksikliğinden Kaynaklanan - Kusursuz Sorumluluk/Kat Maliklerinin Payları Oranında Sorumlu Oldukları )"
275Y4.HD22.1.2008E. 2007/3976 K. 2008/356"AMBAR GÖREVLİSİNİN SORUMLULUĞU ( Davalıların Görevlerini İhmal Ederek Söz Konusu Eşyanın Kaybolmasına Neden Oldukları Rücuda Teselsül Olmadığının Gözönünde Tutulması Gerektiği )
İDARENİN RÜCU HAKKININ SINIRLARI ( Rücuda Teselsül Olmadığı Gözönünde Tutularak Kusur Oranları vs. Etkenler Çerçevesinde Tazminatın Belirlenmesi Gerekirse İndirim Yapılması Gerektiği )
TAZMİNATIN BELİRLENMESİ YÖNTEMİ ( Rücuan Tazminat - Teselsül Olmadığı Gözönünde Tutularak Kusur Oranları vs. Etkenler Çerçevesinde Tazminatın Belirlenmesi Gerekirse İndirim Yapılması Gerektiği )"
275Y17.HD22.1.2008E. 2007/3622 K. 2008/253"MADDİ TAZMİNAT ( İTÜ ve Karayolları Genel Müdürlüğü Gibi Kurumlardan Seçilecek Konusunda Uzman Bilirkişilerden Yabancı Plakalı Davaya Konu Araç İçin Kıymet Kazanma ve Hurda Parça İndirimi de Gözetilerek Hasar Yönünden Rapor Düzenlemeleri İstenmesi Gerektiği )
UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( İTÜ ve Karayolları Genel Müdürlüğü Gibi Kurumlardan Seçilecek Bilirkişilerin Yabancı Plakalı Davaya Konu Araç İçin Kıymet Kazanma ve Hurda Parça İndirimi de Gözetilerek Hasar Yönünden Rapor Düzenlemeleri Gerektiği )
YABANCI PLAKLI ARAÇTA MEYDANA GELEN HASAR ( Maddi Tazminat - İTÜ ve Karayolları Genel Müdürlüğü Gibi Kurumlardan Seçilecek Bilirkişilerin Araç İçin Kıymet Kazanma ve Hurda Parça İndirimi de Gözetilerek Hasar Yönünden Rapor Düzenlemeleri Gerektiği )"
275Y20.HD16.1.2008E. 2007/15443 K. 2008/277"MERA KOMİSYON KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Orman Endüstri Mühendislerince Hazırlanan Raporların Mülkiyete İlişkin Uyuşmazlıklarda Mahkemelerce Hükme Esas Alınamayacağı )
MÜLKİYETE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR ( Orman Endüstri Mühendislerince Hazırlanan Raporların Mahkemelerce Hükme Esas Alınamayacağı - Mera Komisyon Kararının İptali İstemi )
BİLİRKİŞİNİN SIFATI ( Orman Endüstri Mühendisleri - Raporlarının Mülkiyete İlişkin Uyuşmazlıklarda Mahkemelerce Hükme Esas Alınamayacağı/Orman Ürünlerinin İşlenmesi Konusunda Uzman Kişiler Oldukları ) "
275Y15.HD28.11.2007E. 2006/7468 K. 2007/7653"GECİKME TAZMİNATININ TAHSİLİ ( Olumlu Zarar Kapsamındaki Kira Tazminatı İstemi - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak İşin Teslimindeki Gecikmenin Haklı Sebeplere Dayalı Olup Olmadığını Araştırmak Gerektiği )
KİRA TAZMİNATI İSTEMİ ( Davalının İşin Tesliminde Temerrüdü Gerçekleştiği - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak İşin Teslimindeki Gecikmenin Haklı Sebeplere Dayalı Olup Olmadığını Araştırmak Gerektiği )
TESLİMDE TEMERRÜDE DÜŞME ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak İşin Teslimindeki Gecikmenin Haklı Sebeplere Dayalı Olup Olmadığını Araştırmak Gerektiği - Gecikme Tazminatının Davalıdan Tahsili )
BİLİRKİŞİ KURULU İNCELEMESİ ( İnşaatın Belediyedeki İşlem Dosyası Getirtilerek İnceleme Konusu İşi Bilir 3 Kişilik Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Yerinde Keşif Yapılmak Suretiyle Bilirkişi İncelemesi Yaptırmak Gerektiği - Gecikme Tazminatının Tahsili )"
275YHGK14.11.2007E. 2007/19-824 K. 2007/839"İFLASIN ERTELENMESİ ( Mali Durumun İyileştirilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Özel ve Teknik Bilgi Gerektirdiğinden Hakimin Bilirkişi Yerine Geçerek Olayı Çözemeyeceği )
BORCA BATIKLIK VE MALİ DURUMUN İYİLEŞTİRİLMESİ ( Mümkün Olup Olmadığı Özel ve Teknik Bilgi Gerektirdiğinden Hakimin Bilirkişi Yerine Geçerek Olayı Çözemeyeceği - İflasın Ertelenmesi )
BİLİRKİŞİ ( Borca Batıklık Durumu ve Mali Durumun İyileştirilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirdiğinden Bu Konuda Uzman Bilirkişilerden Görüş Alınması Gerektiği )
ÖZEL VE TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN DURUM ( Borca Batıklık Durumu ve Mali Durumun İyileştirilmesi - Hakimin Bilirkişi Yerine Geçerek Olayı Çözemeyeceği )"
275Y4.HD12.11.2007E. 2007/276 K. 2007/14013"MADDİ TAZMİNAT ( Davacıya Ait Yatırım Hesabında Bulunan Hisse Senetlerinin Haksız Olarak Başkasına Ait Hesaba Aktarılmasından Doğan - Olayla İlgili Müfettiş Raporları Hesapla İlgili Tüm Bilgi ve Dökümanların İncelenmesi Gerektiği )
YATIRIM HESABINDA BULUNAN HİSSE SENETLERİ ( Haksız Olarak Başkasına Ait Hesaba Aktarılmasından Doğan Tazminat İstemi - Olayla İlgili Müfettiş Raporları Hesapla İlgili Tüm Bilgi ve Dökümanların İncelenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Davacıya Ait Yatırım Hesabında Bulunan Hisse Senetlerinin Haksız Olarak Başkasına Ait Hesaba Aktarılmasından Doğan - Olayla İlgili Müfettiş Raporları Hesapla İlgili Tüm Bilgi ve Dökümanların İncelenmesi Gerektiği )"
275Y7.HD8.11.2007E. 2007/4035 K. 2007/4075"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( İtirazın İptali - Mahkemece Kanıtlama Yükünün Kendi Üzerlerinde Olduğu Hatırlatılarak Davacı Taraftan Delilleri Davalı Taraftan da Karşı Delilleri Sorulup Saptanması Gerektiği )
FİİL İLE ZARAR ARASINDAKİ UYGUN İLLİYET BAĞI BULUNMASI ( Zararın Meydana Gelmesinde Tarafların Kusur Oranı ve Zarar Miktarı Dava Kapsamında İcra Takip Tarihi İtibarıyla Davacı Tarafın İstemekte Haklı Olduğu )
KANIT YÜKÜ ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi Tazminat - Mahkemece Kanıtlama Yükünün Kendi Üzerlerinde Olduğu Hatırlatılarak Davacı Taraftan Delilleri Davalı Taraftan da Karşı Delilleri Sorulup Saptanması Gerektiği )"
275Y1.HD31.10.2007E. 2007/8098 K. 2007/10315"SİCİL KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEĞİ ( Raporlar Arasındaki Çelişki Giderilmeden Hükme Esas Alınamayacağı - İhtisas Sahibi Üç Kişiden Oluşturulacak Bilirkişi Heyeti Aracılığı İle Kayıtlar Üzerinde İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Giderilmeden Hükme Esas Alınamayacağı - İhtisas Sahibi Üç Kişiden Oluşturulacak Bilirkişi Heyeti Aracılığı İle Kayıtlar Üzerinde İnceleme Yaptırılması Gerektiği/Sicil Kaydının Düzeltilmesi İsteği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Sicil Kaydının Düzeltilmesi İsteği - İhtisas Sahibi Üç Kişiden Oluşturulacak Bilirkişi Heyeti Aracılığı İle Kayıtlar Üzerinde İnceleme Yaptırılması Önceki Alınan Bilirkişi Raporlarının da İrdelenmek ve Değerlendirilmesi Suretiyle Yeniden Rapor Temin Edilmesi Gerektiği )"
275Y1.HD26.9.2007E. 2007/7669 K. 2007/9006"EL BİRLİĞİ MÜLKİYETİ ( Muris Muvazaası/Tapu İptali ve Tescil İstemi - Hukuksal Yapısı Gereği Değinilen Hukuksal Nedenlerle Pay Oranında Açılan Davanın Dinlenebilme Olanağı Bulunmadığı/Davacıya Terekeye Döndürme İstemli Olarak Dava Açması İçin Olanak Tanınması Gerektiği )
MURİS MUVAZAASI ( Tapu İptali ve Tescil İstemi - El Birliği Mülkiyetinin Hukuksal Yapısı Gereği Değinilen Hukuksal Nedenlerle Pay Oranında Açılan Davanın Dinlenebilme Olanağı Bulunmadığı )
PAY ORANINDA DAVA AÇILAMAMASI ( Ehliyetsizlik Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması ve Muris Muvazaası Hukuksal Nedenlerine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - El Birliği Mülkiyeti Nedeniyle Pay Oranında Açılan Davanın Dinlenemeyeceği )
VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI ( Tapu İptali ve Tescil - Miras Bırakanın Vekaletin Veriliş ve Temlikin Yapılış Tarihlerinde Ehliyetli Olup Olmadığının Adli Tıp Kurumundan Alınacak Rapor İle Saptanması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Ehliyetsizlik İddiası - Miras Bırakanın Vekaletin Veriliş ve Temlikin Yapılış Tarihlerinde Ehliyetli Olup Olmadığının Adli Tıp Kurumundan Alınacak Rapor İle Saptanacağı )
EHLİYETSİZLİK İDDİASI ( Miras Bırakanın Vekaletin Veriliş ve Temlikin Yapılış Tarihlerinde Ehliyetli Olup Olmadığının Adli Tıp Kurumundan Alınacak Rapor İle Saptanması Gerektiği - Hakimin Kendi Görüşü ve Değerlendirmesiyle Karar Verilemeyeceği )
HUSUMET ( Ehliyetsizlik/Muris Muvazaası/Tapu İptali ve Tescil - El Birliği Mülkiyetinin Hukuksal Yapısı Gereği Değinilen Hukuksal Nedenlerle Pay Oranında Açılan Davanın Dinlenemeyceği/Davacıya Terekeye Döndürme İstemli Olarak Dava Açması İçin Olanak Tanınması Gerektiği )"
275Y2.HD18.7.2007E. 2007/9553 K. 2007/11501"TENKİS DAVASI ( Tenkis Hesabı Bedelle Sınırlı Olarak Yapılmış İse de Bu Bedelin Mirasın Açıldığı Tarihte Ulaştığı Değerlerinin Paranın Satın Alma Gücündeki Değişimlerin Dikkate Alınarak Uyarlamasının Yapılması Gereği )
TENKİS HESABININ BEDELLE SINIRLI OLARAK YAPILMASI ( Tenkis Davası - Bu Bedelin Mirasın Açıldığı Tarihte Ulaştığı Değerlerinin Paranın Satın Alma Gücündeki Değişimlerin Dikkate Alınarak Uyarlamasının Yapılması Gereği )
UYARLAMA YAPILMASI GEREĞİ ( Tenkis Hesabı Bedelle Sınırlı Olarak Yapılmış İse de Bu Bedelin Mirasın Açıldığı Tarihte Ulaştığı Değerlerinin Paranın Satın Alma Gücündeki Değişimlerin Dikkate Alınarak Uyarlamasının Yapılması Gereği )"
275Y18.HD24.5.2007E. 2007/4183 K. 2007/4765"DEPREM SONRASI HASAR GÖREN BİNA ( Yapıldığı İddia Edilen Güçlendirme ve Onarım İşlerine İlişkin Özellikle Harcamalara İlişkin Belgelerin Toplanması Gereği )
GÜÇLENDİRME VE ONARIMA İLİŞKİN HARCAMALAR ( Davalının Herhangi Bir Katkısının Olmadığını Belirterek Harcamalardan Davalının Arsa Payına Düşen Miktarın Tahsili - Harcamalara İlişkin Belgelerin Toplanması Gereği )
HARCAMA BELGELERİ ( Deprem Sonrası Hasar Gören Bina Nedeniyle Yapıldığı İddia Edilen Güçlendirme ve Onarım İşlerine İlişkin Özellikle Harcamalara İlişkin Belgelerin Toplanması Gereği )"
275Y9.HD16.5.2007E. 2006/27765 K. 2007/15288"İŞÇİNİN İŞYERİNDE MEYDANA GELEN ZARARDAN SORUMLU OLMASI ( Elektrik Sayacına Ait Değerlerin Protokole Yazılmaması Nedeniyle Kurumun Faiz Kaybına Uğraması - Zararın İşçinin Kusurundan Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Konusunda Uzman Bilirkişilere İnceletilerek Tespiti Gereği )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Kurumun Uğradığı Faiz Kaybının İşçinin Kusurundan Kaynaklanmadığının Tespiti - Uzman Bilirkişi İncelemesi Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
UZMAN BİLİRKİŞİ ( Yeni Takılan Trafonun Çarpanının İşçi Tarafından Takılmaması Nedeniyle Eksik Tahakkuk Yapılmasına Neden Olmak - Kurumun Uğradığı Zararın İşçinin Kusurundan Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Uzman Bilirkişi Heyeti Tarafından İncelenerek Sonucuna Göre Karar Verillmesi Gereği"
275Y17.HD14.5.2007E. 2007/1255 K. 2007/1628"KUSUR VE HASAR TESPİTİ ( Sonucu Açık ve Belli Durumlar Ayrık Olmak Üzere Trafik Kazalarında Uzman Bilirkişiler Aracılığı İle Saptanması Gerektiği )
UZMAN BİLİRKİŞİ ( Sonucu Açık ve Belli Durumlar Ayrık Olmak Üzere Trafik Kazalarında Kusur ve Hasarın Saptanması Uzman Bilirkişiler Aracılığı İle Saptanması Gerektiği )
ALKOL DERECESİ ( Davacı Sürücünün Aldığı Alkol Derecesinin Doğrudan Trafik Kazasına Etkisinin Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gerektiği )"
275Y14.HD14.5.2007E. 2007/4447 K. 2007/5636"TAŞINMAZ HUKUKU ( Vakıf Şerhinin Kaldırılması İstemi - İlk Tesisinden İtibaren Tapu Kaydının Getirilmesi Diğer Mercilerden İlgili Belgelerin İstenmesi Gereği )
VAKIF ŞERHİNİN KALDIRILMASI DAVASI ( İlk Tesisinden İtibaren Tapu Kaydının Getirilmesi Diğer Mercilerden İlgili Belgelerin İstenmesi Gereği )
TAPU KAYDI ( Vakıf Şerhinin Kaldırılması İstemi - İlk Tesisinden İtibaren Tapu Kaydının Getirilmesi Diğer Mercilerden İlgili Belgelerin İstenmesi Gereği )"
275Y11.HD14.5.2007E. 2006/4720 K. 2007/7433"KONUT SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Uyuşmazlık Varlığı Çekişmesiz Olan Zararın Hangi Sebepten Olduğu Noktasında Toplandığı - İşin Teknik Bilgiyi Gerektiriyor Olması Nedeniyle Aralarında Bir İnşaat Mühendisi Bilirkişinin de Olduğu Kuruldan Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Konut Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat - İşin Teknik Bilgiyi Gerektiriyor Olması Nedeniyle Aralarında Bir İnşaat Mühendisi Bilirkişinin de Olduğu Kuruldan Rapor Alınması Gerektiği )
HASARIN AŞIRI YAĞIŞLAR VE SELDEN MEYDANA GELMEMESİ ( Uyuşmazlık Varlığı Çekişmesiz Olan Zararın Hangi Sebepten Olduğu Noktasında Toplandığı - İşin Teknik Bilgiyi Gerektiriyor Olması Nedeniyle Aralarında Bir İnşaat Mühendisi Bilirkişinin de Olduğu Kuruldan Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y21.HD3.5.2007E. 2007/2485 K. 2007/7459"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ( Tazminat İstemi - Sigortalıya Bağlanan Geçici Veya Sürekli İş Göremezlik Gelirinin Peşin Sermaye Değerinin Tazminattan Düşülmesi Gerektiği )
SİGORTALIYA BAĞLANAN GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ( Peşin Sermaye Değerinin Tazminattan Düşülmesi Gerektiği - İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik )
İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT HESABI ( Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle Uğranılan Zarardan SSK Tarafından Davacıya Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Mahsup Edilmesi Gerektiği )
PASİF DÖNEMİN ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLAMAYA DAHİL EDİLMESİ GEREĞİ ( 60 Yaştan Sonra Bakiye Ömre Kadar - Sürekli İş Göremezlik Geliri )
BİLİRKİŞİ SEÇİMİ ( Uzman Görüşüne Başvurulan - Konu Hakkında Özel ve Teknik Bilgi Sahibi Olması ve Diğer Gerekli Niteliklerinin Kararda Açıkça Belirtilmesi Gereği )"
275Y2.HD9.4.2007E. 2006/17645 K. 2007/5806"MANEVİ TAZMİNAT ( Boşanma Hükmünün Kesinleşmesi İle Ödenir Hale Geleceği - Faiz Başlangıç Tarihinin de Bu Tarih Olması Gerektiği )
BOŞANMA ( Manevi Tazminat Boşanma Hükmünün Kesinleşmesi İle Ödenir Hale Geleceği - Faiz Başlangıç Tarihinin de Bu Tarih Olması Gerektiği )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Manevi Tazminat Boşanma Hükmünün Kesinleşmesi İle Ödenir Hale Geleceğinden Bu Tarih Olması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yaptırılmadan Kuyumcular Odası Başkanlığına Dosyanın Gönderilmesi Suretiyle Alınan Mutalaalara Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı )"
275Y17.HD2.4.2007E. 2007/945 K. 2007/1048"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Kusur Durumunun Gerçeğe Uygun Saptanabilmesi İçin Tüm Deliller Toplanması Gereği )
KUSUR DURUMU ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat - Gerçeğe Uygun Saptanabilmesi İçin Tüm Deliller Toplanması Gereği )
GEÇİŞ ÖNCELİĞİ ( Tespiti Yönünden Mahallinde Keşif Yapılmadan Hükme Yeterli Olmayan Bilirkişi Raporuna Göre Karar Verilmesi Hatalı Olduğu - Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat )"
275Y9.HD20.3.2007E. 2006/15255 K. 2007/7788"İKRAMİYE TALEBİ ( İşyeri Kayıtları Üzerinde İnceleme Yapılarak İşyeri Performans Değerlendirmeleri ve Çalışanlara İkramiye Ödemeleri Eşdeğer İkramiye Ödemeleri İle İlgili Belgeler Uzman Bilirkişi Vasıtasıyla İncelemeye Tabi Tutularak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
İŞYERİ KAYITLARI ÜZERİNDE İNCELEME ( İkramiye Talebi - İşyeri Performans Değerlendirmeleri ve Çalışanlara İkramiye Ödemeleri Eşdeğer İkramiye Ödemeleri İle İlgili Belgeler Uzman Bilirkişi Vasıtasıyla İncelemeye Tabi Tutularak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )
İŞYERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİ ( Çalışanlara İkramiye Ödemeleri Eşdeğer İkramiye Ödemeleri İle İlgili Belgeler Uzman Bilirkişi Vasıtasıyla İncelemeye Tabi Tutularak Sonuca Gidilmesi Gerektiği - İkramiye Talebi )
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ ( İkramiye Talebi - İşyeri Performans Değerlendirmeleri ve Çalışanlara İkramiye Ödemeleri Eşdeğer İkramiye Ödemeleri İle İlgili Belgeler Uzman Bilirkişi Vasıtasıyla İncelemeye Tabi Tutularak Sonuca Gidilmesi Gerektiği )"
275Y9.HD19.3.2007E. 2006/36984 K. 2007/7435"FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ ( Davacının İş Sözleşmesinin Kendisi Tarafından İstifa Suretiyle mi Yoksa İşveren Tarafından Feshi Konusunda Mahkemenin Hukukçu Bilirkişiden Rapor Almasının Hatalı Olduğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Hakiminin Genel Hukuk Bilgisi İle Çözümlenmesi Mümkün Olan Bir Konuda Bilirkişi Dinleyemeyeceği )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Davacının İş Sözleşmesinin Kendisi Tarafından İstifa Suretiyle mi Yoksa İşveren Tarafından Feshi Konusunda Mahkemenin Hukukçu Bilirkişiden Rapor Almasının Hatalı Olduğu )
İRADE FESADININ İSPATI ( İşe İade Davası - Davacının İş Sözleşmesinin Kendisi Tarafından İstifa Suretiyle mi Yoksa İşveren Tarafından Feshi Konusunda Mahkemenin Hukukçu Bilirkişiden Rapor Almasının Hatalı Olduğu )"
275Y9.HD14.3.2007E. 2006/21838 K. 2007/6646"BANKA ZARARININ ÖDETİLMESİ ( Bilirkişi Raporu Tek Kişilik Olup Özellikle Bankayı Zarara Uğratan Eylemlerin Sonuçlarının Ne Şekilde Gerçekleştiği Grup Firmalarına Yeni Krediler Kullandırılarak Firma Riskinin Yükseltilip Yükseltilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Banka Zararının Tahsili - Tek Kişilik Olup Özellikle Bankayı Zarara Uğratan Eylemlerin Sonuçlarının Ne Şekilde Gerçekleştiği Grup Firmalarına Yeni Krediler Kullandırılarak Firma Riskinin Yükseltilip Yükseltilmediğinin Araştırılması Gerektiği )
YÜKSEK RİSKTE KREDİ DURUMU ( Kredi Teklif Edilip Edilmediği ve Özellikle de Rapor Tarihine Kadar Açılan Kredilerin Geri Dönüp Dönmediği Aciz Vesikasının Bağlanıp Bağlanmadığı Bankacılık Mevduatına Aykırı İşlemlerde Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Gerektiği )"
275Y11.HD13.3.2007E. 2006/934 K. 2007/4555"İLİM VE EDEBİYAT ESERİ ( Televizyonda Tartışma Programına Katılan Davacının Açıklama ve Görüşlerinin Korunabilmesi İçin Gerekli "Hususiyet" Unsurunun Belirlenmesi İçin Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gerektiği )
HUSUSİYET UNSURU ( Televizyonda Tartışma Programına Katılan Davacının Açıklama ve Görüşlerinin İlim ve Edebiyat Eseri Olarak Belirlenmesinde Açıklamalardaki Bütünlük Anlatım Tarzı Program İle Uyumlu Bir Biçimde ve Akıcı Bir Şekilde İfade Edilmesi Gerektiği )
RÖPORTAJ ( Radyo ve TV Habercisinin Araştırma ve Soruşturma Sonucunda Hazırlamış Olduğu Programın Mülakat Niteliğinde Olduğu )
TELEVİZYONDA AÇIKLAMA VE GÖRÜŞLER ( Tartışma Programına Katılan Davacının Açıklama ve Görüşleri İle Birlikte ÖzgeçmişininYayımlanan Kitapta Yer Alması - FSEK'. Md. 32/3 Anlamında Eser Olup Olmadığı )
MANEVİ TAZMİNAT ( Televizyonda Tartışma Programına Katılan Davacının Açıklama ve Görüşlerinin Eser Olarak Korunabilmesi İçin Gerekli "Hususiyet" Unsurunun Belirlenmesi İçin Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gerektiği )"
275Y9.HD12.3.2007E. 2006/35822 K. 2007/6317"BİLİRKİŞİ ( Hakiminin Genel Hukuk Bilgisi İle Çözümlenmesi Mümkün Olan Konuda Bilirkişi Dinlemesi Yönüne Gitmesinin Usul Kuralına Aykırılığı - İş Sözleşmesinin Feshi )
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( İşverenin Yazılı Fesih Bildiriminde Sebebi Açık ve Kesin Olarak Bildirmediği/Davranışlarından Kaynaklanan Nedene Dayanmasına Rağmen Savunmasını Almadığı - Feshin Geçersizliği )
İŞVERENİN FESİH SEBEBİNİ AÇIK VE KESİN BİLDİRMEMESİ ( İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Nedene Dayanmasına Rağmen Savunmasını da Almadığı - Feshin Geçersizliği )
FESHİN GEÇERSİZLİĞİ ( İşverenin İş Sözleşmesini İş Kanunu Md. 17 Uyarınca Feshetmesine Rağmen Yazılı Fesih Bildiriminde Sebebini Açık ve Kesin Olarak Bildirmemesi - Savunma da Almaması )
İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMAMASI ( İş Sözleşmesinin Feshinin Geçersizliği - İşverenin Yazılı Fesih Bildiriminde Sebebi Açık ve Kesin Olarak Bildirmediği/Davranışlarından Kaynaklanan Nedene Dayanması )"
275YHGK7.3.2007E. 2007/11-94 K. 2007/113"MARKALAR ARASINDA TESCİL ENGELİ OLUP OLMAMA ( Sahasında Uzman Bilirkişiden ya da Bilirkişi Kurulundan Markaları Oluşturan Kelimelerin Yazılış Okunuş ve Görünüş Olarak Benzer Olup Olmadıkları Hakkında Rapor Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Bilirkişi Kurulundan Markaları Oluşturan Kelimelerin Yazılış Okunuş ve Görünüş Olarak Benzer Olup Olmadıkları Hakkında Rapor Alınması Gereği - Markalar Arasında Tescil Engeli Olup Olmama )
ÇÖZÜMÜ ÖZEL VE TEKNİK BİR BİLGİYİ GEREKTİREN HALLER ( Bilirkişi Görüşünün Alınması Gerekmesine Somut Olayın Özellikleri Göz Önüne Alındığında Mahkemenin İnceleme ve Değerlendirmesinin Yeterli Olmadığı - Markalar Arasında Tescil Engeli Olup Olmadığı )
SÖZCÜK MARKASI İLE DAVALI MARKASI ARASINDA BENZERLİK ( Malların Tüketicilerinde Benzerlik ve Bağlantı Duygusuna Neden Olabileceği ve Karıştırılacağı Hususlarında Bilirkişi Raporu Alınması Gereği ) "
275Y9.HD5.3.2007E. 2006/20657 K. 2007/5686"İKRAMİYE ALACAĞI ( Bilirkişi İkinci Ek Raporunda da İşlem Faizleri Hesaplandığına Göre Mahkemece İnfazda Karışıklığa Sebebiyet Vermeyecek Şekilde İkramiye Alacağı ve İşlem Faizleri Yönünden Hüküm Kurulması Gerektiği )
İŞLEM FAİZLERİ ( İkramiye Alacağının Tahsili - Bilirkişi İkinci Ek Raporunda da İşlem Faizleri Hesaplandığına Göre Mahkemece İnfazda Karışıklığa Sebebiyet Vermeyecek Şekilde İkramiye Alacağı ve İşlem Faizleri Yönünden Hüküm Kurulması Gerektiği )
İŞÇİLİK ALACAKLARI ( İkramiye Alacağının Tahsili - Bilirkişi İkinci Ek Raporunda da İşlem Faizleri Hesaplandığına Göre Mahkemece İnfazda Karışıklığa Sebebiyet Vermeyecek Şekilde İkramiye Alacağı ve İşlem Faizleri Yönünden Hüküm Kurulması Gerektiği )"
275Y1.HD19.2.2007E. 2007/1122 K. 2007/1551"ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Kayden Davacıya Ait Çaplı Taşınmaza Davalının Haklı ve Geçerli Bir Nedeni Olmaksızın Elattığı Anlaşıldığına Göre Kabulü Gereği )
YIKIM ( Kayden Davacıya Ait Çaplı Taşınmaza Davalının Haklı ve Geçerli Bir Nedeni Olmaksızın Elattığı Anlaşıldığına Göre Talebin Kabulü Gereği ) )
AHIR VE SAMANLIK İNŞA ETMEK ( Kayden Davacıya Ait Çaplı Taşınmaza Davalının Haklı ve Geçerli Bir Nedeni Olmaksızın Elattığı Anlaşıldığına Göre Elatmanın Önlenmesi Talebinin Kabulü Gereği )"
275Y14.HD19.2.2007E. 2007/856 K. 2007/1405"VAKIF ŞERHİNİN TERKİNİ TALEBİ ( Vakıflara Ait Tapu Kaydı İlk Tesisinden Getirtilmeli Vakıf Durumunu Gösterir Kayıtlar ve Dayanılan Diğer Belgeler Merciinden İstenmesi Gereği )
VAKIFLARA AİT TAPU KAYDI ( İlk Tesisinden İtibaren Getirtilmeli Vakıf Durumunu Gösterir Kayıtlar ve Dayanılan Diğer Belgeler Merciinden İstenmesi Gereği - Vakıf Şerhinin Terkini Talebi )
VAKFIN TÜRÜ ( Vakıflar Genel Müdürlüğünden Kayda İşaret Edilmiş Vakfın Türü Hakkında Bilgi Alınması Gereği - Vakıf Şerhinin Terkini Talebi )"
275Y15.HD15.2.2007E. 2005/7610 K. 2007/934"ALACAK DAVASI ( İmal Edilecek Beton İçin Kum Çakıl Tedariki - Hakedişler )
HAKEDİŞLER ( Elle Yapılması Gereken Yüklemelerin Makina İle Yapılması - Yeni Birim Fiyat Tespiti )
ARA HAKEDİŞLER ( Avans Niteliğinde Olması - Kazanılmış Hak )
KAZANILMIŞ HAK ( Ara Hakedişlerle Yapılan Ödemelerin İşin Birim Fiyatında Hak Oluşturmayacağı - Bilirkişi Raporu )
BİLİRKİŞİ ( Hakediş - Ara Hakediş - Konusunda Uzmanlara Yeni Birim Fiyat Belirletilmesi )"
275Y14.HD15.2.2007E. 2006/15088 K. 2007/1357"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Dalları ve Kökleriyle Komşu Parseldeki Ağaçlara Zarar Veren Ağaçların Kesilmesi Suretiyle Komşuluk Hukukuna Aykırı Davranışın Giderilmesi Gereği )
KOMŞU PARSELDEKİ AĞAÇLARA ZARAR VEREN AĞAÇLARIN KESİLMESİ ( Zararlı Davranışın Ağaçların Kesilmesi Suretiyle Önlenmesi ve Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gereği )
ELATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL ( Dalları ve Kökleriyle Komşu Parseldeki Ağaçlara Zarar Veren Ağaçların Kesilmesi Suretiyle Komşuluk Hukukuna Aykırı Davranışın Giderilmesi Gereği )
KOMŞULUK HUKUKUNA AYKIRI DAVRANIŞIN GİDERİLMESİ ( Dalları ve Kökleriyle Komşu Parseldeki Ağaçlara Zarar Veren Ağaçların Kesilmesi Suretiyle Komşuluk Hukukuna Aykırı Davranışın Giderilmesi Gereği )"
275Y14.HD14.2.2007E. 2006/15507 K. 2007/1332"İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Dava Konusu Pay Hesabının Bilirkişi Oy ve Görüşüne Başvurularak Saptanmasında Zorunluluk Bulunduğu )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı - Dava Konusu Pay Hesabının Bilirkişi Oy ve Görüşüne Başvurularak Saptanmasında Zorunluluk Bulunduğu )
PAY HESABININ SAPTANMASI ( İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil - Bilirkişi Oy ve Görüşüne Başvurularak Saptanmasında Zorunluluk Bulunduğu )"
275Y14.HD5.2.2007E. 2006/15994 K. 2007/903"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Davacının Murisin Ölüm Gününden Davanın Açıldığı Tarihe Kadar Geçen Dönem İçin Davalı ve Karşı Davacıların Paylarına Göre Ödemeleri Gereken Ecrimisil Tutarı Bilirkişiye Hesap Ettirilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ ( Tapu İptali ve Tescil - Davacının Murisin Ölüm Gününden Davanın Açıldığı Tarihe Kadar Geçen Dönem İçin Davalı ve Karşı Davacıların Paylarına Göre Ödemeleri Gereken Ecrimisil Tutarı Bilirkişiye Hesap Ettirilmesi Gerektiği )
ECRİMİSİL ( Tapu İptali ve Tescil - Davacının Murisin Ölüm Gününden Davanın Açıldığı Tarihe Kadar Geçen Dönem İçin Davalı ve Karşı Davacıların Paylarına Göre Ödemeleri Gereken Ecrimisil Tutarı Bilirkişiye Hesap Ettirilmesi Gerektiği )"
275Y14.HD1.2.2007E. 2006/15887 K. 2007/764"İPOTEK TESİS SÖZLEŞMESİ ( İpoteğin Terkini İstemi - Mahkeme Hakiminin Genel Bilgisiyle Davacının Dosyaya Sunduğu Birtakım Ödeme Belgelerine Bakılarak İstemin Eksik İnceleme ve Araştırmayla Hüküm Altına Alınmasının Doğru Olmadığı )
İPOTEĞİN TERKİNİ İSTEMİ ( Uyuşmazlığın Çözümünde Bilirkişi İncelemesi Yapılmaksızın Sonuca Ulaşmanın Mümkün Olmadığı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İpoteğin Terkini İstemi - Mahkeme Hakiminin Genel Bilgisiyle Davacının Dosyaya Sunduğu Birtakım Ödeme Belgelerine Bakılarak İstemin Çözümlenemeyeceği/Bilirkişi İncelemesi Yapılması Zarureti )"
275Y9.HD31.1.2007E. 2006/34206 K. 2007/1449"ISLAH DİLEKÇESİ ( Talep Edilen Alacaklardan Bir Kısmının Zamanaşımı Yönünden Değerlendirilmesi İçin Yeniden Ek Rapor Alınmadan Karar Verilmemesi Gerektiği )
ZAMANAŞIMI ( Islah Dilekçesinden Sonra Talep Edilen Alacaklardan Hakkında - Tarafların İtirazı Halinde Yeniden Ek Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
EK RAPOR ( Islah Dilekçesinden Sonra Talep Edilen Alacaklardan Bir Kısmının Zamanaşımı Yönünden Değerlendirilmesi İçin Alınması Gerektiği )
RESMİ TATİL VE HAFTA TATİLİ GÜNLERİNDE ÇALIŞMA ( Tanık Beyanı İle İspat Edilmesi - Çalışma Ücreti Alacağının Kabulü )"
275Y21.HD30.1.2007E. 2006/21363 K. 2007/884"İSTİHKAK DAVASI ( Dava Konusu Ev Eşyalarından Anlayan Konusunda Uzman Bilirkişi Aracılığı İle Keşif Yapılarak ve Davacıların İbraz Ettikleri Faturaların Marka Model ve Sene İtibari İle Hacizli Mallara Uygunluğunun Araştırılması Gerektiği )
UZMAN BİLİRKİŞİ ( İstihkak Davası - Ev Eşyalarından Anlayan Konusunda Uzman Bilirkişi Aracılığı İle Keşif Yapılarak ve Davacıların İbraz Ettikleri Faturaların Marka Model ve Sene İtibari İle Hacizli Mallara Uygunluğunun Araştırılması Gerektiği )
EV EŞYALARININ KENDİLERİNE AİT OLDUĞU İDDİASI ( İstihkak Davası - Ev Eşyalarından Anlayan Konusunda Uzman Bilirkişi Aracılığı İle Keşif Yapılarak ve Davacıların İbraz Ettikleri Faturaların Marka Model ve Sene İtibari İle Hacizli Mallara Uygunluğunun Araştırılması Gerektiği )"
275Y9.HD22.1.2007E. 2006/27672 K. 2007/116"BİLİRKİŞİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenmesi Mümkün Olan Konularda Bilirkişi Dinlenemeyeceği )
FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE TALEBİ ( Davalı İşveren Somut Bir Kanıt Sunamadığından Talebin Kabulü Gereği )
HAKİMİN ÇÖZMESİ GEREKLİ MESELE ( İş Sözleşmesinin İşletmeden Kaynaklanan Geçerli Nedenle Feshi Konusunda Hakiminin Genel Hukuk Bilgisi İle Çözümlenmesi Mümkün Olan Bu Konuda Bilirkişi Raporu Alması İsabetsiz Olduğu )"
275Y14.HD22.1.2007E. 2006/15864 K. 2007/317"KAYIP HİSSESİNİN BULUNARAK TAPUYA TESCİLİ TALEBİ ( Tapudaki Tasarruf İşlemlerinden Anlayan Bir Emekli Tapu Tasarruf Memurunun Bilirkişi Tayin Edilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ ( Kayıp Hissesinin Bulunarak Tapuya Tescili İstemi - Tapudaki Tasarruf İşlemlerinden Anlayan Bir Emekli Tapu Tasarruf Memurunun Bilirkişi Tayin Edilmesi Gerektiği )
TAPUDAKİ TASARRUF İŞLEMLERİ ( Kayıp Hissesinin Bulunarak Tapuya Tescili İstemi - Tapudaki Tasarruf İşlemlerinden Anlayan Bir Emekli Tapu Tasarruf Memurunun Bilirkişi Tayin Edilmesi Gerektiği )"
275Y11.HD22.1.2007E. 2005/13660 K. 2007/534"RÜCU DAVASI ( Sigortalının İsteyebileceği Gerçek Zarar Miktarı Kadar Halef Olduğu-Hasar Miktarına İlişkin Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
SİGORTACININ HALEFİYETİ ( Sigortalının İsteyebileceği Gerçek Zarar Miktarı Kadar Halef Olduğu-Hasar Miktarına İlişkin Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği ) "
275Y11.HD18.1.2007E. 2005/13269 K. 2007/427"BANKA HESABINDAN BAŞKASI TARAFINDAN PARA ÇEKİLMESİ ( Para Çekme İşleminin Nasıl Gerçekleştirildiğinin Araştırılması Gereği - Ödeme Belgesindeki İmzanın Hesap Sahibinin Eli Ürünü Olup Olmadığı Para Çekilmesi Sırasında Hesap Cüzdanı veya Kimlik Alınıp Alınmadığı Hususlarının Araştırılması Gereği )
MÜTERAFIK KUSUR ( Banka Hesabından Başkası Tarafından Çekilen Paranın Hangi Şekilde Çekildiğinin Belirlenmesi Gereği - Banka Hesabından Başkası Tarafından Para Çekilmesi Sırasında Kimlik veya Hesap Cüzdanı İbraz Edilmişse Bunda Hesap Sahibinin Kusurlu Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU İLE TEFTİŞ KURULU RAPORU ARASINDA ÇELİŞKİ ( Banka Hesabından Başkası Tarafından Para Çekilmesi - Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Hangi Gerekçelerle Üstün Tutulduğunun Açıklanmamasının Hatalı Olduğu )"
275Y15.HD15.1.2007E. 2006/6119 K. 2007/25"EKSİK VE KUSURLU İŞLER BEDELİ ( İmal Edilen Eserdeki Ayıbın Niteliğini Belirlemek Teknik Bir Konu Olduğundan Mahkemece Bilirkişi Raporuna Uygun Karar Verilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hakim Bilirkişi Raporu İle Bağlı Değilse de Rapora Aykırı Karar Verilmesi Durumunda Rapordan Ayrılma Nedenleri Somut Nedenleri İle Birlikte Kararda Açıklanması Gereği )
GİZLİ AYIP ( İmal Edilen Eserdeki Ayıbın Niteliğini Belirlemek Teknik Bir Konu Olduğundan Mahkemece Bilirkişi Raporuna Uygun Karar Verilmesi Gereği - Eksik ve Kusurlu İşler Bedelinin Tahsili Talebi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eksik ve Kusurlu İşler Bedelinin Tahsili Talebi - İmal Edilen Eserdeki Ayıbın Niteliğini Belirlemek Teknik Bir Konu Olduğundan Mahkemece Bilirkişi Raporuna Uygun Karar Verilmesi Gereği )"
275Y11.HD15.1.2007E. 2005/13552 K. 2007/271"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yetersiz Noksan Ve Müphem Olmasıyla Bilirkişiden İzahat Ve Açıklama İle Yeni Ek Rapor İstenebileceği )
RÜCU DAVASI ( Özel Ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Halin Varlığı Sebebiyle Bilirkişi Rey Ve Mütalaasına Başvurulması Gerektiği )
GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yeni Bir Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Yeni Bir Rapor Alınması Gerektiği ) "
275Y14.HD14.12.2006E. 2006/14371 K. 2006/15050"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Taşınmazların Mevcut Durumları ile Bilirkişi Raporunun Çelişkili Bulunması - Üç Kişilik Uzman Bilirkişi Heyetiyle Yerinde Keşif Yapılarak Kadastro Sınırırnda Mevcut Sınırlar Esasa Alınarak Elatmanın Varlığının Tespiti Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Elatmanın Önlenmesi - Elverişsiz ve Yetersiz Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak Hüküm Tesisinin Bozma Nedeni Olduğu )"
275Y12.HD7.12.2006E. 2006/20075 K. 2006/23148"İLAMA DAYALI ALACAKLAR ( Takip - Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmasa Dahi Bakiye Alacak ve Noksan İstenen Faiz İçin Takip Yapılabileceği )
FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIN SAKLI TUTULMAMASI ( Bakiye Alacak ve Noksan İstenen Faiz İçin Takip Yapılabileceği - Takip Dayanağı Alacağın İlamdan Kaynaklanması )
TAKİP ( İlama Dayalı Alacaklar - Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmasa Dahi Bakiye Alacak ve Noksan İstenen Faiz İçin Takip Yapılabileceği )"
275Y14.HD5.12.2006E. 2006/9154 K. 2006/14433"KARARLARIN GEREKÇELİ OLMASI ( Anayasa Hükmü Gereği Mahkemelerin Her Türlü Kararlarının Gerekçeli Olarak Yazılmasının Zorunlu Olması )
KÂR YOKSUNLUĞU ZARARININ TAHSİLİ ( HUMK'nun 275 inci Maddesi Gereğince Tazminatın Hesabında Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasının Gerekmesi )
HASILAT KİRA SÖZLEŞMESİ ( Davacının Tazminat İstemi Üzerine Delillerin Tümüyle Araştırılması ve Sonuca Göre Tazminat Tutarının Belirlenmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ESAS ALINMAMASI ( Mahkemece Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak 3 Ayrı Rapor Alınmasına Rağmen Raporlarla Bağlı Kalmayan Mahkemenin Bu Hususu Gerekçeli Kararda Açıklamamasının Yasaya Aykırı Olması )"
275Y19.HD1.12.2006E. 2006/6384 K. 2006/11509"KREDİ KARTI İLE YAPILAN ÖDEME ( Slip Aslı Davalıdan Talep Edilmesine Rağmen Teslim Edilmediği - Konunun Çözümünün Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirmesine Göre Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasının Kabulü Zorunlu Olduğu )
SLİP ASLI TALEP EDİLMESİNE RAĞMEN TESLİM EDİLMEDİĞİ ( İtirazın İptali - Konunun Çözümünün Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirmesine Göre Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasının Kabulü Zorunlu Olduğu )
İTİRAZIN İPTALİ ( Oluşan Change Back Bedelinin Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibinin İtiraz Sonucu Durduğu - Konunun Çözümünün Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirmesine Göre Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasının Kabulü Zorunlu Olduğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kredi Kartı Borcu/Change Back Bedelinin Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibinin İtiraz Sonucu Durduğu - Konunun Çözümünün Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirdiği )"
275Y12.HD28.11.2006E. 2006/19203 K. 2006/22379"TAKİP ( Faiz Başlangıcı ve Oranına İtiraz - Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenebileceği/Bilirkişiden Görüş Alınması Gerekmediği )
BORCA İTİRAZ ( Faiz Başlangıcı ve Oranına İtiraz - Bilirkişiden Görüş Alınması Gerekmediği/Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenebileceği )
FAİZ BAŞLANGICI VE ORANINA İTİRAZ ( İcra Takibi - Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenebileceği/Bilirkişiden Görüş Alınması Gerekmediği )"
275Y14.HD13.11.2006E. 2006/13446 K. 2006/12991"MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ VE KAL ( Yüksek Gerilim Hattına Yönetmeliğinde Öngörülen Mesafelere Uygun Yapılmayan Binanın Kal'i Süretiyle Müdahalenin Önlenmesi - Binanın İrtifak Hakkına ve Yönetmelikte Belirtilen Emniyet Mesafesine Getirilip Getirilmediği Tespit Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ( Yetersiz Rapora Dayanılarak Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
BİNANIN YÜKSEK GERİLİM HATTINA GÜVENLİ MASAFEDE İNŞA EDİLMEMESİ ( Müdahalenin Önlenmesi ve Kal - Binanın Yönetmelikte Öngörülen Güvenli Mesafeyede Yapılıp Yapılamdığının Keşif Yapılmak Suretiyle Tespiti Gereği )"
275Y11.HD6.11.2006E. 2005/10552 K. 2006/11260"KASKO SİGORTA POLİÇESİ ( Rücuan Tazminat - Her İki Rapor Arasındaki Çelişki Giderilmeden Bilirkişi Kurulu Raporu Benimsenip Hükme Dayanak Yapılmasının İsabetsiz Olduğu )
RÜCUAN TAZMİNAT ( Kasko Sigorta Poliçesine Dayalı - Her İki Rapor Arasındaki Çelişki Giderilmeden Bilirkişi Kurulu Raporu Benimsenip Hükme Dayanak Yapılmasının İsabetsiz Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Başka Bir Bilirkişi Kurulundan Her İki Raporu Değerlendiren Tartışan Çelişkiyi Giderici ve Denetime Elverişli Davacı Vekilinin İtirazlarını da Karşılayan Yeni Bir Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y2.HD1.11.2006E. 2006/14463 K. 2006/14767"VASİYETNAMENİN İPTALİ ( Vasiyetçi Vasiyetnamenin Düzenlendiği Tarihte 80 Yaşında Olup Davada Ehliyetsizlik Hukuki Sebebine Dayanıldığı - Dosya Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Gönderilerek Vasiyetçinin Ehliyeti Hususunda Rapor Alınması Gerektiği )
EHLİYETSİZLİK SEBEBİNE DAYANMA ( Vasiyetnamenin İptali İstemi - Dosya Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Gönderilerek Vasiyetnamenin Düzenlendiği Tarihte Vasiyetçinin Ehliyeti Hususunda Rapor Alınması Gerektiği )
VASİYETÇİNİN EHLİYETSİZLİĞİ İDDİASI ( Vasiyetçi Vasiyetnamenin Düzenlendiği Tarihte 80 Yaşında Olduğu - Dosya Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Gönderilerek Vasiyetçinin Ehliyeti Hususunda Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y11.HD9.10.2006E. 2005/9462 K. 2006/9996"RÜCUAN TAZMİNAT ( Kasko Sigortası Sözleşmesi - Mahkemece Hasar Miktarına ve Kusur Oranına İlişkin Bilirkişi Raporu Alınmamasının İsabetsiz Olduğu )
KASKO SİGORTASI SÖZLEŞMESİ ( Mahkemece Hasar Miktarına ve Kusur Oranına İlişkin Bilirkişi Raporu Alınmamasının İsabetsiz Olduğu )
HASAR MİKTARI VE KUSUR ORANI ( Mahkemece İlişkin Bilirkişi Raporu Alınmamasının İsabetsiz Olduğu - Kasko Sigortası Sözleşmesine Dayalı Rucuan Tazminat )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kasko Sigortası Sözleşmesine Dayalı Rucuan Tazminat - Mahkemece Hasar Miktarına ve Kusur Oranına İlişkin Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )"
275Y4.HD5.10.2006E. 2005/11035 K. 2006/10349"BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Atatürk'ün Eşiyle İlgili Şahsi Yorumlar Katarak Alay Etmek Suretiyle Atatürk'ün Manevi Hatırasına Alenen Hakaret Ettiği Hususları Kesinleştiğinden Reddi Gereği )
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ( Sınırsız Olmayıp Yayınlarında Anayasa'nın Temel Hak ve Özgürlükler Bölümü İle Türk Medeni Kanunu'nun 24 ve 25. Maddesinde Yer Alan Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunulmaması Yasal ve Hukuki Bir Zorunluluk Olduğu )
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI ( Anayasa'nın Temel Hak ve Özgürlükler Bölümü İle Türk Medeni Kanunu'nun 24 ve 25. Maddesinde Yer Alan Kişilik Haklarına Saldırıda Bulunulmaması Yasal ve Hukuki Bir Zorunluluk Olduğu )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ GEREKTİREN HAL ( Çözümü Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişinin Oy ve Görüşü Alınması Gereği )
YAYININ GÖRÜNEN GERÇEĞE UYGUN OLMASI ( Yayının Hukuka Aykırı Olmayacağı )"
275Y11.HD5.10.2006E. 2005/8446 K. 2006/9848"KASKO SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI SİGORTA BEDELİ ALACAĞI ( Tarfik Kazası Sonucu Oluşan Hasar Bedelinin Tespitinin Bilirkişi İncelemesi Gerektirdiği - Hasar Bedelinin Bilirkişi Marifetiyle Belirlenmeden Tespit Dosayasında Belirlenen Hasar Bedeli Esas Alınarak Hüküm kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
ÇÖZÜMÜ ÖZEL VEYA TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN OLAY ( Bilirkişi Oyu ve Görüşü Alınması Gereği - Trafik Kazası Nedeniyle Meydana Gelen Hasarın Bilirkişi Marifetiyle Belirlenmesi Gerektiği Tespit Dosayası Esas Alınarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Hukuki Yardımın Konusu Para veya Para ile Ölçülebilen bir Şey Olması Halinde Vekalet Ücretinin Nisbi Olarak Belirleneceği - Belirlenecek Nisbi Vekalet Ücretinin Maktu Vekalet Ücretinden Az Olması Halinde Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )
NİSBİ VEKALET ÜCRETİNİN MAKTU VEKALET ÜCRETİNDEN AZ OLAMAYACAĞI ( Az Olması Halinde Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )"
275Y18.HD3.10.2006E. 2006/5599 K. 2006/7233"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Mahkemece Bozma Sebepleri Doğrultusunda Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınmalı Alınan Bu Raporun Bozmaya Uygunluğu da Denetlendikten Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Bozma Sebepleri Doğrultusunda Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınmalı Alınan Bu Raporun Bozmaya Uygunluğu da Denetlendikten Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Kamulaştırma Bedelinin Tespiti )
TAŞINMAZ MALIN İDARE ADINA TESCİLİ ( Mahkemece Bozma Sebepleri Doğrultusunda Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınmalı Alınan Bu Raporun Bozmaya Uygunluğu da Denetlendikten Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
BOZMAYA UYMA ( Bozma Sebepleri Doğrultusunda Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınmalı Alınan Bu Raporun Bozmaya Uygunluğu da Denetlendikten Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y11.HD2.10.2006E. 2005/8767 K. 2006/9639"ÖDENMEYEN PARANIN TAHSİLİ İSTEMİ ( Alınan Genel Kurul Kararı Gereği Villalara Ait İç İnce İşlerden Bir Kısmının Yapıldığı ve Bir Kısmın da Devam Ettiği ve Rayiç Bedellerinin Alacağın Üzerinde Olduğundan Davanın Reddi Gereği )
KOOPERATİF GENEL KURUL KARARI ( Gereği Villalara Ait İç İnce İşlerden Bir Kısmının Yapıldığı ve Bir Kısmın da Devam Ettiği ve Rayiç Bedellerinin Alacağın Üzerinde Olduğundan Davanın Reddi Gereği - Ödenmeyen Paranın Tahsili İstemi )"
275Y11.HD28.9.2006E. 2005/8473 K. 2006/9422"BANKA MEVDUAT HESABINDAN DOĞAN ALACAK ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Banka Mevduat Hesabından Doğan Alacak - Bilirkişi İncelemesi Yapılmaksızın Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )
MEVDUAT HESAPLARININ KARIŞTIRILMASI ( Alacak İstemi - Bilirkişi İncelemesi Yapılmaksızın Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
275Y13.HD18.9.2006E. 2006/7273 K. 2006/11921"ADİ ORTAKLIK ( Kar Payı Talebi - İşyerinin Aylık Net Gelirinin Belirlenmesi İçin Aynı İş Kolunda Faaliyet Gösteren Benzer Konumdaki İşyerlerinin Net Gelirlerinin Belirlenmesi Suretiyle Olayın Çözümüne Ulaşılması Zorunlu Olduğu )
ALACAK DAVASI ( Dava Konusu İşyerinin Aylık Net Geliri ve Bu Bağlamda Davacının Payına İsabet Eden Kar Payı Miktarı Belirlenmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Emsal Nitelikteki İşyerlerinin Aylık Net Gelirinin Ne Olabileceği ve Dolayısıyla Dava Konusu İşyerinin Aylık Net Geliri ve Davacının Payına İsabet Eden Kar Payı Miktarı Belirlenmesi Gereği )
FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Davacının Davalıyı Dava Tarihinden Önce Temerrüde Düşürmemesi Nedeniyle Davacı Ancak Dava ve Islah Tarihlerinden İtibaren Faiz İsteme Hakkına Sahip Olduğu )
KAR PAYININ TAHSİLİ ( İşyerinin Aylık Net Gelirinin Belirlenmesi İçin Aynı İş Kolunda Faaliyet Gösteren Benzer Konumdaki İşyerlerinin Net Gelirlerinin Belirlenmesi Suretiyle Olayın Çözümüne Ulaşılması Zorunlu Olduğu )
İŞYERİNİN NET GELİRİNİN BELİRLENMESİ ( Davacı Adi Ortaklık Oluşturduklarını Ancak Çıkan Sorunlar Nedeniyle İşyerinin Kapandığını Belirterek Kendisine Düşen Kar Payı ve Kira Alacağının Tahsilini Talep Etmesi )"
275Y14.HD28.6.2006E. 2006/6190 K. 2006/7654"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davalının Mülkiyet Hakkı Sınırlarını Aşarak Taşınmazına Zarar Verdiğini İddia Eden Davacının Elatmanın Önlenmesini Talep Ettiği Davada Özel ve Teknik Bilgi Gerektiren Konu Hakkında Alınması Gereği )
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Oturuma Çağrılmış Olan Tarafların Hiçbirinin Gelmemesi veya Gelip de Davayı Takip Etmeyeceklerini Bildirmeleri Durumunda )
KOMŞULUK HUKUKUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Komşular Arasında Yerel Örf ve Adetin Hoş Karşılamayacağı Davranışlarda Bulunup Bulunmadığına Bakılması Gereği )
TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU ( Komşuluk Hukukuna Aykırı Davranış İçin Taşkın Kullanımın Kanuna Aykırı Olması ve Taşkın Kullanım İle Zarar Arasında İlliyet Bağı Bulunması Gereği - Elatmanın Önlenmesi )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Komşuluk Hukukuna Aykırı Davranış İçin Taşkın Kullanımın Kanuna Aykırı Olması ve Taşkın Kullanım İle Zarar Arasında İlliyet Bağı Bulunması Gereği )"
275Y11.HD26.6.2006E. 2005/7482 K. 2006/7419"BAŞKA MAHKEMEDE ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tespit ve Değerlendirmeler Görülmekte Olan Davada Güçlü Bir Delil Olarak Nitelendirilmesi Gereği )
GÜÇLÜ DELİL NİTELİĞİ ( Aynı Olayla İlgili Olarak Başka Bir Mahkemede Yapılan Bilirkişi İncelemesindeki Tespit v Değerlendirmeler Görülmekte Olan Davada Sayılacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Başka Mahkemede Alınan - Tespit ve Değerlendirmeler Görülmekte Olan Davada Güçlü Bir Delil Olarak Nitelendirilmesi Gereği )"
275Y10.HD20.6.2006E. 2006/1397 K. 2006/9344"KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ ( Yapılan İşler Konusunda Bilimsel ve Teknik Bilgiye Sahip Bilirkişiler Tarafından Konuya İlişkin Mevzuatla İşkolunda Geçerli Asgari İşçilik Oranları Gözetilerek İrdelenip Belirlenmesi Gerektiği )
FARK İŞÇİLİK PRİM GECİKME ZAMMI VE FAİZ BORCUNUN BULUNMADIĞININ TESPİTİ ( Bilirkişiler Tarafından Konuya İlişkin Mevzuatla İşkolunda Geçerli Asgari İşçilik Oranları Gözetilerek İrdelenip Belirlenmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Fark İşçilik Prim Gecikme Zammı ve Faiz Borcunun Bulunmadığının Tespiti - Bilirkişiler Tarafından Konuya İlişkin Mevzuatla İşkolunda Geçerli Asgari İşçilik Oranları Gözetilerek İrdelenip Belirlenmesi Gerektiği )"
275Y17.HD13.6.2006E. 2006/3516 K. 2006/5329"ARAÇ MAHRUMİYETİ ( Tamirin Ekonomik Olmayacağının Anlaşılması Halinde Davacının Yeni Araç Satın Alması İçin Gereken Makul Süre Belirlenerek Bu Süre İçin de Araç Mahrumiyeti Takdir ve Hükmolunması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tamirin Ekonomik Olmayacağının Anlaşılması Halinde Davacının Yeni Araç Satın Alması İçin Gereken Makul Süre Belirlenerek Bu Süre İçin de Araç Mahrumiyeti Takdir ve Hükmolunması Zorunluluğu Karşısında Gerektiği )
HASAR BEDELİ ( Davacı Tarafından Yaptırılan Delil Tespiti Sonucunda Belirlenen Hasar Bedeli İle Mahkemece Alınan Bilirkişi Raporundaki Hasar Bedelinin Farklı Olması Nedeniyle Aracın Tamirinin Ekonomik Olup Olmayacağı Üzerinde Durulması Gereği )"
275Y14.HD30.5.2006E. 2005/10836 K. 2006/6104"TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Bilirkişilerden Taşınmazlardaki Satımı Vaad Olunan Oranlara Uygun Pay Dağılımını Bulan Rapor Alınmalı Dava Konusu İstemler Hakkında Sonucu Doğrultusunda Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı - Bilirkişilerden Taşınmazlardaki Satımı Vaad Olunan Oranlara Uygun Pay Dağılımını Bulan Rapor Alınmalı Dava Konusu İstemler Hakkında Sonucu Doğrultusunda Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Bilirkişilerden Taşınmazlardaki Satımı Vaad Olunan Oranlara Uygun Pay Dağılımını Bulan Rapor Alınmalı Dava Konusu İstemler Hakkında Sonucu Doğrultusunda Bir Hüküm Kurulması Gerektiği )"
275Y17.HD23.5.2006E. 2006/3006 K. 2006/4548"ARAÇTA MEYDANA GELEN HASAR BEDELİNİN YASAL FAİZİYLE TAHSİLİ ( Bilirkişi Raporuna Göre Yol İşaretine Uyması Gerekirken Bu Kurallara Uygun Davranmaması Nedeniyle Asli Kusurlu Olduğu Anlaşıldığından Mahkemece Bu Rapora Göre Karar Verilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davalı Yol İşaretine Uyması Gerekirken Bu Kurallara Uygun Davranmaması Nedeniyle Asli Kusurlu Olduğu Anlaşıldığından Mahkemece Bu Rappra Göre Karar Verilmesi Gereği )
TAZMİNAT DAVASI ( Araçta Meydana Gelen Hasar - Davalı Yol İşaretine Uyması Gerekirken Bu Kurallara Uygun Davranmaması Nedeniyle Asli Kusurlu Olduğu Anlaşıldığından Mahkemece Buna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
275Y8.HD4.5.2006E. 2006/2520 K. 2006/3048"BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Komşu Parsellerin Kadastro Tutanakları ve Taşınmaza İlişkin Hava Fotoğrafları Getirtilerek Fen Bilirkişisi Aracılığıyla Giderilmesi Gereği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tespit Tarihine Kadarki Zilyetliğin İktisaba Yeterli Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Zilyetliğin Başlangıç Tarihi ve Zilyetlik Süresi Tam Olarak Belirlenmesi Gereği )
TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Tespit Tarihine Kadarki Zilyetliğin İktisaba Yeterli Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Zilyetliğin Başlangıç Tarihi ve Zilyetlik Süresi Tam Olarak Belirlenmesi Gereği )
ZİLYETLİĞİN BAŞLANGICI VE SÜRESİNİN BELİRLENMESİ ( Davacının En Az Yirmibeş-Otuz Yıl Önce Ham Toprak Vasfında İken Sürüp Zilyedi Olduğu Dava Konusu Taşınmazların Tapu Kayıtlarının İptali İle Adına Tapuya Tesciline Karar Verilmesini Talep Ettiği Davada Mahkemece Davacı ve Davalının Bildirdiği Tanıklar Keşif Mahallinde Dinlenmesi Gereği )"
275Y4.HD3.5.2006E. 2005/7236 K. 2006/5230"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ GEREKTİRMEYEN DURUM ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenebilir Nitelikteki Olaylarda )
ELEKTRİK DAĞITIMININ ÖZEL KİŞİLERCE YAPILMASI ( OSB'de Yer Alan Kuruluşlar Alt Yapı İhtiyaçlarını OSB'nin Tesislerinden Karşılamak Zorunda Olduğu )
MÜDAHALENİN MEN'İ ( Organize Sanayi Bölgesinde Yer Alan Kuruluşlar Alt Yapı İhtiyaçlarını OSB'nin Tesislerinden Karşılamak Zorunda Olduğu )
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE VERİLEN ALT YAPI HİZMETLERİ ( OSB'nin İzni Olmaksızın Alt Yapı İhtiyaçları Başka Yerden Karşılanamaz ve Bu Amaçla Münferiden Tesis Kurulamayacağı )
ÖZEL KANUNUN ÖNCELİĞİ ( Davacı Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığınca Sözleşmenin Feshi ve Müdahalenin Meni İstemi - Davada Özel Kanun Niteliğindeki 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun Uygulanması Gereği )"
275Y11.HD1.5.2006E. 2005/5126 K. 2006/4878"SİGORTA RÜCU DAVASI ( Hasar Miktarı ve Kusur Oranının Tesbitinin Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Hususlardan Olduğu - Bilirkişinin Uzman Kişiler Arasından Seçilmesi Gerektiği )
HASAR MİKTARI VE KUSUR ORANININ TESPİTİ ( Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Hususlardan Olduğu/Uzman Bilirkişi Seçileceği - Hukukçu Bilirkişinin Konusunda Ne Şekilde Uzman Olduğunun Açıklanması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ ( Sigorta Rücu Davası - Ne Şekilde Uzman Olduğu Açıklanmayan Hukukçu Bilirkişinin Raporunun Karara Esas Alınamayacağı/Hasar Miktarı ve Kusur Oranının Tesbitinin Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Hususlardan Olduğu )"
275Y11.HD1.5.2006E. 2005/4970 K. 2006/4909"SAĞLIK SİGORTASINA DAYALI ALACAK DAVASI ( Yapılan Tetkiklerin Sigortalının Şikayetleri ile İlgisi Bulunmadığı ve Check-up Mahiyetinde Olduğu İddiası - Yapılan İşlemlerin Teminat Kapsamında Kalıp Kalmadığı Hususunda Doktor ve Sigorta Hukukçusunun Bulunduğu Heyetten Raporu Alınması Gereği )
SAĞLIK GİDERLERİNİN TEMİNAT KAPSAMININ DIŞINDA KALMASI ( Yapılan Tetkiklerin Teminat Kapsamında Kalıp Kalmadığının Bilirkişi Raporu ile Belirlenmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ ( Sağlık Sigortasına Dayalı Alacak Davası - Yapılan Tetkik ve Harcamaların Sigorta Teminatı Kapsamında Kalıp Kalmadığının Aralarında Uzman Doktor ve Sigorta Hukukçusu Bilirkişinin Bulunduğu Heyetten Alınacak Raporla Belirlenmesi )"
275Y1.HD26.4.2006E. 2006/3579 K. 2006/4838"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Dava Konusu Yerin Kira Sözleşmesine Dahil Yerlerden Olup Olmadığı Gerektiğinde Uzman Bilirkişilerin Bilgilerine Başvurularak Araştırılması Gereği )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Dava Konusu Yerin Kira Sözleşmesine Dahil Yerlerden Olup Olmadığı Gerektiğinde Uzman Bilirkişilerin Bilgilerine Başvurularak Araştırılması Gereği - Elatmanın Önlenmesi )
BİLİRKİŞİ ( Çekişmeli Yerlerin Diğer Kısımlarla Birlikte Kiraya Verildiği Kesin Olarak Anlaşılamaması Nedeniyle Bu Yerin Kira Sözleşmesine Dahil Yerlerden Olup Olmadığı Hakkında - Elatmanın Önlenmesi )"
275Y14.HD26.4.2006E. 2006/3512 K. 2006/4918"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Tel Örgü İle Çevrildiğinden Bahsederek Tecavüzün Varlığını Tesbit Eden Ziraat Mühendisinin Görüşüne Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )
MÜLKİYET HAKKINA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ ( Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesine Dair Hüküm Kurulmasına Rağmen Davalının İyiniyetinden Söz Edilerek Yargılama Giderlerinin Davacı Üzerinde Bırakılmasının Doğru Olmadığı )
YARGILAMA GİDERİ ( Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesine Dair Hüküm Kurulmasına Rağmen Davalının İyiniyetinden Söz Edilerek Davacı Üzerinde Bırakılamayacağı )"
275Y11.HD25.4.2006E. 2005/2313 K. 2006/4613"KASKO SİGORTASI ( Hasar Bedelini Ödeyen Sigorta Şirketi Ödediği Tazminatı Değil Ödemesi Gereken Tazminatı Kusur Oranları da Dikkate Alınmak Suretiyle Rücuen Talep Edebileceği )
RÜCU DAVASI ( Hasar Bedelini Ödeyen Sigorta Şirketi Ödediği Tazminatı Değil Ödemesi Gereken Tazminatı Kusur Oranları da Dikkate Alınmak Suretiyle Rücuen Talep Edebileceği )
TAZMİNATIN TESPİTİ ( Kasko Sigortasına Dayalı Hasar Bedeli Talebi - Hasar Bedelini Ödeyen Sigorta Şirketi Ödediği Tazminatı Değil Ödemesi Gereken Tazminatı Kusur Oranları da Dikkate Alınmak Suretiyle Rücuen Talep Edebileceği )"
275Y14.HD6.4.2006E. 2006/1174 K. 2006/4074"TAPUYA VAKIF ŞERHİNİN YAZILMASI İSTEMİ ( Vakıflar İdaresinin Kayıtlara Bu Şerhi Düşürmek İstemekteki Amacı İleride Taviz Bedelinden Mahrum Kalmamayı Sağlamak Olduğu - Taşınmazın Taviz Bedeline Tabi Olma Koşullarından Birisi de O Taşınmazın Sahih Vakıflardan Olduğunun Saptanması Olduğu )
TAVİZ BEDELİ ( Tapuya Vakıf Şerhinin Yazılması İstemi - Belirlenen Vakfın Türüne Göre Çekişmeli Taşınmazda Davacı Vakıflar İdaresinin Bir Hakkı Bulunup Bulunmadığı Diğer Bir Deyişle Davalıların Taviz Bedeli Ödemesi Gerekip Gerekmediğinin Araştırılması Gerektiği )
VAKIF TÜRÜ ( Hakkında Yeterli Bilgiye Sahip Hukuk Fakültelerinin Medeni Hukuk Kürsüsün'de Görevli Akademik Kariyere Sahip Uzman Bilirkişilerden Hükme Esas Teşkil Edecek Nitelikte Rapor Alınmaksızın Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği - Tapuya Vakıf Şerhinin Yazılması İstemi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tapuya Vakıf Şerhinin Yazılması İstemi - Vakıf Türü Hakkında Yeterli Bilgiye Sahip Hukuk Fakültelerinin Medeni Hukuk Kürsüsün'de Görevli Akademik Kariyere Sahip Uzman Bilirkişilerden Hükme Esas Teşkil Edecek Nitelikte Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y14.HD16.3.2006E. 2006/1342 K. 2006/2956"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Her İki Yanın Taşınmazlarına Revizyon Gören Tapu Kayıtlarının Mahallinde Yerel Bilirkişiler Aracılığı İle Uygulanarak Çekişmeli Yerin Hangi Kayıt Kapsamında Kaldığını Belirlemek Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - Revizyon Gören Tapu Kayıtlarının Mahallinde Yerel Bilirkişiler Aracılığı İle Uygulanarak Çekişmeli Yerin Hangi Kayıt Kapsamında Kaldığını Belirlemek Gerektiği )
REVİZYON GÖREN TAPU KAYDI ( Tapu İptali ve Tescil - Her İki Yanın Taşınmazlarına Revizyon Gören Tapu Kayıtlarının Mahallinde Yerel Bilirkişiler Aracılığı İle Uygulanarak Çekişmeli Yerin Hangi Kayıt Kapsamında Kaldığını Belirlemek Gerektiği )"
275Y11.HD28.2.2006E. 2005/2083 K. 2006/2036"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kooperatif Aidat ve Kredi Borcuna İlişkin - Ek Bilirkişi Raporuna Yapılan İtirazların Mahkemece Gözönüne Alınmadığı/Denetime Elverişli Bir Bilirkişi Raporu Alınacağı )
EK BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ( Kooperatif Aidat ve Kredi Borcuna İlişkin İtirazın İptali Davası - Ek Bilirkişi Raporuna Yapılan İtirazların Mahkemece Gözönüne Alınmadığı/Denetime Elverişli Bir Bilirkişi Raporu Alınacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kooperatif Aidat ve Kredi Borcuna İlişkin İtirazın İptali Davası - Ek Bilirkişi Raporuna Yapılan İtirazların Mahkemece Gözönüne Alınmadığı/Denetime Elverişli Bir Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )"
275Y11.HD23.2.2006E. 2005/13451 K. 2006/1842"İTİRAZIN İPTALİ ( Kooperatif Kayıtları ve Belgeleri Üzerinde HUMK Md. 275 ve Devamı Maddeleri Uyarınca Ek Rapor Alınarak ya da Yeni Bir Uzman Bilirkişi ya da Kuruluna İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İtirazın İptali - Kooperatif Kayıtları ve Belgeleri Üzerinde HUMK Md. 275 ve Devamı Maddeleri Uyarınca Ek Rapor Alınarak ya da Yeni Bir Uzman Bilirkişi ya da Kuruluna İnceleme Yaptırılması Gerektiği )
DEFTER VE BELGELERİN İNCELENMESİ ( İtirazın İptali - Noter Makbuzu Vergi Ödemeleri ve Sair Belgelerin Asıl ya da Onaylı Örneklerinin Eklenmesi Suretiyle 2001 Yılından Devreden Borcun Neler Olduğu Ayrıntılı OlarakSaptanması Gerektiği )"
275Y12.HD10.2.2006E. 2005/24800 K. 2006/2053"BONO BEDELİ ( Rakamla Gösterilen Bedelde Tahrifat Yapıldığının Saptanması Halinde Tahrifattan Önceki Miktar İçin Geçerli Sayılması Gerektiği )
BONONUN TAHRİF EDİLMESİ ( Rakamla Gösterilen Bedelde Saptanması Halinde Tahrifattan Önceki Miktar İçin Geçerli Sayılması Gerektiği - Çözümünün Özel Veya Teknik Bilgiyi Gerektirdiği )
ÇÖZÜMÜ ÖZEL VEYA TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN KONULAR ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği - Bonoda Tahrifat İddiası )"
275Y11.HD6.2.2006E. 2005/754 K. 2006/990"KİRALANAN TAŞINMAZDAKİ EKSİK İMALAT ( Kira Bedeline Mahsup Edilmek Üzere Tamamlanması İçin İzin ve Yetki Talebinin Kira Avansı Miktarı İle Sınırlanmadığı - Avansın Bakiye Kısmının Kullanılarak İzin Verilmesinin Doğru Olmadığı )
KİRA AVANSI ( Kira Bedeline Mahsup Edilmek Üzere Eksik İmalatın Tamamlanması İçin İzin ve Yetki Talebinin Kira Avansı Miktarı İle Sınırlanmadığı - Avansın Bakiye Kısmının Kullanılarak İzin Verilmesinin Doğru Olmadığı )
TAŞINMAZDAKİ EKSİK İMALAT ( Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirdiği - Bilirkişiden Asıl ve Ek Rapor Alınmasına Rağmen İtibar Edilmeyerek ve Edilmeme Gerekçesi de Karar Yerinde Tartışılmadan Hüküm Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren - Asıl ve Ek Rapor Alınmasına Rağmen İtibar Edilmeyerek ve Edilmeme Gerekçesi de Karar Yerinde Tartışılmadan Hüküm Verilemeyeceği )"
275Y12.HD31.1.2006E. 2005/24377 K. 2006/1053"ÇEKTE KEŞİDE TARİHİNİN DÜZELTİLDİĞİ İTİRAZI ( Borçlunun Paraf İmzasının Kendisine Ait Olmadığını İleri Sürerek - Sabit Olursa Çekin İbraz Süresinin Geçmiş ve Takibin İptal Olacağı/Bilirkişi İncelemesi Zorunluluğu )
İMZA İTİRAZI ( Borçlunun Paraf İmzasının Kendisine Ait Olmadığını İleri Sürerek Çekin Keşide Tarihinin Düzeltildiği İddiası - Bilirkişi İncelemesi Zorunluluğu/Çekin İbraz Süresinin Geçmiş ve Takibin İptal Olacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ZORUNLULUĞU ( Borçlunun Paraf İmzasının Kendisine Ait Olmadığını İleri Sürerek Çekin Keşide Tarihinin Düzeltildiği İddiası - Sabit Olursa Çekin İbraz Süresinin Geçmiş ve Takibin İptal Olacağı )"
275Y3.CD23.1.2006E. 2004/17222 K. 2006/38"DİKİLİDEN AĞAÇ KESMEK ( Emvallerin Temin Edildiği Yer İle Dip Kökler Üzerinde Orman Mühendisi Marifetiyle Keşif Yapılarak Düzenlenecek Raporun Esas Alınması Gereği - Uzman Olmayan Ziraat Mühendisinin Bilirkişi Olarak Dinlenemeyeceği )
BİLİRKİŞİ ( Dikiliden Ağaç Kesmek - Uzman Olmayan Ziraat Mühendisinin Bilirkişi Olarak Dinlenemeyeceği/Emvallerin Temin Edildiği Yer İle Dip Kökler Üzerinde Orman Mühendisi Marifetiyle Keşif Yapılarak Düzenlenecek Raporun Esas Alınması Gereği )
KEŞİF YAPILARAK RAPOR DÜZENLENMESİ GEREĞİ ( Dikiliden Ağaç Kesmek - Emvallerin Temin Edildiği Yer İle Dip Kökler Üzerinde Orman Mühendisi Marifetiyle )"
275Y14.HD23.1.2006E. 2005/10279 K. 2006/90"MEN'İ MÜDAHALE ( İddianın Miras Taksim Sözleşmesi Doğrultusunda Değerlendirilmesi ve Yine Bu Sözleşmeye Paralel Düzenlediği Söylenen Özel Projenin Uygulanması Suretiyle ve Gerek Duyulursa Komşuluk Hukuku Çerçevesinde Çözümü Zorunlu Olduğu )
KAL VE TAZMİNAT TALEBİ ( Miras Taksim Sözleşmesine Paralel Düzenlediği Söylenen Özel Projenin Uygulanması Suretiyle ve Gerek Duyulursa Komşuluk Hukuku Çerçevesinde Çözümü Zorunlu Olduğu )"
275Y15.HD28.12.2005E. 2005/1071 K. 2005/7161"MESLEKİ UYGULAMA SORUMLULUĞU ÜCRETİ ( Davalı Bu Konuda Birlikte Sözleşme Yapıldığını Kanıtlayamadığından Ayrıca Ücret Gerektiği Hususunda Mimarlar Odasının Cevabına Göre Bedel Hesaplanması Gerektiği )
MİMARLAR ODASI CEVABI ( Mesleki Uygulama Ücreti İstenildiğinden Davalı Bu Konuda Birlikte Sözleşme Yapıldığını Kanıtlayamadığından Mesleki Uygulama Sorumluluğu İçin Ayrıca Ücret Gerektiği Hususunda Mimarlar Odasının Cevabına Göre Bedel Hesaplanması Gerektiği )
ÜCRETİN TESPİTİ ( Mesleki Uygulama Ücreti - Davalı Bu Konuda Birlikte Sözleşme Yapıldığını Kanıtlayamadığından Mesleki Uygulama Sorumluluğu İçin Ayrıca Ücret Gerektiği Hususunda Mimarlar Odasının Cevabına Göre Bedel Hesaplanması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İnşaatın Yapımı Süresince Davacının Ne Miktar Mesleki Uygulama Ücretine Hak Kazandığı Bilirkişiye Hesaplatılması Gerektiği )"
275Y9.HD22.12.2005E. 2005/11972 K. 2005/40499"İŞE İADE TALEBİ ( Sözkonusu İşte Yapmadığı Belirtilen İşlerin Davacının Görevi Olup Olmadığı Görevi İse Yazılı Uyarılar da Dikkate Alınarak Makul Bir Zamanda Yapıp Yapmadığının Bilirkişi İncelemesini Gerektirdiği )
İŞÇİNİN GÖREVİ / İŞİ YAPIP YAPMADIĞI ( Yazılı Uyarılar da Dikkate Alınarak Makul Bir Zamanda Yapıp Yapmadığının Bilirkişi İncelemesini Gerektirdiği - İşe İade ve İşçilik Alacakları Talebi )
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Sözkonusu İşte Yapmadığı Belirtilen İşlerin Davacının Görevi Olup Olmadığı Görevi İse Yazılı Uyarılar da Dikkate Alınarak Makul Bir Zamanda Yapıp Yapmadığının Bilirkişi İncelemesini Gerektirdiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Sözkonusu İşte Yapmadığı Belirtilen İşlerin Davacının Görevi Olup Olmadığı Görevi İse Yazılı Uyarılar da Dikkate Alınarak Makul Bir Zamanda Yapıp Yapmadığının Teknik Bilirkişi İncelemesini Gerektirdiği - İşe İade ve İşçilik Alacakları Talebi )"
275Y3.HD22.12.2005E. 2005/13842 K. 2005/14216"ECRİMİSİL TALEBİ ( Emsal Nazara Alınmadan Soyut Belirlemeler İle Ecrimisil Hesabı Yapan Bilirkişi Raporuna İtibar Edilemeyeceği )
KİRA FARKININ TAHSİLİ ( Davacının Kullandığı Kısım Daha Değerli Olduğu Halde Davalı Lehine Daha Az Ecrimisil Miktarına Hükmedilmesini Sağlayan Hakkaniyete Aykırı Bilirkişi Raporu Yeterli Görülemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davacının Kullandığı Kısım Daha Değerli Olduğu Halde Davalı Lehine Daha Az Miktara Hükmedilmesini Sağlayan Hakkaniyete Aykırı Bilirkişi Raporu Yeterli Görülemeyeceği - Ecrimisil Talebi )"
275Y13.HD22.12.2005E. 2005/13513 K. 2005/19076"KOOPERATİF HİSSESİNİN DEVRİ İSTEMİ ( Davalının Kooperatif Hissesini 3. Şahsa Devrettiği Tarihteki Rayiç Bedelinin Bilirkişi Marifetiyle Tesbit Edilerek Belirlenecek Bu Değerin 1/2'sinin Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )
RAYİÇ BEDEL ( Kooperatif Hissesinin Devri İstemi - Davalının Kooperatif Hissesini 3. Şahsa Devrettiği Tarihteki Rayiç Bedelinin Bilirkişi Marifetiyle Tesbit Edilerek Belirlenecek Bu Değerin 1/2'sinin Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ ( Kooperatif Hissesinin Devri İstemi - Davalının Kooperatif Hissesini 3. Şahsa Devrettiği Tarihteki Rayiç Bedelinin Bilirkişi Marifetiyle Tesbit Edilerek Belirlenecek Bu Değerin 1/2'sinin Tahsiline Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y3.HD15.12.2005E. 2005/12884 K. 2005/13847"ECRİMİSİL ( Çözümü Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Hakim Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınmasına Karar Vereceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Bilirkişi Raporunu Hazırlarken Raporun Dayanağı Olan Somut ve Özel Nedenleri Bilimsel Verilere Uygun Olarak Göstermek Zorunda Olduğu )
DENETİME ELVERİŞLİ RAPOR ( Ecrimisil - Bilirkişi Raporunu Hazırlarken Raporun Dayanağı Olan Somut ve Özel Nedenleri Bilimsel Verilere Uygun Olarak Göstermek Zorunda Olduğu )"
275Y11.HD12.12.2005E. 2004/14554 K. 2005/12196"HAKSIZ EYLEMDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Mahkemenin Çözümü Özel veya Teknik Bir Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınmasına Karar Vereceği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Verilen Bilirkişi Raporu Yetersiz Noksan ve Müphem İse Mahkeme Bilirkişiden İzahat ve Açıklama Yeni Ek Rapor İsteyebileceği )
BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR İSTENİLMESİ ( Bilirkişi Raporunun Yetersiz Noksan ve Müphem Olması Halinde - Haksız Eylemden Doğan Tazminat )"
275Y19.HD9.12.2005E. 2005/10057 K. 2005/12340"ALACAK DAVASI ( Aracı Kurumun Acentanın İşlemlerinden Sorumlu Olması Nedeniyle )
ARACI KURUMLAR ( Yeterli Denetim Yapmamaları Halinde Aracı Kurumun Acentası Gibi İşlemlerde Bulunan Kişi veya Kurumların Bu İşlemlerinden Dolayı Hukuken Sorumlu Olmaları )
ACENTANIN İŞLEMLERİNDEN SORUMLULUK ( Aracı Kurumların Yeterli Denetim Yapmamaları Halinde Aracı Kurumun Acentası Gibi İşlemlerde Bulunan Kişi veya Kurumların Bu İşlemlerinden Dolayı Hukuken Sorumlu Olmaları )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Dava Konusu Alındı Belgesi ve Sözleşmenin Düzenlendiği Tarihin Saptanması Yönünden Adli Tıp İncelemesi Yaptırılmasının Gerekmesi )
BEKLETİCİ MESELE ( Davalı Savunmasında Sözü Edilen Ceza Soruşturmasının Akıbetinin Araştırılmasının Gerekmesi )"
275Y14.HD8.12.2005E. 2005/9395 K. 2005/11148"GEÇİT HAKKI TALEBİ ( Mahkemece Jeolog veya Jeomorfolog Bilirkişi Sağlanarak Yerinde Yeniden Keşif Yapılmalı Parselin Yola Cepheli Tüm Uzantısının İncelenmesi Gereği )
JEOLOG VEYA JEOMORFOLOG BİLİRKİŞİ ( Yerinde Yeniden Keşif Yapılarak Parselin Yola Cepheli Tüm Uzantısının İncelenmesi Gereği )
YOLA CEPHELİ PARSEL ( Mutlak Geçit İhtiyacı İçinde Olduğu Söylenemeyeceği )
İYİLEŞTİRME İLE GEÇİŞ YAPIP YAPAMAYACAĞI ( Yola Cepheli Parsel - Davacının Makul Bir Masraf Yaparak İyileştirme İle Geçiş Yapıp Yapamayacağının Ayrıntılarıyla Saptanması Gereği )"
275Y13.HD6.12.2005E. 2005/11780 K. 2005/18059"HATALI OLARAK TESPİT VE TAHSİL EDİLEN SU PARASININ İADESİ TALEBİ ( Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Fazla Ödeme Bulunup Bulunmadığı Varsa Miktarı Yönetmelik Çerçevesinde İncelenerek Belirlenmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Hatalı Olarak Tespit Ve Tahsil Edilen Su Parasının İadesi Talebi - Davaya Konu Dönemi De Kapsar Biçimde Davacı Aboneye Ait Hesap Detayları İle Yapılan Ödemelere Ait Ekstreler Ve İlgili Yönetmeliğin Getirtilmesi Gereği )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Hatalı Olarak Tespit Ve Tahsil Edilen Su Parasının İadesi Talebi - Davaya Konu Dönemi De Kapsar Biçimde Davacı Aboneye Ait Hesap Detayları İle Yapılan Ödemelere Ait Ekstreler Ve İlgili Yönetmeliğin Getirtilmesi Gereği )"
275Y11.HD2.12.2005E. 2005/13067 K. 2005/11836"MARKA TESCİLİ ( Uzman Bilirkişiden ya da Bilirkişi Kurulundan Markaları Oluşturan Kelimelerin Yazılış Okunuş ve Görünüş Olarak Benzer Olup Olmadıkları Hakkında Rapor Alınması Gerektiği )
MARKANIN TESCİL ENGELİ OLUP OLMADIĞI ( Bilirkişi Kurulundan Markaları Oluşturan Kelimelerin Yazılış Okunuş ve Görünüş Olarak Benzer Olup Olmadıkları Hangi Nedenlerle İnsanlarda Benzerlik ve Bağlantı Duygusuna Neden Olabileceği ve Karıştırılacağı Hususlarında Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Marka Tescili - Uzman Bilirkişiden ya da Bilirkişi Kurulundan Markaları Oluşturan Kelimelerin Yazılış Okunuş ve Görünüş Olarak Benzer Olup Olmadıkları Hakkında Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y3.HD1.12.2005E. 2005/12447 K. 2005/12993"TAZMİNAT DAVASI ( İspat Yükü Davacıda Olduğu - Haksız Eylem Ögelerinin Gerçekleştiğini Kusura Dayanan Sorumlulukta Kusurun Varlığını ve Zararı İspat Yükü Gene Zarar Görene Ait Bulunduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Haksız Eylem Ögelerinin Gerçekleştiğini ve Kusura Dayanan Sorumlulukta Kusurun Varlığını ve Zararı İspat Yükü Gene Zarar Görene Ait Bulunduğu - Tazminat Davası )
KUSURA DAYANAN SORUMLULUK ( Kusurun Varlığını ve Zararı İspat Yükü Zarar Görene Ait Bulunduğu - Tazminat Davası )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tek Bilirkişi Raporunu Yeterli Görmeyen ve Hükme Esas Almak İstemeyen Hakimin 3 Kişilik Bilirkişi Heyeti veya Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesinden Kusura İlişkin Yeniden Rapor Almak Suretiyle Bu Rapora Göre Sonuca Gitmesi Gereği )"
275Y3.HD1.12.2005E. 2005/11790 K. 2005/13009"KOMŞU DAİREYE SU SIZMASI ( Hasar ve Tamiratlardan Yapılmış Olanların Kim Tarafından Yapıldığının Tespiti Gerektiği - Eksik İncelemeyle Davacının mı Davalının mı Yaptığının Anlaşılmadığı - Sonucuna Göre Karar Verileceği )
HASAR VE TAMİRAT ( Komşu Daireye Su Sızmasında - Hasar ve Tamiratlardan Yapılmış Olanların Kim Tarafından Yapıldığının Tespiti Gerektiği - Sonucuna Göre Karar Verileceği )
EKSİK İNCELEME ( Komşu Daireye Su Sızmasında - Hasar ve Tamiratlardan Yapılmış Olanların Kim Tarafından Yapıldığının Tespiti Gerektiği - Sonucuna Göre Karar Verileceği )"
275Y13.HD29.11.2005E. 2005/11676 K. 2005/17508"KUSUR ( Yetersiz ve Dosya İçerisindeki Yüksek Sağlık Şurası Raporuyla da Çelişen Adli Tıp Genel Kurulu Raporu Esas Alınmak Suretiyle Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
ADLİ TIP GENEL KURULU RAPORU ( Yetersiz ve Dosya İçerisindeki Yüksek Sağlık Şurası Raporuyla da Çelişen - Esas Alınmak Suretiyle Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )
VEKİLİN SORUMLULUĞU ( İşçinin Sorumluluğu İle Eşdeğerde Tutulmuş ve Vekilinin Ufak Kusurundan Dahi Sorumlu Olacağı )"
275Y15.HD28.11.2005E. 2005/811 K. 2005/6370"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Davalı Adına Kayıtlı Olan Hisseden Davacının İptal ve Tescilini Talep Edebileceği Hisse Miktarı Hesaplattırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yaptırılarak Davalı Adına Kayıtlı Olan Hisseden Davacının İptal ve Tescilini Talep Edebileceği Hisse Miktarı Hesaplattırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
HİSSE MİKTARI ( Mahkemece Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Davalı Adına Kayıtlı Olan Hisseden Davacının İptal ve Tescilini Talep Edebileceği Hisse Miktarı Hesaplattırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y14.HD17.11.2005E. 2005/7702 K. 2005/10074"VAKIF ŞERHİNİN TERKİNİ TALEBİ ( Vakfın Türü ve Tavize Tabi Olup Olmadığının Tesbiti Gereği - 5304 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Açılan Davada Kadastro Kanununda Öngörülen Hak Düşürücü Sürenin Uygulanmayacağı )
YASANIN GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİ ( 5304 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Açılan Vakıf Şerhinin Terkini Davasında Kadastro Kanununda Öngörülen Hak Düşürücü Sürenin Uygulanmayacağı )
KADASTRO KANUNU'NDAKİ HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN UYGULANAMAMASI ( 5304 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Açılan Vakıf Şerhinin Terkini Davasında )"
275Y17.HD15.11.2005E. 2005/9915 K. 2005/10496"TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT ( Mahkemenin Tarafların Delillerini Uzman Bilirkişi veya Bilirkişi Kuruluna İncelettirilerek Kusur ve Zarar Konusunda Alınacak Rapor Sonucuna Göre Hüküm Kurması Gerektiği )
MOTORLU ARAÇ VE TRAFİK KUSUR BİLİRKİŞİ RAPORU ( Uzmanlığı Resmen Belgelendirilmemiş Avukat Bilirkişiden Alındığı - Yapılacak İş Tarafların Delillerini Uzman Bilirkişi veya Bilirkişi Kuruluna İncelettirilerek Kusur ve Zarar Konusunda Rapor Alınması Gerektiği )
KUSUR VE ZARAR RAPORU ( Trafik Kazasından Doğan Tazminat - Mahkemece Yapılacak İş Tarafların Delillerini Uzman Bilirkişi veya Bilirkişi Kuruluna İncelettirilerek Kusur ve Zarar Konusunda Alınacak Rapor Sonucuna Göre Hüküm Kurmak Gerektiği )
AVUKAT BİLİRKİŞİ ( Trafik Kazasından Doğan Tazminat - Bilirkişi Raporu Motorlu Araç ve Trafik Kusur Uzmanlığı Resmen Belgelendirilmemiş Avukat Bilirkişiden Alındığı/Tarafların Delilleri Uzman Bilirkişi veya Bilirkişi Kuruluna İncelettirilerek Kusur ve Zarar Konusunda Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Trafik Kazasından Doğan Tazminat/Uzmanlığı Resmen Belgelendirilmemiş Avukat Bilirkişiden Rapor Alındığı - Yapılacak Deliller İş Uzman Bilirkişi veya Bilirkişi Kuruluna İncelettirilerek Kusur ve Zarar Konusunda Alınacak Rapor Sonucuna Göre Hüküm Kurmak Gerektiği )"
275Y21.HD11.11.2005E. 2005/9754 K. 2005/11408"KOMİSYON KARARININ İPTALİ ( Prim ve Gecikme Zammı Tahakkukunun Kaldırılması İstemi - Elektrik Faturaları Celbedilerek Mali Müşavir Alt Uzmanlık Dalları İşyerinin Faaliyet Gösterdiği İş Kolu Olan Konfeksiyon ve Elektrik Mühendisliği Olan İş Güvenliği Uzmanları Bilirkişilere İnceleme Yaptırmak Gerektiği )
PRİM VE GECİKME ZAMMI TAHAKKUKUNUN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Elektrik Faturaları Celbedilerek Mali Müşavir Alt Uzmanlık Dalları İşyerinin Faaliyet Gösterdiği İş Kolu Olan Konfeksiyon ve Elektrik Mühendisliği Olan İş Güvenliği Uzmanları Bilirkişilere İnceleme Yaptırmak Gerektiği )
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI BİLİRKİŞİLER ( Prim ve Gecikme Zammı Tahakkukunun Kaldırılması İstemi - Mali Müşavir Alt Uzmanlık Dalları İşyerinin Faaliyet Gösterdiği İş Kolu Olan Konfeksiyon ve Elektrik Mühendisliği Olan İş Güvenliği Uzmanları Bilirkişilere İnceleme Yaptırmak Gerektiği )"
275Y8.HD10.11.2005E. 2005/6080 K. 2005/7483"TECAVÜZÜN MEN'İ ( Davacı Kazanmayı Sağlayacak Süre Zilyet Olduğunu İleri Sürdüğü - Davacının Zilyetliğe Vaki Müdahalesinin Önlenmesini Hakka Dayanarak İstemesinin Mümkün Olduğu )
MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Davacı Kazanmayı Sağlayacak Süre Zilyet Olduğunu İleri Sürdüğü - Davacının Zilyetliğe Vaki Müdahalesinin Önlenmesini Hakka Dayanarak İstemesinin Mümkün Olduğu )
KEŞİF ( Tecavüzün Men'i İstemi - Mahallinde Keşif Yapılıp HUMK'nun 258 ve 259. Md. Hükümlerine Göre Taraf Şahitlerini Usulüne Uygun Bir Şekilde Davet Edip Dinlemek Gerektiği Taktirde Bilirkişilerden Rapor Almak Gerektiği )
ZİLYETLİK ( Davacı Kazanmayı Sağlayacak Süre Zilyet Olduğunu İleri Sürdüğü - Davacının Zilyetliğe Vaki Müdahalesinin Önlenmesini Hakka Dayanarak İstemesinin Mümkün Olduğu )"
275Y15.HD10.11.2005E. 2005/624 K. 2005/5951"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Takdiri Delillerden Olduğu - Daha Önce Açılan Kısmi Davada Alınan Bilirkişi Raporu Daha Sonra Açılan İkinci Davada Hakimi Bağlamadığı )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Bilirkişi Raporunun Kesinlik Kazanması Ve Kazanılmış Hak Teşkil Etmesi Verildiği İlk Dava İçin Olduğu )
KISMİ DAVADA ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Daha Sonra Açılan İkinci Davada Hakimi Bağlamadığı - Açılan İkinci Davanın Konusu Alacak Miktarının Davacı Tarafından İspatlanması Gereği )
TAKDİRİ DELİL ( Bilirkişi İncelemesi - Kısmi Davada Alacağın Dava Edilen Miktar Kadar Olduğunun İspat Edilmesi Yeterli Olduğu/Eser Sözleşmesi )"
275Y15.HD12.10.2005E. 2004/6228 K. 2005/5377"ÖDENMEYEN İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( İmalatın Eksik ve Kusurlu Olduğu Gerekçesi İle İş Bedelinin Eksik Ödenmesi )
ÇELİŞKİLİ BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINAMAYACAĞI ( Nefaset Farkının Bilirkişi Raporlarında Farklı Hesaplanması )
ÖDENEN MİKTARIN İSPATI ( Taraflarca Kabul Edilen Ödeme Miktarının Belgelendirilmesine Gerek Olmadığı ) "
275Y21.HD10.10.2005E. 2005/4598 K. 2005/9125"RÜCUAN TAZMİNAT ( Davacı İşveren İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezliğe Uğrayan Dava Dışı İşçisine Kesinleşen Mahkeme Kararı ile Ödemek Durumunda Kaldığı Tazminat ile Yargılama Giderlerinin Davalı İşçisinden Rücuen Tahsili İstemi Nedeniyle )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Mahkemece Alınan Her İki Rapor Arasında Açık Çelişki Olduğu ve Kusura İtiraz Edildiği Halde İşgüvenliği Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Çelişki Giderici Kusur Raporu Alınmadan Hüküm Kurulmasının Hatalı Olması )"
275Y17.HD4.10.2005E. 2005/9291 K. 2005/9246"TRAFİK KAZASI ( Kusur Oranının Tesbiti Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirdiğinden Konusunda Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği )
KUSUR ORANININ TESPİTİ ( Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirdiğinden Konusunda Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Trafik Kazalarında da Kusur Oranının Tesbiti Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektirdiğinden Konusunda Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y8.HD26.9.2005E. 2005/5332 K. 2005/6074"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Her Ne Kadar Yerel Bilirkişi ve Kadastro Tutanağında İsimleri Geçen Bilirkişiler Mahkemece Doğrudan Doğruya Seçilip Dinlenilmiş İse de Beyanları Hüküm Vermeye Yeterli Bulunmadığı )
YEREL BİLİRKİŞİ VE KADASTRO TUTANAĞI ( İsimleri Geçen Bilirkişiler Mahkemece Doğrudan Doğruya Seçilip Dinlenilmiş İse de Beyanları Hüküm Vermeye Yeterli Bulunmadığı - Tapu İptali ve Tescil )"
275Y12.HD22.9.2005E. 2005/13308 K. 2005/17774"BİLİRKİŞİ ( Mahkemece Mahalline Gidilerek Ehil Bilirkişi ya da Bilirkişilerden Oluşacak Bir Kurul Aracılığı İle İlamın İnfazının Usulüne Uygun ve Doğru Biçimde Yapılıp Yapılmadığının Denetlenmesi Gerektiği )
İLAMIN İNFAZI ( Mahkemece Mahalline Gidilerek Ehil Bilirkişi ya da Bilirkişilerden Oluşacak Bir Kurul Aracılığı İle İlamın İnfazının Usulüne Uygun ve Doğru Biçimde Yapılıp Yapılmadığının Denetlenmesi Gerektiği )
KEŞİF ( Ehil Bilirkişi ya da Bilirkişilerden Oluşacak Bir Kurul Aracılığı İle İlamın İnfazının Usulüne Uygun ve Doğru Biçimde Yapılıp Yapılmadığının Denetlenmesi Gerektiği - Keşifte Bilgisine Başvurulan Teknik Bilirkişinin de Hazır Edilmesi Gerektiği )"
275Y17.HD19.9.2005E. 2005/8568 K. 2005/8619"TRAFİK KAZALARINDA ZARAR KALEMLERİNİN VE MİKTARININ TESPİTİ ( Teknik Bilgiyi Gerektirdiğinden Konusunda Uzman Bilirkişinin Görüşüne Başvurularak Tazminatın Hesaplanması Gerektiği )
TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( Trafik Kazalarında Zarar Kalemlerinin ve Miktarının Tesbiti Teknik Bilgiyi Gerektirdiğinden Konusunda Uzman Bilirkişinin Görüşüne Başvurularak Hesaplanması Gerektiği )
TALEBİN AŞILMASI ( Davacı Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutmadığı ve Islah Dilekçesi de Vermediği Halde Talebi Aşan Biçimde Hüküm Kurulması Taleple Bağlılık İlkesine Aykırılık Teşkil Ettiği )
ARAÇ MAHRUMİYETİ ( Hakkında Davacı Delil İbraz Etmediği Halde Talebinin Hüküm Altına Alınmasının İsabetli Olmadığı )"
275Y11.HD19.9.2005E. 2004/10974 K. 2005/8275"SİGORTA BEDELİNİN TAHSİLİ ( Hayat Sigorta Poliçesine Dayalı - Poliçede Yazılı "Hastalık ve Kaza Sonucu Tam Maluliyet" Klozunun Kapsamından Ne Anlaşılması Gerektiğinin Saptanması İçin Uyuşmazlığın Tıbbi Yönü İle İlgili Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
HAYAT SİGORTA POLİÇESİ ( Sigorta Bedelinin Tahsili - Poliçede Yazılı "Hastalık ve Kaza Sonucu Tam Maluliyet" Klozunun Kapsamından Ne Anlaşılması Gerektiğinin Saptanması İçin Uyuşmazlığın Tıbbi Yönü İle İlgili Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ ( Hayat Sigorta Poliçesine Dayalı Sigorta Bedelinin Tahsili - Poliçede Yazılı "Hastalık ve Kaza Sonucu Tam Maluliyet" Klozunun Kapsamı Hakkında Uyuşmazlığın Tıbbi Yönü İle İlgili Bilirkişi Kurulu Raporu Alınması Gerektiği )"
275Y7.HD13.9.2005E. 2005/2018 K. 2005/2586"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Asliye Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürünün Konusunda Uzman Olmadığı Bu Nedenle Rapor Düzenlemeye Yetkili Bulunmadığından Dosyanın Konusunda Uzman Bir Bilirkişiye Tevdi Edilerek Gerekçeli Rapor Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Çözümü Özel veya Teknik Bir Bilgiyi Gerektiren Konulara İlişkin Hususlarda Konusunda Uzman Bilirkişiye Başvurabileceği - Menfi Tespit Talebi )
MAHKEME YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ( Konusunda Uzman Olmadığı Bu Nedenle Rapor Düzenlemeye Yetkili Bulunmadığından Dava Dosyasının Konusunda Uzman Bir Bilirkişiye Tevdi Edilerek Ayrıntılı Gerekçeli Rapor Alınması Gereği )"
275Y18.HD18.7.2005E. 2005/5221 K. 2005/7596"TESİSAT ARIZASININ GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Gerekli Onarımın Yapılmadığının Saptanması Durumunda Davanın Kabulüne Hükmedilmesi Gerektiği )
DAVANIN KONUSUZ KALMASI ( Tesisat Arızasının Giderilmesi İstemi - Tesisatta Gerekli Onarım Yapılmış İse Davanın Konusuz Kalması Nedeniyle Bir Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilmesi Gerektiği )
SIZINTININ GİDERİLMESİ ( Tamamen Giderilip Giderilmediği Konusunda Ek Rapor Alınması Gerektiği - Gerekli Onarımın Yapılmadığının Saptanması Durumunda Davanın Kabulü Gerektiği )"
275Y17.HD18.7.2005E. 2005/8614 K. 2005/8122"HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN ZARARIN TAZMİNİ ( Bilirkişi Raporu ve Diğer Maddi Delillere Uygun Görülmeyen Tanık Beyanlarına İtibar Edilerek Hüküm Kurulmasının İsabetli Görülmediği )
TANIK BEYANLARI ( Haksız Fiilden Kaynaklanan Zararın Tazmini - Bilirkişi Raporu ve Diğer Maddi Delillere Uygun Görülmeyen Tanık Beyanlarına İtibar Edilerek Hüküm Kurulmasının İsabetli Görülmediği )
BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜ ( Çözümü Teknik Ve Özel Bilgiyi Gerektiren Konularda Hakimin Bilirkişi Görüşüne Göre Değerlendirme Yapılması Gerektiği - Haksız Fiilden Kaynaklanan Zararın Tazmini )"
275Y19.HD13.7.2005E. 2004/12059 K. 2005/7946"İTİRAZIN İPTALİ ( Kredi Nedeniyle Kefil Hakkında Yapılan Takip - Konusunda Uzman Bir Bilirkişiden Banka Kayıtları Üzerinde Yaptırılacak İncelemeyle Denetime Elverişli Rapor Alınması Gereği )
KREDİ NEDENİYLE KEFİL HAKKINDA YAPILAN TAKİP ( İtirazın İptali - Konusunda Uzman Bir Bilirkişiden Banka Kayıtları Üzerinde Yaptırılacak İncelemeyle Denetime Elverişli Rapor Alınması Gereği )
UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kredi Nedeniyle Kefil Hakkında Yapılan Takip/İtirazın İptali - Banka Kayıtları Üzerinde Yaptırılacak İncelemeyle Denetime Elverişli Rapor Alınması Gereği )"
275Y15.HD12.7.2005E. 2004/6694 K. 2005/4186"MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Sözleşme Yapılmasını Yasaklayan Yasal Bir Düzenleme Olmadığı Gibi Davalı Yurtdışına Kendi İradesi Dışında da Gönderilmediği - Yüklenme Senedi ve Gerekçesi Yeterli ve Denetime Elverişli Bilirkişi Raporu Dikkate Alınması Gereği )
YURT DIŞINA GÖNDERİLME ( Davalı Yurtdışına Kendi İradesi Dışında da Gönderilmediği - Yüklenme Senedi ve Gerekçesi Yeterli ve Denetime Elverişli Bilirkişi Raporu Dikkate Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Sözleşme Yapılmasını Yasaklayan Yasal Bir Düzenleme Olmadığı Gibi Davalı Yurtdışına Kendi İradesi Dışında da Gönderilmediği - Yüklenme Senedi ve Gerekçesi Yeterli ve Denetime Elverişli Bilirkişi Raporu Dikkate Alınması Gereği )"
275Y13.HD7.7.2005E. 2005/7519 K. 2005/11673"BİLİRKİŞİ TAYİNİ ( Kimliği Ve Uzmanlığı Belirtilerek Tutanağa Yazılmasının Şart Olduğu )
ÖZEL VE TEKNİK BİLGİ ( Bilirkişi Tayin Edilirken Düşüncesine Başvurulacak Kişinin Kimlik Ve Uzmanlık Durumu Belirtilerek Tutanağa Yazılması Gereği )
İMZA İNCELEMESİ ( Yediemin Depocusunun Bilirkişi Tayin Edilmesi - Söz Konusu Kişinin Başvurulan Hususta Ehil Olduğu Kabul Edilemeyeceği )
YEDİEMİN DEPOCUSU ( İmza İncelemesi İçin Bilirkişi Tayin Edilmesi - Söz Konusu Kişinin Başvurulan Hususta Ehil Olduğu Kabul Edilemeyeceği )"
275Y10.HD7.7.2005E. 2005/3260 K. 2005/7903"İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK ( Rücuan Tazminat - Kusur Bilirkişisi Olarak Seçilen Avukatın Kural Olarak Tek Başına İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Uzman Olduğunun Söylenemeyeceği )
RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Sürekli İşgöremezlik - Kusur Bilirkişisi Olarak Seçilen Avukatın Kural Olarak Tek Başına İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Uzman Olduğunun Söylenemeyeceği )
KUSUR BİLİRKİŞİSİ ( Avukatın Kural Olarak Tek Başına İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Uzman Olduğunun Söylenemeyeceği - İş Güvenliği Uzmanlarından Oluşturulacak Üç Kişilik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ( Oluşturulacak Üç Kişilik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği/Avukatın Kural Olarak Tek Başına İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Uzman Olduğunun Söylenemeyeceği - Rücuan Tazminat )
AVUKAT BİLİRKİŞİSİ ( Rücuan Tazminat - Tek Başına İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Uzman Olduğunun Söylenemeyeceği/İş Güvenliği Uzmanlarından Oluşturulacak Üç Kişilik Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gerektiği )"
275Y11.HD5.7.2005E. 2004/10035 K. 2005/7189"ANONİM ŞİRKET HİSSE DEVRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece Atanan Bilirkişi Kurulu Üyeleri Konuyu Aralarında Görüştükten Sonra Sonuca Varıp Raporu Birlikte Düzenlemeleri Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Anonim Şirket Hisse Devrinin İptali İstemi - Mahkemece Atanan Bilirkişi Kurulu Üyeleri Konuyu Aralarında Görüştükten Sonra Sonuca Varıp Raporu Birlikte Düzenlemeleri Gerektiği )
ÇELİŞKİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Uyuşmazlığın Çözümünde Bilirkişi İncelemesine Gerek Görülmüş Olup Heyetin Birbiri İle Çelişen Üç Ayrı Rapor Vermelerinden Sonra Hiçbir Rapora İtibar Edilmeden Re'sen ve Karma Gerekçelerle Hüküm Kurmasının Doğru Olmadığı )"
275Y6.HD27.6.2005E. 2005/4643 K. 2005/6746"KULLANIM BEDELİNİN TAHSİLİ ( Tarafların Kanıtları Toplanmak Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmak ve Dayanak Taahhütname Hükümleri de Gözönünde Bulundurularak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmek Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kullanım Bedelinin Tahsili - Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmak ve Dayanak Taahhütname Hükümleri de Gözönünde Bulundurularak Sonucuna Göre Bir Karar Verilmek Gerektiği )"
275Y5.HD21.6.2005E. 2005/4805 K. 2005/7248"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Yol Haline Getirilen Bölümünün Bakım ve Onarımı Hangi Belediye Tarafından Yaptırılmışsa Husumetin Ona Yöneltilmesi Gerektiği )
HUSUMET ( Yol Haline Getirilen Bölümünün Bakım ve Onarımı Hangi Belediye Tarafından Yaptırılmışsa Ona Yöneltilmesi Gerektiği - Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZIN DAHA FAZLA OLDUĞU İDDİASI ( Bilirkişiden Ek Rapor Alınmadan Hüküm Kurulamayacağı )"
275Y6.HD14.6.2005E. 2005/4587 K. 2005/6096"KİRA PARASININ MİKTARINDA UYUŞMAZLIK ( Mahallinde Keşif Yapılarak Uzman Bilirkişi Aracılığı İle Hafriyat Yapılan İnşaatta İnceleme Yaptırılması Kiralanan İş Makinalarının Ne Kadar Toprak Hafriyatı Yaptığının Kum Taşıdığının ve Sefer Sayısının Belirlenmesi Gereği )
KİRALANAN İŞ MAKİNALARININ HAFRİYAT İŞİNDE KULLANILMASI ( Hafriyat Yapılan İnşaatta İnceleme Yaptırılması Kiralanan İş Makinalarının Ne Kadar Toprak Hafriyatı Yaptığının Kum Taşıdığının ve Sefer Sayısının Belirlenmesi Gereği - Kira Alacağı )
KEŞİF YAPILARAK KİRA PARASININ TESPİTİ ( Uzman Bilirkişi Aracılığı İle Hafriyat Yapılan İnşaatta İnceleme Yaptırılması Kiralanan İş Makinalarının Ne Kadar Toprak Hafriyatı Yaptığının Kum Taşıdığının ve Sefer Sayısının Belirlenmesi Gereği )"
275Y11.HD14.6.2005E. 2004/9547 K. 2005/6156"MARKANIN TERKİNİ İSTEMİ ( Varsa Davalıya Ait Ürün Örnekleri de Getirtilerek Sahasında Uzman Bilirkişiden ya da Bilirkişi Kurulundan Markaları Oluşturan Kelimelerin Ne Şekilde Benzerlikler Taşıdıkları Hususlarında Rapor Alınması Gerektiği )
MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN TESPİTİ ( İki Ayrı Markayı Oluşturan İki Kelimenin Okunuş ve Görünüş İtibarıyla Benzerlik Taşıyıp Taşımadıkları Hakkında Rapor Alınarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Markanın Hükümsüzlüğünün Tespiti - İki Ayrı Markayı Oluşturan İki Kelimenin Okunuş ve Görünüş İtibarıyla Benzerlik Taşıyıp Taşımadıkları Hakkında Rapor Alınarak Hüküm Kurulması Gerektiği )"
275Y15.HD13.6.2005E. 2004/6147 K. 2005/3542"KOOPERATİFİN YÜKLENİCİYE FAZLA ÖDEME YAPMASI ( Bilirkişi Teknik Eleman Olup Heyette Görev Alan Diğer Bilirkişinin Hukukçu ve 3. Bilirkişinin de Bir Teknik Adam Olması Karşısında Rapora Etki Yapılabileceği )
MÜSPET - MENFİ ZARAR ( Davalı Şirket Temsilcisinin Kooperatif Genel Kurul Tutanağında O Tarihe Kadar Yaptığı İmalatın Bedelini Aldığına Dair Açıklamaları Da Dikkate Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİNİN RÜŞVET ALDlĞI HABERİ ( Asıl ve Ek Bilirkişi Raporları Yok Sayılarak Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulundan Gerektiğinde Mahallinde Keşif Yapılması Suretiyle Çelişkiyi Giderecek Şekilde Kapsamlı Rapor Alınması Gereği )"
275Y15.HD6.6.2005E. 2004/5095 K. 2005/3428"HAKEDİŞ BELGELERİ ( SSK'ya Ödenen Paranın Rücuan Tahsili - Dava Konusu İşe Ait Hakediş Belgeleri Getirildikten Sonra SSK Mevzuatı Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Kurulu Oluşturulması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( SSK'ya Ödenen Paranın Rücuan Tahsili - Dava Konusu İşe Ait Hakediş Belgeleri Getirildikten Sonra SSK Mevzuatı Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Kurulu Oluşturulması Gereği )"
275Y3.HD26.5.2005E. 2005/5317 K. 2005/5891"SUYA VAKİ MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Suyun Kaynağının Bulunduğu Yer Belirlenerek Davacıya Ait Taşınmazda Bulunduğunun Tespiti Halinde Suyun Debisi ve Davacının Su İhtiyacı da Nazara Alınarak Özel Su Olduğu Anlaşıldığı Takdirde Kabulü Gereği )
SUYUN NİTELİĞİ ( Suya Vaki Müdahalenin Önlenmesi - Davacıya Ait Taşınmazda Bulunduğunun Tespiti Halinde Suyun Debisi ve Davacının Su İhtiyacı da Nazara Alınarak Özel Su Olduğu Anlaşıldığı Takdirde Davanın Kabulü Gereği )
AĞAÇLARIN KURUMASI NEDENİYLE ZARARININ GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Suya Vaki Müdahalenin Önlenmesi - Suyun Debisi ve Davacının Su İhtiyacı da Nazara Alınarak Özel Su Olduğu Anlaşıldığı Takdirde Davanın Kabulü Gereği )
DAVANIN GERİ ALINMASI ( Alan Davacı Bununla Talep Sonucundan Feragat Etmemekte Sadece Davasını Geri Almakta ve Onu İleride Tekrar Açabilme Hakkını Saklı Tuttuğu - Davalının Beyanı Alınmadan Tazminat İstemi Yönünden Davanın Reddedilemeyeceği )
TAZMİNAT İSTEMİ ( Davasını Geri Alan Davacı Talep Sonucundan Feragat Etmemekte Sadece Davasını Geri Almakta ve Onu İleride Tekrar Açabilme Hakkını Saklı Tuttuğu - Davalının Beyanı Alınmadan Reddedilemeyeceği )"
275Y11.HD10.5.2005E. 2004/7863 K. 2005/4891"HASAR BEDELİNİN RÜCUEN TAZMİNİ ( Trafik Kazasındaki Kusur Oranının ve Hasar Miktarının Tespiti Teknik Bir Konu Olup Bu Hususların Tespiti Açısından Bilirkişiden Görüş Alınması Gerektiği )
KASKO SİGORTA POLİÇESİ ( Hasar Bedelinin Rücuen Tazmini - Trafik Kazasındaki Kusur Oranının ve Hasar Miktarının Tespiti Teknik Bir Konu Olup Bu Hususların Tespiti Açısından Bilirkişiden Görüş Alınacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İtibar Edilmemesi Karşısında Ek Rapor ya da Yeni Bir Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği - Kasko Sigorta Poliçesiyle Sigortalı Araçta Oluşan Hasar Bedelinin Rücuen Tazmini )
TRAFİK KAZASINDAKİ KUSUR ORANININ VE HASAR MİKTARININ TESPİTİ ( Teknik Bir Konu Olup Bu Hususların Tespiti Açısından Bilirkişiden Görüş Alınması Gerektiği )"
275Y9.HD5.5.2005E. 2005/11092 K. 2005/15634"VAKIF ZARARININ ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Bilirkişi Raporu Oy Çokluğu İle Düzenlendiği Gibi Hükme Yeterli Bulunmaması Nedeniyle İçerisinde Birer Tabip Ve Hukukçunun Da Bulunacağı 3 Kişilik Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Oy Çokluğu İle Düzenlendiği Gibi Hükme Yeterli Bulunmaması Nedeniyle İçerisinde Birer Tabip Ve Hukukçunun Da Bulunacağı 3 Kişilik Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gereği - Vakıf Zararının Ödetilmesi Talebi )
OY ÇOKLUĞU İLE DÜZENLENEN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hükme Yeterli Bulunmaması Nedeniyle İçerisinde Birer Tabip Ve Hukukçunun Da Bulunacağı 3 Kişilik Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gereği - Vakıf Zararının Ödetilmesi Talebi )"
275Y19.HD26.4.2005E. 2004/9843 K. 2005/4674"ALACAK DAVASI ( Davacı Taraf Dilekçesiyle Bilirkişi Raporuna Gerekçeli Bir Biçimde İtiraz Ettiği - Yerel Mahkemece Bu İtirazlar Hakkında Denetime Elverişli Ek Rapor Alınarak Hüküm Kurulması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ( Alacak Davası - Yerel Mahkemece Bu İtirazlar Hakkında Denetime Elverişli Ek Rapor Alınarak Hüküm Kurulması Gerektiği )"
275Y18.HD26.4.2005E. 2005/1859 K. 2005/4243"DÖVİZ ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ ( Davalı Vakfın ve İşveren Şirketlerin Merkezindeki Kayıtlarda Konunun Uzman Bilirkişi Tarafından Etraflıca İnceleme Yapılması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Davalı Vakfın ve İşveren Şirketlerin Merkezindeki Kayıtlarda Konunun Uzman Bilirkişi Tarafından Etraflıca İnceleme Yapılması Gereği - Döviz Alacağının Tahsili Talebi )
EMEKLİLİK KATKI PAYI ( Davacının Vakfın Kurucusu Şirketlerde Çalıştığı Süreler İçinde Davacı Adına Bu Şirketlerce Davalıya Gönderilen Emeklilik Katkı Paylarının Tamamı Tespit Edilip Bilirkişilerden de Bu Konuda Ek Rapor Alınması Gereği )"
275Y17.HD26.4.2005E. 2005/5389 K. 2005/4405"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kaza Raporu İle Yargılama Aşamasında Alınan Bilirkişi Raporlarında Kazaya Karışanlara Farklı Oranda Kusurlar Verildiği - Bilirkişi Raporları Arasındaki Farklılığın Giderilmesi Amacıyla Yeniden Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
TRAFİK KAZA RAPORU ( İle Yargılama Aşamasında Alınan Bilirkişi Raporlarında Kazaya Karışanlara Farklı Oranda Kusurlar Verildiği - Bilirkişi Raporları Arasındaki Farklılığın Giderilmesi Amacıyla Yeniden Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tazminat Davası - Trafik Kaza Raporu İle Yargılama Aşamasında Alınan Bilirkişi Raporlarında Kazaya Karışanlara Farklı Oranda Kusurlar Verildiği - Bilirkişi Raporları Arasındaki Farklılığın Giderilmesi Amacıyla Yeniden Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği )"
275Y15.HD26.4.2005E. 2004/4770 K. 2005/2543"HAK EDİŞ VE FİYAT FARKI TALEBİ ( Yorumda Yardımcı Olmak Üzere Hukukçu ve Makine Mühendislerinden Yeniden Oluşturulacak Üç Kişilik Bilirkişi Heyetiyle Gerektiğinde Mahallinde İnceleme Yapmak Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hukukçu ve Makine Mühendislerinden Yeniden Oluşturulacak Üç Kişilik Bilirkişi Heyetiyle Gerektiğinde Mahallinde İnceleme Yapmak Gerektiği - Hakediş ve Fiyat Farkı Alacağı Talebi )"
275Y13.HD25.4.2005E. 2005/1031 K. 2005/7049"ARACIN HAKSIZ KULLANILMASI ( Alacak Davası - Aracın Araç Kiralama Şirketince Kiraya Verilmesindeki Kıstaslar Esas Alınarak Düzenlenen Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmesi Mümkün Olmadığı )
ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETİ ( Aracın Araç Kiralama Şirketince Kiraya Verilmesindeki Kıstaslar Esas Alınarak Düzenlenen Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmesi Mümkün Olmadığı - Alacak Davası )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Aracın Araç Kiralama Şirketince Kiraya Verilmesindeki Kıstaslar Esas Alınarak Düzenlenen Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmesi Mümkün Olmadığı )
İHTAR KEŞİDE EDİLMESİ ( Belli Bir Miktar Belirlenmediği İçin Kullanım Mahrumiyetinden Dolayı Oluştuğu İddia Edilen Zarar İçin Geçmişe Yönelik Faiz Talebinde de Bulunulamayacağı )"
275Y11.HD21.4.2005E. 2004/7121 K. 2005/4042"GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Kar Payının Dağıtılmamasına ve Yedek Akçeye Ayrılmasına İlişkin - Haklı Sebeplerin Bulunup Bulunmadığı Konusunda Bilirkişiden Somut Verilere Dayalı Rapor Alınması Zorunluluğu )
KAR PAYININ DAĞITILMAMASI VE YEDEK AKÇEYE AYRILMASINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Haklı Sebeplerin Bulunup Bulunmadığı Konusunda Bilirkişiden Somut Verilere Dayalı Rapor Alınması Zorunluluğu )
BİLİRKİŞİ KURULUNDAN SOMUT VERİLERE DAYALI RAPOR ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Kar Payının Dağıtılmamasında Haklı Sebeplerin Varlığı Konusunda - Genel Kurul Kararının İptali Davası )"
275Y19.HD19.4.2005E. 2004/9769 K. 2005/4369"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Raporlar Arasında Çelişki ve Davacının Alacaklı Olduğu Dikkate Alınmadan Eksik İnceleme İle Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu )
RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Davacının Alacaklı Olduğu Dikkate Alınmadan Eksik İnceleme İle Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu )
DEFTER VE KAYITLARI ÜZERİNDE İNCELEME ( Yapılarak Davacı Tarafından Davalıya Ödenen Miktar ve Davalı Tarafından Davacıya Teslim Edilen Mal Miktarı Belirlenerek Tüm Akdi İlişki Birlikte Değerlendirilip Alınacak Rapor Doğrultusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )"
275Y17.HD19.4.2005E. 2005/5147 K. 2005/4094"KUSUR RAPORU ( Gerek İlk Bilirkişiden Alınan Rapor Gerekse Adli Tıp Kurumundan Alınan Rapor Birbirini Doğruladığına Göre Mahkemece Bilirkişi Raporlarında Belirtilen Kusur Oranında Farklı Kusur Belirlemesinin Kabul Edilemeyeceği )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Gerek İlk Bilirkişiden Alınan Rapor Gerekse Adli Tıp Kurumundan Alınan Rapor Birbirini Doğruladığı - Bilirkişi Raporlarında Belirtilen Kusur Oranında Farklı Kusur Belirlemesinin Kabul Edilemeyeceği )
ARAÇ YOKSUNLUĞU ( Davacının Araçsız Kaldığı Günler İçin Mevcut Delillere Göre BK Md. 42 Gözönünde Bulundurulmak Suretiyle Muhik Tazminat Miktarının Takdir ve Kabul Edilmemesinin Doğru Olmadığı )
MUHİK TAZMİNAT MİKTARI ( Araç Yoksunluğu Gideri - Davacının Araçsız Kaldığı Günler İçin Mevcut Delillere Göre BK Md. 42 Gözönünde Bulundurulmak Suretiyle Muhik Tazminat Miktarının Takdir ve Kabul Edilmemesinin Doğru Olmadığı )"
275Y17.HD28.3.2005E. 2005/4447 K. 2005/2892"TRAFİK KAZASINA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Başkomiserine Düzenlettirilen Kusura ve Hasara İlişkin Rapor Gereğince Hüküm Verilemeyeceği - Trafik Kazalarında Tazminat Miktarının Belirlenmesinin Uzmanlığı Gerektirdiği )
UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ZORUNLULUĞU ( Trafik Kazalarında Tazminat Miktarının Belirlenmesinin Uzmanlığı Gerektirdiği - Trafik Başkomiserine Düzenlettirilen Kusura ve Hasara İlişkin Rapor Gereğince Hüküm Verilemeyeceği )
TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Başkomiserine Düzenlettirilen Kusura ve Hasara İlişkin Rapor Gereğince Hüküm Verilemeyeceği - Trafik Kazalarında Tazminat Miktarının Belirlenmesinin Uzmanlığı Gerektirdiği )"
275Y19.HD22.3.2005E. 2004/9427 K. 2005/3049"İTİRAZIN İPTALİ ( Bilirkişinin Faiz Ölçüsü Olarak Belirlediği Rakamın Gerçeği Yansıtma Durumunun Denetlenmesi Olanaklı Olmadığı - Dökümlü Olarak Rapor Alınıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİNİN FAİZ ÖLÇÜSÜ ( Belirlediği Rakamın Gerçeği Yansıtma Durumunun Denetlenmesi Olanaklı Olmadığı - Dökümlü Olarak Rapor Alınıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
DÖKÜMLÜ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bilirkişinin Faiz Ölçüsü Olarak Belirlediği Rakamın Gerçeği Yansıtma Durumunun Denetlenmesi Olanaklı Olmaması Nedeniyle Alınması Gereği - İtirazın İptali )"
275Y11.HD22.3.2005E. 2004/6080 K. 2005/2639"KONUTUN BENZERLERİNE GÖRE HATALI VE EKSİK OLARAK TESLİMİ ( Delil Tespiti Raporu İle Keşif Raporu Arasındaki Çelişkiler de Giderilecek Bir Rapor Alınıp Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
TAZMİNAT TALEBİ ( Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Asgari Konut Niteliklerinden Aşağı Olmamak Üzere Kooperatifteki Diğer Üyelerin Konutları Emsal Alınarak Yapım Hataları ve Eksiklikler Somut Olarak Belirlenmesi Gereği )
KOOPERATİFTEKİ DİĞER ÜYELERİN KONUTLARI EMSAL ALINMASI GEREĞİ ( Asgari Konut Niteliklerinden Aşağı Olmamak Üzere Emsal Alınarak Yapım Hataları ve Eksiklikler Somut Olarak Belirlenmesi Gereği )"
275Y17.HD21.3.2005E. 2005/3902 K. 2005/2673"TRAFİK KAZASINA DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Hasar Ve Kusur Konusunda Uzman Olmayan Avukat Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Kurulamayacağı )
AVUKAT BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hasar Ve Kusur Konusunda Uzman Olmaması Halinde Raporuna Göre Hüküm Kurulamayacağı - Trafik Kazasına Dayalı Tazminat Davası )
HASAR VE KUSUR ( Bu Konuda Uzman Olmayan Avukat Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Kurulamayacağı - Trafik Kazasına Dayalı Tazminat Davası )"
275Y19.HD10.3.2005E. 2004/13373 K. 2005/2443"İFLASIN ERTELENMESİNİN ŞARTLARI ( Borca Batıklık Durumunun ve Kurtulma Umudu Bulunup Bulunmadığının Tesbitinin Bilirkişi İncelemesini Gerektirmesi - Bilirkişi Raporunu Beğenmeyen Hakimin Ek veya Tamamlayıcı Rapor Alması Gereği/Hakimin Bilirkişi Yerine Geçerek Hüküm Kuramayacağı )
BORCA BATIKLIK DURUMUNUN VE MALİ DURUMU İYİLEŞTİRME UMUDU BULUNUP BULUNMADIĞININ TESBİTİ ( Bilirkişi Raporunu İnandırıcı Bulmayan Mahkemenin Ek veya Tamamlayıcı Rapor Alması Gereği - Hakimin Bilirkişinin Yerine Geçerek Hüküm Kuramayacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ GEREKTİREN KONULARDA HAKİMİN BİLİRKİŞİNİN YERİNE GEÇEREK KARAR VEREMEMESİ ( İflasın Ertelenmesi Davasında Borca Batıklık Durumunun ve Mali Durumu İyileştirme Umudu Bulunup Bulunmadığının Tesbiti Usulü )
MALİ DURUMU DÜZELTME UMUDU BULUNUP BULUNMADIĞININ BİLİRKİŞİ VASITASIYLA TESBİTİ GEREĞİ ( Hakimin Bilirkişi Raporunu İnandırıcı Bulmaması Halinde Ek veya Tamamlayıcı Rapor Alması Gereği/Bilirkişinin Yerine Geçerek Hüküm Kurulamaması - İflasın Ertelenmesi Talebi )"
275Y11.HD10.3.2005E. 2004/1564 K. 2005/2352"TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞINDAKİ KAZA ( Oluşumuna İlişkin Verilere Kısmen Aykırı Düşen Bilirkişiler Kurulu Raporuna Yönelik Olarak Davacı Sigortacı Vekilinin Dilekçesinde İleri Sürülen Ciddi İtirazlar Üzerinde Durularak Aynı Kuruldan Ek Rapor Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ KURULU RAPORU ( Davacı Sigortacı Vekilinin Dilekçesinde İleri Sürülen Ciddi İtirazlar Üzerinde Durularak Aynı Kuruldan Ek Rapor Alınması Gereği )
ZİNCİRLEME KAZADAKİ KUSUR ( Kusurluluk Durumu ve Kusur İle Davacıya CMR Sigortalı Yükün Ziyai Arasında Nedensellik Bağı Bulunup Bulunmadığının Belirlenmesi Zorunlu Olduğu )"
275Y17.HD8.3.2005E. 2005/2909 K. 2005/2085"TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Kusur Oranları ve Tazminat Miktarının Belirlenmesi Uzmanlığı Gerektirdiğinden Bilirkişi Görüşü Alınacağı - Davacının İbraz Ettiği Faturaların Olaya ve Hasara Uygunluğu Bilirkişi Marifetiyle Denetlenmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
BİLİRKİŞİ ( Trafik Kazasından Doğan Maddi Tazminat Talepli Davada Maddi Tazminat Konusunda Bilirkişi Görüşü Alınacağı - Davacının İbraz Ettiği Faturaların Olaya ve Hasara Uygunluğu Bilirkişi Marifetiyle Denetlenmeden Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİ ( Dava Açılmadan Önce Sigorta Şirketine Başvuru Yapıldığı Halde Ödeme Yapmıyarak Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermesi Nedeniyle Davalı Sigorta Şirketi Aleyhine Hükmedilmesi Gereği - Tüm Yargılama Giderlerinin Diğer Davalıya Yükletilemiyeceği )
GÖREV ( Trafik Kazasından Doğan Maddi Tazminat Talepli Dava - İş Mahkemesi'nin Görevli Olmadığı Davada Karar Başlığına Davaya İş Mahkemesi Sıfatıyla Bakıldığının Yazılması Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )"
275Y4.HD28.2.2005E. 2004/7591 K. 2005/1876"HAKSIZ EYLEM SONUCU KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Yazıda Aynı Yerde Öğretim Görevlisi Olarak Çalışan Davacı Hakkında Aktardığı Olayların Doğru Olduğu Yeminli Olarak Dinlenilen Tanık Anlatımları İle Anlaşıldığı - Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gerektiği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yazıda Aynı Yerde Öğretim Görevlisi Olarak Çalışan Davacı Hakkında Aktardığı Olayların Doğru Olduğu Yeminli Olarak Dinlenilen Tanık Anlatımları İle Anlaşıldığından Talebin Reddi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Ge¬nel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenmesi Mümkün Olan Konularda Bilirkişi Dinlenemeyeceği - Haksız Eylem Sonucu Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Manevi Tazminat İsteminin Reddi Gereği )"
275Y14.HD23.2.2005E. 2005/318 K. 2005/1146"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Temliken Tescil İstemi Nedeniyle )
TEMLİKEN TESCİL ( Bu Tür Davaların Kabulü için Yasanın Aradığı Unsurlardan Birisi de Başkasına Ait Zemin Üzerine Arazinin Değerinden Daha Fazla Kıymette Bir Yapı Meydana Getirilmesi )
BAŞKASINA AİT ARSAYA BİNA YAPILMASI ( Zemin Kısmında Temelli Kalması Amacıyla Yapılmış Bina Kapsamında Bulunan Yapı Yapılıp Yapılmadığının Başka Bir Anlatımla Davada Subjektif Koşulun Oluşup Oluşmadığının Açıklığa Kavuşturulmasının Gerekmesi )"
275Y11.HD22.2.2005E. 2004/4858 K. 2005/1562"YANGIN SİGORTA POLİÇESİNE GÖRE YAPILAN ÖDEMENİN RÜCUAN TAHSİLİ TALEBİ ( Likit Gaz Patlaması Sonucu Oluşan Zarar Nedeniyle - Mahkemece Uzman Bilirkişi Kurulundan Kusur Oranlarına İlişkin Rapor Alınması Zorunluluğu )
LİKİD GAZ PATLAMASI SONUCU DOĞAN ZARAR ( Yangın Sigorta Poliçesine Göre Yapılan Ödeme İçin Rücu Talebi - Mahkemece Uzman Bilirkişi Kurulundan Kusur Oranlarına İlişkin Rapor Alınması Zorunluluğu )
KUSUR ORANLARININ TESBİTİ İÇİN UZMAN BİLİRKİŞİ KURULUNDAN RAPOR ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Likid Gaz Patlaması Sonucu Oluşan Zarardan Dolayı Yangın Sigortacısının Yaptığı Ödeme İçin Rücu Talebi )
RÜCUAN TAZMİNAT TALEBİ ( Likid Gaz Patlaması Sonucu Oluşan Hasar Nedeniyle Yangın Sigortasından Yapılan Ödeme İçin - Kusur Oranlarının Uzman Bilirkişi Kuruluna Tesbit Ettirilmesi Gereği )"
275Y18.HD21.2.2005E. 2005/397 K. 2005/1018"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI ( Yargıtayın Bozma Kararlarına Karşı Direnme Hakkının Yasalarımıza Göre Mahkemeye Verilmiş Olması )
DİRENME ( Yasalaramıza Göre Yargıtayın Bozma Kararlarına Karşı Direnme Hakkının Mahkemeye Verilmiş Olması )
BOZMADAN SONRA VERİLEN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bozma Gereklerinin Yerine Getirilmesinin ve Bozma İlamında Yazılı Hususlarını Karşılayacak Nitelikte Ek Raporlar Düzenlenmesinin Zorunlu Olması )"
275Y17.HD21.2.2005E. 2005/2220 K. 2005/1472"TRAFİK KAZASINDA SORUMLULUK ( Aynı Zarardan Sorumlu Olanların Müteselsilen Sorumlu Olacağı - Davacının İstediği Borçluya Başvurma Hakkının Bulunduğu )
MÜŞTEREK BORÇLULARIN SORUMLULUĞU ( Davacının İstediği Borçluya Başvurma Hakkının Bulunduğu - Trafik Kazasından Doğan Tazminat )
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Aynı Zarardan Sorumlu Olanların Müteselsilen Sorumlu Olacağı - Davacının İstediği Borçluya Başvurma Hakkının Bulunduğu )
BİLİRKİŞİ ( Davacının Aracını Tamir Eden Kaporta Ustasının Bilirkişi Olarak Seçilmesi Konusunda Uzman Olmayan Bilirkişi Sayılması - Trafik Kazasından Doğan Tazminat )"
275Y8.HD17.2.2005E. 2005/763 K. 2005/1147"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Tescil Talebi - Fen Memuru Bilirkişilerin Raporuna Göre Taşınmaz Keban Barajı Gölüne Sınır Olarak Bulunduğu/Taşınmazın Bu Haliyle Tarıma Elverişli Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği )
TESCİL TALEBİ ( Fen Memuru Bilirkişilerin Raporuna Göre Taşınmaz Keban Barajı Gölüne Sınır Olarak Bulunduğu/Taşınmazın Bu Haliyle Tarıma Elverişli Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği )
TAŞINMAZIN TARIMA ELVERİŞLİ OLUP OLMADIĞI ( Fen Memuru Bilirkişilerin Raporuna Göre Taşınmaz Keban Barajı Gölüne Sınır Olarak Bulunduğu/Taşınmazın Bu Haliyle Tarıma Elverişli Olup Olmadığının Belirlenmesi Gereği - Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği )"
275Y3.HD17.2.2005E. 2005/1168 K. 2005/1415"ECRİMİSİL DAVASI ( Davacının da Paydaşı Olduğu Taşınmazı Davalının Haksız İşgal Etmiş Olması Nedeniyle )
ECRİMİSİL MİKTARI ( Tam Kâr Mahrumiyeti Olabileceği Gibi Taşınmazın Getirebileceği Kira Parası da Olabilmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Çözümü Özel ve Teknik Bir Bilgiyi Gerektiren Hallerde Hakimin Bilirkişinin Görüşüne Başvurmak Zorunda Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Raporun Dayanağı Olan Somut ve Özel Nedenlerin Bilimsel Verilere Uygun Olarak Gösterilmesinin Gerekmesi )
ECRİMİSİL MİKARININ TESPİTİ ( Benzer Nitelikteki Yerlerin İşgal Tarihindeki Kira Paralarının Araştırılmasının Gerekmesi-Taşınmazın Büyüklüğü-Kullanım Durumu ve Davacının Hissesinin de Gözetilmesinin Gerekmesi )
HAKSIZ İŞGAL ( Hükmolunacak Ecrimisilin Tespiti için Benzer Nitelikteki Yerlerin İşgal Tarihindeki Kira Paralarının Araştırılmasının Gerekmesi )"
275Y15.HD16.2.2005E. 2004/2451 K. 2005/820"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporuna Davalı Yanca Çeşitli Konularda İtirazlar Yöneltilmiş Olmasına Rağmen Mahkemece İtirazları Karşılayacak Şekilde Ek Rapor Alınmaması )
EK RAPOR ALINMASI ( Bilirkişi Raporuna Davalı Yanca Çeşitli Konularda İtirazlar Yöneltilmiş Olmasına Rağmen Mahkemece İtirazları Karşılayacak Şekilde Ek Rapor Alınmamasının Hatalı Olması )"
275Y4.HD14.2.2005E. 2004/16834 K. 2005/1260"MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT ( Davasında Daimi ve Geçici İş Gücü Kaybının Tespiti İçin Ceza Davasında Raporla Yetinilmemesi Gereği - Tedavi Giderleri Yönünden de Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği )
DAİMİ VE GEÇİCİ İŞ GÜCÜ KAYBI ( Etkili Eylem Soncu Meydana Geldiğinden Ceza Davasında Verilen Raporun İş Gücü Kaybını Göstermesi Bakımından Yeterli Olmadığı - Daimi İş Gücü Kaybı ve İyileşme Sürecinin Uzman Bilirkişice İrdelenmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ ( Etkili Eylem Sonucu Oluşan Daimi ve Geçici İş Gücü Kaybı ve İyileşme Sürecinin Uzman Bilir Kişi Tarafından İrdelenmesi Gereği - İş Gücü Kaybının Sadece Ceza Davasında Verilen Raporla Belirlenmesinin Yeterli Olmadığı )"
275Y17.HD14.2.2005E. 2005/1508 K. 2005/1040"TAZMİNAT DAVASI ( Uzman Bilirkişi Raporunda Belirtilen Tazminata İlişkin Hesaplamanın Hükme Esas Alınmasında Bir Usulsüzlük Bulunmamasına Göre Hükmün Onanması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Delillere Özellikle Oluşa ve Dosya İçeriğine Uygun Olarak Düzenlenen Uzman Bilirkişi Raporunda Belirtilen Tazminata İlişkin Hesaplamanın Hükme Esas Alınmasında Bir Usulsüzlük Bulunmamasına Göre Hükmün Onanması Gereği )"
275Y14.HD3.2.2005E. 2004/6467 K. 2005/470"KOMŞULUK HUKUKUNA AYKIRI DAVRANIŞ ( Sınırları Aşan Kullanım Varsa Mahkemece Bu Zararlı Davranışın Giderilmesi ve Giderimin Nasıl Yerine Getirileceğinin Bu Konudaki Yükümlülüklerinin Neler Olduğu Hüküm Yerinde Açıkça Gösterilmesi Gereği )
HÜKMÜN AÇIK OLMAMASI ( Komşuluk Hukukunun Öngördüğü Sınırları Aşan Kullanım Varsa Mahkemece Bu Zararlı Davranışın Giderilmesi Ve Giderimin Nasıl Yerine Getirileceğinin Bu Konudaki Yükümlülüklerinin Neler Olduğu Hüküm Yerinde Açıkça Gösterilmesi Gereği )
TAŞINMAZ MALİKİNİN KOMŞULARINA KARŞI YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Taşınmazında Kullanma Yararlanma ve Tasarruf Yetkisine Sahip İse de Taşınmaz Mülkiyetinden Doğan Yetkilerin Kullanımında Komşuları Etkileyecek Taşkınlıktan Kaçınmakla da Yükümlü Olduğu )"
275Y15.HD27.1.2005E. 2004/1040 K. 2005/302"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yargıtay Denetimine Elverişli Olmaması Nedeniyle Mahkemece Bu Konuda Taraflara Açıklama Yaptırılıp Bilirkişilerden Ek Rapor Alınması Gereği )
YARGITAY DENETİMİNE ELVERİŞLİ OLMAYAN RAPOR ( Bilirkişi Raporu - Mahkemece Bu Konuda Taraflara Açıklama Yaptırılıp Bilirkişilerden Ek Rapor Alınması Gereği )"
275Y4.HD25.1.2005E. 2004/16557 K. 2005/310"TRAFİK KAZASINDA ÖLÜMDEN KAYNAKLANAN MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Ceza Davasında Belirlenen Kusura Rağmen Hukuk Mahkemesinde Kusursuzluk Yönünde Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı - Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişkili Olamayacağı )
CEZA DAVASINDA BELİRLENEN KUSUR ORANI ( Aksine Hukuk Mahkemesinde Davalının Kusursuzluğuna Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Çelişkili Olmayacağı )
KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ ( Bulunması Bozma Nedeni Olduğu - Ceza Davasında Yeterli Araştırma Soncu Tespit Edilen Kusur Oranın Aksine Davalının Kusursuzluğuna Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )"
275Y19.HD25.1.2005E. 2004/6902 K. 2005/178"ÇEK İPTALİ DAVASI ( Mahkemece Banka Kayıtları Üzerinde Uzman Bir Bilirkişiye İnceleme Yaptırılarak Dava Konusu Çek ve Dava Dışı İpotekler İle Teminat Altına Alındığı Anlaşılan Kredi Borcunun Sona Erip Ermediği Konusunda Rapor Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yaptırılarak Dava Konusu Çek ve Dava Dışı İpotekler İle Teminat Altına Alındığı Anlaşılan Kredi Borcunun Sona Erip Ermediği Konusunda Rapor Alınması Gereği )
KREDİ BORCU ( Mahkemece Banka Kayıtları Üzerinde Uzman Bir Bilirkişiye İnceleme Yaptırılarak Dava Konusu Çek ve Dava Dışı İpotekler İle Teminat Altına Alındığı Anlaşılan Kredi Borcunun Sona Erip Ermediği Konusunda Rapor Alınması Gereği )"
275Y17.HD25.1.2005E. 2005/74 K. 2005/182"TAZMİNAT TALEBİ ( Olayın Çözümünün Teknik Bilgiyi Gerektirdiği Kabul Edilmiş Olmasına Rağmen Hakimin Bilirkişi Yerine Hasar Miktarının Re'sen Tespiti Yoluna Gitmesinde İsabet Olmadığı )
BİLİRKİŞİ / TEKNİK BİLGİ ( Olayın Çözümünün Teknik Bilgiyi Gerektirdiği Kabul Edilmiş Olmasına Rağmen Hakimin Bilirkişi Yerine Hasar Miktarının Re'sen Tespiti Yoluna Gitmesinde İsabet Olmadığı )
HASAR MİKTARININ TESPİTİ ( Olayın Çözümünün Teknik Bilgiyi Gerektirmesi Nedeniyle Hakimin Bilirkişi Yerine Hasar Miktarının Re'sen Tespiti Yoluna Gitmesinde İsabet Olmadığı )"
275Y15.HD12.1.2005E. 2004/2845 K. 2005/85"BİLİRKİŞİNİN UZMAN OLMASI MECBURİYETİ ( Depreme Karşı Güçlendirme Çalışmaları Nedeniyle Yapılan Masrafın Kat Maliklerinden Tahsili Talebine Karşı Davalıların Eksik ve Ayıplı İş İddiası - Hukukçu Bilirkişiden Alınan Raporla Yetinilerek Hüküm Kurulamaması )
DEPREME KARŞI TAMİR VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAPILAN MASRAFIN KAT MALİKLERİNDEN TAHSİLİ TALEBİ ( Davalıların Eksik ve Ayıplı İş İddiası Hakkında Uzman Olmayan Hukukçu Bilirkişiden Rapor Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK TALEBİ ( Deprem Nedeniyle Tamir ve Güçlendirme Çalışmaları - Davalıların Eksik ve Ayıplı İş İddiası Hakkında Uzman Olmayan Hukukçu Bilirkişiden Rapor Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )
GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAPILAN MASRAFLARIN KAT MALİKLERİNDEN TAHSİLİ TALEBİ ( Davalıların Eksik ve Ayıplı İş İddiası Hakkında Uzman Olmayan Hukukçu Bilirkişiden Rapor Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )
HUKUKÇU BİLİRKİŞİDEN EKSİK VE AYIPLI İŞ BULUNUP BULUNMADIĞI HUSUSUNDA ALINAN RAPORUN GEÇERSİZ OLMASI ( Bilirkişilerin Uzman Olması Mecburiyeti - Depreme Karşı Güçlendirme Çalışmaları Nedeniyle Yapılan Masrafın Tahsili Talebi )"
275Y12.HD10.1.2005E. 2004/22979 K. 2005/265"ÇEK FOTOKOPİSİ ( Çekteki Keşide Tarihinin Yıl Hanesinde Bir Oynama Yapıldığından Çözümü Özel veya Teknik Bir Bilgiyi Gerektiren Hallerde Mahkeme Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Almak Zorunda Olduğu )
BİLİRKİŞİ MÜTALAASI ( Çözümü Özel veya Teknik Bir Bilgiyi Gerektiren Hallerde Mahkeme Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Almak Zorunda Olduğu - Çek Fotokopisinin İncelenmesi )"
275Y11.HD27.12.2004E. 2004/3674 K. 2004/12918"DENİZ YOLU İLE EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( Taşıma Borcunun Gereği Gibi İfa Edilmemesi - Gereği Gibi İfa Etmeme Nedeniyle Maddi Tazminat Talebi )
EMTİANIN NOKSAN VE HASARLI TESLİMİ ( Taşıma Sözleşmesine Aykırlık Nedeniyle Maddi Tazminat Talebine Konu Olması )
ZARARIN TAHSİLİ TALEBİ ( İthalat Konusu Malların Hasar Görmesi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tahsili )
GÜMRÜK VERGİSİNİN HASARA DAHİL EDİLMESİ SORUNU ( İthal Edilecek Malların Hasar Görmesi Nedeniyle Açılacak Maddi Tazminat Davalarında Uğranılan Zararın Tespitinde Gümrük Vergisi ve İthalat İle İlgili Diğer Masrafların İndirilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Bilirkişi Raporlarının Denetime Elverişli Olması Gerektiği - Hesaplamaların Nasıl Yapıldığının Raporda Gösterilmesi Gereği )"
275Y11.HD27.12.2004E. 2004/3551 K. 2004/12847"HAKSIZ EYLEM ( Voltaj Değişikliği Nedeniyle Elekrtik ile Çalışan Araçların Hasar Görmesi )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Voltaj Değişikliği Sonucu Araçların Hasara Uğraması Biçimindeki Haksız Eylem - Haksız Eylemden Kaynaklanan Borca İlişkin İcra Takibine İtirazın İptali )
VOLTAJ YÜKSELMESİNE BAĞLI HASAR ( Aynı Trafodan Beslenen Diğer Abonelerdeki Eşyaların Hasara Uğrayıp Uğramadığının Tespiti Gereği )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Elektrik Konusunda Uzman Bilirkişiden Rapor Aldırılması Gereği - Avukat Bilirkişiden Rapor Aldırılmasının Hatalı Oluşu )
MÜTERAFİK KUSUR ( Davacının İşyerindeki Bir Arızanın Hasara Sebep Olup Olmadığının Tespiti Gereği - Böyle Bir Durumda Mütefarik KusurUn Söz Konusu Olacağı )"
275Y11.HD27.12.2004E. 2004/3519 K. 2004/12844"İŞYERİ SİGORTA SÖZLEŞMESİ ( Davalının Dairesinden Sigortalı İşyerine Sızan Sudan Dolayı Meydana Gelen Hasarı Karşılayan Sigortacının Rücu Talebi )
SU BASMASI NEDENİYLE OLUŞAN HASARI ÖDEYEN SİGORTACININ RÜCU TALEBİ ( Sigortalı İşyerine Davalının Dairesinde Su Sızması )
RÜCUEN TAZMİNAT TALEBİ ( Musluğu Açık Unutan Davalının Evinden Sızan Suyun Sigortalı İşyerini Basması Sonucu Oluşan Hasarı Karşılayan Sigortacının )
SİGORTACININ RÜCU TALEBİ ( Musluğu Açık Unutan Davalının Evinden Sızan Suyun Sigortalı İşyerini Basması Nedeniyle Oluşan Hasarı Ödeyen Sigortacı )"
275Y11.HD23.12.2004E. 2004/3040 K. 2004/12738"İŞYERİ PAKET SİGORTASI ( Kuyumcu Dükkanı-Çalınan Şeylerin Kasa Hırsızlık Sigorta Poliçesi Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi Gereği
HIRSIZLIK RİZİKOSU ( Rizikonun Gerçekleşip Gerçekleşmediğini Belirleyebilmek İçin Gerekirse Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği )
SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU ( Çalınan Şeylerin Kasa Hırsızlık Sigorta Poliçesi Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi Gereği-Poliçe Genel ve Özel Şartları ile Kasa Hırsızlık Klozları Çerçevesinde Araştırma Yapılması Gereği )"
275Y11.HD21.12.2004E. 2004/3468 K. 2004/12690"KASKO SİGORTASI ( İlgililerden Poliçenin İbrazını İstemek veya Sonuç Alınamazsa İlgili Trafik Sicilinden Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ile Aracı Sigorta Eden Şirketin Tespit Edilmesi veya Trafik Kaza Tespit Tutanağındaki Bilgilerden Hareket Edilmesi Gereği )
ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI ( Davalı Araca Ait Sigorta Poliçesi Bulunamadığı İddiası - İlgili Trafik Sicilinden Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ile Aracı Sigorta Eden Şirketin Tespit Edilmesi Gereği )
RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Kasko Sigortası/Davalı Araca Ait Sigorta Poliçesi Bulunamadığı İddiası - Gerektiğinde Davalı Sigorta Şirketinin Ticari Defter ve Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği )
SİGORTA POLİÇESİNİN İBRAZI ( Sunulamadığı Taktirde İlgili Trafik Sicilinden Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ile Aracı Sigorta Eden Şirketin Tespit Edilmesi veya Trafik Kaza Tespit Tutanağındaki Bilgilerden Hareket Edilmesi/Gerektiğinde Davalı Sigorta Şirketinin Ticari Defter ve Kayıtlarının İncelenmesi Gereği )"
275Y11.HD21.12.2004E. 2004/3208 K. 2004/12674"KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ESKİ BAŞKANI OLAN DAVACININ KENDİ PARASINDAN KOOPERATİF İÇİN YAPTIĞI HARCAMALARIN TAHSİLİ TALEBİ ( Davacının Delil Olarak Kooperatif Kayıtlarına Dayanması - Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Hüküm Kurulması Gereği/Kesin Süre İçinde Belgeleri İbraz Etmeyen Kooperatif Hakkında Davanın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )
YÖNETİM KURULU BAŞKANININ KOOPERATİF İÇİN ŞAHSİ OLARAK YAPTIĞI MASRAFLARIN TAHSİLİ TALEBİ ( Davacının Delil Olarak Dayandığı Kooperatif Kayıtlarının Davalı Kooperatif Tarafından Kesin Süre İçinde İbraz Edilmemesi Nedeniyle Davanın Kabulüne Karar Verilememesi - Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Hüküm Kurulması Gereği )
KESİN SÜRE İÇİNDE KOOPERATİF KAYITLARININ İBRAZ EDİLMEMESİ NEDENİYLE DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLEMEMESİ ( Yönetim Kurulu Başkanıyken Kooperatif İçin Şahsi Parasından Yaptığı Masrafların Tahsilini Talep Eden Davacının İspat Külfeti - Davalı Kooperatif Belgeleri Üzerinde Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yapılmadan Hüküm Kurulamaması )
DAVALI KOOPERATİF BELGELERİNE DAYANAN DAVACININ İSPAT KÜLFETİ ( Davalının Belgeleri Kesin Süre İçinde İbraz Etmemesinin Davanın Kabulü İçin Gerekçe Yapılamayacağı - Mahkemece Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Hüküm Kurulması Gereği )"
275Y11.HD21.12.2004E. 2004/11616 K. 2004/12702"BONO ( Otobüs Satımına Dair Adi Yazılı Sözleşme Gereğince Verilen - Otobüs Satımının Gerçekleşmemesi Nedeniyle Bonoların Bedelsiz Kalması/Konu ile İlgili Açılan Ceza ve Hukuk Davalarının Devam Etmesi Nedeniyle Bu Davalardaki Sonuçların Beklenmesi ve Hukuki İlişkinin Tespiti Gereği )
TAHRİFAT İDDİASI ( Otobüs Satımına Dair Adi Yazılı Sözleşme Gereğince Verilen Bonoda - Konu ile İlgili Açılan Ceza ve Hukuk Davasının Devam Etmesi Nedeniyle Bu Davalardaki Sonuçların Beklenmesi ve Hukuki İlişkinin Tespiti Gereği/Bono Bedelinin Tahsili Talebi )
ALACAK DAVASI ( Otobüs Satımına Dair Adi Yazılı Sözleşme Gereğince Verilen Bono/Otobüs Satımının Gerçekleşmemesi Nedeniyle Bonoların Bedelsiz Kalması - Dava Konusu Bonolardan Hangisinin Hangi Hukuki İlişkiye Dayalı Olarak Alındığının Davacı Tarafa Açıklattırılması Gereği )
BEKLETİCİ MESELE ( Otobüs Satımının Gerçekleşmemesi Nedeniyle Bonoların Bedelsiz Kalması - Konu ile İlgili Açılan Ceza ve Hukuk Davalarının Devam Etmesi Nedeniyle Bu Davalardaki Sonuçların Beklenmesi ve Hukuki İlişkinin Tespiti Gereği )"
275Y11.HD20.12.2004E. 2004/3431 K. 2004/12518"KASKO SİGORTA POLİÇE BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Araç Hasar Miktarına İlişkin Bilirkişi İncelemesinin Avukat Olan Bilirkişiye Yaptırılmış Olması - Uzman Olmayan Bilirkişinin Raporuna İtibar Edilemeyeceği )
ARAÇ HASAR MİKTARININ TESBİTİ ( Avukat Olan Bilirkişi Tarafından Düzenlenen Rapordaki Hasar Miktarına İtibar Edilemeyeceği )
AVUKAT OLAN BİLİRKİŞİNİN TRAFİK KAZASI SONUCU KASKO SİGORTALI ARAÇTA MEYDANA GELEN HASAR MİKTARINA İLİŞKİN RAPORUNUN GEÇERLİ OLMAMASI ( Kasko Sigorta Bedelinin Tahsili Davasında )
BİLİRKİŞİNİN HASAR TESBİTİNE İLİŞKİN RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINAMAYACAĞI ( Kasko Sigorta Bedelinin Tahsili Davasında Avukat Olan Bilirkişiye Hasar Tesbiti Yaptırılmış Olması )"
275Y11.HD20.12.2004E. 2004/3306 K. 2004/12513"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YARALANMA ( Avukat Bilirkişinin Hesapladığı İşgörmezlik Tazminat Miktarının Poliçede Yazılı Sürekli Sakatlık Limiti Üzerinde Olması - Uzman Bir Doktor ve Sigortacı Bilirkişinin de Bulunduğu Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği )
İŞGÖREMEZLİK TAZMİNATI ( Adli Tıp Raporu Doğrultusunda Gereçek Zarar Hesabı Yapan Avukat Bilirkişinin Hesapladığı Miktarın Poliçede Yazılı Sürekli Sakatlık Limiti Üzerinde Olması - Davacının Riziko Nedeniyle Uğradığı Kısıtlılıkların Sigorta Poliçesi Genel Şartlarındaki Karşılığının Tespit Ettirilmesi Gereği )
OTOBÜS ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI ( Genel Şartları 6/B Maddesinde Sigortalının Daimi Sakatlık Sigorta Bedelinin Maddede Belirtilen Oranları Dahilinde Ödeneceği - Daimi Sakatlık Oranlarının Tayininde Sigortalının Meslek ve Sanatının Dikkate Alınamayacağı )
SİGORTA BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası/Sürekli İşgöremezlik Tazminatı - Gerçek Zarar Hesabı Yapılmasında Uzman Bir Doktor ve Sigortacı Bilirkişinin de Bulunduğu Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği )
TEMYİZ SÜRESİ ( 15 Günlük Yasal Sürenin Geçirilmesinden Sonra Yapılan Temyiz İsteminin Süre Yönünden Reddine Karar Verileceği - Sigorta Bedelinin Tahsili İstemi )"
275Y3.HD16.12.2004E. 2004/13656 K. 2004/13902"ECRİMİSİL TALEBİ ( Bilirkişi Tarafından Emsal Karşılaştırması Yapılması ve Raporun Gerekçelendirilmesi Gereği )
EMSAL DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Ecrimisil Miktarının Tesbitine İlişkin Bilirkişi Raporunun Hazırlanmasında )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR ( Ecrimisil Miktarının Tesbitinde Emsal İncelemesi Yapılması ve Raporun Gerekçelendirilmesi Zorunluluğu )
GEREKÇE YAZILMASI ZORUNLULUĞU ( Ecrimisil Miktarının Tesbitine İlişkin Bilirkişi Raporunda )"
275Y11.HD16.12.2004E. 2004/3379 K. 2004/12459"KOOPERATİF ÜYELİĞİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Üyelik Hakkının 2002 Tarihli Sözleşmeyle Bir Seyahat Şirketinden Devralınması - Kooperatifler Yasasındaki 2OO4 Tarihli Değişiklik Öncesi Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Kooperatiflere Ortak Olamamaları Nedeniyle Davacının Üyeliğinin Kabul Edilemeyeceği )
MUARAZANIN MEN'İ ( Kooperatif Üyelik Hakkının 2002 Tarihli Sözleşmeyle Bir Seyahat Şirketinden Devralınması - Kooperatifler Yasasındaki 2OO4 Tarihli Değişiklik Sonrası Ancak Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Kooperatiflere Ortak Olabilmeleri Nedeniyle Davacının Üyeliğinin Kabul Edilemeyeceği )
HAT DEVRİ KARŞILIĞI TAŞIMACILIK ( Kooperatif Üyeliğinin Tespiti Talebi - Dava Dışı Şirket ile Davalı Kooperatif Arasında Hat Devri Karşılığı Taşımacılık Yapanlara Davalı Kooperatifte Üyelik Hakkı Verilmesi Konusunda Yapılmış Bir Sözleşme Bulunup Bulunmadığının Araştırılması Gereği )
AÇIK KAPI İLKESİ ( Mevcut Koşullara Göre Kooperatif Üyesi Olamayan Davacının Davalı Kooperatife Ait Ana Sözleşmede Yazılı Üyelik Şartlarını Taşıyıp Taşımamasına Göre Üyeliğinin Tespiti )"
275Y11.HD16.12.2004E. 2004/1400 K. 2004/12440"İNŞAAT ALL RİSK SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN BEDELİN GEÇ ÖDENMESİ ( Munzam Zarar Talebi - Munzam Zararın Hesaplanması Usulü )
SİGROTA POLİÇE BEDELİNİN ÖDENMESİNDE TEMERRÜDE DÜŞEN SİGORTACI ( Munzam Zarar Ödeme Yükümlülüğü - Munzam Zararın Hesaplanması Usulü )
HASAR BEDELİNİN GECİKMELİ ÖDENMESİ NEDENİYLE OLUŞAN MUNZAM ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Sigortacının Temerrüdü - Munzam Zararın Hesaplanması Usulü )
MUNZAM ZARAR TALEBİ ( Sigorta Hasar Bedelini Ödemekte Temerrüde Düşen Sigorta Şirketinden - Munzam Zararın Hesaplanması Usulü )
İSPAT KÜLFETİ ( Sigortacının Temerrüdü Nedeniyle Bankadan Kredi Kullandığını ve Faiz Ödediğini İddia Eden Sigortalının Munzam Zarar Talebi )"
275Y11.HD16.12.2004E. 2004/1389 K. 2004/12439"HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ VE TAZMİNAT TALEBİ ( İltibas İddiasıyla - Davalıların Davacı Şirketten Ayrıldıktan Sonra Davacıya Ait Ticari Sırları ve Müşteri Çevresiyle Bağlantılarını Kullanmak Suretiyle Zarar Verdikleri İddiası )
AYNI ALANDA TİCARİ FAALİYETTE BULUNAN ŞİRKETLE İLGİLİ İLTİBAS İDDİASI ( Davalıların Davacı Şirkette Üst Düzey Yönetici Olarak Çalışmaktayken Ayırlıp Ticari Sırları Kullanarak Haksız Rekabette Bulundukları İddiası )
İLTİBAS İDDİASI ( Davacı Şirkette Üst Düzey Yöneticilik Yaptıktan Sonra Ayrılarak Davacının Ticari Sırlarını Kullanan Davalıların Haksız Rekabetinin Önlenmesi ve Tazminat Talebi )
TİCARİ SIRLARI KULLANMAK SURETİYLE HAKSIZ REKABETTE BULUNMA İDDİASI ( Davalıların Üst Düzey Yönetici Oldukları Davacı Şirketten Ayrılarak Aynı Alanda Ticari Faaliyette Bulunmaya Başlaması - Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Tazminat Talebi )"
275Y11.HD14.12.2004E. 2004/1334 K. 2004/12390"TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM VE MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Otobüste Yolcu İken Meydana Gelen Kaza - Zararın Tesbitinde Malul Kalan Davacı ve Ölen Eşinin Emsallerinin Aldığı Gerçek Maaş Durumunun Tesbiti Gereği )
OTOBÜSTE YOLCU İKEN MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI SONUCU MALUL KALAN DAVACI VE ÖLEN EŞİ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Zararın Tesbitinde Ölen ve Yaralanan Kişilerin Emsallerinin Aldığı Gerçek Maaş Durumunun Tesbiti Gereği )
TAZMİNAT TALEBİ ( Otobüste Yolcu iken Meydana Gelen Trafik Kazası Sonucu Yaralanan ve Eşi Ölen Davacının ve Çocuklarının - Zarar Miktarının Tesbitinde Emsallerin Aldığı Gerçek Maaş Durumunun Tesbiti Gereği )
ZARAR MİKTARININ TESBİTİ USULÜ ( Otobüste Yolcu iken Meydana Gelen Trafik Kazası Sonucu Yaralanan ve Eşi Ölen Davacının ve Çocuklarının Tazminat Talebi - Zarar Miktarının Tesbitinde Emsallerin Aldığı Gerçek Maaş Durumunun Tesbiti Gereği )"
275Y11.HD13.12.2004E. 2004/3114 K. 2004/12275"BANKANIN FAİZ ÖDEMESİNİ EKSİK YAPMASI ( Müzayaka Nedeniyle Gabin İddiası-Edimler Arasında Açık Bir Dengesizlik Olup Olmadığı Konusunda ve Açık Dengesizliğin Bankanın Müzayaka Durumundan Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Konusunda Uzman Bilirkişilerden Rapor Alınması Gereği
GABİN ( Bankanın Eksik Faiz Ödemesi Yapmasını Gabine Dayandırması )
BANKANIN MÜZAYAKA HALİNDE OLMASI ( Mevduat Sahiplerine Over Night Faiz Ödemesini Eksik Yapması-Eksik Ödemenin Hukuka Uygun Olup Olmadığı Konusunda Bilirkişilerden Rapor Aldırılması Gereği )
MÜZAYAKA HALİ ( Bankanın Müzayaka Halinde Olduğunu İddia Etmesi )"
275Y11.HD13.12.2004E. 2004/3043 K. 2004/12227"KAMBİYO SENEDİNE DAYALI İCRA TAKİBİ ( Davacının Alacağının Tespiti İçin Davalı Tarafın Ödemeleri de Dikkate Alınmak Suretiyle Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği )
ALACAK DAVASI ( Davacının Alacağının Tespiti İçin Davalı Tarafın Ödemeleri de Dikkate Alınmak Suretiyle Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği - Kambiyo Senedine Dayalı İcra Takibi )
İBRANAME ( Alacaklı İle Borçlu Arasında Yapılan Borcu Sona Erdiren Tasarrufi Muamele Olduğu - Söz Konusu Belgelerin Bu Nitelikleri Taşımayıp Makbuz Niteliğinde Olması )
BORCU SONA ERDİREN TASARRUFİ MUAMELE ( İbranın Alacaklı İle Borçlu Arasında Yapılan Borcu Sona Erdiren Tasarrufi Muamele Olduğu - Kambiyo Senedine Dayalı İcra Takibi )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Davacının Alacağının Tespiti İçin Davalı Tarafın Ödemeleri de Dikkate Alınmak Suretiyle Rapor Alınması Gereği - Kambiyo Senedine Dayalı İcra Takibi )"
275Y11.HD7.12.2004E. 2004/2805 K. 2004/11915"ANONİM ŞİRKET ( Kâr Payının Dağıtılmamasının Haklı Nedenlere İle İlgili 469/2. Madde Hükmü Koşullarının Somut Olayda Gerçekleşmesine Rağmen Bu Koşulların Oluşup Oluşmadığı Üzerinde Durulmamasının Hatalı Olduğu )
GENEL KURULDA KAR PAYI DAĞITILMASI KARARININ ALINMASI ( Dağıtılmamasının Haklı Nedenlere İle İlgili 469/2. Madde Hükmü Koşullarının Somut Olayda Gerçekleşmesine Rağmen Bu Koşulların Oluşup Oluşmadığı Üzerinde Durulmamasının Hatalı Olduğu )
GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI ( Kâr Payının Dağıtılmamasının Haklı Nedenlere İle İlgili 469/2. Madde Hükmü Koşullarının Somut Olayda Gerçekleşmesine Rağmen Bu Koşulların Oluşup Oluşmadığı Üzerinde Durulmamasının Hatalı Olduğu )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kâr Payının Dağıtılmamasının Haklı Nedenlere İle İlgili 469/2. Madde Hükmü Koşullarının Somut Olayda Gerçekleşip Gerçekleşmediği İle İlgili Yapılması Gereği )"
275Y11.HD6.12.2004E. 2004/2810 K. 2004/11988"KOOPERATİFTEN ALINAN ZİRAİ KREDİ ( Kredi Borçlularınca Dava Dışı Kooperatife Hangi Tarihlerde Ne Kadar Ödeme Yapıldığı Toplam Ana Para Ve İşlemiş Faiz Borcunun Ne Kadar Olduğu Tespit Edilmesi Gereği )
MÜŞTEREK BORÇLU MÜTESELSİL KEFİL ( Davacının Kendisinin Kullandığı Kredi Dışında Kefil Sıfatıyla Davalı Borcunu Ödeyip Ödemediği Ödemiş İse Rücu Edebileceği Miktarın Tespit Edilmesi Gereği )
RÜCU ( Davacının Kendisinin Kullandığı Kredi Dışında Kefil Sıfatıyla Davalı Borcunu Ödeyip Ödemediği Ödemiş İse Rücu Edebileceği Miktarın Tespit Edilmesi Gereği - Kooperatiften Alınan Zirai Kredi )"
275Y11.HD6.12.2004E. 2004/2630 K. 2004/11964"BANKACILIK İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Şirketin Kredi Ve Ticari Mevduat Hesap Ekstreleri Ve Teftiş Kurulunda Belirtilen Tediye Fişlerinin Okunaklı Örnekleri Getirtilmesi Gereği )
KEŞİF ( Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili - Tüm Konulardaki İddialar Hakkında Yeniden Davacı Banka Şubesinde Keşif Yapılıp Tüm Defter Ve Belgeler İle Birlikte Detaylı Şeklide İncelenmesi Gereği )
BAŞKASI HESABINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KREDİ KULLANDIRMAK ( Yeniden Davacı Banka Şubesinde Keşif Yapılıp Tüm Defter Ve Belgeler İle Birlikte Detaylı Şeklide İncelenmesi Gereği )"
275YHGK1.12.2004E. 2004/14-615 K. 2004/633"KIYI KENAR ÇİZGİSİ ( Taraflara Tebligat Yapılmamış ve İlan Edilmemiş Olan Kıyı Kenar Çizgisinin Belirlenmesine İlişkin İdari İşlemlerin Adli Yargı Yönünden Takdiri Delil Niteliğinde Olduğu - Tapu İptali/Taşınmazın Kamuya Terki Talebi )
TAKDİRİ DELİL ( Taraflara Tebligat Yapılmamış ve İlan Edilmemiş Olan Kıyı Kenar Çizgisinin Belirlenmesine İlişkin İdari İşlemlerin Adli Yargı Yönünden Takdiri Delil Niteliğinde Olduğu -Tapu İptali/Taşınmazın Kamuya Terki Talebi )
TARAFLARA TEBLİĞ EDİLEN İDARİ İŞLEM ( Kıyı Kenar Çizgisinin Belirlenmesine İlişkin İdari İşlem Taraflara Tebliğ Edilmiş ve Yasal Süre İçinde İdari İşleme Karşı Dava Açılmamış İse İdari İşlemin Bağlayıcı Nitelik Taşıdığı )
BİLİRKİŞİ ( Kıyı Kenar Çizgisinin Belirlenmesine İlişkin İdari İşlemlerin Kesinleşmemesi/Uyuşmazlığın Bilirkişi Kurulunca Çözümlenmesi Gerektiğine İlişkin Kararının Yerinde Olduğu - Tapu İptali/Taşınmazın Kamuya Terki Talebi )
TAPU İPTALİ ( Taraflara Tebligat Yapılmamış ve İlan Edilmemiş Olan Kıyı Kenar Çizgisinin Belirlenmesine İlişkin İdari İşlemlerin Adli Yargı Yönünden Takdiri Delil Niteliğinde Olduğu - Taşınmazın Kamuya Terki Talebi )"
275Y11.HD30.11.2004E. 2004/732 K. 2004/11754"SEL BASKINI ( Davalı Şirket Nezdinde İnşaat ( Car ) Sigorta Poliçesi ile Sigortalı İnşatta Meydana Gelen Zararın Tazmininin İstenilmesi )
İNŞAAT CAR SİGORTASI ( Yapımı Üstlenilen İnşaatın Davalı Şirket Nezdinde Sigortalı Olduğu Dönemde Meydana Gelen Sel ve Su Baskını Sonucunda Hasarlandığı İddiasıyla Zararın İstenilmesi )
HASAR BEDELİNİN TAZMİNİ DAVASI ( Davacı Tarafından Yapımı Üstlenilen İnşaatın Davalı Şirket Nezdinde Sigortalı Olduğu Dönemde Meydana Gelen Sel ve Su Baskını Sonucunda Hasarlandığı İddiasıyla Zararın İstenilmesi Nedeniyle )
HAKEM BİLİRKİŞİ ( Alınan Hakem-Bilirkişi Raporuna İtiraz Edildiğine Göre Artık Bu Prosedürün Uygulanmasından Dönülerek Hasar Bedeline İlişkin Bu İşlerden Anlayan Bilirkişilerden Oluşacak Bir Heyet Marifetiyle Rapor Aldırılmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ( Hakem-Bilirkişi Raporuna İtiraz Edildiğine Göre Artık Bu Prosedürün Uygulanmasından Dönülerek Hasar Bedeline İlişkin Bu İşlerden Anlayan Bilirkişilerden Oluşacak Bir Heyet Marifetiyle Rapor Aldırılmasının Gerekmesi )"
275Y11.HD30.11.2004E. 2004/2570 K. 2004/11733"YURTDIŞI EDİLEMEDİĞİ İÇİN MİLLİLEŞTİRİLEN KONTEYNERİN KULLANILAMAMASI ( BK.'nun 42. Maddesi Uyarınca Hakim Zararın Tutar Ve Kapsamını Doğrudan Doğruya Araştırmak Ve Tespit Etmek Zorunda Olduğu )
ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Yurtdışı Edilemediği İçin Millileştirilen Konteynerin Kullanılamaması - Davacının Uğradığı Zararın Miktarını Konteynır Bedeli İle Sınırlı Tutmak Suretiyle Zarar Bedelinden İndirilmesinin Doğru Olmadığı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Hukuka Aykırı Gerekçe İçeren Raporuna Dayanarak Davacının Uğradığı Zararın Miktarını Konteynır Bedeli İle Sınırlı Tutmak Suretiyle Zarar Bedelinden İndirilemeyeceği - Yurtdışı Edilemediği İçin Millileştirilen Konteynerin Kullanılamaması )
ZARARIN TESPİTİ ( Halin Mutad Cereyanı Yanında Zarar Görenin Zararın Azaltılması Ve Çoğaltılmasının Önlenmesi İçin Aldığı Veya Alması Gereken Tedbirlerin De Gözönünde Bulundurulacağı - Yurtdışı Edilemediği İçin Millileştirilen Konteynerin Kullanılamaması )"
275Y11.HD30.11.2004E. 2004/2345 K. 2004/11729"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Davalı İşletenin Sorumluluğunun Belirlenmesi Açısından Araç Sürücüsünün Olaydaki Kusurunun Belirlenmesi İçin İki Farklı Bilirkişi Raporu Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gereği )
KASKO SİGORTASI ( Rücuan Tazminat Davası - Araç Sürücüsünün Olaydaki Kusurunun Belirlenmesi İçin İki Farklı Bilirkişi Raporu Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Giderilmeden Karar Verilemeyeceği - Kasko Sigortası Sözleşmesinden Kaynaklanan Rücuan Tazminat İstemi )
ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN KUSURU ( Davalı İşletenin Sorumluluğunun Belirlenmesi Açısından İki Farklı Bilirkişi Raporu Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi Gereği - Kasko Sigortası Sözleşmesinden Kaynaklanan Rücuan Tazminat İstemi )"
275Y11.HD22.11.2004E. 2004/2023 K. 2004/11254"RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Nakliyat Sigorta Poliçesi ile Sigortalı Olan Emtianın Sigortacı Tarafından Sigortalıya Ödenen Hasar Bedelinin Trafik Kazası Sonucu Emtianın Hasarlanmasına Yol Açan Davalılardan İstemi )
NAKLİYAT SİGORTA POLİÇESİ ( Taşıma Sırasında Trafik Kazası Sonucu Hasara Uğrayan Emtianın Karşılığı Tazminat Bedelinin Hesaplanmasında Kaza Sonrasında Kurtarılan Malların Dahil Olunmamasının Gerekmesi )
EMTİANIN HASARLANMASI ( Taşıma Sigorta Poliçesi ile Sigortalı Malların Trafik Kazası Sonucu Hasara Uğraması Nedeniyle Hesaplanacak Tazminat Bedelinden Kurtarılan Malların Düşürülmesinin Gerekmesi )
GERÇEK ZARARIN TESPİTİ ( Taşıma Sigorta Poliçesine Dayalı Tazminatın Rücuen Tahsili Davasında Kaza Sonucu Kurtarılan Malların Tazminat Miktarı Hesaplanırken Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Taşıma Sigorta Poliçesi ile Sigortalı Malların Trafik Kazası Sonucu Hasarlanması Karşısında Hasar Bedeli Hesaplanırken Malların Tekrar Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceğinin Araştırılması )"
275Y11.HD11.11.2004E. 2004/7482 K. 2004/11107"KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN İHRAÇ ( Ödemelerin Güncel Değerinin Bağımsız Bölümün Rayiç Değerinden Daha Fazla Olması Halinde Yararlanmadan Değil Zarara Uğramaktan Söz Edilebileceği )
İHRAÇ KARARININ İPTAL EDİLMESİ ( Davacının Yaptığı Her Bir Ödemenin Ödeme Tarihinden İtibaren Dava Tarihine Kadar Ulaştığı Toplam Güncellenmiş Değeri Saptanarak İstenebilecek Tazminatın Hesaplattırılması Gereği )
KONUT TAHSİSİ TALEBİ VEYA TAZMİNAT TALEBİ ( Ödemelerin Güncel Değerinin Bağımsız Bölümün Rayiç Değerinden Daha Fazla Olması Halinde Yararlanmadan Değil Zarara Uğramaktan Söz Edilebileceği )
TAZMİNAT HESABI ( Davacının Yaptığı Her Bir Ödemenin Ödeme Tarihinden İtibaren Dava Tarihine Kadar Ulaştığı Toplam Güncellenmiş Değeri Saptanarak İstenebilecek Tazminatın Hesaplattırılması Gereği )
TEFE ARTIŞ ORANLARININ BELİRLENMESİ ( İlgili Dönemi Kapsayan Verileri Öğrendikten Sonra Uzman Bir Bilirkişiye Normal Bir Ortağın ve Davacının Yaptığı Her Bir Ödemenin Ödeme Tarihinden İtibaren Dava Tarihine Kadar Ulaştığı Toplam Güncellenmiş Değeri Saptanması Gereği )"
275Y11.HD11.11.2004E. 2004/6784 K. 2004/11105"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Maddi Hasar Uzmanı Bir Bilirkişiden Görüş Alınmadan ve Gerekçe Dahi Gösterilmeden Talep Edilen Tazminatın Aynen Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğu )
TAZMİNAT MİKTARINA İTİRAZ ( Maddi Hasar Uzmanı Bir Bilirkişiden Görüş Alınmadan ve Gerekçe Dahi Gösterilmeden Talep Edilen Tazminatın Aynen Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğu - Rücuan Tazminat )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Rücuan Tazminat - Maddi Hasar Uzmanı Bir Bilirkişiden Görüş Alınmadan ve Gerekçe Dahi Gösterilmeden Talep Edilen Tazminatın Aynen Hüküm Altına Alınmasının Hatalı Olduğu )"
275Y11.HD11.11.2004E. 2004/2015 K. 2004/11149"RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Mahkemece Davacı Tarafça Rapora Karşı Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi ile Tutankla Rapor Arasında Meydana Gelen Çelişkinin Giderilmesini Temin için Yeni Bir Bilirkişi Raporu Aldırılmasının Gerekmesi )
KAZA TESPİT TUTANAĞI ( Bu Tutanakla Yargılama Aşamasında Alınan Bilirkişi Raporu Arasındaki Çelişkinin Giderilmesini Temin için Yeni Bir Bilirkişi Raporu Aldırılması )
KUSUR DAĞILIMININ TESPİTİ ( Kaza Tespit Tutanağı ile Yargılama Aşamasında Alınan Bilirkişi Raporu Arasındaki Çelişkinin Giderilmesini Temin için Yeni Bir Bilirkişi Raporu Aldırılmasının Gerekmesi )"
275Y11.HD11.11.2004E. 2004/1813 K. 2004/11160"HÜKMEN İPOTEK TESİSİ ( Daha Önce Kurulu İpoteğin Usulsüz Olarak Fek Edilmesi Nedeniyle )
KREDİ BORCUNUN USULSÜZ KAPATILMASI ( İpoteğin Kaldırılmasına Sebep Olan Hesap Hareketlerinde Bir Usulsüzlüğün Olup Olmadığının Tespit Olunmasının Gerekmesi )
İPOTEK ( Kredi Borcunun Usulsüz Kapatılması Sonucu Fek Edilen İpoteğin Usulsüzlük Nedeniyle Hükmen Tesis Olunup Olunamayacağının Tespitinin Gerekmesi )
İPOTEĞİN USULSÜZ FEKKİ ( Davacı Bankanın İşlemlerinden Sorumlu Olduğu Elamanının Usulsüz Eylemiyle Kaldırılan İpoteğin Dava Yoluyla Tesisinin Talep Olunamayacağından Bahisle Davanın Reddolunamaması )"
275Y3.HD9.11.2004E. 2004/12876 K. 2004/12373"ECRİMİSİL ( Bilirkişi Raporunda Somut ve Özel Nedenlerden Bahsedilmeksizin Önceki Kesinleşmiş Davadaki Aynı Dönem Ecrimisil Miktarından Daha Düşük Olacak Şekilde Ecrimisile Hükmedilmesinin Yasaya Aykırılığı )
KÖTÜNİYETLİ İŞGALCİNİN ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU TAZMİNAT ( En Azının Kira Geliri En Çoğunun İse Tam Kar Mahrumiyeti Olması )
TAM KAR MAHRUMİYETİ ( Kötüniyetli İşgalcinin Ödemekle Yükümlü Olduğu Ecrimisilin En Çoğunun Tam Kar Mahrumiyeti Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Raporun Hazırlanması Esnasında Raporun Dayanağı Olan Özel ve Somut Nedenlerin Gösterilmesinin Gerekmesi )"
275Y11.HD8.11.2004E. 2004/1841 K. 2004/10983"ALACAK DAVASI ( Hayat Sigortası Genel Şartları Uyarınca Akdedilmiş Ferdi Uniflex Dolar Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili İstemi )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İştira Bedelinin Eksik Olup Olmadığının Tespitinde Sigorta Hukuku ve Aktüerlik Alanında Uzman Kişlere İnceleme Yaptırılıp Rapor Alınmasının Gerekmesi )
İŞTİRA BEDELİ ( Hayat Sigorta Poliçesine Dayalı Olarak Sigortacının Sigortalıya Ödenen Bedelin Eksik Olup Olmadığının Sigorta Hukuku ve Aktüerlik Alanında Uzman Bilirkişilerden Aınacak Rapora Göre Belirlenmesi )
HAYAT SİGORTASI ( Genel Şartlar Uyarınca Akdedilmiş Ferdi Uniflex Dolar Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Alacağın Sigorta Hukuku ve Aktüerlik Alanında Uzman Bilirkişilerden Alınacak Rapora Göre Belirlenmesi )
FERDİ UNİFLEX DOLAR SİGORTA POLİÇESİ ( Poiçeden Kaynaklanan İştira Alacağının Hesaplanmasında Sigorta Hukuku ve Aktüerlik Alanında Uzman Bilirkişilerin Görüşlerine Başvurulmasının Gerekmesi )"
275Y11.HD8.11.2004E. 2004/1488 K. 2004/10898"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Araçta Meydana Gelen Hasar Bedelinin Sigortacıdan Tahsili için Başlatılan Takibe Vaki İtiraz Nedeniyle )
KASKO SİGORTACISININ SORUMLULUĞU ( Poliçe Teminatı Kapsamı İçinde Olan Gerçek Zararlardan Sorumlu Olması )
TEMİNAT DIŞI HASAR ( Motorun Gövdesinin Değişimine Gerek Olup Olmadığı Hakkında Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişki Giderilerek Sigortacının Sorumluluğunun Belirlenmesinin Gerekmesi )
SİGORTA POLİÇE ŞARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Poliçede Sigorta Ettirenin Kusurunun Dikkate Alınacağına Yönelik Hüküm Bulunmadığından Mahkemece Sürücünün Kusuru Oranında Tazminattan İndirim Yapılamaması )
KASKO SİGORTA POLİÇESİ ( Poliçede Sigorta Ettirenin Kusurunun Dikkate Alınacağına Yönelik Hüküm Bulunmadığından Mahkemece Sürücünün Kusuru Oranında Tazminattan İndirim Yapılamaması )
KUSUR ORANI ( Sigorta Poliçesinde Sigorta Ettirenin Kusurunun Dikkate Alınacağına Yönelik Hüküm Bulunmadığından Mahkemece Sürücünün Kusuru Oranında Tazminattan İndirim Yapılamaması )"
275Y11.HD4.11.2004E. 2004/1155 K. 2004/10815"YÖNETİMİN KOOPERATİFİ ZARARA UĞRATMASI ( Kooperatife Ait Tüm Yasal Defterler Defter Dayanağı Belge Fatura Ve Kayıtlar İle Banka Kayıtları Üzerinde Konunun Uzmanı Olan Olan Bilirkişi Aracılığı İle Araştırma Yapılması Gereği )
TAZMİNAT DAVASI ( Yönetimin Kooperatifi Zarara Uğratması - Kooperatife Ait Tüm Yasal Defterler Defter Dayanağı Belge Fatura Ve Kayıtlar İle Banka Kayıtları Üzerinde Konunun Uzmanı Olan Olan Bilirkişi Aracılığı İle Araştırma Yapılması Gereği )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yönetimin Kooperatifi Zarara Uğratması - Konunun Uzmanı Olan Hukukçu Bilirkişi İle Muhasebe İşlerinden Anlayan Hesap Bilirkişisi Ve Elektrik Ve İnşaat Mühendisi Bilirkişilerin De Katılımı İle Yapılması Gereği )"
275Y11.HD2.11.2004E. 2004/1608 K. 2004/10733"KASKO SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Kazada Ölen Dava Dışı Üçüncü Kişinin Hak Sahiplerine Ödenen Tazminat Nedeniyle )
ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI ( İstiap Haddinden Fazla Yolcu Taşıma Sırasında Meydana Gelen Zararların Teminat Dışında Kalabilmesi için Zararın Fazla Yük Nedeniyle Oluşmasının Gerekmesi )
İSTİAP HADDİNDEN FAZLA YOLCU TAŞINMASI ( Yalnızca Taşıma Haddinin Aşılmasının Rizikoyu Sigorta Kapsamı Dışında Bırakmaması-Kazanın Fazla Yük Nedeniyle Oluşmasının Gerekmesi )
DAVA DIŞI YOLCUNUN ÖLÜMÜ ( İstiap Haddinden Fazla Yolcu Taşıma Sırasında Meydana Gelen Zararların Teminat Dışında Kalabilmesi için Zararın Fazla Yolcu Taşıma Nedeniyle Oluşmasının Gerekmesi )
POLİÇE TEMİNAT KAPSAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( İstiap Haddinden Fazla Yolcu Taşıma Sırasında Meydana Gelen Zararların Teminat Dışında Kalabilmesi için Zararın Fazla Yük Nedeniyle Oluşmasının Gerekmesi )
İLLİYET BAĞI ( İstiap Haddinden Fazla Yolcu Taşıma Sırasında Meydana Gelen Zararların ZMMS Teminatı Dışında Kalabilmesi için Zararın Fazla Yük Nedeniyle Oluşmasının Gerekmesi )"
275Y11.HD1.11.2004E. 2004/828 K. 2004/10546"TİCARET ÜNVANI VE MARKAYA TECAVÜZ ( Ünvanın Korunmasında Tescilli Ünvanın Varlığı ve Önceliğini Asıl ve Yeterli Olması Ayrıca İşletmelerin Faaliyet Sahalarının Aynı Olmasının Zorunluluğunun Aranmaması )
HAKSIZ OLARAK KULLANILAN İBARENİN İPTALİ İSTEMİ ( Ticaret Ünvanın Korunmasında Tescilli Ünvanın Varlığı ve Önceliğini Asıl ve Yeterli Olması Ayrıca İşletmelerin Faaliyet Sahalarının Aynı Olmasının Zorunluluğunun Aranmaması )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Davacının Kollektif Şirket Olarak Kuruluşuna Ait Belgelerin İlgisi Ticaret Sicil Memurluğundan Getirtilip Gerektiğinde Uzman Bilirkişilerden Rapor Alınmak Suretiyle Sonucuna Göre Karar Verilmesinin Gerekmesi )
TİCARET ÜNVANI KULLANMA HAKKI ( Ticaret Kanunu Uyarınca Usulen Tescil ve İlan Edilmiş Olan Ticaret Ünvanını Kullanmak Hakkının Münhasıran Sahibine Ait Olması-Burada Ünvanın Korunmasının Yurt Geneline Yayılmış Olması )
YURT GENELİNDE ÜNVANIN KORUNMASI ( Türkiye'nin Herhangi Bir Yerinde Daha Önce Tescil Edilmiş Bulunan Diğer Bir Ünvandan Ayırdedilmesi için Gerekli İlavelerin Yapılmasının Zorunlu Olması )"
275Y11.HD1.11.2004E. 2004/1320 K. 2004/10655"KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI ( Mahkemece Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasına İhtiyaç Duyulduğuna Göre Kooperatifler Alanında Uzman Bilirkişi Veya Bilirkişiler Kuruluna İnceleme Yaptırılması Gereği )
ÖZEL VE TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN OLAY ( Hakim Takdiri Delillerden Olan Bilirkişi Raporu İle Bağlı Olmayıp Eksik Veya Açık Olmayan Noktalarda Bilirkişiden Ek Açıklama Yapılmasını İsteyebileceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Bir Davada Çözümü Hakim Tarafından Bilinmeyen Özel Ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Oy Ve Görüşüne Başvurulan Kişi Olduğu )
BİLİRKİŞİNİN SEÇİMİ VE UZMANLIK ALANI ( Mahkemece Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasına İhtiyaç Duyulduğuna Göre Kooperatifler Alanında Uzman Bilirkişi Veya Bilirkişiler Kuruluna İnceleme Yaptırılması Gereği )"
275Y11.HD1.11.2004E. 2004/1095 K. 2004/10551"KASKO SİGORTASI ( Dava Konusu Olayın Beklenmeyen Hal Olup Olmadığının Bilirkişi Heyetiyle Değerlendirilmesi Gereği )
RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Dava Konusu Olayın Beklenmeyen Hal Olup Olmadığının Bilirkişi Heyetiyle Değerlendirilmesi Gereği )
BEKLENMEDİK DOĞA OLAYI ( Olay Tarihine Ait Hava Durumunun Ve Yağan Karın Miktarının Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Sorulması İle Bir Sigorta Hukukçusu, Bir Meteoroloji Mühendisi Ve Bir İnşaat Mühendisinden Uzman Bilirkişi Heyetiyle Tespiti Gereği )"
275Y3.HD25.10.2004E. 2004/10934 K. 2004/11568"ECRİMİSİL TALEBİ ( Bilirkişi Raporunda Ecrimisilin Hesaplanıp Hesaplanmadığının Anlaşılamaması - Eksik Bilirkişi Raporuyla Hüküm Kurulamayacağı )
EKSİK BİLİRKİŞİ RAPORU ( Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı/Ecrimisil - Bilirkişinin Görüşünün Dayandığı Tüm Bilgi Ve Verilerin Raporda Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu Aksi Halde Hazırlanan Raporun Yargıtay Denetimine Açık Olduğunun Kabul Edilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Çözümü Özel Ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Gerektiği/Dayandığı Tüm Bilgi Ve Verilerin Raporda Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu - Ecrimisil )"
275Y11.HD25.10.2004E. 2004/1281 K. 2004/10333"YARIŞMA PROGRAMI ( Mahkemece Oluşturulacak Yeni Bir Bilirkişi Kuruluna Öncelikle Uyuşmazlık Konuları Üzerinde İnceleme Yaptırılarak Uzlaştırıcı Bir Rapor Alınması Gereği - Tecavüzün Ref'i )
TECAVÜZÜN REF'İ ( Mahkemece Oluşturulacak Yeni Bir Bilirkişi Kuruluna Öncelikle Uyuşmazlık Konuları Üzerinde İnceleme Yaptırılarak Uzlaştırıcı Bir Rapor Alınması Gereği )
YEGANE FORMAT OPSİYON SÖZLEŞMESİ ( Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yegane Format Opsiyon Sözleşmesi/Tecavüzün Ref'i - Mahkemece Oluşturulacak Yeni Bir Bilirkişi Kuruluna Öncelikle Uyuşmazlık Konuları Üzerinde İnceleme Yaptırılarak Uzlaştırıcı Bir Rapor Alınması Gereği )"
275Y11.HD25.10.2004E. 2004/1237 K. 2004/10327"KASKO SİGORTASI ( Kanunda Aksine Hüküm Bulunmadıkça Taraflardan Her Biri Hakkını Dayandırdığı Olguların Varlığını İspatla Yükümlü Olduğu )
RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Kanunda Aksine Hüküm Bulunmadıkça Taraflardan Her Biri Hakkını Dayandırdığı Olguların Varlığını İspatla Yükümlü Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Kanunda Aksine Hüküm Bulunmadıkça Taraflardan Her Biri Hakkını Dayandırdığı Olguların Varlığını İspatla Yükümlü Olduğu - Kasko Sigortası )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Çözümü Özel Veya Teknik Bir Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişinin Oy Ve Görüşünü Alması Gerektiği )"
275Y11.HD25.10.2004E. 2004/1211 K. 2004/10292"ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI ( Kazanın Salt Alkolün Etkisiyle Meydana Geldiğinin Kesin Olarak Saptanması Gereği )
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Sigorta Şirketinin Kendi Sigortalısına Geri Dönerek Ödediği Tazminatı Talep Edebilmesi İçin Kazanın Salt Alkolün Etkisiyle Meydana Geldiğinin Kesin Olarak Saptanması Gereği )
3. ŞAHSA VERİLEN ZARAR ( Sigorta Şirketinin Kendi Sigortalısına Geri Dönerek Ödediği Tazminatı Talep Edebilmesi İçin Kazanın Salt Alkolün Etkisiyle Meydana Geldiğinin Kesin Olarak Saptanması Gereği )
SİGORTACININ KUSURLU SİGORTALIDAN RÜCUAN TAZMİNAT TALEBİ ( Kazanın Salt Alkolün Etkisiyle Meydana Geldiğinin Kesin Olarak Saptanması Gereği )"
275Y11.HD25.10.2004E. 2004/1154 K. 2004/10242"TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN EKSİK ÖDEME ( Davalının Ödemeler Sırasında Davacıların Çekince Koymadıklarını Savunması - Mahkemece Makbuzlar İbraz Ettirilerek Gerektiğinde Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
ALACAK DAVASI ( Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Eksik Ödeme - Mahkemece Makbuzlar İbraz Ettirilerek Gerektiğinde Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )
ÖDEME MAKBUZLARINA KONULAN ÇEKİNCE ( Mahkemece Makbuzlar İbraz Ettirilerek Gerektiğinde Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği - Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Eksik Ödeme )
MAKBUZLARA DAYANAN ÖDEME İDDİASI ( Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Eksik Ödeme - Mahkemece Makbuzlar İbraz Ettirilerek Gerektiğinde Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gereği )"
275Y11.HD21.10.2004E. 2004/1041 K. 2004/10099"TAZMİNAT DAVASI ( Davalıların Maliki Sürücüsü ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı Oldukları Aracın Davacıya Ait Araca Tam Kusurla Çarpması Sonucu Oluşan Hasar Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle )
SİGORTACININ HASAR BEDELİNİ ÖDEMEMESİ ( Hasar Miktarındaki Uyuşmazlığın Yetkili Servisten Alınan Hasar Tespitine İlişkin Belge Aslı Getirtilerek Bilirkişiye Yaptırılacak İnceleme ile Tespit Edilebilmesi )
HASAR BEDELİNİN TAZMİNİ DAVASI ( Uyuşmazlığın Hasar Miktarından Kaynaklanması-Hasar Miktarının Bilirkişi İncelemesi ile Sonuçlandırılabilmesi )
HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalıların Maliki Sürücüsü ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı Oldukları Aracın Davacıya Ait Araca Tam Kusurla Çarpması Sonucu Oluşan Hasar Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat Davasında Uyuşmazlığın Hasar Miktarından Kaynaklanması-Hasar Miktarının Bilirkişi İncelemesi ile Sonuçlandırılabilmesi )"
275Y11.HD21.10.2004E. 2003/13396 K. 2004/10151"AĞIRLAŞTIRILMIŞ TOPLANTI VE KARAR NİSABI ( Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Davası - Anasözleşme Hükümleri Karşısında Ek Ödeme Yükümü Sayılıp Sayılmayacağı Değerlendirilerek Oluşacak Sonuç Çerçevesinde Hükmün Kurulması Gereği )
EK ÖDEME YÜKÜMÜ ( Yalnız Bilanço Açıklarını Kapatmada Kullanılmasının Şart Olduğu - Ek Ödeme Yükleme Sınırsız Olabileceği Gibi Belirli Miktarlarla Veya İş Hacmi İle Veya Paylarla Orantılı Olarak Sınırlandırılabileceği )
BİLANÇO AÇIĞININ KAPATILMASI ( Anasözleşme Ortakları Ek Ödemelerle Yükümlendirebileceği - Ancak Ek Ödemelerin Yalnız Bilanço Açıklarını Kapatmada Kullanılmasının Şart Olduğu )
ANA SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Davası - Ek Ödeme Yükümü Sayılıp Sayılmayacağı Değerlendirilerek Oluşacak Sonuç Çerçevesinde Hükmün Kurulması Gereği )"
275Y11.HD19.10.2004E. 2004/7571 K. 2004/10055"ŞİRKET ORTAĞININ ŞİRKETE BORÇ PARA VERMESİ ( Banka Nezdindeki Davalı Şirkete Ait Mevduat Hesabındaki Paranın Transferine Dair Talimatların Tercümelerini Sunması İçin Taraflara Süre Verilmesi Gereği )
BANKA ARACILIĞI İLE PARA GÖNDERME ( Banka Nezdindeki Davalı Şirket Hesaplarından Davacının Türkiye'de Bulunan Banka Hesaplarına Ne Kadar Para Gönderildiği Bunların Ne Kadarının Davalı Şirket Kayıtlarına Geçirildiğinin Tespiti Gereği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Banka Aracılığı İle Para Gönderme - Banka Nezdindeki Davalı Şirkete Ait Mevduat Hesabındaki Paranın Transferine Dair Talimatların Tercümelerini Sunması İçin Taraflara Süre Verilmesi Gereği )
BANKA KAYITLARININ İNCELENMESİ ( Banka Aracılığı İle Para Gönderme - Banka Nezdindeki Davalı Şirket Hesaplarından Davacının Türkiye'de Bulunan Banka Hesaplarına Ne Kadar Para Gönderildiği Bunların Ne Kadarının Davalı Şirket Kayıtlarına Geçirildiğinin Tespiti Gereği )"
275Y11.HD19.10.2004E. 2004/358 K. 2004/10054"DENİZ YOLU İLE EMTİA TAŞINMASI ( Emtianın Teslim Edilmemesi Halinde Hak Düşürücü Sürenin Emtianın Teslim Edilmesi Gereken Tarihten İtibaren İşlemeye Başlaması )
EMTİANIN YETKİSİZ ÜÇÜNCÜ ŞAHSA TESLİMİ ( Malın Teslim Edilmesi Mümkün Olan Tarihin İlgili Gümrük İdaresinden Sorularak Belirlenmesinin Gerekmesi )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Dava Konusu Taşımaya İlişkin Konşimento Asıllarının Tümünü Sunmaları için Taraflara Süre Verilerek Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Ticaret Kanunu'nun 1067. Maddesinde Düzenlenen Sürenin Zamanaşımı Değil Hak Düşürücü Nitelikte Olması )
YABANCI TARAFIN DAVADA TEMİNAT YATIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( New York Sözleşmesin Yabancıların Türkiye'de Açacakları Davalarda Teminat Yatırmamaları ile İlgili Bir Hüküm İhtiva Etmemesi Nedeniyle HUMK Gereğince Teminat Yatırmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Emtianın Tesliminde Konşimentoya Uygun Ordino Düzenlenip Düzenlenmediği Teslimde Kusur Olup Olmadığı ve Varsa Kusurun Kimde Olduğu Konusunda Bilirkişi Raporuna Karşı İtirazlar Nedeniyle Uzman Heyetten Rapor Aldırılması )"
275Y11.HD19.10.2004E. 2003/13570 K. 2004/10024"İNTERNET ALAN ADI ( Alan Adının Geri Verilmesi İstemi - Davacının İddiası Dava Dışı Şirketin Sadece Davacı Adına İşlem Yapan Aracı Kurum Olduğu Yönünde Olduğuna Göre Somut Olayın Teknik Ve Hukuki Değerlendirilmesinin Yapılması Gereği )
İNTERNET ALAN ADININ İPTALİ ( Alan Adının Geri Verilmesi İstemi - Davacının İddiası Dava Dışı Şirketin Sadece Davacı Adına İşlem Yapan Aracı Kurum Olduğu Yönünde Olduğuna Göre Somut Olayın Teknik Ve Hukuki Değerlendirilmesinin Yapılması Gereği )
ALAN ADININ GERİ VERİLMESİ İSTEMİ ( Olayın Teknik Ve Hukuki Değerlendirilmesinin Yapılması Bu Hususta Uzman Bilirkişilerden Görüş Alınması Ve Tüm Bunlardan Sonra Davalının Açığa Yayınladığı Kurallara Uygun Davranıp Davranmadığının Belirlenmesi Gereği - İnternet Alan Adı )"
275Y11.HD18.10.2004E. 2004/852 K. 2004/9915"RÜCUEN TAZMİNAT ( Kasko Sigorta Poliçesine Dayanan Rücu Davası - Trafik Kazasının Oluşumuna İlişkin Tutanak Bulunmayan Olayda Kusur Oranlarının Uzman Bilirkişi Aracılığı ile Tespit Edilmesi Gerektiği )
KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİ ( Dayalı Rücu Davası - Kazanın Oluşumuna İlişkin Tutanak Bulunmayan Olayda Kusur Oranlarının Bilirkiişi Aracılığı ile Tespit Edilmesi Gerektiği )
KUSUR ORANININ TESPİTİ ( Kazanın Oluşumuna İlşkin Tutanak Bulunmayan Olayda Kusurun Sadece Tanık Beyanları ve Olay Sonrası Polisce Tutulmuş Tutanakla Belirlenemeyeceği - Kusur Oranlarının Uzman Bilirkişi Tarafından Tepit Edilmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Polis Tarafından Düzenlenen Görgü ve Tespit Tutanağı ile Davalı ve Sigortalının Alınmış Beyanlarına Göre Kusur Oranlarının Mahkemece Tespitinin Doğru Olmayacağı - Trafik Kazasında Kusur Oranının Uzman Bilirkişi Aracılığı ile Belirlenmesi Gerektiği )"
275Y11.HD18.10.2004E. 2004/774 K. 2004/10001"TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Kooperatif Tarafından Davacıya Tahsis Edilen Konutun Taraflar Arasındaki Protokole Uygun Olarak Teslim Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Talebi )
KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ ( Davalının Bu Yöndeki Savunmaları Hususunda Bir Araştırma Yapılmadan ve Bu Savunmaya Göre Davacının Aktif Dava Ehliyetinin Varlığı Belirlenmeden Hüküm Kurulamaması )
BİLİRKİŞİ ( Davalı Tarafından Davacıya Ait Konutta Protokol ile Yapılması Üstlenilen İşin Yapılıp Yapılmadığı Hususunda Alanında Uzman Bilirkişiden Rapor Alınmasının Gerekmesi )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Davalı Kooperatif Vekilince Üyelikten İhraç Edildiği İleri Sürülen Davacının Kooperatif Üyeliğinin Devam Edip Etmediği Husunun Davalı Kooperatife Ait Kayıtlar Üzerinde İnceleme Yapılarak Belirlenmesinin Gerekmesi )
TESPİT ( Bilirkişi Raporuna Esas Alınan Tespit Dosyası Getirtilerek Tespitin Nasıl Yapıldığının Belirlenmesi ve Tarafların İddia ve Savunma Çerçevesinde Davacıya Tahsis Edilen Konut Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasının Gerekmesi )"
275Y11.HD18.10.2004E. 2004/701 K. 2004/9937"KOOPERATİF AİDATININ ÖDENMEMESİ ( Yeni Bir Bilirkişi Görevlendirilmek Suretiyle Genel Kurullarda Ne Kadar Aidat Alınmasına Karar Verildiğinin Saptanması Gereği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davalının Ödeme Dekontlarında Belirtilen Miktarların Banka Yolu İle Yatırılmış Olması Nedeniyle Kooperatif Hesaplarına Ne Şekilde İntikal Ettiğinin Saptanması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kooperatif Aidatının Ödenmemesi - Davalının Ödeme Dekontlarında Belirtilen Miktarların Banka Yolu İle Yatırılmış Olması Nedeniyle Kooperatif Hesaplarına Ne Şekilde İntikal Ettiğinin Saptanması Gereği )"
275Y11.HD18.10.2004E. 2004/1091 K. 2004/9920"RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Kasko Sigortası - Kavşaklardan Geçiş Önceliğine Uymama Halinde Araç Sürücüsünün Asli Kusurlu Sayıldığı/Tarafların Kusur Oranlarının Tespiti Gereği )
KASKO SİGORTASI ( Sigortalı Araç Sürücüsünün Kavşakta Sağından Gelen Araç Trafiğine Yol Vermediği ve Kavşak Geçişini Bitirmek Üzere Olan Araca Çarpması - Karayolları Trafik Kanununa Göre Kavşaklardan Geçiş Önceliğine Uymama Halinde Araç Sürücüsünün Asli Kusurlu Sayıldığı )
KAVŞAKLARDAN GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ ( Uymama Halinde Araç Sürücüsünün Asli Kusurlu Sayıldığı - Kasko Sigortasına Dayalı Rücuen Tazminat Davası )"
275Y1.HD14.10.2004E. 2004/10450 K. 2004/11266"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Öncelikle Çap Kaydının ya da Kayıtlarının Getirtilerek Tarafların Tüm Delilleri Toplanması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Çekişmeli Yer İle Yanların Ellerinde Bulunan Kısımların Sınırları Tarafların Ortak Beyanlarına Göre Açıklığa Kavuşturulmalı ve Gerektiğinde Bu Yön Taşınmaz Başında Dinlenecek Yerel Bilirkişi İle Saptanması Gereği )"
275Y11.HD12.10.2004E. 2004/450 K. 2004/9698"RÜCUAN TAMİNAT DAVASI ( Hükme Dayanak Alınan Bilirkişi Raporunda Olayın Oluş Biçimi Saptanamamış Olup Taraflara Kusur Atfedilmiş Bulunmasına Göre Mahkemece Herhangi Bir Delille Teyit Edilmeksizin Davalının Kusurlu Kabul Edilmesinin Doğru Olmadığı )
KASKO SİGORTA POLİÇESİ ( Olayın Oluş Biçimi Saptanamamış Olup Taraflara Kusur Atfedilmiş Bulunmasına Göre Mahkemece Herhangi Bir Delille Teyit Edilmeksizin Davalının Kusurlu Kabul Edilmesinin Doğru Olmadığı )
EKSİK BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Olayın Oluş Biçimi Saptanamamış Olup Taraflara Kusur Atfedilmiş Bulunmasına Göre Mahkemece Herhangi Bir Delille Teyit Edilmeksizin Davalının Kusurlu Kabul Edilmesinin Doğru Olmadığı - Rücuan Tazminat )"
275Y11.HD12.10.2004E. 2003/12504 K. 2004/9663"İZİNSİZ YAYINLANAN ESER ( Tahsilat Makbuzunda Yazılı ve Davalı Tarafından Yapılan Toplam Ödemenin Protokolden Önceki Döneme mi Yoksa Bu Tarihten Sonra Davalı Tarafa Ait Televizyonda Yayınlanan Filmlere Karşılık mı Olduğu Hakkında Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği )
MALİ HAKLARA TECAVÜZ ( Tahsilat Makbuzunda Yazılı ve Davalı Tarafından Yapılan Toplam Ödemenin Protokolden Önceki Döneme mi Yoksa Bu Tarihten Sonra Davalı Tarafa Ait Televizyonda Yayınlanan Filmlere Karşılık mı Olduğu Saptanması Gereği - Maddi Tazminat )
MADDİ TAZMİNAT TALEBİ ( Tahsilat Makbuzunda Yazılı ve Davalı Tarafından Yapılan Toplam Ödemenin Protokolden Önceki Döneme mi Yoksa Bu Tarihten Sonra Davalı Tarafa Ait Televizyonda Yayınlanan Filmlere Karşılık mı Olduğu Saptanması Gereği - İzinsiz Yayınlanan Eser )
MUHTEMEL TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ TALEBİ ( Tahsilat Makbuzunda Yazılı ve Davalı Tarafından Yapılan Toplam Ödemenin Protokolden Önceki Döneme mi Yoksa Bu Tarihten Sonra Davalı Tarafa Ait Televizyonda Yayınlanan Filmlere Karşılık mı Olduğu Saptanması Gereği - İzinsiz Yayınlanan Eser )
İSTİCVAP ( İki Taraf Temsilcisi de Kendi Yararına Beyanda Bulunmuş Olup Davalı Tarafça Yapılan Ödemenin Neyin Karşılığı Olduğu Konusunda Bir Sonuca Ulaşılamadığından Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği )
İSPAT İMKANI ( Tahsilat Makbuzunda Yazılı ve Davalı Tarafından Yapılan Toplam Ödemenin Protokolden Önceki Döneme mi Yoksa Bu Tarihten Sonra Davalı Tarafa Ait Televizyonda Yayınlanan Filmlere Karşılık mı Olduğu Hakkında Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )"
275Y11.HD12.10.2004E. 2003/12357 K. 2004/9662"İŞYERİ PAKET SİGORTA POLİÇESİ ( İstinat Duvarındaki Hasarın Teminat Kapsamında Olabilmesi İçin Duvarın Yapımında Davacının Kusurlu Olmaması Değil Duvarın Ayıplı Yapılmamış Olması Gereği )
YANGIN SİGORTA POLİÇESİ ( İstinat Duvarındaki Hasarın Teminat Kapsamında Olabilmesi İçin Duvarın Yapımında Davacının Kusurlu Olmaması Değil Duvarın Ayıplı Yapılmamış Olması Gereği )
YER KAYMASI KLOZU ( Dava Konusu İstinat Duvarındaki Hasarın İstinat Duvarının Kendi Ayıbından Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Buna Göre Hasarın Sigorta Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi Gereği )
HASAR BEDELİNİN TAZMİNİ TALEBİ ( İşyeri Paket Sigorta Poliçesi - İstinat Duvarındaki Hasarın Teminat Kapsamında Olabilmesi İçin Duvarın Yapımında Davacının Kusurlu Olmaması Değil Duvarın Ayıplı Yapılmamış Olması Gereği )
TEMİNAT KAPSAMI ( İşyeri Paket Sigorta Poliçesi - Dava Konusu İstinat Duvarındaki Hasarın İstinat Duvarının Kendi Ayıbından Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Buna Göre Hasarın Sigorta Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi Gereği )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İşyeri Paket Sigorta Poliçesi - Dava Konusu İstinat Duvarındaki Hasarın İstinat Duvarının Kendi Ayıbından Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Buna Göre Hasarın Sigorta Kapsamında Kalıp Kalmadığının Belirlenmesi Gereği )"
275Y11.HD11.10.2004E. 2004/537 K. 2004/9596"SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI İSTİRDAT DAVASI ( Sigorta Şirketinden Hasar Bedeli Almak İçin Bilerek Trafik Kazası Yapılması - Eksik Bilirkişi İncelemesi )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Sigorta Şirketinden Hasar Bedeli Almak İçin Bilerek Yapıldığı İddia Edilen Olayın Aralarında Sigorta Hukukçusunun da Bulunduğu Bilirkişi Heyetince İncelenmesi - Sigorta Poliçesine Dayalı İstirdat Davası )
İSTİRDAT DAVASI ( Sigorta Poliçesine Dayalı/Sigorta Şirketinden Hasar Bedeli Almak İçin Bilerek Trafik Kazası Yapılması - Eksik Bilirkişi İncelemesi )"
275Y1.HD7.10.2004E. 2004/8906 K. 2004/10821"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Elatmanın Önlenmesi - 3 Kişilik Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Mahallinde Keşif Yapılarak Tecavüz Olup Olmadığının Saptanması Hafriyatın Hangi Tarafça Yapıldığının Tespiti İddia ve Karşı İddia Yönünden Gerektiğinde Tanık Dinlenilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Elatmanın Önlenmesi - 3 Kişilik Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Mahallinde Keşif Yapılarak Tecavüz Olup Olmadığının Saptanması Hafriyatın Hangi Tarafça Yapıldığının Tespiti İddia ve Karşı İddia Yönünden Gerektiğinde Tanık Dinlenilmesi Gereği )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Tapu İptali ve Tescil - 3 Kişilik Bilirkişi Kurulu Aracılığıyla Mahallinde Keşif Yapılarak Tecavüz Olup Olmadığının Saptanması Hafriyatın Hangi Tarafça Yapıldığının Tespiti İddia ve Karşı İddia Yönünden Gerektiğinde Tanık Dinlenilmesi Gereği )"
275Y11.HD4.10.2004E. 2004/322 K. 2004/9237"BANKA MEVDUAT HESABINDAKİ İŞLETİLEN PARANIN FAİZ ALACAĞININ İMKB FAİZ ORTALAMASININ ÜSTÜNDE OLDUĞU GEREKÇESİYLE EKSİK ÖDENMESİ ( Ödenmeyen Faiz Alacağının Tahsili Talebi - Mahkemece Diğer Bankaların Faiz Oranlarıyla Karşılaştırma Yaptırılarak Hüküm Kurulması Gereği )
FAİZ ORANININ FAHİŞ OLDUĞU GEREKÇESİYLE BANKA MEVDUAT HESABINDAKİ FAİZ ALACAĞININ İMKB ORTALAMASINI AŞAN KISMININ KESİLMESİ ( Ödenmeyen Faiz Alacağının Tahsili Davasında Mahkemece Diğer Bankaların Faiz Oranlarıyla Karşılaştırma Yapılarak Hüküm Kurulması Gereği )
GABİN İDDİASININ ARAŞTIRILMASI USULÜ ( Banka Mevduat Hesabındaki Paraya Tahakkuk Eden Faiz Alacağının Müzayaka İddiasıyla Bankaca Kesilmesi - Mahkemece Tahsil Davasında Diğer Bankaların Faiz Oranlarıyla Karşılaştırma Yaptırılarak Hüküm Kurulması Gereği )
MEVDUAT HESABINDAKİ PARAYA TAHAKKUK EDEN FAİZ ALACAĞININ GABİN İDDİASIYLA BANKACA KISMEN KESİLMESİ ( Mahkemece Alacağın Tahsili Davasında Diğer Bankaların Faiz Oranlarıyla Karşılaştırma Yapılarak Hüküm Kurulması Gereği )"
275Y11.HD4.10.2004E. 2004/180 K. 2004/9257"İŞYERİNİN KÖTÜ İŞLETİLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( İşyerini İşletmek Üzere Davalıyı Vekil Tayin Eden Davacının Hukuki Yararının ve Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunması )
VEKALETNAMEYLE İŞYERİNİ İŞLETMEK ÜZERE GÖREVLENDİRİLEN DAVALININ İŞYERİNİ KÖTÜ İŞLETMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Hukuki Yararının ve Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunması )
HUKUKİ YARAR VE AKTİF HUSUMET EHLİYETİNİN BULUNMASI ( Davacının İşyerini İşletmek Üzere Vekil Tayin Ettiği Davalının İşyerini Kötü İşlettiği Gerekçesiyle Tazminat Talebi )
TAZMİNAT TALEBİ ( İşyerinin Kötü İşletilmesi Nedeniyle - İşyerini İşletmek Üzere Davalıyı Vekil Tayin Eden Davacının Hukuki Yararının ve Aktif Husumet Ehliyetinin Bulunması"
275Y11.HD30.9.2004E. 2003/12665 K. 2004/9129"EMTİA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( Mahkemenin Son Bilirkişi Kurulundan Alınan Ek Raporu Bilimsel Tarafsız ve Hükme Esasa Alınabilir Nitelikte Görmesine Rağmen Rapor İçeriğine Aykırı Olarak Hüküm Kurmasının İsabetsiz Olduğu )
EMTİANIN VARMA YERİNE HASARLI TESLİMİ ( Mahkemenin Son Bilirkişi Kurulundan Alınan Ek Raporu Bilimsel Tarafsız ve Hükme Esasa Alınabilir Nitelikte Görmesine Rağmen Rapor İçeriğine Aykırı Olarak Hüküm Kurmasının İsabetsiz Olduğu )
TAŞIMA BEDELİ ( Bilirkişiler Taraflara %50 Kusur Yükleyerek Davalı-Karşı Davacının Alacaklı Olduğunu Belirtmelerine Rağmen Mahkeme Davacıyı Alacaklı Bulması - Bu Durumda Ek Rapor Yada Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulundan Yeni Bir Rapor Alınması Gereği )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Bilirkişiler Taraflara %50 Kusur Yükleyerek Davalı-Karşı Davacının Alacaklı Olduğunu Belirtmelerine Rağmen Mahkeme Davacıyı Alacaklı Bulması - Bu Durumda Ek Rapor Yada Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulundan Yeni Bir Rapor Alınması Gereği )"
275Y11.HD28.9.2004E. 2003/14433 K. 2004/9004"KONUT SİGORTA POLİÇESİ ( Bilirkişi İncelemesi/İşin Çözümüne Teknik Yönden Işık Tutmayan İfade ve Gerekçeler İçeren Bilirkişi Raporu ile Sonuca Gidilemeyeceği - Raporun Davalının Kusurunu Gösterir Hüküm Vermeye ve Sorumluluğu Belirlemeye Yeterli Açıklıkta Bulunmaması )
SU BASMASI ( Konut Sigorta Poliçesi - İşin Çözümüne Teknik Yönden Işık Tutmayan İfade ve Gerekçeler İçeren Bilirkişi Raporu ile Sonuca Gidilemeyeceği/Raporun Davalının Kusurunu Gösterir Hüküm Vermeye ve Sorumluluğu Belirlemeye Yeterli Açıklıkta Bulunmaması )
RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Konut Sigorta Poliçesi - İşin Çözümüne Teknik Yönden Işık Tutmayan İfade ve Gerekçeler İçeren Bilirkişi Raporu ile Sonuca Gidilemeyeceği/Raporun Davalının Kusurunu Gösterir Hüküm Vermeye ve Sorumluluğu Belirlemeye Yeterli Açıklıkta Bulunmaması )
ÖZEL VE TEKNİK KONU ( Konut Sigorta Poliçesi - İşin Çözümüne Teknik Yönden Işık Tutmayan İfade ve Gerekçeler İçeren Bilirkişi Raporu ile Sonuca Gidilemeyeceği/Raporun Davalının Kusurunu Gösterir Hüküm Vermeye ve Sorumluluğu Belirlemeye Yeterli Açıklıkta Bulunmaması )"
275Y11.HD27.9.2004E. 2003/14439 K. 2004/8910"TAŞIMA SİGORTA POLİÇESİ ( İnkar Tazminatı ve İtirazın İptali Davası İcra Takibi Neticesinde Açılmasına Rağmen Alacağın Tahsili Davasında ise Genel Hükümlere Göre Alacağın İlama Bağlanması - Her İki Davanın Birlikte Değerlendirilememesi )
EMTİANIN TAŞIMA SIRASINDA HASARA UĞRAMASI ( Gerçek Zararın Belirlenmesinin Yargılmayı Gerektirmesi Nedeniyle İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyişi - İtirazın İptali Davası ile Alacağın Tahsili Davasının Birlikte Değerlendirilememesi )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Gerçek Zararın Belirlenmesinin Yargılmayı Gerektirmesi Nedeniyle İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyişi - İtirazın İptali Davası ile Alacağın Tahsili Davasının Birlikte Değerlendirilememesi )
RÜCUEN TAZMİNAT TALEBİ ( İnkar Tazminatı ve İtirazın İptali Davası İcra Takibi Neticesinde Açılmasına Rağmen Alacağın Tahsili Davasında ise Genel Hükümlere Göre Alacağın İlama Bağlanması )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( İnkar Tazminatı ve İtirazın İptali Davası İcra Takibi Neticesinde Açılmasına Rağmen Alacağın Tahsili Davasında ise Genel Hükümlere Göre Alacağın İlama Bağlanması - Gerçek Zararın Belirlenmesi Yargılmayı Gerektirmesi Nedeniyle İcra İnkar Tazminatına Hükmedilemeyişi )"
275Y11.HD21.9.2004E. 2003/12249 K. 2004/8674"ULUSLARARASI KARA YOLU İLE EMTİA TAŞIMA SIRASINDA VERİLEN HASAR ( Süresinde Gümrükten Teslim Alınamayan Canlı Bitkiler - Bozulmaya Etken Olaylar İle Tarafların Kusur Oranlarının Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Zirai Karantina Müdürlüğü'nün Yazısı Dikkate Alınacağı )
KAMYON ÜSTÜ İŞLEM ( SUP-ALAN ) ( Uluslararası Kara Yolu İle Emtia Taşıma Sırasında Verilen Hasar - Bozulmaya Etken Olaylar İle Tarafların Kusur Oranlarının Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Zirai Karantina Müdürlüğü'nün Yazısı Dikkate Alınacağı )
SÜRESİNDE GÜMRÜKTEN TESLİM ALINAMAYAN CANLI BİTKİLER ( Uluslararası Kara Yolu İle Emtia Taşıma Sırasında Verilen Hasar - Bozulmaya Etken Olaylar İle Tarafların Kusur Oranlarının Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Zirai Karantina Müdürlüğü'nün Yazısı Dikkate Alınacağı )
ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Uluslararası Kara Yolu İle Emtia Taşıma Sırasında Verilen Hasar - Bozulmaya Etken Olaylar İle Tarafların Kusur Oranlarının Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Zirai Karantina Müdürlüğü'nün Yazısı Dikkate Alınacağı/Uzman Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )"
275Y3.HD20.9.2004E. 2004/9285 K. 2004/9395"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hazırlanırken Raporun Dayanağı Olan Somut ve Özel Nedenler Bilimsel Verilere Uygun Olarak Gösterilmesi Zorunlu Olduğu - Yargıtay Denetimine de Elverişli Olması Gereği )
ÇÖZÜMÜ ÖZEL VEYA TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN HALLER ( Hakim Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınmasına Karar Vermesi Gereği )"
275Y3.HD20.9.2004E. 2004/10369 K. 2004/9341"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yargıtay Denetimine De Elverişli Olacak Şekilde Bilgi Ve Belgeye Dayanan Gerekçe İhtiva Etmesi Gereği )
DEPREME UYGUNLUK ( Binanın Bulunduğu Bölgede Son Deprem Yönetmeliğine Uygun Şekilde İnşa Edilmiş Herhangi Bir Binanın Mevcudiyetinin Söz Konusu Olmayabileceğini Belirten Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğu )
BİLİMSEL VE TEKNİK İNCELEME VE VERİLERE DAYANMA ( Bilirkişi Raporunun Olması Gereği - Depreme Uygunluk )"
275Y11.HD20.9.2004E. 2003/14080 K. 2004/8469"BANKA NEZDİNDE EMEKLİLİK GELİRİ HESABI ( Sözleşmenin Feshi ile Yatırılan Paranın Tahsili ve Aylık Gelirin Uyarlanması Talebi - İbraz Edilen Belgede Faizli Bakiye OIarak İfade edilen Paranın Hangi Faiz Oranlarına Göre ve Nasıl Hesaplandığı Açık ve Belirgin Olmaması )
UYARLAMA DAVASI ( Banka Nezdinde Emeklilik Geliri Hesabı - Davalıdan Sözü Edilen Mevduat Hesabına Uygulanan Faiz Oranları ve Hesaplama Yöntemine İlişkin Açıklamada Bulunması Gereği )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Banka Nezdinde Emeklilik Geliri Hesabı - Davalıdan Sözü Edilen Mevduat Hesabına Uygulanan Faiz Oranları ve Hesaplama Yöntemine İlişkin Açıklamada Bulunması Gereği )"
275Y11.HD20.9.2004E. 2003/13943 K. 2004/8534"VEDİA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Depolama İşlemi Öncesi Koruyucu Kimyasal İşlemleri Yapmadığının Belirlenmesi Halinde Müterafik Kusurunun Mevcut Olup Olmadığının Uzman Kişilerce Tespiti Gereği )
MÜTERAFİK KUSUR ( Vedia Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası/Çürüyen Portakalların Bedelinin Tazmini - Davacının Depolama İşlemi Öncesi Koruyucu Kimyasal İşlemleri Yapmadığının Belirlenmesi Halinde Müterafik Kusurunun Mevcut Olup Olmadığının Uzman Kişilerce Tespiti Gereği )
KARŞI DAVA ( Vedia Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davasında Saklama Bedelinin Tahsili İçin Açılması - Gerekçe Gösterilmeden Reddedilip Davacının Talep Edebileceği Tazminattan Düşmek Şeklinde Hüküm Kurulmasının Doğru Olmaması )
TAZMİNAT DAVASI ( Vedia Sözleşmesinden Kaynaklanan - Davacının Depolama İşlemi Öncesi Koruyucu Kimyasal İşlemleri Yapmadığının Belirlenmesi Halinde Müterafik Kusurunun Mevcut Olup Olmadığının Uzman Kişilerce Tespiti Gereği )"
275Y11.HD16.9.2004E. 2003/13826 K. 2004/8333"KASKO RÜCU DAVASI ( Kusur Oranlarının Tesbitine İlişkin Konunun Uzmanı Olmayan Avukat Bilirkişiden Alınan ve Trafik Kaza Tutanağından Farklı Bir Sonucu Ulaşan Raporun Hükme Esas Alınamayacağı )
RÜCUEN TAZMİNAT TALEBİ ( Kasko Sigortacısının Yaptığı Ödemeler İçin - Kusur Oranlarının Tesbitine İlişkin Avukat Bilirkişiden Alınan ve Trafik Kaza Tutanağıyla Çelişen Raporun Hükme Esas Alınamaması - Uzman Bilirkişiden Yeniden Rapor Alınması Gereği )
KUSUR ORANININ TESPİTİ USULÜ ( Kasko Rücu Davasında - Uzman Olmayan Avukat Bilirkişiden Alınan ve Kaza Tesbit Tutanağıyla Çelişen Rapora Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı )
BİLİRKİŞİ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( Kasko Rücu Davasında Uzman Olmayan Avukat Bilirkişiden Alınan ve Kaza Tesbit Tutanağıyla Çelişen Rapora Dayanarak Hüküm Kurulamayacağı - Uzman Bilirkişiden Yeni Rapor Alınması Gereği )"
275Y11.HD16.9.2004E. 2003/11743 K. 2004/8387"BANKA ÇALIŞANININ ZİMMET SUÇU ( Haksız Eylemi Gerçekleştiren Banka Çalışanını Yetkilendiren Davacının Kendi Kusuruna Dayanarak Davalı Bankanın Sorumluluğuna Gidemeyeceği - Uzman Bilirkişi İncelemesi Gereği )
MÜŞTERİNİN HESABINDAN BANKA ÇALIŞANINCA PARA ÇEKİLMESİ ( Haksız Eylemi Gerçekleştiren Banka Çalışanını Yetkilendiren Davacının Kendi Kusuruna Dayanarak Davalı Bankanın Sorumluluğuna Gidemeyeceği )
MÜTERAFİK KUSUR ( Başka Hesaplardan Davacının Yakını Olduğu İleri Sürülen Banka Görevlisince Usulsüz Aktarmalarla Fiktif ve Hesap Oluşturulduğu İddiaları Açıklığa Kavuşturulması Gereği - Banka Çalışanının Zimmet Suçu )"
275Y11.HD13.9.2004E. 2003/13715 K. 2004/8150"MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ VE TABELADAKİ İLTİBAS OLUŞTURAN İBARENİN SİLİNMESİ TALEBİ ( Hizmet Markası Niteliğinin Araştırılması Usulü )
İLTİBAS İDDİASIYLA DAVALI TABELASINDAKİ İBARENİN SİLİNMESİ TALEBİ ( Hizmet Markası Niteliğinin Araştırılması Usulü )
HİZMET MARKASI NİTELİĞİNİN ARAŞTIRILMASI USULÜ ( Marka Hakkına Tecavüzün Önlenmesi ve Tabeladaki İltibas Oluşturan İbarenin Silinmesi Talebi )
TABELADAKİ İLTİBAS OLUŞTURAN İBARENİN SİLİNMESİ TALEBİ ( Davalının Davacı Adına Tescilli Markayı Oluşturan "Özlem Apart" İbaresini Tabelasında Başına ve Sonuna Eklemelerde Bulunarak Kullanması - Hizmet Markası Niteliğinin Araştırılması Usulü )"
275Y11.HD13.9.2004E. 2003/13707 K. 2004/8148"BANKA TARAFINDAN ÖDENMEYEN MEVDUAT FAİZİ ALACAĞI ( Karşı Davanın Gabin Nedeniyle Sözleşmenin Batıl Olduğu İddiası - Tahakkuk Ettirilen Over Night Faiz Oranlarının Öncelikle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan Araştırılarak Aşırı Olup Olmadığının Tespiti Gereği )
BANKANIN MÜZAYAKA HALİNDE OLMASI ( Uyuşmazlık Konusu Dönemlerde Bankanın İçinde Bulunduğu Koşullara Göre Sözleşmede Edimler Arasında Açık Bir Nisbetsizlik Olup Olmadığının İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan Araştırılması Gereği - Banka Tarafından Ödenmeyen Mevduat Faizi Alacağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Banka Tarafından Ödenmeyen Mevduat Faizi Alacağı/Karşı Davanın Gabin ve Müzayaka Nedeniyle Sözleşmenin Batıl Olduğu İddiası - Ekonomist Bankacı ve Borçlar Hukuku Sahalarında Uzman Öğretim Üyelerinden Oluşacak Yeni Bir Bilirkişi Kurulunca İnceleme Yapılması Gereği )
GABİN ( Banka Tarafından Ödenmeyen Mevduat Faizi Alacağı/Karşı Davanın Gabin ve Müzayaka Nedeniyle Sözleşmenin Batıl Olduğu İddiası - Tahakkuk Ettirilen Over Night Faiz Oranlarının Öncelikle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan Araştırılarak Aşırı Olup Olmadığının Tespiti Gereği )"
275Y11.HD13.9.2004E. 2003/13693 K. 2004/8224"KASKO SİGORTASINA DAYALI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Ödenen Miktarın Protokole Beliritildiği Şekilde Yazılmasının Sigortacılık Teamülü Olduğu - Davalı Sigorta Şirketinin Defter ve Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Gerçekten Davacıya Bir Ödeme Yapılıp Yapılmadığının Tespiti Gereği )
ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI ( Trafik Sigortacısının Motorlu Aracın İşletilmesi Nedeniyle Vermiş Olduğu Zarardan Poliçede Yazılı Limitler Dahilinde Sorumlu Olacağı - Kasko Sigortasına Dayalı Rücuen Tazminat Davası )
POLİÇE LİMİTİ İLE SORUMLULUK ( Trafik Sigortacısının Motorlu Aracın İşletilmesi Nedeniyle Vermiş Olduğu Zarardan Poliçede Yazılı Limitler Dahilinde Sorumlu Olacağı - Kasko Sigortasına Dayalı Rücuen Tazminat Davası )
MÜFLİS SİGORTA ŞİRKETİ ( Müflisin Davacı ve Davalı Olduğu Hukuk Davalarının Acele Haller ve İİK.194.Maddedesinde Yazılı Olanlar Haricinde Duracağı - Alacaklıların İkinci Toplanmasından 10 Gün Sonra Devam Olunabileceği )
İKİNCİ ALAKLILAR TOPLANTISI ( Kasko Sigortasına Dayalı Rücuen Tazminat Davası - İflas Eden Sigorta Şirketinin Hukuk Davalarının Duracağı Cihetle Mahkemece İkinci Alacaklılar Toplantısının Yapılıp Yapılmadığının Tespiti Gereği )"
275Y9.HD28.6.2004E. 2004/17373 K. 2004/15887"FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatına Esas Alınacak Brüt Ücret Hesabına Katılamayacağı )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINA ESAS ALINACAK BRÜT ÜCRETİN TESBİTİ ( Fazla Mesai Ücretinin Bu Ücrete Dahil Edilemeyeceği )
BRÜT ÜCRETİN TESBİTİ ( İhbar ve Kıdem Tazminatına Esas Alınacak Olan - Fazla Mesai Ücretinin Bu Ücrete Dahil Edilemeyeceği )
BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALINMASININ ŞARTLARI ( Genel ve Hukuki Bilgilerle Çözülebilecek Konularda Bilirkişi Dinlenememesi - Bilirkişi Ücreti Yatırılması İçin Verilen Kesin Mehlin Geçersiz Olması )
KESİN MEHİL VERİLMESİNİN GEÇERSİZ OLMASI ( Bilirkişi Ücretinin Yatırılması İçin Verilen - Genel ve Hukuki Bilgilerle Çözülebilecek Hususlarda Bilirkişi Dinlenemeyeceği )"
275Y11.HD28.6.2004E. 2003/13123 K. 2004/7141"DEMURAJ ÜCRETİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması Mecburiyeti - Deniz Hukukunda Uzman Olmayan Bilirkişinin Eksik İncelemeye Dayalı Raporuna İtibar Edilemeyeceği )
UZMAN BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALINMASI MECBURİYETİ ( Demuraj Ücretinin Tahsili Talebi - Deniz Hukukunda Uzman Olmayan Bilirkişinin Eksik İncelemeye Dayalı Raporuna İtibar Edilemeyeceği )
BİLİRKİŞİNİN DENİZ HUKUKUNDA UZMAN OLMASI GEREĞİ ( Demuraj Ücretinin Tahsili Davasında Alınan Eksik İncelemeye Dayalı Bilirkişi Raporuna İtibar Edilemeyeceği )"
275Y4.HD21.6.2004E. 2004/1360 K. 2004/8018"TAZMİNAT TALEBİ ( Yetersiz ve Denetim Olanağı da Sağlamayan Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davalıların Hukuken Sorumlu Tutulamayacakları Belirtilmesi/Herhangi Bir Araştırmaya Dayanmadığı Gibi Gerekçesi Bakımından İnandırıcı da Kabul Edilmemesi/Raporun Yetersiz Olduğu - Tazminat Talebi )"
275Y13.HD15.6.2004E. 2004/586 K. 2004/9248"ALACAK DAVASI ( Otobüs İşletmesi Amacıyla Kurulan Adi Ortaklığın Ortağın Ölmesi Üzerine Otobüsün Yarı Hissesinin Davacı Adına Tescili Ya da Değerinin Tahsili )
ADİ ORTAKLIKTA ORTAĞIN ÖLÜMÜNÜN HUKUKİ NETİCESİ ( Ölümden Sonra Ortaklığın Devamına Dair Bir Şart Kararlaştırılmamışsa Ortaklığın Sona Ermesi )
ÖLÜM ( Adi Ortaklıkta Ortaklardan Birinin Ölümü ile Ortaklığın Sona Ermesi )"
275Y4.HD31.5.2004E. 2004/636 K. 2004/6946"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( Bilirkişi Görüşü Yeterli Görülmediği Takdirde Bilirkişiden Ek Görüş Alınabileceği Gibi Başka Bir Bilirkişiden de Yararlanılabileceği )
BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜ ( Yeterli Görülmediği Takdirde Bilirkişiden Ek Görüş Alınabileceği Gibi Başka Bir Bilirkişiden de Yararlanılabileceği - Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ DELİLİ ( Hakim Gerek Keşif ve Gerekse de Bilirkişi Deliline Kendiliğinden Başvurma Yetki ve Olanağına Sahip Olduğu - Haksız Eylem Nedeniyle Tazminat )"
275Y15.HD31.5.2004E. 2003/6186 K. 2004/3012"TASFİYE KESİN HESABI ( Somut Olayda Konusunda Uzman Bilirkişiler Aracılığı ile Tasfiye Kesin Hesabının Bankalar Kurulu Kararı Çerçevesinde Değerlendirilmesinin Gerekli Olması )
TASFİYENİN MAHKEMECE YAPILMASI ( İdarece Davacının Tasfiye Talebi Karara Bağlanamadığından Açılmış ve Derdest Olan Dava Nedeniyle Tasfiyenin Mahkemece Yapılmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Somut Olayda Konusunda Uzman Bilirkişiler Aracılığı ile Tasfiye Kesin Hesabının Bankalar Kurulu Kararı Çerçevesinde Değerlendirilmesinin Gerekli Olması )
MAHKEMENİN EKSİK ARAŞTIRMA VE İNCELEME YAPMIŞ OLMASI ( Mahkemece İstemin İçinde Tasfiye Talebi de Bulunduğu Gözden Kaçırılarak Eksik Araştırma Yapılmış Olmasının Yasal Olması )"
275Y19.HD21.5.2004E. 2003/9583 K. 2004/6036"MENFİ TESPİT DAVASI ( Olayda Hilenin Tanımlanan Unsurları Bulunmadığından ve Bonoların Bedelsizliği Yazılı Belge İle Kanıtlanamadığından Dava Reddedilmesi Gereği )
BONO ( Hile İle Ele Geçirildiği ve Bedelsiz Olduğu İddiası - Olayda Hilenin Tanımlanan Unsurları Bulunmadığından ve Bonoların Bedelsizliği Yazılı Belge İle Kanıtlanamadığından Dava Reddedilmesi Gereği )
HİLE ( Bir Kimsenin Gerçek Durumu Bilmesi Halinde Yapılmasına Muvafakat Etmeyeceği Bir Muameleye Muvafakatini Elde Etmek İçin Teşebbüs Edilen Fiil ve Hareketlerle Bu Yolda Sarf Edilen Sözler Olduğu )
BİLİRKİŞİ DÜŞÜNCESİNE TERK EDİLMEYECEK HUSUS ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel Ve Hukuki Bilgi İle Çözümlemesi Mümkün Olan Konular )
HUKUKİ BİLGİ ( Hile İddiasının Varlığının Tespiti Hukuki Bilgiyi Gerektiren Bir Husus Olduğundan Bu Konuda Bilirkişi Görüşüne Başvurulması İsabetli Olmadığı )"
275Y1.HD17.5.2004E. 2004/5638 K. 2004/5843"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Çaplı Taşınmaza El Atmanın Önlenmesi Davalarında Çap Kaydı Getirtilip Yöntemine Uygun Keşif Yapılıp Bilirkişilere Ölçüm Yaptırılmasının Gerekmesi )
ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ ( Bu Tip Davalarda Çap Kaydı Getirtilip Yöntemine Uygun Keşif Yapılıp Bilirkişilere Ölçüm Yaptırılmasının Gerekmesi )
KEŞİF ( Çaplı Taşınmaza El Atmanın Önlenmesi Davalarında Çap Kaydı Getirtilip Yöntemine Uygun Keşif Yapılıp Bilirkişilere Ölçüm Yaptırılmasının Gerekmesi )"
275Y15.HD17.5.2004E. 2003/5829 K. 2004/2730"KESİN HESAP ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Sadece Dava Konusu İş Kalemlerine Hasren Hesaplama Yapılmış ve Davalının İleri Sürdüğü Fazla İşlere Değinilmemiş Bulunması )
BİLİRKİŞİ ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporunda Sadece Dava Konusu İş Kalemlerine Hasren Hesaplama Yapılmış ve Davalının İleri Sürdüğü Fazla İşlere Değinilmemiş Bulunması )
EK RAPOR ( Teminat Mektubunun Sözleşme Hükümleri Doğrultusunda Değerlendirilerek Sonuca Varılması ve Bilirkişiden Ek Rapor Alınmasının Gerekli Olması )
TEMİNAT MEKTUBU ( Teminat Mektubunun Sözleşme Hükümleri Doğrultusunda Değerlendirilerek Sonuca Varılması ve Bilirkişiden Ek Rapor Alınmasının Gerekli Olması )"
275Y15.HD17.5.2004E. 2003/5515 K. 2004/2738"KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Bu Sözleşmeye İlişkin İfa İmkansızlığının Sözleşme Tarihinden Sonra mı Yoksa Önce mi Olduğunun Saptanmasının Gerekli Olması )
İFA İMKANSIZLIĞI ( Somut Olayda Gerekirse Uzman Bilirkişilerce Keşif Yapılarak İfa İmkansızlığının Mevcut Olduğu Tarihin Belirlenmesinin Gerekmesi )
TEMERRÜT ( Davalı Yüklenicinin İnşaat yapmında Temerrüdü Var ise Bu Durumun Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekli Olması )
BİLİRKİŞİ ( Somut Olayda Gerekirse Uzman Bilirkişilerce Keşif Yapılarak İfa İmkansızlığının Mevcut Olduğu Tarihin Belirlenmesinin Gerekmesi )"
275Y15.HD13.5.2004E. 2003/5025 K. 2004/2690"ALACAK DAVASI ( Kalıcı Deprem Konutlarının Yapımı Konusunda Sözleşmelerde Kararlaştırılan Götürü Bedel Dışında Alacağın Tahsili Talebi )
ISLAH HALİNDE FAİZ BAŞLANGICI ( Islah Dilekçesinin Harçlandırıldığı Tarihten Değil Bütün Davaların Açıldığı Tarihten İtibaren Faiz Yürütülmesinin Gerekmesi )
FAİZ ( Islah Halinde Faizin Islah Dilekçesinin Harçlandırıldığı Tarihten Değil Bütün Davaların Açıldığı Tarihten İtibaren Faiz Yürütülmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ TAYİNİ ( Tayin Konusunda İhtisas Yapmış Ehil Olan Mahkeme Denetiminin Yapılabileceği Kişilerin Mahkemece Tayin Edilmesinin Gerekmesi )
DAVALARIN TEFRİKİ ( Hem İnceleme ve Hem de Yargılamada Yapılan İşlerin Denetimi Açısından Kolay Olması Halinde Benzer Olsa Dahi Davalar Bunun Gerekmesi )"
275Y17.HD11.5.2004E. 2004/4110 K. 2004/5951"TRAFİK KAZASI SONUCU TAZMİNAT TALEBİ ( Kusur Oranının Tesbitinde Kaza Tesbit Tutanağı ile Tanık Beyanlarının Çelişmesi )
KAZA TESBİT TUTANAĞININ TANIK BEYALARIYLA ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Trafik Kazasında Kusur Oranlarının Tesbiti Usulü )
TANIK BEYANLARI VE KAZA TESBİT TUTANAĞININ ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Trafik Kazasında Kusur Oranlarının Tesbiti Usulü )
KUSUR ORANLARININ TESBİTİ USULÜ ( Tanık Beyanlarının Kaza Tesbit Tutanağıyla Çelişkili Olması )"
275Y17.HD11.5.2004E. 2004/4107 K. 2004/5950"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( Kusur Oranının Tesbitine İlişkin Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Yeni Bir Raporla Giderilmesi Gereği )
KUSUR ORANLARININ TESBİTİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında - Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Yeni Bir Raporla Giderilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ KUSUR ORANLARINA İLİŞKİN ÇELİŞKİNİN YENİ BİR RAPORLA GİDERİLMESİ MECBURİYETİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında )"
275Y19.HD10.5.2004E. 2003/8362 K. 2004/5377"KONAKLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali - Talebin 2000 Yılına İlişkin Olup 1999 Yılına İlişkin Borç İçin Yapılan Ödemenin Talep Edilen Yıldan Düşülemeyeceği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Konaklama Hizmet Sözleşmesine Dayalı Alacağın Tahsilinde Uyuşmazlığın Davacıya Ait Tesiste Kaç Müşteriye Hizmet Verildiği Noktasında Olduğu )
ALACAKTAN MAHSUP ( Konaklama Hizmet Sözleşmesine Dayalı Takip - Talebin 2000 Yılına İlişkin Olup 1999 Yılına İlişkin Borç İçin Yapılan Ödemenin Talep Edilen Yıldan Düşülemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ( Konaklama Hizmet Sözleşmesine Dayalı Takipte - Davacının Tesiste Konaklayan Kişilerin İsimlerini Bildirmiş ve Bu Kişilerin Davalı Yanca Gönderildiklerini Belirtmesi )
TARAFLARIN TÜM KAYIT VE DEFTERLERİNİN İNCELENMESİ ( Mahkemece Bilirkişi Raporu Alınması ve İtiraz Doğrultusunda Toplanacak Tüm Delillerle Birlikte Sonuca Ulaşılmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Mahkemece Bilirkişi Raporu Alınması ve İtiraz Doğrultusunda Toplanacak Tüm Delillerle Birlikte Sonuca Ulaşılmasının Gerekmesi )
VEKALET ÜCRETİ ( Davada Kabul ve Red Oranları Gözetilmeden Taraflar Yararına Eksik Vekalet Ücretine Hükmolunmasının Hukuka Aykırılığı )"
275Y12.HD10.5.2004E. 2004/7539 K. 2004/11780"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmza ve Yazı İncelemesinin Grafoloji ve Grafometrik Yöntemlerle Yapılması Gerektiği - İmza ve Yazının Atfedildiği Kişiye Ait Olup Olamadığının Yargının Denetimine Elverişli Şekilde Rapor Edilmesi Gereği )
İMZA VE YAZI İNCELEMESİNDE USUL ( İmza ve Yazının Atfedildiği Kişiye Ait Olup Olamadığının Yargının Denetimine Elverişli Şekilde Rapor Edilmesi Gereği - Bilirkişi İncelemesi )
GRAFOLOJİK VE GROFOMETRİK İNCELEME ( İmza ve Yazının Atfedildiği Kişiye Ait Olup Olmadığının İncelemesinin Grafolojik ve Grafometrik Yöntemlerle Yapılması Gerektiği - İmza ve Yazı İncelemesinde Usul )"
275YHGK5.5.2004E. 2004/3-250 K. 2004/268"GEÇERSİZ VE SAHTE BELGE KULLANMAK SURETİYLE HAKSIZ VERGİ İADESİ ALMA ( Tarafsız Uzman Bilirkişi Kurulu Aracılığı İle Vergi İadesine Konu Belgelerin Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı veya Kapsam Dışı Olup Olmadığının Dökümü Yapılıp Niteliği ve Miktarları Belirlenerek Araştırılması Gerektiği )
HAKSIZ VERGİ İADESİ ALMA ( Vergi İadesine Konu Belgelerin Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı veya Kapsam Dışı Olup Olmadığının Dökümü Yapılıp Niteliği ve Miktarları Belirlenerek Araştırılması Gerektiği )
VERGİ İADESİ ( Geçersiz ve Sahte Belge Kullanmak Suretiyle Haksız Vergi İadesi Alma - Tarafsız Uzman Bilirkişi Kurulu Aracılığı İle Vergi İadesine Konu Belgelerin Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı veya Kapsam Dışı Olup Olmadığının Dökümü Yapılıp Niteliği ve Miktarları Belirlenerek Araştırılması Gerektiği )"
275YHGK5.5.2004E. 2004/3-247 K. 2004/267"RÜCUAN ALACAK DAVASI ( Vergi İadesine Ait Belgelerin Sahte Olması - Vergi Kontrolleri Sırasında Tesbit Edilip Davacı Kuruma Tahakkuk Ettirilen Vergi ve Ceza )
VERGİ İADESİNE AİT BELGELERİN SAHTE OLMASI ( Vergi Kontrolleri Sırasında Tesbit Edilip Davacı Kuruma Tahakkuk Ettirilen Vergi ve Ceza - Rücuan Alacak Davası )
SAHTE VERGİ İADESİNE AİT BELGELER ( Vergi Kontrolleri Sırasında Tesbit Edilip Davacı Kuruma Tahakkuk Ettirilen Vergi ve Ceza - Rücuan Alacak Davası )
İŞGÖRENİN SORUMLULUĞU ( Vergi İadesi Bildiriminde Usulsüz Belge Kullanması - İşverene Vergi ve Ceza Tahakkuk Ettirilmesi/Rücuan Alacak Davası )
VERGİ İADESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK ( Usulsüz Belge Kullanması Nedeniyle İşverene Vergi ve Ceza Tahakkuk Ettirilmesi/Rücuan Alacak Davası - İşgörenin Vergi Mahkemesine Dava Açamayacağı )
İŞGÖRENİN VERGİ MAHKEMESİNE DAVA AÇAMAMASI ( Usulsüz Belge Kullanması Nedeniyle İşverene Vergi ve Ceza Tahakkuk Ettirilmesi/Rücuan Alacak Davası - Dava Dışı Vergi İdaresine Karşı Savunmalarını Davacıya Karşı da İleri Sürebileceği )
UZMAN BİLİRKİŞİ KURULU GEREĞİ ( Davalının Tahsil Ettiği Vergi İadesine Ait Belgelerin Sahte Veya Vergi Yasaları ve İlgili Kurumlarca Çıkarılan Genelgeler Uyarınca Geçersiz Olup Olmadığının Soruşturulması - Rücuan Alacak Davası )"
275Y4.HD5.5.2004E. 2003/16449 K. 2004/6007"ASKER KİŞİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE HAKSIZ FİİL SONUCU VERDİĞİ ZARAR ( İdarenin Kısmen Hizmet Kusuru Niteliğindeki Eylemden Dolayı Ödediği Tazminat İçin Rücu Talebi - Kısmen Kusurlu Olan Davalının Tazminatla Sorumlu Tutulacağı )
RÜCUAN TAZMİNAT TALEBİ ( Davalı Asker Kişinin Üçüncü Kişilere Haksız Fiil Sonucu Verdiği Zarar Nedeniyle İdarenin Tazminat Ödemesi - Kısmen Hizmet Kusuru Oluşturan Eylemden Davalının da Müşterek Kusurlu Olması )
HİZMET KUSURU OLUŞTURAN HAKSIZ FİİL NEDENİYLE İDARECE ÖDENEN TAZMİNAT İÇİN RÜCU TALEBİ ( Eylemin Kısmen Hizmet Kusuru Oluşturması Durumunda Müşterek Kusurlu Davalının da Sorumlu Olacağı )
BİLİRKİŞİYE BAŞVURULAMAMASI ( Kısmen Hizmet Kusuru Oluşturan Haksız Fiilden Dolayı Davalı Askerin Sorumluluğunun Hakim Tarafından Tesbit Edilebilecek Nitelikte Olması )"
275Y4.HD26.4.2004E. 2004/4371 K. 2004/5497"İTİRAZIN İPTALİ ( Bilirkişi Raporu Yeterli Görülmediği Takdirde Bilirkişiden Ek Görüş Alınabileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yeterli Görülmediği Takdirde Bilirkişiden Ek Görüş Alınabileceği - İtirazın İptali )"
275Y4.HD26.4.2004E. 2003/13103 K. 2004/5487"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Manevi Tazminat - Yazı Genel Olarak Eleştiri Niteliğinde Olup Kamusal Yarar ve İlgi de Söz Konusu Olmasına Göre Davanın Reddi Gereği )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı - Yazı Genel Olarak Eleştiri Niteliğinde Olup Kamusal Yarar ve İlgi de Söz Konusu Olmasına Göre Davanın Reddi Gereği )
ELEŞTİRİ NİTELİĞİNDE YAZI ( Kamusal Yarar ve İlgi de Söz Konusu Olmasına Göre Davanın Reddi Gereği - Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı/Manevi Tazminat )"
275Y12.HD26.4.2004E. 2004/5655 K. 2004/10227"ADLİ TIP RAPORU ( Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığının Tespit Edilemediği Belirtilmesi Nedeniyle Grafoloji Ve Yazı Bilimi Dalında Uzman 3 Kişilik Bilirkişi Kurulu Aracılığı İle Yeniden İnceleme Yaptırılması Gereği )
SENETTEKİ İMZANIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞI ( Grafoloji Ve Yazı Bilimi Dalında Uzman 3 Kişilik Bilirkişi Kurulu Aracılığı İle Yeniden İnceleme Yaptırılması Gereği )
GRAFOLOJİ VE YAZI BİLİM DALINDA BİLİRKİŞİ ( Adli Tıp Raporunda Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığının Tespit Edilemediği Belirtilmesi Nedeniyle 3 Kişilik Bilirkişi Kurulu Aracılığı İle Yeniden İnceleme Yaptırılması Gereği )"
275Y12.HD22.4.2004E. 2004/5818 K. 2004/10153"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hangi Ortamda Ne Tür Teknik Cihazlar Kullanılarak İnceleme Yapılıp Sonuca Varıldığının Açıklanmamasının Hatalı Olduğu )
GRAFOMETRİK METOD ( Ulaşılan Sonucun Maddi Dayanakları Denetime Elverişli Şekilde Ortaya Konulmaması Ve Bilirkişi Raporunun Hangi Ortamda Ne Tür Teknik Cihazlar Kullanılarak İnceleme Yapılıp Sonuca Varıldığının Açıklanmamasının Hatalı Olduğu )"
275Y12.HD20.4.2004E. 2004/5739 K. 2004/9830"MÜTEMMİM PARÇA VE EKLENTİLER ( MK Hükümleri Gereğince Mütemmim Parça ve Ekletilerin Taşınmaz Rehni Kapsamı Dahilinde Olduğunun Kabul Edilmiş Bulunması )
İPOTEK ( Alacaklı Banka Lehine Taşınmaz Üzerinde Banka Lehine Kurulan İpoteğin Kapsamı İçerisinde Eklentilerin ve Tamamlayıcı Parçalarında Bulunduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
ŞİKAYET ( Somut Olayda Dava Konusu Menkullerin Bütünleyici Parça ve Eklenti Dışında Kalıp Kalmadığının Yerel Mahkemece Bilirkişi Aracılığı İle Belirlenmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Somut Olayda Dava Konusu Menkullerin Bütünleyici Parça ve Eklenti Dışında Kalıp Kalmadığının Yerel Mahkemece Bilirkişi Aracılığı İle Belirlenmesinin Gerekmesi )"
275Y4.HD15.4.2004E. 2003/15464 K. 2004/4985"MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Üyesi Olduğu Kooperatiften Çıkartılırken Gerekçe Olarak Gösterilen Anlatımların Kişilik Haklarına Saldırı Anlamını Taşıdığı İddiasında Bulunması )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Üyesi Olduğu Kooperatiften Çıkartılmasına Gerekçe Olarak Gösterilen Anlatımların Kişilik Haklarına Saldırı Taşımaması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi ile Çözümlenebilir Konularda Bilirkişi Dinlenmemesinin Gerekmesi )
HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ BİLGİLER HUSUSUNDA BİLİRKİŞİ DİNLENMESİ ( Bu Gibi Hususlarda Bilirkişi Dinlenmesinin Yasaya Aykırı Olması )"
275Y11.HD8.4.2004E. 2003/8830 K. 2004/3708"ESKİ KOOPERATİF YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU ( Denetçilerin Muvafakatının Sağlandığı Davanın Denetçiler Veya Denetçilerin Vekalet Vereceği Vekil Tarafından Takip Edilerek Yargılamanın Davam Ettirilmesi Ve Kooperatif Kayıtları Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
KOOPERATİFİ ZARAR UĞRATMA İDDİASI ( Meydana Gelen Zararın Kooperatif Yöneticileri Olan Davalıların Kendi Zamanlarında Yapması Gereken İşleri Yapmamalarından Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Araştırılması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Geçmiş Yıllarda Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeliği Görevinde Bulunan Davalıların Kooperatifi Zarara Uğrattıkları İddiası - Meydana Gelen Zararın Davalıların Kendi Zamanlarında Yapması Gereken İşleri Yapmamalarından Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Araştırılması Gereği )"
275Y11.HD8.4.2004E. 2003/8718 K. 2004/3727"HAVALENİN SÜRESİNDE HESABA GEÇMEMESİNDEN KAYNAKLANAN FAİZ İSTEMİ ( Reeskont Faizi ile Vadeli ve Vadesiz Mevduat Faizi İstemi )
BANKACILIK İŞLEMİ ( Havalenin Süresinde Hesaba Geçmemesi Nedeniyle İstenecek Faiz Miktarı ve Türü Hususunda Bankacılık İşlemlerinde Uzman Bilirkişiden Rapor Alınmasının Gerekmesi )
TEMERKÜZ HESABI ( Hesaba Havalenin Geç İntikali Nedeniyle İstenecek Faiz Oranı ve Miktarı Hususunda Bilirkişiden Rapor Alınmasının Gerekmesi )
HAVALENİN SÜRESİNDE HESABA GEÇMEMESİ ( Devlet Bankalarının Asgari Bir Yıllık Vadeli Mevduata Ödedikleri Faizin de Kuruma Ödenmesinin Gerekmesi )
REESKONT FAİZİ ( Temerküz Hesabına Yapılan Havalenin Hesaba Geçmemesi Halinde Talep Edilebilmesi )
CEZAİ ŞART NİTELİĞİNDE VADELİ MEVDUAT FAİZİ ( Temerküz Hesabına Yapılan Havalenin Hesaba Geçmemesi Halinde Talep Edilebilmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Havalenin Süresinde Hesaba Geçmemesi Nedeniyle İstenecek Faiz Miktarı ve Türü Hususunda Bankacılık İşlemlerinde Uzman Bilirkişiden Rapor Alınmasının Gerekmesi )
REPO FAİZİ ( Davalının Repo Faizi Ödemesinin Davacı Hesabına Gelen Havalenin Hesaba Geç İntikali Durumunda Davacıya Repo Faizi Ödemesi Sonucunu Doğurmaması )"
275Y10.HD8.4.2004E. 2003/11519 K. 2004/2955"BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİN YATIRILMAMASI ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuksal Bilgi Çevresinde Çözülebilecek Uyuşmazlık - Davanın İspat Edilemediğinden Bahisle Reddine Karar Verilemeyeceği )
HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ GENEL VE HUKUKSAL BİLGİ ÇEVRESİNDE ÇÖZÜLEBİLECEK UYUŞMAZLIK ( Bilirkişi Ücretinin Yatırılmaması Nedeniyle Davanın İspat Edilemediğinden Bahisle Reddine Karar Verilemeyeceği )
BAĞ-KUR SAĞLIK PRİMİ BORCU TESBİTİ ( Bilirkişi Ücretinin Yatırılmaması Nedeniyle Davanın İspat Edilemediğinden Bahisle Reddine Karar Verilemeyeceği - Hakimin Çözmesi Gereği )"
275Y16.HD5.4.2004E. 2004/3584 K. 2004/5425"TESPİT TUTANAĞI ( Tespit Tutanağı ve Yargılama Sırasında Bilgisine Başvurulan Yerel Bilirkişi ve Tanık Beyanları ile Uzman Bilirkişi Raporunun Çelişmesi )
YEREL BİLİRKİŞİ ( Tespit Tutanağı ve Yargılama Sırasında Bilgisine Başvurulan Yerel Bilirkişi ve Tanık Beyanları ile Uzman Bilirkişi Raporunun Çelişmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bilirkişi Raporunun Bilimsel Verilere Dayanıp Dayanmadığı Tartışılmadan ve Hatta Uzman Bilirkişi Kurulundan Yeni Bir Rapor Alınmadan Karar Verilmesinin Hatalı Olması )
TANIK BEYANLARI ( Tespit Tutanağı ve Yargılama Sırasında Bilgisine Başvurulan Yerel Bilirkişi ve Tanık Beyanları ile Uzman Bilirkişi Raporunun Çelişmesi )"
275Y3.HD1.4.2004E. 2004/2840 K. 2004/3025"KİRA PARASININ TESPİTİ ( Kiralanan Yerin Yeniden Kiralanması Halinde Getirebileceği Kira Parası Saptandıktan Sonra Hak ve Nesafet Kurallarına Göre Hakimce Kira Parasının Tespit Edilmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hükme Dayanak Yapılan Bilirkişi Raporunun Dava Konusu Yerin Niteliği Gözönüne Alındığında Hüküm Kurmaya Yeterli Olmaması - Yıllık Kira Parasının Tespiti )
HAKİMİN KİRA PARASINI TESPİT ETMESİ ( Kiralanan Yerin Yeniden Kiralanması Halinde Getirebileceği Kira Parası Saptandıktan Sonra Hak ve Nesafet Kurallarına Hakimce Göre Takdir Edilmesi )
HAK VE NESAFET ( Kiralanan Yerin Yeniden Kiralanması Halinde Getirebileceği Kira Parası Saptandıktan Sonra Hak ve Nesafet Kurallarına Göre Hakimce Kira Parasının Tespit Edilmesi )"
275Y3.HD1.4.2004E. 2004/2304 K. 2004/3106"KİRA GELİRİ HESABINA GÖRE ECRİMİSİL TESBİTİ ( Bilirkişi Raporunda Bulunması Gereken Nitelikler )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR ( Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Talebi )
ECRİMİSİL TALEBİ ( Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Tesbitinde Bilirkişi İncelemesi ve Emsal Karşılaştırması )"
275Y3.HD30.3.2004E. 2004/3043 K. 2004/2965"ALACAK DAVASI ( Alacağın Faiz ve Masraflarla Birlikte Davalı Taraftan Tahsili İstemine Karşılık Borcun Ödendiği ve Bu Nedenle Borcun Bulunmadığının Belirtilmesi )
BİLİRKİŞİ ( Çözümü Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Hakimin Bilirkişinin Oy ile Görüşünün Alınmasına Karar Vermesinin Gerekmesi )
ÇÖZÜMÜ ÖZEL VEYA TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN DURUMLAR ( Böyle Hallerde Hakimin Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınmasına Karar Vermesi Lüzumu )"
275Y4.HD29.3.2004E. 2003/14358 K. 2004/3943"YOL YAPIMINDAN KAYNAKLANAN TOZLANMA ( Zararın Giderimi Talebi - Zarar ve Kapsamı Konusunda İnşaat ve Mimar Bilirkişi Görüşünün Alınması Doğru Olmadığı/Yerel ve Zirai Bilirkişiler Dinlenilerek Çözüme Kavuşturulması Gereği )
ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Yol Yapımından Kaynaklanan Tozlanma Nedeniyle Uğranılan Zararı/İnşaat ve Mimar Bilirkişi Görüşünün Alınması Doğru Olmadığı - Yerel ve Zirai Bilirkişiler Dinlenilerek Çözüme Kavuşturulması Gereği )
İNŞAAT VE MİMAR BİLİRKİŞİ ( Yol Yapımından Kaynaklanan Tozlanma Nedeniyle Uğranılan Zararı/İnşaat ve Mimar Bilirkişi Görüşünün Alınması Doğru Olmadığı - Yerel ve Zirai Bilirkişiler Dinlenilerek Çözüme Kavuşturulması Gereği )"
275Y15.HD24.3.2004E. 2003/4867 K. 2004/1655"SÖZLEŞME EKİ ( Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi )
BAYINDIRLIK İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ ( Sözleşme Eki Olması - Ödemelerin Sözleşme Gereği Bayındırlık Birim Fiyatlarıyla Yapılacağı ) )"
275Y11.HD23.3.2004E. 2003/7497 K. 2004/2938"İPOTEĞİN TERKİNİ DAVASI ( İpotek Bedelinin Ödenmiş Olmasına Rağmen Kaldırılmadığından Bahisle )
KREDİ BORCUNA MUKABİL İPOTEK TESİSİ ( İpoteğin Ödenen Kredi Borcundan Başka Kredi Sözleşmeleri için Verilip Verilmediği Hususu Araştırıldıktan Sonra Terkinine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
MÜŞTEREK BORÇLU-MÜTESELSİL KEFALET ( Davacının Ödediği Kredi Dışında Verdiği İpoteğin Başka Kredi Sözleşmesini Kapsayıp Kapsamadığı Hususunun Araştırılmasının Gerekmesi )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İpoteğin Başka Kredi Sözşleşmeleri için Verilip Verilmediği ve Davacının Müşterek ve Müteselsil Borçlu-Kefil Olup Olmadığı Hususunda )"
275Y11.HD22.3.2004E. 2003/8485 K. 2004/2856"TAZMİNAT DAVASI ( Trene Binmek İsterken Tren ile Peron Arasına Düşerek Sağ Elinden ve Bacağından Yaralanan Davacının Sakat Kaldığını İleri Sürerek Maddi ve Manevi Tazminat İstemesi )
KUSUR RAPORU ( Öğretim Üyelerince Düzenlenen Raporda Davalı İdarenin Peron ile Tren Gabarisi Arasındaki Mesafenin İnsanların Düşebileceği Kadar Fazla Olması Nedeniyle %50 Oranında Kusurlu Olduğu Yönündeki Raporun Uzman Olmamaları Nedeniyle Dikkate Alınmaması )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trene Binmek İsterken Tren ile Peron Arasına Düşülmesi Nedeniyle )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyelerince Düzenlenen Raporun Bilirkişilerin Demiryolları Konusunda Uzman Sayılmamaları Nedeniyle Mahkemenin Bağlı Olmaması )"
275Y11.HD22.3.2004E. 2003/8342 K. 2004/2828"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kaza Sonucu Oluşan Hasar Bedelinin Sigorta Şirketinden Tahsili için Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA ( Hasarın Teminat Dışı Kalabilmesi için Alkol Alımı ile Kaza Arasındaki İlliyet Bağının Uzman Bilirkişi Aracılığı ile Araştırılmasının Gerekmesi )
TEMİNAT KAPSAMININ BELİRLENMESİ ( Kazanın Münhasıran Alkolün Etkisiyle Meydana Gelip Gelmediği Araştırıldıktan Sonra Belirlenmesinin Gerekmesi )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Hasarın Teminat Dışı Kalabilmesi için Alkol Alımı ile Kaza Arasındaki İlliyet Bağının Uzman Bilirkişi Aracılığı ile Araştırılmasının Gerekmesi )
İLLİYET BAĞI ( Hasarın Teminat Dışı Kalabilmesi için Kazanın Münhasıran Alkolün Etkisiyle Meydana Gelip Gelmediğinin Araştırılmasının Gerekmesi )"
275Y11.HD15.3.2004E. 2003/8242 K. 2004/2479"HAKSIZ EYLEME DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Kömür Ticareti Yapan Davalı Şirketin Eleme ve Depolama Sırasında Uçuşan Tozların Vermiş Olduğu Zarar Nedeniyle )
ZARAR MİKTARININ TAYİNİNDE TAKDİR HAKKI ( Zarar Miktarının Kesin Olarak Tespit Edilememesi Halinde Kullanılmasının Gerekmesi )
KUSUR TESPİTİ ( Tazminat İsteyen Davacının Zararın Oluşmasında Basiretli Bir Tacir Gibi Davranıp Davranmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Davacının Müterafik Kusurunun Bulunduğuna Yönelik Yapılan İtiraz Karşısında Mahkemece Denetime Elverişli Rapor Düzenlettirilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Gözleme ve Varsayıma Dayalı Olarak Düzenlenmiş Rapor Karşısında Mahkemece Denetime Elverişli ve Somut Olgulara Dayalı Rapor Düzenlettirilmesinin Gerekmesi )
MÜTERAFİK KUSUR ( Tazminat İsteyen Davacının Zararın Oluşmasında Basiretli Bir Tacir Gibi Davranıp Davranmadığı Araştırılarak Kusur Tespitinden Sonra Tazminata Hükmolunmasının Gerekmesi )"
275Y11.HD9.3.2004E. 2003/8022 K. 2004/2350"ALACAK DAVASI ( Liman İşletme Hakkını Sözleşme ile Devralan Davalının Emlak Vergisini Ödemeyi Kabul Etmesine Rağmen Ödememesi Sonucu Verginin Davacı Tarafından Yatırılması Nedeniyle )
LİMAN İŞLETME SÖZLEŞMESİ ( İşletme Hakkının Devrinin Kiralama Niteliğinde Olması-Davalının Teslim Tarihinden İtibaren Emlak Vergisini Ödemekle Yükümlü Olması )
EMLAK VERGİSİNDEN SORUMLU TARAFIN TESPİTİ ( Verginin Davalının Sorumluluğu Altında Olan Döneme İlişkin Olup Olmadığı Hususunda Bilirkişiden Rapor Alınmasının Gerekmesi )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Dava Konusu Edilen Vergi Ödemesinin Davalının Sorumluluğu Altında Olan Döneme İlişkin Olup Olmadığı ve Tahakkuk Miktarının Tespiti Hususunda Rapor Aldırılmasının Gerekmesi )"
275Y11.HD9.3.2004E. 2003/7828 K. 2004/2323"TAZMİNAT DAVASI ( Trenden Düşme Sonucu Meydana Gelen Yaralanma Nedeniyle )
YOLCUNUN TRENDEN DÜŞMESİ ( Ayağını Kaybeden Davacının Dava Tarihine Kadar Protez Takmamasının Davalının Kusur Oranına Göre Takması Gereken Protez Bedelinden Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmaması )
ISLAH ( Islah Edilen Miktarın Dava Dilekçesindeki Talep ile İlgili Olması Nedeniyle Sonradan Alınan Vekaletnameye Dayanılarak Islah Yapılmasının Mümkün Olması )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Meydana Gelen Kazada Ayağı Kopan Davacının Protez Bedelinin Tahsili İstemine İlişkin Davada Ortopedi Uzmanından da Rapor Alınmasının Gerekmesi )
SORUMLULUĞUN TESPİTİ ( Ayağını Kaybeden Davacının Dava Tarihine Kadar Protez Takmamasının Davalının Kusur Oranına Göre Takması Gereken Protez Bedelinden Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmaması )"
275Y11.HD8.3.2004E. 2003/7793 K. 2004/2178"HASAR NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Tarafından Yapılan Kazı Çalışması Sonucu Kablolara Verilen Zarar Nedeniyle )
İŞLETME ZARARININ TESPİTİ ( Uzman Bilirkişiden Denetime Elverişli Rapor Alınarak Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
TEMERRÜT FAİZİ ( Arada Sözleşme Olmasa Bile Ticari İşlerde Kısa Vadeli Krediler için Öngörülen Avans Faiz Oranında Olması )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İşletme Zararının Tespitinde )
TİCARİ İŞ ( Arada Sözleşme Olmasa Bile Temerrüt Faizinin Kısa Vadeli Krediler için Öngörülen Avans Faiz Oranında Olması )
AVANS FAİZİ ( Arada Sözleşme Olmasa Bile Ticari İşlerde Temerrüt Faizinin Kısa Vadeli Krediler için Öngörülen Avans Faiz Oranında Olması )"
275Y11.HD8.3.2004E. 2003/7780 K. 2004/2191"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Gümrükten Geçirilen Mallara Ait Gümrük Vergisinin Ödenmemesi Nedeniyle Başlatılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( Fuarda Sergi Amaçlı Yurtdışına Götürülen Malların Gümrük Vergisine Tabi Olup Olmayacağı Konusunda Bilirikiş İncelemesi Yapılmasının Gerekmesi )
FUAR MALLARI ( Sergi Amaçlı Yurtdışına Götürülen Fakat Geri Getirilmeyen Mallardan Vergi Alınıp Alınmayacağı Hususunda Uluslararası Taşımacılık Konusunda Uzman Bilirkişiden Rapor Alınmasının Gerekmesi )
GÜMRÜK VERGİSİNİN TAŞIYICI TARAFINDAN ÖDENMESİ ( Fuarda Sergi Amaçlı Yurtdışına Götürülen Fakat Geri Gelmeyan Mallar Hakkında Gümrük Vergisinin Taşıyıcı Tarafından Ödenmek Zorunda Kalınmış Olması Ancak Vergilerin Teklif Dışında Tutulması Nedeniyle Bunların İadesinin İstenilmesi )
ÖDENEN VERGİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Fuarda Sergi Amaçlı Yurtdışına Götürülen Fakat Geri Getirilmeyen Malların Gümrük Vergisinin Taşıyıcı Tarafından Ödenmesi Nedeniyle )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Fuarda Sergi Amaçlı Yurtdışına Götürülen Fakat Geri Getirilmeyen Malların Gümrük Vergisine Tabi Olup Olmayacağı Hususunda )"
275Y16.HD5.3.2004E. 2004/1813 K. 2004/3635"YEREL MAHKEMENİN EKSİK İNCELEME YAPMIŞ OLMASI ( Yerel Mahkemece Taşınmazın Öncesinin Ne Durumda Bulunduğunun ve Taraflar Yararına İktisap Şartlarının Oluşup Oluşmadığının Araştırılması )
TAŞINMAZIN İKTİSAP ŞARTLARI ( Yerel Mahkemece Bu Şartların Gerçekleşip Gerçekleşmedinin Araştırılmamış Olmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
ARAZİNİN KÜLTÜR ARAZİSİ NİTELİĞİ TAŞIYIP TAŞIMADIĞI ( Yerel Mahkemece Taşınmazın Öncesinin de Ne Durumda Bulunduğunun Araştırılmasının Gerekmesi )"
275Y3.HD4.3.2004E. 2004/1437 K. 2004/1686"BİLİRKİŞİ ( Tamir İçin Alınan Sayaçtan Kaçak Elektrik Kullanıldığı İddiası İle Fatura Kesilmesi - Çözümün Özel Ve Teknik Bilgiyi Gerektirmesi )
ÖZEL VEYA TEKNİK BİLGİ GEREKTİREN SORUNLAR ( Bilirkişi İncelemesinin Gerekmesi )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ( Tamir İçin Alınan Sayaçtan Tespit Edilmesi - Çözümün Özel Ve Teknik Bilgiyi Gerektirmesi Nedeniyle Bilirkişi Oy Ve Görüşünün Alınması Gereği )"
275Y11.HD26.2.2004E. 2004/914 K. 2004/1823"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Kredi Sözleşmesinden Doğan Alacağın Tahsiline Yönelik Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )
İMZAYA İTİRAZ ( Hükme Esas Alınan Adli Tıp Raporunda İmzanın Kesin Olarak Davalıya Ait Olmadığı Saptanamadığından İmza İncelemesi için Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Sonucuna Göre Bir Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmza İncelemesi Bakımından Adli Tıp Kurumunun Tek Yetkili Kurum Olmaması-Hükme Esas Alınan Raporda İmzanın Kesin Olarak Davalıya Ait Olmadığı Saptanamadığından İmza İncelemesi için Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
ADLİ TIP KURUMU ( İmza İncelemesi Hususunda Tek Yetkili Kurum Olmaması )"
275Y11.HD23.2.2004E. 2003/7036 K. 2004/1652"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Telif Ücreti Verilmeden Müzik Eserinin Davalı Tarafından Kullanılması Nedeniyle )
ESER SAHİPLİĞİ KARİNESİ ( Yayınlanmış Eser Nüshalarında O Eserin Sahibi Olarak Adını Kullanan Kimsenin Aksi Sabit Oluncaya Kadar O Eserin Sahibi Olması )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Müzik Eseri için Telif Ücreti İstenip İstenmeyeceği Hususunda Konunun Uzmanı Olan Bilirkişiden Rapor Alınmasının Gerekmesi )
TELİF HAKKI ( Eser Sahipliği Karinesinin Daha Önce Oluşup Oluşmadığı Üzerinde Durularak Telif Ücreti Hakkında Karar Verilmesinin Gerekmesi )
TELİF ÜCRETİ ( Eser Sahipliği Karinesinin Daha Önce Oluşup Oluşmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )"
275Y11.HD23.2.2004E. 2003/7027 K. 2004/1590"KOOPERATİF ORTAĞI OLMADIĞININ TESPİTİ ( Kooperatifin Ferdileşmeye Geçmiş Olması Nedeniyle )
KOOPERATİF AİDATI ( Davacının Kooperatife Zımen Ortak Olarak Kabul Edilip Edilmediği Hususu Araştırılarak Aidat Sorumluluğunun Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
KOOPERATİF HİSSESİNİN DEVRİ ( Devralan Davacının Zımnen Ortak Olarak Kabul Edilip Edilmediği Araştırıldıktan Sonra Aidat ve Diğer Giderlerden Sorumluluğunun Tespitinin Gerekmesi )
KOOPERATİF GİDERLERİNE KATILMA ZORUNLULUĞU ( Davacının Zımnen Ortak Olarak Kabul Edilip Edilmediği Hususu Araştırılarak Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Üyelik Aidatı Ödemeyen Davacının Kooperatif İmkanlarıyla Sağlanan Suyunun Kooperatifçe Kesilmesi Nedeniyle )
ZIMNEN ORTAK OLMAK ( Davalının Yatırdığı Paralar ve Bunların Kooperatife Kabul Edilmediği-Ortak Sıfatıyla Davalı ile Yazışma Yapılıp Yapılmadığı-Genel Kurullara Üye Sıfatıyla Çağrılıp Çağrılmadığı-Oy Kullanıp Kullanmadığının Araştırılması )"
275Y11.HD23.2.2004E. 2003/7026 K. 2004/1591"İŞLETMENİN TİCARET SİCİLİNE RESEN TESCİLİ TALEBİ ( Mağazanın Kendi Başına Ticari Muamele Yapıp Yapmadığı Kriterinin Yeterince Araştırılması ve Tescil İçin Asıl Önemli Olan Bu Yön Üzerinde Özellikle Durulması Gereği )
BAĞIMSIZ TİCARİ İŞLETME ( İşletmenin Ticaret Siciline Resen Tescili Talebi - Mağazanın Kendi Başına Ticari Muamele Yapıp Yapmadığı Kriterinin Yeterince Araştırılması ve Tescil İçin Asıl Önemli Olan Bu Yön Üzerinde Özellikle Durulması Gereği )
ŞUBE ( Ticari İşletme Niteliğinin Belirlenmesi Noktasında Muhasebe İşlemlerin Şubede veya Merkezde Tutulmasının Artık Ayırıcı Bir Kriter Olarak Belirlenmesi ve Uygulanması Doğru Olmadığı )
MÜSTAKİL MUHASEBE ( Ticari İşletmeye İlişkin Muhasebe İşlemlerinin Şubelerde Dahil Olmak Üzere Bir Merkezde Bilgisayar Ortamında Tutulabileceği )"
275Y15.HD16.2.2004E. 2003/4030 K. 2004/722"ALACAK DAVASI ( Davacı Tarafından İmal Edilen Tekstil Ürünlerinin FOB Satışı Şeklinde İhracatının Gerçekleştirilmesi Nedeniyle Bedelinin Tahsili Talebi )
MUHABİR BANKANIN SORUMLULUĞU ( Vekalet İlişkisine Göre Yorumlanması Ve Talimata Uygun Hareket Edilmişse İhracatçı Davacının Bankanın Tasarrufuyla Bağlı Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi ile Çözümlenmesi Gereken Konuda Rapor Alınmasının Gereksiz Olması )"
275Y3.HD10.2.2004E. 2004/81 K. 2004/686"BİLİRKİŞİ TESBİTLERİ ARASINDA FAHİŞ FARKLAR OLMASI ( Aynı Taşınmaza İlişkin İki Ayrı Yıl İçin Açılan Ecrimisil Davalarında )
ECRİMİSİL TALEBİ ( Aynı Taşınmaz İçin Açılan Ayrı Yıllara İlişkin Ecrimisil Davalarında Alınan Bilirkişi Raporlarındaki Tesbitler Arasında Fahiş Farklar Olması )
HAKSIZ İŞGAL EDİLEN TAŞINMAZ MİKTARI VE TAŞINMAZIN GETİREBİLECEĞİ KİRA GELİRİ ( Bilirkişi Raporları Arasındaki Fahiş Farkın Giderilmesi Gereği )
TAŞINMAZ MİKTARI VE TAŞINMAZIN GETİREBİLECEĞİ KİRA GELİRİNİN TESBİTİ ( Ecrimisil Davasında - Bilirkişi Raporları Arasındaki Fahiş Farkın Giderilmesi Gereği )"
275Y3.HD29.1.2004E. 2004/155 K. 2004/494"KİRA PARASININ TESPİTİ ( Davacı Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 1.1.2003 Tarihinde Başlayan Dönem İçin Kira Parasının Tespitini Talep Etmesi )
MAHKEMECE EKSİK İNCELEME YAPILMIŞ OLMASI ( Kiralananla İlgili Benzer Yerlerin de Kira Sözleşmelerinin İncelenmesinin ve Dava Konusu Yerle İlgili Karşılaştırmalar Yapılmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Dava Konusu Yerin Yeniden Kiralanması Halinde Getirebileceği Kira Parasının Bilirkişiler Tarafından Belirlenmesinin Gerekli Olması )
KİRA SÖZLEŞMELERİNİN İNCELENMESİ ( Kiralananla İlgili Benzer Yerlerin de Kira Sözleşmelerinin İncelenmesinin ve Dava Konusu Yerle İlgili Karşılaştırmalar Yapılmasının Gerekmesi )
HAK VE NESAFET ( Kira Parasına Etki Eden Hususların Belirlenmesi ve Hak ve Nesafet Kurallarına Göre Hakimce Bir Kira Parası Takdir Edilmesinin Gerekmesi )"
275Y10.HD19.1.2004E. 2003/10170 K. 2004/40"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalı - Rücu Alacağına Esas Alacak Miktarının Kazalı Sigortalının Olay Tarihindeki Net Ücreti Nazara Alınarak Tespit Edilmesi Gereği )
TAVAN HESABI ( Rücu Alacağına Esas Alacak Miktarının Kazalı Sigortalının Olay Tarihindeki Net Ücreti Nazara Alınarak Tespit Edilmesi Gereği - İş Kazası Sonucu Ölen Sigortalı )
HAK SAHİPLERİNE YAPILAN ÖDEMELER ( Rücuan Tazminat Davası - Tavan Hesabından Aynen Düşülmesi/Enflasyon Oranında Güncelleştirilerek Tavandan İndirilmemesi Gereği )
HARİCİ ÖDEMELER ( Hak Sahiplerine Ödenen - Gerçek Olup Olmadığının Araştırılması Kurumun Rücu Alacağını Ortadan Kaldıracak Şekilde Olmaması Gereği )"
275Y11.HD13.1.2004E. 2003/13463 K. 2004/153"KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN DOĞAN BORCUN ÖDENMEMESİ ( Mahkemece Davalının Takip Tarihine Kadar Oluşan Aidat Ve Faiz Borcu Uzman Bilirkişi Aracılığı İle Kooperatifin Genel Kurul Kararları Gözetilerek Belirlenmesi Gereği )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Borca Ve Faize İtiraz - Mahkemece Davalının Takip Tarihine Kadar Oluşan Aidat Ve Faiz Borcu Uzman Bilirkişi Aracılığı İle Kooperatifin Genel Kurul Kararları Gözetilerek Belirlenmesi Gereği )
BORCA VE FAİZE İTİRAZ ( Davalının Takip Tarihine Kadar Oluşan Aidat Ve Faiz Borcu Uzman Bilirkişi Aracılığı İle Kooperatifin Genel Kurul Kararları Gözetilerek Belirlenmesi Gereği - Kooperatif Ortaklığından Doğan Borcun Ödenmemesi )"
275Y3.HD25.12.2003E. 2003/15129 K. 2003/14808"KİRA TESPİT DAVASI ( Önceki Dönem Kira Bedeli Rayice Uygun İse Artışın Endeks Uygulanarak Belirlenmesinin Gerekmesi )
RAYİÇ BEDEL ( Hakimin Öncelikle Önceki Dönem Kira Bedelinin Rayice Uygun Olup Olmadığına Karar Vermesinin Gerekmesi )
HAK VE NESAFET İLKESİ ( Kira Bedelinin Rayici Uygun Olmaması Halinde Yeni Dönem Kira Bedelinin Hak ve Nesafete Göre Belirlenmesinin Gerekmesi )"
275Y15.HD23.12.2003E. 2003/2775 K. 2003/6201"ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Adi Yazılı Şekilde Düzenlenen - İfası İstenemeyeceği Gibi Feshi de Dava Edilemeyeceği/Tarafların Mal Varlıklarında Artışın Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Dayanılarak İstenebileceği )
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Arsa Payı Devri Karşılığı/Adi Yazılı Şekilde Düzenlenen - İfası İstenemeyeceği Gibi Feshi de Dava Edilemeyeceği/Tarafların Mal Varlıklarında Artışın Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Dayanılarak İstenebileceği )
GEÇERSİZ SÖZLEŞME ( Adi Yazılı Şekilde Düzenlenen Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Sözleşmesi/Arsa Payı Devri İle Geçerlilik de Kazandırılmadığı - İfası İstenemeyeceği Gibi Feshi de Dava Edilemeyeceği )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Adi Yazılı Şekilde Düzenlenen Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geçersizliği - Tarafların Mal Varlıklarında Artışın Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Dayanılarak İstenebileceği )"
275Y11.HD15.12.2003E. 2003/4936 K. 2003/11856"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Banka Hesabındaki Paranın Kimliği Belirsiz Kişilerce Davalı Bankadan Alınması Üzerine Açılmış Bulunan Dava )
MÜTERAFIK KUSUR ( Davacının Banka Hesap Cüzdanı ve Yeşil Kartının Çalındığını İlgili Banka Şubesine Bildirmemesi Üzerine Kusurlu Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
İMZA KONTROLÜ ( Davalı Banka Görevlilerinin Paranın Çekilmesi Sırasında İmza Kontrolü Yapmamış Olmaları Nedeniyle Yükümlülüklerini Yerine Getirmemiş Olduklarının Kabul Edilmesi )
BİLİRKİŞİ ( Somut Olayda Tarafların Kusur Oranlarının Tespit Edilmesi Amacıyla Bilirkişi İncelemesi Yapılmasının Gerekli Olması )"
275Y3.HD11.12.2003E. 2003/14113 K. 2003/14263"KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI ( Kira Bedelinin Hak ve Nesafete Uygun Olarak Belirlenmesinin Gerekmesi )
HAK VE NESAFET İLKESİ ( Mahkemece Yörede Oluşan Kira Sözleşmeleri ve Dava Konusu Yerin Nitelikleri Karşılaştırlmak Suretiyle Hak ve Nesafete Uygun Bir Bedelin Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
EMSAL ARAŞTIRMASI ( Yöredeki Kira Sözleşmeleri Dava konusu Yerin Nitelikleri ve Boş Olması Halinde Getireceği Kira Bedelinin Araştırılarak Hak ve Nesafete Uygun Bir Bedel Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Dava Konusu Yerin Özellikleri Emsal Kira Sözleşmeleri ile Karşılaştırmalar İçermeyen Soyut Anlatımlı Bilirkişi Raporunun Hükme Dayanak Edilememesi )"
275Y11.HD9.12.2003E. 2003/4943 K. 2003/11694"ALACAK DAVASI ( Davanın Kasko Sigorta Sözleşmesinden Doğan Alacağın Tahsili İstemine İlişkin Olması )
İHBAR MÜKELLEFİYETİ ( Sigortalının Rizikonun Gerçekleştiğine Dair Doğru İhbar Mükellefiyetini Kasten Yerine Getimemesi veya İyiniyet Kurallarına Uymamasının İspat Külfetini Etkilemesi )
İSPAT ( Sigortalının Rizikonun Gerçekleştiğine Dair Doğru İhbar Mükellefiyetini Kasten Yerine Getimemesi veya İyiniyet Kurallarına Uymamasının İspat Külfetini Etkilemesi )
İYİNİYET ( Sigortalının Rizikonun Gerçekleştiğine Dair Doğru İhbar Mükellefiyetini Kasten Yerine Getimemesi veya İyiniyet Kurallarına Uymamasının İspat Külfetini Etkilemesi )
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI ( Somut Olayın Bilirkişi Heyetince İncelenerek Kaza ve Hasarın Münhasıran Sürücünün Aldığı Alkolün Tesiri Altında İleri Gelip Gelmediğinin Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Somut Olayın Bilirkişi Heyetince İncelenerek Kaza ve Hasarın Münhasıran Sürücünün Aldığı Alkolün Tesiri Altında İleri Gelip Gelmediğinin Tespit Edilmesinin Gerekmesi )"
275Y11.HD4.12.2003E. 2003/4864 K. 2003/11422"SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Taraflar Arasındaki Anlaşmanın Eksik İfası Nedeniyle Davacının Uğramış Olduğu Zararların Tazmini Maksadıyla Açmış Olduğu Dava )
İTİRAZ ( Davalı Vekilinin Rapora Karşı İtirazlarını Yazılı Olarak Bildireceğini Beyan Etmesi Karşısında Davalıya Süre Verilmemiş Olmasının Savunma Hakkını Zedeleyeceği Hususu )
SAVUNMA HAKKI ( Davalı Vekilinin Rapora Karşı İtirazlarını Yazılı Olarak Bildireceğini Beyan Etmesi Karşısında Davalıya Süre Verilmemiş Olmasının Savunma Hakkını Zedeleyeceği Hususu )
BİLİRKİŞİ ( Dava Konusu Olayda Bilirkişilerden Birinin Ölmesi Dolayısıyla Kalan İki Bilirkişiden Ek Rapor Alınamayacağının Yerel Mahkemece Gözetilmemiş Olmasının Hukuka Aykırı Olması )
EK RAPOR ( Dava Konusu Olayda Bilirkişilerden Birinin Ölmesi Dolayısıyla Kalan İki Bilirkişiden Ek Rapor Alınamayacağının Yerel Mahkemece Gözetilmemiş Olmasının Hukuka Aykırı Olması )
KARŞILIK DAVA ( Yerel Mahkemece Karşılık Davanın Açılmamış Sayılması Yönündeki Kararının Hukuka Aykırı Olması )"
275Y13.HD2.12.2003E. 2003/7920 K. 2003/14209"ALACAK DAVASI ( Talimatlara Aykırı Hareket Eden Davalılardan İ. Bankası Başkent Şubesi ile Diğer Davalı Noter Katibi Hakkında Sorumlulukları Bulunduğu İddasıyla Davacının Açtığı Dava Olması )
YETKİ BELGESİ ( Ortaklığı Tek Başına Temsile Yetkili Olan İdareci Ortağın Ortaklık İşlerinin Yürütülmesi ve Borçların Ödenmesi İçin Ortak Hesaptan Para Çekmesinin Hukuka Uygun Olması )
JOINT VENTURE ( Bu Sözleşmenin Mahiyeti İtibariyle Yürürlükteki Mevzuatımıza Göre Borçlar Kanununda Düzenlenen Adi Ortaklık Sözleşmesi Mahiyetinde Olması )
ADİ ORTAKLIK ( Joint Venture Sözleşmesinin Mahiyeti İtibariyle Yürürlükteki Mevzuatımıza Göre Borçlar Kanununda Düzenlenen Adi Ortaklık Sözleşmesi Mahiyetinde Olması )
UYGULANACAK HUKUK ( Joint Venture Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Önce Sözleşme Hükümlerinin Daha Sonra İse BK Adi Şirkete İlişkin Hükümlerin Uygulanmasının Gerekmesi )
PARA ÇEKME YETKİSİ ( İdareci Ortak Olan Davalı Şirketin Ortak Hesaptan Para Çekme Yetkisinin Bulunması )
HESAP VERME BORCU ( Davalı Şirketin Hesap Verme Borcu Çerçevesinde Diğer Ortakların Ortaklığın Ne Miktarda Borcunun Bulunduğunun Belirlenmesi Hususunda Uyuşup Uyuşmadıklarının Belirlenmesi )
HUSUMET ( Davalı Şirketin Bankadan Para Çektiğini Kabul Eden ve Kendisini Bağlayan Beyanı Karşısında Şirket Çalışanlarının da Sorumluluğuna Gidilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
BİLİRKİŞİ ( Dava Konusu Olayda Ortaklığa Ait Belgelerin Konusunda Uzman Bilirkişilerle İncelenerek Yargıtay Denetimine Elverişli Bir Rapor Hazırlatılmasının Gerekmesi )"
275Y15.HD1.12.2003E. 2003/5062 K. 2003/5659"ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin İşin Yapıldığını İşverenin İse Ücretin Ödendiğini İspat Etmesi Gerektiği )
YAZILI SÖZLEŞME OLMAMASI ( İşlemin Miktarının Tanık Dinlenmesine Elverişli Olmaması Nedeniyle Karşı Tarafın Onayı Halinde Tanık Dinlenebileceği )
DAVA DİLEKÇESİNDEKİ HER TÜRLÜ DELİL İBARESİ ( Yemin Delilini de Kapsaması )
DAVACININ İDDİASINI YAZILI DELİLLE İSPATLAYAMAMASI ( Dava Dilekçesinde Her Türlü Delil İbaresi Nedeniyle Yemin Teklif Etme Hakkı Hatırlatılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gereği )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacağın Likit Olmaması Nedeniyle Hükmedilemeyeceği )
İŞLEMİŞ FAİZ ALACAĞINA FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Hatalı Olduğu )"
275Y7.HD20.11.2003E. 2003/2764 K. 2003/3403"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Zilyetlikle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği Gerekçe Gösterilmiş İsede Eksik İnceme İle Hüküm Kurulamaması )
ZİLYETLİKLE TAŞINMAZ EDİNME ( Zilyetlikle Taşınmaz Edinme Koşullarının Gerçekleştiği Gerekçe Gösterilmiş İsede Eksik İnceme İle Hüküm Kurulamaması )
TEREKE ADINA DAVA AÇMA ( Mahkemece Tüm Mirascılar Adına Tescile Karar Verilerek Hüküm Oluşturulmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kadastro Tespiti Sırasında Yerel Bilirkişiler Hak Kazanmaya Yönelik Zilyetlik Olgusundan Sözetmediklerinden Eksik İncelemeye Dayalı Karar Verilememesi )"
275Y11.HD11.11.2003E. 2003/3667 K. 2003/10748"TAŞIMA AKTİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Davalı Tarafından Kara Yolu ile Taşınmak Üzere Teslim Alınan Emtianın Kaybolması Nedeniyle Emtia Bedelinin Tahsili İstemi )
ZARAR ( Yerel Mahkemece Davacı Zararının Nasıl Oluştuğunun Karar Yerinde Tartışılmadan Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
MÜSPET ZARAR ( Yatırılan Teminat ile Satılan Malın Satış Bedeli Arasındaki Farkın Davacının Müspet Zararını Teşkil Edeceğinin İddia Edilmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hükme Esas Alınan Raporda Taşınacak Eşyanın Tüketime Dayanıklı Eşyalardan Olduğunun ve Bu Eşyaların Kaybolmadığının Hasara Uğramadığının Tespit Edilmiş Olması )"
275Y4.HD10.11.2003E. 2003/7864 K. 2003/13106"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Hukuki Bilgi ile Çözümlenmesi Mümkün Olan Bir Konuda Bilirkişiye Başvurulmasının Usul Kanununa Aykırı Olması )
AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davanın Kısmen Kabulüne Karar Verilmesi Halinde Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Yararına Avukatlık Ücretinin Takdir Edilmesinin Gerekmesi )
DAVANIN KISMEN KABULÜ ( Bu Durumda Kendisini Vekille Temsil Ettiren Davalı Yararına Avukatlık Ücreti Takdir Edilmesi ve Yargılama Giderlerinin de Taraflar Arasında Paylaştırılması )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Bir Yazının Kişilik Haklarına Saldırı Oluşturup Oluşturmadığı Konusunda Bilirkişiye Başvurulmasının ve Ücretinin Davalıya Yükletilmesinin Hatalı Olması )"
275Y11.HD10.11.2003E. 2003/3919 K. 2003/10697"ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN AYRILMA ( Davacının Şirket Nezdindeki Hak ve Alacaklarının ve Kar Payının Verilmediği İddiasıyla Ayrıca Ortaklarla Anlaşmazlığa Düştüğü Gerekçesiyle Açmış Olduğu Dava )
BİLİKİŞ RAPORU ( Karara Dayanak Yapılan Bilirkişi Raporunda Dosyadaki Delillere Göre Defterler Üzerinden Ayrılma Payının Hesaplanamayacağı Yönündeki Görüşün Mahkemece Gözetilmesinin Gerekmesi )
AYRILMA PAYI ( Karara Dayanak Yapılan Bilirkişi Raporunda Dosyadaki Delillere Göre Defterler Üzerinden Ayrılma Payının Hesaplanamayacağı Yönündeki Görüşün Mahkemece Gözetilmesinin Gerekmesi )
TASFİYE BİLANÇOSU ( Mahkemece Raporda Vurgulanan Eksiklikler Giderilerek ve Tasfiye Bilançosu Hazırlanarak Sonuca Gidilmesinin Gerekli Olması )"
275Y11.HD10.11.2003E. 2003/3727 K. 2003/10591"ALACAK DAVASI ( Davacının Paraları için Davalı Banka Tarafından Repo İşlemi Yapılmadığı ve Kimliği Belirsiz Kişilerce Hesabındaki Paranın Çekildiği İddiasıyla Açılmış Olan Dava )
ASIL ALACAK ( Mahkemece Asıl Alacağın Yanlış Hesaplanması ve Bu Şekilde Sonuca Gidilmiş Olmasının Hatalı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
ASIL ALACAĞIN YANLIŞ HESAPLANMASI ( Mahkemece Asıl Alacağın Yanlış Hesaplanması ve Bu Şekilde Sonuca Gidilmiş Olmasının Hatalı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Somut Olayda Bilirkişi Marifetiyle Hesaplanan Asıl Alacağının Eksik Olması Nedeniyle Yerel Mahkemenin Kararının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
275Y11.HD4.11.2003E. 2003/3918 K. 2003/10402"TAZMİNAT DAVASI ( Taşıttığı Malların Zamanında Fuara Yetiştirilememesi Nedeniyle Davacının Uğramış Olduğu Zararın Davalılardan Tazmininin Talep Edilmesi )
HARCAMA KALEMLERİ ( İbranamelerde Gösterilen Miktarın Harcama Kalemlerinin Neler Olduğunun ve Yapılan Masrafların Neler Olduğunun Mahkemece Araştırılmasının Gerekmesi )
MASRAFLAR ( İbranamelerde Gösterilen Miktarın Harcama Kalemlerinin Neler Olduğunun ve Yapılan Masrafların Neler Olduğunun Mahkemece Araştırılmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Mahkemece Bozma İlamına Uyularak Bilirkişi Raporu Alınmış İse de Bu Raporun Yetersiz Olduğunun Gözetilmesinin Gerekmesi )"
275Y11.HD3.11.2003E. 2003/3630 K. 2003/10303"TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Şirketinin Sahip Olduğu Proğramın Davalılar Tarafından Haksız Olarak Çoğaltılıp Piyasaya Yeni Bir Proğrammış Gibi Sunmalarıyla Doğan Zarar )
İLLİYET BAĞI ( Dava Konusu Proğramlar Arasında İlliyet Olmadığı ve Davanın Kanıtlanamadığı Gerekçesiyle Yerel Mahkemece Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
İSPAT ( Dava Konusu Proğramlar Arasında İlliyet Olmadığı ve Davanın Kanıtlanamadığı Gerekçesiyle Yerel Mahkemece Sonuca Gidilmesinin Hatalı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
BİLİKİŞİ İNCELEMESİ ( Somut Olayda Saklanmakta Olan Proğramların Taraflara İbraz Ettirilerek İnceleme Yaptırılmasının ve Sonuca Gidilmesinin Gerekmesi )"
275Y15.HD30.10.2003E. 2003/2262 K. 2003/5092"GİZLİ AYIP ( Davalının Üstlendiği Sıhhi Tesisttaki Eserin Zaman İçerisinde Kullanımıyla Ortaya Çıkan Arıza )
ESERİ KABULDEN KAÇMAK ( Eserin Kullanamayacak Derecede Fenne Aykırı Olması - İş Sahibinin Ödediği Bedelin İadesini Ve Varsa Zararını İsteyebileceği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÇELİŞKİ ( Tesisatın Tamemen Değişmesi Gerektiğini Bildirmesine Rağmen Arızanın Tam Yerinin Tespit Edilememiş Olması )
İLLİYET BAĞI ( Sıhhi Tesisatla Ahşap Döşemedeki Bozulma Arasında İlişki Olmaması - Davalı Yüklenicinin Sorumlu Tutulamayacağı )
ESERİN REDDİ ( Eserin Tamirle Kullanılabilecek Olup Olmayacağı Konusunda Alınacak Bilirkişi Raporuna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
275Y4.HD27.10.2003E. 2003/6995 K. 2003/12327"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalıların Uzun Yıllar Süren Gecikmeyi Zamanında Farkedip Zararın Artmasını Önleyemeleri Nedeniyel Doğan Zarardan Sorumlu Olmaları )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Mesleki Bilgi ile Çözümlenmesi Gereken İşin Hukuki Niteliğine İlişkin Bilirkişi İncelemesi Yapılmaması )
İŞİN HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN İNCELEME ( HUMK Uyarınca Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Mesleki Bilgiyle Çözümlenmesi Gereken İşin Hukuki Niteliğine İlişkin Bilirkişi İncelemesi Yapılmaması )"
275Y11.HD27.10.2003E. 2003/7839 K. 2003/9922"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Sigorta Şirketinin Ödemek Zorunda Kaldığı Destek Tazminatını Kendi Sigortalısı Olan Davalıdan Talep Etmesi )
SİGORTALININ KİMLİĞİNİN BELİRLENMESİ ( Yerel Mahkemece Sigortalının Gerçekte Kim Olduğunun Şüpheye Yer Vermeyecek Şekilde Tespit Edilerek Sonuca Göre Hüküm Verilmesinin Gerekmesi )
GERÇEK ZARAR ( Zarar Görenin Gerçek Zararı Oranında Sigortacının Tazminat Ödeyecek Olması )
UZMAN BİLİRKİŞİ ( Yerel Mahkemece Gerçek Zararın Tespiti Maksadıyla Uzman Bilirkişiler Aracılığı İle Hesaplamanın Yaptırılmasının Gerekmesi )"
275Y11.HD27.10.2003E. 2003/3368 K. 2003/9944"RÜCUAN ALACAK DAVASI ( Davalının Sigortalı Aracının Tam Kusurlu Olarak Üçüncü Kişiye Vermiş Olduğu Zararı Ödeyen Sigorta Şirketinin Açmış Olduğu Rücuan Alacak Davası Olması )
SİGORTACININ RÜCU HAKKI ( Rizikonun İşletenin veya Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kişilerin Kasti Bir Eylemi veya Ağır Kusur Sonucu Oluşması Halinde Sigortacının Rücu Hakkının Doğması )
KUSUR ( Bir Özel Hukuk Kavramı Olan Ağır Kusur İle Kasıt Olmamakla Birlikte Kasta Yakın Bir Kusurun Varlığının Anlaşılmasının Gerekli Olması )
TAM KUSUR ( Dava Konusu Olayda Davalının Aracını Kullanan Sürücünün Kırmızı Işıkta Duramayarak Yapmış Olduğu Kazada Tam Kusurlu Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Dava Konusu Olayda Davalının Aracını Kullanan Sürücünün Ağır Kusurlu ya da Kastılı Olarak Kaza Yapmadığının Bilirkişi Raporuyla Belirlenmiş Olması )"
275Y15.HD22.10.2003E. 2003/2029 K. 2003/4931"ALACAK DAVASI ( Davalı İş Sahibinin Akdi Haksız Sebeplerle Feshetmesi Nedeniyle İmalat Ve Malzeme Bedelinin Ve Oluşan Kar Kaybının Tahsili Talebi )
KESİN HÜKÜM ( İş Sahibinin Alacaklı Olduğuna Dair Karardan Sonra Yeni İş Yapılıp Yapılmadığı Hususunda Bilirkişiden Alınacak Rapora Göre Karar Verilme Zarureti )
BİLİRKİŞİ ( İlk Davanın Konusuna Giren İmalatlardan Başka Yeni Bir İş Yapılıp Yapılmadığı Hakimin Özel Bilgisini Değil Teknik İncelemeyi Gerektirmesi )"
275Y4.HD21.10.2003E. 2003/1953 K. 2003/12099"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kişilik Haklarına Saldırı Olup Olmadığı Hukuki Bir Konu Olup Bunun Belirlenmesinin Hakime Ait Olması Nedeniyle Bu Konuda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılamaması )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Usul Yasası Gereğince Bu Konunun Teknik Bilgi Gerektirmemesi Nedeniyle Bu Konuda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılamaması )
ARA KARARI ( Yasaya Aykırı Ara Kararını Yerine Getiren ve Bilirkişi Ücreti Yatıran Tarafın Bunu Geri İsteyememesi )"
275Y15.HD16.10.2003E. 2003/3985 K. 2003/4857"CEZAİ ŞART ( Sözleşmenin Feshi Halinde Kesin Teminatın İrad Kaydedileceğine Dair Hüküm )
KESİN TEMİNATIN İRAD KAYDEDİLMESİ ( Sözleşmenin Feshi Halinde )
MAHSUP ( Kesin Teminatı Aşan Zararın Gideriminde İrad Kaydedilen Teminatın Zarardan Mahsubunun Gerekmesi )"
275YHGK15.10.2003E. 2003/12-636 K. 2003/591"ŞİKAYET YOLUYLA TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( İmza İncelemesi - Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınabilecek Yeterlilikte Olup Olmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hükme Esas Alınabilecek Yeterlilikte Olup Olmadığı - Şikayet Yoluyla Takibin İptali Talebi/İmza İncelemesi )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Şikayet Yoluyla - İmza İncelemesi/Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınabilecek Yeterlilikte Olup Olmadığı )
İMZA İNCELEMESİ ( Şikayet Yoluyla Takibin İptali Talebi - Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınabilecek Yeterlilikte Olup Olmadığı )"
275Y9.HD9.10.2003E. 2003/14553 K. 2003/16759"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Talebine İlişkin Davada İşverenin Uğradığı Zararı Talep Etmesi - Bilirkişi Raporuna İtiraz Edilmemesi )
BİLİRKİŞİ ( Tarafından Belirlenen Zarar Miktarına İtiraz Edilmemesi - Bilirkişi Tarafından Belirlenen Zarar Miktarı Yerine Davacının Talebi Gibi Karar Verilmesinin Yasaya AYkırı Olduğu )"
275Y3.HD2.10.2003E. 2003/11482 K. 2003/11529"KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI ( Mahkemece Emsal Araştırması Yapılarak Hak Ve Nesafete Uygun Bir Bedel Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
HAK VE NESAFET İLKESİ ( Dava Konusu Yerin Nitelikleri Benzer Kira Sözleşmeleri ile Karşılaştırılarak Taşınmazın Boş Olması Halinde Getireceği Kira Bedeli de Belirlenmek Suretiyle Kira Bedelinin Tespit Edilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Emsal Olarak İncelenen Taşınmazın Dava Konusu Mecurla Mukayesesinin Yapılması ve Ne Suretle Emsal Kabul Edildiğinin Belirtilmesinin Gerekmesi )
EMSAL ARAŞTIRMASI ( Kira Bedelinin Tespitinde Benzer Kira Sözleşmeleri ile Yörede Oluşan Kira Paraları Karşılaştırılarak Emsal Araştırmasının Yapılmasının Gerekmesi )"
275Y11.HD2.10.2003E. 2003/5318 K. 2003/8638"GENEL KURUL KARARININ İPTALİ ( Yönetim Kurulu Üyesi Olan Davacının Şirkette Usulsüzlükler Yapıldığından Bahisle Genel Kurul Kararının İptali ve Şirkete Kayyım Atanması Talebi )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Aralarında Bir Ekonomist Bulunduğu Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Kürsülerinden Seçilecek Bilirkişiler Kurulundan Rapor Alınmasının Gerekmesi ),
SERMAYE ARTIRIMI ( Bu Artırımın İç Kaynaklardan mı Yoksa Dış Kaynaklardan mı Karşılanması Gerektiği Hususları Üzerinde Durulmamasının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesi )
GERÇEK SERMAYE ( Yerel Mahkemece Dava Konusu Şirketin Gerçek Sermayesinin Tespiti Amacıyla Bir Takım Koşulları da Dikkate Alınarak Sonuca Ulaşılmasının Gerekli Olması )"
275Y4.HD25.9.2003E. 2003/10994 K. 2003/10661"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Hakkında Kurumunda Yürütülen Soruşturma Sonucunda Varılan Sonucun Hukuka Uygun Olup Olmadığının Belirlenmesine Göre Tazminata Hükmedilmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenebilir Nitelikte Olduğu Halde Bilirkişi Raporu Alınmasının Hukuka Aykırı Olması )
KURUM SORUŞTURMASI ( Davacı Hakkında Kurumunda Yürütülen Soruşturma Sonucunda Varılan Sonucun Hukuka Uygun Olup Olmadığının Belirlenmesine Göre Tazminata Hükmedilmesi )"
275YHGK24.9.2003E. 2003/19-482 K. 2003/504"FAİZ ORANINA İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDİLMEMESİ ( Faiz Miktarının Bu Oran Üzerinden Uygulanacağı - Bankanın Kredi Alacağı İçin Kefile Karşı Yaptığı Takip )
BANKANIN KREDİ ALACAĞI İÇİN KEFİL ALEYHİNE YAPTIĞI TAKİP ( İtirazın İptali Davasında Bilirkişinin Tesbit Ettiği Faiz Oranına İtiraz Edilmemesi - Uygulanacak Faiz Oranı )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Bilirkişi Raporunda Tesbit Edilen Faiz Oranına İtiraz Etmeyen Alacaklının Bu Oranı Kabul Etmiş Sayılacağı - Taleple Bağlılık İlkesi )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Bankanın Kredi Alacağı İçin Kefil Aleyhine Yaptığı İcra Takibine İtirazın İptali Davası - Faiz Oranının Tesbiti )"
275Y3.HD23.9.2003E. 2003/10848 K. 2003/10798"KİRA BEDELİNİN TESPİTİ TALEBİ ( Bilirkişi Tarafından Hazırlanacak Raporun O Konunun Uzmanı Olmayan Kişiler Tarafından Anlaşılabilecek Şekilde Olması )
MÜŞTEREK MÜLKİYET ŞEKLİNDEKİ TAŞINMAZ KİRASININ TESPİTİ TALEBİ ( Bilirkişi Tarafından Hazırlanacak Raporun Açık ve Anlaşılır Olmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Raporların Teknik ve Bilimsel Konularda ve Konunun Uzmanlarınca İlgililerin Anlayacağı Biçimde ve Yargıtay Denetimine de Olanak Sağlayacak Şekilde Gerekçeli ve Açık Olarak Düzenlenmesinin Gerekmesi )
KEŞİF ( Kira Parasının Tespitinde Mahkemece Mahallinde Keşif Yapılarak Taşınmazın Getireceği Kira Parasının Belirlenmesinin Gerekmesi )"
275Y12.HD23.9.2003E. 2003/14248 K. 2003/18307"AYIRD EDİCİ KARAKTERİSTİK İÇERMEYEN İMZA ( Borçlu Vekilinin Talebi Doğrultusunda Bilirkişilerden Alınan İki Rapor Birbirini Doğrulamadığından Üçüncü Bir Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İmzanın Basit Tersimli Teşhise Elverişli Nitelik ve Yeterlilikte Ayırt Edici Karakteristik İçermediğinden Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınması Gereği )"
275Y12.HD22.9.2003E. 2003/14331 K. 2003/18165"ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINAN RAPOR ( Senetteki İmzanın Borçlu Eli Mahsulü Olmadığı - Raporlar Arasında Çelişki Bulunduğundan Merciice Yeniden Uzman 3 Kişilik Bilirkişi Kurulu Seçilerek Rapor Alınması Gereği )
ÇELİŞKİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Merciice Yeniden Uzman 3 Kişilik Bilirkişi Kurulu Seçilerek Rapor Alınması Gereği )
SENETTEKİ İMZA ( Borçlu Eli Mahsulü Olmadığı - Raporlar Arasında Çelişki Bulunduğundan Merciice Yeniden Uzman 3 Kişilik Bilirkişi Kurulu Seçilerek Rapor Alınması Gereği )"
275Y9.HD18.9.2003E. 2003/12541 K. 2003/14761"HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ GENEL VE HUKUKİ BİLGİLERİN ÇÖZÜMÜ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi ile Çözümlenebilen Konularda Bilirkişi Dinlenememesi )
BİLİRKİŞİ DİNLENİLMEMESİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi ile Çözümlenmesi Mümkün Olan Konularda Bilirkişi Dinlenememesi )
YILLIK İZİN ÜCRETİ ( Yıllık İzin Ücretinin Saptanmasının Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektirmemesi )
ÖZEL VEYA TEKNİK BİLGİ ( Yıllık İzin Ücretinin Saptanmasının Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektirmemesi )"
275Y13.HD16.9.2003E. 2003/6060 K. 2003/10174"DOKTORUN ÖZEN BORCU ( Doktorun Dış Gebeliği Teşhis Edememesi Nedeniyle Davacının Ameliyata Alınması - Tazminat Davası/Özel Ve Teknik Konu )
ÖZEL VE TEKNİK KONULAR ( Dış Gebeliğin Tespit Edilmemesinin Doktorun Özen Borcu İçinde Olup Olmadığı - Bilirkişi Oy Ve Görüşünün Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Özel Ve Teknik Konularda Alınması Gereği/Tazminat Davası - Doktorun Dış Gebeliği Teşhis Edememesi Nedeniyle Davacının Ameliyata Alınması )
DIŞ GEBELİK ( Doktorun Tespit Edememesi - Tazminat Davası/Bilirkişi Oy Ve Görüşünün Alınması Gereği )"
275Y3.HD15.9.2003E. 2003/9808 K. 2003/10257"KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI ( Kira Parasına Etki Eden Hususlar Araştırılarak Hak ve Nesafet Kuralına Uygun Bir Kira Bedeline Hükmedilmesinin Gerekmesi )
HAK VE NESAFET İLKESİ ( Mahkemece Benzer Yer Kira Sözleşmeleri ve Kiralananan Yerin Boş Olarak Getireceği Kira Bedeli de Gözetilerek Hak Ve Nesafete Uygun Bir Bedele Hükmedilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Raporun Yargıtay Denetimine de Olanak Sağlayacak Şekilde Kiralanan Yerin Yeniden Kira Verilmesi Halinde Getireceği Bedeli de İçermesinin Gerekmesi )
EMSAL ARAŞTIRMASI ( Mahkemece Yörede Emsal Araştırması Yapılarak Hak ve Nesafete Uygun Bir Bedele Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
275YHGK2.7.2003E. 2003/19-443 K. 2003/464"ALACAK DAVASI ( Davanın Davacının Müvekkili Firmadan Mal Alan Davalının Fatura Bedelini Ödemediği ve Sürestarya Bedeli Alacağına İlişkin Olması )
DEMURAJ BEDELİ ( Demuraj Bedelinin Sözleşmenin Gereklerine Tam Olarak Uyulması Şartına Bağlanması )
ŞART ( Demuraj Bedelinin Sözleşmenin Gereklerine Tam Olarak Uyulması Şartına Bağlanması )
MAHKEMENİN EKSİK İNCELEME YAPMASI ( Yerel Mahkemenin Konusunda Uzman ve Bu İşten Anlar Gıda Mühendisi ile Kimya Mühendisiyle Hukukçulardan Oluşan Bilirkişiye Müracatının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Yerel Mahkemenin Konusunda Uzman ve Bu İşten Anlar Gıda Mühendisi ile Kimya Mühendisiyle Hukukçulardan Oluşan Bilirkişiye Müracatının Gerekmesi )
KEŞİF ( Dava Konusu Emtianın Kullanılıp Kullanılmayacağı Ayrıca Ürünün Tadı Hakkında Mahkemenin Yeterli Araştırmayı Yapmamasının Hukuka Aykırı Olması )"
275Y3.HD23.6.2003E. 2003/8088 K. 2003/7943"BİLİRKİŞİ PARORU ( Dayanağı Olan Somut ve Özel Nedenleri Bilimsel Verilere Uygun Olarak Göstermesi Yargıtay Denetimine de Elverişli Şekilde Bilgi ve Belgeye Dayanan Gerekçe İhtiva Etme Zorunluluğu )
HÜKÜM KURMAYA DAYANAK BİLİRKİŞİ PARORU ( Dayanağı Olan Somut ve Özel Nedenleri Bilimsel Verilere Uygun Olarak Göstermesi Yargıtay Denetimine de Elverişli Şekilde Bilgi ve Belgeye Dayanan Gerekçe İhtiva Etme Zorunluluğu )"
275Y4.HD18.6.2003E. 2003/3444 K. 2003/7953"TAZMİNAT DAVASI ( Şofbenin Gaz Kaçırması Sonucu Oluşan Ölüm Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini Talebi )
GAZ ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Üretici Firmanın Zehirlenmede Herhangi Bir Kusurunun Olup Olmadığının Belirlenmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU İLE TAKİPSİZLİK KARARINDAKİ ÇELİŞKİ ( Uzman Kişlerce Tüpün Ve Dedantörün Gaz Sızdırıp-Sızdırmadığı Ayrıntılı Bir Şekilde İncelenmesi Ve Çelişkinin Giderlmesinin Gerekmesi )"
275Y11.HD16.6.2003E. 2003/794 K. 2003/6405"MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Mahkemece Davacının Faydalı Model Belgesine Haiz Olduğu Konventörlerin Davalı Tarafından Uygulanması LPG Dönüşüm Sistemi İçerisinde Zorunlu Olarak Bulup Bulunmadığı Bilirkişi Marifetiyle Saptanması Gereği )
FAYDALI MODEL BELGESİ ( Haiz Olduğu Konventörlerin Davalı Tarafından Uygulanması LPG Dönüşüm Sistemi İçerisinde Zorunlu Olarak Bulup Bulunmadığı Bilirkişi Marifetiyle Saptanması Gereği - Maddi Tazminat )
BİLİRKİŞİ ( Davacının Faydalı Model Belgesine Haiz Olduğu Konventörlerin Davalı Tarafından Uygulanması LPG Dönüşüm Sistemi İçerisinde Zorunlu Olarak Bulup Bulunmadığı Bilirkişi Marifetiyle Saptanması Gereği - Maddi Tazminat )
ELDE EDİLEN KAZANCA GÖRE TAZMİNAT ( Davalının Eylemi ile Zarara Uğrayan Davacının Bu Zararını İspat Etme Yükümlülüğü Kendisinde Olduğu )"
275Y15.HD10.6.2003E. 2003/36 K. 2003/3114"ÖZEL TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN ÇEKİŞME ( Bilirkişi Görüşünün Alınmasının Zorunlu Olması - Tarafların Dosya Üzerinden İnceleme İstemesinin Hakimi Bağlamayacağı/Keşiflede İnceleme Yapılması Gereği )
KEŞİF ( Davalının Yapılan İşin Fen Ve Sanat Kurallarına Aykırı Yapıldığı İddiasıyla Ücrette Kesinti Yapması - Özel Ve Teknik Bir Konu Olması Nedeniyle Bilirkişi İncelemesi Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Davacının Simleme Ve Tonklama İşini Eksik Yaptığı İddiasıyla Davalının Teminat Kesintisi Yapması - Özel Ve Teknik Bir Konu Olması )"
275Y3.HD5.6.2003E. 2003/6793 K. 2003/7061"KİRA TESPİT DAVASI ( Bilirkişinin Dava Konusu Yeri Kiralanan Diğer Yerlerin Nitelikleriyle Karşılaştırılmak Suretiyle Kira Parasını Hesap Etme Zarureti )
KİRA PARASININ TESPİTİ ( Hakim Tarafından Hak ve Nesafet Kurallarına göre Takdir Edilmesinin Gerekmesi )
EMSAL İNCELEMESİ ( Bilirkişinin Dava Konusu Yeri Kiralanan Diğer Yerlerin Nitelikleriyle Karşılaştırılmak Suretiyle Kira Parasını Hesap Etme Zarureti )
KİRA SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmede Kira Parası Tespit Edilmediği Takdirde Hakimin Hakkaniyete Uygun Olarak Karar Vermesinin Gerekmesi )"
275Y15.HD2.6.2003E. 2003/347 K. 2003/2867"KULLANILAN MALZEME FİYATININ SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILANDAN YÜKSEK OLMASI ( İdarenin İzninin Alınmış Olması - Rayiç Bedel İle Ödenen Bedel Arasındaki Fiyat Farkının İstenebileceği )
FİYAT FARKI ( İmalatta Kullanılacak Boruların İdarenin İzniyle Başka Firmadan Alınması - Rayiç Bedele Göre Talep Edilebileceği )
SÖZLEŞME DIŞI MALZEME TEMİNİ ( İdarenin Onayının Olması - Rayiç Bedel İle Ödenen Bedel Arasındaki Fiyat Farkının İstenebileceği )"
275Y13.HD2.6.2003E. 2003/5839 K. 2003/7112"MENFİ TESPİT DAVASI ( Teslimle İlgili Kararlaştırılmış Bir Süre Olmadığından Davalının Maliyet Artışından Ancak Kusuru Oranında Sorumlu Olması )
SÖZLEŞMEYE DAYALI MALİYET ARTIŞINDAN SORUMLULUK ( Teslimle İlgili Bir Süre Kararlaştırılmadığından Davalının Ancak Kusuru Oranında Sorumlu Tutulabilmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Maliyet Artışından Dolayı Davacının Kusurunun Olup Olmadığı Konusunda İnceleme Yaptırılmasının Gerekmesi )"
275Y4.HD29.5.2003E. 2002/11388 K. 2003/2261"İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Davacının Hak Kazandığı Yedieminlik Ücretinin Tahsili Amacıyla Yaptığı İcra Takibine Vaki İtiraz )
YEDİEMİNLİK ÜCRETİ ( Her Dosyanın Alacaklısının Farklı Olması Nedeniyle Davalının Yedieminlilik Ücreti Yatırma Yükümlülüğünün Bulunmadığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Alacağın Fer'ileri ile İcra Giderlerinin Bilirkişi Marifetiyle Belirlenerek Davacının Ne Miktar Alacağı Kaldığının Tespit Edilmesinin Gerekli Olması )
ALACAĞIN BELİRLENMESİ ( Alacağın Fer'ileri ile İcra Giderlerinin Bilirkişi Marifetiyle Belirlenerek Davacının Ne Miktar Alacağı Kaldığının Tespit Edilmesinin Gerekli Olması )"
275Y4.HD27.5.2003E. 2003/2487 K. 2003/7022"TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Eylem Nedeniyle Maddi Tazminat İstenilmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Mahkemece Hükme Dayanak Yapılan Bilirkişi Raporunda Taşınmaz Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Değerlendirmenin Soyut Olması ve Denetime Elverişli Olmaması )
DEĞERLENDİRMENİN SOMUT OLMASI ( Taşınmazın Kayıtları Getirtilmeli-İmar Durumu Sorulmalı Kamulaştırılan Komşu Parsellere İlişkin Kamulaştırma Bedellerine İlişkin Belgelerin Getirtilmesi )
GEREKÇELİ VE DENETİME ELVERİŞLİ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mahkemece Hükme Dayanak Yapılacak Bilirkişi Raporunun Dava Konusuna İlişkin Değerlendirmesinin Somut ve Denetime Elverişli Olması )"
275Y11.HD27.5.2003E. 2002/13108 K. 2003/5626"KASKO SİGORTASINA DAYALI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Halefiyet Esaslarına Göre Tazminat Davası İlkeleri Dikkate Alınması Gereği - Sigortacının Sigortalısına Ödediği Miktarı Değil Ancak Gerçek Zararı Sorumlusundan İsteyebileceği )
HALEFİYET ( Trafik Kazası Nedeniyle Sigortalıya Ödenen Miktarın Rücuen Tahsili - Sigortacının Selefine Ödediği Miktarı Değil Ancak Gerçek Zararı Sorumlusundan İsteyebileceği )
EHİL BİLİRKİŞİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Kusur ve Hasar İncelemesinin Emekli Başkomiser Eliyle Yapılması - Emekli Başkomiser Kusur İncelemesi Yapabilecek Bilgiye Sahip ise de Hasar Belirlemeye Ehil Olmadığı )
KUSUR VE HASAR MİKTARININ BELİRLENMESİ ( Emekli Başkomiserce Hazırlanan Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak Tespit Edilmesinin Hatalı Olduğu - Emekli Başkomiserin Hasar Miktarını Belirlemeye Ehil Olmadığı )"
275Y4.HD23.5.2003E. 2003/1946 K. 2003/6801"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Davacı Maliye Hazinesinin 2330 Sayılı Yasanın Gereği Olarak Açmış Olduğu Rücuan Tazminat Davası Olması )
2330 SAYILI YASA ( Bu Yasa ve Yargıtay İçtihatlarının Gereği Olan Sonuca Ulaşmayan Yerel Mahkemenin Vermiş Olduğu Kararın Hukuka Aykırı Olması )
BİLİRKİŞİ ( Dava Konusu Olayda Teknik ve Özel Bir Bilgiyi Gerektiren Durum Olmamasına Rağmen Bilirkişi Tayin Edilmiş Olmasının Hukuka Aykırı Olması )"
275Y4.HD21.5.2003E. 2003/5136 K. 2003/6484"TAZMİNAT DAVASI ( Baca Gazından Kaynaklanan Ürün Zararının İstenilmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hükme Dayanak Yapılan Bilirkişi Raporunda Değerlendirmeler Yeterince Yapılmadından Raporun Denetime Elverişli Olmaması )
ÜRÜNÜN FİYATININ BELİRLENMESİ ( Tarladaki Ürün Fiyatına En Yakın Fiyat Belirlendikten Sonra Hasat Hal Kesintisi gibi Giderler Düşülerek Tarladaki Fiyatı Belirlemenin Olanaklı Olması )"
275Y13.HD21.5.2003E. 2003/3014 K. 2003/6262"TÜKETİCİYİ KORUMA DAVASI ( Satınalınan Araçta Çıkan Arıza - Arızanın Giderilememesi )
ARACIN ARIZASININ GİDERİLEMEMESİ ( Ayıpsız Yeni Bir Araçla Değiştirilmesi Talebi )
YENİ BİR ARAÇLA DEĞİŞME ( Mümkün Olmaması Durumunda Anahtar Teslim Bedelinin İadesi )
BEDELİN İADESİ ( Aracın Arızası Konusunda İstenilen Bilirkişi Raporu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Adeta Tamirci Gibi Rapor Verme - Çözümü Özel bilgiyi Gerektiren Haller )
ÇÖZÜMÜ ÖZEL BİLGİYİ GEREKTİRMEYENEN HALLER ( Davada Hukukçu Bilirkişi Dinlenemeyeceği )
HUKUKÇU BİLİRKİŞİ DİNLENEMEYECEĞİ ( Hakimin Kendi Hukuk Bilgisiyle Karar Vermesi Gerektiği )"
275Y15.HD13.5.2003E. 2002/6494 K. 2003/2556"ALACAK DAVASI ( İstimlak İşlemlerinin İşin Keşif Bedelinin Çok Üzerinde Olması Sebebiyle Sözleşme Feshedildiğinden Yüklenicinin Yaptığı İşin Bedelinin Talebi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hukuki Konularda Bilirkişinin Görüşüne Bağlı Kalınarak Karar Verilmesinin Doğru Olmaması )
TASFİYE HALİNDE FİYATLANDIRMAYA ESAS ALINACAK TARİH ( Sözleşmenin Bozulmasına Ait Onay Tarihine Göre Yapılmasının Gerekmesi )"
275Y4.HD12.5.2003E. 2003/950 K. 2003/6186"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Sahte Reçeteler ile Davacıdan Haksız İlaç Bedeli Tahsili Nedeniyle Maddi Tazminat İstemine İlişkin Dava Olması )
HAKSIZ FİİLİN NİTELİĞİ ( Dava Konusu Olayın Birbirini İzleyen ve Zincirleme Olaylar Bütünü Olduğu ve Her Davalının Eylemiyle Haksız Fiile Katkısının Bulunduğunun Anlaşılması )
RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK ( Dava Konusu Olayla İlgili Olarak Davalıların Resmi Evrakta Sahtekarlık Suçundan Ceza Mahkemesinde Yargılandıklarının Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Bilirkişi Raporunda Davalıların Haksız Fiile Zincirleme Etkilerinin Olduğu Kabul Edildiği Halde Yerel Mahkemenin Bunu Dikkate Almamasının Hukuka Aykırı Olması )"
275Y4.HD12.5.2003E. 2003/898 K. 2003/6158"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Davacılar Hakkında Haksız Haciz ve Haksız İcra Takibi Yaptıklarını İddia Eden Davacıların Açmış Oldukları Manevi Tazminat Davası Olması )
İCRA TAKİBİNİN YASAL OLMASI ( Doyadaki Kanıtlar ile Tarafların Açıklanan Beyanları İrdelenip Tartışıldığında Davacı Hüseyinin Davalıya Borcu Olduğunu Kabul Ettiğinin Anlaşılması )
İLLİYET BAĞI ( Kanuna Uygun Haciz İle Davacıların Murisinin Babasının Kalp Krizi Geçirmesi Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunmadığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Çözümü Teknik ve Bilimsel Bir Konu Olmayan Hususlarda Bilirkişi Tayin Edilmesinin Hukuka Aykırı Olması )"
275Y2.HD12.5.2003E. 2003/3255 K. 2003/6938"BOŞANMA DAVASI ( Davacı Eşin Bakire Olduğu İddiasının Araştırılması Gereği )
BEKARETİN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Boşanma Davasında Davacı Eşin Bakire Olduğu İddiası )
KADININ BAKİRE OLDUĞU İDDİASININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Boşanma Davasında )"
275Y11.HD12.5.2003E. 2002/12969 K. 2003/4687"BANKA HESABINDA YOLSUZLUK YAPILMASI ( Banka Hesaplarının ve Ödeme Belgelerinin Grafoloji ve Banakcılık Konusunda Uzman Bilirkişlerce İncelenmesi )
BANKANIN HESAP SAHİBİNE ÖDEME YAPMAMASI ( Banka Çalışanının Yolsuzluk Yaptığı İddiasıyla Bankanın Hesap Sahibine Ödeme Yapmaması - Davacıya İmzası Karşılığı Yapılan Ödemeler Dışında Davacı Hesabından Para Çıkışı Olup Olmadığının Araştırılması ve Davacı Zararının Tespiti Gereği )
BANKACILIK KONUSUNDA UZMAN BİLİRKİŞİ ( Banka Hesabında Yapılan Usulsüzlüğün Grafoloji ve Banakcılık Konusunda Uzman Bilirkişlerce İncelenmesi Gereği - Hesap Sahibinin Varsa Zararının Tespiti İçin Bankacılık Konusunda Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması Gereği )"
275Y4.HD8.5.2003E. 2003/1352 K. 2003/6077"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Pancar Ektiği Taşınmada Davalıların Hayvanlarının Girmesi Dolayısıyla Uğramış Olduğu Zararın Tazmini Amacıyla Açmış Olduğu Dava )
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Bu Raporlarda Davacının Mer'a Vasıflı Araziyi Ekmediğinin Sabit Olması )
ECRİMİSİL ( Mülkiyeti Hazineye Ait Yerin Kullanılması Halinde Hazinenin Ecrimisil Talep Edebilmesinin Mümkün Olması )
HAKSIZ FİİL ( Haksız Fiile Dayalı Davalarda Dava Konusu Arazi İçin Ecrimisil Verilip Verilmediğinin Araştırılmasının Gereksiz Olması )"
275Y19.HD6.5.2003E. 2003/1672 K. 2003/4868"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yapılması Zorunluluğu - Davalı Kredi Kartı Kefilinin Bir Başka Kredi Sözleşmesindeki İmzasının Sahte Olması Başka Sözleşmelerdeki İmzalarının da Sahte Olacağı Anlamına Gelmeyeceği )
İMZA İNCELEMESİNİN UZMAN KİŞİLERCE YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Davalı Kredi Kartı Kefilinin Bir Başka Kredi Sözleşmesindeki İmzasının Sahte Olması Başka Sözleşmelerdeki İmzalarının da Sahte Olacağı Anlamına Gelmeyeceği )
KREDİ KARTI KEFİLİ ( Bir Başka Kredi Sözleşmesindeki İmzasının Sahte Olması Başka Sözleşmelerdeki İmzalarının da Sahte Olacağı Anlamına Gelmeyeceği - İtirazın İptali Davası )"
275Y1.HD5.5.2003E. 2003/4703 K. 2003/5399"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davanın Çifte Tapu İddiasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil İsteğine İlişkin Olması )
MAHKEMENİN EKSİK İNCELEME YAPMASI ( Harita ve Krokisi Bulunan Tapu Kayıtlarına Medeni Kanun ve Kadarstro Kanununun Hükümlerinin Uygulanmasını Gerekmesi )
YEREL BİLİRKİŞİ ( Somut Olayda Yöreyi İyi bilen Yaşlı ve Yansız Yerel Bilirkişilerin Görüşlerinin Alınmasını Gerekmesi )
ZİLYETLİK ( Davacının Zilyet Olduğu Yerlerin Saptanmasının ve Ona Göre Sonuca Ulaşılmasının Gerekmesi )"
275YHGK30.4.2003E. 2003/19-310 K. 2003/322"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalıların Kefaleti ile Kullandırılan Kredinin Ödenmemesi Üzerine Alacağın Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki İtirazın Bulunması )
DAVALILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ( Davalılar Anılan Protokolün Kendilerine Yüklediği Yükümlülükleri Yerine Getirmemiş Olması )
UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mahkemece İşin Esasına Girilerek Davalıların Takip ile Davacı Bankaya Borçlu Oldukları Miktarın Uzman Bilirkişiler Vasıtasıyla Saptanması ve Sonuca Göre Hüküm Verilmesinin Gerekmesi )
BORCUN MİKTARI ( Mahkemece İşin Esasına Girilerek Davalıların Takip ile Davacı Bankaya Borçlu Oldukları Miktarın Uzman Bilirkişiler Vasıtasıyla Saptanması ve Sonuca Göre Hüküm Verilmesinin Gerekmesi )"
275Y19.HD29.4.2003E. 2002/9221 K. 2003/4584"SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI ( Sıra Cetvelinin İptaline İlişkin Şikayetin Değerlendirilmesi Hakime Ait Olduğundan Bu Hususta Bilirkişiye Gidilememesi )
BİLİRKİŞİ ( Sıra Cetvelinin İptaline İlişkin Şikayetin Değerlendirilmesi Hakime Ait Olduğundan Hukuki Bilgiyi Gerektiren Bu Hususta Bilirkişiye Gidilememesi )
YARGILAMANIN ÇABUKLUĞU ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümü Mümkün Olan Konularda Bilirkişiye Başvurulmasının Yargılamanın Süratle Yapılması İlkesini Zedelemesi )"
275Y10.HD29.4.2003E. 2003/1930 K. 2003/3883"RÜCUAN ALACAK DAVASI ( İş Kazasında Yaralanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Tahsilinin Talep Edilmesi )
KUSUR ORANI ( Davalının İtirazları Dikkate Alınarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanında Uzman Kişilerden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulunca Yapılacak İnceleme İle Kusurun Belirlenmesi )
BİLİRKİŞİ ( Davalının İtirazları Dikkate Alınarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanında Uzman Kişilerden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulunca Yapılacak İnceleme İle Kusurun Belirlenmesi )
MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ( Gelir Bağlama Kararında Kontrol Kaydı Bulunmasına ve Bu Durumun Gerek Gerçek Zarar Tavanı Gerekse Rücu Alacağı Miktarına Doğrudan Etkili Olması )"
275Y4.HD28.4.2003E. 2002/14822 K. 2003/5415"ALACAK DAVASI ( Davacı Turizm Bakanlığının İlgili A.Ş'den Ödemesi Gereken Katkı Payını Ödemediği Gerekçesiyle Bu Bedelin Davalıdan Alınmasını Talep Edilmesi )
MENFİ TESPİT DAVASI ( Davalının Borçlu Olmadığının Tespit Edilmesine İlişkin Talep ve Davası )
TUTANAKLARIN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Mahkemenin Eksik İnceleme Yapmasının Hukuka Aykırı Olması )
DELİLLERİN DOĞRU DEĞERLENDİRİLMESİ ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkta Dava Konusu Makinelerin Fiilen Kullanılmış Olup Olmadığının Açık Biçimde Belirlenmesinin Gerekmesi )
İŞLETME BELGESİ ( Anonim Şirketin İşletme Belgesindeki Yetkiye Uygun Hareket Etmesinin Gerekmesi )"
275Y12.HD28.4.2003E. 2003/6221 K. 2003/9474"İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdirine İtirazlar Üzerine Yeniden Keşif Yapılarak Aydınlatıcı Bilirkişi Raporu Alınmadan Eksik İnceleme Yapılması Nedeniyle )
KIYMET TAKDİRİNİN TEBLİĞİ ( Ayrıca Bildirilmiş Olması Hali Müstesna Olmak Üzere İcra Dosyasındaki Ve Tapudaki Mevcut Adresleri Esas Alınmak Suretiyle Yapılması )
KESİNLEŞMİŞ KIYMET TAKDİRİ ( Süresinde Şikayet Edildiği Takdirde Kıymet Takdirine İtirazların İhalenin Feshi Davası İçinde İncelenebilmesi )
DEĞERLER ARASINDA FARK OLMASI ( Taşınmaz Hakkındaki Kıymet Takdiri Farklılığının Giderilmesi İçin Yeniden Keşif Yapılıp Bilirkişi Raporu Alınmasının Gerekmesi )"
275Y3.HD22.4.2003E. 2003/4775 K. 2003/4849"İSPAT YÜKÜ ( Nişanın Bozulmasından Dolayı Hediyelerin İadesi Talebi - Kanun Aksini Emretmedikçe Taraflardan Her Birinin İddiasını İspata Mecbur Olduğu )
NİŞANIN BOZULMASINDAN DOLAYI HEDİYELERİN İADESİ TALEBİ ( İspat Yükü - Kanun Aksini Emretmedikçe Taraflardan Her Birinin İddiasını İspata Mecbur Olduğu )
TALEBİN AŞILMASI ( Dava Dilekçesinde Ziynet Eşyaları İçin Belirtilen Değerler Gözetilmeyerek Bilirkişinin Saptadığı Fiyatların Hükme Esas Alınması - Yasaya Aykırılığı )
HÜKÜM ( İnfazda Şüphe ve Tereddüt Oluşturacak - İade Edilen Nişan Hediyelerinin Açıkça Gösterilmeyerek Bilirkişi Raporuna Atıfta Bulunulması/Yasaya Aykırılığı )
BİLİRKİŞİ ( Ziynetlerin Değeri - Yazı İşleri Müdürünün Uyuşmazlığın Çözümünde İhtisas Sahibi Olmadığı/Görüşüne Başvurulmasının Usul ve Yasaya Aykırılığı )"
275Y18.HD15.4.2003E. 2003/2472 K. 2003/3083"KAT MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZDAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMDE YAPILMASI YASAK OLAN İŞLER ( Röntgen MR Görüntüleme Merkezi Niteliğindeki İşyerinin Muayenehane Niteliğinde Olup Olmadığının Bilirkişiye Tesbit Ettirilmesi Gereği )
MANYETİK REZONANS VE RÖNTGEN GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ NİTELİĞİNDEKİ İŞYERİ ( Muayenehane Niteliğinde Olup Olmadığının ve Yapılması Yasak İşlerden Olup Olmadığının Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Tesbiti Gereği )
MUAYENEHANE NİTELİĞİNİN BİLİRKİŞİ VASITASIYLA ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Manyetik Rezonans Görüntüleme Merkezi Olarak Kullanılan İşyerinin - Kat Maliklerinin Rahatsız Oldukları Gerekçesiyle Açtıkları Davada )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI GEREĞİ ( Manyetik Rezonans Görüntüleme Merkezi Olarak Kullanılan İşyerinin Muayenehane Niteliğinin Bulunup Bulunmadığının Tesbiti - Hastane ve Poliklinik Niteliğindeki İşyerlerinin Yapılması Yasak İşlerden Olması )"
275Y4.HD9.4.2003E. 2002/13918 K. 2003/4346"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Kepçe İle Su Kanalı Kazıldığı Sırada Davacı Şirkete Ait Kablolara Verilen Hasarın Tazmininine İlişkin Dava Olması )
KDV ( Mahkemece KDV İle İlgili İstemin Ortada Bir Üretim Olmadığından ve Vergi Tahakkuk Edemeyeceğinden Bahisle Reddetmesinin Hukuka Aykırı Olması
BİLİRKİŞİ ( Mahkemece Bilirkişi Tarafından Belilenen Zararın Tümüne Hükmedilmesinin Gerekmesi )"
275YHGK2.4.2003E. 2003/4-185 K. 2003/263"BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI ( Konuşma Ücreti Dışında Çeşitli Borçlar Talep Edildiğini ve Bunun Keyfi ve Mesnetsiz Olduğu iddiasıyla Davacının Borçlu Olmadığının Tespiti Davası Açması )
TELEFON HATTINA KAÇAK OLARAK GİRİLMESİ ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın Telefon Hattına Kaçak Girilerek Yurt Dışı Görüşmelerin Yapılıp Yapılmadığı Noktasında Toplanması )
TUTANAĞIN NİTELİĞİ ( Dava Konusu Olayda Telekomun Tuttuğu Tutanağın Abonenin Babası Tarafından İmzalanması Dolayısıyla Tek Taraflı Olmadığının Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Yerel Mahkemenin Tüm İddia ve Savunmalar Hakkında İnceleme ve Değerlendirmeyi İçeren Ayrıntılı ve Doyurucu Uzman ve Tarafsız Bilirkişi Görüşünü Almasının Gerekmesi )
KESİN DELİL ( Tutanağın Delil Olma Değerinin İncelenmesi )
MAHKEMENİN EKSİK İNCELEME YAPMASI ( Tüm İddia ve Savunmalar Hakkında İnceleme ve Değerlendirmeyi İçeren Ayrıntılı ve Doyurucu Uzman ve Tarafsız Bilirkişi Görüşünün Almasının Gerekmesi )
ÇÖZÜMÜ ÖZEL VE TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN DURUMLAR ( Bu Hallerde Bilirkişinin Oy ve Görüşlerininin Alınmasının Gerekmesi )"
275YHGK2.4.2003E. 2003/20-258 K. 2003/260"TAPU İPTALİ VE ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davacı Orman Dairesi Orman Kadastrosu İçinde Kalan Taşınmazına Müdehale Edildiğini İddia Ederek Tapu İptali ve Elatmanın Önlenmesi Davası Açması )
GÖREV ( Görev Kamu Düzenine İlişkin Olup Yargılamanın Her Aşamasında Kendiliğinden Gözönünde Tutulmasının Gerekmesi )
YEREL BİLİRKİŞİ ( Bilirkişinin Taşınmaz Başında Dinlenmesinin Yasal Bir Zorunluluk Olması )
MAHKEMENİN RE'SEN DİKKATE ALMASI ( Mahkemenin Görev Araştırması Yapmasının Kamu Düzenine İlişkin Olması ve Mahkemece Re'sen Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
TAŞINMAZIN DEĞERİ ( Görevli Mahkemenin Belirlenmesinde Taşınmazın Değerinin Önemli Olması )
KAMU DÜZENİ ( Mahkemenin Görev Sorununun Kamu Düzenine İlişkin Olması ve Görev İtirazının İlk İtirazlar İçerisinde Yeralmaması )"
275Y9.HD27.3.2003E. 2003/4470 K. 2003/5085"KÖTÜNİYET TAZMİNATI DAVASI ( Davacının Kötüniyet İhbar Tazminatı ve Cezai Şart Talebi Ve Karşı Davacının İhbar Maddi Manevi Tazminat Talebi )
İHBAR TAZMİNATI ( Belirli Süreli Sözleşmelerde İhbar Tazminatının Ödenmesine Hükmedilmesinin Usul Ve Yasaya Aykırı Olması )
BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMELERİ ( Bu Tür Sözleşmelerde İhbar Tazminatının Ödenmesine Hükmedilmesinin Usul Ve Yasaya Aykırı Olması )
BİLİRKİŞİYE BAŞVURMA ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenmesi Mümkün Olan Konularda Bilirkişi Dinlenmemesinin Gerekmesi )
CEZAİ ŞART ALACAĞI ( B.K. 161 /son Maddesi Gereğince İndirim Yapılması Gerekirken B.K. 325. Maddesine Göre İndirim Yapılmasının Yasaya Aykırılığı )"
275Y3.HD27.3.2003E. 2003/3547 K. 2003/3435"MUARAZANIN GİDERİLMESİ DAVASI ( Davacıya Ait Evin Alt Katındaki Kiracının Taşınmazı Kullanımının Davacıya Zarar Vermesinin Önlenmesi İstemi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Miktar Veya Değeri Dört Yüz Milyondan Fazla Olan Davalara Bakmakla Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olması )
USUL BAKIMINDAN DAVANIN REDDİ ( Müddeabihin Değeri Bilirkişi Vasıtası ile Tespit Edilerek Görevsiz Olduğu Takdirde Esasa Geçilmeden Reddedilmesinin Gerekmesi )"
275YHGK26.3.2003E. 2003/14-243 K. 2003/207"MEN'İ MÜDAHELE VE TAZMİNAT DAVASI ( Mer'a Niteliğinde Taşınmazda Ruhsatlı Kum Çıkarıldığı Halde Ruhsat Harici Olarak da Mer'ada Kum Çıkarıldığının İddisıyla Elatmanın Önlenmesinin İstenmesi )
ESKİ HALE GETİRME ( Mer'anın Tahrip Edilmesinden Dolayı Eski Hale Getirilmesi İçin Belirlenecek Tazminata Hükmedilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU VE TÜM DOSYALAR ( Yerel Mahkemenin Yeterli Delil Olmasına Rağmen Elatmanın Önlenmesi Kararı Vermemesinin Hukuka Aykırı Olması )
KEŞİF ( Yerel Mahkemenin Yeterli Delil Olmasına Rağmen Elatmanın Önlenmesi Kararı Vermemesinin Hukuka Aykırı Olması )
RUHSATLI ALAN DIŞINA ÇIKILMASI ( Elatmanın Gerçekteştiğinin Sabit Olması )"
275Y21.HD24.3.2003E. 2003/658 K. 2003/2425"HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Davacının Davalıların İşyerinde Geçen Çalışmalarının Tespitini Talep Etmesi )
SİGORTALILIK SÜRESİNE ESAS HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN SAĞLANMASI ( Sosyal Güvenlik Haklarının Tespit Edilmesinin Kamu Hukukunu İlgilendirmesi )
KAMU HUKUKUNU İLGİLENDİREN DAVALAR ( Bu Tür Hizmet Tespiti Davalarında Gerekli Görülen Hallerde Re'sen Araştırma ve İnceleme Yapılabileceğinin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
RE'SEN İNCELEME ( Kamuyu İlgilendiren Davalarda Hakimin Re'sen İnceleme Yapabilmesinin Mümkün Olması )
UZMAN BİLİRKİŞİ ( Davacının İmzasını Taşıyan Belgelerin Değerlendirilmesi ve İşyerindeki Çalışmanın Tam Gün Esasına mı Yoksa Part-Time Esasına Göre mi Olduğunun Araştırılması )"
275Y4.HD17.3.2003E. 2002/12747 K. 2003/3019"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (
TAZMİNATIN MİKTARI ( Yerel Mahkemece Takdir Olunan Tazminat Miktarın Fazla Olmasının Hukuka Aykırı Olması )
BİLİRKİŞİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenebilir Hususlarda Bilirkişi Tayin Edilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
GENEL VE HUKUKİ BİLGİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenebilir Hususlarda Bilirkişi Tayin Edilmesinin Hukuka Aykırı Olması )"
275Y2.HD13.3.2003E. 2003/2423 K. 2003/3475"NÜFUS KAYDININ TASHİHİ ( Çocuğun Irs İlişkisinin Reddine Dayalı Nüfus Kaydının Tashihi Davalarında Uzman Heyetten Gereken Bilirkişi İncelemeleri Yaptırılmadan Karar Verilememesi )
RESMİ SİCİL VE SENETLER ( Resmi Sicil ve Senetlerin Belgeledikleri Olguların Doğruluğuna Kanıt Oluşturması )
İSPAT ŞEKLİ ( Resmi Sicil ve Senetlerin İçeriğinin Doğru Olmadığının İsbatının Kanunlarda Başka Bir Hüküm Bulunmadıkça Herhangi Bir Şekle Bağlı Olmaması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Çocuğun Irs İlişkisinin Reddine Dayalı Nüfus Kaydının Tashihi Davalarında Uzman Heyetten Gereken Bilirkişi İncelemeleri Yaptırılmadan Karar Verilememesi )"
275Y15.HD13.3.2003E. 2002/6548 K. 2003/1289"ESER SÖZLEŞMESİ ( Hakediş Miktarına İtiraz Edilmesi - Hakedişe İlişkin Belgelerin Bilirkişi Kurulunca Değerlendirilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hakimi Bağlamadığı - Çözümü Özel ya da Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Mahkeme Bilirkişinin Oyuna Başvurabileceği ve Gerekli Görmesi Halinde Yeniden İnceleme Yaptırabileceği )
KARARIN TEFHİMİ ( Hüküm Sonucunun Duruşma Tutanağına Geçirilerek Okunması Suretiyle Yapılması Gereği )
KISA KARAR ( İstek Sonuçlarından Her Biri Hakkında Verilen Hükümle Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Hakların Birer Birer ve Açıkça Gösterilmesi Gereği )"
275Y4.HD11.3.2003E. 2002/11128 K. 2003/2590"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırdığını İddia Eden Davacının Maddi Zararının Tazmini Amacıyla Açmış Olduğu Dava Olması )
DELİLLERİN EKSİK TOPLANMASI ( Yerel Mahkemece Savunma Delillerinin Tam Olarak Toplanmamasının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( İddia ve Savunmanın Gerçek Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Bilirkişi İncelemesinin Gerekli Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
İDDİA VE SAVUNMA ( İddia ve Savunmanın Gerçek Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Bilirkişi İncelemesinin Gerekli Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ( Dava Konusu Olayda İMKB'den Devirlerle İlgili Belgelerin De Getirtilerek İncelenmesinin Gerekli Olması )"
275Y13.HD11.3.2003E. 2002/13689 K. 2003/2674"ALACAK DAVASI ( Belediyenin Düzenlediği Kampanyadan Arazi Satın Alan Davacının Daha Sonrada Belediyenin Tapu Vermemesi Üzerine Satım Bedelinin İadesini Talep Etmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yerel Mahkemenin Hükme Esas Tuttuğu Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olması )
TAŞINMAZ BEDELİ ( Davacının Uğradığı Zarara Karşılık İfanın İmkansız Hale Geldiğinini Öğrendiği Dava Tarihine Göre Taşınmaz Bedelinin Belirlenmesi )"
275Y2.HD6.3.2003E. 2003/1626 K. 2003/2684"BOŞANMADA EŞİT KUSUR ( Boşanmaya Sebebiyet Veren Olaylarda Kadının Kusurlu Olması - Karısını Döven Kocanında Kusurlu Sayılması )
BOŞANMA İLE YOKSULLUĞA DÜŞME ( Kusurlar Eşit Kabul Edilerek Yoksulluk Nafakası Tayini )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Kadının Kusurlu Kocanın da Kadını Dövmesi Halinde Kadına Verilebileceği )
GEREKÇELİ HÜKÜM ( Hak Ve Mükellefiyetleri Açık Ve Tartışmasız Olarak Belirtir Surette ve Kısa Karara Uygun Olmak Zorunluluğu )
HÜKÜM ( Bilirkişi Raporuna Atfen Hüküm Kurulamayacağı )"
275Y2.HD6.3.2003E. 2003/1622 K. 2003/2977"KORUNMA MAKSATLI VESAYET ALTINA ALINMA TALEBİ ( Kocanın Önceden Var Olan Ve Kronikleşen Akıl Hastalığı )
VESAYET ALTINA ALINMA TALEBİ ( Korunma Maksatlı - Kocanın Önceden Var Olan Ve Kronikleşen Akıl Hastalığı )
ÇELİŞKİLİ SAĞLIK RAPORLARI ( Giderilmesi İçin Adli Tıp Kurumundan Mütalaa Alınmadan Hüküm Tesis Edilemeyeceği - Koruma Maksatlı Vesayet Altına Alma Kararı )
ADLİ TIP KURUMUNDAN MÜTALAA ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi - Koruma Maksatlı Vesayet Altına Alma Talebi )"
275Y13.HD4.3.2003E. 2002/13714 K. 2003/2225"ALACAK DAVASI ( Kendi Evini Kendin Yap Projesi Çerçevesinde Davacıya Tahsis Edilen Parsele İlişkin Daha Sonradan Projenin İptal Edilmesi Nedeniyle Açılmış Olan Alacak Davası )
UZMAN BİLİRKİSİ ( Taşınmazın Bulunduğu Etapta Uzman Bilirkişi Marifetiyle Keşif Yapılarak Bu Etap Üzerinde Ortalama Değer Konusunda İnceleme Yapılmasının Gerekmesi )
TAŞINMAZIN DEĞERİ ( Taşınmazın Bulunduğu Etapta Uzman Bilirkişi Marifetiyle Keşif Yapılarak Bu Etap Üzerinde Ortalama Değer Konusunda İnceleme Yapılmasının Gerekmesi )
İKAME DEĞER ( Davacının İfanın İmkansız Hale Geldiğini Öğrendiği Tarih İtibariyle İkame Değerinin Belirlenmesinin Gerekmesi )"
275Y4.HD27.2.2003E. 2002/11736 K. 2003/2011"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Davacının Açmış Olduğu Manevi Tazminat Davası )
DAVA SONUCUNUN BELİRLENMESİ ( Davacının Hangi Yayından Dolayı Ne Kadar Manevi Tazminat İstediğini Ayrı Ayrı Belirtmesinin Gerekmesi )
DAVA KONUSU İLE İLGİLİ MÜPHEM HUSUSLARIN MAHKEMECE AÇIKLATTIRILMASI ( Mahkemece Her Yayın İçin Ne Miktar Tazminat İstendiğinin Davacıya Açıklattırılmasının Gerekli Olması )
MAHKEMENİN VERMİŞ OLDUĞU KARARIN NİTELİĞİ ( Mahkemece Verilen Kararda Hüküm Altına Alınan Miktarın Ne Kadarının Hangi Yayına İlişkin Olduğunun da Belirtilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Çözümü Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Birlirkişinin Oy ve Görüşünün Alınmasının Gerekli Olması )"
275Y13.HD25.2.2003E. 2002/12906 K. 2003/1887"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davacının Arsa Sahibinin Sebepsiz Zenginleştiği İddiasıyla ve Fazla Hakları Saklı Kalmak Kaydıyla İmalat Giderlerinin Davalıdan Tahsilini Talep Etmesi )
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlığın BK'da İfadesini Bulan Sebebsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Çözümlenmesinin Gerekmesi )
İSPAT ( Davacının İddia Ettiği Zaruri ve Faydalı İmalatları Yaptığını Kanıtlaması Halinde Bu Durumda Davalının Sebepsiz Zenginleştiğinin Varolduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Yerel Mahkemenin Davacının Masraflarının Belirlenmesi İçin Uzman Bilirkişilerden Yararlanmasının Gerekli Olması )"
275Y13.HD25.2.2003E. 2002/12854 K. 2003/1843"ALACAK DAVASI ( Davacının Turşu Alımı İle İlgili Davalı İle Yaptığı Sözleşmenin Davalı Tarafından İfa Edilmemesi Üzerine Uğramış Oldukları Zararın Tahsili İçin Açmış Oldukları Dava Olması )
BİLİRKİŞİR RAPORU ( Yerel Mahkemece Bilirkişi Tarafından Belirlenen Menfi Zararın Ödetilmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
MENFİ ZARAR ( Yerel Mahkemece Bilirkişi Tarafından Belirlenen Menfi Zararın Ödetilmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Sözleşmenin Feshi Halinde İrat Kaydedilen Kesin Teminatın Yüklenicinin Borcuna Mahsup Edilemeyeceğinin Açıkça Belirtilmiş Olması )"
275Y21.HD24.2.2003E. 2003/510 K. 2003/1300"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların Murisinin Meslek Hastalığı Sonucu Ölümünden Doğan Maddi ve Manevi Zararın Karşılanmasının Talep Edilmesi )
MESLEK HASTALIĞI VE ÇALIŞMANIN MAHİYETİ ( Bu İki Husus Arasında Tıbbi Anlamda İlliyet Bağının Mevcut Olup Olmadığının Uzman Bilirkişilerce Araştırılmasının Gerekmesi )
İLLİYET BAĞI ( Davalıların İşyerinde Geçen Çalışma İle Murisin Belirlenen Meslek Hastalığı Arasında Tıbbi Anlamda İlliyet Bağının Bulunmasının Gerekmesi )
UZMAN BİLİRKİŞİ ( Meslek Hastalığı ile Çalışmanın Mahiyeti Arasında Tıbbi Anlamda İlliyet Bağının Mevcut Olup Olmadığının Uzman Bilirkişilerce Araştırılmasının Gerekmesi )"
275Y13.HD17.2.2003E. 2002/12741 K. 2003/1362"TAZMİNAT DAVASI ( Davacıların İcarla Aldıkları Tarlanın Mahsülünün Davalı Tarafından Alındığı İdddiasıyla Uğradıkları Zararın Tazmini İçin Açtıkları Dava Olması )
KAZANILMIŞ HAK ( Hükmüne Uyulan Yargıtay Bozma İlamının Taraflar Yararınca Usuli Kazanılmış Hak Oluşturması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mahkemece İlk Kararda Hükme Bağlanan Miktarın Ne Kadarının Zorunlu Masraflara İlişkin Olduğu Hususunda Bilirkişiden Ek Rapor Alınmasının Gerekmesi )"
275Y4.HD6.2.2003E. 2002/10713 K. 2003/1378"HAKSIZ FİİL NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Davalıların Yol Yapımı Çalışmaları Nedeniyle Arı Kovanlarının Zarar Gördüğü İddia Eden Davacıların Açmış Olduğu Maddi Tazminat Davası Olması )
MAHKEMENİN EKSİK ARAŞTIRMA YAPMASI ( Yerel Mahkemenin Hükme Esas Tuttuğu Delillerin Yeterli Olmaması )
UZMAN BİLİRKİŞİ ( Somut Olayda Ziraat Fakültesinden Uzman Bilirkişi Tutulması ve Arıların Ölüm Nedenlerinin Tam Olarak Aydınlatılmasının Gerekli Olması )"
275Y2.HD6.2.2003E. 2003/289 K. 2003/1748"MÜŞTEREK MÜLKİYET ( Yoksulluk Nafakası - Davalının Eşiyle Birlikte Malik Olduğu Evin Değerinin Tesbit Edilerek Sonucuna Göre Yoksulluğa Düşüp Düşmediğine Karar Verilmesi Gereği )
BOŞANMA İLE YOKSULLUĞA DÜŞME ( Yoksulluk Nafakası İstenmesi - Davalının Eşiyle Müşterek Malik Oldukları Evin Değerinin Tesbit Edilerek Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Mecburiyeti )
YOKSULLUK NAFAKASI ( Davalının Eşiyle Müşterek Malik Olması - Binanın Değerinin Tesbitinden Sonra Yoksulluk Durumu Varsa Nafakaya Karar Verileceği )"
275YHGK5.2.2003E. 2003/9-12 K. 2003/55"ALACAK DAVASI ( Kıdem Tazminatı Ücret ve Ücret Farkı İle İkramiye Alacağı )
İŞYERİ ŞARTI ( İşyerinde Üç Yıldan Fazla İkramiye Ödemesi Verilmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ TAKDİRİ DELİL OLMASI ( Hakim Tarafından Bilinmeyen Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişiye Başvurulması )
DELİLLERİN TAKDİRİNİN MAHKEMEYE AİT OLMASI ( Bilirkişinin Kendisine Verilen Görevi Aşarak Delilleri Değerlendirmesinin ve Buna Göre Rapor Düzenlemesinin Hukuka Aykırı Olması )
TANIK ( İşverenin Davacıya İkramiye Vermediğini Yazılı Delil İle İspat Edememesi )"
275Y9.HD5.2.2003E. 2002/13633 K. 2003/1443"BELİRLİ SÜRELİ HİZMET AKDİ ( İkiden Fazla Yenilenmiyerek Belirsiz Süreli Akde Dönüşmeyen - İhbar Tazminatı )
BELİRSİZ SÜRELİ HİZMET AKDİ ( Belirli Süreli Hizmet Akdinin İkiden Fazla Yenilenmiyerek Belirsiz Süreli Akde Dönüşmeyeceği - İhbar Tazminatı )
BİLİRKİŞİ DİNLENEMEMESİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenmesi Mümkün Olan Konular )
CEZAİ ŞART ALACAĞI ( Belirli Süreli Hizmet Akdinin Feshi - İndirimde Uygulanması Gereken Hüküm )"
275Y4.HD5.2.2003E. 2002/10821 K. 2003/1342"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Çalıştığı Kurumda Görev Yapan Dava Dışı Bir Memur Hakkında Verdiği Şikayet Dilekçesinin İşleme Konulmaması Nedeniyle Açmış Olduğu Dava Olması )
BİLİRKİŞİ TAYİNİ ( Yerel Mahkemece Birlirkişiye Lüzum Olmadığı Halde Birlirkişi Tayin Edilmiş Olmasının Hukuka Aykırı Olması )
GELEN EVRAK DEFTERİ ( Davacının Şikayet Dilekçesinin Gelen Evrak Defterinde Kayıtlı Olup Olmadığının İncelenmesi Gerekirken Hatalı Olarak Zimmet Defterinin İncelenmesinin Yasal Olmaması )
ZİMMET DEFTERİ ( Davacının Şikayet Dilekçesinin Gelen Evrak Defterinde Kayıtlı Olup Olmadığının İncelenmesi Gerekirken Hatalı Olarak Zimmet Defterinin İncelenmesinin Yasal Olmaması )"
275Y13.HD3.2.2003E. 2002/12146 K. 2003/1024"ALACAK DAVASI ( Davacının Davalı Bedelinin Yol Çalışması Nedeniyle Dava Konusu Tesisleri Başka Yere Taşıdığı Fakat Aktarma Bedelini Ödemediği İddiasıyla Açmış Olduğu Dava Olması )
İSPAT ( Davacının Deplase Bedelininin Miktarının Ne Olduğunu Yasal Delillerle İspatlamasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davacının Tek Taraflı Hesabına Dayanan ve Bilirkişi Raporuna Esas Alınan Beyana Yerel Mahkemece İtibar Edilmesinin Hukuka Aykırı Olması )
DAVACININ DÖVİZ KURU TALEP ETMESİ ( Davacının Asıl Alacakla İlgili Talepte Bulunurken Dövizli Malzeme Bedelini Türk Lirasına Çevirerek Talepte Bulunduğunun Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
GECİKME BEDELİ ( Yerel Mahkemece Gecikme Bedelinin Niteliğinin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
275Y4.HD30.1.2003E. 2002/10494 K. 2003/954"MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Hazineye Ait Binada Bulunan Davalının Ecrimisil Karşılığında Kullandığı Dairede Çıkan Yangın Sonucu Meydana Gelen Zararın Giderimi İçin Açılan Dava Olması )
ZARARIN MİKTARI ( Hükme Esas Alınan Raporlarda Zararın Miktarının Tam Olarak Belirlenmediğinin Yerel Mahkemece Dikkate Alınmasının Gerekli Olması )
BİLİRKİŞİR RAPORU ( Yerel Mahkemece Bilirkişiden Zararın Miktarının Tam Olarak Belirlenmesi İçin Yeniden Rapor Alınmasının Gerekli Olması )
KDV'NİN ZARARIN HESAPLANMASINA DAHİL EDİLMESİ ( Hükme Esas Alının Raporlar Arasındaki Farkın Neden Kaynaklandığının KDV nin Zararın Hesaplanmasına Dahil Edilip Edilmediğinin Belirlenmesi )"
275Y13.HD27.1.2003E. 2002/12022 K. 2003/609"ALACAK DAVASI ( Davalı Belediyenin Yaptığı Kampanyaya Katılıp Para Ödemesine Rağmen Davalının Bu Kampanyadan Vazgeçmesi Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazmini Talebi )
KAMPANYA İPTALİ SONUCU UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Davacının Zararının İfanın İmkansız Hale Geldiğini Öğrendiği Tarihteki Davalının Vermeyi Taahhüt Ettiği Arsanın Değeri Kadar Olması )
ZARARIN KAPSAMI ( Davacının Zararının İfanın İmkansız Hale Geldiğini Öğrendiği Tarihteki Davalının Vermeyi Taahhüt Ettiği Arsanın Değeri Kadar Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Dava Konusu Taşınmaz Bulunmadığından Buranın Bitişiği Olan Yerin Emsal Kabulü ile Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerinin Tespit Edilmesinin Doğru Olmaması )"
275Y13.HD21.1.2003E. 2002/13042 K. 2003/478"İSTİHKAK DAVASI ( Davacının Sebepsiz Zenginleştiğini İddia Ettiği Davalılara Karşı Açmış Olduğu İstihkak Davası Olması )
DAVA MALZEMELERİNİN TARAFLARCA GETİRİLMESİ ( Bir Davada Maddi Olguları Bildirmenin Taraflara Bunun Hukuki Nitelemesinin Yapılmasının İse Hakime Düşmesi )
MADDİ OLGULARIN HUKUKİ NİTELEMESİNİN YAPILMASI ( Bu Vazifenin Hakimin Vazifesi Olması )
BİLİRKİŞİ ( Yerel Mahkemece Uzman Bilirkişiler ile Keşif Yapılarak Davalıların Taşınmazındaki Hisselerine Düşen Payın Hesaplanmasının Gerekmesi )"
275Y13.HD21.1.2003E. 2002/11640 K. 2003/415"TAZMİNAT DAVASI ( Omurilik Ameliyatı Olan Davacının Gözlerinin Görmez Olması Üzerine Uğramış Olduğu Maddi ve Manevi Zararın Tazmini İçin Açmış Olduğu Tazminat Davası Olması )
YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI RAPORU ( Davanın Neticelendirilmesi İçin Yeterli Bir Belge Olmamasının Dikkate Alınmamasının Hukuka Aykırı Olması )
CEZA MAHKEMELERİ ( CMUK Hükümleri Gereğince Yüksek Sağlık Şurası Raporularının Ceza Mahkemelerini Bağlayıcı Olması ve Fakat Hukuk Mahkemelerini Bağlamaması )
HUKUK MAHKEMELERİ ( CMUK Hükümleri Gereğince Yüksek Sağlık Şurası Raporularının Ceza Mahkemelerini Bağlayıcı Olması ve Fakat Hukuk Mahkemelerini Bağlamaması )"
275Y10.HD21.1.2003E. 2002/9631 K. 2003/152"RÜCUAN TAZMİNAT (İş Kazasından ölen İşçinin Hak Sahiplerine Yapılan Kurum Harcamalarının Rücuan Tahsili istemi)
KUSUR ORANIN BELİRLENMESİ (Hâkimin Teknik Bilgi Gerektiren Konularda Kanaat Yürütüp Olguları Değerlendirerek Kusur Oranını Belirleyememesi)
HAKİMİN TAKDİR HAKKI (Hâkimin Teknik Bilgi Gerektiren Konularda Kanaat Yürütüp Olguları Değerlendirerek Kusur Oranını Belirleyememesi)
BİLİRKİŞİ TAYİNİ (Hâkimin Teknik Bilgi Gerektiren Konularda Kanaat Yürütüp Olguları Değerlendirerek Kusur Oranını Belirleyememesi)"
275Y13.HD20.1.2003E. 2002/11429 K. 2003/319"ALACAK DAVASI ( Kiralananı Tahliye Eden Kiracının Kiralayana Kira Bedelinin Teminatı Olarak Verdiği Bonoların Kiralayan Tarafından Ciro Edilmesi Nedeniyle İcra Takibine Maruz Kalması )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yerel Mahkemenin Yetersiz Bilirkişi Raporuna Dayalı Olarak Vermiş Olduğu Kararın Hukuka Aykırı Olması )
İSPAT ( Davacının Macuru Usulüne Uygun Olarak Tahliye Edip Anahtarı Kiralayana Teslim Ettiğini İspat Edememiş Olması )
USULÜNE UYGUN TAHLİYE ( Davacının Macuru Usulüne Uygun Olarak Tahliye Edip Anahtarı Kiralayana Teslim Ettiğini İspat Edememiş Olması )"
275Y11.HD20.1.2003E. 2002/7571 K. 2003/358"RÜCUAN TAZMİNAT ( Davacı Sigorta Şirketi İle Araç Sürücüsü Davalı Arasında Sözleşme Bulunmadığından Sürücüye Karşı Husumetin Yöneltilememesi )
HUSUMET ( Davacı Sigorta Şirketi İle Araç Sürücüsü Davalı Arasında Sözleşme Bulunmadığından Sürücüye Karşı Davanın Yöneltilememesi )
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA ( Aracın Güvenli Kullanma Yeteneğinin Kaybedilmesi Sözleşmeye Aykırılık Teşkil Edeceğinden Bu Konuda Bilirkişiden Rapor Alınmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Alınan Alkolün Aracı Güvenli Kullanma Yeteneğine Etkisinin Araştırılmasının Gerekmesi )"
275Y13.HD7.1.2003E. 2002/12625 K. 2003/178"ALACAK DAVASI ( Senet Lehdarının Ciro İle Davacıya Verdiği Senetten Doğan Alacağın Davalıdan Alacak Davası Yoluyla Tahsili Talebi )
KESİN HÜKÜM ( İTM'nin Takip Hukukuna İlişkin Kararlarının Takip Hukuku Bakımından Kesin Hüküm Teşkil Etmediğinin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM ( İTM'nin Takip Hukukuna İlişkin Kararlarının Takip Hukuku Bakımından Kesin Hüküm Teşkil Etmediğinin Dikkate Alınmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Somut Olayda Mahkeme ve Yargıtay Denetimine Elverişli Rapor Alınmasının Ve Vade Tarihinde Senette Tahrifat Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )
SENETTE TAHRİFAT ( Somut Olayda Mahkeme ve Yargıtay Denetimine Elverişli Rapor Alınmasının Ve Vade Tarihinde Senette Tahrifat Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerekmesi )"
275Y3.HD26.12.2002E. 2002/14112 K. 2002/14041"ECRİMİSİL DAVALARINDA FAİZ ( Tahsiline Karar Verilen Alacağa Her Tahakkuk Dönemi Sonundan İtibaren Faiz Yürütülebileceği )
ECRİMİSİLİN HESABI ( Dava Tarihine Kadar Olan Süre İçin Talepte Bulunulabileceği - Dava Tarihinden Sonrası İçin de Hükmedilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ SAYISI ( İdarece Yaptırılan Tespitte Üç Kişinin Bilirkişi Olarak Dinlenmiş Olması - Üç Kişilik Heyet İle Keşif Yapılması Gereği )
KEŞİF ( İdarece Yaptırılan Tespitte Üç Kişinin Bilirkişi Olarak Dinlenmiş Olması - Üç Kişilik Heyet İle Keşif Yapılması Gereği )"
275Y9.HD25.11.2002E. 2002/24762 K. 2002/22144"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( İş Müfettişliğince Hazırlanan Raporların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olması )
İŞ MÜFETTİŞLİĞİNCE HAZIRLANAN RAPORLAR ( Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olması )
RE'SEN BİLİRKİŞİYE TEVDİİNE KARAR VERİLEN DAVA DOSYALARI ( Yatırılmayan Ücretlerin Hazine Tarafından Karşılanmasına Karar Verilebilmesi )
BİLİRKİŞİ ( Re'sen Bilirkişiye Tevdiine Karar Verilen Dava Dosyalarından Yatırılmayan Ücretlerin Hazine Tarafından Karşılanmasına Karar Verilebilmesi )"
275Y11.HD7.11.2002E. 2002/5314 K. 2002/10088"ALACAK DAVASI ( Davacı ile Davalı Arasındaki Satım Sözleşmesi Gereği Ödenmesi Gereken Bedelin Davalı Bankaca Ödenmesi Gerektiği Ancak Bedelin Ödenmiş Görünmesine Rağmen Alınmamış Olması )
BANKACILIK İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Uyuşmazlık Bankanın İthalat Belgesi için Akreditif Vermesinden Kaynaklanmışsa Bilirkişiler Bu İşlemlerden Anlayan Kurul Olarak Seçilmesi )
BİLİRKİŞİLERİN SIFATI VE SEÇİMİ ( Uyuşmazlık Bankanın İthalat Belgesi için Akreditif Vermesinden Kaynaklanmışsa Bilirkişilerin Bu İşlemlerden Anlayan Kurul Olarak Seçilmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERSİZ GÖRÜLMESİ ( Uyuşmazlık Bankanın İthalat Belgesi için Akreditif Vermesinden Kaynaklanmışsa Bilirkişilerin Bu İşlemlerden Anlayan Kurul Olarak Seçilmesi )"
275Y11.HD7.11.2002E. 2002/5275 K. 2002/10085"KOOPERATİF ORTAĞININ HASAR TAZMİN TALEBİ ( Davacının Ortağı Olduğu Adına Tescilli Dükkanın Kendisine Olması Gerektiği Gibi Teslim Edilmediğinden Bahisle Kira Bedeli ve Tazminat Talebi )
KOOPERATİF ORTAĞININ KİRA BEDELİ TALEBİ ( Davacının Ortağı Olduğu Adına Tescilli Dükkanın Kendisine Olması Gerektiği Gibi Teslim Edilmediğinden Bahisle Kira Bedeli ve Tazminat Talebi )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ OLMAMASI ( Bilirkişi Hem Hasar Hemde Kira Bedeli Yönünden Hesaplama Yaptığına ve Bilirkişi Raporuna İtiraz Edilmediğine Göre Her İki değerinde Tahsilinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hem Hasar Hemde Kira Bedeli Yönünden Hesaplamanın Yaptığı Bilirkişi Raporunun Bulunması )
HASAR VE KİRA BEDELİNİN TESPİT EDİLMESİ ( Hem Hasar Hemde Kira Bedeli Yönünden Hesaplamanın Yaptığı Bilirkişi Raporunun Bulunması )"
275Y12.HD25.10.2002E. 2002/20210 K. 2002/21886"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( İmza İncelemesinde )
İMZA İNCELEMESİ YAPILMASI USULÜ ( Bilirkişice Yapılan İncelemenin Yeterliliğinin Şartları )
GRAFOLOJİK VE GRAFOMETRİK İNCELEME ESASLARI ( İmza İncelemesinde )"
275Y15.HD7.10.2002E. 2002/2330 K. 2002/4443"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Çözümü Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Mahkemenin Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Almasının Zorunlu Olması )
ÖZEL VEYA TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN HALLER ( Çözümü Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Mahkemenin Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Almasının Zorunlu Olması )
HAKİMİN GENEL VE HUKUKİ BİLGİSİ ( Çözümü Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Mahkemenin Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Almasının Zorunlu Olması )"
275Y12.HD8.7.2002E. 2002/13791 K. 2002/14761"ARTIRILAN NAFAKA MİKTARINA YÜRÜTÜLECEK FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Hukuka Aykırı Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmemesi Gereği )
HUKUKA AYKIRI BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİBAR EDİLMEMESİ GEREĞİ ( Arttırılan Nafaka Miktarına Yürütülecek Faizin Başlangıç Tarihi )"
275Y12.HD18.6.2002E. 2002/11875 K. 2002/13062"TİCARET SİCİLİNDEKİ İMZA SİRKÜLERİ ( Bilirkişi İncelemesi - İmza İncelemesinde Esas Alınacak İmza Örnekleri )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmza İncelemesinde Esas Alınacak İmza Örnekleri - Ticaret Sicilindeki İmza Sirküleri )
İMZA İNCELEMESİNDE ESAS ALINACAK İMZA ÖRNEKLERİ ( Bilirkişi İncelemesi - Ticaret Sicilindeki İmza Sirküleri )"
275Y14.HD17.6.2002E. 2002/4497 K. 2002/4743"MENİ MÜDAHALE ( Davalının Köy Umumi Yoluna Muhdesat Yapmak Suretiyle Haksız Müdahalede Bulunulduğu İddiasıyla Müdahalenin Önlenmesi Talebi )
MÜDAHALENİN MENİ VE KAL ( Dava Konusu Şeyin Değerinin Müdahale Edilen Kısmın Zemin Değeri ile Kali İstenen Muhdesatın Uzman Bilirkişi Aracılığı Belirlenmesinin Gerekliliği )
UZMAN BİLİRKİŞİ ( Dava Konusu Şeyin Değerinin Müdahale Edilen Kısmın Zemin Değeri ile Kali İstenen Muhdesatın Uzman Bilirkişi Aracılığı ile Belirleneceği )
MAHALLİ BİLİRKİŞİ ( Dava Konusu Şeyin Değerinin Müdahale Edilen Kısmın Zemin Değeri ile Kali İstenen Muhdesatın Mahalli Bilirkişi Aracılığı ile Belirlenemeyeceği )
ZEMİN DEĞERİ ( Davaya Konu Şeyin Değerinin Müdahale Edilen Kısmın Zemin Değeri ile Kali İstenem Muhdesatın Değerinin Toplamından Oluşacağı )"
275Y19.HD13.6.2002E. 2002/4156 K. 2002/4604"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Davacı İdare Aracında Meydana Gelen Hasarın Tazmini Talebi )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Tespit Tutanağında ve Tanık Beyanlarında Davalı Araç Sürücüsünün Tam Kusurlu Olduğunun Belirlenmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Trafik Kazası Tespit Tutanağında ve Tanık Beyanlarında Davalı Araç Sürücüsünün Tam Kusurlu Olduğunun Belirlenmesine Rağmen Raporun Farklı Olması )"
275Y15.HD10.6.2002E. 2002/1885 K. 2002/3123"BİLİRKİŞİNİN İHTİSAS ALANI ( İhtisas Alanına Girmediği Halde İmza İncelemesi Yapması - Sözleşmede Belirtilen Şartlara Aykırılık Yüklenicinin Halinde Daireleri Devralan 3. Kişilerin Zararlarını Karşılaması Gereği )
SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ ( Sözleşmedeki Gecikme Tazminatı İfadesinin Cezai Şart Olduğu - Sözleşmede Belirtilen Şartlara Aykırılık Yüklenicinin Halinde Daireleri Devralan 3. Kişilerin Zararlarını Karşılaması Gereği )
ALACAĞIN TEMLİKİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Arsa Sahibinin Kendine İsabet Eden Dairelerin Bir Kısmının 3. Kişilere Devrinin Hukuki Niteliği )"
275Y14.HD10.6.2002E. 2002/4247 K. 2002/4549"ELATMANIN VE MUARAZANIN ÖNLENMESİ ( Kendilerinin Üst Katta Oturduğu Davalının Alt Katta Oturması Ve Davalının İş Yaparken Ortak Yerlere El Atması ve Gürültü Çıkarılmasının Önlenmesi Talebi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Fırının Hayatiyetinin İdamesi İçin Şart Olan Bu Bacaların Cephedeki Kötü Görüntüsünün Cephede Yapılacak Düzgün Bir Giydirme İle Saklanabileceği )
KAT MÜLKİYETİNE TABİ FIRININ BACALARININ GİZLENMESİ ( Bununla İlgili Gerekli Önlemlerin Alınması Yönünde Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
275Y11.HD10.6.2002E. 2002/2089 K. 2002/5880"UZMAN BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALINMASI MECBURİYETİ ( Tazminat Miktarının Hesaplanmasında )
BİLİRKİŞİ BEYANIYLA HASAR KEŞİF FORMUNUN ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Tazminat Miktarının Tesbiti )
TAZMİNAT MİKTARININ TESBİTİ ( Davalı Kamyonunun Telefon Tellerini Koparıp Direkleri Kırması - Uzman Bilirkişi Raporu Alınması Mecburiyeti )
FAİZ ORANI ( Tarafların Tacir Olması )
TACİR KİŞİLERİN YAPTIĞI HUKUKİ İŞLEMLER ( Faiz Oranı )
AVANS FAİZ ORANI TALEBİ ( Tarafların Tacir Olması - Yasal Faize Hükmedilememesi )"
275Y4.HD6.6.2002E. 2002/5273 K. 2002/6948"MADDİ TAZMİNAT ( Mahkemece Tazminatın Gerekçe Gösterilmeden Bilirkişi Raporundaki Miktardan Daha Fazlasına Hükmedilmesinin Hatalı Olması )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Kusuru Derecesi Davacıların Ölenle Yakınlık Dereceleri Gözetildiğinde Desteğin Ölümü Nedeniyle Mahkemece Hükmedilen Manevi Tazminatın Az Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mahkemece Tazminatın Gerekçe Gösterilmeden Bilirkişi Raporundaki Miktardan Daha Fazlasına Hükmedilmesinin Hatalı Olması )"
275Y21.HD6.6.2002E. 2002/4702 K. 2002/5437"TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
TAZMİNAT HESABINDA ESAS ALINACAK ÜCRET ( Zararlandırıcı Sigorta Olayına Maruz Kalan Sigortalının Tazminatının Hesabında Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Asgari Ücretin Esas Alınmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Destek Kaybı Nedeniyle Hükmolunacak Tazminat Miktarının Hesabının Ayrıntılı ve Teknik Hesap Gerektirmesi Nedeniyle Uzman Bilirkişinin Görüşünün Alınmasının Gerekmesi )
ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞIN RE'SEN DİKKATE ALINMASI GEREĞİ ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı Nedeniyle Tazminat Hesabında Hüküm Tarihine En Yakın Tarihteki Artış Miktarı Gözetilerek Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
275Y3.HD4.6.2002E. 2002/4786 K. 2002/6466"ECRİMİSİL ( Davada Dava Tarihine Kadar Gerçekleşmiş Zararın Talep Edebilmesi )
İSTENEBİLECEK ZARAR ( Ecrimisil Davalarının Haksız Fiil Benzeri Davalar Olması Nedeniyle Dava Tarihine Kadar Gerçekleşmiş Zararın Talep Edilmesi )
BİLİRKİŞİ ( Çözümü Özel Veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Hakimin Bilirkişinin Görüşünün Alınmasına Karar Vermesi )"
275Y10.HD3.6.2002E. 2002/4513 K. 2002/5001"RÜCUAN TAZMİNAT ( Trafik İş Kazasında Ölen Sigortalı İşçinin Haksahiplerine Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Tahsili Talebi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ceza Yargılamasında Alınan Rapor İle Bu Davada Alınan Rapor Arasında Çelişki Bulunması )
TRAFİK İŞ KAZASINDA ÖLEN SİGORTALININ HAKSAHİPLERİNE KURUMCA YAPILAN HARCAMALARIN RÜCUU DAVASI ( Uzman Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınarak Sonuca Gidilmesi )"
275Y3.HD30.5.2002E. 2002/5336 K. 2002/6207"ECRİMİSİL ( İki Bilirkişi Raporu Arasında Açık Çelişki Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA AÇIK ÇELİŞKİ OLMASI ( Raporlar Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Üçüncü Defa Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Karar Verilmesi )"
275Y19.HD28.5.2002E. 2002/2472 K. 2002/4095"TAZMİNAT DAVASI ( Alınan Üç Bilirkişi Raporunun da Hüküm Vermeye Yeterli Olmaması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tarafların Kusur Oranlarının Tespiti Yönünde Alınan İlk İki Rapordaki Kusur Dağılımının Yeterli Görülmemesi-Üçüncü Kez Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması )
ADLİ TIP KURUMU ( Alınan Bilirkişi Raporlarının Hükme Elverişli Olmaması-Adli Tıp Kurumundan Olaydaki Kusur Dağılımı Yönünden Alınacak Rapora Göre Hüküm Tesisi )"
275Y19.HD28.5.2002E. 2001/6395 K. 2002/4101"FAİZDEN FERAGAT ( Davacı Vekilinin Bilirkişini Raporunu Kabul Etmiş Olmasının Faiz Alacağından Feragat Niteliğinde Yorumlanamamasının Gerekmesi )
TEMERRÜT FAİZİ ( Söz Konusu Faiz Alacağının Bilirkişi Raporunda da Belirtildiği gibi Temerrüt Faizi Olarak Değerlendirilmesinin Gerekmesi )"
275Y12.HD28.5.2002E. 2002/9868 K. 2002/11207"KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİBE İTİRAZ ( Bono Üzerinde Tahrifat Yapıldığı İddiası )
SENET ÜZERİNDE TAHRİFAT YAPILMASI ( Tahrifatın Çıplak Gözle Anlaşılabilecek Nitelikte Olması Nedeniyle Bilirkişi İncelemesine Gerek Olmaması )
TAHRİFATIN ÇIPLAK GÖZLE ANLAŞILABİLMESİ ( Bilirkişi İncelemesine Gerek Olmaması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Senet Üzerindeki Tahrifatın Çıplak Gözle Anlaşılabilecek Nitelikte Olması Nedeniyle Bilirkişi İncelemesine Gerek Olmaması )"
275Y14.HD21.5.2002E. 2002/2408 K. 2002/3978"İNANÇ SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞININ İSPATI ( Davacının İbraz Ettiği Belgenin Fotokopi Olduğu İddiası )
BELGE FOTOKOPİSİ ( İnanç Sözleşmesi )
DAVACININ İBRAZ ETTİĞİ BELGENİN FOTOKOPİ OLDUĞU SAVUNMASI ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması-İnanç Sözleşmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Davacının İbraz Ettiği Belgenin Fotokopi Olduğu Savunması )"
275Y19.HD17.5.2002E. 2001/9269 K. 2002/3733"TAZMİNAT DAVASI ( Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Raporlar Arasında Çelişki Olması-Çelişki Giderilmeden ve Somut Olayın Özelliği de Dikkate Alınmadan Tüm Kusurun Davalıda Olduğu Gerekçesiyle Karar Verilememesi )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Olması )"
275Y4.HD16.5.2002E. 2002/1307 K. 2002/5944"TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA ( Tazminat Talebi - Kaza Nedeniyle Ücret Kaybı Olup Olmadığının Araştırılması Mecburiyeti )
TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanan Davacının Ücret Kaybı Olup Olmadığının Araştırılması Mecburiyeti )
ÜCRET KAYBI BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI MECBURİYETİ ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanan Davacının Tazminat Talebi )"
275Y12.HD14.5.2002E. 2002/9016 K. 2002/10049"BİLİRKİŞİ RAPORU ( İmza İncelemesi - Laboratuar Ortamında Optik Aletlerin Yardımıyla Teknik Usullere ve Gerekçeli Biçimde Belirlenmeyen Rapora Dayanılarak Hüküm Tesisi Yasaya Uygun Bulunmadığı )
İMZA İNCELEMESİ ( Laboratuar Ortamında Optik Aletlerin Yardımıyla Teknik Usullere ve Gerekçeli Biçimde Belirlenmeyen Rapora Dayanılarak Hüküm Tesisi Yasaya Uygun Bulunmadığı )"
275Y4.HD13.5.2002E. 2001/13108 K. 2002/5739"TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Davacı ile Aynı Hastanede Doktor Olduğu Yazısında Davacının Paranoid Düşünce Yapısı ve Şizofrenik Davranışları Bulunduğunu Belirtmesi )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Dava Dilekçesinde Davalıların Zincirleme Sorumluğu İstenmediği Halde Mahkemece Bu Kurala Aykırı Olarak Davalıların Zincirleme Sorumluluğuna Karar Vermesi )
BİLİRKİŞİYE BAŞVURMANIN GEREKMEMESİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi ile Çözümlenmesi Mümkün Olan Konularda Bilirkişi Görüşüne Başvurulamaması )
ZİNCİRLEME SORUMLULUK ( Dava Dilekçesinde Davalıların Zincirleme Sorumluğu İstenmediği Halde Mahkemece Bu Kurala Aykırı Olarak Davalıların Zincirleme Sorumluluğuna Karar Vermesi )"
275Y4.HD9.5.2002E. 2002/1244 K. 2002/5568"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Askere Sevkedilirken Trafik Kazasında Ölen Desteğin Tazminata Esas Kazancının Hesaplanması )
ASKERE SEVKEDİLİRKEN TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi - Tazminat Miktarının Hesaplanması )
TAZMİNAT MİKTARININ HESAPLANMASI USULÜ ( Desteğin Askere Sevkedilirken Trafik Kazası Sonucu Ölmesi )"
275YHGK8.5.2002E. 2002/5-299 K. 2002/365"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Bilirkişilerce Taşınmazın Değerinin Tespitinde Esas Alınması Gerekenin İlan Edilen Tütün Fiyatları Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bilirkişilerce Taşınmazın Değerinin Tespitinde Esas Alınması Gerekenin İlan Edilen Tütün Fiyatları Olması )
TÜTÜN FİYATLARI VE MALİYET GİDERLERİNİN BELİRLENMESİ ( Kamulaştırılan Taşınmazın Değerinin Tespiti İçin Gerekli Olması )"
275Y4.HD8.5.2002E. 2002/1032 K. 2002/5494"ALACAK DAVASI ( Davalı Tarafın Ödemekle Yükümlü Bulunduğu Katkı Payını Ödememesi Gerekçesi ile Ödetme Kararı Verilmesinin İstenmesi )
OYUN SALONU ( Oyun Salonu Açma İzninin Beş Yıldızlı Otellere Tanınması )
KATKI PAYI ( Oyun Salonunun Bulunduğu Otelin Yıldızının Düşülmesinin Katkı Payı Miktarı Üzerindeki Etkisinin Tartışılması ve Bilirkişi Raporu Alınması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Oyun Salonunun Bulunduğu Otelin Yıldızının Düşülmesinin Katkı Payı Miktarı Üzerindeki Etkisinin Tartışılması ve Bilirkişi Raporu Alınarak Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )"
275Y4.HD7.5.2002E. 2001/12232 K. 2002/5409"TAZMİNAT DAVASI ( Sahte Vekaletnameye Dayanılarak Oluşturulan Tapu Kaydı Nedeniyle Uğranılan Zarar )
TAŞINMAZ BEDELİNİN TESBİTİ ( İki Ayrı Bilirkişi Raporları Arasında Açık Çelişki Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Çelişki Giderilmeden Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olması )"
275Y15.HD2.5.2002E. 2002/555 K. 2002/2253"ÖDENEN BEDELİN İADESİ ( Davalı Diş Hekimi Tarafından Davacı İçin Yapılan Protez Çalışmasının İşe Yaramaması Nedeniyle - Maddi ve Manevi Tazminat/İşin Çözümü Teknik Ağırlıklı Olduğu İçin Uzmanından Alınacak Rapora Göre Davanın Sonuçlandırılması Gereği )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davalı Diş Hekimi Tarafından Davacı İçin Yapılan Protez Çalışmasının İşe Yaramaması Nedeniyle - İşin Çözümü Teknik Ağırlıklı Olduğu İçin Uzmanından Alınacak Rapora Göre Davanın Sonuçlandırılması Gereği )
DİŞ HEKİMİNİN PROTEZ ÇALIŞMASININ İŞE YARAMAMASI ( Ödenen Bedelinin İadesi ve Maddi ve Manevi Tazminat - İşin Çözümü Teknik Ağırlıklı Olduğu İçin Uzmanından Alınacak Rapora Göre Davanın Sonuçlandırılması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ZARURETİ ( Davalı Diş Hekimi Tarafından Davacı İçin Yapılan Protez Çalışmasının İşe Yaramaması Nedeniyle - Maddi ve Manevi Tazminat/İşin Çözümü Teknik Ağırlıklı Olduğu İçin Uzmanın Alınması Gereği )"
275YHGK1.5.2002E. 2002/4-350 K. 2002/354"MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Arkeolojik Araştırması Sonucu Ortaya Çıkardığı Varlıklarla İlgili Davalının Eser Yayımlaması )
MEN'İ MÜDAHALE ( Kazı Sondaj ve Araştırmalarda Meydana Çıkacak Olan Varlıkların Yayım Hakkının Kazı Sondaj ve Araştırma İzni Alan Heyete Ait Olması )
ARKEOLOJİK KAZI ( Kazı Sondaj ve Araştırmalarda Meydana Çıkacak Olan Varlıkların Yayım Hakkının Kazı Sondaj ve Araştırma İzni Alan Heyete Ait Olması )
YAYIM HAKKI ( Kazı Sondaj ve Araştırmalarda Meydana Çıkacak Olan Varlıkların Yayım Hakkının Kazı Sondaj ve Araştırma İzni Alan Heyete Ait Olması )
KAZI SONDAJ VE ARAŞTIRMALARDA MEYDAN ÇIKAN VARLIKLARIN YAYIM HAKKI ( Hakkın Kazı Sondaj ve Araştırma İzni Alan Heyete Ait Olması )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ( Arkeolojik Araştırma Sonucu Ortaya Çıkan Varlıkların Yayım Hakkının Kazı Sondaj ve Araştırma İzni Alan Heyete Ait Olması )
BİLİRKİŞİ ( Arkeolojik Kazı Sonucu Ortaya Çıkan Eserlerin Yayım Hakkının Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi )"
275Y21.HD30.4.2002E. 2002/2281 K. 2002/3673"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik İş Kazası Nedeniyle - Hakimin Teknik Bilgiyi Gerektiren Konuda Bilirkişiye Gitmeden Sorunu Çözümlememesi Gerektiği )
HAKİMİN GENEL VE HUKUKİ BİLGİ İLE ÇÖZÜMLEYEMEYECEĞİ İŞLER ( Trafik İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat - Bilirkişiye Gitmek Zorunluluğu )
BİLİRKİŞİYE GİTMEK ZORUNLULUĞU ( Hakimin Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümleyemeyeceği İşler - Trafik İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat )
İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşverence Haksız Olarak Feshedildiğinin İleri Sürülmesi - İspat Yükü )
İSPAT YÜKÜ ( İş Akdinin İşverence Haksız Olarak Feshedildiğinin İleri Sürülmesi )"
275Y4.HD29.4.2002E. 2002/1027 K. 2002/5296"TAZMİNAT DAVASI ( Davalı Belediye Tarafından Yola Asfalt Dökülme Çalışması Yapılırken Davacı Kuruluşa Ait Havai Hatta Verilen Zararın Tazmini Talebi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Raporun Somut Olaya Uygun Olmasına Rağmen Mahkemece Raporda Belirtilen Miktarın Bir Kısmı Yönünden Karar Verilmesinin Yanlış Olması )
GEREKÇE ( Katma Değer Vergisi ve İntika Zararına İlişkin İstek Bölümlerinin Gerekçesiz Olarak Reddinin Yanlış Olması )"
275Y15.HD29.4.2002E. 2002/1517 K. 2002/2174"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bedeli Götürü Olarak Kararlaştırılmış İşte İşe Yarar Kısmın Tespit Edilerek Tüm İşe Göre Fiziki Oranın Belirlenmesi Gereği )
BEDELİN GÖTÜRÜ OLARAK KARARLAŞTIRILMASI HALİNDE HAKEDİŞ ORANININ TESPİTİ ( Birim Fiyat İle Hesaplama Yapılamayacağı - Fiziki Oranın Belirlenerek Götürü Bedele Uyarlanması Gereği )
GÖTÜRÜ OLARAK BELİRLENEN İŞTE BİRİM FİYAT İLE HESAPLAMA YAPILAMAYACAĞI ( Hakediş Oranının Tespiti )"
275Y4.HD17.4.2002E. 2002/403 K. 2002/4975"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Sonucundan Oluşan Yaralanma Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat İstemi )
KUSUR TESPİTİ ( Trafik Kazasına Konu Olayda Anayol ve Tali Yol Ayrımı Yapılmak Suretiyle Tarafların Kusur Tespitinin Yapılmasının Gerekmesi )
ANA YOL TALİ YOL AYRIMININ YAPILMASI ( Yol Durumuna Göre Geçiş Üstünlüğünün Tespitinin Yapılması İle Bulunulacak Kusur Oranları Nispetinde Tazminata Hükmedilmesinin gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bilirkişi Tarafından Yapılan Kazaya Konu Yol Durumunun İncelenmesinde Ana Yol ile Tali Yol Durumuna Göre Yapılan Kusur Tespitinde Yanılgıya Düşülmesi )"
275Y20.HD16.4.2002E. 2002/1480 K. 2002/3626"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Parselin Kesinleşen Orman Tahdidi İçinde Kalan Kısmının Tapusunun İptaline Davalının Müdahalesinin Menine İpoteğin Terkinine Karar Verilmesi İstemi )
MAHKEMENİN DAVACININ TALEPLERİYLE İLGİLİ KARAR VERMESİ ( Mahkemenin Davacının Tüm Talepleri Hakkında Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Vermesinin Zorunlu Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kesinleşmiş Orman Tahdit Haritası ile Çelişen Bilirkişi Krokisine Dayanılarak Hüküm Kurulamaması )
AKTİF DAVA EHLİYETİ ( Taşınmaz Hakkında İptal ve Tescil İsteme Konusunda Aktif Dava Ehliyetinin Hazineye Ait Olması )"
275Y18.HD15.4.2002E. 2002/2480 K. 2002/4275"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Kamulaştırılan ile Emsal Alınan Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere Alınan Metrekare Fiyatlarının Karşılaştırılması )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırılan ile Emsal Alınan Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere Alınan Metrekare Fiyatlarının Karşılaştırılması )
EMLAK VERGİSİ BEYANLARI ( Kamulaştırılan ile Emsal Alınan Taşınmazın Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere Alınan Metrekare Fiyatlarının Karşılaştırılması )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ ORAN İLE EMSAL KARŞILAŞTIRMASI SONUCU ELDE EDİLEN ORANIN FARKLI OLMASI ( Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınarak Çelişkinin Giderilmesi )"
275Y3.HD11.4.2002E. 2002/2885 K. 2002/3771"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalı Tarafından Süresinde Ödenmeyen Fatura Alacağının Gecikme Faizi ve İşlemiş Faizi İle Birlikte Tahsili İçin Başlatılan Takibe İtiraz )
FATURA ALACAĞININ GECİKME FAİZİ VE İŞLEMİŞ FAİZİ İLE TAHSİLİ İÇİN TAKİP ( Çözümü Özel Veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hal - Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ ( Hakimin Çözümü Özel Veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınmasına Karar Vermesi )
ÇÖZÜMÜ ÖZEL VEYA TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN DURUMLAR ( Böyle Durumlarda Hakimin Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınmasına Karar Vermesi )
YARGITAY DENETİMİNE AÇIK OLMA ( Bilirkişi Raporunun Yargıtay Denetimine Elverişli Olacak Şekilde Bilgi ve Belgeye Dayanan Gerekçe İhtiva Etmesi )"
275Y15.HD10.4.2002E. 2002/1497 K. 2002/1710"ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Fiziki Gerçekleşme Oranının Tespiti ve Ferağ İsteminin Değerlendirilmesinde Dikkate Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ferağ İsteminin Değerlendirilmesinde Fiziki Gerçekleşme Oranının Tespiti )
FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI ( Ferağ İsteminin Değerlendirilmesinde Dikkate Alınması Gereği )"
275Y19.HD5.4.2002E. 2002/2088 K. 2002/2602"ALACAK DAVASI ( Bayii Davalının Taahhüt Edilen Miktarda Ürün Almaması Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini Talebi )
BAYİİNİN TAAHHÜT ETTİĞİ MİKTARDA ÜRÜN ALMAMASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ ( Tarafların Ticari Defterlerinin İncelenmesi )
TİCARİ DEFTER İNCELEMESİ ( Dava Konusu Dönemde Satın Alınan Ürün Miktarının Belirlenmesi )"
275Y4.HD3.4.2002E. 2001/12922 K. 2002/4096"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Ölüm Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Ceza Mahkemesince Kusursuz Olduğunun Belirlenmesi-Hukuk Hakiminin Ceza Mahkemesince Saptanan Maddi Olgularla Bağlı Olması )
KARAYOLLARI TRAFİK FEN HEYETİ ( Heyetten Alınan Rapor Sonucu Davalının Kusursuz Olduğunun Ceza Mahkemesi Tarafından Anlaşılması )
CEZA MAHKEMESİ KARARI ( Davalının Kusursuz Olduğunun Saptanması Nedeniyle Hukuk Hakimince de Dikkate Alınmasının Gerekmesi )"
275Y12.HD2.4.2002E. 2002/5646 K. 2002/6764"İMZAYA İNKARI ( İmza incelemesinin uzman bilirkişi tarafından ve belge asılları üzerinde yapılması gerekliliği - Bu özellikleri taşımayan bilirkişi raporuna istinaden hüküm tesis edilemeyeceği )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( İmza incelemesinin uzman bilirkişi tarafından ve belge asılları üzerinde yapılması gerekliliği - Bu özellikleri taşımayan bilirkişi raporuna istinaden hüküm tesis edilemeyeceği )"
275Y12.HD2.4.2002E. 2002/5504 K. 2002/6842"İBRAZ TARİHİNİN TESBİTİ ( Çekte Görünen Düzeltilmiş İbraz Tarihinin Tatil Gününe Denk Gelmesi Halinde )
TATİL GÜNÜ İBRAZ EDİLMİŞ GÖRÜNEN ÇEK ( Gerçek İbraz Tarihinin Tesbiti )
ÇEK İBRAZ TARİHİNİN TATİL GÜNÜNE DENK GELMESİ ( Gerçek İbraz Tarihinin Tesbiti )"
275Y4.HD1.4.2002E. 2001/13003 K. 2002/3900"OYUN SALONU İŞLETİLMESİ ( İşletme İzni Olmadan İşletilmesi Nedeniyle İzinsiz Faaliyetin Söz Konusu Olması-Masa ve Makine Üzerinden Katkı Payı Ödenmesi )
KATKI PAYI ( Davalı Tarafından İşletilen Oyun Salonunun İşletme İzninin Olmaması Nedeniyle )
İZİNSİZ VE KAÇAK OYUN SALONU İŞLETİLMESİ ( Haksız Eylem Faili Yararına Sonuç Doğuracak Çalışmaların Korunmasına Yol Açacak Biçimde Değerlendirilememesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İşletme İzni Alınmadan Önceki Dönem İçin Katkı Payı İstenemeyeceğine İlişkin Raporun Yasaya Aykırı Olması )"
275Y4.HD25.3.2002E. 2001/12278 K. 2002/3505"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Elektrik Akımına Kapılan Davacının Ağır Yaralanması Nedeniyle )
ELEKTRİK AKIMINA KAPILMA SONUCU AĞIR YARALANMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Rapordaki Oranın Hangi Esaslara Göre Tespit Edildiğinin Açıklanmamış Olması )
ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Bilirkişi Raporundaki Oranın Hangi Esaslara Göre Tespit Edildiğinin Açıklanmamış Olması-Mahkemece Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması )"
275Y15.HD25.3.2002E. 2001/5330 K. 2002/1349"ÖZEL VE TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN KONULARDA UZMAN BİLİRKİŞİ TAYİNİ ( İşin Niteliğine Göre Bilirkişi Tayin Edilmesi Gerekliliği )"
275Y9.HD20.3.2002E. 2001/18911 K. 2002/4629"UZMAN BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMASI ( Banka Şube Müdürünün Açık Vermesi Nedeniyle Uğranılan Kurum Zararının Tazmini-Bilirkişinin Uzman Bankacıdan Seçilmesi )
BANKA ŞUBE MÜDÜRÜNÜN HATALI İŞLEMLERİ NEDENİYLE AÇIK ÇIKMASI ( Bilirkişinin Uzman Bankacıdan Seçilmesi )"
275Y4.HD19.3.2002E. 2001/11317 K. 2002/3214"BASIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT ( Tazminat Miktarının Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar )
MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
BİLİRKİŞİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenebilir Nitelikte Bir Olayın Söz Konusu Olması-Bilirkişi İhtiyacının Olmaması )"
275Y4.HD18.3.2002E. 2002/2700 K. 2002/3138"BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDİLMEMİŞ OLMASI ( Yangın Nedeniyle Uğranılan Zarar İçin Tazminat Talebi - Talebin Aşılamayacağı )
TALEPTEN FAZLASINA HÜKMEDİLMESİ YASAĞI ( Davacının Talebine Göre Bilirkişice Hazırlanan Zarar Raporuna İtiraz da Etmemesi )
YANGIN SONUCU UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Talepten Fazlasına Hükmedilmesi Yasağı )
TAZMİNAT MİKTARININ HESAPLANMASINA İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORUNA DAVACININ İTİRAZ ETMEMESİ ( Mahkemece Talebin Aşılamaması )"
275Y4.HD18.3.2002E. 2002/1794 K. 2002/3109"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Üniversite Öğrencisi Desteğin Gelirinin Hesaplanması )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ ÇELİŞKİLERİN GİDERİLMESİ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi )
TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEBİ ( Üniversite Öğrencisi Desteğin Gelirinin Hesaplanması )
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ DESTEĞİN TRAFİK KAZASINDA ÖLÜMÜ ( Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi - Desteğin Gelirinin Hesaplanması )"
275Y4.HD18.3.2002E. 2001/12342 K. 2002/3124"MADDİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Sonucu Oluşan Zarar Nedeniyle )
TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI ( Aracın Onarıldıktan Sonra Mübadele Değerinin Olaydan Önceki Mübadele Değerinden Az Olacağının Kabulünün Gerekmesi )
MÜBADELE DEĞERİ ( Aracın Onarıldıktan Sonra Mübadele Değerinin Olaydan Önceki Mübadele Değerinden Az Olacağının Kabulünün Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Raporda Davacıya Ait Araçta Değer Kaybı Olmayacağının Belirtilmesi- Aracın Onarıldıktan Sonraki Mübadele Değerinin Olaydan Önceki Mübadele Değerinden Az Olması )"
275Y4.HD18.3.2002E. 2001/12086 K. 2002/3153"TAZMİNAT DAVASI ( Davacılara Ait Taşınmaza Verilen Zararların Tazmini Talebi )
HAKSIZ EYLEM ( Davacıların Zararın Belirlenmesi İçin Davadan Önce Mahkeme Vasıtasıyla Tespit Yaptırmaları-Yargılama Esnasında Giderlerini Vererek Keşif Yaptırmaları )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Haksız Eylem Sonucu Keşif Yaptırılması Sonucu Bilirkişiden Zararla İlgili Rapor Alınması )
KEŞİF ( Haksız Eylem Sonucu Keşif Yaptırılması Sonucu Bilirkişiden Zararla İlgili Rapor Alınması )"
275YHGK13.3.2002E. 2002/8-184 K. 2002/188"TESCİL DAVASI ( İmar İhya Zilyedlik ve İrsen İntikal Hukuki Nedenine Dayalı )
İMAR İHYA NEDENİNE DAYALI TESCİL DAVASI ( İki Keşif Sonunda Düzenlenen Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Yeni Bir Keşif Yapılarak Rapor Hazırlanması ve Hüküm Kurulması )"
275Y19.HD12.3.2002E. 2001/4807 K. 2002/1644"ALACAK DAVASI ( Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Ödenen Paranın İstirdadı İle Uğranılan Zararın Tazmini İstemi )
HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKLERİ ( Davanın Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Bilgi ile Çözümlenmesi Gerekirken Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olması )
İDDİAYI KABUL ( Davacının Davadan Önce Keşide Ettiği İhtarnameye ve Davaya Davalının Cevap Vermemesinin İddiayı Kabul Anlamına Gelmemesinin Gerekmesi )
TEKNİK BİLGİNİN GEREKMEMESİ ( Davanın Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Bilgi ile Çözümlenmesi Gerekirken Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ALMAYA GEREK OLMAMASI ( Davanın Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Bilgi ile Çözümlenmesi Gerekirken Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olması )"
275Y10.HD12.3.2002E. 2002/1623 K. 2002/2069"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Malül Kala Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
KUSUR RAPORU ( Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Raporlar Arasındaki Çelişkinin İşçi Sağlığı İş Güveliği Konularında Uzman Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınarak Çözümlenmesi )"
275Y2.HD11.3.2002E. 2002/2359 K. 2002/3294"EKSİK TAHKİKAT ( Davacının Bileziklerinin Satılıp Evin Yapımında Kullanıldığına Dair Delil Bulunmamakta - Mahkemece Bilirkişi Görüşüne Başvurulması Gereği )
YANLIŞ DEĞERLENDİRME ( Davacının Bileziklerinin Satılıp Evin Yapımında Kullanılıp Kullanılmadığının Tespiti - Mahkemece Bilirkişi Görüşüne Başvurulması Gereği )"
275Y19.HD11.3.2002E. 2001/9044 K. 2002/1630"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hesabın Kat Edildiği Tarih ile Davalıların Temerrütlerinin Oluştuğu Tarihler Arasında Alacağa Temerrüt Faizi Uygulanarak Hesaplama Yapıldığının Belirlenmesi )
AKDİ FAİZ ( Hesabın Kat Edildiği Tarih ile Davalıların Temerrütlerinin Oluştuğu Tarihler Arasında Temerrüt Oluşmadığından Alacağa Akdi Faiz Uygulanması )
TEMERRÜT FAİZİ ( Temerrüt Tarihinden Takip Tarihine Kadar Temerrüt Faizi Uygulanması )"
275Y19.HD6.3.2002E. 2002/1069 K. 2002/1494"TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Kendisine Kusur Atfeden Rapora İtiraz Etmemesi Nedeniyle Davacı Lehine Kazanılmış Usulü Hak Doğması )
KAZANILMIŞ USULÜ HAK ( Davalının Kendisine Kusur Atfeden Rapora İtiraz Etmemesi Nedeniyle Davacı Lehine Kazanılmış Usulü Hak Doğması )
KUSUR RAPORU ( Davalının Kendisine Kusur Atfeden Rapora İtiraz Etmemesi Nedeniyle Davacı Lehine Kazanılmış Usulü Hak Doğması )"
275Y4.HD5.3.2002E. 2001/13346 K. 2002/2488"TAZMİNAT DAVASI ( Basın Yolu ile Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat İstenmesi )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Saldırının Basın Yolu ile Yapılması Sonucu Manevi Tazminat İstenmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Davalının Resmi Makamlara Gönderdiği Yazı ile Kişilik Haklarına Saldırılması )
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI VE BAŞBAKANLIK SORUŞTURMA RAPORLARI ( Bu Raporlar ile Bu Soruşturmalar Sonunda Açılan Ceza Davalarına Dair Dosyaların Getirtilip İncelenmemesi )
EKSİK İNCELEME ( Soruşturma Raporları ile Bu Soruşturmalar Sonunda Açılan Ceza Davalarına Dair Dosyaların Getirtilip İncelenmemesi )"
275Y1.HD4.3.2002E. 2002/1533 K. 2002/2756"ÇAPLI YERE ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Mahkemece Yapılması ve Bilirkişiden Alınacak Raporun İçermesi Gerekenler )
ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Çaplı Yere - Mahkemece Yapılması ve Bilirkişiden Alınacak Raporun İçermesi Gerekenler )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Çaplı Yere Elatmanın Önlenmesi Davası - Mahkemece Yapılması ve Bilirkişiden Alınacak Raporun İçermesi Gerekenler )"
275Y1.HD27.2.2002E. 2002/1764 K. 2002/2408"TAPULU TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Mahkemece Yapılması ve Bilirkişiden Alınacak Raporun İçermesi Gerekenler )
ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Tapulu Taşınmaza - Mahkemece Yapılması ve Bilirkişiden Alınacak Raporun İçermesi Gerekenler )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tapulu Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Davası - Mahkemece Yapılması ve Bilirkişiden Alınacak Raporun İçermesi Gerekenler )"
275Y19.HD21.2.2002E. 2001/8622 K. 2002/319"İSTİRDAT DAVASI ( Mahkemece Davalının Müteselsil Kefil Olarak İmzası Olan Genel Kredi Sözleşmesi Nedeniyle Sorumluluğu Olup Olmadığı Yönünden Bilirkişi Görüşüne Başvurulması )
BİLİRKİŞİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Bilgi ile Çözümlenebilecek Durumlarda Bilirkişi Görüşüne Başvurulmasının Yanlış Olması )
HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ BİLGİLER ( Bu Bilgiler ile Çözümlenebilecek Durumlarda Bilirkişi Görüşüne Başvurulmasının Yanlış Olması )"
275Y12.HD20.2.2002E. 2002/2459 K. 2002/3742"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmza İncelemesi Yapan Bilirkişinin Grafoloji Dalında Özel İhtisas Yapmış Olması Şartı )
GRAFOLOJİ DALINDA ÖZEL İHTİSAS YAPMIŞ OLMA ŞARTI ( İmza İncelemesi Yapan Bilirkişinin Raporuna İtibar Edilmesi İçin )
İMZA İNCELEMESİ YAPAN BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİBAR EDİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR ( Grafoloji Dalında Özel İhtisas Yapmış Olduğunun Belgelenmesi Şartı )"
275Y4.HD18.2.2002E. 2001/11163 K. 2002/1999"KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ VE TESPİT ( Orman Sınırları Dışına Çıkarılan ve Hak Sahibi Oldukları Taşınmaz İçin Rayiç Bedel Komisyonunca Tespit Edilen Değerin İndirilmesi Talebi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mahkeme Hakiminin Gözlemi İle Çelişmesi )
MAHKEME HAKİMİNİN GÖZLEMİ ( Bilirkişi Raporu İle Çelişmesi )"
275Y16.HD14.2.2002E. 2002/87 K. 2002/1126"TAPU KAYITLARININ MAHALLİNE UYGULANMASI ( Tapu kayıtlarının mahalline uygulanabilmesi için komşu taşınmazların kayıtlarının da getirtilmesi ve mahallinde keşif yapılması gereği - Teknik bilirkişiye kayıt kapsamını belirtir kroki tanzim ettirme lüzumu )
KEŞİF ( Tapu kayıtlarının mahalline uygulanabilmesi için komşu taşınmazların kayıtlarının da getirtilmesi ve mahallinde keşif yapılması gereği - Teknik bilirkişiye kayıt kapsamını belirtir kroki tanzim ettirme lüzumu )"
275Y12.HD14.2.2002E. 2002/2054 K. 2002/3308"REESKONT FAİZİ ( İlama Göre Uygulanması Gerektiği - Bilirkişi Raporuna Göre Yasal Faizin Kabul Edildiği/Mercice Bu Doğrultuda Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yasal Faizin Kabul Edildiği - İlama Göre Reeskont Faizinin Uygulanması Gerektiği )
YASAL FAİZ ( Bilirkişi Raporuna Göre Kabul Edildiği - İlama Göre Reeskont Faizinin Uygulanması Gerektiği )"
275Y4.HD12.2.2002E. 2001/12748 K. 2002/1613"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına Aykırı Eylem Nedeniyle Uğranılan Zararın Ödettirilmesi İstemi )
FİKİR VE SANAT ESERLERİ YASASINA AYKIRI HAREKET ( Zararın Sözleşme Yapılmış Olması Halinde İstenebilecek Bedel Veya Emsal Bedel İtibariyle Uğranılan Zararın Üç Katından Fazla Olamaması )
ZARARIN TESPİTİ ( Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına Aykırı Hareket Durumunda )"
275Y19.HD12.2.2002E. 2002/432 K. 2002/1076"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Oluşan Hasarı Belirleyen ve Tek Taraflı Olarak Yaptırılan Delil Tespiti Sonucu Düzenlenen Raporun Esas Alınması )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Kaza Sonucu Oluşan Hasarı Belirleyen ve Tek Taraflı Olarak Yaptırılan Delil Tespiti Sonucu Düzenlenen Raporun Esas Alınması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Delil Tespiti Raporuna Davalı Tarafından İtiraz Edilmesi-Konusunda Uzman Bilirkişi Marifetiyle İnceleme Yaptırılarak Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )"
275Y19.HD12.2.2002E. 2002/17 K. 2002/1056"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Araçta Meydana Gelen Hasar Yönünden Delil Tespitine İlişkin Olarak Alınan Raporun Oto Tamircisi Tarafından Düzenlenmiş Olması )
OTO TAMİRCİSİNİN DÜZENLEDİĞİ DELİL TESPİTİ RAPORU ( Rapora Davalı Tarafından İtiraz Edilmiş Olması-Yargılama Aşamasında Aynı Bilirkişiden Tekrar Rapor Alınması )"
275Y12.HD5.2.2002E. 2002/1191 K. 2002/2350"İMZA İNKARI ( Yetersiz Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Kurulmasının Yanlış Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İmza ve Yazılarla İnkar Edilenler Arasındaki Benzerliğe Yazı Biliminin Gerekli Gördüğü Teknik Usullerle Belirlenmeyen Rapora Göre Hüküm Kurulamaması )
YARGITAY DENETİMİNE ELVERİŞLİ OLMAYAN RAPOR ( Yetersiz Bilirkişi Raporuna Göre Hüküm Kurulmasının Yanlış Olması )"
275Y11.HD5.2.2002E. 2001/9161 K. 2002/903"RÜCUAN TAZMİNAT ( Sigorta Şirketinin Trafik Kazası Sonucu Sigortalısına Ödediği Bedeli Kusurlu Davalı Araç Sürücüsünden Talebi )
ARAÇ KİRALAMA ( Davalı Şirketin Dava Dışı Şirket İle Yaptığı Süresiz Kira Sözleşmesi Hükümlerine Göre İşleten Sıfatını Kazanması )
İŞLETEN SIFATI ( Davalı Şirketin Dava Dışı Şirket İle Yaptığı Süresiz Kira Sözleşmesi Hükümlerine Göre İşleten Sıfatını Kazanması )"
275Y12.HD4.2.2002E. 2002/1555 K. 2002/2164"HACZİN KONUSU ( Bankadaki Mevduat - Mahiyetinin Borçlu Belediyeden Sorulamayacağı/İlgili Bankadan Sorulması Gerektiği )
BANKA MEVDUATI ( Haczin Konusunu Oluşturduğu - Mahiyetinin Borçlu Belediyeden Sorulamayacağı/İlgili Bankadan Sorulması Gerektiği )"
275Y19.HD31.1.2002E. 2001/4204 K. 2002/684"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının Kullandığı Kredi Bedellerini Ödememesi Üzerine Başlatılan İcra Takibine Vaki İtirazı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mahkemece Hükme Esas Alınan Raporun Borcun Oluşumu Yönünden Yeterli Ayrıntıyı İçermemesi ve Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Açıklıkta da Olmaması )
KAT TARİHİ İTİBARİYLE ALACAK MİKTARININ BULUNMASI ( Bu Tarihten Davalının Temerrüde Düştüğü Tarihe Kadar Akdi Faiz Uygulanması )"
275YHGK30.1.2002E. 2002/11-41 K. 2002/42"ALACAK DAVASI ( Davacı Tarafından İthal Edilen Buğdayın Boşaltılması İçin Davalılar ile Anlaşma Yapılması-Buğdayın Eksik Teslimi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tahsili/Fire Oranının Tesbiti )
BİLİRKİŞİ ( Buğdayda Fire Oranının Tesbiti - Üniversitelerin Deniz ve Kara Taşıma Hukuku ve Ziraat Bilimi Uzmanları ile Uluslararası Taşıma İşlerinde Deneyimli Kurul Oluşturulması )
FİRE ORANININ BELİRLENMESİ ( İthal Edilen Buğdayın Taşınması Boşaltılması - Uzman Bilirkişi Heyeti Oluşturulması Zorunluluğu )"
275Y12.HD29.1.2002E. 2002/801 K. 2002/1603"BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Çelişkinin Giderilmesi İçin Güzel Sanatlar Akademisinden Grafoloji Uzmanlarından Oluşacak Heyetten Rapor Alınmasının Gerekmesi )
İMZANIN BORÇLU ELİ MAHSULÜ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ ( Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Grafoloji Uzmanlarından Oluşacak Heyetten Rapor Alınması )"
275Y12.HD29.1.2002E. 2002/781 K. 2002/1619"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yargıtay Denetimine Olanak Verecek Şekilde Rapor Düzenlenmesinin Gerekmesi )
YARGITAY DENETİMİNE OLANAK VERECEK BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bilirkişi Raporunun Denetime Olanak Verecek Biçimde Olmaması Nedeniyle Bu Rapora Göre Hüküm Kurulamaması )"
275Y4.HD28.1.2002E. 2001/9893 K. 2002/923"MADDİ MANEVİ TAZMİNAT ( Trafik Kazası Nedeniyle )
TRARİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Adli Tıp Raporunda Belirtilen İyileşme süresi Gözetilerek Kazanç Kaybına Hükmedilmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında Hem Bilirkişiden Hem de Adli Tıptan Rapor Alınması )
İYİLEŞME SÜRESİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında Hem Bilirkişiden Hem de Adli Tıptan Rapor Alınması-İyileşme Sürelerinin Farklı Olması )"
275Y12.HD24.1.2002E. 2002/30 K. 2002/1226"İMZA İNCELEMESİ ( İnceleme Yapan Bilirkişinin Grafoloji Dalında Özel İhtisas Yaptığı Belgelenmeden Verdiği Rapora İtibar Edilerek Sonuca Gidilememesi )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ( İmza İncelemesi Yapan Bilirkişinin Grafoloji Dalında Özel İhtisas Yaptığı Belgelenmeden Verdiği Rapora İtibar Edilerek Sonuca Gidilememesi )
GRAFOLOJİ DALINDA İHTİSAS ( İmza İncelemesi Yapan Bilirkişinin Grafoloji Dalında Özel İhtisas Yaptığı Belgelenmeden Verdiği Rapora İtibar Edilerek Sonuca Gidilememesi )"
275Y11.HD21.1.2002E. 2001/7982 K. 2002/347"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Oluşan Hasarın Kasko Sigortalı Şirket Tarafından Ödenmemesi )
KASKO SİGORTA POLİÇESİ ( Taraflar Arasında Poliçe Genel Şartları Çerçevesinde Akdedilen Bir Sözleşme Belgesi Olması )
RİZİKONUN TEMİNAT DIŞI KALMASI ŞARTI ( Sürücünün Alkollü Olması Yetmeyip Münhasıran Kazanın da Alkolün Etkisiyle Oluştuğunun Kabulü )
ALKOL SONUCU TRAFİK KAZASI ( Rizikonun Teminat Dışı Kalabilmesi )
İSPAT YÜKÜ ( Rizikonun Teminat Dışı Kalması İçin Sigortacının Kazanın Alkolün Etkisiyle Oluştuğunu İspatlamasının Gerekmesi )
KASKO SİGORTALI ARACIN HASARA UĞRAMASI ( Kazanın Alkolün Etkisiyle Olup Olmadığının Belirlenerek Sigortacının Sorumluluğuna Gidilmesi )"
275Y19.HD15.1.2002E. 2001/9370 K. 2002/195"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Yoldan Geçiş Üstünlüğünün Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi )
GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ ( Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Geçiş Üstünlüğünün Hangi Araca Ait Olduğunun Belirlenmesi )"
275Y19.HD15.1.2002E. 2001/8467 K. 2002/214"TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Olay Tarihinde Sattığı Araç Üzerindeki İşleten Sıfatının Devam Edip Etmediğinin Araştırılması )
İŞLETEN SIFATI ( Davalının Olaydan İki Gün Önce Aracı Diğer Davalıya Sattığını İleri Sürmesi- Araç Üzerindeki İşleten Sıfatının Devam Edip Etmediğinin Araştırılması )
ARAÇ SATIŞI ( Davalının Aracı Diğer Davalıya Sattığını İddia Etmesi-İşleten Sıfatının Kimde Olduğunun Belirlenmesi )"
275Y4.HD27.12.2001E. 2001/12249 K. 2001/12869"MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi ile Çözümlenmesi Mümkün Olan Konularda Bilirkişi Dinlenemeyeceği )
HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ GENEL VE HUKUKİ BİLGİ ( Çözümlenmesi Mümkün Olan Konularda Bilirkişi Dinlenemeyeceği - Manevi Tazminat )
BİLİRKİŞİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi ile Çözümlenmesi Mümkün Olan Konularda Bilirkişi Dinlenemeyeceği - Manevi Tazminat )"
275Y20.HD24.12.2001E. 2001/9051 K. 2001/9928"TAŞINMAZIN ORMAN SINIRLARINA ÇIKARILMASI DAVASI ( Resmi Belge ve Bulgularla Çatışan Bilirkişi Raporu )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN RESMİ BELGE VE BULGULARLA ÇATIŞMASI ( Taşınmazın Orman Niteliği )
ORMAN NİTELİĞİ ( Resmi Belge ve Bulgularla Çatışan Bilirkişi Raporu )"
275Y3.HD11.12.2001E. 2001/9126 K. 2001/10777"ECRİMİSİL MİKTARI ( İşgalin Başlangıcından İtibaren Ecrimisile Hükmedileceği - Taşınmazların Emsalleri İle Karşılaştırılarak Getirebileceği Ecrimisil Miktarının Türk Lirası Olarak Hesaplanacağı )
HÜKME DAYANAK YAPILAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Raporun Dayanağı Olan Somut ve Özel Nedenleri Göstermek Gerektiği - Rapor ve Ek Raporun Hüküm Kurmaya Yeterli Olmadığı )
ECRİMİSİL ALACAĞININ HESAP EDİLMESİ ( Dava Açan Mirasçıların Miras Paylarının Dikkate Alınması Gerektiği - Dava Açmayan Mirasçıların Paylarının Da Alacak Miktarına Dahil Edilemeyeceği )"
275Y19.HD10.12.2001E. 2001/2715 K. 2001/8185"BAYİLİK AKDİNİN FESHİ ( Tazminat Davası )
BAYİE DEPOZİTOLU OLARAK VERİLEN TÜP BEDELLERİNİN İADESİ ( Bayilik Akdinin Feshi-Tüplerin Fiş Karşılığı Abonelere Dağıtıldığı Savunması-Yetersiz Bilirkişi Raporu )
YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ( Bayilik Sözleşmesinin Feshi Nedeniyle Tazminat Davası )"
275Y3.HD29.11.2001E. 2001/9912 K. 2001/10410"KULLANIM BEDELİ TALEBİ ( Bayındırlık Bakanlığının El Attığı Taşınmaza Az Bedel Vermesi-Taşınmazın Arsa Vasfında Olması Nedeniyle Kullanım Bedelinin Artırılması Talebi )
BİLİRKİŞİ ( Çözümü Özel ve Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Hakimin Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınmasının Gerekmesi )
ECRİMİSİL ( Bilirkişi Raporunda Dava Konusu Taşınmazların Nitelikleri Belirtilmişse de Ecrimisil Miktarının Tespitine Yarayan Somut ve Özel Nedenlerin Gösterilmemiş Olması )"
275Y19.HD27.11.2001E. 2001/3227 K. 2001/7839"YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Denetime Elverişli ve Gerekli Ayrıntıları İçeren Yeni Bilirkişi Raporu Alınması )
YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ( Raporun Denetime Elverişli ve Gerekli Ayrıntıları İçermesi Gereği )"
275Y3.HD26.11.2001E. 2001/9932 K. 2001/10280"ECRİMİSİL ( Dava Konusu Taşınmazda Tarafların Paydaş Olması-Davalının Muristen Kalan Evde Tek Başına Oturması )
ECRİMİSİL MİKTARI ( Mahkemenin Belirtile Tarihten Dava Tarihine Kadar Geçen Süre İçin Ecrimisil Miktarını Bilirkişiye Tespit Ettirmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Mahkemenin Belirtile Tarihten Dava Tarihine Kadar Geçen Süre İçin Ecrimisil Miktarını Bilirkişiye Tespit Ettirmesinin Gerekmesi )
İNTİFADAN MEN ŞARTI ( Paydaşların Men Şartı Yerine Getirilmedikçe Birbirlerinden Ecrimisil İsteyememeleri )"
275Y15.HD20.11.2001E. 2001/4352 K. 2001/5322"HAKEM KARARINA MUHALEFET ( Mesleği Makine Mühendisi Olan Hakem Dahi Kendi Mesleki Bilgisinin Bu Uyuşmazlığın Çözümüne Yetmeyeceğini Bildirmesi - Hakem Heyetenin Özel ve Teknik Bilirkişilerin Oy ve Görüşünü Alması Yasa Hükmü Gereği Olduğu )
TEKNİK BİLİRKİŞİ ( Mesleği Makine Mühendisi Olan Hakem Dahi Kendi Mesleki Bilgisinin Bu Uyuşmazlığın Çözümüne Yetmeyeceğini Bildirmesi - Hakem Heyetinin Özel ve Teknik Bilirkişilerin Oy ve Görüşünü Alması Yasa Hükmü Gereği Olduğu )"
275Y12.HD20.11.2001E. 2001/18498 K. 2001/19376"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILARAK KARAR VERİLECEĞİ ( Borçlunun Mazeretsiz Gelmediği Oturumda Alacaklının Devam Etme Talebi )
DURUŞMAYA BORÇLUNUN YOKLUĞUNDA DEVAM EDİLMESİ ( Borçlunun Mazeretsiz Olarak Duruşmaya Gelmemesi ve Alacaklının Duruşmaya Devam Talebi )
MAZERETSİZ OLARAK DURUŞMAYA GELMEYEN BORÇLU ( Alacaklının Borçlunun Yokluğunda Duruşmaya Devam Talebi )"
275Y20.HD19.11.2001E. 2001/8076 K. 2001/8633"TAPUSUZ TAŞINMAZIN TESCİLİ ( Orman Tahdidinin Yapılıp Kesinleşmesi - Orman Tahdid Haritası )
ORMAN TAHDİD HARİTASI ( Uygulamanın Serbest Orman Yüksek Mühendisine Yaptırılması - Bilirkişi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kurum Çalışanının Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulması - Yargıtay Kararları )
YARGITAY KARARLARI ( Serbest Orman Uzmanı Olmayan Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulması )"
275Y20.HD13.11.2001E. 2001/7732 K. 2001/8449"CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI ( Orman Vasfı-Kadastro Tespitine İtiraz )
ORMAN VASFI ( Ceza Mahkemesi Kararı-Kadastro Tespitine İtiraz-Bilirkişi Raporu )
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Orman Vasfı-Ceza Mahkemesi Kararı )"
275Y16.HD8.11.2001E. 2001/9730 K. 2001/8013"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Sürülüp İşlenmeyen Bir Yerin Tarla Olarak Kabul Edilmesinin Makul ve Mantıklı Nedeninin İzahının Gerekmesi )
SÜRÜLÜP İŞLENMEYEN YER ( Burasının Tarla Olarak Kabul Edilmesinin Makul ve Mantıklı Nedeninin İzahının Gerekmesi )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Sürülüp İşlenmeyen Bir Yerin Tarla Olarak Kabul Edilmesinin Makul ve Mantıklı Nedeninin İzahının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Raporun Çelişkili Olması Nedeniyle Yeniden Uzman Üç Kişilik Bir Kurula Keşif Yaptırılarak Gerekçeli Rapor Alınması )"
275Y9.HD6.11.2001E. 2001/11021 K. 2001/17319"İZİN ALACAĞI ( Ek Bilirkişi Raporuna Göre Alacağa Hükmedilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ek Bilirkişi Raporuna Göre İzin Alacağına Hükmedilmesinin Gerekmesi )
FAİZ ( Davacının Daha Önceden İhtarname Çekmiş Olması-İhtarnamede Verilen Sürenin Bitim Tarihinden İtibaren Faiz Hesabı Yapılmasının Gerekmesi )"
275Y15.HD1.11.2001E. 2001/2835 K. 2001/4953"İKİ İHALE FARKINDAN DOLAYI OLUŞAN İDARE ALACAĞI ( Davalının Davaya Cevap Vermemesi-İkinci İhale Hakkında Uzman Bilirkişiden Rapor Alınması )
BİLİRKİŞİ ( İki İhale Farkından Dolayı Oluşan İdare Alacağı )"
275Y8.HD18.10.2001E. 2001/5648 K. 2001/7365"MEN'İ MÜDAHALE VE TESCİL ( Taşınmazın Hangi Nedenle tespit Dışı Bırakıldığının Tespiti )
KADASTRO TESPİTİ HARİCİ BIRAKILAN TAŞINMAZ ( Taşınmazın Hangi Nedenle tespit Dışı Bırakıldığının Tespiti )
İHYA ( Tespit Dışı Bırakılan Bir Yerin İmar ve İhya Olmaksızın Davacı Tarafından Nasıl Kazanıldığı ve Otel Yapmanın İhya Sayılıp Sayılmayacağının Araştırılması )"
275Y20.HD18.10.2001E. 2001/6881 K. 2001/7685"ORMAN KADASTROSUNUN KESİNLEŞTİĞİ YERLER ( Yetersiz Bilirkişi Raporu-Krokinin Tahdit Haritasıyla Çelişmesi-Kadastro Tespitine İtiraz )
ORMAN ARAŞTIRMASI ( Yetersiz Bilirkişi Raporu-Kadastro Tespitine İtiraz )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERSİZLİĞİ ( Bilirkişi Krokisinin Tahdit Haritasıyla Çelişmesi-Kadastro Tespitine İtiraz )"
275Y20.HD18.10.2001E. 2001/6156 K. 2001/7716"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Yanız Büro İncelemesi İle Hüküm Kurulamayacağı - Bilirkişi Onayı Taşıyan Kroki )
MAKİLİK ALAN ( Orman Kadastrosu Ve 2/B Uygulamasının Bulunması - Bilirkişi İncelemesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Toprak Muhafaza Karakteri Taşımayan Makilik Yerlerin Orman Olmadığı )"
275Y20.HD16.10.2001E. 2001/6768 K. 2001/7605"BİLİRKİŞİ HAKKINDA CEZA KOĞUŞTURMASI ( Hazırladığı Raporun Dikkate Alınamaması-Orman Niteliğinin Tespiti )
ORMAN NİTELİĞİ ( Orman Sınırlandırılması Yapılmayan veya İlk Olarak Yapıldığı Yerler-Devletleştirilen Ormanların İade Koşulları )
DEVLETLEŞTİRİLEN ORMANLAR ( İade Koşulları-Eksik İnceleme )"
275Y8.HD11.10.2001E. 2001/6597 K. 2001/7175"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Zilyedliğe Dayanan Bu Tür Davalarda Tanık Dinlenmeden Yerel Bilirkişinin Sözleri ile İptal Kararı Verilememesi )
TANIK DİNLENMESİ ( Tanık Sözleri ile Tesbiti Gereken Bir Yön için Tanık Dinlenmeden Bilirkişinin Bilgisi ile Yetinilmemesi )
ZİLYETLİĞİN İSPATI ( Benimsenen Usul ve Kanuna Uygun Olan Uygulamaya Göre Zilyedliğin İlk Önce Tanık Sözleri ile Tesbitinin Şart Olması )
BİLİRKİŞİ ( Tanık Sözleri ile Tesbiti Gereken Bir Yön için Tanık Dinlenmeden Bilirkişinin Bilgisi ile Yetinilmemesi )"
275YHGK3.10.2001E. 2001/18-644 K. 2001/664"KESİN ÖNEL ( Keşif Giderinin Yatırılması İçin Verilen-Giderlerin Tek Tek ve Açıkça Gösterilmesi Gereği )
KEŞİF GİDERLERİNİN GÖSTERİLMESİ GEREĞİ ( Kesin Mehile İlişkin Ara Kararın Usulüne Uygun Kabulü İçin )
KEŞİF GİDERİNİN YATIRILMASI İÇİN VERİLEN KESİN MEHİL ( Giderlerin Tek Tek ve Açıkça Gösterilmesi Gereği-Kamulaştırma Bedelinin Artırılması )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Keşif Giderinin Yatırılması İçin Verilen Kesin Mehile İlişkin Ara Kararda Yer Alması Gereken Hususlar-Arsa ve Arazi )
ARSA ( Uygulama İmar Planı İçindeki Araziler )
UYGULAMA İMAR PLANI İÇİNDEKİ ARAZİLER ( Arsa )"
275Y3.HD1.10.2001E. 2001/8176 K. 2001/8428"NİŞAN HEDİYELERİNİN İADESİ ( İadeyi Ancak Bizzat Verenlerin İsteyebileceği - Mutad Hediyelerin İade Edilmeyeceği )
MUTAD HEDİYELER ( İade Kapsamında Olmadığı/Mutad Dışı Hediyelerin İade Edileceği - Mutad Olup Olmadığının Bilirkişi Tarafından Tespit Edileceği )
BİLİRKİŞİ DİNLENMESİ ( Hangi Hediyelerin Mutad Dışı Sayılacağının Sorulması Gerektiği )
HEDİYELERİN DEĞERİNİN TESPİTİ ( Özel ve Teknik Bilgiye Sahip Olan Bilirkişiden Sorulması Gerektiği - Avukat Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )"
275Y20.HD25.9.2001E. 2001/6338 K. 2001/6698"ORMAN TAHDİT SINIRI ( Değişik Bilirkişi İncelemeleri-Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırlarında Kalan Tapu İptali ve Tescil )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Taşınmazın Orman Tahdit Sınırında Kalıp Kalmadığı )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kesinleşen Orman Kadastrosu Sınırları İçinde Kalan Yer-Taşınmazın Orman Tahdit Sınırlarında Kalıp Kalmadığı )"
275Y19.HD21.9.2001E. 2001/5329 K. 2001/5797"TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI ( Teknik Bilgiyi Gerektirmesi - Bilirkişiye Başvurulması Gereği )
BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜNE BAŞVURULMASI GEREĞİ ( Trafik Kazasından Doğan Tazminat Davası - Teknik Bilgiyi Gerektirmesi
TAZMİNATIN HESAP ŞEKLİ ( Trafik Kazasından Doğan Tazminat Davası - Kusur/Sigortadan Alınan Bedel )"
275Y20.HD20.9.2001E. 2001/5575 K. 2001/6409"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Davalı Adına Tespit Edilen Taşınmazın Kesinleşen Orman Tahdidi İçinde Kaldığı İddiası )
TAHDİT HARİTASI ( Harita ile Çelişen Krokiye Dayanılarak Hüküm Kurulamaması )
KROKİ ( Tahdit Haritası ile Çelişen Krokiye Dayanılarak Hüküm Kurulamaması )"
275Y20.HD18.9.2001E. 2001/4362 K. 2001/6360"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Bilirkişiler Tarafından Düzenlenen Rapor ve Krokinin Orman Tahdit Haritasındaki Orman Tahdit Sınır Noktalarıyla Uygunluk Arzetmesinin Zorunlu Olması )
BİLİRKİŞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN RAPOR VE KROKİ ( Orman Tahdit Haritasındaki Orman Tahdit Sınır Noktalarıyla Uygunluk Arzetmesinin Zorunlu Olması )
ORMAN TAHDİT HARİTASI ( Bilirkişiler Tarafından Düzenlenen Rapor ve Krokinin Orman Tahdit Haritasındaki Orman Tahdit Sınır Noktalarıyla Uygunluk Arzetmesinin Zorunlu Olması )
TAHDİT HARİTASI ( Keşif Sonucu Düzenlenen Rapor ve Krokinin Tahdit Haritasıyla Uyumlu Olmasının Gerekmesi )"
275Y11.HD17.9.2001E. 2001/4090 K. 2001/6793"BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Sigortalının Salt Alkolle Kaza Yaptığının ve Ağır Kusurun Tesbiti )
SİGORTA RÜCU DAVASI ( Sigortacının Kendi Akidine - Ağır Kusur/Alkollü Araç Kullanma )
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ( Sigortacının Kendi Akidine Rücu Davası Açması - Ağır Kusur/Alkollü Araç Kullanma )
SİGORTACININ KENDİ AKİDİNE RÜCU HAKKI ( Ağır Kusur - Alkollü Araç Kullanma )
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA ( Sigortacının Kendi Akidine Rücu Davası Açması - Ağır Kusur )"
275Y20.HD2.7.2001E. 2001/5595 K. 2001/5824"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazın Kesinleşmiş Orman Sınırı İçinde Kaldığı İddiası )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yalnızca Haritaya Bağlı Aplikasyonlar Haksızlığa Neden Olacağından Diğer Faktörlerin de Gözönüne Alınmasının Gerekmesi )
KESİNLEŞMİŞ TAHDİT HARİTASI ( Kesinleşmiş Tahdidin Bulunduğu Yerlerde Bir Yerin Orman Olup Olmadığının Tahdit Haritasının Uygulanması ile Çözümlenmesi )
HARİTAYA BAĞLI APLİKASYONLAR ( Kesinleşmiş Tahdidin Bulunduğu Yerlerde Bir Yerin Orman Olup Olmadığının Kesinleşmiş Tahdit Haritasının Uygulanması ile Çözümlenmesi )
KROKİ ( Bilirkişi Krokisinde Aynı Noktaları Birleştirilen Hatların Uyumlu Olmasının Gerekmesi )"
275Y19.HD11.6.2001E. 2001/445 K. 2001/4513"BANKANIN YAPTIĞI TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Bilirkişi Raporu ve Mahkemenin Yaptığı Hesabın Yargıtay Denetimine İmkan Sağlayacak Nitelikte Olmaması - Kaynağı Belli Olmayan Temerrüt Faizi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yargıtay Denetimine İmkan Sağlayacak Nitelikte Olmaması/Kaynağı Belli Olmayan Temerrüt Faizi - Bankanın Yaptığı Takibe İtirazın İptali Talebi/Yeniden Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği )
TEMERRÜT FAİZİ ( Kaynağı Belli Olmayan - Yeniden Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gerektiği/Bilirkişi Raporu ve Mahkemenin Yaptığı Hesabın Yargıtay Denetimine İmkan Sağlayacak Nitelikte Olmadığı )
YARGITAY DENETİMİNE ELVERİŞLİ OLMA ZORUNLULUĞU ( Bilirkişi Raporu ve Mahkemenin Alacağın Belirlenmesine İlişkin Yapmış Olduğu Hesaplama - Bankanın Yaptığı Takibe İtirazın İptali Talebi/Kaynağı Belli Olmayan Temerrüt Faizi )"
275Y4.HD28.5.2001E. 2001/1683 K. 2001/5573"MADDİ TAZMİNAT ( Usulsüz Biçimde ve Yüksek Fiyatla Yaptırılan Taşıma İşinden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle )
USULSÜZ BİÇİMDE VE YÜKSEK FİYATLA YAPTIRILAN TAŞIMA İŞ ( İşi Yapan Firmanın Teklifi Verirken Taşıyacağı Eşyaların Özelliğini ve Taşıma Şartlarını Bilmesi )
TAŞIMA İŞLERİ ( İşi Yapan Firmanın Teklifi Verirken Taşıyacağı Eşyaların Özelliğini ve Taşıma Şartlarını Bilmesi )
BİLİRKİŞİ ( Dosya İçeriğine Uymayan ve Denetime Elverişli Olmayan Rapor )"
275Y9.HD24.5.2001E. 2001/6058 K. 2001/8829"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Banka İçinde Birçok Yolsuzluğa Karışan Veznedarın Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Harekette Bulunması Nedeniyle Akdin Feshinin Haklı Olması )
AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLER ( Bankada Yolsuzluğa Karışan İşçinin Akdinin Feshi Nedeniyle Tazminat Ödenmemesi )
İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( Bankada Yolsuzluğa Karışan İşçinin Akdinin Feshi Nedeniyle Tazminat Ödenmemesi )"
275Y20.HD24.5.2001E. 2001/3894 K. 2001/4328"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Malik Hanesi Boş Bırakılarak Yapılan Tespite İtiraz Edilmesi )
TESPİT TARİHİNDEN ÖNCE DOĞMUŞ HAKLAR ( Kadastro Mahkemesinin Tesbit Tarihinden Önce Doğmuş Haklara İlişkin Davalara Bakmakla Görevli Olması )
GÖREV ( Kadastro Mahkemesinin Tesbit Tarihinden Önce Doğmuş Haklara İlişkin Davalara Bakmakla Görevli Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Hakimin Hukuki ve Genel Bilgisi ile Çözemeyeceği İlmi ve Teknik Konularda İşin Uzmanı Bilirkişilerin Görüşüne Başvurması )
ORMANIN YOK EDİLMESİ ( Suç Teşkil Edecek Biçimde Zorlama Yolu ile Ormanın Niteliğinin Yok Edilmesinin Yasalarla Korunamaması )
ORMANDAN TOPRAK KAZANMA ( Tapu ve Zilyetlikle Ormandan Toprak Kazanamama )
KEŞİF ( Yerin Orman Olup Olmadığının Keşif Yapılarak Saptanmasının Gerekmesi )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Ormanlardan Zilyetlikle Yer Kazanılamaması )"
275Y20.HD24.5.2001E. 2001/3737 K. 2001/4336"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Orman Niteliğindeki Yerin Hazine Adına Tespit Edilmesine Vaki İtiraz )
TAŞINMAZIN ORMAN SAYILAN YERLERDEN OLUP OLMADIĞI ( Etrafı Ormanlarla Kaplı Yerin Orman Olup Olmadığının Tespiti için Gerekli Bilgi ve Belgelerin Toplanarak Karar Verilmesi )
ORMAN YERİ TESPİTİ ( Etrafı Ormanlarla Kaplı Yerin Orman Olup Olmadığının Tespiti için Gerekli Bilgi ve Belgelerin Toplanarak Karar Verilmesi )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hazırlanan Bilirkişi Raporlarının Yerin Tespitinde Ekili Olmaması- Eksiklikler İçermesi )
ORMANDAN YER KAZANMA ( Tapu ve Zilyedlikle Ormandan Toprak Kazanma Olanağının Olmaması )
TESCİL YASAĞI ( Devlet Ormanlarının Açıklıklarından Faydalanılarak Açma Yollariyle Elde Edilecek Yerlerle Yapılacak Yapı ve Tesislerin Şahıslar Adına Tapuya Tescil Olunamaması )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Ormanlardan Zilyetlikle Yer Kazanılamaması )"
275Y20.HD17.5.2001E. 2001/3212 K. 2001/4048"2/B UYGULAMASINA İTİRAZ DAVASI ( Taşınmazın Aplikasyon Ve 2/B Uygulamasının Yapılmış Olması )
APLİKASYON ( Eski Tahdidin Aynen Uygulanması Suretiyle Gerçekleşebilir Olması - Tahdid Haritası )
ORMAN TAHDİD HARİTASI ( İlk Tahdit Haritası Dışlanarak Yanlış Aplikasyona Göre Hüküm Kurulması )"
275Y9.HD15.5.2001E. 2001/2304 K. 2001/8400"İŞ AKDİ ( Finans Danışmanlığı Yapmakta Olan Davacının Ferdi Hizmet Sözleşmesinde Düzenlenmiş Olan Komisyon Alacağı - Uzman Bilirkişi Aracılığı İle Araştırılması Gereği )
KOMİSYON ALACAĞI ( Finans Danışmanlığı Yapmakta Olan Davacının Ferdi Hizmet Sözleşmesinde Düzenlenmiş Olan - Uzman Bilirkişi Aracılığı İle Araştırılması Gereği )
UZMAN BİLİRKİŞİ GEREĞİ ( Finans Danışmanlığı Yapmakta Olan Davacının Ferdi Hizmet Sözleşmesinde Düzenlenmiş Olan Komisyon Alacağı )"
275Y20.HD10.5.2001E. 2001/3368 K. 2001/3790"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Bilirkişi Krokisindeki Orman Sınır Noktaları - Orman Sınır Hattı )
TAHDİT HARİTASI İLE ÇELİŞEN KROKİ ( Çekişmeli Taşınmaza Ait Olduğu Yönünde Tereddüt )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Serbest Orman Mühendisleri Arasından Seçilecek Uzman )"
275Y20.HD7.5.2001E. 2001/3137 K. 2001/3536"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tahdit Haritası İle Çelişen Krokiye Dayanılarak Hüküm Kurulması )
TAHDİT HARİTASI İLE ÇELİŞEN KROKİ ( Taşınmazın Bulunduğu Yerde Kesinleşen Orman Kadastrosunun Bulunması )
ORMAN ( Taşınmazın Bulunduğu Yöredeki Kesinleşen Tahdit Haritası İle Uyumlu Uygulama Yapılması )
ORMAN TAHDİDİ ( Önceki Bilirkişiler Haricinde Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Keşif Yapılması )"
275Y19.HD20.4.2001E. 2000/8519 K. 2001/3068"BİLİRKİŞİ DİNLENEMEYECEK DAVALAR ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenmesi Mümkün Olan Konular )
HAKİMLİK MESLEĞİ ( Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenmesi Mümkün Olan Konularda Bilirkişi Dinlenemeyeceği )"
275Y4.HD17.4.2001E. 2001/724 K. 2001/3936"MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Kişinin Manevi Kişiliğine İlişkin Olarak Basın Yoluyla Saldırıda Bulunulması Sonucu Manevi Zararın Karşılanması )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Kişinin Manevi Kişiliğine İlişkin Olarak Basın Yoluyla Saldırıda Bulunulması )
MANEVİ KİŞİLİĞE SALDIRI ( Kişinin Manevi Kişiliğine İlişkin Olarak Basın Yoluyla Saldırıda Bulunulması )
BİLİRKİŞİ ( Mahkemenin Çözümü Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınmasına Karar Vermesi )"
275Y3.HD16.4.2001E. 2001/3127 K. 2001/3416"ALACAK DAVASI ( Davalı Kiracının Hor Kullanımı Nedeniyle Evde Meydana Gelen Hasar Nedeniyle )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mahkeme Yazı İşleri Müdürünün Uzmanı Olmadığı Bir Konuda Hazırladığı Bilirkişi Raporuna Dayanan Mahkeme Kararının İsabetli Olmaması )
YANLIŞ BİLİRKİŞİ SEÇİMİ ( Mahkeme Yazı İşleri Müdürünün Uzmanı Olmadığı Bir Konuda Hazırladığı Bilirkişi Raporuna Dayanan Mahkeme Kararının İsabetli Olmaması )"
275Y12.HD12.4.2001E. 2001/5491 K. 2001/6313"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Optik Aletler Yardımı İle Yapılmadığı ve Rapor Yazı Biliminin Gerektirdiği Verilere Dayanılmadığı - Bu Rapora Dayanılarak Sonuca Gidilmesi İsabetsiz Olduğu )
OPTİK ALETLER YARDIMI İLE YAPILMAYAN İNCELEME ( Rapor Yazı Biliminin Gerektirdiği Verilere Dayanılmadığı - Bu Rapora Dayanılarak Sonuca Gidilemeyeceği )
RAPOR YAZI BİLİMİ ( Optik Aletler Yardımı İle Yapılmadığı ve Rapor Yazı Biliminin Gerektirdiği Verilere Dayanılmadığı - Bu Rapora Dayanılarak Sonuca Gidilmesi İsabetsiz Olduğu )"
275Y9.HD10.4.2001E. 2001/218 K. 2001/5946"UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU GEREĞİ ( İşçilerin Eylemlerinden Dolayı Oluşan Zarar - Birbirine Aykırı İki Rapor/Tekstil İşi )
ZARARIN TESBİTİ ( Tekstil İşinde İşçilerin Eylemlerinden Dolayı Oluşan - Birbirine Aykırı İki Rapor/Uzman Bilirkişi Raporu Gereği )
İŞÇİLERİN EYLEMLERİNDEN DOLAYI OLUŞAN ZARARIN TESBİTİ ( Tekstil İşi - Birbirine Aykırı İki Rapor/Uzman Bilirkişi Raporu Gereği )"
275Y12.HD6.4.2001E. 2001/4891 K. 2001/5923"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Optik Aletler Yardımı İle Yapılmadığı ve Rapor Yazı Biliminin Gerektirdiği Verilere Dayanılmadığı - Bu Rapora Dayanılarak Sonuca Gidilmesi İsabetsiz Olduğu )
OPTİK ALETLER YARDIMI İLE YAPILMAYAN İNCELEME ( Rapor Yazı Biliminin Gerektirdiği Verilere Dayanılmadığı - Bu Rapora Dayanılarak Sonuca Gidilemeyeceği )
RAPOR YAZI BİLİMİ ( Optik Aletler Yardımı İle Yapılmadığı ve Rapor Yazı Biliminin Gerektirdiği Verilere Dayanılmadığı - Bu Rapora Dayanılarak Sonuca Gidilmesi İsabetsiz Olduğu )"
275Y19.HD26.3.2001E. 2000/7357 K. 2001/2155"TAZMİNAT DAVASI ( Akdi İlişkinin Kanıtlanamaması Nedeniyle Davanın Reddi )
AKDİ İLİŞKİNİN KANITLANAMAMASI ( Davalı Şirketin Davacının Dava Dışı Firma İle Giriştiği İthalat İhracat İşleminde Sorumluluğunu Gerektiren Bağlantısının Olmaması )
BİLİRKİŞİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenebilecek Konularda Bilirkişi Dinlenememesi )"
275Y12.HD20.3.2001E. 2001/3860 K. 2001/4709"İMZA İNKARI ( Hüküm Verilmesine Yetecek Açıklık ve Nitelikte Görülmeyen Bilirkişi Raporu - Uzmandan Alınması Zorunluluğu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( İmza İnkarı - Uzmandan Alınması Zorunluluğu )
HÜKÜM VERİLMESİNE YETECEK AÇIKLIK VE NİTELİKTE BİLİRKİŞİ RAPORU ( İmza İnkarı - Uzmandan Alınması Zorunluluğu )"
275Y9.HD19.3.2001E. 2001/1233 K. 2001/4143"BANKACILIK MEVZUATINA AYKIRI DAVRANIŞ ( Operasyon Yönetmeninin İş Akdinin Feshi - Uzman Bankacı Bilirkişiyle Sonuca Varma Gereği )
UZMAN BİLİRKİŞİ GEREĞİ ( Bankacılık Mevzuatına Aykırı Davranış - İş Akdinin Feshi/İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebi )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERSİZLİĞİ ( Bankacılık Mevzuatına Aykırı Davranış - Uzman Bankacı Bilirkişiyle Sonuca Varma Gereği )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Banka Operasyon Yönetmeninin İş Akdinin Feshi - Uzman Bankacı Bilirkişiyle Sonuca Varma Gereği )"
275Y13.HD15.3.2001E. 2001/1738 K. 2001/2503"TESCİL TALEBİ ( Farklı İmalatların Davacı Tarafından Yapıldığı Kabul Edilip Davacının İyi veya Kötü Niyetli Olması Davacı İle Davalının Sebepsiz İktisap Durumu Gözetilmesi Gereği )
İYİNİYET ( Farklı İmalatların Davacı Tarafından Yapıldığı Kabul Edilip Davacının İyi veya Kötü Niyetli Olması Davacı İle Davalının Sebepsiz İktisap Durumu Gözetilmesi Gereği - Tescil Talebi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Farklı İmalatların Davacı Tarafından Yapıldığı Kabul Edilip Davacının İyi veya Kötü Niyetli Olması Davacı İle Davalının Sebepsiz İktisap Durumu Gözetilerek Alınması Gereği - Tescil Talebi )"
275Y1.HD13.3.2001E. 2001/908 K. 2001/2760"İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı İddiaların Yazılı Delille Kanıtlanması )
YAZILI DELİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı İddiaların Yazılı Delille Kanıtlanması )
TAPU İPTALİ VE TESCİL ( İnanç Sözleşmesine Dayalı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davalının Tek Yanlı Aldığı ve Kesin Sonuç Belirtmeyen Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınmasının Mümkün Olmaması )"
275Y20.HD22.2.2001E. 2001/750 K. 2001/1452"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Tahdit Haritası İle Çelişen Kroki )
TAHDİD HARİTASI ( Çelişen Krokiye Dayanılarak Hüküm Kurulamama - Bilirkişi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Taşınmazın Tahdit Hattının Saptanması - Keşif )
KESİNLEŞEN ORMAN TAHDİDİ ( Taşınmazların Kesinleşen Orman Tahdidi İçinde Kaldığı İddiası )"
275Y20.HD22.2.2001E. 2001/741 K. 2001/1467"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Karara Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Çekişmeli Taşınmazın Orman Olup Olmadığını ve Hukuki Durumunu Belirlemeye Yeterli ve Kanaat Verici Olmaması )
ORMAN TAHDİDİNİN KESİNLEŞMESİ ( Taşınmazın Orman Sayılan Yer Olup Olmadığının Kesinleşen Orman Tahdit Haritası ile Çözülmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Karara Esas Alınan Bilirkişi Raporunun Çekişmeli Taşınmazın Orman Olup Olmadığını ve Hukuki Durumunu Belirlemeye Yeterli ve Kanaat Verici Olmaması )"
275Y20.HD22.2.2001E. 2001/443 K. 2001/1540"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Orman Sınır Noktaları - Orman Tahdit Tutanakları )
ORMAN TAHDİT TUTANAKLARI ( Orman Tahdit Haritasındaki Yön Ve Açılara Uyma )
ORMAN TAHDİT HARİTASI ( Arazi Kadastro Krokisinde İşaretlenen Yerler - Bilirkişi Krokileri )
BİLİRKİŞİ KROKİLERİ ( Çelişkilerin Giderilmesi Gereği - Bilirkişi Raporları )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Serbest Orman Mühendislerinden Bilirkişi Seçimi )"
275Y13.HD8.2.2001E. 2001/380 K. 2001/1303"TAZMİNAT TALEBİ ( Gereken Tıbbi Tedavi Yapılmadığından Kolunun Şişip Kangrene Dönüşmesi Nedeniyle - Konusunda Uzman Kişilerden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulundan veya Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Gereken Tıbbi Tedavi Yapılmadığından Kolunun Şişip Kangrene Dönüşmesi Nedeniyle Tazminat Talebi - Yapılması Gerekenle Yapılanın Ne Olduğu Tıbbın Gerek ve Kurallarına Göre Olayda Doktor Hatası Olup Olmadığının Saptanması Gereği )
DOKTOR HATASI ( Gereken Tıbbi Tedavi Yapılmadığından Kolunun Şişip Kangrene Dönüşmesi Nedeniyle Tazminat Talebi - Konusunda Uzman Kişilerden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulundan veya Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Gereği )"
275Y20.HD6.2.2001E. 2001/240 K. 2001/751"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Mahkemece Denetlenemeyen ve Tahdit Haritası ile Çelişen Krokilere Dayanılarak Hüküm Kurulamaması )
TAHDİT HARİTASI ( Mahkemece Denetlenemeyen ve Tahdit Haritası ile Çelişen Krokilere Dayanılarak Hüküm Kurulamaması )
BİLİRKİŞİ ( Yapılacak Keşifte Kesinleşmiş Tahdit Haritası ve Tapulama Paftasının Sağlıklı Biçimde Zemine Uygulanması )"
275Y19.HD2.2.2001E. 2000/6949 K. 2001/791"MENFİ TESPİT ( Limiti Belirli Kredi Sözleşmesinin Kefili - Boş Senedin Doldurulup Takibe Girişilmesi )
KREDİ SÖZLEŞMESİNİN KEFİLİ ( Boş Senedin Doldurulup Takibe Girişilmesi - Menfi Tesbit Davası )
KEFALETİN TEMİNATI ( Boş Senet - Doldurulup Takibe Girişilmesi/Menfi Tesbit Davası )"
275Y9.HD25.1.2001E. 2000/11809 K. 2001/1240"TAZMİNAT DAVASI ( Sahte İşlemler Nedeniyle Şirketin Zarara Uğraması )
SAHTE İŞLEMLER NEDENİYLE ŞİRKETİN ZARARA UĞRAMASI ( Mahkemenin Seçtiği Bilirkişi Heyeti İle Sonuca Gidilememesi )
BİLİRKİŞİ ( Sahte İşlemler Nedeniyle Şirketin Zarara Uğraması Sonucu Açılan Tazminat Davasında Maliye ve Muhasebe Konularında Uzman Bilirkişi Seçilmesinin Gerekmesi )"
275Y12.HD5.12.2000E. 2000/18458 K. 2000/19151"İMZA İNKARI ( Fotokopi Üzerinden İmza İncelemesi Yapılamayacağı - Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )
SENET FOTOKOPİSİ ÜZERİNDE İMZA İNCELEMESİ ( Yapılamayacağı - Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hükme Esas Alınamayacağı - Fotokopi Üzerinden İmza İncelemesi Yapılması )"
275Y11.HD27.11.2000E. 2000/7859 K. 2000/9303"KASKO SİGORTA POLİÇESİ ( Müterafik Kusur - Satıcının Taahhüdü/Alıcının Prim Ödenip Ödenmediğini Takip Yükümlülüğü)
TAZMİNAT ( Kasko Sigorta Poliçesi - Müterafik Kusur - Satıcının Taahhüdü/Alıcının Prim Ödenip Ödenmediğini Takip Yükümlülüğü)
MÜTERAFİK KUSUR ( Kasko Sigorta Poliçesi - Satıcının Taahhüdü/Alıcının Prim Ödenip Ödenmediğini Takip Yükümlülüğü)
PRİM ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİ TAKİP YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kasko Sigorta Poliçesi - Müterafik Kusur - Satıcının Taahhüdü)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel Bilgi İle Çözümlenmesi Mümkün Olan Konularda)
HAKİMLİĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL BİLGİ İLE ÇÖZÜMLENECEK KONULAR ( Bilirkişi İncelemesi Gerekmemesi)"
275Y19.HD17.11.2000E. 2000/5571 K. 2000/7900"KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK MİKTARININ TESPİTİ ( Bilirkişi İncelemesi)
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Varlığı ve Miktarının Hesaplanması)
TEKNİK BİLGİ GEREKTİREN İŞLER ( Bilirkişiye Başvurulması-Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Varlığı ve Miktarının Hesaplanması)"
275Y13.HD6.11.2000E. 2000/8590 K. 2000/9569"MANEVİ TAZMİNAT ( Doktorun Hastasının Burnunda Kırılan İğne Ucunu Bırakması ve Durumu Mağdura Bildirmemesi)
DOKTORUN HASTANIN BURNUNDA İĞNE UCUNU KIRMASI VE DURUMU MAĞDURA BİLDİRMEMESİ ( Manevi Tazminat)
AMELİYAT SIRASINDA HASTANIN BURNUNDA İĞNE UCUNU KIRIP BIRAKAN VE DURUMU MAĞDURA BİLDİREN DOKTOR ( Manevi Tazminat)
HASTANIN BURNUNDA KIRILAN İĞNENİN UCUNU BIRAKAN VE DURUMU HASTAYA BİLDİRMEYEN DOKTOR ( Manevi Tazminat)"
275Y13.HD31.10.2000E. 2000/8716 K. 2000/9376"ÖZELLEŞTİRME ( Sözleşmede Belirlenen Tarihten Önce İşletmenin Durdurulması Nedeniyle Cezai Şart)
CEZAİ ŞART ( Özelleştirilen İşyerinin Sözleşmede Belirlenen Tarihten Önce İşletmesinin Durdurulması)
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Cezai Şart Alacağının Takibinde)"
275Y12.HD26.10.2000E. 2000/15140 K. 2000/16067"YABANCI PARA ALACAĞINA FAİZ TALEBİ ( Devlet Bankalarının Yabancı Para İle Açılmış 1 Yıllık Vadeli Mevduat Hesabına Ödenen En Yüksek Faiz Oranları Merkez Bankasından Sorularak Karar Vermek Gereği )
FAİZ ORANLARI ( Devlet Bankalarının Yabancı Para İle Açılmış 1 Yıllık Vadeli Mevduat Hesabına Ödenen En Yüksek Faiz Oranları Merkez Bankasından Sorularak Oluşacak Karar Vermek Gereği )
BİLİRKİŞİ ÜCRETİ ( HUMK.275. Maddesine Aykırı Biçimde Bilirkişi Ücretinin Yatırılmadığından Bahisle Faize İtirazın Reddi İsabetsiz Olduğu )"
275Y13.HD16.10.2000E. 2000/7549 K. 2000/8554"VEKALET ÜCRET SÖZLEŞMESİ ( Mahkemenin Sözleşmenin Geçerli Olup Olmadığını HUMK.nun 275. Maddesi Gereğince Mesleki Bilgisi Tahtında Belirleyip Saptaması Gereği )
İTİRAZIN İPTALİ ( Vekalet Ücreti Sözleşmesine Dayalı - Davacının Davalı Vekili Sıfatıyla Üçüncü Şahıslar Aleyhinde Yaptığı İcra Takip Tarihleri İtibariyle Yürürlükte Olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifeleri Gereğince Hakettiği Ücretinin Saptanması Gereği )
VEKALETTEN AZİL NEDENİYLE ÜCRET TALEBİ ( Mahkemenin Sözleşmenin Geçerli Olup Olmadığını HUMK.nun 275. Maddesi Gereğince Mesleki Bilgisi Tahtında Belirleyip Saptaması Gereği )"
275Y3.HD14.9.2000E. 2000/7689 K. 2000/8318"NİŞAN HEDİYELERİNİN GERİ ALINMASI ( Verilen mutaddışı Hediyelerin Geri Verilmesi Gerektiği - Tanık Beyanları Değerlendirilerek Hediyelerin İade Edilip Edilmediğinin Saptanması Gerektiği )
MUTAD HEDİYELERİN GERİ ALINAMAYACAĞI ( Birtakım Giyim Eşyaları ve Ziynetlerin Mutad Olup Olmadığının Uzman Bilirkişilere Başvurularak Tespitinin Gerektiği )
BİLİRKİŞİNİN ÖZEL VE TEKNİK BİLGİLERE SAHİP OLMASI GEREĞİ ( Görevlendirilen Kişinin Yazı İşleri Müdürü Olduğu - Bu konuda Uzman Sayılamayacağı )
MUTADDIŞI HEDİYELERİN İADE KAPSAMINDA OLDUĞU ( Tanıkların Nişanda Takılan Ziynetlerin Geri İstenmesine Karşın Davalının İade Etmediği Yolunda Açık Beyanları Bulunduğu - Beyanların Değerlendirilmesi Gerektiği )
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN UZMAN BİLİRKİŞİ SAYILAMAYACAĞI ( Bilirkişinin Özel ve Teknik Bilgilere Sahip Bulunması Gerektiği )"
275Y4.HD6.7.2000E. 2000/5658 K. 2000/6682"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Bulduğunu İddia Ettiği Bilimsel Buluşun İzinsiz NASA Tarafından Kullanılması Nedeniyle )
BİLİMSEL BULUŞUN İZİNSİZ KULLANILMASI ( Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişiye Başvurulmasının Gerekmesi )
TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN HALLER ( Hakimin Bilirkişiye Başvurmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişiye Başvurulmasının Gerekmesi )"
275Y15.HD3.7.2000E. 2000/1421 K. 2000/3443"BORÇLUNUN ALACAKLIYA YAPTIĞI ÖDEMELER ( Talep Edilen Alacaktan Düşülmesi )
TEMERRÜT FAİZİ ( Hukuki Bilgiyle Çözülmesi Gereken Konuda Bilirkişiye Başvurulamaması )
BİLİRKİŞİYE BAŞVURULAMAYACAK DURUMLAR ( Hukuki Bilgiyle Çözülmesi Gereken Konular-Temerrüt Faizi )
İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Alacak Likit Değilse Hüküm Altına Alınamaması )"
275YHGK7.6.2000E. 2000/8-926 K. 2000/971"KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI YOLUYLA İKTİSAP EDİLEMEME ( Öncesi Mera Olan ve Vergi Kaydı Bulunan Taşınmaz )
MERA NİTELİĞİNDEKİ KAMU ARAZİSİ ( Zilyedlikle İktisap Edilememesi ve Vergi Kaydı Bulunmasının Sonuca Etkili Olmaması )
ZİLYEDLİKLE İKTİSAP EDİLEMEME ( Öncesi Mera Olan ve Vergi Kaydı Bulunan Taşınmaz )
VERGİ KAYDI BULUNMASININ ZİLYEDLİKLE İKTİSAP SAĞLAMAYACAĞI ( Öncesi Mera Olan Taşınmazın )"
275YHGK24.5.2000E. 2000/20-898 K. 2000/919"TAPU İPTALİ VE ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Tahdidin Kesinleştiği Yerlerde Bir Yerin Orman Niteliği Kesinleşmiş Tahdit Haritasının Uygulanması Suretiyle Belirlenmesi )
BİLİRKİŞİ ( Tahdidin Kesinleştiği Yerlerde Bir Yerin Orman Niteliği Kesinleşmiş Tahdit Haritasının Uygulanması Suretiyle Belirlenmesi )
EVVELCE KADASTROSU YAPILAN YERLER ( Tahdidin Kesinleştiği Yerlerde Bir Yerin Orman Niteliği Kesinleşmiş Tahdit Haritasının Uygulanması Suretiyle Belirlenmesi )"
275Y15.HD24.5.2000E. 1999/4959 K. 2000/2551"HAKİMİN BİLGİSİ İLE ÇÖZÜMÜ GEREKEN HUSUSLAR ( Hukukçu Bilirkişiden Alınan Rapora Atıfla Karar Verilemeyeceği - Yasanın Aradığı Gerekçenin Varlığından Söz Edilemeyeceği )
GEREKÇESİZ KARAR ( Hukukçu Bilirkişiden Alınan Rapora Atıfla Verilen - Yasanın Aradığı Gerekçenin Varlığından Söz Edilemeyeceği/Bozma Nedeni )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA ATIF YAPARAK KARAR VERİLMESİ ( Yasanın Aradığı Gerekçenin Varlığından Söz Edilemeyeceği - Kararın Gerekçesiz Yazılmasının Başlı Başına Bozma Nedeni Olduğu )
HUKUKÇU BİLİRKİŞİDEN GEREKSİZ RAPOR ALMAK ( Hakimlik Bilgisi İle Çözümü Gereken Hususlarda - Alınan Rapora Atıfla Karar Verilemeyeceği/Yasanın Aradığı Gerekçenin Varlığından Söz Edilemeyeceği )
VEKALET ÜCRETİNİN MAKTU VERİLMESİ GEREKİRKEN NİSBİ OLARAK TAKDİRİ ( Bozma Nedeni )"
275Y20.HD22.5.2000E. 2000/4443 K. 2000/4692"KOMİSYON KARARININ İPTALİ ( Kesinleşmiş Orman Tahdidine Dayanarak Açılan Komisyon Kararı )
KESİNLEŞMİŞ ORMAN TAHDİDİ ( Komisyon Kararının İptali Davasında Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla Keşif Yapılmasının Gerekmesi )
KEŞİF ( Kesinleşmiş Orman Tahdidine Dayanarak Açılan Komisyon Kararının İptali Davasında Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla Keşif Yapılmasının Gerekmesi )
TAHDİT HARİTASI ( Keşif Yapılarak Taşınmazın Kesinleşmiş Tahdit Haritası ve Tapulama Paftasının Sağlıklı Biçimde Zemine Uygulanması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kesinleşmiş Tahdit Haritasıyla Çelişen Rapora Dayanılarak Karar Verilememesi )"
275Y1.HD22.5.2000E. 2000/6278 K. 2000/6497"ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Çaplı Yere - Kayıtlar Getirtildikten Sonra Yapılacak İşlemler)
ÇAPLI TAŞINMAZ ( Elatmanın Önlenmesi Davası - Kayıtlar Getirtildikten Sonra Yapılacak İşlemler)
KEŞİF VE TEKNİK BİLİRKİŞİ ELİYLE ÇAP UYGULAMASI YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Çaplı Yere Elatmanın Önlenmesi)
BİLİRKİŞİ ELİYLE ÇAP UYGULAMASI YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Keşifte - Çaplı Yere Elatmanın Önlenmesi)"
275Y15.HD18.5.2000E. 2000/157 K. 2000/2444"İSTİSNA AKDİ ( İmalat Vasıtalarına İlişkin Masrafların Kime Ait Olduğu-İskele Kurulmasından Kaynaklanan Masraflar )
İMALAT VASITALARINA İLİŞKİN MASRAFLAR ( Eser Sözleşmesinde Kime Ait Olduğu )
SÖZLEŞME VE EKLERİNDE YER ALAN HÜKÜMLERİN YORUMU ( Mahkemeye Ait Olduğu-Bilirkişi Raporu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Sözleşme ve Eklerinin Yorumu-Eser Sözleşmesinde Masraflar )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Tebligat ve Duruşma Yapılması )"
275Y19.HD16.5.2000E. 2000/1813 K. 2000/3799"MENFİ TESPİT DAVASI ( Dava Konusu Bonoların Kredi İlişkisinin Başlangıcında Teminat Olarak Davalıya Verilmesi )
BONO ( Bonoların Kredi İlişkisinin Başlangıcında Teminat Olarak Davalıya Verilmesi )
TEMİNAT PORTFÖYÜNDEKİ SENET KAYITLARI ( Uzman Bilirkişi Kanalıyla İnceleme Yapılması )
BİLİRKİŞİ ( Davalının Teminat Portföyündeki Senet Kayıtlarının İncelenmesi )"
275Y18.HD16.5.2000E. 2000/3663 K. 2000/5990"VAKIF YÖNETİCİLERİNİN AZLİ ( Davanın Hüküm Kurulması İçin Yeterli Ayrıntıyı İçermeyen Bilirkişi Rapor Doğrultusunda Reddedilememesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Davanın Hüküm Kurulması İçin Yeterli Ayrıntıyı İçermeyen Bilirkişi Rapor Doğrultusunda Reddedilememesi )
TÜZÜK HÜKMÜNÜN DİKKATE ALINMASI ( Vakıf Yöneticilerinin Azli İle İlgili Davalarda )"
275YHGK3.5.2000E. 2000/15-834 K. 2000/868"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Yüklenici Şirketin Dava Dışı Parselden Gelen ve Tevhitler Sonucu Dava Konusu Parsele Yansıyan Payının Hesaplanması )
YÜKLENİCİ ŞİRKETİN PAYININ HESABI ( Bu İşlemin Teknik ve Uzmanlığı Gerektirir Bir İşlem Olması Nedeniyle Kesin Sonuca Kavuşulur Şekilde Hesaplama Yapılması )
BİLİRKİŞİ ( Yüklenici Şirketin Payının Hesaplanmasının Teknik ve Uzmanlığı Gerektirir Bir İşlem Olması Nedeniyle )"
275Y19.HD2.5.2000E. 2000/758 K. 2000/3400"BANKANIN KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAĞI ( Banka Kayıtları Üzerinde Uzman Üç Kişilik Bilirkişi İncelemesi Zorunluluğu - Asıl Borç Faiz ve Ödemelerin Açıkca Belirlenmesi)
KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK ( Banka Kayıtları Üzerinde Uzman Üç Kişilik Bilirkişi İncelemesi Zorunluluğu - Asıl Borç Faiz ve Ödemelerin Açıkca Belirlenmesi)
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yargıtay Denetimine Elverişlilik - Banka Kayıtlarında Asıl Borç Faiz ve Ödemelerin Açıkca Belirlenmesi)"
275Y1.HD26.4.2000E. 2000/4572 K. 2000/4936"ÇAPLI YERE ELATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL ( Uzman Bilirkişilerle Keşif Yapılarak Rapor Alınması - Önceki Raporlardaki Çelişkinin Giderilmesi Zorunluluğu )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Çaplı Yere - Uzman Bilirkişilerle Keşif Yapılarak Rapor Alınması ve Önceki Raporlardaki Çelişkinin Giderilmesi Zorunluluğu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Uzman Bilirkişilerle Keşif Yapılarak Rapor Alınması ve Önceki Raporlardaki Çelişkinin Giderilmesi Zorunluluğu - Çaplı Yere Elatmanın Önlenmesi )"
275YHGK19.4.2000E. 2000/11-806 K. 2000/801"TAZMİNAT DAVASI ( Kasko Sigortası İle Sigortalı Aracın Kaza Geçirmesi Sonucu Hasarın Sigortacı Tarafından Ödenmemesi )
SİGORTA POLİÇESİ GENEL ŞARTLARI ( Kaza ve Hasarın Sigortacının Alkolün Etkisi Altında Bulunmasından İleri Gelmesi Durumu )
KAZA VE HASARIN ALKOL NEDENİYLE OLUŞMASI ( Sigorta Poliçesi Genel Şartlarına Göre Kapsam Dışında Bulunması )
TEMİNAT DIŞI KALAN HASAR VE KAZA ( Sürücünün Alkollü Olmasından Dolayı Meydana Gelmesi )
ALKOLLÜ OLAN SÜRÜCÜ ( Hasarın Sırf Alkol Nedeniyle Meydana Gelmesi )
BİLİRKİŞİ HEYETİ ( Nöroloji Uzmanı Hekim Trafik Uzmanı ve Hukukçudan Oluşması )"
275Y15.HD29.3.2000E. 1999/5061 K. 2000/1432"AVANSIN FAZLA ÖDENMİŞ OLMASI ( Dolar Kuru Üzerinden Yapılan Fazla Ödemenin Geri Alınmasında Kur Farkı )
KUR FARKININ TAHSİLİ ( Dolar Kuru Üzerinden Yapılan Fazla Avans Ödemesinin Geri Alınmasında )
DOLAR KURU ÜZERİNDEN YAPILAN FAZLA AVANS ÖDEMESİ ( İadesinde Kur Farkı )
BİLİRKİŞİYE BAŞVURU ( Sözleşmenin Yorumu Konusunda )
SÖZLEŞMENİN YORUMU ( Bilirkişiye Başvurulamayacağı )"
275Y1.HD27.3.2000E. 2000/2868 K. 2000/3242"TAPUDAKİ PAY ORANININ DÜZELTİLMESİ ( Bilirkişiye Başvurulması Gereği )
BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜNE BAŞVURULMASI GEREĞİ ( Tapu Kayıtlarındaki Yanlışlığın Neden İleri Geldiğini Tespit İçin )
DİĞER PAYDAŞLARIN DAVAYA KATILMASI ( Dava Sonucunda Verilecek Hükmün Onların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikte Olması Halinde )
VERİLECEK HÜKMÜN TARAF OLMAYAN PAYDAŞLARIN HAKLARINI ETKİLEYEBİLECEK OLMASI ( Onların da Davaya Dahil Edilmesi )"
275Y13.HD22.2.2000E. 1999/9505 K. 2000/1439"MENFİ TESPİT DAVASI ( Adi Senetteki İmzanın Başka Bir Yerden Alınması Davalının Bu Tür İşler Yapması Nedeniyle Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi )
CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİ HAKİMİNİN KARARINA ETKİSİ ( Beraat Kararının Eldeki Davayı Gören Hakimi Bağlayıcı Nitelikte Olmaması )
TEYP BANDININ DELİL NİTELİĞİ ( Tek Başına Bir Delil Olmasa da Dosya Kapsamıyla Desteklendiğinde Mahkemece İtibar Edilecek Bir Yan Delil Niteliği Taşıması )
YAN DELİL ( Teyp Bandının Tek Başına Bir Delil Olmaması - Ancak Dosya Kapsamıyla Desteklendiğinde Mahkemece İtibar Edilecek Bir Yan Delil Niteliği Taşıması )"
275Y13.HD7.1.2000E. 2000/10526 K. 2000/11048"KİRA UYARLAMASI ( Somut Olayın Özelliğine ve Özellikle Dairemiz Bozma Kararına Uygun Düşmeyen Uzman Olmayan Kişilerce Düzenlenmiş Yetersiz Bilirkişi Raporunu Esas Alarak Karar Verilmesi Usul ve Kanuna Aykırı Olup Bozma Nedeni Olduğu )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Somut Olayın Özelliğine ve Özellikle Dairemiz Bozma Kararına Uygun Düşmeyen Uzman Olmayan Kişilerce Düzenlenmesi/Usul ve Kanuna Aykırı Olup Bozma Nedeni Olduğu - Kira Uyarlaması Davası )"
275Y20.HD27.12.1999E. 1999/11748 K. 1999/12313"TAŞINMAZIN ÖNCESİNİN ORMAN OLUP OLMADIĞININ TESBİTİ ( Orman Tahdidi İçine Alınan Dava Konusu Taşınmaz )
DEVLETLEŞTİRİLEN VE İADEYE TABİ OLMAYAN ORMANLARA İLİŞKİN TAPU KAYITLARI ( Hukuki Değerlerini Yitirmeleri )
TAPU KAYITLARININ DEĞERLERİNİ YİTİRMESİ ( Devletleştirilen ve İadeye Tabi Olmayan Ormanlara İlişkin )
ORMAN TAHDİDİNE İTİRAZ ( Çelişkili Raporlar-Devletleştirilen ve İadeye Tabi Olmayan Ormanlara İlişkin Tapu Kayıtları-Orman Sınırlandırmasının Hiç veya İlk Kez Yapıldığı Yer )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Orman Tahdidine İtiraz )
BİR YERİN ORMAN NİTELİĞİ VE HUKUKİ DURUMU ( Orman Sınırlandırmasının Hiç veya İlk Kez Yapıldığı Yerler Bakımından )"
275Y13.HD27.12.1999E. 1999/9768 K. 1999/10096"PROMOSYON SATIŞI ( Gazetenin Açtığı Promosyon Kampanyasında Vermeyi Vaadettiği Bilgisayarın Özelliklerinin Mahkeme Kararında Açıkça Belirtilmesinin Gerekli Olması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Bilgisayarın Vasıflarının Neler Olduğunun Bilirkişi Tarafından İnceleme Yapılarak Belirlenmesi ve Bilgisayarın Değerinin Ona Göre Saptanması )
MAHKEME KARARINDA EMTİANIN AÇIKCA BELİRTİLMESİ GEREĞİ ( Mahkemece Bilgisayarın Teslimine Karar Verilirken Bilgisayarın Vasıflarının Kararda Gösterilmesinin Lüzumlu Olması )"
275YHGK22.12.1999E. 1999/8-1050 K. 1999/1053"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Taşınmazın Tapulamaca Yapılan Tespitte Fundalık Niteliğiyle Tespit Edildiğine Göre Ormanla İlişkisinin Belirlenmesi İçin Bilirkişi İncelemesi Yapılması )
FUNDALIK ALAN ( Tapulamaca Yapılan Tespitte Bu Şekilde Belirtilmesi Rağmen Ormanla İlişkisinin Belirlenmesi İçin Bilirkişi İncelemesi Yapılması )
BİLİRKİŞİ ( Taşınmazın Tapulamaca Yapılan Tespitte Fundalık Niteliğiyle Tespit Edildiğine Göre Ormanla İlişkisinin Belirlenmesi İçin Bilirkişi İncelemesi Yapılması )"
275YHGK22.12.1999E. 1999/7-1055 K. 1999/1063"KADASTRO TESPİTİNİN İPTALİ DAVASI ( Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkındaki Kanuna Göre Yapılan )
SINIRLARIN DEĞİŞTİĞİ İDDİASIYLA KADASTRO TESBİTİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Uygulamasında )
YENİLENEN KADASTRO PAFTALARINDA SINIRLARIN DEĞİŞTİĞİ İDDİASI ( Kadastro Tesbitinin İptali Talebi - Bilirkişi Raporunun Geçerliliği )"
275Y20.HD30.11.1999E. 1999/7395 K. 1999/10594"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Tahdit Haritası İle Bilirkişi Krokisinin Çelişkili Olması )
BİLİRKİŞİ KROKİSİ ( Tahdit Haritası İle Çelişkili Olması - Kadastro Tesbitine İtiraz )
ORMAN TAHDİT HARİTASI ( Bilirkişi Krokisinin Çelişkili Olması - Hükme Dayanak Yapılamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HAKİMİ BAĞLAMAYACAĞI ( Tahdit Haritası İle Bilirkişi Krokisinin Çelişkili Olması - Hükme Dayanak Yapılamayacağı )
HAKİMİN YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU TALEBİ ( Tahdit Haritası İle Bilirkişi Krokisinin Çelişkili Olması )
BİLİRKİŞİ TARAFINDAN HAZIRLANAN KROKİ ( Tahdit Haritası ile Çelişkili Olması )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tahdit Haritası ile Bilirkişi Tarafından Hazırlanan Krokinin Çelişkili Olması )"
275Y15.HD17.11.1999E. 1999/4062 K. 1999/4115"HAKİMİN TALEPLE BAĞLILIĞI ( Talep Edilmediği Halde Sözleşmenin Feshine Karar Verilememesi )
EKSİK İŞLER BEDELİNİN ÖDENMESİ ( Hakimin Taleple Bağlılığı-Bilirkişi Raporuna İtiraz )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ( Başka Bilirkişiden Rapor Alınması )"
275YHGK3.11.1999E. 1999/11-917 K. 1999/908"BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Trafik Kazasında Kusur Oranlarının Tesbitine İlişkin )
TRAFİK KAZASI SONUCU SİGORTADAN ÖDENEN BEDEL İÇİN RÜCU DAVASI ( Kusur Oranlarının Tesbitine İlişkin Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki )
SİGORTACA ÖDENEN BEDELİN RÜCUEN TAHSİLİ TALEBİ ( Trafik Kazasında Tarafların Kusur Oranlarının Tesbiti )
RÜCUEN TAZMİNAT TALEBİ ( Trafik Kazasında Sigortadan Ödenen Bedel İçin )"
275Y9.HD21.10.1999E. 1999/12733 K. 1999/16168"BANKA MÜDÜRÜ ( İşçi Olduğu-Bankayı Zarara Uğratıcı İşlemler Nedeniyle Sorumlu Tutulmasının Şartları )
BANKA MÜŞTERİ HESAPLARINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE PARA KULLANDIRILMASI ( Banka Müdürünün Sorunlu Tutulabilmesinin Şartları )
BANKA MÜDÜRÜNÜN ZARARDAN SORUMLULUĞU ( Müşteri Hesaplarından Üçüncü Kişilere Para Kullandırılması )
İŞÇİNİN ZARARDAN SORUMLU TUTULABİLMESİNİN ŞARTLARI ( Banka Müdürü-Somut ve Kesin Olgulara Dayanılması )"
275Y11.HD14.10.1999E. 1999/3120 K. 1999/8700"TAŞIMA SÜRESİNDE YÜKÜN TESLİM EDİLMEMESİ ( Taşıma Ücretinin Tenzili ve Gecikme Nedeniyle Uğranılan Zarardan Taşıyanın Sorumluluğu )
TAŞIMA ÜCRETİNİN TENZİLİ VE GECİKMEDEN DOĞAN ZARARDAN TAŞIYANIN SORUMLULUĞU ( Yükün Taşıma Süresinde Teslim Edilmemesi )
YÜKÜN TESLİMİNDE GECİKME NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARDAN TAŞIYANIN SORUMLULUĞU ( Şartları )
ALACAK DAVASI ( Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanması )
DAVACININ HAKKININ TAMAMEN DÜŞMÜŞ OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI ( Aksine Görüş İçeren Bilirkişi Raporu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davacının Hakkının Tamamen Düşmüş Olduğunun Anlaşılmasına Rağmen Aksine Görüş İleri Sürülmesi )"
275Y19.HD11.10.1999E. 1999/3281 K. 1999/5827"BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİN YATIRILMAMASI ( Davacının Dayandığı Bu Delilden Vazgeçmiş Sayılması )
DAVACININ BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİ YATIRMAMASI ( Bu Delilden Vazgeçmiş Sayılması )
KESİN MEHİL TANINMASI MECBURİYETİ ( Davacının Bilirkişi Ücretini Yatırması İçin )
DAVANIN ATİYE BIRAKILMASI ( Hakkındaki Dava Atiye Bırakılan Davalı Hakkında Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi )"
275Y11.HD11.10.1999E. 1999/5899 K. 1999/7697"BANKACILIK İŞLEMİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Davalının İlk Savunmasında Bildirdiği Savunma İle Yargılama Sırasında Bildirdiği Savunmaların Farklı Olması )
DAVALI SAVUNMALARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Davalıların Menfi Tespit Veya İstirdat Davası Açtıklarını Bildirmemiş Olmaları )
BİLİRKİŞİ ( Davalı Savunmaları Arasında Çelişki Olması Nedeniyle )"
275Y11.HD30.9.1999E. 1999/2304 K. 1999/7304"TAZMİNAT DAVASI ( Hayat Sigortası Poliçesine Dayalı )
HAYAT SİGORTASI POLİÇESİNE DAYALI TAZMİNAT DAVASI ( Rahatsızlığın Beyan Edilen İlk Rahatsızlıkla İlgisinin Olmamasına Rağmen Sigorta Kapsamında Kalan Tedavi Giderlerinin ödenmemesi )
MASRAFLARIN TEMİNAT DIŞINDA KALDIĞI ( İlke Olarak Sigortacının Poliçe Düzenlendikten Sonra Geçirilen Rahatsızlığın ve Yapılan Tedavinin Teminat Dışında Kaldığını İspatlamak Zorunda Olması )
BİLİRKİŞİ DİNLENMESİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel Hukuki Bilgi ve Çözümlenmesi Mümkün Olan Konularda Bilirkişi Dinlenememesi )"
275Y18.HD29.9.1999E. 1999/11867 K. 1999/11154"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Taşınmazın Çok Yakınındaki Taşınmazın Emsal Alınmasına Rağmen Düzenlenen Raporlar Arasında Fahiş fark Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Taşınmazın Çok Yakınındaki Taşınmazın Emsal Alınmasına Rağmen Düzenlenen Raporlar Arasında Fahiş fark Olması )
DEĞERLENDİRMENİN İSABETSİZLİĞİ ( Taşınmazın Çok Yakınındaki Taşınmazın Emsal Alınmasına Rağmen Düzenlenen Raporlar Arasında Fahiş fark Olması )"
275Y18.HD7.7.1999E. 1999/8161 K. 1999/9621"TARIM ARAZİLERİNİN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ ( Tarım Müdürlüklerince Düzenlenen Veri Listeleri - Bilirkişiye Başvurulması Gereği )
BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMASI GEREĞİ ( Tarım Arazilerinin Değerinin Belirlenmesi - Tarım Müdürlüklerince Düzenlenen Veri Listeleri )"
275Y18.HD24.6.1999E. 1999/7048 K. 1999/8460"TAŞINMAZIN NİTELİĞİ ( Tarım Müdürlüğü Verileri Ortalamaları - Kapitalizasyon Faiz Oranı Uygulanması ve Ortalamanın Üstünde Verim Alınması )
TARIM MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİ ORTALAMALARI ( Taşınmazın Niteliği - Kapitalizasyon Faiz Oranı Uygulanması ve Ortalamanın Üstünde Verim Alınması )
KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI UYGULANMASI ( Ortalamanın Üstünde Verim Alınması - Tarım Müdürlüğü Verileri Ortalamaları/Taşınmazın Niteliği )"
275Y18.HD24.6.1999E. 1999/6034 K. 1999/8654"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Taşınmazın Niteliklerinin Bedele Etkisi ve Arta Kalan Kısımda Değer Artışı )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIMDA DEĞER ARTIŞI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Dikkate Alınacağı )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( Kamulaştırılanın Emsalden Değerli Olduğuna İlişkin Bilirkişilerden Ek Rapor Alınması )"
275Y18.HD17.6.1999E. 1999/6650 K. 1999/8058"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Bilirkişi Kurullarının Raporları Arasında Fahiş Çelişki Bulunması Halinde Ek Raporlar Alınması )
BİLİRKİŞİ KURULLARININ RAPORLARI ARASINDA FAHİŞ FARKLILIK HALİNDE EK RAPORLAR ALINMASI ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında )
EK RAPORLAR ALINMASI VE HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Kamulaştırma Bedeline İlişkin Bilirkişi Kurul Raporları Arasında Fahiş Farklılıklar )"
275Y15.HD17.6.1999E. 1999/2489 K. 1999/2585"ÇEKİŞMENİN GİDERİLMESİ ( Sözleşmenin Feshedilip Feshedilmediği Hususunun Belirlenmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davacının Sözleşmeyi Fesihte Haklı Olması )"
275Y18.HD7.6.1999E. 1999/5668 K. 1999/7103"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Taşınmazın Nitelikleri ve Bedele Etkisinin Takdiri )
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ GERÇEĞE AYKIRI OLMASI ( Kamulaştırılan Taşınmaza Gerçek Değerinin Yüzlerce Katı Değer Biçen )"
275Y18.HD7.6.1999E. 1999/5454 K. 1999/7281"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Bedelin Takdirinde Vergi Beyanlarının da Dikkate Alınması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ MAHKEMECE DEĞERLENDİRİLMESİ ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında )
VERGİ BEYANLARININ ARAŞTIRILMASI MECBURİYETİ ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında )"
275Y11.HD31.5.1999E. 1999/2716 K. 1999/4582"MARKAYA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ VE TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Davacı Adına Müseccel Markayla Hastane Açması )
TAZMİNAT TALEBİ ( Markaya Tecavüzden Dolayı Uğranılan Zarar Nedeniyle )
HASTANEYE BAŞKA BİR KİŞİYE AİT MARKA İSMİNİN KONMASI ( Markaya Tecavüzün Önlenmesi Nedeniyle Tazminat Talebi )
TAZMİNAT DAVASI ( Marka Kullanımı Nedeniyle )
MARKANIN KENDİ İZNİ İLE KULLANDIRILMASI HALİ ( Talep Edebileceği Ücretin Belirlenmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI ( Marka Kullanımı Nedeniyle )"
275Y18.HD11.5.1999E. 1999/4464 K. 1999/5917"HAKİMİN BİLİRKİŞİ RAPORLARINI GÖZARDI EDEREK RE'SEN KARAR VEREMEYECEĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE İTİRAZ ( Hakimin Bilirkişi Kurulları Kararlarını Gözardı Ederek Re'sen Kıymet Takdirinde Bulunamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORLARINI DİKKATE ALMADAN RE'SEN KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında )"
275Y8.HD10.5.1999E. 1999/3451 K. 1999/4301"ZİLYETLİĞİN DEVRİ ( Satışla Birlikte )
ZİLYETLİK ( Eklemeli )
TAPULAMADA TESBİT DIŞI BIRAKILMA ( Sürülmeme Nedeni ile Taşlık - Zilyetlik )
İMAR İHYA GEREKMEDEN ZİLYETLİK ( Tarladan Taşın Toplanması )
ZİLYETLİK ( İmar İhya Gerekmeden - Tarladan Taşın Toplanması )
TANIK BEYANI ( Zilyetlik )
ZİLYETLİK ( Tanık Beyanı )"
275Y16.HD10.5.1999E. 1999/1650 K. 1999/1741"TAŞINMAZLARIN HARİCEN PAYLAŞIMI ( Kayıt Malikleri Arasında )
PAYDAŞLAR ARASINDA PAY SATIMI ( Haricen Paylaşılıp Paylaşılmadığı )
İNANÇLI İŞLEM ( Payların Alım Satımında )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Pay Alım Satımının Niteliğinin Tespitinde )
PAY ALIM SATIMINDA TANIK İFADELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ"
275Y15.HD10.5.1999E. 1999/91 K. 1999/1832"TAZMİNAT DAVASI ( Eser Sözleşmesinin Yüklenicisinin Uğradığı Zarar Dolayısıyla )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Yüklenicinin Uğradığı Zarardan İş Sahibinin Sorumluluğu )
İŞ SAHİBİNİN KUSURU ORANINDA SORUMLULUĞU ( Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Uğradığı Zarardan )
KESİNLEŞEN CEZA MAHKEMESİ KARARI ( Tazminat Davasında Bağlayıcılığı )"
275Y10.HD10.5.1999E. 1999/3122 K. 1999/3080"ÇALIŞMALARIN TESBİTİ ( Bordrolardaki İmzanın Davacıya Aidiyetinin Tespiti İçin Bilirkişi İncelemesi Yapılması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Çalışmaların Tespiti İçin Açılan Davada Bordrolardaki İmzaların Davacıya Ait Olup Olmadığının Belirlenmesi )
ÜCRET BORDROSU ( İmzaların Davacıya Ait Olup Olmadığının Belirlenmesi İçin Bilirkişi İncelemesi Yapılması Gereği )
İMZA İNCELEMESİ ( Çalışmaların Tespiti İçin Açılan Davada )"
275Y1.HD3.5.1999E. 1999/4763 K. 1999/4531"MÜLKİYET HAKKININ SINIRLARI
KOMŞUYA ZARAR VERECEK TAŞKINLIKLAR ( Taşınmaz Malikinin Bunlardan Kaçınma Gereği )"
275Y11.HD3.5.1999E. 1999/1618 K. 1999/3446"TAZMİNAT TALEBİ ( Sözleşme Gereğince Sadece Yolcu Taşıyan Motorların Kullanması Gereken İskeleyi Araç Taşıyan Motorların da Kullanması Sonucu İskelenin Yıkılması Nedeniyle - Teknik Uzmanlığı Olmayan Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamaması )
MOTORLARIN İSKELEYİ SÖZLEŞMEYE AYKIRI KULLANMASI SONUCU VERDİĞİ ZARAR NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Teknik Yönden Uzman Olmayan Bilirkişinin Verdiği Raporun Hükme Esas Alınamayacağı )
BİLİRKİŞİNİN TEKNİK YÖNDEN UZMAN OLMAMASI NEDENİYLE RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINAMAMASI ( Motorların İskeleyi Sözleşmeye Aykırı Kullanarak Verdiği Zarar Nedeniyle Tazminat Talebi )"
275Y18.HD15.4.1999E. 1999/2946 K. 1999/4605"TARIMSAL ÜRETİMLE İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ortalama Üretim Miktarının Esas Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tarımsal Üretim - Ortalama Üretim Miktarının Esas Alınması Gereği )"
275Y19.HD18.3.1999E. 1999/1206 K. 1999/1768"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Uyuşmazlığın Çözümü İçin Gerekmesi Durumu )
BİLİRKİŞİ ÜCRETİ ( Mahkemece Belirlenerek Ödeyecek Tarafa Bildirilme Şartı )"
275Y19.HD10.3.1999E. 1998/6866 K. 1999/1524"SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Haklı Sebebe Dayanıp Dayanmadığı Konusunda Bilirkişiye Başvurulamayacağı )
HAKİMİN HUKUKİ BİLGİSİYLE ÇÖZMESİ GEREKEN KONULAR ( Sözleşmenin Feshinin Haklı Sebebe Dayanıp Dayanmadığı Konusunda Bilirkişiye Başvurulamayacağı )
BİLİRKİŞİYE BAŞVURULAMAYACAK KONULAR ( Hakimin Hukuki Bilgisiyle Halletmesi Gereken Konular-Sözleşmenin Feshinin Haklı Sebebe Dayanıp Dayanmadığı )"
275Y18.HD9.3.1999E. 1999/1853 K. 1999/2942"TARIMSAL ÜRETİMİN VERİM TESBİTİ ( Pancar/Tarım İlçe Müdürlüğü ve Şeker Fabrikası Yazıları - En Yüksek Değere Hükmedilemeyeceği )
HÜKÜMDE İTİBAR EDİLECEK VERİ ( Pancar Üretimi - Uzmanlık Alanına Giren Şeker Fabrikası Yazısı )"
275Y20.HD8.3.1999E. 1999/2904 K. 1999/3438"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Aralarında Çelişki Bulunan İki Bilirkişi Raporu )
ÇELİŞKİ BULUNAN BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Çelişki Giderilmeden Bilirkişi Raporlarından Birine Dayanılarak Hüküm Kurulamaması )
ORMAN SINIRLANDIRMASI YAPILMAYAN YER ( Hukuki Niteliğinin Kanuna Göre Çözümlenmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( aralarında Çelişki Bulunması )"
275Y19.HD5.2.1999E. 1998/7647 K. 1999/527"FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ YASAĞI ( Banka Kredi Alacağının Takibinde )
KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Faize Faiz Yürütülmesi Yasağı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Banka Kredi Alacağının Belirlenmesi )"
275Y9.HD3.2.1999E. 1998/18872 K. 1999/1358"BİLİRKİŞİ ( Bankacılık İşlemlerindeki Yolsuzluklarla İlgili Davalarda Aralarında İki Bankacının ve Bir Hukukçunun Bulunduğu Üç Kişilik Kurulun Araştırma Yapmasının Gerekmesi )
BANKACILIK İŞLEMLERİNDE YOLSUZLUK ( Bununla İlgili Davalarda Aralarında İki Bankacının ve Bir Hukukçunun Bulunduğu Üç Kişilik Kurulun Araştırma Yapmasının Gerekmesi )"
275YHGK14.10.1998E. 1998/4-695 K. 1998/702"MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğindeki Yorum ve Eleştiriler )
HUKUKA UYGUNLUK ( Basında Yer Alan ve Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğindeki Yorum ve Eleştirilerin Bazı Şartlarla Hukuka Uygun Sayılacağı )
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Belirli Şartlarla Basında Yer Alan Yorum ve Eleştirilerin Hukuka Uygun Sayılacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kişilik Haklarına Saldırı Gerçekleşip Gerçekleşmediği Konusunda Bilirkişiye Başvurulamayacağı )"
275YHGK23.9.1998E. 1998/5-581 K. 1998/617"KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMAYA DAYALI ALACAK ( Değerlendirme Tarihleri Birbirlerine Yakın Olduğuna Göre Farklı Değer Biçilme Nedenlerinin Açıklanması Konusunda Bilirkişi Kurullarından Ek Raporlar Alınması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kamulaştırmasız El Koymaya Dayalı Alacak - Değerlendirme Tarihleri Birbirlerine Yakın Olduğuna Göre Farklı Değer Biçilme Nedenlerinin Açıklanması Konusunda Bilirkişi Kurullarından Ek Raporlar Alınması Gerektiği )
TAŞINMAZA YAKIN TARİHLER İÇİNDE FARKLI DEĞERLER BİÇİLMESİ ( Değerlendirme Tarihleri Birbirlerine Yakın Olduğuna Göre Farklı Değer Biçilme Nedenlerinin Açıklanması Konusunda Bilirkişi Kurullarından Ek Raporlar Alınması Gerektiği )"
275YHGK23.9.1998E. 1998/3-596 K. 1998/608"BİLİRKİŞİDE ARANAN VASIFLAR ( Özel ve Teknik Bilgi-Yazı İşleri Müdürünün Görüşüne Dayanılarak Karar Verilemeyeceği )
MAHKEME YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖRÜŞÜNE DAYANILARAK KARAR VERİLMESİ ( Usul ve Yasaya Aykırı Olması )"
275Y11.HD15.9.1998E. 1998/3907 K. 1998/5609"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Raporun Dosya Üzerindeki İnceleme İle Yetinilerek Hazırlanmış ve Sadece Tarafların Layihalarının Özetlenmesinden İbaret Olması Nedeniyle Eksik ve Yetersiz Olması )
DOSYA ÜZERİNDE İNCELEME YAPILAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bunun Son Derece Eksik ve Yetersiz Olması Nedeniyle Bu Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulamaması )"
275YHGK1.7.1998E. 1998/19-540 K. 1998/564"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Elektrik Borcunun Kaynakları ve Ödemenin Mahsubu )
GECİKME ZAMMI FAİZ NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR ( Elektrik Borcu )
TEMERRÜT FAİZİ ( Asıl ve Gecikme Zammından Oluşan Toplam Alacağa )
ELEKTRİK BORCUNDA GECİKME ZAMMI VE FAİZ"
275Y9.HD9.6.1998E. 1998/6506 K. 1998/10091"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Deniz İş Kanununun Uygulanması )
DENİZ İŞ KANUNU UYGULANMASI ( İşverence Tutulması Zorunlu Olan Defter ve Kayıtlar )
DEFTERLER ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( İhbar Kıdem Tazminatı Alacaklarının Belirlenmesi İçin Bilirkişi Heyetinin Oluşturulması )
BİLİRKİŞİ HEYETİNİN OLUŞUMU ( Defterler Arasında Giderilmesi İmkansız Çelişkiler Bulunması Hali )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Rapor Mahkemece Değerlendirilirken Göz Önüne Alınması )"
275Y3.HD2.6.1998E. 1998/3300 K. 1998/6097"BİLİRKİŞİ VE KEŞİF DELİLLERİ ( Hakimin Re'sen Başvurabileceği )
DELİLLER ( Kural Olarak Taraflarca Gösterileceği )
İSPAT YÜKÜ ( Kural Olarak Önce Davacıya Düştüğü )"
275YHGK27.5.1998E. 1998/13-355 K. 1998/351"KİRA UYARLAMASI DAVASI ( Bilirkişi Raporlarının Yargıtay Denetimine Uygun Gerekçe ve Dayanakları İhtiva Etmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Yargıtay Denetimine Uygun Gerekçe ve Dayanakları İhtiva Etmesi Gereği )
YARGITAY DENETİMİNE UYGUN GEREKÇE VE DAYANAKLAR ( Bilirkişi Raporlarının İhtiva Etmesi Gereği )"
275Y12.HD30.4.1998E. 1998/3934 K. 1998/4788"ÇEKİN KEŞİDE TARİHİNDE TAHRİFAT YAPILDIĞI İDDİASI ( Uyuşmazlığın Çözümünün Özel ve Teknik Bilgi Gerektirmesi )
ÖZEL VE TEKNİK BİLGİYE İHTİYAÇ DUYULMASI ( Çekin Keşide Tarihinde Tahrifat Yapıldığı İddiası )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Çekin Keşide Tarihinde Tahrifat Yapıldığı İddiası )
EKSİK İNCELEME ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmamış Olması )"
275Y9.HD29.4.1998E. 1998/5763 K. 1998/7935"BİLİRKİŞİ RAPORUNA GEREKÇELERİ GÖSTERİLEREK İLERİ SÜRÜLEN İTİRAZLAR ( Bu İtirazlar Karşılanmadan ve Yeni Rapor Alınmadan Karar Verilmemesi )
BANKANIN ZARARA UĞRATILMASI ( Bilirkişi Raporuna Karşı Gerekçeleri Gösterilerek İleri Sürülen Somut İtirazların Karşılanması Gereği )"
275YHGK22.4.1998E. 1998/11 – 291 K. 1998/293"ŞİRKETİN TASFİYESİ ( Muhik sebeple )
KESİN HÜKÜM ( Şirketin tasfiyesi )
TEMYİZ HAKKI ( Şirket Müdürlerinin davacı/davalı olması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Şirketin tasfiyesi )"
275Y9.HD22.4.1998E. 1998/7282 K. 1998/7685"TESPİT DAVASI ( İşyerinde Çoğunluğun Sendikasız Bulunması )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİ ( Olumsuz Tespite İtiraz Davası )
OLUMSUZ TESPİTE İTİRAZ DAVASI ( Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı Aleyhine Açılmasının Yeterli Olması )
İŞ KOLUNUN BELİRLENMESİ YÖNTEMİ ( Bilirkişi Heyeti Oluşturulması )
BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURMA ( Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisinin Belirlenmesi İçin )"
275YHGK15.4.1998E. 1998/19-262 K. 1998/282"KUSUR ORANI ( Arkadan çarpma )
ARKADAN ÇARPMA ( Diğer etkenlerin değerlendirilmemesi )
SAĞA DÖNÜŞ KURALLARININ İHLALİ ( Arkadan çarpma )
TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN ZARAR ( Arkadan çarpma )"
275Y21.HD14.4.1998E. 1998/2467 K. 1998/2613"İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Ölüm Sebebi ve İşçi ile İşverenin Kusur Oranlarının Anlaşılabilmesi Bakımından Bilirkişiden Rapor Alınması )
KUSUR RAPORU ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası )
ÖZEL VE TEKNİK BİLGİ GEREKTİREN KONULAR ( Bilirkişiye Gidilmesi-İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davasında Kusur Oranlarının Tespiti )
KUSUR ORANLARININ TESPİTİ ( İş Kazası Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat Davası-Bilirkişiden Rapor Alınması )"
275Y13.HD13.4.1998E. 1998/2273 K. 1998/3034"AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Bilirkişi Raporunda Ayıp Oranının Tam Tesbiti Mecburiyeti )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN NOKSAN OLMASI ( Satılan Maldaki Aybın Tam Olarak Tesbit Edilememiş Olması )
SATICININ AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Maldaki Ayıp Oranının Bilirkişi Raporuyla Tam Olarak Tesbiti Mecburiyeti )"
275Y11.HD26.3.1998E. 1998/522 K. 1998/2152"ALACAK DAVASI ( Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanması )
TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( Davalı Tarafa Delil İbrazı İçin Süre Verilmesinin Gerekmesi )
DELİL İBRAZI ( Davalı Tarafa Delil İbrazı İçin Süre Verilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Kooperatifin Üst Taşıyan Sıfatıyla Başka Bir Kişi İle Sözleşme Yapması ve İbraz Edilen Fişlerin İlişkin Olduğu Taşınmazlara Ait Ücretin Ödenip Ödenmediğinin Belirlenmesi )"
275Y11.HD9.3.1998E. 1998/195 K. 1998/1593"ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ( Alkollü İçki Nedeniyle Yapılan Kazanın Güvence Dışı Bulunması )
TAZMİNAT ( Alkollü 3. Kişinin Yaptığı Trafik Kazasında Karşı Aracın Hasarı )
BİLİRKİŞİ ( Alkollü 3. Kişinin Yaptığı Trafik Kazasında Nörolog veya Psikiyatri Uzmanı Bulunması Şartı )
ARAÇ SAHİBİNİN ALKOLLÜ 3.KİŞİNİN YAPTIĞI KAZADA HASAR BEDELİNİ RÜCUU"
275Y12.HD3.3.1998E. 1998/1984 K. 1998/2517"SENET ÜZERİNDEKİ İMZA ( Borçluya Ait Olup Olmadığının Belirlenmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Senetteki İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığının Belirlenmesi )
İMZA İNCELEMESİ ( Senet Üzerindeki İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığının Belirlenmesi )"
275Y9.HD26.2.1998E. 1998/381 K. 1998/2729"TESPİT DAVASI ( Yüksek Muaddel Komisyonunca Verilen Kararın Toplu İş Sözleşmesine Uygun Olup Olmaması )
YÜKSEK MUADDEL KOMİSYONU ( Verilen Kararın Toplu İş Sözleşmesine Uygun Olup Olmadığının Tespiti )
BİLİRKİŞİ HEYETİNİN OLUŞUMU ( Yüksek Muaddel Komisyonu Kararının Tespiti İçin )"
275Y11.HD5.2.1998E. 1997/9601 K. 1998/325"İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Getirilen Yükün Gemiden Geç Boşaltılması Nedeniyle Demuraj Alacağının Doğduğu İddiasıyla Yapılan İcra Takibine Davalı Tarafın Haksız İtiraz Etmesi )
DENİZ TİCARETİ HUKUKU ( Boşaltma ve Sürastarya Kuralları Deniz Ticaret Hukukunun Diğer Hukuk Dallarından Farklı ve Özellik Arzeden Önemli İlkelerinden Olması )
BEKLEME-DEMURRAGE ÜCRETİ ( Boşaltma ve Sürastarya Kuralları Deniz Ticaret Hukukunun Diğer Hukuk Dallarından Farklı ve Özellik Arzeden Önemli İlkelerinden Olması )
BOŞALTMA VE SÜRASTARYA KURALLARI ( Bu Kuralların Deniz Ticaret Hukukunun Diğer Hukuk Dallarından Farklı ve Özellik Arzeden Önemli İlkelerinden Olması )"
275Y9.HD26.1.1998E. 1997/20375 K. 1998/535"İŞVERENİN İŞLETME MÜDÜRÜNÜN İŞ AKDİNİ FESHİ ( Promosyon Suistimali )
İŞLETME MÜDÜRÜNÜN İŞ AKDİNİN FESHEDİLMESİ ( Promosyon Suistimali İddiasıyla )
BİLİRKİŞİ KURULU OLUŞTURULMASI ( İşverenin İş Akdini Feshetmekte Dayandığı Nedenin İncelenmesi )
HAKSIZ FESİH TAZMİNATI ( Niteliği ve İndirime Tabi Olup Olmamasının Takdiri )
CEZAİ ŞART NİTELİĞİ ( İş Akdinde Haksız Fesih Tazminatı )"
275Y9.HD22.1.1998E. 1997/21381 K. 1998/470"İŞÇİ TENSİKATI ( Gözönünde Bulundurulacak Esaslar )
TİS PROSEDÜRÜNE UYGUNLUĞUN DENETLENMESİ ( İşçi Tensikatında )
CEZAİ ŞART ( Fahiş Olması Durumunda İndirim )
FAHİŞ CEZAİ ŞART ( İndirim Yapılması )"
275Y5.HD15.12.1997E. 1997/18561 K. 1997/18494"KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN YER DEĞERİNİN TESBİTİ ( Taşınmazın Kendi Satım Bedelinin Emsal Teşkil Etmesi )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASI ( Kamulaştırmasız Elatılan Yer Bedelinin Takdirinde )
BEDEL TAKDİRİ ( Taşınmazın Satış Parasıyla Takdir Edilen Bedel Arasında Önemli Fark Bulunması )"
275Y15.HD11.12.1997E. 1997/4847 K. 1997/5342"SÖZLEŞMENİN YORUMU ( Hakimliğin Gerektirdiği Mesleki Bilgiyle Hallinin Mümkün Olduğu Konularda Aksine Bilirkişi Görüşüne Değer Verilememesi )
BİLİRKİŞİ ( Sözleşmenin Yorumunda Hakimliğin Gerektirdiği Mesleki Bilgiyle Hallinin Mümkün Olduğu Konularda Aksine Bilirkişi Görüşüne Değer Verilememesi )
HAKEDİŞ TARİHİNİN GECİKTİRİLMESİ ( Fiyat Artışlarındaki Farktan Yararlanma )"
275Y11.HD20.11.1997E. 1997/6425 K. 1997/8372"TAŞIMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Davalı İdareye Ait Tren - Bacağın Kopmasına Sebebiyet )
KUSUR ORANININ TESPİTİ ( İTÜ Ulaştırma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinin Raporları )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tren İle Peron Arasındaki Düşülebilecek Kadar Genişlik Tespiti )
İDARENİN KUSURU ( %30 Kusur Verilmiş Olduğu - Maddi Ve Manevi Tazminat )
TAZMİNAT ( Uzman Olmayan Bilirkişi Raporlarına Göre Hüküm Kurmanın Mümümkün Olmaması )"
275Y15.HD18.11.1997E. 1997/4328 K. 1997/4929"BİLİRKİŞİLİK NİTELİĞİ ( Bu Hususun Yargıtayca da Denetlenebilmesi için Mesleğinin Uzmanlık Dalının ya da Ne Sebeple Bilgi Sahibi Olduğunun Dosyadan Anlaşılmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ SEÇİMİ ( Bilirkişinin Görüş İstenecek Konuda Bilgi Sahibi Kimseler Arasından Seçilmesinin Asıl Olması )"
275Y11.HD17.11.1997E. 1997/6293 K. 1997/8200"DÖVİZE ENDEKSLİ GERİ ÖDEMELİ BORÇLAR ( İsteğe Rağmen Türk Parasına Çevrilmemesi - Borç Tutarındaki Uyuşmazlık )
BORCUN UYARLANMASI ( Borçların Türk Parasına Çevrilerek Taksit Tutarlarının Hesabı )
TAKSİT TUTARLARI ( Taksitlendirmeninde Türk Lirası Üzerinden Yapılması Gerektiği )
BORCUN DAVA TARİHİ OLARAK TESPİTİ ( Borcunu Düzenli Ödeyenler Ve Ödemeyenler Şeklindeki Tasnif )
BORCUNU DÜZENLİ ÖDEMEYENLER ( Ortalama Sözleşme Faizi Yansıtılarak Hesaplanması )
ORTALAMA SÖZLEŞME FAİZİ ( Aylık Taksitler Belirlenerek Uyarlama Yapılması )"
275Y4.HD11.11.1997E. 1997/5985 K. 1997/10348"BASIN KANUNU ( Yayın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı - Tazminat Talebi )
YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Basın Kanununun 16 Ve 17 Maddede Yazılı Sorumlu Kişilerden Olmadığı )
TAZMİNAT ( Çözümü Özel Veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Haller - Bilirkişi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel Ve Hukuki Bilgi İle Çözümleme )
MANEVİ TAZMİNAT ( Saldırı Teşkil Eden Eylem Ve Olayın Özelliği - Kusur Oranı )
KUSUR ( Hakimin Takdir Hakkı - Hak Ve Nısfetle Hüküm Verilmesi Gereği )"
275Y6.HD3.11.1997E. 1997/8858 K. 1997/9028"MAHKEMECE YAPILACAK İŞ ( Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkiyi Kaldırmak Suretiyle Hüküm Verilmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Mahkemenin Çelişkiyi Hüküm Kaldırarak Sonuca Bağlaması )"
275Y19.HD17.10.1997E. 1997/6046 K. 1997/8544"BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ EKSİKLİK ( Konusunda Uzman Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması )
MENKUL KIYMET ALIM - SATIM SÖZLEŞMESİ
EŞE VERİLEN TALİMAT YETKİSİ"
275Y11.HD16.10.1997E. 1997/7184 K. 1997/7066"POLİÇE GENEL ŞARTLARI ( Hasar Miktarının Hakem/Bilirkişice Saptanması - Davalının Hakem/Bilirkişisinin Yokluğunda Saptanan Miktarın Hükme Esas Alınamayacağı )
HASAR MİKTARI ( Poliçe Genel Şartlarına Göre Hakem/Bilirkişice Saptanması - Davalının Hakem/Bilirkişisinin Yokluğunda Saptanan Miktarın Hükme Esas Alınamayacağı )
HAKEM - BİLİRKİŞİ TARAFINDAN SAPTANACAK HASAR ( Poliçe Genel Şartı - Davalının Hakem/Bilirkişisinin Yokluğunda Saptanan Miktarın Hükme Esas Alınamayacağı )
BİLİRKİŞİ - HAKEM TARAFINDAN SAPTANACAK HASAR ( Poliçe Genel Şartı - Davalının Hakem/Bilirkişisinin Yokluğunda Saptanan Miktarın Hükme Esas Alınamayacağı )"
275Y1.HD8.10.1997E. 1997/10518 K. 1997/11923"ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Davası )"
275YHGK25.6.1997E. 1997/12-381 K. 1997/583"İCRA TAKİBİNE İTİRAZ ( İmza incelemesi )
İMZA İNCELEMESİ ( İcra takibine itiraz )
İMZA İNCELEMESİ ( Bilirkişinin seçimi ve uzmanlığı )
İMZA İNCELEMESİ ( Şirket ortağı yönünden )"
275Y10.HD17.6.1997E. 1997/3187 K. 1997/4628"RÜCU ALACAĞI DAVASI ( İş Kazası Sonucu Yaralanan İşçiye Ödenen Yardım )
BASKIN KUSUR ( Bilirkişi Raporunun Oluşması )
BİLİRKİŞİ HEYETİNİN OLUŞUMU ( Baskın Kusur Olup Olmaması )"
275Y19.HD16.6.1997E. 1996/9645 K. 1997/6213"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Alınması Zorunlu Haller )
TEMERRÜT FAİZİ ( Takipten Sonra Sadece Asıl Alacağa Uygulanması )
FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ YASAĞI ( Takipten Sonra Sadece Asıl Alacağa Temerrüt Faizi Uygulanması )"
275Y4.HD12.6.1997E. 1997/2784 K. 1997/6548"BİLİRKİŞİYE BAŞVURMA ( Çözümü Özel veya Teknik Bilgi Gerektiren Durumlarda )
ÇÖZÜMÜ ÖZEL VEYA TEKNİK BİLGİ GEREKTİREN DURUMLAR ( Mahkemenin Bilirkişinin Görüşüne Başvurması )
HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ GENEL HUKUKİ BİLGİ ( Çözümlenmesi Mümkün Olan Konularda Bilirkişi Dinlenmemesi )"
275Y10.HD10.6.1997E. 1997/2331 K. 1997/4415"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Cezaların Şahsi Olması )
CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ ( Buna Göre Düzenlenen Kusur Raporu )
BİLİRKİŞİ HEYETİNİN OLUŞUMU ( Rücuan Tazminat Davalarında Hükme Esas Alınacak Rapor Hazırlanması )
FAİZ BAŞLANGICI ( Gelirlerin Onay Tarihinden İtibaren Başlaması )"
275YHGK28.5.1997E. 1997/8-33 K. 1997/464"TAPU İPTALİ TALEBİ ( Kayıt maliki olmayan Belediyeye karşı )
KAYIT MALİKİ OLMAYAN BELEDİYE ALEYHİNE TAPU İPTALİ DAVASI
DAVA EHLİYETİ ( Kayıt maliki olmayan Belediye'nin )
EMLAKİ HÜMAYUN KAYIT VE HARİTASI
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Kamu malı )"
275Y10.HD27.5.1997E. 1997/3382 K. 1997/4039"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Mahkemenin Bilirkişiye Tüm Delilleri Toplayarak Vermesi Zorunluluğu )
MAHKEMENİN BİLİRKİŞİYE VERMESİ GEREKEN DELİLLER ( Rücuan Tazminat Davası )
BİLİRKİŞİYE KUSUR ORANI VE AİDİYETİ KONUSUNDA İNCELEME YAPTIRILMASI ( Rücuan Tazminat Davası )"
275Y9.HD26.5.1997E. 1997/4276 K. 1997/9779"İŞÇİNİN YANGINA NEDEN OLMASI ( Bilirkişi İncelemesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İşyerinde Yangın Çıkmasında İşçinin Kusuru Bulunup Bulunmadığı Konusunda )
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATININ ÖDETİLMESİ ( İşyerinde Yangın Çıkmasında İşçinin Kusuru Bulunup Bulunmadığı Konusunda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )"
275Y4.HD20.5.1997E. 1997/1337 K. 1997/5390"HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalının Reşit Olmayan Oğlunun Eylemi - Aile Reisinin Kusursuz Sorumluluğunun Olduğu/Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
AİLE REİSİNİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU ( Davalının Reşit Olmayan Oğlunun Eyleminden - Sorumluluğunu Ortadan Kaldıracak Bir Savunmada Bulunmadığı/Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
REŞİT OLMAYAN ÇOCUĞUN EYLEMİNDEN SORUMLULUK ( Aile Reisinin Kusursuz Sorumluluğunun Olduğu - Sorumluluğunu Ortadan Kaldıracak Bir Savunmada Bulunmadığı/Tazminata Hükmedilmesi Gerektiği )
MÜMEYYİZ OLMAYANIN ZARARDAN SORUMLULUĞU ( Olayı Saran Özel Hal ve Şartların Varlığı Halinde Sorumlu Tutulacağı - Zarar Verenin İktisadi Gücünün, Zarar Görenin Kusurunun, Fiilin İşleniş Biçiminin Araştırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİYE BAŞVURMA ( Somut Olayın Hakimin Genel ve Hukuki Bilgisi İle Çözümlenebileceği - Bilirkişi Düşüncesine Başvurulamayacağı )"
275Y15.HD15.5.1997E. 1997/1790 K. 1997/2609"HAKEM OLARAK GÖREVLENDİRİLEN KİŞİ ( Re'sen Oluşturulan Bilirkişi Kuruluna Dahil Edilmesi )
BİLİRKİŞİ KURULUNCA HAZIRLANAN RAPOR ( Buna Dayanarak Hüküm Tesisi )
BİLİRKİŞİNİN TARAFSIZLIĞI İLKESİNE AYKIRILIK ( Daha Önce Hakem Olarak Görevlendirilen Kişinin Re'sen Oluşturulan Bilirkişi Kuruluna Dahil Edilmesi )"
275Y9.HD13.5.1997E. 1997/3755 K. 1997/8805"İŞÇİNİN İBRANAMESİ ( Feragat Şeklinde Hüküm İçermemesi )
FERAGAT ŞEKLİNDE HÜKÜM İÇERMEYEN İBRANAME ( Bilirkişi İncelemesi Yapılması )
İBRANIN FERAGATNAME OLMAMASI ( Bilirkişi İncelemesi Yapılması )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE GETİRİLEN ÜCRET ZAMMI ( İşçinin İbraname Vermesi )"
275Y8.HD12.5.1997E. 1997/3350 K. 1997/2951"ZİLYETLİĞE DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Zilyetliğin Tanıkla İspatı-Sadece Bilirkişi Beyanıyla Yetinilemeyeceği )
TANIK DİNLENMESİ ( Zilyedliğin İspatı İçin-Maddi Vakıaların İspatı )
ZİLYEDLİĞİN İSPATI ( Ancak Tanık ve Benzeri Delillerle İspat Edilebileceği )
ZİLYETLİKLE İKTİSAP ( Tanıkla isbat zorunluluğu )"
275Y11.HD12.5.1997E. 1997/2574 K. 1997/3450"BORSA İŞLEMİ ( Davalının Duruşmaya Katılmaması )
İTİRAZIN İPTALİ ( Davalının Duruşmaya Katılmaması )
DAVALININ DURUŞMAYA KATILMAMASI ( İtiraz Dilekçesinde Alacaklının Sözleşmeye Aykırı Davrandığını Belirtmesi )"
275Y12.HD7.4.1997E. 1997/3881 K. 1997/4273"ÇEKTE TAHRİFAT ( İddianın Bilirkişiye İncelettirilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Senette Tahrifat Yapıldığı İddiası Karşısında )"
275Y15.HD14.3.1997E. 1997/466 K. 1997/1360"ESER SÖZLEŞMESİ ( Vakıf İlişkisini Kaldırma İşini Üstlenen Yüklenicinin Artan Taviz Bedeli Dolayısıyla İş Sahibine Başvurması )
TAVİZ BEDELİ ( Ödemeyi Üstlenen Yüklenicinin Artan Taviz Bedeli Dolayısıyla İş Sahibine Başvurması )
VAKIF İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI ( Yüklenicinin Sözleşme Yapılırken Üstelenmesi )
YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ ( Taviz Bedelini Ödemeyi Üstlenen Yüklenicinin Bunu Ödemesi İçin Temerrüde Düşürülmesinin Gerekmemesi )"
275Y3.HD13.3.1997E. 1997/1908 K. 1997/2548"MÜDAHALENİN MENİ DAVASI ( Vakıfnamede Lehine Bir Hüküm Bulunmayan Köy Tarafından Açılan )
ECRİMİSİL TALEBİ ( Davacı Sıfatına Sahip Olmayan Köyün Açtığı Davada )
VAKFIN TÜRÜ ( Avarız Vakfı İddiası )
AVARIZ VAKFI ( Nitelikleri )"
275Y1.HD10.3.1997E. 1997/2609 K. 1997/3094"İPTAL DAVASI ( Kadastro Tespiti )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Özel ve Teknik Bilgilerin Sonuçlarıyla Belirlenebilecek Konularda Rapor Düzenlenmesi )
TARAFLARIN BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZI ( Raporun Yeterli Olup Olmadığının Mahkemenin Takdirinde Bulunması )"
275Y1.HD5.3.1997E. 1997/2248 K. 1997/2908"ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Çap Kaydının Getirtilerek Tarafların Tüm Delillerinin Toplanması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Çaplı Taşınmaza El Atmanın Önlenmesi Davasında Kadastro Fen Memuru veya Mühendisi Sıfat ve Yeteneğini Taşıyan Kişice Keşif Yapılması )
KEŞİF ( Çaplı Taşınmaza El Atmanın Önlenmesi Davasında Kadastro Fen Memuru veya Mühendisi Sıfat ve Yeteneğini Taşıyan Kişi Tarafından Yapılması )
İKİ BİLİRKİŞİ RAPORU ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Mahkemece Oluşturulacak Uzman Bilirkişi Marifetiyle Giderilmesi )
KROKİ VE RAPOR DÜZENLETTİRİLMESİ ( Bilirkişi Keşfi Esnasında )"
275Y15.HD27.2.1997E. 1996/5803 K. 1997/1083"İSTİSNA AKDİ ( Davacı Tarafından Başbakanlık'a Karşı Konut Yapımının Üstlenilmesi )
MALZEME FİYAT FARKI ( Bunun Birim Fiyat Üzerinden Hesaplanmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İşin Teknik Ağırlık Yönü Anlaşıldığında Çekişmenin Giderilmesi için Sözleşmenin Yorumunda Bilirkişi Görüşüne Gerek Olmaması )
İŞİN TEKNİK BİLGİ GEREKTİRMEMESİ ( İşin Teknik Ağırlık Yönü Anlaşıldığında Çekişmenin Giderilmesi için Sözleşmenin Yorumunda Bilirkişi Görüşüne Gerek Olmaması )"
275YHGK26.2.1997E. 1996/17-868 K. 1997/114"ZİLYETLİKLE İKTİSAP
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI"
275Y21.HD24.2.1997E. 1997/1049 K. 1997/1067"HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ GENEL VE HUKUKİ BİLGİ ( Çözümü Mümkün Olan Konularda Bilirkişiye Gidilmemesi )
BİLİRKİŞİYE GİDİLMEMESİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözülen Konular )"
275YHGK19.2.1997E. 1996/11-762 K. 1997/77"YABANCI PARADA BEKLENMEYEN KUR ARTIŞI ( Bankadan Taksitle Ödenmek Üzere Araç İçin Alınan Döviz )
EKONOMİK ŞARTLARIN OLAĞANÜSTÜ DEĞİŞMESİ ( Bankadan Taksitle Ödenmek Üzere Araç İçin Alınan Döviz )
DÜRÜSTLÜK KURALI UYARINCA ÇÖZÜM ( Bankadan Taksitle Ödenmek Üzere Araç İçin Alınan Döviz )
SÖZLEŞMEYE BAĞLILIK İLKESİ ( Bankadan Taksitle Ödenmek Üzere Araç İçin Alınan Döviz )
SÖZLEŞME SERBESTLİĞİ ( Bankadan Taksitle Ödenmek Üzere Araç İçin Alınan Döviz )
UYARLAMA ( Bankadan Taksitle Ödenmek Üzere Alınan Dövizin Türk Lirasına )
YABANCI PARAYA ENDEKSLİ KREDİNİN UYARLANMASI
EMPREVİZYON TEORİSİ ( Sözleşmeye Bağlılık İlkesinin Uygulanamayacağı Koşullar )"
275Y11.HD17.2.1997E. 1997/485 K. 1997/693"KASKO SİGORTASI ( Kusur Raporuna İtiraz Edilmemesi )
KUSUR RAPORU ( Trafik Kazası Üzerine Düzenlenen Kusur Oranlarına İlişkin Rapora İtiraz Etmeyen Taraf )
RÜCU ÖDENCESİ ( Sigorta Şirketinin Sigortalıya Ödediği Bedelin Tahsili )"
275Y11.HD20.1.1997E. 1996/8949 K. 1997/45"TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ( Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin ( Konvansiyon ) COTIF ve Eki Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesi İlgili ( Birleşik Hükümlerin ) CIM Uygulanması Gerekmesi )
SİGORTA MUKAVELESİ ( Göndericinin Malı Taşıma Rizikolarına Karşı Sigorta Ettirmesi TTK 1263. Maddesine Göre Menfaat Sahibi Olduğunun kabulünün Gerekmesi )
DEMİRYOLU İLE YAPILAN ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMALARI ( Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesi İlgili ( Birleşik Hükümlerin ) CIM Uygulanması Gerekmesi )
COTİF HÜKÜMLERİ ( ( Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin ( Konvansiyon ) COTIF ve Eki Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesi İlgili ( Birleşik Hükümlerin ) CIM Uygulanması Gerekmesi )
CİM HÜKÜMLERİ ( Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin ( Konvansiyon ) COTIF ve Eki Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesi İlgili ( Birleşik Hükümlerin ) CIM Uygulanması Gerekmesi )
FOB SATIŞI ( Satışın FOB olması Nedeni ile Sigortalının Mal Bedelini Tahsil Etmediğini İspatlayamasıNedeni ile Dava Açmaya Hakkının Bulunmaması )
MALI TAŞIMA RİZİKOLARI ( Göndericinin Malı Taşıma Rizikolarına Karşı Sigorta Ettirmesi TTK 1263. Maddesine Göre Menfaat Sahibi Olduğunun kabulünün Gerekmesi )"
275Y13.HD21.10.1996E. 1996/6426 K. 1996/8921"İTİRAZIN İPTALİ ( Yüklenici Firmanın İnşaatı Zamanında Tamamlamamasından Dolayı Sözleşme Hükümlerinin İşletilmesi )
BİLİRKİŞİ ( Bilirkişi Raporlarının Tutarlı Olmasının Gerekmesi )
TAKDİRİ DELİL ( Bilirkişi Raporlarının Hakimi Bağlayıcı Olmaması"
275Y11.HD14.10.1996E. 1996/5895 K. 1996/6792"MADDİ TAZMİNAT ( Trende Yolcu Olarak Seyahat Ederken Açık Kapıdan Düşerek Yaralanma Nedeniyle )
KAZANILMIŞ USULİ HAK ( Önceden Belirlenen Zarar Miktarı ve Kusur Oranlarına Dayalı Kazanılmış Usuli Hakları Ortadan Kaldırabilecek Şekilde Bozma Kararı Verilmesi )
TAZMİNATIN HESAPLANMASI ( Aradan Geçen Zaman içinde Asgari Ücrette Meydana Gelen Değişikliklerin Nazara Alınması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Asgari Ücretteki Değişikliklerin Nazara Alınması Hakkında Karar Verilmesi )"
275Y10.HD1.10.1996E. 1996/7475 K. 1996/7804"RÜCU ALACAĞI DAVALARI ( İşverenin Sorumlu Tutulmasının Şartları )
OKUL İDARESİ ( Stajyer Öğrencinin İşyerinde İş Kazası Geçirmesi )
STAJYER ÖĞRENCİNİN İŞYERİNDE İŞ KAZASI GEÇİRMESİ ( Okul İdaresinin Kusuru Yoksa Sorumlu Olmayacağı )
TAZMİNAT DAVASINDA ALINAN RAPOR ( Rücu Alacağı Davasının Taraflarını Bağlaması )"
275Y11.HD30.9.1996E. 1996/5923 K. 1996/6218"TAPU İPTALİ DAVASI ( Kooperatif Yönetim Kurulunun İhraç Kararının İptal Edilmesi Nedeniyle )
KOOPERATİF ORTAKLARININ HAK VE ÖDEVLERİ ( İhraç Kararının Mahkemece İptali Durumunda )
BİLİRKİŞİ ( Kooperatifin Defter ve Kayıtlarının Uzman Bilirkişi Heyeti Tarafından İncelettirilmesinin Gerekmesi )"
275Y10.HD24.9.1996E. 1996/7490 K. 1996/7515"RÜCU ALACAĞI DAVALARI ( SSK'nın Açtığı Davada Taraf Olmadığı Davada Alınan Raporun Bağlayıcı Olmaması )
SSK'NIN AÇTIĞI RÜCU ALACAĞI DAVASI ( Kurumun Taraf Olmadığı Davada Alınan Raporun Bağlayıcı Olmaması )
BİLİRKİŞİLERİN NİTELİKLERİ ( Kusur İncelemesi Yapacak Bilirkişiler )
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ( Kusur İncelemesi Yapacak Bilirkişilerin Uzman Olması Gereği )
MAHKUMİYET KARARININ BAĞLAYICILIĞI ( Ceza Davasında Kesinleşen Maddi Olgular )
CEZA DAVASINDA KESİNLEŞEN MADDİ OLGULAR ( Hukuk Hakimini Bağlaması )"
275Y3.HD23.9.1996E. 1996/7075 K. 1996/9630"ECRİMİSİL DAVASI ( Hakimin Taleple Bağlı Olması )
TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Bilirkişi Raporunda Daha Fazla Ecrimisile Hükmedilmişse de Taleple Bağlı Kalınarak Karar Verilmesi )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bilirkişi Raporunda Daha Fazla Ecrimisile Hükmedilmişse de Taleple Bağlı Kalınarak Karar Verilebileceğinden Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olması )"
275Y14.HD9.9.1996E. 1996/4076 K. 1996/5080"HÜKMÜN İNFAZ İMKANI ( Mecra hakkı )
MECRA HAKKI ( İnfazı mümkün hüküm )"
275Y15.HD19.6.1996E. 1996/3472 K. 1996/3483"MUHASEBE BİLGİSİ ( İbraz Edilecek Defterlerin ve Dayanağı Belgelerin İncelenmesinin Muhasebe Bilgisini Gerektirmesi )
DEFTER İNCELEMESİ ( İbraz Edilecek Defterlerin ve Dayanağı Belgelerin İncelenmesinin Muhasebe Bilgisini Gerektirmesi )
BİLİRKİŞİ ( İbraz Edilecek Defterlerin ve Dayanağı Belgelerin İncelenmesinin Muhasebe Bilgisini Gerektirmesi )"
275Y13.HD6.6.1996E. 1996/3176 K. 1996/5687"ALACAK DAVASI ( Davalıların İnşa Ettiği Binadan Alınan Dükkanın Geç Teslim Edilmesi Nedeniyle Uğranılan Zararlar )
DELİL TESPİTİ ( Mahkemece Dosya İçeriği Esas Alınmak Suretiyle Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
BİLİRKİŞİ ( Davalıların Savunması Üzerinde Mahkemece Durulmadığı İçin Bilirkişinin Bu Savunma Üzerinde Durmaması )
KİRA GİDERİMİ ( Gecikmeden Kaynaklanan Kira Giderimine İlişkin Bilirkişi Raporunun Gerekmesi )"
275Y11.HD6.6.1996E. 1996/3466 K. 1996/4137"ALACAK DAVASI ( Davalı Şirket Eski Müdürünün Şirkete Ait Çağrı Cihazını İade Etmemesi Nedeniyle )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( Mahkemece Üçüncü Kez Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Çelişkinin Giderilmesinin Sağlanması )
RAPOR DÜZENLEYEN BİLİRKİŞİLERİN FAZLA OLMASI ( Raporun Yeterliliği Konusunda Belirleyici Faktör Olmaması )"
275Y13.HD9.5.1996E. 1996/3853 K. 1996/4314"ALACAK DAVASI ( Ortak Alınan Taşınmazdaki Ortaklık Payının Tahsili İstemi )
ORTAKLIĞIN TASFİYESİ ( Delil Tespiti Raporuna İtiraz Edilmesi Durumunda Mahkemece Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
DELİL TESPİTİ RAPORUNA İTİRAZ EDİLMESİ ( Mahkemece Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Delil Tespiti Raporuna İtiraz Edilmesi Durumunda Mahkemece Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )"
275Y10.HD21.3.1996E. 1996/2331 K. 1996/2352"RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI ( Sosyal Sigortalar Kurumunca Açılması )
BİLİRKİŞİ HEYETİNİN OLUŞUMU ( Hastanenin Kusurunun Olup Olmadığı )
HASTANENİN KUSURLU OLMASI ( Bilirkişi Heyetinin Oluşması )
RAPORLARIN DENETLENMESİ ( İstek Gözönünde Tutularak Karar Verilmesi )"
275Y15.HD15.3.1996E. 1996/134 K. 1996/1400"EKSİK BİLİRKİŞİ RAPORU ( Teminatın İrad Kaydedilip Kaydedilmediğinin Açıklanmamış Olması )
TEMİNATIN İRAD KAYDI ( Eser Sözleşmesi-Eksik Bilirkişi Raporu )"
275Y15.HD5.2.1996E. 1996/346 K. 1996/572"BİLİRKİŞİLERDEN BİRİNİN HEYETE KATILMASINDAN ÖNCE HAZIRLANAN RAPOR ( Hükme Esas Alınamaması )
BİLİRKİŞİNİN KURUL ÇALIŞMASINA ALINMAMASI ( Raporun Hükme Esas Alınamaması )"
275Y15.HD24.1.1996E. 1995/7011 K. 1996/312"GECİKME TAZMİNATI ( İnşaatın Zamanında Tamamlanmaması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İnşaatın Zamanında Tamamlanmaması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Gecikme Tazminatı Konusunda Tek Kişiden Alınan Raporun Yetersizliği )
FAZLA İNŞAAT ( Ek Süre ve İpoteğin Kaldırılması Konusunda Yeterli Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )
EK SÜRE ( Fazla İnşaat Sebebiyle )
İPOTEĞİN KALDIRILMASI ( Fazla İnşaat Sebebiyle )"
275Y20.HD28.12.1995E. 1995/10488 K. 1995/17623"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Teknik Bilirkişinin Eksik Raporu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Eksik Olması Nedeniyle Hüküm Kurulaması )
ORMAN TAHDİT HARİTASI İLE UYUM SAĞLAYAN EKSİK KROKİ VE RAPOR ( Teknik Bilirkişinin Raporuna Dayanılarak Hüküm Kurulaması )"
275Y13.HD25.12.1995E. 1995/10749 K. 1995/11675"FOTOKOPİ ( Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılıp Yapılamaması-Senet )
SENET ( Fotokopi Üzerinde Bilirkişi İncelemesi Yapılıp Yapılamaması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Senet Fotokopisi Üzerinde Yapılamaması )"
275YHGK6.12.1995E. 1995/4-812 K. 1995/1057"İLLİYET BAĞI
TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Terör faktörü )
TERÖR FAKTÖRÜ ( Tazminatın takdiri )"
275YHGK8.11.1995E. 1995/19-601 K. 1995/938"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ZORUNLUĞU ( Trafik kazasında kusur oranı )
TRAFİK KAZASINDA KUSUR ORANI ( Bilirkişi incelemesi zorunluğu )"
275Y18.HD26.10.1995E. 1995/9944 K. 1995/10792"KAMULAŞTIRMA BELGELERİNİN TEBLİĞİ ( Noterden Sorularak Davanın Süresinde Açılıp Açılmadığının Tepiti )
RESMİ VERİLERİN DENETLENMESİ ( Bilirkişi Raporlarında Esas Alınan )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA FARKLILIKLAR ( Çelişkinin Giderilmesi İçin Uzlaştırıcı Bir Rapor Alınması )
UZLAŞTIRICI BİLİRKİŞİ RAPORU ( Diğer Raporlar Arasındaki Çelişkiyi Gidermek İçin )
FAİZ BAŞLANGICI ( Kamulaştırılanın Mülkiyetinin İdareye Geçtiği Tarihten İtibaren )
KAPİTALİZASYON FAİZİ ( Mükerrer Değerlendirme )"
275YHGK18.10.1995E. 1995/4-566 K. 1995/820"BİLİRKİŞİ YASAĞI ( Hukuki sorunlar )
KUSUR TESBİTİ
BANKA KAYITLARININ İNCELENMESİ ( Bilirkişi gerekliliği )"
275Y13.HD3.7.1995E. 1995/5684 K. 1995/6645"BİLİRKİŞİ ( Sözleşme ve Kanuna Aykırılığın Tespiti )
SÖZLEŞME VE KANUNA AYKIRILIĞIN TESPİTİ ( Bilirkişiye Başvurulamaması )
TEMERRÜT ( Bonoların Ödenmemesi-Noter Protestosu )
ÖDEMEME PROTESTOSU ( Bono Bedellerinin Ödenmemesi-Temerrüt Olgusunun İspatı )"
275Y13.HD28.6.1995E. 1995/4422 K. 1995/6443"TAZMİNAT DAVASI ( Satıcının Taahhüdünü Yerine Getirmemesi Nedeniyle Uğranılan Zarar )
SATICININ TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİ ( Alıcı İdarenin Uğranılan Zararının Bilirkişi Heyeti Tarafından Belirlenmesi )
BİLİRKİŞİ ( Satıcının Taahhüdünü Yerine Getirmemesi Üzerine Alıcı İdarenin Uğradığı Zararın Bilirkişi Heyeti Tarafından Belirlenmesi )"
275Y7.HD20.6.1995E. 1994/3644 K. 1995/7093"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Uygulamanın Yetersiz Olması )
YÖNTEMİNE UYGUN MERA ARAŞTIRMASl ( Bilirkişiye Başvurulması )
UZMAN BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMASI ( Zorunlu Haller Bulunması )"
275Y4.HD13.6.1995E. 1994/6307 K. 1995/5051"HAKİMLİK MESLEĞİ ( Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenebilecek Uyuşmazlık - Mahkemece Bilirkişiye Başvurulması ve Raporundaki Görüşün Hükme Dayanak Yapılmasının Usule Aykırılığı - Manevi Tazminat/T.V.'de Siyasi Partiye ve Mensuplarına Hakaret )
BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMAYACAK HALLER ( Manevi Tazminat/T.V.'de Siyasi Partiye ve Mensuplarına Hakaret - Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenebilecek Uyuşmazlık )
MANEVİ TAZMİNAT ( T.V.'de Siyasi Partiye ve Mensuplarına Hakarete Dayalı - Uygun İlliyet Bağı Teorisi/Davacının Manevi Üzüntüsü İle Haksız Eylem Arasında Hukuk Düzeni Değil Mantık Bakımından Bağlantı Olduğu Reddi Gereği )
SİYASİ PARTİ VE MENSUPLARINA HAKARETE DAYALI TAZMİNAT TALEBİ ( T.V.'de - Uygun İlliyet Bağı Teorisi/Davacının Manevi Üzüntüsü İle Haksız Eylem Arasında Hukuk Düzeni Değil Mantık Bakımından Bağlantı Olduğu Reddi Gereği )
İLLİYET BAĞI ( T.V.'de Siyasi Partiye ve Mensuplarına Hakaret - Manevi Tazminat Talebi/Davacının Manevi Üzüntüsü İle Haksız Eylem Arasında Hukuk Düzeni Değil Mantık Bakımından Bağlantı Olduğu Reddi Gereği )
HAKSIZ EYLEM ( Manevi Tazminat/T.V.'de Siyasi Partiye ve Mensuplarına Hakaret - Partiye Mensup Her Kişinin Dava Açması Durumunda Failin Altından Kalkamayacağı Tazminat Borcu Altına Gireceği/Hukuken Kabul Edilemeyeceği )"
275Y1.HD29.5.1995E. 1995/7038 K. 1995/7868"ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Paftanın Uygulanmasında Asıl Olan )
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ( Bilirkişi Yoluyla Başvurulması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ ( Yeni Bilirkişi İncelemesi Yapılması )"
275Y15.HD20.4.1995E. 1994/6303 K. 1995/2382"ESER SÖZLEŞMESİ ( Teslimden Önce Binanın Yanması-Projeye Aykırı Yapı Nedeniyle Geçici Kabulün Gerçeklememesi )
TESLİMDEN ÖNCE BİNANIN YANMASI ( Eser Sözleşmesi-Projeye Aykırı Yapı Nedeniyle Geçici Kabulün Gerçeklememesi )
GEÇİCİ KABULÜN PROJEYE AYKIRI YAPI NEDENİYLE GERÇEKLEŞMEMESİ ( Eser Sözleşmesi-Teslimden Önce Binanın Yanması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Hukuki Konular-Kusur Tespiti )
KUSUR TESPİTİ ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılıp Yaptırılamaması )"
275Y13.HD28.3.1995E. 1995/2814 K. 1995/3019"CARİ HESAP SÖZLEŞMESİYLE SATIN ALINAN EMTİA ( Sözleşmenin Tarafı Olmayıp Vekil Olarak Mal Alan Kişinin Borçlu Olmaması )
VEKİL SIFATIYLA MAL ALMAK ( Cari Hesap Sözleşmesi-Borçlu Duruma Düşmeme )
BİLİRKİŞİ ( Hukuki Bilgiyle Çözülmesi Gereken Konularda )
HAKİMİN HUKUKİ BİLGİSİYLE ÇÖZÜLECEK KONULAR ( Bilirkişiye Başvurulamaması )"
275Y10.HD14.3.1995E. 1995/2008 K. 1995/2571"PRODÜKSİYON AMİR YARDIMCISI VE YÖNETMEN OLARAK ÇALIŞMA ( Sigortalı Sayılma Bakımından )
İSTİSNA AKTİ-HİZMET AKTİ AYIRIMI ( Hakim Eldeki Verilere Göre Hukuki Bilgisiyle Çözmelidir )
SİGORTALI SAYILMA ( Hizmet Akdi Gereği Çalıştığı Gerekçesiyle )
BİLİRKİŞİYE BAŞVURMA ( Hukuki Tavsif Hakimin Görevidir )"
275Y15.HD2.2.1995E. 1995/404 K. 1995/479"YÜKLENİCİYE FAZLA YAPILAN ÖDEME ( Kesin Hesap Raporunun Kesinleşmesiyle Faiziyle Ödemek Zorunda Kalması )
KESİN HESAP RAPORU ( Yüklenicinin Tebliğ Edilen Rapora Süresinde İtiraz Etmemesiyle Kesinleşmesi )
EKSİK VE KUSURLU İŞLER ( Memurlarının Sorumlu Olup Olmadığının Tespiti İçin Bilirkişi Raporu Alınması )
MEMURLARIN SORUMLULUĞU ( İnşaattaki Eksik ve Kusurlu İşler Bakımından )
BERAAT KARARININ ETKİSİ ( Sorumluluğa İlintisi Bakımından Hukuk Hakimini Bağlamaması )"
275YHGK21.12.1994E. 1994/19-428 K. 1994/866"İFA UĞRUNA EDİM AMAÇLI SÖZLEŞME ( Banka Kredi Borcunun Mal ile Tasfiyesi )
BANKA KREDİ BORCUNUN BANKACA BORÇLUSUNUN MALINI SATARAK TASFİYESİ SÖZLEŞMESİ
SÖZLEŞME ( Bankanın Kredi Borçlusunun Malının Satışı İçin Belediyeyle Yaptığı )
ŞARTNAMEYE UYGUN MAL TESLİMİ ETMEMEK ( Sözleşmenin Feshi Sebebi )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Malın Sözleşmeye Uygun Teslim Edilmemesi )"
275Y4.HD21.11.1994E. 1994/7768 K. 1994/10075"PTT. YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU ( Kendisine Teslim Edilen Evrakları Kaybetmesi Dolayısıyla )
TAZMİNAT HAKKI ( PTT'nin Kendisine Gönderilen Evrakları Kaybettiği Şahsın )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Teknik ve Özel Bilgiyi Gerektiren Bir Durum Yoksa yapılamaması )"
275Y13.HD21.11.1994E. 1994/8861 K. 1994/10259"TAZMİNAT DAVASI ( Kiracı Olan Davalı Şirketin Kiralananı Hor Kullanması ve Hasarlı Bir Şekilde Tahliye Etmesi Nedeniyle )
KİRALANANIN HOR KULLANILMASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Mahkemece Sözleşmeye Aykırı Davranıştan Dolayı Başka Mahkemede Yaptırılan Bilirkişi Raporundaki Miktara Göre Hüküm Kurulması )
BİLİRKİŞİ ( Mahkemece Sözleşmeye Aykırı Davranıştan Dolayı Başka Mahkemede Yaptırılan Bilirkişi Raporundaki Miktara Göre Hüküm Kurulması-Bilirkişi Raporunun Bağlayıcı Olmaması )"
275Y1.HD10.11.1994E. 1994/11683 K. 1994/14023"BAŞKASININ ARSASINA İNŞAAT
KÂL"
275Y20.HD11.10.1994E. 1993/8410 K. 1994/11874"TESBİTE İTİRAZ ( Kesinleşmiş Orman Tahdit Haritasının Uygulanması )
UZMAN BİLİRKİŞİ ( Orman Yüksek Mühendisi veya Orman Mühendisi )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ( Tahditten Evvelki Zilyetliğin Geçerli Olması )"
275Y18.HD11.10.1994E. 1994/10631 K. 1994/12072"BİLİRKİŞİ KARARLARININ OYBİRLİĞİ ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI ( Bilirkişi Kurullarının Oybirliği ile Karar Vermelerinde Bir Yasal Zorunluluk Bulunmaması )
BİLİRKİŞİ KURUL KARARLARININ ŞEKLİ ( Bilirkişi Kurullarının Oybirliği ile Karar Vermelerinde Bir Yasal Zorunluluk Bulunmaması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Bilirkişi Kurullarının Oybirliği ile Karar Vermelerinde Bir Yasal Zorunluluk Bulunmaması )"
275Y20.HD27.9.1994E. 1993/7165 K. 1994/10954"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Orman Sınır Noktaları )
KESİNLEŞMİŞ ORMAN SINIRI ( Çelişen Teknik Bilirkişi Raporu ve Krokisinin Hükme Esas Alınamaması )
BİLİRKİŞİ RAPOR VE KROKİSİ ( Kesinleşmiş Orman Sınır İle Çelişmesi Durumunda Hükme Esas Alınamaması )"
275Y15.HD28.6.1994E. 1994/742 K. 1994/4368"ESER SÖZLEŞMESİ ( Arsa Sahiplerinden Sadece Birisi Olan Davacının Eldeki Davadaki Sınırlı İstemi Dikkate Alınarak Cezanın Yerindeliğine Karar Verilmesinin Yanlış Olması )
BİLİRKİŞİ ( Uyuşmazlığın Niteliğine Göre Özel ve Teknik Bilgiler Göz Önüne Alınarak Bilirkişilerin Seçilmesinin Gerekmesi )
CEZANIN YERİNDELİĞİ ( Arsa Sahiplerinden Sadece Birisi Olan Davacının Eldeki Davadaki Sınırlı İstemi Dikkate Alınarak Cezanın Yerindeliğine Karar Verilmesinin Yanlış Olması )"
275Y15.HD16.6.1994E. 1993/5131 K. 1994/4030"ESER SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN FAZLA İŞLERİN TESPİTİ ( İnşaatın Resmi Kurumlar Tarafından Durdurulduğu ve Sözleşme Dışı İşler Yapılmak Suretiyle İşin Teslim Süresinin Geciktirilmesi )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eser Sözleşmesine Dayalı Olayda Hükmedilen Eksik İşler Bedelinin Dava Tarihindeki Rayiçlere Göre Hesaplanıp Hesaplanmadığının Bilirkişilerden Sorulmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Hükmedilen Eksik İşler Bedelinin Dava Tarihindeki Rayiçlere Göre Hesaplanıp Hesaplanmadığının Bilirkişilerden Sorulmasının Gerekmesi )
RAYİÇ DEĞERİN HESAPLANMASI ( Sözleşme Dışı Eksik İşlerin Hesaplanmasında Dava Tarihindeki Rayiç Değerlere Göre Hesaplama Yapılmasının Gerekmesi )"
275Y15.HD6.6.1994E. 1993/5259 K. 1994/3640"GÖTÜRÜ BEDEL ( Eser Sözleşmesi )
FİZİKİ ORAN ( Eserin Fiziki Oranına Göre Götürü Bedelin Ne Miktarının Ödeneceğinin Tespiti )
ESER SÖZLEŞMESİ ( Eserin Fiziki Oranına Göre Götürü Bedelin Ne Miktarının Ödeneceğinin Tespiti )
DELİLLER ( Mevcut Senet ve İmzalı Belgelerin Değerlendirilip Yemin Teklifinin Hatırlatılması )"
275YHGK1.6.1994E. 1994/4-92 K. 1994/380"MANEVİ TAZMİNAT ( Şikayet dilekçesinde tahkir )
ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE TAHKİR “MAFYA” SUÇLAMASI
AŞIRI ALKOLLÜ SUÇLAMASI
ZİLZURNA KAFA ÇEKEN AZGIN KİŞİ SUÇLAMASI
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ GEREKSİZLİĞİ ( Manevi tazminat )"
275Y3.HD11.4.1994E. 1994/4528 K. 1994/5891"ECRİMİSİL ( Paydaştan )
İNTİFADAN MEN KOŞULU ( Ecrimisil )
BİLİRKİŞİ SEÇİMİ"
275Y4.HD4.3.1994E. 1993/8557 K. 1994/2138"VEKİLİN SORUMLULUĞU ( Doktorun hastasına karşı )
YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI RAPORUNUN BAĞLAYICILIĞI
DOKTURUN SORUMLULUĞU ( Hastasına Karşı Vekil Gibi Sorumlu Olması )
VEKALET SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK ( Doktorun İhmali Neticesi Bebeğin Ölmesi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Talebi )
DOKTORUN İHMALİ NETİCESİ BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ İDDİASI ( Anne-Babanın Maddi ve Manevi Tazminat Talebi - Yüksek Sağlık Şurası Kararlarının Niteliği )
TAZMİNAT TALEBİ ( Doktorun İhmali Sonucu Yeni Doğan Bebekleri Ölen Anne-Babanın )
YÜKSEK SAĞLIK ŞURASININ NİTELİĞİ ( Doktorların Sorumluluklarının Tesbitinde Zorunlu Bilirkişi Olmadığı )
TIBBİ KONULARDA BİLİRKİŞİLİK ( Yüksek Sağlık Şurasının Zorunlu Bilirkişi Kurulu Olmadığı ve Dava İçeriğine Aykırı Raporunun Geçersizliği )"
275Y20.HD9.2.1994E. 1994/268 K. 1994/1045"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Orman Olan Yerin Belirlenmesi )
ORMAN OLAN YERİN BELİRLENMESİ ( Kesinleşmiş Tahdit Haritasının Yerine Uygulanması İle Çözümlenmesi )
BİLİRKİŞİ ( Orman Olan Yerin Belirlenmesi Konusunda )"
275YHGK2.2.1994E. 1993/4-746 K. 1994/32"YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA TECAVÜZ
KİŞİLİK HAKLARININ YAYIN YOLUYLA İHLALİ ( Manevi tazminat )
MANEVİ TAZMİNAT ( Kişilik haklarının yayın yoluyla ihlali )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiler )
KAMU YARARI ( Haber )
HABER ( Kamu yararı )"
275Y15.HD20.1.1994E. 1993/441 K. 1994/176"ALACAK DAVASI ( Yüklenicinin İşi Zamanında Bitirmemesi )
BİLİRKİŞİ ( Bürokratik İşlemlerin Belli Sürelerle Sınırlandırılmasının Mümkün Olmaması )
İNŞAAT RUHSATI İÇİN SÜRE TAYİNİ ( Bürokratik İşlemlerin Belli Sürelerle Sınırlandırılmasının Mümkün Olmaması )
KAR MAHRUMİYETİ ( Yüklenicinin İşi Zamanında Bitirmemesi Nedeniyle Uğranılan Zarar )"
275Y4.HD7.12.1993E. 1992/12356 K. 1993/14195"HAKSIZ FİİL TAZMİNATI ( Zarar Tesbit Raporuna İtiraz Edilmesi )
KEŞİF ( Zarar Tesbit Raporuna İtiraz Edilmişse Yeniden Yapılacağı )
ZARAR TESBİTİ ( Haksız Fiil Sahibi Şahsın Uğradığı )"
275YHGK24.11.1993E. 1993/12-534 K. 1993/741"İMZA İNKARI ( Bilirkişi raporları arasında çelişki )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( İmza inkârı )
İTİRAZ ( İmza inkârı )"
275Y15.HD22.11.1993E. 1992/6654 K. 1993/4712"ESER SÖZLEŞMESİ ( Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin Sözleşme Eki Olması )
SÖZLEŞME EKİ ( Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi )
BAYINDIRLIK İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ ( Sözleşme Eki Olması )
HAKEDİŞLERDE İHTİRAZİ KAYIT ( Bağlı Kayıtttaki İtirazlar Saklı Kalmak Kaydıyla )"
275Y7.CD26.10.1993E. 1993/3878 K. 1993/5619"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Naklihane Eşyası Adı Altında Yurda Kaçak Eşya Sokulması - Bilirkişinin Araştırması Gereken Hususlar )
NAKLİHANE EŞYASI ( Adı Altında Yurda Kaçak Eşya Sokulması/1918 Sayılı Kanuna Muhalefet - Bilirkişinin Araştırması Gereken Hususlar )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Dayanarak Karar Verilemeyeceği - Naklihane Eşyası Adı Altında Yurda Kaçak Eşya Sokulması )"
275Y8.HD11.10.1993E. 1992/7351 K. 1993/9969"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Zilyetlik Nedeniyle )
ZİLYEDLİĞİN İSBATI ( Tanıkla İspatının Mümkün Olması )
TANIKLA İSPAT ( Zilyetlik )
BİLİRKİŞİNİN ZİLYETLİĞE DAYALI SÖZLERİ ( Zilyetlik Davaları Ancak Tanıkla İspat Edileceğinden Dolayı Önem Verilmemesi )"
275Y15.HD11.10.1993E. 1992/5707 K. 1993/3954"BAYINDIRLIK İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ ( Ara hakedişler )
ARA HAKEDİŞLERE İTİRAZ ( İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )
LİKİD OLMAYAN ALACAK ( İcra İnkar Tazminatına Hükmedilememesi )
İNKAR TAZMİNATI ( Alacak Likid Değilse Hükmedilememesi )"
275Y4.HD5.10.1993E. 1992/5137 K. 1993/11506"HAKSIZ FİİL TAZMİNATI ( Patlayıcı Madde Kullanılarak Kuyu Suyunun Kesilmesine Neden Olmak )
PATLAYICI MADDE KULLANMA ( Kuyu Suyunu Yok Ettiği İddiasıyla Tazminat Talebi )
TAZMİNAT TALEBİ ( Patlayıcı Kullanarak Kuyudaki Suyun Kaybolmasına Sebep Olmak )"
275Y4.HD1.10.1993E. 1992/1511 K. 1993/11352"TAZMİNAT DAVASI ( Davalıların Görevi Savsaması Nedeniyle Meydana Gelen Zarar )
BANKACILIK ( Bilirkişi Yoluna Gidilmesi )
BİLİRKİŞİLERİN SEÇİMİ ( Uyuşmazlığın Niteliğine Göre Özel ve Teknik Bilgilerin Gözönüne Alınması )
HAKİMİN GÖREVİ ( Kanıtların Değerlendirilmesi Olguların Belirlenmesi ve Hukuki Nitelendirme Gibi Tamamıyla Kendisine Ait Yargılama Çalışması )"
275Y20.HD13.7.1993E. 1992/11719 K. 1993/6273"TAPULAMA TESBİTİNE İTİRAZ ( Nizalı Parsellerin Bir Kısmının Orman Sahası Olduklarına İlişkin Bilirkişi Raporu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Nizalı Parsellerin Bir Kısmının Orman Sahası Olduklarına İlişkin )
UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mahkemenin Bilirkişi Raporuna Karşı Yeni Rapor Hazırlattırması )
ORMAN SAYILMAMASI ( Mahkemenin Vergi Kayıtlarına Bakması ve Gözleme Göre Orman Saymaması Nedeniyle Hüküm Kurması )"
275YHGK30.6.1993E. 1993/15-164 K. 1993/501"İSTİSNA AKDİ ( Sözleşmenin yorumlanması )
SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI ( Bilirkişiye gidilemez )
BİLİRKİŞİYE MÜRACAAT ( Akdin yorumlanması )
SÖZLEŞME DIŞI KAZANILAN FAZLA DAİRELER"
275Y7.CD26.5.1993E. 1993/1549 K. 1993/3464"1918 SAYILI KANUNA MUHALEFET ( Eşyaların Yabancı Menşeeli Olup Olmadığı Yabancı Menşeli İse CİF ve Gümrüklenmiş Piyasa Değerinin Tespiti - Bilirkişi Beyanına Göre Hüküm Tesis Etmek Gerektiği )
BİLİRKİŞİ BEYANI ( Eşyaların Yabancı Menşeeli Olup Olmadığı Yabancı Menşeli İse CİF Ve Gümrüklenmiş Piyasa Değerinin Bilirkişi İncelemesiyle Tespitinden Sonra Hüküm Tesis Etmek Gerektiği )"
275Y10.HD29.4.1993E. 1991/7579 K. 1993/4474"KUSUR ORANININ BELİRLENMESİ ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı - İşçinin Ölümü )
BİLİRKİŞİ SEÇİMİ ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı - İşçinin Ölümü )
MAHKEMENİN GÖREVİ ( Bilirkişi Seçimi - Zararlandırıcı Sigorta Olayı - İşçinin Ölümü )"
275Y15.HD10.2.1993E. 1992/2696 K. 1993/540"YÜKLENİCİ KUSURU ( İhaleden Önce Teknik Eleman Temin Edilmemesi )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Yüklenicinin Vasıflı Eleman Bulamadığı İçin İşi Yapamaması )
VASIFLI ELEMAN TEMİNİ ( Yüklenicinin İhaleden Önce Temin Etmesi Gereği )"
275YHGK16.12.1992E. 1992/18-715 K. 1992/740"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI ( Tarım Arazisinin )
TAŞINMAZIN MEVKİ VE ŞARTLARI VE OLDUĞU GİBİ KULLANILMASI HALİNDE GETİRECEĞİ NET GELİR ( Kamulaştırma )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNDE OBJEKTİF ÖLÇÜLER
KAMULAŞTIRMADA HAKİMİN BİLİRKİŞİ RAPORU İLE BAĞLI OLMAMASI
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hakimin Kamulaştırmada Bağlı Olmaması )"
275YHGK10.10.1992E. 1991/11-398 K. 1992/487"MENFİ TESPİT ( Bilirkişi İncelemesi )
YAPILAN ÜÇ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Dava Konusu Bono Üzerindeki İmzayı Havi Pulun Başka Senetten Alınıp Alınmadığının Açıklığa Kavuşmaması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Dava Konusu Bono Üzerindeki İmzayı Havi Pulun Başka Senetten Alınıp Alınmadığının Açıklığa Kavuşmaması )
BONO ÜZERİNDEKİ İMZA ( Bilirkişi İncelemesine Rağmen İmzanın Açıklığa Kavuşturulamaması )
EKSİK İNCELEME ( Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki Bulunması )
RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Eksik İnceleme Sonucu Hüküm Verilmesi )"
275YHGK17.6.1992E. 1992/6.290 K. 1992/370"TAHLİYE ( İşyeri ihtiyacı )
İKTİSAP VE İŞYERİ İHTİYACI SEBEBİYLE TAHLİYE
İŞE ELVERİŞLİLİK ( Tahliyesi istenen yerin )
BİLİRKİŞİ RAPORU HAKİMİ BAĞLAMAZ ( Mecurun işe elverişsizliği )"
275Y4.HD21.5.1992E. 1991/2760 K. 1992/6883"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Küçüğün Vermiş Olduğu Zarardan Dolayı Aile Reisinden Tazminat İstenilmesi )
AİLE REİSİNİN SORUMLULUĞU ( Aile Reisinin Küçüğün Haksız Eyleminden Doğan Zarardan Sorumluluğunun Asıl Olması )
KÜÇÜĞÜN VERMİŞ OLDUĞU ZARARDAN SORUMLULUK ( Aile Reisinin Küçüğün Haksız Eyleminden Doğan Zarardan Sorumluluğunun Asıl Olması )
BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMASI ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel Hukuki Bilgi ile Çözümlenmesi Mümkün Nitelikte Bulunan Uyuşmazlıkta Bilirkişi Görüşüne Başvurulmaması )"
275Y15.HD12.5.1992E. 1992/2181 K. 1992/2392"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Başvurulması Şartları )
İSTİHKAK İDDİASI ( Hakdüşürücü Süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İstihkak Davasında )"
275Y11.HD7.5.1992E. 1990/7057 K. 1992/5952"İPTAL DAVASI ( Haksız İtiraz )
GEMİ BOŞALTILMASI ( Bilirkişi Raporu Düzenlenmesi )
İTİRAZ ( Bilirkişice Hazırlanan Rapora İtiraz Eden Davalı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davalı Tarafın Rapora İtirazı )
EK RAPOR ALINMASI ( Bilirkişi Raporuna Davalının İtirazı )"
275Y5.HD5.5.1992E. 1992/5075 K. 1992/12234"TAZMİNAT DAVASI ( Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle )
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Taşınmaz Malın Değerinin Bir Mülk Bilirkişi ile Taşınmaz Malın Niteliğine Göre İki Teknik Bilirkişiden Oluşuna Kurula Tespiti )
BİLİRKİŞİ KURULU ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Malın Değerinin Bilirkişi Kuruluna Tespiti )"
275Y15.HD26.3.1992E. 1992/1430 K. 1992/1586"BİLİRKİŞİ ( Çözümü Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Konularda Görüşüne Başvurulan Kişi Olması )
ÇÖZÜMÜ ÖZEL VEYA TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN DURUMLAR ( Bilirkişiye Başvurulması )
HAKİMLİK MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ HUKUKİ BİLGİ İLE ÇÖZÜMÜN MÜMKÜN OLMASI ( Bilirkişiye Başvurulamaması )
YARGI ERKİNİN BAĞIMSIZ HAKİMLEREC KULLANILMASI ( Bilirkişiye Hukuki Konularda Başvurulması Halinde Kuralın Zedelenmesi )"
275Y4.HD25.2.1992E. 1990/12979 K. 1992/2257"TAZMİNAT DAVASI ( Şirket Ortağı ve Müdürü Olan Şahsın Yaralanması )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Şirket Vekilinin Davayı Açması )
BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜNE BAŞVURMAMA ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel Hukuki Bilgi İle Çözümlenmesi Mümkün Olan Uyuşmazlık )
ZARAR GÖREN ŞAHIS ( Zarar İle Haksız Fiil Arasında Uygun İlliyet Bağının Bulunması )
TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNABİLME ( Kişinin İhlal Edilen Hukuk Kuralının Himaye Ettiği Şahıslardan Olması )"
275Y15.HD24.10.1991E. 1991/1695 K. 1991/5031"ÖZEL YADA TEKNİK BİLGİ GEREKTİREN DURUMLAR ( Bilirkişi Görüşüne Başvurulması )
BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMASI ( Mahkemece Çözümü Özel Yada Teknik Bilgi Gerektiren Durumlarda )
HAKİMLİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ KONULAR ( Bilirkişiye Başvurulamaması )
MADDİ VAKILAR ( Bilirkişinin Görüş Bildirebileceği Alan )
DELİLLERİ TAKDİR YETKİSİ ( Bilirkişilerin Yetkisinin Olmaması )
HUKUKİ GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİ ( Bilirkişilerin Yetkisinin Olmaması )"
275Y4.HD21.10.1991E. 1990/8857 K. 1991/8988"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Nedeniyle )
BİLİRKİŞİYE BAŞVURULMASI ( Çözümü Özel veya Teknik Bilgi Gerektiren Konularda )
KUSURU MAHKEMENİN BELİRLEMESİ ( Bilirkişi Yerine Geçerek Tespitte Bulunmasının İsabetsiz Olması )"
275Y15.HD11.4.1991E. 1990/4352 K. 1991/1939"ESER SÖZLEŞMESİ ( Bilirkişi Düşüncesinin Mahkeme Kararının Gerekçesini Oluşturamaması - Sözleşmenin Uygulama Metodundan Doğan Farklılıkların Ek İş Olarak Düşünülememesi )
BİLİRKİŞİ DÜŞÜNCESİ ( Mahkeme Kararının Gerekçesini Oluşturamaması )
HAFRİYAT VE FORE KAZIK İŞİ ( Forajın Hafriyattan Sonraya Bırakılması - Hafriyattan Önceki Forajın Ek İş Olarak Düşünülememesi )
BASİRETLİ TACİR GİBİ DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Eser Sözleşmesinin Uygulanma Metodundan Doğan Ek Masrafın Tazmini Talebi )"
275Y15.HD8.4.1991E. 1990/4450 K. 1991/1798"ESER SÖZLEŞMESİ ( Ücret Ödeme Şekli ve Zamanı )
ÜCRET ÖDEME ŞEKLİ VE ZAMANI ( Eser Sözleşmesinde )
SÖZLEŞME SERBESTİSİ ( Eser Sözleşmesinde Ücret Konusunda )
ÜCRET ( Eser Sözleşmesinde )"
275Y15.HD12.12.1990E. 1990/5347 K. 1990/5455"HARİCEN SATIŞ ( Sözleşme Dışı Yapılan Fazla Bölümler )
SÖZLEŞMENİN YORUMU ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Fazlaya İlişkin Bölümlerin Kime Ait Olacağı )
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Akit Dışı Fazla Yapılan Bölümler )
FERAGAT ( Sözleşme Dışı Kazanılan Fazlaya İlişkin )
SÖZLEŞME DIŞI KAZANILAN FAZLA DAİRELER ( Müteahhit ve Arsa Sahiplerinin Payları Oranında Hak Sahibi Olmaları )"
275Y1.HD10.12.1990E. 1990/12888 K. 1990/14411"MAHKEMENİN UZMAN BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALMADAN KARAR VERMESİ ( Elatmanın Önlenmesi )
ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Mahkemenin Uzman Bilirkişiden Rapor Alma Zorunluluğu )"
275YHGK28.11.1990E. 1990/5-511 K. 1990/604"BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Hakimin Hüküm Tesis Etmesindeki Etkisi-Hakimin Subjektif Değerlendirmelerle Bu Raporları Yadsıyamayacağı )
KAMULAŞTIRMA DEĞERİNİN ARTIRILMASI ( Bilirkişi Raporlarını Yetersiz Bulan Hakimin Yeni Bilirkişi Seçmesi Gereği )
HAKİMİN BİLİRKİŞİ RAPORLARINI YETERSİZ BULMASI ( Yeni Bilirkişi Seçmesi ya da İnandırıcı Biçimde Raporlara İştirak Etmememe Nedenini Açıklaması Gereği )"
275Y8.HD30.10.1990E. 1990/4860 K. 1990/14346"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Etrafı Göl Sularıyla Çevrili Arazinin Hazine Adına Yapılan Tapu Kaydının İptal Edilerek Kendi Adlarına Tescilinin İstenmesi )
BİLİRKİŞİ ( Etrafı Göl Sularıyla Çevrili Arazi için Uzman Bir Jeologdan Rapor Alınmasının Gerekmesi )
GÖL ALANI ( Etrafı Göl Sularıyla Çevrili Arazinin Göl Alanı İçerisinde Olup Olmadığının Tespiti için Uzman Bir Jeologdan Rapor Alınmasının Gerekmesi )"
275Y11.HD15.10.1990E. 1989/6086 K. 1990/6541"KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Alacağın Bilirkişice Hesaplanması Zorunluluğu )
İNKAR TAZMİNATI ( Kredi Alacağının Hesaplanabilir Olması )
BANKA KREDİ HESABININ HESAPLANMASI ( İnkar Tazminatı )"
275YHGK23.5.1990E. 1990/9-198 K. 1990/314"KIDEM TAZMİNATI ( İş Sözleşmesinin Haksız Nedenle Feshi )
HİZMET AKDİNİN FESHİ ( Haklılık Olup Olmadığı Hususunda İnceleme Yapılması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Hizmet Akdinin Haksız Feshi Durumunda )
AVUKAT VE BANKA MÜFETTİŞİ ( Bilirkişi Kurulu )"
275Y10.HD20.3.1990E. 1990/2547 K. 1990/2749"BİLİRKİŞİ ( Sigortalı Olma Niteliğinin Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Bilgiyle Tespit Edileceği )
SİGORTALI NİTELİĞİ ( Sosyal Sigortalar Kanunu Anlamında )
SİGORTALI SAYILMAK ( Şartları ve Bu Konuda Bilirkişiye Başvurulamayacağı )"
275Y11.HD6.2.1990E. 1989/635 K. 1990/666"İCRA TETKİK MERCİİNDE ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU
İMZA İNKARI ( İcra Tetkik Mercii Kararının Bağlayıcılığı )
MENFİ TESBİT DAVASI ( İcra Tetkik Mercii Kararının Bağlayıcılığı )
İCRA TETKİK MERCİİ KARARININ BAĞLAYICILIĞI ( İmza inkârı )"
275Y14.HD26.1.1990E. 1989/8332 K. 1990/796"HÜKÜM ( Çelişkili Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN KENDİ İÇİNDE ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )"
275Y11.HD7.11.1989E. 1988/7630 K. 1989/6041"TAZMİNAT DAVASI ( Davalıya Ait Otobüsün Meydana Gelen Kaza Sonucu Davacıya Ait Benzin İstasyonunda Hasara Sebebiyet Vermesi )
TRAFİK KAZASI SONUCU TAZMİNAT DAVASI ( Davalıların Kazanın Oluşmasında Kusurları Olmadığını Savunmalarına Rağmen Mahkemece Araştırma Yaptırılmadan Davalı Aleyhine Hüküm Kurulması )
CEZA DAVASI ( Davalının Kusurlu Olmadığını Ceza Davasını Göstererek İddia Etmesi-Mahkemece Ceza Davasının Sonucunun Beklenmesi )"
275YHGK14.6.1989E. 1989/8-329 K. 1989/423"DAVA KONUSU YERİN ORMAN SAYILIP SAYILMADIĞI ( Bilirkişi Görüşüne Başvurulması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Nizalı Yerin Orman Olup Olmadığının Tespiti-Bilimsel Şekilde Hükümden Düşürülmedikçe Mahkemelerin Bununla Yetinmesi Gereği )"
275Y2.HD30.5.1989E. 1989/4901 K. 1989/5270"VASİ TAYİNİ ( Bilirkişinin Oy ve Düşüncesinin Hakimi Bağlamaması )
BİLİRKİŞİNİN OY VE DÜŞÜNCESİ ( Hakimi Bağlamamasının Manası )"
275YHGK17.5.1989E. 1989/12-263 K. 1989/371"İMZA İNKARI ( Yargıcın Bilirkişi İncelemesi Yaptırması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmza İnkarı Durumunda )
İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İmzaya İtiraz Edilmesi )"
275YHGK26.4.1989E. 1989/16-172 K. 1989/329"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Uyuşmazlığa Konu Olan Yerin Orman Alanı İçinde Olup Olmaması )
ORMAN ALANI İÇİNDE OLUP OLMAMA ( Memleket Haritası Amenajman Planı Vergi Kaydı Zilyetlik Durumu Gibi Yönlerden Ayrıntılı Biçimde İncelenmesi )
UYUŞMAZLIĞA KONU OLAN YER ( Orman Alanı İçinde Olup Olmamasına Göre Değerlendirilmesi )"
275YHGK12.4.1989E. 1989/10-138 K. 1989/258"TAZMİNAT DAVASI ( Hükme Dayanak Yapılması )
HÜKME DAYANAK YAPILAN TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Taraf Olmaması Nedeniyle Oradaki Kusur Raporu Bu Yargıda Bağlamaması )
KUSUR RAPORU ( Bu Davada Kesin Yargı Çevresinde Davalıyı Bağlamaması )
KESİN YARGI ÇEVRESİ ( Başka Yerde Alınan Kusur Raporunun Bağlayıcı Olmaması )
CEZADAKİ KUSURA İLİŞKİN MADDİ OLGULAR ( Hukuk Hakiminin Kusur Oranıyla Bağlı Olmaması )"
275Y11.HD2.3.1989E. 1988/5371 K. 1989/1251"BONO ( Teminat Senedi Olarak Verildiği İddiası )
TEMİNAT SENEDİ OLARAK VERİLDİĞİ İDDİA EDİLEN BONO ( İddianın Kanıtlanması )
DEFTER KAYITLARINA DAYANMA ( Karşı Tarafın Defterleri )"
275YHGK1.3.1989E. 1988/1-903 K. 1989/105"ELATMANIN ÖNLENMESİ VE TAZMİNAT ( Komşuluk Hukuku )
KOMŞULUK HUKUKU ( Elatmanın Önlenmesi ve Tazminat )
KUYU SUYUNUN KOMŞUYA ZARAR VERMESİ ( Bilirkişi Raporu ) BİLİRKİŞİ RAPORU ( Kuyu Suyunun Komşuya Zarar Vermesi )"
275Y6.HD20.1.1989E. 1988/16291 K. 1989/478"ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( İzale-i Şuyu )
TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMIŞ OLMASI ( Ortaklığın Giderilmesi )
İMAR MEVZUATINDAKİ İLKELERİN GÖZETİLMESİ ( Ortaklığın Giderilmesi )"
275Y12.HD16.1.1989E. 1988/13696 K. 1989/203"BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA ÇELİŞKİ ( İmza İncelemesinde )
İMZA İNCELEMESİNE AİT BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA ÇELİŞKİ"
275Y14.HD15.11.1988E. 1988/7995 K. 1988/7452"BİLİRKİŞİLERİN RAPORLARINDA HUKUKİ KONULARDA BEYANDA BULUNAMAMALARI ( Temliken Tescil Davası )
TEMLİKEN TESCİL DAVASI ( Bilirkişilerin Raporlarında Hukuki Konularda Beyanda Bulunmalarının Mümkün Olmaması )"
275Y1.HD25.2.1988E. 1987/12923 K. 1988/2024"TAPU İPTALİ VE TESCİL
HUKUKİ BİLGİYLE ÇÖZÜLECEK KONULARDA BİLİRKİŞİ DİNLEME YASAĞI"
275YHGK18.11.1987E. 1987/11-108 K. 1987/846"MÜTERAFİK KUSUR BULUNMASI ( Bilirkişi Tarafından Belirlenen Kusur Oranlarının Dikkate Alınması )
BİLİRKİŞİ ( Müterafik Kusur Durumunda Belirlenen Kusur Oranlarının Dikkate Alınması )
KUSUR ORANLARI ( Bilirkişi Tarafından Belirlenmesi )
TAZMİNAT DAVASI ( Müteraffik Kusur Durumunda Bilirkişilerin Belirlediği Kusur Derecelerinin Gözönünde Tutularak Hüküm Verilmesi )
TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ ( Müteraffik Kusur Durumunda Bilirkişilerin Belirlediği Kusur Derecelerinin Gözönünde Tutularak Hüküm Verilmesi )
BONO İPTALİ ( Müteraffik Kusur Durumunda Bilirkişilerin Belirlediği Kusur Derecelerinin Gözönünde Tutularak Hüküm Verilmesi )
MÜTERAFİK KUSUR ( Bilirkişilerin Belirlediği Kusur Derecelerinin Gözönünde Tutulması )"
275YHGK16.9.1987E. 1987/14-377 K. 1987/637"ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Başka Mahkemeden Tesbit Yoluyla Alınan Bilirkişi Raporu )
BAŞKA MAHKEMEDEN TESBİT YOLUYLA ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Elatmanın Önlenmesi Davası )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ"
275YHGK1.7.1987E. 1986/4-724 K. 1987/583"MANEVİ TAZMİNAT ( Takdir Edilecek Miktar )
TAKDİR EDİLECEK MİKTAR ( Mevcut Durumda Elde Edinmek İstenen Tatmin Duygusunun Etkisine Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kadar Olması )
HAKKANİYET GÖZETİLMESİ ( Manevi Tazminat Miktarının Belirlenmesinde )
ŞAHSİ MENFAATLERİ İHLAL EDİLEN KİMSE ( Manevi Tazminata Hükmedilmesi )"
275Y1.HD19.2.1987E. 1986/14607 K. 1987/1196"SAHTECİLİK İDDİASI ( Hak Düşürücü Süre )
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Sahtecilik Hukuksal Nedenine Dayalı Dava )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmzada Sahtecilik İddiası )
İMZADA SAHTECİLİK İDDİASININ İNCELENMESİ ( Bilirkişiye Başvurma Zorunluluğu )"
275Y2.HD30.10.1986E. 1986/9208 K. 1986/9482"AKIL HASTALIĞI ( Tıbbı Mütalaa Almak Zorunluluğu )"
275YHGK2.4.1986E. 1984/4-847 K. 1986/338"TAZMİNAT DAVASI ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILAN KONU ( Rapora Göre Karar Verilmesi )
RAPORA GÖRE KARAR VERME ( Bilirkişi İncelemesi Yaptırılan Konu )
YETERSİZ RAPOR ( Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması )"
275YHGK12.3.1986E. 1984/7-645 K. 1986/227"TAPULAMA TESPİTİNE İTİRAZ ( Dava Konusu Yerin Orman Olup Olmadığı )
RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Uygulamalı Keşif İle Giderilmesi )
UYGULAMALI KEŞİF ( Raporlar Arasındaki Çelişki )
TESPİTE İTİRAZ ( Dava Konusu Yerin Orman Olup Olmadığının Uygulamalı Keşif İle Belirlenmesi )"
275YHGK28.2.1986E. 1986/1-43 K. 1986/191"MÜDAHALENİN MEN-İ ( Tapulu Taşınmaza )
TAPULU TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Tapu Fen Memuru Sıfatını Taşıyan Uzman Bilirkişiden Faydalanılması )
TAPU FEN MEMURU OLAN UZMAN BİLİRKİŞİ ( Tapu Krokisinin Hükme Yetkili Biçimde Uygulanarak ve Hasıl Olacak Sonuca Göre Karar Verilmesi )"
275Y2.HD18.2.1986E. 1986/11256 K. 1986/1700"BİLİRKİŞİ ( Tenkis Hesaplarının Yapılması İçin Bilirkişiye Başvurulamayacağı )
TENKİS HESAPLARININ YAPILMASI ( Bilirkişiye Başvurulamayacağı )
HAKİMİN HUKUKİ BİLGİSİYLE HALLETMESİ GEREKEN KONULAR ( Bilirkişiye Başvuramayacağı-Tenkis Hesaplarının Yapılması )"
275Y4.HD14.11.1985E. 1985/7369 K. 1985/9399"MEMURUN HAKSIZ FİİLİ ( Devlete karşı rücu sorumluluğu )
İDARENİN MEMURA RÜCUU
MEMURUN SORUMLULUĞUNUN BELİRLENMESİNDE BİLİRKİŞİYE BAŞ VURMA"
275Y10.HD11.11.1985E. 1985/5681 K. 1985/6101"RÜCUAN ALACAK
CEZA-MEDENİ HUKUK İLİŞKİSİ
İŞ KAZASINDA RÜCU ( Sosyal Sigortalar Kurumunun Sorumlu işverene rücu )"
275YHGK18.1.1984E. 1983/7-335 K. 1984/9"TAPULAMA TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Gerçekten Orman Olup Olmaması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Taşınmazın Gerçekten Orman Olup Olmaması )
TAŞINMAZIN ORMAN OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Uzman Bilirkiş İncelemesi Yapılması )
ÇEVRE ARAZİNİN BİRLİKTE GÖZLEMLENMESİ ( Taşınmazın Gerçekten Orman Olup Olmadığının Uzman Bilirkişi İncelemesi ile Belirlenmesi )"
275YHGK30.11.1983E. 1981/11-264 K. 1983/1237"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Karşılığı Mevcut Çek İçin Karşılığı Bulunmadığının Belirtilmiş Olması )
GERÇEK DIŞI OLARAK ÇEKİN KARŞILIĞININ BULUNMADIĞININ BELİRTİLMESİ ( Gecikme Cezası İçin Bilirkişi İncelemesi Yapılması )
GECİKME CEZASI ( Bilirkişi İncelemesi )
GECİKME CEZASI ( Bankanın Lehtar Vergi Dairesine Çekin Karşılığı Yoktur Şeklindeki Gerçek Dışı Beyanı Dolayısıyla )
ÇEKİN KEŞİDE EDİLDİĞİ TARİH ( Zararın O Tarihte Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Saptanması Gereği )
ÇEK ( Bankanın Karşılığı Yoktur Şeklindeki Gerçek Dışı Beyanı Dolayısıyla Vergi Dairesinin Gecikme Cezası Kesmesi )"
275Y4.HD31.10.1983E. 1983/7133 K. 1983/9037"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HESABI"
275Y5.HD26.10.1983E. 1983/8136 K. 1983/8900"BİLİRKİŞİ SEÇİMİ ( Değişik Uzmanlık Dallarını Gerektiren Konular )
DEĞİŞİK UZMANLIK DALLARINI GEREKTİREN KONULAR ( Bilirkişi Kurulunun Her Konu İçin Uzman Olan Kişilerden Oluşturulması )"
275Y4.HD15.9.1983E. 1983/6364 K. 1983/7388"BİLİRKİŞİ ( Özel ve Teknik Bilgi Gerektirmeyen Konularda Bilirkişiye Gidilemeyeceği )
GEREKSİZ YERE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI ( Hakimin Sahip Olması Gereken Bilgiyle Halletmesi Gereken Konular )"
275YHGK8.6.1983E. 1980/11-1891 K. 1983/629"MENFİ TESPİT DAVASI ( Bozma Kararına Uyulması )
BOZMA KARARINA UYULMASI ( İmzalar Hakkında Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla İnceleme Yapılmasının Gerekmesi )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İmzaların Sahteliği Hakkında )
DİRENME KARARININ VERİLMESİNİN YANLIŞLIĞI ( Uzman Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmadan )"
275YHGK8.4.1983E. 1980/1885 K. 1983/357"TAPULAMA TESPİTİNE İTİRAZ ( Eksik Soruşturma İle Hüküm Tesisi )
EKSİK SORUŞTURMA ( Hüküm Tesisinin Bozmayı Gerektirmesi )
BOZMA NEDENİ ( Eksik Soruşturma )"
275Y14.HD8.3.1983E. 1982/6969 K. 1983/1836"İSKANEN TAHSİS ( Zeytin Ağaçlarının Adedine Göre )
TAHSİSİN ARZIN METREKARESİNE GÖRE DEĞİL, AĞAÇ ADEDİNE GÖRE YAPILMASI
TAPU KAYDININ KAPSAMI ( Tahsisin Zeytin Ağaçlarının Adedine Göre Yapılması )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Maddi Yanılgı Varlığı Halinde )"
275Y4.HD20.10.1982E. 1982/8378 K. 1982/9139"HAKSIZ FİİL ( Keçiler Tarafından Kemirilen Ağaçlar )
TAZMİNAT DAVASI ( Haksız Fiil Nedeniyle )
KEÇİLER TARAFINDAN KEMİRİLEN AĞAÇLAR ( Kuruyanlar İçin Kaim Değer O Yerin Ağaçlı ve Ağaçsız Değeri Arasındaki Farktan Ağaçların Değerinin Düşülmesiyle )
KURUMAMIŞ AĞAÇLAR ( Gelir Ya da Zararların Ödenmesi )"
275YHGK17.9.1982E. 1981/8-262 K. 1982/803"ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI ( Satış Senedinin İptali İçin Açılmış Olan Dava )
SATIŞ SENEDİNİN İPTALİ İÇİN AÇILMIŞ OLAN DAVA ( Bekletici Mesele Yapılması )
BEKLETİCİ MESELE ( Sonucu Görülmekte Olan Davayı Etkileyecek Olması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Taşınmazın Başında Dinlenerek Karar Verilmesi )
DAVALARIN TAPULAMA MAHKEMESİNE DEVRİ"
275YHGK16.10.1981E. 1980/2-2010 K. 1981/679"TENKİS DAVASI ( Bilirkişi Raporunun Kapsamı )
TENKİS DAVASI ( Hâkimin İstek Doğrultusunda Araştırma ve İnceleme Yaptırması )"
275YHGK10.10.1980E. 1978/11-770 K. 1980/2301"MENFİ TESPİT VE SENET İPTALİ ( Senette Tahrifat Yapıldığı İddiası )
SENETTE TAHRİFAT YAPILDIĞI İDDİASI ( Tahrifat İddiasının Tahkikinde Daha Önce Sorgu Hakimliğinde Yapılan İnceleme İle Yetinilememesi )
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Senet Üzerinde Tahrifat Yapıldığı İddiası )"
275YHGK19.9.1980E. 1978/4-1209 K. 1980/2147"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Hakimin O Konudaki Özel ve Teknik Bilgisinin Yetersiz Olması )
HAKİMİN O KONUDAKİ ÖZEL VE TEKNİK BİLGİSİNİN YETERSİZ OLMASI ( Bilirkişi İncelemesi İçin )
MAHKEME BAŞ KATİBİ ( Ormandan Tarla Açma Fiilinden Dolayı İdare Zararının Hesabı )"
275Y6.HD14.7.1980E. 1980/7228 K. 1980/7397"BİLİRKİŞİ ( Özel ve Teknik Bilgi Gerektiren Konularda Başvurulacağı )
HAKİMİN HUKUKİ BİLGİSİNİ GEREKTİREN KONULAR ( Bilirkişiye Başvurulamayacağı )"
275Y11.HD24.3.1980E. 1980/1609 K. 1980/1474"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Oluşan Zarar Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI SONUCU OLUŞAN ZARAR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Bilirkişi Seçimi )
TRAFİK POLİSİNİN KUSUR DERECESİNİ TESPİTİ VE TAYİNİ ( Bu Durumun Kendiliğinden Üstlenilen Bir Bilirkişilikten Başka Anlam İfade Etmemesi )
BİLİRKİŞİ ( Trafik Polisinin Oluşan Kaza Sonucu Kusur Derecesini Tespit ve Tayininin Kendiliğinden Üstlenilen Bir Bilirkişilikten Başka Anlam İfade Etmemesi )"
275Y4.HD21.12.1979E. 1979/11644 K. 1979/14383"HAYVANLA CİNSİ MÜNASEBET
İNEKLE CİNSİ MÜNASEBET"
275YHGK4.4.1979E. 1977/1-880 K. 1979/362"TAPU İPTALİ DAVASI ( Ehliyetsizlik Nedeniyle )
EHLİYETSİZLİK NEDENİYLE TAPU İPTALİ DAVASI ( Tanıkların Tasdikli İfade Örnekleri )
TANIKLARIN TASDİKLİ İFADE ÖRNEKLERİ ( Alınan Tıbbi Raporlar )
TIBBİ RAPORLAR ( Adli Tıbba Gönderilmesi )
ADLİ TIP MECLİSİ ( Tasarruf Ehliyetinin Tesbiti )"
275YHGK28.3.1979E. 1978/11-613 K. 1979/335"TAZMİNAT DAVASI ( Fabrika Bacasından Çıkan Duman ve Zehirli Gazlar )
ZARARIN ÖNLENMESİ ( Dava Niteliğinin Değişmesi )
TAZMİNAT DAVASI ( Mahkemece Seçilen Bilir Kişiler )
MAHKEMECE SEÇİLEN BİLİRKİŞİLER ( Konunun Uzmanı Olmadıklarını Belirtmeleri )
UZMAN BİLİRKİŞİLERDEN RAPOR ALINMASI ( Mahkemece Seçilen Bilir Kişilerin Konunun Uzmanı Olmadıklarını Belirtmeleri )"
275YHGK30.6.1978E. 1977/4-58 K. 1978/725"ÇEKİŞMENİN ÖNLENMESİ ( Ceza Mahkemesince İadesine Karar Verilen Eşya )
CEZA MAHKEMESİNCE İADESİNE KARAR VERİLEN EŞYA ( Eski Eser Olup Olmadığının Bilirkişiye İncelettirilmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Ceza Mahkemesince İadesine Karar Verilen Eşyanın Eski Eser Olup Olmadığının İncelettirilmesi )"
275YHGK26.4.1978E. 1976/7-3535 K. 1978/356"MERA ARAŞTIRMASI ( Komşu Köylerden Seçilen Bilirkişiler Aracılığıyla Yapılması )
BİLİRKİŞİLERİN KOMŞU KÖYLERDEN SEÇİLMESİ ( Mera Araştırmalarında )
KEŞİF ( Tarafsız Bilirkişiler Seçilmesi )
VERGİ KAYITLARININ YERİNDE UYGULANMASI ( Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla Yapılması )"
275YHGK26.4.1978E. 1976/15-3419 K. 1978/342"ALACAK DAVASI ( Trafik Kaza Raporu )
TRAFİK KAZA RAPORU ( Bilirkişi Raporu Niteliğinde Olmaması )
BİLİRKİŞİ RAPORU NİTELİĞİNDE OLMAMASI ( Trafik Kaza Raporu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Trafik Kaza Raporunun Bilirkişi Raporu Niteliğinin Olmaması )
CEZA DOSYASINDAKİ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mahkemece Ayrı Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmış Olması )"
275Y11.HD7.2.1978E. 1978/476 K. 1978/379"BONO İPTALİ ( Davacının Davalıdan Aldığı Makinenin Ayıplı Çıkması-Makine Nedeniyle Verilen Bononun İptali Talebi )
AYIPLI MAL KARŞILIĞI VERİLEN BONONUN İPTALİ ( Gizli Ayıbın Satıcıya Bildirilip Bildirilmediğinin Araştırılması )
BİLİRKİŞİ ( Gizli Ayıbın Satıcıya Bildirilip Bildirilmediğinin Bilirkişiler Tarafından Araştırılması )"
275Y1.HD21.10.1977E. 1977/10271 K. 1977/10676"GAYRİMENKUL MÜLKİYETİNİN TAKYİTLERİ ( Taşınmazı Kullanım Şeklinin Doğurduğu Mahzurların Giderilmesi )
KOMŞULUK HUKUKU ( Taşınmazda Hayvancılık ve Besicilik Yapılması-Gübre ve Küsplerin Kötü Kokular Yayması )
HAYVANCILIK VE BESİCİLİK ÇALIŞMALARININ KOMŞULARI RAHATSIZ ETMESİ ( Komşuluk Hukuku ve Mülkiyet Hakkının Takyitleri )"
275Y15.HD19.10.1977E. 1977/1722 K. 1977/1914""
275Y4.HD20.9.1977E. 1977/8453 K. 1977/8527"ZAMANAŞIMI ( Trafik tazminatı )
BİLİRKİŞİ"
275Y3.HD6.7.1977E. 1977/4337 K. 1977/4545"ALACAK DAVASI ( Elektrik Bedelinin Tahsili Talebi )
ELEKTRİK BEDELİ ( Davacının Yerinde Kullandığı Kaçak Elektrik Miktarının Bilirkişi Marifetiyle Belirlenmesi )
KAÇAK ELEKTRİK BEDELİ ( Bilirkişi Aracılığıyla Kaçak Elektriğin Kullanıldığı Sürelerin ve Kullanılan Ampul Adetlerinin Belirlenmesi )"
275Y11.HD10.12.1976E. 1976/4581 K. 1976/5311"İMZA İNKARI ( Mahkemece Senetteki İmzanın Sahte Olup Olmadığının Araştırılması Metodu )
SENETTEKİ İMZANIN SAHTE OLDUĞU İTİRAZI ( Mahkemece İmza Araştırmasında Uygulanacak Kurallar )
BONODAKİ İMZANIN SAHTE OLDUĞU İTİRAZI ( Mahkemece Yaptırılacak İmza İncelemesinde Gözönünde Bulundurulacak Hususlar )"
275Y14.HD28.4.1976E. 1976/1276 K. 1976/2349"İPOTEĞİN İPTALİ ( Akit Tablosundaki İmza ile Davacıya Ait İmza Arasında Herhangi Bir Müşterek Unsur Olmadığının Bilirkişi Raporunda Açıklanması )
AKİT TABLOSUNDAKİ İMZA ( Akit Tablosundaki İmza ile Davacıya Ait İmza Arasında Herhangi Bir Müşterek Unsur Olmadığının Bilirkişi Raporunda Açıklanması )
BİLİRKİŞİ SEÇİMİ ( İmza İncelemesi İçin Seçilen Bilirkişilerin Kriminalistik Uzmanı Olmaları )
İMZA UYGULAMASI ( Akit Tablosundaki İmza ile Davacıya Ait İmza Arasında Herhangi Bir Müşterek Unsur Olmadığının Bilirkişi Raporunda Açıklanması )"
275Y15.HD27.2.1976E. 1975/5779 K. 1976/801"CEZA HUKUKU
MEDENİ HUKUK İLİŞKİSİ
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Çelişkili )"
275Y14.HD23.12.1975E. 1975/4797 K. 1975/5966"SU YOLU ( Kanalizasyon ) GEÇİRİLEBİLMESİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR
DELİL İKAMESİ USULÜ ( Kanalizasyon Geçirilmesi )"
275YHGK18.6.1975E. 1974/5-125 K. 1975/794"TEZYİDİ BEDEL DAVASI ( Her Olayın Kendi Koşulları İçinde Değerlendirilmesi )
HER OLAYIN KENDİ KOŞULLARI İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ ( Başka Davalara İlişkin Kararların Bağlayıcı Sayılmaması )"
275Y14.HD24.3.1975E. 1975/1536 K. 1975/1698"GEÇİT HAKKI DAVASINDA YARGILAMA GİDERLERİ"
275Y10.HD6.6.1974E. 1974/3155 K. 1974/3920"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Yaralanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Kurum Harcamalarının Tazmini Talebi )
İŞ KAZASINDAN SORUMLULUK ( İşverenin İş Kazasında İlişkin Sigorta Olayının Doğurmuş Bulunduğu Zarardan Sorumlu Olması )
İŞVERENİN SORUMLULUĞU ( İş Kazasında İlişkin Sigorta Olayının Doğurmuş Bulunduğu Zarardan Sorumlu Olması )
BİLİRKİŞİNİN GÖREVİ ( Maddi Olgu ve Durumların Kanıtlanmasının Bilirkişinin Takdirine Bırakılamaması )"
275Y4.HD28.5.1974E. 1973/5485 K. 1974/2852"TAZMİNAT DAVASI ( Orman Koruma Memuru Olan Şahsın Görevi Başında Yangında Ölmesi )
ORMAN KORUMA MEMURUNUN YANGIN SIRASINDA ÖLMESİ ( Genel Mahkemelerin Yetkisi )
TEHLİKELİ İŞLER ( Orman Koruma Memuru )
GÖREVLİ MAHKEME ( Orman Koruma Memuru Olan Şahsın Görevi Başında Yangında Ölmesi Nedeniyle Desteğinden Yoksun Kalanlar Genel Mahkemelerde Dava Açması ) )
DESTEKTEN YOKSUN KALMA ( Orman Koruma Memuru Olan Şahsın Görevi Başında Yangında Ölmesi )"
275Y11.HD23.5.1974E. 1974/1100 K. 1974/1805"TAZMİNAT DAVASI ( Eser Sahibinden İzinsiz ve Habersiz Alınan Sözlerin Müzik Kasetinde Kullanılması )
MÜZİK ESERİNİN VE ESER SAHİBİNİN SAPTANMASI ( Müzik Eseri Olan Türkü İle İlgili Gerekli Araştırmanın Yapılmasının Gerekmesi )
ESERİN SATIŞA ETKİSİ ( Tazminat Hesabında Dikkate Alınması )"
275Y11.HD4.4.1974E. 1974/700 K. 1974/1157"ALACAK DAVASI ( Davacı Ahzu Kabze Yetkili Umumi Vekili Davalının Karayolları Mersin Bölge Müdürlüğünde Mevcut İstihkakını Vekaletine İstinaden Namına Tahsil Ettiği İddiası )
BİLİRKİŞİ ( Çözümü Hakim Tarafından Bilinmeyen Hususi ve Teknik Malumatı Gerektiren Hallerde Hakimin Bilirkişiye Başvurmasının Gerekmesi )
TAHKİKATIN ÇÖZÜMÜ ( Davaya İlişkin Bir Sorun Hakkında Tahkikat Hakiminden Bir Karar Almayı Gerektiren Hallerde Bunun Hadise Şeklinde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
ZIMMİ KABUL ( Davacının Tanık Dinletmek İstemesi ve Davalının da O Celsede İtiraz Etmemesi Durumunda Şahit Listesi Verildiğinde İtiraz Edilemeyecek Olması )
OLAYIN HADİSE ŞEKLİNDE ÇÖZÜMLENMESİ ( Davaya İlişkin Bir Sorun Hakkında Tahkikat Hakiminden Bir Karar Almayı Gerektiren Hallerde Bunun Hadise Şeklinde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
VEKALETE DAYANARAK TAHSİLAT ( Davacı Ahzu Kabze Yetkili Umumi Vekili Davalının Kurumda Bulunan Mevcut İstihkakını Vekaletine İstinaden Namına Tahsil Ettiği İddiası )"
275Y11.HD2.4.1974E. 1974/685 K. 1974/1138"TELİF HAKKI ( Davacının Kendi Bestesini Davalının Başka Güfteye Uygulayarak Plak Halinde Yayınladığı İddiası )
BESTENİN KİME AİT OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ ( Davalıya Kesin Önel Verilerek Delillerini İbraz ve İkame Olanağı Tanınması ve Bestenin Hangi Tarafa Ait Olduğunun Belirlenmesi )
BİLİRKİŞİ SEÇİMİ ( Bestenin Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi )"

DANIŞTAY

275VDDGK30.9.2009E. 2008/10 K. 2009/415"RANDIMAN İNCELEMESİ ( Hazır Beton Üretimi - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin Bilirkişi Seçilmesinde ve Gerek Bilirkişi Seçimine Gerekse Bilirkişi Raporuna Yasal Sürede Yapılan İtirazlar Karşılanmaksızın Hüküm Tesis Edilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ( Bilirkişi Seçilmesinde ve Gerek Bilirkişi Seçimine Gerekse Bilirkişi Raporuna Yasal Sürede Yapılan İtirazlar Karşılanmaksızın Hüküm Tesis Edilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Hazır Beton Üretimi Hakkında Yapılacak Randıman İncelemesi - Üretime Ait Teknik ve Özel Bilgi Uzmanlık Alanı Dışında Kalan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin Bilirkişi Seçilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
HAZIR BETON ÜRETİMİ HAKKINDA YAPILACAK RANDIMAN İNCELEMESİ ( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin Bilirkişi Seçilmesinde ve Gerek Bilirkişi Seçimine Gerekse Bilirkişi Raporuna Yasal Sürede Yapılan İtirazlar Karşılanmaksızın Hüküm Tesis Edilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
275D3.D23.9.2008E. 2007/3599 K. 2008/2790"VERGİ İNCELEME RAPORU ( Vergi Mahkemesince Düzenlettirilen Bilirkişi İncelemesi Raporunda Yer Alan Birbirini Teyit Etmeyen Hususlar İrdelenmeksizin ve Bilirkişi İncelemesi Raporuna Yöneltilen İtirazlar Karşılanmaksızın Verilen Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Düzenlettirilen Bilirkişi İncelemesi Raporunda Yer Alan Birbirini Teyit Etmeyen Hususlar İrdelenmeksizin ve Bilirkişi İncelemesi Raporuna Yöneltilen İtirazlar Karşılanmaksızın Verilen Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
275IDDGK18.10.2007E. 2004/721 K. 2007/2030"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( SSK Doğumevinde Gerçekleşen Doktorun Dikkatsizliği Nedeniyle Uğranılan Zarar - İdarece Yürütülen Sağlık Hizmetinin Kusurlu İşletilmesinden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
SSK DOĞUMEVİNDE GERÇEKLEŞEN DOKTORUN DİKKATSİZLİĞİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( İdarece Yürütülen Sağlık Hizmetinin Kusurlu İşletilmesinden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
İDARENİN TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Ağır Hizmet Kusurunun Bulunup Bulunmadığı Hususunun Adalet İşlerinde Bilirkişilik Görevi Yapmak Üzere Kurulan Adli Tıp Kurumu Aracılığı İle Belirlenmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat )
SAĞLIK HİZMETLERİ ( Hizmetten Yararlananın Kişisel Özelliklerine ve Hizmetin Yürütülmesine Bağlı Olarak Önceden Öngörülmeyen Belirli Bir Tehlikeyi İçerdiğinden İdarenin Tazmin Sorumluluğu İçin Kural Olarak İdarenin Ağır Hizmet Kusurunun Bulunması Gerektiği )
AĞIR HİZMET KUSURU ( Bulunup Bulunmadığı Hususunun Adalet İşlerinde Bilirkişilik Görevi Yapmak Üzere Kurulan Adli Tıp Kurumu Aracılığı İle Belirlenmesi Gerektiği- Maddi ve Manevi Tazminat )"
275D3.D25.6.2007E. 2006/2624 K. 2007/2106"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Yorumu ve Çözümü Hakime Ait Bulunan Konularda Bilirkişiye Başvurulması Bilirkişilik Müessesesinin Amaç ve Tanımına Uygun Düşmeyeceği )
USUL EKONOMİSİ ( Olarak Adlandırılan Davaların En Az Giderle ve Mümkün Olan Süratle Sonuçlandırılacağı )
RE'SEN VERGİLENDİRME ( Hukuka Uygun Düşüp Düşmediği Belirlendikten Sonra Karara Bağlanması Gerektiği - Vergi Mahkemesince Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasına Gerek Bulunmadığı )
GELİR VERGİSİNE TABİ KAZANÇ ( Kazanca Esas Gayrisafi Hasılat İle Katma Değer Vergisine Esas Hasılat Arasındaki Farkın Nedeni Saptandıktan Sonra Çözümlenebileceği - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasına Gerek Bulunmadığı )
HAKİMLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( R'sen Vergilendirme/Gayrisafi Hasılat İle Katma Değer Vergisine Esas Hasılat Arasındaki Farkın Nedeni Saptandıktan Sonra Çözümlenebileceği - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılamayacağı )"
275D8.D22.6.2007E. 2006/1861 K. 2007/3999"KÖYLER ARASINDA SINIR UYUŞMAZLIĞI ( İçişleri Bakanlığında Görevli Merkez Valisinin Bilirkişi Olarak Tayin Edilemeyeceği - Yargılamanın Tarafsızlığına Gölge Düşüreceği )
BİLİRKİŞİ ( İçişleri Bakanlığında Görevli Merkez Valisinin Bilirkişi Olarak Tayin Edilmesinin Yargılamanın Tarafsızlığına Gölge Düşüreceği - Köyler Arasında Sınır Uyuşmazlığı )"
275D9.D28.2.2007E. 2005/2527 K. 2007/633"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Varsa Bu Konuda Yetkili Resmi Kuruma Yaptırılması Gerektiği - İmza İncelemesinin Adli Tıp Kurumun' dan Emekli Grafologa Yaptırılarak Hüküm Kurulmasında İsabet Bulunmadığı )
İMZA İNCELEMESİ ( Adli Tıp Kurumun' dan Emekli Grafologa Yaptırılarak Hüküm Kurulmasında İsabet Bulunmadığı - Yetkili Resmi Kuruma Yaptırılması Gerektiği )
YETKİLİ RESMİ KURUM ( İmza İncelemesinin Resmi Kurum Olan Adli Tıp Kurumun'da Yaptırılması Gerektiği - Bu Kurumdan Emekli Grafologa Yaptırılarak Hüküm Kurulmasında İsabet Bulunmadığı )"
275D4.D7.12.2006E. 2006/1758 K. 2006/2551"SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANMA TALEBİ ( Davacının Mevcut Arızasının Çalışma Gücünün Ne Oranda Yok Olmasına Yol Açtığının Tespiti Açısından Adli Tıp Kurumundan Çalışma Gücü Kayıp Oranının Belirlenmesinin İstenilmesi Gerektiği )
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ( Sakatlık İndiriminden Yararlanma Talebi - Davacının Mevcut Arızasının Çalışma Gücünün Ne Oranda Yok Olmasına Yol Açtığının Tespiti Açısından Adli Tıp Kurumundan Çalışma Gücü Kayıp Oranının Belirlenmesi Gerektiği )
ADLİ TIP KURUMU ( Adalet İşlerinde Bilirkişilik Görevi Yapmak Üzere Adalet Bakanlığı'na Bağlı Olarak 2659 S. Kanunla Kurulmuş Olup Kanun'un 2. Md. de Kurumun Mahkemeler Tarafından Gönderilen Adli Tıp İle İlgili Konularda Bilimsel ve Teknik Görüşlerini Bildirmesi Gerektiği )
ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI ( Sakatlık İndiriminden Yararlanma Talebi - Davacının Mevcut Arızasının Çalışma Gücünün Ne Oranda Yok Olmasına Yol Açtığının Tespiti Açısından Adli Tıp Kurumundan Çalışma Gücü Kayıp Oranının Belirlenmesi Gerektiği )"
275D7.D15.12.2005E. 2003/2965 K. 2005/3278"EK TAHAKKUK ( İthal Edilen Ayakkabıların Beyan Edildiği Pozisyonda Yer Almadığından Bahisle/Farklı Article Numarası Olan Ayakkabı Olmasına RağmenYalnızca Bir Ayakkabı Üzerinden Bilirkişi İncelemesi Yapıldığı - Konu Özel ve Teknik Bilgi de Gerektirmediğinden Mahkemece Karar Verilmesi Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İthal Edilen Ayakkabıların Beyan Edildiği Pozisyonda Yer Almadığından Bahisle Ek Tahakkuka Karar Verildiği - İki Ayrı Ayakkabı Olmasına Rağmen Raporda Yalnızca Birinin İncelendiği/Ayakkabıların Yer Alması Gereken Tarifenin Tespiti Özel ve Teknik Bilgi de Gerektirmediğinden Mahkemece Karar Verileceği )
ÖZEL VE TEKNİK BİLGİ GEREKTİRMEYEN İHTİLAF ( İthal Edilen Ayakkabıların Beyan Edildiği Pozisyonda Yer Almadığından Bahisle Ek Tahakkuka Karar Verildiği - Ayakkabıların Yer Alması Gereken Tarifenin Tespiti Özel ve Teknik Bilgi de Gerektirmediğinden Mahkemece Karar Verileceği )"
275VDDGK9.12.2005E. 2005/296 K. 2005/293"GÜMRÜK VERGİLERİ ( İthal Konusu Fotokopi Makinasının Tabi Olduğu Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonunun Belirlenmesinin Hukuki İtilaf Olduğu ve Eşyanın En Özel Şekilde Tanımlandığı Pozisyona Göre Vergilendirilmesi Gerektiği )
İTHAL KONUSU FOTOKOPİ MAKİNASI ( Tabi Olduğu Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonunun Belirlenmesinin Hukuki İtilaf Olduğu ve Eşyanın En Özel Şekilde Tanımlandığı Pozisyona Göre Vergilendirilmesi Gerektiği )
VERGİLENDİRME İŞLEMİ ( İthal Konusu Fotokopi Makinasının Tabi Olduğu Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonunun Belirlenmesinin Hukuki İtilaf Olduğu ve Eşyanın En Özel Şekilde Tanımlandığı Pozisyona Göre Vergilendirileceği )"
275VDDGK14.10.2005E. 2005/102 K. 2005/218"MATRAH FARKI ( Randıman İncelemesi Yoluyla Bulunması - Defter Kayıtlarının İhticaca Salih Olmadığını Göstereceği/İzlenen Yöntemin Hukuka Uygun Olup Olmadığının Bilirkişi İncelemesi İle Tespiti Gerektiği )
RANDIMAN YOLUYLA BULUNAN MATRAH FARKI ( İzlenen Yöntemin Hukuka Uygun Olup Olmadığının Bilirkişi İncelemesi İle Tespiti Gerektiği - Defter Kayıtlarının İhticaca Salih Olmadığını Göstereceği )
DEFTER KAYDININ İHTİCACA SALİH OLMAMASI ( Matrah Farkının Randıman İncelemesi Yoluyla Bulunması - İzlenen Yöntemin Hukuka Uygun Olup Olmadığının Bilirkişi İncelemesi İle Tespiti Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ GEREKLİLİĞİ ( Matrah Farkının Randıman İncelemesi Yoluyla Bulunması - İzlenen Yöntemin Hukuka Uygun Olup Olmadığının )"
275D3.D27.9.2005E. 2004/2011 K. 2005/2014"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenebilecek Uyuşmazlık Hakkında Yaptırılmasında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
HAKİMLİK MESLEĞİ ( Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenmesi Mümkün Olan Konularda Bilirkişinin Dinlenmeyeceği Hakimin Delilleri Serbestçe Takdir Edeceği )
RE'SEN ARAŞTIRMA ( Mahkemece Yapılması Gereken - Bilirkişiye Yetki Verilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hakimi Bağlamayacağı )"
275D6.D27.5.2005E. 2004/1314 K. 2005/3187"YARGILAMA USULÜ ( Çözümü Özel ve Teknik Bir Bilgiyi Gerektiren Kıyı Kenar Çizgisinin Tespitine İlişkin Uyuşmazlıkta Davacının İddiaları da Gözönüne Alınarak Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Kuruluna Konunun İncelettirilmesi Gereği )
KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN TESPİTİ ( Uzman Bir Bilirkişi Kuruluna Konunun İncelettirilmesi Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerekirken Tapu İptali İstemiyle Açılan Bir Davada Bilirkişilerce Düzenlenen Rapor Güçlü Delil Olarak Kabul Edilmesinin İsabetli Olmadığı )
TAPU İPTALİ ( Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Kuruluna Konunun İncelettirilmesi Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerekirken Bilirkişilerce Düzenlenen Rapor Güçlü Delil Olarak Kabul Edilmesinin İsabetli Olmadığı )"
275D9.D6.4.2005E. 2004/2871 K. 2005/836"VEGİ ZİYAI CEZALI KDV'NİN TERKİNİ ( Davacının Defter ve Belgelerini İncelemeye İbraz Etmemesi Nedeniyle-Defter ve Belgelerin Her Ne Sebepler Olursa Olsun İbraz Edilmemesinin Resen Takdir Sebebi Sayılması )
DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ ( Resen Takdir Sebebi Olması )
RESEN TAKDİR SEBEBİ ( Defter ve Belgelerin Her Ne Sebep Olursa Olsun İbraz Edilmemesi )
KATMA DEĞER VERGİSİNİN İNDİRİM KONUSU OLMASI ( İndirim Konusu Yapılacak Verginin Fatura veya Benzeri Belgeler ile Gümrük Makbuzu Üzerinde Gösterilmesi ve Söz Konusu Belgelerin Kanuni Defterlere Kaydedilmiş Olmasının Gerekmesi )
İNCELEME ELEMANINCA İSTENİLEN BELGELERİN İBRAZ SÜRESİ GEÇMEDEN MAHKEMEYE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASI İÇİN SUNULMASI ( Buna Rağmen Defter ve Belgeler İbraz Edilmediğinden Bahisle KDV İndirimlerinin Reddinin Yanlış Olması )
BİLİRKİŞİ ( İnceleme Elemanınca İstenilen Defter ve Belgelerin İbraz Süresi İçinde Mahkemeye Bilirkişi İncelemesi İçin Sunulması-Buna Rağmen KDV İndirimlerinin Reddi ile Cezalı Tarhiyat Yapılmasının Yasaya Aykırı Olması )"
275D10.D9.2.2005E. 2002/3573 K. 2005/367"BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HAKİM İÇİN BAĞLAYICI OLMAMASI ( Gümrük Komisyoncu Yardımcılığı Sınavında Başarısız Sayılan Davacının Bazı Soruların Yanlış Olduğu Gerekçesiyle İşlemin İptali Talebi - Hakimin Yeni Bilirkişi Raporu Alması Gereği )
GÜMRÜK KOMİSYONCU YARDIMCILIĞI SINAVINDA BAŞARISIZ SAYILMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Sınavda Sorulan Bazı Soruların Yanlış Olduğu Gerekçesiyle - Eksik İncelemeye Dayalı Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamaması - Mahkemece Yeni Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
SINAVDA SORULAN BAZI SORULARIN YANLIŞ OLDUĞU GEREKÇESİYLE GÜMRÜK KOMİSYONCU YARDIMCILIĞI SINAVINDA BAŞARISIZ SAYILMA İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ ( Eksik İncelemeye Dayalı Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )"
275D13.D8.2.2005E. 2005/588 K. 2005/692 "RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KARARININ İPTALİ ( RTÜK Tarafından Verilen Uyarı Cezası-Yayın İçeriğinin Toplumun Milli ve Manevi Değerlerine ve Türk Aile Yapısına Aykırı Nitelikte Olup Olmadığı Hususunun Belirlenmesi )
UYARI CEZASININ İPTALİ ( RTÜK Tarafından Toplumun Milli ve Manevi Değerlerine ve Türk Aile Yapısına Aykırı Nitelikte Yayın Yapılması Nedeniyle Kesilen Ceza Olması-Bilirkişi İncelemesi Yaptırılmasının Gerekmesi )
TOPLUMUN MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİNE AYKIRI YAYIN YAPILMASI ( Yayının Aykırı Nitelikte Olup Olmadığının Bu Konuda Uzman Kişilerden Oluşturulacak Bir Heyete Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması ile Ortaya Çıkması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Toplumun Milli ve Manevi Değerlerine Aykırı Yayın Yapılıp Yapılmadığının Bu Konuda Uzman Kişilerden Oluşturulacak Bir Heyete Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması ile Ortaya Çıkması )
RTÜK TARAFINDAN VERİLEN UYARI CEZASININ İPTALİ DAVASI ( Toplumun Milli ve Manevi Değerlerine Aykırı Yayın Yapılıp Yapılmadığının Bu Konuda Uzman Kişilerden Oluşturulacak Bir Heyete Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması ile Ortaya Çıkması )
TELEVİZYON YAYINININ TOPLUMUN MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİNE AYKIRI OLMASI ( Aykırılığın Uzman Bilirkişilerden Oluşturulacak Bir Heyete İnceleme ile Yaptırılması ile Ortaya Çıkarılmasının Gerekmesi )"
275D9.D16.12.2004E. 2003/1768 K. 2004/6817"RESEN CEZALI TARHİYAT ( Katma Değer Vergilerinin Dayanağı Olan Belgelerin Yasal Defterlere Kaydedilmediği - Vergi Mahkemesince Yükümlünün Bilgisayar Kayıtları İle Belgelerinin İstenileceği/Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
BİLGİSAYARLI MUHASEBE SİSTEMİ ( Otokontrol Sağlandığı/Re'sen Cezalı Tarhiyat - Vergi Mahkemesince Yükümlünün Bilgisayar Kayıtları İle Belgelerinin İstenileceği/Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Re'sen Cezalı Tarhiyat/Katma Değer Vergilerinin Dayanağı Olan Belgelerin Yasal Defterlere Kaydedilmediği - Vergi Mahkemesince Yükümlünün Bilgisayar Kayıtları İle Belgelerinin İstenilerek Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )"
275VDDGK3.12.2004E. 2004/107 K. 2004/175"KATMA DEĞER VERGİSİ ( Davacının Bir Kısım Komisyon Gelirinin Kayıt Ve Beyan Dışı Kaldığının İnceleme Raporuyla Tespit Edilmesi Nedeniyle Yapılan Tarhiyata Karşı Açılan Dava - Bilirkişi Olarak Emekli Bir Hakimin Seçiminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
RESEN YAPILAN TARHİYATIN İPTALİ ( Bilirkişi Seçiminde Hukuka Aykırılık İddisası - Bilirkişi Olarak Emekli Bir Hakimin Seçiminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )
BİLİRKİŞİ SEÇİMİ ( Vergi İnceleme Raporuna Dayanılarak Resen Yapılan Katma Değer Vergisi Tarhiyatını Ve Ceza Kesme İşlemi - Bilirkişi Olarak Emekli Bir Hakimin Seçiminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )"
275D6.D20.10.2004E. 2003/1419 K. 2004/5089"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI ( Mahkemece İtibar Edilmese Dahi Kararda Rapora Yer Verilerek Neden İtibar Edilmediğinin Ortaya Konulması Gerektiği )
MAHKEMECE BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİBAR EDİLMEMESİ ( Kararda Rapora Yer Verilerek Neden İtibar Edilmediğinin Ortaya Konulması Gerektiği )"
275D8.D18.10.2004E. 2004/948 K. 2004/3857"PROFESÖRLÜK KADROSUNA ATANMA ( Bir Başka Adayın Atanmasına İlişkin İşlemin İptali İstemi - Mahkemece Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Zorunluluğu/Sonucuna Göre Verilecek Kararın "İdari İşlem Niteliğinde Yargı Kararı" Olarak Değerlendirilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI ZORUNLULUĞU ( Uyuşmazlığın Konusu ve Davacının Jüri Raporuna Yönelttiği İtirazlar Dikkate Alındığında - İlan Edilen Profesörlük Kadrosuna Davacının Atanmayıp Bir Başka Adayın Atanmasına İlişkin İşlemin İptali )
İDARİ İŞLEM NİTELİĞİNDE YARGI KARARI OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEME ( İlan Edilen Profesörlük Kadrosuna Davacının Atanmayıp Bir Başka Adayın Atanmasına İlişkin İşlemin İptali Davası - Mahkemece Bilirkişi İncelemesi Sonucuna Göre Verilecek Karar )"
275D6.D18.5.2004E. 2002/4925 K. 2004/3140"BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DAVANIN TARAFLARINA TEBLİĞ EDİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Sit Alanı Belirlenmesine İlişkin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararının İptali Davasında Emsal Dosyadan Alınan Bilirkişi Raporuna Dayanarak Hüküm Kurulması )
RAPORUN TARAFLARA TEBLİĞİ VE RAPORA YÖNELİK İTİRAZLARIN DİKKATE ALINMASI ZORUNLULUĞU ( Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun Sit Alanı Tesbitine İlişkin Kararının İptali Talebi - Emsal Dosyadan Alınan Rapora Dayanarak Hüküm Kurulması )
EMSAL DOSYADAN ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNA DAYANARAK HÜKÜM KURULMASI ( Raporun Taraflara Tebliğ Edilerek Varsa İtirazlarının da Dikkate Alınması Zorunluluğu - Sit Alanı Tesbitine İlişkin Karar )
SİT ALANI TESBİTİNE İLİŞKİN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Emsal Dosyadan Alınan Raporun Taraflara Tebliğ Edilmeden Hükme Esas Alınamayacağı )"
275D11.D5.2.2003E. 2001/1928 K. 2003/636"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Depremde Hasar Gören Konut/Ağır Veya Orta Hasarın Tesbiti - Raporun Sadece Sonuç Kısmının Dikkate Alınarak Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırılığı )
HAKİMİN DELİLLERİ TAKDİRİ ( Depremde Ağır Veya Orta Hasarın Tesbiti - Bilirkişi Raporunun Sadece Sonuç Kısmının Dikkate Alınarak Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırılığı )
DEPREMDE HASAR GÖREN KONUT ( Ağır Veya Orta Hasarın Tesbiti - Bilirkişi Raporunun Sadece Sonuç Kısmının Dikkate Alınarak Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırılığı )
BİLİRKİŞİ TESPİTLERİ ( Ulaşılan Sonuç Arasında Uyumsuzluk - Raporun Sadece Sonuç Kısmının Dikkate Alınarak Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırılığı )"
275D7.D8.5.2002E. 2000/6598 K. 2002/1797"BİLİRKİŞİLERE MAHKEMECE BAŞVURABİLME ŞARTLARI ( Mahkeme Heyetinin Mesleki Bilgisi İle Çözümleyebileceği Konular - Bilirkişiye Başvurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
MAHKEMELERCE BİLİRKİŞİLERE BAŞVURABİLME ŞARTLARI ( Mahkeme Heyetinin Mesleki Bilgisi İle Çözümleyebileceği Konular - Bilirkişiye Başvurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )
SAHTE BELGE KULLANILMASI DURUMU ( Mahkeme Heyetinin Mesleki Bilgisi İle Çözümleyebileceği Konular - Bilirkişiye Başvurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu -Katma Değer Vergileri İndirimlerinin İptali - Cezalı Katma Değer Vergisi Tarhiyatı )"
275D3.D26.11.2001E. 2000/412 K. 2001/4141"DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI ( Vergi Mahkemelerinde - Tebligatın Usule Uygun Olup Olmadığının Tesbiti Zorunluluğu )
TEBLİGATIN USULE UYGUN OLMASI ZORUNLULUĞU ( Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresinin Başlangıcı - Tebligatı Alan Kişinin İsminin Tebliğ Mazbatasında Yer Almaması ve Davacının İmzayı İnkar Etmesi/İmzanın Aidiyetinin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Tesbiti Gereği )
İMZANIN DAVACIYA AİT OLUP OLMADIĞININ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILARAK TESBİTİ GEREĞİ ( Tebligatı Alan Kişinin İsminin Tebliğ Mazbatasında Yer Almaması - Muhatabın Tebligattaki İmzayı İnkar Etmesi )
VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ VE BAŞLANGICI ( Tebligatın Usulsüz Olması Halinde Sürenin Başlamayacağı - Muhatabın Tebliğ Mazbatasındaki İmzayı İnkar Etmesi - Bilirkişiye İmza İncelemesi Yaptırılması Gereği )"
275D9.D20.11.2001E. 2000/5192 K. 2001/4408"DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ ( KDV İndirimine Engel Olmadığı - Resen Araştırma İlkesi/Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Duruma Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
KDV. İNDİRİMİ ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesinin Engel Olmadığı - Resen Araştırma İlkesi/Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Duruma Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
RESEN ARAŞTIRMA İLKESİ ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi/KDV İndirimine Engel Olmadığı - Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Duruma Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi/KDV İndirimine Engel Olmadığı - İnceleme Durumuna Göre Bir Karar Verilmesi Gereği )"
275D10.D22.10.2001E. 1999/5118 K. 2001/3642"REKLAM GELİRLERİ ( Matrah Farkı Üzerinden Hesaplanan Üst Kurul Payının Radyo ve Televizyon Kuruluşları Reklam Yayın İlkeleri ve Usulleri İle Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 21. Maddesinde Öngörülen Usule Uygun Olarak Hesaplanıp Hesaplanmadığının Saptanması İçin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Reklam Yayın İlkeleri ve Usulleri İle Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 21. Maddesinde Öngörülen Usule Uygun Olarak Hesaplanıp Hesaplanmadığının Saptanması İçin Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )"
275D6.D24.9.2001E. 2001/849 K. 2001/4128"DOĞAL SİT ALANI TESBİTİNE İLİŞKİN KARARIN İPTALİ TALEBİ ( Bilirkişilerin Doğal Sit Alanları Konusunda Uzman Kişilerden Seçilmesi Zorunluluğu )
BİLİRKİŞİLERİN DOĞAL SİT ALANLARI KONUSUNDA UZMAN KİŞİLERDEN SEÇİLMESİ GEREĞİ ( Doğal Sit Alanı Tesbitine İlişkin İşlemin İptali Davasında )
SİT ALANI TESBİTİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR ( Bilirkişilerin Sit Alanları Konusunda Uzman Kişilerden Seçilmesi Zorunluluğu )
UZMAN OLMAYAN KİŞİLERİN DÜZENLEDİĞİ BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İPTALİ GEREĞİ ( Doğal Sit Alanlarına İlişkin Davada Bilirkişilerin Doğal Sit Alanları Konusunda Uzman Kişilerden Seçilmesi Zorunluluğu )"
275D10.D15.5.2001E. 1999/5326 K. 2001/1807"TELEVİZYON YAYINININ DURDURULMASI ( Gösterilen Filmin Cinsel Duyguları Sömürmeye Yönelik ve Pornografik Nitelikte Olup Olmadığının Bilirkişi İncelemesi ile Belirlenmesi Gereği )
CİNSEL İÇERİKLİ FİLM GÖSTERİMİ ( Gösterilen Filmin Cinsel Duyguları Sömürmeye Yönelik ve Pornografik Nitelikte Olup Olmadığının Bilirkişi İncelemesi ile Belirlenmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Gösterilen Filmin Cinsel Duyguları Sömürmeye Yönelik ve Pornografik Nitelikte Olup Olmadığının Bilirkişi İncelemesi ile Belirlenmesi Gereği - TV Yayınının Durdurulması )"
275D7.D20.12.2000E. 2000/3432 K. 2000/4083"HUKUKSAL DEĞERLENDİRME YAPAMAMA ( Pozisyon Uyuşmazlığı - Bilirkişinin Teknik Rapor Vermesi Gerekliliği - Bilirkişi Raporu
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hukuksal Değerlendirme Yapamama - Bilirkişinin Teknik Rapor Vermesi Gerekliliği )
TEKNİK RAPOR VERME ( Hukuksal Değerlendirme Yapamama - Bilirkişinin Teknik Rapor Vermesi Gerekliliği )"
275VDDGK15.12.2000E. 2000/249 K. 2000/441"HUKUKSAL KONULARDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILAMAYACAĞI ( Posizyon Uyuşmazlığı - Bilirkişi İncelemesi )
YARGILAMA USULÜ ( Bilirkişi İncelemesinin Gerekli Olup Olmadığı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNİN GEÇERLİ OLDUĞU YERLER ( Dava Konusunun Özel ve Teknik Bilgi Gerektirmesi - Hukuksal Konularda Bilirkişi İncelemesi Yaptırılamayacağı )"
275D4.D22.2.2000E. 1999/4789 K. 2000/658"KURUMLAR VERGİSİ ( Şirketin Döviz Cinsinden Yurt Dışı Alacaklarını Değerlemeye Tabi Tutmadığı İddiası )
DAVAYA MÜDAHİL OLMA TALEBİ ( Mahkemece Bu Yönde Karar Verilmeden Esas Hakkında Karar Verilmesinin Yanlış Olması )
YURTDIŞI ALACAĞI ( Davaya Müdahil Olanlarla İlgili Karar Verilmemiş Olması )
MÜDAHİL OLMA TALEBİ ( Yargılama Bitinceye Kadar Müdahale Etmede Üçüncü Kişinin Yararının Olması Durumunda Talebin Kabulüne Karar Verilmesi )"
275D7.D15.12.1999E. 1998/2020 K. 1999/4124"ARMONİZE MAL TANIMI VE KODLAMA SİSTEMİ HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME ( Armonize Sistem Komitesinin Görevlerinin Belirlenmesi )
ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİ ( Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşmede Arzulanan Değişiklikleri Yapma Görevinin Olması )
GÜMRÜK İSTATİSTİK POZİSYONU ( Ağırlıklı Fonksiyonuna Göre Elektrik Süpürgesi Olan Eşya )
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ OLAN EŞYA ( Tarife ve İstatistik Pozisyonunun Belirlenmesi )"
275D6.D23.11.1999E. 1998/5242 K. 1999/5976"KEŞİF TARİHİNİN TARAFLARA TEBLİĞİ MECBURİYETİ ( Kıyı Kenar Çizgisinin İptali Talebiyle Açılan Davada )
KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN İPTALİ TALEBİ ( Keşfin Önceden Taraflara Tebliğ Edilmesi Mecburiyeti )
TEBLİĞ MECBURİYETİ ( Keşif Tarihinden Önce Taraflara Tebligat Yapılmamasının Keşfi Geçersiz Kılması )"
275D11.D6.10.1999E. 1998/3465 K. 1999/3418"TİCARİ FAALİYET ( Tanım ve Kapsamı-Gayrımenkul Alım Satımı )
GAYRIMENKUL ALIM-SATIMI ( Bedel Tespiti-Ticari Faaliyet-KDV'ye Tabi Olup Olmadığı )
KUSUR VE AĞIR KUSUR CEZALI KDV ( Gayrımenkul Alım Satımı )"
275VDDGK12.2.1999E. 1998/304 K. 1999/78"MERKEZ SAĞLIK KURULU ( İşgücü Kaybının Tesbiti - Adli Tıp Kurumuna Müracaat )
ADLİ TIP KURUMU ( İşgücü Kaybının Tesbiti )
İŞGÜCÜ KAYBI ( Adli Tıp Kurumunun Tesbiti - Merkez Sağlık Kurulu'nun Yetkisi )"
275D11.D17.11.1998E. 1998/1405 K. 1998/3954"DEFTER İNCELEMESİ ( İnceleme Özel Bilgi ve Muhasebeyle İlgili Teknik Konuları İçermiyorsa Mahkemece Yapılmasının Gerekmesi )
ÖZEL BİLGİ İÇERMEYEN DEFTERLER ( İnceleme İçin Bilirkişiye Gerek Olmaması Mahkeme Tarafından Yapılabilmesi )
MUHASEBEYLE İLGİLİ TEKNİK KONU İÇERMEYEN DEFTER İNCELEMESİ ( İnceleme İçin Bilirkişiye Gerek Olmaması Mahkeme Tarafından Yapılabilmesi )
KATMA DEĞER VERGİSİ ( Defter İncelemesinin Mahkeme Tarafından Yapılabilmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Defter İncelemesi Özel Bilgi ve Muhasebeyle İlgili Teknik Konuları İçermiyorsa Mahkemece Yapılmasının Gerekmesi )"
275D9.D11.2.1998E. 1997/3926 K. 1998/452"BİLİRKİŞİ RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( Firelerin Dikkate Alınması - Randıman Hesaplamaları Yapılması )
RANDIMAN ( Bulgur ve Yan Ürünleri İmalatında Somut Tesbit Yapılması )
KAÇAKÇILIK CEZALI KDV ( Fire ve Randıman Oranları Dikkate Alınmadan Bulunan Matrah Farklarına Ceza Uygulanamayacağı )
FİRE ( Bulgur ve Yan Ürünleri İmalatında Fire )"
275D7.D1.12.1997E. 1997/1572 K. 1997/4406"POZİSYONUN TESBİT USULÜ ( İthal Edilen Eşyanın Gümrük Tarifesindeki Sınıfı Konusunda Çelişki Bulunması )
BİLİRKİŞİ KURULU İNCELEMESİ ( İthal Edilen Eşyanın Gümrük Tarifesindeki Pozisyonu Konusunda Çelişki Bulunması )
GÜMRÜK TARİFESİNDEKİ SINIFI KONUSUNDA ÇELİŞKİ BULUNAN EŞYA ( Pozisyonunun Tesbit Usulü )"
275VDDGK21.2.1997E. 1995/209 K. 1997/124"RE`SEN ARAŞTIRMA ( Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemelerinin Her Çeşit İncelemeyi Kendilerinin Yapabilecekleri )
TARHİYATIN KALDIRILMASI ( Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemelerinin Her Çeşit İncelemeyi Kendilerinin Yapabilecekleri - Re'sen Araştırma )
İDARİ YARGI YETKİSİ ( Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemelerinin Her Çeşit İncelemeyi Kendilerinin Yapabilecekleri )"
275VDDGK4.10.1996E. 1996/58 K. 1996/296"VERGİ İNDİRİMİ ( Bilirkişi Raporu ve İncelemesi )
CEZALI TARHİYAT ( Somut Tesbit Yapılması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İnşaat Tamiri İşinin Ne Kadar Süreçte Yapılabildiğinin Tesbiti - Bilirkişi İncelemesi )"
275VDDGK31.5.1996E. 1995/155 K. 1996/250"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Kayıtdışı Hasılat )
KAYIT DIŞI HASILAT ( Bilirkişi İncelemesi )"
275D11.D28.5.1996E. 1996/1514 K. 1996/2229"ALTIN MAMULLERİ SATIŞI ( İşçilik Tutarlarının Tesbiti - Katma Değer Vergisinin Tesbiti )
İŞÇİLİK TUTARI ( Altın Mamulleri Satışında İşçilik Tesbiti - Katma Değer Vergisinin Tesbiti )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Altın Mamulleri Satışında İşçilik ve Katma Değer Vergisi Tesbiti )"
275D7.D9.5.1996E. 1994/6125 K. 1996/1773"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE BİLİRKİŞİ RAPORUNUN NİTELİĞİ ( Dava Konusu Tüfeklere Ek Vergi Tahakkukunda )
AV TÜFEĞİ İTHALİNDE EK VERGİ TAHAKKUKU ( Bilirkişi İncelemesi ve Bilirkişi Raporunun Geçerliliği )
GÜMRÜK VERGİSİNE ESAS ALINACAK NİTELİKLERİN TESBİTİ ( İthal Edilen Av Tüfekleri İçin Bilirkişi İncelemesi )"
275VDDGK19.4.1996E. 1994/379 K. 1996/137"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Varsayım ve Kanaate Dayanan Bilirkişi Raporu - Ek Rapor İstenmesi )
EK RAPOR ( Bilirkişi İncelemesi Varsayıma ve Kanaate Dayanırsa Ek Rapor ya da Yeni Bir İnceleme Gerektiği )"
275D4.D12.11.1992E. 1990/4255 K. 1992/4873"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Gerekçe Gösterilmeden Bir Kısmının Kabul Edilememesi )
BİLİRKİŞİ AÇIKLAMASININ BİR KISMININ GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN REDDİ ( Bu Şekilde Karar Verilemeyeceği )
GEREKÇE GÖSTERME ZORUNLULUĞU ( Bilirkişi Raporunun Kabul Edilmemesi Halinde )"
275D3.D19.11.1990E. 1990/724 K. 1990/3170"YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ek Rapor Alınması Gereği-Aksi Yönde Karar Verilecekse Kararda Gerekçelerinin Gösterilmesi Gereği )
YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ( Alınan Bilirkişi Raporunun Yetersiz Görülmesi Halinde )
BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜNÜN AKSİNE KARAR VERİLMESİ ( Kararda Gerekçelerin Açıklanması Gereği )"

SAYIŞTAY

275SGKK3.2.1986 K. 4528/1"TERCÜMANLAR ( Yargı Yerlerince Bilirkişi Sıfatıyla Görevlendirilmeyen - Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )
MAHKEMELERCE BİLİRKİŞİ SIFATIYLA GÖREVLENDİRİLMEYEN TERCÜMANLAR ( Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )
BİLİRKİŞİ SIFATIYLA GÖREVLENDİRİLMEYEN TERCÜMANLAR ( Mahkemelerce - Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )
GELİR VERGİSİNDEN MUAFİYET ( Yargı Yerlerince Bilirkişi Sıfatıyla Görevlendirilmeyen Tercümanlar - Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )"

Madde 276

YARGITAY

276Y23.HD27.2.2012E. 2012/638 K. 2012/1424"KOOPERATİF ÜYELİĞİNE DAYALI ALACAK DAVASI ( Davacının Yatırdığı Aidatların İstenmesine Dair Çıkma Payı Talebi - Bu Taleple İlgili Konusunda Uzman Bilirkişi Heyetinden Hesaplama Yaptırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hükme Esas Alınamayacağı - İki Bilirkişinin Denetime Elverişli Olmayan Uyuşmazlığı Çözmekte Yetersiz Raporlarına İtibar Edilemeyeceği/Yeterli İncelemey Dayanmadığı/Kooperatif Defter ve Kayıtlarının İnceleneceği )
KOOPERATİF KONUSUNDA UZMAN BİLİRKİŞİ HEYETİ RAPORU ( Kooperatif Defter ve Kayıtlarının İncelenmesi Gerektiği - Yetersiz Bilirkişi Raporuna İtibar Edilemeyeceği/Tarafların İleri Sürdüğü ve Savunduğu Hususların Raporda Gözetilmesi Gerektiği )"
276Y12.HD25.10.2011E. 2011/4363 K. 2011/20418"TAKİBİN DURDURULMASI VE ÖDEME EMRİ TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( Bilirkişi Ret Talebi İle Yeniden Bilirkişi İncelemesi Yapılması Talep Edildiğinden Bilirkişinin Reddi İle İlgili Karar Verileceği ve Yeniden Farklı Bilirkişiden Rapor Alınarak İtirazın Değerlendirileceği )
BİLİRKİŞİ RET TALEBİ İLE YENİDEN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ TALEBİ ( Takibin Durdurulması Talebinde Bu Talep Hakkında Olumlu Olumsuz Karar Verilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu - Yeniden Farklı Bilirkişiden Rapor Alınarak İtirazın Değerlendirileceği )
RESEN BİLİRKİŞİ SEÇİMİ ( Takibin Durdurulması ve Ödeme Emri Tarihinin Düzeltilmesi Talebi - Taraflara Üzerinde Anlaştıkları Bilirkişi Olup Olmadığı Sorulmadan Resen Bilirkişi Seçilemeyeceği )"
276Y6.HD6.10.2010E. 2010/5798 K. 2010/10404"ÖDENMEYEN KİRA PARASININ TESPİTİ ( Çözümü Özel veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişinin Oy ve Görüşüne Başvurulacağı - İtirazda Kira Parasına Karşı Çıkılmadığı Ödemeye İlişkin Makbuz Sunulduğundan Ödenmeyen Kira Parasının Hakim Tarafından Tespitinin Olanaklı Olduğu )
BİLİRKİŞİ ( Hakimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgiyle Çözümü Mümkün Olan Konularda Bilirkişi Dinlenemeyeceği - Bilirkişi Mütalaasının Hakimi Bağlamayacağı )"
276Y13.HD18.9.2006E. 2006/7273 K. 2006/11921"ADİ ORTAKLIK ( Kar Payı Talebi - İşyerinin Aylık Net Gelirinin Belirlenmesi İçin Aynı İş Kolunda Faaliyet Gösteren Benzer Konumdaki İşyerlerinin Net Gelirlerinin Belirlenmesi Suretiyle Olayın Çözümüne Ulaşılması Zorunlu Olduğu )
ALACAK DAVASI ( Dava Konusu İşyerinin Aylık Net Geliri ve Bu Bağlamda Davacının Payına İsabet Eden Kar Payı Miktarı Belirlenmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Emsal Nitelikteki İşyerlerinin Aylık Net Gelirinin Ne Olabileceği ve Dolayısıyla Dava Konusu İşyerinin Aylık Net Geliri ve Davacının Payına İsabet Eden Kar Payı Miktarı Belirlenmesi Gereği )
FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Davacının Davalıyı Dava Tarihinden Önce Temerrüde Düşürmemesi Nedeniyle Davacı Ancak Dava ve Islah Tarihlerinden İtibaren Faiz İsteme Hakkına Sahip Olduğu )
KAR PAYININ TAHSİLİ ( İşyerinin Aylık Net Gelirinin Belirlenmesi İçin Aynı İş Kolunda Faaliyet Gösteren Benzer Konumdaki İşyerlerinin Net Gelirlerinin Belirlenmesi Suretiyle Olayın Çözümüne Ulaşılması Zorunlu Olduğu )
İŞYERİNİN NET GELİRİNİN BELİRLENMESİ ( Davacı Adi Ortaklık Oluşturduklarını Ancak Çıkan Sorunlar Nedeniyle İşyerinin Kapandığını Belirterek Kendisine Düşen Kar Payı ve Kira Alacağının Tahsilini Talep Etmesi )"
276Y17.HD13.6.2006E. 2006/3516 K. 2006/5329"ARAÇ MAHRUMİYETİ ( Tamirin Ekonomik Olmayacağının Anlaşılması Halinde Davacının Yeni Araç Satın Alması İçin Gereken Makul Süre Belirlenerek Bu Süre İçin de Araç Mahrumiyeti Takdir ve Hükmolunması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Tamirin Ekonomik Olmayacağının Anlaşılması Halinde Davacının Yeni Araç Satın Alması İçin Gereken Makul Süre Belirlenerek Bu Süre İçin de Araç Mahrumiyeti Takdir ve Hükmolunması Zorunluluğu Karşısında Gerektiği )
HASAR BEDELİ ( Davacı Tarafından Yaptırılan Delil Tespiti Sonucunda Belirlenen Hasar Bedeli İle Mahkemece Alınan Bilirkişi Raporundaki Hasar Bedelinin Farklı Olması Nedeniyle Aracın Tamirinin Ekonomik Olup Olmayacağı Üzerinde Durulması Gereği )"
276Y17.HD23.5.2006E. 2006/3006 K. 2006/4548"ARAÇTA MEYDANA GELEN HASAR BEDELİNİN YASAL FAİZİYLE TAHSİLİ ( Bilirkişi Raporuna Göre Yol İşaretine Uyması Gerekirken Bu Kurallara Uygun Davranmaması Nedeniyle Asli Kusurlu Olduğu Anlaşıldığından Mahkemece Bu Rapora Göre Karar Verilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davalı Yol İşaretine Uyması Gerekirken Bu Kurallara Uygun Davranmaması Nedeniyle Asli Kusurlu Olduğu Anlaşıldığından Mahkemece Bu Rappra Göre Karar Verilmesi Gereği )
TAZMİNAT DAVASI ( Araçta Meydana Gelen Hasar - Davalı Yol İşaretine Uyması Gerekirken Bu Kurallara Uygun Davranmaması Nedeniyle Asli Kusurlu Olduğu Anlaşıldığından Mahkemece Buna Göre Karar Verilmesi Gereği )"
276Y7.HD3.10.2005E. 2005/2981 K. 2005/2903"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Dava Ekonomisine Aykırı Düşecek Şekilde İki Fen Bilirkişisinin Gereksiz Yere Keşfe Götürülerek Yargılama Giderlerinin Artımına Neden Olunması İsabetsiz Olduğu )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Dava Ekonomisine Aykırı Düşecek Şekilde İki Fen Bilirkişisinin Gereksiz Yere Keşfe Götürülerek Yargılama Giderlerinin Artımına Neden Olunması İsabetsiz Olduğu )
DAVA EKONOMİSİNE AYKIRILIK ( İki Fen Bilirkişisinin Gereksiz Yere Keşfe Götürülerek Yargılama Giderlerinin Artımına Neden Olunmasının İsabetsiz Olduğu - Kadastro Tespitine İtiraz )"
276Y8.HD30.5.2005E. 2005/3453 K. 2005/4082"TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI ( Adına Tespit Gören Parselin Gerçek Miktarının Fazla Olduğu Bu nedenle Yazılan Miktar Dışındaki Kısmın Diğer Parsele Mer'a Olarak Sınırlandırıldığı Bu Mer'a Olarak Sınırlandırılan Tapunun İptali İstemi )
EMLAK BEYANNAMESİ ( Taşınmaza Doğrudan Uygulanması Yönünden Kuşkulu ve Tereddütler Gösteren Emlak Beyannamesinin Davacı Bakımından Mülkiyet Hakkını Sınırlayıcı Sonuçlar Doğuracak Şekilde Kesin Delil Olarak Görülmesinin Mümkün Olmaması )
KADİM MER'A ( Taşınmazın Bulunduğu Yerde Tahsisli Mera Çalışmaları Yapılmadığına Göre Usulüne Uygun Bir Biçimde Kadim Mer'a Araştırması Yapılmasının Gerekmesi-Bu Nedenle Taraflardan Komşu Köylerden Mahalli Bilirkişi ve Şahit İsimleri İstenmesi ve Keşif Yapılması Gerekmesi )
VERGİ KAYDI ( Bu Kayıtlardan Taşınmazın Yüzölçümü ve Mevkiiyle Birlikte Sınırları da Yazılı Bulunduğundan Bu Gibi Taşınmazlar Bakımından 3402 Sayılı Kanun Gereğince de Kayıttaki Sınırlara İtibar Olunabilmesi )"
276Y21.HD24.5.2005E. 2005/3136 K. 2005/5396"BİLİRKİŞİ ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü/Maddi Tazminat - Üçten Fazla Bilirkişi Tayini Doğru Değilse de Somut Olayda 5 Kişilik Bilirkişi Tarafından Düzenlenen Raporda İçeriği İtibariyle Doğru Görüldüğünden Davanın Kabulü İsabetli Olduğu )
MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ ( Maddi Tazminat - Üçten Fazla Bilirkişi Tayini Doğru Değilse de Somut Olayda 5 Kişilik Bilirkişi Tarafından Düzenlenen Raporda İçeriği İtibariyle Doğru Görüldüğünden Davanın Kabulü İsabetli Olduğu )
MADDİ TAZMİNAT ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümü - Üçten Fazla Bilirkişi Tayini Doğru Değilse de Somut Olayda 5 Kişilik Bilirkişi Tarafından Düzenlenen Raporda İçeriği İtibariyle Doğru Görüldüğünden Davanın Kabulü İsabetli Olduğu )"
276Y9.HD5.5.2005E. 2005/11092 K. 2005/15634"VAKIF ZARARININ ÖDETİLMESİ TALEBİ ( Bilirkişi Raporu Oy Çokluğu İle Düzenlendiği Gibi Hükme Yeterli Bulunmaması Nedeniyle İçerisinde Birer Tabip Ve Hukukçunun Da Bulunacağı 3 Kişilik Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Oy Çokluğu İle Düzenlendiği Gibi Hükme Yeterli Bulunmaması Nedeniyle İçerisinde Birer Tabip Ve Hukukçunun Da Bulunacağı 3 Kişilik Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gereği - Vakıf Zararının Ödetilmesi Talebi )
OY ÇOKLUĞU İLE DÜZENLENEN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hükme Yeterli Bulunmaması Nedeniyle İçerisinde Birer Tabip Ve Hukukçunun Da Bulunacağı 3 Kişilik Yeni Bir Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınması Gereği - Vakıf Zararının Ödetilmesi Talebi )"
276Y7.HD18.4.2005E. 2005/1108 K. 2005/1174"KADASTRO TESPİTİ ( Yöreyi İyi Bilen Elverdiğince Yaşlı Yansız Yerel ve Uzman Bilirkişi Tarafların Aynı Yöntemle Gösterecekleri Tanıklar İle Taşınmazların Tespit Tutanağı Bilirkişilerinin Tümü Hazır Olduğu Halde Taşınmazlar Başında Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği )
KEŞİF ( Kadastro Tespiti - Yöreyi İyi Bilen Elverdiğince Yaşlı Yansız Yerel ve Uzman Bilirkişi Tarafların Aynı Yöntemle Gösterecekleri Tanıklar İle Taşınmazların Tespit Tutanağı Bilirkişilerinin Tümü Hazır Olduğu Halde Taşınmazlar Başında Yeniden Keşif Yapılması Gerektiği )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Zilyetliğin Başlangıç Günü Süresi ve Sürdürülüş Biçimi ve Taşınmazlar Üzerinde Sürdürülen Zilyetliğin Niteliği Hakkında Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Olaylara Dayalı Bilgi Alınması Gerektiği - Kadastro Tespiti )
TUTANAK BİLİRKİŞİLERİNİN BEYANLARI ( Keşifte Dinlenecek Yerel Bilirkişi ve Tanıkların Anlatımları Çeliştiği Takdirde Tutanak Bilirkişileri de Taşınmazlar Başında Ayrı Ayrı Dinlenerek Aykırılıkların Giderilmesi Gerektiği )"
276YHGK2.2.2005E. 2004/7-651 K. 2005/21"KADASTRO TESPİTİNİN İPTALİ ( Taşınmazın Mera Olarak Sınırlandırılması İstemi - Yöreyi İyi Bilen Elverdiğince Yaşlı Yansız Dava Sonucunda Yararı Olmayan Dava Konusu Taşınmazın Bulunduğu Köye Komşu Köyler Halkından Seçilecek Yerel Bilirkişiler Gerektiği )
TAŞINMAZIN MER'A OLARAK SINIRLANDIRILMASI TALEBİ ( Yöreyi İyi Bilen Elverdiğince Yaşlı Yansız Dava Sonucunda Yararı Olmayan Dava Konusu Taşınmazın Bulunduğu Köye Komşu Köyler Halkından Seçilecek Yerel Bilirkişiler Gerektiği )
YEREL BİLİRKİŞİ ( Taşınmazın Mera Olarak Sınırlandırılması İstemi - Yöreyi İyi Bilen Elverdiğince Yaşlı Yansız Dava Sonucunda Yararı Olmayan Dava Konusu Taşınmazın Bulunduğu Köye Komşu Köyler Halkından Seçilecek Yerel Bilirkişiler Gerektiği )
KEŞİF ( Taşınmazın Mera Olarak Sınırlandırılması İstemi - Tapu Fen Memuru veya Harita Mühendisi Ziraat Mühendisi veya Ziraat Yüksek Mühendisi Niteliğini Haiz Uzman Bilirkişiler Aracılığıyla Taşınmaz Başında Yeniden Keşif Yapılması Gereği )"
276Y15.HD12.1.2005E. 2004/2845 K. 2005/85"BİLİRKİŞİNİN UZMAN OLMASI MECBURİYETİ ( Depreme Karşı Güçlendirme Çalışmaları Nedeniyle Yapılan Masrafın Kat Maliklerinden Tahsili Talebine Karşı Davalıların Eksik ve Ayıplı İş İddiası - Hukukçu Bilirkişiden Alınan Raporla Yetinilerek Hüküm Kurulamaması )
DEPREME KARŞI TAMİR VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAPILAN MASRAFIN KAT MALİKLERİNDEN TAHSİLİ TALEBİ ( Davalıların Eksik ve Ayıplı İş İddiası Hakkında Uzman Olmayan Hukukçu Bilirkişiden Rapor Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )
ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK TALEBİ ( Deprem Nedeniyle Tamir ve Güçlendirme Çalışmaları - Davalıların Eksik ve Ayıplı İş İddiası Hakkında Uzman Olmayan Hukukçu Bilirkişiden Rapor Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )
GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAPILAN MASRAFLARIN KAT MALİKLERİNDEN TAHSİLİ TALEBİ ( Davalıların Eksik ve Ayıplı İş İddiası Hakkında Uzman Olmayan Hukukçu Bilirkişiden Rapor Alınarak Hüküm Kurulamayacağı )
HUKUKÇU BİLİRKİŞİDEN EKSİK VE AYIPLI İŞ BULUNUP BULUNMADIĞI HUSUSUNDA ALINAN RAPORUN GEÇERSİZ OLMASI ( Bilirkişilerin Uzman Olması Mecburiyeti - Depreme Karşı Güçlendirme Çalışmaları Nedeniyle Yapılan Masrafın Tahsili Talebi )"
276Y12.HD2.7.2004E. 2004/13678 K. 2004/17614"BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ AYKIRILIK ( Yeniden Oluşturulacak Uzman Bilirkişiler Kurulundan Alınacak Raporla Giderilmeden Ve 3. Kişiden Alındığı İçin İkinci Rapordaki Görüşe Üstünlük Tanınmasının İsabetsiz Olduğu )
BİLİRKİŞİ KURULU ( Bilirkişi Raporları Arasındaki Aykırılık Yeniden Oluşturulacak Uzman Bilirkişiler Kurulundan Alınacak Raporla Giderilmeden Ve 3. Kişiden Alındığı İçin İkinci Rapordaki Görüşe Üstünlük Tanınmasının İsabetsiz Olduğu )"
276Y17.HD11.5.2004E. 2004/4107 K. 2004/5950"TRAFİK KAZASI NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( Kusur Oranının Tesbitine İlişkin Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Yeni Bir Raporla Giderilmesi Gereği )
KUSUR ORANLARININ TESBİTİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında - Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Yeni Bir Raporla Giderilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ KUSUR ORANLARINA İLİŞKİN ÇELİŞKİNİN YENİ BİR RAPORLA GİDERİLMESİ MECBURİYETİ ( Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında )"
276Y7.HD4.3.2004E. 2004/194 K. 2004/714"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Hükme Dayanak Yapılan Keşifte Bilirkişi Sözleri İle Kadastro Tespit Tutanağı Bilirkişilerinin Çelişkili Beyanlarının Giderilmesinin Gerekmesi )
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ ( Hükme Dayanak Yapılan Keşifte Bilirkişi Sözleri İle Kadastro Tespit Tutanağı Bilirkişilerinin Çelişkili Beyanlarının Giderilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hükme Dayanak Yapılan Keşifte Bilirkişi Sözleri İle Kadastro Tespit Tutanağı Bilirkişilerinin Çelişkili Beyanlarının Giderilmesinin Gerekmesi )
DAVA EKONOMİSİ ( Kural Olarak Aynı Taşınmaza İlişkin Uyuşmazlıkların Birlikte Çözümlenmesinin Sağlıklı Sonuca Varmanın Temel Koşulu Olması )
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Aynı Taşınmaz Hakkında Açılan Davalardan Biri Hakkında Verilecek Hüküm Diğer Davayı Etkileyeceğinden Davaların Birlikte Görülmesinin Gerekmesi )
YEREL BİLİRKİŞİ ( Dava Konusu Taşınmazın Öncesinin Kime Ait Olduğu Zilyetlik Başlangıç Günü ve Süresinin Sürdürülüş Biçimi Hakkında Bilgi Alınmasının Gerekmesi )"
276Y9.HD23.10.2003E. 2003/4970 K. 2003/17649"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İşe Giriş Tarihinin Belirlenmesi Gereği - Dosya Arasında Bulunan Ajanda Delili de Nazara Alınarak Ücret Alacağının Açıklığa Kavuşturulması Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Karşı Bir Diyeceğinin Olmadığının Beyan Edilmesi - İndirimden Önceki Miktarlar Daha Fazla Tutarlarda Hesaplandığı Halde Rapora Göre Hüküm Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu/Taleple Bağlılık )"
276YHGK15.10.2003E. 2003/12-636 K. 2003/591"ŞİKAYET YOLUYLA TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( İmza İncelemesi - Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınabilecek Yeterlilikte Olup Olmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hükme Esas Alınabilecek Yeterlilikte Olup Olmadığı - Şikayet Yoluyla Takibin İptali Talebi/İmza İncelemesi )
TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Şikayet Yoluyla - İmza İncelemesi/Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınabilecek Yeterlilikte Olup Olmadığı )
İMZA İNCELEMESİ ( Şikayet Yoluyla Takibin İptali Talebi - Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınabilecek Yeterlilikte Olup Olmadığı )"
276Y15.HD5.6.2003E. 2003/640 K. 2003/3013"BİLİRKİŞİ SEÇİMİ ( Üçten Fazla Bilirkişi Seçiminin Usule Aykırılığı - Taşınmazın Satış Tarihindeki Değerinin Saptanması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Dört Bilirkişi Tarafından Düzenlenen - Üçten Fazla Bilirkişi Seçiminin Usule Aykırılığı )
TAŞINMAZIN SATIŞ TARİHİNDEKİ DEĞERİ ( Dört Bilirkişi Tarafından Düzenlenen - Üçten Fazla Bilirkişi Seçiminin Usule Aykırılığı )"
276Y15.HD13.5.2003E. 2003/1730 K. 2003/2548"HAK EDİŞ ÖDEMELERİNİN GECİKMESİ NEDENİYLE FAİZ TALEBİ ( Sözleşmelerde %10 ve %15 Olarak Kararlaştırılıp Kesin Bir Vadeyi İçermediği - Davalının Temerrüde Düşürüldüğü Tarih Esas Alınarak Hesaplanması Gereği )
FAİZ TALEBİ ( Sözleşmelerde %10 ve %15 Olarak Kararlaştırılıp Kesin Bir Vadeyi İçermediği/Davalının Temerrüde Düşürüldüğü Tarih Esas Alınarak Hesaplanması Gereği - Hak Ediş Ödemelerinin Gecikmesi )
BİLİRKİŞİ HEYETİNİN OLUŞTURULMASI ( Mahkemece Beş Kişiden Oluşan Heyetden Alınan Raporla Sonuca Varılması - Üçten Ziyade Bilirkişi Seçiminin Caiz Olmadığı )"
276YHGK26.3.2003E. 2003/14-243 K. 2003/207"MEN'İ MÜDAHELE VE TAZMİNAT DAVASI ( Mer'a Niteliğinde Taşınmazda Ruhsatlı Kum Çıkarıldığı Halde Ruhsat Harici Olarak da Mer'ada Kum Çıkarıldığının İddisıyla Elatmanın Önlenmesinin İstenmesi )
ESKİ HALE GETİRME ( Mer'anın Tahrip Edilmesinden Dolayı Eski Hale Getirilmesi İçin Belirlenecek Tazminata Hükmedilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU VE TÜM DOSYALAR ( Yerel Mahkemenin Yeterli Delil Olmasına Rağmen Elatmanın Önlenmesi Kararı Vermemesinin Hukuka Aykırı Olması )
KEŞİF ( Yerel Mahkemenin Yeterli Delil Olmasına Rağmen Elatmanın Önlenmesi Kararı Vermemesinin Hukuka Aykırı Olması )
RUHSATLI ALAN DIŞINA ÇIKILMASI ( Elatmanın Gerçekteştiğinin Sabit Olması )"
276Y3.HD26.12.2002E. 2002/14112 K. 2002/14041"ECRİMİSİL DAVALARINDA FAİZ ( Tahsiline Karar Verilen Alacağa Her Tahakkuk Dönemi Sonundan İtibaren Faiz Yürütülebileceği )
ECRİMİSİLİN HESABI ( Dava Tarihine Kadar Olan Süre İçin Talepte Bulunulabileceği - Dava Tarihinden Sonrası İçin de Hükmedilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ SAYISI ( İdarece Yaptırılan Tespitte Üç Kişinin Bilirkişi Olarak Dinlenmiş Olması - Üç Kişilik Heyet İle Keşif Yapılması Gereği )
KEŞİF ( İdarece Yaptırılan Tespitte Üç Kişinin Bilirkişi Olarak Dinlenmiş Olması - Üç Kişilik Heyet İle Keşif Yapılması Gereği )"
276YHGK13.11.2002E. 2002/13-793 K. 2002/909"TAZMİNAT DAVASI ( THK.da Uçuş Eğitimi Gören ve Hususi Pilot Lisansı Alan Kişinin Yaptığı Kazada Ölmesi - Resmi Bilirkişi ve Araştırması Gereken Hususlar )
UÇAK KAZASINDA KUSUR ( THK.da Uçuş Eğitimi Gören ve Hususi Pilot Lisansı Alan Kişinin Yaptığı Kazada Ölmesi - Resmi Bilirkişi ve Araştırması Gereken Hususlar )
RESMİ BİLİRKİŞİ SIFATI TAŞIMAMAK ( Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce Düzenlenen "Hava Aracı Kazası Nihai Raporu" )"
276Y11.HD7.11.2002E. 2002/5314 K. 2002/10088"ALACAK DAVASI ( Davacı ile Davalı Arasındaki Satım Sözleşmesi Gereği Ödenmesi Gereken Bedelin Davalı Bankaca Ödenmesi Gerektiği Ancak Bedelin Ödenmiş Görünmesine Rağmen Alınmamış Olması )
BANKACILIK İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Uyuşmazlık Bankanın İthalat Belgesi için Akreditif Vermesinden Kaynaklanmışsa Bilirkişiler Bu İşlemlerden Anlayan Kurul Olarak Seçilmesi )
BİLİRKİŞİLERİN SIFATI VE SEÇİMİ ( Uyuşmazlık Bankanın İthalat Belgesi için Akreditif Vermesinden Kaynaklanmışsa Bilirkişilerin Bu İşlemlerden Anlayan Kurul Olarak Seçilmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YETERSİZ GÖRÜLMESİ ( Uyuşmazlık Bankanın İthalat Belgesi için Akreditif Vermesinden Kaynaklanmışsa Bilirkişilerin Bu İşlemlerden Anlayan Kurul Olarak Seçilmesi )"
276Y13.HD15.10.2002E. 2002/7925 K. 2002/10687"DOKTOR HATASI SONUCU UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ DAVASI ( Yüksek Sağlık Şurası Raporunun Bağlayıcı Olmaması )
TAZMİNAT TALEBİ ( Yanlış Tedavi Sonucu Uğranılan Zarar İçin - Yüksek Sağlık Şurası Raporunun Bağlayıcı Olmaması )
YANLIŞ TEDAVİ SONUCU UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ DAVASI ( Yüksek Sağlık Şurası Raporunun Bağlayıcı Olmaması )
YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI RAPORUNUN BAĞLAYICI OLMAMASI ( Yanlış Tedavi Sonucu Uğranılan Zararın Tazmini Davasında )
RESMİ BİLİRKİŞİ NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Yanlış Tedavi Sonucu Uğranılan Zarar İçin Açılan Tazminat Davasında Yüksek Sağlık Şurasının )
VEKALET SÖZLEŞMESİ VE VEKİLİN ÖZEN BORCU ( Doktorun Yanlış Tedavisi Sonucu Uğranıldığı İddia Edilen Zarar İçin Tazminat Talebi )"
276Y4.HD14.5.2002E. 2001/13170 K. 2002/5795"TAZMİNAT DAVASI ( Yayın Yolu ile Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat İstenmesi )
MANEVİ TAZMİNAT ( Yayın Yolu ile Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Tazminat İstenmesi )
YAYIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Bir Yayında Kaynak Gösterilmeden Yabancı Bir Eserden Alıntı Yapıldığı İddiasına Yer Verilmesi ve Bu Davranışın Doğru Olmadığının Anlatılması )
BİLİRKİŞİ ( Tüm Özellikleri Değerlendirilmek Suretiyle Gerçekten Alıntı Bulunup Bulunmadığının Bu Konuda Uzman Olan Bilirkişi İncelemesi ile Belirlenmesi )
İDDİANIN DOĞRULUĞUNUN SAVUNULMASI ( Öncelikle Davacının Eseri ile Alıntı Yapıldığı Bildirilen Eserin Dosyaya Sunulan Orjinalinin Karşılaştırmalı Biçimde İncelenmesinin Gerekmesi )"
276YHGK1.5.2002E. 2002/4-350 K. 2002/354"MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Arkeolojik Araştırması Sonucu Ortaya Çıkardığı Varlıklarla İlgili Davalının Eser Yayımlaması )
MEN'İ MÜDAHALE ( Kazı Sondaj ve Araştırmalarda Meydana Çıkacak Olan Varlıkların Yayım Hakkının Kazı Sondaj ve Araştırma İzni Alan Heyete Ait Olması )
ARKEOLOJİK KAZI ( Kazı Sondaj ve Araştırmalarda Meydana Çıkacak Olan Varlıkların Yayım Hakkının Kazı Sondaj ve Araştırma İzni Alan Heyete Ait Olması )
YAYIM HAKKI ( Kazı Sondaj ve Araştırmalarda Meydana Çıkacak Olan Varlıkların Yayım Hakkının Kazı Sondaj ve Araştırma İzni Alan Heyete Ait Olması )
KAZI SONDAJ VE ARAŞTIRMALARDA MEYDAN ÇIKAN VARLIKLARIN YAYIM HAKKI ( Hakkın Kazı Sondaj ve Araştırma İzni Alan Heyete Ait Olması )
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ( Arkeolojik Araştırma Sonucu Ortaya Çıkan Varlıkların Yayım Hakkının Kazı Sondaj ve Araştırma İzni Alan Heyete Ait Olması )
BİLİRKİŞİ ( Arkeolojik Kazı Sonucu Ortaya Çıkan Eserlerin Yayım Hakkının Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi )"
276Y9.HD10.4.2001E. 2001/218 K. 2001/5946"UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU GEREĞİ ( İşçilerin Eylemlerinden Dolayı Oluşan Zarar - Birbirine Aykırı İki Rapor/Tekstil İşi )
ZARARIN TESBİTİ ( Tekstil İşinde İşçilerin Eylemlerinden Dolayı Oluşan - Birbirine Aykırı İki Rapor/Uzman Bilirkişi Raporu Gereği )
İŞÇİLERİN EYLEMLERİNDEN DOLAYI OLUŞAN ZARARIN TESBİTİ ( Tekstil İşi - Birbirine Aykırı İki Rapor/Uzman Bilirkişi Raporu Gereği )"
276YHGK4.10.2000E. 2000/16-1013 K. 2000/1207"KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Dava Konusu Olayda Bozmaya Uyulmakla Taraflar Yararına Usulü Kazanılmış Hak Doğması )
BİLİRKİŞİ ( Keşifte Dinlenen Yerel Bilirkişi Beyanları Hükme Esas Alınamayacağı Gibi Bu Beyanlara Dayanılarak Direnme Kararı da Verilememesi )
BOZMAYA UYMA ( Dava Konusu Olayda Bozmaya Uyulmakla Taraflar Yararına Usulü Kazanılmış Hak Doğması )
KAZANILMIŞ HAK ( Dava Konusu Olayda Bozmaya Uyulmakla Taraflar Yararına Kazanılmış Hakkın Doğması )
ZİLYETLİĞİN KORUNMASI ( Taşınmazın Kadastro Tespiti Uyarınca Hazine Adına Tescil Edilmesi sebebiyle )
ZİLYETLİKLE BİRLEŞMEYEN KAYIT ( Tapu Kaydında Zilyetlikle Birleşmeyen Kayıtlar Değer Verilmemesinin Gerekmesi )
MÜKTESEP HAK ( Zilyetlikle Birleşmeyen Tapu Kaydına Değer Verilememesine Dair Karar Verilmesi Halinde Taraflar Yararına Usuli Müktesep Hak Doğması )
ZİLYETLİK İDDİA EDİLEMEMESİ ( Davacılara Toprak Tevzi Komisyonunca Tapulamaca Yer Verilmesi )
MALİKLERE TAPULAMACA YER VERİLMESİ ( Taşınmazın Kadastro Tespiti Uyarınca Hazine Adına Tescil Edilmesi Halinde Toprak Tevzi Komisyonunca Tapu Verilmesi )"
276Y13.HD9.5.2000E. 2000/1446 K. 2000/4438"TAZMİNAT TALEBİ ( Tıbbi Müdahale Sonucu Estetik Açıdan ve Gözünden Rahatsızlanan Davacının )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN BAĞLAYICILIĞI ( Sağlık Şurasının Resmi Bilirkişi Niteliğinde Olmaması )
SAĞLIK ŞURASININ RESMİ BİLİRKİŞİ NİTELİĞİNDE BULUNMAMASI ( Tıbbi Müdahale Nedeniyle Meydana Gelen Zarar İçin Açılan Tazminat Davasında )
TIBBİ MÜDAHALE SONUCU UĞRANILAN ZARAR İÇİN TAZMİNAT TALEBİ ( Sağlık Şurasının Resmi Bilirkişi Niteliğinde Bulunmaması )"
276YHGK15.12.1999E. 1999/4-1036 K. 1999/1045"MANEVİ TAZMİNAT ( Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle )
BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( Olaydaki Basın Toplantısında Belediyece Vatandaşlara Seks Gücünü Artırıcı İlaçlar Dağıtıldığının Açıklanması )
HABER VERME HAKKININ SINIRLARININ AŞILMASI ( Kişilik Haklarına Aşırı Derecede Tecavüz Olması Nedeniyle Manevi Tazminat İsteminin Kabulü )"
276Y9.HD9.6.1998E. 1998/6506 K. 1998/10091"İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Deniz İş Kanununun Uygulanması )
DENİZ İŞ KANUNU UYGULANMASI ( İşverence Tutulması Zorunlu Olan Defter ve Kayıtlar )
DEFTERLER ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI ( İhbar Kıdem Tazminatı Alacaklarının Belirlenmesi İçin Bilirkişi Heyetinin Oluşturulması )
BİLİRKİŞİ HEYETİNİN OLUŞUMU ( Defterler Arasında Giderilmesi İmkansız Çelişkiler Bulunması Hali )
USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Rapor Mahkemece Değerlendirilirken Göz Önüne Alınması )"
276Y9.HD22.4.1998E. 1998/7282 K. 1998/7685"TESPİT DAVASI ( İşyerinde Çoğunluğun Sendikasız Bulunması )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİ ( Olumsuz Tespite İtiraz Davası )
OLUMSUZ TESPİTE İTİRAZ DAVASI ( Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı Aleyhine Açılmasının Yeterli Olması )
İŞ KOLUNUN BELİRLENMESİ YÖNTEMİ ( Bilirkişi Heyeti Oluşturulması )
BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURMA ( Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisinin Belirlenmesi İçin )"
276Y9.HD26.2.1998E. 1998/381 K. 1998/2729"TESPİT DAVASI ( Yüksek Muaddel Komisyonunca Verilen Kararın Toplu İş Sözleşmesine Uygun Olup Olmaması )
YÜKSEK MUADDEL KOMİSYONU ( Verilen Kararın Toplu İş Sözleşmesine Uygun Olup Olmadığının Tespiti )
BİLİRKİŞİ HEYETİNİN OLUŞUMU ( Yüksek Muaddel Komisyonu Kararının Tespiti İçin )"
276Y11.HD20.11.1997E. 1997/6425 K. 1997/8372"TAŞIMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ( Davalı İdareye Ait Tren - Bacağın Kopmasına Sebebiyet )
KUSUR ORANININ TESPİTİ ( İTÜ Ulaştırma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinin Raporları )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Tren İle Peron Arasındaki Düşülebilecek Kadar Genişlik Tespiti )
İDARENİN KUSURU ( %30 Kusur Verilmiş Olduğu - Maddi Ve Manevi Tazminat )
TAZMİNAT ( Uzman Olmayan Bilirkişi Raporlarına Göre Hüküm Kurmanın Mümümkün Olmaması )"
276Y15.HD18.11.1997E. 1997/4328 K. 1997/4929"BİLİRKİŞİLİK NİTELİĞİ ( Bu Hususun Yargıtayca da Denetlenebilmesi için Mesleğinin Uzmanlık Dalının ya da Ne Sebeple Bilgi Sahibi Olduğunun Dosyadan Anlaşılmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ SEÇİMİ ( Bilirkişinin Görüş İstenecek Konuda Bilgi Sahibi Kimseler Arasından Seçilmesinin Asıl Olması )"
276Y15.HD5.2.1996E. 1996/346 K. 1996/572"BİLİRKİŞİLERDEN BİRİNİN HEYETE KATILMASINDAN ÖNCE HAZIRLANAN RAPOR ( Hükme Esas Alınamaması )
BİLİRKİŞİNİN KURUL ÇALIŞMASINA ALINMAMASI ( Raporun Hükme Esas Alınamaması )"
276Y15.HD24.1.1996E. 1995/7011 K. 1996/312"GECİKME TAZMİNATI ( İnşaatın Zamanında Tamamlanmaması )
ESER SÖZLEŞMESİ ( İnşaatın Zamanında Tamamlanmaması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Gecikme Tazminatı Konusunda Tek Kişiden Alınan Raporun Yetersizliği )
FAZLA İNŞAAT ( Ek Süre ve İpoteğin Kaldırılması Konusunda Yeterli Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )
EK SÜRE ( Fazla İnşaat Sebebiyle )
İPOTEĞİN KALDIRILMASI ( Fazla İnşaat Sebebiyle )"
276Y1.HD29.5.1995E. 1995/7038 K. 1995/7868"ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Paftanın Uygulanmasında Asıl Olan )
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ( Bilirkişi Yoluyla Başvurulması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ ( Yeni Bilirkişi İncelemesi Yapılması )"
276Y13.HD4.3.1994E. 1994/8557 K. 1994/2138"HASTA VE DOKTOR İLİŞKİSİ ( Vekalet İlişkisi )
VEKALET SÖZLEŞMESİ ( Doktor Hasta Arasındaki İlişki )
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEĞİ ( Doktorun Gereken Özeni Göstermemesi Sebebiyle Yeni Doğan Çocuğun Öldüğü İddiası )"
276YHGK20.10.1993E. 1992/8-855 K. 1993/593"BİLİRKİŞİ SEÇİMİNDE USULSÜZLÜK ( Üçten Fazla Bilirkişi Seçilmesi-İttifakla Görüş Bildirilmesi Halinde Usulsüzlüğün Bozma Sebebi Olmayacağı )
ÜÇTEN FAZLA BİLİRKİŞİ TAYİNİ ( Bu Usulsüzlük Sonuca Etkili Değilse Bozma Sebebi Olmayacağı )
DÖRT KİŞİDEN OLUŞAN BİLİRKİŞİ HEYETİNİN İTTİFAKLA GÖRÜŞ BİLDİRMESİ ( Üçten Fazla Bilirkişi Tayin Edilmiş Olmasının Bozma Sebebi Olmaması )"
276Y10.HD29.4.1993E. 1991/7579 K. 1993/4474"KUSUR ORANININ BELİRLENMESİ ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı - İşçinin Ölümü )
BİLİRKİŞİ SEÇİMİ ( Zararlandırıcı Sigorta Olayı - İşçinin Ölümü )
MAHKEMENİN GÖREVİ ( Bilirkişi Seçimi - Zararlandırıcı Sigorta Olayı - İşçinin Ölümü )"
276Y14.HD26.1.1990E. 1989/8332 K. 1990/796"HÜKÜM ( Çelişkili Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN KENDİ İÇİNDE ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )"
276Y11.HD2.3.1989E. 1988/5371 K. 1989/1251"BONO ( Teminat Senedi Olarak Verildiği İddiası )
TEMİNAT SENEDİ OLARAK VERİLDİĞİ İDDİA EDİLEN BONO ( İddianın Kanıtlanması )
DEFTER KAYITLARINA DAYANMA ( Karşı Tarafın Defterleri )"
276YHGK8.6.1984E. 1982/7-619 K. 1984/677"TAPULAMA TESPİTİNE İTİRAZ ( Bilirkişilerin Şahıslarına Karşı Yapılan İtirazlar )
BİLİRKİŞİLERİN ŞAHISLARINA KARŞI YAPILAN İTİRAZLAR ( Hadise Şeklinde İncelenerek Karara Bağlanması )
HADİSE ŞEKLİNDE İNCELENEREK KARARA BAĞLANMA ( Bilirkişilerin Şahıslarına Karşı Yapılan İtirazlar )"
276Y4.HD31.10.1983E. 1983/7133 K. 1983/9037"DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ HESABI"
276YHGK4.11.1981E. 1981/12-201 K. 1981/714"BİLİRKİŞİ HEYETİ ( İki Kişi Olmasının Bir Aykırılık Teşkil Etmemesi )
TEMYİZ EDİLEBİLECEK MERCİ KARARLARI ( Hepsinin Tek Tek Gösterilmiş Olması )
DEĞER TAKDİRİNE ŞİKAYET ( Merci Kararının Kesin Olması )
ŞİKAYET ( Değer Takdirine )
DEĞER TAKDİRİNE İLİŞKİN TETKİK MERCİİ KARARLARI ( Temyiz Edilememesi )
İHALE SAATİ ( Öğle Tatilinde Yapılması )
İHALENİN FESHİ ( Kıymet Takdir Raporu Üzerinden İki Yıl Geçmesine Rağmen İhalenin Aynı Değerle Yapılması )
FESAT İDDİASI ( Tanık Beyanlarının Gerekçesiz Gözardı Edilmesi )"
276Y11.HD24.3.1980E. 1980/1609 K. 1980/1474"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Oluşan Zarar Nedeniyle )
TRAFİK KAZASI SONUCU OLUŞAN ZARAR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Bilirkişi Seçimi )
TRAFİK POLİSİNİN KUSUR DERECESİNİ TESPİTİ VE TAYİNİ ( Bu Durumun Kendiliğinden Üstlenilen Bir Bilirkişilikten Başka Anlam İfade Etmemesi )
BİLİRKİŞİ ( Trafik Polisinin Oluşan Kaza Sonucu Kusur Derecesini Tespit ve Tayininin Kendiliğinden Üstlenilen Bir Bilirkişilikten Başka Anlam İfade Etmemesi )"
276Y11.HD2.4.1974E. 1974/685 K. 1974/1138"TELİF HAKKI ( Davacının Kendi Bestesini Davalının Başka Güfteye Uygulayarak Plak Halinde Yayınladığı İddiası )
BESTENİN KİME AİT OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ ( Davalıya Kesin Önel Verilerek Delillerini İbraz ve İkame Olanağı Tanınması ve Bestenin Hangi Tarafa Ait Olduğunun Belirlenmesi )
BİLİRKİŞİ SEÇİMİ ( Bestenin Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi )"
276Y10.HD28.3.1974E. 1974/1958 K. 1974/2948"RÜCUAN TAZMİNAT ( İş Kazasında Yaralanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )
İŞ KAZASINDA YARALANAN İŞÇİYE KURUM TARAFINDAN ÖDENEN MASRAFLARIN TAZMİNİ İSTEMİ ( İşverenin Gerekli Tedbirleri Almaması Nedeniyle Kurum Zararını Tazmin Etmesinin Gerekmesi )
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ( İşverenin Gerekli Tedbirleri Almaması Nedeniyle Kurum Zararını Tazmin Etmesinin Gerekmesi )"

DANIŞTAY

276D3.D23.9.2008E. 2007/3599 K. 2008/2790"VERGİ İNCELEME RAPORU ( Vergi Mahkemesince Düzenlettirilen Bilirkişi İncelemesi Raporunda Yer Alan Birbirini Teyit Etmeyen Hususlar İrdelenmeksizin ve Bilirkişi İncelemesi Raporuna Yöneltilen İtirazlar Karşılanmaksızın Verilen Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Düzenlettirilen Bilirkişi İncelemesi Raporunda Yer Alan Birbirini Teyit Etmeyen Hususlar İrdelenmeksizin ve Bilirkişi İncelemesi Raporuna Yöneltilen İtirazlar Karşılanmaksızın Verilen Kararda Hukuka Uygunluk Bulunmadığı )"
276D9.D28.2.2007E. 2005/2527 K. 2007/633"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Varsa Bu Konuda Yetkili Resmi Kuruma Yaptırılması Gerektiği - İmza İncelemesinin Adli Tıp Kurumun' dan Emekli Grafologa Yaptırılarak Hüküm Kurulmasında İsabet Bulunmadığı )
İMZA İNCELEMESİ ( Adli Tıp Kurumun' dan Emekli Grafologa Yaptırılarak Hüküm Kurulmasında İsabet Bulunmadığı - Yetkili Resmi Kuruma Yaptırılması Gerektiği )
YETKİLİ RESMİ KURUM ( İmza İncelemesinin Resmi Kurum Olan Adli Tıp Kurumun'da Yaptırılması Gerektiği - Bu Kurumdan Emekli Grafologa Yaptırılarak Hüküm Kurulmasında İsabet Bulunmadığı )"
276D7.D21.10.1999E. 1999/868 K. 1999/3418"GÜMRÜK VERGİSİ ( Düşük Tutarlı Faturalar İle Gerçek Mal Bedelini İçeren Fatura Farklarının İhracatçı Şirkete Transfer Edilmesi )
FATURALARIN DOĞRU OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ ( Düşük Tutarlı Faturalar İle Gerçek Mal Bedelini İçeren Fatura Farklarının İhracatçı Şirkete Transfer Edilmesi Durumunda )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Düzenlenen Raporun Bağlayıcılığı Olmamakla Birlikte Söz Konusu Raporun Karara Esas Alınmama Nedenlerinin Açıklanmasının Gerekmesi )
KARARA ESAS ALINMAYAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Düzenlenen Raporun Bağlayıcılığı Olmamakla Birlikte Söz Konusu Raporun Karara Esas Alınmama Nedenlerinin Açıklanmasının Gerekmesi )
GÜMRÜĞE İBRAZ EDİLEN DÜŞÜK TUTARLI FATURA BEDELLERİ ( İthalata Aracılık Yapan Banka Aracılığıyla İhracatçı Firmaya Ödenmesi )"
276D7.D11.3.1999E. 1998/3138 K. 1999/1046"GÜMRÜK VERGİSİ ( İthal Eşyanın Niteliği ve Pozisyonunun Bilirkişi İncelemesiyle Saptanarak Ek Tahakkuk Konusunda Karar Verilmesinin Gerekmesi )
İTHAL EŞYA ( İthal Eşyanın Niteliği ve Pozisyonunun Bilirkişi İncelemesiyle Saptanarak Ek Tahakkuk Konusunda Karar Verilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( İthal Eşyanın Niteliği ve Pozisyonunun Bilirkişi İncelemesiyle Saptanarak Ek Tahakkuk Konusunda Karar Verilmesinin Gerekmesi )
EK TAHAKKUK ( İthal Eşyanın Niteliği ve Pozisyonunun Bilirkişi İncelemesiyle Saptanarak Ek Tahakkuk Konusunda Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
276D7.D2.2.1999E. 1998/98 K. 1999/312"İTHAL EŞYA ( Eşyanın Niteliği ve Pozisyonu Konusunda Emsal Bilirkişi Raporuna Dayanılmasının Doğru Olmaması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İthale Konu Eşyanın Niteliği ve Pozisyonu Konusunda Emsal Bilirkişi Raporuna Dayanılmasının Doğru Olmaması )
EMSAL BİLİRKİŞİ RAPORU ( İthale Konu Eşyanın Niteliği ve Pozisyonu Konusunda Emsal Bilirkişi Raporuna Dayanılmasının Doğru Olmayıp Yeni Bir Bilirkişi İncelemesinin Yapılmasının Gerekmesi )"
276VDDGK23.10.1998E. 1997/66 K. 1998/307"AYNİ ENVANTER VE BELGELERE GÖRE YAPILAN VERGİ VE CEZA TARHI ( Vergi İnceleme Elemanınca Yapılan Rapora İtiraz - İncelemenin Tekrar Yaptırılması - Somut Tesbit Yapılması Gerektiği )
FATURASIZ MAL SATIŞLARININ TESBİTİ ( Fiili ve Kaydi Envanter Yapılması - Bilirkişi İncelemesi - Vergi İnceleme Memurunun İnceleme Raporunun Yeniden Gözden Geçirilebileceği - Yeniden Envanter İncelemesi Yapılabileceği - Mahkeme Kararının Tekrar İncelemelerden Sonra Tesis Edilmesinin Hukukun Gereği Olduğu )
VERGİ DAVALARINDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İSTENEBİLECEĞİ ( Vergi İnceleme Memurunun Raporu Yanında Ayrıca Bilirkişi İncelemesi İstenebileceği - Mahkemenin Bilirkişi Raporlarına Ek Rapor İsteyebileceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Dava Açılması - İnceleme Memur Raporları Hakkında Bilirkişi İncelemesi de İstenebileceği - Vergi Mahkemesinin Bilirkişi Raporlarını da Gözönüne Alması Gerektiği )"
276D7.D15.10.1996E. 1995/2332 K. 1996/3573"TELLİ TELEFON AKSAMI NİTELİĞİ BULUNMAYAN EŞYALAR ( Hesap Makinası, Alet Kutusu ve Kablo )
HESAP MAKİNASI, ALET KUTUSU VE KABLO ( Gümrük Giriş Tarife Cetveline Göre Telli Telefon Aksamı Niteliğinin Bulunmaması )
GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİNE GÖRE TELLİ TELEFON AKSAMI NİTELİĞİ BULUNMAYAN EŞYALAR ( Hesap Makinası, Alet Kutusu ve Kablo )
BİLİRKİŞİYE BAŞVURU ŞARTLARI ( Uyuşmazlığın Çözümünün Özel ve Teknik Bilgi Gerektirmesi Şartı )"
276VDDGK4.10.1996E. 1996/58 K. 1996/296"VERGİ İNDİRİMİ ( Bilirkişi Raporu ve İncelemesi )
CEZALI TARHİYAT ( Somut Tesbit Yapılması )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( İnşaat Tamiri İşinin Ne Kadar Süreçte Yapılabildiğinin Tesbiti - Bilirkişi İncelemesi )"
276D11.D3.10.1995E. 1995/1793 K. 1995/2256"KDV`NİN FATURADA GÖSTERİLMESİ ( Katma Değer Vergisi İndirimi )
YASAL DEFTERLERE KAYIT ( Katma Değer Vergisi İndirimi )
TAHMİNE DAYALI BİLİRKİŞİ RAPORU ( Katma Değer Vergisi İndirimi )"
276D7.D11.4.1995E. 1992/8390 K. 1995/1528"KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİ ( Yararlanmanın Ön Şartı İşlemlerle İlgili Fatura Ve Benzeri Belgelerin Gerçeği Yansıtması )
FATURALARIN GERÇEĞİ YANSITMASI ( KDV İndiriminden Yararlanmanın Ön Şartı )
BİLİRKİŞİNİN GÖREVİ ( Yasal Nitelendirme Yapma Gibi Bir Görevinin Bulunmaması )"
276D7.D24.10.1991E. 1987/3900 K. 1991/2675"GÜMRÜK TARİFE POZİSYONLARINDA YER ALMAYAN EŞYALAR ( Yapılacak Vergi Tarhiyatının Tesbiti )
İTHAL EDİLEN EŞYANIN GÜMRÜK TARİFE POZİSYONLARINDA YER ALMAMASI ( Vergi Miktarının Tesbiti )
VERGİ MİKTARININ TESBİTİ ( İthal Edilen Eşyanın Gümrük Tarife Pozisyonlarında Yer Almaması )"

SAYIŞTAY

276SGKK3.2.1986 K. 4528/1"TERCÜMANLAR ( Yargı Yerlerince Bilirkişi Sıfatıyla Görevlendirilmeyen - Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )
MAHKEMELERCE BİLİRKİŞİ SIFATIYLA GÖREVLENDİRİLMEYEN TERCÜMANLAR ( Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )
BİLİRKİŞİ SIFATIYLA GÖREVLENDİRİLMEYEN TERCÜMANLAR ( Mahkemelerce - Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )
GELİR VERGİSİNDEN MUAFİYET ( Yargı Yerlerince Bilirkişi Sıfatıyla Görevlendirilmeyen Tercümanlar - Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )"

Madde 277

YARGITAY

277Y9.HD1.2.2011E. 2010/51662 K. 2011/1536"BİLİRKİŞİNİN RET EDİLMESİ ( Bilirkişi Heyetinde Bulunan Şahsın Tarafsız ve Bağımsız Olamayacağı İtirazı - Davalının İtirazlarının Mahkemece Hadise Şeklinde İncelerek Sonuçlandırılması Gerektiği/Bilirkişi Raporu )
YETKİ TESPİTİNİN İPTALİ VE TESPİT DAVASI ( Davacı Sendikanın Toplu İş Sözleşmesi Yapmak için Başvuru Tarihinde İşverenin Çoğunluk İşçilerinin Üyeliğini Sahip Bulunduğunun Tespitini Talep Etmesi - Bilirkişi Heyetine İtiraz )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkta İkinci Bilirkişi Raporunu Hazırlayan Üyelerin Tarafsızlığı Noktasında Davalının İtiraz Etmiş Bulunduğu - İtiraz Edilen Bu Şahıslara Yönelik Mahkemece İnceleme Yapılması Gereği )
YETKİ BELGESİ ( İptal Davası - Davacı Sendikanın Toplu İş Sözleşmesi Yapmak için Başvuru Tarihinde İşverenin Çoğunluk İşçilerinin Üyeliğini Sahip Bulunduğunun Tespitini Talep Ettiği/Bilirkişinin Tarafsız ve Bağımsız Olamayacağı İtirazı )
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ( Davacı Sendikanın Toplu İş Sözleşmesi Yapmak için Başvuru Tarihinde İşverenin Çoğunluk İşçilerinin Üyeliğini Sahip Bulunduğunun Tespitini Talep Ettiği/Bilirkişinin Tarafsız ve Bağımsız Olamayacağı İtirazı )"
277Y17.HD18.10.2010E. 2010/3843 K. 2010/8423"TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Alacaklının Kesin Veya Geçici Aciz Belgesini İbraz Etmesi Gereği - Hükümden Sonra Temyiz İncelemesi ve Karar Düzeltme Aşamasında Dahi Sunulabileceği )
ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davası/Hükümden Sonra Temyiz İncelemesi ve Karar Düzeltme Aşamasında Dahi Sunulabileceği - Alacaklının Kesin Veya Geçici Aciz Belgesini İbraz Etmesi Gereği )
KARARDAN SONRA İBRAZ EDİLEN ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davası - Temyiz İncelemesi ve Karar Düzeltme Aşamasında Dahi Sunulabileceği/Yeni Duruma Göre Karar Verilmesi İçin Hükmün Bozulması )"
277Y17.HD19.7.2007E. 2007/2982 K. 2007/2552"ACİZ BELGESİ ( Tasarrufun İptali Davasının Dinlenebilmesi İçin Davacının Aciz Belgesi İbraz Edilmesinin Zorunlu Olduğu - Haczedilen Malların Takdir Edilen Kıymetlerine Göre Borca Yetmediği veya Haczi Kabil Malın Bulunmadığını İçeren Haciz Tutanağı Aciz Vesikası Hükmünde Olduğu )
DAVA ŞARTI ( Aciz Vesikası Davanın Her Aşamasında İbraz Edilebileceği Gibi Karardan Sonra ve Yargıtay İncelemesi Aşamasında da İbrazı Mümkün Olduğu - Mahkemece Dava Şartının Gerçekleştiği Kabul Edilerek İşin Esasına Girilmesi Gerektiği )
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ( Dinlenebilmesi İçin Davacının Aciz Belgesi İbraz Etmesinin Zorunlu Olduğu )"
277Y20.HD6.6.2006E. 2006/6009 K. 2006/7960"YURT DIŞINDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Usul Hukukumuzda İstinabe Yoluyla Yurt Dışındaki Bilirkişilerden Rapor Alınacağı Konularında Hiçbir Hüküm Bulunmadığı )
USUL KURALLARI ( İstinabe Yoluyla Yurt Dışındaki Bilirkişilerden Rapor Alınacağı Konularında Hiçbir Hüküm Bulunmadığı )
YARGICIN REDDİ ( Yeterli Araştırma Yapıldıktan Sonra Yasalara Aykırı Olarak ve Doğal Yargı Yolunu Kaldırır Biçimde Yurt Dışında Bilirkişi İncelemesine Karar Verilmiş Olması Hakimin Reddine İlişkin Koşulların Gerçekleştiğini Gösterdiği )
BİLİRKİŞİNİN REDDİ ( Hakimler İçin Belirlenen Sebeplerle Bilirkişiler de Ret Olunabileceği - Önceden Görüşünü Açıklamış Olan Kişiden Yargılama Sırasında Rapor Alınmasına Karar Verilmiş Olması Kıyas Yoluyla Bilirkişinin Reddi Sebebi Sayıldığı )"
277Y15.HD3.4.2006E. 2005/2337 K. 2006/1910"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ ( Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişki Giderilmeden ve Tarafların İtirazları Cevaplandırılmadan Rapor Hükme Dayanak Alınamayacağı )
ÇELİŞKİLİ BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Arasındaki Çelişki Giderilmeden ve Tarafların İtirazları Cevaplandırılmadan Rapor Hükme Dayanak Alınamayacağı )
ÇELİŞKİ GİDERİLMEDEN HÜKÜM KURULMASI ( Yeniden Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Çelişki Giderilmeli Tarafların İtirazları Cevaplandırılmalı ve Davacının Kalan Alacağı İle Teminat Miktarı Denetime Elverişli Biçimde Saptanması Gereği )
TARAFLARIN İTİRAZLARI DİKKATE ALINMADAN RAPORUN HÜKME ESAS ALINMASI ( Tarafların İtirazları Cevaplandırılmalı ve Davacının Kalan Alacağı İle Teminat Miktarı Denetime Elverişli Biçimde Saptanması Gereği )"
277Y15.HD8.7.2005E. 2004/5726 K. 2005/4122"TASARRUFUN İPTALİ ( İcra Kanalıyla Davacıya Tediye Olunan Miktar Düşüldükten Sonra Kalan Miktardan Sorumlu Tutulması Gerekirken Taşınmazı Elden Çıkardığı Tarihteki Değerin Tamamının Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesi Doğru Olmadığı )
SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMESİ ( İcra Kanalıyla Davacıya Tediye Olunan Miktar Düşüldükten Sonra Kalan Miktardan Sorumlu Tutulması Gerekirken Taşınmazı Elden Çıkardığı Tarihteki Değerin Tamamının Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesi Doğru Olmadığı - Tasarrufun İptali )
İCRA KANALIYLA ÖDENEN MİKTAR ( Düşüldükten Sonra Kalan Miktardan Sorumlu Tutulması Gerekirken Taşınmazı Elden Çıkardığı Tarihteki Değerin Tamamının Davalıdan Tahsiline Karar Verilmesi Doğru Olmadığı - Tasarrufun İptali )"
277Y19.HD5.4.2002E. 2002/1897 K. 2002/2600"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Olaya Karışan Araçlarda Oluşan Zararın Tazmini Talebi )
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI ( Davalının Delil Tespiti Sonunda Alınan Hasarla İlgili Bilirkişi Raporuna İtiraz Etmesi )
DELİL TESPİTİ SONUCU ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Davalının Rapora İtiraz Etmesi-Uzman Bilirkişiden Davalının İtirazlarını da Kapsayacak Şekilde Rapor Alınmasının Gerekmesi )"
277Y1.HD29.5.1995E. 1995/7038 K. 1995/7868"ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Paftanın Uygulanmasında Asıl Olan )
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ( Bilirkişi Yoluyla Başvurulması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ ( Yeni Bilirkişi İncelemesi Yapılması )"
277Y9.HD2.3.1993E. 1992/14042 K. 1993/3479"BİLİRKİŞİNİN TARAFSIZLIĞI ( Davalıyla Arasında Daha Önce Sürtüşme Geçmiş Bilirkişinin Tarafsız Olamayacağı )
BİLİRKİŞİYLE DAVALI ARASINDA DAHA ÖNCEDEN SÜRTÜŞME GEÇMİŞ OLMASI ( Bilirkişinin Tarafsızlığını Gölgelemesi )
BİLİRKİŞİNİN REDDİ ( Bilirkişiyle Davalı Arasında Daha Önceden Sürtüşme Geçmiş Olması )"
277YHGK8.6.1984E. 1982/7-619 K. 1984/677"TAPULAMA TESPİTİNE İTİRAZ ( Bilirkişilerin Şahıslarına Karşı Yapılan İtirazlar )
BİLİRKİŞİLERİN ŞAHISLARINA KARŞI YAPILAN İTİRAZLAR ( Hadise Şeklinde İncelenerek Karara Bağlanması )
HADİSE ŞEKLİNDE İNCELENEREK KARARA BAĞLANMA ( Bilirkişilerin Şahıslarına Karşı Yapılan İtirazlar )"
277YİBGK18.6.1958E. 1957/22 K. 1958/11"BİLİRKİŞİNİN REDDİNE İLİŞKİN HAKİMİN VERDİĞİ KARAR ( Ara Karar Olup Yalnız Başına Temyiz Edilememesi )
ARA KARAR ( Bilirkişinin Reddine İlişkin Olarak Hakimin Verdiği Red veya Kabul Kararı )
YALNIZ BAŞINA TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR ( Bilirkişinin Reddine İlişkin Olarak Hakimin Verdiği Red veya Kabul Kararı )"

DANIŞTAY

277D13.D22.2.2010E. 2009/691 K. 2010/1497"YAYIN İLKESİ İHLALİ ( Taraflara İsimleri Bildirilmeyen Bilirkişi Kurulunun Hazırladığı Rapor Dayanak Alınarak Verilen Kararda Usul Hükümlerine Uyarlık Bulunmadığı )
BİLİRKİŞİNİN KİMLİKLERİNİN TARAFLARA BİLDİRİLMEMESİ ( Bilirkişi Kurulunun Hazırladığı Rapor Dayanak Alınarak Verilen Kararda Usul Hükümlerine Uyarlık Bulunmadığı )
YAYININ GENEL AHLAKA UYGUN OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Taraflara İsimleri Bildirilmeyen Bilirkişi Kurulunun Hazırladığı Rapor Dayanak Alınarak Verilen Kararda Usul Hükümlerine Uyarlık Bulunmadığı )"
277D6.D30.5.2008E. 2006/2856 K. 2008/3519"KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Katılmamanın Salt Tebligattaki Gecikmeden Kaynaklanmadığı Davacıya Tebligatı Yapılan Tarihsiz Naip Üye Yazısının da Geç Tebligata Çıkarıldığı - Keşif ve Bilirkişi İncelemesinin Usulüne Uygun Yapılmadığı )
TEBLİGAT ( Davacıya Tebligatı Yapılan Tarihsiz Naip Üye Yazısının da Geç Tebligata Çıkarıldığı - Keşif ve Bilirkişi İncelemesinin Usulüne Uygun Yapılmadığı )"
277D3.D6.12.2006E. 2005/2969 K. 2006/3233"BİLİRKİŞİNİN REDDİ İSTEMİ ( Vergi Dairesince/Daha Önce Sunduğu Raporlarda Yer Alan Tespitler ve Kullandığı Üslubun Taraf Olma Özelliğini Ortaya Koyduğu İddiası - HUMK. Md. 29/6'daki Ret Sebebleri Kapsamında Kabulü Gerektiği )
İDARECE BİLİRKİŞİNİN REDDİ ( İstemin Reddinden Sonra Hazırlatılan Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Karar Verilemeyeceği - Daha Önce Sunduğu Raporlarda Yer Alan Tespitler ve Kullandığı Üslubun Taraf Olma Özelliğini Ortaya Koyduğu İddiası )
BİLİRKİŞİNİN REDDİ SEBEPLERİ ( Daha Önce Sunduğu Raporlarda Yer Alan Tespitler ve Kullandığı Üslubun Taraf Olma Özelliğini Ortaya Koyduğu İddiası - HUMK. Md. 29/6'daki Ret Sebebleri Kapsamında Kabulü Gerektiği )"

SAYIŞTAY

277SGKK3.2.1986 K. 4528/1"TERCÜMANLAR ( Yargı Yerlerince Bilirkişi Sıfatıyla Görevlendirilmeyen - Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )
MAHKEMELERCE BİLİRKİŞİ SIFATIYLA GÖREVLENDİRİLMEYEN TERCÜMANLAR ( Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )
BİLİRKİŞİ SIFATIYLA GÖREVLENDİRİLMEYEN TERCÜMANLAR ( Mahkemelerce - Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )
GELİR VERGİSİNDEN MUAFİYET ( Yargı Yerlerince Bilirkişi Sıfatıyla Görevlendirilmeyen Tercümanlar - Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )"

Madde 278

YARGITAY

278Y2.CD26.1.2006E. 2005/2309 K. 2006/452"BİLİRKİŞİLİK GÖREVİNİ SAVSAKLAMA ( Yemini Yaptırılıp Dosya Teslim Edildiği Halde Raporunu Hazırlayarak Dosyayı Mahkemesine Vermemek - Suçun Unsurlarının Oluşmadığı )
BİLİRKİŞİNİN RAPORUNU HAZIRLAYARAK DOSYAYI MAHKEMESİNE VERMEMESİ ( Bilirkişilik Görevini Savsaklama Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı - HUMK. Md. 278 Uyarınca İşlem Yapıldığı da Nazara Alınarak Beraat Kararı Verilmesi Gereği )
KANUNEN İFASI LAZIM GELEN HİZMETTEN İMTİNA ( Bilirkişilik/Yemini Yaptırılıp Dosya Teslim Edildiği Halde Raporunu Hazırlayarak Dosyayı Mahkemesine Vermemek - Bilirkişilik Görevini Savsaklama Suçunun Unsurlarının Oluşmayacağı )"
278YHGK28.1.2004E. 2004/14-38 K. 2004/45"VEKALET ÜCRETİ ( Davada Haklı Çıkan Taraf Kendini Vekil ile Temsil Ettirmiş ise Kural Olarak Vekalet Ücretinin Haksız Çıkan Taraftan Alınarak Haklı Çıkan Tarafa Verilmesi )
YARGILAMA GİDERLERİ ( Davalı İlk Oturumda Davayı Kabul Eder Hal ve Durumu ile Kendisine Karşı Dava Açılmasına Sebebiyet Vermemiş ise Yargılama Giderlerine Mahkum Edilememesi )
BİLEREK VE İSTEYEREK DAVAYI UZATMAK ( Davada Haklı Çıkmış Olan Tarafın Bu Halde Yargılama Harç ve Giderlerinin Tamamını veya Bir Kısmını Ödemeye Mahkum Edilebilmesi )
GEREKSİZ MASRAF YAPMAK ( Davada Haklı Çıkmış Olan Tarafın Bu Halde Yargılama Harç ve Giderlerinin Tamamını veya Bir Kısmını Ödemeye Mahkum Edilebilmesi )
HÜKME ETKİLİ BELGELERİ ZAMANINDA HASAM BİLDİRMEMEK ( Davada Haklı Çıkmış Olan Tarafın Bu Halde Yargılama Harç ve Giderlerinin Tamamını veya Bir Kısmını Ödemeye Mahkum Edilebilmesi )
TESCİL DAVASI ( Açılan Davayı Kaybeden Hazinenin Kanuni Hasım Olması Nedeniyle Yargılama Giderlerine Mahkum Edilemeyeceği )
ISLAH ( Islah Yapan Davayı Kazanmış Olsa Bile Islah Giderinden Kendisinin Sorumlu Olması )
ESKİ HALE GETİRME ( Eski Hale Getirme Talebinde Bulunan Taraf Davayı Kazanmış Olsa Bile Eski Hale Getirme Talebinin ve Hükümsüz Sayılan İşlemlerin Giderlerine Kendisi Katlanması )"
278Y18.HD24.6.1999E. 1999/6034 K. 1999/8654"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Taşınmazın Niteliklerinin Bedele Etkisi ve Arta Kalan Kısımda Değer Artışı )
KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIMDA DEĞER ARTIŞI ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde Dikkate Alınacağı )
EMSAL KARŞILAŞTIRMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ( Kamulaştırılanın Emsalden Değerli Olduğuna İlişkin Bilirkişilerden Ek Rapor Alınması )"
278Y18.HD17.6.1999E. 1999/6650 K. 1999/8058"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Bilirkişi Kurullarının Raporları Arasında Fahiş Çelişki Bulunması Halinde Ek Raporlar Alınması )
BİLİRKİŞİ KURULLARININ RAPORLARI ARASINDA FAHİŞ FARKLILIK HALİNDE EK RAPORLAR ALINMASI ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında )
EK RAPORLAR ALINMASI VE HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Kamulaştırma Bedeline İlişkin Bilirkişi Kurul Raporları Arasında Fahiş Farklılıklar )"
278Y18.HD7.6.1999E. 1999/5668 K. 1999/7103"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Taşınmazın Nitelikleri ve Bedele Etkisinin Takdiri )
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ GERÇEĞE AYKIRI OLMASI ( Kamulaştırılan Taşınmaza Gerçek Değerinin Yüzlerce Katı Değer Biçen )"
278Y18.HD7.6.1999E. 1999/5454 K. 1999/7281"KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ ( Bedelin Takdirinde Vergi Beyanlarının da Dikkate Alınması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ MAHKEMECE DEĞERLENDİRİLMESİ ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında )
VERGİ BEYANLARININ ARAŞTIRILMASI MECBURİYETİ ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında )"
278Y18.HD11.5.1999E. 1999/4464 K. 1999/5917"HAKİMİN BİLİRKİŞİ RAPORLARINI GÖZARDI EDEREK RE'SEN KARAR VEREMEYECEĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tesbitinde )
KAMULAŞTIRMA BEDELİNE İTİRAZ ( Hakimin Bilirkişi Kurulları Kararlarını Gözardı Ederek Re'sen Kıymet Takdirinde Bulunamayacağı )
BİLİRKİŞİ RAPORLARINI DİKKATE ALMADAN RE'SEN KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Kamulaştırma Bedeline İtiraz Davasında )"
278Y1.HD29.5.1995E. 1995/7038 K. 1995/7868"ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Paftanın Uygulanmasında Asıl Olan )
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ( Bilirkişi Yoluyla Başvurulması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ ( Yeni Bilirkişi İncelemesi Yapılması )"
278Y10.CD26.12.1994E. 1994/11900 K. 1994/14671"BİLİRKİŞİLİK GÖREVİNİN NİTELİĞİ ( Adli Bir Kamu Görevi Yapan Kimse - Memur )
BİLİRKİŞİLİK GÖREVİNİ SAVSAMAK ( Mahkeme Dosyasını Duruşma Gününe Kadar Teslim Etmemek )
MAHKEME DOSYASINI DURUŞMA GÜNÜNE KADAR TESLİM ETMEMEK ( Bilirkişilik Görevini Savsamak )
GÖREVLİ MAHKEME ( Bilirkişilik Görevini Savsamak Suçu )
MEMUR SAYILMA ( Bilirkişilik Görevinin Niteliği )"

SAYIŞTAY

278SGKK3.2.1986 K. 4528/1"TERCÜMANLAR ( Yargı Yerlerince Bilirkişi Sıfatıyla Görevlendirilmeyen - Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )
MAHKEMELERCE BİLİRKİŞİ SIFATIYLA GÖREVLENDİRİLMEYEN TERCÜMANLAR ( Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )
BİLİRKİŞİ SIFATIYLA GÖREVLENDİRİLMEYEN TERCÜMANLAR ( Mahkemelerce - Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )
GELİR VERGİSİNDEN MUAFİYET ( Yargı Yerlerince Bilirkişi Sıfatıyla Görevlendirilmeyen Tercümanlar - Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )"

Madde 279

YARGITAY

279Y12.HD4.5.2012E. 2011/29408 K. 2012/15062"NAFAKA TAKİBİNE İTİRAZ ( Bilirkişi İncelemesinde Kapak Hesabı Yapılmadığı - Mahkemenin Bilirkişinin Görev Alanını Bütün Sınırlarıyla ve Açıkça Belirleyeceği )
BİLİRKİŞİNİN GÖREV ALANININ AÇIKÇA BELİRLENMESİ ( Nafaka Takibine İtiraz Davası/Bilirkişi İncelemesinde Kapak Hesabı Yapılmadığı - Eksik İnceleme Olduğu )"
279Y3.HD19.4.2012E. 2012/5650 K. 2012/10652"EVE YAPILAN TAMİRAT KARŞILIĞININ İSTENMESİNE DAİR ALACAK DAVASI ( Davanın Diğer Bölümünde İse Haksız Fiile Dayalı Tazminat İstemi - Mahkemece İki Talepten Oluşan Toplam Bedelin Ayrı Ayrı Miktarlarının Açıklattırılması Gerektiği )
HAKSIZ FİİLE DAYALI TAZMİNAT ( Mahkemece İki Talepten Oluşan Toplam Talep Edilen Bedelin Ayrı Ayrı Miktarları Açıklatılmak Suretiyle Değerlendirilmesi Gerektiği - Sözleşme İlişkisi Nedeniyle Zamanaşımı Süresinin 10 Yıl Olduğu )
ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TALEBİN REDDEDİLEMEYECEĞİ ( Evde Oturulmaya Rıza Gösterilmemesi Hususundaki Zamanaşımı Süresinin Sözleşme İlişkisine Dayandığı ve BK'ya Göre 10 Yıllık Süre Bulunduğu - Mahkemece Sözleşmenin Varlığı Üzerinde Değerlendirme Yapılacağı )"
279Y3.HD15.2.2012E. 2011/17801 K. 2012/3535"ALACAK DAVASI ( Davalının Tutmuş Olduğu Hesaplarda Açık Çıkması Nedeniyle - Bilirkişi Raporuna İtiraz Edildiği/Davalının İtirazları Yönünde Ek Bilirkişi Raporu Alınmadan Hüküm Verilemeceği/Yerel Mahkemenin Eksik İnceleme Yapmış Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ( Davalının İtirazları Yönünde Ek Bilirkişi Raporu Alınmadan Hüküm Verilemeceği - Alacak Davası )
EK BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bilirkişi Raporuna İtiraz Edildiği - Davalının İtirazları Yönünde Ek Bilirkişi Raporu Alınmadan Hüküm Verilemeceği )"
279Y12.HD17.11.2011E. 2011/7352 K. 2011/22602"SENETTEKİ ÇIKINTI KAZINTI VEYA SİLİNTİ ( Ayrıcı Onanmamışsa İnkarı Halinde Göz Önünde Tutulmayacağı - Mahkemece Senedin Geçerliliğine ve Anlamına Etkili Nitelikte Kabul Edilirse Senedin Kısmen veya Tamamen Geçersiz Sayılabileceği )
SENET ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ( Geçerli Olabilmesi İçin Düzenleyen Tarafından İmza veya Paraf Edilerek Onaylanması Gereği - Onaylanmamış Çıkıntı Kazıntı veya Silintinin Tespiti Halinde Senedin Düzenleme Tarihinden Öncesine Göre Değerlendirmesi Gereği )"
279Y14.HD23.3.2006E. 2006/1179 K. 2006/3396"HASILAT KİRA SÖZLEŞMESİ ( Taşınmazda Davacı Tarafından Yapılan Onarımın Esaslı Nitelikte mi Yoksa Kiracının Taşınmazı İyi Bir Şekilde Koruma Yükümlülüğü Kapsamında Bir Tamirat Niteliğinde mi Olduğu Hususunun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
KİRACININ TAŞINMAZI İYİ BİR ŞEKİLDE KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kapsamında Bir Tamirat Niteliğinde mi Olduğu Hususunun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği - Binanın Onarım Giderlerinin Tahsili )
ONARIM GİDERİNİN TAHSİLİ ( Taşınmazda Davacı Tarafından Yapılan Onarımın Esaslı Nitelikte mi Yoksa Kiracının Taşınmazı İyi Bir Şekilde Koruma Yükümlülüğü Kapsamında Bir Tamirat Niteliğinde mi Olduğu Hususunun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )"
279Y17.HD22.10.1998E. 1998/4642 K. 1998/4240"TAPUSUZ TAŞINMAZLARIN SENETLE SATIMI ( Satışın Tanıkla ve Diğer Delillerle de İspat Edilebilmesi )
SENETLERİN UYGULANMASI ( Keşif Yapılarak Senetlerin Taşınmazlara Ait Olup Olmadığının Tespiti )
KEŞİF ( Senetlerin Taşınmaza Ait Olup Olmadığının Tespiti İçin )
TESBİT BİLİRKİŞİLERİ SENET MÜMZİLERİ BİLİRKİŞİ VE TANIKLAR ( Keşif Mahallinde Dinlenmeleri )"
279Y9.HD22.1.1998E. 1997/21381 K. 1998/470"İŞÇİ TENSİKATI ( Gözönünde Bulundurulacak Esaslar )
TİS PROSEDÜRÜNE UYGUNLUĞUN DENETLENMESİ ( İşçi Tensikatında )
CEZAİ ŞART ( Fahiş Olması Durumunda İndirim )
FAHİŞ CEZAİ ŞART ( İndirim Yapılması )"
279Y1.HD29.5.1995E. 1995/7038 K. 1995/7868"ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Paftanın Uygulanmasında Asıl Olan )
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ( Bilirkişi Yoluyla Başvurulması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ ( Yeni Bilirkişi İncelemesi Yapılması )"
279Y8.HD30.10.1990E. 1990/15179 K. 1990/14247"TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Parmak İşaretini İçeren Senetlerin Belge Niteliğini Kazanabilme Şartları )
PARMAK İŞARETİNİ İÇEREN SENETLERİN BELGE NİTELİĞİNİ KAZANABİLME ŞARTLARI"
279Y11.HD23.5.1974E. 1974/1100 K. 1974/1805"TAZMİNAT DAVASI ( Eser Sahibinden İzinsiz ve Habersiz Alınan Sözlerin Müzik Kasetinde Kullanılması )
MÜZİK ESERİNİN VE ESER SAHİBİNİN SAPTANMASI ( Müzik Eseri Olan Türkü İle İlgili Gerekli Araştırmanın Yapılmasının Gerekmesi )
ESERİN SATIŞA ETKİSİ ( Tazminat Hesabında Dikkate Alınması )"

DANIŞTAY

279D13.D22.2.2010E. 2009/691 K. 2010/1497"YAYIN İLKESİ İHLALİ ( Taraflara İsimleri Bildirilmeyen Bilirkişi Kurulunun Hazırladığı Rapor Dayanak Alınarak Verilen Kararda Usul Hükümlerine Uyarlık Bulunmadığı )
BİLİRKİŞİNİN KİMLİKLERİNİN TARAFLARA BİLDİRİLMEMESİ ( Bilirkişi Kurulunun Hazırladığı Rapor Dayanak Alınarak Verilen Kararda Usul Hükümlerine Uyarlık Bulunmadığı )
YAYININ GENEL AHLAKA UYGUN OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Taraflara İsimleri Bildirilmeyen Bilirkişi Kurulunun Hazırladığı Rapor Dayanak Alınarak Verilen Kararda Usul Hükümlerine Uyarlık Bulunmadığı )"
279D6.D27.5.2005E. 2004/1314 K. 2005/3187"YARGILAMA USULÜ ( Çözümü Özel ve Teknik Bir Bilgiyi Gerektiren Kıyı Kenar Çizgisinin Tespitine İlişkin Uyuşmazlıkta Davacının İddiaları da Gözönüne Alınarak Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Kuruluna Konunun İncelettirilmesi Gereği )
KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN TESPİTİ ( Uzman Bir Bilirkişi Kuruluna Konunun İncelettirilmesi Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerekirken Tapu İptali İstemiyle Açılan Bir Davada Bilirkişilerce Düzenlenen Rapor Güçlü Delil Olarak Kabul Edilmesinin İsabetli Olmadığı )
TAPU İPTALİ ( Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Kuruluna Konunun İncelettirilmesi Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerekirken Bilirkişilerce Düzenlenen Rapor Güçlü Delil Olarak Kabul Edilmesinin İsabetli Olmadığı )"
279D6.D20.10.2004E. 2003/1419 K. 2004/5089"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI ( Mahkemece İtibar Edilmese Dahi Kararda Rapora Yer Verilerek Neden İtibar Edilmediğinin Ortaya Konulması Gerektiği )
MAHKEMECE BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİBAR EDİLMEMESİ ( Kararda Rapora Yer Verilerek Neden İtibar Edilmediğinin Ortaya Konulması Gerektiği )"

SAYIŞTAY

279SGKK3.2.1986 K. 4528/1"TERCÜMANLAR ( Yargı Yerlerince Bilirkişi Sıfatıyla Görevlendirilmeyen - Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )
MAHKEMELERCE BİLİRKİŞİ SIFATIYLA GÖREVLENDİRİLMEYEN TERCÜMANLAR ( Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )
BİLİRKİŞİ SIFATIYLA GÖREVLENDİRİLMEYEN TERCÜMANLAR ( Mahkemelerce - Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )
GELİR VERGİSİNDEN MUAFİYET ( Yargı Yerlerince Bilirkişi Sıfatıyla Görevlendirilmeyen Tercümanlar - Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )"

Madde 280

YARGITAY

280Y3.HD4.4.2012E. 2012/5520 K. 2012/9054"ALACAĞIN FAİZİYLE TAHSİLİ İSTEMİ ( Aydınlanmaya Muhtaç Konuların Aydınlanması Amacıyla İsticvaba Müracaat Edilmeli ve Açıklanan İspat Kurallarını Zedelemeye ve Ortadan Kaldırmaya Yol Açacak Biçimde Kullanılmamasına Özen Gösterilmesi Gerektiği )
İSTİCVAB ( Başlı Başına Bir Delil Olarak Kabul Edilemeyeceği - Kanun Aksini Emretmedikçe İki Taraftan Her Biri İddiasını İspatla Yükümlü Olduğu )
İSPAT YÜKÜ ( Kural Olarak Davacıya Düşeceği - Davacı Davasını Dayandırdığı Vakıaları İspat Etmekle Yükümlü Olduğu/Davacı Bunu İspat Edince Bu Defa Davalı Savunmasını Dayandırdığı Vakıaları İspat Etmek Külfetine Gireceği )"
280YHGK27.2.2008E. 2008/19-174 K. 2008/199"MENFİ TESPİT DAVASI ( Kaçak Elektrik Kullanılması - Mahkemece Mahallinde Uzman Bilirkişi veya Bilirkişiler Marifetiyle Keşif Yapılıp Tesisin Tükettiği Gücün Tereddüde Yer Bırakmayacak Şekilde Tespit Edilerek Alınacak Rapor Doğrultusunda Karar Verilmesi Gerektiği )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Menfi Tespit Davası - Mahkemece Mahallinde Uzman Bilirkişi veya Bilirkişiler Marifetiyle Keşif Yapılıp Tesisin Tükettiği Gücün Tereddüde Yer Bırakmayacak Şekilde Tespit Edilerek Alınacak Rapor Doğrultusunda Karar Verilmesi Gerektiği )
MAHALLİNDE KEŞİF YAPILMADAN HAZIRLANAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mahallinde Keşif Yapılmaksızın Evrak Üzerinde Düzenlenen Önceki Raporların İse Bir Geçerliliğinin Bulunmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Mahallinde Uzman Bilirkişi veya Bilirkişiler Marifetiyle Keşif Yapılıp Tesisin Tükettiği Gücün Tereddüde Yer Bırakmayacak Şekilde Tespit Edilerek Alınacak Rapor Doğrultusunda Karar Verilmesi Gerektiği )"
280Y8.HD16.6.2005E. 2005/3934 K. 2005/4482"TAPU TESCİL DAVASI ( Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Zilyetliği Nedeniyle )
KEŞİF AVANSI ( Mahkemece Keşif Avansı Arasında Yol Giderinin de Gösterilmesi Yol Gideri Yatırılmadığı Takdirde Keşfin Tarafların Gıyabında Yapılmasının Gerekmesi )
KEŞİF ( Tetkikat için Keşif İcrası Gerekiyorsa İki Taraftan Her Biri Bu Muamelede Hazır Bulunabilmesi-Keşif İki Taraf Usulen Davet Edildikten Sonra Yüzlerine Karşı ve Davete İcap Etmedikleri Halde Gıyaplarında Yapılabilmesi )
TANIK DELİLİ ( Tarafların Bildirdikleri Tanıkların Keşif Mahallinde Hazır Bulunmaları için Gerekli Masrafın Davacıdan Alınmasına ve Davetiye ile Çağrılmasına Karar Verilmesinin Gerekmesi )"
280Y17.HD22.10.1998E. 1998/4642 K. 1998/4240"TAPUSUZ TAŞINMAZLARIN SENETLE SATIMI ( Satışın Tanıkla ve Diğer Delillerle de İspat Edilebilmesi )
SENETLERİN UYGULANMASI ( Keşif Yapılarak Senetlerin Taşınmazlara Ait Olup Olmadığının Tespiti )
KEŞİF ( Senetlerin Taşınmaza Ait Olup Olmadığının Tespiti İçin )
TESBİT BİLİRKİŞİLERİ SENET MÜMZİLERİ BİLİRKİŞİ VE TANIKLAR ( Keşif Mahallinde Dinlenmeleri )"
280Y1.HD29.5.1995E. 1995/7038 K. 1995/7868"ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Paftanın Uygulanmasında Asıl Olan )
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ( Bilirkişi Yoluyla Başvurulması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ ( Yeni Bilirkişi İncelemesi Yapılması )"
280Y13.HD31.1.1991E. 1990/6807 K. 1991/860"ALACAK DAVASI ( Kira Alacağının İstenmesi )
İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kanunun Aksini Emretmediği Durumlarda İki Taraftan Her Birinin Müddeasını İspat Etmesi )
İSTİCVAP ( Davacının İddiasını İspat Etmesi )
DAVACININ İDDİASINI İSPAT ETMESİ ( İsticvap Davetiyesi İle Davanın Kabulü )"

DANIŞTAY

280D13.D22.2.2010E. 2009/691 K. 2010/1497"YAYIN İLKESİ İHLALİ ( Taraflara İsimleri Bildirilmeyen Bilirkişi Kurulunun Hazırladığı Rapor Dayanak Alınarak Verilen Kararda Usul Hükümlerine Uyarlık Bulunmadığı )
BİLİRKİŞİNİN KİMLİKLERİNİN TARAFLARA BİLDİRİLMEMESİ ( Bilirkişi Kurulunun Hazırladığı Rapor Dayanak Alınarak Verilen Kararda Usul Hükümlerine Uyarlık Bulunmadığı )
YAYININ GENEL AHLAKA UYGUN OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ ( Taraflara İsimleri Bildirilmeyen Bilirkişi Kurulunun Hazırladığı Rapor Dayanak Alınarak Verilen Kararda Usul Hükümlerine Uyarlık Bulunmadığı )"
280D6.D30.5.2008E. 2006/2856 K. 2008/3519"KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Katılmamanın Salt Tebligattaki Gecikmeden Kaynaklanmadığı Davacıya Tebligatı Yapılan Tarihsiz Naip Üye Yazısının da Geç Tebligata Çıkarıldığı - Keşif ve Bilirkişi İncelemesinin Usulüne Uygun Yapılmadığı )
TEBLİGAT ( Davacıya Tebligatı Yapılan Tarihsiz Naip Üye Yazısının da Geç Tebligata Çıkarıldığı - Keşif ve Bilirkişi İncelemesinin Usulüne Uygun Yapılmadığı )"

SAYIŞTAY

280SGKK3.2.1986 K. 4528/1"TERCÜMANLAR ( Yargı Yerlerince Bilirkişi Sıfatıyla Görevlendirilmeyen - Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )
MAHKEMELERCE BİLİRKİŞİ SIFATIYLA GÖREVLENDİRİLMEYEN TERCÜMANLAR ( Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )
BİLİRKİŞİ SIFATIYLA GÖREVLENDİRİLMEYEN TERCÜMANLAR ( Mahkemelerce - Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )
GELİR VERGİSİNDEN MUAFİYET ( Yargı Yerlerince Bilirkişi Sıfatıyla Görevlendirilmeyen Tercümanlar - Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )"

Madde 281

YARGITAY

281Y3.HD5.2.2013E. 2012/18060 K. 2013/1651"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Davada Ecrimisil Miktarını Tayin ve Tesbitte Davaya Konu Yerin Emsallerle Kıyaslanması Yapılmadan Dayanılan Bilgi ve Veriler Değerlendirilmeden Hazırlanan Raporun Hüküm Kurmaya Yeterli Olmadığı - Ecrimisil İstemi )
ECRİMİSİL İSTEMİ ( Miktarını Tayin ve Tesbitte Davaya Konu Yerin Emsallerle Kıyaslanması Yapılmadan Dayanılan Bilgi ve Veriler Değerlendirilmeden Hazırlanan Raporun Hüküm Kurmaya Yeterli Olmadığı - Tapu İptali ve Tescili Davası )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hazırlanırken Raporun Dayanağı Olan Somut ve Özel Nedenlerin Bilimsel Verilere Uygun Olarak Göstermesi Gerektiği - Davada Ecrimisil Miktarını Tayin ve Tesbitte Dayanılan Bilgi ve Veriler Değerlendirilmeden Hazırlanan Raporun Hüküm Kurmaya Yeterli Olmadığı )"
281Y3.HD30.10.2012E. 2012/17333 K. 2012/22120"MURİSE AİT TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ NEDENİYLE ECRİMİSİL DAVASI ( Davalının İntifadan Men Şartı Gerçekleşmediği İddiası - Ecrimisil Miktarının Tayini ve Tespiti Hususunda Hükme Dayanak Yapılan Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğu )
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ecrimisil Miktarının Belirlenmesinde Dava Konusu Yerin Emsaller ile Kıyaslamasının Yapılması ve Dayanılan Bilgi ve Verilerin Tamamının Değerlendirileceği - Taşınmazın Kiraya Verilmesi/Ecrimisil Davası )
TAŞINMAZIN EMSALLER İLE KIYASLANMASI ( Dava Konusu Yer Hakkındaki Ecrimisil Tayin ve Tespitini Yapan Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğu - Hükme Dayanak Yapılamayacağı/Tüm Delil ve Verilerin Değerlendirilmesi Gerektiği/Ecrimisil )
MİRAS HAKLARINDAN FERAĞAT ( Davacılardan Birinin Miras Haklarından Davalı Lehine Feragat Ettiğini Beyan Edildiğinden Bu Yön Üzerinde de İnceleme Yapılması Gerektiği - Murise Ait Taşınmazın Kiraya Verilmesi Nedeniyle Ecrimisil Davası )"
281Y3.HD18.10.2012E. 2012/16044 K. 2012/21998"ECRİMİSİL İSTEMİ (Bilirkişiler Marifetiyle İnceleme Yapılmak Suretiyle Kesinleşen Miktarlar ve İşgal Tarihindeki Ecrimisil Miktarını Belirlemek ve Alınacak Rapor Doğrultusunda Karar Verileceği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (Benzer Nitelikteki Yerlerin İşgal Tarihindeki Kira Paraları Araştırılıp Varsa Emsal Kira Sözleşmeleri de Getirtilerek Yeniden Oluşturulacak Bilirkişiler Marifetiyle İnceleme Yapılmak Suretiyle Karar Verileceği - Ecrimisil İstemi )
EMSAL KİRA SÖZLEŞMELERİ (Ecrimisil İstemi - Benzer Nitelikteki Yerlerin İşgal Tarihindeki Kira Paraları Araştırılıp Varsa Emsal Kira Sözleşmeleri de Getirtilerek Yeniden Oluşturulacak Bilirkişiler Marifetiyle İnceleme Yapılmak Suretiyle Karar Verileceği )"
281Y3.HD16.5.2012E. 2012/5763 K. 2012/12399"KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA BEDELİ İLE ECRİMİSİL TALEBİ ( Davacıya Ait Taşınmaza Asfalt Dökülerek Yol Yapıldığı/Davalı İdare Hakkında Ecrimisil Talebi/Bilirkişi Raporunda Emsal Değerlendirmesi Yapılmadığı/Raporun Yetersiz Olduğunun Kabulü )
YETERSİZ BİLİRİKİŞİ RAPORU ( 2010 Yılı İçin Belirlenen Değer Üzerinden Geriye Doğru Hesaplama Yapıldığı/Belirlenen Bu Döneme, Sonraki Dönemler İçin Tüfe ( Tefe ) Artış Oranları Yansıtılarak Ecrimisil Tespiti Yapıldığı - Yetersiz Olduğu )
EMSAL DEĞERLEMESİ YAPILMASI ( Benzer Yerlerin Kira Sözleşmeleri Getirtilerek Resen Emsal Araştırması Yapmak ya da Taraflardan Emsal Göstermeleri İstenmek Suretiyle İncelenme Yapılacağı - Kamulaştırmasız El Atma Bedeli ve Ecrimisil )"
281Y23.HD16.1.2012E. 2011/4118 K. 2012/41"İTİRAZIN İPTALİ (Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Hüküm Gereğince Tutanağın Altı Bilirkişilere İmza Ettirilir Hükmünü İçerdiği - Anılan Yasal Düzenlemeler Nazara Alındığında Raporda Bilirkişilerin İmzalarının Bulunmasının Yasal Zorunluluk Olduğu)
BİLİRKİŞİ İMZASI (İtirazın İptali - Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Hüküm Gereğince Tutanağın Altı Bilirkişilere İmza Ettirilir Hükmünü İçerdiği/Raporda Bilirkişilerin İmzalarının Bulunmasının Yasal Zorunluluk Olduğu)
TUTANAKTA BULUNMASI GEREKEN İMZALAR (İtirazın İptali - Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Hüküm Gereğince Tutanağın Altı Bilirkişilere İmza Ettirilir Hükmünü İçerdiği/Raporda Bilirkişilerin İmzalarının Bulunmasının Yasal Zorunluluk Olduğu)"
281Y7.HD10.11.2009E. 2009/3708 K. 2009/5087"EK TÜKETİM BEDELİ ÖDENMESİ İSTEMİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi - Davacının Tüketim Endekslerinde Tutanak Öncesi ve Sonrası Dönemlerde Olağan Dışı Bir Artış Bulunmadığından Davacının Sayaca Müdahale Etmediği/İstemin Kabulü Gereği )
BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Davacının Tüketim Endekslerinde Tutanak Öncesi ve Sonrası Dönemlerde Olağan Dışı Bir Artış Bulunmadığından Davacının Sayaca Müdahale Etmediği - İstemin Kabulü Gereği )
TÜKETİM ENDEKSLERİ ( Tutanak Öncesi ve Sonrası Dönemlerde Olağan Dışı Bir Artış da Bulunmadığından Davacının Sayaca Müdahale Etmediği - Borçlu Olmadığının Tespiti İsteminin Kabulü Gereği )
SAYACA MÜDAHALE EDİLMEMESİ ( Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi - Davacının Tüketim Endekslerinde Tutanak Öncesi ve Sonrası Dönemlerde Olağan Dışı Bir Artış Bulunmadığından İstemin Kabulü Gereği )"
281YHGK27.2.2008E. 2008/19-174 K. 2008/199"MENFİ TESPİT DAVASI ( Kaçak Elektrik Kullanılması - Mahkemece Mahallinde Uzman Bilirkişi veya Bilirkişiler Marifetiyle Keşif Yapılıp Tesisin Tükettiği Gücün Tereddüde Yer Bırakmayacak Şekilde Tespit Edilerek Alınacak Rapor Doğrultusunda Karar Verilmesi Gerektiği )
KAÇAK ELEKTRİK KULLANILMASI ( Menfi Tespit Davası - Mahkemece Mahallinde Uzman Bilirkişi veya Bilirkişiler Marifetiyle Keşif Yapılıp Tesisin Tükettiği Gücün Tereddüde Yer Bırakmayacak Şekilde Tespit Edilerek Alınacak Rapor Doğrultusunda Karar Verilmesi Gerektiği )
MAHALLİNDE KEŞİF YAPILMADAN HAZIRLANAN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Mahallinde Keşif Yapılmaksızın Evrak Üzerinde Düzenlenen Önceki Raporların İse Bir Geçerliliğinin Bulunmadığı )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ ( Mahallinde Uzman Bilirkişi veya Bilirkişiler Marifetiyle Keşif Yapılıp Tesisin Tükettiği Gücün Tereddüde Yer Bırakmayacak Şekilde Tespit Edilerek Alınacak Rapor Doğrultusunda Karar Verilmesi Gerektiği )"
281Y3.HD1.10.2007E. 2007/13602 K. 2007/13505"ALACAĞIN TAHSİLİ TALEBİ ( HUMK'nun 281. Maddesindeki Miktarı Geçen Hukuki İşlemin Senetle İspatı Gerektiğinden Davalı Adına İsitivap Davetiyesi Çıkarıp Belge Altındaki İmzanın Ona Ait Olup Olmadığı Yönünün Araştırılması Gerektiği )
HUKUKİ İŞLEMİN SENETLE İSPATI ( İtirazın İptali - HUMK'nun 281. Maddesindeki Miktarı Geçen Hukuki İşlemin Senetle İspatı Gerektiğinden Davalı Adına İsitivap Davetiyesi Çıkarıp Belge Altındaki İmzanın Ona Ait Olup Olmadığı Yönünün Araştırılması Gerektiği )
İSTİCVAP ( HUMK'nun 281. Maddesindeki Miktarı Geçen Hukuki İşlemin Senetle İspatı Gerektiğinden Davalı Adına İsitivap Davetiyesi Çıkarıp Belge Altındaki İmzanın Ona Ait Olup Olmadığı Yönünün Araştırılması Gerektiği )"
281Y11.HD1.5.2006E. 2005/5072 K. 2006/4887"SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI RÜCUAN TAHSİL DAVASI ( Alkollü Araç Kullanmanın Tek Başına Hasarın Teminat Dışında Kalması İçin Yeterli Neden Oluşturmadığı - Hasarın Alınan Alkolün Etkisiyle Meydana Geldiğinin Sigortacı Tarafından Kanıtlanması Gereği )
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK ( Tek Başına Hasarın Teminat Dışında Kalmasını Gerektirmediği Hasarın Alınan Alkolün Etkisiyle Meydana Geldiğinin Kanıtlanması Gereği - Alkollü Araç Kullanma Nedeniyle Meydana Gelen Hasarın Teminat Dışında Kaldığının İspat Külfetinin Sigortacıya Ait Olduğu )
BİLİRKİŞİ KURUL ÜYELERİNDEN BİRİNİN MUHALEFET ETMESİ ( Kurulunun Kendi Aralarında Görüştükten Sonra Sonuca Varıp Raporu Birlikte Düzenlemeleri Gereği - Muhalefette Kalan Bilirkişinin Görüşünü Ortak Raporun Altına Yazması Gerekirken Ayrı Rapor Halinde Hazırlanmasının Yasaya Aykırı Olduğu )
İSPAT KÜLFETİ ( Hasarın Alınan Alkolün Etkisiyle Oluştuğunu Kanıtlama Külfetinin Sigortacıya Ait Olduğu )"
281Y3.HD6.12.2005E. 2005/13348 K. 2005/13239"ECRİMİSİL TALEBİ ( Bilirkişinin 2002 Yılı İçin Önceki Kesinleşen Miktar Üzerinden Takip Eden 2003 ve 2004 Yıllarında İse TEFE'nin Tam Olarak Yansıtılması Suretiyle Hesaplama Yapmasını Sağlayıp Sonucuna Göre Karar Vermek Gerektiği )
HAKSIZ İŞGAL ( Bilirkişinin 2002 Yılı İçin Önceki Kesinleşen Miktar Üzerinden Takip Eden 2003 ve 2004 Yıllarında İse TEFE'nin Tam Olarak Yansıtılması Suretiyle Hesaplama Yapmasını Sağlayıp Sonucuna Göre Karar Vermek Gerektiği )"
281Y21.HD11.7.2005E. 2005/1496 K. 2005/7348"ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI ( Barajın Altında Bildirim Yapıldığı Takdirde Dosyaların Sigorta Müfettişine Verilmesini İstemeyen İşverenler Açısından Bildirilmesi Gereken İşçilik Miktarının Tespitinde İşçilik Oranı %25 Oranında Eksiltilerek Uygulanması Gereği )
DELİLLERİN TOPLANMASI ( İhaleli İşler İle Özel Bina İnşaatı İşleri Bakımından İşverenler Yararına Olan Asgari İşçilik Uygulamasının Tespiti Gereği - Ölçümleme Neticesi Tahakkuk Ettirilen Prim Tahakkuk İşleminin İptaline Karar Verilmesi İstemi )
PRİM TAHAKKUK İŞLEMİNİN İPTALİ ( İhaleli İşler İle Özel Bina İnşaatı İşleri Bakımından İşverenler Yararına Olan Asgari İşçilik Uygulamasının Tespiti Gereği )
İLİŞİKSİZLİK BELGESİ ( Barajın Üzerinde İşçilik Bildiriminde Bulunulduğunun Belirlenmesi Halinde İlişiksizlik Belgesinin Verilmesi Barajın Altında Bildirim Yapıldığının Belirlenmesi Halinde de Bunun Sigortasız İşçi Çalıştırılması ve Kurumdan Prim Kaçırılması Amacına Yönelik Olup Olmadığının Araştırılması Gereği )
ÖZEL BİNA İNŞAATI ( İşin Yürütümü İçin Bildirilmesi Gerekli Olan İşçilik Öncelikle İşveren Kayıtları Esas Alınarak Belirlenmeli İşveren Kayıtlarının Bulunamaması veya Düzensiz Olması Halinde Yaklaşık Maliyet Yöntemine Göre Tespit Yapılması Gereği )"
281Y11.HD5.7.2005E. 2004/10035 K. 2005/7189"ANONİM ŞİRKET HİSSE DEVRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Mahkemece Atanan Bilirkişi Kurulu Üyeleri Konuyu Aralarında Görüştükten Sonra Sonuca Varıp Raporu Birlikte Düzenlemeleri Gerektiği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Anonim Şirket Hisse Devrinin İptali İstemi - Mahkemece Atanan Bilirkişi Kurulu Üyeleri Konuyu Aralarında Görüştükten Sonra Sonuca Varıp Raporu Birlikte Düzenlemeleri Gerektiği )
ÇELİŞKİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Uyuşmazlığın Çözümünde Bilirkişi İncelemesine Gerek Görülmüş Olup Heyetin Birbiri İle Çelişen Üç Ayrı Rapor Vermelerinden Sonra Hiçbir Rapora İtibar Edilmeden Re'sen ve Karma Gerekçelerle Hüküm Kurmasının Doğru Olmadığı )"
281Y3.HD26.5.2005E. 2005/5317 K. 2005/5891"SUYA VAKİ MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ ( Suyun Kaynağının Bulunduğu Yer Belirlenerek Davacıya Ait Taşınmazda Bulunduğunun Tespiti Halinde Suyun Debisi ve Davacının Su İhtiyacı da Nazara Alınarak Özel Su Olduğu Anlaşıldığı Takdirde Kabulü Gereği )
SUYUN NİTELİĞİ ( Suya Vaki Müdahalenin Önlenmesi - Davacıya Ait Taşınmazda Bulunduğunun Tespiti Halinde Suyun Debisi ve Davacının Su İhtiyacı da Nazara Alınarak Özel Su Olduğu Anlaşıldığı Takdirde Davanın Kabulü Gereği )
AĞAÇLARIN KURUMASI NEDENİYLE ZARARININ GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Suya Vaki Müdahalenin Önlenmesi - Suyun Debisi ve Davacının Su İhtiyacı da Nazara Alınarak Özel Su Olduğu Anlaşıldığı Takdirde Davanın Kabulü Gereği )
DAVANIN GERİ ALINMASI ( Alan Davacı Bununla Talep Sonucundan Feragat Etmemekte Sadece Davasını Geri Almakta ve Onu İleride Tekrar Açabilme Hakkını Saklı Tuttuğu - Davalının Beyanı Alınmadan Tazminat İstemi Yönünden Davanın Reddedilemeyeceği )
TAZMİNAT İSTEMİ ( Davasını Geri Alan Davacı Talep Sonucundan Feragat Etmemekte Sadece Davasını Geri Almakta ve Onu İleride Tekrar Açabilme Hakkını Saklı Tuttuğu - Davalının Beyanı Alınmadan Reddedilemeyeceği )"
281Y19.HD15.4.2005E. 2004/8061 K. 2005/4139"SATICININ AYBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ( Bilirkişi Kuruluna Üye ve Aynı Konuda Uzman Olan Kişilerin Birlikte Rapor Tanzim Etmeleri Zorunluluğu - Ayrı Ayrı Düzenlenen Çelişik Raporların Hükme Esas Alınamayacağı )
BİLİRKİŞİ KURULU ÜYELERİNİN BİRLİKTE RAPOR DÜZENLEMELERİ ZORUNLULUĞU ( Birbirlerinin Raporundan Haberdar Olmayan Üyelerin Ayrı Ayrı Düzenlediği Birbiriyle Çelişkili Raporların Hükme Esas Alınamayacağı )
AYIPLI MAL SATIŞI NEDNENİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI ( Aynı Konuda Uzman Olan Bilirkişilerin Raporu Birlikte Tanzim Yükümlülüğü - Bilirkişilerce Ayrı Ayrı Düzenlenen Çelişkili Raporların Hükme Esas Alınamayacağı )"
281Y3.HD22.2.2005E. 2005/1277 K. 2005/1671"ECRİMİSİL ( Hakim Gerçek Ecrimisil Miktarını Tayin ve Tesbit Edebilmek İçin Resen Hareket Etmek Zorunda Olduğu - Hukuki Tavsif İse Başlıbaşına Hakime Ait Bir Görev Olduğu )
HUKUKİ TAVSİF ( Başlıbaşına Hakime Ait Bir Görev Olduğu - Hakim Gerçek Ecrimisil Miktarını Tayin ve Tesbit Edebilmek İçin Resen Hareket Etmek Zorunda Olduğu )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ağaçların Yaşı Adedi Ürün Verim Miktarı ve Ürün Fiyatı Verilerinin Doğru Olduğu Kabul Edilse Bile İstihsal Masrafları Hesaplamada Gösterilip Sonuç İtibariyle Net Gelir Miktarı Tespit Edilmesi Gerekirken Girdi Masraflarının Dikkate Alınmaması Doğru Görülmediği - Ecrimisil )
İSTİHSAL MASRAFLARI ( Hesaplamada Gösterilip Sonuç İtibariyle Net Gelir Miktarı Tespit Edilmesi Gerekirken Girdi Masraflarının Dikkate Alınmaması Doğru Görülmediği - Ecrimisil Talebi )"
281Y3.HD17.2.2005E. 2005/1168 K. 2005/1415"ECRİMİSİL DAVASI ( Davacının da Paydaşı Olduğu Taşınmazı Davalının Haksız İşgal Etmiş Olması Nedeniyle )
ECRİMİSİL MİKTARI ( Tam Kâr Mahrumiyeti Olabileceği Gibi Taşınmazın Getirebileceği Kira Parası da Olabilmesi )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Çözümü Özel ve Teknik Bir Bilgiyi Gerektiren Hallerde Hakimin Bilirkişinin Görüşüne Başvurmak Zorunda Olması )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Raporun Dayanağı Olan Somut ve Özel Nedenlerin Bilimsel Verilere Uygun Olarak Gösterilmesinin Gerekmesi )
ECRİMİSİL MİKARININ TESPİTİ ( Benzer Nitelikteki Yerlerin İşgal Tarihindeki Kira Paralarının Araştırılmasının Gerekmesi-Taşınmazın Büyüklüğü-Kullanım Durumu ve Davacının Hissesinin de Gözetilmesinin Gerekmesi )
HAKSIZ İŞGAL ( Hükmolunacak Ecrimisilin Tespiti için Benzer Nitelikteki Yerlerin İşgal Tarihindeki Kira Paralarının Araştırılmasının Gerekmesi )"
281Y11.HD14.2.2005E. 2004/4787 K. 2005/1178"TRAFİK KAZASI SONUCU ZORUNLU TRAFİK SİGORTACISININ YAPTIĞI ÖDEME İÇİN RÜCU TALEBİ ( Sürücünün Alkollü Araç Kullandığı Gerekçesiyle - Bilirkişilerin Ayrı Ayrı Değil Kurul Olarak Birlikte Düzenleyeceği Tek Rapora Göre Hüküm Kurulması Gereği )
BİLİRKİŞİLERİN KURUL OLARAK RAPOR DÜZENLEMESİ ZORUNLULUĞU ( Trafik Kazası Sonucu Zorunlu Trafik Sigortacısının Yaptığı Ödeme İçin Açtığı Rücu Davasında - Kazanın Salt Alkolün Etkisiyle Meydana Gelip Gelmediğinin Tesbiti )
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN SÜRÜCÜYE ZORUNLU TRAFİK SİGORTACISININ RÜCU TALEBİ ( Kazanın Salt Alkolün Etkisiyle Meydana Gelip Gelmediğinin Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınarak Tesbiti Gereği - Bilirkişilerin Ayrı Ayrı Düzenlediği Raporların Geçersiz Olması )"
281Y11.HD21.12.2004E. 2004/3355 K. 2004/12685"TÜM İŞYERİ SİGORTASI ( Dosya Üzerinden Üç Ayrı Bilirkişiden Usule Aykırı Olarak Ayrı Ayrı Raporlar Alınmış Farklı Yönlerden Hasar Belirlenmiş ve Bu Raporların Hangisinin Hangi Hususlarda Hasarı Belirlediği Açıklığa Kavuşturulmamış Olması - Yeniden Bilirkişi İncelemesini Gerektirmesi )
RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( İşyeri Sigortası - Hasarın Belirlenmesinde Somut Olayın ve Kusurun Kapsamını Açıklayacak Nitelikte Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )
İDARENİN KUSURU ( Tüm İşyeri Sigorta Poliçesi ile Sigortalı Dava Dışı İşyerindeki Demirbaş ve Emtiada Davalı İdarenin Kullandığı Binanın Su Borularındaki Sızıntı Nedeniyle Oluşan Zarar - Davalı İdarenin Sorumluluğunun Nedeni ve Kapsamının Açıklığa Kavuşturulması Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Birden Fazla Bilirkişi ile Hazırlanıp Yazılı Verilmesi Gereken Bilirkişi Raporlarında Konunun Bir Arada Görüşülmesi ve Muhalif Kalan Varsa Bunun Ayrı Bir Rapor Vermesi Gereği - Tüm İşyeri Sigortası )"
281Y11.HD21.12.2004E. 2004/3353 K. 2004/12677"İŞYERİ SİGORTASI ( Birden Fazla Bilirkişi ile Hazırlanıp Yazılı Verilmesi Gereken Bilirkişi Raporlarında Konunun Bir Arada Görüşülmesi ve Muhalif Kalan Varsa Bunun Ayrı Bir Rapor Vermesi Gereği )
RÜCUEN TAZMİNAT TALEBİ ( İşyeri Sigortası - Dosyada Üçlü Kuruldan Bilirkişi İncelemesi İstenmiş Olup İki Bilirkişiden Ayrı Üçüncü Bilirkişiden Ayrı İki Rapor Alınması/Raporlarda Bulunan Çelişkiler Mahkemece Aşılarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Oluşu )
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Yangın Dolayısıyla Uğranılan Hasarın Tazmini İçin Yapılan Takip - Üçlü Kuruldan Alınan Raporlaradaki Çelişkiler Aşılarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Oluşu )
KUSUR DAĞILIMI ( Yangın Dolayısıyla Uğranılan Hasarın Tazmini Talebi - Bilirkişi Kurulundan Kusur Durumunun Birlikte Değerlendirip Usul Hükümlerine Uygun Olarak Ek Rapor Düzenlettirilmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Birden Fazla Bilirkişi ile Hazırlanıp Yazılı Verilmesi Gereken Bilirkişi Raporlarında Konunun Bir Arada Görüşülmesi ve Muhalif Kalan Varsa Bunun Ayrı Bir Rapor Vermesi Gereği - İşyeri Sigortası )"
281Y3.HD16.12.2004E. 2004/13656 K. 2004/13902"ECRİMİSİL TALEBİ ( Bilirkişi Tarafından Emsal Karşılaştırması Yapılması ve Raporun Gerekçelendirilmesi Gereği )
EMSAL DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASI ZORUNLULUĞU ( Ecrimisil Miktarının Tesbitine İlişkin Bilirkişi Raporunun Hazırlanmasında )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR ( Ecrimisil Miktarının Tesbitinde Emsal İncelemesi Yapılması ve Raporun Gerekçelendirilmesi Zorunluluğu )
GEREKÇE YAZILMASI ZORUNLULUĞU ( Ecrimisil Miktarının Tesbitine İlişkin Bilirkişi Raporunda )"
281Y11.HD12.11.2004E. 2004/12933 K. 2004/11188"BİLİRKİŞİ RAPORUNUN GEÇERSİZ OLMASI ( Kök Rapor Kuruldaki Tüm Bilirkişilerce İmzalanmasına Rağmen Ek Raporun Tek Bilirkişi Tarafından İmzalanması )
EK BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bilirkişi Raporunun Geçerliliği İçin Kuruldaki Tüm Bilirkişilerce İmzalanması Zorunluluğu - Tek Bilirkişinin Ek Raporu İmzalaması Nedeniyle Yeniden Ek Rapor Alınması Mecburiyeti )
KURUL HALİNDE DÜZENLENEN BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Tüm Bilirkişilerin Görüşlerini İçermesi ve Birlikte Hazırlanması Mecburiyeti - Tek Bilirkişi Tarafından Hazırlanan Ek Raporun Geçersiz Olması )"
281Y3.HD20.9.2004E. 2004/9285 K. 2004/9395"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hazırlanırken Raporun Dayanağı Olan Somut ve Özel Nedenler Bilimsel Verilere Uygun Olarak Gösterilmesi Zorunlu Olduğu - Yargıtay Denetimine de Elverişli Olması Gereği )
ÇÖZÜMÜ ÖZEL VEYA TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN HALLER ( Hakim Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınmasına Karar Vermesi Gereği )"
281Y3.HD20.9.2004E. 2004/10369 K. 2004/9341"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Yargıtay Denetimine De Elverişli Olacak Şekilde Bilgi Ve Belgeye Dayanan Gerekçe İhtiva Etmesi Gereği )
DEPREME UYGUNLUK ( Binanın Bulunduğu Bölgede Son Deprem Yönetmeliğine Uygun Şekilde İnşa Edilmiş Herhangi Bir Binanın Mevcudiyetinin Söz Konusu Olmayabileceğini Belirten Bilirkişi Raporunun Yetersiz Olduğu )
BİLİMSEL VE TEKNİK İNCELEME VE VERİLERE DAYANMA ( Bilirkişi Raporunun Olması Gereği - Depreme Uygunluk )"
281Y3.HD1.4.2004E. 2004/3031 K. 2004/3032"ECRİMİSİLİN TAHSİLİ DAVASI ( Bilirkişi Raporlarındaki Çelişki Giderildikten Sonra Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
ECRİMİSİL FAİZİ ( Dava Dilekçesinde Her Dönem İçin Belirtilen Ecrimisile Dönem Sonu İtibariyle Faiz İstenmeside Dikkate Alınarak Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedilememesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Görülmekte Olan Ecrimisilin Tahsili Davasında Raporlar Arasındaki Çelişki Giderildikten Sonra Hüküm Kurulmasının Gerekmesi )
YEMİN ( Çelişik Rapor Veren Bilirkişiler İçin Yemin Zaptı Düzenlenmeden Hüküm Kurulamaması )"
281Y3.HD1.4.2004E. 2004/2304 K. 2004/3106"KİRA GELİRİ HESABINA GÖRE ECRİMİSİL TESBİTİ ( Bilirkişi Raporunda Bulunması Gereken Nitelikler )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR ( Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Talebi )
ECRİMİSİL TALEBİ ( Kira Geliri Üzerinden Ecrimisil Tesbitinde Bilirkişi İncelemesi ve Emsal Karşılaştırması )"
281Y15.HD10.3.2004E. 2003/4126 K. 2004/1303"TAZMİNAT DAVASI ( Yüklenicinin Yapımını Üstlendiği İnşaatın Depremde Yıkılması Nedeniyle Oluşan Zararın Tazmini İstemi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Birden Fazla Tayin Olunan Bilirkişilerin Ayrı Ayrı Değil Aralarında Görüşme Yaparak Rapor Hazırlamalarının Gerekmesi )
TAZMİNAT TUTARINDA İNDİRİM ( İndirim Yapılırken İlk Önce Zararla İlgili İndirim Sebeblerinin Daha Sonra Tazminatla İlgili İndirim Sebeblerinin Uygulanmasının Gerekmesi )
TAZMİNAT İNDİRİMİNDE SIRA ( İlk Önce Zararla İlgili İndirim Sebeblerinin Daha Sonra Tazminatla İlgili İndirim Sebeblerinin Uygulanmasını Gerekmesi )
FAİZ BAŞLANGIÇ TARİHİ ( Islahla Talep Edilen Miktar Yönünden Islah Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesinin Gerekmesi )
ISLAH ( İstenilen Tazminat Miktarının Islah İle Artırlması Halinde Artırılan Bu Miktar Yönünden Islah Tarihinden İtibaren Faize Hükmolunmasının Gerekmesi )"
281Y11.HD9.10.2003E. 2003/3731 K. 2003/9067"RÜCUAN ALACAK DAVASI ( Trafik Sigortası Kapsamında Üçüncü Şahsa Ödenen Tazminatın Poliçe Genel Şartları Uyarınca Sigorta Ettirenden Rücuan Tahsili İstemine Dayalı Dava Olması )
İSPAT ( Dava Konusu Olayda TTK Hükümleri Gereği Olarak İspat Yükünün Sigortacıya Düştüğünün Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
ALKOL ORANIN TESPİTİ ( Dava Konusu Bilirkişi Raporunda Kazanın Salt Alkolün Etkisiyle Meydana Gelip Gelmediğinin Belirtilmemiş Olmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ ( Dava Konusu Bilirkişi Raporunda Kazanın Salt Alkolün Etkisiyle Meydana Gelip Gelmediğinin Belirtilmemiş Olmasının Hukuka Aykırı Olduğunun Kabul Edilmesinin Gerekmesi )"
281Y3.HD23.6.2003E. 2003/8088 K. 2003/7943"BİLİRKİŞİ PARORU ( Dayanağı Olan Somut ve Özel Nedenleri Bilimsel Verilere Uygun Olarak Göstermesi Yargıtay Denetimine de Elverişli Şekilde Bilgi ve Belgeye Dayanan Gerekçe İhtiva Etme Zorunluluğu )
HÜKÜM KURMAYA DAYANAK BİLİRKİŞİ PARORU ( Dayanağı Olan Somut ve Özel Nedenleri Bilimsel Verilere Uygun Olarak Göstermesi Yargıtay Denetimine de Elverişli Şekilde Bilgi ve Belgeye Dayanan Gerekçe İhtiva Etme Zorunluluğu )"
281Y4.HD19.6.2003E. 2002/15132 K. 2003/8097"TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazası Sonucu Yaralanmadan Dolayı Uğranılan Zarar Nedeniyle )
BİLİRKİŞİ RAPORU İÇERİĞİ ( Yeterince Gerekçelendirilmemiş Bilirkişi Raporu Esas Alınarak Hüküm Kurulamaması )
GERÇEK KAZANCIN TESPİTİ ( Davacının Olay Tarihindeki Gerçek Kazancı Belirlendikten Sonra Bu Miktar Ölçü Alınarak Uğradığı Zararın Hesaplanmasının Gerekmesi )
ZARAR HESAPLANMASI ( Olay Tarihindeki Davacının Gerçek Kazancı Belirlendikten Sonra Bu Miktar Nazara Alınarak Uğranılan Zararın Hesaplanması )"
281Y11.HD3.6.2003E. 2003/619 K. 2003/5897"GEMİ ALACAKLISI HAKKI NEDENİYLE GEMİ ÜZERİNDE KANUNİ REHİN HAKKI TESİSİ TALEBİ ( Bilirkişi Kurulu Üyelerinin Birlikte Rapor Düzenlemesi Gereği - Her Üyenin Ayrı Bir Rapor Hazırlaması ve Mahkemece Raporlardan Birine Göre Hüküm Kurmasının Usule Aykırı Olması )
REHİN HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Gemi Alacaklısı Hakkı Nedeniyle - Bilirkişi Kurulu Üyelerinin Birlikte Rapor Düzenlemesi Gereği - Her Üyenin Ayrı Ayrı Düzenlediği Raporlardan Birine Göre Hüküm Kurulamayacağı )
KANUNİ REHİN HAKKI KURULMASI TALEBİ ( Gemi Alacaklısı Hakkı Nedeniyle Gemi Üzerinde - Bilirkişi Kurulu Üyelerinin Birlikte Rapor Düzenlemesi Gereği/Her Üyenin Ayrı Ayrı Düzenlediği Raporlardan Birine Göre Hüküm Kurulamayacağı )
BİLİRKİŞİ KURULU ÜYELERİNİN BİRLİKTE RAPOR DÜZENLEMESİ GEREĞİ ( Her Üyenin Ayrı Düzenlediği Raporlardan Birine İtibar Edilerek Hüküm Kurulamaması - Gemi Alacaklısı Hakkı Nedeniyle Gemi Üzerinde Kanuni Rehin Hakkı Kurulması Talebi )"
281Y11.HD7.11.2002E. 2002/5275 K. 2002/10085"KOOPERATİF ORTAĞININ HASAR TAZMİN TALEBİ ( Davacının Ortağı Olduğu Adına Tescilli Dükkanın Kendisine Olması Gerektiği Gibi Teslim Edilmediğinden Bahisle Kira Bedeli ve Tazminat Talebi )
KOOPERATİF ORTAĞININ KİRA BEDELİ TALEBİ ( Davacının Ortağı Olduğu Adına Tescilli Dükkanın Kendisine Olması Gerektiği Gibi Teslim Edilmediğinden Bahisle Kira Bedeli ve Tazminat Talebi )
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ OLMAMASI ( Bilirkişi Hem Hasar Hemde Kira Bedeli Yönünden Hesaplama Yaptığına ve Bilirkişi Raporuna İtiraz Edilmediğine Göre Her İki değerinde Tahsilinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hem Hasar Hemde Kira Bedeli Yönünden Hesaplamanın Yaptığı Bilirkişi Raporunun Bulunması )
HASAR VE KİRA BEDELİNİN TESPİT EDİLMESİ ( Hem Hasar Hemde Kira Bedeli Yönünden Hesaplamanın Yaptığı Bilirkişi Raporunun Bulunması )"
281Y3.HD11.4.2002E. 2002/2885 K. 2002/3771"İTİRAZIN İPTALİ ( Davalı Tarafından Süresinde Ödenmeyen Fatura Alacağının Gecikme Faizi ve İşlemiş Faizi İle Birlikte Tahsili İçin Başlatılan Takibe İtiraz )
FATURA ALACAĞININ GECİKME FAİZİ VE İŞLEMİŞ FAİZİ İLE TAHSİLİ İÇİN TAKİP ( Çözümü Özel Veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hal - Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınması Gereği )
BİLİRKİŞİ ( Hakimin Çözümü Özel Veya Teknik Bilgiyi Gerektiren Hallerde Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınmasına Karar Vermesi )
ÇÖZÜMÜ ÖZEL VEYA TEKNİK BİLGİYİ GEREKTİREN DURUMLAR ( Böyle Durumlarda Hakimin Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Alınmasına Karar Vermesi )
YARGITAY DENETİMİNE AÇIK OLMA ( Bilirkişi Raporunun Yargıtay Denetimine Elverişli Olacak Şekilde Bilgi ve Belgeye Dayanan Gerekçe İhtiva Etmesi )"
281Y19.HD27.11.2001E. 2001/3227 K. 2001/7839"YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Denetime Elverişli ve Gerekli Ayrıntıları İçeren Yeni Bilirkişi Raporu Alınması )
YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI ( Raporun Denetime Elverişli ve Gerekli Ayrıntıları İçermesi Gereği )"
281Y9.HD25.1.2001E. 2000/11809 K. 2001/1240"TAZMİNAT DAVASI ( Sahte İşlemler Nedeniyle Şirketin Zarara Uğraması )
SAHTE İŞLEMLER NEDENİYLE ŞİRKETİN ZARARA UĞRAMASI ( Mahkemenin Seçtiği Bilirkişi Heyeti İle Sonuca Gidilememesi )
BİLİRKİŞİ ( Sahte İşlemler Nedeniyle Şirketin Zarara Uğraması Sonucu Açılan Tazminat Davasında Maliye ve Muhasebe Konularında Uzman Bilirkişi Seçilmesinin Gerekmesi )"
281YHGK27.5.1998E. 1998/13-355 K. 1998/351"KİRA UYARLAMASI DAVASI ( Bilirkişi Raporlarının Yargıtay Denetimine Uygun Gerekçe ve Dayanakları İhtiva Etmesi Gereği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ( Yargıtay Denetimine Uygun Gerekçe ve Dayanakları İhtiva Etmesi Gereği )
YARGITAY DENETİMİNE UYGUN GEREKÇE VE DAYANAKLAR ( Bilirkişi Raporlarının İhtiva Etmesi Gereği )"
281Y20.HD23.6.1997E. 1997/3845 K. 1997/6839"KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ ( Mahkemece Hükmüne Uyulan Yargıtay Bozma İlamının Gereğinin Tam Olarak Yerine Getirilmesi )
ORMAN YÖNETİMİNİN TARAF OLDUĞU KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI ( Memleket Haritası Hava Fotoğrafı ve Amenajman Planının Uygulanmasının Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Verilen Kararın Şüphe Taşıması Sebebiyle Uyulamaması )"
281Y1.HD29.5.1995E. 1995/7038 K. 1995/7868"ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Paftanın Uygulanmasında Asıl Olan )
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ( Bilirkişi Yoluyla Başvurulması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ ( Yeni Bilirkişi İncelemesi Yapılması )"
281Y15.HD12.5.1994E. 1994/545 K. 1994/3093"VEKALETSİZ İŞ GÖRME ( Sözleşme Dışı İşlerin Zaruri Olması Halinde )
TAZMİNAT HESABI ( Eser Sözleşmelerinden Doğan Anlaşmazlıklarda )
MENFİ ZARAR ( Feshin Kesinleştiği Tarihten İtibaren Gerçekleşmemiş İşler Dolayısıyla İstenebileceği )
FİZİKİ ORAN ( Yapılmayan Kısmın Tüm İşe Göre Fiziki Oranının Bulunmasında Gayrı Melhuz İşlerin Hesaba Katılmayacağı )
SÖZLEŞMENİN FESHİ ( Kar Mahrumiyeti İstenemeyeceği )
KAR MAHRUMİYETİ ( Müspet Zarar Kapsamında Olması )
OY ÇOKLUĞUYLA VERİLEN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Ek Rapor Alınmadan ve Gerekçe Gösterilmeden Rapora itibar Edilememesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Oy Çokluğu ile Verilen )"
281Y14.HD26.1.1990E. 1989/8332 K. 1990/796"HÜKÜM ( Çelişkili Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Verilemeyeceği )
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN KENDİ İÇİNDE ÇELİŞKİLİ OLMASI ( Dayanılarak Hüküm Kurulamayacağı )"
281Y4.HD23.5.1978E. 1978/5699 K. 1978/6860"TAZMİNAT DAVASI ( Zarar Ziyan Nedeniyle )
ZARAR ( Ağaçların Yaşamına Son Verilmesi )
AĞAÇLI TAŞINMAZ ( Zararın Hesaplanması )
MAL VARLIĞINDA MEYDANA GELEN AZALMA ( Zarar )"
281Y3.HD13.9.1976E. 1976/4664 K. 1976/5652"TAZMİNAT DAVASI ( İstimlaksız El Atmadan Dolayı Uğranılan Zararın Faiz ve Masraflarla Birlikle Tahsili Talebi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Raporun Hükme Dayanak Yapılacak Nitelikte Bir Gerekçeyi İçermesinin Gerekmesi )"
281Y11.HD23.5.1974E. 1974/1100 K. 1974/1805"TAZMİNAT DAVASI ( Eser Sahibinden İzinsiz ve Habersiz Alınan Sözlerin Müzik Kasetinde Kullanılması )
MÜZİK ESERİNİN VE ESER SAHİBİNİN SAPTANMASI ( Müzik Eseri Olan Türkü İle İlgili Gerekli Araştırmanın Yapılmasının Gerekmesi )
ESERİN SATIŞA ETKİSİ ( Tazminat Hesabında Dikkate Alınması )"
281Y11.HD4.4.1974E. 1974/700 K. 1974/1157"ALACAK DAVASI ( Davacı Ahzu Kabze Yetkili Umumi Vekili Davalının Karayolları Mersin Bölge Müdürlüğünde Mevcut İstihkakını Vekaletine İstinaden Namına Tahsil Ettiği İddiası )
BİLİRKİŞİ ( Çözümü Hakim Tarafından Bilinmeyen Hususi ve Teknik Malumatı Gerektiren Hallerde Hakimin Bilirkişiye Başvurmasının Gerekmesi )
TAHKİKATIN ÇÖZÜMÜ ( Davaya İlişkin Bir Sorun Hakkında Tahkikat Hakiminden Bir Karar Almayı Gerektiren Hallerde Bunun Hadise Şeklinde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
ZIMMİ KABUL ( Davacının Tanık Dinletmek İstemesi ve Davalının da O Celsede İtiraz Etmemesi Durumunda Şahit Listesi Verildiğinde İtiraz Edilemeyecek Olması )
OLAYIN HADİSE ŞEKLİNDE ÇÖZÜMLENMESİ ( Davaya İlişkin Bir Sorun Hakkında Tahkikat Hakiminden Bir Karar Almayı Gerektiren Hallerde Bunun Hadise Şeklinde Çözümlenmesinin Gerekmesi )
VEKALETE DAYANARAK TAHSİLAT ( Davacı Ahzu Kabze Yetkili Umumi Vekili Davalının Kurumda Bulunan Mevcut İstihkakını Vekaletine İstinaden Namına Tahsil Ettiği İddiası )"
281YHGK3.3.1971E. 1967/4-208 K. 1971/118"TAZMİNAT DAVASI ( Delil Tespitinde Dinlenen Bilirkişinin Duruşma Sırasında Seçilmesini Engelleyen Bir Mevzuat Hükmü Bulunmadığı )
DELİL TESPİTİNDE DİNLENEN BİLİRKİŞİNİN DURUŞMA SIRASINDA SEÇİLMESİ ( Yasal Bir Engel Olmadığı - Tazminat Davası )
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( Kurulun Raporu Birlikte Düzenlemesi Gerektiği/Muhalefette Kalan Bilirkişinin Ayrı Bir Rapor Verebileceği - Her Üç Bilirkişinin de Ayrı Olarak Rapor Vermesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
ZARARIN TESPİTİ ( Tazminat Davası - Zarar Verilen Mal Miktarında Uyuşmazlık Bulunduğu/Miktar Konusunda ve Diğer Teknik Konularda Bilirkişi Raporu Alınması Gereği )"

DANIŞTAY

281IDDGK18.10.2007E. 2004/721 K. 2007/2030"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( SSK Doğumevinde Gerçekleşen Doktorun Dikkatsizliği Nedeniyle Uğranılan Zarar - İdarece Yürütülen Sağlık Hizmetinin Kusurlu İşletilmesinden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
SSK DOĞUMEVİNDE GERÇEKLEŞEN DOKTORUN DİKKATSİZLİĞİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARAR ( İdarece Yürütülen Sağlık Hizmetinin Kusurlu İşletilmesinden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığının Belirlenmesi Gerektiği )
İDARENİN TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Ağır Hizmet Kusurunun Bulunup Bulunmadığı Hususunun Adalet İşlerinde Bilirkişilik Görevi Yapmak Üzere Kurulan Adli Tıp Kurumu Aracılığı İle Belirlenmesi Gerektiği - Maddi ve Manevi Tazminat )
SAĞLIK HİZMETLERİ ( Hizmetten Yararlananın Kişisel Özelliklerine ve Hizmetin Yürütülmesine Bağlı Olarak Önceden Öngörülmeyen Belirli Bir Tehlikeyi İçerdiğinden İdarenin Tazmin Sorumluluğu İçin Kural Olarak İdarenin Ağır Hizmet Kusurunun Bulunması Gerektiği )
AĞIR HİZMET KUSURU ( Bulunup Bulunmadığı Hususunun Adalet İşlerinde Bilirkişilik Görevi Yapmak Üzere Kurulan Adli Tıp Kurumu Aracılığı İle Belirlenmesi Gerektiği- Maddi ve Manevi Tazminat )"
281D6.D27.5.2005E. 2004/1314 K. 2005/3187"YARGILAMA USULÜ ( Çözümü Özel ve Teknik Bir Bilgiyi Gerektiren Kıyı Kenar Çizgisinin Tespitine İlişkin Uyuşmazlıkta Davacının İddiaları da Gözönüne Alınarak Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Kuruluna Konunun İncelettirilmesi Gereği )
KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN TESPİTİ ( Uzman Bir Bilirkişi Kuruluna Konunun İncelettirilmesi Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerekirken Tapu İptali İstemiyle Açılan Bir Davada Bilirkişilerce Düzenlenen Rapor Güçlü Delil Olarak Kabul Edilmesinin İsabetli Olmadığı )
TAPU İPTALİ ( Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Kuruluna Konunun İncelettirilmesi Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerekirken Bilirkişilerce Düzenlenen Rapor Güçlü Delil Olarak Kabul Edilmesinin İsabetli Olmadığı )"
281D6.D20.10.2004E. 2003/1419 K. 2004/5089"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI ( Mahkemece İtibar Edilmese Dahi Kararda Rapora Yer Verilerek Neden İtibar Edilmediğinin Ortaya Konulması Gerektiği )
MAHKEMECE BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİBAR EDİLMEMESİ ( Kararda Rapora Yer Verilerek Neden İtibar Edilmediğinin Ortaya Konulması Gerektiği )"
281D6.D20.5.2003E. 2003/260 K. 2003/3174"BİLİRKİŞİ KURULUNUN RAPOR DÜZENLEME USULÜ ( Tek Rapor Düzenlenmesi Zorunluluğu - Ayrı Ayrı Rapor Düzenlenemeyeceği )
KURUL HALİNDE DÜZENLENEN BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bilirkişilerin Bir Araya Gelip Tartışmak Suretiyle Tek Rapor Düzenlemesi Zorunluluğu - Her Bilirkişinin Ayrı Rapor Düzenlemesinin Yasaya Aykırı Olması )
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ TALEBİ ( Kurul Halinde Atanan Bilirkişilerin Bir Araya Gelip Tartışmak Suretiyle Tek Rapor Düzenlemesi Zorunluluğu - Her Bilirkişinin Ayrı Rapor Düzenlemesinin Yasaya Aykırı Olması )"

SAYIŞTAY

281SGKK3.2.1986 K. 4528/1"TERCÜMANLAR ( Yargı Yerlerince Bilirkişi Sıfatıyla Görevlendirilmeyen - Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )
MAHKEMELERCE BİLİRKİŞİ SIFATIYLA GÖREVLENDİRİLMEYEN TERCÜMANLAR ( Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )
BİLİRKİŞİ SIFATIYLA GÖREVLENDİRİLMEYEN TERCÜMANLAR ( Mahkemelerce - Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )
GELİR VERGİSİNDEN MUAFİYET ( Yargı Yerlerince Bilirkişi Sıfatıyla Görevlendirilmeyen Tercümanlar - Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )"

Madde 282

YARGITAY

282Y15.HD4.3.2008E. 2007/2267 K. 2008/1378"ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI İŞ BEDELİ ( Eser Sözleşmesinin Kurulduğunun Yasal ve Yazılı Delillerle Kanıtlanması Gereği - Davacı Tarafça Düzenlenen Tahsilat Makbuzundaki Nakit Kelimesinin Davalı Tarafça Yazılmış Olması Halinde Makbuzun Yazılı Delil Başlangıcı Kabul Edilerek İlşkinin Tanıkla Kanıtlanbileceği )
AKDİ İLİŞKİNİN YASAL VE YAZILI DELİLLE İSPATI ( Sözleşme Bedelinin Tutarına Göre Karşı Tarafın Onayı Olmadıkça Akdi İlişkinin Tanıkla Kanıtlanamayacağı - Davacı Taraf Yemin Deliline de Dayandığından Davalının Önerilen Yemini Eda Etmemesi veya Reddi Halinde Davacının Yemini Eda Ederek Akdin Kanıtlanbileceği )
YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Davacının Verdiği Tahsilat Mabuzunun Nakit Kelimesinin Davalı Tarafça Yazılması Halinde Yazılı Delil Başlangıcı Sayılacağı - Tahsilat Makbuzunun Yazılı Deli Başlangıcı Kabul Edilmesi Halinde Miktarına Göre Yazılı Delille Kanıtlanması Gereken Akdin Tanıkla Kanıtlanabileceği )
TAHSİLAT MAKBUZU ( İş Bedelinin Tahsili - Yazılı Delil Başlangıcı )
YEMİN ( Miktarına Göre Yasal ve Yazılı Delille Kanıtlanması Gereken Akdi İlişkinin Yemin Delili ile Kanıtlanması - Davacı Taraf Yemin Deliline de Dayandığından Davalının Önerilen Yemini Eda Etmemesi veya Reddi Halinde Davacının Yemini Eda Ederek Akdin Kanıtlanbileceği )"
282Y8.HD31.3.2005E. 2005/2099 K. 2005/2583"TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Gayrimenkule İlişkin Davalarda Şahitlerin Keşif Mahallinde Dinlenmesinin Gerekmesi )
GAYRİMENKUL DAVALARI ( Buna İlişkin Davalarda Şahitlerin Keşif Mahallinde Dinlenmesinin Gerekmesi )
TANIK DİNLENMESİ ( Davalı Şahit Deliline Dayandığına Göre Şahitlerinin Masrafı Keşfe İlişkin Ara Kararının Verildiği Duruşmada Hazır Bulunan Davacıdan Alınarak Keşif Mahallinde Hazır Bulunmaları Bakımından Davetiye ile Celplerinin Gerekmesi )
BİLİRKİŞİ RAPORU ( Bilirkişiden Alınan Rapor Davalıya Tebliğ Edilmeden ve Davalıya Bilirkişi Raporuna Karşı İtiraz Hakkı Tanınmadan Karar Verilmiş Olmasının Yasaya Aykırı Olması )"
282Y3.HD24.5.1999E. 1999/5194 K. 1999/5335"BİLİRKİŞİ RAPORUNUN TARAFLARA TEBLİĞİ ( Kendisine Tebliğ Edilmeyen Bilirkişi Raporuyla Tarafı Bağlı Saymanın Mümkün Olmadığı - İddia Olunan Hususun Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )
ZARAR MİKTARININ TESPİTİ ( Zararı İspat Etmek Müddeiye Düşer - Mümkün Olmadığı Hallerde Maddi ve Hukuki Olgular Gözetilerek Hakimin Tayin Edeceği )
MADDİ TAZMİNATA HÜKMOLUNMASI ( Zarar miktarı Mahkemece Tayin ve Takdir Edilerek Hasıl Olacak Sonuca Göre Hakimin Vereceği )
HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ ( Hakimin İkame Olunan Delilleri Serbestçe Takdir Edeceği - Sonuca Göre Karar Vereceği )
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ KARIŞMASI ( İddia Olunan Hususun Rapor Düzenleyen Bilirkişiden Sorularak Açıklığa Kavuşturulması Gerektiği )"
282Y1.HD29.5.1995E. 1995/7038 K. 1995/7868"ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Paftanın Uygulanmasında Asıl Olan )
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ ( Bilirkişi Yoluyla Başvurulması )
BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ ( Yeni Bilirkişi İncelemesi Yapılması )"
282Y15.HD2.2.1995E. 1995/404 K. 1995/479"YÜKLENİCİYE FAZLA YAPILAN ÖDEME ( Kesin Hesap Raporunun Kesinleşmesiyle Faiziyle Ödemek Zorunda Kalması )
KESİN HESAP RAPORU ( Yüklenicinin Tebliğ Edilen Rapora Süresinde İtiraz Etmemesiyle Kesinleşmesi )
EKSİK VE KUSURLU İŞLER ( Memurlarının Sorumlu Olup Olmadığının Tespiti İçin Bilirkişi Raporu Alınması )
MEMURLARIN SORUMLULUĞU ( İnşaattaki Eksik ve Kusurlu İşler Bakımından )
BERAAT KARARININ ETKİSİ ( Sorumluluğa İlintisi Bakımından Hukuk Hakimini Bağlamaması )"

DANIŞTAY

282D9.D21.12.2000E. 2000/447 K. 2000/4107"ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ( Atıksu Ücretinin Çevre Temizlik Vergisi Kapsamında Olduğu - Ayrıca Atıksu Bedeli İstenemeyeceği )
ATIK SU BEDELİ ( Çevre Temizlik Vergisi Kapsamında Olduğu )"
282D8.D25.6.1997E. 1995/3742 K. 1997/2289"BİLİRKİŞİ RAPORU ( Rapor Taraflara Tebliğ Edilmeden ve Yasal İtiraz Süresi Beklenmeden Davanın Karara Bağlanmasında Hukuka Uyarlık Olmaması )
TEBLİĞ ZORUNLULUĞU ( Bilirkişi Raporu Taraflara Tebliğ Edilmeden ve Yasal İtiraz Süresi Beklenmeden Davanın Karara Bağlanmasında Hukuka Uyarlık Olmaması )
İTİRAZ SÜRESİ ( Bilirkişi Raporu Taraflara Tebliğ Edilmeden ve Yasal İtiraz Süresi Beklenmeden Davanın Karara Bağlanmasında Hukuka Uyarlık Olmaması )"

SAYIŞTAY

282SGKK3.2.1986 K. 4528/1"TERCÜMANLAR ( Yargı Yerlerince Bilirkişi Sıfatıyla Görevlendirilmeyen - Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )
MAHKEMELERCE BİLİRKİŞİ SIFATIYLA GÖREVLENDİRİLMEYEN TERCÜMANLAR ( Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )
BİLİRKİŞİ SIFATIYLA GÖREVLENDİRİLMEYEN TERCÜMANLAR ( Mahkemelerce - Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )
GELİR VERGİSİNDEN MUAFİYET ( Yargı Yerlerince Bilirkişi Sıfatıyla Görevlendirilmeyen Tercümanlar - Yapılan Ödemeler Hakkında İstisna Hükmünün Uygulanamayacağı )"

Endeksin Devamı ( Madde 283-289)