Bul: Yardım
İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. CEZA DAİRESİ E. 2017/2376 K. 2017/2345 T. 5.10.2017 T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. CEZA DAİRESİ E. 2017 ... /2376 K. 2017/2345 T. 5.10.2017 DAVA : Yerel Mahkemece verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: KARAR ... : İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Mahkemenin
ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 21. HUKUK DAİRESİ E. 2017/568 K. 2017/650 T. 12.10.2017 T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 21. HUKUK DAİRESİ E ... . 2017/568 K. 2017/650 T. 12.10.2017 DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali istemine dair davanın yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak ... verilen hükme karşı davalı tarafça süresinde istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi, Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili banka ile davalı arasında Genel Kredi Sözleşmesi
İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 16. HUKUK DAİRESİ E. 2017/627 K. 2018/71 T. 2.2.2018 T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 16. HUKUK DAİRESİ E. 2017 ... /627 K. 2018/71 T. 2.2.2018 DAVA : İzmir Kadastro Mahkemesi'nin 11/10/2017 tarihli ve 2016/36 Esas-2017/127 Karar sayılı, asıl dosyada davacı Hanım T.'ıın davasının reddine dair kararına karşı ... , davacı Hanım T. 02/02/2018vekili Av. Himmet K. tarafından süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurulmakla, istinaf incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilen dosyada 6100 Sayılı Kanun'un 352 . ve
İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİ E. 2017/1711 K. 2017/1825 T. 27.11.2017 T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİ E ... . 2017/1711 K. 2017/1825 T. 27.11.2017 DAVA : İSTEM : Davacı, kendisine ait işyerinden dolayı davalı İZ-SU' nun su abonesi olduğunu, 2009 tarihine kadar aktif olarak su kullanmasına rağmen bu ... tarihten sonra kuyu suyu abonesi olması nedeniyle, işyeri aboneliğine bağlı suyu ağustos 2015 tarihine kadar hiç kullanmadığını, Dikili Belediyesi nezdinde 2009 yılına kadar aboneliğinin devam ettiğini, daha
İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİ E. 2017/2457 K. 2017/1326 T. 22.11.2017 T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİ E ... . 2017/2457 K. 2017/1326 T. 22.11.2017 DAVA : İzmir 2. İş Mahkemesi'nin 11.09.2017 tarih ve 2017/309 Esas, 2017/386 Karar sayılı dosyası Dairemize gönderilmiş olmakla, yapılan inceleme ... neticesinde; HMK'nun 346 .maddesine göre; "İstinaf dilekçesi, kanuni süre geçtikten sonra verilir veya kesin bir karara dair olursa, karan veren mahkeme istinaf dilekçesinin reddine karar verir ve 344
İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİ E. 2017/1576 K. 2017/1874 T. 11.12.2017 T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİ E ... . 2017/1576 K. 2017/1874 T. 11.12.2017 DAVA : İSTEM: Davacı, davalı kurumun su abonesi olduğunu, su tüketiminin rutin olarak 100,90-200,00 TL aralığında olmasına rağmen davalı kurum tarafından ... 2012 yılı Kasım ve Aralık aylarına dair düzenlenen faturaların fahiş miktarlar içerdiğini ileri sürerek, Kasım ayına dair 9.803,00 TL, Aralık ayına dair 1.001,75 TL su tüketim faturalarının bedelinden
İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİ E. 2017/1494 K. 2017/1848 T. 1.12.2017 T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİ E ... . 2017/1494 K. 2017/1848 T. 1.12.2017 DAVA : Davacı vekili dava dilekçesinde; davalı şirketin davacı kurumun konut dışı atık su örnekleme abonesi olduğunu, davalı şirketin mevcut borçlarını ... ödememesi üzerine toplam 19.285,67 TL üzerinden icra takibi başlattığını, davalı tarafından takibe itiraz edildiğini, takibin durduğunu belirterek itirazın iptalini talep etmiş, mahkemece davanın kısmen
ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 27. HUKUK DAİRESİ E. 2018/44 K. 2018/10 T. 11.1.2018 T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 27. HUKUK DAİRESİ E ... . 2018/44 K. 2018/10 T. 11.1.2018 DAVA : Davacı-karşı davalı vekili tarafından davah-karşı davacı aleyhine açılan İtirazın iptali istemine dair dava ile alacak istemli karşı davada mahkemece ... davaların kısmen kabulüne dair verilen karara karşı süresi içinde taraf vekillerince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine yapılan incelemede; TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili
İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15. HUKUK DAİRESİ E. 2017/1374 K. 2017/1669 T. 8.12.2017 T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15. HUKUK DAİRESİ E ... . 2017/1374 K. 2017/1669 T. 8.12.2017 DAVA : İzmir 5. İş Mahkemesi'nin 2015/332 Esas, 2017/242 Karar sayılı dosyası Dairemize gönderilmiş olmakla, yapılan inceleme neticesinde; GEREĞİ ... DÜŞÜNÜLDÜ: KARAR : A-)DAVACININ İSTEMİNİN ÖZETİ; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının İZSU'ya ait işyerinde çalışan bekçilerin değişimi ve servisle dağıtımı işinde davalı A. Ltd.Şti
ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 22. HUKUK DAİRESİ E. 2017/125 K. 2017/1455 T. 24.10.2017 T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 22. HUKUK DAİRESİ E ... . 2017/125 K. 2017/1455 T. 24.10.2017 DAVA : Ankara 13.Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 20.09.2016 tarih 2015/424 Esas 2016/393 Karar sayılı karan aleyhine, davalı sigorta şirketi vekili ... istinaf başvurusunda bulunmuş olup, istinaf talebinin süresi içinde yapıldığı, istinaf başvurusuna tabi bir karar olduğu, başvuru şartlarının yerine getirildiği dosya üzerinde yapılan ön inceleme ile