ÖZELGELER ENDEKSİ
ÖZELGE KONUSU
ARADIĞINIZ ÖZELGE KONUSUNU ARAMA ALANINA YAZINIZ.
TARİHİ
ARADIĞINIZ ÖZELGE TARİHİNİ ARAMA ALANINA YAZINIZ
SAYISI
ARADIĞINIZ ÖZELGE SAYISINI ARAMA ALANINA YAZINIZ
Sigorta şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler sonucu lehine almış oldukları her türlü paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.B.07.0.GEL.0.56/5601-563-2 / 12085
Deniz taşıma araçları yüzer tesisler ve yüzer araçlar ile hava ve demiryolu taşıma araçlarının girdiği faaliyetleri bu araçların kiralanması ve çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere; bu araçlann teslimi,bu araçlarla ilgili olarak verilen tadil, bakim ve onarım hizmetleri,bu araçların inşası ile ilgili teslim ve hizmetlerinkatma değer vergisine tabi tulmayacağı hk.B.07.1.GIB.0.54/5413- 564-27285
İstisna kapsamında teslim edilen mal ve hizmetin meydana getirilmesi ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımları dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi, teslimlerinin yapıldığı ve hizmetin ifa edildiği vergilendirme döneminde yapılan vergiye tabi işlemler (Yurt içi mal teslimleri ve hizmet ifası gibi) üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirilebileceği, bu işlemler dolayısıyla yüklenilen vergilerin, indirimin mümkün olmaması halinde mükellefe iade edilebileceği ve İade kapsamına genel giderler ve amortismana tabi iktisadi kıymetler için ödenen vergilerin de dahil olduğu; ancak, bir vergilendirme döneminde iade edilecek verginin, iade talep edilen dönemde yapılan ihracat nedeniyle elde edilen hasılat tutarının genel vergi oranıyla çarpımı suretiyle bulunacak miktardan fazla olamayacağı hususunda.B.07.0.GEL.0.57/5732-83
KDV 14. Madddesi gereğince vergiden müstesna olan uluslar arası taşımacılık faaliyeti ile ilgili gerçekleştirilecek iadelerde Gümrük İdaresince resmi olarak onaylanmış gümrük/transit beyannamesi fotokopisininkullanılabilmesi mümkün bulunmaktadır.b.07.0.gel.0.53/5314-401-21216
Sanal gerçeklik gözlükleri ile eğitici-öğretici, eğlendirici kısa similasyon video izletisi faaliyeti nedeniyle basit usulden yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.84098128-120.01.02[37-2016-6]-96481
Taşıma irsaliyesi ile faturanın birarada “Taşıma irsaliyeli fatura” adı altında tek bir belge olarak kullanılıp kullanılmayacağı hakkında.11 Aralık 1996B.07.0.GEL.0.29/2924-232-1957/59116
Kambiyo senetleri defterinin bilgisayarla tutulup tutulmayacağı hakkında.16 Aralık 1996B.07.0.GEL.0.29/2908-l83-3427/59913
Doğrudan doğruya veya Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar vasıtasıyla temin edilen dış kredilere ilişkin damga vergisi ve B.S.M. Vergisi Uygulaması hakkında.16 Aralık 1996B.07.0.GEL.O.56/5601-849/60507
İcra yoluyla yapılan satışlara Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 29/6 maddesindeki istisnanın uygulanmayacağı hallerde tahsil edilen KDV'nin iade edilemiyeceği hakkında.16 Aralık 1996B.07.0.GEL.0.29/2924-232-2053/599l2
İşlemin yapılması sırasında 2982 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanması talebinde bulunmayan mükelleflere şartların varolması halinde tahsil olunan harcın red ve iade edilip edilmeyeceği hk.17 Aralık 1996B.07.0.GEL.O.64/6421-63/60231
Trafik kazası sonucu hurda haline gelen araçla ticari faaliyetine devam etme imkanı kalmayan mükellefiyetinin kaldırılması gerekmektedir.17 Aralık 1996B.07.0.GEL.0.40/4006-16/60128
Banka nezdinde bulunan hazine bonosuna karşılık varislerce teminat gösterilmesi nedeniyle tevkifat yapılmadan serbest bırakılması mümkün değildir.18 Aralık 1996B.07.0.GEL.0.60/6004-159/60445
Mirasın reddedilmesi halinde ölen kişi ile ilgili olarak yapılan tarhiyata ait ihbarnamenin kime tebliğ edileceği hakkında.19 Aralık 1996B.07.0.GEL.0.28/2809-12-44/60823
Adına kayıtlı vasıtada ücretsiz çalıştırdığı oğluna hayatını idame ettirmek amacıyla babası tarafından yapılması muhtemel ödemelerin veraset ve intikal vergisi yönünden ivazsız intikal olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.24 Aralık 1996B.07.0.GEL.0.60/6000-2100/61598
Orman Genel Müdürlüğüne ödenen irtifak hakkı bedeli için düzenlenen makbuzda gösterilen KDV’nin şirketçe indirim konusu yapılabilecektir.24 Aralık 1996B.07.0.GEL.0.54/5417-1460/61684
Müşterinin borçlandığı miktar kadar fatura düzenlenmesi gerekmekte olup işin zamanında veya anlaşmaya uygun yapılmaması nedeniyle uygulanan cezalar ve bu cezaların kısmen veya tamamen iade edilmesi halinde bu miktarların düzenlenen bu faturalardan düşülmesi mümkün bulunmamaktadır.25 Aralık 1996B.07.0.GEL.0.29/2921-229-99/61932
Yabancı turistlere verilen otel hizmetlerine ait katma değer vergisinin iade edilip edilmeyeceği hk.02 Ocak 1997B.07.0.GEL.0.53/5311-2043/139
Şirketin kapasite raporunda belirtilen üretim konusu mallar dışında ürettiği farklı malları ihraç kaydıyla teslim etmesi halinde, söz konusu malların imalatçısı olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.02 Ocak 1997B.07.0.GEL.0.55/5511-187/141
Tasfiye halindeki işyeri kooperatifine ait tasfiye karının ne şekilde belirleneceği hk.09 Ocak 1997B.07.0.GEL.0.49/4906-47/867
Dar mükelleflerin satın aldıklarımenkul kıymetleri elden çıkarmaları halinde, kur farkından doğan kazancınvergilendirilip vergilendirilmeyeceği hk.13 Ocak 1997B.07.0.GEL.0.49/4922-9/1144
Kapalı çarşıda faaliyet gösteren işyeri sahiplerinin kurdukları özel güvenlik teşkilatı nedeniyle ödedikleri katılma paylarının kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkündür.15 Ocak 1997B.07.0.GEL.0.40/4034-163/1718
Sevk irsaliyesi hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, Vergi Usul Kanununun 230 ve 231 nci madde hükümleri uygulanmakta olup, irsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.16 Ocak 1997B.07.0.GEL.0.29/2922-230-834/1867
KİT’lere ait lojmanların kiralama işlemlerinin ticari faaliyet kapsamında KDV\'ye tabidir.16 Ocak 1997B.07.0.GEL.0.54/5401-2607/1837
Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde yapılacak hidroelektrik santralı işi ile ilgili akreditif işlemleri ile ithal edilecek mal ve malzemeye ilişkin işlemlere damga vergisi, harç ve BSM Vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hakkında.16 Ocak 1997B.07.0.GEL.O.56/5601-856/1846
İsteğe bağlı olarak basamak yükselten mükellefin ödediği Bağ-Kur primlerinin, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi şartıyla, mükellefler tarafından ticari veya serbest meslek kazançları dolayısıyla verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesi mümkün bulunmaktadır.17 Ocak 1997B.07.0.GEL.0.40/4005-7/01962
Yurt içinde ve yurt dışında inşaat taahüt işi yapan şirketin genel merkez dışında her bir iş için ayrı ayrı defter tutup tutmayacağı hk.20 Ocak 1997B.07.0.GEL.0.29/2902-l72-66/2087
Deniz taşımacılığı işi ile iştigal etmekte olan mükellefin, işletmesinde kullanılmak üzere imal edeceği yatın imal ve inşaası ile ilgili olarak satın alacağı mal ve hizmetlerin faturaları kendi adına düzenlenmek ve imal edilecek yat için kullanılmak şartıyla herhangi bir ayrım yapılmaksızın istisna uygulanabilecektir.20 Ocak 1997B.07.0.GEL.0.55-5513-311/02085
Vakıflar tarafından kurulan üniversitelerin kurumlar vergisine tabi olup olmadıkları hk.22 Ocak 1997B.07.0.GEL.0.50/5009-33/2348
Kooperatifler birliğinin kendisine bağlı kooperatifler vasıtasıyla üretici ortaklarının giderlerini karşılamak amacıyla verdiği kredilerden elde ettiği faiz gelirlerinin risturn olarak kabul edilip edilmeyeceği hk.22 Ocak 1997B.07.0.GEL.0.49/4906-50/2343
Kısıtlamaya konu emlakin satılması, istimlaki veya hibe edilmesi halinde muaccel olan emlak vergisinin ödeme süresinin tespiti zorunlu bulunduğundan, bu alacaklara 1 aylık ödeme süresi verilmesi, bu süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte alacağın takip ve tahsil edilmesi gerekecektir.24 Ocak 1997B.07.0.GEL.0.66/6685-3699/02719
Müteselsil sorumlu tutulan kişilerin sorumluluğu hk.30 Ocak 1997B.07.0.GEL.0.36/3680-18396/3423
Gümrük sahasında bulunan ve kira borcu nedeniyle haczedilen malların yine gümrük sahasında müzayede suretiyle satışının K.D.V.’den istisnadır.03 Şubat 1997B.07.0.GEL.0.55-5516-243/03862
Vakfın, gelir sağlamak amacıyla yaptığı egsoz gazı ölçüm faaliyetinden elde ettiği kazançlarının vergilendirileceği hakkında.04 Şubat 1997B.07.0.GEL.0.51/5104-19/3927
31 seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde açıklanan şekilde oluşmayan ortaklığın iş ortaklığı olarak kabulünün mümkün olmadığı hkakkında.05 Şubat 1997B.07.0.GEL.0.49/4905-3/4247
ÖKC fişlerinde mükellefin adı, soyadı ile ünvanının birarada bulunma mecburiyeti yoktur.05 Şubat 1997B.07.0.GEL.O.65/6508-39/4198
Veraset ve İntikal Vergisinde mükellefin beyanda matrah hatası yapması halinde takdir komisyonunca belirlenen matrah üzerinden verginin tarh edilmesi ve fazla tarh olunan verginin terkini, tahsil edilmiş ise ilgiliye iadesi gerekir.17 Şubat 1997B.07.0.GEL.0.60/6015-4288/05375
Taşıma irsaliyesine taşıma ücretinin yazılması Kanun gereği olduğundan, taşıma işinden önce taşıma ücretinin mutlaka yazılması gerekmektedir.18 Şubat 1997B.07.0.GEL.0.29/2930-240-141/5703
Vakıfça işletilen okulların kurumlar vergisinden muaf olup olmadığı hakkında.21 Şubat 1997B.07.0.GEL.0.50/5009-107/6459
1.1.1995 tarihinden önceki vergilendirme dönemlerinde işlenen kaçakçılık suçları için kesilmesi gereken cezada ve yapılacak uzlaşmada, 4008 S. Kanunla V.U.K.’nun ceza ve uzlaşma hükümlerinde yapılan değişikliklerin dikkate alınıp alınmayacağı hakkında.06 Mart 1997B.07.0.GEL.0.30/3014-344-567/9244
İşyeri kapatma cezasının uygulanmasında, bu cezaya dayanak teşkil eden tutanaklarla yapılan tespitler ve uygulanacak cezalar hakkında.07 Mart 1997B.07.0.GEL.0.30/3026-354-427/9434
Varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve vergi cezaları Maliye Bakanlığınca zararla mütenasip olmak üzere, kısmen veya tamamen terkin olunur.07 Mart 1997B.07.0.GEL.0.28/2857-ll5-868/09285
Mücbir sebep uygulamasının, ilanihaye (sonsuza kadar) devamlılık gösteren hallerde değil, geçici bir süre için ortaya çıkan hallerde uygulanması söz konusu olmaktadır.07 Mart 1997B.07.0.GEL.0.28/28l0-l3-7l0/09254
Veraset ve intikal vergisinde yükümlülük;beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyanname tarihinde,verilen beyannamede gösterilmiyen mallar ile beyanname verilmeyen hallerde intikal eden malların idarece tesbit olunduğu tarihte, terekenin tahriri, defter tutma veya resmi tasfiye hallerinde mahkemece bu muamelelerin ikmal edildiği tarihte başlamakta ve bu tarihlerden itibaren tarh zaman aşımı süresi hesabedilmektedir.11 Mart 1997B.07.0.GEL.0.60/6026-78/09827
Factoring hizmeti veren şirketin sabit kıymet satışı banka muameleleri sayılmadığı için banka ve sigorta muamelelerine tabi olmayan sabit kıymet satışına katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.13 Mart 1997B.07.0.GEL.0.54/5400-3058/10440
1994 yılı içinde işletmeye açılan çocuk yuvasının işletilmesinden elde edilen gelirin gelir vergisinden müstesna olmadığı hk.14 Mart 1997B.07.0.GEL.0.40/4077-154/10729
Açılan çocuk yuvasının işletilmesinden elde edilen gelirin gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün değildir.14 Mart 1997B.07.0.GEL.0.40/4077-154/10729
Yasal mirasçıların henüz belli olmamması halinde vergisel ödevlerin mahkemece atanmış kayyım tarafından yerine getirileceği ve muris adına olup kullanılmamış belgelerin kayyım adına yaptırılacak yeni kaşenin vurularak kullanılabilmesi mümkündür.14 Mart 1997B.07.0.GEL.0.40/4006-200/10730
Şarküteri işletmeciliği ve sayısal loto aboneliği hizmeti yapan mükellefler defter tutma bakımından hangi sınıfa girdiğinin tespiti hakkında.17 Mart 1997B.07.0.GEL.0.29/2906-177-502/l0946
Veraset ve İntikal Vergisi matrahının tespitinde,ticari varlığın (para, banka hesabı, alacak, demirbaş ve gayrimenkul v.s.) tümünün değerlemede dikkate alınacağından ayrıca kıst dönem karının ilave edilmesi gerekmemekte olup, ayrıca varislerden birinin mükerrer vergilendirme konusunda almış olduğu karara göre diğer varisler hakkında da düzeltme yapılması gerekmektedir.17 Mart 1997B.07.0.GEL.0.60/6000-2004/11061
Köy tüzel kişiliğince orman koruma işinden sağlanacak kazançların vergilendirilmesi söz konusu değildir.Gençleştirme sahalarının köy tüzel kişiliğince korunması ticari faaliyet kapsamına girmediğinden katma değer vergisine tabi değildir. Ancak orman koruma işinin köy kalkındırma kooperatiflerince bedel karşılığında yapılması halinde katma değer vergisine tabi olacaktır.18 Mart 1997B.07.0.GEL.O.53/5301-2666/11326
Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin vergi dairelerince tahsil edilmediği dikkate alındığında, bu vergilerin ilgili belediyenin posta çek hesabına posta çeki veya posta havalesi aracılığı ile ödenmesi mümkün bulunmaktadır.21 Mart 1997B.07.0.GEL.0.37/3760-974/11851
Bir şirketin en son adresinin ve ortaklarının ad ve soyadlarının özel bütçeli bir kuruluşa verilmesi vergi mahremiyetine kapsamına girmektedir.01 Nisan 1997B.07.0.GEL.0.28/2803-5-744/13562
Tarhiyat öncesi uzlaşma yoluyla kesinleşen ve 10.12.1988 tarihinden önceki vergilendirme dönemi ile ilgili olan vergilere gecikme faizi hesaplanıp hesaplanmayacağı hakkında.02 Nisan 1997B.07.0.GEL.0.28/2855-112-303/13759
Vergi borçlusu olan limited şirketin vergi borcu ilk aşamada şirketin malvarlığından tahsil edilmekte, şirketin malvarlığından tahsil edilememesi halinde şirket sorumlusunun mal varlığına başvurulması gerekmektedir, bu yüzden ilk aşama geçilmeden şirket müdürü sorumlu olmadığı için şirket müdürüne konan yurt dışına çıkma yasağının kaldırılması gerekir.03 Nisan 1997B.07.0.GEL..36/3660-18459/14011
Kıdem tazminatının geç ödenmesi nedeniyle ödenen faiz alacak faizi niteliğinde olduğundan tevkif yoluyla vergilendirilmemiş menkul sermaye iradı olarak yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.04 Nisan 1997B.07.0.GEL.0.40/4061- 20/14271
Zirai Donatım Kurumuna ait taşınmazın kamulaştırılması sonucu belediyeye devrinde K.D.V. ödenecektir.04 Nisan 1997B.07.0.GEL.0.54/5401-3062/ 14239
Vergi dairesince kamu alacağı için yapılan cebri takibat sonucu haczedilen gayrimenkulün çıkarılan üç ihalede de satılamaması sonucu gayrimenkulün teferruğ edilip edilmemesi idarenin seçimine bırakılmıştır.08 Nisan 1997B.07.0.GEL..0.37/3760-999/14500
Vergi borcunun bankalar vasıta kılınmak suretiyle ödenmesinde, bankaya yatırılan paranın süresi içinde vergi dairesi hesabına yatırılmaması halinde uygulanacak gecikme zammı hk.08 Nisan 1997B.07.0.GEL.0.36/3660-20474/18024
Telefon kartı ve jeton satışlarında KDV'nin ne şekilde uygulanacağı hk.09 Nisan 1997B.07.0.GEL.0.55-5501-2628/14827
Konut Yapı kooperatifi adına kayıtlı arsa ile Belediye ait arsanın takas (trampa) edilmesi sırasında 2982 sayılı Kanuna göre harç ödenip ödenmeyeceği hk.28 Nisan 1997B.07.0.GEL.0.64/6431-232/ 16719
Müteaahhit tarafından inşaa edilip satışı yapılan bağımsız bölümlerin 2982 Sayılı Kanun karşısındaki durumu.28 Nisan 1997B.07.0.GEL.0.64/6421-58/16720
Vergi Denetmeni tarafından mükellef hakkında düzenlenen inceleme raporu örneğinin diğer resmi kurumlarca talep edilmesi halinde, bu kurumlarca verilip verilmeyeceği hakkında.29 Nisan 1997B.07 .0.GEL.0.28/2803-5- 746/ 16933
Zirai faaliyetle uğraşan ve sahip olduğu kamyonu bu faaliyetinde kullandığını beyan eden mükellefin nakliyecilik yapmaması şartıyla kamyonun trafik kaydının gayri ticari yapılabileceği, ayrıca zirai işlerde kullanılabilir bir kamyona sahip olduğundan küçük çiftçi muaflığından yararlanamayacağı hk01 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.40/4054-17/17630
Zirai faaliyetle uğraşan ve sahip olduğu kamyonu bu faaliyetinde kullandığını beyan eden mükellefin nakliyecilik yapmaması şartıyla kamyonun trafik kaydının gayri ticari yapılabileceği, ayrıca zirai işlerde kullanılabilir bir kamyona sahip olduğundan küçük çiftçi muaflığından yararlanamayacağı hk01 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.40/4054-17/17630
Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan dernek ve vakıflara ödenecek menkul kıymet gelirleri üzerinden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.02 Mayıs 1997B.O7.0.GEL.0.0/5038-1/18140
Belirli bir hizmet süresini doldurarak emekli olmadan ölen memur ve hizmetliye verilmesi gereken, ancak vefat ettiği için dul ve yetimlerine verilen emekli ikramiyesi ile mevsimlik işçi statüsünde bulunan şahısların varislerine ödenen kıdem tazminatları veraset ve intikal vergisinden istisnadır.06 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.60/6033-32/18528
Mükelleflerin muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına, mali tablolara ilişkin usul ve esaslara yada muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesi ile kullanılmasına ilişkin düzenlemelere uymadıklarının tespit edilmesi halinde, özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.06 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.30/3025-353-487/18449
A.Ş.nin Limited Şirkete dönüşmesinde, nevi değişikliği tarihi itibariyle sabit kıymetlerin özel hesap dönemi için kıst dönemde yeniden değerlemeye tabi tutulup tutulmayacağı ve amortisman uygulamasının ne şekilde uygulanacağı hakkında.06 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.29/2968-298-74/18588
Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde yurt içinden ve yurtdışından yapılan kiralamalar ile kiralama sözleşmesinin bitiminde kesin ithalin yapılması sırasında uygulanacak K.D.V. oranları hk.06 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.53/5328-698/18589
Fabrikada üretilen malların dağıtım müesseselerince kaybedilmesi halinde, alıcı müessesenin eline ulaşmayan mala ait K.D.V.’nin ve ek vergi ödenecektir.06 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.55-5510-230/18454
Dövize endeksli veya bedelin döviz cinsinden ifade edildiği vadeli satışlarda K.D.V.nin nasıl hesaplanacağı hk.06 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.53/5324-185/18592
Eğitim amaçlı periyodik olmayan yayınların ve dergi satışlarının K.D.V. oranı hk.06 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.55-5529-1529/18457
Birinci ve İkinci sınıf tacirlerin Ö.K.C. kullanma mecburiyeti ve süresi hk07 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.65/6516-18645
Bir bankanın kamu kuruluşundan 3917 sayılı K.nun 7.maddesi kapsamında iktisap ettiği gayrimenkulü bir bakanlık teşkilatına ait vakfa satışı harçtan istisnadır.07 Mayıs 1997B.07.0.GEL0.64/6430-265/18960
Vergi Usul Kanununun 114. Maddesinde belirtilen 5 yıllık zamanaşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergilerde düzeltme zamanaşımı süresi bir yıl uzamaktadır.07 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.64/6420-44/18677
Vergi Usul Kanununun 114. Maddesinde belirtilen 5 yıllık zamanaşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergilerde düzeltme zamanaşımı süresi bir yıl uzamaktadır.07 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.64/6420-44/18677
Odaların, danışmanlık hizmetlerini gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükelleflerine yaptırması halinde, bu danışmanlık hizmeti karşılığında alınan bedelin fatura, danışmanlık hizmetinin serbest meslek erbabına yaptırılması halinde serbest meslek makbuzu, ücret karşılığında başka bir kurumda çalışanlara yaptırılması halinde ücret bordrosu veya Vergi Usul Kanununun 234 üncü maddesinde sayılanlara yaptırılması halinde ise gider pusulası ile tevsik edilmesi gerekmektedir.07 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.29/2924-232-2095/18643
Derneğin hangi hallerde kurumlar vergisi mükellefi olabileceği hakkında.09 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.49/4904-79/19379
Limited şirketin aktif ve pasifiyle kül halinde başka bir limited şirkete devredilmesi halinde ve devralan şirketin, devrden şirkete ait gayrimenkulü satarak satıştan doğan kazancı sermayeye eklemesi halinde, satıştan doğan kazancın kurumlar vergisine tabi olup olmayacağı hakkında.09 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.51/5111-44/19341
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde kurulan okul kooperatifinin kursiyerlerden alacağı emtialar için stopaj G.V, K.D.V. ve K.V. yönünden mükellefiyet tesis etttirip ettirmeyeceği hakkında.12 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.49/4906-46/19428
..... kurumu tarafından Tarım ve Köyişleri Bakanlığına "Yaygın Çiftçi Eğitimi" adı altında verilen yayın hizmetinin K.D.V.'ne tabi olacağı hk.15 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.55/5501-2634/20136
Yatırım Teşvik belgesine sahip bulunmayan malın erteleme uygulamasından yararlandırılamayacağı ve Gümrük Kanunu gereğince Gümrük Vergisi teminata bağlanarak gerçekleştirelen bir ithalat olması halinde ise gümrük vergisi yönünden ne işlem yapılıyorsa K.D.V.açısından da aynı işlemin yapılması gerektiğine ilişkindir.15 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.55-5549-70/20135
Mükellefin imalatçı sıfatıyla başka bir şirkete sattığı malın, firmaca Türkiye'de ikamet etmeyen kişilere satılması ve bu suretle ihraç edilmesi nedeniyle K.D.V. tahsil edilmemesi halinde, satıcının imalatçıdan mal alışlarında tecil-terkin sisteminin uygulanıp uygulanmayacağı hk.16 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.55-5511-1914/20491
Aynı cins veya farklı cins döviz üzerinden bankalarca döviz alım belgesi ve döviz satım belgelerininfarklı firmalar adına kesilmesi suretiyle yapılan mahsup işlemlerinde B.S.M.V.’nin uygulanmaması, bu iş için ayrıca komisyon alınıyor ise bu miktar üzerinden %5 oranında B.S.M.V.’nin ödenmesinin gerektiği hakkında.16 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.56/5601-828/20534
Banka ve Sigorta Muameleleri vergisi uygulamasında,alınan veya tahakkuk ettirilen paralar üzerinden özel anlaşmalarla sonradan yapılan değişikliklerin bu vergiye tesir etmeyeceği hk.16 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.56/5601-831/20533
Banka sermayesinin bir kısmının halka açılması ile elde edilecek emisyon primleri üzerinden B.S.M.V.’nin ödenmesinin gerektiği hakkında.20 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.56/5601-882/20760
Devlet İhale Kanununun 71. ve 51. maddelerine göre yapılan satışların K.D.V.'ne tabi olmadığı hk.20 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.54/5428-1440/20712
Yatırım teşvik belgesine istinaden kullandırılan orta ve uzun vadeli kredilerde B.S.M.V. istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hakkında.21 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.56/5601-821/20824
A.Ş.’ne dönüşen limited şirket bünyesinde başlanılan ve halen tamamlanmamış yatırımlar nedeniyle ayrılmış olan finansman fonunun ne şekilde işleme tabi tululacağı hakkında.22 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.50/5024-17/21257
İkrazatçılık dolayısıyla haklarında C.Savcılıklarınca işlem yapılan mükelleflere ait olup, asılları savcılık bünyesinde bulunan senet ve çeklerin haczi hk.22 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.37/3760-890/21250
Vakıfla teknoloji araştırma ve geliştirme projesi imzalayan şirketin vakıfdan sağladığı faizsiz döviz kredisi nedeniyle doğan kur farklarının ne şekilde muhasebeleştirilmesi gerektiği hk. :22 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.49/4914- 53/21256
Ek motorlu taşıtlar vergisi beyannamesini kanunda belirlenen süreden sonra veren mükellefçe verginin zamanında tahakkuk etmemesine dolayısıyla vergi ziyaına sebebiyet verilmiş olacağından, mükellef adına vergilendirme durumuna uyan vergi ziyaı cezasının uygulanması gerekmektedir.23 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.30/3014-344-568/21324
Sevk irsaliyelerinin düzenlenme tarihi yanında ayrıca bir sevk tarihinin yer alması mecburidir.26 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.29/2922-230-857/21589
Dip koçanlı yolcu taşıma biletlerinin dip koçanlarının 5 yıl süre ile saklanması ve istenildiğinde ibraz edilmesi mecburidir.26 Mayıs 1997B.07.0.GEL..29/2925-233-637/21590
Vergi Usul Kanunu 114. Maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hataları düzeltilemez.26 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.30/3014-344-561/21496
Serbest bölgeye yapılacak mal ve hizmet teslimleri ile serbest bölgeden yapılan ithalatın K.D.V. karşısındaki durumu hk.26 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.55-5511-1916/21498
Fakülte tarafından öğrencilere verilen pedagojik formasyon derslerine ilişkin bedel üzerin den K.D.V.nin hesaplanacağı hk.28 Mayıs 1997B.0 7.0.GEL.0.53/5301-2680/22131
Bazı kurum ve kuruluşların kendilerine değil de iktisadi işletmelerine ait gayrimenkullerini personeline bedel karşılığı kiraya verilmesinde K.D.V. hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.28 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.55-5501-2636/22137
Uluslararası kuruluş niteliğindeki sözü edilen şirkete istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerin bünyesine giren vergiler, indirimin mümkün olmaması halinde, Genel Tebliğlerle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde nakden veya mahsuben iade edilebilecektir.28 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.53/5315-303/22130
Bankaların verdiği çeşitli hizmetler ve satışlar karşılığı ilgililerden yapılan tahsilatlarda maliyetin tam belli olmaması hallerinde B.S.M.V.’nin tahsil edilen paranın tamamı üzerinden hesaplanmasının gerektiği hakkında.28 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.56/5601-835/22151
Menkul kıymet alım satım faaliyeti devamlılık arz eden şirketlerin, bu alım satım karları gibi gelirleri üzerinden B.S.M.V. ödemeleri gerektiği hakkında.28 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.56/5601-834/22150
Özel okul ve dersanelerin ilan ettiği öğrenim ücretlerinden daha düşük bedelle öğrenci okutmaları halinde gelir, kurumlar ve katma değer vergisi uygulaması bakımından esas alınacak bedelin, bu hizmetin karşılığını teşkil eden gerçek bedel olması hakkında.28 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.53-5320-237/22127
Kat karşılığı arsa alarak konut inşa eden kooperatiflerin Kurumlar vergisi ve K.D.V. İstisnasından yararlanamayacağı hakkında.30 Mayıs 1997B.07.0.GEL.0.53/5301- 2081/22381
Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.02 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.53-5314-372/22705
İnşaat taahhüt işleri kapsamında çimento, çakıl, kum ve suyun transmikserlerle karıştırılarak ve şantiyeye nakledilerek pompalarla daha önce hazırlanmış betonarme kalıplara basılması olan hazır beton işi için katma değer vergisi istisnası uygulanabilecektir.02 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.54-5417-1658/22700
İnşaat şirketinden arsa payı üzerinden satın alınan ve natamam bırakılan meskenin alıcı tarafından ikmal edilmesinin harçtan muaf olup olmadığı hk.03 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.64/6421-83/46547
Yabancı bir ülke vatandaşının Türk Kara Sularında bulunan bir yatı satın almak istemesihalinde, yatın satışında herhangi bir vergi, resim ve harç ödeyip ödemiyeceği hk.04 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.54/5403-52/23070
Söz konusu yatırım ortaklığının kanunun 28. Maddesinde sayılan işlemleri yapması halinde banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olacağı; hisse senedi ve tahvil teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu; vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan işlemler nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı, kurumlar vergisi açısından gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerektiği hakkında.05 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.56/5601-837/23486
İİlgili banka şubesi tarafından ...nin kredi hesabına tahakkuk ettirilen faiz ve komisyonlar üzerinden hesaplanan banka ve sigorta muameleleri vergisinin iadesinin mümkün olmadığı hakkında.05 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.56/5601-832/23498
S.S.K.'ya ait sağlık tesislerine gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yapılan bağış ve yardımların yıllık beyanname ile bildirilen gelirlerden indirilip indirilmeyeceği hk.05 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.40/4010-47/ 23321
İhracaat teşvikleri sonucu alınmayan B.S.M.V’.nin krediyi kullandıran banka şubesinden alınması gerektiği hakkında.06 Haziran 199707.0.GEL.0.56/5601-838/23580
Mükellefin finansal kiralama kanununa göre kiraladığı araçla yaptığı nakliyecilik faaliyetinden dolayı borcu bulunması halinde kiraladığı bu araca haciz konulamaz.06 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.36/3660-18644/23556
Belediyenin elektrik borçlarına karşılık 4 adet dükkanının elektrik müessesesine satışında K.D.V. uygulanmayacağı hk.09 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.54/5401-2649/23715
Anonim şirketin limited şirkete dönüştürülmesi için devir beyannamesinin ne zaman verileceği; Limited şirketin hesap dönemi sonunda geçici vergisinin kıst dönem kurumlar vergisi tutarı üzerinden mi, yoksa kıst dönemden sonraki ayların kurumlar vergisi tutarı üzerinden mi hesaplanacağı;kıst dönem kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek gelir vergisi tevkifatının hangi tarihlerde ödenmesi gerektiği; kıst dönem kazancının tespitinde finansman giderleri indirimi kısıtlaması ile ilgili hangi oranın dikkate alınacağı; Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Vergi Dairesine ibrazı için 15 günlük ek süre verilip verilemeyeceği hakkında.09 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.49/4924-25/23829
Belediyenin elektrik borçlarına karşılık 4 adet dükkanının elektrik müessesesine satışında K.D.V. uygulanmayacağı hk.10 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.55-5511-1917/23860
Belediyelerce indirim hakkına tabi işlerde kullanılmak üzere , yatırım teşvik belgesi kapsamında itfaiye aracı ithalinde katma değer vergisi ertelemesinin uygulanması mümkündür.10 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.54/5449-67/23856
Mükelleflerin imalathanelerinde mallarını teşhir ederek, tanıtarak veya müşteriler tarafından ücret karşılığı alış veriş yapılarak faaliyette bulunulması halinde imalathanelerde vergi levhası asılması gerekmektedir.11 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.28/2803-5-749/24212
Tecil-terkin işlemleri sonucunda fiilen ödenmesi gereken ve daha önce vergi dairesine ödenmiş olan K.D.V.’ni etkilememesi şartıyla, vergi aslına bağlı olarak uygulanan vergi ziyaı cezalarından birisinin kesilmemesi ve gecikme faizi aranılmaması gerektiği hakkında.12 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.55-5511-1919/24338
Sahte belge düzenleyenler, kullananlar ile bu belgeleri kullananlardan mal alımları nedeniyle müteselsil sorumluluk çerçevesinde haklarında rapor bulunan mükelleflerin, haklarında düzenlenen inceleme raporlarına istinaden tarh edilen vergi aslının ödenmesi koşuluyla buna bağlı ceza, gecikme faizi ile gecikme zammının teminata bağlanması halinde amme alacağı güvence altına alınacaktır.12 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.55-5511-1918/24339
Gelir vergisi borcunu , vadesinden önce hesabının bulunduğu T.C. Merkez Bankası şubesine talimat vererek vergi dairesinin T.C. Ziraat Bankası hesabına aktarmak suretiyle ödemek isteyen mükellefin borcuna, T.C. Merkez Bankası’nın aktarma işlemini borcun vade tarihinden sonra yapması nedeniyle, gecikme zammı uygulanması gerekir.16 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.37/3760-1030/25052
Gümrük Çıkış Beyannamelerinde imalatçı firmanın isminin yer almaması nedeniyle tecil-terkin uygulamasında vergi dairesince yapılacak işlem hk.16 Haziran 1997B.07.0.GEL.54/5411-1958/25049
İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir.Yurt dışındaki kişi veya firmalardan belge alan mükellefler, bu belgeleri defter kayıtlarında gider olarak göstermeleri sırasında belgelerde yazılı bedelleri, belgenin düzenlendiği günde Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevirerek kayıtlarında göstereceklerdir.17 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.29/2918-215-43
rılmak üzere araba kiralayan şirket ile vasıta sahibi arasında kira sözleşmesi yapılması ve yapılan bu sözleşmede yapılacak servis güzergahının belirtilmesi halinde yolcu bileti düzenlenmeden yapılan taşıma ücretinin fatura ile tevsik edilmesi mümkün bulunmaktadır.17 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.29/2924-232-2101
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/6-b maddesi uyarınca yapılacak gelir vergisi tevkifatının noksan beyan edilmesi ve bu noksan beyanın muhtasar beyanname ile kurumlar vergisi beyannamesinin karşılaştırılması sonucu tespiti halinde kesilecek ceza hakkında.18 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.30/3018-347-4 -25410
İlgili bankaya ait gayrimenkul veya iştirak hisselerinin alış bedeli ve satış bedeli arasındaki fark ve ilgili banka lehine alınan ve Maliyet Artış Fonu olarak isimlendirilen kısmın da banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olduğu hk.18 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.56/5601-840/254035
Vergi borcu bulunan kişiye ait gayrimenkulün haczedilerek satışından elde edilen tutar hakkında 6183 sayılı Kanunun 47. maddesine göre mahsup yapılabilmesi için, söz konusu cebri takibata haciz yoluyla iştirak edilmesi gerekmekte olup, mükellefin Vergi Dairesine olan borçlarından dolayı gayrimenkulü üzerinde Vergi Dairesinin haczi yoksa Vergi Dairesi hesabına gönderilen meblağın ilgili İcra ve İflas Müdürlüğüne gönderilmesi gerekir.18 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.36/3660-20502/25364
Bir tesisin satışı halinde, bu satıştan doğan kazancın kurumlar vergisinden müstesna tutulabilmesi için iki yıl süreyle aktifte bulundurulma şartının gerçekleştiğinin tespitinde hangi tarihin esas alınacağı hk.18 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.50/5011-125/25383
İlgili banka şubesinin vergi iade talebine ilişkin olarak kurumun istekleri doğrultusunda yapılan mahsup işlemleri sonucunda ortaya çıkan mahsup kalanının iadesinin mümkün olup olmadığı hakkında.18 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.56/5601-848/25398
Tarımsal amaçlı kooperatiflerle paralel şartlarda kurulan ..... Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği\'nin kurumlar ve katma değer vergisinden muaf olup olmadığı hk.20 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.54/5417-1660/25966
Üniversiteyi güçlendirme vakfı tarafından üniversiteden kiralanan arazilerin 3 üncü şahıslara kiralanması ve üzerine yaptırdığı tesislerin bir süre sonra üniversiteye devredilmesi durumunda K.D.V.'ne tabi olup olmadığı hk.20 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.54/5424-10/25962
Kurumlar vergisine tabi olan kooperatifçe düzenlenen harcama belgelerinin özel gider indirimine konu olacağı ancak, kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan kooperatifçe verilen harcama belgelerinin özel gider indirimine konu edilemiyeceği hakkında.20 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.42/4214-314/26041
Geçici teminat mektupları için bankaca alınacak komisyon, masraf vb. gibi gelirlerin banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmesi gerektiği hk.25 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.56/5601-839/25402
Kambiyo muameleleri dışında kalan banka muamelelerinde verginin doğması için bir muamele yapılması ve lehe para kalması şartları birlikte bulunması gerekirken, kambiyo muamelelerinde verginin doğması için sadece kambiyo satışının yapılmasının yeterli olduğu hakkında.25 Haziran 199707.0.GEL.0.56/5601-828/26642
İlgili banka şubeleri tarafından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hesaplarına süresinde aktarılmayan tutarlar için 6183 sayılı Kanunun 41. maddesi hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.27 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.36/3679-277/26901
Toplu Konut İdaresi, Mali Yılı Bütçe Kanunu, banka ve sigorta muameleleri vergisi, Gelir Ortaklığı senetleri.30 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.56/5601-805/27140
Kur farklarının banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olup olmadığı hakında.30 Haziran 1997B.07.GEL 0. 56/5601- 846/27239
Mükellefiyetin sona erdirilmesi, mükelleflerin kendi isteği ile işi bırakması, tasfiye, iflas ve kanunen ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumiyet gibi sebeplerle mümkün olmakta bunun dışında idarenin mükelleflerin mükellefiyetlerini sona erdirme yetkisi bıılunmamaktadır.30 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.29/2902-16/244/33755
Pişmanlık talebiyle verilen beyannamelerde ödenecek vergi çıkmaması nedeniyle bu talebin kabul edilmemesi halinde verilen beyannamelerin kendiliğinden verilen beyanname olarak kabul edilerek gerekli işlemlerin yapılacaktır.30 Haziran 1997B.07.0.GEL.0.30/3044-371-647/27154
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından fakülteye yapılan bilgisayar ve labaratuvar malzeme bağışında, bedellerinin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider ve indirim konusu yapılabileceği hk.01 Temmuz 1997B.07.0.GEL.0.51/5114-38/27375
Mükelleflerce kanuni süresi geçtikten sonra verilen beyannamelerde pişmanlık zammının, sadece ödeme süresi geçmiş olan taksitlere uygulanması gerekmektedir.03 Temmuz 1997B.07.0.GEL.0.50/5029-98/27681
Yurt dışında faaliyet gösteren firmalardan bilgisayar programları manyetik ortamlarda (disket) ve kutularda paketlenmiş olarak satışa hazır halde ithal edilerek müşterilere (nihai tüketicilere) satışının ticari kazanç olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.03 Temmuz 1997B.07.0.GEL.0.51/5117-10/27678
Rakam kapasitesi düşük olan ÖKC\'lerin mali hafızası dolup değişmesi gerektiği zaman daha yüksek kapasiteli bir hafıza takılarak her günün sonunda bir \"Z raporu\" alacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.04 Temmuz 1997B.07.GEL.0.65/6508-42/27981
Dar mükellefiyete tabi bir şirkete sözleşmegereği yapılan gayri maddi hak niteliğindeki ödemelerin Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesine göre tevkifata tabi tululup tutulmayacağı hakkında.10 Temmuz 1997B.07.0.GEL.0.49/4922-20/28751
Yurtdışında faaliyet gösteren bir gazete için verilecek muhabirlik hizmetinden elde edilecek döviz cinsinden ücretin nasıl vergilendirileceği hk.10 Temmuz 1997B.07.0.GEL.0.49/4922-20/28751
Dar mükellefiyete tabi bir şirkete sözleşmegereği yapılan gayri maddi hak niteliğindeki ödemelerin Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesine göre tevkifata tabi tululup tutulmayacağı hakkında.10 Temmuz 1997B.07.0.GEL.0.49/4922-20/28751
Serbest meslek kazanç defteri tasdik ettirmesi gereken mükellefin, işletme hesabı esasına göre defter tasdik ettirmiş olmasının 344/1. madde uyarınca kaçakçılık suçu olarak mütalaa edilmesinin mümkün olmadığı hakkında.16 Temmuz 1997B.07.0.GEL.0.30/3014-344-555/29802
Satılan bir malın taşınması sırasında taşıtta sevk irsaliyesinin bulunmaması halinde; gerek malı taşıtan ve sevk irsaliyesini düzenlemek zorunda olana, gerekse taşıt sahibine sevk irsaliyesini taşıtta bulundurmamamtan dolayı özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.21 Temmuz 1997B.07.0.GEL.0.30/3026-354-435/30393
Vergi mahkemesi kararına göre mükellefe iade edilen ancak Danıştayın bozma kararı uyarınca tekrar tahsil edilen amme alacağına gecikme faizi tatbik edilip edilmeyeceği hk.25 Temmuz 1997B.07.0.GEL.0.36/3660-20517/31332
Özel Gider İndirimine Ait Bildirim” ekinde bilerek sahte fatura kullandığı tespit edilen kişiye ilişkin özel gider indirimi tutarının ne şekilde hesap ve tahsil edileceği hakkında.29 Temmuz 1997B.07.0.GEL.0.42/4214-286/31711
Haciz konulmadan önce Noter satış senedi ile satılan aracın haczinin kaldırılarak alıcı adına tesciline izin verilmesi gerekmektedir.31 Temmuz 1997B.0 7.0.GEL.0.36/3660-20531/32573
İşi bırakma sebebiyle söktürülüp saklanan ödeme kaydedici cihaz mali hafızasının, tekrar işe başlanması durumunda, gereken tespitleri yapılıp daha önce sökülmüş bulunduğu aynı sicil numaralı ödeme kaydedici cihaza takıldığında tekrar kullanılması mümkündür.07 Ağustos 1997B.07.0.GEL.0.65/6522-72/33245
Bir başka kuruma ihale nedeniyle verilen teminat mektubu vergi borcuna istinaden vergi dairesince haczedilemez.12 Ağustos 1997B.07.0.GEL.0.36/3660-33893
S.S.K.’ya ait binalardan çevre temizlik vergisi alınmamaktadır.13 Ağustos 1997B.07.0.GEL.0.66/6601-415/33986
Emlak vergisi beyannamesini ek süreden sonra ve idarece tarhiyata başlanılmadan önce verilmesi halinde vergi ziyaına sebebiyet verilmiş olacağından, mükellefiyetin başlangıç yılı için kesilecek usulsüzlük cezası kusur cezası ile karşılaştırılacak ve miktar itibariyle fazla olan ceza kesilecek, takip eden yıllar için ise sadece kusur cezası kesilecektir.13 Ağustos 1997B.07.0.GEL.0.66/6685-3745/33985
Yardımlaşma sandıklarının bankadaki mevduatlarına yürütülen faizlerden gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmadığı hk.14 Ağustos 1997B.07.0.GEL.0.40/4042-20/34206
Kullanılmış ödeme kaydedici cihazların satışının, cihazın sahibi olan mükellefl tarafından, bu cihazı kullanacak olan mükelleflere veya ilgili üretici ve ithalatçı kuruluşlara yapılabilmesi hk.18 Ağustos 1997B.07.0.GEL.0.65/6523-43/34725
Sivil havacılık faaliyeti ile uğraşan mükellefin bu faaliyet çerçevesinde yapacağı uçak ithali işleminde K.D.V. istisnası uygulaması için bağlı bulunduğunuz vergi dairesine yazılı olarak başvurmak suretiyle, gümrük idaresine ibraz edilecek yazı alınması gerekmektedir.18 Ağustos 1997B.07.0.GEL.0.52/5213-1-2-34714
Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılacak devirlerde, bu hususun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesi halinde, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde devir beyannamesinin verilmesi hakkında.21 Ağustos 1997B.07.0.GEL.0.50/5024-35482
Vakfa bağlı birden fazla iktisadi işletmenin tek vergi numarası alıp almayacağı hk.21 Ağustos 1997B.07.0.GEL.0.50/5020/35484
Ö.K.C. kullanma mecburiyetinin başlama tarihi hk.25 Ağustos 1997B.07.0.GEL.0.65/6516-274/36173
Su altı eğitim ve sportif dalış hizmetleri eğìtim ve öğretim faaliyeti olarak değerlendirilmediğinden, bu faaliyetlerle ile ilgili olarak ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmaktadır.25 Ağustos 1997B.07.0.GEL.0.65/6527-115/35934
Ö.K.Cihazlardan bakım ve onarımına ilişkin yetki belgesi iptal edilen servisler hk.27 Ağustos 1997B.07.0.GEL.0.65/6518 -44/36401
Ö.K.C. kullanma mecburiyeti başlamadan önce cihaz kullanan mükellef hakkında kaçakçılığa teşebbüs işlemi yapılmaz, özel usulsüzlük cezası kesilir.29 Ağustos 1997B.07.0.GEL.0.65/6516-36840
Kurum dönem safi karının dağıtılması veya dağıtılmaması hallerinde vergilendirme durumu hakkında.02 Eylül 1997B.07.0.GEL.0.50/5029-75/37142
Şirketin şantiyesinde kullandığı binek otomobillerine ait giderler ile amortisman giderlerinin indirilip indirilemeyeceği hakkında.02 Eylül 1997B.07.0.GEL.0.51/5114-41/37143
Siyasi partilerin tüzel kişilikleri itibariyle kurumlar vergisi mükellefi olmadıkları ;ancak bunlara ait veya bağlı lokal işletmesi veya benzeri iktisadi işletmelerin anılan verginin mükellefi olacağı hakkında.02 Eylül 1997B.07.0.GEL.0.51/5107-22/37144
Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimler nedeniyle yapılacak iadelere ilişkin olarak amortismana tabi iktisadi kıymete ait K.D.V.'nin de iade edilip edilmeyeceği hk.06 Eylül 1997B.07.0.GEL.0.53/5311-2110/47403
Ö.K.C. fişlerinde gününden daha sonraki tarihlerin yazılmış olması halinde özel usulsüzlük cezası kesilir.10 Eylül 1997B.07.0.GEL.0.65/6508-46-38666
İşyeri yanan mükellefe yeni Ö.K.C. Alması için yeni süre verilebilmesi hk.10 Eylül 1997B.07.0.GEL.0.65/6516-279-38675
Bağımsız olarak inşa edilen öğrenci yurdu binalarının 2982 sayılı Yasanın muafiyet hükümlerinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağı hk.24 Eylül 1997B.07.0.GEL.0.64/6431-267-40878
49 Yıllığına tesis edilen irtifak hakkı işleminde tapu harcına esas alınacak bedel hk.24 Eylül 1997B.07.0.GEL.0.64/6432-83-40882
Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizatın ithalinde ertelenen K.D.V.’ne ilişkin olarak verilen teminat mektubunun çözümü için işlem yaptırılması mümkün bulunmaktadır.26 Eylül 1997B.07.0.GEL.0.52/5249-2/41165
Menkul değerlerle ilgili aracılık hizmeti veren şirketin aldığı komisyonun B.S.M.V. Açısından vergilendirilmesi hakında.01 Ekim 1997B.07.0.GEL.0.56/5601-912/41918
Ö.K.C. fişlerinin 3 nüsha düzenlenip düzenlenemeyeceği hk.01 Ekim 1997B.07.0.GEL.0 65/6508-44-41913
Üniversiteye bağlı otelin Kurumlar Vergisi ve K.D.V.ye tabidir.02 Ekim 1997B.07.0.GEL.0.53/5301-2699-42039
Herhangi bir sebeple kullanılamayan Ö.K. Cihazların yerine yenisinin alınması halinde eski cihaz hakkında yapılacak işlemler hk.08 Ekim 1997B.07.0.GEL.0.65/6518-46-42809
D.S.İ. Genel Müdürlüğünün bedel karşılığı yapacağı hizmetlerin K.D.V.'ne tabi olduğu hk.08 Ekim 1997B.07.0.GEL.0.53/5301-2702-42972
Mal teslimi ve hizmet ifalarında geç ödeme ve geç yükleme tazminatlarının K.D.V. karşısındaki durumu hk.08 Ekim 1997B.07.0.GEL.0.54/5411-1959-42761
Adi ortaklığın aktif ve pasifiyle Ltd.Şti.’ne devri sırasında Ö.K.C. ile ilgili Yapılacak işlemler hk.09 Ekim 1997B.07.0.GEL.0.65/6516-94-43101
Yapı kooperatifine Götürü usulde vergilendirilen mükellefin yapacağı kira ödemelerinden G. V. tevkifatı mümkün değildir.10 Ekim 1997B.07.0.GEL.0.51/5144-387-43369
Müşteri harcamalarının belgelendirilmesinde manyetik kartın V.U.K. karşısındaki durumu hk.10 Ekim 1997B.07.0.GEL.0.65/6527-122-43393
Temsilcilik vasıtasıyla Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı firmanın yabancı bir firmayla birleşmesi neticesinde verilecek kurumlar vergisi beyannamesi hk.13 Ekim 1997B.07.0.GEL.0.50/5024-23-43508
Genel Bütçeli idareler, il özel idareleri ve Belediyelerin verecekleri beyannamelerden eğitime katkı payı alınıp alınmayacağı hk.13 Ekim 1997B.07.0.GEL.0.63/6383-05-43517
Noterlerin verecekleri boş beyannamelerden eğitime katkı payı alınıp alınmayacağı hk.14 Ekim 1997B.07.0.GEL.0.63/6384-03-43942
14 Ekim 1997B.07.0.GEL.0.40/4059-27-43849
Silah ruhsatlarından eğitime katkı payı alınacağı hk.20 Ekim 1997B.07.0.GEL.0.63/6336-89-44783
Noterde satış işleminin gerçekleşmesinden sonra trafik tescili yapılmadan vazgeçilen satışlarda eğitime katkı payının iade edilip edilmeyeceği hk.27 Ekim 1997B.07.0.GEL.0.63/6382-28-45591
Mükellefçe sadece sayısal loto kuponu toplamak üzere açılan irtibat bürosunda Ö.K.C. Kulanma zorunluluğu yoktur.30 Ekim 1997B.07.0.GEL.0.65/6527-123-45808
Yabancı elçiliklerin Türkiye’de okul inşa etmek üzere arsa alımı sırasında tapu harcından müstesna tutulması icap eder.Büyükelçiliğin gayrimenkul alımlarında da katma değer vergisi istisnası uygulanması şartıyla arsa satın alımının yukarıdaki madde gereğince katma değer vergisinden istisna olması, Bakanlığınızca da uygun bulunması halinde Bakanlığımızca da uygun görülmektedir.31 Ekim 1997B.07.0.GEL.0.53/5315-304-45933
Silah ruhsatı alınması veya yenilenmesi sırasında eğitime katkı payı alınıp alınmayacağı hk.03 Kasım 1997B.07.0.GEL.0.63/6382-41-46199
Kooperatiflere montaj inşaat taahhüt işi yapan mükelleflere KDV uygulanmayacaktır.24 Kasım 1997B.07.0.GEL.0.54/5479-(38)141/50415
Şirket ortağına ortaklık hissesine karşılık verilecek gayrimenkullerin tapu harcına esas olan matrah, emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranının tatbiki suretiyle bulunacak değerdir.25 Kasım 1997B.07.0.GEL.0.63/6373-341-50683
İşletmenin aktifinde kayıtlı demirbaşların bakım ve onarımı için başka bir yere gönderilmesi halinde sevk irsaliyesi düzenlenmemesi hakkında.27 Kasım 1997B.07.0.GEL.0.29/2922-230-897/51123
Vakfın düzenlediği gecede profesyonel sanatçıların yer almış olması, halinde faaliyetin sürekli olup olmadığına bakılmaksızın bilet bedelleri içinden Kanunun 1/3-c maddesi gereğince katma değer vergisi ayrılarak beyan edilmesi gerekmektedir01 Aralık 1997B.07.0.GEL.0.55/5501-2646/57310
İhracat bedelinin tespitinde FOB, CF veya CİF değerlerinden hangisinin esas alınacağı hk.01 Aralık 1997B.07.0.GEL.0.52/5211-12/51921
Dolgu yoluyla meydana getirilen ve 49 yıllığına kiralanacak olan rıhtımınla ilgili giderler ile kiracının faaliyetini icra için meydana getirdiği tesisata ait giderlerin özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilmesi gerekmektedir.03 Aralık 1997B.07.0.GEL.0.29/2979-327-36/52322
Kanuni süresinden sonra pişmanlık talebiyle beyanname veren ve pişmanlık şartlarına uyan mükelleflere vergi ziyaı cezası uygulanmayıp, pişmanlık zammı hesaplanıp I. Derce I kat usulsüzlük cezası kesilmesi hakkında.04 Aralık 1997B.07.0.GEL.0.30.3044-371-649/52436
İşyerlerinde bulunan emtiaya ait fatura almadıkları tespit edilenlere işyeri kapatma cezası uygulanıp uygulanmayacağı hakkında.05 Aralık 1997B.07.0.GEL.0.30/3026-354-525/52948
Limited şirket olarak faaliyete başlayanve vergilendirme ile ilgili ödevlerini buna göre yerinegetiren ancak, ticaret siciline tescil edilmeyen kurumun mükellefiyetinin tespiti ve vergilendirilmesi hk.15 Aralık 1997B.07.0.GEL.0.51/5100-412/54196
Şirketlerin faaliyetlerinin yürütülmesi için tahsis edilmesi söz konusu olmayan, satmak amacıyla inşa edilen iş yerleri ve konutların satışından doğan kazançların, kurumlavergisinden müstesna tutulması mümkün değildir.17 Aralık 1997B.07.0.GEL.0.51/5111-49/54898
Şirketlerin faaliyetlerinin yürütülmesi için tahsis edilmesi söz konusu olmayan, satmak amacıyla inşa edilen iş yerleri ve konutların satışından doğan kazançların, kurumlavergisinden müstesna tutulması mümkün değildir.17 Aralık 1997B.07.0.GEL.0.51/5111-49/54898
Ordu Yardımlaşma Kurumu ile askeri kantinlerin kendi üyeleri olmayan ve üçüncü kişi niteliğinde olan kimselere yapmış oldukları satışlardan dolayı düzenlemiş oldukları harcama belgelerinin, bu kişilerce vergi iadesinde kullanılması mümkündür.19 Aralık 1997B.07.0.GEL.0.47/4704-296/55563
Geçici iş göremezlik ödeneği altında varislere yapılan ödeme veraset ve intikal vergisine tabidir.24 Aralık 1997B.07.0.GEL.0.60/6026-85/56410
Hayatını sigorta ettiren şahsın mukavele müddetinin bitiminden evvel ölmesi halinde taahhüt edilen meblağın akdolunan sigorta mukavelenamesinde lehdar olarak gösterilen şahıslara ödenmesi halinde bu meblağ veraset ve intikal vergisine tabiidir.24 Aralık 1997B.07.0.GEL.0.60/6019-1835-56491
İmalat defteri tutma mecburiyeti hakkında.25 Aralık 1997B.07.0.GEL.0.29/2914-203-809/61930
Mükellefler şirket hissedarı olmaları halinde sadece şirkete koyduğu veya koymayı taahhüt ettiği sermaye miktarından sorumlu tutulmakta ve yapılan incelemede sorumlu olacağı miktarın 395 Seri No.lu Tahsílat Genel Tebliği ile belirlenen haddin altında kaldığının belirlenmesi durumunda da mükellef hakkında uygulanan yurtdışı çıkış yasağının kaldırılması gerekmektedir.26 Aralık 1997B.07.0.GEL.0.37/3760-936/62294
Mahkeme kararına istinaden ödenen kira bedeli dışındaki faiz, alacak faizi niteliğinde olduğundan, gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmaması gerekir. Ancak, alacak faizinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.30 Aralık 1997B.07.GEL.0.40/4041-33/57420
Beyanname verme süresi içinde maaşına ilişkin belgeyi ibraz edemeyen ödevlinin, daha sonra ilgili Kurumdan alacağı belge ile düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde bu gelirini tevsik etmesi halinde, tarhiyatın düzeltilebileceği tabiidir.31 Aralık 1997B.07.1.GİB.4.34.16.01-YAZ-659
Bankaların müşterileri ile aralarında düzenledikleri kağıtların damga vergisi ve buna ilişkin B.S.M.V.'nin tahsili hk.12 Ocak 1998B.07.0.GEL.0.56/5601-924/643
İhracaatta bir 1yıl önce açılan gümrük çıkış beyannamesine ilişkin satışın bir yıl sonra gerçekleşmemesi halinde gelirin hangi yıl geliri olarak kabul edileceği ve vergilendirileceği hakkında.20 Ocak 1998B.07.0.GEL.0.51/5111-52/01626
Yeni kurulan şirkette ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihinin tespiti.22 Ocak 1998B.07.0.GEL.0.65/6516-302-01898
Amme idare ve müesseseleri, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar,sigorta şirketleri, sair şirket ve müesseseler, mahkemeler ve icra daireleri istihkak sahiplerine menkul ve gayrimenkullerin Veraset ve İntikal Vergisi yönünden satışı, devri ile ilişik kesilmesi dolayısıyla para ve senet verebilmek için evvelemirde verginin ödenmiş olduğuna dair vergi dairesinden verilmiş bir tasdikname talep ederler.26 Ocak 1998B.07.0.GEL.0.60./6019-1838/2310
Kooperatifin inşaat taahhüt işi kapsamına giren hazır demir imalatı işinde 29.07.1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı almış olması halinde inşaat taahhüt işi kapsamına giren hazır demir imalatı işine katma değer vergisi uygulanmayacak, bu tarihten sonra inşaat ruhsatı alması halinde % 1 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.04 Şubat 1998B.07.0.GEL.0.53/5317-1440/3442
Toptan emtia ticaretiyle uğraşan mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri hk.09 Şubat 1998B.07.0.GEL.0.65/6508-49/003589
Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ile sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin katma değer vergisinden istisna tutulmuştur.09 Şubat 1998B.07.0.GEL.0.53/5317-1684/5541
Fireye uğrayan mallara ilişkin olarak mali değeri olmayan ödeme kaydedici cihaz fişine istinaden gider kaydının yapılamayacağı hk09 Şubat 1998B.07.0.GEL.0.65/6507-2-003590
Belediyeye ait Tanzim Satış Fonu Müdürlüğü,Ekmek Fabrikasının KDV iadesinin inceleme raporu ve teminat aranılmaksızın yapılması mümkündür.18 Şubat 1998B.07.0.GEL.0.53/5329-616/5407
Limited Şirketlerin ödeme kaydedici cihaz kullanmaya, ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşmaya başladığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde başlaması gerekir.23 Şubat 1998B.07.0.GEL.0.65/6516-303/006085
Vergi dairesine kayıt yaptırmadan ödeme kaydedici cihaz kullanılması halinde mükellefiyet grubu dikkate alınarak beş kat birinci derecede usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.23 Şubat 1998B.07.0.GEL.0.65/6516-305/006083
Müşterek hesap şeklinde açılan tasarruflardan elde edilen menkul sermaye iratlarının kimin adına beyan edilip, indirim oranının hangi gelire uygulanacağı hk.23 Şubat 1998B.07.0.GEL.0.40/4006-261/006372
Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan ihale sonucu bedeli genel bütçeden ödenen ve Belediye tarafından yapılan öğrenci taşıma hizmetinin KDV’ne24 Şubat 1998B.07.0.GEL.0.54/5417-1680/6547
Mal ve hizmetlere ait KDV alış faturası veya benzeri vesikalar üzerinde ayrıca gösterilmesi ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilerek25 Şubat 1998B.07.0.GEL.0.52/5234-1/6747
Özürlü çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere rehabilitasyon merkezi bünyesinde oluşturulan kuruluşun kooperatif olup olmadığı ve teslim ve hizmetlerinin KDV'ne tabi olup olmadığı hk.10 Mart 1998B.07.0.GEL.0.53/5379-06-752/8869
İktisadi işletmelere dahil gayrimenkullerin kamulaştırılması işlemlerinin katma değer vergisine tabi olup olmayacağı hk.12 Mart 1998B.07.0.GEL.0.55/5501-2650/9472
Fatura, mal teslimi veya hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı andan itibaren Vergi Usul Kanununun 231. maddesinde belirtilen sürede düzenlenmesi gerekmektedir, bu sürede düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.18 Mart 1998B.07.0.GEL.0.29/2923-231-262/10369
Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğine göre, halka açık şirketlerin menkul sermaye iradı sayılan kazançlarına uygulanan gelir vergisi tevkifatı oranı yönünden değerlendirilmesi gerekir.19 Mart 1998B.07.0.GEL.0.50/5029-126/10533
Tapuda mesken olan gayrimenkulün İcra Müdürlüğü tarafından satışında uygulanan KDV iadesi yönünde karar veren Sulh Hukuk Hakimliğinin bu kararı uyarınca işlem yapılması mümkündür.20 Mart 1998B.07.0.GEL.0.52/5201-10/10693
Mükellefin üzerinden vergi tevkifatı yapılan mevduat faizi hayat standardı uygulamasında izah nedeni gelir olarak dikkate alınacaktır.Öte yandan, hayat standardı esasına göre kazancın tesbitinde menkul sermaye iratlarının indirim oranı uygulanmadan önceki brüt tutarı izah nedeni gelir olarak kabul edilecektir.24 Mart 1998B.07.0.GEL.0.40/4035-117/11073
Yurt dışından ithal edeceği uçakların ithalinde ve bu firmanın ticari amaçla hava taşımacılığı yapmak üzere kurulmuş bulunan A.Ş.’nin finansal kiralama yoluyla uçak kiraya vermesi işlemleri katma değer vergisinden istisnadır.26 Mart 1998B.07.0.GEL.0.53/5313-317/11530
Şirket tarafından bankaya yatırılan dövizin kur farkının vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hk.30 Mart 1998B.07.0.GEL.0.49/4914- 53/21256
Menkul Kıymetler A.Ş’nin irtibat bürosu olarak faaliyet gösterdiği belirtilerek, müşterilerinin hisse senedi alım ve satım işlemleri dolayısıyla sağlanan komisyon bedelleri katma değer vergisinden istisnadır.31 Mart 1998B.07.0.GEL.0.54/5417-1677/12241
İki ülke arasında imzalanmış bulunan sosyal güvenlik sözleşmesi çerçevesinde şirkette çalışan yabancı uyruklu kişilerin sigorta ve emekli primlerinin gider kaydedilmesi tabidir.15 Nisan 1998B.07.0.GEL.0.51/5105-2/13488
Mükellefin sevk irsaliyesi ve belge düzenine uymadığı anlaşıldığından, işyerinin kapatılıp kapatılmayacağı hakkında.15 Nisan 1998B.07.0.GEL.0.30/3026-354-459/13360
İlgili şirket yönetici ve ortaklarının “kaçakçılık” suçunu işlediğini yaptığı inceleme sonucu ortaya çıkaran denetim elemanının doğrudan savcılığa suç duyurusunda bulunabileceği; ayrıca defterdarlıktan mütalaa alınmasına gerek olmadığı hakkında.15 Nisan 1998B.07.0.GEL.0.30/3040-367-845/14398
İlgili şirket yönetici ve ortaklarının “kaçakçılık” suçunu işlediğini yaptığı inceleme sonucu ortaya çıkaran denetim elemanının doğrudan savcılığa suç duyurusunda bulunabileceği; ayrıca defterdarlıktan mütalaa alınmasına gerek olmadığı hakkında.15 Nisan 1998B.07.0.GEL.0.30/3040-367-845/14398
Birden fazla işyeri bulunan mükelleflerin (merkez, şube, v.s.) farklı işyerlerinde yapılan tespitlerin birlikte değerlendirilmesine ve bu tespitlere dayanılarak tüm işyerleri veya işyerlerinden birisi kapatılmak suretiyle işyeri kapatma cezasının uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.17 Nisan 1998B.07.0.GEL.0.30/3050-377-10270-13738
Emekli ve yardım sandıklarına, sosyal sigorta kurumlarına yapılan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisine tabi tutulmamaktadır17 Nisan 1998B.07.0.GEL.0.60/6019-1839/13712
Çay ihracatı sırasında, diğer ülkelere sevk edilen malın sigortasının Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerine yaptırıldığından, düzenlenen sigorta poliçeleri üzerinden sigortaşirketi lehine alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olup olmadığı hakkında.20 Nisan 1998B.07.0.GEL.0.56/5601-930/13879
1994, 1995 ve 1996 yıllarında yatırım indirim tutarının tespitinde dikkate alınmayan yeni revize değerlerin, 1997 yılı yatırım indirimi tutarının tespitinde dikkate alınacağı ve ilgili yıllar beyanlarında düzeltme yapılacağı tabidir.28 Nisan 1998B.07.0.GEL.0.45/4500-29579/15244
Bir önceki yıl,indiremediğiniz yatırım indirimi tutarını, indiriminden yararlanabilecek kazancınızın bulunduğu sonraki yılda da yeniden değerleme oranında artırmak suretiyle yatırım indiriminden yararlanmanız gerekmektedir.29 Nisan 1998B.07.0.GEL.0.45/4500-29580/15517
Kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında bulunan 11 ve daha yukarı yaşta olan bir taşıtla münhasıran nakliyecilik yapan mükelleflere ilişkin olarak hayat standardı esası temel gösterge tutarları bakımından kıst uygulama söz konusu olmayıp, ilgili tebliğdeki tutarlar gözönüne alınacaktır.30 Nisan 1998B.07.0.GEL.0.40/4053-23/15876
Oto alım-satımı dışında oto kiralama faaliyeti ile de uğraşan mükellefin oto kiralama faaliyetine ait olup, işletmesinde kayıtlı araçlar için hayat standardına göre yapılacak tarhiyatta, her bir araç ayrı bir işyeri sayılmayarak, temel gösterge tutarının tek olarak dikkate alınması gerekir.01 Mayıs 1998B.07.0.GEL.0.40/4034-241/15967
Hurda haline geldiği ileri sürülen otobüsle ilgili olarak tarhiyat yapılıp yapılmayacağı hk.04 Mayıs 1998B.07.0.GEL.40/4019-16-/16391
Hazine bonosundan elde edilen faiz geliri vergi tevkifatına tabi tutulacaktır.20 Mayıs 1998B.07.0.GEL.0.40/4034-255/18669
Mükellefin nakliyecilik faaliyetinde kullandığı minibüsünü özel işlerinde kullanacağı gerekçesiyle gayri ticariye çevirmesi halinde mükellefiyeti terkin ettirilecektir.20 Mayıs 1998B.07.0.GEL.0.40/4020-45/18657
Limited Şirketin, A.Ş.'den kiralamış olduğu bürolar için anılan kuruma yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ve bu kiralama faaliyetinin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hk.21 Mayıs 1998B.07.0.GEL.0.50/5029-134/18919
Gayrimenkul teslimlerinde vergiyi doğuran olay hk.22 Mayıs 1998B.07.0.GEL.0.52/5279-45-112/19201
Devir işlemi sonucunda devrolan şirketten intikal eden gayrimenkul ve iştirak hisselerinin bazılarının elden çıkarılmasında K.V.K.’nun geçici 23/a maddesinde yer alan istisna ile G.V.K.’nun 38’inci maddesindeki maliyet artışı uygulamalarında elden çıkarılan iktisadi kıymetlerin “iki tam yıl aktifde yer alma” şartının sağlanmasında devrolunan kurumda geçen sürenin dikkate alınıp alınmayacağı hk.28 Mayıs 1998B.07.0.GEL.0.49/4911-94/19994
İthal edilen motorin miktarı üzerinden ithalatın gerçekleşmesi halinde alınan fonun safi kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.02 Haziran 1998B.07.0.GEL.0.40/4008-20505
Sahibinin ölümüyle mirasçılara intikal eden işletmenin faaliyetine mirasçılardan bir veya birkaçı tarafından devam edilmesi halinde sadece faaliyette bulunan mirasçılar için ticari kazanç bakımından mükellefiyet tesisinin yapılacağı tabiidir.03 Haziran 1998B.07.0.GEL.0.40/4006-291/20870
Artvin Valiliği tarafından bankada açılan Artvin İli Yöresel Kalkınma Fonu hesabına yürütülen faizlerden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hakkında.03 Haziran 1998B.07.0.GEL.0.51/5144-459/20863
Hasarlı olarak satın alınan ve işletmeye kaydedilen minibüsün hayat standartı uygulamasında, mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve bakmakla mükellef olduğu diğer kişilere ait özel binek otomobillerinin her biri için (işletmede kayıtlı olanlar dahil ilave gösterge tutarının dikkate alınacağı belirtilmiştir.03 Haziran 1998B.07.0.GEL.0.40/4035-132/20868
Şirketin ihracata ilişkin gümrük çıkış beyannamesinin ve faturanın 31.12.1991 tarihinde düzenlendiği, ancak malın fiili ihracatının 1992 yılında gerçekleştiği belirtilerek, malın ihraç bedelinin, hangi yılın hasılatı arasında gösterileceği hk.08 Haziran 1998B.07.0.GEL.0.50/5011-128/21487
Maliyet bedeli artırımı için, arsa ve arazilerin iktisap tarihinden itibaren en az iki tam yıl süreyle işletmede kayıtlı bulunması ve inşaatın tamamlanmasından önce satışı yapılan gayrimenkuller için maliyet artırımının satışın yapıldığı tarihe kadar uygulanması gerekmektedir.15 Haziran 1998B.07.0.GEL.0.40/4010-61/22332
Kuruluşça mükellefe ödenen kıdem tazminatının Veraset ve İntikal Vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.23 Haziran 1998B.07.0.GEL.0.60/6026-98/023315
Kuruluşa yapılan inşaat işlerinde, bu kuruluştan kiralanan araç ve gerece ödenen bedeller için kiralama şeklinde bir hizmetin söz konusu olması halinde, bu hizmetin vergilendirileceği tabiidir. Bu durumda, her iki ayrı ayrı katma değer vergisi hesaplanması gerektiğinden, hizmet bedellerinin katma değer vergisi matrahından indirilmesi mümkün değildir.23 Haziran 1998B.07.0.GEL.0.52/5201-21/27378
Anonim şirketin ihracatınfinansmanında kullandırılmaküzere bankalardan sağladığı kredilerin ihracatın finansmanı gayesiylekullandırılacak krediler kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakında.23 Haziran 1998B.07.0.GEL.0.56/5601-323/23323
Limited şirkete kullandırılan Kalkınma Bankası Teşvik Fonu Kaynaklı yatırım ve işletme kredilerine ilişkin olarak düzenlenecek sözleşmenin ve borç senetlerinin damga vergisinden ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hakkında.26 Haziran 1998B.07.0.GEL.0.56/5601-970-23918
Sulama tesisi inşası için ödenecek istihkak bedelleri üzerinden göre gerekli vergisi ve fon payı kesintisinin yapılması gerekir.02 Temmuz 1998B.07.0.GEL.0.50/5029-96-24593
Veraset yoluyla intikal eden otomobilin devir edilmek istenmesi halinde, devir ve temliki sırasında vadesi gelmemiş taksit tutarlarının tahsili yoluna gidilmemesi, verginin Kanunda öngörülen sürede takip ve tahsil edilmesi gerekmektedir.02 Temmuz 1998B.07.0.GEL.0.60/6019-1843/024636
Vakıfların vergiden muaf tutulup tutulmayacağı hk03 Temmuz 1998B.07.0.GEL.0.51/5144-478/24744
KDV Kanununun 11/1-a maddesi gereğince, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV'den istisna tutulup tutulmayacağı hk.15 Temmuz 1998B.07.0.GEL.0.52/5216-8/26452
Konut yapı kooperatifine verilen borç para karşılığında elde edilen faizin menkul sermaye iradı olarak vergilendirilmesi yıllık beyanname il beyan edilecektir.16 Temmuz 1998B.07.0.GEL.0.40/4006-266/26679
Serbest meslek kazancı (Noter) nedeniyle gerçek usulde mükellefin ihtiyari toplama ve beyan hükmünden yararlanması söz konusu olmayıp, serbest meslek kazancı nedeniyle vereceği yıllık gelir vergisi beyannamesine tutarı ne olursa olsun mevduat faizi ve repo gelirlerini de dahil etmek zorundadır17 Temmuz 1998B.07.0.GEL.0.40/4010-62/26945
Mevduat faizi ve kira geliri yanında tek işverenden alınan ücretin beyana dahil edilip edilmeyeceği hk.25 Ağustos 1998B.07.0.GEL.0.40/4010-63/30689
Desinatörlük işini kendisinin yapmayıp başkalarına yaptırarak desenlerin satışı faaliyetinde bulunan mükellefin sahibi bulunduğu işyerinde çalıştırdığı işçilere desen çizimi işini yaptırması, bu işçilerin idaresi ve yönetimi ile uğraşması ve üretilen mamülleri pazarlayıp satması, bir ticari organizasyonu gerektirmekte olup, bu işten elde edilen kazancın da ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.25 Ağustos 1998B.07.0.GEL.0.40/4016-75/30688
Yıllara sari inşaat ve onarma işi aldığı istihkak bedellerinden tevkif edilmiş bulunan vergilerin, yıllık gelir vergisi beyannamesine göre hesaplanan gelir vergisinden mahsubundan arta kalan tutarı teminat mektubu vermeksizin, diğer vergi borçlarına mahsuben iadesini isteyen adı geçen mükellefin, yapılan vergi incelemesi sonucunda yerinde bulunan mahsup talebinin, mahsup dilekçesinin bulunduğu vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih itibariyle yerine getirildiğinin kabul edilmesi, dolayısıyla dilekçe tarihinden itibaren, mahsup talebinin yapıldığı diğer vergi borçları için gecikme zammının uygulanmaması gerekmektedir.26 Ağustos 1998B.07.0.GEL.0.40/4006-308-030875
Boşanma karşılığında tazminat olarak intikal eden menkul ve gayrimenkul mallar, veraset ve intikal vergisinin konusuna girmez.02 Eylül 1998B.07.0.GEL.0.60/6026-107-31476
Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflerin,belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisnadır.02 Eylül 1998B.07.0.GEL.0.55/5513-322/31500
Kooperatif tarafından doğalgaz servis hattı döşettirilmesi işlemlerine katma değer vergisi uygulanmayacaktır03 Eylül 1998B.07.0.GEL.0.54/5417-1692/31575
Finans kuruluşuna ödenen kredi faizinin, krediyi veren ve faiz geliri elde eden finans kuruluşunun Türkiye hudutları dışında bulunması nedeniyle Banka ve Sigorta Vergisine tabi olmayacağı hakkında.03 Eylül 1998B.07.0.GEL.0.56/5601-983-31582
Sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigortalı ile sigorta sözleşmeleri yapma ve prim toplama yetkisi verilen acentaların banka ve sigorta vergisi mükellefi olup olmayacağı hakkında.03 Eylül 1998B.07.0.GEL.0.56/5601-935/31599
Yeni alınan ödeme kaydedici cihazı 15 gün içerisinde vergi dairesine kaydettirip ödeme kaydedici cihaza ait levhayı almayan mükellefe uygulanacak ceza hk.07 Eylül 1998B.07.0.GEL.0.65/6516-31774
İşyerinde çıkan yangın sonucu, ödeme kaydedici cihazı yanan mükellefe ödeme kaydedici cihaz temini için 15 günlük sürenin verilmesi gerektiği hk.07 Eylül 1998B.07.0.GEL.0.65/6530-115/31775
Bilimsel çalışma ve araştırma faaliyetleri sonucunda hasat edilen tarım ürünlerinin satışından elde edilecek gelirin, geliri elde edilen işletme açısından kurum kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.16 Eylül 1998B.07.0.GEL.0.49/4903-26-032362
Yurtdışındaki bir ülkenin resmi kurumundan olan alacağınıza ilişkin olarak söz konusu kurumca tarafınıza verilen resmi yazıda, alacağınızın mahiyeti, tutarı ve size ait olduğuna ilişkin bilgilerin yer alması ve gerçek bir alacağı temsil etmesi halinde söz konusu yazı harcamanızın ve servetinizin izahında kullanılabilecektir.29 Eylül 1998B.07.0.GEL.0.40/4034-276/034621
Ana, baba ve reşit çocuklar tarafından birlikte yürütülen zirai faaliyetin ortaklık olarak kabul edilmesi, işletme büyüklüğü ölçüsünün topluca uygulanması, ancak vergilendirmenin herbirinin hissesine düşün miktar üzerinden yapılması gerekmektedir.29 Eylül 1998B.07.0.GEL.0.40/4052-17/034763
Çalışma veya oturma izni alarak yurtdışında yaşamakta olan vatandaşın yurtdışında bulunan bir bankaya yatırdığı paranın bankada bulundurulması gerekmemektedir.Paranın diğer kazanç ve iratlarla ilgili vergilendirmede izah nedeni olarak kabul edilebilmesi için, bu paradan kaynaklanan kıymetlerin ilgilisi tarafından kambiyo ve gümrük mevzuatı çerçevesinde Türkiye’ye getirildiğinin tevsiki yeterlidir.01 Ekim 1998B.07.0.GEL.0.40/4034-277/035184
Muris’e ait traktörün varisler tarafından değerinin sehven fazla beyan edilmesi durumunda yapılacak işlemler hk.02 Ekim 1998B.07.0.GEL.0.60/6000-2148/35325
Müzik eserlerinin kullanımından doğan telif haklarını koruyan ve hak sahiplerine ulaştıran birliğin faaliyetinin kurumlar vergisine tabi olup olmadığı hakkında.05 Ekim 1998B.07.0.GEL.0.50/5004-60-035386
Şirketçe alınan 1998 model Jeep Grand Cheroke adlı taşıt binek otomobili olduğundan, bu araca ödenen K.D.V.’nin indirim konusu yapılması mümkün değildir.06 Ekim 1998B.07.0.GEL.0.52/5279-55-2/35617
İşyeri kapatma cezasının uygulanmasında gerek belgeyi düzenlemek zorunda olan gerekse adlarına belge düzenlenen mükellefler nezdinde yapılan tespitler dikkate alınmaktadır07 Ekim 1998B.07.0.GEL.0.3026-354-63/ 35769
Kooperatife ait arsanın anonim şirkete devredilmesi halinde K.V.K.’nun 37, 38 ve 39 uncu maddelerinin uygulanıp uygulanmayacağı ve kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri tevkifata tabi olduğu hakkında.07 Ekim 1998B.07.0.GEL.0.50/5024-29-035857
Demirbaş olarak kullanılan boş tüplerin, 4369 sayılı Kanunla G.V.K.'na eklenen geçici 49 uncu maddesindeki hüküm karşısındaki durumu hk.09 Ekim 1998B.07.0.GEL.0.40/4042-32/36485
Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitelerince oluşturulan işletmelerin kanalizasyon, yol, su ve haberleşme gibi faaliyetlerin K.D.V.ne tabi olacaktır.13 Ekim 1998B.07.0.GEL.0.53/5317-1704-/36632
Yurdumuzda bulunan yabancılara ait otolardan hangilerinin M.T.V.nden muaf tutulacağı hk.19 Ekim 1998B.07.0.GEL.0.61/6158-3/37326
İşlerini terk eden yükümlülerin, mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihten sonra geriye yönelik olarak, 4369 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununa eklenin geçici 48 inci madde hükmü ve Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 13 üncü madde hükmünden faydalanmaları mümkün bulunmamaktadır.19 Ekim 1998B.07.0.GEL.0.40/4034-292/37459
Yıllara sari inşaat ve onarma işi ile ilgili olarak, yapılacak istihkak ödemelerinden vergi kesileceği hükme bağlanmıştır.19 Ekim 1998B.07.0.GEL.0.40/4006-318/37378
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yapılan teslim ve hizmetlerin K.D.V.den istisnadır.20 Ekim 1998B.07.0.GEL.0.55/5515-300/37529
Zirai ürün alım satımı ile uğraşan mükelleflerin,işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtiaları bir envanter listesi ile katma değer vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine bildirecek ve yasal kayıt süresi içerisinde kayıtlarına intikal ettirecek olup, bildirmeleri gereken emtialarla ilgili olarak borsadaki tescil işlemleri sırasında tevkifat yapılmasına gerek bulunmamaktadır.27 Ekim 1998B.07.0.GEL.0.40/4034-276/034621
Akaryakıt ürünleri ithal eden ithalatçıların bu ürünleri akaryakıt bayilerine veya direk tüketiciye satışlarında hesaplayacakları A.T.V. tavan Fiyatın baz alınacağı bu fiyat üzerine varsa o üründen alınan Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payının ilavesi ile bulunan değerin verginin matrahı olacağı açıklanmıştır.Ayrıca, matrahın Tavan Fiyat baz alınmak suretiyle hesaplanan matrahtan az olmamak üzere petrol ürünlerinin satış fiyatı olacağı tabiidir.03 Kasım 1998B.07.0.GEL.0.59/5910-28/38929
Elçilikte görevli iken vefat eden kişinin bankada bulunan paralarının mirasçılarına intikalinde Veraset ve İntikal Vergisi alınmaması gerekir.09 Kasım 1998B.07.0.GEL.0.60/6003-4/039983
Banka şubelerinin, M.T.Vergisini trafik tescil belgesindeki kişi adına ve plaka numarasına göre tahsil etmeleri gerektiği hk.09 Kasım 1998B.07.0.GEL.0.61/6160/-25/39953
Voli mahalli, dalyan, taş, kum, kireç, toprak, çakıl ocaklarının kiraya verilmesinin,Kamuya ait bağımsız gayrimenkul birimelerinin çay ocağı, kantin vb. amaçlarla kullanılmak üzere kiraya verilmesinin, Kamuya ait arazilerin boru hattı, enerji nakliye hattı vb. geçirmek üzere kiraya verilmesinin, Balıkçı barınaklarının kiraya verilmesinin değerlendirilmesi.09 Kasım 1998B.07.0.GEL.0.53/5317-1483/40043
Erteleme uygulamasında, işverenlerin son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri toplam işçi sayısının esas alınacağı, bordronun kapsadığı dönemi izleyen Mayıs 1998 ayından itibaren bu sayıya ilave olarak işe alınan işçilerin, Kanunun yayımı tarihi olan 29 Temmuz 1998 tarihinden sonraki dönemlere ilişkin olarak ödenen ücretlerinin ertelemeden yararlanacakları belirtilmiş bulunmaktadır.13 Kasım 1998B.07.0.GEL.0.40/4076-37/41206
Akaryakıt ürünleri ithal eden ithalatçıların bu ürünleri akaryakıt bayilerine veya direk tüketiciye satışlarında hesaplayacakları A.T.V. tavan Fiyatın baz alınacağı bu fiyat üzerine varsa o üründen alınan Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payının ilavesi ile bulunan değerin verginin matrahı olacağı açıklanmıştır.Ayrıca, matrahın Tavan Fiyat baz alınmak suretiyle hesaplanan matrahtan az olmamak üzere petrol ürünlerinin satış fiyatı olacağı tabiidir.23 Kasım 1998B.07.0.GEL.0.59/5910-20/42592
Emlak (arsa) vergisi muafiyeti uygulanan arsa üzerine konut inşaatını kadar bitirmeyen A.Ş. İçin tarh edilen ağır kusur cezalı arsa vergisinin terkin edilmesi, tahsil edilmiş ise iade edilmesi gerekmektedir.25 Kasım 1998B.07.0.GEL.0.66/6653-752/43033
Evalüasyon sonucu banka lehine kalan karın B.S.M.V.’ne tabi olup olmayacağı hakkında.27 Kasım 1998B.07.0.GEL.0.56/5601-160/43632
Uzlaşma yoluyla kesinleşen ve Vergi Usul Kanununun 118/2 ve 3 maddelerinde belirtilen şekilde vergilendirme hatası yapılan tarhiyatın, Vergi Usul Kanunnuda yer alan düzeltme hükümlerine göre düzeltilmesi gerekmektedir.02 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.28/2880-5314
Belediye encümeni kararı ile yapılan satışın KDV'sine tabi olup olmayacağı hk.09 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.52/5279-20-2/45984
Murisin mirasçılarına intikal eden gayrimenkulün bir bölümünün başka şahsa satılmasından dolayı veraset ve intikal vergisi alınması mükerrerliğe neden olacağından tarhiyatın düzeltilmesi gerekir.14 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.60/6026-118/046815
İkramiye kazanılması 4369 sayılı Kanunda yapılan değişiklikten önce gerçekleştiğinden, verginin hangi süre içinde ödeneceği hk.15 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.60/6019-1849/047279
İntikale konu gayrimenkul için emlak vergisi beyanname örneklerinin ibraz edilmemesi halinde yapılacak işlem hk.16 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.60/6004-331/047541
Hakkındaki vergi inceleme raporuna istinaden ihtiyati haciz kararı alınan mükellefe vergi/ceza ihbarnamesi gönderildiği tarihi müteakip otuz gün içinde indirim talebinde bulunabileceği;yine bu tarihi müteakip bir ay ödeme süresi olup , bu süre içerisinde teminat gösterilmesi halinde bu sürenin dolmasından sonra hesaplanacak üç ayın, mükellefin vergi aslı ve cezadan arta kalan miktarı için ödeme süresi olacaktır.17 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.30/3049-376-386 / 48243
Teşvik belgeli makine ve teçhizat teslimlerinde katma değer vergisi uygulanmak suretiyle işlem yapılması halinde, teşvik belgeli yatırım mallarını katma değer vergisi ödeyerek satın alan mükelleflerin yüklendiği bu vergiyi, genel hükümler kapsamında indirim konusu yapabilecekleri tabiidir.21 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.52/5213-10/48988
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakfın öğrenci yurdu işletmesinin KDV'den müstesna tutulup tutulmayacağı hk.22 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.52/5217-19/49052
Belge düzenine uyulmadığına ilişkin tespitlere dayanılarak, tespitlerin yapıldığı işyerinin kapatılması yerine mükelleflerin taleplerine bağlı olarak para cezasına çevrilmek suretiyle bu cezanın uygulamasından sonra verilen yargı kararına dayanılarak ödenen para cezasının iade edilmesine imkan bulunmamaktadır.22 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.30/3026-354-480/49040
İşini eşinden devir alarak faaliyetine başlayan ödevlinin ilk defa işe başladığı kabul edilerek 1997 ve 1998 takvim yılı gelirlerine hayat standardı esasının uygulanmaması gerekmektedir.23 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.40/4041-38/49234
4369 sayılı Yasaya göre artırılan emlak vergisi matrahına göre emsal kira bedeli uygulamasının nasıl olacağı hk.23 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.43/4303-48/49240
Teminatın nakte çevrilerek irat kaydedilmesi nedeniyle sonradan şartnamenin feshi üzerine,teminat bedelinin, safi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.23 Aralık 1998B.07.0. GEL.0.40/4025-22/49195
Antika, mobilya, tablo, hat ve elyazması Kur’an’ların herhangi bir kurum veya kuruluşta bulundurulmasına veya beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır.24 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.40/4034-302/49440
Dar mükellefiyet esasında vergilendirilecek olanların Türkiye’de elde ettiği gelirin tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret, serbest meslek kazancı, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile kurumlardan elde edilen kar paylarından, değer artış kazancı veya arızi kazançtan ibaret olması halinde gelir toplanmayacak ve beyanname verilmeyecektir.24 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.40./4003-54/49600
4325 sayılı Kanun ile 193 sayılı Kanunda Değişiklik yapılması Hakkındaki Kanunun 4 üncü maddesinde düzenlenen, çalışanlardan kesilen vergilerin ertelenmesi uygulamasında hangi aydaki işçi sayısının esas alınacağı hk.25 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.40/4025-23/49690
Mükellefin elde ettiği kira gelirinin beyanı sırasında, çocukları için ödemiş olduğu kiraların indirim konusu yapılmayacağı tabiidir.25 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.43/4301-149/49947
Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 üncü maddesinin 1/6 ncı bendine eklenen (c) alt bendi uyarınca, tevkifatın, Dernek tarafından yapılması gerekeceği hk.29 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.51/5144-487/50328
Vakıf tarafından KDV’ne tabi işlemlerde kullanılmak üzere inşa edilecek geminin vakfa tesliminde istisna hükmü uygulanabilecektir.29 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.52/5279-48/50344
Ölüm nedeniyle, faaliyeti durdurulan işletmedeki hisselerin mirasçılarca diğer mirasçılara veya mirasçı olmayanlara devredilmesi halinde elde edilecek kazancın değer artış kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.30 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.43/4305-46/50440
Otobüs, kamyon, çekici ve benzeri araç sahiplerinin mükellefiyetlerinin tesisi nakliyecilik faaliyetine yönelik olan, dolayısıyla özel ihtiyaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan otobüs, kamyon, çekici ve benzeri araç sahiplerinin ticari kazanç olarak mükellefiyetlerinin tesis edileceği tabiidir.30 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.43/4301-150/50442
Belediyenin imar uygulaması sonucu, iktisap tarihi olarak gayrimenkullerde iktisap tarihi tapu tescil tarihi olarak kabul edildiğinden, Belediyenin imar uygulaması sonucu arsalarınızda herhangi bir cins tashihi yapılmadığından, imar değişikliğinin tapuya tescilinin yeni bir iktisap sayılmaması ve arsanın satın alma suretiyle iktisap edildiği tarih olarak kabul edilmesi gerekmektedir.31 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.43/4305-101/50813
1998 yılında satın alınan gayrimenkulün 01.01.1999 tarihinden sonra satılması halinde, maliyet bedeli olarak tapuda, kayıtlı iktisap bedelinin endekslenmek suretiyle artırılan değeri esas alınacak ve endekslenmiş maliyet bedeli ile satış bedeli arasındaki fark, elden çıkarmanın gerçekleştiği tarihte birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamının yarısını aşması halinde, aşan kısım diğer kazanç ve irat olarak vergiye tabii olacaktır.31 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.43/4305-100/50817
Kamu kurum ve kuruluşlarınca kamulaştırılan,ancak kamulaştırma bedeli ödenmeyerek, mahkeme kararı ile Devletin ilgili şahıslara ödeyeceği ecrimisil bedellerinden tevkifatın kira ödemesi olarak kabul edilerek, söz konusu ödemelerden tevkifat yapılması gerekmektedir.31 Aralık 1998B.07.0.GEL.0.43/4309-460/50818
Ödevlinin annesine nakden veya hesaben kira ödemesinde bulunmaması başka bir ifade ile işyeri kirası karşılığı olarak hesaplarında gider göstermemesi halinde, söz konusu gayrimenkulün emsal kira bedelinin tevkifata tabi tutulmaksızın, annesi tarafından elde edilmiş gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.04 Ocak 1999B.07.0.GEL.0.43/4309-459/10
Finansal kiralamaya konu olan malın mülkiyet hakkı devredilmediği için KDV Kanununun 13/d maddesinde düzenlenen istisna hükmünden yararlanmasının mümkün bulunmamaktadır.06 Ocak 1999B.07.0.GEL.0.53/5313-3226/321
Gümrük Kanununa göre ithalatçıdan tahsil edilecek KDV’ne ceza ve gecikme zammının uygulanıp uygulanmayacağı Gümrük Müsteşarlığınca kararlaştırılması gerekmektedir.08 Ocak 1999B.07.0.GEL.0.54/5413-327-773
Şirket faaliyetinin sigorta sözleşmelerine aracılık etmesi ile sınırlı olması ve prim tahsil yetkisinin olmaması durumunda şirketin banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefi sayılıp sayılmayacağı hakında.08 Ocak 1999B.07.0.GEL.0.56/5601-563/740
Factoring şirketlerinin kullandığı kredilerdeki banka ve sigorta muameleleri vergisi hakkında.11 Ocak 1999B.07.0.GEL.0.56/5601-447/846
Tabi afetlere maruz kalan mükelleflerin afetin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili vergi borçları ve vergi cezaları afetin meydana geldiği tarihe kadar geçen mükellefiyet dönemlerine taalluk etmesi ve söz konusu tarihe kadar ödenmemiş olması şartıyla terkini gerekmektedir ; aksi takdirde tabi afetler sonucu zarar gören mükelleflerin beyannamesini süresi içerisinde vermediğinden terkin edilmesi gereken vergi borçları ve cezaları tahsil edilecektir.13 Ocak 1999B.07.0.GEL.0.28/2857-115-1909/1296
Gölde yetişen kamış ürününün kiraya verilmesi halinde, KDV’ne tabidir.15 Ocak 1999B.07.0.GEL.0.54/5401-2693/1809
Ticari bankalar tarafından ihracatın finansmanı amacıyla Türk Eximbank’a kullandırılan kredi faizine banka ve sigorta muameleleri vergisi uygulanıp uygulanmayacağı hakkında.15 Ocak 1999B.07.0.GEL.0.56/5601-1016/1783
Türkiye sınırları içinde tek meskeni olması ve sosyal güvenlik kurumlarından aldığı aylık dışında başka bir geliri olmaması halinde, 1998 yılında satın aldığı meskeni için 1999 yılında indirimli bina vergisi oranından faydalandırılması gerekmektedir.15 Ocak 1999B.07.0.GEL.0.66/6685-3876/1802
Kooperatife ait arsanın emlak vergisine tabi tutulması gerekmektedir.15 Ocak 1999B.07.0.GEL.0.66/6662-156/1805
İthalatçıdan tahsil edilecek KDV’ne ceza ve gecikme zammının uygun olacağı düşünülmekte ise de bu konunun Gümrük Müşteşarlığınca kararlaştırılması gerekmektedir.15 Ocak 1999B.07.0.GEL.0.54/5413-329/1810
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına verilen hizmetlerin KDV'ne tabi olup, olmadığı hk.15 Ocak 1999B.07.0.GEL.0.54/5409-61/1813
Kur farklarının KDV'ne tabi tutulup, tutulmayacağı hk.15 Ocak 1999B.07.0.GEL.0.54/5426-7/1811
Kredi kartı işlemlerinden dolayı elde edilen gelirlerin BSMV\'ye tabi olacağı hakkında.25 Ocak 1999B.07.0.GEL.0.56/5601-792/2115
İlk defa işe başlayan mükellefler ile götürülük şartlarını haiz olanlardan kendi isteği ile götürü usulden gerçek usule geçen mükellefler için, işe veya gerçek usulde vergilendirilmeye başlanılan ve izleyen yılda hayat standartı esası uygulanmaz.11 Şubat 1999B.07.0.GEL.0.40/4048-26/4469
Repo kazançları tevkifat kapsamında olup, tevkifat oranının (0) olması durumu değiştirmemektedir.İndirim oranı uygulananan gelirlerden olan repo kazancının indirim oranı uygulanmadan önceki tutarının izah nedeni olarak dikkate alınması gerekmektedir.15 Şubat 1999B.07.0.GEL.0.40/4033-55/5115
Döviz bazında alınan avanslarla satın alınan malların şirkete fatura edilmesinde, avans tarihindeki kurun mu, yoksa teslim tarihindeki kurun mu esas alınacağı hk.15 Şubat 1999B.07.0.GEL.0.52/5226-4/55467
Alım satıma konu olan araçların trafik ve benzeri işlemlerinin takibi işiyle ilgili olarak V.U.K.’a göre fatura veya perakende satış fişlerinin düzenlenmesi şartıyla Ö.K.C. kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır.15 Şubat 1999B.07.0.GEL.0.65/6527-139/5082
İmar planında park alanında kalan sözkonusu iki adet bina için kısıtlı vergi uygulanması, dolayısıyla tahakkuk eden verginin 1/10\'unun tahsil edil-mesi, 9/10\'unun ise tecil edilmesi gerekir.16 Şubat 1999B.07.0.GEL.0.66/6654-256/5197
Takdir komisyonlarının tespit ettiği asgari ölçüde arsa metrekare birim değerlerine karşı, kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekkül ve muhtarlıkların 15 gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açma hakları mevcut bulunmaktadır.16 Şubat 1999B.07.0.GEL.0.66/6650-150/5200
Takdir komisyonlarının tespit ettiği asgari ölçüde arsa metrekare birim değerlerine karşı, kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekkül ve muhtarlıkların 15 gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açma hakları mevcut bulunmaktadır.16 Şubat 1999B.07.0.GEL.0.66/6650-150/5195
Mirasçılar tarafından verilen VİV beyenamesi hk.23 Şubat 1999B.07.0.GEL.0.60/6000-2166/6257
Tellallık harcı belediyece görevlendirilecek bir yetkili vasıtasıyla mal veya mahsulü mahkeme kanalı ile satılan gerçek veya tüzel kişiden veya bu kişi adına mahkemeden satış anında defaten makbuz mukabilinde tahsili gerekmektedir.23 Şubat 1999B.07.0.GEL.0.66/6605-174/6253
İktisap tarihinden itibaren dört yıllık süre dolmadan satışı yapılan konuttan doğan kazancın değer artış kazancına tabi olup, olmayacağı hk.24 Şubat 1999B.07.0.GEL.0.43/4305-105/6587
Rızai taksim işlemi sonucunda, aynı arsa üzerindeki farklı parsellerin hisse oranı değişmeden birleştirilmesiyle oluşan tek parsel için yeni bir iktisaptan söz etmek mümkün bulunmadığından, değer artış kazancı olarak değerlendirilmez.24 Şubat 1999B.07.0.GEL.0.43/4305-84/6586
Basit usule tabi mükellefler defter tutma hariç ikinci sınıfa tabi mükelleflerin kullandıkları belgeleri kullanacaklar, söz konusu bu belgeleri ve zarfları bağlı oldukları oda veya birliklerden temin edeceklerdir.01 Mart 199911395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--827
Emekli aylığı alan ve kendi üzerine kayıtlı meskeni bulunmayan adı geçenin kendisinin ve eşinin başka bir gelirinin olmaması, ayrıca Türkiye sınırları içinde eşi üzerine tek meskenin kayıtlı olması şartıyla tek mesken için eşinin 1999 yılında indirimli vergi oranından faydalanması mümkün bulunmaktadır.02 Mart 1999B.07.0.GEL.0.66/6654-256/7797
Bankanın hem Milli Savunma Bakanlığı hem de Petrol Ofisi A.Ş. adına düzenlenecek ithalat akreditifine ilişkin olarak aldığı paralar üzerinden banka ve sigorta muameleleri vergisi ödemesi gerektiği hakkında.03 Mart 1999B.07.0.GEL.0.56/5601-753/7906
Her ikiside emekli olup, birisinin üzerine kışlık mesken birisinin üzerine yazlık mesken kayıtlı olan karı kocadan sadece kocanın üzerine kayıtlı kışlık meskeni için indirimli vergi oranı uygulanacaktır.04 Mart 1999B.07.0.GEL.0.66/6654-256/8256
İşletme büyüklüğü ölçüleri içerisinde yer almayan zirai faaliyetlerde bulunan çiftçiler zirai mahsul ve zirai hizmet bedelleri üzerinden tevkifat suretiyle vergilendirilecektir.05 Mart 1999B.07.0.GEL.0.41/4102-131/8315
Parsellenmemiş arazi veya arazi parçalarının zirai faaliyette kullanılmaları halinde arazi sayılarak araziye ait oran üzerinden vergilendirilmesi, zirai faaliyette kullanılmamaları halinde ise, arsa sayılması ve arsaya ait oran üzerinden vergilendirilmesi gerekmektedir.09 Mart 1999B.07.0.GEL.0.66/6650-150/8831
Dört yıllık süre dolduktan sonra satışı yapılan konuta ilişkin elde edilen kazancın değer artışı kazancı olarak vergilendirilmemesi gerekir.11 Mart 1999B.07.0.GEL.0.43/4305-110/9587
Emekli sandığına tabi emekli mükellefin başka bir meskene hisse ile de olsa sahip olmaması ve emekli aylığı dışında gelirinin bulunmaması halinde bu indirimli bina vergisi oranının (sıfır oranın) uygulanması gerekmektedir.19 Mart 1999B.07.0.GEL.0.66/6654-256/11058
İmar planında jeolojik ve topografik nedenlerle yapılaşma yasağı getirilen arsaların vergisinin, yasaklama tarihini izleyen taksitten itibaren bu hallerin devam ettiği sürece alınmaması, gelir getirmeyen ahır, samanlık veya depoya sahip olmaları halinde de indirimli vergi oranından yararlandırılmaları gerekir.22 Mart 1999B.07.0.GEL.0.66/6685-3998/11610
Gerçek usulde faaliyetini terk eden,1999 yılında taksi işletmeciliği faaliyetine başlaması halinde, 31.12.1998 tarihi itibariyle basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını taşıması halinde basit usulde vergilendirilmesi mümkün bulunmaktadır.23 Mart 1999B.07.0.GEL.0.44/4405-1036/11695
Gerçek usulde faaliyetini terk eden,1999 yılında taksi işletmeciliği faaliyetine başlaması halinde, 31.12.1998 tarihi itibariyle basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını taşıması halinde basit usulde vergilendirilmesi mümkün bulunmaktadır.23 Mart 1999B.07.0.GEL.0.44/4405-1036/11695
Emekli Sandığına ödemiş olduğu primlerinin safi ticari kazancın tespitinde gider yazılması mümkün olmadığı gibi, ticari kazanç dolayısıyla verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesi de mümkün bulunmamaktadır.24 Mart 1999B.07.0.GEL.0.40/4019-20/11977
Çalınan emtia bedelinin vergi matrahının tespitinde zarar veya gider olarak indirilmesi de mümkün bulunmamaktadır.24 Mart 1999B.07.0.GEL.0.40/4009-39/11978
Kıyı bankacılığından elde edilen gelirin beyanı hk.24 Mart 1999B.07.0.GEL.0.40/4059-33/12116
Öteden beri mükellef olup, daha sonra gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan kişilere uygulanacak hayat standartı esasının uygulanacağı tabidir.25 Mart 1999B.07.0.GEL.0.40/4055-49/12607
OHAL bölgesi kapsamındaki illerde yapılacak teşvik belgeli yatırımların vergi, resim ve harçlar karşısındaki durumu hakkında.25 Mart 1999B.07.0.GEL.0.56/5601-970/12204
Konut yapı kooperatiflerinin KDV yönünden mükellefiyetlerinin silineceği, vergiye tabi işlem yapmadığı sürece de Katma Değer Vergisi Beyannamesi vermeyeceği tabiidir.25 Mart 1999B.07.0.GEL.0.52/5217-23/12184
Konut yapı kooperatiflerinin KDV yönünden mükellefiyetlerinin silineceği, vergiye tabi işlem yapmadığı sürece de Katma Değer Vergisi Beyannamesi vermeyeceği tabiidir.25 Mart 1999B.07.0.GEL.0.52/5217-23/12184
Ticari faaliyetinden dolayı zarar beyan eden mükellefin zirai kazancının zarar mahsubu ve hayat standardı uygulaması karşısındaki durumu hk.26 Mart 1999B.07.0.GEL.0.41/4102-137/12766
İşyerinde yapılan yükleme ve boşaltma işlerinin hamalla veya işçilere yaptırılması halinde ödenecek ücretlerden kesilecek vergi uygulaması hk.05 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.44/4426-7-12795
Basit usulde vergilendirilen mükellefin belge düzeni hk.05 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.44/4428-22/12792
Vakıftan ve babasından dolayı aldığı yetim aylığı dışında başka geliri olmayan kişi,sahip olduğu tek meskeni için indirimli bina vergisi oranından faydalandırılması gerekir.07 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.66/6654-256/13209
Devlet desteklemesine tabi olmayan malların satışında veya söz konusu mallardan Devlet desteklemesinin kalkması halinde (satışları faturalı olsa dahi ) bu faaliyetlerle ilgili olarak ödeme kaydedici cihaz kullanması gerekmektedir.08 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.65/6526-1162
Basit Usule tabi mükellefin aracının satışından elde edilen hasılatın ticari kazancın tespitinde vergilendirileceği tabidir.09 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.44/4422-26/13430
Basit Usule tabi mükellefin aracının satışından elde edilen hasılatın ticari kazancın tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı hk.09 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.44/4422-26/13430
Basit usulde vergilendirme esasları hk.12 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.44/4403-307/13616
Basit usulde vergilendirme esasları hakkında açıklamalar yapılmıştır.12 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.44/4403-307/13616
yatırım teşvik belgesi, teşvik belgeleri, Kati avans ve teminat mektupları12 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.56/5601-1028/13669
Basit Usule tabi mükellefin KDV beyannamelerinin imzalanması hk.14 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.44/4428-29/014054
Hayat standardı esasına göre kazancın tespitinde izah nedeni gelir olarak mükellefin eşine ait olan ve yıllık beyannameye dahil edilmeyen ücretin gelir vergisi matrahının esas alınıp alınmayacağı hk.15 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.42/4215-4/1083/14354
Mükellefin serbest muhasebecilik faaliyeti yanında diğer gelir unsurlarının da beyan edilmesi halinde geçici verginin hesaplanmasında sadece ticari ve mesleki kazanca isabet eden kısmının esas alınması gerekmektedir.15 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.42/4215-1-38/14415
Yatırım indirimi uygulaması, 01.01.1999 tarihinden itibaren düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırım harcamaları için geçerli olduğundan, bu tarihten önce düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırım harcamalarının bu uygulamadan yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır16 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.45/4500-30053/14714
01.01.1999 tarihinden itibaren düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları hk.16 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.45/4500-30053/14714
01.01.1999-30.04.1999 ta-rihleri arasında düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 1999 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarına, 1998 yılı kurum kazancı üzerinden yatırım indirimi uygulanması mümkün bulunmaktadır.16 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.45/4500-30051/14710
01.01.1999-30.04.1999 tarihleri arasında düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 1999 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarına, 1998 yılı kurum kazancı üzerinden yatırım indirimi uygulanması mümkün bulunmaktadır.16 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.45/4500-30052/14712
01.01.1999-30.04.1999 ta-rihleri arasında düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 1999 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarına, 1998 yılı kurum kazancı üzerinden yatırım indirimi uygulanması mümkün bulunmaktadır.16 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.45/4500-30051/14710
01.01.1999-30.04.1999 ta-rihleri arasında düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 1999 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarına, 1998 yılı kurum kazancı üzerinden yatırım indirimi uygulanması mümkün bulunmaktadır.16 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.45/4500-30052/14712
Yardım Sandıklarına üyeleri tarafından on yıl süre ile prim veya aidat ödenmiş olması kaydıyla, sandıkca yapılacak ödemeler toplamının en yüksek Devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarına) ödenen en yüksek aylık veya ikramiye tutarı kadar kısmı vergiden istisna edilecek, bu tutarı aşan kısımlar Gelir Vergisi Kanununun 61,94, 103 ve 104 üncü maddeleri uyarınca ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır.19 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.42/4214-768/14732
Yardım Sandıklarına üyeleri tarafından on yıl süre ile prim veya aidat ödenmiş olması kaydıyla, sandıkca yapılacak ödemeler toplamının en yüksek Devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarına) ödenen en yüksek aylık veya ikramiye tutarı kadar kısmı vergiden istisna edilecek, bu tutarı aşan kısımlar Gelir Vergisi Kanununun 61,94, 103 ve 104 üncü maddeleri uyarınca ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır.19 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.42/4214-768/14732
Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat niteliği taşıyan yurtiçi teslimleri ile ithalatı 01.08.1998 tarihinden itibaren katma değer vergisinden istisna edilmiştir.20 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.45/4500-30067/014959
Yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesini gerektiren serbest meslek faaliyetinde bulunulması halinde, Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinde sayılan giderlerin, istisna edilen kısma isabet eden ve [(İstisna Tutarı / Toplam Hasılat) x Toplam Gider] formülüne göre hesaplanan giderler hariç olmak üzere, serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilmesi mümkün bulunmaktadır.22 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.42/4214-771/15530
Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizat için ödenen KDV’nin iadesi mümkündür.22 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.52/5213-14/15396
Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yer alan faaliyetini arızi olarak yapması ve bir takvim yılında elde ettiği hasılatın istisna tutarını aşmaması halinde, beyanname verilmeyecek ve yapılan vergi tevkifatı nihai vergileme olacaktır.28 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.42/4215-4-1045/16464
Özel eğlence, düğün ve benzeri toplantılarda çalgı çalan ve şarkı söyleyen Müzisyenler Odası üyelerinin bu faaliyetleri serbest meslek faaliyeti ve elde ettikleri kazanç da serbest meslek kazancıdır.28 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.42/4215-6/16358
Özel eğlence, düğün ve benzeri toplantılarda çalgı çalan ve şarkı söyleyen Müzisyenler Odası üyelerinin bu faaliyetleri serbest meslek faaliyeti ve elde ettikleri kazanç da serbest meslek kazancıdır.28 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.42/4215-6/16358
Servis taşımacılığı türü faaliyetlerin (diğer şartlar sağlanmış olmak kaydıyla) basit usulde vergilendirilmesi mümkündür.30 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.44/4401-208/16851
01.01.1995 tarihinden önce yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımların, bu tarihten sonra leasing yoluyla gerçekleşmek üzere leasing şirketince teşvik belgesine bağlanması durumunda gerçekleştirilen yatırımlar için yatırım indirimindeki endeksleme uygulaması süresiz hale getirilmiştir.30 Nisan 1999B.07.0.GEL.0.45/4500-30/30074/17158
Mükellefin televizyon programında , televizyon kuruluşu ile arasında yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde ifa ettiği sanatçı / sunucu görevi karşılığında elde ettiği gelir ücret niteliğinde olup G.V.Kanunun 18 inci maddesindeki istisnadan yararlanması mümkün değildir03 Mayıs 1999B.07.0.GEL.0.42/4215-32/763/17183
İMKB nezdinde gerçekleşen işlemler nedeniyle merkezce tahsil edilen kurtaj bedeli matrahı hakkında.03 Mayıs 1999B.07.0.GEL.0.56/5601-1032/17296
İşçilere yapılan ayni yardımlar, hizmet erbabına ücretleri dışında net olarak sağlanmış bir menfaat olduğundan, ücret olarak kabul edilmekte olup, söz konusu madde ve malzemelerin piyasadan fatura karşılığında temin edilmesi halinde, faturalarda gösterilen katma değer vergisi genel hükümlere göre indirim konusu yapılabilecektir.04 Mayıs 1999B.07.0.GEL.0.42/4213-1382/17360
Ücret gelirinin elde edildiği dönemlerde yapılan harcamalar karşılığı alınan belgelerin özel gider indirimine konu harcama belgesi olarak kabul edilmesi, ücret gelirinin elde edilmediği dönemlerde yapılan harcamalar karşılığı alınan belgelerin ise özel gider indirimi uygulamasında dikkate alınmaması gerekir.04 Mayıs 1999B.07.0.GEL.0.42/4214-17356
Serbest meslek makbuzundan alınmayan hizmet bedeline tekabül eden stopajın ne şekilde ödeneceği hk.06 Mayıs 1999B.07.0.GEL.0.42/4215-33-271/17738
Zirai ürünlerin tesliminden önce çiftçilere yapılan avans ödemelerinin tevkifata tabi tutulacaktır.10 Mayıs 1999B.07.0.GEL.0.41/4106-341/18112
Yeniden inşa edilen bina veya binaların vergisinin, arsasının vergisinden az olmamasını sağlamak için yapılacak karşılaştırma sadece arsa üzerine yeni inşa edilmesi halinde değişiklik nedeniyle emlak (bina) vergisi beyannamesi verilmesi gereken hallerde yapılacaktır.10 Mayıs 1999B.07.0.GEL.0.66/6654-345/18219
Oyun ve eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren ve ruhsatlarında İnternet-Cafe yazılı yerlerden eğlence vergisi alınmamaktadır.25 Mayıs 1999B.07.0.GEL.0.66/6624-64
Yeni kurulan belediyelerde emlak ve çevre temizlik vergisi uygulamaları hk.25 Mayıs 1999B.07.0.GEL.0.66/6650-150/20762
Şirketin devir bilançosunda yer alan ve sonraki döneme devreden KDV’nin, devreden şirket tarafından indirim konusu yapılabilecektir.25 Mayıs 1999B.07.0.GEL.0.52/5217-27/20666
Apartmandaki konutlara verilen hizmetler ile ortak giderlerin karşılanması amacıyla malik veya kiracılardan gider karşılığı, toplanan paraların yatırılması suretiyle apartman yönetimi tarafından bankalarda açılmış bulunan mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerekmekte iken apartmanın dış cephelerinin kira bedeli kat maliklerinin geliri sayıldığından gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.01 Haziran 1999B.07.0.GEL.0.40/4006-399/22000
Banka ve sigorta şirketleri dışındaki kişi ve kuruluşların mevduat faiz gelirlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hakkında.03 Haziran 1999B.07.0.GEL.0.56/5601-702/22444
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymet teslimleri katma değer vergisine tabi bulunmamakta olup, iktisadi kıymetlerin satışından elde edilen hasılat ticari kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır.04 Haziran 1999B.07.0.GEL.0.44/4425-171/22688
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymet teslimleri katma değer vergisine tabi bulunmamaktadır.04 Haziran 1999B.07.0.GEL.0.44/4422-29/22662
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin çiftçilerden aldıkları mallar için müstahsil makbuzu düzenleyip düzenlemeyecekleri hk.04 Haziran 1999B.07.0.GEL.0.44/4428-42/22686
..... Bankası kuruluş anlaşmasının 14. maddesinde yer alan düzenlemenin vergi kanunları karşısındaki durumu hakkında..10 Haziran 1999B.07.0.GEL.0.56/5601-1009/23530
Mükellefiyetin terk edilmesi ve ticari faaliyetine devam imkanının kalmadığı tarih itibariyle faaliyetini terk ettiğinin kabulü ile o yıla ilişkin hayat standardı temel gösterge tutarının kıst uygulanması gerekmektedir.14 Haziran 1999B.07.0.GEL.0.40/4010-73/22698
Banka tarafından KDV iadesi ile ilgili olarak düzenlenen teminat mektuplarının B.S.M.V. Karşısındaki durumu hakkında.15 Haziran 1999B.07.0.GEL.0.56/5601-1041/24187
Kooperatiflerin üyelerine yaptırdığı orman emvali kesme, sürütme, nakliye ve istif işleri karşılığında Orman İşletmesinden aldığı istihkakı üyelerine verirken % 2 oranında gelir vergisi ve hesaplanan gelir vergisi üzerinden de % 10 oranında fon payı tevkifatı yapması gerekmektedir.16 Haziran 1999B.07.0.GEL.0.44/4401-205/24234
Mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın şirket adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanların esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağı hk.16 Haziran 1999B.07.0.GEL.0.44/4407-1185/24233
Her yıl belirlenen tutarların altında kalan satışlarda Ö.K.C. kullanma mecburiyetinin bulunduğu hk.16 Haziran 1999B.07.0.GEL.0.65/6516-423/024322
Mevduat toplamayan bankaların açmışoldukları yatırım kredileri dolayısıyla lehlerine aldıkları paraların B.S.M.V.’ye tabi olup olmayacağı hakkında.22 Haziran 1999B.07.0.GEL.0.56/5601-279/25321
Mahsubu istenilen vergi borcu için ilgili belgelerin ibraz edildiği veya Yeminli Mali Müşavir raporu verildiği tarihe kadar gecikme zammı uygulanması gerekmektedir.29 Haziran 1999B.07.0.GEL.0.52/5274/26908
Uluslar arası taşımacılıkta Türkiye’ye giriş ve çıkış tarihleri, istisna giriş veya çıkış tarihlerinden daha erken bir dönemde beyan edilmesi mümkün değildir.Kanunun bu maddesine göre, mükellefin faaliyetiyle ilgili alış ve giderlerine ödenen katma değer vergisinden, bir vergilendirme döreminde gerçekleşen uluslar arası taşımacılıkla ilgili kısmı indirim ve iade konusu yapılabilecektir.29 Haziran 1999B.07.0.GEL.0.52/5214-3/26910
Dernek, birlik, federasyon ve konfederasyonun kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ettiği gayrimenkuller için Çevre Temizlik Vergisi ödeneceği tabidir.04 Temmuz 1999B.07.0.GEL.0.66/6601-504/13216
Kişilerden yersiz olarak alınan \"ithal talep harcı\"nın iadesi; gümrük idarelerine verilen beyannameler üzerinden alınan eğitime katkı payının ise iade edilmemesi gerekmektedir. Aynı zamanda, motorin ithal eden söz konusu kişilerin indirim hakkı bulunduğundan yersiz olarak ödedikleri KDV\'nin iadesi mümkün değildir.07 Temmuz 1999B.07.0.GEL.0.59/5911-71/028588
İndirimi mümkün olmayan verginin,basit usuldeki ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.07 Temmuz 1999B.07.0.GEL.0.44/4429-1-28335
Kooperatifler ve diğer kurumlar tarafından Orman İdaresine taahhüt karşılığında yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi ve ağaçların toplanması, taşınması işlerinde tarım araçlarını ve el emeklerini kullanmak suretiyle çalıştırılan orman köylülerinin bu hizmetlerinin zirai hizmet kapsamında değerlendinilmesi gerekmektedir.08 Temmuz 1999B.07.0.GEL.0.41/4102-170/28615
V.İ.V. tarhında gayrimenkullerin muris tarafından 1998/99 yılı emlak oranlarını bildirilmesi gerekirken 1999 yılı için geçerli olan değerlerin beyan edilmesi nedeniyle beyanda maddi hata yapıldığı kabul edilerek gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması gerekir.09 Temmuz 1999B.07.0.GEL.0.60/6015-4312/028971
Mükellefler faaliyetleriyle ilgili olarak birden fazla Ö.K.C. kullanabilir.12 Temmuz 1999B.07.0.GEL.0.65/6516-438/029449
Servis otoları kullanmak veya alıcıların ayağına gitmek suretiyle emtia satışı veya hizmet ifasında bulunan mükellefler bu faaliyetleriyle fatura veya perakende satış vesikalarını düzenlemeleri şartıyla ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda değildir.12 Temmuz 1999B.07.0.GEL.0.65/6516- 441/029452
Ö. K. C. kullanan mükellef elinde bulunan mali hafızayı, taşıdığı sicil numarasından farklı bir sicil numarası ihtiva eden başka bir Ö.K.Cihazda kullanamaz.12 Temmuz 1999B.07.0.GEL.0.65/6516-29453
Cari işlemler hesabını yıl sonunda kapatamayan banka şubelerinin B.S.M.V. karşısındaki durumu hakkında.12 Temmuz 1999B.07.0.GEL.0.56/5601-1046/29432
Götürü usule tabi olan mükelleflerden, emtia imalatı ile uğraşanlar,börek, tatlı, muhallebi, işkembe, paça, köfte, ciğer, kokoreç, piyaz, sandviç, şıra, boza, salep, dondurma, turşu vb. nitelikteki emtiayı işletmesinde servis yapmak suretiyle satanlar ile kahvaltı veren işletmeler gerçek usulde vergilendirilmektedir.13 Temmuz 1999B.07.0.GEL.0.44/4405-1037/29600
Taşıt işletmeciliğinden dolayı götürü usulde vergiye tabi olan mükelleflerin devamlılık arzetmeyecek şekilde zorunlu durumlarda tek bir tespite dayalı olarak şehirlerarası taşımacılık yaptıkları takdirde basit usuldeki mükellefiyetlerinin devam ettirilmesi, ancak devamlılık arzedecek şekilde şehirlerarası taşımacılık yaptıklarının birden fazla tesbite dayanılarak belirlenmiş olması halinde ise bu mükelleflerin gerçek usulde vergilendirilmesi gerekmektedir.13 Temmuz 1999B.07.0.GEL.0.44/4405-1060/29599
Motorlu üç tekerlekli araba ile faaliyette bulunanların esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.13 Temmuz 1999B.07.0.GEL.0.44/4408-19/29598
Ticaret borsalarında tescil ettirilerek yapılan zirai ürün alım-satım işlemlerinde, vergi tevkifatı % 50 oranında indirimli (%1, %2) olarak uygulanmaktadır.16 Temmuz 1999B.07.0.GEL.0.41/4118-26/30515
Teknolojik ve ekonomik olarak ömrünü doldurmuş veya benzeri sebeplerle hurdaya ayrılacak olan Ö.K.C.’ler mali hafızaları saklanmak suretiyle satışının yapılabilmektedir.17 Temmuz 1999B.07.0.GEL.0.65/6518-59/39258
Yatırım Teşvik Belgeli ithal edilen insan ve yük taşımak amacıyla imal edilmemiş, mikser monteli kamyonun ithalinde KDV ertelemesi uygundur.20 Temmuz 1999B.07.0.GEL.0.52/5249-11/30946
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen kermeslerden elde edilen gelirlerin şehit öğretmen ailelerine hediye çeki ile verilmesi halinde, vergiden istina edilmesi hk.20 Temmuz 1999B.07.0.GEL.0.60/6033-03/031075
Kanuni süresinden sonra verilen beyannamelerden eğitime katkı payı alınıp alınmayacağı hk.26 Temmuz 1999B.07.0.GEL.0.30/3011-341-364/31935
Türkiye’de kurulu bankaların, yurt dışındaki şubelerince, Türkiye’deki yerleşik kişi ve kuruluşlara kullandırılan kredilere “0” nispetinde damga vergisinin uygulanması mümkün değildir.02 Ağustos 1999B.07.0.GEL.0.62/6213-148/032885
Mirasçılara ödenen sigorta tazminatı veraset yoluyla intikal sayıldığından Veraset ve İntikal Kanunu’nun 16. maddesi gereği vergilendirilmesi gerekir.05 Ağustos 1999B.07.0.GEL.0.60/6026-134/033606
Basit usule tabi mükellefin nakliyecilik faaliyetince kullandığı taşıta ait bakım ve onarım giderlerinin ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmasının mümkün olmadığı hk.09 Ağustos 1999B.07.0.GEL.0.44/4429-3/33871
Damga Vergisinin Kanuni süresinde ödenmediği takdirde vergi ziyaı cezası uylanmaz, özel usulsüzlük cezası uygulanır.16 Ağustos 1999B.07.0.GEL.0.62/6203-495/34822
Yüzme havuzunun filtre ve devri daim motorlarının yaptırılması ile çevre aydınlatılması için direk satın alınması işleri bu kapsama girmediğinden vergiye tabi bulunmaktadır.18 Ağustos 1999B.07.0.GEL.0.52/5265-31/35320
Gerçek usulde G.V. mükellefi olan doktorların serbest meslek erbabı olmaları sebebiyle, Ö.K.C.kullanma mecburiyeti yoktur.27 Ağustos 1999B.07.0.GEL.0.65/6527-142/036271
Oto komisyoncuları (motorlu kara taşıtlarının alım, satım ve kiralanması) işleriyle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlenmesi şartıyla, Ö.K.C. Kullanma mecburiyeti yoktur.27 Ağustos 1999B.07.0.GEL.0.65/6527-143/036270
Şirket adına yemek satışı yapılıp, karşılığında toplu fatura düzenlemesi halinde, ÖKC kullanma mecburiyeti yoktur.27 Ağustos 1999B.07.0.GEL.0.65/6516-445/36272
Murisin kasasında bulunan parasal değeri olmayan gelecek yıllara ait kar payı kuponları ile sermaye arttırma kuponlarının hisse senedi gibi değerlendirilmesi mümkün olmadığından, V.İ.V.’ne tabi değildir.27 Ağustos 1999B.07.0.GEL.0.60/6000-2125/036246
İhracatı teşvik belgesi kapsamı dışında olan işlemler için vergi, resim, harç istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hakkında.31 Ağustos 1999B.07.0.GEL.0.56/5601-1025/036492
Serbest Bölgede faaliyette bulunan gerçek kişinin vefatı halinde, mülkiyetinde olup bu bölgede bulunan malların mirasçılarına intikali dolayısıyla mirasçılardan V.İ.V. aranılması gerekmektedir.31 Ağustos 1999B.07.0.GEL.0.60/6000-2181/036474
Depremde gayrimenkullerde meydana gelen zararlara ilişkin sigorta şirketlerince yapılan ödemelerin ivazsız intikal sayılamayacağı, bu tür ödeme yapılanlardan V.İ.V. ilişiği olmadığına dair belge aranılmadan ödeme yapılması gerekmektedir.31 Ağustos 1999B.07.0.GEL.0.60/6038-09/036475
Servis otoları ile ya da diğer yollarla alıcıların ayağına gitmek suretiyle yapılan hizmet-satışlar da perakende satış vesikaları düzenlemesi şartıyla Ö.K.C.kullanma mecburiyeti bulunmaması hk.01 Eylül 1999B.07.0.GEL.0.65/6516-446/036682
İnşaat taahhüt işi kapsamına giren işlerde, bu iş için kullanılan malzeme bedeli de istisna kapsamında olup, malzeme bedelinin ayrılarak katma değer vergisine tabi tutulması söz konusu değildir.03 Eylül 1999B.07.0.GEL.0.52/5279-6718/037111
Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki ertelemeler için verilmiş teminatın, ayrı mükellefiyeti bulunan adi ortaklığı tarafından beyan edilen katma değer vergisi gözönüne alınarak çözülmesi mümkün değildir.03 Eylül 1999B.07.0.GEL.0.52/5274-146/37110
Sağlık ve Eğitim konularında faaliyette bulunmak üzere kurulduğu anlaşılan Ankara Lösemili Çocuklar Vakfına, Özel Bir TV Kanalı tarafından yapılan bağışlar V.İ.V.K.’na göre vergiden muaftır.07 Eylül 1999B.07.0.GEL.0.60/6001-680/037759
Bankaların kredi kartlarından alış veriş puanına göre verdikleri hediyelerin veraset ve intikal vergisine tabi olup olmayacağı hakkında.15 Eylül 1999B.07.0.GEL.0.60/6001-677/38981
Murise ait vadeli mevduat hesaplarında bulunan paraların ölüm tarihindeki faizli bakiyelerinin veraset ve intikal vergisinin tarhına esas alınması gerektiği hakkında.15 Eylül 1999B.07.0.GEL.0.60/6000-2178/038863
Yurt dışında vefat eden kişilerin cenazelerinin Türkiye'ye taşıma ve diğer hizmetlerinin KDV'ne tabi olduğu hk.15 Eylül 1999B.07.0.GEL.0.53/5301-2757/038979
İhracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerde Banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası hakkında.15 Eylül 1999B.07.0.GEL.0.56/5601-353/038853
Mükellefin besicilik faaliyetinin zirai faaliyet olarak değerlendirilmesi, bu faaliyetten doğan kazancın da zirai kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi ve besicilik faaliyetinde kullanılan büyükbaş hayvan sayısının GVK 54’üncü maddede belirlenen ölçünün altında olması durumunda ise, mükellefiyet kaydının terkin edilerek hasılatları üzerinden yapılacak tevkifatla vergilendirilmesi gerekmektedir.24 Eylül 1999B.07.0.GEL.0.41/4102-191/040506
Ö.K.C. satış fişlerinde bulunması gereken bilgilerin neler olduğu Hk.01 Ekim 1999B.07.0.GEL.0.65/6508-59/41593
Gerek kambiyo satışında gerekse döviz olarak lehe alınan paranın hesabında Merkez Bankası kurlarının değil, hangi kurla işlem yapılmışsa o kurun esas alınması gerektiği hakkında.01 Ekim 1999B.07.0.GEL.0.56/5601-452/041595
İşyerinin kapatılması halinde, Ö.K.C.'nın mali hafızasının yetkili servis tarafından sökülüp saklanması gerektiği hk.01 Ekim 1999B.07.0.GEL.0.65/6516-453/41588
ÖKC’da fiş verme limitinin günün koşullarına göre yükseltilmesinin mümkün olmadığı hk.01 Ekim 1999B.07.0.GEL.0.65/6508-63/41591
Maliye Bakanlığınca onaylanmış olması şartıyla “ON-LİNE ” çalışan bilgisayar bağlantılı Ö.K.C. kullanılmasının mümkün bulunduğu hk.01 Ekim 1999B.07.0.GEL.0.65/6516-54/41585
Noterler Birliği’nce kurulan vakıf tarafından depremden etkilenen noterlere veya eş ve çocuklarına yapılacak yardımların veraset ve intikal vergisinden istisna tutulmasının mümkün bulunmadığı hk.06 Ekim 1999B.07.0.GEL.0.60/6003-155/042101
Mükellefin bir biçerdövere sahip olması nedeniyle gerçek usulde zirai kazanç mükellefi olması ve sahip olduğu biçerdöveri eşine kiraya vermesi halinde elde edeceği gelirin zirai kazancın tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.08 Ekim 1999B.07.0.GEL.0.41/4102-206/53747
Avrupa Birliğine üye ülkeler dışındaki üçüncü ülkelerden veya sınır ticareti yoluyla ithal edilen akaryakıtların tesliminde ise ithal tarihinde geçerli olan tavan fiyata, ürünün gümrük vergisi ve akaryakıt fiyat istikrar fonunun dahil edilerek akaryakıt tüketim vergisi matrahının tespit edileceği belirtilmiştir.13 Ekim 1999B.07.0.GEL.0.59/5911-85/043053
Ödeme kaydedici cihazın, yapılamayacak derecede arızalı olması, ekonomik ömrünü doldurması veya benzeri bir sebeple kullanamaması halinde, yetkili servis elemanından alınacak bir rapora dayanarak vergi dairesine gerekli tespitleri yaptırdıktan sonra mali hafızası kendinde kalmak şartıyla (parçalarını satmak veya sair şekilde değerlendirmek suretiyle) hurdaya ayırması mümkündür.18 Ekim 1999B.07.0.GEL.0.65/6518-62/044267
Kozmetik imalinde üretim girdisi olarak kullandığı propan ve bütan gazından dolayı Akaryakıt Tüketim Vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.19 Ekim 1999B.07.0.GEL.0.59/5910-45/044750
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınaait bir iktisadi işletme oluşmaması ve deri ve bağırsak teslimlerinin herhangi bir iktisadi işletme bünyesindegerçekleşmemiş olması nedeniyle K.V’. ve K.D.V’ne tabi olmayacağı, bu teslimler için Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanacağı hk.19 Ekim 1999B.07.0.GEL.0.51/5144-499/44494
Bahçe ve çim armatürleri teslim ve montaj işlemlerinde uygulanacak KDV hk.24 Ekim 1999B.07.0.GEL.0.55/5517-1698/043381
Mülkiyeti Gençlik ve Spor Gn. Müdürlüğüne kullanım hakkı ..... İl Başkanlığına ait iktisadi işletmenin kiralanması durumunda uygulanacak KDV hk.25 Ekim 1999B.07.0.GEL.0.55/5517-1698/045984
Yapım işleri ile ilgili hakediş tutarları üzerinden hesaplanması gereken KDV tutarları, istihkak bedeli olarak kabul edilemeyeceğinden gelir vergisi tevkifat matrahına ve damga vergisi matrahına dahil edilmeyecektir.25 Ekim 1999B.07.0.GEL.0.40/4006-426/045852
Okul kooperatif ve kantinlerinin sadece öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan satışların KDV'nin konusunu eşkil etmediği hk.05 Kasım 1999B.07.0.GEL.0.53/5317-1721/047884
Her bir parti ithalatları için münferit banka teminat mektubu verebilecekleri gibi, ileride yapacakları ithalatlarını da kapsayacak şekilde kendi firmaları adına global bir banka teminat mektubu verebileceklerdir.12 Kasım 1999B.07.0.GEL.0.59/5910-46/049320
1997 yılında götürü usulde vergilendirilirken 01.01.1998 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilme kapsamına alınan ödevlinin, götürü usulde vergilendirildiği dönemde tevkif yoluyla ödediği vergilerin 1998 yılı yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup edilmesi gerekmektedir.15 Kasım 1999B.07.0.GEL.0.40/4009-46/49678
Şirket tarafından vergi mükellefiyeti olmayan (nihai tüketici) kişiden satın alınan mal ve hizmet için gider pusulası düzenlenmesi ancak, vergi tevkifatının yapılmaması gerekmektedir.16 Kasım 1999B.07.0.GEL.0.44/4422-33/49938
İthal edilen akaryakıt ürünlerinin satışı halinde uygulanacak A.T.V. hk.20 Kasım 1999B.07.0.GEL.0.59/5911-1/047415
Mükellefin G.V.K.'nun 47 ve 48. maddelerde yazılı şartları topluca taşıması halinde, basit usulde vergilendirilebileceği hk.24 Kasım 1999B.07.0.GEL.0.44/4402-134/51077
Üniversitenin Derneğine ait kantininin kamu mensubu kişilere hizmet vermesi durumunda da kurumlar vergisinden muaf tutulmaması gerekmektedir.29 Kasım 1999B.07.0.GEL.0.51-501/57718
Nakil vasıtası sahibi olan mükellefin zirai kazancının GVK.'nun 53. maddesi gereğince gerçek usulde tespit edilerek vergilendirilmesi hk.30 Kasım 1999B.07.0.GEL.0.41/4102-052154
Bürosunu sadece müşteri ile irtibat için kullanan, herhangi bir emtia satışı yapmayan, müşterinin ayağına gitmek suretiyle hizmet veren ve ücretini büroda değil de işin yapıldığı mahalde tahsil eden mükelleflerin, söz konusu faaliyetleri için ödeme kaydedici cihaz kullanması gerekmez.02 Aralık 1999B.07.0.GEL.0.65/6527-145/52744
Ödeme kaydedici cihazların bakım onarımı konusunda yetki belgesi bulunmadan ödeme kaydedici cihazlara müdahale ettiği tespit edilen mükellefler hakkında her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununa bağlı usulsüzlük cezalarına ait cetvelde yer alan birinci derece usulsüzlük cezalarının beş katı tutarında ceza kesileceği hk.07 Aralık 1999B.07.0.GEL.0.65/6518-65/53394
3100 sayılı Kanunun mükerrer 8. maddesinin 1 numaralı fıkrasında yazılı fiilleri işleyenlere için yapılacak işlemler hk.07 Aralık 1999B.07.0.GEL.0.65/6516-472/5034
ÖKC, Hurda, Mali Hafıza, Yetkili Servis07 Aralık 1999B.07.0.GEL.0.65/6518-64/53396
İstisna kapsamına konut yapı kooperatiflerine taahhüt çerçevesinde yapılan teras izolasyon işleri de girmektedir08 Aralık 1999B.07.0.GEL.0.52/5265-33/54000
İthal edilen petrol ürünlerinde ödenecek A.T.V. hk.08 Aralık 1999B.07.0.GEL.0.59-5910-117/54119
Bir biçerdövere sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde vergiye tabi olduklarından yıllık gelir vergisi beyannamesi, muhtasar beyanname ve katma değer vergisi beyannamesi vermesi gerekmektedir.08 Aralık 1999B.07.0.GEL.0.41/4102-207/053748
A.Ş.'in süresinde ihtirazi kayıtla verdiği kurumlar vergisi beyannamesinde, yatırım harcamaları için yararlanılacak yatırım indirimi oranınının değiştirilmesi hk.14 Aralık 1999B.07.0.GEL.0.45/4500-28583/46778
Şirket tarafından tahsil edilen yönetim ücreti ve başarı primlerini 1998 yılına ilişkin olarak verilen yıllık GV. beyannamesi ile bildirilen gelirden gider olarak indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.15 Aralık 1999B.07.0.GEL.0.40/4005-14/55274
Mükellefin eşine nakden veya hesaben kira ödemesinde bulunmaması başka bir ifade ile işyeri kirası olarak hesaplarında gider göstermemesi halinde, söz konusu gayrimenkulün emsal kira bedelinin tevkifata tabi tutulmaksızın, eşi tarafından elde edilmiş gayrimenkul sermaye iradı olarak yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.18 Aralık 1999B.07.0.GEL.0.43/ 4303-47/48311
Gayrimenkulün emlak vergisi değeri emsal kira bedeline göre değil, elde edilen gerçek kira gelirine göre tespit edilerek gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir.23 Aralık 1999B.07.0.GEL.0.43/4303-48/49240
Sanayi Sicil Belgesine sahip olmayan mükelleflerin belirli şartlar çerçevesinde, tecil- terkin uygulamasından yararlanabilecekleri hk.24 Aralık 1999B.07.0.GEL.0.55/5511-1901/57013
Satın alınan ve iktisap tarihinden İtibaren 4 yıl geçmeden elden çıkarılan araziden elde edilen kazancın 01.01.1999 tarihine kadar değer artışı kazancı olarak, bu tarihten sonra ise diğer kazanç ve irat olarak beyan edilmesi gerekmektedir.25 Aralık 1999B.07.0.GEL.0.43/4305-99/49946
Kazancın yetersizliği nedeniyle yararlanılamayan yatırım indiriminin sonraki yıl kazançlarından yeniden değerleme oranında artırılarak (endekslenerek) indirilmesi uygulaması, 01.01.1995 tarihinden sonra yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırım harcamaları için uygulanabilmektedir.28 Aralık 1999B.07.0.GEL.0.45/4500-29939/50979
Takvim yılının birinci yarısı içinde işini bırakan diğer ücret sahiplerinden, keyfiyeti takvim yılının ikinci yarısı girmeden haber verenlerin ikinci taksite isabet eden vergileri terkin olunur.29 Aralık 1999B.07.0.GEL.0.44/4403-319/57703
Biçerdöver sahibi çiftçiler ile kamyon gibi biçerdöver mahiyetindeki motorlu araçlara sahip olan çiftçilerin zirai kazançlarının gerçek usulde tespit edilmesi gerekir.05 Ocak 2000B.07.0.GEL.0.41/4102-211/1536
Çiftçilerin kendi ürettikleri ürünleri satmak üzere mahalle veya çevre pazarlara götürerek satmaları ve bu satışlarını belediyece Pazar yeri olarak ayrılan yerlerde herhangi bir yer tahsisi olmadan günlük işgaliye harcı ödemek suretiyle yapması durumunda bu faaliyetin zirai faaliyet, üretilen ürünlerin Pazar yerinde aylık kira alınmak suretiyle belediyece tahsis edilen yerlerde satılması durumunda bu yerler işyeri sayıldığından ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.05 Ocak 2000B.07.O.GEL.0.44/4407-1580/640
Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması halinde hakediş belgelerine uygulanacak KDV hk.06 Ocak 2000B.07.0.GEL.0.52/5210-6/689
Firma tarafından konut yapı kooperatifi binalarının dış cephesinin cam mozaikle kaplanması işleminde, söz konusu protokolün inşaat taahhüt işine ilişkin bir sözleşme olarak değerlendirilmesi ve istisna uygulanması mümkün bulunmaktadır.06 Ocak 2000B.07.0.GEL.0.52/5274-161/690
İşletmeden çekilmeden veya satılmadan ticari işletmeye dahil nakil vasıtalarının kiraya verilmesi ile vergiye tabi muameleler sona ermemekte ve işi terk gerçekleşmemektedir.08 Ocak 2000B.07.0.GEL.0.40/4035-207/668
Kanunla kurulan vakıflardan 29.07.1998 tarihinden önce bankalarda açılmış olan vadeli hesaplara yürütülen faizlere tevkifat uygulanmaması gerekmektedir.11 Ocak 2000B.07.0.GEL.0.51/5109-252/2780
Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin ödenmesi hk.13 Ocak 2000B.07.0.GEL.0.66/6685--
Kanuni süresi içerisinde verilmeyen beyannamelerden alınacak eğitime katkı payı hk.26 Ocak 2000B.07.0.GEL.0.63/6383-205/3299
Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanların ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilmektedir.27 Ocak 2000B.07.0.GEL.0.44/4418-8-3623
Kanunla kurulan derneğin bankada bulunan mevduat hesaplarına tevkifat yapılmayacağı hk.28 Ocak 2000B.07.0.GEL.0.51/5144-503/3762
Finansal Kiralama Şirketlerinin yaptıkları peşin döviz işlemleri ve vadeli döviz işlemleri sonucunda meydana gelen arbitraj işlemi ile bu işlemler sonucu dövizler arasındaki kur farkından lehe kalan paraların B.S.M.Vergisinden istisna edilip edilmeyeceği hakkında.11 Şubat 2000B.07.0.GEL.0.56/5601-269/6124
Odanın üyelerine yaptığı tohum satışlarının üretim girdisi niteliğinde olması halinde, Vergi Usul Kanununda geçen belgelerin kullanılması şartıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır.11 Şubat 2000B.07.0.GEL.0.65/6527-148/6232
Banka Yardımlaşma Sandığı Vakfı mensubununvefatı nedeniyle, mirasçılarına yapılan ödemelerin Veraset ve İntikal Vergisine tabi olup olmayacağı hakkında.14 Şubat 2000B.07.0.GEL.0.60/6026-152-6578
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavirlerin, kendilerinin ve işe yeni başlayanların vergi levhalarını tasdik edebileceklerdir.23 Şubat 2000B.07.0.GEL.0.28/2803-5-794/8551
Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün 7269 sayılı Kanuna göre yapacağı veya yaptıracağı konutlarla ilgili işlemlerinin vergi kanunları karşısındaki durumu hk.23 Şubat 2000B.07.0.GEL.0.52/5217/14/8268
Akaryakıt satışlarında, bayilerin aldıkları akaryakıt ile sattıkları akaryakıt miktarları arasındaki farkın fiili stok fazlalığı da otomatik olarak gider yazılacak ve dönem sonu stoku, fiili miktar kadar fazla gösterilmiş olacaktır.28 Şubat 2000B.07.0.GEL.0.59/5917-152/9078
Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üreticilere kullandırılan tarımsal kredilerde, bankalarca tarımsal krediye uygulanan faiz oranı arasındaki fark nedeniyle Hazine Müsteşarlığı tarafından görev zararı olarak banka gelirlerine alınan faizlerin B.S.M.V.’ye tabi olup olmadığı hakkında.29 Şubat 2000B.07.0.GEL.0.56/5600-256/9382
Vakfın, kendisine bağışlanan gayrimenkuller dolayısıyla V.İ.V.’ den muaf olup olmayacağı hakkında.29 Şubat 2000B.07.0.GEL.0.60/6001-683/9394
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden isteyenler defterdarlık veya birliklerin iznine gerek kalmadan kayıtlarını kendileri tutabilecektir.01 Mart 2000B.07.0.GEL.0.44/4428-92/9645
Noterler arasında birlik ve yardımlaşmayı sağlamak amacıyla kurulan emeklilik yardım fonundan, ölen üyelerin eş ve çocuklarına yapılan ödemelerin V.İ.V.’ ne tabi olup olmayacağı hakkında.06 Mart 2000B.07.0.GEL.0.60/6003-155/10612
Yurt dışında ödenen vergilerin hesaplanankurumlar vergisinden mahsup edilip edilmeyeceği ve geçici vergi hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.07 Mart 2000B.07.0.GEL.0.50/5011-168/10995
Hazine’den tahsil edilen faizler için, hataenödenen banka ve sigorta muameleleri vergisinin iade edilip edilmeyeceği hakında.08 Mart 2000B.07.0.GEL.0.56/5601-690/11241
Vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili yüklenilen KDV'nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV'den indirilip indirilemeyeceği hk.14 Mart 2000B.07.0.GEL.0.52/5232-7/13654
Tecil-terkin işlemlerinde, yeni sanayi sicil belgesi göre işlem yapılıp yapılmayacağı hk.15 Mart 2000B.07.0.GEL.0.53/5311-2333/13965
Bir ticari organizasyon olmaksızın, zaman zaman yedieminlik faaliyetinde bulunanlara ilgili idarelerce bu hizmetleri dolayısıyla yapılan ödemeler ücret niteliği taşıdığından, söz konusu ödemeler katma değer vergisinin konusuna girmemektedir.24 Mart 2000B.07.0.GEL.0.53/5301-2776/13053
Emekli olmuş veya halen çalışmakta olan vakıf üyelerinin yatırmış oldukları primlerin değerlendirilmesi sonucunda yapılan nema ödemelerinin menkul sermaye iradı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.24 Mart 2000B.07.0.GEL.0.40/4006-485/13104
Gerek emekli olmuş gerekse halen çalışmakta olan üyelere yatırmış oldukları primlerin değerlendirilmesi sonucu yapılan nema ödemelerinin menkul sermaye iradı (alacak faizi) olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.24 Mart 2000B.07.0.GEL.0.40/4006-485/13104
Taksi işleten ve götürü usulde vergilendirilen mükellefler, 1.1.1999 tarihinden itibaren basit usulde vergilendirme kapsamına alındığından bu tarihten itibaren bu mükelleflere yapılan ödemeler vergi tevkifatına tabi tutulmamaktadır.24 Mart 2000B.07.0.GEL.0.44/4417-302/12913
İlçe pazarında çay satışı faaliyetinde bulunanların vergi muafiyetinden yararlanıp yararlanamayacağı hk.24 Mart 2000B.07.0.GEL.0.44/4423-222/12914
Menkul sermaye iratları ile menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları için yıllık beyanname verilip verilmeyeceği hk.24 Mart 2000B.07.0. GEL.0.40/4076-49/13088
Trafik kazası sonucu hurda haline gelen araçla ticari faaliyetine devam etme imkanı kalmayan mükellefiyetinin kaldırılması gerekmektedir.27 Mart 2000B.07.0.GEL.0.40/4015-22/13207
Belediyelerin kamulaştırma suretiyle iktisap ettiği gayrimenkullerin KDV karşısındaki durumu hk.28 Mart 2000B.07.0.GEL.0.53/5301-2778/13477
Satılan enerji bedelinden, kesilecek TRT payının nasıl hesaplanacağı hk.29 Mart 2000B.07.0.GEL.0.49/4900-1387/13995
Hazine bonosundan elde edilen faiz geliri için beyanname verilip verilmeyeceği hk.29 Mart 2000B.07.0.GEL.0.40/4006-491/13979
Tüketici Fiyat Endeks'li Devlet Tahvilinin Gelir Vergisi Kanununa göre başka bir değere endeksli menkul kıymetler kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.30 Mart 2000B.07.0.GEL.0.40/4067-20/14029
Vakıf tarafından makbuz karşılığı bağış olarak toplanan kurban derisi ve bağırsakların satışı işlemlerinin KDV'ne tabi olup olmayacağı hk.30 Mart 2000B.07.0.GEL.0.55-5579-55-84/14045
Reklamasyon bedeli üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.30 Mart 2000B.07.0.GEL.0.55-5501-2693/14084
Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanına ait gayrimenkulün kiralanacağı ve Ticaret Odasınca tespit edilen kira bedeli üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.03 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.43/4305-517/14441
Tüzel kişiliği olmayan toplu konut site yönetimi tarafından, tüm kat maliklerinin ortak olduğu kapıcı dairelerinin kiraya verildiği, elde edilen kira gelirinin gayrimenkul sermaye iradı olarak beyannameye dahil edilip edilmeyeceği hk.03 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.43/4301-250/14440
Tüzel kişiliği olmayan toplu konut site yönetimi tarafından, tüm kat maliklerinin ortak oldukları kapıcı dairelerinin tamamının kat maliklerinin özel mülkiyetlerinde olması ve site yönetimi tarafından mesken olarak kiraya verilmesi durumunda, kat maliklerinin hisselerine düşen kira gelirinin, elde edildiği yıldaki istisna miktarını aşması halinde, kat malikleri tarafından gayrimenkul sermaye iradı olarak yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.03 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.43/4301-250/14440
Gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak dört yıl içinde elden çıkarılması halinde, elde edilen kazancın değer artışı kazancı olarak gelir vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.04 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.45/4500-30053/14714
Bakkaliye faaliyetinde bulunan mükellefin günlük hasılatı için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesi mümkün bulunduğundan özel usulsüzlük cezasının uygulanmasında bu hususun gözönünde bulundurulması gerekmektedir.06 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.44/4405-1066/15325
İzale-i şuyu yoluyla satışı yapılan bahçeli konutun KDV oranı hk.06 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.30/3019-348-375-5/15371
Depremde yıkılan, yanan veya tamamen kullanılmaz hale gelen binalarda çevre temizlik vergisi mükellefiyeti bu durumların meydana geldiği tarihten itibaren sona erecektir ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kullanılması yasak edilen binalara ait çevre temizlik vergisi de bazı şartlar sağladığında bu vergiden muaf tutulabilecektir.07 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.66/6601-544/15905
Depremde hasar gören binalara ait emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi hk.07 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.66/6685-4245/15904
Belediyeler ruhsat vermekle görevli olmadığı işyerleri için, ruhsat harcı veya \\\\07 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.66/6610-58/15906
Laboratuvar işletmeciliği (Tanı merkezi) faaliyetinden elde ettiği gelirin ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekmekte olup ödeme kaydedici cihaz alması ve kullanması gerekmektedir.07 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.40/4042 –47/15927
Şirketlerin amortismana tabi iktisadi kıymetleri için 213 sayılı V.U.K.’na göre, fevkalade ekonomik ve teknik amortisman oranı uygulanıp uygulanmayacağı hakknda.10 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.29/2976-317-856/16138
İşlem tarihi hatalı olan ödeme kaydedici cihaz fişleri ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununun 352/II-7. maddesi uyarınca ikinci derece usulsüzlük cezasının kesilmesi gerekir.11 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.66/6685-3745/33985
Şirketlerin, yatırım teşvik belgesi kapsamında bankalardan kullandıkları kredi dolayısıyla, banka lehine doğan B.S.M.V. için, şirketlere V.U.K. düzeltme hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hakkında.11 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.56/5601-1078/16463
Tasfiyesiz infisah hükmi şahsiyeti sona eren A.Ş. adına 4481 Kanuna göre kurumlar vergisi beyannamesi verilip verilmeyeceği hk.12 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.49/4924-48/16743
Tasfiyesiz infisah hükmi şahsiyeti sona eren A.Ş. adına 4481 Kanuna göre kurumlar vergisi beyannamesi verilip verilmeyeceği hk.12 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.49/4924-48/16743
Kurum tarafından maliyet-kar yönetimine göre düzenlenen sözleşmeler uyarınca taahhüt edilen inşaat işlerinin GVK’ nun 42. maddesi kapsamına girip girmediği hk.12 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.49/4929-209/16635
Üniversite Başkanının özel mülkiyetinde bulunan binayı üniversite namına bedelsiz olarak bağışlaması ve herhangi bir gider gösterilmemesi halinde, anılan kişinin G.M.S.İ. yönünden de yıllık gelir vergisi beyannamesi verip vermeyeceği hk.12 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.43/4309-517/16643
Mükellefin elde etmiş olduğu gayrimenkul sermaye iradını beyan ederken, ödemiş olduğu Bağ-Kur primlerini gider olarak indirmesi mümkün değildir.13 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.43/4301-255/16821
Gayrimenkullerin 1.1.1999 tarihinden önce elden çıkarılmasından sağlanan kazancın hesaplanmasında iktisap bedeli ile satış bedeli arasındaki farkın esas alınması gerekmekte olup, 01.01.1999 tarihinden sonra elden çıkarılacak gayrimenkuller için maliyet bedeli olarak, 1998 yılı emlak vergisi genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerleri esas alınacaktır.14 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.43/4305-194/17096
Genel Müdürlük personelinden alınan harcırah beyannamelerinde beyan edilen taksi ve dolmuş ücretleri ile bu personele verilen iş elbiselerinin diktirilmesi sırasında terzilere yapılan ödemeler karşılığında fatura, perakende satış vesikaları alınabilir.17 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.44/4428-101/17345
Gayrimenkullerin vergi değerleri dikkate alınmadan herbir daire sahibi adına yol harcamalarına katılma payı tahakkuk ettirilmesinin kanun hükümlerine uygun olup olmadığı hk.17 Nisan 2000B.07.0.GEL.66/6613-15/21369
Şahsi işletmeye yeni bir ortak alması sonucunda kısmi hisse devri olması ödeme kaydedici cihazının mali hafızasında kendisine ait mali bilgilerin de kayıtlı bulunması sebebiyle bahse konu işlemden dolayı ödeme kaydedici cihazın mali hafızasının değiştirilmesi gerekmez.17 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.65/6522-96/17538
Mükellefin işletmesine yeni bir ortak almasının kısmi hisse devri olduğundan, işletmedeki ödeme kaydedici cihazın mali hafızasının değiştirilip değiştirilmeyeceği hk.17 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.65/6522-97/17540
Ltd. Şirketin ihracatçı firmaya yaptığı fason işçilik hizmetinin, ihraç kaydıyla bir teslim olmadığından, tecil-terkin uygulaması kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.17 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.52/5211-103/15815
Mükellefiyet türünde değişiklik olması nedeniyle kollektif şirket adına basılan belgelerin limited şirket bünyesinde kullanılmasının mümkün olup olmadığı hakkında.18 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.29/2924-232-2347-17772
Mükellefler tarafından muhtasar beyanname ve KDV yıllık bildirimlerinin süresinde verilmediğinin tespit edilmesi halinde, V.U.K.’na göre cezai işlem yapılıp yapılmayacağı hakkında.18 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.30/3028-355-34/17774
Nakliyecilik faaliyetinde bulunan mükelleflerin hurdaya çıkardıkları araçlarını Vergi Dairesine bildirmemeleri durumunlarda işi bırakmanın nasıl ve ne zaman olacağı hakkında.18 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.29/2902-160-l00/17618
Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini kanuni süresinde verdikleri halde, ek gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini kanuni süresinde vermeyen mükellefler için ne gibi işlem yapılacağı hakkında.19 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.28/2822-30-145/18043
Sözleşme çerçevesinde gerçekleşen mirastan ivazlı feragat olayının V.İ.V. karşısındaki durumu hakkında.19 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.60/6004-18084
Verdiği beyannamede menkul sermaye iradının yanında gayrimenkul sermaye iradı ve ticari kazancı da bulunan ancak, pişmanlık dilekçesinden önce menkul sermaye iradı yönünden, V.D.'nin haberdar olması nedeniyle mükellefin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağı hk.19 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.30/3044-341-370/18033
Bir dönemde belge düzenine uymadığı hususunda 3 tespit yapılan, kendisine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerde, işyeri kapatma cezasının nasıl uygulanacağı hakkında.20 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.30/3026-354-501/18316
Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarına hibe yoluyla gönderilen malların ithali katma değer vergisinden istisnadır.21 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.55/5516-260/18391
Perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirle perakende satış fişleri ile belgelendirilebilecek satışlarında ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadır.21 Nisan 2000B.07.0.GEL.0.65/6521-22/18497
Pişmanlık hükümlerinin V.İ.V.’ de uygulanıp uygulanmayacağı hakkında.04 Mayıs 2000B.07.0.GEL.0.60/6000-2206/21253
Mükellefin ticari faaliyeti ile ilgilisi bulunmayan, ve isteğe bağlı olarak SSK'ya ödemiş olduğu primlerinin safi ticari kazancın tespitinde gider yazılıp yazılamayacağı hk.08 Mayıs 2000B.07.0.GEL.0.44/4429-7/21624
Kapı kapı dolaşarak mutfak eşyası pazarlayan kişinin vergi dairesine başvurup başvurmayacağı hk.11 Mayıs 2000B.07.0.GEL.0.44/4402-151/22394
Gerçek usulde vergilendirildiği faaliyetlerini 1.1.1994 tarihinden önce terk eden ve aynı işin devamı olmayan bir işe 1.1.1999 tarihinden sonra başlayan mükelleflerin gelir vergisi kanununda yer alan basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını topluca taşımaları kaydıyla basit usulde vergilendirilmeleri mümkündür.11 Mayıs 2000B.07.0.GEL.0.44/4405-1078/22393
İşyeri kapatma cezası uygulaması hakkında.12 Mayıs 2000B.07.0.GEL.0.30/ 3026-354-497/22660
İşletme hesabı defteri tutan mükelleflerin vermeleri gereken bildirimi süresi geçtikten sonra verdiği için, haklarında özel usulsüzlük cezası kesilip kesilmeyeceği hakkında.23 Mayıs 2000B.07.0.GEL.0.30/3028-355-32/24041
Tahlil için gönderilen örneklere ait düzenlenecek belgeler hk.24 Mayıs 2000B.07.0.GEL.0.29/2928-236-82/24424
Büyükşehir belediye sınırları içerisinde tuhafiyecilikle ilgili işyeri açmak isteyen mükellef basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını taşıması halinde basit usulde vergilendirmeden yararlanabilecektir.26 Mayıs 2000B.07.0.GEL.0.44/4405-1079/24919
Sakat raporu bulunanların, cep telefonlarının vergiden muaf tutulup tutulmayacağı hk.31 Mayıs 2000B.07.0.GEL.0.52-5201-60/22117
Taşımacılık hizmetinin başlaması ile hizmet verilmeye başlanacağından, her bir vergilendirme döneminde yapılan bu hizmetler için KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.31 Mayıs 2000B.07.0.GEL.0.52-5201-64/26122
Başkaca bir faaliyeti nedeniyle vergi mükellefiyeti olmayan Yapı Kooperatifinin, katma değer vergisi mükellefiyetinin terkin edilmesi gerekmektedir.05 Haziran 2000B.07.0.GEL.0.53-5317-1747/27016
Kira ödemesi olmadan dernek üyesinden kiralanan gayrimenkulden tevkifat yapılması hk.08 Haziran 2000B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-164
31.07.1995 tarihinden sonra arızi kazanç elde eden müteahhitin belge düzenleme yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı hk.15 Haziran 2000B.07.0.GEL.0.29/2924-232-2363/29064
Binek otomobillerine ait indirilemeyen katma değer vergisinin doğrudan gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirilmesinde kanunen bir sakınca bulunmamaktadır.20 Haziran 2000B.07.0.GEL.53/5379-31-84/29609
Derneklerin esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapacakları ödemelerden vergi tevkifatının yapılarak muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.27 Haziran 2000B.07.0.GEL.0.44/4417-311/30950
Spor Klubü Derneğinin, çay ocağı, büfe ve lokal işletme faaliyetinden dolayı, teslim ve hizmetleri katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.27 Haziran 2000B.07.0.GEL.0.54/5417-1740/31047
Deprem nedeniyle öğrencilere verilen bursların V.İ.V.K.'na tabi olup olmayacağı hk.27 Haziran 2000B.07.0.GEL.0.60/6033-07/ 31005
Kanuni defterlerin belli bir vergilendirilme döneminde kullanılması hakkında.28 Haziran 2000B.07.0.GEL.0.29/2908-183-3441/31229
Ticaret Borsasının borsa kotasyonu dışındaki ürünlerin tartımı ile üye olmayanlara hizmet verilmesi faaliyetlerini odaya bağlı bir iktisadi işletme oluşturacağından kurumlar ve katma değer vergisi mükellefiyetinin tesisi gerekmektedir.28 Haziran 2000B.07.0.GEL.0.55/5501-2701/31234
Pişmanlık talebiyle verilen beyannamelere istinaden tahakkuk ettirilen vergiler için, pişmanlık zammının aranılıp aranılamayacağı hakkında.03 Temmuz 2000B.07.0.GEL.0.30/3044-371-683/25047
Kazançları basit usulde vergilendirilen mükelleflerin belge düzenine uymamaları halinde, özel usulsüzlük cezası kesilip kesilmeyeceği hakkında.11 Temmuz 2000B.07.0.GEL.0.30/3026-354-508/33403
Akaryakıt satışlarında, bankalar tarafından nihai tüketiciden alınan komisyon bedeli için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hakkında.12 Temmuz 2000B.07.0.GEL.0.29/2921-229-194
Kuru mülkiyetin intifa hakkı sahibine veraset yoluyla intikalinde istisna uygulanıp uygulanmayacağı hakkında.17 Temmuz 2000B.07 .0.GEL.0.60/6000-2l96/33872
İşyerlerinde çıkan yangın sonucu varlıklarında meydana gelen zararlar nedeniyle, vergi borçlarını ödeyemeyen mükellefin borçlarının terkin edilip edilemeyeceği hakkında.18 Temmuz 2000B.07.0.GEL.028/2857-115-920/33804
Limited şirket ortaklarının basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını topluca taşımaları kaydıyla basit usulde vergilendirilmeleri, aksi halde gerçek usulde vergilendirilmeleri gerekmektedir19 Temmuz 2000B.07.0.GEL.0.44/4403-271/34349
Derneğin, vergi mükellefi olmayan gerçek kişilerden (ikinci el tabir edilen) kullanılmış mal ile hizmet alımlarının stopaja tabi olup olmadığı hk.20 Temmuz 2000B.07.0.GEL.0.44/4402-153/34476
7269 sayılı Kanuna göre, beyanname, taahhütname ve sözleşmelerin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olup, olmayacağı hk.21 Temmuz 2000B.07 .0.GEL.0.63/6389-66/35079
Eksik yapılan yatırım harcaması dolayısıyla,zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, eksik yapılan harcamanın öngörülen tutarın yüzde onuna göre karşılaştırılarak hesaplanacak tecil faizi ve faiziyle tahsil edilir.26 Temmuz 2000B.07.0.GEL.0.45/4500-30937/35747
Adli ve idari sorşturmalarda bilgi istenmesi durumunda vergi mahremiyetinin ihal edilip edilmeyeceği konusunda.04 Ağustos 2000B.07.0.GEL.0.28/2803-5-803/37030
Müteakip vergilendirme döneminde yapılması öngörülen yatırım harcamalarına, 01.01.1999 tarihinden sonra alınan Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında yapılacak yatırımlar ile ilgili olarak öngörülen yatırım harcamaları üzerinden yatırım indirimi uygulanabilir.09 Ağustos 2000B.07.0.GEL.0.45/4500-30940/37511
Ödeme kaydedici cihazını süresinde almadığı tespit edilip adına özel usulsüzlük cezası kesilen mükelleflere, aynı mahiyette yapılan her tespit için ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.11 Ağustos 2000B.07.0.GEL.0.65/6516-487/37955
Tüketilen elektrik bedelleri ile satın alınan haberleşme hizmetlerine ait faturalardaki katma değer vergisinin, bu teslim ve hizmetleri satın alan mükelleflerce söz konusu belgelerin defterlerine kaydedildiği dönemde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.15 Ağustos 2000B.07.0.GEL.0.40/4041-47/38601
Laboratuvar işletmeciliği yapan mükellefin, elde ettiği kazancın ticari faaliyet kapsamına girmesi nedeniyle başka laboratuvarlara tahlil için göndereceği örnekler için, sevk irsaliyesi düzenlemesi gerekmektedir.17 Ağustos 2000B.07.0.GEL.0.40/4003-72/38774
Vergi mahremiyetini ilgilendiren konular bilgi verilip verilemeyeceği hk.08 Eylül 2000B.07.0.GEL.0.28/2803-5-805/41932
Basit usulde vergilendirilen mükellefler hakkında asgari cezanın ne şekilde uygulanacağı hk.12 Eylül 2000B.07.0.GEL.30/3024-352-482/42231
Mükellefler tarafından kullanılan belgelerin basım ve dağıtımı hakkında.14 Eylül 2000B.07.0.GEL.30/3025-353-597/42578
Mükelleflerin kendi işyerleri arasında mal sevkiyatı yaparken sevk irsaliyesi düzenleyip düzenlemedikleri hakkında.14 Eylül 2000B.07.0.GEL.30/3026-354-511/42577
Kanunla kurulmayan dernek adına 29/07/1998 tarihinden önce bankalarda açılmış olan vadeli hesaplara yürütülen faizlerden tevkifat yapılmayacak ancak, bu tarihten sonra açılan veya vadesi yenilenen hesaplara yürütülecek faizlerden gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.19 Eylül 2000B.07.0.GEL0.51/5144-475/50532
Arazinin üzerindeki zirai ürünlerle birlikte kamulaştırmasında; arazi üzerindeki ürünler için yapılacak ödemelerin, elde eden çiftçinin tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.19 Eylül 2000B.07.0.GEL0.41/4106-391/42917
Hastalarından aldığı kan örneklerini kargo ile gönderen mükellefin sevk irsaliyesi düzenleyip düzenlemeyeceği hakkında.21 Eylül 2000B.07.0.GEL.0.29/2928-236-88/433854
Basit usule tabi mükelleflerin kullanacakları belgeler ile zarfların basımı, dağıtımı, izlenmesi ve kayıtlarının tutulması işlemlerinin ilgili mesleki teşekküllerce yürütülmesi uygun görülmüştür.25 Eylül 2000B.07.0.GEL0.44/4408-19/43869
Elektrikli aletlerin alım-satımı ve üretimi ile uğraşan mükelleflerin gerçek usulde vergilendirilmeleri gerekmektedir.28 Eylül 2000B.07.0.GEL0.44/4405-1095/44340
Şirketin yabancı para cinsi ile olan vadesi gelmemiş senetli alacak ve borçlarını dönem sonunda değerleme günü mkıymetine irca edip edemeyeceği hk.04 Ekim 2000B.07.0.GEL.0.29/2949-/45179
Köylere Hizmet Götürme Birliğinin faaliyetleri nedeniyle Veraset ve İntikal.Vergisine tabi olup olmayacağı hakkında.05 Ekim 2000B.07.0.GEL.0.51-501/57718
Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerin perakende satış fişi değil, yolcu taşıma bileti kullanmaları gerekmektedir.11 Ekim 2000B.07.0.GEL0.44/44423-228/46081
Kanuni süresinde verilmeyen veya eksik beyan edilen beyannamelerden dolayı mükelleflerin pişmanlık taleplerinin değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.17 Ekim 2000B.07.0.GEL.30/3044-371-685/47122
Mükelleflerin iş merkezleri dışında muhtelif şube, satış mağazası gibi yerlerin her katında birden fazla reyonlarda mallarını teşhir ederek, tanıtarak veya müşteriler tarafından ücret karşılığı alış veriş yapılarak faaliyette bulunulması halinde o kat için yalnızca bir adet vergi levhasının asılması şartıyla bu levhanın tasdiksiz fotokopilerinin de kullanılması mümkün olması hakkında.17 Ekim 2000B.07.0.GEL.28/2803-5/814/47121
Tarh zamanaşımı süresi dolmamış vergilerle ilgili düzenlenecek vergi inceleme raporuna dayanılarak tarhiyat yenilemesi yoluna gidilmesi hakkında.17 Ekim 2000B.07.0.GEL.0.28/2870-135-115/47120
Mükellefiyet kaydı olmayan ve tefecilik faaliyetinde bulunan kişilere yapılacak işlemler hk.20 Ekim 2000B.07.0.GEL.30/3018-347-7/47949
Türkiye\'deki bankaların yurtdışındaki bankalara yatırdıkları mevduatlar üzerinden sağladıkları gelirlerin % 5 oranında banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulmaması gerektiği hakkında.26 Ekim 2000B.07.0.GEL.0.56/5601-291-48969
Hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilmesi gereken çiftçilerden gerçek usulde mükellefiyeti öteden beri devam edenlerin mükellefiyet kayıtlarının terkin edilmesi yönünde herhangi bir taleplerinin bulunmaması halinde gerçek usulde vergilendirilmeye devam edilmesi gerekmektedir.02 Kasım 2000B.07.0.GEL.0.41/4106-395/50527
Köy Tüzel Kişiliklerine koruma işleri karşılığında yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılmaması, ancak Köy Tüzel Kişiliklerince bu hizmetleri ifa eden köylülere yapılan ödemeler üzerinden % 2 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.02 Kasım 2000B.07.0.GEL.0.41/4106-396/50528
ükelleflerin parsellenerek arsa vasfını kazanan taşınmazların arsa olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.03 Kasım 2000B.07.0.GEL.0.66/6664-947/59079
Sigorta şirketleri tarafından hak sahibinin mirasçılarına yapılan ödemelerin ne şekilde vergileneceği hakkında.20 Kasım 2000B.07.0.GEL.0.60/6038-11/54399
Bankalarca bastırılarak satılan çekler için ödenen değerli kağıt bedelleri, safi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilir.23 Kasım 2000B.07.0.GEL.0.40/4034-489
Bankalarca bastırılarak satılan çekler için ödenen değerli kağıt bedeli genel gider niteliğinde olduğundan safi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.23 Kasım 2000B.07.0.GEL.0.40/4034-489/55064
Civciv, yem, ilaç gibi üretim girdilerinin temin edilmesi suretiyle, civcivlerin beslenip bakımının yapılarak piliç haline getirilmesi ve ilgili firmaya geri verilmesi işleminin zirai hizmet kapsamında değerlendirilmesi ve tevkifata tabi tutulması söz konusu değildir.28 Kasım 2000B.07.0.GEL.0.41/4106-397/55892
Arazilerin kiralanmasından dolayı bu araziler üzerinde bulunan tarım ürünlerinin (buğday, patates, pancar) kaybından dolayı ödenecek ürün bedellerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.28 Kasım 2000B.07.0.GEL.0.41/4106-393/55893
Bir mükellefin birden fazla işyeri açması veya birden fazla motorlu taşıt çalıştırması durumunda basit usulden yararlanması mümkündür.28 Kasım 2000B.07.0.GEL0.44/4401-274/55871
Şirket tarafından yük boşaltma işini yaptırılan kimselere ödenen hammaliye ücreti için gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.06 Aralık 2000B.07.0.GEL.0.29/2926-234-297/57639
Yemek hizmeti veren işyerleri ile yemek fişi satışı faaliyetinde bulunan firmaların yemek fişi almak isteyen firmalara fatura düzenleyip düzenlemeyeceği hakkında.07 Aralık 2000B.07.0.GEL.0.29/2924-232-2398/58011
Şirkete ait olan ve vakfa bağışlanan arazi ve üzerindeki tesis ve demirbaşların, yine bu şirkete bedelsiz olarak yasal zorunluluk nedeniyle devredilmesinde, Veraset ve İntikal Vergisinin aranılıp aranılmayacağı hk.22 Aralık 2000B.07.0.GEL.0.60/6001-688/62224
Uzlaşma kapsamında olmayan cezalar için uzlaşma talebinde bulunan mükelleflerin bu talebinin reddedilmesi halinde 376. maddenin (vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirme ) uygulanması talebinin kabul edilip edilemeyeceği hakkında.11 Ocak 2001B.07.0.GEL.0.28/2864-124-2892/1520
Beyannamelerin tasdik ettirilmesi hakkında.16 Ocak 2001B.07.0.GEL.0.32/3224-2177/2562
Kamuya yararlı derneklerin katma değer vergisi, harç vergisi , damga vergisi, emlak vergisi ve belediye gelirleri yönünden vergiye tabi olamalrı hakkında.18 Ocak 2001B.07.0.GEL.0.51/5108-266/3580
Şahsın oğluna ücret ödediğini belirterek SSK\'ya kaydettirmesi ve ödediği ücretlerden kestiği sigorta primlerini söz konusu kuruma yatırması halinde, vergileme yönünden de ücretin ödenmiş olduğunun kabul edilerek gelir vergisine tabi tutulması ve tevkif edilen vergilerin muhtasar beyaname ile beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.18 Ocak 2001B.07.0.GEL.0.42/4214-1288-3539
Banka ve sigorta muameleleri vergisinde farklı oran uygulaması nedeniyle yapılacak iadelere faiz ödenip ödenmeyeceği hk.22 Ocak 2001B.07.0.GEL.0.56/ 5601-1118/4158
Mükelleflerin tutuklu bulunması bir mücbir sebep halidir.22 Ocak 2001B.07.0.GEL.0.28/2810-13-828/4124
Döviz alım belgelerinde yabancı dil ile açıklamada bulunulmasının kayıtların Türkçe tutulması zorunluluğuna aykırı olup olmadığı hakkında.23 Ocak 2001B.07.0.GEL.0.29/2918-215-55/4393
Bankaların afet konutlarıihalelerine katılmak isteyen firmalara vereceği teminat mektupları üzerinden alacağı komisyonlar BSMV \' ye tabidir.23 Ocak 2001B.07.0.GEL.0.56/5601-792/2115
Kur farkından lehe kalan paralar BSMV\'nden istisna edilecektir.24 Ocak 2001B.07.0.GEL.0.56/5601-269/4683
Trafik tescil işlemleri için kullanılan torba zarf ve telli dosya teslimi ile belgelerin belirli bir ücret karşılığı oda çalışanlarınca doldurulması durumunda hizmet karşılığı alınan bedellerin katma değer vergisine tabi tutulması, kurumlar vergisine tabi tutulmayacağı gerekmektedir.25 Ocak 2001B.07.0.GEL.0.52/5201-93/4806
İhracat sayılan satış ve işlemlere ilişkin olarak yapılan kambiyo işlelerinden doğan kambiyo BSMV istisna kapsamındadır.26 Ocak 2001B.07.0.GEL.0.56/5601-1120/5316
Özelleştirme idaresine ödenmek üzere bankalardan alınan döviz, döviz satış tutarı üzerinden BSMV\' ye tabidir.29 Ocak 2001B.07.0.GEL.0. 56/5601-555/5518
Bankaların, yatırım teşvik belgesine istinaden kullandırdığı kredilerin BSMV\'den isitisnası söz konusu değildir.29 Ocak 2001B.07.0.GEL.0.56/ 5601-821/5520
Gerek test sürüşü gerekse başka arazi araçlarını satın alarak işletme aktifine kaydetmesi durumunda, yüklenilen KDV'nin indiriminin mümkün bulunup bulunmadığı ve amortisman ayrılması hk.30 Ocak 2001B.07.0.GEL.0.29/2977-320-159/5827
BSMV\' de beyanname verme ve ödeme yükümlülüğü hk.31 Ocak 2001B.07.0.GEL.0.56/5601-1046/6289
Sigorta şirketlerinin prim gelirleri üzerindenüzerinen alacakları komisyonlar BSMV\' ye tabidir.01 Şubat 2001B.07.0.GEL.0.56/5601-323/6470
YMM'ler tarafından vergi dairelerine teslim edilen KDV iadesi tasdik raporlarının tanzim eden YMM.’ler tarafından geri çekilip çekilmeyeceği hakkında.07 Şubat 2001B.07.0.GEL.0.32/3224-2177/7497
Şirket adına tahakkuk ettirilen temerrüt faizleri üzerinden kesilerek vergi dairesine yatırılan BSMV\'lerin iade edilmesi mümkün değildir.12 Şubat 2001B.07.0.GEL.0.56/5601-1222/8656
Otomobilin ithal vya yerli olmasının taşıt alım vegisini etkilemez.14 Şubat 2001B.07.0.GEL.0.61/6109-114/9055
İşletmenin aktifinde kayıtlı olan gayrimenkulün kamulaştırılması sonucu tesliminin KDV'ne tabi olup olmayacağı hk.14 Şubat 2001B.07.0.GEL.0.52/5201-96/9019
Dernek tarafından çalıştırılan kaloriferciye yapılan ödemelerin ücret olarak vergilendirilmesi gerekir.15 Şubat 2001B.07.0.GEL.0.42/4213-2216/9281
Dernek tarafından çalıştırılan kaloriferciye yapılan ödemelerin ücret olarak vergilendirilmesi gerekir.15 Şubat 2001B.07.0.GEL.0.42/4213-2216/9281
Kayyımlara yapılacak ücret ödemelerinin gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması ve tevkif edilen vergilerinde Kayyımlık Bürosunca bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilmesi gerekmektedir.19 Şubat 2001B.07.0.GEL.0.42/4214-1308/10092
Odun ve kömür sobaları ile kalorifer kazanlarında yakıt şeklinde kullanılan, prinadan odun imalatı ve ticaretinin, mahrukatçılık faaliyeti kapsamında değerlendirilerek ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin dışında bırakılması gerekmektedir.21 Şubat 2001B.07.0.GEL.0.65/6516-556/10658
Bale Eğitimi veren mükellefin ÖKC Milli Eğitim Bakanlığınca eğitim ve öğretim faaliyeti olarak değerlendirilmesi halinde ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır.21 Şubat 2001B.07.0.GEL-0.65/6527-153/10660
Mükelleflerin, işyerlerindeki ihtiyaçlarına göre birden fazla ödeme kaydedici cihaz almaları mümkün bulunmaktadır.21 Şubat 2001B.07.0.GEL.0.65/6516-554/10662
Sendikacılara görev sürelerinin sonunda ödenen hizmet ödeneğinin, vergiye tabi tututulup tutulmayacağı hk.22 Şubat 2001B.07.0.GEL.0.42/ 4207-29/11001
Vakıflara bağış yoluyla intikal eden gayrımenkullerin kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirlerinden dolayı kurumlar vergisi , emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi yönünden mükellef olup olmamaları hakkında.23 Şubat 2001B.07.0.GEL/0.51/5109-142/11154
Yapı denetim şirketleri tarafından yapılacak denetim hizmetleri genel oranda katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.23 Şubat 2001B.07.0.GEL.0.53/5317-1770/11187
Açık artırma ile satılacak gayrimenkulün ne oranda KDV'ne tabi olacağı hk.23 Şubat 2001B.07.0.GEL.0.53/5301-2815/11188
Derneklerin yıl içerisinde düzenledikleri etkinlikler nedeniyle kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilip edilemeyeceği hakkında.28 Şubat 2001B.07.0.GEL.0.GEL/0.51/5104-84/12192
Kurumun personelinin işlettiği kantinin KDV'ne tabi olup olmayacağı hk.01 Mart 2001B.07.0.GEL.0.52/5201-101/12449
Belediyeye ödenen atık su ile ilgili Çevre Temizlik Vergisinin, su teslimine ilişkin hesaplanacak KDV matrahına dahil edilip edilmemesi gerekmektedir..01 Mart 2001B.07.0.GEL.0.52/5220-9/12448
Kurumun personeline ödediği teşvik tazminatının gelir vergisinden istisna edilip edilmeyeceği hakkında02 Mart 2001B.07.0.GEL.0.42/ 4213-1532/13142
Vergi beyannamelerini kanuni süresinden sonra veren mükelleflere usulsüzlük cezası kesilmesi hakkında.02 Mart 2001B.07.0.GEL.0.30/3024-352-487/13090
Vergi beyannamelerini kanuni süresinden sonra veren mükelleflere usulsüzlük cezası kesilmesi hakkında.02 Mart 2001B.07.0.GEL.0.30/3024-352-487/13090
Ceza indirimi uygulaması sonucu tahakkuku verilen vergi ve ceza miktarının ödeme tarihi paranın banka şubesine yatırldığı tarih değil, bu paranın söz konusu şube tarafından Merkez Bankasına yatırldığı tarihdir.12 Mart 2001B.07.0.GEL.0.30/3049-376-392/13393
Üstün yetenekli öğrencilere yapılan ödemeler dolayısıyla vergi aranılıp aranılmayacağı hk.12 Mart 2001B.07.0.GEL.60/6019-1884/13372
Bankaca, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışlanan araçların V.İ.V.'ne tabi olup olmayacağı hk.13 Mart 2001B.07.0.GEL0.60/6001-690/13499
Atık su toplama hizmetine ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat alımlarının, indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanıldığı ve söz konusu teslimlerin katma değer vergisinden istisna olması hk.14 Mart 2001B.07.0.GEL0.54/5413-500
Götürü usulden gerçek usule geçen mükellefin hayat standartı esasına tabi olup olmayacağı hakkında16 Mart 2001B.07.0.GEL.0.40/4064-18/14164
Arızi olarak elde edilen kazançlara istisna uygulanıp uygulanmayacağı hakkında16 Mart 2001B.07.0.GEL.0.42/4215-32-849/14160
Hayat standartı esası uygulamasında, birinci ve ikinci işyeri olarak hangi işyerinin esas alınacağı hakkında22 Mart 2001B.07.0.GEL.0.40/4006-586/15833
Yangın nedeniyle yükümlülüklerini yerine getiremeyen mükellefler için mücbir sebeb varlığı söz konusudur.23 Mart 2001B.07.0.GEL.0.28/2814-17-4475/16149
Yargı kararının düzeltilmesi isteminde, Bakanlığımızdan veya defterdarlıktan izin alınmasına gerek bulunup bulunmadığı hk.26 Mart 2001B.07.0.GEL.0.30/3050-377-10589/16188
27 Mart 2001B.07.0.GEL.0.53/5328-1687/16402
Vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde, değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde taşınmazın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye emlak vergisi beyannamesinin verilmesi gerekmektedir.02 Nisan 2001B.07.0.GEL.66/6685-4372/17488
Emlak (bina) vergisi beyannamesinin ek süre içinde verilmesi halinde ikinci derece usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.03 Nisan 2001B.07.0.GEL.66/6685-4373/18055
4 sıra nolu Vergi beyannamelerinin SM ve SMMM imzalanıp imzalanamayacağı hakkında.05 Nisan 2001B.07.0.GEL.0.32/3243-922/18491
Mükellefin Türkiye sınırları içinde tek meskeni olması ve kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldığı emekli aylığı dışında geliri bulunmaması halinde, söz konusu mesken için indirimli(sıfır) bina vergisi oranının uygulanması gerekir.06 Nisan 2001B.07.0.GEL.66/6654-056/18716
4325 sayılı Kanunla getirilen istisnadan yararlanan mükellefler hakkında hayat standardı esası uygulanabilecektir.09 Nisan 2001B.07.0.GEL.0.40/4006-586/15833
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV’nin YMM tasdik raporu ile iade edilip edilmeyeceği hakkında.10 Nisan 2001B.07.0.GEL.0.32/322-2415/19209
Mükellefin beyanının maddi delillere göre tespit edilen rayiç bedelden düşük olması halinde, ceza uygulanmaksızın ikmalen vergi tarh olunur.11 Nisan 2001B.07.0.GEL.66/6685-4376/17528
Kurumun özelleştirilmesi nedeniyle işten ayrılanların, özel gider indiriminden faydalanıp faydalanamayacakları hakkında.16 Nisan 2001B.07.0.GEL.0.42/4214-20878
İşini terk eden mükellefin ekonomik veya teknolojik ömrünü dolduran Ö.K.C.’nı gerekli tespitleri yaptırması halinde kullanım dışı bırakabilmesi mümkündür.17 Nisan 2001B.07.0.GEL.0.65/6522-98/17539
Arsa birim m2 değerini esas alarak asgari beyan değerinden düşük beyanda bulunan A.Ş.’ye ceza kesilmemesinin gerektiği hk.20 Nisan 2001B.07.0.GEL.66/6685-4392/21955
Perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirler fatura vermek zorunda olmadıkları satışlarının belgelendirilmesinde ödeme kaydedici cihazları kullanma zorunluluğu getirilmiştir.20 Nisan 2001B.07.0.GEL.0.65/6516-576/22031
Elektrik şebekesi olmayan yerlerde, ödeme kaydedici cihaz kullanılıp kullanılmayacağı hk.25 Nisan 2001B.07.0.GEL.0.65/6516-528/22449
İlan ve reklam asma, tahsis ve bakım ücretlerinin ilan ve reklam vergisine tabi olup olmayacağı hk.30 Nisan 2001B.07.0.GEL.0.66/6624-69/23198
Yeni bina inşa edilmesi halinde, söz konusu binalar için verilen bina vergisi beyannamesine istinaden mükellefiyet, takip eden bütçe yılından itibaren başlar.02 Mayıs 2001B.07.0.GEL.66/6685-4375/23998
Mükellefin işin gerektirdiği işlemlerle kısmen veya tamamen kendisinin uğraşması, bu şekilde işinde bilfiil çalışmasa bile işin sevk ve idaresi ile meşgul olması şarttır. Dolayısıyla bir ticaret erbabının, işinde bilfiil çalışması veya işin sevk ve idaresi ile uğraşması durumunda Gelir Vergisi Kanunu 47 nci maddesinde birinci bendindeki şartları taşıdığı kabul edilecektir.07 Mayıs 2001B.07.0.GEL.0.44/4405-1106/24792
Vasiyetnameye dayalı olarak veraset ve intikal vergisinin kimler tarafından beyan edileceği ile vasiyetnamenin dava konusu yapılması halinde mahkeme kararına göre düzeltme işlemleri yapılacağı açıklanmıştır.08 Mayıs 2001B.07.0.GEL.0.60/6000-2223/25180
Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname, tekalif cetveli ve kararlarda matraha ait rakamların veya indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olmasından kaynaklanan matrah hatalarının, uzlaşmanın sağlanması sonucunda kesinleşmiş olması halinde, Vergi Usul Kanunu\'nun düzeltme hükümlerine göre düzeltilmesi mümkün değildir.08 Mayıs 2001B.07.0.GEL.0.60/6000-2217/25190
Noterlerce vasiyet ve miras mukavelesi düzenlenmesi sırasında ilgililerden veraset ve intikal vergisi ilişik kesme belgesinin istenilmemesi gerekir.Bunun yanısıra Maliye Bakanlığı’nın veya vergi incelemesine yetkili olanların noterde yapılan işlemler hakkında bilgi istemesi durumunda mükelleflerin ve onlarla işlem yapan üçüncü kişilerin bilgi verme yükümlülüğü vardır.10 Mayıs 2001B.07.0.GEL.0.60/6000-2219/25844
Kurumun bünyesindeki yemekhanenin muhabesesinin kurum dışından S.M.M.M.'in tarafından yapılıp yapılamayacağı hk.15 Mayıs 2001B.07.0.GEL.0.31/3188-3/26496
Yoklama sonucu zirai faaliyette kullanılmadığının tespit edilmesi halinde, arazi , arsaya ait esaslara göre vergilendirilebilir.17 Mayıs 2001B.07.0.GEL.66/6664-948/26912
Ambulans işletmeciliği faaliyetinde kullanılan araçlar verilen hizmetin gereği ve bir parçası niteliğinde olduğundan işletmeye kayıtlı araçlar (ambulans) için hayat standardı esasına göre yapılacak tarhiyatta, temel gösterge tutarının tek olarak dikkate alınması gerekir.17 Mayıs 2001B.07.0.GEL.0.40/40/6-140/26968
Emlak vergisi beyannamesini ek süreden sonra veren mükellefe kusur cezası kesilip kesilmeyeceği hk.18 Mayıs 2001B.07.0.GEL.66/6685-4352/27261
Kurumun bünyesindeki yemekhanenin muhabesesinin kurum dışından S.M.M.M.’in tarafından yapılıp yapılamayacağı hakkında.18 Mayıs 2001B.07.0.GEL.0.31/3185-18/27136
Finansal kira bedellerinin Tek Düzen Hesap Planında izlenip izlenemeyeceği hk.18 Mayıs 2001B.07.0.GEL.0.31/3185-17/27135
Üçer aylık dönemler halinde muhtasar beyanname veren mükelleflerin, 2001 yılının ikinci üç aylık (Mayıs-Haziran-Temmuz) dönemini kapsayan muhtasar beyannamelerinin 20 Ağustos tarihine kadar verilmesi gerekmekte olup, bu durumda beyanname verme süresi henüz gelmemiş olan Mayıs ayına ilişkin tevkif yoluyla alınmış vergilerin, 295 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında topluca verilecek tek beyannameye dahil edilmemesi gerekmektedir.24 Mayıs 2001B.07.0.GEL.0.40/4054-52/28544
Menkul sermaye iratlarında indirim oranı uygulanmadan önceki tutarın izah nedeni olacağı hakkında.25 Mayıs 2001B.07.0.GEL.0.40/40/6-140/26968
Menkul sermaye iratlarında indirim oranı uygulanmadan önceki tutarın izah nedeni olacağı hakkında.25 Mayıs 2001B.07.0.GEL.0.40/4010-106/28633
Üniversitelerin hizmetinde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olup olmayacakları hk.25 Mayıs 2001B.07.0.GEL.0.66/6601-587/22798
Belediye tarafından yapılan yol ve kaldırımların yapım ve masraflarına büyükelçiliğin katılıp katılmayacağı hk.25 Mayıs 2001B.07.0.GEL.0.66/6614-28/28691
Karşıt inceleme hakkında.28 Mayıs 2001B.07.0.GEL.0.32/3223-2436/29008
GVK\'nın 9. maddesindeki şartları topluca taşıyanların esnaf muaflığından yararlanıp yaralanamıyacakları hakkında28 Mayıs 2001B.07.0.GEL.0.44/4402-169/28996
4325 sayılı Kanuna göre istisnadan yararlanılıp yararlanılamayacağı hakkında.28 Mayıs 2001B.07.0.GEL.0.40/4065-21/28242
İhale bedeli üzerinden satılan taşınmazın,genel beyan dönemi nedeniyle emlak vergisi vermeyen satıcı adına ihale bedeli üzerinden emlak vergisi tarh edilememesi hk.29 Mayıs 2001B.07.0.66/6664-949/29108
İki ayrı işletmesi bulunan mükellefin ikinci işletmesinden dolayı, hissesine temel gösterge tutarının eklenip eklenemeyeceği hakkında.30 Mayıs 2001B.07.0.GEL.0.40/4007/29314
Mükellefin ticari faaliyeti ile ilgilisi bulunmayan, ve isteğe bağlı olarak SSK'ya ödemiş olduğu primlerinin safi ticari kazancın tespitinde gider yazılıp yazılamayacağı hk.01 Haziran 2001B.07.0.GEL.0.40/4037-18/29964
Zirai kazanç tutarının hayat standardı esasına esasına göre kazancın tespitinde, izah nedeni gelir olarak dikkate alınıp alınmayacağı hakkında.04 Haziran 2001B.07.0.GEL.0.40/4053-50/30191
Mükelleflerin Y.M.M. dışındaki kişilere defter ve belgelerinin ibraz zorunluluğu olmadığı, Ayrıcayeminli mali müşavir dışındaki kişilerin karşıt inceleme yetkileri de bulunmamaktadır.04 Haziran 2001B.07.0.GEL.0.32/3223-2441/30099
Devlete ait sosyal tesis işletmesinin perakende satışları için ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanmayacağı hk.08 Haziran 2001B.07.0.GEL.0.65/6521-24/31577
Bir şirkette bağımlı statüde çalışan SM, SMMM’lerin başka gerçek yada tüzel kişilere ait beyannameleri imzalayıp imzalamayacakları hakkında20 Haziran 2001B.07.0.GEL.0.32/3223-2446/33731
Yargı Kararıyla tahsil edilen asıl alacağın beyan edilip edilmeyeceği hk.20 Haziran 2001B.07.0.GEL.0.40/4007-97/33684
Kurumun aktifinde bulunan gayrimenkulu satması ve elde ettiği kazancı sermayeye ilave etmesi neticesinde yapılan tevkifata ilişkin işlemlerin Tek düzen Muhasebe Sisteminde ne şekilde yapılacağı hakkında.22 Haziran 2001B.07.0.GEL.0.31/3185-14/34100
Emlak vergisinden muaf olan köyün belediyelik olması halinde, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisine tabi olup olmayacağı hususu...03 Temmuz 2001B.07.0.GEL.0.66/6685-4412/35670
Büyükelçiliğin inşaa edeceği bina nedeniyle tapu harcından müstesna tutulup tutulmadığı hk.10 Temmuz 2001B07.0.GEL.0.66/6609-396/37721
17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle yıkılan, yanan veya tamamen kullanılmaz hale gelen ve bu nedenle arsa vasfını kazanan binalar arsa olarak, orta hasarlı olup takviye ve güçlendirme yapılmak suretiyle kullanılacak binalar ile hafif hasarlı olup geçici bir süre oturulmayan binalar ise bina olarak değerlendirilerek veraset ve intikal vergisi uygulanmaktadır.11 Temmuz 2001B.07.0.GEL.60/6000-2229/38255
İntifa hakkının intikali ivazsız bir intikal olup, bu intikal nedeniyle veraset ve intikal vergisinin aranılması gerekmektedir.15 Temmuz 2001B.07.0.GEL.0.60/6000-2222/31305
Ticari minibüse ait hat bedeli veraset ve intikal vergisine tabi olup, veraset yoluyla intikal eden ticari minibüsün rayiç bedel tespiti yapılırken minibüsün kendisi için ayrı, hat bedelini de içeren ticari plaka için ayrı rayiç bedel takdiri yapılması gerekmektedir.19 Temmuz 2001B.07.0.GEL.0.60/6000-2257/32068
Mükellefin beyanının maddi delillere göre tespit edilen rayiç bedelden düşük olması halinde, ikmalen vergi tarh edilip edilmeyeceği hususu...19 Temmuz 2001B.07.0.GEL.0.66/6685-4324/39632
Katma Değer Vergisi iadesi tasdik işlemlerinde karşıt incelemenin amacı, iade veya mahsup edilecek katma değer vergisi tutarını doğru olarak belirlemektir.Yeminli mali müşavirlerin karşıt inceleme çerçevesinde diğer mükelleflerin defter ve belgelerini inceleme yetkileri ise Vergi Usul Kanunu uyarınca, tasdike konu hesap ve işlemlerin doğrulanması için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olup, yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.20 Temmuz 2001B.07.0.GEL.0.32/3224-2435/39960
Lastik satışı işi ile uğraşanların ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmaktadır.10 Ağustos 2001B.07.0.GEL.0.65/6527-156/42557
Köy kıymet beyan defterine kaydı gereken taşınmazlardan eğitime katkı payı ve özel işlem vergisinin alınıp alınmayacağı hususu...13 Ağustos 2001B.07.0.GEL.0.66/6685-4430/42751
Kurumlar Vergisinden muaf olan kurumlarca ( askeri kantinler vb.) ÖKC kullanılıp kullanılmayacağı hakkında.15 Ağustos 2001B.07.0.GEL.0.65/6521-25/43017
Ödeme kaydedici cihazın arıza nedeniyle silinen mali hafızası hk.15 Ağustos 2001B.07.0.GEL.0.65/6522-116/43019
Otogaz (LPG) satışı ile uğraşan mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.15 Ağustos 2001B.07.0.GEL.0.65/6527-150/43018
Vadesinde ödenmeyen emlak vergisine gecikme zammı ilave edilip edilmeyeceği hususu...20 Ağustos 2001B.07.0.GEL.0.66/6685-4435/44191
Beyan edilen değerin düzeltilmesi hk.22 Ağustos 2001B.07 .0.GEL.0.66/6685-4413/44824
Vefat eden mükellefe cezalı tarhiyat ve usulsüzlük cezası kesilip kesilmeyeceği hususu...22 Ağustos 2001B.07 .0.GEL.0.66/6676-139/44783
Yapılan bağışın mükellefiyetli olması sonucu bağışlanan gayrimenkuller kendisine bağış yapılanların servetinde gerçekte bir artış yaratmıyorsa söz konusu gayrimenkuller dolayısıyla veraset ve intikal vergisi aranılmayacak, ancak tapuda yapılan işlem Harçlar Kanunu gereğince harca tabi tutulacaktır.03 Eylül 2001B.07.0.GEL.60/6000-2212/45875
Sayman mutemedi alındısı yerine ÖKC kullanılıp kullanılmayacağı hakkında.06 Eylül 2001B.07.0.GEL.0.65/6521-22/46709
Meslek mensuplarının beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerin ad ve soyadlarını belirtir listeyi bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirim yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmemesinden dolayı, ikinci derece usulsüzlük cezasının kesilmesi gerekmektedir.19 Eylül 2001B.07.0.GEL.0.32/3205-18/49205
Serbest muhasebeci mali müşavir ünvanına sahip ancak mesleki bürosu olmayan meslek mensubunun,ortağı ve kanuni temsilcisi olduğu limited şirketin muhasebe kayıtlarını tutması ve beyannamelerini imzalaması mümkün değildir.02 Ekim 2001B.07.0.GEL.0.32/3223-2495/52103
Oto komisyonculuğu faaliyetinin tavassut işi olarak değerlendirilmesi nedeniyle, anılan faaliyette bulunan mükelleflerin basit usulde vergilendirilmeleri mümkün bulunmamaktadır.03 Ekim 2001B.07.0.GEL.0.40/4405-1157/52179
Elektrik abonelerinden tahsil edilen güvence bedellerinin güncelleştirilerek iade işleminde gelir vergisi ve fon payı kesintisi yapılması söz konusu değildir.05 Ekim 2001B.07.0.GEL.0.40/4006-630/54800
İşini terk eden bir mükellefin, ödeme kaydedici cihazını vergi dairesine mührünü açtırıp gerekli tespitleri yaptırdıktan sonra yetkili servise müracaatla parçalarını satmak veya sair şekilde değerlendirmek suretiyle hurdaya ayırması mümkün bulunmaktadır.05 Ekim 2001B.07.0.GEL.0.65/6518-77/52881
Yeminli mali müşavirlerin düzenleyecekleri KDV İadesi Tasdik Raporları ile ihracatçı firmanın ihracata ve iade talebine konu teşkil eden malları temin ettiği satıcı firma kayıtlarına inilerek elde edilecek fatura bilgilerinin doğruluğu tasdik olunacak ve tutanağa bağlanmak suretiyle rapora eklenecektir.12 Ekim 2001B.07.0.GEL.0.32/3224-2439/54676
İşini terk ettiği tespit edilen mükellefe uygulanacak hayat standardı hakkında.16 Kasım 2001B.07.0.GEL.0.40/4034-543/062154
Münhasıran trafik takip işi ile iştigal edenlerin kazançlarının GVK\'nın ticari kazanç hükümleri çerçevesinde vergiye tabi tutulacağı ve basit usulde vergilendirilebilecekleri hakkında.20 Kasım 2001B.07.0.GEL.0.40/4034-544/62498
Memur sendika aidatlarının ücretin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hakkında.21 Kasım 2001B.07.0.GEL.0.42/4214-1462/62688
İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ancak, ait oldukları dönemlerde iadesi talep edilmeyen vergilerin, düzeltme talebiyle yenilenen beyannamelere dayanarak geri verilmesi mümkün değildir.28 Kasım 2001B.07.0.GEL.0.32/3204-834/63779
Ticari faaliyetin sürdürüldüğü işyerinde sigortalı olarak çalıştırılan eşe ödenen ücretten gelir vergisi tevkifatı yapılması şartıyla söz konusu ücret gelirinin hayat standardı esasına göre kazancın tespitinde izah nedeni gelir olarak kabul edileceğinden mükellefin kendisine ait beyanları için esas alınır.03 Aralık 2001B.07.0.GEL.0.40/4009-63/64581
Çalışana bedelsiz olarak konut tahsis edilmesi halinde, söz konusu kira bedellerinin vergiden istisna edilmesi mümkün olamayacağından, bu ödemelerin gayrisafi tutarının ilgililerin ücretlerine eklenmek suretiyle vergiye tabi tutulması gerekir.04 Aralık 2001B.07.0.GEL.0.42/4214-1672/65040
31.12.2004 tarihine kadar, 26.07.2001-31.12.2002 tarihleri arasında ihraç edilen Devlet tahvilleri ve Hazine bonolarının faiz gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlar toplamının; 2001 yılında 50 milyar lirası, 2002 ve izleyen yıllarda bu tutarın veya artırılmış tutarın her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmasıyla bulunacak tutar gelir vergisinden istisnadır.05 Aralık 2001B.07.0.GEL.0.40/4034-546/65098
Vergilendirme işleminde uzlaşmaya konu edilmiş ve uzlaşmanın sağlanması sonucu kesinleşmiş bulunan tarhiyatta yapılmış olan mevzu hatasının uzlaşma görüşmeleri sırasında dikkate alınmamış olması nedeniyle, hatalı olarak uzlaşma yoluyla da kesinleşen miktarların düzeltme zamanaşımı hükümleri dikkate alınarak düzeltilebilir.09 Aralık 2001B.07.0.GEL.0.44/4417-324/66094
Ücretlinin yaptığı bu harcamaların bir kısmının işverenlerce karşılanması halinde, ücretlinin kendisinin karşıladığı harcama tutarı özel gider indirimine konu olabilir.10 Aralık 2001B.07.0.GEL.0.42/4214-1473/66153
Hazine Müsteşarlığı tarafından 2001 yılı dış borçlanma kapsamında yabancı para cinsinden ihraç edilen Devlet tahvillerinin (eurobond) faiz gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlar toplamının; 2001 yılında 50 milyar lirası, 2002 ve izleyen yıllarda bu tutarın veya artırılmış tutarın her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmasıyla bulunacak tutar gelir vergisinden istisnadır.11 Aralık 2001B.07.0.GEL.0.40/4034-560/66321
KDV İadesi Tasdik Raporuna ek süre verilip verilmeyeceği hakkında12 Aralık 2001B.07.0.GEL.0.32/3223-2539/66783
İşle ilgili olarak şehir içi ulaşım, posta, telgraf ve odabaşı ücretleri gibi giderler ile envantere dahil olan binek otomobillerinin giderleri ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanları serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilir.19 Aralık 2001B.07.0.GEL.0.42/4215-77-3/67970
15 Aralık – 14 Ocak dönemi için ücretin tahakkuk ve ödemesi 14 Ocak tarihinde yapılması halinde ise bu ücretin ödeme yapılan ayın geliri sayılarak, ilgili takvim yılında geçerli olan vergi tarifesine göre vergi tevkifatının yapılması gerekmektedir03 Ocak 2002B.07.0.GEL.0.42/4220-126/352
Depremde varlıklarının % 10’unu kaybetme şartı aranmaksızın terkin uygulanan il merkezi veya ilçelerdeki işyerlerinde fiilen çalışan ücretliler için sakatlık indiriminin hesaplanmasında tutarı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen özel indirim tutarları dikkate alınacaktır.09 Ocak 2002B.07.0.GEL.0.42/4212-20/1285
YMM\'lerce yapılacak KDV İadesi Tasdik işlemlerinde iade talep eden mükellefin indirilecek KDV\'sinin % 80\'i veya daha fazlasına tekabül eden mal ve hizmet alımları ile ilgili karşıt incelemeler, imalatçı firmanın bir alt kademesine kadar yapılacak olup, karşıt incelemenin her safhasında, nezdinde karşıt inceleme yapılan firmanın indirilecek KDV\'sinin % 80\'ine tekabül eden mal ve hizmetlere ilişkin karşıt inceleme yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.11 Ocak 2002B.07.0.GEL.0.32/3223-2554/1498
Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi iken vefat eden murisin işine mirasçılar tarafından devam edilmesi durumunun ilk defa işe başlama olarak değerlendirilmemesi ve miras ortaklıklarına ait hayat standardı temel gösterge tutarlarının hesabında mirasçıların tamamının bir kişi olarak dikkate alınması gerekmektedir.15 Ocak 2002B.07.0.GEL.0.40/4006-653/1807
Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın %75’ini yatırım kararındaki değişiklik sonucu başka yere nakledilmesi, aynı zamanda geriye kalan yatırımın aynı firmaya ait olan iki ayrı teşvik belgesine devredilmesi durumunda, yatırımın mevcut haliyle yatırım indirimi şartlarını taşıması ve teşvik belgesinin iptalini gerektiren bir sonuç ortaya çıkmaması halinde devredilen iktisadi kıymetin ilgili olduğu teşvik belgesine ilişkin yatırım indirimi hakkının devam ettiği kabul edilmektedir.21 Ocak 2002B.07.0.GEL.0.45/4500-31932/2806
Geçici vergi matrahının belirlenmesinde peşin tahsil edilen bir yıllık abone bedelinin, sadece beyan edilen geçici vergi dönemine isabet eden kısmı dikkate alınacak olup mükellefin faaliyetinin mamul üretimi veya hizmet üretimi olmasının geçici vergiye ilişkin beyanını etkilemeyeceği tabiidir.22 Ocak 2002B.07.0.GEL.0.40/4035-289/3163
Serbest bölgede faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere sunulan hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmeti karşılığında elde edilen gelirin yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilmesi gerekmektedir. avukatlık hizmetleri karşılığında şirketçe ödenen ücretlerin beyan edilip edilmeyeceği hk.24 Ocak 2002B.07.0.GEL.0.42/4217-14/3629
Kurumlar vergisi mükelleflerinden, gerçekleştirilmeyen yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan yatırım indirimi istisnası üzerinden Gelir Vergisi Kanununa göre yapılan tevkifatlar, hesaplanan vergiden mahsup edilecek olup, tecil faizinin mahsuptan sonra kalan tutar için hesaplanması gerekmektedir.25 Ocak 2002B.07.0.GEL.0.45/4500-31942/3981
Kullanım süresi geçmesi nedeniyle imha edilen ilaçların, zayi olan mallar kapsamında değerlendirilmez.İmha edilen ilaçların alış faturalarında gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılabileceği tabiidir.28 Ocak 2002B.07.0.GEL.0.52/5201-134/4013
Yıllık beyannameye dahil edilmeyen ve tevkif yoluyla vergilendirilen zirai kazancın tamamı hayat standardı esasının uygulanmasında izah nedeni gelir olarak kabul edilir.31 Ocak 2002B.07.0.GEL.0.40/4035-291/5132
Hibe finansmandan karşılanan harcamalar yatırım indirimi kapsamında değerlendirilerek geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde indirim konusu yapılamaz.01 Şubat 2002B.07.0.GEL.0.45/4500-31948/5291
Şirketin yatırım teşvik belgesi kapsamında temin edilen araçlarının satışının gelir vergisi yönünden bir işlemi gerektirip gerektirmediği hk.11 Şubat 2002B.07.0.GEL.0.45/4500-30559/1409
Şirketin yatırım teşvik belgesi kapsamında temin edilen araçlarının satışının gelir vergisi yönünden bir işlemi gerektirip gerektirmediği hk.11 Şubat 2002B.07.0.GEL.0.45/4500-30559/1409
Yatırım indirimi dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş olan vergilerin mükelleften geri alması gerekir.15 Şubat 2002B.07.0.GEL.0.45/4500-29140/7667
A.Ş.’nin personeline nakit olarak yapacağı yemek yardımlarının gelir vergisinden istisna değildir.15 Şubat 2002B.07.0.GEL.0.42/4214-1528/7627
Emeklilik sigorta sözleşmesi gereğince, belirlenen sürenin sonunda kişi adına aynen iade olan mevduat, gelir vergisine tabi tutulmaz ancak, mevduatın üzerinde bir ödeme yapılması halinde bu ilave tutar vergi tevkifatına tabi tutulmamış menkul sermaye iradı (alacak faizi) olarak yıllık beyannameyle beyan edilir.18 Şubat 2002B.07.0.GEL.0.40/4089-117/7887
Kanuni defterlere kaydedilmiş olan vesikaların sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğu raporda tesbit edilmemişse, bunların iade talebinden çıkarılmakla birlikte 191.indirilecek katma değer vergisi hesabında muhafaza edilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.20 Şubat 2002B.07.0.GEL.0.31/3185-30/8207
YMM\'ler tarafından cari yılda düzenlenen katma değer vergisi iadesi tasdik raporları ekinde; gelir vergisi mükelleflerinde mart ayının sonuna kadar, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmemiş kurumlar vergisi mükelleflerinde ise nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıla ilişkin bilanço ve gelir tablosu örneklerinin aranmaması, anılan mükellefler hakkında bu tarihlerden sonra ibraz edilecek katma değer vergisi iadesi tasdik raporları ekinde bir önceki yıla ilişkin bilanço ve gelir tablosu örneklerinin aranması gerekmektedir.06 Mart 2002B.07.0.GEL.0.32/3223-864/9784
29 Temmuz 1993 tarih ve 21692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 sıra no.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği’ nin “C-Yeminli Mali Müşavir Raporlarında Bulunması Gereken Bilgiler” başlıklı bölümüne göre, temel gıda maddesi tesliminden doğan iade alacakları için düzenlenecek yeminli mali müşavir tasdik raporlarına, mükellefin temel gıda maddesi imal ve satışlarına ilişkin alış ve satış faturalarının dökümünü gösteren ve faturalardaki bilgileri içeren ilgili firmaca tasdikli listelerin bir fotokopisi eklenecektir. Ayrıca, bu tebliğde istenilen belgeler ve yeminli mali müşavirin gerekli gördüğü diğer belgeler ve inceleme kanıtları raporun eklerini oluşturmaktadır.22 Mart 2002B.07.0.GEL.0.32/3223-2571/12716
Devir, birleşme veya nev’i değişikliği işlemlerinin Kurumlar Vergisi Kanununa uygun olarak gerçekleşmemesi halinde, devir eden kurumdan yatırım indirimi dolayısıyla alınmayan vergiler tahsil edilecektir.22 Mart 2002B.07.0.GEL.0.45/4500-28604/12676
Site Yönetimince site sakinlerine ihtiyaç duydukları tüketim maddelerinin satışı faaliyeti adi ortaklık halinde yürütülen ticari faaliyettir.26 Mart 2002B.07.0.GEL.0.40/4034-578/13135
1996 yılında elde delde edilen emekli ikramiyesi hayat standardı esası uygulamasında izah nedeni gelirler arasında sayılmaz.26 Mart 2002B.07.0.GEL.0.40/4006-668/12999
Tahvil ve Hazine Bonosu faizlerinin belli istisnalar ve indirimler uygulandıktan sonra çıkan sonuca göre yıllık beyanname ile beyan edilip edilmeyeceğinin tespit edilebileceği hk.26 Mart 2002B.07.0.GEL.0.40/4007-109/12998
Nakış işleme faaliyeti v.b. faaliyetler, terzilik faaaliyeti olarak mütalaa edildiğinden, anılan işlerle uğraşan mükelleflerin ayrıca kumaş ticaretinde bulunmamaları (harice kumaş satışı yapmamaları) şartıyla, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti dışında bırakılmaları gerekmektedir.27 Mart 2002B.07.0.GEL.0.65/6527-171/13308
Şirketlerin banka hesaplarından düşülen ve müşterinin kullanımına sunulan bedellerin “631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri” hesabında izlenmesi gerekmektedir.29 Mart 2002B.07.0.GEL.0.31/3185-38/13960
Şirketlerin banka hesaplarından düşülen ve müşterinin kullanımına sunulan bedellerin “631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri” hesabında izlenmesi gerekmektedir.29 Mart 2002B.07.0.GEL.0.31/3185-38/13960
Daha önce bakmakla yükümlü sıfatıyla vergi indiriminden faydalanan kişinin bağlı olduğu işyerine ayrıca bir yazı yazılarak hizmet erbabının artık vergi indiriminden faydalanmadığının bildirilmesi, Yeni işe giren ve daha önce hiç vergi indiriminden faydalanmayan kişinin dilekçe ile başvuru tarihi ve işe başlama tarihi mukayese edilerek mükerrer indirim uygulamasına meydan verilmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.01 Nisan 2002B.07.0.GEL.0.46/4606-5830/014176
Hayat standartı uygulamasında mükellefin eşine ait emekli ikramiyesinin izah nedeni gelir olarak kabul edilip edilmeyeceği hakkında...02 Nisan 2002B.07.0.GEL.0.40/4048-44/14519
İşyerine hırsız giren mükellefin hayat standardı dışında tutulup tutulmayacağı hakkında....03 Nisan 2002B.07.0.GEL.0.40/4034-579/14861
Mükellefin uzlaşma talebinde bulunması ve uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde cezada indirim hükmünden faydalanması mümkün değildir. Ancak, mükellefin uzlaşma tutanağının imzalanmasına kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini bildirir bir talebi olursa, indirim müessesesinden yararlanması mümkündür.10 Nisan 2002B.07.0.GEL.0.30/3049-376-399/16154
Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan ücret karşılığı taşıma işlemi yapılan aracın sahibi adına özel usulsüzlük cezası kesilir. Dur ikazına uymayan aracın özel araç olması halinde ise, bu araçla ücret karşılığı taşımacılık yapıldığına ilişkin bir tespit olması kaydıyla bu aracın sahibi adına da ceza kesilmesi mümkündür.12 Nisan 2002B.07.0.GEL.0.30/3025-353-639/16716
Beyannamelerini serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatmak zorunluluğu bulunan mükellefler diledikleri takdirde yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler ve bu durumda beyannamelerini ayrıca serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatma zorunlulukları bulunmamaktadır.17 Nisan 2002B.07.0.GEL.0.32/3223-2580/17294
Beyannamelerini serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatmak zorunluluğu bulunan mükellefler diledikleri takdirde yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler ve bu durumda beyannamelerini ayrıca serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatma zorunlulukları bulunmamaktadır.17 Nisan 2002B.07.0.GEL.0.32/3223-2580/17294
2001 yılına ilişkin, yatırım teşvik belgesine bağlı ve proje tutarları toplamı 100 milyarı geçen yatırım harcamaları nedeniyle yıllık beyannamelerde yatırım indirimi istisnasından yararlanılması için YMM raporu ibraz edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır19 Nisan 2002B.07.0.GEL.0.32/3223-2582/17585
Cep telefonu işletmecilerinin nihai tüketiciye hazır kart satışı yaparken düzenlenen faturada özel iletişim vergisi hesaplanmayacak ve ödenmiş olan özel iletişim vergisi malın maliyetine dahil ederek “153 Ticari Mallar” hesabının borcuna kaydedilecektir.25 Nisan 2002B.07.0.GEL.0.31/3185-34/18330
Gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerinin tasdikine ilişkin olarak yeminli mali müşavirlerle düzenlenen sözleşmeler, mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerine sözleşme düzenlenmesi gereken sürenin bitimini takip eden ayın son gününe kadar bir yazı ile bildirilmesi gerekmektedir.25 Nisan 2002B.07.0.GEL.0.31/3139-15/18331
Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan iş yeri kira tutarının Kanunda yazılı haddi aşmaması nedeniyle başkaca bir ihlal sözkonusu değilse basit usulde vergilendirilmesi mümkün bulunmaktadır.02 Mayıs 2002B.07.0.GEL.0.44/4405-1170/19718
Sigorta şirketince ödenen vefat tazminatlarının, mirasın açıldığı yani miras bırakanın ölümünün gerçekleştiği tarihte terekeye eklenmesi , poliçenin endekslendiği döviz biriminin miras bırakanın ölümü tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca ilan edilen döviz alış kuru karşılığının beyan edilmesi gerekir.21 Mayıs 2002B.07.0.GEL.0.60/6000-2243/22990
Adi ortaklığa ait ödeme kaydedici cihazın, 1/2 hissesinin faaliyete devam eden şirket tarafından alınıp kullanılmak istenmesi halinde (işe devam eden mükellefe ait bilgilerin de yer aldığı) mali hafızasının değiştirilmesi zorunlu bulunmamaktadır.22 Mayıs 2002B.07.0.GEL.0.65/6522-130/23289
Aldıkları cihazları vergi dairesine kaydettirmeden ve ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı almadan kullanarak ödeme kaydedici cihaz fişi düzenleyen mükelleflere birinci derece usulsüzlük cezasının beş katı tutarında ceza kesilmesi hakkında.29 Mayıs 2002B.07.0.GEL.0.65/6516-662/24918
Mükelleflerin bütün satışlarının bedelinin Maliye Bakanlığının her yıl belirlediği tutarları aşması ve bu tutarın altında herhangi bir satışının olmaması halinde, satışlarında Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenlemek zorunda olacaklarından bu mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır.07 Haziran 2002B.07.0.GEL.0.65/6527-175/26643
Sayılan Parsellenmemiş Arazi Hakkında17 Haziran 2002B.07.1.GİB.0.66/6685-5254-60260
Ferdi işletmelerin şirkete dönüştürülmesinde, semaye şirketlerinin birleşme ve devir hallerinde veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılacak değişikliklerde devre konu varlıklar arasında yeralan ödeme kaydedici cihazların mali hafızalarının değiştirilmesinin zorunlu olmadığı hakkında.03 Temmuz 2002B.07.0.GEL.0.65/6522-131/29966
Yatırım indirimi istisnasından yararlanmada aktif kıymetlerin maddi kıymet olması esastır. Bu nedenle, Boji Üretim Lisansı için yapılacak harcamaların yatırım indiriminden yararlanması mümkün değildir.03 Temmuz 2002B.07.0.GEL.0.45/4500-32183/29890
Parakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlere Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları satışlarının belgelendirilmesinde ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.09 Temmuz 2002B.07.0.GEL.0.65/6516-643/30579
Özel hesap dönemi olan mükellefin, bu dönemdeki işini Limited Şirkete devretmesi nedeniyle döneme ait gelirinin, ne zaman beyan edilip edilmeyeceği hakkında.10 Temmuz 2002B.07.0.GEL.0.40/4010-130-30621
Oto kiralama faaliyetinde kullanılan araçlar verilen hizmetin gereği ve bir parçası niteliğinde olduğundan işletmeye kayıtlı araçlar için hayat standardı esasına göre yapılacak tarhiyatta, ilave gösterge uygulanmaması ve temel gösterge tutarının ise tek olarak dikkate alınması gerekir.10 Temmuz 2002B.07.0.40/4016-167/30622
Birden fazla poliçeye sahip olduğu anlaşılan mükellefin, vergi tevkifatına tabi tutulup tutulmayacağı hakkında...12 Temmuz 2002B.07.0.GEL.0.40/4089-117/31050
Bir işverenin Türkiye sınırları içerisindeki tüm işyerlerinin tek bir işyeri olarak mı, yoksa her işyerinin müstakil bir işyeri mi olarak değerlendirileceği hakkında...12 Temmuz 2002B.07.0.GEL.0.40/4006-705/30938
Metro istasyonlarındaki kart dolum makinalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanıp bağlanmayacağı hakkında.09 Ağustos 2002B.07.0.GEL.0.65/6516-688/34146
Enerji kaynaklarıyla çalışmaya elverişli olan ödeme kaydedici cihazların, taşıt araçlarında (cihazın mühürü sökülmeden ve içerisine müdahale edilmeden) aküye bağlayarak kullanmaları mümkündür.09 Ağustos 2002B.07.0.GEL.0.65/6516-689/34147
Konut yapı kooperatiflerinin Katma Değer ve Kurumlar Vergisi karşısındaki durumu hk.16 Ağustos 2002B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV 4 -2009-14008-96-844
Müteakip vergilendirme döneminde yapılması öngörülen yatırım harcaması da dahil olmak üzere, kazancın yetersiz olması nedeniyle yıllık beyannamede indirim konusu yapılamayan tutar, ilgili geçici vergi döneminde, fiilen harcama yapılmasa dahi geçici vergi matrahının hesabında, indirim konusu yapılabilecektir.17 Ağustos 2002B.07.0.GEL.0.45/4500-32361/36109
Teşvik belgesi kapsamındaki bir tesisi yatırım bütünlüğü bozulmadan komple olarak icra yoluyla satın alınması halinde, yatırım indiriminden yararlanılıp yararlanılamayacağı hakkında.26 Ağustos 2002B.07.0.GEL.0.45/4500-32350/35845
Kıst dönemi için verilecek beyannamede yararlanılacak yatırım indirimi tutarı hesaplanırken önceki yıllardan devreden yatırım harcamalarının bulunması halinde, bu harcamalara % 40,4 oranda endeksleme yapılması mümkündür.28 Ağustos 2002B.07.0.GEL.0.45/4500-32371/36209
Teşvik Belgesine uygulanacak yatırım indirimi oranı hakkında...28 Ağustos 2002B.07.0.GEL.0.45/4500-32372/36212
Daha önce bakmakla yükümlü sıfatiyle vergi indiriminden faydalanan kişinin bağlı olduğu işyerine ayrıca bir yazı yazılarak hizmet erbabının artık vergi indiriminden faydalanmadığının bildirilmesi,Yeni işe giren ve daha önce hiç vergi indiriminden faydalanmayan kişinin dilekçe ile başvuru tarihi ve işe başlama tarihi mukayese edilerek mükerrer indirim uygulamasına meydan verilmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi, gerekmektedir.19 Eylül 2002B.07.0.GEL.0.46/4606-6925/038469
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan araziler, imar planı ile iskan sahası olarak ayrılmamış olmakla beraber fiilen mesken bulunan ve belediye hizmetlerinden yararlanan yerler arasında kalan bir yer ise bu arazi parçalarının veraset ve intikal vergisi uygulaması bakımından arsa olarak değerIendirilmesi ve veraset ve intikal vergisi beyannamesinde arsa olarak beyan edilmesi gerekir.19 Eylül 2002B.07.0.GEL.0.60/6019-1899/38567
Ölen şahsın (murisin) Türkiye’de hiç ikametgahının olmaması durumunda, mirasçı tarafından verilecek veraset ve intikal vergisi beyannamesinin Bakanlığımızca tayin edilecek tarha yetkili vergi dairesine verilmesi gerektiği hususunda.13 Ocak 2003B.07.0.GEL.0.60/6004-717/001560
Ölen şahsın (murisin) Türkiye’de hiç ikametgahının olmaması durumunda, mirasçı tarafından verilecek veraset ve intikal vergisi beyannamesinin Bakanlığımızca tayin edilecek tarha yetkili vergi dairesine verilmesi gerektiği hususunda.13 Ocak 2003B.07.0.GEL.0.60/6004-717/001560
Bankaların yaptıkları hizmet ve satış işlemlerine ilişkin olarak düzenlemek zorunda oldukları dekontların fatura yerine geçen belge olarak kullanılması.14 Ocak 2003B.07.0.GEL.0.55/5529-655/1707
Bedelin döviz cinsinden ifade edildiği islerde, ödemenin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihten sonra yapılması durumunda geç ödeme nedeniyle ortaya çıkacak kur farkı, esas itibariyle vade farkı mahiyetinde bir unsur olduğundan vergi matrahına dahiledilecektir.Bu çerçevede, mal bedeli ve katma değer vergisi tutarlarının toplamı için dolur cinsinden düzenlenen senetlerin ödenmesi sırasında ortaya çıkan vade farkı mahiyetindeki kur farkına ilişkin katma değer vergisinin kur farkı tutarına iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanması gerekmektedir.16 Ocak 2003B.07.0.GEL.0.54/5424-202-2191
Mal bedeli ve katma değer vergisi tutarlarının toplamı için $ cinsinden düzenlenen senetlerin ödenmesi sırasında ortaya çıkan vade farkı mahiyetindeki kur farkına ilişkin katma değer vergisinin kur farkı tutarına iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanması gerekmektedir.16 Ocak 2003B.07.0.GEL.0.54/5424-2-02-
Geçici vergi için vergi ziyaı cezasının bu verginin ilgili olduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden, takdir komisyonu kararı, inceleme raporu veya kendiliğinden verilen beyannamenin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihe kadar hesaplanması gerekmektedir.03 Şubat 2003B.07.0.GEL.0.30/3014-344-704/4972
Mahrukatçıların, fatura veya parakende satış fişlerini düzenlemelri şartıyla, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin olmaması hakkında.05 Şubat 2003B.07.0.GEL.0. 65/6527-182/005604
Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin bizzat mükellefler tarafından imzalanması gerekeceği, vekil tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenerek verilen beyanname üzerine herhangi bir işlem yapılmasının mümkün olmayacağı hakkında.07 Şubat 2003B.07.0.GEL.0.60/6019-1898/005934
Mtv'ye etki eden değişiklikler17 Şubat 2003B.07.GEL.0.61/6110-10/6117
Mali Hafızasının Değişmesine Gerek Olmayan Haller başlıklı 2/b bölümünde...19 Şubat 2003B.07.0.GEL.0. 65/6522-135/006312
Tecil-terkin işlemlerinde, yeni sanayi sicil belgesi göre işlem yapılıp yapılmayacağı hk.24 Şubat 2003B.07.0.GEL.0.32/3223-2665
Serbest Meslek erbabının işyerinde çalışan personele işyerinde yemek verdiği, iş yoğunluğuna göre lokanta gibi hazır işletmelerden de yemek aldığı ayrıca çalışanlara hazır kart aldığı belirtilerek bu giderlerin serbest meslek kazancından indirilip indirilemeyeceği hakkında27 Şubat 2003B.07.0.GEL.0.42/4204-215/7679
Diş ipi, gargara, diş macunu, diş fırçası, elektrikli diş fırçası, ateş ölçer ve ateş ölçer refili ithalinde uygulanacak KDV oranlarıhk.01 Mart 2003B.07.0.GEL.055-5528-2104/9383
Veraset ve intikal vergisinin konusuna giren menkul malların, veraset yoluyla intikallerde ölüm tarihindeki, ivazsız intikallerde ise hukuken iktisap edildikleri tarihteki rayiç bedelleriyle vergi matrahına dahil edilerek vergilendirilmeleri gerektiği hakkında.06 Mart 2003B.07.0.GEL.0.60/6000-2256/009039
Yurt dışına çıkışlarda harç alınmasına ilişkin usul ve esaslar hk.28 Mart 2003B.07.0.GEL.0.63/6390-199/013381
Bedelin kısmen yada tamamen işlemden sonra ödenmesi nedeniyle satıcı lehine oluşan vade farkları, bedelin bir unsuru olup, işlemin tabi olduğu oranda katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.08 Nisan 2003B.07.0.GEL.0.54/5424-205-15184
....... Kurumuna ait Bloklarda kiracı olarak ikamet edenlerin bu konutlara ait kira kontratları ile banka dekontlarının özel gider indirimi uygulamasında geçerli belge olup olmadığı hakkında...08 Nisan 2003B.07.0.GEL.0.42/4214-1810/17023
Sakatlara ivazsız bir şekilde intikal edecek mallar dolayısıyla veraset ve intikal vergisi aranılacağı hakkında.09 Nisan 2003B.07.0.GEL.0.60/6000-2282/015419
Bilgisayar ortamında hazırlanan CD ve VCD satışı ve pazarlama işinin internet üzerinden yapılması, büronun sadece müşteri ile iletişimde kullanılması, bunun dışında emtia satışı yapılmaması, hizmet bedelinin müşterinin ayağına gitmek suretiyle tahsil edilmesi hallerinde bu faaliyetler için ödeme kaydedici cihaz kullanılmasının gerkli olmaması hakkında.11 Nisan 2003B.07.0.GEL.0. 65/6527-185/015758
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında ...11 Nisan 2003B.07.0.GEL.0. 65/6508-91/015757
Perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlerin, ödeme...16 Nisan 2003B.07.0.GEL.0. 65/6516-741/016376
Taşocağı sahası için amortisman uygulaması30 Nisan 2003B.07.0.GEL.0.31/3185-64/018114
Personelin, normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yabancı dil kursuna katılmaları halinde, söz konusu dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin belli bir kısmının kurumlarca karşılanması durumunda, yapılan bu ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hakkında08 Mayıs 2003B.07.0.GEL.0.42/4210-8/19176
Adi ortaklık bünyesinde işlenen fiillere ilişkin olarak gerek stopaj gelir vergisi gerekse katma değer vergisi ile ilgili cezalardan, ölen ortağın hissesine isabet eden ceza düşecek, diğer ortaklardan sadece hisselerine isabet eden ceza aranılacaktır.09 Mayıs 2003B.07.0.GEL.0.30/3011-341-391/19435
1.1.1983 tarihinden tarihten itibaren intikal edecek gayrimenkuller için mükelleflerce beyan edilecek değerin, en az müteveffanın sağlığında beyan edilmiş ve ölüm tarihinde emlak vergisi tarhına esas olan değer kadar olması gerektiği ve mükelleflerin bu değerden daha aşağı bir değer bildirmeleri halinde, idarece tarhiyatta, emlak vergisine esas olan değerin dikkate alınacağı ile veraset ve intikal vergisine konu olacak menkul ve gayrimenkul mallarla mameleke girebilen sair bütün hak ve alacakların veraset yoluyla meydana gelen intikallerde ölüm tarihi itibariyle değerlendirilmesinin yapılacağı ve ölüm tarihinde geçerli olan istisna tutarların uygulanacağı hakkında.12 Mayıs 2003B.07.0.GEL.0.60/6000-2276/019679
Yeminli mali müşavir tasdik raporu vergi dairesi kayıtlarına girene kadar, mükellef pişmanlık talebiyle yada düzeltme beyannamesi vermek suretiyle eksik beyanını tamamlayabilecektir. Mükellef yerine yeminli mali müşavirin pişmanlık ve ıslah hükümlerinden yararlandırılması ve bu yöndeki talebinin kabul edilmesi mümkün değildir.13 Mayıs 2003B.07.0.GEL.0.30/3025-353-261/19855
Kişinin vefatı üzerine, sahibi olduğu gayrimenkulün intifa hakkının eşine intikali sebebiyle, veraset ve intikal vergisinin tahakkuk ettirilip tahsil edilmesi, intifa hakkı devam ettiği sürece kuru mülkiyete isabet eden verginin ise tahakkuk ettirilip tecil edilmesi gerektiği; ayrıca intifa hakkı sahibinin ölümü nedeniyle kuru mülkiyetle birleşmesi halinde ise kuru mülkiyet sahibinin bu tarihte ve malın ilk ölüm tarihindeki değeri üzerinden vergilendirilmesi gerektiği hakkında.16 Mayıs 2003B.07.0.GEL.0.60/6000-2287/20634
Yeminli mali müşavirlerle süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunmayan mükelleflerin yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden alacakları tutar hk.17 Mayıs 2003B.07.0.GEL.0.32/3223-2720
Eğlence vergisi katma değer vergisi matrahına eklenmeli ve eğlence vergisi bilet bedelinden katma değer vergisi düşüldükten sonra kalan bedel üzerinden hesaplanmalıdır.24 Mayıs 2003B.07.0.GEL.0.66/6624-71
Eğlence vergisinin matrahına katma değer vergisi dahil edilip edilmeyeceği ve katma değer vergisi dahil olarak düzenlenen giriş biletleri üzerinden hesaplanması gereken eğlence vergisinin iç yüzde yöntemi ile bulunacak katma değer vergisi hariç bedel üzerinden hesaplanıp hesaplanamayacağı hususu30 Mayıs 2003B.07.0.GEL.0.66/6624-82/23100
Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin birleşme, devir, bölünme ve nev\'i değişiklikleri nedeni ile yapılacak işlemlerin harca tabi tutulup tutulmayacağı hakkında.11 Haziran 2003B.07.0.GEL.0.63/6314-370
Katma değer vergisi iadesi hk.14 Haziran 2003B.07.0.GEL.0.32/3223-2712
Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarında Yıllık tutarlar, faaliyette bulunulan yılın hangi ayında faaliyete başlanmış olursa olsun elde edilen hasılatla karşılaştırılırken, faaliyette bulunulan döneme isabet eden kısım değil, yıllık tutarların tam olarak dikkate alınması gerekmektedir.16 Haziran 2003B.07.0.GEL.0.44/4405-1318/25590
Adı geçenin basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan iş yeri kira tutarının Kanunda yazılı haddi aşmaması nedeniyle başkaca bir ihlal sözkonusu değilse basit usulde vergilendirilmesi mümkün bulunmaktadır.Diğer taraftan; mükellef nezdinde münferit aralıklarla yapılacak denetimlerle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 48 inci maddesinde yer alan hadlerin aşıp aşmadığının tespit edilmesi, aşması halinde ise gerçek usulde vergilendirilmesi gerekmektedir.18 Haziran 2003B.07.0.GEL.0.44/4405-1275 26090
Derneğin, vergi mükellefi olmayan gerçek kişilerden (ikinci el tabir edilen) kullanılmış mal ile hizmet alımlarının stopaja tabi olup olmadığı hk.18 Haziran 2003B.07.0.GEL.0.44/4417-352/26091
İş kazası sonucu emekli olan özürlülerin yeni bir işyeri açmaları halinde, söz konusu kişi emekli olduğu için, Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesine göre gelir vergisine ilişkin vergi indiriminden faydalanması kanunen mümkün değildir ancak, mükellefin Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin 3 numaralı bendi kapsamındaki faaliyetlerde bulunması halinde, bu kazançlarına 31 inci madde de yer alan indirim uygulanabilecektir.18 Haziran 2003B.07.0.GEL.0.44/4405-1319/26089
İntifa hakkının sahibinin ölümüyle, kuru mülkiyet sahibi olan diğer kişilerle birlikte başka bir kişiye intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olması hakkında.19 Haziran 2003B.07.0.GEL.0.60/6000-2283/26296
Ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti işe başlama veya mecburiyeti kapsamına girme tarihinden itibaren başlar.30 Haziran 2003B.07.0.GEL.0. 65/6516-775/27870
Kahvehane işletmecilerinin hasılatlarını ödeme kaydedici cihaz fişleri ile ödeme kaydedici cihaz kullnmayanların ise adisyon tipi parakende satış fişleri ile belgelendirmesinin mümkün olması hakkında.01 Temmuz 2003B.07.0.GEL.0. 65/6530-237/28174
Otobüs işletmeciliği faaliyetinizden dolayı daha önce gerçek usulde vergilendirildiğinizden basit usule dönmeniz mümkün değildir.02 Temmuz 2003B.07.0.GEL.0.44/4405-1289/28430
Serbest meslek faaliyetinde bulunmak üzere kiralanan işyeri için öngörülen kira tutarının süresinde ödenmemesi nedeniyle, gayrimenkul kiralama özel şartnamesine dayalı olarak gecikme zammı oranında ödenen faizin, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkündür.03 Temmuz 2003B.07.0.GEL.0.42/4204-255/28466
Serbest meslek faaliyetinde bulunmak üzere kiralanan işyeri için öngörülen kira tutarının süresinde ödenmemesi nedeniyle, gayrimenkul kiralama özel şartnamesine dayalı olarak gecikme zammı oranında ödenen faizin, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkündür.03 Temmuz 2003B.07.0.GEL.0.42/4204-255/28466
Şirket ortaklarına yapılan ücret ödemelerinin şirketin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususu hakkında...04 Temmuz 2003B.07.0.GEL.0.42/ 4213-1718/28622
Tapusuz gayrimenkullerin devir ve iktisap işleminin vergi dairesine 1 No.lu Harç Beyannamesinin verilmesi ve bunu müteakip noterde zilyetlik devir sözleşmesinin düzenlenmesi ile tamamlanmış olacağı hakkında.09 Temmuz 2003B.07.0.GEL.0.60/6000-2285/029223
Tapusuz gayrimenkullerin devir ve iktisap işleminin vergi dairesine 1 No.lu Harç Beyannamesinin verilmesi ve bunu müteakip noterde zilyetlik devir sözleşmesinin düzenlenmesi ile tamamlanmış olacağı hakkında.09 Temmuz 2003B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-944
Bir Hollanda şirketinin, Türk aracı şirketi vısnasıyla Ortadoğu\\\'ya yaptığı ihracatlarda Türk sirkelinin ton başına aldığı komisyon üzerinden iOV hesaplamasıyla ilgili bilgi talebi hususu...14 Temmuz 2003B.07.0.GEL.0.57/5711-353
Mükelleflerce kullanılmakta olan, ancak abonesi başka kişiler adına kayıtlı olan elektrik giderinin doğrudan ödevlilerin faaliyette bulundukları işyerlerine ilişkin olduğunun tevsiki halinde bunların serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.16 Temmuz 2003B.07.0.GEL.0.42/4204-257
Mükelleflerce kullanılmakta olan, ancak abonesi başka kişiler adına kayıtlı olan elektrik giderinin doğrudan ödevlilerin faaliyette bulundukları işyerlerine ilişkin olduğunun tevsiki halinde bunların serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.16 Temmuz 2003B.07.0.GEL.0.42/4204-257/30799
Maliyet bedeli artırımının, işletme hesabına göre defter tutan mükellefler tarafından ne şekilde kayıt altına alınacağı, işletme hesap özetinde ve gelir vergisi beyannamesinde ne şekilde gösterileceği hk.24 Temmuz 2003B.07.0.GEL.0.40/4041-76/32273
Perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlere, Vergi Usul Kanununa...27 Temmuz 2003B.07.0.GEL.0. 65/6516-778/31788
İlgililerin iradesi dışında tasfiye nedeniyle yurtdışından Türkiye’ye zorunlu olarak aktarılan bir mevduat olduğundan, bu mevduatın (malın) veraset ve intikal vergisinin uygulaması açısından Türkiye’de bulunan bir mevduat (mal) olarak değerlendirilmemesi, dolayısıyla transfer olan para üzerinden veraset ve intikal vergisi alınmaması gerektiği ancak bu hesap bankanın Türkiye’de bulunan merkez veya şubeleri nezdinde açılmış bir hesap ise söz konusu paranın veraset ve intikal vergisine tabi tutulacağı hakkında.28 Temmuz 2003B.07.0.GEL.0.60/6004-808/32598
90/874 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı veraset ve intikal vergisinden muaf bulunduğundan, kendisine vasiyet yoluyla intikal eden mallar (para) dolayısıyla kendisinden veraset ve intikal vergisinin aranılmaması gerektiği hakkında.28 Temmuz 2003B.07.0.GEL.0.60/6001- 706/032596
Kullanılmış ödeme kaydedici cihzların satışının, cihaz sahibi mükelleflerce cihazı kullanacak mükelleflere veya ilgili üretici ve ithalatçı kuruluşlara yapabilmeleri hakkında.04 Ağustos 2003B.07.0.GEL.0. 65/6523-91
Yurt dışından sağlanacak yatırım mallarının kat'i ithalleri yapılıp gümrükten çekilerek işletmenin aktifindeki bir hesaba alınması durumunda bunlara ait harcamalara yatırım indirimi uygulanır.05 Ağustos 2003B.07.0.GEL.0.4535-5
Bir A.Ş. nin Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yurt dışından bedelsiz olarak ithal ettiği malları fason üretim yaparak tekrar ihraç etmesi işlemini mal ihracatı olarak değerlendirerek mahsup talebinde bulunduğu, ancak 20.06.2003 tarihli ve 3431 sayılı özelgesinde de konunun hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi sonucu mahsup dilekçesine eklenmesi gereken döviz alım belgelerinin eksik olması nedeniyle mükellefin cezai müeyyide ile karşı karşıya kaldığı hususu...14 Ağustos 2003B.07.0.GEL.0.57/5711-341-034347
Konsolosluklar tarafından yapılacak noter işlemlerinde uygulanacak noter harçları hakkında.15 Ağustos 2003B.07.0.GEL.0.63/6327-21
Üniversite sınavında birinci olan öğrenciye şirket tarafından verilen ödül, veraset ve intikal vergisinin konusuna girmediğinden, bu ödülün veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaması gerektiği hususunda.28 Ağustos 2003B.07.0.GEL.0.60/6001-705/035812
Perakende ticaretin devamı boyunca kullanılma mecburiyeti bulunan ödeme kaydedici cihazlar...01 Eylül 2003B.07.0.GEL.0. 65/6517-56/36136
Banka ve sigorta şirketlerinin, vergiye tabi bir işlemi olmasa bile tasfiye işlemleri sonuçlanıncaya kadar banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefiyeti devam edeceğinden, ilgili dönemlerde de banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi vermesi gerekmektedir.08 Eylül 2003B.07.0.GEL.0.56/5601-1262 / 36987
T.C uyruğunda bulunan kimsenin Türkiye’de ve Türkiye hudutları dışındaki mallarının veraset yoluyla veya ivazsız bir şekilde çifte vatandaşlık hükümlerine tabi çocuklarına intikali ile sözü edilen kimsenin Türkiye’deki mallarının, ikametgahı Türkiye’de olmayan yabancı uyruklu eşine veraset yoluyla veya ivazsız bir tarzda intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olması hakkında.09 Eylül 2003B.07.0.GEL.0.60/6000-2291/037108
Primlerin süresinden sonra ödenmesi nedeniyle alınan gecikme faizi ve kar payları, ücretlerin vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınması hususunda, Gelir Vergisi Kanununda bir hüküm yer almaması nedeniyle, söz konusu faiz ve kar paylarının indirim olarak dikkate alınması mümkün değildir.10 Eylül 2003B.07.0.GEL.0.42/4214-1892
Kaza sonucu vefat edenin mirasçılarına yapılan ödemeler kaza klozu niteliğinde olması nedeniyle, veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaması gerektiği hakkında.15 Eylül 2003B.07.0.GEL.0.60/6019-1904/037890
........... Belediyesinin katma değer vergisi mükellefiyetinin olması ve yapacağı çevre temizlik ve atik depolama hizmetlerinin de katma değer vergisine tabi bulunması durumunda, bu hizmetlerde kullanılacak olan makine ve teçhizatın satın alınması veya ithalinde Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesinde düzenlenen istisna hükmü kapsamında işlem yapılabilecektir.16 Eylül 2003B.07.0.GEL.0.53/5313-436-038120
İnşaat işi ile uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin Konut Yapı Kooperatiflerine fiilen yaptığı inşaat taahhüt hizmetlerine ilişkin olarak hesapladığı katma değer vergisinden, söz konusu işlemler nedeniyle yüklendiği katma değer vergisini indirim konusu yapması, indiremediği kısmın kalması halinde ise 85 seri No lu katma değer vergisi Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde iadesini istemesi mümkün bulunmaktadır.19 Eylül 2003B.07.0.GEL.0.54/5400-3719-38431
Avukatlık ücretlerinin katma değer vergisi karşısında durumu hk.19 Eylül 2003B.07.0.GEL.0.53/5320-252-38427
Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilere karşı sunulan ticari nitelikli hizmetlere yönelik olarak kullanılmak üzere alınan araçlara ait katma değer vergisi indirim konusu yapılabilecektir.24 Eylül 2003B.07.GEL.0.53/5330- 92-39057
Yapı Kooperatifinin maliki bulunduğu ve imar planında umumi hizmet alanlarına...30 Eylül 2003B.07.0.GEL.0.66/6685-4818
Yurtdışından ithal edilen malların belli bir miktarı geçmesi halinde yurt dışındaki satıcı firmanın ödeyeceği ciro primi için düzenlenecek faturalarda katma değer vergisinin hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir.03 Ekim 2003B.07.0.GEL.0.55-5501-2830-41301
Belediye sınırları dahilinde bulunan plajlardan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17 inci maddesi gereğince eğlence vergisi alınması08 Ekim 2003B.07.0.GEL.0.66/6624-84/042004
Bir mesleki birliğe mensup kişinin ölümü sonucu mirasçılarına, birlik tarafından ödenen kıdem tazminatı veraset ve intikal vergisine tabidir.14 Ekim 2003B.07.0.GEL.0.60/6003-155/043890
Taahhüt senetlerinin noter tasdiki aranmaksızın düzenlenmesi durumunda noter harcının aranılmaması hakkında.15 Ekim 2003B.07.0.GEL.0.63/6314-44087
Ödeme kaydedici cihaz alan mükellefler, söz konusu iktisap tarihinden itibaren 15 gün içerisinde vergi dairesine kayıt ettirip ödeme kaydedici cihaza ait levhayı alması gerekli olup, aksi takdirde 1. derece usulsüzlük cezasının 5 katı usulsüzlük cezası kesilir.20 Ekim 2003B.07.0.GEL.0. 65/6516-776/045113
Bir kişinin sahibi olduğu gayrimenkul hissesinin bir kısmını başka birine ölünceye kadar kendisine bakma, bakıp gözetme, hastalandığında tedavi ettirme ve tüm ihtiyaçlarını karşılama karşılığında devretmesi, ivazlı bir intikal olduğundan, veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaması gerektiği hakkında.20 Ekim 2003B.07.0.GEL.0.60/6000-2296/045067
Özel Tüketim Vergisine tabi olan malların ihraç edilmesinin ihracat istisnası kapsamında değerlendirileceği hakkında.21 Ekim 2003B.07.0.GEL.0.59/5921-164 / 45350
KDV Kanununun 24/b maddesi hükmüne göre, ambalaj giderleri, sigorta komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, hare, pay, fon karşılığı gibi unsurlar katma değer vergisi matrahına dahil bulunmaktadır.Bu nedenle, elektrik bedeli ile birlikte tahsil edilen tüketim vergisi tutarı katma değer vergisi matrahına dahil olacaktır.21 Ekim 2003B.07.0.GEL.0.54/5424-209-45335
Emeklilik ve sigorta şirketlerinin bireysel emeklilik sözleşmeleri ve birikimli şahıs sigortaları dolayısıyla yaptıkları ödemelerin tümü üzerinden (istisna edilen tutarlar hariç) gelir vergisi tevkifatı yapmaları gerektiği hk.30 Ekim 2003B.07.0.GEL.0.40/4007-134/46586
Çocuk yuvası inşaatının yapımı için yapılan harcamaların tamamının yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden indirilip indirilemeyeceği hk.04 Kasım 2003B.07.0.GEL.0.40/4078- 92/47545
Belediyenin kendi isteği ile katma değer vergisi ödemek istemesi halinde, ödenen katma değer vergisi tutarının satıcı tarafından \\\\04 Kasım 2003B.07.0.GEL.0.53/5313-452
Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin bizzat mükellefler tarafından imzalanması gerekeceği, vekil tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenerek verilen beyanname üzerine her hangi bir işlem yapılmasının mümkün olmayacağı hakkında.06 Kasım 2003B.07.1.GİB.0.60/6000-2295/48034
Teslim ve hizmette bulunulacak Belediyenin ya da Belediyenin ilgili kuruluşunun katma değer vergisi mükellefiyeti olması veya makine-teçhizatı münhasıran indirim hakki tanınan işlemlerde kullanılması kaydıyla, ihale sözleşmesi kapsamında yapılacak teslimlerde, Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesi uyarınca istisna kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.14 Kasım 2003B.07.0.GEL.0.53/5313-452-47669
Konut için ödenen yıllık kiradan, kısmen işyeri olarak kullanılan kısma isabet eden kira miktarının hesaplanarak, ilgili yıl için tespit edilen yıllık kira tutarı ile karşılaştırılması gerektiği yönündeki görüşünüz Bakanlığımızca da uygun görülmüştür.17 Kasım 2003B.07.1.GİB.0.44/4405-54/49284
Yatırım Teşvik Belgesine istinaden kullandırılan krediler nedeniyle bankaların lehlerine aldıkları paralara, banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası uygulanması mümkün değildir.20 Kasım 2003B.07.0.GEL.0.56/5601-821 / 50197
Arazi ve arsalar yatırım indirimi istisnasına konu edilemez.Ayrıca üzerinde dikili durumda satın alınacak meyve ve sebze bahçesi de daha önce kullanılmış olarak değerlendirileceğinden yatırım indirimi istisnasına konu olamaz.24 Kasım 2003B.07.0.GEL.0.4535-5
Düzenlenen karşıt inceleme tutanaklarında aynı mükelleften de olsa en yüksek 10 alıma ilişkin bilgilere yer verilmesi yeterli bulunmakta olup, her bir faturanın ayrı ayrı tutanağa yazılması gerekmektedir.26 Kasım 2003B.07.0.GEL.0.32/3223-2763
YMM Tasdik Raporuna dayalı iade taleplerinde düzenlenecek alış faturaları listesinin YMM Tasdik Raporuna eklenmesi gerekmektedir.02 Aralık 2003B.07.0.GEL.0.57/5711-387-51152
Alıcı firmanın öteden beri katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunması, istisna dahilinde alman makine ve teçhizatın indirim hakki tanınan işlemlerde kullanılacağının tespit edilmesi halinde yatırım teşvik belgesi eki listelerde yer alan makine ve teçhizat tesliminden sonra ibraz edilen mükellefiyet yazısı üzerine istisna kapsamında işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.11 Aralık 2003B.07.0.GEL0.54/5413-494-52890
Bir A.Ş.\\\' nin 2000 yılı KDV Beyannamelerinde ihraç kayıtlı mal teslimlerinden doğan tecil terkin kapsamındaki KDV iadesi talebinde bulunulduğu ve Mükellefin Tam Tasdik Sözleşmesi olan YMM\\\' den alınan yazıda firmanın ihraç kayıtlı mal teslimlerine ilişkin ihracatçı firmalara düzenlemiş olduğu faturalarda görülen mal miktarı ile ihracatçı firma tarafından ihracatın gerçekleştirildiği gümrük çıkış beyannamelerinde yurt dışı edilen mal miktarları arasındaki farkın, depolarına yada ilgili gümrük müdürlüklerinin depolarına nakledilmek üzere yüklenmesi ve taşınması sırasında meydan gelen fire ve zayiatlardan ileri geldiği, eksik yurt dışı edilen mallar üzerinden ertelenen KDV nin mükellef kuruma iadesinin mümkün olup olmadığı hususu...11 Aralık 2003B.07.0.GEL.0.57/5711-390/052972
Bandrol ücretine tabi cihazların katma değer vergisi matrahı bu cihazların teslimi karşılığında imalatçı veya ithalatçı firmalarca alınan ÖTV dahil toplam bedeldir.18 Aralık 2003B.07.0.GEL.0.55- 5520 - 257 / 54070
Okul yapımı ve onarımı için ayni bağış yapan mükelleflerin, indirim konusu yapacakları tutarın tespiti ile işçilik giderlerinin ne şekilde indirim konusu yapılacağı, ayrıca okul koruma derneklerine yapılan bağışların indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.22 Aralık 2003B.07.0.GEL.0.40/4059-75/54573
Tapuya tescil edilmeyen ancak satıcı tarafından alıcıya fiilen teslim edilen gayrimenkullerde, katma değer vergisi açısından vergiyi doğuran olay gayrimenkulun fiilen teslimi ile meydana gelmektedir.30 Aralık 2003B.07.0.GEL.0.54/5410-25-561219
Zirai faaliyetler açısından zarar ziyan bedeli ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekir.31 Aralık 2003B.07.0.GEL.0.41/4106-476
Derneğinin, düzenlemiş olduğu eşya piyangosunda ............. Şirketine verilen otomobilin adı geçen şirket tarafından emsal bedeli ile ilgili yılın safi kurum kazancının tespitinde gelir unsuru olarak dikkate alınması durumunda, bu otomobilin ayrıca Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu kapsamında değerlendirilmeyeceği ve veraset ve intikal vergisine tabi olmayacağı hakkında.31 Aralık 2003B.07.0.GEL.0.60/6026-239/56220
Mirasçılarca kendilerine ivazsız olarak intikal eden gayrimenkul üzerinden fazla beyanda bulunmaları durumunda fazla tarh olunan verginin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca düzeltilmesi gerektiği hususunda.02 Ocak 2004B.07.0.GEL.0.60/6000-2290/104
Arızalanan ödeme kaydedici cihazların tamiri, bunları üreten veya ithal eden ...06 Ocak 2004B.07.0.GEL.0. 65/6518-82/22
Bir şirketin tasfiye halinde olmasının KDV iadesi işlemine engel teşkil etmeyeceği hakkında.07 Ocak 2004B.07.0.GEL.0.57/5711-397 / 686
Daha önce biçerdöver işletmesi nedeniyle gerçek usulde zirai kazanç mükellefi iken bu faaliyetini terk eden adı geçenin, daha sonra minibüs satın alarak yolcu taşımacılığı işine başlaması nedeniyle basit usulden faydalanması mümkün bulunmamaktadır.07 Ocak 2004B.07.0.GEL.0.44/4405-1367/705
Özel gider indirimi uygulaması nedeniyle eksik ödenen gelir vergisi için yapılacak ikmalen veya re’sen tarhıyatla ilgili vergi/ceza ihbarnamesinin, işveren konumunda olan Köy Hizmetleri 4. Bölge Müdürlüğü adına düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, işveren adına ikmalen veya re’sen tarh edilen vergi aslı, ceza ve gecikme faizi genel hükümler çerçevesinde ücretlilere yansıtılabilecektir.09 Ocak 2004B.07.0.GEL.0.42/4214-1949
Simit Camekanları hk.12 Ocak 2004B.07.0.GEL.0.44/4423-152/1318
Dövize endeksli devlet iç borçlanma senetlerinde döviz kurundaki düşüşlerden dolayı sermayede azalma meydana gelmesi halinde elde edilen faiz gelirinin vergilendirilmesi hk.12 Ocak 2004B.07.0.GEL.0.40/4034-679/1406
İnşaat işini terkettikten sonra kooperatiften, 2002 yılında İcra ve İflas Müdürlüğü vasıtasıyla tahsil edilen paranın tamamının, arızi kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekir. Ayrıca mahkeme kararı uyarınca alınacak bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanması söz konusu değildir.12 Ocak 2004B.07.0.GEL.0.42/4306-28/1316
Hayat Sigortası sisteminden, bireysel emeklilik sistemine geçilmesi halinde birikimli hayat sigortasına ödenmiş olan primlerin nakden iadesi veya bireysel emeklilik sistemine aktarılması halinde vergilendirme hk.12 Ocak 2004B.07.0.GEL.0.40/4007-154/1668
Bedel ödenerek yapılan uçuşlar nedeniyle kazanılan12 Ocak 2004B.07.0.GEL.0.53/5308-001307
Sigorta hususunda devamlılık arz eden müşterilerin sigorta işlemleri hakkında15 Ocak 2004B.07.0.GEL.0.66/6627-23/1894
Ücret gelirinin elde edildiği tarihle ilişkilendirilmeksizin, ücret gelirinin elde edildiği takvim yılı içinde yapılan ve özel gider indirimi kapsamına giren harcamalar karşılığı alınan belgeler, yukarıda belirtilen sınırlamalar dahilinde özel gider indirimi uygulamasında dikkate alınabilecektir.16 Ocak 2004B.07.0.GEL.0.42/4213-1757
Yapılan ödemelerin ücret kabul edilmesi halinde katma değer vergisine tabi tutulmaması, serbest meslek faaliyeti olması durumunda ise %18 oranında katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.21 Ocak 2004B.07.0.GEL.0.42/ 4213-1759/2852
Hurda ve atık mahiyetindeki metal, plastik, kağıt ve camin müdürlüğünüz tarafından tesliminde, istisna kapsamında işlem yapılması gerekmektedir. Bu ürünlerin ithalide vergiden müstesnadır.22 Ocak 2004B.07.0.GEL.0.53/5317-1922-3131
Katma Değer Vergisi için istisnadan vazgeçme talebi fıkra ve bentler belirtilmek suretiyle yapılacak, birden fazla fıkra ve bende giren işlemler yapılıyorsa ve sadece bir bentte yazılı işlemler nedeniyle istisnadan vazgeçilmek isteniyorsa dilekçede bu bentteki işlemler dolayısıyla istisnadan vazgeçildiği belirtilecektir. Ancak bu talep, bir bent kapsamına giren işlemlerin tamamı için geçerli olacaktır.23 Ocak 2004B.07.0.GEL.0.54/5418-2-3330
Kurumlara ait konutların kendi personeline lojman olarak tahsisi, karşılığında bedel alınmamak kaydıyla katma değer vergisine tabi tutulmayacak, bir bedel alınması durumunda ise bu bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanacaktır. Konutların kendi personeli dışındaki kişilere lojman olarak tahsisinde bedelin alınıp alınmadığına bakılmaksızın emsal kira bedeli üzerinden kdv uygulanacaktır.23 Ocak 2004B.07.0.GEL.0.53/5317-1923-3341
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü' nün atık su toplama hizmetine ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat alımlarının, indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanıldığının kabul edilmekte olup, bu kapsamdaki alımlar Katma Değer Vergisinden istisnadır.26 Ocak 2004B.07.0.GEL0.54/5413 - 500-3694
Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslar arası kurumlarca kullandırılacak kredilerin teminatına yönelik tapu sicil müdürlüklerince yapılacak ipotek işlemlerinde tapu harcı ve damga vergisinin tahsil edilip edilemeyeceği hakkında.27 Ocak 2004B.07.0.GEL.0.63/6340-166-3932
Emlak komisyonculuğu tavassut işi kapsamında değerlendirildiğinden, bu işi yapanların basit usulde vergilendirilmeleri mümkün bulunmamaktadır.29 Ocak 2004B.07.0.GEL.0.44/4405-1372/4362
İş akti fesh edilenlerin bu işleme karşı açtıkları işe iade davalarını kazandıkları halde işe başlatılmamaları nedeniyle yargı kararları doğrultusunda yapılan ödemeler Gelir Vergisi Kanununun 25/1 inci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, söz konusu ödemelerin ücret kabul edilerek aynı Kanunun 61, 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre vergilendirilmesi ve ayrıca yapılan ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılması gerekir.29 Ocak 2004B.07.0.GEL.0.42/4205-156/4367
Arazi ve arsalar ile lisans bedeli gibi gayri maddi haklar yatırım indirimi istisnasından yararlanamaz.04 Şubat 2004B.07.0.GEL.0.4535-5
Bandrol ücretine tabi cihazların katma değer vergisi matrahı, bu cihazların teslimi sırasında imalatçı veya ithalatçı firmalarca alınan Özel Tüketim Vergisi dahil toplam bedeldir.09 Şubat 2004B.07.0.GEL.0.54/5424-212
Kamu menfaatine yararlı dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar devir edecekleri gayrımenkullerden dolayı harca tabi olamaları hakkında.17 Şubat 2004B.07.0.GEL.0.63/6373-
Vakıflara ait taşınmazların satışı sırasında vakıflardan tahsil edilmesi gereken tapu harçları hakkında.17 Şubat 2004B.07.0.GEL.0.63/6373-2158
Konutlar ile su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlardaki konutlara ait çevre temizlik vergisiait çevre temizlik vergisi hususu18 Şubat 2004B.07.0.GEL.0.66/6601-662 /6555
Cebri icra yoluyla satılan makine teçhizatın Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflerce belge kapsamında satın alınması işlemi katma değer vergisine tabi değildir.19 Şubat 2004B.07.0.GEL.0.54/5413-504
2 nci derece sit alanındaki tescilsiz gayrimenkullerin Emlak Vergisi Kanunu ...23 Şubat 2004B.07.0.GEL.0.66/6685-4879/7193
Sürekli olarak işlenmiş altın alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler için vergilendirilecek ticari kazancın tespiti hakkında.23 Şubat 2004B.07.0.GEL.0.31/3185-73/007245
4811 sayılı Kanuna uygun olarak yapılan matrah artırımı hk.26 Şubat 2004B.07.0.GEL.0.40/4084-1012/008361
Eğitim kurumlarına yapılacak ayni ve nakdi bağışlar hk.01 Mart 2004B.07.0.GEL0.40/4042- 83/8614
Vergi Usul Kanunu 232. maddesinde sayılan durumlardaki satışlarda fatura düzenlenmesinin, parakende nitelikli diğer satışlarda ise ödeme kaydedici cihaz kullanılmasının gerekli olduğu hakkında.08 Mart 2004B.07.0.GEL.0. 65/6527-197/9812
İpotek işleminin 2985 Sayılı Kanunun Ek-1\\\\\\\'inci maddesi gereği Toplu Konut Fonundan kullandırılacak krediye ilişkin olması koşuluyla düzenlenen kağıtların damga vergisinden kullandırılacak kredilerle ilgili ipotekler ile bu konutların hak sahipleri adına tapuya tescilinin harçtan istisna olması hakkında.08 Mart 2004B.07.0.GEL.0.63/6369
Dövize endeksli devlet iç borçlanma senetlerinde döviz kurundaki düşüşlerden dolayı sermayede azalma meydana gelmesi halinde elde edilen faiz gelirinin vergilendirilmesi hk.11 Mart 2004B.07.0.GEL.0.40/4052-38/10201
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 3’üncü maddesi gereğince uygulanan veraset ve intikal vergisi muafiyetinin ülkeler arasında karşılıklılık esasına bağlı olduğu hakkında.11 Mart 2004B.07.0.GEL.0.60/6001- 706/032596
Kollektif şirket ortaklarının tasfiye dönemlerine ilişkin beyanname vermeleri hk.12 Mart 2004B.07.0.GEL.0.40/4052-34-10344
Konutlara ait çevre temizlik vergisi12 Mart 2004B.07.0.GEL.0.66/6601-668/10385
Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin teminatına yönelik Tapu Sicil Müdürlüklerince yapılacak ipotek işlemlerinde tapu harcı ve damga vergisinin tahsil edilip edilmeyeceği, edilmeyecek ise özel finans kurumları ile finansal kiralama şirketlerinin de bu kapsam içinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda.13 Mart 2004B.07.0.GEL.0.63/6340-166
İthal edilen malın bütünleyici parçası için ÖTV alınmayacağı hakkında.13 Mart 2004B.07.0.GEL.0.59/5921-281 / 37914
Faaliyeti yem ve un üretimi olan bir mükellefin yem ve yem maddesi taşıma işlerinde kullanmak üzere aldığı kamyon gibi araçlar için yatırım indirimi istisnası uygulanır.14 Mart 2004B.07.0.GEL.0.45/4535-5
Gümrük antrepolarında verilen hizmetler katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.15 Mart 2004B.07.0.GEL.0.55/5516-293 / 10477
Bakmakla yükümlü olma sıfatiyle ödevlinin vergiye tabi ücretinden önce birinci çocuğun çalışma gücü kayıp oranına göre hesaplanan sakatlık indirimini; halen vergiye tabi ücret kalıyor ise ikinci çocuk için tespit edilen sakatlık indirimi düşülecektir.Ayrıca usulüne uygun rapor alan, Merkez Sağlık Kurulunun incelemesinden de geçen sürekli raporlarda yeniden rapor alınmaksızın indirim uygulanmasına devam edilecektir.16 Mart 2004B.07.1.GİB.0.46/4606-15577/010853
İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisinin tahsil edildiğini, 2003 yılı ve daha önceki yıllara ait tahakkuk eden ancak tahsil edilemeyen ve geçmiş yıllarda hiç bildirimde bulunmayan mükelleflerin 2004 yılında bildirimde bulunmaları halinde tahsil edilecek çevre temizlik vergilerinden, %10 Çevre Kirliliğini Önleme Fonu payı ile %20 büyükşehir belediyesi payının ayrılıp ayrılmayacağı hususu18 Mart 2004B.07.0.GEL.0.66/6601-669/11505
Bankaların yurtdışındaki finansal şirketlere yapmış olduğu komisyon ödemeleri ticari mahiyette olduğundan bu ödemeler üzerinden gelir ve kurumlar vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.23 Mart 2004B.07.0.GEL.0.56/5601-1335 / 12086
Primlerin ödenmiş olması şartıyla serbest meslek kazancının tespitinde, hasılattan gider olarak indirilebilmesi mümkündür.28 Mart 2004B.07.0.GEL.0.42/4215-4-2120/14009
Türkiye'nin bazı uluslararası hava limanlarına yer hizmeti verilmesi durumunda bu hava limanlarında yer alan idari ve teknik ofis binalarında yapılacak yenileme, revizyon ve özel maliyet mahiyetindeki işlemlerin KDV Kanununun 13. maddesine eklenen (e) bendi hükmü kapsamında istisna olup olmayacağı hususu29 Mart 2004B.07.0.GEL.0.54/5413-
Parakende ticaretle uğraşan veya hizmeti ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlerin vergi usul kanunua göre fatura düzenlemek zorunda olmadıkları, satışlarını belgelendirmek için ödeme kaydedici cihaz mecburiyetlerinin olduğu ve kooperatiflerin de birinci sınıf tüccar olması hakkında.31 Mart 2004B.07.0.GEL.0. 65/6516-832/14205
Aracı kurumların bireysel emeklilik yatırım fonlarının sermaye piyasasındaki işlemlerine aracılık hizmeti vermesi dolayısıyla lehe aldığı komisyonlar ve benzeri hizmet bedelleri, banka ve sigorta muameleleri vergisi istisna kapsamına girmemektedir.01 Nisan 2004B.07.0.GEL.0.56/5601-1351 / 14313
Basit usule tabi olmanın genel şartlarını ihlal eden aynı tarih itibariyle gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş, basit usuldeki mükellefiyeti ise terk ettirilmiştir.02 Nisan 2004B.07.0.GEL.0.44/4407-1688/14552
Sosyal Güvenlik Destek Primin”in Bağ-Kur primi olarak değerlendirilerek, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi şartıyla, mükellefler tarafından ticari veya serbest meslek kazançları dolayısıyla verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesi mümkündür.02 Nisan 2004B.07.0.GEL.0.44/4429-11/14551
Bayiler tarafından hazır kart satışlarının kredi kartı ile gerçekleştirilmesi durumunda alınan komisyon bedeli, özel matrah şekline ilişkin olarak değerlendirilemeyeciğinden, bayilerin bu bedele isabet eden kdvleri hesaplayıp beyan etmeleri gerekmektedir.05 Nisan 2004B.07.0.GEL.0.53/5324-233-15148
Katma değer vergisinden istisna olarak temin edilen banka kredilerinin, herhangi bir fark ilave edilmeksizin grup şirketlerine yansıtılması işlemi katma değer vergisinden istisnadır. Ayrıca söz konusu kredi ve giderlerin, yansıtmayı yapacak firmanın gider hesaplarına alınarak yansıtma faturası ile karşı firmaya yansıtılması halinde bu faturada katma değer vergisi gösterilmemesi veya yansıtmayı yapacak firma tarafından gider hesaplarına alınmaksızın ve fatura düzenlenmeksizin dekont vasıtası i!e karşı firmaya aktarılması mümkün bulunmaktadır.06 Nisan 2004B.07.0.GEL.0.54/5417- 2048-15038
Bilgisayar kullanımı ile ilgili uygulama programlan bilgisayarlardan ayrı mütalaa edildiğinden bunlara ait tadil, bakım ve onarım işlerine ait katma değer vergisinin tevkifata tabi tutulması söz konusu değildir.08 Nisan 2004B.07.0.GEL.0.55/5509-197/15456
Öteden beri varolan sakatlığı ile ilgili çalışma gücü kayıp oranı eski yönetmelikte (% 37) yüzde otuz yedi olarak belirlenmiş; yeni yönetmelik ile bu oran (% 45) yüzde kırk beş ’e çıkarılmıştır. Dolayısı ile ödevlinin yeni yönetmelik hükümlerine göre rapor aldığı 25.12.2003 tarihinden itibaren vergi indiriminden faydalanmasında yasaya aykırı bir yön görülmemiştir. Ayrıca sakatlık bulguları aynı olmakla birlikte mevzuat değişikliği ile durumunun farklılaşması, yani 25.12.2003 de tespit edilen (% 45) yüzde kırk beş çalışma gücü kaybının geriye uygulanması imkan dahilinde değildir.09 Nisan 2004B.07.0.GEL.0.46/4600-74731/015691
Teşvik belgesinin veriliş tarihine bağlı olarak farklı oranlar uygulanması mümkün değildir. Bu konuda düzenleme yapılabilmesi için, Bakanlar Kuruluna veya Maliye Bakanlığına verilmiş bir yetki bulunmamaktadır12 Nisan 2004B.07.0.GEL.0.45/4503-85/16841
Tam tasdik sözleşmesi düzenleyen yeminli mali müşavirler, belgelerin yasal süreleri içerisinde Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine, genel muhasebe kurallarına, vergi mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata uygun ve doğru olarak yasal defterlere kaydedilmesi ve mali tablolara aktarılması ile bu bilgi ve belgeler esas alınarak mükelleflerin vergi ve benzeri mali yükümlülüklerinin doğru olarak hesaplanmasından sorumludurlar.12 Nisan 2004B.07 .0.GEL.0.32/3226-1357
İhracat ofisi olarak kullanılacak iş yerlerinin kiralanması halinde, damga vergisi ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna imkanı bulunmamaktadır.13 Nisan 2004B.07.0.GEL.0.56/5601-233 / 10231
Köy tüzel kişiliğince gerçekleştirilen kömür satış faaliyetleri, köy tüzel kişiliğinin devamlı olarak faaliyette bulunmamasından ötürü kömür satışlarının ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından bu teslimler üzerinden katma değer vergisi de hesaplanmayacaktır.14 Nisan 2004B.07.0.GEL.0.55 / 5501 - 2837 / 16284
3100 Sayılı Kanunda fiş ebatları ile ilgili bir sınırlama olmadığı ve 7 Seri No.lu Genel Tebliğinde açıklanan koşulları taşıması şartıyla ödeme kaydedici cihaz fişlerinin küçük ebatlı olmasının mümkün olmasının mümkün olması hakkında.14 Nisan 2004B.07.0.GEL.0. 65/6508-95/16442
Araçlarda ticari hususi ayırımı20 Nisan 2004B.07.0.GEL.0.61/6159-239/17511
Yatırım teşvik belgesi sahibi şirketlerin teşvik belgesi kapsamında bulunan makine ve teçhizatı diğer firmaya devretmesi hususunda, devrolunan firmanın yatırım teşvik belgesi sahibi olması, eki listelerde makine ve teçhizata ilişkin şerhin yer alması ve makine ve teçhizatın münhasıran indirim hakki tanınan işlemlerde kullanacak olması durumunda, Kanunun 13/d maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanılması mümkün bulunmaktadır.20 Nisan 2004B.07.0.GEL.0.54/5413-509-17371
Yatırım teşvik belgesinde yer alan mallardan makine ve teçhizat niteliği taşıyanların yurt içi teslim bedelinde meydana gelen farklılıklar ile anılan Kanunun 13/d maddesindeki istisna hükmünün uygulanmasında listede yazılı tutarların değil faturalarda yazılı olan değerlerin esas alınması Bakanlığımızca uygun bulunmaktadır.20 Nisan 2004B.07.0.GEL.0.54/5413-508-17370
Vergiden istisna edilen işlemleri yapanlar diledikleri takdirde ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak belirtecekleri işlem türleri için vergiye tabi tutulmalarını talep edebilirler. Bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamını kapsaması şarttır. Şu kadar ki, mükellefiyetin devam etmekte olan işlemlere şümulü yoktur.21 Nisan 2004B.07.0.GEL.0.54/5418- 3-44455
Öğrenci evi işletmeciliği faaliyeti için Vergi Usul Kanununa göre fatura veya parakende satış fişleri düzenlemek koşuluyla, ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu bulunmaması hakkında.22 Nisan 2004B.07.0.GEL.0. 65/6527-199/17892
Enflasyon düzeltmesi yapması gereken bir kooperatifin,enflasyon düzeltmesini yaptığı yıla ilişkin düzeltme sonucu ortaya çıkan kar veya zararı o yılın kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında dikkate alınmayacağı, ancak bir sonraki yılın kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında göz önünde bulunduralacağı hk.27 Nisan 2004B.07.0.GEL.0.29/2968-298-387-16596
Bir mükellefin birden fazla işyeri açması, basit usulden yararlanmasına engel olmayıp “kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak” şartını ihlal anlamına gelmeyeceğinden diğer şartları da topluca taşıması kaydıyla basit usulde vergilendirilmesi mümkündür.27 Nisan 2004B.07.0.GEL.0.44/4405-1417/18585
Ödevlilerin mağdur olmamaları için kabul edilen bu raporlarla ilgili olarak; vergi indirimine esas tarihin eskiden aldığı rapor tarihi yerine ödevlinin müracaat tarihi olarak uygulanması gerekmektedir.30 Nisan 2004B.07.0.GEL.0.46/4600-73981/019169
Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satış aktinde söz konusu malın mülkiyetinin malın bedeli tamamen ödeninceye kadar satıcıda olduğundan yatırım indiriminden yararlanmasının mümkün olmaması hakkında.01 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.45-4535-5
İthal ürünlerin düsen fiyatlan nedeniyle ecza depolarının üretici-ithalatçılara fiyat farkı faturası düzenlemelerinde faturada yer alacak katma değer vergisinin oranı, teslim veya hizmete konu olan urunun ilk işlemin gerçekleştiği donemde uygulanan oranın olması gerekmektedir.Ayrıca, tıbbi ürünlerin satış faturalarında gösterilmeyen sonradan ortaya çıkan vade farkı, ciro primi gibi çeşitli giderler de katma değer vergisine tabi olup bu ürünlere uygulanacak katma değer vergisi oranı teslime konu olan asil ürüne uygulanan oran olacaktır.Ancak, teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontoların katma değer vergisi matrahına dahil olmayacağı tabiidir.01 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.54/5424- 215-19304
Oda Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren oda üyelerinden vergi mükellefleri olanlar dışında kalan ve hiçbir iş akdi ile başkalarına bağlı olmaksızın seyyar olarak kendi nam ve hesabına çalışmakta olan duvarcı, sıvacı, kalıpcı, demirci, karocu ve fayansçı, boya ve badanacı, çatı ve iskelecilerin toplu olarak esnaf muaflığı kapsamına girip girmediği konusu hk.03 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.44/4402-250/19368
Çiftçilerin, işletmelerinde kullandıkları belli yaşın üzerinde ve ekonomik değeri düşük olan gayri ticari araçların zirai işletmeye dahil olması durumunda, işletme büyüklüğü ölçüsünü aşmasalar bile gerçek usulde mükellefiyete tabi olmaları ve aile reisi beyanının kaldırılması hakkında.04 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.41/4117-05-19734
Türkiye Elektrik Kurumunun elektrik şebekesi tesis etmediği yerlerde...04 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0. 65/6527-187/19800
Eğitim ücretinin, yemek bedeli dahil tespit edilmesi durumunda eğitim gideri yemek bedelini de kapsayacaktır.07 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.42/4214-2055/20400
Danışmanlık hizmetinde bulunulması nedeniyle yapılacak ücret ödemelerinin (avans ödemeleri dahil) Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması hakkında....07 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.42/4213-1818/20390
Bankalar tarafından Devlet iç ve dış borçlarının geri ödenmesi amacıyla Hazine Müsteşarlığı’na yapılan döviz satışları dolayısıyla döviz satış tutarı üzerinden binde bir oranında banka ve sigorta muameleleri vergisi ödenmesi gerekmektedir.10 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.56/5601-1356 / 20849
Kredi işlemlerinde, faiz tahakkuku yapılarak gelir hesaplarına alınması ile banka yönünden faiz geliri elde edilmiş olmakta ve banka ve sigorta muameleleri vergisini doğuran olay meydana gelmektedir. Döviz kazandırıcı faaliyetlerde belge kapsamında kullanılacak kredilerde istisna uygulanabilmesi için kredi faizlerinin tahakkuk tarihlerinde vergi, resim, harç istisnası belgesinin bulunması gerekmektedir.10 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.56/5601-1255 / 20848
Sigorta şirketlerince sigorta kapsamında yer alan rizikonun gerçekleşmesini müteakip ödenecek sigorta tazminatına esas olmak üzere yapılan hasar tespit işlemlerinin (ekspertiz) danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirildiğinden, söz konusu hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin sorumlu sıfatıyla tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.14 Mayıs 2004B.07.0.GEL0.55/5509 - 205 / 21859
Sanayi sicil belgesine haiz bir imalatçının yaptıracağı fason üretim için temin edeceği hammaddenin tecil-terkin kapsamında teslimi yapılamaz.16 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.59/5908-5
Ağaçlandırma, rehabilitasyon ve erozyon kontrolü sahalarında yapılmakta olan fidan dikimi, isçi ile toprak isleme, makineli toprak isleme, ot alma ve çapa islerinin yapım işleri kapsamında değerlendirilerek 1/3 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.18 Mayıs 2004B.07.0.GEL0.54/5409-128-22145
Çiftçiye ait olmakla beraber ticari işletmeye dahil edilmeyen biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araç veya on yaşına kadar ikiden fazla traktörün işletilmesinden elde edilen gelirlerin ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmeleri hakkında.20 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.41/4102- 419-22352
Köy muhtarına yapılan ihbarname tebliği Hk.20 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.44/4405-1696/022369
Hazine Müsteşarlığınca yukarıdaki esaslar dahilinde yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan ve yatırımın bütünlüğünü bozmayacak nitelikte ve miktardaki malzemelerin kullanım ömrünün dolması nedeniyle satılmasına izin verilmesi halinde, bu satış işlemi ile ilgili olarak Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesinde yer alan istisna hükmünün uygulanmasında yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleştiğinin kabul edilmesi gerekmektedir.21 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.53/5313-149-22484
Ağaçlandırma ve erozyon sahalarında toprak yüzeydeki diri örtü tabakasının makine ve işgücü ile temizlenmesi, fidan dikimi için alt toprak işlenmesi, servis yolu ve yangın emniyet yolu yapımı, işgücü ile teras yapımı, dikenli tel çit ihatası, fidanların dağıtımı, dikilmesi, fidan diplerindeki otların çapalanması, fidanların etrafında sürgün kontrolü işleri yapım işleri kapsamında değerlendirildiğinden tevkifata tabi olup; bu işlerin tek tek, ikisi veya üçünün bir arada ihale edilmesi tevkifat uygulamasını değiştirmez.21 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.55/5509- 208 / 22476
Katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan Kuruma teslim edilen dış lastiklerin bedeli olarak \\21 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.55/5509 - 162 / 22482
İkinci el satış mağazası projesi kapsamındaki satış işlemleri iktisadi işletme olma özelliklerini bütünüyle taşıdığı için kurumlar vergisi ve katma değer vergisine tabiidir.26 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.53/5301-3043-23424
Ücretin safi tutarının tespitinde uygulanan indirimler dolayısıyla harcamanın yapıldığı yılda ücretlinin vergi matrahının çıkmaması durumunda, özel gider indiriminden yararlanılması söz konusu olamayacaktır.26 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.42/4214-2077/23473
Mükellefin bakmakla yükümlü olduğu ve üniversitede okuyan 18 yaşını doldurmamış çocuğu için özel öğrenci yurduna yapılan ödemeler, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla eğitim gideri olarak kabul edilmesi gerekir.28 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.42/4214-2080/23898
Şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan ve basit usulde vergilendirilen mükelleflerin gün sonunda hasılatları için tek bir fatura düzenlemeleri mümkündür.Müşterilerin istemesi halinde fatura veya perakende satış vesikası vermek zorundadır.28 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.44/4428-221/23893
Arsa karşılığında hizmet binası teslimi arızi faaliyet kapsamında değerlendirildiği takdirde KDV\\\'ye tabi tutulmayacaktır.28 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.54/5401-2883-23865
Bankalar tarafından görev zararı doğuran krediler nedeniyle ödenen banka ve sigorta muameleleri vergisinin iadesi mümkün değildir.28 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.56/5601-1105 / 23935
Bankalar tarafından kullandırılan yurt dışı kaynaklı ve risk garantili krediler nedeniyle, bankanın gelir hesaplarına alınan komisyon ve faizlerin banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulması gerekmektedir.31 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.56/5601-1357 / 24198
Eşlerin müşterek kullandıkları kiralık kasanın eşlerden birinin ölümü nedeniyle açılması sonucu kasadan çıkan ziynet eşyasının, veraset ve intikal vergisinin matrahına dahil edilmemesi gerektiği hakkında.31 Mayıs 2004B.07.0.GEL.0.60/6000-2313/024197
Harcırah Kanununa tabi olmayan kurumların, çalıştırdıkları personele fiili yemek ve yatmak giderlerini belgelendirmeleri şartıyla bu giderlere karşılık olarak verdikleri gündelikler, Devlet memurlarına ödenen gündelikler ile karşılaştırılmaksızın tamamen vergiden müstesna tutulacaktır. Personele fiili yemek ve yatma giderleri dışında ayrıca gündelikte ödenmesi durumunda bu gündeliklerin tamamının ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekir.01 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.42/4213-1831/24379
Harcırah Kanununa tabi olmayan kurumların, çalıştırdıkları personele fiili yemek ve yatmak giderlerini belgelendirmeleri şartıyla bu giderlere karşılık olarak verdikleri gündelikler, Devlet memurlarına ödenen gündelikler ile karşılaştırılmaksızın tamamen vergiden müstesna tutulacaktır. Personele fiili yemek ve yatma giderleri dışında ayrıca gündelikte ödenmesi durumunda bu gündeliklerin tamamının ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekir.01 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.42/4213-1831/24379
Harcırah Kanununa tabi olmayan kurumların, çalıştırdıkları personele fiili yemek ve yatmak giderlerini belgelendirmeleri şartıyla bu giderlere karşılık olarak verdikleri gündelikler, Devlet memurlarına ödenen gündelikler ile karşılaştırılmaksızın tamamen vergiden müstesna tutulacaktır. Personele fiili yemek ve yatma giderleri dışında ayrıca gündelikte ödenmesi durumunda bu gündeliklerin tamamının ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekir.01 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.42/4213-1831/24379
Katma Değer Vergisi Kanununun 14. maddesi kapsamında gerçekleştirilen konteynır taşımacılığı faaliyeti sırasında, konteynırların gereğinden fazla meşgul edilmesi nedeniyle taşıtanın taşıyana ödemiş olduğu konteyner demurajı için söz konusu istisna hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı.03 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.55/5514-399/24977
Arsa teslimlerinde, arsanın bir iktisadi isletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alim satımının mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde bu arsa teslimi KDV\\\'ye tabi olacaktır. Ancak arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde arızi bir faaliyet olarak arsasını tesliminde ise KDV uygulanmayacaktır.07 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.54/5401-2886-25403
Serbest meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarifenin olması ve hizmet bedelinin de tarifedeki bedelden düşük olması halinde, katma değer vergisinin tarifedeki bedel üzerinden; hizmetin bedelinin tarifedeki bedelden fazla olması durumunda ise hizmet bedeli üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Ancak, söz konusu teşekküllerce tarife tespit edilememesi halinde serbest meslek faaliyeti karşılığında alınan bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanacaktır.07 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.54/5427-58-35404
Serbest meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarifenin olması ve hizmet bedelinin de tarifedeki bedelden düşük olması halinde, katma değer vergisinin tarifedeki bedel üzerinden; hizmetin bedelinin tarifedeki bedelden fazla olması durumunda ise hizmet bedeli üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Ancak, söz konusu teşekküllerce tarife tespit edilememesi halinde serbest meslek faaliyeti karşılığında alınan bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanacaktır.07 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.54/5427-58
Serbest meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarifenin olması ve hizmet bedelinin de tarifedeki bedelden düşük olması halinde, katma değer vergisinin tarifedeki bedel üzerinden; hizmetin bedelinin tarifedeki bedelden fazla olması durumunda ise hizmet bedeli üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Ancak, söz konusu teşekküllerce tarife tespit edilememesi halinde serbest meslek faaliyeti karşılığında alınan bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanacaktır.07 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.54/5427-58
1997 yılından beri Türkiye’de oturmakta olan şahıs, yabancı TV şirketlerine verdiği gazetecilik hizmeti faaliyetinizden dolayı tam mükellefiyet esasında vergilendirilmesigerekir. Öte yandan, Türkiye’de elde edilen ücret gelirlerinin Gelir Vergisi Kanununun 23/14’üncü madde kapsamında değerlendirilerek gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün değildir.07 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.42/4201-30/44486
Yanlızca hurdaya ayrılacak ÖKC\\\'ler için geçerli olmak üzere bu cihazlarla ilgili olarak yapılacak işlemlerin üretici veya ithalatçı kurulrşun servisince yapılmasının şart olmaması, herhangi bir ödeme kaydedici cihaz servisince yapılabileceği hakkında.09 Haziran 2004B.07.0.GEL.0. 65/6523-97/26341
Avustralya’daki yabancı ülke temsilciliklerine ait gayrimekullerle ilgili yeni vergi uygulamasına başlanıldığı ve bu kapsamda söz konusu gayrimekullerden “yıllık konut vergisi” talep edildiği, bu durumun Viyana Sözleşmesine aykırı olduğu, bu tür vergilerin yabancı misyon temsilcilerinin konutlarından alınmaması gerektiğinin hatırlatılmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti Kanberra Büyük Elçiliği’ ne ait gayrimenkullerden Diplomatik İlişkiler ve Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmeleri uyarınca, Federal Hükümet ve Eyalet Hükümetlerinin, Çevre Temizlik Vergisi de dahil olmak üzere, belediye tarafından hizmet olarak sunulan kalemler için konut vergisi tahsil etmeye devam edeceklerinin belirtildiğinden, karşılıklılık ilkesine göre ülkemizdeki Avustralya misyonlarından emlak ve belediye hizmetlerine ilişkin Çevre Temizlik vergilerinin tahsil edilmesi hususu09 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.66/6652-312/26109
Atıksuya ilişkin çevre temizlik vergisinin alınıp alınmayacağı konusu18 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.66/6601-681/28241
Bankaların, yurtdışı kredi kuruluşlarının ve uluslararası kurumların kullandıracakları her türlü kredilerin temini ve bu krediler nedeniyle kredi kuruluşlarına karşı verilecek teminatlar ve alınan bu kredilerin geri ödemeye ilişkin işlemleri.19 Haziran 2004B.07.1.GEL.0.63/6373-2582
İcra yoluyla yapılan satışlarda, verginin mükellefinin satışı gerçekleştiren icra dairesinin olması nedeniyle bu satış, sonucu hesaplanan ve icra dairesince tahsil edilerek vergi dairesine ödenen katma değer vergisinin adi gecen mükellefin katma değer vergisi hesaplarıyla ilişkilendirilmesi ve mahsup talebinin yerine getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.22 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.54/5429-704-26346
Yıllara sari inşaat ve onarım işi hakediş gelirinin yıllık satış tutarı (cirosu) kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında.23 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.31/3185-95/029125
KSerbest bölgeler gümrük hattı dışı olmakla beraber Türkiye sınırlan içinde yer alan, yabancı ülke niteliğini taşımayan yerler olduğundan söz konusu taşıma işinin uluslararası taşımacılık faaliyeti olarak kabul edilmesi mümkün değildir.Öte yandan, aynı serbest bölge içinde başlayıp biten taşıma isleri, sözü edilen Kanunun 17/4-1 maddesi gereğince vergiden müstesnadır.24 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.54/5414-21-29324
Faaliyeti sadece sigorta acenteliği olan mükelleflerin 01.07.2003 tarihinden önce de KDV mükellefiyeti tesisi ettirmelerine gerek olmaması hk.24 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.28/2859-116-77/29449
Türkiye'nin herhangi bir yerinden serbest bölgeye, serbest bölgeden Türkiye\\\'nin herhangi bir yerine yapacağı taşıma hizmetine ait bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.24 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.54/5414-456-29324
Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri istisnaya ilişkin olarak belirtilen şartların mevcut olduğunun yapılacak yoklama ile tespit edilmesi halinde katma değer vergisinden istisnadır.24 Haziran 2004B.07.1.GİB.0.54/5413-5563-26711
Fiyat farkı ve kur farkları için düzenlenecek faturada gösterilecek katma değer vergisi oranı, fiyat veya kur farkının ilişkin bulunduğu teslim ve hizmete, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte uygulanan vergi oranı olması gerekmektedir.28 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.54/5424-216-29998
Mücbir sebeplerin varlığını ibraz için alınan raporların, hangi kuruluşlardan alınması halinde geçerli olacağı hk.28 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.28/2810-13-949/30311
Sahte kira kontratı düzenleme veya kullanma fiilini yerine getiren şahsın tüccar vasfı taşımaması halinde, bu şahıslar adına kaçakçılık suçu raporu düzenlenmesi ve ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulması imkanı yoktur.28 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.30/3032-359-96/30024
………..Esnaf Odasının maliki olduğu gayrimenkuller nedeniyle emlak vergisine tabi olması ve iktisap ettiği gayrimenkullerden hizmetlerinde kullandığı binaların çevre temizlik vergisine tabi olmaması gerektiği hususu29 Haziran 2004B.07.0.GEL.0.66/6652-354/30528
Yabancı uyruklu personel statüsünde görev yapan ve ücretleri gerçek usulde vergilendirilen öğretim elemanları da söz konusu harcamaları dolayısıyla özel gider indirimi uygulamasından yararlanabileceklerdir.02 Temmuz 2004B.07.0.GEL.0.42/4214-2108//31343
Üretim ve hizmet işletmelerinde uygulanacak olan maliyet hesapları hakkında05 Temmuz 2004B.07.0.GEL.0.31/3185-96/031643
Sahte hurda araç ruhsatı düzenleyen ve kullanan mükellef adına kaçakçılık raporu düzenlenmesine ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına imkan bulunmamaktadır. Ancak, sahte hurda araç ruhsatı kullanmak suretiyle haksız yere özel tüketim vergisi indiriminden yararlanılması karşısında ziyaa uğratılan bu vergi için vergi ziyaı cezası kesilmesi gerekmektedir.05 Temmuz 2004B.07.0.GEL.0.30/3032-359-102/31601
Hurdaya ayrılan, geçici olarak kullanım dışı bırakılan veya kullanırken satılmak istenen ödeme kaydedici cihazlarla ilgili işlemler ödeme kaydedici cihaz yetkili servislerince yapılması hakkında.05 Temmuz 2004B.07.0.GEL.0. 65/6516-850/31623
Torba İçerisine Konularak Vergi Dairesince Mühürlenen Ödeme Kaydedici Cihazların Tekrar Kullanılmak İstenilmesi Halinde Mühür vergi dairesi tarafından kaldırılmaktadır.05 Temmuz 2004B.07.0.GEL.0. 65/6516-851/031622
Hatalı tebligatın tespiti halinde zamanaşımı süresi dikkate alınarak tebliğn Vergi Usul Kanunu tebliğ hükümlerine göre tekrar düzeltilmesi gerekir.07 Temmuz 2004B.07.0.GEL.0.28/2840-94-31948
Banka faiz geliri üzerinden yapılan tevkifat için hesaplanan fon payının muhasebeleştirilmesi hakkında.07 Temmuz 2004B.07.0.GEL.0.31/3185-98/032030
Tarhiyat öncesi uzlaşma sonucunda tahakkuk eden vergi ve kesilen cezalar için dava açılması veya düzeltme talebinde bulunulması mümkün değildir.08 Temmuz 2004B.07.0.GEL.0.28/2864-124-3155
Mükellef adına düzenlenen vergi inceleme raporlarında tarh edilmesi gereken vergilerle kesilmesi gereken cezalar için tarhiyat öncesi uzlaşmaya varılması sonucunda tahakkuk eden vergi ve kesilen cezalar için dava açılması veya düzeltme talebinde bulunulmasının mümkün olmadığı hakkında...08 Temmuz 2004B.07.0.GEL.0.28/2864-124-3155
Vergi mahremiyeti gereği mükellefle ilgili bilgiler sadece mükellefe verilmelidir.12 Temmuz 2004B.07.0.GEL.0.28/2803-5/933/32709
Alış ve satışları fiziki olarak gerçek olmayan veya işletmenin kapasite ve dönem iş hacmi arasında açık bir nispetsizlik bulunan ve iade alacağına konu edilen alışlarına tekabül eden faturaların sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğu hususunda tespit olunan mükellefin katma değer vergisi iade alacağının yeminli mali müşavir raporuna istinaden yerine getirilmesi mümkün olmaması hk.12 Temmuz 2004B.07.0.GEL.0.32/3224-2459
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına İngiltere\\\'de doktora yapılması sonucu geri ödemelerde oluşan borç üzerinden yürütülen kanuni faiz ve ceza üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususu...15 Temmuz 2004B.O7.O.GEL.O.54/5401-2890
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetleri nedeniyle edindiği bina,arazi ve arsa Emlak Vergisinden muaftır.17 Temmuz 2004B.07.0.GEL.0.66/6662-
Bilimsel ve Sanatsal Araştırmayı Teşvik Projesi kapsamında, bütçede yer alacak ödenekten karşılanmak üzere yapılacak proje alımları için ihale yoluyla yaptığı alımlar katma değer vergisine tabi olup parasal ödül dağıtımı katma değer vergisinin konusuna girmemektedir.19 Temmuz 2004B.07.0.GEL.0.55/5501-2866-034337
Vergi indiriminden,Hizmet erbabı ve bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabı,Özürlü serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı,Basit usulde vergilendirilenlerden imalat, tamirat, küçük sanat işleriyle uğraşan özürlülere,uygulanacaktır.22 Temmuz 2004B.07.0.GEL.0.46/4600-035221
Yatırım indirimi istisnasının sadece mal ve hizmet üretim yeri olarak kullanılmak üzere inşa edilen binalara uygulanacağı fakat binanın güçlendirilmesi amacıyla yapılan harcamalara uygulanamayacağı hakkında.26 Temmuz 2004B.07.0.GEL.0.45/4535-5
Bireysel emeklilik poliçelerinin tanzim edilmesi nedeniyle tahsil edilen komisyon bedelleri banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna değildir.26 Temmuz 2004B.07.0.GEL.0.56/5601-1350 / 35343
Fiyat farkı ve kur farkları için düzenlenecek faturada gösterilecek katma değer vergisi oranı, fiyat veya kur farkının ilişkin bulunduğu teslim ve hizmete, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte uygulanan vergi oranı olması gerekmektedir.30 Temmuz 2004B.07.0.GEL.0.55 / 5510-264 / 35980
Su faturalarını zamanında ödemeyenler için uygulanan gecikme zammından ayrıca katma değer vergisi alınmaktadır.30 Temmuz 2004B.07.0.GEL.0.54/5424-817-35971
Bağ-Kur primlerinin ilgili dönemlere ilişkin olup ödenmiş olması şartıyla geçici vergiye ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılması ve geçici vergi beyannamesinin 20 no.lu “Diğer İndirimler” sütununda gösterilmesi gerekmektedir.30 Temmuz 2004B.07.0.GEL.0.42/4224-40/36073
Hazine arazilerinin tarımsal amaçla ekilip biçilmesi için 3.şahıslara kiralanması işlemleri için istisna kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.Vergiden istisna işlemleri yapanların yazılı olarak müracaatta bulunarak bu işlemleri dolayısıyla vergiye tabi tutulmalarını talep edebilecekleri, bu talebin mükellefin istisnaya dahil olan işlemlerinin tamamını kapsamasının şart olduğu ve mükellefiyetin devam edilmekte olan işlemlere şümulünün olmadığı hükmüne yer verilmiştir.03 Ağustos 2004B.07.0.GEL.0.53/5301-3054-3051
Mücbir sebebin varlığını ispat icin ibraz edilen raporların mutlaka kamuya ait belirtilen kuruluşlardan alinmiş olmasi ve vergi ödevini yerine getirmeye engel olacak şekilde olması şartı aranacagından, özel doktorlardan alinan raporlar dikkate alınmayacaktir.03 Ağustos 2004B.07.0.GEL.0.28/2810-13-2
Hazine arazilerinin tarımsal amaçla ekilip biçilmesi için üçüncü şahıslara kiralanması işlemleri, iktisadi isletmelere dahil olmayan gayrimenkulların kiralanması niteliğinde olduğundan bu tür kiralama işlemleri için istisna kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.03 Ağustos 2004B.07.0.GEL.0.53/530I-3054-36335
Yapım işinden bağımsız olarak yüklenilen 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal harita üretimi işi Katma Değer Vergisi Yönündentevkifata tabi tutulacaktır.09 Ağustos 2004B.07.0.GEL0.54/5409-154-36784
Bahçe suyu aboneliklerinin konut abonelikleri gibi değerlendirilip su faturaları üzerinden çevre temizlik vergisi alınması mümkün değildir.09 Ağustos 2004B.07.0.GEL.0.66/6601-
Vergi beyannamelerinin kanuni süreleri geçtikten sonra ödeme süreleri içerisinde verilmesi halinde bu beyanname ile beyan edilen vergi için yüzde elli oranında vergi ziyaı cezası kesilecek, bu durum VUK 352-I/1 inci maddesi uyarınca birinci derece iki kat usulsüzlük cezası uygulanmasını da gerektirdiği için her iki ceza mukayese edilecek ve miktar itibariyle ağır olanın aranılacaktır.12 Ağustos 2004B.07.0.GEL.0.30/3011-344-725/37350
Asıl şeyin temel unsuru olan bütünleyici parçalardan özel tüketim vergisi alınması mümkün değildir.23 Ağustos 2004B.07.0.GEL.0.59/5921-281
Sakat hizmet erbabına aylık dönemler itibariyle yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi sırasında; aylık tutarları üzerinden uygulanan sakatlık indirimi toplamının sakat hizmet erbabının asıl ücretlerini aşması halinde aşan kısmın, o ayda yapılan fazla mesai, yan ödeme ve ücret sayılan ödemelerin tutarına uygulanması gerekir. İndirim tutarının yüksek olması halinde herhangi bir iade söz konusu olmayacaktır. Döner sermayeden yapılan ödemelerin vergiye tabi bir ödeme olması halinde bu ödemeye de sakatlık indirimi uygulanacağı tabiidir.25 Ağustos 2004B.07.0.GEL.0.46/4600-80875-39309
Yatırım teşvik belgesi sahibi şirketin istisna kapsamında satın aldığı tekstil makinelerini teşvik belgesi sahibi bir başka şirkete Hazine Müsteşarlığı'ndan gerekli izin alınarak satılması halinde katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı hakkında.26 Ağustos 2004B.07.0.GEL0.55/5513-456/39483
Banka müşterileri tarafından başka bankalardan kullanılan ihracat taahhütlü döviz kredisinin kapatılması amacıyla, banka tarafından yapılan döviz satışı ve transfer işlemlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulması mümkün değildir.27 Ağustos 2004B.07.0.GEL.0.56/5601-1120 / 40010
213 sayilı Vergi Usul Kanunu\\\'nun 5. maddesiyle hukme baglanan vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgiler 3.şahıslara açıklanamaz.28 Ağustos 2004B.07.0.GEL.0.28/2803-5-33
Yurt dışında kurulu fonlara ilişkin katılma belgelerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk.31 Ağustos 2004B.07.0.GEL.0.40/4034-703/040341
Münhasıran yıllara sari inşaat ve onarma işi yapıldığının tespiti halinde söz konusu mükellef adına geçici vergi mükellefiyetinin tesis edilmemesi gerektiği hk.31 Ağustos 2004B.07.0.GEL.0.40/4016-192/40095
Ticari ve zirai bir işletmeye dahil olan mal ve haklardan elde edilen iratların ticari veya zirai kazanç olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.01 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.54/5417-1460/61684
Fuar giriş ücreti tahsil edilmesi bir defaya mahsus olması kaydıyla arızi ticari kazanç olarak mütalaa edileceğinden, söz konusu işlem katma değer vergisine tabi olmayacaktır01 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.53/5301- 40613
Vergi iade farklarının ne şekilde iade edileceği konusunda02 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.42/4214-2136/46820
İlaç fiyatlarındaki düşüş nedeniyle oluşan zararın GVK. 40 ıncı madde hükmü çerçevesinde gider olarak indirilmesinin mümkün olup olmadığı hk.03 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.40/4038-100 /041019
Özel işyeri inşaatı faaliyeti neticesinde doğan kazancın Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanca ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği hk.03 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.40/4006- 807/041000
Gelir Vergisi Kanunu Madde:19/1 kapsamındaki herhangi bir mükellef tarafından kiralanan bir arsa üzerine hizmet üretim yeri olarak inşası yapılan lokanta için yapılan harcamalar özel maliyet bedeli niteliğinde olup ekonomik ömrü 5 yıldan fazla olduğu taktirde ytırım indirimine konu olur.07 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.45/4535-5-
Gelir Vergisi Kanunu Madde:19/1 kapsamındaki herhangi bir mükellef tarafından kiralanan bir arsa üzerine hizmet üretim yeri olarak inşası yapılan lokanta için yapılan harcamalar özel maliyet bedeli niteliğinde olup ekonomik ömrü 5 yıldan fazla olduğu taktirde ytırım indirimine konu olur.07 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.45/4535-5
Banka ve sigorta şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler, dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.08 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.56/5601-753 / 42203
Toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimlerine % 1 oranında katma değer vergisi, bunun dışında kalan yani gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmayan mükellef ve kişilere yapılan taze sebze ve meyve teslimlerinde ise % 8 oranında katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.09 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.44/4405-1462/42231*09.09.2004
Ticari işletmenin aktifine kayıtlı taşıta ait olan; amortisman gideri, kasko gideri, aracın alımında kullanılan kredi faiz gideri, tescil dosyası bedeli, araca ait motorlu taşıtlar ve taşıt alım vergisi ile işletmeye ait çevre temizlik vergisinin yıllık gelirin tespitinde indirim olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk.09 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.40/4040-22/42220
Ticari işletmenin aktifine kayıtlı taşıta ait olan; amortisman gideri, kasko gideri, aracın alımında kullanılan kredi faiz gideri, tescil dosyası bedeli, araca ait motorlu taşıtlar ve taşıt alım vergisi ile işletmeye ait çevre temizlik vergisinin yıllık gelirin tespitinde indirim olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk.09 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.40/4040-22/42220
Sakat hizmet erbabına yapılan aylık ücret ödemelerinin vergilendirilmesi sırasında aylık tutarları üzerinden uygulanan sakatlık indirimi toplamı sakat hizmet erbabının asıl ücretlerini aşarsa; aşan kısmın o ayda yapılan fazla mesai, yan ödeme, döner sermaye gelirlerinden yapılan ve vergiye tabi olan ek ödemelere ve ücret sayılan diğer ödeme tutarlarına uygulanması gerekir. Buna rağmen indirilmeyen tutarın kalması durumunda bu tutarın iadesi söz konusu değildir.09 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.46/4606-8961
ÖTV Kanunu ekindeki I numaralı listede yer almayan bir maldan, listede yer alan yeni bir malın üretilmesi halinde bu yeni malın ÖTV\\\\\\\'ye tabi olması gerektiği hakında.10 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.59/5921-292
Fiilen sigortacılık faaliyetinde bulunmadıkları belirtilen mükelleflerin ticari taksi faaliyeti dolayısıyla basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını topluca taşımaları halinde basit usulde vergilendirilmeleri gerekmektedir.13 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.44/4405-1468/42614
Sigorta şirketleri tarafından döviz cinsinden düzenlenen poliçelere ait bedellerin döviz cinsinden peşin veya taksitler halinde tahsil edilmesi sonucu, lehlerine oluşan kur farklarının banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulması gerekmektedir.13 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.56/5601-563-2 / 42655
Kanuni süresinde beyanname verilmesinden sonra, gerek ek olarak gerekse pişmanlıkla verilen beyannamelere usulsüzlük cezası kesilmez.14 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.28/2855-112-926/42967
Akhisar Köylere Hizmet Götürme Birliğinin mülkiyetinde bulunan Vali Muzaffer Ecemiş Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İşleme Fabrikasının ihale İle kiraya verileceği, ihale bedeli üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanılmayacağına hususu...15 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.57/5779-45-6
Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından düzenlenen ve damga vergisi bu kurum tarafından ödenmesi gereken kağıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir.15 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.62/6215-
Yurt dışında mukim firmalardan yurt dışında eğitim hizmeti alınması işlemi, hizmet yurt dışında yapıldığından ve hizmetten yurt dışında faydalanıldığından katma değer vergisinin konusuna girmemektedir.15 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.54/5401-2900-43271
Gemi inşası ile ilgili olarak ithali yapılan malzemelere ordino, Gümrükçü komisyonu, yükleme, dahili nakliye ve boşaltma gibi tedarikçi firmalardan aldığı hizmetlerin söz konusu taşıma araç ve gereçlerinin imalatı ile ilgili olup maliyeti içinde yer alacak olmaları kaydıyla Kanunun 13/a maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.16 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.54/5413- 525
İhraç kaydıyla teslim edilen malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesinin gerektiği edilememe durumunda bu sürenin uzatılıp uzatılamayacağı hakkında...16 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.55/5511-2297
Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin, ihracatının şartlara uygun olarak gerçekleştirilememesi halinde ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren verilen 3 aylık süreye ilaveten ek süre verilmesi talebi geçerli değildir.16 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.55/5511-2297 / 43456
Limanlar ve hava meydanlarının inşaası yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen yapan veya yaptıranların17 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.55/5513- 462/043997
Enflasyon düzeltmesinde birikmiş amortismanların hesaplanması19 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.29/2968-298-201-37542
Cebri icra. izale-i şüyu, ipoteğin paraya çevrilmesi, tasfiye gibi nedenlerle müzayede mahallerinde yapılan açık artırma, pazarlık ve diğer şekillerdeki satışlar katma değer vergisine tabi olup izale-i şüyu çerçevesinde yapılan satışlarda alıcının hissedarlardan biri olması halinde hissesi, bu hisse için mülkiyet devri söz konusu olmadığından matrahtan indirilecektir.20 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.54/5401-2895
1997 yılından beri Türkiye’de oturmakta olan şahıs, yabancı TV şirketlerine verdiği gazetecilik hizmeti faaliyetinizden dolayı tam mükellefiyet esasında vergilendirilmesigerekir. Öte yandan, Türkiye’de elde edilen ücret gelirlerinin Gelir Vergisi Kanununun 23/14’üncü madde kapsamında değerlendirilerek gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün değildir.21 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.42/4201-30/44486
1997 yılından beri Türkiye’de oturmakta olan şahıs, yabancı TV şirketlerine verdiği gazetecilik hizmeti faaliyetinizden dolayı tam mükellefiyet esasında vergilendirilmesigerekir. Öte yandan, Türkiye’de elde edilen ücret gelirlerinin Gelir Vergisi Kanununun 23/14’üncü madde kapsamında değerlendirilerek gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün değildir.21 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.42/4201-30/44486
1997 yılından beri Türkiye’de oturmakta olan şahıs, yabancı TV şirketlerine verdiği gazetecilik hizmeti faaliyetinizden dolayı tam mükellefiyet esasında vergilendirilmesigerekir. Öte yandan, Türkiye’de elde edilen ücret gelirlerinin Gelir Vergisi Kanununun 23/14’üncü madde kapsamında değerlendirilerek gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün değildir.21 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.42/4201-30/44486
Eleman temininde güçlük zammı nedeniyle yapılan ödemelerin gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamakta olup, söz konusu ödemelerin ücret kabul edilerek Gelir Vergisi Kanununa göre vergilendirilmesi gerekmektedir.21 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.42.4213-1425/44485
1997 yılından beri Türkiye’de oturmakta olan şahıs, yabancı TV şirketlerine verdiği gazetecilik hizmeti faaliyetinizden dolayı tam mükellefiyet esasında vergilendirilmesigerekir. Öte yandan, Türkiye’de elde edilen ücret gelirlerinin Gelir Vergisi Kanununun 23/14’üncü madde kapsamında değerlendirilerek gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün değildir.21 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.42/4201-30/44486
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların tesliminde ÖTV uygulaması hakkında.23 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.59/5921- 292 / 45054
Nakliyecilik faaliyetinde bulunan ödevlinin işi terk işleminin nasıl yapılacağı hk.23 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.40/4025-37/045066
Zirai işletmesine dahil bir kamyonu olan çiftçi, işletme büyüklüğü ölçülerini aşmasa dahi gerçek usülde vergilendirilirler.28 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.41/4117-05/45802
Garanti süresi içerisinde ve garanti belgesi çerçevesinde müşterilere sağlanan bedelsiz tamir, bakim ve yenileme hizmetleri karşılığı bedelin, malın satış, fiyatı içinde tahsil edilmiş ve vergilendirilmiş. olduğundan bu hizmetler prensip olarak vergiye tabi bulunmamaktadır.28 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.53/5301-2596-45712
Mükelleflerin 61 Seri No\\\'lu Tebliğ kapsamında yabancılara satış yapabilmeleri için \\29 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.54/5411- 2429-45815
Özel hesap dönemleri tayin edilen mükelleflerin ticari ve zirai kazançları hesap dönemlerinin kapandığı takvim yılının kazancı sayılır ve enflasyon düzeltmesi uygulamasında ise bu hesap döneminin sona erdiği tarih esas alınır.30 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.29/2968-298-208-37555
Bir taşıtla sadece bir kişiye ait malın ambara girişi yapılmadan taşınması halinde sözkonusu firmanın kargo ile taşıttırdığı mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi kargo şirketinin de taşıma irsaliyesi düzenlemesi ve taşıma sırasında her iki belgenin de taşıtta bulundurulması gerekmektedir. Sevk irsaliyesinin düzenlenip kargo şirketine verilmiş olduğunun tespit edilmesi halinde sevk irsaliyesini araçta bulundurma sorumluluğu kargo şirketine ait olduğundan kargo şirketi adına özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. Ancak, mükellef tarafından sevk irsaliyesi düzenlenmemiş olduğunun tespiti halinde ise bu ceza mükellef adına kesilecektir.30 Eylül 2004B.07.0.GEL.0.30/3025-353-698
Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde KDV\\\'nin mükellefi bu isleri yapanlar olup, derneklere bedel karşılığında yapılan mal teslimler ve hizmet ifaları ile ilgili olarak KDV Kanununda herhangi bir istisna bulunmamaktadır.01 Ekim 2004B.07.0.GEL.0.54/5401- 2905-46201
Yer altı kablolu elektrik tesisi yapım işinin inşaat ve onarım işleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hk.04 Ekim 2004B.07.0.GEL.0.40/4046-28/46410
Mükelleflerin tasdik konusu ile ilgili defter ve belgelerin vergi inceleme elemanları tarafından incelenmek üzere alındığı durumlarda bunun tevsik edilmesi kaydıyla tam tasdik raporlarının vergi incelemesinin tamamlanmasından sonra düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, tasdik raporları, defter ve belgelerin mükellefe iadesinden itibaren iki ay içerisinde düzenlenecektir.11 Ekim 2004B.07.0.GEL.032/3204-1031
Bankalar tarafından kredi faizlerine ilişkin olarak vadelerinde tahakkuk ettirilerek vergi dairesine yatırılan, daha sonra erteleme kapsamına alınan ve Hazine tarafından gelir kaybı olarak kabul edilmeyen banka ve sigorta muameleleri vergisinin iade edilmesi mümkün değildir.11 Ekim 2004B.07.0.GEL.0.56/5601-1105-2 / 47232
Yatırım teşvik belgesi sahibi şirketlerin belge kapsamında katma değer vergisi istisnası uygulanarak ithal ettiği makine ve teçhizatı Hazine Müsteşarlığının izin ve onayı ile yatırım teşvik belgesinde isim değişikliği yapılmak suretiyle bir başka mükellefe istisna kapsamında katma değer vergisi hesaplanmadan devretmesi mümkün bulunmaktadır.13 Ekim 2004B.07.0.GEL.0.54/5413- 535-47883
Bir Şirketin yatırım teşvik belgesi kapsamında hazır beton yatırımına başladığı ve %80\\\'i gerçekleştirilen yatırımın Hazine Müsteşarlığının onayı ile başka bir şirkete devredildiği, ancak teşvik belgesi ekinde yer alan global liste kapsamında ithal edilen makine ve teçhizat için Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü tarafından Şirkete KDV ve gecikme zammı için ödeme emri gönderildiği belirtilerek söz konusu devir işlemi nedeniyle KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususu13 Ekim 2004B.07.0.GEL.0.54/5413-535
Parakende mal satan veya hizmet ifa eden 1. ve 2. sınıf tacirlerin fatura kullanma zorunluluğu bulunmayan satışları için ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti vardır, ayrıca sözkonusu satışlarda katma değer vergisinin %2 ornında çevre payı dahil parakende satış bedeli üzerinden hesaplanması gerekmektedir.18 Ekim 2004B.07.0.GEL.0. 65/6508-100/48548
18 Ekim 2004B.07.0.GEL.0.42/4305-358/48632
Araç ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyeti,minibüs işletmeciliği faaliyetinizden dolayı basit usulden yararlanmanız mümkün değildir.19 Ekim 2004B.07.0.GEL.0.44/4405-1428/48929
Araç ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyeti,minibüs işletmeciliği faaliyetinizden dolayı basit usulden yararlanmanız mümkün değildir.19 Ekim 2004B.07.0.GEL.0.44/4405-1428/48929
Yurt dışındaki müşteriler için karşılıklılık ilkesine göre uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde Türkiye’de verilen roaming hizmetleri KDVK\\\'den istisnadır.19 Ekim 2004B.07.0.GEL.0.54/5401-2945
Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren girişimcilerin kaznçlarının gelir ve kurumlar vergilerinden istisna durumu hk.19 Ekim 2004B.07.0.GEL.0.53/5318-16-48925
Özel maliyet niteliği taşıyan harcamaların yatırım indirimi istisnasından yararlanamayacağı, indirim yoluyla giderilemeyen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin KDV'nin maliyet maliyet bedeline dahil edilmesi halinde, yatırım indirimi istisnası yönünden KDV dahil maliyet bedelinin esas alınması gerektiği hakkında.20 Ekim 2004
Özel maliyet niteliği taşıyan harcamaların yatırım indirimi istisnasından yararlanamayacağı, indirim yoluyla giderilemeyen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin KDV'nin maliyet maliyet bedeline dahil edilmesi halinde, yatırım indirimi istisnası yönünden KDV dahil maliyet bedelinin esas alınması gerektiği hakkında.20 Ekim 2004B.07.0.GEL.0.45/4535-5
Ekonomik ömrü 5 yıl ve daha fazla süreli olan özel maliyet bedeli niteliğindeki harcamalar yatırım indirimi istisnasından yararlanır.24 Ekim 2004B.07.0.GEL.0.45/4535-5
Ekonomik ömrü 5 yıl ve daha fazla süreli olan özel maliyet bedeli niteliğindeki harcamalar yatırım indirimi istisnasından yararlanır.24 Ekim 2004
Ülkemizde ruhsatsız binalar yapı kullanma izni alamazlar ve bu binalar mal ve hizmet yeri olarak kullanılamayacaklarından yatırım indirimi istisnasına konu edilemezler.27 Ekim 2004B.07.0.GEL.0.45/4535-5
Yabancı para cinsinden ihraç edilmiş olan tahvil ve bonoların elden çıkarılmasından doğan kazancın, elden çıkarma karşılığında elde edilen yabancı para tutarının Türk Lirası karşılığından, bunların alımında ödenen yabancı para tutarının Türk Lirası karşılığı ve varsa satış giderlerinin düşülmesi sonucu hesaplanması gerekir.27 Ekim 2004B.07.0.GEL.0.42/4305-359/50915
Hizmet erbabına verilen yemeğin işyeri ve müştemilatında verilmesi halinde, yemek bedelinin tamamının gelir vergisinden istisna edilmesi gerekir.28 Ekim 2004B.07.0.GEL.0.42/4214-2152/50967
Mal ihracı kapsamında yurt dışına satışı gerçekleştirilen otomobillere ilişkin olarak oluşan vade farkının, malın bedeline ait katma değer vergisi matrahına dahil olacağından katma değer vergisinden istisna bulunmaktadır.28 Ekim 2004B.07.0.GEL.0.54/5411- 2442-51038
Serbest meslek faaliyetini mutad ve sürekli bir şekilde yapanlar gerçek usulde katma değer vergisine tabi bulunmakta, arızi nitelik taşıyan serbest meslek faaliyetlerinde ise katma değer vergisi mükellefiyeti doğmamaktadır.02 Kasım 2004B.07.0.GEL.0.55/5501-2868/51664
Firmaların serbest bölge dışındaki merkezi tarafından serbest bölgede bulunan şubesine müşterek genel gider yansıtılması işlemi katma değer vergisine tabi bulunmamaktadır.02 Kasım 2004B.07.0.GEL.0.55 / 5501-2877-51663
Teknoloji bölgesinde faaliyette bulunan şirketlerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, münhasıran bu bölgede üretilen ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır.02 Kasım 2004B.07.0.GEL0.55/5529- 714/51938
Kumanya teslimlerine ilişkin iade talebinde, gümrük çıkış beyannamesi yerine söz konusu ticari faturanın tevsik edici belge olarak kabul edilmesinin mümkün olması hakkında.03 Kasım 2004B.07.0.GEL.0.57/5732-87
Çiftçilere ödenen Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri gelirlerine eklenip vergileri ödenecektir.03 Kasım 2004B.07.0.GEL.0.41/4117-05/52068
Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri vergi muameleleri ile ilgili bilgileri vermeye mecburdurlar.Bu kapsama girmeyen durumlarda, bilgi verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilemez.05 Kasım 2004B.07.GEL.0.30 / 3025-353-705-52533
İcra yoluyla yapılan satışlara Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 29/6 maddesindeki istisnanın uygulanmayacağı hallerde tahsil edilen KDV'nin iade edilemiyeceği hakkında.05 Kasım 2004B.07.0.GEL.0.57/5711-494
Kısmı vergi hatası taşıyan tarhiyatların düzeltilmesi mümkün değilidir.09 Kasım 2004B.07.0.GEL.0.28/2880-5855/52886
Faaliyet konusu yapı-denetim olan bir şirketin faaliyetinde kullanmak üzere almış olduğu komyonet için yatırım indirimi istisnası uygulanması mümkündür.10 Kasım 2004B.07.0.GEL.0.45/4535-5
Kesilen para cezasının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı hakkında.10 Kasım 2004B.07.0.GEL.0.31/3185-105/053184
Üniversitelere Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisine tabi olup, Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan bazı teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisnadır.11 Kasım 2004B.07.0.GEL.0.53/5311-2630-63125
Yaşlılık aylığı bağlanıp ticari veya serbest meslek kazancı dolayısıyla mükellef olanların, 1479 Sayılı Yasanın Ek 20. Maddesine göre zorunlu olarak ödemeleri gereken sosyal güvenlik destekleme primlerini, ticari veya mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapmalarının mümkün olup olmadığı hk.11 Kasım 2004B.07.0.GEL.0.40/4020-127/53422
İktisadi kıymet alımı ile ilgili olarak yapılacak sözleşmeye damga vergisini sözleşmenin imza tarihinden itibaren 7 gün içinde ödemek şartıyla makbuz karşılığı ödenebilmesi hakkında.14 Kasım 2004B.07.0.GEL.0.62/6221 -
Herhangi bir yapım işinden bağımsız olarak alınan proje çizim hizmetinin hangi kapsamda değerlendirileceği ve uygulanacak tevkifat oranı hakkında..18 Kasım 2004B.07.0.GEL.0.53/5309-
Fındık patozu tek başına motorlu araç vasfına hai olmadığından buna sahip olan çiftçiler, işletme büyüklüğünü aşmaları halinde gerçek usulde, aksi takdirde tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilecekir.19 Kasım 2004B.07.0.GEL.0.41/4102-452
Binek otomobillerinin iktisabında yüklenilen vergilerin indirim konusu yapılabilmesi hk.23 Kasım 2004B.07.O.GEL.O.53/5329- 802/55307
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, satın alınması esnasında ödenen katma değer vergisinin iade işleminin, amortismana tabi iktisadi kıymetlerle uluslararası taşımacılık faaliyetinin bulunduğu dönemlerde yapılabileceği; ilgili dönemde uluslararası taşımacılıkta kullanılmayan çekici, yarı römork frigofirik yarı römorka ait ödenen vergilerin bu dönemde iadesinin talep edilemeyeceği hakkında.25 Kasım 2004B.07.0.GEL.0.57/5711-493 / 55497
Turizm organizasyonu faaliyetinde bulunan firmaların, düzenledikleri turlara ait vasıtaların seyri sırasında vasıtada bulunması gereken belgeler ve bilgiler Hk.25 Kasım 2004B.07.0.GEL.0.44/4405-1486/55533
2003 yılına ait olarak özel gider indirimi uygulaması kapsamında yapılan harcamalar karşılığında alınan belgelerin 2004 yılında işverene ibraz edildikten ve de vergi iade farklarının ödenmeye başlanmasından sonra, söz konusu harcama belgesinin aslının personele iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır.30 Kasım 2004B.07.0.GEL.0.42/4214-2142/56435
Off-shore hesaplarından menkul sermaye iradı elde eden mükellefler ile ilgili bilgi vermekten imtina eden mükellef adına kesilen özel usulsüzlük cezaları hk.30 Kasım 2004B.07.0.GEL.0.28/2875-148-114/ 56609
Eğitim çağındaki öğrencilere ekonomik ve kültürel olarak yardımcı olmak üzere kurulmuş olduğu anlaşılan bir Derneğin, bu niteliği devam ettiği sürece derneğe yapılacak bağış ve yardımlardan dolayı veraset ve intikal vergisi aranılmaması gerektiği hususunda.01 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.60/6001-707/056983
Bir hesap dönemi içindeki geçici vergi dönmelerinin herhangi birinde enflasyon düzeltmesi yapılamsı durumunda takip eden geçici vergi dönemleri içinde bulunulan hesap dönemi sonunda da enflasyon düzeltmesinin yapılacağı, özel hesap dönemi kullanan mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapıp yapmayacaklarına özel hesap dönemine ait geçici veri dönemleri sonundaki fiyat endeksleri baz alınarak karar verileciği hk.02 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.29/2968-298-283-58828
Özel hesap döneminde enflasyon düzeltmesi için süre uzatımı talebi02 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.29/2968-298-283
Serbest Bölgede gerçekleştirilen faaliyetle ilgili olarak elde edilen kazancın ortaklara dağıtımı halinde tevkifat yapılmasının gerekip gerekmediği hk.07 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.40/4033 -160/58171
İşyerinde kullanılan ancak başkası adına kayıtlı olan su, elektrik, telefon fatura bedellerinin faaliyette bulunulan işyerine ait olduğunun ve işle ilgili olarak kullanıldığının kesin delillerle ispati halinde bu belgelere dayalı giderlerle ilgili olarak yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.07 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.55/5529- 718 / 58214
İhracat istisnasının en önemli belgelerinden olan Gümrük Çıkış Beyannamesi ibraz edilmeden, bir firma tarafından kargo ( TNT veya UPS) yoluyla gerçekleştirilen yurt dışı teslimlerinin, tevsik edici belgeyle ispatlanamaması nedeniyle, ihracat teslimi olarak değerlendirilmesinin mümkün olamayacağı hakkında.07 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.57/5711-500 / 58205
Mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları07 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.55/5501-2882/58198
23.07.2004 tarihinden itibaren büyükşehir belediye sınırı içine alınan bina ve araziye ait emlak vergisinin hesabında, emlak(bina ve arazi) vergisi oranının 2005 bütçe yılından itibaren %100 artırımlı uygulanması gerekmektedir.07 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.66/6685-
Yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş KDV İadesi Tasdik Raporlarının ilgili vergi dairesince tetkiki üzerine tespit edilen rapor dispozisyonu ve şekle müteallik hususlardaki eksikliklerin yeminli mali müşavirlere tamamlatılması hk.08 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.32/3223-2832
Cezada indirim ve uzlaşma talebinde bulunulmasının şartları hk.10 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.28/2880-5876/58920
Tarhiyata karşı uzlaşma talebinde bulunulması halinde bu talebin değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda10 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.28/2880-5876
Bir Şirketin temizlik malzemelerinin toptan dağıtımı faaliyeti ile iştigal ettiği ve bazı müşterilerine belirli bir süre için sadece kendi ürünlerini kullanmaları karşılığında bedelsiz olarak temizlik makineleri (sanayi tipi çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, halı yıkama makineleri gibi) verdiği belirtilerek, bu makine teslimleri için KDV ödeyip ödemeyecekleri hususu10 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.53/5301-3
Ayakta hasta muayene ve tedavi etmeye yönelik polikliniklerin bu faaliyetleri serbest meslek kapsamındadır.13 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.29/2928-236-127-58159
Sakat hizmet erbabına aylık dönemler itibariyle yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi sırasında, aylık tutarları üzerinden uygulanan sakatlık indirimi toplamının sakat hizmet erbabının asıl ücretlerinin aşması halinde, aşan kısmın, o ayda yapılan fazla mesai, yan ödeme ve ücret sayılan ödemelerin tutarına uygulanması gerekir. Ancak buna rağmen indirim tutarının söz konusu ödemelerden fazla olması halinde herhangi bir vergi iadesi yapılmayacaktır.Öte yandan emekli maaşları gelir vergisinden istisna tutulduğundan, sözkonusu maaş üzerinden sakatlık indirimi yapılmayacaktır. Ancak, emekli maaşı yanısıra vergiye tabi ücretin bulunması, yalnızca bu ücrete yukarıda açıklanan esaslar dahilinde sakatlık indirimi uygulanacaktır.14 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.46/4600-64460/059740
Türkiye'de faaliyet gösterecek yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ilgili vergi mevzuatına ilişkin açıklamalar16 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.40/4006-843/60582
Türkiye'de faaliyet gösterecek yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ilgili vergi mevzuatına ilişkin açıklamalar16 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.40/4006-843/60582
Türkiye'de faaliyet gösterecek yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ilgili vergi mevzuatına ilişkin açıklamalar16 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.40/4006-843/60582
Türkiye'de faaliyet gösterecek yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ilgili vergi mevzuatına ilişkin açıklamalar16 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.40/4006-843/60582
Hurda bakırdan elde edilerek rafine edilmiş yarı mamul olarak elektroliz edilmemiş % 99.5-%99.7 saflıkta külçe bakırların teslim ve ithali katma değer vergisinden istisnadır, ancak kütük bakırların teslim ve ithali katma değer vergisine tabidir.16 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.54/5417-2106
Enflasyon Düzeltmesi sırasında enflasyon düzeltme hesabının geçmiş yıl kar-zarar hesabına aktarılarak kapatılması gerekir.20 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.29/2968-298-296-60869
Araçların çekimi sırasında taşınma irsaliyesinin, araçlarının otoparka alınmalarından itibaren yedi gün içinde de faturanın düzenlenmesi ve fatura bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin İlgili dönemde beyan edilmesi gerekmektedir.21 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.53/5310-258-61341
İşletmenin hurda plastik ve ambalaj malzemelerini kendi tesislerinde kırma, temizleme, havuzda yıkama, kurutma işlemine tabi tutarak elde ettiği \\21 Aralık 2004B.07.0.GEL0.55/5517- 1894/61331
Hurdadan elde edilen kütük demir teslimleri katma değer vergisine tabiidir.21 Aralık 2004B.07.0.GEL0.55/5517- 1895 / 61330
Sigorta şirketlerince bir aylık vergilendirme dönemi içinde iptal olunan sigorta muamelelerine ait meblağların o ay beyannamesinin vergi matrahından indirilmesi gerekmektedir. Vergilendirme döneminden sonra iptal edilen poliçelere ilişkin olarak daha önce vergi dairesine beyan edilerek ödenen banka ve sigorta muameleleri vergisinin o dönemde ödenmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisinden indirilmesi mümkün değildir.21 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.56/5601-1060 / 61410
Patent ve marka tescil vekilliği kapsamında yürütülen faaliyetlerden elde edeceğiniz gelirin, serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmeyip, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri çerçevesinde vergilendirilmesi gerekir.23 Aralık 2004B.07.0.7.GEL.0.42/4215-4-1213/61978
Patent ve marka tescil vekilliği kapsamında yürütülen faaliyetlerden elde edeceğiniz gelirin, serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmeyip, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri çerçevesinde vergilendirilmesi gerekir.23 Aralık 2004B.07.0.7.GEL.0.42/4215-4-1213/61978
Mükellefiyet tesis tarihi belirlenirken zamanaşımı sürelerinin dikkate alınması gerekir.27 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.41/4102-
Bankacılık hizmetleri sözleşmesi gereğince, hizmet ücretlerinin zamanında ödenmemesi nedeniyle tahsil edilen gecikme cezaları ve faizler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi27 Aralık 2004B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Dayanıklı tüketim mallarının yanısıra züccaciye ve motor yağı satışının da olduğu tespit edilen...27 Aralık 2004B.07.0.GEL.0. 65/6518-88/62439
Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk.28 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.40/4034-727/63012
Nakliyecilik faaliyetinde kullanılan araçların kaza yapması, hurdaya ayrılması ve benzer nedenlerle kullanılamaz duruma gelmesi sebebiyle yapılacak işlemler hk.28 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.40/4003-117/63013
4811 Sayılı yasadan yararlanarak yasa kapsamına giren alacağın tamamını ödeyen veya teminat gösteren mükellefe kesinleşmiş yargı kararının vergi dairesine intikali halinde yapılan KDV iadesi hakkında.31 Aralık 2004B.07.0.GEL.0.57/5711-504 / 63881
Mükelleflerin uygun amortisman ayrılmasının tespitinde 333 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliğini esas almaları gerektiği hk.02 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.29/2973-315-236-60213
Yabancı Memleketlerde Ödenen Vergilerin Mahsubu hk.03 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.40/4031 -63/66
Kanun gereği olarak yeniden değerlemeden önceki kıymetleri üzerinden amortismana tabi tutulan binalar için amortisman ayrılmayan dönemlerdeki amortisman tutarlarını, enflasyon düzeltmesi sırasında fiilen ayrılmış kabul ederek Geçmiş Yıllar Kar / Zararı hesabında gösterilip gösterilemeyeceği hakkında.04 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.31/3185-107/000194
Şirket abonelerine verilen telefon görüşmesi, data hattı, internet ve diğer bağlantı hizmet bedelleri üzerinden abonelerle mutabık kalınan aylık dönemler itibariyle katma değer vergisi ve özel iletişim vergisi hesaplanması mümkün bulunmaktadır.05 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.53/53l0-260
Telekominikasyon işletmeciliği kapsamında abonelerine telefon görüşmesi, data hattı, internet ve diğer bağlantı hizmetleri veren şirketlerin bu hizmet bedelleri üzerinden abonelerle mutabık kalınan aylık dönemler itibariyle kdv ve özel iletişim vergisi hesaplaması mümkün bulunmaktadır.05 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.53/5310-260-263
Vergisi bildirimlerinde belirttikleri cadde veya sokak için takdir komisyonlarınca takdir edilen...05 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.66/6652-354/14332
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında aldığı makineyi iade etmesi halinde yüklenilen katma değer vergisinin bu işleme ait düzenlenecek faturada hesaplanması ve hesaplanan bu verginin de Şirket tarafından indirim konusu yapılması gerekmektedir.06 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.55-5513-455-445
Mirasçının ölümü ile tüm mirasçıları tarafından miras reddedildiğinde mirasçıdan intikal eden malların paraya çevrilmesi ve tereke alacaklılarına ödeme yapılması işlemleri veraset ve intikal vergisinin mevzuuna girmediğinden, bu işlemler nedeniyle tasdikname aranmasına ve tevkifat yapılmasına gerek olmadığı; ancak, tasfiye sonucunda arta kalan bir meblağın bulunması halinde, arta kalan meblağın Medeni Kanunun 612’nci maddesinin son fıkrası hükmü gereğince mirası reddetmiş mirasçılara miras hisseleri oranında ödenmesi sırasında, tasfiye memurunca tasdikname aranması veya tevkifat yapılması gerektiği hakkında.06 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.60/6000-2332/000528
Satın alınan arsaların, takip eden yılda inşaat işiyle iştigal eden şirkete eser sözleşmesi ile verilmesi ve karşılığında iktisab edilen bağımsız bölümlerin rayiç bedelle satışından elde edilen hasılat ile inşaata tahsis edilen arsaların (müteahhide bırakılan arsa payı dahil) iktisabı için yüklenilen maliyet bedelinin (satın alma bedeli + maliyet bedeline giren giderler) mukayesesi sonucu doğan farkın ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekir.06 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.42/4305-366/690
TÜFE\'ye endeksli menkul kıymetlerin vergilendirilmesi hk.07 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.40/4036-14/890
Site yönetimine bağlı olarak çalıştırılan güvenlik görevlisine yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisinden istisna edilmesi gerekir.07 Ocak 2005B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.81-140
Sözleşmenin feshi nedeniyle karşı firmaya ödenecek olan cayma tazminatı herhangi bir teslim ve hizmetin karşılığını tescil etmediğinden katma değer vergisine tabi değildir.07 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.55/5501-2887/709
Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen özürlülerin beyan edilen gelirlerine,hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı dahil) da yararlanır.08 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.46/4600-000967
Özel okulların kendi bünyesinde yaptığı öğrenci taşıma (servis) hizmetlerine uygulanacak katma değer vergisi oranı hususu..11 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.53/5328-1904
Repo işlemine tabi tutulmuş olan menkul kıymetlerin kesin satış işleminde repo giderleri dikkate alınmadan banka ve sigorta muameleleri vergisinin hesaplanması gerekmektedir.12 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.56/5601-1244 / 1682
İnsan sağlığına yönelik olarak diş hekimlerine ve kurumlar aracılığı ile nihai tüketiciye diş, protez. kron köprü ve protez kapsamında değerlendirilen porselen diş. teslimleri ile hizmeti % 8 oranında katma değer vergisine tabi olması hk.14 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.54/5428- 1892
Satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından elde edilen kazançların ticari kazanç sayılması hk.17 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.40/4006-840/2345
Taze sebze ve meyveler ile bunların konserve, turşu, salamura ve kurutlmuşlarının %8 oranında kdvye tabidir.Ketçap, domates suyu, meyve suyu, mısır konservesi, hazır yemek konservesi, haşlanmış bakliyat konserveleri, yemek harçları ve menemen harçları %18 kdvye tabidir.18 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.53/5328-2801
Taze sebze ve meyveler ile bunlann konserve, turşu, salamura ve kurutulmuş ürünleri %8 oranında Katma Değer Vergisine tabidir.18 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.53/5328-
Fazla ve yersiz ödenen vergilerin indirim hakkına sahip olmayanlar yanında, sahip olanlara da iade edilmesine imkan tanınması, bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergilerin 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile belirlenen usul ve esaslara göre ilgililere iade edileceği hakkında.18 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.57/5711-483
Sanayi sicil belgesine sahip olmamakla beraber bu belgeyi almak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvuran ve kendilerine sanayi sicil belgesi verileceğine ilişkin olumlu görüş verilen mükelleflerin bu olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki dönemlerde de diğer tüm koşulları taşıdıklarının bir vergi dairesi müdür yardımcısı başkanlığındaki yoklama grubu marifetiyle tespit edilmesi kaydıyla, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki dönemlere ait ihraç kaydıyla mal teslimlerine ilişkin tecil-terkin uygulamasından yararlandırılması gerektiği hakkında.18 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.57/5711-511
Bir vergilendirme döneminden fazla devam eden eğitim-öğretim gibi hizmetlerde bedelinin tamamının veya bir kısmının hizmet ifasından önce tahsil edilebilmesi, bu hizmetlerde fatura düzenlenmemiş olası koşuluyla hizmet ifasından önce tahsil edilen bedel üzerinden KDV doğmayacağı hk.23 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.29/2921-229-433-26114
Muristen intikal eden mirasın tasfiyesine karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan tarifeye göre değil, ölüm tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre vergilendirilmesi gerektiği hakkında.24 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.60/6026-306/002908
Tapu kütüğüne korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı kaydı bulunan ve I ve II nci grup olarak gruplandırılmış gayrimenkuller ile arkeolojik sit ve doğal sit alanı olan ve üzerlerine kesin yapılanma yasağı getirilen taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının veraset yoluyla intikalinde veraset ve intikal vergisinden müstesna tutulması gerektiği hususunda.24 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.60/6000-2335/002910
Vergi indirimi talebinde bulunan ödevlinin ilgili kanun ve yönetmelik gereğince istenilen belgelerle başvurduğundan ve şekle uygun olarak aldığı rapor gereğince vergi indiriminden faydalandırıldığından, yapılan işlemlerde vergi kanunları açısından da yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır.25 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.46/4600- 16561/003361
Vergi indiriminden faydalanabilmek için vergi kanunlarına göre öngörülen talep üzerine işlem tesis edilmektedir. Sağlık kurulu raporuna göre çalışma gücü kayıp oranı belirlenmesinin kanuni olmayacağı düşünülmektedir. Ödevlinin vergi indirim talebi olmadığı (Bakanlığımızdaki kayıtların tetkikinden) tespit edildiğinden bu indirimden faydalanma imkanı da yoktur.25 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.46/4600-/003362
Bir başka işletmenin biletini satan acenta olunması halinde iç hat bilet satış bedellerine ilişkin olarak, acente kendi adına kullandığı pos cihazı ile yapılan bilet satışında ayrıca KDV göstermeyeceğive bilet bedeli KDV dahil olarak tespit edileceğiiçin iç yüzde yöntemi kullanılarak tespit edilen KDV acente olan firma tarafından beyan edilecektir.26 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.53/5320-266-3665
Bankalara ait ATM cihazlarının konulması amacıyla yapılan kiralama işlemlerinin, iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması niteliğinde olması ve bu tür kiralama işlemlerinde üretim veya işletme hakkının kiralanması gibi durumların da olmaması nedeni ile kdv kapsamına girmemektedir.27 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.53/5317-2003-3846
Zararlı canlıların temizlenmesine yönelik olarak verilen hizmetler ile bu kapsamda alınıp kullanılan, aynı zamanda pazarlanan ilaç ve cihazların tesliminde %18 oranında katma değer vergisi uygulanması gerektiği hk.28 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.54/5428-1910-2662
Tecil terkin uygulaması kapsamında satın alınan mallara ait bedelin dövize endeksli olarak belirlenmesi durumunda, ortaya çıkan aleyhte kur farkları ihracatçı tarafından düzenlenecek fatura ile belgelendirilecek ve kur farkı üzerinden katma değer vergisi hesaplanmak suretiyle ihracatçı tarafından beyan edilerek ödenecektir.28 Ocak 2005B.07.0.GEL.0.55/5511- 2329 / 4043
Ödeme kaydedici cihaz üretici veya ithalatçıları, Bakanlığımıza müracaat ederek gerekli izni...31 Ocak 2005B.07.0.GEL.0. 65/6517-64/4377
Kurumlar Vergisi geçici madde 28 kapsamında yapılan gayrimenkul satış işlemi sonucunda sermayeye ilave edilen satış kazancı enflasyon düzeltmesine tabidir.02 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.29/2968-298-367-15379
Perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlere, ödeme kaydedici...03 Şubat 2005B.07.0.GEL.0. 65/6516-922/4872
Mükelleflerin silik ve okunaksız ödeme kaydedici cihaz fişleri düzenledikleri ...03 Şubat 2005B.07.0.GEL.0. 65/6508-102/4888
At yarışlarında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından teknik kadrolarda görevlendirilen komiser, komiser yardımcıları, hakem ve yardımcı hakemlere yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı04 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.42/4213-1285/5165
Personelin ücretsiz izin süresi için ücretinden kesilmek suretiyle Emekli Sandığına ödenen kesenek ve kurum karşılıklarının, ücretin safi tutarının tespitinde indirim olarak dikkate alınması gerekir.07 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.42/4214-2195/5394
Çöp toplayıcılığı faaliyeti ile devamlı suretle uğraşanların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine devamlı ve bağımlı bir şekilde faaliyette bulunmamaları ve diğer şartları da taşımaları kaydıyla esnaf muaflığından faydalanabilmeleri mümkün olup, bunlara yapılacak ödemelerden tevkifat yapılması gerekmektedir.07 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.44/4417-378/5380
Arsa karşılığı inşaat işinin vergilendirilmesi hk.08 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.40/4006 -845/5905
Katma değer vergisi istisnasından faydalanan bir firmadan alınan bilgisayar yazılım programının başka firmalara tesliminde katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.08 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.55 / 5501 - 2894 / 5889
Yurt dışındaki müşteriler için karşılıklılık ilkesine göre uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde Türkiye’de verilen roaming hizmetleri KDVK\\\'den istisnadır.09 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.55 / 5501 - 2894 / 5889
Yurt dışındaki müşteriler için karşılıklılık ilkesine göre uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde Türkiye’de verilen roaming hizmetleri KDVK\\\'den istisnadır.09 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.54/5401-2934
İstisna kapsamından çıkartılan gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda gerçekleştirilen mal teslimleri ve hizmet ifaları (KDVK 17/4-o md belirtilen işlemler ile özel antrepolarda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları hariç) kdv ye tabi olacaktır.09 Şubat 2005B.O7.O.GEL.O.53/5316-281-6207
Çalınan mallara ait yüklenilen katma değer vergisi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyecek, bu mallara ait önceki dönemlerde indirim hesaplarına alınan katma değer vergisi bulunması durumunda ise söz konusu vergilerin indirim hesaplarından çıkartılarak son dönem beyannamesinde ilave edilecek katma değer vergisi olarak beyan edilecektir.09 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.55/5530-91/6279
Parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesi ve dönem kazancının tespitinde gider olarak kabul edilip edilemeyeği hakkında.09 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.29/2968-298-364-15378
Hizmet erbabı ile serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen özürlülerin beyan edilen gelirlerine Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan indirim uygulanacaktır.14 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.44/4405-1534/6860
Ödeme kaydedici cihaza kullanması zorunlu olan mükelleflerden işyerlerine kendi imkanlarıyla elektrik alabilmelerinin fiilen veya kanunuen mümkün bulunmaması, bu durumun ilgili kurumlardan alınacak yazılarla belgelenmesi ve vergi dairesince yapılacak yoklama ile tespiti hallerinde, mükellefin işyerindeki satışlarda Vergi Usul Kanununa göre düzenleyecekleri fatura veya parakende stış fişi ile belgelendirebilmeleri hakkında.15 Şubat 2005B.07.0.GEL.0. 65/6527-210/7229
Basit usule tabi iken gerçek usule geçen mükellefin devreden stoklar nedeniyle yüklenmiş olduğu katma değer vergisini çıkaracağı envantere göre indirim konusu yapması mümkündür.15 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.54/5429-722
Çiftçilerden satın alınan zirai ürünler ile ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai ürünler için tevkifat yapılıp mükellefin vergi dairesine yatırılması gereklidir.19 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.41/4106-456/6365
Yatırım teşvik belgesi süresinin sona ermesine rağmen yatırım süresi uzatımı için gecikmeyle müracaatta bulunulması ve süre uzatım vizesi alınması halinde teşvik belgesi kapsamında satın alınan makine ve teçhizatlar için katma değer vergisi istisnası uygulanacaktır.21 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.54/5413-542-8919
Fatura veya perakende satış fişlerini kullanmaları şartıyla ödeme kaydedici cihazları kullanma...22 Şubat 2005B.07.0.GEL.0. 65/6516-8317
Mali hafıza raporu eklemek zorunda olan mükelleflerden ay içerisinde cihazını hiç...22 Şubat 2005B.07.0.GEL.0. 65/6516-8327
Termal yazıcılı ödeme kaydedici cihazlarda kullanılacak kağıt ruloların taşıması gereken...22 Şubat 2005B.07.0.GEL.0. 65/6508-102/8326
Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde bu vergi, bilfiil ödenen miktar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanması gerektiğinden, ödenen söz konusu sağlık sigortası prim tutarları brüt tutar üzerinden ücret matrahına dahil edilecektir.22 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.42/4213-1923/8406
İşletmenin faaliyetlerinde kullanmak üzere aldıkları binek otomobilleri ve benzeri kara taşıtları yatırım indiriminden yararlanır.22 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.45/4535-5
Malul ve engellilerin bizzat kullanma amacıyla Kanunun 2/b bendinde belirtilen araçlara sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırması halinde ÖTV uygulaması hk.23 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.52/5200.07.131-8526
Tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin mal veya hizmet alışları dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisinden indirilip indirilemeyeceği hk.25 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.32/3204-989
Zararlı canlıların temizlenmesine yönelik olarak verilen hizmetler ile bu kapsamda alınıp kullanılan, aynı zamanda pazarlanan ilaç ve cihazların tesliminde %18 oranında katma değer vergisi uygulanması gerektiği hk.25 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.54/5428-1947-8887
Daha önce gerçek usulde vergilendirildiğiniz faaliyet ile yeni başladığınız faaliyetin aynı neviden olduğunun tespit edilmesi nedeniyle,gerçek usulde mükellefiyetinizin tesis edilmiştir.28 Şubat 2005B.07.0.GEL.0.44/4405-1463/9198
Tecil-terkin uygulaması için Gümrük Beyannamesinde imalatçı firmanın adinin yer alması zorunlu bir unsurdur; ancak söz konusu ihracatın gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde imalatçı firmanın sehven yazılmadığı anlaşılan vergi numarası ile vergi dairesi adinin yer almadığı Gümrük Beyannamesine istinaden tecil-terkin-iade işleminin yapılması Bakanlığımızca da uygun görülmüştür.01 Mart 2005B.07.0.GEL.0.54/5411-2487-9396
Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler vergiden istisna edilmiştir.01 Mart 2005B.07.0.GEL.0.55/5513- 492-9381
Kamu ve kurum ve kuruluşları bünyesinde faal durumda bulunan misafirhane ve kreş; kar amacı taşımamak ve münhasıran ilgili kurum ve kuruluş mensuplarına hitap etmek koşuluyla katma değer vergisine tabi tutulmayacaktır.01 Mart 2005B.07.0.GEL.0.54/5401-2926
Geçici vergi için vergi ziyaı cezasının bu verginin ilgili olduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden, takdir komisyonu kararı, inceleme raporu veya kendiliğinden verilen beyannamenin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihe kadar hesaplanması gerekmektedir.Tarhiyat öncesi uzlaşmalarda ise vergi ziyaı cezası, tarhiyatın ilgili olduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar hesaplanacaktır.03 Mart 2005B.07.0.GEL.0.30/3014-344-728/10207
Vergi dairesinin işlemlerinden kaynaklanan hatalarda mükellef adına ceza kesilmemesi, kesilen cezaların ise tahsil edilmiş olması halinde red ve iadesi, tahsil edilmemiş ise terkini gerekmektedir.03 Mart 2005B.07.0.GEL.0.30/3042-369-105/10218
Parakende mal satan veya hizmet ifa eden 1. ve 2. sınıf tacirlerin fatura kullanma mecburiyeti olmayan satışlarda ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olmaları hakkında.04 Mart 2005B.07.0.GEL.0. 65/6516-956/10422
Emsal bedeli tayini ilgililerin müracatı üzerine Takdir komisyonunca yapılır.07 Mart 2005B.07.0.GEL.0.29/2945-267-126-6586
Tevsik zorunluluğu olmayan ödeme ve tahsilat yapabilecek kurum ve kuruluşlar.07 Mart 2005B.07.0.GEL.0.29/2935-257-46-5940
Pişmanlık zammı, yalnızca oran olarak gecikme zammına bağlanmış olup, her ay ve kesiri için hesaplanmaktadır.08 Mart 2005B.07.0.GEL.0.30/3044-371-749/11230
KDVK. 18. maddesindeki istisnadan vazgeçmek ve KDVK 17/4-g kapsamındaki işler dolayısıyla vergiye tabi tutulmak istenmesi hk.08 Mart 2005B.07.0.GEL.0.53/5330- 104-11090
Yapılmakta olan otel işletmeciliğinde kullanılmak üzere hafif ticari araç alınması yatırım indirimi kapsamına girer mi ve alım sırasında ödenen KDV indirim konusu yapılabir mi?08 Mart 2005B.07.0.GEL.0.53/5330-104
Mahkemelerce hükmolunan "icra inkar tazminatının" gelir vergisi açısından durumu hk.08 Mart 2005B.07.0.GEL.0.40/4034-743/11140
08 Mart 2005B.07.0.GEL.0.53/5318-17
Şirkete ait marketin yanması sonucu zayi olan mallann KDV\\\'sinin, KDV Kanununun 30/c maddesine göre indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ve kullanım süresi geçmiş veya satışı mümkün olmayan mallann takdir komisyonu nezaretinde imha edilmesi sonucunda söz konusu mallara ilişkin KDV\\\'sinin de indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususu...08 Mart 2005B.07.0.GEL.0.53/5330-102
Deprem, sel felaketi, ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebeb ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ilişkin yüklenilen kdv, hesaplanan kdv den indirilemesi mümkün değildir.08 Mart 2005B.07.0.GEL.0.53/5330-102-11092
Ruhsatsız olarak başlatılan inşaat için bina inşaat harcı uygulaması09 Mart 2005B.07.0.GEL.0.66/6609-444/11497
Gayrimaddi bir hak olan işletme hakkının sermayenin veya özel maliyet bedelleirnin itfası hükümlerine göre amortismana tabi olması ve kira süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilebilmesi hk.10 Mart 2005B.07.0.GEL.0.29/2947-269-70-16102
Çavdar ekmeği ile buğday ununa kepek dışındaki bazı ilavelerle yapıldığı anlaşılan tahıl ekmeği teslimlerinde %8 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.10 Mart 2005B.07.0.GEL.0.54/5428- 1884
Pirinç. bulgur. makarna, mantı, erişte. her nevi ekmek (I sayılı listenin 5 inci sırasında belirtilen ekmekler hariç). simit, pogaça, galeta. kadayıf ile hububat. bakliyat, pirinç ve bulgurdan elde edilen un ve irmiklerin %8 oranında katma değer vergisine tabi olacağı hk.10 Mart 2005B.07.0.GEL.0.54/5428
Hava alanı Akaryakıt Pompa İstasyonu işi, hava alanının tanımı kapsamında hava araçlarının diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir inşaat taahhüt işi niteliği olduğundan KDVK 13/e bendi uyarınca kdv den müstesna olacaktır11 Mart 2005B.07.0.GEL.0.53/5313-512-11855
Bir LTD. Şti. tarafından D.H.M.İ. Milas Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğünün açmış olduğu Akaryakıt Pompa İstasyonu kurulması ihalesi alınmış olup söz konusu akaryakıt pompa istasyonu inşaatı işinin Katma Değer Vergisi Kanunu 13/e maddesinde yer alan istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususu...11 Mart 2005B.07.0.GEL.0.53/5313-512
..İş Merkezinde bulunan ve …... Dönercisi adı altında faaliyette bulunan işyeri için belediyece tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı talep edildiği hususu11 Mart 2005B.07.0.GEL.0.66/6603-21/11905
Serbest bölgelerde faaliyet gösteren şirketlerin KDV mükellefiyeti hk.11 Mart 2005B.07.0.GEL0.40/4034-745/11901
Serbest bölgelerde faaliyet gösteren şirketlerin KDV mükellefiyeti hk.11 Mart 2005B.07.0.GEL0.40/4034-745/11901
İlgili yıl faaliyetlerinden zarar ettikleri halde rızaen kar beyan eden mükelleflerin, geçmiş yıl zararını sonraki yıllarda beyan edecekleri gelirden mahsup etmelerinin mümkün olmaması hk.11 Mart 2005B.07.0.GEL.0.40/4045-87/11900
Yurtdışından ithal edilen yatırım mallarına ait harcamalara ilişkin yatırım indirimi kat'i ithalleri yapılıp gümrükten çekilerek işletmenin aktifindeki bir hesaba alındığı tarihte uygulanacaktır.14 Mart 2005B.07.0.GEL.0.45/4535-5
Depremde yıkılan binaların yerine yeniden yapılan binalarda ve depreme hazırlık için yapılan bina yenilemesi inşaatlarında, inşaat ruhsatı harcı alınmaması yönünde yasal bir düzenleme talep edilmesi hususu14 Mart 2005B.07.0.GEL.0.66/6609-447/12351
Bir Derneğin Güney Asya\\\'da meydana gelen tsunami felaketinden zarar görenlere katkı sağlamak amacıyla 2868\\\'e mesaj gönderilerek felaketzedeye cepten yardım kampanyası başlattığı, ancak bu kampanyaya sadece faturalı hat kullanıcılarının katılabiidiği ve ön ödemeli sistemi kullanan cep telefonu sahiplerinin ise kontörü satın aldığı anda vergiyi ödediğinden kampanyaya katılamadığı belirtilerek bu amaçla ön ödemeli hatları kullanan abonelerin de yardım kampanyasına katılımını sağlanması için bu hatları kullananlara tahakkuk eden KDV ve ÖTV ve diğer vergilerin matraha dahil edilmemesi hususu...14 Mart 2005B.07.0.GEL0.54/5401-
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmeleri ve verginin mükellefi hususu18 Mart 2005B.07.0.GEL.0.66/6624-124/12923
2007 yılında elde edilecek menkul sermaye iradının vergilendirilmesi hk.18 Mart 2005B.07.0.GEL0.40/4017-43/012894
Gelirin toplanması ve beyanı hususunda tereddüde düşülen konular hk.18 Mart 2005B.07.0.gel0.40/4022-34/012943
Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerinin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.19 Mart 2005B.07.0.GEL.0.54/5417- 2138-12948
Yurt dışından Türkiye\\\'ye yapılan elektronik mesaj iletilerinde, yurt dışındaki müşterilere yönelik olarak yabancı internet servis sağlayıcısı firmalarına verilen telekomünikasyon hizmeti Türkiye\\\'de ifa edildiğinden kdv konusuna girmektedir. Ancak, 26 Seri Nolu KDVGT/K bölümünde belirtilen diğer şartların da birlikte gerçekleşmiş olması halinde ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmesi ve kdv hesalanmaması gerekmektedir.21 Mart 2005B.O7.O.GEL.O.53/5311 - 2644-13043
Bilardo oyununun oynatıldığı kahvehanelerin eğlence vergisine tabi olup olmadığı konusunda ...21 Mart 2005B.07.0.GEL0.66/6624-125/12997
Şirket lehine tesis edilen üst hakkının tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya bağımsız ve sürekli bir hak olarak kaydedilmiş olması durumunda bu bir gayrimenkul kiralaması olarak değerlendirilecek ve gayrimenkulün sahibi olan Hazinenin iktisadi bir işletme niteliğinde olmamasından ötürü katma değer vergisine tabi tutulmayacaktır.21 Mart 2005B.07.0.GEL.0.55/5501-2824 / 12966
Çalınan taşıtın kayıt ve tescili21 Mart 2005B.07.0.GEL.0.61/6160-30/12959
Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi indirilemez.22 Mart 2005B.07.0.GEL.55/5530- 92 / 13128
Bazı gıda ürünlerinin KDV oranları hk.23 Mart 2005B.07.0.GEL.0.54/5428- 1971-13623
Veraset ve intikal vergisine konu olacak gayrimenkuller için emlak vergisi değerinin asgari bir değer olması hususunda.23 Mart 2005B.07.0.GEL.0.60/6000-2344/13461
Kuruluşlar tarafından bir ay içinde yapılan ücret ödemeleri ile döner sermeye işletmeleri tarafından yapılan ücret ödemelerinin toplanarak, bu toplam tutar üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 103 ve 104 üncü maddelerine göre vergilendirilmesi hakkında...23 Mart 2005B.07.0.GEL.0.42/4214-1273-13504
Yurt dışındaki GSM operatörleri tarafından verilen haberleşme hizmetlerinin ise hizmet ithali kapsamında değerlendirilerek KDV\\\'ye tabi tutulması gerekmektedir.24 Mart 2005B.07.0.GEL.0.54/5401-2954-13656
Hizmet ihracında katma değer vergisi istisnası uygulanabilmesi için hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.24 Mart 2005B.07.0.GEL.0.54/5411-2496
Belediyenin 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunu dikkate almadan tahsilat yaptığı24 Mart 2005B.07.0.GEL.0.66/6603-22/13805
..........Belediyesi sınırları içerisinde bulunan arazide meyve ağaçlarını sulamak amacıyla mevsimlik olarak alınan ve masura diye tabir edilen birikmiş olarak verilen sulardan, belediyece söz konusu mevkide konut bulunduğu için belediye meclisince belirlenen bir tarife üzerinden çevre temizlik vergisi alındığı hususu24 Mart 2005B.07.0.GEL.0.66/6601-685/13786
Şehir şebekesine bağlı bahçe suyu kapsamında abone olanların çevre temizlik vergisi ...25 Mart 2005B.07.0.GEL.0.66/6601-704/13966
Yangın söndürme ve kurtarma araçları alım satımında ÖTV düzenlemesi hk.25 Mart 2005B.07.0.GEL.0.52-5200.02/124-13817
Genel müdürlük ve operasyon binası olarak kullanılacak binaların inşası yatırım indirimi istisnasından yararlanmaktadır.26 Mart 2005B.07.0.GEL.0.45/4535-5
Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi kurumların bünyesinde çalışan hizmet erbabına ödenen ücretlere istisnanın uygulanabilmesi hakkında28 Mart 2005B.07.0.GEL.0.42/4205-212/14018
Hava taşımacılığında kullanılması mümkün olmayan ve öğrencilere yerde eğitim verme, mesleki bilgi ve becerilerini artırma amacıyla kullanılan29 Mart 2005B.07.0.GEL.0.53/5313-514-14263
29.07.1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak, yapı kooperatifleri tarafından kooperatif alanında inşa ettirtecekleri konutların kullanılmaya başlanılmasına kadar yapılacak inşaat taahhüt işleri katma değer vergisinden istisnadır.30 Mart 2005B.07.0.GEL.0.55-5517 - 1921 / 14515
Belediyesi sınırları içerisinde yapılacak inşaat için belediyeye ruhsat talebinde bulunan ve gerekli işlemleri tamamlayarak 31.12.2004 tarihinde belediyece tespit edilen miktarda imarla ilgili harçlar ve bina inşaat harcını yatıran, inşaat ruhsatlarını almayan ancak, 2464 sayılı Kanunun Ek 6’ncı maddesinde yer alan bina inşaat harcı ve imarla ilgili harçların tarifelerinin artırılması nedeniyle, kendilerine 91.922,06 YTL. fark bina inşaat harcı hesap edilen ve fark harcı ihtirazi kayıtla yatıran ve ayrıca, konut inşaatlarında, inşaat alanının tespitinde ortak yerlerden gelen payların dahil edildiğini belirten şahsın durumu01 Nisan 2005B.07.0.GEL.0.66/6609-451/14849
Özel maliyet bedeli niteliğindeki harcamalardan mal ve hizmet üretim yeri olarak kullanılmak üzere inşa edilecek binaya ilşikin olanlar için yatırım indirimi istisnasından yararlanmak mümkün olmakla birlikte, tesislerin ve tesisatın yenilenmesi, odalarda yapılan yenileme çalışmaları gibi mevcut binalar için yapılan tadilat ve tamirta niteliğindeki harcamalar yatırım indirimi istisnasına konu edilemez.02 Nisan 2005B.07.0.GEL.0.45/4535-5
Belli mikatarı aşan yatırım harcamalarının yatırım indirimi istisnasından yararlanbilmesi için yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilmeleri gerekmektedir ve bu miktar her yıl yeniden değerleme oaranında artırılmaktadır.03 Nisan 2005B.07.0.GEL.0.32/3223-2849
Hatalı fişin yanlışlıkla müşteriye verilmesi ve bulunamaması halinde, yeterli veri ile ispatlanmak (hatalı fişin fatura düzenleme limitinin veya işletmenin günlük hasılatının üzerinde olması vb.) kaydıyla yapılan hata mükellef tarafından bir dilekçe ile ilgili vergi dairesine bildirilmeli ve kayıtlara gerçek bedel yazılmalıdır.05 Nisan 2005B.07.0.GEL.0. 65/6508-106/15156
Bayilerin hazır kart satışlarının kredi kartı ile gerçekleştirilmesi durumunda alman komisyon bedeli, özel matrah şekline ilişkin olarak yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bayilerin bu bedele isabet eden katma değer vergisini hesaplamaları ve beyan etmeleri gerekmektedir.05 Nisan 2005B.07.0.GEL.0.53/5324-233
Finansman anlaşmaları kapsamında yurt dışı kaynaklı kredilere ilişkin değişik finansman paketlerinin yatırımcılara kullandırılmasına aracılık eden yatırım bankacılığı yapan bankaların lehe aldığı paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna değildir.07 Nisan 2005B.07.0.GEL.0.56/5601-279 / 15575
Noterlere yapılan tahsil ettikleri vergi, resim ve harç tutarı üzerinden hesaplanan %3 oranındaki noter hissesi ödemeleri, noterlik faaliyeti sonucu lede edilen serbest meslek kazancı kapsamında olup, söz konusu ödemelerin mal ve hizmet alımı kapsamında geğerlendirilmesi ve binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulması hakkında.08 Nisan 2005B.07.0.GEL.0.62/6220 -1-32
İnternet kafe, atari, oyun makinaları ve bilgisayar oynanan oyun salonlarının eğlence vergisine tabi olup olmadığı konusu11 Nisan 2005B.07.0.GEL.0.66/6624-107/16131
29.07.1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı almış olan kooperatiflere yapılacak inşaat tahhüt işleri KDV müstesnadır. Konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri kdvden istisnadır.Üyeler dışındakilere yapılan konut teslimleri kdv ye tabidir.Kooperatif faaliyetlerine yönelik istisnalara ilişkin uygulamada herhangi bir istisna belgesi aranmamaktadır.12 Nisan 2005B.07.0.GEL.0.53/5317- 2022-16204
Bir Kooperatifin S.S. Metropoliten Ankara Kuzey Giriş Konut Yapı Kooperatifleri Birliği üyesi olduğu belirtilerek Bakanlıktan Kooperatif adına KDV\\\'den muaf olduğunuza dair bir belge verilmesi hususu...12 Nisan 2005B.07.0.GEL.0.53/5317- 2022
Motorlu taşıt alım satımı işlerinde vergi kimlik numarasının bulunup bulunmadığı hususu aranmaksızın işlem tesis edilmesi ya da ibraz edilen belgelerde yer alan vergi kimlik numarasının yanlış yazılması halinde, özel usulsüzlük cezasının işlemi yapan notere kesilmesi gerekmektedir. Ancak, numaranın alıcı tarafından yanlış beyan edildiğinin tespit edilmesi durumunda ise bu cezanın alıcıya uygulanacaktır.13 Nisan 2005B.07.0.GEL.0.30/3025-353-723/16397
Bilgisayar programlarının yatırım indirimi istisnasından yararlanabilmesinin, programların yatırım indirimine konu olan iktisadi kıymetlerin kullanılabilmesi için gerekli olması şartıyla mümkün olması hakkında.15 Nisan 2005B.07.0.GEL.0.45/4535-5
Nitelikli eleman açığını gidermek amacıyla geri dönüşümsüz olarak kamu kurumu tarafından verilen destekler kapsamındaki ödemeler bir teslim ve hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmadığından kdv konusuna girmemektedir.18 Nisan 2005B.07.0.GEL.0.53/5301-3089-16973
Oksijen gazi ile azot protoksit gazı teslimlerinin %8 oranında katma değer vergisine tabi olması hk.18 Nisan 2005B.O7.O.GEL.O.54/5428-1948
Bakım onarım sözleşmesine istinaden karşı tarafın edimini yerine getirmemesi halinde mağdur tarafa ödenecek olan cezai şart bir hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden Katma Değer Vergisinin konusuna girmemektedir.20 Nisan 2005B.07.0.GEL.055/5524- 213
Vergi hatalarının düzeltilmesi hk.20 Nisan 2005B.07.0.GEL.0.40/4001-115/17574
İnşaatın mimari projesinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı, yapıda yaklaşma mesafesi nedeniyle inşaat ruhsatının yenilenmesi gerektiği durumda, bina inşaat harcı ödenip ödenemeyeceği hususu21 Nisan 2005B.07.0.GEL.0.66/6609-452/17935
Aracın çalınması halinde vergi mükellefiyeti hk.22 Nisan 2005B.07.0.GEL.0.40/4060-33/18001
Bina inşaat harcının matrahının tespitinde her bir bağımsız bölümün ayrı ayrı olarak mı, yoksa binanın toplam yüzölçümü üzerinden mi hesaplanacağı hususu26 Nisan 2005B.07.0.GEL.0.66/6609-455/18493
Perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlere Vergi Usul Kanununa...26 Nisan 2005B.07.0.GEL.0. 65/6516-972/18371
Bazı illerde kahvehanelerden ve internet cafelerden hafta tatili ruhsat harcı talep edildiği belirtilmekte olup, konu ile ilgili olarak görüş isteme hususu27 Nisan 2005B.07.0.GEL.0.66/6603-24/18740
1999 depreminden dolayı önceki dönemlere ait emlak (arazi) vergisinin alınıp alınmayacağı hususu27 Nisan 2005B.07.0.GEL.0.66/6685-5000/18742
Mükellefler vergilendirilecek bir servete dahil olan ticari sermayeyi, ölüm tarihine takaddüm eden takvim yılı bilançosuna göre bulunacak öz sermaye olarak beyan etseler dahi, idarece ölüm tarihi itibariyle düzenlenecek bilançoya ait öz sermayenin vergilendirilmesi gerektiği hakkında.27 Nisan 2005B.07.0.GEL.0.60/6026-315/18633
Şirketin en az iki tam yıl süreyle aktifinde yer alan gayrimenkulü satış suretiyle devri katma değer vergisinden istisnadır.27 Nisan 2005B.07.0.GEL.55/5517- 1925 / 18519
El Halıcılığı hk.27 Nisan 2005B.07.0.GEL.0.44/4402-276/18594
Murisin ölümü nedeniyle, mirasçılarına maddi ve manevi bir zarar karşılığı olarak bir ödemede bulunulması halinde, bu ödemenin veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaması gerektiği hakkında.28 Nisan 2005B.07.0.GEL.0.60/6000-2352/19025
Mahkemelerce hükmolunan \' icra inkar tazminatının\' menkul sermaye iradı olarak vergilendirilmesi gerekir.02 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.40/4034 -
Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlarda, Mükellef kayıtlarından, yurtdışında ikamet eden müşteriye satılan malın imalat ve yollanma süresinin tespit edilerek bu süre zarfında yapılan ihracata ilişkin katma değer vergisi iade edilebileceği hakkında.03 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.57/5711-565-1962
Bakanlık bünyesindeki misafirhane ve kreş; kar amacı taşımamak ve münhasıran ilgiîi kurum ve kuruluş mensuplarına hitap etmek koşuluyla katma değer vergisine tabi tutulmayacaktır.Fakat, iktisadi işletme niteliğinde olan lokal, berber salonu, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin katma değer vergisi yönünden de mükellefiyetinin tesis ettirilmesi gerekmektedir.04 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.54/5401-3926
Sporculara ödenen prim, ikramiye, avans ve benzeri ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun geçici 64 üncü maddesi kapsamında vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hakkında...04 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.42/4225-46/20010
Alınan ve verilen dövizli sipariş avansları yabancı para ile borç ve alacak niteliği taşıdığından dönem sonunda Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen kurlara göre değerlenmek suretiyle enflasyon düzeltmesi yapılır.04 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.29/2968-298-405-17626
Bilgisayarlarda kullanılmak üzere, ithal edilen veri ya da komutların maliyetinin taşıyıcı ortamın maliyet veya kıymetinden ayırt edilebildiği ve ithal edilen söz konusu verilerin kıymetinin katma değer vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hakkında.06 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.55/5521- 64/20202
Hasılat fişlerindeki toplamları kaydetmeye ve saklamaya tahsis edilmiş mali hafızalarına...09 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0. 65/6508-106/20320
Turizm İşletme Belgeli Otellerde yer alan bar ve diskoteklerde yapılan eğlence faaliyetlerinin eğlence vergisine tabi olup olmadığı hususu09 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.66/6624-137/20529
Yüksek Öğretim Kurumlarının yapacakları yapılar için bina inşaat harcı ödeyip ödemeyecekleri hususu10 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.66/6609-457/20694
Üye aidatları dışında herhangi bir gelirleri bulunmayan Kooperatiflerin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hakkında.10 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.55/5501-2905/ 20568
Herhangi bir yapım işinden bağımsız olarak alınan proje çizim hizmeti, danışmanlık ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilecek ve tevkifat oranı hizmet bedeli üzerinde hesaplanan katma değer vergisinin % 50\\\'si olacaktır.10 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.55/5509- 234/20726
Bedelsiz olarak yapılan nakliye işinde mal akışı gerçekleşiyorsa sevk irsaliyesinin düzenlenmelidir.10 Mayıs 2005B.07.1.GİB.0.29/2930-240-232-26649
Dar mükellefiyete tabi olanların beyanname vermeyecekleri haller hk.10 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.40/4035-377/20609
Okul inşaatı için yapılmış harcamaların ilgili yıl matrahını aşan kısmının izleyen senelerin gelir vergisi matrahından indirilmesinin mümkün olup olmadığı hk.10 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.40/4007-158/20610
Vergi muafiyeti tanınmış olan Vakıfların merkez ve şubelerinde zihinsel bakımdan yetersiz çocuk veya erişkinlere sunduğu hizmetler katma değer vergisine tabi değildir.11 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.55-5517-1915 /20737
29.07.1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı alınmış olan inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.11 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.55-5517-1905/20750
Tali acentelerin sigorta muamelelerine ilişkin yaptıkları işlemler banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına girdiğinden söz konusu işlemler katma değer vergisinden istisna bulunmaktadır.11 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.54/5417-2151
Türkiye Kızılay Derneği, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununu gereğince vergiden muaf bulunduğundan, kendisine veraset yoluyla veya ivazsız suretle intikal edecek mallar dolayısıyla veraset ve intikal vergisinin aranılmaması gerektiği ve bu intikaller için beyanname vermesine gerek bulunmadığı Dolayısıyla adı geçen Derneğin veraset yoluyla veya ivazsız suretle iktisap ettiği gayrimenkullerin dernek adına tescilinin ilgili tapu sicil müdürlüklerince ilişik kesme belgesi aranılmadan yapılması gerektiği hakkında.12 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.60/6001-709/20929
Yurt dışından Türkiye\\\'ye yapılan aramalarda, Türkiye\\\'deki muhatap ile haberleşme imkanının sağlayan Şirketin, yurt dışındaki firmaya fatura edilen ve bedeli döviz olarak Türkiye\\\'ye getirilen bu sonlandırma hizmetinin KDV hizmet ihracatı istisnası karşısındaki durumu...13 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.53/5311-2660
Yurt dışından Türkiyeye yapılan arama hizmetleri ile ilgili, yurt dışı operatörlere verilern \\13 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.53/5311-2660-21120
Marina işletmeciliği faaliyeti kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olarak değerlendirilemeyeceğinden, adı geçen faaliyette bulunanlara şişme bot teslimi katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.16 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.55-5513-507 / 21215
İşletme faaliyetinde kullanılmak üzere ithal edilecek balon için istisna uygulanıp uygulanmayacağı hakkında.16 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.55-5513-453/21214
Yatırım teşvik belgesi eki makine teçhizat listesi hakkında.16 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.55/5513-479/21205
Yurtdışındaki müşteri konumundaki Türk Şirketine (yurt dışındaki şubenin şantiyesinde) yapılan hizmetler nedeniyle Türk Şirketinin yurt içindeki merkezine kesilecek faturalarda katma değer vergisi hesaplanıp gösterilmeyecektir. Ayrıca bir daha geri getirilmemek üzere anılan ülkeye makine, teçhizat, inşaat malzemeleri ve işçilerin İhtiyacı olan tüketim maddelerinin götürülmesi de mal ihracatı olarak değerlendirilebilecektir.16 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.53/5301-3091
Yurt dışındaki müşteri konumundaki Türk şirketine (yurt dışındaki şubenin şantiyesine) yapılan hizmetler nedeni ile Türk şirketinin yurt içindeki merkezine kesilecek faturada kdv hesaplanmayacak, bu işler nedeni ile geri getirilmemek üzere yurt dışına götürülen makine, teçhizat, inşaatmalz., ve tüketim maddeleride mal ihracatı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.16 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.53/5301-3091-21209
Kendi arsası üzerine inşa etmiş olduğu konutu aynı yıl içinde satması dolayısıyla elde etmiş olduğu kazancın, değer artışı kazancı olarak nitelendirilerek vergilendirilmesi gerekir.16 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.42/4305-353/25205
Noterler Hissesi Ödemelerinin Damga Vergisi Uygulamasındaki Durumu hk.16 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.62/6220 -1-3/021312
Yatırım indirimi istisnası ancak amortismana tabi iktisadi kıymetler için söz konusu olup, iktisadi kıymetle ilgili yapılan maliyet bedeline eklenebilecek harcamalar yatırım indirimi istisnasıyla ilgili şartları taşıması kaydıyla istisna indiriminden faydalanması hakkında.18 Mayıs 2005B.07.1.GİB.0.45/4535-5
Yaptıkları tasdik sonucu mükellefler adına tarh edilen vergiler ve kesilen cezalar için YMM\'ler hakkında yapılacak takibata, mükellefler adına yapılan bu tarhiyat sonucu kesinleşen vergi ve ceza tutarı üzerinden tanzim edilecek ödeme emrinin tebliği ile başlanılması gerekmekte olup, YMM\'lerin sorumluluğu ödemeye yönelik bir sorumluluktur.21 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.32/3226-1456
Sanayi sicil belgesini haiz bir imalatçının yaptıracağı fason üretim için temin edeceği hammaddenin, tecil-terkin kapsamında tesliminin mümkün olmaması hakkında.23 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.59/5908- 5 / 8278
Ruhsat yenilenmesi ve plan tadili sırasında ayrıca harç alınmaz. Ödenen harç tutarı tenzil edilir.Ancak inşaat sahasında artış, bağımsız birimlerin brüt alanında veya niteliğinde değişme olması halinde yeniden hesaplanacak harçtan evvelce24 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.66/6609-452
Çavdar unu, mısır unu, yulaf unu ve soya unu teslimleri ile hazır ekmek mikslerinin %8 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.25 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.54/5428-1917-52950
Antrepo ve geçici depolama yeri açma ve işletme izin belgelerinin iptali veya devrinin söz konusu olduğu durumlar hariç olmak üzere kaybolması, yıpranması veya benzeri nedenlerden dolayı yenilenmeleri hallerinde yeniden harç alınıp alınmayacağı hakkında.28 Mayıs 2005B.07.0.GEL.0.63/6336-220
Gayrimenkulun satış bedelinin alıcı tarafından zamanında ödenmemesi sonucunda sözleşme gereğince tahsil edilen gecikme faizine katma değer vergisi uygulanaca hk.06 Haziran 2005B.07.0.GEL.0.54/5424-221
Yurtdışındaki müşterilerin konaklamak üzere rezervasyon yaptırarak hizmetin ifasından önce kredi kartı ile avans ödemesi yapması halinde fatura düzenleme tarihi ve KDV uygulaması hk.09 Haziran 2005B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-689
Eğitim ve öğretim hizmeti veren şirketlerin verdikleri hizmet karşılığı yapılan ödemelerde katma değer vergisi oranında indirim olması halinde, hizmetin bu tarihten sonra ifa edilen kısmına ait katma değer vergisi farkının iadesinde ilgili şirket tarafından düzenlenmiş olan yazar kasa fişlerinin fatura gibi kabul edilip iade işleminin yapılması mümkün bulunmaktadır.09 Haziran 2005B.07.1.GİB.0.55/5529 -734/22994
İlk iktisabından sonra tadilat yapılan araçlar için ek ÖTV tarhiyatı yapılması hk.09 Haziran 2005B.07.1.GİB.0.52/5200-15-30-22870
V.U.K\'nun 256. maddesi uyarınca Yeminli Mali Müşavirlerin karşıt inceleme yapma yetkileri bulunmaktadır.13 Haziran 2005B.0.07.0.GEL.0.32/3226-2858
Okul kantinlerinde Ö.K.C. Kullanımının zorluğu nedeniyle dip koçanlı perakende satış fişi bastırılıp kullanılmasının mümkün olup olmadığı hakkında.13 Haziran 2005B.07.0.GEL.0.29/2925-233-636/21588
Daha önce verilen 16.04.2004 tarih ve B.07.4.DEF.4.35.35.30/18/13789 sayılı özelge hakkında.15 Haziran 2005B.07.0.GEL.0.42/4205-336/27651
Birikmiş amortsimanların ait oldukları kıymetin bilanço tarihindeki değerinde düzeltmesi sonrası meydana gelen artış oranı dikkate alınarak düzeltilmesi hk.20 Haziran 2005B.07.0.GEL.0.29/2968-298-406/17627
Hangi döneme ait olursa olsun süresinde Tam Tasdik sözleşmesine dayalı olarak talep edilen katma değer vergisi iadesi tutarında herhangi bir sınır belirlenmeksizin işlem yapılması gerekmektedir.20 Haziran 2005B.07.LGİB.07.0.3223-2827
Yurtdışına satılacak projenin devamlılık arzedecek ve katma değer vergisi mükellefiyetini gerektirecek şekilde gerçekleşmesi halinde, yurtdışına yapılacak program satışının, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri çerçevesinde hizmet ihracı istisnasından da yararlanması mümkün olacaktır.24 Haziran 2005B.07.1.GİB.0.42/4215-32-877/27209
Yurt dışındaki müşterilere yönelik olarak yabancı internet servis sağlayıcısı firmalarına verilen telekomünikasyon hizmeti , ihracat istisnası kapsamında değerlendirildiğinden katma değer vergisinden istisnadır.27 Haziran 2005B.07.1.GİB.0.54/5401-2350-27293
Yurtdışına kargo şirketi aracılığıyla ihracat yapılması halinde kargo şirketi tarafından malın yrtdışına ihracını belgeleyen Sözle Beyan Edilen Esya Listesinin tasdikli suretinin ihracatı tevsik edici belge olarak kabul edilip edilemeyeceği.01 Temmuz 2005B.07.0.GEL.0.55/5511-2250/31010
“Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” çerçevesinde düzenlenecek olan, “Ulusal Mimari Proje Yarışması”nda verilecek ödüllerin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29/1 inci maddesi hükmü gereği gelir vergisinden istisna olup olmadığı hakkında...01 Temmuz 2005B.07.1.GİB.0.42/4211-1374/28974
Gayrimenkulun satışından değer artış kazancının hesaplanmasında evin ve üzerinde oturduğu arsanın edinim tarihinin belirlenmesinde, takas yapılmadan önceki tarihin esas alınması ve iktisap bedelinin bu tarih itibariyle belirlenmesi gerekir.04 Temmuz 2005B.07.0.GEL.0.42/4305-393/29575
Özel hesap dönemine geçen ve daha önceki bilançoları enflasyon düzeltmesine tabi olan mükellefler, iki dönem arasında kalan kıst hesap dönemi için enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadır.10 Temmuz 2005B.07.1.GİB.0.29/2968-298-439
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları ile ilgili olmak kaydıyla firmalardan yapacağı mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler damga vergisine tabi olmaması hakkında.16 Temmuz 2005B.07.0.GİB.0.62/6202-
Alınan sağlık hizmetleri karşılığında, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarına düzenlediği fatura bedelleri üzerinden yapılan ödemelerin zaman zaman bu bedelden daha düşük olamsı durumunda, kamu kurum ve kuruluşlarının, sağlık kurum ve kuruluşalrına ödemenin yapıldığına dair verdiği yazıların VUK kapsamında geçerli olduğu hk.30 Temmuz 2005B.07.1.GİB.0.29/2921-229-575-30421
Konser organizasyonu faaliyetleri kapsamında tektek kişilere yapılan bilet satışlarında fatura düzenleme zorunluluğuyoktur fakat toplu satışlarda fatura düzenlemek zorunludur.09 Ağustos 2005B.07.1.GİB.0.29/2925-233-880-29926
Mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması.16 Ağustos 2005B.07.1.GİB.0.29/2968-298-433
Makbuz karşılığı olmaksızın ayni veya nakdi olarak okul inşası için yapılan bağış veya yardımların gider veya indirim olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk.14 Eylül 2005B.07.1.GİB.0.03.51/5114
Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemlerine yönelik uzun vadeli kredilerde KKDF kesintisi30 Eylül 2005B.07.1.GİB.0.68/6802-2/
Nane ve kekik gibi bitkilerin sentetik ve kimyasal katkı maddeleri kullanılmadan işlenerek, niteliklerini koruyacak şekilde doğal yöntemlerle kurutulmuşları ile hindistan cevizi (kurutulmuş. veya kıyılmışları dahil) %8 oranında, pul biber ve isot pul biber teslimlerine ise genel oranında (%18) katma değer vergisi uygulanması hk.03 Ekim 2005B.07.0.GEL0.54/5428-2000-17506
Motor Silindir Hacminin Tespiti08 Ekim 2005B.07.1.GİB.0.61/6159-180
Pompalardan gerçekleştirilen her türlü akaryakıt (LPG dahil) satışının belgelendirilmesi20 Aralık 2005B.07.1.GİB.0. 65/6530-343
ithalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması vergilendirmeye tesir etmeyeceği hakkında…01 Ocak 2006B.07.1.GİB.0.52/5200.10/
Yurt dışındaki müşteriye teslim edilmek üzere gönderilen ve gümrük çıkış belgesiyle Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıktığı tevsik olunan malların alıcıya tesliminden önce nakli sırasında zayi olması halinde bu işlem ihracat istisnası kapsamındadır.08 Ocak 2006B.07.1.GİB.0.01.55/5511-2510-1051
Danışmanlık hizmeti alımlarında yapılan ödemelerin vergilendirilmesi hk.02 Şubat 2006B.07.1.GİB.0.42/4215-4-2136/005853
Düzenlenecek faturalarda gösterilen katma değer vergisinin Kanunun 29’uncu maddesi hükmüne dayanılarak mükellefçe indirim konusu yapılacağı tabiidir.09 Şubat 2006B.07.1.GİB.0.01.55/5501-
İndirimli orana tabi konut teslimleriyle ilgili yüklenilen vergileri aynı yıl içerisinde indirimle gideremediği takdirde iade alabileceği hk.13 Şubat 2006B.07.1.GİB.0.57/5729-2-8197
Kayıt ve tescile tabi araçlar için ÖTV14 Şubat 2006B.07.1.GİB.0.52/5200-15-48/ 008564
Pazar takibi suretiyle faaliyette bulunan esnafın vergilendirilmesi hk.14 Şubat 2006B.07.1 .GİB.0.44/4408-403/008589
Mahkemelerce hüküm olunan \\01 Mart 2006B.07.1.GİB.0.40/4001-130/13391
Belediye tarafından tahsis edilen yerde simit satışının vergilendirilmesi hk.04 Mart 2006B.07.1.GİB.0.44/4402- 308
Orman idaresince, ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ağaçların toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler karşılığı olarak köy tüzel kişiliğine yapılacak ödemelerden tevkifat yapılmayacağı hk.14 Mart 2006B.07.1.GİB.0.41/4102-518/ 017416
İnternet üzerinden yapılan satış ve pazarlama faaliyeti ile ilgili siteleri işletenlerin vergilendirilmesi hk.20 Mart 2006B.07.1.GİB.0.44/4402-302/019262
Üretimde kullanılan ürünler için ödenen ÖTV\\\\\\\'nin oto gaz LPG\\\\\\\'nin ÖTV\\\\\\\'sinden indirlip indirilmeyeceği hususunda21 Mart 2006B.07.1.GİB.0.59/5909-2/19721
Kamyonetin Tanımı07 Nisan 2006B.07.1.GİB.0.02.61/6159-49/25457
Diğer kanunlarda yer alan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti öngören bir hükmün Katma Değer Vergisi Kanunu bakımından bir geçerliliği bulunmamaktadır.11 Nisan 2006B.07.1.GİB.0.55/5519-176 /26750
İnşaat ve onarma işlerinde işe başlama tarihinin tespiti hakkında.27 Nisan 2006B.07.1.GİB.0.40/4076-112/ 31824
ÖTV ekli (I) sayılı listede yer alan ürünlerin Gümrük Kanununun transit, gümrük antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi tutulması halinde, gümrük idarelerince söz konusu ürünlere tekabül eden özel tüketim vergisi tutarının teminata bağlanıp bağlanmayacağı hususunda09 Mayıs 2006B.07.1.GİB.0.59/5916-9 / 35323
İnternet sayfası üzerinden verilen reklamlara ilşkin olarak düzenlenen fatura ile fatura tutarının niteliği hk.18 Mayıs 2006B.07.01.GİB.0.07.31/3185-171/045248
Üniversite öğrencilerine verilen öğrenim bursunun kurumlar vergisi matrahından gider olarak indirilip indirilemeyeceği hk.23 Mayıs 2006B.07.1.GİB.0.03.43/4310- 11/038588
Kendi ihtiyaçlarını gidermek üzere kuracakları biyodizel tesisinde üretecekleri biyodizelin ÖTV konusuna girip girmediği hususunda24 Mayıs 2006B.07.1.GİB.0.01.59/5903-9 /39297
Müdürlüklerince takip edilen, tahakkuk dairelerine ait hakediş ödemeleri karşılığında firmaların katma değer vergisi tevkifatı kapsamına giren işlemlerle ilgili olarak düzenledikleri faturaların bedelin yazıyla yazılan bölümüne tevkifat öncesi tutarın yazılacağı hk.24 Mayıs 2006B.07.1.GİB.0.57/5711-668-39027
Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı bir geminin satın alınması için kullanılan ortalama vadesi bir yılın altında kalan yurt dışı kaynaklı kredilere uygulanacak kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi24 Mayıs 2006B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Araçların Hurdaya Çıkarılması25 Mayıs 2006B.07.1.GİB.0.61/6160-21/39656
Veraset yolu ile intikal eden gayrimenkulle ilgili ailenin diğer fertleri tarafından doldurulan veraset beyannamenin tarafınızca imzalanmasında bir sakınca olup olmadığı hususunda05 Haziran 2006B.07.1.GİB.0.60/6000-2381/ 042100
İl Özel İdaresinin bütün mal ve malzeme alımları ile hak ediş ödemeleri genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabi olup, İl Özel İdaresi araçlarının teknik muayene işlemleri sırasında harçtan muaf tutulmaları mümkün değildir.12 Haziran 2006B.07.1.GİB.0.54/5419- 171
Bakma akdi ile deredilen hissenin veraset ve intikal vergisinin konusuna girip girmediği hususunda14 Haziran 2006B.07.1.GİB.0.60/6000-2362/44753
Bal destekleme primi ödemelerinde gelir vergisi tevkifatı hk.19 Haziran 2006B.07.1.GİB.0.03.41/4117-02/045524
Kurs faaliyetleri Kanununda yer alan “Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar” kapsamına girmemektedir.20 Haziran 2006B.07.1.GİB.0.01.54/5401-3000
Motorlu taşıtlar vergisinin konusuna girmeyen taşıtlar için 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinin uygulanmasına imkan bulunmamakta olup, söz konusu taşıtlar için ilişik kesme belgesi istenilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun mevzuuna giren fakat Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan hükümler gereği vergiden istisna tutulan taşıtlar için ilişik kesme belgesinin istenilmesi gerekmektedir.Diğer taraftan, 01.01.2004 tarihli ve 5035 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile motosikletler 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun mevzuuna dâhil edilmiştir.23 Haziran 2006B.07.1.GİB.0.02.61/6163-3/73424
Gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden, mükellefin eşinin doğum yapması nedeniyle yapılan harcamaların indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile indirim konusu yapılacak harcamaların tutarının belirlenmesi hakkında23 Haziran 2006B.07.1.GİB.0.03.43/4313-29/ 046765
Basit ve gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin yanlarında çalışan ve birlikte ikamet ettikleri eş veya çocukları arasındaki ilişki işçi-işveren ilişkisi gibi düşünülemeyeceğinden, bunların ücretli olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Diğer taraftan, mükelleflerin yanlarında çalıştıkları eş veya çocukları ile birlikte ikamet etmemeleri veya Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde tanımlanan manada nakden veya hesaben ücret ödendiğinin vergi dairesince tespit edilmesi halinde basit usulde vergilendirilenlerin yanında çalışanların diğer ücret kapsamında, gerçek usulde vergilendirilenlerin yanında çalışanlara yapılan ödemelerin ise Gelir Vergisi Kanunu\\\'nun 61, 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre vergi tevkifatı yapılması suretiyle vergilendirileceği tabiidir.26 Haziran 2006B.07.1.GİB.0.03.43/4313-111/083068
İşveren tarafından çalışanlara verilmekte olan yemek çeklerinin market alışverişlerinde kullanılmasında herhangi bir sakınca olup olmadığı hakkında26 Haziran 2006B.07.1.GİB.0.03.43/4314-20/ 047154
Belirli bir ücret karşılığında eğitim amaçlı bir seminer verilmesi durumunda elde edilecek kazançların vergilendirilmesi hakkında28 Haziran 2006B.07.0.7.GEL.0.03.43/4304- 19/047902
Vergi Tevkifatı hk.28 Haziran 2006B.07.1.GÎB.0.03.43/4324-6/047916
Bina ile birlik teşkil eden arsanın bina ile birlikte bildirilerek bina vergisi ödenmesi,bina ile birlik teşkil etmemesi halinde bina için ayrı, arsa için ayrı bildirim verilerek vergilerinin ayrı ayrı ödenmesi hakkında04 Temmuz 2006B.07.1.GİB.0.66/6685-5097/49622
Münhasıran anılan emtiaların ticaretini yapanların 2006 yılında basit usulden yararlanmaları için alış, satış veya hasılatlarının 31.12.2005 tarih itibariyle Gelir Vergisi 41 ve 43 seri nolu sirkülerde yer alan hadleri aşmaması gerekmektedir.05 Temmuz 2006B.07.1.GİB.03.43/4341-4/049707
Kalem pillerin şarjında kullanılan şarj cihazlarının, 92/2683 sayılı Bakanlar Kurulu05 Temmuz 2006B.07.1.GİB. 03.43/444345-16/049723
Arazi Taşıtının Vergilendirilmesi06 Temmuz 2006B.07.1.GİB.0.61/6159-241/50097
Bir web sitesinin kurularak bu siteye gelen soruların cevaplanılması faaliyetinin, ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi ve bu faaliyetler neticesinde elde edilen kazancın da Gelir Vergisi Kanununun ticari kazançlara ilişkin hükümleri çerçevesinde vergiye tabi tutulması gerektiği hakkında.07 Temmuz 2006B.07.1.GİB.0.40/4016-225 / 50590
Özürlülere ait Mtv istisnası10 Temmuz 2006B.07.1.GİB.0.02.61/6158-14/051246
Muhteviyat fazlası eşya ile ilgili olarak Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisinin cezai faizi ile birlikte tahsil edilmesi gerktiği hakkında…11 Temmuz 2006B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Bakanlar Kurulunun 2005/8503 sayılı Kararı (Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki Karar) ve bu Kararda değişiklik yapan 2006/9922 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma istinaden ödenen teşviklerden yalnızca suni tohumlama hizmeti sağlayan kişilere suni tohumlama teşvik primi ödemeleri 29/1 inci maddesine göre gelir vergisinden istisna edilmesi gerekmekte olup, destekleme kapsamında yer alan diğer ödemelerin ise bu kapsamda değerlendirilmesine imkan bulunmamaktadır.11 Temmuz 2006B.07.1.GİB.0.03.43/4305-48 / 052873
Adi komandit şirketlerin komanditer ortakları ve limited şirket ortakları, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, bu ortaklık nedeniyle elde ettikleri menkul sermaye iratlarının beyanı sırasında, ödedikleri Bağ-Kur kesenek ve primlerini gider olarak indirebilmeleri hakkında.12 Temmuz 2006B.07.1.GİB.0.40/4017-47/53798
Hizmet erbabının ücretine uygulanacak sakatlık indiriminin mahiyeti, kimlerin ne şekilde ve nasıl faydalanacağı hk.15 Temmuz 2006B.07.1.GİB.0.46/4600
Ticari nitelikteki taşınır veya taşınmazları edinmek amacıyla alınan kredilerin “tüketici kredisi” için uygulanan kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi18 Temmuz 2006B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
Atık madeni yağ geri kazanım tesisleri tarafından geri kazanılan malların ÖTV ye tabi olup olmadığı19 Temmuz 2006B.07.1.GİB.0.01.59/5901-50/55358
Emekli maaşı alan mükellefin sakatlık indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı hk.20 Temmuz 2006B.07.1.GİB.0.46/4600
Emekli maaşı alan mükellefin sakatlık indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı hk.20 Temmuz 2006B.07.1.GİB.0.46/4600
Motorlu nakil vasıtası kullanmadan veya bir işyeri açmadan perakende olarak simit vb. ürünleri satanların, esnaf muaflığından faydalanmaları gerekmektedir.Simit satışının belediye tarafından tahsis edilen yerde, camekan veya taşınabilir tezgah kullanılarak ve tahsis ücreti adı altında para ödenerek yapılması, tahsis edilen yerin sabit işyeri niteliğinde olmaması durumunda faaliyetin seyyar olma vasfını değiştirmeyecektir.24 Temmuz 2006B.07.1.GİB.03.43/4341-5/056711
Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde çeşitli Bakanlıklar bünyesinde yabancılar ile birlikte yürütülen projelerde görev alan asistanların elde ettiği kazançların vergilendirilmesi24 Temmuz 2006B.07.0.7.GEL.0.03.43/4304-27/ 056866
Yurtdışından sağlanan döviz kredisinin ortalama vadesinin 1 yılın altına düşmesi halinde, söz konusu kredi üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında…26 Temmuz 2006B.07.1.GİB.0.68/6802-2/
Senet değişimi hk.30 Temmuz 2006B.07.1.GİB.0.01.56-5601-690
ÖTV ekli (I) sayılı listede yer alan ürünlerin ithalinde ödenecek ÖTV\\\'ye karşılık olmak üzere teminat alınıp alınmayacağı hususunda.01 Ağustos 2006B.07.1.GİB.0.59/5908-22/59958
Boş binaların çevre temizlik vergisine tabi olup olmadığı, 6183 sayılı Kanuna göre çevre temizlik vergisi zamanaşımının ne zaman başlayacağı, zamanaşımına uğramış borçlar için düzeltme istenip istenemeyeceği ve belediyelerce tahsil edilen çevre temizlik vergisi, emlak vergisi, harcamalara katılma paylarına ilişkin alacaklar için ödeme emrinin İcra ve İflas Müdürlüğü aracılığı ile gönderilip gönderilemeyeceği, gönderilirse bu ödeme emrinin geçerliliği hususunda03 Ağustos 2006B.07.1.GİB.0.66/6601-728/60690
ÖTV ihracat istisnası hususunda.04 Ağustos 2006B.07.1.GİB.0.01.59/5905-5/60978
Bağışçı lehine olan intifa hakkının terkin ettirildikten sonra Türkiye Kızılay Derneği adına tapuda tam mülkiyet olarak tescil edilen ve bu tarihten itibaren muaflık şartlarını kazanan arsadan dolayı emlak vergisinin ödenip ödenmeyeceği hakkında04 Ağustos 2006B.07.1.GİB.0.66/6685-5109/ 61206
İmar uygulaması sonucu tapuda tescil edilen ve süresinde emlak (arsa) vergisi bildirimi verilen ve borçlarına mahsuben Maliye Hazinesine devredilen taşınmazların emlak vergisinin ödenip ödenmeyeceği hakında07 Ağustos 2006B.07.1.GİB.0.66/6685-5113/ 61579
Kadastro çalışması yapılan köyler hakkında09 Ağustos 2006B.07.1.GİB.0.66/6685-5122/ 62351
Yatırım teşvik belgesi kapsamında 1 (bir) yıldan uzun vadeli kullandırılan kredilerin bir yıldan önce kapatılması durumunda kaynak kullanımını destekleme fonunun cezai faiziyle birlikte tahsili09 Ağustos 2006B.07.1.GİB.0.68/6802-7 /
Basit usulde vergilendirilen mükelleflere ait işyerinde çalışan ve diğer ücretli kapsamında bulunanların sakatlık indiriminden faydalanıp faydalanamayacağı hk.12 Ağustos 2006B.07.1.GİB.0.46/4600
Basit usulde vergilendirilen mükelleflere ait işyerinde çalışan ve diğer ücretli kapsamında bulunanların sakatlık indiriminden faydalanıp faydalanamayacağı hk.12 Ağustos 2006B.07.1.GİB.0.46/4600
07.10.2001 tarihinden önce tanzim edilmiş olmakla birlikte 07.10.2001 tarihinden sonra devri gerçekleşen hayat sigorta poliçesi kapsamında yapılan ödemeler gelir vergisi tevkifatına tabidir.14 Ağustos 2006B.07.1 .GİB.0.40/4060-37/63297
Sakatlık indirimi toplamının sakat hizmet erbabının asıl ücretlerini aşması hk.15 Ağustos 2006B.07.1.GİB.0.46/4600
Sakatlık maaşı bağlananların sakatlık indiriminden yararlanma imkanının bulunup bulunmadığı hk.15 Ağustos 2006B.07.1.GİB.0.46/4606-12823
Sakatlık indirimi toplamının sakat hizmet erbabının asıl ücretlerini aşması hk.15 Ağustos 2006B.07.1.GİB.0.46/4600
Sakatlık maaşı bağlananların sakatlık indiriminden yararlanma imkanının bulunup bulunmadığı hk.15 Ağustos 2006B.07.1.GİB.0.46/4606-12823
Çiftçilerin ürettikleri zirai ürünleri mahalle aralarında veya pazar takibi suretiyle satmaları halinde, bu faaliyet de zirai faaliyetin bir parçası olup, ticari faaliyet kapsamında sayılmaması gerekir.15 Ağustos 2006B.07.1.GİB.0.03.41/4102-535/63615
Bilardo Federasyonuna bağlı olarak açılan bilardo salonlarının Eğlence Vergisi kapsamı dışında tutulması hakkında15 Ağustos 2006B.07.1.GİB.0.66/6624-165/63637
Gazete tasarlayarak bastırılması ve satılması faaliyetinin ticari faaliyet olarak kabul edilerek, gelir vergisi kanununun ticari kazanca ilişkin hükümleri çerçevesinde vergilendirilmesi gerektiği hakkında.16 Ağustos 2006B.07.1.GİB.0.40/4010 -195 / 64208
Mükellefiyetin sona ermesi (1997 öncesi satışlarda)22 Ağustos 2006B.07.1.GİB.0.02.61/6160-635/65674
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulaması22 Ağustos 2006B.07.1.GİB.0.68/6802-7
İthalat üzerinden %3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında...24 Ağustos 2006B.07.1.GİB.0.68./6802-7
İntifa hakkının kiralanması halinde tevkifat yapılacağı hk24 Ağustos 2006B.07.1.GİB.0.03.41/4131/ 66589
ihracata ilişkin olarak gümrük beyannamesinde yer alan alıcı ülke ile konşimentoda gösterilen malın gideceği ülkenin farklı olması durumunda iade açısından sorun oluşturmayacağı hk.01 Eylül 2006B.07.1.GİB.0.57/5711-663-68112
Saz sanatçılığı faaliyeti serbest meslek kazancı olarak değerlendirileceğinden bu kapsamda elde edilen gelirin yıllık beyanname ile bildirilmesi halinde, bireysel emeklilik için ödenen katkı payının yıllık beyanname üzerinden indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, serbest meslek faaliyetinden elde edilen kazancın yalnızca stopaj yöntemiyle vergilendirilmesi halinde bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları indirim konusu yapılamayacaktır.14 Eylül 2006B.07.0.GIB.0.03.43/4381-35 / 071538
Katma değer vergisi uygulamasında ihracat istisnasına ilişkin olarak ihracat satış faturalarının beyanının bir sonraki aya ertelenip ertelenmeyeceği hk.14 Eylül 2006B.07.1.GİB.0.01.53/5311-2782-71477
Sakatlık indirimi uygulaması hk.16 Eylül 2006B.07.1.GİB.0.46/4604-1
Peştemallık adı altında sabit kıymet olarak aktife alınan ve amortismana tabi tutulan pazar payı ödemesi üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin, indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergi olarak değerlendirilmesi ve iade talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.20 Eylül 2006B.07.1.GİB.0.01.55/5529-
Mükelleflerin ihraç kaydıyla almış oldukları malları Türkiye\\\\\\\'de ikamet etmeyen yolculara teslim edip edemeyecekleri hk.22 Eylül 2006B.07.1.GİB.0.57/5711-661-73472
Vadeli akreditif, mal mukabili ve kabul kredili ödeme şekillerine göre yapılan ithalata ilişkin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin bankaya yatırılmış olduğunu gösterir banka makbuzunun gümrük idarelerine ibrazı gerektiği hakkında…22 Eylül 2006B.07.1.GİB.0.68/6802-2
Vadeli akreditif, mal mukabili ve kabul kredili ödeme şekillerine göre yapılan ithalata ilişkin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin bankaya yatırılmış olduğunu gösterir banka makbuzunun gümrük idarelerine ibrazı gerektiği hakkında…22 Eylül 2006B.07.1.GİB.0.68/6802-2
İş kanununa tabi olarak çalıştırılmaları ve söz konusu kanuna göre düzenlenen22 Eylül 2006B.07.1.GİB.0.03.43/4349-2 / 073522
Özürlü merdiven asansörü ithali ve yurt içinde tesliminin KDV'den istisna olacağı hk.23 Eylül 2006B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-371
Firmaların, serbest bölgedeki şubelerine aktardıkları masraflara ilişkin katma değer vergisinin indirim konusu yapılması mümkün değildir.26 Eylül 2006B.07.1.GİB.0.01.55/5530-
Tabela yazımı, bez ve brandaya afiş hazırlama ve duvar yazısı yazma gibi işler, esas olarak el emeğine ve mesleki deneyime dayanan işler olması nedeniyle, bu işlerin her türlü ilan ve reklam işleri kapsamında değerlendirmemesinden ötürü yukarıda belirtilen işleri yapan mükelleflerin basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını topluca taşımaları halinde basit usulde vergilendirilmeleri mümkündür.28 Eylül 2006B.07.1.GİB.0.03.43/4345-36/075123
Ücret gelirlerinin tevkif yoluyla vergilendirilmesi için hizmet erbabını alacaklı kılan bir kayıt yapılması başka bir deyişle ücretin hesaben ödenmesi yeterli olmaktadır. Ücretin, hizmet erbabının hesabına alacak kaydedilerek tevkif yoluyla vergilendirilmesi, hizmet erbabının bu ödeme üzerinde hukuki tasarruf hakkı kazandığım ifade eder. Bu durumda talep edilebilir aşamaya gelen ücretin hizmet erbabı açısından da elde edilmiş olacağı tabiidir.04 Ekim 2006B.07.1.GİB.0.03.43/4313-107/076459
Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen projelere sponsor olan kişi veya kurumların bu proje ile ilgili harcamalarının gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilip indirilemeyeceği hakkında.05 Ekim 2006B.07.1.GİB.0.43.43/4304-54/ 076777
Yabancı ülke vatandaşı olan eşinden veraset yoluyla kalan ve Türkiye\\\\\\\'de bulunan menkul malların veraset ve intikal vergisinin konusuna girip girmediği hususunda06 Ekim 2006B.07.1.GİB.0.60/6000-2394/ 77258
Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin vekil tarafından imzalanması haline geçerli olup olmayacağı hususunda10 Ekim 2006B.07.1.GİB.0.60/6004-1386/78338
Hizmet alım sözleşmesi ile televizyon yapımlarında11 Ekim 2006B.07.1.gib.0.03.43/4315-4-3/078908
Vadesi 1 (bir) yılın altına düşmesinden dolayı yatırım teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen krediler hakkında...12 Ekim 2006B.07.1.GİB.0.68/6802-7 /
07/10/2001 tarihinden önce tanzim edilen birikimli hayat sigorta poliçelerinin bu tarihten sonra devredilmesi durumunda, poliçeyi devralan kişiye sigorta şirketi tarafından yapılacak ödemelerin menkul sermaye iradı sayılarak, ödemenin tümü üzerinden (istisna edilen tutarlar hariç) gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.16 Ekim 2006B.07.0.GİB.1.40/4034-829/80184
Başka kurumlarda görev yapmakta iken kamu iktisadi teşebbüslerinin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan kişilere net olarak ödenen ücretlerinin beyan sınırını aşması durumunda ücret gelirlerini yıllık beyanname ile beyan etmeleri nedeniyle ortaya çıkan ilave vergi yükünün kamu kuruluşlarınca ödenip ödenmeyeceği konusunda17 Ekim 2006B.07.1.GİB.0.03.43/4317-3/ 080488
ihraç kaydıyla mal teslimlerinde imalatçı sıfatıyla düzenledikleri fatura tarihlerinin, ihracatçı faturası ile gümrük beyannamesi tarihlerinden daha sonraki bir tarih olmasına rağmen fiili ihraç tarihinden önceki tarihli olduğu belirtilerek katma değer vergisi iade veya mahsup işlemlerinde istenilen yeminli mali müşavirlerce düzenlenen özel amaçlı rapor yerine satışlara ait sevk irsaliyelerinin vergi dairesine ibrazı suretiyle işlem yapılıp yapılamayacağı hakkında...17 Ekim 2006B.07.1.GİB.0.01.54/5411/80496
ÖTV\\\\\\\' de askeri amaçlı istisna hususunda.18 Ekim 2006B.07.1.GİB.0.01.59/5907-19/81396
Vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz ve reklamasyon gibi unsurlara uygulanacak KDV oranı hk.19 Ekim 2006B.07.1.GİB.0.01.53/5328 -2239-82206
Gerek vergi kanunlarında gerekse kendi özel kanunlarında gelir ve kurumlar vergisinden muaf olduğu belirtilen kurum ve kuruluşlarca elde edilen gelirler üzerinden Geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası gereğince tevkifat yapılmaktadır.31 Ekim 2006B.07.1 .GİB.0.40/4022- 36- 83941
Herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilecek olanlar ve gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, bir daha hiç bir şekilde basit usule dönemezler. Bu kişilerin aynı türden iş yapan eş ve çocukları da bu faaliyetleri nedeniyle basit usulden yararlanamazlar. Ancak 01.01.1994 tarihinden önce mükellefiyeti terk edenler tekrar mükellefiyet tesis ettirmeleri halinde Basit Usulden faydalanabilirler.10 Kasım 2006B.07.1.GİB.0.03.43/4345-41/ 087600
İmar planında yeşil alan olarak ayrılan taşınmaz için kısıtlı vergi uygulanması hakkında15 Kasım 2006B.07.1.GİB.0.66/6685-5100/ 88819
Banka müşterilerinin kullanmış olduğu yazar kasa fişlerinin arkasında banka logosuna yer verileceği bununda ilan ve reklam vergisine tabi olup olmayacağı hususunda17 Kasım 2006B.07.1.GİB.0.66/6623-82/90306
Tütün Fonu20 Kasım 2006B.07.1.GİB.0.02.68/6811-2
C-2 yetki belgeli nakliye araçlarına ilan ve reklam vergisi istenilmesi hakkında23 Kasım 2006B.07.1.GİB.0.66/6623-80/92544
İhracatın finansmanı için sağlanacak Türk Lirası prefinansman kredilerinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi26 Kasım 2006B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Faktoring şirketlerinin yurt dışından kullandıkları kredilerde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi26 Kasım 2006B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanabilecek durumda olan motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerin, taşıtlarının kasko sigortasına esas olan değerlerini belirten “2007 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu” nu yetkili bir sigorta acentesinden alarak, ilgili vergi dairesine müracaat etmesi gerekmektedir.29 Kasım 2006B.07.1.GİB.0.02.61/6159-180/14858
Konut yapı kooperatiflerine tahsis edilen arsa üzerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde indirimli KDV uygulanması halinde, tahsil edilemeyen ve yüklenilen KDV’nin YMM Tasdik Raporu ile nakden iadesinin alınıp alınamayacağı hk.05 Aralık 2006B.07.1.GİB.0.01.57/5711-718-95404
Noterlik işlemlerinde yapılan işlemin postayı gerektirmesi durumunda müşteriden posta parası ile birlikte katma değer vergisi tahsil edildiğinde posta masrafları nedeniyle ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hakkında…06 Aralık 2006B.07.1.GİB.0.01.54/5429-798 /95561
Kısmi bölünme nedeniyle başka bir şirkete devredilen ortalama vadesi bir yıldan uzun olması nedeniyle kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmamış yurtdışı krediye kaynak kullanımını destekleme fonu istinası uygulanıp uygulanmayacağı hakkında09 Aralık 2006B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
Sözleşmeli personele yemek ve yatmak giderlerine karşılık olarak nakden ödenen gündelik tutarının; aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündelik tutarı ile karşılaştırılması, aynı aylık seviyesine karşılık gelen Devlet memuru bulunmaması halinde (Devletçe verilen en yüksek gündelik tutarını aşmamak kaydıyla) vergiden müstesna tutulması, aşan kısmın ise ücret olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.14 Aralık 2006B.07.1.GİB.0.03.43/4306-4/098115
23/07/2006 tarihinden sonra gerçekleşen Devlet tahvili Hazine bonosu alım satım kazancı üzerinden ödemeyi yapan banka tarafından Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesi hükümleri gereğince %10 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.15 Aralık 2006B.07.1.GİB.0.40/4006-974 / 98771
Sosyal güvenlik destekleme primlerinin, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi şartıyla ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi hakkında.15 Aralık 2006B.07.1.GİB.0.40/4035-420/ 98787
Tasfiye halinde bulunan konut yapı kooperatifinde yapılacak inşaat tahhüt işlerine katma değer vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmamaktadır.15 Aralık 2006B.07.1.GİB.0.01.54/5411-2671 / 98744
Dahilde İşleme İzni kapsamında kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatlarda kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi16 Aralık 2006B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7
Trabzon ekmeği, kepekli ekmek, çavdar ekmeği ve köy ekmeği tesliminde % 1 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.18 Aralık 2006B.07.1.GİB.0.01.55/5528-2419 /99184
Serbest meslek erbabının %50 sine sahip olduğu ve kalan %50 side başkasına ait olan ve başkasına ait kısmı kiralamak yoluyla mesleki faaliyette kullandığı otomobile ait giderleri (kendisine ait olan kısmının envantere dahil olması şartıyla) hasılattan indirmesi mümkündür.18 Aralık 2006B.07.1.GİB.0.03.43/4304- 67 / 099346
Serbest meslek erbabının %50 sine sahip olduğu ve kalan %50 side başkasına ait olan ve başkasına ait kısmı kiralamak yoluyla mesleki faaliyette kullandığı otomobile ait giderleri (kendisine ait olan kısmının envantere dahil olması şartıyla) hasılattan indirmesi mümkündür.18 Aralık 2006B.07.1.GİB.0.03.43/4304- 67 / 099346
Murisin ortağı olduğu şirketin şirketinin intifa, kuru mülkiyet şeklinde ayrılması halinde, intifa ve kuru mülkiyete isabet eden kısmın veraset ve intikal vergisi matrahından indirilip indirilemeyeceği hususunda18 Aralık 2006B.07.1.GİB.0.60/6000-2406/ 99500
İş yeri açmaları belediyelerin iznine tabi olmayan iş yerlerinin ilan ve reklam vergisine tabi olup olmadığı, ½ metrekareye kadar olan ışıksız tabelaların ilan ve reklam vergisinden muaf olması nedeniyle bu ebatlarda tabela asanların her yıl beyanname verip vermeyeceği, hiç tabela asmayan iş yerlerinin ilan ve reklam vergisi beyannamesi verip vermeyeceği, belediye meclislerinin ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde iki eşit taksitte almamaya karar vermeleri durumunda verginin beyan, tarh ve tahakkuk etme dönemi hususunda20 Aralık 2006B.07.1.GİB.0.66/6623-82/99506
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan katılımcıların çevre temizlik vergisinden muaf tutulup tutulmaması hakkında20 Aralık 2006B.07.1.GİB.0.66/6619-616/100131
Tellallık Harcı hakkında25 Aralık 2006B.07.1.GİB.0.66/6605-189/101487
Veraset yolu ile intikal eden tarım arazisi için tahakkuk ettirilerek tahsil edilen veraset ve intikal vergisinin 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun geçici 2. maddesi gereğince mükelleflere iade edilip edilmeyeceği hususunda27 Aralık 2006B.07.1.GİB.0.60/6000-2407/102894
Malul ve engelliler tarafından ilk iktisabında ÖTV istisnası28 Aralık 2006B.07.1.GİB.0.52-5200.07-327/103269
Barbekü yapım işi inşaat taahhüt işi kapsamına alındığı göz önüne alınarak şömine yapım işinin de inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.28 Aralık 2006B.07.1.GİB.0.54/5417-2291/103235
KDV iadelerin yeminli mali müşavir raporu karşılığında nakden mi yoksa mahsuben mi yapılacağı hk.28 Aralık 2006B.07.1.GİB.0.01.57/5711-725-103288
Hem konut hem de işyeri içeren gayrimenkullerin gerçek kişilerce satın alınmasına yönelik kredilere uygulanan kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi30 Aralık 2006B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi16 Ocak 2007B.07.1.GİB.0.01.56/5601-1389
29.7.1998 tarihinden sonra alınan yapı ruhsatı uyarınca işin başında taahhüde dayanması şartı ile adı geçen Kooperatifin yaptıracağı “garaj kapısı imalatı” işi % 1 oranında katma değer vergisine tabi tutulacaktır.16 Ocak 2007B.07.1.GİB.0.01.55/5517-
Teslim edilmesi gereken malların sözleşmede belirtilen sürede teslim edilmemesi durumunda tahsil edilen gecikme cezaları yada tazminatlar, bir mal teslimi veya hizmet ifası karşılığında ortaya çıkmadığından, katma değer vergisine tabi bulunmamaktadır.18 Ocak 2007B.07.1.GİB.0.01.54/5401-3035/3563
Amerikan panel kapı yapım işi inşaat taahhüt işi kapsamına alındığı göz önüne alınarak ahşap oda kapısı yapım işinin de inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.23 Ocak 2007B.07.1.GİB.0.54/5417-2291-4833
Trafikten çekilen veya çalınan araçların MTV mükellefiyeti24 Ocak 2007B.07.1.GİB.0.61/6160-1273/5083
Aracın trafik sigortası yapılması nedeniyle düzenlenecek poliçeler üzerinden banka ve sigorta muameleleri vergisinin hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda26 Ocak 2007B.07.1.GİB.0.01.56/5601-753-006497
Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi ile yürüttüğü faaliyetleri sonucunda elde ettiği danışmanlık gelirlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisine mi, yoksa katma değer vergisine mi tabi olduğu konusunda29 Ocak 2007B.07.1.GİB.0.01.56/5601-702-7373
Türkiye'de bulunan bir şirketin yurtdışında mukim bir şirketten almış olduğu telekomünikasyon hizmeti karşılığında yaptığı ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.31 Ocak 2007B.07.1.GİB.0.03.49/4922-87/ 008164
Kasko indiriminin ait olduğu yıl için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin, taşıtın o yılın ocak ayında tespit edilen kasko sigortasına esas değerinin %5’ini aşması halinde, ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi tutarı bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu dahilinde belli yaştan büyük taşıtlar için tanınan herhangi bir muafiyet hükmü bulunmamaktadır.31 Ocak 2007B.07.1.GİB.0.02.61/6159-199/14867
Kurum kazancının tespitinde tazminatların gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk.31 Ocak 2007B.07.1.GİB.0.03.49/4914-228/ 8166
Gelir vergisi mükelleflerinin ticari/zirai işletmesine dahil olan veya kendisi bir ticari/zirai işletme olan motorlu nakil vasıtalarının sahiplerince işletmeden çekilmeksizin diğer şahıslara kiraya verilmesi halinde elde edilen gelirin vergilendirilmesi hk.31 Ocak 2007B.07.1.GİB.0.40/4067-8191
Bankaların borçlu müşterileri ile ilgili olarak yargı işlemlerinin yargı harcından istisna tutulup tutulamayacağı hakkında02 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.02.63-6340-166-8980
Satıcı adına düzenlenecek fiyat farkı faturasında hesaplanacak katma değer vergisi hakkında02 Şubat 2007B.07.01.GİB.0.07.31/3185-164/ 009172
Saklamacı kuruluşların tevkifat sorumluluğu hakkında.05 Şubat 2007B.07.0.GİB.0.40/4034-9376
Meslek Okulları bünyesinde faaliyet gösteren “Uygulama Otellerinde” kurumlar vergisi mükellefiyeti hk.06 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.03.51/5103-162
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde Panel van, “Azami toplam ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı olanlar dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıralı oturma yeri bulunan, insan ve yük taşımak için imal edilmiş olan taşıtlardır.”; Kamyonet, “İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.” şeklinde tanımlanmıştır.07 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.02.61/6110-44/17750
Otobüsün vergilendirilmesi08 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.02.61/6110-11/10570
23/07/2006 tarihinden sonra gerçekleşen Devlet tahvili Hazine bonosu alım satım kazancı üzerinden ödemeyi yapan banka tarafından Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesi hükümleri gereğince %10 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.08 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.40/4007-10704
Kooperatif arsalarının Belediye aracıylığıyla Toplu Konut İdaresine devredilmesi ortak dışı işlem sayıldığından Kurumlar Vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi gerekmektedir.12 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.03.50/5006-306-11647
Türkiye'den tedarik edilen iş makinelerinin yurt dışında kiralanması işleminden elde edilen kazançların Kurumlar Vergisi Kanununun yer alan istisnadan yararlanması mümkün değildir.12 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.03.50/5011-583-11645
profesyonel sanatçıların yer aldığı kuluplerce düzenlenen bağış etkinliklerinde yapılacak bağışlar üzerinden katma değer vergisinin hesaplanıp beyan edilip edilmeyeceği hususunda13 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.01.53/5379-55-102-12125
Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin bizzat mükellefler tarafından imzalanması gerektiğinden, vekil tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenerek verilen beyanname üzerine her hangi bir işlem yapılması mümkün değildir.14 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.60/6000-2411-12878
Veraset ve intikal vergisi beyannamesini vermeyen mirasçıların beyana davet edilerek, tanınan süre içinde beyanname verilip verilmeme durumuna göre gerekli işlemlerin yapılması hakkında14 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.60/6000-2404-12881
Murisle beraber ortak kullanılan kiralık kasayı murisin ölümünden sonra ölüm olayını bankaya bildirmeksizin açarak kasa muhteviyatının alınması durumunda veraset ve intikal vergisi yönünden yapılacak işlem hakıında.14 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.60/6000-2392-12882
Malların veraset yoluyla veya her ne şekilde olursa olsun karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisine tabidir.14 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.60/6000- 2389-12880
Kişinin ölümü yurt dışında meydana gelmiş ve Türkiye’de hiç ikamet etmemiş veya Türkiye’deki son ikametgahı tespit olunamamış ise, mirasçıları tarafından düzenlenecek veraset ve intikal vergisi beyannamesinin, Başkanlığımızca tayin edilecek yer vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.14 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.60/6000- 2410-12879
Maddi ve manevi bir zarar karşılığı ödenen paraların veraset ve intikal vergisine tabi tutulması mümkün değildir.14 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.60/6000-2414-12731
Bankalarca döviz cinsinden kullandırılan tüketici kredileri üzerinden, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması hakkında..15 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Mükellefin sanayi sicil belgesine sahip olmaksızın yapmış olduğu ihraç kaydıyla teslim nedeniyle tecil-terkin uygulamasından yararlanması mümkün bulunmamaktadır.20 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.01.55/5511-2511-14539
İhracat taahhütleri kapatılmayan döviz kredilerine ilişkin olarak kredi sağlayan bankaların sorumlulukları hakkında21 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-8
Kişinin eşine yapmış olduğu gayrimenkul bağışı ivazsız bir intikal olduğundan, veraset ve intikal vergisine tabi tutulması gerekmektedir21 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.60/6000-2416-15027
Belediyelerce pazar yerlerinin esnaf tarafından usulüne uygun izin alınmak suretiyle geçici olarak satış yapmak maksadıyla işgal edilmesi halinde, işgal harcı alınması ve bunun dışında herhangi bir bedel alınmaması hakkında23 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.66/6602-55/15887
Geçici olarak konserve edilmiş kapari (kebere) bitkisine uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında.23 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.01.54/5428-2344
Dizayn ve danışmanlık hizmetinin KDV mevzuatı karşısındaki durumu hakkında23 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.01.54/5413
Serbest bölgelerde liman sahaları arasında yapılan taşımacılık hizmetlerinde KDV uygulaması hakkında23 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.01.55/5517-2004/15775
Atıkların imha edilmesi hizmeti, Türkiye dışında gerçekleştiği ve söz konusu hizmetten fiilen Türkiye’de yararlanılmadığından KDV’nin konusuna girmeyeceği hakkında.23 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.01.57/5711-808
ithalat ve ihracat komisyonlarının KDV uygulamaları karşısındaki durumu hakkında.23 Şubat 2007B.07.0.GEL.0.54-5411
Serbest Bölgede yanaşma limanı olmadığı için başka limana gelen eşyanın Serbest Bölgeye taşınması hizmetinin istisnaya tabi olup olmadığı hakkında.23 Şubat 2007B.07.0.GEL.0.01.55/5517-2004
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 41 inci maddesine göre trafikten çekilen araçların tescil kayıtlarının silinmesi ve tescil kayıtlarının silindiğinin trafik tescil kuruluşlarınca ilgili vergi dairelerine bildirilmesi halinde; tescil kaydının silindiği tarihi takip eden dönemin başından itibaren, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununu gereğince, motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti sona erdirilmektedir. Söz konusu araçların yeniden trafiğe çıkarılması halinde ise trafik tescil kuruluşu tarafından bahse konu araçların tescil kaydının yapıldığının ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine, tescil kaydının yapıldığı tarihten itibaren motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti yeniden başlatılmaktadır.23 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.61/6160-32-12/58814
Konaklama bedellerine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında.23 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.01.57/5728-92
İmalini yapılan harnup (keçiboynuzu), dut, andız pekmezleri ile harnup (keçiboynuzu) ununa uygulanması gereken KDV oranı hakkında.23 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.01.57/5728-50
Canlı hayvanların teslim alınıp, Kurum tarafından kesilmesi sonucu çıkan et miktarına göre teslim bedelinin belirlenmesi, işlemin canlı hayvan teslimi niteliğini değiştirmeyeceğinden, faturada teslimin “canlı hayvan” olarak belirtilmesi şartıyla, söz konusu teslimlerin %1 oranında katma değer vergisine tabi tutulacağı hakkında.23 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.01.54/5428
Yelkenler “Diğer Mal ve Hizmetler” bölümü kapsamında olmadığından, genel oranda katma değer vergisine tabi tutulması gerektiği hakkında.23 Şubat 2007B.07.1.GIB.0.01.54/5428-2334
Hisse senetlerinin alım satımında lehe kalan paranın dolayısıyla banka ve sigorta muameleleri vergisinin matrahının ne olduğu konusunda26 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.01.56/5601-702-17056
Belediye tarafından imar uygulaması yapıldıktan sonra tekrar düzenlenen arsanın satış işleminin katma değer vergisi ve kurumlar vergisi karşısındaki durumu27 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.01.53/5317-2204-16811
Serbest Bölgede yanaşma limanı olmadığı için başka limana gelen eşyanın Serbest Bölgeye taşınması hizmetinin istisnaya tabi olup olmadığı hakkında.27 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.01.54/5417-2296-16826
Trafikten çekilen taşıtlar27 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.02.61/6160-1240/16812
Emeklilik ve sigorta şirketlerinin bireysel emeklilik sözleşmeleri ve birikimli şahıs sigortaları dolayısıyla yaptıkları ödemelerin istisna edilen tutarlar hariç olmak kaydıyla tamamı üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapmaları hk.27 Şubat 2007B.07.1.GİB.0.03.40/4055-17026
Cezai faiz uygulanması gereken KKDF kesintilerinin anılan firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından takip ve tahsili gerektiği hakkında….01 Mart 2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Bankadan eğitim ücretlerinin finansmanı amacıyla kullandırılacak kredilerden % 15 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında..01 Mart 2007B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7
FOB teslim şekline göre yapılan ithalatta, gümrük beyannamesinde ithalatın teslim şeklinin FOB olarak belirtilmesi durumunda, fon kesintisi fiili ithal tarihinden önce bu bedel üzerinden bankalara yatırıldığından daha sonra navlun bedeli için düzenlenen akreditifler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerektiği hakkında...06 Mart 2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
İşletme hakkı bedeli üzerinden ayrılan amortisman giderlerinin kaydı hk.06 Mart 2007B.07.01.GİB.0.07.31/3185-160/019139
Malların veraset yoluyla veya her ne suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi tutulması gerekmektedir.06 Mart 2007B.07.1.GİB.0.60/6033-08-19151
Malların veraset yoluyla veya her ne suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi tutulması gerekmektedir.06 Mart 2007B.07.1.GİB.0.60/6033-08-19151
Vefat eden bir kişinin bankalarda vadeli hesaplarında bulunan paralarının, veraset ve intikal vergisine tabi olup olmadığı hakkında.09 Mart 2007B.07.1.GİB.0.60/6000-2420-20280
Konut Yapı Kooperatiflerinin inşa ettirdiği konutlar için yaptıracağı su deposu yapım işinin inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.12 Mart 2007B.07.1.GİB.0.01.55/5517-2044/ 2076
hibe edilecek aracın iktisabı ve tesliminin katma değer vergisi yönünden istisnaya tabi olup olmadığı hakkında12 Mart 2007B.07.1.GİB.0.54/5417-2300-20777
Adalet Bakanlığına bağlı olarak görev yapan icra dairelerinin Vergi Usul Kanununda belirtilen belgeleri düzenleme zorunluluğu olmayıp, bu dairelerin kendi mevzuatları gereğince tanzim ettikleri tahsilat makbuzlarında gösterilen katma değer vergisinin, indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.14 Mart 2007B.07.1.GİB.0.01.55/5511-2530-22479
Bir şirket tarafından göl içerisinde kurulacak balık çiftliğinin yüzer tesis kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp, bu tesisin oluşturulmasında kullanılacak mal ve hizmetlerin alımı katma değer vergisine tabi olacaktır.15 Mart 2007B.07.1.GİB.0.01.57/5779-16-24/ 22929
Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerinin iadesi16 Mart 2007B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7
İlan ve reklam vergisi hakkında22 Mart 2007B.07.1.GİB.0.66/6623-84/25762
serbest bölgelerde faaliyette bulunan firmaların mallarının limandan serbest bölgelere, serbest bölgelerden limana taşınması faaliyetinin Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde belirtilen Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünce tanzim ve tescilli serbest bölge işlem formuna istinaden gümrük idaresince görevlendirilecek memurun refakatinde gemiden doğrudan bölgeye alınmasıyla veya bölgeden gemiye götürülmesi şeklinde gerçekleştirilmiş olması şartı ile Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-ı maddesine istinaden, katma değer vergisinden istisna tutulması mümkündür22 Mart 2007B.07.1.GİB.0.57/5779-35-168/ 25469
Belediye başkanlığıyla imzalanan su endeksi okuma, sökme, takma, açma, kapama hizmeti sözleşmesi gereğince, firmanın sevk ve idaresinde çalışan personelin işgücü hizmet tevkifatı kapsamında yer alıp almadığı hususunda22 Mart 2007B.07.1.GİB.0.54/5409-241-25357
Belediyelere verilecek ihale konusu hizmetlerden muayene, teşhis, tedavi, Ambulans ile hasta taşıma faaliyetleri %8, diğer taşıtlar ile yapılacak olan taşıma işleri %18 oranında katma değer vergisine tabidir.26 Mart 2007B.07.1.GİB.0.54/5428-2263-26447
Bir avukatlık Bürosunun Uluslararası Yol Taşımacılığı Birliği’ ne Türk Vergi ve İdare Hukuku konularında vermiş olduğu danışmanlık hizmetinden yurt içinde yararlanılması halinde söz konusu danışmanlık hizmetler katma değer vergisine tabi olmaktadır.26 Mart 2007B.07.1.GİB.0.01.55/5511-2534-26456
II nci derece doğal sit alanında bulunan ve kesin yapılaşma yasağı getirilmeyen taşınmazlar için emlak vergisi muafiyeti uygulanması mümkün olmadığı hakkında27 Mart 2007B.07.1.GİB.0.66/6652-339-27367
83/6122 sayılı Karara göre arazi kapsamına giren taşınmazların ticari faaliyette kullanılmaları, arazi olarak vergilendirilmelerine engel teşkil etmediği hakkında27 Mart 2007B.07.1.GİB.0.66/6664-979-27368
İl özel idarelerinin sahip oldukları iktisadi işletmeler dolayısıyla elde ettikleri gelirle hk.02 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.03.51/5103
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında fazladan kullandırılan krediye ilişkin olarak hesaplanacak kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ve cezai faizinin ilgili banka genel müdürlüğünden, bağlı bulunduğu vergi dairesince tahsil edilmesi gerektiği hakkında...03 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
Malların veraset yoluyla veya her ne şekilde olursa olsun karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisine tabi olup, verginin mükellefi veraset yoluyla veya karşılıksız olarak mal iktisap eden şahıslardır.04 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.60/6000- 2425-300045
Çekiliş düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, düzenledikleri yarışma ve çekilişler sonucu ödeyecekleri ikramiyelerin vergilendirilmesi hakkında04 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.60/6001- 715-30046
Satın alınan taşınmazın emlak vergisi tarhına esas değeri satın alma bedeli değil, 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine göre hesaplanacak vergi değeri olduğu hakkında04 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.66/6664-980-30193
Kaynak kullanımını destekleme fonu ile cezai faizin ödenmesinden kimin sorumlu olduğu hakkında...05 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
Esas faaliyet konuları binek otomobillerin kiralanması olan mükelleflerin, bu faaliyetlerinde kullandığı otomobillerin satılması halinde, satışa konu otomobillerle ilgili olarak yüklenilen katma değer vergileri hk.05 Nisan 2007B.07.1 .GİB.0.01 .53/5329-825/030914
yurt dışından iktisap edilen otomobil ile ilgili Kdv mahsubunun yapılıp yapılamayacağı hakkında09 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.01.53/5301-4316/32705
Gıda bankacılığı kapsamında belediyelere yapılan bağış ve yardımlar hk.09 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.40/4034-32453
Garantili Yatırım Fonları ile Korumalı Yatırım Fonları tarafından yapılacak ödemeler üzerinden yapılacak tevkifat hk.10 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.40/4006-32965
müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların katma değer vergisinin konusuna girip girmediği hakkında10 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.01.53/5301-4317-32813
Resmi defter tutma işlemi tamamlanıp da kanuni süre içerisinde mirasçının mirası kabul etmesine kadar, murisin mal varlığının mirasçının mamelekine intikal etmeyeceği, dolayısıyla vergi mükellefiyetinin de doğmayacağı tabiidir.11 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.60/6026-365-33327
Zirai Karantina Müdürlükleri Döner Sermaye İşletmeleri tarafından verilen muayene, fumigasyon ve dezenfeksiyon hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır.12 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.54/5417-2303-33555
Mükellefin şahsına ait binek otomobilini yine kendisi ile sözleşme yaparak ticari işletmesine kiralaması durumunda, söz konusu araca ilişkin giderlerin safi ticari kazancın tespitinde dikkate alınıp alınamayacağı hk.13 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.40/4015-33893
Mükellefin şahsına ait binek otomobilini yine kendisi ile sözleşme yaparak ticari işletmesine kiralaması durumunda, söz konusu araca ilişkin giderlerin safi ticari kazancın tespitinde dikkate alınıp alınamayacağı hk.13 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.40/4015-33893
Yardımlaşma Sandığı Vakfınca yapılan ödemenin vergilendirilmesi hakkında.16 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.40/4035-34236
Tapu ve kadastro harcının tarhiyatı hakkında17 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.02.63-6373-2816-34812
İş kazası neticesinde ödenen manevi tazminat ve yasal faizin, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilip indirilemeyeceği hk.18 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.40/4019-35370
Belediyelere ait balıkhanelerde satılması halinde, 1380 sayılı Kanun hükmü gereği satış bedelinin % 3\\\\\\\\\\\\\\\'ü tutarında ücret alınması, ayrıca tellalık harcının aranılmaması hakıında20 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.66/6605-192/36458
arsa karşılığı inşaat işinde katma değer vergisi uygulaması20 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.01.54/5401-3051-36681
Yıllara Sari İnşaat İşlerinde İşin Bitim Tarihi hk.22 Nisan 2007B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-42-9-300
Elektrik dağıtım şebekelerinin arıza, onarım, periyodik bakımı vs işlerinin yıllara sari iş olarak değerlendirilmesi hk.22 Nisan 2007B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-42-7/-298
Yurtdışındaki merkezden sağlanan hizmetlerle ilgili olarak Türkiye'deki şubeye yansıtılan tutarların kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak indirilip indirilmeyeceği hk.26 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.03.44/4420-5-37995
İkametgah olarak kullanılan konutunu aynı zamanda işyeri olarak kullanan ticari kazanç sahibi mükelleflerini giderlerini safi kazancın tespitinde indirim konusu yapmaları hk.27 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.40/4038-38550
On yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden sigorta şirketinden ayrılma durumunda, tarafınıza yapılan ödeme üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatı hakkında.27 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.40/4035-38549
İlişkili kişi ile gerçekleştirilen KOBİ birleşmelerinde indirimli kurumlar vergisinin uygulanıp uygulanamayacağı hk.28 Nisan 2007B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK Geç.5-385
29.07.1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı30 Nisan 2007B.07.1.GİB.0.01.53/5317-2217-38246
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı için gemi ana tahrik sistemine ait malzeme/teçhizat ithalatının kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi uygulaması01 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/
Bir şirketin alışveriş yapan müşterilerine çekilişle vereceği otomobillerin tesliminde katma değer vergisi hesaplanmayacak olup bu teslimler nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.02 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.01.57/5779-99-34BM-1/ 39695
Dahilde işleme izin belgesi sahibi mükellefler bu kapsamdaki malları bizzat ihraç edebilirler ve ayrıca tecil-terkin uygulamak suretiyle teslim edecekleri ihracatçılar aracılığıyla da malların ihraç edilmesi mümkün bulunmaktadır.03 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.01.54/5411-2713-40249
mali sorumluluk (mali sorumluluk, 3 üncü şahıs sorumluluk ve ürün geri çekme) poliçesine herhangi bir belge aranmaksızın banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı ile istisnanın uygulanması halinde ihraç edilen mallara ilişkin sorumluluk sigortası poliçelerinin ihracat işlemleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda03 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.01.56-5601-972-040389
Bir şirketin Almanya’da mukim imalatçı firmadan aldığı malları Türkiye’de serbest dolaşıma sokmadan yine Almanya’da bulunan bir firmaya satması Türkiye’de gerçekleşen bir işlem olmadığından katma değer vergisinin konusuna girmemektedir.11 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.01.57/5706-01/ 42661
07/10/2001 tarihinden önce akdedilmiş şahıs sigorta poliçeleri dolayısıyla yapılan ödemelerin vergilendirilmesi hk.11 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.03.40/4034-42823
Kooperatifin mahkeme kararıyla aldığı tazminat tutarı ile elde ettiği faiz gelirlerini ortaklara dağıtmasının kurumlar vergisi muafiyeti sona erdirip erdirmeyeceği hk.11 Mayıs 2007B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 4-159
Binek otomobillerin kiralanması işi ile iştigal etmeyen mükelleflerin serbest meslek faaliyetinde kullanmak üzere iktisap ettiği binek otomobile ilişkin olarak yüklendikleri katma değer vergisini indirim konusu yapmaları mümkün değildir.14 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.54/5429-806-43120
Atık değerlendirme işiyle uğraşan mükellefe yapılan hurda pil ve hurda akü teslimlerinde katma değer vergisi istisnası uygulanması gerekmektedir17 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.01.54/5417-2310-44452
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından milli parklara giriş karşılığında tahsil edilen ücretlerin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hk.21 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.01.57/5717-01/ 45608
iddia oyunu oynatılması karşılığında alınan bedellere ilişkin KDV’nin beyan edilip edilmeyeceği ve bu faaliyeti nedeniyle KDV mükellefiyeti tesis ettirip ettirmeyeceği hususunda22 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.1.53/5379-20-278-46002
Adsl, telefon ve cep telefonlarına ait faturalarda yer alan özel iletişim vergisini faaliyet konusu itibariyle gider kaydedip kaydedemeyecekleri ya da beyan etmiş oldukları özel iletişim vergisinden mahsup edip edemeyecekleri hususunda22 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.01.56/5625-19
Vadeli ithalat işlemlerinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerinin ödemesi hakkında27 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
Tüketicilere konut alımı için kullandırılan ve halen açık olan krediler, tüketicilerin sahip oldukları konutların teminatı karşılığında kullandırılan krediler ile finansal kiralama yoluyla tüketicilere konut kiralanması durumunda kaynak kullanımı destekleme fonu uygulaması hakkında29 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-8
öğrencilere ve üniversite çalışanlarına hizmet sunan kantin, kafeterya ve yiyecek-içecek hizmeti sunan sosyal tesislerin kurumlar vergisi ve katma değer vergisi mevzuatı karşısındaki mükellefiyet durumları hakkında30 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.01.53/5301-4324-49074
Kurum, kuruluş ve işletmelere sağlanan makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri ile danışmanlık ve denetim hizmetlerine istinaden yapılacak ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda30 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.01.53/5309-294-49055
İnşaat işlerinde 2006 yılında yapılmış olan indirimli orana tabi işlemlerden dolayı yüklenilen vergilerden hakedişleri 2006 yılında düzenlenmemiş olanlarının iade konusu yapılıp yapılmayacağı hk.31 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.55/5529-816/ 49406
Gümrük antreposundaki malların bir şirket tarafından başka bir şirkete devredilmesi katma değer vergisinin konusuna girmekle birlikte, söz konusu işlem Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında vergiden istisna bulunmaktadır.31 Mayıs 2007B.07.1.GİB.0.01.55/5516-300/ 49431
katma değer vergisinden müstesna olan teminat mektubu komisyon bedellerinin şirket müşterilerince şirkete birebir yansıtılması işleminin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hakkında01 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.54/5401-3058-50358
Yatırım teşvik belgesi kapsamında fazladan kullandırılan kredilere ilişkin olarak hesaplanacak kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi hakkında04 Haziran 2007B.07.0.GİB.0.02.68/6802-2
Antepodaki eşyayı devralan firmanın serbest dolaşıma giriş beyannamesi düzenlemesi halinde, mal mukabili ödeme şekline göre yapılacak ithalatta, KKDF ödenip ödenmeyeceği hakkında04 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7
İmalatı yapılan ve bitmiş ürün olarak doluma hazır halde müşterilere teslimi gerçekleştirilen meşrubat kutularının teslimi söz konusu ürünün nihai ürün niteliği taşımasından dolayı katma değer vergisi tevkifatına tabi olmayacaktır.05 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.54/5409-245-51481
tasfiye halinde bulunan kooperatife yapılan yüzme havuzu, dinlenme amaçlı günü birlik tesis ve kafeterya yapım işlerine katma değer vergisi istisnasının uygulanıp uygulanmayacağı hakkında05 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.53/5317-2226-51005
Dondurma, meyve suları ve şaraptan mamul sirkede katma değer vergisi oranı hk.06 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.57/5728-4/ 51693
Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan uçak donanım ve işletme malzemesi ithalatı sebebiyle KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında06 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
Açılmış bir akreditif işleminde bedelin bir kısmının makinenin geçici veya kati kabulünden sonra ödeneceği şartının bulunması durumunda Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi uygulanıp uygulanmayacağı hakkında06 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/
Yıllara sari inşaat faaliyeti sebebiyle tevkif yoluyla kesilen vergiden doğan iade alacağının mahsup imkanı hakkında.06 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.40/4006-51525
Kat karşılığı başkalarının arsasına yapılan inşaatlarda arsa sahibine daire dışında nakit ve kira ödemeleri hk.06 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.40/4006-51523
Müflis bankaların diğer bankalarda yer alan mevduat hesaplarına ilişkin tevkifat hakkında.08 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.40/4034-52043
Bazı Dernek ve Kurumların ihtiyacı için gerçekleştirilen ithalatlarda KKDF kesintisinin uygulanıp uygulanmayacağı hakkında10 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7
Belediyeler tarafından yatırım teşvik belgesinde yer alan itfaiye aracı ve ekipmanların verginin konusuna girmeyen belediye hizmetlerinin yanı sıra belediyelercece belirlenmiş ücret tarifesinde belirlenen işleri yapmak suretiyle vergiye tabi işlemlerde kullanılacak olması halinde Kanunun 13/d maddesinde düzenlenen istisna kapsamında işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.11 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.54/5413-776-52249
Toplu Konut İdaresi tarafından yaptırılacak yapılardan belediyelerin hangi grupta yer aldığına bakılmaksızın bina inşaat harcının 2464 sayılı Kanunun Ek 6 ncı, kayıt ve suret harcı ve imarla ilgili harçların ise, 84 üncü maddesinin (1) ve (2) numaralı bentlerinde belirtilen en az tutarlar üzerinden alınması hakkında12 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.66/6609-557/52975
Birden fazla meskende hisseye sahip olunması halinde indirimli (sıfır) bina vergisi oranı uygulamasından faydalanılması mümkün olmadığı hakkında12 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.66/6654-256-52977
Banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna olan sigorta poliçesi üzerinden sigorta şirketleri tarafından tali acente sıfatıyla verilecek komisyonların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna olup olmadığı hususunda13 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.56/5601-563-5
Liman ve hava meydanlarında geminin ve yükün limanda kaldığı süre ile sınırlı kalınmak üzere gemi veya yük sahibi firmalara veya acentelerine verilen sigortalama ve güvenlik hizmetlerinin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hususunda14 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.53/5313-852-53644
Yurtdışında bulunan şirketlerden alınan hizmetlerden Türkiye\\\'de yararlanılması halinde bu hizmetlere ilişkin olarak katma değer vergisi yönünden yapılacak işlemler hk.14 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.57/5701-09/53653
Tarımda kullanılan traktörlerin katma değer vergisi oranı hakkında.14 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.57/5728-13/- 53657
Zeytin yaprağı çayının tabi olduğu katma değer vergisi oranı hk.14 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.57/5728-3/ 53652
Arsa Karşılığı İnşaat İşinde KDV Uygulamasında, müteahhit tarafından arsa sahibine yapılan işyeri veya konut teslimlerinde emsal bedel üzerinden katma değer vergisi uygulanacaktır.14 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.57/5779-16-26 / 53649
Kıymeti düşen mallara ilişkin takdir edilen değer ile söz konusu malların maliyet bedeli arasındaki farka isabet eden yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda18 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.53/5330-120-54853
Murisin ticari servetinin inceleme sonucu beklenilmeksizin mükelleflerce tahakkuk edecek olan vergilere karşılık teminat gösterilmesi halinde intikale konu gayrimenkul malların devir ve ferağına izin verilmesi mümkün bulunmaktadır.18 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.60/6022-05-54647
Mirasçılara veraset yoluyla intikal eden silahlar mal kapsamına girdiğinden veraset ve intikale vergisine tabi tutulması gerekmektedir.18 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.60/6003- 161-54535
Eşine rücu şartı ile mal bağışında bulunulduğunda eğer eşi kendisisnden önce vefat ederse bağışlanan malın tekrar kişiye intikalinin vergiye tabi olup olmayacağı hususu hakkında.18 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.60/6001-716-54648
83/6122 sayılı Karar uyarınca arazi olarak vergilendirilen taşınmazların beyanda bulunulması gereken yılı izleyen 5 yıl geçtikten sonra satılması halinde geriye yönelik arsa olarak vergilendirilmesinin mümkün olmadığı hakkında18 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.66/6685-5082-54841
Veraset ve intikal vergisi beyannamesinde beyan edilen malların istisna haddinin altında kalması hk.18 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.60/6004-947-54534
Yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetlere bu bölüm kapsamında tevkifat uygulanacak, ancak bu hizmetlerin yapım işlerinden ayrı olarak danışmanlık ve benzeri hizmetler adı altında verilmesi halinde Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri kapsamında değerlendirilecektir.19 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.55/5509-319-54938
Parselasyon planı ile sosyal kulüp ve yönetim merkezi ve ısı merkezi olarak ayrılan ve yapılaşma hakkı bulunan taşınmaz için kısıtlı vergi uygulanması mümkün olmadığı hakkında20 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.66/6685-5175-55393
İndirimli (sıfır) bina vergisi oranının arsalar için uygulanmasına imkan bulunmadığına hakkında20 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.66/6654-256-55392
Serbest dolaşıma giriş beyannamesinde ödeme şekli akreditif olarak beyan edilen ancak beyanname eki banka belgesinde ödeme şeklinin standby akreditif olarak belirtilen ithalat sebebiyle bu ödeme şeklinin vadeli olup olmadığı ve kaynak kullanımını destekleme fonu tahsil edilip edilmeyeceği hk.20 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7
Konut almak için sahip olunan başka bir konutun ipotek ettirilerek bankadan konut kredisi kullanılması halinde kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi uygulanıp uygulanmayacağı hakkında21 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/
ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası hk21 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.56-5601-353-055713
Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelerle köy tüzel kişiliklerince iktisap edilerek bu daire ve idareler adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (Bu idarelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç) motorlu taşıtlar vergisinden müstesnadır.21 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.02.61/6158-60/58816
Vakıf tarafından kurulacak vakıf üniversitesine yapılacak mali yardımların Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi matrahından indirilmesi hk.25 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.03.51/5109
Sakatlık indiriminden yararlanacak hizmet erbabına ilişkin.26 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.46/4600-125750
Kuru mülkiyetin bağışlandığı tarihte geçerli olan emlak vergi değerlerinin uygulanarak tarhiyat yapılması mümkün olmayıp murisin ölüm tarihinde geçerli olan emlak vergi değerleri esas alınarak veraset ve intikal vergisi hesaplanması ve verginin bu değerler üzerinden tahsil edilmesi gerekmektedir26 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.60/6000- 2435-56980
İşletme sahibinin şahsi kusurundan kaynaklanmayıp, çalışanların görevlerini ifa ettikleri esnada yaptıkları zararlar nedeniyle ödenen ve mukavelename, ilam veya kanun emrine dayanan tazminatların, ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk.27 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.40/4003-57468
müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların katma değer vergisine tabi olup olmadığı hakkında28 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.53/5310-274-57847
huzurevi, çocuk yuvası ve yetiştirme yurdu gibi özel hizmet alımı yolu ile hizmet satın alınması durumunda bu hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi hususunda28 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.53/5309-299-57846
Belediyelere kat karşılığı yapılan konut teslimlerinde yapım işleri kapsamında tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususunda29 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.01.53/5309-301-58149
Malların veraset yoluyla veya her ne suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğerine intikali veraset ve intikal vergisine tabidir.29 Haziran 2007B.07.1.GİB.0.60/6000- 2438-58159
Vadeli bir akreditifin yurtdışı banka aracılığı ile iskonto edilerek bedelinin ihracatçıya ödenmesi durumunda KKDF kesintisi uygulanıp uygulanmayacağı hakkında01 Temmuz 2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
Doğalğaz ve petrol arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınan kulelerin revizyonu amacıyla mal mukabili ödeme şekline göre ithal edilen mallar sebebiyle kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında03 Temmuz 2007B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7
konut yapı kooperatifine yapılan sauna imalatının, inşaat taahhüt işi olarak değerlendirilerek istisna veya indirimli oranda katma değer vergisine tabi olup olmayacağı hususunda03 Temmuz 2007B.07.1.GİB.0.1.53/5317-2230-59000
Bankaların emeklilik yatırım fonlarına ait mevduat hesaplarına ödenen faizler üzerinden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.05 Temmuz 2007B.07.0.GİB.0.40/4034-898-59677
Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında kurulan fabrika için hibe olarak alınan destek tutarının kurumlar vergisinden muaf olup olmadığı ve bu işlemin muhasebeleştirilmesi hk.06 Temmuz 2007B.07.01.GİB.0.07.31/3185-174/ 060053
Vergi Denetmenlerince düzenlenen inceleme raporuna göre tarhiyat yapılması hk.06 Temmuz 2007B.07.1.GİB.0.60/6000-2361-60104
Yurt dışı firma tarafından Türkiye’deki abonelere yönelik olarak verilecek haberleşme hizmeti sonucu abonelerden tahsil edilecek konuşma ücretlerinin yurt dışındaki firmaya transfer edilmesi halinde KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında07 Temmuz 2007B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7
İnşaat şantiyelerinin işyeri vasfına ilişkin.09 Temmuz 2007B.07.1.GİB.0.40/4034-60756
Yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen gelirler üzerinden yapılacak tevkifat hk.09 Temmuz 2007B.07.1.GİB.0.40/4006-60759
Portföy yönetim şirketlerince tam veya dar mükellef gerçek kişi nam ve hesabına veya şirket namına müşteriler hesabına yapılan opsiyon sözleşmelerinden müşteri lehine doğan gelirler üzerinden yapılacak tevkifat hk.12 Temmuz 2007B.07.1.GİB.0.40/4034-61831
Yurt dışından sağlanacak işletme kredisinin kısım kısım firma hesabına geçirilmesi ve ve bu kredinin geri ödemesinin kredi tutarının tamamının bir seferde yurtdışına transfer edilmesi halinde KKDF Kesintisi uygulanıp uygulanmayacağı hakkında15 Temmuz 2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-
Vadesi 1 yılı aşan mal ithalatlarında kaynak kullanımını destekleme fonu istinası uygulanıp uygulanmayacağı17 Temmuz 2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-8
Islahatçı hakkı (Royalty) bedeli hk.19 Temmuz 2007B.07.01.GİB.0.07.31/3185-175/064344
Yatırım teşvik belgesine bağlanmış yatırımlarla ilgili arsa ve arazi iktisapları ile inşa nedeniyle ödenmesi gereken harçlar hakkında20 Temmuz 2007B.07.1.GİB.0.02.63/6369-1014-64605
Toplu Konut İdaresi tarafından yaptırılacak yapılardan belediyelerin hangi grupta yer aldığına bakılmaksızın bina inşaat harcının 2464 sayılı Kanunun Ek 6 ncı, kayıt ve suret harcı ve imarla ilgili harçların ise, 84 üncü maddesinin (1) ve (2) numaralı bentlerinde belirtilen en az tutarlar üzerinden alınması hakkında25 Temmuz 2007B.07.1.GİB.0.66/6623-90-066348
Serbest bölgeye yapılan LPG teslimleri, malın serbest bölgeye vasıl olması şartıyla KDV yönünden ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmektedir.25 Temmuz 2007B.07.1.GİB.0.55/5511-2560-67380
İcra Müdürlüğünce yabancı bayraklı yolcu gemisinin ihale yolu ile satışı, alıcının 48 Seri No. lu Tebliğin (A-3) bölümüne dayanılarak bağlı olduğu vergi dairesine başvurmak suretiyle alacağı istisna belgesini icra dairesine ibraz etmesi halinde katma değer vergisinden istisnadır.27 Temmuz 2007B.07.1.GİB.0.01.55/5501-3046-67355
Doğrudan ihale yolu ile alınan kamuya ait alt yapı proje işleri 91 Seri No.lu Tebliğin A/5-f bölümü kapsamında % 50 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.27 Temmuz 2007B.07.1.GİB.0.01.55/5509-327-67388
Sigorta şirketlerinin ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları hizmetler nedeniyle lehe aldıkları paralara banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı ile istisna uygulanması halinde vergi, resim ve harç istisnası belgesi sahibi sigortalılara yapılan poliçelerde vergi istisnasının ne şekilde uygulanacağı konusunda27 Temmuz 2007B.07.1.GİB.0.01.56/5601-1060-67460
Öğretmenevi Müdürlüğü adına kayıt ve tescil edilmiş bulunan taşıtlardan motorlu taşıtlar vergisi alınması gerekmektedir.29 Temmuz 2007B.07.1.GİB.0.02.61/6158-81/54431
İnternet kafeleri ve internet salonlarına uygulanacak eğlence vergisi hakkında30 Temmuz 2007B.07.1.GİB.0.66/6624-186/68716
Peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemlerinde kaynak kullanımı destekleme fonu uygulaması hakkında30 Temmuz 2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
Hesaplama sonucunda bulunacak vadenin bir yıl ve üzeri olması durumunda Banka aracılığı ile kapatılmak istenen krediler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında…02 Ağustos 2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-
Tarım Kredi Kooperatifine ait lojmanların emlak vergisinden muaf tutulması hakkında05 Ağustos 2007B.07.1.GİB.0.66/6652-354
Basit usulde vergilendirilen ödevlilerde sakatlık indirimi hk.05 Ağustos 2007B.07.0.GEL.0.46/4600- 126806
Alüminyum profil kullanılarak imal edilen balkon, pencere, kapı, bölme, pano gibi işlerde tevkifat uygulaması hk.13 Ağustos 2007B.07.1.GİB.0.57/5709-7/ 71877
Firma tarafından imal edilen damperin kamyon ve benzeri araçlara eklenmesi suretiyle yapılan tadilat işinin tevkifata tabi tutulup tutulmaması hakkında14 Ağustos 2007B.07.1.GİB.0.1.53/5379-38-233-72173
Pastaneler prensip olarak hizmet işletmesi mahiyetinde olduğundan buralarda üretilen veya dışarıdan temin edilen malların bu yerlerde veya dışarıda tüketilmek üzere müşterilere satışı 01/01/2008 tarihine kadar genel vergi oranına tabi olacaktır.15 Ağustos 2007B.07.1.GİB.0.57/5779-07-51/ 72413
Dernek veya vakıflar tarafından kiralanmış olan gayrimenkullerde vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.29 Ağustos 2007B.07.1.GİB.0.03.51/5129
Zorunlu nedenlerle iptal edildiği iddia edilen ithalatlar sebebiyle dilekçelerinizde sözü edilen firmalar tarafından ödenen fon kesintilerinin iade edilmesi hakkında…03 Eylül 2007B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7
Veraset ve intikal vergisine konu olacak menkul ve gayrimenkul mallarla mameleke girebilen sair bütün hak ve alacakların veraset yoluyla vukubulan intikallerde ölüm tarihi itibariyle değerlendirilmesi gerekmektedir.20 Eylül 2007B.07.1.GİB.0.60/6000-2444/82409
Yurt dışından sağlanan ortalama vadesi 1 yılı aşan Türk Lirası Kredilerine kaynak kullanımını destekleme fonu istinası uygulanıp uygulanmayacağı hakkında29 Eylül 2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-8
Muris ile sigorta şirketleri arasında düzenlenen sözleşmelerde lehtar olarak bankalar gösterilmiş ise, bankaların lehtarlığı alacak ve borç ilişkisine dayandığından bankalara ödenen kredi-hayat sigorta bedelinin ivazsız olarak mütalaa...01 Kasım 2007B.07.1.GİB.0.60/6038-13 / 96606
Yurt dışı firma tarafından Türkiye’deki abonelere yönelik olarak yapılan haberleşme hizmeti ile bu hizmete ilişkin olarak şirket tarafından yurt dışındaki firmaya verilen aracılık hizmeti fon kesintisine tabi tutulacak işlemler arasında yer almadığından, söz konusu firmaya gönderilen konuşma ücretlerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmadığı hakkında...14 Kasım 2007B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2
Mal mukabili ödeme şeklinde dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyaların daha sonra kesin ithalinin gerçekleştirildiğinde bu eşyaya ilişkin cezalı kaynak kullanımını destekleme fonu alınıp alınmayacağı hakkında…14 Kasım 2007B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Abonelerden veya anlaşmalı firmalardan ilave bir komisyon alması durumunda komisyon tutarları üzerinden genel oranda katma değer vergisi hesaplanacağı hakkında…14 Aralık 2007B.07.1.GİB.0.01.56/5615-40-111573
İlim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar ve spor gibi maksatlarla yaptığı yardımların söz konusu Kanunun 4 üncü maddesinin (f) bendi uyarınca vergiden istisna edilmesi gerekmektedir.14 Aralık 2007B.07.1.GİB.0.60/6026-318/111563
İlim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar ve spor gibi maksatlarla yaptığı yardımların söz konusu Kanunun 4 üncü maddesinin (f) bendi uyarınca vergiden istisna edilmesi gerekmektedir.17 Aralık 2007B.07.1.GİB.0.60/6003-163/112344
Tasdiki zorunlu defterlerin A-4 boyutunda olup olmayacağı hakkında…31 Aralık 2007B.07.1.GİB.0.02.29/2919-225-
Damga vergisi yönünden istisnanın kanuni dayanağı hakkında…08 Ocak 2008B.07.0.GİB.0.02.62 /6204 -
İkinci el binek oto satımında uygulanacak katma değer vergisi oranı hk10 Ocak 2008B.07.1.GİB.0.0155/5528-2528
Hükmi şahıslara ait olup, umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, sağlık, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulmuş olması ve bu niteliğinin devam etmesi şartıyla derneğe yapılacak bağış ve yardımların veraset ve intikal vergisinden müstesna tutulması gerekmektedir.14 Ocak 2008B.07.1.GİB.0.60/6026-442/4135
Tescil edilen gümrük beyannamelerinde, ödeme şeklinin kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerinden biri olarak beyan edilmesi halinde, bu ödeme şekillerine göre yapılacak ithalat işlemlerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında..18 Ocak 2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Muafiyet Hakkında21 Ocak 2008B.07.1.GİB.0.66/6652-9-6572
KDV’den müstesna olan hava yolu taşıma araçlarının finansal kiralama yöntemi ile yurtdışından kiralanması durumunda söz konusu kiralama işlemine uygulanacak KDV oranı Hk.21 Ocak 2008
Kayyımların üstlendikleri gayrimenkullerin emlak vergisinden muaf tutulup tutulmayacağı hakkında22 Ocak 2008B.07.1.GİB.0.66/6652-354-6708
Doğalgaz ithalatının finansmanı amacıyla kullanılacak krediler ile mal mukabili, kabul kredili ve vadeli akreditif ödeme şekline göre yapılacak doğalgaz ithalatları üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasının mümkün bulunmadığı hakkında..23 Ocak 2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
İndirimli (sıfır) bina vergisi oranı hk.31 Ocak 2008B.07.1.GİB.0.66/6654-256-9510
Taşınmazın köy sınırları içinde bulunmasına ilişkin muafiyet hakkında31 Ocak 2008B.07.1.GİB.0.66/6685-5225/32297
Eğlence vergisi12 Şubat 2008B.07.1.GİB.0.66/6624-186/13593
Damga vergisine uygulanacak gecikme faizinin hesaplanmasında, sözleşmenin mahkemeye ibraz tarihinin esas alınması gerek12 Şubat 2008B.07.1.GİB.0.02.62/6202- 2771
Şahsın adına kayıt ve tescilli olan ve Motorlu Araç Tescil Belgesi’nde ve/veya Motorlu Araç Trafik Belgesi’nde çift kabin kamyonet olduğu belirtilen, çift sıra koltuklu kamyonetinizin (4x2) olması halinde panel van olarak motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerektiği hakkında...13 Şubat 2008B.07.1.GİB.0.02.61/6110-44-123/14157
Mevcut ve yeni alınacak konutlar ipotek gösterilmek suretiyle kullandırılacak konut kredilerinin, satın alınacak konutun ekspertiz değerini aşmaması ve doğrudan satıcıya ödenmesi kaydıyla kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulmaması gerektiği hakkında...15 Şubat 2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
serbest dolaşımda bulunan eşyanın serbest bölgelerdeki alıcılara tesliminde KDV ihracat istisnasından yararlanılabilmesi için “Serbest Bölge İşlem Formu”nun tevsik edici belge olarak kullanılması Hk.20 Şubat 2008B.07.1.GİB.0.01.53/5311-2654-19175
Belediyenin mülkiyetinde bulunan İhaleye konu gayrimenkullerin , müzayede suretiyle yapılan taşınmaz satışlarında vergiyi doğuran olayın tapuya tescil ile gerçekleşmiş sayılacağı ve yargı kararlarının da bu yönde olduğundan bahisle söz konusu taşınmazların tesliminin KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV’den istisna olup olmadığı Hk.21 Şubat 2008B.07.1.GİB.0.01.53/5301-17555
İşletmesinde salon kirası, düğün pastası ve meşrubat vb. hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında22 Şubat 2008B.07.1.GİB.0.57/5728-72-17798
Konutu teminat göstermek kaydıyla kullanacakların krediler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında…..22 Şubat 2008B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2
İnternet salonlarında verilen hizmetin, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin B) DİĞER MAL VE HİZMETLER bölümünün 24 üncü sırasında belirtilen yerler arasında yer almaması, söz konusu hizmetin esasını yeme-içme hizmetini değil, bilgisayar kullanma ve faydalanma hizmetini teşkil etmesinden dolayı genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.25 Şubat 2008B.07.1.GİB.0.01.55/5579-26-172-18719
İcra yoluyla satışı yapılan gayrimenkullerin kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde bulunması halinde, söz konusu gayrimenkul teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olacağı hakkında.05 Mart 2008B.07.1.GİB.O.O1.54/5417-2364
Yurtdışında kurulu bir demir çelik fabrikasının satın alınması için yurtdışından 2 yılı ödemesiz 10 yıl vadeli olarak kullanılacak döviz kredisi üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmadığı hakkında…05 Mart 2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-
Yapı kullanma izni harcı05 Mart 2008B.07.1.GİB.0.66/6609-586/21700
Sözleşme ve alınan ihale kararına ait damga vergisi muafiyetinin bulunup bulunmadığı hakkında…07 Mart 2008B.07.1.GİB.0.02.62/6227-17-66
Bayi/müşterilere verilecek tedarik kartları aracılığıyla kullandırılacak olan kredinin Limit 1 kısmının diğer krediler kapsamında değerlendirilmesi ve sadece bu limite % 0 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu uygulanması mümkün olduğu hakkında…11 Mart 2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Çevre temizlik vergisi14 Mart 2008B.07.1.GİB.0.66/6601-764/25453
motorlu taşıtlar vergisinin vefat tarihinden itibaren mirası reddetmemiş mirasçılardan aranılması gerektiği hakkında…20 Mart 2008B.07.1.GİB.0.02.61/6160-1738/26861
Bina inşaat harcı istisnası26 Mart 2008B.07.1.GİB.0.66/6609-588/29997
Bina, arsa ve arazi vergisinin, belirlenen vergi değeri üzerinden hesaplanması hakkında31 Mart 2008B.07.1.GİB.0.66/6664-990/31917
03 Nisan 2008B.07.1.GİB.0.60/6003-34172
Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesinde \"Otomobil Kamp Tipi\" olduğu belirtilen taşıtın,otomobil olarak motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerektiği hakkında…03 Nisan 2008B.07.1.GİB.0.02.61/6159-331/34270
Doğalgaz tüketiminden elektrik ve havagazı tüketim vergisi alınıp alınmayacağı04 Nisan 2008B.07.1.GİB.0.66/6626-78/35312
Haberleşme vergisi05 Nisan 2008B.07.1.GİB.0.66/6625-13/39429
Yatılı kız kur\\\'an kursu binası inşaatından belediyece bina inşaat harcının alınıp alınmayacağı14 Nisan 2008B.07.1.GİB.0.66/6609- 591/38616
3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesine göre 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının onaylanması için işletmecilerden plan ve proje tasdik harcının aranılıp aranılmayacağı15 Nisan 2008B.07.1.GİB.0.66/6609-587/39430
Veraset ve intikal vergisine konu16 Nisan 2008B.07.1.GİB.0.60/6013-961-039571
İlköğretim okullarında okuyan öğrencilerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması için yapılacak harcamalara ilişkin olarak düzenlenen ihale kararı ve sözleşmelerin, bir tarafını ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla damga vergisinden istisna edilmesi gerektiği hakkında...18 Nisan 2008B.07.1.GİB.0.02.62/6231-1-421
Çevre temizlik vergisinin çevre temizlik hizmeti verilmesi halinde aranılması gerekir.24 Nisan 2008B.07.1.GİB.0.66/6601-766/43153
Yat işletmelerinin Kararname eki (II) sayılı listenin B/25, sırasında sayılan işletmeler kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, bu kapsamda verilen hizmetler genel oranda katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.24 Nisan 2008B.07.1.GİB.0.01.55/5528-2559-42362
Aktifinde kayıtlı yatı, yiyecek - içecek ikmali yapılarak personeliyle birlikte belirli bir süre için müşterilerin hizmetine sunulması ile belirli bir gezi programında ücret karşılığında yemek, eğlence, konaklama dahilinde tam pansiyon hizmeti vermesi durumunda bu hizmetler Kararname eki (II) sayılı listenin B/25, sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından genel oranda katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.24 Nisan 2008B.07.1.GİB.0.01.55/5528-2559-42361
Çevre temizlik vergisinin mükellefi26 Nisan 2008B.07.1.GİB.0.66/6601-761/63410
Satışı yapılan taşıtın satıcı adına olan trafik tescil kaydının silinip alıcı adına yapılarak durumun ilgili vergi dairesi müdürlüğüne bildirilmesi halinde satıcı adına olan motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin aynı tarih itibariyle silinerek alıcı adına yapılması gerektiği hakkında...30 Nisan 2008B.07.1.GİB.0.02.61/6160-1777/45004
Motorlu taşıtların trafik siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde mükellefiyetin sona ereceği hakkında…01 Mayıs 2008B.07.1.GİB.0.61/6159-333/45250
İcraen ve cebren satışa konu olan taşınmazlarla ilgili olarak alıcıya ait emlak vergisi hakkında05 Mayıs 2008B.07.1.GİB.0.66/6685-5249-45921
Bina inşaat harcı istisnası06 Mayıs 2008B.07.1.GİB.0.66/6609-594/46645
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Hakkında06 Mayıs 2008B.07.1.GİB.0.66/6685-5250-46644
Sigorta şirketiyle düzenlenen sigorta sözleşmesi ile bu şirkete yapılan sigorta prim bedeli ödemelerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtların, damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hakkında…07 Mayıs 2008B.07.1.GİB.0.02.62/6227-21-49
Birden fazla belediyeyi ilgilendiren ilan ve reklamlarda ilan ve reklam vergisi beyannamesi verilmesi.07 Mayıs 2008B.07.1.GİB.0.66/6623-96/47320
gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 15 oranında tapu harcı tahsil edileceği hakkında...09 Mayıs 2008B.07.1.GİB.0.02.63/6373-4129/44363
Trafik tescil bürosuna müracaat edilmesi üzerine ilgili trafik tescil bürosundaki tescil kaydının silinmesi halinde, motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin de aynı tarih itibariyle terkin edileceği hakkında…14 Mayıs 2008B.07.1.GİB.0.02.61/6160-1695/48929
Kusurlu bulunması sebebiyle geri gönderilen ve geri gelen mallara ilişkin hazırlanan faturada ödeme şeklinin mal mukabili gösterildiği belirtilerek yapılan ithalatın kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulup tutulmayacağı hakkında….15 Mayıs 2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-
Petrokok ithalinden madencilik fonunun alınmaması konusunda gümrük müdürlüklerine talimat verilip verilmemesi hakkında….15 Mayıs 2008B.07.1.GİB.0.02.68/6804
Ruhsatında hususi yazılan ve ticari faaliyetinde kullanılacağı beyan edilen taşıtın işletme aktifine kaydedilerek durumun Bankanıza belgelenmesi halinde, söz konusu taşıtın alımı için kullanılacak kredi üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında...16 Mayıs 2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Otobüslerin trafik tescil belgesinde sürücü oturma yerinin ayrıca belirtilmemiş olması halinde yaşanacak tereddütlerin giderilmesi için, söz konusu taşıtların fiziki durumlarının tespitinin görevlendirilecek bir memur vasıtasıyla yapılması gerektiği hakkında...16 Mayıs 2008B.07.1.GİB.0.02.61/6159-30/50148
Binanın imar projelerinde bulunan m2 hesabı büyütülerek yapıldığı zaman bina vergisinin belediyelerden alınan iskan izinlerinde bulunan m2 üzerinden hesaplandığının tespiti halinde eksik alınan bina vergisi hakkında16 Mayıs 2008B.07.1.GİB.0.66/6685-5251-50116
Doğal sit alanı Hakkında20 Mayıs 2008B.07.1.GİB.0.66/6685-5245-50586
Belediyelerin harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaları mümkündür.21 Mayıs 2008B.07.1.GİB.0.66/6614 -91/51352
Taşıtlar vergisi mükellefiyeti, gerçek ve tüzel kişiler adına ilgili sicildeki kayıt ve tescilin silinmesi ile sona ermesi gerektiği hakkında…22 Mayıs 2008B.07.1.GİB.0.02.61/6160-1766/51592
Damga vergisi muafiyeti bulunan kişi ve kurumlarla düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi tutulmaması gerektiği hakkında…23 Mayıs 2008B.07.1.GİB.0.02.62/6215-1300
Yatırım teşvik belgesi kapsamında yaptırılacak olan otel inşaatı ile ilgili bina inşaat harcı istisnası uygulaması.03 Haziran 2008B.07.1.GİB.0.66/6609- 595/55957
Malların veraset yoluyla veya her ne suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğerine intikali veraset ve intikal vergisine tabidir.03 Haziran 2008B.07.1.GİB.0.60/6003-167-56148
Türkiye’ye ithali aşamasında tamir ücreti için ödenen kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerinin iadesinin mümkün olup olmadığı hakkında…04 Haziran 2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Peşin olarak gerçekleştirilen ithalat işleminin sehven mal mukabili olarak beyan edilmesi nedeniyle ödenen kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin Şirkete iadesi mümkün bulunduğu hakkında…04 Haziran 2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Çift kabin 4x4 tipindeki taşıtın arazi taşıtı olarak motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerektiği hakkında….04 Haziran 2008B.07.1.GİB.0.02.61/6159-2/56537
Noter satış senedi ile satılan taşıttan dolayı satıcının motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin terkini hakkında….04 Haziran 2008B.07.1.GİB.0.02.61/6160-1872/56540
Haberleşme vergisi06 Haziran 2008B.07.1.GİB.0.66/6625-12 /57221
Parselasyon harcının ödenmesi09 Haziran 2008B.07.1.GİB.0.66/6609-599/57582
Gümrük yükümlülüğünün başlama tarihinden önce ithalat işlemine ilişkin bedelin transfer edilmiş olması ve ödemeyi tevsik edici belgelerin ibrazı halinde, beyan edilen ödeme şekline bakılmaksızın, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerektiği hakkında....09 Haziran 2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/
“Credit Note” uygulaması sonucu oluşan indirim tutarının yurtdışına transfer edildiği hususunun yukarıda belirtilen yazı ve belgeler ibraz edilmediği sürece peşin ödeme yapıldığı kabul edilmeyeceğinden bu bedel üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması, indirim tutarı dışındaki ithalat bedeli üzerinden ise ödeme şekline bağlı olarak fon kesintisi uygulanması gerektiği hakkında...11 Haziran 2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ait taşınmazlar ve muafiyet hakkında11 Haziran 2008B.07.1.GİB.0.66/6685-5255-58025
Emlak vergisi muafiyeti hakkında16 Haziran 2008B.07.1.GİB.0.66/6685-5256-59250
Münhasıran ticaret mahalli sayılmayan yerlerde (evlerde, bahçelerde, apartmanlarda) istihdam edilmeleri koşuluyla, kapıcılara yapılan ücret ödemelerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hakkında16 Haziran 2008B.07.0.GİB.0.02.62/6226-79-10
İşgal harcı18 Haziran 2008B.07.1.GİB.0.66/6602-60/61132
Kredi kullanım tarihinden itibaren tahakkuk ettirilen faiz tutarları üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında...18 Haziran 2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Motorlu Araç Tescil Belgesi ile \"Motorlu Araç Trafik Belgesi\" nde cinsi otomobil olarak belirtilen taşıtların MTV Kanununda yer alan (I) sayılı tarifeye göre otomobil olarak motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmasının mümkün bulunduğu hakkında....23 Haziran 2008B.07.1.GİB.0.02.61/6159-332/62499
5737 sayılı Vakıflar Kanununun 77 nci maddesi hükmü uyarınca mazbut vakıflara ait arazilerin emlak vergisinden muaf olup olmayacakları hakkında30 Haziran 2008B.07.1.GİB.0.66/6685-5215-65421
Bankadan kullanılan konut geliştirme kredisinin şartlara uygun olması kaydıyla fon kesintisine tabi tutulmaması gerekmekte olup eğer şartlara aykırı olarak yapılmış bir fon kesintisi varsa fazla veya yersiz yapılmış bu kesintilerin iadesinin mümkün bulunacağı hakkında...01 Temmuz 2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Bankadan kullanılan ev geliştirme kredisinin yukarıda açıklanan şartlara uygun olması kaydıyla fon kesintisine tabi tutulmaması gerekmekte olup, yukarıda açıklanan şartlara aykırı olarak yapılmış bir fon kesintisi varsa fazla veya yersiz yapılmış bu kesintilerin iadesinin mümkün bulunduğu hakkında...04 Temmuz 2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin terkin edilmesi için ilgili trafik tescil bürosuna müracaat ederek adınıza olan tescil kaydını sildirmeniz halinde tescil kaydının silindiği tarih itibarıyla motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti terkin edileceği hakkında....07 Temmuz 2008B.07.1.GİB.0.02.61/6160-1909/67583
Konaklama tesislerinde verilen devre tatil hizmetleri, Kararname eki II sayılı listenin (B) bölümünün 25 inci sırası kapsamında değerlendirilerek, 107 ve 108 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde % 8 oranında katma değer vergisine tabi tutulacaktır.07 Temmuz 2008B.07.1.GİB.0.01.55/5579-34- 645-68100
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri gibi araçaların motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerektiği hakkında….08 Temmuz 2008B.07.1.GİB.0.61/6159-303/68388
Bekçi gömleği, bekçi pantolonu, bekçi ayakkabısı, bahçıvan tulumu, nitril eldiven gibi giyim eşyalarının söz konusu geminin imal ve inşasında bilfiil çalışan işçilerin ihtiyacında kullanılmak üzere yapılmış olması halinde imal ve inşa edilen gemilerin maliyetinde yer alan genel gider kabul edilerek KDV Kanununun 13/a maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna edilmesi gerektiğine dair Başkanlığınız görüşü Başkanlığımızca uygun bulunmuştur.09 Temmuz 2008B.07.1.GİB.0.01.55/5513-1016-69415
katma değer vergisine tabi gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı matrahına katma değer vergisinin dahil olup olmadığı hakkında…10 Temmuz 2008B.07.1.GİB.0.02.63/6369-1123/69618
Yurt dışından sağlanan kredinin kısım kısım kullanılması ve söz konusu kredi geri ödemelerinin kısım kısım gerçekleştirilmesi hk.14 Temmuz 2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-
Eski malikin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin zapt tarihi itibarıyla sona erdirilmesinin gerekip gerekmediği hakkında…18 Temmuz 2008B.07.1.GİB.0.02.61/6160-13/72246
Fon kesintisi yapılmayacak işlemler hakkında…21 Temmuz 2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek bir geminin satın alınması amacıyla kullanılan krediler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerektiği hakkında…21 Temmuz 2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Yurtdışı kredi kuruluşları ile uluslararası kurumlardan sağlanan kredilerin temini, teminatı ve geri ödenmesine ilişkin olarak yapılan işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hakkında…21 Temmuz 2008B.07.1.GİB.0.02.62/6226-68-333
İhracat faturalarına istinaden YTL bazında faktoring işlemi yapılması halinde bu işlem için fon sağlamak amacıyla faktoring şirketleri tarafından bankalardan kullanacak krediler üzerinden % 0 oranında fon kesintisi yapılması gerektiği hakkında….01 Ağustos 2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
İthalat işlemlerinin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulup tutulmayacağı hakkında…04 Ağustos 2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-
yurtdışındaki asıl ihracatçı firmaya gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce herhangi bir ödeme yapılmamış olması halinde, birinci ithalatçıya ikinci ithalatçı tarafından yapılacak ödemelerin peşin ödeme sayılması mümkün bulunmadığı hakkında….07 Ağustos 2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-
Hayvan kesimi muyayene ve denetleme harcı16 Ağustos 2008B.07.1.GİB.0.66/6606-17/59521
Hazineye ait alanda yapılacak yapıların Hazineye devredileceği ancak, parselin mülkiyetinin Hazine adına kayıtlı olduğundan yapı ruhsatı ve yapı kullanma izninin Maliye Bakanlığı adına düzenlenmesi ve binaların kamu yapısı olarak değerlendirilmesinden bahisle, imar planında “üniversite alanı” olarak belirlenen alanda yapılacak yapıların bina inşaat harcına ve imar ile ilgili harçlara tabi olup olmadığı hakkında25 Ağustos 2008B.07.1.GİB.0.66/6609-605-84377
Kesintiye tabi tutulmayan ancak amacına uygun olarak kullanılmadığı daha sonra anlaşılan konut kredilerine ilişkin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ve cezai faizin ödenmesinden Bankanın sorumlu tutulacağı hakkında….27 Ağustos 2008B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2
Malların veraset yoluyla veya her ne şekilde olursa olsun karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisine tabi oduğu, verginin mükellefi veraset yoluyla veya karşılıksız olarak mal iktisap eden kişiler olduğu hakkında...03 Eylül 2008B.07.1.GİB.0.60/6003- 20
satış dolayısıyla Tellallık Harcı alınıp alınmayacağı hakkında05 Eylül 2008B.07.1.GİB.0.66/6605-199-88330
Veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin hangi vergi dairesine verileceği hususunda09 Eylül 2008B.07.1.GİB.0.60/6010-1
Tapuda yapılacak cins tashihi işlemlerinde tapu harcının nasıl uygulanacağı hakkında10 Eylül 2008B.07.1.GİB.0.02.63/6373-4204
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak vadeli ithalat işlemlerinden, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmadığı hakkında…11 Eylül 2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine bağlı olarak tahakkuk edecek cezai faizin hesabı hakkında...11 Eylül 2008B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
Devir işlemi yapılan krediden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında….16 Eylül 2008B.07.1.GİB.0.68/6802-7
Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi imalatçı şirket adına düzenlenmiş “Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi”nin olması gerektiği hakkında…16 Eylül 2008B.07.0.GİB.0.02.62/6234- 169
...Döner Sermaye İşletmesi ile diğer resmi daireler arasında düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi tutulmaması gerektiği hakkında16 Eylül 2008B.07.1.GİB.0.02.62/6215-1303
Getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler hakkında16 Eylül 2008B.07.1.GİB.0.02.29/2948-279-62-91991
Vadeli ithalat işlemlerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında….17 Eylül 2008B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2
bina vergisini binanın malikinin, varsa intifa hakkı sahibinin, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenlerin ödeyeceği hakkında26 Eylül 2008B.07.1.GİB.0.66/6651-150-97125
İlan ve reklam vergisinin mükellefi, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir.27 Eylül 2008B.07.1.GİB.0.66/6623-88/84600
Yenileme Fonu Hakkında03 Ekim 2008B.07.1.GİB.0.29/2980-328-156-104534
yapı kullanma izni harcı hakkında15 Ekim 2008B.07.1.GİB.0.66/6609-615-100350
“Motorlu Araç Tescil Belgesi” veya “Motorlu Araç Trafik Belgesi” nde taşıt cinsi kamyonet yazan ancak hem yolcu hem yük taşıma amacını aynı anda gerçekleştirebilecek özelliklere sahip kamyonetlerin panel van olarak motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerektiği hakkında....16 Ekim 2008B.07.1.GİB.0.02.61/6110-44-248/100821
Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra yapılacak fark mal bedeline ilişkin transferler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında...21 Ekim 2008B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2
Veraset ve intikal vergisi uygulamasında vergi zıyaından söz edilebilmesi için; kanuni süre ve bu sürenin bitiminden sonraki 15 günlük birinci ek sürenin geçmesinden sonra mükelleflerin vergi dairesince yazı ile beyana çağrılmaları ve bu suretle kendilerine verilen ikinci 15 günlük ek sürede de beyanda bulunmamış olmaları gerektiği hakkında....21 Ekim 2008B.07.1.GİB.0.60/6000-2478-
damga vergisi defteri tutulması ve bu defterin notere veya ticaret sicil memurluğuna tasdik ettirilmesi hakkında..24 Ekim 2008B.07.1.GİB.0.02.62/6221-358
Yurt dışı GSM operatörleri özel iletişim vergisinin mükellefi olmadığından, yurt dışı GSM operatörleri ile imzalanan indirimli roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışı operatörlere yapılan ödemeler üzerinden özel iletişim vergisi hesaplanmaması gerektiği hakkında...24 Ekim 2008B.07.1.GİB.0.01.56/5625-30
Kullanılan kredi ile satın alınan ticari araçların işletme aktifine kaydedildiğinin ilgili bankaya tevsik edilmesi durumunda yersiz yapılan fon kesintisinin iadesi mümkün bulunduğu hakkında..30 Ekim 2008B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2
Ödemenin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce yapıldığının yurt dışındaki ihracatçı firma ile ödemeyi yapan firmadan alınacak ispat kabiliyeti olan yazı ve belgelerle ilgili gümrük idaresine tevsik edilmesi durumunda, sözü edilen ithalat üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmadığı hakkında31 Ekim 2008B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7
Defter tutmak zorunda olmayan çiftçilerden almış olunan ürünler karşılığında verilen ürün bedellerinin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı konusunda10 Kasım 2008B.07.1.GİB.0.02.29/2935-257-119-108279
işlettilen otel bina ve tesisleri için verilen emlak (bina) vergisi bildirimi üzerine vergi değerinin hesabında bina normal inşaat maliyetlerine göre bulunan değere arsa değerinin ilave edilip edilmeyeceği hakkında20 Kasım 2008B.07.1.GİB.0.02.66/6656-339-112365
Belediyeden ton bazında ücretini ödeyerek satın alınan kaynak suyunu kaplara doldurup satışa hazır hale getirme aşamasında ilgili belediyeye kaplara ve litre bazında ayrıca kaynak suları harcı ödenip ödenmeyeceği hakkında24 Kasım 2008B.07.1.GİB.0.02.66/6604-10-112872
Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin topluca veya hisse oranında ayrı ayrı verilebilmesi hakkında…28 Kasım 2008B.07.1.GİB.0.60/6000-2493/114849
Satılan emtia veya yapılan işe ilişkin bedelin ödenmiş olup olmadığına bakılmaksızın düzenlenmesi zorunlu olan ve bir ödeme niteliği taşımayan, tahakkuk belgesi olan faturanın aslının kaybolması halinde, fatura nüshasının ödemeye esas belge olarak kabul edilip edilmeyeceği hakkında.....22 Aralık 2008B.07.1.GİB.0.02.29/2921-229
Satılan emtia veya yapılan işe ilişkin bedelin ödenmiş olup olmadığına bakılmaksızın düzenlenmesi zorunlu olan ve bir ödeme niteliği taşımayan, tahakkuk belgesi olan faturanın aslının kaybolması halinde, fatura nüshasının ödemeye esas belge olarak kabul edilip edilmeyeceği hakkında.....22 Aralık 2008B.07.1.GİB.0.02.29/2921-229
Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin birleşme nedeniyle infisah eden şirketler adına birleşme tarihinden önce düzenlenen kağıtların içeriğinde bir değişiklik olmaksızın birleşilen şirket adına yeniden düzenlenmesi halinde yapılacak işlemlerin harçtan müstesna tutulması gerektiği hakkında...23 Aralık 2008B.07.1.GİB.0.02.63/6342-998/122816
Ürünlerin yurtdışında bir tutanakla imhasının yapılıp gider olarak kaydedilip kaydedilmeyeceği hususunda…29 Aralık 2008B.07.1.GİB.0.02.29/2945-267-160
Sevk irsaliyesine yönelik idari işlem hakkında30 Aralık 2008B.07.0.GİB.0.02.29/2922-230-1532-126365
Basit usulde vergiye tabi kişilerin vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerden satın alacakları gayrimenkul veya ticari araçlar için kullanacakları krediler üzerinden KKDF kesintisi yapılmaması için bu kişilerin ilgili bankaya hangi belgeleri ibraz etmeleri gerektiği hususu ile gerçek kişilere menkul kıymet alım satımı için kullandırılan kredilerin KKDF kesintisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda bilgi istenilmekte ve kredi kullanımı sırasında mükellefiyet kaydı bulunmayan gerçek kişilerin daha sonra mükellefiyet tesis ettirerek kredi ile satın alınan iktisadi kıymetleri işletme aktifine kaydetmeleri halinde kredi kullandırım tarihi ile durumun bankaya tevsik edildiği tarih arasında tahakkuk eden faizler üzerinden tahsil edilen fon kesintilerin iade edilip edilmeyeceği06 Ocak 2009B.07.1.GİB.0.68/6802-7 /
Röntgen ve ultrason mütehassısı faaliyetinin şahsi mesaiden ziyade sermayeye dayanması ve ticari bir organizasyon çerçevesinde yapılması nedeniyle serbest meslek faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunacağı hakkında…12 Ocak 2009B.07.1.GİB.0.02.29/2928-236
Hastanede ücretli olarak çalışan doktorların mesai saatleri dışında işyeri kiralayarak bu işyerlerinde kendi nam ve hesabına serbest meslek faaliyetinde bulunmaları hakkında..14 Ocak 2009B.07.1.GİB.0.02.29/2928-236-223
…..Vakfına ait taşınmazların bina inşaat harcı ile plan ve proje tasdik harcından istisna tutulması; bu taşınmazlarla ilgili olarak kanalizasyon harcamalarına katılma payının ise aranılması gerektiği hakkında...16 Ocak 2009B.07.1.GİB.0.02.66/666619-767/4940
Banka lehine ipotekli bulunan taşınmazın yeni kurulacak anonim şirkete kısmi bölünme suretiyle ayni sermaye olarak konulmasına ilişkin olarak düzenlenen muvafakatnamenin harçtan müstesna tutulması gerektiği hakkında…16 Ocak 2009B.07.1.GİB.0.02.63/6342-1001/4673
Elektrik ve havagazı tüketim vergisi sorumluları, tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine beyan etmek ve bu süre içinde ödemekle yükümlü oldukları hakkında...20 Ocak 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6626-85/6160
Dövize endeksli kredilerde fon kesintisi22 Ocak 2009B.07.1.GİB.0.02.68/6800-7
Hizmet binalarının çevre temizlik vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hakkında…26 Ocak 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6601-778/8076
kiracının çevre temizlik vergisini ödememesi halinde bina sahibinin kiracının tahliyesini isteyip isteyemiyeceği hakkında….26 Ocak 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6601-777/7927
2008 yılı Aralık ayında tahsilatı yapılan elektrik ve havagazı satış bedellerinin 2009 yılının Ocak ayında beyan edilmiş olması sebebiyle söz konusu verginin tahsilat yetkisi Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerinde olup bu verginin Belediye hesaplarına aktarılmasının mümkün olmadığı hakkında..06 Şubat 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6626-86/13304
Vakıflara ait özel okullar için Emlak Vergisi muafiyeti veya kısıtlı emlak vergisi uygulanıp uygulanamayacağı hakkında..09 Şubat 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6663-815/13700
Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olup olmadığı hakkında..10 Şubat 2009B.07.1.GİB.0.60/6000-2504/14430
Kabule bağlı olan ve bunun için yazılı bir sözleşme bulunan söz konusu satışlarda fatura düzenlenmesindeki yedi günlük süre kabul tarihinden itibaren başlayacağı hakkında..11 Şubat 2009B.07.1.GİB.0.02.29/2923-231-570
İhracattan elde edilen gelirin ait olduğu dönem hususunda...11 Şubat 2009B.07.1.GİB.0.02.29/2918-219-113
maliki bulunulan gayrimenkul için ilgili Belediyece ikmalen tarhiyat yapılması nedeniyle gecikme faizi uygulanması gerektiği hakkında..12 Şubat 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6656-337/15823
Personelin ölümü halinde yasal mirasçılarına ve ayrıca bazı aile fertlerinin ölümü halinde personele ölüm yardımı adı altında yapılan ödemenin gelir vergisine tabi olup olmadığı hakkında…12 Şubat 2009B.07.1.GİB.0.60/6000-2505/15821
Alacaklar için karşılık ayrılıp ayrılamayacağı veya alacağın değersiz alacak olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda..16 Şubat 2009B.07.1.GİB..0.02.29/2978-323-243
Yatırılan veraset ve intikal vergisinin Vakfa iade edilmesi hakkında…17 Şubat 2009B.07.1.GİB.0.02.60/6001-725/17812
Tecil-terkin uygulaması hakkında…18 Şubat 2009B.07.1.GİB.0.01.59/5908-94-18578
Motorlu araç ticareti yapanlardan satın alınan ve kayıt ve tescil ettirilmeden önce bir başka araca dönüştürülen araçların ilk iktisabında ÖTV doğduğu hakkında..27 Şubat 2009B.07.1.GİB.0.52.5245-37/44- 22629
konut finansmanı kapsamından çıkan söz konusu kredi dolayısıyla konutun satış tarihinden itibaren lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hakkında…27 Şubat 2009B.07.1.GİB.0.01.56/5601-1414/22627
GSM abonelerince yapılacak bağış tutarlarının katma değer vergisi ve özel iletişim vergisi matrahına girip girmeyeceği hakkında ….27 Şubat 2009B.07.1.GİB.0.01.56/5615-64/22729
Anonim Şirketinin yapacağı ilan ve reklamların ilan ve reklam vergisinden istisna olup olmadığı hakkında…13 Mart 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6623-102/28424
emlak vergisi muafiyeti, satışı yapılan Hazineye ait taşınmazlara getirilmiş bulunmaktadır. Bu taşınmazların vasfının değişmesi halinde muafiyetin uygulanması mümkün olmayacağı hakkında…19 Mart 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6663-816-30414
İntifa hakkı tesisinin veraset ve intikal vergisine tabi olup olmayacağı hakkında…19 Mart 2009B.07.1.GİB.0.60/6001-727/ 30839
Malların veraset yoluyla veya her ne suretle olursa olsun karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisine tabi olduğu hakkında…20 Mart 2009B.07.1.GİB.0.02.60/6004-2256/ 31522
Öğrenci yurtlarının emlak (bina) vergisinden muaf tutulduğu, ancak hizmet binalarının da emlak vergisinden muaf tutulup tutulmayacağı hakkında20 Mart 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6652-357/31517
bina vergisinin mükellefi, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf eden olup verginin ödenmesi ile bu vergiye ilişkin diğer ödevlerin yerine getirilmesinden sorumlu olduğu hakkında…20 Mart 2009B.07.0.GİB.0.02.66/6656-342/31520
Yapı Kooperatifine ait yapılacak olan inşaatın inşaat harçlarından muaf olup olmayacağı hakkında…23 Mart 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6609-627/31885
Bildirimde bulunmayan kooperatifler ile ilgili olarak takdire sevk işlemi yapılıp yapılmayacağı veya mükellefiyetlerinin kapatılıp kapatılmayacağı, ya da fonun tamamen işlemden kaldırılıp kaldırılmayacağı konuları25 Mart 2009B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
Elektrik üretimi yapılmadığı dönemler için elektrik ve havagazı tüketim vergisi beyannamesinin verilip verilmeyeceği hakkında…27 Mart 2009B.07.1.GİB.0.01.66/6626-89/33241
Konuk evinde verilen hizmetlerin kurumlar vergisi ve katma değer vergisine tabi olup olmadığı hususunda03 Nisan 2009B.07.1.GİB.0.01.55/5501-3162
İhale yolu ile temin edilen “Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon” hizmetlerinde uygulanması gereken KDV oranı hakkında...15 Nisan 2009B.07.1.GİB.0.03.55/5528-2686/39844
banka tarafından kredi kapatma işlemi dolayısıyla faiz, komisyon ve benzeri adlar altında lehe alınan paralar üzerinden banka ve sigorta muameleleri vergisi hesaplanması gerektiği hakkında…17 Nisan 2009B.07.1.GİB.0.01.56/5601-1399/41077
kamulaştırma işleminin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hakkında…21 Nisan 2009B.07.1.GİB.0.03.55/5517-2145
Özel eğitim kurumlarının kurucuları tarafından burs verilen öğrenciler ve kursiyerler için gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi ödenip ödenmeyeceği hakkında21 Nisan 2009B.07.1.GİB.0.03.55/5517-2148
binanın vergi değerinin hesabında sığınağında dahil edilmesi hakkında29 Nisan 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6656-347/44722
İstisna hk.07 Mayıs 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6609-643/47619
ihraç kayıtlı takım elbise, pantolon ve ceket teslimleri sırasında aynı miktarda askı tesliminin de Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesine göre ihraç kaydıyla teslim edilip edilemeyeceği hususunda07 Mayıs 2009B.07.1.GİB.0.03.55/5511-2731
40 yılı aşkın bir süre bir başka firmanın aktifinde kayıtlı gayrimenkulün ihale (müzayede) yolu ile satılması işleminin, Katma Değer Vergisi Kanununun (17/4-r) maddesinde öngörülen istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda11 Mayıs 2009B.07.1.GİB.0.01.55/5517-2151
Mirasçılara intikal eden yabancı ortaklı üç şirkette bulunan muhtelif adetlerdeki hisse senetlerinin mirasçıların payları oranında üçüncü şahıslara devir işlemlerinin teminat gösterilmek suretiyle ilişik kesme belgesinin verileceği hususunda...12 Mayıs 2009B.07.1.GİB.0.02.60/6026-515
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda sayılan kurum ve kuruluşlar kendilerine yapılacak bağış ve yardımlar dolayısıyla veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacakları hakkında12 Mayıs 2009B.07.1.GİB.0.02.60/6000-2519
Şirket tarafından tamamlanan trafo merkezinin ……... Organize Sanayi Bölgesi Yönetimine devrinin KDV’ye tabi tutulacağı hakkında.13 Mayıs 2009B.07.1.GİB.0.01.53/5301
07.06.2008 tarihinden itibaren otoyollarda yol güvenlik sahasında yer alan reklam panolarının ve alanlarının kiralanması işlemleri ile ilgili olarak KDV Kanununun 17/4-p maddesi hükmü çerçevesinde istisna kapsamında işlem yapılması gerektiği hakkında.13 Mayıs 2009B.07.1.GİB.0.01.53/5379-14-48
Harcamalara katılma payının asgari değer üzerinden mi, yoksa tapu üzerindeki satış bedeli üzerinden mi hesaplanacağı Hk.20 Mayıs 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6614-98/51126
muhbirlere ödenen ihbar ikramiyesi veraset ve intikal vergisine tabi tutulup tutulmadığı hakkında….25 Mayıs 2009B.07.1.GİB.0.02.60/6004-2378
bina inşaat harcından istisna olup olmadığı hakkında02 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6609-648/55523
Müzayede yoluyla yapılan satışlarda vergiyi doğuran olay satışın yapıldığı tarihte meydana gelmiş olacağından, bu şekilde yapılan satış işlemlerinde satışın yapıldığı tarihteki KDV oranının esas alınacağı hakkında.04 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.53/5328-
Emlak vergisi bildirimini süresinde vermeyen mükellefler adına belediye tarafından verginin tarh edilip edilmeyeceği, emekli olan bir kişinin binaya ait emlak vergisinden muaf tutulup tutulmayacağı hakkında09 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6654-477/57643
Ticari hayatta süt soğutma tankı olarak isimlendirilen eşyanın tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi oranı hakkında.12 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.01.54/5428-2553
gecikme faizinin ödeme süresi geçmiş olan taksitler için uygulanması söz konusudur. Ödeme süresi geçmemiş olan taksitler için gecikme faizi uygulanmasının mümkün olmadığı hakkında...12 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.02.60/6000-2515
veraset ve intikal vergisi beyannamesinin bizzat mükellefler tarafından imzalanması gerekeceğinden, kayyım tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenerek verilen beyanname üzerine her hangi bir işlem yapılması mümkün olmadığı hakkında…15 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.02.60/6004-2245
Yurtiçi teslimi ve ithali genel oranda (%18) KDV’ye tabi bulunan ürünler hakkında.15 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.01.53/5328-2646
taşıtın yedd-i eminde bulunduğu tarihler arasında tescil kaydının ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından silinmesi halinde aynı dönemler için motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin de terkin edileceği hakkında….15 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.02.61/6160-2132/58980
Doğal sit alanı Hakkında15 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.66/6662-193/58920
Demiryolu taşımacılığı faaliyetinde bulunan firmanın bu taşımaya ilişkin olarak vagon alımı dolayısıyla katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hakkında.17 Haziran 2009B.07.l.GİB.0.54/5413-1496
Emlak vergisinden muaf tutulması hk18 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6652-367/60159
Finansal kiralama yoluyla kiralanacak mallara 25.03.2009 tarih ve 2009/14812 sayılı Kararname ile yapılan düzenleme sonrası % 8 oranında katma değer vergisi uygulanıp uygulanamayacağı hususunda.19 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.54/5428-2578
İngilizce-Türkçe video kaseti deşifre ve çeviri işini gerçekleştiren şirkete yapılan ödemeler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin tevkifata tabi olup olmadığı hususunda…22 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.01.55/5509-383
Emlak Vergisi Hk.22 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6656-350/61047
91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin A/2. maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlara herhangi bir bakım ve onarım hizmeti verilmeksizin yapılacak yedek parça teslimlerine ilişkin hesaplanan KDV’nin tevkifata tabi tutulup tutulmayacağı hakkında...23 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.01.55/5509-384
Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerine %1 oranında katma değer vergisi uygulanabilmesi için gerekli şartlar hakkında.23 Haziran 2009B.07.0.GİB.0.01.53/5328-
Belirtilen kurumlara ait taşınmazlarının kamulaştırma suretiyle devir ve/veya teslimlerinin KDV’den müstesna olup olmadığı hakkında.23 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.01.53/5317-2367
Yapım işleri nedeniyle tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilip edilmeyeceği hususunda.23 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.01.53/5309-360
ATM konulmak üzere taşınmaz kiralaması işlemlerinin KDV’den istisna olup olmadığı hakkında.24 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.01.54/5417-2452
Özürlüler için tekerlekli koltuk tesliminin KDV’den istisna olduğu hakkında.24 Haziran 2009B.07.l.GİB.0.54/5417-2450
belediyeye hafriyat harcı hk.24 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6609-650/61728
indirimli (sıfır) bina vergisi oranı hk.24 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6654-483/62976
Emlak vergisinin hesaplanması hk.30 Haziran 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6664-993/63148
şirketçe satın alınan gayrimenkullerin üçüncü kişilere satılması veya üçüncü kişilere icraen satılması halinde icra tahsil harcı ile tapu harcından muaf olup olmadığı hususunda17 Temmuz 2009B.07.1.GİB.0.02.63/6344-91/68819
dâhilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen akaryakıtın bir motorlu taşıtın deposuna yurt içerisinde konulması ya da aynı rejim kapsamında ithal edilen ilk dolum yağının motorlu taşıtın motoruna yine yurt içerisinde konulması teslim sayılan haller kapsamında değerlendirileceği hususunda..23 Temmuz 2009B.07.1.GİB.0.01.59/5908-111
dövize endeksli kredilerde müşteriden anaparaya ilişkin tahsilat yapıldığı tarihteki döviz kurunun müşteriye kredinin tahsis edildiği tarihteki döviz kurunun altına gerilemesi durumunda, anaparadan kaynaklanan kur farkı zararının banka ve sigorta muameleleri vergisi matrahından indirilmesinin mümkün olmadığı hakkında...27 Temmuz 2009B.07.1.GİB.0.01.56/5601-631-71217
Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesi ile vergiden istisna edilen işlemlerden oluşan faaliyetler nedeniyle KDV beyannamesi verilmemesinin mümkün olup olmadığı konusunda27 Temmuz 2009B.07.1.GİB.O.O1.55/5540-160-071202
Serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetlere ilişkin KDV uygulaması hakkında28 Temmuz 2009B.07.1.GİB.0.01.55/5511-2742-071767
ÖTV ödenerek ithal edilen taşlar kullanılarak imal edilen mücevherat eşyanın ihracı üzerine, gümrüğe ödenen ÖTV’nin imalatçıya iade edilmesinin mümkün olmadığı hakkında..29 Temmuz 2009B.07.1.GİB.0.52/5200.05/
Katma değer vergisinin kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda31 Temmuz 2009B.07.1.GİB.0.54/5429-901-72830
Taahhütnameye ilişkin ödenen damga vergisinin iadesinin talep edilip edilmeyeceği hakkında03 Ağustos 2009B.07.1.GİB.0.02.62/6202-3215
Mülkiyeti TOKİ’ye ait olan söz konusu arsa üzerinde inşa edilecek dairelerin bir kısmının Mütahhit firma üzerinde kalması halinde TOKİ’nin firma adına düzenleyeceği “teslim edilen konuta ait arsa payı” tutarına ilişkin faturada katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda11 Ağustos 2009B.07.1.GİB.0.01.54/5401-3179-77462
banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefi olan menkul kıymet yatırım fonları ile ortaklıklarının vergiye tabi işlemleri bulunmasa da bu durumu vergi beyannamesi ile bildirmeleri gerektiği hakkında…13 Ağustos 2009B.07.1.GİB.0.01.56-5601-661*77936
İflas Dairesince açık artırma yolu ile satış işleminin KDV Kanununun 17/4- (p) ve (r) maddeleri gereğince KDV’den istisna olup olmadığına ilişkin18 Ağustos 2009B.07.1.GİB.0.55/5517-2163-079004
Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi hakkında19 Ağustos 2009B.07.1.GİB.0.01.55/5579-38-287-079026
şirket aktifinde kayıtlı gayrimenkulün satılarak bedeli sermayeye ilave edilecek olsa da, gayrimenkulün satışına ilişkin harçların istisnadan yararlandırılmasının mümkün bulunmadığı hakkında…19 Ağustos 2009B.07.1.GİB.0.02.63-6373-3794/79072
zapt edilen ancak mahkeme tarafından müsaderesine karar verilmemiş taşıtların, sahiplerine yediemin olarak verilmemiş olması durumunda; taşıtların, zapt tarihi ile sahibine iade edildiği tarih arasında geçen süre ile sınırlı olarak tescil kaydının silinerek ilgili vergi dairesine bildirilmesi halinde, taşıt sahiplerinin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetlerinin taşıtın zapt tarihi ile sahiplerine iade edildiği tarihler arasındaki dönem için silinmesi gerektiği hakkında...20 Ağustos 2009B.07.1.GİB.0.02.61/6160-2182/79458
şirketin ihracatçı firma olması nedeniyle makine ve tesislerine sigorta yaptırması işlemlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnasından faydalanıp faydalanılmayacağı hakkında…21 Ağustos 2009B.07.1.GİB.0.01.56/5601-149-4-79553
2009/15200 sayılı Kararname sonrasında apart oteller bünyesindeki lokantalarda verilen hizmetler ile her şey dahil sistemde hizmet veren işletmelerde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranları hakkında24 Ağustos 2009B.07.1.GİB.0.01.54/5428-2607-79993
Sevk İrsaliyesi Hakkında31 Ağustos 2009B.07.1.GİB.0.01.29/2922-230-1566/82174
Şehirler arası yolcu taşıma işiyle uğraşan otobüs işletmecilerinin; kendi otobüsleri ile yaptıkları veya acenteler (komisyoncular) ya da bağımsız otobüs firmalarına yaptırdıkları yolcu taşıma hizmeti karşılığında düzenlenecek belgeler hakkında31 Ağustos 2009B.07.1.GİB.0.01.29/2925-233-966/82247
Kullanılmış binek otomobili alım-satımında katma değer vergisi (KDV) uygulaması hakkında07 Eylül 2009B.07.1.GİB.0.01.54/5428-2024-84462
……..Şirketinin sahibi bulunduğu gayrimenkule ait teferruatın tapunun beyanlar hanesine tescili sırasında harca tabi tutulması gerektiği hakkında…11 Eylül 2009B.07.1.GİB.0.02.63/6340-241/86775
7269 sayılı Kanun kapsamında afet konutu olarak yaptırılan 24 dairenin iskan harcından muaf olup olmadığı hakkında….14 Eylül 2009B.07.1.GİB.0.02.63/6373-3924/86989
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için kurulan vakıflara bu nitelikleri devam ettiği sürece yapılacak bağış ve yardımların veraset ve intikal vergisinden müstesna tutulması gerektiği hakkında….25 Eylül 2009B.07.1.GİB.0.02.60/6000-2520
taşıtın vergilendirilmesine esas teşkil eden koltuk sayısında yapılan değişiklik hakkında…30 Eylül 2009B.07.1.GİB.0.02.61/6159-419/92389
Müze işletmesinden elde edilen ve bankaya yatırılan anapara ve bu paraya ilişkin olarak hesaplanan faizin, murisin ölüm tarihine kadar olan kısmının veraset ve intikal vergisine tabi tutulması gerektiği hakkında…01 Ekim 2009B.07.1.GİB.0.02.60/6000-2538
Emlak vergisi mükellefi olmayıp ilgili binayı herhangi bir şekilde işleten veya kiralayanların yararlanmasının mümkün bulunmayacağı hususnda..05 Ekim 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6653-399
izaleişüyu yoluyla Hazine adına tescil edilen gayrimenkule ilişkin işlemlerde harç aranılıp aranılmayacağı hakkında…07 Ekim 2009B.07.1.GİB.0.02.63/6373-4280/97552
Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya her ne şekilde olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisine tabi olacağı hakkında…07 Ekim 2009B.07.1.GİB.0.60/6001-728
5403 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin uygulama süresi hakkında21 Ekim 2009B.07.1.GİB.0.60/6019-1998
Belirli miktarı aşmayan alacakların herhangi bir belge aranmaksızın değersiz alacak olarak kabul edilmesi yönünde uygulama istenişi hakkında02 Kasım 2009B.07.1.GİB.0.01.29/2978-322-68-102537
Üniversite alanı içinde kaldığı belirtilen taşınmazın ticaret ve konut bölgelerinde bulunması halinde ifraz harcının alınması gerektiği hakkında…05 Kasım 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6609-669
veraset ve intikal vergisi beyannamesinin kim tarafından verileceği hususunda10 Kasım 2009B.07.1.GİB.0.02.60/6000-2542
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesimi yapılan özel kombinalardan hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı alınıp alınmayacağı hususunda……11 Kasım 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6606-18
Vakıf tarafından vefat eden personelinin yasal mirasçılarına ölüm yardımı adı altında yapılan ödemelerin veraset ve intikal vergisine tabi tutulup tutlmayacağı hakkında13 Kasım 2009B.07.1.GİB.0.60/6003-171
yurt dışında bulunan bir yüksek lisans programında öğrenim gördüğü belirtilen kişinin harçsız pasaport temdidi işlemlerinde pasaport süresinin uzatılması hakkında..18 Kasım 2009B.07.1.GİB.0.02.63/6330-24/109051
Fatura yerine perakende satış vesikası ile belgelendirilmesi hususunda23 Kasım 2009B.07.0.GİB.0.01.29/2925-233-965-110919
Bina vergisi ve arazi vergisiyle ilgili daimi ve geçici muafiyetler hakkında..24 Kasım 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6652-379
Organize sanayi bölgesinin mülkiyetinde buluna araziyi kiraya vermesi halinde bu arazi için emlak vergisi muafiyetinin uygulanıp uygulanmayacağı husunda...10 Aralık 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6654-506
Kredi kartı ile yaptığınız satışlarda faturanın düzenlenme süresi ile katma değer vergisi uygulaması hakkında10 Aralık 2009B.07.1.GİB.0.01.29/2921-229-1243-116838
veraset ve intikal vergisi beyannamesinin mirasçıların vekili (kayyım) tarafından imzalanmak suretiyle verilmesi hakkında10 Aralık 2009B.07.1.GİB.0.02.60/6004-2245/117167
Türk vatandaşı olmayan kişilere veraset yoluyla intikal halinde veraset ve intikal vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hakkında11 Aralık 2009B.07.1.GİB.0.60/6000-2548/117305
Çevre temizlik vergisinin mükellefi, her ne sıfatla ve ne şekilde olursa olsun binaları kullananlar olduğundan, binaları kullananların kiracılar olması halinde verginin kiracılar tarafından ödenmesi gerektiği hakkında…11 Aralık 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6601-790
Kiralanan taşınmazda otelcilik faaliyetinde bulunulması nedeniyle bu faaliyet ile ilgili olarak işyeri açma izni harcından muaf tutulmasının mümkün olmayacağı hakkında…25 Aralık 2009B.07.1.GİB.0.02.66/6601-90
Tasfiyesi devam etmekte olan şirketin karşılık ayırmak suretiyle bankada bulunan parasını ortaklara dağıtması hk.13 Ocak 2010B.07.1.GİB.0.02.62/6202-3211-3281
hizmet sözleşmelerine ilişkin damga vergisinin neden yıllık olarak tahsil edildiği hakkında23 Ocak 2010B.07.1.GİB.0.02.62/6202-3050-7507
Hakkında iflas ertelemesi kararı bulunan firmadan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılabileceği hk.07 Şubat 2010B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-551
İflas aşamasındaki yurt dışında mukim bir şirketten olan alacak için karşılık ayrılmayacağı ancak o ülkede geçerli bir belgeyle ispat edilmesi halinde şüpheli alacak karşılığı ayrılabileceği hk.07 Şubat 2010B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-548
Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde Ba-Bs Formu hk.08 Şubat 2010B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-555
Türkiye\\\'deki depo işletmesinin Türkiye-Almanya ÇVÖA çerçevesinde bir işyeri veya daimi temsilci oluşturup oluşturmayacağı hk.02 Mart 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 3-5
Nakliyecilik faaliyetinde kullanılan kamyonun hurdaya ayrılması halinde mükellefiyetin terki hk.03 Mart 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2009-GVK-37-49-205
Gayrimenkulun satışında elde edilen gelirin istisna sınırı altında kalması halinde bu gelirin beyan edilmesi hk.03 Mart 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-MÜK.80-3-204
Pazar takibi suretiyle sebze meyve satışı yapanların esnaf muaflığından faydalanılması hk.04 Mart 2010B.07.1.GİB.4.44.15.01-GVK-2010-2-1
Tüp bebek tedavisi nedeniyle yapılan harcamaların indirim konusu yapılması hk.05 Mart 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-89-1-216
Üniversiteye bağışlanan gayrimenkul VİV\\\\\\\\\\\\\\\'ne tabi olmadığından, ilişik kesme belgesi aranılıp aranılmayacağı hk.05 Mart 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-005.01-10
Vakfa bağışlanan gayrimenkul VİV\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ne tabi olmadığından, Vakıf tarafından VİV beyannamesi verilip verilmeyeceği hk.05 Mart 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-005.01-19
Kapalı kasa kamyonete frigorifik (soğutucu) tadilatı yaptırılmasının ÖTV farkı yaratmayacağı hk.08 Mart 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-ÖTV-2010:11-01/-219
Tek meskeni olan emeklinin arsası olması durumunda indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulaması ve geçmiş yılları için uygulaması hk.08 Mart 2010B.07.1.GİB.4.07.16.02-EML-2010- 2-S.BZH-1
Performansa dayalı primlerde Gelir Vergisi Tefkifatı hk.11 Mart 2010B.07.0.GEL.0.41/4106-396/50528
Kooperatiflerin 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında yapılan konut inşaatlarının imar çapı ücretinden muaf olup olmadığı hk.17 Mart 2010B.07.1.GİB.4.26.15.01-66-2/1-5
Elektrik iletim şirketi tarafından temin edilen elektriğin elektrik ve havagazı tüketim vergisinin tahsili ve sorumlusunun belirlenmesi hk.18 Mart 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-BGK:39.MD/2010-38-229
Milli Savunma Bakanlığı adına düzenlenecek emtia nakliyat sigorta poliçelerinde yer alan primlerin BSMV\\\'den istisna olmadığı hk.18 Mart 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-2010-BSMV-29-2
Serbest bölgelere yapılan mal teslimlerinin ÖTV\\\\\\\'ye tabi olup olmadığı hk.18 Mart 2010B.07.1.GİB.4.38.15.01-ÖTV-20-52-1
Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi19 Mart 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-MÜK-80-5-231
Kızı adına tescilli meskenden elde edilen kiranın beyanı hk.19 Mart 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-70-3-230
Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılacak soğuk meze hazırlama faaliyetinin basit usulde vergilendirilmesi hk.19 Mart 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-46-1-232
Özel villa inşaatında çalışan işçilerin diğer ücretli olarak vergilendirilmesi hk.19 Mart 2010B.07.1.GİB.4.38.15.01-GV-20-474-2
Yardım derneğine ait yurt binalarının emlak vergisi muafiyeti hk.23 Mart 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-EML:4.M-2010-39-233
B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-1525 Mart 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-EML:4.M-2010-39-233
Sanayi bölgelerinde yapılan fabrika inşaatlarının bina inşaat harcından muaf olup olmayacağı hk.25 Mart 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-007.01-16
Banka lehine ipotekli bulunan taşınmazın yeni kurulacak anonim şirkete kısmi bölünme suretiyle ayni sermaye olarak konulmasına ilişkin olarak düzenlenen muvafakatnamenin harçtan müstesna tutulması gerektiği hakkında…25 Mart 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2009-KVK-19-1-235
Petrol arama faaliyeti yapan şirketlerin bu faaliyetine ilişkin ayrı beyanname verip vermeyeceği hk.25 Mart 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-24-1-239
Derneğin iktisadi işletmesine ait olan gayrimenkullerin kiralanması nedeniyle tevkifat yapılmaması hk.25 Mart 2010B.07.1.GİB.4.59.15.01-KVK-GVK-45-2010-3
Avukatlık faaliyetinin sona ermesi ve mükellefiyetin kapatıldığı, avukatlık yaptığı sırada açılan ve henüz sonuçlanmayan davalarla ilgili olarak bir avukat arkadaşının vekil tayin edilmesi halinde alınan paranın beyanı hk.25 Mart 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-82-1-236
Vakfın iktisadi işletmesi tarafından vakfa aktarılan gelirin kar dağıtımı sayılması hk.25 Mart 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-24-238
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu hükmü uyarınca panelvan olarak motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulan taşıtın kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanamayacağı hk.25 Mart 2010B.07.4.DEF.0.05.10.00-2010/MTV-1
Resmi olmayan evlilikten doğan ve baba üzerinden kimlik kaydı bulunan ancak anne ile oturan ve anne tarafından bakılan iki çocuk için annenin asgari geçim indiriminden faydalanılması hk.25 Mart 2010B.07.1.GİB.4.16.16.01-GV-10-13-5
Seyyar dönercilikte esnaf muaflığı hk.27 Mart 2010B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-GV-ÖZE-21-12
ÖTV oranlarında indirim yapılan dönemde iktisap edilen aracın indirimin bittiği dönemde kayıt ve tescili hk.29 Mart 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-004.01-18
İlk iktisap tarihinin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra yapılan tadilatta ek ÖTV ödenip ödenmeyeceği hk.29 Mart 2010B.07.1.GİB.4.10.15.01-ÖTV-2010-108-118-3
2148cm³ motor silindir hacimli 87.03 G.T.İ.P. numaralı aracın ÖTV Kanununun 7/2. maddesinde yer alan istisnadan yararlanılarak ilk iktisabının yapılıp yapılamayacağı hk.29 Mart 2010B.07.1.GİB.4.42.16.02-ÖTV-2/130-2
Vakfa bağışlanan gayrimenkul VİV\\\\\\\\\\\\\\\'ne tabi olmadığından, Vakıf tarafından viv beyannamesi verilip verilmeyeceği hk.29 Mart 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-005.01-20
Vergi tevkifatı yapılmamasını sağlamaya yönelik yazı (tasdikname) verilebilmesi hakkında30 Mart 2010B.07.1.GİB.0.02.60/6000-2559/27868
Uluslararası Antlaşma uyarınca istisnadan yararlanılarak iktisap edilen aracın hurdaya ayrılması durumunda ÖTV uygulanıp uygulanmayacağı hk.31 Mart 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-ÖTV-2010:15-3-245
Anonim şirkete ait gayrimenkulün müzayede mahallinde ihale yoluyla satışında KDV istisnası hk.31 Mart 2010B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-3-3
(2010-5811-15) 5811 sayılı Kanun kapsamında beyan edilen tutara ilişkin hesaplanan verginin vadesinde ödenmemesi nedeniyle mahsuptan yararlanamayacağı hk.01 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-5811-15-246
5811 sayılı yasa gereği tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenmemesi nedeniyle ilgili kanun hükmünden yararlanamayacağı hk.01 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.21.15.01-vbk-2010/14-2
Türkiye’de petrol arama faaliyetlerine ilişkin olarak verilen sondaj hizmetlerinin stopaj’a tabii tutulup tutulmayacağı hk.01 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-30-2-250
Yurt dışı firmalardan satın alınan bilgisayar programları ve bu programlara ilişkin eğitim hizmetleri üzerinden tevkifat yapılması hk.01 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-30-5-249
Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer almayan taşıt için taşıtın kasko sigortası değerine ilişkin Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinden alınan yazıya istinaden yetkili sigorta acntesince düzenlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu ile kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanıp yararlanılamayacağı hk.01 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.27.15.01-2010-515-1
Serbest meslek kazanç istisnası 18 madde (Hat- Kalığrafi-Tezhıp) hk.01 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-18-5-247
Emekli olup ayrılan işçilere sonradan ödenecek ücret farklarının vergilendirilmesi hk.01 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-30-248
Gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelere gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.01 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.38.15.01-GV-20-476-3
Evde çalıştırılan hizmetçilerin ücretinin vergilendirilmesi hk.02 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-GVK-1315-4
Meslek edindirme amaçlı olarak verilen kurslar nedeniyle derneğe ait iktisadi işletme oluşması hk.02 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-2-5-254
İstisna altında gelir elde edilmesi hk.05 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.38.15.01-GV-20-478-4
İstisna altında gelir elde edilmesi hk.05 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.38.15.01-GV-20-478-4
ÖTV Kanununun 7/2. maddesinde yer alan istisnadan faydalanılarak alınan aracın hurdaya ayrılması durumunda ÖTV ödenip ödenmeyeceği hk.05 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.25.15.01-2010-ÖTV-576-1-2
Konut kredi faizlerinin gider olarak dikkate alınabileceği hk.05 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-2
Dar mükellef gerçek kişinin elde etmiş olduğu Devlet tahvili - hazine bonosu ve vadeli mevduat faiz gelirlerinin vergilendirilmesi hk.05 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-1
Dar mükellef gerçek kişinin elde etmiş olduğu Devlet tahvili - hazine bonosu ve vadeli mevduat faiz gelirlerinin vergilendirilmesi hk.05 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-1
Kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre iktisap edilen gayrimenkul satışının vergilendirilmesi hk.05 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-37-4-255
Rehberlik faaliyetinin gelir vergisinden muafiyeti hk.06 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.34-4
Kiranın icra dairesine yatırılması hk.06 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.36-3
Gezici Milli Piyango Bayilerinin vergiden muaf esnaf sayılması hk.06 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.20.15.01-30-MUK-2010-4-4
2008 yılında indirim konusu yapılamayan yatırım indirimi tutarlarının 2009 yılı kazançlarından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.06 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.42.16.01-KVK-2-350-3
Tasfiyeye giren kurumlarca geçici vergi beyannamesi verilmesi hk.06 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.16.16.01-GKV-2010-6
Yıllara sari inşaat işinin bitim tarihinin tespiti hk.06 Nisan 2010B.07.1.GİB.0.03.44/4420-5-37995
İhracatta götürü gider uygulaması hk.06 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.16.16.01-GV-16-10-7
2006-2007 yıllarına ilişkin kira stopaj farkları nedeniyle ilgili dönemler için yapılacak inceleme sonucunda bulunacak matrah farkı için tarhiyat öncesi uzlaşma yapılıp yapılamayacağı ve 5811 sayılı Varlık Barışı Kanunu çerçevesinde beyanda bulunulan tutarın uzlaşma öncesi veya uzlaşma sonrası mahsup edilip edilemeyeceği hk.06 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.38-2
Türkiye'de şube olarak faaliyet gösteren dar mükellef kurumun verdiği jeofizik hizmetlerine ilişkin ödenen tutarlardan tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.08 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-30-3-266
Serbest meslek kazanç istisnası 18 madde (Ebru) hk.09 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-3
5811 Sayılı Kanuna göre beyanda bulunan iş ortaklıklarında sermaye artırımı hk.09 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-5811-9-267
Birliğinizin üyeleri için dışarıdan temin edeceği fenni yem vb. ürünlerin alımında katma değer vergisi ödenip ödenmeyeceği ve bu ürünlerin üyelerinize satışı nedeniyle düzenlenen faturada katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı ile kurumlar vergisi ve katma değer vergisi mükellefiyeti hk.09 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.26.15.01-KVK-49-2-1-7
İhracat gelirlerinin hangi yılın beyannamesi ile beyan edileceği hk.10 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2010/2-15
Odanız üyesi çiftçilere akaryakıt (mazot) dağıtımı yapılacağı, söz konusu dağıtım işinin organizasyonunun ve yakıt alacak olan çiftçilerin icmal listelerinin Odanız tarafından yapılacağı, bu işlerin ayrıca personel alımı yapılmadan ve büro açılmadan mevcut idari binadan organize edileceği, yapılan bu işlem karşılığı akaryakıt istasyonundan % 1- 2 gibi cüzi bir komisyon alınacağı belirtilerek alınan bu komisyon nedeniyle kurumlar vergisi ve katma değer vergisi mükellefi olup olmayacağınız hk.12 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.42.16.01-KVK-2-4
Pert olan aracın satışında ÖTV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.12 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-4-2010-1
Özel otomobilin İcra yoluyla satışında KDV oranı hk.14 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/10-8
İcra Müdürlüğünden alınan kullanılmış minibüsün %18 oranında KDV ye tabi olduğu hk.15 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010/28-10
Gayrimenkul kiralamasında tevkifat yapılması hk.15 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-GVK-1313-5
Elektronik ortamda verilme zorunluluğu bulunan muhtasar beyannamenin eki olan ve borsa tarafından tasdik edilmiş borsa tescil beyannamesi veya buna ilişkin listenin bu aşamada elektronik ortamda alınması mümkün bulunmaması hk.16 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.55.15.02-2010-VUK-ÖZE-08-22
İcra Müdürlüğünden alınan kullanılmış minibüsün %18 oranında KDV ye tabi olduğu hk.16 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/11-16
2009 yılında trafiğe çıkan 2010 model taşıtın kasko sigortası değeri uygulamasına esas teşkil edecek olan kasko sigortası değerinin söz konusu taşıta ilişkin düzenlenen satış faturasında yer alan değerin olduğu, ayrıca faturada gösterilmeyen vergi, resim ve harçların faturadaki değerine ekleneceği hk.16 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.26.15.01-MTV-61-2/1-9
Bir şirketin ürün dağıtıcılarının sürekli seyir halindeki araçları üzerinde yer alan ilan ve reklamlara ait ilan ve reklam vergisinin hangi belediyeyi verileceği hk.16 Nisan 2010B.07.1.GİB.-2010-2464/16-5
Beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmek için tarafınıza şifre verilip verilemeyeceği hk.17 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7900-276
Sigorta Komisyon Gider Belgelerinin düzenlenme tarihine göre Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilip edilmeyeceği hk.17 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.18.02-32MÜK257-7984-275
Bağlı olunan vergi dairesi müdürlüğünden başka bir vergi dairesine nakil olunması hk.19 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.45.15.02-VUK-4
Satılan evin kira gelirinin vergilendirilmesi hk.19 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-70-11-279
Kira bedelinin eşin banka hesabına yatması durumunda gelir vergisi beyannamesinin kim tarafından verileceği ve geç tahsil edilen kira bedelinin hangi yılın geliri sayılacağı hk.19 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-70-10-281
Serbest meslek kazanç istisnası 18 madde ( Keçe) hk.19 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-18-4-280
İhraç edilen malın imalinde kullanılan hammadde için ödenen ÖTV\\\\\\\'nin iade edilemeyeceği hk.20 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-461-ÖTV-6
2009 yılı beyannamesinde Gelir Vergisi Kanunu Geç. 69'uncu maddesine istinaden yatırım indiriminden yararlanması hk.20 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-GVK-GEÇ.69-7
ÖTV'si İndirilmiş Yakıt Talep Formu ve Taahhütnamesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.20 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-705-8-1
Sigorta aracılık hizmeti faaliyetinde Form Ba-Bs bildirim yükümlülüğü hk.20 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7948-284
5811 sayılı Kanun kapsamında tarhiyat yapıldıktan sonra beyanda bulunan mükelleflerin mahsup uygulaması hk.20 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-5811-7-286
İptal Edilen İhaleye İlişkin Düzenlenen Sözleşmenin Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı hk.20 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-463-DV-5
Yurtdışından sipariş edilen makinenin yurda getirilmeden satışı halinde kazancın hangi yılın kazancına dahil edileceği hk.20 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-6-4-287
Üzerinde imar yasağı bulunan parseller için kısıtlı emlak vergisi uygulaması hk.20 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-EML:30.M-2010-41-289
İkinci el araç satışında uygulanacak KDV oranı hk.20 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4/14028-09-285
Emlak Vergisi muafiyeti hk.21 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-50
Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen ve II nci grup olarak gruplandırılan taşınmazın emlak vergisi muafiyeti hk.21 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-48
Geçmiş yıllara ilişkin olarak kısıtlı emlak vergisi uygulaması hk.21 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-47
Hazineye ait olan ve üst hakkı tesis edilen arsa üzerinde yapılacak binaya ilişkin emlak vergisi mükellefiyeti hk.21 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-45
Belediye imar planında ve imar durumu belgesinde yeşil saha olarak yer alan arsa için kısıtlı emlak vergisi uygulaması hk.21 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-37
Şirket aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkulün satışında tapu harcı uygulaması hk.21 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-51
Varlık yönetimi şirketinin tapu harcı muafiyeti hk.21 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-HÇ:123.MD-2010-99-295
Faktoring şirketlerinin finansal faailyet harcı uygulaması hk.21 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-46
Kültür ve yardım vakfının 492 sayılı Harçlar Kanunun 59/b maddesine göre tapuda yapılacak işlemlerinin tapu harcı muafiyeti hk.21 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-38
Kat karşılığı inşaat işi yapan kooperatifin Kurumlar Vergisi muafiyetinden yararlanmaması hk.21 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-KVK-819-8
Korunması gerekli kültür varlığının emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi hk.21 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-49
Vakfın çevre temizlik vergisi ile iş yeri açma izni harcından muafiyeti hk.21 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.45.15.01-BGK-1-5
Üyelerinizin ürettiği sebzelerin pazarlanmasına aracılık ederek ürünün satış bedeli üzerinden % 1 birlik payı aldığınız, üyelerinizden teslim alıp satışını yaptığınız sebzelerin alıcılara tesliminde düzenleyeceğiniz faturalarda KDV oranının ve alacağınız % 1 birlik payının hangi oranda KDV\\\' ye tabi olacağı hk.21 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1256/-7
Yıllara sari inşaat işine ait kazancın beyanı hk.21 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-42-4-296
Kiralanan iş yeri ile ilgili olarak yapılan kira ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılamayacağı hk.21 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.59.15.01-GVK-49-2010-8
Teknenin kiraya verilmesi hk.21 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-70-15-292
Kiraya verilen konut dışında başka bir konut almak için kullanılan konut kredisi faizlerinin, diğer konuttan elde edilen kira gelirinden gider olarak indirilmesi hk.21 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-70-5-297
Evde gelin çiçeği yapıp satılması halinde buradan elde edilen kazancın gelir vergisine tabi olması hk.21 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-9
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları Hk.21 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-005.01-36
ÖTV ödenerek motorlu karavana dönüştürülen aracın daha sonra düşük ÖTV uygulanan bir araca dönüştürülmesi halinde ÖTV\\\\\\\'nin iadesi hk.22 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 01.MADDE GENEL-54
ÖTV Kanununun 7/2. maddesi kapsamında malul ve engellilerin ilk iktisabını yapacakları araçlarda ÖTV istisnası uygulaması hk.22 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-ÖTV-7-2-299
Hurdaya ayrılan aracın ÖTV\\\\\\\'sinin ödenmeyeceği hk.22 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.46.15.01-B.07.1.GİB.4.46.15.0-1
Vakıf taşınmazlarının kira gelirlerinden vakıf evlatlarına dağıtılılan galle fazlası üzerinden tevkifat yapılması hk.22 Nisan 2010B.07.4.DEF.0.47.10.00-512-GVK-1
Kurslarda görevlendirilen eğitici personelin vergilendirilmesi hk.22 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-31-301
Tarım Kredi Kooperatifi Ticaret Borsası tescil hk.22 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.25.15.01-2010-GVK-1186-01-4
Kira geliri elde edilen gayrimenkul için yaptırılan kombi değişiminin gider yazılmadan maliyet bedeline eklenmesi suretiyle indirim konusu yapılabileceği hk.22 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-10
Serbest meslek erbabının kredi kullanarak aldığı işyeri için ödediği faizlerin gayrimenkulün aktife alındığı hesap dönemi sonuna kadar olan kısmının maliyete intikal ettirilmesi zorunlu olup, sonraki dönemlerde ödenen kredi faizlerinin ise maliyete intikal ettirilmesi veya doğrudan gider olarak indirim konusu yapılabileceği hk.22 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-65-7-302
5811 sayılı Kanun kapsamında tahakkuk eden verginin vadesinden sonra ödenmesi hk.22 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 37-56
Traktörün ihale yoluyla satışında KDVoranı hk.22 Nisan 2010B.07.4.DEF.0.40.10.00-010-2
TPC\\\\\\\'lere ait tutanakların ilişik kesme belgesi alınmasına engel teşkil etmediği hk.22 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.21.15.01-mtv-2010/14-3
Malzemelerini kendisi alan tabelacının 48.maddede yazılı bentlerden hangisine göre vergilendirileceği hk.24 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.45.15.01-GVK-40-1-7
Malzemelerini kendisi alan tabelacının 48.maddede yazılı bentlerden hangisine göre vergilendirileceği hk.24 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.45.15.01-GVK-40-1-7
Deniz altında dalış yapanların ücretlerinin vergilendirilmesi hk.26 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 29-59
16/3/2009 tarihinden önce ÖTV tahsil edilerek teslim edilen malların ÖTV oranlarında indirim uygulanan 16/3/2009 ile 15/6/2009 tarihleri arasında satıcısına iadesi halinde ödenen ÖTV\\\\\\\'nin iadesinin mümkün olup olmadığı hk.27 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV15-61
Kayyumluk hesabına yatan paradan hazine avukatlarına ödenen vekalet ücreti hk.27 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-14
Serbest meslek erbabının işyerinde çalıştırdığı eşine , anesine,... ödediği ücretler ile sigorta primlerinin gider olarak indirilebileceği hk.27 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.42-11
Peşin ödeme şekline göre yapılan ithalatta KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.27 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-BSMV-62
Derneğe yapılacak gayrimenkul bağışlarının 492 sayılı Harçlar Kanunun 59/b maddesine göre tapuda yapılacak işlemlerinin tapu harcı muafiyeti hk.28 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-63
Polisevlerinin kurumlar vergisi ve KDV karşısındaki durumu hk.28 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-721-26-3
%50 özürlü raporu bulunan mükellefin araç alımında ÖTV istisnası hk.28 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-03-18
Daha Önce Sermayeye Eklenmiş Olan Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarının Sermaye Azaltımı Yapılması Nedeniyle İşletmeden Çekilmesi Durumunda Vergilendirme hk.29 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.01.16.01-2010-611-KV-7
Sigorta Komisyon Gider Belgelerinin düzenlenme tarihine göre Ba-Bs bildirim formlarına dahil edileceği hk.29 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük.257-7947-320
Kurumlar Vergisinden muaf olanların Ba Bs Bildirim Formu vermemesi hk.30 Nisan 2010B.07.4.DEF.0.08.10.00-08-HARÇ-001-1
Akaryakıt Pompalarına Bağlı Ö.K.C.Fişlerinin Ba-Bs Formlarında Bildirimesi hk.30 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/VUK3-4
Şube işyeri ve gaz dolum merkezinin ticaret siciline tescilinin ve vergi dairesine yapılacak şube işyeri açılışında tescil belgesi ve ticaret sicil gazetesinin ibrazının gerekli olup olmadığı hk.30 Nisan 2010B.07.4.DEF.0.03.10.00-VUK.MUK.358-1
(EK-22) “Tecil –Terkin Kapsamında % 5 Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu” talebi30 Nisan 2010B.07.1.GİB.4.21.15.01-ötv-2010/38-4
Hakkında SMİYB kullanma raporu bulunan mükellefin ortak olduğu firmaların iade talepleri hk.30 Nisan 2010B.07.4.DEF.0.68.10.00-068-KDV-6
Tahsil edilemeyen kira gelirinin beyanı hk.01 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 70-111
Devlete, özel idarelere belediyelere ve köylere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemelerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.03 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-67
Sözleşme şartları gereğince ödenen tazminatların gider olarak dikkate alınması hk.03 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-GVK-40-9
Akaryakıt pompalarından alınan Ö.K.C. fişlerinin Ba-Bs formlarında kullanılması hk.03 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/VUK2-5
Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişlerinin Bs bildirim formu ile bildirilmesi hk.03 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010-VUK:3-12-2
Kamyonetin İcra Müdürlüğünde satışında KDV oranı hk.03 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010--18
Bankaların serbest bölgelerde bulunan şubeleri için 2010 yılında finansal faaliyet harcı ödenip ödenmeyeceği hk.03 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-Harç (8) s.t-8
Şirket yönetimi ve insan kaynakları departmanına yönelik destek programları çerçevesinde verilen hizmetlerin gider yazılması hk.03 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-65
Kazancın %5’i ile sınırlı bağış ve yardımlarda üst sınırın hesaplanması hk.03 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 10-66
Yatırım indiriminin uygulanması hk.04 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK GEÇ 69-70
Taşınmaz ticareti ile uğraşan şirketin taşınmaz satış kazancı istisnasından yararlanmaması hk.04 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-5-4-333
Çevre temizlik vergisinin kiracı tarafından ödenip ödenmiyeceği ve çevre temizlik ile emlak vergisinin zamanaşım süreleri hk.04 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-007.01-69
Motorlu Araç Tescil Belgesi ile Motorlu Araç Trafik Belgesinde taşıt cinsi kamyonet yazan çift sıra koltuklu taşıtın panel van olarak motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulacağı hk.04 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-MTV-5.MD-2010/6-331
İcra Müdürlüğünce satışı yapılan Citroen Combi aracın satışının, Müdürlükçe söz konusu aracın 87.03 tarife pozisyonunda değerlendirilmesi halinde %1, 87.03 tarife pozisyonunda değerlendirilmemesi halinde %18 oranında KDV ye tabi olacağı hk.04 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-20-62
Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişlerinin Bs bildirim formu ile bildirilmesi hk.04 Mayıs 2010B.07.4.DEF.0.81.10.00-GVK-01-3
Stoklarda bulunan ve son kullanım tarihi dolması veya diğer nedenlerle bozulan ilaçların imha usulü hk.04 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.18.02-32278-7956-337
Serbest meslek kazancında eğitim ve sağlık harcamalarının indirimi hk.04 Mayıs 2010B.07.4.DEF.0.81.10.00-GVK-01-1
Büyükelçilikte çalışan ücretlilerin vergilendirilmesi hk.04 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-61-5-336
Türkiye Kızılay Derneği'ne ait gayrimenkulün kiralanması durumunda tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.04 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-443
Hissedarı bulunulan işyerinin satışı halinde içinde faaliyetine devam eden kiracının kimin adına tevkifat yapacağı hk.04 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-29-339
Hisse senedi alım satımının vergilendirilmesi hk.04 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-GEÇ-67-2-335
Özürlü aracın pert olması nedeniyle Trafik Şube Müdürlüğünde hurdaya ayılması esnasında ÖTV\\\\\\\'nin ödenip ödenmeyeceği hk.04 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.21.15.01-ötv-2010/39-5
Mahkeme kararıyla zapt edildikten sonra müsaderesine karar verilmeyerek mahkeme kararıyla taşıt sahibine iade edilen taşıttan dolayı zapt tarihi ile teslim edildiği tarihler arasında söz konusu taşıta ilişkin motorlu taşıtlar vergilerinin kimin adına tahakkuk ettirileceği hk.04 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-004.01-68
Serbest meslek kazanç istisnası 18 madde (Heykel-Tasarım) hk.04 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-18-12-334
Büyükelçilikte çalışan ücretlilerin vergilendirilmesi hk.04 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-61-5-336
2008 yılından devreden yatırım indirimi tutarını 2010 ve izleyen yılların kazancından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.05 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.38.15.01-KV-20-176-9
Birden fazla işverenden alınan ücretler hk.05 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-86-1-341
Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişlerinin Ba-Bs formlarında bildirilmesi hk.05 Mayıs 2010B.07.4.DEF.0.14.10.00-VUK/490/-1
Akaryakıt pompalarına bağlı ÖKC fişlerinin Bs Formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.05 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.59.15.02-VUK-04-2010-10
Kapalı kasa kamyonetin İcra Müdürlüğünce satışında KDV oranı hk.05 Mayıs 2010B.07.4.DEF.0.81.10.00-KDV-03-4
Açık kasa kamyonet satışında KDV oranı hk.05 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010/21-24
Tarım makineleri kesim aksam ve parçalarından olan zıpka, mastar ve çakılı mastarın (bıçaklı mastar) ithal veya tesliminin, 30/3/2009 tarihinden önce genel oranda (%18), 30/3/2009 tarihinden sonra (bu tarih dahil) indirimli oranda (%8) KDV ye tabi olduğu hk.05 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-197-7
Belediye ile TOKİ arasında tapu devri05 Mayıs 2010B.07.4.DEF.0.18.10.00-HK-2
Ortaklara Ait Taşınmazın Ayni Sermaye Olarak Konulması Halinde Tapu Harcı Muafiyeti hk.06 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.42.16.02-HARÇ-2-443-9
Açmış olduğunuz irtibat bürosunun ticaret siciline tescilinin zorunlu olup olmadığı ve irtibat bürosu açılışının vergi dairesine bildirimi esnasında vergi dairesine verilmesi gereken belgelerin neler olduğu hk.06 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.41.15.02-190-3/8-21
Traktör tesliminde KDV oranı hk.06 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-55-25
Çift Sıralı Camlı Kapalı Kasa Kamyonetin, Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı hk.06 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-10-4
Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz kullanılmak suretiyle düzenlenen fişlerin Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.06 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-2010-24
Sigorta komisyon gider belgelerinin Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilip edilmeyeceği hk.06 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.20.15.02-vuk-mukteza 9-28
Akaryakıt Pompalarına Bağlı Ö.K.C.Fişlerinin Ba-Bs Formlarında Bildirimesi hk.06 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-MUKTEZA 1-27
Sigorta komisyon gider belgelerinin Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilip edilmeyeceği hk.06 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-MUKTEZA 2-26
Akaryakıt pompalarından alınan Ö.K.C. Fişlerinin Ba-Bs formlarında bildirilmesi hk.06 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.20.15.02-vuk- mukteza 6-25
Yurtdışında bulunan dövizin Türkiye\\\'ye getirilip özel fonda tutulup ilk genel kurulda sermayeye eklenmesi esnasında kanun kapsamında yapılması gerekenler hk.06 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.41.15.02-5811-22
Sosyal Güvenlik Destek Priminin emekli maaşından kesilmesi durumunda ticari kazancın tespitin indirim konusu yapılamayacağı hk.07 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.26.15.01-GVK 40-2/5--19
ÖTV Kanununun 7/2. maddesi kapsamında sakatlık derecesi % 90\\\\\\\'nın altında olan malul ve engellilerin ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacakları hk.07 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-03-402-22
Sel felaketi nedeniyle zayi olan alkollü içeceklerle ilgili gümrükte ödenen ÖTV\\\\\\\'nin iadesinin mümkün olup olmadığı hk.07 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV15-79
Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişlerinin Bs bildirim formu ile bildirilmesi hk.07 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.38.15.02-VUK-21-172-16
Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişlerinin Bs bildirim formu ile bildirilmesi hk.07 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.38.15.02-VUK-21-174-15
Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişlerinin Bs bildirim formu ile bildirilmesi hk.07 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.38.15.02-VUK-21-175-14
Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişlerinin Bs bildirim formu ile bildirilmesi hk.07 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.38.15.02-VUK-21-173-13
Ahırların emlak vergisinden muaf olup olmadığı hk.07 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.38.15.01-EMLAK-20-22-11
II. Sınıf tüccar olarak faaliyetinize devam ettiğiniz, 2009 yılı alış ve satış tutarlarınız 40.000 TL\\\'nin altında kaldığından yasal defterlerinizin tarafınızca tutulacağı ve e-beyanname ile ilgili mevzuatta belirtilen kullanıcı kodu, parola ve şifre alma şartlarını taşıdığınızı belirterek beyannamelerinizi elektronik ortamda gönderebilmek için tarafınıza kullanıcı kodu, parola ve şifre verilip verilemeyeceği hk.07 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.45.15.02-VUK-27-9-9
Giyotin makinesi teslimlerinin genel oranda (% 18) KDV ye tabi olduğu hk.07 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-39-3
Limited şirkete sermaye artırımı amacıyla gayrimenkul devrinde tapu harcı hk.07 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.45.15.01-HARÇ-63-3-8
Aktif ve pasifiyle şirketiniz bünyesine devir alacağınız şirketin damga vergisi uygulaması hk.07 Mayıs 2010B.07.4.DEF.0.15.10.00-008-2
Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen belgesel yapımı için derneğe yapılan bağış ve yardımların indirilmesi hk.09 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 10-180
Baraj çevre düzeni koruma planına göre mutlak koruma altına alınarak kısıtlı duruma düşen arsalar için ilgili belediyece kısıtlılık hükümleri uygulanmayarak arsaların tamamı üzerinden emlak vergisi alınması hk.10 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-25
Araçlarda yapılan tadilat sonrası ÖTV farkı aranılıp aranılmaması hk.10 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV15-80
2710.19.99.00.25 G.T.İ.P. no.lu madeni yağın ithalinin ÖTV\\\\\\\'ye tabi olup olmadığı hk.11 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 01.MADDE GENEL-84
Demonte halde ithal edilerek montajı yapılan cep telefonlarının tesliminde ÖTV\\\\\\\'nin hesaplanma şeklinde hk.11 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 01.MADDE GENEL-85
Damga vergisinin safi kazancın tespitinde gider kabul edilip edilmeyeceği hk.11 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-32-4
Damga vergisinin safi kazancın tespitinde gider kabul edilip edilmeyeceği hk.11 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-32-4
Damga vergisinin safi kazancın tespitinde gider kabul edilip edilmeyeceği hk.11 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-32-4
Sözleşmeye ilişkin damga vergisinin gider kabul edilmesi hk.11 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-38-5
Üniversite ve dernek arasında yapılan protokol çerçevesinde inşaa edilecek fakülte için yapılacak bağış ve yardımların indirilmesi hk.11 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010-KVK:2-2-3
Varlık Barışı kapsamında beyan edilen tutarın tasfiye halinde sermayeye ilave edilmesi hk.11 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-5811-16-354
Vatandaşlardan alınacak nakdi ve ayni bağışların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.12 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.38.15.01-KV-20-179-17
Proje çizim ve denetimi hizmetlerinin yıllara sari inşaat işi olarak değerlendirilmemesi hk.12 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-2-3-358
Şirketin nevi değişikliği nedeniyle düzenlenecek kağıtların damga vergisi hk.12 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.16.16.02-320-10-12-20
2010/5 sayılı BKK kapsamında verilen kredilerde BSMV uygulaması hk.12 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-2010/BSMV/28-02/-359
Belediyenin ödediği KDV hk.12 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14017-05-355
Besicilik Faaliyetinin vergilendirilmesi hk.12 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.54.15.01-GELİR VERGİSİ-1
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan işyeri için yapılan kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmasına gerek bulunmaması hk.12 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.20.15.01-30-MUK-2010-45-30
Ev hanımlarına yaptırılan eldiven parmak aralarının kesim işi nedeniyle yapılan ödemeler (hizmet sözleşmesine dayalı olarak işçi – işveren ilişkisi doğuracak şekilde yaptırılması durumunda) ücret kabul edilerek tevkifat yapılması gerektiği hk.12 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.16.16.01-GKV-2010-9
Yakıt olarak motorin yerine madeni yağ kullanılması hk.12 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-ÖTV:2009-13-01-356
Sigorta komisyon gider belgesinin Ba-Bs formunda bildirilmesi hk.12 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.16.17.02-16-VUK-10-17
Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz kullanılmak suretiyle düzenlenen fişlerin Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.12 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-33-18
Yurtdışında yapılan ancak belgelendirilemeyen giderlerin indirimi hk.13 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.45.15.01-GVK-40-2-11
Post finansman kapsamında ithalatçıya kullandırılan kredilerden alınan faizlerin BSMV\\\'ye tabi tutulacağı hk.13 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-04.99.16.01/2-Muk-13
Sermaye artırımı nedeniyle limited şirkete ayni sermaye olarak konulan gayrimenkulün tapuda tescili sırasında tapu harcı uygulaması hk.13 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.45.15.01-HARÇ-63-2-12
Devri yoluyla birleşmede harç uygulaması hk.13 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.45.15.01-HARÇ-63-4-10
Sermayeye ilave işleminin nasıl yapılması gerektiği hk.13 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.41.15.02-5811-23
Tarhiyatın dayanağı olan matrah farkının 5811 sayılı Kanun kapsamında beyan edilen tutardan mahsup edilmesi hk.13 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/THSLT-6
Yurtdışında yapılan elektrik direklerinin montajı işi nedeniyle kurumlar vergisi istisnasından yararlanılacağı hk.14 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-5-11-363
İki ayrı yapım işi için iki ayrı iş ortaklığı sözleşmesi yapan iş ortaklığı hakkında ayrı ayrı kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi hk.14 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2009-KVK-2-17-364
Ayıplı mal kapsamında satıcı firmaya iade edilen aracın yerine ÖTV Kanununun 7/2-a maddesi kapsamında yeni bir araç alınması hk.14 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-ÖTV-2010-7-14/-365
Tüp bebek tedavisi nedeniyle yapılan harcamaların indirim konusu yapılması hk.14 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-23-6
Sosyal güvenlik destek primlerinin indirimi hk.15 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-GVK-2010/7-25
Mermer işçiliği faaliyetinin vergilendirilmesi hk.17 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 46-91
Aylık maaş, izin ücreti, ihbar ve kıdem tazminatlarının da ücret kapsamında değerlendirilebileceği hk.17 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 61-88
Damga vergisine tabi sözleşmenin zaman aşımı süresi dolduktan sonra hükmünden yeniden faydalanılması nedeniyle damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.18 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1326-371
Nevi değişikliği halinde hissedarların edinecekleri hisselerin iktisap tarihi hk.18 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 19-106
Tasfiyenin bir önceki döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinden önce tamamlanması halinde her iki dönem beyannamesinin ne zaman verileceği hk.18 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 17-105
Tasfiyenin bir önceki döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinden önce tamamlanması halinde her iki dönem beyannamesinin ne zaman verileceği hk.18 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 17-104
Türkiye’de inşaat işi yapan dar mükellef kurumun ana merkeze aktaracağı tutarlar üzerinden tevkifat yapılması hk.18 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-30-10-370
Özel fon hesabına kaydedilecek tutarın vergi öncesi tutar mı yoksa vergi sonrasında kalan tutar mı olacağı hk.18 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-107
Sistemden kaynaklanan sebep dolayısıyla beyan edilen tutara tahakkuk edilen verginin ödenememi durumunda 5811 sayılı kanun hükümlerinden yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.18 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-92
İşverene sağlanan gelir vergisi stopajı teşvikinin gelir olarak dikkate alınarak geçici vergi ve yıllık gelir vergisi beyannamelerine dahil edilmeyeceği hk.18 Mayıs 2010B.07.4.DEF.0.05.10.00-2010/5084-3
Sigorta şirketi adına düzenlenen hasar faturasında KDV hk.18 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14030-02-373
Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda sakatlık derecesi %90 \'ın üzerinde olan bir kişinin özel tüketim vergisi istisnasından yararlanarak aldığı taşıtı 5 yıl dolmadan engelli veya engelli olmayan bir şahsa yapılacak olan satışının özel tüketim vergisi yönünden incelenmesi ile yeni satın alınacak taşıtın özel tüketim vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi istisnasından faydalanması hk.18 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-MTV:4.MD.2010/3-372
Çerçeve Anlaşması ile ilgili sözleşme kapsamında yapılan sunum, mal veya hizmet alımlarında KDV istisnası hk.20 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV15 madde-110
Döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi istisnası hk.21 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.45.15.01-DVK-14
Kiralanan arsa üzerine yapılan ve kira süresi sonunda arsa sahibine bırakılacak olan fabrika binası ile idari bina inşaatı ile ilgili yapılan harcamaların Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmesi, inşaatların bitmesi durumunda inşaatlara ait harcamaların hangi hesaba aktarılacağı ve uygulanacak amortisman oranları hk.21 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.272.327-11
Akaryakıt pompalarına bağlı ÖKC kullanılmak suretiyle düzenlenen fişlerin Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.21 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.MÜK.257-12
Derneğe bedelsiz olarak kiraya verilen büro için stopaj beyannamesi verilmesi hk.21 Mayıs 2010B.07.4.DEF.0.65.10.00-GVK 94/5-2
Sermaye artırımı işlemini gerçekleştirirken her bir beyana istinaden üç ayrı şekilde mi, yoksa üçüncü beyannamedeki tutar üzerinden bir defa da mı yapılması gerektiği hk.22 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-112
5811 sayılı kanun kapsamında adi ortaklık adına beyan hk.24 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 37-120
Sermaye düzeltmesi olumlu farklarının nev’i değişikliği suretiyle devrolunan kuruma aynen aktarılması ve vergilendirilmemesi hk.24 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-132
Kapalı kasa kamyonetin KDV oranı hk.24 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-956-KDV-13
Ödenecek işyeri kirasından yapılacak vergi tevkifatı oranı hk.24 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-125
Belediye tarafından yürütülen gıda bankacılığı faaliyetine yapılan bağış ve yardımların indirim konusu yapılamayacağı hk.24 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 89-117
Değer artış kazancının hesaplanmasında ilk iktisap tarihinin belirlenmesi hk.24 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK mük.80-129
Yurtdışında ödenen konut kirasının yurt içinde elde edilen gayrimenkul sermaye iradının beyanında indirim konusu yapılamayacağı hk.24 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 74-128
Ödenecek işyeri kirasından yapılacak vergi kesintisi oranı hk.24 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-121
Gayrimenkul Sermaye iradına ilişkin tevkifatların nakden iadesinde kontratın beyanı hk.24 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 121-119
Gayrimenkul Sermaye iradına ilişkin tevkifatların nakden iadesinde kontratın beyanı hk.24 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 121-119
Özel okulda çalışan eğitmen ve öğretmenlere yapılan ödemeler resmi okul öğretmen ve personeline yapılan ödemeler kadarlık kısmının vergiye tabi tutulmaması gerektiği hk.24 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 61-122
Ev temizleme hizmetinin Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasına göre gelir vergisinden istisna olup olmadığı hk.25 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.16.16.01-GV-10-40-25
Taşınmaz satışında uygulanacak KDV oranı hk.25 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-21-22
Giyotin makinesi teslimlerinin genel oranda (% 18) KDV ye tabi olduğu hk.25 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.35.18.02-1744-176
Meskenin icra yoluyla satışında KDV oranı hk.25 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/11-22
Meskenin icra yoluyla satışında KDV oranı hk.26 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/11-22
Piyasadan temin edilen dana ve kuzu karkas etlerin parçalanması sonucu ortaya çıkan kemiklerin tesliminde %8 oranında KDV uygulanacağı hk.26 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-18
Damga vergisinin yansıtılmasında KDV hesaplanmayacağı hk.26 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-2010-KDV/1-19
Milli Eğitim Bakanlığına yapılacak okul bağışında KDV hk.26 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14017-19-389
Araç kiralama faaliyetinde kullanılan otomobilin satışında kdv oranı hk.26 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010/40-39
İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatında faaliyet konusu kafeterya olarak belirtilen işletmede verilen hizmetlerin % 8 oranında KDV ye tabi olduğu hk.26 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-24-89
Boş ilaç ampulü teslimlerinin genel oranda (%18) KDV ye tabi olduğu hk.26 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-33-88
Belediyenin sevk ve idaresinde gerçekleştirilen başıboş hayvanları toplama ve nakil işinde KDV tevkifatı hk.26 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14009-04-386
Kooperatife ait taşınmazların kiralanması dolayısıyla yapılacak kira ödemelerinden vergi tevkifatı yapılması hk.26 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-4-12-384
Kooperatife ait taşınmazların kiralanması dolayısıyla yapılacak kira ödemelerinden vergi tevkifatı yapılması hk.26 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-4-12-384
Ötedenberi aktifinde kayıtlı bulunan fabrika ve arazi satışında KDV istisnası hk.26 Mayıs 20104.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-16-90
Varlık yönetim şirketlerinde harç istisnası hk.26 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.38.15.01-HRÇ-20-18
Ayrı dönemler halinde gayrimenkulun, hem işyeri hem konut olarak kiraya verilmesi hk.26 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 21-134
Ayrı dönemler halinde gayrimenkulun, hem işyeri hem konut olarak kiraya verilmesi hk.26 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 21-134
Noterlik gelirlerinden Başkatibin avukatına ödenen vekalet ücretinin hasılattan indirilemeyeceği ve gider yazılabileceği hk.26 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-34
Resmi Dairelerin Damga Vergisinden muaf olduğu ve Vergi Usul Kanununa göre belge düzenlemek zorunda olduğu hk.26 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.18.02-32230-8038-383
Personele verilecek otobüs biletlerine ilişkin bedellerin gelir vergisi tevkifatına tabi olup olmadığı hk.27 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-26-399
07 10 2001 tarihinden önce düzenlenen sigorta poliçeleri kapsamında yapılan ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin 3 numaralı bendi kapsamında vergilendirilmesi hk.27 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK23-1-392
Hisse Rehin Sözleşmesinde harç ve damga vergisi istisnası hk.27 Mayıs 2010B.07.1.GİB.-2010-DAMGA-9--20
Düzenleme Şeklinde Para Borcu İkrarını Havi Senet ve Alacağın Tasfiyesi Sözleşmesi\\\'nin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.27 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-145
Yurtdışında mukim şirket ile yapılan işbirliği anlaşmasına göre Türkiye’de kurulan üniteden elde edilecek gelirlerin vergilendirilmesi hk.27 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-30-9-391
Keten tohumu ve fesleğen teslimlerinin %8 oranında KDV ye tabi olduğu hk.27 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14028-12-394
Üniversite Döner Sermaye İşletmesinin Mal İhracı hk.27 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/8-27
Kuru fasulye, kuru barbunya, nohut ve mercimek tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.27 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-144
Büyük ve küçükbaş hayvan kesimi,buzhanede saklanması ve frigolu araçlarla etlerin işyerlerine servis edilmesi hizmetlerinin genel oranda (%18) KDV ye tabi olduğu hk.28 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-50-2010-15
“Dextrose Anhydrous” olarak isimlendirilen eşyanın kullanım yerine bakılmaksızın 1/6/2007 tarihinden itibaren teslimi veya ithalinin % 8 oranında KDV ye tabi olduğu hk.28 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14028-11-401
Vatandaşlardan alınacak nakdi ve ayni bağışların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.28 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-10-3-400
Varlık yönetim şirketinin tapu müdürlükleri nezdinde yapacakları alım satım işlemlerinde harç uygulaması hk.28 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-148
Varlık yönetimi şirketince satın alınan taşınmazın devrine ilişkin tapu işlemlerinde tapu harcı uygulaması hk.28 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-147
Hibelerin ve karşılıksız yardımların muhasebeleştirilmesi hk.28 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.175-14
Toptan ve internet üzerinden yapılan satışlar haricinde herhangi bir satış yapmayan mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.28 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.20.15.02-ÖKC-41
Damga Vergisi Defter Tasdiki hk.31 Mayıs 2010B.07.4.DEF.0.52.10.00-006-1
4/B kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personelle yapılan sözleşmeye ait damga vergisi hk.31 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.16.16.02-320-10-6-29
Kısmi Bölünme işlemi nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.31 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.07.16.02-DH-2010-18-44
Devlet Hastanesine verilecek veri hazırlama ve bilgi girişinde KDV tevkifatı hk.31 Mayıs 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14009-20-404
MTV istisnası01 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-42
Milli Eğitim Bakanlığından 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında alınmış herhangi bir izin belgesinin bulunması halinde, düzenlenen meslek edindirme kursu faaliyetine % 8; aksi takdirde % 18 oranında KDV uygulanması gerektiği hk.01 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-60-46
Milli Eğitim Bakanlığından 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında alınmış herhangi bir izin belgesinin bulunması halinde, düzenlenen meslek edindirme kursu faaliyetine % 8; aksi takdirde % 18 oranında KDV uygulanması gerektiği hk.01 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-60-46
Varlık yönetim şirketinin bankadan kullanınan krediye karşılık teminat olarak gösterilen gayrimenkulü satınalmasında tapu harcı uygulaması hk.01 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-150
A.Ş.\\\'nin varlıklarının kısmi bölünme yoluyla bir başka A.Ş.\\\'e sermaye olarak konulmasına harç uygulaması hk.01 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-149
Kültür ve yardım vakfının 492 sayılı Harçlar Kanunun 59/b maddesine göre tapuda yapılacak işlemlerinin tapu harcı muafiyeti hk.01 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-HÇ:59.MD-2010-106-409
Mesken olarak kullanılan gayrimenkul üzerindeki intifa hakkının devri işlemine uygulanacak KDV oranı hk.02 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-151
ASKİ'ye verilen su sayaçlarının okuma, sökme-takma, açma-kapama, bildirim, dağıtım, emniyet kilidi takılması ve online aktarım, abone yönetim sistemi işletimi ve barkod takılması hizmet alımı işinde KDV tevkifatı hk.02 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14009-11-413
40.08.21.90 GTİP numarasında yer alan eşyanın ithalinin ve yurtiçinde tesliminin %8 oranında KDV ye tabi olduğu hk.02 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-155
PVC kaplı branda mensucatın ithali ve teslimlerinin % 8 oranında; söz konusu branda mensucattan dikilmek, kapsül çakılmak, belirli ebatlarda kesilmek suretiyle belirli bir amaç için (tente, çadır vb.) üretilmiş olan hazır eşya mahiyetindekilerin genel oranda (% 18) KDV ye tabi olduğu hk.02 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-154
Kapsül şeklinde hazırlanmış gıda takviyesi mahiyetindeki litozinin ithal veya tesliminin 1/6/2007 tarihinden önce genel oranda (% 18),1/6/2007 tarihinden itibaren %8 oranında KDV\\\'ye tabi olduğu hk.02 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-152
Tevkif edilen vergilerin ilgili oldukları dönemlerin dışındaki dönemlerde beyan edilmesi halinde iadenin yapılacağı hk.02 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.32-153
Düğün salonu işletmelerinde verilen salon kirası, fotoğraf ve kamera çekimi hizmeti, pasta, kuruyemiş ve meşrubat dağıtımı gibi hizmetlerin genel oranda (% 18) KDV ye tabi olduğu hk.03 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-26-103
İcra Müdürlüğünce satışı yapılacak olan çeltik tesliminin, alıcısının bu işin ticaretini yapan gerçek usulde KDV mükellefi olması halinde % 1, mükellef olmaması ve şahsi ihtiyaç için alınması halinde ise % 8 oranında KDV ye tabi olduğu hk.03 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-29-100
Babası gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan kişinin basit usulde mükellef olma durumu ve çocuk tabiri hk.03 Haziran 2010B.07.0.GEL.0.44/4418-8-3623
Lokallerde faaliyette bulunan müzisyenlere yapılan ödemelerin ücret veya serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi hk.04 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 65-156
Vadeli çekle ve senetle kira ödemesi yapılması halinde kesintinin zamanı hk.04 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-158
Kullanılmış tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörlerin ticari veya zirai faaliyet kapsamında tesliminin %1 oranında KDV ye tabi olduğu hk.04 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-808-KDV-16
Belediye tarafından ihale sonucunda satışı yapılacak ucunda kırıcı aparatı takılı kulesi 360 derece dönebilen paletli ya da lastik tekerlekli ekskavatörün % 8 oranında, yalnızca kırıcı aparatın % 18 oranında; Renault marka kullanılmış binek otonun satışında % 1, 4x4 Hidromek kazıcı yükleyicinin satışında % 8, Peugeot minibüs ile İveco otobüsün satışında % 18 oranında KDV uygulanması gerektiği hk.08 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-701-168-5
Belediye tarafından ihale sonucunda satışı yapılacak ucunda kırıcı aparatı takılı kulesi 360 derece dönebilen paletli ya da lastik tekerlekli ekskavatörün % 8 oranında, yalnızca kırıcı aparatın % 18 oranında; Renault marka kullanılmış binek otonun satışında % 1, 4x4 Hidromek kazıcı yükleyicinin satışında % 8, Peugeot minibüs ile İveco otobüsün satışında % 18 oranında KDV uygulanması gerektiği hk.08 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-701-168-5
Sağlık kabini işleten serbest meslek erbabının ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.08 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.01.17.02-ÖKC.1-17
Muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescili davası sonucunda, tapuda yapılacak tescil işleminde uygulanacak tapu harcı oranı ile harcın tüm hissedarlar tarafından ödenmesi hk.08 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.42.16.02-HARÇ-2-382-12
Tasfiyesi devam eden şirketin 5811 Sayılı Kanun hükümlerinden ne şekilde faydalanacağı hk.08 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-170
Tahakkuk eden verginin tahsilinde bağlı bulunduğunuz vergi dairesi müdürlüğünce gecikme zammının talep edilmesi durumunda verginin ödenme aşamasında gecikme zammının alınıp alınmayacağı hk.08 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-161
Yurtdışında sahip olunun varlıklara ilişkin 5811 sayılı Kanun kapsamında faydalanarak beyanda bulunulmusı halinde sermayeye ilave edilmesinin zorunlu olmadığı hk.08 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-160
Vakfa ait gayrimenkulün kiralanması halinde yapılan kira ödemeleri üzerinden tevkifat yapılması hk.08 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-169
Evde kek börek imalatı yapılması durumunda esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.08 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 9-168
PTT acenteliği faaliyetinde belge düzeninin nasıl olacağı hk.08 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.33.15.02-2010-720-1-6
Tecil edilecek ÖTV tutarı09 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-544-KDV-18
Anonim Şirketten kısmi bölünme yoluyla devir alınan işletmenin Kira Sözleşmesi, Yatırım Teşvik Belgeleri, ruhsatlar, gayrimenkuller ve sabit kıymetlerin devri ile ilgili olarak yapacağı işlemlerin kurumlar, gelir, katma değer ve damga vergisi ile harçlardan muaf olup olmadığı hk.09 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-HÇ:123.M-2010-113-427
Taşınmazların A.Ş.\\\'ne ayni sermaye olarak konulmasında tapu harcı uygulaması hk.09 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-HÇ:123.M.2010-116-426
Resmi dairelerin fatura ödemeleri nedeniyle düzenlediği kağıtlarda damga vergisi matrahı hk.09 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1312-428
Tıbbi maskenin ithalinin ve yurtiçinde tesliminin %8 oranında KDV ye tabi olduğu hk.09 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-178
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından SGK\\\'ya verilecek sigorta prim bildirgeleri ve vergi dairesine verilecek muhtasar beyannamelerin damga vergisi hk.10 Haziran 2010B.07.4.DEF.0.47.10.00-512-2010-DVK-10
Taşınmazın tapuda şirkete devredilememesi durumunda, 5811 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağı veya beyanın düzeltilip düzeltilmeyeceği hk.10 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-183
Belediyeye devri yapılacak olan salonun tapu işlemleri için harç ödenmeyeceği hk.10 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.25.15.01-2010-HARÇ-1210-02-11
Derneğe yapılacak gayrimenkul bağışlarının 492 sayılı Harçlar Kanunun 59/b maddesine göre tapuda yapılacak işlemlerinin tapu harcı muafiyeti hk.10 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-182
Mahkeme kararına dayalı olarak tapuda yapılacak gayrimenkul tescili işleminde muvazaaya dayalı tapu harcı tahsilatı hk.10 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-181
Derneğin iktisap edeceği gayrimenkulün 492 sayılı Harçlar Kanunun 59/b maddesine göre tapuda yapılacak işlemlerinin tapu harcı muafiyeti hk.10 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.26.15.01-HARÇ-63-2-2-24
Beyan edilen tutarların tarh edilen vergilerden mahsup edilip edilmeyeceği hk.10 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-184
Noter satış senedi düzenlenmeden yapılan satışın geçersiz olması nedeniyle satıcı adına devam eden tescil kaydından dolayı satıcının motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin devam edeceği, ancak tescil kaydının silinmesi halinde mükellefiyetin sona ereceği hk.10 Haziran 2010B.07.4.DEF.0.56.10.00-B.07.4.DEF.0.56.10/-1
Büyükşehir Belediyesi tarafından teslim edilen Üniversite Oyunları Köyündeki konutun satışında değer artışı açısından iktisap tarihi hk.10 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-238
İhraç edilen makine ve cihazlara ilişkin olarak yurtdışında başka bir firma tarafından ifa edilecek montaj ve borulama hizmetinin KDV nin konusuna giren bir işlem olmadığı hk.11 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.06.-186
Okul aile birliğince kiraya verilen kantin işletmelerinde KDV uygulaması hk.11 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-185
Nev'i değişikliği işlemi nedeniyle düzenlenen kağıdın damga vergisi hk.14 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1280-433
Gayrimenkul sermaye iradında iktisap bedeli ve tarihi hk.14 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 74-742
Vergisi ödenen taşınmaz ile ilgili olarak yapılması gereken işlemler hk.15 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.07.16.01-KVK.2010.23-59
Odaya ait taşınmaz satışında tapu harcı istisnası hk.15 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-HARÇ-ÖZE-05-111
Endüstriyel arıtma çamuru ve buna benzer atıkların bertaraf edilmesi ve depolanması hizmetlerinin temizlik hizmeti kapsamında değerlendirilerek bu hizmetler üzerinden hesaplanan KDV nin 2/3 oranında tevkifata tabi tutulması gerektiği, ancak tevkifat yapma zorunluluğu bulunan kurumların birbirlerine karşı ifa ettikleri hizmetlerde KDV tevkifatı yapılmayacağı hk.16 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/7-29
Hurda Araç Satışı KDV İstisnası hk.16 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV.06-3
Düzenlendiği tarihte belli parayı ihtiva etmeyen sözleşmenin damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.17 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-196
Kısmi bölünme işleminde bölünen şirkete ait gayrimenkulün ayni sermaye olarak mevcut şirkete devir işleminin tapu harcından muaf olması hk.17 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-HARÇ-123-21
İhale kararının hükmünden yararlanılmaması nedeniyle ödenen ihale kararına ve sözleşmeye ait damga vergisinin iade edilip edilmeyeceği hk.17 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-197
Özel Matrah Şekline Tabi Teslimlerde Ba-Bs Formlarında Beyan Edilecek Matrahın Tespiti Hk.17 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.42.17.02-VUK-2-13
İnceleme raporlarına istinaden ödenen verginin 5811 sayılı kanun hükümlerinden yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.18 Haziran 2010B.07.4.DEF.0.68.10.00-068-5811/1-12
Damga vergisinde vergiyi doğuran olay, damga vergisinin nispeti ve ödeme zamanı hk.18 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1240-447
222 sayılı Kanun kapsamında yapılan iş için yapılan hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtlara ait damga vergisi hk.19 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.21.15.01-dvk-2010/121-6
Kira bedeli belirtilmeyen kira sözleşmesinin Damga vergisi hk.21 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.07.16.02-DH-2010-10-64
Adi Ortaklığının aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin bir anonim şirkete devri nedeniyle tapuda yapılacak devir işlemlerinden harç aranılması hk.21 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-205
2863 sayılı Kanun Kapsamında damga ve harç istisnası hk.21 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.42.16.02-DV-2-280-14
Çift Sıra Koltuklu Kapalı Kasa Kamyonet Alımında Yüklenilen KDV’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı hk.21 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-38-63
Kredi teminatı olarak verilecek temliknamenin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.22 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.63.15.01-040-6
Engelli ve yaşlılar için ithal edilen havalı yatak ve hasta karyolasının Kanunun 17/4-s maddesi kapsamında KDV\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'den istisna olmayacağı hk.23 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-206
İşitme cihazı pillerinin ithali ve yurtiçi teslimlerinin KDV'den istisna olmadığı hk.23 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-207
Eczanelerin hastalardan SGK adına tahsil ettikleri muayene katılım payı için belge düzenlenmeyeceği hk.23 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.33.15.02-2010-720-11-8
Tapu kayıtlarında vasfı arsa olarak tescil edilen ancak, bilirkişi raporunda hisseli mesken olduğu anlaşılan taşınmazın KDV açısından konut olarak değerlendirilmek suretiyle icra yoluyla satışında, kesin satış bedeli üzerinden net alanı 150 m² ye kadar olan konutların satışında % 1, 150 m² yi aşan konutların satışında ise genel oranda (% 18) KDV hesaplanması gerektiği hk.23 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-851-24
Tecil-terkin uygulamasında ithalata ilişkin bilgilerin beyanı, ithal edilen malları üretimde kullanmak üzere satın alan imalatçıların bu uygulamadan yararlanıp yararlanamayacağı ve EK:12 bilgi formunun düzenlenmesi hk.24 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 01.MADDE GENEL-210
Elektrikli Dizlik, Korse, Ped, Minder, Isıtıcı, Uyku Tulumu ve Hasta Isıtma Battaniyesi Tesliminde KDV hk.24 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2/144-15
Birleşmeye ilişkin olarak düzenlenecek birleşme (devir) sözleşmesinin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk.28 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.26.15.01-KVK-49-2-2-30
Gecikme zammıyla ödenen verginin 5811 sayılı kanunda belirtilen mahsup uygulamasından yararlanıp yararlanmayacağı hk.30 Haziran 2010B.07.4.DEF.0.43.10.00-3853/2226-3
Arsa temin etmemiş ve inşaata başlamamış olan yapı kooperatifinin kurumlar vergisi muafiyeti hk.30 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-KVK/820--16
SEDAŞ\\\'a trafo tesliminde iz bedel üzerinden KDV hesaplanması hk.30 Haziran 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/10-32
Damlama sulama sistemi ile yağmurlama ve sulama başlığı (spring)- tabanca olarak isimlendirilen sistemin yurt içi tesliminin ve ithalinin %8 oranında, sulama sistemlerine ait aksam ve parçaların tesliminin ise genel oranda (%18) KDV ye tabi olduğu hk.01 Temmuz 2010B.07.4.DEF.0.50.10.00-KDV-1-1
Ar-Ge projesi kapsamında yapılan harcama listelerinin onayı hk.01 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-10-22
Tasfiyenin bir önceki döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinden önce tamamlanması halinde her iki dönem beyannamesinin ne zaman verileceği hk.01 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 17-221
Derneğin bedelsiz faaliyet ve hizmetlerinin iktisadi işletme oluşturmayacağı hk.01 Temmuz 2010B.07.4.DEF.0.72.10.00-72-5520-1
Derneğe yapılacak gayrimenkul bağışlarının (intifa hakkı) 492 sayılı Harçlar Kanunun 59/b maddesine göre tapuda yapılacak işlemlerinin tapu harcı muafiyeti hk.01 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-222
Bedelsiz olarak kiralanan işyerinde emsal kira bedeli esası hk.01 Temmuz 2010B.07.4.DEF.0.53.10.00-GVK/2010-1-6
Yönetim kurulu üyesi olan şirket ortaklarının sosyal güvenlik primlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilip indirilemeyeceği hk.01 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-220
Transit ticaret kapsamında yapılan alım satım işlemlerinin Ba-Bs formlarına dahil edileceği hk.01 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-219
Havayolu şirketine ait biletlerin satışına aracılık eden firmanın Bs formunda alınan komisyon tutarının beyan edilmesinin gerektiği hk.02 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-229
Sosyal güvenlik destek primi ile eş ve çocuğa ait eğitim ve sağlık harcamalarının gelir vergisinden indirimi hk.02 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-89-3/-465
Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payının yıllık beyannameden indirimi hk.02 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-89-5-467
Askeri birliklere satılan zirai ürünlerde gelir vergisi tevkifatı hk.02 Temmuz 2010B.07.4.DEF.0.30.10.00-GV-1-1
Okul Aile Birliğine ödenen kantin bedelinden KDV tevkifatı hk.02 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-22-133
Gemiye silindir gömleği alımında KDV istisnası hk.02 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-3081-61
Finansal kiralama yoluyla alınan uçağın tadil, bakım ve onarımı hizmetlerinde KDV istisnası hk.05 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV 2:2010-14013-05/-471
IFC\\\'ye Türkiye\\\'de verilen hukuk hizmetinde KDV hk.05 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14001-09--473
Bankadan satın alınan araca ait KDV\\\\\\\'nin indirim konusu yapılamayacağı hk.05 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3/2010/Bsmv-28-03-472
Banka personeline ödenecek temettü ikramiyelerinin gider yazılması hk.05 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-8-1-470
(I) sayılı liste dışında bulunan malın sonradan (I) sayılı listenin (B) cetveline dahil edilmesi durumunda tecil-terkin uygulaması hk.06 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-ÖTV-8-24
Ferdi işletmenin tüm aktif ve pasifiyle sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulmasında tapu harcı hk06 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.07.16.02-DH-2010-19-67
Finansal Kiralama şirketinin devrinde finansal faaliyet harcı uygulaması hk.06 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-243
Evinin bir odasını işyeri olarak kullanan mühendisin kira ödemelerinin tamamı üzerinden tevkifat yapılacağı ve kiralama işlemine ilişkin tahsilat ve ödemelerin tamamının belgelerle tevsik edilmesi gerektiği hk.08 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-GVK-720-1-13
İMKB ve VOB\\\'a ödenen borsa payı ödemelerinin Ba formlarına dahil edilmeyeceği hk.12 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-2010-VUK MÜK. 257-26
Şirket aktifinde kayıtlı iştirak hisselerinin kısmi bölünme suretiyle devralan şirket hisselerinin devreden şirket ortakları haricindeki ortaklara verilmesi halinde işlemin kısmi bölünme olarak değerlendirilemeyeceği hk.12 Temmuz 2010B.07.1.GİB.-B.07.1.GİB.04.99.16.-25
Taşıtların teknik açıdan izin verilen azami toplam ağırlıklarının tespiti için ibraz edilen araç uygunluk belgelerini imzalayan makine mühendislerinin makine mühendisleri odasından yetkili olmasının dışında uygunluk belgesinde belirtilen taşıtlara ilişkin firmalarda çalışıyor olması veya bu firmalar ile sözleşmelerinin bulunması halinde söz konusu uygunluk belgelerinde yer alan azami toplam ağırlıkların dikkate alınacağı hk.12 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.25.15.01-2010-MTV-1424-01-12
Otellerde yarım pansiyon, tam pansiyon gibi isimlerle adlandırılan ve tek bir bedel olarak fiyatlandırılan konaklama hizmetlerinin %8 oranında;konaklama hizmeti alınmaksızın ya da ayrıca belgelendirilen veya konaklama hizmetine ilişkin belgede konaklama bedelinin dışında ayrıca fiyatlandırılan yemek hizmetlerinin ise genel oranda (%18) KDV ye tabi olduğu hk.12 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-7-2010-35
İndirimli orana tabi içme suyu teslimlerinde iade talebi hk.13 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/1-37
Teşvik primi ve ciro priminde KDV hk.13 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-67
SEDAŞ\\\'a trafo devrinde KDV hesaplanması hk.13 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/3-36
Şirket çalışanı öğrenciye verilen burslarda damga vergisi uygulaması hk.13 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1256-484
Uluslararası yük taşımacılığında; tır karnesi veya Gümrük Müdürlükleri tarafından giriş ve çıkışlarda düzenlenip verilen resmi belgeler hariç olmak üzere hamule senedi ile konşimentonun, taşıma ücretini ve taşıma irsaliyesinde bulunması gereken diğer bilgileri ihtiva etmesi halinde ayrıca taşıma irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmadıığı hk.13 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.42.17.02-VUK-2-16
Adınıza düzenlenen Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda %23 olarak belirtilen sağ el üçüncü parmağınız ve sol ayağınızdaki sakatlığınız nedeniyle satın almayı düşündüğünüz taşıt için özel tüketim vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi istisnasından faydalanılıp faydalanılamayacağı hk.14 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-MTV:4.MD/2010-4-486
Yurtdışındaki firmaya yapılan komisyon ödemelerinin kurumlar vergisi tevkifatına tabi olmadığı hk.14 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-30-8-488
Hurda malzemeleri tesliminin 17/4-g kapsamında KDV den istisna olması hk.14 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.20.15.01-40/150-60
Hazine adına kayıtlı taşınmaza ilişkin yapı kullanma izni işlemlerinde harç uygulaması hk.15 Temmuz 2010B.07.4.DEF.0.49.10.00-DEF.0.49.10-3
İl Özel İdaresinin maliki bulunduğu gayrimenkullerle ilgili olarak tapuda yapılacak ifraz ve tevhit işlemlerinde tapu harcı uygulaması hk.15 Temmuz 2010B.07.4.DEF.0.49.10.00-DEF-0-49-10-2
Döner sermayeden ödenen ücretlerin hangi dönemin ücreti sayılacağı hk.15 Temmuz 2010B.07.4.DEF.0.49.10.00-GVK-61-94-103-1
Şehir içi servis taşımacılığı işinde kullanılan minibüsün bakım ve onarım gideri için alınan ÖKC fişinin gider olarak kaydedilemeyeceği hk.15 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-259
Ticari işletme rehni sözleşmesinin damga vergisinden ve harçtan istisna edilip edilmeyeceği hk.16 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-705-47-16
2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği kapsamında düzenlenen mutemetlik sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.16 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-705-11-18
4691 Teknoloji Bölgeleri Kanunu kapsamında yönetici şirketin, belediye harçları, katılım payları, otopark katılım payı ve ücretlerden muaf olup olmadığı hk.16 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-705-46-15
Resmi pul bedelinin KDV\\\'ye tabi olup olmadığı hk.16 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-701-169-17
Yağmurlama ek ve parçaları, damla sulama ek ve parçaları, damla sulama ana hat boruları ve fıskiye ürünleri tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.20 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-271
Kiralanan işyerinin bir bölümünün başka bir kişiye kiraya verilmesi hk.20 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-272
Kiralanan işyerinin bir bölümünün başka bir kişiye kiraya verilmesi hk.20 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-272
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında teslim edilecek konutlarda KDV oranı hk.21 Temmuz 2010B.07.4.DEF.0.51.10.00-001.03-6
Bakanlar Kurulu Kararıyla kamu yararına çalışan dernek statüsünde olan Derneğinizin yaptıracağı öğrenci yurdunun bina inşaat harcından istisna olup olmadığı hk.21 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.31.15.01-HRÇ-5-05-6
Döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi istisnası hk.21 Temmuz 2010B.07.4.DEF.0.03.10.00-03 DAMGA-4
Yapım sözleşmesinin devrine ilişkin düzenlenen sözleşmenin damga vergisi hk.22 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG:1227-498
Nev\\\\\\\'i değişikliği işlemlerinde damga vergisi hk.22 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1307-500
Taşınmaz mal alımında kooperatifin tapu harcı istisnası hk.22 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-HARÇ-ÖZE-06-143
İndirimli orana tabi işlemler kapsamındaki 2005,2006,2007 ve 2008 dönemi iade talepleri hk.22 Temmuz 2010B.07.4.DEF.0.52.10.00-005-3
Yanarak hurda haline geldiğine ilişkin mahkeme kararı bulunan taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin söz konusu mahkeme kararına istinaden terkin edilip edilemeyeceği hk.22 Temmuz 2010B.07.4.DEF.0.40.10.00-012-3
Sahte kimlik belgesine istinaden düzenlenen noter satış senedinin mahkeme kararıyla iptal edilmesi neticesinde taşıtın sahibine geri verilmesi hk.23 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-MTV:8.MD-2010-5-501
Vakıf üniversitesi adına kayıt ve tescilli taşıtların, motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu; Trafo, jeneratör, asansör, klima gibi sistemler ile araçların üniversite tarafından piyasadan temininin KDV ye tabi olacağı ancak, söz konusu ürünlerin üniversiteye bedelsiz olarak tesliminin KDV Kanununun 17/2-b maddesine göre KDV den istisna olduğu; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı liste kapsamında yer alan malların üniversiteler tarafından ilk iktisabının ÖTV’ye tabi olduğu hk.23 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-293-19
Kamu yararına faaliyet gösteren bir dernek olduğu belirilten cemiyet adına kayıt ve tescilli taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olmayacağı hk.23 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-MTV-2010/2-38
Genel bütçeli kamu idarelerine ait gayrimenkullerin cins değişikliği işlemlerinde tapu harcı aranılmayacağı hk.23 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.42.16.02-HARÇ-2-421-18
Boşanma sonucunda eşler arası mal paylaşımına ilişkin tapu işlemlerinde harç uygulaması hk.23 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-HÇ:4.ST-2010-115-503
4081sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde karar ve ilam harcı muafiyeti/istisnası hk.23 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.45.15.01-HARÇ-63-1-18
İrtifak hakkı tesisinde tapu harcı muafiyeti hk.23 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-HÇ:59.M-2010-105-504
Noterde düzenlenen sözleşmenin damga vergisi ve noter harcı açısından kira sözleşmesi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.23 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.45.15.01-DVK-62-5-19
Temliknamelerde Harç ve Damga Vergisi alınıp alınmayacağı hk.24 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.21.15.01-dvk-2010/131-9
Vakıf adına irtifak hakkı tesis edilecek gayrimenkullere ilişkin olarak düzenlenecek irtifak hakkı sözleşmelerinin damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.26 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-281
Tapu kütüğünde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı kaydı bulunan I ve II nci grup olarak gruplandırılmış gayrimenkuller ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olan ve üzerlerine kesin yapılanma yasağı getirilen taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının onarım ve restorasyonu ile ilgili işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara damga vergisi ve harç istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hk.26 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-279
Uçak kiralama sözleşmesinin döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve Harç istisnası uygulaması Hakkında Tebliğe göre damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.26 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-280
Derneğe ait öğrenci yurt binasının emlak vergisinden muafiyeti hk.26 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.10.15.01-EMLAKV-2010/50.1-114-17
Kültür ve Tabiat Varlığının Emlak Vergisi hk.26 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-290
İpotek tesisi işleminde damga vergisi ve harç uygulaması hk.26 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-277
Yargı kararında işlemin muvazaalı olduğuna açıkça hükmedilmeyen ancak satışı iptal edilen taşınmazın muris adına tapuda tescil edilmesi işleminde alınacak harç oranı hk.26 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-278
Tasfiyesi sona ermiş ve ticaret sicilinde kaydı silinmiş bir şirketin ortağı olarak tapuda yapılacak tescil işleminin 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun kapsamında harca tabi olup olmadığı hk.26 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-276
Kısmı bölünme sonucunda ayni sermaye olarak konulacak gayrimenkullerin tapuya tesciline ilişkin harç ve damga vergisi uygulaması hk.26 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-275
Küçük sanayi sitesinde yaptırılan işyerilerin 2464 sayılı Kanunda yer alan harçlardan istisna olup olmadığı hk.26 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.38.15.01-HARÇ-20-277-27
Telekominikasyon şirketlerinin ana sözleşmlerinde belirtilen hizmetleri yerine getirirken tükettiği elektrik için elekterik ve havagazı tüketim vergisinin hangi oranda uygulanacağı hk.26 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-007.01-282
Sermaye şirketleri arasındaki birleşme sonucunda gerçekleştirilen gayrimenkul tevhidi işleminin harca tabi olup olmadığı hk.26 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/HK-19
Yurtdışında bulunan dövizin Türkiye\\\'ye getirilip özel fonda tutulup ilk genel kurulda sermayeye eklenmesi esnasında kanun kapsamında yapılması gerekenler hk.26 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.54.15.01-HARÇ-6
Şirket aktifine kayıtlı olan ancak şirket ürünlerini satan bakkal ve marketler tarafından kullanılan buzdolaplarının faydalı ömrü ve amortisman oranı hk.26 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-313-27
Tescil belgesinde belirtilen model yılından önceki yılda trafiğe çıkan taşıtın motorlu taşıtlar vergisinin hesaplanmasına esas teşkil eden krtiterlerden biri olan yaşının tespiti hk.27 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-MTV-2010/3-39
Kısmi bölünmenin Kurumlar Vergisi açısından değerlendirilmesi hk.27 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 19-283
Kredinin teminatına ilişkin İpotek tesisinin damga vergisi ve harç karşısındaki durumu hk.27 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-285
BSMV ve KKDF muafiyeti hk.27 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-KKDF--28
Yurt dışından vadeli akreditif ödeme yöntemine göre yapılan hammadde ithalatı üzerinden KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.27 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-73
KESİN İZİN TAAHHÜT SENEDİNİN NOTERDE ONAYLANMASI SIRASINDA DAMGA VERGİSİ VE HARÇ MUAFİYETİ27 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.20.15.01-8-MUK-2010-27-64
Sigorta sözleşmelerinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.27 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-Damga V. 2 /V-21-29
Özürlü ve çalışanın sahibi olduğu 200 m2’den küçük mesken için indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından faydalanması hk.28 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-288
İlköğretim Okulu Spor Salonu inşaatı için düzenlenen sözleşme ve alınan ihale kararının damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.28 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.59.15.01-DMG-70-2010-20
Müstakil ve daimi üst hakkı tesisinde tapu harcı hk.28 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-705-17-19
Elektrik aboneliği ve tesisatı bulunmayan ekmek satış büfelerinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.28 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.06.18.02-323100-7881-509
Taşıtın koltuk sayısındaki değişikliğin trafik tesciline işlendiği tarihi takip eden dönemin başından itibaren motorlu taşıtlar vergisinin yeni duruma göre ödenmesi hk.28 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.59.15.01-MTV-22-2010-19
İntifa hakkı sahibinin vefatı üzerine kurumülkiyet sahibine intikal eden intifa hakkının viv\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ye tabi olup olmayacağı hakkında28 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-005.01-287
Derneğe bağışlanan gayrimenkulün VİV\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ne tabi olmadığından, vakaıf tarafından viv beyannamesi verilip verilmeyeceği hk.28 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.42.16.02-VRS-2-554-21
Derneğe bağışlanan gayrimenkulün VİV\\\\\\\\\\\\\\\'ne tabi olmadığından, Vakıf tarafından viv beyannamesi verilip verilmeyeceği hk.28 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-005.01-289
Sermaye Piyasası aracı olan varantların gelir vergisi karşısındaki durumu hk.28 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-GVK-GEÇİCİ 67-30
Arsa üzerine yapılan dairelerin iktisap tarihinden başlayarak, dört yıl içinde topluca tek satış işlemi ile satılması halinde bu satıştan elde edilen kazanç değer artışı kazancı kapsamında olması hk.28 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.26.15.01-GVK 40-2/4-32
Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılacak çatı oluklarının tamir işinin Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı şartları topluca taşıması ve emtia alım satımında bulunmaması kaydıyla basit usule tabi olabileceği hk.28 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-37-5-508
Satışlarını Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenlemek suretiyle belgelendirmek zorunda olan mükelleflerin, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.28 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.26.15.02-ÖKC-65-2-33
Konut kredi faizinin % 50 hissesi olan eşin kira gelirinden gider olarak düşülemeyeceği hk.29 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-70-7-518
TOKİ'ye ödenen taksitlerde taksitlere uygulanan yeniden değerleme tutarlarının konut kredi faizi gibi değerlendirilemeyeceği hk.29 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-70-4-510
Çocuk oyun evi işletmeciliği faaliyetinde bulunan mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.29 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-293
Tavuk kümesi ve mütemmimleri için emlak vergisi muafiyeti hk.29 Temmuz 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-EVK-2010-4-41
Öğrenci yurdu inşaatı için ilgili belediyeden alınacak bina inşaat ruhsatının bina inşaat harcından istisna olup olmadığı hk.31 Temmuz 2010B.07.4.DEF.0.80.10.00-080-6-2
Ba ve Bs formlarının beyanında özel iletişim vergisinin katma değer vergisinin matrahına dahil edilmeyeceği hk.02 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.24-294
Şirkete ayni sermaye olarak konulacak taşınmazlara ilişkin tapuda yapılacak tescil işleminin harç ve damga vergisi hk.03 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.16.16.02-320.10.09-47
Akaryakıt pompalarından alınan Ö.K.C. Fişlerinin Ba-Bs formlarında bildirilmesi hk.03 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.20.15.02-vuk-mukteza 8-67
Afet konutları inşaatına ilişkin sözleşmede noter harcı hk.04 Ağustos 2010B.07.4.DEF.0.08.10.00-08-HARÇ-001-5
İktisadi kamu müessesesinin kurumlar vergisi muafiyeti hk.04 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-4-10-522
Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimlerine ilişkin KDV istisnasında, istisnanın başlangıç tarihi YTB nin alındığı tarih olup,vergi dairesinden alınan istisna yazısı tarihi YTB nin alındığı tarihten sonra olsa bile,belge kapsamında yapılan makina ve teçhizat alımlarının KDV den istisna olduğu hk.04 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-296
Tecil-terkin uygulamasında kullanılan EK:14 Bilgi formunun sehven kendisiyle aynı adı taşıyan bir başka firma adına düzenlemesi nedeniyle bu firmadan satın almak zorunda kalınan mallar için tecil-terkin uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.05 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 8-298
Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek para ile bunun dışındaki mal varlığının murisin son ikametgah adresinin tespit edilememesi durumunda beyannamenin Maliye Bakanlığı\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'nca tayin edilecek yer Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilmesi hk.09 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-VRS:4.MD.2010/44-526
Ba-Bs bildirim formlarının üçer aylık dönemler halinde verilemeyeceği hk.09 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-2010-74
Kutu yapıştırma işlemi için müşteriye giderken, araca sabitlenmiş bulunan mobil kutu yapıştırma makineleri için sevk irsaliyesi düzenlemeyeceği hk.09 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-2010-73
Üniversiteye bağlı fakülte ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması hk.09 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1306-531
Kamulaştırma bedellerinin hak sahiplerine ödenmesi sırasında düzenlenen kağıdın damga vergisi hk.09 Ağustos 2010B.07.4.DEF.0.02.10.00-D.V. 2010/2-1
Kurumlar Vergisi ve KDV mükellefiyeti olmayan Kooperatifin Form Ba ve Bs bildiriminde bulunup bulunmayacağı hk.10 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük.257-7988-533
Banka dekontu karşılığında ödenen kiranın Ba bildirim formuna dahil edileceği hk.10 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7973-535
Nihai tüketicilere yapılan ve belirlenen haddi aşan satışların Bs bildirim formunna dahil edilip, edilmeyeceği hk.10 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.06.18.02-32MÜK257-7994-534
Nihai tüketicilere yapılan ve belirlenen haddi aşan satışların Bs bildirim formunna dahil edilip, edilmeyeceği hk.11 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7991-538
Nihai tüketicilere yapılan ve belirlenen haddi aşan satışların Bs bildirim formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.11 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7992-537
Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatifin Ba ve Bs bildirim formu verme yükümlülüğünün bulunmayacağı hk.11 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.06.18.02-32mük257-7983-536
Hammadde alımında firmanın serbest bölgede olması halinde Ba formunun nasıl düzenleneceği hk.11 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.38.15.02-VUK-21-176-29
İzale-i şuyu yoluyla yapılan satışlarda tapu harcının matrahı olarak satın alınan hisse ihale bedelinin mi, toplam satış bedelinin mi alınacağı hk.11 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-705-9-20
30.04, 3821.00.00.00.00, 3822.00 tarife pozisyonlarında yer alan eşyaların Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürün mahiyetinde olanlarının ithali veya yurt içi teslimleri ile 3821.00.00.00.00 ve 3822.00 pozisyonlarında yer alan eşyaların beşeri tıbbi ürün mahiyetinde olmayanlarının ithali veya yurt içinde tesliminin %8 oranında KDV ye tabi olduğu hk.12 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3-2010-14028-25-544
Milli Eğitim Bakanlığının izni ve denetimine tabi olan motorlu taşıt sürücü kursu işletmeciliğinin, faaliyetine ilişkin olarak Vergi Usul Kanununda geçen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemesi şartıyla, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmadığı hk.12 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/VUK-21
Okul kantini kiralamasında gelir vergisi tevkifatı ve KDV uygulaması hk.12 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-858-30
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre çalışan yemekhanede, Kurum personeline yemek servisi hizmetinin sağlanması için Yemekhane Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından satın alınacak büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin tesliminde (1/2) oranında tevkifat yapılarak sorumlu sıfatıyla vergi dairesine ödenmesi gerektiği hk.13 Ağustos 2010B.07.4.DEF.0.18.10.00-kdv-12
Ayçiçeği çekirdeğinin sertifikasız tohumunun toptan tesliminin % 1,perakende tesliminin % 8; ayçiçeği, fiğ, şeker pancarı ve yoncanın sertifikalı tohumlarının ithal veya tesliminin % 1; trikale tohumunun sertifikalı ve sertifikasız olanlarının; şeker pancarının sertifikasız tohumunun; sertifikasız fiğ tohumunun; sertifikasız yonca tohumunun ithal veya teslimlerinin % 8 oranında KDV te tabi olduğu hk.17 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-301
Deniz taşıma aracı ithalinin Kanunun 13/a maddesi çerçevesinde KDV den istisna olduğu ancak, deniz taşıma aracının ana makina yedek parçalarının bu kapsamda yer almadığından KDV ye tabi olduğu ile söz konusu ana makina yedek parçaları ithalinin 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olması halinde KDV Kanununun 16/1-b maddesi uyarınca KDV den de istisna olacağı hk.17 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.16-302
Kooperatifin ... a iz bedelle devredeceği elektrik trafosu tesliminde KDV hesaplanmasına gerek bulunmadığı hk.17 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/12-42
ÖTV ödenmek suretiyle satın alınan malın serbest bölgeye tesliminin ihracat teslimi olarak değerlendirilmeyeceği hk.17 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 8-306
Üç boyutlu sinema filmi gösteriminde kullanılacak projektörlerin ithalinin ÖTV\\\\\\\'ye tabi olacağı hk.17 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 01.MADDE GENEL-304
(I) sayılı listede yer alan malların ithalinde ÖTV mükellefiyetİ tesis edilmesi ve beyanname verme zorunluluğu17 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 8-303
15 Aralık 2009-14 Ocak 2010 ücret ödemelerinin hangi yıl vergi matrahına dahil edileceği hk.19 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.33-75
Kiralanan dükkanın Ba formunda belirlenen hadleri aştığı takdirde dahil edileceği, gecikme zammının dahil edilmesine gerek olmadığı hk.19 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.41.15.02-190-3-44
Faktoring şirketlerine ödenen banka masrafınin Ba formunda bildirilmesi, BSMV\\\'nin Ba bildirim formuna dahil edilmeyeceğiz hk.20 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-308
Finansal kiralama şirketince kiralanan ekipmana ilişkin sigorta poliçe bilgilerinin Form Ba ile bildirileceği hk.20 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-307
Basit usule tabi mükellefin taksi durağına bağlı çalışması halinde mükellefiyet durumu hk.20 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 37-309
İş modelinin değiştirilmesine karşılık yapılan ödemenin KDV’ye tabi olması hk.20 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-310
“Eğitim Kurumu” yetki belgesi almaya hak kazananlara verilecek eğitim hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı hk.20 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-2-21
Atık değerlendirme işiyle uğraşan mükelleflere hurda akülerin, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılmayacak halde olması kaydıyla, teslimlerinin KDV den istisna olduğu hk.24 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-48-49
5811 sayılı Kanun kapsamında beyan edilen varlıkların mahsuba konu edilmesi hk.25 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-327
İndirimli Oranda KDV İadesi hk.26 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4/2010-14029-05/-557
Belediyeden takas yoluyla edinilen taşınmazların iktisap tarihinin belirlenmesi hk.26 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK mük.80-329
Kadrolu olarak çalıştığı firma dışında internet üzerinden tercüme hizmeti verilmesi durumunda ne şekilde vergilendirileceği hk.26 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 65-334
Orkestrada birkaç kez görev alıp yapılan ödemeler arızi serbest meslek kazancı niteliğinde olup Gelir Vergisi Kanununun 94/2-b maddesi uyarınca tevkifat yapılmak suretiyle vergilenmesi hk.26 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 65-331
Tasfiye dönemi beyannamelerinin internet ortamında verilemeyeceği hk.26 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-70-51
ÖTV istisnasından yararlanılarak iktisap edilen aracın veraset yoluyla varislere intikal ettirildikten sonra 3. kişilere satışında ÖTV ve KDV uygulaması hk.31 Ağustos 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV.7-338
Seyahat acenteliği faaliyeti dolayısıyla aldıkları Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesine istinaden damga vergisinden istisna olup olmadıkları hakkında31 Ağustos 2010B.07.1.GİB.0.02.62/6234-228/82188
Üniversiteye yapılan nakdi ve ayni bağışların indirim konusu yapılması hk.07 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-83
Şirket ortak ve müdürlerinin korunması hizmeti karşılığında İl Emniyet Müdürlüğüne ödenecek tutarların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.13 Eylül 2010B.07.4.DEF.0.53.10.00-KVK-23-7
İade edilmesi gereken kurumlar vergisi ve geçici vergi tutarlarının muhtasar beyannamesinden mahsup edilmesi sonucu vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektirip gerektirmediği hk.14 Eylül 2010B.07.4.DEF.0.14.10.00-KVK/70/-16
Merkezi ABD'de bulunan tedarikçi olarak adlandırdığınız A şirketi ile şirketiniz arasında tarihi belirtilmeyen bir sözleşme imzalanacağı, söz konusu sözleşme imzalanırsa A Şirketi tarafından, şirketinizin talebi doğrultusunda Türkiye\\\'nin ulusal sınırları dâhilindeki ve/veya haricindeki herhangi bir coğrafi alanın yüksek çözünürlüklü uydu verisi niteliği taşıyan görüntülerinin ticari satışa sunulmak amacıyla sağlanacağı ve şirketinizin de bu ham veya işlenmiş görüntüleri Türkiye\\\'deki muhtelif müşterilere satacağı belirtilerek; A şirketine yapılacak ödemeler üzerinden Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30 uncu maddesine göre kurumlar vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ya da başka bir şekilde vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hk.14 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-30-25-571
Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılan Ar-Ge faaliyetine yönelik alınan hibelerin vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hk.15 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-10-1-572
Muhtelif mensucat ürünlerinin KDV oranı hk.15 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-33
Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı yolcu motorlarının satışından elde edilen kazancın gelir vergisinden istisna kapsamında değerlendirileceği hk.15 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 37-345
Her şube için ayrı muhtasar beyanname verilmesi yerine, tek bir muhtasar beyanname düzenlenerek genel müdürlüğün bağlı bulunduğu vergi dairesine verilmesi hk.15 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-GVK-98-32
Sermayeye ilave edilen enflasyon düzeltme farklarının ve geçmiş yıl karlarının öncelikle kurumlar vergisine tabi tutulup, sonrasında dağıtılan kazancın kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacağı hk.15 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.20.15.01-31-MUK-2010-44-79
Zamanaşımına uğramış kağıdın Mahkemeye ibrazı üzerine yapılacak tarhiyat hk.16 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1153-580
Faaliyet Ruhsatının süresinin uzatılması durumunda gelir vergisi istisnası durumu hk.16 Eylül 20104.35.16.01-176200-85
Kira ödemesi yapılmadığı halde stopaj kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.16 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-35-576
Şirket ortağından bedelsiz işyeri kiralanması hk.16 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2010/6-47
Yağmurlama ve damlama sulama sistemlerinin ve sistem parçalarının GTİP numaraları itibariyle KDV oranı hk.16 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-608-28
3003 ve 9027 GTİP numarasında yer alan ürünlerin ithali ve tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.16 Eylül 2010B.07.1.GİB.04.99.16.-35
GTİP numaraları itibariyle reaktiflere ait kitlerin tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.16 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.63.15.01-015-7
İharç kayıtlı mal teslim alanların yapmış oldukları giderler için yüklendikleri KDV\\\'nin iade talebi hk.16 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/12-36
Uçuş simülatörlerinin ithalinde KDV istisnası hk.16 Eylül 2010B.07.4.DEF.0.32.10.00-08-2
Özürlülerin kullanımı için üretilse de özürlü olmayanlar tarafından da kullanılması mümkün bulunan asansör teslimlerinin KDV den istisna olmayacağı hk.16 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53/2-17-38
Kooperatife ait gayrimenkulün satışının kurumlar vergisi muafiyeti açısından değerlendirilmesi hk.16 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-4-14-578
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında resmi daire ile Tarım Kredi Kooperatifi arasında düzenlenen hibe sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.16 Eylül 2010B.07.4.DEF.0.40.10.00-009-6
Nev\\\\\\\'i değişikliği nedeniyle düzenlenecek kağıtlara ait damga vergisi hk.16 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1302-581
Anaokulu yapım işi ile ilgili olarak düzenlenen kağıtların 202 sayılı Kanun uyarınca damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.16 Eylül 2010B.07.4.DEF.0.32.10.00-2010-11-1
Kalkınma Ajansı\\\\\\\'nın mal ve hizmet alımları nedeniyle yaptığı hakediş ödemelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.16 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1448-579
775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında kooperatifie tahsis edilen arsa ile ilgili olarak tapuda yapılacak ifraz işleminde tapu harcı hk.16 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.26.15.01-63-2-2-37
775 sayılı Kanunun 33. maddesi hükmü gereği damga ve harç muafiyeti hk.16 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-775 SK. 33. MD. 2010/54-577
2982 sayılı Kanun kapsamında inşa edilen gayrimenkulün cins tashihi işleminde harç aranılıp aranılmayacağı hk.16 Eylül 2010B.07.4.DEF.0.14.10.00-HK/670/-17
Bakanlar Kurulunca kamuya yararlı dernek kapsamına alınan Derneklerin tapu işlemlerinde harç uygulaması hk.16 Eylül 2010B.07.4.DEF.0.24.10.00-Tapu Harcı 2010-4
Kooperatif adına alınacak silah bulundurma ruhsatına ilişkin harç uygulaması hk.17 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.21.15.01-HK-2010/35-10
Kredi ile tedarik edilen makine ve teçhizatın teferruat olarak tapu siciline kayıt işlemi sırasında harç alınması hk.17 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-87
Otomobil Kiralama Filo Yönetimi Hizmet Sözleşmesinin damga vergisi oranı hk.17 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-349
Resmi daire tarafından Toplum Yararına Çalışma Projesi (İŞ-KUR) kapsamında istihdam edilen çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek aylık sigorta pirim bildirgeleri ve vergi dairesine verilecek olan muhtasar beyannamelerin damga vergisinden muaf olup olmadığı hk.17 Eylül 2010B.07.4.DEF.0.18.10.00-DV-3-14
Otomobil Kiralama Filo Yönetimi Hizmet Sözleşmesinin damga vergisi oranı hk.17 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-349
TOKİ tarafından yaptırılan yapılardan katılım payı alınması hk.17 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-Bel. Gel.-36
Tavuk çiftliklerinin bina inşaat harcı ve imarla ilgili harçlardarn muaf tutulması hk.17 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.54.15.01-138-2010-2-8
Düğün yemeği hizmetinde uygulanacak KDV oranı hk.17 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-862-31
%60 oranında İşitme kaybı ve Konuşma bozukluğu olan özürlünün araç alışının bizzat malul kişinin sakatlığına uygun özel tertibatlı hale getirilerek tescil ettirilmesi halinde ÖTV den muaf olması hk.17 Eylül 2010B.07.4.DEF.0.65.10.00-ÖTV-3
Ecrimisil ödemelerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilmesi hk.20 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-356
Yurtdışında yapılan inşaat işine ek olarak malzeme tedarik ve ihracatı karşılığında sağlanan kazançların kurumlar vergisi istisnasından yararlanamayacağı hk.20 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-5-12-585
Bakanlar Kurulunca kamuya yararlı dernek kapsamına alınan Derneğin ayni hak iktisabında harç uygulaması hk.20 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.42.16.02-HARÇ-2/485--29
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescilli taşınmaz kültür varlığı niteliğini haiz gayrimenkulün satışında tapu harcı alınıp alınmayacağı hk.20 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-360
İşletmenizin aktifindeki taşınmazı satmanız durumunda, Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e maddesi ile KDV Kanununun 17/4-r maddesi hükümlerinin uygulanmasının mümkün olup olmadığı hk.22 Eylül 2010B.07.4.DEF.0.68.10.00-068KVK/2010-17
Şirket çalışanı öğrenciye verilen burslarda damga vergisi uygulaması hk.22 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 9-362
Kendi arsası üzerinde özel inşaat yapılması durumunda inşaata ilişkin gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmesinin gerekip gerekmediği hk.22 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 37-363
Fiili ihracatın bir sonraki aya sarkması halinde ihracat bedellerinin hangi dönem kazancına dahil edileceği hk.22 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-364
İşyerinde kullanılan, ancak başkası adına kayıtlı olan su, elektrik, telefon vb. faturalara ödenen giderlerle ilgili olarak yüklenilen vergilerin indirim konusu yapılabileceği hk.23 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.30-369
Organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğinden devralınacak gayrimenkule ilişkin tapu harcı uygulaması hk.23 Eylül 2010B.07.4.DEF.0.43.10.00-4799/2779-6
Plastik ya da kauçuktan mamul her nevi eldivenin ithali ve yurt içinde teslimlerinde %8 KDV uygulanacağı hk.23 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-373
Kromlu derinin ithalinde ve yurtiçi tesliminde %8 KDV oranı uygulanacağı hk.23 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-372
Nakden iade edilebilir aşamaya gelmeyen indirimli orana tabi işlemden doğan KDV iade alacağının üçüncü kişilere temlik edilemeyeceği hk.23 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-374
Henüz millileşmemiş malların satışından sonra oluşan fiyat farkında KDV istisnası hk.23 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.24-370
Sürücü Kursu açma belgesinde harç uygulaması hk.24 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-HÇ-8.ST-2010-117-598
Lise müdürlüğü olarak 1984 yılında yaptırılan okul lojmanının tapuda yapılacak cins değişikliği işlemi sırasında doğacak harçtan muafiyeti hk.24 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-HÇ:59.MD-2010-118-597
Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin üyelerinden satın aldığı ürünleri işlemeden satması halinde kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabileceği hk.24 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.07.16.01-KVK.ÖZ.2010.24.-87
Fabrika ve iş yerlerinde çalışan personele verilen ilk yardım ve iş güvenliği eğitimi, iş ve işçi sağlığı, işyeri hekimliği eğitiminde %18 oranında KDV uygulanacağı hk.27 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.16.16.02-KDV-300-55
Yersiz ödenen KDV'nin iadesi hk.27 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-36-56
Serbest meslek faaliyeti nedeniyle müşteriler ile yapılan sözleşmelere ait damga vergisinin serbest meslek kazancından indirilmesi hk.27 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-65-8-605
İlk iktisabı kapalı kasa kamyonet olarak yapılan bir araca koltuk montesi yapılarak 17+1 yeni bir araca dönüştürülmesinde ÖTV farkı aranılıp aranılmayacağı hk.27 Eylül 2010B.07.4.DEF.0.14.10.00-ÖTV/870/-18
ÖTV Kanununun 7/2. maddesinde yer alan sakatlık istisnasından faydalanılarak iktisap edilen bir aracın, sahibinin vefatı halinde, varislerine devrinde ÖTV ödenip ödemeyeceği hk.28 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-ÖTV:7-6-609
Sağ koldaki sakatlık nedeniyle %60 oranında sakatlığı bulunanların araç alımında ÖTV istisnası uygulaması hk.28 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-2010/ÖTV-7-11-610
Adi ortaklık hisse devrinde ÖTV uygulaması hk.28 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.59.15.01-ÖTV-47-2010-23
Bilirkişi faaliyeti nedeniyle farklı hukuk mahkemelerinden elde edilen ücretlerin Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan beyan sınırını aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edilmesi hk.28 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-61-4-607
Kullanılmış eşya alım satımı yapan mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.28 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.20.15.02-ökc-mukteza 1-89
Özürlülere yönelik eğitimleri ve günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç gereç ve özel bilgisayar programı teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hk.28 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-377
Mesken nitelikli bağımsız bölümün satışında KDV oranı hk.28 Eylül 2010B.07.4.DEF.0.03.10.00-003.KDV.740-7
Yetkili tahsilat şubelerinde birimler adına kredi kartı ile yapılan satışlardan alınan bedellerin KDV Beyannamesinin 45 nolu satırında gösterilmesi gerektiği hk.28 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14001-10--608
Et teslimlerinde ½ oranında tevkifata tabi tutulması gerektiği hk.29 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14009-12/-612
Yurtdışında mukim firmadan satın alınan ve üzerinde değişiklikler yapılacağı belirtilen bilgisayar programı için ödenen bedel üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılamayacağı hk.29 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-30-37
Yurtdışında otoyol projesinin yapımı ile ilgili olarak yapılan yol çizgi ve levha işaretleme işinden elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı hk.29 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-378
Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin istisnadan yararlanması hk.29 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-5-8-611
Banka tarafından kullandırılan kredinin tahsili amacıyla icrada ve tapuda yapılacak işlemlerden harç aranılmayacağı hk.29 Eylül 2010B.07.4.DEF.0.28.10.00-047-1-7
Yenilenen irtifak hakkı sözleşmesi uyarınca tapuda yapılacak işlemlerde alınacak harç hk.29 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-HARÇ-2010/2-50
İş merkezinde çalıştırılacak hizmetliye ödenecek ücretlerin gelir vergisi ve damga vergisine tabi olup olmadığı hk.29 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-90
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Kazanç İstisnası hk.30 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-721-2-23
Damlama ve yağmurlama sulama sistemleri ile damlama sulama boruları için uygulanacak KDV oranı hk.30 Eylül 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-9-24
Konaklama hizmeti vermek üzere yetkili makamlardan alınmış bir ruhsata sahip olmayan şirketin aktifinde kayıtlı bina içerisinde bulunan dayalı döşeli dairelerin günlük, haftalık, aylık olarak kiraya verilmesinin geceleme hizmeti kapsamında değerlendirilerek bu kiralamalara genel oranda KDV uygulanması hk.01 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.28-395
Elek bezi tesliminde %8 oranında KDV oranı uygulanacağı hk.01 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-92
İndirimli oranda KDV uygulanarak teslim edilen konutlarla ilgili olarak yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen vergilerin Kanunun 29/2 nci maddesine göre yılı içerisinde mahsuben yılı içerisinde mahsuben iade edilemeyen kısmının da izleyen yılda nakden veya mahsuben iadesinin mümkün bulunduğu hk.01 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.G.15-393
Muafiyet kapsamında bulunulan dönemlere ilişkin zararların kooperatifin mükellef olduğu dönem karlarından mahsup edilmemesi hk.02 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.09.15.01-2.2010.3/KVK.9.MD.-3
Geçmiş Dönemlere Ait Bağ-kur Prim Ödemeleri hangi yıla ait olduğuna bakılmaksızın gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebileceği hk.02 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.09.15.01-3.2010.7.GVK.89.Md.-2
%90 özrü bulunan şahsın özürlü raporunun 2 yıl süreli olmasının ÖTV istisnası uygulanmasına engel teşkil etmediği hk.05 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.67.15.01-2010-ÖTV-7-14
Yapım işi sözleşmesine istinaden yapılan hakediş ödemesinden kdv tevkifatı yapılmasına gerek bulunmadığı hk.05 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-9-38
Faaliyetiniz kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olmadığından binek otoya ait KDV\\\'nin indirim konusu yapılamayacağı hk.06 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010/14028-34-620
Tasfiye halindeki şirkete ait iştirak hisselerinin elden çıkarılmasında, satışdan doğan zararın kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.06 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-399
İhtirazi kayıtla KDV düzeltme beyannameleri verdiği ve beyan ettiği dönemleri dava konusu yaptığı belirtilerek düzeltme beyannamelerine istinaden yapılan tarhiyatlar ile ilgili olarak anılan Kanunun mahsup hükümlerinden yararlanıp yararlanılamayacağı hk.06 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-398
KDV Kanununun 29/2. maddesi gereğince yüklenilen vergilerin iadesi hk.07 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1267/-19
İcra yolu ile satışa konu binek araçların %1, diğer araçların %18 KDV ye tabi olması gerektiği hk.07 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1269/-20
Yıllara sari inşaat işi kapsamında alt yüklenicilere (taşeronlara) yaptırılan işler karşılığında yapılan ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.07 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.67.15.01-2010-GVK-94-KVK-15-15
Aktife kaydedilen ancak hukuken sahibi olunmayan aracın gerçek sahibine iadesinde 1 No.lu KDV Beyannamesinin 30 uncu satırında08 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-404
Yurt dışından getirilen varlıkların deftere kaydı ve altı ay içinde sermayeye ilavesinin ihtiyari olup olmadığı hk.08 Ekim 2010B.07.4.DEF.0.72.10.00-5811 sayılı yasa-2
2004 dönem zararının 2005 dönem beyannamesinde yazılmamış olması nedeniyle sözü edilen zarar tutarından feragat edildiğinin kabul edilmesi, dolayısıyla ilgili zarar tutarının 2006 beyannamesinde mahsup edilmemesi gerektiğinin bildirildiği belirtilerek, 2004 hesap dönemi zararının 2006 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesinde mahsup edilip edilemeyeceği hk.11 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 9-405
Kooperatifin mahkeme kararına göre aldığı tazminatların ortaklara dağıtılması halinde kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edileceği ve kar dağıtımı nedeniyle tevkifat yapılacağı hk.11 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 4-418
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmının kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabileceği hk.11 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 10-411
İhtilaflı olmayan yerin ifrazı sırasında tapuda yapılacak işlemden harç alınması hk.11 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.54.15.01-129-2010-13-10
Taşınmaz kiralanmasında vergi tevkifatı hk.11 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 15-410
5084 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi stopaj teşviki ve asgari geçim indirimi uygulaması hk.11 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-409
ÖTV Kanununun 7/2. maddesindeki istisnadan yararlanılarak ilk iktisabı yapılan aracın beş yıl geçmeden ya da geçtikten sonra satılabilmesi hk.12 Ekim 2010B.07.4.DEF.0.43.10.00-5050/2895-8
Değer artış kazancının hesaplanması hk.12 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-Mük.80-8-636
Sulama tesisatı işinin yıllara sari inşaat işi kapsamında değerlendirilmesi hk.12 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 42-419
Tavan ücretini aşan sosyal güvenlik priminin iadesi sırasında tevkifat yapılmadığı için ücret kabul edilerek yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerektiği hk.12 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.26.15.01-GVK 40-2/7--48
Müştereken sahip olunan taşınmaz ile ilgili tapuda yapılacak işlemlerde harç uygulaması hk.13 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-H-1960-44
Verilen hizmet karşılığı elde edilen kazancın gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilmesi nedeniyle %20 oranında vergi kesintisi yapılarak kazancın gayrimenkul sermaye iradı olmayıp kurum kazancı olması nedeniyle anılan vergi kesintisinin yapılıp yapılamayacağı hk.14 Ekim 2010B.07.4.DEF.0.02.10.00-2010/3-3
Dar mükellef kişinin yurt dışından internet aracılığıyla Türkiye'de hediyelik eşya satışı yapması hk.14 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-37-25-638
Dar mükellef kişinin yurt dışından internet aracılığıyla Türkiye'de hediyelik eşya satışı yapması hk.14 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-37-25-638
Dar mükellef kişinin yurt dışından internet aracılığıyla Türkiye'de hediyelik eşya satışı yapması hk.14 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-37-25-638
Teknoloji geliştirme bölgelerinde elde edilen kazançlara ve bölgede çalışan personele ödenen ücretlere ilişkin istisna uygulaması hk.15 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.16.16.01-KV-10-23-58
Bankalardan vadeli işlem ve opsiyon işlemi gerçekleştirdiği belirtilerek zarar ettiği dönemlere ait yapılan stopaj kesintilerinin iadesinin yapılabileceği hk.18 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-GEÇ-67-1-643
Burslu öğrencilerin asgari geçim indiriminden yararlanabileceği hk.18 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 32-427
Bakımevine ödenen konaklama bedelinin gayrimenkul sermaye iradının tespitinde gider olarak gösterilemeyeceği hk.18 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 74-435
Bilirkişi faaliyetinin serbest meslek faaliyeti kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile söz konusu faaliyet nedeniyle farklı hukuk mahkemelerinden elde edilen ücretlerin Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan beyan sınırını aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edilmesi hk.18 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 86-443
Büyükşehir belediye sınırları içinde Web tasarımı ve kartuş dolumu yapanların basit usulde vergilendirilmeyeceği hk.18 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 46-441
Satışı gerçekleştirilen aracın 4077 sayılı Kanun hükümlerine göre iade edilmesinde belge düzeni ve KDV indirimi hk.18 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/15-51
Damlama ve yağmurlama sulama sistemlerinde uygulanacak KDV oranı hk.19 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010/63-98
Sağlık Bakanlığına bağlı Aile Hekimliği kurumlarına verilecek temizlik hizmetlerinin tevkifata tabi olup olmadığı hk.20 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.54.15.01-KDV-11
Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren kreş ve konuk evininde verilen hizmetlerin KDV ye tabi olduğu ile KDV mükellefiyetinin tesisi edilmesi hk.20 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-14-199
Devir işlemlerinin harçtan muaf olması hk.20 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.20.15.01-37-MUK-2010-68-100
TOKİ tarafından ihalesi yapılan ve iş ortaklığı uhdesinde kalan işe ilişkin olarak taşeronlara yaptırılacak işler nedeniyle düzenlenecek sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.20 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG:1319-650
Belli parayı içermeyen Taahhütnamenin harç ve damga vergisi hk.20 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.21.15.01-HK-2010/33-12
Fiyat farkı ve süre uzatımlarında damga vergisi uygulaması hk.20 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-170-652
Site yöneticisine ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna olmadığı hk.20 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 61-451
İntifa hakkı bedelinin vergilendirilmesi hk.20 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-70-6-644
87.04.21.91.00.00 GTİP numarasında yer alan araçların firmanızca teslimi sırasında uygulanacak ÖTV oranı hk.20 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 2.MADDE-450
2009/Ocak ayında memuriyetten çıkarılan, 2010/Nisan ayında mahkeme kararı ile görevine dönen şahsa 2010 yılında yapılacak maaş ödemelerinde gelir vergisi dilimi ve damga vergisi hk.21 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.38.15.01-GV-20-482-32
Tapuda arsa sahibi adına kayıtlı olmakla birlikte kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre müteaahhide ait dairelerin satışı durumunda arsa sahibi adına vergileme yapılıp yapılmayacağı hk.21 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-09-GVK-37-51-657
Vakıf Üniversitesinin Muhtasar, KDV, Aylık Prim Bildirgeleri ve benzeri beyannameler için ödenen damga vergilerinden muaf olup olmadığı hk.21 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-41-12
Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü tarafından vergi dairesine verilecek olan vergi beyannamelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.21 Ekim 2010B.07.4.DEF.0.78.10.00-2010-DV-8-10
Belediye Birliği tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek sigorta prim bildirgeleri ile vergi dairesine verilecek beyannamelerin damga vergisine tabi olup olmadığı ve damga vergisine tabi diğer muamelelerden dolayı Birliğin muaf olup olmadığı ile kişi ve kurumlara fatura-belge karşılığı yapılan ödemelerden damga vergisi kesilip kesilmeyeceği hk.21 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010/DVK:9-2-12
Tecil-terkin uygulamasından yararlanmak için sanayi sicil belgesinde yapılacak düzeltmeler hk.21 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14011-07--655
Meslek Y.O. Yapılan Bilgisayar Teslimlerinin KDV Tevkifatına Tabi Olacağı hk.22 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14009-05-662
Vakfın kuruluş işlemlerinde düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hk.22 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-458
Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde yapılacak iş nedeniyle düzenlenecek kesin izin taahhüt senedinin damga vergisi hk.22 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/DV-1-33
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen sözleşmelerin damga vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hk.22 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-459
Kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmeyen geçmiş yıl zararlarının mahsubunun yapılıp yapılmayacağı hk.22 Ekim 2010B.07.4.DEF.0.14.10.00-KVK/70/2-19
Genel Kurul Kararı ile şirket yönetimine seçilen ve bölgedeki şube işyerinde çalışan yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin 3218 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi istisnasından yararlanıp yararlanmayacağı hk.22 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.16.16.01-GV-10-46-60
Resim ve El sanatları yapan kişinin Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesinde belirtilen Serbest Meslek Kazanç istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.22 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/GVK-8-32
Seramik-Taş ve Ağaç takı çalışmaları yapan kişinin Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesinde belirtilen Serbest Meslek Kazanç istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.22 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/GVK-6-30
Harcırah Kanunu kapsamında çalışanlara yapılan konaklama ve gündelik ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında değerlendirilmesi hk.25 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-GVK-2010/6-54
İş Güvenliği Uzmanlığı faaliyetinin vergilendirilmesi hk.25 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-GVK-2010/10-55
Eşe ait aracın giderleri ile vakıf üniversitesinde okuyan oğlunun eğitim giderlerinin yıllık beyannamede indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.25 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-GVK-2010/5-56
Kooperatifin üye aidatlarının değerlendirilmesi sonucu elde edilen gelirlerin ortaklara dağıtılması ve sigortacılık faaliyetiyle uğraşılması nedeniyle muafiyetten yararlanamayacağı hk.25 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 4-463
Kooperatifin şirkete ortak olması halinde muafiyetten yararlanamayacağı hk.25 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-721-5-26
Hazır beton teslimi işinin yıllara sari olarak değerlendirilemeyeceği hk.25 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-GVK-42-42
İntifa hakkı tesisi karşılığı inşa edilen gayrimenkule ilişkin cins tashihi işleminde tapu harcı hk.25 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-HARÇ-2010/1-53
Gazi olan kişilerden ana, baba, eş ve çocuklara intikal eden silahlar için ruhsat harcı alınması hk.25 Ekim 2010B.07.4.DEF.0.19.10.00-Rh-2010-1-5
Kısmi bölünme işlemi devam eden şirket aktifinde kayıtlı Otel Binasının devir alan şirkete ayni sermaye olarak konulması işleminde tapu harcı istisnası hk.26 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.07.16.02-DH-2010-31-99
2 inci sınıf orduevinin damga vergisinden muaf olup olmadığı hk.26 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.45.15.01-DVK-62-7-22
Uzlaşmanın sağlanamaması durumunda 5811 sayılı kanun hükümlerinden yararlanılarak mahsup yapılıp yapılmayacağı hk.26 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-724-1-27
Tarımda kullanılan sulama sistemlerine uygulanacak KDV oranı hk.26 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-1729-KDV-46
Toptancı hallerinden temin edilen taze sebze ve meyvelerin Askeri Kantinler Koordinasyonuna ait kantinlere satışında KDV oranı hk.26 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-1377-KDV-45
Ticari Kazanç mükellefi olan bir kişinin bu faaliyetinin yanı sıra roman çeviri işi de yapması halinde, roman çeviri çalışmasının Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesinde belirtilen istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile belge düzeninin nasıl olacağı hk.26 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-98
Bina vergisi bildirimin geç verilmesinden dolayı kesilecek ceza ve geçici emlak vergisi muafiyetin uygulanıp uygulanamayacağı ile binanın gireceği sınıf hk.27 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-EVK-2010-3-58
Sendikaya ait tesislerde sadece maliyeti karşılayacak bir bedel karşılığında olsa dahi verilecek konaklama hizmetine ilişkin KDV uygulaması hk.27 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.06.18.02-32172-7878-676
Vakıf iktisadi işletme karlarının vakfa aktarımında Gelir vergisi tevkifatı hk.27 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KVK-ÖZE-09-200
Meslek odalarının vergi uygulamalarında dernek olarak değerlendirileceği hk.27 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.07.16.01-KVK.2010.21-100
Okullara yapılan bilgisayar ve donanım teslim ve hizmetlerinin Katma Değer Vergisinden istisna olduğu ancak indirimle giderilemeyen vergilerin iade edilmeyeceği hk.28 Ekim 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-701-153-30
GTİP numaraları itibariyle reaktiflere ait kitlerin tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.01 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.25.15.01-2010-KDV-1832-5-15
Elektrik Trafosunun Bedelsiz Devrinde KDV hk.01 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV.15-14
Belediye adına kayıtlı gayrimenkullerin ticari nitelikli satışında KDV uygulaması hk.01 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010/14017-15-680
Sağlık Bakanlığınca ilaç fiyatlarında yapılan indirimlerin defterlere kaydedilme usulü hk.01 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.10.15.02-2010.VUK.127-858-24
Mükelleflerin stoklarında bulunan ilaçlara ilişkin Sağlık Bakanlığınca ilaç fiyatlarında yapılan indirimler nedeniyle stoklarda meydana gelen değer düşüklüğünün tespiti hk.01 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.10.15.02-2010.VUK.127-859-23
ÖTV\\xli ithal edilen malın yurt içinde ambalajlanarak tesliminde ÖTV uygulanıp uygulanmayacağı ile ÖTV\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ye tabi başkaca bir faaliyetin olmaması halinde ÖTV mükellefiyeti tesis ettirilmesine gerek bulunmaması hk.02 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 4.MADDE-483
Gelirin toplanması ve beyanı hk.02 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010/GVK:1-2/-13
Katma Değer Vergisi Oranı hk.02 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010/KDV-13-2-14
Fason olarak yapılan taş baskı işinde KDV oranı hk.02 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010/71-105
Konut olarak kiralanan bir yerin tekrar işyeri olarak kiraya verilmesi durumunda kira ödemeleri üzerinden kimin adına tevkifat yapılacağı hk.03 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-41-681
18 yaşını doldurmuş ve ailesinden ayrı yaşayan bir kişinin gerçek usule tabi olan babasından ticari taksi satın alarak faaliyette bulunması halinde basit usulde vergilendirilebileceği hk.03 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-46-5-682
ATM konulmak üzere taşınmaz kiralaması işlemlerinin KDV sine tabi olup olmadığı hk.04 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/-34
İkamet edilen gayrimenkulun iş adresi olarak gösterilmesi sonucu bu gayrimenkul için yapılan kira ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılamayacağı hk.04 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.49-114
Sigortalı olarak çalıştırılan eş ve çocuk için yapılan ödemelerin ve perakende satış fişi ile belgelendirilen kırtasiye ve yemek giderlerinin indirim konusu yapılabileceği hk.04 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.45.15.02-VUK-27-9-9
Yurt dışından alınan eğitim hizmetinin serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilip tevkifata tabii tutulması ve sorumlu sıfatıyla KDV’ye tabi olması hk.04 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2/2010-14001-22-690
Yurt dışından alınan eğitim hizmetinin serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilip tevkifata tabii tutulması ve sorumlu sıfatıyla KDV’ye tabi olması hk.04 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2/2010-14001-22-690
Okul yapılmak üzere Hazineye devredilecek olan arsanın devir işlemi sırasında tapu harcının ne şekilde uygulanacağı hk.04 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-486
Derneğe okul yapımı için yapılacak bağışların, bağış yapan mükelleflerce indirim konusu yapılabilmesi için bağışın, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan derneklere makbuz karşılığında yapılması gerektiği hk.05 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 10-492
Kurumlar Vergisi mükellefinin kendi ürettiği zirai ürünleri ticaret borsasına tescilinde vergilendirme hk.05 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-487
Eğitim harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.05 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 89-491
Serbest Bölgede ücret istisnasının uygulanmasına ilişkin yurt dışı ihraç tarihinin belirlenmesi hk.05 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.07.16.01-KVK.ÖZ.2010.19.-118
Fason imalat kapsamında serbest bölgelerde üretilen ürünlerin %85 lik oranının hesaplanmasında dikkate alınmayacağı hk.05 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.07.16.01-KVK.201025-117
Yıllık gelir vergisi beyannamesinde iadesi gereken gelir vergisi alacağının şahsın kendisine ve 3. kişilere ait MTV, emlak vergisi vb. vergi borçlarına mahsup edilebileceği hk.05 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 121-490
Yıllık gelir vergisi beyannamesinde iadesi gereken gelir vergisi alacağının şahsın kendisine ve 3. kişilere ait MTV, emlak vergisi vb. vergi borçlarına mahsup edilebileceği hk.05 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 121-490
Dizi ve filmlere altyazı ve dublaj çevirisi faaliyetinin GVK nın 18 inci maddesi kapsamında değerlendirilmeyeceği hk.05 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 18-488
Şirket ortağı ve müdürü olan kişiye şirketin borcundan dolayı yurtdışı tahdidi uygulanması durumunda Türkiye'de kaldığı sürenin GVK 4. maddesinin 2. fıkrasındaki sürenin hesaplanmasında dikkate alınıp alınmayacağı hk.05 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 3-499
Mal tesliminden sonra düzenlenen ciro primi, aktivite primi, tediye primine uygulanacak KDV oranı hk.06 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-102
Derneğe bağlı olarak işletilen huzurevinde verilen hizmetlerin KDV\\\\\\\'den istisna olup olmadığı hk.08 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-505
Çocuk için Asgari geçim indirimi hesaplanmasının başlangıç zamanı hk.08 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.61.15.01-606-32-2010-46
Serbest Bölgede gelir vergisi stopaj teşvikinin iadesi için yapılacak başvuru ve YMM tasdik raporunungerektiği hk.08 Kasım 2010.4.35.16.01-176300-109
Mükellefiyet başlamadan önce meslek kuruluşlarına yapılan ödemelerin kazancın tespitinde indirim olarak dikkate alınmayacağı hk.08 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-65-11-696
Evli ve 35 yaşında olan bir kişinin, tuhafiyecilik faaliyeti nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen babası ile aynı türden faaliyette bulunması halinde basit usulde vergilendirilebileceği hk.09 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/GVK-1-35
Özürlü asansörlerinin tesliminin KDV'den istisna olup olmadığı hk.09 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-506
Kooperatifinizin üyelerine yaptığı zirai amaçlı su teslimlerinin katma değer vergisi ve kurumlar vergisine tabi olup olmadığı hk.09 Kasım 2010B.07.4.DEF.0.03.10.00-KVK.MUK.192-9
Bitirilen yıllara sari inşaat işinin yeni bir sözleşmeye istinaden tekrar başlanmasında, söz konusu işin yıllara sari inşaat işi olup olmadığı hk.09 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-42-10-698
Kısmi bölünme sonucu oluşan yeni şirketin hisse senetlerinin iktisap tarihi hk.10 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-19-1-699
Tevsi yatırım kapsamında bazı ünitelerin tamamlama vizesinden önce üretime başlaması halinde indirimli kurumlar vergisinden yararlanmaya ne zaman başlanacağı hk.10 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-32/A-46
Katma Değer Vergisinden istisna has altın bedellerinin Ba, Bs formlarında KDV dahil tutarlarıyla gösterileceği hk.10 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.99.55.01.0-VUK-MÜK.257-44
Ayakkabı yapımında kullanılan sarf malzemelerinin tabi olduğu KDV oranı hk.10 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-45
İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hk.11 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük.257-7930-712
Yurtdışında yapılan inşaat işi dolayısıyla Türkiye'den yapılan ödemelerden tevkifat yapılmayacağı hk.11 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-5-18-709
Gerçek kişilere yapılan kira ödemelerinde belirlenen haddin aşılması halinde Form Ba ile bildirilme zorunluluğunun bulunduğu hk.11 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 257-47
Ba formunda mal alımında bulunulan firmaların bilgilerinin ne şekilde girileceği hk.11 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.41.15.02-VUK.2010/1-64
Yurtdışında mukim tüzel kişiler adına açılacak hesaplarda vergi kimlik numarasının aranılacağı hk.11 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK.-48
Tüzel kişiliğin kendi ürettiği zirai ürünleri ticaret borsasına tescilinde vergilendirmesi hk.12 Kasım 2010B.07.4.DEF.0.05.10.00-2010/GA-15
Orman idaresine karşı yapılan hizmetler hk.12 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-720-55-31
Milli müsabakalara katılan amatör sporculara ödenen ücretlerin vergiden istisna olmadığı hk.12 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 23-526
KOBİ birleşmelerinde geçici olarak çalışan işçilerin istihdam şartının tespitinde dikkate alınmayacağı hk.12 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK-Geç.5-524
Bankaya ödeme talimatı verildiği halde bankanın yıl sonu yoğunluğu nedeniyle vade tarihinde ödemenin yapılamadığı durumda 5811 sayılı kanun hükümlerinden faydalanıp faydalanamayacağı hk.12 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-523
Kamu menfaatine yararlı derneğin Kanunun 17. maddesinde yer alan istisnalardan yararlanıp yararlanamayacağı hk.12 Kasım 2010B.07.4.DEF.0.56.10.00-B.07.4.DEF.0.56.10/-2
Taş parçalarını sökme ve toplama makinalarının KDV Oranı hk.12 Kasım 2010B.07.4.DEF.0.19.10.00-KDV-2010-28-6
Poşetlenerek satılan dergilerin tesliminde %18 oranında KDV uygulanacağı hk.12 Kasım 2010B.07.4.DEF.0.43.10.00-4081-7110-12
Tam bölünme işleminde bölünen şirkete ait taşınmazın devrinde tapu harcı muafiyeti hk.13 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-HÇ-:123.M-2010-133-716
1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kooperatifin kendi ihtiyacı için veya alacaklarının tahsili gayesiyle satın alacağı gayrimenkulün tapuya tescilinde harç uygulaması hk.13 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.46.15.01-B.07.1.GİB.4.46.15.0-7
Sulama kooparatifi ile Kamu Kuruluşu Arasında düzenlenecek sözleşmenin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.13 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010/DVK:9-2-16
Damga Vergisinin KDV hariç bedel üzerinden hesaplanacağı hk.14 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-625-718
Damga Vergisi14 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG:658-717
Kira Sözleşmelerinde damga vergisi hk.22 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1133-720
Kamu kurum ve kuruluşlarınca Belediyeye yapılan su faturaları ödemeleri nedeniyle düzenlenecek kağıtlar için damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.23 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.16.16.02-320.10.20-61
Yurtdışı uçuşlarında görevli uçuş ekibinden pasaport harcı tahsili hk.23 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-Harç 6 s.t.--50
Yurtdışı uçuşlarında görevli uçuş personelin pasaportlarında harç aranılıp aranılmayacağı hk.23 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-Harç (6) s.t-49
Kuş gribi nedeniyle 2005 yılı zararının 5 yıla yayılarak mahsup edilmesinin mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı hk.23 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.16.16.01-KV-10-16-64
Meslek edindirme kurs hizmetinde KDV oranı hk.23 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.57-66
Büyükşehir belediye sınırları içerisinde yapılan kahvehane işletmeciliği faaliyetinin basit usul olmayacağı hk.23 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.16.16.01-GV-10-60-63
Sigorta acenteliği faaliyetinde bulunan mükellefin Ba-Bs bildiriminde bulunup bulunmayacağı hk.23 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.45.15.02-VUK.176-24
KDV indirimi hk.24 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-138-13
İncinin ithali ve yurt içinde tesliminin KDV'ye tabi olup olmadığı hk.24 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-528
1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kooperatifin icra kanalıyla gayrimenkul alımında harç alınıp alınmayacağı hk.25 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-HK-479/-26
Avans ödenelerinde damga vergisi25 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-DVK-474/-27
Akaryakıt Sözleşmesi25 Kasım 2010B.07.4.DEF.0.78.10.00-Mad.8.-20
Öğretmenlerin taraf oldukları sözleşmeyi feshetmesi ve başka bir iş yerinde sözleşme imzalaması durumunda, imzalanan bu sözleşmelerden yeniden damga vergisi aranıp aranılmayacağı hk.26 Kasım 2010B.07.4.DEF.0.08.10.00-08-OZELGE-001-6
Üniversite tarafından yaptırılan gayrimenkule ilişkin bina inşaat harcı ve tapu harcı uygulaması hk.26 Kasım 2010B.07.4.DEF.0.71.10.00-492-59/a-1
İndirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılması hk.26 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-114
İkametgah olarak kullanılan konutun aynı zamanda işyeri olarak kullanılması durumunda kira giderinin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi ve tevkifatı hk.29 Kasım 2010B.07.4.35.16.01-176300-115
Serbest bölge dışından serbest bölgeye verilen tercüme hizmetinin Türkiye içinde hazırlanıp sunulması mümkün olduğundan genel esaslar çerçevesinde KDV ye tabi olduğu hk.30 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-24-2010-30
Elektrik trafosunun bedelli veya bedelsiz devrinde KDV hk.30 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV.03-15
Nar ekşisinde % 18 oranında KDV uygulanacağı hk.30 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV-5-03-16
Havayolu taşımacılığında düzenlenen elektronik biletlerin satışına aracılık eden acentaların Bs formuna hangi bedeli dahil edeceği hk.30 Kasım 2010B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük.257-8166-723
Bıldırcın üretimi ve bıldırcın yumurtası üretimi işinin gelir vergisi açısından durumu hk.01 Aralık 2010B.07.4.DEF.0.08.10.00-08-OZELGE-001-7
Teknoloji geliştirme bölgesinde yazılım hizmetlerinde KDV ve kurumlar vergisi uygulamaları hk.01 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.20.15.01-31-MUK-2010-16-120
Arsa Kooperatifinin KDV Kanunu Yönünden Yükümlülükleri hk.01 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2/2010-14008-03-726
Tarım İşl. Müdürlüğünce gerçek usulde KDV mükelleflerine yapılan canlı hayvan teslimlerinde %1 oranında KDV uygulanacağı hk.01 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.63.15.01-015-10
Telsiz ruhsat ve kullanım ücretlerinin KDV matrahına dahil edilmemesi hk.01 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.26.15.01-53-3/3-55
Sosyal Güvenlik primlerinin%5 indirimli olarak ödenmesi haline hakedişlerden kesilecek olan hazine yardımına ilişkin tutarın faturada gösterimi ve KDV karşısındaki durumu hk.01 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14020-01-725
Yatırım teşvik belgesi düzenlenmeden önce alınan makine ve teçhizat için ödenen KDV tutarlarının, sonradan alınan YTB de söz konusu makine ve teçhizata yer verilmiş olması nedeniyle iadesinin mümkün bulunmadığı hk.01 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.63.15.01-015-11
Vergi Usul Kanununun 114 üncü maddesinin son fıkrasına göre zamanaşımı süresi dolduktan sonra hükmünden faydalanılan ihale kararının damga vergisi hk.01 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-161-730
Yalın DSL hizmetinde özel iletişim vergisi hk.01 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:ÖİV-2010-05-724
Şirketin aktifinde iki yıldan uzun süredir bulunan iştirake ait hisselerin parça parça kısmi bölünme işlemine tabi tutulamayacağı hk.02 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 19-534
YTB’nin Şirkete verilmesinden önce temin edilen makine ve teçhizat listesinde yer alan mallara ödenen KDV’nin iadesi hk.02 Aralık 2010B.07.4.DEF.0.30.10.00-KDV-1-2
Sanayi sicil belgesi almadan önceki dönemlerde yapılan ihraç kayıtlı satışlar nedeniyle ihracatçılara teslimde bulunulup bulunulamayacağı hk.02 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/5-66
Hurda çocuk bezinin satışında KDV uygulanması hk.02 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2/256-37
Serbest bölgede verilen temizlik hizmetinin KDV Kanununun 17/4-ı maddesi uyarınca istisnaya tabi olup olmadığı hk.02 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-118
Serbest bölgeye verilen tamir bakım onarım ve servis hizmetleri bölge içindeyse istisna olduğu bölge dışında ise Kdv ye tabi tutulması hk.02 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-119
Diplomatik istisna kapsamında kullanılan elektrikte KDV uygulaması hk.02 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-120
Alışveriş merkezinin toplam su bedelinin işletmeci tarafından müşterilere yansıtılmasında uygulanacak KDV oranı hk.02 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV 2/2010-14028-18-732
Finansal kiralamaya konu olan malların tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.02 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1281/-28
Kemik ve hamyağ teslimlerinde 1/2 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı hk.02 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/22-67
2008/2 dönemi beyanındaki yanlışlığın düzeltilmesi sonucu 2008/2-2009/11 dönemleri arasında ödenecek KDV çıkmaması halinde 2009/11 için düzeltme yapılmasının yeterli olduğu hk.02 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-25
ÖTV Kanunua Ekli (l) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Mükellefiyet Tesisi hk.02 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-53-15
Nev’i değiştirmek suretiyle devrolan kurumun muhtasar beyanname verip vermeyeceği hk.03 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2009-KVK-20-24-734
Yeniden düzenlenen, Turizm Kesin İzin Taahhüt Senedi başlıklı kağıdın noter tasdiki esnasında damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.03 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-537
Çift kabin kamyonetin ÖTV oranı hk.04 Aralık 2010B.07.4.DEF.0.56.10.00-B.07.4.DEF.0.56.10/-3
Muaf olan Kooperatiflerin hesap döneminden itibaren Ba ve Bs bildirim formu verme zorunluluğunun bulunmadığı hk.04 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-2010-125
ÖTV Kanununun 7/2. maddesi kapsamında sakatlık derecesi % 90\\\\\\\'nın altında olan malul ve engellilerden sakatlıkları sol kol ve sol bacakta olan engellilerin ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacakları hk.06 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-ÖTV-2010-7-8-735
İndirimli orana tabi işlem nedeniyle verilen düzeltme beyannamesi çerçevesinde YMM Tasdik Raporu ile iade talebi hk.06 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-715-KDV-52
Gayrimenkulün ihale yoluyla satışında KDV hk.06 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-88-126
Eğitim hizmeti verilecek kişilerden kredi kartı vasıtası ile alınan avans ödemelerinin KDV ye tabi olup olmadığı, söz konusu hizmetten firma personelinin de yararlanması durumunda verilen hizmetin KDV ye tabi olup olmadığı hk.06 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14001-05-737
Kullanım ömrünü tamamlamış akülerde ve hurda metallerde KDV istisnası hk.06 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14017-09/-736
Yurtdışında yerleşik firmaların gönderdiği turist gruplarından Türkiye\\\'de verilen konaklama v.b. hizmet bedelleri dışında alınan ücret için KDV hesaplanacağı hk.07 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-75-133
Belediyeye ait arsaların ihale yapılarak satışında KDV uygulaması hk.07 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2007-212-132
Ayni sermaye olarak konulacak varlığın KDV\\\'ye tabi olup olmadığı hk.07 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.54.15.01-KDV-13
Çift sıra koltuklu araca ödenen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.07 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.54.15.01-KDV-12
Gerçek usulde kayıtlı mükellefin aracını kiraya vermesi durumunda mükellefiyeti hk.07 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-GVK-1321--31
Basit usulde kayıtlı mükellefin aracını kiraya vermesi durumunda mükellefiyeti hk.07 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-GVK-1322-30
Gerçek usulde Gelir Vergisi mükellefi olmayanların KDV beyannamelerinin elektronik ortamda vermesinin zorunlu olmadığı hk.07 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-553
Yabancı ülkede mukim firmaya icra müdürlüğünce uçak satışında uygulanacak KDV oranı hk.08 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-556
Kalkınma ajansı ile okul arasında proje kapsamında düzenlenecek protokol ve sözleşmenin damga vergisi hk.09 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-705-27-35
Düzeltme beyannamesi vererek götürü gider usulünden gerçek gider usulüne geçilip geçilemeyeceği hk.09 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010/GVK:1-2/-18
Kreş ve gündüz bakımevi işletilmesinden elde edilen kazançların GVK 20 inci maddede yer alan eğitim öğretim kazançları istisnasından yararlanamayacağı hk.11 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.41.15.01-GVK-2010/12-73
Aynı yıl içinde bitirilecek olan işin yıllara sari iş kapsamında değerlendirilmeyeceği hk.12 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-42-13-754
Aynı yıl içinde bitirilecek olan işin yıllara sari iş kapsamında değerlendirilmeyeceği hk.12 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-42-13-754
ÖTV Kanununun 8/1 maddesi kapsamında teslimi yapılan malların iadesi halinde yapılacak işlemler hk.14 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 8-565
GVK 25/7 İş akdi ikale yolu ile sona eren personele ödenecek kıdem tazminatının istisnayı geçen kısmının tevkifata tabi olduğu hk.15 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-GVK-94-53
Site yönetiminin ortak kullanım alanlarının kiraya verilmesi hk.15 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.42.16.01-GVK-2/451-38
Kitap yazan kişinin Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesinde belirtilen Serbest Meslek Kazanç istisnasından yararlanacağı hk.15 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-18-37-760
Limited Şirket adına kayıtlı bulunan taşınmazların mahkeme kararıyla iptal edilerek mükellef adına tescil edilmesi hk.15 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.48.15.01-HK--38
Derneğin işlettiği tıp merkezinin verdiği hizmetlerde KDV istisnası hk.15 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.26.15.01-kdv-53-2-1-58
Nar ekşisinde % 18 oranında KDV uygulanacağı hk.16 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-570
İstisna kapsamında olan taşınmazın alımı nedeniyle fazla ve yersiz hesaplanan KDV'nin iadesi hk.16 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-19-18
Konut Yapı Kooperatifinin KDV mükellefiyeti tesis ettirip ettirmeyeceği hk.16 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010/KDV-13-2-19
Serbest meslek erbabı tarafından bu faaliyetinde kullanılmak üzere alınan aracın alımı sırasında ödenen özel tüketim vergisi ile katma değer vergisinin doğrudan gider mi yazılacağı yoksa aracın maliyetine eklenerek amortismana mı tabi tutulacağı hk.16 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.06.18.02-32-270-7693-763
Kâr payı elde eden mükellefin GVK-86/2 ye göre beyanname verip vermeyeceği hk.16 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-128
Geçici ithal yoluyla satın alınan 8703.90.10.00.00 G.T.İ.P. no.lu elektrikli otomobillerin ÖTV\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ye tabi olmakla birlikte, söz konusu elektrikli otomobillerin 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi hükmü uyarınca geçici ithalat rejimi kapsamında gümrük vergisinden müstesna olarak ithal edilmesi halinde, özel tüketim vergisinden de istisna olacağı hk.16 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV.7-542
Kâr payı elde eden mükellefin GVK-86/2 ye göre beyanname verip vermeyeceği hk.16 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-128
Kâr payı elde eden mükellefin GVK-86/2 ye göre beyanname verip vermeyeceği hk.16 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-128
Elektrik trafosunun bedelsiz devrinde KDV hk.18 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV14-39
Derneğin gayrimenkul kira gelirinin nasıl vergilendirileceği hk.18 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.48.15.02-15.02/VUK-2-40
İkinci el araçların satışında uygulanacak KDV oranı hk.20 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-56
Bireysel Emeklilik Sisteminde Gelir Vergisi Tevkifatı hk.20 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.81-140
Aile hekimliği uygulamasında gelir vergisi tevkifatının nasıl yapılacağı hk.20 Aralık 2010B.4.35.16.01-176200-132
Eğitim harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.20 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 89-571
Muhtasar beyannamenin üçer aylık dönemlerde verilebileceği hk.20 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.78-139
Basit usulde vergilendirilen mükellefin ticari münibüsünü kiraya vermesi halinde elde ettiği gelirin nasıl vergilendirileceği hk.21 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/GVK-2-45
Ocak/2010 dönemine sarkan ihracat satışlarıyla ilgili ortaya çıkan gelirlerin hangi hesap döneminde dikkate alınacağıve fatura tutarlarının hangi döneme ait KDV beyannamesinde beyan edileceği hk.21 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14011-08-769
Üçüncü sınıf lokantada uygulanacak KDV oranı hk.22 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-581
İl Özel idaresi tarafından kaynak suyunun kiralanması işleminin genel oranda KDV\\\'ye tabi olduğu hk.22 Aralık 2010B.07.4.DEF.0.51.10.00-001.03-12
Bireysel Emeklilik Katkı Paylarının Gelir Vergisi matrahından indirimi yapılırken döner sermaye gelirlerinin de dikkate alınması gerektiği hk.22 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.67.15.01-2010-GVK-63-18
Vergi mükellefi olmayan kişilerden yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak düzenen gider pusulasında yer alacak bedel için herhangi bir üst sınırın olmadığı hk.23 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.61.15.01-606-51-2010-49
Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan mükellefin yazılım teslimlerinin KDV\\\'den den istisna olduğu hk.23 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.25.15.01-2010-KDV-1303-2-16
Mikro kredide BSMV hk.23 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-2010/BSMV/28-08-773
Toplu konut-işyeri kooperatifinin sahibi olduğu arsanın inşaat yapılabilir bir duruma getirilmesi için kooperatifinize yapılacak teslim ve hizmet bedelleri üzerinden genel hükümler çerçevesinde KDV hesaplanması gerektiği hk.24 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/5-59
Mesleği eğitim kursunda verilen hizmetlerde KDV istisnası hk.27 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14001-06-776
Yapım işlerinde tevkifat uygulaması hk.27 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-584
Teminat mektubu komisyonlarının yansıtılmasında KDV uygulanmayacağı hk.28 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.99.16.02-2010-KDV-17-4/e-59
Atik için ödenen vergilerden iade hakkı doğuran işlemlere istisna kapsamında kalan bölümüne pay verilebileceği hk.28 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-588
Özel inşaat işinde ticari kazanç mükellefiyeti tesis edilmesine gerek bulunmadığı hk.28 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 37-587
Babasının mobilyacılık faaliyeti nedeniyle gerçek usul mükellefiyeti olduğunu, kendisinin de aynı faaliyetten dolayı basit usul mükellef olabileceği hk.30 Aralık 2010B.07.4.DEF.0.37.10.00-GVK.46-6
TCDD ye ait malın taşınması esnasında sevk irsaliyesi düzenlenmeyeceği hk.31 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.230-59
Gümrüklü genel antrepo işletmecisi olarak faaliyet gösteren şirketin bu faaliyetleriyle ilgili olarak Gümrük Müsteşarlığınca yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinden alınan hizmetler için ödenen KDV\\\'nin indirim konusu yapılmasının mümkün olmaması ve indirilemeyen söz konusu KDV lerin kurumlar vergisi matrahının belirlenmesinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacağı hk.31 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-701-163-40
Alış faturalarının ihracat faturalarından sonraki tarihleri kapsaması halinde iade talebinin yerine getirileceği hk.31 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-30-76
Kooperatifin ortaklara sera tesliminin, katma değer vergisinden istisna olmayacağı hk.31 Aralık 2010B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-701-172-39
Serbest Bölgelerde Verilen inşaat taahhüt hizmetlerinde; inşaat-taahhüt hizmetinin KDV Kanununun 17/4-ı maddesi; inşaat işinde kullanılacak malların serbest bölgede faaliyet gösteren şubeye tesliminin ise mal ihracatı kapsamında KDV den istisna olduğu; serbest bölgeye gönderilen mallar için yükleninlen KDV nin iadesinin mümkün olduğu, kullanılmayan inşaat malzemelerinin iadesinin ithalat olarak kabul edilerek ait olduğu KDV oranına göre vergilendirileceği hk.03 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1
Türkiye\\\'de satış mağazaları bulunan dar mükellefin elektronik fatura kullanıp kullanamayacağı hk.03 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-4
Kiralanan işyerlerinde yapılan değer artırıcı giderlerin özel maliyet olarak değerlendirilerek itfa edilmesi hk.03 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-3
Faturada bulunması gereken bilgiler olmaksızın faturanın matbaada bastırılması ve bu bilgilerin bilgisayar ortamında yazdırılmasının mümkün olup olmadığı hk.04 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-322229-8060-970
Mobilya satışı faaliyetinde bulunmak üzere açılan şube işyerinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.05 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-323100-8041-6
Birlik toplantılarına katılan üyelere ödenen huzur hakkına gelir vergisi ve asgari geçim indirimi uygulanması hk.05 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-30-MUK-2010-66-1
Kooperatif ile taşeron ve müteahhitler arasında düzenlenecek sözleşmelerin 775 sayılı Kanunun 33. Maddesi hükmü gereği damga vergisi ve noter harcı hk.06 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-775 SK. 33. MD. 2010-53-8
Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olarak faaliyet göstermekte iken işin terk edilerek, seyyar satıcılık faaliyetine başlanması durumunda basit usulde mükellefiyetten faydalanılması hk.07 Ocak 2011B.07.4.DEF.0.03.10.00-GVK.MUK.842-1
Basit usule tabi mükellefin yolcu taşıma bileti kullanma zorunluluğu hk.10 Ocak 2011B.07.4.DEF.0.15.10.00-003-1
Çalınan mal ve nakit para nedeniyle oluşan zararın, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilemeyeceği hk.10 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.99-4
Gerçek usulde vergilendirildiği faaliyetini 1995 yılında terk eden mükellefin yeniden işe başlaması halinde basit usulde vergilendirilmesi hk.12 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 46-25
Kalkınma Ajansı tarafından satın alınacak binanın tapuda yapılacak tescil işleminde Ajanstan harç alınıp alınmayacağı hk.12 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-HÇ:59.MD-2010-149-9
Şirket aktifinde iki yıldan fazla kayıtlı arsa üzerine yapılan binanın cins tahsisi yapıldıktan sonra satılması halinde Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunu karşısındaki durumu hk.12 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-31
YTB'de istisna öngörülmesine rağmen KDV ödenerek satın alınan makine-teçhizat hk.13 Ocak 2011B.07.4.DEF.0.40.10.00-010-1
Toplu Konut İdaresi Başkanlığına(TOKİ) ait gayrimenkulün cins tashihi işleminde tapu harcı hk.18 Ocak 2011B.07.4.DEF.0.29.10.00-110-14-1
Süreli ve bedelli intifa hakkının terkininde tapu harcı uygulaması hk.19 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010/HK-504-4
Trampa yoluyla satılan gayrimenkulun vergilendirilmesi hk.19 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK mük.80-46
Kurumun aktifinde bulunan gayrimenkulün satışında kurumlar vergisi ve katma değer vergisi istisnası hk.20 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.54.15.01-122-2010-4-1
ÖTV Kanununun 7/2. maddesinde yer alan özürlü istisnasından 2. kez yararlanmada sürenin ne olduğu hk.21 Ocak 2011B.07.4.DEF.0.18.10.00-ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ-3
ÖTV Kanununun 7/2. maddesinde yer alan istisnadan yararlanılarak ilk iktisabı yapılan aracın veraset yoluyla intikalinde ÖTV\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'nin durumu hk.21 Ocak 2011B.07.4.DEF.0.18.10.00-ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ-2
ÖTV Kanununun 7/2. maddesinde yer alan istisnadan yararlanılarak ilk iktisabı yapılan aracın devir ve satışında ÖTV\\\\\\\'ye tabi olup olmaması hk.24 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-ÖTV-2010/108-119/-5
Sağ koldaki sakatlık nedeniyle ÖTV Kanununun 7/2. maddesinde yer alan istisnanın uygulanıp uygulanmayacağı hk.24 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-740-5
Tescilli kültür varlıklarının restorasyon ve onarım işlerinin ihale ile yaptırılmasının KDV ye tabi olduğu, ancak ihale kapsamına mimarlık hizmetlerinin de dahil olması halinde mimarlık hizmet bedelinin ayrıca belirlnmesi kaydıyla KDV Kanununun 17/2-d maddesine göre istisna uygulanmasının mümkün olduğu hk.24 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-9-8
Safi kazancın tespitinde indirilecek giderler hk.25 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-65
ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan araçlara uygulanacak ÖTV oranları hk.25 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-4760 Sayılı ÖTV Kanu-3
Okul aile birliklerine yapılan bağışın indirim konusu olamayacağı hk.25 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-89-7-27
ÖTV Kanununun 7/2. maddesinde yer alan istisnadan yararlanılarak iktisap edilen aracın özürlü bir kişiye satışında ÖTV uygulanıp uygulanmayacağı.26 Ocak 2011B.07.4.DEF.0.73.10.00-2010-GVK-1-1
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun \"Nakit desteklerin izlenmesi\" başlıklı 24 üncü maddesinde yapılan açıklamalar çerçevesinden bakılarak konunun yeniden değerlendirilmesi hk.28 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-6-8-39
Vergi mükellefi olmayan kişiden demirbaş alınması nedeniyle tevkifat yapılmaması hk.28 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-43-38
Vakıf tarafından yapılan kira ödemesinde ve kira tahsilindeki tevkifat durumu hk.28 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-37-40
Yurtdışında yapılan alt yapı proje işlerinden (teknik hizmetlerden) sağlanan kazançların istisnaya tabi olup olmadığı hk.28 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-5-16-33
Yurtdışı inşaat kazancının Türkiye’de genel netice hesaplarına intikal ettirilmesi halinde kurumlar vergisinden istisna olduğu hk.28 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-5-10-34
Yurtdışında yapılan alt yapı proje işlerinden (teknik hizmetlerden) sağlanan kazançların istisnaya tabi olup olmadığı hk.28 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-5-16-33
Yurtdışı inşaat kazancının Türkiye’de genel netice hesaplarına intikal ettirilmesi halinde kurumlar vergisinden istisna olduğu hk.28 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-5-10-34
Tevkif yoluyla kesilen vergilerden doğan iade alacağının şirketin borçlarına veya devralınan şirketin borçlarına mahsubu hk.28 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-34-5-32
İş ortaklığının iş bitiminde yapacağı kar dağıtımının ortakların kurumlar vergisi mükellefi olmaları nedeniyle dağıtılan kar payları üzerinden tevkifata tabi olmayacağı hk.28 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-2-4-35
Geçici kabul tutanağı onay tarihinden sonra yapılan hakediş ödemesinde tevkifat hk.28 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-15-4-36
Kooperatifinizin Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında muafiyet şartlarını taşıyıp taşımadığı hk.28 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-KDV-1-2010-14008-16-37
Belediyeden kiralanan seyyar sergi yerleri için kira ödemeleri üzerinden tevkifat yapılmayacağı hk.29 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-42-44
Nev’i değiştirmek suretiyle yapılan devir işlemi sonucunda devralan kurumun en son geçici vergi dönemi için geçici vergi beyannamesi verilmeyeceği hk.29 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-20-13-43
Sakatlık derecesi % 90\\\'ın altında olan malul ve engellinin ÖTV Kanununun 7/2. maddesinde yer alan istisna uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.29 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-03-15
Vakumlu yol süpürme araçları üzerine monte edilecek ekipmanların ÖTV\\\'ye tabi olup olmadığı hk.29 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-03-14
Merkezi yurtdışında bulunan firmaların irtibat bürolarındaki çalışanlarına yapılan ödemelerinden tevkifat yapılmayacağı hk.29 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-23-3-42
İhraç kayıtlı malların ihraç edilemeden selde zarar görmesi durumunda alınacak tazminata ilişkin belge düzeni hk.31 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-72
Askeri amaçlı madeni yağ alımıyla ilgili olarak geçmişe yönelik ÖTV istisnası kapsamında alım yapıldığını belirtir bir yazının yüklenici firmalara verilip verilemeyeceği hk.31 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-ÖTV-20-54-7
Finansal kiralama yoluyla edinilen taşınmazın satışında KVK ve KDV istisna uygulaması hk.31 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-17/4-r-6
Sermaye artırımı kaydının ticaret sicilinde tescil ve ilan işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı hk.31 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-5811-24-45
Yedek yer temizleme paspası (mop yedeği) tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.31 Ocak 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-73
Ana faaliyet konusu; alış veriş merkezleri, ticaret ve iş merkezleri, turistik ve sportif tesisler kurmak, işletmek olan şirketin gayrimenkul satışında istisnadan yararlanamayacağı hk.01 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-86
Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanması hk.01 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2010/8-8
Tarım Satış Kooperatifinin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanması hk.01 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.46.15.01-B.07.1.GİB.4.46.15.0-2
Kooperatifin kurumlar vergisi muafiyetinde üst birliğe üyeliğin aranılmayacağı hk.01 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 4-87
KOBİ birleşmelerinde devralınan zararların mahsubu hk.01 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK Geç.5-82
Şirket ortaklarına ait gayrimenkulün ipotek ettirilmesi hk.01 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2010/7-7
Şirket ortaklarına ait gayrimenkulün ipotek ettirilmesi hk.01 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-GVK-1325-6
İnşaat denetim işlerine ilişkin olarak emlak komisyoncularına ödenen komisyonların gider kaydedilmesi hk.01 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-85
Tür değiştiren limited şirketin ortaklarının, bu tür değişikliği sonucu anonim şirketten elde edecekleri hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak hangi tarihin esas alınacağı hk.01 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 19-83
Üst hakkının tapu kütüğünde gayrımenkul olarak tescil edilmiş olması halinde, kısmi bölünmeye konu edilebileceği hk.01 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 19-84
Cemiyetin kurumlar vergisi mükellefiyet durumu hk.01 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 1-81
Özelleştirme uygulamalarına ilşkin işlemler çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı lehine verilen Teminat Mektupları için alınan komisyonların BSMV\\\'den istisna olup olmadığı hk.01 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-6802/29-8
PTT Genel Müdürlüğüne ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında yapılan kira ödemelerinden vergi kesintisi yapılıp yapılmaması hk.01 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-GVK 40-2/21-5
Sigorta prim kesintisinin kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği hk.01 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-79
Bina yapmadan üyeler dışındaki üçüncü kişilere satacağınız belirtilerek, iki yıldan fazla aktifinizde kalan arsanın satışında fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.01 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/9-9
87.02 tarife pozisyonunda yer alan bir aracın diğer tarife pozisyonlarında yer alan arçalara dönüştürülmesi halinde ÖTV farkının doğup doğmayacağı hk.02 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.31.15.01-ÖTV.02-3
Danışmanlık hizmetlerinin gider olarak dikkate alınamayacağı hk.02 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-89
Termo Plastik Kauçuğun KDV Oranı hk.02 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-2272-8
İşyerinin alacaklı bankaya satışında KDV istisnası hk.03 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14028-6-52
Yurt dışından alınan malın antrepodan, merkezi Türkiye\\\\\\\'de bulunan Türk firmasının yurt dışındaki mükellefiyetsiz şubesine satışında KDV istisnası hk.03 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV4-2009-14001-89-55
Derneğin bedelsiz faaliyet ve hizmetlerinin iktisadi işletme oluşturmayacağı hk.03 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.09.15.01-3.2010.8.KVK.GEÇ.1.M-2
Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Araçlarda ÖTV\\\'nin hangi aşamada uygulanacağı hk.03 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-ÖTV-2010-14-1-53
Kayıt ve Tescilden Sonra Tadilatı Yapılan Araca ÖTV Farkı ödenip ödenmeyeceği hk.03 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:ÖTV-2010-15-05-54
Kanunun 7/2 maddesinde yer alan istisnadan yararlanılarak satın alınan aracın Veraset Yoluyla İntikalinde ÖTV uygulanıp uygulanmayacağı hk.03 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.09.15.01-3.2010.9.ÖTV.15.Md-3
Sol bacağından özürlü mükellefin araç alımında ÖTV Kanununun 7/2. maddesinde yer alan istisnadan yararlanıp yararlanamayacağı hk.03 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-ÖTV-ÖZE-01-36
İmal edilen meyve suyu soğutma makinesi tesliminin ÖTV\\\'ye tabi olup olmadığı hk.03 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 01.MADDE GENEL-97
Pişik önleyici bebek ve talk pudrasının ÖTV\\\'ye tabi olup olmadığı hk.03 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 01.MADDE GENEL-95
PBCA (anakart) ithal edilerek, yazılım, tasarım vb. mühendislik çalışmaları Türkiye\\\'de gerçekleştirilmek suretiyle imal edilen cep telefonlarının tesliminde ÖTV\\\'nin ne şekilde hesaplanacağı hk.03 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 01.MADDE GENEL-96
ÖTV ödenerek satın alınan kamyonun kayıt ve tescil edilmeden önce tadil edilerek beton karıştırıcıya dönüştürülmesinde ÖTV farkı aranıp aranmayacağı hk.04 Şubat 2011B.07.4.DEF.0.68.10.00-068-ÖTV-1
Beyanname verilen takvim yılı içersinde olmak kaydıyla düzeltme beyannamesi vererek sehven seçilen götürü gider usulünden gerçek gider usulüne geçilebileceği hk.04 Şubat 2011B.07.4.DEF.0.19.10.00-GVK-2010-70-2
Kapalı kasa kamyonetin minibüse dönüştürülmesi işleminde ÖTV farkı aranıp aranmayacağı hk.07 Şubat 2011B.07.4.DEF.0.02.10.00-2010/2-1
İthal edilen L.P.G.\\\'nin ÖTV\\\'ye tabi aerosol üretiminde kullanılması durumunda teslim sayılıp sayılmayacağı hk.07 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 12. MADDE-100
Belediye tarafından yapılan kira yardımının gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edilip edilmeyeceği hk.09 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-70-19-68
Vekalet ücretinin tahsilinde gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.09 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-65-12-70
Elde edilen vekalet ücretinin 1/2 sinin sözleşmeye istinaden müvekkiline bırakılması hk.09 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-65-9-67
Tarım Kredi Kooperatiflerinin vergi mükellefiyeti olup olmadığı ile Ba Bs Bildirimlerini verme zorunluluğu bulunmadığı hk.09 Şubat 2011B.07.4.DEF.0.14.10.00-/KVK/70/-3
Kooperatifin elde ettiği büfe, kafeterya gelirlerinin işletme kooperatifi olması nedeniyle risturn istisnasına tabi olmayacağı hk.09 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-22
Tercümanlık faaliyetinin ne şekilde vergilendirileceği hk.09 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-18-6-69
İndirim imkanı olduğu halde ticari kazançtan indirim konusu yapılmayan geçmiş yıllara ait zararın mahsup edilmemesi hk.10 Şubat 2011B.07.4.DEF.0.15.10.00-003-2
İş Ortaklığından elde edilen Kar Payının Beyanı hk.10 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.21.15.01-gvk-2010/58-3
Defter tutmak zorunda olmayan çifçilerden alınan 8.000 TL üzerindeki zirai mahsullerin ve hayvansal ürünlerin ödeme ve tahsilatının tevsik edici belgelerle yapılması hk.10 Şubat 2011B.07.4.DEF.0.05.10.00-2010/VUK-3
Eğitime %100 Destek Kampanyası çerçevesinde yapılacak bağış ve yardımların indirim konusu yapılıp yapılamaycağı hk.11 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.67.15.01-2010-GV-89/KV-10-4
Dil eğitimi alan personelin kurs ücretinin şirket tarafından karşılanması hk.12 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2010/5-13
Seyyar ayakkabı tamirciliği faaliyetinin esnaf muaflığından faydalanıp faydalanmayacağı hk.14 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/GVK-3-5
Web Tasarım İşinin ticari kazanç mı, yoksa serbset meslek kazancı mı olduğu hk.14 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-GV-20-481-9
Kağıt karton ilaç ambalaj maddelerinin Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği kapsamında lisansı bulunan işletmelere geri dönüşüm amacıyla verilmesinde Takdir Komisyon Kararına göre işlem yapılacağı hk.14 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-267-11
Spor kulüplerince uygulanan Taraftar Kart sisteminde kullanılan kartlarla stadlarda yapılan alışverişlerde belge düzeni hk.14 Şubat 2011B.07.1.GİB.04.99.16.-12
Turizm tesislerinde düzenlenen adisyonlara ilişkin faturanın, hizmetin sunulması sırasında düzenlenmek yerine,müşterinin oda hesabına eklenerek otelden ayrılışı sırasında düzenlenebileceği hk.14 Şubat 2011B.07.1.GİB.04.99.16.-10
Bayii tarafından yapılan satışlar için mülkiyeti ana firmaya ait POS cihazının kullanılıp kullanılmayacağı hk.15 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7995-76
Kredi kartı ile ürün bedelinin tahsil edilmesinden sonra mal tesliminde belge düzeni hk.15 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7861-75
Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde kayıtlı olan ve noter satış senedi ile alınan araçlara fatura düzenleneceği hk.15 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7763--77
Kiralanan araçlarla taşımacılık faaliyeti yapılmasının vergi mevzuatı karşısında durumu hk.15 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7962-79
Satın alınan madde ve malzemeleri imalat ile mamul hâline getirerek satılması durumunda, yapılan bu işin mal alım-satım ve imalat işi olarak mı yoksa hizmet işletmesi olarak mı değerlendirilmesi gerektiği ve bilanço usulüne göre mi yoksa işletme hesabı esasına göre mi defter tutulacağı hk.15 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.45.15.02-VUK-27-9-14
Tahsil edilemeyen ancak temlik edilen alacağa şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılamayacağı hk.15 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32323-7834-78
Bağış olarak teslim edilecek anaokulu binası için yapılan harcamaların ne zaman indirim konusu yapılacağı hk.15 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 89-113
Kuyumculuk faaliyeti dolayısıyla yapılan altın alım ve satımlarının 8.000,00.-TL’yi aşması halinde ödeme ve tahsilatın bankalar, özel finans kurumları veya posta idaresi aracı kılınarak yapılması hk.15 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32MÜK257-7967-80
Yurtdışında eğitim firmalarına verilen aracılık ve danışmanlık hizmetlerinde belge düzeni15 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7629-74
Ferdi işletmenin sermaye şirketine devredilmesinde fatura düzenleneceği ve bu işlemin Katma Değer Vergisinden istisna olacağı hk.15 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7839-73
Elektrik bağlantısı bulunmayan işyerinde ÖKC kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.15 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-323100-7838/-72
Kapanış tasdiki yapılan defterlerin boş sayfaları dahil yasal süresi içinde saklanması gerektiği hk.16 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-MUKTEZA-16
Satışı yapılan malların iadesinde ÖTV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.16 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-18-2010-10
Ticari faaliyetin dışında özel sermaye ile elde edilen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazancın beyanı hk.16 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-27
Vergiye tabi gelir toplamının belirlenmesi sırasında, sadece gayrimenkul sermaye iradının mı yoksa gayrimenkul sermaye iradı ve ticari kazanç toplamının mı dikkate alınacağı hk.16 Şubat 2011B.07.4.DEF.0.78.10.00-GV-86/1-C-2
Birden çok müşteriye teslimi bir günü geçen sevkiyatlarda her bir müşteriye ayrı ayrı irsaliyeli fatura düzenlenmesi hk.17 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-25-14
Mal teslimi veya hizmet ifası hallerinde faturanın ödemeyle ilişkilendirilmeksizin yedi günlük süre içinde düzenlenmesi gerektiği hk.17 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32231-7942-81
Oto mazot, pompa ayar ve enjektör tamirciliği faaliyetinin yanı sıra müşterilerine yedek parça satışı yapanların ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.17 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.16.17.02-ÖKC-10-15
Toptan ve perakende mobilya ve yatak satışı yapan mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.18 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-115
ihraç malı taşıyan araçlara yapılan istisna kapsamındaki akaryakıt teslimlerinde düzenlenen ödeme kaydedici cihaz fişlerinin faturaya dönüştürülmesi hakkında.18 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-120
Ortak mülkiyet olarak sahip olunan arsa üzerine mükellefin kendisinin kullanmak üzere inşa ettiği özel işyerlerinin satışında düzenlenecek faturada yer alacak bedelin belirlenmesi hk.18 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-119
İşletmenin aktifine kayıtlı olan montaj malzemeleri ile montaj yapılacak ürünlerin taşınması sırasında sevk irsaliyesi düzenlenmeyeceği hk.18 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-117
Masaj koltuğu işletmeciliği yapan işletmelerin, masaj koltuğunu bıraktığı mekan sahipleriyle yapacağı anlaşmalar sonucu masaj koltukları nedeniyle tahsil ettiği bedellere ilişkin belge düzeni ve vergilendirme hk.18 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-116
Nev'i değiştirerek anonim şirkete dönüşecek adi komandit şirketin vergi kanunları karşısındaki durumu hk.18 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-121
Ticari mal satışlarından doğan ve temlik yoluyla tahsil edilen alacakların, mahkeme kararına istinaden temlik yapan tarafa iadesi nedeniyle alacak vasfı devam eden söz konusu tutarın tahsili için dava veya icra yoluna gidilmesi halinde şüpheli alacak karşılığı ayrılabileceği ve gider olarak indirim konusu yapılabileceği hk.21 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-122
Yabancı bir firmanın Türkiye Şubesi tarafından verilecek sondajlama hizmetinde mükellefiyet türü ve defter tutma hk.21 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32171-8466-271
Kurumlar vergisinden muaf olan Federasyonların Ba Bs formlarını vermelerine gerek olmadağı hk.21 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-124
Yurt dışına yapılan mimari proje çizimi, iç mimari tasarım, çizim ve uygulama kontrollük hizmetleri faaliyetlerinden elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı hk.22 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-125
Yurt dışından gelen kişilere derneğin yaptığı ödemeler üzeriden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.23 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-129
Özel matrah şekline tabi olan ve olmayan işlemlerin birarada gerçekleşmesi durumunda ilgili işlemlere ait katma değer vergisi bedelinin Ba ve Bs formlarında ne şekilde gösterileceği hk.23 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-MÜK.257-13
Serbest avukatlık faaliyetinde bulunan kişinin mükellefiyet kaydından önceki aya ait kira bedeli üzerinden tevkifat yapıp yapmayacağı hk.24 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/-34
Komisyonculardan alınan faturaların özel gider indiriminde kullanılıp kullanılmayacağı hk.27 Şubat 2011B.07.0.GEL.0.42/4214-11855
Engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınmasının hareket ettirici özel tertibat olarak değerlendirilip, değerlendirilemeyeceği hk.28 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV.7-148
Üniversitede öğretim üyesi olan kişinin elde ettiği makale için alınan telif ücretleri ve hakem heyetinden aldığı ücretin vergilendirilmesi hk.28 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 65-147
Adi ortaklığın sermaye şirketine dönüşmesi halinde KDV ve KV açısından yapılacak işlem hk.28 Şubat 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-140
Kamulaştırma işlemleri sırasında tapu tescil işlemlerinin harçtan muaf olup olmadığı hk.01 Mart 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-HK-475/-13
Sigorta şirketince ödenecek destekten yoksun kalma tazminatının VİV tabi olup olmadığı hk.01 Mart 2011B.07.1.GİB.4.31.15.01-VİVK-5-01-7
Altın işçiliğine ait KDV\\\'nin Ba-Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.01 Mart 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-149
Mirasçılara intikal eden özürlü aracı ile ilgili olarak ÖTV-MTV-VİV mükellefiyeti hk.02 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-VRS:5.MD-2010-47-110
Sitede çalıştırılan güvenlik görevlisi ve kapıcılara ödenen ücretlere ilişkin gelir vergisi ve damga vergisi hk.02 Mart 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-151
Şahıs işletmesinin limited şirkete devrine ilişkin sözleşmenin damga vergisi hk.02 Mart 2011B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-35
İnşaat ruhsat harcı hk.02 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-BGK:EK1.MD-2010-43-109
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Fiyat Farkı Faturasında KDV hk.03 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-2010-/14013-14-112
ithalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması vergilendirmeye tesir etmeyeceği hakkında…04 Mart 2011B.07.1.GİB.0.52/5200.10/
İlk tesis masrafları ve demirbaş alışlarının Kanunun 29/2. maddesi kapsamında nakden veya mahsuben iadesi hk.04 Mart 2011B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-662-KDV-8
Tapu sicil müdürlüğünde yapılacak tescil işleminin harçtan istisna olup olmadığı hk.04 Mart 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-154
İşyeri olarak kiralanan fakat hiç kullanılmayan muayenehanede serbest meslek faaliyetinde bulunulmaması şartıyla bu işyerinde POS cihazı bulundurma ve kullanma zorunluluğunun bulunmadığı hk.04 Mart 2011B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.MÜK.257-10
Aile Sağlığı Merkezinin gelir, kurumlar ya da katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunmadığından Vergi Usul Kanunu esaslarına göre defter tutma mecburiyeti bulunmadığı hk.04 Mart 2011B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.172-11
Avans ödemesinin tahsilat makbuzu karşılığında yapılabileceği hk.04 Mart 2011B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.231-9
Esas faaliyet konusu altın, gümüş alım-satımı ve imali olmasının yanı sıra saat satış faaliyeti bulunması halinde enflasyon düzeltmesi yapılacağı hk.04 Mart 2011B.07.4.DEF.0.64.10.00-213/03-2
Evde geri dönüşümlü ürünlerle yapılan kolye, hediyelik ve değişik süs eşyalarının belediyenin gösterdiği geçici tezgahta satılması faaliyetinin esnaf muaflığından faydalanıp faydalanmayacağı hk.07 Mart 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/GVK-4-8
Yurtdışı merkezli şirketten elde edilen ve yurtiçindeki şirkete fatura edilen ücret geliri hk.08 Mart 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 95-156
Yurtdışı merkezli şirketten elde edilen ve yurtiçindeki şirkete fatura edilen ücret geliri hk.08 Mart 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 95-156
Yurtdışı merkezli şirketten elde edilen ve yurtiçindeki şirkete fatura edilen ücret geliri hk.08 Mart 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 95-156
Yurtdışı merkezli şirketten elde edilen ve yurtiçindeki şirkete fatura edilen ücret geliri hk.08 Mart 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 95-156
Yurtdışı merkezli şirketten elde edilen ve yurtiçindeki şirkete fatura edilen ücret geliri hk.08 Mart 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 95-156
Eczanelerin kendi meslektaşlarına yaptıkları dahil tüm satışları için fatura düzenleneceği hk.10 Mart 2011B.07.1.GİB.4.63.15.01-213-4
Geç gelen faturanın Ba-Bs formunda bildirilmesinde esas alınacak tarih hk.10 Mart 2011B.07.1.GİB.4.31.15.02-VUK-01-08-8
Okul pansiyonunda kalan öğrencilere öğrenci maaş bordrosu düzenlenerek verilen harçlıkların damga vergisine tabi olup olmadığı hk.12 Mart 2011B.07.4.DEF.0.80.10.00-080-7-5
Damga vergisi kaşe vurularak makbuz mukabili ödenen kira sözleşmelerinin Tapuya şerhi sırasında, damga vergisinin ödenip ödenmediğinin tapu müdürlüklerince araştırılması hk.14 Mart 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-DAMGA-15-15
Birleşme halinde münfesih kurumun kıst döneme ilişkin Geçici 67 nci madde kapsamında gerçekleştireceği işlemlerin birleşilen kurumun muhtasar beyannamesine dahil edilerek beyan edilip edilemeyeceği hk.15 Mart 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-GVK-GEÇ.67-16
Kiralanan araçlarla nakliyecilik faaliyetinde bulunulması halinde kiracı tarafından taşıma irsaliyesi düzenleme zorunluluğunun bulunması hk.15 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32240-7809-130
Yurtdışından döviz olarak elde edilen ücretin vergisel durumu hk.15 Mart 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-44
4 tekerlekli ATV tipi taşıtın hangi tarifeye göre motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulacağı hk.15 Mart 2011B.07.4.DEF.0.64.10.00-197/03-3
Vadeli Çeklerin Değerlemeye Tabi Tutulması hk.16 Mart 2011B.07.1.GİB.4.41.15.02-190-3/8-22
Şirketlerin nevi değişikliğinde eski belgelerin kullanılma usulü hk.16 Mart 2011B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-vuk-229-17
Sözleşme imzalanmadan önce geçici olarak ihaleden men edilen firmanın, ihale kararına ilişkin olarak damga vergisi ödeyip ödemeyeceği hk.16 Mart 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-DV-20-294-14
İmzalanan finansal kiralama sözleşmesinde kiralayanın değiştirilmesi için düzenlenen kağıdın damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı hk.16 Mart 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-166
Resmi daireler tarafından vergi dairelerine verilen beyannamelerin damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hk.16 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1378-133
Türkiye\\\'de bulunan NATO\\\'da görevli personelin zati eşyalarının yurt dışına gönderilmesi ve yurt içine girişi sırasında gümrük idarelerine verilen beyannamelerin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.16 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1324-132
İmzalanan finansal kiralama sözleşmesinde kiralayanın değiştirilmesi için düzenlenen kağıdın damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı hk.16 Mart 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-168
Esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifi tarafından kullandırılan kredinin teminatı olan gayrimenkulün kooperatifçe icra yoluyla satın alınmasında tapu harcı uygulaması hk.16 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-HÇ:123.M-2010-119-135
İnşaat projesinin Mimarlar Mühendisler odasınca vize edilmesi işleminin harçtan, proje bedelinin de KDV\\\\\\\'den istisna olup olmadığı hk.16 Mart 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-859-15
Meslek odasının mülkiyetindeki arsa üzerine yapılıp üyelere satılacak depolar nedeniyle iktisadi işletme oluşup oluşmayacağı hk.17 Mart 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010/KVK-831-17
Üst hakkı kullanımı karşılığı kiralanan arsa üzerine yapılan devre tatil mülklerinin satılmasının VUK, KDV, ve kurumlar vergisi yönünden değerlendirilmesi hk.17 Mart 2011B.07.1.GİB.0.06.49-010.01-2
Fatura tahsilatı faaliyetinde ÖKC kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.17 Mart 2011B.07.1.GİB.4.63.15.01-3100-5
Genel mahiyetli borçları da içeren Hisse Senedi Rehin Sözleşmesinin damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı hk.17 Mart 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-173
Emeklilerin Pasaport Harcında İndirim Olup Olmadığı hk.17 Mart 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/HK-3-13
1/1000 ölçekli Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında kısmen jeolojik tarım alanında, kısmen yapılanması kısıtlı alanda, kısmen de II nci grup koru alanında kalan taşınmaz ile ilgili olarak uygulanacak emlak vergisi hk.17 Mart 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-172
Nakliyeci firmaya mal taşıttıran lojistik firmasının ayrıca taşıma irsaliyesi düzenlemesine gerek olmadığı hk.17 Mart 2011B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-230-19
Lastik kiralama faaliyetinde belge düzeni hk.17 Mart 2011B.07.1.GİB.0.03.29-010-1
Üniversite öğrencilerine konaklama hizmeti verilen apartmanda müşterilerin günlük ve değişken olmaması, konaklama ücretlerinin eğitim-öğretim yılı için aylık veya dönemsel olarak belirlenmesi ve tüm müşterilerin kira sözleşmesi karşılığı konaklamaları nedeniyle Günlük Müşteri Listesi düzenlenmesine gerek bulunmadığı hk.17 Mart 2011B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/VUK6-12
Seracılık faaliyeti ile iştigal eden ve mükellef olmayan üreticiden sebze meyve alım-satım işi yapmak isteyen mükellefin müstahsil makbuzu düzenlemesi gerektiği hk.17 Mart 2011B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-MUKTEZA 10-31
Sağlık kabini faaliyetinde bulunan emekli hemşirenin kazancının vergilendirilmesi hk.17 Mart 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 65-175
Bir mükellefin vergilendirme ile ilgili ödevlerinin başka bir kişi tarafından yerine getirilip getirilmeyeceği hk.17 Mart 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-30-MUK-2010-55-30
Akaryakıt satışlarında ödeme kaydecici cihaz kullanımı hk.17 Mart 2011B.07.1.GİB.4.10.15.02-2010.ÖKC.106-2-257-16
Herşey Dahil Otel Sisteminde Adisyon Kullanımı Usulü hk.17 Mart 2011B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/VUK4-11
Kamu Kurumlarınca ödenen telif ve işlenme ücretinden stopaj hk.17 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-74-145
Özel İnşaat işinin ticari faaliyet kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.17 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-37-15-141
Binanın kat karşılığı satış vaadi ile inşaat şirketine yeniden yapılması için verilmesi halinde inşaat şirketinin yapmış olduğu kira yardımının vergilendirilmesi hk.17 Mart 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 72-174
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sözleşme hükümlerine uyulmaması nedeniyle kesilen cezaların indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.17 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-40-4/-142
Şirket ortağına yurt dışında ödenen dil kurs bedelinin gider olarak indirilip indirilemeyeceği hk.17 Mart 2011B.07.4.DEF.0.40.10.00-001-5
El emeği ile yapılan ahşap oyuncakların müzede satışı hk.17 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-9-22-143
18 yaşından büyük çocuklar ve eş için ödenen bireysel emeklilik primlerinin ücret matrahından indirimi hk.17 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-63-1-144
LTD den AŞ ye dönüşen şirkette devir nedeniyle ortaklara verilen hisse senetlerinin ilk iktisap tarihi hk.17 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-Mük.80-16-140
Kamu kurumlarının zirai ürün alımlarında gelir vergisi tevkifatı sorumluluğu hk.18 Mart 2011B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010/GVK:1-2/-4
İngiliz vatandaşının Fethiye'de bulunan evini kiraya vermesi halinde elde edeceği gelirin vergilendirilmesi hk.18 Mart 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/GVK-7-14
İngiliz vatandaşının Fethiye\\\\\\\'de bulunan evini kiraya vermesi halinde elde edeceği gelirin vergilendirilmesi hk.18 Mart 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/GVK-7-14
Avukatların vekaletname ile iş takibinin hangi şartlarda kabul edilebileceği hk.18 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-3210-7920-146
Ödeme kaydedici cihaz fişi düzenleme limitinin üzerindeki satışlarda mutlaka fatura düzenleneceği, faturada ad soyad, adres bulunacağı ancak T.C. kimlik numarasının bulunmasının zorunlu olmadığı , gider pusulasının yılın belli dönemlerinde toplu olarak düzenlenmesinin mümkün olmadığı hk.18 Mart 2011B.07.4.DEF.0.19.10.00-vuk-2010-1-6
Özel imarla parsellenerek arsaya dönüştürülen ve tapu senedinde de arsa olarak yer alan taşınmazın emlak vergisi karşısındaki durumu hk.18 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-EMLAK:12.M-2010-52-156
Harp malülünün eşine ait evde ikamet etmesi durumunda kirada olan adına kayıtlı evin emlak vergisinden muafiyeti hk.18 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-EML:8.M.2010-50-155
İmar uygulaması neticesinde arsaya dönüşen ve zirai faaliyette kullanılan arazinin; arsa mı yoksa arazi olarak mı vergilendirileceği hk.18 Mart 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-EML-2010-6-41
Parsellenmemiş arazinin arsa olarak vergilendirilip vegilendirilmiyeceği hk.18 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-EML:12.MD-2010-51-152
Parselenmemiş arazinin arsa olarak mı, arazi olarak vergilendirileceği hk.18 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-EML:12.MD-2010-59-147
4691 sayılı Kanun kapsamında teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan ancak yönetici şirket statüsünde bulunmayan firma tarafından verilen sigorta prim bildirgelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.18 Mart 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-DMG-62-2-8-13
4691 sayılı Kanun kapsamında teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan ancak yönetici şirket statüsünde bulunmayan firma tarafından verilen beyannamelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.18 Mart 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-DMG-62-2-7-12
Mobil (gezici) olarak yapılan oto yıkama faaliyetinde ÖKC kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.18 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-323100-8016-154
Kooperatifin öğrenci ve öğretmelerin ihtiyacını karşılamak üzere sınırlı sayıda yaptığı yiyecek ve içecek maddeleri satışı nedeniyle kurumlar vergisi ve katma değer vergisine tabi olup olmayacağı hk.18 Mart 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-KVK-49-2-4-11
Ev hanımının 200 metrekarenin altında tek meskene malik olması halinde bu mesken için indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından faydalanıp faydalanamayacağı hk.19 Mart 2011B.07.4.DEF.0.58.10.00-2010-5-1-1
49 yıllığına alınan İşletme Hakkı Lisanslarının İtfası usulü hk.19 Mart 2011B.07.1.GİB.4.38.15.02-VUK-21-191/-16
Şube İşyeri için tescil aranmayacağı hk.19 Mart 2011B.07.1.GİB.4.38.15.02-VUK-21-180-17
İşletme hesabı esasına göre defter tasdik ettiren, ticaret ve sanayi odasına kayıt yaptırabilmek için sınıf değiştirerek birinci sınıfa geçip aynı yıl içinde bilanço esasına göre defter tutmanın mümkün olmadığı hk.21 Mart 2011B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-64-22
İşletme hesabı esasına göre defter tasdik ettiren, ticaret ve sanayi odasına kayıt yaptırabilmek için sınıf değiştirerek birinci sınıfa geçip aynı yıl içinde bilanço esasına göre defter tutmanın mümkün olmadığı hk.21 Mart 2011B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-64-22
Sözleşmesi feshedilen ve mahkeme kararına rağmen işe başlatılmayan ilgiliye ödenen tazminattan vergi kesilip kesilmeyeceği hk.21 Mart 2011B.07.4.DEF.0.43.10.00-7769/4376-2
MTV Kasko Değeri21 Mart 2011B.07.1.GİB.4.59.15.01-MTV-134-2010-7
Ödeme kaydedici cihazların mali hafızalarının değiştirilmesi hk.21 Mart 2011B.07.1.GİB.4.33.15.02-2010/705-1-2
Ormandaki toprak zemin üzerine dökülen yaprakların çürümesi ve döküntülerin birikmesiyle oluşan, çiçek ve bitki yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere toplanarak biriktirilen doğal gübrenin satışının ne şekilde vergilendirileceği hk.21 Mart 2011B.07.1.GİB.4.54.15.01-121-2010-3-4
Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler ve bunların müştemilatının kiraya verilmemek şartıyla bina vergisinden muaf oldukları hk.21 Mart 2011B.07.1.GİB.4.54.15.01-138-2010-3-3
Emeklinin , lojmanda oturup 150 m²’den küçük olan meskeninin boş tutması halinde bu mesken için indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından faydalanıp faydalanmayacağı hk.21 Mart 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-EMLAK-20-25-19
Jeolojik sakıncalı alan içerisinde yer alan parsellerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu\\\\\\\'nun 19\\\\\\\'uncu maddesine göre tasarrufu yasak edilen arazi vasfında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.21 Mart 2011B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-48
Tek meskene sahip hiçbir geliri olmayan kişinin, eşinin çalışması halinde bu meskeni için indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanıp yararlanmayacağı hk.21 Mart 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-185
Taşımalı İlköğretim Uygulaması çerçevesinde yapılan taşıma sözleşmelerinde damga vergisi hk.21 Mart 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010/DVK-503-21
Noter satış senedi ile satılan amatör balıkçı teknesinden dolayı satıcının motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin terkini hk.21 Mart 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-MTV-660-22
Halı yıkama faaliyetinde (müşterinin ayağında tahsilatta) ÖKC kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.22 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32-7963-172
Perakende ve toptan olarak yapılan satışların faturalı olduğu gerekçesiyle kullanılan ödeme kaydedici cihazın iptal edilmesinin mümkün olup olmadığı hk.22 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-323100-8035-166
AVM\\\'lerde sabit işyeri olmaksızın verilecek hizmet için ÖKC kullanma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hk.22 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-323100-8067-162
Pazar yerlerinde ÖKC kullanılıp kullanılmayacağı hk.22 Mart 2011B.07.4.DEF.0.37.10.00-ÖKC-3
Vakfa öğrenci yurdu olarak kullanılmak şartıyla hibe edilen gayrimenkulün vergilendirilmesi hk.22 Mart 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 89-183
Genel menfaatlere yararlı derneklerin damga vergisi muafiyeti hk.22 Mart 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-8-MUK-2010-211-33
Müşteri adına Trafik Şube Müdürlüğüne ödenen araç ruhsat bedelinin gider kaydedilemeyeceği hk.22 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32227-7818/-157
Şehiriçi dolmuş işletmeciliği faaliyetinde bulunan mükelleflerin düzenlemesi gereken belgeler hk.22 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32233-7985-170
Müşteri adına ödenen masrafların faturaya dahil edilmeyeceği ve gider olarak kayıtlara intikal ettirilmeyeceği hk.22 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7866-164
İlaç firmaları tarafından düzenlenen iskonto iptali ve evrak gecikmesi faturasının, malın bedelinde yapılan iskontonun iptal edildiğini tevsik etmesi ve malın maliyetinin bu ödemeler sebebiyle artması dolayısıyla, söz konusu fatura bedelinin malın maliyetine eklenmesi gerektiği hk.22 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32262-7862-165
Emlak ve araç alım satımlarında düzenlenecek belgeler hk.22 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32234-8013-158
Serbest meslek faaliyetinin ticari kazançla birlikte yapılması halinde tutulması gereken defter hk.22 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32236-8043-159
Serbest meslek faaliyetinin ticari kazançla birlikte yapılması halinde tutulacak defter hk.22 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32236-8120-226
Yurt içi ve yurt dışı yazarlara ödenen telif haklarında düzenlenecek belge ve telif hakları gelirlerinin vergilendirilmesi hk.22 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32234-8024-160
Şirket faaliyeti kapsamında şirket elemanlarının şehir içi ve dışı seyahat harcamalarının gider olarak kabul edilmesi hk.22 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32233-8092-161
Kurumlar vergisinden muaf olup olmadığınız ile Ba ve Bs bildiriminde bulunup bulunmayacağınız hk.22 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7827-169
Kıymetli maden alım satımında ÖKC kullanma mecburiyetinin olup olmadığı hk.22 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-323100-8087-171
Altın alım satımı 8.000 TL\\\'yi geçmesi halinde tevsik zorunluluğu kapsamında olduğundan ödeme ve tahsilatların banka, özel finans kurumu ve posta idareleri aracılığıyla yapılması gerektiği hk.22 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7968-163
Milli sporculara ödenecek primlerin gelir vergisi ile veraset ve intikal vergisi karşısındaki durumu hk.23 Mart 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 61-186
2863 sayılı Kanun kapsamında yapılacak onarım ve restorasyon ile ilgili işlemlerde harç ve damga vergisi uygulaması hk.23 Mart 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-189
Mahalli idare birliğinin kamu yatırımı sebze ve meyve kurutma tesisi binası yapımı ile ilgili olarak bina inşaat harcından istisna olup olmadığı hk.24 Mart 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-HARÇ-20-276-24
4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre yapılan doğrudan alımlarda sözleşme düzenlenmemesi durumunda ihale kararı ve sözleşme için damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hk.25 Mart 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1235-176
Tapuda arsa sahibi adına kayıtlı olmakla birlikte sözleşmeye göre müteahhide ait dairelerin satışında vergileme hk.25 Mart 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 37-200
Başka firma adına düzenlenen sigorta poliçesine istinaden ödenen primlerin kurum kazancının tespitinde gider yazılıp yazılmayacağı hk.25 Mart 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-199
İfa edilen para taşımacılığı hizmeti esnasında kaybolan/çalınan paralar için müşteri ile yapılan sözleşme uyarınca ödenen tazminatların kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği hk.25 Mart 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-198
Sigorta acentelerinin düzenlediği poliçelere ilişkin cironun belirlenmesinde toplam tahsil tutarının mı yoksa komisyon tutarlarının mı dikkate alınacağı hk.25 Mart 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 37-201
Diş Hekimlerince diş protezi yapmak amacıyla çıkarılan ve kargo ile başka illere gönderilen ağız ve diş kalıpları için diş hekimlerince sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek olmadığı, ancak diş laboratuvarlarına protez yapımı için gönderilen alçıdan çıkarılan ağız ve diş kalıpları vs. için “diş protezi yapılmak üzere gönderildi” şerhini ihtiva eden bedelsiz bir serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerektiği hk.25 Mart 2011B.07.1.GİB.4.67.15.01-2010-GV-65-VUK-230-9
Özel matrah şeklinde ve kdv dahil sigara satışlarının sona ermesi nedeniyle elde kalan faturalar üzerlerindeki “T.C.Maliye Bakanlığı’nın 18.07.1994 gün ve B.07.0.GEL.0.79/60-39/48327 sayılı müktezası gereğince özel matrah şekline tabidir” ve “KDV dahil” ibarelerini çizerek diğer satışlarda kullanılamayacağı hk.25 Mart 2011B.07.1.GİB.4.45.15.02-VUK-27-9-28
Faturaların Ba-Bs formunda bildirilirken esas alınacak tarih hk.28 Mart 2011B.07.4.DEF.0.49.10.00-VUK-1-1
Yurt dışından ithal edilen malların Antrepoda devir edilmesi halinde Ba-Bs bildirim formlarında gösterilip gösterilmeyeceği hk.28 Mart 2011B.07.1.GİB.4.27.15.02-10-1225-VUK-17/-8
Şirket ortağı ve şirket genel müdürü olan kişilerin ayrıca ücretli olarak çalışmasından dolayı vergi kesintisi olup olmayacağı hk.28 Mart 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 61-208
Amatör Sporculara yapılan sponsorluk harcamaları hk.28 Mart 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-61
Vergi mükellefi olmayan kişilerden, satmak üzere satın alınan gayrimenkuller için gider pusulası düzenlemesi ve Ba Bs formu düzenlenmesi hk.29 Mart 2011B.07.4.DEF.0.15.10.00-001-4
İlköğretim okulu inşaatı nedeniyle, Müteahhit ve Köylere Hizmet Götürme Birliği arasında düzenlenen sözleşme ve alınan ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı hk.29 Mart 2011B.07.4.DEF.0.28.10.00-046-3-1
Kendi Üretteği Bal ve Bal Ürünlerinin İnternetten Satışı hk.30 Mart 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-64
Kendi Üretteği Bal ve Bal Ürünlerinin İnternetten Satışı hk.30 Mart 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-64
\\01 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.45.15.02-27-9-33
Grup şirketinin bankaya olan borcunun kefalet nedeniyle ödenmesi durumunda, söz konusu kefaletin tiacri nitelik taşımamasından dolayı şüpheli alacak karşılığı ayrılamayacağı hk.01 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-78-27
Prefabrik binalarda amortisman oranı hk.01 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.45.15.02-VUK.315-34
Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerde KDV istisnası uygulaması hk.01 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-211
Askeri güvenlik sahası içerisinde bulunan lojman inşaatı için alınacak inşaat ruhsatının bina inşaat harcından muaf olup olmadığı hk.02 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-BGK:EK 2 MD 2010-55-194
Banka tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen sigorta prim bildirgelerinin damga vergisine tabi olduğu hk.04 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-8-MUK-2010-119-44
İl Özel İdaresi Proje koordinasyon birimi ile firma arasında Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşşatına ilişkin düzenlenen sözleşmenin 7269 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.04 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-748-197
İnternet ortamında yapılan toptan veya perakende satışlar karşılığında ökc. kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.04 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-225
İhracattan doğan alacakların tahsil edilememesi halinde şüpheli alacak karşılığı ayrılma usulü hk.04 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-230
Tali acentelere ödenen komisyon bedellerinin KDV\\\\\\\'ye tabi olup olmadığı ve belge düzeni hk.04 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-224
Kabule bağlı satışlarda fatura düzenleme usulü hk.04 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-231
Factoring şirketlerinin Bs formu düzenleme zorunluluklarının bulunup bulunmadığı hk.04 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-226
Bakıma muhtaç ve sakatlık indiriminden faydalanan özürlü, 18 yaşını aşmış veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmuş çocuklarda asgari geçim indirimi uygulanıp uygulanmayacağı hk.04 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-GVK-32-21
Engelli yakınının yaptırdığı hayat sigorta poliçesinde, kendisinin ölümünden sonra ödenecek sigorta tazminatının, engellinin ömür boyu bakımını üstlenen vakfa yapılması halinde VİV ödenip ödenmeyeceği hk.04 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-VİVK-1-22
Sözleşme karşılığında elde edilen bedelin, ilgili takvim yılı ticari kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınması hk.04 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.25.15.01-2010-GVK-2318-2-2
Vakfa ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi işleminin iktisadi işletme oluşturup oluşturmayacağı ve vakfa ödenen kira gelirleri üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.05 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2009-GVK-94-51-201
İnternet üzerinden kredi kartı ile tahsil edilen, kayıt ücretinin içinde bulunan program kitapçığı, konferans çantası, kırtasiye malzemesi ve öğle yemeği gibi hizmetler için katılımcılar tarafından internetten yapılan kredi kartı ödemelerine ilişkin faturanın düzenlenmesi gereken süre hk.05 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-238
Finansal kiralamalarda kiracı ile satıcı firma arasındaki mahsuplaşmanın finansal hareket taşımaması halinde tevsik zorunluluğu kapsamında olmadığı hk.05 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-239
Tasfiye halindeki firmanın aylık beyanname ve bildirim formları ile kurumlar vergisi beyannamelerinin kağıt ortamında verilip verilemeyeceği hk.05 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-236
Mahkemenin ihtiyadi tedbir kararı ile teminat mektuplarının tahsilinin durdurulması üzerine mükellefin şüpheli ticari alacak karşılığı ayıramayacağı hk.05 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-237
4 tekerlekli ATV tipi taşıtın hangi tarifeye göre motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulacağı hk.05 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-MTV-1-17
4 tekerlekli ATV tipi taşıtın hangi tarifeye göre motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulacağı hk.05 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.54.15.01-155-2010-9-6
Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilere ait ikinci taşıtın motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulup tutulmayacağı hk.05 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-74
%90 ve üzeri engelliye ait ikinci araca motorlu taşıtlar vergisi istisnasının uygulanmayacağı hk.05 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-74 05/04/2011
Psikoteknik değerlendirme hizmetinde KDV oranı hk.05 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14028-24-204
Ba formu hazırlanırken fatura bedelinin mi yoksa fatura bedeline ilave edilen çeşitli vergilerin toplamı olan KDV matrahının mı yazılacağı hk.05 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-235
Yurtdışında yapılan işle ilgili olarak ihale kararı, sözleşme, yapılan avans ve hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtlara ait damga vergilerinin döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında istisna olup olmadıkları ile imzalanan sözleşmenin damga vergisi karşısındaki durumu hk.05 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1611-202
Şahıs bağışı olan yeni hastane hizmet binası arsasının Sağlık Bakanlığına tahsis edilmek üzere hazineye devredilmesi için ifraz çalışmaları sırasında ilgili belediyece ifraz, plan ve proje harcının alınıp alınmayacağı hk.05 Nisan 2011B.07.4.DEF.0.47.10.00-512-HK--10
Tek evini kiraya verip babasının yanıda oturan kişinin bu meskeni için indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından faydalanıp faydalanmayacağı hk.06 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-245
Özel tasarım kutuları içerisinde teslim edilen özel dokuma kravatlarda uygulanacak KDV oranı hk.07 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14028-70/-206
Özel tasarım kutuları içerisinde teslim edilen özel dokuma kravatlarda uygulanacak KDV oranı hk.07 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-96-9
İhraç kayıtlı satışta Gümrük Beyannamesinde imalatçı firmanın yanlış yazılması hk.07 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-25-2010-11
Anahtar teslimi prefabrik konut teslimlerinde KDV oranı hk.07 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-136-2010-10
Hurda Araç Satışı KDV İstisnası hk.07 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV.00-17
Serbest meslek faaliyeti nedeniyle GV ve KDV mükellefiyeti hk.07 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010/14001-24-207
Firmalardan ücretsiz olarak alınan civcivlerin yetiştirilerek yine aynı firmalara verildiğinde söz konusu hizmet karşılığında düzenlenecek fatura bedeli üzerinden gelir vergisi ve Bağ-Kur primi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.07 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-77
İşletme dışındaki özel amaçlar için kullanılan binek otomobilin işletmenin aktifine kaydında değerleme, amortisman uygulaması, alımında yüklenilen KDV\\\'nin indirimi ve satışında uygulancak KDV oranı hk.08 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV- 4 -14028-17-208
Yüksekokul Döner Sermaye İşletmesi bünyesindeki yüzme havuzu ve halı saha hizmetlerine uygulanacak KDV oranı hk.08 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-38-150
4 tekerlekli ATV tipi taşıtın hangi tarifeye göre motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulacağı hk.08 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-2272-MTV-17
Emeklinin kendine ait evi kiraya verip eşine ait evde oturması halinde indirimli Emlak Vergisi oranından yararlanıp yararlanamayacağı hk.09 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-265
Gecekondu önleme bölgesinden alınan arsa için emlak vergisi muafiyetinin uygulanıp uygulanmıyacağı hk.09 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-EVK66-2-2-17
Bina inşaat harcı matrahının tespitinde her bir bağımsız bölümün ayrı ayrı olarak mı, yoksa binanın toplam yüzölçümü üzerinden mi hesaplanacağı hk.09 Nisan 2011B.07.4.DEF.0.65.10.00-Bina İnşaat Harcı-3
Gayrimenkulün intifa hakkı sahibinin Emlak Vergisini ödeyip ödemeyeceği hk.11 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-261
Binanın yıkılması halinde gayrimenkulün emlak vergisi açısından nasıl vergilendirileceği hk.11 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-260
Turistik olmayan bölgede bulunan ve Turizm İşletmesi Belgesi olan otel binası için emlak vergisi geçici muafiyetinin uygulanıp uygulanmayacağı hk.11 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-262
Emeklinin kullandığı tapusu kooperatif adına olan mesken için indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanıp yararlanılmayacağı hk.11 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-259
Geriye dönük indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulaması hk.11 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-258
Organize Sanayi Bölgesindeki gayrimenkul üzerindeki geçit hakkının tapuya kaydında harç hk.11 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-HARÇ-2011/1-28
Gecekondu önleme bölgesi olarak ilan edilen alanda inşa edilecek yapıların 2464 sayılı Bel. Gel. Kan. ve 492 sayılı Kanun kapsamında hangi harçlardan muaf olduğu hk.11 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-007.01-257
İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan katma değer vergisi (KDV) iade taleplerinde, pazarlama satış ve dağıtım giderleri dolayısıyla yüklenilen ve indirimli orana isabet eden kısmın iadesinin talep edilip edilemeyeceği hk.11 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-192-26
Araç kiralama işi yapan mükellefin kiralamak için aldığı aracı satarken uygulayacağı KDV oranı hk.11 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-266
Time charter kapsamında yurt dışında kirada olan geminin yurt dışından temin ettiği yedek parça ve servis hizmetlerinin KDV\\\\\\\'ye tabi olup olmadığı hk.11 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.06.-264
Döner Sermaye İşletmesinin mal ve hizmet tesliminde KDV oranı hk.11 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-84
Yurtdışında gerçekleşen ve yurtdışında faydalanılan elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin olarak yurtdışında mukim firma adına düzenlenen faturaların KDV ve ÖİV\\\\\\\'ne tabi olup olmadığı hk.11 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02--24
Tasfiye halindeki mimarlık şirketinin proje hazırlamaya devam edip edemeyeceği, yarım kalan projelerin tamamlanıp tamamlanamayacağı hk.11 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-82
İnternet üzerinden satışlarda mükellefiyet hk.11 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-83
Fason tekstil ve konfeksiyon işleri kapsamında verilen kapitone dokumacılığının tabi olduğu KDV oranı ile tevkifat uygulaması hk.12 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-857-27
Kamyonet tesliminde KDV oranı hk.12 Nisan 2011B.07.4.DEF.0.03.10.00-KDV.MUK.798-6
Su böreği yufkası satışında KDV oranı hk.12 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/43-29
Tapu kaydında I ve II.grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı şerhi bulunan gayrimenkullerin satın alınıp restore ettirilerek satışında uygulanacak KDV oranı hk.12 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-270
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 21 inci maddesinde yer alan vergi, resim ve harç muafiyeti kapsamında organize sanayi bölgesi bünyesindeki parsellerden emlak vergisi alınıp alınmayacağı hk.12 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-EVK-2010/6-32
Kooperatif adına kayıtlı taşınmazların 83/6122 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında arsa mı yoksa arazi mi olarak vergilendirileceği hk.12 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-EMLAK-12.M-2010-49-222
Emekli ve ev hanımı eşinin maliki oldukları meskenlerden dolayı ayrı ayrı indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanıp yararlamayacağı hk.12 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-EVK-2010-5-30
İndirimli bina vergisi oranının (sıfır) uygulanmasında binanın brüt mü yoksa net alanının mı esas alınacağı hk.12 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-86
Buz pateni pisti işletmeciliği faaliyetinin eğlence vergisine tabi olup olmadığı hk.12 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-BGK:20.MD-2010-45-224
Vakıf Üniversitesi tarafından yaptırılacak olan bina inşaatının bina inşaat harcından istisna olup olmadığı hk.12 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-BGK:EK 2.M-2010-60-223
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 21 inci maddesinde yer alan vergi resim ve harç muafiyeti kapsamında organize sanayi bölgesindeki binalar için çevre temizlik vergisinin ödenip ödenmeyeceği hk.12 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-BGK-2010/3-31
Merkezi Türkiye\\\'de bulunan şirketin Azerbeycan\\\'daki şubesi tarafından yürütülecek işe ilişkin olarak, şirket merkezi tarafından Türkiye\\\'de düzenlenen ihale kararı ve sözleşmeler ile şube tarafından yurtdışında düzenlenen sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.13 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1235-232
Devam eden inşaatta tapu senedi ile yapılan arsa paylı daire satışlarında faturanın düzenleneceği süre hk.13 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32231-7875--228
Bireysel ve sosyal gruplara yönelik kişisel gelişim ve eğitim danışmanlığı faaliyetinde bulunan serbest meslek erbabının defter ve belge düzenlemesi hk.13 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32236-8272-227
Derneğe bağışlanan gayrimenkulün VİV\\\\\\\\\\\\\\\'ne tabi olmadığından, Vakıf tarafından viv beyannamesi verilip verilmeyeceği hk.14 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-VRS-2010-44-53
Kur farkında KDV uygulaması ve lehte veya aleyhte oluşan kur farklarının kurum kazancının tespitinde dikkate alınması hk.15 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-284
Biokadin Standardize Solüsyonadlı ürünün tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.15 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-285
Serbest bölglere verilen teknik destek hizmetlerinde KDV istisnası hk.15 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14011-18-233
Teşvik Belgesi Sahibi Mükellefe Mal Satışı hk.15 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-91
İmal ve inşa edilecek gemide kullanılmak üzere ithal edilecek gemi yağ tahliye ekipmanı sisteminin KDV\\\'den istisna olup olmadığı hk.18 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13.25-39083-305
Darüşşafaka Cemiyeti İktisadi İşletmesi'nin verdiği hizmetlerin 17/2-a kapsamında KDV'den istisna olup olmadığı hk.18 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-306
Kredi kartı ile yapılan satışların KDV beyannamesinde gösterilmesi hk.19 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.04-312
Ayakkabı burun ve topuk destek malzemelerin tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.19 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-310
Teminat mektubu komisyonlarının yansıtılmasında KDV uygulanıp uygulanmayacağı hk.19 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-311
Teminat mektubu komisyonlarının yansıtılmasında KDV uygulanıp uygulanmayacağı hk.19 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-309
Vinç kiralanmasında KDV istisnası hk.19 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-5-8
İthalatçı firmalardan alınan veya ithal edilen değerli taşların mücevher haline getirilerek tesliminde ÖTV ve KDV uygulaması hk.19 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 4.MADDE-315
Tamir etmek amacıyla iş yerine taşınan araçlar için sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmadığı, ücret karşılığı taşıma yapanların taşıma irsaliyesi düzenlemesi gerektiği hk.19 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.240-19
Cep telefonu aksamının ithali hk.20 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-03-104
Konsantre malların ithalinde ödediğiniz özel tüketim vergisinin, yine aynı listede yer alan malların üretiminde kullanmış olmanız nedeniyle ithalde ödenen ÖTV’nin, tahsil etmiş olduğunuz ÖTV’den indiriminin mümkün olup olmadığı hk.20 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-03-103
Sakatlık istisnasından faydalanılarak alınan aracın iadesi halinde kanunda öngörülen süre dolmaksızın istisna kapsamında yeniden araç iktisap edilip edilemeyeceği hk.20 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.21.15.01-ötv-2010-37-5
Yakıt masrafı kiracıya ait olmak üzere kiralanan tankerin üzerinde bulunan yakıtın tankerle birlikte kiracıya satılması durumunda ÖTV uygulaması hk.20 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-ÖTV-4/2-25
Serbest bölgeye ihraç kaydıyla teslim edilen malların, serbest bölgeden gümrüksüz satış mağazalarına tesliminde tecil-terkin uygulamasından yararlanıp yararlanılamayacağı hk.20 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 8-318
Özürlü adına kayıtlı aracın özürlünün vefatından sonra ayıplı mal kapsamında iade olması halinde ÖTV istisnası hk.20 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-ÖTV-52-2/2-18
Hakkında SMİYB kullandığına ilişkin rapor bulunan ortaktan yapılan mal alımından dolayı KDV iadesinin ne şekilde yapılacağı hk.21 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2/2010-14032-21-242
Kamu kurum ve kuruluşlarının birbirlerine yaptıkları işlemlerde KDV tevkifatı hk.21 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14009-13-243
Vakfa ait olup, 49 yıllığına vakıf adına intifa hakkı tesisi yapılmış olan taşınmaz için vakfın emlak vergisinden muaf olup olmadığı hk.21 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-EVK-2010/50.1-117/-31
EK:22 bilgi formunun düzenlenmesinde esas alınacak ymm üretim tasdik raporlarının ait olması gereken yıllar hk.21 Nisan 2011B.07.4.DEF.0.02.10.00-2010/3-2
İzale-i şuyu yoluyla satın alınan gayrimenkulle ilgili olarak satın alan firma tarafından viv beyannamesi verilip verilmeyeceği hk.21 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.46.15.01-V.İ.V.K-1-4
8901.10.90.00.11 GTİP numaralı deniz aracının ÖTV\\\'ye tabi olup olmadığı hk.21 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 01.MADDE GENEL-341
Gazete ve dergilere yazılan makalelerinı Gelir Vergisi Kanununun 18.maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.21 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 18-333
İthalat işleminin gerçekleşmemesi sonucu devlete kalan ürünler hk.22 Nisan 2011B.07.1.GİB.0.06.68.165.01.03
İthalat, İhracat ve görünmeyen işlemlerden doğan alacak ve borçlarını, yurt dışı grup şirketlerinin borç ve alacaklarına mahsup edilmesi hk.22 Nisan 2011B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2
İlk iktisabı yapılan araçlar üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan ihracı halinde ÖTV uygulanıp uygulanmayacağı hk.25 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-399.10.14-41
Yurtdışından getirilecek olan ihracat ödemelerinin banka kanalı ile yapılması zorunluluğu bulunmadığı hk.25 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32mük257-7932-248
Promosyon ve numune olarak verilen ürünlerin ÖTV karşısındaki durumu hk.25 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 2.MADDE-353
Sanayi sicil belgesine sahip mükellefin şase araç üzerine imal ettiği yol süpürme aracı,konteyner yıkama aracı, çöp toplama aracı, kanal temizleme aracı, kar temizleme aracını satışında ÖTV\\\'ye tabi olup olmayacağı hk.26 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-03-110
Belediyeye yapılan mal ve hizmet teslimlerinde KDV istisnası hk.26 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-367
Yatırım teşvik belgesi kapsamında 29.07.2004 tarihinden önce kullanılan kredilere uygulanması gereken KKDF oranı hk.27 Nisan 2011B.07.1.GİB.0.06.68-165.01.03
Hazine adına kayıtlı arazi üzerinde bulunan dükkanların dernek tarafından kiraya verilmesi işleminin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hk.27 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-6-2010-27
Sponsor olarak faturak karşılığında yapılan harcamaların kurumlar vergisi matrahından nasıl indirileceği hk.28 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-128-821-38
Kısmi bölünme işleminde taşınmaz ve iştirak hisselerinin devri ile bunlara ait borçların devri hk.28 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 19-392
Kooperatifin üye olduğu üst birlikten ayrılması durumunda kurumlar vergisi muafiyetinin devam edip etmeyeceği hk.28 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-KVK-2010/828-37
Merkezi Türkiye'de bulunan firmanın yurtdışındaki şubesi aracılığıyla yapılan inşaat işinden sağlanan kazancın kurumlar vergisinden istisnası hk.28 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-389
Kooperatif adına kayıtlı olan arsanın ikinci bir kooperatife satılması halinde kooperatifin faydalanmakta olduğu muafiyetlerin devamı hk.28 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-31-MUK-2010-81-75
Şirketin aktifinde kayıtlı binanın rehabilitasyon merkezi kurulması şartı ile belediyeye bağışlanması durumunda araziye ilişkin kayıtlı değerin kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği hk.28 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-KVK-2010-823-39
Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere Temmuz ve Ağustos ayında yapılan ücret ödemelerinin giderleştirilmesi hk.28 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-83
Birleşme öncesi dönemine ait kârın, birleşmeden sonra dağıtımı hk.28 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-KVK-49-2-3-22
Sigorta komisyon gider belgelerinin Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilip edilmeyeceği hk.28 Nisan 2011B.07.4.DEF.0.53.10.00-KVK-25-2
Serbest bölgede şubesi bulunan mükellefin kesin mizan bildiriminin merkez ve şube bilgileri birleştirilerek verileceği hk.28 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-11-32-46
Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımlarınızın kısmen tamamlandığını ve üretimde kullanmakta olduğunuzu belirterek, yatırımın kısmen işletilmesinden elde edilen kazancın ayrı tespitinin söz konusu olmaması nedeniyle indirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazancın tespiti hk.29 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 32/A-395
Serbest bölgede faaliyet gösteren A.Ş.\\\'ye ortak olan limited şirkete yapılması muhtemel bir kar dağıtımında stopaj uygulanıp uygulanmayacağı hk.29 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-111
(EK:22) Tecil-Terkin Kapsamında %5 Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu talebi hk.29 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.63.15.01-4760-7
Şirket ortağı olan müdürün kızına yurt dışı eğitimi için ödenecek bursların gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk.29 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-398
İl Özel İdaresinin Kurumlar Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Mükellefiyeti Hk29 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-587-29
Kooperatife ait imar değişikliği yapılan arsaların satışında KDV istisnası hk.29 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14008-10-264
2009 yılı için Mart ayında beyan edilecek olan gelir vergisi veya 2010 yılında beyan edilecek geçici vergi ve gelir vergisi beyannamelerinde indirimli gelir vergisi uygulamasından yararlanıp yararlanmayacağı hk.29 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/GVK-5-34
Tarımsal amaçlı kalkınma kooperatifinin kurumlar vergisi muafiyeti hk.29 Nisan 2011B.07.4.DEF.0.03.10.00-KVK.MUK.197-9
Okullara yapılan mobilya,mefruşat akıllı yazı tahtası gibibağış ve yardımların kurum kazancndan indirimi hk.29 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-43-2010-28
Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda özürü % 64 olarak belirtilen malul ve engellinin özrüne uygun olarak taşıtın sinyal kolunun soldan sağa uzatılarak tadil ettirilmesi sonucunda, söz konusu taşıtın motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulup tutulmayacağı hk.30 Nisan 2011B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-117
Belediyenin ödediği KDV hk.02 Mayıs 2011B.07.1.GİB.0.01.55-010-3
Hormon testi cihazının KDV oranı hk.02 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.21.15.01-KDV-2010/181-6
Belediyenin şehiriçi öğrenci taşımacılığında KDV oranı hk.02 Mayıs 2011B.07.4.DEF.0.14.10.00-/KDV/600/-22
Şirketin ortağı olan firmaya taahhüt edilen inşaat işi dolayısıyla alınan avansların örtülü sermaye hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk.02 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-12-2-265
Yurtdışı Proje hazırlama ve teknik danışmanlık hizmetleri faaliyetlerinden elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı hk.02 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-5-17-267
Özel fidanlık projesi kapsamında tahsis edilen kredi ödemesinde tevkifat hk.02 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-15-5-268
Tarım Kredi Kooperatiften kiralanan gayrimenkul için ödenecek kira bedeli üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.02 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-15-27
Kurumun çocuk bakımevi işletmesinin kurumlar vergisi muafiyeti kapsamında değerlendirilmesi hk.02 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-4-29-269
Zirai amaçlı su teslimlerinde KDV istisnası hk.02 Mayıs 2011B.07.4.DEF.0.43.10.00-8157-4614-8
Üretim Fire Oranı hk.02 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-3-MUK-2010/219--80
Gerçek usulde vergilendirilenlerin Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Tasdik Raporu verme yükümlülüğünün olup olmadığı hk.02 Mayıs 2011B.07.4.DEF.0.53.10.00-ÖTV-16-3
Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan aylık bağkur primi ödemelerinin kurum kazancından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.02 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-40-5-266
Serbest meslek mükellefinin Ba-Bs Formu bildiriminde bulunup bulunmayacağı hk.02 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-414
Ücret karşılığında taşıma yapan çekici firmaların taşıma irsaliyesi düzenlemesi ve araçta bulundurması zorunlu olup, ancak hasarlı araçlar için sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmadığı hk.02 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-415
Ticari mal niteliğinde olmayan promosyon malzemelerinin ve numune malların taşınmasında sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmadığı hk.03 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-422
Şüpheli alacak karşılığı ayrılması hk.03 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-419
5811 sayılı kanunua göre resen terk durumdaki şirketin sermaye artırımı hk.03 Mayıs 2011B.07.4.DEF.0.68.10.00-068-5811/1-3
(I) sayılı listenin B cetvelinde yer alan malların ithal edilmesi durumunda ÖTV mükellefiyeti hk.03 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-399.10.11-53
I sayılı listeye tabi malların ithalatı sırasında gümrük idaresine verilen teminatın çözümü ve ÖTV\\\'de iade prosedürü hk.03 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-ÖTV-2010/1-43
2003/5868 sayılı Kararname kapsamında sıfır vergili yakıt satın alınmaması durumunda, YMM raporu düzenlettirilmesine gerek olup olmadığı hk.03 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-03-120
Şahıs tarafından ödenen kiranın daha sonra şirket kurulduğunda şirketin kirayı gider olarak indirip indiremeyeceği hk.03 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.07.16.01-KVK.2010.30-75
Geçmiş yıl zararlarının düzeltme beyannamesi ile mi yoksa dilekçe ile mi düzeltileceği hk.03 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.07.16.01-KVK.ÖZ.2010.28.-74
KDV,DV,Tapu Harcı, Karar ve İlam Harcı hk.03 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-DV-1-37
Konut Yapı Kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV uygulaması hk.03 Mayıs 2011B.07.4.DEF.0.69.10.00-010-3
Polen tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.03 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-121
Gübre, torf ve sertifikasız meyve fidanlarının toptan satışlarında uygulanması gereken KDV oranı hk.03 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/17-44
Konut Yapı Kooperatifi arsa satışının kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden değerlendirilmesi hk.03 Mayıs 2011B.07.4.DEF.0.51.10.00-001.02-2
Servis dışı tutulan iş makinası ve taşıtların ihale yoluyla satışında KDV oranı hk.03 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-60-51
Cow Magnet (Sığır Mıknatısı) KDV Oranı hk.03 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-275-31
Tasfiye halindeki konut yapı kooperatifinin arsa satışının KV ve KDV açısından değerlendirilmesi hk.03 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/KV-5-36
Devlet Hastanesine verilen haşere ile mücadele hizmetlerinde KDV tevkifatı hk.03 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-122
Yapı kullanma izni almayan meskenlere ait yüklenilen KDV'nin iadesi hk.03 Mayıs 2011B.07.4.DEF.0.51.10.00-001.03-3
Basit usulde vergilendirilmekte iken gerçek usule geçen mükellefin KDV indirimi hk.03 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-34-52
Birinci sınıf tescilli kültür varlığının restorasyonu için klima tertibatı ve fotoselli havlu makinası alımında KDV istisnası hk.04 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-91-16
Sulama Motoru ve Pompasının KDV Oranı hk.04 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2011/107-1334/-43
Türkiye Kızılay Derneğinin sağlık hizmetlerine yönelik iktisadi işletmelerinde ökc. kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.04 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-433
Battaniye çantasının KDV oranı hk.04 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-109-15
Şirketin bünyesinde ticari amaçlı bulundurulan yatın sezonluk olarak kiralanmasında KDV oranı hk.04 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-435
İnşaatı henüz bitmeden satılan ve faturası kesilen 3 adet daire için yüklenilen KDV\\\'nin iade edilip edilmeyeceği ve iade miktarının hesaplanması hk.04 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-854-34
Lavaş Ekmeğin Satışında KDV oranı hk.04 Mayıs 2011B.07.4.DEF.0.68.10.00-068-KDV-4
Teşvik belgeli makine ve teçhizat teslimlerinde KDV istisnası uygulaması hk.04 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-430
Yurtdışında yapılan granit montajı işinden elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edilip edilmeyeceği hk.04 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-439
Yurtdışıda bulunan şubenin elde ettiği kazancın Türkiye'de vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hk.04 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-441
Meslek Odasının bağlı iktisadi işletmenin kurumlar vergisi mükellefiyeti hk.04 Mayıs 2011B.07.4.DEF.0.02.10.00-2010/2-3
Darüşşafaka Cemiyeti'ne ait gayrimenkulün kiralanması karşılığı yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.04 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 15-440
Gıda bankacılığı kapsamında bağışta bulunacak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergisel indirimlerinin ve bağış yapan ve bağış alan kuruluşların hazırlayacağı belgelerin neler olduğu hk.04 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 40-442
Belediyelere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemelerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.04 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-GVK720-7-10
5746 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağı hk.04 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-124
İnternet üzerinden alışverişlerde internet sitesi üzerinden satıcıya verilen aracılık hizmetinin vergilendirilmesinde belge düzeni hk.04 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-427
87.11.90.00.00.00 G.T.İ.P numarasında yer alan sadece elektrikli motosikletler ve bisikletlerde ÖTV uygulaması hk.05 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 01.MADDE GENEL-445
Kooperatif adına kayıtlı olmayan arsa üzerinde kat karşılığı inşaat işi yapılmasının kurumlar vergisi muafiyeti açısından değerlendirilmesi hk.05 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-721-6-12
Konut kredisiyle müştereken edinilen konutun diğer borçluya satışı durumunda, kredinin konut finansmanı kapsamında değerlendirilmeye devam edilip edilmeyeceği hk.05 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-BSMV-448
Servis aracı kiralamasında KDV oranı hk.05 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-8-11
Kooperatifin aktifinde kayıtlı bulunan ve ifraz işlemine tabi tutulan gayrimenkulün satışında KDV istisnası hk.05 Mayıs 2011B.07.4.DEF.0.02.10.00-2010/2-4
Serbest bölgelerde verilen kurye hizmetinde KDV istisnası hk.05 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-131
Alacağın teminatı mal ve hakların Varlık Yönetim Şirketi lehine satışında KDV istisnası hk.06 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-23-201
Stoklarda yer alan indirimli orana tabi mallarla ilgili yüklenilen KDV\\\'nin iadesinin talep edilip edilemeyeceği hk.06 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-458
Türkiye\\\\\\\'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan satışlarda iade uygulaması hk.06 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-466
Giderlerin müşterilere yansıtılmasında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.06 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.04-465
Fason işlerde KDV oranı ve tevkifat uygulaması hk.06 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-457
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapan Kooperatifin kurumlar vergisi muafiyeti hk.06 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KVK-ÖZE-12-202
Şirket ortağı tarafından sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi amacıyla kullanılan banka kredileri hk.06 Mayıs 2011B.07.1.GİB.0.06.68-165.01.03
Kayıt ve tescil edilmiş araçların ihraç edilmesi halinde, yüklenilen ÖTV ve KDV\\\'nin iade edilip edilmeyeceği hk.06 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 5 GENEL-463
İndirimli teminat uygulaması hk.06 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 8-464
Kiraya verilmiş gayrimenkul üzerinde yapılan alışveriş merkezinin kiralayanın vefatı üzerine mirasçılarına intikal edip etmeyeceği hk.06 Mayıs 2011B.07.4.DEF.0.77.10.00-V.İ.V 2010-1
Özel hesap dönemine tabi kurumun KDV beyanı hk.06 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-25-200
Proje ortağı olarak yapılan ödemelerin kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği hk.07 Mayıs 2011B.07.4.DEF.0.78.10.00-Ar_ge-3
Adına düzenlenmiş Vergi, Resim ve Harç İstisnası belgesi bulunan firmaya ödenecek hakedişe ilişkin düzenlenen kağıdın damga vergine tabi tutulup tutulmayacağı hk.07 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1285-278
"Garanti taahhütnamesi" başlıklı kağıda ilişkin damga vergisi hk.07 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1566-277
Kauçuktan yapılma eldivenin KDV oranı hk.07 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-470
Merkezi toptancı halinde bulunan şirketin şubeye mal tesliminde KDV oranı hk.08 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3-2010-14028-63-280
Abeslang\\\'ın KDV oranı hk.08 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3-2010-14028-104-281
Hizmet içi eğitimler, psikoteknik testler ve araç sürücülerine yönelik olarak verilen ADR ve SRC eğitim hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı hk.09 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.28.25-477
İade talebinin KDV Beyannamesinde gösterilmemesi hk.09 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14019-01-282
İhraç kaydıyla alınan mallarla ilgili olarak imalatçı firmalara verilecek olan gümrük beyannameleri satış faturaları ve çeki listelerinde yurtdışı müşterisinin adının silinip silinmeyeceği hk.09 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-478
Sahil Güvenlik ve Karadeniz İkmal Destek Komutanlığına boya ve boya malzemelerinin tesliminde istisna uygulaması hk.09 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13.25-39083-479
Fatura ödeme merkezinde kredi kartı ile yapılan tahsilatların KDV beyannamesinde gösterilmesi hk.09 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.04-475
Yurt dışında mukim aracı kuruluşlara,Türkiye\\\'den ve diğer ülkelerden müşteri bulma şeklinde verilen aracılık hizmetlerinde KDV uygulaması hk.09 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-473
İndirimli orana tabi teslimlerle ilgili yılı içerisinde mahsuben giderilemeyen verginin izleyen yıl nakden veya mahsuben iadesinin mümkün olup olmadığı hk.09 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-471
Sözleşmenin bir bedel içerip içermediği ile bedel içeriyorsa damga vergisinin nasıl hesaplanacağı hk.09 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1294-287
Yatırım teşvik belgesinde vergi indirim tutarının %90 ve yatırıma katkı oranının da %60 olarak belirlendiği belirtilerek, vergi indirim tutarının nasıl hesaplanacağı ile 2010/1. geçici vergi döneminde indirimli kurumlar vergisinden faydalanıp faydalanamayacağınız hk.09 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.25.15.01-2010-KV-2255-2-3
Derneğiniz faaliyetine uygun olarak yaptırdığınız cami inşaatı için SMS kampanyası başlatmak istediğinizi belirterek, cep telefonu operatörüne verilmek üzere kurumlar vergisinden muaf olup olmadığınız hk.10 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-138
Transit rejimi kapsamındaki akaryakıtların bu rejimi sona erdirecek şekilde yurt içinde teslim edilmesi veya kullanılması halinde ÖTV yükümlülüğü hk.10 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 12. MADDE-480
Pelur Kağıtta KDV Oranı hk.10 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV4-14028-48/-288
İthal edilerek ÖTV\\\'ye tabi olmayan madeni yağ müstahzarı imalatında kullanılan baz yağ için beyan edilerek ödenen ÖTV ile ÖTV üzerinden alınan KDV\\\'nin maliyet hesaplarında gösterilip gösterilemeyeceği hk.10 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.31.15.01-ÖTV-5-07-26
Kayıt ve tescil edilmiş aracın ihracında yüklenilen ÖTV\\\'nin iade edilip edilmeyeceği hk.10 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.31.15.01-ÖTV-5-01-25
Üretim tesisi olmayan mükellefe L.P.G. satın alma izin belgesi verilip verilemeyeceği hk.11 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 01.MADDE GENEL-486
Tahsil edilemeyen KDV\\\'nin vergi borçlarına mahsup edilip edilemeyeceği ile tahsiline imkan bulunmayan alacağa karşılık ayrılmasının mümkün olup olmadığı hk.11 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-489
Geçmiş yıllardaki zararın yeni hesap döneminde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.11 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 9-490
2006 takvim yılı beyannamenizden doğan ve sehven 2007 takvim yılı kurumlar vergisi beyannamesinde indirime konu edilmeyen zararın düzeltme yolu ile indirime konu edilip edilemeyeceği hk.11 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 9-493
2004 ve 2005 takvim yılı beyannamenizden doğan ve 2006 takvim yılı kurumlar vergisi beyannamesinde indirime konu edilmeyen zararlarınızın düzeltme yolu ile indirime konu edilip edilemeyeceğine hk.11 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 9-492
6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar üzerinden Tefe/Üfe oranları esas alınarak hesaplanan faizlerin kaydı hk.11 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 9-491
Tapuda kargir ev ve tarla vasıflı taşınmazın icrada satışında KDV oranı hk.12 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010-49-88
Liman işletmesine güvenlik x ray cihazı ve kapı dedektörü alımının KDV den istisna olup olmadığı hk.12 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-4.48.15.01/KDV-41
Yedek parçanın KDV oranı hk.12 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1264/-45
Basit usulden gerçek usule geçen mükellefin sabit kıymet niteliğinde olan aracın kalan amortisman süresine ait KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.12 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-15.01/KDV--40
Yedieminlik ve araç otoparkı işletmeciliğinde ÖKC kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.13 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.31.15.02-VUK-04-02-28
Telsiz ruhsat ve kullanım ücretinin matraha dahil olup olmadığı hk.13 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/16-25
Buğday atıklarının KDV oranı hk.13 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-437-34
Arpa Satışında KDV Oranı hk.13 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.21.15.01-KDV-2010/187-7
TMSF\\\'nin borçlu taraf olduğu alacakların değersiz alacak sayılabilmesinin usulü hk.13 Mayıs 2011B.07.4.DEF.0.39.10.00-VUK-3
Tekstil ürünleri baskı işleminin fason iş olarak kabul edilip edilemeyeceği ve bu işlemlerde uygulanacak KDV oranı hk.13 Mayıs 2011B.07.4.DEF.0.58.10.00-2011-24-10-2
Sigara vb. tekel ürünü satışlarda belge düzeni hk.13 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.26.15.02-VUK-29-2-23
Zirai faaliyet sonucunda elde edilen mahsulün fatura tutarının dalda götürü olarak düzenlenebileceği hk.13 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.31.15.02-VUK-05-07-29
36 yıllık işletme hakkı bedeline uygulanacak itfa süresi hk.13 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.10.15.02-2010.VUK.127-884-47
Şirkte ait araçla yapılan satışlarda faturanın düzenlenme süresi hk.13 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.21.15.01-vuk-2010/37-8
Pazar takibi suretiyle organik ürün satışlarında ÖKC kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.13 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.26.15.02-VUK-29-2-24
Geçici ihraç izni ile yurt dışına çıkan taşıtların yurt dışında olduğu süreler içerisinde motorlu taşıtlar vergisi karşısındaki durumu hk.16 Mayıs 2011B.07.4.DEF.0.76.10.00-009-1
Damlama-yağmurlama sulama ve sulama borularına uygulanacak KDV oranı hk.16 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-152
Üretim analizi ve randıman hesabı yapılırken dikkate alınacak fire nispetleri hk.16 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-853-36
Hizmet ihracında kdv iadesi hk.16 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.2010-72-94
Yabancı Bandıralı Gemilere Türkiye\\\\\\\'de verilen tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde KDV uygulaması hk.16 Mayıs 2011B.07.1.GİB.0.01.55-010.01-4
Serbest Meslek Erbabının Faaliyetini Sürdürmek Üzere Aldığı İşyerinin KDV'si hk.16 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/24-50
Serbest Meslek Erbabının Faaliyetini Sürdürmek Üzere Aldığı İşyerinin KDV\\\'si hk.16 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/24-50
Bir sağlık kuruluşunun münhasıran başka bir hastaneye verdiği hizmetler için ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin olup olmadığı hk.17 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.16.17.02-ÖKC-10-5-65
Devlet hastanesine verilen haşere ilaçlama hizmetinde tevkifat uygulaması hk.17 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-470-36
Yurt dışında alt yüklenici olarak yapılan inşaat işinden elde edilen kazancın kurumlar vergisi istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.17 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.16.16.01-KV-10-24-71
İçme ve Kullanma Suyu Birliğinin, adına tapuda yapılacak kamulaştırma işleminde damga vergisi ve tapu harcından muaf olup olmadığı hk.17 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.61.15.01-606-1-25-2010-38
Hastanenin yenileme inşaatında kullanılmak üzere dernek hesabına yatırılan bağış tutarının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.17 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.16.16.01-KV-10-25-69
Oto yıkama ve yağlama işinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.17 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.16.17.02-ÖKC-10-07-64
Faturaların mürekkep püskürtmeli yazıcı kullanılarak bastırılamayacağı hk.17 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-28-67
Satışı yapılan külçe altın ürünlerinin iadesinde belge düzeni hk.17 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-34-68
İki ayrı pansiyon işletilmesi ve her iki pansiyonun müşteri giriş ve çıkış işlemlerinin yeni açılacak pansiyonda yapılması halinde ortak müşteri listesi ve fatura kullanılıp kullanılamayacağı hk.17 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/VUK9-43
Geçmiş yıl zararlarının mahsubu hk.17 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.16.16.01-KV-10-20-70
Şirketin yabancı ortaklarının sermaye taahhütlerini yerine getirmelerinde tevsik zorunluluğu olup olmadığı hk.17 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-124-66
Şehirlerarası Taşımacılıkta Kentkart Uygulaması Hk.17 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/VUK8-44
Satışı yapılan külçe altın ürünlerinin iadesinde belge düzeni hk.18 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-MTV-61-2/2-27
Tecil-terkin uygulaması ve 2002/4930 sayılı BKK uygulamasına ilişkin vergi beyanı hk.18 Mayıs 2011B.07.4.DEF.0.65.10.00-Ö.T.V.-4
Atari, Oyun Makinesi ve Bilgisayar Oyunlarının Oynatıldığı Playstation Oyun Salonlarının İşleticilerinden Eğlence Vergisinin Alınacağı Hk.18 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-160
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından ruhsat alınarak üretilen \"AVILABAN 100\" ticari adlı veteriner ilaçlı premiksin tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.18 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-511
Kitap ve yaprak test teslimleri ile baskı hizmetinde uygulanacak KDV oranı hk.18 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-508
Beyin performansını geliştirme, kişilik geliştirme, düşünsel egszersizler yaptırma, ruhsal sorunların çözülmesine yardımcı olma kapsamında verilecek eğitim hizmetininin KDV oranı hk.18 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-507
Kauçuk malzemesinden imal edilen dren lastiğin KDV oranı hk.18 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-513
Kafetarya-çay ocağı, oyun salonu ve bilardo salonundan oluşan üç ayrı bölümü bulunan ve derneğe bağlı olarak işletilen lokalde verilen hizmetlere uygulanacak KDV oranı hk.18 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-510
2006, 2007 ve 2008 takvim yıllarında gerçekleştirilen indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin 2010 yılında iadesinin talep edilip edilemeyeceği hk.18 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-515
Yemek alış fiyatına belli bir tutar ilave edilerek alt taşeron firmalara yansıtılmasında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.18 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.04-516
Akaryakıt satışlarında ödeme kaydedici cihazların nasıl kullanılacağı hk.20 Mayıs 2011B.07.4.DEF.0.03.10.00-ÖKC.MUK.140-12
Su Ürünleri Kooperatifinin KDV mükellefiyeti hk.20 Mayıs 2011B.07.1.GİB.0.01.53-130-5
Mükellefin diğer ülkelerde kullanmış olduğu internet sitesinin Türkiye\'ye uyarlanması dolayısıyla oluşturulan internet sitesinin tabi olacağı faydalı ömür ve amortisman oranı hk.20 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-315-30
Adi ortaklıkta bilanço usulünde defter tutarken ortaklıktan ayrılarak aynı faaliyeti şahıs olarak yapması halinde defter tasdiki hk.23 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.41.15.02-190-3/8-52
KDV İstisnası hk.23 Mayıs 2011B.07.1.GİB.0.01.53-010-6
İşgüvenliği eğitim hizmetinin KDV oranı hk.23 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-169
Psiko-teknik eğitim hizmetinde KDV oranı hk.23 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-170
Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere kullandırılacak krediler hk.24 Mayıs 2011B.07.1.GİB.0.06.68-165.01.03
Yurtdışındaki firmaya yapılan komisyon ödemelerinde vergilendirme hk.24 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14009-65-312
Borçların Yeniden Yapılandırılması amacıyla düzenlenen Mukabakat, protokol ve ibraname de Damga Vergisi hk.24 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1216-311
Belli para ihtiva etmeyen sözleşmenin damga vergisi hk.24 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-231-305
Belediyelere ait spor klubü ile sporcu arasında düzenlenen sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.24 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1453-306
Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere kullandırılacak krediler hk.24 Mayıs 2011B.07.1.GİB.0.06.68-165.01.03
İşe başlamayı ve bırakmayı bildirme hk.24 Mayıs 2011B.07.4.DEF.0.37.10.00-153.Madde-11
Teslimi ÖTV\\\'ye tabi olan malların promosyon ürünü, eşantiyon ve numune mal olarak tesliminde ÖTV hk.24 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-ÖTV-1-32
Sakatlık istisnasından faydalanılan aracın satışında ÖTV uygulaması hk.24 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-ÖTV-2010:15-08-313
Daha önce sermayeye eklenmiş olan karların tasfiye halinde ortaklara dağıtılmış sayılarak tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.25 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.07.16.01-KVK.2010.41-122
Şüpheli Alacaklarının Muhasebeleştirilmesi25 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.35.18.02-1744-179
Kira sözleşmesinin damga vergisi hk.25 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG:1067-316
Sözleşmenin düzenlendiği tarihte geçerli olan damga vergisi oranının uygulanması hk.25 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-DH-2010-15-120
Ar-Ge ve yenilik projeleri kapsamında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması hk.26 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1640-318
Bayan kuaförlüğü faaliyetinin yanı sıra lokanta işletmesi bulunan mükellefin V.U.K. nun 177 nci maddesinin hangi bendine tabi olduğu hk.26 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-123
Muhtelif müşterilere düzenlenen sevk irsaliyeleri hk.27 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.38.15.02-VUK-21-187-43
Beton Pompası Monte Edilerek Tadil Edilen Araçta ÖTV uygulaması hk.27 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.31.15.01-ÖTV-5-02-31
Yan yana iki faaliyet mahallinden ibaret, bir duvarla ayrılan, tek işyeri tabelası olan dükkanda ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti hk.27 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.38.15.02-ÖKC-21-166-39
Enflasyon düzeltmesi sonucu bulunan olumsuz farkın cari dönem karından mahsup edilip edilemeyeceği hk.27 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KV-20-184-42
Malttan üretilen biranın ÖTV oranı hk.27 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-180
Salon ve masa oyun takımlarının tesliminin ÖTV\\\'ye tabi olup olmadığı hk.27 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.46.15.01-ÖTV-1-6
SGK\\\\\\\\\\\\\\\'nın damga vergisi ve harç muafiyeti hk.27 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-DV-2011/8-53
İrsaliyeli fatura kullanımında mal sevkiyatının kısım kısım yapılması hk.29 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-2010/14-110
Servis bakım araçlarında yer alan yedek parçalar için sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.30 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 230-34
İnternet üzerinden telefon görüşmesi hizmeti ve ön ödeme bedeli (kontör) için ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.30 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.07.17.02-ÖKC-134
Yüzme ve tenis kursu işletmeciliğinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.30 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-2010-132
Serbest meslek erbabının POS kullanımı hk.30 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-2011/2-114
Bir alıcıdan alınan malların farklı alıcılara tesliminde tek taşıma irsaliyesi düzenlenip düzenlenemeyeceği hk.30 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-2010/16-115
Serbest meslek faaliyeti ile ticari faaliyetin birlikte yapılması halinde sınıf değiştirme hk.30 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.55.15.02-2010-VUK-ÖZE-33-245
Serbest meslek faaliyeti ile ticari faaliyetin birlikte yapılması halinde sınıf değiştirme hk.30 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.55.15.02-2010-VUK-ÖZE-33-245
Defter tutma hadleri hk.30 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-2010-133
AR-GE sürecinde kullanılan 8518.10.95.90.00 G.T.İ.P. no.lu endüstriyel mikrofonların ithalinin ÖTV\'ye tabi olup olmadığı hk.30 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 01.MADDE GENEL-558
2711.13 GTİP\\\'de yer alan ürünün ÖTV\\\'ye tabi olup olmadığı hk.30 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV GENEL-566
Yeniden İşe Başlanması Halinde Hangi Usule Göre Defter Tutulacağı hk.30 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.21.15.01-VUK-2011/43-9
A.Ş. adına kayıtlı taşınmazların factoring şirketine ipotek verilmesi işleminin harçtan ve damga vergisinden muaf olup olmadığı hk.30 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/20-48
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Emlak Vergisi mükellefiyeti ve Kısıtlı Emlak Vergisi Uygulaması hk.30 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-200
Havaalanlarında yer hizmetleri veren firmalara verilen uçak, yolcu ve yüke ilişkin hizmetlerin KDV'ye tabi olup olmadığı hk.30 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-563
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi istisnasının olup olmadığı hk.31 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-BGK-2010/4-55
Bina ve Yumurta Tasnif ve Paketleme Makinası için Amortisman Oranı hk.31 Mayıs 2011B.07.1.GİB.4.38.15.02-VUK-21-196-45
Araç kiralama faaliyetinde bulunan mükelleflerin araçlarında vergi levhası bulundurma zorunluluğu bulunup bulunmadığı hk.01 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32005-8011-334
Tatil günlerinde tahsil edilen 8.000.-TL ve üst tutarların aracı kurumlar vasıtasıyla tahsiledilmesi hk.01 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7975-327
Kafe işletmeciliğinin sınıf değişikliği açısından 213 sayılı VUK\'nun177/3\'e göre değerlendirileceği hk.01 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-11-2-83
Taşıma irsaliyesine taşıma ücretinin yazılıp yazılmayacağı hk.01 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-11-40-84
Faturaların yevmiye defterine gün sonunda her bir fatura bilgisine ayrı ayrı yer verilmeksizin tek bir kalemde faturaların toplam tutarı üzerinden topluca kaydedilmesinin mümkün olup olmadığı hk.01 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32219-7661-331
Serbest meslek kazanç defterinin A4 kağıdına müteharrik yapraklı olarak tasdik ettirilebileceği ve bilgisayar ortamında tutulabileceği hk.01 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32225-8373-338
Topluca yatırılan vekalet ücretleri için tek bir serbest meslek makbuzumu yoksa her bir borçlu adına ayrı ayrı serbest meslek makbuzumu düzenleneceği hk.01 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32236-8007-328
Ev, işyerleri ve resmi dairelere seyyar olarak yapılan kırtasiye satışları için ödeme kaydedici cihaz alma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.01 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-323100-8281-332
Sözleşmeli personelle yapılan Hizmet Sözleşmesinin damga vergisi hk.01 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-315-335
Araç Kiralama sözleşmenin Damga vergisi nispeti ve ödemesi hk.01 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1269-325
Tıbbi maskenin ithalinde uygulanacak KDV oranı hk.01 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-KDV-1375-33
Ödeme kaydedici cihaz departmanlarının satılan malın nevi’ne uygun katma değer vergisi oranları dikkate alınmak suretiyle programlanması ve fişlerin buna göre düzenlenmesi hk.01 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-323100-8290-329
7269 sayılı Kanun uygulamasında damga vergisi hk.02 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-610
Belli para ihtiva etmeyen sözleşmenin damga vergisi hk.02 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-607
Finansal kiralama sözleşmesi kapsamında satın alınan iş makinelerinin devrine ilişkin sözleşmenin damga vergisi ve harcı hk.02 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-606
Sözleşme değişikliğine ilişkin ek protokolün damga vergisi hk.02 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-605
Muvafakatname başlıklı kağıdın taahhütname olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.02 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-603
Cezai şart tutarının sözleşme bedelinden ayrı olarak damga vergisi matrahının hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk.02 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-602
Özel güvenlik hizmetlerinde ödeme kaydedici cihaz kullanılıp kullanılmayacağı ve belge düzeni hk.02 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-323100-8331-343
Vergi mükellefi bulunmayan kişiye satılan malın iade edilmesi halinde iade karşılığında gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.02 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32234-8070-342
Yiyecek ve içecek hizmetleri karşılığında sözleşmeli olarak çalışılan firmalara her bir hizmet karşılığında ayrı ayrı adisyon düzenerek ve biriktirilerek 7 gün içerisinde fatura düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı hk.02 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.231-34
Sebze ve Meyve Komisyoncularının Ba-Bs bildirim formunu ne şekilde düzenlemesi gerektiği hk.02 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.33.15.02-2010/720-16-17
Kira ödemesine ilişkin giderlerin belgelendirilmesi hk.02 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.33.15.02-2010-720-9-16
İlk iktisabında istisna uygulanan araçların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında ÖTV?nin durumu hk.02 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-ÖTV-2010:7-19-344
2009 yılı kurum geçici ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yatırım indirimi istisnasından yararlanılması hk.02 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.76.10.00-001-2
İşyerinde kullanmak üzere satın alınacak bilgisayarın işletme hesabı defterinde nasıl gösterileceği hk.03 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.03.10.00-V.U.K.MUK.367-13
Otobüs perondan ayrılmak üzere iken yazıhaneye gelen yolcuya yazıhaneden kesilen yolcu biletinin yolcu listesine ne şekilde işleneceği hk.03 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.19.10.00-VUK-2011-233-9
Yapılacak iskonto tutarı ve hesaplanan katma değer vergisinin Damga vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hk.03 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-616
Damga Vergisi Kanunu uygulamasında nüsha ve suret ayrımı hk.03 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-614
Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları ve beyannamelerin damga vergisi hk.03 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-613
Binek oto ve iş makinelerının kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin mahiyeti ve resmi dairelerin kira bedeli ödemesi nedeniyle düzenlediği kağıtların damga vergisi hk.03 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-612
Geçmiş yıl zararlarının mahsubu hk.03 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-210
Kulanılan krediye ilişkin düzenlenen Hisse Rehin Sözleşmesi ve Ek Hisse Rehin Sözleşmesinin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk03 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-615
Şirketin aktifinde bulunan gayrimenkulün satışının Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Harçlar Kanunu karşısındaki durumu hk.03 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-619
Yurt dışında yapılan inşaat işleri için verilen teknik danışmanlık hizmetlerinin vergilendirilmesi hk.06 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-5-20-350
Tarım Kredi Kooperatifi olarak kurumlar vergisinden muaf bir şekilde faaliyetini devam Ba-Bs bildirim formlarının verilip verilmeyeceği hk.06 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.14.10.00-VUK-490-27
"Eğitime %100 Destek Projesi\" kapsamında vakfa yapılan bağışlar hk.06 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-10-6-351
Vakıf Üniversitesine yapılan ayni ve nakdi bağışların gider yazılıp yazılmayacağı hk.06 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-10-4-349
Ek pos cihazı kullanılması hk.06 Haziran 2011B.07.1.GİB.0.05.34-708.02 [Pos]-7
Türk Silahlı Kuvvetlerine satılacak II sayılı listede bulunan araçlarda ÖTV Uygulaması hk.06 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-ÖTV-3-37
II sayılı listede yer alan araçlara uygulanacak ÖTV oranı hk.06 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-ÖTV-12-36
II sayılı listede yer alan araçlara uygulanacak ÖTV oranı hk.06 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-ÖTV-12-35
Yurtdışında yemek hizmeti verilmesinin Gelir ve Katma Değer Vergileri ile Form Ba ve Form Bs karşısındaki durumu hk.07 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7707-360
GVK nın ücretlerde istisna uygulaması ile ilgili 23 üncü maddesinin 14 numaralı bendi gereğince, ücretlerin istisna olup olmadığı hk.07 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-23-2-361
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu kurumunda görevli personelin geçmiş dönemlere ilişkin asgari geçim indirimi hk.07 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-32-3-363
İş merkezi yöneticisi, kapıcısı ve serbest muhasebecisine yapılan ödeme üzerinden yapılacak gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi hk.07 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-648
Kızılay Derneğinden kiralanan işyeri için tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.07 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-GVK-1334-56
İktisadi işletmesi bulunan derneğin kurumlar vergisi ve kurum geçici vergi mükellefiyeti ile Ba-Bs bildirim formu düzenlemesi hk.07 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.18.02-1744-217
Satın alınan bir gayrimenkulün daha sonraki bir yılda satılması halinde, bu satış işleminden elde edilecek kazancın değer artışı kazancı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.07 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK- Mük-80-12-364
Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu hk.07 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.15.10.00-001-7
Kooperatif muafiyeti hk.07 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-KVK/817-55
Konut yapı kooperatifinin Ba-Bs bildirim formu düzenleme zorunluluğu hk.07 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32mük257-7648-358
Vakıf tarafından yaptırılan müftülük sitesi inşaatında çalıştırılan işçilere yapacağınız ödemelerle ilgili olarak vereceğiniz muhtasar beyannamelerin damga vergisi07 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.18.10.00-DV-3-15
Yurtdışında yemek hizmeti verilmesinin Gelir ve Katma Değer Vergileri ile Form Ba ve Form Bs karşısındaki durumu hk.07 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7707-360
Kişiden kişiye yapılan hakediş ödemesinde damga vergisi hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1392-379
Hasta ve yaşlı refakatçısı eğitim ve istihdam kursları için İş-Kur ile yapılan protokole ilişkin olarak vakfın damga vergisi muafiyeti hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1452-380
Konut yapı kooperatifinin Ba-Bs bildirim formu düzenleme zorunluluğu hk.08 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.18.10.00-KDVK-1-17
Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsubu hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-34-8-393
Konaklama masraflarına ilişkin indirilecek giderler hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-6-21-377
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından SGK\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ya verilen bildirgeler için özel işlem vergisi, damga vergisi ve eğitim katkı payı ödenip ödenmeyeceği hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-DV-20-283-47
Yenilenen Kullanım İzin Sözleşmesi hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-DV-2010/13-59
Alt taşeronlarla veya satıcılarla yapılan sözleşmelere 775 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1197-378
Hazine\\\'den Kiralanan Dolgu Alanı ve Bu Alan Üzerine İnşa Edilen İskelenin Emlak Vergisi Karşısındaki Durumu hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-220
Finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin kullanım hakkının amortisman yoluyla itfa edilmesi hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-667
Merkez iş yerinden şubeye üretimde kullanılmak üzere gönderilen hammadde için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-673
Kredi kartı ile yapılan satışlarda faturanın kim adına düzenlendiği hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-666
Kredi kartı ile yapılan satışlarda belge düzeni hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-8143-367
Sera gazı salınımının azaltılması ile ilgili gönüllülük esasına göre yolculardan alınacak bedellerin vergisel durumu hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-233-38
Müşterilerilerle yapılan sözleşme doğrultusunda müşterilerin istediği zaman hizmetten yararlanması durumunda müşterilerin sözleşmede belirtilen hizmetlerin sadece bir kısmından faydalanması halinde, faydalanılmayan kısım için ifa edilen hizmet için faturanın ne zaman düzenleneceği hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-671
Tercüme faaliyetinde belge düzeni hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-668
Tamir edilecek ürünlerin taşınmasında sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-665
Nihai tüketiciye yapılan satışlar için tanzim edilen faturalarda T.C. Kimlik Numarası\'nın bulunup bulunmayacağı hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-672
Bölge müdürlüklerine ve acentelere gönderilen kırtasiye malzemeleri, matbu evraklar, temizlik malzemeleri, şirket aktifine kayıtlı demirbaşlar vb. için sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-670
Reklamı yapılan mükelleflerin talimatıyla sevk edilen mallara ilişkin belge düzeni hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-662
Faturalarda iade bölümünün olmaması halinde iade kısmının el ile ilave edilip edilemeyeceği hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-658
Serbest meslek faaliyetinde kullanılmak üzere banka kredisi ile alınan gayrimenkul için amortisman ayrılıp ayrılamayacağı, kullanılan kredi faizlerini gider yazılıp yazılmayacağı hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 68-655
Hallerdeki Sebze ve Meyve Komisyoncularından alınan, fatura bedeline ilaveten Yükleme, Navlun vb. bedellerin alındığı, ilave alınan bu bedellerin Ba bildirim formunda ne şekilde bildirileceği hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-669
Tüccarlarda sınıf değiştirme hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32179-8376-368
Yapımı tamamlanmadan satılan gayrimenkulün vergilendirilmesi hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK mük.80-659
Yapımı tamamlanmadan satılan gayrimenkulün vergilendirilmesi hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK mük.80-659
İktisap tarihi olarak hangi tarihin dikkate alınacağı hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK mük.80-663
Mükellef talebi-Birlikçe bankaya yatırılan vadeli mevduattan elde edilen faiz gelirlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-GV-20-489-49
Bağ-Kur primlerinin serbest meslek kazancınızın tespitinde indirim olarak dikkate alınıp alınmayacağı ve söz konusu ödemelerin dönem sonucunun zarar olması halinde zararı artıracak şekilde hesaplara intikal edilip edilemeyeceği hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2011-GVK-65-2-371
Net ücret ve şahıs sigorta pimleri ile bireysel emeklilik katkı paylarının ücret matrahından indirimi hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-63-2-386
Gerçek usulde zirai kazanç mükellefinin zirai ürün ihraç eden ihracatçıya sattığı zirai ürünlerde tevkifat hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-223
İbadethaneye yapılan kira ödemeleri üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2009-GVK-94-78-366
Mazbut vakıf olmayan vakfa ödenen kira bedellerinden yapılacak tevkifat hk.08 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.15.10.00-003-8
İşyeri kira ödemesinden dolayı yapılacak olan gelir vergisi tevkifatı hk.08 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.58.10.00-2010-1-46-3
Nihai tüketiciden alınan araç için gider pusulası düzenlenmesi ve tevkifat yapılması hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-70-373
Eşe ait Bağ-Kur priminin yıllık beyannamede indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.42.16.01-GVK-2-751-38
Aile hekimine kiraya verilen işyerinin kira ödemelerinde stopaj uygulaması hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-64-387
Evde yapılan Kilden (çamurdan) hediyelik ev eşyasının satılması halinde, buradan elde edilen kazancın Gelir Vergisine tabi olup olmayacağı hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-9-48-370
Elden çıkarma işlemi olmadan, arazinin parsellenerek arsa vasfını kazanması halinde, vasıf değişikliği nedeniyle kıymetinde oluşan değer farkının gelir vergisine tabi olup olmayacağı hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-83
Özel İnşaat için mükellefiyet tesisi yapılıp yapılmayacağı hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 37-652
Nafakaya hükmolunan ve birlikte ikamet edilen çocuklar için Asgari Geçim İndirimi hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-32-2-372
Emekli öğretmenin ilk öğretim okulunda ücretli olarak çalışması durumunda asgari geçim indiriminden yaralanıp yararlanamayacağı hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 32-657
Elden çıkarma işlemi olmadan, arazinin parsellenerek arsa vasfını kazanması halinde, vasıf değişikliği nedeniyle kıymetinde oluşan değer farkının gelir vergisine tabi olup olmayacağı hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 37-653
Bakır eşya süsleme faaliyetinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’inci maddesindeki istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2011-GVK-18-2-383
Heykel, anıt, rölyef, büst, mask, resim, seramik, anıtsal ve mimari tasarım çalışmalarının GVK 18’inci maddesindeki istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.08 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2011-GVK-18-3-384
Bir defaya mahsus olmak üzere yapılan şiir ve müzik dinletisinden elde edilen kazancın GVK\'nın 18\'inci maddesine göre istisna olup olmadığı hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 18-682
Çevirmenlik faaliyetinden elde edilen kazancın gelir vergisinden istisna olup olmayacağı hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 18-680
Tezhip, minyatür, çiçek ressamlığı çalışmalarının serbest meslek kazanç istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 18-685
İndirimli kurumlar vergisi uygulaması 32/A hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-31-MUK-2010-100-137
GVK Geçici 78 inci maddeye istinaden yapılacak düzeltme işlemleri hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-GVK- GEÇ.78-41
Çiftçilerin kendi yetiştirdikleri ürünleri pazarda satmaları halinde mükellefiyet hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.148-148
Para cezasının, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK/2010-50-156
Öğrencilere kiraya verilen binadan elde edilen kazancın GMSİ olarak mı ticari kazanç olarak mı vergilendirileceği hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-30-MUK-2010-192-136
Gayrimenkul alım-satımının vergilendirilmesi hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-227
Kamyonla nakliyecilik faaliyetinin vergilendirilmesi hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.126-154
Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının vergi matrahının hesabında indirim olarak dikkate alınması hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-GVK-ÖZE-112-266
Destekleme Ödemelerinde Tevkifat hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-GVK-13-49
Ödenen emeklilik prim tutarının indirim konusu yapıp yapamayacağınız hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.64-153
Serbest meslek erbabının istihdam ettiği personele ait özel sigorta primlerinin gider yazılıp yazılmayacağı ve vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 68-697
Zirai mahsul (süt) toplama ve nihai tüketicilere satışı işinden dolayı basit usulden faydalanılıp faydalanılmayacağı hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-GV-20-499-53
İki adet büyükbaş hayvan (deve) için zirai kazanç mükellefi olunup olunmayacağı ile ara sıra yük ve insan taşınması halinde gelir vergisinden muaf olunup olunmayacağı hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-30-MUK-2010-91-134
Seyyar oyuncak faaliyetinden dolayı basit usulde vergilendilen mükellefin ayrıca seyyar milli piyango satıcılığı faaliyetinde bulunması halinde esnaf muaflığından yararlanıp yararlanmayacağı hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-GVK-15-50
Konsolosluk hizmet binası olarak kiralanan gayrimenkul için yapılan kira ödemelerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.149-155
Arsanın kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-229
Gayrimenkulün iktisap tarihinden itibaren 193 sayılı Kanunun Mükerrer 80 inci maddesinde belirtilen süre geçtikten sonra elden çıkarılması halinde değer artışı kazancı hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-GVK/40-2/2-33
Nev'i değişikliği durumunda hisse senetlerinin ilk iktisap tarihi ve satılması durumunda değer artışı kazancı oluşup oluşmayacağı hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-226
Mirasın taksimi sonucu intikal eden gayrimenkul satışından elde edilen kazancın değer artışı kazancı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-GV-20-495-51
2009 yılında alınıp 2010 yılında satılan dairenin tadilatlar yapıldıktan sonra satılması halinde yapılan tadilatların maliyet unsuru olup olmayacağı hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK mük.80-684
Kamyon sahibinin ticari kazanç mükellefiyeti hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-GVK-ÖZE-97-265
Antik obje, tesbih, takı, halı, kilim, pul koleksiyonculuğunda vergisel yükümlülük hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.153-152
Şehirler Arası Otobüs İşletmelerinde Belge Düzeni ve BA BS Formu hk.09 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.02.10.00-2010/3-7
Çiftçi dışındaki kişilerden satın alınan zirai ürünlerde müteselsil sorumlukuk kapsamında tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-GVK-1329-59
Okul yemekhanesi için gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinden ekmek, et, kuru gıda vb. alımlarda yapılan ödemelerde tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-GVK 40-2/24-34
Sigortalı olarak çalışan avukata makbuz kesmeksizin ödenen Ceza Muhakemesi Kanununa ilişkin alacaklarının ne şekilde vergilendirilmesi gerektiği hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.38.15.02-VUK-21-197-50
Konsinye olarak gönderilen malların konsinyi tarafından satılması durumunda fatura ve sevk irsaliyesinin kim tarafından düzenleneceği hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229/7799-395
Aciz belgesine bağlanan alacağın şüpheli alacak karşılığı olarak gider hesaplarına intikal ettirilip ettirilemeyeceği hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-686
Tasfiye sonucunda değersiz hale gelen iştirak tutarının,şirkete ait kurum gelirinin hesaplanmasında gider olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-225
Konaklama masraflarına ilişkin indirilecek giderler hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-687
Kooperatifin tapuda müşterek hissedarı olan arsa sahiplerine müteahhitçe yapılmakta olan konutların tesliminde Kooperatifin fatura düzenlenmesi halinde kurumlar vergisi muafiyeti hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KV-20-183-54
Türk el sanatlarını yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla el sanatları ustalarından satın alınan ürünleri tüketicilere sunan Döner sermaye işletmesinin kurumlar vergisinden muaf olup olmadığı hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-4-21-396
Şirketin aktifinde kayıtlı taşınmazın satılmasından doğan zararın KVK-5/1(e) maddesi kapsamında değerlendirilerek gider yazılıp yazılmayacağı hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-683
Türkiye Futbol Federasyonuna tescilli olarak sadece idman ve spor faaliyetinde bulunan A.Ş.in vergi muafiyeti hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.07.16.01-KVK.2010.68-150
İndirimli kurumlar vergisi uygulaması 32/A hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-31-MUK-2010-100-137
Beyannamede gösterilmeyen geçmiş yıllara ilişkin zararlarının mahsubu hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 9-679
Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yapılan kira giderleri ve finansman giderlerinin Ar-Ge harcaması olarak değerlendirilerek, Ar-Ge indirimine konu edilip edilmeyeceği hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-10-42
Kooperatife ait işyerlerinin kiraya verilmesinde KDV uygulaması hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-688
Yıllara sari inşaat işlerinde hak edişler üzerinden yapılacak vergi kesintisi hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 15-693
İş ortaklığınca kesinti yoluyla ödenen verginin kurumlar vergisine mahsubundan sonra kalan kısmının iş ortaklığını oluşturan limited şirketlerin vergi borçlarına mahsuben iadesi hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-31-MUK-2010-111-135
Vakıf Üniversitesinin kurumlar vergisi muafiyeti hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 4-678
Vakfın kurumlar vergisi muafiyeti hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 2-677
Derneğe bağlı iktisadi işletmenin, farklı illerde şube açması durumunda vergi mükellefiyeti hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 2-681
Kısmi bölünme nedeniyle kurumlar vergisi beyannamesi verilip verilmeyeceği hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-19/3-c-40
Kişiden kişiye yapılan hakediş ödemesinde damga vergisi hk.09 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.13.10.00-2010/5-3
Ciro Priminde Uygulanacak KDV Oranı hk.09 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV/53-2/24-35
Özürlülerin araç alımında ÖTV, KDV istisnası hk.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-ÖTV.2010-7-157
İki yıldan az şirketin aktifinde kalan gayrimenkulün satılması nedeniyle %18 oranında KDV\\\'ye tabi tutulması hk.10 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.14.10.00--600/KDV/-29
Temizlik hizmetlerinde taşeron firmaların KDv tevkifat uygulaması karşısındaki durumu hk.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-3071-239
Belediye döner sermaye işletmesinin üyelerine konut inşa etmesinin iktisadi işletme oluşturup oluşturmayacağı.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2010/3-61
Üniversite ile protokol yapan derneğe fakülte inşası için yapılan bağış ve yardımların indirimi hk.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-10-44
Nihai tüketicilere ve perakendecilere satılan malın alıcılar tarafından taşınması halinde satıcı firma tarafından sevk irsaliyesi düzenlenmesinin zorunlu olup olmadığı hk.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-703
Fatura ve yolcu biletlerinde ticaret unvanının yanı sıra kısaltılmış unvanın kullanılıp kullanılmayacağı hk.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-700
Perakende hazır mutfak ve mobilya aksesuarlarının alım ve satımında ökc. kullanma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı hk.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-699
Oturulan evin aynı zamanda iş yeri olarak kullanılması hk.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-237
5510 sayılı Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa göre borçlanılan tutarın (Doğum Borçlanması) gelir vergisi matrahının tayininde dikate alınıp alınmayacağı hk.10 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.43.10.00-6417/4152-15
Basit usulde vergilendirilen mükellefin yanında ücret almadan çalışan eşin diğer ücretli kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.59.15.01-GVK-69-2010-19
Yurtdışından elde edilen gelirin vergilendirilmesi hk.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-231
Mozaik, vitray, takı ve kırkyama çalışmalarının Gelir Vergisi Kanunu\'nun 18\'inci maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 18-704
İşveren değiştiren personelin ücret gelirinin vergilendirilmesi hk.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 103-708
Kendi arazilerinde ve başka çiftçilerin işlerinde kullanılan biçerdöverin vergilendirilmesi hk.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.59.15.01-GVK-10-2011-20
Kurumun voleybol takımında oynayan oyunculara ödenen ücretten kesinti yapılıp yapılmayacağı hk.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-30-MUK-2011-73-142
Çalışan eşe ait şahıs sigorta primi hk.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-GVK-2010/15-62
Yurt Dışı İşçi Ücretlerinin Vergilendirilmesi hk.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.59.15.01-GVK-159-2010-21
Veraseten intikal eden ticari araç nedeniyle yapılacak mükellefiyet kaydı hk.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-234
Mükellefin elde ettiği kira gelirinin beyanı sırasında, çocukları için ödemiş olduğu kiraların indirim konusu yapılmayacağı tabiidir.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-235
Kamu tarafından kiralanan konuta tevkifat kesilmesi belirtilip, bahsi geçen konutun mesken mi yoksa işyeri olarak mı değerlendirilmesi ve beyannanmenin ne şekilde tanzim edileceği hk.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-235
Tezhip, minyatür, çiçek ressamlığı çalışmalarının serbest meslek kazanç istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 18-707
Mozaik, vitray, takı ve kırkyama çalışmalarının Gelir Vergisi Kanunu\'nun 18\'inci maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 18-704
Sedef kakma faaliyetinde bulunanların serbest meslek kazancı istisnasından yararlanıp yararlanmayacağı hk.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 18-702
Eşin emekli olması halinde ve çocukların sosyal güvencelerinin eşin üzerinde kayıtlı olması halinde, çalışan diğer eşin iki çocuğu için asgari geçim indiriminden faydalanıp faydalanamayacağı10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 32-705
Yurtdışı tazminatının Türkiye'de vergilendirilmesi hk.10 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.77.10.00-193 S.GVK.-2
Yurt Dışı İşçi Ücretlerinin Vergilendirilmesi hk.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.59.15.01-GVK-159-2010-21
Temizlik işlerine giden bayanların sosyal güvenlik kurumu isteğe bağlı prim ödemelerindeki indirimden faydalanıp faydalanamayacağı hk.10 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-230
Yurtdışı tazminatının Türkiye\'de vergilendirilmesi hk.10 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.77.10.00-193 S.GVK.-2
Web tasarım,grafik tasarım,program yazılım ve tanıtım hizmetleri faaliyetlerinin vergilendirilmesi hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-37-23-409
Dernekçe istihdam edilen bahçıvana ödenen ücretin gelir vergisi tevkifatı hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2011-720-3-19
Müteahhit firmalara yapılan elektrik tesisat ve proje işinde vergilendirme hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.45.15.01-GVK-40-17-42
Kırsal Kalkınma Destek Programı kapsamında alınan hibe yardımının kurum kazancının tespitinde hâsılat olarak değerlendirilmesi hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-721-7-25
Tekstil ürünlerinde el işçiliği faaliyeti sonucu basit usulde vergi mükellefiyeti tesis ettirilip ettirilmeyeceği hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 46-737
Yıllara sari inşaat onarım işleri hk.13 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.72.10.00-193 sayılı Gelir Vergisi Ka-11
Özel hastalerin dışarıdan doktorluk hizmeti alması durumunda bu hizmet karşılığı yapılan ödemelerin vergilendirilmesi hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 65-739
İnternet üzerinden pazarlama, marka ve patent vekillliği ve danışmanlık faaliyetinin nasıl vergilendirileceği hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-65-6-408
Noter atanana kadar Noterliğe vekalet ettiği dönem için yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilip verilmeyeceği hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.33.15.02-2010/720-22-23
Hayat sigortası prim ödemelerinin belgelendirilmesi hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 63-736
Gayrimenkul sermaye iradında gayrisafi hasılattan indirilecek giderler hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-70-8-407
Sahip olunan gayrimenkulün korunması amacıyla bedelsiz olarak başkasının ikametine bırakılması hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-70-21-402
1997 de teslim alınan ancak 2009 tarihinde vefa hakkı tesis edilmek suretiyle devredilen gayrımenkulün elden çıkarılmasında iktisap tarihinin ne olacağı hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK mük.80-738
Basit usul mükellefinin işyerinde süt satmak için süt üreticilerinden süt alımları sırasında gelir vergisi tevkifatı yapıp yapmaycağı ve belge düzeni hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.45.15.01-GVK-40-8-44
A tipi acentelerin boş da olsa Form Bs verip vermeyeceği ile araç satışının 5.000 TL\\\'yi aşması halinde Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.33.15.02-2010/720-19-24
Ücret ödemelerinin Ba-Bs formlarına eklenmesi hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32mük257-8062-403
Gerçek usulde vergiye tabi şehir içi minibüs işletmecisinin elde ettiği hasılatı için gün sonunda tek bir fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.33.15.02-2010/720-20-22
Konut yapı kooperatifinin kurumlar vergisi, kurum geçici vergi ve katma değer vergisi mükellefiyeti ile Ba-Bs bildirim formu düzenleme zorunluluğu hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük.257-7682-404
5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge merkezinde kullanılmak üzere alınan demirbaşlara ilişkin ayrılan amortismanların Ar-Ge harcaması kapsamında değerlendirilmesi hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-KVK-49-2-8-41
Konut Yapı Koop.ortak dışı işlemleri hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2010/11-63
İndirimli Kurumlar Vergisi hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.45.15.01-KVK-49-2-45
Organize sanayi bölgesinde tahsis edilen arsa üzerine inşa edilen fabrika binasının satışında KVK 5/1-e ve KDV 17/4-r göre aktifte iki yıllık bulundurma süresinin hesabı13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2010/12-66
Yurt dışında taşeron olarak üstlendiği inşaat işi nedeniyle elde edilen kazancın istisna edilip edilmeyeceği hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2010/10-65
Mesleki derneklere ödenen üyelik ve aidat bedellerinin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-GVK-40/1-45
TÜBİTAK tarafından hibe olarak verilecek destek tutarlarının ilgili yılın kurumlar vergisi beyanname verme süresi geçtikten sonra belirlenmesi halinde Ar-Ge indirimi uygulamasının nasıl olacağı hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-KVK-49-2-7-40
İki Farklı Tarihte Aynı Taşınmaza İlişkin Düzenlenen Kira Sözleşmesinde Damga Vergisinin Ne Şekilde Alınacağı Hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-242
Yetkili Acente Sözleşmesinin damga vergisi ve harç matrahı hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-732
Sigorta hizmet alımı işine ilişkin ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisi hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-729
TOKİ tarafından ihalesi yaplan hizmet binası işine ilişkin ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisi hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.44.15.01-2010-1 DAMGA VERGİSİ-8
Çalışanlara nakten yapılan yol parası ve yemek yardımlarının gelir ve damga vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hk.13 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.80.10.00-080-13-7
“Alım Satım Aracılığı”, “Yatırım Danışmanlığı” ve “Menkul Kıymetlerin Geri Alma (Repo) veya Satma (Ters Repo) Taahhüdü ile Alım Satımı” yetki belgelerinin ünvan değişikliği nedeniyle iptal edilerek yeniden düzenlenmesi halinde ne şekilde harç alınacağı hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-730
Belediye Arsasına Kat Karşılığı İnşaatsözleşmesince belediye payına düşen işyerinin tesliminin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV-5-10-34
Bedeli Yemek kartı veya yemek fişi kullanılarak yapılan ödemelerde belge düzeni hk.13 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.18.02-1741-240
Etüd merkezi işletmeciliği faaliyeti nedeniyle elde edilen gelirin vergilendirilmesi hk.14 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-244
Alt yüklenicilere tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hk.14 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14009-07-419
5811 sayılı Kanun kapsamında sermayeye ilave edilmek üzere şirketin aktifine kaydolunacak taşınmazlara ilişkin tapuda yapılacak işlemlerin damga vergisinden ve tapu harcından istisna olup olmadığı ile istisnanın hangi tarihten itibaren uygulanması gerektiği hk.14 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.51.10.00-001.05-4
D1 ve D2 yetki belgesine sahip Ltd. Şti. ile taşıt sahibi arasında imzalanan taşıt kira sözleşmesinin noterliğinizde tasdiki işlemi esnasında harç ve damga vergisinin ne şekilde hesaplanacağı hk.14 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1198-425
Belli parayı içermeyen sözleşmenin damga vergisi hk.14 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1460-412
Belli parayı ihtiva etmeyen sözleşmeye ait damga vergisi hk.14 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1297-427
Sigorta şirketi tarafından üstlenilen sigorta hizmet alımı işine ilişkin ihale kararı ve sözleşmenin damga vergisi hk.14 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-419-423
Zamanaşımından sonra resmi daireye ibraz edilen kira sözleşmesinin damga vergisi hk.14 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-750
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan üretim lisansı alınan yapım işinde 4628 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi ve harç uygulaması hk.14 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1154-424
İnşaat işinde yapılan proje tadilatı ve ilave keşif artışı nedeniyle düzenlenen ek protokollerin damga vergisi hk.14 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-749
Ferdi işletmenin sermaye şirketine devri ile ilgili işlemlerin vergi kanunları karşısındaki durumu hk.14 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-HÇ:123.M-2010-109-416
TÜBİTAK\\\'a bağlı araştırma enstitüsünün damga vergisi muafiyeti hk.14 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-DV-2010/16-67
Tünel kalıp alımlarının GVK'nun 42. maddesinde yazılı işler niteliğinde olup olmadığı hk.14 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 15-740
Tatil günlerinde tevsik zorunluluğu uygulaması hk.14 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.54.15.01-124-2010-18-15
Kooperatife ödenen bedellerin değer artışı kazancının beyanında maliyet unsuru olarak gösterilip gösterilemeyeceği hk.14 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK mük.80-748
Birliğe ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında kiracılar tarafından Birliğe ödenen kira bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.14 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2009-GVK-94-48-421
Çalışanların kendi adına bireysel emeklilik sistemine ödedikleri katkı paylarının yanı sıra işveren tarafından çalışan adına ödenen katkı paylarının çalışanların ücret bordrosunda indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.14 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.54.15.01-121-2010-9-14
Cam üfleme sanatı çalışmasının serbest meslek kazanç istisnası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.14 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 18-746
Fotoğraf sanatı çalışmasının serbest meslek kazanç istisnası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.14 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 18-747
Suudi Arabistan Büyükelçiliğinde çalışan T.C vatandaşının ücretlerinin vergilendirilmesi hk.14 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2011-GVK-15-1-411
Toprak altı maden işletmelerinde çalışanların ücretlerinin toprak altında çalıştıkları sürelere isabet eden kısmının gelir vergisinden istisna edilmesi hk.14 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 23-741
Malul ve Engellilerin Araç Alımında ÖTV İstisnası hk.14 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-ÖTV 2010:07-16-417
Bilgisayar yazılım programlarının serbest bölgedeki firmalara satışı ile bu programlarla ilgili serbest bölgelerde verilen hizmetlerde KDV uygulaması hk.15 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-247
Hizmetin ihracında KDV istisnası hk.15 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14001-18-433
Kooperatifin üyelerine konut tesliminde KDV uygulaması hk.16 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-11-47
Üyelerden alınan aidatların KDV ve KV yönünden değerlendirilmesi hk.16 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-14-46
Milli Eğitime bağlı okullarda çalışanlarla ilgili olarak SGK\\\\\\\'ya verilen bildirimlerin D.V, Ö.İ.V. ve E.K.P\\\\\\\'ye tabi olup olmadığı hk.16 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-DV-2385-36
Tam tasdik sözleşmesi dışındaki düzenlendiği anda belli bir parayı ihtiva etmeyen sözleşmelerin damga vergisi hk.16 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-320-10-8-105
Hisse devir sözleşmesinin damga vergisi hk.16 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-320.10.30-106
Özürlülerin araç alımlarında ÖTV muafiyeti uygulanması hk.16 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-399-10-10-103
Mirasçıların mükellefiyet kaydının basit usulde vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hk.16 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 46-762
Gayrimenkul sermaye iradından kaynaklanan gider fazlalığının serbest meslek kazancından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.16 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.16.16.01-GV-10-51-110
Mükellefin eşinin ilk evliliğinden olan ve velayeti eşinde bulunan çocuk için özel sağlık sigortası ve eğitim giderlerinin gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.17 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.16.16.01-GV-11-3-115
Basit usulde kayıtlı mükellefin ikinci bir araç alması durumunda mükellefiyeti hk.17 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.83-159
Ücret Gelirinin Vergilendirilmesi hk.17 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.17.10.00-GVK-2010-3
İşyerinin kapatılması halinde sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabında yer alan tutarın vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hk.17 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.17.10.00-VUK-2010-4
Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin kurumlar vergisi ve geçici vergi beyannamelerine ekli mali tablolarında hangi günün kurunun esas alınacağı hk.17 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-764
657 sayılı Kanunun 4/c maddesi uyarınca çalışan personele yapılan ödemelerden damga vergisi kesintisi hk.17 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.17.10.00-DMG-2010-8
Belediyeye ait arsa va arazilerin ifraz, tevhid, imar uygulaması, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi uygulamalarla konut, işyeri ve arsa şekline dönüştürülerek satışının KVK ve KDV karşısındaki durumu hk.17 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-2010:KDV-3/14017-60-437
Şirket aktifinde bulunan otelin kiraya verilmesi ve kira bedelinin, kiracının yıllık cirosunun belli bir yüzdesi olarak belirlenmesi durumunda kira sözleşmesinin tapu siciline şerh edilmesinden ne şekilde harç aranılması gerektiği hk.17 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-769
Ortopedik özürlülerin kullandıkları ortez protezlerin yapımında kullanılan malzeme alımları ve ithalinde KDV uygulaması hk.17 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14017-58-441
Leasing yoluyla kiralanan geminin KDV oranı hk.17 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.17.10.00-KDV2010-06-5
TOKİ nin KEY hesabına olan anapara ve faiz borcunun yine TOKİ tarafından ihraç edilen özel tahvil ile ödenmesi halinde Banka lehine tahakkuk edecek kupon bedelleri üzerinden BSMV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.20 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-BSMV-776
Konut finansmanı kapsamından kredi kullanılıp, kredi vadesi sona ermeden konutun satılması halinde KKDF muafiyeti ve BSMV istisnasından yararlanmaya devam edilip edilmeyeceği hk.x20 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-BSMV-775
KKDF kesintisine tabi tutulan ithal mallarının sel felaketi nedeniyle antrepoda hasara uğraması halinde serbest dolaşıma giriş beyannamesinin iptali suretiyle ödenen fon kesintilerinin iadesi hk.20 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-BSMV-773
Kollektif Şirket ve Ortağı ünvanlı şirketin nev’i değiştirerek, A.Ş.’ne dönüşmesi işleminden ne şekilde damga vergisi ve harç alınması gerektiği hk.20 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.02.10.00-2010/1-8
Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında alt yüklenicilerle düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması hk.20 Haziran 2011B.07.1.GİB.0.06.62-010-8
Adi Ortaklıkların, Ortaklarının Geçici Vergi Beyannamelerine İlişkin Olarak, Kar/Zararının Hangi Geçici Vergi Döneminde Hesaplanacağı hk.20 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.01.16.01-2010-2182-GV-43
(I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların teminat karşılığı ithal edilerek listelerde yer almayan bir malın imalinde kullanılıp ihraç edilmesi halinde istisna uygulanıp uygulanmayacağı hk.20 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 5 GENEL-774
ÖTV Kanununa ekli listeler kapsamında yer alan malların G.T.İ.P. numarasının değiştirilmesi ve yeni G.T.İ.P. numarasının da Kanununa ekli listeler kapsamında yer almaması hk.20 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 01.MADDE GENEL-772
Yakıt alım defterinin kaybolması üzerine yeni yakıt alım defterinin verilmesi hk.21 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV GENEL-796
Çakmak gazının aerosol ürünleri arasında yer alıp almadığı ile LPG alımında ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanmayacağı hk.21 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 12. MADDE-777
Kapalı kasa kamyonetin minibüse dönüştürülmesinde ÖTV hk.21 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.65.10.00-Özel Tüketim Vergisi-5
Sağlık sigortası prim ödemelerinin gelir vergisinden indirimi hk.21 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-779
Fatura ödeme merkezlerinde belge düzeni hk.21 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-784
Devir faturasının gerçek bir mal alım satım işlemi için değil gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için düzenlenmesi durumunda Ba- Bs formunda gösterilme zorunluluğu hk.21 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-798
Uluslararası taşımacılıkta tevsik zorunluluğu hk.21 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-783
BSMV ve KDV mükellefiyeti bulunmayan faktoring şirketinin Ba-Bs formu verme zorunluluğu bulunup bulunmadığı hk.21 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-782
Prefabrik ev tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.21 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-797
İcrada hisse senedi satışı hk.21 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-787
Yurtdışındaki müşterilerin konaklamak üzere rezervasyon yaptırarak hizmetin ifasından önce kredi kartı ile avans ödemesi yapması halinde fatura düzenleme tarihi ve KDV uygulaması hk.21 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.10-795
4733 sayılı Kanun'un geçici 6. maddesi gereğince üreticilerden satın alınan tütünlerin tesliminde KDV uygulaması hk.21 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-800
Tasfiye halindeki şirketin alacağının ve devreden KDV\'sinin doğrudan gider yazılıp yazılamayacağı ile şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı hk.22 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32323-8114-449
Ortaklaşa Alınan Kamyonet İçin Yapılan Giderlerin, Safi Kazancın Tespitinde İndirimi ve Alış Belgesindeki Bedelinin Form (Ba)ya Dahil Edilip Edilmeyeceği Hk.22 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.01.16.01-2009-2810-GV-55
Okulda verilen yemek hizmeti karşılığında yapılan harcamaların GVK\'nın 89 uncu maddesi gereğince eğitim harcaması olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.22 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-89-11-451
Kat karşılığı inşaat yapan mükellefin ödemiş olduğu yapı denetim hizmeti bedeline ait faturanın arsa sahibi adına düzenlenmesi durumunda gider kaydedilip kaydedilemeyeceği hk.22 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 40-811
Bankadan Çekilen Tüketici Kredisine Ödenen Hayat Sigortası Ücreti Ücret Gelir Vergisi Matrahından İndirilip İndirilemeyeceği hk.23 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.71.10.00-193 Sayılı G.V.61 ve 63.Mad.-21
2009/Ocak ayında memuriyetten çıkarılan, 2010/Nisan ayında mahkeme kararı ile görevine dönen şahsa 2010 yılında yapılacak maaş ödemelerinde gelir vergisi dilimi ve damga vergisi hk.23 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.08.10.00-08-OZELGE-001-5
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Turizm Belgeli Yatırım ve İşletmelere Yapılacak Enerji Desteği Ödemelerinde Damga Vergisi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı Hk.23 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-256
Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi Uygulaması hk.23 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1321-455
Camii inşaatı nedeniyle bina inşaat harcından muaf olup olunmayacağı hk.23 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.17.02-BGK:EK 2.MD-2010-66-454
Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında Kurumlar Vergisi Muafiyeti Hk.23 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.36.10.00-KURUMLAR VERGİSİ MUA-2
Sigorta Tahkim Komisyonuna bağlı sigorta hakemlerinin atadığı ve ücretlerinin başvuru sahibince bilirkişinin hesabına yatırıldığı durumlarda Komisyonunun gelir vergisi tevkifat yapma ve damga vergisi sorumluluğu hk.24 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-821
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan üretim lisansı alınan yapım işinde 4628 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi ve harç uygulaması hk.24 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-827
Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından verilen sigorta prim bildirgelerinin damga vergisi hk.24 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-8-MUK-2010-76-165
Kooperatif tarafından kat karşılığı sözleşme ile yapılan binaların üyelere teslimi sırasında ödenecek tapu harcının hesabında bina vergi değerinin mi yoksa arsa vergi değerinin mi esas alınması gerektiği hk.24 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.45.15.01-HARÇ-63-11-50
Kamu Yararına Çalışan Sosyal Yardım Derneğinin Yapı Kullanma İzin harcı Muafiyeti Hk.27 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.45.15.01-HARÇ-63-6-51
Daimi ve müstakil üst hakkının satışı işleminin tapuda yapılacak tescili işleminden ne şekilde harç aranılması gerektiği hk.27 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-DH-2010-62-173
Kooperatife ait arsanın satılması durumunda vergilendirmenin nasıl yapılacağı ve belge düzeni hk.27 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-842
Kampanya kapsamında hayırsever kişi ve kuruluşlar tarafından yapılan bağış ve yardımların vergi matrahlarının tespitinde indirim unsuru olarak dikkate alınması hk.27 Haziran 2011B.07.4.DEF.0.30.10.00-GV-3-1
Millileştirilmeksizin ithal edilen her türlü sigara ve tütün mamüllerinin gümrük dışı satış mağazalarına (duty free) satışı hk.28 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.06.-843
1988 yılında faaliyete geçen yardım sandığından 10 yıl prim ödemeden ayrılma durumunda yapılan ödemelerin vergilendirilmesi hk.28 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2011-GVK-25-3-464
Kooperatifin kurumlar vergisi mükellefiyeti hk.28 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-4-32-463
Kan şekeri ölçüm çubuklarının yanında bedelsiz olarak verilen kan şekeri ölçüm cihazlarının maliyet bedellerinin gider yazılıp yazılmayacağı ve KDV\'ye tabi olup olmadığı hk.28 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-6-52
Gayrimenkul üzerine tesis edilen intifa hakkının satışında tapu harcının ne şekilde alınacağı hk.29 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-851
5084 sayılı Kanun kapsamında teşvik uygulaması hk.29 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-849
Seyyar fotağrafcılık faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.30 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-264
İstisna kapsamındaki faaliyetlerden doğan zararların, istisna dışı kurum kazancından indirilip indirilmeyeceği hk.30 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-857
Derneğe bağlı öğrenci yurdu işletmesinin katma değer vergisi ve kurumlar vergisinden muaf olup olmadığı hk.30 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-266
Dava konusu yapılan iş ortaklığının mükellefiyetinin devam edip etmeyeceği hk.30 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 2-859
Bedelsiz olarak derneğin kullanımına bırakılan gayrimenkulden tevkifat yapılıp yapılmayacağı ve emsal kira bedeli uygulaması hk.30 Haziran 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 2-858
İhracatçı firma aracılığı ile dahilde işleme rejimine tabi üretim yapan şirketin ihracatta ödenen vergileri ödemesi ve belge düzeni hk.04 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-870
Bar ruhsatı alınmış apart oteli bünyesinde yemek ve meşrubat satışında KDV oranı hk.04 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV-1-60
Kitap ve benzeri yayınlar ile yaprak test teslimlerinde KDV oranı hk.04 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010/195--183
“Market” işletmeciliği faaliyetinden dolayı birinci sınıf tüccar olarak bilanço esasına göre defter tutulması halinde, defter hadlerinin hesaplanmasında tekel (sigara) maddelerinin satışından elde edilen komisyon geliri olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk.04 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-872
Enflasyon düzeltmesine tabi tutulan demirbaşların satılması sonucunda satış bedeli ile düzeltilmiş değerleri arasındaki fark dolayısıyla ortaya çıkacak zararın kabul edilip edilemeyeceği hk.04 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-871
Defterlerin kapanış tasdiki ve uzlaşma komisyonuna vekaletnamenin aslı veya suretinin ibrazı hk.05 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-883
İnternet üzerinden verilecek aracılık hizmeti karşılığında elde edilen kazancın vergilendirilmesi hk.05 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-885
Şapka tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.05 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-276
Nar ekşisi ve nar ekşili sosun KDV oranı hk.05 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-3185-KDV-44
Cafe-Bar İşletmeciliğinde KDV Oranı hk.05 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV6-62
Konut Yapı Kooperatiflerinde KDV Oranı hk.05 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.49.10.00-KDV-1-3
Karabuğday ve sertifikalı karabuğday tohumluklarında KDV oranı hk.05 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-57
Galeta unu kdv oranı hk.05 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.54.15.01-110-2010-38-18
Konut Yapı Koop. güvenlik kamera ve kayıt cihazının kurulması işi kdv oranı hk.05 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.54.15.01-110-2010-49-17
Yaş çay yaprağının tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi oranı hk.05 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.61.15.01-621-42-2010-67
Malzemesiz yemek hizmetinde kdv oranı hk.06 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011/28--185
Konaklama hizmetinde kdv oranı hk.06 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-282
İşyeri yapı kooperatiflerince işyeri teslimleri ile kooperatif üyelerine yapılacak işyeri teslimlerinin KDV karşısındaki durumu hk.06 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.58.10.00-2011-24-18-4
Özel Eğitim ve Danışmanlık Şirketlerince Verilen Hizm.İçi Eğt.Hiz.ve Konaklama Bedelinde KDV Oranı hk.06 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.47.10.00-512-KDV--23
Mikro İnvüzyon Pompasının KDV Oranı hk.06 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-283
Dezenfektan klor tablet teslimlerinde uygulanacak kdv oranı hk.06 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-281
Vakıf Üniversitesi Yurt Ücretinde KDV Oranı hk.06 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-279
Katma değer vergisi oranı hk.06 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-277
Bitkisel gıda takviyesi (kapsül) için uygulanacak kdv oranı hk.06 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-280
Yurtdışından ithal edilen döviz cinsinden hizmet bedelinin kaydı ve vergilendirilmesi hk.06 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32215-7981-492
Buğday ununun KDV oranı hk.07 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-1902-KDV-46
Konut Yapı Kooperatiflerinin istihkak ödemelerinden alınacak KDV oranı hk.07 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.14.10.00-/KDV-600-31
Konut yapı kooperatiflerine verilen işçilik hizmetleri ile hafriyat işlerinde KDV uygulaması hk.07 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.18.10.00-KDVK-1-22
Alli 60 mg 84 tablet ve Alli 60 mg 42 tablet\" adlı ürünün ithali ve tesliminde uygulanması gereken KDV oranı hk.07 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-60
Piroliz yağı (aromatik yağ), karbon siyahı (karbon karası) ve hurda çelik telin tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hk.07 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.68.10.00-068-KDV-5
Tıbbi atık kovasının KDV oranı hk.07 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-KDV-4264-47
Kristal şeker ithalatında uygulancak KDV oranı hk.07 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-61
Hidrolik enstrumante mayo masası ve hidrolik döner taburenin KDV oranı hk.07 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-22182/KDV-48
Hidrolik enstrumante mayo masası ve hidrolik döner taburenin KDV oranı hk.07 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-59
Lazerli Tedavide KDV hk.07 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53/2-53-59
Aile Danışmanlık Merkezi Faaliyetinde KDV Oranı hk.07 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/56-58
Yurt dışına turist götürülmesi - outgoing hizmetlerinde uygulanması gereken KDV oranı hk.07 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-64
Donanımlı uçak kiralama hizmetinde uygulanacak katma değer vergisi oranı hk.07 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-28-63
Organik Tarım Ürünlerin Tesliminde KDV Oranı hk.07 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53/2-54-60
İktisadi İşletmenin Kurs Faaliyetine Uygulanacak KDV Oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-297
1211.90.85.00.13 GTİP numarasında yer alan haşhaş kapsülünün tesliminde KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.03.10.00-KDV.MUK.806-21
Toptancı hali dışında bulunan şube işyerinden kdv mükelleflerine toptan yapılacak sebze ve meyvenin kdv oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.163-130
Yurt dışındaki firmalara konaklama dahil verilen hizmetler ile yerli seyahat acentelerine ve geziler için okullara yapılan otobüs kiralamalarında uygulanacak katma değer vergisi oranları hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1288/-67
İcra yolu ile arazi taşıtı satışında KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/38-78
Zımpara mesnet bezin ithali ve yurtiçi tesliminde KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-30-60
Saç biti solisyonunun KDV ve ÖTV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1261-A/-66
Yurt dışında mukim şirkete verilen danışmanlık ve destek hizmetlerinde vergileme ve belge düzeni hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-898
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği kapsamında verilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/15-81
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında CE Belgeli Yatak şatışında KDV Oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/8-80
Hardal Tohumuna uygulanacak kdv oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-300
Çeşitli GTİP No.lu eşyalara uygulanacak KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-300
Tarım ürünleri ve katkı maddeleri ile karma yapılarak üretilen akvaryum süs balığı yeminin KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.133-131
Kooperatife Alınacak Malzemelerin KDV Oranı hk08 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.49.10.00-KDV-3-7
Evalı suni derinin KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-291
Elektrik malzemesi teslimlerinde KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1317/-68
Buğday tohumunun tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.143-124
Soslu mısır, leblebi şekeri, ve kaplamalı fıstık teslimlerinde uygulanması gereken KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.24-123
Kooperatif Adına Alınacak Malzemelerin KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.49.10.00-KDV-2-9
Yem katkı maddelerinin yurtiçi teslimlerinde ve ithalinde KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/23-79
Butik otel işletmesinde müşterilere verilen aparatif yiyecek hizmetlerine uygulanacak kdv oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-299
Ambulans kiralama KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-294
Hidrolikli enstrumante mayo masası ile amortisörlü döner tabure tesliminde KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-293
Gelin buketi, el çiçeği vb. teslimlerine uygulanacak katma değer vergisi oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-292
Kooperatife jeneratör alımında ve montajında KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.52.10.00-005-12
Konut yapı kooperatiflerinin 3/7/2009 tarihinden sonra KDV mükellefiyeti hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.0.01.53-010-9
İşyerinde Pişirilerek Servis Yapılan Balığın KDV Oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-302
Şişme bot tesliminde KDV oranı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-295
Çalınan araca ilişkin fatura düzeni hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-896
Boşalan palet ve konteynırların varış yerinden geri getirilmesi esnasında sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-897
Merkez işyeri için alınan vergi levhasının depo işyerinde kullanıp kullanılmayacağı hk.08 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-888
Arpa Flakes" Satışında KDV Oranı Hk.11 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.09.15.01-4.2010.3.KDV.28.Md/-4
Suni Tohumlama Hizm.Veterinerlik Hizmeti sayılıp sayılmayacağı ve KDV oranı hk.11 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.64.10.00-3065/03-4
Birliğin canlı hayvan satın alıp bunları üyelerine dağıtmasında KDV Oranı hk.12 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.54.15.01-110-2011-10-19
Hastanelere verilen muhtelif hizmetlerde KDV oranı hk.12 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-88-27
Saraciye ürünlerinde (deri tasma, keten asma, at başı, yular, eğer, üzengi) KDV oranı hk.12 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-19-26
Aşurelik Buğdayın KDV Oranı hk.12 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-113-25
87.03 GTİP değerlendirilen araçlarda KDV indirimi ve bu araçların satışında KDV oranı hk.12 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.24.10.00-2011/KDV-30/b-7
Tasfiye halindeki kooperatife yapılan işlerde KDV oranı hk.12 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010/KDV-13-2-15
Taşıt Kiralama Faaliyeti Kapsamında İlgili Firmalar Adına Hakedişlerin Ödenmesi Sırasında Vergi Kesintisi Hk.12 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-15-7-507
Zayi olan defterdeki kayıtlara ilişkin hk.12 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-944
2. el oto alım satımında KDV uygulaması hk.12 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-46-28
Gayrimenkul sermaye iradından isteğe bağlı emeklilik kapsamında ödediğiniz Bağ-Kur primlerinin beyanname üzerinden indirilip indirilemeyeceği hk.12 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2011-GVK-89-3-511
Gayrimenkul sermaye iradından isteğe bağlı emeklilik kapsamında ödediğiniz Bağ-Kur primlerinin beyanname üzerinden indirilip indirilemeyeceği hk.12 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2011-GVK-89-3-511
Geçici vergiye ilişkin kazancın tespitinde önceki dönemlere ait Bağ-Kur primlerin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.12 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-65-18-510
Direksiyon eğitmeninin kazancının vergilendirilmesi hk.12 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-65-16-512
Serbest Meslek Erbabının Genel Giderleri karşılamak üzere kullandığı krediye ait faizin gider yazılması hk.12 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-65-16-512
Eşinin gerçek usulde vergilendirilen faaliyeti ile aynı türden iş yapan kişinin basit usulden faydalanamayacağı hk.12 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.42.16.01-GVK-2/2100-46
Yurt dışından alınan emekli maaşından Türkiye ‘de gelir vergisi ödenip ödenmeyeceği hk.12 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010/GVK:1-2/-16
Resim, seramik ve mozaik çalışmalarının GVK 18. maddesinde yer alan istisnadan yararlanıp yararlanmayacağı hk.12 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-18-38-508
Basın yayın kuruluşunda yorumculuk yapanların bu faaliyetleri nedeniyle elde ettiği kazançlarının gelir vergisinden istisna olup olmadığı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 65-972
PTT Acentelerine verilen Komisyon ve Yol Parasında KDV hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/44-62
Personele yemek bedeli olarak verilen market ve erzak çeklerinin gelir vergisinden istisna edilip edilmeyeceği hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 61-965
Özel yatta çalışan personele yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 61-952
Kamu sağlık kurum ve kuruluşunda çalışan tabiplerin ödemiş olduğu mesleki ve mali sorumluluk sigortası priminin gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 63-964
İşletme hakkının kiralanmasında KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.14.10.00-600/KDV/-33
Hafta sonları ve tatil günlerindeki seyahat giderlerinin serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 68-968
Hisseli gayrimenkulün kiraya verilmesi halinde, kira tutarlarının hissedarlardan birinin hesabına yatırılıp yatırılamayacağı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 70-957
Gerçek kira gelirinin, emlak vergisi matrahına göre hesaplanan emsal kira bedelinden düşük olması durumunda, hangisinin kira geliri olarak beyan edileceği hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 73-956
Muhtasar beyannamenin dönemleri hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-953
Ar-Ge personeli olarak emekli olduktan sonra yeniden Ar-Ge de çalışılması halinde 5746 sayılı kanun kapsamında gelir vergisi stopajı ve damga vergisi teşviğinden faydalanıp faydalanmayacağı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 61-959
Kamu sağlık kurum ve kuruluşunda çalışan tabiplerin ödemiş olduğu mesleki ve mali sorumluluk sigortası priminin gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 63-964
Televizyon tamirciliği faaliyetinin basit usulde vergi mükellefi olup olmayacağı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 46-954
ÖKC Fişleri Üzerindeki KDV Oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14028-53-524
Sözleşmenin işyeri teslim tarihinden önce yapılması halinde işin başlangıç tarihi ve söz konusu işin yıllara sari olup olmadığı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 42-960
Kiralanan işyerini üçüncü şahıslara kiraya verilmesi durumunda elde edilen kira gelirinin beyanı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 70-958
Hidromek kepçenin hafriyat işinde kullanılmasında basit usulden yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-30-MUK-2011-2-197
Yapı ruhsatı ve arsa tapusu kooperatif adına olan, inşaat yapı ruhsatında 16 adet bağımsız bölümden oluşan ve inşaatının % 60\'ı tamamlanan taşınmaz tesliminde KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-869-66
Gayrimenkul alım satımında belge düzenlenmesi ve KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14028-45-532
Serbest meslek erbabının faaliyetinde kullanmak üzere aldığı binek otomobilene ait tamir, onarım, benzin ve kasko giderleri ile amortismanın gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-65-19-513
Hizmetin ifasından 10-12 ay sonra tahsilat yapılması halinde faturanın düzenleneceği tarih hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010-190-198
Yıllara sari inşaat işinin bitim tarihinin tespiti hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-971
Kooperatif üyelerinden alınan aidatların KDV ye tabi olup olmadığı hk.13 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.53.10.00-KDV-165-11
Kamuya Yararlı Dernek tarafından yapılacak hizmet binasının 2464 sayılı kanun kapsamında istisna tutulup tutulmayacağı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 2-966
Personel misafirlerinin konaklaması halinde konukevinin KVK ve KDV mükellefiyeti, üniversiteye yapılacak bağışta indirim tutarı ve mal ve hizmet alımlarında damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KVK-ÖZE-08-312
e-YAPA ve xDSL(CRM) yazılım hizmetlerinin özel iletişim vergisine tabi olup olmadığı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.0.01.56-010-11
Banka tarafından kullandırılan krediye ilişkin subvention fee (telafi ücreti) nin BSMV ye tabi olup olmadığı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.0.01.56-010-10
Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılacak İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14008-37-530
Basit usule tabi mükellefin KDV tevkifatı uygulaması karşısındaki durumu hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.0.01.55-130-12
Bitümlü sıcak karışımla asfalt Yollarının yapım işinde uygulanacak KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.02.10.00-2010/3-10
Evrak çantası ve klasör tesliminde uygulanacak olan KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-935-73
Organ nakli ameliyatlarında, organ damarları ve kanallarının yıkanması suretiyle organ koruma amaçlı kullanılan organ perfüzyonu çözeltisinin tesliminde KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2/2008-14028-257-518
Firma işçilerine periyodik olarak verilen tetkik hizmetlerinde KDV oran hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-KDV-ÖZE-02-313
Çalı Süpürgenin KDV oranı Hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3-2010-14028-56-514
Elyaf polyester teslim ve ithalinde KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-KDV-ÖZE-01-314
Bitkisel sıvı ekstrakt karışım tesliminde uygulanacak olan KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-912-72
Özel hastaneye verilen malzeme dahil yemek hizmetinde KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-1666-52
Lazer epilasyon hizmetinde uygulanacak KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14028-44-531
İthal edilen makine ve mekanik cihazlar ile bunların aksam ve parçalarının KDV Oranı Hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14028-66-528
Ekskavatör tesliminde KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14028-61-526
Arsa Karşılığı İşyeri Teslimi hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/14-63
Sözleşme hükümlerine uyulmaması nedeniyle alınan ceza ve tazminatın KDV ye tabi olup olmadığı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-315
Kullanılmış daire alışlarında düzenlenen gider pusulasında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı,net kullanım alanı 150 m² nin altındaki dairelerin satışında KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-876-69
Muayene lambası ve ameliyathane tavan lambasında KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-130 [2011-2-28-16]-523
Reaktif Enerji KDV\\\'si hk.13 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.53.10.00-KDV-179-10
Katma Değer Vergisi İstisnası hk.13 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.53.10.00-KDV-168-9
Belediyeye yapılan sosyal tesis ve işyerlerinde kdv oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14028-93-515
Elyaf-sünger yatak teslimlerinde KDV uygulaması hk.13 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.52.10.00-005-13
Kit Karşılığı Cihaz Alımı KDV Oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV-05-03-41
Lazerli Tesviye Aleti KDV Oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.31.15.01-KDV-5-17-40
Konfeksiyon ve tekstil ürünler üzerine nakış ve taş basma işi yapılarak tesliminde uygulanacak Kdv oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-875-71
Kuş Kaçırıcı Bombanın Satışında KDV Oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-2142-49
Belediye Toplu Konut Döner Sermaye İşletme Saymanlığına Yapılacak Asansör Teslimi ve Montajı İşinde Uygulanması Gereken KDV Oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-1733-48
Konut Yapı Kooperatifine yapılan inşaat taahhüt işlerinde uygulanacak KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-914-70
Erik ve Vişne Kurusu KDV Oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-1461-53
Sulama Filtrelerinin KDV Oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2/873-51
El Çapa Traktörü, Zirai Traktör, Yem Karma ve Kırma Makinelerinin Çamurlukları ve Zirai İlaç Depolarının KDV Oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-474-50
PLC Kontrollü Bilgisayarlı Mini Enjeksiyon Makinesinin KDV Oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-1527--47
Stor perde tesliminde KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14028-73-527
Medikal malzemenin KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2011.94-208
oto alım satımında kdv oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2010-74-209
İlaçlama Aracında KDV oranı Hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3/2010/14028-75-516
İşyere hekimliği ve iş uzmanlığı ile temel ilk yardım ve eğitici eğitimi hizmeti karşılığında düzenlenecek faturanın KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14028-43-529
Kat karşılığı inşaat işlerinde KDV uygulaması hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.2010-98-210
İşitme cihazlarına ilişkin yedek parçaların tesliminde ve bakım onarımında Kdv Oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14017-31-525
Demirbaş satışının KDV'ye tabi olup olmadığı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-894-63
Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalara, giriş izin belgesine istinaden verilen muhasebe ve müşavirlik hizmetlerinin KDV'ye tabi olup olmadığı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-902-62
Akrilik, ABS ve sert plastik hurdalarının belirli bir işlemden geçirilmek suretiyle mamul hale getirilerek tesliminde KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-867-67
Organ nakli ameliyatlarında böbrek, karaciğer ve pankreasın korunmasında kullanılan (klinik özelliğe sahip)organ koruma çözeltisinin tesliminde KDV oranı hk.13 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2/2008-14028-256-522
Yakıt tankerinin kiralanması durumunda KDV oranı hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-317
Kooperatifin teslimlerinde KDV uygulaması hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2010-7-211
Elektrikle ısıtmalı halının (halısoba) KDV oranı hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:14028-58-537
Hizmet Akdine Dayalı Tazminatta KDV hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-89-2010-27
Yurt dışındaki satışa aracı firmalara ödenen komisyon bedelinin KDV karşısındaki durumu hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/KDV-3-65
Teslimi Gerçekleştirilen malın iadesinde KDV oranı Hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-GEÇ.20-07-535
İade faturasında KDV gösterilip gösterilmeyeceği.14 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.03.10.00-003.KDV.MUK.746-22
Yem katkı maddesinde KDV oranı hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-320
İkinci el araçların alımı ve satımı ile komisyonculuk faaliyetlerinde uygulanması gereken KDV oranı hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV/9-64
Adi Ortaklıkta Hisse Devri hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/31-64
KDV Oranı hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV26-63
NS-Plus adlı cihazda KDV oranı hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-kdv-1-2010-14028-107-534
İnternet üzerinden İngilizce eğitiminde KDV oranı hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14028-94-536
Limited’den Anonim Şirkete dönüşen Şirkette bulunan ödeme kaydedici cihazın mali hafızasının değişip değişmeyeceği hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.20.15.02-ÖKC-2011/1-201
Vakfa ait gayrimenkule yapılan kira ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-319
Okul Aile Birliği tarafından okulda çalıştırılan temizlikçilere yapılan ödemelerin vergilendirilmesi hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-318
İş kazası geçiren çalışana mahkeme kararı olmadan ödenen tazminat hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2011/4-82
KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projesinde çalışan personeller için 5746 sayılı Kanun\'daki gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 10-976
Üyelik Aidatları ve Bağışların Vergilendirilmesi hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.59.15.01-KVK-KDV-VUK-165-2010-26
İnkişaf Bedelinin Beyanı hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-2011-GVK-1346-72
Muhtasar beyanname yönünden mükellefiyeti olup, bunun dışında gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan bir mükellefin vergi levhası alıp almayacağı hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-MUKTEZA/18-200
Şirketin ve ürünlerin tanıtımı amacıyla yaptırılan web sitesi için ödenen bedelin, doğrudan gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı ile amortismana tabi olması halinde amortisman oranı hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.42.16.01-KVK-2/2631-54
Çalınan araç için ödenen bedelin gider yazılıp yazılmayacağı hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2011-GVK-40-2-533
Hediye olarak çalışana verilen maç biletinin gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.54.15.01-110-2009-12-20
İnternet Cafe İşletme Faaliyetinden Dolayı Basit Usulde Mükellefiyet Kaydının Yapılıp Yapılamayacağı hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-GVK-1330-70
İşyeri için nakden veya hesaben kira ödemesinde bulunulmadığı durumda gelir vergisi tevkifatının yapılıp yapılmayacağı hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.63.15.01-001-11
Mükellef olmayan kişi tarafından işyerinin temizletilmesi hizmeti için düzenlenen gider pusulasında vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-GVK-2011/1-83
Psikolojik danışmanlık faaliyeti hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4-2010-14028-108-539
Yurtdışındaki firmaya yapılan bilgisayar yazılım faaliyetinin serbest meslek kazanç istisnası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 18-979
Okul Aile Birliği tarafından çalıştırılan hizmetlinin ücretlerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.14 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-GVK-1336-71
Yurt dışından alınan emekli maaşlarında istisna hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.68-219
Gerçek usulde vergi mükellefi olan kişinin elde ettiği gelire sakatlık indirimi uygulanamayacağı hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-327
Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak çalışan kişinin ücret geliri elde etmesi halinde özürlü olan çocukları açısından sakatlık indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-322
Mavi kart uygulamasına tabi Türk vatandaşının işyeri açması halinde tam mükellef olarak mı yoksa dar mükellef olarak mı vergilendirileceği hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.140-220
Mavi kart uygulamasına tabi Türk vatandaşının işyeri açması halinde tam mükellef olarak mı yoksa dar mükellef olarak mı vergilendirileceği hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.140-220
İkinci el araç alım satım faaliyetlerinin VUK ve KDV karşısındaki durumu hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-59-33
Oğlu için ödemiş olduğu kira bedellerinin gayrimenkul sermaye iradının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 74-984
Ar-Ge indrimine ilişkin olarak, TÜBİTAK\'a verilmek üzere hazırlanan YMM tasdik raporunun bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi veya ayrı bir rapor düzenlenmesi hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-329
Ar-Ge indrimine ilişkin olarak, TÜBİTAK\'a verilmek üzere hazırlanan YMM tasdik raporunun bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi veya ayrı bir rapor düzenlenmesi hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-329
İkinci el araç alım satım faaliyetlerinin VUK ve KDV karşısındaki durumu hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-59-33
İşyerinde kullanılan işletmeye dahil olan aracın giderlerinin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapııp yapılmayacağı hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.128-217
Gayrimenkul eksperliğinin vergilendirilmesi hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-326
Özel hizmet Tazminatından gelir vergisi kesintisi hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK-2010/160-216
Mavi kart uygulamasına tabi Türk vatandaşının işyeri açması halinde tam mükellef olarak mı yoksa dar mükellef olarak mı vergilendirileceği hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.140-220
Konut için alınan ticari kredi faizinin GMSİ beyanında indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.125-218
Geçici vergi matrahının belirlenmesinde, peşin tahsil edilen bir yıllık kira bedelinden sadece ilgili geçici vergi dönemine isabet eden tutar dikkate alınması hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-321
Herhangi bir araca bağımlı kalmaksızın çalışan şoförlerin vergilendirilmesi hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.168-221
Mavi kart uygulamasına tabi Türk vatandaşının işyeri açması halinde tam mükellef olarak mı yoksa dar mükellef olarak mı vergilendirileceği hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.140-220
Yenisi alınmak suretiyle yenilenen makinenin elden çıkarılması nedeniyle oluşan karın VUK\'nun 328\'inci maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1001
Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanının elde ettiği gelirin ne şekilde vergilendirileceği ve Pos cihazı kullanıp kullanmayacağı hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-996
Komisyon faturalarının Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilip edilmeyeceği hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-993
Daire satışlarında, tapu idarelerinde yapılan işlemlerin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.33.15.02-2011/720-5-30
Noterlerde yapılan işlemlere konu tahsilatların tevsik zorunluluğu hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-985
Ruhsatnamesine sahip olunan ilacın başka bir firma tarafından ürettirilmesi halinde faturanın kimin adına düzenleneceği hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-994
Seyahat acenteleri tarafından turist rehberlerine yapılan ödemelerin vergilendirilmesi ve kullanılacak belgeler hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-987
Kooperatifin ortak giderlerini karşılamak üzere işyeri sahipleri ve kiracılardan tahsil edilen aidatlar hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-995
Özelleştirme programına alınmak suretiyle 4046 sayılı Kanun kapsamına dahil edilen şirketin satış devir yetkisine istinaden satacağı atıl araziler için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32232-8349-748
Özel eğitim kurumu işletmeciliğinden dolayı istisnadan yararlanamayan mükellefin ayrıca anaokulu işletmesi halinde istisna uygulaması ile peşin ödemelerde belge düzeni hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-989
İnternet üzerinden yapılan satışlarda katma değer vergisi oranı ve belge düzeni hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-997
Aktife kayıtlı gayrimenkulün kat karşılığı müteahhide verilmesi sonucu elde edilen dairenin satışından elde edilecek kazancın vergilendirilmesi hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 37-983
8.000 TL ve üzerindeki ödemelere ilişkin tevsik zorunluluğuna uyulmaması halinde yapılmış olan ödemenin geçerli olup olmayacağı hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-986
Kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden yapılan inşaat işinde iş ortaklığı hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.07.16.01-KVK.2010.67-213
Projede çalıştırılacak olan Biyomühendisin 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında damga ve gelir vergilerinden muaf olup olmadığı hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-328
Kooperatife yapılacak olan inşaat taahhüt işinin taşeron firmaya yaptırılması halinde uygulanacak kdv oranı hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2011-701-14-32
Hastane malzemeleri satışında uygulanacak kdv oranı hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-323
Sertifikalı meyve fidanı ithalinde KDV oranı hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-35-36
Özel sürücü kursu faaliyetinde, Kasım 2010 ayında başlayan kurs hizmetinin Ocak 2011 ayında direksiyon sınavıyla tamamlanması halinde faturanın ne zaman düzenlenmesi gerektiği ve vergiyi doğuran olayın ne zaman gerçekleştiği hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.54.15.01-124-2010-29-21
Vakfa yapılacak lojman ve arsa teslimi hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-325
Tütün tesliminde KDV oranı hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/26-85
Yurt Dışından Sağlanan Hizmetin KDV Kanunu karşısındaki durumu hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/32-84
Gayrimenkullerin kiralanması işleminin KDV nin konusuna girip girmediği hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-726-KDV-51
İskonto Faturasında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-169-29
Elma ve üzüm sirkesi teslimlerinde KDV oranı hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-60-34
Çağrı merkezi yoluyla belirli bir bedel karşılığında anlaşma yapılan hastanelerden checkup hizmeti almaları için yönlendirilmede uygulanacak KDV oranı ve belge düzeni hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1000
İthalat işlemlerine ilişkin Form Ba bildiriminde gümrük beyannamesi giriş tarihinin belirlenmesi ile gümrük vergisinin Form Ba\\\\\\\'ya dahil edilip edilmeyeceği hk.15 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.33.15.02-2010/720-14-31
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi İşletmesinden elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hk.16 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.16.16.01-KV-10-50-135
Bağışlanacak spor kompleksinin inşasına ilişkin yapılacak harcamaların kurum kazancından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.16 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.16.16.01-KV-10-42-136
Ticari kazanç sahibi mükellefin elde ettiği konut kirasının vergilendirilmesi hk.16 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.16.16.01-GV-10-100-137
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca işletilen öğrenci yurtlarının KV ve KDV karşısındaki durumu hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14001-72/-545
ÖTV tutarının fatura üzerindeki gösteriminin nasıl olacağı hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 230-73
Perte ayrılan araca ait belge düzeni hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-8397-547
Mükellefin aracının yarı hissesini sattığı kişiyle adi ortaklık kurması durumunda faturalandırmanın nasıl olacağı hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-11-58-140
Bedelsiz olarak teslim edilen kan şekeri ölçüm cihazlarının satış mümessilleri tarafından taşınması esnasında sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 230-69
Spor Kulubü bünyesinde açılacak kurslarda KDV hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3/2010-14001-35-542
Derneğin iktisadi işletme olarak limited şirket kurup kuramayacağı hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1003
Kredi kartıyla yapılan satışlarda bankaya ödenen komisyonun katma değer vergisine tabi olup olmadığı.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-336
Arsa alış işleminin katma değer vergisinden (KDV) istisna olup olmadığı hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2011-14001-16/-544
Röleve, restorasyon ve restitüsyona ilişkin verilen mimarlık hizmetinin KDV, Damga Vergisi ve Harç istisnası karşısındaki durumu hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-337
KDV Kanunu 13-f maddesi istisna uygulaması hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-4-13-11]-550
Kiralama işlemlerinde katma değer vergisi uygulaması hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-10-68
Finansal Kiralama İşlemlerinde peşin ödenen bedelin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/19-86
9027.80 tarife pozisyonunda yer alan tıbbi cihaz teslimlerinde uygulanacak KDV oranı hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2011-14028-05/-551
Katma Değer Vergisi hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.67.15.01-2010-KDV-28-1-25
Sertifikalı Pamuk Tohumu KDV Oranı hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-45-38
Dernek tarafından düzenlenen kongre, toplantı vb.ait giderlerde KDV uygulaması hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-334
Yurt dışından sağlanan fiyat indirimine KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı ve fatura ile belgelendirilip belgelendirilmeyeceği hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-vuk-229-71
Kalem setinin KDV oranı hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-335
Derneklerin reklam almak suretiyle bedel karşılığı gazete yayımının KV ve KDV karşısındaki durumu hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3/2010-14001-29-543
Yediemin olarak alınan ücretin Katma Değer Vergisine tabi tutulması hk.18 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.52.10.00-005-16
Ödeme kaydedici cihazın eğitim modunda kullanılıp kullanılmayacağı hk.18 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-Katma Değer Vergisi-72
Yurt dışından tahsil edilecek alacaklar için yapılan giderlerin KDV karşısındaki durumu hk.19 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14001-70-559
Yurt dışından tahsil edilecek alacaklar için yapılan giderlerin KDV karşısındaki durumu hk.19 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-106-227
Kamuya yararlı derneğin araç alımında KDV uygulaması hk.19 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-2-1-23]-563
Vergi mükellefi olmayan köylülerden tarla satın alınmasının KDV karşısındaki durumu hk.19 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2/2010-14001-27-560
Yurtdışında yerleşik firmaya verilen aracılık hizmetinin KDV karşısındaki durumu hk.19 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2-2010-14001-43-561
Franchise hakkı ile ilgili olarak hesaplanan katma değer vergisinin beyan dönemi hk.19 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14010-3-568
Kooperatifin üyelerden aldığı süt satışı ve üyeler yem teslimi ile veterinerlik hizmetinde KDV hk.19 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-48-226
Yurt dışında yapılacak inşaat işine ilişkin verilen proje çizimi hizmeti hk.19 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14001-63-564
Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar hk.19 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-89-9-555
Köylerden topladığınız sütler için merkezinize getirilirken sevk irsaliyesi düzenleyip düzenlenmeyeceği hk.19 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.10.15.02-2010.VUK.127-875-73
Yolcu taşıma biletlerinin iptal edilmesi halinde tahsil edilecek tazminat bedeli için düzenlenecek belge hk.19 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-117-141
Kızılay Derneğinden kiralanan işyeri için yapılacak kira ödemelerinden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.19 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.16.16.01-KV-11-2-143
Yapılan bağışın indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.19 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.43.10.00-10773/6050-20
Yapılan bağışın indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.19 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.43.10.00-10773/6050-20
Değer artış kazancı(2010-GVK-Mük.80-14) hk.19 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-Mük.80-14-567
Balıkçı gemisi ile avlanan deniz ürünlerinin işyerinde pazarlanması durumunda söz konusu faaliyetin hangi kazanç türüne girdiği hk.19 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.74.10.00-001-GV-1
İstimlak edilen gayrimenkulden elde edilen kazancın, istisna kapsamına girmeyen kısmının ne hangi tarihte beyan edileceği hk.19 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.16.16.01-KV-10-37-142
Serbest meslek erbabına ait muayenehanenin temizliği ile ilgilenenlere ödenen ücretlerden stopaj yükümlülüğü ile iş yemeği bedellerinin gider yazılıp yazılamayacağı hk.20 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 61-1021
10 yılı doldurmadan veya 10 yılı doldurduktan sonra sigortanın sonlandırılması durumunda birikimlerin toplu olarak bir defada ödenmesi veya sigorta süresinin sonunda (10 yıl dolduktan sonra) ödemenin toplu olarak değil de ömür boyu aylık şeklinde yapılması hallerinde nasıl vergilendirilme yapılacağı hk.20 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-75-1-571
Konut Kredisine Yapılan Hayat Sigortasının Gelir Vergisinden Muaf olup olmadığı hk.20 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.13.10.00-001-4
Gayrimenkullerin kiraya verilmesinde istisnadan yararlanma hk.20 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3-2010-14001-88-574
KALKINMA AJANSLARININ GV,KDV, ÖTV,D.V,MTV VE ÖİV. MUAFİYLETİ hk.20 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.43.10.00-11391/6409-21
Gelir Vergisi Kanununun Geçici 61 inci maddesine istinaden %19,8 oranında stopaja tabi tutulmuş kazanç üzerinden kar dağıtımı stopajı yapılıp yapılmayacağı hk.20 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.99.16.02-GVK-GEÇİCİ 61-74
Yurtdışındaki firmaya Türkiye\'den ithal edeceği mallara yönelik verilen hizmetlerde KDV uygulaması ve belge düzeni hk.20 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1031
İnternet veya gazete yoluyla bulunan denetimcilere yapılan ödemelerin vergi mevzuatı açısından durumu ve belge düzeni hk.20 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1032
Yenileme Fonundaki tutarların finansal kiralama kapsamında iktisap edilen aynı niteliklere sahip yeni bir iktisadi kıymetin amortismanından mahsup edilip edilemeyeceği hk.20 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-mük.290-75
Banka kredisiyle alınan aktife kayıtlı aracın kredi türünde değişiklik yapılması halinde faizlerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği hk.20 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 68-1020
Finansal Kiralama yoluyla 01.07.2003 tarihinden önce ve sonra iktisap edilen iktisadi kıymetlere ilişkin sigorta firmalarından tahsil edilen tazminatların yenileme fonuna kaydedilip kaydedilmeyeceği hk.20 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-mük.290-76
Nev'i değişikliği halinde şirket ortaklarının edinecekleri hisse senetlerinin iktisap tarihinin tespiti ve söz konusu hisse senetlerinin elden çıkarılması halinde vergilendirme hk.20 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK mük.80-1027
Personeliyle birlikte kiralanan gemide çalışan personele ödenen ücretlerin istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.20 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-1033
İhraç edilen mala ilişkin navlun ve sigorta gibi ödemelerin daha sonra alıcıya yansıtılmasında ve vade farkında KDV uygulaması hk.20 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14011-17-573
Yazarı olduğunuz ders kitaplarının öğrencilerinize pazarlanmasının KDV Kanunu ve GV Kanunu karşısındaki durumu hk.20 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4/2010-14001-25/-570
Ücretini alamadığı serbest meslek faaliyetleri için serbest meslek makbuzu düzenleyip düzenlemeyecegi hk.20 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-30-MUK-2010-54-203
Türkiyede düzenlenen fuarlara katılan yurt dışında mukim gerçek ya da tüzel kişilerin bu katılım dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri KDV'nin iadesinde aranılan belgeler hk.20 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.06.-270
İl dışından sağlık hizmeti almak amacıyla gelenlere verilen konaklama hizmeti ile sağlık eğitimi hizmetlerinde KDV hk.20 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV- 4:2010-14028-71-569
Sıcak transfer edilebilir etiketin KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1055
Elektronik kitap teslimlerine uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1043
Şilte (yatak) tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1042
5407.71.00.90.19- 5407.20 G..T.İ.P. No.lar kapsamına giren sineklik mensucatın tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1037
9021.10.10.00.11. GTİP No.lu ürünün KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1036
Lazer epilasyon cihazı tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1070
Mobilya ayaklarında kullanılacak\\21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1065
Ostomi filtresi, pasta(ostomi bakım ürünü), ostomy rod sterile ve pudranın(ostomi bakım ürünü) KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1061
İcrada satışı yapılan muhtelif renk ve kalitede triko kazağın KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1059
Kuşkonmaz bitkisi, hindiba bitkisi ve kökleri ile tohumlarının teslimlerinde KDV oranı21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1052
Balık yağının KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1046
Sergi alanı giriş bedeline uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1045
Mikroskop ve parçalarının ithalinde, yurt içi tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1057
Neolit adı verilen suni köselenin tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.28-1035
Sessiz kabin (akustik oda) tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.28-1071
Tela\\\'nın KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1069
Deri, Plastik, Metal, Tokalı, Tokasız ve Şeffaf kemerin KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1068
Eğitim amaçlı bilgi kartlarının KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1066
Laparoskobik Similatör Sisteminin KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1064
6217.10.00.00.19 GTİP no.lu ürünün KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1056
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Faaliyette Bulunan Sağlık Merkezlerinde Verilen Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1050
38.08. GTİP No.sunda Yer Alan İlaç Ruhsatlı Dezenfektanların KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1049
Tedaviye yönelik olmayan bitkisel ürünlerin KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1047
Finansal kiralama kapsamında kiralanan binanın toplam kira bedelinden kalan tutarla birlikte başka bir firmaya devrinde uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-FK 15 GENEL-1044
Granül satışında KDV Oranı ve KDV Tevkifatı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-25-63
İkinci el kitap satışına uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1067
Yeşilköy fuar merkezi alanında verilen kokteyl, gala hizmetlerinde uygulanacak kdv oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1062
Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen fuarlara gelen ziyaretçilere dağıtılan dergilerde yayımlanmak üzere yurt dışında yerleşik firmalara verilen reklam hizmetinin KDV\'ye tabi olup olmadığı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1058
Yurt dışında düzenlenen fuarlarda verilen stand kiralanması işleminin KDV karşısındaki durumu hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1038
İş güvenliği eğitimi hizmetine uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1034
Kitapla Birlikte Ücretsiz Olarak Verilen Aynı Kitabın CD\\\'si Üzerinden KDV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.3-1054
Askeri garnizona toplama bilgisayar temininin KDV\\\'ye tabi olup olmadığı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1039
Yurt dışından yazılım programı ithalinin KV ve KDV karşısındaki durumu hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1063
Kulak işitme cihazlarının aksam, parça va aksesuarları ile işitme testi hizmetinde uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-1060
Hazineye ait taşınmaz üzerinde şirket lehine tesis edilen üst hakkı ve mütemmim cüzlerinin icra müdürlüğünce satışında KDV uygulaması hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1041
Teslimlerde ortaya çıkan vade farklarında uygulanacak KDV oranı hk.21 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.43.10.00-1187-22
Kooperatife Ait Gayrimenkulün Kiralanması İşleminin Kurumlar Vergisi ve KDV Karşısındaki Durumu hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.G.15-1053
Hem ikametgah hem işyeri olarak ikili kullanıma dönüştürülen yer için ödenen kira bedelinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı ile elektrik, telefon, su vb. giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.21 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.45.15.01-GVK-40-7-62
Yol gideri karşılığı alınan bedellerin faturalandırılması hk.22 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.03.10.00-193-845-26
Personele nakden ödenen yemek bedelin,yurt içi seyahatlerde dışarıdan sağlanan yemek harcamalarının ve işyeri kira bedelinin VUK ve Gelir Vergisi açısından değerlendirilmesi hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-8165-581
Personele nakden ödenen yemek bedelin,yurt içi seyahatlerde dışarıdan sağlanan yemek harcamalarının ve işyeri kira bedelinin VUK ve Gelir Vergisi açısından değerlendirilmesi hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-8165-581
Şüpheli ticari alacaklar hesabında izlenenen protesto senetlerden icra takibi aşamasına geçilen senetlerin tahsil edilemeyip değersiz alacak şekline dönüşmesi hali hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.42.17.02-VUK-2-56
İş Merkezinde çalışan personele yapılan ödemeler hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.48.15.01-GVK-1-66
Değer artış kazançlarının tespitinde iktisap tarihinin belirlenmesi hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.16.16.01-GV-10-167-149
Ar-Ge indiriminden yararlanılması halinde verilmesi gereken belge ve listelerin başvuru yapılan kamu kurumu tarafından onaylanmasının gerekip gerekmediği hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.16.16.01-KV-10-33-151
Pazar takibi yapmadan ve herhangi bir mükellefe bağlı olmaksızın evde yapılan çeyizlik eşya dikme faaliyetinin esnaf muaflığı karşısındaki durumu hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.20.15.01-30-MUK-2010-165-246
Ticaret Borsasına ödenen kira bedelleri üzerinden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.16.16.01-GV-10-104-150
Ticari taksi durağı amacıyla işyeri kiralanması hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-62-582
Spiralli, PVC kapaklı, PVC ve karton ayraçlı, perforeli defterlerin tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1091
Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılacak veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarların teslimlerinde uygulanacak KDV oranı hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1087
3921.12.00.00.00 GTİP nolu "vinilklorür polimer"den mamül suni deri ithali. hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1089
Bayan el çantaların tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1078
Spiralli (lastikli) defter tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1093
Pamuk kumaş kırpıntısı teslimlerinde uygulanacak KDV oranı hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1086
Kürklü koyun ve kuzu derilerinin ithalinde ve yurt içi tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1085
Boya naylonu (boya önlüğünün) KDV oranı hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1082
Bez ve benzeri ürünlerden üretilen bez bebeklere uygulanacak KDV oranı hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1094
Polypropylen-polyester hammaddesinden üretilen gemi halatının ithali ve tesliminde KDV oranı hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1090
Eğitim ve danışmanlık hizmetinde uygulanacak KDV oranı hk.22 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1084
Yurtdışına Yapılan Hizmet Bedelinin Üçüncü Bir Firma Tarafından Ödenmesi Halinde Tevsik Edici Belge hk.23 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.61.15.01-105[606-51-2012]-91
Basit Usulde vergilendirilen mükelleflerde kira stopajı hk.25 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.31.15.01-GVK-5-05-43
Aracılık Sözleşmesine bağlı olarak sanatçı olarak hizmet verilmesi hk.25 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-347
Mahkeme kararı gereğince çalışanlara ödenecek olan servis ücretinden gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.25 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.45.15.01-GVK-40-10-65
Sigorta şirketince şirket ortağından kiralanan araçla ilgili KDV mükellefiyeti hk.25 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1102
Yurtdışı eğitim harcamalarının kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.25 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-1101
Yurt dışındaki mukim firmanın Türkiye'den satın aldığı motorsuz uçağın yurt dışına ihraç edilmeden önce parçalara ayrılarak paketlenmesi hizmeti hk.26 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1106
Yurt dışındaki mukim firmaya ihracat işlemlerine aracılık hizmeti karşılığında ödenen komisyonun KDV tabi olup olmadığı hk.26 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1105
Hormon Kitleri KDV Oranı hk.26 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.15.10.00-005-10
Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan gayrimenkullerin satışında uygulanacak kdv oranı ve tevkifat yapılıp yapılmaması hk.26 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-2921-KDV-57
Kooperatifin Merkezi Sistem Kalorifer Kazanı Alımında KDV oranı hk.26 Temmuz 2011B.07.4.DEF.0.15.10.00-005-9
Yediemin ücreti ile üçüncü şahıslara bırakılan yediemin mallarının muhafazası karşılığında üçüncü şahıslara yapılan ödemelerin vergilendirilmesi hk.26 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-350
İkinci işverenden alınan ücret nedeniyle vergilendirme hk.26 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-86-2-586
Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi uyarınca istisna olan serbest meslek faaliyeti yapan mükellefin vergi levhası alıp almayacağı hk.27 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1113
Halıcılık Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrencilere ilmek başına ödenen ücretin vergiye tabii olup olmayuacağı hk.27 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.25.15.01-2010-GVK-11941-6-4
Apartman yönetimi tarafından yaptırılan merdiven temizliği, badana- boya, tamirat işlerinin vergilendirilmesi hk.28 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-1133
İnternet üzerinden satış yapan firmanın ürünlerinin satış temsilcileri tarafından satılması durumunda, üyelere ödenecek bedeller üzerinden tevkifat yapılıp yapılamayacağı hk.28 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-1135
Apartman yönetimi tarafından yaptırılan merdiven temizliği, badana- boya, tamirat işlerinin vergilendirilmesi hk.28 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-1133
İngiltere mukimi yayınevinden alınan telif bedeli hk.28 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 18-1130
Site yönetimince işletilecek sosyal tesis (restorant) işletmesinin mükellefiyeti hk.28 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.108-231
Merkez için alınan vergi levhasının şubelerde kullanılıp kullanılmayacağı hk.29 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1138
Geçici vergi beyannameleri ekine tevkifat listelerinin eklenmesinin gerekli olup olmadığı hk.29 Temmuz 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 121-1139
Mükellefin çocuğu için kiraladığı konuta ilişkin olarak ödediği kira bedellerinin, mükellefin elde ettiği kira gelirinden indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.01 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-55-31
Belediye mülkiyetindeki gayrimenkulün dernek veya derneğe ait iktisadi işletmesi tarafından kiralanması durumunda tevkifatın yapılıp yapılmayacağı hk.01 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2011/2-89
Mükellefin çocuğu için kiraladığı konuta ilişkin olarak ödediği kira bedellerinin, mükellefin elde ettiği kira gelirinden indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.01 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-55-31
Sitenin ortak kullanım alanında bulunan kapıcı dairesinin kiraya verilmesinden dolayı site yönetimi olarak veya kat maliklerince ayrı ayrı beyanname verilip verilmeyeceği hk.01 Ağustos 2011B.07.4.DEF.0.53.10.00-GVK-85-12
Ürün tanıtımı yapanlara yapılacak ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.01 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-1152
Araç kiralama faaliyetinde bulunan mükellefin kiraladığı araçlarda vergi levhası bulundurma zorunluluğu olup olmadığı hk.02 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32005-5792-590
Serbest meslek erbabının kiraladığı işyeri karşılığında serbest meslek makbuzu düzenleyip düzenlemeyeceği hk.02 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32236-8004-589
Vakfın kira gelirleri dolayısıyla iktisadî işletme oluşup oluşmayacağı ile oluşacak iktisadî işletmenin yükümlülükleri hk.02 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32175-6456-591
Mevcut iktisadi işletmenin yanında otel işletmeciliği dolayısıyla yeni bir iktisadi işletme oluşup oluşmayacağı ve vergisel yükümlülüğü hk.02 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.06.18.02-32172-8386-588
Konut Yapı Koop.KDV oranları02 Ağustos 2011B.07.4.DEF.0.66.10.00-66-2
Bitkisel destek ürünlerine uygulanacak KDV oranı hk.02 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1156
Ciltbezlerinin tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.02 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1155
Yatırım teşvik belgesinin öngörülduğu şekilde gerçekleşmemesi veya iptali halinde finansal kiralama kanunu kapsamında %1 KDV uygulanıp uygulanmayacağı hk.02 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-1154
Minibüs hattının satışında uygulanacak KDV oranı hk.02 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1153
İki İşin Birarada Yapılması Halinde Ayrı Defter Tutulup Tutulmayacağı hk.02 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.41.15.02-190-3/8-94
Devir alınan mimarlık proje müelliflik ve telif haklarının vb. imzalanması halinde oluşan belge düzenine ilişkin sorumluluk hk.03 Ağustos 2011B.07.4.DEF.0.81.10.00-GVK-01-7
Sayısal loto makinesi ile oynatılan şans oyunları gelirinin tamamının mı yoksa elde edilen komisyon gelirinin mi Bs bildirim formu ile bildirileceği hk.03 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-2010-241
Hal Rüsumunda KDV Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.04 Ağustos 2011B.07.4.DEF.0.64.10.00-3065/03-5
Arsa karşılığı teslim alınan dairelerin satışının vergilendirilmesi hk.05 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 37-1184
Yurt dışından satın alınan malların Türkiye'ye ithal edilmeden ,Türkiye'de yerleşik firmaya satılması işleminin KDV'ye tabi olup olmadığı hk.08 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1206
Mükellefin, kendi arsası üzerine ikamet olarak kullanılmak üzere yaptıracağı inşaatla ilgili GVK, KDV ve Damga Vergisi Kanunu yönünden yükümlülükleri hk.08 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 64-1241
Serbest meslek erbabına yapılan ödemelerin Gelir Vergisi, Vergi Usul ve KDV Kanunu karşısındaki durumu hk.08 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1209
Mükellefin ölümü halinde mirasçıların mükellefiyeti hk.08 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1220
İmalat artığı olarak ortaya çıkan plastik takoz tesliminin KDV\'ye tabi olup olmadığı ile plastik esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mühendislik plastikleri\'nin tevkifata tabi olup olmadığı hk.08 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-1258
Çalınan külçe altınların Vergi Usul ve KDV Kanununları karşısındaki durumu hk.08 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1252
Vakıf öğretmenlerine verilen danışmanlık hizmet bedeline Gelir Vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ve KDV uygulaması hk.08 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1238
GSM operatörleri vasıtası ile derneğe yapılacak bağış bedelleri üzerinden KDV ve Özel İletişim Vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.08 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17 madde-1204
Yurt dışında yerleşik firmanın mallarına, Türkiye'deki serbest bölgelerde müşteri bulunması hizmetinde KDV uygulaması hk.08 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1198
Yurt dışında yerleşik sigorta firmalarına verilen sigorta aracılık hizmetinin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.08 Ağustos 2011B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1203
Uluslararası taşımacılık yapan gemi için gemi işletimi, gemi personelinin sevk ve idaresi,gemicilik bilgileri ve gemi tekniği kapsamında alınan hizmetlerin